POEZIJA ENGLESKOG ROMANTIZMA literatura William Blake Pesme nevinosti i pesme iskustva

I saw a chapel all of gold…/ Crkvicu videh svu od zlata The Garden of Love/ Vrt ljubavi The Mental Traveller/ Umstveni putnik Auguries of Innocence/ Znamenja nevinosti

William Wordsworth
Lines Written in Early Spring The Daffodils/ Sunovrati odnosno I wandered lonely as a cloud/ Ja lutah kao oblak sam A slumber did my spirit seal…/Moj duh zabravi dubok san Tintern Abbey/ Tinternska opatija Oda o nagoveštajima besmrtnosti…/Immortality Ode

Samuel Taylor Coleridge
The Rime of Ancient Mariner Kubla Khan This Lime-Tree Bower, My Prison/ Ova senica pod lipom, moja tamnica Frost at Midnight/ Mraz u ponoc

John Keats
Ode to Psyche/ Oda Psihi Ode on Indolence/ Oda bezbrižnosti One on Melancholy/ Oda melanholiji Ode to a Nightingale/ Oda slavuju Ode on a Grecian Urn/ Oda grčkoj vazi To Autumn/ Jeseni La Belle Dame Sans Merci

Percy Bysshe Shelley
Ode to the West Wind/Oda zapadnom vetru The Cloud/ Oblak To a Skylark/ [evi (Mutability (We are the clouds…)) (Hymn to Intellectual Beauty) (Mont Blanc)

George Gordon Byron
Childe Harold ili Don Juan Lines Inscribed Upon a Cup Formed From a Scull/ Redovi ispisani na jednom peharu načinjenom od lobanje Sonnet on Chillon/ [ijonskom sužnju When We Two Parted/ Kad rastasmo se tada So, we'll go no more a-roving…/ Da, mi nećemo lutati više

Boreham.1 Blake. Vilijam. "Jedinstvo evropskog romantizma".M. Džon. Zoran. Rene. u: Mit i struktura (Svjetlost: Sarajevo) 1991. C. William Wordsworth (Cambridge: CUP) 1969. Lovejoy. Stihovi (Beograd: Nolit) 1960. "Wordsworth and Coleridge. Romantizam za početnike (Hinaki: Beograd) 2003. Jack. The Rime of Ancient Mariner. "Čajld Harold kao romantičarski junak" – predgovor i pogovor . Stilske formacije (SNL: Zagreb) 1976. /po potrebi/ Voren. Robert Penn. "Unity Lost and Integrity Earned: Blake and Coleridge". The Visionary Company. Duncan Wu. ed. (orig. Hartman. Press) 1961. Natural Supernaturalism (New York: Norton) 1971. Nortrop. 1976. Kolridž. Antologija engleske romantičarske poezije (Beograd: Naučna knjiga) 1974. u: Kritički pojmovi. Lyrical Ballads". Izabrana dela. Eseji (Beograd: Nolit) 1960. London: Cornell Un. "Pesma čiste imaginacije". Fraj.H. Harold. "Ponovno promišljanje romantizma". (2007). Danko Andjelinović) Bajron. Dramske poeme . Metamorfoze kruga (IKZS: Sremski Karlovci. McEathron. Lilian R. Dankan. Koreni romantizma (Službeni glasnik: Beograd) 2006. M. M. (ur.1 Kuić. Scott. A Poem of Pure Imagination". (pr. Ranka Kuić) Kits. Isaija Berlin. u: Fictions of Romantic Irony in European Narrative. Blanšo. (pr. A Reading of English Romantic Poetry (Ithaca. TXT 13-14 (2007). A Collection of Critical Essays (Englewood Cliffs: Prentice Hall) 1968. str 52-64. (London: Oxford University Press) 1950. "On the Discrimination of Romanticisms". 1760-1857 (London: Macmillan) 1984. Džefri. Vječno Evandjelje (Zagreb Zora: ) 1980. 6471. (Twentieth Century Interpretations) /po potrebi/ Paunović. Warren. ed. Džudi. u: Selected Essays. str. "Romantizam i anti-samosvest".Čajld Harold (Beograd: Zavod za udžbenike) 2005. "Pijani brod: revolucionarni element u romantizmu". Beograd. Geoffrey. Ranka Kuić) Šeli. Arthur. Pule. Ranka. Novi Sad) 1993. The Romantic Imagination. Miodrag. Bowra. ROMANTIZAM (fakultativno) Hit. Žorž. 1966. TXT 13-14.pesme (Beograd: Prosveta) 1969. "Byron: Don Juan". u: Umetnost tumačenja poezije (Beograd: Nolit) 1979. Pesništvo evropskog romantizma (Beograd: Prosveta) 1978. New York. Izabrana dela (Beograd: Plato) 2007. PMLA. Robert Pen. Pesme (Beograd: Rad) 1969. (pr. Aleksandar.ANTOLOGIJE i ZBIRKE Pavlović. Džerom.spevovi . Durrant. (Oxford: Blackwell) 1999. 29 (1924) Velek. u: A Companion to Romanticism. Stillinger. Keats’ Odes. Furst. (prepev Marko Grčić) Blejk. William. 1947) Abrams. Flaker. Mekgan. Pavlović) INTERPRETACIJE Bloom. . Pesme (Beograd: Rad) 1969. "Jedan nov pogled na romantizam". 1986. "Džordž Gordon Bajron: Bolno odrastanje Čajlda Harolda". Moris. "Preispitivanje romantizma".

Kamil.Palja. 237-341. Seksualne persone. str. .Umetnost i dekadencija od Nefertiti do Emili Dikinson (Beograd: Zepter)2002.

6).Korisna uputstva o pripremi i izgledu teksta. kao pripremu za čas. . . kako bi mogao kompetentno da prati nastavu.org. U potonjem slučaju obavezno je konsultovati predavača o adekvatnosti teme.Esej treba da pokaže: .PREDAVANJA SU OBAVEZNA: proziva se na svakom času.Aktivnost na času podrazumeva pročitan zadati tekst i učešće u diskusiji. kao i o citiranju i navodjenju literature možete naći na http://www. ili na temu koju student sam predloži. Studenti koji ne pohadjaju nastavu imaju pravo da izadju na ispit. bibliografija). kao i formiranje pratećeg aparata (napomene. trebalo da pročita delo o kojem će biti reči.Naslovna strana eseja/seminarskog rada mora sadržati sledeće informacije: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu Katedra za opštu književnost i teoriju književnosti .sposobnost obrade izabrane teme. analize i zaključivanja koji se tiču strukture i značenja književnog teksta . Navođenje bibliografskih podataka za naučne i stručne radove) .sposobnost pronalaženja literature koja omogućuje akademsko istraživanje teme (korišćenje biblioteka i relevantnih sadržaja na internetu) . .Rad mora imati naslovnu stranu i spisak korišćene literature . fusnote.Prva verzija eseja nije završen posao: može se desiti (i dešava se) da postoje izvesne primedbe.STRUKTURA BODOVA NA KURSU PRISUSTVO AKTIVNOST na času ESEJ ISPITNI TEST 10 5 25-35 50 . koja podrazumeva savladavanje tehnike izlaganja tudjih misli i reči u vlastitom tekstu. Dozvoljeno je korišćenje tekstova pesama prilikom izrade ispitnog testa.sposobnost opisivanja. 50% 5 (semestar u kojem ima 12 časova: 9.sposobnost korišćenja sekundarnom literaturom.philologia. . zamerke i sl. a može se desiti i da bude potrebna temeljnija prerada. 60% 10. .pismenost . prihvatljiv oblik.html#4 (odeljci: Citiranje.Esej se piše na jednu od ponudjenih tema. Zato postoji period do ispita tokom kojeg rad dobija konačan.rs/Casopis.ESEJ je predispitna obaveza koja je ujedno i uslov za izlazak na ispit. 7. od kojih svako nosi po 10 poena.Student bi. debatu oko ključnih problema i dobru kompoziciju .ISPITNI TEST sastoji se od 10 pitanja. Da bi se položio ispit potrebno je tačno uraditi 51% testa. . .sposobnost artikulacije kakva odgovara analitičko-kritičkom istraživačkom tekstu . . koje zahtevaju odredjene korekcije. Prisustvo: 75% nosi 15 poena.

Greh i iskupljenje u Pesmi o Starom mornaru 28. Problem lirskog subjekta „Tigra“ (i „Jagnjeta“) 9. „Naspramne pesme“ iz Pesama nevinosti i iskustva 10.Seminarski rad iz (naziv kursa/predmeta) Naslov rada ime studenta broj dosijea mentor/predavač kontakt (mail adresa) mesec i godina predaje rada/ili školska godina Rok za predaju I verzije: 5. Blejkova koncepcija ljubavi 7.6. Imaginacija kao blagoslov i kazna u Pesmi o Starom mornaru 30. Lirske balade kao poetski eksperiment 11. Sećanje i reminiscencija u Vordsvortovoj poeziji (Tintern Abbey. Funkcija pejzaža u „Tinternskoj opatiji“ 18.000 karaktera) (za izlazak na ispit u junskom roku) (za izlazak na ispit u septembarskom i oktobarskom roku) POEZIJA ENGLESKOG ROMANTIZMA 1. Funkcija prirode u Vordsvortovoj poeziji 24. Romantizam i opijum 26. Old Cumberland Beggar. Resolution and Independence) 17. Vordsvortov Predgovor drugom izdanju Lirskih balada 12. Blejkova kritika „prirodne religije“ 5. Zločin i kazna u Pesmi o Starom mornaru 29. Kolridžova kritika Vordsvorta 27. Vordsvort i Ruso 25. Opažanje i stvaranje kao tema „The Daffodils“ 20. Aktivnost i pasivnost u Pesmi o Starom mornaru . jul a) analiza i tumačenje jedne pesme sa spiska (Literatura) b) posebne teme: 1. Reverie of Poor Susan) 16. Deskripcija. Lucy Poems 22. Temporalna struktura „Tinternske opatije“ 21. Blejkovo vidjenje prirode 4. Tema detinjstva kod Vordsvorta 14. Vordsvortova koncepcija individue kao identiteta 23. oko 16. Pesme nevinosti i iskustva – koncepcija zbirke 2. Tema detinjstva kod Blejka 3. Blejkova koncepcija celovitog čoveka 6. Vordsvortovo vidjenje čoveka (Idiot Boy. april 1. semestar Teme za eseje (8 strana. Blejk i Svedenborg 8. Balada 13. reminiscencija i refleksija u „Tinternskoj opatiji“ 19. Tema starosti kod Vordsvorta 15.

Bajronov Don Žuan i Tristram Šendi . Mit o Don Žuanu i Bajronov Don Žuan 61. Bajronski junak: Čajld Harold 59. Imaginacija kao destrukcija i kreacija: Kolridž i Šeli 54. Temporalna struktura pesme „Mraz u ponoć“ 38. Problem pripovedača Don Žuana 62. Kušanje „rajskog mleka“ u „Kublaj Kanu“ i „La belle dame sans merci“ 51. Mobi Diku. Negativna sposobnost i „Oda bezbrižnosti“ 42. Metaliterarni diskurs u Don Žuanu 64. Čulno i transcendentalno u Kitsovim odama 43. Tema prolaznosti u „Odi grčkoj urni“ 47. Šelijeva „Odbrana poezije“ 52. Priroda u „Oblaku“ 56. Romantičarska ironija u DonŽuanu 60. Struktura Kublaj Kana 34. „La belle dame sans merci“ kao alegorija pesnika i poezije 50. Kolridž. Struktura Pesme o Starom mornaru 32. Semantičke opozicije u „Odi grčkoj urni“ 48. Problem junaka Čajlda Harolda 58.31. „La belle dame sans merci“ i trubadurska poezija 49. Semantičke opozicije u Kublaj Kanu 35. Satira i parodija u Don Žuanu 65. Kits. Mit i personifikacija u „Jeseni“ 40. Pesmi o Starom mornaru. Mitologija i psihologija u „Odi Psihi“ 39. Stvaranje i razaranje u „Odi zapadnom vetru“ 53. Prozopopeja i apostrofa u „Odi zapadnom vetru“ 55. Tema materijalizacije umetničke zamisli u Kublaj Kanu 36. Čajldu Haroldu (slobodan odabir i kombinovanje) 33. Simbolika putovanja (morem) u Robinzonu Krusou. Don Žuan i rodni stereotipi 63. Slavuj i ševa u poeziji romantizma (Vordsvort. Teorija prezasićenja u „Odi melanholiji“ 41. Struktura „Ode zapadnom vetru“ 57. Ekfraza u „Odi grčkoj urni“ 44. Priroda teksta Kublaj Kana: fragmentarnost i peritekst 37. Šeli) 45. Aporije umetnosti: „Oda grčkoj urni“ 46. Arturu Gordonu Pimu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful