You are on page 1of 10

Plan pracy wychowawczo dydaktycznej z dziemi 5 letnimi na miesic listopad

Tematy do realizacji: 1. 2. 3. 4. Listopadowa pogoda szaruga jesienna. Elegantka Ela poznajemy prac krawcowej. Przyroda przygotowuje si do zimy. W wiecie magii i czarw.

Zadania wychowawczo dydaktyczne:


obserwowanie zmian zachodzcych w przyrodzie pn jesieni jesienna szaruga; nabywanie umiejtnoci okrelania zjawisk pogody: deszcz, wiatr, mga prowadzenie kalendarza pogody; udzia dzieci w przygotowaniach do przedstawienia Boonarodzeniowa szopka przydzia roli, nauka tekstu, omwienie stroju i rekwizytw; utrwalanie nawykw kulturalnego zachowania si w miejscach uytecznoci publicznej; zabawy z wizytwkami doskonalce globalne czytanie dziecka, czytanie napisw umieszczonych w rnych miejscach w sali; wykonywanie wicze artykulacyjnych i oddechowych zmierzajcych do utrwalenia prawidowej wymowy gosek: sz, rz, cz, d; doskonalenie umiejtnoci samodzielnego wizania butw;

Opracowaa: mgr Aldona Ptak mgr Agata Popiela

Wychowanie zdrowotne:
Rozumienie koniecznoci odpowiedniego ubierania si w zalenoci od pogody i temperatury; Przestrzeganie systematycznoci wietrzenia sal; Zabawa ruchowa z elem podskoku Szycie na maszynie Zestaw wicze gimnastycznych nr 1/XI wg W. Gniewkowski wyrabianie zrcznoci, skocznoci, zwinnoci; Zestaw wicze porannych nr 1/XI wg H. Trawiskiej Spacery wok przedszkola obserwowanie otoczenia, zachcanie dzieci do przebywania na wieym powietrzu.

Listopadowa pogoda szaruga jesienna


1. Wprowadzenie nazwy miesica LISTOPAD wyjanienie skd pochodzi nazwa; obserwacja spadajcych lici za oknem; utrwalenie znajomoci okrele czasu: wczoraj, dzi, jutro oraz pr roku i aktualnego miesica;

11. Wysuchanie wiersza J. Kerna Panie 2. Zabawa dydaktyczna, Kto si schowa za wietrze omwienie treci wiersza; zabawa parasolem? rozpoznawanie kolegi schowanego dydaktyczna Jesienne ubranie okrelanie, ktre za parasolem po gosie lub fragmencie ubioru; z dzieci modeli jest ubrane prawidowo na jesienny spacer, dobieranie odpowiedniej czci 3. Utrwalenie pojcia para poprzez czenie garderoby dla dziecka le ubranego i elementw zwizanych z jesienn aur: parasole, uzasadnienie swojego wyboru; kalosze, peleryny, rkawiczki; praca graficzna w ksice Pada deszcz s. 33; 12. Pokaz rnych sposobw zakadania szalika tak, aby zakrywa szyj; porwnywanie dugoci 4. Obserwacja i ogldanie kropli deszczu na i szerokoci szalikw; praca z ksik s. 30 szybach; na podstawie opowiadania B. Szaliki; Szurowskiej Przygoda kropelki rozmowa z dziemi na temat jesiennej pogody; omwienie 13. Wykonanie wiatraczka lub wachlarza z przygd deszczowej kropelki; papieru wg wzoru i omwionego sposobu wykonania, ozdabianie prac dowolna technik, 5. Zabawa badawcza wg S. Elbanowskiej Skd zabawy wykonanymi przedmiotami na placu si bierze deszcz? obserwacja i wyjanienie zabaw. dowiadczenia przez dzieci, zachowanie bezpiecznej odlegoci niebezpieczestwo 14. Zainspirowanie dzieci wierszem J. Tuwima oparzenia gorca wod, rozumienie znaczenia Dwa wiatry do dziaalnoci plastycznej; wody w przyrodzie; zwrcenie uwagi na rn si wiatru (lekki wietrzyk, silny wiatr); malowanie technik 6. Zabawa z elementami dramy Spacer z mokre na mokrym farbami akwarelowymi; parasolem z wykorzystaniem rekwizytu; odzwierciedlenie treci wiersza; rozwijanie wyobrani i inwencji twrczej dziecka. 7. Praca z ksika uzupenianie brakujcych fragmentw na obrazkach historyjki Chronimy 15. Zabawy rytmiczne przy muzyce umiejtne si przed deszczem s. 35; porwnywanie chodzenie w podanym rytmie np. szybko, wielkoci k w nalepkach. szybko, wolno; zabawa ortofoniczna Deszczowa orkiestra (trjkty, dzwonki) naladowanie 8. Zapoznanie na podstawie ilustracji ze odgosw deszczu, rozwijanie suchu sposobami wykorzystania siy wiatru: muzycznego; wprowadzenie piosenki Wietrzyk elektrownie wiatrowe, wachlarze, aglwki, psotnik nauka I zwrotki. szybowce oraz z ich niszczycielsk moc; 16. Aktywne suchanie muzyki powanej 9. Wyjanienie pojcia szaruga jesienna (Vivaldi); ilustrowanie muzyki za pomoc ruchu, rozmowa na temat, Czym si rni dzie od improwizacja wasnego taca z szyfonowa nocy? gdzie wtedy jestemy, czym si chustk; wykonywanie akompaniamentu zajmujemy, jak si zmienia niebo i otoczenie; perkusyjnego do refrenu piosenki Wietrzyk praca z ksik s. 34 Dzien i noc; psotnik wykorzystujc wybrany instrument; 10. Utrwalenie pojcia para poprzez czenie w pary elementw zwizanych z jesienna aur, omwienie rnicy w stroju letnim i jesiennym, praca z podrcznikiem ABC piciolatka,

Cele operacyjne: dostrzega zmiany zachodzce w przyrodzie wraz ze zmian pory roku,
zna nazw nowego miesica, umie rozpozna i nazwa niektre drzewa, umie zapiewa piosenk, rozpoznaje melodi znanych piosenek, odtwarza ich rytm, zna kolejno liczb, zgodnie wspdziaa w grupie

Elegantka Ela poznajemy prac krawcowej


1. U krawcowej wycieczka do zakadu krawieckiego, przyblienie poszczeglnych etapw pracy i niezbdnych narzdzi i urzdze technicznych, zapoznanie z rnymi rodzajami tkanin, nici i innych dodatkw krawieckich, bezporednia rozmowa z pracownikami zakadu; 11. Mali projektanci samodzielne zaprojektowanie stroju dla chopca lub dziewczynki i wykonanie z wykorzystaniem kawakw materiau, wczki, kleju; rozwijanie dziecicej wyobrani, sprawnoci manualnych rk podczas wycinania z materiau, budzenie radoci z wykonanej pracy;

2. Zapoznanie z podstawowymi przyborami krawcowej: iga, nici, maszyna do szycia, miara, 12. Projektowanie materiau na swoje ubranie naparstek, wykrj na podst. Wiersza H. wykorzystanie stempli z ziemniakw; Oogowskiej Zabawa w krawcow; 13. Z grup dzieci przyszywanie guzikw na 3. Nasza bajeczka o gaganeczkach wg E. kawaki materiau wdraanie do bezpiecznego Szelburg Zarembiny; na podstawie utworu posugiwania si ig; zapoznanie z rnymi rodzajami tkanin, rozumienie poj: ukonie, co drugi, rwnolegle, 14. Na podstawie opowiadania nauczycielki Ela wzdu, w poprzek; kupuje guziki tworzenie zbioru 5 poprzez dodanie jednego guzika ( wykorzystanie sylwet, 4. Doskonalenie sprawnoci grafomotorycznych ilustracji); poprzez krelenie szlaczkw literopodobnych w liniaturze wg podanego wzoru. 15. Zabawa dydaktyczna Tak lub nie zabawa w potwierdzanie lub negowanie zda np. 5. Inscenizacja dzieci do wiersza J. Brzechwy na pla idziemy w kapeluszu, Dwie krawcowe podzia na role (krawcowe, do garnituru zakada si krawat., panny, burmistrz), rozwijanie inwencji twrczej, na wycieczk w gry zakada si szpilki., integracji sowa i ruchu; do teatru idzie si w stroju kpielowym, wykorzystanie ilustracji katalogw mody; 6. Zagadki suchowe rozpoznawanie odgosw dochodzcych z zakadu krawieckiego i ich 16. Zimo uciekaj zapoznanie z now piosenk, naladowanie (cicie materiau ciachu, maszyny omwienie treci z uwzgldnieniem podziau na tur, rozrywania materiau trach) zwrotki i refren, wykorzystanie znanej piosenki Wietrzyk psotnik do zabawy rytmizowanej 7. Reperacja i przegld zimowych ubranek lalek, przy akompaniamencie instrumentw przebieranie w odzie stosown do danej pory perkusyjnych, roku; 17. Zabawa rytmiczna W warsztacie 8. Historyjka obrazkowa Jak Irka fartuszek krawieckim echo rytmiczne; zabawy za uszya ukadanie planu czynnoci, ukazanie pomoc sowa i gestu; ksztacenie poczucia rnicy midzy szyciem rcznym a rytmu; gra na instrumentach perkusyjnych maszynowym. (trjkt, bbenek, koatka) naladowanie odgosw w zakadzie krawieckim; 9. wiczenia ortofoniczne na przykadzie zabawy W zakadzie krawieckim; 10. wiczenia oddechowe Dmuchamy na skrawki materiau;

Cele operacyjne:
potrafi nazwa niektre przybory krawieckie, logicznie kojarzy niektre fakty i wydarzenia, rozpoznaje i naladuje odgosy, poprawnie nazywa czci garderoby, poprawnie reguluje oddech, wyranie wymawia goski, potrafi odgadn czynnoci wykonywane przez krawcow, umie przelicza w zakresie liczby 5,

Przyroda przygotowuje si do zimy


1. Wyszukiwanie w czasopismach i ksikach ilustracji zwizanych z tematem Przyroda przygotowuje si do zimy; 2. Suchanie wiersza W. Broniewskiego Odlot bocianw zapoznanie si z ptakami odlatujcymi do ciepych krajw: jaskka, bocian, dzika g i ptakami pozostajcymi u nas na zim: wrbel, gob, sroka; 3. Suchanie opowiadania H. Bechlerowej Jak Kolczatek szuka mieszkania zapoznanie ze sposobem przygotowania do zimy: aby, uka, jea oraz zabezpieczania r przed zim; 4. Prby przerysowywania prostych obrazkw przez kalk techniczn wiczenie sprawnoci manualnej; 5. Wprowadzenie do globalnego czytania wyrazu ptaki - synteza suchowa wyrazw wypowiadanych przez nauczyciela sylabami; 6. wiczenie Ptaki odlatujce i pozostajce zapamitanie wygldu i nazw ptakw, globalne czytanie wyrazu sroka 7. wiczenia utrwalajce pojcie dotyczce pooenia przedmiotw w przestrzeni w wzgldem siebie: z lewej strony, z prawej strony praca w ksice ABC cz. 1, s. 33; 8. wiczenia oddechowe Zapasy wiewirki zgniatanie jedn rk kartki papieru i umiarkowane dmuchanie na orzechy tak, by znalazy si w dziupli; 9. Zabawa dydaktyczna Zapasy wiewirki utrwalenie wygldu, sposobu poruszania i odywiania si wiewirki oraz sposobem przygotowania si do zimy; odtwarzanie syszanych dwikw za pomoc liczmanw, posugiwanie si liczebnikami gwnymi 1-5, porwnywanie zbiorw, ktre maj 1 (2) elementy mniej (wicej); 10.wiczenie spostrzegawczoci poprzez wyszukiwanie szczegw rnicych dwa obrazki przedstawiajce jee; 11. czenie w pary obrazkw przedstawiajcych zwierzta i ich domki sposoby przygotowania si do zimy zwierzt; 12. czenie i kolorowanie obrazkw, praca w ksice ABC cz. 1, s. 36; 13. Malowanie farb plakatow sylwetek ptakw na podkadzie z kaszy manny. Zapoznanie z now technik. Utrwalenie charakterystycznych cech wygldu ptakw; 14. Ukadanie rnorodnych kompozycji z mozaiki geometrycznej wg wasnych kompozycji; 15. Rozwizywanie zagadek przyrodniczych (wykorzystanie ksiki M. Kownackiej Razem ze sonkiem, Domowego przedszkola); 16. Nauka piosenki Szed listopad (Kal. Muz.), zapoznanie z treci piosenki, wiczenia ortofoniczne piew na wybranej sylabie refrenu piosenki; 17. Zabawa ruchowa Ptaszki w gniazdkach poczona z wiczeniami ortofonicznymi wiczenie narzdw mowy na zgoskach: pi - pi, wirr wirr;

Cele operacyjne:
potrafi skupi uwag na suchanym tekcie, prawidowo wyrnia i nazywa niektre ptaki, umie wiza fakty w logiczn cao, formuuje dusze wypowiedzi, prawidowo reguluje oddech, otwiera usta, rozrnia i nazywa kolory, umie rozwizywa zagadki,

W wiecie magii i czarw


1. Spotkanie z wrkami i czarodziejami zaproszenie dzieci do zabawy andrzejkowej; zapalenie magicznej wiecy przez wrk i gawda o zwyczajach andrzejkowych; poznanie kilku przysw o w. Andrzeju; zabawy i wrby andrzejkowe: Wrba z kubeczkw, Gwiazdy z symbolami, Buty, Lanie wosku, Magiczna liczba, przeplatanie wrb zabaw taneczn; zabawa integracyjna do piosenki Czarowanie 2. Ogldanie zdj i ilustracji, na ktrych przedstawione s nietoperze; opis wygldu nietoperza; omwienie sposobu ycia nietoperzy; rozmowa na temat:, Z czym kojarzy ci si nietoperz - jasne i komunikatywne wyraanie swoich myli; 3. Wykonanie nietoperza z kolorowego papieru, odrysowywanie i wycinanie po ladzie ksztatu nietoperza, usprawnianie mini palcw poprzez wycinanie i skadanie papieru; zabawy dramowe Rozmowa nietoperzy - odegranie krtkiej scenki wykorzystujc wykonanego nietoperza. 7. Suchanie opowiada i wierszy na temat smokw, duszkw i innych postaci z pogranicza magii; ogldanie ilustracji, rycin, przedstawiajcych duszki, smoki, czarownice; wypowiedzi dzieci zdaniami rozwinitymi na temat ilustracji; rozmowa, Co to s przesdy? wyjanienie pojcia - przesdy i podanie przykadw np. czarny kot, kominiarz, pechowa trzynastka itp. 8. Wykonanie czarownicy z gotowych elementw wycitych z kolorowego papieru; umiejtne posugiwanie si klejem; uwane suchanie czynnoci wg podanego wzoru; budzenie radoci z dobrze wykonanego zadania; 9. Utrwalenie znajomoci figur geometrycznych paskich- koo, kwadrat, trjkt, prostokt, a take przestrzennych: kula, w trakcie zabawy dydaktycznej Magiczny kapelusz, rozpoznawanie dotykiem. Wyszukiwanie w bliszym i dalszym otoczeniu figur o takim samym ksztacie, karta pracy podrcznik ABC piciolatka latawiec.

4. Zabawy z chust Zaczarowany taniec i Lot nietoperza; ilustrowanie ruchem syszanej 10. Zabawy rytmiczne przy muzyce, wdraanie muzyki; tworzenie wasnych kompozycji dzieci do reakcji na zmian rytmu i tempa, ruchowo tanecznych. utrwalenie zabawy w kole ze piewem np. Tcza, Ojciec Wergiliusz, osuchanie z 5. Wykorzystanie postaci Harrego Pottera do melodi piosenki Zimowa Choinka. wprowadzenia dzieci w magiczn atmosfer z powieci, ksztatowanie wyobrani i fantazji twrczej dzieci poprzez wykonywanie charakterystycznego dla postaci Harrego Pottera symbolu: miota, rdka czarodziejska, magiczna czapka, zabawy wsplne z uyciem wykonanych rekwizytw; 6. Zabawa taneczna z wykorzystaniem muzyki dyskotekowej, omwienie niektrych wrb andrzejkowych,

Literatura:
ABCProgram wychowania przedszkolnego XXI wieku, Przewodnik metodyczny ABC H. Kruk Z ludmi i przyrod H. Kruk Wybr literatury U. Smoczyska Nachtman Kalendarz muzyczny Z. Bogdanowicz Zabawy dydaktyczne w przedszkolu W. Gniewkowski Wychowanie fizyczne H. Trawiska Zabawy Materiay wasne

Wsppraca z rodzicami:
Kontakty indywidualne przekazywanie biecych informacji, Zajcia otwarte dla rodzicw,

Zadania do wykonania:
Dekoracja sali i korytarza szatni dolnej, Porzdkowanie sali po wymianie okien, Badanie mowy dzieci /przeprowadzone 17.11.2006 r. przez p. Mysio/, Ustalenie programu na Dzie Babci i Dziadzia.

Uwagi o realizacji planu: