YEN!

DÜZEN do"arken KIBRIS
Kbrs ve adallar için bir dönüm noktasdr 1974 ylnn yaz mevsimi. Darbeyi, göçü, müdahaleyi; sava! ve bar!, acy ve özgürlü"ü anlatr. 1960 ’Kbrs Cumhuriyeti’nin çok uzun de"ildir ömrü ve sonrasnda silahlar SUSMAZ Kbrs’ta….. Tünelin ucunda !" görmez kimse kolay kolay… 1974 , 15 temmuzunda, ada, fa!ist Yunan darbesinin !okunu ya!ar önce. Hemen ardndan, Türkiye, Kbrs Cumhuriyeti’ndeki ‘garantörlük’ hakkna dayanarak 20 Temmuz sabah adaya askeri müdahalede bulunur. Ve 20 Temmuz tarihi, Kbrsllar için yeni bir dönemin ba!langcdr artk.

1975’e i!te böyle girilir… Kbrsl Türkler ve Türkiye iki bölge temeline dayanan, iki kesimli iki toplumlu federasyon tezini savundu"u için 13 #ubat 1975’te Kbrs Türk Federe Devleti ilan edilir. Birle!mi! Milletler Güvenlik Konseyi, Kbrs Türk Federe Devleti’nin kurulu!unu knam! ve toplumlararas görü!melerin yeniden ba!lamasn önermi!tir. 1975 ylnda Nisan ayndan itibaren be! kez Viyana görü!meleri yaplr. Üçüncü viyana görü!meleri srasnda Nüfus Mübadelesi antla!mas imzalanr. Böylece bu anla!ma ile Kbrsl Türkler kuzeye, Kbrsl Rumlar güneye geçmi!lerdir. 1975 tam bir geçi! yldr aslnda…. Scak çat!malarn durdu"u ama bar!n yaplmad" bir geçi! yl.

1975, ARALIK AYI

bir de dönem de Sal günleri ula!r okura… $lk adresi “Beli" Pa!a Sokak No: 18’dir… Ve ilk sorumlu yönetmeni Zihni Durmu!. hedefi isminden bellidir: YeniDÜZEN…. YEN!DÜZEN ba"msz. demokrasinin ve özgürlüklerin”. yenidüzen kavgas verenlerin topland" demokratik güçlerin bir ileri karakolu. özverinin. Fiyat 35 mil’dir. Yeni bir Kbrs… Yeni bir düzendir hedef… YEN$DÜZEN. ülkemizin mutlu yarnlarna giden yolun bir toplanma noktas olacaktr. HAFTALIK S!YAS! GAZETE ”Haftalk Siyasi Gazete” olarak haftada bir yaynlanmaya ba!lar. ezilen. Kbrs’ta bar!a ve demokrasiye inanan Cumhuriyetçi Türk Partili kadrolarn. bloksuz. Daha sonralar. YEN!DÜZEN anti emperyalist. sesinin ksld" yllardr. anti militarist. 4 sayfadr sadece ilk says. N!Ç!N ÇIKIYORUZ? N$Ç$N ÇIKIYORUZ ba!lkl Naci Talat’n kaleme ald" yazda verilen mesaj !udur: ” YENiDÜZEN Kbrs sorunun bar#çl yollardan çözümünden yanadr. “bar!n.” . yurtta ve dünyada bar# savunan. federatif bir Kbrs Cumhuriyetini sonuna kadar savunacaktr. Bir teksir makinesiyle ba!layan mücadelenin.$!te böylesi bir dönemde. haftalk yaynland" süre boyunca bir dönem per!emde. anti fa#ist. Kbrs’ta yeni bir gazete okuruyla bulu!ur. YEN!DÜZEN . umudun addr. 1975 Aralk aynn 12’sinde. Çünkü o yllar. sömürülen dünya halklarndan yana bir politika izleyecektir. geni! kitlelerle bulu!mak adna doruk noktasdr belki de… Ayn zamanda dayan!mann. emperyalist üstlerden arnm#. Önce Per!embe günleri yaynlar. YENiDÜZEN. seslerini ve soluklarn duyurma mücadelesinin bir sonucudur.

