အတာေရေလာင္း ေခတ္ေဟာင္းကိုေဆးပစ္ ႏွစ္သစ္ကိုႀကိဳ ေကာင္းလုိတဲ့ဘဝ ေတာင္းဆိုဆႏၵ ႀကံဆ ဟန္က်ေစ ဆုပန္ေခၽြသ ေဝေနယ်ကမၻာ သာယာ႐ႊင္လန္း ရည္မွန္းေကာင္းက်ဳိးျဖာ တုိးလာမိုေမာက္ ဝမ္းေျမာက္အားထက္သန္ ဆက္ရန္ခရီး မၿငီးမတြားပဲ

ေအာင္ပြဲခံလုိ႔ ဇြဲသန္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ လူ႔ေဘာင္ထြန္းတင့္ ကၽြမ္းက်င္က်င့္ႀကံေကာင္းက်ဳိးႂကြယ္ ………

႐ွင္မဟာရ႒သာရ ၏ “ပုလတကန္႔ ႐ြတကန္႔” စပ္ဟန္ကုိ ဲ ဲ စု တု ျပဳပါသည္

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful