You are on page 1of 31

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

ကာမသပြတ္အူ
ခ်မ္းေၿမ့သာဇံေမာင္ေမာင္ႏွံ

ေရႊဝင္းတစ္ေယာက္ ရြာအေရွ႔ပိုင္းက ဦးထြန္းေမာင္ အိမ္သို႔ ညတိုင္းေရာက္ေလ့ ရွိ၏။
ဦးထြန္းေမာင္မွာ တရြာလံုးက အားကိုးအားထားၿပဳရသည့္ ဓာတ္ဆရာႀကီး ၿဖစ္သည္။
ဗိေႏၶာ ေဗဒင္ ပေယာဂကု ဓာတ္ရိုက္ဓာတ္ဆင္ အခါေပးအစရွိေသာ ေလာကီေရးရာ
ကိစၥမွန္သမွ် ဦးထြန္းေမာင္ကို ယံုႀကည္အားထားႀကသည္။
ေရႊဝင္းမွာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ လူပ်ိဳေပါက္ကေလးၿဖစ္၏။ေက်းလက္ သဘာဝ
အတိုင္း ေန႔ပိုင္းတြင္ မိဘမ်ားႏွင့္ ေတာင္သူအလုပ္လုပ္ကိုင္ၿပီး ညပိုင္းတြင္
ဦးထြန္းေမာင္ထံမွာ ေလာကီဗဟုသုတမ်ားကို ႀကားနာမွတ္သား ဆည္းပူး၏။
ဦးထြန္းေမာင္မွာ ဤရြာဇာတိသားမဟုတ္ပါ။ေၿမလတ္ဇာတိသားၿဖစ္၏။ အပ်ိဳႀကီး
မတင္ေသာင္းကို ေဆးကုေပးရင္း အႀကင္လင္မယားၿဖစ္သြားႀက၏။မတင္ေသာင္းက
ေရႊဝင္းအေမ မေစာႀကည္ႏွင့္ ညီမတဝမ္းကြဲေတာ္သည္။ထို႔ေႀကာင့္ ေရႊဝင္းမွာ
ဦးထြန္းေမာင္ မိန္းမ မတင္ေသာင္း၏တူတဝမ္းကြဲၿဖစ္သည္။
ယခုဆိုလွ်င္ ေရႊဝင္းတစ္ေယာက္ ေဗဒင္အႏွစ္ခ်ဳပ္ၿဖစ္ေသာ မဟာဘုတ္
တြက္နည္းမ်ားကို အေဟာႏွင့္တကြ တတ္ေၿမာက္သြားခဲ့ေခ်ပီ။သံဒိ႒ၿပကၡဒိန္ကို
http://achittatkatho.net
Page 1

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

ႀကည့္၍ ဇာတာအႀကမ္းဖြဲ႔နည္း ဘာဝ ၁၂ ပါး ယူဆေဟာေၿပာနည္းတို႔ကို ဆက္လက္
ဆည္းပူးေနပါသည္။
ဦးထြန္းေမာင္ႏွင့္ပက္သက္ခဲ့သည္မွာ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီၿဖစ္၍ အေတာ္ေလး
ရင္းႏွီးလာပါၿပီ။ဦးထြန္းေမာင္ႏွင့္ မတင္ေသာင္းတို႔ အိမ္ေထာင္သက္မွာလည္း ၁၀
ႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီ။
သူတို႔ႏွစ္ေယာက္မွာ သားသမီးမထြန္းကားသည့္အတြက္ ေရႊဝင္းမွာ
ေမြးစားသားလိုၿဖစ္ေနပါေတာ့သည္။ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ပထနီဘာဝႏွင့္ ပက္သက္၍
အေဟာ(ဖလိတ)ပညာရပ္မ်ားကို သင္ႀကားရင္း ဖိုမဆက္ဆံၿခင္းကိစၥမ်ား။မိန္းမတို႔၏
သေဘာသဘာဝမ်ားကို ထိုထိုဇာတ္ေကာင္တုိ႔မွ ထုတ္ႏႈတ္၍ ဗဟုသုတၿဖစ္ေအာင္
ေၿပာၿပေလ့ရွိသည္။
“….ေမာင္ေရႊဝင္း…”
“…..ဗ်ာ…..အဘ….”
“…..ဒီေန႔ည….ဒီမွာအိပ္ေတာ့….ေန႔လည္က သင္ထားတာေတြ ပိုမွတ္မိေအာင္ ည
အလြတ္ေဆြးေႏြးႀကမယ္…ႀကားလား….”
“…..ဟုတ္ကဲ့…အဘ….”
ေရႊဝင္းတစ္ေယာက္ ဝိုင္းကူလုပ္စရာရွိသည္မ်ား လုပ္ေပးၿပီးေနာက္ အိပ္ၿပန္မည္အၿပဳ
ဦးထြန္းေမာင္က ဒီမွာဘဲ အိပ္ဖို႔ေၿပာလာ၏။

http://achittatkatho.net
Page 2

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

ညစာ ထမင္းစားၿပီးေသာအခါ အိမ္မ်က္ႏွာစာရွိ ၉ ေပ ပတ္လည္
ကြပ္ၿပစ္ႀကီးေပၚတြင္ ပက္လက္အိပ္ေနေသာ ဦးထြန္းေမာင္ကို ႏိွပ္ေပးရင္း ေဆြးေႏြးပြဲ
စတင္ပါေတာ့သည္။
မတင္ေသာင္းမွာ အိမ္ေအာက္ထပ္တြင္ ေၿပာင္းဖူးဖတ္ ေဆးလိပ္လိပ္ရင္း
က်န္ရစ္ခဲ့သည္။
“…..ေမာင္ေရႊဝင္းေရ….ေၿခမ်က္စိေႀကာကို နာနာႏွိပ္စမ္းကြာ…”
“…..ဟုတ္ကဲ့…အဘ…..”
ထို႔ေနာက္ ပညာရပ္ႏွင့္ပက္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးခန္းကို စတင္ပါေတာ့သည္။
“….ေမာင္ေရႊဝင္း…”
“….ဗ်ာ…အဘ…”
“….ဘာဝ ၁၂ ပါးကို ရြတ္ၿပစမ္း…”
“….တႏု၊ကတုမၺ၊သဟဇ၊ဗႏၶဳ၊ပုႀတ၊ဘာရီ၊ပထနီ၊မရဏ၊သုဘ၊ကမၼ၊လာဘ၊ဗ်ယ….
ပါ…အဘ…”
“…..ေအး…ဟုတ္ၿပီ….အဲဒီ ၁၂ ပါးထဲမွာ ဓႏုရာသီမွာ လဂ္ရွိတယ္ဆုိပါေတာ့…. အဲဒီ
ဇာတာခြင္ရဲ့ပထနီဘာဝ ဟာ ဘယ္ရာသီၿဖစ္မလဲ…”
ေရႊဝင္း တစ္ေယာက္ မ်က္စိစံုမွိတ္ရင္း စဥ္းစားသည္။စကၠန္႔ ၃၀ ေလာက္အႀကာတြင္
“…..ေမထုန္ ရာသီပါ….အဘ….”
http://achittatkatho.net
Page 3

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

“….ေအး…..ဟုတ္တယ္……မင္း…ေတာ္သားဘဲကြ…”
ဦးထြန္းေမာင္က ခ်ီးမြမ္းလိုကသ
္ ၿဖင့္ ေရႊဝင္းသေဘာက်သြား၏။ဦးထြန္းေမာင္က
စကားၿပန္ဆက္သည္။
“……အဲဒီ လဂ္ရွိတဲ့ ဓနုရာသီ တနလၤာၿဂိဳတ္ ထဲ့လိုက္ တနလၤာၿဂိဳတ္ဆိုေတာ့
ဘာဂဏန္းထည့္မွာလဲ….”
“…..၂ ဂဏန္းပါ အဘ…”
“…..ဟုတ္ပီ….တစ္ခါ…..ေမထုန္ရာသီမွာရွိတဲ့ ပထနီဘာဝထဲကို….ေသာႀကာၿဂိဳတ္
ထဲ့လုိက္….”
“……ဟုတ္ကဲ့….အဘ…”
“….မ်က္စိထဲ….ၿမင္ရဲ့လား…”
“….ၿမင္ပါတယ္….အဘ….”
“…..အဲဒါကို အႀကမ္းဖ်င္း စန္း/လဂ္/ေသာႀကာ အပူးလို႔မွတ္ထား…”

http://achittatkatho.net
Page 4

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

လဂ္ ၂

(စာဖတ္သူ အၿမင္ရွင္းေစရန္ အထက္တြင္ ပံုစံေရး၍ ၿပလိုက္ပါသည္။)
“…..ဟုတ္ကဲ့….အဘ…..”
“…..အဲဒီလို ပထနီဘာဝမွာ ေသာႀကာၿဂိဳတ္ရွိတဲ့ မိန္းမဇာတာဆိုရင္ အဲဒီမိန္းမဟာ
လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီတယ္။ကာမဂုဏ္အာရုံမ်ားၿပားတယ္။ရည္းစားမ်ားတယ္။ပဲြလမ္းသဘင္
အေပ်ာ္အပါးမ်ားတယ္။ကာမရာဂအားႀကီးတယ္။ရမၼက္ေသြးသား ေသာင္းႀကမ္းတယ္။
စိတ္အၿမဲရႊင္လန္းတယ္။ဒီဇာတာရွင္ မိန္းမမ်ိဳးကို ကာမဂုဏ္နဲ႔ႏႈးရင္ ပါလြယ္တယ္။
http://achittatkatho.net
Page 5

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

ႀကြတယ္၊ထတယ္၊ရြတယ္။ခုေခတ္စကားနဲ႔ေၿပာရင္ ပြမ္တယ္။ခဏ ခဏ ကာမဂုဏ္
ခံစားခ်င္တယ္။ကာမဂုဏ္ခံစားခ်င္တယ္ဆိုတာ ရွင္းရွင္းေၿပာရရင္ အၿမဲတမ္း
အလိုးခံခ်င္တယ္လို႔ ေၿပာတာေပါ့ကြာ….ဟား…ဟား….။
ဦးထြန္းေမာင္က တဟားဟား ရယ္ပါေတာ့သည္။ေရႊဝင္းကလည္း
အလြန္အဖိုးတန္ေသာ သင္ခန္းစာမို႔ အမိအရမွတ္ထား၏။
“……ဒီလို မိန္းမမ်ိဳးကို မဃေဒဝ လကၤာက ပက္ပက္စက္စက္ ေရးထားသကြ။
အေသအခ်ာမွတ္ထား ငါ (၃)ေခါက္ေလာက္ ေၿဖးေၿဖးခ်င္းဆိုၿပမယ္။
“……မိစာၦလိုႀကဴး၊လင္ကုန္ကူးသည္၊
ညစ္ညဴးစာရီ၊အလဇီၨၿဖင့္၊
ဒုႆီဣတၳိ၊မ်ိဳးဇာတိတို႔။
မိမိကုိယ္ကို၊စိတ္အလိုတိုင္း၊
ထိုထိုေယာက်ာ္း၊တပ္ရာမ်ားႏွင့္၊
လိုက္စားႏွံလိုက္မည့္သာကို……တဲ့…”
ဦးထြန္းေမာင္က မဃေဒဝလကၤာကို ေၿဖးေၿဖးခ်င္း သံုးေခါက္တိတိရြတ္ၿပသည္။
ေရႊဝင္းကလည္း စိတ္ထဲစြဲေအာင္မွတ္သားထားသည္။
ေရႊဝင္းက မွတ္ညဏ္ေကာင္း၏။ထို႔ေႀကာင့္……. ဦးထြန္းေမာင္ ေအာက္ပါ…
လကၤာစာပိုဒ္ကို (၃)ေခါက္တိတိ ၿဖည္းၿဖည္းခ်င္းဆိုၿပၿပန္သည္။
http://achittatkatho.net
Page 6

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

“…..ကိေလသာဟူ၊မိုကေသြးဆူက၊
လူေသာေခြးေသာ၊ေက်းကၽြန္ေသာပု၊
သေဘာမထင္၊မဆင္ၿခင္ဘဲ၊
အၿမင္မေၿဖာင့္၊မ်ိဳးမေစာင့္ဘူး…..တဲ့….”
(၃)ေခါက္ေလာက္ ခ်ေပးၿပီးေသာအခါ ဦးထြန္းေမာင္က ေရႊဝင္းကိုဆိုခိုင္း၏။ေရႊဝင္း
ကလည္း မထစ္မေငါ့…..ဆိုၿပလိုက္သည္။
“……ေအး…..အေသအခ်ာၿပန္မွတ္ထားေနာ္…..။ေစာေစာက….ေၿပာခဲ့တဲ့
ဇာတာရွင္ မိန္းမမ်ိဳးကိုေတြ႔ရင္အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ၿပန္မဲ့မိန္းမ။တဏွာရာရအားႀကီး
မဲ့မိန္းမ။ေယာက်ာ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ၿဖစ္ၿပီး လင္ကုန္ကူးမဲ့မိန္းမ။ရာဂရမၼက္ေတြ
ဆူပြက္လာၿပီဆိုရင္…..လူေသာ…ေခြးေသာ….အေစခံေသာ ထည့္မတြက္ေတာ့ဘဲ…
ကာမဂုဏ္ဆက္ဆံေတာ့မဲ့ မိန္းမလို႔ မွတ္ထားေပေတာ့ ေမာင္ေရႊဝင္းေရ……”
“….ဟုတ္ကဲ့ပါ အဘ….”
“…..ဒီကာမနဲ႔ပက္သက္ရင္…..အေလာင္းေတာ္ပါရမီရွင္ႀကီးမ်ားေတာင္ ကာမေခ်ာက္ထဲ
က်ၿပီး စ်ာန္တံခိုးေတြ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ရဖူးတယ္……”
“……အေလာင္းေတာ္ ပါရမီရွင္ႀကီးဟာ ဘဝတစ္ခုမွာ…….ဟရိတစ အမည္ရွိတဲ့
စ်ာန္အဘိညာဥ္ရ ရေသ့သူေတာ္စင္ ၿဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္…..”
http://achittatkatho.net
Page 7

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

မိုးတြင္းကာလမို႔ ဟိမဝႏၱာကေန ဗာရာဏသီမင္းရဲ့ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ
သီတင္းသံုးေနေတာ္မူတယ္။ဘုရင္ကလဲ ရေသ့ကိုၿမင္ေတာ့….
အရမ္းႀကည္ညိဳသြားတယ္။ဒါနဲ႔ ေန႔တိုင္း နန္းေတာ္္ကိုႀကြၿပီး ဆြမ္းဘုန္းေပးဖို႔ ေလွ်ာက္
ထားတယ္။ဒီလိုနဲ႔ ရေသ့ဟာ ေန႔တိုင္းေကာင္းကင္ခရီးကႀကြလာၿပီး ဆြမ္းဘုန္းေပးတယ္
“….အဲ…တေန႔ေတာ့…တိုင္းစြန္ၿပည္ဖ်ားမွာ သူပုန္ထေရာဆိုပါေတာ့ကြာ..။
သူပုန္ေဘးရန္ကို ဘုရင္ကိုယ္တိုင္ႏွိမ္ႏွင္းမွာဆိုေတာ့ ဘုရင္က သူ႔မိဖုရားႀကီးကို ဆရာ
ရွင္ရေသ့ကို ပစ္မထားဖို႔ တာဝန္ေက်ေအာင္ ၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ အထပ္ထပ္အခါခါ
မွာခဲ့တယ္…….”
ေနာက္တေန႔…..အေလာင္းေတာ္ ရေသ့ဟာ ေကာင္းကင္ခရီးက စ်ာန္ယာဥ္စီးၿပီး
ဆြမ္းဘုန္းေပးဖို႔ႀကြလာပါေရာ…။မိဖုရားႀကီးကလဲ ဆြမ္းပြဲၿပင္ၿပီး သလြန္ေပၚမွာ
လဲေလွ်ာင္းရင္းေစာင့္ေနတယ္။ၿပီးေတာ့…..ေမွးကနဲအိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္…။ ရေသ့ရဲ့
ကိုယ္ရုံအဝတ္အသံေႀကာင့္ ဖ်တ္ကနဲႏိုးလာၿပီး ၿဗဳန္းကနဲ ထထိုင္လိုက္တယ္။
အဲဒီအခိုက္မွာ မိဖုရားႀကီးရဲ့ ေအာက္ပိုင္းကိုယ္ဝတ္ဟာ ေစာေစာကထဲက
ေရာ့တိေရာ့ရဲ ၿဖစ္ေနေတာ့ေပါင္လည္ေလာက္ထိ ေလွ်ာက်သြားပါေရာ…။
ဟိမဝႏၱာ ေတာႀကီးထဲမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သမထတရားနဲ႔ ေမြ႔ေလွ်ာ္ခဲ့တဲ့
ရေသ့ၿမတ္ဟာ ၿဖဴေဖြးဝင္းမြတ္ေနတဲ့ ေပါင္တံအလွနဲ႔ ေပါင္ႀကားက ကာမရတနာ
ေဖါင္းေဖါင္းႀကီးကို ၿဗဳန္းကနဲ ၿမင္လိုက္ရပါေရာ..။
ဘာေၿပာေကာင္းမလဲကြာ တစ္ခါထဲ ကာမဘီလူးဝင္ပူးၿပီး မိဖုရားႀကီးနဲ႔ ေမထုန္ သံဝါသ
ၿပဳႀကပါေလေရာ။
http://achittatkatho.net
Page 8

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

ေရႊဝင္းက စကားၿဖတ္၍…..
“….ဟို…ေမထုန္သံဝါသ ဆိုတာ ဘာလဲ…အဘ…”
“…ေအးေအး….ဟုတ္တယ္….ဒါက ပါဠိစကားဆိုေတာ့ မင္း ဘယ္သိမလဲ။ေမထုန္
သံဝါသဆိုတာ ကာမ စပ္ယွက္တာ….ခပ္ရိုင္းရိုင္းေၿပာရရင္ လိုးတာေပါ့ကြာ။
….ဟား….ဟား…”
“…..ကဲ…ကဲ…လိုရင္းကိုေၿပာမယ္…။စ်ာန္ရ ရေသ့ေတာင္ မိန္းမရဲ့အတြင္းပစၥည္းကို
ၿမင္ရေတာ့ စိတ္မထိန္းႏိုင္ဘဲ လြန္က်ဴးဆက္ဆံမိေတာ့တာေပါ့ကြာ…..။
“…..ဟင္….ဒါေတာ့…လြန္တာေပါ့….အဘရာ…”
စ်ာန္အဘိညာဥ္ရ ရေသ့လဲဆိုေသး။ဒီေလာက္ႀကီးထိ အရွက္မဲ့စြာ ၿပဳရေသးလားဗ်။
“….ေအး…ဟုတ္ပါရဲ့….ကာမတဏွာေလကြာ….”
မ်က္စိနဲ႔ မိဖုရားႀကီးရဲ့ ေအာက္ပိုင္းပစၥည္းေပါင္းစံုမိေတာ့ ကိေလသာ တဏွာရာဂ
မီးေတာက္ေလာင္ေတာ့တာေပါ့။အဲဒီအခိုက္မွာ ေမာဟအေမွာင္ကလဲ
ဖံုးလႊမ္းသြားၿပန္ေတာ့….ဟိရီႀသတၱပၸလို႔ေခၚတဲ့အရွက္အေႀကာက္ညဏ္မ်က္စိလည္း
ကန္းသြားေတာ့တာေပါ့…။ၿပီးေတာ့ ရွင္ရေသ့ရထားတဲ့ တရားကလည္း ေလာကီဆိုင္ရာ
သမထတရားဆိုေတာ့…..ကာမတဏွာကိေလသာဓာတ္ကို
မတြန္းလွန္ႏိုင္ေသးဘူးေလ။

http://achittatkatho.net
Page 9

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

အဲဒီေန႔ကစၿပီး…..ရွင္ရေသ့ဟာ…..စ်ာန္တရားေတြကြယ္ေပ်ာက္ၿပီး ေၿမၿပင္ကေန
ေၿခလွ်င္ ခရီးနဲ႔ႀကြႀကြလာၿပီး….မိဖုရားႀကီးနဲ႔ ေမထုန္သံဝါသၿပဳေတာ့တာပါဘဲ။အရွက္
အေႀကာက္ဆိုတာလဲ ကြယ္ေပ်ာက္သြားၿပီေလ။ေနာက္ဆံုးဘုရင္ႀကီး ၿပန္ႀကြလာေတာ့
မွဘဲ ဒီကာမဇာတ္လမ္းဟာ တစ္ခန္းရပ္သြားေတာ့တယ္။ဒီေတာ့….ကာမဟာ
ဘယ္ေလာက္ အစြမ္းထက္တဲ့အရာလဲဆိုတာ….မင္းသေဘာေပါက္ေရာေပါ့..။
ဦးထြန္းေမာင္တစ္ေယာက္ စကားေၿပာရတာ ေတာ္ေတာ္ေမာသြားသၿဖင့္ သူ႔မိန္းမ
မတင္ေသာင္း စပါယ္ရွယ္လိပ္ေပးထားေသာ ေၿပာင္းဖူးဖက္ေဆးလိပ္ကို မီးညွိ၍ ဖြာရႈိက္
လိုက္ပါေတာ့သည္။
“……ထားပါေတာ့ အဘရာ…..အစပထမမွာ ရေသ့က မွားတယ္ဆိုပါေတာ့..။
ေန႔စဥ္ ရက္ဆက္က်ေတာ့ မိဖုရားႀကီးကိုယ္ႏႈိက္ကပါ အလုိတူလို႔ေပါ့ေနာ္အဘ”
“…..ဟား….ဟုတ္တာေပါ့…ေမာင္ေရႊဝင္းေရ….။ေစာေစာက အဘသင္ေပးထားတဲ့
မဃေဒဝ ဒုတိယအပိုဒ္ေလး ရြတ္ၿပစမ္း…”
ေရႊဝင္းက မထစ္မေငါ့ ရြတ္ၿပသည္။
“….ကိေလသာဟူ၊မိုက္ေသြးဆူက၊
လူေသာ ေခြးေသာ၊ေက်းကၽြန္ေသာဟု၊
သေဘာမထင္၊မဆင္ၿခင္ဘဲ၊
အၿမင္မေၿဖာင့္၊မ်ိဳးမေစာင္ဘ
့ ူး…”
http://achittatkatho.net
Page 10

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

ဦးထြန္းေမာင္က ေၿပာင္းဖူးဖက္ ေဆးလိပ္ႀကီးကို အားရပါးရဖြာရႈိက္ၿပီး…
ေဆးလိပ္ခြက္ထဲထည့္လိုက္သည္။ထုိ႔ေနာက္…..
“…..ေအး…..မိဖုရားႀကီး ကိုယ္ႏိႈက္ကလဲ ကိေလသာအမိုက္ေသြးေတြ
ဆူပြက္ေနၿပီဆိုေတာ့ ဆရာရွင္ရေသ့ေသာ ဘာေသာ ဘယ္ဆင္ၿခင္ႏိုင္ေတာ့မလဲကြာ။
ဟို….မလိႅကာ မိဖုရားႀကီးက်ေတာ့ ေခြးနဲ႔ေတာင္ ကာမဆက္ဆံသတဲ့ကြ။ကဲ….
စဥ္းစားႀကည့္စမ္း…….မိဖုရားဆိုတဲ့ဂုဏ္သိကၡာကိုေတာင္ မေထာက္ဘူး….”
ကဲကဲ….ဒီည ေတာ္ႀကဦးစို႔…..ေစာေစာက ဇာတာခြင္ကိုလည္း မွတ္ထားဦးေနာ္..
“….ဟုတ္ကဲ့ပါ အဘ…..ေမထုန္ရာသီ ပထနီဘာဝမွာ ေသာႀကာၿဂိဳတ္ရွိတယ္။
ဓႏုရာသီမွာ လက္နဲ႔တနလၤာပူးေနတယ္။ဒီဇာတာရွင္ မိန္းမမ်ိဳးဟာ ကာမရာဂ
အားႀကီးတဲ့မိန္းမ…။လင္ငယ္ကေန ေနာက္မီးလင္း၊ႀကိဳက္လွ်င္ကုန္းတတ္တဲ့ မိန္းမပါ
အဘ…..”
“……ဟား…ဟား….ဟုတ္ပါ့ကြာ…။မင္းကေတာ့ ငါ့ေၿခရာ နင္းႏိုင္မဲ့ အေကာင္ဘဲ..။
ကဲ..ကဲ…အေပၚထပ္တက္အိပ္ေတာ့…။မင္းအေဒၚကို ငါ့ဆီလႊတ္လိုက္ဦး ႀကားလား..”
“……ဟုတ္ကဲ့….အဘ…”
ေရႊဝင္းတစ္ေယာက္ သူ႔အေဒၚကို အဘေခၚေနေႀကာင္း…ေၿပာၿပီး အေပၚထပ္
တက္လာပါေတာ့သည္။
ေရႊဝင္းတစ္ေယာက္ လူငယ္ပီပီအေပၚထပ္အေနာက္ခန္းထဲရွိ ခုတင္ေပၚတြင္
ေခါင္းခ်လိုက္သည္ႏွင့္တံုးကနဲ အိပ္ေပ်ာ္သြားပါေတာ့၏။
http://achittatkatho.net
Page 11

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

တစ္နာရီေလာက္အႀကာတြင္ ေအာက္ထပ္က တကၽြိကၽြိ လႈပ္ရွားသံေတြေႀကာင့္
ေ၇ႊဝင္းဖ်တ္ကနဲ ႏိုးလာသည္။
ေရႊဝင္းက…..အိပ္ေပ်ာ္လြယ္သေလာက္ အလြန္အအိပ္စက္သူၿဖစ္၏။
ေအာက္ထပ္အခန္းႏွင့္အေပၚထပ္ရွိ သူ႔အခန္းမွာ တဆက္တည္းၿဖစ္ေန၍
လႈပ္ရွားသံေတြကလည္း တဆက္တည္းလိုၿဖစ္ေနသည္။
ေရႊဝင္းအသံမႀကားရေအာင္ ခုတင္ေပၚက အသာအယာဆင္းလိုက္သည္။
သူ႔အခန္းမွာ မီးေမွာင္ေနသၿဖင့္ ေအာက္ထပ္အခန္းထဲရွိ မီးေရာင္က လက္တစ္လံုးခန္႔
ေပါက္ေနေသာ ႀကမ္းၿပင္ကို အေရာင္ဟပ္ေနသည္။
ထိုအေပါက္မွ ေအာက္ထပ္အခန္းဆီသို႔ အသာေလးေခ်ာင္းႀကည့္လိုက္သည္။
ဦးထြန္းေမာင္ႏွင့္ သူ႔အေဒၚ မတင္ေသာင္းတို႔…အဝတ္အစားကင္းကြာ
ဗလာကိုယ္တံုးလံုးႀကီးၿဖင့္ လိုးေနႀကသည္ကို မီးေရာင္ေအာက္တြင္ အထင္းသားႀကီး
ၿမင္ေတြ႔ရသည္။အေပၚထပ္ႏွင့္ ေအာက္ထပ္အကြာအေဝးမွာ (၇)ေပေလာက္
ေက်ာ္ေက်ာ္မွ်သာရွိသၿဖင့္ ၿမင္ရေသာ ၿမင္ကြင္းမွာ ေဝးလွသည္မဟုတ္။
ထို႔အၿပင္….ဘတၳရီဖန္ေခ်ာင္း မီးၿဖစ္သၿဖင့္ အလင္းေရာင္က
လင္းထိန္ေနသည္။
မတင္ေသာင္းလက္ႏွစ္ဖက္က ေဘးသို႔ဆန္႔ခ်ထားၿပီး
မ်က္လံုးစံုမွိတ္ကာ ခံေနသည္။
အသက္အရြယ္ေႀကာင့္လားမသိ ဦးထြန္းေမာင္ လိုးေနပံုက အားမာန္သိပ္မပါလွ။
http://achittatkatho.net
Page 12

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

မႀကာခင္မွာပင္ ဦးထြန္းေမာင္ ဆတ္ကနဲ ဆတ္ကနဲတုန္လႈပ္ကာ
ဖင္ေႀကာႀကီးေတြ ရႈံ႔ရႈ႔ံခြက္သြားၿပီး ေဆာင့္ေနေသာ အရွိန္မ်ားလည္း ရပ္တန္႔သြားသည္။
မတင္ေသာင္းကမူ ဒူးေထာင္ေပါင္ကား ပက္လက္အေနအထားၿဖင့္ ေစာေစာက
အတိုင္းပင္ ၿငိမ္သက္ေနသည္…။
ေရႊဝင္းတစ္ေယာက္ အေပၚထပ္ေခ်ာင္းႀကည့္ရင္း….လီးေတြေတာင္
ေနသည္။အမွန္အားၿဖင့္ သူ႔အေဒၚဝမ္းကြဲေတာ္စပ္ေသာ မတင္ေသာင္းမွာ ေသြးသား
ဆူၿဖိဳး ကာမအားေတြတိုးေကာင္းေနဆဲ အရြယ္ၿဖစ္သည္။
အခုမွ အသက္(၃၈)ႏွစ္မွ်သာ ရွိေသးသည္ၿဖစ္ရာ ထန္လို႔သန္လို႔ အေကာင္းဆံုး
အရြယ္ၿဖစ္၏။ထိုသို႔ၿဖစ္ပါလွ်က္……..မတင္ေသာင္း တုန္႔ၿပန္ခ်က္ေတြက အေပးအယူ
မမွ်ဘဲ ေအးစက္စက္ အေနအထားၿဖစ္ေနသည္။
ဦးထြန္းေမာင္တစ္ေယာက္ မတင္ေသာင္းကိုယ္လံုးေပၚတြင္ ေမွာက္ထပ္
ထားရာမွ ကုန္းထလိုက္ၿပီး မတင္ေသာင္းေဘးတြင္ ယွဥ္အိပ္လိုက္သည္။
ေပါင္ႀကားရွိ လီးတန္ႀကီးအရွည္မွာ ငါးလက္မခန္႔သာရွိၿပီး ေပ်ာ့ေခြေနသည္။
ေတာင္လွ်င္ အဘယ္မွ်ရွည္သည္မသိ။ယခုေပ်ာ့ေခြေနေသာ အေနအထားမွာ
ငါးလက္မခန္႔သာရွိရာ ေရႊဝင္းလီးထက္ပင္ေသးေနပါေသးသည္။
ေရႊဝင္းလီးတန္မွာ အရွည္ (၇)လက္မ..။အတုတ္က (၆)လက္မခန္႔ရွိသည္။
လီးခ်င္းယွဥ္ရိုက္လွ်င္ ေရႊဝင္းလီးက အၿပတ္အသတ္ႏိုင္မွာေသခ်ာ၏။
ေပါင္တံေဖြးေဖြးတုတ္တုတ္ႀကီးေတြက ေရႊဝင္းစိတ္ကို လႈိင္းထလႈပ္ရွားေစသည္။
http://achittatkatho.net
Page 13

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

မတင္ေသာင္း၏ဝတ္လစ္စလစ္ ကိုယ္လံုးႀကီးကိုႀကည့္ရင္း ေရႊဝင္းေပါင္ႀကားက
လီးတန္ႀကီးမွာ တဆတ္ဆတ္ေတာင္မတ္လာ၏။တၿဖည္းၿဖည္း မာေက်ာတင္းေတာင္
လာသည္။
ေရႊဝင္းက သူ႔လီးတန္ႀကီးကို ခပ္တင္းတင္းဆုတ္ကိုင္ရင္း ဆက္ႀကည့္ေန၏။
သူ႔အေဒၚ၏ကိုယ္ခႏၶာအလွမွာ အစြမ္းကုန္ေပၚလြင္ေနပါေတာ့သည္။ႏို႔ႀကီးႏွစ္လံုးက
တင္းရင္းမို႔ေမာက္ကာ ႏို႔သီးေခါင္းတစ္ဝိုက္မွာ စူေဖာင္းေန၏။
ခါးက အနည္းငယ္တုတ္သေယာင္ရွိၿပီး…..ဖင္ဆံုႀကီးက ၿပည့္ၿဖိဳး
ထြားကားလွသည္။
ဆီးခံုႀကီးက စင္းမို႔ေနၿပီး ေစာက္ေမႊးေတြက မဲခ်ိတ္နက္ေမွာင္ေနသည္။
ေစာက္ဖုတ္ႀကီးက သိသိသာသာကို ခံုးႀကြေနသည္။ေစာက္ဖုတ္ႏႈတ္ခမ္းသားႀကီး
ႏွစ္လႊာက အညိဳေရာင္သမ္းေနၿပီး အနည္းငယ္ ၿပဲဟေနသည္။
မတင္ေသာင္းက ဘယ္ဖက္လက္ဝါးၿဖင့္ သူ႔ေစာက္ဖုတ္ႀကီးကို ခပ္ဖြဖြေလး
ပြတ္ေပးရင္း ညာလက္ဖဝါးကမု ဦးထြန္းေမာင္၏ေပ်ာ့ေခြေနေသာ လီးတန္ႀကီးကို
ဆြေပးေနသည္။
ဆုတ္လိုက္ၿဖဲလိုက္၊ဂြင္းတိုက္လိုက္၊လႈပ္ရမ္းလိုက္ၿဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးဆြေပးေနသည္။
သို႔ေသာ္….လီးတန္ႀကီးက ေပ်ာ့ေခြၿမဲ ေပ်ာ့ေခြေနသည္။ယခင္က အလြန္အလိုး
သန္လွေသာ ဦးထြန္းေမာင္တစ္ေယာက္ တစ္ခ်ီမွ် လိုးၿပီးရုံႏွင့္ယခုလို ေပ်ာ့ေခြသြား
တတ္သည္မွာ မွတ္မွတ္ရရ (၃)လေက်ာ္ၿပီ…။
http://achittatkatho.net
Page 14

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

မတင္ေသာင္းတစ္ေယာက္ ကာမဆႏၵၿပည့္ဝခါနီးၿပီဆိုလွ်င္ သူ႔ေယာက်္ား
ဦးထြန္းေမာင္မွာ သုတ္ေရေတြ ပန္းထြက္ၿပီး အရွိန္ကုန္သြားတတ္၏။
ေစာေစာပိုင္းကမူ လီးႀကီးက ဆြလိုက္လွ်င္ၿပန္ထလာတတ္သည္။ယခုေနာက္ပိုင္း
မထေတာ့။သို႔ေသာ္ ထလိုထညားဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၿဖင့္ မတင္ေသာင္းကေတာ့
ဆြဲေပးၿမဲ ဆြေပး၏။
ႀကာေတာ့…..မတင္ေသာင္း စိတ္ဓာတ္က်လာသည္။ဆြေပးခ်င္စိတ္ေတြ
ကုန္ခမ္းလာသည္။ကိုယ့္ေစာက္ဖုတ္ကိုဆြၿပီး ကိုယ့္လက္ႏွင့္ပင္ ၿပီးလိုက္ေတာ့မည္ဟု
စိတ္ပိုင္းၿဖတ္ကာ ဆက္ဆြမေပးေတာ့….။
တၿဖည္းၿဖည္းကာမစိတ္ေတြ ထႀကြလာသည္။ကာမေဇာေတြ
ၿပင္းထန္လာသည္။ေစာက္ဖုတ္ထဲကို လက္ခလယ္ထုိး၍ ခပ္သြက္သြက္ကေလး
အသြင္းအႏႈတ္လုပ္သည္။
ေပါင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ပင့္ေထာင္လိုက္ၿပီး စိတ္ရွိလက္ရွိ ဆြေန၏။
ဦးထြန္းေမာင္ကမူ….တစ္ဖက္သို႔ ေစာင္းအိပ္ရင္း တေခါေခါႏွင့္ ေဟာက္ေနပါေတာ့၏။
ေသြးသားဆူၿဖိဳးေသာ မတင္ေသာင္းမွာ အသက္(၃၈)ႏွစ္မွ်သာ ရွိေသးရာ
ထန္လို႔ ထလို႔ ႀကြလို႔ ရြလို႔ အေကာင္းဆံုး အရြယ္ၿဖစ္သည္။
အေဒၚၿဖစ္သူ၏ရမၼက္ေဇာထန္ႀကြေနေသာ ပံုစံႀကီးကိုႀကည့္၍ ေရႊဝင္းတစ္ေယာက္
လည္း ရမၼက္ေသြးဆူေဝပြက္ထလာသည္။ကာမစိတ္ရိုင္းေတြ အလႈိုင္းတႀကီး
ဝင္ေရာက္လာ၏။ဆင္ၿခင္တံုအသိတရားေတြလည္း ေပ်ာက္ကြယ္ကုန္ၿပီ..။
http://achittatkatho.net
Page 15

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

အေဒၚေသာ ဘာေသာ နားမလည္ေတာ့။ဦးထြန္းေမာင္လည္း ဟန္ေဆာင္
အိပ္ေပ်ာ္ေနၿခင္းမဟုတ္။ေစာေစာက သူ႔မိန္းမကို လိုးေဆာ္လိုက္ရသၿဖင့္ တကယ္ပင္
ေမာဟိုက္ကာ အိပ္ေပ်ာ္သြားၿခင္းၿဖစ္သည္။
သူ႔အေဒၚေစာက္ဖုတ္ကိုမွ ဒီညမလိုးရဘူးဆိုလွ်င္ ေရႊဝင္းတစ္ေယာက္
ေသလွ်င္ေသ မေသလွ်င္ သည္းေၿခပ်က္ကာ ရူးသြားဖို႔ေသခ်ာ၏။
ေရႊဝင္းက သူ႔လီးတန္ႀကီးကို ခပ္တင္းတင္းဆုတ္ကိုင္ထားရာမွ ေလးငါးခ်က္ခန္႔
ခပ္ၿပင္းၿပင္းဂြင္းတိုက္ထည့္လိုက္သည္။
ရာဂစိတ္ေတြက ၿပင္းထန္ေနသၿဖင့္ သတိလက္လြတ္ၿဖစ္ကာ လႈပ္ရွားသံ
ထြက္ေပၚသြားသည္။ အေပၚထပ္က လႈပ္ရွားသံကိုႀကားလိုက္ရေသာ္လည္း
မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ကာ မတင္ေသာင္းက သူ႔ေစာက္ဖုတ္ႀကီးကို ဆက္ဆြေနသည္။
ႏို႔အံုႀကီးကိုလည္း အေၿခက ဆုတ္ကိုင္ကာ ပြတ္ေခ်ေပးေန၏။တစ္ကုိယ္လံုးလည္း
တြန္႔လိမ္ေကာ့ပ်ံေနပါေတာ့သည္။
ဦးထြန္းေမာင္ကမူ တုတ္တုတ္မွ်မလႈပ္ တစ္ေခါေခါေဟာက္လ်က္
အိပ္ေကာင္းေနပါေတာ့သည္။
ယခုသူ႔တူ ေရႊဝင္းရွိေနေသာ အေပၚထပ္အေနာက္ခန္းမွာ ယခင္က မတင္ေသာင္း
ေနထိုင္ခဲ့ေသာ အခန္းၿဖစ္၏။ယခု သူတို႔လင္မယား ေနထိုင္ႀကေသာ
ေအာက္ထပ္အခန္းမွာ ယခင္က သူ႔အေမႏွင့္အေဖတို႔ ေနထိုင္ႀကေသာ
အခန္းၿဖစ္သည္။
http://achittatkatho.net
Page 16

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

အပ်ိဳေဖာ္ဝင္ကာစ မိန္းကေလးမ်ား ထံုးစံအတိုင္းဆန္႔က်င္ဘက္ ေယာက်ာ္း
အေပၚ စိတ္ဝင္စားလာတတ္ေသာ မတင္ေသာင္းသည္ သူ႔အေဖႏွင့္အေမတို႔၏ ညေရး
ညတာကိစၥမ်ားကို သိခ်င္စိတ္ၿပင္းၿပလာ၏။
တစ္ေန႔ ေက်ာင္းေနဘက္သူငယ္ခ်င္း ၿမင့္ၿမင့္ႀကည္ႏွင့္ ေရခမ္လမ္းမွာ
ဆံုႀကသည္။သက္တူရြယ္တူ ကာမပိုးႀကြစ….အရြယ္မ်ားၿဖစ္ႀက၏။
ၿမင့္ၿမင့္ႀကည့္မွာ ပေထြးႏွင့္ေနရသူၿဖစ္၏။ၿပီးေတာ့ သူက တစ္ဦးတည္းေသာ
သမီးၿဖစ္၏။ၿမင့္ၿမင့္ႀကည္ကို သူ႔ပေထြး ကိုစံတင္က အေပၚထပ္အေနာက္ခန္းထဲမွာ
ေနေစသည္။သူတို႔ လင္မယားကေတာ့ ၿမင့္ၿမင့္ႀကည္ အခန္းႏွင့္တည့္တည့္
ေအာက္ထပ္ အခန္းထဲမွာ ေနႀကသည္။
တစ္ေန႔ ၿမင့္ၿမင့္ႀကည္ မရွိခိုက္ ကိုစံတင္ါေပၚထပ္တက္ၿပီး….
ၿမင့္ၿမင့္ႀကည္ အခန္းထဲရွိႀကမ္းၿပင္ကို စူးႏွင့္ေဖာက္သည္။ၿပီးေတာ့ ဓားခၽြန္ႏွင့္ ခ်ဲ႔သည္။
လက္မဝက္ေလာက္ရွိေသာအခါ ရပ္လိုက္သည္။
ကိုစံတင္က ဤရြာသားမဟုတ္…။(၁၂)ပြဲေစ်းသည္လုပ္ခဲ့ဖူးသၿဖင့္
အေတြ႔အႀကံဳက စံုလွၿပီၿဖစ္၏။မိန္းမေတြ မႈိလိုေပါက္ေအာင္ယူခဲ့သည္။
ယခု ၿမင့္ၿမင့္ႀကည္ အေမ မလွခင္ႏွင့္က်မွ အိမ္ေထာင္သက္
အေတာ္ႀကာသည္ဟု ေၿပာႏိုင္သည္။ဒါကလည္း အေႀကာင္းရွိ၏။မလွခင္က
လံုးႀကီးေပါက္လွ ေတာင့္ေတာင့္ေၿဖာင့္ေၿဖာင့္….စြဲမက္စရာ ရုပ္ေရရွိ၏။

http://achittatkatho.net
Page 17

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

ထို႔အၿပင္ ေၿမယာဧကေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။ဘယ္တုန္းကမွ အိမ္ေၿခယာေၿခ
အတည္မရွိခဲ့ဖူးေသာ ကိုစံတင္တစ္ေယာက္ ရုပ္ေခ်ာ ဥစၥာေပါ မုဆိုးမႏွင့္ညားမွ
႑ေၿႏၵရသြားေတာ့သည္။ဒါကလည္း တစ္ခ်က္….။
မလွခင္မွာ ယခင္ေယာက်္ားႏွင့္ရထားေသာ သမီးတစ္ေယာက္ရွိ၏။မေအတူ
သမီးမို႔ ေခ်ာေခ်ာလွလွၿဖဴၿဖဴတုတ္တုတ္ကေလး ၿဖစ္သည္။
မေအကိုယ္ႏိႈက္ကလည္း ေသြးသားဆူၿဖိဳးဆဲ ေခ်ာတုန္းေတာင့္တုန္း…. လိုးလို႔
မဝတုန္းရွိေသး၏။ရုိးအီသြားခဲ့လွ်င္ ေနာက္ဆက္လိုးရန္ သမီးတစ္ေယာက္က
အဆင္သင့္ရွိေန၏။
ကိုစံတင္က အႀကမ္းပတမ္းကိုင္ဖို႔ စိတ္ကူးမရွိ။မိန္းမအေတြ႔အႀကံဳ
ရွိထားသူပီပီ….သူ႔အလိုလိုခံခ်င္စိတ္ေတြ တားမႏိုင္ ဆီးမရၿဖစ္လာေစရန္ အကြက္ခ်စီမံ
ထား၏။ထို႔အၿပင္ မယားပါသမီး ၿမင့္ၿမင့္ႀကည္မွာ ငယ္ေသးသည္။
ကိုစံတင္က အေရာတဝင္ပြတ္သီးပြတ္သပ္မေန ခပ္တည္တည္
ခပ္မွန္မွန္ေန၏။ထို႔ေႀကာင့္ သားအမိႏွစ္ေယာက္လံုးက ေလးစားရိုေသႀကသည္။
မိန္းမစြဲေအာင္လိုးႏို္င္ေသာ ကိုစံတင္ကို မလွခင္ကလည္း အသဲစြဲခ်စ္ေနပါေတာ့သည္။
အရက္ပံုမွန္ေသာက္ေလ့ရွိေသာ္လည္း အရက္ေႀကာင့္ ဘာၿပႆနာမွ
မတက္ေအာင္ေနတတ္၏။အရက္မူး၍ ဆူပူရန္ၿဖစ္ၿခင္းလံုးဝမရွိ။ထို႔ေႀကာင့္ မလွခင္က
ကိုစံတင္အရက္ေသာက္တာကို လံုးဝၿငဴစူၿခင္းမရွိ။က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ သူ႔ကို
ေကာင္းေကာင္းလိုးေပးႏိုင္ရန္ ေသာက္သည္ဟု ထင္မွတ္ေနသည္။

http://achittatkatho.net
Page 18

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

ကိုစံတင္ႏွင့္ ညားၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အမွ်အတမ္းလည္း မေဝေတာ့…။
အမွတ္တရ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈလည္း မၿပဳလုပ္ေတာ့……..။
ဒုတိယလင္ ကိုစံတင္ႏွင့္သာ မရိုးႏိင
ု ္ေသာကာမအရသာကို စိတ္တူကိုယ္တူ
စိတ္ကူးရတိုင္း ရမၼက္ၿမဴးႀကြတိုင္း ခံစားလွ်က္ရွိေနပါေတာ့သည္။
ေၿမဧကေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ခိုင္းႏြား….ေမြးႏြားေတြကနည္းနည္းေနာေနာမဟုတ္..။
ကိုစံတင္အရင္းစိုက္ရတာဆိုလို႔ သူ႔ေပါင္ႀကားက လီးတစ္ေခ်ာင္းသာၿဖစ္သည္။
ၿမင့္ၿမင္ႀ့ ကည္အခန္းထဲက ႀကမ္းၿပင္ကိုအေပါက္ေဖာက္ၿပီးသည့္ညက ဖြင့္ပြဲ
အၿဖစ္ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ႀကမ္းခ်င္တိုင္းႀကမ္းခဲ့ႀကသည္။
မလွခင္မွာ အေနရိုးေသာ္လည္း တဏွာရာဂအားႀကီးေသာ မိန္းမၿဖစ္သည္။
ကုတ္ကမ်င္းအမ်ိဳးအစားၿဖစ္သည္။လီးႏွင့္အၿပတ္ခံႏိုင္သူမဟုတ္…..။
ကိုစံတင္မွာ ကာမကိစၥအေထာက္အကူၿပဳ စားေဆးလိမ္းေဆးေတြရွိ၏။
ရိုးအလွေသာ မလွခင္ကမူ ဘာမွမသိရွာ။သူ႔ဆႏၵၿပည့္ဝေအာင္ အားရပါးရလိုးေပးတာ
ကိုဘဲ အေက်နပ္ႀကီး ေက်နပ္ေနရွာ၏။
ထိုညက မလွခင္ကို အရက္တစ္ခြက္တိုက္၏။အရက္ထဲတြင္ စိတ္ႀကြေဆးမႈ႔ံ
ေတြခပ္ထားသည္။
ည (၁၀) နာရီခြဲေလာက္တြင္ အလုပ္စခန္းစႀက၏။ၿမင့္ၿမင့္ႀကည္ သိုးေနေသာ
အခ်ိန္မို႔ ထင္တိုင္းက်ဲေနႀကသည္။

http://achittatkatho.net
Page 19

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

ခါတုိုင္းဆိုလည္း ယခုလိုထင္တိုင္းက်ဲခဲ့ႀကေသာ ေန႔ရက္ေတြ မနည္းလွပါ။
သို႔ေသာ္…..ဒီေန႔လို ဆူဆူပူပ ူဝုန္းဝုန္းဒိုင္းဒိုင္းေတာ့မဟုတ္…….။
ကိုစံတင္က အႀကံရွိသူပီပီ အေပၚထပ္မွာအိပ္ေနေသာ ၿမင့္ၿမင့္ႀကည္
မႏိုးႏိုးေအာင္ တမင္ဖန္တီးၿခင္းၿဖစ္၏။
အရက္အရွိန္ႏွင့္ရမၼက္ႀကြေဆးအရွိန္က တရိပ္ရိပ္ တက္လာၿပီၿဖစ္ရာ… မလွခင္
တစ္ေယာက္ အေပၚထပ္မွာ ရွိေနေသာသမီးကိုေတာင္ သတိမရေတာ့…….။
ၿဖစ္ပံုက ဒီလိုပါ….။
ကိုစံတင္ အလုိးကၽြမ္းရုံသာမက ဘာဂ်ာမႈတ္လည္းကၽြမ္းသည္။ဘာဂ်ာမႈတ္ဆိုသည္မွာ
ေစာက္ဖုတ္ကိုယက္ၿခင္း။စုတ္ၿခင္း…မႈတ္ၿခင္းကို ဆိုလိုသည္။
ကိုစံတင္ေရာ မလွခင္ပါ လိုးေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ အလြန္ေအးေသာ
ေဆာင္းရာသီမွအပ ကိုယ္တံုးလံုးခၽြတ္၍ အားရပါးရ လိုးေလ့ရွိသည္။
ကိုစံတင္က မလွခင္ကို ခုတင္ေစာင္းမွာ ေၿခတြဲေလာင္းခ်ထိုင္ေစၿပီး ေပါင္တံ
ေဖြးေဖြးတုတ္တုတ္ႀကီးႏွစ္ေခ်ာင္းကို ခပ္ကားကားၿဖဲကားထားေစသည္။ထို႔ေနာက္
ကိုစံတင္က ႀကမ္းၿပင္ေပၚဒူးေထာက္လိုက္ၿပီး ေစာက္ဖုတ္ႀကီးကို လက္ႏွင့္ၿဖဲကာ
အရည္လဲ့ေနေသာ အတြင္းသားႏုႏုေလးေတြကို ပါးစပ္ၿဖင့္
ရႈးကနဲစုတ္ထည့္လိုက္သည္။

http://achittatkatho.net
Page 20

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

အီးကနဲ အသံႀကီးႏွင့္အတူ မလွခင္လက္ႏွစ္ဖက္မွာ ေနာက္သို႔အလိုလို
ေထာက္မိလွ်က္သားၿဖစ္သြားၿပီး ဖင္ဆံုႀကီးကို ေၿမာက္ႀကြလွ်က္ ေစာက္ဖုတ္ႀကီးကို
ေကာ့ေပးမိလွ်က္သားၿဖစ္သြား၏။
ကိုစံတင္က ေစာက္ဖုတ္အတြင္းသား ႏုႏုေတြကို ပါးစပ္ၿဖင့္ စုပ္ရင္း လွ်ာႏွင့္ပါ
ေမႊေႏွာက္ထိုးကလိေပးသည္။
ကိုစံတင္ ေစာက္ေခါင္းအတြင္း လွ်ာၿဖင့္လွည့္ပတ္ေမႊေႏွာက္ရင္း မလွခင္၏
ဆူၿဖိဳးထြားကားေသာတင္ဆံုသား တင္းတင္းအိအိႀကီးကို အားပါးတရ ဆုတ္ေခ်ပြတ္ဆြ
ေပးၿပန္၏။
“……ကဲ……မိန္းမ….ဖင္ကုန္းေပးစမ္းကြာ….”
မလွခင္တစ္ေယာက္ ဖီလင္ေတြ အရမ္းတက္ေနေသာ္လည္း ကိုစံတင္အလိုက် ကုတင္
ေဘာင္တန္းေပၚလက္ေထာက္ၿပီးခါးကိုညြတ္လွ်က္ ဖင္အိုးႀကီးကိုစြင့္ေၿမွာက္ေပးထား၏။
“…..ဖ်န္း….ဖ်န္း…..ဖ်န္း…..ဖတ္….ဖတ္……ဖ်န္း….”
ကိုစံတင္က ဖင္ဆံုထြားထြားၿပည့္ၿပည့္ႀကီးကို တဖ်န္းဖ်န္းတစ္ဖတ္ဖတ္ ရိုက္ပြတ္လ်က္
သူ႔လီးတံႀကီးကို ေစာက္ဖုတ္အဝႏွင့္ေတ့ကာ တရွိန္ထိုးေဆာင့္သြင္းထည့္လိုက္သည္။
“……အင့္….အေမ့……အင့္…..”
မလွခင္တစ္ေယာက္ အင့္ကနဲအသံထြက္ကာ ခါးညြတ္လွ်က္ ဖင္ဆံုႀကီးေၿမာက္တက္
သြားသည္။ကိုစံတင္က လက္ႏွစ္ဖက္ႏွင့္ မလွခင္ခါးကို ဆုတ္ကိုင္ကာ ခပ္ႀကမ္းႀကမ္း
ေဆာင့္ေဆာင့္လိုးပါေတာ့သည္။
http://achittatkatho.net
Page 21

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

လိမ္းေဆးအာနိသင္ေႀကာင့္ လီးတန္ႀကီးမွာ ထြားႀကိဳင္းတုတ္ရွည္မာေႀကာေန၏။တဏွာ
ရာဂႀကီးေသာ မလွခင္သည္ ဤကဲ့သို႔ ခပ္ႀကမ္းႀကမ္းလိုးေပးသည္ကို
အလြန္သေဘာက်ေက်နပ္လွ်က္ရွိသည္။ခပ္ၿပင္းၿပင္း ေဆာင့္ခ်က္ေတြႏွင့္
ခပ္ႀကမ္းႀကမ္းေကာ့ေကာ့ခံေနပံုမွာ သဲထိတ္ရင္ဖို ေကာင္းလြန္းလွသည္။
အခ်က္ (၅၀)ေက်ာ္ေလာက္ ေဆာင့္လိုးၿပီးေသာအခါ ကိုစံတင္က
သူ႔လီးတန္ႀကီးကို ၿဖဳန္းကနဲဆြဲႏႈတ္လိုက္သည္။ရမၼက္ေဇာေတြၿပင္းထန္လွ်က္
တအားခံေကာင္းေနစဥ္ ၿဗဳန္းကနဲ လီးတန္ႀကီးကၽြတ္သြားသၿဖင့္ ရင္ထဲဟာသြားသည္။
ဘာမ်ားလုပ္အံုးမွာပါလိမ့္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနစဥ္ ကိုစံတင္က ဘာမွ
မလႈပ္ရွားသည့္အတြက္ မလွခင္ေခါင္းငဲ့ၿပီး ေနာက္ၿပန္ႀကည့္လိုက္သည္။
ကိုစံတင္က အဝင္ဝတံခါးေရွ႔တြင္ မတ္တပ္ႀကီးစံုရပ္လွ်က္ သူမကို ၿပံဳးၿဖီးၿဖီးႀကီး
ႀကည့္ေနသည္။
……ဟြန္း…..မသာေကာင္….ဒီကေကာင္းေနမွန္းသိလို႔ သက္သက္မဲ့ယုတ္တာဟု
စိတ္ထဲက က်ိတ္ဆဲရင္း ကိုစံတင္ရွိရာသို႔ ဒုန္းေၿပးသြားသည္။ကိုစံတင္ကလည္း
ေကြ႔ေရွာင္ေၿပး၏။အခန္းထဲလိုက္တမ္းေၿပးတမ္းကစားသလိုၿဖစ္ကာ တစ္ဒုန္းဒုန္း
ဆူညံေနသည္။
မိမလိုရွိရာမွ ကိုစံတင္က ငံု႔ေရွာင္လိုက္ၿပီး ဖင္ဆံုထြားထြားႀကီးကို ဖ်န္းကနဲ
ပုတ္လိုက္။ႏို႔ႀကီးကိုဆြဲေခ်လိုက္ႏွင့္ မထိတထိစသည္။
ဤကဲ့သို႔ ေအာက္ထပ္မွာ တဒုန္းဒုန္းၿဖစ္ေနစဥ္ အေပၚထပ္ရွိ ၿမင့္ၿမင့္ႀကည္
လန္႔ႏိုးသြားသည္။သူ႔အေမႏွင့္ပေထြး သတ္မ်ားသတ္ေနႀကသလားဟု စိတ္ထဲပူ
http://achittatkatho.net
Page 22

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

သြားသည္။ကၽြတ္ေနေသာ ထဘီကိုၿဖစ္သလိုၿပင္ဝတ္ရင္း ေအာက္ထပ္သြားမည္အၿပဳ။
ေအာက္ထပ္မီးေရာင္က သူ႔အိပ္ယာ သင္ၿဖဴးစြန္းႀကမ္းေပါက္တြင္
လာဟပ္ေန၏။ထို႔ေႀကာင့္ ဒူးတုတ္၍ေခ်ာင္းႀကည့္လိုက္သည္။ဘာမွမသိေသာ
မလွခင္က သတိမထားမိေသာ္လည္း အႀကံသမားကိုစံတင္မွာ
အေပၚထပ္၏အေၿခအေနကို အကဲခတ္ေနသည္။ေအာက္ထပ္က ဆူညံသံေတြေႀကာင့္
ၿမင့္ၿမင့္ႀကည္ ႏိုးသြားၿပီကို သိလိုက္သည္။
“……အား…..အား….နာတယ္ဟ…..မိန္းမရ….”
“…..ေသလိုက္ေလ….ဘာလို႔ယုတ္တာလဲဟင္….”
“…..ဟ….ဘာယုတ္လို႔လဲ….”
“…..ဒီမယ္….ခံလို႔ေကာင္းေနတာကို …..ဘာလို႔လီးကို ခၽြတ္ၿပစ္ရတာလဲ….”
မလွခင္က ေၿပာလည္းေၿပာ….လီးႀကီးကိုလည္း တအားေဆာင့္ဆြဲလိုက္ရာ ကိုစံတင္
တစ္ေယာက္မလွခင္ႏွင့္ပူးကပ္သြားသည္။မလွခင္က လီးတန္ႀကီးကို မလႊတ္ဘဲ ဆြဲၿဖဲၿပီး
ခုတင္ဆီေခၚသြားသည္။
မလွခင္က ခုတင္ေပၚကန္႔လန္႔ၿဖတ္အိပ္လိုက္ၿပီး ဒူးေထာင္ ေပါင္ကား
ေပးသည္။ပါးစပ္ကလည္း……………..
“….အင့္….လိုးေတာ့…..ဒီတခါခၽြတ္ၿပစ္ရင္ ဓါးနဲ႔ကိုထိုးသတ္ပစ္မွာ….” ဟု
ေၿပာလိုက္သည္။ကိုစံတင္က ေပါင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ရင္ဘတ္ဖက္ဆီ တိုးကပ္ရင္း
သူ႔လီးတန္ႀကီးကို ေစာက္ဖုတ္အဝတြင္ ၿဖည္းၿဖည္းခ်င္းသြင္းလိုက္သည္။
http://achittatkatho.net
Page 23

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

ၿမင့္ၿမင့္ႀကည္ ေခ်ာင္းႀကည့္ေနမွန္းသိ၍ တၿဖည္းၿဖည္းသြင္းၿပၿခင္း ၿဖစ္သည္။
ကိုစံတင္ လီးတံတုတ္တုတ္ႀကီးက သူ႔အေမေစာက္ဖုတ္ထဲ တရစ္ၿခင္း
ဝင္ေနတာကိုႀကည့္ရင္း ၿမင့္ၿမင့္ႀကည္ ႀကက္သီးတစ္ဖ်န္းဖ်န္းထသြား၏။စိတ္ထဲမွာ
လည္း ဘာလိုလိုၿဖစ္ေနသည္။ေပါင္ႀကားရွိ ေစာက္ဖုတ္ေလးမွာလည္း
မာတင္းသြားသည္ဟု စိတ္ထဲက ထင္လိုက္မိသည္။
“….ေအး…..အဲဒါပဲေအ……..ငါ့အေမနဲ႔….ငါ့ပေထြး အဲဒီညက လိုးခ်က္ကေတာ့
ပက္ပက္စက္စက္ပါဘဲေအ….”
“…..ဒါၿဖင့္…..ညဥ္းညတိုင္း ႀကည့္တာေပါ့….ဟုတ္လား…”
“……အင္းေပါ့ဟဲ့…..ႀကည့္လို႔ေကာင္းတဲ့ဥစၥာ…..အဟင္း…..”
ယခု သူမကိုယ္တိုင္ သူ႔အေမႏွင့္သူ႔အေဖတို႔ ညညလိုးႀကပံုကို ေခ်ာင္းႀကည့္ခဲ့ဖူးေသာ
အေပါက္မွာ သူ႔တူေရႊဝင္းက ေခ်ာင္းႀကည့္ေနေပလိမ့္မည္။
တူဆိုေသာ္လည္း အရင္းမဟုတ္…..ဝမ္းကြဲသာၿဖစ္သည္။အရင္းၿဖစ္လွ်င္
လည္း မတင္ေသာင္းက ဂရုမစိုက္ပါ။ဤကမၻာေၿမေလာကတြင္ မိန္းမေယာက်ာ္း
ဒြန္တြဲ၍ ေပၚလာကတည္းက လိုးဖို႔ခံဖို႔ ကာမဂုဏ္ ခံစားဖို႔မဟုတ္ပါလား……..။
မိန္းမေပါင္ႀကားတြင္ ေစာက္ဖုတ္ေခၚ အေပါက္ရွိသလို ေယာက်ာ္း
ေပါင္ႀကားတြင္လည္း လီးေခၚေသာအေခ်ာင္းရွိသည္။
အေဒၚၿဖစ္သူ ကာမဆႏၵမၿပည့္ဝ၍ တစ္ကုိယ္တည္း ႏႈိက္ဆြေၿဖသိမ့္ေနပံုႀကီး
ကိုႀကည့္၍ ေရႊဝင္းလီးႀကီးမွာ သံမဏိေခ်ာင္းႀကီးကဲ့သို႔ မာေက်ာ၍ ေတာင္ေနပါသည္။
http://achittatkatho.net
Page 24

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

ေစာေစာက ေလးငါးဆယ္ခ်က္ခန္႔ ခပ္ၿပင္းၿပင္းဂြင္းတိုက္ထားသၿဖင့္ လေခ်ာင္းႀကီး
တစ္ခုလံုး ပူရွိန္းယားႀကြေနပါသည္။
ေရႊဝင္းတစ္ေယာက္ ဆုေတာင္းေကာင္းခဲ့ပံုရ၏။သူ႔ေပါင္ႀကားက လီးႀကီးမွာ
အရြယ္ႏွင့္မလိုက္ေအာင္ ရွည္လွ်ားတုတ္ခိုင္လွသည္။
ၿပီးေတာ့ ဂြင္းတိုက္လွ်င္ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္လရည္ထြက္ေလ့မရွိ။သုတ္ကို
ႀကာရွည္စြာထိန္းထားႏိုင္ေသာ ေဆးဝါးမလိုဘဲႏွင့္ကို အံ့ႀသဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္
ထိန္းထားႏိုင္သည္။
ေပါင္တံေဖြးေဖြး ေၿခသလံုးသား ဝင္းဝင္းေဖြးေဖြးႀကီးေတြ လူးလြန္႔လႈပ္ရွားေနပံု
မွာ အသဲယားစရာေကာင္းလြန္းလွသည္။ႏို႔သီးေခါင္းႀကီးကလည္း ကာမေသြးေတြ
ၿပည့္လွ်မ္းကာ စူတင္းဝင္းေၿပာင္ေန၏။
မတင္ေသာင္းတစ္ေယာက္ ရမၼက္ေဇာေတြအၿပင္းအထန္ႀကြ၍ ဤမွ်
ဆက္စလူးထေနသည့္တိုင္ ဦးထြန္းေမာင္တစ္ေယာက္ တုတ္တုတ္မွ်မလႈပ္ပါ။
တမင္သက္သက္လုပ္ေနသလား (သို႔မဟုတ္)အသက္မွရွိေသးသလားဟု
ထင္မွတ္ရသည္။
ေရႊဝင္းဘယ္လိုမွ မေနႏိုင္ေတာ့ပါ။ၿဖစ္ခ်င္ရာၿဖစ္ဟု ဆံုးၿဖတ္လိုက္ၿပီး
ပုဆိုးအက်ီၤေတြကို အားလံုးခၽြတ္ၿပစ္လိုက္သည္။ေရႊဝင္းတစ္ကိုယ္လံုး ကာမ
အေမွာင္ဓာတ္က ဖံုးလႊမ္းသြားၿပီၿဖစ္သည္။
သူ႔ညာလက္ဖဝါးထဲ တံေတြးေထြးထည့္လိုက္ၿပီး လီးတံႀကီးကို ဆုပ္ကိုင္ကာ
အခ်က္(၂၀)ခန္႔ ခပ္ၿပင္းၿပင္းဂြင္းတိုက္သည္။လီးတန္ႀကီးမွာ အေႀကာအၿပိဳင္းၿပိဳင္းထ
http://achittatkatho.net
Page 25

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

လ်က္ ပို၍တင္းေၿပာင္လာသည္။ဒစ္ဆံႀကီးမွာလည္း ေပါက္ကြဲထြက္မတတ္
တင္းကားလာသည္။
ၿပီးေတာ့ ေအာက္ထပ္သို႔ ဒေရာေသာပါးဆင္းခ်လာသည္။ၿပင္းထန္ေသာ
ေၿခသံမ်ားေႀကာင့္ ေရႊဝင္းေအာက္ထပ္ဆင္းလာသည္ကို ရိပ္မိ၍ မတင္ေသာင္း စိတ္ထဲ
ၿပံဳးလိုက္မိသည္။
ေရႊဝင္း အရြယ္ႏွင့္မလိုက္ေအာင္ လီးႀကီးမွန္း မတင္ေသာင္း သိထားၿပီး
ၿဖစ္သည္။
၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀
တစ္ရက္ ဦးထြန္းေမာင္က ေရႊဝင္းကို ေဗဒင္သင္ႀကားေပေနစဥ္ အေနာက္ဖက္ရြာက
လူႏွစ္ေယာက္ ဦးထြန္းေမာင္ကို လာပင့္ႀကသည္။အက်ိဳးအေႀကာင္း
ေမးႀကည့္ေသာအခါ ေက်းရြာဥကၠဌ၏သမီး ေအာက္လမ္းဆရာအလုပ္ခံရ၍
ကုသေပးရန္ လာပင့္ၿခင္းၿဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္။
ဦးထြန္းေမာင္က ေဗဒင္သင္ႀကားၿခင္းကိုရပ္ကာ လွည္းႏွင့္လာပင့္ေသာ
အေနာက္ဖက္ရြာသားမ်ားႏွင့္ပါသြားသည္။ေရႊဝင္းကိုလည္း ယခုၿပထားေသာ
နည္းအတိုင္း သံဒိ႒ၿပကၡဒိန္ႀကည့္၍ ဇာတာခြင္ ၁၉ မ်ိဳးခ်ထားရန္ မွာခဲ့သည္။
ဦးထြန္းေမာင္ ထြက္သြားၿပီး မႀကာမွီ ေရႊဝင္းလည္း စာအုပ္မ်ားကိုယူေဆာင္ကာ
အေပၚထပ္အေနာက္ခန္းထဲဝင္၍ ဇာတာခြင္ခ်ေန၏။ဇာတာခြင္ ၁၅ မ်ိဳးခ်ၿပီးေသာအခါ
တအားအိပ္ခ်င္လာ၍ အခန္းထဲရွိခုတင္ေပၚတြင္ တက္အိပ္လိုက္သည္။ေန႔လည္
ထမင္းစားခ်ိန္အထိ ဆင္းမလာ၍ မတင္ေသာင္း ေရႊဝင္းရွိရာ အေပၚထပ္တက္လာသည္
http://achittatkatho.net
Page 26

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

အခန္းတံခါးဖြင့္လိုက္ေသာအခါ ခုတင္ေပၚတြင္ ပက္လက္ကားယားႀကီး
အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ေရႊဝင္းကို ေတြ႔ရ၏။
ပုဆိုးတြင္းမွ ေတာင္မတ္ေနေသာ လီးတန္ႀကီးကိုၿမင္လိုက္ေသာအခါ
မတင္ေသာင္းေပါင္ႀကားရွိ ေစာက္ဖုတ္ႀကီးမွာ ဒုတ္ႏွင့္အတို႔ခံလိုက္ရေသာ
ဂံုညင္းဖားႀကီးလုိ ရမၼက္မာန္ဖီ၍ ခံုးထလာသည္။လီးတန္ႀကီးကို မၿမင္ရေသာ္လည္း
သူ႔ေယာက်ာ္းထက္ ၂ ဆ ခန္႔ရွည္ေႀကာင္း ခန္႔မွန္းလို႔ရသည္။မတင္ေသာင္း
အခန္းတံခါးၿပန္စိ၍ အသာေလးၿပန္ဆင္းလာခဲ့သည္။ထိုေန႔မွစ၍ ေရႊဝင္းအေပၚ
မရိုးသားစိတ္ေတြ ဝင္လာခဲ့သည္။
ကာမရာဂကိေလသာစိတ္က တူဟူေသာအသိကို ရိုက္ခ်ိဳးဖ်က္ဆီး
လိုက္ပါေတာ့သည္။ယခုသူႀကိတ္၍ ႀကံစည္ခဲ့သမွ် အထေၿမာက္ေတာ့မည္မို႔
မတင္ေသာင္းတေယာက္ ရင္ေတြတလွပ္လွပ္ခုန္ကာ အဖုတ္အံုႀကီးက တဖ်ပ္ဖ်ပ္
ၿမဴးႀကြေနသည္။
ဦးထြန္းေမာင္ ညည ေသာက္ေလ့ရွိေသာ ႏြားႏို႔ခြက္ထဲသို႔ အိပ္ေဆးႏွစ္လံုး
ခတ္ထားလိုက္သည္။ညညမလိုးခင္ ႏြားႏို႔တစ္ခြက္ေသာက္ေနက်ၿဖစ္၏။ေရႊဝင္း ဒီမွာ
ညအိပ္ၿဖစ္ေအာင္လည္း မတင္ေသာင္းပင္ အကြက္ဆင္ခဲ့သည္။ေနရာတကာ
လာဘ္ၿမင္အကင္းပါးတတ္လြန္းေသာ ဦးထြန္းေမာင္တေယာက္ ဒီည ပယ္ပယ္နယ္နယ္
ႀကီး ခံလိုက္ရေတာ့သည္။
ေရႊဝင္းတစ္ေယာက္ သူ႔အေဒၚအခန္းထဲမဝင္ခင္ အိမ္အၿပင္ထြက္၍
ေသးေပါက္လိုက္ေသးသည္။ၿပီးမွတံခါးကို အေသအခ်ာဂ်က္ထိုးပိတ္ၿပီး
သူ႔အေဒၚခန္းဆီလာသည္။ေစ့ထားေသာတံခါးကို ဆြဲဖြင့္လိုက္ရာ မ်က္လံုးစံုမွိတ္ကာ
http://achittatkatho.net
Page 27

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

ေစာက္ဖုတ္ထဲလက္ထည့္၍ အသြင္းအႏႈတ္လုပ္ေနေသာ မတင္ေသာင္းတစ္ေယာက္
ဖ်ပ္ကနဲ အဝင္တံခါးဆီႀကည့္မိသည္။
ေရႊဝင္းေပါင္ႀကားက လီးတန္ႀကီးကိုၿမင္လိုက္ရေသာအခါ ႀကက္သီး
တဖ်င္းဖ်င္းထသြား၏။ေပါင္တံ၊ရင္အုပ္၊လက္ေမာင္း ေၿခသလံုး ႀကြက္သားေတြက
အရြယ္ႏွင့္မမွ် က်စ္လ်စ္လစ္လစ္ ဖုထစ္ေနသည္။ေပါင္ႀကားကလီးတန္ႀကီးက
ပုတ္သင္ညိဳေခါင္းညိတ္သလို တဆတ္ဆတ္ႏွင့္ေတာင္ၿပၿပီး မတင္ေသာင္းကို
ဖိတ္ေခၚေနသကဲ့သို႔ၿဖစ္၏။
ေရႊဝင္းက ခုတင္ဆီသို႔ ဆၿဖည္းၿဖည္းခ်င္းလာေနသည္။လီးႀကီးကလည္း
တဆတ္ဆတ္ႏွင့္ေတာင္ေနသည္။မတင္ေသာင္း ပက္လက္အိပ္ေနရာမွ
ထထိုင္လိုက္ၿပီး ခုတင္ေစာင္းတြင္ ေၿခတြဲေလာင္းခ်ကာ ေပါင္ကို အနည္းငယ္ၿဖဲလွ်က္
ေရႊဝင္းကို ႀကိဳဆိုေန၏။
အနားသို႔ေရာက္လာေသာအခါ ေရႊဝင္းခါးကို လွမ္းဖက္လိုက္သည္။ေရႊဝင္း
လီးတံေႏြးေႏြးႀကီးက ဆီးခံုမို႔မို႔ႀကီးကို ဖိေထာက္ထား၏။ေရႊဝင္းက မတင္ေသာင္းပါးကို
ဆြဲေမာ့ၿပီး ႏႈတ္ခမ္းကိုစုပ္သည္။မတင္ေသာင္းက သူ႔လွ်ာကိုေရႊဝင္းပါးစပ္ထဲသို႔
ထိုးထည့္ေပးသည္။ေရႊဝင္းကၿမွင္း၍ စုပ္ေပးသည္။မတင္ေသာင္းက တြဲေလာင္း
ခ်ထားေသာ ေၿခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ခုတင္ေစာင္းေပၚမတင္လိုက္ၿပီး ကိုယ္ကို
အနည္းငယ္ၿပင္၍ မတ္ေတာင္ေနေသာ လီးတန္ႀကီးကို သူမလက္ႏွင့္ကိုင္ကာ
အဖုတ္ဝကို ေတ့ေပးသည္။
ေရႊဝင္းက ဒူးေကာက္ေကြးႀကားတြင္ သူ႔လက္ႏွစ္ဖက္သြင္းၿပီး ခါးကို
လွမ္းဖက္ကာ သူ႔ဖင္ႀကီးကိုေရွ႔သို႔တိုးေပးသည္။တင္းတင္းႀကပ္ႀကပ္ႀကီး တိုးဝင္လာ
http://achittatkatho.net
Page 28

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

ေသာ လီးတန္ႀကီး၏အရသာကို တနင့္တပိုးႀကီးခံစားရင္း လက္ႏွစ္ဖက္က
ေရႊဝင္းလည္ပင္းကို သိုင္းဖက္ထားလိုက္၏။လီးတန္ႀကီးမွာ ေစာက္ဖုတ္ႀကီးထဲ
တင္းတင္းႀကပ္ႀကပ္ႀကီးတိုးဝင္ေနရာ တဝက္ေလာက္အေရာက္တြင္ ေရႊဝင္းက
ကိုယ္ကို မတ္၍ မတင္ေသာင္းကို ခုတင္ေပၚမွ ဆြဲယူလိုက္သည္။
အမွတ္တမဲ႔မို႔ မတင္ေသာင္းထိတ္ကနဲ လန္႔ၿဖန္႔သြားၿပီး လည္ပင္းကို
တင္းေနေအာင္ ဖက္ထားလိုက္ရသည္။ၿပည့္ၿဖိဳးထြန္းကားေသာ ဖင္ဆံုႀကီးက
ေအာက္သို႔အနည္းငယ္က်ဆင္းသြားရာ လီးတန္ႀကီးကိုအားႏွင့္ေဆာင့္သြင္း
လိုက္သလိုၿဖစ္ၿပီး ‘ ဖလြတ္’ ကနဲ အဆံုးထိနစ္ဝင္သြားပါေတာ့သည္။ေကာင္းလိုက္သည္
မွာ ေခါင္ခိုက္ေနပါေတာ့သည္။အသက္ ၃၈ ႏွစ္ရွိသည့္တိုင္ ကေလးမေမြးဖူးေသးေသာ
ေစာက္ဖုတ္မို႔ ေအာ္ရီဂ်င္နယ္ ေစာက္ဖုတ္ႏွင့္အၿခား စီးစီးပိုင္ပိုင္ရွိလြန္းလွသည္။
လီးတန္ႀကီးႏွင့္ယွဥ္လိုက္လွ်င္ ေစာက္ဖုတ္အဝမွာက်ဥ္းေနသည္ၿဖစ္ရာ
ကိုယ္ကိုလႈပ္လိုက္သည့္အခါတိုင္း ဖ်င္းကနဲ ဖ်င္းကနဲပူရွိန္းအီေဆာင့္သြားရသည္။
ေရႊဝင္းက မတင္ေသာင္းကို ေပြ႔ခ်ီရင္းလိုးခဲ့ရာ အိမ္ေအာက္ထပ္အေရွ႔ခန္းရွိ
ေနာက္မွီခံုရွည္မ်ားဆီသို႔ေရာက္လာသည္။ခံုရွည္ႏွစ္လံုးအလည္ရွိ စားပြဲခံုေပၚသို႔
မတင္ေသာင္းကို ပက္လက္ခ်ေပးလိုက္သည္။ကံေကာင္းေထာက္မစြာၿဖင့္ စားပြဲခံုက
အံက်ဖစ္ဆိုက္ၿဖစ္ေနပါေတာ့သည္။အေပၚယံႀကည့္လွ်င္ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္သေလာက္
အတြင္းအဇၩတၱက ကာမရမၼက္အလြန္ႀကီးေသာ မတင္ေသာင္းမွာ ေရႊဝင္းလီးႀကီးနွင့္
ေတြ႔ေတာ့မွ အားရေက်နပ္သြားပါေတာ့သည္။
ေစာက္ဖုတ္အံုတစ္ခုလံုး တင္းတင္းႀကပ္ႀကပ္ႀကီးၿဖစ္ကာ ပူရွိန္းယားႀကြ
ေနသည္။ထိုစဥ္ ေရႊဝင္းကသူ႔လီးတန္ႀကီးကို တစ္ဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ၿပန္ႏႈတ္၏။
http://achittatkatho.net
Page 29

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

ေစာက္ဖုတ္ႏႈတ္ခမ္းသားႀကီးက လီးတန္ႀကီးႏွင့္အတူႀကြတက္ပါလာ၏။
ေရႊဝင္းက ထိုသို႔တဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ႏႈတ္ထားရင္းကပင္ ဘာမွ….မလုပ္ေသးဘဲ
မတင္ေသာင္း၏ႏို႔ႀကီးႏွစ္လံုးကို ဆုတ္ေခ်ပြတ္ဆြေပး၏။ႏို႔သီးေခါင္းေတြကိုလည္း
လွိမ့္ေခ်ေပးသည္။မတင္ေသာင္းေစာက္ေခါင္းထဲမွာလည္း ေစာက္ရည္ေတြ
တစိမ့္စိမ့္ထြက္ကာ လႈိက္လႈိက္ၿပီး ယားတတ္လာသည္။
ေရႊဝင္းက ကိုယ္ကိုကုန္း၍ ႏို႔ႏွစ္လံုးကို စုိ႔ေပးလိုက္၏။မတင္ေသာင္း
ႏႈတ္ဖ်ားက….”….အီး….အမေလး….” ဟူေသာ ရမၼက္ၿငီးသံႀကီး ထြက္ေပၚလာၿပီး….
ေစာက္ဖုတ္ႀကီးကို အစြမ္းကုန္ေကာ့ေပးလိုက္ရာ….တဖ်စ္ဖ်စ္
အသံမ်ားထြက္ေပၚလာၿပီး တစ္ဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြက္ေနေသာ လီးတံႀကီးကို
ေစာက္ဖုတ္ႀကီးက အဆံုးထိဝါးၿမိဳသြားၿပန္သည္။
“…..ေဒၚ…ေဒၚ…..ေကာင္းလားဟင္….”
“…..ရွီး……ကၽြတ္….ကၽြတ…
္ .အားပါးပါး…….ေကာင္းမွေကာင္း လိုက္တာ ကြယ္…။
..အမေလး….ေစာက္ဖုတ္ထဲကို က်ဥ္စိမ့္ေနတာပဲကြယ္….နာနာေလးေစာင့္လိုးေပးတာ
ေကာင္းတယ္ကြယ္…..ထပ္လုပ္ေပးပါဦးေနာ္….ေနာ္…”
“……ဟုတ္…..ဟုတ္ကဲ့…..ပါ…”
ေရႊဝင္းအသံေတြက လႈိုင္းထတုန္အက္ေနပါေတာ့သည္။

ၿပီးပါၿပီ။
http://achittatkatho.net
Page 30

ကာမသပြတ္အ-ူ ----- typed by - LyNnSEtt (အခ်စ္တကၠသိုလ)္

http://achittatkatho.net
Page 31