bar!a adanr sayfalar. ekonomik ve sosyal konularda vatanda# bilinçlendirmeye çal#maldr. GEÇT! 2 Ocak 1976’dan itibaren YENiDüZEN’de BA#YAZI yaynlanmaya ba!lar. Bayram Çelik. “Birlik. Ahmet Karaman. YEN!DÜZEN toplumumuza yeni bir düzen kazandrmay amaç edinmeli. politik. ’Sava! Matbaas’ kiralansa da gazetenin künyesinde matbaann ismi farkldr: Bar! Basmevi… Ve iki slogan vardr ki. Aytekin Musa. Mücadele.CTP Ba!kan Mithat Berbero"lu ise ‘YENiDÜZEN’den beklentiler” ba!lkl yazsnda !u görü!lere yer verir: <<Özgürlükçü demokrasi mücadelemizde basnn katks çok büyüktür. Ha!met Gürkan. anayasay ve yasalar egemen klan sosyal adaletçi yeni bir düzen olmaldr…>> Özker Özgür “ba!larken” isimli yazs yer alr ilk sayda. Sonrasnda farkl yazarlar vardr. Hasan Erçakca. Bekir Azgn’n “Felsefe Sohbetleri”… Ve Serhan Gazio"lu’nun çizgileri… ’Sava! Matbaas’ kiralanr gazetenin basm için… YENiDüZEN’in adn öneren de Rezvan Usta ve genç Sava!’tr… Onca sava! arasnda. YEN!DÜZEN toplumumuza yeni bir düzen kazandrmay amaç edinmeli. Zeki Erkut. insan haklarna saygl. haftann olaylarndan çe!itli haberler ve Rum basnnda geçen hafta dikkat çeker. Sabahattin $smail gibi… . Ergün Vehbi. Kutlu Adal. Gazetenin ilk saylarnda A. Alper Susuzlu. Ahmet Okan. yllarca YEN$DÜZEN’le birlikte anlr. politik. ekonomik ve sosyal konularda vatanda# bilinçlendirmeye çal#maldr. Biri. “Emek En Yüce De"erdir…” K!MLER GELD!. Bekir Azgn’n felsefe sohbetleri. M. Dayan!ma…’ Di"eri. Yeni düzen e#itli"e dayal. Berbero"lu ve Özker Özgür’ün yazlar. Mustafa Ferdi Soyer.

büyük boy baslr. says 16 temmuz 1976’da yaynlanr. temelinden svasna kadar imeceyle… YEN! B!R DÖNEM Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti’nin ilan. Sonra. her gün okurunun elindedir artk. YENiDüZEN’i basacak matbaa ve binas. 28 Aralk 1978’te YENiDüZEN. 1983 yl. bir süre durur YENiDüZEN’in yayn. 18 Kasm’da ald" bir kararla ba"mszlk kararn knar. 18 Kasm 1983’te de Birle!mi! Milletler Güvenlik Konseyi 541 sayl karar ile üye ülkelere Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti’nin ilann tanmama ça"rs yapar. Genel Yönetmen –Hüseyin Celal. ‘cumhuriyet’in ilan d!nda. YeniDüZEN için de önemli bir dönüm noktas olacaktr. Yarn Ofset’te baslmaya ba!lar ve Genel Yayn Yönetmeni Hüseyin Celal’dir. kan ter içinde örülür. 12 eylül 1980’den itibaren gazete küçük boy sekiz sayfadr. 15 Kasm 1983'te ba"mszl"n ilan etmesinin ardndan Birle!mi! Milletler Güvenlik Konseyi. Ve Türkiye’deki ‘darbe’nin ardndan YENiDüZEN üzerinde de basklar artarken. yeni bir dönemin ba!langcdr yine… Kuzey Kbrs'n. Yaz $!leri Sorumlusu-Zeki Erkut’tur ve 8 sayfalk YENiDüZEN. Türkiye ba"mszlk karar sonrasnda Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti’ni tand"n açklar.KISA B!R MOLA Gazetenin 31. yakla!k iki yl kadar. . Bu tarihe kadar haftalk yaynlanan gazete. Yayn müdürü hasan erçakca olur. Cumhuriyetçi Türk Partili örgütler “YEN$DÜZEN kendi matbaasna sahip olmaldr” kararn verir. bu kez tabloid boyda ve yine haftalk olarak yeniden bulu!ur okuru ile. 1986’da gazetenin Genel yÖNETmenli"ine Ergün Vehbi getirilir. 12 Aralk 1983’te YENiDÜZEN günlük yaynlanmaya ba!lar.

Bu karara kar! toplumun tüm ilerici güçleri. 28 Aralk 1987 tarihinde okunan kararda. Denkta!’n ‘a"r tazminat talebi’ ile açt" bu dava ile girilir. istinaf ve anayasa mahkemesinin verece"i karara kadar durdurmas ile ‘direni!’ son bulur. ‘YEN$DÜZEN’i susturmak’ Oysa. emekle. $stinaf karar dahi beklemeden polis ve itfaiye araçlar gönderilir YEN$DÜZEN matbaasnn önüne… 5 gün 5 gece. YEN$DÜZEN matbaas önündeki direni!le anlr. dayan!ma ile yo"uranlarn. kimse ayrlmaz matbaann önünden… Yüksek Mahkeme Yargc Niyazi Korkut’un. 14 Ocak’ta haciz memurlar matbaaya gider ama kar!larnda etten bir duvar vardr. YEN$DÜZEN. yoktur susmaya niyeti. aksi halde gazetenin mal varl"na el konacaktr. umuda ku!anm! y"nlarn ve YEN$DÜZEN’in harcn terle. Yargç Metin Hakk ile Recep Ali Gürler. YEN$DÜZEN’in mücadelesine ortak olur. Ve 1988 yl Ocak ay. merdaneleri aydnlk yarnlara dönen makinelerine. üç hafta içerisinde ödeme yaplmasn ister. TAR!H! DAVA TAR!H! D!REN!$ Özker Özgür’ün 16 aralk 1985 tarihli ‘Babalar’ yazs yola çk! noktasdr ve 1988 ylna. demokrasiye svanm! duvarlarna. böylesi bir tazminatn tek bir anlam vardr. Yaz $!leri Müdürü Hasan Erçakca’dr. kimse dokunamam!tr mücadelesine ve umutlarna… . okuruyla bulu!maya devam eder ve kimse dokunamam!tr.$ki yl sonrasnda 7 Eylül 1988’den itibaren Genel Yönetmen: Mehmet Civa. icray. YEN$DÜZEN için 200 milyon lira a"r tazminata hükmeder ki. Tepki büyür… Denkta!’n avukat Fuat Veziro"lu.

mücadeleyi. Fatma Azgn. dayan#ma gördük. Günlerdir direniyoruz.YEN$DÜZEN. ‘Parlt’ gibi özel ekler de vermeye ba!lar. Burhan Eraslan. 20 Ocak 1988’de !u satrlarla ‘te!ekkür’ eder. tüm dayan#ma ve destek bildirenlere sonsuz te#ekkürler…>> Matbaa direni!i sonras dönemde. yuvamzdayz. demokrasiye sahip çkyoruz. sizlere hizmet için. geli!im ve kurumsalla!ma yolunda daha ileri admlar atarak devam etmek ister yoluna. eme"i savunmak. Caner Arca.. nice özdeyi!i. Öntaç Düzgün. Hüseyin Çakmak gibi isimler katlr kadroya… Daha sonra Ne!e Ya!n. CTP’lilerin alnteri. YEN!DÜZEN çkmaya devam ediyor. el eme"i. kah çorbasyla. YEN!DÜZEN’in elinize ula#masnda büyük katkda bulunan Ortam gazetesi sahip. YEN$DÜZEN. küfeler dolusu portakal. Çetin U"ural. telefonu telgraf. daha geni! bir okur kitlesine bulu!turma hedefi vardr ve çok daha fazla yazar artk…. !nsanmz kah omuz omuza yanmzda oldu. 1989’un sonunda ve sonrasnda. tüm yolda!larna: <<… !cra durdu. Faize Özdemirciler. ilerici aydnlarn. Ahmet Derya. . ‘Albeni’. Ünal Fndk. hatta arabas kamyonu ile geçerken çald" klaksonu ile gücümüze güç katt. Salih Öztoprak. Eralp Adanr. 26 haziran 1991. ekme"iyle. Ve halkmzdan. Tamer Öncül. Hasan Fadl. Özellikle polis muhasaras ve icra tehdidi altnda makinelerimizi çal#tramad"mz süre içerisinde tesisini bize açan. bar!. Ba!aran Düzgün. Ülker Fahri. ilerici örgütlerden büyük destek. Ahmet Uzun. Mustafa Gökçeo"lu. Erdinç Akün.. Emekçinin. Hakk Yücel. hayata gözlerini yumar ve geride. Anayasal haklara. 1991’de 12 Sayfadr YEN$DÜZEN. $!letme müdürü ise burhan eraslan. ‘N$Ç$N ÇIKIYORUZ’ ba!lkl ilk yazsn da kaleme alan Naci Talat. Asm Akansoy. sevgiyi anlatan nice any brakr. Yayn yönetmeni Hasan Erçakca. yönetici ve personeline… Ve her yolla. Hasan Çakmak. YEN$DÜZEN’i sayfalarnda silinmez Naci Talat’n izleri. Oya Gürel. dost partilerden. YENiDüZEN’in kurucularn. Gazeteyi. bar# ve sömürüsüz bir dünyay savunmak için yeniden kollar svadk. Ahmet Polili ve daha pek çok alternatif yazar YEN$DÜZEN’in sayfalar arasnda yer alacaktr. ate#e katt" odunuyla. YEN!DÜZEN matbaamzda. göz nuru ile yaratlan tesislerimizde.

bask vardr… sopa vardr ama ki#ilik . anann memesindeki sütü emme basma tulumba gibi emerek sömürme vardr. kimlik . Mart 1994’te YE#$L logosu ile yaynlanr ilk kez. gurur. hazrlopçuluk vardr. #amar vardr. Genel Yayn Yönetmenli"i’ne Özkan Yorganco"lu getirilir. Ha!met Gürkan’. YEN$DÜZEN’le birlikte yaralanr. Ocak 1994’ta Yaz $!leri Müdürü Burhan Eraslan’dr artk. ’Mavi Kbrs Notlar’ öksüzdür artk ve ‘Susmayaca"z’ man!etiyle çkar YEN$DÜZEN.. 1995’te künyesinde yine de"i!im vardr. szlanma vardr. demokrasisi. onur yoktur. Adal’nn. Hasan Felek Muhasebe ve Reklam Sorumlusu. Ba!aran Düzgün… Ayn dönemde Oya Gürel Haber Müdürü. Yaz $!leri Müdürü Burhan Eraslan. tekme vardr. tembellik vardr. dilenme vardr. ADALILAR ÖLMEZ 1996 ylnn temmuz ay yine scaktr ve Kbrs türk basn. muhtaçlk vardr. YEN$DÜZEN’de ölümünden bir gün önce yazd" ‘Sopa ve Spa’ ba!lkl son yazsnda !u satrlar dikkat çeker: <<Anavatan Yavruvatan politikasndan vazgeçmeliyiz. Aydnlktan korkan karanlk eller. tokat vardr. Haberler Müdürü ise genç gazeteci Sami Özuslu’dur.. . acizlik vardr. Harun denizkan ise istihbarat !efi olur. Bu politikann ruhunda acndrma vardr. 6 temmuz gecesi YEN$DÜZEN yazar Kutlu Adal’y evinin önünde kur!unlar. boyun e"me vardr.1992’de 16’ya çkar sayfa says 22 MART 1992’DE önemli bir kalemini sonsuzlu"a u"urlar YEN$DÜZEN. kolayclk vardr. 1996’da Yaz i!leri müdürlü"ü’ne bir ba!ka genç gazeteci getirilir.

YEN$DÜZEN için YEN$DEN YAPILANMA PROJES$ ile görevlendirilir. Ön sayfada !u satrlar dikkat çeker: <<… Buruk bir ya! günü bu. 1998 ylna yine görev de"i!imleri ile girer. 2001 Aralk ayndan itibaren gazetenin künyesinde yeni bir isim vardr. ekonomik sorunlarn yaratt" gazetedeki küçülme.>> 2000 ylnda gazetenin Yayn Müdürü Burhan Eraslan.” ibaresi kalr. 1998’in 12 Aralk tarihi “Buruk bir ya! günü” ba!l"yla yer alr YEN$DÜZEN’de. ‘Öntaç Düzgün. Bir yl sonra ise Yenidüzen’in künyesinde. Haber Koordinatörü ise Sevgül Uluda" olarak sorumluluk üstlenir. Ali Baturay. tiraj da geriletir ne yazk. Genel . Sevgül Uluda" çeker gazetenin yükünü. bir sayfa operatörü. gazete zor !artlarda ayakta kalr. ne de krmz bir karanfil. Ne do"um günü pastas var. Tayfun Ça"ra. Bu yüzden baz önlemler almak kaçnlmaz hale geldi. YEN!DEN YAPILANMA SüREC! YENiDüZEN. Haberler Müdürü olarak yeni bir gazeteci vardr. YEN$DüZEN’in önemli ekonomik sorunlarla bo"u!tu"u bu süreçte Burhan Eraslan. ne kutlama. sadece “sahibi: Yenidüzen ltd. Metin Karasalih ve Hüseyin Gür!an’tan olu!an ‘Yayn Kurulu’. profesyonel personel says 5 ki!iyi geçmez bu dönemde. de"i!imlerin yldr zaten. 2001 yl sonuna kadar 12 sayfa olarak devam eder yaynlarna. Özkan Yorganco"lu’nun Genel Yayn Yönetmenli"i’nde. bir bask ustasyla birlikte. Yakla!k bir haftadr 12 sayfa çkyor YEN$DÜZEN… Ekonomik sorunlar 20 sayfalk YEN$DÜZEN’i de vurdu ne yazk ki. Ba!aran Düzgün. Srf YEN$DÜZEN ya!amn sürdürebilsin diye…. 2000’li yllar Kbrsl Türkler açsndan da yeniden uyan!n. Bu dönemde. kültürü de yok olur toplumsal yaps da… >> YEN$DÜZEN. Yaz $!leri Müdürlü"ü görevinden ayrlr. yaplanmann.!nsan anavatan-yavruvatan politikasna yatt m politika siyaset üretmez.

‘Denkta!’ döneminin kapand" yllardr. ama genelde Kbrs açsndan farkl bir dönemidir. CTP lideri Mehmet Ali Talat’… VE Kbrs sorununun kapsaml çözümünü hedefleyen.Müdür ve Yaz $!leri Müdürü olarak. iç siyasette toplu iktidar de"i!imi ya!anr. Hem de"i!imin addr. Kbrs Türk medyasnn en geni! ve kaliteli yazar kadrosu. Onbinlerce Kbrsl Türkün meydanlarda ‘Kbrs’ta bar! engellenemez” diye haykrd" günler olarak geçer yalnzca Kbrs de"il dünya tarihinin sayfalarna… Kbrs’ yeniden birle!tirme ve dünyaya ba"lanma umutlar meydanlara iner. mobil haber paketiyle ileti!im ça"n yakndan izler… Özel ve alternatif sayfalar. Birle!mi! Milletler Genel . sanat ve dü!ünce dergileri ile dikkat çeker… 2000’L! YILLAR 2000’li yllar özelde Kbrsl Türkler. Kbrs Türk yaygn medyasnn en fazla okunan gazetelerinden biridir. Cenk Mutluyakal’nn Genel Müdür ve Yaz $!leri Müdürlü"ü döneminde Burhan Eraslan ‘Yayn Koordinatörü’ olarak devam eder görevine. 2000’li yllar. Bir dönem Hüseyin Ekmekçi. Sonra çok sayda genç ve profesyonel gazetecinin görev yapt" ‘haber merkezi’. daha sonra genç gazeteciler Fayka Arseven ve Mert Özda" üstlenir Haber Müdürü görevlerini. bir süre sonra da bu görevi Tayfun Ça"ra’ya devreder. YENiDÜZEN’i önce tüm borçlarnn ödenece"i ve kendi ayaklar üzerinde duraca" bir kurumsal yapya ta!r. hem de uyan!n. Cumhurba!kanl" Saray ise selamlar. internet sitesiyle dünyayla bulu!ur. Cenk Mutluyakal. Bu süreçte Yayn ve Direktörler Kurulu’nda Ünal Fndk yer alr. ’Yeniden Yaplanma Projesi’. her gün 48 sayfa bir üretimle çkar okurunun kar!sna… YENiDüZEN. Genel seçimlere Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birle!ik Güçler vurur damgasn. editoryal kadroyla birlikte.

öte yanda Sim Radyo ve Kanal Sim stüdyolar. YEN$DÜZEN. altenatif sayfalar ve yaz dizileri dikkat çeker. ‘Birle!ik Kbrs’ için…. tüm dünyaya çözüm ve bar! iradelerini kantlasa da. gelece"e çok daha güvenle bakmaktadr. kurumsalla!ma. 35’inci ylna yol alrken. geli!im ve büyüme yönünde admlarn sürdürür. en önemli hamlelerinden birini yapm!tr. YENiDüZEN. . Kbrs Türk medyasnn en ça"da! tesisi olacak !ekilde donatlr. yazar. Sim Radyo ve Kanal Sim’le birlikte. yine bar!mann sesi olmu!tur…. önce önemli bir ekonomik canlanma ya!anr. ‘kendi içimize’ döner yine gözler ve bar! sürecinin rüzgaryla. YEN$DÜZEN. program yapmcs. Sonuç kuzeyde % 65 evet_e kar!lk. Çok sayda yeni yazar YEN$DÜZEN’in sayfalar arasnda yer alr. yine bar!n. sonra durgunluk dönemi. 7 ay boyunca YEN$DÜZEN’in öz kaynaklaryla. Kbrsllar ilk kez sandk ba!na gider. ‘United Medya Group’ çats altnda toplanr. profesyonel gazeteci. geleceklerine karar vermek adna… Kbrsl Türkler ve Kbrsl Rumlar ayr ayr oy kullanr. bir yanda YEN$DÜZEN Haber Merkezi ve teknik kadrolar vardr. grafiker. Bu süreçte. Son teknolojiyle donatlm! yeni binada.Sekreteri Kofi Annan’n ismiyle anlan ‘Annan Plan’ vurur bu döneme damgasn… Annan Plan sürecinde. SANAY$ BÖLGES$’nde özel bir ticari anla!mayla satn alnan medya grup binas. önemli ekler. 100’e yakn medya emekçisi. kameraman. UNITED MEDIA GROUP Ekim 2008’de United Medya Grubu ‘Kbrs Türk medyasnda yeni bir güçbirli"i ve alternatif’ olarak ortaya çkar. YEN$DÜZEN artk Kbrs Türk medyasnn en önemli medya gruplarndan biri içerisinde yerini almakta. YEN$DÜZEN. güneyde % 75 hayrdr ve tek kanatla uçamaz bar! ku!u… Kbrsl Türkler. medya yöneticisi. ‘eme"in en yüce de"er oldu"u’ yerdedir. adaya bar! gelmez henüz… Bu hayal krkl"nn ardndan.

YEN$DÜZEN’i yaratan ve ya!atanlarn demokrasi anlay!nn. Tek sesli bir ortamda. misyon. kimi zaman canmzn yand" ama kimi zaman gözlerimizin ta içinin güldü"ü yerdir. ‘iyi ve ahlakl’ gazeteciliktir… YEN$DÜZEN. ÇOK SESL$L$%E saygdr en fazla beklenen. sevgidir. küçük bir odada ba!layan yaynclk çabasn. yani sevdamzdr. mücadeledir YEN$DÜZEN… YEN$DÜZEN okuldur . YEN$DÜZEN hala umuttur… Bar!tr. çok daha ileri admlara ta!m!tr artk.2009’un son günlerinde ’YEN$DÜZEN ÇALI#TAYI’ ile ya!ad"mz dönemin de ihtiyaçlar ve hassasiyetleri dikkate alarak. tüm Avrupal kurumlarda oldu"u gibi “Vizyon. fikir özgürlü"ü ve çok seslili"e saygsnn. muhalif görü!leri ve farkl sesleri toplumuyla bulu!turmak adna yola çkan bir gazeteden. KIBRIS’tr. Kbrs’n en ça"da! mekanlarndan birinde. genç gazeteciler için… YEN$DÜZEN. aydn ve ilerici kalemlere sevgisinin ve öneminin de bir yansmasdr aslnda…. 12 Aralk 1975’te çklan yolda çok seslili"in. YEN$DÜZEN’in hem geleneklerine olan ba"l" hem de çok seslili"e ve farkllklara olan saygs… YEN$DÜZEN. yazar. gazeteci. pek çoklarn da !a!rtan budur zaten. fikir ve anlatm özgürlü"ünün. kendinden ba!layarak de"i!im ve yenilenmeyi cesaretle benimsemi!. YEN$DÜZEN. memleketimizdir… Yani bizimdir… . YEN$DÜZEN. de"erler ve stratejik hedefler” çal!mas yaplr. bir teksir makinesiyle. en önemlisi de aydnlk ve kaliteli gazetecili"in yansmas olabilmi!tir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful