YAAMOI

I

i

MAKAPIO2
KOL CV

dvr)p os OVK eiropevdr] ev jSouX^ atre/SoJi/,
&lLO.pTG>\G>V

6Sa>

OVK

eO~Trj,

KOI eVi KaOedpav
2
2

\oifj,a)v

OVK eKa6io~ev
6f\r)jj.a

aXX
ai

77

ev

ra>

i/o/iw
i/d/io)

Kvpiov TO

avrov,

KOI ev
3
3

TW

avroi) (MfXertjo-fi f)p.pas KOI VVKTOS.
ire<pvTevfjLevov

eo-rat
TO>V

is ro gvXov TO

irapa

TCLS

vdaTuv, b TOV KapTTov avTov

dd>o~ei

ev Katpa) avroO,

KOI TO (pv\\ov avTOv OVK diroppvTjo-eTaiKoi TrdvTO. oo~a av TTOITJ KaTfvo8a)0r)o fTai.
4
4

^X OVTO) s dXX ^

ol acre/Sets ,
1

ov%
OV

ourcas ,
1

O)S
yrfs.
ov<

6

%VOVS

CKplTTTcl

6 OVfJ.OS OTTO

5

rfs 5 &ia roCro

avao~TT]O~ovTai ol do-eftfts ev

Kpi

6

ovde d/zapra)Xol eV (3ov\7) 6 oTi yivo>o~Kei Kvpios 68b
Koi 68os
fzcre/Seov

aTroXeirat.

B
ir/
i

i

lva rl

e<ppvagav

fdvrj,

KOI Xaoi e /ieXer^craj

Kevd

;

2

2

7rapeo~TTjo~av ol /SatriXeTy TTJS yrjs

Kara
Inscr
K-a/3to?...
17]

Kai ol ap^ovTes o~vvrj^dr]o~av eVt ro avTo roi) Kvpiov KCU KOTO. TOV %pio~Tov avTov.

8id\l/a\fj.a.

\f/a\fj,oi

B

deest in
in

fc<

o-u
T?^
?

R a (deest
3 2

\pa\rt]pLov

A

r/

aXr.

TW A5
|

R
a

I

1

aXXa
01

A* vid

R*)
pr
ot

1

om
/xoj

K

ARa

Troi-rjffi]

A

ea-T-rj]

WTIV

Ra

4 o

TW AaviS

Ra

|

a)tto/9Ta;Xoi]

A

aj/e/ios]

om
7

KaOeSpa
o R Ra

AR a

II 7 ^ua2 aXX

NAR

Stich 15

BKA
(ita

5iaif/a\fj.a

non

inst

Bb

ubique)

om R a

5 oc a<7e/3eis] II 1 pr ^aX-

II

3
*o~iappr/a>fiv

*AAMOI
TOVS dco~p.ovs
avra>i>,

B

3

4

6

Kal drropptytofjifv d(p rov vybv avruv. xaroiKcov eV ovpavois fKyf\do~erai avrovs,
r^ia>v
<ai

4

6

KVplOS

Kp.VKTT)pll aVTOVS.
5

5

rore XaX^crei rrpos aVTOVS fv opyrj avrov, Kal ev rai avrov rapd^ei aurovy.
$v/xa>
yci>

6

5e KaTfard&Tjv VTT
"2(io>v

avrov

6

opos TO ayiov avrov, 7 Sia-yyeXXa)^ ro TT p6(rrayp.a Kvpiov.
errt

7

Kvpios
c
s

efTrei/

Trpos

/AC

Ytos

/Ltov

ef crv,

-ya)

ar/p-fpov yeyfvvrjKa.

ere-

aiTr)(rai

Q

K\r)povop.iav o~ou, KOI TTJV Kard(T^f(riv crov ra irepara TTJS yij? 7roip.avcls avrovs ev pa/3Sa) o"i5?;pa,
Trap
e/iov,
to?

*cai

daxro) o~oi f^i/7^ TTJV

8

9

ajcfvoy xepafjifots (rvvrpfycis avrovy.
10

a

KOI vvv, ^Sao-iXfis, o-vi/rreTrai8(v0TjTf,

rrdvTfs ol Kpivovres TTJV yrjv.
Kvpica ev

"SovXevVare

rep

n
<^)6/3a),

KOI ayaXXiao~^e avra) ev rpd/io).
I3

$pdacrd
KOI

Traidfias,
e

\ir\

TTOT

opyifrdf] Kvpios,

12

a7roXfTo"^e

6Sov

dt<aias,

orav eKnavOf] ev ra^et 6 6vp.os avrov.
fj.a<dpioi

irdvTfS ol TTfiroiQoTes

eV

avrai

Aarct 5, 6?r6re
Aj9e<T(7aXuj/x,

airedi8pa<rKet>

d?r6

III

roD vioO

Kvpie, ri fTr\r]&vv6r)(Tav ol 6\[j3ovTfs
TroXXoi fTravio-ravrai

eV
t
ji
T<O

-

e/ie

TToXXoi \eyovcriv

rrj

"fyvXTI

v
$ea>

OVK
3
a.Tropi\f/.

fo~Tiv
o~<M>TTjpia

ev

avr

R*
$)

rasj

lit
|

(forte

A
b

?
j

AR
Ra
)

4 e^^eXatrerat aurous 2] s rescr
7 Sia-y^eXwi
/cai

A

a

Stwv

B

8 ?T6pa
|

A
R

9 ws] pr

A

|

ffKev-r)

5 eK/JLVKrepid A Aavid 6 /caretrra^v] -f /SacriXcus aT A yeyevvKO, A* superscr A a AR a 12 8paeff6e R* (-ao-0e
|

p>ost

ra/>afei

|

(rj

)

fci

c

-

Ra

iratSeias] rrcuSias

X

TratSetai

|

aurw] auroi
4-

5tSpacr/ce

auTw

A

Stich 27 Bfc^A 19 2 eTroj/to-Tavrat] eTrai tcrraj ro + avrov

R

(??rat5ta

)

R
-

|

R

Kupios] pr o III 1 om \f/a\/j,os
e?ro eo-r7;(ra

R

|

A

evicavdr) aTre|

Sc a

A

3 trw-

R

214

IV
4
<ri>

9

Se,

86a
5
(pa>vfj

Kvpif, dvTiXr)p.7TT<i)p pov ei, pov Kal vifswv TTJV K(paXrjv
TJ-pos-

p,ov.

p.ov

Kvpiov cKKpaga,
opovs ayiov avrov.
5tdi/ aX/*a.

Kal f-rrrjKovo-ev p,ov e
6
eya>

Koip,r)Qr)v
,

Kal vrrvoxra

on Kvpios dvTiXrjp.-^Tai OTTO viddow Xaov
trcocroi

p.ov.

8

8

di/d(rra,

Kvptf,

/ze

6
roi/s-

on
9
9 rov

o-v

eVdra^ay

Trdi/ray

f-^paivovrds pot /larat cos

1

,

oSdrraff

afjLapTO>\S)v

Kvpiov

r)

(ra)TT]pia,

trvvfTpi^as. KOI eVi rov Xad^

o"ou

17

evXoyta

a"ov

A
Eis TO r^Xos, ev
2>

i/

aX/xots

y5^ T

Aauei 5.
p.ov

2

Ev rw

67rt/caXeto"^at

^16

fv clarrj<ova

6

Qeos

(rvvrjs fiov,

fv OXfyfi cirXaTvvds potoiKT(ipT)(r6v /xe Kal ela aKova ov rrjs
3

Trpotrev^s
;

/xou.

3

vtol dv6pa)7TQ)v,

etas

irore ftapVKapdioi

iva ri dyaTTorf paraiorijTa Kal ^reirf -v^evSos
4
4

;

xai yraire

eQavp.do TaMTev Kvpios TOV Sffiov avrov* Kvptoy eio~a/covcrrai /iou cV KCKpaytvai p,e Trpos avrov.
r<a

on

5

5

opyiccr6 a \eyere lv Kapfii a, eVi rals Koirats

Kal prj ap,aprdvTC

vp.a>v

KaravvyrjTf.

6
7

6
7

0V(raTf Bvcriav 8iKaio(rvvr)s, Kal eXTriVare ejrl Kvpioj/. TroXXot \eyovo~iv Tt f dfil-et, ijp.lv ra dya^ci ,
ear/neiwdr) e^)
rjp.ds

TO
<pa>s

TOV

7rpoo"a)7rou

o~ov,

Kvpic

8

8
eSa>Kas

cv(ppoo~vvr]v fls TTJV Kapdiav
eri

/JLOV,

aTro Kaprrov
9
9

rov

*cal

oiVou KOI fXaiov avrtoi/ e7r\r]6vv6rj(Tav.
Kal
VTTVO>O-Q>

V

dpfjvrj eirl

TO avTo

Koip,r)6r)o-op,ai

OTI (TV, Kupte,

Kara p.6vas fVt
/*ot

eXTTt Si KaTtoKiards
/

/ue.

4
5 7

om

Kvpie

A

|

/toy

eTnjKov<rv]
KVK\UJ>

A

A*vid)
0)8775

A R

|

TTJTCIJ

A

|

rw

6 eyta^ + de 8 rou (sic) exOpatvovras (rvveiriTidefjifvwv t<AR Stich 1 6 B 15 IV 1 cj/ f aX/tots] -/xos 3 papvKapdtoi] v sup ras 2 forte litt A.] roi A.
eio ^/covcrei
|

AR

2]

R

|

ui/ wi/ T^J/ /ce0.]

A

n?* /ce sup ras avreXa^Sero t^* (avrtXij/it/
(aa>

Aa7vid NAR
.

fc4

c

-

a
)

KAR

R

AR om wSrj A A a /xaraio|
|

[i

sup ras]

5

A

/capSta] rats -Stats V/J.MV

B
|

ab t<AR
|

9

Kotfj.rjer}ffofjLai]

o

sup ras

A

a

e?rt

2]

CTT

AR

CTTI]

pr

/cat

Karavoiyrfre Stich 16 17
|

R

BNA

R

V

I

*AAMOI

Et s TO re Xos, VTrtp
\{/a\/j.bs

TTJS

K\rjpovofJLOv<j"t)^

Ty AaueiS.

"fa

p7]/zara p.ov

eva>Ti(rai,

Kupte,

o~uvS
*7rpoo-\S

TTJS

Kpavyr/s pov,
(patvrjs TTJS
der)O-c<ns

TTJS

/iou.

6 fiao- i\fvs p,ov KOI 6 6(6s p.ov

on
4

rrpos

o~c

7rpoo-evo/zat, Kvpte.

TO
7rpu>\

elcranoixTrj TTJS (pwvrjs
7rapao~TT)o~Ofjiai o~oi

TO
5

TTptoi

fiov KOI frro^op-ui.
et*

6Vt ov^i Oebs de\o)v avop.iav o~v

ov8f 7rapotKT)o-(i
6

(rot

Trovr/pfvopevos.

ov diafifvovo-tv TrapdvofjLOt KdTfvavTt TOJV o(pdaXp.Q)v fjLio~r)o~as, Kvpte, TTUVTOS TOVS pyaofjifvovs TTJ
diro\
is

7

TrdvTas TOVS XaXot iray ro ^fvo os
at/zarcoi/ /cat
r<u

avdpa
8

fidXtoi

/38eXi)o-(rerat Kvptos-.
01-

e-ya)

5e ev

Tr\r)0fi

TOV cXeov o~ov eio-\fvo-ofJMi

KOV

o-ov,

Trpos vaov aytov o~ov
9

Kvpte, 68r)yr)0-6v

p.

ev

TTJ

binaioo-vvrj o~ov evfu

ftov, 9

KOTfvQvvov evvniov
I0

o~ov TTJV

odov pov.

ort OVK.
;/

eo~Tiv

eV rtp (rro/xart CIVTWV d\r)6fia,
/Ltarata*

KapSi a auraiv

T<i(pos

dvetoyp-evos 6
y\a>o~o

Tals
11

ais

\dpvy avraii/, avT&v edoXtovo-av.
OTTO

Kplvov avrovy, 6 ^eos*
d7TO7recraYa>(rai>
TU>V

diaftovXiwv

avT<a

Kara ro
12

7r\rjdos

TU>V

do-fftei&v avrcov

e^coo-oi/

avrovs,

on

cai fv(ppav6r)TO)o-av
tts
*cat
1

irapfirLKpavdv eVi croi Travre? ot
K.CU

Kvptf.

attova dyaXXtaVovrat,
o~ot

Karao
01

K^i/tocretS

cV

Kav^r)O~ovTai eVt

Trai/rey

aycnrtovTfs TO ovofid aov

V

2

r?;

eTTO^T; /ie

ARa

Kpavyrj

A
5
eXeoi;s

3
oi;6e] ov

TT;

Sc aR
-

0w^7/
trou i
fc<*

AR
6
-

4
oi-l

ou5e
/xou

eiro^oyaat] e-rro^Tj c a K!

fc^

c- a
fc<

^

-

AR om
|

8 eXeou] eXatovs

K

R

9
-

B^ A]
c a

fc<*

|

/JLOV

1

K*
v

Ra
ev

10 rw ffTOfj,a.rL\ 12 om CTTI i

3]

KAR om
|

Travres

om TO) Kc a R 1 K

B BK c a AR]
?
-

(hab

11

<roi

|

om R

|

pr

R

7l6

AAMOI
13

VII 2

on

(rv
a)s

Kvptf,

O7r\<w

evXoycls $i<aiov. evdoKi

F
Eis TO rAos, ey
2
tifju>ois,

virep

r?}s

2

Kvpie, p]
^776*6
r?7

ra>

opy?;

3

3

\frjcr6v

/j-e,

Kupte,

on

a.cr0vr)s et/

tao-at /ze,

on

erapa^^T/ ra oo-ra

<at

crv,

Kuptf

,

ccos
"^"u^rjv

5

5

fTri(rrpf tjfov,
(TCOO-OV
flf

Kypte, pv(rat rrjv fVKl> TOV \OVS
ev

p-ov,

(TOV.

6

6

ort OVK

ecrTiv

rw 6avdr(o

6 p,vrjp,ovfVQ)v (rov
<roi

(V 8e TO) a&7/

ns

cop,o\oyT)(rTa.i

;

K\ivr)V
p.ov
CLTTO

Ovp.ov 6

o<p0a\p,6s

/xou,

ev traa iv rols e^dpots /xov.
9
9

d7rdo~TT;rc

CITT

6p,oi)

iravrfs 01 epya6p.fvoi TTJV dvopiav,
TTJS

on
10
10

clcrfjKOva fv

Kvpios

(pcnvr/s

TOV

<\av6p.ov

p.ov

clo"f)KOV(rV

Kvpios r^y de^crecos
Trpocrev^rjv p.ov

/iou,
7rpoo"e5e

TTJV

aro.
oi

pax^firjaav cr(p68pa irdvrfs
ai ato-^vi/^et^o-av

o-(poSpa Sta

Z
^J

virtp
2

rQ>v

AauetS, Sv ^o e \6yuv Xoytrci utoO
r

2

Kvpte 6

^fos- /xov,

eVi

o-oi

fj\iri<Ta-

craxrov p.e CK

TTCLVTUV

T>V

dio>K.6vT<0v

p,e

KOI pixrai
Stich 30

/ie,

VI
10

13 eu\o7eis] ev\oyijffeis 1 om v/j.vois
ej>

A

XR
3
9

5i/cato>
|

]

pr TOV

R*

X^po

s

sup ras
] ]

A

ywe

1
-

10

om
|

2] + /ce t^AR
TTJS (jxavrjs ..
au<rxyvQti

8

Tratrt

K

BtfA 29
|

R
)
j

ex^/JOis]
c- a

ei<r97/coi><rej

yKovo ev

^ c aA
A)
eis
-

11

rapax^et^craj
den)(rcu>

evTpaireTwcrav
(-<pu]<rav

R om
ra
bs c a
iji/eo-e^

i
<r<f>o8pa

r\aa.v c c a

B ^

.Kvpios (3) tf* (hab fc^ i] aia xvvdrjTuo av
-

R

R

|

eTncrTpafpeiijo-av]

a.Tro(rTpa<t)ir}<ra.i>

oTrtcrw fc$A

BR

2]

20

A

KaTaiffxwdeLrjffav VII 1

77<rei>]

A (-Qirja-av) KaTaiff^vvB^Twaav R Stich 2 Ravid A A hiat R
Xoi/<u
|

airo<TTpa,(pT)T(i}(rai

R

j

aia x.vi

1

|

le/tcei/i

VII 3

AAMOI
p.rj

B

3

TroTf apirdrrrj
fJ.T)

a>s

XtW
l>OV

rr/v

-^VXTJV /iov,
<T<*)oVTOS.

OVTOS XvTpOV/Af fJLTjdf 4 Kvptf 6 6cos /iov, ft f 7701770-0 rovro, ft COTIV ddiKia fv ^epo Lv p,ov,
5

ft

dvTairfdaxa rots aVraTroStSovo-iV
aVoTTfO-oi/it

/tot

jcaica,
<vos

apa OTTO

TCOI/

f^$pcoy p.ov
"^v^rjif

6

Kara8tcoai apa 6
*cat

%6pbs
els

TTJV

p.ov

nal KaraXa^Soi,

KaraTrarrja-ai tls yrjv rrjv

ar)v /iou,

cat rrjv
iy

doav pov

x^ v
fV Trpoora-y/iart

Kvptf, fV opyfj (rov, fV roty Trtpatrt reoi/
i,

Kvpte 6 $fos

/xou,

a)

8

jcat

(rvvaywyr) Xacoi/ KVKXeocrfi erf* xai tiTrtp Tavrijs els fyos fVt crrpf^ov.

9

Kuptoy Kpivel \aovs
Kplvov
/if,

Kvptf, Kara TJ^V
aK.a<lav

8i<aio(rvvT}v

fiov

Kdl Kara TTJV
^o-UfrfXfo-^T^ra)
cat
ST)

pov

fV

e/zot.

Trovrjpia a/zaprcoXwi/,
8i<aiov

KOTfu^wft?
Kapdias

fYaa>z>

KO.\

vc(ppovs 6 6(6s.
IT

11

8 IK. aid

fj

f^or]6fid
1

pov

apa rov Bfov
rfj

TOV (Tco^ovros rovs (vdfis
I2

jcapdt a.

6 ^foy Kpirrjs diKaios

<ai

ta^vpoy xat paKpodvpos,
1

M?
7

opyrjv (irdywv Kaff

Kda"rrjv

r}p,epav.

^f ai/

fVtorpacpTjrf, r7yv pop.(paiav avrov crrtX^SaxTft* TO TOOV avrov cvereivtv, *cat rjTOip.acrfv avro^117

M Kat

fV

avr<a

T)Toip.a<rfv

<rKvr)

Oavdrov,
f^fipyaa aro.

ra j3\r) avrov roty
dvopiav,

Kaio/j,(vois

irovov KOI treKtv dStKtav

a

A

/j,T)i>Tos

B*

(o

f

/raKa]

Kaivos

A

6 KaraXa/Soi] + avroi KaraTrar^o-e, vld 7 rots (postea ipse forte del) KaTa-rrarrjo ei, KaTaaKijvdjffeL b b e retract v o\i retract ) (o(s e%Qpwv jj.ov] ex^ c a 1 om Kupte 9 /ze] /iot ^TJTI] pr /cat (hab *e fc^ )
|

A

irov-rjpa

R

superscr
|

B ab

)
-

5 avraTreSw/cas

A
B* vi(1 K*A
|

(nroirfcroifjii

B ab ^ c a R]

airoTrecroiv

R

Ka.Ta.(rKr]i><t)<Te

R

-

fc<

A R A
|

|

A

<rou

R

I

i<*

A

C)t4e

R

^c.bf)

11 13

Si/ccuos

R

|

TOU Beov] Kvpiov
i

R

j -

e/iot]

12

eaj,j

ras a ijq
t<AR
|

n

^

B

?
|

0-TtX/3oj<r

A
B ab

^77]

(ras pr $ N 14 ^wetj
c a

R

15

KAR

avofj-iav]

aSociai?

(rweXa/Jej/]

<ri;v

sup ras

I

adiKiav]

218

*AAMOI
l6

IX 2

\aKKOV wpvgev KOI dveaKa-^ev avrov,
Kai
VTTfo~fiTai
ts

(3d@pov ov eipydo~a.TO
dSiKt a avrov KaTafi
TTJV

17

eTTl(TTp \lfl 6 7TOVOS (IVTOV CIS K(pO.Xf}V OVTOU,

Km
lS

ciri

Kopvfprjv avrov

rj

eo(jLo\oyr)o~OfJLai
ai

Kvpi w Kara
6v6fj.aTi

8iKatoo~vvrjv avrov,
vtytcrrov.

rc5

Kvpi ov TOV

H
Ei s TO r^Xos, vtrep r&v \fjvCov
2

^aX/xos

ry

Aaveid.

Kvpie

o Kvpios fjpwv,
(TrrjpQr)
rj

a>s

6avp.aaTov TO
o~ov

oi/o/za crov

eV

Traa-j;

r^

on
3 eK

p.eyaXoirpTria
<al

crro/iaros vrjiritov

VK.a
4

T>V

(xBp

v

<TOV

ovpavaiv. QrjXa^ovT&v Karr/priVa) aivov T v faraXvo-at f\6pov KOI fK J
TU>V

virepdva)

or6 o\|ro/xai rovs ovpavovs,
(reXrjvrjv

epya TWV daKTvX&v

crov,

KOL dorepas a crv fSfp-eXioxras

5

rt fornv

av6p<i)iTOS
1

^ vtos
6

dv6pa>7rov

on fju/JLvrjcrKT] avroi), on 7ri(rKf7rTTj avrov
avTov.

;

ijXaTTaxras avrbv /Spa^v rt Trap
0^77

d-yye Xovs,

Kat

rt/u,^

(rre(pdvQ>Gras

7

Kai KaTfcrrrja-as avrov eVt ra 6p-ya ^ipa)v crov

Trdvra virfTaa$ VTroKara)
S

ra>f

Trodeoi/

avrov,

7rpd/3ara Kai /Soar rrao-as,
ert Se

Kai ra KTTJVT) TOV TTfdiov,

9

ra iTfTfiva TOV ovpavov KOI rovs- t^^vay r^y ^aXdo-o-^r ra diarropevofjifva rpi/Sovs ^aXao O coj
.
:

10

Kvpte 6

Kvptos

rjfjiSiv,

coy

0avp.ao~rov TO

ovop,d

o~ov e

,

VTTf/!)

TCUl
JJ

KpV<pi(i3V

TOV VIOV

Aaveid.

Eo/zoXoy770-o/iai

o-oi,

Kvpte, eV 6%; Kapdia ra 6avp.do~id o~ov
18 Kupiw
fj,eya\OTrpeireia 5 TI] Tts

16
ras
(ras
ffas

e/iTrea-eiTat

Stich 38

B
|

A
1

37

B KA KAR
?

(evTr.

B*R)
VIII 2

BK ca ]
"

B ab

a
(fj.ov
i

X
c
fc<

A

?
)

-

a

AR

A*) oo&v

R

4 a] as
)

R
om

A
R
a
)
fc<*

pr rw K*AR 3 0-ou] o- sup

TI^V

AR

7

9

om

x ft P WJ/ l P r TW

^AR
(hab

6 ayye\\ovs

A*

8 aira-

IX

om TOI; viou R om ra R

Kai TOVS i-^dvas

R*

(hab

Stich 18

BNAR
ra ^au-

2

8t,-r)yrj<TO/ji.ai....<rov

K c a)
-

I

219

IX 3
B
3
cv(f>pa.v0r)<rop,ai

AAMOI
nal dyaXXidcropai ev
"Yx/ftOTe.

trot,

v/mXco ra) ovopaTi crou,
4 ev
TG>

a.7TO(rrpa<pf)vai

TOV e%6p6v

p.ov

els

ra
o~ov.
5

do-0evr)o-ovo-iv
s 6Vt

/cat

diroXovvTai OTTO irpoo-WTrov
p>v,

eiroirja-as

r^v Kpio~iv /AOV at TI^I/ StKr/v Kd6io-as eVt Bpovov, 6 Kpivcav o ncaioo-vvrjv.
KCU

6

eireTip.T)o-as (dvecrtv,

dmaXfro
fls

6 dcrfftr)?

6
is

TO ovop.a avTtov f^rjXfi^as TOV aifovos.
7

TOV alwva KOI

TOV alatva

Tov

X&poi>

%\nrov

at pop(pa.lai fls reXoy, KOI

iroXfis

xa^etXty

7

aTrwXero TO

fjLvrjpoo-vvov

CIVTWV /ifr

ij^ovs
S

*Kai 6 Kvpios els TOV alwva pcvft T)Totfjiao~V fv ttpio-ei TOV dpovov avTov.
9

KOI ai/TOS KptVfl TTjV OLKOVfJiCVr)V npivfi \aovs cv fiiOvrijTi.
Kai cycveTO Kvpios Karafpvyr)
r<u

V O~IKCUOO~VVT),

9

IO

7reVr;rt,

10

(3oT)6bs fv evKo.ipt.ais ev OXtyet.
11

KO.I

eXrrto-artoo-ai

eirl

o~e

ol yivdio-KovTfs

TO ovop.d
o",

o-ou,

n
12

ort OVK evKa.Te\nres TOVS eK^TjTovvTds
J2

Kvpte.

\^d\aTe

TO>

xvpito r

KO.TOIKOVVTI ev 2tau

,

dvayyetXare ev Tols e6veo~iv ra eViT^Sev/iara avroir 13 ort Ta at/Aara avT&v ep.vr)0-0T}, K^TjTa>v
ov<

13

eVeXa^fro r^y
Kvpie"

SeT^o-ecor rSi/

irevT)T<i>v.

I4

e\erjo-6v /ie,

ifie
T>V

T^I/ Taireivtoo- iv p.ov

e<

rwv exdp&v

p.ov, 14

6
15
6rra>s

v\lf>v

fie

e<

TrvX&v TOV davaTov,

av e^ayyetXco

rr do-as

ra? alveo~is
2ta)i/
o)

trou

15

ev Tat? TrvXatff TTJS QvyaTpbs

ayaXXtao-o/iai eVt
l6

ra>

o-corrypt

aov.
e-Troirjo-av,

cveirdyr]0-av e0vr) ev

8ia<p6opa
rj

y

16

eV Trayibi
J7
yivd>o-KCTai

TOIITT]

eKpv^av

o~vve\r)/j.<pdr)

6

TTOVS

avTa>v.

Kvpios npip-ara
pr TOU
j

Trotaii/,

17

4

A
A

7r/DO<7W7roi/]
-

R

6

avrtiiv}

/catfeiXas
|

5t/cato<7UJ 77

K c a R T?XOU B bvid 10 R* (eu^. R a )

avrov ^ c a 9 SIKCUOO-WTJ]
-

<rot

A
R
11
<re

7
|

evdvrirjTi

ytv.] pr irarres XeiTrets

A

8\i\jse<ri

K

6\uJ/e<rii>

R

i]
-

(rot

A

ot
j

R

(

e-y/fareXiTres

B
t<

b fc^*A
c a
-

13

14

et5e
a
|

A

eicfrjTUv]

pr o
TCJ

(e^KaratX.) e-y/careXiTray X c b? ) SeTjcrews] Kpavyrjs (ras K
|

3 evKaTCt<t>bjvr)s

KR
-

15

\ia.ffOfj.eda

R
|

sup ras

A

eTrt] ev

A

a7aXXta<ro^tat]
<ro;rr;piw]

^a superscr
ravrrj

|

TO (TUTijpiov

a
-rrayidi TO.VTI)] rrj iray.

R*

TTJ IT.

R Ra

K c a (ras X c b?
-

)

a^aX]

16
|

e7roi?7<rcu

a

t]

2

sup ras

Aa

AAMOI
ev rols e pyois
T8
dVoo-rpa<pJ/ra>o-az/

IX 30
o~vve\r]fjt.(p0rj

TWV
ol

%etp<0v

avrov

6

dp.apTa>\os.

B

18

d/iapra>Xol

(Is

TOV

afirjv,

TrdvTa
19
19 ori

TO.

edvrj

rd e7ri\av6av6p.eva TOV Qeov.
els

ovic
17

fls

viropovT)

TeXos eViX^o-^o-erai 6 Trra^dy, TrevrjTuv OVK dVoXeZrai
To>v

TOV auoi/a.

20

~dvdo-rr]6i, Kvpif,
2I

/ir)

Kparacovo-dco avdpairos,

o~ov. KpiOrJTcoarav Wvt] CVMTTIOV
21

K.ardo-Tr)o~ov ,
yva>TO)o~av

Kupie, vofioBeTTjv
e6vrj

eV

avrovs,

on

ol avOptoirol elcriv.

X)

(i) 22

22

i^a

(2) 23

23 ei/

rt, Kupte, d(j)O~TT)Kas paKpoBfv ; vrrepopas ev eixaipiais fv dXtyfi; TG) V7TpT}(paVCV0-6a.l TOV do-C&TJ V7TVpiTCLl 6

o~uv\a.fj,f3dvovTai ev
(3) 24
24

diafiovXiois ols
eiri6vfj.iais TTJS

on

eTratvelTcu

6

apapTcaXos ev Tals

avrov,
/cal

^
(4) 25

6 aSiKCov eVevXoyeirat.

25
7rap<avvv

Kara ro
OVK.
(5) 26

TOV Kvpiov 6 d/iaprtoXdy, 7T\r]0o$ TTJS opyrjs avrov OVK
6 debs evcmriov avrov.

eK^rjTijcrei

eo~Tiv

^/Se^Xovz/rat ai 65oi avrov tV Trarri Kaipar OTTO 7rpoo"a>7rov avrov, czvrai/aipetrai ra Kpi/iard
o"ov

(6) 27

(7) 28

avrov KaTaK.vpievo ei. 2? elirev ev KapSta avrov Ov /xr) o aXev^o) OTTO yap yevedv avev KO.KOV. 28 ov dpay ro oro/ia avrov -ye/iei TTiKpias KOI SdXov,
TrdvToav
T>V

e^6pa>v

<cat

VTTO r^v
(s) 29
29

y\a>o~o~av

avrov KOTTOS KOI

evKa0r)Tai eveSpq
ei>

/zerct

diroK.pv<pois

a
eZ?

ol o(p6a.\p,ol
(9) 30
30

avrov

eve8pevet ev

a7ro/<pv(pa>,

a)?

rov irevrjTa a7ro/3Xe7rovo Xe eoi/ fV r ^ p.dvdpa avrov
tz>.

t

eve&pevei TOV apTrdo~ai

17 ayttaprwXoj] a/toprw sup ras 8 circ
18
eTTi<TTpa(pTf]T<i}ffav

litt

Aa
19
-

|

wSi; 5ia^/.

non

inst

Bb

R*

<7ercu

(eTTtXicr

sup ras)
j

21 ^vwrtoo-aj/] pr rou 23 affepyv e^Trupiferai

A R

(airoffrp. a TOV
j

Ra

)

anava] reXos

^ c aA K
-

e7TiX77<r^77(reTat]

eTriXiffOr}-

oi

A

|

avdp.~\

om
TTI

01

KAR
b
("

B

ab

rcu]

a

i

sup ras

Aa

evirvpiff.
ej/]

R*
K*
(ev

24
30

truXXa/ijS. c a
)

B ^A
26

20 avacrrr) 22 6\i-^ecnv
f
<rou]

R
-

fc<R

5taXo7tfo

aurou

R

29 eyKaOrjTai

B ab

om

ev

cnroKpv<pu...ei

edpevei 2

A

IX 31
B
ev
aprrdo~ai TTTCO^OV ev
TTJ

*AAMOI
ro>

\Ki><rai

avTov
31 (10)

31 avroVTairciva><ret irayio i avrov OVTOV Kv\fei KOI TTfo~flTai cv
r<0

32

i7Tv yap ev

rrj

Kapdiq avrov

ETrtXeX^oTai 6 0cos,
p.rj
L

32

(n)

airl(TTpe^r(v TO Trpocrarrov avrov rov
33

(BXfTTfiv
(rov

ds

re Xoy.
33
(

dvdo~TT)6iy
p.T)

Kvpie 6 6e6s,

v^ra)B-qT<a

17

X P

12 )

7ri\d0TJ TU)V

TTfVTJTWV.
;

34

VKV

TLVOS TTapUt^VVCV 6 d<T^T]S TOV 6fOV flncv yap cv Kapdiq avrov Ov ^Tjrrjo fi.
t

34 (13)

35

^\7Ti.s on o-v novov Ka\ dvpov KaTavoTJ(rfis rov Trapaftovvai avrovs ety %elpds (rov.
o~oi

,

35 (14)

ovv fj/KaraXe XeiTrrai 6

rov ftpa\iova rov d/j.aprcoXov
rai
37
^ao*tXevo"ei
fj

/cai

irovrjpov-

36 (15)

ap-apTta avrov,
etff

<ai

ov

Kvptoy

rov

ai>va

Kal els

8C avmjv. TOV atwj/a rov atcoj/os*
^17 evpfSfj

37 (16)

aTroXcTo ^e, (0V7), CK
38
r77i/

TTJS yr}$

avrov.
38 (17)
o*ov,

ciritivpiav

TWV TrfVTJTw
KOL raTretva),

ciaTjKovo-fv Kvpios,

rj^y
39

Totp.ao~i.av TTJS Kapftias
op(pav<p

avrcov

TT

poo-eo"%fv

TO ovs

Kplvai Tva

39(18)

^.77

TTpoo~6fi

(TL fteyaXav^eii

avBputnos cnl

TTJS yrjs.

I

Eis TO

rAos"

ry Aai etS

^aX/xos.
T

ETT!

rw

o>

<vpt

Trerroi^a 1 TTCOS tpfire r^ ^ruxfl ftov
op?;

Meravaorrevov eVt ra
2

is a-Tpovdiov

;

oTi idov ol

dp>apra)Xol
J

evfTfivav TOOV,
(paperpav,

U

T)Toip,ao~av /Se Xr;

ets

NARU

y sup ras 33 ^6os] + /xou 34 Trapw^uyev] Trapupyurev &

31 auroi

+ ov R
fort

2]

Aa?vid
-

32
j

S c a AR
ou

r?; /capSta]

om

eTriXa^s

A

r??

t<AR
|

eTrtX.]

|

TrevT/rw^]

+ cts
t^ c a
-

reXos

R

i/ov]

KOTTOV
|

AR

|

AR
36
TOV

om ow K c a R
-

|

/carai/oTicreis]
|

Karavoeis

^77x770-61] C

ow

eyKdTeXeX.

om

Si avrrjv

K

c - a 5t

O.VTOV

R

B KAR B b /3o??0os
| |

eKftrrrjo-ei

KAR
j

35
<roi]

TTOffv

aurovs] auroi

Bts c

-

a

Ra]
K
|

37
3

/cs

(-a^e

A
|

B ab KRvld )
avepuwo*
?

^3a<rtXev<rei

^*AR* airoXeia-dat B*A
poTjOwv
fc$

38

ei(ri]KOva ev

Kvptos]
circ

NA

39 Kpivai] at sup ras

etcr?7Kou(ras at litt

e

c

-

a
|

A

crov]
]

av-

BNA Ra

X

1
)

A a? A

\l/a\fj,o$

apetre 2 inc [e]ts tpaperpav
|

rw A.

KAR

]

avdpwiroit

A*R*
|

-- Stich 81
tyvxyv
/J.QV

|

fjLeydXavxeii

B

80

KA

pr rov 82

R

B
322

Tt]v

U

(^vxrjv

fj.

sup ras

*AAMOI
3 oTt

XI 6
TTJ

TOV jcararo^evcrcu ev o~KOTop.7jvrj TOVS ev6els a Kar?7pTicra> Kadel\ov
6 8e ftiKaios TL eTToirjo ev
;

Kctpbiq.

4

Kvpios ev raw dyico avTov
Kupios , ev ovpaixji 6 6povos avTov. avTov els TOV irevrjTa a.Tro(3\Trovcriv,
1

ol o(p6a\p,ol
TO.
5

(3\<papa.

avTov

eerdei

TOVS vlovs

TO>V

K.vpios e^erd^d TOV dinatov KCU TOV

acre/Si}*

6 8e dyair&v ddiKiav

/Ltio-ei

TTJV

eavTOv

eVt dp,apTQ)\ovs Trayidas*
K.CLL

dfiOV KOI 1TVfVp.a KttTaiytdoS

17

p.p\S TOV TTOTTJpiov

7

OTl SlKdlOS KuptOS KCU O~lK.atOO~VVaS TjydjTTJO fVj
fv6l>TT]Ta

l8(V TO

TT

pQCWTTOV

OVTOll.

IA
Eis TO r^Xos, virtp
2

TTJS

oydbys

^aX/uos
oertoy,
roii/

T<

Aavetd.

2aj(rdv

/ze,

Kupte*

on

K\\onrev
dX^etat

ori a)Xfyd)^crav ai
3

OTTO

vicoi/

ra>i/

d

/xaraia eXaX^o-ei/ etao-Tos irpbs TOV

ir\rjcriov

O.VTOV,

^eiXy SdXia eV Kapdiq
4

nal ev Kapdiq e\d\Tjo~av.
TO.

eo\0pfiHTai Kvpios irdvTa
s

^ftX?/

Ta SdXia

<ai

roi;s eiTrdvray TTJV
TO.

ykwaarav
T)p.atv

Tj

x

^ r W&v
}

Trap

eVriV-

ris

fjfiS)v

7ro

r^s raXaiTTcoptay
TO)V
TTfVTJTCOV

rcoi/

Trrco^aii/

*ai

OTTO

Kvpios CCTTIV ; rou o-Teva.yfj.ov

vvv

dvao-Trjo-ofiai,

Xcyei

Kvpios"
at>ra>.

B*
Siai
Ti}v

A
Bb
t<

(ffKOTowv-rj

Ba
|

(

vid )

b
)
<rKOTW(J.e\j>T]

A
-

3 a]

+

<rv

^ c aAR*
-

oiKovftevyv

U U

Kadei.\ov] pr ai/rot

Kc a A
TTJV

...|[T]O/XT;
tf c

U
j

|

TT; /cap-

ARU

4 TOV
-

5
-

a<rej3r}v

A

aSt/ctai
|

6 ircuaSas K*R ?ra7i5a 7 Kupios] pr o 17

]

K c a (i)
|

pr

b

ARU
|

R

(postea ?ra7t5as)

A
-

Qiov
|

BAU
j

77

y

7T77<r/

|

ev6vTr)Tas

K c aA
|

diKcuo<rvvr}v
|

K*

(-i/as

^ c a U vid
)

om

avrov
2

R*

XI

1

\f/.

TV A.
|

Xi7(rav
(-<rev

U)]
|

pevo-et c- a

^

TO U bis scr /cat cy Kapdia A* (improb j ) + Ka/ca ^ c a (ras X c b? A + irovripa R 4 e^oKodpevaai B b AR e%o\e6pev<n U* (-dpevve vel -^peue U 1 R om
ir\-ri<riov
|

virep Tys oy8.
-

A
)

(hab

Ra

\ijyainiffcv

B*
3

17170-

)

Stich 17
..v VLOV
\

BKA

16

R

o\tyw0r)<rav

\J

U Ab

eXct-

fj.eyaXoprj/Jwt Oj
|

R
-

)

e%o\odpev<ret

|

5
|

Tts inc stich in

Bi<

6 airo

om

aTro 2

K c a RU

0-wT77piw

^ c aAR a
-

j

Trapp^crtao-Ojtcat

B ab AR

i]

e

223

XI 7
;B
7

AAMOI
ra \6yia Kupi ov Xo-yia ayvd,
dpyvpiov 7re7rvpa)p.evov, SoKipiov
Kf<adapto~pevov

Trj

yfj,

e?

8

(TV,

Kupie,
KOL

<pv\dl

Siar^pjytreis

f)p.ds

OTTO

TYJS

yfvfds TOVTTJS

KOI els

TOV

altova.
9
KVK\a>

ol otre^Seis

KO.TO.

irfpnraTovo iv TO v^os o~ov eVoXvcop^tray TOVS vlovs

TU>V

ai

IB
Ets TO T
2
"Ea>

Trdre,

Kvptf,

eirtXi}flrg

y^tou

ciff

re Xos;
<rov

ea>s

TTort a.7ro(rrpe\l/ is TO Trpoawrrov
6r)(rop,(H /Sou

OTT

ep,ov;

3
(t>s

TIVOS

cV Kapdia p.ov

fj

^ra)6rj(TfTai 6 f
/,

eicra/coua oi

/zou,

Kvpi6 6 ^foy /zov
prj

TOVS
5
fj.T)

6<pda\p.ovs,

Trore

VTrvaxrco ety 6dvaTov,

Trore fiV?; 6

%0p6s

fiov

"lo~%vo~a

irpbs

avTov

ol 0\ijBovTfS /xe
6

ayaXXiaororrnt

eai>

(raXev^co.

eya) 8e eVi rai eXeti o~ov ffkiria-a

a-yaXXiacreroi ^ xapSta uou eV rai
a(ra>
ra>

o~cor^pt<

crov

Kvpiu>

rc5

evepyfTrjo-avTi

/ze,

xat ^aXco

ra>

ovofiaTi Kvpi ov roO

v^i

ir
Et s TO TeXos
\f/a\/ui.os

ry

AaveiS.
8f6s.

ev Kapdia (IVTOV
8t<p0ipav

OVK

f o~Tiv

KOL c

KARU

7
<riws

TT;

777]

R*

n-avTas

A

U KCKadepHrjj.ei ot pr /ce/capttr/ievoi/ 8 K^ie] pr de U SLaTrjlpijcrrjs Stich XII 2
ej>

|

A

U om
j

|

A

(a7TO(TTi/ ts)]

<nroffTpe<f>ei$

i7Bi8Nl9A2oR AR U
|

9 TOUS utous] pr
a7ro<rr/>ei//eis

e/*oi;^

Rvid U
|

|

7/tepaj] + ^
CTrt

J

UKTos
/cai

^ c a + Kat
-

VVKTOS
yuou
i

ei<ra/cou0-oj

6 ev]

KARU

]

pr
j

R

A
^

3 TIPOS] TTOTC

U U

|

4

|

om
TO

iril3\e\{/oi

TW

R U

Stich 13
|

BKR

<rwT77/3iw]

14

A

ff(n}Trjpiov

R

|

o0^aX/ious] + /iou
I

^ARU vid
|

vepyr)T(}(ra.vTi

/xej /xot
TT;

XIII
c a
-

1

dtecpBeipav

BK*U]

5ie<p6ap-r)(rav

AR

TW A. ^aX/aos

^

j

Kapdia] pr

224

*AAMOI
OVK f(TTLV
2

XIII 7
eOTll

TTOLOiV

XP T] a rOTT Tcl OVK
"

J

i

^S

VOS.
TU>V

B

Kvpios eK
7TCOV,

rou ovpavov difKV^sev
eo~Tiv

eVi TOVS vlovs

TOV tbelv
3

el

avvicav

f)

fK^rjTmv TOV 6f6v.
,

^irdvTes e^K\ivav, ap.a

^peco^o aj
av;

OVK

O~TLV

ITOlCiiV

X.P rJ"roT1l Ta t

OVK

^O~TIV

0)9

VOS.

Tafpos dvetoypevos 6
Tals
toy
y\a>cro~a.is

\dpvy
e7

avTfov

ao"7ri

6a)j/

VTTO TO.

^

o>v

TO o-ro/xa dpds KOL TriKpias yep.er

o^ety ot TrdSes- avTcov eK^eai aip.a-

o~WTpip,p,a Kol raXaiTTcopta eV rats oSois avrcor,

Kat odbv

elprjvrjs

OVK

f

yvacrav

OVK
4

eo~Tiv

(poftos

6eov aTrei

4

ovp^i yvatcrovTai
01

TTUVTCS oi epya^op-evoi TTJV
XaOJ/
/iOV
@pa>O-l

KdT0-6oVTS TOV

ClpTOV

;

TOV

KVpiOV

OVK eVeKaXeVaj/ro.
5
5

e K6t

edeiXicurai>
<po(3a>

ov OVK

rjv

<po(i

OTI 6 6ebs ev

ycvfa SiKaia.

ori
7
7

TLS O~O)O~l

Kupios e\7rls avTov eoriv. K SlCOI/ TO 0~(t)Tr}plOV TOV
e TT tor

fv TO)

po/mi Kvpioi/ ^1* at^/xaXcoo iav rov XaoO avKai

rov

A*
?]

(hab
fc^

Aa m s
)

ayadov
P

R
et
inf)

1
lvid
)
|

3

om

OVK eaTiv ews c^os (i)

Kail]
|

e^frwf]
c- a

U*
| |

pr
t<

o fcs*

(om

U

(ef.

U

2 Ki/ptos] pr o TW^ ^v U 3

U

utou
|

B*

(utous

B ab )
Trotajy]

c- a

U
/ecu

(uncis incl)
|

A

"X.priffTOT-r)Td\

ayadov
|

aaTrtSos
irucpias

U R

\apv
eis
|

U*

|

<rro/ia]

+ avruv

(7 superset om apas

R

|

Ktai ]

U

^pw<ret]

o
|

avo/uap pr e^ A_ ^eos] pr Tcs

^ARU

e/c%eai]

eKKexvrjvai
-

R om ra0os ,o(ftOa.\fj,wv O.VTWV U om rats avruv R /cad/cai Trt/cpias U yepei R atytta] pr ro R 4 a5t(sic)
. .
|

Tjxpeiwtf.

B ab
|

1

)

|

y\w<T<rais

|

|

|

/carecr^oi Tes]

eadLovres

fcx

/caTea^tovres
|

St/cataj/

R

eXirts]

pr
)

77

R
I

5 0o/3w B^ c a AU] 00^0^ K*R ou] w OTTOV c a ey yevea] ets yeveav 5t/ccua] 6t/catwi ^ c a 6 /car^crxwere ort] o 5e ^ Kupios] o 0s R* 7 TW ffulTypiov Kupioi ] KS a7a\Xtaa-^w] ayaX-

^c a
-

|

R

U

|

AR*U AR AU
|
-

-

|

U

|

U U

|

|

|

Xtao-erat

t<AU

(17

Aa

26

R
II.

ev(f>pai>drjT(*)]

ei^pcwflmrercu

b<AU

Stich 24 B^s 14

A*

SEPT.

-225

XTV

I

^AAMOI
1A

y Aauet 5.
Kvpie, ris
2

TrapoLKrjo

ei

ev

ra>

crK^vcap-ari trov
ra>

;

KOI ris Ko.Tao KijvciHrei ev
Tropev6p.evos ap.cop.os
AaXa>i>

opei

ra>

aytaj crov;

/cat

dX^etav

eV

epya6p,evos Kapdia avrov-

8i<aioo"UVTjv ,

3

os OVK edoXcao-ev ev y\ato~o~r) avrov,

ov

tiroirjo ev

r&>

TT\T]O-LOV

avrov KCIKOV,
7T\

K0\ OVlO~t(rp.bv OVK

\a^V

TOVS

e^ouSeVcorai CVCOTTIOV avrov Trovrjpfv6p,vos, rovs 8e (poj3ovp,fvovs Kvptoi/ So^a^ei6
s
op,vvG>v

r5

Tr\r)(riov

avrov

*cai

ov/c

ro dpyvpiov avrov OVK
xat Saipa
6

8a>K(v

eVi TOKO),
p

eV

ddcoois OVK eXa/3fi/

iToiaiv

ravra ov o aXev^a erai
IE

eis TOJ/

atwi/a.

4>vXa^ov

/ie,

Kvpi,

ort eVi

o-

2

fiVa
3

rco

Kvptcp Kvpids /AOV
rfj

ei

o*v.

2
3

roty dyt oiy rols ev

yfj

avrov

eOavp.do-Two fv iravra ra de\r)p.aTa avrov eV avroi?.
4

7r\r)6vv6r)0~av ai do-flevciai. avrcov,
/x6Ta

4

ravra eVd^vvav

ras a vra-ycoyas OVTWV e alp.aT(i)v, /XT) o~vraydya) ov6e p7 p.vijcrd(i) TWV 6vop.dTu>v avra>v bid ^eiXe coi/ p,ov. 5 K\)pios r) p.fp\s TTJS K\rjpovop.{as p-ov KOL rov Trorrjpiov p.ov
ov
o*v
ei

5

6 diroKaQiarrliov TTJV
c- a

x\r]povopiav p.ov

p.oi.

i^ARU
opet

XIV

1

ayiw

Kc aR
-

K(ti]

t]

fc^

ARU
TW
fcs

|

Ko.raa KTjvojffeL] Karcnravaei

A

pr

TTJ

U

opt
OUAC

0710)
c- a Troi
|

A

U
fc\

rw
|

|

ou5e]

/cat ov/c

/>

R om
|

3 os]

/cat

R

opet

ro>

edoXlwev
|

KOLKOV

5o|ao-i

R om aurou 2 ^1* (hab K a 5 a^oot? B* R* (om R a Stich 13 BKAR XV 1 Kvpic] o 2 Ki ptos] ^j -a] eX?rts R Treiroida U
c
|

4 f^ovdefwdrj
)

R

K* (hab

c- a
<

m

U
&))
|

j

7X0^0-0-77]

T/peuo^eyos] pr
)

Traj

AU
b<*

e77to-ras

|

Kvpiov] pr
(a<?wots

B

roi ab
)

RU
| -

|

6s
c a
-

K*
)
j

c a
(ice

ov]
)
|

(/cj

i<

et

o-y]

+ ort

ayaduv

/JLOV

ov

"X.pta.v

3

AU

0e\i)fj.a

A

e^eis

fcsAR-hori

rwv ayaGuv
e/ avrois

fj.ov

4 avrcav i]

U

|

|

oj/Ojua

B*

rOV TTOTflpLOV

U

(ovop,a.Twv

[TWV superscr]

B ab

-^petav OVK oi;5e] ou5 ov
77

)

5

ij

p.* pis]

om

Kc a U
-

|

226

*AAMOI
6
O")(pivia

XVI 4

eireireo
17

dv

/zot

ev

rots-

/cparto-rots,

/cat
7

yap

/cXj/poi/o/ua /zou

/cpart o-r?; /zot eo-Tiv.

ev\oyr)o-a>

ert de
S

/cat

7rpoop<i>[jiT)v

TOV Kvpiov TOV o~vveTio-avTd pe* ecos- VVKTOS eTraidevvdv p,e ol vefppoi TOV Kvpiov evuTTiov fj.ov did Travros
1

JJLOV.

,

9

ota TOVTO r)v(ppdvdr)
/cat
7^yaXXiao"aro

r\

Kap8ia pov
y\a)o~o~d /iou,
p.ov
/carao-/c?;i/too-ei

rj

ert Se

/cat

77

o-ap

eV

e\iri8i.

OTt OVK

evKaTa\ei\lffis TTJV ^vxf]v p.ov els aftnv,
dd)o~ets

ovoe
11

TOV oo~iov

o~ov

Idelv

dtad)0opdv.

eyva>pio~ds

pot odovs ^co^y
e

ev(ppoo~vvr)s p.eTa TOV trpoo ^TTOv o~ov
Trj

ev

deia

crov els reXof.

IF
rov Aavdd.
1

Elcrd<ovo-ov,

Kvpie,
Trj

TTJS

diK.aioo~vvr)s /xou,

7rp6o~xfS
2

derjo-ei

pov
pov OVK ev ^
e
e X0oi,

evo)Tio-ai TIJS Trpoa-evxrjs
2

K

TrpocrcoTj-ou

crov

ro Kpt^a pov
tSe rcoa-av

of
3 3

o<pdd\p.oi

pov

(vOvTTjTas.

4

eireo-K^a VVK.TOSot^ fvpedrj ev cpol ddiKia. 4 07ra)s av p,rj ra epya TVV XaXjJcny ro oro/xa /AOU Sta rovsodovs Xoyovs- T&V ^ftXe eoi/ aov f<j)v\aga
fTrvpaxrds
p.f,

edoKip,ao-as TTJV Kapdiav /iov,
/cat

<4)

eya>

(TK\Tjpds.

6

^a]
TO^

eTreTrecraj/] eTrecraj/ e (sic) K\-npo V0^a. V

|

/xot
|

9 evfyavdr,
fcs

X
\

U /u
i,

i] ytte U 2] e^ot

|

R

<cporrrots]

8
t^
1

(-XtV>.

Bts)] e7/caraXe^ets

B
s

<rap...eX7r.]

rescr
ras

ab
|

(om

TcpwoTi!

u a5ou A ^-c(v.d) A RU
tfc.a)
I

ey K ara\t^r,s
0(rtwv Sl

w*oraX^s A U e^/caraXeiTrets R a VI pr
10
I

+ /^ou R wpoupuw
I

7;

/cX^poi/oI

B-b

ecrrt

Ra

AVI
U

1 TOV A.]

om
TT?^

row

R*

TIJS 5e7/crews

3) fe Ai L Vf^Vot..^. BN C -M] ev8vTr,Ta R*U + Kvpiov R me
/cat
/ctaj/

U m
4

|

reXos] pr ews Kupte] o ^co?

R
R*
|

|

Trpo<rvxr)t>

B ab ^AR
fc<*

|

x

Xe(rt

lx 6U0 y AJC Stich 24 BK 23 r^s 5i/c.] om r?;? fc^A U 2 uou i] tun N*
|

-

A ^ R
I

(hab Nc. a)

eLSeTU<Tav

A

e
|

KU
U

|

ou X eupe^T? (K evpe sup ras
\a\r)<Tav

U

A) A

3 TT;^ Kapdia
ov| evpe^T?

U

^ UT??ras
U
pr
I

R

|

eTrecr/ce^a;]

ou/c eupes

ojc-

XVI

5

*AAMOI
p.ov
iv a
p,r]

ev rals rpi/3oi? crou,

cravj

ra

iar]p.a

6
eyo>

KCKpaa, on
TO.

firr)KOv<rds

K\1vov TO ovs crou
1

ep.ol

KOI

p.ov.

0avp.d<TTQ)<rov

\erj

crov,

6 trco^coi/ TOVS
fK.
6

(\Triovras

cm

(re

<f>v\a6v

T&V dvdeOTTJKOTWV TTJ d(iq ms 6(f)6aXpov
fji

(TOV.

<6pav

V

(TKCTTTJ

TO)V

7TTV(i>V

<TOV

o
IO

fxpo

p.ov TT)

TO crreap avT TO (TTopa avrcov eXaX^crti/ v7TfpT)(paviav
p.

I

<ftd\\OVTS

Wvl

TT(plKVK\<i><rdv

fji,

TOVS 6(pQa\novs avTtoV
2

&CVTO

KK\ivai ev

TTJ

yff-

t/7TfXaj3di
teal

p.f

axrel Xecoi/
<TKvp.vos

erot/xoy fls Oijpav,
f

cocrel
,

olK.>v

K.vpt, 7rp6(p6acrov OVTOVS
TTIV
"^vvnv

avTovs,

13

p.ov aTro acrfpovs,
f~)(6pu>v

iav

I4
O"ov

a7ro

TTJS

Xfipos

<rov

Kvpif aTToXvcav diro yijs, cv TTJ ftiap-epicrov UVTOVS
KO.I

0077

avTwv
TJ

TO)V KfKpVfJLfJifVQiV (TOV

7T\T]CrdT]

ya(TTT]p

K.CU

d<prjK(iv

TCI

KaraXotrra roty
6<pdr](TOfj,ai
r<u

VT/TTLOLS

av
trov,

ya) Se ev

diKaiocrvvT]

ra)
TTJV

7rpoo"o)7ra)

6<pdrjvai

86av

(TOV.

/carapTtcrcu] ra /xou (2)

/caTT/prKra

R*
-

(hab

U Ra
)

ffa\evdo}(nv
lou

KAR
U

j

2] + e

rats rpi|3ois aou

om A*
7

ra
(ras

5ta-

A

?

6 eTrrjKOVffas B!tf c R] TOV e\iri.^ovTas ruffav U
|

a

X*U

L<rriKovffv

A

)
-

U R

Se^ia]

pr pucnu ^e OU5 9

Oavp.aa 8 /ie rJ

A

|

10
e/cSaXoj/res

R

R R U
+(70U

N
|

c -^

VTTtpaXov

U

fta\\ovTes

|

om

<rov

U

ws (2)

K*
|

(wtret
/
"

|

airo/ci;0ois

14 fx^/3a

a7ro

12 13 po/^cuas ^ c a b anis (non inst B
-

j

)

KAR

a.iro\a.v<j)v

U

Bbs] VlWJ

ARvid

VWV
)

U
I

Kenpvpev

B edit
15
StK-atOO fl c a fc^
-

U

|

(rw TTpoo-WTrw 34 KA 32 R

B ab A

o^e-TjvaL ] + /J.OL

A

TJJ

]

R

|

o<j>6ri\<rofj.cu

U

TO) TrpOCTWTTOl/

B

- Stich 36 B

228

AAMOI

XVII II

Et s

TO

rAos

T$

ircuSi

Kvpiov

T$

Aaveid,
IK
l

&

TOVS \6yovs
ipvaoLTO

TTJS

<^5^s

raur^s

avTov
Kdl

Kvptos

x P*

Aya7rr]o~a) Kvpte ^Kvpios orepe co/za /zou KOI Kara^vyr] p.ov KOI
o"e,

piio-rrjs

pov

6 0f6s ftov j3oT]66s,
virepa<r7ri(rTr)S
4

KOI eXiriS) err

OVTOV
aj/rtX^/MTrrcop p.ov.

pov KOI Kfpas
Kvpior,

o-coriypiay,

alvS)v

fViKaXeero/iai
o-o/iat.

xai CK

rcoy

exdpfov

fiov

tr&dr)-

s

Trepiecr^oj/ /xe

wSTres davdrov,

KOL ^et/iiappoi avopiag f^erdpagdv p.f
6
a>8Trey

aSov TrepieKVKXoxrdv

/xe,

7

TrpoeCpdcurdv p.e irayidcs Bavdrov. *:ai eV ra) 6\ifi<r6ai /ze fjrfKaXeo-dfjiTjv TOV Kvpiov,
K.CU

Trpos TOV deov
<

f}Kov<rv

Kai

17

pov eKfKpa^avaov ayiov avrov (pwvrjs p-ou, Kpav-yrj pov CVWTTIOV avrov eio-tXevcrerat

(Is

ra

a>ra

avrov.
8

cat

KCU evrpop-os eyevrjdrj rj yrj, f<ra\v6r] Kal ra OepeXta opecav CTapdx&r)<rclV KOI fo-aXevdrjo-av ort wpylcrOrj avrols 6 6f6s.
TO>V

,

9

dvfj3r)
*cat

KCLTTVOS fv opyfj avrov,

Trvp cvavTtov avrov KaTp\6ytcrfv,
dvr)(p8r)<rav

avdpa.K6s
JO

CTT

avrov.

Kal

e/cXtj/ej/

ovpavov KOI
cVi ^epov/3eii/

Kare/3?;,

KOI yvofpos VTTO TOVS TroBas avTov.
"*cai

firfftrj

/cai

XVII
-

1

om

a om 7; 3 Kuptos] Kupie
|

U

R

j

R

eppvffaro
|

B ab NRU
|

KARU

jS^os] + /*ou
pr
/cat

KARU om
-

2 tcrx^s] pr
/rat

77
|

|

ejhl\T]/j.irrup]

^
|

3

U
-

c a

7

om
|

/ecu i

U
-

R

|

6 7re/)ievXuxrav] TrepLecrxov rw 0Xi/3e<r0cu /xe] TT? ^Xt^et /*ou

U

4 Kvpiov] pr

ro//
)

7ra/ci5es

K*
|

0WV7JS] pr TT/J

RU
9
11

R

(7ra7t5es

^c a

|

ets] es

U

|

77/coi/<rev]

8

om
10

/ecu

opyiae-r)

U

i, 3
|

4>\tyr)(reTcu

^ c 3 Ra
]

ej ai/rtoj ]

a?ro irpoewirov

tsARU

eyevero R*fort KaTe0Xo7icrei ] /caraj

U

/cat eia-rjKovaev

(sic)

U
pr
/cat

(-ywo-erai
eTre/377]
fc<

R*)
ai/e^
c
-a)

U
229

K* (om

XVII 12
B
l2

AAMOI
12

Kal e&fTO (TKoroy dnoKpvCprjv avrov,

KVK\(p aVTOV
I3

f]

(TK.TJVT)

O.VTOV,

CTKOTIVOV vdcap tv vecpeXais
a7ro rijs T7)\avyr)O
a>s

depw.
avrov at ve(p\ai
i7/X$oi/,

evotTTiov

13

KOI ctv&paKCS irvpos.
e

ovpavov Kupto?,
daiKfv (paivrjv O.VTOV

14

KOI e^aTreVretXef
KO.I
16

/3eX?/

KOI ecTK.6p7ri(rev avrovs,

J

5

aoTpaTrap fTrXtjdvvev KCU crvvfTapat-ev CLVTOVS.
ai
Trryyai
ra>v

KO.I
a><p6r)(rav

vftdr&v,

16

Kat dvKa\v(p6r) ra ^e/ze Xia r^? oiKOvp-evr/s
OTTO
7riTifir)(T<as

o-ov,

Kvpie,

OTTO
l7

V7TVfVCr(t)S TTVfVpaTOS 6pyT]S OTOV.
1

f^ajT(TTei\v e| t/^ovs
7rpoo-eXa/3e e^

/cal

eXa/3ei/ /xe,

17

V&dmv

TroXXaJz/.

l8

pvtreTai /X6 e^ e^^paii/ fiou S
<cai

eV rail

p,KrovvT<av

fie,

OTl
/xt

e

lyftepa

KaKoo-fws

./iou,

KOI eyf i/ero Kvptof dvTt(TTT)piyp.d pov,

M
<al

f^rjyaycv

jue

ts

TrXarvcr/xdv
fj.e.

pv(TTai
"

fie,
1

on

r)0\r)<rev

l

pva-erai

fie

e^

-)(6paiv

pov bwarStv
/ze.

KCU

e<

rcov picrovvTcav
/xoi

KOI dj/ra7ro6a)cret

Kuptos

/caret
ra>j/

r?)i/

8iK.aioavvr]v pov,

KOI Kara r^v Ka^aptor^ra
L2

^etpcoi/ /iou dj/raTroScbo-ei

ort

((pv\aa ra?

oSovs- Kvpiou,

KOI OVK T/cre/ST/aa OTTO rov ^eoO /xoir
23

ori

Travra ra KpipaTa O.VTOV Ivatmov /iov,
KOI ra SiKaico/zara avroi; OVK aTreVr^craz/ OTT
epov.

ARU

r77o-ei/

14 (TKOTCLVOV B a?b 15 om /cat i K c a o-u^kb /16 aveKaXv^d-rjffav rapa&v B* (rweira/). B avverapa^v 17 Trpoo-eXa/Se] TrpocreXa/Sero T^ei/a-ews B*R] e^Try. B b opyrjvov U ab 19 e^/e^ero] eyevr}9-rj 18 u?rep] e?r /xe B (superscr TO /ue) fc<ARU 20 TrXarvvafffJ-ov U edeKycrev U U Kuptos] pr o R yaou 2] /xot ^ comm uncis incl K- a om 21 in mg R ? pv<reTat...8vvaTwv (...Sin. pov Tisch ) avrairoduffet 1 Btf c a A] OTTO^ Kadapiora Kat e/c TW* (item 25) fji-e ? 23 /AOU sup ras U fcs*RU a-rrea-T-rjarav] OTTCO-TT? U
12

om

w

KUK\w...ain-ov (3)

(sic)

U

|

Kuptos] pr o

A* (hab A a m ^ c a AU
(
-

^>)

|

-

U

AU AU
|

|

^AU

|

R

|

j

j

|

|

fju<r.

|

U

-

|

oo;<rei

|

230

AAMOI
24
24

XVII 36

/cat

eo~op,ai
/cat

25

25 /cai

per avrov, dp,a>p,os (pvXaop,ai OTTO rjjs dvofMias pov. aWaTTO&oo-ei poi Kvpioy /cara rr)i/ diKaioo~vvr)v pou
/cara
ri^i/

/cat

KadapLorrjra TWV ^etpaii
o<p$aXpcoi>

p,ov

evatiriov TQ)V
26
26

avrov.

pera
27 /cat

6o~iov oo tca^trj/,

/cai

pera

ai/Spoff

a&pov

atfoioff

077,

27

p,era e/cXtKrov e/cXe/cros
/cat

077,

/zera oTpe/3Xov

28

28

ort o*v
/cat

Xaov rcnretvov
6<p6a\p.ovs

V7repr]<pdva)v

29

29

on

(panels 6 6eos /xov,
o*oi

o-v

\i>xvov

(pcortetff

pov, Kvpiero o Koroff /xov

30

3

ori eV

pvo~6r)O-op.at OTTO
$e<5

Kai eV ra)
7i
3I

/xov V7repj3r)o~op.ai
77

o &eos ttov*

aLto)/zoff

oooff

avrov,

ra Xdyta Kvptov
V7repao~TTio-Tr}s
32
32 ort
riff

TreTrvpeo/xei/a,

ecrnv Trdvr&v rtav

^eoff TrXT^v

/cat

ri s ^6Off

77X77^

rov /cvptov; rov ^cov

rjpcov

;

33

33 6

^eoff
/cai

6 Trepifavvvcov p.e dvi/a/uv,

edeTo dp,a)p.ov TTJV
rovff

6o"6v

uov
<ff

34

34 6

/caraprio/xei>os

TrdSaff p-ov
LO~TO>V

e Xacpov,

/cat

eTri

ra v^r]\d
px>v

p.e-

35

^SiSaa/ccof ^fipay eiff 7rdXep.oj/, /cai e^ov TOOV ^aX/covi/ rovff /3pa^ioi/aff
^/cat
e Sco/caff

p>ov

36

p,oi

V7rpaa 7rio*px6i/
dvapOooaev

crcoTTjpias p.ov,

/cai

77

Se^ia o~ov avrtXajSerd p.ov
p,e
eiff

/cai

77

TraiSia o~ov

reXoff,

25
o<rios

/AOU

2] + a
c 3
-

eo-i; ts

R

/cat
|

Ta7ro5a;o et /xoi p,era bis scr
]

AR
j |

e/cXe/crws ab

U U
6?eou
|

28 Xaoj

B

)

|

pvdrjcrofjiai.

U
|

pr

U TOV U

26 //.era i] /cat ra aOuos wrf] aduodrja?] U
craxrets]
I

U

I

ocrtw^T/cr?;]

|

retxos] rt^ov

U

^wcrets

U
|

27 e/cXe/cros] 30 cry B* (crot
irepiepyvpufrs

31

ireirvpufjieva]

fj.eva (sic)

32

7rX??i>

TrX^ TOI
Tifav
/cwi/]

U
|

AU
o

/cat]
t$

77

^c a R
-

i]
34

?rape^ b^U (7rap)
o /caraprt^o/xej/os] avld

ras

A

pr
a

RU ro^]
U
(hab

ws] wcret

c a
-

(bis) reXos...5t5a^ei ts*
|

U

jSpaxeiw^as

eXa0of] eXa0oi/s pr ets U ^paxto^as] post a i ras 36 om /AOV i U ai/rtXajSotro
| j

R

AR
|

om /cat rty c^eos om o o /carap-

\a<p(j)v

U

35

5t5acr-

i

R

vraiSeta

B ab U
t^

|

avupdwaev] avapduaev
c a
-

R

et %to sup vid aj nXa/Sero
lit

avopOucrcv

U om
|

ets

)

231

XVII 37
B
37

*AAM01
KOI
T)

iraidia o-ov,
1

avrry

/j-

eVXarvi as ra
KOI OVK

vTTOKarco /zov, Sia/3r/juara ftov

37

rjortfeVrjo-ai/

ra

i^vr;

F38

38

KaraSta>a>

ex^povs p-ov KOI Kara\r]p,-^op.ai avrovr, Kat OVK a7roo-rpa(pJ70-o/iai CMS av tK\iir*trtv< a) avrovs Kdl ov p.r) o-rrpat,
rot/9
Svi>&>i/rai

39

vnb rovs
4C

irodas pov.
40
fir

Kal Trepiffao-ds

p.e

dvvap.iv els TroXe/noi , irdvras rovs iravi(TTavop.vovs

epe KTTO-

KOI rouy e^^povs p.ov edeoKas KOI rovs piarovvTas
K.a.1

/xoi

vcorov,

p-c

e(i)\dp(V(ras.

OVK.
*cal

r]V

6 O-CD^COV
fi(rr)Kov<rcv

off

Kvpioi/,

OVK
&>y

avrav.
Trpoo-tOTTOi/

43

Kat XfTrrvi/co avrovs
0)S

x j/o ^ v Kara
Xaov,

aWfiou,

1TT)\OV
/xe

7T\aTL(t)V XfOJ/CO CLVTOVS.
avriXoyia)i>
.

"pvo-al

e|

(Is

K(pa\rjv

f6vo>v

43

t?

aKorjv tonov virf)KOV(rev
viol aXXorpioi

p.ot-

45

c^evo-arro

/*ot,

46

viol aXXorpioi

eVaXaico^o aj/
rai>

46

47
77

KOI e^caXavai/ OTTO rpt /Swv avrcov. Kat v\oyr)Tos 6 Beos /zov, Kvpio?,

47

Kat v^co^ra) 6 0e6r rr^y o-corT/ptoy /*ov 48 6 $e6s 6 StSovs en&iKTjo-cis ep-oi,
/cat
49 6

48

vn-ora^as Xaovs VTT
e

c/xe,

pvoTT/s /iov

fx^P^v

op-ytXcov

49

HARU

38

Kara5ia>a>]

AU
U
fwj
]
O7<rct

pr /cat 39 CIUTOUS] aurou

U U
|

a.Troffrpe\(f>-r)(rovp.a.L
|

U

|

om

av

U
ets TroXe/iOJ ]

trrrjj/cu] crr^/cat

R
|

40
e%w\odp.

cws

TrolXe/iov (sic)

U om
|

41

om

Travras Kat rous ex^povs
puo-at]

fc<*

(hab
|

Kc a
-

)

|

eirat>i<TTa/j.evovs

Bb
?

VTTOKO.TUV
|

A

faww

U

/J-ov e5w/cas /iot c a

U

B

|

euryKOveif (ras
-

^

<r)

44
a?

sup ras B 45 aKorjv]

avri\oyias

^c a R
|

pv<rcuT

A
-

pv<rerai.

viraxoriv
|

U vid
^ot

Xaou] wrtou] WTOS
|

RU R* puo-7/s U Xawv A + /AOU U
avrwv] aurous
|

42 (rw43 ws i]

|

0^x1X0710;^] avnX 671/0? ov] os

A

|

R

U
|

U

46 exwXai

49 ex^pw] + (*ov

ARU

i] /tou ai ] ex. (l} P <Lvav

K c a RU

|

vn-rjKOVcrev

vioi]
e/c

U

|

a?ro]

A

pr

ot

A

B^ c a RU]
-

|

47

om

/J.QV

232

*AAMOI
OTTO
TO>V

XVIII 10

67ravio~T(ivop,V(i}V
p.e.
e$j>ecrii>,

OTTO dvdpbs ddinov pvcry
5

dta Tovro
/cat
TG>

^op,o\oyrjO~op.ai trot (v

Kvpte,

5I

/ieyaXui
/cat

<BJ

ovopari o~ov ^aXar ray o~a>Trjpias TOV ^acrtXc coy OUTOU,
eXeos- rep
TO)
xprTa>

TTOtG))/

avroO,
<as

TO)

AavetS Kai

cnreppaTi avTov

altovos.

in
Ei s TO reXos* ^aX/AOs ry Aauet 5.
2

Oi ovpavol

avrov di/ayye XXti ro
TTJ

rjp,fpq

epevycrat p^fta,

icat

rv^

J/VKTI

4
5

4

ovx
5

fio"tv

XaXtai ovSe Xoyoi

avayyeXXei yvaxriv. oji/ ov^l axovovrai

at

<pa)val

els

iraarav TTJV yrjv
TO.

^r)\6fv 6 (pOoyyos avrwv,

KOI (Is
6 6
6l/

T(

17X10)

0TO
COS
1

iTfpaTa Trjs oiKovfjLfVTjs TO. pjy/iara avrSiv. TO (TK^I/eO/ia O.VTOVVVp.(f>lOS

Kdl Of TO?

KirOpv6fJiVOS

K

TTCUTTOV

dyaXXttzcreTai a)? yiyas dpap.e iv 6Sbv avrov.^
7
7

O7T

(IKpOV TOV OVpdVOV KOI TO
KaT<ivTr]fj,a

Koi OVK
8

O~Tiv

^odos O.VTOV, eo)s anpov TOV ovpavov os a7TOKpv/3jycreTai TTJV OepfjLrjv avTov.
T)

avTov

*6

vopos TOV KVplov
rj

a/ico/ioy,
TricrTTy,

eTriorpefpav ^rv^dso~o(piovo~a vf)7ria.

papTvpia Kvpi ov
iKaia>juaTa

9

9 ra
T]

Kvpi ou evdela, ev(ppat,vovTa napdiav
TrjXavyfjs,

evToXr)

Kvpiov

(p(OTi^ovo-a o(p0a\fjiovs.
els
alu>va

10

I0

6 (po/3oy

Kvpiov ayvos,

8iap.eva>v

alaivos

Ta KpipaTa Kvpiov dXrjdtvd, SeStKaico/ieVa eVl TO a

49 a?ro i] pr
*

Bb A

/cat c-a
t<

fc<*

c (om K

-

a
)

U
|

|

eiravLffTavo^vuv (-vov U)]

eircu>HrTafji.e-

|

pvo-eu
|

pr o U om ^ 115 118 R XVIII 2 o ovpavos R* TTOV^GIV 5e] iroiycreu 5e /cat 3 Troiyo-ev U avayyeXet (TTepew/ta U i] pr 17 (way? 4 XaXetat at (fruvti U om O.VTWV A* yeXet ou5e] o rescr A
-

A

50 e^eo-t 51 jueya^*c.b?) A. pyo-Tys O.VTOV i K c a CUPOS B* (atwi/os B ab ) Stich 116 B 112
(/3u<n7

U

U

(hab ) ytyyas pavov 2]

AU AU ab Aa 6 i^Xtw e^eTw] ^Xt^^ero U e/CTropeuoyue^os] opewo sup ras B U om OVTOI; 3 K a R cett desunt in U usque XX 14 7 TOV ov om TOV R* (hab K a 8 TOU /cvptou] om TOV A 9 evtfea B b
| | | |

|

AU

j

A

TO>

|

i7/*e/>a

t<A

|

j

c

-

]

c-

)

233

XVIII II
IT

AAMOI
/cat

f7ridvp.TjTa virep %pvo~iov

\idov TlfUOV iroXvv
KO.\

KOI
12

yXv<VTfpa

inrfp p^e Xt

Krjpiov.

Kal yap 6 8ovX6s (rov <pvXd(T(rfi avrdfv (pvXdo-Q-fiv avra aVraTrdSoo-is- TroXXij.
ro>

13

TrapaTrreo/zara rts
/c
TU>V

<rv

v r) o~fi

;

naOdptcrov /xe, 14 /cat OTTO d\\OTpicov (pelvac TOV 8ov\ov eav p.T) fwv KaTa.Kvpiv(TOV(riv, Tore
Kpv(pia>v

P.OV

vov
ap.aip.os

e(rop.ai

jcai
15

Kadapi(r0T)O op.ai drrb a.p,aprias p.yd\rjs.
TO.

KOI

(TovTat els fvdoKiav

Xoyia rov oTOfiaro?
p>ov

p,ov

xai

fj

p.e\cTrj
f

TTJS

Kapdias
/cat

fvcomov
/zov.

<rov

8ta

p,ov

Xvrpoara

Et s ro
2>

rAoy

^aXyuos

ry AaveiS.
1

E7raKOi/(rai crov Kvptoy eV f)p,cpq ^Xtx^ecos ,

?

VTrcpacnrio at
3

<rov

TO ovop.a TOV Qtov
dyiov,

la/cco/3.
3

e^a7ro(rreiXai trot ^of^fiav f
/cat
e/c

Stcoi/

ai/rtXa/3otro (rotr
4

*p,vTjo-0ir)
/cat
3

nda-rjs dvo-ias crov,
Trtai/aro).

ro 6XoKavrco/z,a o~ou
r?)i/

Sta^/aX^a.
5

SWT; crot /cara
/cat

Kapdiav

o~ov,
<rou

Trdcrav TTJV /3ouXi^j/

TrXrjpaxrai.
6

6

ayaXXia(ra>/ze$a

eV

ra>

crtor^pta) crou,
T^COJ>

/cat

eV

oi/o/j-art

^fo

fj.fyaXvvdrja-6p.f0a.

TrX^paxrat Kvptoy iravra ra atrr;p,ara (rov.
7 j/{5j/

fyvtov OTI
7ra/covo"erat

fO~<ji>o~fv

Kvpios TOV %pi(TTOv avTovaurov e^ ovpavov ayiov avrov,
1

7

eV Svvao-reiats
8

17

(rcoTrjpia TTJS

deltas avTov.
8

ovrot eV
r)p.els

app,a<riv

KOI ovroi eV

tTTTrots-,
rjp-cov

8e eV ov6p.aTi Kvpt ou ^eou

p.fyaXvvdr)0~6p.e0a.

9 avTol

(rvvf7ro8io~6r)o~av

xai
aTro

13

/ie]
I

15

<ro

/]

Xa/Sero

A + R* vid
e<rT

+ Kv/)te R
4
ab
morem"
|

14
Stich 31
^uo-ta

BKR
(s

l]

a?r

N*

30

A
|

(a?ro

XIX
)
|

3

Seta>j>

A
R

a.vre|

^aX/ta
6

"praeter

A* inst B b

superset 5

A a?

oXo/caiy<rrw/ia

5ta|

<rot]

+ ics S

c- a

AR

|

aya.\\ia<ro/j.eda

7 SWCKTTICUS

A

B ^A ej/ i] B* (-reiats B ab KA)

eiri

AR*

^eov] pr 8 ap/^aaiy]

/cu

a<r/jt,a<riv

^R TrX^poxret R R om Kvpiov
| |

TrXT/pwcret

AR

^AAMOI
els
10

Se

dve<TTrjp.ev

nal

dva>p6a)6r)/j.ei>.

Kvpl6, (TOMTOV TOV /SaCTlXe a KOI (TraKOvcrov f]p,(0)v ev

CTOV,
77

av

f)fj.epq

eVi/caXecroojue^a

(re.

K
Ei s TO Texas
2
\f>a\fj.os

T$

Aai/et 5.
s,

Kvpie, eV
<ai

T7?

cWa/iei

<rov

ev(ppav6r)(reTai 6 /3acrtXet

eVt TO)

crcoT77pta>

orov cryaXXiacreTai cr(p6dpa.

3

T^j/

7ri0vfJ.iav

rrjs

"^"U^ijs

Kal

TT)I/

derjo-iv

ra>v

^etXecoi/

avrov eScoxay avTS, QVTOV OVK eo-reprja-as avTov.

4 oTi

TrpOffpOcKras avrov ev evXoyiats
0rj<as

eVt

TT)V
tre,

Ke(pa\r)v O.VTOV (rre(pavov
fcal

e<

Xi6ov

TI/JLLOV.

5

(or]v

flTrj&aTo

edaxas

r]^,fp)v
6
6

es awva aovos.
TO) crcorT/pta) 0-ov,
7ri6r]O eis

p.eydXrj

TJ

8oa
CU/T<

avrov ev

doav
7
7

KOI p-eyaXoTrperreiaif

eV

oTi fiaxreis

evfppavels avrbv ev
8
8

evXoyiav X a P$
eirl

els
f

al&va
JLfr ^t

al>vos,

T v

oTt 6 fBacriXevs

\7riei

KOI ev TO)
9
9
ei>pfdeir]

e Xe fi

Kvpiov, TOU V-^SIO-TOV ov

/XT)

17

^etp crov ndo-iv rols e^Opols (rou, Se^ia crov evpoi Trdvras rovs pKrovvrds
rj

ere.
<rou-

10

10

6r)(Tis avrovs cos K\if3avov Trvpos fls Kaipbv TOV Trpoo-coTrov

Kvpte,
J1

eV

opy^

crov

avvrapd^ets avTovs,
1

K.CU

K.aTa(pdyerai

avrovs Trvp.
11

TOI/

KdpTTOV aVTCOI/ OTTO y^ff OTToXetS KOI TO CTTTepfJia CLVTWV CtTTO VICOI/ dvdptoTTWV.
,

12

12

OTi

<\ivav

els

ere

KOKO,
/iiy

/SovX^v ^v ov

dvvcovrai

o~Trj<rai.

19
j

A

9 avopdudr^ev 2

^A
TO>

XX
ts c

-

a

<ru>]

6e\-r)<Tiv

R

os]

pr

/cat ets

aiwfa

6 /j-eyaXoirpeTTiav TOU atawos
i<*

#A

om aou K c a AR ^wv] 7//xas R Stich 20 BfcsR 3 / X^s] /capctias c a R 5e?;5 om R* (hab R a aiw4 Tt/iiou] + Stai/ aX/aa R* TOU (superscr) B ab R pr /cai eis TOV O.LWVO. TOV #.* (om & c a
10
|

o-WTT/ptw] TO ffcoTrjpLov

t

-

i<

|

<re

)

|

-

)

7 cuui/a atw^os Bts c 8
<ra\evdw

-

a

R]
c a
-

TOI/ aicoi/a /cat

?

TO^ atwi a
(jra-Giv

B

c a
-

)
-

10

^^o-ets]

TOU ^ c a ffWTapa&i ^c.c(vid)R as 12 KK\ivav POV\T]I> f]v} /SouXas
|

R

pr art

&* ((ra\ev6ri is ^* (om Kc a R*
-

)

9

n

)

|

Kupte] ^s

Tratrt c a
-

i<*R

fc<

R

<rov
|

2]

aw-

a7ro

T

A

fcs

c-a

|

A

^ y^ ^c.a

|

ai,^p.]

pr rwy

R*

235

XX
B

13
I3

*AAMOI
i>coroi>,

ori 6r)o~LS avTovs

13
77

V Tols TTeplXoiTTOlS (TOV (TOlp.do-flS TO
*

pOtTtoTTOV CIVTUV.
14

4
v\lsa>Qr)Ti,

\j

ao~op.cv

Kvpif, fv rf) 8vvdp,ei o-ou, KOI ^aXovp.ev *TO.S dvvao~Teias

o~ov.

KA
Es
2

TO r\os, virtp

TT?S avTi\rifJ.\l/eus rrjs

O

6(bs 6 6eos

p.ov,

Trpocr^ey p.oi

Iva ri fyKareXiircs
TU>V

p.c

;

p.a.Kpav O.TTO TTJS (reorr/pi ay p.ov ol \6yoi
p.ov.
3

7rapa7rrco/Liara>i/

6 6f6s /iov,
JCat

KKpdop.ai

T)p.fpas

Trpos

ere

KOI OVK (l&a.K.ova r))

3

VVKTOS, KOL OVK CIS

CIVOIO.V

p.Ol.

4 5

av df tv
fVl
o-oi

ayiois KaroiKels, 6 eiraivos
ol irctTepes
pvo~a>
f]p.a>v,

lo~par)\.

4
5

tf\7rio-av

fj\irio-av
6

KOI

O.VTOVS

7rpbs

o~e

KKpaav
\TTLO~av f)
o"Ka>X^^

KOI
KCIL *cal

eVt
1

r

crot
6i/xt

ov

eyta be

ovftdos dv6pu)Trov KOI
S

OVK avdpuiros, ov$fvr)p.a \aov.
e(p.vKTr]pio-dv
fie,

7rdvT(s ol QftopovvTfs

p.

eV ^etXeo-tv, ttivrjirav Kc(pa\r)v

avTov,

on

^e Xci avrov,

on
T]

o~v

el 6

CKQ-TT do-as p.c CK

yaaTpos,

fXiris fiov d-iro p,ao~T(i)v rrjs p.r)Tpos
o~
7Ti<rv

7rl

CK p.T]Tpas,
p-ov

6fos

ei
p<ov

o~

NARU

Rvid raj Supacrreia?] inc ev rats -crretoij U Stich 26 2 Trpocrxe XXI 1 eis] es U om ^aX/tos rw A. A Ra 77^^3 e/cc/cpa^a R* R* vid e7*caTeXet7res AU ewareXtTrej R a ou/c 2] oi^xt R eio-a/cowo-??] + jitou U Trpos ae 7?jnepa R pas Trpos o-e] om t^ 5 coi] (re Rvid ep4 ayiois] ayiu ^ c a KdTTjKeis U Io-pa7;X] pr rou ^ c a U ab B* (KCTT/O-XW^. B ab ...Ixuy6 o-otj o-e Rvid puo-w B t^RU 7 ou/c] ou%t A %ov6vri/j.a KAR avOpwTTOv] avdpwirwv KRU ^o-ttJ U 8 iravTas U Ke0axeiXeat U pr /ecu U eXaXTjo-aj/] pr /cat KU U ort B ab airrov i] B* 9 X77J/] + Kai eiTrav U 10 e/CTrcuras AR*U yttacrrpwj B* (/iacrrw 0eXet avrov] edeXei avrov U B ab RU ex icotXias] aTro 11 B ab TT?S /i7;rpos] om TT/S U ei cru U et R* o 0s K c a ^eos /tou et cru] cru et o 0eos p-ov yacrrpos
14
27

R

i/

aXaj/tej

|

|

|

(/ce/c/>.

)

|

c-

|

|

-

-

|

|

|

|

Ko.r-t]a-x\>et]aa.v

)

|

|

|

|

j

eKivr)<rav~\
)

|

7}\Tn<rav

auTa>

(r)\in<Tei>

|

|

|

)

1

irfppL<f>rjv

|

-

<rv

(JU>v

|

236

*AAMOI
/j,?7

XXI 24
eyyvs,

rroo-Ts an6Yt OVK
eo-Tiz>

e/zou,

on

is

12

I2

o fiorjOwv.
p-oar^ot

13

^TrepieKV/cXoxrav
^

/xe

TroXXot,

14

ravpot irioves Treptecr^ov p. 4 fjvoiav tV e fte ro (rrop-a avrcoi/,
cos Xecoi/

6

&pirda>v

KOL wpvop-evos.

Koi bi(TKOpirl(r6r] travra ra
tytvf)0T)
rj

oora
<rjpos

/zov,

/capdi a

/zov

oxrei

TT/Ko/zei/os

eV

a)(rei

oorrpaKov

17

tor^v? /iov,
ra>

KOI

17

yXaxra-a /iov KeKoXX?;rai

Xdpvy-yi pov,

Kdl fls
17
I?

xvv

davdrov Karrjyayes
fif

/xe.

ori

eKVK^axrdv
crvvaycoyrj

K.VVCS TroXXot,
/xt-

jrov7)pVop.V(t)V Trcpiecr^ov

&pvav
18
lS

xelpds pov KCU Trodas.
TrdvTO.

r)pidp.T)(rav

ra oo^ra /nov
KCU fTreldov p..

avrol 8e
19
19

<aTev6r)(rav

Stf/iepicravro ra t/xaria /nov eavroi?,

Kat
20
20
o-i

7ri

ror

ipa.Tio fJ.ov
/xj)

pov e/SaXor K\rjpov.
TTJV

Se,
is

Kvptf,
TTJV

paKpvvrjs

(BorjQeidv pov,

21

2I

pv(rai aTTo
*cai
e*c

%ipbs KVVOS
<

Tt]v

povoyevrj
1

JJLOV

22

(rwo 6v
<at

p,

(TTop-aros Xeovros ,
p.ovoKfpd>Ta)v

arro Keparcov

TTJV

rmreivoxriv

23

a3

8iijyrj(rop.ai

TO ovopd crov rois d&eXtpols pov,
KK\T]crias
vp.vr)(r<0

(v /xeVo)
24
24 ot

(re.

(poflovfjievoi Kvpioi/,

aii/eo-are

avrov
-

airav TO o-rreppa

laxco/S,

5o^aa are
e^ U (ras poydwv] + /J.OL K o o.pira.^v ] avTwv] aura U
c
-

U
R*
14 TO
wo-ei]
<rro^a]

om
c
-

12 TO
77^

a

eo-rii/]

|

U

om
t<

o
)

|

|

RU
16

U ets] KARU i] a ARU + 5177777 (TOjuat Traj Ta Ta + eTTiSoi A 19 pie\m\Q-t]ffo.v U
|

15 e&xvdri ws

a

fc<

R

eexvt>6r]v
|

U

|

otTTa] Sta/Sij^aTa

fc^*

c a

77

es

U

Oavarov
|

U
-

(otrTa

/J.QV

fc^

c

-

0avfji.afft.a<r<rov

(sic)

U

17 7ro5as] 18 6^77-

|

diefj.epi<rav

X*

(Sie^epLffavro

Kc a
-

)

eau|

rois
\f/.

Ta

t/t.

/A.

R*

/A.

O.TTO
pon<t>.

U

|

IJ.ovoKepa.TWV

U

(ot.

Ra

21 TT\V 20 /iou i] crov tt* vov O.TT e^ou ts c a 22 jue/c B* (Aie e/c B ab ) KVVUV p,ovo^vi\v c a 24 Kvpiov] pr TO^ ^ atj/ecraTe] aware R*

RU

U

|

AR

|

-

RU

|

)

XXI 25
(po/3r)6T)Ta>o~av

^AAMOI
avTov dirav TO
25

25

6Vt

OVK (^OvftfVQHTfV Ovdf TT pO(TU)-^6l(J fV TTJ 8TJ(Tfl rOV TrrtO^OV, TO Trpoffwrov avrov OTT e/iov, ovde aTretrrpf KOI fv KfKpayfvai p.e irpbs avTov i<rT)K.ovo~v p.ov.
"\lfev
ro>

~6

irapd o~ov 6 CTTCUVOS /iov ev

KK\T)o~iq p.fyd\rj,

26

ray ev^ds pov aTrodaxrco evairtov TCOV (pofBovp-evcov avTov.
27

(frdyovTai TTfVTjTes KOI

p.TT\T)crdr)O OVTai,

27

KOI aiveaovo-iv Kvpiov ol CK^TJTOVVTCS
r)(TovTai ai
~

avrov
iravra
TCI 28

Kapdiai
KOI
TTJS

OVTU>V

els

alwva ai&vos.
rrpbs

s

p.vrjadrjO ovTai

emo TpcKpija ovTai
y*)Si

Kvptov
at

Trepara

na\ rrpoo KvvTjo ovo iv

evatmov

CLVTOV

7ra<rai

Trarptai Ttov

29 oTt

rot)

Kvpiov

T)

/3a0-iXei a,
TO>V

29

KOI avTos deo-ir6(ei
i<payov

edvatv.
yr/s,
is

KOL 7rpo(TfK.vvr]o~av trdvTfS oi irioves TTJS

30

(v<i>7riov

avrov TrpoTTftrovvrai irdvTes
yrjv

oi

KaTafiaivovTcs

TTJV

Kai ro cnrepp.a
r<u

p.o

KV/K CO yeved rj dvayyf\r)(TTa.i 32 KOI dvayye\ovo-iv TTJV diKaiocrvvrjv avrov
Xaai
ro>

32

T^&rj(rofj,V(o,

ov eTroiTjo-fv 6 Ktipios.

KB

Kvpios
(IS

TO7TOV X\OT)S,
eTTt

Kfl

JJL

K.a.T(O~K.T)V<OO~fV

vSaros aVaTravo eo)?

24
<j>o(3

rj0T]T(i}(ra.v]
ei<n7/foi;crejf]

^oS^^r/TW
irr)Kov(rei>

5?/ ts

c-a
|

ovr<w]

a?r
(rot

airou

bs

c- a

U

25

TT/I

Ser]<nv

R
<roi
|

A
/cw

26
-

|

<rou]

U
-

j

ffofiat

K c a R*
|

R
|

TUV

ej/TrX.

R

<fx>^.]

aive(rov<n
r<w

28

?rpos]

U
|

7T<rovvTai

U

27 f^Tr^ffd-rjffovTai. ] pr TTO.VTWV AR* U Kuptov] pr rof U ^(rercu U ai KapSiat] 29 om Ka: U raw e^i/.] pr iravTiav U Trepa
|

aTroSwcrw]

pr rw

Sc a
|

(ras

K c b? R
)
j

^670X17]
j

+ eofj.o\oyr)-

U A
|

evwTnov] evavTiov a cfJLirXijff sup ras

A

77

Kapdia

U

|

ai;rou

A

rT/p 7771*]

om
-

r?;^

^c a
-

|

77

32

XXII
^

1 irotfMuvei Bbs 2 Kareo-TT) R*
|

a^a77eXoi;<rt c a

U
e0

^i^x 7?] e

X7
/j.e

?

1

U

|

f7]

^0777

U

30 irpoff31 /wof]
fc$

o Kvpios]
Troi/mavei

RU]

erri]

U

om o t^AR* &*A 2]
j

Stich 68

B
b

pr ov

/JLTJ

^U

65
|

66

AR

va-repTjarj

|

efeflpe^el

B* e^pe^e

/xe

B

(/ne

B

a vid
)

AAMOI
p,e
e-rrl

XXIII 7

rpifiovs 8iKaio(rvvr]s

VKV
4

TOV OVOfidTOS dVTOV.
p,fO~a)

edv yap Kdl jropevQa cv ov <po/3?7$770-o/zai Ka/ca,
rj

CTKIO.S

Qavdrov,
ep,ov

on

o~v

per
:

er

pdftdos (TOV Kdl

77

(3aKTTjpia (rov, aiiral

pe

5

f)ToiiJ.dO-dS

tvaniov

p,ov

rpaire^av

e

evavrias TWV ffKifiovTwv pe-

eXiTravas fv eXa/a) TTJV Kf(f>a\r)v p.ov, KO.I TO TTOTrjpLOV O~OV p-fdvaKOV COS KpO.TtO~TOV.
6

Kai TO eXeos o~ov KaraSico^erat

/ze

TT do-as

ray T)p,pas

TJJS

a>r)s

pov, Kdl TO KdTOlKflv

/if

V OLK(O

KvplOV

IS

fiaKpOTTJTa fjp.pS)V.

rrjs

Tov Kvpiov
f)

T}

yf)

KOI TO TrX^pco/za avTrjs,

oiKOvp,evrj
f

KOI rrdvTfs ol KaToiKovvTes cv avrrj.

avTos

Kdl 67TI
3 TLS

T)Top.dO~V dVTTJV.

dVdf3rjO~Tai CIS TO OpOS TOV KVplOV,

Kdl TIS O~TT]O-eTdi

V TOTTO) dyi(O dVTOV
TTJ

;

*ddcoos %po~lv
OS OVK.

K.a.1

KdBapbs
7T\

Kdpdid,

\d/3fV
a>p.oo~ev

p,dTdl(p TTjV
rco

^V^TJV dVTOV,
ir\rjo- iov

Kdl OVK

eVi SdXo)

O.VTOV.

SOVTOS

fvXoyidv Trapa Kvpiov, Kdl eXfr)fjLoo~vvT]v Trapa deov o~a)Tijpos dVTOV.
\r] p,iffTdi

6

dVTr]

T) yevea. {TJTOVVTWV dVTov, grjTOVVTCOV TO TTpOO-OJTTOV TOV 0(OV

laKO>/3.

5ld\f/aX/J.a.

pare

ot

Kdl fTTdpdrjTe,

TTvXdl

papdov jSaKTr/lpiaacrov U avTai] avra c a 6 /faro5tw|et fc\ c a ras ?7/iepas] ra ws] wo-ei ts *ceu. Stich 14 XXIII 1 om TT/S ^tos 7/yu. 2] 5itt U 13 K /xm 0-a/3/3aTou TT; ^ta rwf cra/?/3ara;j 17 ot/coy/iei T;] 1 om ev avr-rj 2 daXavuv U* ) superscr a vid 3 am^o-erai] /3?; sup ras 3 ut vid litt 7?Tot/Aa(ras| e?/ (avaffTyv. A* )

4 Kaxa]
]
I

trovrjpa
-

R

|

A

|

|

A KARU

+

fj,e

Kc a P a

-

-

U
|

j

b<

A

BAR

|

U

U

U

|

A K c a RU ayiu] ayiafffiaTos U 4 /cat] i] /AOU A /cat ou/c] ouSe U om avrov 2
-

(<r

U

A

|

17

|

x^o"

U

eiri
|

/ioraiws
-

A

|

avrov
|

|

|

/uxrwip

]

eXeos

U
ras

K* (hab X c a )
:
-

A

6

?;
|

ftTovvTw i] f sup

U

Aa
|

TO
|

TrpotrcoTTOj/]

om

TO

U om

7evea] 77 sup ras c avrov] TOV KV ^
dia\j/aX/j.a

item post yev. ras
-

eXe??a i lit

5

A

j

a

A

(avrov

^ c b? R row
)

7 P/iw^] T/^WV

R

(sic) )cv

2 39

XXIII 8

AAMOI
KOI eicrtXevcreTcu 6 /SacriXev?
TT}S

8
Tiff

eorriv

OVTOS 6 /SacriXevs
Kpa.Ta.ibs

TTJS

o~6r)s

Kvpios
9

KOI dvvaros,

Kvpios dvvarbs cv

apaTc TTV\as,
KOI

oi

KOI firdpdrjTfj TTv\a.L

io~\vo~fTai 6 ftao~i\fvs
(3o.(Tl\fVS TTJS

TTJS

*TIS fOTlV OVTOS 6

Kvpios TWV

Sura/zfcoj/,
TT/S

avTos ecrTiv

OVTOS 6 f3ao~i\(vs

KA
^
Sl

aX/ios

r<fj

Upas
eVi

o~f,

Kvpic, rjpa TTJV tyvxnv pov, ~6 8eos
TreTroida
p.i}

pov

(rot

KaTaKr^vvSeirjv,
^iov
oi
crc

p.T)de
3

Kara-yeXacrartoa ai

%0poi pov.
ov
fir]
<aTaio")^vvda)O

at

yap

TTUVTCS oi VTrop-evovTes
oi

iv

ala"xyv6T]T<i>(rav

avopovvTes Sta

<fvf/s.

*Tas oftovs o~ov y Kupie, yv<apio~6v p,oi, icai ray rpt/Sovr o~ov dida6v p.^odrjyrjo-ov fie eVl TTJV aXrjQeidv crov
KOI
<ai

8i8a6v
ere

pc, OTI o~v

ei

6 6eos 6 cr&TTjp fiou,

inrep-civa O\TJV TTJV Tjp,fpav.

6

fivrjo-drjTi Tci)v
ic

oiKTipfjia)v crov,
crov,

at

ra c\rj

OTI CLTTO TOV alcovos *io~iv.

7

ap,a.pTias vfarrjTos p.ov

KOI dyvoias

p.rj

Kara TO c\cos
TT)S

crov

KARU

8

om
|

TIS effri.v...5o^rjs

A*

U a(mg) rts ffTiv...5o^r)s A* (hab A a AR ^ Stich 24 BK 22 A 23 R 2 o 0eos ^cou cum seqq coniung R K c b? KarayeXaTwcrav U /tou 2]
R vid
c
-

(hab
)

Aa
|

woXe/iw] + Sta^aX/ia

U ev] e 10 om U rwv dwa/^ewv] om TWV U om OVTOS 2 XXIV 1 ^aX/xos] pr eis TO TeXos RU
s))
|

m

dwaros KCU

9 vptav] THJ.WV

R

/cparatos

|

|

eirapQr]

|

|

Ka.Ta.Lff x.vvdfL ^v^

+ ets

TOP atw^a

-

)

|

j

yue

R

3

/cat

(om
5

-yap

A*)

|

a,(.a-xyvQt]T(aao.v\
)

(postea ras
e?ri TTJI*
|

B b? AR*

a.wxyvQei riGa.v
/u.oi /ce

VTre/teu/a] viro^evw 7 post Kat ras aliq B ? eXeos] Tr\Tidos TOV eXeous

U

aXydeiav

BX c a ]
-

4 yvupurov
6
/wow

U
|

cy TT; aX?7^eia
<rou

U U ^*A
/ce

yo-p\ KO.L

K c a (ras 1 y sup ras A
-

|

ot afo/x.oui Tes]

j

rp^ova-ov
(aXT/^eiav)
|

U*

RU
R

(s

pr Traces superscr
|

Bab
1
)

U

i]-f
c a
-

U

ayvoias] pr
|

TCIS
jtt

^*

2] + (n;
240

R vid U

KARU om a U+ (om X
c
-

a\7)6iacr(rov

OTI
Atoi;

U
-

curt
|

U
1

)

K c a ARU

eveKfv
|

*AAMOI
OS Kal
v0TjS 6

XXIV

22

Kvpios

B

9

did TOVTO vop.odfTr]O CL dp.apTdvovTas ev 66c5. 9 6dr)yr)o-i -rrpafls ev jcpum,

8iddfi Trpqels odovs avrov.
10
I0

7rdo~ai at

6801 Kvptov e\eos Kal dXrj^fia

TOIS fK^r)Tovo-LV TT)v SiadrjKTjv avTov Kal ra ftapTvpia avTov.
11

fVKa
I2

TOV ov6p.aTos o~ov, K.vpie, Kal IXdo-rj TTJ d(j.apTia fj.ov TroXX?)

yap

O~Tiv.
;

12

TLS COTIV

avopanros 6 (poj3ovu.vos TOV Kvpiov
f}

VOfJiodfTT]O~l aVTto (V 6So)
13
Is
jy

7Jp(TLO~aTO

"^v^r)

avTov ev dyaOols av\io-6r)o~Tai, KOI TO o~7repua avTov K\r]povop.f]o~i yijv.
T>V

14

I4

Kparat co/ia Kvpios

(pofiovnevav avTov, Kal TO ovop.a Ki/ptov
aVTOV,
OTj\(H)o"ai

TWV
Kai
15
TJ

(po(BoVfJLV(t)V

otauTjKTj

avTov TOV

avTols

01 o(pua\fj.oL p.ov

oia TravTos Trpos TOV Kvpiov, CK rrayidos TOVS rrodas p.ov.

on
on
fK
I

avTos

e/co"7rao*ei

fjiovoyfvrjs Kal
TIJS

TTTCO^OJ

flp.i

ty

6\fyfi$
18

Kapdias p.ov fTT\rjdvv
fiov

TWV dvayKtov

edyaye

p.f.

LOf TTJV

Ta7rcivo)o~tv p.ov

Kal TOV KOITOV p,ov,

Kal a(pes rrdo~as Tas dpapTias fiov.
I9

19

i5e TOVS

e^Qpovs

/iov,

on

cTrXrjdvvBrjo av^

Kal fjuo~os (idiKov
20

fp,io-T]o-dv

(pv\aov
JJ.T)

TTJV

^VVTJV

LLOV

/i. Kal pvo~ai /if
rj\Trio~a eirl
/ioi,

KaTaio-^vvdeirjv,

on

o~.
VTre /ifii/a
T>V

21

2l

aKaKoi Kal fvQfis eVoXXeoj/rd
Xvrpa)O"ai,

on

a-f,

Kvpie.

22

o atos, TOV

Io~pa?iX CK

Trao~wv

^Xni^ecoj/

avTov.

8 ev6vs
Sid. ras
I

A
U

9

om
?

lit

RU

[forte s]

A RU

|

tXao-T;]

iXaadrjri

RU
|

5t5aet Trpacts oSovs avrov B* hab 10 ) (ovdovs)
|

B abm s inf KA

rats

a^aaprtats

R*

ac^tyrowt
(TT;

U
R1 )
|

(post 11 ev&cev
ecrrt
|

NARU

13 777?] pr T^J avrov B bvid (non inst) c a STjXwo-et fcs S^Xwo-at
-

K

14 rwv frftov (i) sup ras
(f>o^ovfJLev<av

A

a/ia/ma
1
|

U

om

KO.I

U

a]

15

e/cTrao-et

A
|

eiTLKaXov/j-evuv
TraictSos
|

A

TO ovo^a... TOV 5?;Xajcrat]

^
pucrai

16

17
Taireivwei

fTr^dvve-rjffa.v}

U

eTr\aTvv6r)<rat>

U
I

6^07076]
Kvptc

R
20 22

70;

et^at
T-TJV

18

19

Tr\-r)0vv6r)<rav ]

eir^Twdyvuv
)

U

6X?rio-a

U

- Stich

21 e/coXXwro

R*

44

B

45

A 43 KR

(eKo\\wvTo

R

a

om

K

rw

I^X

U

SEPT.

ii.

241

n

XXV

I

*AAM01

KE
Tou Aauei 5.

Uplvov

fj.f, Kvpie, OTL e yco eV axaKi a p.ov KOI firi TIO Kvpiw eX7Ticoi/ ov /XT) cra

f

3 OTL

TOVS V(ppOVS LLOV KCU TT)V KapblaV TO eXeOS CTOV KOTfVaVTL TOJV O(pda\LLO)V LLOV
1

LLOV.

f(TTlV,

Kal (VT)pO~TT)cra fv
4
ov<

TTJ

a\T)uict o~ov.

cKa6io-a /xera o~vvedpiov
icai

/xera

irapavoLLOWTwv ov

/xr)

5

fLLLO~T]O~a

KK\rjO~iaV TTOVTJpfVOLLfVUV,
/xr)

KOL /xera acrejSwi/ ov
VL\ifOLLCLL

Ka$ura).
ttOVj
o~

V auC&OLS TUS

\Lpds

Kal
7

KVK\U>O~(I>

TO 6vo~iao~Tr)piov
alvco~f(i)Sj TTO.VTO.

TOV aKovo~aL
K.OL

<b(i)VT]v

8iT]yr]O~ao uaL
O.

ra

8

Kfplf, TjydTTTJO

(VTrpfTTLdV OLKOV O~OV Kal TO7TO.V O~KTJV(i)LLaTOS do^T/S O~OV.

9
/xr)

o-vvaTToXfo-ys /xera

do"e/3coi/

TTJV
a>r]V

Kal /xera
10

dvSpwv

ai/xareoi/

rr)^

LLOV

(OV

V \fpO~lv dvOLLLOl,

Il
eya>

df ev aK.aK.ia p.ov
/ie
<a\

f

Xvrpaxrat
"6

e\
cv
o~e,

yap
ev

TTOVS

pov KK\rO iaLS

eo~TT)

v\or]o~(o

RA.RU

XXV
KAR
Trfipaffov

1 rou

A.]

\f/a\fj.os

rw A.
2

U om
|

2

om

doici[jia.<rov...

pe

B

ab
(irip.

+ crot U + ice KARU

B*)]

irepaffov

U
j

^* (hab
/capSta

/xou 5o^. fj.e xe KO.I
|

R

<ra.\ev6u>]

iripa<rov

|

U
c a
-

3
(ras

/JLOV]

<rov

4

/naraioTTTras

A

etcnjAjfla;

U
K
c a
-

5

eKKXijcrta

A U
|

evr

6

crov]

crov

U
|

7 0uiniv] pr T^V 9 8 euTrpCTretai B ab

AU

^ c b?)
-

j

ai^eo-ews] e^ewj

crvi>a.Tru\crr)$

U

R
2

avo^iai] ai/o/xia

K*
|

at (e
I

11

70^

B

a

OLKOLKKLV c a

U

A

(ras)

N

-

R

A) avo/Mai K K c aA /te i] +
-

AR
/xe

avofuav

U U

/c

|

2] + Kupie

Ra

|

T;

10 w^] w 5eta] pr KOI 12 om

evkoyrjcrw

ere]

evXoyrjcrucrei

U

Stich 24

BR

23

&

242

AAMOI
KF
ToO AaveiS,
*Kvpios
2
<pa)Tio-p6s

XXVI 8
B

irpb

TOV

%pi<rdriva.i.

p.ov KOL

o-a)TT)p

/MOV,

riva

(po[Br)0r)o~op.ai

;

T
;

Kvpios virepao-mo-TTjs TTJS for)? p,ov, OTTO rivos SetXiacrto
eV
ra>

01

iyyifav eV c/zc KCIKOVVTCIS TOV (payelv ras d\l(3oVTS /if KCll of e^Bpo l JJ.OV aVTOl T)O~0VT]O~aV
<ra.pK.as

p>u,

KCtl

eirecrav.
3

eav irapard^rai

eV

e/ne

Trapf^oXr), ov
fv ravrrj

f
4

y^ie

7ro\ep.os,

e\7ria>.
eya>

fj.iav

Tjrrjo a.p.rjv

roO

rrapa Kupt ou, ravrrjv e/c^r^o a) KOTOiKfiv jjif ev O LKCO Kvpiov 7rao"aff ra?
<i)f)S

f]p.cpa^

rrjy

fJLOV,
/z.6

rov Qftopelv
KOL

r^i/

TepirvoTrjTa rov Kvptov

f7ri<rK7rT<r6ai

rov vabv UVTOV.
CV Tjp.fpa KO.KG)V p,OV

ev p,e ev drroKpvCpco rijs (TKTJVTJS avrov,
6

Ka\ vvv i&ov v-^axrev TTJV

Kpa\r)v
rf)

p.ov

eV

ex^povs p.ov

fKVK\(O(ra Kal fBv(ra ev
ao"Oju.at

o"KT)vfj

CIVTOV Qvtriav aXaXcry/zov,

Kdl ^aXco rai Kvpico.

7

ei<raKOvo-oi/,

Kupte, r^s
f

(fxavr/s p.ov rjs
8

cKtupagaeiTrev
17

Kat eicra/covcrdi/ /AOV,

o"ot

Kapdia

fj.ov.

TO rrpoa-toirov (rov

TO

rrpoo~(i)7r6v

o~ov,

XXVI
(deest
fy>oi]

y^v
|

U

RU A ART

TO Karoiiceiv &* (TOV K. K c a ) c a oijcoj] pr pr rov K* (om K ) R* rou /cuptou] om TOV c a y. r. a. R* rov ayiov v. 5 /tie ev vaov~\ \aov (yaov N ) a? c a om fjiov airo(i)] /iev A* (/xe e?/ ) o-Kijvi)] + avTov K R* aTroKpvtfxdv U 6 i5ov] etou (forte erou) atroKpois

1 TW A. inc /cs pr ^aXyttos X/*^?? ^ XP^^ 1? ut vid) 2 /ca/cowTaj] rows /ca/c. pe ^77$] cruTyptas ab om ot 3 eaj* i] eav yap irapaTa^rjre B* (-rat B ) eav 2] pr /cat eira.vaaT tj] eTravecrTrj eiravaffT^ffeTai
| |

RU

tit

|

U U

A

0a>r.

fj.ov

T ARTU

U
|

01
|

U

U

e^

|

RU

]

|

R

U

irape/JL^o-

eXTTtw
|

4

6Kf?7T77(7w] ras eic TO) Kv/uou]

B

c

R

gT)Trj<T(t)

T

-

|

-

|

|

-

t<*

|

A

U

A

-

|

ARTU
|

|

RU U
|

|

U /ie] + c b T (om K eef77T77o-a] a o-ou i] ^ou KT ^7?r. R
<re

B c + /cs A a c b (om K
-

j

Ttjv

K<j}a.\-t)v~\

om
|

Tt]v

B ^c a T
c
-

A
-

)

Tjiti/eo-ews
/c

U
8

a<rw

KT
o

[

<rot]

sup ras

7 om /iou B a? T
<rv

d\a\ayfj,ov] pr
i

U

e
j

|

)

|

e^Trjffev

K*

|

243

XXVI 9
9

AAMOI
dTroo~Tpilrt)S
p.f]

ur)

TO Trpocr&irov orov a?r

f /iou,

9

KK\LVT]S

V Opyfj OTTO TOV SouXoU CTOtr
p.f)

fior)66s p-ov
<at

yevov,

ey/caraXiV^y

/if

/ITJ

virfpiftys /if,
T]

6 tffoy 6 o-cor^p /iou.
prjTrjp p,ov
/if.
"

J0

ori 6 Trarrjp p.ov /ecu
6 5e

f

yKare XtTrdv

/if,

10

nvpios Trpoo-fXa/Sero

11

vop.odeTr)o~6v /if,

xai odfjyrjo-ov
12
/ti7
7rapa5a>

Kvpif, r^ 6Sw crov, v6dq /if eV rpt
/3a>

eW^a rwv
/if,

)(dpS>v

/iou.
12

/if

fty

-^v^ay
/lot

6\ij36vTa>v

on
jeai
13
I4

dv 7rav<rrTjo
f

pdpTvpes nSixoi,
13
J4

\|^fv(raro

17

aStxt a eavrrj,
^oovra)!/.

7rt<rret;ora)

TOV tSfiv ra aya^a Kupi ov fV y^
TOJ/

V7TO/iflJ/Ol/

KVplOV
KpaTaiov<rd<i>

dv8plovy KOI
KVplOV.

T)

KapSi a

o~ou, xai V7r6p.ft.vov

TOV

KZ
Tou Aauet 5.
llpos
/i?) /i?7

o-f,

Kvpte,

KKpaa,
Tjs

6 Seos /xov,

i

rrapao KorrrjO

fV

f/ior

Trorf Trapao itOTTTjo T/S

fV

f /ioi

Kai

6p,oia>0rjarofj.m

Tols Kara-

ftaivovviv
*

els

\dwov.
TTJS
bfr](T<as

claraKOVO-ov

TTJS
o-f,

(puvijs

/iov

eV

ra)

o"ff<r6ai

/ie 2

Trpo?

ev rc5
3
/i7)

/if

o~vve\Ki><rr]S

cupfiv ^fjpay /iov fi? vaov ayioi/ o~ou. /ifra a/iaprcoXwr r^v fy"uxn v p v i
pyaop.V<av
-

3 /if,

xat /ifra

ddiiciav

p.r)

a~vvarro\O-rjs

HARTU

9

fJiij

2]

pr KCU

R

K c a (om K c b
)]

)

RT

dovXawcrov
|

U

(evKaToXiir.

a.Tro<TKopa.Kio"r)s

Bb

vid

^

|

ey/caraXiTTT/s

B*A

c-a

TU

?

(ctTrocr/capa/c.

R*
TO 13

UJ

|

TTJ

10 ey/carfXeiTrov c a o5w] pr e? K
-

7rrrei;u>

eiravaffT-rjffav b

B

ARTU
|

A
|

j

/lot] eTT e/ie

AT evKareXtTrcw R ffCKaraXeiTroi U 11 /ie l] 12 eXifiovTwv] pr RTU Tpifiwv evdeiav U a
|

R*

Kwpioi;] pr TOV

R

j

\

eavTU) eavTT)] eavTys ev TTJ ytj TOW fwvrwy

A

R

avTt]

U

U
|

14

inro-

33 A- 39

T

XXVII

1 TOU A.] rw A.
bis]
air
|

T
ca
t<

KKpat-ofJicu

KAT
i

?r -*

e/ioi

2 ewa/couo-oj/]

+ ice K

(om

cb

fc<

)

T & rw
atpeti/ /ie

e/ioy

KARTU
K*RU

^aX/ios
|

rw

A.

U

e/cf/cpa^a]

irapa<n.d}iry<ras

5eeo-0ai /ie]

pr

/cat

U

/ie

aipeii/]

om
Bi<

/ie
c

K*
TIJJ*

ART

T/S
|

e/ce/cpa|a

A
-

(2)
ev
|

U

eis] ?rpos

K

c

a

ARTU

2]

K* (om
av.)
I

ts

c-a
)
|

adiKiav

-

a
]

avop.i.av

TTJV (sic)

A

(sine o5. vel

(Tuj

ciTrwXeo Tjs

U
244

*AAMOI
ro>i/

XXVIII 3
7r\rj(riov

\O\OVVTWV

elprjvrjv

p.era

ra>v

avrtov,

K

KciK.fi

de ev rat? Ka.p8ia.is aureoi/.

4

4

6y avrols Kara ra epya avra)v
<al

xara

TTJV

Trovrjpiav

ra>i/

eTrir^devfidroiv avrcoi
56$-

-

*cara

ra epya

ra>z/

x P^ v
t

"vrwi/

avroty,
1

oVd Sos
5
s

ro aVraTrddo/Lia avrwv avrois

.

ori ou crvvrJKav els

ra

e

pya Kupiov
prj

Kat ft? ra epya roiv ^eipcov avrov,

Ka^eXets avrovs Kai ov
6
7
7

oiKo8ofj.r}<Tis

avrovs.
rrjs

fvXoyrjros Kvptoy,

on

el<rT)Kov<rfv

Trjs

<pa>vijs

derjcrecas p.ov.

Kuptos

ftorjdos
aura>

pov KOI VTrfpatrmoT^y ^iov
f)

eV
KOI
8
s

rj\7ricrfv
TJ

Kapdia

p.ov,

Kai

efioTjflrjdrjv,

KOI dvedaXfv

trdp^

pov
op.o\oyr)orop.ai aurc5.

K deXrjfjLdTos /iou

Kvpios KpaTalo3p.a rov \aov avrov,
KOI
vrrpao"mcrTT)s
rajj/

9

^craxrov TOV

\aov

(rov

(rwTTjpiatv rov xpicrTov O.VTOV COTIV. KOI evXoyrjcrov TTJV K.\rjpovop.Lav orou,
(<*>s

Kai -rroifjiavov avrovs Kai ttrapov avrovs

TOV

ala>vos.

KH
AaueiS
rai
Kvpia>,

e^oSiov

viol dcov,

vlovs

Kpia>v

2

eveynare
3
(p<avT)

ro>

Kvpiot oo^av ofduari avTov

TrpofrKWYjcraTe ra) Kvpio) ev
3

av\n

ayia,

avTov.

Kvpiou eVi rajv
eirl

Kvpios

uara>i/

TroXXaii/.

3 ai;ra

T

i]
|

O.VTOV

R
|

U
8

|

e7rtr?7$
|

sup ras
r7?s

Ra
eis

|

ffvvrjKa.

A om
|

rescr
eXTr.

A U

1
|

Kara 3] pr KCU U ra e/j^a Kupiou /cat
ri;

Ka/ca] Trovrjpa

R*
|

4 aurou r] + /ce

om

O.VTWV 3
|

A

K c a (om K c b WARTU
-

-

)

5 ov

eis

0.] rescr
airrou

A

U

avroi;]

aurwi
-rjaX-rr.

R
$*

i] o 6 on

1
|

Seeaews

U

Kai
|

rw Xaw

T
|

efioijdrjO-rjv]

e^oprjdijv
ei<rTa>

U
|

7 -n\inaev}

ave6a\\ev
|

A

+ Ku/3te R*
XXVIII
/ci/piw

i] +

U om
|

evriv
-

R
)

TOV aiwvos]

om
rw

TOV

1

eo5ov
|

TU

K* (hab ^ c a

(i)

T

(eo5oi;<r<rK.)

ovo/xart] pr

U om
|

viows] vtots

pov avedaXcv U 9 rw^ Xaov U (rou] Stich 25 BA 24 KR 26 T R wos U 2 om rw
|

(T/XTT.

^J

)

ij

<rap

|

ayta ai/rou

R*

(hab

Ra

)

XXVIII 4
4
(pO>VT)

AAMOI
KvptOU ev
tCT^Ut,
4

<p(avf)

Kupt ou ev /zeyaXoTrpeTTia.
5

5

(pa)vr)

Kupt ou o~vvTpij3ovTOS Kedpovf

(rvvTpfyfi Kvptoy ray Kedpovs TOV At/3dVot>, 6 /cai XeTrrvvet avTas coy /iocr^oi/ TOJ/ A.ijBavov
roi>

6

/cat
7
<pG)vr)

6 ijya.Tnjp.evos

u>s

vios

p.ovoKepa>T(i)v.

Kvpt ou

5ia/co7rroj>TOs

Cp\6ya rrvpos.
epr)p.ov,

j 3

8
(pu>vr]

Kvptov o-vvaeiovTOS
Kvptoy
TT/J/

o-vvo-eio~ci
9
(pa>vr)

eprjp.ov

Kupi ou KaTapTiop,evo\
eV rco vaco avTov rray riy Xe-yet do^ai/.
i

not tZ7TOKaXu\^ei o~pvp.ovs
/cat
10

Kuptos TOV K.aTaK\vo-p.bv
/cat

/carotKiet*

10

Kuptoy j3acriXeiy ety TOJ/ atcoi/a. TCO Xaai OVTOV Scocrei, "Kvptoy tV^vv Kvpios ev\oyrjo~fi TOV \abv O.VTOV ev elprjvij.
/ca^tetTai

n

K9
E/5
2

TO

TAos

^aX^tos ySTys TOU evKa.ivifffj.ov TOV OIKOV, TOV AavelS.
2

Y \l^cocr(i)
/cat

ere,

ou/c

Kvpie, oTt VTreXa/Sey p.e, rjvcppavas TOVS e%6povs p.ov
/xou,
e /ce /cpa^a e

err

epe.
/ie-

3

Kvpte 6 0eos
4

rrpbs ere Kai tacrco
TJ^J/

3 4

Kvpte, dvrjyayes
ecrcocras /xe
CZTTO

aSou

^V^TJV

p.ov,

TOJV

KaTafBaivovTOtv els Xa/c/cov.

5

^ciXaTe TCO
/cat

/cuptco,

ot ocrtot
Trj

avTOV,
TTJS
ayta>o~vvr)s

5

e^op.oXoyela de

p.vrjp,rj

avTov.
6

6

on

op-yiy
/cat

eV rco $up.co avroO, eV TCO 6e\rjp.aTi CLVTOV

^"0)77

4

tcrxui] 8vva.fj.ei

R*
(<r

|

fJ.eya\OTrpeireia

B ab KU

5
8

<rui

6 aura

R

|

/lOJ/o/ce/sajTOS

U
2

7
rescr

B a tsU)
((

ffVffeiovT.
t<

A

A

(f>\oyav

A
B bfort
1

Tpn/

ei]

cruz/o-toi T.
|

B*T
b

pr

/cat

Kc a T
-

(cruvcretoi
TTJ

T.

1 )

o-ucrcretoi/T.

Bb

epTj/j-ov

i] pr

U
|

(rw|

(?

R)

T

cruj/cretcr.

B

a
(?

R)

U

(auj/cretcre)

ffVffffeiffet

B

I^vid

9 K aTapTtfo/xei/ou]

-/xej ?;

"d"avrov

U
RX)
I

10

om

/cat

U*

gab^c.a^
Xaa>

[_ re ]

/Sao-tXeuo-et

U
ev

U
|

auTouv
|

U*

23 T K 1? ) 2

AR
|

XXIX
eyita.ivifffj.ov

(aur. ev

U
|

1 )
|

(hab U ) 11 Kuptos i] /cat U ets TOV cuwva R* ipi]vrf\
|

(non inst

ou) /ca^iCTat

K c a RT
|

A pr

/cat

KRT

|

5oav]

B*K*U

(/ca^tetTat

TW Xao^] TO^ Stich 24 BST
Ta>5r?s
fc<*

1

om

ets

B
I

b ttU

TO TeXos TOU ot/cou]

KAT
om
6

^. TOU
|

WCJTJS] UTTC/J
|

R

|

U

TOU A.]
;

TW A.

KA

(om

ev<j>pavas

B

ab
b<

|

e M e] e/*ot

KA
T

4

avro]

e/c

K*_(airo

^ c a)

A. 5 ^aXXeTe

RU

B vid

TTjy

/Jt.vr]fjiT]V

U

a-yiocruj Tjs

246

AAMOI
ro eo~7repas av\io~6r]O~eTa.i KXavcfytoj, KOL els TO Trpcot dya\\iao~is.
7

XXX

4
B

7

eyco de elrra ev

rfj

evdrjvia p.ov

Ov

p,r)

o~aXev6a) els TOV alwvu.
TO>

8

8

Kvpte, ev TCO dfXrjuari crov Trapao-^ou dir eo~Tpe^ras 8e TO Trp6o-a>7rov crov,

KaXXei

p.ov

dvvafuv
rerapa-

<al

eyevrjdijv

9

7rpos

ere,

Kvpte,
dfT)OT)o~ofj,ai.

Kal irpbs TOV 6cov fiov
10

ns

ax^eXia

eV
;

r<5

aZ/zart

/iov,

eV

r<w

(pdopdv
p.T)

e^o/ioXoy^crerai

oroi

^ovs,
;

^ ai/ayyeXet TJ)V d\rj0eidv crov
It

fJK.ovo~fv

Kvptoy Kat r]\eijo~v

fie,

Kvptos

eyevrjOr) (Borjdos pov.

I3

O7rcos

TOV KOTTCTOV pov els %apdv e/ioi, OV o-aKKOv pov KCU Trepiea)o~ds pe ev(ppoo~uvr)v, av ^fd\r] crot rj o~6a /xov, Kai ov /J.T) KaTavvya).
c^eos-

Kvpie 6

p.ov,

els

TOV alwva eop,o\oyricrop.a.i

crot.

A
Et s TO
2

rAos

i^aX/zos
/x^

ry

Aoi/ei 5,

eAftrrd(rews.

E?ri

0*01,
Trj

Kvpif, ^ XTricra,
8iK.aioo-vvrj
//.e

KaTaio~^vv0eir)v els TOV

ala>vci

^

ev

crov pvcrat p.e
crov,

KCU

ee\ov

/j.e.

^KXIvoi

Trpos

TO ov?
e

Ta^vvov TOV
yevov
4
fjioi

els

6eov
KaTa(f)vyrjs TOV o~a)0~ai
p.e.

KOI els OLKOV
oTi
Kpa.Taia>p,d

p.ov

KOI KaTaCpvyrj p,ov ei

crv,

Kai evenev TOV ovopaTos crov odrjyrjareis

p-e

KOI diadpe^eis

fie.

TU
R*
(o-oi

TU
)

8 TO}

0e\7]fj.aTi]

aTrccTTpe^aj]

(KKpa^o/j.ai

Ra
|

e<TTpe\f/as

R

\ sup ras
5e

Aa? TO
|

deXr/fMaTL

U
TTJJ/

I

|

om
|

R

Trapecrxou

KARTU

10 w^eXeta

B ab U
??]

)

KaiKpa%.

U
11
-

9 xe/cpa^o/uat] exeKpa^a
edetjOrjv

Seij^croyuat]
c a
-

R*
pr

(oe^drjff.

R

a
)

U
|

ffaTajS^at]

1

)

|

/i??
|

U

Ka.Ta.fia.Lviv t^

5ia00o/>cw]

U
-

ot
|

U*

12
25
ci

eo-Tpa\l/as

U

Ku/sios

B

U

23

KAR

/xov

22

T
pr

c a i] + /ce K

XXX
<r

2] pr 13 5o|a] 5e|ia
e/arrao-ews

/cat

U

^* (om K c
|

a
)

/c^

U
ets]

ets] et

U

Stich

1
-

om
)
|

ey Trj
ots

5t/c.]

/cat

t$*

ets

2]

A
i

c a (om N

om
|

2 ^XTrto-a ITe KCU eeXou fj.e X 3 TOU
i

^

U

|

oi/s
|

U

|

KCU 2

U

evevKev

U

4 KpaTaiuffis
|

crov]

XAU om /iou rescr A
1

KU

|

KaTaQvyrjp

U om

247

XXX
P.

5
e

*AAMOI
dgeis
p.e
<

5

nayidos TOVTTJS

f]S

eupv^sdv

p.oi,

on
6

o~v

et

6 vrrfpao irio Trjs pov.
7rapa6r)<Top.ai

etf

^ftpay

<rov

TO irvevp-d /xov
rfj?

e\VTp<b(ra>

pe, Kvpif 6 6ebs
<f>v\do~(rovTas

d\r)0eias.

7
ffjiia"rjo~as

TOVS

Se eVt
ey<t>

ra>

Kvpia>

fj\7rio~a.

"a-yaXXidVo/iat

at ev(J)pav6r)o~ofiai

eVi

TCU

e Xe ft

(7ov,

on
9

entities rrjv Taireivaxriv fiou,
TO>V

ecraxras CK

dvay<a)V

TTJV

v
"^n>x*)

}

lov

Kai ou arvve (cXetcrdy

/tf

ety

(O Trjo as ev
l

evpv%ci)pa>

^eTpay e%@pov, TOVS TroSas /AOU.

e

\fTj<r6v

/ie,

Kvpte, ort

/zou
11

<ai

j

yaffrrjp p.ov.
f)
^"0)17

on

e^eXnrev ev 68vvij /cat ra er?/ /xov eV
ev Kat ra oo~ra

/AOU,

f)o~devT)o~ev

12

7rapa Trd^ras rovs e%dpovs fiov eyevrjOrjv oveidos, KOI rolff ye iTocriv p.ov cr(p68pa^
1

12

AC

at (pofSos rols
ol

yva>o~Tols

p,ov
e(f)vyov
OTT
ep-ov-

Qewpovvres
o>o~el

p.e

c(i>

i3

eire\r)0-6r)v

venpos diro Kapdias, a)O~el aKevos a eyevrjdrjv
e

13

TOV \aftelv
)

ev rco o~vva^ivai avrovs ap,a Trjv ^rvx^ v fJLOV
e

ep.e

errl

o~e

fj\irio~a,

Kvpte-

v 6? 6 deos p.ov.
iv

o~ov

ol

K\fjpoi fiov

5
pr
<rv

TrcuaSos

^

|

fj.ov
j

0u\acr<roj>ras

AU
|

ca a 2] + ne X AR

U
ov

/iaraior^ra

Kc a
-

7 e^Maa* 8 TO eXeei
/cat

B*
j

(e/xt<r.

B ab

)

5taj

U
)
!

eiriSes

^
|

|

co-wo-as]

ev

i

U AeU
t
|

pr /cat U 10 0\ipov/wi

9

om

R*
a?ro

(hab

U
R*

ev
|

0u/<tw]

R ^f^uou R
a

e0et5es

A
j |

om
|

/uou 2
a?

7TTwxa B ab U
t<A

(hab
|

R

ov] o ex.0puv ey rw ^u/xw crow

U

R

U

a
)
/tto

ocrra

13 pr

eire\riffd-rjv
et
-

B ab

B ab ^ c aAR

U

R]

eir\r}(rd-r)j>

B*A*

14 eTTto-uvax^j/at
ij\iri<ra

eirt

<re

U

Ke
j

-r)\iri<7a

ARU A

11 om ort U ee\enrev at 12 7^070-7775 sup ras A on U aroXoAos] aTrcuXuXos pr
|
j

AU U A
|

r)

15
|

ere

cri/]

pr on

U

K*U]

(ra

B*

croi

,48

*AAMOI
<

XXX

25

xeipbs exdpvv p.ov
Kara8io)K6vT(i)v p..
crov errl
crov.

B

<al

e<

T>V

17

17

7ri(pavov TO

7rpoo~ti>7r6v
ro>

TOV dovXdz/

(row,

crSxrov p.e ev
18
l8

e Xeet

Kvpte,
I9

/^T)

KaTai(rxvv6ciT]v,

on

eVeKaAeo-a/z^i/

ore-

ala"xyv6eirio~av

ol acre/Sets

KCU KaTa^dei^crav els aSov.
"

19

aXaXa

yevrjdrjrtoo-av
<cara

ra XaXovrra

ra x f ^l r &A.ta, rou diKaiov dvopiav
fov8(va>crei.

V vrreprjcpavia
20

<al

^a)? TroXu ro irXfjdos

TTJS ^pr^orTOTrjTos
ere-

crov,

Kupie,

Tols (pofiovpevois

Tols

f\7riov(rij>

eVi

ere

evavriov
I

ra>v

vl&v

TU>V

dvdpunroiv.

<aTO.Kpv\l/

is

O.VTOVS ev aTTOKpvCpa) TOV 7rpocrd)7rou crof
dv0p<a7rti>v

OTTO

Tapa^s

(TK7rao~fis avTOvs ev
1

o~<i]vf]

UTTO dvTiXoyias

y\a>fro~wv.

ev\oyrjTos Kvpios
23 e
yo>

,

ort

e ^au/Liacrrcocrej/

ro eXeoj OVTOV ev

23

8e flira ev
A.ireppifj,[jiai

TTJ

eVcrracret /xov
ra>i>

apa OTTO

7Tpocra>7rov

o(pda\p.u>v

crov
/ioi

8ta

rovro

eifrrjKOvcraff,

Kvpte, T^S
p.e

(pcovrjs

TTJS

Sei^crews

eV rep KCKpayevai
24
24

irpbs

ere.

ayarrrjcraTe TOV
OTI aXijffeias

nvpiov, TrdvTes ol

ocrtot

avrov,

ex^reT Kvptoy,
rot? rrepio~o~a)s TTOIOVCTIV VTrepT)(paviav.
77

xat aj/ra7roSta)crii
25
25

dv8piea-6f,

/cat

Kparatovcr^tu

<ap8ia

vp-vv,

ndvTes

ol

e\7riovTes eVi Kvptov.

16

om om

ot

om e/c ^ c aA
fc<

2
|

U
eeipyafa
a>

17

ra>

adov] rov aS^^

U
ere

trpoau-jrov

Kupte

|

U

|

2]

<roi

U* (ro ?rp. U 1 ) 18 ot 19 yevr]6r)Tw tsARU 20 rw TT\. A 21 xara/cput/ eis] pr /cat
(s

a<re/3ets

NARU

U

AU
apa

0-/C777T77

U edit + ire/j.e U
K
-

|

rtavriXo7iav (sic) 23 aTreppt/xcu

U*
|

pro v
cr

3

U
1

?

)

22 aurot/
-

E*fc<*U

4
|

om
|

irpoffwirov ft*

A

(hab
Kvpte

Xc a
-

(careppiftft.

)

1
(-<ras
-

A* fort

)

|

om

^c a
59

)

>)<j>ai>ia

KR

KV/HOJ] pr o 25 62

A
ot

AU
Ra

aov]
|

rescr

A

B c? ^ c a AR)
(/uou

|

om

5ee<rea;s

U

|

U

a^raTroSiSo- o-tv] 5 2
ot\7r.

rescr

A

1

24 om ort N* (hab avraTrooWet U
|

A*)

J

eiff^Kovffev

UTre/>-

A

sup ras

U

|

Kvpiov] pr roi

K

Stich 63

B

249

XXXI
B

I

*AAMOI
AA
Z
iW<reu>

j

T(f5

Aaveid.

Ma/tdpioi KCU
2

&i/

dcpe c^crai

ai dvo/it at,

a>i>

7TfKa\v(pdrjo-av at dpapri at.

p.aKapios dvrjp ov ov /u) XoyicrT/rai Kvptoj ap.aprl.av, Ov8f O~TIV V TO) O~TOp.aTl UVTOV

3

on on

fo-iyrjo-a,

eVaXata>$77

TCI

oara

p>u

an-o TOU
4

Kpdetv
<a\

p,e

SXrjv rrjv

y

fjpepas

VVKTOS eftapvvdr)

eV
ra>

"

e/^ie

17

x ei P

ov

4

f(rrpd<pT)v

els TaXaiTT&piav eV

fVTrayrjvai aKavdav.

dtd^aXfjia.
STTJV

ap-apriav p.ov eyvoaptcra,
Kal T^J/ dvop,iav p.ov OVK exaXv^a-

6f?ra

E^ayopeuo-to KOT Kal o-v d(pf)*as rr]v

e/ioO

r^v a^apriav
rfjs

p.ov

r<u

Kvpi cp,
8id\f/a\iJ.a.

d<Tfj3tiav

napSias

p.ov.

6

ocrios Trpos- ere eV Kaipeu evdera* inrfp Tavrrjs Trpoo-eu^erai Tray TT\TIV ev KaraXvcrp,c5 vSarcov TroXXcoi/ Trpos avrov OVK eyyi-

6

/iou

i

Kara<pvyr)

drro

OXfyews
/ze

TTJS

Tr

TO dyaXX/a/xa
S

/zov,

Xvrpcocrat

OTTO roov KUKXco(ravra)i/ p..

(rvvTi(o

ere

xat

crvv/3i/3co
ere

ere

eV

6Sw

ravTrj
p,ov.

rj

Tropeucr?/,

eVtcrrT/pico
9
p.r)

eVi

rows otpdaXpovs
icat

tTTTroy yivea-df eV ^aXivto KOI
a>ff

crvvfo-isqptovos, ols OVK fo~Ttv
1

Kr)p.<p

ras (Ttayovas
ere .

avT&v ayai

TO>V

p.T)

fyyi6vTO)v irpof

I0

7roXXal at /iacrriyey rov d/xaprcoXov, \iriovTa eVt Kvptoi/ eXeo? KVKXcocrei. roi/ Se

KARU

XXXI
e-fjffav

1 o-wecrews rw A.]

TW A.

(rwea-ewj

t^RU
2 ow

i^aX/xos TOJ A.

A
|

|

a0et-

X

R

afdeLffav

U
|

|

aireKa\v<t>e-r)<raj>

U
TW
Kp.

i] w
4
-

c
i<

-

a

R*

A pr /*ou R pr fie ws U om 5ia^aX/ta A c a e/caXu^a] e/cpui/ a 5 a/j-apTiav i] avo/j.iav ^ A aj/o/xtav] a^taprtaf K A 6 Tras oo-tos Trpcs U a/j.apTiav 2] avop.ia.v &AR U XT?? /car e/iou b a eyyiovw (evy. B* eyy. B )] g^*c.b] Trpoj e ^j oa tos K ARU aurwi U U 8 ffVii&fa B ab 7 rov KVK\. U R ws 9 xaXtvw /cat K?;/iCJ (KI/AW U (sic) U aR 07^5 A e77t^oi TO^ U B b )] K7?/AOJ /cat xaXtvw K a A ayfri] ayfrs b bis scr A* (sign adpinx A 10 p-aa-Tcyyes U TOW a/taprwXou U e?rt
|

B ab ^U)] vamvai A
|

3 effLyrjea OTI

U

aTro TOW
c
-

/cp.]

cv

U

fvirayTjfai.
|

om oy 2 B*R (C/ATT.

aKaj/flav]
a

pr
|

/xot

|

<re

aytt.

|

.

o-

c

-

|

|

<rvp.pi.pa.au

|

77/itoi/os] c
-

r)p,ivovo<n

|

c

-

i<

|

|

/c^

)

|

|

250

AAMOI
11

XXXII

II

ev(ppdv6r)T
at

firl Kvpiov KOI dyaXXido~df, StKcuor Kavxao~6f, irdvTts ol fvOels Trj Kapdia,

B

AB
T<

Aauet 5.

AyaXXia<r$e,

oV/caiot,

fv TOO Kuptco-

TOIS
2

v6eo~i irpeirei aivto~(,$.
TO>

e^o/ioXoyt Icr^e Kuptco eV Kiddpa, fv ^lfa\TTjpic& oe/cczYOpoco aXctTf avT&)*

w

ai/Toi

a(r/xa

/catvoi/,

\^dXaTe fV aXaXcry/zaj. 4 OTt evdrjs 6 \6yos TOV KVpiov,
<at

rravTa

TO.

epya avTov eV
KOL
Kp<riv,

ra>

TOV f\ovs Kvpiou 7r\r)pr)s T) yf/. Xdyo) rou nvpiov ol ovpavol ecrrepeco^^crar, roi) ard/iaros avrov nacra TJ
rivets eV

o~vv(ifj.i$

drjcravpols a.^vo~o~ovs.

s

(poj3r)dr)Ta>

air

TOV Kvpiov Tracra T) yfj, avTov Se o~a\vdrjTa>o~av TrdvTff

ol

<aToinovvT(s

TTJV

ol-

9

9 OTt

aVTOS

17TV,

Kttl

yVrj&T]O~aV
KTio~6r]o-av
.

avTos

VfTi\aTo, nal
8e \oyicrp.ovs

XaS>v,

/cat

d^eTet (BovXas dp^ovTrnv

u

II
T)

de /3otX?) TOV Kvpiov fls TOV alwva /xeVet,
Xo-yio-^oi TTJS

Kapdtas avTov dirb yevevv

els

yeveds.
Btf

11
^c.a

ev<t>pa6rj<rr)Te

XXXII
atraTe

R*^id (ev^/oav^Te

R

?
-)

Stich 25

26

A

1

TW

A.]
|

rwv Ky OUTW
i^ a
c
-

u

acr/xa

a ev TO) Kvpid)] ev aveTriypatpos Trap B/3/)atois 3 at^ecrts] pr 77 irpeirei] pro e 2 al lit coep B* c b c a ^ tcaivov R* auTW N 5
|

+ ^a\/ios
c- b
)

R

24

R KARU
KW

|

+o

ics

TOU tsAR aurou Kvpiou] o wo-et ^ c a (ws tf* c b ) c b ? 8

om

(om K
-

A

|

^aXaTe] + Kuptou] pr TOU
|

-

-

U
|

(ras

)

A RU

om
TOU

Kpi<riv~\

6

TW

U

-

|

U A

|

Tra<rat\

[at 5u]^a^teis

U
. .

Xo7o;] pr *ai 7 0-^070?*

U

|

]

ws

ets

R*

-

(a/3uero-ous

fc<*

A
.

Tt^ets]

pr o

U

|

ajSuo-crots

^

c- a

A*

pr

)

ev auTT;
/SouXTjv

U
apx-

U

(TaXcu^Two-aJ ] ffaXevd-rjTW 77] .Traaa /cat a 9 KTia6. sup ras 10 diaffxedaffet

R

U U

Tf]v ot-

|

atfeTei] aOeTrjfffi

U

(hab

/cat

a^eTt

^ c-a )

ets

7e eav KOI 76^60^

N c a AU
-

H

(bis)
ets

|

om

/cat

^ou KVpiov] TOV atwva TOV aia^os

a$Ti /SouXas ap om TOU U a?ro
|

R

XXXII
B
I2

12
eoTii>

AAMOI
Kvpios 6 6fbs avrov,
eaurcp.
13
av6pO)TT<t)V

paKapiov TO eOvos ov Xaoy ov ^e\^aro
ovpavov fTreftXc^fv
ClftfV

12

els

K.\r}povop.iav

13 e

6

Kvpios,
TO>V

TTOVTaS TOVS VIOVS

14

KaTOlKT)TT)pioV dVTOV

14

(v
13

7r

iravras TOVS KaToutovvTcts
aureoi/,

TTJV

yiv,

6 7r\do~as

Kara p.6vas ray KapSias epya
e

6 (ruvifls irdvTa TO.

KOI ytyay ou crcoo-erai
17

Trrjfi t^uoy avrov-

\lffVO~TjS

ITTTTOS

IS
<T<i)TT]piaV,

eV 5e Tr\t)6fi
l8

dwdpeas

CIVTOV ov o-vdrjcreTai.

t5ov

o<

6(pda\p.ol Kvpiov eVi rovy (po(3ovp.fvovs OVTOV,
1

rovs
I9

\7riovTas cVi TO fXeoy avrou,

pvo~ao~dai fK davtiTov ray

^v^as

avrcov,

*at 8ia6 pencil avTOvs eV
^J^

^V^T]

T)p,O>V

V7TOp.fVl

TO>

ort ftorjdb?
^

KOI virfpacrTTio TTjs
TJ

f)p.a)v

C<TTIV

ori eV
Aca!

avr<u

cvfppavflrjO fTai

<ap8ia

^/zcov,
<

21

eV ro) oro/ian ra)

dyia>

airou
e
<^

r)\iriO a.fJi(V.

TO
TTl

eXeoy
(T6.

crov,

Kvpte,

>7/xay,

KaGcnrfp

rfK-rricra^ifv 22

AF
TO

uroO

evavriov

AjSet^Xex,

/cai

avrbv, Kal dTrrjXdev.

rov xvpiov ev navT\ TTOVTOS rj aivecris OVTOV ev
12

<atpa>,

TCO

o~T6p.aTi p.ov.

/x,a/capios

B*
c a
-

eeXectTo] + Kyptos 15 14 TOUS] TOI; U
iravra] pr eis K yiyaa-ffov 18 rofs e\7r.] pr

RU

(fj.aKa.pi.ov
|

B :ib fctAR)

TW
|

e^vos

U

|

aurou]

airra;^

Ra

|

eaurw] aurw
-

TrXacras]
)

U ir\a.ffffwv U
|

U

c b (om N

17
17

eis] es

U

13 ct5ev] rov tSeti* U (rwteu B* b t<AR] avviuv B ab 16 8wa/At^] + ay ai-roui U* (om av i U ?)
|

U

|

j

ev 5e TT\.] ev

rw
|

?rX.

U

j

/cat 67rt

R

^Xe^ai
aaT-rjs

U U
|

19 pwacr^Gu] pr roi
-

U

SwaAtews] pr
|

20
|

5c

i/

.

17/iUw

2]

u/xwj/

U

K c a (om

5e

Kc

-

b>

)

R

8tadpe\pei
Ki/pioi

R

TI;S

U

5ia-

rw
-

R*
inst

(7evoiTO Ra(vid)) yevero

Bb

RU

o-e] trot
|

A

U
]

21 TO 0740? U c /ce TO eXeos croi; K

/cu/siw]

rov

U
|

|

virep-

a

|

Stich 44
TTJJ/

BA
o

42

K
I

TO

7r/3o<rw7roj

]

avruv

U

/ iv

U

41

R

22 yevoLTo] yevcrdu (sic) c b ut B) /Te non (X XXXIII 1 TW A.] pr
-

ARU
|

evavriov] airevavTi.

U

AySi/xeXex

A

^AAMOI
3

XXXIH
^VXTJ

16

3

V reo Kupio) firaiveo-drjo-eTai

t)

pov

K

4

4

p,ya\vvaT
KOI

v-\lroi)O~(i)fJ.fv

TOV Kvpiov vvv e/iot, TO ovop,a OVTOV enl TO OVTO.
7rr)Kovo~V p,ov
p.ov cpvo~aTo
/ie.

5

5

eer)TT]o~a TOV Kvpiov, Kal
Kal
K
rrao~(Hv

TMV TrapoiKiwv
Kal

6

6

7rpoo~e\6aT

rrpos avTov

Kal ra -rrpocrwrra
7
7

ti/icar

ov

p.r)

OVTOS 6 TTTtOYOS fKfKpa^fV^ Kal 6 KVpiOS
Kal
K
Trao~Q)v
T<DV

(lO"t]KOVO~V

aVTOV

o\L^fO)v avTov

fo~a>o~ev

avTov.

pvo~Tai, avTovs.
9
9

yevo~ao~0

Kal iSere ori

XPWTOS
eV

Kupioy
avTov.
atrov,

10

paKapios dvfjp os e\irift 10 TOV Kvpiov ndvTfS <pof3r]6r)T
ori

of aytoi

OVK

eo~Tiv vo~Tpr)fjia roiy (f)o(Bovp,4vois avTov.

ir

lx

TrXovo^iot e7TT(&Yvo~av
of

Kai

7Tivao~av t

5e

cK^rjTovvTfs

TOV

Kvpiov OVK

e\aTT(i)dr)o~ovTai

jravTos

p.ov,

(pojBov
13
13

Kvptou StSa^a)
avdptoTTOS 6
I8flv

v/zas

TIS

0~TLV

6f\<OV

dyaTT&v
14
I4

rj^epas

dyaOds

;

iravo~ov TIJV yXoi)O~o~dv o~ov OTTO

KOKOV,

15

15

KK\ivov

fZTTo

KaKov Kal

Troir)o~ov

ayo^oi

,

r)TT]o~ov

elpr]VT]v

Kal diut^ov avTrjv.
firl
o~cr)o~iv

16

l6

ori o(pda\p.ol

Kupi ov

Kal o)Ta avTov els

3 frraiveerjffCTai

B b ^ c a R*U
-

[uj^axraTe
^aiwi/)
i

U
|

(eTrevail?.)

4
j

e/xou

U

|

TOU

6 irpo<Tr}\6a.Te 7 aueppuo-oro B (epfpuja.) Bi^ c a AU] O.VTWV fc^*R eafaxrep] eppvffa.ro 8 cry-yeXos Kupiou] c a c b o 077. K. fcs o 077. TOV K. R 077. avrou (om K* ) auroys] auroi a 9 yev<raT R* (7euo-a<7^e os e\Trtfei] o eXirifav R* os r)\irifc... ) c b c a 10 om Traj/rfs 11 om Sta^aX/zet (hab K ) 07:01] A* (hab a m ^) 13 ayairuv] pr KCU U 7;/iepas idea tsA (T;/*. a c a 14 xetX?; (XT; sup ras ra xU \a\r}<rei R 16 om )] +
b vid
<

R

5 e^efTjr^tra] pr eyw
>t<ARU
|

U U

v^uffOfiev
t^ c a
-

A NARU

TrapoiKiiav]

6\i\f/eo}i>

A

U

(^Xt-

-

A

U

-

-

A

-

-

i<*

A

R U

|

|

U

o<noi

|

R
)

R

-

<rou

i<

ort

!S5

c- a

AR

AR

|

et5et>/)

R

o"ov

|

o0^a\yuoi] pr

01

U

|

wra] pr ra
253

RU

|

de-rjffiv]

pr

rr/i

U

XXXIII 17
*

*AAMOI
Se

7

7rpoo~a>7rov

Kvpiov eVi Troioviras

1

KOKCZ,

rot)
*s

^o\0pV(Tdi
01 diKdioi,
ira<T(ii)V

CK yfjs TO p-vrjuofrvvov

fKKpaav
AC

Kdl 6 Kvpios flarrjKOVcrfv avrcav
$XtS^ea>v

at fK

TWV

aurtoi/

epixraro avrovs.

^eyyVS
20

K-VptOS Tols O~VVTTpLp.fJ,fVOlS TTJV KdpdldV,

Kdl TOVS TdTTflVOVS TO) TTVVp.aTl CTOHTfl,

7roXXai ai

xa
2I

CK

TTCKTOIV

avTv

pvcTfTat
TCI

Kvptos (pvXdo crci travTa
ev

ocrra

OVTO>V,

avrcor ov
Trovrjpos,
*?
TT\T)[JL[J,f\T]<rOV(Tll
.

KO.I
23

Ol

p,l<TOVVTf$

TOV bindlOV

\vTp<a(TTdi
<at

Kvptos -^v^ds dovXav avrov,
Tr\rjp,p.\Tf(rov(riv

23

ou

p.T)

irdvTfS oi tkiri^ovTfS

eV

CIVTOV.

AA
Aauei 5.
"IT

U
J

AuceuroVi Kvpie, rovs a TToXe/zr/croi/ TOVS TroXe/xoviras
e7ri\a(3ov

/xe-

on\ov Kdl
pofj.(pdidv

flvpeov,

Kdl dvd(TT7)Qi els fiorj&cidv
c

fioi

Kdl a-vvK\icrov

tvavTias

fl-JTOV
4

TTJ

"^fVxfj

fJ.OV

"SwTIJpid

(TOV

yti)

flfJil.

al(rxvv6(Lr)crav

Kdl eWpaTreiTjcrai/ oi {TJTOVVTCS TTJV ^V^T;J
fig
fJ.Ol

/xov, 4
OL

Td

OTTlVtO

Kdl

KdTdKT^wdetlJO-dV

KdKd.

ARU

18 pr TTJS U ai/rouj R avrwv i] aurous R om avrwv 2 U eppvcraro c b o ITs S c a (om o U avrowj + 19 T-TJ Kapdia U ) 20 om avrwv U auroi/s] + o KS 21 0uXao"rei KS X c a A vid Kai U vcs 0uXacr<re...| et U 22 o U TUV U ev] pr 23 ^u%as SouXaw] ras ^. [rw^]| SonXwv U TrX^/i/ieX^trwcrtf fc4 Stich 43 B 42
17 e%o\o0p.

B

T

AR eo\ev6p. U
KeKp.

|

7>;j]

|

oi otxatot]

Sucaioi

U

|

I

AR Bb(vid)j* TUV TTvt U
^A 41 R
#A}] pr
StWKOi TWi

I

ecrwo-ej

-

-

fc<

|

I

AU

|

-

|

fJU<rov[i>Tes]

diicaioi>

|

perier in

U
rryi
]

XXXIV 1 TW A.]
|

pr r^aX^os A + ^. R TOV A. U
||[eKxeoi po/40]aiav

|

12 omnia
/cara-

ab a5[t/cowras] usque

R
<

IMOV

ARvid
U
U
|
|

3
tf/vxy

po^aLav] +

<rov

A

2 porjOeiav (-6iav
|

triry/cX.

B ab U

6\t.fiij}VT(i)v

T^V

U

I

(TWTTjpia]

<rwTT]p

U

I

ei/it

670;

AR
j

4

arxw0e

?0

]

ata-xvvOrjTuarav

oi ^T/Touires]

pr

Trai/res

eyrpaTre^o-ov] evTpaTrrfTwaav btAU /caraiairoffTpa^e^ffav] a.iroffTpa.(priT(a(Ta.v
fc<AU
|

^AU

|

KAU

(/care[0-]xv 0.)

|

StaXcrytfb^aej oi

U

AAMOI
5
yvrjdrjT<i)o~av

XXXIV
TrpocrcoTroi/

1

8

oxret

%vovs KOTO.
or

dvep.ov,

B

Koi ayyfXos Kvpiov e/c$Xi
6
ycvr)0r]T<i>

/3a>i/

avTovs

77

odos avrav

KOTOS KOI oXi cr^rj/za,
11

KOI ayyeXos Kvpiov KaradicoKcoi/ ^ avrovs.
7

U

ort Scopeai/
p.drr]v

eupv^dv

/xot

dici(pdopav irayio os avrwi/,

u>vi$L<Tav

rrjv
fjv

8

cX^era) avTols Tray\$
KOI
K.a.1
f]

^v^rjv p,ov. ov yiv<ao~K.ovo~iv,

Orjpa
rfj

fjv

CKpv\^av a-uXXa/3eVco UVTOVS,
eVi rw

ev

Trayidi rro~ovvrai ev avrfj.
Kvpia>,

g
?7

Se

"^v^r]

p.ov ayaXXiatrerat

T(p(pdr}O~CTai
10

eVi
/zov

ra)
o~a>TT)pt.(p

avTov.
crot
;

7rai/ra

ra oora

epovaiv Kvpie, ri s o/ioidy

pVOfAfVOS 7TT(t)^OV CK ^(ClpOS O~Tp((i)Tp(0V aUTOU,

Kai 7rT(o^ov KOI ircvrjTa OTTO
"avaarcii/res
I2

T>V

diapTra^ovrav CLVTOV.
eTrr/pcoTcov p.f

fidprvpes
/^ot

afit/coi

a OUK

eyiv(t)o~KOV

avra7re5i Socrai
/cat

irovrjpd dvrl KaXcov,

a.TKviav
ra>

TT\

"^fv^rj

p*ov
p.oi
7
?"

13
e*ya>

5e eV

avTovs Trapfvo^Xelv
p.ov fls

fv8vop.r)v
f101

o~d<Kov,

KOI (Tairfivovv eV vrjariq TTJV
r]

^ux

K.6\irov

JJLOV

cnrocrTpcKpTjO eTai.

d8e\(pbv r)p,Tpov, OVTCOS evrjpeo-Tovv
al
o-Kv66>7rdtt)v
<a

ot/rcoy

KOI OVK eyvwv,

KOI ov K.aTevvyr)o~av

J3pvav

eV

fp.e

TOVS odovras avrutv,

iv

rrjv

ysvxrjV p.ov OTTO rys KtiKOVpyiav avrwv,
fj.ov.
<K\r]o~ia

OTTO \f6vTOJV rrjv p.ovoyevfj
18

^e^OfjLoXoyrjcrop.aL (rot,

Kvpte, ev
o~.

7ro\\fj,

V Xaco papfi

a.LVO~<t)

5os

6 Kupiou] pr o ^ fc$ 8 eX^arw
bs c a
|

6

oXicrdrj/Jia]

+ aurots U
ts

AR*

A

KpV\f/V

(TVV\O.fi,
/

AR
t<

aurots]
c- a

aurw
10

c a
-

CtVTOUs] -TO^
)

9

e?ri

i]

K*
|

(CTTI

1TffLTaL K c a (TTefftT.) ^ c a A TTttKlSt Kupte] + /ce A pvopcvov A om %pos A
fc$
|

/cara5iwK[aj]i .. -rofs ytpwovcet ^
|

U
c>a

R

7 iraKi- fc^ARU
(-O"M)

|

Ra

(

|

|

|

11 eTT^pwrcoj/] ripwrwv tiAR 13 vtj<rTet.a B ab /coX?rov] pr Tov

12 avTcnrodiSocra.i

A
|

/caXwi
|

A

]

ayadwv

AR
pr

R*

o-Tpa^T/rw (seq ras I lit) Kai 17 /j-ovoyevrjv

A
fc<

|

om
-

/x.ou

3

R

15 ev^pavd^ffav
c- a

R* K

aTrocTTpa^T/crerat] a?ro-

16

(ras v 2

K c b)
255

AR

e^efJLVKrrjpiffav]

18

om

Ku/aie

KA

XXXIV
B
^P- 7]
20

IQ
f

AAMOI
JJLOI

Tri^apeirjcrav

ol

f^Opaivovres

p.oi

/iarato)?,

19

ot [j,io~ovvTS p.f

8(>pedv

KOI 8tavvovTfs ofpOaXfiols.
20

ort f/iot

jj-ev

flprjviKa tXaXovv,

KOI
SI

eV

opyrj doXous

8if\oyiovro
TO crro/xa
aiiTeoz/,
rjp.u>v.

*cat

( nXdrvvav

eV

fp,c

21

fiTrav Eirye (vye,
22

elo av

of 6(pda\p.oi

(t8(S,

Kvptf,
/IT)

/z^

Trapao-icnrrjo-ys-

22

drroorfjs air* e/iov.
TTJ

Kvptf, Kai Trpofrxcs
6 0f6s /iov
<ai

Kpia-fi pov,

23

6 Kvpios pov, els TTJV SIKTJV p.ov.
TJ)J/

-*Kplv6v
2S
/LiJ7

fj.,

Kvpie, Kara

diKaiotrvvTjv crou, Kupif 6 0eoy /iou, 24

KOI prj eTTi^apfirjo-dv /zot. iirai(rav ev Kcipdiais avratv
p-rjSe
e"nrai(rav

"Evyf

evyc

rfj

^v^fj

r)p.a>v

25

KaTeniopcv avrov.
a/j.a

KOI evrpaTrfirjcrav

ol

(Tri^aipovres rols

KU- 26

alcr^vvTjv KOI (vrpOTrrjv ol fj.fya\opT)/j,ovovvrcs

fV
27

fl.
ol

aya\\ido~aiVTo not fvCppavdeiTjo-av
flOV,
KO.I

6e\ovTS

TTJV

dinaiocrvvrjv 27

(LTrdTOHrav 8ta Travros MeyaXwdfirj 6 Kuptoy,

O
28

Bf\OVTS
T}

TT)V

flpT}VT]V

TOV SovXoU Ol/TOV.
t,

*cai

y\a>o~o-d

p.ov fj,e\Trjo

TTJV

binaiofrvvrfv
o~ov.

crou,

28

rov firaivov

AE
E^s TO
*<br)o-lv

rAoy ry dovX^

Kvpiou ry Aauei 6.

6 Trapdvop-os TOV dpapTdvetv fv taurco,

WAR

19 Trixapn)(ra.j> B*NA (einxapeirjff. B ab ) ^aratws] a5i/cws N om /ie 20 opyr,v 21 cTrXarwa euro? ei5ai/j idov X (?R) etSov (?R) ? m c -^ 22 om Ku^ie 2 A* (hab Ke 23 om Kvpie ^ om /cat Tr/jocrxej R &))

XAR
|

A

|

A

|

AR

|

A

24
(StK.
|
fc<

/ioi
/xe]^ c a
-

A om
<roi/]

A

|

A

<

Ku/)ie

i

K

|

)

|

/iou
-

R

|

T^]
-

Atey

R*

j

5iKato(ri;j>77J/]

e\e-r)/j,o<rvvrii>

K*

|

A) /AOI] + exfyot /iou c a B*K*)J fLiroiffav K AR
ot

cTTLxapWav B* K* (om K c a ) R*
|

(e7rtxa/)et97(r.

B

ab
t<

25
77
iff.

iirai<rai>

eirixaprjcrav [sic] ab bis

B

26
28

0et-r}<Tai>]

64

K -*R* Rvid B*A] ab 27 A evfoavevrpaiTLijcrav (evrpcureiriff. B A fj.eya\vvdr)TW KAR o /cupios] o 0y ^s* (o ^s ^ a + eiri TOV fTratvov B^A a? (o cTrawos A*)] R Stich 59 BR 60 K A XXXV 1 om TO? SouXw Ku/)toi A TW A.]
TT;

(et7re<ray

^1^77

C

|

KaTairiwfj.ei>
|

B*t<A

)

aya\\ia<rou>TO

<rot

c

-

|

|

)

TT/J

ave<rij/

%

|

AAMOI
3 ort

XXXVI

I

edoXaxrev evwiriov avrov

rov fvpelv TTJV dvop-iav avrov K.OLI fj,io~rjo~ai. 4 ra pTjpara TOV o~rop,aTos avrov dvofjila /cai SoXos,

OVK efiovXydr) o~vvievai rov dyaOvvai,
e\oyio~aro errl rfjs Koirrjs avrov,
7rdo~T)
rfj
6
6<i)

OVK ayaBrj,

$

KaKiq ov
ra>

7rpoa-a>x$rei>.

Kvpif, eV
KU\
TJ

ovpava TO fXeos
ea>s

o~ov,

aXrjQeid o~ov

ra>v

V(p\(ov

7

Kai

f)

8iKaioo-vvT)

orei

opr)

deov,

ra Kpip-ard
dvOpMTTOVS
8

o~ov ajuei a^vo~o~os TroXX?/.
Kttl

KTTjVTJ

O~Q)O~IS,

Kvpte,

ws
ol

7r\r)dvva$ TO eXeos arov, 6 deos

Se viol

ra)V

dv6po)7ro)v

fv

wneny

ra>v

Trrepvywv

o~ov

\7TlOVOriV.
9

p,e6vo~Brjo~ovTai OTTO TTIOTT^TOS

rov O IKOV

o~ov,

Kal TOV xeipdppovv rfjs rpv(prjs o~ov nonets avTovs.
I0

6Vt Trapd o~ol Trrjyr) ^o)rjs y

V TO)
(j)0>TL
"

0-OV O^OjJLeda (f))S.
yiva>o~K.ovo~iv

rrapdretvov TO eXcos o~ov Tols
Kttl

ere,

TTJV

8lK.aiOO~VVT)V
p,ot

O~OV Tols

CvOfO l

TT)

TTOVS VTreprjCpavias,

K(l

^d)O~0Tjo~av

7To-ov irdvrfs 01 cpya6jji(voi rrjv dvopiav, ical ov p,rj favvavrai o~rrjvai.

AF
ToO Aauei 5.
M?) 7rapar)\ov ev
p.rj8e

7rovr)pevop.vois,

r)Xov TOVS TTOIOVVTUS rrjv dvofiiav

*
rrj

^A
Bb<
|

5e xa/cta] /ca/aa 5e ts c a
|

AR

(awetevcu
w<r

Kc a
-

)

7
2

om

/cat

i

B ab KAR
8
|

St/caiotrvi
|

waei i] ws

ts

c a
-

A om
|

t<AR

ot 5e] oi5e ot
-

A
j

?;]

ev
|

c

-

a

+ aov a Kewrj

A om
M?
*

A]

aov

eis ffKTrijv fc<*R*fort a tf c i

ffa\evffL

^
-

c a
-

(-<n)

(hab

K

c

a
)

TW A.
SEPT.
ii.

A

9 ^07-^7-05] p r T-TJS R* rou ot/coi;] om rov c a 12 e\daru a/taprwAou K A ^17 o-aXeutrat] A ov R 13 eireaav c a om iravres Stich 26 BXAR XXXVI 1 rov A.] eis TO reXos

AR

|

-

<ra\v<rei

t<

AR

|

TW A.

R

fort

257

R

XXXVI
B
"on

2
o)(rei

^dpros- TCI%V dno^pavdrjcrovrai,

K(ii
3

eooVt

\iricrov
icat

Xd^fiva x\6r)$ ra^ eVi Kvpiov KOI Trot et

KaTao~KT)vov TTJV yrjv
Troip.av6r)(TT)

/cat
4

eVt

ra>

TrXoirrop avrrjs.
/cat

KaTaTpvfprjcrov

TOV

Kvpiov,

daxret

(rot

ra

atT7?/zara

T?)y 4

v
<at

Trpbs Kvpiov TTJV odov crov

\iri<rov

eV
(rov

avrdi/,
rrjv

<ai

aiiro

6

fcat

e^oiarci

as (p&s

diKaiocrvvTjv o-ov,
p,(rr)p.fSpiav .

KOI ro
7

KpifJio.
ro>

ws

viroTdyT)di

Kvpiat Koi iKeTevcrov
rep

avrov
cv
rfj
<afj

f7 irapa^rjkov (v
eV
dvdpa)7ra>

<aTvodovp.evco

avrou,

TTOIOVVTL 7rapa.vop.ias.
<al

*7ravo~ai OTTO opyrjs
p.j]

<EVK.aTa\nr

6vp.ov^

Trapar)\ov COOT? 7rovr)pVo~6ai.
Se

01

v7rop,vovTs TOV Kvpiov avTol

K\rjpovofjLTjcrov(nv

yrjv.
I0

*cai

ert

Kai
11

oXiyov xai ov p.?) VTrdp^r] d/xaprcoXdy, r)Tr)Q-is TOV TOTTOV avTOV KO\ ov (J.TJ evprjs
eVt TrX^et

ot

de

rrpqels K.\rfpovofj.r)crovo-iv yrjv,
<aTaTpv(pr)O~ovo~iv

KOI
12

flprjvrjs.

TrapaTrjprjO~Tai 6 dp.apTCi)\os TOV
/cat

SiKaioi/,

jBpv^fi

eV

avTOv TOVS 686vTas atrou-

13

6 5e Kvpios

Ky\do~Tai avTov,

ort 7rpo/3Xe7ret

on

Tj

^et

17

f)p.pa avrov.

*pop.(paiav IcnrdaavTO ot d/xaprcoXot,

fVCTctvav

TOOV avT&v,

TOV Kara/3aXeIi/ Trrco^ov /cat rov o~<pdai TOVS evdels TTJ

3 eXTrtow] pr
1
fc<*

/>-

K ca

KaracppvTriffov (sic)

A

|

Troifj.a.vdr)(rei

A

iroifj.avd rjs

R

4

|

TOU Kupion]

TW

/cvptw

R
j

A

(hab

is

c-a
)

6 TO
c
-

A
A
11

|

|

irapavofjuav ^ wo-re] e? TO?
|

a

ARa
frs
|

/cpt/ia (rov u?s sup ras 8 0/37775] /ca/cou

A
|

Swcret] 5w?7
1

AR

1

5
-

om

/cat

7 ^WT?] o5w

N c aR

o5o^

R*

ey/caraXtTre

B ab
2

t<*

(wcrre

^c a
j

)

9 e^oXedpevdtja-ovTaL

R*
|

K\r)povo/J.r)(rov<ri

a^aprwXos] pr o
eipyvrjs]

+ eir

avTtjs

K NAR om /cat 3 (hab 14 aveTeivav R irevrjTO. A
fc**
/c

rrjv 7??f]

om

TTTJV

AR

&A
/cat

(o 2

e^/caraXetTre 1 rescr )

A

10
c a
-

om
)

R*
|

vtrap^ei

avrov] ou sup ras
K. TTT(J)\OV

A a?

j

R

AAMOI
15
I5
rj

XXXVI 28
Kapdiav
avrooi/,

po/jiCpaia
<cat

avT&v

eio~e\6oi els TTJV
cr

r

ra

avrwv
r<u

l6

Kpelcrcrov
17

o\iyov

SiKauu vrrep TT\OVTOV
o-vvrpi/S^o-oi/rat,

7ro\vv.

on Ppaxioves
yiva>o~Ki

d/iaprcoXeoi/

virocrTrjpifei de
l8

TOVS BiKaiovs Kvpios.
ra>i/

Kvpioy ray 68ovs

dp-up-cov,
e<rr

/ecu

rj

K\r)povop.ia O.VT&V fls rov alwva

19

KOI ev rjpepais Xt/zo{5

on

ot ot

d/iapra>Xoi

aTr

8e

e%6po\

rov

Kvpiov

OHTf
ai
8ai>ira

KttTTVOS e
/cat

6 afj,apT(o\bs

OUK

dirbritret,

6 5e StKatos OLKTeipfi KOI. didol.
22

ort 01 evXo-yoOi/res
ol 8e

avrov

K\r]povofjLr}<rov(ri

yrjv,

K.aTap<bp,voi

avrov

f

23

7rapa Kvpiov TO. Sia/S^/xara avQpuirov KOI TJ^I/ 686j/ avrov 6f\r)criorai/
Trecr?;

24

on
25

ov Karapa^^o-erat, Kvptos dvTicTTTjpi^fi \flpo. avrov.
e"yev6p.T]v

vfd)Tepos

KOL

yap eyrjpaa a,
TJTOVV

nal OVK

I8ov diicaiov fVKara\\ip,fJiVov

ovde TO (nrepfjLa avrov
26
26

aprovs.

0X77 v

rr]v

Tjpepav

e Xea

<al

8aviei,

<al

TO o~7Tepp,a avrov els evXoyiav eVrai.
KaracrKrjvov fls alcova alcovos.
1

37

K.K\IVOV OTTO KOKOV KOi 7TOLT)O~OV CtyaOov,
K.ai

28

ori Kvpios dyaTra Kpio~iv,
K.al

OVK.

ej/KaraXet^ei rovs 6(riovs avrov,
|

rpi/SetT?

R ras /capSias ^ /capStai R 18 rov 17 Kupios B* b R*] pr o K a AR a 20 rw So^ao-^vat] rou 5o^. R e/cXiTroj/re? B* b vid X] aiuva] om rov K A eKXeurovTes B a AT 21 5ai/etf. B ab (item 26) e^eXetTroj AT 5t5oi] K a (5i5ot ^ c b AT 22 RT e^oXe^p. KART 23 ra
15 eicreX^oi] etaeX^arw

^ c aA

TTJJ/

]

"fywxyv

fc$*

c<a

<7W-

i^ART

|

c

-

c

-

(-/SiT?) c a
-

j

di5u<rii>

|

|

c

-

-

)

K\7]povo/u.-r)<Tov(ru>

|

Ka.Tv6.
ab

av9puirov (avov sic T) /carei>?.] Karevd. K c a ^eXT/o-ei] + o-0o5pa ab B 67tfaraXeXei ti/z. B CY/caraXeXi^^. 27 om atawos ^* Saj/tfet] + o 5t/catos
5ca/3.
-

A

|

ART

ra 24
|

5ia/3. avSpt bi* Trecretrat

ra

5.

|

/

A

R

avdpi
5oi
|

25

AT

frreii

R
c
-

26 eXeet
)

B ab A

B

ab

A

(hab

a

i<

259

XXXVI 29
B
t

*AAMOI
TOV ai&va
<pv\axdr)o~ovTai-

(Is

ip,O)p.Ol

KO"lKT)0T)O~OVTCU,
do~e/3a>z>

KOI (Tireppa
^fit /caioi
6

fo\odpcv6T)o~Tai.
29

K\r)povop.r)o~ovo~i yrjv,
LS

KOI KO.TO.O KTJVaHTOVO lV
3
<rro/ia

altoVCl

aiCOVOS

7T

O.VTTJS.
3

Si/cat ov /leXer^o-ei
T)

vocpiav,

/cat
31

o v6fj,os
/cat

avrov \aXrjo~fi Kpi(TlV TOV 6eov avrov ev Kapdiq avrov,
y\ci)o~o~a

31

ov^ v7roo K\i(r8r)(rfTai ra Sta/S^/xara avrov.
St/caioi/,

32

Karavor](rfi 6 ap.aprci)\os TOV

KQI forel TOV Oavarwcrai. 32

avrov
33

6

e

Kvptos ov
p,rj

p-rj

evKordXiirfl O.VTOV els TCLS ^etpay avrov,

33

ov5e
34

KaTa8iK.do-T) CLVTOV

vir6p,tvov TOV Kvpiov /cat KCU v^dxreL o~e TOV KaraicX^poi/o/xjjo ai TTJV
<f>v\aov

oTav KpivrjTat avrw. TTJV 68bv avrov,
yrjv,

34

ev rco
*5

fo\0pVO~6ai

ap.apTO)\ovs o^y.
35

i8ov
<cai

do-f/3?7

V7rpv\lsovp.evov

eTrai.p6p.evov

as ray Ktdpovs TOV Ai/3di/ov
36

36 *cat

7rapr)\@ov,
/cat

KOI iSov OVK j^v

^T]Trjo~a

avrov, *ai ov^ evpedr] 6 TOTTOS avrov.
i

37

(pv\ao-o~

aKaKiav KOI

ort eo~T\v
38 ot

ev<aTaXip,p.

Sc

^o\0pevdrjo~ovTai errl TO avrd, 7rapdvop.oi ra eVfcaraXi /i/xara rcov do~fftwv e^oXeOpcvdrjo-ovTai.
rcov

38

*9

o~a)Tr)pia 5e

KOI V7TfpaO~TriO~Tr]S a\JTO)V
4

Kai (3or)6r)o~i
v

Trapa Kvpi a), O~TIV fV KdLpCO 6\l\l/-(t)S avTols Kvpios KOI pvo-erat avTovs,
a
|

diKaicav

39

4

WART

28 aiwva]
6r)<70vTcu]

avo/j.oi

N AT
TT/trrj

32

(XaX. XaX?7(rei] /x,eXer7?(rei 33 eyKaraXiirr) /carcu/oei i<ART
|

T

0yXax#??0 oi Tcu] sup ras A 8e KdiwxQ r1 ff0i Tai ^ c-a ( ras 29 om 5e ts* (hab ts c a )
|

sup ras
o-vofioi

A

a
|

8e

t^

c-b

K\r)pot>ofj.T]ffov<ni
-

ART ART
)

K*

Kc a

)

B ab XR vid
(-(rat

XeiTTT?

T
|

om

orav

A

|

ov5e] oi;5 ou
|

A

31 wocrKeXio-^o-oj rat evKaraeyKaToXeLTrr]
T-TJV

|

/caraStccacry;

T

B)]

R A vid /caraSt/cao-^rat ^AR
j

KART
T
1

Kpiverat
t<

A
-

34
-

rT;!

oSov] ras o5oi;s

cSo\c6pvcj0(u (eo\oep. c b c a ) (ras S aaep 7?] pr rov

B

?

AT
-

)J

eoXe<fyei>crat
[

R R

|

37 aKO.KO.Kiav
-

T*
|

|

eyKaTa\eifj./J.a
|

B ab A
B ab
t<

TTJS

A.

R*

o^et

yrjv] ab

om

rrji

B ab

B

35 t5o^
^u/oe^i/
(e

fort

36

T

e7/caraXet/i/xara Xe^p. XART) his 40 om ecm? ^* (hab c a ) Ku ^ C 3 ^* (hab porjGrjffi aurots ic? /cat pvfferai avrovs

A

B* e^oXodp. B ab 39 eyKaraXifj-^ara ^
38 e%u\0p.

AR*T
|

om
c a
fc<

/cat por)6r)(rei....avTov$
|

)

p<yr)6T)<rr)

T

(ij

|

TOVS

R*

pvcr^rat

T

Stich 88

B

86

KA

85

R

aurots] av-

260

AAMOI
Km
e^eXetrat avrovs
rj\TTi<rav

XXXVII
KOI
oxocret

12

e

a/jLapraiXcov

atrovy,

on B

eV

avrov.

AZ
LVIi

VIII)

^aX/u,os

r<y

Aaveid

ets

avapvrjcriv irepl ffafifiaTov.

crov

3

3 ort

p/de r?/ opyfl o-ov iraidevo-ys ra /3e X?7 o~ov fveirdyrjcrdv /no
KOI
TT(TTTjpl(TaS
ecrriv ICKTIS
1T
p,

TTfV

4

4
<at

OVK

ev Ty

cra.pK.i

p.ov OTTO TTpcxrwTrov Tr)$ opyfjs

(70V,

OUK

ecrriv

elprjvr)

Tols

QOTfOis

pov

dno

Trpocrwirov

ra>?

apapTitov
5 s

p,ov.

ori ai dvofiiai
ojcrfi

/JLOV

vireprjpav rrfv K(pa\7]v

JJLOV,

(fiopriov ftapv

efBapvv6r]O av

eV
1

e /xe.

6

6

TT

pocrto^efrav
CITTO

KOI eVaTr^aav ot /icoXcorres ^tov
d(f>po<rvvr)s

7rpoo*a)7rou T?y9

p,ov

7

7

eVaXai7rcop7;a-a /cat

Ka.TeK.dp(pdrjv

8

8

ort

17

v/x

t XT/

ftov

7T\r](j-0T)

f
o"ap/ct

Kai OVK ecrnv

tacris

eV r^

iro
10

crrci/a-y/iov
f)

ry Kapas
7ridvp.ia
/J.GV,

pov.

/cat

fvavriov a~ov Trdtra
K.CU

6 (TTvayp.6s
/iov
e

fJLOv

OVK eKpvftr) OTTO

<rov.

"17

Kdpdia
/cat

12

ot

<f)i\oi

ro ^ais rail/ fiov Kai ot
1

o<j)daXp.(ii)v

ILOV
f

OVK etrnv

/zer*

epov.

7T\T)<j-iov

p.ov

fvavTias p.ov fjyyio~av KOL

f(rrrj(rav,

Km

ot

eyyicrrd pov

om Trepi XXXVII 1 om ets R* a/j.vr)0-u> <raj8j8aroy] pr TOU All * om Kat 2 e\e7^ets 3 e7re<rT7//)t^as T X iP av om ev K* c a 5 om fiapv 8 97 ^vx ?] at ^VXO.L (hab X ) rots oo-reots] pr ev c a at i^oai B ab K*R* at ^yat e-n-Xrjffd-rjffav K e/j.Traiy/u.wi> c a evire y^a.Tuv om ey ^* (hab i^ c a ) 9 wpvon-evov fiirai.y/j.a.Tuv ^ vid O.TTO crov OVK 10 /cat i] /ce om ftou l] eKpvfi-r] a. cr. o. aTreKpv^rj 11 eyKareXiirev B ab ^ evKartXenrev (evedit 12 /xafcpo^ei/] pr airo /iou 3] + /cat awro Nc.aAT )

A
|

|

A

|

R

|

-

AT

|

R

&*
R

AT
-

R

-

T

|

A ART
<rou

&ART

|

|

A

-

NAT T

j

R

|

R

j

AT

.

T

|

761

XXXVii 13
B
I3

^AAMOI
T)TOVVTS
TCI

Kat f^fftido avTO ot
Kai ol
cat

TTJV
p,oi

^fv^v

/xov,

13

r)TovvT(s

KOKO

f\d\rjo~av /zaraioTT/ras,
p.f\(Trj<rav.

SdXioTTjTas o\r)v TTJV rjpfpav
^ KOVOV,

14

cya)

de oxret Koxpbs OVK
oocrei

34

aXaXoj OVK dvoiycov TO o~Top.a avrov15 Kat fyv6p,rjv av&pwTros OVK aKOva>v
KO.I
a)O"i

15

KOI OVK (x a)V
I6

*v

o-rd/xart

avrov

e Xeyfiov?.
16

on

7rl

o~

Tj\-nto-a y

o-v
*

flo-dKovo-T),
M.TJ

KvpteKvpie 6 6f6s pov.

7

OTi (lira

TTOTf fTTL^apwcriv p.oi ol

Kat ev
l8

T&

o~d\evdr)vai rrodas /MOV e

ort eya) ety /iao-rt-yay croi/ioy,
p.ov 8ia

TTUVTOS.

l9

OTt TTJV

dvofuav

p,ov

VTrep r^y apapTtas /xov.
20

ot Sf

(

xdpoi

p.ov

a)o-iv

KOI KKpaTaid)VTai v?rep

e/ie,

20

KOI
21

7r\r)6vvQr)o~av ol p.io~ovvTes

pf aStKcoy
21

oi tzi/raTroSiSotres

KUKII dirt aya&Sav
tTTft

fvdifftaXXov
y2
P.T)

/ze, /if,

KareSt toKov dtKcuoo-vvrjv.
22 e /zov/xov.
23

VKaT(i\[iTT)S

Kvptf

o $60? /xov,

^17

aTrooT^? QTT

AH
Et s TO rAos, T
I5t^oi/

y57/ r

EtVa ^vXd^a) ray oSovy
c04fjLT)v
r<

/zov p.ov

rov

/zj)

ap.apTa.vfLv ev

y\a>o~o~rj

p.ov

0-Top.aTi

(pv\a<T)v

ev rai o-voTJjj/ai rof d/iaprcoXor evavTiov

JJLOV.

NART

13 &piaovTo XT 15 eYe^OM^i/] eyevrjOtjv

|

/^aTaioTrjra
|

K*

(-ras
<ru
|

c
-

-

a
)
|

*

R*

X

c- a
)
|

o-e] croi

etTre

R*
|

(etTra
ot

KRT ^ ifXiriaa Ra eiirov T
|

(rro/iart]

pr rw

t<ART

K c a ART B C KAT]

SoAiorT/ra

16
<roi

om
]

(-ras ort K*

c a
-

)

B*R
20
ts
c a
-

(hab
etTra]

17
^s c a

)

|

/J.TJ

wore bis scr
-

A

|

R*

om
R*

exfy ot
|

A10 ^

^* (hab ^ c a )
fc\

cTrt^apwcrii
/*ou
)

e7rLXO.pen]ffav

18
c (om K
-

19 0^0776X0)] a^a77eXXo;

R

|

virep]
|

?r

R om

/xe

A

pr

70?

c a
t<

b

ART
+

2]-f ecm^

ART
c-a

21
a
fc<R

avTa.Tro8i5oj>Tes]

fj<,oi.

ART

ot 5e]
|

+ ot

-rrovripa.

eTTi

ab B*AT(e?rei B
e7/faraXei7T77S

-(-/cat aTrepti/ ai/ /xe

/caTaXiTTTjs

B ab t\

) diKaioffwrfv] ayaduffw-rjv TOV ayajrrjTov wcret venpov efideKvy/Jifvov R* 22
fcs
|

om R*
(e/ /f.)
fc<R

\-a/ca]

Ra
7-

AT
42

|

23

<70iav

T

Stich 45
/JLOV

BT

Kfpte o 0eos

44

A

IJ.QV

XXXVIII
-

coniung
)

AR
|

1 I&floiy*

2 a/Jiapraveiv (-Tavveiv

evavnov

R

A* vid )] + /xe ^ c a (om K c b

ARa T

262

*AAMOI
Kai eTaTreivtiivTjv Kal ecriyricra e
Kal TO aXy?7/ia p.ov dveKaivicrOrj.
4

XXXVIII 14
dyadtov

B

fdepfjidvdrj

f]

Kapdia pov CVTOS
p,eXeTrj
5

fiov,

Kal ev
f XaX^ora

TTJ

pov eKKavOrjcreTai nvp*

ev y\a>cr(T7) p,ov Tva)picr6v /zoi, Kvpie, ro rrepas /xov, Kal TOV dpidpov TCOV f]p.ep)v p,ov TIS eo~Tiv,

Iva yvS) T L vo-TepS) eyco.
6

iSoii

TraXatay eBov
77

TO.S

rjnepas
aicrel

p<ov,

Kal

vTTOCTTacris

fJ-ov

ovdev evcomov crov
{(0)v.

TO o~vp,7ravTa paTaioTTjs, Tray civdpcoTros
ye ev eiKovi diarropeveTai avOpcoiros,

6r)(ravpiei,
8

KOL ov yivdxTKei rivi crvvdt-ei aura.
V7rofj.ovr)
;

Koi vvv ris
KOI
r]

p,ov ; ov%l 6 nvpLos vrroa Tao is p.ov Trapd crov ecrnv.
17
ru>v

9

airo Trao cSr

dvop,ia>v

p,ov pvcrai
p.e.

/xe,

ovecdos a(ppovi edoxds
I0
II

e

K(0(pd)6r)v Kal OVK. rjvoi^a

TO crrd/za

/JLOV,

ort o~v el 6 rroirjo-as

a.7r6o~Tr)o~ov

OTT

ep,ov ras

1

p,do~Tiyds crov
eyu>

I2

OTTO TTJS Icr^vos TTJS %eip6s crov ev eXeypols vrrep dvoptas eTraidevcras

ee\i7rov.

avdpa>7rov,

KOI

eeTT)as

a>s

dpd^vijv

TTJV

"^-v^v

avTOv-

TapdcrcreTai Trds civdpairos.
TTpocrev^fjs p.ov

KOI

TTJS

8er]o-ea>s

pov

daKpvatv
7rapacri(t)7rr]crT]S

p,ov.
fip,i

on ndpoiKOs eyw
K.a6a)s

ev

TTJ

yfj

Kal 7rapenic)rjp.os,

TrdvTcs ol TraTepes

p*ov.

rrpo TOV p,e OTreXdelv

<al

OVKCTI

p,r)

v-rrdp^co.

2 A 6 TraXcuas B*N*R] TraXatcrras B ab ^ a TraXeoras AT HART ART avv-jravTo. tsAR om dta\//a\/uLa T 7 StaTropeuerai] post 5 ras A rapao-o-erat B b K a RT om ou R* (hab R (rwa^et] vvvayei a 8 o /cuptos] om o Kc a R*T crov] Bb 9 (y sup ras) A

5

om
fcs

pov

c

-

|

ev

c a
-

|

|

i

lit

c

-

a

|

|

)

|

-.

<roi

|

pv<ra.i]

KaQapiaov \\*

Kc-aART
|

e^eXeiTroj

AT
|

4-fwv

R*

10 ori] ovxi R* et o ) om /*e Kc.avidT 11 a7ro] + 7ap ^ c a AT 12 avrov] pov R om Tapafforerai om dia\f/a\/j,a AT 13 /toy i] + N:ART
c a
t<

(pv<rai,

|

TrotT/cras]

eTroiyo-as
j

-

j

om
j

r.
|

|

H

RAT
pov

xpos R*

a/^/)a>7ros]

^c a
-

(ipse rursus del)

|

N)]
<rou

+ a7r

e/itov

R

|

et/ai

R

TUV daKpvwv] TO, 5<tKpva R c a eyw K* (eyw ei/ii S ) ev TTJ
j

2] + eituTivat
(-7ri)<rrj(rr)5

Trapaa-Lwinjffrj^
777] Trapa croi

-

14

fjnj]

pr ov

AT

|

Stich 32

BR

30

K

33

AT

XXXIX

1

*AAMOI
A6
Et? TO T^Xos

Ty AafeiS

\pa\/j,6s.

XX Q

V7rfj.iva TOV Kvpiov, KOI
(K

3

(cat

dvrjyayfv
KOl
CLTTO

p.e

XOKKOU raXaiTreopias

TTT]\OV

tXvOS,

Kai eo-rrjo-fv eVi irtrpav TOVS TrdSay p.ov, Kal narrjvdvvfv ra
4

10/817 /xard

pov
a<r/ia

KOI

vej3a\v

els

TO crrd/ia /xov
r)p.a>v

vpvov

TO) 0eo)

KO\ e\7Tiov(riv eVt Kvpio o^oi/rai TroXXot Kai (pofir]dTjcrovTcu, 5 ou eXTriy avrov, avT^p ov ecrriv TO ovopa Kvpi uaKapios
/cat
6

OVK fVfpXe-^ev
f7roir)o~as
o~v,

els

fiaratdrT/ras KOI p.avias
6 ^fdy /xou,
ecrrti/

^sevo cls.
crov,

?roXXa

Kvpie

ra 6avp,do~id

KOI rois SiaXo-yicr/iois (rov OVK

ris opoitodrja-cTai-

dnTjyyeiXa
7

<al

eXaX^ora, 67r\T)0vvdr]o~av vnep dpifipov.

6v(riav KOI 7rpoo~(popav OVK 7]6f\r)o~as,
Sc Karr/pnVa) /^or

KOI TTfpt apapTtas OVK y
8

Tore

yeypanTai
TO 0\T]p.d.
O"OV

6 dfOS /iOV 6/3o
TTJS

KOI rov vopov (TOV cv

p.fo-<0

KapStas

Kv/ne,

o-u

eyi/CDy

"r^v

o~iKaioo-vvr)v

pov
aXydeidv
o~ov,

OVK

c<pvtya

v

TTf

Kapo ia

p.ov TTJV

KOI ro o~a)TT]piov o~ov fiTra

OVK

K.pv\lsa

TO e\eos o~ov KOI

TT)V

dXrjdcLav o~ov OTT

yajyf/s

TroXXijs.

iURT

XXXIX
VXOos

fi\e\f/ev

6 o/xoiw^o-erat ^RT RT 7 oXoKavru^ctTa ART Tj-njcras] efrTrjffas ab B*KT] ^ov^e-nv B A e6e\r)ffa R /ca/aStas] /cotXiaj KAT ART

B m s)
?
<

1 V aX/xos TW A. /carey^we!/ K b b Ba B*

A

A

|

3 XOKOU T OTTO] 4 TroXXot] 5t*cuoi R
|

I/TTO

A

vXews
|

B* KART
17

5

eXTrts]

pr
9
i

]

Trep\e\J/ff>

Bt<Al"]

O/AOIOS

R ei/eR + rot
|

t<ART

j

e^o^B^v
10 SIKCUO-

|

O-WT?! ]
-

ri/i/ 5.

B a ^c a ART

|

inc stich in ^oy crou TVJV in ei?ra] etirov Ti)v a\-rj6eiav (1) inc stich

R*

11

5t/c.

|

B* b ]

<rov

ART

T

|

264

^AAMOI
I2

XL
oiKTipp-ovs crou

3

B 8e, Kvpie, ^17 paKpitvys TOVS e/zovTO eXeos crov KOI r) dXydad crov did TTUVTOS dvTeXdftovTo pov. I3 6Vi TTpiO~x ov p.e KO.KCI wv OVK ecrnv dpiBp-os,
(rv

oV

/care Aa/3oi>

/j.e

at dvop.iai /xov, KOI

OVK r)8vvdo~6r]v TOV

(7r\T}6vvdrj(rav virep rds rpt ^a? rf/s KfCpaXrjs /xov,

Kai
14

T]

vd6KT)(rov,
K.vpie,
l5

Kapdia p,ov eV/careXtTrfV Kvpif, TOV pvcrao dai
els

p,e.

/j.f

TO

fiorjflrjO

ai p,oi Trpocr^ey.

KaTata ^vvBfirja av Kai
yr]v fiov

VTpa7TiT]o~av

cifia

ol

r)TovvTes TTJV

TOV f^apai avTrjv
TCI OTTiVa)

d7roo~Tpa(pLT)O a.v els
l6

KCU evTpa7Tir)o~av ol

16

Kop,io~do~dcoa av

7rapa^p^/za alcrxvvTjv CIVTCOV

ol

XeyovTes

[AOL

Evye
*

evye.
o~oi

17

7

dyaXXid(TaivTo Kai ev(ppavdfir]o-av eVi
o~e,

rrdvTes ol ^rfTovvTf^

Kvpie, Kai eiTraTcoo ai/ 8td navTos MeyaXvvdTjTO) 6 Kvpios,
01
dyarrS>vTs

TO

o~u>Tr]pi6v

crov 8id

rravTos.

p.ov

Kai

virpao-7rio~T7)s

p,ov

o~v

e?,

o

deos

/xou,

py

M
Et s TO TeXos*
6
\f/a\/j.6s

rip

cVi TTTCO^OV KOI MaKapios eV f)p.epq Trovrjpq pvo-fTai avTOV 6 Kvpios. 3 Ki;pios <pv\dat avTov, KOI /zaKapiVai avTov ev
crvvioav
>

TTJ

yfj,

Kai

/my

TrapaSoT avTov els %flpas e%dpov avTov.

12

B ab (-^17 Ka.Te\nrev B ab i$

AT
ffav

vid 13 oi/c ? -Xapero R* avTeXafioLVTO (sic) T avid T ow B*)] ou/c -novv^d-rjv /XT; SWT;^ (sic) R* 14 Tr/joc^e evKctTeXenrev T eyKareXenrev vid 15 a7ro(TTpa0et7?crai ] aTroffTpa^-rjTUffav R* evTpaTreiyirpoades R
ai>Ti\aj3oiVTo

A

A

^AR
-

|

2]

KO.ro.(.<j-)(\)vQ(.f]ffa.v

fc\

c- a

(evrpair.

Kc b

16
|

KO/M<ra.TUcrav

R*
|

17

R om
Kupte
o fc^R*

5ta Trai Tos 2
o

KART
i]

aya\\eia.(rou>TO

18

ei/ut /cat
<rv

Kyptos] pr

AT
T

R

/iou

/xot

R*
|

et

t<T

/ce

Stich 43 42 K 47 3 (pv\aai] 5ia0uXa^at t^ART

BR

A (? R) T A a,ya\\(.affdwffav T aov] ai-TOf a irevrjs AR sup ras R T A ei R o 0eos A 44 T XL 2 o KU/HOS] om
)

j

(?

R)

Ka.Tai(rxvv6eiricra.i>
|

(ei/tu

)

|

et

<roi

crv et

|

/u.ov]

|

T

fx@P ov ]

e X^P WI/

avrov i] + /cat fc^AT TUV e%^pwv

XL 4
B
4

*AAMOI
Kvpios
fiorjOrjo-ai

aura) eVi K\LVTJS o&vvrjs avrov,

oXrjv TTJV
5
eya>

KOITTJV

avTov fCTTpf^as ev
fif

rf)

appaxTria avrov.

(lira Kvpte,

c\fr)<r6v

tacrai TTJV
6

^VXTJV
eiTrav

/iou,
K.a<d

on
p.oi

fjp.apTov

(rot.

oi

c%dpoi

JJLOV

Hare
7

diroQavtiTat, KOL aTroXelrai ro
I8fll>,

KCll

(I
f)

fl(r7TOpeVTO TOV

HO.TTJV

ovopa avrov C\d\ef
avr<u,

;

K(ip$ia O.VTOV avvrjyayev dvop.iav

CJ-fTTOpevCTO 6^0) Kdl

\d\l

8

67Tl

TO OVTO Kar
C/JLOV-

fftOti.

f\lsi0vpiov TrdvTfs ol e^dpoi p,ov /car*

7rap.vop.ov
l

K.arfVTO

KO.T

ep.ov
;

9

Mr) 6 KOip.Q)p.fvos ovxi. irpoo-drjo-fi TOV dvaa-rrjvat
Kal
6
"(rv

yap
Se,

6

avdpwTTOs

rr/s

flprjvrjs p-ov,

((ft

ov ^ XTTKra,
e/ne

10

t<r6i(av

(ipTovs /xov,

ep,yd\vvfv

eV

Trrcpvicrpiov.

Kvpif,
avrols.

\T)(r6v

p.

Kal avdorrjcrov p.,

KOI avraTroficocra)

n
12

12

fv TOVTO)
ort
ot>

eyvwv
p,Tj

ori

T0\r)K.ds

/ie,

fTTL^apfj 6

f%dpos

p,ov

eV
ety

ep.,
13

l3

/Jiov

de Sta TTJV aKOKiav aireXa/3ov,
e /Se/ScuGxras
/ze

*cai

eVeoTrtdi/

<rou

aiaiva.

I4

euXo-y?;ros

Kvptoy 6 ^eos

l(rparj\
ty

14

OTTO roO aioJi/os /cat

roi/

atcova- yeVoiro,

yeVotro.

MART
7
ei

4

Poijdrjffei
(77
|

AR

^ot]6f)at]

T

a ?vid 12 re^eX^/cas] ij6f\iiffas K* (re^. ort 2] ore R* vid ) eirixcupr) 13 a/ca/ctai/] + fj.ov R* avreXafiov] avri\a/3ov (sic) yuou R e/Se/Satwcras] crret^ART 14 lapaT/X] pr row R* 6ty rov pewo-as R* atwi/a] pr Stich 26 BAT 24 tt 27 R aiuvai] 6ws rou atwi os R
t<c| | \ |

aui Tjyayoj R* ) aurou] avTajv R* eXaXet e^eTropeueTo] Kat (Zeiropevovro in om /car ep.ov 2 K* (hab fci c a ) inc stich in 10 ij\Tri(ra] eTr^XTTicra o ecrdiwv] os evdiwv fj.oi Trovrjpa 11 B* vid (avaffr-^ffov [B a TODS] pr TOUJ R*
|

B ab ab (hab B

B*) K*]

om

c a
i<

ART
R
|

6 etTray] etTrov
|

T
|

|

Aca/ca]

eto-eTrope^oj/TO

ART

R

|

cXaAet B* eavrots R* eai;rcj] avru 8 e?rt TO auro inc stich
/LtaTT?^

R*

om

Trovrjpa

R*
|

A

-

|

R

ART

R

|

/ca/ca vid

|

R

/mot]
|

a/a-

<u>a<TTr)<To\fj.ai

]

/xe

B ab

A

)

TOI>

|

|

266

*AAMOI

XLI 10

II

MA
Eis TO
N

re"Xos

ets

avvtaiv rots wots

K6/>e.

Oi/

Tponov

fTriTrodel
T)

r)

e\a(pos eVi ray Trrjyds rajv vSara)!/,
p.OV
TT

OVTO>$

fTTLTToBel

"^V^rj

pOS

CT6,

6 dfOS.

a>

KOI

ra>

6<p@r)o~op.ai

r 7rpoo d)7r&) rov 6eov

;

4

4

fyevr]drj

ra

dd<pvd

pov aproy f]p.pas

Km

VVKTOS,

crov
s

;

5

raira

fJLVT]cr6r)v,

KCLL

e ^e ^ea
r07T<Jp

eV

e/ie

rr)r

^/v^rjv

pov
(OS

V

O~KT)VY)S

6ctV}Jia.O~Tr)S

TOV

eV 0a)i/^ ayaXXiao-ecay

*cat e
-f
,

TOV TrpocrtoTrou p.ov 6 6cos
7

/zov.

rrpos epavTov

r)

^^17

/zou

eVapd^^/;(TOV
e<

Sta

ro{)ro
vieip.,

pvrjo-OrjcrofjLai
a.7ro

yfjs

lopddvov

KCU

opovs /JUKpov.

8

a(3v(T(ros cijSvo O ov eTriicaXeTrai ft? (pwvrjv

T&V KaTapaKTwv crov

TrdvTfs ol p,TO)pio~p,oi crov KOL ra Ku/xard crov eV e /xe o~Lr)\6ov. 9 T]p,pas eVreXetrat Kvpioy ro ifXeoy CIVTOV, KOI VVKTOS 8r)\<acri

nap
I0

efjiol
$e<u

TTpocrev^r] roi ^ea) TT^S

0)775"

p.ov.
;

epto ra)

AiTtXr^iTrrcop /xov

et,

Sia rt /iov eVfXd^ou cV
r<u

tva

rt

o-K.v6pa>7rd<t)v

Tropcvo/zat

fK.6\iftfiv

TOV e%-

flpov

p,ov

;

+ ^aX/ios rw Aa5 A* \f/a\/no$ RT 4 e7e^7?] + /iot R &* + cnot AT ^ov] + 5 8ieXeu(ro/iat] et(rcXei;cro/u.ai R* ets TOTTOV R c a ros R ^av/xao-rcos R* 77x0^5 ART eopra^ros bs ART + /*ou c a ART TOJ/ ^eo^] Kvpiov R* fjiov i] K* (/iou ^ c a o c a 7 + /ce ^* O m K c a AR* lopdavvov R pr /cat ^ AR 3 ^^dj R* ((ftuvrjv R /ietj/ R*vid 9 *i;/cros] ev yv/cri R* STJc a w. aurou A om Trap e/xot N* (hab ts c a sed ipse rursus wdr) OLVTU t^ del vid) c praec coniung A 10 om et A eireXadov e/xot] e/j.avTov R C 3 (e 2 sup ras B )] + a TI a?rw(7w /me R tz/a rt] pr /cat ^ AR om /xou 3 XLI
1 Kope]
c
-

^ c a AT

|

JJLOL
|

ej>

|

ro7ra>]

-

|

|

|

-

-

fc<

o"ou

[

\

)

|

-

-

<roi/]

(

)

|

1

)

|

-

-

Xu<rei]

|

|

|

?

ti

-

|

|

^c.a

267

XLI
B

II
ro)

^AAMOI
K.aTa&\d(rai
TCI

"ev

6Vra
p.oi

p.ov

a>vei8io~dv

p,e

ol 0Xi(3ovTes

ue, 11 6

ev ro) Xeyeiv avTovs

*a0

eKdo~Tr/v rjp.epav

Uov ecmv

Be 6s o~ov
12

;

iva TI TrcpiXvTros
\TTIO~QV
7]

ei,

rj

^v^r},

ai iva TI o-WTapdo~o-eis f^op,oXoyr)o~op.ai
fJLOV
avr<a-

p.e

;

i

2

enl rov Beov,

on

O~(i)TT)pia

TOV TTpOCrOiTTOV

6 dfOS

fJLOV.

MB
^aX/xos
rq>

AanetS.
rrjv
8i<rjv

Kp ivov
a.7ro
2

/if,

6

$eos,

Kai

diKcurov

p.ov

e

cflvnvs

i

ou^ ocriow
dvdpanrov aSixov
<ai

doXiov pixrai

fif.
i

OTi (rv ei 6 debs KparaLMfjia. P.OV

Lva TI aTraxrco

p.c

;

Km

iva

ri

crKv#poo7raa>i/

-rropcvo/jLat

ev roi cK0Xi(3fiv TOV

e^dpov
3fair6<rriXov

p.ov

;

TO

(puts

<rov

Kal TTJV dXtjdftdv o~ov
fj.

avTa
xai
4

p.e

a)8r)yrj(rav
TO.

KCU fjyayov
o~ov.

els

opos ayidv trou

e Is

o~<t]Vtiip.a.Td

Kai elcreXevcronai

-rrpbs

ro dvcrtacrTrjpiov TOV 6eov,

4

Trpos TOV 6ebv TOV evfppaivovTa TTJV veoTrjTa
egop.oXoyTjo~op.ai o~oi,
5

pov
p.e
;

Kvpie 6 6eos
Ka%t

iva TL TrepiXv-rros

el,

^vx*)*

/zov, ev ntddpq. iva TL o-vvTapdo~o-eis

5

eVt TOV Beov, OTL eop,oXoyr)o~op.ai aiVco* TOV 7rpoo~d>irov p.ov 6 6eos p.ov.

Mr
Els TO rAos* TOIS
viois

Kope

ets

a-vvea-tv

i//a\/xoy.
2

O

aeos,
ol

ev Tols

u>o~lv

T)p.cov

rjK.ovo ap.ev,
rjp.lv,

naTepcs

f]p,wv
c
-

dvrjyyeiXav
c
-

11 KaTadXaardai
6\ipovTcs
/j.e]

01
|

+fiou c a pr /cat K A. ^aX/xoy
-

R* B ab

/J.e

R

av d

AR AR
j |

|

E/Spatois

R
)

Stich 75 BK 30 ^ pr ets TO reXos a-wecreajs rots Xc a 2 om /te i] /xot

^ uveioifrv 01 fj.e l] seq ras 2 litt in c a om ai/rous cxOpOL nov ^ \6yeff6aL /iot] /j.v (sic) vid 12 rj if vxn] om 77 KadeKa0Ka(TTr]v eerus] + uv TOV Bfov} Kvpiov Nc a o 77 (TWTT/pia]
a

a

fc<

|

A

-

A A

|

|

R

A

|

R
-

[

|

R

|

R

|

AR

ffur-rjpiov

AR
|

|

XLI I
i;toiy
|

/9eos]

1

A

(hab
Kl6. O

Kc a
-

om

yuov 2
c- a
-

Kc a
-

4

om

6~S

0S
/cat

(MV

"d

R

A o Kupte NA
-

Ko/)e

A + aveiri-ypatyos
KR om
o"^s

^/ctXyuos

rw A.] TW
Trap
;

^eos]+/xou ez/ /c^apa
|

/rat ^s
t<*A

A

o 0eos]

pr

K c a AR

(sign

adpinx

A bz

)

j

om

5 ^ UX7?] rnjs.fj.ov Stich 14 BA 13 fcsR
i/

fc<c.a

AR

^o^
ets

ev
[

TOJ/
|

eoj/ ]

Kiyptov

R

XLIII

1

om

<rwefftt>

aX/tos

fc<

268

AAMOI
epyov 6 elpydo-o) ev rats rjpepais avT&v, ev
3)
7

XLIII 14
f]p,epais

dp^aiats. B

Xf P
L

(rov *@ vr]

5
e>

t-G>\66pfvo

fV,

K.OL

KaT(pvTevo~as aurovy,

T

e KaKaxras
4

\aovs Kal ee(3a\es avTovs.
pop,<paia
aura>i/

ov yap ev
Kal 6

TTJ

eK\r}pov6p.Tjo-av yrjv,
eo~<i)o~ev

j3pa%{a>v

OVT&V OVK

avTovs

aXX

17

degid o-ov KOI 6 jSpa^tcoi/ rrov KOL 6 (pwTicrfibs TOV irpova>7rov

erov,

on
^O"i>

fv86Kr)<ras

ev avrois.
/iov,

ci

avTos 6 J3acri\fv$ p,ov Koi 6 B(6s
VTf\\6fJ.VOS
TOLS

6

(TQiTTJpiaS

laKCi)/3.

ev

<roi

TOVS e%dpovs
ev
ra>

7)p.>v

Kepanovpev,
e^ovdevd)crop.ev

teal

ovopari

trov

rovs

ciravurravo-

fJiCVOVS TjfJUV.

ov yap eirl roo> p.ov eXTrtai, Kat T] pop,(paia pov ov (rcocrei
ra>

/ze-

ev

rw ^ew
KOL ev

erraiveo-Orjo-ofieda o\J]v rrjv T)p,epav,

r<5

ov opart o~ov eop,o\oyr)(r6fji.eda els TOV alwva.

lo

vvvl Se diraxra

/cat

KaTyo~xyvas
f)fj.a>v.

Kal OVK ceXevo~T) ev rals 8vvdfiecriv
JI

djreo Tpe^as
<al

TjfJ-ds

els

rd

oTTtcrco

irapd TOVS e^dpovs

f)p,(ii)v,

ol [uo~ovvTes rjpds

32

f]p.ds cos 7rpo/3ara Kal ev Tols edveanv o~ieo~7reipas 13 dTre8ov TOV \aov o~ov avev TIJJ.TJS,
<al

(f5o)/cay

fj

*4

edov

TJV 7r\f}6os ev Tols dXaXdyfiao-tv av oveidos roty yeiToo~iv p.vKTr)pio-p.bv Kal Karaye Xcora Tols KUfcXa) r)fj.S)V
rjfjids
T)[J,>V,

OVK

4 eKX^povo^a-av] K\T}povo/j.r]<racriv e|e^3aXas 5 o ej/reXX.] ei ei/reXX. 6 efoi;(9ej aj(ro uei ] c a A* vid etovOevriffo/Aev ^* e^oi^5ei W(ro ue e^oi;5evw rw/xj (w 2 rescr) 1 ? e-jravtffTavvofJievovs A* (ras y i eTraviffra/aofJ-evovs R* eiravuTTO.^) vovs B C 7 <rw(rei /we] + (8) eo-wo-as 70/0 7?yU,as e/c rwy dXifiovTUv T)fj.as b vid /ecu TOUS /j-urovvTas (/meter. XT) was /carTjo-x^as B 9 ?rai...a-ei
| |

T R* T)v5oKT]cras T
|

2 epyov o] epyov ov

AR

R

(nisi forte

ART

epywv wv)

3

e^\o9pev<Tev]

ew\e0p.
/

WART

R

-

t<

A

/

RT

(

T

A

<

ve07j(ro/ui.e0a

c
fc<

-

:i

A

(eTre^e^.)

T

|

10
i?^wf

/car^o-xwas] c a
fc<

ART

efoi/5ej/W(ras

R*
j

eofj.o\oy7)crwfji.eda o ^s ts c a e^eXeu<r77]

T
-

14

oi

etSos]

e^j/eo-ij/

ts*

+ /cat

(hab

Kc a
-

)

14 15 om pr ets 14 /carayeXwra] xXevaa/io^ K c a
-

A

+

ART

)^ART om dia^a^a AT
|

13 aurwi

]

ot

ex&poi

-THJ.WV efJ-VKTijpiffav

^as

(sup ras)

A 1?a?

ART

/iu/crT/ptcr^o^...
j

7?/tw^

2]

269

XLIII 15
B
l5

*AAMOI
f}fj,ds

f Qov

fls

TrapafloXrjv fv rots

&V<TLV,

Kivrja-iv
l6

<f(paXfjs

fv rots Xaotff.
fVTpOTTT)
fJLOV

0\T)V TT)V fjfJLtpaV

f)

KdTfVCtVTlOV

JJ.OV
/ze,

(TTIV,

KCU
I7

r)

aKT^vvij rov

7rpocra>7rov

p.ov fK.dXv\lfV

a7ro (pcovfjs ovfi8iovTos Koi TrapaXaXovvTos, OTTO 7rpoo~a>7rov f^Opov KOI Kdid><ovTos.

l8

raura iravra rfkOfv (p f)p.as, /cat OVK. eTrfXadopedd jcai OVK T]8iK.^(raiJ.v ev dtadrjKTj a~ov
<ai

(rov,

19
ov<

aTTfOTT; fls

ra

OTTIO-CD

17

KapSt a

f]/j.oi)i>,

<at

CK\UHIS

TOVS rplfiovs

f)fj.S)v

airo rrjs 68ov (rov.

20

on
ft

eraTTfivaxras ypds cv TOTTO) /caKcoo-ccof,
/cat

fTTK.d\v^rfv

r)fj.ds

o~<id

davdrov.

21

eirf\aBo^jLf6a rov ovop-aros rov ^eov r)p.wv,
/cat
ft

StfTrerao-a/^ej/

^etpay

T^ftaJi/

Trpos ^eov aXXdrptoi/,

22

OV^t O ^f6y K^TJTT)(Tl TdVTa. ; avroy yap yivcoo-Ket ra *pv<pia r^s Kapdias. 23 ort ei/Ka o-ov davarovp-eOa oXrjv TTJV
rjpepav,
fXoyiardr)p.fv
24

as 7rpd/3ara

o-(payfj5.
;

et-cyep6r)Ti-

Iva rt VTri/oty,
/cat
^,77

Kvpte

dvaarrjOi
23

aTruxrr] fls reXos.

Lva rt ro Trpdo tOTrdi

o*ov

a7rocrrpe<pfts

;

eirtXavddvj)
26

rrjs

Trrco^tay
)(O\>v

^/xcoi/

/cat

rr)?

dXtyfvs

T)fJLG>v

;

on

fraTTfivutdrj fls
f<oXXrj6rj

f)

fls yrjv

rj

27

dvdora, Kvpte,
*cat

(3o7]0r)<rov

fjp.lv

Xvrp<ucrat

17/^0?

evfKfv rov oVo/iardf

o-ov.

MA
Et s ro rAos,

K6pe

et s

Trep cr^ecrii

t

raJi/

d.\\oiwdr)(ronV(av
vTrep rov

rots vtots

ipdij

o 77 xapSt a ftov Xdyoi/ aya^d^, Xe yo) eyco ra fpya JJLOV /Sao^iXfTr<S

37

yXa)o~o~a ^10 v

ndXap.os ypa^/iareco? 6vypd(pov.
/corei ai rtoi ]

WART

15

/ce0a\77i
-

A a?
|

16

18 5ta^.] pr TTJ R* (trpoff. ^ ) 20 e?re/caXv^] eKaXv^ev R 21 om roi/ ras R* 23 ei/e/cev ^AT 7rpo/3ara] Trpora ^ oj/o/^aros x^P] pr 24 aTrwa-7;] aTruj-rjs 77^015 R 25 ro TT/JOO-.] om ro A Trrw^etas B ab 26 ets] e sup ras A a? Stick 55 BR 53 K 57 XLIV 1 om ets ro a wS?; A om ladrj R virep rov ayaTnjrov sup ras A pr Aa5 A
/caraXaX.

N c a AT
|

Karevuiriov
c-a

A
|

19 ras rpijSovs

A

B bvid T

TrpoawTroi/] 0o/3ou

X*

17 TrapaXaXoi/j ros]

-

A

|

|

270

AAMOI
o)paos

XLIV
ra>i>

14

xaei
rj

Trapa.

TOVS vois
e>1/

a

e^fxyQr)

X^P iS

X&&&W
ere

~

ov

did rovro cv\6yT]o~V
"^Trept^axrat

6 Oeos els

TOV alatva.

TTJV

pofjKpaiav

(rov
ra>

eVt TOV prjpov (rov
/caXXei (rou,

rfi
s

aSpaidr^rt (rov

KOI

/cat

evTeivov,

KOI Karevodov KOI /3a(rtXeue
<at

eveKev aXrjBcias
KCU oSr/y^o-ft
6

rrpavTTjTos
r)

<a\

diKaioo-vvijs,

(re

Bavpao-Ttos

de^id crou.

ra

jScXr;

crou r)K.ovr)p.va,

Aware
TOV /Sao tXecos.
al>vos,

Xaot UTTOKara) crov 7recrovvra6
ev Kapdia T0)v
76
^6pu>v

Qpovos

o~ov,

6 6e6s, fls alwva
f]

pd&dos evdvTrjTos
8
T]"ya.Trr)o~as

pa/3Sos
KCU

TTJS

fBao-tkfias o~ov.

o~iKaioo~vvr)v

p.io~rjo-as

dvojuav
o~ov. erou,

diet

TOVTO

%pio~V

o~

6 Ocos, 6 deos trow,

eXaiov ayaXXtacrecos Trapa TOVS p.To%ovs
9

o~/j,vpva

KOI

o~TctK.Tr]

KOL Kacrta OTTO

rail/

fyiariooi/

arro ftdpeav
10

eXe(pavriva>i/,

e^

wi/

rjv(ppavdv

ere.

$uyare pe9

/3ao-iXe coi/
T)

eV r^ n/zr/ trov

Trap0~TT)
II
t

/Sao i Xtcro

a

CK

Se^icov (rov, eV i/iari(r/i&)

(IKOVO~OV,

6vya.Tp, KOL

i

Se

/cat

KXti^oj/

ro ous

trou,
O~O

Kal
2
I2

TTL\ddoV TOV \ttOV 0~OV KCU TOV o lKOV TOV TTdTOOS
6 /Sao tXevs
1

6 rt

7redvp.Tjo~fv

rou /caXXous

crou,

ort aivro?
3
13
<ai

O~TIV

6 Kvpios o~ov.

7rpoo-K.vvr)o-ovo-iv

avrw dwyciTtpes Tvpov

TO

irpoo-<oir6v

o~ov

\iTavevo-ovo-Lv ol irXovo-ioi

cv depots, TOV Xaot) r

yi/ff.

14

I4

7rao"a

17

So^a avTr/s OvyciTpos

1

/SafrtXecos

om ^ ^ c-a AT
ei*

4

om (rou

7 aiwva CUWPOS] roi at. rou at. fcsART /capSia] evwiriov 9 oyiu/wav /c. a~TaKTr]v /c. /cacrtav (Kaffir. R) c a /utai ] aSt/ctav (TtXews 12 ort eiredvfji.Tja fv^ /cat eTriOvfj.Tjo ei irTroiKi\fJ.evois

R

3

R*

6

TW

(rou TTCO-.

sup ras

R

1
f

A
|

K

-

RT

A

|

/caXXouaou

A

aurw] avrov R* c a T om Tvpov A* vid (^t 7a| T. vpov ts 1 14 auTTys dvyarpos B KART ]
| |

T

o /cuptos]
-

^ om o

K c a AT
-

8 a^o10 j3a|

bs c -*T

o ^eos

13 Trpoa /cuvT/o oucrtj ] -/cui ^trtj Ovyarepes Tupou] OvyaTtjp Ivpov t$* /cat

R

^^R

Aa
-

)

Xtrai euo
|

wcrij

T om
|

TT/J

dvyarepes
|

R*

|

/3a(rtXea??] pi

rou

TTJS a ts c

AT ficiGiKewv R*

dvyarpos

Bb

(au
|

non

inst)

Ecre/Swj/]

XLIV
B
l5

15
T<B

*AAMOI
/SacriXet

d7rev^drjO~ovTai
at
TrXricrioi

irapBfvoi O7rt

<ra>

aiVj^y,

15

avTijs d7revf^6Tjo~ovTai cror

ev
ety
I7

ev<ppoo~vvr)

KCU

ayctXXtn<Tfi,

16

vaov /SacrtXews.
17
<

avrt

TO)!/

TraTe pcoi/ crou fyVVT]6rjo-dv crot vtor
l/<

OVTOVS lipftOVTas eVi ?racrav TT;V y^ 18 TOV ovo/xaroy crou eV iracTfl yevea KQI yevfa* fivr)o~Qr)O~ovTat Sia TOUTO Xaot e^ofj.o\oyrjo~ovTai o~oi
KaTao~rr)O~fLS
els

18

TOV

ala>va

KOI fts

ro>

atcova TOU

ME
ElS TO T^XOS* U7T6P TWV
Vljl>

K6pf, U

Z

O
(3or)6bs ev
\se(Tiv

ras

cvpovcrais
ro>

3

Sia TOVTO ov (f)ofBr)6r)(T6iJ.6a ev Tapdo O ecrdai rr]v yrjv KCU p.TariBf(r6ai oprj ev Kap8iais daXacrcrwv. nal erapaxdrjo-av ra vdara avr&v, ra oprj ev rfj /cparaidr^ri avrov.
TO.

3

4
8ia\j/a\fj.a.

6pp,r)iJLaTa

v<ppaivovcriv

rrjv

iro\iv TOV 6eov

5

rjyiao~V TO
6

o~Kr)VQ)fJia

avTov 6 V^LOTOS.
6

6

0OS

fV p,(T(O aVTJJS, OV O-a\V0TjO~Tai
avTrj 6 6f6s rco TrpocrcoTrep.

J3or)6r)o~(i
7

(Tapdx6r)o-av edvrj, enXivav /SacriXeiai*

7

edaxev

(pcovrjv

avrou, ecraXevdrj

TJ

yrj.

T)p.cov

6 Ofbs

laKcl)/3.

WART
18

15 auT7?s
Ot]ffa.v

B b ART

i]

ai Tou

A

at
|

TrX-rjcriov] 01 TrX.

A
-

17 676^^77^770-^]
j

eyevrjB-r]

X

\

om

VOL

T
|

pr KCU K*A ^vr}<jQ-r\ao^a.(. Xaoi A* vid (5ta TOVTO X. in mg et sup ras wow 1 om eis TO
/jLvrja-BfjaovTai]

vioi] c a
fc<

+ aov ^ c a T

R T
l

o-ou
|

TOW

KaraffTrj^s
OVO/J.O.TOS
|

T
R

# om
37

Aa

)

XLV
c

Te\os...Kpv<t>iiai>

A

Stich 41
u?re/)

BAT

39

fcs

|

Ko/>e

TWJ/

Kpv<(>iuv]

Kp. rots

mots K.

3 ei/ Kapdiais K i//aX/xos] pr TOU Aa5 A + TW Aa5 T 4 eTapaxdrjcrev (i) R* i^Sara O.VTWV] KV^O.TO. X* (vd. seqq coniung ? c a TWV auTOu] auTWJ/ K* O.VT. b\ eTa/jax^o-aj/ 2] erapaxdr) A ) sup ras R TW 6 ov] pr /cat ^ c a T fioydrjo-ai X K c a om dLa^aX^a T a

daXaaffuv

|

t<

|

-

|

|

-

-

)

|

|

|

) ?rpos rw] TO (TW post e ras i lit (forte /cat R 8 c<ra\ev6r,-] pr
t<

c-a

TT/HOI Tr/awt

B

b

ts

c

-

a

AT
-

K)

A

Trpwt Trpwt

R

7

e/cXt|

?
|

auTov]

om

5ta^a\Ma
572

+o A* v d

ui/a<7Tos

K

c- a

c b (om ^
-

)

ART

(hab

^AAMOI
9

XLVI 10
B

Sei)re,

i Sere

rd

e

pya Kvpiov,
ir\

M

a edeTo Tepara

TTJS

yrjs
^>

dvravaipS)v Tro\ep.ovs p-^XP 1 T v iTfpdr&v TO^OV (TVVTpfyei KO.I (rWK\d(Tfl OTrXoi/,
KCU flvpeovs KaraKava-fi ev

rrjs yrjs,

nvpL
flp.1

Koi

yva>T

on

e yoo

6 6e6s

m

ev rols edvecriv,
I2

v^fa>6rj(rop.di

eV

rf/

yfj.

Kvpios

TG>V

8vvdp.ea>v

dvTl\r)p,7TT(0p T)p.O)V

p,eF r)p,>v, 6 0COS laKCO/3.

MF
Et s TO reXos
2
1

virp r&v vi&v Kope

^aX^ctos.

-lidvra

Wvt] KpoTrjo-are ^etpas, aXaXtz^are TO) Beat ev dyaXXiatreto?.
<pa)vfj

TO.

3

ori

Kupioy

"Y^icrros

(pofiepos,
7rl

ftacri\vs p,4yas
4
5

TTCKTCIV

TTJV

yrjv.
f)p,a>v

^VTTfra^ev \aovs
5

fjp-lv,

KOI edvrj VTTO TOVS rr68as
K\r)povo[J,iav avrov,

e^eXe^aro
rrjv

17^11

TTJV

KaXXovrjv

la/cco/3

yv ^yamjcrev

.

didij/a\/u.a.

6

6

dvej3r) 6

deos ev aXaXayjuco, Kuptos eV (fxovfj crd\7riyyos.

-^aXare
8

rai /SacriXei f)p,a)v,

\/mXare-

ori (Sao-iXevs 7rd(njs rrjs yr)S 6 6e6s,

^aXare

(rui/eroi?.
7rt

9

e/3acriXev(rei/

6 ^eo? eVl

ra

edvr),

upovov dyiov O.VTOV. I0 apxovTfs Xaoiv wvi\\&r\a a.v /zero rov ^eo ore ToO aeou ot Kparatot r^y y^s (rfpodpa
C 9 t6ere] t5are pr /cai K 10 avravaipuv (-vepwv T)] avraveXuv
. (<rvyK\.

o Ofos KauTjTai

eTry

A

^ART

B ab )]

o-u|^Xaa-ei

T

A
j

|

Ki/ptov] pr TOU
|

R

rou ^u

T??S

12 20

om

R

KU/HOS

Kope

R

|

R*
SEPT.

/cs Stich 23 22 ^ g)) Kuptos o Bgos ^R* 1 onsets TO TeXos om virep TWV viuv Kope TOIS wot? 3 Kupios] o ^eos ^aX/40s] + TW Aa5 4 A* eirara^ev ?vid Taj TroSas 5 auToi/] eavrov om 6 ai/aXay^w 9 e/3as. inc stich in o 0eos

A*

_

XLVI

(hab

Aa? m
<

11 ^eos] /cupios eos /cuios

R

7175]

om

7775

A

^ c a AT
-

ART

<rvvK\a.<rei
|

vudraoMai 2 pr vurjaofMai 2]

/cat

R

R

BAT A

A

ART
|

A

R

pr Travra
ii.

A AR

NART
I

R

|

Stich 16
2 ^2

BAT

(i<>)]

17

^

15

R

XLVII

I

*AAMOI

MZ
SI

aX/u.os
1

<5rjs

rots wots

K6pe, Sevrepq,

<ra/3/3arou.

2

Me yas
/

Kvpios

KCU alveTos

o~<pdpa

tv TroXft rov $eov
3
evpta>

77/ia>i/,

opei dyi o) avrov,
3

ayaXXtcfyiari Trdo-rjs rrjs yrjs
,

op?7
17

Stcoi

ra TrXevpa rov /3oppa,
1

TrdXty rov /Sao tXecos roti /zeyaXov.
4

X

6 0eos eV Taiy ftdpcaLV avrfjs yivaxTKerai,

orar dvTi\ap.(3dvr)Tai
5 ori
6

avrfjs.
r

iSou ot ^ao-iXfl?
ovra>s

<rvvr]x^ 1

a av
->

rJX^oa-av etrl TO avro-

avrol l86vTS

edavpacrav,
7

frapd^drjo aVy eVaXeu^traj/
(Kfl toftlvfS 0)S TlKTOVCTTjS.
f

Tp6fj.os

eVfXa/Scro avrav,

7

ev irvfvp-aTi

/3iai

a>

9

Kaddnp
cV

r)K.ov(rap.v,

avvrpfyfis TrXoia Qapo-eis. OVTWS eiSo/xev
rail/

9

TroXel

Kvpi ov

8vvdfjif(t)v,

6 6fos edep-cXiocxrcv
IO

avrrjv els rov al&va.

rov V7reXa/3o/iev, 6 ^eds, ro eXeoy (rov eV fieVco "xara ro o~ov, 6 ^edy, ovrcay KOI T; ati ea

Xaov aov.
is

10

ovopd

o~ov

em

ra

n

Trepara r^s
biKaio<rvvT)s

y^S"

7r\T]pTjs

f)

Se^ta o~ov.
12

12

ev(ppav6r]T(i) TO opos Stcov,
-

ayaXXtao"$a>o

dvyaTcpes TTJS evfua TWV xpi/iarcov o~ov, Kvpie.
2ia>j/

ai

at

lovSaiay

13

KV<X&)o-ar6

xai Trepi^dXerc avr^i/,

13

ev Tols Trvpyois avTrjs-

XLVII
js]

1 \f/d\fws... o-a/S/Saroi;]
\f/a\iJ.ov

ets

w5?j

KT
|

ro reXos i/ aX/tos 2 aiveroaQodpa
]

(ras ev Tratra (sic)

K

c

-

b
)

RT

r??

717

A

3 euptfw
opi?]

B

avid

opos

R
t<

eupifai

B* b

rw Aa5 A A opetl pr ^ART Trao-Tys
| |

|

\^a\fj.os

ez>

^ c avid
-

r7;s

7775]

Setw^ b^T
|

4

A

pr

A

5 /3aaiXets] + ry/s 7775 77X^00-0^] dn)\6ocra.v fcsA 7 VTreXa^ero 6 avrot] auro tSoi/res] tSores am&R vid T 9 etSo/xej/] tSa/*ejf 8 (rvvrpi^ei pr ai/raH aurous R av a a c a rou deov sup ras RT ey TroXet (i)...ets rov aiwva sup ras icat K 12 ro B* (-pr?s B ab ) ets R* 11 eTrt] om Stcn/ aX/ia TrXTipets c a eveSetwv T (item 13) a7oXXiao-^o;o-a I ] pr /cat opos] om ro RT 13 TreptjSaXere] 7reptXa/3ere N c a) om Kvpie K* (hab K ev
|

AR

apTL\a^averai a?

RT
|

/cat

R

|

A

A

A
t<

|

-

A

|

|

A

AT
|

1

-

ART

|

KART

|

&

|

-

274

AAMOI
14
I4

XLVIII 12
dvvap.iv avTTJs,

6eo~0
cat

TO.S

Kapdias vfi&v

els TTJV

E

KaTadieXeo-0e ras ftdpeis avrfjs, OTTOS av dirjyfjo-Tjo-Qe els yevedv eTepav.
15
lS

OTt OVTOS eO~TlV 6 6 COS
els

f)p.Q)V

TOV al&va not

els

TOV

ala>va

TOV alatvos.

MH
Ets TO T^Xos
2 2

TO?S

viols

K6/>e

\l/a\/ji6s.

A/covcraTe ravra,
eVcorioratr^e,

navra ra

fOvrj,

TrdvTes ol KaroiKovvTes rrjv
TO>V

3

3 ot

re yrjyevfis KOL ol viol
7rl

dvdpdnrwv,

TO aVTO 7T\OVO~IOS

K.O.I

7TVT)S.

4

4 ro

crrofjia p.ov

\a\r)o-i (rocpiav,

KOI
5

17

fJL\Trj rrjs K.apo ias p.ov o~vvO~iv.
TrapajBoXrjv TO ovs p-ov,

5

<\ivS)

els

dvoia) ev ^a\rr]pi(o TO TTpo^Xrjpd pov.
6
6

lva TL
T)

(poftovjJLai

ev

rj/Jiepa

rrovrjpq

;

dvopia

TTjS

TTTCpVIJS p.OV KVK\(00-l

/if,

7

7

ol

TreirotOoTfs eir\ TTJ dvvdfj.fi avTcov
KO.I

67TI TO)

7T\r)6ei

TOV 7T\OVTOV

CLVTOiV

s

do~\(j)bs ov \VTpovTai-

ov Saxret
9 9 /cal

TO)

6e<o

TTJV

Tip.rjv

TTJS

\vTp(ao-fa>s

TTJS

10
11

KOI

KOTriao~fv els TOV aZcoi/a,
oTt

I0

KOL ^crerai els TeXos,
"OTUV

OVK

o^eTai

KO.Ta(f)Qopdv,

idrj

o~o(f)ovs

O~KOVTO.S.

enl TO avTo avovs KOI atypvv diroXovvTat, KOI KaTa\ei\lfovo~iv dXXoTpiois TOV TT\OVTOV avTav.
12
I2

KOI ol Ta(f)oi avToiiv OIKICII
o-KT)vo)fj.aTa

avTwv

els

TOV aliova,
yaiotv avratv
r. /S. avT. TOUS atwi/as

avT&v
TO.

els

yeveav KOI yevedv
avTa>v

f7TK.a\eo~avTo
14

oj/o/iara
/3.

eir\

T>V

om

/cai

/caTa&eXecrtfe TOS

Nc a
-

)

j

KART Kope A

dirjyijffeadai

A
BA
29

avrr/s

X* (hab

/c.

Ka.Ta8te\<r6cu

ART

15 atwvos]

+ O.VTOS

iroifiavei

ijfjias

eis eis

Stich 28
|

a 2 Ta etf^] a e^?; sup ras 3 ot vioc] om 01 4 XaXT/o-^ B a (-o-tj/ B* b) 6 KVK\Uff-rj a 7 OUTWJ i] auTov A* vid 8 \vTpovrai] Atrr/>w) (OUTW| [w sup ras] rai 10 om XuTpwo-eTai] \VTpw<rr)Ta.L airrou] 6aiTW R* eauTOU a m OTI ^c.aA* 11 a0pw^ /cat avous (hab s))
i/

aAyUos]

RT

om T + TW Aa5

N 3O_RT

XLVIII
<7we<reis

1

om

TO TeXos...

A

A

T
|

|

A

A

|

A

T

T
j

<

T

Lv

T

KART

12

om

cun-aw 5

tf

c

-

a

T

275

S 2

XLVIII 13
B
3 /C.at

^AAMOI
V

TTapaarvve^Xrjdr]
avrols.
I4

fivOpUTTOS fV Tlpf] TOIS

^

O"Vvf)KV

KTTJVCO-LV

rots

dvorjTois

K.CU

avr77.

17

odos CLVT&V crKavdaXov auroiy,
ra>

KCU fjifTa ravra ev

ord/iart

avrwv

fv\oyrj(rov(rLv.

<W

$ai/aros Trpd/Sara eV aS?/ e$ej/ro, KCU Ka.TO.K.vpievo ovo iv avT&v ol evdels TO
KCU
77

7Tpo>i,

J3orj6fia

avT&v

TraXatw^Tya-erat eV rai aS?/

e<

TTJS

/xe.

V OTdV 7T\OVTr)(T7] xat orai/ 7r\rjdvv0f}
l8
ff

86a
atrr&>

rov

O"KOV

avrov
18

on OVK on

ev rc3 a.Tro6vr]crK.LV OVTOV XTy/i^erat ra Traira,

ovSe a~uv K.a.TalBrjo fTcu
19
f]

fyvx*]

avTOV ev

TT}

(0fj

Sd^a avrov. OVTOV fv\oyr]0rj(rTai,
77

19

orai/ e^o/xoXoy7)o~erat o~oi
20

dyaOvvys aurw.
20

fto-eXevo-ercu ecos -yei/eas Trare pcoi/ avrou,
ea)?

alavos OVK o^erai
&>V

(^)a)?.

21

(ivBpdiTTOS fV Tlpf]
irapa<rvvef3\Ti6Tj

OV (TVVr)K.V,
KTrjv(riv
Tols

21

Tots

dvorjTois

KOL

avTols.

M9
X
Acra0.
I

Kuptos

eXaXTio-ei/

*cai

cKtXfo-ei/ TTJV yrjv

r)\iov

KCU

ART

et in

A
T

$>]j-eu<r0iiffcur

c a 14 <TKav5a\ov O.VTOIS sup ras fc^ KTyvevt c a (hab SiaifsaXpa eyXoy^o-oixrtj/] evdoicr)crov(rij> ts ab a m /3o7?0ia 15 eflero KaraKvpuvawaiv Trot/xavet s)) c a avrwv in eK r^s 5oi?s inc stich ) eiraXaiwe-rj K* (TraXcuwtfTicreTCU vld c a 16

13

-

mg A

Tropeo-uj/ ep\-r)6rj a?
|

AT

KT

|

-

<

K

|

I

i<

^

-

AT

5ta^aX/ua 18 om on

77 17 irXovTyaei c a OUK...T; 5oa aurou (hab K ) Xi^erdt T ffvyKarap. B ^c a 19 e^o/ioXo7i7^(rerat K* aurou] pr rou OIKOU aurw] yuer aurou 21 ap0/)co20 aia^os] pr rou R* ^ x ) aurw] auroi/ (-yrjo-eTai Stich 40 B 38_! /criji/eo-t Trapeo-vvepXijdr) TTOS] pr /cat Aa5 XLIX 1 ^aX/uos] pr ets ro reXos 43 T 42 41
| | -

A

A A T om Xurpajo^rcu T Xo^Savei R A av^pWTros] pr o R* /cat] K a AT ab
B tfART
|
|

ART om
|
|

A*
|

|

|

c

-

b<*

R

-

R

|

|

|

|

KART
K
|

j

R

AT

J

|

RT

A AR
|

R

A

|

A<ra<f>]

OTTO] air

om

/cai

2

c- a

RT

276

AAMOI
2 3
2
e/c

XLIX

1

6

Siobr

17

36

0e6y

p(pava>s

avrov. evTrpeTT/a rrjs copaiorrjroy o 6ebs J^ficoi/, /cat ov
fjfi>,

avrov Kavdrj 9rvp evavTiov
4

4

avrov Karaiyly rov ovpavbv aVoo 7rpoo-KaXeVcrai
KOL
KV/cXa>

5

5

SiaKplvcu yqi avra) rovy 6(rtovff avrou, o-uj/ayayer
r?7i/
,

KOI

TOV \aov avrov.

6

6

TOVS- Sia.Ti0p.evovs rrjv $ia6r)K.r)v Kai avayy\o\)(TLv ol ovpavol TTJV 8iKaiocrvvr)v avrov,

avrov eVi

flvcriais,

on
7

#eos KptTTjs eo-riv.

7

a.K.ovcrov,

\aos

fiov,

<

*I(rpat]\,

KOL dia/zaprvpo/iai
cl/jii

o-ot-

6 6eos 6 6f6s (TOV
8
8
ov<

eyo).
o-e,

Trl

Tais Bva-iais (TOV e Xey^co
crov

TO 8e 6XoKavrco/iara
9
9

eVeoTTiov JMOV eVriv

Sta vravro?-

ov Se^o/zat eK rov OI K Ovdf K TWV 7TOlfJLv(0V (TOV

jo

I0

on

ep.d eo-riv
KTrjvrj

Trdvra ra

^pia TOV

ev rols opeo-iv KOL /3oes-

11

"eyvcoxa

iravTa ra Trereiva rov ovpavov,
e/^ov eo~Tiv.

KOI copaiorr/s aypov p-er
12
12

eav

7reivdo-co,
6/^77

ov
O~TLV

/AT;
rj

O"Oi

etVcoKill

yap

olKOVfJievrj
;

TO TrX^pco/ia

avTrjs.

13

13

/i^

<payo/iai

*pea ravpcov

14

^ al/xa rpayoov iriojjuu, ; I4 6vo~ov ra) ^eaS 6vo~Lav dlveo-eats,

KOL aTrdSoy
15
J3

r<5

v^iVrcp ray ev^as o~ov
1

Kai

eViKaXeo-at

/ie

eV

^fte pa

^Xt^ecoy, KOI e^eXov/xai

o-e,

KOI

6 $eoy
"iva

Tt o-v

8"7y?7

rd ducaico/xard
3

/xov,

c a Biaxpivai] pr row Trpoa/caAecr^Tcu (rot 7 6 avrov] + 5ta^ 5ta^aX/Aa 0eos] pr o c a o 0eos o 0eos l R* (hab 3 ) lo-pa^X] 1^5 (sic) diafJiapTvpovfJiai !^ b c a 13 10 dpvftov B^* c RT] aypov K on 0s 0~s aov ^ c a
|

2 Seiwv
|

T

evn-peireia
a^

B ab ^
4
|

ev0cu/a>s

AR

evai/rtoz
|

]
t<

evuiriov
-

RT

/carat7io-0o5pa

A
|

m s)
-

A

T

ART

|

|

^RT om

AT
-

om

R

A

T

|

-

-

A

|

<rou]

/*oi A

I

A

Trtw^ai

A

15 0Xi^ews] + crou ts a m 16 o 0eos] + 5ta^

c

-

a

AR
|

A

<

&>

8117717

(^X^ewffou) BK*?-b

T om

R]

XLIX
B
17

17
KOI
(rv

*AAMOI
dvaXa^dveis
e
e /3aAAes

TTJV

diaBrjKTjv

p,ov bid orop-aTos o~ov

;

8e fpio-r]o-as TrmSi ai/,

KOI
I8
i

TOVS \6yovs p.ov

(is TO. oTrt

eOewpeis /cXeVrr/v, avveTpcxes avrcp,
KOI /ierd

potx^v

TTJV

p.epida

vov

I9 TO

o-rd/ia

<rov

eVXedvao-ej/ KdKiav,

[

A
20

KOI

17

yXoxrcra crov irpuir\K.fv
KOTO. TOV d$(\(pov

Ka()r]fjivos

aov KareXdXeiS,
<rov

KGU Kara roi) vtov rrjs p.r}rpos
2I

eri

rai/ra firoiijO as KOL ecriyj/cra,
avofjiiav
a)

on

<rop.ai

croi

0/10109o~ou.
7rpdo~a>7roi>

o~e

Kat TrapaoT^O
01

a)

Kara

17

raOra,

7ri\avdavop.evoi TOV deov,
KOI pr)
/ze,
f)

prj
23

TTOTf dp7rd(rr)y

6 pvopevos.

6vo~ia aiVe o-eo)? Soao-et

Kat eKeT oSos

rj

Set ^co

aurco ro (rcoTrjpiov TOV

N
Ety
7r/)6s

TO rAoj i/ aX/^os auToy Na^av roi

ry Aauei
irpo^-qr-riv,

,

2 ei

r
el<rri\6ev

ijvtKa

irpbs B?;paa/3ee.
3

EX7/ordi/

/xe,

6

tfeoV,

Kara ro /teya eXed?
otKrip/xcov

o-ov,

Kat Kara ro 7r\r)6os reov

O-QV e laXet^or

ro dvo-

4

eirl TrXeioi/
KCil

7r\vvov pe dirb

TTJS

dvopias pov,

a7ro TTJS a/xaprta?

pov naBdpuTov p..

5

on
a"ot

rr\v

dvofjiiav p.ov eya) ytJ/cbcrKco,
f)

Kai
6

d/aaprta /xou fv&Triov p.ov ecrTiv diet ira Kai ro Trovrjpov (vunriov o~ov p,6vo) T) p,apTov ,
diKaicD0fjs ev Tols \6yois (TOV,
ra>

OTTO)? ai/

KOI viKTjo-ys fv

Kpivco-Qai

o~e.

ras 17 7rcu5eiaj> B ab e^e/3aXXes] e^e/3aXes fcs e^e/3aXas 19 SoXtoTTjra] SoXtor^ras c a R a hiat 18 /iot%ou T usque LXXIX ro b 1 21 avofj-iav] avope non inst B 20 KcmiXaXets R rijs fJirjTpos] 3 i + vel forte avofj.et.av ts c 3 ) Tr/ooawTroi ] rou irpoffwirov R c ^c a c b T 22 apTraa??] + ws Xewi R /u.?? 2] pr B (om K ) a/iaprtas c a K c a T rou ^ou BK* c b R] 23 60^0-77 T 77] om ?7 ou
|
|
X<>70i>s

-

i<

ART A

A

fc<*

|

-

.

|

|

<rov]

-

-

<rou

|

-

, fj

ov ^c.a

RT T_
|

R

|

stich 48

-jSeat)j

BR 46 K BTj^o-ajSee R
1

49

T

^

-

-

LI

|

Natfa/*

R*
|

Kr,p<rapee

3 otKTeip/Jiuv

278

L 21
7

l8ov

yap ev dvopiais
yap d\r]6eiav
fi8r]\a
KO.L

crvve\r]p.(pdr]v,
/xe
rj

KOI ev d/jLapriais iidfViyrtv
8

pr)TT)p

p.ov.

tdov
TO.

r]yaTrr)(ras,
rfjs

ra Kpvcpia

o~o(pias

<rov

edrj

TrXvvfls

fte

<at

vtrcp

x va
L
<ai

^a/coimeis

1

/ze

dyaXXiacrti/

evfppofrvvrjv

ayaXXtacrovrai ocrra reraTretvco/iej/a. II oi ro TrpocrcoTroi/ crov OTTO rail a7roo"rpe\//
KOL
I2 17 do-as

dp.apTia>v

p.ov,

rds dvopias p.ov e^dXei^ov.

KapSiav nadapdv KTIO-OV ev epoi, 6 6eos, 7rvfvp,a evdfs evKtuvurov ev rols ey<aTOis pov. I3 rou rrpoorwTrov crov, /*^ diroppfyrjs /xe OTTO
<al

Kai TO 7rvevp,a TO ayiov (rov
I4

p.r)

dvraveXrjs avr
(rou,

e/xoC.

a7rd5o?

ynot

TTyi/

tzyaXXiatrti/ rov

<ra>Tr)piov

15

lS

5iSa|a) dro/nous rds odovs
/cat

do
p.e

e/Set?
e

err],

(re

e

16 17

l6

pv(rai

aipdrcov, 6 Qebs 6 0ebs
rj

TJJS

(TWTrjpias /xov
(rov,
I7

yXaxra-d /MOV ra ^ftX?/ /iov dvoi^eis, /cat ro
dyaXXtdo-erat
l8

TJ)J/

8iK.aio(rvvT)v

*cvpie.

o"rd/xa

juov

drayyeXet

rr;j/

at-

18

ort tt r)Qe\r)o~as 6vo~iav,

edaxa av

oXofcavrco/xara OVK
19

vo-ia ra

e
/cat
TeTaireiva>p.evr]v

iav o-vvTerpip.p,evr)v

6 debs OVK. e

-

/,

Kvpte, eV r ^ evSoKta o-ov
c

ri]!/

SiaW,

KOI

oiKodo[j.r)6T]Ta>

ra ret ^r;

rore evdoKrjo-ets 6vo~iav

dva(popdv

<

rore dvotVovo-ti/ eVt ro dvoriao-rrjpiov o-ov

7

eKto"rjcrv
-

R

9 ucrwirw

R

|

10 17

o<rrea

Kc a T
TO a7to^

RT

12 eyKcuvurov

Xeu/cai ^^o-o/iat] ras aliq in ab ev/carots

J>

et ante

B KRT
?

B S
18

| -

RT

13

o-ou
|

^c a
-

KRT T avouruffiv T
|

/cupte

cum seqq coniung RT 20 om Kv/we K* (hab
Stich 39

(ro

ay. ffov

K* c b )
-

RX T
1

airopL\f/tjs

BR 40 T

K?

euSo/cT/cn/s c a Setwj/
)

T T

14 ff-ntpt^w 19
21

RT

vid

279

LI

I

*AAMO1

NA
Eis
TO
TeXos-

(rwevews

T
KO!

Aaveid,

2
ei>

raj
T<$

e\0e1v

AurjK

TOV
els

Idov/Aalov

dvayyeiXai

2aoi>X

KO.L

rov OIKOV

3

Tt evKavxa ev Ka/cta, 6 dvvaros,
dvop.iav oXrjv rrjv r)p,epav;

4

(i$iK.iav
a>oVt

f\oyio~aTo

17

y\wo~o~d (rov
e7roiT)(ras

4

vpbv cr)KOVTj[j.evov 5 rjyairrj(ras KOKiav vrrep

8o\ov.
5

aya6a>o"i>vr)v,

ddiniav VTrep TO XaX^o^ai 8iKaio(rvvr)v. dia\j/a\fjia. j]y dnrj eras Trdvra ra prjp-ara KaTaTrovri(rp.ov, yXaxro av SoXiav. 7 5ia rovro 6 deos KCideXel (re els reXoy

6

(KTtai
8

ere

KOL peravaoTeva-ai
e<

(re

OTTO

Kat TO pifafid (rov

yrjs

<avT(ov.

KOI o^fovrai dinaioi KOI (poftTjQrjo-ovrai,

9

l5ov

avTov ye\do~ovrai KOI epoixrtv os OVK eOero rov 6ebv ftorjObv avrov, dXXa e7rr)\7rio~ev eVt TO nXfjdos rov TT\OVTOV OVTOU,
KOL err
<ivQp<i>Tros

Kai edwafMtodr) eVi
I0

TTJ

/xaTaior^Ti OVTOV.
o"iK(o

fyu) de ca(rel eXaia
fj\7TLo~a

rov 6eovKaraKapTros ev TW eVi TO eXeos TOV 6eov els rbv alwva KOI

els

rbv

alwva TOV alwvos
11

e^op,o\oyrjo~ofj.ai croi els

TOV aiwra, oTt
(rov,

eiroir)(rag

KOI

vTrofjieva)

TO

bvop,d

OTI

xpr)o~Tov

evavTiov

reov

o~ov.

NB
Et s TO re\os, virep fj.ae\6
2

avvecews ry Aavet 5.
(LI]

Ei7Tfi

aCppav ev /capSi a a^Tov
CO-TIV

OVK

Oeos.

o~ie(pdeipav

KOI e^de\v^0rjo-av ev dvopiats, OVK eo-Tiv 6 iroitov dyaBov.

RT

LI
/xeXe%

ts

1 trwea-ecos] ^aX/uos 3 e7/i-ai>%a B ab

R
4

2 eiirev

R*

(eiireiv

Ra

)

|

vuftevov ere o ^fos

R R

6
|

a.ya.doffvvTjv

KadeXoi
7rXr?(9et

rou

K c a + o-ou RT
-

B cvid 8 om
-

|

7rX770os] ev

TW

^

c

a
(-^t)

T

6 Ta pTj/^aTa] om TO e/CTiXai Bb^ /J-eravacrTevaei /cat 1 fcvT 9 aXXa] aXX
|
|

T

e^rjKOvrjfjLevov] rjKovrjfjifvov

om auTW R A/3eiB bvid ^ c a RT T;KO|

-

Nc

-

a
|

T
c a
-

7 /ca^eXet

R*
|

RT
B
ab

(T/fT/fWyuaTos]

e<j>Ti\iricrev

T
^*
a

pr TO
|

10 deov i] K^IOU R Stich 19 B 20 K 17 R 21 T

T

eSyj/ayUW^?/]

ei>edvvafj,we-r]

K

RT
a

eTrt
|

11

eiroirjaas

BK c a RT]
-

2]
|

LII 2

die<t>8fipai>

BN*
|

c

-

b
]
]

e-rriT rjdevfJiaaiv

R

;

o ?rotw^]

om o KRT
280

a7o^oi

d^doLprjaav ^ RT + OVK eanv ews e^os R
-

eTrrjKOVcas

fj.ov c

AAMOI
3

LIII 8

6 flebs eK TOV

TOU Idelv

el

ovpavov o~iKV^ev eVt TOVS viovs TWV eo~Tiv (rvviwv rj CK^TJTWV TOV 6eov.
r]xped>6r](rav,

aV$pa>7r<0v,

B

eK\ivav, a/za

OVK
i

eO~TlV

7TOlS)V

dyadoV, OVK
ol

0~TLV

C(i>S

VOS.

yv QMTOVTCU, TrdvTes
O"6oVTS

epya6p,evoi

TTJV
;

OL

TOV \O.OV [AOV /SpOXTfl (IpTOV

dvopiav, TOV 6fOV OVK 6776-

6

fKfl (poj3rjdr]o~ovTai. (pofiov ov OVK
OTL 6 deos o*i0~K.6p7rio~V oo~Ta

rjv

(poftos,

KaTTjo-xvv6r]crav, OTL 6 6ebs f^ovdevwo-ev avTovs.
7

TLS 8o}O~6l

K

2iO)I/

TO

O~(i)Tr)plOV

TOV

lo~pa.T]\

,

ev

T<B

aTrocrrpe^ai Kvpioj/ TTJV at^^-aXcocrtav TOV \aov avTOv
la/cco/3
/cat

ayaXXtaorerat

v(ppavdr)O-eTai

lo-pa?}X.

Ei s TO TeXos, ev
rep

V/AVOCS

awecrews
Kal

T<$

AaveiS,
rig
y/uuv

e\6eiv

rovs

Zei<t>aiovs

elirev

OVK
3

I8ov AauetS K^KpvTTTai Trap
p,e,

O

6eos, ev TOJ ovop-aTi o~ov o~S)o~6v

KOI ev
4

TTJ

Svvdp,ei o~ov Kplvov p..

6 6eos, flo~dKovo~ov TTJS Trpoo-evx^js p-ov,
eva>Tio~ai

TO.

prjp-aTa TOV o~Top.aTos p,ov.

5

oTi aXXoTptot eTraveo~Tr]a av
/cat

eV

ep,e,

KpaTatoi e^rjTrjcrav TTJV ^vxyv pov ov TrpoeOevTO TOV Sebv CVWTTIOV avTa>v.
6

ldov

yap

6 6ebs (Bor)6el /xot,
dvTi\r)p.TTTa>p

Kat 6 Kvpios
7

Trjs

^vx^s

p.ov.

d7roo-Tpe-^i TO. /ca/ca TO!S ex&pois pov ev Trj d\T]Qeiq o~ov eo\66pevo~ov avTovs.
6vo~(t) (rot,

4
-

a/ta

B^ c a RT]
OJ/TCS

B^ c a RT]
-

eiri

RT

xp-nv-OTrjTa
(Ka.T<uff9.)
|

X*

TO avro X* ifxpeuae-nffav B ab T 5 eadovTes B^* c b ] KareffdovTes
\
-

Kc a
-

Ka.Te<r0i-

jfywo-et]

fir]8ri<TOVTai

BK*
7
0i?

c- b

pr

ev

ov]

w
|

RT
ab

]
c a
-

e^o^ijffcaf

T Kc a T
|

^eov

B^ c a ]
-

-

edei\ta<rav

R
T

Kvpiov
|

K* R 6 0oc a 0o^ov] 0o^w K TJ
-

SeiwvT
t<

T

Kuptov] TOV
enreiv
/toi

Ra T
|

|

a7TO(TTpi//ai] eiriffTpe^ou

Bb

t<T

2]

T

B ^RT TW 3]
R*
|

Stich 15 TOU

BX

R

16 17 3 Kpwov] Kpiveis

R

eiriffrpttyev [sic]

R*
|

|

4 T^V irpovevxyv

R*
pr
281
ev

5 ou] pr

/cat

N (xpeivis) T K c a (om ts c b)
c
-

LIII 2 Zt0eovs
yue
-

a

-

RT

7 Ta

/ca/ca] irovripa.

TOIS ex^pots]

R*

j

e%o\6pev<rov

KR*T

LIII

9
eofjio\oyr)o~ofj.ai
ro>

^AAMOI
ovop-ari
om>,

on dyadov
9

y

ori en

7rao~r)s

aAt^eooy epvfra)

/ie,

KOI ev rois e^dpots p.ov erreldev 6 6(pdaX[j.6s pov.

NA
Ets TO r^Xos, iv u/xvots
2

avveffws

raj

Aaiei5.
(i-1

Eva)ricrai, 6 6eos, rrjv
/cat
IJ.TJ

TT

poo~ev^r]v p,ov,

2

VTrepidys TTJV derjaiv p,ov,

eXvirfjdrjv
4

ev

rfj

aSoXfcr^ta p.ov,
/cat

/cat

erapd^drjv
4

a7r6 (pcovrjs e^dpov

OTTO

dXfye&s d/xaprcoXov
KOI SetXt a ^ai cirov e7rerreo~ev

S
J7

Kapdia pov eTapd^drj ev
7 /cat

e /xot,

5

eiTra

Tty

Scocret

/iot

rrrepvyas

coo-el

Trepio-repds,

/cat 7

8

t5ou efjidKpvva (pvyadevwv,

/cat

TjvXicrdrjv

ev

rfj

cpr^o).

8

10

KaraTrovTifroVy

on

p.e drro oXcyo^v^ias Karatyidos. 9 KOI K.ara8ie\e rds yXaxrcray avrwi/, 10 eldov dvofuav KOI dvn\oyiav ev rfj noXei.
<al

TOV crat^ovrd
Kvpie,

K.al

VVKTOS KuxXcocrfi avTrjv eVt ra
/cat

Tei-^r]

avTrjs,

n
12

avop.ia

Trdi/os

1

eV
/ie<ra>
e<

I2

aurijs

/cat

a5t/ci a,

Kai ou/c
I3

ee\nrev
6

ra>v

7T\aTCia>v

avrrjs

KOTTOS KOL SdXoy.
13

ori

ei

e^dpos wveiftto ev
ft

p.e,

VTTT)vey<a

av,
eKpvfirjv

*cai

p-io-wv

eV

e /ie

efj.cya\opT)p,6vii<Tev,

av

CTT

avrov.
/J.QV
14

15

)yep,<ov p.ov KOI yvdxrre eVt ro avrb eyXvKavas e&ecr/iara, eV TOV Seov e7ropevdrjp.ev ev 6p,ovoia.

6s

1

15

ro>

otKO>

e^tSej/
e/ie /cat

T
roi

e/caXu^e^ (e/caXu^e

Stich 15 B^T 16 4 avofjuat K T 5 c/ue] + (6) 0o^3os a?b? B (r/roros B a?b?m e inf
c-a
)

pr

/cat

R

|

<roi]

+ /ce

fc<T

+

R*T
)

Kt;pia>

R
/fat

9

R

LIV
T/>o/ios

3 a5o??X^ej etTra]

/te
c

KRT
9
roi>
|

7

ws
|

fcs*
|

6v

(iroXt
/cat

K T Kc a
c
-

(wcret

^

c a
-

8 e/tta/cpwou
O.TTO
-

R*
10 t5ov

a

/carat7t5os] pr

a

i<

T

^T

o-w^ojra] pr

-

)

11

KVK\w<rr]

T

|

K

c

-

a

T

|

Troi os]

/COTTOS
|

fc^RT
-

13 exdpos] pr o fjuo-wv] + fjie c a T s] pr /aot K*R* + /uot N

R

RT
|

aim?? i] ffavT7]s B* (aur. B 12 ee\eLirei> T /COTTOJ] 14 yvwara ^ c a RT
|

ab

TroXet] 777 ai D/Ata] )
|

TO/COS

K c a RT
-

pr

-

15

^eoi;] /ci;/3toy

R*

282

AAMOI
16
l6

LV
KaTa^T(oo~av
els

2

e\deT03 ddvaros

eV

avTOvs,

/cat

adov

5)VTes

B

on
17
I7 e
yo>

rrovrjpiat ev rals TrapotKiais
K.al

avTwv ev

p.eo~(o

avTa>v.

Trpbs TOV 6ebv e /ce/cpa^a,
/cat

6 Kvpios elo~rjKOvo-ev p.ov.
8i^yrjo-op.ai-

18

I8

eo-rrepas

Trpeot

/cat

p.eo~r)p,j3pias
1

19

aTrayyeXa), KOI elo~aKOvcreTai rr/s (patvrjs /MOV. I9 eTat eV elprjvr] rrjv "^fv^rjv p.ov drro eyyi^oj/ra)!/ Xfrpa>o
ra>i>

/not,

ort eV
20
20

TroXXoTy rjcrav crvv
6

ep.oi.

eio"aKOvo~erai

^eos

1

<al

raTreii/coo ei

avrovs

6

V7rdp^c>)v

irpb

ou yap eVrti/ avrois avraXXay/Lia, Kai oiK e(po^drjcrav TOV Oeov. r^ rr\v X ^P a avr ^
e>1/

av
dip.epio-6rjo-av

TYJV

diadr]KJ]v

avrov,
/cat

opy^? TOV irpoo-Q>7rov avrov, f) KapSt a avrov r)7ra\vv6r)o~av ol Xdyot avrov vrrep eXaioi/,
OTTO

<at

avrol

el

23

^eTripi^ov eVi Kvptoi/ nyi fj.epip.vdv ov els TOV alS>va o~d\ov
da>o~ei

o~ov,
ra>

<ai

atros

1

ere

StKaiw.

24

24

crv

e,

6 ^fds , Kord^eis O.VTOVS els (ppeap dia(j)dopds
1

avdpes

<al

aip.d.T<i)v

doXioTTjTOS

ov

p-rj

rjp-epas
eya>

avTtov
0-6,

Se eXTrtai eVi

Kvpie.

NE
Et s ro TAos,
fj.efj.aKpvfj.fj.evov

virep TOV \aov TOV dzro TUV ayiwv

ry AauetS

et s

Kpan]cra.v avTov ol
2

d\\6<pv\oi

ffTrj\oypa(piav, b ev Fed.
^ie
p.e.

EXeT/crdj/ p,e,
TJV

Kvpte, ori KareTrarT/crci/
f)p.epav

avdp&iros,

7ro\ep.S)V

e6\i^ev

17 eyw] + 5e Trov-qpia. KaTa^aiffav 18 cnrayye\w] pr /cat ^^ a RT eto-a/coucrerat] + Kuptos R* R o 0eos] Kyptos R* om Sta^aXyaa T /cat -2] ort T etfTa/coucrcrat] + p.e om eeTeivev rt]v x ei P a &VTOV K* (hab e^eTivev Tt]v %. a. K c a ) om e/Se^r;Xwcrai TTJJ/ 5. avTOV ^* (hab K c a ) 22 5iep*epicrd r](ra.v\ pr /cat ^ Tiyyiaav at napdiai T auroi; 2, 3 B^* c b R*] aurwi ts c a T 23 e-rripp^ov B ab R 24 /carats T -rj/juffevcnv eXTrtw e?rt ore Kupce] /ce eXTriw Siadpe^-r) T
16 eXtfara;
-

b^^T + S?; T
|

^* (om K c a)

R

|

R
|

|

R

KRT

|

20 21

|

-

|

-

|

-

-

|

|

R

|

|

e?rt (7ot

^c a
-

eTTt ere

42

K

45

R

53

T

eXTTtw Kupte

K* c b R*
-

eXTrtw

e?rt

<rot

/ce

T

LV

Stich 40

B

2 Kupte] o 0s

283

LV 3
o H

AAMOI
f\6poL
U.OV

O\T)V

TT)V

T)fJ,fpaV

OTTO

V\JSOVS 3

OTI TroXXot 01 7ro\ep,ovvTS /if
eyo) Se CTT\ crot eATTio).
s

4

(po

eV TOO eV

$eo>

T<a

6f<p

eVaiveVo) TOVS \6yovs p*ov oXrjv ov <po/377$r/cro/Mni rt 7/XTrio-a,

TTJV

yuepav

6

o\rjv TTJV T]p.cpav roiis

\6yovs pov

e/

Kar
7

CIVTWV e/xou Trarres 01 SiaXoyicr/xoi
/ecu

ets

KO.KOV.

7rapoiKr)<TOv<Tiv

K.aTaKpv\lsov(riv
rfj

avTol TTJV irrepvav p.ov (pv\d{;ov(Tiv, Kaddnep vnep-eiva
tyv x fi
s

pov
crclxrets

inrfp TOV p.r)6evbs

airouy,

eV opy^ Xaous
6 ^e6y,
9

Ti7i

Ca)J7 I/
/iou eVcoTriov

a ra 8a*cpua
10

crou

a>s

/cai

eV T^ eVayyeXi a

(7ri(rTpe\lfov(riv

ol

e

\6poL

p,ov

els

ra
(re

OTTtcra),

10

(V

77

ai/

Tjp-epa

eViKaXeVaj/iai

ifiov
"eVi

ft eyvcav OTI Oeos p.ov

Q-v.

ra)
7Ti

$ea) aii/eVa)
ra>

p^a,
Xoyov.
v%ai as CZTTO^CDO CO
JLOV t

IL

^eo) aiJ/eVo)

12

67ri
13

TO)

^eai rp^TTtcra, ov (poftr]dr]o-op,at rt Troirjo-fi poi avflpwrros. 12
fju)i,

ev

6 8e6s, ai

alveo~e(i)S

13 14

J

*OTI

pvo~a) rrjv

^n)X^ v
p>ou

eK

Qavdrov,

xai rovy TrdSay

TOV cvapea-Tr/o-ai

e^ oXia d^p.aTos, IVWTTLOV TOV dcov ev

(pa>T\

^coi/rcoi/.

4

<t>opi]dt]<TovTa.L]

3 ort ToXXoi ot TroX. fj.e airo wfiovs Tj/iepas e?ri ov (f>o^rj6r)<Tofj,at ts c a
-

^c a T
<rot

(distinx ante
eTTi
(re

O.TTO

T)

T

|

eX?r. eTTt o-ot

2]
-

CTTI
-

T + Kupie R ^RT ^ew 7] w
|

^ c a RT

BUs* c b RT]
|

/ca/ca

Kc a
-

9 fw^] WT?* sup ras R 1 c a c b (om ts ) pr rore K 12 ^ew 11 2] /cw KT
| -

TTJV

^vxnv

bi c

-

a

RT

5 ev T] e?rt R J om oX?;^ r??! T/yaepav 6 KO.T efjiov ] pr /cat R* X* (0w N c a ) 7 aurot] aurou (c praec coniung) R* 8 /x.TjSej OS R /J.T)OevoffWcrr]s T 10 om /tou i R* (hab R a )
| |

eXTrtw]

X?r.

K
6f

^T
|

J

/ca/cov

|

-

eiri<rTpe\}/w<nv

T
-

|

^eos /xow
b
-

et
<ru]

<rv

et

o ^eos /xou

R

6>eo>

B^

c-a

R

fwvs /iou OTTO 8a/cpvwv

B ^R* 14 + aot KR*T B b vid me inf ^ c a (ras K c b RT_[ c a RT TOV 6eov B^* c b ] icu evapevT-naai] evapeffrrjau ^ Stich 26 B 25 K 27 RT
I

RT] KW K*
)
-

atvecrews]

cppv<r<a

|

(

)

13 at euxat] om at dararov] + row o(f>6a\a TOV cf] aTro ^=- RT
|

-

Bv

Kc a
-

|

Kuptou

RT

284

^AAMOI
NF
Ei s TO Te\or
ypa.(j>iav,

LVI II

ev

T<

M avTOV
Saoi)\

8ia<f>0dpris

rf>

AavelS

eis

aTrodi8pdffKei.v
et s

aVo

6 6eos, eXerjo~6v
OTC eTTl (TOl TTeTTOlQeV
r]

p.e~

^V%r]

/1OV,
\7Tl(t)

KOL eV
ea>s

TTJ

CTKta TCOI/

TTTCpVyCOV (TOV
,

ov TrapeXOrj 77 dvopia. 3 KKpdop,ai TTpOf TOV BfOV TOV V^LCTTOV ^eov rov vepyeTr]o~avTd /xe.
r6i>

,

4

e|a7reVreiXei/ 6^ ovpavov KOL eVcoa-ej/

/xe,

edaxev

els

ovcidos TOVS KaTarraTovvTas p-f 6 debs TO e\eos O.VTOV KOL TYJV dXrjdeiav aurov,
JMOU
e/c

/Lteo-ov

<rK.vp.va>v.

viol
/cat
6

dvdpa)7ra>v,
77

ol

odovTfs avT&v OTT\OV KCU

v-^<adr]Ti
,<ai

yXaxrcra avTwv fjid^aipa o^eta. eirl TOVS ovpavovs, 6 deos,
TTJV yr}v
r]

eVt Trdo~av

86a
JJLOV,

o~ov.

7

Trayi8as riToipao-av rot? TTOQ-LV
KO.I

Trp

KOI eveireo-av els avTov.
s

td\j/a\[j.a.

eToifJirj

r)

KapSi a
f]

/xot,

6 ^eds,

Kapdia

juou,

aVo/zai KOI

i,

-fya\Tr]pLOV

nal KiOdpa-

opdpov.

u
n

LO

eop.o\oyr]O~op.ai
v^aXa)
"ore

o~ot

ev \aols,

Kiipie,

o-ot

eV edveo-iv
ea>s

epeyaXvvdrj
Kdl eas T(&V

TU>V

ovpav&v TO eXeos
17

(rou,

ve<peX)V

dXrj&eid o~ov.

1 cur 0818 patrKeiv OVTOV R* 2 ?; 3 TOV v\l/icrToi ] om TOJ c a 4 TOV /caraTraroi j Tas bs* (rous /caraTr. fc^ ) o-aro B b KR* vid OTT\OV BK* c b oxXa K c a
TKta

LVI

Ra

)

R om
|

^v^v ^
TOJ

|

TT; 0-/cia] cr/ceTr?/

R*

(TT;

2

R*
|

om
b^

Stai/ aXyua

K

-

-

-

|

Trayida
Aiat

B
i/

?

T

(ras

s) ^s

c

-

a

RT

]

RT
^

|

/u,e

2] + 5tai//aX/x,a
fc$
|

5 eppu-

|

rots

Trocrti ] TT/I

$v~)Cnv
trot

om

|

aAw] + croi
<rov

ev TTJ 5o^7? /*ou is*
ve<f)e\wv

(om

c a
-

)

11

77

aXyQeia

ews rw^

^

Stich 30

BK

7 Tra^Sas (Tra/ctSas fc^*)] 8 acrwStai/ aA/za vLd 9 Kidapa] Kipapafi.

T

R

26

R

29

T

285

LVI 12
B
I2

^AAMOI
7T\ 7rl

V\l/(t)QT]Tt

TOVS OVpdVOVS, 6 6f6s,
TTJV

/cat

ndo-av

yfjv

17

Sd^a

crov.

NZ
Ets TO r^Xoj
et y
2
fj.i)
5ia<t>6tipris

ry AaveiS

<rTr)\oypa<j)iav.

Ei aX?7$a)

apa

diKaiocrvvTjv XaXeire;
ol viol
TU>V
dv6p<uir<j>v

evflela npivfTt,
3

;

Kai

yap eV Kapdiq avopias (pyd^ecrdf cv
aSuaai/ at ^Ipes
vp.u>v

rfj

yrj,

a"uvTr\fK.ov<Ti.v.

4

dTTT]\\OTpLO)6rjcrav ol apapTtoXol OTTO fMrjTpas,

Tr\avT)6^o-av OTTO yaa-rpos, e XaX^o-ai/
5

6vp.os avrols
O)CT6i

Kara

rrjv

6fj.oia>o~iv

TOV
o<pea>?,

do~7TidoS KOXpTJS KO.I (3vOVO~T)S TO. S)TU

re
7

<pappa<fvo[jifvov

irapa crofpov.

6 6ebs (rvveTpi^ev TOVS oSdi/ra?

avruv ev

ra>

o-rd/ian avT&v,

ray p.v\as
s

TU>V

Xedvrcoj/

o~vveO\ao~v Kvptos.

eovo (V(t>dr]o-ovTai wy
(i)o~\

vScop 8icnropev6fJ.fvov, fvrevel TO rd|oi/ avroi) e
K.r)pbs

9

6 TaKfls

eVeTrecre Trvp,
I0

xat O^K fl8ov TOV rj\iov.
d<dv6as

7rpo rou (rvj/eivai ray
r^j/

vpwv
opy^ KaraTri erai vpas.
ao-e/3coi/.

10

pdp.vov, axret

^"ojj/ray,

oxrfi eV

ll

(v(ppavdr]o-eTai diKaios OTUV

idy

KO~iKr)(riv

n
12

ray ^elpas avTov vfyfrai *v rai ai/iari ro a/j.apTa>\ov. 12 Kai eptt av6pa>iros Et apa eWiv Kaprrbs rw SIKOIO), apa eorlv 6 dfbs Kpivotv avTovs lv TTJ yfj.

HRT

LVII
vere

RT om RT airoi;s t\ a T iSo? T ^ a T v/xas] aurous KR
B om
i. |

01 wot] ot 3 avofjuav R* (/cpwercu B*)] Kpivare 6 fia-aKovcrarai eTraSo^ros crvfJ!.ir\eKov<nj> 0a/)/xa/cou re] <apai B ab oi ] <f>apfJLaKvo/j.evr} !^ c a 7 <rweTpi\Lev~\ 0ap^ia/ceuo/iej ab K c a rw/ R* Kvptos] pr o c a (om K c b ) 9 o c a o tf c a eTreTrecre BK*] etreireaev eireo-fv + e7r

B a?b ^

1 ^77 dia^eeipv

rw

Aai/eiS

ts
| j

AaueS
|

T

RT
|

B om RT
-

2 eu^eias

B ab
|

/tpi|

R

T

R RT

|

-

-

|

RT
| |

-

|

R

-

t<

T

c

?ri;p]

-

|

10

ffvveivai (CTVVLV.

c

-

|

R*

12

om

et

R*

11 Stich 22

om

aveBuv

XT

B*)]
I

<rvi>iei>ai

B ab

r?;

BKRT
286

TOU auaprwXoul

om

papvu
rou

St

AAMOI

LVIII 12

NH
Ets TO T^Xos
/i?)

diacfideipris

T<

Aaveld

els

(TTTJ\O-

ypacpiav, oirore airecrTeiXev SaouX /ecu ecf)^\a^ev TOV OLKOV avTov TOV 6ava.TU<Tai avrbv.
e
e*c

TCOV

e^pcov

p.ov,

eos,

KCU
3
pv<rai

<

TCOV
<

p
$~

e /Lte Xvrpoocrai rS)v epya^ofjicvcov rrjv dvopiav,
e7ravicrTavop,eva>v

eV

/j..

KOI
4 ort

dvdp&v

alfjidrfov

(racrov pe.
/zou,

I8ov edfjpevcrav rrjv

"^v^v

epe KparaioiovTe TJ dvop-ia p,ov ovT TI dpapria p,ov, 5 avev dvop,ias 8pap,ov KOI KarevQwa.

eTredevTO

eV

e^yepdrjTi
6

els

o vvdvTrja LV fiov KOI

i Se,

Ktu

Kvpie 6 6ebs rwv fivi/a/zewv, 6 0os Trpoor^es TOV 67rtcrKe\^ao-^at Trdvra TO. 0vr),
(TV,

p,rj

oiKTciprjo-ys Trdvras TOVS

epya^opevovs

TTJV

avopiav.
KCU

vcrtv

els

ecrirepav
TToXlV.

<a\

\ip,a}ov(riv

cos

KVCOV,

KVK\(i)(rOVO lV
8

tSov

drrocpdey^ovTai ev TO) crrop-aTt
ii

avTa>v,

KOL pop.(paia lv

Tens ^ei Aeo
OTI TIS fJK.ov(rv
;

avrcav
(TV,
TO.

9

KCU

Kvpif, e/cyeXacrj; avrovs,
edvrj,

fov8fvd)(Teis irdvTa

TO KpaTOS p.OV TTpOS (T (pvXdgcti, OTI 6eos dvTiXf)p.7TTa)p p.ov el.
6 $eos p-ov, TO e\eos avTov 7rpo(p0d(Ti
2 p,r)

p.e-

6 dcos p*ov Set ^ei p,oi ev Tols e^Bpols p,ov.
aTTOKTfivrjs avTovs,
$iao~K.6pTrio-ov
\ir]

TTOTC eTriXddcovTai TOV vop.ov crow
Trj

O.VTOVS ev

(Jvvdp-ei

crov

Kai nciTayaye O.VTOVZ, 6 virepaqrTri(TTr]s p.ov

nvpie.

LVIII
(om
c a
i<

)

|

1 eicrTr)\oyp. o 0eos] +
77
|

yiioi>

o/xapna]

otKTtpT/creis

c a R* 5 KOLTyvdwa T 6 pr TOU N RT T om dta\^a\fj.a T 7 T Xifj.u^iocriv T c a c b KVK\ucrucriv T 8 a7ro00e7oj Tcu] pr auTOi ts T 9 e^(ras tf T 10 ^eos] o 0s K*R o ^s K c a (om tru ^ c b T om T /*e] /*ot R* 8etfet] 5^7? T 12

om

B* (eis ffTrjXoyp. B ab R 2 ^* (om K c a ) eTra.viffTaiJ.evwi>
)
|

efeXou
T$ b
l

RT
)

yue]

+ Fe X* KRT
y
-

I<r/>a7/X]

eiri.crTp\l/u<riv
-

|

-

cri;

-

-

)

|

|

|

LVIII 13

AAMOI
1

B

^dfjMpriav o-rd/zaros aurau/, \6yov ^eiXe coi/ avrfov,
KO.I

13

O~VV\T] p.(pdr)TO)O-aV

fV

Tfl

V7TpT](f)aviq a.VTG)V
I4

KOL e
If

T

o~uj>reXat, dpds Kai ^/ev8ovs diayyeXrjo-ovTai lv opyfj ofireXeias, KCU ov fir) VTrdp^ovcriv^ Koi yvo)O~ovrai on 6 debs TOV laKco/3 Seo-Trd^ei Treparooi
ra>i>

14

rys
13

yrjs.

Sta^aX^a.
els

7ri.(rrpf

\l/

ov(TLV

fcrrrepav

nal

Xip.d>ov(Tiv

u>s

KVOOI/,

KOI

15

TOV (paydv,
eav
eya>

i

fie

^opTacrdaxriv, KCU yoyyvcrovcriv.
rfj

8e ao-o/Liai

dvvdpei

(rov,

17

Kai dyaXXiacro/xat ro Trpcol ro eXeoy o~ov

on

yvr)6r)s dvTi\rjp.7TT(t)p fiov KCU KdTcKpvyr) ev rjfj-fpa $Xi\^ecos os /xou, trot -v/^aXaJ, 6 0eoy /iov
>

.

18

ori dvTL\r)p7TT(i)p p.ov

et,

6 ^eoy /iou, ro eXedy ftou.

NO
Eis TO T^Xos*
TTJV

rt ei s (TT7;Xorot? aXXotco^Tjcroyu^ots, 2 oir6re t et s SiSaxV?
/cat

n

WLeffOTTOTa/jdav Sup^as
/cai
eirt(TTpe\j/fi>

r^v

~2,vpia,v

2w/3cxX,
T7]i>

IwajS Kat e-jrara^fv

rutv
3

O

0eos, arrcoo-a) 17^10? KOI

4

o~uvfO-io~as rr]v yr/v
tatrai

Kai o~vveTdpaas avrrjv
avrrjs,

ra a-wTpip/jiaTa
Xa<

on

O~a\vdr)o-ai

.

S

e5ei^as

r<5

o~ou

ir6rio~as

f)

/nay olvov
<po(BovfJi.Vois

T

^e Saxay

roiy

o~e

crrjfJLeiaxriv,

TOV

(pvyelv

diro 6

7rpoo~o)rrov

TOOV.

8i.a\{/a\fj.a.

13 a/^apria

^c a
-

TUT

R

(-nav

^c b
j

)

RT

|

Xo7os
trui

I

crv\\ r)iJi(f)6 .

B ab

fc$

14

e<T7roet reXias B* (-Xetas B ) virapov<nv (v/ia. R)] virap&aLV t\T ^ c b) 16 eav 5e] raw Treparwi/] pr /cat K c a (ras rou Iaccaj/3 t\R

ab

T

(-70^ K ) TeXetat] ev crwreXeia
c- a c
i<

b

RT

|

%eiXewv] pr
c a
-

fc$

RT
|

<rw|

-

-

|

/>-

R

+

/JI.T}

Kc a R
-

go ^c.bj T7^^
o 0s
ert
t]8

17 TT; Swa/xet] TTJV Swa/mew (sic) ^ yoyyva-ua-iv dvva.fj.iv ^Xti/ ews] + p.ov KR* Karcupvyi)] + (JLOV
|

R

c-a

R

R

(ras v

i,

18

R
N

nov (i)
|

^

c a
-

R

|

|

ort]

+o

6s

K

c a
-

eiffT-rjXoyp.

B*

(ets ffTijXoyp.

4

ecraXei^T/

^R

6

LIX 1 Stich 39 B^ 40 R B ab R* 2 2i;ptas] Sv/Jtai/ R Sw5e/ca] om Sta^aX^a T

R

|

om om

)

|

288

*AAMO1
7

LX 6
B

OTTO)?

av

pVO~6(0)O~lV
rrj
o"eia

01

dyOTTIJTOl CTOV,
KO.L

treocroj/
8

crov
TO>

eiraKOvcrov pov.

6 $6O

\d\r]O v cv

a-yio)

OVTOV

KCU
f/Mos

TJ^I/

KOiXaSa

rcoi/

crKrjvatv
e ftds

$iap.Tpr)(r<t),^

I

T

earn/ FaXadS, KCU

eVrti/

Mai/ao-a-J7,

rrjs

Kpa\r)s p.ov

\7ri8os
.ov,

T

rs
ov^t

nfi
(ru,

jj.e

(s iroi
idovpaias
;
;

TLS 68rjyT)(ri p,f ecos TTJS

6 #eoff,

6 aTrcoord/zei/off ^/xay

Kal
oi>x\

e^eXeuo"?/,

6 deos,

ev rat? 8vvdp.artv

dos

fjp.lv

$or]6eiav ex

dXtyevs^
8vvap.iv,

xat /zarai a (rtorrjpia dvdpw-rrov.
eV 5e re5
$<

Troirjo-OjjLev
^ov8fv<)(rL

Kal avros

TOVS

Et s TO reXoj, e^
^EtcrctKovcroi
T/^y

UyUj/ots

ry Aaue/5.

!

p.OV.
3

a?ro rail

TTfpdrav

TJJS

yrjs

rrpos

(re

eVexpa^a, eV

TO>

rfjv

Kapdiav

p.ov.
fte,
fJ-ov,

(v

TTerpa v\lsa)(rds

Trvpyos lar^vos diro TrpcxrcoTrov c^dpov.
5
7rapoiKr)<ra)

eV rco

<TKTjva)p,aTi

a~ov

els

TOVS a
crov.

(TKfTracrdfja op.ai ev

CTKITT)

TWV Trrepvyav

OTI tru,

6

^6Off,

ela ^KOva as

ra>v

7rpoo~ev^S)v p.ov,
<rov

fdwKas K\T]povop.iav rols (poftovp,vois TO ovop.d
8 a/yaXAtaa-UY-icu
Tijj

T
-

9 Maj/ao-orT/s

fcs

c-a

R
^

ISov/xataj
ovx>.

]

ef ISouyCiata

R

j

/ycunAeus] pr o
rj

R

10

e?ri

11

12

]

ou/c

K c a RT

14

om
c a
-

ns 1} pr
5e
c- a

Kc a
-

R

(ipse fort del)

Stich 26

LX
pr

RT B^ 27 R
2
etcr|

1

TW
J

+

Aai;ct5] pr i/ aX/xos ab bsRT o ^s

b^RT

B
6

(../ios

|

TTJ

T
t<*

TTJ

Trpoaeux?/
Bt<

NRT
TTJS

T: quae

rw^ irpoffevxwv
ts
1
)

]

praecess perier) 5 om 5ia^aA/ta T TWV evxuv irpoffevx^
#>*

RT
T

(T/teTri;]
|

o

OJ/o/ia

(TO o^.
II.

SEPT.

289

7
7

AAMOI
f)p.(pas
e<p*

r)p,epas /Saa-iXe coy

Trpoardrjo-cis

CTTJ

avrov,

ecoy r)p,pas
8
ia/zi>er

els

yfveds TOV ai&va

<a\

yeveds. eVcoTrtoi/ rov deov
e<r)Tr)o-fi
avra>v
;

\fos Koi d\T)6ftav avrov TIS
9 ovTd>s

^aXai

ra>

ovofiari
/J.

<rov

fls

TOV aicova rov
f)p.epav
e

atcoi/oj,

TOV d-rrodovvai

TCIS

fv%ds

fjiov

AA
Ei s TO rAos, virep
ra>
e<

Idtdovv ^aX/ios

ry Aauei 5.

avrov yap TO 3 Kal yap avTos 6 deos
Trap

crcor^ptoi/

/xov.

p.ov

<a\

(rcor^p p-ov,

ov
Trore

ov
e

.f

aaXev^aj eVi
;

7TLTio~
TTtlVTfS

avpwirov

>v

e/3ovXevcravro aTra

edpap-ov ev bfyff
r<3

ard/iart

avTa>v

evXoyovcrai>,

/cat

rj7

Kapdia av

ort Trap
7

avrov
/zov

17

virop-ovrj fiov.
<ai

on
e7rl

avroy ^eor

(Twrrjp pov,
/XT)
/ierai/ao-rfvo-<k).

dvTi\Tjp.7TTcap /zov ov
8
ra>

^ca) ro (rcoTTjpiov /zov
1

KOI
77

17

So^a /zov
ra>

6 ^eos r^r [Bojjdfias /zov,
9 f\7ricraT

xai

c\Tris /zov eVt

eV

avrov, 7rao~a o~vvayo)yr) Xaovavrov ray Kapdias eVa>7rioi/
c

v/za>i/-

NRT

jao-tews
c a errj bs
-

pr rou

fc

-

a

T

8a<ri\evs

R vid

j

irpoffd-rjffeis

Trpos

ra

er?;

R*

8 om aurcjj fc^RT Stich 16 B 17 ^T 16 aiwvos dUTOU 70/3] ort Trap aurov ecrrtv

(irpoadTjaeis ets ra er?; 9 TOJ/ atw^a TOU atwi/os

Ra

try] Trpoadrjffeis

TO.

)

Trpoffffrjo-tj^
-

ra cry
t\ c
"

T
s
i

T

R
ro
| |

LXI
crcorTjpto^]
<ra\evdu

R
|

JB^* c b R] aiw^a 1 ISt^ovytt RT
viro/J-ovr)

rot

R + eo-rti R o 0eos] om o B ab TrXeiov] 5 euXo^oi v B b ts c a T 4 irai res] + v/zets K c a (v/its) T KeK\ifJ.fJ.ev(a R 6 om Stai^aX/tca T wrroTayTjo-erai R XT/] KaTTjpovvro R 9 om cX7rt(rare...Xaoi; K* (hab 7 om // N* (hab K c a pr
fc<T

77

R

2 Trap 3 auros]
-

e-jrt

fj.eTai>a<rTev(7u

|

-

|

I

v?roray>;^t]

|

I/

I

-

7?

i<RT

)

eXTTKrarat

e?r

avrov

TT.

<r.

Xawv

c a
-

t<

)

Xowv

|

R

|

e/cxeare tsT

|

O.VTOV ras] ajKi

ras

B*

(rov superscr

B ab

)

AAMOI
e
10

LXII

7T\r)v

/zareuoi ol viol

rwv

dv6pd>iru>v,

^evSeis- ol viol

T&V dvdpwTTODv ev

vyols TOV a

avrot
ll
p.T]

<

p-aTaioTrjTos eVl TO avTo.

e XTri ^Vre
Kcti

eVi ddiKiav,

eVt apTrdyp.aTa p-r] ei TT\OVTOS eav per], p.rj
I2

a?ra

e\d\rjo~v 6 6eos, Svo raura ^

ort ro

Kpdros TOV 6eov,

13
<al

croi),

Kvpie,

TO eXeos,

ort a-u aTroSdxreis eKao-ra)

Kara ra

ep-ya OVTOV.

SB
S^aX^tos

ry AauetS,
fprifJt.il}

e^

ry

eli

at ai TOf eV

r^

T ^ J I5oi/iaias.
(re

2

O

^eoy 6 ^ed?
v

/xov,
17

Trpo?

6p6pi(o-

o~ot
77

crot

o~dp
<ai

eV 777

epTy/io)

a/3ar<u

/cai
o~oi,

aj/u

yta>

a>(p6rjv

TOV Idelv
4 4

TTJV

8vvap.LV o~ov

<al

TTJV

$6av

crov.

ori

Kpelo~o~ov TO eXedy (rou vTrep ^coa?-

ra ^eiXr;
5
s

p,ov

eTrati/e croucriV
a)f)

(re.

afro?
ev

fv\oyr)o~a) ere Iv TTJ

p.ov,

TW

ovop.aTi o~ov dpS) Tas %elpds p.ov.
1

6

6

axrei (rre aros

KOI TrioTiyroy
recoy

p,7r\r)o-6LTj

aij/eVei
1

17 ^v^rj p.ov, ro ovop,d o~ov.

o~ov
eis
8 8

eVi r^s
(re-

o~Tpa)p,vrjs p.ov,

eV rai

ort eyevrjdrjs fior}66s /xou,

Kat ef r^
9

o~Kf7rrj
/

TG>V

irTfpvycov o~ov
crov,

dya\\td<rop.ai.

9
<o\\rjdrj
T)

^rvx^l

jtov
f)

oirifrat

ep,ov dvTf\d(3fTo

e^ta (roi.

9 o ^eos] pr
11
7Ti
1

on K c a
I

c b ) (ras ^s
-

R

i]

e?r

fc<T

1

c a o-u] o-ou b^
-

|

a7ro5wo-?7s T

apiray/ma

K c a RT
i]

T om 5ia\f/a\/j.a T
|

10
13

|

/capSta

Kc a
-

ot vtoc bis]
<ru

<rov]

B*

ere

om OL R NRT R* trot
1 ISou(/cpeto--

Stich 28
ere

BR

jtiaias]
troi

Ioi;6aias

tsT

2

crot

B betfortc ^ c a T
-

25

29 T

LXII
/c/)etcr<r&>

4
|

B

Atov^.aRvid T

KT)

5 oin-w
!J<RT

R*
7 8

6 e/^TrXT/o-fleiTj] 10 reset vid b

R

om

juou 2

ri? (T/CCTTT?]

om

TTJ

R

TO o^o^a 0*01;] ro crrocta e-n-X^ffBr) 7 rw op^pw] rots opOpou

R

291

LXII 10
H
lo

AAMOI

avrol &e (Is p,aTTjv (r)TT)(rav TTJV
(lfr(\(V(TOVTaL (is
TO.

KOTtoTaTa

rijs

yfjs,

"

rrapadodrjo-ovTai (is ftdpas pop.(paias,
p.(pi$(S
*

d\Q>7r(K<t)v

(crovrai.
CTrl
r<u

2

o 8( fiacri\(vs

(v(ppavdrj<T(Tai

$f<u,

firaiVf<T0rj<r*TCU

TTOS 6

6p.vva>v

(v aura),

on

(v((ppd"yrj

crTOfjia

\a\ovvT<av

d

Ets ro reXos

i/

aX^ioy r^J Aauet 5.
p.ov
(

Trpos

(re,

OTTO (p6f3ov f^dpOV
4

((\OV

TT)V

oiriv(s T)Kovij(ruv

is pop.(paiav rds
rrpdyp-a Trinpov,

(V(T(ivav
S

TOOV

TOV Kararo^eucrat (v dnoKpixpots ap-atp-ov (drriva Kararo^evcrov(rtj/ O.VTOV Kal ov
5

b

6

Kparato)crai/ (avrois
SiriyrjcravTo

\6yov

frovrjpov,

TOV Kpv-^ai rrayidasoijsfTai

dirav Tt v

avrovs;

dvop,tav,

irpocT\(v(T(Tai avQpdnros Kal Kapdia /3a$eta,
8

ai
v-^r<i>6ri<r

erai 6 6 (6s.

fi(\os vTjiricov (y(VT)0r)O av at TrX^-yai avrcov,
9

Kai (ovd(VT)(rav avrbv at

CIVTOIV.
y\a>(r<rai

(Tapdxjdricrav irdvr(s ol
IO

di)povvr(s avrovs,

Kai

(<po(3rjdr)

TTO.S
c-a

11
*

om
fc<

(0w
|

c a

7rapa5o^7?o-ovTat...poyu,0aias K* b c a eTratJ/e^o-erat )

R

|

B ^

-

T

) (hab Stich 23
fc<

B
|

LXIII

2

TT?S

R om

Trpoaeux^s]
<re

T??S (fxav-rjs

K*

c-a

(pcovijs

t<

T

24

KR vid

12 ^ew] /J
25

T

Seetr^at]

0\t/3e<r0at

?rpos

t<*

b ffKira.ffov
airo
irXrjdovs

(hab

Kc a
-

)
-

|

Kc a T

eeXoi;] pvvai
<T/c7ra(ras

R
(a.5.

|

R)

(j.e

R)
rw<ru>

B abmsif^RT

epya.fofj.evwi

adiKiav

/iou airo ab fct c-a

2] + (3)

ecr/ceTracray
TTOVT]-

<rv<TTpo<t>r)s

B

T
-

TTJJ*

T

4 TOOV] +

O.VTUV

K c a (om
|

a5. ^c b
-

^*
)

T

]

K etTrov T T e^epeu7 c^/jewT/o-av B ^RT B ab RT (^epavvT)CTi] e^epewTjcret Bab e%pavvr)<Teis K c a T (e^epeui .) e|evid ab NRT R* 9 e^ovdevijo- av~\ cfraQevrjaav B avrov] e?r OUTOUJ
c a
-

(^o^-rjdrjffeTat

K

c

-

a

T

6 ?ra7t5as
|

(7ra/ci5as

t<*)]

ab

eeXei7ro>
-

|

|

|

O.VTOVS

R

292

*AAMOI
/cat

LXIV 10

/cat
1

dvrjyydXav ra epya rov $fov, ra Trot^/xara avrov arvvrJKav.
dinaios eVt
ra>

f v<ppav0r)O~fTai
/cat

Kvptco,
ol

*cai

e XTrtei
rfj

eV

avrdv

e7ra.ivco~6r)crovTai

Trdvres

fv6els

Kapdiq.

SA
Ei s TO T^Xos* ^aX/xos ry Aaveid,
2
S

ydr).

2o

l

6 0(6?, eV 2ld)I/, TTpfTTfl VfJiVOS,
/cat

o-o t

dTroSo^o-erat ev^.
Trpo(Tv\fjS ftou,
V7TpT]8vvdp<i>(rav

3

3
4

etcraKOU(rov
avd/Acoi/

rrpos
i^fta?,

<rc

TTtKra crap

4

Xoyoi
/cat

ray do-cfteias rjpwv

(rv

i\d(rr).

s

5

p.a.Kapios

ov e^eXe ^co

/cat

Trpoa-fXa^ov,

/caraop /c?^i co(rei eV rat? avXaty o~ov.
TrXrjcrOrja-oiJifSa
6

a-yto?

6

vaoy

ev rols dyaQois rov OIKOV troir 6 o-ou, ^av/iao-roy eV
6 6eos 6
ran/
o-co

eTrdicovo-ov r^twv,
f]

\7ris

irdvTw
oprj

7reparcoi>

r?)?

7 7
Toip.da>v

ev

rfj

ICT^VL

(row,

8

8

rrtpi^(O(rp,vos ev Stivacrria6 <TVVTapdo-<T(0v TO v8a>p
(IVTTJS.
9 /cai

rrjs

ra
OTTO

f^vr;
ra>v

<pof3rj0r](rovTai

ol

K(ITOIKOVI>TS

ra

o"q^if

ndv (rov

f6o~ovs Trpcotas
f7recTKe\^a)

1

/cat

evrrepas
f(j,edvo~as

rip

^v

/cat

7T\rj6vvas rov TrXovrio^at avTTjv
6 7rora/x6y rov ^fov eTrXrjpudr) vSarcoravTwv, on ovrewy TTJV
r)Toip.ao~as
rpo(f>r)v

17

Toip.ao~ia aov.

a RT Bb T Stich 23 BK 20 R eXTTia-et R 2 LXIV 1 rw A. \l/a\fjios ^ om wSi; fc^T w5^s_R i] tre R o-u T 2etw^ T trot 2] (ru T evx??]+ e^ iT/Xjtt KT (IX?;^ T) ev Iepovcra\-rj/j- R a 4 VTrepedwa/jLUffav R crap^et B* (crap^ i?. B ab 3 om /iou tt* (hab t\ c K c a T (-/3tats) 5 B ab ^ a R rats t\* T 6 7775] + /cat ep fj.a.Kpav vwffti T)] KaToiKrjffei B ab 7 (rov] aurou ^RT Babmg^*^ KCtt TWV e ^ ^. ^ ^c.aT Kc a T 9 ro irepara btRT + rts 8 vSwp] /euros avr77s]

11

eTTt]

/

N<=-

I

|

eiraivedr)<roi>Tcu

22

T

<rot

|

|

|

|

-

)

|

)

c-

-

|

a<re/3eiais

|

Tr\i)<r6-ti<rwfj,eda

0aXa<r<r?7

5i>j>a<rreta

fc<

|

-

|

viro<rTr)<reTai
-

c a
-

Bi<

RT]

TT;V 777?

^*

10 aurajv Bts c
293

a

RT]

aimjs

fc<*
|

om

o"ov

Kc a
-

LXIV
B

II

^AAMOI
avXanas
avrf/s
p.f 6vcrov,

"TOV?

TrXrjdvvov TO. yevyp-ciTa avrfjs,

(v TOLS (TTay6o~iv avrf/s
!

v<ppav@r]o-eTai

oVare XXovcra.
xpr)o~TOTr)Tos^ crov,

12

tv\oyr)O~is TOV

o~T<favov

TOV eviavTOv

TTJS

KOI ra TTfdia o~ov rr\rja 6r)O~ovTai TTIOTTJTOS-

^TTiav6r]o-Tai ra oprj
4

rrjs

tp^ftou,

KCU ayaXXtacriv ot /Sovvoi

fVfdvcravTo ol Kpiol TCOV irpoftdrwv, Acni at KoiXddfs 7r\r)dvvovcri arlrov

KfKpdovTai, KOI yap v

SE
Eis TO
f
2

rAos

yS^
17

\jsa\fJLOv

dvacrrdtrecus.

rai

$6<u,

7ra<ra

-y^,

\/mXare 77 rai oj/o/j.an aiirou, Sore 86{-av alvecrfi avrov"
ra>

6f(o

iy (froftepa
rrjs

ra epya crov
(rou

eV rai

TrXrjdfi

8vva/i6cos

-^ffixrovTai

ere

oi

(TOV.
4

7rd(ra

7)

yr)

TrpocrKvvrja-dTaMrdv aroi
ro>

Kai -v/^aXGrcocraV

croi,

v^aXaraxrav
,

oVd/iari crou.
iSere

rc/cva,

/cat

ra

f

pya

rot)

$eov,
ru>v

5

(fiofifpbs tv
HfTa(rrp<pQ)v

/SouXats vrrep TOVS viovs
TTjv
6d\a(T<rav

avdpcarrcov.

ts

r)pdv,

tv

Trora/Lia)

SteXevo-oi/rat TroSi-

7

rc5

SfCTTrd^oi ri eV r ^ $,vvq&rlq, TOV aiaivos avTov.
t

ol o(p6a\fjLO\
oi

avTov

CTT\

ra

edvrj

CTTt^XcVoucriv,

TrapaTTiKpaivovTfs (*?) ir6, e^vr;, roi/ dfov

v^ovo~6a>o~av
rjfjicav,

eV eavrol?.

KOI aKOVTiaacrdf TTJV (pcovr/v TT/S aiVfo*ews avrov,
uros
-

K
)

L

Kc a

R

1
|

Trepte^coerorrat (sic)

R
1
|

12 ev\oyr)<rris T r?;s X/JTJ... T 13 TTLO.vQ^ovra.i K c a R op? 14 Tr\ij6vvov(TLV R Kpa^ovTat.
| -

|

R
4

|

30

BK
Kat

28

R

LXV
|

om
c a
-

apacrracrews

t^

3
-

(rot
<re]

R

i/

Stich aXa|

rwcrai

om

TOV cuwvos ayroy] om avTov K ffTia (-reta c a R 8 a.KovTLffaa6f B ab (-cr^at B*)] a/courto-are atw^os R r. ati eo eo ews fc^ rati etrews (sic) R o"eo;s]

2] + 577 K N* (hab $ K c a
c a
-

<rou]

-f v\f/iffTe

Kc a
-

-

)

0eou] Kvpiov
fci
|

R

(ras
|

Xc b

)

^ojSepoy] pr

5 ws

om
Kc a
-

TCKVOL

B ab NR

B ab )] + auToi;

aim>u

7 5yfoTOV
aive-

-

t<

|

Trjs

^AAMOI
9

LXVI

2

9

TOv Qepevov rr/v ^v^rjv pou fls fa ijv, KCII p.rj ^OVTOS els o~d\ov rovs irodas
ori e So/a pacras
1

B
fiov.
cos

jo

I0

^pay, o $edy,

KO.L

eVvpoocray i^pay

jrvpovrai

TO dpyvpiov.
ll

11

el(rr)yayes
e 6ov

^pay
>

els rrjv

irayida,
r^p,iov^

BXi^eis evwTTLOv
av6pa>7rovs

12

12

eVej3i/3ao a$

7rl

ray K(pa\as
v

rf

8iT]\6op.ev

Sta Trvpbs
fjfJids

KCil

Kdl e^rjyayes
33
14
I3

fls

a
<rov

ficreAevcro/iai els
aTToScocra)
/cat

TOV OIKOV

ev o
f101

ray eu^as JJLOV, I4 as 8iecrTi\v TO. x 61 ^ 7? TO crTop-a /xov eV TTJ 6\tyei. pov fXaXrjcrev
crot

15

15

6XoKavra)/xara /^e/xvaXca/ieVa

avotVa)

o-ot

/iera

OvfJuapaTos KOI

7roiT](ra>

aroi

/3oa? /xera ^i/icipcov.

Sta^aX/xo.
Trcivres
ot

l6

Sei)Te

aKOiWre
KVplOV,

Kat

Si^o-o/xai,

(poftov/JLevoi

TOV

oo-a fTToijja-ev TTJ
"rrpos

aiiTov rai crro/u-ari

*cai
I8

v-^wcra UTTO
t

TT^J/

yXaxrcrai/ /iou.
/z?)

a8i/ci ai/

edetopovv ev xapdia,

eicraKovcrara) Kupios.

I9

Sta rovro elo~f)Kov(rev p-ov 6 $eos,
1

7rpO(7(r^V r^ ^cov?} TT}S Trpocrev^^s p-ou. ~ev\oyr]Tbs 6 debs os OVK aTreo-Tijo-ev TTJV irpoa-evx^v TO e\eos avTov a?r epov.

p.ov

i:al

SF
Eis TO rAos, eV
Z

V/J.VQIS

\f/a\/J.bs

ry AaveiS.

O

^6oy, oLKTipr)o~ai f)p,ds

KOI ev\oyr)(rai ^

ro
9 TOVS 7ro5as
.

Kc a
-

)

18 Kapdia] + /j,ov KR etffa/cowarw] + JJLOV ^ c a (om c b) 19 irpoffeffxev] pr xat R o ^eos R irpovevxys] Se-rjffeus c a Ra Kc a R 20 oj OU/C...LXVIII 3 uTroo-racris rescr R a /AOU B^ ] vid LXVI 1 ^aX/uos] wS?? R a avTOU K* Stich 38 B 40 36 c a om 2 tj/ms 3] + Kat eXe^crai 77^05 K
v
fc<

Jw7rtov] tTTt TO^ VWTOV ^ raj e^x- /-"w a?ro6. ^s* cnrod. raj ei%. /u,ou ^ c a ab c a 16 dnjyyo-otwi] Tronyo-w] avowa B
c
-

B^* c b R] TW
j

?ro5a

Kca
-

10
a

om

:at

R
13
-

11
aTroSwcrw
<rot

R

15

K

R

+ V/MV K

/xe^wc a

R

|

\

|

|

-

-

_

|

R

|

-

|

LXVI 3
3

AAMOI
rfj

rov yvwvai ev

yrj

TTJV

odov

<rov,

3
<rov

Kat cv Trdcriv eBveviv TO cr&TTjpiov
4

(^ofio\oyrja-d(T0uKrav Xaot, 6 0f6s,
^ofj.o\oyrjo-da-do)(Tav Xaot

4

TrdvTes.
5

5
(v<f)pav6T)Ta>crav

KOL dya^XidtrBaxrav edvy,
V
v6l>TT)Tl,

ort

Kpivds XaOVS
TTJ

KOI fBvrf ev
6

yrj

6dTjyr)(ris.

5tai/ a\^ca.

/

cgop.o\oyrjcrd<r0<>>(rdi>

(rot

Xaot, 6 6eos,
o~ot

6

fop.o\oyr)(rd(rQ(i>crdv

Xaoi rrdvTfS.
~

yrj

fSoxcv rov Kapirov
fv\oyrj(rai
THJLO.S

avrfjs

6

Beos

6

dens

8
rjp.<ov,

vXoy^(rai

Tjp.as

6

S

Km

(f)o^Tj6rjr(i)(rav

avTov iravra ra

Tre para

r^y

yrj?.

sz
^
i

T

Eis TO
7/r&)

\

r^Xos"

ry AavetS,

^a\/aos
ol

6 $eos, KOI

dia(TKOp7ri.(r6T)Ta>(ra.v

e%()pol avrov,

2

/cat
3

(pvyeTWfrav

of p.icrovvT(S

avrov UTTO

7r/joo"a)7rot

avrov.
3

0)$

fK\l7rl
CDS

KCITTVOS (KXlTTfTCOOTaV

TTJKfTai KTJpOS OTTO TrpOCTODTTOV TTVpOS,
TrpO(ra>irov

ovTtos a7rdXoti/ro ot (fyiaprcoXot a?r6
4

TOV Bcov.

at of SiVaiot evfypav
$a>o-ai>

<ryXXicio

eVcoTrtoi/

rov

T(p(pdT)T(i)(rav
s

ev (v(f)pocruvT).
rai ovo/xart

qcra.T( TO)

$eo>,

^aXarc
TO)

avrov-

68o7roiT](raTf

fVi/3c/:ir/Kdri

eVt

-

Svayzooi

Kvptoy

OVO/JLCI

KOL dyaXXidordc

vu>mov

avrnv.

paxdr]0-ovTai dirb irpoaonrov UVTOV,

TOV TTdTpOS KOI KplTOV TO)V Op(f)aVQ>V o ^eoy i/ TOTTO) ayi a) avrov.
TCOI>

3

/cat fi/ tracriv fOveffiv] /cat ev Tratrt

rots Xaots

^*
-2

ci ]
-

edvecnv
TT)v

Ra

Tracrt (sic) edvfffLV
<rot

^c a
j

4
ev

^ofj.o\oyr)O

a<Td(>}a

av i,

+
)
f

B ab t\R a

oiKov/jt-evrjv
|

Si/catocriipTj

S
)
|

om

8ia\j/a\ua

Ra
(om
t^

^* (om
4
5
c
t<

ts

c a

/f/nveisj

LXVI I 2 aTro Trpocruirov avrov ot B ab aTroXoti To] aTroXowrat R a
pr
KO.I

Stich 14 ^ttcr. avrov
-

B

Ra
)

15

tt

bi*

c a
)

om dia\j/a\fJi.a B* fort NR a om /cat a*yaXXta(r#e fvuiriov
|

non liquet) (de 3 e/cXi?ret B*t^ (eAT-

R

KpiveL

KR a

5 on]

avrov

^* (hab

AC.

a7a\Xta<r^at

ev.

avTov

-

a

6

N*)

Ra
296

rapax^^o oi Tai] ra-

*AAMOI
7

LXVII IQ
li

6(OS KaTOlKlfcl fJLOVOT pOTTOVS V OIKO), 7rTT$T)p.evovs cv dvdpiq,

rovy
(poty.
8

TrapairiKpaivovras,

rovy

KaroiKOvvras

fv

ra-

8

6 6eoS) ev

r<a

eKiropevfcrOai
o~f

<r

vd>iriov

rov Xaov

crov,
Stai/

V
9

ra>

diafiaivfiv
K.a.1

rr\v

eprjfjiov,

aX^a.
roi;

9

yfj

ea fio Brj,

yap
2ti>a,

ol

ovpavol eara^av

OTTO

7rpotra)7rou

0fov rov

OTTO 7rpO(T6)7rov rov ^6ov
10
10

l<rpa7^X.

fipo)(r)v

fKovcriov d(popifls, 6 Beos,
rjo dfvrjo ev,
<rv

rfj

K\rjpovo/j.iq

crov

Kai
11

ra

^"coa

Kar^prtVco avrtjv. (rov KaroiKOVcriv ev avrf],
fv
rrj

5c

r)Toip,a(ras

^p^crror^n
Sa>(Ti

<rov

rai

Trrw^ai.
dvvdp.fi

p^/^a

rots

evayye\iop.vois

13

13

6 /SatriXevy rwi/

Su^ap.ecoi/

rov d

rov dyaTT^rov, KCU &)paior?;ri rov OIKOV difXeo~^at o~KvXa.
14
14

fav KOLpTjdfjTe dva

p.e(ro

TrrepvyfS Treptcrrepay Kat ra /ierd(ppei/a avr^? eV ^Xcopdr^n ^pvcri ov.
15
lS

eV

ra>

StaoTfXXeir rov eirovpdviov /Sao-tXei?

eV

avr^y,

16

l6

opoy rov ^eov opoy Trlov, OpOS TCT~VpO)p,VOV, OpOS TTtOl/. iva ri v7roXa/M/Sai/ere, op?; rervpco/xeVa;
ro opoy 6
<ai

17

17

v8oKr)(rev 6 6eos KaroiKflv fv avrar

yap

6 nvpios

Karao K.Tjvaxrei,

fls re Xoj.

18

I8

ro app,a rov

6
19
19

Kvpiof eV avrots eV

2tvd,

V

rai dyi a).

dVa/3as eis

v^oy

^/iaXcorfvo-as- at
I

om 8 TT/V ep^ov] ev TT? eprj/J-u fc\R a c a rovro 2wa B ab (ro rou 2tva...rov 0eou K* (hab ) a c a a eKovviav ^ 10 /Spox^j/] (3pw<nv R K\TJPOVOTT/I superscr) a 13 om TOV ayairrjTov 12 om o ^s B b? post ^s distinx c a [uav R ab a c a a c b 14 /iceffof] B^* ] rr] up. ^ R SteXe^e B /cat (1) a a a 15 2eX^w R a om dia\l/a\fji,a a Aieo-a R xpfo oi R irepiapyvpw/ut.vat R ab K 18 o Kvpios] om o K c R 17 VToXa/^/Sai/erat B* (-re B ) om o ^eo? 19 avapas~] ave^s B ab ^ c a (ave^ X*) R a Ztmiv R a

Ra

7 avdpeia

B ah

9

om

-

fc<

|

-

R

|

|

-

t<

KR

-

-

|

a>p.

|

|

|

I

R

-

;i

t<

|

-

|

*

c a
-

(-(raj

fc<

)

297

LXVII 20
eXaftes dop-ara ev
<a\

*AAMOI
yap a.7Ti6ovvTfs TOV

20

Kvpios 6 6eos evXoyrjTos,
evXoyrjTos Kvpios rjp.epav natf Koi Karevodaicrei r]p,lv 6 debs
rj

TO>V

o~o)TTjpi(i)v

rj

21

6 $fO9
*rat

T)fJ.(ii)V

6 GeOS TOV
5te

<ra>VlI>,

TOV Kvpiov ai

o5ot ToC Oavarov.

2

rr\r)v

6 debs a~uvB\do-eL xetyaXas fx^pcov avTov,

Kopvfprjv Tpi%6s 5ia7ropevo/xei/a)i/ cv
-3

ciircv

Kvpios EK Bao~av eVttrrpe ^a), eVtcrrpe^a) ev (BvOols 0aXdo~(rr)sftacpfj

23

Bonces av
TJ

6 TTOVS

<rov

ev at/zart,

24

To>v

y\a>o-<Ta

KVV&V

crov e

e^dpmv

Trap

avTov.
25

2S

tQea)pr]0T)o-av

at

Tropiai

<rov,

6 0t6s,
/3ao"iXe a)$

at Tropiai TOV deov p.ov TOV
26

rou ev
,

ra>

ayiw
26

7rpO(pdao-av ap^ovTes
ev
27

e ^dfiei/ot

v/rnXXoi/rcoi

/iecra)

veavidatv Tvp.7ravio~rpiQ)v.
27

ev eKK\rjo~iais evXoyelTe TOV 6eov,

TOV KVplOV

K

TTTjywV

lo~paT]\.

vea>repos

ev

rjyep.ves avTwv,
Zaj3ov\a>v,

29

evTei\ai, 6eos,
dvvdfjLa>o~ov,

TTJ

Suva/if t (rov,

29

6 6eo$, TOVTO o /car^prtVaj fj^lv.

3

a7ro roC vaov (rov eVi
<rot

lepovo-aXrjp
du>pa.

30

OKTOVO-IV f3ao-i\e1s

31

eVirt/iJjtroi/
17

roly fofpiow TOV Ka\dp.ov

31

o-vi/a-ycoy^
^177

rov

raupcov eV rats- dap.d\eo-iv TWV Xaeoi/ aTTOKXeia-^j/at rovs SeSoKt/zao-/ieVovy dpyvpio)ra>i/
1

r<u

19 a.vdpuTrw aireiflowTes B ab (OTT^. B*)] aTrei] avOpwrois B Tas K c -a (aTTi^.) Ra 20 Tjfj-epa /cat Ty/aepa R a j om KCU om 5ta* c a 21 o 0eos 2 BK R*] om o rw^] craxrat R a TOV icvptou] -a ab BK c a a vid Ra 22 7r\77yLi/ieXtais (-Xetats B ) R ] irX-rj^eXia X* aurov 25 Troptai bis] iropeiai, B ab K /SacrtXews] + /mov 2] aurwj/ B ab c a Ra om 26 exofieva ^R a 27 rov /cwptoj/j om TOJ/ K c a R a 28 om apxovres c a lovda-rjy. avruv N* (hab ts Ra 29 ^eos] pr o ) Ne0(9aXeiya fcs lb 5 ^R a KaTfjpriffw] KctTipyaffu K c a Karypyaffu R a a 30 e-rr pr e* R 1 Ra 31 5a/iaXeo-t B ?vid rwv Xawv] Xawv a sup ras b^ row Xaoy R (TUV \a.uv b R ) om fill K c -*Ra a/cXw^at] cKK\eur8i)vai K c a R a
a a t<R
|

B* b

fc<Ra

I

-

fc<*

|

j

-

I

-

i<

t<*

j

-

-

|

Xe<t>6a\eiv

-

j

1

9;/J>]

|

-

|

|

*AAMOI
Wvr] ra rovs
32

LXVIIt 6
BfXovra.

-rroXe/jLOvs

B

^fjfcovcriv

Alyinrrov, AidiOTTia 7rpo(p6do~i X ^P a avT *]S
Trpeo~(Bfi$

e

r<3

$eo).
ra>

33

33 ai

/3ao~iXeiat TTJS yijs,
8td\j/a\/j.a.

ao~aTe

r<o

$ea>,

\/mXare
TOI/

Kvpia).

34

34

^dXare

r<o

$e<o

ra>

eTrijBefirjKOTi
1

eVi

ovpavov rov ovpavov

Kara di/aroXas

.

i^ov Sawret eV r^ (pwvf/ avrov (pavrjv fiv^a/xecoy.

eVi TOV
KOL
f]

lapa^X ^ fityaXoTrpfTria avrov,

3f>

dvva^LS avrov ev rals vf(pe\ais. v rots ocriots avrov davp.a(TTos 6 6ebs
6 deos

lo-pa^X, airos Saxret Svvap.iv KOI /cparaitoo-ii/ ra)

Xaa>

avrovxat evXoyrjTos 6 6 cos.

SH
Ei s ro r^Xos, virep TUV aXXot.wdTjo ofj.evwv
T<

Aauet5.

2

2a)o-dy
3

/ie,

6 ^eos,

Vfirdyr)v fls
iyX^oi/
ets

vfiara ecoy ^v^?;? pov. tXvv fivQov, KOI OVK CO-TLV vrroa-rao-ty
etcrjjX^ocrai/
(3ddr)
TTJS

on

ra
[if.

^aXacro^s,

/cat

jcaraiyis

/careTrdi

-

Tl(TV
4

6Korrtao-a Kpa^cov, eftpayxiacrev

6

Xdpvy

JJLOV,

ef\nrov
5

ol ofpdaXfjLoi JJLOV drro

TOV eyyi^fiv eVi TOV deov pov.
Kf(paXf)S p.ov ol fj.io~ovvT(S

7r\T)6vv6r)o-av

VTrep TO.S rpt ^as r^s

KpaTaia)6rjo~av oi f^6poi /MOV 01

fK$ia>KovTS

p.e

a ou^
6

7Jp7rao~a rdre aTTfTLVVvov.

6 ^ed?,

o"u

eyvws

TTJV

d(ppoo~uvr)v
/LIOV

/JLOV,

Koi at 7r\r)fAfjL\lai
c a
>

OTTO o~o! OVK

Kpv(3r)o~av.

K (^5 K K* (0w ^ 33 ^eco] om Siai/ ttX/xa R a 34 om if/aXare rw ^ew bi 0ew] Kvpiw R a /cara BN c a R a ] /car * om idov X* (hab K c a) om ev KR a 35 yae7aXoab c a 36 oo-iois] aytois KR a IvpayX] pr rov &* (om TrpeTreia B om KOI 2 Kc.aRa _ s t c h 84 B 80 ^ (de R non liq) LXVIII 3 eva i\vv B b ] yX?;z/ B*fc^ iX??*/ R 4 e/fycvyx^iaaTroo-racris R a eirajT] R a m b txt o-ev B b K c a R) + R 771^1^] eXTri^ew B 5 exSiw/coj res 5tw/covrcs K 6 7rX?7WteXeicu B ab
)
|

^
j

|

|

-

-

|

|

-

t<

)

|

i

|

|

B*fc<*

-

<

&>

<

>

t<R

(e/3payx<-a-<rw

|

/u,e

299

LXVITI 7
fjiT]

AAMOI

alo-xvv0(ii]o~av

fV

f/ioi ot v7rop.(voi

Tfs

o-f,

Kvpif

TO>I>

Svra-

7

/ir/

fVTpaTrdrjcrav far (p.o\ 01 farovvTfS

o~(,

6 @(bs TOV

*OTL (V(Kd o~ov virrjveyKa oWtSioyidV,

(Ka\V\l/ (V (VTpOTTT) TO
9

IT

pOCTdiTTOV fJLOV
fJ.ov,

d7rr)X\OTpi(ap.(vos (yfvrjdrjv TOIS dd(\(pols

Kdi
I0

evos rols viols
TI\OS

TJJS

prjTpos p.ov

ort 6

TOV

O"KOV

trou

Ka\ ol ov(t8io~p.ol
11

TWV

o
ftov,

Kal

o-wtKap^a
<al

fv v^arria TTJV ^VXTJV
e/zoi-

fyfVTjdrj els oveio io-p.bv

12
AC

at f6(p.T)v

TO ev8vfj.d p.ov O-O.KKOV,

KOI fycv6p.r)v avTols (is Trapa(Bo\r)v. 13 Kar cp,ov r)do\O-\ovv ol Kadr)p,(voi fv TrvXy, xat (Is
14
(yu>

(p-f

fya\\ov

ol

irivovT(s TOV olvov.
irpbs
(re,

&(

TTJ

7rpoo~(vxf)

JJLOV

Kvpic

Kaipbs (vdoKLas, 6 6(6s (V T6) 7T\T]&(1 TOV C\(OVS O~OV
7ra.KOV(rov,
15 o-(0)O-6v

(v d\rj6(ia

TTJS
p.f]

ercor^pi ay crov.
f

p.(

OTTO 7rr)\ov, Ivo.
(<

(viraya>

pva6(ir)v
l6
fj.r}

T&V fjuo-ovvTW
.(
*

p.(

KOI (K TOV fiddovs

TMV

/if

KaTairovTio-aTO) KdTaiyls vdaros,
fiv&os,
(fj.(

17 (l<rdK.o\)O~6v

ftov,

(pp(ap o~rop.a avTov. Kvpif, ort xprjo-rbv TO (\(6s (rov

Kara TO
J8

ir\r)6os

TWV

ol<T(ipp.5)v

o~ov

(Tri^Xc^ov

f

on

^Xi/3o/iai,
TTJ

TO.%V cndKovcrov
/xou

p.ov.

^Trpoo")((S

"^v^rj

KOI Xvrpcocrat OVTTJV,
/if.

ci/exa TOJI/ ( xOpav /zov pixrai
20

(TV

"yap

ytvdxTKftS

TOV

Ol flSlO /iOI

/iOU

bis] e/ie
bi

B a?b R

c- a

R

|

R
*

~Kvpie] + ke t^R 11 oruveKa/i^a]
y c
t<

10
<rvi>Ka\v\l/a

Nc a R
|

vriffreia

B ab
a

-

|

opiStovuoi

a
|

om
|

e^ot

R

12

eyevojj. rjv
-

B^s c

13 TruXcus
ab
|

bi c a
-

R

R]

TOV oivov]

B R
padovs]

B ?fort R
ras

j

c TWV fiadeuv o-TOftci] pr TO
i<

ffWT-rjpias <rov] (rcor^pias /iou a a 16
-

om B

TOJ

Sc a
15

14

TTO.KOV-

R

R
/ecu
(/JLOV
t<

eira.Kovffov

R
|

|

TOV TrcuSos

<rou

e^e] + B abln s

/>-

(om
"Pj<R

s

T(j} <rvvex.t (rwcrx^rw (ffVffX B 17 fura/iovo-ov (OHTOLK. ^* ei(ra\ K^vid))] KR) AIT; aTrocrrpe^r TO irpoffuirov aov euro 18 rax^ K* 20 om yap K TOP ov.
i<)]

efjiirayw b

B ab
|

rov

.

|

sup

R

1

/u.ov] e/j,ov

ts*

c

-

a
)

300

*AAMOI
/cat

LXVIII 33
evTporrrjv p.ov
p.e.
1}

TYJV

alo~^vvrjv p,ov
crov

<a\

TTJV

evavTiov
21
2I

TrdvTes ol d\iftovTes
17

oveio~io-p.bv
<a\

7rpoo~e8oKrjo~ev

^v^r)

p.ov
/cat

KOI

TaXanrapiav

vnefMeiva o~vv\V7rovp.evov,
<al

ov% vnrjp^ev,

KOI TrapaKoXovvTa,
22
22

ov% evpov.
p,ov %o\rjv,

Kol

eo~a>Kav

els

TO

j3pa>p.d

Kal fls rrjv Si i/^ai/
23
23
yvrjdrjr<i>

fj,ov

cTroTtcrdv /if o^oy.
eVd>7rioi/

17

rpdne^a avT&v

avT&v

els

Kal els dvTaTTodocriv KCU els (TKdv8(i\ov
24

^(rKOTKrdfjTOHrav ol
25

6<p6a\fj,ol

CLVT&V rov

prj ftXcTT

KOI rov vatTov avro)v dta TTUVTOS (rvvKa/j-^ov
25

26

avrovs rrjv opyrjv o"ou, Kal 6 0vp,b$ rfjs opyrjs /caraXa/3ot avrovs. 26 yfvr)6r)T(i) r) firavXiS avrcov ^p^/ico/LieV^,

K^eov

eV

<rov

KOI ev rot?
27
27

(TKTjvatfJiao tv

avT&v

/JLTJ

eVrca 6

28

fTrdra^as avrol Karedica^av, KOI e-rrl TO oXyos TO)V TpavpaTGiv fnov 28 7rpdcr^es dvopiav enl Trjv dvofj.iav (IVT&V,
o~v

ori ov

KOI ym)
29
29

eio~\0Tu>o~av
e<

eV 8iKaioo~vvrj trov
a>vT(ov,

ca\ei<pdr)T(i>o-av

/3//3Xov
p,rj

KOI
30
3

/Ltera

StKai an/

ypacf)r]T(oo~av.
f

7TT<i)^bs

KOI dXyaJv
o-atTTjpia

ft/it

y^
/tou.

KOI

r)

TOV TrpotrcaTrov (rou aireAa/3ero TO ovop.a TOV Oeov ^u,er eJS^s-, avTov ev alveo~ei,
TCO
6e<o

32

32

Ktu

dpeo-et

virep /ido-^oi/

i/eov

KepaTa eK(pepovTa

<ai

07T\ds.
33
33

tSertocrai/

TTTCO^OI KOI
e

ev(ppav0r)T<i>o-av,

TOV 6fbv KCU

r)o~o~6f.

20
oux
eupov

ei/ai

Tto^] ei/wTrtoi/
/cat
j

R

21
/cat

irovpevov
fc\

Bb

VTrrjpxev
c-a

oix VTnr)pj-ev...ovx evpov] /cat oux wpov /cat irapctK. t\* KO.L ov% vir^p^v /cat Trapa/caXoi i ras (ita et R) /cat 23 7ra/5a K 24 Bb 25 o 6v/j,os
ffvyKa/u.\f>oi>

oi/x
TTJS

opyys

ffov

/caraXa/3ot ...07rAas

BK c a R]
-

o
)

R*
30

Ra
XajSero]

(hab

Ram
2
-

BVJJ.OS

crou

\aj3oi

R*
o^

27
|

om

Ra
-

26 32 om 28 eto-eXavrej

om
a

/cat

32

om

pr
|

o

0eos

t<R

R
R

fKcpepovTa
fofffffde

^* (hab ^ c a

)

B ab

(fr<rrdai

& c a om rou irpoauirov fci c a R a c 31 rou deou] + /tou 33 e/c^r^aare] ^7?r7?(rare B*)]
fc<

R

301

LXVIII 34
B
34

*AAMOI
ra>v

oTi eio~f]Kovo-ev
1

TrevrjTtov 6 Kvptos, KCU TOVS ireTTeo TJp.eVOVS aVTOV OVK e^OVO eVOHrfV.
oi

34

^alvfO a.Tdicrav avTov

ovpavol KOI

17

yrj,

35

$dXao-o-a *ai iravra ra epirovra ev avrots. 36 6Yi 6 Bcbs TTJV
<ra>o-i
2ta>i>,

36

KOI oiKodop.rjdrja ovTai at iroXeis
Kol KaToiKrjo~ovo~iv fuel
37 /cat

rr)$

loudat aj,

/cat

K\r]povop.r]O~ovo~iv

avryv
37

ro (rircpua
KCII ol

ra>v

dovXwv

O.VTOV

Ka6(ovcriv

avrrjv,

aycnra>vTfs

TO oi/o^ia ai/rov

KaT(KrK.Tjv<i)crovcriv

ev avTrj.

se
Ei y TO T^Xos
?

Ty AaueiS
2a?(rat /xe

ct s

dva/j.vr]<nv t
.

e/s

T6

Ku pioi

/r xii

O
3

^edf, els rr]v fBorjdfidv p.ov
aicr^vi $ei77O az/ Kai

VTpaTrf{rj(Tav oi farovvres p-ov TTJV
/cat

aTroorpcXpeirjo-av elf ra OTTIO-CO

KaTaia-xwdfirjaav

ol /3ovX(i-

4

a7roo~Tpa(piT]o~av
euye.

Trapavrina

alcr)(vv6p.fvoi

ol

\fyovres
ITUVTCS
ol

p.oi 4

KOL

fv(ppav0T)Ta>(rciv

eVt

o~oi

TJ- 5

rovvres
xai

ere,

XeyeVcocraj/

Sta

Tra^Tos

1

MeyaXvvdrjTco

6

6(6s,

ol

uya-

n&VTfs TO
6
eya>

o~u>Tr)piov

o~ov.

Se TTTCO^OS KOI irevrjs
p.ov

6 6f6s, (3or)dr]o-6v

p.oip,

6

Ka\

pvo~T~rjs p.ov el o~v

Kvpte,

O
Aaue/5,
vi<av

Iwvada

/cat

TOW*

Trurwv
aio>va.

O

6eos,

7rt

trot

rj\7Ti(ra,

p.r)

KaTaio~xvvdeir]v els rov

*v

rfj

8iKaioo-vvT] (rov pvtreu fie ical
i<*

ee\ov

p.e,
-

(-(rev K 3 35 epirovra ev auTcus BK c a R] ) 37 ctin-ou 2] 36 Setwy S 2^ Stich 76 B 75 & Tys yrjs K* non liq) LXIX 1 om e:s TO 2 Trpocr^es] (de /ne Ki/piof B a?b?m s inf ^s c a + fe eis TO /3. /i. + KC eis TO /SoTy^crai yaot 3 at07UfWMj<rai>] aufXyrQipruordf t^R evrpaT
<roi/

R

R

<rwcrcu

R

<nrev<rov

R

8e\r)<roi>

t<*

~fy\)~X?\

v tlov

^c a R

|

(priTUffav

R

|

/SofXo/ici/ot]
/ecu

\oyt^ ofj.evoL
TrevT/s]

R

4

5

R

ev<j>pa.v6-qTW(ra.v

6 TTTW^OS]

+ ei/it &
o~u et

sup ras

c a
j

VTrepcunria Trjs AavetS] + i/ aX/ios

R

|

R
uiwi
]

Stich

+ et/u 9 B 10

R b (rej + xe c a R ^eos] icvpios R ^017^770-01 ] ^o-rjdeL R pi/crT?;s]
t<

|

|

|

fc^R

LXX
ef
.

|

1

TW
|

tsR
|

^R

|

7?X7ricra]

+ /ce ^R

pr

TOH>

R

|

Iwi aSa/S] A/juvadap.
/>

R om
^e
c ts a
-

(TOI;

R)

o 0eo?

2

om

/ecu

eeXou ^e K* (hab

)

30-i

*AAMOI
K\llfOV
3
3

LXX
(TOtCTOV
/If.

14

TTpOS
els

p,

TO OVS CTOV KOI

B

yfvov
fls

p.oi

6(bv VTrepaa-rrKrrrjv, TOTTOV 6%vp6v TOV o~a)o~ai
(K

fie"

OTI 0-Tepfwp.a. ftov Kal naTcXpvyrj p.ov fl crv.
4

4

6 6tos, pvo~ai K

p.f

%ip
KV
}JiOV.

%ipbs 7rapavop,ovvTos
1 77

5

5

OTt (TV

VTTOp.OVT] p.OV,

6

KvplOS f) C\TTIS fJt-OV CK VfOTTJTOS eVt (re CTreo-TTjpi^drjv UTTO yao~Tp6s,
K

KOlXidS
T]

fJLTjTpOS

fJLOV fJLOV

O"U

p,OV

i

0~

<

( 7T O.CTTT] S

V O~ol
7
7

Vp.VT]O~LS

8iO.

TTdVTOS.

cba-et

Tepas tycvrfav rot? TroXXots,
o~v

KCU
8
8

jBorjObs

rr\Tjpd>drjT(t)

KpaTaios. TO crro/za /zov aii/eVeeo?,
TT)V

O7T60S

VfJiVT]O~(t)

do^UV

CTOU,
O~OV,

0\T)V TTjV T)[JifpaV TTJV
9
9
(jiT)

^fyokoTT pfTTiaV
yrjpovs,
IJLOV
(AT)

airopfyys pe

els

<aipbv

ev TO) fAcXiTTftJ/ TT)V lo~)(yv
10
10

VK.aTa\L7TrjS

fJ..

ori eijrav oi e\6poi pov e/xoi, KOI oi (pv\do~crovTs TTJV tyvx*) v

^ ov

11

eftovXevo-avTO errl TO card,

"Xeyoi/rey

O

6ebs evKaTcXiirev CIVTOV

KaraStco^are KOI KaraXa /Serc CIVTOV,

on
12 13
12

6 Qeos,
*3

OVK eo~Tiv 6 pvop.vos. p.T} p.a.Kpvvr)s an* ep.ov,
1

aio~xw0r)T(0o-av KCU efcXiTre rtoo-ai/ oi eV^m/SaXXoi/res TTJV xn v ^v,
7repi/3aXeo~^a>o"ai/

\jsv-

alcr^vvrjv

KCU

evTpOTrrjv

ol

TJTOVVTS

TCI

p.01,

3
/cat

eis

R
e/c

TOTTOV] pr

/cat

NR

|

etorep.

R*
pr
TT/S

4

5 Kuptos] Ki*pte
/xarpos (sic)
fiov

R

o 0eos]
et

+ /toi/

b<R
|

e/c
j

<TT/)OS]

R
| |

6 eTrecrTrjpixQrjv] eirepi^v

R

2] pr
et
-

|

yu.?;r/)os]

R

OTTO 70/iot

|

/AOU

(TKeTracrr^s

Bt<]

VTepaffTrtffTrjs

R*

8 atpetfewsJ + Kiipie om OTTWS v/j.v. TTJV 8. aov #,* (hab ts c a ) r?;^ fj.eyaab c a 9 a-jropp^s \owpeTrtav (-Traai> B ) R] T?;S fjieyaXoTrpeTrcas &* ab 7 ^p W9 ^* (7^01^5 ^ c a ) e/c\i7reti> (e/cXtTrtv B*)] eK\enreu> B a?b 11 eyKareXiirfv B aib e7/caraXt7rT7S B \lsvxyv S& 12 o ^eos] + ^xou B ab ^ c a ^ou] + o ^s /xou cts TT/V
|

R

v^7/<rts]

virofAvrja-is

^

7 ^077^0?]

+ AIOU ^ c a R

-

B*fc<

-

t<

|

|

|

i<

t<

|

R

-

R

|

fwv irpoffxes

Kaa] om ra

^R R

j

13 tK\nreTw<ra.v (e/cXetTr. B ab )] evTpaTreTwcrav 14 eX?rtw] ert ere eXTTtw R e\7rtw CTTI ere K c a
ft<*

R

|

ra

303

LXX
B
15

15

*AAMOI
Kal
TT
pocrdT)o~a>

eirl

TTCKTCLV

TTJV

alveviv

(rov.

ro oro/xa p.ov

fayyf\d

TTJV

8iKaioo~vvTjv aov,
<7ou,

oXrjv TTJV TjjjLfpav TTJV o~d)TTjpiav

OVK cyvdnv Trpcry/xartay. l6 etVfXfvo*o/xeu fv Sui/a<rrt a Kvpiov
UTI

Kvptf,

/xi/Tio-tfjyo-o/xai
f,

TTJS

SiKatoo-vvTjs (rov p,6vov.

6 6tos,

f<

vforrjTos p.ov,
<rov,

^ v ovayyfXS) ra davp,d(Tid
yrjpovs
<al

7rpecr/3ei oir

6 ^edy,

1

/XT]

ej/KaraXiTT^s
Trdarj
rfj

/zt

av aTrayyfi Xco TOV ^pa^iovd
Bvvcurriav crov
6 $eos,
eeoy
19

o~ov

yevtq

rr)v

Kai rrjv SiKaicxrvvrjv crov,

19

v^torcoi/, a firoirjtras
<roi

pfyaXf ia.
Kaica, 20

6 0f6s, TLS op.oios
2

;

ori edei^ds p.oi OXtyeis TroXXay
fTTta-Tpf-^fas
f<i)OTroir]<rds

*cat

Kill

/if,
2I

KCU (K

T<av

dft\j(T(Ta>v

rrjs

yrjs

Trd\Li>

dvrjyayfs

p,(,

ir\o-

21

vdaas

TTJV

8tK.aio(rvvr)v

(rov.
/zf, p,c.

KIU fTricrrpf^as nap<dX(rds

Kal
22

e<

Tiov a/3v(ro-a)i/

TrdXiv dvyyayes
o~ot

mil

yap eop,o\oyr)crop.ai
(rov,

fv

o"KfVi

^/aXp.ov TTJV

d\i]B(idv 22

\^aXai
33

(rot,

6 0f6s, tv

KtOdpq, 6 dyios rov
p.ov

l(rpar]\.
23

ayahXiao OVTai ra ^fi X^
xai
17

orav ^aXco

<rot,

^v\r)
rj

p.ov TJV

eXvrpwcra).
TTJV Tjp.fpav /ztXtr^rrei rj)j/ SIKOI- 24

24

rt de

Kal

-yXwa-o-a /tou oXr/j
(rov,
<al

oarvvrjv

orav

alo~xvv6(t)o~iv

fVTpaTruxriv oi

T]TOVVT(S

TO.

KHK<I

p,oi.

15 e^a77eXei] 0^0776X61 ts -7c\Xei R* 16 dwaffTeia B ab ^ 17 e5t5a^as yue o ^eos] o ^s ^c.a vvv] p r T0l) ^c.a amyy e airayyeXii) & airayyeXXu R
|

(-retas)
I

/iou

a

e5i5.

|

Xu>]

18

B ab
R*
TO
|

|

irpeapiov
iroLcnj

B*
|

ei/KCtreXiTrej

R om
<rov

(-rrpeffpeiov
ai/

B

ab
t<)

|

o 0eos]
)

+ /Aci;

c a
i<

|

K* (hab

c a
fc<

R*
-

ou

R

e7/caraXt7r7/s

B a?1

TTJ

76^60]

fJLevri]

eirepxofJLevri

davfj-affia

R R

|

TTJ yevea -rraffrj dwacrreiav B ab

bs c a

Traa-rj

yevea yevea

(sic)
-

R R om
|

19
-

eTroiTjo-as]

+ yuoi ^ c a

20 on]

o<ras

^C H

eTrXeovacras fcvR (inc stich)
/cat c/c

TW^

a/3. ?r.
j

0^7770765

+ CTT /xe K

e/xe
|

R
tt

|

/ca/ca] xa/ca?

R R

21

|

Si/catoa W);* ]

/j.ya\<>}<Tvj>r)i>

a^Suacrwi/]
\

+ r?;$

7775 fc^R
<rKeve<Tu>

22
o
|

KOLI

7ap]

+ 670; B ab fc^R om ev ^ crytos IffparjX R*
|

(r/cei 6t

\f/a\fj.ov

aKevei]

Stich

ssBjiKssR
304

*AAMOI
OA
O
2
<pLvLV

LXXI 14

0e6s, TO Kpi/jLa crov
/cat

r&>

/3ao-tXet dos,
ra>

TTJV

diKaiocrvvrjv trov

vfa>

rot)

/SacriXeW,

TOV XaoV o~ov ev 8iKatoarvvrj KOI TOVS

ev Kpicrei.
3
dva\a/3eTO>

ra

oprj

elprjvrjv

ra>

Xaai crov

/cat

ot ftovvot.
<

4

eV diKaiocrvvrj Kpivel TOVS TTTOO^OVS ^roO Xaoir KOI O~U>O~IS TOVS VIOVS TWV 7TVT]Ta)V,
KO.I Tcnrivu)o-t crvKo(pa.vTT)v Kat 0-vvTrapap.fvfl. rc5 jyX/6),

n

3

KOI Trpo

TT^S-

o-e\r)vr)$
ajy

yeveas yevevv.

KCU /cara/S^frerat

vfTos eVt TTOKOI/,
rjyi

KOI axrei o~Tayoves OTa^ofcrat eVt
7

yip.

ai/arfXft eV raTy

rj fie

pats avTov diKa.ioo~vvT],
f)

Kal TrXijdos elpt)vr)s ens ov dvTavaipedfj
8

o-\r]vrj.

*cai

KaTaKvpivo-i
/cat

O.TTO

da\do-o-r]s

ens

a?r6 Trora/iov ecoy

9

fvu>7riov

KO.I
10

ot

avTov TrpoTTca-ovvTai e^dpol avTov %ovv \iova"iv
<ai

/3acrtXets 0apo~eiy /3ao-iXety
"KOI

at
<al

1/770*04

8a>pa

Trpoaoicrovo-iv,

ApdjBw
^1/77

7rpoo-KWT]o-ov<riv

2a/3a Scopa avTO) iravrts ot

Trai/ra

ra

donXevcrowcrti/ airc5

ort epv(ra.To
/cat
13

TTT&XOV
a)
ot>x

7TVT}Ta

0fi o-erat Trra^ov
/cat

*cat
o-coo-et-

-^^0?
evTifjiov

7Tvr)Ta>v
ddt<tas

I4

fK TOKOU KOI e^
<at

Xvrpa)o-frat ras-

TO

ovofjia

avT&v evutTnov avTov.

LXXI
/3acrtXea;j

1 SaXw/zwj/

B ab
ez/

b<

om

sup ras

B 1?a?
4

2aXo/xwm

(rcw

K
5

2 Xaoi/] Xewy
S^aiotruj/T;]

R + 1/^X^05 R R 3
ei/

|

TW 2]

a;

R
-

|

vtw
-

TOI;
|

cu/aXa/3erw<raj

^c a R
j
u>j]

om

R*
6

<rvfj.Trapafj.evei

B aVb
K*
]

^T
|

TTjs 7775

T
j

R
^ J c -a)

St/catoo-WT/j/

K

c

a

R
|

a
<rucret

om

/cat

i

ca ts

T

weret

I

Tjcrot]
|

om

at

RT
T
|

7 oy] rou
Trpoo-oto-oi/o

ti

8 KaraKvpieua-r} T 10 at ca irpoffa.ov(nv #,* (TT/JOO-OKT. ^ ) TrpovoKrucrcj
(ou

Trpoo-a&criv

11

+ T77? 7775 fctRT om xpos T
SEPT.
II.

5ov\evcr(jjai.i>

14

T Xvrpwcr?7Tat T

TrpoaKvvr)Cu<jLv

T

|

aurw i]

auro?/
|

R

|

|

12 eppvaaro B ab tsR om e/c %etpos K c a avrwi i] avTov auroy] avrwv KRT
-

/SacrtXets]

RT

|

305

LXXI
B
>5

15
K.a\

*AAMOI
bodrjcreTai
at>ro>

K(u ^(TfTai

en TOV ^pvcri ov r^s

Apafiias,

35

KOI Trpocrevt-ovTai Trepi avrov Sia TTCIVTOS,
oXr/v TTJV rjpfpav
l6

v\oyrjo-ovo~iv avrov.

e 0rai

aTTypiy/ia eV r^ yy

eV

rcov
a/<pcov

opewv

16

VTrpapdr)(TTai vircp rov \iflavov 6 napTros avrov,
KCII
17

^av6r](rovcnv

f<

TrdXeajs wcrfi

Copras r^y y^f.

eora) TO ovop.a avrov fv\oyT)p.vov els rovs
Trpo roi) f]\iov dtap.fVf i TO ovopa avrovKin (vXoyrjQrjo-ovTai ev avra Tracrat at (pvXcii navra ra e^j/T^ p.a<apiovcriv avrov.

Kvpios 6 6ebs
I9

lcrpar)\,

6 TTOI&V

BavpM<Tia

/xoi/o?,
K.OLI

:3

Kai fvXoyrjrov TO ovofia TTJS do^rjs
(Is

avrov

fls

TOV alwva

19

TOV alwva TOV aiwvos
TJJS

ai

Tr\r]pU)6r)<TfTa.L

$6r)s avTov 7rao~a

TJ

yr).

yevoiTO, yevoiTO.
i

ol

it/j-voi

Aai/eiS rou viov

Iccrcrat.

17 ecrrw] T 16 ttvrou] avrwv T e^avB-rjcruffiv T avrou i BK* c b RT] TOV KV c a eiAo777077<roj>Tcu] evtvXoy. c a c a om fis TOV CLLMVO, 19 eiA.o-y7?roi ] fv\oyij/j,evov ^i 18 IcrpaTjX] pr TOW R c a iratra rj yrj BX c a RT] ci iracrrj TIJ yy &* ) (l)...T77S So^s avrou frs* (hab ts T TOV v.ov] om TOV T Stich 41 B 40 K 42 R

15

v\oyr)(T<j}<Tiv

|

ecrrat

T

-

-

-

t<

t<

|

|

RT

-

|

-

-

|

|

306

AAMOI

14

III

OB
&s dyados
2

rep

lo-pa^X o 6eos, rots fvdio-i

TTJ

napSia

e/ioC

8e

Trapd p.iKpov ea-aXevdrja-av ol TrdSey,

Trap
3

oXiyov ee;^$?7

TO.

8ia^f)fjiard p,ov.
a/zapr&>Xa>i>

6rt
4

e^Xaxra eVi
ort OUK
/cat

roiy aVd/Aoty, ciprjvTjv
avai/evo-ts-

ecrrii/

crrepeatyta eV

rw r^ /iacrrtyt avrwv
eV

^ai/ar<u

atrcov,

~f v

KOTTOLS avOptoir&v OVK ftcrtV,
/cat

y^era avOpunrtav

ov

yu,a<rriya>$^(roj/Tat.

6

5ta

roro

eKpdrrjcrev avrovs

f)

VTrfprjfpavia,
/3ftai/

7TpiJBd\ovTO aSiKtav Kat
7

ao"e

avrwv.

^\fV(TTai

COS

1

fK (TTfaTOS

T)

aSiKt a ai/TWV,

oifvor)6r)(rav

KOL

\d\rj(rav ev Trovrjpiq,

ddiKiav fls TO v\^os- e\dXr)(rav 9 60evro ety ovpavov TO ordyLta avT&v,
I0

Kcii r) yXcotrcra abrS>v dirj\6ev eVt r^s y^soia rovro eTritrrpe^et 6 Xads /xoi; eVraC^a,
<al

rjfjiepai.

TrXrjpfis evpcdrjo-avrai avTols,
eyva>

1J

Kai tiirav liws
AC

6 ^eds

;

yvaxTts Iv v^taro) 12 t5ov a/j,apTa)\ol Kai fi8r)vovvTai eis TOV alu>va Karecr^ov TrXovrou.
et

at

fcrTLV

ra>

;

13

Kat eiVa

Apa

yuarat coy eSticaicocra

T?)I/

Kapdiav

KOL

evi-^dfjLTjv

fv dOwois ray ^etpas- /iov,

pov es ray
o ^eos rou Icrp. 6 virep^avta] + ets reAos K c a ) aeepiav T ai/(ras ) affefieiav /cat O.OLKLOLV #.* (ad. /cat c a 7 ws] wo-a 8 eXaXi/Tajv] eavTwi T ) StT/X^ocraj (ws a- non inst B b ev Trov-rjpia. ] irovrjpa T 10 5ta TOV B* (5. TOVTO ai ^c.ax ev J^RT 11 e:7rov T et Bab(vid) epcu ] pr aurots] pr eHrnv 12 a/iaprwXot] pr OUTOI B abm ^^RT cvdrjvovitTais K c a 13 etTra] T

LXXII
bs c - b

1 TO?

4

om

Icrp. o 0eos]

o ^s

ra>

ts

c a
-

Ioy>.

ev

i

T

K* (hab K c a)
t<*

R

RT

-

a<r.

|

|

-

t<

|

RT
|

|

<rav]

|

<TTII>]

^R

|

I

|

-

RT

enroi>

307

U

2

LXX1I 15
E
I3
t

*AAMOI
OVTQ>S,

eXeyov Air/ymro/iac
Idov
rrj

yeleq

TG>V

viwv

(rov

Tj

l6
<a\

V7re Xa/3oi/ rov yvoivai-

TOVTO

K.07TOS fVCLVTlOV
a>

JiOV,

els

KOI
7)i/

o~uv>

fls

TO ayiao~TT)piov rov ra e cr^ara.

Sia ray SoXidrT/ray

Wov

avrols.
;

7rtos

fyevovro

fls

pr)p,a>(rtv

f^CLTTiVa
fl

^\17TOV, aTTtoXoi/TO Sia

TT^I/

dvOfJLLCLV

aVTO)l

fvvnviov

^yfipop.vov,
21

Kvpif,
31

on

eV r^ TroXet (rou TT^V ttKova avTwv Kat ot vf(ppoi /nov ^XXotto^o-ai/ r)v(ppdv6r) r) <apdia ftou,

rrapa
iravrbs /iera
TTJS
"

o~ot.
23

<roi)-

^etpoy r^s Se^iay
cbS^y^cray
fie,

/xou,
^4

4 eV

r^

[Sov\fj

<rov

xai /itra
"

fto^rjs

7rpo(reXa/3ov
r<5

/ie.
;

5

ri

yap

/xoi

VTrap^et eV

ovpavto

2f>

Kal Trapa o-ou ri T)de\T)(ra eVt riys -y^s ; 6 debs TTJS Kap&ias /*ou, 26 ^f\iirev r] Kapdia p.ov KOI rj crdpt; /xou,
/cal
77

fifpi y /iov

6 ^eos eis roi/ aicbi/a.
<rov

27

ort tSou oi p,a.KpvvovTs eavrovs drro

aTroXoiivrai-

27

dirb crov. egtoXfdpfvcras iravra TOV jropvevovra 28 8e TO 7rpoo~KoXXao~^at f/iot
ra>

ridfa-dai lv TO)

Kvpia>

TTJV
1

rov e^ayyetXai Tracras ras alvccrfis
(V TOLS TrvXais
rrjs

(rov

dvyarpbs
)
|

Sicoi/.
-

HRT

BK* ob ] rfa-vvder^Kas K c a R* v /COTTOS] + eartv roiyro.../xou bis scr R ^o-ufTe^t/cas (ras penitus c a 17 ews] + oi; ^abmg^c.aj^ p eva vTLOv] evwrriov c a RT /xov] e/iou C H R eo-xara] + O.VTUV ^ R (ets ra ecrx- a O.VT. K c a RT om c a RT aurots] + /ca/ca ^ c (ras 18 SoAiOTTjTasJ + airra;?/ bis scr R*) T ev TW eirapdyvai B abni e^R + /far6/3aXas avr. tv j^c.b) T + KarepdXes aurous 20 eeyipo19 distinx post t(nriva ^ c a T e%\enrov T rw e?r. T 21 e^eKavdv) eutovav ^* (-j/a ^ c a e^o^Sevwtr^s T /JLCVUV T ^ c a T So^as R c a 24 e?] pr 22 cyej/o/iT;! ] tyevtiB-nv KT K RT 27 om R 26 e^eXetTrev T f 7 25 irpoeXapov R* b 28 TO eavrovs R ew\o6p. B eoAe0p. T Tropi euoi Ta] eKtropv. R*^
15
T??S yei/ea a

R*

R

(r^sye^eas

)

Ra T

r]ffvvdTr]Ka

16

J

-

-

fcs

t<

j

J

-

-

ei0-eX0o>

.

.

<rwo>

|

|

-

-

fc<

|

-

|

-

|

)

|

7)v(ppai>6Ti]
/>

-

j

j

"

"

V7ra/>x]

4

"

|

|

TrpoffKoXXacrQat.]

^ew

R* (om TW

^. i

rov Trpo(TKo\\as (sic) 3 2eiwy )

R

TW

|

R

T

/cupiu

|

Stich 55

BKRvid

i] TW ^w
56

^T

TO>

^ew|

TW

T

^AAMOI
or

LXXIII 13

1

"iva

rt aTraWco,

6

$eos, els re\os

;

a>pyio-6ri

6 0vp.6s (rov

eVi 7rpo/3ara
rjs

vop,TJs

crov

;

-

2

p.vr)o-drjTi TTJS
e\vTpa>o-(o

(rvvaycoyrjs (rov

eKTT^cra)
o~ov,

aV

ap^T/y

pdfidov K\rjpovop.ias

opos
3

2ta>y

roOro o

KaTeo-KTjva>o~as

ev aura).
CLVTCOV
els

3

eirapov

TCIS

^elpay

crov

eVi raj VTrepTjfpavias

re\os,

oo~a fTTOvrfpfixraro 6 4
5

e^dpos

V rols ayiois (rov.

4 icai
5

VKav^r}cravTo
G)S

ol p.t(rovvTS (re eV /ietro)

r^y eoprrjs

trou,

ets TJ^I/
8pvfia>

ei oroSov

VTrepaVar
6

6

wy ev

v\(ov a^ivais f^fKO^av
Tre\<i

Tas dvpas avTrjs

eVt TO atro eV
7

KOL

\a.evTTjpi(i>

Kareppa^av

aiirrjv.

7

8

(V7rvpi(rav fv Trvpl TO dytaoT^ptoi/ (rov eis TT)I/ yj/y e /3e/3^Aa>o~ai/ ro (r<rfvoip,a TOV ovofj-aTos (rov. 8 et7rav eV r ^ Kapdia avT&v f) o~vyy evict aurcoi/ eVl ro avro
t

AeOre KOL
9 9

Ka.Ta.Travo-(i>p.ev

TCIS

copras Kvpiov arro
OV

TTJS

"yrjs.

ra

o~r)p.ria

r)p,a)v

OVK.

e ldopeV)

OVK
10
I0

O~TIV

fTL 7TpO(pT)TT]S,

KCU

f]fJLO.S

yV<O~Tai

CTl.

eo)s

i

Trdre,

6 6eos,

oveidtel 6

%dpos;

11

ll

Trapo^vvel 6 VTrevavTios TO ovop,d o~ov els re\os; tva TI a.7roo-Tpe(peis TTJV X^P** crov teal TTJV deidv o~ov CK. p.eo-ov TOV Ko\7rov o~ov els
6

T\OS;

12

I2

Se j3ao~i\evs T)p.)v

irpb alwvos,

elpydo~a.To o~(aTrjpiav
13
13

ev p.O~(O TTJS

yijs.

v^
6d\acro~qV)
eir\

a u eKpa.Tai(i3o~as ev
-

TTJ

dvvdpei

o~ov TTJV
TU>V

(TV

o~vveTpi^as ray Ke(pa\as

dpanovTav
c

TOV

LXXIII
2 2eiwj/

T

1 (XTraxrw o ^eos] o 6s 3 ocra B*^ c a RT]
-

ctTrwcruj
o<ras

ts

-

a

T

aTrwcrw

r/yuas

o

0eos
-

R
OVK

B ab K*
o5oi/

|

rots 0710:5]
c a
b<

rw aytw ^ c a T
KO.I
j

4 eopr^s] opyrjs
eyiswcrav Ste/coi/ ai

N* (eopr. B abm s inf ^RT ^* (el-en. N c a
-

c i^ a
-

)

|

o*ou]

+ eOevro

TO. cry/meia

avrwv tr^eta

5 eto-oSo?]
6 Tre\vKi
(-veto.

K*
7
c
-

e^oSoi/

Ra T

)

T
ai

om

eeKofaift
|

8

CITTOI/
>K*

T
(hab
o

|

??

ffvyyevia.
)

Ba
9

^

c- a

R
|

B ab )]

eveirvpiaav ...crov (i)
fc*

R

avyyeveiai
a

c

-

a

T

?7/zuz>]

awrw^
<?eos
-

T

|

ei.dofji.ev]

10

om

X* (hab superscr K 1 )

K* (hab K c a )

ras eopras] pr Tratras N Kvpiov] TOV Bv T ou/c etrrti/] pr KCU eioapev (?i5.) 11 x eiP av om /cat T^P Sc^tai/ 12 ^acrtXeus] pr 0eos B ab 15 5wa.nct]
|

RT

(-viat)

om

/cat

R

ido/u,ej>

R XRT

|

RT R

|

309

LXXIII 14
F.

AAMOI
avrbv
/3pa>/xa

T4
15

eSa>Kay

\aois rols Ai
15
f)

(TV
16

diepprjgas irrjyds KOI xeipdppovs,
OT]
<rt>

CCTTIV

T)

rjfjiepa,

KOI

err)

earnv

vv

16

KaTTjpTicro) rj\iov

KOI

<Tf\r)vr)v.

>7

crv

firoirjcras

irdvra ra opia r^?
<rv

y^S"

17

depos KOI cap
crov.

l8

firoiljtrar

p.vrjcrdr)Ti

ravTrjs TTJS Kr/crea)? 18

oivfifrev
Kai \abs
/zi7

rv

Kvpiov,

a<f)pa>v

7rapa>vvv
"^V^TJV

TO ovofia avrov.
e^op.o\oyovfj.evijv
fJLT)

TrapaScpff rols dypiois

(rot,

19

TO)V

^rV^WV
LS
f

TO)V
TT)V

7TVTJTa>V

(TOV
(TOVy

7Tl\a.0T)

6ty

T\OS.

C7Tl(B\C \lrOV

ftiadTJKTJV
ol

on
T

7r\T)pd)dr)(rav

ICTKOTW^VOL

TTJS

yrjs

OIKMV

dvop.ia)v.
21

/J,T)

aTrocrrpacp^ rco

T(Ta.7retva>p.evos

nal

<aTr](T^vp.fjLevos
<rov.

Kai TTfvrjs aivc cTovcrti
,

6 6(6s, SIKCKTOV TTJV
U>V

bi<r]v

ro bvopd crov

ov(t$i(Tp.(ii)v

(TOV

T&V

inrb

a<ppovos

o\r/v

TTJT

r/p-epav.

riXaSr/ TTJS (fxavrjs

TU>V

LKCTWV

<rou,

23

VTTfprjCpavia
(re.

TO>V

fUCTOVVT&v

o~e

dvafiair)

Sta TTOVTOS

OA
Ets

croi,

o

es,

8ir)yrj(TOfjiai

a KOI eViKaXecrd/if^a TO ovop.d crov irdvTa TCI da.vp.dcnd crov, ^OTUV <aipov
\dfi(i>

3

WRT

abm ? inf (rwerpti/ as ras KC(pa\as TOV cjpaKOVTOs B pr (ru <rwe#Xa<ras o fi e^X. ras /ce0a\as roi; 5paTT?! Ke<pa\rjv TOV 8pa.K. pr 15 ^et/xappoys] + o~v e^r/pavas 7rora/xoi;s H^OyU, KOVTOS TOU ^e-yaXou
14 cSw/cas] pr
0-u

XT

<ru

RT R rj\iov Kai c a T 17 eTTOLTjaas 2] 7rXacras i\ c a T + aura XT K. T)\LOV X (reXrjvrjv] 18 om TTJS XR T e^^pos] pr o R TOV Kvpiov] TW Kvpiw R auXRT 19 om crov X* (hab X c a 20 eo-icoTtcr/xei/ot B ab XRT TOI;] 21 om Kai RT 22 i] ftov R TCOV oveioicrfjuav crov] TOV c a c a TUV 2] TOU aov X R om 0X771* R* 23 om /t7
10
77

Tj/xepa]

om

T;

R R

|

rj

vv]
-

om

17

R

|

/carTy/artcrw]

eTroiT/cras

|

-

<f>avcrLv

1

KTi<rews

<rou

|

|

j

-

<roi-

)

i

<rou

|

-

-

fcs

|

|

T-r\v

r/fj,.

T77S 0WI/77S c a

77

X

-

RT om
|

VTreprj<f>avia

R*

|

iri\adrj

B ab
ab
)

Trpos o-e

X

c a
-

T

TW

A<ra0

+

<roi

XRT

0^5775]
|

TW A.
-

i/

.

R
-

Stich 45 BT 44 X 49 2 e^ofj.oXiiyTja Wfj.eda

(eiri\a0e

R

B*)

|

ava/Sai?;]

LXX1V
|

a^e/377

T

1 V-

bis
|

T om
j

eTTiKacro/uLeda

Trai/Ta

B* (e7rt/caXr. B K* c b (hab X c a )
310

eTTi/caXecrwytie^a

T

e^o/zoXoy.

2]

AAMOI
(ya>

LXXV 4

fvdvTTjTClS KplVO).
f)

4

4

TaKr)

yrj

Kai TTCLVTCS ol K(ITOIKOVVTS avrrfv,
<rrv\ovs

eye* ecrrfpf caora TOVS
5

avrfjs.

SutyaX/ta.

5

et7ra rots Trapavofj.ova iv

p.r)

irapavop.f iv,
{i

Kai rots ap.apTa.vovo~iv MT)
6
6
p.rj

eVai pere
P.TJ

u^oy TO Kepas XaXfire Kara rou adtKtav
ety
6fo\>

7
8

7

ort oure OTTO c|dSa)v oure a?r6 dva-p-wv

ovre OTTO

8

pr)p,(ov,
KO.I
L P^

on

6 ^eoy Kpirrjs

fcrnv

TOVTOV TdTTClVol
9
9

TOVTOV V^fol,
TrXrjpes
Kfpao"/xaros,

on

TTorypiov tv Kdt

X

1

Kvpt ov, oivou a/cparou
TOVTOV
LS

K\iVV

fK

TOVTO-

7T\Y)V

6

TpV/LttS

IIVTOV

OVK f^KfV(t)STJ,
Kai TTioi/rat Travres of d/xaprcaXot r^y
10
cya>

-y^y.

8e ayaXXtao-o/^ai ciy rov ataj/a,

v^aXai
11
IJ
/<ai

rw ^ew

la/cca/S

TrdVra ra Kepara rwi/ a/zaprcoXeov ai v-^radrjo-fTat TO. Kepara rov

OE
Eis ro TAos,
e

eV
i/
r<u

TT}

louSa/a 6

lcrpaj)X fjieya TO
elprjvr]

ovopa avTov.
StCOJ/

3

Kai eyVT)6r] ev

6 TOTTOS aurov,

Kai TO KaTOLKT)TT]plOV dVTOV Iv
4

e/cei

crvvTpi-^v

TO.

KpaTrj

TMV Tog&v,
5id\f/a\(j.a.

OTT\OV Kai pop.cpaiav Kai 7roXep.ov

ra Kepara.

4 /carot/fowTes] + (re trot /caroi/cowres R* ain-Tji/] + R 5 etTra] KRT o-repeojcra R aiT7js] auroi^s R om Stai/ aX^a RT a 6 etTTOJ T (-rat) RT Trapat o/xet^] Trapa^o/ietre Trapavo/Jiovai tt ^ a T Kat ftyde R /cara TOI^ #eou] om 6eov B* (superscr B ab 2] pr 9 TrXTjpes] Tr\tjpr]s ^ c a (mox 7 aTro i] 6^ K a T epi/yitwj + opewi/ 10 aya\\iaao/j.a.i eKK\ivev R om /cat 2 B ab KRT ipse restit -pes) R c a B ab RT ra 11 crui /cXao-co] T)] + /cw (om c a RT LXXV 1 rov Stich 20 24 T /cepa7-a 2] TO Kepas K 2 ei rw R om w8r) ^ w6??s T om ?rpos ro Affcrvpiov KT ra /cepara 4 om 3 Zetwv T Icrp.] om fv Td) R om dmi/ aX^a T
3 ev6vT-r}TOi
|
ej>

j

j

|

fci

c-

/ur;
)

|

|

c

-

/>

j

c

-

-

|

]

t<RT

|

|

-

t<*

t<

<rvv6\a.<Tu

(-<Tw/j.a.i

)

|

-

BS<R

Ao-acjf)

|

|

e/c

(rvvK\a<rei

|

3"

LXXV
D

5

AAMOI
(rv
UavfJ.aa"Tu>s

<pomfiy
(>

OTTO opfcov

aia)via>v.

5 6

fTapdx0rjo-av -rrdvTfs ol do-vvToi TTJ xapSt of VTTVOXTCIV VTTVOV ClUTCOJ j KOI OLY VpOV Ov8fV
jrdvTcs oi avdpes TOV TT\OVTOV TOIS

x f P~ lv

avTtJv.

7

dirb eiriTifUjO e&S o~ov, 6 tifbs

laxw/S,

(vvo~Taav
H

ol

eVt/Se^/cdTey TOVS ITTTTOVS.
KCII

0~V

(poftfpOS

ft,

TIS dvTlO~TJ](rfTai

O"Ot

S

airb TTJS bpyrjs o~ov ;
9

(K TOV
yfj

OVpaVOV TjKOVTLO-aS
((pojBijdrj

KplO-lV,
I0

9

KOI

rjo-vxao-fv,

eV

TCW

dvaaTrjvai,

(is

Kpi&iv

10

TOV 6fOV, TOV
"oTt

cr&Jcrat

Trai/Tay TOVS Trpacis TTJ

Kapo"ia.

5id^aX/u.a.

evflvfuov dvflpwirov
KOI

^op.o\oyrjO (Tiu

o~oi, o~ot.

n

VKaTa\ip.p,a fvdvfiiov eopTacrei

ol
13

KVK\<O

avTov ottrowiv Seopa
TrvevpciTa.
TT;?

raj

(pofapa Kal
to

d(paipovp.v<j)

dpxo

Trapa roiy /SacriXeCcri

y?)ff.

OF
Ets TO reXos,
<b(i)V7J

VTre/)

ISt^o^ ry

Aaa(f>

^aX/xoj.
2

(LXX

p.ov

Trpbs Kvpiov eKe /cpa^a,
TJ

p.ov

Trpbs TOV 0(6v,

<al

Trpocrea-xfv

p.oi.

rats %po~iv p,ov
dTTTjvTJvciTo

TOV 6ebv eejJTTj(ra, VVKTOS evavTiov ovrov, KOI
TJ

ov<

7TapaK\r}drjvai

^fv^

pov.

TOV 0(ov Kat fvfppdvdrjv TO nvev.d
5 0WTKT61S
e7ri^3e/S?;/fOTes]

p.ov.

R

I

euro]

air

R
|

pr TOT
9

R + TOTe B a?b
r)KovTi<ras

pr iravTes
t<T

R
|

TTJS

6 TCUJ x fP ffiV ] pr ev TOVS iTTTrovs] Tots tTTTrots ^ c a B a?b
-

R
t<

7

ot

T
77

8 airo\
op[yrj]
-

opy-rjs

<rov]

ij

opy-r)

<rou

T
j

77/coi/Tio-as]

Bb
)
|

b<RT

10
OTI

TT?

om
^c
-

5iai/

aX/i

T
B
^
| |

/capSia] T^S 7775

B abm ^^ c a RT
|

11
1?

om

evdvfjuov ...trot
TO>

gab (e7/caTaXet^yua a orawti T )
|

eo/oTocn;

T

(i)

R

e^/caTaXei^/xa
(/cw
TO>

13
i/

LXXVI
B
j

paffi\ev<rti>

T
T
4

12 /uij ^w Stich 24 B 22
2
/cat
77

^*

^w

K
ej/

10

R
I

73
/cat

T
77

1

I5t^oi>v

aX/x.os

TW

A<ra0

b

{inst

prius)

t<T

aro]

Tnf)vr]vaTO

R*

deov] + /j,ov aTrevrfvaro

R T
317

^WVT?]

om

3 Tats

x

P ffLV ]

om

Sioi/^aXyaa

T

fjv(ppavdrjv

T

Pr
|

^

<"T

77 /77-

o\iyo\f/vx

t
>10

T

|

AAMOI
5

LXXVI
IJLOV

1

8

7rpOKa.Tf\dfiovTO

<pv\a.Kas

ol

e^dpoi

erapd^drjv
6

/cat

OVK

\d\r)<ra.

difXoyio-dp.Tjv fj/j-cpas dp^aiaf,
/cat
T7j
aiu>via

7

fp.vrjo~6rjv

/cat

e/ieXer77<ra

VVKTOS
s
/xj)

fjifrd

TTJS

KapSias p.ov ^SoXeo-^ovi/,

/cat

eo-KaXfv TO

eis

1

/cat
9
?7

TTvevpd pov, TOVS alcovas aVcoa erat Kvptos, ov 7rpocr6)r)o~(i TOV fvdoKrjcrai eri;
/cat

eiff

rcXo? aTro/cd^et ro e\eos OTTO yevea?
eVtXr/crerai rov ot/creip^o at 6 ^eds,
rrj

yeveay;

IO
T/

^ (rvve^ei rovs oiKTeippovs avrov tv

op-yfj

avrov ;

/cat

etTra
avrrj
TJ

Nvv
aXXoicocrts TT)? de^ids TOV v\

I2

fJLvr}(T0T]v

TWV epyc&v Kvpt ou,
OTTO r^? dp^rjs TCOV
<rou,

on
I3 /cat

[Avija-Brjarofjia.!,

OavfjLao-iu>v

crou,

/ieXerj^cro)
/cat

eV

Trdtriv Tols epyois

I4

6 ^eds,

eV rot? e7rLTTj8evp.ao-iv crov d8o\(r^rjo~oo. eV r ^ dyt co ^ dSdy crov
t
o>s

TIS 0eb$ fj-cyas
I5

6

& cos fjpwv

;

o~v

et

6

@os

Tjpwv 6 TTOIOOV

0avfj,d<ria,

eyvd>pi(ras

eV rot? Xaots crov rrjv civvafiiv crov
ro>

l6

eXurpa)cra) eV

^pa^iovi
/cat

crov

TOV \aov

crov,
Sidif/aXfia.

TOVS vlovs
17

la/coa/3

laxrr;^).

ei 5ocrai/

(re

vSara, 6
<re

^eds-,
/cat

ftSocrai/
/cat

vdara

fTapd^ijcrav a/3ver(TOf
i/e<pe

(p&vrjv eda)Kav at

Xat, /cat

yap ra
iravTts

fieXi]

crov
c a
-

5

01

RT
Xoi
eiTra

exfyoi]

|

//,oi>]

aurou

pr iravres T 7 PWCTas

1 B^"

^R
1

(o
|

#.*

om

fcs

)

ot

o(f>6a\^oL
)

e^KaXev
ecr/caXXey

B* vid

B

avid
|

c<rKa\av

B

?vid
|

eo-/caXXoj/

b^*
c a
-

K

c- a

T

(etr/caXe

B bvid
8
^17]

eo-/ca-

RT 9 om cnro/coi^ei KRT RT (aTroKoif/ij) arro] pr eXeos] + aurou K* + aTro/coi/ et N K a pr /cat ye^eas] ets yeveav RT p?7/xa 10 p. T i] c a RT bs -2] a-vve^-rj T TT; 0/5717 aur. TOVS ot/cretp/tous (ot/crtp/i. T) aurou ^c.aRX om 5uuf/a\fM T etTro^ T 11 et?ra] 12 OTTO TT?? apx^s] air apx. RT 13 Traat tf 14 TTJ ayiw] rw ay. B b KRT rts] pr o R* (om Ra om 0eos 2 J^* (hab K a 15 om 77/^0;^ B ab ^RT Bavfuun^ a b + /J.QVOS R om o-ou ^RT 16 Ia/ew/3] I(rpa77X R om (ras ^ 17 tSoo-av T bis om KO.L 2 T a/Sycrcroi] pr at K a omi/ aX/xa RT aR 18 uSaros] vdaruv
aTrcoo-Tjrat

R
77

T

pr

/cat
|

KU/DIOS]

o

^eos

ai>rou

<ri/j/TeXe<ret

|

c-

<rvvTf\<rev
-

|

77

/XT?

j

yu.7;

ei/

|

|

|

|

c-

)
-

|

)

|

c

c-

fc<

)

i

|

|

c

-

|

|

c

-

J<

LXXVI 19
1<?

AAMOI
TTJS fipovTrjs

(pa>vri

crov

ev

r<w

<ra\v0r)

KOI evTpop.os eyevrjOr/
77

77

yjj.

20

eV

rfj
/cat

daXdcrcTTj

6dy
^

crov,

at TpijBoi crov eV
TO.

uSaeri TroXXoty,
yva>o~6r)crovTa.i.

KOL
~1

*X VTJ crov
coy

u>c)f]yrjcras

7rpo/3ara

ror

Xaoi/

crov

eV

Mcoucri}

oz
Acrci0.

LX? (LXX

Ilpocre^ere Xady pov TOV vop.ov p.ov,

K\ivdT
2

TO OVS

VfJLOtV

flS T(l pr^iaTCl

TOV

p.ov.

dvoia) cv 7rapa/3oXaty ro
ocra TjKOvcra.fj.fv

crrd^ta /xou,

3

KO\ cyvcap-ev aura,
rjfj.(ov

Kat ot Trare pey
4

Str/y^crai/ro
avTu>v

r)p.~iv

ovK

K.pv(3r]

ctTTO

Tccv

TKVQ)v

ftp

aTrayyeXXovres ray aiV(TClS Kat ray Sui/acrn ay avrov,
KOI ra davp-dcria CIVTOV a eT
5

Kat

dv<TTT)<TV

(JLdpTVplOV

V

laKOD/3,

KOI vd/xoi/ e^cro cv

icrpar/X,

ov eVeretXaro roty Trarpacrtv y
yvcopicrai CLVTOV roty inoty
6

o7rcoy

av
yi/a>

yfvea erepa,
K.CU

UtOt Ol
<a\

TX0T)O~6p.VOl,

dvacrTTjcrovTai
i

aTrayycXovcriv aura roty utoty
rr)v eX-rrida
0)v

rov

fpyo)v TOV deov,

KOI ray

e i>roXay

aurou

19 Tpoxw]

+ t(pa.vav
t<

R

|

*

yvwcrdrjcreTai
-

(-Xats ab

^ c a) X eTroi-rjaav ^* B* -Xaro B ab )] etfero
| |

at aarpaTrat (TOK r?/ OLKOVfjifv-rj vStich 40 Btf 42 44

B abm S inf fcsRT

R

T

LXXVI I

(f>dyu/Jicu.

T

4
ts
1 )

om
Kc a
-

ets

R

|

Ku/)toi/]

2 Trapapr TOV

RT

|

(-crei
fc^*

5 OP]
)
|

o<ra

avTa

R

avayye\.

eKtiTi<ru<nv

c a RT NR om avra T
i<

(everiX.
-

ts*

|

6 ot rex^T/o-o/xei/ot] om ot c a 7 0fov] Qv (hab ^ )

yvwpicrai] pr rou

RT

|

(sic)

N
|

pr

*AAMOI
8

LXXVII 20
avr>v

iva

JJ.T]

yevcovrai as ol Trarepes

yeved crKoXid Kal irapairiKpaivovcra., yeved rjrts ov Karr/vdvvev ez/ rfj Kapdia Kal OVK 7riarr<adrj perd rou 6cov TO
9

avrrjs,
rri/eu/ia

viol

E<ppdifj.

evreivovres Kal (BdXXovrcs ro^ov

10

I0
ou<

/cat
11
"Kal

efpvXd^avTo TTJV diadiJKTjv rou fv r vo/jico avrov OVK rj6(\ov
TO>V

eTTfXdBovTo
Kal

fvfpyf<ji5)v

avrov
edei^ev avTols,
CTTOLTJO-CV

T&V

davfiacricav

avrov
avra>v

u>v

12

12

evavriov TWV irarepav

a

13

I3

dipprj^ev

eV yfj Alyvrrrw Iv Tredicp Tdveas. 6d\a(T<rav Kal dtrjyayev avrouy,

eorTTjcrev
14
I4

vSara

axrei

do~Kov

15

xat (08r)yT](Tfv avrovs cv vefaXrj rjpepas^ Kai SXrjv TTJV vvKra ev rrvpos 15 diepprj^ev rrerpav eV epi^/xw,
0corto"/i<

KO.I

fTTOTHTfV aVTOVS MS
e<

V

dftv(TO-<>

7TO\\f}

16

l6

Kal egriyayev vda>p Kai Karrfyayev cos

Trerpas,

Trorapovs vdara,

17

I7

Kat Trpoo-e^ei/ro ert rou d/xaprai/eti/ aurw-

18

IO

Trap7TLKpavav TOT/ v^io Tov eV avuSpeo, Kai e^irfipaa-av rov deov ev rals Kapdiais rou airrjcrai fipiopaTa rals avrwv. "^v^als
Kai
/careXaX^o"av

19

I9

rou ^eou
dvvrja-erac

Kal

elTrav

MJ)

6

6tos

eroi/zao-at

Vel eVara^ei/

Tre rpai/,

<ai

eppvrjcrav vdara,

fj.fj

Kal aprov 8vvf]o-frai dovvai;
T]

eroifj-acrai

rpdire^av rw Xac5 aurou;

8 evuvraL tt* (yev. K 1 ) * i] eavr^s c.a
a

|

Karevdwev

&
|

\

cv rrj Kapdia]

SRT

10 e0u\a^av
-

11 eTreXa^e^ro B* (e7reXa0o*>ro ) 13 ecTTrja-ev] Trapeffrycrev K c a W( rct] us as 15 5 tep?? t ej, pos ^c.a) ep7?ua,] pr T?? 17 TrapeTriKpai/az/] R* /cat

B ^RT Bb
ab
|
|

9 E0pe/,

(?

R)

T

j

T

yde\ov} r,^ovXr,e 12 a] otra

^^^ R &*^ ^ W
Tyv Kapdiav
,

K c a RT
-

I

RT

TQ

TQ

aV
|

e8ov\

T>

R

R

Aiyvrrrov

RT
(TTU-

14

T

19

ira.pciriKpa.vtv eiirov 20

T

pr

epvtja-av

T
|

lg ws j ^* 18 erpao-av] vid Sw^erat] dvvarat
w<ret

^

iri/pos]

0wros ^*
/

R

s

^ c a)

^R

LXXVII 21
2I

AAMOI
/cat
ai>e/3aXero,

5ia TOVTO rJKOvo~ev Kvpios

21

Kai

Trvp avr/cpdrj ev

laKo>/3,

22

ori OUK

KCU opy?) avefBrj eVt rov e7rio~Tevo~av ev
ra>

itrpa^X0fa>,

22

ovSe

rj\ rri.o-a.v

eVi TO crwrrjpiov avrov.
iS
V7Tepdv<t>deV,

23

ovpavov T)ve(pev
urots p,dvva (payelv,
1

24

jcat

aprov ovpavov edaxev avrots-

ayye Xcor
-iTio-p.bv
26

ecpcryev

avdpcoTros,
els
Tr\rjo-p.ovr]v.

25

a.Tr(O-Ti\v avrols
e

*cai

firijpfv

VOTOV

ovpavov,
rf)

26

KCU fTTTj-yayev ev
^(cai e(3peev

ftwao-riq avrov Xt^a,
o~a.p<as t

eV

O.VTOVS oxrti ^oi)j/

27

KCU
28

cbcrei

(ip,p.ov

daXao-Q-wv TTfTfiva TrrepcarfzTTJS

Kai

7r7rO~ov
KU/cXG) TWI/

els p.eo~ov

7rapep./3oXJ)f
CtVTU>V .

avrcov,

28

CTKTJVCOfJidTCOV

^Kai
3
ov<

e<pdyoo~av

KOI evf7r\rjo~drjo~av a(p68pa,
aurcoj/
TTJS

29

KCU

TT)J/

ernQvpiav

fjveyxev avrols.
7ridvp.ias

eo-Tepijdrjo~av

dno

avraiv

30

en r^y
31
<ai

/Spaxrecos avrcoi/ OVO-TJS ev

rw

(rrcyiari

avrwv,
31

opyiy rou ^fov dveftr)

eV

awrovr

KCU aneKTfivev ev rols ir\ioo~LV

KGI roi/y
32 eV

eK\KTovs Tov lapa^X
32

TTO.O-LV

TOVTOIS rj/Jiaprov en,
Savp.ao~iois avrov7]p.epai
.

xat OVK enio-revo-av rols
33 /cal

ee\nrov
KOI ra
eTTj

ev /iarator^ri ai
avreoi/ /Liera

avrav,

33

O TrouS^S

34

orav aTreKTevvev avrovs e^rfrovv avrov,
KCU
7reo-rpe<pov

34

KCU

a>pdpiov

-rrpos

TOV Beov
eoriv,
35

3S /cat

efj.vTJo-drja
iccu

av

on

6 debs j3oT)6bs avrtov

6 debs 6 v^no-ros Xvrpcur^ff avraiv

ttmv.

R ovde 23 aj ew^ey B ab fcsRT 24 om om /cat i KRT eirypev] a-mjpev B ab KRT om ev R* ab T 27 %ow] t^T 28 e?re(ovvaffTeLO. B )] dvvafiet Treo-oi B^ c a R] ewecrov &* e-TreTreffev T 29 e^ayocrai ] KRT edwuev #* (r)v. t\ c a 30 om aurwv 2 K c a T 32 ?ra(rt Tji/ey/ce^] K* (Trac-iP ^ c a RT rots tfav/iaenots] pr e^ N:RT 33 e^eXetTro* T 34 aireKTevev B ?vld ef^rouj ] rore ej-er)TOW t^RT 35 om o ^eos (2)
22
2

om

ei*

rw ^ew
26

7]\Tri<rav

/cat

R

|

|

|

5wa<rrta

"xyovv

-

e<j>a.yov

|

-

-

)

-

)

|

|

K* (hab

c a
t<

)

316

.

^AAMOI
36

LXXVII 50
avrcoi>,

^ teal
37
Tj

r^ydmjo-av avrbv ev
KOI
Trj

ra>

aro/iari

7X0)0-0-77

avra>z>

tyeixravTO avrav

37

8e Kapdia avT&v OVK. evdela /xer avrov, ov Se eTrHTTtoOrjo-av ev rrj dia6^<rj aiYov.

38

3a

avTos 6V eVrtv oiKTipp-tov
/cat

tXao-erat raiy apapTiais avroov,

KOL ov dtcKpOepel KOL irXrjdvvel TOV
O.TT OO~T pencil TOV OV/JLOV avroii, Koi ov^l eKKavcrfi 7ra(rav TT]V opyqv CLVTOV.
f.\iVTf]<r6t]

39

39

Kat

on

crdp

etcrtr,
KO.I

7TVVp.a irOpfVO{J.VOV
40
4

OVK

7ro(raKty irapfrriKpavav

avrbv eV

TrapapyKrav avrov Iv
41
4I

/cai

eirecTTpf -^av

yfj dvu8p(o; KOL eTreipcKrav TOV 6eo

KOL TOV ayiov TOV
efLvt]o~dr)o~av
TTJS

lo-pai^X

Trapaj

%(ipbs auroi), f eXvrpa)o"aro O.VTOVS en
AiyVTTTft) TCt O~T)p.fla dVTOV,
irfdito

V
K.OL

TO.

re para CIVTOV Iv
flS
ttt/ia

44

44
<OL

p,TO~Tp\lsV
K.OL
TO.

TOVS

7TOTap.oi>S

(IVTCOV,

o/i/Spj^/zara

avTwv

OTTO)?

/xj)

iriaxrw
<aT(payfv

45

45

ega7reo-Tfi\ev ets CIVTOVS
<at

Kwopviav

KCU

aurouy,

46

46

*:ai

/3arpa^ov KOI ducpdetpev O.VTOVS edccxev Trj epvo-ifir) TOV KapTrbv aira>j/,
rov? Trovovy CLVTWV
Trj

<at

axpt Sf

47

47

d.TTKTLVV
KOI.

V ^oXd^TJ TT)V afJ.7T\OV

OVTWV

,

TO.S

o~VKap,ivovs

avTo>v

fv

Trj

Trd^vrj-

48

48

Kai Trape Saxei/ eV ^aXa^?/ ra
<at

KTTJVT)

avrcov,

ri^v

V7rapiv avT&v
eiff
K.CLL

r&)

Trvpr

49

49

^a7reoTeiXej/

avTovs opyrjv 0vp,ov avrov,
6\fyiv,

6vp.bv KOI bpyr]v
a7ro(TTO\r)v
50
5

Si

dyye Xcoi
TTJ

irovqpwv

w8o7roirjo~ev Tpiflov

bpyff avrov,
evtfta

T

36 avrw]
|

awroi/

T R
K

37

T
/cayOTroi ]

38 oiKTeip/J.uv
TT?
|

K

|

i\ao"r)Tai

dta00ipet

T

|

TT\-r)6vi>w

R*

^c.a)

41

7rl pa(ravTO

40 777 awSpu] 42 ov/c] pr /cat R
46 ro^
/

epT/jUw
T/J

^*
|

om

R
-

(777

ai/.

pos (sic)
/it^as

^
|

R

Q\I.POVTUV

R

|

V7fap$iav

R

47 cri;/carous /capTrous c a ets av ^. s cux u.aXaxnai ts* as xaXa^ai/ N 48 ev X a Xa^7] 1 50 odoTronja-ev &.T 49 e^aTreo-retX sup ras t^

T

%eipos

2]

T

317

LXXVII 51
B
5I

AAMOI

OVK efpeio-aTO OTTO BavaTov TWV
Kal
TO.

KTTjvr)

avTtov fls 6a.va.TQv o~vvfK\io~ev
51

Kal e7raTaev irav TrpeordroKoi/ ev AtyvTrrco, aTrap^rjv rc5i/ TTOVWV avT&v ev rots o~KT)va>p.ao-i Xa/i.
Kal a.Trr)pev
a>s

52

?7po/3ara TOV
<i)S

\aov avTov
epj;/xa)
eeiXia(rai>,

52

Kal rjyayev avTovs
53 /cai

TTOI^VIOV ev
<ai

(obr^yrjafv

avrovs ev eXiridt
avTu>v

OVK

53

Koi TOVS fx@povs
54 /cat

fKoXv^rev ddXacraa.
54

(l&riyaytv avrovs fls opos ayiacr/zaros avrov,

opos TOVTO o
S5

KTTj(raTO

Tj

Se^ta avrov

Kal ft-efSdXev OTTO TrpocrcoTrov KOI
Kal
K\T]pO$6TT)<TV

avrwv
V

fdvrj,

55

O.VTOVS

(T^OlViQ)

K\TJpo8o(riaSj

KaTfCTKrjvaxTfv

ev

rols

(TKr)vu)fjLacrtv

avrutv

rals

<pv\ais

TOV
56

I<rpar)\.

KCU cTTfipa&av KOI TrapfTTLKpavav TOV 6tov TOV V^TIQ-TOV

,

56

37

Kal ra p.apTvpia avTov OVK (pv\davw KOI fTTtarTpftyav KOI rjo-vvQeTTjo-av Ka6a>s Kal ol naTtpes
KOI fJLTfO~Tpd(pT]O~aV
iS

avT<Ji>v

57

TO^OV O~TpJ3\OV
58

58

Kal irapuipyiaav avrov eVl Tols fiovvols avTwv, cv Tols yXvTTTols avT(Zv 7rap^rj\a)o~av avTov.
<al

59

f/KOVO~V 6 6(OS, Kal VTTfpeldfV KOI ^ovdfvcoo~fv TOV *Io~par)\
Kal aTroxraro TTJV
o~KT)va>fjia

59
o~(f>6dpa-

60

O-KTJVTJV

60
2,r)\a>p.,

avTov ov
els

naTo~Krjv<i)o-cv

ev

dvdpwnois
61

61

Kal

irapedu>KV

at^/iaXaxriav TTJV lo~%vv atrtov,

Kal TTJV KoX\ovr]v avTov els ^elpay e%dpov
62

Kal

<rvveK\ei.o~v

els

popfpaiav TOV \aov avTov y

62

Kal TTJV K\r]povop.iav avTov virepelo ev.
6

*Tovs veavio~Kovs avTaiv KaTefpayev irvp, Kal at irapdfvoL avrtuv OVK e -rrevOrjo-av
777

63

T

51 AiyvTTTb)]
irovov
uffei
fct

c

c
t<

-

RT a RT
a
/cat
]

A^I TTTOU t^RT

I

(TKr)i><jo/ji.a<riv

RT
|

53
|

v] CTT

Kc a T
-

ras 0yXas
(TT/ae^av]

B b fc^RT
3

rou Icrpa??X]

om TOV R
|

|

TWV TTOVUV] rwv irpwroTOKUv ts* TTO.VTOS 52 yyayev] avrjyayev t<RT ws 2] c a 55 rats 0i Xats] ^aXatrcra] pr y
j | t<

56

R om
|

<nr(TTpe\j/ai>

RT

|

B ab RT T\(SvvQeTf]ao.v\ rjdeTTja ai om /cat 4 ^ c a RT ew] ws R
ts c a
-

Trapeir IK paver
fcs

R

57
|

e?re-

c a
-

/ca^ws] 58 eirt] e^

RT
R
|

ws

59
o

^oi/o-ei
c a
i<

pr
Itrp.

jcat

a0o5pa TOV

KRT

^* (om

)

o
|

<9eos]

/cs

K*

(o
-

6s
|

c a
i<

^RT
T
I
|

)

VTrepi5e\

60 ZTjXa;

N*
63

(STjXwya
|

^c a

)

om

aurou
(

K C -*RT

RT

rov 2

ai/rwi

K

61 auroi;] awrajv vTrepidev t^T

fc<RT

cx^pov] cxP wv

R

ou]

si c )

62 av-

eT

^AAMOI
64
64 ot

LXXVIII 4
B

lepels

avT<av

ev pop,(paia errecrav,

65

^ K\avo~6r)o~ovTai. Kai at X*IP ai a ^ro^ J/ 65 Kat 6 inrvwv Kvpios, e^rjyepdrj as

ws dvvaTos
66
66

KKpanra\r)K<t>s

e| oivov
TO.
O7r/aa>,

Kat eTraTa^ev TOVS e^dpovs avTatv els
oveidos alwviov

67

67

cai aTraxraro
*cat

TO
*Y.(ppdip.
OVK.

r^v

<pv\r]v

e^eXe ^aro-

68

68

Kat e|eXe^aTO TT^V (pvXrjv

lovSa,

TO opo? TO
69

Setooi/
&)$

qyairrja cv.

^Kai
7

(OKodop.r/o fv

p.ovoKpa)TO)v TO

fiyi ao*/za

avToi),

eV T^ 777 fdep-eXicoo-fv avTrjv els rbv aidova.
70
/cat

Kai aveXajBev
71
?I

e^eXe^aTO AavfiS avrov

TOI>

SovXoj/ avToO,
TU>V

e<

Troipviav TCOV irpojSarcw
OVTOJ/,

e^OTTio-Qev

TWV Xo^evo/ievcov
laxo)^
T^J>

e Xa/3ei/

7roip.ai.veiv

TOI/

SoCXov avTov
avrov.

KOI
72
?2
<al

lo"paj)X

K\r)povop,iav
rfj

7roip.avev

avrovs ev
crvveo~ei

aKaicia T^y napftias avrov,

KO\ ev

TTJ

TWV

eiwv

O.VTOV w^rirjcrev

CLVTOVS.

OH
O
els TTJV

^eos,

rf\6o(rav

e&vrj

K\T)povop,iav crov,
o*ov,

ep.ia.vav

TOV vaov TOV aytov
dvijo ip.a ia

edevTo
2

lepovcraXrjp. els 6rru>po(pv\dKtov
TO>I>

edevTO

TO.

SouXcov crov /Spco^iaTa TOty Trereivoiy

ro{) TO.S
3

ovpavov,

o~a.pK.as

TWV
aip.a

6o-ia>v

o~ov rols Orjpiois TTJS yijs
cos
KVK\O>
v8a>p

e^e^eav
OVK.

TO
f)v

avrwv

lepovo~a\rjp,

Kal

6 6drrT(t)v.

*eyevr)6r)p.ev

els

p,VKTT]pio~p,bs

ovetdos Tols yeiToo~iv f)p,)v, Kal x\evao~p.bs rol? KVK\CO
|

r)p.a>v.

64 K\av8r)ffovTai (Kexpeir. B* KT)] pr
o^etSicrAio^

R
-

65 efryepQrjv R /ce/cpatTraXTj/cws 66 avTUv] avrov ^* (-TWV N c a ) T 68 TO Zeiojv] TO Siwr B b Stwv i^R (? Saw?/)
/>

B bvid R B ab

B ab

-

{

pr o frsRT
t^ c
|

69
a

/iot

o/cepwros
o

T

|

ai/r??! ] ai^ro

ts

72

T
-

(-crti/)

Stich 162
2
eis

B

159
1

KRT

TT; (rvvecrei]

LXXVIII
&*
fort
)
|

Tats 1 Acra0]

KXypovofjuav]
c a
t<

rescr

frs

(K\7}povu/j.ta.i>

e:s

3 ws] waei

T

4

om

T
319

2] ws

R

LXXVIII
B
5

5

AAMOI
Kvpie,
opyio-flrjo-rj
a>s

eats

Trdre,

els

Tf\os
crov;

;

<Kav6r)o-fTa.i

rrvp 6

ij\6s

6

K^eov

TTJV opyrjv crov crri edvrj ra xal eVt /3ao-iXttW at TO ovo^d

fj.r]

eVeyi/coKora
TOTTOI/

<re,

6

<rov

OVK eVeKaXeVairo-

on
S
fj.f)

KaTfCpayov TOV
rjfjiwv

laKa>/3,

/cat

rov

atrou

rjpTjfjuocrav. 7
8

p,vTjcr0fjs

aVo/ztcoi/

dp^aiaiv

ra^i; 7rpOKaraXa/3eYooo-ai/ rjpas ol oi/cretp/zot o-ov,

on
9

Trra)^V(rap,ev a-(p68pa.
Tjplv,
rj;?

j3or)6r)O ov

6 debs 6
a"a>r;)p

f)p.a)v,

9

eWxa
lo
p.r]

SO^T/S-

Kal iXda-QrjTi
Trore
/cat

rou ovoparos (rov Kvpte, pvcrai Tjpas, TOLS a/jLapriats f)p.a)v eW/ta Toy avoparos
eV rot? edvetnv
e6v<riv

<rov

etTTcoo-ti/

Hov

ea-Tiv 6 debs

avrvv

;

]0

yvd)a-6r]Tco tv rols

eVcbrrtoj/ reor

6(f)0a\fj.a>v

rj^wv

rov aiparos rwv dovXwv TOV
TOVS vlovs
"aTTodos
rS>v

crov

rov

13

rols yciToa-iv r)p.(av fTrrcnrXdo-ia els TOV K.6\7rov avrtov, rov oWiSio-fioj/ avrcoi/ ov <aveidio~dv o-e, Kvpie. els yap Xady o~ou KOI ?rpd/3ara rrjs vop.rjs o~ov

12

13

dvdofjLoXoyrjo-opedd aoi els TOV atcoi/a,
eis

yevfdv Kal ycvedv egayycXovfjLfv

TTJV

aivco-iv

crov.

oe
E/5 ro rAos, virep T&V aXKo^d^crofj^vuv fiaprvpiov ry A<ra0, ^aX/i6s LTT^/) rou
A<r<rvpiov.

O

7roijj.aiva>v

TOV
a>eret

6 oS^coi/

NRT

6 om dcxeov...^ c a 6^77] pr ra K
-

RT
)

t<*(hab
|

CKX- r.

o.

<rov

CTTI

edvq ra
-

HLWV] rwv avofj-iuv

R

eve/ca
|

i]
(<rov
|

ijfjuav c a c^/ce/

eTreyi/w/cora] ywuffKovTa. b

R

^ c a RT
2]

w
K
-

eidora

<re

K

1
<

vid
>)

j

j

K

-

T om
|

oiKTip^ot

crou i

B T K
j

j

orouj

+ ice T
eycArev c a
-

8 T^MWJ avo-

evena.

K c a RT

9 77^^]
|

Tj/xaj

<rov

aurov
W<T
-

K*
|

e\0er(t)

B K T 12 eTrraTrAacrioJ/a om R R ^RT rrjs J/o^s] om rT/s K c a RT av6o/j.o\oyriaofjt.e6a ] R avBo/m-oXoyrjaufjifea T o-ot] + o 6s ^-a om T Stich 30 Bi^ 34 R 33 T LXXIX 1 om TOV Affffvpiov ^ 2 irpoBaTov RT ro^ Iwa-nd)] om rov R we/) yeoovBiv B b R vid T e/u av7?rt ^ ev^av-ndi RT
| |

rois edveviv (i)] ra C^J/T? ab 1 KO.TO] /cat N* (/cara ) fJ.ya.\o<n>vyv aurw^ 2 13 70/3] 5e o-e] crot
ei*

K

c ]

1

10

RT

11 eia-

|

|

(

fc<c.b)

_

^ofj,o\oyr)<rofji.eda

I

I

I

j

3*0

AAMOI
3
3

LXXIX
Kdl Mai/atro*^,
e X$e

17 B

evavTiov
egeyetpov

TS.(ppdip.

Kdl Bcviap-elv
(rov

TTJV

dvvdoreidv

Kdl

els

TO

o-a><rat

fads.
/cat

4

4

6 $edy, eirurrpt^rov fads KOI firctfiawv TO
o-a)6r)o~6fjie6a.

7rpdo"a>7rdi>

(rov,

5

5

Kvpie 6 debs
<a>

ra>i>

vi/a/iea>j/,

TTOTC dpyirj eirl TT/V

TT

poo-ev^rjv TOV

8ovXov

o*ov

;

KOI TTOTieis
7

f]p<as

ev 8dKpvo~iv ev

f6ov

f)p.as

els

dvTi\oyiav roty
rjfjitov

not ol f%6pol
6

efjiVKTrjptcra.v

rj/Jids.

^6?

ra>i/

dvvdfiLf&v, fvurrpe^fov

KOI eirifpavov TO Trpocratirov (rov, Kal
9

9

ap,ir\ov

et;

AiyvirTOV
fdvirj

f^^d\fS
10
I0
a>do7roir)o-as

K(ti

KO.T(j)VTVO~aS ttVTTjV

epTrpoo-dcv avrf/y,
7r\r]o~dT]
T]

KOI KdT(pvTvo-as rets pi^as avTTfSy KOI

yrj.

n
12

"exaXw^ei/

oprj

fj

o~Kid avTrjs,

KOL at dvadevdpdo es OVTTJS *Tas Kfftpovs rov deov-

^f^fTfivcv
KOI
13

TCI

K\r]p,aTa avTrjs

ea>s

0aXdo~o~Tjs,

ecoff

Trora/iov ray

frapafpvdo as avTrjs.
avTrjs,

13

2W

ri

KdOflXes TOV

<ppayfjLoi>

Kdl TpvySaa-iv avTj)v
14
I4

irdvTfs ol Trdpdiropfv6p.evoi. TIJV odor;

eXv/H7^varo avT^v o~vs CK

dpvpov,

Kdl ovos aypios
15
I5

Kareve/i^oraro dvTrjv.

6 6cbs Ttov

dvvdp.a>v,

eV torpedo
i

i/

877,

eVt/SXe^oi/ e^ ovpavov Kdl
Acai
l6

5e,

7rio~Ke\lfai

TTJV

a^irreXoi/
TJV

TavTTjv
T)

Kttl

KdTdpTlO~dl dVTTJV

(f)VTVO~fV

8eld

O~OV }

Kdl CTTt

VtOJ/

dvdpOJTTOV 0V
Trvpl

K pdTdl(t)O~aS

O"6aVT(U.

7Tf7rvpio~p.vrj

Kdl dvo-Kap.p.vr)
o~ov

dirb

e7riTifj.T)o-e(i)$

TOV irpoo-virov

drro\ovvTdi.
-

5 ews] 6? R* TOV 5ov\ov] TUV oovXuv N c a T 8 om 5ta^aX/xa NT 9 eea\as T c a T 12 <r\ijfjia.Ta T/ 77;] eTrXypwffev r-r)v yrjv N ab c a B* (K\-t]fj.a.Ta B ) iroTa.fj.uv N 13 /ca^etXas (/catft.) ayrTjj/ Traz/res a 01 ira.pa.Tro 14 en/s] vs N ? sup ras et in mg (om avr?;v A*) oros] c c a /ueo-oi/ios B ^coi/tos N 15 Trij3\e\l/oi pr /iovoj R* Ka.Tevw^ffa.To R c a c b Arai N 16 eaurw 17 evTreTrup^e^ ) (ras ? N (item 18)
Be>ta/ui>
j |

T ^vvaanav 3 7 ffj.vKTTjpt.<Tav] e^vKT7]p^ov 10 o5o7rot7;(7as T eir\-qadri
|

NT
-

Kc a

-

|

AR

A

RT

|

-

-

AT AT
-

ART

|

|

R

]

R

SEPT.

II.

321

x

LXXIX
B
l8

1

8

AAMOI

f) %cip crov eV dvdpa deltas crov, Kai eirl vibv dvQpwirov ov eKparaiaxras J9 icai ov drrb crov/IT) diroo~To>p.ev

yevr)6r)Ta>

19

a)a>creis

f)p-ds,
T>V

/cat

TO ovop.d crov

eiri<a\ecr6p.6a.
i>

6 debs
/cat

bwdfiemvy eV torpedo
7rpdo~<BTrdi>

fjpds
croidrjcrop-fOa.

20

erricpavov TO

o~ou,

/cat

n
a T rw rw ^ew aXaXa^are
3

laKa>/3

Xa/3ere ^a.Xp.bv KCU Sore
"\lfa\TTIplOV

Tvpnavov,

TfpTTVOV

/16TCI

4

0-0X77 iVare

eV veoprjvia crd\7riyyi,

5

on

7rpoo-ray/xa TO)
/cat

lo-paX eVni/,
la/ca>/3

KpijJ-a TO)

^6<u

6

papTvpiov ev r
ev

Icoo-?)^)

e^ero avroi/,
CK yrjs AtyuTrrov.

rw egeXOflv
j^v

CLVTOV

yXoio-o-ai/
7

ou/c

eyj/a>

fJKOvo~ev,

dirfO~TT)o-ev

dnb

tipo-ewv TOV
r&>

V&TOV avroO,
$ov\evo~av.

at ^ftpes

1

avTov fv

K0(piva>

cirrjKOVcrd crov eV

aTroKpvCpff /carafyt Sos,

fdoKLfiacrd
9

ere

TT\

vdaTOS
/cat

AvTiXoytas.
o*of

aKovo~ov, \aos /iou,
/MOI
o~ot.

XaXrjo-co

lo pa^X,

/cat

Sta/iaprvpo-

9

eav azovo-fls p.ov, OU TTpOO~KVVr)0~flS
"e-ya)

ro
ov<

ecrTai fv

cro\

debs

7rpoo-<paros,

10

yap

et/zt

Kvpto? 6
ere
e<

o dvayayoav

yr]S

AtyvTrroir
|

18 Se^tav
fc\R

LXXX
^.
)

A

19 ^OXTTJS
1

T
c a
-

om

UTTC/)
fc*

TWV X^i

TW Acra0
1/ftwv
(t

i/

aXyu.os]

rw

A<ra0

RT

K

c a
-

(statim restit ^/A.)^-

rw AaS A 6 aurov i] auro
^.

eircKaXeawimeda. WJ XT/POH

AT
]
|

T

|

T
crot

Stich 39 BT 38 aXXotw^ao/iei ajj 4 7?/iepas 77/zwv]

A

A

[

|

e^X^eti
/cat

]

e^eX^ci

fci*

superscr

X

1

pv<rafj.r)v

I<rpav)\

9 om AT lap. R 8iafj,apTvpov/j.ai AT eav] pr IijX (inc stich) b4 a ART

AR om
|
|

e^etXet?

R* v d

(e^eX^eti

Ra

)

7 auroi;
XaX?7<ru>

i] aurwv
c-

A
-

8
|

8ia\f/a\/j,a

K c a AT om
10
trpoff-

ep-

|

Kwijaris

T

11 o

avayayw] ovayayuv
322

R

^AAMOI
TrXdrvvov TO
12
J2

LXXXI
Tr\r)po)cra)

7

cnr6fj.a

<rov

Kai

avro.
p.ov,

B

Kcti

OVK fJKovcrcv 6 \aos
KOL

fiov

rrjs

(pcovTJs

lerpa^X ov
a7re oTeiXa

13

13

/cai

e

TT poo ea ^ev /xotavrovs Kara TO.

eni.Trjdfvp.aTa

rcoV

TTOpflXTOVTCLl fV
14
14

Tols CTTlTn^fVLLCKTlV
i

CtVTQJV.

ei

6 Xaos

1

f)K.ov(rv p.ov
1

raty oSots p.ov
15
15

el

fT
e
TJ)J/

eV rep firjdevl rovs e^dpovs avreoi/
al

eVi rouy 6\iftovTas avrovs eVe^aXov

^ctpa uov.

16

l6

ot

f-^Bpol
/cat

Kupi ov e^evcraj/ro

at>r<5,

eorai 6 Kaipos avruv
f<

els

TOV

ala>vu-

17

I;

KCU tyapuo-ev avrovs
/cat
e<

ore aros

Trvpoi),

TTfTpas peXi f-^opraafv avrovs.

DA
^aX/^6s
r<

O
2

ecrrj; (rvvayatyrj ev /ieVa) Se ^eovs

e

(t)S

7TOT6 KplVfTC ddlKLdV,
;

KOI Trpdo-cDTra d/iaprcoXwi/ Xa/x/3ai/ere
3

Kpivart opcpavbv KOL
TdTTfivbv
K.a.1

TrevrjTO.

4

(e\(r6e
e/c

TrevrjTa /cat

%eipbs 6.fj.apT(o\ov pvcracrde.

S

OVK eyvwcrav ov
V (TKOTCl

o~a\fv6r]O ovyai Trdvra
6

ra

^e/ze Xia

1

r^y y^s

-

eycb efn-a Geot e crre Kai vtot
7

vp.ls Se
<at

ST)

cos

av8pQ>7roi

Y^icrrov d

Traz/res-

cos

fis rail/

ap^ovrcoi/
TT?S 0coj/7/s]
|

+ /*ou c a ART Iffpa-rjX (lapa\ K* superscr K a vid )ART 15 ^evi^ + av KART auroi;s] aurou coniung B c Stich 34 ^aXo^] + a^^ -aAT LXXXI 3 35 RT
t<

11 auro] at TT?!/ 14 Xaos]
(

R

12

r^

^wi

Tyj

R
T?
|

13

e|a7recrTe<rTeiXa
1 )
t<

NART

c seqq
I

CTTC-

Bi<A

/

Kpiverat A a ART
ci<
fc<

j

optpavov

/cai

TTTW^OI ] Trrw^oi*
e^eXeo-^e]

/c.

op<pa.vov

"&*

4
-

c a

^c a R
-

(om K c
7
077
|

-

b
)

ras r

T

1

vid
)

a/jxovrwj/]

B* fort N*] om B^c.a ART apxw* K
323

T + aurovs A

avTavaipeiTe

R*

opcpavu

K.

(e^eX.

Ra

)

5
j

av pU7ros

R

i

ets j is

T
x

/

ante

2

LXXXI
8

8

*AAMOI
6 0f6s, Kplvov TTJV yrjv KaTdK\T]povop.T}crfis ev Tracriv roty

dj/ao-ra,

ort crv

IIB
&8r)
-

\f/a\/j.ov

r<

A<rac6.

X
j

O

0f6s, rt y
P.TJ

6fj.oia>8r)o~Tai

croi

;

criyrjcrys fJ-rjde

Ka.Tairpa.vvys, 6
fj)

deos

ort ifiou ot

f^dpoL
o*ov

crov
c

KO\ ot picrovvTes
4

67Ti

KaTerravovpyfvcravTO yv(Ofj.r)v, crov KO\ fftov\evcravTO Kara ayiu>v
TO>V

TOV Xaoi/

b

flirav

Aevre

<at

^o\dpfvo~a>p,V

OVTOVS e^ fdvovs,

TO ovopa lo-par)X 6rf 6 ori cftovXevcravTo ev 6p.ovoia eVt ro auro,
KOI ov

p;

pvrjcrOfj

Kara
TO.

crov 8ta6r}Krjv
T>V

dtedevTO,
of

crKT)vo)p,aTa
Ma>a/3

idovpaiav KOI

la ^ta^Xftrai,

icat

8

Nat/3aX *ai
KOI

Ayyaprjvot, A/ip.coi KOI A/iaX^K,
/ztra
rcoi/

oi

aXXo<uXoi
<at

KaroiKOvvTOiv

Tvpov
aurcov,

9 /cat

-yap

Acrcrovp crvvnapfytveTO p-fT

avrt Xr;/x^iv rot? i/tots cycvrjOrjcrav fls
10

Acor.
10

iroiTjcrov
coy
11

avTols MS
laftflv

TTJ

MaSta/z Kai

ra>

2eto~apa,

6

(v rco ^et/xappco Kftaa)!/
Aci/dcop,
Trj

f^oXedpevdrjcrav ev
coy

u
yy.
r6i>

l

Koirpos eyfvrjdrjcrav -0ov TOVS apxovTas avT&v

coy

iipi^/S

Kat

ZT)^{

KOI

Ze /3ee

12

Kat ScX/iai/a, Trai/ray TOVS ap%ovTas avrcov, 1? oiru/ey ffTrar KXr]povop.r)cr(op.(v cavTols TO dvcriacrrripiov TOV

13

MART
/AOS

+ aurous

8 KaraK\-npovofJir)ffLS B^ c a (-o-^j A* m e) Stich 16 BX 15
-

[ets

A*<

AR

sup ras

R
T
|

4

ffov

i] + /ce

A

17

T

A a?] T)]

cl-o\c0pcvffeis

^*

tuniaOij] OVK

e<rrat

cts /jLvrj/Juxrvvov

Ata^Xirai

A7a/377 ^ot
KO.L

Bb T
|

om 5ia^a\/j.a 9 ffv/JLirapeyevero Bb lajSw T Ma5ia/i] Ma^ta/* ab B e&Xedp. 11 ws] wcr u\o8pev0T)<rav a 13 etTro? 12 SaX/idm (SaX/iaj R*)

(?R)T

|

om

3

Xc a T B b Aw^ R*

6 ort] ifat ^* (ort K ) c a 8 Xai)9aX] Tai/SaX (?R) Fe/SaX aXXo^uXoi /xera] ot /t sup ras 4 vel 5 litt
c a
-

|

TUV ayiuv]

R

ayvw R

LXXXII 5 enrov T

1 ^a\oy /x,?/ 7
j

I<r-

A Aa?
R T
|

R

|

|

ART
|

10

ai/roi;s

I

Si<ra/>a

AT A
|

Ki<r(rw!

A
77;]

Ktawi/

|

KART
T

|

TT;

AR

T

|

0wrta<rr77/>toi/]

r^s 777? 0710-

R

*AAMOI
T4

LXXXIII 8

6 6eos /iou, dov avTovs
<os

&>$

Tpo%6v,
dvcpov.

Ka\dp.rjv
Trv

KOTO

irpocra>irov

15 a>oVt

o

&ta<Xe

Kara8ia>fis
i

CLVTOVS fv

TTJ

naraiyidi

o-ou,

ev

TTJ

opyfj o~ov rapd^cis avTovs.
7rpdcra>7ra

TO.

avratv

ari/j,ias 5

KOI
l8

r]TT)<rov<Tiv

al(Txvv0r)Ta)<Tav

Kvptt. KOI rapa^^raxrai/ ei? rbv
KO.\

TO

oi/o/za (rou,

alS>va

roO

aiaii/os,

/cat
19 /cai

evTpaTrrjroxrav

o.TroXea daKrav

yi/ooraxrai/

ort ovofid trot

Kvpioy,
Tracrav rr)v yr)V

fl

*Y *no Tos

Trl

Eis TO r^Xos, uTrep rwi \t]vC)v
"

rots vo?s

Kope
ra>v

iis ayaTTrfTa. TCI
3

o"K?;va)/iara

crov,
7

Kupie
ou e /*
ff

67ri7ro^6i Kat
f)

K\fiirci
f]

TJ

^X

?

ras av\as TOV Kvpiov
>VTO..

pov rjyaXXida-avTo cnl 6fbv 4 Kal yap (TTpovQiov fvpev eavrw olniav,
Kapdia
p.ov KOI
<rdp

KOI

Tpvyvv vowtav
dvcricKrTTjpid
crou,

fauTrj ov Srjo-fi TO.

l/o<r<Tia

avTrjs"

ra
5

Kupte

ra)i/

Sv^a/xetoj/,

6 /SaoriXev?

/a,oi>

KOI 6 ^edff /AOV.
p.a<dpioi

irdvTfS oi KCtToiKOvvTes cv

ra>

OIKO>

(rov,

cty Tovff
6

alwvas
5

TO>V

ala>va)V

aivecrovo iv

(re.

5td^aX/xa.
(roi),

jj,aK.dpios

dvr)p ov CVTIV
6v

fj

dvTtXrj/ji-^is

avToO Trapa
t

Kvpif

avajSdfreis
7

V

T-fl

T^ Kapoia OVTOU oif@To KOlXaSl TOV K\av6pS)VOS t ftS TOTTOV OV
Saxrei 6

0(TO.

Kcil

yap ev\oyias
e<

vop.o6fTS)v

*iropfv<TovTai

dwap-ecoff e

o(pdrj(rTat 6 Qcbs

TWV
c a
-

Bf5>v

Iv
o

14 ave^ou] wupos
|

K*

(ai

.

K

)

15

om

T

A

T0/)a^eis (-i?s

T)] ffWTapaeiS
|

R

|

KaTdKavvei 17 frTTjffWffiv

R

16 Kara-

ART

T

|

ovo/xa]

18 KCU Ta/)ax^77TWcrai 19

ras

K1
c

om

ei

ART
om
.

...atwj a] /cat

Tapax^T,
Stich 34
j

ets TOI/

atw sup

LXXXIII
(hab
-

1 TOIS mots]

uforro*] pr o R* 3 firewodet Tots

BS
|

R

R

Kvpiov] Bv

6eov favTa] TOV 6. TOV f
a
)
|

c a 5 om iravTes RT AT ^ auTTjs] eavTys X 6 om dia\j/a\fj,a AT TOV CU.WVCL TOV a.iwvo3 R a^TiX77y[ti//ts] om 7 auTOu i] CLVTU T om Kupte ^ C H T TT; KoiXaSi] ets TT\V Koi\ada
-

R
j

4

voffiav

T*

(votro".

T

1
<

(KV vid COUTT; )) TOUJ cuuitas

X*

36 A_35

RT
-

c

a
) f

om

^*
TUI>

J

|

77

i)

-

e?/

|

T

|

K\avQfjiovos A

)

e^eTo] diedeTO

R

j

ev\oyiav

R

8

Zetw KT

LXXXIII 9
9

*AAMOI
6 6ebs
i,
T<av

Kupi

Swdftctov, elcrdnovcrov
laKeo/3.

rf/s

Trpocrev^s

p-ov,

9

o 0eos
p.u>v

di6.\J/a\fj.a.

7e

6 6f6s,
<rov.

10

11

on

TO TrpocrcoTrov rov xpicrTov Kpficrcrcov f)p.fpa p.ia eV rats avXals crov VTrep ^iXiaday (f\cgdp.T]v irapapurTflo-Qcu ev rw OI KOJ rov ^eou p.a\\ov
KOI
e TT ifiXe^ov

eirl

1

n
TJ

olicelv
>2

ctrl

crKTjva>p.acriv

ap,aprci)\a)v.
"Kvpios

OTL e\fov

KOL d\T]&iav

dyana
ra

6

deos,

12

Kvpioj
l3

ov^

voTeprjcrei

dya^a

rovs

-rropfvopevovs

ev

aK.aK.ia..

Kvpie

ra>v

$vvdp.(ci>v,

paKapLos (ivdponros 6 tkwifav eVi

ere.

13

DA
Eis ro r^Xoy rots
i/fots

K6/)e

Kvpic,
3
d<prJKas

TTJV

yrjv

crov,

rds dvopias
TO.S

ra)

XaoJ o-ov,

fnaXv^as
4

dp-aprias avrwv.
opyrjv o~ov,

Kar7raucras

r^i/

diro opyrjs 6vp,ov a~ov.
6 6(6s

T&V

o~a>Trjpio)v

KOI dirocrTpf^fov rov 6vp.6v (rov d(p*
6
p.rj

rj

(Is
7)

TOV

atcoi

a

6pyio~dr)O~r] f)p.lv;

Siarei/ets TTJV

opyrjv o~ov djrb yeveds els yevcdv
a>a>o~is

;

7

6 Qeos, o~v eTriorpf^lsas
/cat

fjp-ds,
o~oi.

6 Xady o~ov ev(ppav6rjo-Tai eVt
^fitv,

Kvpi, rb eXeds
crov,

o-ov,
So)?;?
I^/AIJ/.

/cat

ro

o-a>Tr)piov

Kvpce,

KART

9

om

dia\f/a\/j.a
-

AT
R)T
| | |

10

CTTI] etj

T

11

[?R]) Kpiffvov A(?

R

|

ot/cetj/]

+ /ie K c a RT

irapapiTTTCcrdai c a e?rt] ev
-

^ART ^eoy] + /iou K c aAT K^ptoi/ ^ ART 12 o 0eos c seqq coniung vid
|

Kpeiffffd}

B* (Kpaavuv B b?ct

K*

ffreprjffei (sic

0^0-01

c a (post o 0s distinx bi ) post KS 2 distinx ut vid) B b ov (rrep^o-et ts c a (-0-77) Stich 24 B 25 K 26 a8

T

|

T

A

T RT
|

Aa5

T

2
opyrjv]

R
4

aTrecrrpei/ as] eTrecrrpei/ as

A+o
om
|

0eos
air

LXXXIV 1 R 3 rw Xaw]
A*
c a
-

ovx (OVK #.*) utrreprjcret] d 13 Kuptej + o ds
row Xaov

|

TTJV

ras a/Aaprtas] pr Traaas fcsART Trao-av B 1?m ?^ART

5ta^aX/xa

pr

airo]

R

(hab dia
6
a

Ab T
)

rop aiwi/a

c.bvidRj roi; 5 ata,^ as

^c.aAT
(sic)

RT

|

opyi<r0r)<rr)]

opytffd-r)!

|

yei/eas]

yeveav

X

7

fww^s T
376

8

K A (o/rytcr^ets om Kupte 2 KT

B^* A* vid )

^AAMOI
9
9
d<ov(rofj.ac

LXXXV

8

TL \a\T}o~ei

ev

OTI \a\Tjo~ei elpijvrjv

ep.o\ Kvpios 6 6eos, eVi TOV \abv O.VTOV

Kol

eVi TOVS

bcrlovs

avTov

KOL

TOVS

eVto-rpe cpoi/raf

?rpoy

avTov Kapdiav.
10
10

TT\r)v

eyyvs TWV (pofBovpevav avTov TO TOV Ka.Tao~KTjva)0~ai doav Iv TTJ yrj

o~(t)TTjptov

avTov,

11

ll

e\eos Kdl dXijdeia o~vvijvTr)o~av t
diKato&vvT]
K.OL

eiprjVT)

<a.Te(p[\.r)o~av

12

I2

d\r)6eia

e<

TTJS yrjs

dveTei\ev,
K TOV

KOI dlKaiOO~VVT]
13
13
<at

OVpdVOV

yap
KOI
f)

6 Kvpios
yrj

da>o~ei

xprjoroTijTa,

r/nwv Saxrei TOV KapTrbv evavTiov avTov TrpOTropevtrerat,
els

il

^770-64

68bv

TO.

StajS^ara avTov.

HE
Aaue^S.

KXlvov, Kvpie, ro ovs (rov KOL lo-a.K.ovo~6v OTl TTTCO^OS KOt TTCVTJS flp.1 fyO).
TJV

p,ov,

^vxn v P ov
Kvpi
t

rt
>

ocrioff

fl/j-i-

TOV doV\OV
.e,

O~OV,

6 6fOS

fJLOV,

TOV
o\r]v TTJV rj/jLepav.

OTI Trpbs (Tf

KKpdop,ai
crou,

4

*ev(ppavov TTJV
OTL Trpbs
s

"^fv^v

TOV dovXov

ere,

Kvpif, rjpa TTJV
5

v
"fy"vxn
1

t

JLOV

5

ori (TV,

Kvpie,

XRW
1

Ka *

ftrwttnfS
tre.

Kai TroXveXeos TTOCTI rois f7riKoXovp.voi,s
6
6
eVa>Tto-at,

Kvpie, TTJV irpoarev^v pov,

7

7

eV

f)p>fpa

KOI TTpocr^ey TT; ^)CDI/^ T^S derjo-etos pov. ^Xi ^ecos /xov fKK.paa Trpbs (re, ort elo-T)KOvo-ds pov.
ecTTtv

8

8

ov*c

opoios

o~oi

ev deols, nvpie,
trou.
-

KOI OVK eo-TLV Kara Ta epya
9 \a\rj(rri
|

^c.aART

Nc a rous e7rt(rrpe0.] pr CTTI 12 om /cai TrX^ + R* 14 evavriov] ZVUTCIOV ^ C EAT TrpoTropevA 13 o Kvpios] os K. R* c a A a? Stich crerai B^ R] Tropevaerai. fc$* TrpoiropeveTai A* TrpoTropevarfrai T LXXXV 1 om Trpoffev^n A TOU Aaveid K 27 BKT 28 AR OTL o sup ras X 1 2 pov ocrios] rt]v Kovirov] ewaKOva-ov NART
(bis)

T

|

om

Kat 2
c- a
fc<

KapSiav

eir

avrov

T

bs* (hab

)

ART

|

10

i;

-

|

-

et<ra-

|

|

o rescr

A

1
|

<re]

trot
|

T

<pv\aov

\j/.

|

X* (hab K c
5
Trao-tv

-

a
)

T

3 KeKpa^o/^ai]
^ux^"

y.

ART

r/pa T^J/

Atou

6 derjvios

Rvid

sup ras

Aa

sup ras
|

Aa

4
^s
fc<

om
-

Kvpie
-

fj-ov]

+o

K* (om K c a
c

)

7 eio^/cofo-as]

a

evrTy/coucras

AT

LXXXV
9

9

AAMOI

rrdvra ra %Bvt] oo~a TroiT)(ras KOL TTpO(TKVVr)CrOV(TlV (VWTTIQV
Kttl

(TOV,

K.Vplf,

dodo~OVO-lV TO OVOpd O-OIT )O OTI fjieyas i o~v KOI TTOIO>V 6avp.do~ia,
(rv
11

fl 6 0fbs p,6vos 6 p.eyas.

6dijyr)o~6v /ze,

Kvpie,

rfj

68o>

trou,

KOL 7ropV(TOfj.ai
evfypavBrjTO)
12
TJ

rrf

d\r)dfiq o~ov

e^o/ioXoyr; o-o/zai

(rot,

KapSi a /iov TOV fpoftflo-Qat TO ovop.d vov. Kvpi 6 deos /zou, eV 6\rj KttpSiq /iov,
els

Kai
13

dodo~<i>

TO ovop.d o~ov

TOV

ala>va-

on

ro

\os

o~ov p-cya

eV

e/*6,

KOI eppvfrcD TTJV
14

"^v^rjv

pov

% qdov Karcorarou.

6 0eos,

Tra.pdvop.oi

firaveo"rt)<ra.v

eV

e^ie,

Kai o vvaywyr) Kparaicov ei]Tr)o~av TTJV fyvxyv p.ov ov TrpoeQfVTO o~e (va>7riov avTatv.
IS

Kat

cru,

Kvpie 6 ^edy,

otxrip/icoi/

/cai

cXof/MW,

p.anp66vp.os Kai TroXueXfoy KOI aX^^tvdy. 6 e7rij3X\lsov err cp.e Kai (\erjo~6v /if,

56s TO KpCLTOS O~OV T
rrai6 io~KT]s
7

TTOtSt

CTOV,

KOI

O~a>O~OV

TOV VIOV

TTJS

o~ov.

7roir)o~ov

/zer

e/ioC

o-^pflov fls dyadov,
p-f
-oi

*ai IfteTaxrav ol p.io~ovvTfs
OTI o*v,

Kai al
KOI

Kutf

e^or6ro~ds

IIF
oX/xos ^5775.
t

L3
i

6ffi\ioi avTov ev Tols opfo~iv TOIS ayiois

2

aya?ra Kvpios ray TrvXay
laKa>/3.

2ftcoj

virep iravra

TCI

o~/cr;i/a)/iara 2

7Tpl

o~oC,

17

rrdXiy

TOV 6fov.

3

i^AK

L

11

9 TrpoffKWfjffov (sic) K do^affuffiv TT; aX^^eta] pr e^ o5w] pr ei/ 13 epixrw R a ) KapSia] pr TI; fc^ c a
|

TT;
|

RT

|

-

T ^RT T
fc^

10

12

om o om
-

/j-eyas

/*ou

i

B C SAT R* (hab

14
c
-

eiravecrTrjcrTTja av bi

<ri;^a7a;777

/cparatwv] /cparaiot
b4
c a
-

^*

a
)
|

ou] pr

<ai

ART

((TUP. /c/oaT.

efj/TT/crai ]
|

|

7rpo<redcvTO

16

om

o-ou i

R

Qpave-nTwav R* 2 Stwy opeo-t KT

17 Kai Stich 36

R i] iva R*

15 0eos]
|

Aie i

+ /iou K c a T oiKTeipfj.wv fc$A B a aiffX^dijToxrav ] evB* b ]
<re

e^rjT-rjaav

R
|

|

|

|

BAT

B bA (? R)

35

NR
om

LXXXVI
5ia^aX/ia

1 TOIS viovs
8ia

3

A* (hab

Rvid Aa T
)

328

AAMOI
Paa/3
KOI
KO.\
T$a(Bv\a>vos

LXXXVII 9
TO!S
K.OI
yiva>o~Kovo~iv

p.e-

B
OVTOI

Idov

d\\6<pv\oi

KOI

Tvpos

\abs

At$io7ra>i>,

eyvf)6rjo~av enel.
2eia>i>,

epel avdparros,
eyevrjdrj eV avrrj.

nai

*Kv6p<t>TTOS

Kai AVTOS e0ep.e\{(i)(rev avrrjv 6 V^HTTOS. 6 Kvpios SirjyTjo-frai ev ypa<pfj Xaoiv KOI ap^oi/rcoi/ TOUTQJI/
ycyfvijfji.fvo)v
7

r&v

ev avrfj.
iravTatv
TJ

wy

fixppaivofjLfvcov

KarotKi a ev

<roi.

nz
05r?
virtp
\f/a\fj.ov

rots

viois

K6pe

els
trui

fj,ae\d

rov

airoKpiOrivau.

TO &rews

reXos,
AI/AO.J

~Kupte 6 ^eoy r^f
r)p,fpas
"etVcX^eri)

(rcorrjpias

fiov,

K.Kpaa
evvniov

KOL ev VVK.TL evavriov (rov
<rov

f)

K\lvOV TO OVS (TOV
4

fls TT)

ort fTrX^adrj K.CIKCOV

f]

fyvxn

P-

ov ,

Koi
5

f)

a>T]

p.ov

TQ>

a8r] fjyyicrev.
TO>V

TT

po<re\oyL(rdT)v

fj.Ta.

KaTafiatvovTav
6

els

eyevjOrjv as avOpu-rros
uxrel rpau/xariai eppip,p.evoi

dfSoij0rjTos,

ev veKpois e\ev0eposa)v

Kadev&ovTes ev ra^co,

OVK

e

(rdrs ert,

7

e6evTo

p,

TTS %eipos ev XCIKKO) Karcoraro),
<

<rou

V
8

(TKOTeiVOLS KOL
eTrea-TTjpix^rj

V

(TKIO.

OdVClTOV.

eV

e/ie
K.CLI

6 6vpos trov,
p.T<t>picrp,ovs

irdvTas TOVS

crov

e-rr

ep.e

errrjyayes.

9

9

ep,a.Kpvvas TOVS yvaxrrovs
(-<riv

pov

OTT

epov,
j

OUTOI

c a T om NART At(?i07rwv] pr rwi K B bA 6 TOVTOV R 7e7ei/om Sia\f/a\/J.a AT 7 /orrot/aa] + aou T Stich 10 Bfc$ n vrj/j.V()v R AR 13 T LXXXVII 1 om ets TO reXos ^ At^a/t A I(rpa-r)\iTr] 3 B b AT t^ART Trpoffleu^T; 2 e/ce/c/aa^a] KKpao/u.ai A B* Trpo(Tv\x-n B b om Kupie B c vid 5 Trpo(re\oyi<r0r}s R* ws] axrei ^ c aAT icaOevdovTes fc^ART 6 eppifj.fj.evot Ka6evdovTes] om 8 o dv/j.ovs 7 e^ero K* (eBevTO K ) om ev 3 K c a T eppi/A. R* gedit ^AT om Sta^aX^a A* (hab dtaj A a T e7r7?7a7 es ?r

4 ytvwKovffi X*
eyevr]d7}(rai>
|

K c a ) om
|

/cat 2

R*

J

e/cet

^* (hab

c a
-

fc<

)

5 Stw^

|

|

At/>]

j

ei<re\0aTO>

|

<

>^T

|

|

-

eppifj./ji,ei>oi
-

1

|

|

fj.e

|

)

329

LXXXVII 10
B
10

AAMOI
/ze

fBfvro

/SSe Xvy/za
/cat

eavrols
c^eTropevofirj

7rape866r]v
ol

ov/c

6(pSa\fjLoi
/cat

pov

T)(rQevr](ra.v

OTTO

KKpaa

Trpbs

ere ,

Kvpte, o\T]v TT)V T)p.epav,

SieTreYacra ras xtipds p,ov
"/ZT)

rots vexpols
77

iroirjorfis

Savfidcria;
/cat

n
12

taTpot dvatrTijcrovcriv

e^o/zoXoy^croi/rat crot;

12
P.TJ

St^y^ crerat TIS fv rd(p(o TO \eos crou, Kai TJ^I/ aX^ftar (rov tV r^ aTrtoXta;
yvaxrOrjo-fTai cv
(TKOTCI
r<p

I3
/zi7

ra 0avp,d(rid

crov,
;

13

Kat
I4
Ka-ya>,

17

8iKaio(rvvTj crov ev yrj
(re

(7u\\T](Tp,VT)

Kvpte, Trpos

extxpa^a,
irpo<pQd(ri

14
erf.

/cat
I5

TO

Trpcat

iy

npocrev^rj pov
1

tj/a

rt,

a.7rocrTp(j)(is
t/it

Kvpte, aTrco^ets r?)i/ rrpoa-evx^v /zov, TO TrpocrcoTrov crov a?r ep.ov;
yco
fie
<at

15

ei/

KOTTOIS

e<

reorrjros ftov,

16

ls
17

eTaTTfivutdrjv
at opyat
o~ou

not

e

eV

e /ie
/cat

SirJX^oz/
ot

o~ov,

>o/3et(7Lioi

p.

a/Lta.

I9
p.d<pvvas

(pi\ov Kat rov? yvaxjTovs p.ov OTTO raXatTrcopias

air

e /zou

1

.

2

Ta

eXe?7

crou,

Kvpte, ets rov utwi u acro/xat,
/cat

et?

yevedv

yevedv aTrayyfXS)

TTJV

dX^etai/ crov eV

crro/iaTt /zov.

KART

10 TTTCOXICIS ^AT raj x et Ps MOV] + Trpos c a 12 ra0w] pr rw T
|

<re

-

fc<

c
(-ei)<rerai
t<

-

b

)

(fidacrr)

T
a?r
|

jao)

AT
t<

14 fcayw] Kat eyw ^AT Trpos (re Kvpte 15 eTrw^ets R Trpocreyx 7? 1 ] faxy ^ 1 (rescr Trw^ets 16 ev /COTTOIS /cat K* eyu,ou TO irpcxruirov aov R
|
|

om /cat KAT 0X771* TTJJ/ T?/*. c seqq B a vid R pr Trpos (re B b vid K c a AT airuXeia B ab 13 7
|

(

-

>

<

coniung 11 TrotTjo-^s
yvaxrdrjTW
fc<

T
c- a

|

a>o-^77(reTai]

KART

|

Trpo-

TTJI
(/cat

^.
ev

/coTrots
/cat
-

c a
-

)

I

om

N c a A*

Kc a T LXXXVIII
2 aaw/itat

) (hab erapa^av] e%eTapaav 19 0tXoj/] + /cat TrXr?(rtoi ^ c a
j -

Aa T
/cat

/cat e^tjirop-rjdrjv

A*

(hab

/>

e%eiropr}6rj

A

a
<

m

&))

17

om

fc<ART

ART
R*

T om
|

1 Ai6av~]

R R* (hab R
Ai[j.ai>

At0a/*
1 )
|

T

Stich 38

BART

|

I(rpa7? XtT7?

B b AT

18 ws] waet 37 K

Icrpa^XetTT/s

R

aTrayyeXXw

330

^AAMOI
3 oTi

LXXXVIII

1

6

flrras Ei?

TOV alcova eXeos

oiKodop.r)0r)crTcti,
rj

ev Tols ovpavols eToifJ,acr6rjcreTai
4

dXrjfleid

crov

dieSefj.T]v
a>fj.oo~a

diadrjKrjv rots e/cXf/crois-

JJLOV,

AaveiS

TCO

SovXco p.ov

s
"~Ea>s

TOV aloivos

eroi/zacrca
els

TO

crrrepfjia.

crov,
crov.

<al

ot/coSo/i^crco

yevedv KOI yevedv TOV dpovov
TO,

6

6

eop,oXoyr)crovTai ol ovpavol /cat TTJV dXrjdeidv crov ev

davp,dcrid crov,

Kvpie,

/c/cX?/cria

dyiwv.

7

7

6Vi ris ev ve(peXais IcrudrjcreTat TCO /cvptco;
/cat

TIS

6p,oia>dr)creTai

TCO

/cvptco

ev viols deov ;

8

8

6 debs

evc>ot;a6p.evos

ev /SovXj; dyiuv,

9

9

peyas /cat cpoftepbs eVt TTUVTUS TOVS Trept/cv/cXcp avTOv. TIS op.oios crot; Kvpie 6 debs TWV SwctTos el, Kvpte, /cat f) dXf)6eid crov KV/cXco crov.
>vvdfj.ea>v,

10

10

crv

SecrTrd^ etS
/cat

TOV KpaTovs TTJS OaXdcrcrTjs, TOV craXof TGIV /cv/iaTcov avTrjs crv KaTcnrpavveis.
coy

11

II

crv

eTaTreii/cocrczy

Tpavpartav
TTJS

VTreprjCpcivov,

Kal

ev

TCO

fipaxiovi
crov.

dwdpeats

crov

diecrKopTTicras TOVS

e^dpovs
12
I2

crot

elcriv

ol

TTJV
13
I3
Toi>

oiKovfj,evr)v
/cat

ovpavoi, /cat 0-17 eomv TJ yj]KOI TO TrX^ pco/ia avTrjs crv edep-eXioxras.
c^aXacrcraff
o~v

jSoppdv

eKTicras,

0a/3cop
14

/cat

Ep/zcoi/tei/z

TCO

ovo/iaTt crov ayaXXiczcrovTat.

^croy 6 /3pa^tcov /xeTa 8vvacrTfias
KpaTaicodrJTco
f)

^ftp

crov,

V^COC^^TCO

7^

eia

o-ov.

15

l5

diKaiocrvvTj

/cat

r.pip,a

eToipacria TOV dpovov crov
TrpOTropevcreTcu irpb
dXaXay/icJi/
7rpocra>7rov

eXfoy
16
J

/cat

dX^eia
1

crov.

/ia/cdpto?

6 Xaos

6 yivcocr/ccoi

Kvpte, eV TCO cpcoTt TOV TrpocrcoTrov crov TropevcrovTai,

4
-2]

/ttou

pr

ets

R om
|

2] + vfacra

e/cXe/CTov

e/c

TOV Xaov
6

dta\f/aX/ui.a

7

/cat TIS]

om
c>a

fcs

c

-

a
|

AT

+ ecrTii
10
(rv /cat

T
(t/i

fc$ eTri TravTas sup ras c a TOV o-aXov] TOV de a.
fc<

AT

77

Tts

AT R Kvpiw
|

K* (improb + 7ap c a AT c a 2] ^ew ts* (/cw K ) R
/xou
-

fcs

c-a

/cat]

fcs

|

-

Aa

5 yeveav ) ayiwv] offiwv R 8 0oj3epos]
12
crot]

9

ART
R*

11
-

om

/cat

o/xotos] c a

K

-

AT

oyuoiw^T/creTat

R
|

T

13 0aXacrcras]
fort rescr

TT/J
<rov

Oa.Xa.cra a.v

^ c a AT

daXaffcrav

R

|

T

?

TW] pr

/cat

R

)

|

om

(hab

Ra

Ep/iwi/ttyw

)

14 Swao-Ttas

^T

A

15 TrpoTropeucreTat] irpoiropev(TovTai

RT

Tropev-

33i

LXXXVIII
17

i;

*AAMOI
17

Kol (v rc5 oi/6/iari (rov ayaXXiaVoi/rai o\rjv TTJV T]p,(pav, Kal ev
Trf

SiKdioorvvT} crov
TTJS
bvvdp.ca>s

v\lsa>6ij(rovTai.

l8

ori ro
cai

Kavxypa
eV
rfj

avratv

i

o-v,
.
f)p.a>i

18

i>8oKiq

(rov

v^co^Verat ro xepas
rjpav.
o-ov,

I9 6Vt

;cat
20

rov Kvpiov 17 rov ayi ou

avTL\T)n\lfis,

19
a>y

lo-pa^X /3ao-iXe

rdre fXaXTjo-ar eV opao-et roiy vioty

20

Kai fiTra? *E^f/x^i/ ftorjOfiav eVl SvvaroV,

v^oxra (K\KTOV tK rov Xaov /xov
21

cvpov AavftS

roj/

fiovXoj/
^pi<ra

pov,
O.VTOV.

21

tV eXe et dyieo
-

2
r)

yap %cip

p,ov

<rvvavTi\ijp. ^ffTai

avrui,

22

KOI 6 /Spa^icoi/ /xov Kario ^vo fi 23 ovK a)(f)e\7j(rei f%0pbs ev aura),
/cat
"

avrov
23

viof avop.ias ov Trpoo Qrjo ct rov KaKaxrat

avrov
24

4

Kfll

(TVyKO^d) TOVS C^dpOVS dVTOV OTTO 7TpO(TMTTOV dVTOV, KOI rovv pKrovvras avrbv rpo7ra)O"op,ai.
17

25 icai

aX^eia
fV
r<o

/iov

xat ro

t Xeoy

*cai
36

oi/ofiari ^tov

yiov per* avrov, v v^to^o erat ro Kfpas avrov~
L

25

cai

0r)(TOfj.ai

ev

6a\d(ro"r]

nai fv

TroTa.fj.ols

X P a avT dftav avrov.
HaTT]p p.OV
rfjs

V)

2&

TTlK.a\O~Tai
dy /xov

p.

L
O"V,

27

Kat

a.VTi\r]p,rrT(i)p

o-WTrjpias p.ov

Trapa
29

ros

ao-ievo-tv rrs

yr]S.

fls

rbv
xat

alo>va
<pv\da>

avrcS ro eXfdy /AOV,
TTICTTTJ

29

TJ

diadrjKrj

/zov

avror
30

3

Kai &r}o~op,at els rbv alwva rov alotvos ro o~Trpp.a avrov }
/cat

rov dpovov avrov

a)S

ray

f)p.(pas

rov ovpavov.

if*

ART K
2
c
-

17
a

/cat

e^

rw

oi o^cart]

xat

e,

rt inst

X*

j

7)

6iKaio<rvvr)

<rou

+ IJ.QV S c a ART
-

AT Ra
)

|

|

R*T por)diav XT
crv fi
|

v^ia&tjffov^

sup ras
21

19

avTL\rj\f/t$

B T eXe] eXew B
<r

et in b

mgg
;1

Aa

oX^

r?j|

Tj/jLepaf

KOLL

fv rtj

18 ro

Kou%?7/Lta]

om
|

TO
o/>.

ex/9i<rw
t.

R*

(fxp l a

Ra

)

Ka/cwcrei

fc$*

ras et in

6pov$

) (hab 28 /cayw]

R

24 crw/co^w t^ART OTTO mg Aa o^ 00 A avTov KT rous fXP JLOV airo
)
|
"

(Jrpoa drjo

TOV

KO.K.

^

c a
-

)

A*
-

vld

20 bis scr R* (om b (?R) eXatw B t<A(?R)T ayiu] 23 irpoadrjffei. TOV /ca/cwo-ai] (irpoffd^fffi. TOV /ca/cwcrt ai/r6| sup
o/>a<rei

irpoau-rrov O.VTOV TOVS e%-

a

26
/cot

X

i

P a ] P r T77 J
|

eyw t^A

R /SaatXei/cri ^R

t

7

25

""I

97

aX?7#eia]

om

77

R*

27

eTrt/caXeo-T/rat 30 ws] axrei

T

R

|

^eos] pr o

AR

332

AAMOI
3l

LXXXVIII 45
fiov,

31

edv fyKaTaXiiraxriv
KOL Tols Kpipaa-iv

ol viol
JJ.QV

avrov TOV vopov

B

p.r)

32

32 eav

TO.

SiKatco^iara p.ov

fteftij
(AT)

KOI raj
33
33

VTO\ds
ev

fJLOV

(pvXd
avreoi>,

Trto~K\lsop,ai

pd/3da>

dvofnias

34

KOI ev p-doml-iv TO.S apaprias avTa>v. 34 ro Se e\eos /xov ov JJ.TJ Statr/cedacro) a?r avro

35

35 ov5e

/iii)

^Se/Sj/X&xra)

r^v

SiaOrjKrjv
T>V

36
37

KTropev6fjLva dia s6 a7ra^ atpotra ev (iyia) /xou,
ra>

KOI ra

ei

ra>

AaveiS

37 r6

(nrepfjia

avrov

eis-

ror
6
jJ

aia>va

/iei/e!,

*cai

6 6povos avrov

cos

Xioy evavTiov /AOV,
els

38

38

Kcu (s
<ai

17

(reXrjvr}

KaTrjpTKrfjLcvrj

TOV

oiaji/a5id\f/a\[j.a..

6 fj,dprvs ev

ovpava

TTUTTOS.

39

39 o~v

8e d7ra)o*o) KOI e^ovdevwo-as,

dv/3dXov ror ^picrrov crov
40
4
KaTecrrp"*l/-as

rrjv

diadrjKrjv
yrjv

TOV SovXov

o~ov,

e[Be{Br)\a>o-as

els TTJV

TO ayiaa-pa avrov.

41

4I

Ka^etXe? Trdvras rovy (ppa.yp.ovs avrov, e^ov ra o^vpoojuara avrov dciXtay*

42

4

-8ff]p7racrav

avrov Trdvres

ot

diodevovTes oSdv,
avrov.

eyevrjdrj ovetSoy rots- yeiTOO~iv
43
4:

v \^a)O"ap r?)v

detdv

T>V

e^dpStv avrov,

evfppavas TTUVTOS TOVS e%dpovs avrov
44
44

d.Treo~Tpe\l/ as

TTJV

(Bor)6eiav TTJS popfpaias avrov,
ra>

KOI OVK di/reXa/3ov avrov eV
45
*5

KareXvo ay OTTO
-

K.a6api(rp.ov
eiy r?)v

avroi/,

roi/

Qpovov avrov

y
[ |

TOIS

oi utot] om ot R //cara\ei7r. T e^/caraXiTT. 31 tyKa.Ta\LTru(riv 33 e7ri(r/cei/ w uat T 32 ptpyXaxruaiv T pr ev R 34 aurov] ai rwj ^ c a apo/uas] pr ras a/xapnas] aSt/ctas tsAT 35 TT/J/ Stad T?^!/] ev TT? 8ia6-r)Kr) $.* RT ouSe] oud ou aXr;^ta c a 38 ws 77 treX.] axrei 37 o dpovos] om o R (TTJV d. fc* ) 5ia] e/c vid 39 eou5e?w<ras] +7;jua? o-eX. om dia^aX/ia A* (hab 5ta^ a ) T c a 40 om avrov B* vid (hab ^* (K ) ave/SaXou] pr /cat A* + Ku/ue R T SetXeia! B* (5eiXia| B b 5(Xtav /ca<9tXas 41 /catfetXas subscr B ?) c a T StoSeuovres] Trapa.Tropevofj.evoi 42 Sirjpirafrv oSov] pr KAT) c T 43 rxdpuv o-vrov] BXifiovTuv avrov ^ a T^V S c a (mox revoc avrov) 45 avrov] avrov 44 /3o?/^tav

A
|

R

WART

1

Kpifj.a<ru>]

|

1

-

^ART A R
|

-

A

|

R

A

j

-

|

t<

|

-

i<

A

|

A

-

AT

|

|

i<)v<ppavas

AT

-

333

LXXXVIII 46
B
46

AAMOI
dpovov avTov,
47

O-p.LKpvvas TCIS rfp-epas TOV

47

CMS

Trore,

Kvpte, airoo-rptyfis els reXoy;

KK.av0Tjo-cTai
4S
fjiVT](r6T)Ti
fj.fj

aW irvp
17

f]

opyrf
iS"

<rov;

ris p.ov

VTrocrrao

48
a.v9pa>ira>v

yap

p.a.Taia>s

tKruras navras TOVS viovt TWV

;

49 ris

(TTLV

6

avdpa>7ros

os ^rj(TTai KOL OVK o^erai oavarov

;

49

pvcrfTai TTJV
5

"^"v^rjv

irov

tamv ra
a>p.oa-as

\erj
ra>

<rov

avrov CK %eipos aftov; ra ap^aia, Ku/Jte,
TTJ

a
51

Aavfid ev

aXr)6eiq.
rail/

aov;
crov,

p.vTJ<r6r)Ti,

Kvpif, TOV ovetSicr/xoi}
V TfO KoXTTO)

SovXtov

OV V7TO~%OV
52 ov

&)i/et Sicrav ot f%6poi o~ov, ov o)Vt.8io~av TO avTaXXaypa TOV

os Kvpios fls TOV auova.

yeVoiro, yeVotro.

KART
t<

46
c- a

e/j.iKpvj>as

R*

(efffjuxp.
|

(TTpcQ-r)

a om 49 o avtfpwTTos] om o bsART flam-Toi/] sup ras c a i T 51 UTreaxov etati 50 7re<rxw 5ia^aX/Lta T 53 cnXoy^ros Kvpios] v\oyta 52 ro avTa\\ay/M] pr rt R*vid ( om Ra) Stich 103 BR 104 K 102 AT Kvpiov R

(mox revoc OUTOU)

R a ^po^ou] T om 5ta\l/a\fj.a T
)
|

XP
|

"

01

^ART
47

|

aurou -2]

a7ro<rrpf0etj

T

KAR aTroA
|

-

t<

e<mj>]

ART

AR

334

^AAMOI

LXXXIX

10

IV

ne
avdp&irov TOV deov.

Kvpie, KdTcKpvyr)
2

fjfjuv

eyevrjdrjs ev
<a\

yevea Koi yevea.
TTJV

7Tpb

rov

oprj

yevrjdrjvaL

7r\ao-0r)vcu

yr/v

KOI

rr]v

Kai drrb TOV al)vos ecus TOV alutvos o~v
3p.r)

el.

dTTOo-Tpe^Tjs

av6pa>Trov

els

Kai fiTras
4

ETriOTpolrare viol
err)

on

^t Xia

Iv

dlfjXOfV,
5

KCl\

oCpQaXp.o is (rov us V VVKTl. <f)V\aKT)
err)

17

^fpa

^

f x^e?

fjris

ra e^ovdevatp-ara avT&v
TO
Trpcoi
ojcrei

eVoi/rcu,

^Xo^ 7rape\dof
KOL TrapeX^oi,

6

r6

TTpoal

dv0TJo~at

ro
7

nai ^rjpavdeir]. O~7repas aTTOTrecroi, o-K\T)pvvdeir]
TTJ

6n

f^\LTrop.ev Iv
nai ev TO)
^u/io>

opyfj o~ov,

o-ou eVapa^^jy/iez/

8

edov ras dvopias
6 atcov f)fj,)v

r)p.5)v

evwTriov

o~ov,
7rpoo~d>7rov

els

(pa>Tio~pbv

TOV

o~ov.

9

on

Traorai cu f]p.epat fjn&v

ee\nrov,

Kai ev

rrj

opyfj o~ov e

ra
10

err]

r)p.S)V

as dpd%vr)v
T^/ZCOJ/

ai f)p,epat raiv

ercoi/

ev eviavro is e/SSo/iTy/coira

eav Se eV Svi/aaretaty, oydorJKOvTa err], KOI ro TrXeioi/ avT&v KOTTOS KCU TTOVOS*
ort

LXXXIX 1 TOV MW^O-T?] TW M. ^R rw MWO-T? A Mwucrews T avw KA ART om TOU 2 R eyei/. ^t?/ K a ART ev yevea KCU yevea] airo yeveas eis yeveav Kai X* (yev. K a TrXaffdyvai. R* 2 yevTjOTjvaL] a A* vid TrX. ews] sup ras et in mg A OIK.] TT\. (sic) /cat T^V a a 3 utot] pr ot A wtf/jwrwr] pr om et K* (hab pr xai ^- AT axrei TWJ/ ART 4 o-ou] + Ke ^ a (ras K c b AT ws wepa] ws Ty/tepa 6 av5 CTT;] ert B b W. R vid om 2 R* x^es B b Rvid e/cx#es A a 8 C^WTTIO? 7 eeXei7ro/*ei AT (mox revoc -o~ai) avdrjffei R a 9 e^eXeiTro? AT om /cat ^ ws] wcrei evavTLOv ts a T e^e\enrofj.ev AT a ART dvvaartais T 10 eviavrois] avrois KAT apaxffj ^ e0 a R AT ira^evd^ffw^da. T TTpctoTTjs e0 T?^.
| |

c

-

|

|

c

-

edpa<r6^ai

)

|

r-rjv

yr)i>

T-TJV

7?7i>

oi/c.
|

TT;!/

ot/c.

|

<rv

fc^

c

-

)

|

c

-

-

)

|

??

t<

|

17

|

Qriaoi. bs

c

-

]

c

-

c

-

|

|

|

c

-

t<ART

|

|

c

-

)

|

335

LXXXIX
"rt ff

II

*AAMOI
<rov,

yivaxTKfi TO Kpdros TTJS opyfjs KOI OTTO TOV <po/3ov Tou Bvpov

o~ov

eapi0fj.i)O ao~d(ii

&fidv

(rov

yvospio-ov,
TJJ

not TOVS ir7rai8fvfj.cvovs
oVy KupieKO.I
ea>s

Kapdiq ev
(rov.

o~o(piq.

Trore;
o"ov\ois

irapa.K\ij0T]Ti

eVi rols

0T)p.v TO

IT

pal TOV eXeovs

<rou,

KOI 7)yaX\t(io~dp,cda KOL ev 7rdo~ais TOIS f)p,pais

d

lav

Kai ?5e eVl TOVS dovXovs o~ov

/cat

Ta

f

pya

(rov,

KOI 6drjyrjo~ov TOVS vlovs avTtoj/.
7

Acal

?OTO>

^ \ap,7rpoTTjs Kvpiov 6eov
TCOJ/

<

f)p,G>v

icai

Ta epya

^eipotv

f]p,a>v

KaTevdvvo

4
AZi>os

a;5m

TCJ Aai/e/5.
(,;\ci)

O

KaToiKtov

V foorjQciq TOV

ev o~Ke7TT] TOV deov TOV ovpavov
~epel TO)
K.CU
3

6ew Ai
KdTcxpvyr)

TtX^/zTTTOop fiov ec
fj.ov
f<

6 6f6s /iov,

e XTTtco

ei

oTt avTos pvo~Tat
icat

iraytdos

0i]pevTa>v,

OTTO Xdyov Tapa^oo&ovy
o~ot,

4

eV rots fifTacppevois O.VTOV eirto Kido ft.
/cat

VTTO Ta? TTTepvyas avTov eXniels
rj

orrXa) KV/cXaxret o~e

d\T}0eia avTov.

^ov

(bo(BT)dr)O"T)

OTTO d)o/3ov

aTTO fleXovs TreTO/zeVov
]

JLOL

12 + o-ou AT rov ^u/xoi ^ c a ART K c a ART 7re7rai577/ie//o^s ^s c a (? R)
|

(rou]

+ oi-Tws K c a ART
-

|

-

|

13 TOVS 5ov\ovs
T)v<t>pav0r)/j(.w

R Aa T

14 TO eXeos
|

R

j

TreTreS^ej/ous A(? et sup ras eXecus...^^ in

R)T

KAR

L0o/u.ev T /ca/ca] pr TO. 17 deov] pr TOU K c a Stich 35 B 77/xas 2] + /cat TO epyov rwv ^eipuv vj/jt.uv Karevdvvov T 1 poydia T 2 flew] B ab ^ c a 34 K 38 37 41. o 0eos /iou inc stich in CWTW T 3 pv<TTai] + fj.e eXTrtw] pr /cat iraxiSos ^ 4 cTrcer/acicr?; T ^peuTwi/] pr TWV R* pva-rjTai pe T 5 OTTO 2] pr /cat fr$* (om i^ c a )

wwv} +
15

evct>pa.v6-r)iJ.cv

mg K c A A A m &R +
-

Aa

i

(

seqq coniung RT) 16 Ta ep7a] pr eiri

c a
-

fc<

ART
^ |

eTCiTreii uxras]
|

w^y^ffov

A

pr

wi*

R

T)V(t>pav8-r)fj.ei>

T

|

|

R
|

(c

-

ART
-

A

KART

R

AT

XC
|

R

^

AT

|

j

j

j

-

336

*AAMOI
O.TTO

XCI 3
cr/cdret,
lie Or) Liftp LVOV.

TTpdy/jiaTos dtmropevofjievov ev
0~V/JLTrTa}[J.aTOS
K(ll

CITTO
7

Oaip,OVlOV

7Tecretrai e /C
Kci\

TOV K\ITOVS CTOV %l\lds,
e /c
&etooi>

fj.vpias
(re

aov,

de ovu eyyifl

rots o(pda\fj.ols crov /carai/ojycreiy,
/cat
9

avTair odocriv dy^iaprcoXcoj/ O^T;.

6Vi (TV,

Kuptf,
v\lfio-Tov

T]

\7TIS fJiOV

TOV
lo

edov KdTcKpvyrjv

crov.

ov 7rpocr\vcrTai Trpbs (re KUKO., p-dcTTL^ OVK eyyiel rai a"KTjvu>p.aTi crov
<ai

1I

rols ayyeXois O.VTOV eVreXelrai Trepl crov TOV 8ia(pv\da.i eV Tens odols crov I2 eVt %ip(av dpovcriv ere,
<re

on

/JLT)
>

Trore TrpocrKO^ys
/cai

Trpbs \t6ov TOV
eTTi^rjcrT),

TTOOII

crov.

I3

>

e 7r

a(T7rt5a

(3acri\{o~KOv

KOI KciTcnraTijcreis Xeoi/ra KOL bpanovTa.
I4

6Vi

eV

e /xe

fj\7Ticrv,
O.VTOV,
/ze,

/cat

pvcrofjiai

avTov

CTKCTrd.O-0)
lS

OTl

"yVO)

TO

OVOfJid [AOV.

e 7TiKaXeVerai

KCU clcraK.ovcrofj.aL avTov,

/ier

avrov et/u eV ffhtyci,
^e\ovfji.ai
/cat

KOI
l6

So^aao) avTov.
cra>

/ia/cporr/rt
/cat

qpepoiv

/j.7r\rj

avTov,

Set ^a)

avTw TO

crwTrjptov pov.

^5^s,
2

et s

r^

ij^epav TOV aa.fipa.Tov.
ra>

\yaBbv TO
/xart
3

e^o/jioXoyflcrdai
o-ov,
"Y^to-re-

<vpia),

/cat

rov

aVayye XXeii/ ro
(rov

Trpcoi

ro eXedy

crov,

/cat

rr/y

/cara

z>u/cra,

6 e^
/xaros is

(T/cor.

5ia.7Topevofj.evov

fc$

c a
-

T
I

7

K\ITOV<TOV

A

[

<ru/x,7rrc; /

aaros

8

/carcti/or/cr???
(-<re?)
-

T

(ras

lit

ante r)

T

(ev/u-TTT.

B edit )]
13
KO.L

<TVVTTT<JJ-

MART

AcXtrou

A

|

T
!

o-^et

B ab
12

9

^ c a ART
Trpos
/x.e

pr

Tracrti

R
T
^c b
-

cru]

+ ei R
/cat
i<*

11

a ) (/cXirou o-ou rats oSots] pr Trao-ats
)

R*

R

eTrt]

pr

(om
-

fcs

c a
-

e?r]

evrt

/caret TraT^cr???
j

15

XAT

etcra/coi/(TOyU,at]

eTra.Kovffofj.ai

eTrt/caXecrerat ^e] c a fc$

AT

KKpaeTai
|

om

(KO.LKO. c a 1

^

-

6|eXou/*at]

+ auro?/ K c a

33

NA
SEPT. n.

(ras

)

AT
337

16 ^a/cporT/ra
t<

ART

RT

A)
|

XCI

Stich 3 5

B RT
Y

1

<ra/3/3aroi ]

7rpoo-a/3/3arou

XCI 4
B
5

* A AM 01
4

(v de^a^op^d)

v^aXrrypta) fter

a)5^?

eV

Kt$aper
o-ov,

4
5

ort

(vfppavds

fie,

Kvpte, eV ra3
TO>V

TroiT/ftart

xai eV rot? epyois
6

^etpcoi/

o*ov a-yaXXtao-oftat.
6
o~ot>.

a)f

p.yaXvv0Ti
o"<f>opa

TCI

cpya

crov,
ol

Kvpte,

JBapvvuT]o~(iv

otaXoyto""ftot

7

dvr)p

a(pp(>>v

/cat
S

do~vj>fTOS

ov yva)O~fTai, ov o~vvTjo~i

TCIVTCI.
1

v

r<5

aVareTXai rovy

aftaprcoXoi/s

a)ff

xP TOV

t

K(IL

ouicv^fav

8

TrdvTfS ol fpya6p,cvoi. TTJV avop,tav, oVtoy av e^o\c6pev6wo-iv fls TOV atcova rov otcoror.
9 o-v

8e

"Y^io-ror

ets

TOV

atcoi/a,

Kuptc.

9 I0

on

I8ov ol (vOpoi o~ov aTroXowrat,
/cat
5tao"Kop7Tto*^77o*oj/rai

iravTfs

oi

ep-ya^oftfvot

r^v

avo-

fttav.
11

/cat

v^l/ (t)Q no~Tai

cos

u.ovoKtp<t>Tos

TO Kfpas

ftov,

/cat
12

KOLI

ro yrjpds fiov eV fXato) iriovi (Trfldfv 6 oCpdaXp-os ftov eV rots
fV rots
7ravio~rap.fvois CTT
/
>

e

x$potV
T

ftov,

Ki ti

ffte
\

7TOVT)p(VOp,tVOlS (lO~(lKOVO~Tai TO OVS flOU.

a)?
J4

17

Kfdpos

f)

fv
T<f

Ai/3ara)

7r\T]0vvdr)O-fTai.
14

7Tf<pvTvp.tvoi

(V rai oiKO) Kvpt ov
rjp.(av

tv rat? avXats rov ^tov

^a.v6r)o~ovo~iv

KOI
l6

VTTadoVVTS (O~OVTaf
^eosftov,
16

rov dj/ayyetXat ort fvdrjs Kvptos 6 Kat OVK (O~TIV dStKt a eV avrai.

KART

4 ftera K*
o-<o5/>a]

(/zer

K c a)
-

5
vid
-

om
)

ort

A*

6 (om pr 77 (? et) R* c a 8 rovs a/iaprwXovs] om rovs ort t5ov 10 ort t5ov] pr o R*
t<

w^ sup
/cat

ras

Aa

|

RT ^a6w8ijffav B S aT 9 Ti/ icrros] pr ws] wtret ot e%^pot aov /ce SA a m s)RT 11 i ^weXatw B ab KA(?R)T] eXew B*(?R) 12 KCU
Ra
ab
c
-

(hab

A at(m ^
]
^

sir str
)
|

a

AT

e/9apwft7<roi

KAR
ftov

A*
13

(hab

Aa
T T

avdrfff-rj

etfuSev (/cat e, t sup ras eTraviffTOUtOfAcvois ) VIfl ws 77] wcret
|

A a? AT KAR*
)
|

|

i]

<rov

R om
|

tv rots

eto"a/covo"erat]

a/coi
i

cr<

R

14

rats ai Xats] rats Kvptov] pr rov ^vrevfiej Tj a? otccov 0eov 15 rore] ras e^avOrfffUffLV
j

R

7re0i;revftej oi (v

om

R

sup ras
|

Aa
fc$

)]

A

R

|

T

om ^*

rov ^eov] r sup
ert
c
-

a

ART
24

16 post 01/07761X01 distinx

Kc a
-

|

ftov] 77ftwy

tsAR a T

Stich 27

BA

X"

30

RT

338

*AAM01

XCIII 7

Ei y rijv

rj/mepav
i]

y-fj

rov Trpocra^Sdroi;, ore alvos ydTJs r Aaveid.
evrrperrfiav

(3ao~i\ev(rcVy

fvedva-aro Kvpios dvvap.iv KO.\ 7repifa>o-aro, xai yap e o-repeaxrei> r?)i/ olicovp.(vr]v, ou
777-1$-

~Toip.os 6 Bpovos crov drrb rorf drro rov alutvos ei.
<rv

^errripav of Trora/zoi,
eTrfjpav
4

Kupit,

of

Trora/iol

(pcwas
TTO\\U>V

*

avT&v.
fofvpcurrol

a7ro

(pavatv

vdaTOiv

davp-atrros fv v^fr)\ols 6 Kvpios.
5 TO.

p.apTvpid a-ov eTrio-rco^o-ajf

a(po8pa"
ri

dyiao-p,a, Kvpie, (is p.aKpuTrjra

AanetS, rerpaSt

aa.fi fia

O
2

^eos

KdiKr)(Tfa>v

Kvpios, 6 6fbs eKdi
rrjv yfjv,

v\ls<i)Or)Ti

6

Kpiwv

aTTodos dvTa.7r6doo~iv rols V7repr)(pdvois.
etoy

Trore dp.apTco\.oi,
<$

Kvpte,

Trore dp-aprosiXol Kav^r]o~ovrai;

4
<p6eyovTai

KOL \a\r)o-ovo~iv ddiKiav,
TTUVTCS of

\a\r)crovo-iv
^TOJ/

epya6p,voi

TTJV

dvop.iav

;

Xadp

o~ot,

Kvpie,

Ta7Tfiv(i)o~av 1

6

/cat TJ)J/ K\r)povop.iav (rov cKaKaxrav xr)pav KOI 6p(pav6v djrfKTfivav^

Kdl
7

IT

pOO"l]\VTOV

(pOVVO~aV
ovfie

xai

enrav

OVK o^erai Kvptos,

avvrja-fi

6

6ebs rov

XCII
cra^arou]
orepewtref

1

aivos

wdrjs

rw A.
|

eis

<7a/3/3arou

ART

Tt]v

y/J-epav

r.

R

2
|

3 ^wi/as]
ras

<a>...T

A a? ]) avrwv ^ a A 4 Merewpitr/xoi] A XCIII 1 ^a\/j.os] + w5r)s A B KA o deos (2)] om o B A ras o tx
c
-

+ o ^eos R aurcov] + apovaiv
crouj
|

Kvpios i] pr o
a?ro

B c tf ART
sup ras

irp.

o.

K.
|

f}

yr)

i]
/i 1
\

air

Aa

einrpeiriav

airo
|

2]
1 1

01 Trora/uLoi

sup ras
6

15

<ra/3/3arou

C

C

?

|

R*

|

Kuptos] pr o

N*

(ras

^

Aa Stich AR o 6eos (1)] om o op^wovs R Trpo^Xuroys R*
|

TriTpi\j/eis (eiriTpi\f/is

A [e sup BR 10 K

R trpo- NART KAT pr /ca; R
|

|

|

f )
|

crwTyo-ei]

-1-

ravra

R*

339

Y2

XCIII 8
B
g 9

*AAMOI
a(ppovfs ev rc5 Xaor nal /ieopoi, Trore TO ovs, ov^l d/couet; 6 7T\do~as 6(pdaXp,ovs, ov naravofl;
8rj,
<ppovr)o~ciT(.

(rvvT
6

8 9

<pvrevo~aff

77

10

6

7raiSeva>J>

(dvy, ov^l eXey^et,
avdpa>7TOV

10
;

6 Stddo^KO)!/
II

yvuxTiv

Kvpto$

yivuto~K.fi

TOVS

oi(.i\oyio~p.ovs

TO>V

av up COTT coj

,

on

eio"u

n
12

/idratot.
12

p.aKapios 6
xai
K

av6pu>TTOs

ov av

o~v

TraiSevo r/y, Kvpte,

rov vop.ov o~ov
d<^)

ftiddj-ys

avrov,
13

I3

rov Trpavvai avrco rjp.epwv Trovypaiv, ov opvyrj rc5 a/zaprcoXcp (Bodpos. I4 ort OUK a7ra)o*erai Kvptos TOV \aov avrov,
<BS

14

/cal
is ecos

rr^i/

K\Tjpovop.iav avrov OVK eyxaraXetX^et,
jrio-Tp\l/r)
els

ov 8iKaioo-vvr)
/<al

Kpio-iv,
TTJ
<ap6ia.

15

fvoiifvoL avTTjs

TrdvTfS ot fvufis
771

oia^ctX/id.
16

^TIS dva.O~T f]O~TaL UOl
r^

TTOVrjpfVOp,VOVSy

ri s

o~wrrapao~Tr]O~fTai. p.oi

eVi

pyaop.fvovs

TTJV

dvopiav

;

17 ft

^AT)

on

Kvptoff eftorjOrjO ev pot,
rai

17
77

Trapa /3pa^v irapaiKijo-fV
18

aSry

X^V^T]

/xov.
18

ei

eXeyoi/ 2eo-dXevrat 6 TTOVS /AOV,

ro eXedff
I9

crov,

Kvpie, ^orfSel

/xoi.

K.vpif,

xara ro

7T\ri6os

TWV

(ifovvwv

p.ov
rr)i/

fv

TIJ

/capoia /^ovj

at 19

7rapa.K\r)O-is
20
p-r)

o~ov rjydirrjfrav

\^v\rjv p.ov,
20

o~vvirpoo~O-Tai
6
7rXao""O"(>i/

aroi

Bpovos dvop.ias,
e?ri

KOTrojy

TTpoo~Ta.yp.ciTi;
21

2I
^7ipevo"ovo~ii

eVi ^yx^l v

Si/ea/ov,

KOI ai/xa d^coov
22
<ai

KaraStKacroi/rat.
eiff

eyevero

p.oi

Kvptoy

Kara^vyr^i/,

22

KOI 6 $edff p-ov ft? ftorjdbv e\Tri8os /zov

13 O.VTU] K c a AT om o ^ART om 1 avrov R 14 eyKa.Ta\ei\f/ei B ab (-Xt^et B*j] evKa.T\L$ev K (ov/c er rescr c a 15 om dia^aX^a S evKara\i\l/ei K evKaraXa^ei AR ev/caraXeti/ T b 16 A* (hab 5ia^ A a T e/rya^o/iei/ous] pr roi;5 /iTrapao-TTjcrerat B c a 19 om Kc a A Aa m 18 om ro eXeos crou A* (hab AT e/SoTj^et c a B b (? R)T ijv^pavoj Kvpie K AT 7rapa/cX77o-ts A Tjya-jnjaav] evQpavav 20 ffvpirpofffffrtu B b avvirpoffS c a A(? R) ^vxrjv] Kapdiav K* UX- ^ c a c a /faraStKao-w^rat T 21 dypevawffw T ts AT TT ecrrw N c a AT poo-ray
c
-

9

o<f>6a\fwvs]

o<j>6a\[Jiov

^c a
-

TOV

o(f>6a\fj.ov

A rous
|

o(f>6a\/J.ovs
-

R

o
|

a

i<

oi/xt

AT

12 o cwtfpwTros]
-

<rv

)

Tj

)

cri

[

-

-

<

i<

e>)

J

-

|

|

-

|

(T/

)

-

-

|

fj.a

|

22 eye^ero]

eyevrjdr]

R

340

*AAMOI
=3

XCIV JO
avrwv
B

Kai aTro&cocret avrols rrjv avopiav
<a\

rr)v

irovTjpiav

avrwv
rj/j.a)v.

afpaviel avrovs K.vpios 6 debs

Atvos yd^s r
ayaXXia(ra>/ie$a rco

Aaveid.

Kupua,
(rcor^pi
77/100
1/-

d\a\do)p.ev
2

ra>

$ea>

ra>

7rpo(f)6dcr(i)/jiev

TO

TrpocrcoTroj/
1

avrou eV
atra).

eop.o\oyfi<Tei,

KOI ev
3

^/aX/ioTs

aXaXa^co/iei/

on

$e6s p.fyas Kvpios
Kai ySatriXfvs p.cyas eVi Trairas rous- Qfovs.
1

4

ori OVK aTToxrerat Kvptoy rov
ort eV r?7 ^ftpt

Xaov

auroi),
yijs

KOL ra v-^rj
D

TO>V

atrou ra Trepara rrjs opeav avrov c<mv

ori

avrov
KOI TTJV

fo~rtv

rj

^aXacrcra Kai avros

e-jroirjO

fv avrrjv,

r]pav at ^elpes avrov eVXatrav.
KCLL

SeOre

7rpo<TK.vvr)(ru)p.fv

rrpofnrfcraip.fv

avrco,
i]p.as

xat K\av(T(afj.v evavriov KV/JI OU roO 7roir)o~avTos
7

OTl aVTOS

(TTIV

6

06OS

fjp.O>V,

Kal fjpels Xaos vopfjs avrov
KOI 7rpo/3ara %fipbs avrov.
8

crj7/u,epoi/
p,r)

car

ri}?

(pwvfjs

avrov a.Kovo r)T,
vp.ci)V,

o~K\r)pvvT]re ras Kapdias
rrjv

coy

ev rco 7rapa7riKpacrfJ.(a,

Kara
9

r)fj.pav
ol

rov iripacrp.ov ev
5o(raj/

rfj

ov

7ripao~av
edoKifJiao av

Trarepes vp.wv^
i

<al

ra epya

/xov.

l

ro-o-epdKOvra err] Trpoa-co^^icra rfj yevea eiTra Aei 7r\ava>vrai rfj xapSta, Kai avroi OVK eyvaxrav ras odovs fj.ov.
<al

23

a7ro5d}(Tr]

T

|

rrjv irovrjpia.i ]
6pev<rei

Kara ryv
Stich 41

c a /c? airrots] c a TTOV. /cat

+

K

-

ART
|

TT^J/

a^o//,iai ]

^

-

Kara

R

B
-

4 om on ou/c... c a ra Trepara] pr Xaoj/ avrov K* (hab (hab K xeipi] c a c a R* 5 om AR Tra^ra (om & 7 o A ej/a^rtoi ] evwTrtov ^* (e^a^r. N c a fj-ev (sic) A 9 7rei/)ao-ai + Lte N c a RT pr Kuptos R %etpos] pr rrjs A fc*AT 10 B ab (? R) + /te K c a AT tSocrai ] B ab RT Trpoffw-^OLaa} pr 3to R* eiTra] enrov AT xai aurot] avroi Be
3
CTTI TT. r. 0.] e. iroiffav TT\v
-

40

Kc a
|

)

AT
|

yrjv
|

K 44 A 45 R Kc aAT om
r-rj
fc<

r?;^ irov.

ART
1
-

pr /cara
|

AR

/cat
|

a^avtet] e^oXe-

XCIV
eTrt,

aya.\\ia.<rofj.e0a

A

rous

R*

om

rr; fcs*

)

|

-

t<*

)

e<rrt^]

fiou>

17

-

|

K\a.v<rofJiv

)

-

|

]

/

-

eido<rav

idoi>

|

fc<AT

|

|

|

341

XCIVII
"a)?

*AAMOI
d)uoo~a
V
TT?

opy*/

pot

Et

eto fXft

oi Tai

fis

TT)I

KaTn-

iravcrli

p.ov.

IE
"Ore

6

otccos

otKodo/uieiTai ytteTa TT/I cJ5?7 TOJ Aauet 5.

at x/iaXwtrtaf

KCIIVOV,

ao-are

TG>

Kvpicp,

rracra

17

y?;-

~a(raT

rai

tvayyf\i((r6
3

Kvpt w, fiiXoy^orare TO ovopa CIVTOV, j^juepa? TO T)p.epav e
eV Totf (dvf&iv TTJV

di>ayyetAaTe

&oav

OVTOV,

eV irafTL ToT? XaoTy Ta 6avp.dcria avrov,
4

ort p-eyas

Kvpios KOI alveros

o"0oSpa,

TOVJ (pofiepos fcrnv fTrl TrarTaj
s

oTt TravTey ot

6

^OfJLO\l)yTJCnS
aytoocrvi/r;
7

6 5e Kvpios rovs ovpavovs ^i KOL WpaiOTTJS fvdoTTlOV OVTOV,

Kal /ityaXoTrpeTTfia eV
Kvpta), at
T<

TO>

aytacrp-aTt avrov.

VfyK.aTC

TO)

TraTptat

TCOJ/

fVfy<are

apaTe
9

dv<Tias

KOL fla-rropevfcrOf els ras avXas avrov.
Kvpia) eV

7rpoa K.vvr)O a.T
o"aX6v^77TCB

TW
arro

avX^ ayi a
atiTov

ctvTOV

7rpoo"d)7rov

7rao*a ^ y^.
,

I0

ft7raTe eV TOIJ fdvecriv
<at

O

xvpios e/3ao-iXevo~ei

yap KaTwpOoMTfv

TTJV

oiK.ovp.fvqv, fjns ov

11

KptVfl \dOVS fV fllOvTTJTl. evCppaivfcrdaxrav ol ovpavol KOI ayaXXtacr^to
o"aXfu^T(u
17

7^

y?),

$aXao"o-a

<ai

TO

7rXi7pcop.a

avrf/s

12

KOI iravra ra cv avTOiy, xapr)(T(Tai TO. TreSia Tore ayaXXtcia Oi Tai Trcirra Ta v\a TOV dpvfj.ov

WART
25
fjt..

11

et]

17

BR
I

22 23 T. aix uaXwcrtai
i<T
/

KA a(m s A
T

sinistr)

(om A*)

|

AraraTrafo-tv]

aj/aTrauo ti

R
ot/cos

Stich
01x08.

XCV
om

1 OTe...Aauei5] W^T?

rw
c

A. ore o

t^A

|

oiccoSo^teirat]

2

R
K

evayye/Wa<r#e

3

iracriv

AT

7 fveyKare rw /cw So^ai /cat 8 om apaTe... avXas auTou
c a
-

6 fo/u,o\oyii(Teis /JLeyaXoirpeTTia ayiocrvvr] T rw /cw at TraTptat TWJ/ e^ywi Ttfj.v)v\ eveyKare
|
\

oiKoBo/JLeiro B tsT w/coSo/xeiTO a(mg) ) avayyetXaT6...5o^ai aurov A* (hab

AR
AT
S^

A

A

R

10
|i Xoi/

euro.

A* (etTraTe A a?

)

|

o /ci-ptos] OTI KJ

AT

|

e/SacriXevo-ei

]

+ OTTO

R*

(improb

Ra

)

*AAMOI
13
I3

XCVI 10

7rp6

7rpoo~a>7TOv

Kvpiov,

on
yfjv

on
AC

ep^erai Kplvai
TTJV

rr)i>

OlKOVfJ.fVT)V
rfj

at

Xaovs fv

d\Tj0fia avrov.

Ty

Aauei 5, ore

77

777

avrov

Ka.0iaTa.Tai..
yrj,

O
2

KVpLos

(3ao~i\vo-ev, ayaXXiacrerai
vijo~oi

TJ

(v(ppavQr)T(i)(rav
ve(pe\T]

TroXXat.

Kai yvofpos

KVK\O>

auroO,

diKa.iO(rvvT]

KOI K.pip.a KciropQtoO is TOV Qpovov avrov.

KOI (p\oyifl. KVJcXa) TOVS
4

f(pavav al da-Tpairal avrov r^
fldev KOI ecraXevQrj
f)

yrj.
7rpoo"d)7rov

5

ra

opt)

eTa.KT)(Tav

axrel

Krjpbs O.TTO

Kvpi o^,

a?ro 7rpo(ra)7rov Kvpiov Trao-^s- ri^y y^y.
az/^yyeiXai/ 01 ovpavol rrjv
8i<aLO(rvvj]v

avrov, avrov.
rots yXvirrols,

KOI fiSoo-ai/ rrdvTfs ol Xaoi r^v Sd^ai
7
ai(r%vvor)T<i)O

av iravrfs

ol

7rpoo~KWOvi>Ts

OL

fy<av^a>fjivoi

ev rols eiScoXoty
1

avrwv

avrw TraWes
/cai

ot

ayyeXoi avrov.

v(ppdvdrj

Seicoi/,

KOI T^-yaXXtacrai/ro ai OvyaTcpes TTJS
eve/cei/
9
9 ort

lov^aias,

rwi

Kpt/iaro)j/

a~ov,

Kvpte-

o-v

ft

o~(p68pa V7repv\^co^7;s VTrcp
10
I0

Kvpios 6 v^iaros eVi Tracrav TTJV yrjv, Travras rovr deovs.
icvptoj/,
1

of dyaTTcoi/re? roi/
<pv\do~o~ei

fiio-elre

Trovrjpov
6o~id)v

Kvpios ras ^v^as
d/LiaprcoXoii/

TO>V

avrov,

<

Xfipbs
-

pvo-erat avrovs.

13

t^ ayaXXtao-erat] a.ya.\\ia<r6<a B K 3 evavnov] evwirtov ^770-01] irpoiropev<rr)Tai roi; 4 (Sev 5 oxret Kypos era^craf exfyous B* (TOUS om Kvpiov 2 ^ XT?? 7779] XT?? 777 XT?? vld 6 om KCU K* (hab K c a) a? c a 7 Trpoo-Kui owTes] TreTroiflorej etSoo-ai-] tSoo-a^ K*A [? RJ CTTI ^ (n-povK. KC-*) 8 ri\}(ppa.v6T] ej/Kauxw/xei/oi avrw] avrov c Siw^ B 2iwi/ 77 9 om et 2eia>] rjyaXXiaaovrai (sic)
17

om

R

Trpo]
|

aro ^ c

a

AT
Kc a e. B ab )
-

Stich 29

B^AT
1
|

27

R
T
|

XCVI

1

17

777]
c a
-

c-tXeuaej

ART

aya\\ia sup ras

c

|

^770-0-06

T

|

-

i5oj>

J<

AT

j

T R A*T ^ART
|

|

fc<T

|

-

j

j

^A
j

|

|

o v^icrros]

om

o

AT

|

pva-rjTa.1

KAT virep] CTTI N T avrous] auTov R*
|

R R

(-rous

Ra

10 vovrjpa
)

B c ^ c a AT
-

j

343

XCVI
B

II

*AAMOI
dvfTi\fv
TO IS
ra>

"(poor

/cat
*

vdf(ri TT)

2

fv<ppdvdr]T,
II

SiKOiOi,

Kapdiq eVt Kupt o),
T<U

12
ayia>arvvt]s^

T

/cat

(^ofjt,o\oyflarBf TTJ

p.vrjp.7]

TTJS

avTov.

*\

AavclS.
"Ao~aT6

TOO

nvpico

ao"/xa

Kaii/di/,

oYt

davfj.a<TTa

frroiTjcrfv

foraicrev
(cat
3
fyva>pl<rfv

aureo

17

8fia avrov
ayios avrov.
TU>V

6 fSpa^i(ov 6

Kvpios TO crarrjpiov avrov evavriov

edvw

UTrfKci\v\lsV TTJV ftiK.aioo vvrjv avrov.
3
(p.vri<r6r)

TOV e\fovs avrov

ra>

laKco/3,
O"KO>

Kai r^j dXrjdftas avrov ra3
t So(rai>

icrpa^X-

ndvTa ra
ra>

Tre para
77

r^y y^s TO (r&rrjpiov TOV dtov
y^,
4

4

aXaXd|aT6
a (rare

^fo3 7rao-a

/cat

ayaAXia(r$e

/cat

^dXarf.
fv KiBdpq *ai (piovf) \^a\p.ov,
^>o>i/^

5/

\/^dXare
6

rw

Kvpiat ev

Kifldpq,
/cat

5 6

fV (rd\7riyt;iv fXaTcus

o-dXTrfyyoy KfpaTivTjs-

aXaXd^are
7

fVcoTrtoz/

roi)
/cat

/SatriXfcoy

Kvpt eo.
1

<raXev^^Tco
77

17

^dXa(T(ra
/cat

TO TrX^pco/^ta auTrjs

,

7

OLKovpevrj

ot

/caTot/coCrTey avTrjv

8

7roTa/ioi

KpoTTjO ovo iv

X fi P*

L

e

"

71

To o^o,
jj

8

T

Ta
fl
/cat

opj^

a yaXXtdo oj/Tai,

9? OTt

/cfi

Kplvai TTJV yr\v

g

TTJV

OlKOVp.VT]V (V dlKaiO(TVVT)

\aovs fv
<JH

Aauet 5.

(XCJ
i

Kuptoy cftacriXfvo fv, opyi^eo-duxrav Xaor

WART

A 12 eTrt] e^ K a ART BART 26 K XCVII 1 Kvptos] pr o A avra;] A O.VTOV B ab 2 bis scr TO erwr^pio?/ R Ttoj TWV e^f. c seqq coniung AR 3 TW Ia/cw^3] om K* (hab ^ a TOV A 0X17X, tdoffav A /cw B ab 4 flew] A R* (hab R a 610.1 777] om ?vid a AR 5 /cat] R* (/cat R a 6 ^wj^s KA 7 ot Kuptw] ^ B a 8 ayaXXtaaoi Tat] pr iravTes tt AR auT?;^] ev avT-rj KAR a?ro TrpoffWTTOv OTL epxeTai t^ a AT 9 vvij] seq ras XCVIII 1 Kuptos] pr 6 B pr Stich 19 BK 22 A 21 R (forte v] in A o K a ART w ? xeporfw KT (? R XtpovfitLv A(?R)
11
v<f>po<rvvf]

#*

(ras lineol is-) evQpoavvrjv
1

c

-

|

a7tocru...T

|

Stich 27 auToy i] ov rescr

|

ej/ai
I.

j

c

-

)

|

|

|

T;

77

)

c-

77

)

fc<

|

c

-

/caToi/couj>Tes]

|

c-

l<v

5t/cato<r

i

lit

c

c-

|

)

344

*AAMOI
2

XCIX
((TTIV

3

Kvpioy

ev

2eto>i/

peyas,

KOL

v^rjXos

enl

irdvras

rovs B

\aovs.
l~opo\oyr)O ao uQ)O (iv
TTCIVTCS TCO

ovouaTi

o~ov TCO

ueydXco,

on
4

(poftfpbv Kal dyiov ecrnv.

*cai

TI/ZT)

/Sao-iXeW Kpiaiv dycnraevflvTTjTas,

(TV

T)Toifjiao-as

K.pL(TLV
5

KCU diKdioo-vvrjv fv
roi/
$eoi>

laKcb/3

av enoiTjvas.
TrofioJv

v^oure Kvpioi/
eo-Tiv
(6}

TJ/JLCOV,

KOI irpoarnvvelTc r&i vnoiro^iw
6

TWV

avrov.

ciyi6s

M(0v(rfis

Km
7

"2ap.ovrj\

ev rots ifpeixTLv avrov ev rols eTriKoXovfj-evois TO ovop,a auroC-

KOI

Aapvv

1TK.a\OVVTO TOV KVptOV, KOL CIVTOS (TTTJKOVCreV UVTols,
fv orvXtp vf(p\rj$

e\d\i

irpbs avrovs

<pv\a(ro

ov

TO.

fiapTvpia avrov,

Koi.

TO.

Trpoo-ray/xara a edtoKfv avrols.
i^/icoj/,

Kvpie 6 dfbs

o~v

7rr)KOVfs

ai>Tu>v

o 6fos, fviXaros eyivov atroty,
*cai
9

K8tK(!)v

eVt Trarra ra l
TJ/JiWV,

V\JSOVT(

KvptOV TOV 6fOV

KOI npoa-KwelTf els opos ayiov avTov, OTI ayios Kvpior 6 Sebs

ets

^ofj.o\6yrja i.v.

r&>

/cupio),

7rao"a

^ y^j

r&i

Kvp/o) cV (ixppocrvvr),

eVa>7Tioi/
5

avTov Iv a-yaXXido fi.

yva)r6

on

Kvptoy, avrdy
r)p.as

eVnv
KOL ov

6 0e6s-

2

ISicov

Eb

("

sic et inferius
-

K* c b (e^o/j,o\oy-rja-a(rd. ts c a) om c a 5 rw UTroTroSiw] Tifjt.ij...ayaTra R* (hab K ) c a RT on aytov A MWIKTTJS inc stich pr on tf
-

pluries")

A

|

H0\oyc(rdwffai>

j

-

Xaous] in Xa ras aliq 7rai>rej fc^AT TO VTroirodtov
in

B a2
4

3 c^o-

NART

om

/cot

R

-

|

ART

6 aytos]
aurots]

pr on a K
c>a

Lfft]Kov(Tv c a

K

-

AT

AT
a?b

avruv ^A i(n]KOVV avTwv T eTT^KOVfrev ctVTovs R 7 e0uXao croj ] ra irpocrTay/j.aTa a] TO TTpoo-ray /JLO. o K* Ta TT poo-raypara avrov
|

|

eTrrjKovffev

pr ffv B Stich 22
(-^ttTe

K c a)
-

^ART BKR 24 A
j

8 fTnjKovo a.s #.* (eTnjKoves b^- a ) OLVTUV i] aurons R ewXaros] c a 9 TrpoaKvvrjTe R vid ) 74^01;] eywov &* (eyewov K XCIX 1 xvpiw i] ^ew 2 eto-eX0eTe 23 T
j
|

-

RT

fc<*

3 o 0eos]

+ 77/xw^ N c a AT
-

|

ovxt

R

345

XCIX 4
B
4

*AAMOI
Xaoy avrov Koi 7rpd/3ara rrjs vop.r/s avrov. els ras irvXas avrov ev t^o/ioXoyjycrti,
V/J.VOLS-

fl(re\6(iT

.;.

ray avXay avrov eV

eo/ioXoyfio-$e avra>, aivelre TO ovop.a avrov,
cis

5

on

xprjo-ros

Ki pioy,

5

rbv altova ro
Kai
ea>y

\eos avrov,
TJ

yfveas Kal yeveas

aXrjdeia avrov.

P
T^J Aai eiS
\f/a\[j.6s.

*EXfos Kal
2

Kpio-iv

ao-o/iai

o-ot,
<uS^

Kvpiea/iO)/i<u-

i

\/raXeo Kai

(rvvrjo-Q)

eV

Trdre

Tji^eiy

Trpoy ^ic;

2

oiTropv6fj.T)v fv a/caKict Kttpftias /xov, eV /ifV&) rov OIKOV /xov.
3 ov

irpofQeprjv irpo o(pda\p.(ov p.ov 7rpay/xa
Trotovi

7rapdvop.oi>,

3

ray

7rapa/3ao"eiy

c/Mt^T/tra*.

OVK fKO\\r]0rj fioi KapSia o~Kap,(3r), 4 CKK\ivovras aTr e/xov rov irovrjpov OVK ("/LVOOO-KOV. 5 r6i KaraXaXovVra Xa^pa rov Tr\rj<riov avrov, rovrov
KOI

4

ec-

5

virepT](pa.va>

o<p$aX/i<u

a7rXj]O"ro)

Kapoiq, rovra) ov

crvvi]-

o-Qiov.
6

ol

o(f>Sa\p.oi

p.ov f7r\

rovs 7rio~rovs
/xer

rrjs

y^r,

6

rov crvvK.a6ria 6ai avrovs
7ropfvop.fvos fv
"ov
6So>

e /iov

a/ico/xco,

KaraiKft

ei

p,fo~(o

rr/s

ovrdy /xoi e Xetrovpyei. oiKias p.ov TTOIWV vTrepij^aviav
o(j)da\p.<a>v

XaXeoi
&

cioiKa ov

Karfvdvvfv cvavriov rutv

JJLOV.
8

els

ras rov

7rpa>ias

aneKrevvov jravras rovs afjiapraXovs rys y^f,
e<

TrdXecoy Kvpiov ^o\f6pfvo~ai vovs rrjv ddiKiav.

Travray rovs epyaofj.e1

ART

1 ^aX/xoj Aa5 KR cm c 2 wS?;] 5 tantum inst acraj/^at T eXeoy] eXeoi 3 -trpoederw oi/cw S* (rov OIKOV bs c a ) /iov 2] trov R* (/x. R a ) o5w ^ c a om Trpay/xa ira.pa.voiJ.ov B* vid (subscr B ?) Trotovi Ta K* fjLtjv] irpoeTt&efj.rji c a c a 5 rov] roi* T ) Trapa/Saaeis] ?rapa jSacrtXets t\* (Trapa/Sacrety bs ) (-ray ^
1

3 Xaos] pr ??Acets 5e * c a (-^are frs ) Stich 12
-

K c a ART
-

|

TTJS ro/iT??]

om

c a
-

|

A

|

B^ 1 ART K a T eXaiov A
|

ray avXas] pr

ets

KART

TTJS

t<

ART
cis]

4
pr

eur-

5
ra>

on

A

i

C

ART
-

-

|

|

-

|

|

-

|

6

evwiriov t^A ai Tioi AT A rpvy a/^aprwXovy] om Stich i6BK 17 ART
ei
|

yuoi ]

avroi

S*
]

(MOV

^c a
-

)

|

vvyKad-rivdai 8 aireKTLvov
roi>y

Ba

7

ot/ciay

bis scr
j

R

fcs*

A*

|

(hab

A a?

(aTre/cre/

oi tt

c a
-

)

)

|

adiKLav]

avo/Jt,iav

346

AAMOI
PA
OTav
KO.I

CI 14

p

evavriov

Kvptov
avrov.

2

^Eto-aKovo-ov, Kvpic, rfjs rrpoo-fvx^s /iov,
<a\

TJ

Kpavyy

p,ov

irpbs

o~

e X$ar<u.

3

3

fJLT]

O.TTOO Tpf ^rjS

TO

7T

p6o~0)TT OV CTOV

aV

fJLOV

ev $ av fjptpa fv
4
77

$Xi/3a>/iat,

K\ LVOV TO ovs
ere,

(rov

Trpos

av T]p.pq eVtKaXcorco/iat

Ta%v
/>iov,

elo~aK.ovo~6v

4

on

e^eXiTTOf axret KCITTVOS at T^tepat Kai ra oara /zov axret (ppvyiov (rvvefppwyrjo ai
oxret

.

6

^opros KOI e^rjpdvdr] f) KapSi a ori TT\aQ6p.T]v Tov fyayciv TOV cipTOv fj.ov. 6 TO a?r6 (ptovfjs TOV o~Teva.yp.ov p.ov KO\\T]6rj
TT\r]yr)v
777

oarovv

(rapKi p.ov.

7

8

iv
KCU ol

rjfiepav

wveiv
p-f

TraivovvTs
axrei

pe o %po JJLOV, Kar e/xov aip-vvov.

on

o-7roS6i/

apTov
fjiov

(payov,
<\avdp.ov

KOL TO iropa

p.Ta

titipvav,
<rov,

aTTo 7rpo(ra)7rov r^s* opyfjs o~ov KOI TOV 6vp.ov
ort

eVapay Kareppa^ay
^oproy Kvptf, ets rov
1
1

p.e.

ai fjp.fpa.1 p.ov oxTft (TKta

eK\i6r^o~av J

KOI
ori

wcret

eyo>

Se,

ata>i/a

KOL TO pvr]jj.6o-vv6v crov els yeveav KCU yevedv.
4

crv

ai/aaras oiKretp^creis r^v

2eia>v,

ort tempos TOV oiKTipfjo-ai avrfjv,

ort

ijtKet

xatpos.

CI
XTJJ

1 ej/arTiOj
eX0eru>
|
P>

]

CVUTTLOV
c a
fc<

&

R

c

R*
7

Trpos

/j-e

B* vid

oj*
|

2] a A*
4
e^eXetTroi

evavrt 3 BX^o^ai
(;/

A

2

e
|

et<ra/cov(rov

bsAT

|

TT; irpocrev-

WART

tsAT

AT

superset

Aa?

Trpoj /xe

ro ous

<TOU

fc^AT
| -

om

)

|

TriKa\ecrofji.ai

A
A
|

|

etcra^oucroj ]

5

ra oara
/J.TJV

R

eirX-rjyrj

^*

^

c-a

AT

wo"et
|

superscr ws (Trp. T ffrpovdiov] uvrpovOiov c a c a T 12 <mat ^ T /cat e-yw] /cdyw B c f^rfpavdrjcrav ) 14 oiKTLprjv-rjs T Siwi B b /catpos i] pr epx^rat R*
Wfj.ot.w6ri

A*

(v

A
|

(i*

a?

A
-

|

c a 6 ro ) superscr 8 eYe^?/^?;!/] eyevo) 11 ccare/Jtovafav
fc<

-

|

|

^A

347

CI 15
I5

*AAMOI
fvdoKrj<rav

6Vi

ol

SoOXot
CIVTTJS

<rov

TOVS \i6ovs av

KOl TOV %OVV
l6

olnTlpr](TOV(TlV
(r

cat (po(Br]6r)o~ovTai TO.

f6vq TO ovop.d

Kdl TrdvTfS ol fiao-i\els TTJV o~6av o~ov
I?

OTI oiKodop.r)o~ei

Kvptoy
ev
TTJ

TTJV

2eta>i/,

37

KOI
*

o<p6r)o-(Tai.

d6rj avTov.
T>V

S

f7r/3\\lfv tVi
KO.\

TTJV

irpoo-fvx^v
TT)v

Tcnr(iva)v,
avTo>v.

18

OVK.

(ovo

va>crv

8eT]o~iv

>9

ypa(f)rjTd)
*cat
20

avTrj els yfvfav eTepav, \aos 6 KTi6p,(vo$ alvo~(i TOV

19
<vptov

ori

(^Kv^fv
Kvpios
e

t| v\jsovs dyiov avTov,

20

ovpavov eVi

TTJV

-yrjv

eir4fj>\f^rtV

21

TOV d.Kovo~ai TOV o-Tcva.yp.bv TOV \vo~ai TOVS vlovs

Ta>v

TreTreS^^teVcor,

21

TO>V

Tf6ava.Ta>p.V(t)V)

22

rov avayyf iXai eV Seicoi TO ovop.a Kvpt ou Km TTJV a lvfvtv O.VTOV ev lepovo-aXrfp.,
-ifv
TO)

22

o-vva^Orjvai
T<U

\aovs eVi TO avTu

KH\ fiao~iXfias

TOV

23

&ov\(veiv
~4

Kvpiut.

(\7r(Kpidr)

avTtp TT)V oXiyoV^Ta TCOV

tv

o5a>

ur^oy avTov
Tjp,fp(H)v

24
p.oi.

p.ov

dvdyyeiXov
p.ov

*5
p.r)

avaydyrjs
(V yevca

fJ.e

fv

rjfiio-fi

r)p.(po)v

25

yevea>v

TO.
o~v,

Trj

(TOV.
f6fp.c\ia><ras,

26

KaT

dp%ds
fpya

TTJV
TU>V

yrjv

Kvpic,

26

Acai
27

^fipwv
arv

o~ov do~iv

ol

ovpavoi27

aiiTot d-rroXovvTai,

Of diap.fvfis7rd\aia>0r)o-ovTai,

KOI TrdvTfS
<a\

co?

Ip-aTiov

u>o~el

7T(pi(36\aiov
ei,

eXi^eiy UVTOVS Kai d\\ayr}o~ovTaf

2S

o~v

8e 6 avTos

KOL TO

CTTJ

o~ov

OVK (K\fyovo-iv.
c

28

HART
Tf]v

15

OLKTLprjffwffLV
ice
(<rov

T
et in
|

KA* vid
K
c a
-

sup ras

Siwi/
)

R
ets

sup ras
(-i/

Aa
)
|

16 om ra fdv-rj #* (hab K a mg A a T /Sao-tXets] + TTJS 7775 KART
-

)

<roi;

|

)

|

17 KS
(rairivuv

2to;j/

fcs

18
Tepai>]
-

TaTreti

cuj ]
j

TTTOJ^WI
c/c

X*

j

KV\l/av
e?ri]

B*

e^wSe^axT-ei/ ab e*

K
v\f<ov

19

eraipav
e
|

K
b

aiveffr]

B
-

K*

c a (wfiovs bt )

ofpavoi/]

R*

21 TO*

crrei a7/zoi ]

TOV
|

(TTet>ay/j.ov

T

T 20 e^erow oupaj on 22

R

|

Bfcv

(a^a77iX.)] avayyeXr/vai c a eiriffwax^ nvaL fc^ jSacriXetas]

c

-

a

RT

&*

2twv

AT
A

j

/3a<n\is

yeveav yevta yevewv} ets yeveav 27 cXi^eis (eXet|. om cv Kvpie K* (hab ts c a ) TUV xet/ow? ] om TWV fc$ t^* otXi|. t^ c a eXi^s T aXXa777<TOj Tat] aya\\rjffOfTai A* (improb A)] oXXa|eis J 28 cru] (rot e/cXet^wati T )
e? KO.L
<rf

R*

B NA K c a AT R* 26
-

23
25
/ce
;

<

7; ue/)wj ]

|

TTIP 7771

ART

pr TOW
j

-

j

-

|

A

|

34 8

AAMOI
29
29 oi

CII 13

viol
<a\

TWV SovXtov
TO
o-TTfppia.

crov

K.aTao~K.j]vu>crov(TLv,

B

avT&v

(Is

TOV aitova K are vQv v6rj crerat.

PB

EuXoytt
Koi.
2

17

^l

fV X rl

P ov Tov
CIV

TrdVra ra evTos p.ov TO ovopa TO dytov
P-

evXoyei 77 ^rvxn 7Ti\avSdvov Trdcras KOI /XT)
3

ov

^^

K ^P lol/
TO.S

aiveo-eis
o~ov,

avrow

rov fviXarevoira Tracraty raTy

avop.ia.is

TOV la/Jifvov Trdo~as TO.S voaovs crov 4 TOV K (f)0OpaS TTfV CTOV, (i)T]V \VTpOVfJifVOV

TOV o~Te(pavovvTa.
5

o~

ev

e Xeet

KOL otKreip/Moi?,

Tov ep.mp,Tr\a)VTa ev dyadols dvaKaivio-dr]a-Tai as deTov
7roiu)v

TTJV
17

tiriBvpiay crov
crov.

VCOTTJS

6

\rjiJ.oo-vvas 6

<vpios,

Kal Kpifj-a Trdcri Tols d8iKovp,evois.
7

avrov rco eyvutpicrfv TCIS 68ovs
rots viols

lapa^X ra
\T]p.O>V

S

oiKTlpfJ.(i)V

Kttl

6

KVpiOS,

p,aKp66vp.os
9

ovK

els

T\OS
els

ovde
10

TOV alwva

p-r/viel

ou Kara ray dp,apTias rjp,a)v e ovSe Kara TO.S dvop.ias f)p.(H)v ai/raTre ScoKfJ

i]p,li>.

"on

Kara ro v-^os TOV ovpavov
KpaTai(0crv KvpLos TO

CITTO

TTJS

yrjs

fXeos

ai>Tov

eVt TOVS

<f>ofiovfj.cvovs

avTov
I2

Ka$

ocrov d-rrf^ovcrLv
dcp*

avaroXai aTro
TCIS

v0yia>i>,

fp,aKpvvv
I3

Tfp,a>v

dvop.ias

rjp,a>v.

Kai K.a6o)s oLKTeipa Trarrjp vlovs,

Kvpio? TOVS (po(3ovp.vovs avroi/,
29
ot

CII

1

rw

Ka.Ta.o-Krjvwcrwo iv wot] om 01 2 eTri\ai>6ave A.] pr i/ aX/xos
j

AR

T

Stich 54
|

B

55

^

5^

AT
^

57

R

t^AR T

T

iroSoo-eis
n-Xaji/ra
5<*

ART
-

4

B b AT c a (hab K
)

otfcreip/xots]

OIKTI/>,U<HS

R* B b ^c a
-

A.a?(mg)

rtas

R

8 OIKTLP/ULWV B b ("et alias") T TroXi/eXeos] + /f a\r)0eivos a 12 ai/o/itas] a/xap11 KS (sic) T om ayrou R* (hab R ) B ab pr ourws R* 13 om /cat K c a ot/creipT/o-ej ] UKTeipr)<rev
|

evirifJiTrXuvTa

R

6

TrcurtJ

AT

5 e^Trtotxrip^w K*R 7 rw Mwtwnj] om rw

at^ea-ets] aTroSocrts

aj ra-

-

ART

I

|

349

CII 14

^AAMOI
CIVTOS f yva) TO
p,vr)o-6ijTL

B

M OTI

7r\do~p.a

rjp,u>v

14

on %ovs

eV/xei/.

^(ivOpfonos, cooVi ^opToy at
axret (iv9o$
l6

r)p.(pai

airov

15

TOV dypou, oureoy fav&r]O fi.
KO.I

ori irvevpa dif/Xdfv cv avT(o

ov% inrdp^fi,
avrov.
feat
f^coy

16

KCU ov/c
7
rt>

c

TTiyj/oxreTai ert TOJ/ TOTroy

Se

eXeoy
7r\

ToO Kvpiov aTro TOU alwvos rovs (po(3ovp.evovs avrov
vi(ii>-

rou

alatvos 17

<al

T)

diKaioo-vvr) avroii fir I viovs
rrjv
TCOI/

l8

rot?

<f)v\do-<rov(riv

diadrjKrjv
VTO\U>V

airov,
CIVTOV TOV
7TOirj(Tai.

iS

Kai p.p.VT)IJLfVOlS
ig

(IVTdS.
19

Kvptos ev
/cat
17

ra>

ovpavu)

fjToifjiaa fV

TOV dpovov
5f(T7ro^ei.

CIVTOV,

/Sao-tXfi a

avTov

ircivTcav

^fuXo-yetre roi/ Kvpiov, irdvTfs ol ayyfXoi avrou,
&uj>arot

20

icr^ut,

TroioCi/rcs

1

rov

Aoyoi>

atrou,

~l

roO a*co{)(rai r^y (p&vijs T&V Xdycoj/ (IVTOV. (v\oyelTf TOV Kvptov, Tracrai ai 8vvtip.fLS airoi),
Xfirovp-yot avTov TTOIOVVTCS TO. 6(\r)^ara O.VTOV. e^Xo-yelrf rov

21

22

<vpiov,

TTOVTU ra fpya avrou

22

tV iravT\ roTTto r^y dwacrTfias O.VTOVtvXoyfi,
r)

"^VXT)

p.ov,

TOV Kvpiov.

Ty

Aavet 5.

EvXoyct, 17 "^v^rj p.ov, TOV Kvpiov Kvpie, Kupie, 6 ^eoy /io
tt;OlJLO\6yT)0-lV
2

KOL

V7rp7Ti
coy

dva(3a\\6iJ,vos ^coy
(K.TLVU>v

3

6 orre-ya^coj/

TOV ovpavov cocrti Se pptv eV uSao-tv ra t7repcoa avTov,
firl
-

3

6 rt^ely vf(pr) TT]V (Tri^ao iv OVTOV,
o

TTepnrciTtov

TTTfpvywv

av(p.a>v

14
OTi ei

nvrjffdijTi] e^v^trdf]

K c a AT + Ki /)ie R*
i;ira^6t

15

^*
c

T 19 avrov 2] 18 ) uiois B c a 21 ra ^e\??;LtaTa] TO ^eX^/xa fcv c a 20 01 ayy\OL] om 01 (hab ^ ) Stich 46 BT 45 KR 47 Seo-Tronas K c a 22 Swao-rems (-rtas K*)] om ws N c a e^TrpeCHI 1 TO) A.] pr ^aX/*os T om Kvpie 2 ? c a 3 ^07? veiav (.iriav K*)] MfTaXoTrpeTrta^ ^ c a (^0^ A* vid )
<t>v\aff<rouffi
fc<*

(wo-ei

Kc a
-

)

16

R*

(wrapf.

Ra

17 wow] virap^ T ou sup ras A a (avruv A* vid
(

i)nepa.L\pa.i

K

wcrei
|

2]

vid

>)

-

ART ^ART
b<*

ART A

-

|

-

AT

|

ART

-

Bt<

A

|

RT]

v(pe\t]v

#>*
|

TT/J/

7rt/So(TiJ/]

om

T^j/

(hab

Nc a
-

)

350

*AAMOI
4

cm

17

6

-rroiSav

TOVS dyye\ovs avTov rrvfv^ara, KOL TOVS \eiTovpyovs avTov Trvp <p\eyov.
e-rri

5

e$e/zeX/co(rj/ TTJV yrjv

rrjv

a<r(pa\iav

ov K\idr]o~Tai
6

els

TOV

atcoi/a

TOV aloavos.

ajSvo~o~os

MS

ifAariov TO

TrepifioXaiov aurov,

fVi
7

TO>V

opetov o~TT](TovTai

a7TO e7TlTlp.r}O~Q)S (TOV (pe

OTTO (pa)VTJs jBpovTrjs (rov
s

dva(Baivova iv
fls

oprj,

KOI /cara/3aiVou(riz/

TOTTOV ov f6(p,e\i(O(ras avTols

9

opiov edov o ov 7rap\vo~ovTai, ovde diroo-Tpe \l/-ovo~iv KaXv^ai TTJV yfjv
6 aTrocrreXXaji/
rrrjyas ev
TO>V

10

(pdpayiv,

dva
"

p.((rov

6pe(ov

rroTiovo iv TrdvTa

"err

TO. 6j]pia TOV aypov, 7rpoo~deovTai ovaypoi fls dtyav CIVTWV. avTa ra 7rereti/a rov ovpavov 6K p.O~OV TtoV TTfTpaiV ScOO OVO lI

<p(>)Vr)V.

a?r
14
14

KapTrov

T<)v

fpyoiv (rov ^opTao~r]o~fTai
KTr/vfcriv

j

y/.

e

aj>aTe AXa>j>

%opTov Tols

KOL xXorjv Trj dov\eiq TWV dvdpa>7ra>v, TOV e^ayayelv cipTOv e*c TTJS yijs
15
15

/cat

olvos fvfppaivfi icapo iav

di>dpo)7rov,

TOV IXapvvai
16
j(

irp6o~<t>-rrov

eV IXaita,

KOL apTOS Kapdiav

dv6pa>Trov

(mjpifal,

x P Tao~@*] (rfTat T
at

^Xa

roi)

TreSi ou,

Kfdpoi TOV Aiftdvov as

(pvTvo-(v

17

7

fKcl OTpovOia

4
7

Tri

p 0X670^] Trvpos (p\eya

(sic)
-

Aa
(o

a<T(pa\eiai>

B ab

|

xXiOijffCTai
c
t<

0wi 77s] + (Tou

fc<*

aurous K* (-rots 10 aTrocrTeXXwr]

c a (om K a
-

BX c a (?R)T]
StXiao-wcrtf
|

)

T

)

efciTro.

KART
-

9 o] ov

R*
|

Ra

5 e^e/ieXtwo ei ] o ^e^eXtcuj/ N /cX^^o-erat K*(?R) K^vtjdfjfffrai 8 TOTTOI ] pr TOV aurots]
c a
|

AT MART A

NT
)

|

)

|

airoffTpe-^ovcnv] etria-Tp.

^ART
irpocre/c

Se^wvTai

T

A

Siixroxriv

T
c-a

|

(f)wvriv~\

12 KaTaa KTjvdjaif] T + avruv R*

11 TrpocrSe^oirai] %OVT sup ras
Trerpwi
]

B ab
|

14 ^a^areXXaj^] pr o 16 rcu
xo/>Ta<r$?7<roj

AR

K c a ART
|

13 airrou] avruv R T SouXta fc^AT j_KT7?^eo-t
|

Trrepwv

K*

(TTCT/).
|

N1

du<rov<ri

OTTO]

R*

|

e0urei;craj

^

AT

at Kedpot] KO.I Kedp. ) TreSiou] /cu J^* (7re5. ab 17 fv voaev<rov<nv B* (ewoo-(r. )
|

N

e^7a7ez/

c- a

T R
|

B

evvo<r<rev<r<i)<riv

T

35i

CHI
B
18

1

8

*AAMOI
TOV
epcnftiov
rj

oiKia rjyelrat
e

atro>.

0/377

TCI

v^T]\d Tais

Xac^ots,

:S

TreTpa KdTaCpvyr) rols ^oipoypvXXi ot?.
lt)

eTToir)O~eV

O~e\T]VT)V
eyvu>

CIS

KdlpOVS,
dvo~iv

19

6 TJ\IOS
2

TTJV

avrof.
2O

0OV

O"

KOTOS Kdl eyeVeTO

Vv,

ev dVTTf die\evo~ovTdt Trdvra ra Qr/pia TOV

irapd TOV dfov
6 tfXios Kai

J3p(i)o~<.v

avTols.

KCU ev

T(iis

[J.dv$pais av

^f^c\vo-(Tai av&ptoiros eVt ro tpyov avTOv,
KOI eVi rr]v epyacriav CIVTOV etas
24
a>s

Kvpte, p.fyd\vvdij ra epya ev (rofpia eirouf&as
<rov,

yrj
25

TTJS

KTio-f(as crov.

avTTj

77

0aXao-cra

f)

p.cyd\r)

KCU (vpv
dpldfJLOS,

fK(l epTTfTO. (0V OVK

O~TiV

27

irdvTa irpbs
2

OVTOS ov e7r\ao-as cftiraifaiv avraJ. ere Trpoo SoKwcrti , dovvai TTJV Tpo<pf]v

26

avTols

ev- 27

KCtlpOV
*o~6vTos (TOV avTols o~v\\eovcriv,
28

dvoiavTos

$e o~ov TTJV

X

^P a

Ta

e

(rov TO

-rrpoo~anrov

rapa\Qr]<rovrait

29

dvTaveXfls TO 7Tvevp.a avrcoz/ KOI CK\cfyov<riv KO.\ els TOV %OVV ClVTQiV 7TtO~Tp $rOVO~lV.
17 epwSiov] apwSiov ypudiov T otKLa] KO-TOLKLO. 19 e-rroL-qaav R 18 xotpo7pi X\iots] \ayuoLS N c a 21 20 5teXeu(reTcu ^ vv\ mutila nonnulla in R* TOU ^eov] om TOV R* T apTracrai] pr rov K c a
-

A
-

AT

|

T

|

aurw] avrwv 19
bs opvupevoi 22 ffwa,xQ ^* ets ras 26 5pa:a;^] pr e*ei

|

AT

opvo/j.ei>oi.

avvT]-)(Qi]<SQ.v

NART

j

K c a AT
-

|

ev rat? ^cavSpats] e?ri racs /j.a.v5pais
/uex/"

23 ews]

^* ( ews ^ c
|

a
)
I

^Trepav

R

TrXota diairopevovTai

B ab i^ART
|

27 Sowat] R K AT aurots Tpcxprjv R*
aurots
c a
-

eTrXacras] e0urei;(7as

R

|

evirai^eiv

R

j

ayra;]

28

ai/rots] -rot
-

K*

(a-vfj,ir.

crerot

R*

|

xaipov A. ev evKaipia R* eis VKaipoi> T a avv^avros A* (ai Oif. ) (rvfj.Tra.VTa] iravTO. & ) (rvviravTO. Tr\r)<rdrjepTr^ffdyveTai] Tr\^a-6t]crovTai T 29 K\L\f/u<riv T xp^crrorT/ros] TrtorTjros

pr rou

R*

|

rt]v rpofitiv aurois] T.

Tpofiyv avruv

T

eu/catjooi ] ets

(ri

|

XXefwa tJ

T

|

A

|

c a

R

NAT

|

A

|

eTri<TTpe\l>u<riv

352

*AAMOI
30
30

CIV 7
KTio-OrjcrovTai,
TTJS
yr)S-

c(i7ro(rT\els TO

Trvev/j-d

aov KOL

B

KOI dvanaLviels TO Trpoo-WTTOv
31

VTJTU)

f)

86ga.

Kvpiov
fVl

els

TOV alwva,

fiXppavdrjcreTai Kvpioy eVt rots epyois O.VTOV32
32 6
firifi\fira>v

Trjv

yfjv

Koi TTOIWV avrrjv

6 CLTTTOflfVOS TO)V
33
33
ao-<o

6pCi)V KOI
^a>^

Tto
Kvpia>

fv

rfi
fJLOV

p.ov,

TO)

0G>

0)S

UTTa

eyco St
^5

v<ppavdr)<roij,ai

eVi

rco

fK\i7roio~av d/zapra)Xoi OTTO r^y yj (cat avo/zoi, axrre ^t?) VTrdp^etv
f]

^V^TJ pov, TOV Kvpiov.

PA

at eTTixaAeto-ae ro

ovopa

IIVTOV,

ev Tols edvecriv ra epya avTov.
2

ao~aT

avTa>

mal A^aXare aurw,

irdvTa ra Sav/Jido-ta avTov.
ev rco ov6p,a.Ti TOO
fv(ppavdr)T(i>

CLyico

avTov

Kdpdia ^TJTOVVTWV TOV Kvpiov.
teal

4

r)Tr)o-u.T

TOV Kvpiov
ro
ov

7rp<jo~(07rov

Kparatcb^re, avTov 5ta Tra^ros"
u>v

6 cw fj.ao~ i(t)v O.VTOV

cirotncrcV)
o~TOfj,aTos

6

ra repara UVTOV KOI ra Kpip.aTa TOV o-TTpp.a A/3paaju doCXot avTov,
vioi
Ia/ca>/3

avTOV

f lcXeKroi

avrov.

7

7

avTos Kvpios 6 debs
ev
7rao~rj
rry

i^/zeov

y^ ra Kpip,aTa avTov.

32 TOW opewz/] om HART eTrt] ev R A* (hab A ?fm ^ 35 e/cXenroi(ra B AT a?ro TTJS 7775] v-rrap^eLv O.VTOVS R* vid (aTro TTJS 7775 R a vtrapxav] ) vid a Stich 76 B 77 K A 79 R 78 T vrap&v R* CIV 1 aX(-xei^ R r pro a i bs* (aXX. N 1 rw /ci^ptw] pr ra (sic) K* (om K 1 ) ai/ayvid c a yetXare R 3 710; aurou sup ras A 1 ep7a] fj.eya\i.a #* (epya K ) 4 ro Trpoo-coTToj/] om ro R* (hab R a 5 aorov i] roi; sup ras 3 vel 4 litt 1 vid Aa bis scr R* 6 SouXou R* (6ouXoi R a sup ras A 1
31
roi/

rw!/ ab

^-a

c a atw^a] rous awt/as 33 om ^aXw...u7ra/)xw
i<

AT

|

)

|

|

)

Xi;Xoi>ta]

)

|

|

-

j

)

<

)

e/cXe/<Toi

|

SEPT. n,

353

z

CIV 8
B
z

*AAMOI
fls

fn.vr]crdr)

TOV

ala>va

o~ia0r)Krjs

avTov,

Xdyov ov fVfTfi\aTO
9 ov

fls

^iX/ay ytvfds,

dtfdfTo ro)

A/3pacifi,
Icraa/cirp6o~Tayfj.(i

KOI TOV opKov avTov rco
10

Kal fO~TT)O~fV
Kal T(H

(ivTTjv

r<u

laKco/3 fls

icrpa^X 8ia6r]KT]v suattHQV,
5coo-a)

"Xe

ycoi/

2oi

TTJV

yr/v

Xavdav,

6\iyo(rrovs KOI rrapoiKovs ev avrfj.
13
<m

8ir]\@ov

e

edvovs

els

edvos

CK /Sao-iXetay fls \abv crfpov
I4 OUK

d(f)fJKV (ivdpOtTTOV d8lKT](Tai O.VTOVS,

KOL fj\(yev virep avrajv /SacrtXeif
15

MT) a^Tjo-Qe
<al

TWV

xpt(rrS)v /xov,
p.rj
,

(V rois Trpo(pr)Tais p.ov

i6

Kal eKoXea-ev \ip,ov cVi TTJV
TTO.V o-TTjpt Yp.a

yr/i

aprov
dfv avrwv
luxrrjfp.

17

direoTfiXev
fls

fjj.irpoo

8ov\ov f7rpd6rj
fv
Tre Sais
rj

*

s
fTaireiva>cra.v

rovs Troftas avrov,

cridrjpov
19

8ir)\6fv
^v

^v^j] avrov-

p-fXP 1 T v *^-@

r ^ v Xoyoz/ airov,
.

TO \6ytOV TOV KVpiOV fTTVpUHTfV CIVTOV 20 fa7TO-Tfl\fV jBa.O~l\VS KO.I f \VO~fV aVTOV,
apxcov
21
KaTf<TTr)O~fV
Xaa>i

,

KCU d(pr/Kfv CIVTOV

aVTOV KVptOV TOV OIKOV aVTOV
K.T7)0-fd>S

KO.I
22

apftOVTO. TTaO-TjS TtjS

CIVTOV,

Tov TraiSevcrat TOVS ap^ovTas CIVTOV coy favTov, K.al TOVS npfo-ftvTfpovs avTov o~o(f)iO~ai.

KART

a 10 avTrjv B^ c a TJ OLVTOV bs* avro 13 e*] pr xai i<ART ets 2] TT^OS R c a R* (-TOUS R a ) om Arat 14 fc^ (hab ) ayrajv] aurors 15 a^cr^e] aTrreffdai KA a-rrreffde T TW^ R* (-TUV a) /Sao-tXts tf 16 aproy] avrov ^* (aproi; N c a ) 17 aireXptfJ TWJ ] TOVS xP iffTOV * R a 18 erctTretJ/axrai ] eraTreiJ w^cra^ R* (-P wa ai (TTCiXev] e^aTrecrTetXe^ A R a 20 e^aTreo-retXej/] aTretrreiXei 19 /cuptoy] om rou ) avrov i] + ro \oyiov TOV kv eirvpw<Tfv O.VTOV N* (om X 1 c a ) Kc a vid 21 /crT/o-ews] KTureus bsAR

9 TOU opKOv} TO) opKk)
diae-qiajv] pr ets O.VTOVS] O.VTOIS
|

A

Itra/c bi

-

|

AR
-

R*

S c a RT
-

j

"

::

ts"

/>

R

|

|

|

-

R

TOI>

RT

-

ART

-

|

354

*AAMOI
23
23

CIV 36

Kai elo~r)\6ev
KOI
la/ca>/3

lo-parjX

els

A tyvrrrov,
ev
yfj

7rapo)Kr)o"fv

Xa/z*

24

24

Acat

rjvr)o~ev TOV
/cat

Xaov OVTOV

o~(p68pa,

25

25

/cat

fj.Teo~Tp\l/ v

fKpaTai(o(Tfv avTov vrrep TOVS e%6povs avTov. TOV fj.io~r]o~ai TOV TT}V Kopdiav avTtov

\abv

avTov,

TOV 5oXtov(r$ai ev rols 8ov\oi$ avrov.
26
~6

ea7T(TTei\V Mcovtr^r TOV dovXov avroC, Aa/jo)i/ ov e eAe aro UVTOV

27

27

0TO
Kai

ClVTols

TOVS \6yOVS TQ)V
yfj

O~r)p,L(i)V

OVTOV

TWV TfpaTav ev

Xa/x.

28

2S

(gcnreo-Ti\v VKOTOS KOI

eV/coracrei>,

29

Kai TrapfTTiKpavav TOVS \6yovs O.VTOV. 29 p,TO~Tp \lsev TO. v8aTa avTOiv fls alfj.a,

KOI a.7TK.Tfivv TOVS l^6vas
30
A0

avTwv
avTcov.

^ijp\l^ev

T)

yr]

avTa>v

f3a.Tpa.xovs,
/Saa-tXetaii/

ev TO IS
31
5l

TafJiciois

TO>V

ei7rev,
<at

/cat

rj\dev

Kvv6p,via
rrao-t Tols

VKvlnes ev

opiois avTwv.

32

32

e6eTo ras ftpo%as avTOiv ^aXa^av, 7rvp KaTa(p\eyov ev TTJ yrj avTa>v
Kai eiraTa^ev ray dfj.7re\ovs
/cat

33

33

avTwv Kal

TO.S

O-VKO.S

avTa>v,

o~vveTpii}sev
/cat

34
35

34

fiVei/,
3S

v\ov opiov avTwv. rjXdev dupls /cat ftpov\os ov OVK
TTO.V

TJV

Kat
/cat

irdvTa TOV -%6pTov ev TTJ yfj KaTefpayev TOV Kapirov TTJS yfjs O.VTCOV.
K.a.Tc<payev

36

3

/cat

eiraTa^ev

TTO.V

irp^ToroKov

e/c

TTJS

yfjs

ITOVTOS irovov QVTOIV.
25

om

/cat
j

K c a ART
-

R
Teparwi/]

|

+
-

avroi/] eaurw c a auroi;

K c a ART
-

O.VTUV] O.VTOV

N c a AT
*

K

-

AT

26 eaTre<TTet.\ev] 27 awrots] pr ev B ab K c a
-

aire|

28

<r/coroi/s

R*

irapeTriKpaj>ei>

K*

(-ros

R

1
)
|

/cat

2]

ort
j

ART K a AT
c
I

(-vav

&*}

Xetwv
ras
i

BK c a A*T]
lit)

30 efrp^ev] efrpeva.TO
|

R
|

29 ^CTevrpe^ev] pr
ra/itots
B*t<T

/cat

R
:

|

aTre/creti/e
j8a<rt-

vaa-iv

AR

/SacrtXew!/ cvo/etTres B* (ovo/Mres

Xoproi/]
77?s

om

TOV

33 om K c a AT
-

K*A avid R 31 /cu^oAtuta] a sup ras A a (seq B b A* vid R*)] awi^es KA a R T (-0ats)
I
fc<*

(ra^etots

B ab A)

Trav
|

(hab

c-a

t<

)

|

ai;Ta>j/

R*

ev TTJ 777] Ttjs

y-rjs

R om
|

opiov] opiuv
/cat

Ra vid
pr

35

TOJ/

KaTe<payei>

|

TOV Kapirov] TOV %opTov

^*

36

e/c

TT/S 7775] ev TT; 777

KART

(TOV

/c.

^

(2)... TTJS

-

a
)

355

Civ 37 E
*7

AAMOI
^pv<ri6>,

xai c^rjyaycv CIVTOVS fv apyvpiut KOI K.OI OVK rjv cv TOLS <pv\ais CLVTUIV

37

do~6evS>v

3S

ev TTJ e ^oSo) avTwv, cv(bpdv6rj A iyvrrTos OTl fTTTTCO~fV 6 <pO/3oS ttVTOiV C7T dVTOVS.
V

38

V(pC\T)V

CIS

O~KTTTJV aVTOlff,
CtVTOLS TT)V

39

KCU TTVp TOV
.at *cai

(pCOTLO~Cll

WKTCl
4

rj\6cv opTvyop.T)Tpa,

apTov ovpavov cvir\rjo-ev avTovs. TreTpav, (cat cppvr]o~av v Sara,
TOV Xoyov TOV dyiov avTov, avTov A/3paa/j. TOV dovXov

41

cTTopcvdrjo-av cv dvv8pois TTOTafioi.
42

on

cp.vr)O-0T]

42

rov irpbs
43

Kat ff-rjyaycv TOV Xaoi/ avTov cv dya\\ido~ci, Kai TOVS CK\CKTOVS (IVTOV CV CV(ppOO~VVr].
eftctiKCV

43

4

*Kat

avTols ^topay cdvaiv,
CKXrjpovo/J.rjo av,
TO.

44

KOI

novovs Xacov
CLV
d)v\d$~ti)<riv

5iKai&)/iaTa avrou,

45

icai

TOV

v6fj.ov

CLVTOV

PE
vid.

eio"e

on
2

eiy

nvpco, rov aicova ro eXeos

TO)

ort

nf

\a\T)o-fi TCIS Svvao-Teias

UKOVOTCIS
3p,aKapioi
ol

7roirjo-fi

TOV Kvpiov, rrdaas ray alvO~eis avTov
Kpio~LV
KCII

;

<pv\do~o~ovT(s

TTOIOVVTCS $iKaioo~vvr]v ev

3

Travrl Katpoj.
4

liVT}aQr)Ti Tjp.wv,

Kvpie,

f

v

TTJ

ev^OKia TOV \aov

crov,

4

ftU

T)/Jids

V TO) (TCOTT/plO) (7OU,

37 ao-^e^wi/] pr
ve<f)e\T]

o ts c a (ras
-

c
fc<

-

b
)

T

38 o

<o/3os]

om
c a
t<

o
)

R

39

to* (-\T)v
|

^c a

)

!

om

aurois ?

pTjIei/

T

epvrjffav

T
|

|

TOVS

B*

(e/cX.

Bb
c
-

)

om

Trora/xois aurou 2

ART A

N* (hab

41 Ste42 TOU 07. bis scr R* 43 ey\eK44 K\-r}povo/JLrj(Tav] KaTK\-rjpovofjL-r]ffajf
auroi
S

T

b
)

fc<

AT
SU P ras

45

eicirnriffov<riv

AR

CV
4

1 XP7?

"

"

7

05 ] os

Aa

Stich 89
|

BN AR
W

90

T

2 Sy^acrrias

b<T

eTTicr/cei/

cu]

pr

/cai

R

356

^AAMOI
5
5

CV 17
eK\e<TO)v

rov Idelv ev

rrj

xprjo-TorrjTi TUIV

o~ov,
<rou,

B

roO cvfppavdrjvat ev rfj ev(ppo(rvvT) rov edvovs rov -Traive1a 6aL pera rrjs K\rjpovop.ias (rov,
6

f]p.dpTO/jiev

p-era

T&
ev AtyvTrrcp ov (TvvrjKav

p

7

oi TTdTepes
KO.I
ov<

rjfjiO)v

ret

dav/J-dcrid crov,
(rou,

^ivr)(r6rj(Tav

rov TrXrjdovs rov
rrj

e Xe ouy

Kai TrapeTTLKpavav dva/BaivovTes ev
8
8

epvBpa ^0X00*077.

Kat earaxrfv avrovs evfKev rov ovo/jiaTos avrov,

rov yvwpicraL
9
9 /cal

rr^v
rfj

dwafrreiav avrov*
K.OL

firfTip.TjO ev
Kcil

epvdpa QaXda-wr]
d/3vo"O
<M

c^ ev

wdrjyrjcTev

avrovs ev
e<

ais

10

10

Kai

eo"oao~ei/

avrov?

%eipa>v

picrovvToov,
^etpos-

/cat.

\VTpd>cra.TO

avrovs

e

<

e^dpov

it

"/cat

K.dXv^rev v8(op TOVS dXtfiovras avrovv,
eiy

12

12

cat e TT icrrevcrav

e^ avrcoi/ ov^ vire\el<$)6r]. ev rols \6yois avrov,

Kat rjveaav rrjv aivefriv avrov.
13
13

eVa^vvav,

ov^
14
4

VTrefJifLvav

7re\ddovTO TOOV epycov avrov, TTJV (BovXrjv avrov
rfj
epr]/j.o).

Kat e7redvfj,r](rav eiriQvfucaf ev
/cat

15

l5

/cai

eTreipa&av TOV 6ebv ev dvvdpoi. edcoKev avrots- ro atrtfpfl avraii/,
ea.7re(TTei\ev
iT\r)crp.ovr]v
rfj

/cai

els TTJV

16

l6

/cat

7rapa>pyicra.v

M.wv(rr)v ev

/cat

A.ap<av

TOV ayiov Kvpiov
/cat

17

17

r]voixdr]
/cat

r)

yf)

/careViev

e/caXv^ei/ fVi ri^v

5 yuera
7

om /cat i ^AR 1 ! wapaTriKpavav ft* (irapeTr. A* (superscr p A 1 eaaaarj T* (superscr X T b Tt/LtT/a-e^] e 1 sup ras A eprjfjiu] pr TT; R*
|

TT?S

/cX^po^o^ias] 1
)
j

ej/

TT; K\T]povofj.i.a

#.* dwera TT?? K\rjpovofjaa [sic]
fc^

^ c a MART
-

1

1

)

ava/Saii/ovTas 8 8vva(TTi.av
)
|

R

)

|

KT

epu^a
9
eTrej

|

/tt<rowTo>j>

11
-

om
|

/cat

AT
A)]

(fuffowr

rescr

i^

1

)]

^KTOWTOS

K

c

-

a

ART
R
|

10 %etpwf] %etpos ex^oi;] exdpwv
|

ART
-

^c a
Xo7a;

12
-

^c a
(-j ai/

e7rtaTei>crcu/]
|

Ra

c a ijvea-av] riffav ts
)

T

r/TTiffT qaav

TTJV cuj/ecrtp]

Tas at^ecrets

R

ev TOIS X(yyois]

TW

15 TO
roi/

cuTTi/ua]

Ta
/cat

(e^awoffT.

et0-T?7a7ei

R
|

airrjfj.aTa

R om
|

|

TT/J/ I/ VXT/J/]

Tas
-

AT

(Mwir. A)] pr

tsAT

om

2

^ c a AT

I/M/X^S
[

AT ^ C3 ART
/cat 2

13 CTO.XVVCV
|

R*

f^a-rrea

16

M

17 TjvvxOTi

R
|

Aa/aw?] pr TOV

(rvvaywyTjv]

crv

sup ras

A a?

X* (om

357

CV
(B) (N)

1

8
/cai

^AAMOI
egcKdvdr] 7rvp ev
Tfl

l8

o-vvaynyr) avr&v,

19

KCU f7TOLT]O~aV /ZOCT^OI
/cat

V
ra>

XcOpjy/3,

7rpoo~eKvvrjo~av
TTJV

yXvTrrai

20

/cai

r)X\davTo
ev

o~6av avT&v

6fj.oia)p,aTi

p.6o~%ov eo~dovTos
O.VTOVS,
21

31

7T

(\ddoVTO TOV 6fOV TOV (Tto^OVTOS

TOV TroirjaravTos p,eyd\a cv At-yimrft), 22 ^af/xao"ra cv yfj Xa/x KOL (poftepa errl
23 K.Ol

6a\d<T(rT)s

epvBpas.

22 23

eiTTfV
ei
P.T)

TOV f^oXfOpflHTCH. dVTGVS, Ma)v(r^y 6 (K.\(KTOS avrov
rfj

(TTTJ

fv

dpaiHrei evanriov avTov,

Tov aTrooTpe ^ai CLTTO dvp.ov opyrjs avTov TOV p.T) fo\(dpvo~ai.
34

Kai c^ouSeVcocrai Koi OVK

yf/v

fTrtdvfjLTjTrjv,

24

7rio~Tfvo~av rai Xoyeo

avroO
25

25 /cat

y6yyvo~av eV roly o~<r]vd>pao~LV auraij/, OVK io~r]KOvo~av TTJS (pwvTJs Kupi ou. 26 Kat firijpcv TTJV X f W a avTov avTols,

26

rov KaTafBaXdv ai/Tovs ev
27

TTJ

cpf}p.ta,^

KOL TOV Kara/3aXfiv ro o-Trepp-a avTutv ev TOLS (6vco~tv *at SiacTKOpTriVat O.VTOVS ev rats ^copaty. 28 Kai ereXe cr^T/craj/ BeeX<peya>p,
ra>

27

28

KQI e(payov 6vo~ias veKptcv
29

ai

TT

apa>vv

av avTov ev Tols

7riT7)8evp.ao-iv
fj

avTtav,

29

Kai f7r\T]6vv6rj
3

eV

avTOvs

Trrcocriy.

Kai ear^ ^trees Kai e ^tXatraro,

30

MART

19 XwjSiflS R vid 20 avrwi/] avrov K c a _ 21 TOU ^eou] KV &* 6v K c a TOJ 6eov R* (T^o^ros] pvaai>Tos (sic) R* aurows] aurou R fteyaXa] fjieyaXeta X R 22 eavfMffia ^ c a (-ora K c b ) om /cat 23 cyXe/cros B* ab c a rou airoo-Tp.] TOV /J.TJ airoffrp. TTJ dpavffei] om TT? K* (hab K (exX. B ) ) S* (om IM-TJ t^c.avidj a?ro fl^oy 0/37775] r^v 0/3777? K*R* TOV 6. {k c avid AT 6* 1 24 om /cat 2 e|oXe^/3i;crat] + aurovs eiruTTpevaav K 25 e7077u^oi R 26 aurots] e-jr O.VTOVS e/^w] 6^77.. B* /ttf. ? deest B* usque CXXXVII 6 27 om /cat 2 praeter lineas subscr B T 5tacr/;op7Ti(rai (-ere A)] a i sup ras A a 28 dvviav R 29

18

om

/cat

2

ART
|

eadiovros
-

|

NART RT

-

-

(at<r^.)

AT

-

ART

|

|

KART
|

|

A

-

|

-

|

ART
:

KART ART
|

|

|

|

R*

|

e?r] ev

ART

|

aurous] aurots

K c a ART
-

358

*AAMOI
3I

CV 43

KCli KOTraO~eV T) dpaiXTLS *ai cXoyurdg avrai els 8iKaioo-vvrjv els yeveav KOI yeveav ecus TOV aitovos.

32

Kat Trapo)pyiO~av e(p

vdaTos

AvriAo-ytar,

Kai eKaKvdrj Mtovo-rjs 6V avTovs,
33

6 rt TrapeTTiKpavav TO

Trvev^a aurov,

KOI 8ieO~Tei\eV Tols
34 ov<

^1\(TIV dVTOV.

f^(t)\e6pvarav TO. eBvrj a clirfv Kvpios, 35 xai epiy^crav tv TOLS
KOI ep.a6ov ra epya

36

Kai edovXfvcrav rots yXvirTols nai eyvr)dr] avTols els <TK.dv$a\ov
>cai

37

0v<Tav

TOVS viovs CLVTWV

<o\

TO.S

OvyaTepas CIVT&V rots

38

Kai e^e^eav ai/za dQatov,

aipa
/cat
39

vloi)v

avT&v KOI dvyaTepco
ev Tols
avTa>v

edvo~av Tols yXvTTTo is ~X.ava.av
efpovoKTOvrjdrj
T)

yrj

xat epiavdr) ev Tols epyois x.a\ ev Tols ir6pvcv<rav
>cai

4

wpyio-dr] dvpo)

KOL e/38eXt;^aro TTJV
4I

Kvpios eVi TOV \aov auroC, <\rjpovop,iav avTov
~

Kai Trape SeoKev avTOvs fls
KOI

x P as
l

fdvcov,

42
<al

KVpLVO~aV aVTWV edXi^av UVTOVS ol

ol p.lO~OVVTfS ailTOVS*

Kal fTa7Ttvo)6r)crav VTTO ras
43

1

rr\OvaKis eppvcraTO avTovs,
avrol Se TrapeTriKpavav ev Trj ftov\fj xai cTaTreivwdrjaav ev rat? dvop-iais

C 3 34eoAe0p. T Ku/)tos] + ai;rots ^ ART 38 edvaav] wv edvov K c a uv edvaav AT /cat edvcrav R c a
-

32 Trapwpytcraj/] + ai/ro^

bs
|

c 3
-

ART

ART

|

e0]

e?ri

A
Aa

33 rots xetXaru ] pr 36 eicrKai>5a\ov
|

ej/

ART

A
I

-

etyovoK.TOvyd rj]

VOKTfjVTjdTf]
eu/xa<r

l^S*

39 om /cat p,iavdrj...a.\m>}v 2 A (not adscr A?ms) ] + avrwi A 40 e?rt] ets R* 41 e^wj ] cx^P wv A* (sup ejwta^^^] + T? 777 R* a 42 ^crap UTTO ras xet/oas avrw| sup ras 43 epvffa.ro T ras) c a 43 CVI 2 ev rrj TrapeTTt/cpavai ] + aurov K
|
-

(e(f)OVOKTOV.

K1)

OVOKTOVT]

SUp raS

(f)OVOKTfJ (? -K^T?)

R vid

e0o-

ART

A

|

rescr

R

a

(periit

R*)
359

CV 44
44

*AAMOI
7fi>

Kcu

fv rat $Xt/3ecr$ai avTovs,

Iv roj avrbv fivaKOvcrai rrjs
45
<at

fp,vr)(T0r)
KO.I

rrjs

oiaQrjKTjs OVTOV,

45

fJLTfJ.f\T]dTJ

KOTO. TO 7T\f)00S TOV fXfOVS ttVTOV,
fls OLKTipfj.ov$
dvTa>i>

46

/cat

e8u>Kfv

avTovs

46

evavriov Trdvrav alxfj.a\(0Tio 47 (ro)(roi/ 6 6fbs r)p.oi)v, T]fJias y Kuptc
Kal (TTta-vvdyayf
rj/Jias
ra>

avrovs.
47

CK

TO>V

e6vu>v,

TOV (op.o\oyr)(raadai

oi o/u.ari rai

dyi<o

crov,

fv

TTJ

os Kvpios 6 0fos
a?r6 TOV alo)vos Ka\ eats TOV
<a\

epel rras 6 Xaos TCVOLTO.

ART
A*
|

44

m2 46 oiKTip/j.ovs fj.fTefj,\rjdr}] pr ras r lit (e ut vid) A A ej avrtoi ] evwmov R a atx/xaXwrtcravTa;* ] rw^ atx/xaXwrtcr. A TW^ aix/J-aaT 47 77/^015 KC o 6^s 7?/xo;^ sup ras et in mg A a (om Tj/xas \(i)TevffavT(i}v R ^8 ^s (sic) A IcrpaT/X] pr TOI- R a yevoiro] TO? AT A*) Stich 100 X 104 AT (68 R*) + -YWOLTO AR avidb T
(hab

i5ej/]-i-KS

ARb vid
<

>T
|

Aa

Trjs dfrjeeus]

ras deyvets

Ra

45

om

<

)

|

|

<rou

|

a7ta>

j

j

360

AAMOI

CVI 14

PF
A\\rj\ovid.
r<u

Kvpcw,

on

on
2

fls

TOV alutva TO eXcos aurov.

a7rareoo-av oi XeXurpco/xeVot VTTO Kvptov,

ov?
3
6<

e Xvrpcixraro
xa>pa>i>

ex ^eipoy

\6pov.

raw
OTTO

o-vvrjyayfv avTOvs,
Sixr/xcof
<ai

dvaroXav KOL

/3oppa

l

6a\d<TO-i]s.

^lir\avr]Br]o-av ev rfj epr]p-(O ev
686i/
TroXti/

avvdpa,
ot>x

(carotKr/TT/piou

evpov

npos Kvpt,ov ev
Kal
<cai

ra>

6\ifie(r6a.L

avrovs,

dvayKtov avTwv eppucraro avrovsev avrovs fls 6Sbv evdeiav a>8rjyr)O
K
TO>V

TOV 7TOpvdrjvaL
K
yri<rdo

fls

iroXiv

TCO Kvpi a) ra e Xe ^ UVTOV fop.o\o Kal ra davp,do~ia avTov Tols viols TWV
d<i)o-av

9

ori

KOI

w)(r]V

7Tfiva>o~av

<oTfi

KOL o~Kia
cr

fv
JI

Trrto^i a KOI ev

ort

<al

TrapfTTLKpavav ra Xoyta rou 6fov, Trjv fiov\r)v TOV vifsiorov Trap
KOTTOIS
rjv
T)

13

KOl fTdTTflVOldri fV

KapSi a (IVTWV,
ftoi]du>v.

r)o~6fvrjo~av Kal OVK
J3

6

Kai

Kal fK

fKfKpaav irpos Kupioi/ eV TWV dvayKoiv avT&v

ra)

dXijBfO-dai avTovs,

fo~a)o~fv

avTovs

M Kai

fK o~Ktds f^r/yayev avTovs fK O~KOTOVS Kai xat TOVS 8fO-fJLOvs avTwv 2 Kuptw
TroXews
rots
c a
b<

/cat

CVI 12 rescr R a 4 TroXii/] Kc a T
8 rots
ev 3
-

ART
(ev

R a ^pov]
|

e^dpwv

^c a
-

3

e/c]

5

efeXetTrei/

AT
10 14

t

om

K c a ART
udrjyrjffev

tots]

om

R
roti

9 Kevrfv}

KWTIV

11

0eov] Kuptou
-

R

6 epvaaro a tsA Tre^v R* vid ( K cv. ) 12 Tjff6vr)(Ta.v] pr KCU

AT

pr

ART

R

A

c^a6y

R

e/c
|

^c a

N*)

|

om

e/c

2

ART

CVI 15
J5

*AAMOI
ro>

e^op.o\oyr)o~do~0(oo av

Kvpia>

TO.

e\erj

avrov

Kai ra 6avpdo~ia avrov roly viols
l6

ro>i/

6 ri O-VVerpl-^eV

7TV\CIS ^aXKOff,

Kai /io^Xovs- cridypovs o~vveK\ao-ev.
17

avTfXa/3eTO avrwv
5ta

c

odov dvop,ias avr&v,
erarreiva)drj(rav.

yap ray

dvo/j.ias avratv

KOI fjyyKrav etos
19 *cai

ru>v

7rv\a>v

TOV Bavdrov,
ra>

cK(Kpat-av
KOI
ex.

-rrpos

Kvpiov ev
avroctv

6\i$((r6a.i avrovs,

19

T(av

avaynwv

ea cocrti

avrovs,
20

20

dTT(rT(i\(v rov \oyov avrov KOI ldo~aro avrovs, ncu fppvo~aro avrovs CK. T&V biafyQopw
(ojj.o\oyr)o~do~6a)(rav
r<

21

Kvpiw ra
1

fXfrj

O.VTOV

Kai ra davp.do~ta avrov rols viols
22

rtiov

Kai Ovo-dr&crav 6vo~iav aii/tVecos

,

22

Kai e{;ayyfi\dr(0o-av ra epya avrov ev ayaXXtdcrei.
23

ot

Karaftatvovres els rrjv 6d\ao~o-av ev rrXoiois,
TTOiovvres epyao~iav ev vdao-i TroXXoty,

23

24

avroi eidoo~av ra epya Kupt ou Kai ra Bavpao-La avrov ev
ei7rcv,

24
ru>

fivdq>.

25

Kai

eo-rr)

rrvevpa Karaiyi Soy,

25

Kai v\l/&6r) ra Kvp-ara avrfjs
26

dvafBaivovo~iv eats

rwv ovpav&v,
ea>s

26

Kai Kara(3aivovo~tv
f)
"\lfv%T)

ra)v

dftvo~o-u>v

avrwv ev KOKols

errjKfro,

37

fTapd%0Ti<rav,

eo-a\ev0rjo-av cos 6
r)

pedvav,

27

Kai Tracra
28

o~o(pia

avrwv

KareTrodr).
f.v

Kai

eK(Kpaav
Kai
e<

irpbs

Kvpiov

rat 6\{fteo-6ai avrovs,

28

r<t)v

dvayKwv avrcav e^r/yayev avrovs,
29

29

Kai eo-rrjo-ev Karatyiba avrijs,
KOI eo-iyrjaav ra Kvp.ara avrrjs

^Kai ev(ppdv6r]o-av on ^cr^ao-ar,

30

ART

15 Kai ra] Kara rwv i] aurous R
ets

R*

(item 24)

16

<rvveK\a.cev~\ <rvved\a.ffev

20

R*

RT
rw R*
<ai

rrjv ) (hab 24 eiSocra^] eiSoy fcs c a iSoi/ 27 eo-a\ev07)<Tai>] pr /cat
|

Ra

epvffa.ro
-

T
-

22 ^utrarwo-aj

BaXava-av] orn

AT

rt)v
|

RT

]

+ avrw

|

Trotowres] pr

ot
|

AT AT A a?

17 av23
|

om

vdcuriv

ts c a

R

Kuptou] pr rov R* rw fivdu] om 29 effrrjcrev Karatyida ai;r7?s]

eirenfji,r)crev
e<rri)

(+rrj R) xaraiyidi Kai ear?}

e:s

ets av/aav

AT

avpav

Kc a R
|

30

-riv^pavdijo-av

AT

e7rera|e
i}(

?7(ruxao-a ]

v

r?; /caratytSt a? ras

sup

A

362

*AAMOI
/cat

CVII 2

wdrjyijcrev

31

3I

^ofjLoXoyr)(rda 0(i)O av
/cat

avrovs eVtyieXta SfXrjfiaTos atirov. TO. fXer) avrov Kvpia>
TO>

TO.

6avp.d(ria avrou rot? viols

TWV

dv6pa>7ra>v,

32

32 t

\^a)crara)crai
/cat

avrov eV

KK\rj(riais Xaou,
atz/ccrartwcrav

eV K.a6(dpais
Trora/zovs
ets
1

7rpe<r/3i;repa>i/

33

33

f#TO
KOL

epijfiov, els

e68ovs

v8a.T(>)v

dtyav,

34

^y^y
3S

K.ap7ro(p6pov els

aX/iT^i/,
ft>

OTTO KaKldS TO)V KdTOlKOVVTWV
35 36

O.VTTJ.

e$ero eprjpov

els Xt^ieVas

tiSa

^KOI
37 /cai

Ka.T(pKicrfv

eK

KCU (rvveo-TTjcravTo TTO\IV
37
6O"7reipav

dypovs

KO.\

(

KOI firoirjcrav Kapirbv ycvj]p.aTos.
38
38
<ai

el XdyTya ei
<OL

avrovs KOI
CIVTWV OVK
/cat

7r\r/dvv6r}(rav crcpodpa,
(TfJiLKpVV(V.

TO.

KTTJVT)

39

39 xat

(i)\iya>0T)crav

KaKU>drjcrav

OTTO

QXfyfWS KaKtoV KOi

68vV1JS.

/cat

7r\dvr)(Tev avrovs fv a/3ara) /cat
TrevrjTi,
e/c

ov^

o&<u.

41

4I

/cai

fftori&ri&fv
/cat

Trrco^ias,

e^ero ws 7rpd/3ara irarpids.
firtppavdrjcrovTai,

42

4J

o^ovrat fv6els KCU
/cat

Tratra dvo^iia e/i^)pa^et ro ord/na avrfjs.
/cat

43

43

rt s

crocpos
*:ai

(puXa^et raiJra,

(rvvrjo-ovo-iv

rd

e\erj

TOV Kvpiov;

PZ
fi5r?
2 8

\l/a\fj.ov

r

Aauet 5.
eroifjir)
f]

Erot/A^

>7

/capS/a ^iov, 6 ^edy,

/capSt a /xov,

aVo/xai KOI

32 c/c/fX^a-ta 33 efoSow] Ste^oSouy om /ca/ctaj R* j<c.aART 35 Xt^evas] Xiywas uoarwf ] 1 c a T -f /cat yjji/ avvdpov ets 5tefo6ois vSarajv 36 /carw/cicrej (-K-rjcrcv R* TroXtv] TroXets K c a vld ART 38 e<r/J.r)Kpvva.v A*)] KareffK-^vcjaev 40 apxwras] + avruv AT 01;% o5w] ou/c ev o5w R* 41 e/c] a:ro R* 42 T TO om TO A 43 0uXaei] crvvrjcrei R* Stich CVII 1 tod?? ^aX/tou] ^aX/^os A 2 aaw83 K 87 A 86 T (79 R*)
aa
t<

30

AT

eTri/xeXia] e?rt \tfjt,eva
|

^ c a ART
-

]

ain-ou]

awrwv

R

ART

Ka9e5pa 34

Nc a T
-

j

irpca^irrnv

(?rev)
b<

R

AR
(

ART

|

-

|

A

j

e/j.(f>pa!;r)

|

<rro/u,a]

/*at

T

|

/AOV

3] + e^eyepdrjTi

(efry.

^c a
-

)

77

5oa

/iou

^c a T
-

363

cvir 3
KO.
4

f^Ofj-oXoyrjo-ofJiai croi

ev Xao?y, Kvpif,

Kai ^/-aXcS
5

(rot

fv edvetnv
TOOI>

6ri

[jieya.

eiravto
TU>V

oiipavav TO e\eos
Tj

<rot

,

KCli
6

O>S

V<p\G)V

d\rj@ld

O~OV.

V-\ls(i)dr)Tl

fVi TOVS OVpttVOVS, 6 0OS,
7rl

KCU
7
orr<i)s

-rraaav TTJV yfjv
ol

f)

fio^a (rov.

av

pv(r6o)(riv
Trf

dycnrrjToi (rou,

(Ttocrov
8

fiesta

(rov
r<u

Km
ayito

eiraKOVO-ov

fiov.

6 6eos e\aXr)(Tv

ev

avrov
2/Kt/za,

Y^co^o-o/iai Kai
fcrTiv

Sia/iepta)

KOt TTjV KOlXdda TU)V
(p.6s

FaXaaS,

/cat

ep.6s eVrii/

Mava(7(n7,

KOI

Efppdtp. dvri\T]fJi^tf rrjs K(pa\rjs fj.ov
ftou,

lowdas fiao-iXevs
IO

Mcoa/3 \f(Br]s

rfjs

c\iriftos p.ov
KTva>

eVt
e /ioi
II

r^i/
of

Idovfiaiav

TO

V7r68Tjfj.d

/xov,

aXXd^)uXoi VTreTayrjcrav.
p.

TIS

dnd^fi

els

TTO\IV

TIS 68r)yr)(Tt /ie cats TTJS
I2

ou^i

(rv,

6 $eoy, 6 a7rcoor a/xei oy fjp-ds;
6 0(6s,

KOI ovj(l fc\fv(rT),

(v raTy dvvd/j.O~iv

/cat
ra>

^tarata aoiTrjpa
^f&i
TTOLr]frop.v
dvvafj.iv,

PH
Ets TO re Xos
C

ry AaueiS

O
2

QeoS) rr\v

aivc<riv

p.ov

/x

on

(TTOfj-a

dp.apTo>\ov

KOI ord/xa SoXiou

eV
c a
-

f/ze

rj

ART

3 eyepOriTi] e^eyepdrjTL ya\vvdT] eTraj/u] ews

K

c a
-

ART
8

4

cm

/cat

fcs

ART
R
| j

5

R

aK-rjvuv

ART Mai/acro-7/s ART
|

|

R
R)
|

/x,e7a] e/iea;
/

vif/uO-rjao/mai.] ayaX\iacrofJ,ai.

eK/JLerpija-u}]
|

bLa^eTpTjffw

E0peytt (?
-

T

10
rts

K ART 14 fioTidiav AT Stich POVTO.S 77/xas A A. ART 2 7/wtx^
2]
-

e/crej/w] eTTi/SaXw c a

^ c a AT
|

pr

TJ

oS-rjyrjffrj

13

TroLt]<T(j}fj.V

1

7]

ART ART AT e^ovSevwq T e^dpovs CVIII 1 27 K 29 A 28 R 30 T ot sup ras A a
ot
|

a 9 FaXaaS] 5 sup ras avTiXTj/m^is] /cparatwo-ts /SacrtXei-s pr o C 3 11 aira^rj T a\Ao0iAcu] om ot ^ T 12 ot^i 2] OL-/C K c a om o 3 R*
j

ART

<r/f7?i

uaTa;j

]
|

A

R

R
j

|

|

rjfj.wv ]

6\i-

^aX/xos

TW

364

^AAMOI
\d\T)(rav
3
3

CVI1 1

1

6

Kar

ep.ov yXcotrcrj;
fKVK\u>o~dv

Kai \6yois niaovs

/z

avrl TOV dyaTrqv
KOL fdfVTo /car

fj.e

i*$ie(SaX\6

epov /coxa aVrl dyadcov,
dyairr)(rtt>s
,

Kal /M(ros dvr\ TTJS
6

p.ov,

Kardo TTja ov
eV

CTT

avrov a.p.apT(oX6v
(TTrjTU)

Kal did(3o\os
7

fK Se^ic

Kpivecrdai avrov ee\doc KOI f) Trpocrev^r) avrov yevecrdo)
at r)[Mpai

rw

eis

d/j-apTiav.

8

yevr)0r)TQ)o-av

KOL TTJV
VyevrjOrjTuxrav

7ri(TK07rr]v
ot

avTOv oX/yat, avTOv Xa/3oi erfpos-

viol

avrov opcpavoi,
avTov Kal

KOI
10

f)

yvvr)

avrov xnP a
e

(raXevojU.ei ot p,Tava.(TTr)T(i)(rav ol viol

K.^\rjBrjTO)crav
*

e<

rutv

olKOTrebatv avrcav.

Kal

^fpavvrjo-dro3 8avio~TT)S Trdvra ocra VTrdp^fi avrco-

ftiapiracrdTUHTav

aXXorptot Trdvras TOVS irovovs avTov*
dvTL\rjfj.7TTQ)p,

^f1 ? VTrap^dra) airw
p.T)86

yzvrjdrjTO)

oiKTipucav rots opcpavols avrovels

^yevTjdrjTCt)

ra reKva avrov

eo\edpV(riv,
Trarepav avrov Zvavn Kupt oi-, avrov pr) faXci<f>dfir)

ev yevfd pia ea\ei(p&r)TQ) TO ovop.a avrov.
14

uva/j,vr)o~dir)

fj

dfjiapria

T>V

Kal
J5

r)

d/zapr/a

rtjs p.rjrpos

yfi>r)6r]TQ)(rav

Ka
l6

eoepevfLT)
lov

evavri Kvpiov dia iravros, (K ys TO fj.vrjp.o~vvov avTwv.

dvd*

OVK

ffJ-vrjo-Qri

TOV

7roiT)(rai

eXcos,

Kal

KaTediu>^v

TrcvrjTa
Trj

Kal TTTM^OV
Kapftia TOV QavaTaxrai.
1 bs* (evote/3. t^ )

Kal KaTavvvyp.evov
2 y\wuffa.v SoXtai/
ofMTji

R

4

R 5 /ca/ca] Trovqpa R 8 Xa^Sot] 9 ot utot] om ot R 10 ot woi] om ot R om airou R Xa/3eTco R 11 om /cat K a A* (hab A a RT RT c^e/jew^o-arw pr /cat AT om Traj/ras K a AT awrou] sup ras A a? 12 ot/cretp/iajj/ A
Tr/ooo ei xo/uat
|

AT
-

t>diaj3aX\o}>

|

irpoffevxoMv}

ART

c

)

|

|

5tap7ra<raraj(rai ]

c-

i;

|

|

|

op^ai/ots]

&* punctis et uncis improb K 1 13 (frofiov/j. (sic) c a c T (-0#ei?7) avrou 2] ai/rwi R 14 a/xaprm i] e^aXi^ditj K 15 evavTi] evaitTiov ^ c a AT avrwv] avrov %o\dp. T* (e^o\e6p. T ) c a 16 ffjivrjffdijaav RT rou Tronjtrat] om TOV T /careStw^oj RT
pr
j

ai>ofju.a

fc\

-

1

|

|

AR

-

Itf

pr

aj/o^

fc$

c 3
-

ART

j

|

j

|

Ka.Ta.vwyiJ.evov

R

|

post davaTiaaai ras 2 vel 3

litt

A

!

365

CVIII 17
is

AAMOI
T)ydTTT]<TV
KOTapai>,

KOI

KCIL

f]^ft

CIVTW
p.aKpvv0r)<reTai

I7

Kai
18

ot>K

TjdfXrjo-fv

cvXoyidv, Kai
cos

aw

avTov.
,g

Kai

ve8vo-dTO KdTapav
Kai flo-rjXOev Kai
a>? a>s

lp,dTiov,

v8a>p

els

ra ei/Kara avro

e Xaioi/

eV TOIS 6o~Tfots CIVTOV19

*

9
yevr)0T)TQ>

Kai

a>oVi

avrai cos lp.aTiov 6 Trtpi/SaXXrrai, covvvTai. covr] TJV 8ia TTOVTOS
TOJV
eV8ia/3aXXdi>rcoi/

^TOVTO TO epyov
21

^tf

rrapd Kvpico
"\lfvyiis

20

KOI Tan* XaXowro)!/ Trovrjpa KOTO TT?? KOI
tru,

p.ov.

Kupie

Kupte,

rroirjo

ov p.T

ep.ov

e\fos

evena TOV 6vo-

21

P.OTOS (TOV,
OTl XprjCTTOV TO f\COS (TOV,
22

OVCTCll

p.

art Trrco^os

1

Kai Trevrjs

eyo>

ft/it,

Kai
23 a)O~6i

17

KapSi a /zov rerapaKrai ti/rd?
eV
ra>

/AOU.
23

o"Kia

fKKXiJ/ai avTTfv dvTOirflpt0T),
coo-el

e^(Tivd^6r)v,
24 ra

dicpides.
d-rro

ydvara
Kai
17

/iou rjo-Qevrjo-av

vijo-Tias,
e Xaiov.

24

o-ap| ftou rjXXoicodi] 81

25

Kai eyco (yevrjdrjv oveiSoy avTols

25

eiooo G.v
26

p.e,

eo dX.evo civ Kf(ba\ds UVTCOV.

ftoTjQrjo-ov
0"a>o~dv

p,oi,

Kvpie 6 Beds

p.ov,

26

p,e

KOTO TO p-eya eXeos o~ov
rj

27

Kai yvtoToocrav OTI
Kai
o"f,

\fip o~ov avTr),

27

Kvpif, 7roiT]o-as OVTTJV. KdTdpa.O OVTai dVTOi, KOI (7
Ol

7TdViO-TdVOp,fVoi p,OL

8e SovXdy o~ou ev(ppdvdrjo-eTai. 29 ev8vo-do-6cocrav ol ev8ta(3dX\ovTes p-e evTpOTrrjv, Kai 7rpi(BaX\o-dojo-av ala")(yvr)v SiTrXon
6
a>Q-f\

30

eop.o\oyr)o~op,ai

TW Kvpiw afpodpa

TO) (TTop-dTi p.ov,

30

ART
c
-

17

Ka.Ta.pav]

a

2

sup ras

Aa
21

18

ei<r-rj\6e

R
-

ws
|

2]

oxrei

AT
j

|

w? 3]
ei/e/ce//

ART a ART ts
R
28 29
|

20

Kiy>iou

R
e-yw

om

eXeos

i

k c a A*
erapax^
/cat
|

22

eiycu

ART
c a fc^
-

(hab

A a? R
23

|

|

avravripedr) ] avrav^ped^v

RT
26

rerapa/CTcu]

R

KK\iveiv

eXeoi/

^

25

i<5o<raj>

AT

avravaiped-riv

tvXoyrjcrrjS
/u.e] yttot

T
j
|

o-w<ro^]

R

eTrai to Ta/xej oi

T
|

SiTrX.

aiffx-

pr

^ c a R ws 5t7rX. e? K C -ART

Trepi(Ba\e(rdojaa.i>

010"%.

ART AT

fteya K atcrxi ^^TjTwcrai ] atcr%ui ^croj rat aicrxwr/v waet 5i7rXot5a (-day ts)] ajcret

pr

A AT om

24 j/^o-rems
c a
-

A

ART
R
rw
|

j

j

30

TO; /ci/piw]

om

ro>

i^

c- a

366

AAMOI
KO.I

CX
CWTOV

3

eV

TToXXo)!/ dlveCTQ)
jJ.eO~U>

TJV

^V^TJV

p.ov.

pe
Ty
ELTTCV 6 Kvpios
ecus~
ra>

Aaveld ^aX/xos.
/JLOV

Kvpito

KdOov

e<

5eia>i>

p.ov
crov.

av

6<o

TOVS e%6povs arov viroiroftiov roor Trodcov
e<

pdf38ov dvvdfieas c^cnrocrTfXfl Kvpios Kai KarciKvpievf Iv p,e(T(o f-^dpwv 3 p.Ta (rov dp^rj ev fjp-epa TTJS 8vvdp.cos
ra>v

Sicoj/-

crov.

<rov,

ev

rfj

XajjiTrpoTTjTi

TWV

&yi(t>v

K yao-rpos irpb
4
a>p,oo

e^fyevvrjard (v Kvptoy KCU ov p,eTap,e\rjdr)o~fTai
ea>(r(p6pov

o-f.

"S,v

el lepevs
<

els

TOV alwva Kara

rr]v

rdiv

MeA^icre SeK.

5
Ki>pios

dfi5>v

crov

crvvedXacrev ev

fj^epa dpyjjs avrov /3ao-i-

Xels6
<pivel

ev rots eOvecriv, TT\rjpa)O

ei

7rra)/ia,

o~vv6\do~ei Ke(pa\as eVi yrjv
7

eK %eip.dppov ev
8ia rovro

65a>

Trier at

u\a>crei

PI

*JLofjioXoyr]o~ofj.a.i

croi, Kvpie, eV 0X77 Kapdia eV (3ovXfj evdei(ov KOI avvaywyfj.

fiou,

2

peydXa ra

e/j-ya

Kvpi ou,
iravra ra ^eX^juara avrov

eer)TT]p.6va
3

els

eop,o\6yr]o-is KOI /ieyaXo?r peVeia ro epyov avrov, KOI r] dLKaioo-vvrj avrov pevei els rov alwva TOV alwvos.

+ CTOI ^ c a T
-

31 Stw/ccwrw;/] /caraSiw/coi rw^ ^ c a om o 2 Suj/a/xews]
-

ART
+ crou R

R
-

Stich 64 fcsAR 62
|

T

CIX

1 o

ART

Seiwi/
|

T

efaTrocrreAei]
-

3

Xa/X7rporecrt
e"ytvvr)<ra

a ytwi ] + crou fcs e^e^e^vT/cra] is 4 om ei 5 0^777?] pr rrjs 6 Kpivec ev c av ART] /cptJ/ti WTW/j-ara Kpivi e ^ TrXrjpwa-r] c a 7 Trterat] + 77/j/ 7roXX7/j/] 7775 TroXX^ (sic) 777? TToXXuv V / WO-T? Stich 14 KT 15 1 1 eufliav 2 Kupiov] pr 3 R rov 3 6^0^0X07770-61? tsA /u-eyaXoTrpeirta. T ee77r77,uei a] e^-rjrrj^eva.
!^
c
-

c a

T

a.px~r)]

a

AT

rcus Xa/j.TrpoTycrii

A

pr
|

c a
77
t<

ART

e^ctTTocrreXXet
Xa/XTr/jorT/rt]
|

R

|

rt}
c<a

rats

AT

-

>d

b<*

|

T

|

ART
|

AT R
j

-

i<

ART

<rvi>B\aa-rj

T

!

T

A

CX

^AT

i;5w/>

A

|

R

|

R

367

CX 4
^jj-veiav

^AAMOI
fTTOLrjcraro

TWV

6avp.ao-ia>v

CIVTOV,

f\T)p.(i)V
5

Kdl OlKTlppCOV 6 KVplOS
rots
els

Tpo(pf)V

fo~a>Kev

(pofBovpevots

p.vrjo~6r]O~eTai

TOV

aitoj/a
r<u

*lo~xvv

epyav eavTov dvrjyyeiXev
avrov d\r)deia
/cat

Xaa>

eavTov,

TOV dovvai avTois
7

<\T)povop.iav

f

pya

%6ip<av

Kpicris

Trtorai Trdcrai at eVroXat avrov,
*

OTT)piyp*vai fls TOV atcoj/a roO 7T7roir)p.vai cv aXrjdeiq /cat
\vTp(i)O iv aTreVreiXei/ TO) Xaai O.VTOV-

9

VTiXaTO
ayiov
/cat

els

TOV

alaiva.

diaO^KTjv avTov-

(pojBcpbv TO ovop.a CIVTOV.

o~o(pias (pofios

Kvptou,

o~vvo~Ls dyadr) Trao~i Tols TTOIOVO~IV UVTTJV aivecris UVTOV p-evet els TOV attova ro! aia>vos. rj

PIA

Majcapioy dvrjp 6 (poftovfjifvos TOV Kvpiov, cv TOUS (VTo\als CIVTOV ^e Xet cr(p68pa
2

$vvaTov ev

TTJ

yrj

eo~Tai TO

o~7rp/j.a O.VTOV,

yevca fvBfl&v v\oyrj6rjorfTai 3 So|a Kat TT\OVTOS ev rai OIKCO avTov,
Ka\
4
Yj

8iKaioo~vvrj

avTov peveL
(pats

els

TOV alwva TOV alo)vos.

^av6Tei\ev ev VKOTCI
xat

Tols evBecrL/cat

olnTiuiv

Si/catoy.

TOVS \6yovs avTov ev

ART

4

OiKTeip/jLiov

A

5 auroj
t\
c
-

]

O.VTOV

R

R
|

7 aX^^ta
dia6r)Kt]<s fcs

(item 8)

6 eavTov bis] aurou 8 arripiyfjLevat 9

R
-

K

c a
-

T
a

a

10

<rwecns
(-<rets

c
fc<

-

AR

A)] + 5e
fc^

Stich 21

t^ART
| |

CXI

Ayyatou /cat Zaxaptov R + Zaxaptoy T 2 ccrrat tv rr) 777 R A* vid (hab A a?
)

1 a\\r)\ovi.a]
c

^eXet] ^eX^cret

a

ART om
j

^c a + Tys
-

(ras

Kc b
-

)

|

Tri(rTpo(f>ijs
<r<f)o5pa

evOnav bsT (eu^etw^

tvQeaiv retXcv (seq ras 4 litt [rots ut vid] in A) 5 OlKTlpfJLWv] OiKTClpUV + /C5 0S + O ACUptOS
|

RT

A

R

A

|

oiKreip/j-cov A
(?

A)

4 e^are|

5t/catos]

R)

Ol/CTlpWV (?

OiKOVOfJ.7)ffTJ

T

R) T

|

368

AAMOI
6
6

CXII 9

OTi els

(Is p.vT]fji6o~vvov
7
7 a?r6
a<ofjs

TOV al5)va ov craXevdrjo-eTaialwviov eo~Tai diKaios.
Trovrjpas ov (poftr/drjo-eTai

(Toifoj
8
3

r}

Kapftia OVTOV rXfrtfctv ejrl TOV Kvpiov.
77

eo-rr]piKTai
eons

Kapdia avrov, ov
TOVS

<po(3rj0r]o~eTaii

ov

efpidrj

%dpovs avrov.
rrcvrjo-tv,

9

9

eo-Kop7rio-v,
fj

edaxev rols
avrov

diK.aioo~vvT]

/xeVet els

TOV

aieoi/a

TOV

al5>vos

TO Kepas avTov
10
dp.apTa>\bs

t^co^o

erat ev

o-v^erat

xal 6pyto-6r]o~T

TOVS 686vTas avTov flpv^ei nal
ia
afjiapTQ>\a)v

aT

PIB

Atz/eire,

TratSes,

Kvpiov,

alvfiTe TO ovofjia avTov.
2

f iTj

dTTO TOV VVV
3 a?ro

TO ovopa Kvpiov fv\oyr}pvov KO.I TOV
O>S

aj/aroXcoi/

rj\iov

alvfLTat TO ovo/J-a Kvpiov.
4

v-^rj\os eirl -rravra

ra Wvr]
r]

6

Kvpios,
O.VTOV.

eVi TOVS ovpavovs
5

oo^a
;

Tis

us Kvpios
6 ev

6 debs

f)fj.a>v

v^T/XoTs-

Karot/cwi/,

6

Kai ra Tarreiva e(pop5)v ev ovpavay /cat ev
T<

TTJ

yfj

7

6 eyeipwv OTTO -y^? TTTCO^OI/, Kat OTTO KOTrpias

avvfy-wv TrevrjTa,

roO K.aBLo ai avTov peTa
fj.Ta
96
a.p%ovT(i>v

Xaov

KdToiKifav o-Telpav ev

CKVOV
7 TOV Kvpiov]
)V
/XT;

ev(ppaivop.eva>v.

om

TOV
|

ART
ecos]

8 ov
eroi/w?
|

<T<t\ev6-r}o-eTai

R

^o^rjOtja-eTai] ov
/ca/>5ia

jj.t]

<j>opT)8r]

t\

c

-

a

AT ART
K*
|

[om

X

lc a
-

)

|

e0t5?7] eTTiS?;

Stichj23
ivrou]
A.
""*

K
c a
-

22

feu

i<

ART ART

ARvid

pr

77

avrou

eX7rifcti>

e?rt

TOP K?
-

rous exdpows] pr CXII 1 aiveiTai bis
/cat

CTTI
j

Kc a
-

an/eroi/

K

c- a

8 Xaou] pr TOV ^c.aedit wtfipwoncyrij,

T

3 /uexpO pr

AR

KA

(ras

^ c b)

Kvpiov] pr

ART TCW AR
aivaiTov
c a
fc<

aiveiTai
|

R

K*R vid ]

ART
^69.

9 TCKVWV] eiri TCKVOIS Stich 11^17 16

AT

AT

I

R
AA

SEPT.

II.

CX1II

I

*AAMOI

pir

i^X

e

Alyinrrov,

i

OLKOV
2

inKob/S
rj

en

XaoC ftapftdpov,
2

yevr)0T)

icrpa^X
if)
6d\a<rcra

lonSat a ayiacr/ia auroO, (ov(ria avTov. 77
fi&fv

Km

e(pvyv,
els TO.

3

6
4 TO.

lopSavTiff

<TTpd(j)r)

orricrw
4

Opr)

(TKLpTT)(raV
a>s

MS

KplOl,

KOI ol /3ovvoi
S

apvia Trpo/SaraJV.
5

TI

eo-rtv,

$aXa<r<ra,

KO\
6
7

CTV,

on efpvyes; ^lopddvr), on dvf^d)prj(ras
t(TK.lpTr)(Ta.T

(Is

ra ontrrw;
6

T(l

OpT),

(OS

KplOl

;

OTTO Trpofrcorrov Kvpiov f&aXevflrj

rj

yr],

7

OTTO
K

7rpoera>7roi>

rov ^eoC

laKcojS,
uStzra>j/

TOV (rrpe^avTos
/cat
r?]!/

rrjv

TTfTpav els \ip.vas
fls

3

aKporopov
[Mi]

Trr/yas

vbarwv.
9

9

pr)

fj/Juv,

Kvpif,
^
r<J)

rjpAV

(i)

aXX
eVi
10

ovofum
<rov

crov 56$- So^ai/

TO)

f\4fi

KOL r^ dXijdeia aov.
e^i/?7
;

p7]

7TOT6 etTTOXTtv

ra

jo (2)

Hoi) etTTiv 6 6ebs CIVTWV
1J

6

Se ^6O?

Tjp.S)V

ev

ra>

ovpav<p

avw
yr]S

u

(3)

(V ToTs ovpavols
12

KOI ejrl

rrjs

Trdvra ocra T^ovXero

eiroirja-fv.

ra ttStoXa raiv

e6v<Ji>v

dpyvpiov KOI

^pucrioi/,

12 (4)

ART
3
77

CXIII
Iffpar]\
77

1 e^oSou

A
77

|

OIKOV] OIKOI
i5ev
|

tf,

2 (I^X

17

louSata]
e^outrta
(o
t<

om

77

X c a ART
-

j

eoimo] I^X e^owta

A* vid
|

cts

^aXao-<ra]

om

R

^77?

R
"

4 ws i] waet

AT ART
(-^77
-

[sic]

o lopdavrj

A*
<TOI

lopdav-rjs
c- a

A A a?
3

)

RvidT
Iop5a-

5
-(775

ai/ex^P 7?
ort
ot
c-a

K (ra 0/377 OTt e Kl SU P ras ) c a POVVOI us apvia irpo^arwv K
"

A

015 ]

b\
<rTpa<j>r)s

c

-

a

A

A*

Aa T
)

TI]

+

ART
-

)

|

lopdavris
/cptoi]

R

|

a

9 aXrjdia
oupavots

KA
c a
-

10 ra

e^i

t^

AT

T?]

ws] oxret K 8 TTJJ/ Trerpav] 11 om ev rots cdveffiv
c

RT ART

a

|

ART

6 ea-KipTTjcrare] pr
|

+ /cat

om
apw

TT?^

R
|

R

ev rots

(hab avw ev rw ovpava) R)

|

CTTI rT?? 7775]

ev TTJ 777

^

c

-

a

ART

370

AAMOI
(5) 13
13

CXIII 26
,

crrd/Litt

%ovo~iv Kal ov XaXoCtrii

K

(6) 14

14

&>ra

o(pda\p,ovs f%ovo~iv Kal OVK jfyovTW %ovo~iv Kal OVK aKOixrovTai,
%ovcriv

plvas

Kal OVK oo-(ppav&r)o-ovTai

Trodas e^ovo~iv Kal ov 7rpnraTr)o~ovo~iv

ov
(s) 16
l6

<p(avT]o-ovo-Lv

ev TO) \dpvyyt avTO)v.

op.oioi

avTols yevoLVTO ot TTOIOVVTZS avTa Kal TrdvTfs ol 7rTroiQoTes CTT avTols,

(9) 17

I?

OLKOS *lo-par)\ fj\7rio~(v eVl Kvpiov POTJOOS avT(ov KOL VTrfpao~7rio~Tr)s avTwv oiKOs

(10) 18

lS

Aapoiv

fp^TTio-ev

eVi Kvpiov

jBorjdbs
?

avT&v Kal

v7rpao-7rio~Trjs avTfov
f/

ot

(po^ovpevoi TOV Kvpiov
(BorjObs
avTa>v

X Trio~av

eV UVTOV
avT<av

^Kvpios

fJ.vr)o-0T]

Kal VTTfpao-Trio-Trjs r)p.av Kal

eo~Tiv.

TOV OIKOV TOV OIKOV
TOVS
<f>O^OV/JLVOVS

TOV KVplOV,

TOVS p-iKpovs /Aera T&V /icyaXcoi/.

e(p

upas Kal

7ri

rot/s viovy

vp.wv

vp.(ls ecrre re3

Kvpiat,
TTJV

rep 7roir)O~avTi
4

TOV ovpavbv Kal
T&>

yr/v.

6 ovpavbs TOV

ovpavov

Tols viols Ta)v dv6pwrro)v.
ere, Kvpie, ovde TrdvTes ol KaTaftaivovTfs (Is

01

veKpoi aiv(o~ovo~iv

adov

(18) 26

2

aXX

r)p.els

ol

^"eoi/res

fv\oyr)o~a>p.ev
eu>s

TOV Kvpiov

mro TOV vvv

Kal

TOV alcovos.

13

AT
om

\a.\T)ffov<nv

ART

ot
i

Troiowres] pr Traces

uTrepao-Trts

R

RT

15 tfxav^auffiv
|

T
17
i

16

airrotj

TOV

A

|

e?r O.VTOV]

(item 18, 19)^ em KV
rjfj.uv

T7/tw Kat] fwqffdeis

R

K

c

-

a

raw peyaXw] /xeyoXoi/s c a ART TOV irourjaaiVTOS R (eo-rat ^*) K 26 ev\oyij<rofuv R fort Stich 48
|

18 om ai/rajv ^ a AT ART om O.VTUV ^ a AT AT 21 TOUS R 22 u/zas i] A
c
-

e?r] e^

R

om

l] aurwi

ART
|

auTcov

i

K c a AT
-

1

c-

|

19 TOV Kvpiov] 20 e/j-v^ffd-q pr 7raTas

(-(9ts)

<f>opov/j.fvovs]

7)/j.as

23

om

etrre

-

j

24 rw

K

54

A

ovpcu>u>

AR
T

25

51

R

o^t

53

37 1

CXIV

I

*AAMOI
PIA

on
2

etVa/couorrai 6 6fbs

ori

r/s (pcovrfs rrjs 8frjO~fO)S /u.ou, K\ivev TO ovs avrov e/j-oi,
ical

ev rats
.

Tjp.fpa.is
a>ti>e?

avrov

TrKa\f(rdp.r/v.

Oavdrov,

qdov fvpoo~dv p.f
KCU obvvrjv fvpov.
4

Kat ro oi/o/za Kvpiov eVeKaXeo-d/ir;i/
T

Q

5

\T]fJi(l)V

Kvpte, pvo-ai r^v KOI SlKaiO? 6 KVpLOS,
17/ueoj

^vx^

pov.

KOI Kvpios 6 Bfos
6
<^vXa(rcr(i)i/

e Xfa.

ra

vrfrria 6 Kvpios

on Kvpios
8

evrjpyeTTjcrfv

ere-

ori e^eiXaro

r^y -^vx^v
p.ov

p.ov e

rovs o(pda\p.ovs
KCU
roi/ff

OTTO

7ro8ay /zou aTro 6\io-drjp.aTos, 9 ov cV x^P ? C c )I ftapeo-TJ70-a) evavriov Kupt
1

rcoI/<

PIE

A
E7rio~revo~a,

Sto

eyto

fn a

e

lias
3 ri

av6pa>7ros

^fvarTrjs.

aj/r

Trept

a)i/

ART

CXIV
Xeo-aMT?"]

1 o 0eos] Fs

CTTtK:aXe(70Aiat

2 avrou 2] ^ c a ART ^ c a AR eiriKaXeaufiat T
-

/*o

3
5t/c.
|

/cXwcrav
5i/faios c a

R
|

4

K
1

-

te

7 AT ART t v m} om ^ ^ AT evepyerrjaev T a AT Sticr! 9 evavnov] evwinov ^ 8 e^etXaro] eppvtraro R AR 3 aH pi T CXV 2 eywj + Se RT etTra] K 8 ART
c

o Kvpios] o KS eXeei

eTre/coXeo-a/^Tjj ] cTreKaXecra c a
/cat

A

a

eTri/caXecro/iat
/cat

5tK.

^
tj

-

AT

Kvpios

R R om
|

5
Kvpios
|

/ca
i\ (re

a

c

-

1

etTroj/

|

372

^AAMOI
(13)

CXVII 3

4

^TTorrjpiov crc&Trjpiov

X^

Koi TO ovop.a Kvpt ou
(15)
6
6

rip.ios

fvavTiov Kupt ou
TO>V

6 6a.va.Tos
(16)
7
7
a>

o&iwv

O.VTOV.

Kvpte, eyeo SouXoy cros, SoCXos croy KOI vibs
eya>

Trjs

$ieppr)as TOVS decrpovs
(17)
8
8
o"ot

p.ov.

flvcra)

6v<riav

ati/eVecuy

(18)

9

9 ras"

fv^ds fiov aTroScocrco TO) tvavriov iravTos rov Xaov at
auXats O^KOU
eV
icVo) trov

(19) 10

30

6j/

PIF

Ati/dre rov Kvpiov,
alvo~a.Ta>o~av

TTO.VTO.

TO.

e 6vrj,

OVTOV irdvrts
TO eXeos atToC

ot \aoie

on

e /cparaico^

xai

77

aX^eta TOV nvpiov

/icVet ety

TOT atwva.

VIZ

TO)

Ktpia),

OTI a-ya^ds,

OTt
2

eiff

TOV atcova TO eXeoy avTov.
oi/cos

2

et7raTa)

S^

lo^pa^X OTI aya^os,

OTt ei? TOV
3
3

alaiva TO e Xeoy atToi)

et7raTco

$77

OIKOS

Aapcov OTI (jya^ds

1

,

6Vt ety TOJ* atojva TO eXecy avTov.

4
in

mg A a
ei/

\77^o/x,ai
|

T
a

|

7TtKa\ecr(t}fj.ai

T
au

7

dieprj^as
b^
c
-

T
ev

8

trot]

T

eyw SouXos
cu^eo-cus]

cros

(2)
e-c

/cat vtos

sup ras et

ART

|

+ /cat

/caXecro,ttat

+

/cat

ovo/aaTt

/cu

9 TW aTroSwo-w K c a 9 10 e^ aiAats OIKOV Kfptou evavriov TTOVTOS TOU Xaou auroi; 10 KV (sic) T edit Stich 14 T 1 6 13 CXVI 1 aweo-aTwcrav] eircuveffarai ^ c a m /cat eTraweaare 2 (A a? ^)j 7ri>ai(raT(i)(ra.v (-Te) Tj/xa? TO eXatos a rov /cuptou] om (?eXeos R) auTou ij aX^eta (-810. ^)] om 17 R* (hab ) TOV T Stich 4 CXVII 3 auTou] + (4) eiTrarwa-av 8-rj Travres ot TOV KV\ OTI ets TOV CLLWva TO eXatoj O.VTOV eLiraTuaav 5r) TT. ot 0o/3, TOP Kvpiov OTI ayatfos OTt ets T. atwj/a TO eXeos auTou
01*. /cu
-

+ /cat

eTTt/caXeo-w/tat

T

eirt/caAecro^uat
/ca>

A
R

ovo/j.art icu /cat e?rt-

(/cat.../a;

ART

sup ras

Aa

)

A

R

-

T

(

/>

AR KART
|

A

R

R

|

<f>o^ovfj.evoi

A

RT

373

CXVII
5

5

*AAMOI
$An/m
KOL
(7rtK.aXecrdfj.Tjv
/ZOi

fv

7rTJKOVO~V

CIS

TOV icvpiov, TrXdTVO p.OV

6

Kiipios e/iot (BorjBos, ov (pof3T)Qr)o-op.ai
rt
TTOiTytret
fJ.ol

/zot

avdpa>7TOs

;

"Kvpios

[3or]66s,

/caycb
s

(TTo-^ofj-ai

TOVS f^dpovs

fiov.

dyadbv
77

TreTroidcvai eVi Kvptoi

7TTroidevai

eV
ap^ovras.
/

9

aya6ov f\iritiv eVi Kvpiov
7}

cXrrifciv
TO.

eV

l

rravTa

f 6vrj

CKVK.\a><ra.v

KOI roS o^o/j,an Kupi ou
11

rj

K.VK\uxravres

KVK.\axrdv

fif,

Kat TO) oi/o/ian Ki^piou
"(Kvicktoo-dv
fj.

rjp,vvdp.T]i

avrovs

axrei p.f\i(rcrai Krjpiov,
axret Trvp eV

Kai
KOI
1

^fK.av6rjcrav
ra>

aKai/^ats ,
1

*a)cr6e}.s
/cat

o/zan K.vpiov T)p.vvdp,r)v avrovs. dvfTpaTrrjv rov Trecrelvy
oi
di>reAa/3erd

Kvpio? ou /cat
eyevero

/xou.

vp.vrjcris
p.oi

p.ov 6

Kiipios,

i

u

(rwrrjpiav.

r)

-yaXXia(rec)s

Kai crwTrjpias ev crKrjvals
ftvvaiJ.iv,
p.f.

Sf^iu Kvpiov fTTOLJjcrfv
l6

Se^ia Kvpiov v^dxrfv
I7

ouK drrodavovp.ai aXXa
KOI (K$iT)yr)(Top.ai
TO.

770-0/101,
f

pya Kvpiov.

l9
irai8fv<i)v

erraidfvcrfv /ze Kvpios,

<ai

rw davdrw ov
p.oi

Trape ScoKei/

/ie.

J9

dvoiaT

TTvXas 8iK.aioo~vvr)S
ev (jurats
1

(lo-(\6a>i>

co[j.o\oyr) o~op.cn r

Kvpicp

TOV Kvpiov, StKaiot fto eXevo oi rat eV
T)

TrvXrj

avrfj.

ART
/cat

5

e
-

X c a AT

^Xt^ei]
|

e/c

0Xti/

Guw*

AT

R*
ws

T

(hab

R
|

TTOLfjar]

T
|

^oi] (-^ews) 7 /ccfyw] /cat 70;
|

AW ^ a ART
c-

AT

8

om

6 ou] pr
e?r avdptairov

b
)

9
w(9ets

13

pr 17

i]

R*

v/J.v~r)<ris

R A

apxo^? ^*A R]
a

Kvpios] pr o 16 /xe]

c a
-

i<

ART

apxovaiv &-*A*T avrtXa^ero
|

R

12 wcret 2] 14 itrx^j]

+ 5efta
|

/a;

K*

eKdirjyrjcro/jLai ] c a

5t7/-y?7cro/xat

^ c a RT
-

eiro^ffev

vva.fuv

K c a ART
-

(-raid.

K

-

)

|

Kvpios] pr o

ART

Kupton] pr rou

R*

18 Koudevwv

374

cxvm
21
21

4

eofjio\oyr)O op.ai

croi,

ort

e7rrjK.ovo~ds

fiou

KOI eyevov
22
22

ju,ot

els

o~a>TT)piav.

\i@ov ov aTrfdoKLpacrav ol oiKodop-ovvres, OVTOS eyevrjdr] els Kf(f)aXr)v ya>vias
7rapa Kvpiov eyevero aurr/, /cat eo~rtv 6avfiao~rr] eV o(p6a\fjiols
avTTj 7)p.epa r/v
ciroirjfrcv

23

23

T)p.a>v.

24

24

Kvpcos-

ayaXXiao"o)/xf^a

KCU ev(ppav6S)p.fv eV avTrj.

25

25 ai

77, Kupte, a-Sxrov Kvpte, evodoxrov
a>

$r}.

26

26

v\oyr]p.vos 6 epxofJLevos eV oj/d/xan Kvpiov v\oyr)Kap,v vp.as e O IKOV Kvpiov.

27

27 0ebs

Kvpios Kal eirefpavev

fjfjuv

coprrjv ev rols
T>V

TrvK

Kepdrav TOV
o~v, et

dvo-ia(rTr)ptov.

i;

et

Kat
(ru,
crot,

^op.o\oyrjcrop,ai (rot*
/cai

{i^cocrco

tre*
i

ori eV^KOU(ras /xou
(r<oTTjpiav.

KOI eyevov poi els
/LtoXoyeto-^e ra5

/cvpicu,

ore ayatfos,

ort ets roi/ alatva. TO e\eos aurov.

PIH

Ma/capiOi
oi
2

o/za)/zo4

eV

6S<u,

iropv6p.voi Iv

fjLaKapioi ol

vop.(o Kvpiov. ^epavvS)VTes rd p.apTvpia avTOv,

ev 0X77 KapSia eK.r)Tovo~iv
3 ov

avrov

yap

oi

epya^d/xerot

rr)i/

dvopiav

ev rals oSoZs avrou
4

7ropev6r)o~av.

o~v

eVeretXeo ra? ei/roXa? o-ou
<pv\dgao~0ai
o-<poo

pa.

21 u sup ras
<roi

<roi]

A a?
|

+ Ku/ne R*
(7/yU.

24

77/iepa]

pr

17

RT

|

Ku^ios] pr o

AR*T

A*)

2] + Ku/)te R*

27^eos]proR
Stich 48

28

om

<rv

i

K

R
.]

a^w/Lcot] pr ot

ART
1

59

(f>v\a<rffe<r6cu

A

57 R 56 T 2 e^epevfwvres T

A

A* (superscr Aa?) CXVIII 1 oXXTjX.]
|

26 u^aj]

ART

j

eK^rjT-rjffova ii

fcs

c a
-

ART
)

(<f>v\a<re<r6.

A*)

T

0uXacr(ra(r^at

R*

(0uXa

.

Ra

375

CXVIII 5

AAMOI
5

$o(pe\ov KciTevfivvQeirjcrav ai odoi p.ov TOV (pv\dacrdm TCI StKaico/zara crov

^ToVf

oi<

un
p.e

e7ra.LO"YVv0a>y

6
TTCICTCIS

ev TOO
7

e7rip\e7reiv CTTI

TCIS

VTO\as

crov.
^

ee/j.o\oyr)crofj.ai croi,

Kvptf, ev ev6vTt]Ti Kapdias,
p,e
TCI

ev TCO p.ep.adrjKvai
crov

jcpi/xcrra TTJS

<f)vXa^co,

TT)V

v CIVTOV ;

tv TO) (pv\dcrcrccrdai TOVS \6yovs crov.
10

ev oXy Kapftiq e^f^rjTijcrd
fJLT)

trt,
VTO\O>V

OTTCiXTT/

fJL

O.7TO

TO)V

(TOV.
crov,

11

ev

Kapdiq jwv fKpvfya TO. Xo yta OTTCOS av prj ap.dpTa> croi.
TTJ

s

el,
p,

Kvpi,
TO.

6v
J3

StKaico/zara crov.
13

eV TOIS ^eiXecri v p,ov
TO.

e^yyeiXa KppaTa TOV aro/xaroy
fjLapTvpia>v

crov

14

tV r^ 6&a3 rcor

crov

Tep(pdrjv

fV TOIS CVTO\CUS crov aSoXeo-^jycrco, /cat fK^T}Tr}crti> TO.S odovs arov
crov fj.\eTT)cra)y
cov

15

16

Xoycoi/

o~ou.

co

oovAo) o~ov

17

i,

Kat (pv\do) TOVS \6yovs crov.

TOVS o(hua\p,ovs
<cai

ynou,

crov. KdTavorjcra) TO. 6avfj.do~id crov en TOV vop.ov
flp.i

19

7rdpoiKOS
UTI

ev

Trj

yrj,

O.TTOCrTpell/ TjS

CLTT

C fJLOV

TCIS

eVTO\CLS CTOV.
20

ov TOV CTTLUV iincr at

ART

6

e7rai(7xuj>0cj

(eire<rx>

Kc a T
|

8 e7/caraXei7T77S
c
-

T o ^ecorepos] om o K + JJ.QV K c a RT aTrua-rjs 17 ^ c a ART
|

A AT R
a

^*)] aiffx^vdw
|

t^

c

-

a
(ecr^;.)

RT R
??#

7

ej/AcaraXeiTr^s

T

9 pr

R

|

0vXaa-<re(T0at] 0iAaa<r0at

12
-

-

A

pr yi^eX
70*

R

/-te]

/A

sup ras
/3

adscr
|

T m^

Aa

om Kupte KaTopdwat} 10 Kap5ta]
|

15 e/c ^TT/CTW] /cara18 om aov i R

19

et/ii]

pr

K c a ART

w

aTroo-rpe^iys] cnroKpv\//r)s

37 6

*AAMOI
els
21
2I

CXVIII 35
/catpa>.

TCI

i/cata>/iara

aov ev Travri

eTreTip.rja as vireprj^dvots

e7riKa.Tapa.Toc ol
22
2

e<K\ivovTes

OTTO

TO>V

eWoXeoz/ aov.

7repteXe OTT

ep.ov oveiftos
(rot;

/cat

e^ovdevaxriv,

on ra
23
23

/^apruptd

fger)TT)(ra.

24

cKaBivav apftovTes, /car tp.o{) /cartXdXovi/6 Se SovXds rjdoXecrxei ev TO IS diKauafjiaaiv 24 Kai yap ra papTvpid aov p,e\eTrj pov
/cat

-yap

<rou

<rov

e<TTiv,

KOI at o-v/x^ovXt ai /iov ra SiKaiayiara o-ou.

r
2

e(pei

TJ

/cara ro Xdytdi
26

CTOV.

ray 68ovy crou

eyyeia,
(rou

xat eirr)Kov(rs /JLOV

di8a6v pe ra
27
^7
<ai

StKattop-ara orou,
crvveTto-ov
/ie,

6S6i/
/cat

8i/caiaj^iarcoj/

aoXeo-;^<ra>

eV rots 9a.vp.aar LOIS (rov,
d<rjbias,

28

evvo-Tagev
29 6dov

fj

^VXT) p.ov diro

(Beftaiaxrov p.e ev Tols \6yots (rov
29

ddtKias drrocrTrja-ov CTT
ra>

e/xou,
p.e.

/cat

i/d/xo)

o-ov e\er](r6v

30

3

6S6i/

dkrjQfias fipTi(rdp.r]v
/cpt/iara o-ov

ra
31
31

OUK eTre\a66p.^v.

KO\\r)Qr]v rots /iaprvpi oi? a-ov

Kvpte,
32
32

/^

j

656j/

eVroXaii/

a-ou
TTJV
<aptav

p,ov.

33

33

Nofj.odfTT)cr6v
/cat

fie,

Kvpte, r;j/ 6S6i/ raiv 6 iKata>/iareo> aov,
UVTTJV 8id -rravTos.

N

6Kr)Tr)<ra>

34

34

o-vve rtcrdi/
/cat

/if,

/cat

(pv\dg<0

fK^Trjaco TOV vop.ov o-ov, OVTOV ev O\T] /capSt a /xou.
/3a>

35

3S

65i7y^o-dj/ /zc

eV rpt

ra>j/

evToXcov

(rov,

OTI

avTov
!^ c a
-

rj6e\r](ra.

20
pr
/cat

om
-

eis

ART

K c aART

|

St/catwyuara] Kpifj-ara

24

SeAetf

R
pe]

97

j

^<ro/Aat]
-

27

om
j

/cat i
fj.01

^ c a ART

ft*/
|

/*e

ART
-

av^ov\ia
|

c
t<

-

a

AR

K c a ART
-

23

TO Xoytov

^A a? R]
-

(<rw/3.)

T
ro?/
77

/car e/iou]

ART

R

pr rwv R* R 34 e/c^r^o-w] e^pawijffu N c a c a 35 r/stjSw pr ri? K T ayroj/] avTijv N c
5t/catw/iarwj/]
|

AR efc/oew. T a ART

33 pr

Xoyov A*T R adscr 7
|

25 pr

avrov]

377

CXVIII 36

AAMOI
TTJV
pr]

^

3<5

xXlvov
<at

K.apo iav
els

pov

els

ra /zaprvpta

o~ou

36

Tr\eoveiav.
p.r]

37

a7roo"rpe\^ov
c

rov? ocpdaXfjiovs p-ov TOV
l^e*

Idelv /zarator^ra,

37

v

T7i

ooco crov CTJCTOV

^crTrjcrov reo
els

SovXa) crov

eiff

ro XoytoV

o"ov,

38

TOV (pofiov crov. 39 7repie\e TO oveidos u-ov o

V7rd>7TTevcra,

39

ra yap xpt /xara
TO.S

o~ou xprjcrTa.

evTO\ds crov
o~ov

40

4I

Kal
ro

X^o6

eV

e/ic

ro

c Xeoy

O-QU,

Kvpie,

41

(rcor^pioi/

crov

Kara ro eXeoy (rov
ovcLC>iovo~i

42

ai a.TTOKpidrjo Ofj.ai rots

p.e

Xoyoi/,

42

on
43

r/XTrKTa eVl

roi/s

Kai

/XT)

TrepieXys

en

Xoyous aou. TOV (TTop&Tos

/xou

Xo-yoi/

d\r)deias

fas

43

on
44

CTTI

Kai

(pv\d(i>

ra Kpt/xard o~ov eV^/ TOV vopov crov dta
ev

Trai/roy,

44

etff

rov

al<ava

KOI tts roi/ atcova roO atcai/os.
7rXaruo~/u.a>,

43 Kttt

eTTOpevo/J-r/v

45

on
46

ray eVroXay

o~ou e^e^Trjcra/3ao"tXe a)^,

Kat eXdXovv ev rots [tapTvpiois crov evavTiov

46

KOI OVK T]cr^vv6p.rjv 47 Kai efjLeXeTwv ev rat? eVroXat?
ais TjydTTTjcras crfpodpa
48 /cat

o"ou

47

^pa ra? ^etpa?
crcpodpa,

/xot;

?rp6?

ra? eVroXa?

crov

als rjydrnjcras 48

ev rot? SiKaico/xacriV crou.

TOV \6yov

crov

TWV

dov\<ov

crov

49

ART

36
difffutv

Ti]v
-

ytov

41 pr ouau R ro eXeos (2)] rop \oyov N c a T Xoytoi A ro Xo43 ra /cpiMara] 42 ovtoifrvtriv K c a ART /*e] /xot ^ c a RT c a 45 ras ez/roXay] ra /xapri pta R ART e07/X7rt(ra AT rots KpifJiaa-iV ts 48 ats] ay K c a AT 47 yyairrjaa ART om y<poopa. ^ c a
iftffofjiat.

K c a ART

WC.A ^ Ta
|

TJJ,

^*)

38
-

om
|

ets

i

X^RT
ort

39 ro
-

R

o]

oj/

Nc aART
| -

ra yap]
|

ra
-

K c a AT

oi>6o?]

rov ovt-

;

40

i^o-oi/ /xe]

R

-

|

-

1

-

ART om
|

o-0oo>a

A* vid RT
c
t<

j

rw

Soi Xw

-

a

AR

49 pr fat rou dov\ov T

R adscr
|

|

rjya.7rri<ra.

5

T

ni s
|

rwj/ Xoywi/

c

-

a
I

w] pr ev

R*

|

e^>?;X7rt(ras

AT

378

*AAMOI
50
5

CXVIII 64
/zot/,

^avTrj

p.

rrapeKaXecrev ev

TTJ

raTreivaxTfi

OTL TO
52
5

\6yiOV (TOV OVK

^K\lva.
Kvpie, OTT
auoi/

*/J.vrio-07)v TO)V

KpipaTuv

crou,

53

-

drro dpapTcoXtov
54
S4

TMV eWaraXi/zTrai
8iKaia>p.aTa

di reoz

TOV

vofJLOv

crov.

\/mXra fjadv

fj.oi

ra

crov

55

ss

p.vrja-6-qv

ev roTTcp TrapoiKias fj-ov. ev VVKT! TO ovopd (rov, KdL (pl>\Ct^a TOV VOUOV (TOV.

Kvpie,

56

56

avTT) eyevTj&i] /not,

ra

St/catco/xara o~ov

e^e^TTjo-a.

57

57

Mepis fiou, Kvpie eiVa (pv\dacr0at ray eVroXaj
cder)0r)V

o~ov.

58

sB

TOV rrpoa-wTrov (TOV ev O\TJ Kapdia pov, e\fr)o~6v fj.e KOTO. TO \6yi6v o~ov.
dLcXoyio-d/jLTjv

59

59

on

Kara ray odovs

crou, els

60

Kol aTT(TTp\lsa Tovs irodas ^rjToifjida-Orjv KOL OVK fTapd^B-qv
<pv\dao~dai

fj.ov

ra /j.apTvptd

(TOV.

ray eVroXay

o~ov.

61

6l

cr^oiria a/xaprcoXcoi/
62

irepienXdKTjo dv ^ot,
e TT f

Kat roJ v6fj,ov arov OVK
62

\ad6fj-rjv.

p.f(TOVVKTLOv
eTTi

e^rjyetpofJLTjv

TOV

e

o/zoXoyeto-$at
crov.

crot

ra
e

/cpi /zara

r^y diKaio(rvvT)s
rcoi/

63

3

/zero^oy

yco

et/xt

Trai/rcoi/

(J)o/3ov[j.ev(ov

ere

KOI
64
4

<f>v\acro-6vT(0v

ray eVroXay
7T\r)prjs

o-ou.
jy

rou

f Xeouy

crov,

Kvpie,

Tracra

-yr/

50 avrcu

T
|

TrapeKaXecrav

T
-

\

OVK

eeKXii>a]

(51) VTreprjfpavoi -rrap^vo^ovv (jrapev.
fiov

A)

ews

ff(f>o8pa\

c a efytrev /j.e cftvev /j.e[ airo 5e TOV VO/JLOV crov OVK
-

K

R*
-

55 rou
ovoyaTos

^ c a ART
ci<

56 ra

cu/c.J

pr ort

^ c a ART
-

A

c a ras ei/roXas] ro^ vop.ov pr rou K ro \oytov] om ro 59 om on K c
|

T

ART

A

60 0vXaa(T0ai] pr rou

a ART AT om K a ART
-

58 ro irpovwirov

R*
|

a

|

Kara

fcs

c a
-

RT

|

c-

eirecrTpeif/a

62
Trao-a

eeyeipo[j.7}j>

AT

64 ro eXeos
Kupie
2
-

R*
|

om

crov

i

X c a ART

A

|

Kvpie i]

icv

A om
\

c

-

a

ART om
I

379

CXVIII 65
65

^AAMOI
SovXov
crov,

Xprjo~r6rr}ra imUiftfat /zera rov

65

Kvptf, Kara ro \oyiov crov. 66 XP T r ^TT) ra KaL T a i& a Kai yvoxriv bi&agov
"

J"

/if,

66

on
67

rats
p.

fvroXals crov fVtcrrevcra.
ra7TivQ)0rjvaL eyco eVXTipp-eXTicra,
crov
ya>

7rpo rov

67

5ta rovro ro XoytdV

e

cpuXa^a.

ov

68

vir*prj(j)dva>v,

69

f-ya)
7

5e cV oX?; xapSia /iou

e(pavvr)<ra>

ras evroXds

crov.

cTvpa)Or)
f
7I

MS yaXa ^ KapSia avrwv,
roi>

70

ya) Se
p,oi

vop.ov crov

p.e\fTi^(ra.
p.f,

ayadov

on crane ivuxrds
p.d6a>

71

ar
/zot

ra biKanap-ard o~ou. 6 vop.os rov oTO/iaros- aov
K.OL

72

apyvptov.

73 At

pipe s

o~ou

eirXcuray
/ie
ere

/ie

xai TjToip.a(rdv p.c
ras-

73

O uve rto oi
74 ot

KOI /ia^jjcrojuai
o\^ovrai
/if

fVroXa?

orou.

(po^ovjj.voi

xat

v(ppav0rj(rovTai,

74

ort eiy rovs Xo-yovy crov tVjyXTricra.
,

Kupie, ori diKaioo vvrj KOI dXrjdfiq
crov eTcnreivaHTav
p.f.

75

ra Kpip.ara
8r)

*cai
77

ro Xoyioi
/not

TO f\f6s (rov rov TrapaKaXecrai SovXa) crov crov
ra>

/ze

76

\dfTQ)(Tdv

ot otKrtp/noi

crov

Kat

r)<rO}JMl,

77

on
7

6 vofjLOS crov /zeXerr; p,oi

eanv.
T]v6p.r)<rav

*alo-xvv&r]T(i><Tav

VTrep^Cpavoi, ort acuKcos-

els

f/J-f-

78

f
79

ya) Se dSoXccr^^cra) cV rals- eVroXat? crov.
79

7ricrrpe^arcocrai/ ot (pofiovpevoL ae
r?/0

ART

(rou] /xou c a

66 ?rat68 om av 69 adiKia] pr 77 R* /AOV] trou K* (improb K 1 ) efepeu^o-w 70 ai/row] c a avrovwj 72 pr (ov improb W) /J.QV R* R(sic) ayaBov] ayados K K* K ca Tm& 73 at e es adscr
e
-

65 pr

R

deiav

T

|

xp ?^-} adscr
j

67

e7r\-r)fj.8\fj,e\r]<Ta

(sic)

T m ? TO Xoytoi/] TOP -70^ ^ c a T T om eyw 2 K a RT
|

c-

|

R
|

j

T

-

t<*

Aa>0

|

^

-

ART

(crou

)

x

|

yroi/j.a.ffav ]

eir\aaav
<rov]

ts

c a
-

75
<7ou

/cat a\-r)deia

ra KpipaTa
<rov

ra

(eTrXatrcrav) Kp. crov /cat aXyQeia

ART

P

l

5"

|

eTrXacra^]

eTroi-rja-av

74

e0T7\7rt(ra

AT
/wot

Nc a
-

bs

c- a

ART
/aou

/cat r?;

a\i)6eia

R*
j

eTaTripaxras

N c aA
-

77
-

\6aru<rav

2]

K c a ART

AT

|

oiKreipjuoi

A
fj.

(eraTreij
| -

.)

RT

(-^ta

K) AT ra /cp. 76 /cat] /cara

79 f7riarpe^aruffav]

+

K c a AT + e

f7;cro/iai] ^770-0^ yttat

A

|

e/ae

R*

CXVIII 93
KO.I

oi

yivcoo-KOVTes
77

TO.

fj.apTvpid (rov.

ycvr)dr)Ta>

Kapdia p.ov
p.fj

a/ico/xoy

ev rots

1

diKat<ap.ao-{v

crov,

av
8l
1

8

EKXet7rei els TO cram^ptoV crov
/cat

rj

^v\r]

fiov,

(is

TOV \6yov (TOV
oi 6(pda\fjLoL p.ov

eTrr)\7ri<ra.

82

82

e

e Xt7roi>

fls

TO \6yiov

o~ov,

\eyovTes HapK.d\eo~dv pe.
83
83

on

fyevrjdrjv

o>s

daKos ev
(TOV

ra SiKaico/xara
84
84
7roo"at

OVK

e

clcrlv

at fjfjLfpai

TOV $ov\ov o~ov ;
<

TTOTC Trotr)o-fis p.oi
85
S5

8tT]yr)o~avT6 pot

irapdvo^OL a
6 vopos (rov, Kvpte.
d\T)0ia"

aXX ov%
86
86

o)S

7raorai at
do~iKQ)s

eVroXat o~ov
KaT$ia>dv

fj,,

(Borjdrjo-ov
p.

pot.
yfj,

87

87

7rapa j3pa^v o~vvTc\O-dv
eya>

ev

Trj

5e OVK fvnaTeXeirrov ray eVroXay (rov.

88

88
<ara

ro eXeos (rov ^(ro^at,
^)vXa^a>

KOI

ra fjiapTvpta TOV crrd/iarov
Kvpie,
dia.fj.evei

o~ov.

89

89

Ets TOV

ala>va

y

6 \6yos o~ov
90
9

ev ra) ovpavaj.
d\r)6eid (rov

els

yevedv

<al

yeveav

TJ

edefj,e\ici)O
91
9I

as TTJV yrjv KO\ diapevei.
rj

Tfj

Stara^et crov 8iap,evt
OTL

fjpepa,
o"ov.

ra o-vp.7ravTa dovXa

92

92

et

/X7^

OTL 6 VOfJ.OS O~OV fJL\eTT]

fJLOV

eCTTlV,

93

rare av d7rai\6p.rjv ev TTJ Ta7reiv(ao~ei /xov 93 els TOV alwva ov p.r) eTriXddtofjLai StKatco/xarcoi/
TO>V

ort

ev avTols e^rjo~ds

/ze,

<ro;r.

K

89 pr Xa/35 R vid diapevei Siaraet (rou c praec coniung K crvviravTa 92 o vo/xos] om o R* 93 om Kupte
1 )
| |

adscr 77 ^I/XT; /xou ets ro /cco0 TOV \oyov] TOVS \oyovs K c a T ro Xo7toi R* 82 e^eXetTroi om \eyovTes TrapeK. /x.e (f>t]\irLO-a TrapeKaTrore Trapa/caXecras fcs J 83 ws] wcrci 84 TTOI??^? om a vid R* 85 Trapaj/o^iot] a/iaprwXot R* a5oXe(TXia R* (-%ias W s] wj R* 88 ^o-OAte fc^ fT/a-oi/ /-te rou <rro^.] (rroytt. bi* (rou
o-oy

80 OTTWS av] iva

R

T om
|

/coi

AT

^ c a AT
-

81 pr
|

R

fT

|

ART

-

AT

RT

|

AR

A

j

|

T
>)

I

AR*T o X. (rou R

|

R

(

|

<rou

|

90

AT

AR

[

crou

aX^ta 2]

XA

91
-

rT?

(ra

^ c a AR*T

CXVIII 94
94

*AAMOI
/ze,

(r6s

dpi, Kvpie, (TGHTOV
6iKaia>/uara

94

on ra
93

<rov

e^f^rjTTjcra

ra Be papTvpid
TrXareTa

crow
1

(rvvrjKa.

95 96

96

Trdorrjs crvvreXeias
17

eiftov

Trepas,
<r(p68pa.

evroXij

<rou

97

Qs

rjya.Trrjo

a TOV

VOJJLOV

croi>,

Kupif
ray eVroAa s
trou,

97

oX^V T^V

t)[J.epa.V

p,f\TT) p,OV fCTTiV.
fit

on

TOVS e^^pouy /xou eVd^icray ft? rov ala>vd poi eartv.
Trdvras TOVS ftiddcrKOVTas
fie

98

(rvvfJKa,

99

OTl TO fULpTVpld (TOV p,\TT) p.OV 6(TTtJ/.

V7Tfp 7Tp(r@VTpOVS

(TVvf}<a t

10

OTl TO.S eVToiXds (TOV
<

^T]Tr)0~a.

ndo~Tjs
OTrcoff

ai>

65ov TTOvrjpas excoXvcra TOVS TOVS \6yovs trov
<f)v\d<i)
<rov

Truftas /*ov,

toi

a7ro TWJ/ xXt/iara)!/
ort
1

OUK

e ^efcXti/a,

10

cr
ra>

3

&)$

|

yXvKe a
VTTep

\dpvyyi

p.ov

ra

Xci-yta

<rof,

103

fjL(\l

KOI KTJplOV TO) OTO/AaTl

/AOV.

104

a7ro TOJ/ tVroXcoj/ (rou crvvrJKa
Sia TOVTO
LtOft*

104
<rv

fp.i(rT)o~a

iraaav 6dbv ddiKias, OTI

vo^os
(cos rals TpijSois lo6 o/ud)/ioKa Kai eoTijo-a
*cai

<rov,

105

p.ov.

106
r/ys

TOV

<pv\da(rdai

ra

icpi /iara

biK.aiocrvvr]s

arov.
107

etas

o~(p68pa
/ie

Kvpte, ^o~dv

Kara ro Xoyidr

trou.
/,

Kuptc,
95 ra 5e

108

ART
^e

94

ART
K
-

eifju]

+ yw X -*ART
C

|

om

Ki-pte
c
i<

N

c- a

ART
j

-

96 irwreXtaj T i8w TrXarta T 97 pr ytt^ R adscr 77 98 i7rep] e?ri R ras ei-roXas] r??v evTo\T]v ts c a /J.OL] c a R efj.7) T 100 e^n^rnj e^e^r^o-a 102 /cXi/tarwi ] /rpie/tot K c a 103 7Xv/ceta ^ /iaraw Kc.aART /iot] yue fuov R* (?R) yXvKta c a 104 om on cv evofj.00. /J.QI K c a T /uot] A(? R)T om /cat /cTj/oto; N 105 pr vvv R 106 o/uw/io/ca] w/iocra 107 ro Xoyioi ] /te c a 108 v\oyrjffov"] ev5oKrj<rov 5rj ts c a evdoKTjffOf R
c a

pr

Cfj.

ART
-

VTreptivay (virefuvav

a

VTrepciva.

Tme

|

AT

A) a^aprwAot rou
-

aTroXecrat

|

ART
-

|

AR

j

AT AT
-

ART

j

-

-

AT

ART AT
-

j

382

^AAMOI
I09
J7

CXVIII 122

109

"^V^T]

fj,ov

(V rats ^epcri did iravTQS,

KCU TOV VOfJLOV CTOV OVK (7T(\a66/Jir)V.

no
in

llc

(d(VTO dpapTcoXol irayida jioi, KCti (K TWV (VTO\0)V (TOV OVK.
(K.\r)pov6fJ.T)O~a TO.

IIT

/zaprvpia (TOV (is TOV

ala>va,

OTI ayaXXtajua TTJS Kapdias
112
112

pov

io~iv

K\iva
(is

TTJV

Kapftiav

pov TOV

Trovqcrai TCI SiKatco/nara o~ov

TOV alwva dia TTOVTOS

ll

113

^JIapav6{j,ovs

e/i/

Kat TOV v6p.ov (TOV
JI4
Il4

/3or)66s fJLOV

KCU

dvTl\r)fJL7TT(i)p

fJLOV

(I ffV,

KOL (Is TOV \aOV (TOV fj\7TLO-a.
*

115

l5

(KK\ivdT(

OTT*

(fJLOV,

Ol

TTOVrjpfVOfJLfVOl,

Koi e(pa.vvr}0-G* ray cVroXas- rot! 6fov p.ov.
116
Ij6

avnXa/3oO Kara ro \6yiov
KCU
fjLT)

o~ov

KOL

fjo-6v
7T

/ze,

K.aTa.La~xyvi]s fi(

OTTO TTJS

pocrdoKtas pov.

117

1I?

fior)6r)o~6v

pot KOL

o~codrjo~op.ai^

Kai
118
ll8

fj.(\(TT)o-Q)

(v Tols (Waico/iatrtV o~ov dia iravTos.

e

oi>SeVcoo-as

TTCLVTCIS

TOVS aTroo-TUTovvTas

CITTO

TU>V

rcoj/

0-ou,

on
"

aftiKOv TO (v6vfj.r)fj.a

avTwv.
TTJS

119

9

7rapa^aiVoj/ras (\oyto~ a p,rjv TrdvTas TOVS ap.apTO)\ovs Sia roro rjyaTrrjcra ra papTvpid o~ov o~ta TTOVTOS.
Ka6rj\(i)o~ov
(<

120

I2

TOV (pofiov o~ov
Kpi/j.d.T(ov

TO.S

o~dpKas

/zou,

OTTO

yap

rcoi/

(TOV

KOL o~iK.aioo~vvr)v,

122

Trapao ws ftf Tols do iKovo iv 122 (K.d(ai TOV o~ov\6v o~ov (Is
/J.TJ

fj.(.

dyadd,
V7r(pr)(pavoi.
I

.(

109
etTTo

x
fc<

e

P ffi ] -aw

<rov

K

c- a

RT
T

R*
c a
|

x eP ffLV

My A

TOV vopov
a/teti/ tj

K c a ART
-

110
di

e/c]

ART

111

L<TIV]

etTTiv

112 5ia

TT.

/*^ m

T

113 pr o-ayu,ex Rvid-p (-^LV) (-/j-L^/eiv) (-fj.ifjL\pif) & /cat roi/ /.] ro^ 5e y. ^=- a 114 cry] om /cat 2 N c a c a TOV Xaov] TOVS \oyovs K c a TOV \oyov 97X7^0-0] e0??X. eirrjX. 115 ot ?roi 7?/)ei;o/x,evot] om OL 116 ay-nXa/Sof] + /xou e^epcvvrjau Kc a 119 om Travras om Sta Trai/ros ftaov p.e] frffo/u-ai
-

A

(a/M\//ei.y

&*)]

R

avraadscr ^
-

ART

|

ART AT ART RT
|

<rot

A

R

|

-

t<

|

AT
R*

AT

|

R

T

R

121 pr cuv

R

122 070^0^
383

ART

|

|

/*e] /xot

CXVIII 123
I23

^AAMOI
fJLOV

Ol

O(p6aXfJ.OL

f^eXlTTOV
TJJS

IS

TO (TWTTJplOV O~OV

123

Kai ety TO \6yiov
l24

diKaiocrvvTjs orov.
<rov

7roiT]crov
Kcti
l2S 8ov\6s

p.Ta TOV c)ov\ov Kara ra SiKatco/zara
crov

Kara TO XaytoV
dida^ov
/ze,
fjif.

crov,

124

crov

flpi

eya>-

crvveTicrov

125

KOI
r

yva>crop.ai

^
icaipbs

ra papTvpid
r<u

crov. 126

rov

Troifjcrai

KVpta)

o lecrKtdacrav rov vopov crov.
127

8 to. rovro

rjydTrrjo-a

ras evroXds (rov
K.OL\

127

VTrep TO xpwriov
128

ro-rrd^iov
KUT(i>p0ovp.T)v,

ia

Trdcrav
I29

roOro irpos Trdcras rds evroXds crov 68bv

128

0av/xaora ra /xaprvpia crou, Sta rovro f^rjpevvrjcrfv avTa
fj
dr)\a>cris

129
fj

^v^r) pov.
130

13

ran/

Xoyav

crov (fxoTifl,

/cat
131

crvvfTtfl VTJTTIOVS.
f)

ro o~r6p.a P.OV fjvoi^a KOI

\KVcra Trvevpa,

131

on
I32

ras-

cVroXas

o-ou fjreTroOovv.

e7rif3\\l/-ov

eV

ffj.e

KOL eXerjcrov

p.

132

Kara ro
I33

TO>V

<pip.a

ra

Sta/3?7yj.ara
*cai
fj,rj

fj.ov

dymroivTcov TO ovofjid crov. naTevdwov Kara ro \6yiov crov,
p,ov

133

KaTaKvpivcrdT(t>

nacra dvopia134

134

A.vrpa>o"ai

/xe OTTO o~VKo(pavrias dvdpu>rru>v, Kai (pvXdt-o) Tas evroXas crov.

13S r6

Trpocrairov crov sirifyavov enl rbv 8ov\6v crov,

135

KOI o~ic)a6v

[j.

ra SiKaioa/iara
TOV vop.ov

o"ou.

SaTojv KciTeftrjcrav ol oCpdaXpot /iou,
crov.
<pv\aai>

136

137

AiKaio$

i

ei, Kvpte, KOI evdrjs f) Kpicris crov

137

ART

om

123 eeAei7roj> Kara 1

AT ART
fc$

124
127
Toiro.cii.ov
<rov

ffov

128 KaTopGov/^rjv T crioj ] (-vfrov ) 131 -rj\Kv<ra\ 129 pr 07/ R 5ta TOUTO] 5ia TOV A ^pa.vvrjffv AR* 132 eiri^Xe^ov] adscr t T m & ayaxovvTuv ei\Kvaa K c a RT (tX/c.) a 134 0i;Xa^at 133 om /cai .avo/Ma A* (subset A ) K X ART) 136 Kare^rjaav] bie^ffav A 137 pr craS-r; R eu0et? A r; /cptais] at *pis (sic)

om

TO
-

c- a

T

R*

ART]
|

\oyiov] I] + KS A ro ^* (om & 1
|

eXeos
t4
c a
-

X c a RT
|

|

)

<rv

|

Ra

TO XP V~

|

M

|

AR

. .

|

j

j

A

384

*AAMOI
38
I3

CXVIII 152

evTfiX(o

o~iKaioo-vvr)v TO. fj-apTvpid o~ov

139

I39

ee r?;ei/
OTl

pe 6

77X05

TOV o inov

arov,

f1T\dQoVTO
6

TO)V

CVTO\S)V O~OV
(T<p6dpa,

Ol

fftOpOl

fJLOV.

140

I4
7rf7rvpa>/J,vov

TO \6yiov arov

KOI
141
14I

dov\6f aov
<ai

rjydTrrjo-fv

O.VTO.

veo)Tpos el/JLi ra StKatoo/nara
rj

(ya>

fj;ovbcva)p.cvos

(rov

OVK

TTf\a96p.rjv.
els

142

I42

8iKaioo~vvTj (TOV

di<aioo"uvri

TOV aiwva,

143

KOI 6 \6yos (rov aXrjflfia. I43 ^Xi^eiy KOI dvdyK.rj tvpoa dv u,f
at

evTO\ai

o~ov /j,eXeTrj

p,ov.

144

I44

diKaio(TVvr)

ra papTvptd
p.

(TOV fls

TOV alatva-

(TVVCTIO-OV

KOI ^TJCTOV p..

145

45

EKKpa^a
TO.

fv O\TJ Kapdia, eiraKovo-ov
(TOV e/c^r^o-a).

fj.ov }

Kvpie,

8iKmd>fjiaTd

146

146

147

Kcitpagd ere, p., Kdl <pv\d(o ra papTvpid (TOV. 147 7rpoc<p0a(rdv /ze eV da>pia KOI
<ra>o-di/

fKeKpaga,

fis
148
J48

TOVS \6yovs (TOV

irr)\7ri(ra.

7rpoe(p0a(rav oi 6(p6a\fj.oi

pov Trpbs
o~ov.

(re

opBpovv,

TOV p.f\fTav ra \6yid
149
J49

TTJs

(jfxav^y

fiov

O.KOVO-OV,
o~ov

Kvpif, Kara ro \6yi6v
p.c.

Kara ro Kpipa
150
l5

rjo~6v

7rpoo~T)yyi,(Tav

oi

KaraSiaxoi/re y pe dvop.ia,

OTTO 8e TOV vofjiov (TOV
i 5r

152

el, Kvpie, KOI jrda-ai al odoi aov d\r)0eia. IS2 Kar dpxds e yvwv CK ran/

^eyyvs

papTvpiav

o-ov,

OTI eis TOV aitava

0f/j.e\l(oo~as

avra.

138 aXyOeia
(hab

Aa T ART
)
ti<n

R
T
|

v

141 vewTtpo K* (s superscr K 1 evToXw] \oywv &-*RT 142 Xo 7 os] vo/ios ^c.a A RT 143 8\^L V R avayKca R 144 ftw fie] frao^i T 145 pr K R adscr 10.
|
I

139 e^eT^ev] KareQayev

R om
|

TOV OLKOV ^c.a^*vid
)
I

ART

M6
.

ffe] ff0i

e<f>rj\m(ra

150 7rpo pr /cat 152 /far ap^as] a?r apx^s
SEPT,
Ii.

R

W
R*

*

AT
|

^ aT om
c
.

R

u<f>

Ts
AT
2]

AT

670;
I

148

TTJO

|

R* om

149 Xo^oz/] eXeoy
e7^wi

^^A

ai/o/xta] aSt/cws

R
c
-

(eXatos)

RT

I

/cara

151

K* (hab ^

etj

+

cri;

a

ART)
BE

385

CXVIII 153
I53 "lde

*AAMOI
TaireivaMTiv p.ov KOL

TTJV

fc\ov

p.c t

153

on
l5

roi>

vop.ov o~ov OVK cir(\a66p.T]v.
KplO~lV fiOV

*KplvOV

TTJV

KCU \VTptOO~ai
rf<r6v

fl"

154

did TOV
IS5
izaKpai>

\6yov

o~ov

p.f.

OTTO

dp.apT<a\a)V

rj

tramjpta,

155

on ra
I56 ot

iKaia>/iara

<rov

OVK e^e^nytraj/.
156

oiK.Tipp.oi o~ov

TroXXoi, Kvpie, o~(p68pa
O-QV ^ffcrov p,c.
p.
<rov

Kara ra Kptp-ard
IS7

7ToXXot 01
eic
TO>V

K8lO>KOVTS

Kdl

f<6\i^OVTf

p.

157

OVK gcK\iva. paprvpiatv ^elo ov atrvvBerovvras KOI e^fnjKOiirjv,

158

on TO Xoyta I59 i5e on ray eVroXas
v
r<

o"ou

OVK c(pv\davTO.
o~ov rjyd rrrjo a.,
r)O~6v

Kvpte-

159

e Xe ei

o-ov o~ov

pe.
160

>V

\6ya>v

aX^eta,

KOI els TOV al5)va -rrdvra ra Kpt /zara Trjf 8iKaio(rvvT]S o-ov.

p.(

SeopedV,
f]

161

KOI OTTO
l62

T>V

\6yo>v

o~ov cdfiXtao cv

Kapdia

p.ov.
162

dyaXXiao-o/nai eyat cir\ ra Xoyia o*ov, G)S 6 (Vpio~K(dV O~KV\a TToXXa.
p.io~rjo~a

l63 a5iKiar

KOI f[Bo f\vdp,r)v,
o~ov rfyd-mja-a.
<roi

163

roK 5e vopov
l64

7rraKty Trjs qpepas yvea-d
7Ti

164
o~ov. aot;,

ra Kpi/xara

TTJS

o~iKato(rvvr)s

* 6s

clprivTj
icat
l66

woXX?} rots- dyair&o-iv TOV vopov OVK eoTiv avroTp o KavSaXov.

165

Trpoo~f8oKO)v TO o-(0Tr]pi6v o~ov, Kvpte,

166

KOI TO.S eVroXay
167

o"ov

a rjyd-jrrjo
TO.

KOI

(pV\a^V

Tj

"^V^TJ

fJLOV

papTVplO. CTOV,

167

KOI r}ydiTT]o-fv avrd

a"(pd8pa*

ART
-

R* (hab R a) om K c a ART ra /cpiywara]
<rov
|
t<

153 pr p^s

R

|

row vo/xov

K c a AT
-

155
-

156
TO

157 c^Xi/Soi/res] ^XijSojres fcpi/xa c a 159 Ki/pie T 158 iSoi/ AT ao-w^erowTos] aavverovvTas ti c a 161 pr aev R adscr 160 iravTa] airavra R c seqq coniung 165 a 7 a164 Tj^ecra] aivew R* T me 163 om Kai K* (hab fc^ 1 ) i/3 167 om 166 irpo<redoKow T TOV vopov ] TO ovo^o.
-

N c a ART

ot/cretpMoi

A

17
|

o-on-Tjpia]

om

-rj

X c a AR* T
-

f

TroXXai

R vid om
|

0(po8pa.

ART

ART

|

|

A

AR

386

*AAMOI
1

CXIX 4
a~ov,

68

l6S

e(f)v\aa Tas evroXds o~ov

<ai

ra fiaprvpid
(rov.

on
169
l69

irao-ai ai 6801 fiov

evavriov

Eyyra

ra>

8rj

77

derjoris

p.ov cixo-mov o~ov,

Kvpte, Kvpie

Kara TO XdytoV
170
I7

o~ov
JJLOV

o~vvTto~6v

p.e.

elo~f\0oi TO

a/a>/xa

CVODTTIOV o~ov

171

Kara TO \6yi6v o~ov pvo~ai /if. I7I eripev-avTo ra ^e/X/ /iov v/xvoi/,
orai/

di$dr)S
f]

/xe

ra

StKaia>/iara

(rov
a-ou,

172

I?2
<p0cyaiTo

yXeoo-o-a ftou ro Xoytdi/

ort 7rao~ai ai eVroXai
173
173
yeveo~do>
rj

xe P
L

(rov

T
^peTio~dfj,T]v.

ort ray eVroXas
174
I74

oroi;

eir7r6dr)o-a TO o~O)TT]pi6v o~ov, Kvpte, KOI 6 VOflOS O~OV p.\TTJ flOV C(TTIV.
^770-erai
17

i?5

175

^VX^ P
o>o"ei

<a

*

olveo-fi ere,
fioi.

Kat ra KpipaTa o~ov
176
*7

fBorj6r}o-ei

ir\avf)0T]v
f)o~ov

7rpo/3arov aTroXtaXdy
orov, ort

TOV 8ov\6v

ra? eVroXas

crou ou/c e

pie

Hpbs Kvpiov
(J.OV.

ev

ra>

6\{(3eo~dai

/ze

KeKpaa, Kai

flo~r]<ovo~ev

2

KvpL,

f>VO~ai

TT)V

"^V^T]V

}JLOV

OTTO ^ftXe d)!

ddlKCOV KOL OTTO

yXtoo-a-Tys-

SoXiay.
7rpoo~TfSfirj
croi

rt dodfirj o~oi KOI ri
4 ra

irpbs
o-vv

y\S>o~o~av

doXiav ;
Tols

^eX7/

rov

Sui/aroC

rjKOvrjpeva

Tols

av0patv

168
trio?

169
|

Aa!

e0uXa^a...<rou

evuiriov]

pr
t<

/ce

A

169 pr ^au R om 5^ N c a A a? RT 3] + K6 Kc- a A a? RT evavTiov A**R om Kvpic i A a? om Kvpte t^ c a A a? RT /cara] 170 i] + !Te ^ c a RT Kara] pr H A \oyiov] xpi/jia A
<rou
| j \

(4) sup ras pi

litt

AaT

168 e^a^rtoi
-2

]

ei/w-

ART

|

|

-

<rov

pvaai] ftaov
c- a

A

<t>deyeTai

om
174
Kiuv

fffnv

eTreTTofla

K c a ART K
-

fT?^!,] f-^TTj^o^

ART
3

R*

171 cfrpevfrvTai 172 <p0eyat.To] AR* ijtt+y&rdi T /u,ov] + Kvpic R* ret Xo^a c a 173 yevecrffw] yevrfdrjTW o-wo-a^ + ytte 175 atvecn; T porje-rjff-r} T 176 wcrei] ws ^ c a Stich 241 K 330 CXIX 2 a5t314 331 T
t<

AT A

|

|

\

<j>0eyoiTO

|

R

|

RT

|

-

|

/cat]

77

R*

4

yKOvufju-va

R R

ART ART
I

|

387

BB

2

CX IX
5

5

*AAMOI
T)

o (.p.oi OTL

irapoiKia p.ov ep.a.Kpvv0r),

6

7roXXa
fJLTO.

TUtV [UCTOVVT&V Tf]V fpr)VT)V.

7
T]fJirjV

LprjVlKOS

OTO.V

e\d\ovv avTols, ei

PK
dr)

TUV av
els

p.ov

ra

opr)-

irodtv

rjei

TJ

[3of)6cid

i

p.ov
2
f)

;

Porjddd

ftov

irapa

Kvpt ou rov

TTOITJO-CIVTOS

rov ovpavbv

z

Kai rr)v yrjv.
3
8<as

fj.rj

els

o-dXov TOV Trdda o-ov, p-ydf vvo-rd^fi 6

(pv\do-(ra>v

(re. 3

4 iSoi
5

ou vv(rrdfi ovSe f^vtrvaxTfi 6
<pv\d%i

TOV
(pv\d<r(TG>v

lo-parjX. 4
5

Kvpios
6

(re,

Kvpios

o-Kcirr)

(rov crri

X"P

a Setai/ o-ov
TTJV

f)p(pas 6 rjXios
<pv\dgft

ov<

cKKava-ft

erf,

KOL

f)

(TfXrjvrj

VVKTO.

6

7

Kvptos
s

ore

OTTO iravros KOKOV,
TTJV

(pv\dai
*:ai

rrjv

fax^
o~ov

(rov. 7

Kvpios (pvXdgfi TOV vvv *:ai

6io-oSdi/

o-ou

rr/v

e^oSdi/

OTTO

8

eW

TOV

ala>vos.

PKA
175i7

T&V

avajSo^/icD*

ry Aauet 5.
Els OIKOV Kvpiov rropevo-oV Tois av\als
i

^QJ

~Ei>(ppdvdT)v

eirl Tols

flpr)KOO-tv pot

2
co~T(ii>TS

r)o~av

ol

irobfs

f)p.<i)V

lfpovo-a\T)[J..

2

3>

IepovcraXi7ft

olKodopovp-evrj

as

7r6\is

r)S

T)

fj,fTO%r)

avTrjs
y

eirl 3

TO
4

aur.
ai (pv\al
T<5

e(cei

yap dve^rja-av

Kvpiov, paprvpiov TOV

lo-par)\,

4

rov fofJLO\oyr)0~ao~0ai

ovd/xan Kvpiov
litt

ART
4
7

5

oiwoi

&AT

eiprj^v] om rip 1 ovpav rescr

A

|

ffJt.aKpvvO r]]

A

euflvw<ret]

virvwei

ART

Stich 9 3 So^s
(-(T?;)

N

seq ras 2 vel 3 10 11

in

A
CXX
|

c- a

AR

A
|

RT

6 TTJV 2 TOV

vi/<rra^
</>yXa^

5

T T

(item 4)
Sfftai
j

<j>v\afav

R*

Aa R
</>i;Aacu]
|

TW AauetS

R 0u\oj ART
fc<*

6 OKK eKKavffei] ov ffWKavffei c (rou] + o ACS ^ ^I Xafei lc a Stich 8 ) (0uXa^ei ^

c
-

-

a

fc<

RT

|

KA* vid T]
ov5e

Se^as

ART

a

|

-

AR + T N 13 ART
/cs

(-tr?;)

/cat]

K

c- a

ART
1

8

om
fcs
-

Ki;/)io$

CXXI
+ (rou
01
c a

om

|

Tropev<rufj.eda

3 otKoSo/iou/aej 4 0uXai] +
ro>

?;]

K rescr
-

A

?

<f>v\ai

K c a T + ai

I<r/3.

ART

pr T; 0uXat

A(?R)T R* WKodopovfJi.

AR

|

/xeTO%oi 17 fierox^] a TOV KV papTVpiov sup ras
|

T

2 avXcus]

ART
A

A

|

388

*AAMOI
s 5

CXXIII 3

on
6

fKfl cKaOio-av Bpovoi els Kpio~iv, 0povot eirl OLK.OV
/cai
m evdrjvia rotV dya7rS)o~iv o~e

6

epcoTrjcrare drj TO. els elprjvijv rfj
7
7
yev<rdci>

l

df)

elprjvr)

crou ev TTJ

dvvd/J.ei crou,

KCU evdrjvia ev Tols 7rvpyo@dpo~iv (rov,
8
8

eveK.a

TWV d8f\(p5)v
fiprjvrjv

JJLOV

KOI

TO>V

IXdXovv de
$ 9

rrcpl

<rov-

evKa TOV

O LKOV

Kvptov roO

6fo\>

r)[j.)V

PKB
05^ TUV
1

TLpos
2

(T

r)pa

TOVS

6(f>daXfj,ovs

p,ov,

TOV KaroiKOvvra ev

rai ov~

pavco.
2

l8ov cos 6(p6a\fjLol dovXcov (Is
a>s

%lpas rwv

Kvpicov avrccv,

6<pda\p.ol

TraiStV/c^y els ^flpas rrjs Kvpias avrrjs,

ourco? 01 6(f)6a\p,ol r)p.)v
coos
3
3

irpos Kvptov TOV 6ebv fjpccv,

ov oiK.Tipf)(rai
fjfias,

r)p,as.
fjfJias,

e\T)0-ov

Kvpte, eKerja-ov
frr\rjdvv6ijfjLfv

on

eVi TroXv

$-ovo fv<ao

ca>s

TO oveidos Tols
KCU
f)

v6r)vov(riv
VTreprjCpdvois.

eovdevo)O is Tols

PKF
Aauet 5.

Ei

p.T)

OTI

Kuptoy
TJV

rjv

ev

T)[JUV,

ei?raro)

2

Srj

icrpa^X,

et

p,r)

on

Kvpios
ev
T(O

ev fjfuv,
y

(irava<TTr)va.i

dvOpwTrovs

e(p

fads,

3

cipa

gcovTas av

ev TCO 6pyio~6r)vai TOV dvpov 5
e?ri]

avT&v

e(p*

f)p.ds.

eir

A
T)
|

KCU evdyvia (-vtav ST;] 5e

A om R om
T
9 eveKev
c
b<

6 epwrTjerare ^c a rots 07.
<re

77

ra

ART
|

ets etp. ri\

(om

TT;

R
T

Tr\v

T)

lep.

ART

<rou

i
|

A pr a7a0a R oiKTei K a ART
|

de]

dy

A

ART

7 7eve(r^w] yevydyTO)

|

rau
18

-

a

RT
4
9

77/ucoj ]

/iou

eip-rjcrei.

(? -tr?;)

R

Stich 13

K

oiKTipT)<rr}

RT AT T
1

irvpyofi.

^

c a
-

ART

8 eveKev
|

R A

J

|

e^e^T/TT/aa] ef^TT/tra

16

R

(rot]

ay ad a.
/cat

CXXII
|

2 ws

2] pr

c

-

Stich 10

KT n A

eirXTjdvvdt]]

ir\r)(r8T)

ART

3 eir\fjdvvdrnj,v \
77
I/

R

UXT?]

77

CXXIII

om rw

AavetS

ART

i/

u rescr

A

1

389

CXXIII 4
4

AAMOI

npa TO vScop KaTerrovrKrev y
Xeipappov dtr)\0v
s
rj

apa diij\6cv

TJ

^U^T)

f)p,>v

TO vdtop TO dvvir oaTaTov
f/p-ds

.

5

6

fv\oyr)Tos Kvpios avTtov.
7
f]

os OVK.

co&nev

els

dfjpav Tols 68ovo~iv 6

^fvx^i
<

J

7At

^

J/

*"*ff

(TTpovdiov fppvor&r)
T>V

7

TIJS

irayio os

drjpevovTtav
KOL r]p.is epvcrdrffiev.
-rro^aravTos TOV

rj

irayls o~vvfTpi(3r],
T)p.a>v

ev ovop.aTi
yr\v.

Kvpi ou

rot)

ovpavbv

8

KO.I TTJV

PKA
r&v
Of TTtTTOiBoTCS
oi
2

(TT\

K.VplOV O)J OpOS

2td)J/

I

(ra\cvdr)(TTai els TOV aifova o KOTOKC^V *Ifpovo-a\r)p,.
-z

oprj

OTTO TOV VVV
3 ort

KVK\CO avTfjs, KOI Kvptos KVK\O> TOV \aov avTov K.CLL (d)S TOV (liojVOS.
d(f)7jo~i

OVK

TJ]V

paftftov

roil/

dp,apTa>\S)v

eirl

TOV K\fjpov

3

TO)V ftlKuidiV,
OTTO)? civ prj
4

(KTeivwo iv

ol

diKdioi fv dvop.ia xetpas avT&v.
fv&eo-i TTJ

dyddvvov, Kupte, Tols dyadols KOI TOLS
S

Kapdiq-

4 5

TOVS Se

<K\ivovTas

fls

Tas (rrpayyaXias
TTJV

OTra^ei Kvptos ^iera

TWV epya^oLievoiv

avofJkiav.

PKE
flSrj

r&v dva^ad^Cov.
TTJV

ra>

ejrio-Tp\lsai

Kvpiov
TO

ai^/iaXajo-i ai/ 2ia)i/

KOI

17

y\S)o~o~a
c a
fc<

f]p,a>v

d
7 waTpovdiov

ART

4 vSwp] + a*/
?ra7t5os]

om
a

TT;S

R

(ras
|

Kc b T
-

)

KA

^cta

T

(-^ia
c
fc<

|

Ie/)ov<ra\77/AJ
-

+ KS
R*

RT

T)] pr 77 pr ev
I

ART R

Bypevovrw] VOVTUV sup ras
Stich

avo/xiais

T

CXXV

5 Tao-r/sayyaXias
1
Setw>

A
K

T

3 a^o-et 2 Ku/Jtos] pr o R 4 cryatfois] pr eu^es K* (om K 1 ) Stich 10 t^T 14 aira^rj T
|
-

n

Aa
13

|

K

15

AR

|

T

eppvffBri/Jiev

AT TTJS R 8 /3oCXXIV 1 Zeiwi
epyo-^r?
|

(-0-?;

T)]
Ttj

A

|

om
II

R

|

ws] wo-ei

c a

T

2 x/oa

A

39

AAMOI
TOTC
pov<riv

CXXVI

5

ev rois edv(riv
rot)
7roirjo~ai

vfv Kvpios Kvpios TOV

per

ai>Tu>v.

,

Kvpie,

TT)

5

s

ot

(nreipovTes ev bdupvonv ev ayoXXidVei flepiovcriv.
eiropevovTO,
Koi
<\aiov

6

6

rropv6p,voi

aipovTfs

ra o~7repp.aTa

de
avTcov.

fjov<riv

ev

a-yaXXtao"ei

a ipovTcs ra ^pdyp-ara

PKF
VII) Eai/
fj.rj

Kvpios

oiKodop.f)(TTj

OIKOV, els

paTyv eK07riao-av

ol OIKO-

dofMovvTes

avTov
<pv\dgr)

eav

pr)

Kvpios

TTO\IV,

els paTrjv

rjypvirvrjo-ev

6
<pv-

IS

fJLaTTJV

<TTV

Vpv

TOV
Ka0f)<r6cu,

yfip<T0aL

/iera TO

ol

O~6ovrcs aprov odvvrjs,
OTCLV
8<p

rols dyairr)To1s avrov virvov

3 ldov

f)

K\r)povop,ia

Kuptov

vtot,

4

o Jjuo-Qos TOV Kapirov TTJS ycurrpbs av ev
OVT<OS

ol viol rail/

fKTTiva.yp,ev(ov.
TT]V
TT 10V fliai>

5

ftdKaplOS OS

TT\T)p<00-l

O.VTOV (

CLVTfOV

ov KaTaio-xvvdrjo-fTai,

OTUV

\a\Sxrt

Tols

ex^pols avTcov cv

2
fc{c.a
-2

3

om +
c
-

fj,er

OLVTUV...TOV

(ep.
/

5 ayaXXiaa-w T)] fcpovTes

R R
5

Trotijffai

(2)

R
l]
12

4:

o

xet/*a/>/>ous]

om

o

ART

R

/3a0 icu

]
-

TO>

SaXw/iwi/
|

ro/

^

c

a

R*T
&
|

6 aipofres Stick 14 K 15 Kvpios r] pr o
|

AT

/SaXXovres

R
-

T aipovres CXXVI 1 avac
-

a

fc<

j

A
T

|

oiKo5ofj.r](Ti.

Kvptos

2]
V

opdifrv

avrys

fci

a

ART
R

eyeipeffde

R ^T
os]

pr

o

A

|

riypvirvKrev
e<r^ioj
I

2
c a
fc<

I/AU^ eo-rw/
(cu<r0.)

AR om au^ a ART
|

c

-

(e7

rej
-

/>-)

RT

j

3
|

om
K

R A

pr avdpwiros
avroi/

AR*
Kc a

|

irXtjpdXT f)
c
t<

T

aurou] auro

|

/taratcrxyi ^^crerai]

XaXuKrii
|

ART

Karai<rxvv6rj<TovTat

aurwj/
|

14

AT

2]

R

(Acareo-%.)

T
-

KO.ro.(.a\vvQwyt.v

|

TruX??]

TruXcus

a

Stich 12

13

CXXVII

r

*AAMOI
PKZ

Ma K dpioi
ol
2

TrdvTfs ol (pofiov^voi TOV xvpiov, TTopcvopevoi ev rais odols avTov.
<pdy(rai,

Tovs KapTTOvs Ta)v TTovtov (Tov
i

Kai

Ka\>s_<roi

eortu.
rols

o-ov
<TOV

s

vt

ol vloi o-ov
oi

&s

veocpvra frai&v
6
ai

KX

^Xocrerat
ere

^ rpantfo
ra

<rov

TOV tvptov.

4

Kvpws
ray

cK

Stii,,

aya^

r)p.epas rffs

farjs

<yov,

Kai

"dois

vioiis

TWV

via>v

arov.

Vt

TOV

loy>aj?X.

PKH
IMeoj/a/as- ejroXffj.rjo dv
TT\
>

^

pf
fJLf

fK

VCOTTJTOS /MOV,

etVcmo 5
fK

VfOTTJTOf

fJLOV,

xal
3

yap OVK

r)8vvr)dr)(rdv pot.

eVt TOV

j/corou /iou
TTJV

cTeKTaivov ol

dvo^lav

V ra

Off
7

TTpo roi) fKO-rrao~df)vai e
7r\r)pa)o-v TTJV ^flpa avroO 6 tiepifav,
TO.

ov OVK

Kai TOV KoXtrov OVTOV 6

Spay^ara

ART
^

CXXVII

A. TCti?

2 Kapirovs rwv irovuv~\ irovovs TUV Kaptruv
K\LTffflV
S^C.a
T-rvic

v\

,~.*-~.

K c a RT
-

T?
.

T~*

I

,4*

~\

A

A p rVXv
~~

K O

f

Stich ii

K

14

A

12

RX
3
rot;

e<7raro;

JTOW
5

A ro,/

ST, ITJX

roj>

c seqq coniung (?r Wy J wrwj/)
p

A

ct7ro(rrpe0era>(T

I

eKTrao d ijva.i

R*

(e/c<T7r.

A 2 eSw^a* A R O m yaoy A aj R Setwv T 6 7 Ra
|

I

fi

1

)

(

392

*AAMOI
OVK flrrav
oi

CXXX
e(

2

TrapdyovTes EvXoyia Kvpiou v^as ev 6v6p.an Kvpiov.

PK0
v av
o-e,
2 2

Kvpie, eio-a/covo-ov

Trjs

(ptoi/rjs

pnr
r^v
(potvfjv TT/S
&erjo-ea>s

ra avra
yei/7707?Ta>

o-ou Trpoo-e ^ovra ft?

p.ou.
3 3 e av

dvopias

Traparr/pT/o-T;,
O"oi

Kvpie, Kvpte, riy

v-

4
5

6 iXao~/Mos Trapa 5 evcKfv TOV ovopaTOS o~ov i7re/iftva, vireu.eiv(v 17 vl/ VYT; /iou eis TOV vop,ov OVTOV.
6

4 ori

eVnv.

6

fj\7Tio-ev

r]

"V^v^j)

/xov fV)

7 8

irpanas <pv\anr)S TroXX?) Trap avrw \VTpvo-is, 72rt Trapa TW Kvpi w TO eXeoy, 8 iravav r&v dvo^wv avTOv. avTO? XuTpaxreTai TOK lo-parj\ KOI
<al
e<

OTTO

PA
aj

Aavet 5.

Kvpie, ou^ vty&Bri p.ov f] fcapSi a, ouSe epLeTetapia-Brja-av oi 6(pGa\p.oi fiov
oiide

eTropfvdrjv eV /ic-yaXoiff
2

virep

ep.e,

fl pr)

eTcnreivocppovovv.

as TO diroyfya\aKTio-p.vov eVl

TTJV fjLTjTepa

aurou,

8 eiTroi/ Stich 14
dxjj/Tjj] TT?S

T NT

I

77/x.as]

13

A

15

R

^as

AR

|

eu\07770-o/te//]
ere] eroi

evXoy-rjKO.fJ.ei

K c a ART ART
-

irpoaevxv
<rou

A

TT?^

CXXIX 1 irpoffevxrjv R
+ ere ^
-

Sc a T
4

Trpos

ere

R
/cat

2

TT?S

eve/cej/]

Jaros]
c
-

J/o/xou

a

\oyov
TO^

R ART
c
-

5 uire/wwa]

c a

ART
R

pr

R

ovo|

|

vopov avTov] \oyov avrov
^

6 airo ^uXa/cTjs] pr a?ro

CTTI

/cF

fc\

a
|

VU/CTOS]

+ airo

ART

7 eXeos]

+ ecrrti/
u. e.
|

A

0u\a/c?7S

Trpwias
ra;

e\iri<raTW

lr)\

eiri

TOV KV

12
c a
-

ii

K

16

A
I

13

RT

ou5e ev ^au/A.

ei

2 eTCLireivoAoaovv

A

ai]

ART

a^raTroSocrets

ART ^XV i] A ewTOiroSexris Rvid T ^u X^
c a
|

^ aXXa

CXXX

|

aurw] aurou 1 om

8 Xi/rpaxrTjrcu

Aau5 T

(

77

eraTr. oi;5e eirop. ev

neya.\oi.<;

S

T Stich w&a/iM Ri A *]
|

(transp
c- a

N

)

ws

*ap3a>

|

2] pr

TT?*/ ts

AK.

393

CXXX
3

3

* A AM 01
itrpa^X eVt TOV Kvpiov
<t)S

X7rurara>

O.7TO

TOV VVV KCU

TOV

dlfOVOS.

PAA

Mvr)o-0T)Ti,
2 3 Et

K.vpi, TOV Aavfld KOI
TO) Kvpifp,
rjvl-aTO

7rdo~r)s TTJS
ra>

irpavTTjTOS
2 3

cot

a>fioo~fv

de<n

laKto/3

flo~c\evo~op.ai fls
ft

o~<riva>p.a

OIKOU

fJiov,

dva@r)o-op.at eVl K\ivr)s

o-Tp<op.vr}s

fiov,

4

(I

do>o-a>

virvov

TOIS

6(f>0a\pols

fJU)v

KOI rots

fiXffpdpois

pov

4

Kai dvdiravo-iv TOIS KpoTa(pois T07TOV T OV KUptft),
VpO>

CTKTyj/tO/Lta

TO)

O)

a/CW.

5

6

io~ov

TKOvo~a.cv T)KOvo~ap.cv

avTTv tv

E<a$a,

6

vpop.fv avTr)v ev TCUS 8ao~O~i TOV
7

elo~\vo Ofuii

fls TO.

o~KT)va>p.aTa

aurov,
O~T7)o~av ol

7

irpoo~Kvvf)o~oiJ.V els
8

TOV TOTTOV ov

Trades avTOv.
8

dvdo~TTj6i y Kvptf, fls TTJV dvdrravo iv trou,
o~v

KOI

TI

Kift&Tos TOV &yido~p,aTos o~ov

9 ol

lepels o~ov

Vfdvo~avTO

8iKaioo"vvT]v,

9

Kai ot oo-ioi arov dyaXXtacrovrat.
I0

fVfKv Aaveld TOV 8ov\ov
pf)

trou,

10

drrooTpf^Tjs TO irpoo cmrov TOV xpiorov o~ov. ll a>fioo~cv Kvpios ra) AaveiS dXrjQeiav, KOI ov pr) dSeTTjo-fi UVTTJV *EK Kaprrov TTJS KOiXias o~ov 0r]o~op,ai eVi TOV Bpovov o~ov.
I2

n
12

fdv

<f>v\da>vTai

ol viol o~ov TTJV
fj.ov

8iadr)<r)v

/iov,

KOI

TO.

fiapTvpid

ravra a SiSa^aj avrovs,

nai ol viol avrS)v eons alwvos KaOtovvrai eVi TOV Opovov o~ov.

ART
TO>

edit 3 I77\ (sic) A. TrpaoTT/ros

T

R

|

T

oi/cou fiov

sup ras

Aa
-

10 Stich 9 2 ws] os

KAT

R
3

CXXXI
ei

T
7

4

/J.QV

(TOJ /cw

S 1)

6 ~Ev(f)pa0a
c a
[

A)]
-

rots TreSiOiS tt

AT ART 11 adeTija-r) T avrrjv] avTov ART KotXtas] ffovTai] pr cryaXXiaa-ei A TOW Bpovov S a T 12 ot wot (i)] om ot A fiov 1 sup oo-^puos R a b RT ras A )] ffov A* ews aicovcs KadiovvTai] ews row atw^os Kad. ovvTai ewy TOV aiwj/os A ^ c a A a (sup ras) RT TOJ Opovov] TOV Bpovov
et<reXeu<rojyae^a

K c a AR

A (7rat5.) RT T avrov
c
-

5 rw /cyptw] rw w 2] aoi A* (/aou Aa ) vid rats Sacrecrt (-(rei cvpo.fj.ev AT Eu0para R
i<*
| |

i]

a;

A

(p\e N) 1 rou AauetS] w/xa eiovfTjj wAca
|

A

|

ei<re\ev<ro/J.ai

TOV TOTTOV]

om
|

TOV

AR*

a ou sup ras irpo<TKVvrjff(i}fJ.fv 9 eve5u<ra To] ei Suo OJ rat J c a a-yaXXia-

i]

A

(-/-ce
|

X*)]
-

eiffeXeva-o/j-eda
|

|

|

|

|

(/j,

c

-

fc<

|

-

|

394

*AAMOI
I3 6 ri

CXXXIII

2

teXeaTO

Kvpios

rr\v
eauro>*

T/pertVaro avrrjv els naTOiKtav
I4

enm/

f]

KOT air avo~is p.ov
ori

els

alwva

alajvos"

T/p^ncra^r

avrrjv.

To/s Trrto^ovf avTTjs ^opracra) apra)v
16
l6

TOvs lepels
/cat

aiiTrjs

vdvo~Q)

oxoTTjptai/,
dyaXXia<rovrat.

ot

ocrioi avTrjs

dyaXXtatret
ra>

17

l7

Kel e ai/areXco nepas
fjToip.aa-a

Aavei S,

Xv^vov rw ^pwrrw trov

18

l8

roir f^dpovs aiiTov eVSucro) al(r\vvr]v, eVt 5e avrov f^avQya ft. TO dyt a(r/id

/zov.

PAB
QSr? rwi
1
avaj3ad/j,wi>

ry Aauei 5.
rj

iSou &) ri
2
o>?

KaXw

^ rt Tfpirvov,

TO

/carot<etv

ddf\(j)ovs eVi ro

avrd ;
2

pvpov 7rl K(pa\f)v TO KaTaftaivov cirl ir&ywva, TOV Treoycova ror Aapcoi/, ro Karafialvov eVi TJ^J/ wav rou vdvp.aTos UVTOV"

3
3
<us

on

8poo~os Aep^icbi/ jy Kara/3euVou(ra eVl ra opj; SKBI/ fKei cVereiXaro Kvpioy TT)V evXoyiav /cat ^O)T)J/
ateoroy.

ecoy

roG

PAF
ov
Ot
2

S?y

(v\oyc?Tf TOV

Kupioi>,

Trdrrey oi dot)Xot Kuptou,
f}fJLO)V

O~TO)TS
j>uii

V dltXals o tKOV 6fOV

eV rats-

eVdpare ^etpas

v/zwi/ ets

ra ayta,

at eu

rov Kvpiov.

14 atwva] pr eeXaaro K* (e^eXe^. fc^ 1 ) Seiwv T ^ c a T roi;s TTTWXOI S] pr /cat 15 X 77P ai/ ] aprous 17 18 %w 16 avTTjs 2] awrou R 17 /cepas] pr TO 7?Tot/zao-as oy T inst K ? 17 Xi^XJ oi TW %p. (roi] TW M roi;, at, T/tret X. TW xp- f*v RT Stich 34 K 39 18 c^avOittrn T 36 T 35 aXX K c a AavetS A* vid T 17 i] /cat CXXXII 1 om t\ 2] pr a 2 /ce0o\7;s ts c a eirt TroryoH a sup ras pi litt Ka.Ta.pa.iVWV (2) K 3 Zeiwv T Stich 6 K 8 om KOI K c a T evXoyta^l + auTou 2 e/ ai/Xatj] pr ev OLKW KV CXXXIII 1 ST/] ?w
13 ori]

+ e:et

A

|

|

ART

TOV

A* vid
8i/<raj

0^/>a"

R

|

|

R

R

j

A_

xa>

A

Xvx"0"

A

R
-

TO>

R

-

RT

|

|

ART
ART

A

|

|

|

A

-

R

|

pr Tas

^

c- a

ART

[

WART

395

CXXXIII 3
3

*AAMOI
Kvpios
f<

v\oyrjo-ei ere

2io>y,

6 7roiijo~as TOV ovpavbv K.CU TTJV yrjv.

PAA
AXXTjXovta.

Alvelre TO ovoua Kupi ov, alvfirf dov\oi
2
3

ot

eo~TS)Tes ev

o?co Kupt ov, eV avXais olnov 6eov
1

T]p,a)v.

2 3

alvfiTf TOV Kvpiov, OTI
ra>

dyaObs Kvpios

ovd/zari auroO, ort \^aXare 4 ort rov laKa)/3 e eXe aro eavrai 6

OVTOV. lo~par)\ fls 7Tpiovo~iao~p,ov
5

on

OTI
yvo>v

peyas Kvpios,
TjfjLtov

KCU 6 Kvpios
6

napa

TrdvTas TOVS
6 Kvpios

7rdvra oo~a rjdfXrjcrev
ev
r<

trroirjfftlr

ovpara) Kai ev TT; y^, ev rai? ^aXao-o-at? KOI ev rats a/3vo-o-oty

ety

VCTOV

fTTOliJCTCV

6
eaya>i>

dvepovs
TO.

8

os

7rd.Ta^v
aTrA

Trpcoro
eats

dvdpa>7rov

KTIJVOVS
p.eo~a>

9

^a7T(TTei\v o rjfj.f ia KOI repara ev
ev
<apaa>

o~ov,

KOI ev iracn rots SouXoiy avTOv.

I0

67rara|fj/ e^rri
11

TroXXa, KCU ctTreKTeivev /3ao-tXeis Kparatovs,
A/ioppaicov,

TOV ST/QW j3ao~iXea rwv

Kal rov

*Qy

/3ao-iXe a

r^s Bao-tzv,

KOI 7rao-as ray /3acriXeiay
12

Xavdav
aurov.

KOL e$()Kev

TTJV yf/v

OVTWV

n\rjpovop,iav,

K\r}povop.iav
13

lo-pa^X

5ouXa>

Kvpie, TO ovopd o~ov els TOV alcova, Kvpte, ro p,vr)p.6o~vvov o~ov els yeveav KCU yevedv.
evXoy>7<m]

ART
7

3

T_
I<rX

CXXXIV
c praec
-

efXoy^crat

A
|

ev\oyr)a-r]

T

2eta>^
\

T

1 KU/HOP] pr TOV

R
t^
c
-

Stich 5

^

8

A
-

3 /caXov] 7;5u
a

Aa

4

(sup ras)

R R
|

4

vld coniung A*

c a 67i/w^] 671 WAfa b\ ^c.a ^5 eTToifjcrev
a/3v<r

T

trots]

e^a7wv]

om

pr

iracrais ts c a
-

o

R

ART

10

aXacr(rats Ki/ptos eTroirjirev Trao ti TOIS a/3i;<7(roi5 7 7775] 8 TrpuroToa IS* (-TOKO, auTOu] avriav c a 1 eira.Taet> os ^ (aireKTivev K*)] pr
|

AT

|

auTou] eauTW KU/HOS] pr o

RT
6

5

R

eiroiri<rev

R

T

R

+ eyw K c a AR om o K? Tais ^* (0aX. K 1
OTtj

o Kvpios]

|

R

pr
1
fcS

TTJS
)

ART

)

|

o
|

K

-

ART

13 Kupte

*AAMOI
*4

CXXXV

5

olKTeipet Kvptos TOV \aov OVTOV, KOL eirl Tols 8ov\ois avTov irapaK\r)Qr)O~Tai.

I5

ra

eiSa>Xa

TO>V

IQvwv dpyvpiov KOI
dv6p<jt>ira>v^

epya ^ipS)v
16

o~Top.a c%ov(riv

KOL ov \aXovo~iv,

6(pdaXfjiovs e%ovo~iv KCU OVK
17
<j)TO.

%OV(TIV KOI OVK

fV(t>TtO

6rja OVTaij

ovde yap IOTIV Trvevpa ev r arrop-an l8 avra o/Liotoi avrois yevoivTO TTOVTCS ol iroiovvrfs
KOI Trdvres ol TreTTOidores fv avrois,
19

olnos

icrpa^X, fv\oyrjo~are TOV nvpiov,

Aapa>i/, evXoyT/a-are TOV Kvpiov ^OIKO? Aevet, ei/Xoy^Vare rov Kvpiov,

OLKOS

OL
2l

<po(3oVp,VOt

TOV KVplOV,
2ta>j/,

V\OyTJO~aT

TOV KVptOV.

ev\oyTjTos Kvpios en
6

KaTOiK&v

Iepovo~a\rjp,.

PAE

e

r<

Kvpa),

on

ore els TOV
2

alwva TO e\eos avTOV.
^e<u

T&V fleatv, co/j.o\oylo-6 ro) OTI (is TOV alfova TO eXeos avTov.
e

T

T>V

K.vpa>

OTI els TOV alStva TO e\eos avTOV
4

4

rw
rw

TTOIOVVTI 6avfj.do-ia p.fyd\a p.6va),

OTI els TOV alwva TO
5

\cos avTOV

s

TTOtijo-avTi

OTI els

TOVS ovpavovs ev o-vveo~ei, TOV alwva TO eXeos avTOV

KS

14 ot/creipei 1 r rescr

A

(ot/crtpt

covrai\ aicovcrovTai %etpas exoucrt^ /cat ov
<j}uvr)<rov<nv

AR +
-

^*)] on Kpivi 16 XaXoucnj ]
/>was

K c a on
-

\a\ir]<rov<riv

ART

Kptvet.

ART

|

KV/HOJ TOV] 17 evuTi<rdr)-

ART

\l/rj\a(p^<TovffLV\

ev

l

^c a T
-

rw \apvyyi
fc^

|

20 Aevt
ev

T
|

ev] eTT

c a

ART

OVK offQpa.vdyffovTa.t.l (petvas A) exovffiv KO.I rroSas exovviv KOLI ov irepnra.T7]<Tov<riv\ ov iravres 18 avrois i] aurco?/ avTiav

AR

T om
|

1920
R
-

R
T

Xowa

21 euXoy^ros] ev\oyr)<ret. Stich 41 K 51 47 44 T c a 4 TTOIOUCTI] XPWTOS] aya^oj lk
|

evXoYTjo-are] eiAo7etre quater Seiwi/ ere lepoixraXTj/x] pr

R

R

T

|

A

CXXXV

1 aXXT? Xowa]
fc\

RT

c

-

a

ironrja-avTi

AT

397

CXXXV 6
6
r<5

*AAMOI
TTJV

o~Tfpfa>o-avTi

yijv

eVt TO vdcop,

ort fls TOV alwva TO fXfos OVTOV7
ro>

7roiT)o~avTi

<pa>Ta

pfydXa

/inj o),

on
S

fls

TOV alciva TO fXfos OVTOV,
fls f^ova-iav TTJS rjfjiepas,

TOV fpuov

on
9

els

TOV

aicoi

tt

ro fXfos avroO,
fiy
fov<riav

r^v

o-f\ijvT)v

feat

ra acrrpa

TTJS

VVKTOS,

on
r<

6iy roi/ ateova

TO eXfoy avrov7rpa>roroKOis
CIVT>V,

Traraavrt

yvirTov o~vv roty

ort ety roi/ alwva TO e\cos OVTOV11

Koi (ayay6vri

layjaiyA eK fiforov

avT&v,

on
on
13
ro>

eiy

rw
rov

alcova TO eXfor aurot),

fis

aia>j/a

ro

Aeoy OVTOV
fls

KaraSifXoKrt

rj)v

cpvQpav BaXaa-a-av

StatpeVetf,

13

on
14

eis

rov alwva TO fXfos OVTOVlo^pa^X eV /zeVa) avTrjs, rov alatva TO e\fos OVTOV*apaa>

/cat

dtaya-yoKTi rov
ort
iy

i^

is

at

fKTivdgavTi

xai

TT)V

dvvap.iv

OVTOV

els

ddXao-Q-av

15

on
l6

fpvdpdv, cis rov atcova ro eXtoy aurov-

rai dta-ya-yoVn rov

Xaov

CIVTOV fv f pjy/io),

16

ort ety rov atcova ro fXeoy auroO
17 TO)

on
18

Trarti^avn /SacriXfiy /xeyaXovy, etr roi/ altova TO eXfOS avTOVaTTOKreivavrt
[Bcio-iXcls

17

/cat

jcparatovy,

18

on
I9 rov

eiy

rov

ata>va

ro eXeoy aurov,

S^cbv jSao-tXea
ort
y

rail/

A/zoppaiW,
Bao-av,

ia

rov ataiva ro fXeoy auroO,
TTJS
20

20

Kat rov *Q-y ftao-iXfa
ori ety rov
al>va

TO fXeos

ART

6 ro v5wp] ruv vdaruv ^ c a ra i;5ara avrov] v a ort e:s TOV ai&va TO eXeos OI;TOU sup ras pi litt ^c a T 11 I(rpa7?X] pr TOV K c a epas
|

AT

R

l

inst

-

-

c a
-

ru
16
-

CKTIV.

AT /i(rou R A avrov i] Tou
e/c
\

A ART

A* 7 Xa 9 Ta acrrpa

|

auT^s]
rescr

A

775
1
|

sup ras

Aa

OTt eis TOV

17 TW 5ia7a7ovTt...Tw Trara^avn sup ras ci c a A a RT airrou 2] + /cat e^ayayovTt e/c ireTpas aKpoTopov] OTI atwva TO eXeos avrov R
|

A

14 ev /xeo-o;] 5ta 15 /cat fKTu>aavTi atwva TO eXeo? auTOu A a m & a 16 cpT/yuo;] pr TT
<

v5a>p

ety

TO

398

CXXXVI
21
2t

7

KOI SOVTI
OTI
is

rrjv yrjv

avT&v K\T)povopiav,
TO eXeos auroC,
ai>rov,

TOV

alfSava

ort fir roi/ aicoi/a TO eXeo? auroi).
24

Ka
OTI els TOV

alwva TO eXeos avrov-

25

OTI fls TOV
26
26

ala>va

TO eXeoy aurov.

^0{JLO\OyLO 6f TO) KVpitd TOV OVpdVOV, OTI els TOV ala)va TO eXeos avrov.

PAF
Ty
ETT! raiv
7rorap.a>v

AaveiS.

Ba/SuXaii/oy eV
f](jias

V
2 3 3

rai p,vr)o-0rivat

TTJS

2

eVi rai? rrecus eV
/i<ro>

aur^y eVpffiaa-afifv ra opyava
ol

r)p.S>v.

on

f /cel

rjpwTrjcrav

T)p.as

al^p.a\coTvo~avTs
K

T)fJ,as

\6yovs
Sicoi/.

JSN."

CpOO)!/,

KG! 01 aTrayaydj/rfS ^/zay
1

<

Yp,vr)o~aT
y^ff

rjfuv

TO>V

(po~a>v

4 5 6

4 s

7rco$

i

ao~(Ofiv TTJV (p&Tjv
7n\dda>p,ai

Kvptou eVt

aXXorpiay;
r\

eav
6

o~ov,

lepouo~aX^/i, eiriXrjardeiT]

Ko\\T]Qeir)

rj

yX>o-o-d

pov

r<5

\dpvyyi

/tov,

o*eta /Ltov eav

^

0*01;

eav

p.7]

7rpoavaTda>p,ai

TTJV

ifpovo-aXrjp ev dpXfl T ^ s fv(ppoy

0~UVT)S flOV.
7

fJt,vijo~0r]TL,
T>V

Kvptf, TWV viaiv

Edco/A

rj)i/

fjfiepav

Icpovo~aXrjp.,

\ey6vTO)v EKKfj/oOre, eKKevovre, etas 6 dfp.\ios

v avrfj.

21 SOVTI] edwKev Taireivuaei (raTTtv. N c a T)
-

R

22 SovXw] Xaw
T^/XW/
/a.vr}ffdfj

Kc a T
-

|

aurov

2] + (23)
]

ort ep TT;

ART

(eXatos

26 K^ptw] ^w K c a 1 Zeiaw Stich 25 K 51 54 52 c a 2 e/cpe/xao a/iei ] pr e^cet 3 ] eTnjpiumjffav !^ a cuxMaXwrewrcu/res] e/fx/iaXwreuoj^res ?;^as 3] 17 sup ras (u/*as A*) c a + i;yu o^| a(rare 2etwi vfj-vrja-aTe] vpvov curare K (inc stich) ? 5 e7TiXa0w/u] eirikadufj.ev A* (eTTiXa^w/xe ) eTrtX^o-^ei??] + ^of
-

A) avrov

ts

c

-

a

ART

rfUiuv o

/cs

on
j

ets

TOV aiwva. TO eXeos

24

om

RT

A

xet/sos

AT
T

R

ex^pwi

A

CXXXVI

pr row
-

ART
j

A

7//>a>T7;<raj

ART
A

|

A

AT

-

|

R
|

AT
|
|

A

j

6 Xapuyyi] post
e
"

7
t<

r

ras

-2

litt

(forte 71!)
TT??

T om
|

^X

7

/]

pr ws

c a
-

7

ews...afTT7

R*

(hab

R

1
)

irpoavaTa^u/j.v A* (-^w/xe ) ev vj/uiepa eKKevovrai bis A(?R) t]fji.epa.v] 1 o 6e/j.e\ios ev avrrf] TWV + ou
?
?
|

A

R
|

eo>s]

AR

R

R

|

1

399

CXXXVI
8

8

*AAMOI
Ba/3uXo>i/oy
77

)

(B)

dvydrr)p

raXaiTrtopos,
o~oi

8

p-aieapios os

avTa.7ro8a)o~fi

ro

avTa7r68ofj,d

o~ov

o

aWa-

7Te8(0K.aS TjfJUV
9
p,a<dpio?

os

Kparrja-ci

KOL cdcKptel

TO.

vr^irid

(TOV

-rrpbs

TTJV g

PAZ
Aaue/3.
, KapBia /iov, TOV ord/iaros /AOV
1

C2

ev 0X77

t

ort f)Kovo~as
*cat
2
7rpoo-Kwrjo-<i>

ra

prjfjLara

(va.vri.ov

dyye Xcav

A/x-aXw

<rot.

Trpbs vaov aytov o~ov, KOI cop.o\oyi](rop.ai rco

oi>o-

2

/xari crov
7Tl

TO)

e\(l

O~OV

KO.I

TTJ

dXrjfifiq

O"Ol,

ort
3

peyaXwas eVt Trav ovopa TO aytov

<rov.

fv

T]

av rjpepq fTrtKaXeVoo^at, ra^v

7raKovo~ov

pov

4

fop.o\oyr)o-do-0(i>o-dv

trot,

Kvpif, Trdvrcs of /Sao-tXetr r^
o-ro/tiaroy

on
3

fjKOva-av irdvra

ra pr^para TOV

o-ov

Kat

qo~dT<ao~av

ev TOLS odols Kvptou,

ort
6

77

on
J

v\^T]\bs K.vptoy,
at

So^a Kvpiov pfydXrj /cat ra raTTftra efpopq, ra v^r/Xa OTTO

cav
fir

opyrjv e-^6pS)v
O~(i>O~fV

KOI
8

p,

1]

f(Tivas %elpds 8fld O~OV.
e/

p-ov,

Kvpte, dvTcnrodaxrds vnep

ART

om TroXX^^.aART 4 /Sao-tXets] aaiX sup Sui/ct/tet] +O-GU 3 ^ a? c a 5 oSots Kvpiov] wdcus ras /ce /j.ya\r] rj 8oa KV N a? c a a 7 ev] v sup ras fwcris fto-r)s ex^pwj j + ^ou K
c a
j
>

8 evyaTTip] pr 17 R* Stich 14 K 16 CXXXVII 1 AaveiS] + Zaxapiov /cat +Zaxaptay T om ort 7;/cowaj...<rro/t. /xou fvavnov ayy. \f/. ort r//f. ra p. rou trr. yuou K c a 7/fov<ras] eiffrfKoviras R* 1 2 cryioj i] pr rov t r rescr ef 0^0X07770-0^1 TTOJ/] Trai/ras AR*TJ c a ? ro ayiov TO ayiov o^o/ta] pr ro fc* A* (ras o*ov 2 ) 1 c a 3 av rescr K eTriKaXeo-w/xat (-(ro/iat A)] + T om

A
|

ART
-

ra>

|

A

<rot|

R

T

|

|

-

ART

ra>]

A

|

<rov

A

|

<rov]

<rov

-

|

<re

T

A

|

T

ART

A

|

TroXuw^^s

|

<rov

A
a

T

|

fr<rei<s]

A

|

T

-

|

ART A RT
|

<rou

Kc a
-

RT]
vid
)

e^eretJ/a

N*A*

fort
|

(o-ot

5<*

ART
R

xpas]
i]
/Fs

^"

8 Kvpte

?

T Xpa R AT ai/roTroSwo-et A
x/>a
|

e/uoi/j e/ue

400

AAMOI
F,

CXXXVIII

13

ro e\eos o~ov els TOV al&va,
TO>V

Kvpce, ra epya

xeipcov crov

p.rj

Trapfjs.

PAH
f\
1

Si s TO rAos* vbaX/xos rw Aai;eid\ Kvpie, e8oKip.acrds
a

p,e

Kal

e

yv&s

p.e

2

o~v
crv

eyv(os

TJ/I>

crvvfjKas

Kadedpav p.ov Kal TTJV eyepo-iv uov, irdvTas TOVS diaXoyicrp.ovs p.ov OTTO u.a.K.p66ev

3

3

Tr)v Tpiftov p.ov

Kal TTJV cr^olvov p.ov e^i^viacray, Kai irdo~as rds 68ovs p.ov irpoides,

4
.5

4 OTi

OVK
Idov,
o~v

eorTiv

Xoyoy adiKos ev

yXato-crrj

pov
TTJV

5 Kvpie, o~v eyvas irdvTd ra ecr^ara Kal ra 7r\ao-ds p.e Kai edrjuas eV ep.c
17

6

6

edavp,ao~T(a6ij

yvwcris o~ov

e

ep,ov-

7

7

7TOV 7TOpV0ci) dlTO TOV TTVeVp-UTOS (TOV;
<a\

OTTO rou 7rpoo~d)7rov crov rrov (pvyco;
e<el-

8

s

edv

els TOV ovpavov, crv el edv KaTa/BG* els TOV adrjv, Trdpet"
di/a/3o>

9

9 edv

dvaXd/3&) raff TTTepvyds p.ov xar

6p6bv

Kal KaTacTK 7/T/o) cTco els
jo
IO

TO.

ecr^ara r^y
p.e,

KCU

yap

e

<el

TJ

^etp o-ou
p,e
r)

Kal Kadet-et
ir

oS^o-ei deid crov.
KaTaTraTrjcrei

KOI fiTra
Kal vv

Apa

crfcoroff

p.e,

<p(0Ttcrp,bs

ev

TTJ

Tpv(pfj p.ov
<ai

12

12 13

(os

13

on

crv

TO O-KCTOS avTTjs, ovrtoff eKTijcrw TOVS vecppovs

ro cpu
Kvpte,
evTrapidrjs

p<ov,

8

om

Kvpie 3
ei>

NA

Kc.a^T Tra^s]
j

21

RT

7rapi57;j
\f/a\/j.os

B b KAT

R*
2

~ Stich 20 HART
A + ZaTraj/ras

Xapiou
rescr

A+
a

CXXXVIII
rT; oiaaTropa.

1

A
ab

a
<

m&) rw A.
4
<p.

rw Aauei5] rw Aa5 ^aX/ios
r77 5.

^. Z. ev

T

om
*

A

)^RT
TTOV OTTO
7^
-n-p.

j

TrpoeiSes

B

A
(irov
|

Xflrybf aSi/cos]

/ox oT
c a
-

^
,

^ A
A
s

a

T 5. adiKos R Ta^os R*
^ aVT77J/

ffov

tpvyu

K*

O.TTO Trp.

aov
1 )

K

N1)

)

8
ras
ea-^.

a

Aa/3w ^01
10

R*
|

05777770-7?

T

9 cav] ei R* optor] o/j^oi/
|

e/cet]
.,

e/cet et

A

aj/aXa^w] Xa^ot/ii
(o

^* a
|

2

rescr
eiTroj/

on ro (om ro NRT) abm 0wrKr^77<rerai B

Kad^r}

T

A RT
|

^

WKlt .

A*

11
pj.

T

(ras

A

?
)

/cara7rar77<r7;
<rov
|

T
(om AC

12 ws] pr
<rou

CTKOTOS ov

&Jnfj<

om

<ru

A
n>

Rr
)
j

a (superset A

airo /cai vv% cos y/u-epa (TKOTi<r0T)creTa.i. OTl T0 ffKQT03 ou anoriffQt]<s^ro.(. OTTO

A

KG

e/crT/crw

rows vefyovs /toy

fc<*

c a
fc<

)

"

40 1

cc

CXXXVIII 14
ov en
I4

AAMOI
ya<rrpos

p.r)Tps p.ov.
14

e

o/zoXoyT70-o/Aai
0avfJ.d(Tia.
TO.

trot,

on

(poftepws eOav^iaoTutOrjs<a\

epya
OOTol>

o~ov,

f]

^"i>\rj

pov ytvuxrufi

oxpdfipa.
15

1S

OU/C

KpV/3j/

TO

flOV OTTO O~OV 6 fTTOLTja aS (V KpV^f],
KaTa>TaYa>

KOI
I6

f)

u7rdo*Tao*i

pov tv Tols

rrjs

yr)S
16

TO aKarepyao-rov (rov e*8ocrav ol o<p0ci\p.oi /zov, KOI eVt TO ftiftXiov (rov iravrfs ypcxpTJo-ovraif)p.cpas

7r\aa 6rja ovTai t

<ai

ovSciy ev avrols.
o"ou,

17

cfiol

fie

Xt av (Tip.rj0T](rav ol (piXot
(KpaTai<i>0Tio-av

6

$eoV

17

Xi ai/
lS

at

ap^ai avT&v
18

^apidp.rjo-op.at

avrovs KOI vnep app.ov 7r\T)6vv6ijo~ovrai

e^rjyepdrjv, KOI
19
ai/

en

ft/xt

/ifTa
6

arov.

aTTOKTfivTjs a^iapTcoXous,

avftpes atftaTtoi/,
*6ri.

K<\ivaTf

air
20

pis

els

StaXoytoTiov

\rj p,\lrovrai
2I

ds

p.aTaiorrjTa ras noXfis (rov.
(re,

ov)(l

TOVS iiKTOvvrds
ir\

Kvpie,

p.to~r]o~a.,

21

KOI
22

TOIS cx^pols o-ov (^CTTJKOHTJV;
ffjiio-ovv

T\fiov
fls

/iio-oy

avrovs,
p.ot.

22

f^dpovs eyevovro
/xe,

23

8o*a /iao*6i
erao-oV

6 ^eds,
/cat

KOI

/ze
ififff

yvu>0t

TTJV Kapdiav p.ov ras rpifiovs p.ov
yv<*>6i

23

24

Kat

ifie

i

dvopias ev epoi,
i

24

/ze

eV

6fi<u

alwviq.

PA0

eXoi) /if,

Kvptf, e^ dv6p&irov Trovrjpov,
p.e,

OTTO cu/Sp6ff dfitKOV pvo-ai

NART
T*

13 avT(\apov] avre\ sup ras
edav/j.ao Tii}6 r]v

B

vid

^*
?
)
|

(-#???

fc$

c-a
)

wrpos] pr r-rjs R 15 KaTurraTots fc^ART
|

14

ffoi]

+ Kvpie R
(rov

|

16
-

i]

/tow
aTroepeis
eis

(t

1

ras

T

ou0eis

AT
-pets) c a
|

18

<rov]

+ eyw X* (om K c a
^*
(a^t.

)

KTfvijs
(epis

R

(nisi

potius
c- a

ea/x,a/3TwXoi;s
e<TTe

Kc a)
j
ei>

19 20

B b )]

epeicTTai ecrTat

K

-

epiffrai

TOS 23 pr doKifJ.a<rov pe KO.I yvwdt 21 TOUS ex^pous o ^ eos ] Kf ART K* (om K c a [prius superscr o 0s post T/)t/3ous ^ou ab K*A o5os K c a RT o5op 24 i5e] ei5e i5es] etSes B ei] 17 A a^tas] pr
5o*i,ua<roj>]
-

SiaXoyurfJiovs

K

T ev RT
48

diaXoyurfjiu

R*

|

eis epetTe R* eis /uaTaioTT/ra]

T

5taXo7t<r/ioi ]

/AaTaioT^Ti

R

H)

I

-

i<A

|

|

|

A

Stich 46

B

KT

47

AR

CXXXIX
402

1 ^aX/xos

TW Aa5

ART

*AAMOI
3
3

CXXXIX

14

oiTives

eXoyi&avro ddtKias ev KapSta,

B

O\TJV TTJV T)fj.epav irapera.(T(Tovro

los do~7ri8(t)v VTTO
5
5

ra x
e<

^

r

)

avrwv.

5id\f/a\ju.a.

(pv\a6v
OTTO

p.e,

Kvpte,

dv6pu>TT(i)v

ddiKo>v

x fl pos a/iapra)Xov, ee\ov /if,
ra
5ta/3?; /iard

oirives eXoyio-avTO VTrocr/ceXiVai
6
6

/iov

Kpv^av
<ai

V7repij(pavoi Trayida /ioi,

(rxotvia 8ieTivav,

exofJieva rpi/3ou
7
7 ct7ra
ra>

o-<dv8a\ov

Trayidas Tols TTOO~LV p.ov edevro /iot.
o eTjo ews /iou.
/J-ov,

5^aX/ta.

Kvptw

eds /iou f? (rvrrjs

eva>Tio~ai,

Kupte, r^v (pwvrjv
TTJS

8

8

Kupte Kvpte, dvvap.is
eireo~K.ia.o~as
9
/ij)

o~(t>TTjptas

errl TTJV

Ke<pa\Tjv

/iov eV Tjfjiepq

TroXe/iov.

9

TrapaSoJs

/if,

Kvpie, drro
tzar
e/iov,

TTJS

t-mBv^Las pov d/iapra)Xo)p.e,
p,rj

oie\oyio~avro

/i?)

eyK.ara\iirT)s

TTOTC v^co-

rov
KOTTOS
11
"Trecrovi/rcu
ra>v

^eiXecoi/

avrwv KoXv-^ei avrovs.
7V S

eV

avroiis avfipaKcs irvpos eVt r^s

at /cara/SaXfiy avrovs.

cv
12
13
I3

TctXaiTreopiaty ov

/i7^

VTrocrraxriv
Qrjpeixrci els Kara(f)dopdv.
TTJV
Kpi<riv

I2

av8pa adiKOv
KOI

KCIKO.

eyj/coi/

ort iroirjo-fi
TJ^J/
8i<Tjv

Kvpios

TOV

TTTCO^OI;

rG)v irfvijrwv.

14

I4

7rXT/j/

St/catoi f^ofjLoXoyrjO OVTa.i ra) ovop.ari (rov, Kai K.a.ToiKT}(rov(riv evde is ev rto TrpocrcoTra) crov.

3 a5t/cias] ras aliq fort B ? aSt/fiav ^ c a 5 om KvpLf ^ aJ/^wadiKov 6 7ra7teeXoi>] V7ro(TA:eXt(rai] pr rou /)^(rai (TKai/SaXa om 5ta^aX/ua errore 7 ctTra] pr 5aj] Tra^iSa rubricatoris K (postea om) enrov 9 om fj.e i evKaTaXenrrjs a 10 /f07ros...oi Toyy sup ras et in mg A(?R)T om diaij/a.\fj(.a
-

TTOU

A

ART

|

A

RT

|

RT
T

|

NART

|

T

|

T

/>/i

T

|

AT
ei

|

A

KO.\V\!/TI

T
j

11 TTUpos]
TT;S 777?] c- a

c-a

7r?s lk*

e?rt

om K c a AT
-

Trvpt

J<

ART

|

/cat
|
|

Kara/3aXeiS auroi;s
KO.I

ev rtj 777
t\ c a
-

R om
15Z

ART

e?rt TT;S

ev
|

raXanr.
drj-

c praec coniung ov (+fj.r]
i<*

^

ov
|

p.rj]

om ^ c a
-

pr ^

avdpa] pr
7175

)

Ka.Tevdvvdr)<reTcu
dia<pdopav
I

e-rri

pev(rai

T

TTJS

a^p B ab m & inf NART

7\w(r<ra>5i7s

|

T
|

Kara^dopav]

KA a?

TWJ/

KCU

A*

27

R

TTTW^WJ (hab /^

Kc a T
|

(5ia(pdpa.v

A*)

RT
c a
t<

|

13
)

iroi^at]

A a? (s)

TOU Trev^Tos
e j/]
<rw

&*

^- a ART
403

(rwv irevijTwv
|

14

om

TT/JOO-WTTOU

Stich 28

BKAT

CC 2

CXL

I

*AAMQI

Aauet 5.
Kvpic, Trpos
irp6a")(fs

(re
TTJ

cK(Kpaa,

flffaKovvov

pov

tpwvfi rrjs dcrj&ftos p,ov
p.

(v TO) KfKpayevai
KaTvdvv6iJT<j>
rj

irpbs

<rc.

7rpo(Tfv^rj p.ov
xfipa>v

MS Ovpiafia evotmov
e&irfpivT).

(rov,

(7rap(ris
3

TWV

pov Qv&ia

^oO, Kvpif,

(pvXaKTjv TO) ord/iari /xov,
/
zou<

KOI 6vpav TTfpioxrjs irfp\ ra x*^*}
4
/zi7

fKK\iv7)S TTJV KapSiav p.ov fls \6yovs irovrjpias y

TOV irpo(pa(rirdai
(rvv
dvdpd>7rois

irpo<pd<rfis

fv

fpya^ofjLfvois dvop-iav,

p.f

5t /caioy

eV cXeci KOI
p.r)

(\eyfi
TTJV

/if,

eXatoi
ort ert
6

Se dfjiapTwXov
ai

XnravaTd)

K(pa\rjv

/uo

en

fj

TTpofffv^rj ^iov *V raty fvSoja aiS

KarcTTodrjcrav V^o/itva Trerpas ol Kparatot
czKOv<7OJ/rai

atra/

ra prjp.aTd ra otrra

p.ov,

ort Tj8vvr)dr}O av.

7

a)(7i Tra^oy y?}? dieppdyr)
diccTKOprricrdr)

Vi
ol

r^? y^y,
trapa TOV aSrjv.
p.ov,
{

fjp,S>v

8

on

Trpos

o"f,

Kvpte Kvptc,
p.rj

6<pQa\p.oi

eVi
9

trc

f}\iri(ra,

dvravf\rjy rrjv
f)S

^vx^ v
TTJV

JLOV

(pv\a6v
/eat

/Lie

OTTO irayidos

(rwecmrjO avTO
pyaop,fv<i>v

/iot,

OTTO (TKavSaXcoi

rtov

avoftiav.

7TfO-ovvTai ev d/i(/)t/3\7;o-rpa) avroC d/iaprcoXot-

Kara p.6vas dpi

eya) ^coy ov av

irap\6<a.

WART
o-is]

CXL
pr
77

1

e/ce/c/>aa

TT^OS (re

ART
(Gov
<rui

|

TIJS

<f>uvrjs

K
|

om
ts
|

/J.e

X

2

eirap-

R*
pr T-TJV K 5 TTtttSei/o-?;
iria.va.Tt>}

3 e0ov
c-a

fcx*
|

K

avo/xiav]

ART
|
|

-*)

4 Tro^ptas]
c a
|

5oia(ra;

(o-wSuaaw

A a (? R)T)]
5e
c a
t<*

-rrovrjpovs

tsR*
c
-

|

evdvaffw

X*

T om

ev eXeei
c a
-

R*
|

R om

ert 2

KART
)
-

eXey^
c a
fc<

T om
B*K

(hab

6 /cparatoi] /cpirai

^ ^ c a RT
-

a

)

|

|

om
X*
(-<r6i)

ra

K* (hab K

r)5vi>rj0T)ca.i>

7 Steppay?;] e/jpay?;

R

Kc a
-

)

!) (hab 10 a^aprwXot] pr BT 23
31
1

^^A

|

?7/-H ai/rwv
<re

|

ot

fc<

KAR

8 om Kvpie 2 B b ^ c a A a RT a vid b ^ c a ART 9 ovcaj/SaXou. A 1} trot B c a ART Stich 24 S ART om eyw ei/u R
t<*A
<

epay??

T
|

RT]
dieaKo

W

-

a>

|

[

404

fAAMOI

CXLII

I

PMA
avrbv
2
4>c77

ei

TW

2

/lov irpof

Kvpio* iKc Kipiov

j

(fxovfj

fiov irpos

f
8(7]o~tv /iou,

3

3
eK^ea>

(vavriov airrov TTJV

1T7V
i

6\fyar pov
fK\fiirtv fg

V<i>7riov

avrov

dircryy(\a>.

*eV rai

epov TO

irvfipd

pov,

KOI

<ri>

eyvajs re?

5

5

*caT6vdow
art
cri-K

fty
?jv

5 Tropfv6p.T)v ra S
6 r
air
e/xot/,
Krjr<av

Kpv^fav

/iot

irayida.

dn-<Xrro
<pvyr)

/cat
6

OL-K

foriv 6

TTJV ^V)(rjv
KOJ.

pov.
6t

irpos

o~e,

Kvpif,

KCKpa<L,
<avT(i>v.

(lira

2u

^ eXirts /iov,

p.fpis fiov ev yr)

irpoo-^fs Trpos TTJV
art

fterjo-iv

/zov,

TairU
p.

<a&Tv

crtoda-

piKra i
OTI
s

CK

T<OV

Kparaui)&r]o-av virep

ed~/ayf eic (pvXanrjs TTJV TOV ^OfW\o-/TJo-aa-0cu
ffif

T<

ovofiari crov,

Kvpir
/zot.

vvop.evouo~iv OiAcatoi

ea>s

ou ayraTro^a)?

PMB
Aaii 5,
eto-ajcovo-ov

ore ai/ror 6 vibs

T^? irpoo-(v\r)s pov,

TTJV ocTjo-iv

pav

fv TTJ dXrjdeia crov,

iraKovo-6v

JJLOV

fv

TTJ

StKatocrvv^ (rov

CXLI

2 ^WVT;

2] pr
A>t

*at

17

A
3

ecu rpoo-fo-xfy

A
R
T R
!

|

5 ort] /ecu rayida fwt N"AT axoXero 6 KCKpaa irpos Te effnv] TJV om 7 irpos] e:s ctxa] etTor /ieptj /zoi ]-*- t fc^T a 8 om Ki /x* K c- a ou sup ras inronevovoi K a ras oorrairooaweij Stich 19 20 (fort 17 T CXLII 1 o vio* *raTaoiWAcet] o vtos /caTe5tw|ev fdiuKev o **rrov o i-aw airou KareSuaKer ciraKowrov] turtiKOvaov
!

R

Ei pcor erano* ]

]

TOK Qv

AT
<re

rot

fvuiciov

N c a ART

^eo? /zou
{

R WART
J

4

e/cXiTeiJ

K

aira77eXw]
j

A

!

NART
A

*<f>o8pa

A

i

R

RT

AR
j

|

!

-<np)

BNR

R

A

T

j

ART

Apfw

CXLII 2

*AAMOI

ort ov

8iKatd>Srjo-fTat.

eVcoTTtoV

o-ov

rrds

coi/.

^erctTTf Lvcao cv (LS TTJV yf\v TTJV
<ddio~fv

^"COT^J/

ULOV

/xe

eV o~KOTfivols cos vcKpovs atcoi/oy
fir
ep.
T]

"*/cat

7)KT)Oiao~v

TO irvfvp.d MOV,

Kapo ia
l

P.OV.

KO.I

fJif\TTJO~a CV TTO.O

Toli CpJOlf (TOV,
o~ov

(v rroiT}p.ao~iv
6
-

rwv ^etpwv

fyfXfTtw.
o~f,

8i7re raa a ras ^flpds p.ov npos
T]

6
5idi/ aX/xa.
7

p.ov cos yij

avvdpos

o~oi.

p.rj

ov, Kvpie, TO TTVVp.d /1OV a.7roo-Tpc\lsT)S TO TrpocrcoTroi/ o-ou OTT
Kcti
6p,oioi>dTjo~o/j.ai

f/zot;,
\d<Koi>.

roty KaTaftaivovo~iv fls

8

aKOV(rroi/ iroirjo-ov fioi TO
ort cVi (rot rj\irio~a"yvd>pto-6v

nptol TO

\f6s

(rov,

8

pot,

Kvpte, 6S6i/ ev

fj

Tropeucro/zai,
JJLOV.

ort Trpbs o~e rjpa TTJV
9 ef\oi>
fj.f
<

^/"v^ijv

TCOJ/

%6pa>v

^iov,

Kvpif,

9

on
I0

7r/>6?

o-e

<aT(pvyov.

8iSa^oi/

^e roO

iroielv

TO ^e Xr/^a

(rov,

ort $for /xou ft

o-u-

10

fva
"KOI

ro irvcvpd o~ov TO a-yiov o&Tjyrjo-fi fie ev Trj fvdeia. TOV ovofjLdTos aov, Kvpie, (TJO-CIS p.e fVTij diKmoo-vvrj
fv rep fAe et o-ov fgoXfOpcvo-fts TOVS fx^povs KOI diroXels Trdvras TOVS 6\ifiovTas TT]V

crou,

n

JJLOV,

on

dovXos (TOV

flp.i

f

yto.

HART

SovXov W) 3 ] pr ort B ab m &)^ART r^ 777?] om Tyv ART KR VKOTivois AT j/e/cpots A* (j/expovj A a? 4 cuo/S. R* e?r e^ue] c/ 5 ^770-077 R om xat K c a T 7ra(rty ART e/xot R 6 Trpos (re ras c a Xipas /iou K ART om 5ia\paXfjia T 7 /*ou bis scr T e^eXetirej/ c a c a AT 8 aKov(TTov] + ^* (om ^ Tropewwfjiat. T TT/)OS (re] + /oe K c a 9 om ort T Karetpvya N c a RT 10 0cos pov et crv ei o 0s pov c a K RT om A ayiov] ayadov ^.aRT Tr} evOaa] yrj ev0CLa ART 11 ei/eKe? RT T ev TIJ Sutaiwr. crov c seqq coniung RT e^7?j T
(roi;
er(nreii>u<rev

2 TWV Sov\uv

^*
I

exOpO*
|

ri)v ^VX-TJV

pov

<

|

)

|

-

|

|

-

|

i

|

-

-

fj.oi

)

|

|

-

-

t<

|

<ri;]

-

|

|

|

^-770-77$

|

12

eoXe0pev<rr)S

T

<rov

et/u

c a
fc<

AT

|

awoXeis sup ras
<ros

R

|

a

|

5oi;Xos

aov

Soi>Xos

et/u

R

et/u

Stich 31

B

29

KT

30

A

eyw] eyu dovXos
31

R

406

*AAMOI

CXLIIIII
B

PMF
T
Aaveid, irpis rov ToXidS.
TCLS

EvXoyrjTOS Kvpios 6 0f6s pov, 6 dio do~Ka>v

xclpds pov

(Is

TOVS $aKTV\OVS

fJLOV

(IS

7TO\ffJiOV

O.VTl\7] p-TTTQip

fJLOV

KO.I

plXTTrjS /1OV,

vir cp acTTr urrrfs

/JLOV

Kal

eV

atmS

77X71-10-0,

6 virordo O wv TOV \aov fiov VTT
3
3

e /xe.

Ktyne, ri eVrtr avdpwiros art eyvaxrdrjs avrco,
^
ftoff

dvdpo)7rov
fJ-araLorrfTi

on ^oytrj
w/zotd)^?;,

avrov;

4

4
av6po>7ros

at ijfj.epai
5

avrov axrei (TKia Trapdyovcriv.
ovpavovs (rov KOI

5

Kvpi,

<\lvov

a-^ai raiv opecov KOI nairvKr
6
6

a(TTpa\lfov

pairrjv (rKopntels avrovs, egcnrotrTeiXov ra fte\rj (rov Kal (rvvrapd^eis avrovs.
<a\

dvr

7

7

fcnr6o-Ti\ov
p.c

rrjv

^etpa trov e^ v^ovs,
p.e e

Kal pvo-al

vSarcoj/

TroXXcoi/,

via>v

d\\OTpion>,

8

8
a>j/

ro ord/za fXdXrja-ev /iaratdrj;ra,

9

10

77 Sf^ta avTwv Sfgia ddiKias. ^60$ , (po rjv Kaivrjv q(rop.ai o~oi, ev \lsa\TT) p i(0 Se/ca^opSw yjsa\w aoi, I0 rt5 St5oj/n TT^I/ rots J3ao~i\fvo-iv, o-<orrjpiav

Kal

96

T(O
11

\vrpov p,fv(p Aavfld TOV dovXov avrov.
"

(K

popfpaias irovTjpds

pvcrai

p.c,

Kal

e ^eXov

p,e

CK

aXXorpiW,
lav

TO
f)

0-TO/jt.a

eXdXrjo-ev /zaratdrj/ra,

Kal

Se^ta avT&v
Trpos TOV
i

eia dStKiay

CXLIII

1

om
-

To\iad

om

A

FoXta^
|

T

o

^* (hab ^ c a)
fc<c.a

fjiov

6
|

B^ C -^RT]
(gic)

croy

K*

CLVTOV

A
ruv
(
<

7^0-^775] ey^pia-erjs * (mcu

X.

A T

aurw] auroj/
|

5 Ke

6 aaTpa-mjv] + (rov 8 fJ.araiOTr)Ta$

A a? T
|

R* Tedit om
j

2 o i;7rora(T(TwH 3 rt] -m

WART

AT

I

4
(row

R

wiioia>07?]

ou.oLwd-nTi.
of)f(i}v]
|

R*

I

T

(TtXeuo-ij/j

+ auTo^ R

om

comung
cfeAov

ART
N c a)
I

VKopTrieis] ets 9 acrwAcat rov SovXoi ai;rou

T

sup ras
10

Ba

vid b
>

R
j

Trjv
e/c

<ro}TT)piai>]

om r^ A
/*e

avvTapa&s
J

R4 T

|8a-

po/n<f>aias

11 e^eXoi/
jmaTaiOTrjTas

ytte

jj,ai

T

/cai ^ycrat /*e

R om
j

irov-qpa.^ c

praeced

eeXou

K* (hab

407

CXLIII 12
I2

AAMOI
as Vfocpvra rj^pvp-p-eva eV rr) veorrjTi avroii/, dvyarepes avrnv KeKaXXcoTrto-^fVai, TrepiKfKoo-pj/ieVat

ou/

01 viol

at

13

TOVTOV els TOVTOTa ra/ma auran/ 7T\jjpr], egepevy6p.eva ra 7Tpd/3ara avrwv TroXvroKa, ir\r]BvvovTa ev rat? c^
e<

14

ot /So ey

avTa>v

Travels

OUK ecrnv KaTarrrcofia (ppaypov ov8e ouSe Kpavyr] ev rats eVavXeoni/ avr<av.
lS

e/xaKapt(rai
p.a<dpios

TOI>

Xaov

a)

ravra forty,
1

6 \abs ov Kupios 6 ^eoy avroi).

PMA
A!W<ris

ToO Aowet 5.
i

/,

tre,

6 ^edy /AOU 6 /Sao tXeus /iou,

KOI

t

Xoy7)(r&)
al<avos

TO ovop,d crov

els

rov

alu>va

KCII

eis

rov

aia>va

rov
2
>

<a6

eKdarr/v rjp-fpav evXoyrjcrw

o*f,

2

Kai alvtaw TO bvop.a crov.
3

p.eyas 6 Kvpios KOL alverbs o~(p68pa,
KCU rrjs
fjLfya\(oo"uvr]s

3

avTOV OVK eo-nv irfpas. KOL yeved eTraivca-et rd epya O-QV, /cat rrjv dvvap.iv *yevea
s

o~ov 4

Kat TTJV [jLeyaXoTrpeTreiav TTJS SO^T/S TTJS
O~OV(TlV t

dyia>o-WT)s

(rov \a\rj- 5

nal rd
6

0avp.d<rid

trov

StT/y^o-oi/raf
crov epovcrLv,
6

Kat rr/v Sdva/jLiv

raw (pofSepwv

NART
.

AT ijSpvfj.fji.ev a] r;5/)uot utot] om ot ^R + airrwc N 12 djv sup ras A c a b ws o/ctotWyua] o^otw/iart R ^eva B R (nisi fort idpvfj-eva) lopv^eva fcs T 1 13 rayLcta AT ir\ripr)S Rvid eepevofj.eva A TOUTOU] + rou K* (om K ) TT\U14 eTrauXeo-ti ] TrXartat? K 1 ) efoSots] StcoSots R ro/ca t\*
a
c
-

a

|

{

-

*

|

|

|

|

|

# ) ou] ffov ^* (ou avrov] + ecriv S* (om ) 15 fna.Ka.piad CXLIV 1 atveo-ews t<AT rw Aa5 stich 35 BK 36 ^c.a\ 38 T om /*ou i A* (hab a?m 8) T jSa^Xei; K* (o ^i K* (o 6eos ^ c a ) c a /cat atwi/a s rov atwi/a rou 2 77/Aepa ] + eis TOP ) /3ao-tXeus K
c
-

(iroXuT.

|

a

c a
-

t<

#>*

_
|

(-<rav

|

|

AR
|

|

ART

A

|

-

A

<rov

|

|

atwj/os

KART
| j

3 o Kvpios]
(-0-77

om

o

2]-fai<*

eTaiveaei

T)] awecret

ras

B aJ

a7ra77eXoyo-ti
$,

] aj/a77eXou<rt

K c a ART A* (atTrevecret A a?) 5 om /cat A* vid
|

(j.(ya\o<rvvr)s
|

T

4

-ye^ed

dvvaiuv] ca
rt<

^

RT

Swapi sup
|

^.eyaXo-

AT

|

So^s] +

croy

A

|

TTJS

a^two-^^s

(aytoa-.

AT)]

s,

s

sup ras

Aa

408

*AAMOI
<al

CXLIV
avrr]v,

1

8

rrjv fj.eyaXcoo vvrjv

crov,

o~iT)yrjcrofj.ai

Kal TTJV dvvao-relav crov \a\Tjo-ovo~iv.

rov rr\r]6ovs rys xp^o-rorrfros
l

~<>v

cgfpfvgovrai,

rfj

diKaLoo~vvfl
l

(TOV

dya\\ido~ovrai.

eXerjfjLow
<al

6 Kvpios,

fj.aKp66vp.os
9
9

iroXveXfos-

xpr)o~ros
KO.I

01 oiKTipfj,oi

Kvpios rots VTro/j.evovo iv, avTov 7r\ TrdvTtt
o~oi,

TO.

epya avrov.
TO.

10

10

6ofj.o\oyr)o-do-0(i>o-dv

Kvpie, iravra

epya

o~ov,

K.OL

ol oo~ioi o~ov

11

II

5d^ai/ TTJS (3ao~i\fias o~ov

Kal TTJV Svvao~Tiav o~ov \a\rjo~ovo-iv,
12
TZ

TOV yv(0p{o~ai roiy viols

ra>v

dvOpattrcov rrjv dvvaoTeiav o~ov

KOI Tr)v dogav TTJS fJ.eyaXo7rpireias Tys ^aa-tXeias o~ov.
13
I3
f)

/3ao-i\ia o-ov /3ao-tXe/a TTOVTWV rwv alwvcw,
KCU
r)

14

I4

7rto-ros

SecrTrorta crov eV irdo-rj ytvea Kvptos Iv rots Xoyois avrov,

K.CU

yevea.

Kal OO-LOS fv irdo-t rotsepyois avrov-

V7rocmjpi^i Kvpios irdvras rovs KaraTTtTTTOvTas, KOL dvopSol irdvras rovs KaTtppayfievovs.
15
15

ot

o(j)daX/j,ol

Trdvrwv

els

o~e

e\7riovo~w,

Kal o~v St Scoy rrjv
l(
*
>

rpo<f)r]v

avrwv

ev

evKCUpia*

avoiyeis
l7

o~v

ras ^elpds

o~ov, Kal

fj.7rnr\as irav

17

dtK.aios

Kvpios ev

Trdo-ais rals

68ols avroC, KOI oo-toy ev

rols epyois avrov.
18
l8

eyyvs Kvpios
7rdo~i

trao-iv rots

7riKa\ovfj.evois avrov,

rols

7riKa\ovfjLfvois
<rov

avrov ev dXrjQeiaCLVTI]I>

6
/cat

/cat

T-rjv

/j.eya\w(rvi>7)v

TTf]v fj.ey.

crov dirjyrjffovrai

fj>eya\o(rwr]v

T

K ca)

di-rjyrjaofjiai
j

non
j

inst

B b om K*
sup ras

(hab

WART

T-rjv

fj-ey.

crov SniyrjcruvTCU

Aa

|

ffov XaXrjcrovaiv Xtao-oi Tat]

K c a RT
-

dL-rjytjaofJ.ai a.vTf]v]
Svva<rriav
{

R* A
|

8njyi)ffOVT<U

RT om
r-r\v

|

/cat r-rjv

7

5iKaio(rvi>r)i

R
9

|

vowiv]
0-a.v bs

+ O.VTOV A
11

v\f/udr)<rovTai

sup ras
c
-

<Tvviraai.v

Aa ^ a RT
(-Xetas

8
ot/crtp/zot
|

oi/cretp/io;*

#A
10

Bb T

/3a<7tXtas

B*K

(-TLO.V

13

o-ow
1

B^^ dea-n-oreia B 14 RT Karepay/uLevovs T 15 c a RT ei TrtTrXas R T7/y xecpa i^ A a oo-tots tt* (oaios X Trao-tf]
ab
)
| |

^T)] dwa/j-tv i] + Kupte R

A
|

B ab AT)

dwaa-nav

XT
c a
-

e%ofj.o\oyei.aO

12 dwaffrctav

|

/j.eya\OTrpe7ria.5

bsAT
|

/SacrtXtas

B*

/3ao-iXeta

2]

/3aXeta

B*K*

(-Xetas
|>i

B ab )

(^atriXeta

rots Xoyots] pr TTCHTIV ^ Sidovs 16 a^ot^ets

R

-

j

efj,iri/ui.Tr\a.s
7ra<rt
i<

T

?

j

)

18
auroj

|

(J.evois

O.VTOV

(2)

K*A*

(hab

Trao-t?/

rots

CTTI/C.

om Traat rots eTrt/caXou^ c 3 A a ) Traat] Tracrtj/ RT|
j

ra? %etpas] 17 avrou l] au sup ras
|

RT A

superscr]

j

Tracrt] TTCHTIV

409

CXLIV 19
B
J9

AAMOI
TroLT)(Ti,
19

0\r)p.a ro)v (po^ovjJ.VOiv avTov
Kal TTJS
8fr)<rQ>s

avT&v

c7ra<ovo~Tai

Kal traxrei avrovs.

20

Kvpios Trdvras TOVS dyairutvras TOVS apapTtoXovs et-oXtdpeixrci. 21 aiv((Tiv Kupi ou XaX^trei TO aro/ia /xou,
(iXacr<rei

OVTOV,

KOI

irdvras 20

21

xal tvXoyftTO) Tracra
(Is

<rap

TOV

alu>va

/cat

fls

TOV

alu>va

TO ovop.a TO ayiov OVTOV roO alwvos.

PME
AXX>;Xout<

Ayyaiov K

/iov,
2

TOJ/
^a>^

Kvpiov
fiov,

i

ati

eVa) Kvpiov eV
TO)

2

^aXai
j)

^W

/zov ecos VTrap^co.

TreTrot^are

fV

ap^ovTas

KOI

(p

viovs

dvdpwTrwv,

ols 3

4

cf\fv<TTai

TO irvcvpa ai/Tov
ts

4

KOI eViorpe ^ei
ev
ftiflvrj

rr/v

y^

O.VTOV
oi

Ty rjp,pa dnoXovvTat irdvTes ov 6 6(os lafcco/3 ftorjQos,

StaXo-ytcr^iol avTa)v.
5

ls

atro{) eVl Kvpioi/ rov ^eoi/ CLVTOV

TOV ovpavov xal r^v y^v,
r7i
^aXa(r{raj/ xal iravra TO. ev avTols
fls

6

TOV (pv\do-o-ovra dXrjdfiav
7

TOV alo)va,
7

TTOIOVVTO. KplfJia Tols d5lKOVfJiVOlSy

didovTa Tpofprjv Tols rreivcoaiv. Kvpios Xvet 7r(7rfor)p.vovs
s

Kvpios dvopdol
Kvpios
o~o<pol
Tv<fr

~K.vpi.os

dyatrq
a eiffaKovffeTai
|

ART

19 iroLrjffr} T 20 fo\dpevei &

1 TW aiuvos R* 21 XctXTjcm] et rescr \a\rja-rj T 1 1 Ayyeou Stich 42 B 36 K 46 45 R (rou at. R ) 3 om 2 ft???] pr 7-77 R Za.KKa.piov (vel potius Za/cx-) R c a 4 auTou 2] aura? ^* (airrou S c a ) /cot N T e0] ?rt K c a RT TT K* (ov K c a) ^609] + avrov ^ c a RT _ 6 TOV 5 ov] avruv] avTov T 8 /cs aXtjdiav ts airois] auri; T ironjffavTd] TOV TroiTjaavTos R

\

eTra/cowo-erat] eiraKovvei bs*

c
ei<raKOv<ra
fc<

-

RT

AT
|

A

CXLV
-

AT

|

-

-

|

A

-

[

-

<rov

|

|

o~o<pot

Ti/0Xous

/cs

avopdoi Ka.Teppay/j.vov$ (/carepay^. T)

Nc a T
-

410

*AAMOI
9

CXLVI 10

vpios <pvo o~L TOVS
op(f)avbv KOI

m

xnP av
els

Koi odbv d/xaprtuXcoi/ dfpaviel.
10
(3a<Ti\evo

t

Kvpios
/cat

TOV

ala>va,

6 dfds o~ov,

is

yevedv

yevfdv.

PMF
A\\T)\ovid
1

Ayyaiov

/cat

Alvf~iT
rc5

TOV Kvpiov, OTi dyaQbv
6f<n

r}fjiQ)v

Tj8vvS
<vpios

2

2

oiK.odoiJ.6)v

lepoixraX^/z 6
dia<r7ropas

Koi ras
3 36

TOV
TTjV

Ido/J-fVOS

TOVS (TVVTfTplp.p,fVOVS

KO.p8lCU/,

KOI dfo-pevav ra o-wrpt/x/xara
4
4

6 dpi0p,wv 7r\r)0T) ao-Tpwv, KOI
7TO.O-IV

aVTols

OVO/JUlTa.

5

s

/ie -yas

6 Kvpios
f)

fjp.oiv,

KOI pcydXr)
6
dvaXa/j,j3dv(i>v

ta-^vy avroO,
<i)s

Kai r^s (rvveo
6

O.VTOV

ov<

eo~riv

Trpaels 6 Kvpios,
e

Tdirfivtov
7
7

dp.apTQ)\ovs ecos rff
ev
fjfjiwv

edpa.T
rc5

T& ^aXare rw

<vpi(o

^ea)

tv
vf<p\ais,

3

S

7rept/3aXXoi/ri TOV

ovpavov ev
VfTOV t

T&) CTOlfJid^OVTl TTJ yrj
roi
az>areXXoiTi

eV opeo~i

KOI x\6r)v
9 9 /cat

Trj

SovXeta

rail/

d

SiSovri Tot? KTTJVO~I Tpo(pr)v OVTCOV
KO.I

TOLS VOO~O~6ls TO)V KOpaKCOV Tots
Tfl

10

10

OVK fV

ovftf ev Tois

bwaOTflg, TOV 17T7TOV ^fXj/V Kvijfjiais TOV dvdpbs ev
10 atcom] seq ras i lit in yeveav] ev yevea K. yevea
j
|

9

a<f>avi(rei

A
K.
i?

T CXLVI
|

ets
|

1 A77eou AT ZaKxapcov R rov jcv.] om TOV K -flo? BN a AT] -^os aT K ap5ta K a RT K* R otv.] pr RT 2 om 3 cirurwa&i T 5 avT. i] ou sup ras A 6 r?ys 777?] om TTJS T 8 om xXoT/i TT; 5of\. TWV ai/^p. A SoiAta NT N a RT 5t5.] pr rw R KTrjvea-iv 9 om /cat R veocrffois N a ART 10 TT; dwaffTcta (-TLOL NT)] om TT; R* 6e\.] seq ras in A SeXtja-rj T R* VKevecriv R a eu5.] R*
c
j

yeveav

A R

o 6.
(

inc stich in Stich 23 BNT 22
<r.

AR

R NART
|

/cat

fc^

c

-

c

-

|

T-TJ
/c.

1

i

c

-

|

|

|

c

-

|

|

i lit

|

Kvrjfji..]

<TKT>)VCUS

|

evSoK-rjffei.

411

CXLVI
B

II

^AAMOI
Kvpios ev TOLS
V
7TCIO~IV
<poj3ovfj.cvois

"evfioKet

GVTOV
\(OS OVTOV.

KO.I

Tolf f\7rioVO~lV CTTl TO

PMZ
A\\t)\ovi.a

Ayyaiov Kal

ETraiWi,
OLVfl
2

le pov(ra\ri p.,

TOV Kvptov,
2flO>V

TOV 6fOV

0-OV,

ori fVLO XVO fV rOVJ [J.OX\OVS

T(H)V

TTvXobl/

CTOV,

2

(13)

ev\6yTja fv TOVS viovs crov ev o~oL
36

Tiflds TO. opid crov tlprjvrjv,

3

(14)

KOI
46

OTfap rrvpov

fj,7mr\a)v (re
TTf

a.7roo~T\\(t)v TO
etas

\6yiov avTOv

yfj,

4

(15)

Ta^ovs Spap-flTai 6 \6-yos auroC*
cocrei

5 rou

didovTos xiova

epiov,

5

(16)

6/it^X^I/ UHTfl (TTTodoV
6

TTaO CTOVTOS
6
(17)

ftaX\ovTOs Kpvo~Ta\\ov avTOv wcrfi v^-co/ious, Kara Trp6(T(i)irov -^v^ovy avrov TLS VTrocrrrjcrfTai; 7 a.7TO(rT(\fl TOV \6yov avTov KOI Trj^et aura"

7

(18)

TO 7rvVfj.a avrov, KOI pvr/o~frai vara. 8 laKco/3, a7rayyeXXtov TOV \6yov avrov
irvfi/O ci
r&>

8

(19)

8iKaia)p.aTa KOI xpt/xara avrov raj
9 ovc

lo"paj}X.

fTToirjaev ovrtoy Trai^rt edvei,

9

(20)

Kat

ra Kpi/xara avrov OVK f8f)\a)(rv avTols.

PMH
d
roi/
t<

A77atou

/cat

<vpiov

TWV

ovpaj/ai/,

atveire avrov cv rots v\^ioToty.
ati/eire

avrdV,

Trdi/rfff

01

ayytXoi avrov
??u5.)

MART
|

R om
t^c.a

11 evSoKet] evdoKijaev (vel
Tracni/

R*
|

K c a RT
-

CXLVII

1

Ayyeov

AT
K

|

rovs eX7ri^oj/ras
|

R
|

ev bis]
atvets
c-a

e?ri

R
B
(s

rovs
|

Za/c X apiou
litt

R
|

Stich 25

20

A
)
|

23

R
|

24

T

^*

ras

^

?

2twv

B bA
(rot
|

3 eipyvrjv] seq ras 2 vel 3

in o

A

eviri/ATrXuv
ts
)
|

R

efj.tr Lfj.ir\d)v

T

ere]

4

aTrocrreXXcDi
c- a

]
)

om
c-a
i<

K* (hab
5
roi;

ra^fs K* (ewj raxoi/s
fc^

ro Xc^o^] TOV \oyov T wj xtova] + aurou StSo^ros] om TOV T

c a
-

T

reset

7 ctTrotrreXei] t^aTrocrreXXet e^aTrocrreXet irvevcrei] irvev8 aTrayyeXXuv] a.Trayye\wv &* (-crei Q-O.L ) Trvevcnj pr o a TOV \oyov] TO \oyiov /cat /cpt/aara ai roi rw I^X sup ras et in t^ c a Stich CXLVIII 1 Ayyeov rag 18^ rav KV ts* (roy /c* K 1 ) 2 ot 0776X01] om 01 fc$
|

A

|

ofux^Tl
1

fc\*

(-xXT;?/

)

6 i/r%ous rescr

A

|

1
|

vTroo-TTjcrerat]

u

R

T

Kc a
-

T

A

-

RT

A

|

R

BKART

|

AT

R

1

|

412

AAMOI
atVftre avrov,
3
3 alvflrc
ira<rai

CXLIX

I

al

Swdptts avrov.

B

aurdV, fj\ios

/cat

o~f\r)vtj
TO.

alvflrf avTov,
4
4 a/eTre

iravra

avrov, oi ovpavol

oVrpa KOI TO raw ovpava>v,
TQ>V

<po>y.

not TO vo~(op TO
5
s

VTTpdvo>

ovpovvv.

alvftraTOHrav TO ovofta Kvpi ov
OTI avrbs flirev
K.OL
ty{vr}6j]<rav
,

avros eVere/Xaro KOI
6
6

cKTio~6r)<rav.

eo~Tr)o~ev
<ai

OVTO. fls TOV alotva

els

TOV al&va TOV
/cat

Trpdo-ray/xa e^ero,
7

ov

TOV KVptOV

K TTJS
7ra<rai

y^

a/Su

pvo~Ta\\os, irvevp.0.
TO.
9
9

7TOIOVVTO.

TOJ>

\6yOV dVTOV

ra

oprj

KOL TrdvTes fiowoi,

v\a
10
I0

Kctpirofpopa KOL irao~at

<e

pof

ra

Brjpla KOI TTOVTO.
\

ra
\

KTTJVTJ,
i

K.O.L

7TTiva Trrfpwra*
rrdvTfs Xaot,

TTJS

yrjs KOI

KOI irdvTes KpiTal yrjs
12
12

veavicrKOL

KO.I

Trapdcvoi,

13

13

alvo~dTa>o~av

TO ovopa Kvpt ou, TO ovofj.a avTov p.6vov, CLVTOV STTI yrjs ndi ovpavov
<*pas

14

I4

/cat

v^wo-ei
Tots vtots

XaoG

O.VTOV,
avr<u.

lo~pa^X, Xaai cyyi^ovTi

PM0
Ao~are
17

TW

Kvpia) acr/xa
KK\ijo~ia
6o~ia>v.

aivea is O.VTOV ev

9

R

vid

Tracrt

ias
p/j.6

A

1 10 ^17^10 /cat iravra ra KTrjvrj rescr a 11 prey /cptrat sup ras 12 /cat] /cat^ai 14 v^wff-rj T rots ftotj] pr V/J.VQS 7rpe<r/3i;Tcu] Tr/oecr/Syrepot ^T ab(m s>KART Xaw eyyi^ovTi] w e sup (-(rtj/ ART) rots otrtots afrou B a Stich 31 28 R 30 T CXLIX 1 om aXX^Xoina necnon rubricator in !^ ao-arw aXX^Xowa] + Ayyatov /cat Za/cxa/stou

/3ou oi]

pr

oi

K

c a
-

ART

epTrenva ft*

A

A

|

KART

|

|

B^A
|

|

R

|

R

4*3

CXLIX 2
B
2
ev(ppavdr)T<i)

AAMOI
itrpai^X eVt
2a>v
ra>

Trot^o avrt avrdv,
ra>

dyaXXtdo^too-av eVt 3 atveo"dr<oo av TO OVO/JLO. avrov ev ^opai,
icat

vfot

j3ao~tXet

avraiv

ev 4 ori

rv/i7rdva>

icat

\^aXr?;pta>

^aXaraxrav

aur<u.

fvdoKfl Kvpios ev XaaJ avrov,
cai

v\^a)o~ei

irpqels ev

(r<oTr)pia.

5

Kavxr]

<ro

vrai 00-101 cV 5o/7,

xat ayaXXtao-oi/rat eVi ran/ Kotrwi/ avrwv.
6

ai

v^uHTfis rov Bfov ev \dpvyyi avrwv,
/cat

pop.(j)aiai

StoTo/iot eV rats
/jtyfTM

%p(rlv avrav,

fV rots edveo-iv,

vs fv Tois Xaotr,
8

roi)

drj(rai
/cat

TOVS

/3a<rtXfIs

avra>v

cv Tre Sai?
<ridrjpais t

roi/y

vdoovs avr&v

ev ^etpoTrf Saty

9

Tov

Trot^crai

V

auroty

Kpi/j-a

evypanTOV
6(riois

eorii

TTCKTI rols

avrov.

PN

Ati/etre

rov

^foi/

eV roty dyt ots avrov,
o"vvd/j.<as

alvelrf avrbv ev oTtpceo/j-art
2

avrov

atveTre avrbv eirl rats ftvvcurrficus avrov,

alvelr
3 ati/tre

avrbv Kara ro ir\rjdos
^a>

TTJS pya\(i)o~iivrjs

avTov.

avrov eV

o-dX7riyyoy,
a\TTjpi(f KOI

aivetrf OVTOV ev
4

\l/

atvtrt aurov ev Tvpndvco Kal atVftre avrbv ev ^op8als /cat opydvw ^alvelre avrov ev Kv/Lt/3dXots tvrjxois,
atvetre avrov e v KV/x/3dXoty dXaXay/iov.
6
ira.fr

a

TTVOT)

atveo drco rov Kiipiov.

dXX^Xovtd.

ART

2 wot] pr ot K Ztwv Kc T 4 Xaw] pr jSatrtXeta a 5 ayaXXiaffovrai] aya.\\ia.ffQw(Ta.v R* (-crovrai 6 at v\f/a)ffis TOV 6fov] ) c a vi/ wo-eis ^u ^* u^. rou 6v X Xapiryyt] pr rw biART pr at R ab 7 om ev i T 9 om ev K* (hab c a ) eo-rtv avr?? K* eyypairToy B c a c a iraaiv Stich 18 (airr?; eo-Ttv K aurou] avrwv K* (-rou ^ ) ) BS 1 2 5wao-Ttat $ 4 opyavois 7 fjieyaXowrjs T 5 cuT^xotots S* (-xots S c a ) a\a\ay/j.(i) 6 a\X?7\oi;ta] post a 2 ras ? Stich aliq B aXX. ps seq fort inscr K om
-

|

Bb
-

A
j

|

A
|

a

ra>

R

|

pofj.<f>atai]

-

t<

-

AT

R

|

SART
|

|

-

|

CL

-

SAT T

|

A

ART
414

n BKART
pv

Subscr

/3t/3Xo$

^oX/xwv

/av

B

/3t/3Xos ^aX/ttcJ

Ao5

T

*AAMOI
LIJ

[CLl] 7

Ouroj 6

\f/a\fj.bs

TOV

dpi9fj.ov,

ISioypaQos ei s ore FoXtaS.

Aai>ei5

/
7/."7

fV rots ddfXfpols ftov, cv raj
OIKO>

KOI

ve<t>Tepos

rov rrarpos

/zozr

erroip-aivov TO. 7rpd/3ara roO
a
~

irarpos pov.

al

Xf
ol

l

P* s

f

JLOV

>7rotT f
?0"

ai/

opyavov,

8aKTV\oi pov

rjpp,o<rav

3 /cat

rt y

avayyc\f I

TO>

KVpta) /iou

;

avros Kvpios, avros i(ra<ovi. 4 avros eanccrTi\ev TOV ayye\ov TOW irpofta.T(ov TOV TraTpos *cat ^pfi /if ft
(cat
s

/zov,

f%pto~ev p.f cv

rw

eXai a) T^S ^pttrctos avroi).

oi

aSeX^oi
<al

/iov KaXoi KOI /zeyaXoi,

ov<

v8oKr)o~fv

ev carols Kuptoy.
aXXo^)uX&>,

6

er)\6ov
7e
/

els

o~vvdvTr)o-iv TQJ

Kat firiKaTrjpdaaTO /ze eV roir ei8c!)Xots OVTOV
yo)

Se o~ira.o-dp.cvos TTJV Trap

aurov

fj.d%aipa.v
vitov

dirKe(pd\io a OVTOV, KOI

rjpa ovcidos c

Io*pa?;X.

ToXtaS]

R

TW etj AaweiS] TOV A. ) rov ToXtaS 2 ot 5a/cr.] pr /cat a a 3 aj/ayyeXXei ^ curaifovei] pr TTO.VTWV & /iou] ou sup ras s] KraKov<TTai //.ou 4 om ev TTJS x/ Pr eXatw] cXeet 1 T7? J XP iffV ( s i) A46 e eXatw T* (om 5 a5eX0oi] pr 5e ) 1 1 aTrav6 ffvvavT-rjffi A* (-CTLV rivdoKyvev T ) Kv/nos] pr o ART^
[CLI] 1
4

roi

7T/>os

5iwra7pa0os R* ToXta^ AT

(18107/3.

R

a

|

RT

|

ART

7ry>os

R

A

|

R

R

|

|

KAR

)l<rea

|

"

ra>

T

A

1

R pa.ffa.To T
rqcriv
|

j

A

|

vld eirrjKa.TTjpao aTo A* 7 aurou] CKCIVOV

A
ts

(eiri.KaT rjp.

A

?
)

7riKarapacraro

R

eTre/canj-

Slich 16
^aX/*oi
pj

Subscr ^aX/xot Aoa

(sic)

p^a

14 17 Kat iSioypatpos of

BK

A

R A

415

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful