You are on page 1of 360

Michel BEAUD

capitalismului
D e la 1 5 0 0 p i n a in 2 0 0 0

ISTORIA

CAPITALISMULUI

De la 1500 plnS In 2000

Michel BEAUD

ISTORIA capitalismului
Do la 1 5 0 0 pinatn 2 0 0 0

Traducere

din francezd de Claudlu

CONSTANTINESCU

э д Ui A • U «
о w

О

a Й

V)

CARTIER Editura Сartier. SRL, sir. Bucure§ti, nr. 68, Chi$in3u, MD2012. Tel./fax: 022/24 82 81, tel.: 24 83 68, 24 01 95. E-mail: carticr@mdl.net Editura Codex 2000. SRL str. Paul Ionescu. nr. 6. sectorul 1, Bucure$ti. Tel./fax: 01/223 44 88. GSM: 094 3 0 4 9 1 5 . Difuzarc: Bucurefti.; str. Paul Ionescu, nr. 6, sectorul 1. Tel./fax: 01/223 44 88. GSM: 094 30 49 15. Oiifinau: bd. Mircea eel Batrin, nr. 9, sectorul Ciocana. Tel.: 022/34 64 61. C&rtile CARTIER pot fi procurate in toate Iibr3riile bune din Romania ?i Republics Moldova. LIBRARIILE CARTIER Case Cfirfii Ciocana. bd. Mircea eel Batrin. nr. 9, Chi$in*u. Tel.: 34 64 61. LibrHrw din Hoi, str. Bucure$ti, nr. 68. Chi§inau. Tel.: 24 10 00. Coperta seriei: Vitalie C'oroban Copcrta: Vitalie Coroban Lector: Em.Galaicu-PAun Design: Victoria Dumitra$cu Procesare de text: Editura Dirtier Tehnoredaetare computerizata: Victoria Dumilrajcu Prepress: Editura Cartier Tipar: FEPTipografia Centra 13 MICHEL BEAUD HISTOIRE DU CAPITAL1SME (de 1500 Л 2000) ©Editions duSeuil. 1981,1984.1987,1990, 2000 ©Editura Cartier. pentru prezenta traducere tn limb* готАпЯ, 2001 Pre/.enta edifie a apdrut in 2001 la Editura Cartier. Toate drepturile rezervate This edition was published within Central European University 1'ranslation project with the support of the Soros Foundation Moldova and the Open Society Institute — Budapest. BEAUD, Michel Isloria capitalismului (de la 1500pini in2000)/Michel Beaud; trad.: daudiu Constantinescu - Ed. 1. Cartier. 2001, 360 pag. - (Cartier istoric). Titlul original (tn francezi): Histoire du capitalismc (de 1500 Л 2000). ISBN-9975-79-090-9

Pentru Calliope

C U V l N T f NAINTfc

Inchei aceasta carte in momentul In care slnt demolate, din ordin guvernamental, clSdirile din Vincennesale Universitatfi Paris VIII, unde predau din 1968. Paginile de faJS se datorea/Й in bun3 mSsurS dezbaterilor §i lucrSrilor desfS§urate timp de doisprezece ani la Vincennes; mai intii, In cadrul FacultSjii de Economie Politics, cu un numSr mult prea mare de studenji §i profesori pentru a-i putea numi aici; apoi, cu persoane venind din alte discipline: istorici, sociologi, geografi, speciali§ti in §tiin{e politice sau in diferite arii geopolitice, filozofi; in sfir$it, cu atitia alfii domici s5 contribuie la astfel de dezbateri colective, mai ales in cadrul colocviilor asupra Crizei (1975), asupra Franjei §i Lumii a Treia (1978) ori a Noii Ordini (1979). Evocind Universitatea Paris VIII din Vincennes, Jin s3 amintesc aici numele a doi dispSruJi. Primul, Nikos Poulantzas, ale cSrui studii ne-au permis о mai bunS analizS a claselor sociale, a statului, fascismului, dictaturii democrafiei. CelMalt, Jaimes Baire, student la Facultatea de Economie Politick, torturat §i ucis de Garda Nationals din Salvador, al cSrui masterat a fost sustinut in absentia. Fie ca numele celor doi sfl ne aminteascS mereu prejul Libert^tii. Universitatea Paris VIII, Saint-Denis, octombrie 1980

AVERTISMENT

Acest studiu, elaborat in 1979-1980, a vSzut lumina tiparului in 1981, la cditura Seuil, in colectia "Economie et society", fiind reeditat apoi in "Points Economie" in 1984,1987 §i 1990. Edijiile din 1981 1984 cuprind §ase capitole. redactate in 1979 §i 1980 §i acopcrind perioada 1500-1980. Materialole acestora le-am reunit in cursul meu de istorie a realizSriloreconomice tinut la Universitatea Paris VIII. la Vincennes, in anii saptezeci. Prezenta editie reia textele celor §ase capitole ale primei edi{ii, exceptind gre§elile decorecturS; doar rezumatele au fost imbogStite, de cele mai multe ori in continuarea textului din 1981 (semnalat ca atare) prin r e f l e c t contemporane. Un al §aptelea capitol. redactat pentru editia Points Seuil din 1987, a fost revSzut §i adSugat mai intii pentru cea de-a patra editie, din 1990, iar apoi pentru edijiile in olanadezS japonezS, din 1994. Acela§i capitol este iar5§i revSzut §i imbunStSfit in 1999 pentru prezenta editie. Bibliografia sa figureazS la bibliografia generals, sub titlul: "6. Cu privire la mutajia mondialS". In fine, sub titlul "Introducere generals" sint reunite douS introduceri, prima, din 1981, §i ultima. redactatS in 1999, a cSror bibliografie figureazS la inceputul bibliografiei generale.
Bcuuval, twicmbnc 1999

I N T R O D U C E R E GENERALA

I N T R O D U C E R E LA P R I M A E D I J I E (redactata in 1980)

Aceasta carte s-a nascut din convmgerea ca vremurile de astazi nu pot fi Intelese fara о analiz& a profundelor transformari pe care dezvoltarea capitalismului le-a adus in societatile din lumea intreaga. Ea s-a nascut, de asemenea, din dorin^a de a surprinde dezvoltarea respective in multiplele sale dimensiuni: deopotriva economice politico-ideologice; deopotriva najionale^i multina{ional-mondiale; deopotriva eliberatoare §i opresive, distructive j i creatoare... Ea s-a n3scut, in sfir§it, din ambi{ia de a crea о perspective asupra unor chestiuni indisociabile, ins3 adeseori studiate izolat: formarea economiei politice in relajia sa cu "lungul drum catre capitalism"; afirmarea idealului democratic impotriva vechilor regimuri aristocratice §i, о data cu aparitia institu(iilor democratice noi, ivirea noilor clase conducatoare; legatura dintre dezvoltarea formelor natfonale de capitalism, Intarirea mi§carilor muncitore§ti §i cuceririle piejei muncii; extinderea continue §i tot mai complex^ a dominafiei capitaliste in lume; articularea dintre dominarea claselor §i dominarea najiunilor; crizele ca indici ai acutizarii sau ai blocarii §i ca momente de retnnoire — in special "Marea Criza" actuals. Vom putea urmari inaintarea oarba care, in patru secole, acoperd distanfa de la conquistadores la pax britannica, de la bancherii §i negustorii din Genova, Anvers, Amsterdam la Anglia, atelierul §i bancherul lumii, de la virtelnita la meseria de mecanic, de la moara de vlnt la ma§ina cu aburi, de la activitatile in special bancare §i negustore§ti la capitalismul industrial, de la Machiavelli la Marx, de la Prittcipele la Capilalul. Dupa care, vreme de un secol, vom asista la о fascinanta mi§care turbionara: de la hegemonia britanica la afirmarea puterii americane §i, apoi, la punerea ei sub semnul intrebarii; de la progresele §i victoriile mi§carii muncitore^ti la izbucnirea contradictiilor ei in faja noilor situa(ii nationale §i mondiale; de la carbune la petrol, electricitate §i la noile surse de energie; de la mecanizare taylorism la actualele revolu^ionari ale telematicii robotizarii; de la primele forme ale capitalismului financiar la instaurarea unui sistem imperialist ierarhizat §i diversificat; §i, in sfir§it, trecind prin perioade succesive de prosperitate, criza §i razboi, de la "Ma-

12

MICHEL

HEAUD

rea Criza" din 1885-1893 la "Marea Criza" din anii 1970-1980. fntr-o alta carte, oarecum Inrudita ca tema, am studiat modul in care s-a constituit ideea de socialism, ca reactie In fata rasturnarilor provocate de revolutia industriala §i de Revolutia Franceza, modul in care mi§carea muncitoreasca multiforma din secolul al XlX-lea §i-a insu§it aceasta idee, dar §i modul in care confruntarea cu realitatea a facut ca de la Revolutia din Octombrie sa se ajunga la colectivismul de stat. Prilej de meditatie asupra naturii formafiunilor sociale care se revendica de la socialism — atit in Est, cit §i in Vest sau in {3rile Lumii a Treia — §i asupra a ceea ce mai poate insemna astazi, in acest final de secol XX, un proiect socialist care s3 (in* seama de lectiile secolului trecut §i de redutabilele provocari ale secolului ce vine.

л

IN T R O D U C E R E LA E D I f l A A C I N C E A (redactata in 1999)

Imediat dupS 1968, nenumSrate analize, interpreted $i dezbateri asupra capitalismului tncercau sa puna In discujie certitudinile simpliste ale catehismelor marxiste, dep3$ind diversele contribute istorice, institufionaliste §i structuraliste. !n ce m3 prive§te, capitalismul imi fuscse "predat" la Facultatea de Drept din Pantheon, atit incadrul cursurilor despre "sisteme §i structuri" (In special cele ale lui A. Marchal), clt §i al celor despre "istoria gindirii" (ale lui H. Denis§i A. Barrere, mai ales). Fl imi fusese de asemenea explicat de autori precum Marx, Weber, Schumpcter, Perroux §i Galbraith, pecare i-am citit ca student sau ca tinar dascai. Toate aceste analize functionau pe baza opozijiei "capitalism/socialism". l,a Marx, ca In cazul multora dintre reformatorii comuni§ti §i sociali§ti din secolul al XlX-lea, promisiunea socialismului era insojita de critica §i puncrea sub acuzare a capitalismului industrial. Totodata, luptele mi§carii muncitore§ti impotriva exploatarii §i alienarii capitaliste erau puternic legate de speranja intr-o societate noua, fraterna, echitabila, manifestlnd respectul fa{3 de om, pe care о rezuma termenul de "socialism". Inceplnd din anii '20, realitatea unui "socialism in c o n s t r u c t " va contrabalansa orizontul de a§teptare al socialismului, reconfortindu-1 intruclt el "devenea posibil", dar §i slabindu-1 in m3sura in care il smulgea din spajiul eterat al speranjelor. §i cum ar fi putut unspirit tin3r, dupa razboi, s3 nu fie tulburat decele dou3 afirmajii care structureaza cartea lui J. Schumpeter 1 : "Poate capitalismul s3 supraviejuiasca? Nu, nu cred ca poate" §i "Poate socialismul sa funcjioneze? Cu sigtiranta ca poate" 2 . Perioda de dupa razboi a fost Insa marcata de trei evolutii majore: contirruarea expansiunii, cu susjinerea sa din partea statului, a capitalismului american; rSspindirea, In diferite tari din Europa, Asia §i din alte parti ale Lumii a Treia, "a socialismelor real existente" - de fapt, pe
'Important economist austriac, ministru dc Finance «il J3rii sale, banchor, profesor la Harvard, autor al mai mullor lucrSri do triserrmSlate nujorS. 'J, Schumpeter 1942; trad. fr. 1951; 1984. p. 89 §i 223.

14

MICHEL

В

BAUD

baza soclurilor etatiste 3 ; noul curs al capitalisinelor na^ionale, in care a fost instaurata о forma sau alta de compromis social — de la sistemul japoncz la compromisurile socio-democrate europene, §i de la dispozitivul conventional §i legislativ francez la economia sociala de piaja germanS. Astfel, daca opozifia capitalism/socialism rSmine о miza politick majorS in dezbaterea politica a unui num3r insemnat de state, succesele diferitelor compromisuri nafionale genereaza, pe de о parte, о anumita confuzie — sint calificate drept socialiste tari a caror structura productiva ramine capitalists — §i, pe de alta parte, intarirea credibilitatii unei "a treia cai". Inglobind о istorie complexa — epopeea bSncilor §i a industriei, conditiile de muncS §i de trai ale lumii muncitore§ti, luptele muncitorefti §i sindicale §i represiunile lor, lucrarile istoricilor §i analizele §tiintelor sociale, dezbaterile ideologice §i politice —, pentru unii drapel, pentru altii denumire a unui sistem care trebuie distrus, termenul "capitalism" este unui cu rezonanfe multiple §i cu intrebuintari periculoase. Unii autori liberali, precum F. von Hayek, precum §i unele cercuri patronale strimba din nas cind trebuie s3-l foloseasca, §i chiar cind il aud rostindu-se: ei prefera denumiri mai generale, ca "economia de pia^a". Pentru al{ii, din contra, este un termen de uz curent care permitecalificarea unei game largi de economii moderne. Pentru unii autori §i in unele tradijii teoretice, el este un termen de analiza economics §i sociaia ce rSspunde unor definitii bine elaborate. in ce ma prive§te, eram departe de a fi con§tientizat in mod limpede toate acestea atunci cind am inceput sa-1 utilizez. Preocuparea mea a fost intotdeauna aceea de a in{elege lumea, evolu^iile in curs de desfa^urare, lucrurile care nu merg, motivele disfuncjionalitatilor §i modalita{ile de remediere. In foarte scurt timp mi s-a pSrut ca termenul "capitalism" desemneaza ni§te realitaji importante ale vremurilor noastre, a caror cunoa§tere ar putea sS clarifice unele procese esen^iale, sa identifice anumite probleme §i sa conduca la о rezolvare a lor. Este un termen de neinlocuit in masura in care el este singurul care permite desemnarea clara a acestor realitati: a-1 respinge inseamnS a refuza sa {inem seama de unele aspecte importante ale lumii de astSzi. A§a stind lucrurile, el este un termen dificil de utilizat, intr-atit sint de grele incSrcaturile ideologice §i politice, atit critice cit §i apologetice, pe care le poarta §i care fac cu totul imprevizibil modul in care el va fi injeles. Am fost inva^at, in privinfa capitallsmului, ca este un sistem economic. Destul de repede am inteles ca el nu poate fi redus doar la dimensiunca
»M. Bcjuil. 1985.

ISTORIA

C A P I T A L I S M U L U 1 DE LA

1500 PINA

IN

2000

15

economics 4 cS trebuie Jinut seama de dimensiunile socials, ideologies, politics §i eticS. In chip fundamental, ceea ce poate fi delimitat drept "capitalism" este indisociabil legat de societate (societSli) §i de stat (state), in relate cu care se dezvoltS. Aceasta m-a determinat, in scurt timp, sS privesc cu neincredere analiza fScutS pe baza modului de producjie, considerind cS niciodatS studiul capitalismului nu se poate reduce la atit. Olandez, britanic, american, japonez, capitalismul este perceput, eel mai adesea, ca о realitate nationals, ceea ce nu dS prea bine seamS despre transformSrile lumii intregi, pe care dezvoltarea lui le-a generat. In schimb, unii autori contemporani, ca I. VVallerstein, I-au prezentat ca pe о realitate cu adevSrat mondialS — chiar dacS, la originile sale, aceasta se petrecea intr-un mod oarecum "poantilist" 5 . Studierea istoriei m-a fScut, incS de la prima edijie a acestei cSrti. sS inteleg cS el a constituit dintotdeauna о realitate fundamental nationals, dar cS, pentru capitalismele puternice §i dinamice, el a tins sS depS§easc3 g r a n u l e , ajungind sS contribuie, impreunS cu alji factori, la modificarea configurafiei lumii 6 . Capitalism negustoresc mai intii, apoi capitalism manufacturier, capitalism industrial, capitalism postindustrial in curs de afirmare 7 , el a evoluat de-a lungul istoriei: a fScut-o prin stratificSri, fiecare strat dezvoltindu-se prin distrugerea parJialS a celor vechi, prin transformarea a ceea ce rSminea din ele §i prin transformarea lui insu§i intr-un proces necontenit. Una dintre dificultS(i constS in faptul cS imaginea asupra capitalismului are la bazS analizale fundamentate in secolul al XlX-lea dezvoltate in primele douS treimi ale secolului al XX-lea; ele sint evident marcate de caracteristicile capitalismului industrial, ceea ce ne poate impiedica sS analizSm §i sS inlelegem evolufiile prezente. О alts dificultate vine de la capcanele care apar la intrebuintarea acestui termen: unii vorbesc despre capitalism ca despre un actor, statut pe care el nu il detine — actorii sint finanti§tii, bancherii, conducStorii marilor grupuri, dar §i intreprinzStorii mici §i mijlocii, salariatii, producStorii d e p e n d e n t , depunStorii §i consumatorii; al|ii vorbesc ca despre un sistem; or, dincolo de faptul cS mi se pare о amSgire ideea cS ar exista о panoplic de sisteme dintre care ai putea sS alegi, mS indoiesc din ce in ce mai mult cS am putea vorbi de
'Marele istoric francez F. Braudel a afirmat-o cu tarie: "Cea mai marc grejeaia este (...) s3 afirmi, despre capitalism, ей e «un sistem economic» §i nimic altceva. atita vreme cit el fine de ordinea social^, cit el se afia, ca adversar on complice, la egalitate (sau aproape) cu statu!, oricit de dcranjant ar fi ca personaj - iar asta dintotdeauna; attta vreme cit el profita, de asemenea, de tntreg sprijinul pe care cultura II aduce soliditafii edificiului social; atlta vreme d t el sprijina clasele dominantecare, aparindu-1, se apArS pe sine" (1979, vol. 3, p. 510; Le Uvre de jvthe, p. 787). 1 . WaUerstein, 1980. •Lucru pe care l-am sistematizat Incartca mea din 1987. 7 Vezi infra, capitolul 7, p. 395 s

16

MICHEL

В

BAUD

un sistem capitalist in general: lucru ce s-a petrecut multa vreme, luindu-se schematizarea capitalismului industrial din secolul al XlX-lea drept "sistemul" capitalist. Susfin sus ?i tare ideea c3, in primul rind, capitalismul este о logicS socials complexa", purtatoare de forte transformatoare §i autotransformatoare, care s-a ivit pe neobservatfe in secolele XV-XVI, s-a impus in secolul al XlX-lea prin industrializare §i tinde astazi s3 domine majoritatea tarilor din lume. Intr-adevar, cum am putea sa nu observam ca, in foarte lenta evolu{ie a umanitajii §i a lumii, о schimbare de ritm, de putere §i de anvergura apare§i seaccentueaza incepind cu 1500, mijlocul celui de-al doilea mileniu al erei noastre? Printre momentele semnificative ale acestei importante mutatii se numara: marile descoperiri §i primele colonizari, prima revolutie energetica §i industriala §i prima industrializare, dezvoltarea schimburilor mondiale §i impartirea lumii intre un mic п и т З г de tari europene, schimbari succesive in transporturi, comunicatii §i stapinirea informatiei, cu noi revolutii energetice, industriale§i informationale, in timpurileceva mai recente, cu constituirea marilor firme, operind tot mai mult la scara mondiala, cu instaurarea ansamblurilor monetare §i financiare ce acopera intreaga lume, cu о profunda §i necontenita transformare a modurilor de productie §i a traiului... Lista ar putea continua. Oricine poate constata importanta interactiunilor intre diferitele cimpuri ale schimbarii, care au contribuit la accentuarea, largirea §i accelerarea transformarii. Am putea discuta daca aceste interactiuni s-au produs de la sine, pornind de la diferitele cimpuri, sau daca, in cadrul aceleia$i mi§cari, о realitate noua s-a constituit §i a contribuit la suscitarea §i intensificarea lor. in ce ne prive§te, am optat pentru cea de a doua varianta. Printre ingredientele acestei noi realitati, se afla extinderea relatiilor bazate pe schimb §i bani; exista о generalizare a relatiilor de piata care tind s3 devina ni$te elemente esentiale ale vietii sociale; exista intreprinderi care, pe baza anticiparii viitorului$i a contabilitatii monetare, iau deciziile legate de productie in functie de perspectivele de profit §i reinjecteaza profiturile realizate intr-un nou ciclu productiv; exista, о data cu bancile, creditul, comertul finantelor, speculatia, puternice motoare care aduna laolalta, stimuleaza §i dinamizeaza func{iile productive §i comerciale; exista relajii noi intre toate aceste forte §i statul modern; exista, din ce in ce mai rajionalizata §i mai sistematizata, о mobilizare a potentialitatilor tehnice §i a cuno§tinJelor §tiintifice in vederea crearii de noi marfuri; exista jcxrul bazat pe capacitatea celor bogaji §i a celor care acced la bogajie de a nutri noi §i noi necesitati; exista un intreg ansamblu de forte care conduc
•Vezi infra, capitolul 7. p. 403.

1 S T О КI Л C A P I T A L I S M U L U I

DE LA 1 500 I'INA tN

2000

17

la ruperea de trecut §i la tot mai frecventa proiectare in viitor... Unele aspecte ale accstci puternice mi§c&ri s-au intrevSzut inc3 din analiza "avansurilor" (Turgot §i fiziocrajii) §i a piejei (A. Smith); apoi, mai clar, au apSrut in analizele capitalului (D. Ricardo, K. Marx), a Intreprinderii cu cont de capital (M. Weber), a intreprinziitorului inovator §i a distrugerii creatoare (J. Schumpeter); iar toate acestea se regSsesc perfect tn cuvtntul "capitalism", pe care nenumSraJi autori, din toate tarile §i de toate orientarile, il utilizeaza de la sfir§itul secolului al XlX-lea §i ale cSrui sensuri le vom preciza cu diferite ocazii pe parcursul acestei c<1rti, pinS la ultimele r e f l e c t din eel din urm& paragraf al capitolului 7. RSmtne о ultima intrebare: dupa pr3bu§irea "comunismului" sau, mai exact, a etatismului sovietic, aceasta "nou3 realitate" pecare noi о numim "capitalism" este oaresingura cale, necesara incontumabiia, catre lumea de mtine 9 ? Este oare, prin ea Ins3$i, purtatoare a m o d e r n i s t " » a progresului, a democrajiei, a marii societaji: pe scurt, este ea calea umanitajii? Nu credem ca este a§a; daca am erode, am numi-o "calea omenirii". Nu credem ca este a§a, mai intti pentru ca nu credem ca istoria umanitajii are un sens sau о finalitate date a priori: ea este ceea ce fac oamenii din ea, printr-o multitudine de decizii de importance inegale. Nu credem, apoi, deoarececapitalismul are rela^ii contradictorii cu democrajia §i poate foarte bine sa prospere sub regimuri totalitare; el are relafii ambivalentecu piaja, de care se serve§te (§i, uneori, abuza) folosind raporturi de forta inegale; totodata, firmele cele mai combative incearca f3r3 incetare sa scape de constrlngerile piejei prin cSutarea pozijiilor monopoliste; in sftrgit, el merge piezi§ fa{3 de progres, nedezvoltind decit acele forme care ar putea favoriza obtinerea banilor. In plus, istoria umanitatfi este о succesiune de sui§uri §i cobori§uri, de actiuni, opuneri de rezistenja §i confruntari, de avansSri §i de §ocuri ale regresiunilor. Or, pu§iin fa {a problemelor, neajunsurilor, primejdiilor ameninjarilor — manifesto sau latente — ale vrcmurilor noastre, in privin^a carora dinamicile capitaliste au avut un rol mai mult decit substantial, ar fi absurd sa excludem a priori posibilitatea de a se ivi, intr-un viitor mai apropiat sau mai indepartat, §i о alta cale (sau §i alte c3i). Aceasta istorie a capitalismului incepe in 1500. Data-cheie care deschide un secol ce poate fi considerat drept "o mare cotitura a istoriei lumii" 10 . Intr-un fel, punctul acesta de plecare este cit se poate de convenabil pentru subiectul cSrtii deoarece, in esenja, ceea ce numim astazi "capitalism" se constituie §i se afirma incepind din acel moment.
*Ne gtndim, binctntelcs, !a tczdc lui F. Fukuyama, 1992. Vczi infra, capitolul 7, p. 375-376 $i M. Beaud, 1997. "'Vezi R. Bonnaud, 1992. «г

18

MICHEL

В

BAUD

Este limpede, astfel, cS aceasta nouS realitate nu s-a nSscut ex ttihilo: originile sale sint plasate in istoria societStilor umane; complexa logic3 socials capitalists este puternic InrSdScinatS in logica multimilenarS a posesiunii §i a puterii, a imbogSjirii §i a schimbului. A§a stind lucrurile, devine о foarte mare problems explicarea aparifciei §i a vitalitSJii acestei noi logici sociale in a§a fel incit sS poatS fi inJeleasS cotitura istoricS de care vorbeam §i despre care cred astSzi cS reprezinta inceputul unui proces de transformSri §i accelerSri ce conduc in prezent la о adevaratS "rSstumare a lumii" 11 : cum sS discu^i, fSrS a cSdea in europocentrism, despre originile unei realitSti care, istoric vorbind, se formeazS in Europa? §i cum sS evoci acele situafii in care se gSseau reunite toate ingredientele capitalismului — bogStii acumulate, putere a intreprinzStorilor, capacitSti tehnice —, dar unde capitalismul nu a apSrut? incercind sS prezentSm importance progreselor realizate de diferitele civilizafii ale lumii, nu riscSm sS ajungem la о panoramS care sS inculce ideea cS leagSnul, sau nucleul capitalismului s-ar afla in Europa de la sfir§itul secolului al XV-lea §i inceputul secolului al XVI-lea? Astfel de intrebSri mi se par in continuare extrem de dificile §i ar merita, probabil, о lucrare aparte. О ultimS precizare. La Vincennes, unde predam economia, Jean Bouvier, un remarcabi! istoric care publicase mai multe studii despre istoria capitalismului §i in special a bSncilor in Franca, preda istoria. In cursul uneia dintre discu{iile noastre, i-am spus cS ar fi nevoie de о istorie a capitalismului succintS §i destinatS unui public larg — cartea lui H. S6e pSrindu-mi-se §i depS$itS, $i nesatisfScStoare — §i cS el ar fi singurul capabil sS realizeze о astfel de lucrare. A zimbit enigmatic a clStinat de citeva ori din cap, spunind dupS о prelungitS pauzS de gindire: "Nici un istoric nu §i-ar asuma un asemenea rise". Aveam patruzeci §i trei de ani. Nu-mi era teamS nici de i n s t a n c e §tiinjifice ale disciplinei mele, nici de reactiile colegilor mei, nici de propriile mele limite. A§a cS am riscat. Imi asum indrSzneala de atunci, dar, dupS douSzeci sau douSzeci cinci de ani, nu mai sint sigur cS a§ risca. Beauval. 1999

"Vezi infra, capitoiul 7. p. 374 $i M. Bcaud, 1997.

PARTE AINTTI DA LA AUR LA C A P I T A L

... Secrelul de a-i oblige pe cci bogati s8-i puna la пшпсЛ pc cci sJJraci.
VOLTAIRE

Capitalismul se formeazS in sinul societatilor negustore§ti monetare din Europa occidentals. Numeroase astfel de societSti au funcfionat ins3 in lume fSrA a dezvolta capitalismul, aceasta forma nou3, inzestrata cu о exceptional capacitate creatoare §i distructivS. Bineinteles, a§ fi putut vorbi despre nenumSratele progrese care au contribuit, lnceptnd cu Evul Mediu european. la crearea unei noi realitati sociale: Inmuljirea schimburilor, noile tehnici, sporirea productiei, cre§terea demografica §i urbanizarea, formarea de noi state, acumularea de boga(ii, emergenja gindirii critice, rena§terea cunoa§terii. Numai ca, in cele mai multe dintre aceste domenii, alte societaji, alte civilizajii inregistrasera progrese eel pu^in la fel de strSlucite: in special vechea China §i lumea arabo-musulman3. Constatarea aceasta conduce la intrebarea urm&toare: de ce, dac3 in diverse situafii istorice toateelementele pSreau a fi fost reunite, capitalismul nu a apSrut totu§i decit la mijlocul celui de-al doilea mileniu al erei noastre, in aceasta mica peninsula, slaba §i divizata, din extremul Occident al imensei Eurasii? in mare parte, probabil tocmai pentru c3 regiunea respectivS era divizata §i diversificata: prin pluralitatea regatelor §i a principatelor, prin rolul crescind al ora§elor, prin deosebirea intre puterea politick autoritatea religioasa. In vreme ce domina^ia §i ideologia i m p e r i a l din China §i predomina^ia religiosului pe paminturile Islamului au fScut ca — de§i numeroase elemente favorabile se aflau acolo — "maioneza capitalist*", daca pot sa spun a§a, sa nu se inchege... Dar nu a existat oare §i о extraordinara coincident, sau suprapunere istorica: intre spiritul intreprinzator.

22

MICHEL В B A U D

spiritul cuceritor, spiritul evanghelizSrii, noile capacit3ti tehnice (pentru productie, navigajie, Iupta), gustul pentru cunoa§tere §i noi descoperiri, progresul rationalitatii (fata de Dumnezeu, lume §i bani)? Hazard sau necesitate? Fapt este c3, dup3 milenii de relu3ri ciclice, marcate de ascensiuni §i dec3deri de ora§e §i imperii, societ3tile umane sint angajate in cea mai puternic3 mutajie din istoria lor. Vom urm3ri in aceast3 prima parte a carjii liniile de dezvoltare care, traversind secolele XVI-XVIII, conduc c3tre capitalismul britanic din secolul al XlX-lea; transform3rile claselor sociale §i ale modurilor de guvernare; primul val al cuceririi lumii de c3tre puterile europene; dar §i reflectiile, dezbaterile care le-au insotit, ca §i procesul treptat de con§tientizare pe care acestea il implica.

1. L U N G U L D R U M C A T R E C A P I T A L I S M

In Europa de Vest, societatea feudaia se instaureaza sub forma sa definitivatS in secolul al Xl-lea: in cadrul domeniului se efectueaza organ izarea productiei (§erbie, munca for{ata, corvoada) §i extorsiunea muncii suplimentare (sub forma rentei in munca) de care beneficiaz3 seniorul, proprietar prin excelenja §i definator al prerogativelor politice §i jurisdicjionale. Dar, abia constituita societatea feudaia, incepe procesul descompunerii ei12: trecerea de la renta in munca la rentele in natura sau in bani, о data cu dezvoltarea muncii libere §i a formelor de proprietate t3rane§ti; in acela§i timp, revigorarea comertului: tirguri comerciale, reactivare a me§te§ugurilor (in cadrul corporatiilor), rena§terea vietii ora§ene§ti, formarea unei burghezii a negustorilor... Practic, in descompunerea ordinii feudale i?i arc radacinile ceea ce urma sa fie capitalismul negustoresc. Astfel, "lungul drum" catre capitalism se intinde pe mai multe secole, fiind un proces complex, in care formarea burgheziei (negustore§ti §i bancare) se imbina cu afirmarea ideii nafionale §i cu constituirea statelor modeme, cu extinderea schimburilor §i dominafia la scara mondiala, cu dezvoltarea tehnicilor de transport §i de producfie, cu instituirea unor noi moduri de producfie §i aparifia noilor mentalitati. Prima etapa a acestui lung drum este marcata de cucerirea §i jefuirea Americii (secolul al XVI-lea), iar cea cle-a doua — de ascensiunea §i afirmarea burgheziei (secolul al XVIl-lea). J a f u l c o l o n i a l §i b o g a f i i l e Principelui (secolul al X V I - l e a )

Cruciadele fusesera о buna ocazie pentru constituirea unor importante averi, in special acea cruciada legendara a templierilor. Activitajile comerciale, bancare §i financiare infloresc in republicile italiene din secolele XIH-XIV, apoi in Olanda §i in Anglia. О data cu inventarea tiparului, cu progresele din metalurgie, cu folosirea huilei albe §i utilizarea c&rucioarelor in mine, о dezvoltare considerabila in domeniul producerii metalelor
"In afarS dc lucririlc lui G. Duby, M. Bloch, H. Pircnnc..., vczi §i M Dobb $> P. Sweczy, Dm ftodalisme au capitalism; problimes de la transition.

24

MICHEL

ВEA U D

§i a textilelor marcheaza cea de a doua jumatate a secolului al XV-lea; este perioda in care Incep sa fie fabricate utilizate primele tunuri alte arme de foe; ameliorarea construcjiei de caravele §i a tehnicilor de navigare permite inaugurarea unor noi rute maritime' 4 . Capitaluri, mUrfuri lot mai numeroase, vase fi arme: ialU mijloacele de* expansiune a comer I и lui, a descoperirilor j a cuceririlor. In acela§i timp §i pe acela§i fundal al descompunerii orinduirii feudale, marii monarhi alipesc, cuceresc, creeaza prin cSsatorii sau prin rSzboi imperii §i regate. Cu mult inainte de a fi realizata unitatea nationals, statele putemice cautd s3-§i largeasca autonomia fata de papalitate. Febra pentni refonnarea Bisericii conduce la marea KeformS, cea care avea sa devina о ma§ina de razboi impotriva papei. Morala Evului Mediu propovaduia dreapta mSsura a preturilor §i interzicea imprumuturile cu dobinda; ea este deja serios zdruncinata in momentul In care Calvin justified necesitatea comertului §i a tmprumuturilor cu dobinda, Inainte de a "face din succesul comercial un semn al ale^ilor lui Dumnezeu" 14 . Monarhi avizi de ntSrire fi bogHfii, stale luptindpentru supremafie, negustori fi bancheri mcurajafi $й se imbogfitcascfi: iataforfele care vor anima comer fill, cuceririle fi rfizboaiele, care vor sistematiza jaful, care vor organize traficul de sclavi, care и vor include pe vagabonzi pentru a-i constringe sa munceasdi. La confluenja acestei duble dinamici se inscriu ceea ce istoria occid e n t a l nume§te "marile descoperiri": in 1487, Diaz ocole§te Capul Bunei Sperante; in 1492, Cristofor Columb descopera America: in 1498, Vasco da Gama, ocolind Africa, ajunge la tSrmul Indiei. О imensa goanS dupa bogatii — comert §i jafuri — sedeschide astfel. 1. Aurtil Ainericii

In u r m a raportului lui C o l u m b . Consiliul Castiliei a h o t a r i t s a ia in stSpinire о tara ai c i r e i locuitori s e g a s e a u in i m p o s i b i l i t a t e a d e a s e a p a r a . Pioasa d u r i n g d e а о c o n v e r t ! la c r e t i n i s m a sanctificat i n j u s t e j e a unui astfel d e p r o i e c t . A d e v S r a t u l m o t i v c a r e a d u s la h o t S r f r e a S n t r e p r i n d e r i i u n e i a s e m e n e a actiuni a fost trtsa s p e r a n t a d e a g S s i a c o l o n i j t e m a n c o m o r i (...). T o a t e celelalte expeditii a l e s p a n i o l i l o r in L u m e a N o u a , ulterioare c e l o r ale lui C o l u m b . par sS fi avut acela§i moliv. Acesta a fost sacrilegiul g o a n e i d u p a aur (...) u . "Vezi tn primul rind F. Braudel, P Bairoch, D.S. Larxics ?i J. Bacchlcr. H. Heaton (Histoire tconoiniquedel'Europc. 1.1, p 194) situeazi la 1450 fnceputul a c e e a c t d nume$tc "rena$terea cconomica". ""Bogatul arc rcsursc; dac5 siracului fi lipscsc. bogatul care nu !l lasi s5 тоагД do foame, fSrS a avea el lnsu$i vreun neajuns din aceasti pricing ar putea ccrc si i so fnapoieze mai mult decit a dat? Ar Insemna s3 scoatl bani de pe urma timpului, carc, sprc deosebire de spafiu. este considerat a fi al lui Dumnezeu. iar nu al oamenitor" (G. Bataille, La Part mauditf, p i 66). " A . Smith, citat dupJ A.-G Frank, L'Accuwulation mondialc, 1500-1800. p. 157.

ISTORIA

C A P I T A L I S M U L U 1 DE LA 1 5 0 0 P I N A

IN

2000

25

Cortez, cuccritorul Mexicului, mSrturisea: "Noi, spaniolii, suferim de о boala a inimii ai c3rei unic remediu estq aurul". fn 1503, prima tncSrcStura de metale prefioase sose§te din Antile; In ' 'rea comorilor aztece din Mexic; in 1534, a celor incase Conchistadorii au vS/.ut 1 300 000 de uncii de aur pe un singur taler. Ли gSsit patru statui mari inf<1{i§md ni§telame§i о duzinadestatui infati$ind ni§te femei In mSrime naturala, din aur fin. Regele captiv a ofcrit drept r.lscump.lrare оcamera plinScu aur; supu§ii s«1i avoau, tn gridinile, casele §i templele lor, arbori, flori, pJlsSri §i animate din aur; tactmurile erau din aur, iar ni§te plSci de argint lungi do doudzeci do picioare, Iargi de dou<1 picioare §i groase de dou3 degete serveau drept meseu. Potrivit datelor oficiale, optsprezece mii de tone de argint §i dou& sute de tone de aur au fost transferate din America in Spania intre 1521 $i 1660; dupa alte estimSri, dublu. "Aurul, spunea Cristofor Columb, este eel mai bun lucru din lume, el poate chiar s3 trimita sufletele tn rai". fn doar ceva mai mult de un secol, populajia Indiana va fi redusa cu 90% In Mexic (ajunglndu-se de la douSzeci cinci de milioane la un milion jumatate de ba§tina§i) §i cu 95% in Peru. I^as Casas aprecia c3 intre 1495 §i 1503 mai mult de trei milioane de oameni dispXruserS in insule, masacra{i In rSzboaie, trimi§i ca sclavi tn Castilia sau sftr§ind prin epuizare in mine ori la alte munci: "Cine din generajiile viitoare va crede un ascmcnea lucru? Eu tnsumi, care scriu aceste rinduri, care am v5zut cu ochii mei §i am cuno§tinta despre toate cite s-au tnttmplat, cu greu ajung sa cred c3 a§a ceva a fost posibil" 17 . Cultivarea trestiei de zahSr pentru objinerea zaMrului, a romului §i a melasei, comer{ul de sclavi, jafurile §i apoi exlracjia metalelor prejioase vor constitui de-a lungul intregului secol о important^ sursa de bogdtii pentru Spania. Regele i§i achita enormele datoril externe (pentru a-§i u§ura sarcina, in 1557 anuleazS dou3 treimi din dobtnzile la tmprumuturile pe care le facuse) §i I§i finanteaz£ ргоргШе rfzboaie; ситрЗгЗ, aidoma aventurierilor, nobililor §i neguiatorilor tmbogcititi. de la negustorii din Italia, Franja, Olanda Anglia ,H ; val dupa val, abundenja metalelor prelioase cuprinde zone tot mai largi, atenutndu-se.
,AH. I leaton, op. tit., p. 208: la rubrici dc genul "expansiunca curopeana" sau "cfectclc economice ale descoperirilor", I ieaton da liste dc obioctc materiale (p. 197 s.). Ve/.i $i A.-G. Frank, of>. tit. "Citat de A.-G Frank, op. at., p 82. '"I.itS ce spunea un btoric din accle vremuri, Ramon Carandc: "Spania este asemcnca unei guri care prime§te mincarea, dar nu о mcstec3 decit pentru а о trimite altor organe, neretintnd decit un gust v a g s a u ctteva fiimiluri..." Citat de A.-G. Frank, o/». at., p.92.

26

MICHEL В B A U D

2. Bogiifiile

Principelui

§i paradoxurile

monedei

Pe masura ce metalele prefcioase devin tot mai abundente, preturile cresc. in Europa occidental, pretul mediu al griului, care se modificase destul de putin Intre inceputul §i mijlocul secolului, create de patru ori In a doua jum&tate a veacului. Chiar $i in Spania preturile se m3resc de trei sau patru ori intre inceputul secolului al XVI-lea §i inceputul secolului al XVII-lea; in Italia, pretul griului create de 3,3 ori intre 1520 §i 1599, iar intre primul §i al doilea sfert al secolului al XVI-lea, preturile se maresc de 2,6 ori in Anglia §i de 2,2 ori in Franta. Diminuindu-se, afluxul de metale pretioase i§i atenueaza apoi efectul asupra acestor preturi. Lefurile ce se plateau atunci cresc cu о viteza ceva mai mica, putindu-se estima ca pe ansamblu, in secolul al XVI-lea, salariul real scade cu 50%. Nemul{umirea populatiei spore§te, inregistrindu-se revolte ale paturilor sSrace. in fata acestei mari dezordini a monedei a preturilor, monarhii apeleaza la edicte: edictul de la Villers-Cottercts (1539) interzice in Franta coalitiile muncitore§ti; legile privitoare la cei saraci, in Anglia, interzic vagabondajul $i cer§etoria inca de la sfir§itul secolului al XV-lea14, lor adaugindu-li-se, in a doua jumatate a secolului al XVI-lea. crearea a§anumitelor workhouses, adica a caselor de munca silnicS. Guvernele cauta sa opreasca, de asemenea, cre$terea preturilor: In Spania, Coroana fixeaza baremul maxim legal, insa fara succes; in Franta, lefurile preturile sint fixate prin decrete, in 1554, 1567 §i 1577; in Anglia, sistemul preturilor maximale §i reglementarile se dovedesc deopotriva de ineficiente, iar dupa 1560, salariile sint rev3zute in fiecare an, de Pa§ti, de catre judecatorul comitatului. . in paralel, se inmultesc dezbaterile §i analizele asupra monedelor §i preturilor. Din Information touching the Fall of Exchange [Informare despre scdderea schmiburilor] (1558) a lui Gresham, este rejinuta "legea" potrivit careia moneda proasta о alunga pe cea buna, observatie formulata in nenum3rate rinduri incepind cu secolul al XlV-Iea. Se na§te о disputa confuza, in care vinovati de scumpiri sint facuji, la gr3mada, arenda§ii, intermediarii, exportatorii, strainii, negustorii §i camatarii, dar §i "cre^terile monetare" ce reduc conjinutul in metal pretios al monedelor. Din aceasta
" E s t e vorba dc primul val de |3rani alungati de pe p&mintul lor, despre care Thomas Morus spune (Utopia, 1516): " Q n d au r3t&dt dc colo-colo. mincindu-§> si ultimul gologan, cc altccva pot face decit s3 fure 51 astfel s3 fie spinzurati. Dumnezeulc, cu toate formele legale, ori s i cer§eascA? In acest caz sint aruncafi In Inchisoareca ni§tc- vagabond», pentru сЛ hoinSrcsc in loc s i munccasc3. ei. сЗгога nimeni de pe lumc nu vrea Jo dea ceva de lucru." Pe timpul domniei lui Hcnnc al VIM-lca (1509-1547) vagabonzi sint biciuifi intemni{a{i; tn plus, la prima rccidivii li se taie о jumatate de ureche, iar In .1 doua nxidiv3 sint spinzurati; dupa Hollinshed, japtezeci §i doua de mii ar fi sfii§it astfei pe timpul lui Henric al VHI-Ica. Vczi K. Marx, Le Capital, Cartca I. in Oeuvrcs, Economic, Gallimard, La PlSiade, t. L p. 1193.

ISTORIA

C A P I T A L I S M ULU1 DE LA 1 5 0 0

PINA

IN

2000

27

dispute se deta$eaz£ astSzi analiza lui J. Bodin, juristul din Angers potrivit caruia " c a u z a principals §i aproape unic3" a cre§terii preturilor era "abundenta de aur §i argint care a atins fn zilele noastre cote mult mai man decit a avut ea vreodata de patru secole incoace (...). Principala cauza a scumpirilor este intotdeauna abundenta acelor elemente cu care este masurat pretul marfurilor" 20 . Explicatia aceasta avea marele avantaj de a raspunde unui aspect major al realitStii, evitind totodata punerea in discufie a altor surse ale inflatiei: luxul regilor §i al potentatilor zilei, costul razboaielor, sporirea datoriilor, care, la ilndul lor, faceau necesare succesivele "crested". Ea a fost treptat acceptata (ca oschita rudimentara a viitoarei teorii cantitative a monedei), coexistind cu о alta idee-forta a veacului al XVI-lea, chiar dac3 prea pu{in compatibiia cu prima, potrivit c3reia abundenta metalelor prejioase este cea care produce bogatia regatului. Machiavelli formulase aceasta idee, intr-un mod oarecum provocator, inca de la inceputul secolului: "Intr-o guvernare bine organizata, statul trebuie sa fie bogat, iar cetatenii saraci" 21 . Chiar daca nu toata lumea admite о asemenea formulare, chiar daca alfii vor sublinia mai tirziu legStura dintre bogatia statului §i cea a negustorilor, Machiavelli scoate in evidenta о problema centrala a secolului al XVI-lea: cum s3 spore§ti §i s3 pastrezi bogajia Principelui? Acea bogatie a Principelui care, pentru toti, la fel ca pentru Claude de Scyssel 22 , se matcrializeaza in rezervele sale de aur §i de argint. Intr-o prima instanta, guvernantii iau masurile dictate de bunul simt: ei cauta s3 impiedice aurul §i argintul sa iasa din regat: in Spania, inca de la inceputul secolului al XVI-lea, interdictia de a se exporta aur §i argint, sub amenintarea pedepsei cu moartea; in Franta, prohibitarea ie§irilor de numerar inca din 1506 §i, apoi, in 1540, 1548, 1574; in Anglia, doua tentative, in 1546 §i 1576, de a supune negotul cu monede, §i chiar cu titluri de schimb, controlului agen{ilor guvernamentali — ambele soldate cu e§ec*. Catre mijlocul secolului, circulau unele texte prin care se solicitau §i alte masuri:
P r i n s t o p a r e a i m p o r t u r i l o r d e m3rfuri f a b r i c a t e in strainatate 51 c a r e a r p u t e a fi p r o d u s e la noi, prin r c s t r i n g c r c a exp>ortului d e Una, pici $i d e a l t e p r o d u s e in s t a r e b r u t a , prin v e n i r e a , s u b s u p r a v e g h e r e a cetatilor, a u n o r tne$te$ugari d i n afara c a r e sa p r o d u c a mdrfuri ce a r p u t e a fi e x p o r t a t e ,

wRiponses aux paradoxes de M. de Malestroit, toudiant I'enelifrissement de toutes 1568. Vezi J.-Y. Le Branchu, Ёсп1$ notables sur la monnaie, Alcan. 1934,1.1, p. 84. "Principle. 1514 л1м Grande Monarchic de France. 1515. " V e z i P. Devon, Le Mercantilifme. p. 19 $i s.

dieses,

28

MICHEL

В BAUD

p r i n e x a m i n a r e a atent.1 a a c c s t o r m 3 r f u r i (...), cred c5 ora§ele n o a s t r e ar a j u n g e in s c u r t a v r e m c s£-§i r e d o b i n d e a s c a b o g a t i a d c o d i n i o a r S 1 4 .

RecomandSri asem3n£toare sint formulate de Ortiz 25 : crearea unui mare num&r de manufacturi §i interzicerea exportului de materii prime textile. J. Bodin preconizeazS aceeaji politici in La Republique (1576). Regii Spaniei, Franjei §i Angliei vor lua mSsuri in acest sens: primele creiri de manufacturi, monopoluri sau privilegii pentru product» noi, prohibijii sau tarife impotriva intrSrii de marfuri straine, interdicjii de a se exporta materii prime. Formarea unit&tii najionale inseamna, de asemenea, constituirea, pe atunci in fazi inca incipienta, a unci pieje najionale. Ideile dominante ale epocii, in domeniul economiei, sint a§adar strins legate de preocuparile Principelui: trebuie asigurata bogatia Principelui, atit pentru el, cit §i pentru finanjarea neincetatelor rSzboaie. Refctele sint simple: impiedicarea ie§irii din tara a metalelor pretioase, prin interzicerea trecerii lor peste granitS §i prin limitarea importurilor; facilitarea intrarii lor, incurajindu-se exportarea a ceea ce nu este de trebuin$ regatului; §i una, §i cealalta conducind la о incurajare a producliilor najionale. In umbra acestei idei se dezvolta cea a prosperitatii publice: "Fiecare individ este p3rta$ la «bogatia publica» [common weal], scria Hales in al s3u Discourse (...), iar orice meserie lucrativa pentru cineva poate fi astfel pentru oricine va dori s3 о exerseze; ceea ceeste profitabil pentru unul va fi deci §i pentru vecinul s3u §i, in consecinta, pentru toatl lumea" 26 . A§adar, calea este deschisa ideii conform cdreia bogatia regatului sesprijina pecea a negustorilor §i me§te§ugarilor sai. Prin afluxul de metale pretioase din America §i dezvoltarea productiilor, comertul din Europa a inregistrat progrese notabile; prin munca forfata din America (in special pentru productia de zahar) §i sc<1derea salariilor reale legata de inflatia europeana s-a creat un surplus suplimentar; о data cu impunerea restrictiilor in Anglia, se elibereaza о for{3 de munca important^ §i anume: vagabonzii §i cer§etorii prigoniti sau amenintati cu temnita. Burghezia negustoreascS §i cea bancarS i§i consolideaza pozitia. Dupa Venecia §i Floren{a, Anvers, Londra, Lyon §i Pariscunoscodezvoltare importanta, dep3§ind cincizeci de mii, sau chiar osuta de mii de locuitori. Acesteburghezii i§i facsiintita prezenfa, pentru unii, in ideile Reformci, pentru aljii in afirmarea drepturilor omului fata de suveran (l.a Boetie, Le
},A Compendious, or Brief Examination of certain ordinary complaints, studiu scris in 1549 publicat in 1581, citat de J.-Y. Le Branchu, Merits notables sur la monnaie, t. II, p. 188. Centilomul britanic John Hales forinulea/Д acelea§i idei In Discourse of the Common Weal of this Realm of England, de asemenea scris In 15-19 $i publicat in 1581. "Pour que la monnaie ne sorte pas du royaume. 1558. "Citat de H. Denis, op. cit., p. 8S.

I S T O R 1 Л С Л P I T A L I S M U I. U I D E L A

1500 PINA

IN

2000

29

SCHEMA I Clascle sociale si circulatfa valorii a bogStiilor in Franja secolului al XVI-lea

rcgall
APAKATUI.Xlde curio \\siipcrior DB STAT \ \\

^yV.ltlillnvA^rlcniN

R N H liRt AC 51 ITNANTCni
I/ . .ltumuUri \

АгапДО al rcgdul
KiiiiiulAri ale SUtulul (manufacturi, drumuri...) •tiilimoX \ llXilS Ъг inferior

ofiteiiji

1

I (ivorl partkutArc)

ule burgjvezlel

MARJ NKGUfArOKI
COMKKCIAN-p ncftustori

materiale /_

mt}leri

Silua,bani
,ix3umul propriu

ME$T*§UCARI
ucenici

TARANIMP.

30

MICHEL В B A U D

Con trun [Unul contra], 1552, Theodore de B£ze, Du droit du magistral sur ses sujets [Despre dreptul magistratului asupra supufilor sai], 1575), iar pentru majoritatea in diferitele exprimSri ale gindirii umaniste pe care le ilustreaza . operele lui Erasmus, Rabelais sau Montaigne. Arta §i spiritul universal ale lui Michelangelo constituie о marturie elocventa a acestei epoci in care un astronom polonez, Copernic, emite ideeaca PSmintul se invirte§te §i ca nu este centrul imobil al universului. Dar sa nu exagerSm: oricine poate vedea ca Soarele §i stelele se rotesc in jurul Terrei, dupa ordinea imuabilastability de Dumnezeu, iar Biserica vegheazS ca nimeni sa nu puna la indoiala acest adevSr. jaranul continue s3 cultive pSmintul §i s3 fie strivit de taxe §i corvezi; nobilul s3 vineze s3 petreac3; regele s3 domneascS §i s3 se r3zboiasc3. Cine ar fi putut b&nui pe atunci c3 un alt zeu, §i anume capitalul, se preg3tea s3-§i instaureze domina{ia asupra lumii? Poate сЗ о presimjea Thomas Morus, atunci cind, in 1516, scria Utopia; deaceea il face pe Hythlodeu, navigatorul portughez, s3 m3rturiseasca: "Dragul meu Morus, ca s3-ti spun ce m«1 fr3mint3: acolo unde toji m3soara totul in bani, ei bine, in acele finuturi este aproape cu neputinta ca dreptatea §i prosperitatea s3 domneasca in ordinea publica..." 3. Vechi fi пои Dac3 e s5 vorbim numai de forma^iunile sociale in contextul сЗгога va inflori capitalismul, vechiul continua s3 fie dominant: populate preponderent ruraia, producjie in principal agricoia, schimburi relativ restrinse (o mare parte a popula{iei traind in autosubzistenja). Renta (in munca, in natura sau in bani) este obfinuta dc la marea mas3 taraneasca, in profitul clerului, a nobilimii §i a statului regal: prin cheltuielile acestora din urma, ea permite, in final, acumularea de averi particulare de c3tre marii negu(atori bancheri. Schimbul comercial se bazeaza in primul rind pe producfia me§te§ugareasca, ce se inscrie in ordinea definita de corporatii; el nu atinge decit in mica m3sura producfia agricoia. Aceasta mica producjie de marfuri poate fi rezumata prin formula: Мл — В — Mi, adic3: micul producator de marfuri, vinzindu-§i marfa a > » pe care о produce, prime§te suma de bani В care ii permite s5 cumpere alte marfuri i. Comercianfii intervin ca intermediari, cumpSrind marfurile i pentru a le revinde, realizind beneficiul ДВ, lucru ce poate fi rezumat prin formula: В -> Mi B', unde В' = В + AB. Acest ДВ provine fie din munca suplimentara impusa micilor me§te§ugari ori calfelor §i ucenicilor, fie dintr-o parte a rentei extorcate de la t3rani. Pot exista unele forme capitaliste de productie, in anumite cazuri chiar cu salarizare, insa ele r3min minore.

ISTOKIA

С A P IT A L I S M U L U I DE LA 1 5 0 0 P l N A

IN

2000

31

S C H E M A II Comer^u 1 m o n d i a l §i prSdarea Amcricii tn secolul

al XVI-lea

Cele dou3 forme principale de salarizare sint: - acumularea de stat (manufacturi regale, drumuri, porturi etc.); - acumularea burghezS (averi particulare, bani, metale prefioase, bunuri imobiliare). Sursa principals este, ca §i in secolele anterioare §i la fel ca pentru alte formajiuni sociale, munca suplimentarS a {Sranilor, la care, bineinjeles, trebuie ad&ugatS prSdarea celor dou3 Americi. Intrucit, dacS privim acum dimensiunea internajionala, ceea ce este nou nu e comerjul cu lumi aflate la mari distance; acesta s-a desfS§urat in contextul tuturor formajiunilor unde domina un mod de producjie tributar27 §i a prosperat atit in China cit §i !n spafiul arabo-musulman; el s-a dezvoltat, ceva mai aproape de noi, Tn Europa, in Nord о data cu portul de la Manse, iar in Sud Jncepind cu Peninsula Iberica §i cu cea ItalicS; astfel, in 1500, traficul dinspre Venejia асорегй Mediterana ansamblul
r l n radrul "modurilor de productfe tributare", supunerea unei foarte largi mase productive, a jSranilor $i mc5tc§ugarilor, permite obtfnerca unui tribut gratfe cSruia poate trai in indestulare, dacS nu chiar in lux. ooligarhie in miinile direia se aflS armele j i controlul asupra rcligiilor; acesta este ca/ul modurilor de producjle sclavagist, feudal, a s l a t l c a f r i c a n . Ve?i, de exemplu, Samir Amin, Clause el Nation, Ed. de Minuit, 197У, д^ 54 s.

32

MICHEL В B A U D

Europei occidentale, intinzindu-se, grafie retelelorcomerciale, dincolodc Levant, catre Oceanul Indian, dar $i in interiorul Europei, iar in Nord c<1tre Marea Baltics §i Norvegia^. Noul consta in fabuloasa jefuire a Americii, care se poate structura in doua fluxuri simultane: - prSdarea bogatiilor gSsite acolo (munca "moarta" acumulata in extracfia metalelor pretioase §i realizarea operelor dc arta); - producerea unor noi valori (munca silnica §i sclavie), fie in minele de aur §i argint, fie in agricultura (trestia de zahSr etc.). Cucerire, jaf, exterminare: aceasta este realitatea care explica afluxul de metale pretioase in Europa secolului al XVI-lea. Dar oceanul este foarte mare, iar prin visteriile regale ale Spaniei §i Portugaliei. prin sipetele negutatorilor §i prin conturile bancherilor, acest aur este in intregime "spSlat" atunci a n d ajunge in cuferele finanti$tilor din Genova, Anvers ori Amsterdam. Cum s3 se pastrezeinsa aurul respectiv, aur al Principelui sau al statului (cele doua "visterii" nu se prea mai deosebesc), atunci cind s-a ajuns in posesia lui? Cum sa fie el drSmuit atunci cind i se duce lipsa? Solufia vistiernicilor, corespunzind unci perspective statistice asupra lumii — interzicerea ie§irii din regat a metalelor pretioase — s-a dovedit a fi inoperanta. Se propune о alta solujie, in spirit ncgustoresc: sa se cumpere mai putin §i sa se vinda mai mult altor tSri; iar pentru aceasta, sa se produca mai mult §i de о calitate mai buna. Nu raspundea aceasta, deopotriva, intereselor Principelui §i celor ale negustorilor? A§a se face ca, in secolul al XVI-lea, se creeazS conditiile pentru dezvoltarea ulterioara a capitalismului: burghezia bancarS $i negustoreasca dispunind atit de averi imense, cit §i de retele bancare financiare; state nationale dispunind de mijloacele necesare pentru a cuceri §i a-§i impune dominatia; о conceptie asupra vietii punind pret pe imbogatire §i prosperitate. Numai in acest sens putem data era capitalismului ca incepind cu secolul al XVI-lea 19 . Este nevoie insa de о viziune moderna, care sa aiba in spate о buna cunoa§tere a dezvoltarii ulterioare a capitalismului industrial, pentru a percepe, sau a identifica, a$a-numitul "capitalism negustoresc" din veacul al XVI-lea, care nu este deocamdata decit embrionul a ceeea ce va putea fi numit mai tirziu capitalism.

"F. Braudel, Civilisation matcrielle, Economic et capitahsmc, t III, Le Temps du mondt, p. 18. '""Cu toate ci primele incerciri de produc{ie capital is t5 au fost fAcute devreme. In citeva ora$e din bazinul Mediteranei, era capitalists Incvpe abia din secolul al XVI-lea" (K. Marx. Le Capital, l a Pldiade, 1.1, p. 1170); §i 1псД: "Pia{a mondial^ comertul mondial inaugureaz«l in secolul al XVI-lea biografia modems a capitalismului" (citat de F. Регтоих, Le Capitalisme, p. 35); "Istoria modern^ a capitalismului SncepcodatJ cu crcarea picjei ^i acomerjului celor douS lurni. In secolul al XVI-lea" (citat dupi A.-C. Frank, op. cit., p. 32).

ISTORIA

C A P I T A L I S M U L U 1 DE LA

1500 PINA

IN 2 0 0 0

33

A s c e n s i u n e a b u r g h e z i e i (secolul al X V I I - l e a ) Totodata, ar fi trcbuit sa fii inzestrat cu о perspicacitate extraordinary pcntru a vedea In dezvoltarea manufacturilor din secolul al XVII-lea inceputul unui nou mod de productie. Noua zecimi din populate trSiesc incii din agriculture: araturi superf i c i a l , insSmint^ri fara о buna rinduiaia, lipsS a ingra§5mintelor; randamentele la grine sint mediocre (patru-cinci, uneori doar trei sau doi la unu); pirloaga face nepracticabiia jumatate din terenurile arabile din Sud §i о treime din cele din Nord; recoltatul se face cu secerile; animalele sint purine §i prost hrSnite. Alimentatfa consta in fierturi §i ptine. iar foametea face ravagii in anii cu recolte slabe. Nobilimea i§i pistreaza in continuare rangul §i privilegiile: la dieta din 1614, locotenentul civil Henri de Mesme declarase c3 "cele trei clase sint ca ni§te frafi, copii ai aceleia§i mame, Franta"; nobilii au replicat c3 "ei nu dorcsc ca fiii ciubotarilor §i cirpacilor sa-i numeasca fra(i §i c3 intrc ei §i noi sint tot atitea diferenje ca intre Stapin §i Valet"-'0. Biserica vegheaza la men^inerea ordinii in sfera ideilor. Erasmus este pus la index incepind cu 1559; Giordano Bruno, alt mare umanist, este ars pe rug, ca eretic, in 1600. Campanella petrece dou&zeri §apte de ani in inchisoare, intre 1599 §i 1629. Galilei, care a publicat in 1632 Dialoguri asupra principalelor sisteme ale lumii. este format de Inchizitie, in 1633, s3 T$i renege "gre§elile §i ereziile". Numai Provinciile Unite fac figura aparte in acest tablou: comertul este aici bine dezvoltat §i activ, agricultura moderna, nobilimea cvasiinexistenta, iar burghezia puternica. Toleranta ei este renumita, lucru care il va face pe Descartes s3 se instaleze in Olanda, in 1625. Acolo va scrie §i va publica Discursasupra metodei (1637) §i Meditafii metafizice (1641). Aceste Provincii Unite, care i§i dobindesc independen^a politics faja de Spania in 1609, pSreau s3 cintareasca atunci mult prea pujin in comparajie cu acea |ar8 puternica. Incepind cu 1580, ducele Habsbourg de Spania reune§te sub sceptrul s3u intreaga Peninsula Iberica, America Latina, America Centraia, Filipinele, Milano, regatul Napole, Sardinia §i Sicilia, plus ccea ce mai ramasese din vechiul stat burgund; el are un aliat puternic In v3rul lui, Habsbourg de Austria, care adaugd statelor sale patrimoniale regatele Boemiei §i al Ungariei. Dar nu trebuie sa ne lasam prea mult impresiona{i de aceasta putere teritoriaia. infringerea "Invincibilei Armade", in 1588, marcheaza inceputul unui declin: din 1590, cantitatile de aur §i argint provenind din America Latina se diminueaza; ele ajung sa fie de doua ori mai mici in 1650 fata de 1550; comertul Seviliei se reduce simlitor (de la
*'Cital d u p i Hisloire gMrale des civilisations. t IV. p. 153.

\

34 MICHEL В B A U D

55 de vase §i 20 000 tone in 1600-1604, la 8 vase §i 2 500 tone in 17011710 4 '); cheltuielile de razboi sporesc; impozitele suplimentare nu sint suficiente; bugetul se aflS in dezechilibru; productia interna nu a fost dezvoltata indeajuns; regele Spaniei nu mai are de la cine sa fac3 imprumuturi; moneda se depreciaza, iar activitatea economica tnregistreaza о scadere considerabila, asemenea popula^iei, care ajunge la §ase milioane de oameni, la sfir§itul secolului al XVI-lea. Practic, Spania cunoa§te о inexorabila decadere*2. Cit despre aliatul sau, Imperiul Austriac, acesta va fi preocupat sa " faca fata valurilor succesive ale Rdzboiului de Treizeci de Ani, incheind conflictul cu pretul unor importante concesii, in urma p3cii din Westfalia (1648). Nu atit Spania sau Austria, cit in principal Olanda, Anglia $i Franta vor fi tarile prin care se va continua, In secolul al XVII-lea, lungul drum catre capitalism. 1. Expaitsiunea colonialй f i capitalismul din Olanda

Sub impulsul unei active burghezii negustore§ti §i bancare, grijulie fata de oamenii cu initiative §i deschise ideilor noi. capitalismul negustoresc §i manufacturier va cunoa§te о puternica dezvoltare in Olanda. El se sprijina pe trei piloni de ЬагЯ. Primul pilon: Compania (olandezS) a Indiilor Orientale.
$ a s e C a m e r c d e c o m c r t s-au unit in 1602, c o n s t i t u i n d C o m p a n i a Indiilor O r i e n t a l e . E a n u m S r a §aptezeci §i trei d e directori, to{i a d m i n i s t r a t o r i d e c o m p a n i i comerciale. Directia afacerilor c o m u n e era asigurata d e un C o l e g i u al c e l o r § a p t e s p r e z e c e , n u m i t d e c i t r e C a m e r c , d i n t r e c a r e o p t d e C a m e r a d e la A m s t e r d a m , care s u p o r t a j u m a t a t c din c h e l t u i e l i l e c o m u n e . F i e c a r e C a m e r a hotSra a s u p r a c o m e r t u l u i desfa§urat d e m e m b r i i sSi, asupra l u c r u r i l o r c e t r e b u i a u c u m p a r a t e d i n Indii, a s u m e l o r in a u r ce u r m a u a fi varsate, a vlnzSrii m i r f u r i l o r p r i m i t e . Colegiul c e l o r § a p t e s p r e z e c e d c c i d e a p r i n m a j o r i t a t e a s u p r a o r g a n i z a r i i flotelor, a d c s t i n a t i e i lor. a tarifului m a r f u r i l o r . C o m p a n i a d e j i n e a m o n o p o l u l a s u p r a c o m e r t u l u i cu Indiile. In c o l o n i i p r a c t i c a a $ a - n u m i t u l mart clausum, a v i n d p r c t e n t i a d e a li se i n t e r z i c e e n g l e z i l o r , p o r t u g h e z i l o r $i francezilor a c c e s u l in a c e s t c tcritorii. D i s p u n e a d e p r e r o g a t i v e regale, h o t a r a a s u p r a r t a b o i u l u i §i a pacii, a s u p r a t r a t a t e l o r cu b3§tina§ii. n u m e a g u v e r n a t o r i §i consilii, c u r t e a m a r t i a i a §i c e a civila a f i i n d u - s e in s t a b i l i m e n t e l e C o m p a n i e i . Ea va a j u n g e s 3 a i b a in

"Medii anualc; P. $i H. Chaunu, Seville ct I'Atlantiquc, citat de P. L6on, Economic et Sociitts pre-industriclles, t. II, p. 32. "Productia artistic* rSmine Insa Infloritoare la inceputul secolului: prin Cervantes (Don Quijolc, 1605, Nuvcle exempLtre, 1613). El Greco (Adormircn Maicii Doinnutui, 1614) §i. mai tirziu, p n n Lope de Vega §i Caldcron. Velasquez Murillo.

ISTORIA

C A P I T A L I S M ULU1

DE LA 1 5 0 0 P I N A

IN

2000

35

Indii о a r m a t S d e u s c a t d e z e c e p i n 3 la d o u i s p r e z e c c mii d e o a m e r u , iar pe m a r e p a t r u z c c i p i n 5 la §aizeci d c v a s e d e lupta, s 3 a d u c 5 in E u r o p a a n u a l m a r f u r i i n v a l o a r e d e z e c e - d o u S s p r e z e c e m i l i o a n e , s& a i b S d i v i d e n d e d e 2 5 - 3 0 % . a c t i u n i l e s a l e crescind astfel, catre 1670, d e la trei mii la o p t s p r e z e c e mii d e florini".

Л1 doilea pilon: Banca din Amsterdam; cei care operau schimburi fiind acuzafi ей se fac vinovati de dezordinea monetary, ora^ul Amsterdam ii suprima, creeazd о ЬапсЗ §i ii acorda acesteia monopolul schimburilor (1609).
(Banca d m A m s t e r d a m ] prime§te toate depozitele in m o n e d e s a u lingouri c u о v a l o a r e mai m a r e de trei sute de florini. Conditfile de s e c u r i t a t c fac ca banii s& c u r g S din t o a t e p3rjilc, c h i a r din s t r & n a t a t c . Astfel, b a n c a poate furniza n e g u s t o r i l o r m o n e d e din oricare {агЗ, ceea ce p e r m i t e с и т р З г а г е а d e marfuri d e orice p r o v e n i e n t a §i ii a t r a g e pe c o m e r c i a n j i i s t r f i n i . Ea joaca, d e a s e m e n e a , rolul unei b a n d pentru plSji, efectulnd gratuit, prin v i r a m e n t , prin s i m p l u s c h i m b d c inscrisuri, f3r3 m a n i p u i a r i d e metal, toate pia^ile pentru negustori, in limitele depozitelor p e c a r e ei le au. Pentru aceasta, ea utilizeaza о m o n e d a d e cont, florinul banco, avind о v a l o a r e stabila, fapt ce c i j t i g a increderea clienjilor. A p o i , Banca din A m s t e r d a m d e v i n e treptat о b a n c a d e credit. Ea incepe prin a v a n s u r i a c o r d a t e ora$ului A m s t e r d a m in c a z d e r3zboi C o m p a n i e i Indiilor Orientale; La finele secolului, ea va acorda imprumuturi intreprinderilor particulare. Totu§i bancile particulare s u p r a v i e t u i e s c $i ele, fiind a x a t e pe i m p r u m u t u r i s c o n t a r e a titlurilor de schimb4.

Al treilea pilon: flota. Asemenea englezilor, olandezii dLspuneau pentru ruta rasariteana sau cea a Indiilor de vase grele, solid construite §i bine inarmate. Pentru rutele maritime din Europa de Nord §i de Vest, ei construiesc insa a§a-numitele fluitschip, ni§te ambarcafiuni mici u§oare, dar capabile sa transporte incarcaturi man §i dificile (de la о suta la nou3 sute de tone). Piatind pe loc, ei obtin scinduri §i catarge din Norvegia, la un pret mai bun decit constructor^ norvegieni; standardizeaza produc^ia §i folosesc, pentru construc^ie, ma§ini (joagare ac(ionate prin puterea vintului, macarale etc.). Pe aceste vapoare, "olandezii angajau straini", cu un salariu inferior, intrucit, in acea vreme, matelo{ii ajunsesera categoria cea mai de jos a lucratorilor. Echipajele erau supuse unei discipline dure, constrinse la respectarea cura^eniei §i hranite frugal"36. In 1614, flota olandeza angaja, de una singura, mai
"Hisloire gtnerale des civilisations, t. IV, p. 245. "Amsterdamul a profitat din plin dc decSdcrea ura$ului Anvcrs. cuccrit despanioli Sn 1585. Burghezii din Amsterdam renunlaserfi sS mai supunS Belgia de tea ma concurcn(ci pe care le-ar fi f3cut-o Anvers odat5 devenit olandez. Cf. Heaton, op. cit., 1.1, p. 242, Violet Barbour. Le Capilalisme a Amsterdam au XVIle sitcle. j "Adeseori englezi sau francezi. Heaton. op. at., t. I, p. 237. Cititorul t$i poate imagina, plectnd de la formuldrile foartc "convenabile" ate lui Heaton, adevSrata situate a acestor echipaje.

36

MICHEL

В HA U D

mul$i marinari dedt flotele spaniola, franceza, engleza sco(ianS luate la un loc. Vasclc olandcze ajung in Japonia in 1600, iar in 1601 in China. In 1621, cstc creata Compania (olandezS) a Indiilor Occidentale. Olandezii intimpina ins5 dificultafi in Incercarea lor de a se implanta solid pe coastele Americii: daca au reu§it s3 se impuna in Pemambouc, Surinam, Caracas (1630) §i Curasao (1632), visul unui imperiu olandez pe tcritoriul Braziliei se destrama in 1653; iar Noul Amsterdam, creat in 1626, va fi cucerit de englezi in 1664, pentru a deveni New York. In schimb, din 1619 pind in 1663, olandezii domina rutele maritime ale Extremului Orient: ei se instaleaza in Batavia (1619), ii masacreaza peenglezii din Ambon (1624), i§i croiesc drum cStre Nagasaki cucerind insula Dcshima (1638); se instaleaza apoi in Malacca (1641), ocupa Capul Bunei Speranfe in dauna portughezilor (1652), se stabilesc In Aden, Mascate, Cochin (1663) $i Singapore. I§i impun de asemenea autoritatea in Tasmania (1642). Importind din Extremul Orient piper mirodenii (66% din achizi^ii in 1648-1650,32% in 1698-1700) sau textile (14% §i respectiv 55% in acelea§i perioade)37; alimentind Spania chiar §i in anii de rdzboi (jumatate din aurul §i argintul dobindit de Spania ajungea la Amsterdam); dezvoltind cultura trestiei de zahSr in Java; farind negof atit cu Europa de Nord, cit §i cu Africa, Olanda controleaza comerjul mondial care ii aduce beneficii substantiate. in|elegem astfel dece ea арДга din rdsputeri principiul "marii libere" {inare liberum), mai pu{in in colonii, unde impunea acel mare ctausum. Ca putere comerciala, Olanda este interesata de dezvoltarea activitatilor din domeniul prelucrarii: industria linii la Leiden §i industria pinzeturilor fn Haarlem; (esutul §i vopsirea matasii, apoi torsul acesteia §i §lefuitul diamantelor la Amsterdam; rafinarea zaharului, finisarea §i scrobirea postavurilor engleze§ti, brasarea, distilarea, prelucrarea sarii, a tutunului, a boabelor de cacao, industria plumbului la Rotterdam; §lefuirea lentileloroptice, fabricarea microscoapelor, a pendulelor §i instrumentelor pentru navigate, intocmirea de harji terestre maritime, imprimarea de c3rji in toate limbile... Jumatate din popula(ia olandeza (doua milioane §i jumatate de locuitori) traie§te acum in ora§e. De pe urma acestor activitaji profita о burghezie tot mai bogata, care domina Jara. Negujatorul Louis Trip detine in 1674 mai mult de un milion de florini; proprietarui unor fabrici de matase, Jean de Neufville, venit fara nici un ban in 1647, moan* la sfir§itul secolului lasind о avere de aproape opt sute de mii de florini; in 1674, cincizeci si §ase de burghezi detin intre doua sute $i patru sute de mil de florini, iar altf pa tr и zed intre о suta §i doua sute de mii. Aceasta burghezie se осирй cu negotul, dezvolta
J'K

C.l.imjnn, Dutch-Asiatic Trade, citat tn P. U4>n, op. cit., p. 33.

ISTORIA

C A P I T A L I S M U I. U1 D E I. A 1 5 0 0

P!NA

IN 2000

37

industriile, organizeaza "camerele de c o m e r f , controleaza companiile coloniale, supravegheaza Universitatea din I-eiden; ea §i-a legat numele de Banca din Amsterdam §i a facut din ora$ marea pia{3 f i n a n c i a l a momentului, incercind totodata s5 impunS hegcmonia Provinciei Olandei asupra ansamblului Provinciilor Unite. De aici §i conflictele, nu о data incheiate prin compromisuri, cu familia de Orania, familie care se sprijina pe fortele tradi^ionale ale celorlalte provincii §i care reu§e§te s5 se impuna, in special in perioadelc de r.lzboi §i de tensiuni interna^ionale: Mauriciu de Nassau, principe de Orania, impotriva marelui bogata? Oldenbarnvelt, In 1619, §i Wilhelm al IH-lea de Orania impotriva lui Jan de Witt, in 1672. О dat5 cu dezvoltarea capitalismului englez §i a protec^ionismului francez, in urma celor trei razboaie duse impotriva Angliei (eel din 16521654, dar mai ales cele din 1665-1667 §i din 1672-1674), prin razboiul din 1672 impotriva Frantei in special, prin participarea la a^a-numitul Razboi deSecesiune din Spania (1702-1714), prin regresiunea economica scaderea preturilor coloniale care marcheaza a doua jumatate a secolului al XVIl-lea, capitalismul olandez se Tnglodeazd in datorii, siabind §i pierzindu-§i, in final, pozijia dominants. Olanda i§i pastreaza insS mcritul de a fi fost, in prima jumatate a secolului al XVII-lea, "na^iunea capitalista prin excelenta" (K. Marx) sau, mai exact, "simbolul capitalismului comercial §i financiar" (H. See). M3rturii, intre altele, ale puterii de odinioara a acestei burghezii rdmin pinzele lui Rembrandt: sindicul postavarilor (1661), constructorul de nave ?i so^ia sa (1643), cintaritorul de aur (1639), Jean Six, primar al Amsterdamului (la 1650) — dar §i desenele saleinf3{i§ind t&rani s&raci, cer§etori ?i negri. 2. Atiglia: de la mercantilism la liberalism

Aliata a monarhului in privinfa expansiunii coloniale §i a mercantilismului, burghezia engleza va §ti totu§i cum s3 se foloseasca denemultumirile maselor in lupta sa contra absolutismului, adic3 pentru intarirea propriei sale puteri. a) Expansiutica colonialii mercantilismul Puterea maritima §i comerciala a Angliei s-a impus f a $ de Spania la sfir§itul secolului al XVI-lea r i se opune Olandei in secolul al XVIl-lea §i va infrunta Franta in secolul al XVIIl-lea. Apoi, inca de la inceputul secolului al XVIl-lea, Anglia este angajata in expansiunea coloniala. Compania (engleza) a Indiilor Orientale a fost creata in 1600, printr-o carta a reginei Bisabeta; cincisprezece ani mai tirziu, ea are in jur de dou3zeci de stabilimente in India, in insule, in Indonezia §i Hirats, precum in Japonia. Va fi prezenta in Persia (Iranul

38

MICHEL В B A U D

de astazi) in 1628 §i la Bombay in 1668. Englezii se instaleazS de asemenea in Barbados (1625), supun Quebecul (1629) §i Jamaica (1655), iar la scurta vreme cucerrsc Noul Amsterdam (1664); dupa pelerinii lui Mayflower (1620), alfi emigrant vor fonda colonii in America de Nord. Comerful exterior englez ia un nou avint intre 1610 §i 1640. Productia se dezvolta. Catre 1640, unele mine de huila ajung sa product de la zece la dou3zeci §i cinci de mii de tone pe an, faja de cele dteva sute de tone cite se extr3geau cu un secol mai inainte. Furnale inalte, forje cu imense ciocane hidraulice, fabrici de alaun §i de hirtie funcjioneaza cu mai multe sute de muncitori; negujatorii §i fabrican^ii de textile pun la lucru sute, dac3 nu mii, de filatori sau Jesatori la domiciliu. Burghezia, carestimuleaz3 acest avint comercial §i manufacturier, are nevoie totodata de incurajare §i de protecjie. !nca din 1621, in Discurs asupra comer {и lui Angliei cu Indiile orientate, Thomas Mun subliniaza i m p o r t a n t acestui corner^ exterior: ceea ce conteaza este nu atit acumularea de metale prefioase, cit circularea lor pentru obtinerea unui sold pozitiv. Raportul Consiliului Privat al Comisiei asupra Postavurilor, din 1622, reflecta foarte bine starea de spirit din corner^:
R e m e d i i l e pe c a r c c u s m e r c n i c le p r o p u n c m sint u r m S t o a r c l e : p e n t r u a s e i m p i e d i c a f a b r i c a r c a in strSinfltate, s 3 s e i n t e r a c t , prin i m p u n e r e a d e p e d e p s e d i n t r e c e l e m a i s e v e r e , c x p o r t u ! din Anglia, Irlanda §i S c o t i a al linii a§a c u m e s t e tuns3, al lutului §i al c e n u j i i d e l e m n (...), p e n t r u a s e i m p i e d i c a fabric&rile §i v o p s i r i l e f r a u d u l o a s e §i d e proastd calitate, s 3 s e s t a b i l e a s c £ u n r e g u l a m e n t c l a r (...); s 5 s e c o n s t i t u i e in f i e c a r e c o m i t a t о c o r p o r a t e a p e r s o a n e l o r c e l o r m a i i n s t i r i t e §i c o m p e t e n t e p e n t r u a s e c o n t r o l s legalitatea calitatca fabricSrii, a vopsirii $i scrobirii p o s t a v u r i l o r sau a altor tesSturi (...); M a j e s t a t e a S a , pentru a f a c e mai lesnicioase c o n d i t i o d e e x p o r t al p o s t a v u r i l o r n o a s t r e , s 5 s e m i l o s t i v e a s c . l a n e g o c i a c u a r h i d u c e s a j a r i l o r d e J o s $i cu d i e t e l e (...). !n legaiurS cu p u ( i n S t a t e a b a n i l o r din r e g a t , s i s e interzicS ie§irea lor din lar5, iar contravenicn^ii sa fie a s p r u p e d e p s i t f (...). D a r m a i a l e s c i r c u l a f i a lor s 3 fie r e m e d i a t S in a v a n t a j u l c o m e r t u l u i nostru exterior. c3ri d a c 5 i m p o r t u r i l e d e lux §i v a n i t a t e d e p 3 $ e s c e x p o r t u l p r o d u s e l o r noastre, r e z c r v e l e acestui regat vor fi risipite. t r e b u i n d sS e x p o r t a m b a n i p e n t r u a restabili e c h i l i b r u l M .

intr-adevar, lacob 1 (Stuart), apoi Carol I impart privilegii §i monopoluri, reglementeaza §i organizeaza controlul fabricilor. interzic exporturile de lina, m3resc taxele la importurile de Jesaturi fran(uze$ti §i olandeze; citeva acte ale Parlamentului merg pina la a face obligatorie folosirea {esaturilor din lina pentru giulgiuri §i vestminte de doliu. "Statul dirija economia, inmulfea monopolurile, nesocotea inova|iile agricole
*Citat d u p i I\ Devon, op. at., p. 93-94.

ISTOK1A

C A P I T A L I S M ULU1

DF. L A 1 5 0 0 P l N A

IN 2 0 0 0

39

justificate din punct de vedere tehnic" M . in lucrarea sa England's Treasure by foreign Trade [Venitul Angliei din cowered exterior], scrisa intre 1622 §i 1650 §i publicata in 1664, Thomas Mun ofer3 о perspective mai largS asupra acestor lucruri: "Comertul exterior reprezinta bogajia suveranului, onoarea regatului, nobila vocafie a negustorilor, subzistenta nostra §i о pfine de mincat pentru s3racii no§tri, о ameliorare a paminturilor noastre §i о §coala pentru marinari, nervul nostru in razboaie §i spaima du§manilor"; sau, inca: "Daca tinem seama de frumusetea $i fertilitatea Angliei, de puterea ei pe mare §i pe uscat (...), vom fi cu tofii de acord c3 regatul acesta merita sa fie stapinul Lumii, intrucit care alta nafie mai este intr-atit de in zest rata de natura cu cele necesare pentru hrana, imbracaminte, pe timp de pace ori de razboi, incit nu numai sa ii ajunga sie$i, dar sa mai dea §i vecinilor s3i, objinind an de an bel§ug de bani $i intarindu-§i astfel bunastarea?" 40 Marire nationala, bogatie a statului §i a negustorilor, stapinirea intregii lumi: pe aceasta se bazeaza compromisul dintre burghezie §i suveran. Un compromis, altminteri, dificil: nerespectind prerogativele Parlamentului de a vota impozitul, la care tineau clasele avute, Carol I va sfir§i, in urma unor mari mi§cari de nemuljumireale maselor, prin a fi decapitat, in 1 6 4 9 . 0 tentativa de republica oligarhica, subconducerea lui Cromwell, va degenera in dictatura; aceasta nu va supraviejui declt foarte putin "Lordului protector al Angliei, Scojiei §i Irlandei". In ce prive§te Afacerile exteme, Cromwell a dus tot о politica mercantilista, insa mai ofensiva. In 1651, data fiind situafia de criza, a emis primul act referitor la navigate: marfurile europene nu pot fi transportate decit pe vase apartinind Angliei sau tarilor lor de origine; marfurile din Africa, Asia §i America vor fi importate folosindu-se numai vase engleze§ti ori din colonii. Al doilea decret privind navigatia dateaza din 1660 §i precizeaza ca atit capitanul vasului, cit §i eel putin trei sferturi din echipaj trebuie sa fie de origine engleza. Razboaielefmpotriva Olandei, din a doua jumatate a secolului, arata cit de tare se ascute, in aceasta perioada de regresiune, rivalitatea dintre cele doua capitalisme nationale. b) Aftrtnarea burgheziei Prin estimarile sale asupra populatiei §i starii materiale din Anglia §i T«iraGalilor, in 1688, Gregory Kingofera un interesant tablou al societatii engleze din secolul al XVll-lea. Tabelul 1 prezinta paturilesocialeclasate
Marx, L'Anglctrrre des rnxtlutrons. p. 87. In curind л par proteste impotriva acestor rcglementari privilegii; astfel, tn plin* §cdin{a a Parlamentului, Sir John CoJepeper cxprima indignarea: "A vom de-a face cu un val de vcrmini care a sufocat intreaga farS. MS refer a k i la detinJtorii do monopoluri (...)". Citat d u p i Histoircgeneratedes civilisations, t IV, P- 248. "Citat dupS P. Dcyon, op. cit.. p. 54-55.

40

MICHEL

В F. A U D

in functie de venitul familial anual, aflat in continue descre§tere. L u m e a din m c d i u l rural r3mine, dupa cum s e p o a t e c o n s t a t a , predominantS: e vorba de nobilimea mica, mare sau mijlocie, proprietara de p&minturi, ale c3rei resurse se bazeaz3 in principal pe munca taranilor vasali, §i de clasa I3r3neasc3, acum bine stratificata, care produce cea mai marc parte a bogajiilor de origine najionaia, de care beneficiaza clasele dominante §i statul. Paturilecele mai saraceale acestei t&ranimi — (dranii nevoia§i, zilierii, sarmanii care reu^eau s3 supravie^uiasca numai gratie terenurilor comune — vor suferi acum de pe urma unui nou val de ingradiri. John Hales scria inca de pe la mijlocul secolului al XVI-lea:
C r e d e t i - m 3 , a c c s t e tngrSdiri v o r t n s e m n a p i e r z a r e a n o a s t r 3 ! Din p r i c i n a lor. v o m piati p e n t r u a r c n d e t a x e mai g r e l e ca n i c i o d a t a n u v o m mai a v e a p 3 m i n t u r i s3 le l u e r i m . Ni so ia totul pentru p3§unat, p e n t r u cre^terea o i l o r §i a a n i m a l e l o r m a n . in a$a fel incit In $ a p t e ani, p e о ra/.a d e $ase mile, a m v 3 z u t d o u i s p r e z e c e c a r e l3sate in plata D o m n u l u i ; a c o l o u n d e mai m u l t d e p a t r u z c c i d c g u r i o v c a u c c m i n c a . tr5io$tc a c u m un s i n g u r o m , cu t u r m e l e sale. O i l e accstea a u a d u s n e f c r i c i r e a n o a s t r a . Ele au d i s t r u s a g r i c u l t u r e a c e s t e i t3ri. c a r e o d i n i o a r 3 n e d a d e a atltea p r o d u s e , f«1clnd ca i n p r e z e n t s i nu mai v e z i decit oi. oi §i iar3§i oi 4 '.

Iar Lupton, in 1662, spunea: "ingradirile fac oile s3 se ingra§e, iar pe oamenii s3rmani s3 se usuce". Ele suscita noi revolte t3r3ne§ti la inceputul secolului al XVIl-lea, cind apar denumirile de l.evellers (Nivelatori) §i Di ers (Sapatori), adica cei care "s3pau §i plantau terenurile comune" 4 2 . \ cadrul mi§c3rii generate de profundele nemultumiri care au dus la prima rasturnare a unui rege al Angliei, revendicarile taranilor aveau s3 se structureze pe mai multe niveluri. Aspiratiile m o d e r a t o r sintexpri mate prin programul a§a-numitilor Levellers (1648):
Noi s p e r a m ca d o m n i i l e v o a s t r e s 3 fi i m p u s in a c e a s t 3 o n o r a b i l 3 C a m e r a r e s p e c t a r e a a u t o r i t S l i i s u p r e m e a p o p o r u l u i §i s 3 fi r e n u n l a t Ia o r i c e s u p u n e r e f a { 3 d c voinfa c o n t r a r a a regelui s a u lorzilor (...), s 3 fi p r o m u l g a t legi c a r e s3 p r e v a d S a l e g c r e a a n u a l a a d e p u t a t i l o r (...), s3 fi f3cut c a regii, r e g i n e l e , principii, d u c i i , contii, lorzii s 3 se s u p u n 3 , ca to{i ceilalti cet3teni, acelora$i legi a l e J3rii, p r e z e n t e ori v i i t o a r e (...), s3-i fi e l i b e r a t pe o a m e n i i d i n p o p o r d e s u b jurisdictia lorzilor, in t o a t e p r o c e s e l e (...), s 3 fi eliberat n e g o { u l d c o r i c e m o n o p o l sau f o r m i d e a c a p a r a r e , d e c a r e au beneficiat c o m p a n i i l e ori alte institutii (...), s3 fi a b o l i t i m p o z i t u l i n d i r e c t a s u p r a b u n u r i l o r d e c o n s u m §i toate celelalte taxe, cu e x c e p t i a s u b s i d i i l o r (...), s3 fi r e n u n l a t la t o a t e ingradirile d e pe t e r e n u r i l e c o m u n e , ori s i Ie fi f3cut

" A discourse of the commomival of this realm of England (1549), citat d u p i P. Mantoux, 1л Revolution industrielle au XVlilt si tele, p. 143. ,3 B. Moore, Lts Origines sociales de la diclature et de la democratic, p. 23.

ISTORIA

C A P I T A L I S M U L U 1 DE LA 1 5 0 0 P I N A

IN

2000

41

c x c l u s i v , s a u in principal, tn intcrosul color s . V m a n i (...), sa fi abolit g r o a u a p o v a r S a d i j m c l o r (...), vS fi l u a t a n g a j a m e n t u l , tn n u m c l e d o m n i i l o r v o a s t r c §i al P a r l a m c n t c l o r viitoare, d e a nu d e s f i i n t a p r o p r i e t a t e a , d e a nu i i n p u n e e g a l i z a r c a proprietSlilor funciare ori stSptniroa in c o m u n a t u t u r o r bunurilor 4 *...

Tabelul nr. 1 Clasele sociale $i veniturile in Anglia secolului al XVII-lea NumSrul defamilii lorzi baroneji cavaleri grajdari negutatori (corner^ pe mare) gentilomi ofileri de stat negutatori (comert pe uscat) juri$ti §i oameni ai legii slujba§i de stat agricultori inst^riji ofijeri ai flotei ofijeri ai armatei cler superior ^tiinje §i profesii liberale taranii mijloca§i cler inferior comercianti, prSvaiia§i fermieri me§le§ugari mateloji lucratori §i zilieri soldatf tarani s3raci §i far3 p3mtnt vagabonzi
* ! n lire. Sttrsfi: P e t e r M a t h i a s , Vie first

Venit anual Venit total al per familie* paturii sociale* 2590 880 650 450 400 280 240 200 140 120 84 80 60 60 60 50 45 45 44 40 20 15 14 6,10s 2 481800 704000 390000 1350000 800000 3360000 1200000 1600000 1400000 600000 3360000 400000 240000 120000 960000 7000000 360000 1800000 6600000 2400000 1000000 5460000 490000 2600000 60000

186 800 600 3000 2000 12000 5000 8000 10000 5000 40000 5000 4000 2000 16000 140000 8000 40000 150000 60000 50000 364000 35000 400000 (30000 pers.)

industrial

Nation,

p. 24.

**Citat dupS R. Marx, <ip. cit., p. 202-203.

42

MICHEL В B A U D

In citeva cuvinte: democratic parlamentard, liberlate, proprietate; acestea sint aspirajiilor taranilor mijloca§i sau instariti, ale comcrciantilor, me§te§ugarilor §i notabililor Iocali. Discursurilc a§a-numi{ilor Diggers adopts un ton mai popular: "Plingeti, a$adar, t»pa{i, voi cei plini de averi. Dumnezeu va va pedepsi pentru toate opresiunile voastre; voi traiji din munca celorlalti, dar nu le dati sa mSnince decit tarite, storcind de la ace$ti frati ai vo§tri impozite §i chirii uria§e. Ce va veji face insa de-acum incolo? C3ci poporul nu va mai fi sclavul vostru, luminat fiind de intelepciunea Domnului"**. Este lesnede imaginat cum reacfionau la asemenea strigate dc revolts arenda^ul ori zilierul stors de puteri. In paralel, se dezvolta un nou mod deextorsiune a valorii: el decurge din dominatia indirect^ pe care negut&torii о exercita asupra me§te§ugarilor. MSrturie sta aceasta baladfi, DesfltHrile stSpinului posttivar, de la sfir§itul secolului al XVIl-lea:
N'oi a d u n i m bogStii. noi stringem averi/ S t o r c i n d u - i §i j c c m 3 n i n d u - i p e c e i a m a r i { i ; / A$a n e u m p l e m noi p u n g a , / A t r a g i n d u - n e n u m a i b l e s t e m c (...). Iar mai intii p e b o i a n g i i ii s p o l i e m / D c la opt groals c e l e d o u S z e d d e livre la j u m a t a t e d e c o r o a n S . / Iar d a c a m o r m 2 i e n e m u l t u m i t i §i z i c ca-i p r e a putirt/ l>e v o m s p u n e ca asta e s a u c3 p o t sa piece./ ii v o m c o n v i n g e c5 n e g o t u l nu m e r g e ; / N - a u fost n i c i o d a t a atlt d e nec3ji(i. d a r c e n e p a s 3 n o u a ? (...)/ Pe biejii tesatori noi ii v o m p u n e la m u n c a p e m a i n i m i c . / Le v o m gasi m o t i v , t n t e m e i a t s a u nu, s 3 le mai s c a d e m i n c a din b a n u t i . / D a c a l u c r u r i l e nu m e r g bine, ei v o r afla d e - n d a t S ; / D a r d a c 3 ele m e r g , ei nu v o r §ti n i d d n d . / P o s t a v u l , le v o m zice, nu p r e a mai a r e tiiutare,/ Iar noi a b i a d e mai g a s i m cui v i n d e (...). A p o i v i n e r i n d u l filatorilor:/ ii v o m f a c e s3 t o a r c a trei l i v r e d e lina in loc de doua./ Cind n e aduc c e au muncit, s e pling/ §i r>e spun c2 banii nu le-ajung ca s 3 traiasc^./ D a r d a c S d o a r u n g h e m d e lina le lipse§te,/ C u I a r g 3 i n i m 3 noi le m a i s c a d e m trei pence.../ A$a a g o n i s i m noi b a n i i $i p a m t n t u r i l e , / F o l o s i n d u - n e d e a m 3 r i t i i care t r u d e s e zi $i n o a p t e . / D c n - a r fi ei sa s e speteascS muncind,/ N e - a m d u c e s 5 ne spinzuram, fara-nconjur./ Pe vopsitori. p e tesatori ii o p r i m ^ m d e o p o t r i v a , / C a §i p e filatorii c e t r a n s p i r a din g r e u p e n t r u citiva b a n u t i ; / Л $ а n e u m p l e m noi p u n g a , / F 3 c i n d u - n e ca n u le a u z i m blestemele 4 *...

Acejti bieti me§te§ugari, ace§ti muncitori care lucreaza pentru fabricantii-negustori nu cer libertate sau democratie, ci respectarea unor reglementari urmSrind mereu acelea§i obiective: cre§terea tarifelor sau lefurilor, reducerea zilei de munca, protectia impotriva concurentei din exterior.

"La Ьтиёгс bnllant dans le Buckintfmnshirt, citat in Hatoiretfiulralc •Text citat dupa P. Mantoux, op ri/.r p 58-59.

du sfKialistw, 1.1, p. 98

ISTORIA

C A P I T A L I S M U L U 1 D E LA

1500 PINA

IN

2000

43

S C H E M A III Clasele sociale j i extorsiunea valorii tri A n g l i a secolului al XVH-lea

Ur U ru a «5* DBSTAT ofitrrt de (tat negutAtori junjti ji oamerj (40000) «llegii ofiten 11 Hotel romert pe mare (70 КО) (20 000) сЛ(ег) de »rm*(i (16000) ftuntej* pruf«iunJ (16 000) conwrt pe uacat liberate (48000) (80000)
IAPARATUL

Г7
(180 000)
M 5 EU A I HT 5 G R (403 000)

7 acumuliri \

Ы1 5 (30 000) matekiti (150000) *old«ti (70000) vagaborui (30 000)

oomcicunti ц pnlviliajl

agricultari butJlrit! (280 000) <41 (700 000) arendavi (750 C O O) lucrJtorl ftrilieri(1 275000) llmnt Oraci lit» plinlnlutl (400 000)
JI

Totrivit tabclului tntocmit de Greflury King, pentzu Anglia fi Тага Calilor, tn 1688. (Dupi Peter Mathias. Thf lint Industrial Nation, p. 24.) Cifrele dintre paranteze indica efoctivclc totalc ale hccirci claw? mu pJturi sociale Cele douiccrcuri de jos indirf sfern ргск1ифе1 materia!* (Ql fi pc era a producfiei pentru consumul propriu @ SJgc(ile arati marilefluxuria)e circulatM-'t vajonlor

44

MICHEL

В F. A U D

Democratia §i libertatea sint cerute de membrii burgheziei negustore§ti bancare, de juri§ti de oamenii legii; ei g&sesc sprijin In rlndul celor cu profesiuni liberale, al notabililor rurali, al comerciantilor cultivatorilor instariti, ca la о parte din gentry. Cu tojii constitute о forta sociala nou5, cu о pondere crescinda, subestimata de monarhia restabilita dupa moartea lui Cromwell. Aceasta din urm3 va spori nemuljumirile populajiei prin tending ei spre absolutism, prin alierea cu Franja §i aplecarea catre catolicism; opozijia rena$te impotriva lui Carol al Il-lea, iar cind el va avea un mo§tenitor, se va ajunge la confruntarea cu acesta, Iacob al Il-lea fiind obligat sa se exileze. Parlamentul ofera coroana lui Wilhelm, care se va obliga sa respecte un fel de "Declaratie a drepturilor regale": regele nu va putea "sa opreasca aplicarea legilor, s3 perceapa impozite, sa constituie sa intretina о armata pe timp de pace fara consimtamintul 1'arlamentului". SIntem in 1689. О data rasturnat absolutismul, nu se pune problema instaur&rii unui regim democratic bazat pe sufragiul universal. Numai un mic num3r de persoane fnst&rite (in jur de cincizeci de mii) sint acceptate pentru a-i desemna pe reprezentan^ii din Parlament. Dupa се о lunga perioada a profitat de politica mercantilists dusa de monarhie, burghezia a §tiut s3 se foloseasca de mi§carile populare, ca de un punct de sprijin, impotriva absolutismulul; in ce prive§teatitudinea fata de clasele populare, о vedem insa facind un prudent compromis cu vechea, dar in continuare solida clasa dominanta, nobilimea. c) Libertate §i liberalism Libertate, liberul consimtamint.'dreptul la insurectie: burghezia engleza va gasi in Locke pe teoreticianul care va respinge tezele lui Hobbes46, de la mijlocul secolului, in favoarea necesitatii unui stat absolutist, §i va justifica detronarea suveranului. Asemeni lui Hobbes, Locke pleaca de la primul contract social, pentru a ajunge insa la о pozitie contrar3:
M o t i v u l c a r e ii i m p i n g e p e o a m e n i s 3 i n t r e in s o c i e t a t e e s t e арЛгагеа p r o p r i i l o r b u n u r i , iar s c o p u l u r m a r i t d e c i , a l c g i n d instltuind un corp I c g i s l a t i v , e s t e s t a b i l i r e a d e Iegi §i r e g u l i p e n t r u a - j i p S s t r a b u n u r i l e §i a le p r o t e j a d e toti ceilalti m e m b r i ai sacictatii. p e n t r u a l i m i t a p u t e r e a §i a t e m p e r a a u t o r i t a t e a f i c c 3 r u i a d i n t r e g r u p u r i l e $i m e m b r i i ei. N i c i o d a t S nu v o m putea c r e d e c3 societatea c o n s i m t c s i se atribuie corpului l e g i s l a t i v p u t e r e a d e a s u p r i m a c e e a c e o a m e n i i a u cdutat sa a p e r e prin c o n s t i t u i r e a u n e i societati civile §i c e e a ce m o t i v e a z S s u p u n e r e a p o p o r u l u i fa{5 d e l e g i u i t o r i i ale§i d e el. P o r n i n d d e a i d , ori d e c i t e ori legiutorii a t a c i b u n u r i l e a p a r j i n i n d p o p o r u l u i §i le prejudicia/Д, ori d e c i t e ori

"Leviathan,

1651.

ISTORIA

C A P I T A L I S M U L U 1 D E LA 1 5 0 0

PINA

IN 2 0 0 0

45

incearca s3-l aducl pc ace sta in robie, impunindu-i о putere arbitrary, ei nu fac decit sa-i declare acestuia razboi'7. Astfcl, pentru Locke, ceea ce fundamenteazS socictatea §i guvernarea ei este liberul consimtamint al ceta|enilor: Ceea ce a dat na$tere unci societal politice §i a instituit-o nu este altceva decit consimtSmintul unui anumit num<Sr de oameni liber: capabili si fie reprezcntati de о majoritate a lor; acest lucru, numai acesta, a putut dcschide calea unei guvcrn«5ri legitime (...). F3r3 consimtSmintul poporului, nu s-ar putea niciodata institui vreo alia forma de guvernare4*. $i Insu§i acest fundament justified dreptul la insurectie: Poporul, in virtutca ut>ei legi care precede toate legile puzitive ale oamenilor ji care este predominanta (...), §i-a rezcrvat un drept pe care ii au, in general, toate persoanele atunci cind nu exista nimeni pe pamint la care s3 facS apel, §i anume: dreptul de a examina dac3 este drept s3 ceard ajutor nuinai Cerului (.„). Un popor care este asuprit, ncsocotindu-i-se drepturile, va avea grij3 s.1 nu piarda prilejul de a se dezbdra dc toate mizeriile de a se scutura de jugul ce i-a fost impus cu atita nedreptate4*. A^adar, Locke prive§te guvernarea civila ca pe "adevaratul remediu pentru inconvenientelc starii naturale"; el respinge absolutismul, care il plaseaza pe suveran deasupra legilor in consecinta, in afara pomenitei societati civile. Dar sa nu intclegem gre$it: nascut intr-o familie de negustori $i de oameni ai legii, medic al Lordului Ashley in 1666, secretar la Board of Trade din 1672 pin3 in 1675, eaiatorind in Franja §i traind о vreme in Olanda, Locke nu le va recunoa§te claselor de lucratori capacitatea de a guverna. in privinja celor sSraci, el preconizeaza folosirea forfei; carnetele sale din 1679, ca §i raportul lui la Comisia de Corner^ din 1699 sint graitoare in acest sens: "Vagabonzii valizi cu virste cuprinse intre paisprezece §i cincizeci de ani. prin§i сД cer§esc, trebuie condamnaji sa serveasca trei ani in cadrul Flotei, in cazul celor din zonele maritime, ori sa munceasca trei ani in workhouse, in cazul celorlalti. Cer§etorii tineri, de mai putin dc paisprezece ani, trebuie sa fie biciuiti §i trimi§i intr-o §coaia de munca" 50 . Pentru Locke, oamenii liberi, cei care alc&tuiesccontractul social, sint membrii nobilimii, ai clerului, cei din gentry, membra burgheziei negustore§ti ?i financiare — in special acei proprietari luminaji, acei burghezi careau
sur le gouvernenient civil, 1690. citat dc R Marx, op. cil., p. 286. **Second Гraitc du gouverneincnl civil, 1690. citat dir J.-J. Chevallier. Le.< Crandes politique*, p. 92-93. "Ibid., p 97 "Histoirc genomic des cbilisaHotts, t IV. p. 346
v£sMi

Oeuvres

46

MICHEL

В F. A U D

dat m&sura capacitatii lor in geslionarea propriilor bunuri; lor le revine responsabilitatea in privin{a guvernarii. Ideile lui Locke sint cele ale unui mare burghez luminat, de unde §i succesul lor in rindul claselor conducatoare din Anglia §i Olanda, iar in secolul urmdtor, in rindul juri§tilor §i filozofilor francezi. In 1694, la un an dupa publicarea Eseului despreguvernarea civilH al lui Locke, Sir Dudey North, un gentilom englez care il admira pe Descartes §i care se ocupase cu comer{ul in Turcia, ajungind apoi Inalt functionar §i primar al Londrei, enunja in Discursuri asupra comertului о pozitie care se indeparteaza net de cea a mercantilismului.
D i n p e r s p e c t i v e c o m e r t u l u i . l u m e a i n t r c a g 3 a p a r e ca о s i n g u r S n a t f c s a u ca u n s i n g u r p o p o r . In interiorul c3ruia n a j i u n i l e sint a s e m e n o a p e r s o a n e l o r f i z i c e (...). M o n e d a exportata prin intermcdiul comertului reprezinta о cre$tere a bog^tiei natiunii (...). O r i c e m 3 s u r 3 in f a v o a r e a u n u i a n u m i t c o m e r t sau a unui a n u m e interes §i i m p o t r i v a altuia c o n s t i t u i e u n a b u z nu f a c e d e d t s 3 d i m i n u c z e profitul p u b l i c u l u i (...). In nici un c a z legea nu a r e d e c e sa f i x e z e p r e t u r i l e din c o m e r t . intrucit nivelul lor trebuie s 3 s e r e g l e z e §i s e r e g l e a z a d e la s i n e (...). C t n d о n a t i u n e d e v i n e prosper^, a u r u l , a r g i n t u l , b i j u t e r i i l e 51 t o a t e l u c r u r i l e t r e b u i n c i o a s e in v r e u n fel (...) e x i s t a d i n a b u n d e n { 3 (...). Nici u n p o p o r nu s - a Tmbog3tit v r e o d a t 3 prin i n t e r v e n t i i l e statului; n u m a i pacea, industria §i libertatea s t i m u l e a z 3 c o m e r t u l §1 c o n d u c la i n a v u t i r e " .

Coincidenta poate sS §ocheze: practic in acela§i timp sint enun(ate principiile libertajii politice §i este afirmata necesitatea liberalismului economic. Aceasta deoarece burghezia, suficient de puternica pentru a detrona absolutismul, avea totu§i nevoie de legitimarea noului mod de guvemare instaurat. Iar unii dintre membrii ei considerau c3, date fiind atuurile sale, aceasta va g3si in liberul schimb stimulentul ce va conduce la о nou3 inflorire a comertului §i produc{iei. Liberalizarea exportului de grine, ca modalitatc de stimulare a agriculturii, a fost hotarita inc3 din 1670. in 1703, Tratatul de la Methuen, cu Portugalia, va deschide englezilor piata din Brazilia; in 1713, in urma PScii de la Utrecht, Anglia objine din partea Spaniei deschiderea imensei piete pe care о reprezinta imperiul acesteia. In 1694, este creata Banca Angliei. 3. Mercantilism absolutism in Fran fa

In Franta, cuplul absolutism-mercantilism apare mai clar ca oriunde; el corespunde aliantei dintre о burghezie lnc3 slaba §i о monarhie al c3rei
'^Discourses upon Trade, 1%9, citat de H. Denis, op. cit., p. 132-133.

ISTOKIA

CAPITALISMULUI

D E LA

1500 I'INA

IN 2 0 0 0

47

absolutism se des3vlr§e§te prin Ludovical XlV-lea; aliantaImpotriva unei nobilimi 1nc3 puternice §i, la nevoie, impotriva razmeritelor celor sSraci: e vorba de fronda nobilimii (1648-1653), care avea s3-l marcheze profund pe tinSrul Ludovic al XI V-lea, apoi de rSscoalele (<lr<lne§li (in special Intre 1636 §i 1639) de revoltele огДрепПог (frecvente intre 1623 ?i 1652) care zdruncina fiscul regal intr-un mod cit se poate dc direct - colectorii de impozite sau funcjionarii din subordinea lor fiind adescori uci§i, sfirtecati, bStuJi in piroane... Din pricina recoltelor proaste ori a scSderii prejurilor, {Дгапи ajung destulde repedesa nu mai poatSsu porta multitudinea de taxe (impozite, arenzi, dari in natural sau in bani, zeciuiaia, dijmS ecleziastica); in acelapi timp, in ora§e traiul mizer al vagabonzilor, cerpetori lor §i §omerilor este dublat de nemultumirea generals a salariatflor (corporatiile se inchid, patronii pretind ca ziua de lucru sA fie de douasprezece plnS la paisprezece ore §i fac presiuni pentru reducerea num&rului de zile de concediu). Se formeazS, astfel, mai multe grupSri oculte, care tncearca sa opuna rezistenja sub mai multe forme. Burghezia france/Д rSmfne in continuare fascinata de statul regal de nobilime. Funcjiile din finance, justitie pi police sint cele mai cSutate; regele sporepte numSrul lor pentru a le vinde a le impozita. Mulfi negujatori fabricanji se imbog^esc. Astfel: Sainctot, Nicolas Le Camus care detine о avere de поиД milioane zvtntS dintr-o mi§care, pe lrulrfuri, dou3 sute de mii de scuzi la tirgul de la Frankfurt, postSvarul Claude Parfaict, ncgustorul de ctamine fidouard Colbert, unchiul viitorului ministru, §i mulji aljii in toate marile ora§e finan(cazS fabrici de tunuri, dc arme, de salpetru, de m3tasuri, de tapiserii. de postavuri ori stabilimente metalurgice. Ei achizitioneazS pSmlnturi, i$i promoveaza familia in funcfii dc stat, orS§cne§ti sau eclcziaslice". Fi vor sa "duca un trai aristocratic" §i зрегД ca intr-o ЬипД zi вД primeasca titluri de noblete. Nobilimea, tnsS, ii respinge. A§a ca se pun in serviciul regelui, §tiind сД, intr-un fel sau altul, vor fi rasplatiti. a) Ideaiul mercantilist Montchrestien prezinta cit se poate de bine, la acest inceput de secol, trSsaturile mercantilismului francez. Nfiscutin 1576, acest fiu despilerse indeletnicepte cu scrisul §i cu frecventarea nobilimii; in 1605, se bate in duel §i, ucigindu-§i adversarul, este nevoit sS fugfi in Anglia; dupS citva timp petrecut in Olanda, se c3satore§te cu о vSduva nobila §i bogata, apoi pune pe picioare о fabrics de unelte §i ustensile diverse. Convins cS bogS|ia statului nu poate exista fSrS bunSstarea burgheziei, c3 prosperitatea

nHistoire

gifntralc <tcs civilisations,

I IV. p. 153.

48

MICHEL В B A U D

public^ (economics) §i cea a Visteriei (politick) sint strins legate intre ele", Montchrestien ii prezinta ministrului Justi(iei, in 1616, un Trailed economic politique [Tratat de economic politic^]; lucrarea este apreciata §i ii aduce titlul de baron. "Nu bel$ugul de aur §i argint, nu abundenta perlelor §i diamantelor constituie bog3|ia sau opulenfa unui stat, scrie el, ci buna rinduiala a lucrurilor necesare pentru hrana §i Imbr&caminte." In acela$i timp, insa: "Este imposibil sa se faca rSzboi fara oameni, sa se intrefina oamenii fara solda, s3 li se asigure solda fara tributuri, sS se sporeascS tributurile fara comert." Fapt ce il conduce la urmStoarea concluzie: "Negustorii sint mai mult decit utili statului, iar preocuparea lor pentru profit care se manifests in domeniul muncii manuale al industriei genereazS о bunS parte din bunul public, lata motivul pentru care trebuie sa li se ingaduie aceasta piacere pe care о g&sesc in obtinerea profitului." Cu conditia, binein(eles, sa fie vorba de negustori aparfinind nafiei franceze; caci: "Negustorii str&ini sint asemenea unor pompecare absorb in afara regatului (...) substanta pura a popoarelor noastre (...); ei sint ni§te lipitori care se agafS de marele corp ai Frantei §i Ii sug slngele pinS nu mai pot de imbuibafi ce sint." Pentru el, primordial este interesul regatului: "Este nevoie de bani §i, in lipsa banilor no§tri, trebuie sa obtinem bani straini." De aceea, el recomanda incurajarea comertului national, impiedicarea negustorilor straini de a scoate aur §i argint In afara regatului, reglementarea profesiunilor, crearea "in diverse provincii din Franta a mai multor ateliere pe meserii (...) oferindu-se conducerea §i administrarea lor, cu privilegii utile onorabile, unor persoane capabile, experimentate §i inteligente". El are In vedere j?i cuceririle coloniale, bineinteles "spre a face cunoscut numele lui Dumnezeu, Creatorul nostru, alitor popoare barbare, lipsite de orice civilizatie, care ne cheamS, care intind brajele spre noi, care sint gata sS ni se supuna pentru ca prin sfintele inv3t3minte§i prin pildele cele bune s3 ii aducem pecalea mintuirii." "Cum insu§i Dumnezeu le promite fericirea deplinS acelora care cauta impSrStia Lui, nu trebuie sa ne indoim c3 prin binecuvintarea Domnului, ce va sa vina asupra acestui mare §i puternic stat pentru pioasele lui actiuni, atit de drepte $i de milostive (...), se vor deschide, atit aici, cit §i acolo, mari §i nesecate izvoare de bogatii." Richelieu, apoi Colbert vor veghea la punerea in practica a acestei politici.

i ( 0 spune foarto rSspicat: "Vom afirma fSrS inconjur, impotriva opinici lui Aristotcl $i Xcnofon, c i economia nu poate Ii ruptS do politics fSrS a smuige dintr-un intrcg partea principals, ji c5 §tiinta dobtndirii dc bunuri. dupS cum о numcsc ci, este comurvA atit republicilor, eft $i familiilor." Vezi 11. Denis, op. at., p. 89 s. 51 P. Deyon. op. cit.

ISTORIA

C A P I T A L I S M U L U 1 D E LA

1500 PINA

IN

2000

49

b) Politica mercantilists DupS asasinarea lui Henric al IV-lea, urmeazi regenfa Mariei de Medicis, perioada in care puterea regaia slabepte. In 1624, cardinalul Richelieu este chemat sa se ocupe de chestiunile politice ale jarii; el va raminepef al Consiliului pina in 1642, negociind cu ParlamentuI, infringind semefia aristocratilor pi anihilindu-le comploturile, ingenunchindu-i pe protestan{i M , organizfnd statul — pe scurt, instaurind absolutismul. in paralel, incurajeaza conflictele care due la slabirea Habsburgilor, angajind pi Franta atunci cind g3sca de cuviinta. Vegheaza la restaurarea vechilor niijloace de inavufire a statului: agricultura, drumurile, canalele pi porturile, cele citeva productii manufacturiere pi, in mod special, companiile de comer). Dupa cum afirma chiar el in Mtmoires: Buna cunoaptere pe care cardinalul о doblndise in privinta marii l-a determinat s3 prezinte in fata adunarii notabililor care se tinea pe atunci mai multe propuneri nccesare, utile §i foarte inspirate; nu atit pentru a reda Frantei о flotS de grandoarea celei de odinioara, cit pentru a regSsi, pnn aceasta flota maritima, vechea maretie a Frantei. El le-a aratat (...) ca nu exista о tara mai bine situata ca Franta §i intr-atit de inzestrata cu toate cele de trebuinta pentru a deveni stapina a mirilor; c3, pentru a izbuti, trebuie sa privim in jur, a§a cum fac vecinii noptri, pi, asemenea lor, sa credm mari companii, obligindu-i pe negutStori sa Ii se afilieze, in schimbul unor privilegii insemnate; ca, in absent a unor astfel dc companii, fiecare miccomerciantefectueaza traficul de marfuri pe cont propriu, folosind de cele mai multe ori vase mici §i prost echipate, §i devenind astfel о prada upoarS pentru pirati pi pentru nobilii aliaji, intrudt nu au forta necesara, cum ar avea-o о mare companie, de a-§i face dreptate pina la capat. Ca numai accste companii nu ar fi totu$i suficiente daca regele. la rindul sau, nu ar dispune dc mai multe vase care sa le poata sprijini atunci cind cineva s-ar opune prin forta proiectelor lor, ca sa nu mai spunem c3 tot regele ar avea avantajul ca, in caz de razboi, sa nu mai trebuiascS sa сеагЗ ajutor de la vecinii sai". Daca unele tentative epueaza — celecu Compania Morbihan (fondata in 1625) pi cu Compania Nacelei Saint-Pierre (fondata in 1627 pi al c3rei monopol trebuia sa se intinda peste intreaga lume) —, altele reupesc — Compania celor О Suta de Asociafi desfapoara activitati comerciale in Canada, cea a Capului Verde in Senegal, cea a Insulelor Americii (1635) in Antile, iar cea a IndiilorOrientale in Madagascar. In 1628, о companie franceza de comert a fost infiintata in Alger, iar in 1631 primii consuli francezi se instaleaza in Maroc.

MMtmcnres

^Asediul de la La Rochelle. 1627-1628; "Edictul de gratfe" de la Ales, 1629. du cardinal de Richelieu, 1627, citat de P. Deyon, op. cit., p. 94 95.

50

.VllCHHL

BEAUD

In perioada imcdiat urmStoare lui Richelieu, vor fi luate о serie de mdsuri protectioniste — printre care, in 1644, tariful protector in privinfa textilelor §i, in 1659, taxa de cincizeci de parale pe tona, in cazul vaselor strSine. In mod evident insa, mariajul dintre absolutism §i mercantilism va triumfa sub Ludovic al XlV-lea §i Colbert, prin alianta burgheziei cu Regele Soare. Curtea rSmine, fire§te, domeniul privilegiat al nobilimii. insa, incetul cu incetul. burghezia ajunge sS cxrupe funcjii de stat. Regele i$i alege dintre m a g i s t r a l burghezi propriii mini§tri, consilieri §i intendenti: Le Tellier, Colbert, Louvois, Barbezieux; ii innobileazS, ii accepts la Curte, creind de fapt о nobilime a magistratilor. Vechea aristocra{ie i§i va exprima, bineinteles, indignarea: " A fost о domnie a josnicei burghezii", va spune, nemuljumit, Saint-Simon. in aceastS perioadS, prin intervenjiile lui Colbert 5 * — pentru care "companiile de comert reprezinta annatele regelui, iar m a n u f a c t u r e Frantei rezervele sale" — mercantilism^ francez ajunge la apogeu. Cum "numai abundenta banilor dintr-un stat face diferenta dintre mSretia $i puterea lui", §i cum "nu se pot spori banii din regat decit ridirind aceea$i suma de la statele invecinate", Colbert intrevede ci§tigurile ce s-ar putea obtine prin eliberarea comertului exterior al Frantei de sub tutela olandezS:
D i n c o l o d e a v a n t a j e l e pe c a r e le-ar p u t e a a d u c c i n t r a r e a in r e g a t a u n o r s u m e m a i m a r i de bani, c u s i g u r a n ( 3 ca. gratfe m a n u f a c t u r i l o r , u n m i l i o n d e o a m e n i d e rind c a r e lincozesc din lipsA d e o c u p a t i e v o r gAsi о p i i n e d e m i n c a t . Inca pe-atitia v o r avea d c lucru in n a v i g a t e §i in porturile maritime; iar cre^terea a p r o a p e nelimitata a n u m a r u l u i d e v a s e v a spori d e o p o t r i v a m S r e t i a $i p u t e r e a s t a t u l u i . lata, in o p i n i a m e a , o b i c c t i v e l e c a r e a r trebui sa-l cAlAuzeasc3 pe r e g e in nemArginita lui p r i c e p e r e , in b u n S t a t e a d r a g o s t e a sa p e n t r u popor 5 7 .

E vorba, in primul rind, de mSsuri defensive: perceperea efectiva de taxe in cazul vapoarelor str&ine, tariful protector din 1664, apoi eel din 1667. Ceea ce urmeazft este politica de dezvoltare a producjiei. IrtcS din 1663, Colbert intreprinde:
(...) о v a s t a a n c h c t a asupra resurselor Frantei, a c o n d i t i i l o r o f e r i t e d c fiecare r e g i u n e p e n t r u a g r i c u l t u r a , c o m e r t , i n d u s t r i e , ca $i a s u p r a m e t o d e l o r utilizate a stArii d e spirit a populatiei. Pe baza informatiilor culese, Colbert i n t o c m e § t e un plan: lista cu c e e a c e trebuie p r o d u s j i cu locurile in c a r e a c e a s t a sA s e facA. Pentru p r o c e s u l c o n c r e t al productiei, tot n e c e s a r u l v a fi * M a i precis, tnire 1663 si 1685. Insemnele arhitecturale ale acestor ani: "arcurile de tnumf" dc la poarta Saint-Denis (1673) $i poarta Saint-Martin (1674), colonada de la Luvru (1667-1674). о piati a Victoriei cu statuia lui Ludovic al XlV-lca (1686). ^Lettres, ni/moirc* el instructions de Colbert, citat dupA P. Deyon, op. cit.. p. 100 ji 101

ISTOKIA CAPITALISMULUI

D E LA 1 5 0 0

I'INA

IN 2 0 0 0

51

a d u s din s t r 3 i n 3 t a t e : ma§inile, in s p c c i a l c o l e c a r e nu sint c u n o s c u t e i n c i in F r a n j a , d e e x e m p l u c e a c a r e serve§te la f a b r i c a r e a c i o r a p i l o r " d e г е с е ori m a i r e p e d e dectt c o s i n d u - i d e m i n 3 " , a p o i t e h n i c i e n i i : n e m t i §i s u e d e z i p e n t r u p r e l u c r a r e a fierului, o l a n d e z i p e n t r u p o s t a v u r i , v c n e t i e n i p e n t r u b r o d e r i i §i o g l i n z i , m i l a n e z i p e n t r u mAtasc, c u to|ii r e c r u t a j i d e c S t r e c o n s u l i i f r a n c e z i . C a z u l eel mai c u n o s c u t e s t e eel al z e e l a n d e z u l u i J o s s e V a n R o b a i s d e M i d d l e b o u r g , statornicit la A b b e v i l l e i m p r e u n i cu intregul s 3 u p e r s o n a l , p e n t r u a fabrica postavuri, lucru p e n t r u c a r e v a b e n e f i c i a d e privilegii v r e m e d e d o u S z e c i d e ani M .

In acest sens, el vegheaza la infiin^area a mai bine de patru sute de manufacturi. Manufacturi "colective", reunind mai multe centre me§te§ug3re§ti ce beneficiaza de intreg cortegiul de privilegii acordatc: postSvariile din Sedan §i Elbeuf, manufactura dc tricotaje din Troyes ori cea de arme din Saint-Ktienne... Apoi manufacturi "particulare", intreprinderi individuale (Van Robais la Abbeville) sau man companii avind sucursale in mai multe provincii, in special in sectorul minelor, al marii metalurgii (Compania Dallierde la Tour: forje, tunuri, ancore, arme), al llnii... In sffr§it, manufacturi regale, aflate in proprietatea suveranului: Gobelins, Sdvres, Aubusson, Saint-Gobain, la care se adauga manufacturi dearme §i turndtorii pentru tunuri. Acordarea de privilegii (monopoluri asupra productiei sau vtnz&rii, scutiri de taxe, finanjSri) este contrabalansata de exercitarea unui control strict (In privinta normelor, a cantitajii calit&tii). Aceasta politics duce la dezvoltarea productiilor de lux a exporturilor (tapiserii, porfelanuri, sticlarie, tesaturi scumpe), dar §i a producjiilor de baza (siderurgie, hirtie, armament) §i a celor de consum curent (fesaturi de Una in, postavuri etc.). in acela§i timp, se poate vorbi dc о deprindere brutala a disciplinei manufacturiere. Cer§etorii, inchi^i in azile speciale, sint obliga(i s3 inveje о meserie; personalul minastiresc, fetele celibatare tofi cei f3r3 о ocupafie pot fi Constrin§i sa munceasca in manufacturi: copiii trebuie S3 se formeze ca ucenici. Pentru muncitori, о liturghie la inceputul zilei, lini§te deplina sau clteva cintece biserice§ti in timpul lucrului; amenzi, biciuiri sau punere in lant in cazul in care gre§esc: zi de munca de douasprezece pina la §aisprezece ore; salarii mici; amenin$area cu inchisoarea in caz de revolta. Apoi, in sfir^it, vine rindul politicii сотегаа1е з д . Compania Indiilor Orientale (1664) prime§te pentru cincizeci de ani monopolul asupra comertului §i navigafiei in Oceanele Indian §i Pacific; succesele sale nu sint dintre cele mai stralucitoare, ca ajungind cu adev3rat prosp>era abia in secolul urmator. Compania R3s3ritului (1670) beneficiaza dc subvenjii §i de acorduri cu manufacturile de postav §i zahSr; dupa о scurta perioada
"Hishnrv uniirrxlle, t. Ill, p t42. ""Comcrtul. scria Colbert, estosursa finan{elor. iar finantclc stnt ncrvul

rizboiului."

52

MICHEL В B A U D

de prosperitate, ea inregistrcazS pierderi din pricina atacurilor concurenfei olandeze ?i ale negutatorilor din Marsilia, incetindu-?i activitatea catre 1680. Prezenfa francezii in lume se extinde: Santo Domingo (1665), Valea Mississippiului (1673), Pond ichery (1674). Astfel. pe fondul unci regresii economice generale pi in conditiile afirmSrii putemicelor capitalisme negustorepti olandezpi englez, actiunile statului monarhist sint cele care conduc, in Franca, la crearea bazelor — mai modeste, ins3 solide — ale unui capitalism manufacturier pi colonial. Statul monarhist, statul absolut a susfinut dezvoltarea producjiei manufacturiere pi a comertului la scarS mondial^. Iar burghezia francezS s-a format sub protecfia lui, lucru ее о va marca mult timp de-acum tncolo... c) Critica mercantilismului Curind apar insa nemultumirile. Cele dintii proteste vin din partea celor ale сЗгог interesesint, intr-un fel sau altul, Iezate: fabricanji stinjeni(i de manufacturieri, comercianti din Nantes, Rouen pi Marsilia deranjaji de companiile de corner) ori de represaliile olandezilor sau englezilor. Astfel, in Mtmoire pour servir a Ibistoire [Memoriu in slujba istoriei), din 1668, ni se spune:
... D o m n u l C o l b e r t n u ipi d a s e a m a c i d o r i n d sa ii a d u c 3 p e francczi in situa(ia d c a s e p u t c a lipsi d e t o a t e c c l e l a l t e p o p o a r e , (lc f a c e p e a c e s t e a din urm3] s e g i n d c a s c S a p r o c e d a in acela§i m o d . la r i n d u l lor. d e o a r e c e e s t e e v i d e n t c 3 a u i n c e p u t s3 bata alte c3i p e n t r u a c 3 u t a a c e l e lucruri p e c a r e a l t 3 d a t 3 v e n e a u s 3 le ia din provinciile noastre. Una d i n t r e principalele c a u z e a l e lipsei d c b a n i din Franta, in c o n d i t i i l e u n u i a s c m e n c a bel^ug d e g r i u pi vin, st.1 tn a c e e a c 3 o l a n d e z i i nu m a i vin sa le c u m p e r e , c u m f 3 c c a u o d i n i o a r a , c o n d u i t a p e care о a d o p t a m fata d e ei, In privinta c o m e r t u l u i , a r a t t n d u - l c l i m p e d e ca noi nu d o r i m sa a c h i z i t i o n a m n i m i c in s c h i m b (...). A § a d a r , d u p a ce a m s c a p a t d c atitca n c a j u n s u r i s u p a r a t o a r c , s c i m p u n c , in m o d necesar, sa r e v e n i m la v e c h i u l s i s t e m — sau s 3 nu mai a v e m legaturi c u n i m e n i , c e e a c e e s t e imposibil* 0 ...

Boisguilbert, observind la sfirpitul secolului traiul mizer al taranilor pi scaderea veniturilor in mediul rural, pune in discutie impozitele, "fluctuatia taxelor" pi barierele vamale, "ajutoarele pi vSmuirile la intrarile pi iepirile din regat" (Le Detail de la France [Comerful francez cu amSnuntul\, 1695). In Le Factum de la France [Factumul Franfei] (1707), el enunta ideea interdependenjei activitatilor intr-un sistem negustoresc generalizat:
T r e b u i e sa c a d e m de acord asupra unui principiu, acela ca toate p r o f e s i u n i l e , o r i t a r e a r fi ele intr-un tinut a n u m e , lucrvaza u n c l e p e n t r u altcle s e s u s f i n r e c i p r o c , nu n u m a i p e n t r u o b t i n e r c a c e l o r c e le sint d e t r e b u i n t a , ci c h i o r p e n t r u p r o p r i a lor e x i s t e n t a . N i m e n i nu c u m p a r a m a r f a

•'Citat dupS P. Di'yon. op. cit., p. 102-103.

ISTORIA

C A P I T A L I S M U L U 1 DE LA

1500 PINA

IN

2000

53

v e c i n u l u i sau ori r o d u l m u n c i i lui decit cu о c o n d i t i o riguroasA, c h i a r dacA tacitA, §i a n u m e ca vtnzAtorul sA facA la fel c u p r o d u s e l c cumpArAtorului, f i e pe loc, c u m s c intimplA u n c o r i , fie prin m i j l o c i r c a m a i m u l t o r miini sau p r o f e s i u n i i n t e r m e d i a r e , c e e a c e , in esentA, e s t e c a m acela$i lucru (...). О a s t f c l d e j u s t i c e n e - o p o a t e a r A t a n a t u r a , sau rinduiala lui D u m n e z e u . atita v r e m c cit, r e p e t , ninieni a l t c i n e v a n u s e amestecA. iatA c u m a c e a s t a e s t e cu putintA: e a stabile§te, mai intii, о egalA n c c e s i t a t e d e a v i n d e $i d e a c u m p A r a in t o a t e t i p u r i l e d c s c h i m b , in a§a fel incit d o r i n t a d e profit sA fie s u f l e t u l oricArui tirg, atit In c a z u l vlnzAtorului. cit $i in eel al cumpArAtorului; iar prin acest e c h i l i b r u , sau accastA balantA, §i u n u i §i cclAlalt sint deopotrivA obligati sA a c c e p t e о astfel d e d r c p t a t e $i sA о r c s p e c t e (...). incAlcarea acestei legi, c a r e a r trebui sA fie sfintA, e s t e c e a dintii $i principal.» cau/A a sArAcici p o p o r u l u i , pcricol de c a r e p r e a p u t i n s e tine s e a m a astAzi* 1 .

In Testament politique de M. dc Vauban [Testamentul politic al dlui de Vauban] (1712), Boisguilbert va cere liberalizarea pre{urilor §i a comertului exterior.

•'Citat de H. Debis. op. cit., p. 135-136.

REZUMATUL PRIMEI ETAPE

La capatul acestui "lung drum" catre capitalism, intins pe mai multe secole, capitalul, ca raport social de dominare in vederea obtinerii plusvalorii, nu a ajuns inca nicaieri la deplina sa maturitate. Numai in lumina infloririi sale ulterioare putem apadar sa vorbim de "capitalism camataresc" sau "capitalism comercial", de "capitalism negustoresc" pi chiar de "capitalism manufacturier" Pentru toate formatiunile sociale europene in cadrul cSrora se va dezvolta capitalismul. modul principal de extorsiune a surplusului de munca ramine de natura "tributara": dari de diverse feluri pi sub multiple forme, pe care le suporta taranimea pi de care bencficiaza nobilimea, Biserica pi statul monarhist. Lor li se adauga afluxul de bogatii rezultat din jefuirea comorilor Americii, extorsiunea surplusului de munca obtinut pe baza negofului cu sclavi din Africa, dezvoltarea in cele doua Americi a sectoarelor minier pi agricol, bazata pe munca forjata ori sclavie — practic, pe exploatarea brutalS a baptinapilor africani pi americani. Acestea sint cele doua surse de valoare ce conduc la imbogatirea burgheziei din Europa: fie prin comer{ul dc marfuri (B — M - » B"), fie > prin comerful de bani (В — B'). » Infiintarea de manufacturi, dirijarea muncii mcptepugarilor de catre negutatorii-fabricanti care le impun propriile lor legi, aparifia primelor fabrici constituie inceputul instaurarii unui nou mod de p r o d u c e , care organizeaza intreaga activitate productiva (P) in vederea crearii unci valori suplimentare (transformarea lui M in M'), pe baza c3reia se va putea realiza profitul ДВ = В - В1. Procesul poate fi rezumat in formula В -> M -> P - * M1 B'. Dar el ramine inca intr-o forma embrionara, de tatonare, manifestindu-se doar pe arii foarte inguste (soctoriale sau geografice). Aceste surse ale valorii, pi in special primele doua, fac posibile doua forme principale de acumulare: - о acumulare de stat (drumuri, canale, porturi, Пой, dar pi manufacturi regale...); - о acumulare burgheza (bani, metale pre^ioase, diamante, marfuri, nave, dar pi mijloace de produc{ie pi manufacturi). Avind de infruntat clasa dominanta a societatii feudale pi postfeudale —

ISTORIA

C A P I T A L I S M ULU1 DE

LA

1500

PINA

IN

2000

55

nobilimea — ,clasa Inascensiune — burghezia bancar3§i negustoreasc3 — apeleazS eel mai adesea, ca strategic, la alierea cu suveranul. pe baza a ceea ce s-ar putea numi "compromisul mercantilist": punerea pe primul plan a "bogStiei Principelui", apoi corelarea prosperitatii statului cu cea a neguiatorilor, pentru promovarea unei politici de protecjie in fata concurentilor straini, deexpansiunecomerciaia §i coloniaia, de dezvoltare a productiei. In momentul In care burghezia se simte suficient de puternica pentru a domina pia{a mondiaia, ea nu ezita sS abandoneze tezele mercantiliste §i sa propulseze in prim-plan virtu(ile liberului schimb. Atunci cind se simte suficient de puternica pentru a infrunta absolutismul, ea §tie sa se inarmeze cu noile idei de libertate §i libera consimtire (gSsind, astfel, sprijin In rindul micii burghezii §i al maselor populare) totodata, sa se alieze cu paturile luminate ale aristocratiei (in fata pericolului reprezentat de revoltele t3rSne§ti §i de nemultumirea generala a poporului 62 ). in ambele situatii, ea este deja prezenta In cele mai inalte functii ale aparatului de stat (inalti functionari, intendenti, ofiteri destat — dar§i ai Parlamentului $i Justitiei), constituind embrionul unei "tehno-birocratii"' 0 de stat care, datorita cuno§tintelor §i practicii in domeniul afacerilor statului, va ajunge s3 dejina puterea real3. Ce trebuie In orice caz s5 retinem este rolul important jucat de stat in na§terea capitalismului; de asemenea, in strinsa Ieg3tur3 cu primul aspect, dimensiunea nationals a formarii capitalismului: nu exista capitalism f3r3 burghezie; aceasta I§i consolideaz3 pozitia In cadrul statului-natiune§i In acela§i timpln carese f3ure$te realitatea nationals: acestaeste§i contextul in care, treptat, se creeazS, se modeleazS §i se adapteazS mina de lucru necesarS. in sfir§it, pentru capitalismul dominant, pentru burghezia triumfStoare, cadrul geografic de activitate este lumea largS: procurarea mlinii de lucru §i a materialelor de baz3, vinz3rile, traficul, jaful, toate se desfS§oar3 acuin la scar3 internationala. IncS de la aparitia sa, capitalismul este national mondial, concurential $i monopolist, liberal legat de stat. Puterea transformatoare a capitalismului se manifests deocamdatS foarte putin61. Principalele civilizatii ale Eurasiei nu sint mai deloc afectate de schimbSrile ce se produc in vestul Europei. in schimb, societatile vechilor civilizatii din America de Nord §i de Sud sint violent agresate de
" P u t e m i c $i cuceritor, capitalismul olandez este libcrschimbist §i mondiaUst Obligat sS se afirme, capitalismul engtez este nationalist §i protectionist: monarhia $i burghezia sint aliate §i apiici о politick mercantilist^; о data atinse obiectivele importante, intra in scenJ ideile liberalc ?i ale liberului schimb. Un proccs similar se desft§oar<t In Franta, о jumitate de secol mai tlrziu. **Vc7.i nota de la pagina 122. " P a s a j scris in 1999

56

MICHEL

В F. A U D

cuccritorii venifi de peste ocean, iar societStile africane au de indurat intensificarea comer(ului cu sclavi; este insS greu sS se delimiteze spiritul capitalist de tentafia ciptigului, setea de bogSfii sau apetitul pentru cuceriri. Chiar pi in Europa, principala forts transformatoare este statul: prin el pi in jurul lui se creeazS unitatea nationals, unificarea monetarS, coerenja juridicS, forja militarS pi un inceput de economie nationals. Progresele inregistrate in tehnicS pi in ptiintS au, de asemenea, un rol important: In domeniul navigatiei, al armelor pi, treptat, in productia manufacturierS pi in agriculturS. DeocamdatS, nimeni nu observ3 сЗ о nouS pi complexS logicS socialS este pe cale de a se constitui pornind de la logicile vechi, care, bineinteles, nu se vorgrSbisS disparS: schimbul pi logica negustoreascS, mica productie de mSrfuri pi preocuparea pentru eficacitate, urmSrirea ciptigului pi imbogStirea personals sau a familiei... Totupi, asigurarea propriei subzistenje pi achitarea dSrilor cerute de cei puternici, pe de о parte, pi, pe de alta, dobindirea pi sporirea puterii pi a bogStiilor rSmin principalele douS motivatii ce structureazS societStile. A cSuta un ciptig in bani spre a-1 reinjecta in propriile activitSti lucrative (bancare, comerciale, manufacturiere) nu constituie un mobil esential decit pentru un mic numSr de oameni din lumea financiarS sau a negotului, cu toate cS el nu se deosebepte foarte mult de mobilul — oarecum vechi pi larg acceptat — al crepterii patrimoniului. Totupi, se contureazS acum destul de bine cele douS coerente care vor structure lumea modernS: cea a statului (corelind puterea cu InfSptuirea de proiecte in numele sau in interesul unei colectivitSti najionale) pi cea a raporturilor negustorepti pi bSnepti, pe care, la sfirpitul secolului al XVIllea pi tnceputul secolului al XVIII-Iea, ocnuntd North pi Boisguibert, fiecare in felul sSu. Dar cum sS nu citim astSzi ca pe о premonitie fulgurantul avertisment al lui Thomas Morus: "Acolo unde toti mSsoarS totul in bani [...] este aproape cu neputintS ca dreptatea pi prosperitatea sS domneascS..."?

2. S E C O L U L C E L O R T R E I R E V O L U J I I ( S E C O L U L AL XVIII-LEA)

Secol al Luminilor, al spiritului franco z, al despotismului luminal, a§a esteprezentat de obicei sccolul al XVIII-lea: un secol al iSrgirii schimburilor comerciale, in special prin comertul international 1 , al dezvoltSrii productiei de m&rfuri 2 , agricole §i manufacturiere, insotite de о mSrire a preturilor 3 §i de о cre§tere generals a populatiei* — toate acestea, mai ales in a doua jumState a secolului, avind ca rezultat sporirea bogStiilor* §i. simultan, agravarea sSrSciei. Este, de asemenea, secolul consolidSrii capitalismului englez, In Condi{iile in care el slSbe^te in Olanda, stagneazS intr-o Fran(& prepond e r e n t agricolS, dominate de Curte §i saloane, sau abia incepe s3 se contureze in t»iri precum Frusia, unde " despot ii luminati" adopta vechile retete ale mercantilismului. Avem incS de-a facecu un capitalism in esentS colonial, negustoresc §i manufactories InsS deja capabil sS se adapteze noii realitSJi pe care о va impune independenja coloniilor din America $i sS creeze — о data cu noul val de IngrSdiri §i proletarizarea maselor rurale, cu procesul accelerat al acumul&rilor §i progresul tehnic — conditiile

'Valoarea atinsA de comertul exterior francez create de 3,2 ori Intre intervalul 17161720, care urmcazS morjii lui Ludovic al XlV-lca, §i cincinalul 1751-1755; apoi, intre accsta din urmA §i 1787-17S9, ea sc dublcazA: astfcl. cota sa din Intreaga protluctie de mSrfuri create de la 10% la 20% sau 25% 0- Marczewski, "Some aspects of economic growth", Economic Development and cultural change, t. IX. nr. 3, p. 372). Comertul exterior englez se dublea/A intre 1700-1709 §i 1750-1759. apoi create de 2.6 ori Intre aceasti perioadS §i 1795-1804 (Ph Deane §i W. A. Cole. British economic growth 11688-19591. p. 48). 'La pre{un constante, vcnitul national englez ajunge de la 50 mihoane lire sterline in 1688, la 134 in 177l)5i la 138 In 1798 (I'. Bamxrh, RAv/ution industridket SousDAxloppement. p. 271) In Franta, produsul comercial create cu douJi treimi Intre 1701-1710 ?i 1781-1790 (P. Leon, op. cit.. p. 202) 'MArire dcosebit de accentuate la produsele agricolc din Europa; ccva mai slaba la "produscle coloniale" §i la cele industriale. Cf. С. E. Labrousse, Eufuisse du mouvement </e« prix el des revenus en Г ranee au XV! It' $i W. Bevcridge. Prices and Wages in England from the 12* to the IV"- century. 'Populalia curopcanA crcjte de la 120 milioanc la inceputul secolului, la aproximativ 190 milioane la sfir$ituJ accstuia (Histoire uniwrselle, t. III. p. 234). 'Potrivit lui Arnoult, "masa circuhnta" ar fi ajuns. in Franta, de la 731 milioanc franci *n 1715 la 2 miliarde in 1788 (P. Ldon. op cit., p. 202).

58

MICHEL В B A U D

pentru marea revolutfe industrials din secolul al XlX-lea. Este, apadar, secolul In care se accentueaza contradictiile legate de dezvoltarea raporturilor comerciale pi ale capitalismului: contradictii ale dominafiei coloniale, marcate de rSzboaie intre Franca pi Anglia pi deobjinerea independentei de catre coloniile din America; apoi contradictii intre nobilimea pi burghezia din Franta, care rSbufnesc in revolutia din 1789; contradictii intre dczvoltarca schimburilor de marfuri pi limitele productiei manufacturiere, care vor conduce la revolutia industrials din Anglia. D o m i n a t i a c o l o n i a l s , r i v a l i t a t i l c dintre m a r i l e p u t e r i pi revolutia a m e r i c a n S Razboaiele duse de Ludovic al XlV-lea au stors de puteri regatul Frantei. Anglia, in schimb, a ciptigat, in urma tratatelor din 1703 pi 1713, accesul la piaja Braziliei pi a intregului imperiu spaniol, beneficiind de о neta superioritate maritimS. Jefuirea pi exploatarea coloniilor se vor intensifica. intre 1720 pi 1780 producjia de aur din America spanioia pi Brazilia este, in medie, de douSzeci de tone anual, in vreme ce in secolele anterioare ea atingea maximum zece tone pe an. Productia de zahar reprezinta, la rindul ei, о important^ sursa de imbogatire'", bazatS fiind pe munca sclavilor negri, fie pentru englezi (in Barbados pi Jamaica), fie pentru francezi (in Santo Domingo, Martinica pi Guadalupe) sau portughezi (Brazilia). Negotul de sclavi se intensifica pi el: cincizeci pi cinci dc mii pe an, in medie, dc-a lungul intregului secol (fata dc doua mii pe an, in secolul al XVI-lea), cu perioade in care se ajunge pina la о suta de mii pe an; unui dintre armatorii implicati in acest comert, care credea in ideile inaintate ale secolului s&u, ipi boteazS navele: Voltaire, Rousseau, Contractul sociaF. Milioane de africani smulpi, prin violenta, din lumea lor pi vinduji in grabS"; milioane de lucratori neplatiji, dintre care mulji neprimind nici cit sS-?i refaca fortele, mureau prin epuizare in citeva luni: aceasta este, nu trebuie sa uitam. una dintre sursele principale (depi deseori ocolitS de gindirca occidentaia) a imbogajirii burgheziei din secolele al XVI-lea, al XVIl-lea pi al XVIII-lea.
'Importurilc legale de zahAr cfltre mctropole (medii anuale, in mii dc tone): Fran(a 1741-1745 1766-1770 65 78 Anglia 41 74 Portugal ia 34 20

Dup3 A.-G. Frank. (.'Accumulation mondiale, p. 212 Totrlvlt lui M. Coulart, Intre 1500 §i 1851 sunt transportatf In Brazilia in |ur de 3.5 milioane de africani; potrivit lui Pitman, 2,1 milioane ajung incoluruiic b r i t a r k e d i n America (treisprezece colonii 51 Antile), Intre 1680 pi 1786 (F. Mauro, L'Expansion curopfenne). ' A j a cum о arati ftlmul lui Ousmane, Ceddo.

ISTORIA

C A P I T A L I S M ULU1 DE LA 1 5 0 0 P I N A

IN

2000

59

Dominata America Latina "joaca un rol decisiv in acumularea de bogatii de catre burghezia Europei Occidentale", Africa neagra "jucind rolul de periferie a periferiei" §i fiind "redusa Ia func)ia de furnizor de robi pentru planta)ii"* Intr-adevar. munca fortata a sclavilor negri §i a popula{iilor din America de Sud permite ob)inerea unei plusvalori imense, pe care §i-o vor Insu§i, sub forma de bani, negutatorii §i fabricantii, bancherii §i finan)i§tii — In principal din Anglia, dar §i din Europa §i din coloniile din America de Nord: fie direct, fie indirect, prin vinzarea produsclor manufacturate ()esaturi, arme...) ,0 ori din transport. Aceasta plusvaloare permite, pe de о parte, inmul)irea averilor particulare in Europa §i, pe de alta parte, sporirea achizifiilor in celelalte zone ale lumii, in special in Asia11. !n cadrul acestui proces, activita)ilecompaniilor de corner) existentecapata о noua amploare §i aduc, uneori. beneficii enorme12. Apar, de asemenea, companii noi: United Company (noua companie engleza a Indiilor. 1709), Compania Engleza a Marii Sudului (1710), Compania Franceza a Apusului (1717), Compania Ostende (1722); in 1723, se reinfiin)eaza Compania Franceza a Indiilor. in America de Nord, apar coloniile engleze Carolina (1729) §i Georgia (1732); se intemeiaza Noul Orleans (Nouvelle Orleans), iar francezii urea incetul cu incetul pe valea Mississippiului. Dupleix este guvemator al Chandemagorului in 1730, iar in 1742 guvemator general al Indiei franceze, unde Compania Franceza a desfa§urat о intensa activitate comerciaia, sporindu-$i numarul stabilimentelor de profil. Postavurile fran)uze§ti le concureaza acum pe cele englezepti. Negustorii francezi jeneaz3 din ce In ce mai mult comerful englez, iar Malta devine о baza importanta a comer)ului Fran)ei in Mediterana. Negustorii §i proprietarii de manufacturi englezi considera c3 a venit timpul ca expansiunea franceza s3 fie stopata. Prima )ara cu care Anglia se va rafui va fi insa Spania, in 1739, din pricina faptului ca puterea regaia spanioia incerca sa limiteze activita)ile comercianjilor englezi pe teritoriul imperiului s3u. Iarapa-numitul R&zboi de Succesiune a Austriei (1740-1748), in care Fran)a §i Spania. cu firavul sprijin al Prusiei, se opun Angliei §i Austriei, se incheie la Aix-la-Chapelle printr-un tratat de pace care nu rezoiva problemele esen)iale; in opinia francezilor, date fiind succesele repurtate, Iupta s-a dat "pentru regele Prusiei"; in ce ii privepte pe coloniptii englezi din Amcrica de Nord, nu s-a
Amin, Sous-dtvetoppement el Dependence en Afrique noire. "Intre 1700 pi 1790, in Anglia, productia industriilor de export crepte de 3,8 ori. iar cea a industriilor nafionale dc numai 1,4 ori (Ph Dcane pi VV. A. Cole, op. cit., p. 59), " I n Anglia, consumul deceai se generalizea/3. De-a lungul secolului, importurile crcsc de 70 ori In volum, dar numai de 16ori ca valoare. datA fiind scAderea pretului (P L£on. op. cit., p. 186). " R a t a bcneficiului poate atingc 100%. iar uneori depSpeptc 200%

60

MICHEL

13 Е Л

UP

S C H E M A IV C o m e r t u l dintre Anglia coloniile s a l e din A m e r i c a in sccolul al XVIII-lea

SCHEMA V Extorsiunea valorii la s c a r i mondialA in secolul al XVIII-lea

DN R 5 B O D1 CNR L E T A*
INSULELE AMLRICII

A EIA M RC

ANGLIA PROVINCIILE UNITE SPANIA P RU A A OT C U profitun din comertul coVmul м:<к \ ОIIVA ASIA DES-E Я й и INDIA . m d n dr jmiduilir 4 N ou tribuUre I (itrU'tnr | iMitice) Щ i

(otti de muncl comcrt «u acUvt

ISTOKIA

CAPITALISMULUI

D E LA

1500

I'INA I N 2 0 0 0

61

reu§it reducerea vastului domeniu pecares-a tntinscolonia francezS; iar pentru comerciantii englezi, concurenta francez.3 rSmine amenintStoare. Ace§tia din urmS vor g3si in Pitt, prim-ministru din 1756, un puternic susJinStor: "Cind comertul este ameninjat, declar5 el, nu mai putem da inapoi: trebuie s3 ne арЛгЛт sau s3 pierim". In 1754, citeva incidente de frontier^ conduc la confruntSri pe valea riului Ohio, intre colonist ii francezi §i cei englezi. In 1755, flota englezS ataca un convoi ce transporta trupe franceze in Canada, apoi pune stSpinire pe trei sute de nave ale acestora. In rSzboiul zis "deSapte Ani", englezii repurteazS succese clare in coloniile unde Franta neglijase sistemul de apSrare: ei pun stSpinire pe Calcutta Chandernagor (1757), Louisbourg§i Fort-Duouesne (1758), Quebec (1759), Montreal (1760), Pondichery §i Mahe (1761). In urma tratatului de la Paris (1763), Anglia I?i ISrgegte considerabil imperiul: ea smulge Frantei toatS Canada §i partea I.ouisianei situata la est de Mississippi, iar Spaniei Florida; obtine apoi mai multe insulc din Antile (Dominique, Saint-Vincent, Tabago, Granada ?i Granadine), iar din Africa Saint-Louis §i fortSreJele franceze din Senegal; ea are, in sfir?it, libertatea de a ducefn Indii о politics de anexSri teritoriale. Pentru Anglia se deschide, astfel, о perioadS de su pre ma tie mondialS; capitalismul englez va profita de aceasta baza teritorialS largita pentru a§i dezvolta pietele, a-$i extinde domina(ia ?i a organiza noile acumulSri. tn fond, la ce ar putea servi coloniile, daca nu pentru a§a ceva?...
C o l o n i i l e n u trebuie sa uitc c e e a c e d a t o r e a z S p a t r i e i - m a m e pentru p r e z e n t a lor prosperitate. G r a t i t u d i n c a pe c a i c se c u v i n c s3 i-o a rate acestcia le obligS s3 rAmtnS s u b d e p e n d e n t ei imediatS sa s e s u p u n 3 i n t e r e s e l o r sale. In c o n s e d n | 3 , e l c sint d a t o a r e : 1. s 3 ii a c o r d e m e t r o p o l e i о m a i m a r e d e s c h i d e r e p e n t r u p r o d u s e l e sale; 2 . s 3 v i n a in f n t i m p i n a r e a u n u i m a i m a r e n u m 3 r d e m a n u f a c t u r i e r i , m e $ t e $ u g a r i §i m a r i n a r i ai ei; 3. s 3 ii o f e r e о m a i m a r e c a n t i t a t e din o b i e c t e l e d e c a r e ea a r e n e v o i e " .

Daca exploatarea p3rjii sudice a Americii de Nord se bazeazS, in principal, pe agricuIturS §i sclavagism 14 , cea a Nord-Estului are deja о tripia orientare: agricola, comercialS (participarea la "comertul triunghiular") manufacturierS (prelucrarea produselor agricole, dar §i a fierului, lcmnului...). Construcjia de nave a avut, apoi, mult de profitat de pe urma regimului de navigate din secolul precedent 14 , in sfir§it, in ce
"Pbstlethwayt, Britains commercial interest explained. 1747, citat de H. See, Les Origines du сарИаЧыпе moderne, p. 118. " N u m S m l sclavilorse ridica lacinci sute de mii, adic3 40% din populatla acestei regiuni. A.-C. Frank,«»/». n't., p 180. ,5 I A Harper a estimates, spre 1776, о treime din flota englezii era const ru it.t In colonii Citat de A.-G. Frank, op. cit, p. 185.

62

MICHEL

В F. A U D

privepte expansiunea teritoriala catre vest, accasta se izbea de doua obstacole: primul, prezenfa franceza pi spaniolS, a fost indepSrtat, dupa cum am v3zut, in 1763; contra celuilalt — prezenta populajiilor indiene — coloniptii americani au dus о neincetata lupta de "gherila" (cu prime oferite in funcfie de numarul indienilor ucipi), ajungindu-se la adevarate r3zboaie, precum cele impotriva triburilor de cherokee din Georgia pi Carolina, intre 1759 pi 1761. Astfel, in creuzetul "imigratiei" americane, se constituie о aristocrajie rurala sclavagista in Sud pi, rSspindite in mod diferit pe ansamblul coloniilor, о tSrSnime colonista (cu munca de pionierat pi cu durele confruntari pe care le presupune un asemenea statut), о burghczie negustorcasca pi manufacturicra, о mica burghezie orapeneasca pi paturile, continuu improspatate, ale lucratorilor din porturi pi din orape. Coloniile din America de Nord, ca toate coloniile engleze, erau supuse unui regim exclusivist, metropola avind monopolul asupra vfnz&rilor pi achizitiilor. Dupa 1763, pentru a-pi reface finantele, guvernul britanic hotara§te impunerea unor taxe pe zahar (1764) pi a unor taxe de timbru (1765). Fideli tradi{iei burgheziei engleze, noii burghezi din America vor raspundeca ei ipi pSstreaza dreptul fundamental de a-pi exprima acordul sau dezacordul in privinta impozitelor pi ca, nefiind reprczentati in Parlamentul Angliei, nu au de ce s3 plateasca reccntul impozit votat de acesta. Ei obfin satisfacjie in 1766, dar al doilea guvern Pitt impune noi taxe la importurile de hirtie, sticla, plumb pi ceai. Raspunsul negustorilor din America va consta acum in boicotaj pi contrabands. Noile taxe, mai pujin cele pentru ceai, vor fi desfiintate in 1770, de lordul North. Vinderea directs, de catre Compania Indiilor (cu acordul guvernului), a stocurilor excedentare de ceai va incinge insa spiritele, facind ca incarcaturile a trei nave sa fie aruncate in ара oceanului, la Boston, in 1773. Boston pi Massachusetts sint supuse, in 1774, unui regim militar de catre englezi, care ipi adjudeca teritoriile din Nord-Vest, pina la Ohio pi Quebec... in 1774, un prim congrescontinental reunepte reprezentantii a treisprezece colonii. Cei de-al doilea congres, intrunit in 1775-1776, neputind intruni sprijinul canadienilor pi preocupat s3 obtina sustinerea Frantei, adopta, p e 4 iulie 1776, Declartifm de Independent^ fi fnfelegere, text vizibil influentat de filozofia europeana:
Consider&m c a c v i d e n t c , prin insa$i natura lor, urm^toarclc adevaruri: toti oamenii sfnt n5scuti egali: ei sint inzestrati deCreatorul l o r c u anumitedrepturi inalienabile; printre acestea s e n u m S r 3 viata, libertatea pi c3utarea implinirii. G u v e r n S r i l e exista pentru o a m e n i s p r e a le garanta amintitelc drepturi, iar puterea lor vine din consimtSmintuI celor guvernati. Atunci cind о forma de guvernSmint nesocotepte accasta menire a sa. devenind distrugatoare, poporul a r e dreptul d e а о schimba sau de а о aboli §i a institui о noua g u v e m a r c * .

"Citat in Histoire gfnfrale

des civilisations, t V. p. 329

ISTOKIA

CAPITALISMULUI

DE LA 1 5 0 0

I'INA

IN 2 0 0 0

63

RSzboiul de Independent va dura pase ani. Americanii au avantajul aliantei cu Franta (1778), apoi pe eel al intrSrii in rSzboi, de partea lor, a Spaniei (1779) pi Olandei (1780). Sprijinirea vechilor colonii engleze din America in lupta lor pentru cucerirea independentei reprezenta, intr-adev i r , о bunS manevrS pentru sabotarea principalei puteri din Europa. О data dobindita independenta, Ludovical XVI-lea, care, in urma tratatului de la Versailles, nu obtine pentru Franta decit insulele Tobago §i Santa Lucia, plus citeva stabilimente din Senegal, a acordat Statelor Unite un ajutor de douasprezece milioane de lire sterline pi un imprumut de pase milioane pentru r e c o n s t r u c t economica. Prima colonizare conducea, apadar, la primul razboi de independenta. MipcSri similare apar pi in alte colturi de lume, insS ele epueazS. Ара se intimpla cu revolta gruparii Tupac Amaru, in Peru (1780-1781), sau cu cea din Santo Domingo, condusa dc Toussaint Louverture, in perioada de mari rasturnari a Revolufiei Franceze (1791-1795). Razboaiele napoleoniene, ocuparea pi apoi dec3derea Spaniei, insurecfia generals a coloniilor sale din America vor deschide ins3 calca unui nou val de declaratii de independenta: Argentina (1816), Columbia (1819), Peru, Mexic, Venezuela (1821) etc. Prin urmare, expansiunea еигореапЗ la scar3 mondialS, realizatS sub dubla forma a dominafiei coloniale pi a dezvoltarii schimburilor comerciale, a permis acumularea de averi, sub diverse forme, in t3rile dominate. Tot ea a provocat insa §i opozitii. cupiditSti. sciziuni. rupturi... In America de Nord seinfSptuiepte — impotriva vointei Marii Britanii, prima puterea Europei — cea dintii decolonizare: ea este cea care va conduce, mai tirziu, la о nouS §i extraordinar3 dezvoltare a capitalismului, apoi a imperialismului. C o n f r u n t a r e a d i n t r e b u r g h e z i e pi n o b i l i m e in F r a n t a : de la lupta i d e o l o g i e s la r e v o l u t i e
In u r m a c c r c c t a r i l o r pe c a r e l e - a m putut face, d e mai multi ani d c c i n d m i o c u p cu ара c e v a . a m c o n s t a t a t ca a p r o a p e a z e c e a p a r t e a p o p u l a t i e i e s t e r e d u s a Ia s t a d i u l d e cerpetor, pi c h i a r trSiepte din cerpit; d i n c e l c l a l t c n o u S parti, cinci nu sint c a p a b i l e s^ ii d e a d e p o m a n S p r i m e i a tntrucit ele tnsepi sint cu foarte putin d e a s u p r a acestei nefericite conditii; d i n c e l e p a t r u parti c a r e r S m i n , trei sint f o a r t e s t r i m t o r a t e , i n c u r c a t e fiind in datorii §i p r o c e s e ; iar u l t i m a z e c i m e — u n d e ii includ pe to(i o a m e n i i d e a r i n e pi pe m a g i s t r a l , fie ei laici s a u ecle/.iastici, inalta aristocratic, distinsa n o b i l i m e . p c o a m e n i i in s e r v i c i u m i l i t a r §i civil, pe b u n i i n e g u s t o n , pe b u r g h e z i i rentieri pi pe cei a v u t i — пишЗгЗ m a i putin d c о s u t a d e mii d e familii, pi nu c r e d c a ap grepi d a c a ap s p u n c c3, d i n t r e ele, eel m u l t z c c e mii, mari s a u mici, p o t fi c o n s i d e r a t e d r e p t f o a r t e instarite' 7 .

"Vauhan, Ы Dime royale, 17177 Citat dti[\l

tcrhmns temvinsdu

Ed J'ai Lu. 1964, p. 71.

64

MICHEL В B A U D

1. Confrunt area dintre burghezie

nobilime

Zece mii de familii foarte Instarite. Este vorba dc о parte a inaltei aristocrat»'" (cele trei sau patru mii de familii prezentate la Curte. care se bucurau de cele mai mari privilegii. beneficiind de functii §i rente avantajoase), categorie secundata tot mai indeaproape, in secolul al XVIIIlea, de marile familii ale nobilimii din administratie (intendentf, consilieri de stat §i parlamentari). Pe de alta parte, este vorba dc marea burghezie: bancheri, mari comercianti din porturile maritime, fabricanti. oameni de afaceri, Inca insuficient ancoraji in inalta societatea franceza, dar g£sindu-§i aliati plini de idei novatoare printre avocati, juri§ti, prieteni ai literelor care tineau saloane, functionari din finanje. Or, dupa moartea lui Ludovic al XlV-lea, nobilimea vrea sa revina pe scena afacerilor, decare fusese multa vreme tinuta departe; regentul Filip de Orleans creeaza §apte consilii, alcatuitc in Intregime din nobili §i care trebuie sa se ocupe, in locul mini$trilor, de un anumit sector al guvernarii: intrigile, lipsa de asiduitate §i de experienta sortesc Insa e^ecului aceasta incercare. Va fi, a$adar, о intoarcere la monarhia absoluta, cu diferen(a ca monarhul i§i va alege acum consilierii in principal din rindul nobililor. Mai mult decit atit: scaunele parlamentare, inalta administratie §1 inalta magistratura 1c vor fi interzise celor fara titluri nobiliare; funcjiile inalte din Biserica le vor deveni inaccesibile; accesul la posturile de ofitcri, in armata, le va fi blocat; disprej, distanja, masuri umilitoare — о prapastic tot mai adinca ii desparte pe aristocrati de cei fara titluri nobiliare. $i totu§i multi dintreace§tia din urma i§i dezvolta propriile afaceri §i seImbogatesc. Tentative lui Law. apoi falimentul sau (1716-1720) au dat, la rindul lor, un impuls. in 1774 a fost creata Bursa din Paris. Politica liberals a cardinalului Fleury (din 1726 pln3 in 1743) faciliteaza activitatea negutatorilor. Corvezile regale permit imbunStatirea drumurilor; In 1773 se InfiinteazS §coala de Poduri §i $osele, iar corpul de ingineri In anii'50. Prin dezvoltarea comertului colonial $i a negotului cu sclavi, ora^ele Bordeaux, Nantes. Le Havre devin tot mai Infloritoare: negustorii de aici prospera, la fel ca §i armatorii, rafinariile de zahSr ori manufacturile de textile; Marsilia continuS sa faca negot cu R&s&ritul §i participa din ce in ce mai activ la comertul colonial. Unii negustori ii aduna intr-o mare clad ire pe me§te§ugarii care lucreaza pentru ei. mtr-adevar, respectivii "negustori au tot interesul sa ii stringa pe muncitori sub acela§i acoperi§, pentru a le supravcghea munca $i a evita cheltuielile de transport". Astfel, la Reims,
"Totalul aristocratic! era evaluat dc ahttclc Coyer, In 1756, la optzeci de mii de familii, adic3 in jur de patru sule de mii de pcrsoane. In cea mai mare parte, ele traiesc in IndeMulare pc piminturile lor, rcstul ducind un trai sSricicios (I I. See, La France econamquc et seriate au XVIII' siicle, p 275). In func{ie de regiune, nobilimea sUptncfte Intre 11% $i 40% din p£minturi; ibid., p. 14.

ISTORIA

CAPITALISMULUI

D E L A 1 5 0 0 Pf N A I N

2000

65

mai mult de jumatate dintre meseriile legate de prelucrarea linii sint grupate intr-un mic numSr de manufacturi. La fel stau lucrurile pi pentru multe dintre manufacturile din Sud19. P r e d o m i n a t e sint insa in continuare munca meptepugareasca pi produc^ia la domiciliu dirijate de catre negustor. De exemplu:
In B r c t a n i a , industria ptnzeturilor este c x c l u s i v ruraia pi c a s n i c l ; cei c a r e s e o c u p a cu ара c e v a sint mici proprictari, arendapi (care, a d e s e o r i , ipi p u n ia lucru propriii servitori), zilieri care tes p i n z a in t i m p u l l u n i l o r d e pomaj. S a l a r i i l e tesatori lor sint s u b m e d i o c r e , iar profiturile intra in b u z u n a r e l e f a b r i c a n t i l o r , a d i c 3 a l e n e g u s t o r i l o r c a r e preiau p r o d u s e l e f a b r i c a t e pi c a r e f u r n i z e a z a , d e m u l t e ori, m a t e r i a p r i m a . In r e g i u n i l e u n d e a g r i c u l t u r e e s t e m a i p r o s p e r a , p r e c u m in c s t u l N o r m a n d i e i , in P i c a r d i a sau Flandra, taranii c a r e s e i n d e l e t n i c c s c c u industria r u r a i a sint a c e i a c a r c au prea p u t i n p a m f n t pentru a trSi n u m a i din c u l t i v a r e a lui. In c e privepte cstul N o r m a n d i e i , P a r l a m e n t u l d i n R o u e n n e arata, inca d i n 1722, taranii a b a n d o n l n d m u n c a p a m t n t u l u i p e n t r u a t o a r c c s a u a darSci b u m b a c u l , pi d e p l i n g e p a g u b a p e c a r e aceasta о r e p r c z i n t a p e n t r u a g r i c u l t u r a . N u exista nici un sat n o r m a n d c a r c sa nu-pi aiba filatorii pi (csatorii sai; о s u t a o p t z e c i d e mii d e o a m e n i sint. astfel. " a n g a j a ( i " in " m a n u f a c t u r a " din R o u e n 3 ' .

Uneori. productia "grupata" pi producfia la domiciliu se combinS 21 : cele douasprezece "manufacturi regale" de lina fac operatiunile de prelucrare in ateliere comune, dar torsul pi (esutul r3min In sarcina taranilor, care lucreaza acas3; la Abbeville, pentru Van Robais & с о т р . lucreaza о mie opt sute de muncitori in ateliere pi al(i aproximativ zece mii la domiciliu. La fel, cuiele, cazanele pi alte vase din metal sint, de cele mai multe ori, fabricate de catre tarani, acasa. La cit se ridica numarul lor? Cinci sute de mii, un milion? Greu de apreciat, mai ales c3 cifrele fluctueaza in funcfie de sezon pi de conjuncture... Intre muncitorii disponibili din orape, meptepugarii pregatitf oricind s3 lucreze pentru un negustor pi taranii dispupi s3 se angajeze intr-o munca sezoniera concurenta se ascute. Negustorul profita, impunind condijii tot mai dure. Ziua de munca se lungepte: "Intotdeauna, noteaza abatele Berthelon, muncitorul incepe inaintea zorilor pi Ipi impinge lucrul mult inspre noapte, pentru a putea, prin numarul mai mare de ore muncite, s3-pi aducd salariul insuficient la un nivel mai cumsecade" 22 . In mediul rural, vagabonzii. cer§etorii. barbatii ?i femeile fara ocupatie

'*H SA?, Us Origines du capitalize moderne, p 139 I. S£c, La France tconomique au XVIII' siide, p. 36-37. "Vczi Histoire gtntrale des civilisations, t V. p. 132. pi Histotrr universelle, t III, p. 298 "Citat de H. S6v. La France.... op. сit , p. 139.

66 M I C H E L В B A U D

S C H E M A VI C l a s e l e sociale §i c x t o r s i u n e a valorii in Franta secolului al XVIII-lea

liniej Ci

liniei (7) se alii cele "zece mii dc family foar»« situeua ccle 'o sutl de mii dcfamiliiineUriS (0): A n productiei material*. - © : vfera productiei •Pohrivit lui Vauban, vagaboruii 5i cer^lorii rcprczims Г^°

Dciuu

-. . ' P0"1*1' lui УаиЬлп- Dedcsubtul " , u i Vauban " c , m e P°PuU^) C°n>UmuI PI0Priu din populate.

ISTORIA

CAPITALISMULUI

D E L A 1 5 0 0 Pf N A I N 2 0 0 0

67

pi fara rcsurse constituic о masa fluctuanta de mlna de lucru disponibila: "zilieri izolaji care, nemaiavind un stapin pi, In consecinta, un protector interesat sa ii apere pi sa le upureze traiul, cad prada lacomiei acelora pe care chiar ei ii ajutS sa se imbogSteasca"; la fel, tSranii nevoiapi ajunpi la pragul de jos al sarSciei in anii cu recolte proaste. Ара se face ca, In iarna din 1710, "puteau fi v&zutf barbaji pi femei, copii mai mari pi mai mici. cu chipul pi miinile pamintii, riciind cu unghiile pSmintul in cSutarea citorva radacini pi devorindu-le de indata ce le gaseau. АЦН, mai putin Indeminatici, mincau iarba uscata, impreuna cu animalele; iar cei care nu se mai puteau nicicum tine pe picioare, ramineau intinpi pe marginea drumului, apteptindu-pi moartea" 2 *. Apoi, in 1739, marchizul D'Argenson noteaza in memoriile sale: "De un an, mizeria din interiorul regatului create intr-un ritm nemaiintilnit; oamenii mor ca muptele, din pricina sdraciei pi a ierbii pe carc au ajuns sa о pasca (...). Ducele de Orleans a adus ultima data in fata Consiliului о turta de paie (...), spunind: «Sire, iata ce piine maninca astazi supupii domniei-voastre»"2'1. Uneori, nemultumirea se cristalizeaza. Izbucnepte atunci о revolts, dar ea este repede inabupita. Avem, astfel, pe de о parte, о nobilime care pi-a strins rinduriie in jurul regelui pi al Curtii, care ipi rezerva accesul la functiile inalte ale statului pi vegheazS, pizma§3, la respectarea privilegiilor pi prerogativelor ei. Pe de alta parte, exista о burghezie care, gratie comertului colonial §i expansiunii productiei manufacturiere, se imbogatepte, se consolideaza, dar sufera v3zindu-se tinuta departe de treburile statului. Saloanele — cu luxul catifelelor, al dantelelor pi aurului, locul unde incoltesc pi undecircula descoperirilesavantilorpi ideile filozofilor — vor oferi cadrul propice pentru crcarea curentului multiform al contestarii. 2. Agitafia ideologicй

A cunoapte, a observa, a explica, a intelege, a te indoi, a dezbate, a descoperi... Totul, sau aproape totul, poate fi spus, cu conditia s3 gasepti tonul potrivit. Este epoca unei extraordinare pasiuni pentru observarea materiei §i a naturii.
C o l e c t i i l e d c a n i m a t e , d e plante, d c pietre, " c a b i n e t e l e " d e fizica s i n t , d c la о zi la alta, tot mai n u m c r o a s e : e l e a p a r j i n ducilor, m a g i s t r a t i l o r , a b a t i l o r , medicilor, d o a m n e l o r din inalta socictatc, congrega{iilor rcligioase. L u d o v i c al X V - l e a a a v u t pi el aceasta p r e o c u p a r e , iar Buffon, p r i n t r e altele, a e x t i n s C a b i n c t u l R e g a l pi G r S d i n a RegaI3, p e c a r c Ic f o n d a s c L u d o v i c al

vRegistre

parmssia! de Lain (Yonne), citat dupX Les Pxrivains tannins du /tuple, p. 67 "Citat dup3 Les Ёспхтт temoins du peuple, p. 89.

68

MICHEL В B A U D X l l l - l e a ; el a d u b l a t s u p r a f a t a grAdinilor. a c o n s t r u i t s e r e ?i u n a m f i t e a t r u pentru prelegeri (...). N e n u m S r a t e cursuri p u b l i c e d e s c h i d e a u gustul pentru § t i i n t a . D i n 1 7 3 4 , a b a t e l e N o l l e t tinea la P a r i s u n c u r s d e iizid pur e x p e r i m e n t a l ^ . A t u n c i c i n d , In 1753, r e g e l e a instituit p e n t r u el cursul d c la C o l e g i u l N a v a r r e , portile au trebuit s i fic d c s c h i s e larg, intrucit Nollet a v e a u n a u d i t o r i u d e p e s t e §ase s u t e d e p e r s o a n c . In G r a d i n a R c g a l S , c h i m i s t u l R o u e l l e i§i i n c e p e a p r e l e g e r i l e e c h i p a t c u p e r u c S manbote d e d a n t e l S . A p o i , i n c i l z i n d u - s e , i$i s c o t e a m a n § e t e l e §i p e r u c a , i§i d S d c a jos h a i n a , a j u n g e a s3-§i s m u I g S vesta §i incheia cursul in c 3 m a § 3 . iar p a s i u n e a lui s e t r a n s m i t e a , intreag3, a u d i t o r i u l u i (...). A p S r e a u tot mai m u l t e cSrti d e p o p u l a r i z a r c , u n c l e d c o s e b i t d e v a l o r o a s e , p r e c u m Spectacle dc la nature [Spectacolul nahtrii] a abatelui Pluche, Lemons de physique cxpirimentalc [Lecfii defizicH experimental^] a abatelui Nollet. Histoire naturelle [Istoria naturala] a lu i Bu ffon sau Histoire de I electricity [Istoria electricittifii]a lui Priestley (1775); lor li s e a d a u g S о m u l t i t u d i n e d e c o m p e n d i i , d i c t i o n a r e §i m a n u a l c , r e e d i t a t e §i r e v & u t e in n c n u m S r a t c rinduri15.

Este, de asemenea, о epocS a cercetSrii §tiintifice ?i a descoperirilor: D'AlembertsistematizeazS principiile mecanicii (1743); Lavoisier analizeazS compozitia aerului (1770-1771), apoi pe cea a apei (1783); Berthollet studiazS clorul (1772); l^agrange stabile§te principiile mecanicii analitice (1787). Contextul este cit se poate de favorabil pentru reconsidered filozofice*16: evidenta, claritatea, conformitatea cu rafiunea; un univers admirabil, mecanic, ascultind de legi eterne, stabilite de о fiinJ3 suprem.1, Dumnezeul eel "atotputernic §i atoateintelegator" 27 ; о lume ddditS pe legi naturale, un drept natural, о morals a naturii, pe care secuvine sS le redescopcrim; implinirea, placerea, egoismul, utilitarismul, dar §i indulgenja, toleranja §i un anumit umanism. DupS care, impunindu-so din ce in ce mai mult, ideile Progresului 2 *: progresul uman care se objine prin progresul intelectual al indivizilor, prin lumina min(ii, a cunoa§terii, a spiritului. Idei cultivate in mediul nobilimii din inalta administratie, al finanti§tilor §i magistratilor, §i — cum toata aristocrajia еигореапЗ vorbea §i gindea fran(uze§te — rSspindite la curtile despotilor luminalEncyclopedia (1751-1764) estesuma lor filozoficS §i §tiintificS, menitS sS inlocuiascS Summa teologicif a sfintului Toma d'Aquino: "opera а о suta
"Histoire gfrufrate des civilisations, t V, p. 11. *Cfteva puncte de tvper: Voltaire, Istoria lui Carol al Xll-lea (1731). Scrisori engleze (1734), Secdul lui Ludovic al XlV lea (1751), Cseu despre moravuri (1756), Diefionar filotofie (1764); Diderot, Panseuri fHo:ofice{1746), Scrisoare despre orb (1758); Rousseau, Discursasupraartelor ft ftiinfelor (1750), Discurs asupra originii inegalitHfii (1754), Scrisori ciltre D'Alembert (1758), Contractul social (1762). •*TJnii ginditori sint materialist siatei: La Mettric, Omul-nutfini(1747); Hclv^tius, Despre spirit (1758): baronut D'Holb.th, Siftemul naturii (1770); Diderot $.a. ^De la Turgot (Discursun asupra istoriei universale. 1750) pinS la Condorcet (Sr/iifJ ii progreselor spiritului uman, 1793).

ISTORIA

CAPITALISMULUI

DE

LA

1 5 0 0 Pf N A I N

2000

69

treizeci de colaboratori, avocati, medici, profesori, preotf, academicieni, industriapi, fabricanti, majoritatea cu о situate confortabila pi detinatori de titluri oficiale, ea este о lucrare burghezS, adresatS, prin pretul ei, marii burghezii lu inmate" 24 . Biserica va condamna Enciclopedia — prima data in 1752, a doua oarS in 1759 —. ceea ce nu va diminua cu nimic succesul ei in rindul restrinsului public cititor. a) Democratic, libertate, voinffi generalil Inepuizabila, luminatS de revolutiile engleze pi de scrierilelui Hobbes pi Locke, alimentata de aspiratfa nobilimii de a deveni stilpul de rezistenja al regatului, ca pi de revcndieSrilc unci burghezii care dorea sa fieconsultata de catre monarh pi s3 aibS un cuvint de spus in afacerile statului, геПефа filozofica se extinde asupra unor probleme ca puterea, regimurile politice, legile ?i drepturile, interesul general, contractul social, voinja generals 30 . in Spiritul h'gilor (1748), Montesquieu trece prin sita analizei sale, intr-un stil elevat, "speciile guvernSrii": "republicans, monarhica pi despotica". in republica democratica, "vointa suveranului este suveranul insupi". Numai ca marele ginditor subliniaza imediat limitele a ceea ce astazi numim democratic directa: "In democratie, din anumite puncte de vedere, poporul este monarhul; din altele, supusul (...). Poporul care are puterea suverana trebuie s3 fac3 prin el insupi tot ceea ce poate face bine; ceea ce nu poate face bine trebuie infaptuit prin miniptrii sSi (...). Poporul este admirabil cind ii alege pe cei сЗгога trebuie sa lc incredinteze о parte din autoritatea sa (...). Dar va pti el oare sa dirijeze о afacere, sa intuiascS locurile, ocaziile, momentele potrivitc, incit s3 profite de ele? Nu, nu va pti"31. Monarhist, fascinat — ca atitea alte minti luminate ale timpului sau — de monarhia parlamentara engleza, Montesquieu propovaduiepte simultan echilibrul fortelor — poporul, nobilimea, monarhul —, dar pi separarea puterilor — legislative, executive pi juridica. El nu are nimic de-a face cu utopiptii: MA?a cum cerul este departe de pamint, tot astfel este veritabilul spirit al egalitatii fate de spiritul de egalitate exagerat". $i nici cu cinicii: "Un om nu este sarac pentru ca nu are nimic, ci pentru ca nu munccpte (...). intr-o buna democratic, unde nu trebuie s3 cheltuiepti decit strictul neccsar, ficcare trebuie s3 il aib3; altfel, de la cine 1-am primi?" Iar in cazul in carc nu s-a putut impiedica ajungerea la saracie, "statul are datoria de a veni cu un ajutor prompt, fie pentru a nu 13sa poporul sa sufere, fie pentru a evita ca el sa se revolte" 32 .
Histoire generate des civilisations, t. V, p. 75. "Montesquieu, Spintul legilor, 1748; Helvctius, Dcsj>rc spirit, 1758; Rousseau, Contractul social. 1762. "Montesquieu. L Esprit des tois, 1748. F.d Gamier. 1949,1.1, p. 11-13.

70

MICHEL В B A U D

Democratic, libertate, contract social: aceste idei noi g3sesc In JeanJacques Rousseau un propagandist ardent: "Omul se napte liber pi peste tot el este pus in fiare", ара se deschide primul capitol din Contractul social "Л renunja la propria libertate Inscamn3 a renunfa la calitatea dc om, la drepturile umanit3tii, pi chiar la indatoririle ei (...). О ascmenea renunjare este incompatibila cu natura omului; iar a renunta la libertatea propriei vointe inseamna a renunta la orice moralitate a actiunilor sale (...). Trebuie gasita о forma de asociere care s3 apere pi sa protejeze de forta comuna persoana pi bunurile fiecaruia dintre asociati, о forma prin care fiecare, alaturindu-se tuturor, s3 nu asculte totupi decit de el insupi pi s3 r3min3 la fel de liber ca inainte. Aceasta este problema fundamcntala c3reia Contractul social ii d3 solutia (...). Ceea ce pierdc omul prin contractul social este libertatea sa naturala pi un drept neiimitat la tot ce il tentcaza pi ce poate el atinge; ceea ce ciptig3 este libertatea civil3 pi proprietatea asupra a tot ce posedS" 4 . Legat3 de suveranitatea poporului, voinja generals este prezentatS de Rousseau ca inalterabilS, indivizibil3, infailibilS in cazul in care se sprijin3 pe о bun3 informatie, absoluta in m3sura in care nu "depSpepte limitele convenjiilor generate", apadar "sfintS" pi "inviolabila". El face о distinctie intre suveran pi guvern: "Guvernul primepte de la suveran ordine pe care le transmite poporului; pi, pentru ca statul s3 se afle intr-un bun echilibru, trebuie, ca о compensare, s3 existe о egalitate intre produsu) sau puteiea guvernului in sine pi produsul sau puterea cetatenilor, care sint suverani, pe de о parte, pi supupi, pe de alta"35. И studiaza apoi, asemenea lui Montesquieu, formeledeguvemamint — pe cele simple (democratic, aristocratie, monarhie) pi pe cele mixte —, afirmind c3, date fiind conditiile diferite, "o anumita forma de guvernare este specific3 numai anumitor t3ri". Democratia il fascincazS: "Dac3 ar exista un popor al zeilor, el s-ar gu verna in chip democratic. О guvemare Intr-atita de armonioasS nu poate conveni oamenilor". De altfel: "Luind termenul in acceptia sa riguroas3, nu a existat niciodatS о adev3rat3 democratie, pi nici nu va exista vreodatS. Este impotriva ordinii naturii s3 guverneze cei numeropi, iar cei putini s3 fie guvernati. Nu ne putem imagina poporul rSminind continuu adunat pentru a se оси pa de treburile publice, in schimb ni-1 Inchipuim cu ирипп)3 nereupind s3 intemeieze, pentru aceasta, nipte comisii, f3r3 a se schimba forma de administratfe" 34 .
"Citat dup5 M Lcroy, Histoire dcs idies uxiaU-s cn France, 1.1, p. 127-128. "J.-J. Rousseau, Du Control social et autres oeuvres, Ed. Gamier, 1957, p 236. Mai Inainte, Rousseau a avut accastJ frazi la care ar trebui s i mediteze guvernantii noptri: "Dac3 a§ fi principc sau legiuitor, nu mi-as pierde timpul spunind ce trebuie Mcut; a§ face eu, sau ap tAcea" Ibid., p. 235. p. 239, 243 pi 247. »/W</.. p. 249 pi 273.

ISTORIA

CAPITALISMULUI

D E L A 1 5 0 0 Pf N A

IN

2000

71

Ostil absolutismului, Rousseau lasS impresia cS rezervS democratia (pentru noi, democratia directs) statelor mici37, iar in alte locuri, cS prefers, drept rSul eel mai mic, aristocrajia electivS (intrucitva asemSnStoare cu democratia noastrS reprezentativS). De fapt, el nu va tran§a in favoarea vreuneia dintre ele. Intr-o scrisoare din 1767 cStre marchizul De Mirabeau, nu mai este sigur cS se poate gSsi о "formS da guvernare care sS punS legea mai presus de om"; dacS nu este posibil: "... trebuie sS se treacS in extrema cealaltS §i sS fie pus imediat omul deasupra legii, atit cit poate el sS fie — in consecin{3, sS se intemeieze despotismul arbitrar, cit mai arbitrar cu putin|S: a§ vrea ca despotul sS poatS fi Dumnezeu. Pescurt, nu vSd nici ocale de mijlocsuportabil5 intre democratia cea mai austerS §i hobbesianismul dus la desSvir§ire, intrucit conflictul dintre oameni §i legi — care tine statul intr-un continuu rSzboi intestin — este cea mai rea dintTe toate situajiile politice" M . Suveranitate a poporului. voinjS generate, libertate: marile teme ale revolujiei burgheze sint prezente. Suveranitate a poporului, democratic direct3, libertate: marile teme ale mi^cSrilor populare sint fi ele aici. Apar apoi alte dezbateri: despre bogStie, egalitate, proprietate... b) Egalitate $i proprietate tn fata realitStii capitalismului negustoresc — incS neconturatS clar §i nenumitS, dar care capStS tot mai mult relief —, §i mai ales in fata spectacolului sSrSciei mizeriei din mediul rural §i din ora$e, dar a spectaculoaselor imbogStiri ale citor\fa, unii sint cuprin§i de indignare; altii continuS §i reinnoiesc fascinanta traditie a utopiei; iar al(ii sint plini de compStimire §i recomandS caritatea 19 . InsSrcinat cu redactarea articolulului "Economie politics" al Enciclopeciiei (1755), Rousseau rezumS brutal pactul social pe care bogatul i-1 propune sSracului:
Ai n e v o i e d c m i n e p e n t r u c 3 eu sint b o g a t , iar d u m n e a t a s i r a c ; s i f a c e m d e c i о i n t e l e g c r e i n t r e noi: eu voi i n g i d u i ca d u m n e a t a s 3 ai o n o a r e a d e a m«1 sluji, c u c o n d i j i a sS I mi c e d e z i p u t i n u l c a r e iti r S m i n e pentru o s t e n e a l a p e c a r e m i - o voi d a - o c a s i - t i poruncesc* 0 .

Pe parcursul intregii sale opere §i de-a lungul intregii vieti va critica violent bogStia §i pe cei bogati: "Statul celor bogati, ii scrie el doamnei
p. 280-281. cit statul create, cu atit libertatca so diminueazA", scrie el. Ibid., p. 274 "Citat de J.-J Chevallier, op. cit., p. 172. * N u se spune, de secole. c3 "Dumnezeu dlnd via{3 fiecSraia". "bogatul II ajutA pe eel sArac sa trAiasc5"? Aceasta idee se IcagS de faptul c3 bogatul este eel care "oferi de lucru", "croea/A locuri de murvci"... *°Citat dupA A. Chabert, "Rousseau 6conomiste", Revuedhistone economiqueet sociale, 1%4, nr. 3. p. 349.
Ulbut„ w"Cu

72

MICHEL В B A U D

Francueil in scrisoarea in care ii expliea de ce pi-a trimis copiii la orfelinat (1751), statul dumneavoastrS este eel care ii fura statului шеи piinea propriilor mei сори". Bogajii fiind inumani, din rindul lor il alege pe Emile pentru a-1 educa: "Vom fi siguri, eel putin. ca vom avea un om in plus; in vreme ce un s3rac poate deveni om de la sine". Bogatului "nu i se pare deloc anormal ca profitul sa fie in raport invers proportional cu munca pi ca un trlndav, plin de asprime pi dedat desfatarii, s3 se ingrape din sudoarea a un milion de am&rfti, epuizafi de munca pi de lipsuri". Rousseau incrimineaz& faptul c3: "in societatile noastre, bogatiile acumulate faciliteaza mijloacele de a se acumula inca pi mai multe, (...) fiindu-i imposibil celui care nu are nimic s3 dobindeasca ceva" 41 . Discursul asupra originii inegalitfifii dintre oameni (1754) se incheie cu aceste rinduri; "Este in mod evident impotriva legii firii, oricum am defini-o (...), ca о mina de oameni sS se scalde intr-o bogatie excesiva in vreme ce multimea infometata nu dispune nici m3car de strictul necesar" 41 . in Discursul sau, J.-J. Rousseau leaga in mod explicit problema inegalita{ii de cea a proprietatii: Primul care. Incercuind un teren, s-a gindit sa spunS: "Acesta este al meu" pi a gasit nipte oameni suficient de simpli pentru a-1 credea fost adev3ratul fondator al societatii civile. Dc cite faradelegi, razboaie, crime, de cite orori pi mizerii nu a putut cruta specia uman3 eel carc, smulgind tarupii ori astupind panturile, le-a strigat semenilor s3i: "Feriti-va s3 il ascuitati pe acest impostor; sinteti pierduti daca uitati ca roadele sint ale tuturor pi ca p3mintul nu este al nimanui!" Se pare Insa c3 atunci lucrurile ajunsesera deja in punctul in care ele nu mai puteau continua ара cum erau°. Rousseau nu preconizeazi totupi abolirea proprietatii private, Sntruclt, scrie el in articolul "Economie politica" din Enciclopedie, "dreptul la proprietate este eel mai sfint dintre toate drepturile cetatenilor"; el gindepte ins3 ей acesta trebuie limitat, prin intermediul impozitclor §i al dreptului la succesiune: Tocmai pentru ca forja lucrurilor tinde astazi s3 distruga egalitatea, forta Icgislatici trebuie s3 incerce mcreu s3 о mentina (...). Una dintre cele mai importante sarcini ale guvemului este, apadar, cea de a preveni extrema inegalitate a averilor, nu luindu-le posesorilor avutiile, ei lipsindu-i pe toti de mijloacele de a le stringe; nu construind azile pentru sSraci, ci protejindu-i pe cetateni sprc a nu ajunge astfel44.

4 , Citat

de A. Lichtenberger,

42Discurs...,

°Ibid.. p. 66.

Le Soaaiisme au XVllf siicle, Alcan, dup3 Du Contrat social..., op. at., p. 92.

1895, p. 147.

" C i t a t de H. Denis, op. cit., p. 233.

ISTORIA

CAPITALISMULUI

D E L A 1 5 0 0 Pf N A I N

2000

73

Abatele Mably, fratele lui Condillac, reia critica proprietatii private: "Care e principala sursa a tuturor nefericirilor de care sufera umanitatea? Este proprietatea asupra bunurilor" 45 . Apoi, el se inarmeazS impotriva fiziocratilor:
$ i c h i a r a t u n c i c i n d p r o p r i e t a t e a funciarA a r fi m a i f a v o r a b i l a s p o r i r i i avutiilor decit este ea in realitate, tot ar trebui p r e f e r a t i proprietatea comunA a s u p r a b u n u r i l o r . C e folos d e acest mai m a r e b e l § u g , d a c a el ii d e t e r m i n a pe o a m e n i s i devinA n e d r c p t i §i sa a p e l e z e la f o r t i ori la f r a u d s p e n t r u a se i m b o g a t i ? P u t e m p u n e v r e o clipa la indoialA faptul ca i n t r - o s o c i e t a t e care n u a r c u n o a § t e l c k o m i a . v a n i t a t e a §i a m b i t i a , p i n a §i ultimul d i n t r e cetSfeni a r fi m a i fericit decit sint azi proprietarii no$tri c e i mai bogati?**

El le opune sistemul spartanilor §i pe eel al indienilor din Paraguai: "Statul, stapin peste toate, le distribuie particularilor lucrurile de care au nevoie. lata, trebuie sa recunosc, oeconomie politica pe placul meu (...)"47. Diderot insa, chiar daca deplinge faptul ca "in rindul oamenilor, indigenta ii condamna pe unii la munca, in vreme ce aljii se ingra§a din truda §i sudoarea primilor" 4 ", vede totu§i in proprietatea privata о forma de protectie a individului. 1 lelv^tius49, preocupat de fericirea speciei umane, reia critica inegalitatii: "In majoritatea natiunilor nu exista decit doua clase dc cctateni: una nevoia§a, alta peste masura dc bogata. Cea dintii nu-$i poate acoperi necesarul pentru trai decit printr-o munca excesiva". El cheama guvernarea "sa diminueze avutiile unora §i sa le redreseze pe ale celorlalti". "Sint toti cetatenii proprietari? Traiesc cu totii intr-o oarecare indestulare, putind, printr-o munca de §apte sau opt ore, sa i§i acopere din plin propriile nevoi de trai §i pe cele ale familiilor lor? Vor fi atunci cum nu se poate mai fericiti". D'Holbach 50 , alta minte luminata a vremii, luptind cu indirjire pentru inlocuirea religiei cu morala naturala, cere guvernarii sa puna о taxa pe lux, sa ii dea celui s3rac posibilitatca de a trai din munca sa, s3 impiedice acumularea de bogajii in atit de putine miini. Dincolo de atelierele pentru cei nevoia§i, el propune ca "toate terenurile necultivate s3 reintre in fondul comun pentru a fi date celor care le pot valorifica in chip util pentru ei §i pentru societate". Abatele Raynal, un obi§nuit al saloanelor §i bun prieten al lui Diderot, celebru pentru lucrarea sa Histoire philosophique des deux Indes [Istoria
*Des droits et des devoirs des citoyens, 1758, citat In Histoire gem-rale du socialism, 11, p 243. **Dt>ufrs proposes aux philosopher cconomistes sur I'ordre naturel et essentiel des societes politique», 1768, citat de H. Denis, op. cit., p. 237 uDoute$.... citat de A. Lichtcnberger, op. at., p. 229. uPrindpes de la ptnlosof>hie morale, citat dupS Histoire generate du sodalisme, t I. p. 159 "De Ihomme, 1772. citat dupA Histoire generate du sodalisme, 1.1, p. 161 ^t.lhnocratie, ou le gouivmentent fonde sur la morale, citat de A. Lichtenberger, op. cit., p 267

74

MICHEL В B A U D

filozoficti a celor douti Indii] (1770), denunt3, la rindul s3u, inegalitatea §i bog3tia: "Feriti-v3 de influenta aurului carc aduce — о data cu luxul — coruperea moravurilor, nesocotirea lcgilor, feriti-v3 de о prea mare incgalitate a rcpartiz3rii bogajiilor, care ne arata d^iva cetajeni traind in opuIcn{3 §i о muljime de al{i cet3{eni ajunpi in mizerie, de unde insolen^a unora §i umilirea celorlal{i". El afirma, la un moment dat: "Pretutindeni bogatul il exploateaz3 pe eel sarac", se gindepte la suprimarea moptenirii §i merge pina la a spune: "Spinzurati-i, daca trebuie. pe acepti bogafi perfizi §i red§tigati-v3 demnitatea!" 51 Prin Linguet, avocat §i publicist, aceste denuntari capata un contur precis: el publica in 1767 Theorie des lois civiles ou principes fondantentaux dc la socidte [Teoria legilor civile sau principiile fundamentale ale societiffii] §i, din 1777 pin3 in 1792, cu mai multe perioade de intrerupere, Annatespolitiques, civiles et litl6raircs [Analele politice, civile §i lite rare], Societatea §i proprictatea au aceeapi baza, violen{a: "Uicomia §i violen^a au uzurpat p3mintul (...) a§a incit poscsiunca se leaga astazi, la un capat, de uzurparea cea mai strigatoare la cer". Iar simjul proprietatii, deindata ce "a inceput s3 puna stapinire pe sufletele oamenilor (...), le-a uscat, le-a «materializat», daca putem spune a§a. El le-a facut s3 ramina surde la aproape orice alt motiv in afar3 de interesul imediat". Linguet analizeaz3 situafia lucr3torilor manuali, din timpul s3u — urma§i ai sclavilor §i robilor, traiul lor i se pare infinit mai mizer decit eel al p3rintilor lor52:
Ei g e m In zdren^ele d e z g u s t a t o a r c c e a l c 3 t u i e s c l i v r e a u a s i r a c i e i . Ei nu au n i c i o d a t a p a r t e d e a v u f i a c r e a t 3 prin m u n c a lor. B o g a j i i p a r c3 le fac о favoare atunci cind binevoiesc s3 se arate multumiti de darurile primite d e la ei (...). $ i le o f c r a In s c h i i n b , cu g e n e r o z i t a t e , eel m a i u m i i i t o r dispret (...). E v o r b a d e s p r e s l u g i l e c a r e i - a u inlocuit, d c fapt, pe robii d e o d i n i o a r a , a d i c 3 , fara p u t i n t a d e tagada, о f o a r t e n u m e r o a s a , c h i a r c e a mai n u m e r o a s a p 3 t u r 3 a oricarei natfuni. T r e b u i e vazut care este clptigul efectiv p e c a r e 1-a a d u s desfiin^area sclavici. О s p u n , p e cit d e deschis, pe atit d c i n d u r c r a t : c e e a c e au ciptigat ei se r e z u m a la a fi tot t i m p u l и г т З г ф d e s p a i m a c3 v o r m u r i d e f o a m e . n e n o r o a r e d e c a r e predecesorii lor, p e acest u l t i m p a l i e r al u m a n i t a t i i , e r a u , eel p u { i n , c r u t a ( i . S 3 r 3 c i a ii f a c e sa i n g e n u n c h e z e d i n a i n t e a b o g a t u l u i s p r e a o b t m e d c la el p e r m i s i u n e a d e a-1 i m b o g a j i §i mai mult.

lata la ce ii condamna "libertatea" pe zilieri... Astfel, "declamatiile [bogatului] impotriva servitufii seam3n3 cu Jipetele p3s3rii de prad3 in timp ce sfirtec3 porumbelul pe care 1-a prins in gheare".
phtlosoplvque des deux Index, 1770. citat tie M I-eroy, op. at., p 234. "Theorie des lois civiles, Amsterdam. 1767, citat de A. Lichtcnbcrgcr, op. cit., p 2 9 1 - 1 % ?i303.
>xHistoire

ISTORIA

CAPITALISMULUI

DE LA

1 5 0 0 Pf N A IN

2000

75

Linguet nu este un utopist: "A vrea, intr-un stat, sS-i faci pe toji fericiji este un proieet la fel de nerealist, in politics, precum este, in chimie, acela de a cSuta piatra filozofalS" 53 . Economiptii ne amSgesc atunci cind ne promitinavutirea, intrudt "secretul pentru sporirea bogStiilorunui popor nu este altul decit crepterea numSrului celor sSraci". Intr-adevSr, nu bogSfia este sursa de viajS a "mercenarului", ci viafa "mercenarului" creeazS opulen{a celor bogati: "A\i rational exact ca un om care ar vrea ca un riu sS alimenteze piraiale ce il formeazS, in loc ca acestea sS alimenteze riul"54. Zilierul este prins in capcana piejei "libere": "El nu are sS vindS decit bratele, pe care pi le inchiriazS pi de care oricine se poate lipsi douS-trei zile; in schimb, i se vinde piine, de care el nu se poate lipsi douSzeci pi patru de ore" 55 . "Este, apadar, о tristS ironie sS spunem cS muncitorii sint liberi pi cS nu mai au stSpin. Ei au unui, pi incS pe eel mai rSu, pe eel mai autoritar dintre aceptia (...). Omul sSrac nu este deloc liber, ci slugS, in orice tar3. Ei nu sint supupii unei persoane anume, ci ai tuturorin general". Se parecS in preajma AdunSriiGenerale, Linguet se va face purtstorul de cuvint al pSsurilor acestei "a patra categorii" sociale: "Acum cind, in Franta, se pune problema unei adunSri care sS opereze о reforms generals, trebuie sS existe mScar un purtStor de cuvint al suferintelor clasei celei mai numeroase, mai maltratate pi mai lipsite de mijloace pentru a se face auzitS"*. In vreme ce Linguet analizeazS pi denunfS situajia proletarului (zilier, lucrStor manual, mercenar) care nu are de vindut decit forta propriilor brate, Adam Smith, in Anglia, impreunS cu Turgot pi fiziocrajii din Franta vorbesc despre necesitatea unor "aconturi", adicS a utilizSrii unei pSrJi din "produsul net" pentru acumularea de capital — fiecare punind astfel in luminS о fats a capitalismului. c) Ideile economi$tilor Sarcastic, Voltaire a pus intrebarea esentialS: "Cum? De cind v-a{i instituit drept corp al poporului, nu a(i descoperit incS secretul de a-i obliga pe cei bogati sS ii punS la muncS pe cei sSraci?" 57 Avem aici, fSrS indoialS, una dintre posibilele definijii ale capitalismului: sistemul care ii obliga pe cei bogati sS ii punS tot mai mult la muncS pe cei sSraci. Rousseau se opune unei asemenea logici prin aceea a dreptului lucrStorilor, care va fi preluat3 de gindirea socialists:
Este i m p o s i b i l s 3 c o n c e p e m ideea proprietatii ca n 3 s c l n d u - s e d e a l t u n d e v a d e c i t d c la m i n a d c l u c r u : c3ci nu v e d e m ce a l t c e v a a r p u t c a f a c e o m u l , sur la tlitorie des lois civiles, Amsterdam, 1770; ibid., p. 293. aux docteurs modern*s. Londra, 1771: ibid., p. 294 51 299. KDu pain el du bU, Londra, 1774, ibid., p. 300. "Annates, l. XIII. 1788. ibid., p. 297 51 302. s , Citat dupS M. Foucault, Hisloirc de la folic a I'age classujue, p. 63.
%iLcttrc uRtjwn$e

76

MICHEL В B A U D pentru a-§i apropria ni$te lucruri inc5 n e p r o d u s e , decit s 3 m u n c e a s c S pentru ele. M u n c a este singura care, dindu-i cultivatorului dreptul asupra r o a d c l o r p S m l n t u l u i lucrat d e el, ii a c o r d i , In c o n s e c i n t a , d r e p t u l a s u p r a t e r e n u l u i r c s p c c t i v , eel p u t i n pin3 la recolta $i, la fel, a n d e a n w .

In cea de-a doua jumatate a secolului, se creeaza о larga dezbatere legata de problema productiei. Cum sa se producS mai bine? Cum s3 se produca mai mult, incit s3 se obtin3 un "produs net"? Cine este productiv? Cum sa se objina surplusul necesaracumularii? Dintre marii ginditori, "economi§tii" se vor ocupa eel mai mult de aceste chcstiuni. Quesnay este §eful indiscutabil al §colii "fiziocratice". Ndscut in 1694 linga Versailles, dintr-o familie de t3rani instariti, el tine s3 facS studii serioase, se stabile§te la Nantes ca chirurg §i publica mai multe lucrSri medicale; intra in serviciul doamnei de Pompadour (1748), ajunge "medic ordinar al regelui", este innobilat in 1752, iar in 1755 ситрЗгЗ о proprietate in Nivernais. Franta, prin populajia sa §i tipul de productie, este la acea vreme preponderant ruraia §i agricolS (mai mult de trei sferturi). In vreme ce Olanda §i Anglia au adoptat deja pe scar3 larg3 noile metode de cultur3, agricultura franeezS r3mine la practicile tradijionale: terenurile sint in continuare pline de pietri§, araturile sint superficiale, sem3naturile tirzii, iar randamentele slabe; in plus, I3sarea ogoarelor in pirloag3 scoate din circuit jumatate, ba chiar mai mult, din supra fata cultivabila. "Neglijenta marilor proprietari; inertia t3ranilor, descurajaji de taxele covir§itoare; insuficienta c3i!or decomunicatie§i mai ales starea proastS a drumurilor de tar3; piedicile puse comertului cu produse agricole libertatii de alegere a culturilor: iata prin ce se expIicS slaba dezvoltare a agriculturii" 4 '. In articolul "Fermieri" din Enciclopedie (1757), Quesnay arata superioritatea arendei fata de arenda in parte §i avantajele plugurilor cu cai fata de cele cu boi, la aratul cimpului. In articolul "Grine" (1757) el prezinta situa(ia de atunci a micilor §i marilor culturi de cereale, arata ce ar insemna о ЬипЗ cult иra §i intocme§te un tabel cu diferentele dintre acestea. " Veniturile sint produsul p3mintului §i al oamenilor"*0, spune el inainte de a formula Maximes de gouvemement iconomique [Maximele guvemdrii eamomice], unde transpar deja ideile sale majore: productivitatea exclusiv3 a p3mintului, sterilitatea industriei §i renunjarea la m3surarea imbogatirii prin balanta comerciaia. Articolul "Omul" a fost scris de Quesnay in 1757, dar nu a mai fost publicat in Enciclopedie: cum aceasta pierduse sprijinul din partea guvernarii, autorul a preferat s3 p3streze manuscrisul in sertar. Ideea sa
*Discourssur I'originede I tnigaliM ptmi Us homines, 1754, dup.1 Du am trai social.., tp. of., p. 75. " H . See, La France iconomique et sociale au XVIIIе sticle, p. 34-35. "'Ibid., p. 484

ISTORIA

CAPITALISMULUI

DE LA

1 5 0 0 Pf N A I N 2 0 0 0

77

C o m p a r a t i e i n t r e p r o d u s e l e c u l t u r i i a c t u a t e a r e g a t u l u i pi c e l e a l e u n e i c u l t u r i de calitate* cultura actuaia pentru proprietari pentru impozite pentru arendapi pentru dijmA pentru cheltuieli produse, scazind cheltuielile produsul total 765 IK) 000 2 7 0 0 0 000 27500000 60000(ХЮ 415000000 cultura de calitate 400000000 165000000 165000000 155000000 930000000 3 2 3 500 000; mai mult de 4 / 5 138 000 000; mai mult de 5 / 6 137 500 000; mai mult de 5/6 105 0 0 0 0 0 0 ; mai mult de 2/3 515 000 000; mai mult de 5 / 9 difercn(3

178000000 595000000

8 8 5 0 0 0 000 1815000000

707 000 000; mai mult dc 4 / 5 1 220 000 000; mai mult de 2/3

•F Qucsnay, "Grains" (1757). dupfl Francois Quesnm/etla Plnpiocmtk. INED. 1958. LII. p. 478.

ca bog&tiile vin din agriculture este exprimate aici cu claritate: S3 nu no pierdem apadar vremca, noi cei atit de bogati in daruri I3sate dc naturS, cu un tniccomert de lux, care nu nc асорегЗ decit cheltuielile pentru mlna de lucru; sa ne fertiUz&m mai bine pAmlnturilc, sa vindem grlnc, vin. pinzcturi, stofc din linurile noastre, pi cit mai mult cu putinta. Astfel, va spori cu adev&rat numarul celor bogati; iar aceste bogatii, rcnascute an de an, ne vor asigura manufacturi pi lucrul in industrii de toate felurile. C3ci opulenta este mama artelor pi a luxului4'. Aceasta idee va fi rcluata pi reargumentata in diferitcle editii ale lucrarii sale Tableau dconomique [Tablou economic] (1758-1759), in Philosophic ruralc [Filozofia ruraia] (1763), scrisa impreuna cu Mirabeau, care о va ?i semna, §i in Analyse de la formule arithmetique du tableau ёсопотщие [Analiza formulei aritmeticea tabloului economic], care se deschide cu aceste rinduri: Natiunea se reduce la trei clase de cetateni: clasa producatoare, clasa proprietarilor pi clasa stcrilS. Clasa producatoare este cea care face s3 renasca prin cultivarea terenurilor bogatiile anuale ale natiunii, cea care beneficiaza de aconturi pentru cheltuielile nccesare lucrSrilor din agriculture pi care asigura anual veniturile proprietarilor de pamlnturi. De ea depind toate lucrdrile pi toate chcltuielile ce se fac pina la vinzarea produselor la prima minS; iar vinzarea respectiva ne arata valoarca la care se ridica reproductia anuala a avutiilor natiunii. In clasa proprietarilor sint cuprinpi suveranul. poscsorii de pamlnturi pi dijmuitorii. Ei traiesc din vcnitul sau produsul net al culturii, care le este
»IM.f p. 559.

78

MICHEL В B A U D furnizat d e clasa p r o d u c a t o a r e , d u p a c c aceasta §i-a pSstrat, din r e p r o d u c t i a pe c a r e о f a c e s3 r e n a s c a a n de an, necesarul pentru r a m b u r s a r e a a c o n t u r i l o r a n u a l e §i p e n t r u i n t r e j i n e r e a b u n u r i l o r din e x p l o a t a r e . C l a s a sterila e s t e a l c a t u i t i din cetatenii o c u p a f i c u a l t e sorvicii §i alte m u n c i decit cele din a g r i c u l t u r a , cheltuielile lor fiind s u p o r t a t e d e clasa p r o d u c a t o a r e §i d e clasa p r o p r i e t a r i l o r . proprietari care, la rindul lor. i§i o b f i n v e n i t u r i l e d e la c l a s a producatoare* 1 .

Analiza circulatiei bunurilor; analiza referitoare la clase §i la producerea-utilizarea bogStiilor; evidentierea produsului net ca un surplus disponibil; sublinierea rolului jucat de "aconturi", adica de utilizarea unei p3r|i a aeestui surplus pentru ameliorarea fondului natural in vederea innoirii sau largirii productiei — prin toate acestea, Quesnay se dovede^te a fi teoreticianul unui capitalism agrar, deloc absurd intr-o epoca in care: — Franta, in principal ruraia, avea о agricultura susceptibila de a-§i mari considerabil producfia aplicind metodele deja verificate in Anglia §i Olanda; — capitalismul raminea, in general, la un stadiu negustoresc, colonial, iar in Franja nu se dezvoltase mai deloc in stadiul s3u manufacturier. Turgot — inalt funcjionar al statului regal (el este intendent, apoi controlor general), influentat de Gournay, pe care il insote§te in turneele sale, autor apoi al articolelor "Tirg" §i "Temelie" ale Enciclopediei, avind totodata ocazia sa ii cunoasca indeaproape pe Voltaire (1760), Du Pont de Nemours (1763), Adam Smith (1764) - publica in 1776 Reflexions sur la formation et la distribution des richesses [Reflecfii asupra formarii $i distribufiei bogHtiilor). Pozitia pe care el о adopts v3de§te influenfa gindirii fiziocratice: "Pamintul este intotdeauna cea dintii §i unica sursa a oricarei bogatii". Dar, neavind spiritul doctrinar al lui Quesnay §i cunoscind, apoi, destul de bine realitatea economic^, el se inteaba:
C a r e sint bogatiile unui stat? C i n e da valoare paminturilor, d a c a nu m u l t i m c a c e l o r care le l o c u i e s c ? (...) D a c a m u n c a e s t e a d e v i r a t a b o g a t i e , d a c a b a n u l nu e s t e decit s e m n u l ei, tara cea mai b o g a t a nu e s t e a c e e a u n d c e eel m a i m u l t d e lucru? N u e s t e a c e e a u n d o cei m a i multi d i n t r e locuitori i$i c r c e a z S unii altora locuri d e m u n c S ? "

Numai c3 el nu-i pune pe unii §i pe ceilalfi pe acela$i plan:
O r i c i n e a vAzut atelierul unui tAbAcar, intuie$tc absoluta imposibilitate ca u n o m sarac, ori c h i a r m a i multi, s3 s e a p r o v i z i o n e z e c u piei, var, argAsealA, utilaje etc., si inalte constructiile n e c c s a r e infiintarii unei tabacarii §i s3 a i b a din c e trai t i m p d e mai m u l t e luni, p i n 3 r i n d pieile v o r fi v i n d u t e (...). C i n e "Ibid., p. 793-794. **Questions important?» sur le commerce (1755), ibid., p. 261.

ISTORIA

CAPITALISMULUI

D E L A 1 5 0 0 Pf N A I N 2 0 0 0

79

va aduna apadar la un loc materiile prime, ingredientelc pi utilajele necesare prelucririi? One va construi canale, hale pi alte stabilimente care mai sint de trebuinta? Gne va asigura, pina la vinzarea pieilor, traiul numeropilor muncitori, in conditiile in care nici unui dintre ei nu ar putea sa prelucreze de unui singur micar о singura pielc pi nici profitul din vinzarea unci piei nu ar putea asigura traiul m3car al unuia dintre aceptia? Cine se va ingriji de cheltuielile pentru pregatirea elevilor pi a ucenicilor? Cine !i va intretine cit timp ei se vor instrui treclnd treptat de о munca upoara, adaptata virstei lor, la munci carc neccsita forta pi Indeminare? Nimeni altul dedt unui dintre acepti posesori de capitaluri sau valori mobiliare acumulate: el le va da о piinc de mincat, ad3ugindu-i In parte la aconturile pentru construct^ pi pentru achizitionarea materialelor, in parte la salariile pe fiecare zi ale muncitorilor tnsSrcinati cu pregatirea lor. F.I va aptepta ca vinzarea pieilor s3 Ii aduca nu numai cu ce sa ipi acopere ce cheltuise in avans, ci pi un profit suficient ca sa il despagubeasca pentru ce a pierdut neutilizlndu-pi banii tn achizitionarea de terenuri pi, in plus, ca sa II rasplAteascS pentru riscuriie asumate, pentru munca, preocuparea pi priceperea sa; caci, f3r3 nici о tndoiala, la un profit egal, el ar fi preferat s3 traiasca lipsit de griji din venitul adus de un pamint pe care 1-ar fi cump3rat cu acelapi capital. Pe m3sura ce capitalul respectiv ii revine in urma vinzarii produselor fabricate, el II folosepte la cuinpararea de noi materii prime, alimentindu-pi pi sustinindu-pi apadar fabrica prin aceasta circulate continua; el traiepte din profiturile realizate pi punedeoparteceea ce poate economisi pentru a-pi crepte capitalul pi a-I investi in propria intreprindere, sperind ca prin sporirea aconturilor sa-pi sporeasca tot mai mult propriile profituriM. Astfel, p3strind ca perspective dezvoltarea capitalismului in agriculture, Turgot realizeaza, inca din 1766, posibilitatile deschise de dezvoltarea unui capitalism manufacturier. Pe aceasta baza, el va duce inca mai departe analiza claselor sociale: clasa industrial este "subdivizata in doue categorii: cea a antreprenorilor manufacturieri, mepteri, fabricanti. toti posesori de capitaluri substantiate, pe care le valorifice oferind de lucru prin mijlocirea aconturilor; pi a doua categoric, aketuite din simpli meptepugari care nu au alte bunuri in afara propriilor brate, care nu pot face aconturi decit din munca de zi cu zi pi care nu au ca profit decit propriul salariu ',65. "Clasa cultivatorilor se imparte, ca pi cea a fabricantilor, in doua categorii de oameni: cea a antreprenorilor sau a capitaliptilor, care fac toate aconturile. pi cea a simplilor muncitori salariati" 4 *. in ciuda formularilor, sintem mai aproape de Marx decit de Quesnay. in sfirpit, "profesiunea de negustor (...) comporta о infinitate de ramuri pi, dace putem spune ара, de grade" 67 .
*Reflexion$ (...), op. cit.. p. 111. "Ibid., p. 112. "Ibid, p. 114. 671 bid., p. 116.

80

MICHEL В B A U D

Turgot nu este doar un observator al dezvoltarii capitalismului manufacturier. El pledeaza in favoarea acestuia. propunind mic§orarea d o b f n z i l o r : " A b u n d e n t a c a p i t a l u r i l o r e s t e cea c a r e anim& orice intreprindere, iar dobinzile scSzute sint, deopotriva, efectul fi indiciul abundenfcei de capitaluri" 4 4 . El se opune apoi cconomiei dirijate fi protectionismului: cind este vorba de hrana, de asigurarea bunelor moravuri, de educate, e bine "sft-i obif nuim pe oameni sS ceara tot, s3 primeasca tot, sa nu depinda nimic deei infifi?" seintreaba el. "Oamenii sint extrem de interesati de bunul pecare vrefi sa i-1 obtineti — lasati-i s& о faca singuri, iata marele, unicul principiu"* 9 , El propovaduiefte libertatea economics, deoarece "un om ifi cunoafte mai bine interesul decit un alt om cSruia acest interes ii este indiferent (...). Or, este imposibil ca. intr-un comert lisat in voia lui, interesul particular sS nu concurezecu interesul general" 70 . El va incerca sS aplice aceste idei — care sint tot mai rispindite in a doua jumatate a secolului 71 — atunci cind se va afla la "afaceri", in 17741776. Libertatea comertului cu grine este decretata in 1774, a$a cum mai fusese in 1763 fi 1770, apoi din nou suspendata. Edictul din 1776, care viza anularea supracoordon&rii fi a ingradirilor prin legi, acordind in schimb tuturor persoanelor libertatea de a practice orice tip de negot fi orice profesie din spatiul artelor fi al meseriilor, va Intimpina о foarte puternica rezistenta. a§a ca nu va putea fi aplicat. Mai tirziu, vor fi semnate nifte acorduri comerciale — cu Anglia, in 1786, fi cu Rusia, in 1787. Schema lui Quesnay surprinde destul de bine producerea f i circulajia bogatiilor a§a cum puteau fi ele observate in Fran{a agricola din secolul al XVIII-lea, deschizind perspectiva dezvoltarii unei agriculturi capitaliste. Schema lui Turgot preia aceasta perspective a dezvoltarii capitalismului in agricultura, dar prezentind-o in paralel cu о realitate pe care Quesnay о neglijase: dezvoltarea unui capitalism manufacturier 73 . Astfel, in efervescenta intelectuala din Franta secolului al XVIII-lea, se constituie un arsenal ideologic de о extremS diversitate. El ofera arme pentru contestarea monarhiei (contract social, vointa generala, democratic), pentru punerea in discutie a privilegiilor nobilimii (libertate, egalitate), pentru ralierea mef tefugarilor din orafe fi a taranilor (libertate, egalitate, proprietate), pentru venirea in intimpinarea fabricantilor fi a negustorilor (tot libertate, dar de a produce fi comercializa) etc.

"Ibid., p. 132. •"Articolul "Fondation" din Encyclo/vdie, 1757. ibid., p. 177. "Eluge dc Vincent dc Coumay, 1759. ibid., p. 147. n I n special prin Mercier dc la Rividrc, L'Ordrc nature I et essentiel des sociftes politique*, 1767, Du Pont dc Nemours, Pe I'origine et des progris dune science nouvelle; Bigot dc SaitcCroix, Essui sur la liberie du commerce et de I'induslrie. 1775 "Ve/.i schema VII.

I S T O R I A

C A P I T A .
, a l

I O

1SMULUI

D E LA

1500 P|N«

.
I Nl

2000

&1

Clascle

S C H E M A VII

§i produsul net dupa Quesnav

т r urgot

1. Qucsnay

ЫЛЬЛ
P R O P R I E T A R I LJOR OR

^
S \

_ — -* CLASA STERILA Vtod mc*tc»ug«ri. comeraanti ^Лса

_ „ iuvcran. nobilime, _ —proprietor! funciiri IJ

t * .. •». ' . S k

CLASA PRODUCATOARF

«Rnculton

2. Turgot
/

d iferne ramun a*
COMERTL'LUI Г

munnton viUiuti. zilieri

82

MICHEL

В

BAUD

indelungata rivalitate dintre nobilime fi burghezie lfi va g3si deznodSmintul in criza de la sfirfitul secolului, burghezia ftiind, pentru inceput, sa se sprijine pe nemultumirea taranilor f i pe mifcarile populare, iar pe de alta parte, s3 ifi gSseascS alia(i in rindul anumitor paturi ale aristocrafiei fi clerului. Prin marea mifcare a Revolutiei din 1789 vor fi implinite principalele aspirat» ale burgheziei in ascensiune: abolirea privilegiilor, dSrimarea ordinii corporative a supracoordonirii §i ingrSdirilor prin lege, anularea privilegiilor de care dispuneau companiile comerciale, suprimarea monopolurilor pentru companiile miniere f .a. Regele va dispSrea, la rindul s3u, in virtejul revolutionar. intr-un "memoriu al saracilor", muncitorii — neadmifi in adunSrile care redacteazS listele cu doleante — cerusera ca "salariile sa nu mai fie calculate cu atita singe rece dupa maximele ucigatoare ale unui lux neinfrinat sau ale unei cupidid&(i insajiabile; ca intretinerea omului harnic fi folositor s3 nu mai fie pentru Constitute un obiect mai putin sfint decit proprietajile celor bogati, ca nici un lucrStor s5 nu mai fie nesigur de existen$a sa 73 ...". Legea Le Chapelier (1791) desfiinfeaza breslele fi le interzice, atit mefterilor, cit f i muncitorilor, s3 se organizeze, s5 se concerteze fi s3 "ia decizii sau m3suri (...) in privinfa pretinselor lor interese comune (...). Orice grupare alcatuita din meftefugari, muncitori (...) sau de altii incitaji de cStre aceftia va fi socotita drept razvratire" 7,1 . Cum victoria sa impotriva nobilimii i se pare asiguratS, burghezia incepe deja sa se indeparteze de clasele muncitoare.

Zorii r e v o l u f i e i i n d u s t r i a l e in A n g l i a Nu trebuie s3 vedem aici nici un paradox: comertul din India poate avea drept consecinte producerea de m3rfuri cu mai pu{ina mini de lucru §i, far«1 ca salariile s3 se diminueze, о scadere generala a prcturilor. C3ci, daca marfurile pot fi fabricate cu mai putina munca, pretul lor, In mod firesc, va fi mai mic (...). Dupa toate aparenjele, comertul cu Indiile nc va da ocazia sa aducem industriilor engleze un plusdecalitate, de ordine§i rigoarc. LI va face, intr-adevir, s3 dispara acele industrii care nu sint tocmai folositoare §i profitabile. Oamenii angajati aici i§i vor c3uta alte ocupatii, oricntindu-se inspre cele mai simple $i mai u§oare, ori indeplinind ni§te sarcini parjiale, speciale, in cadrul industriilor mai complexe. C3ci munca cea mai simplA este cea mai repede invatata §i cca pe care muncitorii о executa cu cea mai marc indcminare §i sirguinta. Astfel, comertul cu Indiile va face ca diferitelc operatiuni pe care le presupun luerarilc mai dificile sa fie incredinjate mai multor muncitori
^Citat dupa E. Lavasscur, Hi>tvircilc< classes ouvrii-rcs el de I'mdustrie en France, t. II, p- 855. 7i Cit.it dup3 Histoire /cononiujue et sociale de la France, t III, vol, I, p 12

ISTORIA

CAPITALISMULUI

D E L A 1 5 0 0 Pf N A I N

2000

83

califica{i, in Ioc ca ele s3 fie 13sate in seama pricepcrii unuia singur (...). In sfirpit, eomertul cu Indiile orientale, aducindu-ne articolc fabricate la preturi mai joase decit ale noastre, foarte probabi! c3 ne va obliga s3 inventSm procedec pi mapini care s3 ne permits producerca de bunuri cu mai putinS minS de lucru pi cu cheltuieli mai mici pi, astfel, va duce la scSderea preturilor la obiectele manufacturate". Acest extras dintr-un text anonim din 1701, Considerations upon the East India Trade [Cosideratii despre negoful Indiei orien tale], v3de§te о extraordinary clarviziune. Intr-adevar, productfa Angliei de la inceputul secolului al XVlll-lea este predominant agricola §i meptefugSreasca; lemnul este folosit drept combustibil, dar §i la argasitul pieilor, servind totodata la obtinerea gudronului pentru nave §i a potasei necesare in industria textilelor $i a sticlei; de Indata ce cantitatile de lemn devin insuficiente, toate aceste activitati vor avea de suferit. Foarte multi me§te§ugari, adeseori pe jumatate (Srani, proprietari pe propriile utilaje, produc stofe, cujite (Sheffield), arme, diverse articole de fierarie, jucarii (Birmingham), ace (Bristol), iar din ce in ce mai т и ф negustori-fabricanti dau spre prelucrare materia prima. In acest context, fermentul transformarii il va constitui comerjul international, bazat in mare masura, dupa cum am va/.ut, pe exploatarea coloniaia. 1. Exploatarea coloniaia §i piafa mondiald

La sfir§itul secolului al XVIl-lea, Compania Indiilor a facut obiectul unor atacuri sustinute; comerciantii lipsiji de privilegii (interlopers) §i-au unit eforturile, dupa revolutia din 1688, pentru a submina monopolul detinut de catre aceasta; ei creeaza о companie concurenta, in 1698; in 1702, se ajunge la un acord ce va conduce la fuzionarea celor doua companii (1708) §i la infiintarea uneia noi, care va purta numele de United Company (1709). Este momentul in care ceaiul, introdus in Anglia inca dc la inceputul Restauratiei, devine un articol importat in mod constant, in care portelanurile din China, apreciate de multa vreme de c3tre olandezi §i transformate intr-o adcvSrata moda de regina Maria, fac furori la Curte pi in rindurile inaltei societati engleze; in sfirpit. este momentul in care tesaturile din bumbac — indiene, persane —, ori calicoul pi muselina, al сЗгог simplu nume ledezvaluie originea orientala, ajungatitde rSspindite,

L

"Citat dupA P. Mantoux, op. cit., p. 123-125. Vczi, dc ascmcnca, T. Ashton. Lti Revolution industrielle. 1760-1830, ca pi H Heaton pi P. Lfon, op. cit

84

MICHEL В B A U D

tacit stimesc panlc3 printrefabricanjii stofelordin lina. ComertuI cu Indiitc cuprinde produse din cc tn cc mai variate, se desfSpoarS sub toate formele, devine treptat unui dintre elementele indtspensabilc ale bogatici Angliei*. in aeela§i timp, este ereatd Banea Angliei (1694). La origine, e verba de un grup de finanfoti care se angajeazd sa acorde Coroanei un imprumut (cu 8% dobindfl) de un milion cinci sute de mii de lire sterline, bani nocesari acoperirii cheltuielilor pentru razboiul din Flandra; in schimb, ei objin "titlul de «Corporate», impreuna cu dreptul dc a primi depozite, de a sconta efectele de comert, de a efectua, practic, toate operatiunile bancare" 77 . Din 1708, aceasta "Corporate" va detine monopolul asupra emisiei biletelor de banc& pentru Anglia §i Тага Galilor; fideia insa traditiei finanti§tilor londonezi §i avind legaturi slrinse cu inalta aristocratic, ca se va interesa cu precadere de schimburile internationale, imprumutindu-se pentru a acorda imprumuturi (In special companiilor comcrciale §i statelor), acceptind sau garantind titluri de schimb, asigurind plati in lumea intreaga. Astfel, cele carc vor raspunde nevoilor, mai "modeste", ale industria§ilor §i negustorilor-fabricanti vor fi bancile de provincie, adeseori apartinind proprietarilor de manufacturi (precum cele ale familiilor Lloyd §i Barclay) 78 , in perimetrul Londrei sint 24 de b3nci in 1725, 42 in 1770, 52 in 1786; dar de la 12 cite erau in 1755, numarul de Country Banks ajunge la 150 in 1776 §i la 400 in 1793. Expansiunea comereiala este puternica. Pe parcursul acestui secol, valoarea schimburilor comerciale cre§te de 5,5 ori. iar venitul national de 4 ori. Coinertul Angliei este primul in lume: exporturi (produse fabricate, ulei §i, din ce ince mai putin, griu); comert de rulaj, in contul comerciantilor din alte tari; comert de antrepozit, in mijlocul retelei de schimburi care se tes tot mai strins intre Indii, cele doua Americi, Europa mediteraneana pi zona baltica. Practic, intreaga Anglic va fi transformata. Dezvoltarea comertului triunghiular, a marinei comerciale pi a constructiei de nave va duce la inflorirea marilor orape-porturi (...). ComertuI cu sclavi pi cu zah3r a facut din Bristol al doilea mare orap al Angliei in perioada primilor paptezcci pi cinci deani ai vcacului al XVIIIlea (...). Atunci cind Iocul s3u in privin{a negotului cu sclavi va fi luat de portul Liverpool, Bristolul va renunta la comertuI triunghiular pi se va interesa de comertuI direct cu zahar (...). Scotiei nu i s-a permis sa participe la comertuI colonial decit in 1707. о data cu Union Act. Acordarea acestei permisiuni va aduce prosperitatea orapelor de-a lungul secolului al XVIIIlea (...). Dezvoltarea orapului Manchester era strins legata de cea a Liverpoolului, de deschiderca lui catre mare pi catre piata mondialS.
" P . Mantoux. op. at., p 83-Я4 "Ibid., p. 81. T . S Ashton. 1л Revolution induslriellt,

1760 1830. p. 131 s.

ISTORIA

CAPITALISMULUI

D E LA

1 5 0 0 Pf N A I N

2000

85

Capitalul acumulat dc Liverpool prin comertul cu sclavi iriga {inuturile din interiorul insulei fi de!>c3tu§a energiile din Manchester. Produsele acestuia din urmS, destinate Africii, erau transportate pecoastele africane de c3tre negutitorii de sclavi din Liverpool (...). Armele de foe reprezentau un articol constant al oricSrci inc3rcdturi destinate Africii. Birmingham a devenit central comertului cu arme, a?a cum Manchester era central comertului cu bumbac7*. О data cu dezvoltarea schimburilor, devine necesarS tmbunStStirea mijloacelor de transport, tnca de la mijlocul secolului, se Intreprind lucrari la rejeaua de drumuri: nu pe baza corvezilor, ca In Franta fi In mai multe jari de pe continent, ci la inijiativa grupurilor locale (mari proprietari, negustori, pastori, fermieri...) care se imprumutS cu bani, finanteazS lucrSrile fi percep, fn final, taxe de trecere; carutelecSraufilor vor inloeui acum caiicu samar; comercian|ii voiajori, care objin comenzi pe baza de efantioane, ajung sa ii concureze pe negustorii din tirguri. Dar, mai ales, se deschide era canalclor: la solicitarile postavarilor din Leeds, Wakefields f i Halifax, rlurile Aire fi Calder au fost facute navigabile; lucrSrile efectuate de-a lungul riurilor Trent fi Derwent favorizeazS dezvoltarea industrials a orafelor Derby fi Nottingham; amenajarea albiei rlului Mersey, cStre 1720, faciliteazS schimburileintre Liverpool Manchester; alte lucrari pe firul riurilor §i sSparea de canale vor inlesni transportul huilei, in primul rind cat re Liverpool fi Manchester, permijind reducerea la jumatate a costurilor. Spre sfirfitul secolului, о adev3rat3 retea de canale faciliteazS circulajia mSrfurilor intre diferitele centre economice engleze. A produce mai mult pentru a vinde mai mult, iata un pas al spiralei pe care Anglia urcS de-acum impetuos, angajind oadevSratS revolutiein sectorul agriculturil, al minelor, al activitajilor de prelucrare. 2. Apart[ia producfiei capitaliste:fabricile

Procesul ingradirilor (al parcelSrilor) este reluat cu fi mai multS vigoare in secolul al XVIII-lea, in special incepind eu 1760: el ia tot mai mult forma legilor votate de Parlament (enclosure acts). Afa-numijii squatters, care trSiau pe paminturilecomunei, sint alungati; t^ranii nevoiafi, care posedau terenuri foarte mici, nu reufesc sS faca fata cheltuielilor pentru Imprejmuiri fi nici nu pot trai pe pSnilnturile nefertile pe care le-au prirnit; ei pleacS, asemenea cultivatorilor pe care extinderea cre§terii animalelor ii face inutili, sau celor ajunfi s3-fi vinda ferma marelui proprietar din vecinatate. Il vom vedea, astfel, "pecel bogat sporindu-fi puterea, iar pe eel sftrac pierind

'"Erie Williams, Capitalism ami Slmvry, citat fn A.-C Frank, op. cit.

86

MICHEL В B A U D

in mizerie" 80 . Noii mari proprietari pi nobilimea dejinitoarc dc mopii (in frunte cu Lordul Townshed) vor impulsiona ins5 aplicarea metodclor moderne de cultivare a p5mintului pi de creptere a animalelor: asanarea terenurilor, utilizarea plugului de fier, Incruciparea pi selecfia raselor, rota{ia culturilor. in urma acestor transformed survenite in privinta proprietatii pi a exploatarii agricole, о masS considerabiia de mine de lucru este disponibilizate, fiind private, cum am vezut, de ceea ce constituise baza traiului sSu de pire atunci. Cu ajutorul ei se vor putea spori acum productiile miniere pi manufacturiere. Stimulate de penuria de lemn pi profitind de scederea costurilor de transport, producjia de cerbune se dubleaze, intr-o prime etapd, in prima jumatate a secolului (ajungind de la 2,5 la 5 milioane tone), pi inca о date in decursul celei de a doua jumatati dc veac (atingind, in 1880,10 milioane tone, adice doua treimi din totalul produc{iei europene®1). Numarul salariatilor create; In Scotia inse, juridic pine in 1775, dar, In practice, pina pe la sfirpitul secolului, lucratorii din exploaterile de huile (pi de sare) sint robi legati de minele respective, vinduti о date cu ele pi obligati se poarte In jurul gitului о zgarde metalke pe carc era gravat numele proprietarului*2. in cadrul activitetilor de prelucrare, meptepugeritul continue se ocupe un loc important, la concurenta cu celelalte forme de productie; munca la domiciliu in contul unui negustor-fabricant devine tot mai practicate in rindul vechilor meptepugari independent pi al familiilor terenepti, constituind principala forma a capitalismului manufacturier britanic: negutatorul ipi trimite comipii-voaiajori "se distribuie materia prime, fie direct filatorilor pi tesetorilor respinditi in teritoriu, fie fabricantilor care, la rindul lor, le repartizeaza altora..." ai ; manufacturile care s3 reuneasce intr-un acelapi local mai mulfi lucretori ce muncesc dupa metodele traditionale nu au cunoscut, in Anglia, о prea mare dczvoltare — in orice caz, nu au fost niciodata predominante. Cei care se va dezvolta, in schimb, in a doua jumatate a secolului, la inceput mai lent, apoi intr-un ritm tot mai rapid, va fi sistemul de fabrici.
"Sat liniptit pi vesel, tu, eel mai frumos din cimpie. Jocurile tale s-au sflrpit, farmecul t i u s-a dus; Pe crlngurile tale s-a ISsat о mtnS de tiran (...) Un singur stdpln te-a и7.ифа1 cu totul (...) Si. trcmurind, dind inapoi in fa{a jefuitorului, Copiii tat Ipi pSrisesc tinutul pi pleach departe, tare departe (...) Bogatii Ipi impart acest pimtnt f3r5-ngr5diri; $i chiar terenul comunei eel necultivat (...)" (Oliver Goldsmith, "The deserted village", citat dupA P. Mantoux. op. cit., p. 171). *'H. Heaton. op. cit., p. 93. " P . Mantoux, op. cit., p. 55-56 •Т. S. Ashton, op. cit., p. 41-42.

1STOK1A

CAPITALISMULUI

DE LA 1 500

PtNA

IN 2 0 0 0

87

In tot acest timp, nenumSrate imbunatajiri fi inventii tehnice r3spund preocuparii pentru createrea productiei. La inceputul secolului, John Lombe va fura de la Livorno secretele mafinilor italienefti de toarcere a matasii; impreune cu fratele s3u f el construiefte о fabric3 (1717) ce se va bucura de privilegii, in acest domeniu, timp de paisprezece ani; tot atunci, cei din familia Darby, proprietari de forje la Coalbrookdale, imbun3t3tesc producjia de fonta prin amestecuri de cocs, turba f i pulbere, fi utilizfnd о suflerie mai puternica; totodata, in minele de c3rbuni fncep s3 fie folosite, pentru evacuarea apei, pompele acfionate cu vapori. In 1733, tesatorul John Kay inventeaza "naveta volanta", care permite producerea de articole textile mai largi fi in cantitati mai mari; casa ii va fi devastate de catre meftefugarii fi muncitorii cuprin§i de furie, dar, in dou&zeci fi cinci de ani, naveta sa volanta va ajunge s3 fie folosita in toate {esatoriile. fn 1735, fabricant» Darby produc fonta din fier amestecat cu cocs, procedeu ce se va generaliza in Anglia c3tre 1760. In 1749,1 luntsmann, ceasornicar din regiunea Sheffield, va fabrica otel topit, insa in cantitati mici. Din 1730 pin3 in 1760, utilizarea fierului create cu 50% (unelte fi utilaje pentru agricullura fi pentru activitajile de prelucrare, in special). intre 1740 fi 1770, consumul de bumbac create cu 117%; dezvoltarea pe care о cunosc tesStoriile creeaza ins3 о penurie a acestui tip de fir: astfel, in 1764, James 1 largreaves, tesator de profesie, pune la punct a§a-numita spinning jenny, о virtelnita perfecjionata, acfionata manual, care permite toareerea mai multor fire in acelafi timp; in 1767, muncitorul Thomas 1 lighs, fabricant de piepteni fi, in 1768-1770, frizerul Arkwright reufesc — prin ceea ce englezii vor numi unite/frame — s3 utilizezeenergia apelor curg3toare pentru ac(ionarea virtelnitelor. Spinning jenny se va r3spindi in rindul lucr3torilor la domiciliu, in ciuda furiei meftefugarilor r3ma§i f3r3 lucru fi a "campaniei" lor de distrugere a acestei maf ini (de pild3, intre 1777-1779). Combinind cele dou3 inventii, Compton, filator fi tes3tor, pune la punct in 1779 о mule jenny fi face ca о multime de filaturi s3 se infiin{eze acum pe cursul riurilor. Pedealta parte, Watt, un savant care nu disprefuia deloc tehnica, realizeaz3 in anii faizeci mafina cu aburi "cu acjiune simple": motoare de acest gen vor fi utilizate in industrie catre 1775. In ce privefte prelucrarea fierului, progresele sint substantiate: in 1776 se fabrica primele fine de fier (a cSror utilizare se va generaliza in sectorul minier), in 1779 este construit primul pod de fier, apoi, in 1787, in ciuda zlmbetelor celor sceptici, primul vapor din fier. Pudlajul fierului, prin decarburarea fontei, este pus la punct in 1783 de 1 lenry Cort, proprietar de forje, fi de maistrul Peter Onions. !n 1783, Watt realizeaza mafina cu aburi "cu dubl3 actiune", iar in 1785, la Nottingham, este construita prima filature care utilizeazS astfel de mafini in procesul de producjie. Kste, afadar, rindul (esStoriilor s3 aibe de ref3cut un handicap, data fiind acum abundenta productiei ile

88

MICHEL

В F. A U D

fire textile: in 1785, pastorul Cartwrigh realizeaza un rSzboi de tesut mecanic, care va fi perfecjionat progresiv pi a cSrui utilizare se va generalize la sfirpitul secolului. Progrese tehnice se vor inregistra, in aceasta perioadS, pi in cclelalte sectoare ale industriei textile (mapini de batut, de darScit, dc tors in fir gros, de inalbit, de vopsit...), dar pi in celelalte sectoare industriale (industria hirtiei, a cherestelei, a prelucrarii lemnului...). Acesta este procesul care va duce la aparijia unei noi forme de produclie: fabrica. Fabrica are nevoie de о sursa de energie (huila neagrS pentru caldurA, huila alba pentru actionarea utilajelor) pi de mapini. Abia la sfirpitul secolului motoarele cu aburi, concepute pi experimentate de Watt intre 1765 pi 1775, vor fi utilizate pentru punerea in mipcare a mapinilor (in preajma anului 1800, numarul celor aflate tn serviciu era de aproximativ cinci sute). Cu aceasta energie este pus in func(iune un sistem de mapini decare depinde, in mod direct, organizarea producfiei pi ritmul de munca, pi care implied о noua discipline lucratorilorceil deservesc. Filaturilecare se construicsc sint cladiri din caramida de patru sau cinci etaje, in care lucreaza mai multe sute de muncitori: iar fabricile de fier pi de fonta reunesc mai multe furnale inalte pi forje. Vechii meptepugari pi lucratorii la domiciliu refuza ideea de a merge sa lucreze in aceste fabrici, unde sint "supupi unui regulament inflexibil pi antrena(i, ca о rotita, in mipcarea neinduplecata a unui mecanism lipsit de suflet. A intra intr-o fabrica era, socoteau ei, ca pi cum ai intra intr-o cazarma sau intr-o Inchisoare"* 4 . Mina de lucru a primilor industriapi va fi asigurata, apadar, de proletariatul ce fusese alungat de pe paminturile pe care le muncise pina atunci: Personalul fabrieilor a fost alcatuit, la inceput, din elemente dintre cele mai disparate: iSrani alungati din satele lor de extinderca marilor proprietati, solda(i l3safi la vatri, sArmani traind din mila parohiei, rebuturi ale tuturor clasclor pi mcseriilor. Aceste persoane neexperimentatc, prea putin pregatite pentru munca incomun, urmau sa fie instruitedecatre proprietarul fabricii, antrenatc pi, mai ales, disciplinate: el va transforma acest personal intr-un fel de mecanism uman, la fel de cadentat in mers, la fel de precis in mipcari pi la fel dc exact combinat in vederea unei lucrari unice ca pi mecanismul din lemn pi metal al cSrui auxiliar avca s3 devina. Dcl3s3rii care domnea in micile ateliere i se substitute regula cea mai inflexibila: intrarea muncitorilor, masa, plecarea lor se petrec, toate. la un semnal al clopotului. In interiorul fabricii, fiecare ipi are load s3u bine marcat, sarcina sa strict delimitate pi mereu aceeapi; toti trebuie sa lucreze intr-unritmconstant ?i f3r3 intrerupere, sub supraveghiwa maistrului care ii obliga la supuncre prin amenintarea cu penalizarea, concedierea, iar uneori chiar prin constringeri mai brutale*5.
* T Mantoux. op tit., p. 430. "Ibid., p. 391-391

ISTORIA

CAPITALISMULUI

DE

L A 1 5 0 0 Pf N A I N

2000

89

in industria textilelor, mina de lucru este alc&tuitS mai ales din femei fi copii, in special copii aflaji in grija parohiilor: in 1789, de exemplu, in cele trei ateliere din Arkwright (comitatul Derbyshire), unde lucreazS 1150 de persoane, douS treimi sint copii86. In Anglia se declanfeazS, afadar, transformarea capitalists a productiei, sub о forma care, mai tirziu, va fi prezentatS sub numele de "revolufie industrials": dominatia colonials, comertul cu lumea intreagS fi capitalismul negustoresc antreneazS — о date cu dezvoltarea schimburilor — sporirea importurilor de produse de bazS (ceai, zahSr, bumbac) f i a pietelor de desfacere pentru textile fi produse manufacturate; impreimuirile fi cea dintii modcrnizare a agriculturii conduc la aparitia unui proletariat dezrSdScinat fi disponibil; spiritul ftiintific fi tehnic aplicat productiei suscitS о serie intreagS de inventii cu efecte economice crescinde; capitaluriledisponibile, obtinutein special depe urma comertului fi agriculturii, permit construirea de fabrici. Producjia va cref te considerabil 87 , numSrul salariatilor va spori, muncitorii vor fi tot mai organizati fi mai activi in lupta lor. Statul a jucat, la rindul sSu, un rol important, prin mSsurile sale protectioniste, cu acordarea dc privilegii fi monopoluri; prin sprijinirea, din punct de vedere politic fi militar, a expansiunii comerciale fi coloniale; in sfirfit, prin instituirea unei "politii" de "vinare" a celor sSraci fi reprimarea mifcSrilor muncitorefti (legea din 1769, care califica drept felony distrugerea voluntarS a ma§inilor fi a dSdirilor ce le adSposteau, instituind, pentru cei vinovati, pedeapsa cu moartea; trimiterea de trupe pentru inSbufirea revoltelor, afa cum s-a intimplat in 1779, in Lancaster, fi in 1796, in Yorkshire; legea din 1799, care interzicea coalizarea muncitorilor in vederea obtinerii unorcrefteri de salarii, a reducerii zilei de lucru sau a imbunStStirii condifiilor de muncS) 88 . in centrul acestui proces, se situeazS ansamblul eterogen fi activ din care se va cristaliza viitoarea burghezie: membri ai aristocra(iei care inf iinteazS intreprinderi comerciale, dar fi expIoatSri agricole ori miniere; mari negustori sau mari finantifti care ifi marcheazS reufita prin cumpSrarea de terenuri; negutStori care devin fabricanti fi apoi ifi creeazS propriile fabrici; comercianti fi fabricanji care devin bancheri: ei {in in minS toate afacerile tSrii. impreunS cu oamenii legii, autoritStile locale, fermierii instSriti, universitarii fi fejele bisericefti, vor fi acum patru sute cincizeci de mii de persoane cu drept de vot, afa cS interesele lor vor fi apSrate
T . S. Ashton, op. cit. p. 151. "Atelierele Darby produceau d n c i plivl la §ase tone pe an, In jurul lui 1717, $i zecc pin5 la paisprezece mii de tone, c5tre 17rJ0. Bumbacul brut importat — §i, prin urmare, prelucrat, in cea mai mare parte, In Anglia — ajunge, de la cinci milioanc de livre in 1781, la trdzcci $i trei de milioanc in 1789 $i la jai/eci de milioane In 1802. " P . Mantoux, op. cit., p. 419 s. $i 468 s.

90

MICHEL В B A U D

inclusiv de Parlament (enclosure acts, legile cu privire la cei sSraci, legile antimuncitorepti etc.). insemnStatea lor va fi cu atit mai vizibila cu cit politica tSrii avea sS scape de sub controlul celor doi "regi germani", George 1 (1714-1727) pi George al II-lea (1727-1760). In perioada acestei monarhii constitutional, clasele care de{in puterea sint, in realitate, aristocratia traditional pi burghezia in ascensiune. Iar realitatea respective a fost rezumatS de Pitt printr-o formula celebra: "Politica britanica este comertuI britanic". 3. Progresele politicii economice ale liberaltsmului

Afirmarea pe scare tot mai larga a ideilor liberale ?i conptientizarea noii realiteti economice sint cele doue aspecte, strins legate Intre ele, ale acestui proces. In Eseu asupra naturii ccmerfului tti general, scris in 1734 pi publicat in 1755, bancherul englez Richard Cantillon se distanta dcja de gindirea mercantiliste, aretind ce "prea marea abundente de bani, care, atita vreme cit tine, creeaze puterea statelor, le impinge totodate treptat, dar in chip firesc, inspre serecie"; el pregatepte apoi terenul fiziocratiei, punind in prim-plan rolul economic al proprietarilor de terenuri agricole. David Hume, in Eseuri economice (1752), subliniaze la rindul s3u faptul c3 bogetia nu rezide in abundenja de metale pretioase, intrucit aceasta, antrenind crepterca preturilor, conduce la dezechilibrarea balanjei comerciale. El analizcaza ccva mai inainte "avantajul comertului cu streinetatea, din punctul de vedere al crepterii puterii statului, ca pi a avutiei pi fericirii supupilor sai": El duce la sporirea volumului de munca pi ii permite suveranului sS dirijeze partea considerata necesara inspre ncvoile statului. ComertuI cu strSinitatea procura, prin importuri, materii prime pentru noile manufacturi, iar prin exporturi, crecaza о munca incorporata in acele produse speciale care nu pot fi consumate in tar«J. Pe scurt, un regat care are importuri pi exporturi din abundenji trebuie sS aib£ mai multe industrii. pi inca dintre cele care se осирЗ dc lucruri delicate sau de lux, decit un regat care se multumepte cu produsele sale nationalc. Cei dintii va fi apadar mai puternic pi, totodata, mai bogat pi mai fericit*v. Hume subliniaze apoi, pinS la а о caricaturiza, logica liberale potrivit c3reia oamenii nu trebuie guvernati prin reglementari pi control, ci prin interesarea lor: "trebuie facut in ара fel, incit lecomia lor sa devina insatiabiie, ambitia lor nemasurate pi toate viciile lor profitabile pentru binele public" (Independenta parlamentului, 1741). Preluind perspec'iva nevvtoniana a atracfiei universale, el lasa sa transpare ideea ca din atragerea
**Citat dc H Denis, op. cit., p 1 4 2

ISTORIA

CAPITALISMULUI

D E L A 1 5 0 0 Pf N A I N

2000

91

mai multor interese, a multiplelor egoisme individuate, se poate na§te о noua armonie sociaia. Adam Smith va fi §i mai explicit. Discipol al lui Hume, el duce mai departe analiza efectuata de acesta din urm& in Tratat asupra naturii untune (1738). In Teoria sentimentelor morale (1759), Adam Smith incearcS sa legitimeze ordinea socials bazata pe urmSrirea intereselor individuate; el scoate in e v i d e n t §i aprofundeazS nojiunea de simpatie, apoi justifies bucuria mSririi §i a bog3|iilor de care beneficiazS unii:
Iluzia p e c a r e n e - o d a incita iscusinta o a m e n i l o r §i ii l i n e intr-o c o n t i n u e mi§care. A c e a s t a iluzie este cea c a r e ii f a c e s i c u l t i v e p a m i n t u l in atltea feluri, sS f n a l f c c a s e in l o c d c c o c i o a b c , s 3 i n t c m c i c z e o r a § e i m e n s e , sS n 5 s c o c e a s c l §i s3 p e r f e c f i o n e z e §tiintele §i artele w ...

El aduce in discufie — ca nou avatar al lui Dumnezeu, garant al armoniei universale — a§a-numita "minS invizibilS":
О m i n 3 i n v i z i b i l a p a r e sa ii o b l i g e a c o n c u r a la о a c e e a § i d i s t r i b u t e a l u c r u r i l o r n e c e s a r e traiului p r e c u m cea c a r e a r fi a v u t loc d a c a p a m i n t u l a r fi f o s t f m p S r t i t In m o d e g a l t u t u r o r l o c u i t o r i l o r s a i ; a s t f e l , f a r a s a i n t e n t i o n e z e u n a s e m c n e a lucru, ba c h i a r fara sS 151 d e a s e a m a , b o g a t u l v i n e i n i n t l m p i n a r e a i n t e r e s u l u i s o c i a l §i a t n m u l f i r i i s p e c i e i u m a n c . C o n f e r i n d p a m i n t u l , c a s 3 s p u n e m a§a, u n u i n u m S r restrins d e o a m e n i b o g a t i , I ' r o v i d e n t a nu i-a a b a n d o n a t p e c e i сЗгога pare a fi uitat sS le a c o r d e u n t c r e n , c3ci, ei i§i au p a r t e a lor d i n tot c e e a ce p r o d u c e acest pSmint* 1 ...

Inchizind ochii in fa{a dramaticei sSracii din jurul s3u, el merge pin3 la a scrie, referitor la oameni sarmani: In privinta lucrurilorcareconstituieadevarata fericire, ci nu sint prin nimic inferiori celor care par s3 se gascasca deasupra lor. Toate categoriilc societajii sc afla la acela§i nivel, din punctul de vedexe al bunastarii corpului §i al seninatatii sufletc§ti, iar ccr§etorul care se incaizejtc la soare intins linga un gard are, de obicei, acea pace, acca Iini$te pe care regii о eaut3 dintotdeauna92. Ales ca preceptor al unui tinar gentilom, Adam Smith c3l3tore$te in Europa (1765-1766). liintilne§te pe Voltaire, Quesnay. Turgot, D'Alembert, Helvetius frecventeaza saloanele. Zece ani mai tirziu, publica lucrarea CercetUri asupra naturii $i a cauzclor bogdfiei nafiunilor (1776). El respinge sistemul mercantil, in numele interesului consumatorilor. Il ironizeaza pe Quesnay, un "medic foarte speculativ", dar recunoa§te

"Ibid., p. 177 "Ibid., p. 177 "Ibid., p. 178

92

MICHEL

В F. A U D

i m p o r t a n t contributiei fiziocrajilor la ptiinta economiei, singura lor mare eroare fiind aceea de a considera "clasa meptepugarilor, a proprietarilor de manufacturi pi a negustorilor drept total sterile pi neproductiva". El prosiavepte "sistemul simplu pi upor al libertatii naturale", in care:
O r i c e o m , atita v r e m e cit nu i n c a l c a legile justitiei, r a m i n e pe d e p l i n liber sa u r m e z e c a l e a p e c a r e i-o a r a t a p r o p r i u l lui interes pi sa Ipi d c z v o l t e c u m dorcpte propria i n d u s t r i e pi p r o p r i u l capital, la c o n c u r e n t a cu o a m e n i i din t o a t e celelalte categorii. S u v e r a n u l este, astfel. pe deplin eliberat d e о sarcin3 p e c a r c nu a r a v e a c u m sa о t n d e p l i n c a s c a fara a s e v e d e a e x p u s n e l n c e t a t Inpclaciunilor d e t o a t e felurile, pi cAreia nici о m i n t e o m e n e a s c a , oricit d c i n t e l e a p t a s a u d e p r i c e p u t a , nu i-ar p u t e a f a c e fata d e u n a s i n g u r a : s a r c i n a d e a fi s u p r a i n t e n d e n t u l i n d u s t r i e ! particularilor. d e а о o r i e n t a In directiile c e l e m a i c o n v e n a b i l e p e n t r u interesul general al societAtii".

In acest sistem:
S u v e r a n u l u i nu ii r e v i n d e c i t trei I n d a t o r i r i (...): sa a p e r e s o c i e t a t e a i m p o t r i v a oricarui act d e v i o l e n j a s a u invazii (...); sa il p r o t c j c z c , atit cit e s t e posibil, p e f i e c a r e m e m b r u al societatii i m p o t r i v a n e d r e p t a t i i sau o p r e s i u n i i v e n i t e din p a r t c a unui alt m e m b r u al ei (...); sa i n i t i c z e pi sa s u s f i n a u n e l e lucrari p u b l i c e pi u n e l e institutii'* 1 .

Sintem, cum se poate vedea, foarte departe de mercantilism... in continuare, Smith observa pi analizeazS realitatile timpului sau. El descriecu minutiozitate diviziunea muncii intr-o manufacture obipnuita de ace, subliniind modul in care ca este legata de extinderea pietei pi a mecanizarii: "Diviziunea muncii este cea careia i se datoreaza, la origine, nascocirea tuturor acestor mapini destinate sa scurteze pi s3 upureze munca" 95 . Sa nu cadem insa intr-o eroare de perspective: lumea sa nu este cea a marii industrii; nici macaraccca a fabricii care utilizcaze forta aburilor pi sistemclc de mapini. Lumea lui Smith este cea a capitalismului manufacturier; "fabricile" sale (decuic, ace) lucreaza cu muncitori "indeminatici"; meseriile la care el se refera ramin in sfera meptepugurilor traditionale (caicatori de postavuri, torcatori. tesatori. tabecari. croitori, cizmari, zidari, dulgheri, timplari, ebenipti, lacatupi...); el vorbepte apoi desprecomerciantii epocii (bacani, spijeri, macelari, brutari, bijutieri, frizeri), despre cei care se ocupS cu transporturile (vizitii, hamali, caretori de lectica, mateloti), despre fcrmieri, pastori, taietori de lemne. inca din primele pagini ale lucrarii sale, Smith subliniaze importanta muncii: "Munca de fiecare an a unei najiuni este fondul primitiv care
"'A Smith. Texles dmsis. Dalloz. 1950. p 275 "Ibid., p. 275. *Ibid.. p. 51.

ISTORIA

CAPITALISMULUI

DE LA

1 5 0 0 Pf N A I N 2 0 0 0

93

asigura consumului anual toate lucrurile neccsare §i inlesnitoarc traiului; lucrurile respective fie sint produsul imediat al muncii natiunii, fie sint cump3rate de la alte natiuni pe baza acelui produs'"*. Munca este "mSsura reaia a valorii de schimb pentru orice marflT*7; iar munca bSrbatului pi a femeii sale trebuie "sa le aduca ccva mai mult decit ceea ce este strict indispensabil existentei lor", daca vrcm ca ci sa poata cladi о familie. Aceste observajii asupra muncii productive ("care adauga valoare obiectului asupra c3ruia se exercita") pi a muncii nonproductive sint strins legate de analiza sa a acumuiarii de capital. Dcoarece, in fond, capitalul este eel care il intereseazS pe Smith. • 1 vede acest capital "functfonind" in jurul sau, tntrudtva la scara Ц intregii omeniri:
El p o a t e fi utilizat: 1) p e n t r u a f u r n i z a soeieta(ii p r o d u s u l brut n e c e s a r b u n e i s a l e f u n c f i o n a n pi c o n s u m u l u i ei anual; s a u : 2 ) p e n t r u a m a n u f a c t u r e pi p r e l u c r a accst p r o d u s b r u t , incit sa p o a t a scrvi i m e d i a t c o n s u m u l u i pi b u n e i f u n c t i o n a r i a societatii: s a u : 3 ) p e n t r u a t r a n s p o r t a , fie p r o d u s u l brut, fie p r o d u s u l m a n u f a c t u r a t , din loeurile u n d e e l e a b u n d a in c e l e u n d e li s e s i m t e lipsa; s a u : 4 ) in sfirpit, p e n t r u a impar{i cantitafile r e s p e c t i v e l o r p r o d u s e in p o r t i u n i s u f i c i e n t d e mici incit sa s e s u p r a p u n a peste n e v o i l e zilnice ale c o n s u m a torilor. in p r i m u l m o d sint t n t r c b u i n t a t c c a p i t a l u r i l e t u t u r o r c e l o r c a r e s e o c u p a d e c u l t i v a r e a p a m i n t u l u i . d e a m e l i o r a r e a sau e x p l o a t a r e a t e r e n u r i l o r , m i n e l o r pi p e s c a r i i l o r ; al d o i l e a m o d d e u t i l i z a r e le e s t e c a r a c t e r i s t i c c a p i t a l u r i l o r apartinind proprietarilor d c manufacturi pi d c fabrici; al treilca le e s t e s p e c i f i c c e l o r a p a r t i n i n d n e g u s t o r i l o r en gros\ iar al p a t r u l e a c e l o r a p a r t i n i n d n e g u s t o r i l o r cu a m S n u n t u I * .

El observa cum "funcjioneaza" acest capital: astfel, in cazul celui apartinind proprietarului de manufacturi, о parte "este folosita drept capital fix, in utilajelc industrici sale (...). О parte a capitalului s3u circulant este utilizata pentru a cumpara materii prime (...); dar о foarte mare parte a aceluiapi capital se imparte anual (...) intre diverpii lucratori folositi de catre proprietar" w .
p. 39. ""/bid , p. 70. "Ibid., p. 214. **lbid., p. 217. Atunci cind Smith vorbepte despre capitalul fcrmieruiui, ideile fiziocraticc, pe carc In va critica ccva mai incolo. ics totupi la ivealA: "La sume egale, nici un capital nu angajeazA mai multA muncA productiv5 dccit ccl al fermienilui E vorba nu doar de oamenii de la fermA, ci pi de animalelc pentm aratul pAmlntuIui pi pentru cAraupie, care rcpre/.intA tot attfia lucratori prrniuclivi. De altfel. tn cultivarea pAmintului, natura lucreaza impreunA cu omul; pi chiar dacA munca ei nu costA nimic, ce produce ea nu este mai putin valoros

94

MICHEL В B A U D

in acela§i timp insS, el percepe logica globala a capitalului, cea a acumularii. Respingind criteriul (pe atunci dominant) al balantei comerciale, el subliniaza importanta unei "alte balante", care "conduce. dupa cum ea este favorabila sau defavorabila, la prosperitatea sau decaderea unei natiuni":
E s t e v o r b a d e b a l a n j a i n t r e p r o d u s u l a n u a l §i c o n s u m . A§a c u m a m v 3 z u t , d a c 3 v a l o a r e a d e s c h i m b a p r o d u s u l u i a n u a l e s t e in e x c e d e n t fa{3 d e c e a a c o n s u m u l u i a n u a l , c a p i t a l u l t r e b u i e s3 c r e a s c a , in m o d a u t o m a t , p r o p o r t i o n a l cu c x c e d e n t u l r e s p c c t i v . in acest caz, s o c i e t a t c a tr3ic§te din v e n i t u r i l e sale, iar c e e a c e e a e c o n o m i s e § t e a n u a l s e a d a u g S i n m o d firesc c a p i t a l u l u i s 3 u §i se folose^te in a§a fel incit sa n a s c a un n o u s u r p l u s al p r o d u s u l u i anual 1 0 0 .

Apoi el claseazS activitafile in func(ie de acest criteriu:
D u p a a g r i c u l t u r a , c a p i t a l u l utilizat in m a n u f a c t u r i e s t e eel c a r e va a n g a j a c e a m a i m a r e c a n t i t a t e d e m u n c a p r o d u c t i v e §i c a r e v a a d a u g a c e a m a i m a r e v a l o a r e p r o d u s u l u i a n u a l . C a p i t a l u l u t i l i z a t in c o m e r t p e n t r u e x p o r t u r i este, ca efeot, p e locul trei (...). Astfel, u r m i n d cursul firesc al lucrurilor, c e a m a i inare p a r t e a c a p i t a l u l u i u n e i socictati c a r e ia f i i n j a s e i n d r e a p t a m a i intii c a t r e a g r i c u l t u r a , apoi c a t r e m a n u f a c t u r i 51, in c c l e din u r m a . c a t r e c o m e r t u l cu str&inatatea , v l .

A^adar, in epoca in care se incheie capitalismul manufacturier §i in care se pregate§te, prin aparitia fabricilor, era capitalismului industrial, Smith analizeaza un capital a c3rui acumulare, pe baza muncii productive, va permite "inibogatirea atit a poporului, cit ?i a suveranului". Influentat de ideologia Luminilor, a legilor naturale, a armoniei universale, el are incredere in "sistemul libertatii naturale" care seexercita prin intermediul piejei. Smith este impotriva intelegerilor dintre comercian{i §i dintre proprietarii de manufacturi: "Rareori oamenii deaceea§i profesieseaduna, chiar §i numai pentru a se destinde ori a se amuza, fara sa se nasca vreun complot impotriva clientilor lor sau vreo combinatie care sa duca la cre^terea preturilor" 102 . El este impotriva a tot ce ar putea restringe "libertatea muncii": "Patrimoniul celui s3rac consta in forja §i dibacia miinilor sale; or, a-1 impiedica sa i§i foloscasca propria forja §i propria dibacie in modul pe care el il gase§te de cuviinja, atita vreme cit nu aduce nici un prejudiciu altcuiva, inseamna о violare evidenta a acestei proprietati primitive. Este о u гифа re revoltatoare a libertatii legitime, atit a muncitorului, cit §i a celor care ar fi dispu§i sa ii ofere de 1исги"ш\

"ЧЫА, "Ibid., ""Citat ""Citat

p. 264. p. 2 2 1 . dc T. S. Ashton, op. cit., p. 168. de P. Rosanvallon. U Capitalisme utcpique, p. 73.

ISTORIA

CAPITALISMULUI

DE

LA

1 5 0 0 Pf N A I N 2 0 0 0

95

Ceea ce implied acceptarea illegality» pi apiirarea, daca este cazul, a ordinii sociale existente: "Guvernarea civile, avind ca obiect siguranja proprietStilor, este, in realitate, iristituita pentru a-i apara pe bogati dc cei saraci" 101 . T h o m a s Paine merge mai departe pe linia utopiei liberale. In Common Sense [Sensul comun] (1776), el precizeaza deosebirea dintre societate pi guvernare: "Societatea este produsul nevoilor noastre, guvernarea — al siabiciunilor noastre (...). Societatea este intotdeauna о binecu vin tare, in vreme ce guvernarea, chiar in situajia cea mai fericita, nu este decit un r3u necesar". Iar daca guvernarile care se apropie de forma republicana au un avantaj, el vine din aceea ca suveranului ii rdmin mai pujinc lucruri de facut. In Rights of Man [Drepturile omului] (1791), Paine vededisparind, intr-un fel, necesitatea guvernarii о data cu formarea unei s o c i e t a l de piata generalizata. Depcndcnta mutuala pi interesu 1 reciproc al oamenilorcreeaza acest mare lanj care leaga societatea. Proprietarul de paminturi, arendapul, proprietarul de manufacturi, comerciantul, precum pi toate activitatilc prospers multumita ajutorului primit de fiecare de la toji ceilalti. Interesul comun regleaza raporturile lor pi se institute ca lege (...). Pe scurt. societatea realizeaza pentru ea insApi aproape tot ce ii rcvine guvernarii (...). De mipcarea neincetata a intereselor care, trecind prin milioane de canale, iriga umanitatea depind - mult mai mult decit dc ceea ce poate face mai bine о guvernare - securitatca pi prosperitatea individului ?i a colectivitatii"". Fara a merge pina la a preconiza sau a cere desfiinfarea statului, clasa conducatoare, burghezia capitalista, va g3si aici un inepuizabil material ideologic. Iar unui dintre oamenii sai destat, pefuldeguvern William Pitt (al doilea) va declara in 1796, in faja Parlamentului: Ginditi-va la situajiile in care interven{ia puterilor publico a jenat dezvoltarea industriei pi in care i n t e n s e cele mai bune au avut efecte dezastruoase (...). ComertuI, industria, schimburile ipi stabilesc singure nivelul, neputind fi decit dcranjate de niptc m3suri artificiale care, intervenind in derularea lor spontana, le impiedica sa ajunga la nipte rezultate fericite"*.

"«ЛИ.. p. 86. wlbui., p. 145,146. " b Citat dup3 Mantoux. t / tit., p. 412413. >>

R E Z U M A T U L ETAPEI A D O U A

Prin aparifia fabricilor, sccolul al XVIII-lea este sccolul in care capitalismul ajunge la modul de productie care ii este propriu. Acest lucru esle insa posibil datorite acumulerii de bogetiicare provin, in continuare, din doue surse de baza: — tradi<ionala extorsiune a surplusului de munca tareneasca; — supraexploatarea colonials, sub diferite forme: jefuiri, munca silnicS, sclavie, schimburi inechitabile, taxe fi impozite coloniale... Dezvoltarea pie{elor (interna fi mondiala), largirea schimburilor comerciale impun creftcrea productiei: mai intii, in formele traditionale (manufacturi, munca la domiciliu), apoi, о data cu noile tchnici, f i in cadrul fabricilor, utilizatoare ale unei surse dc energie. Aici se afia о a treia sursa de valoare — deocamdata limitata. dar gata sa se extinda. Astfel, alaturi de circulatia banilor (В - » Б'), de mica productie dc marfuri (М« — В > Mi), s e dezvolta productia organizate pentru valorificarea capitalului:

Un fabricant, dispunind de о suma de bani В. cumpara marfurile M (mijloacele de productie mp f i forta de munca fm), le combina in productia P de marfuri, acestea "purtind" о valoare M' superioara lui M. Vinzarea lor ii va aduce о suma de bani В' - В + ДВ. Aceasta evolujieeste inceputa de manufacturi fi definitivata de fabrici, cu atit mai ufor, cu cit exista о mina de lucru disponibila, datoratS ere?terii populajiei fi modernizarii agriculturii. De-acum, daca acumularile statului se pastreaza in aceleafi sectoare ca fi in secolele precedente (drumuri, canale, porturi, flote. mijloace administrative), acumularile burgheziei amorseaza о mutatic decisive: firefte, ele continua sa fie reprezentate de о creftere a averilor personale fi a stocurilor de marfuri, dar se fac din ce in ce mai des sub forma capitalului productiv (materii prime, mafini, fabrici). Atenti la ce se intSmplS in jurul lor, Quesnay, Turgot, Smith sesizeaza instaurarea acestei noi logici: munca productive, degajarea unui "produs net" care va permite in special constituirea acclor "aconturi" prin care

ISTORIA

CAPITALISMULUI

D E L A 1 5 0 0 Pf N A I N 2 0 0 0

97

bazele productiei vor putea fi largite sau ameliorate11'7. Agentul principal al acestui proces este burghezia ce se formeazS din rindurile burgheziilor bancarS fi comerciala, ale negustorilor fi fabricantilor imbogStiti, iar in Anglia, fi dintr-o parte a nobilimii. Ea este noua clasa conducStoare, care cultiva peste tot un principiu-cheie: libertatea. in Anglia, unde burghezia este legata de afacerile statului, e vorba mai ales de libertatea economica: libertatea ei dc a face comert, de a produce, de a piati mina de lucru la nivelul eel mai de jos... fi, deci, de a se арЗга in fata coalitiilor f i revoltelor muncitore§ti. in Franta, unde burghezia este in continuare (inuta departe de trebu rile statului, libertatea este una politica: suprimare a privilegiilor, constitutie, legalitate; aspiratiile la liberalismul economic sint insa fi ele prezente. О data cu revolujiile franceza f i americana, о data cu declanf area "revolutiei industriale", se deschide о nou3 еросЗ, marcata de irezistibila ascensiune a capitalismului. In acela? i timp, capacitatea lui transformatoare devine tot mai vizibila11*: prin extinderea ariei pietelor (inclusiv la scara mondiaia), prin noile tehnici Si noile forme de organizare a productiei, prin transformarile care incep sa se contureze in sinul societatii. in special in Anglia. Numai ca, daca fiecare dintre aceste aspecte putea fi ufor observat, mifcarea de ansamblu ramine inca greu descifrabila pentru contemporani: nu mai fusesera deja, in istorie, extinderi ale pietelor, progrese tehnice fi schimbari sociale? §i, apoi, nimic nu Lisa sa se intrevada ca aici ar fi inceputul unei spirale a c3rei amplitudine va marca о ruptura fata de vechiul drum al socictatilor umane. Dintre fortele transformatoare care actioneaza in sinul societajilor europene, statul ramine, cu siguranja, cea mai puternica; lui avea sa ii revina sarcina de a crea conditiile pentru о piata nationala, de a incuraja fi proteja innoirea productiilor, de a asigura ordinea sociala in faja rabufnirilor protestatare, de a organiza cuceriri fi dominatii in restul lumii. $tiinta, prin mai multe aspecte ale sale, uimefte, fascineaza spiritele luminate; dar nu pentru efectele concrete imediate este ea laudata, ci pentru promisiunile pe care le con{ine fi pentru progresele pe care le anunta. Q t despre importanta capitalului fi a capitaliftilor, exista unii economifti care о presimt ori о pcrcep; dar nici unui dintre ei nu ifi imagineaza imensul potential de revolutionare a productiilor, pietelor, societStilor fi lumii, care se afla in acef tia.
""Mai tir/iu, Marx va anali/a acest fapt in lermenii unei "categorice supuneri a muncii f j j a de capital": tehnicile ramin cclc ale mc$tc*jugarilor $i manufacturierilor; principala modalitate de extorsiune a plusvalorii {inc de intensificarea lucrului §i de prelungirea timpului de munc.V Vczi K. Marx. Un Cliapitre inidit du Capital, Paris, Union generate d'editions, 10/18.1971. ""Pasaj scrLs tn 1999

b.

3. I R E Z I S T I B I L U L A V I N T A L C A P I T A L I S M U L U I I N D U S T R I A L (1800-1870)

Care este, apadar, drumul parcurs de-a lungul a trei secole? !n 1500, in numcle Domnului pi al regelui, mai multe expeditii armate cuceresc teritorii largi in cele doua A m e n d , masacreaza baptinapi, jefuiesc pi aduc regatelor lor comori fabuloase. La sfirpitul secolului al XVlII-lea, in numele Naturii pi al Libertatii, economiptii, dornici s5 descopere sursa bugafiei, descriu conditiile acumul&rii de capital. A fost vorba, mai intii, de bogajia principelui; apoi, pentru о mai buna finantare a regelui, deimbogatirea natiunii, in special prin exporturi; mai departe, urmarindu-se acelapi scop, s-a enuntat importanta manufacturilor pi a muncii la nivel national. Acum este adusa in prim-plan munca productive: ea permite obtinerea unui surplus care, la rindul sau, constituie suportul pentru о productie la scara largita. In jurul regelui s-a faurit unitatea nationaia, impotriva feudalitatii, dar pi a celorlalti regi, pi in urma unor cumplite serii de razboaie. Pentru a se dezvolta, clasa in ascensiune, se adapostepte sub aripa regala, de unde va putea rivaliza cu nobilimea; ea se folosepte de ideile mercantiliste ca s3 ipi promoveze propriile interese, dupa care fracjiunile sale cele mai putemice pi mai avansate adopta ideile liberale. Astfel, la sfirpitul secolului al XVIIIlea, ideea de najiune se afirma impotriva regelui. Credinja in Dumnezeu pi aristocratia, religia pi autoritatea specific feudalists asigurau coeziunea sociaia. Credinta in Dumnezeu se modifica о data cu Reforma, iar prin operele filozofilor se abstractizeaza ori se dezagrega; la rindul ei, nobilimea. prinsa intre rege pi burghezie, ipi va pierde puterea pi privilegiile. Reflectiile asupra contractului sodal, asupra regimurilor politice, asupra democratiei vor oferi burgheziei forma institutionaia pi justificarea acelor tipuri de guvernare pe care le va controla: de-acum inainte ea poate sa se lipseasca de prezenta regelui. Dominatia coloniaia, jefuirea, exploatarea sclavilor importa(i ori a indigenilor inrobiti constituie, in tot acest interval, о sursa importanta de inavutire pentru tarilecolonizatoare. tn veacul al XVI-lea, esentialul trecea in visteriile regale; in secolul al XVIII-lea, el umple in primul rind punga

ISTORIA

CAPITALISMULUI

D E L A 1 5 0 0 Pf N A IN 2 0 0 0

99

finantiptilorpi a companiilor comerciale. Numai ей deja conflicted de interese Ii ridica impotriva burgheziilor din Europa — In n u m e l e ideilor de democrajie pi libertate — pe urmapii coloniptilor europeni; aceiapi care, pe proprictatile lor, se folosesc de munca sclavilor pi ii masacreazS pe indieni. Monopolul pi concurenta, acfiunea statului pi ini{iativa particular^, pia^a mondiala pi interesul national sint prezente laolaltS, sub diverse forme, de-a lungul intregii perioade de formare a capitalismului. Acest proces de formare va fi animat de burgheziile nationale, sustinut sau apSrat de statele najionale, suportat de lucrStorii din tarile respective pi de celelalte popoare ale lumii supuse ori dominate de catre acestea. Intervalul 1790-1815 va fi marcat de Revolutia franceza pi de razboaiele care sfipie tarile Europei. Depi mai putin spectaculoasa, о alta revolutie — declanpata in Anglia — conduce la instituirea pi extinderea logicii capitaliste a producjiei: exploatarea unui nun\3r crescind de muncitori pi produccrea unei cantitaji tot mai mari de marfuri; acumularea vertiginoasa debogatii, la un pol, iar la celalalt, agravarea starii desaraciei. Prin procesul de industrializare din secolul al XlX-lea, aceasta logica se va impune cu tot mai multa forta in sectoare din ce in ce mai largi ale societatii. Inca de la inceputul veacului, asprele confruntari ideologice ilustreaza ascutirea contradictiilor pe care le angajeaza о astfel de evolutie. C o n f r u n t a r e a d e idei d e la i n c e p u t u l v e a c u l u i La inceputul secolului al XlX-lea, dezvoltarea capitalista a industriei, declanpata in Anglia, este departe de a se fi impus ca linie dominanta. Se afirma acum о noua g e n e r a t e de manufacturieri, de fabricanti, de i n d u s t r i a l (J.-B. Say in Franta, D. Ricardo in Anglia) pi apar primii lor purtatori de cuvint; cu toate acestea, burghezia i n d u s t r i a l nu constituie deocamdata о patura sociala coerenta. Lucratorii din fabrici — prinhre ei aflindu-se un mare num&r de femei pi copii — sint supupi disciplinei nemiloase a producjiei mecanice pi cumplitei amenintari cu saracia: dezr3dacinati, lipsiti de о cultura a lor §i de stabilitate, ei nu reprezinta inca о clasa sociala. in schimb, clasele vechii societal continua sa fie bine reprezentate: nobili §i proprietari de paminturi; agricultori, meptepugari, pravaliapi. Ei sint sensibili la schimbarile care incep sa-i afecteze, iar din rindul lor, adeseori, se ridica voci care critica transformarile in curs, fie in numele valorilor tTecutului (Burke in Anglia, Bonald pi Maistre in Franta), fie in numele unei noi societati, care sa fie conceputa pe baza normelor rajionalitatii pi echitatii (Godwin pi Owen in Anglia, Saint-Simon pi Fourier in Franta). Principalele idei enunjate in dezbaterile acelor ani vor fi reluate in toata prima jumatate a veacului XIX, iar in unele cazuri, de-a lungul intregului secol, sau chiar pina in zilele noastre.

100

MICHEL

BEA UD

1. Bogafii

§i stiracii pe bogajii in

VV. Godwin incrimineazS, intre allele, inegalitatea favoarea сйгога ea lucreazS:

Co poate fi mai jignitor decit acumularea in numai citeva miini a unor bog£|ii excesive §i a obiectelor de lux, alaturi de suprimarea totals a bun3st3rii, a mijloacclor pcntra un trai simplu, dar indcstulat, al cclor mai mul{i? Se poale calcula c5 un rcge, chiar intr-o monarhie strfmtoratS, prime§te ca salariu pentru oficiile sale un venit echivalent cu munca a cincizeci de mii de oameni! $i nc gindim, apoi, la partea rezervata consilierilor sii, nobililor, burghezilor avuji care vor s3 ii imite pe aristocrat, copiilor acestora §i aliatilor. Hste de mirarc ca in astfel de tari. categoriile inferioare alecomunitatii sint covlr^ite de povara s3r3ciei a trudei neomene$ti'? Ceea ce denunta el este exploatarea celor ce munccsc: Intr-osocietatedvilizata, orkeavutie este produsul unei industrii umane. A fi bogat inseamni, in primul rind, a avca patenta care autorizeaza un om s3 dispun3 de produsul industriei unui alt om (...). Partea care doming §i guverneaz3 comunitatea este asemenea leului care vineaza alaturi de animalcle mai slabc. Mai fntli proprietarul terenului ia о parte dispropor{ionat de mare din produs, dup3 care este rindul capitalistului s3 se arate la fel de vorace. Intr-un alt tip de societate ins3, ne-am putea lipsi de aceste dou3 clase, a§a cum apar ele ast3zi (...). Oricare ar fi formele lui particulare, sistemul este eel care ii confcr3 omului puterea de a dispune de produsele industriei unui alt om. Nu exists aproape nici un fel de bogfttie, de cheltuiaia sau de lux, in cadrul unei societal civilizate, care sa nu aiba in spate munca unor miini (...). Once pcrsoana poate s3 calculeze, la fiecare pahar de vin pe care il bea. Ia fiecare obiect cu care se impodobef te, citi indivizi au fost condamnati la sclavie §i la epuizare, la о truda neincetata, la о hrana insuficienta, la un efort f3r3 de repaos, la о deplorabiia ignorant $i la о inscnsibilitate brutala, pentru ca el sa aiba aceste lucruri de pret (...)• Proprietatea este produsa de munca zilnica a oamenilor de astazi Tot ceea ce str3mo§ii lor au lasat posesorilorde acum este о patenta mucegSita pc care ace§tia din urma о flutur3 ca pe un inscris ce le-ar da dreptul s3-i smulga aproapelui lor ceea ce el produce2. Godwin pune apoi in discutie logica sociala a acestei exploatSri: §i daca, inegalitatea fiind astfel introdus3, membrii cei mai saraci ai comunitatii slnt fie atlt de deprava^i pentru a dori, fie intr-o situajie intr-atit de nefericita pentru a trebui sa se fac3 singuri servitori cu simbrie, adica
'AM Equity concerning political Justice and its influence on Moral and Happiness (1792), citat dupa J. Jaurcs, Hhtoire soaalistc de la Ravlutwn franqaise, t. IV, p. 516. ''Ibui, p. 519, 522 Termenul "industiic" cstc utiliv-.it aici in seivsul larg. curent in epocS, de activitate, munca.

ISTORIA

CAPITALISMULUI

DE LA

1 5 0 0 Pf N A I N

2000

101

lucrStori la о p e r s o a n a mai b o g a t S , tot nu ar fi. p r o b a b i l , u n r3u pe c a r e i n t e r v e n t i a g u v e r n S r i i s 5 ii p o a t S corija. C i n d a m a j u n s insS in a c c s t p u n c t , e s t e deja dificil s 5 m a i stSvilim cre$terea a c u m u l 3 r i i In c a z u l u n u i o m , a saraciei §i napAstuirii In c a z u l altuia 5 .

Ea invadeazS sfera ideilor a valorilor: "Spiritul opresSrii, al servilitatii, al fraudei, iatS roadele imediate ale sistemului actual al proprietatii" 4 . Reverendul Thomas Robert Malthus observS aceea§i inegalitate, aceea§i sSrScie, aceea§i opresare a celor nap&stui(i, insS acuzajiile lui se indreapta impotriva celor sarmani. HI porne§te de la douS postulate:
In p r i m u l r i n d , h r a n a e s t e n e c e s a r a o a m e n i l o r ; in al d o i l e a rind, p a s i u n e a dintre sexe este ivxesara se v a m e n j i n e , fn g e n e r a l , a$a c u m s e p r e z i n t a e a astAzi (...). C o n s i d e r i n d p o s t u l a t e l e m e l e ca sigure, afirm c a p u t e r e a p o p u l a t i e i e s t e infinit mai m a r e decit p u t e r e a p a m i n t u l u i d e a p r o d u c e a l i m e n t e l e t r e b u i n c i o a s e o m u l u i . In m a s u r a in c a r e nu i n t i m p i n a vreun o b s t a c o l , p o p u ! a { i a c r e a t e u r m i n d ritmul u n e i p r o g r e s i i g c o m e t r i c e . fn s c h i m b , cantitatea d e a l i m e n t e nu poate create decit in p r o g r e s i e aritmetica. Ni$te m i n i m e c u n o $ t i n t e in d o m e n i u l c i f r e l o r slnt s u f i c i e n t e p e n t r u a s e i n j e l e g e i m e n s i t a t e a p r i m e i puteri in c o m p a r a j i e c u c e a d e a d o u a . P r i n l e g e a naturii n o a s t r e , c a r e f a c e ca h r a n a sa fie i n d i s p e n s a b i l a viefii o m u l u i , e f e c t e l e c e l o r d o u a puteri i n e g a l e t r e b u i e sa fie c o n s i d e r a t e totu§i c a e g a l e . A c e a s t a i n s e a m n a ca p e n u r i a d e a l i m e n t e a c f i o n e a z a a s u p r a p o p u l a j i e i c a о frin3 p u t e m i c a §i c o n s t a n t a . P e n u r i a r e s p e c t i v a t r e b u i e s3 s e m a n i f e s t o c u m v a §i ea e s t e r e s i m l i t a , in m o d o b l i g a t o r i u , d e о m a r e parte a populatiei.

Filantropul, legiuitorul nu pot face nimic: "Nu sta in puterea celor boga^i sS le dea sSracilor о ocupa^ie §i о piine; in consecinta, saracii, prin !nsa§i natura lucrurilor, nu au nici un drept s3 le ceara a§a ceva" 6 . "Nici un sacrificiu al celor bogali, mai ales in bani, nu va putea evita vreodata revenirea saraciei in rindul claselor inferioare ale societatii (...)"7. Deoarece, pentru Malthus, aceasta este, in esenfS, ochestiune de morals individuals: "E treaba fiec5ruia, pentru propria lui fericire, sS amine a se stabili undeva, pin3 cind prin munca §i economii el va fi in stare s<1 facd fata nevoilor familiei sale"'. Din acest moment, sSracul, nSpSstuitul, se face vinovat de nerespectarea legii firii:

*Ibid„ p. 531.

4bid.. p. 526-527

%ESMI sur la loi de HI population et ses effete sur It perfcctionnement futur de la sociiti. avec des remarques sur ten speculations de M. Godwin. M. Condorcet et d'autres auteurs, 1798, citat d u p i J.-M. Poursin C . Dupuv, Malthus. Seuil, p. 16.17. 4btd.. p. 3 2 7lbid., p. 34. 4bid., p. 33.

102

MICHEL В B A U D S 5 il lAsam a § a d a r p e acest o m v i n o v a t s 3 isp3§easca p e d e a p s a c u c a r e tl s a n c t i o n e a z l n a t u r a . El a a c t i o n a l i m p o t r i v a caii rationale c e i-a fost c l a r arStatA. a§a c3 nu poate a c u z a pe n i m c n i , d a c 3 fapta c o m i s i a r e u r m 3 r i n e p l S c u t e p e n t r u el. ci n u m a i pe sine s e c u v i n e a s e i n v i n u i . A c c e s u l la a s i s t c n t a p a r o h i a l S t r e b u i e s3 ii fie i n t e r n s . Iardac.1 o p e r e l e d e b i n e f a c e r e p a r t i c u l a r e ii v i n tolu§i in ajutor, intercsul u m a n i t a t i i c e r e in m o d i m p e r i o s ca s p r i j i n u l r e s p e c t i v s3 nu fie prea a b u n d e n t . El t r e b u i e s5 <jtie c 3 l e g i l e firii, a d i c a l e g i l e lui D u m n c z e u , 1-au c o n d a m n a t s 3 t r 3 i a s c 3 in lipsuri, p e d e p s i n d u - I p e n t r u f a p t u l d e a le fi n c s o c o t i t (...). V a рЗгеа, p o a t e , о m 3 s u r 3 p r e a asprA c a о mamA §i c o p i i i s3i, c a r e nu au n i m i c a-$i repro§a, s3 s u f e r e din p r i c i n a relei c o n d u i t e a c a p u l u i d e familic. D a r §i aici e s t e tot о l e g e n e c l i n t i t a a naturii*.

Relulnd aceste idei intr-o lucrare mai complexS §i mai elaborate, Escu despre prittcipiul populafiet (1803). reverendul Malthus devine aproape poetic intr-un pasaj celebru. care va fi scos InsS din editiile ulterioare:
DacA un o m c a r e se na§te i n t r - o l u m e deja p o s e d a t a nu poate o b t i n e d e la p a r i n g s3i h r a n a pe c a r e le-o cere, d a c 3 s o c i e t a t e a nu a r e n e v o i c d e m u n c a lui, el nu a r c d r e p t u l s3 p r e t i n d a nici c e a mai m i c 3 p o r t i e d e m i n c a r e §i, d e fapt, el e s t e c u m v a d e prisos. La m a r e l e b a n c h e t al naturii, nu e x i s t a nici u n t a c i m liber pentru el. N a t u r a ii p o r u n c e § t e s3 p i e c e §i v a p u n e c h i a r e a o r d i n u l in aplicare, d a c 3 o m u l respectiv nu p o a t e recurge la c o m p a s i u n e a m e s e n i l o r d e la b a n c h e t . In cazul in c a r c mesenii se string unit in altii §i ii fac loc, alti intru^i a p a r i m e d i a t , c e r i n d aceea$i f a v o a r e . Z g o m o t u l p l a t o u r i l o r c u mirvcare p e n t r u toti cei c e s o s e s c u m p l c s a l a d e n e n u m a r a t e solicitari. O r d i n e a $i a r m o n i a festinului sint l u l b u r a t e , bel§ugul c a r e e x i s t a i n a i n t e s e p r e s c h i m b a i n s t r i m t o r a r e , iardesfAtarea m e s e n i l o r e s t e d i s t r u s A d e s p e c t a c o l u l sArAciei §i stinjenelii care d o m n e s c in t o a t e c o l t u r i l e sAlii, p r e c u m $i d e z a r v a supAr3toare a c o l o r furiosi cA n u g a s e s c b u c a t e l e pe c a r e fusesera fnvatati s 3 le p r i m e a s c a . Mesenii realizeazA prea tirziu e r o a r e a p e c a r e au c o m i s - o incaicind o r d i n e l e s t r i d e in privinfa i n t r u s i o n o r d i n e d a t e d e m a r e a d o a m n 3 a banchetului 1 0 .

lata cum puteau fi facute sufletele milostive sa considere cu totul indreptatita teribila mizerie in care trSiau la vremea aceea muncitorii §i cea mai mare parte a populatiei de rind. Pentru spiritele rationale, economi^tii vor arata chiar "necesitatea §tiintificS" a sarSciei: nu rezulta ea din "legea implacabilS a salariilor"? Jean-Baptiste Say descrie in ace§ti termeni modul in care un salariu ajunge sa fie stabilit: " G n d (...) cererea ramine in urma fata de mul(imea celor ce se ofera s3 munceasca, d§tigurile lor scad sub nivelul necesar menjinerii clasei la acela$i numar de persoane. Familiile cele mai impovarate de copii §i de infirmitati pier; astfel, oferta

"Ibid., p. 33 lu Citat dupA HUtoirc gtnirale des civilisations, t. V, p. 526.

1STORIА

С A P I T Л L1S M U L UI D E L A 1 5 0 0 P i N A

IN

2000

103

brafelor de muncS scade; iar brajele de muncS fiind mai purine, lefurile c r e s c " " . Ricardo, descriind acela§i proces, il va considcra necesar: "Asemeni oricSrui alt contract, salariile trebuie s3 fie lSsate in seama concurenfei deschise §i libere a pietei, §i sa nu fie niciodata dirijate prin interventia legiuitorului". Din acest motiv, el va incrimina legile engjeze referitoare le cei sSraci: "In loc sa ii imbogateasca pe saraci, ele tind s3 ii sarSceasca pe cei bogati" 12 . 2. Confrutitarea celor dona utopii

In linii mari, inca de la inceputul veacului al XlX-lca se contureaza doinl viziuni utopice asupra unei lumi viitoare, amindoua garantind fericirea tuturor: viziunea liberala, pe de о parte, iar pe de cealalta, viziunea intemciata pe organizarea societajii, cea care, in a doua treime a secolului, va fi calificata drept "socialista". "Lasaii lucrurile s3 mearg3 de la sine", spusesera Turgot §i Smith in fa{a organizarii decorporatii, in fata politicii mercantiliste, a monopolurilor marilor companii §i a manufacturilor care beneficiau de privilegii. "Lasati lucrurile sa mearga de la sine", vor spune, fara nici о opreli§te, " econom i c " secolului al XlX-lea. Pentru Say, Proprietatea, Libertatea, Prosperitatea sint indisociabile: proprietatea asupra terenurilor productive §i a veniturilor ce se pot obtine de aici; libertatea in ce prive?te utilizarea acestor terenuri: "Orice restrictie care nu este necesar3 protejarii drepturiJor celuilalt inseamna un atentat la proprietate" 13 ; prosperitatea pentru toji — pentru eel sarac §i pentru eel bogat —, c3ci "interesele lor sint exact acelea§i". Fire§te, "este un mare necaz sa fii sarac, dar necazul e §i mai mare atunci cind e§ti inconjurat de sarmani ca tine. Atunci cind nu ai bogatia ta. trebuie sa le-o dore^ti macar celorlalti. Un om nevoia§ dispune de infinit mai multe mijloace pentru a-§i ci§tiga existenta §i a ajunge la un trai indestulat daca se afla in mijlocul unei populatii bogate, decit daca este inconjurat desaracica el. $i observati c3, aici, speranta nevoia§ului nu se bazeaza pe milostivenia celui bogat. Ea se bazeaza pe interesul acestuia. Este in intcresul bogatului sa ii ofere celui sarac un teren pe care sa-1 cultive, unelte, ingra§aminte §i seminte care sa-1 hraneasca pina la recolta" 14 . Pentru Ricardo, echilibrul este asigurat de liberul joc al pietei. adica de legea cererii §i a ofertei. E vorba de un echilibru economic, dar §i de echilibrul dintre trei clase ale societatii (proprietarii de paminturi, posesorii

"Cours eoinplrt d'iconomit politique pratique, 1828-1829, citat do H Denis, op cit , p 295 12Principe* de IVconoinie }>ditique ft tie iimpdt, 1817, trad. fr., Calmann-Livy, 1970, p. 76, 77. ,}Cours complet.... in J.-B. Say, Textes dwisis, Dalloz, 1953, p. 195. uCours complet..., ibid., p. 194.

104

MICHEL В B A U D

de capitaluri §i lucratorii), chiar daca interesele lor par sa fie contradictorii. E vorba apoi de echilibrul dintre natiuni, jocul costurilor comparative §i al specializarii garantind interesul reciproc al tuturora. In acest spirit se dezvolta §i se afirma ceea ce am putea numi "utopia liberaia": proprietatea, libera initiative §i liberul joc al pietei trebuie sa asigure cea mai buna lume cu putinja. Aceasta implied reducerea dt de mult posibil a oricaror intervenjii din partea statului: M Acjiunea guvemamentaia se limiteazS, in esenta, la a face sa domneasca ordinea, securitatea, justitia. va scrie Bastiat. in afara acestor limite, ca inseamna uzurparea con§tiintei, a inteligentei, a muncii, intr-un cuvint a Libertatii umane"' 5 . $i in rest? Ldsati lucrurile s3 meargd de la sine! Mai pu(in, bineinteles, in cazurile in care trebuie "impudicatc lucrurile necinstite". !n schimb, "in privinta lucrurilor nevinovate in sine, precum munca, schimbul, inv&t&mfntul, asocierea, banca etc., trebuie totu§i optat. Statul poate sa le lose, ori si le tmpiedice a se mfSptui. Dac3 le lasa, vom fi liberi §i foarte economic administrate nimic nu costa mai ieftin decit ISsatul in pace. Dac3 le iwpiedicli, vai de libertatile noastre §i de propriul nostru buzunar!" 16 Aceasta "utopie liberaia" a avut inca de la inceput abilitatea de a se prezenta ca "fondata §tiintific": "Economist» [adica liberalii], mai scrie Bastiat, observa omul, legile organiz3rii sale §i raporturile socialece rezulta din aceste legi". \JX polul opusseafia demersulsociali§tilor: "Socialist» i§i imagineazd о societate fantezista §i apoi un om adaptat acestei societati" 17 . Caci utopiei Iiberale i se opun utopiile egalitariste, sociale, asociationiste, care vor ficalificate in anii 1830 printr-un singur termen: socialiste. Ele slnt ilustrate, In timpul Kevolutiei franceze, de scrierile lui L'Ange §i Babeuf, §i de toata conjuratia Egalilor. Tonul II dau citeva fraze din Manifeste des Egaux [ManifestuI Egalilor], redactat de Sylvain Marechal: Popor al Fran{ei! Vreme de cincisprezece veacuri ai trAit in sclavie si, prin urmare, in suferinta. De §ase ani incoace abia daca mai respiri, a§teptind libertatca, fericirca, egalitatea. Egalitatea! Cea dintii dorinta a naturii, cea dintii trebuinta a omului principalul nod al oricArei asocieri legitime (...). Ei bine, noi tinem de-acum incolosa traim §i sa murim egali, a§a cum ne-am nascut: vrem egalitatea reaia sau moartea; iatd ce ne trebuie noua (...). Revolutia franceza nu este decit vestitoarea unei alte revolutii, mult mai man, mult mai importante, si care va fi §i cea de pe urma (...). A venit momentul s3 intemeiem REPUBLICA CELOR EGALI, aceasta mare casa deschisa tuturor oamenilor. 7.iua restituirilor complete a sosit. Voi, familii
"Preface la Hamionies camomiques, 1845; citat dupa Louis Baudin, Frederic Bestial, Dalloz. 1 % 2 . p. 24 '"Jacqucs Bonhommc, nr. 1, iunie 1848, ibid., p. 161. "Prefata la Harmonies cconomiqucs. ibid., p. 19.

ISTOKIA

CAPITAL1SMULU!

D E I.A 1 5 0 0 P i N A

SN

2000

105

c h i n u i t c , veni{i s 5 v i a$eza(i la m a s a c o m u n a fntinsa de n a t u r e p e n t r u totf copiii s5i (...). Indata d u p a r c v o l u j i a a c c a s t a vcritabila, v 3 vc|i s p u n c cu m i r a r e : C u m ? ! F e r i c i r e a c o m u n S tinea de atit de pu^in l u c r u ? N u t r e b u i a decit s5 n e - o d o r i m . A h , de c e nu n c - a m d o r i t - o m a i d e v r e m e 1 8 ?

Keprezentativi sint, de asemenea, Saint-Simon §i Fourier, amindoi admiratori ai lui Newton §i fascinaji de armonia n&scuta din atractia universale. In visul s3u din 1803, Saint-Simon vede administratia P3mfntului incredintata unui "Consiliu al lui Newton" aldttuit din savanti §i arti§ti19 in Vteoriedesquatremouvements[Tcoriacelorpatru mi§cdri] (1808), Fourier vorbe$te despre legea unica, general^ §i constants a "atractici patima§e"; falangele, spune el, ni$te societal complete §i autonome de о mie opt sute de persoane, trebuie s3 constituie, in falansterele lor, celulele de baza ale unei noi "armonii universale". Utopia este aici in plin avint: certitudinea vie a unei alte lumi, a unei alte societSJi aflate la indemina oamenilor. Saint-Simon va acorda mai multa aten^ie "Industrie!", adic3 diverselor forme ale activitajii productive; el va pune in prim-plan rolul industria§ilor, li se va adresa muncitorilor §i va fi preocupat de imbunatatfrea condi(iilor de v i a 0 "ale clasei celei mai numeroase §i celei mai sarace" 20 . Fouriercritica incoerentelcsocietatii pecareelonume§te "lume pedos", precum §i supunerea la "munci respingatoare";el propune "lumea in buna rinduiaia" — acea "lume noua" care va avea о structure societara pc baza "industriei naturale cu adev&rat atragatoare" §i a c3rei celuia de baza va fi falansteruF'. Mai pragmatic, Owen a fost, la capatul unei cariere fulgerftoare — la nouSsprezece ani era director de producjie al unei filaturi, la dou3zeci §i opt de ani patron al unei mari filaturi —, unul dintre cei dintii "patroni sociali" ai industriei capitalists in primul sfert de secol al XlX-lea, fabrica sa din New Lanark este un model pe care vin s3-l vada oameni din toate colturile lumii. Mai departe, Owen pl3nuie§te s3 reformeze intreaga societate; el pune in discufie religia §i familia §i pierde astfel sprijinul burgheziei liberale; apoi incearca — prin crearea lui New Harmony, in Statele Unite — s3-§i puna in practice ideile utopice, practic un amestec de
]'Lc Manifeste des Egaux (1796) nu a fost publicat atunci din pricina a dou3 fraze la care nu au putut subscnc toti Egahi: "53 piarii, dacS trebuie, toate artelc, numai s3 ne r5m1n£ egalitatea reals" §i: "Dispireti odat£. revoltitoare distinct» (..) intrc guvemanji guverna[i". D u p i G. M. Bravo, Les Socialities avant Marx. Maspcro, 1970, t. I, p. 65-68. "Lettre dun habitant de Geneve A ses contemporams. 1803 *L'Industric, 1817-1818; Du uptime industriei, 1821; Henry de Stint-Simon й Messieurs les ouvriers, 1821; Nouveau Christianisme, 1825. ilTraittde I'association domestiqueet agricote, 1822; Le Nouveau Monde industrieiet sxietaire, 1829; Pitges el charlatanism/- des deux sectes de Saint-Simon et d'Ouvn, 1831; la Fauns* Industrie morceUe, rtyugnante, mensongire, et Vantidote. I'industrie iiaturclle. attrayantc, vendique, 1835-1836

106

MICHEL В B A U D

cooperate comunism: va fi ins5 un e$ec (1824-1829); Owen va deveni atunci un animator al mi§carii muncitore§ti britanice, apoi un propagandist neobosit al convingerilor §i credinjelor sale22. A§adar, in fa{a utopiei liberale (bunSstarea omului asigurata de liberul joe al cererii §i ofertei, in toate domeniile), vin sa se etaleze utopiile socialiste (bundstarea omului asigurata printr-o organizare adecvata a societatii). Prima a luat foarte repede un aer §tiin|ific ("legea cererii §i a ofertei", "legea implaeabila a salariului"); celelaltc au avut tend in Ja de a degenera In credinfe mistice §i sectare. Prima a fost reluata §i intrebuinjata de aripa negustoreasca a burgheziei de fiecare data cind avea nevoie de un cimp dcschis de ac^iune (impotriva reglementarilor $i c o r p o r a t o r , impotriva monopolurilor privilegiilor, a legilor referitoare la cei s3raci sau a protecjionismului); celelalte vor avea ecou In rindul tehnicienilor (Saint-Simon), dar mai ales al micii burghezii (me§te§ugari, prav3lia§i) §i al paturilor рюри1аге (meseria$i muncitori). Marx va da utopiei socialiste о versiune $tiin(ifica, stabilind, pe baza analizei istorice §i economice a capitalismului, ca acestuia ar trebui, "in • mod necesar", s3-i urmeze comunismul; multiplele realizari asociajioniste cooperatiste, luptele populare§i muncitore§ti, formarea §i maturizarea claselor muncitoare vor inradacina §i concretiza proiectul socialist". 3. De unde vin bogtifiile?

Dupa aparijia cdrtii lui Adam Smith, aceasta intrebare fundamentaia avea s5 fie reluata de mai multf economijti, opunlndu-l, in principal, pe englezul David Ricardo francezului Jean-Baptiste Say. Nascut In 1772, fiu al unui bancher israelit emigrat in Olanda, curtier de valori de la virsta de doudzeci §i doi de ani, Imbogatit de pe urma s p e c u l a t o r cu actiuni, David Ricardo se retrage din afaceri 1a patruzeci §i doi de ani, cumpSrS о proprietate funciara §i devine membru al Parlamentului in 1819, la doi ani dup3 ce publicase principala sa lucrare: Principii ale economiei poitice $i ale wipozitifrii. Nascut in 1767, fiu al unui negustor protestant revenit de la Geneva (unde familia sa se exilase, dupa edictul din Nante) la Lyon, Say lucreaza ca funcjionar intr-o banca, apoi c3iatore§te In Anglia §i se inroleaza ca voluntar in campania din 1792; in continuare, el frecventeaza cercurile "ideologice" ale vremii, colaboreaza la La Decade, iar In 1803 publica Tratatul de economic politics, sau simplH expunere a modului deformare, distribuire ft consuntare a bogfttiilor, dezaproblnd mSsurile autoritare ale Imperiului, el refuza posturile care ii slnt
" A New View of Society, 1812-1813; Ob&rvalions on the effects of the manufacturing 1815; Report to lite country of Unark, 1815-1821; Hook of the new moral world, 1840. B V e z i M. Bcaud, Le Socialisme < I'tprcuve de Ihistoire, cap. 1. i

system,

ISTOKIA

CAPITALISMULUI

DE LA 1 5 0 0

I'INA

IN 2 0 0 0

107

oferite §i infiinteaza о filature de bumbac (1806-1814); pe timpul Restaurafiei, dat fiind сЛ economia politick — pe atunci zugrevite in culorile anticlericalismului §i liberalismului — era considerate ca subversive, nu va putea tine prelegeri decit la Ateneu, institute particular^ delnvatemint superior (1816-1817 §i 1818-1819), §i la Conservatorul de Arte §i Meserii (incepind din 1820); Say va trebui se a§tepte pln5 in 1830 pentru a dobindi, cu putin inaintea mortii, о catedre la College de France 14 . Ideile sale f u n d a m e n t a l politico din 1817: le va rezuma In Catehismul de economic

— Este posibilS crearea bogHfiei?
— D a , Intrucit p e n t r u a c e a s t a e s t e suficient s 3 s e c r e e z e о v a l o a r e ori s3 s e s p o r e a s c i v a l o a r e a deja e x i s t e n t a in lucrurile pe c a r e le d e t i n e m .

— Cum conjrrim valoare unui obiect?
— D i n d u - i о utilitate p e c a r e n u о a v e a inainte.

— Cum creftem valoarea pe care lucrurile о au deja?
— S p o r i n d u - l e g r a d u l d e u t i l i t a t e p e c a r e il a v o a u a t u n c i c i n d l e - a m dobindit (...)a.

— Cui aparfin produsele create zi de zi in cadrut unei uafiuni?
— Ele a p a r t i n industria§ilor, capitali§tilor, p r o p r i e t a r i l o r d e terenuri c a r e , fie prin efortul lor. fie p r i n m i j l o a c e l e p e c a r e le detin. stnt autorii a c e s t o r p r o d u s e , §i pe c a r e i - a m n u m i t , In c o n s e c i n t a , p r o d u c a t o r i * .

lata pusa una dintre bazele ideologice ale gindirii economice din secolele al XlX-lea §i al XX-lea: a produce inseamna a create utilitatea; la aceasta concureazd trei "factori productivi" — capitalul. munca, terenul —, care vor fi retribuiji proportional cu contributia lor. Ricardo I$i va exprima dezacordul In aceasta privinta: "Utilitatea, ii va scrie el lui Say, referindu-se la Catehism, sta cu siguranta la baza valorii, dar respectiva valoare nu poate fi niciodata estimate prin gradul de utilitate al mdrfii. О marfa greu de produs va avea intotdeauna mai multe valoare decit cea produse cu u§urinte (...). Pentru a avea valoare, о marfe trebuie se fie utile, dar numai dificultatea producerii ei este adeverata mesure a valorii respective. Din acest motiv, fierul, de§i e mai util, are о valoare mai mice decit aurul" 77 . In Principii ale economiei politice fi ale impozitiirii, lucrare publicate tot in 1817, Ricardo aduce mai multe lamuriri, consacrind valorii Intreg primul capitol al cartii. Lungile titluri ale sectiunilor acestui capitol condenseaze esentialul in cileva fraze: "Valoarea unei merfi, sau cantitatea de orice alte marfe pe care ea poate fi schimbate, depind de
" Vczi L. Lc Van-Lcmeslc, "Los method cs dc promotion dc I'tfconomic politique cn Franco au XIX' siccle". Redierches et Trawtix, UER d'histoire de Paris I. dec. 1977 * J -B. Say. Cat6dttitne d'cconomie politique, 1917, Maine, 1970, p. 37. *lbid.. p 118 r Citat dc P. Lanz. Valcuret Richesses, p. 197-198

MICHEL

BHAUD

cantitatea de munca necesara pentru producerea ei, iar nu de nivelul mai mare sau mai mic al remunerarii acordate muncitoruIui" 2H . "Valoarea marfurilor este influentata nu numai de munca depus3 nemijlocit pentru producerea lor, ci $i de cea consacrata utilajelor, majinilor, costrucliilor necesare pentru a le crea" 29 . Definind astfel valoarea, a cflrei expresie monetara este prejul, repartifia boga^iilor produse va tine de nivelul salariilor. Or, "pretul firesc al muncii este eel care ofcra muncitorilor in general mijloacele pentru existcn{3 §i pentru perpetuarea speciei lor, f3ra cre§teri §i fara diminuari". Astfel. "presupunind cS griul $i obiectele manufacturate se vind in continuare la acela§i prej, profiturile vor fi intotdeauna mai mari sau mai mici, in funcfie de cre§terea sau de scaderea salariilor" w . in optica lui Say, interesele muncitorilor, ale capitali§tilor proprietarilor sint in concordant; dupa Ricardo, ele sint opuse. Tezele ricardiene §i critica punctelor lor slabe vor constitui punctul de plecare al anlizei pe care Marx о va dezvolta in Capitalul. in privinta ma§inilor, pozitiile lui Say §i Ricardo se intilnesc. "Folosirea ma§inilor", scrieSay in Catehism, nu este funesta pentru muncitori "decit in perioada in care este pusa in exploatare о marina noua; deoarece experien{a ne arata c i in t&rile in care ma§inile sint utilizate pe scara larga §i numarul muncitorilor angaja^i este mult mai mare" 31 . Ricardo, discutind desprc tezele lui Mac Culloch, noteaza in 1820: "Folosirea ma§inilor, cred eu, nu diminueaza niciodata cererea de munca ea nu este niciodata cauza unei caderi a pre^ului muncii, ci efectul cre§terii lui"*2. El abandoneaza aceasta pozijie in 1821, adaugind un nou capitol la cea de-a treia edijie a Principiilor sale: "Sint convins c3 substituirea forjelor umane de catre for^ele mecanice apasa uneori foarte greu pe umerii claselor muncitoare". Totu§i: "Ar fi primejdios pentru stat sa impiedice utilizarea ma§inilor, c3ci daca intr-o (ard nu i se ingaduie capitalului sa culeaga toate profiturile pe care le pot produce fortele mecanice perfectionate, el este impins afara, iar о dezertare a capitalurilor va fi mult mai pSguboasa pentru muncitori decit utilizarea, chiar §i cea mai costisitoare, a ma§inilor" i} . Aceste dezbateri sint strins legate de realitajile epocii. Ele i§i au radacinile in preocuparile cotidiene, in confruntarile de interese care insojesc cea dintii industrializare.

* D . Kicardo, Prittapes de I'icotwmie politique et de llmpdt, 1970. p. 13. "Ibid., p. 23. *Citat de H. Denis, op. cit., p 313 §i 315. "J.-B. Say. Cattchime... op. cit., p. 75. "Citat dupa P Lant/, Valeuret Richest*, p. 209. "Vezi P. Lantz. op. cit., p. 209 s.

1817, trad. fr.. Calman-Lcw,

ISTOKIA

CAPITALISMULUI

DE LA

1500

I'INA

IN 2 0 0 0

109

Dezvoltarea capitalists a industriei In secolul al XlX-lea, aparijia industriei mecanizate va fi principalul "motor" alextinderii modului de produc^ecapitalist. "Fabricile", pecare le-am v3zut luind fiinia in Anglia la sfir§itul secolului al XVlll-lea, i§i vor spori considerabil numdrul: atit in Anglia, cit §i in Belgia, Franca, Elvejia, Germania, Statele Unite: dezvoltarea lor este deosebit de insemnata in sectoarele de baza ale epocii, respectiv in domeniul textilelor §i al metalurgiei; fo§ti negustori sau proprietari de manufacture dar multi mai§tri sau fii de me§te$ugari devin fabrican|i §i angajeazS, in dorinja de a obtine profituri maxime, о mina de lucru disponibila in urma transformSrilor din mediul rural sau al imigra{iei. Primele nuclee ale claselor muncitore§ti se vor oonstitui, a§adar, In conditiile unui trai mai mult decit mizer §i ale unei opresari intolerabile. Acest proces il continuS pecel inceput in Anglia, in secolul precedent, dar impunindu-i un ritm sensibil accelerat, fapt ce poate fi observat §i daca urmarim rata anuala a dezvoltarii industriei in lume.

T a b e l u l nr. 2 K a t e l e a n u a l e m e d i i a l e d e z v o l t a r i i i n d u s t r i e i >i c o m e r t u l u i in l u m e industria mondiala comertul mondial s e c o l u l al X V l l l - l e a 1780-1830 1830-1840 1840-1860 1860-1870 1.5» 2,6 2,9 3,5 2,9 1.1* 1,4 2,8 4,8 5,5

a . P e r i o a d a 1 7 0 3 - 1 7 8 5 . b. P e r i o a d a 1720-1780. Swrs*. W.W.Rostow, The Worhl Economy, tabclirle II-7 <i 11-1, p 67 49.

1. Asceusinnea

capitalismului

britanic

Industrializarea capital ista la scar a mondiala s-a desfa$urat in trei mari valuri succesive: 1780-1880, 1880-1950, eel de-al treilea fiind in curs'de desfa§urare astazi. Fiecare dintre aceste valuri este caracterizat printr-o anumita extindere, deopotrivS sectoriala (ca tipuri de industrie) §i geografica (regionala §i national^). Pentru perioada 1780-1880, trei industrii au avut о pondere, о rata a "crc§terii" §i un efect suficient de importante pentru a fi considerate industrii motrice: este vorba de cea a bumbacului, a fontei $i a §inelor de cale ferata; or, dezvoltarea lor cea mai timpurie §i cea mai insemnata a avut

110

MICHEL В B A U D

loc in Marea Britanie. Utilizarea huilei albe §i a motoarelor cu aburi, careconfera mecanizarii un plus de randament substantial, apoi utilizarea unei miini de lucru existente din abundenta, dezarmata $i ieftina — iata explicatia putemicei created a cantitatilor produse. Ascensiunea britanica este strivitoare de-a lungu' intregii prime jum&t&ti a secolului, continuind s3 ramina importanta $i dupa 1850, chiar dac3 ea se va reduce in cazul unora dintre productii. Cifrele cantitatilor produse sint cit se poate de elocvente. In Anglia §i, cu ceva intirziere, in Franca §i in Cermania, aceasta evolutie continu3 procesul inceput in secolul al XVIII-lea, accentuindu-1 §i accelerindu-1; in Statele Unite, independenta marcheaza inceputul unei noi perioade, iar industria manufacturiera ce se dezvolta acum va profita de greutSjile cu care seconfrunta producatorii §i comerciantii din Europa in perioada razboaielor de la inceputul secolului. Numai aceste patru tari reprezinta intre doua treimi §i trei cincimi din intreaga productie industrials mondiala, partea Marii Britanii sc3zind de la ceva mai putin de un sfert la ceva mai mult de о cincime.

T a b e l u l nr. 3

Industriile motriee din prima generate in cele patru principale tari capitaliste industria bumbacului 1780-1789 1780-1869 dupa 1815 с 1830-1839 с 1805-1815 1820-1879 fonta 1790-1799 1780-1889 18501859 1830-1959 1850-1859 1850-1959 1840-1848 1840-1920 Sine dc calc ferati 1830-1839 1830-1879 1840-1849 1840-1889 1840-1849 1840-1889 1830-1839 1830-1899

Marea Britanie Franta Germania Statele Unite

a b a b a b a b

a. Perioada in care se inregistreaza cota maxima de cxpansiune. b. Perioada in care sectorul este considerat motor al industriei nafionale. c. Sectorul nu a atins о pondere suficienta pentru a juca un rol motric. SursA dupi W.W.Rostow. op. cit.. tabelde V-2. V-7, V-10. V-13 5i V-19. p. 379. 393,400.407 $i 422.

ISTOKIA

CAPITALISMULUI

DE LA 1 5 0 0 I'INA

IN

2000

111

Tabelul nr. 4 Productiilc industriale din prima generate in cele patru principale tari capitaliste Marea Britanie fire de bumbac
(!n m i l i o a n e d e lire)

Franta

Germania

Statele Unite

1830 1850 1870 huila
(in m i l i o a n e d e t o n e )

250 588 1101

68 140 220

16 46 147

77 288 400

1800 1830 1850 1870 fonti
(In mii d e t o n e )

10 16 49 110

1 2 5 13

1 1.7 6.7 26

-

_
7 30

1800 1820 1840 1860

200 400 1400 3800

60 140 350 900

40 90 170 500

-

20 180 900

puterea ma$inilor instalate (in m i i d e CP) 1840 350 1870 900 cii ferate construite
(In mii d e k m )

34 336

20 900

nd nd

1850 1870

10,5 24,5

3 17,5

6 19,5

nd

52

SwrsJ: J.P. Rioux, ia Revolution induslrielle,

1780-1880. p. 67. 8 0 , 9 3 . 9 5 5 i 96.

Dezvoltarea industrials de acum marcheazS, apoi accentueaza ruptura f a ^ de mileniile de productie predominant agricola a unor s o c i e t y predominant rurale. Fire§te, In cazul vechilor cetaji sau al tarilor mici, rolul unui ora$, cu activitatile sale manufacturiere §i comerciale, a putut fi determinant. Dar aceasta s-a produs, pentru prima data, intr-o tar3 mare: Marea Britanie, dupa care s-a extins §i in altele, in special in Franja §i German ia.

112

MICHEL В B A U D

Daca ImpSiiim producjia materiala in doua man sectoare, agricultura §i industria, se poate observa cit de pronunfata este evolu(ia din Marea Britanie: partea industriei create de la 42% in 1801 la 60% In 1831, pentru a ajunge la 73% in 1871. in Franta, aceea§i cota a productiei industrial din intreaga producjie materials create de la 43% in 1781-1790 la 55% in 1835-1844, dar stagneazS apoi la acest nivel pin* In 1865-1874 34 .
T a b e l u l nr. 5

Kepartitia productiei industriale mondiale* Marea Britanie 24 21 21 Franta 20 18 16 Germania 15 17 15 Rest и 1 Europei 37 38 34 Stalele Unite 4 5 14

1820 1840 1860

*ln procente. Surtf: WAV Rostow. oy. cit., 111-2, p 52 Nu numai ей transformarea este, Inc3 din prima treime a secolului, mai sensibilci in Marea Britanie decit in Franta, dar ea avea sa continue in cursul celei de-a doua treimi de veac in tara reginei Victoria, in vreme ce in Franta relativul reculal agriculturii este inultincetinit. La aceasta trebuie adSugat faptul c5 ponderea activitatilor me§te§ug3re§ti §i a celor manufacturiere tradi|ionale ramine destul de insemnata in Franca — pe cind mecanizarea, motorizarea, a§adar fabricile §i uzinele, se dezvolta mult mai mult in Anglia. In sfir$it, avintul industrial britanic se orienteaza mult mai mult mai rapid inspre mijloacele de producjie, a caror i m p o r t a n t spore§te continuu — in vreme ce in Franta continua sa predomine productia de bunuri de consum. A?a se face ca in Marea Britanie ponderea mijloacelor de productie fabricate, din totalul produsului industrial, crc§te de la 29% in 1783 §i 31% in 1812, la 40% in 1851 §i 47% in 1881; in Franta, aceea$i pondere avea sa ramina destul de slaba de-a lungul intregului secol: 18% in 17811790, 21% in 1803-1812, 22% in 1875-1884*. in acela$i tirnp, natura "ocupatiilor", a activitatilor, evolueaza §i ea; ponderea lor se schimba sim{itor, aducind dupa sine instituirea unei noi structuri a claselor.

"Vezi J Maiczewski. OJiiers de I'ISEA, nr 163. iul. 1 % 5 , t . 17. p XLVIII "Vc/.i T. J. Markovitch, Colliers de IISEA. nr. 179, nov. 1966, p. 287

ISTOR1 Л C A P I T A L I S M U L U I

D E I.A 1 5 0 0 P I N A

IN 2 0 0 0

113

2. Noua structura

a

claselor

Cifrele globale pot oferi о imagine asupra proceselor de fond: sporirea locurilor de munca in industrie, urbanizarea, salarizarea. In toate aceste privinte, transformarile cele mai vizibile au Ioc in Marea Britanie. Predominarea, din punct de vedere cantitativ, a lumii agricole §i rurale rSmine evident^ in Franca §i in Statele Unite; in schimb, In Marea Britanie, lumea industriei, a schimburilor, a serviciilor §i a functionSrimii, care constituie deja doua treimi din totalul locurilor de munca la inceputul secolului, va reprezenta, in 1871, mai mult de patru cincimi din acesta (vezi tabelul nr. 6). Totu§i, in aceasta perioada, populafia activa din agricultura Marii Britanii nu va descre$te (1,7 milioane In 1801 §i, inca, 1,8 milioane in 1871); efectivele utilizate in industrie sporesc insa rapid: 1,4 milioane in 1801, 3,3 milioane in 1841,5,3 milioane in 1871. In Franta, populajia activa din agricultura create (5,5 milioane in 1781-1790, 7,2 milioane in 1865-1874); iar efectivele utilizate in industrie, chiar daca se vor dubla, ramin net mai pulin importante: 1,6 milioane in 1781-1790, 3,5 milioane in 1835-1844, 3,8 milioane in 1865-1874. Cu toate c<1 efectivele sale se p3streaza la un nivel constant, agricultura, "cimpia" britanica sint о sursa importanta de mina de lucru pentru indusTabelul nr. 6 Populatia activa din Anglia, Franta $i Statele Unite* Anglia 1811 1841 1871 Fran|a 1851 1866 Statele Unite 1820 1850 1870 agricultura 35 20 14 agricultura, p3duri, pescuit 64,5 50 primara*** 73 65 54 industrie §i comerf* 45 43 55 altele 20 37 31

industrie, transport, altele comert, b3nci 27,5 37 secundara 12 17,5 22,5 8 13 tertiara 15 17,5 23,5

*fn procente. * 'lncluzind construcfiile §i minele. *"Incluzind minele. Sursf: pentru Anglia §i Franta, P. Bairoche, op. cit., p. 267 §i 342; pentru Statele Unite, J Fourasdd, La Civilization en 1960. PUF. p. 260.

114

MICHEL В B A U D

trie: exodul celor din mediul rural ajunge de la aproximativ 25 000 de oameni pe deceniu intre 1751-1880. la 78 000 pe deceniu intre 1781-1790, 138 000 in 1801-1810, 214 000 in 1811-1820 §i 267 000 intre 1821-1830, urmind s3 se tempereze dup5 aceasta perioada 36 . О data cu exodul agricol, caruia i se adauga valul de me§te?ugari ruinati, cre§terea demografica va conduce la formarea unei mase de mina de lucru nevoia§e §i disponibile, care va alimenta atit constituirea clasei muncitoare britanice cit emigrajia engleza (2,6 milioane intre 1821 §i 1850; 4.6 milioane intre 1851-1880) 37 . In Irlanda, foainetea face ravagii. Fourier avea sa noteze in legatura cu acele vremuri de crunta mizerie: "Ziarele din Dublin, in 1826, spun: «In rindul poporului domne§te о adev3rata epidemie: bolnavii care sint adu§i la spital se vindeca de indata ce li se da sa mSnince.» Boala lor nu este alta decit foamea: nu trebuie s3 fii vrajitor ca sa ghice§ti, atita vreme cit oamenii se fac bine de cum g3sesc ceva de mincare"3®. Aceasta p o p u l a t e disponibila se acumuleaza in ora§ele unde se dezvolta activitatile industriale §i unde lucreaza tot mai mul{i muncitori in industrie: "Industria §i comertul se dezvolta eel mai bine in marile ora$e; tot aici apar in modul eel mai limpede §i mai manifest consecintele pe care acestea le au pentru proletariat" 39 . "Marile ora§e sint focarul mi§carii muncitore§ti; aici au inceput muncitorii sS se gindeasca la situafia lor la lupta; aici s-a manifestat maiintii opozifia dintre proletariat §i burghezie" 40 . Mergind in pas cu industrializarea capitalista, urbanizarea este deosebit de precoce in Marea Britanie. In 1851, zece ora§e britanice depa§esc 100 000 de locuitori (fata decinci, in Franta). Londra atinge 2,3 milioane, In vreme ce Parisul abia depa§e§te un milion; in Manchester sint 400 000 de locuitori, in Glasgow 300 000, in Birmingham 200 000. Manchester este ora?ul industriei bumbacului prin excelenta: in 1835, in zona Manchesterului - inclusiv West Riding, comitatele invecinate Chester jji Derby — sint masati 80% dintre muncitorii in uzin3 (din aceasta industrie), 85% in 1846. Ora§ul se bucura de о situate fara egal. HI este aproape de Liverpool, unde se fac importurile de bumbac. In plus, este inconjurat din toate plrtile, mai pujin la sud, de un putemic
^The Cambridge economic History of Europe. vol. VII, 1.1. p. 141; §i P. Deane$i W. A. Cole. Britisfi economic growth, 1668-1959, p. 106 s. 143. VA С Kenwood A. L. Longhccd, The Growth of the International Economy. 1820-1%0,
p. 60.

*Le Nouivmi Monde industriei et soaJtnire, 1829, dupa E I'oisson, Fourier, Akun. 1932, p. 59-59. V'F. Engels, Les Situations dela dasse lalwricuse en Angleterre. 1845. Editions socialcs. 1960. p. 57-58. "Ibid.

ISTORIA

C A P I T A L ISM U LUI

DE

LA

1500 PlNA

IN 2 0 0 0

115

bazin dc huila, care se intinde din Ormskirk pinS la Bury §i Ashton; productia este greu de cifrat; in orice caz, ea depa$e$to, pare-se, cu u§urin{3 §apte pin3 la nou3 sute de mil de tone, cit reprezinta consumul numai pentru ora§ul Manchester. Este, oricum, suficient pentru ca doua grupuri de uzine distincte sa coexistc intr-un perimetru relativ restrins. Primul, ccl mai vcchi, este aproapc in Intregime situat in cimpie, la sud de Preston. El s-a constituit in secolul al XVIII, tn jurul localitatii Bolton, principalul centru al stofelor fine Acum el are drept capital ora$ul Manchester, care, in 1820, insumeaza un sfert din suveicile britanice. Numarul crescfnd de u/.ine — seconstruicsc injurdetreizeci numai intrel820§i 1830 — creeaza totu§i unele dificultati, care lin de scumpirea mlinii de lucru $i de lipsa de tercnuri: au trebuit ridicate uzine de patru plriS la opt etaje, sau dublu uneori, iar industria incepe s3 invadeze perifcriile rezidenjiale. Astfel vedem dezvoltindu-se, mai ales dupa 1821, un al doilca ansamblu41.

Tabelul nr. 7 Repartifia populatici totale in populate urbana $i populate rurala populate totaia* Marea Britanie (1851) Franta (1851) Rusia (1851) Statele Unite (1850) Germania (1871) *In milioane **ln procente.
SursS: J.P. Rioux. op. cit., p. 148 d'Amtrique, p. 231

repartitie** rurala urban! 52 25 7 13 36 48 75 93 87 64

18 36 59 23 41

H.U. Faulkner, Histoire eevnormque des Etus-Ums

$i salarizarea este mai avansata in Marea Britanie: cota celor salarizati din totalul popula^iei active atinge aici 75% tncfl din ultima treime a secolului. in Franta, ea este de 55% in 1851, de 57,5% in 1866 §i de 57% in 1882; in Statele Unite, ea este de 63% in 1880, iar in Germania de 64% in 18824 Totu§i salarizarea nu-i prive§te decit pe lucratorii din industrie; iar lucratorii din sectorul productiei industriale nu sint toti salarizati. 3. Eterogenitatca clasei muncitoare

Studiind situatia claselor muncitoare din Marea Britanie. la inceputul anilor '40, F. Engels incepe cu "muncitorii din uzina propriu-zi$i", "cei
" M . Livy-Leboyer, Les Hanques europeennes et Г industrialisation Internationale dans la ргеппёге tnoitiJ du XIX' sfecle, p. 33-34 " j . Marchal $t ]. Lecaillon, La Repartition du revenu national, 1.1. Cdnim. 1958. p. 81-81

116

MICHEL В B A U D

care intra sub i n c i d e n t legii referitoare la fabrici", adica cei care lucreazii "in uzinele uncle se toarce sau se \ose Una, matasea, bumbacul inul, utilizindu-se forta hidraulica ori ma§ina cu aburi"; el discuta in continuare despre "celelalte ramuri ale industriei" (tricotaje, dantcle, imprimarea tes&turilor, fabricarea pinzeturilor pentru imbracaminte, metalurgie, ceramics, industria sticlei), apoi despre proletariatul din mine §i despre proletariatul agricol. Asemenea multor studii din еросЗ, F. Engels scoate In evidenja duritatea conditiilor de munca §i de viaja, §i nivelul scazut al salariilor, mergind insa pina la a vorbi despre "sclavia in care clasa burghe/.a a inlimjuit proletariatul" prin "sistemul industrial": LucrStoruI este de fapt dedrept sclavul clasei stSpinitoare, al burgheziei; el ii este sclav in m£sura in can? poate fi vlndut ca о marfS, jar pretul s£u игсД sau coboari Intocmai ca al unci mArfi (...). In schimb, burghezia se аПЛ mult mai in largul ci in accst sistcm dccit in cazul sclavagismului antic; ca i§i poate concedia oamenii atunci cfnd are chef, f3r«1 a picrde prin accasta un capital investit; in plus, ea obtine о min.1 dc lucru la un pret mult mai bun41. La mijlocul secolului, sistemul industrial britanic are о foarte mare diversitate. Vechiul subzista prin activitaiile me§te§ugare$ti, prin munca la domiciliu, manufacturi §i cunoscutele ruorkliouses", dar §i prin fabricile aparute la sfir§itul secolului al XVIIl-lea; a§a se face ca in domeniul prelucrarii bumbacului, tesutul manual ramine dominant pina in 1829-1831. Cel care se dezvolta este in principal a§a-numitul/tfi/on/ system, cu fabrici de talie tot mai mare; dar $i un swaling system, adica о noua forma de munca la domiciliu. Pornind de la о forta motrice, huila alba sau ma§ina cu aburi, fabricile

T a b e l u l nr. 8 L u c r f t o r i i оси pa(i c u ( c s u t u l b u m b a c u l u i in A n g l i a tesut m a n u a l 1819-1821 1829-1831 1844-1846 Sursi: F. Mauro, Histoirede 240000 225 000 60 000 IVcanomic mondiale, p, 13 fabrici 10 0 0 0 50 000 150 0 0 0 total 250 000 275000 210000

<4F. Engels, op. cit., p. 122,123. M In Passё cl Hrisent, Carlyle vorbejte de 1.4 milioane d c s3raci §> de 2 milioanc do oomeni constrin$i s i munccdsci in workhouses. **A Ure, The Philosofyliy of Manufactures, 1S45, citat d u p i B. Coriat. L'Alelier el le Chronovictre, p. 34.

ISTORIA

C A P I T A L ISM U L U I DE LA 1 5 0 0 P l N A

IN

2000

117

rounesc un sistem de ma§ini pc care lo "dcserve§te" о rmna do lucru muncitoreasca In cea mai mare parte akatuita din femei copii: "marelo principiu al manufacture moderne consists, prin alianfa dintre capital §tiinta, in reducerea activitatii muncitorilor la simpla exersare a vigilenfei §i dexteritatfi; deprinderi care ating un fel de perfectfune, la copii" 44 . in 1834, copiii de mai putin de treisprezece ani reprezinta 13% din efectivele angajate in industria engleza a bumbacului; aceasta cifra scade la 5% cStre 1850, dar in 1874, data fiind perioada de criza, va urea din nou, ajungind la MX 4 *. Kegulamente ale fabricilor de о extremS severitate, represiune prin amenzi, privare de salariu sau concediere, insalubritate a localurilor, duritate a muncii, durata exagerata a zilei de lucru, boli, accidente: numeroase marturii vin sa ateste inumana exploatarecare a stat la baza dezvoltarii industriei in secolul al XlX-lea. Sweating system-ul, "sistemul sudorii", este in aparenta un avatar al muncii la domiciliu, intrucit are in centru un antreprenor care da sarcini de lucru familiilor sSrace; el ье dezvolta insa acum ca о prelungire a muncii din fabrica, in special in domeniul confec^iilor al incaltamintei: materialele find preg3tite in uzina, lucrStorii din sweating system le primesc la ei acasa (de exemplu, in fiecare saptamlna) §i urmeaza sa execute un anumit tip de o p e r a t e (montaj, cusut, finisare). Remunerarea este in functie de numarul de piese lucrate, ceea ce conduce, prin tarifele foarte scazute, la prelungirea peste limita a zilei de munca: in 1830, la Londra, о treime din productia de imbracaminte era realizata in acest mod 47 . In Franta, lumea productfei me§te§ugare§ti §i industriale este, de asemenea, de о foarte mare diversitate: activitati me§te$ugare§ti traditionale, familii de {.Irani care produc la domiciliu. calfele de la Tour de France, lucratori in c o n s t r u c t , muncitori care stapinesc о anumita tehnic3 (in domeniul carjilor, al fierului, bronzului, topitoriilor), mina de lucru necalificata din fabricile mecanizate... Vechiul sistem manufacturier subzista. Astfel, in Depute [Deputatul de Arcis], Balzac noteaza: d'Arcis

Aproape toatc tricotajeledin l:ran(a, comert considerabil, sint fabricate in zona Troycs. Clmpia, pc о га/.Л de zece leghe, este acoperiti de muncitori ale caror mcserii pot fi ghicite prin portile deschise, atunci cind str3bati satcle. Ace$ti muncitori sint in legitura cu un fcl de agenti, care mai departe tin de un speculator numit fabricant. in industria lioneza a matasii, exista in jur de о mie de "negutatori" sau "negustori-fabricanji" care cumpara materia prima §i о distribuie,
Rioux. Ln Revolution inilustrielle, 1 7 8 0 - 1 Ш . P 170 "Hhtoire gtntralc i/u travail, t. Ill, p 83. t'Hittoire gJntrale du trniuiil, op. at., p. 78 $i 137.

118

MICHEL В B A U D

S C H E M A VIII Clasele sociale §i ex torsi unea valorii in M a r e a Britanie a secolului al XlX-lea

nobiiimc. mlcj | aristocratic, proprictari funcUri

sIKTA produc-fiel tnaterule : sftra ptoducpei pentru propnul consum Cifrele din ire parantez* reprezmta. In nulioane. numeral de lucriton activi. In 1861, In activitatea respectivi. Dupi M.G Mulhali. A Dictumnary of Statistics, 1898, dial dupi P.Bairoch. op. cit., p. 267.

(R):

ISTORIA

C A P I T A L ISM U LUI

DE LA 1 5 0 0 P l N A

IN 2 0 0 0

119

spre a fi prclucrata, unor "§efi de ateliere", ni$te me$teri-muncitori care sint proprietarii punctelor de lucru stabilite la domiciliu; In aceste ateliere lucreazS treizeci de mii de calfe, platite "la bucata" §i care, in general, primesc jumatate din prelul pe care negujatorul i-1 piate§te mejterului-^ef48. In sfir§it, adev3ratele fabricise dezvolta §i ele, tn general de dimensiuni mici sau mcdii. Uncle, foarte pujine, sint, totu§i, ceva mai tnsemnate: Dolfus-Mieg & С о т р . are, fncS din 1834,4 200 de angajaji care deservesc 26 000 de suveici, 3 000 de posturi mecanizate §i 120 de mese de imprimat; Schneider, din Creusot, are 230 de muncitori tn 1812,3 250in 1850,12 500 in 1870; Wendel, tn Lorraine, are 9 000 de salariaji tn 187019. Astfel, tn Franjacelui de al doilea Imperiu, activitatea me§tc§ug5nsasca este de doua ori mai important^ decitcea din Industrie. lar tntreprinderile industrials rSmtn, tn general, de mica dimensiune, intrucit media este de paisprezece salariaji pentru un patron de fabrica. Tabelul nr. 9
Repaitifia populatfei active din Industrie §i d i n

1865
1. f n d u s t r i i l e t e x t i l e *

me§tc§ug3rit in F r a r f a anilor 1860-

industrie patroni personal administrativ muncitori copii total 14 28 742 74 858

mcfte^ugarit 175 267 165 607

lucru la domiciliu

total

136'

1601

2. A n s a m b l u l i n d u s t r i e i $i m e ^ t e ^ u g l r i t u l u i '

industrie patroni muncitori total (numir de muncitori la un patron) *!n mii. a. CifrS evident subestimata. 80 1150 1 230 (14,5)

ine§te§ug5rit 1420 1600 3 020 (1.1)

total 1500 2 750 4 250 (1.8)

SunH: T.J. Markovitch, Сaliiers de L'ISEA, aprilic 1967, p. 87

97.

'°P. Rioux, op. cit., p. 162,163.

120

MICHEL В B A U D

Zile de muncd prelungite, insalubritate, subalimentafie, exploatare a muncii copiilor, boli, accidente: traiul mizer al muncitorimii din Franca secolului al XlX-lea, analog celui constatat in Marea Britanie, avea s5 fie descris de nenum&rate ori. Subordonarea muncitorilor este atent supravegheatS: interdict a stipulate de legea Le Chapelier cu privire la greve §i coalijii este reluata §i inasprita de Codul Penal, in 1811; cartea de munca a muncitorilor este revazuta in 1803; iar in caz de contestare. Codul Civil a stabilit dinainte de care parte este adev&rul: "Stapinul este crczut in afirmafiile sale cu privire la cota-parte a garanjiilor, la plata salariului etc." Un medic din Nantes scrie despre viaja muncitorului, in 1825: A trii, pentru el, tnsoamnS a nu muri. fn afarS de bucata de piine cu care trebuie s3 se hrSncasca pe cl familia sa, in afarS de sticla de vin care il poate face s3 uite pentru о clip3 de suferinjele sale, cl nu pretinde nimic, nu spera nimic (...). Proletarul se intoarce in camera lui mi/erf, unde vintul sufli prin cr3p3turi; iar dupS ce a transpirat la muncB vreme dc paisprezece ore, el nu se poate primeni pentru ci nu are cu ce*0. Astfel, in Franja, ca in Marea Britanie, industrializarea capitalists din secolul al XlX-lea progreseaza pe baza unei foarte dure exploatari a maselor de muncitori utilizati in sectoarele motrice ale vremii: industria textiia, metalurgie, extrac{ia carbunelui. Aceea§i va fisituafiain toate tarile din Europa §i America in care, cu un decalaj mai mare sau mai mic, se va inregistra о dezvoltare capitalists similara a industriei. 4. Afirmarea burgheziei

Formarea unui capitalism national inseamni, simultan, constituirea unei clase muncitore$ti §i ascensiunea unei noi clase conducatoare. Man familii din lumea finantelor §i a negotului international, comercianti, fabricanti, armatori, bancheri; dar §i parlamentari. juri§ti, oameni ai legii; sau, Inca, familii din aristocratie §i din gentry care, prin anumite ramuri ale lor. se orienteaza inspre afaceri. Legaturile ce se tes acum sint de diverse naturi: legaturi prin casatorie sau de rudenie, educate comuna, intreprinderi conduse in comun, intereseconvcrgente; §i, chiar daca grupurile ramin distincte, ele tind — prin adoptarea unei c o n c e p t relativ omogene asupra viejii $i societatii, prin atitudinea lor in momentele marilor confruntari sociale, prin influenta pe care о au in privinja diverselor

50 A. Guepin, Nantes au XIX' siccle, 1825. citat dupS E. Dollians, Histoirt du mouvcmtnl ouvrier. t.1, p. 16.17. L-am putea cita d»n abundenti pe A Guepin. ca $i pe Villcrme (Tableau tie I'ital physique el moral des ouvricrs employes dans les manufactures de colon, de lain с el de soie, 1Я40) sau alte scrien ale unor mcdici, filantropi ori auton socialist!

ISTORIA T a b e l u l 10

C A P I T A L ISM U L U I

DE

LA 1 5 0 0

PlNA

IN

2000

121

S t r u c t u r a p a t r i m o n i u l u i n a t i o n a l in M a r c a B r i t a n i c *

1798 1. terenuri 2. ferme (l+2=patrimoniu funciar) 3. clSdiri 4. posesiunile de pe peste ocean 5. cSi ferate 6. patrimoniu industrial, comcrcial financiar (4+5+6"patrimoniu legal de dezvoltarea capitalismului) 7. patrimoniu public1. *ln procente. a. Probabil ncglijatc b. Nclncluztnd drumurile
SursJ: Ph. Deane

1812 54.2 9.3 (63.5) 14.9 a V9'8 J (19.8) 1,8

1832 54.1 9.2 (63.3) 14.1 4.7 }l6.2
J

1885 18,1 5,2 (23.3) 22.1 8,2 10,5 30,2 (49,9) 5.7

55,0 8.7 (63.7) 13,8 a

V 20.8 I
(20.8) 1.7

(20.9) 1,7

patrimoniul militar.

W.A. Cole, up. at., t. 70, p. 271.

aspecte ale vicjii najiunii — sA se impuna drept clasa conducatoare a socict3|ii capitalistc: burghezia. In Marca Britanic, in cursul celei de-a doua treimi a secolului al XIXlea, se produce оschimbare decisivd In compozifia patrimoniului national: diferitele elemente ale acestui patrimonii! legate de dezvoltarea capitalismului (posesiuni de peste ocean, cSi ferate, capital industrial, comercial §i financiar, la care s-ar adauga о parte a imobilelor) devin dominante In raport cu patrimoniul funciar traditional (terenuri §i ferme). Aceasta evolutie exprimS relativul regres al bazei economice apartinind vechii clase conducatoare (nobilimea §i gentry) in raport cu cea a clasei in ascensiune (burghezia). Ba chiar am putea fi tentati sa prezentdm marile reforme ale secolului al XlX-lea britanic drept victoriile succcsive ale burgheziei liberaleIn ascensiune asupra aristocratiei conservatoareln declin: о asemenea prezentare — farS a fi intru totul falsi, atita vreme cit aristocratia proprietara de pSminturi i§i va pierde de-a lungul secolului cvasimonopolul puterii politice §i administrative — ar fi totu§i eel pu(in simplista. Intr-adev.lr, pe de о parte, rSsturnarea absolutismului regal in secolul al XVII-lea a pecetluit un fel de pact nescris Intre aristocratia proprietary de pamlnturi §i marile familii din finante, b<1nci §i negotul international. Pe de alta parte, Intre ace§ti doi poli nu a existat niciodata о barierd de

122

MICHEL В B A U D

netrccut: unii membri ai primei clase investesc In afaceri comerciale ori financiare, sau chiar in mine $i manufacture iar pentru bancherii, proprietarii de manufacturi sau negustorii TmbogStiti, cumpSrarca unui domeniu a constituit un mijloc de intrare in Parlament, inainte de a dcveni un semn social. In al treilea rind, in fata revoltelor populare care amenin{ci proprietatea §i a mi$c«1rilor radicale, aristocratia §i burghezia vor avea un reflex de "solidaritate". In plus, tSrdnimea, care in celelalte t^ri din Europa constituie о largS mas3 conservatoare, este, in Marea Britanie, supusa de trei secole unei logici a "imprejmuirilor" §i rentabilit5tii, ajungind sS fie extrem de divizatd §i cu о slabS influent^ din punct de vedere politic. Clasa muncitoare, eterogena, concurindu-se pe sine insa$i, i§i cauta inc3 expresia politics. A§adar, daca liberalismul se opune conservatorismului, aceasta nu corespunde unei confruntari intre dou3 clase cu interese ireductibil antagonice. Tory-ul reformator Peel este eel care abole§te, in 1829, a§a-numilul Bill of Test §i le permitecatolicilor s3 acceadS la funcjiile publice. La fel, reforma e l e c t o r a l din 1832 este acceptabilS pentru о mare parte a aristocrajiei intrucit ea nu create numSrul de electori decit de la 500 000 la 813 000, lucru dccarc beneficiazii in primul rind comerciantii §i industria§ii. Chiar abolirea acelor Com Laws, in 1846, in ciuda durelor ciocniri pe care le-a generat, nu a fost un dezastru pentru proprietarii de pSminturi, care s-au vSzut, astfel, incitati la un nou efort pe linia "bunei gestionSri" a mecanizSrii. larcind, la rindul lor, le-au dat un fel de replica industria?ilor, adoptfnd legile cu privire la fabrici, ei au gSsit un sprijin nu numai in mi§c3rile populare, ci §i in rindul paturilor "luminate" ale patronatului 51 . §i totu§i: chiar dacd nu a fost orientata tmpotriva aristocratiei, chiar daca, Intr-o anumita masura, s-a desfa§urat pornind de la aceasta sau in strinsa legatura cu aceasta, ascensiunea burgheziei britanice este marcanta pentru secolul al XlX-lea in special, pentru domnia reginei Victoria. Avind loc In paralel, ascensiunea burgheziei din Franta a fost mai putin evidenta; motivul este ca, desfa$urindu-se in condijii sensibil diferite, ea a trebuit sa urmeze un parcurs ceva mai "accidental". Daca revolutia din 1789 a insemnat infringerea celor privilegiaji — nobilimea §i clerul —, aceasta va fi deopotriva in avantajul tinerei burghezii capitaliste care ia fiinta, a "birocratiei" 52 mijlocii (juri§ti, oameni din administrate, autoritati locale) §i a tar3nimii; iar mica burghezie me§te§u" Vczi mai ales B. Moore, Les Ongines socialcs de la dictature el de la democratic, p. 38 s. " V o m utili/a termenul "birocrafie" pentru a numi acele categorii sociate care ocupa funcfii de birou: cadre administrative $i func{ionarc§ti, iar in aparatiil de stat, inalji comi§i functionary Cind aceste categorii stiplnesc о anumita tehnicS, vom vorbi de "tchnoЫгОспфс". DacS perpctuarea lor este legate de functia lor In stat, vom vorbi despre "birocratia de stat".

ISTORIA

C A P I T A L ISM U LUI DE LA 1 5 0 0

PlNA

IN 2 0 0 0

123

gSreasca §i comercianta va fi, la rindul ei, un actor deloc neglijabil. DupS cSderea lmperiului, insS, burghezia bancherilor, fabricanjilor §i neguJStorilor nu mai are posibilitatea de a se alia, ca in Marea Britanie, cu aristocrajia proprietary de pSminturi; prin urmare, ea va trebui s3 se sprijine pe mica burghezie me$te§ug5reasc5 §i comercianta §i pe tSrSnime. Prima alianta este, intr-adev3r, exclusS:
Existau, d u p a C e l e О S u t a d e Zile, dou.1 p o p o a r c diferite p n n m e m o r i a lor, prin ideile, prin d e p r i n d e r i l e lor, §i c a r e nu s e m a i p u t e a u intelege; d o u 5 a n n a t e c a r e luptasera u n a I m p o t r i v a celeilalte, u n a s a r b a t o r i n d d r e p t viclorii c e e a c e alta plingea c a Infringeri. In sfir$it, doi p r o p r i e t a r i p e n t r u aceea§i c a s 3 , p e n t r u acela§i p a m i n t M .

Aristocrajia proprietara de terenuri a§teptase prea multa vreme intoarcerea regelui legitim, Ludovical XVIIl-lea; deceptionata de unele atitudini ale acestuia, ea a inceput sa-1 a§tepte apoi pe succesorul lui, care va fi Carol al X-lea. Ea i§i rezerva locurile cele mai importante, excluzindu-i pe marii burghezi, rivali а cSror putere economica §i financiara cre§tea continuu, in vreme ce a sa scadea. In 1830, cind Carol al X-lea este detronat, un larg sector al acestei aristocrat» sc resemneaza — retragindu-se pe propriile domenii ori inchizindu-se in saloane — cu propriul s3u declin M . Din acest moment, burghezia trebuie sS se sprijine pe burghezii mici §i mijlocii, atit impotriva aristocratiei, ca in 1830, cit §i. ulterior, impotriva proletariatului din industrie. Liantul coalitiei impotriva celor privilegiati era constituit de ideile libertatii democratiei; impotriva "PSrtasilor", liantul il va constitui proprietatea, conditia sine qua поп fiind protejarea acelor clase pe care cu siguranja ar urma sa le distruga о rapida dezvoltare a capitalismului. Pretul piatit va fi protectionism^ exterior, incetineala punerii in utilizare a noilor tehnici, pSstrarea ponderii activitatilor me§te§ugare§ti §i a agriculturii, aici aflindu-se §i explicajia lentei dezvoltari a capitalismului industrial in Franta secolului al XlX-lea. Va trebui ca aripa avintata a burgheziei bancare §i i n d u s t r i a l sa gaseasca, sub Ludovic-Filip, apoi sub Napoleon al Ill-lea, un sprijin, daca nu chiar un impuls din partea statului, pentru a se incerca unele strapungeri ale frontului, incununate uneori de succes, iar in citeva rinduri, de reunite de-a dreptul spectaculoase: crearea de banci in anii 1830 §i 18501860, dezvoltarea cailor ferate in perioada celui de al doilea Imperiu, saparea canalului Suez, mari lucrSri de urbanizare... Sub aspect profund social, Franta rSmine insa provincials, rurala, agricoia §i me§te§ugareasca, adica inceata §i prudenta. Chiar о parte a capitalismului industrial §i bancar pare s3 nu poata ie§i din vechea matcS:
"Duvergier de Haurannc, cital dup4 Histoire universelle, t. III. p. 517. ul Lhomme. La Grande Bourgeoisie au pouvoir, 1830-1880, p. 71 s.

124

M I C H E L В B A U D

bumbacul din Alsacia $i din Nord, industria mStSsii din Lyon, metalurgia din Creusot §i Lorraine. In fiecare ramurS, industria§ii se consults, se fnfeleg, se organizeazS: "reuniunea fabricanjilor din industria mStSsii", in 1825; "comitetul fabricanjilor de zahSr indigen", creat de producatorii de zahSr din sfecI3, pentru a se opune "colonialilor", in 1832; comitete ale industriei inului. in 1837, §i bumbacului, in 1839; "comitetul intereselor metalurgice", in 1840; comitetul fabrican{ilor de ma§ini... in ce prive§te Germania, §i mai exact Prusia, revolujia burgheza nu a avut loc: Mi^carea din 1848 §i cesionarea Constitu{iei decStrc monarhul Prusici nu au marcat о cotitur3 importanta in procesul de transformare a raporturilor de produce, dup3 cum nu au schimbat cu nimic suprastructura statului §i pedetinStorii puterii politico. Nobilimea proprietary de pSminturi define in continuare puterea politick, iar statul prusac, in ciuda faptului c.1 ZolUvrem-u\ era deja realizat in momentul aoestei mi§c3ri, va pSstra IncS multS vreme о dominant a structurilor feudale. Statul va fi de altfel eel care, sub В is mark, va ajuta burghezia s3 ajunga la dominafia political (...). Astfel, sub Bismark, acest stat se transform.1! cumva din interior, orientindu-se insprc statul capitalist54. Prin sprijinul statului, industrializarea capitalists, pinS atunci moderatS, se intensifies incepind cu anii §aizeci. Burghezia se gSse§te atunci in fa {a unei clase muncitoare care, foarte rapid, incepe sS se organizeze; chiar aliatS cu mica burghezie, burghezia capitalists nu este capabilS sS reziste pe douS fronturi: ea accepts a§adar dominafia politic3 a coalifiei formate din nobilimea proprietarS de pSminturi §i inalta "birocratie" de stat. In calitate de clasS conducStoare nouS, burghezia trebuie, in Germania, sS accepte un loc secund. in Statele Unite, nu se punea problema unei vechi societS^i feudale sau agrare care sS trcbuiascS a fi distrusS. Aici coexistau trei societSti: о societate ruralS bazat3 pe bumbac §i pe sclavia de pe plantafii, in Sud; un capitalism industrial aflat in expansiune, in partea de Nord-Est; о societate a exploatSrilor agricole familiale, care se intindeau in Vest. Aristocralia proprietarS de pSminturi din Sud a dominat, incS de la formarea Statelor Unite, aparatu! federal de stat. Crearea Partidului Republican in 1854, apoi succesul sSu din 1860 destabilizeazS aceastS d o m i n a t e in profitul noii clase conducStoare din Nord-Est: rSzboiul civil §i infringerea Sudului vor oferi prilejul pentru impiedicarea secesiunii statelor sudiste, dar §i pentru abolirea sclaviei, baza economics a aristocraliei de aici. Ele vor oferi, de asemenea, prilejul unei noi impulsionSri a industrializSrii (armament, cSi ferate), reorganizSrii sectorului bancar, aplicarii unui tarif protector, incurajSrii imigra^iei: pe scurt. instituirii condifiilor necesare
*'N. Poulantzas, Pwwir politique et classes sodales, p. 195.

ISTORIA

C A P I T A L ISM U LUI

DE LA

1500

PlNA

IN 2 0 0 0

125

pentru о nouS§i importanta expansiune industrials. Intimpul rSzboiului, se formeaza §i se afirmS о noua generate de capitali§ti: J.-P. Morgan, revfnzind armatei un stoc de carabine defecte de care ea se debarasase tfndva §i facind specula cu aur, Jay Gould, speculind §i el; Jim Fisk, vinzind armatei paturi; Vanderbilt, inchiriind nave guvernului federal, la preturi foarte mari; John D. Rockefeller, vinzind deja petrol"*... A§adar, in anii 1860-1870, burghezia nu se impusese cu adevarat drept clasa dominants decit in Marea Britanie. In Franta, ea este constrinsS incS la apSsStoare aliante cu mica burghezie cu tSr3nimea, §i nu se lanseazS, in scurtele perioade favorabile, decit cu sprijinul statului. in Germania, burghezia trebuie sS obJinS. in acela§i timp, acceptarea ei de cStre nobilime §i sprijinul din partea statului. Iar in Statele Unite, abia dupS RSzboiul de Secesiune ea va avea cale liberS pentru a se impune. 5. Domimifia coloniala pi a (a mondialй

"Anglia i§i deschide toate porturile; ea a ridicat toate barierele care о separau de celelalte nafiuni; dacS inainte avea cincizeci de colonii, acum nu mai are decit una, §i aceasta este universul..."57 Anglia, stSpinS a marilor la sfir§itul razboaielor napoleoniene; Anglia intinzindu-§i asupra lumii intregi imperiul §i negoful s3u; Anglia, atelier al lumii — in secolul al XlX-lea, Anglia este de departe prima putere comerciaia. Aceasta nu numai pentru cS economia britanicS este cea mai dezvoltatS, ci fiindcS procesul ei de dezvoltarc a fost legat incS de la inceput de Tabelul 11 Repartitia pe tari a comertului mondial* Marea Britanie
1780 1800 1820 1840 1860 *ln p r o c e n t e Sund: WAV Kostow. op. cit.. t Л-8. p. 70-71. 12 33 27 25 25

Franfa
12 9 9 11 11

Germania
11 10 11 8 9

restul Statele Europei Unite
39 25 29 30 24 2 5 6 7 9

restul lumii
24 17 19 20 21

^Marianne Debouzy, 1л Capitalisnte sauvageaux P.lals-Ums, 1860-1900, p. 32 s W F Bastiat, Cobdai et la Ligue, 1846, dup& L. Baudin. op. cit., p. 58.

126

MICHEL В B A U D

T a b e l u l nr. 1 2 S t r u c t u r e c o m e i + u l u i e x t e r i o r al M a r i i B r i t a n i i 51 al F r a n t e i 1. Structura exporturilor* materii prime Marea Britanie 1814-1816 1824-1826 1854-1856 Franta 1817-1820 1827-1830 1850-1854 2. S t r u c t u r a i m p o r t u r i l o r * materii prime Marea Britanie 1814-1816 1824-1826 1854-1856 Fran (a 1817-1820 1827-1830 1850-1854 56 63 72 35 29 23 9 8 5 54 64 61 35 27 33 11 9 6 produse alimentare produse manufacturate 11 30 33 31 58 70 67 produse alimentare produse manufacturate

4 4 8

17 11 7

79 85 86

3 . Partea e x p o r t u r i l o r in p r o d u s u l f i z i c Marea Britanie 1801 1821 1831 1861 1871 31,3 21,7 18,9 34.5 46.5 Fran|a 1781-1790 1815-1824 1825-1834 1855-1864 1865-1874 8,8 6,2 5,4 13,1 17,3

*fn p r o c e n t e . Surte; 1 2. P. Bairoch, op. cit.. p. 261 §i 335; 3. J. Marczcwski, op. cit.. t. 22. p. LXl.

ISTORIA

C A P I T A L ISM U LUI DE LA 1 5 0 0

PlNA

IN 2 0 0 0

127

expansiunea colonials §i do comer{ul maritim. Ha este deja angajatS tn logica specializSrii §i a diviziunii international a muncii, a§a cum reiese din structura exporturilor sale §i, treptat, din cea a importurilor pe care le efectueazS. О altS explicate tine de faptul cS "eforturile In vederea exportului" ale economiei britanice, care erau deja considerabile in anii 1820 1830 (o cincime din productia exportatS), sporesc de la un deceniu la altul, totalizind mai mult de un sfert (1851), de о treime (1861), sau de doua cincimi (1871) din productia fizicS. Putem constata, astfel, cit de important^ a fost cucerirea pie{elor exteme pentru industria britanicS din cpoca victorianS; putem infelege, de asemenea, miza pe care о reprezenta disputa dintre adeptii protectionismului §i partizanii liberului-schimb. Va reu§i oare Marea Britanie sS aibS о mai bund aprovizionarecu produse agricole cu materii prime la preturi mici — chiar in dauna propriei agriculturi (inclusiv a cre§terii animalelor) —, incit industria sa sa poatS produce mai ieftin §i sS vlndS mai mult? Din acest punct de vedere, comertul britanic rSmine deficitar de-a lungul intregii perioade: Marea Britanie cumpSrS din exterior mai mult decit vinde. Balanta plStilor britanice ajunge la un sold pozitiv — mouerat in prima jum.ltate a secolului, insS deja apreciabil in cea de a doua — in principal prin serviciile comerciale, prin taxele de transport maritim, profituri, dobinzi §i dividende primite de la partenerii externi, adicS prin ci§tiguri de pe urma activitStilor de asigurare curtaj. Fie cS e vorba de exporturi sau de investitii. principalii parteneri ai Marii Britanii sint, in prima jumState a secolului, mai intii din Europa, apoi din America: aici, i n d u s t r i a l britanici continuS sS vindS JesSturi §i alte produse de consunr, ei vor beneficia insS §i de noile piete create de industrializarea acestor {Sri, pentru a vinde motoare, ma§ini §i alte echipamente. La rindu-i, Marea Britanie poate cumpSra la eel mai bun pret "grine din America §i Europa Orientals, carne din Australia §i Argentina, produse lactate din Danemarca, fructe tropicale din Imperiu §i din America Centrals, cositor din Malaysia, fier din America de Sud, lemn scandinav etc."5* in aceea$i epocS, exporturile franceze sint orientate din ce in ce mai mult cStre tSrile din jur w (o treime din totalul exporturilor in 1827-1836, mai mult de jumState in 1869), in detrimentul Statelor Unite (13% respectiv 5%) §i al celorlalte zone ale lumii (mai mult de jumState in 18271836, numai douS cincimi in 1869). Cit despre investitiile externe franceze,
T . Rioux, oy. cil. '"Marea Britanie mai Intti. apoi Germania. Belgia, Bvejia, Italia. Spania. Vezi Histoire fconotuiquc et soaalc de la France, t. Ill, vol. 1, p. 345.

128

MICHEL В B A U D

ele sint, la mijlocul secolului, aproapeexclusiv in Europa: 60% in Europa mediteraneanS (Italia, Spania, Portugalia): 24% in Europa de Nord-Vest (Belgia, Luxemburg. Olanda, Marea Britanie, turtle scandinave); 12% in Europa Centrald (Germania, Elvejia, Austria, Ungaria); iar restul de 4% sint realizate in America* 0 . StSpinS a mSrilor, putcre comcrcialS dominants, Marca Britanic i§i asigurS in secolul al XlX-lea eel mai intins imperiu colonial din lume. Imperiul spaniol §i eel portughez sint in declin, iar imperiul olandez rSmine la teritoriile dinainte. Rusia i§i continuS expansiunea, dar spre Asia. Franta din timpul Restaurajiei i§i reia stSpinirea asupra coloniilor abandonate pe timpul Revolujiei §i al Imperiului; ea inifiazd noi acfiuni in Senegal. Madagascar. Guyana, Algeria, pe care Ie va continua sub Monarhia din lulie (domnia lui Ludovic-Filip). О data cu eel de-al doilea Imperiu, Franta intervine In Liban §i In Siria, este prezentS In Egipt §i Tunisia, pStrunde in zona Saharei, i§i creeazS propriile stabilimente in Noua Caledonie §i Cochinchina, instituie un protectorat in Cambodgia. Peste tot, prezenja ei este in principal militar3, mai pu{in in Algeria, unde se stabilesc numero^i emigrant, §i in Egipt, unde sint angajatc mai multe capitaluri franceze. Tabelul nr.13 Balanfa pI.Hilor curente ale Marii Britanii*
balanta conierciala emigrant!. turijti, guverne -3 -3 -4 -6 -8 -9 transporturi maritime profituri. dobSnzi, dividend? ••8 •9.5 +15 +18 +33,5 +57 asigurJri, curtaj, comisioane +3 +2 +4 +4 +8 +13 sold net total +7 +3 +3 +5 +26 +41

1816-1820 1826-1830 1836-1840 1846-1850 1856-1860 1866-1870

-11 -14 -23 •25 -33.5 -65

+10 +8.5 •11 + 14 +26 +45

*Medli anuale, in milioane dellresterline. Sural; AH. Imlah. Economic Elements in tlie Pax Britannica, citat dupi Иг. Dvane at., t. II, p 36.

W.A. Cole, op.

La inceputul secolului al XlX-lea, dupS independenja ci§tigatS de coloniile din America de Nord, imperiul colonial britanic pSrea serios amputat; vechiul sistem al Actului de navigafie, al Pactului colonial, al "comerjului cu negri" §i al sclaviei se dezagregS; in ochii multora, coloniile apar ca lipsite de interes, dacS nu chiar ca о povara; "Cape Town era doar
™K.E. Cameron. La France et It Developpentenl iamomique dcl"Euro}v. p. 92

ISTOR1Л T a b e l u l nr. 14

C A P I T A L I S M ULUI

DE LA 1 5 0 0

I'INA

IN 2 0 0 0

1S3

R e p a r t i f i a g e o g r a f i c S a e x p o r t u r i l o r §i i n v e s t i { i i l o r e x t e r n e ale M a r i i R r i t a n i i 1. D e s t i n a f i a e x p o r t u r i l o r b r i t a n i c e Europa 1816-1822 59,6 Europa America 33,3 Statele Unite 1865 48 11 Asia 6.1 America Latin* 8 Africa 1.0 Imperiul britanic 24 9 altcle

2. R e p a r l i ( i a i n v e s t l j i i l o r e x t e r n e * Europa Statele Unite 1830 1854 1870 66 55 25 9 25 27 America I.atinS 23 15 11 (India) 22 Imperiul britanic 2 5 12 altcle

_
-

(Dominions) 3

*fn procente.
Surse: 1 W G . Hoffmann, Vie Growth of Industrial Economies, p. 45; Statistical abstract for the United kingdom, 1867, p. 45; Statistical abstract for the United Kingdom, 1867, p. 145; 2. A.G. Kenwood ?i A.L. Loughced, op. cit., p. 43.

un post strategic, iar Australia un penitcnciar. !n ce p r i v a t e Canada, ea furniza mai mult lemn, blSnuri §i pe§te, decit grfne" M . Simultan cu procesul de industrializare capitalists §i de ISrgire a comerlului, Marea Britanie va duce о politics de expansiune teritorialS. Fa f§i extinde influenta tn partea de Vest a Africii §i in Africa de Sud, unde ocupS, in primul rind, Natalul (1843). Tasmania este declaratS colonic autonomS in 1825, Australia occidentals tn 1829, Australia meridionals in 1836, Noua ZcelandSin 1839, Victoria (Jinutul dinSud-Estul Australiei) Tn 1850. Singaporele a fost fondat in 1819, Adenul ocupatln 1839, iar I long Kongultn 1842. Expansiunea teritorialS va fi continuatS apoi tn India §i tn Canada. • In ace!a§i limp, Marea Britanie!§i diversifies metodeleadministrative, fScindu-le ceva mai suple, atunci ctnd este cazul. tn 1840 se TnfSptuie§te unirea Canadei de Sus (anglo-saxonS) cu Canada de Jos (francezS): francofonii sint astfel minoritari, iar tn 1867 se instituie un sistem federal.
61F.

Mauro, op. cit., p. 233.

130

MICHEL В B A U D

Noua ZeelandS are §i ea un sistem federal, in Africa deSud, coloniile din Natal §i din zona Cape Town sint separate, fiecare avind un guvern reprezentativ. !n India, dupS revolta cipaye-lor, din 1857, Compania este suprimatS, aplicindu-se de-acum statutul de colonic a Coroanei. Chiar dacS rSmine limitat In raport cu ansamblul schimburilor economice ale Marii Britanii, aspectul economic al colonizSrii create in insemnState: achizijii tot mai mari de indigo, iutS §i bumbac din India, acolo unde industria britanicS i§i vinde stambele (ruinindu-i pe me§te§ugarii locali), dar §i materialele pentru cSi ferate §i telegrafie; apoi exploatarile de aur din Australia (incepind din 1851), de diamante §i de asemenea de aur din Africa deSud (dupS 1867). DesfS$urindu-se in valuri succesive, e mi gratia britanicS va lua §i ea amploare, in Canada, Africa de Sud, Australia §i Noua ZeelandS, Astfcl cS, in 1870, capitalurile investite in Imperiu vor reprezenta о treime din totalul investijiilor externe britanice. Dincolo de propria sa reverie, ceea ce exprimS Cecil Rhodes, creatorul lui British South Africa, este visul cla.sei conducStoare britanice: "Transferarea celei mai mari pSrti a lumii sub legilc noastre va insemna sfir§itul tuturor rSzboaielor..."* 2 Con^tientizSri rezistente

Capitalismul din secolul al XlX-lea creeazS, о data cu propria lui dezvoltare, о foartedura discrepantS: intre bogS tie §i traiul inizer al muncitorilor, intre instSrirea cultivatS §i angoasa brutS, intre putere §i totala dependents. DouS universuri strSine, implacabil antagonice, de$i strins legate unul de celSIalt. Un industrial din Nord, Mimerel, noteazS cit se poate de firesc: "Soarta muncitorilor nu este deloc rea: munca lor nu este excesivS, intrucit nu depS§e§te treisprezece ore... Cel care este de plins e manufacturierul ale cSrui profituri sint slabe" w . Thiers, apoi, subliniazS meritele filantropului: "Bogatul este folositor uneori, el i§i parSse§te palatele pentru a vizita coliba celui sSrac, infruntind mizeria ingrozitoare, boala contagioasS §i, cind a descoperit aceastS nouS placere, el face о adevSratS pasiune, о savureazS §i nu se mai poate dispensa de ea"; un motiv in plus pentru a nu se aplica ideile reformei: "ImaginaJi-vS toate averile egale, imaginati-vS suprimarea oricSrei bog3Jii §i a sSraciei: nimeni nu ar mai avea cum sa dea (...) ati suprima eel mai duios, eel mai fermecStor, eel mai elegant gest al umanitStii. Tri§ti reformatori, aji strica lucrarea lui Dumnezeu dorind sS о modificati" 61 .
*'Citat in Histoirc gMrale ties civilisation!., t VI, p. 181. "Cite» de J.-P Rioux, o/i. cit., p. 176 M Citat de J. Chatelain J.-F. Bacot, Devdopjwnent du capilalismeei Francr, Grenoble, 1978,«. П, p 55-56.

Alliances ilc classes en

ISTORIA CAPITALISMULUI

DE LA 1 5 0 0

I'INA

IN

2000

131

Doua universuri in aceea§i fabrics, in accla§i ora§: aici, cartierele unde domnesc ordinea, calmul, "bunul gust"; acolo, cartierele ncsSnStoase: mizerie, promiscuitate, vulgaritate, insecuritate. Adesea, castclul industria$ului, aproape de fabrics, se inalfS in mijlocul unui pare; iar ceva mai departe, ingrSmSdeala sau aliniamentul locuinjelor muncitore§ti. Deja apar primele creatii paternaliste. Spiritele luminate se preocupS de aceasta situate explozivS; printre acestea, Ludovic-Napoleon Bonaparte:
C l a s a m u n c i t o a r e nu d e f i n e n i m i c , t r e b u i e i m p r o p r i e t 3 r i t 3 . Ea nu a r e altS a v e r e decit propriile-i brate. t r e b u i e s3 le d i m a c e s t o r b r a f e о i n t r e b u i n t a r e uti!3 p e n t r u toti (...), trebuie s 3 ii o f e r i m u n l o c tn s o c i e t a t e §i s3 ii ata^Sm i n t e r e s e l e d e c e l e a l e p 3 m i n t u l u i . In sfir§it. ea e s t e lipsitS d e o r g a n i z a r e §i d e legSturi, d c d r e p t u r i §i d e viitor, t r e b u i e s 3 ii d<1m d r e p t u r i §i u n viitor §i s 3 о r i d i c S m , in propriii s3i ochi, prin a s o c i e r e , e d u c a t e , discipline* 5 .

DupS 1848 insS, in Franta, ura rSbufne§te: mare§alul Bugeaud ii scrie lui Thiers, in 7 aprilie 1849: "Ce bestii necioplite §i feroce! Cum de le ingSduie Dumnezeu mamelor sS facS astfel de oameni?! Ei sint adevSratii dujmani, nu ru§ii sau austriecii"". Iar Morny, cStre Ludovic-Napoleon Bonaparte:
S o c i a l i s m u l a f3cut p r o g r e s e infrico§3toare... N u n e v a m a i r S m i n e dccit s 3 n e s t r i n g e m lucrurile, sS o r g a n i z S m r 3 z b o i u ! civil §i s 3 ii r u g 3 m pe d o m n i i c a z a c i s 3 n e a j u t e . R i d s c r i i n d a c e a s t a fra/.Л $i c r e d c 3 mindria d u m n e a v o a s t r 3 n a t i o n a l s s e v a revolta, ins3, c r e d e t i - m 3 , d a c 3 ati v e d e a d e a p r o a p e u n socialist, i-ati prefera f3r3 nici о ezitare un cazac. Patriotismul m e u s e o p r e § t e aici 67 .

1. Maturizarea

mi§carii

muncitorc§ti

Atunci ctnd Morny vorbe§te despre progresele (infrico§3toare) ale socialismului, el rezumS in aceastS formul3 un proces lent multiform. Este vorba mai intii de luptele muncitore^ti care, in secolul al XlX-lea, sint adeseori actiuni ale oamenilor (bSrbati §i femei) incoltiti de mizerie «?i de foame, ajun§i, in incercarea de a supravietui, sS infrunte riscul mortii, al inchisorii sau al deportSrii. Sint apoi reactii brutale ale meseria$ilor sau me§te§ugarilor, care nu mai au de lucru in urma extinderii productiei mecanice, §i care distrug ma§inile ori dau foe fabricilor. AdunSri, cortegii

^L'extinction du pauperisme, 1S44, citat dcChate!ain$i Bacot.op. cit., t. II, p. 86. Napoleon al III-le.« va face concesii clasei muncitoare, dar, din 1853, H las3 pe Haussmann s3 deschida Sn Paris bulevarde largi, pe care trupele se poata desfi$ura. "Citat dupa Histoirc tfn^ralc ties civilisations, t VI, p. 78. "'Cit.it dup3 Histoirc gSntrale ilu socialime, t. I, p. 507. Vezi dc ascmenea J. Lhommc, La Grande Bourgeoisie au pouvoir, p. 150 s.

132

MICHEL В B A U D

disperatc §i amenintatoare ale celor rSma§i ftrS muncS §i ale infometajilor. Explozii violente de furie in fata unei exploatSri tot mai dure: scSderc a salariilor, prelungirea zilei de lucru, inSsprirea regulamentelor de atelier; uneori este de ajuns о scinteie, un act de nedreptate sau odecizie arbitrary. Exists apoi, mai mult sau mai putin clandestin, mai mult sau mai putin reu?it, un netncetat efort de organizare, de punere de comun acord, de solidarizare: un efort de mentinere ori de reinstaurare a vechilor structuri ale breslelor de meseria?i sau ale societSJilor secrete; reuniuni in taverne ale diverselor grupSri; echipe ce se formcazS in jurul unui ziar; influenta exercitatS, tntr-un ora§ sau cartier, de cite un muncitor, tipograf sau prSvSlia$ care a citit la viaja lui ni$tec3rti §i care §tie sS le vorbeascS oamenilor. Sint create cooperative, s o c i e t y mutuale sau dc intrajutorare; ideile lui Owen, Fourier, Proudhon sint reluate, discutate, deformate, aplicate... Gfndirea socialists se maturizeazS la rindu-i §i capStS fortS*, dimpreunS cu marile figuri care aparin acest veac al XlX-lea: Blanqui, Proudhon. Bakunin, Engels, Marx...; saint-simonieni care merg in mediile muncitore$ti, femei, ca Flora Tristan, care denuntS atit oprcsarea femeii, cit §i pe cea a proletariatului; muncitori care citesc §i care i§i scriu memoriile sau i$i noteazS propriileobservatii; visStori, revoltati, ideali§ti, impStimiti, reformatori semneazS nenumSratebro§uri care preconizeaz3,cu oconvingere dezarmantS, solutionarea problemei paupcritSJii. Ideile sociale nu sint monopolul "sociali§tilor"; marele economist clasic John Stuart Mill este el un reformator, cale pe care, intr-un fel. о deschisese Sismondi* 4 . Aceste forte care intrS in actiune fie pornind dinspre clasa muncitoare, fie in interioru 1 sau in jurul ei, interfereazS, se combine, se confruntS uneori: la fel cum clasa muncitoare. in diversitatea ei, rSmine legatS In numeroase puncte de celelalte pSturi populare; totodata, aceste forte intrS in contact cu cele care luptS — incepind cu oamenii de rind, cu burghezia micS mijlocie — pentru democratic republics. Luptele respective, adeseori separate, ajung uneori sS se intilneascS. Astfel, procesul de maturizare a
"Citcva punctc dc rvpcr: Conditio rant. D Alr-ma focialS, 1834-1844; Rodbertus. RevendicSrileclaselorcelorce muncesc. 1837; Cabet. GilStone in Icaria. 1838; L. Blanc. Despre organizareu muncii, 1839; Atelierul, jumal muncitoresc, 1840; Proudhon, Ce este proprietatca?, 1840; Gazeta renarJt. condusA dp Marx. 1842; Engels, Situafia clasei muncitoare in Anglia. 1845; Proudhon, Filozofia mizeriei, 51 Marx. Mizeria filozcfiei, 1846; Marx Engels, Manifestul cotnumst, 1848, Bakunin. Scrierianarliiste. 1850-1S76; Proudhon, Ideea generals « rerolufiei, 1851; Marx. Cri/i1 ca econaniietpohtice, 1859; Proudhon. Despre capacitatra clasei muncitoare, 1865; Marx, Capitalul, partea 1.1867. "Glndirea economic Д se diversified; Sismondi, Noi principii de econotnie politics, 1819; Villenetive-Bargemont. F.conomie jwhticS creftini. 1834; List, Sutemul national de economie politics, 1841; J.S. Mill. Principii de economic politics, 1848; Bastiat, Armenia economice, 1849; Carey, Armenia interetdar, 1850; Knics, Economia politics privitS din punct de vedere 1 storic, 1851; juglar. Crizele comemale fi revenirea lor periodicS, 1861; l e Play. Refonna socials, 1864,$i Organizurea munai. 1870...

ISTOR1Л

CAPITALISM ULUI

DE LA 1 5 0 0

I'INA

IN 2 0 0 0

1S3

mi§c5rii muncitore§ti urmeazS un drum de о extrema bogatie in evenimente §i de о infinite diversitate. Dupa о ascensiune fulgeratoare $i о reu§it& ca "patron social", Owen nu so las£ doborlt de egecul comunit3{ii pe care a c r e a t e in Statele Unite: el devine, intr-o prima faz<1 a organizarii mi$carii sindicale din Marea Britanie, unul dintre animatorii mi§c3rii muncitore§ti: Grand National Consolidated Trade Unions ajunge la cinei sute de mii de membri in 1833, inainte de a se dizolva. О mare parte a fortelor muncitore§ti britanice se va inscrie intr-o larga mi§care popular.^, mi§carea "cartista" (1838-1848), initiate de Lowett ?i O'Connor: obiectivul principal este instaurarea unei veritabile democratii politice §i, in special, a sufragiului universal §i a indemniza(iilor parlamentare (pentru a putea fi ale§i candidal fara averi): adoptata in 1839, carta va stringe in 1842 Tntre dou5 §i trei milioane de semnaturi, iar in 1848 intre cinci §i §ase milioane. Numai ca mi$carea — о data cu divizarea ei (Lowet este impotriva grevei generale de о luna §i a violentei preconizate de O'Connor) - se va izbi de tergi versa rile Parlamentului, de amenintari §i represiuni, sfir$ind intr-o totala confuzie. Supapa pecareoconstituieemigratia joaca un rol important de-a lungul intregii perioade. Incepind de pe la mijlocul secolului, о parte a clasei muncitoare i§i va vedea salariul real crescind §i c o n d i t i o de munca imbunatatindu-se. In 1867 va fi introdussufragiul universal. Se intra atunci intr-o noua decisiva faz.a a organizarii sindicale, cea care conduce, in 1868, la crearea marelui Trade Union Congress. Sufragiu universal §i organizare sindicaia: de-acum incolo, mi§carea muncitoreasca va fi considerata de burghezia britanica drept о forta de care trebuie sa se tina seama. In Franta anului 1830, muncitorii lupta alaturi de for^ele populare $i republicane care doresc alungarea lui Carol al X-lea. Ei nu ridicasera insa baricadc pentru un Ludovic-Filip. In fapt, nimic nu vine s3 atenueze oprimarea precaritatea care apasa asupra lor; §i chiar daca consul a fost mic§orat, lucrul acesta nu le prive§te decit pe cele citeva zeci de mii de persoane cu diverse posesiuni 70 . Greve, revolte, mi§cari de strada - nemuljumirea populara, inclusiv cea a muncitorilor, continuSsa se manifeste; matasarii din Lyon se razvratesc: "Luptam pentru piine §i munca", striga ei: armata recucere§te ora§ul, facind о mie de mortf §i raniti. Agitata nu se opre$te insa aid; clasa conducatoare este hotarita s3 mearga pina la capat: "Nu avem nevoie de jumatatf de masura", spune Thiers; "Trebuie uci$i cu tolii. Nu doar о parte. Fi{i fara mila (...). Faceji un monnan de trei mii de razvTatiti", ordona Bugeaud. A$a va avea loc masacrul din strada Transnonain In iulie 1830. toate clasele se unisera impotriva aristocratiei proprietare depammturi. In februariel848, toateseunescimpotriva marii burghezii,a
л 1п Franca. numirul cltclonlor ajunge de la 90 000 la 166 (XX) imcdiat d u p j 1830, 247 (XX) in 1846.

la

134

MICHEL В B A U D

lui Ludovic-Filip §i a lui Guizot; forjele republicane §i muncitore§ti nu mai vor insii s3 renun|e la aceasta victorie. Fire§te, Republica este proclamata, ca sufragiul universal $i dreptul la munca; dar atelierele na{ionale nu sint instituite dedt in urma presiunilor. Efervescen|a mi§c3rii muncitore§ti continua: "Era un lucru extraordinary penibil, scrie Tocqueville, sa ve/.i in miinile celor care nu posedau nimic tot acel ora§ imens §i plin de bog3tii". Nelini§tea, temerile ii vor uni pe toji de{inatorii de propriety, de la cei mai mari pina la cei mai mode§ti: poporul muncitor din Paris se va vedea astfel izolat, apoi lasat in seama represiunii conduse de generalul Cavaignac, "insarcinat cu zdrobirea du§manului": mii de morji, mai mult de unsprezece mii de arestari; dteva condamn3ri la moarte sau la munca silnica pe via|a, dar mai ales foarte multe deportari, in special in Algeria. Dreptul la munca este transformat in "libertatea muncii". Prin sufragiu universal urma sa se stabileasca un pre§edinte: primul ales va fi LudovicNapoleon Bonapatre. О data ajuns imparat, eel care preconizase "disparilia saraciei" printr-o "combinare a socialismului cu militarismul" §i prin crearea unei clase intermediare intre patroni §i muncitori — a$a-numitii "conciliatori", un fel de subofiteri ai armatei industriale — va favoriza dezvoltarea capitalismului industrial §i bancar. Totu§i, Imperiul "liberal" va fi perioada in care este recunoscut dreptul la greva (1864) in care sindicalismul cunoa§te prima sa inflorire veritabiia. in Germania, mi§carea muncitoreasca s-a consolidate ea in urma unor dure confruntari §i a luptelor singeroase, a§a cum о dovede§te, intre altele, revolta (esatorilor din Silezia, petrecuta in 1844. in 1862,I-asalle infiin|eaz.a Asociafia Generaia a Lucratorilor Germani, care duce la dezvoltarea mi^carii sindicale. Constitufia din 1867stipuleaz.a sufragiul universal; in 1869, Bebel §i Liebknecht creeaza Partidul Muncitoresc Social-Democrat, in toate celelalte din Europa, ca$i in Statcle Unite, avem de-a face cu о afirmare a mi§carii muncitore§ti, cu о dezvoltare a organiza^iilor sindicale, uneori in contextul unei foarte brutale represiuni; prima mare centrala sindicala americana, National Labor Union, este constituita de W. H. Sylvis in 1866. In 1864, mai mul(i sindicali$ti englezi, militanji din rindul muncitorilor francezi §i emigrant germani (printre care Karl Marx), italieni, elve^ieni §i polonezi au creat la Londra Asodafia International^a Muncitorilor, aceasta deschide§i concretizeaza totodata, chiar daca intr-un mod relativ restrins, о noua dimensiune a mi§c&rii muncitore§ti: internaiionalismul. Astfel, la scurt timp dup3 ce burghezia britanica incepe, in condijiile unui capitalism infloritor §i cuceritor, sa se impuna drept clasa dominanta, §i in vreme ce burgheziile din Franfa, Germania, Statele Unite se sprijina inca, pentru a se afirma, pe alian(e care, din mai multe puncte de vederc, le impiedica in mersul lor ascendent, clasa muncitoare se impune $i este recunoscuta ca о forta politica $i sociala. Mult timp inabu§ita, dezarmata, supusa unei opresiuni zilnice unor represiuni brutale, iat-o acum organi-

ISTORIA

CAPITALISMULUI

D E LA 1 5 0 0

I'INA

IN 2 0 0 0

135

zindu-se, creindu-§i partide, sindicate, ziare, mijloace proprii de instruirc. Nici opresarea, nici represiunile nu vor inceta; dar in fa£a clasei conducatoare exists de-acum inainte о clasa capabilS sS impuna un anumit raport de forte. lar acest raport de forte va marca profund transformarile ulterioare ale capitalismului industrial. 2. C a p i t a l u l , о analizH a capitalismului

Marx datoreaza multe lucruri gindirii economi$tilor clasici, observajiilor celor care au fost martorii capitalismului cuceritor, ca §i criticii sociali§tilor. Chiar dac5 — pentru a se departaja sau pentru a duce analiza mai departe — el ii criticS pe to{i ace$tia, uneori in exces. Forta lui consta in faptul de a-§i fi sistematizat, cu pretul unui imens §i epuizant efort teoretic, intuijiile sale profunde formate, in esenta, inca de la mijlocul secolului. Bilanjul provizoriu pe care il face in 1852 este cit se poate de concludent: in ce m3 private, nu am nici meritul de a fi descoperit existen|a claselor in societatea moderna, nici pe eel de a fi descoperit lupta lor. Jstoricii burghezi expusesera cu mult inaintea mca dezvoltarea istorica a acestei lupte de clasa, iar economist» burghezi anatomia economic a claselor respective. Ce am adus eu nou consta in demonstralia urmatoare: 1. existenta claselor nu tine decit de anumite lupte bine delimitate, istorice, legate de dezvoltarea productiei; 2. lupta de clasa conduce in mod necesar la dictatura proletariatului; 3. insS^i aceasta dictatura constituie doar perioada de tranzi(ie catre desfiinjarea tuturor claselor §i catre о societate lipsita de clase71. El vorbe^te apoi despre lupta de clas3: Toata istoria societatii pina astazi nu este decit istoria luptei de clasa. Om liber §i sclav, patrician §i plebeu, baron §i serv. me§ter §i calfa, pe scurt. opresori §i oprimati, montaji unii impotriva celorlalji tntr-o opozijie constanta, au dus о lupta neintreruptS, cind ascunsS, cind deschisa, о lupt.1 care s-a incheiat de fiecare data printr-o rSsturnare revolutionara a intregii societati sau prin ruinarea comuna a claselor aflate in conflict72. El arata care este baza: Oamenii sint producatorii reprezentarilor lor, ideilor lor etc., dar oamenii reali, care ac{ioneaziS, a§a cum sint ei conditional de о dezvoltare determinata a fortelor lor de produc{ie $i a raporturilor ce le corespund, inclusiv a formelor celor mai largi pe care acestea le pot lua75.

"Scrisoare cStre Wcidemever. 5 martie 1852, dup3 Marx, Morctaux dioisis, Catlimard, 1934, cd. a 39-a, 1956, p. 198-199 71Manifesto i/u parti wmmunble. 1848. Ed. sociales, 1966, p. 27-28 "L'lMologie allernande. 1846. Ed. sociales. 1968. p. 35.

136

MICHEL В B A U D

... §i care este evolutia: Schifate in linii mari, raporturile de productie asiatice, antice, feudale, modernburgheze pot fi desemnate ca epoci progresive ale formArii social-economice*. Pentru Marx, о data cu capitalismul, lupta de clasa ajunge la paroxism: Epoca noastrS, cpoca burgheziei, se distinge totu$i prin faptul ca a simplificat antagonismelc de clasa. Societatilese divid tot mai mult in doua mari tabere inamice, in doua mari clase opuse in mod deschis una celeilalte: burghezia proletariate P . Mascle inuncitore$ti, Inghesuite in uzine, sint organizate ca о armata. Proletarii sint simplii soldafi ai industriei, supravegheaji de о intreagS ierarhie de subofiteri §i ofiteri. Hi nu sint numai robii clasei burghezc a statului burghez, ei sint zi de zi. ceas de ceas, robii ma§inii, ai controlorului §i, inainte de toate, ai fabricantului burghez particular. Un asemenca despotism este cu atit mai meschin, du§miinos. exasperant, cu cit el proclam.l deschis profitul ca unic scop al siiu7\ Contradicjiile se adincesc, fapt care nu poate conduce decit la prabu§irea capitalismului: De zeci de ani, istoria industriei §i a comertului nu este altceva decit istoria revoltei fortelor de productie modeme impotriva raporturilor mcxieme de productie, impotriva regimului de proprietate care conditioneazA existenta burgheziei §i a dominatiei sale. Este de ajuns sa mcntion^m crizele comerciale care, printr-o revenire periodica, ameninta din ce in ce mai mult existenta societatii burghcze. (...) О epidemiecare. in oriee alta epoca, ar fi parut о absurditate se abate asupra societatii — epidemia supraproductiei. Societatca se vede dintr-o data readusa la un stadiu de barbarie; ai zice ca о foamete sau un razboi de exterminare ar fi lipsit-o de toate mijloacele de subzistenta; industria §i comertul par complet distruse. §i de ce? Fiindca societatea are prea multa civilizatie, prea multe mijloace de trai, prca multcomert- Fortele productive de care eadispunenu mai favorizeazS regimul proprietatii burgheze; din contra, ele au devenit prea putemice pentru aceasta, iar ea le infrineazS; si ori de cite ori fortele productive triumfa asupra acestui obstacol, ele arunca in dezordine intrc-aga societate burgheza, iar proprietatii burghcze ii ameninta existenta; sistemul burghez a devenit prea strimt pentru a contine bogatiile create In sinul sau77. Or. este vorba de ceva mai mult decit о simplS rasturnare a capitalismului: e vorba de sfir§itul societatilor imparjite in clase. C a d in

7,Prefa(a din 1850la "Note critice asupra articolului «Regele Prusiei in Morceaux choitis, op. cit., p 87. '"Manifesto du parti ammuniste, 1S48, op. cit., p. 29. *ftirf., p 42. "Ibid, p. 39-40.

refonna sociala»",

ISTORIA

CAPITALISMULUI

DE LA

1500

I'INA

IN 2 0 0 0

137

proletariatul care se int3re§te о data cu dezvoltarea capitalismului, Marx vede, incepind cu 1844, purtatorul unei "misiuni istorice": Unde este a$adar posibilitatea pozitiva a emancip5rii germane? (...) lata raspunsul nostru. Trebuie formata о clasa cu legaturi radicale, о clasa a society» burgheze care sa nu fie о clasa din socictatea burgheza, о clasa care s3 tnscmne dizolvarea tuturor claselor, о sfer3 care si aiW un caracter universal prin suferinlele sale universale care sa nu revendice nici un drept special, Intructt nu i s-a facut ma о nedreptate anume, ci о nedreptate in sine, о sfera care sa nu se mai poata raporta la un statut istoric, ci pur §i simplu la un statut uman, о sfera care sa nu fie intr-o opozi{ie anume cu conserintele, ci intr-o opozitie generaia cu toate supo/itiile sistemului politic german, in fine, о sfera caresS nu se poata emancipa fara sa se emancipeze de toate celelalte sfere ale societatii §i, in consecin{a, f3r3 a le emancipa pe toate accstea — pe scurt, о sfera care sa insemne pierderea completa a omului §i care s3 nu se poata deci recuceri pe sine decit prin reci^tigarea completa a omului. Descompunerea societatii ca о clasa anume, iata ce este proletariatuF*. Pentru ca revolutia unui popor §i emanciparea unei anumiteclase a societatii burghezesacoincida, pentru ca oclasa sa reprezinte intreaga societate, trebuie (...) ca toate viciile societatii sa fie concentrate intr-o alta clasa, ca о clasa determinata sa fie clasa scandalului general, personificarea obstacolului general, trebuie ca о sfera sociaia anume sa treatii drept crima notorie a tntregii societati, astfel incit emancipind aceasta sfera sa realizim emancipa rea generaia. Pentru ca о clasa sa fie prin excelenta clasa cmancipSni. trebuie ca, in schimb, о alta clasa s3 fie in mod doschis clasa supunerii7*. Sa fie acest proletariat un "Mesia" al timpurilor moderne? Nicidecum, r3spunde Marx: Daca sciitorii sociali§ti ii atribuie proletariatului acest rol istoric, aceasta nu tnseamna, a§a cum critica se preface a crede, ca ei ii considera pe prole tari un fel de zei. Din contra. In proletariatul complet dezvoltat se implinejte, practic, abstractia intregii umanitati. a aparenjei inse$i de umanitate; in conditio de viatS ale proletariatului sint rezumate toate conditiile de viata ale societatii de astazi, sub formele ei cele mai inumane; omul s-a pierdut pe sine in acest context, insa in accla§i timp el nu numai ca a dobindit con§tiinta acestei pierderi, dar a fost constrins imediat — prin suferin{a devenita de-acum, in teorie, ineluctabila, altfel spus impardonabila, absolut imperioasa, prin exprimarea in practica a iNecesitatii — la revolta impotriva acestei inumanitati: de aceea proletariatul poate trebuie sa se eliboreze singur. Numai ca el nu poate sa seelibereze fara a suprima propriile sale conditii de trai, fara a suprima toate conditiile inumane de trai din socictatea de ast3zi, care sint rezumate in situatia luiw.

^Contribution j la critique de I it plnbsophie du droit de Hegel, 1844. in Marx. OtUVre* philosophiques. Coetes, 1927,1.1, p 105-106. "Ibid., p. 102 wUi Sainte Famille, 1845, in Morceaux choisis, iy>. cit., p. 165-166.

138

MICHEL В B A U D

Astfel: Toate clasele care, pin3 acum, au detfnut puterca c3utau s3-$i p3streze situatia favorabila la careajunsesera, impunlnd intregii societSti condijiile propriului lor venit. Proletariate! nu se poate instapini peste fortele de productie ale societatii decit abolind propriul s3u mod de apropiere §i. In consecinta, toate modurile de apropiere care au existat pina acum*'. Sau, mai dcparte: Raporturile burghezede productie reprezinta ultima forma antagonists a procesului social dc productie, antagonists nu in sensul unui antagonism individual, ci al unui antagonism decurgind din conditiile sociale ale existentei indivizilor in sinul societatii burghcze, insK, fortele de productie care se dczvolta creeaza in acela$i timp cond itiile materiale care vor rezolva acest antagonism. О datS cu aceasta forma(iune se tncheic a$adar preistoria societatii umane". Un lucru este cert: О data cu burghezia se pr3bu$c$te proprietatea particulars, iar victoria clasei muncitoare pune capat pentru totdeauna luptei de clas3 §i de casta"... AceastS admirabilS convingere il va insoji de-a lungul intregii sale vieti, Marx incSpStinindu-se zeci de ani sS о sustinS din punct de vedere §tiintific, prin studiul §i critica economiei politice. In Contribute la critica economiei politice, el rezumS conceptia sa asupra mi§cSrii istorice: in productia socialS a existentei lor, oamenii intra in relatii determinate, necesare, independente de propria lor vointS; aceste relatii de productie corespund unui anumit grad de dezvoltare dat de fortele lor de productie materiale. Ansamblul acestor relatii de productie constituie structura cconomica a societatii, baza realS pe care se cl3de$te о suprastructura juridicS $i politics, §i c3reia ii corespund ni§te forme de con$tiintS sociaia bine determinate (...). La un anumit stadiu al dezvoltSrii lor, fortele de productie ale societSjii intra in contradictie cu relatiile de productie existente, sau cu ceea ce nu este decit expresia lor juridica, relatiile de proprietate in cadrul сЗгога ele se mi$caserS pina atunci. Din forme evolutive cum erau, aceste relatii devin obstacole in calea fortelor respective. §i atunci, se deschide о er3 a revolutiei socia!eM.

"Manifesto du jtarti contmunitfe 1848, op. cit.. p. 49. "•Prefafa Jin 1850, op. cit.. p. 87 vProtoctionnisme et librt-fdunge, 1847, in Morceaux сhohis. op. at., p 167. **Contribution a In critique dc leivrwime politique, 1859, Ed. sodalcs. 1957, p. 4

ISTORIA

CAPITALISMULUI

DE LA

1500

I'INA

IN 2 0 0 0

139

Marx parcurge, cu condeiul in mln3 §i cu spiritul critic treaz, tot ce este mai semnificativ din literatura economics disponibila 85 . LucreazS la proiectul s5u despre "Economie" §i redacteaz.a capitol dupa capitol 84 , analizind cu precidere subordonarea reals a muncii fa$a de capital, munca productive §i neproductivS, perioadele de criz5, procesul propriu-zis de produc(ie; in acest din urma capitol, i§i propune s3 studieze: 1. Marfurile ca produse ale capitalului, ale productiei capitaliste; 2. Productia capitalists ca producfie a plusvalorii; 3.Productia capitalista ca producerc reproducers a intregii rela^ii; este ceea ce ii confer^ acestui procesde productie imediat caracterul sau "specific capitalist"*7. Capitalul se na§te a$adar in urma unui enorm volum de munc3, a nenumaratelor discujii purtate, in special, cu Engels, a observarii indeaproape a istoriei care se face". Partea 1, publicata in 1867, se deschide impetuos: Bogatia societatilor In care domne$te modul de producjie capitalist se prezinta ca о "imensa acumulare de marfuri". Analiza asupra m3rfii, forma elementara a acestei bogajii, va fi in consecint«1 punctul de plecare al cercetarilor noastrew. Marfa, valoare de intrebuintare, valoare, plusvaloare: Produsul — proprietate a capitalismului - este о valoare de intrebuintare, la fel ca firul de tesut. pinza, inc3ltSmintea etc. Dar cu toate ca incaitarile, de exemplu, fac intr-un fel lumea sa mearg5, iarcapitalistul nostru estecu siguranta un om al progresului, el nu produce incaltaminte de dragul incaiiamintei. In general, in productia de marfuri, valoarea de intrebuintare nu este un lucru pe care s3 il prejuim pentru el insu§i. Ea nu este decit о "portvaloare". Or, pentru capitalistul nostru, ce conteazS in primul rind este sa produca un obiect util care sa aiba о valoare de schimb. un articol destinat vinzarii, о marfa. §i, in plus, el vrea ca valoarea acestei marfi sa о dcpa^casca pe cea a marfurilor necesare producerii ei, adica suma valorilor mijloacelor de producjie §i a fortei de munc3 pentru care el §i-a cheltuit banii s3i pretio§i. El vrea sa produca nu doar un lucru util, ci о valoare, §i nu doar о valoare, ci о plusvaloare®0.

*'Theories Je la plus-value, manuscris din 1861-1863 **Materiaux pour Iccononne, manuscris din 1861-1865 "Mattrinuxixxir I'tccnomie, In Marx, Oeuvres. £conomte, Gallimard, La Pl^iade, t II. 1%8, p. 40». uUs Luttes des classes en France 0848-1858); Le 18 Brumaire de l.ouis Bonaparte; It* Adresitt du Con feil general de Г A IT sur la guerre franco-allemande et sur la guerre civile en France... "Lc Capital, partea 1,1867, in Marx. Oeuvres. fcconomie, op. cit,. 1.1.1963. p 561. In prima fraza. Marx citcazA din Contribute In critica eamomiei fH>\itice din 1859. "Ibid , p 737.

140

MICHEL В B A U D

Astfel: Capitalul este о munca moarta, care, asemenea unui vampir. nu se lnsuflete§te decit suglnd inunca vie, iar viata sa este cu atit mai dinamicd, cu cit absoarbc mai muit din aceasta. Timpul in care muncitorul Iucreaz3 este timpul in care capitalistul consumS forta de munca pe care i-a cumparat-o primului". DupS о lungS perioadS de tatonare, Marx a clarificat Intr-adevSr acest aspect: nu munca, ci forta de muncS este ceea ce vinde proletarul capitalistului 42 . Valoarea acestei forte de munca este determinata de cheltuielile pentru intretinerea muncitorului §i a familiei sale 43 : or, muncitorul produce plusvaloarea fiind constrins sa product mai mult decit valoarea propriei sale forte de munca. Trelungirea timpului de lucru §i intensificarea muncii sint principalele cai prin care se cre§te gradul de exploatare a acesteia, Insu§irea surplusului de munca §i a plusvalorii" 91 . Astfel este pusa in evidenta baza acumuiarii capitaliste, a perpetuSrii ei tot mai intensificate, a tendintei de scadere a impozitelor pe profit, a crizelor, a proletarizarii ?i, in sfir§it, a necesarei pr3bu§iri a capitalismului. Nu este cazul sS rcluSm aici demonstratia lui Marx, dar putem semnalacitevaetape: Procesul de productie capitalist, considerat in continuitatea sa. drept reproducere, nu produce a$adar numai marfa, nici numai plusvaloare, ci produce §i perpetueaza raportul social dintre capitalist salariat*5. Daca acumularea, sporirea bogajiei pe baza de capital, produce in mod obligatoriu ocre^terea populatiei muncitore§ti, aceasta devine la rindul ei plrghia cea mai puternica a acumuMrii, о conditie de existenta a productici capitaliste la stadiul dezvoltSrii ei integrale. Ea formeazS о armata industrial.1 de rezerva, care apartine cu totul capitalului, ca cum ar fi fost crescuta §i instruitS pecheltuiala lui. Па furnizeaza nevoilor sale de valorificare flotante — independent de cre§terea naturaia a populatiei — materia umanS in continuare disponibila ji exploatabila*\ Legea care cchilibreaza intotdeauna progresul acumuiarii cu eel al relativei suprapopulari il IeagS pe muncitor de capital mai strins decit о facusc Vulcan (intuindu-l pe Prometeu de stfncS. Aceasta lege este cea care stabilcjte о corelafie implacabila Intre sporirea capitalului §i sporirea mizeriei, in a§a fel incit acumularea bogatiei, la un pol, este egalS cu cre§terea s3raciei, suferintei, ignoranlei, abrutiz3rii, degradSrii morale, robiei, la polul opus, adicS exact in drcptul clasei care produce capitalul respectiv*7.
"Ibid., p. 78». 03 A se vedea. in legStura cu aceasta, foarte intercsanta te/Л a lui H. Nadel, Gents* de la conception marxienne Ju talariat, Paris VHI-Vincennes, 1979. "°Le Capital, partea I. In Oeuvres. Econmie, op cit., 1.1, p. 940. •»Le Capital, partea a lll-a, ibid., t. II, p. 1016. •"Le Capital, partea 1, ibid.. 1.1, p. 1081. "•Ibid., p. 1148. 4'U Capital, partea I. fid. sociales. I III, p 68.

ISTORIA

CAPITALISMULUI

I)F LA

1500 PiNA

IN

2000

141

S C I I E M A IX

Ciascle sodale $i exlorsiunea plusvalorii dupS Marx

Г —> fluxul valorilor D C D O O O fluxul lurrltorilor

(7): tier* producjlel
».fcr.i wiI.iTi/Дп» • 5obriul 4abrb|ilor irajionali' nu cstcpro|ul (orjoi lor dp muncl. ci contr*|Mrlea *capaclUl|il" sau в •prlcepciil" k>r iiwslim»btl<\ Vc/i 11 Nadcl, PJ>. CIL

142

MICHEL

BEA

UD

Dar: Pe тЯйигЗ ce seade numSrul de potentafi ai capitalului care uzurpeaz3 §i monopolizeazS toate avantajele acestei perioade a evolufiei sociale, sporesc mizeria, oprimarea, sclavia, degradarea, exploatarea, dar §i rezistcnfa clasei muncitoare, care i§i Indese$te nelncetat rindurile §i care devine din ce in ce mai disciplinata, unita §i organizata prin insu§i mecanismul productiei capitaliste. Monopolul capitalului ajunge s3 fie un obstacol pentru modul de productie care s-a dezvoltat §i a prosperat о data cu el §i sub auspiciile lui. Socializarea muncii §i centralizarea resorturilor sale materiale ating un stadiu care le face sa nu mai incapa In tnveli$ul lor capitalist. Acest inveli$ se destramS. Proprietajii capitaliste i-a sunat ceasul. Fxpropriatorii sint la rindul lor expropriati"*. lata "demonstrata" profunda §i fundamentala intuifie care anim3 gindirea lui Marx incS din anii 1840. El va reveni asupra ei, cu obstinate, in dorinfa de a face sS transparScaracterul ireductibil al contradicjiei care sta la baza capitalismului §i, deci, necesitatea abolirii acestui sistcm. In partea a III-a a Capitalului el afirmS: Adev3rata barierft pentru productia capitalists este capitalul insu§i: capitalul §i valorificarea lui prin el insuji apar ca punctul de plecare $i punctul final, ca motor §i scop al productiei: productia nu este decit о productie pentru capital, nu invers: mijloacele de productie nu sint simple mijloace de a da forma procesului vietii in benefiul societatii producatorilor, largindu-I neincetat (...). Acest mijloc — dezvoltarea necondi(ionata a productivitatii sociale — intra permanent In conflict cu scopul limitat: valorificarea capitalului existent. Prin urmare, dac3 modul de productie capitalist este un mijloc istoric de dezvoltare a fortei de productie materiale $i de creare a pietei mondiale corespunzatoare, el reprczinti in acela$i timp о contradictiepermanenta intre aceasta misiuneistoricS §i raporturile sociale de productie care ii corespundOT. Ce ar fi mai important: zecile de pagini din Manifest, sau miile de pagini de analiza §i critica a economiei politice? Denuntarea fulguranta sau puternicul aparat de studiu al e c o n o m i e i capitaliste? C o n v i n g e r e a profunda sau caujionarea ei prin expunerea "legii istorice" care о susjine? Orice, in r3u §i in bine, s-a putut desprinde din gindirea lui Marx on s-a spus despre ea: marxismul a inarmat cu argumente mai multe generatii de militanti. dar a hranit totodata о serie intreaga de catehisme §i dogmatisme. Ferment al atitor revolte, el a putut fi transformat in mantaua de plumb a unei ideologii destat; fecund in filozofie in ansamblul ^tiinjelor sociale, poate degenera in economism sau mecanicism plat: angajat ca

m

lbid„ p 205.

"'U Capital, partea a Ш-a (rcdactati intre 1864 51 1875), £d. social cs, t. IV. p 263

ISTORIA

CAPITALISMULUI

DE LA 1 5 0 0

I'INA

IN 2 0 0 0

143

forta activa In luptele anticapitaliste §i antiimperialiste, defaimat de cei avuti §i de conducatori, el a putut ajunge la un moment dat sa justifice puterea unor noi clase dominante. La sfir^itul acestui secol al XlX-lea, glndirea lui Marx, deocamdata pujin raspfndita §i incomplct cunoscuta, va g3si in Engels primul sau propagandist. Din punctul acestuia de vcdere, ccle "doua mari descoperiri" pe care i "le datorSm" lui Marx sint: "concepjia materialista asupra istoriei §i revelarea misterului producjiei capitaliste prin plusvaloare (...). Muljumita lor, socialismul a devenit о §tiinta" ,0 °. "Socialismelor utopice" li se va opune de-acum incolo "socialismul §tiintific".

uuSocwiis?nc

utopique ei sociolisme sdenhfiquc, 1880. Ed socialcs. edific bilingvi, 1977, p. 137.

R E Z U M A T U L ETAPEI A TREIA

Primele douS treimi ale secolului al XlX-lea au fost marcate de irezistibila ascensiune a capitalismului, mai ales in Marea Britanie. Vechile forme dc extorsiunc a surplusului de munca tSrSneascS. in profitul proprietarilor de pSrtlnturi al statului, continuS. Dar dominants ajunge sS fie exploatarca capitalists a muncii in industrie: prin ceea ce Marx nume§te "stricta subordonare" a muncii (cea a me§te$ugarilor traditional, de exemplu) faf3 de capital (negustori sau fabrican(i); de asemenea, prin "supunerea reals" a muncii, adicS a salariatului, in cadrul, prezent incS, al manufacturilor §i, din ce in ce mai mult, al fabricilor; in acest sens, dezvoltarea industriilor textilS §i inetalurgicS, apoi productia de materiale pentru cSile ferate au fost principalul suport. La rindul ei, extorsiunea valorii la scarS mondialS — exploatarea colonials §i schimbul inegal — ramine osursS importantS de acumulare, in special pentru Marea Britanie, cea mai mare putere colonials §i comercialS, eel mai important furnizor de echipamente, veritabil "atelier al lumii". О datS cu aparitia fabricii, se generalizeazS logica productiei capitaliste:

Un fabricant utilizeazS suma d e b a n i В pentru a achizitiona mSrfurile M necesare productiei P pe care vrea sS о realizeze prin: mijloacele de productie mp (sau capitalul constant c) §i forta de muncS fin (sau capitalul variabil t>); el obtine о nouS marfS M' a cSrei valoare (c + i> + pi) este superioarS celei a mSrfii M; In urma vinzSrii ei pe piatS, el obtine un profit ДВ - В' - B. El poate fi pus in situatia sS imparts aceastS plusvaloare (pi) cu bancherul care i-a imprumutat bani (dobSnda) $i cu negustorul care ii vinde marfa (profitul comercial). Gcncralizind §i mai mult, impSrtirea p l u s v a l o r i i p r o d u s e in s o c i e t a t e e s t e miza unei i n t e n s e l u p t e intercapitalistc, luptS in care concurenja §i monopolul, liberul-schimb §i protectia nu sint decit modalitStile prin care ea se dsfS§oarS. Pe aceasta bazS se afirmS burghezia: о burghezie care, date fiind dominatia britanicS in lume, slabirea clasei (arSne§ti §i gSsirea unui modus vivendi cu vechea clasS conducStoare din acest regat, inflore§te aici in intreaga ei splendoare — In vreme ce, in Franta, ea se izbe§te IncS de vechea

ISTORIA

CAPITALISMULUI

D E LA 1 5 0 0

I'INA

IN 2 0 0 0

145

clasa conducatoarc (§i trebuie dcci sa se sprijine pe aliafi impovaratori), in Germania se dezvolta muljumita impulsionSrii §i sustinerii ei de catre stat, iar in Statele Unite trebuie sa se confrunte cu plantatorii din Sud. Bog3{ia §i puterea burgheziei cresc, in secolul al XlX-lea, printr-o cruda exploatare a clasei muncitoare: zile de lucru prelungite, salarii scSzute (profitindu-se de concurenfa dintre diferitele categorii de lucratori), conditii de viata care, de multe ori, par sa fie mai dure decit cele ale vechilor robi. In fata acestei crunte spolieri, caritatea §i paternalismul reprezintS uneori о forma de alinare, iar emigratia о cale de salvare; exista revolte, dar represiunea este de fiecare data necrutatoare. Solidaritate, cooperative, asociatii de intrajutorare, uniuni, syndicate: dupa numeroase incercari mai mult sau mai putin reunite, organizarea lumii muncitore^ti inregistreaza progrese important® in jurul anilor '60. De-a lungul intregii perioade, capitalismul este zguduit de crize pe timpul cSrora mizeria §i foametea devin mai apas&toare. Economi$tii vorstudia' 0 1 aceste crize, incercind s3 gaseasca un remediu; sociali$tii le denunta §i, о data cu ele, incrimineaza sistemul care le produce; Marx face о analizS a lor, pentru a pune in lumina specificul logicii capitalismului §i necesara prabu§ire a lui. Respectarea ordinii stabilite mai ales a proprietatii: respectarea celor bogafi, a religiei §i a statului; superioritatea omului alb §i a culturii occident a l — iata normele ideologice care modeleazS ansamblul societatii. Iar. la nevoie, intervin jandarmul, judecatorul. armata, inchisoarea sau deportarea. Intelectualilor §i celor care ii citesc le sint permise toate indraznelile §i visele romantice, dar §i toate certitudinile pozitivismului §i scientismului. Refuzind о realitate sfi?ietoare, in prima jumState a secolului se vor infrunta doua utopii: Utopia liberaia §i Utopia socialista, atit una, eft §i cealalta promitind fericirea tuturora, intr-o lume a armoniei. Utopia liberaia va c£p8ta aparenta unei "teorii §tiintifice", prin "legile cererii oferteiaflate intr-o concurenta pur3§i perfecta", iar mai tirziu, prin teoriile marginaliste ,oc . Utopia socialista — criticata de Marx, de§i ca ii alimcntase convingerile din tinereje — va fi transformata de acesta in "necesitate istorica" decurgind din analizele "socialismului §tiintificH. Cele doua utopii vor supravietui eel putin pina la sfir§itul secolului al XX-lea. Iar in vreme ce Karl Marx anun(a ineluctabila prabu$ire a capitalismului §i instaurarea unei s o c i e t a l fara clase — c o m u n i s m u l —, John Stuart Mill intrevedea ajungerea la о "stare stationara" 100 durabila,

""Mai ales C. Jugiar, ""S. Jevons. Theory of 1871; L. Walras. Principes pure. 1877. •"J. S. Mill. Principle»

Les Crises « M M d c U e ei leur re tour ftriodique, 1861. political Economy, §t K. Mengor, GriindsAtze der Volksmrtschafllehre, d'unc thtorie niatlufinatique deli change, 1873,51 Elements d'iconcmic of Political Economy. 1848

146

MICHEL В B A U D

in cadrul cSreia oamenii ar putea in sfir§it sa se bucure de binefacerile unei societatf mai productive. Turgot, Smith, Godwin, Say, Ricardo §.a. au observat, fiecare in felul s3u, aparijia unei noi realit5ti 1M . Marx a 13sat о extraordinary analizS a acesteia, lucru care a facut din el eel dintii "lector" al capitalismului §i iniliatorul unei noi abordari teoretice, ca $i a unei noi viziuni asupra lumii. Influenza lui a fost imensS: in parte datoritS importanfei analizelor sale, dar §i pentru c«1 realitatea cSreia ele ii erau consacrate continua sa capete amploare, apasind din c e i n ce mai mult asupra destinuiui oamenilor §i al societatilor. El a avut discipoli, exegeli, continuatori, catehi§ti, fideli ortodoc§i, adevSruri oficiale schisme, reformatori, renovatori, comentatori de buna sau de rea-crcdinta, critici de toata mina, adversari dc toate calibrele. Intr-un fel sau altul, toate analizele capitalismului au fost i n f l u e n c e de gindirea lui Marx, fapt care ne face sa revenim asupra unui anumit aspect: operele lui Marx, §i in special Capitalul, au suscitat о abundenta literature cu privire la politica economica a capitalismului; о parte a ei a contribuit la explicarea cre§terilor §i crizelor, a dublei progresii a b o g a j i i l o r §i sarSciei, a monopolurilor §i a dominatiei la scara mondiala; in acela§i timp, a existat insa §i о avalan§a de catehisme obtuze care impiedicau intelegerea evolutiilor in curs. Or, uitarea istoriei §i reducerea intregii vieji sociale la economic au facut sa fie ignorate complexitatea societatilor, a realitatii statului $i politicului, impiedicind о data in plus sesizarea mi§carii de ansamblu. De aici treptata secatuire a unei intregi laturi a gindirii marxiste. in primul rind, insa, grila de lectura a capitalismului pe care о ofera Capitalul este elaborate pornind de la observarea capitalismului industrial din secolul al XlX-lea, eel care constituia pentru Marx "adevaratul mod de produc{ie capitalist". Ea nu prea putea fi aplicatS §i la celelalte forme ale capitalismului — negustoresc, bancar§i manufacturier 105 — §i va reu§i din ce in ce mai pu{in sa dea seama despre capitalismul industrial al veacului al XX-lea. Astazi, aceasta grila constituie о piedicS in perceperea noilor mutatii ale sistemului capitalist ?i In analiza noilor forme intemeiate pe supremafia tehno§tiintei. Prin urmare, trebuie rcluata reflec{ia asupra capitalismului "in general". Urm3rirea profitului, acumularea §i reproducerea lSrgita a proceselor productive §i comerciale, ca §i extinderea piejelor de desfacere r3min elemente esenjiale. Dar ceea ce apare ca fundamental, central, substantial este puterea transformatoare a capitalismului — t e n d i n g lui d e a
^ P a s a j s c r i s i n 1999. ^Despre acesta din urma, vevi tcxtul lui Marx Iradus In france/Л sub tillul Un diapitre inidil du Capital (Union gtfitfrale d'editions, 10/18, Paris. 1971).

ISTORIA

CAPITALISMULUI

DE LA 1 5 0 0

I'INA

IN 2 0 0 0

147

"revolutiona" (Marx) productia societatfle, capacitatea sa de "distrugere creatoare" (Schumpeter). О data cu revolutia industriaia §i industrializarea, capitalismul a dobindit о putere transformatoare fara precedent: revolutionarea, mai intii in Marea Britanie, a sistemelor productive, a claselor producatoare, a mentalitatilor §i valorilor, a modurilor de existenta §i de consum, a transporturilor §i comunicajiilor. in diferite ritmuri, acelea§i lucruri se vor petrece §i in alte tari din Europa; sint apoi atinse diverse alte zone ale lumii, in special India, urmind ca §i dintre tarile nou infiintate, unele, cum este cazul mai ales al Statelor Unite, sa pa§easc3 pe calea modernizarii capitaliste. Suprematia britanicd in lume este incontestabila, atit in privinta industriei, cit §i a comertului bSncilor. Prin utilizarea vapoarelor cu aburi, a cSilor ferate $i telegrafului, dimensiunea mondial^ a schimburilor, a interdependentei deci, a capitalismului se amplified §i se consolideaza. De-acum inainte, procesele de distrugere creatoare §i de revolutionare — pe scurt, puterea transformatoare a capitalismului — urmeaza s3 se petreaca la scara intregii lumi.

PARTUA A DOUA

D E LA IMPERIALISME LA M O N D I A L I Z A R E

_

Capitalismul doming lumea ii face pe oamcnii dc stat danseze asemeni unor ma none te trase dc sfoarS. W. SOMBART

Capitalismul nu este nici о persoan5, nici о institute. El nu are vreo dorintS proprie, §i nici vreo preferinja. El este о logicS a plicate printr-un mod de productie: logica oarbe, obstinate, a acumuiarii. Logica ce se sprijinS pe productia de bunuri. valoarea de intrebuintare fiind suportul plusvalorii care trebuie sa-i revina capitalului: de aceea se impune ca valoarea sa fie realizata, ca marfa sa fie vinduta; in caz contrar, acumularea se blocheaza, iar aceasta poate insemna declan$area unei crize. Logica ces-a extinsin ultima treime a secolului al XVlll-lea §i in primele doua treimi ale secolului al XlX-lea, о data cu "prima industrializare": textile imbracaminte: ma?ini; unelte §i ustensile casnice din metal: cai ferate §i arme. Logica ce s-a dezvoltat mai intii in Marea Britanie, apoi, cu anumite decalaje, in alte tari din Europa §i In Statele Unite. C3ci, de indata ce pomenim de capitalismul istoric constituit, nu ne mai putem rezurna la "modul de productie" §i la logica sa: exista natiuni in cadrul сЗгога capitalismul se dezvolta, iar rivalitatile dintre natiuni, chiar dac3 sint alimcntate §i marcate de opozitiile dintre capitalismele nationale, nu se pot reduce numai la acestea. Exista clase care se descompun §i se recompun о data cu marele proces al dezvoltarii capitaliste; exista lupte, alianfe — cu spccificitatea lor in cazul fiecarei formatiuni sociale. Exista statul, aparatul dominarii, locul strategic al alierii dintre clase §i al raporturilor de forte. Exista idei, credinte, religii, cuplul mereu mi§c3tor al cunoa§terii ignorantei, ideologii; exista rasismul, nationalismul, militarismul, spiritul dominarii §i al ci?tigului... Capitalismul in ascensiune intilne§te aceste realitati sociale, izbindu-se ori servindu-se de ele; el le rastoama, le transforms, le pune stavilS sau le exacerbeazS. Despre toate acestea trebuie, a§adar, sS vorbim atunci dnd

152

MICHEL В B A U D SCHEMA X Coeficientul d e c r e j t e r e a productiei p e c a p de locuitor, in lume, in tarile b o g a t e §i in tSrile sSrace in 1 5 0 0 , 1 8 2 0 , 1 9 9 0 - fata de e p o c a marilor c i v i l i z a t " (baza 1).

1 л «сага ultimUor 170 de ani, anul 2000 ar trebui si se aile pe axa absciseior (oricontell) la 20 cm tn stlnga intereectiet cu axa ordonatelor (verticalJ). I*ctun graiioilui: vezi graficul urmAtor. Sursd: Beaud. 1997, p. 100.

vrem s3 in(elegem capitalismul in mi?carea sa istorica. Dar cum sd о faccm fara a cadea in reductionism, fara a ajunge la simplificari exageratc? De exemplu, familia. in capitalism, ea devinecelula de reproducere §i de mentinere a fortei de munca, fir3 a inceta sa fie spatiul complex de reproducere a societatii globale. Prin ea se perpetueaza vechile clase aflate acum in declin; tot prin ea, se formeazS noile clase, pornind de la cele vechi (cazul taraniior dezradacinati sau al me§te§ugari!or care devin muncitori, dar §i al familiilor nobilecaresealiazacu bancheri §i negustori pentru a intemeia о "dinastie burgheza" indomeniul industriei, negofului sau bancilor). Prin institu{ia familiei se transmit normele f u n d a m e n t a l ale societatii (ierarhia, disciplina, economia, consumul); dar fara familie, multe din luptele mi§carii muncitore§ti nu s-ar fi desfa^urat §i multe greve nu ar fi avut sorti de izbinda.

ISTORIA

CAPITALISMULUI

D E LA 1 5 0 0

I'INA I N 2 0 0 0

153

S C H E M A XI Cocficientul d c cre$tere a unor c a p a c i t y u m a n c - In era revolujiei industriale In prezent fata d e epoca marilor civilizatii ale antichitatii (baza I j

I xvtura graftculul: la\i dc »nul 20001 c.n,, и po*lr c-illma cJ viu-ла dc dcplasarc a oamenilor crescuse dfWortln 1820 d« iS ori (p« uscal) In 1W0. Sunt: Bcaud, 1997. p. 101.

Dc exemplu, $coala. Este la moda, in cadrul mi§carii dc stinga dc dupS 1968, denunjarca §colii capitaliste; este adcvSrat ca §coala a servit la difuzarea ideilor normelor societatii capitaliste. Dar ea a difuzat §i principiile sau idealurilc rcpublicane, dcmocraticc §i, adeseori, pe cele socialiste; scrisul, cititul, cunoa§terea sint bazele libertafii §i ale viefii democratice, chiar dac3 ele au permis dezvoltarea unor literaturi destabilizatoare §i a unor noi forme de propaganda... Intre 1870 §i 1880, capitalismul nu a ajuas sa revolutioneze decit in parte Marea Britanie §i nu s-a afirmat cu claritate decit in zone bine delimitate ale Europei continental §i ale Americii de Nord. In secolul care va urma el se va extindc, se va concentra §i se va impune cu о vigoare incredibila: prin dezvoltarea unor noi tehnici §i a unor noi industrii, pe baza regruparii de capitaluri din ce in ce mai mari §.i mai puternice, $i a

154

MICHEL В B A U D

lSrgirii cimpului lor de acjiune in lumea intreagS; о datS cu declinul primelor imperialisme §i cu ascensiunea celor noi; о data cu afirmarea §i recunoa§terea mi§c3rii muncitore§ti §i cu instituirea unor noi mijloace de dominare a muncitorilor. A fost un extraordinar val seismic care, dupS о prima mare "depresiune" economica, a condus la imperialism, la fmp&rtirea lumii §i la "marele rSzboi", apoi, dupa о prima r e c o n s t r u c t , soldata cu о scurta perioada de prosperitate, dar cu ascensiunea fascismului, basculeazS In marea crizS §i, in continuare, in eel de-al doilea razboi mondial; in sfir^it, dupa о noua reconstructie, decolonizarea, cre§terea economica, prosperitatca, pina ce izbucne§te о alta mare criza mondiaia, despre care unii cred c3 ar putea declan^a un "al treilea razboi mondial". Un secol de valorificare §i de devastare a planetei; un secol de industrializare accelerate, de modemizare §i de "dezvoltare a subdezvoltarii"; un secol de imperialism. Textul de mai sus deschidea partea a doua a acestei carti a$a cum apSrea ea in prima edijie. Nu am schimbat din el nici un cuvint, de^i, fara indoialS, astazi l-a§ fi scris altfel1. Trebuie totu§i sa il completez, din doua motive: deoarece, in ultimii douSzeci de ani ai secolului al XX-lea, transformarea capitalists a lumii §i a societStilor s-a largit §i s-a accentuat; §i apoi, fara indoiaia, pentru ca intre timp am continuat sa mc-ditez la aceste probleme. Luind distanta cuvenita, trebuie subliniata mai intii ruptura pe care au reprezentat-o, in istoria societStilor umane, emergenta capitalismului negustoresc §i manufacturier, tranzitia de la capitalismului manufacturier la capitalismul industrial (numita de obicei "revolutie industrials") §i industrializarea capitalista din secolul al XlX-lea 1 . In privinta moduriior de productie, de consum, de deplasare, de comunicare, de trai, ruptura este evidentS: sint schimbari localizateIntrudtva din secolul al XVI-lea pinS in al XVII-lea, iargite §i accentuate in secolele al XlX-lea §i al XX-lea, puternic accentuate §i amplificate la scara mondiaia in ultimele decenii ale secolului al XX-lea. Pentru producjiile pe cap de locuitor la nivelul planetei, §i inca mai mult pentru cele pe cap de locuitor din tSrile bogate (schema X), accelerSrile sint impresionante; de la inceputul secolului al XlX-lea §i ptnS la sfir§itul secolului al XX-lea productia pe cap de locuitor la nivelul planetei a crescut de §ase ori: cum populatia globului a ajuns la aproape §ase miliarde, putem estima cS productia mondialS totals a crescut de treizeci $ase de ori: valori enorme, niciodatS atinse in istoria societStilor umane intr-un interval de timp atlt de scurt.
•Pasaj scris In 1999. Beaud 1997

J Vezi

ISTORIA

CAPITALISMULUI

DE

LA

1500

I'INA

IN 2 0 0 0

155

La fel, a§a cum о arata schema XI, de la inccputul secolului al XIX §i pina la sfirsitul secolului al XX-lea, viteza de deplasare a oamenilor pe uscat a crescut de 14 ori, capacitatea de mobilizare a unei energii concentrate de mai mult de 300 milioane ori, capacitatea distructivS a armelor celor mai puternice dc mai mult de un miliard de ori, capacitatea (ca viteza §i cantitate) dc transmitere a fluxurilor dc i n f o r m a l de mai multe mii de miliarde de ori. SchimbSri care dcmultiplicS putcrea celor puternici deschid un larg orizont de posibilita^i diferitelor categorii dc de{inStori ai puterii de cumparare. Dac3 ne refcrim numai la ultimii dou3zeci de ani ai secolului al XX-lea, constatam ca noi centre ale industrializSrii modernizarii capitaliste, aparute in Lumea a Treia dupa rSzboi, au fost prinse in criza din anii 1980; noii "dragoni" formal in Asia de Est §i de Sud-Est au fost zdruncinaji dc criza de la sfir§itul anilor 1990; sistemul economic etatist, URSS §i imperiul sovietic s-au prabu$it, lasind de-acum capitalismului, in mod incontestabil, intiietatea ca forta transformatoare mondiaia. Conducatorii §i economi§tii Statelor Unite, ai Fondului Monetar International §i ai Bancii Mondiale vorbesc despre "economic dc piata"; de fapt insa, ei indeamna ca pretutindeni sa i se lase cimp liber capitalismului. In acela§i timp, capitalismul tarilor din Triada i§i reinnoie§te §i i$i demultiplica puterea transformatoare, prin mobilizarea cercetarii §tiintifice §i, din ce in ce mai mult, prin orientarea, uneori chiar prin controlarea ei. Astfel, dincolo de capitalismul industrial al secolului al XX-lea, un nou capitalism, bazat pe tehno§tiinta, este in curs de afirmare. in acest proces, schimburile §i interdependcntele, inegalitatile §i disparitatile se accentueazS: iar mondializarca, carc acopera о realitate indenegabila (finantare globala, problcme de mediu la nivel planetar, produse internationale, internet...), are §i о functie ideologica: justificarca unor decizii (sau indecizii) nejustificabile, luate de conducatorii anumitor firme sau tSri, §i acoperirea printr-o seducStoare alegorie a efectelor negative provocate dc rcvenirca in forta, pe toate meridianele, a unui capitalism liberal care tinde sa scapc de sub orice control. Prima parte ne-a condus de la prSdarea aurului din cele douS Amcrici la acumularea de capital, §i de la capitalismul comcrcial la eel industrial, in aceasta a doua parte vom urmSri pajii facuti de la capitalismul industrial la capitalismul tehno§tiintific, §i de la imperialisme la "mondializare", in spatele carora nu trebuie sa uitam prczenta foarte marilor firme, a capitalismclor dominante §i a marilor puteri.

4. D E L A " M A R E A D E P R E S I U N E " E C O N O M I C A L A " M A R E L E R A Z B O I " (1873-1914)

tnainte de a se ajunge la dominatia capitalismului, viafa economica era zguduitS, oarecum periodic, de crize ce {ineau de condifii meteorologice ffi de recolte, de echilibre demografice sau de rSzboaie. Intreaga fazS de industrializare capitalists se desfS§oarS prin mi^cSri ciclice de о anumitS regularitate: perioade de prosperitate §i de euforie frinate de cite о recesiune sau intrerupte de cite о crizS. Pierderea punctelor de desfacere sau de aprovizionare din pricina unui razboi ori reconversiunea imediat dupa incheierea lui, restringerea piefei populatiei rurale din cauza recoltelor proaste sau, treptat, a dezvoltarii excesive a capacita|ilor de productie, intetirea concurenjei, scaderea profiturilor, legate de dificultatea realizSrii unei valori produse §i de scaderea preturilor — toate acestea vor sta la baza "crizelor secolului al XlX-lea "Marea Depresiune" economica, ce debuteaza cu criza din 1873 §i se va intinde pinS in 1895, deschide in acela§i timp era celui de-al doilea capitalism industrial epoca imperialismului, caracterizate in principal prin: - dezvoltarea unei a doua generatii de ramuri §i tehnici i n d u s t r i a l ; - afirmarea mi§c3rii muncitore?ti, care, in tarile industrializate, obtfne concesii apreciabile; - concentrarea capitalului §i emergent a capitalului financier; - un nou val al colonizSrii §i expansiunii la scara mondiaia, care va conduce la "impSrtirea lumii'' la "Marele Raz.boi". 1. "Marea Depresiune" economicti (1873-1895)

1л prima vedere, toate crizele care constituie aceasta "Mare Depresiune" economica se inscriu pe linia "crizelor secolului al XlX-lea".

К'. Juglar. L^?Cri.v,s commercial** ft /eur re tour pjrukiique, 1861. cd. a 2-a 18S9; A. Aftalion, Us Crises periodiqucs de surproduction. 1913; M. Tougan-Bariinowsky, Le* Crises indtislridles en Angleterre, 1912. trad. fr. 1913; J Lescurc. Des Crises generates et periodiques de surproduction, 1923; W C. Mitchell, Business Cyc les. 1927; Л C. Pigou. Industrial Fluctuations. 1929.

ISTORIA

CAPITALISMULUI

DE LA 1 5 0 0

I'INA

IN 2 0 0 0

157

Anul 1873: crahul bursci din Viena este urmat de falimcnte bancare In fntrcaga Austric, apoi in Germania; industria grca germanS cunoa$te, о dat5 cu mobilizarea pentru rSzboi, cu construc^ia decSi ferate $i vapoare, о puternicS expansiune, aceasta "gripindu-se" insS din pricina cre§tcrii costurilor §i a scaderii rentabilitStii; productia de fonta scade cu 21% In 1874, iar pretul ei cu 37%; din cauza §omajului, multi dintre muncitori se intorc in mediul rural, astfel ca, in octombrie 1875, baronul Von Oppenheim avea toate motivele s3 noteze: "in cincizeci si §ase de ani, nu a mai fost niciodata о criza atlt de Indelungata' 4 . in Statele Unite lungimea cSilor ferate construite progresase cu 50% intre 1869 §i 1873; prin conjugarea speculafiilor, cu insuficien(a miinii de lucru cre^terea costurilor, rentabilitatea scade, angajtnd un adevdrat virtej al panicii bursiere, soldatc cu falimcnte ale mai multor bSnci §i societaji de cai ferate; cum construc{ia cailor ferate asigura eel mai important punct de desfacere pentru productia de fonta, pretul acesteia scade cu 27% intre 1873 §i 1875; §omajul ?i scaderea salariilor vor duce la о extindere a crizei inclusiv in domeniul constructiilor §i al industriei textile, in Anglia exporturile scad cu 25% in perioada 1872-1875; num&rul falimentelor cre§te (7 490 in 1873, 13 130 in 1879); §omajul ia amploare, preturile scad. Supracapacitatile de productie sint enorme: astfel, in 1873, atelierele dc forja puteau produce 2,5 milioane tone dc §ine de cale feratS, in vreme ce necesarul pentru consum, in acest domeniu, descre?tc pin3 la 500 000 tone; intre 1872 §i 1881, pretul lor scade cu 60%. Anul 1882: crahul bursier dc la Lyon, urmat de falimentul B3ncii Lyonului ?i a Loirci, apoi de eel al Uniunii Gcncrale §i de numeroase alte falimente bancare, dar §i industriale: mine, metalurgie §i, deopotriva, construct», industria textila sau a portelanului. Corelata cu §omajul, scaderea salariilor. "Niciodata nu am v3zut о asemenea catastrofa", declara un director de la Creditul Lyonez 5 . Venind dupa о perioada de inflorire datorata aplicarii "planului Freycinet", reducerea activitatii in domeniul lucrarilor publice, §i in special al constructiei de c3i ferate, se afla la originea acestei "cSderi" vertiginoase. Anul 1884: "Panica la caile ferate", in Statele Unite; se reiau, intr-adevar, constructiile in acest domeniu (4 300 km in 1878, 18 600 in 1882). dar in scurta vreme ele i§i pierd din nou suflul (6 300 km in 1884). Companiile de cai ferate sint prinse intre, pe de о parte, concurcnta dintre ele, §i, pe de alta parte, cre§terea costurilor de constructie. Cursul acfiunilor de la Union Pacific se pr3bu$e§te, urmat de eel al numcroaselor valori din

'Citat dupa P. Kindlebcrgcr. Mania*, Panics en J Crashes, 1978. p 216. 251. Vczi dc asemenea M Flamant 51 J. Singer-Kerd. Criseset Recessions ёconomujues, p. 38 s. 51H. Heaton. op. at., t. II. p. 241 5. *Citat dupS J Bouvier. Le Krach itc l Umon generate. PUF, 1960. p. 145

158

MICHEL В B A U D

domeniul feroviar, apoi de falimente bancare §i de о incetinire a activitS^ii industriale, soldata cu noi falimente, §omaj scSdere a salariilor (intre 15 §i 22% in metalurgie, intre 25 §i 30% tn industria textile). Profitind de aceasta criza, grupul Carnegie i$i consolideazS pozitia, mai ales prin cumpSrarea la prefuri foarte mici a uzinelor concurente. Germania, care cunoscuse о lunga perioada de "depresiune" economica, adopta incepind cu 1879 calea protecjionismului §i a certelizarii (§aptezeci §i trei de carteluri create intre 1879 §i 1885). Marea Britenie suporta repercusiunile acestor crize: exporturi mai dificile in tarile confruntate cu acelea§i problemeeconomice, competitie tot mai accentuate pe piaia, incetinirea activitajii din economie, scaderea prejurilorert gros, cre§terea §omajului (care atinge mai mult de 10% dintre muncitorii organize^ in sindicate); aceasta "depresiune" economica nu se va sfir§i decit in 1886-1887. Descoperirca zacamintelor de aur in Africa de Sud, proiectul francez pentru Canalul Panama, deschiderea unor noi $antiere de c3i ferate in Statele Unite, perspectivele unei noi dezvoltari economice in Argentina, Australia, Noua Zeelanda: se contureazS noi perspective de profit, se incep noi speculajii bursiere, conducind, in cele din urma, la noi blocaje. Anul 1889: in Fran{a, Societatea Metalelor, care se angajeaza intr-o speculate de bursa legate de cupru, §i compania care se оси pa de coastruirea Canalului Panama dau faliment. Panice bursiere, crize a creditelor, "depresiune" economice ce conduc la о reacjie protectioniste (tarifele M61ine). Anul 1890: in Marea Britanie. Banca Baring, care devenise agentul financier al Republicii Argentina, cade victims unei crize de incredere pricinuite de dificultetile economice §i financiare §i de agitajiile politice din aceasta {are; ea este obligate se i§i suspende рЩИе; intervenfia BSncii Angliei §i a altor man b&nci engleze permite limitarea panicii din sectorul bancar. Se inrcgistrcaze insS о noue "depresiune" economice, ce atinge mai intii industria textile, in special pe cea a bumbacului, apoi construcjiile navale §i metalurgia; ea se agreveezS о date cu reducerea schimburilor comerciale cauzate de crizele care lovesc in 1893 Statele Unite, Argentina §i Australia. Germania, orientate din ce in ce mai mult fnspre cucerirea pie^elor externe, este §i ea atinsS de aceasta criz.a. Certelizarea sporita (o suta treizeci §i §apte de carteluri in func(iune) deschide calea unui nou mod de regularize re a economiei. Anul 1893: Stetele Unite cunoscuserS pine acum о perioede de prosperitatc, marcate de recolte foarte bune §i de reluarea activitejilor in c o n s t r u c t , inclusiv in construcjiile de cei ferate; mari trusturi i§i afirmau puterea (Rockefeller, Carnegie, Morgan), iar in 1890 fusese instaurat un tarif protector pentru industrie (tariful McKinley). Din nou inse societejile de cei ferate i§i vSd profiturile scazind vertiginos; unele i§i suspends

ISTORIA

CAPITALISMULUI

DE LA 1 5 0 0 I ' I N A

IN

2000

159

plSjile, iar cursul bursier al valorilor feroviare se pr3bu£e§te; 491 de b3nci dau faliment. "Depresiunea" economics seaccentueazS in 1894, о datS cu amploarea luatS dc §omaj §i cu mic^orarea salariilor. In cazul tuturor acestor crize, semnul eel mai spectaculos este de ordin bursier (panicS, prabu§ire a cursurilor) sau bancar (faliment al unei mari institu^ii sau falimentSri in lanj). La bazS, se regSse$te aceea§i logicS: marirea costurilor (de exemplu: cre§terea salariilor, a pretului §inelor pentru cSile ferate americane), reducerea punctelor de desfacere (scSderea puterii de cumpSrare in mediul rural in rindul lucratorilor din alte sectoare, reducerea investijiilor publice, dificuItStile intimpinate pe pietele externe), scSderea preturilor de vinzare (concurentS a preturilor, rSzboi al tarifelor in cadrul cSilor ferate americane) fac ca rentabilitatea sS scadS, uneori brutal, realizarea valorii produse de cStre fiecare intreprindere sS devinS tot mai dificilS, concurenta sS se ascutS, situatia intreprinderilor din sectorul respectiv sS devinS tot mai precarS. Orice poate atunci sS declan§eze criza: un zvon bursier, pierderea unei piete de desfacere: о bancS sau о intreprindere care i§i inceteazS plStfle sint de ajuns pentru a pune in mi^care un angrenaj ce nu mai poate fi controlat. in cazul crizelor din prima jumState a secolului al XlX-lea, regularizarea se efectua printr-o dublS mi§care: - prin scSderea preturilor ?i reducerea productiilor, care antrenau о puternicS rcducere a valorii realizate §i deci eliminarea intreprinderilor vulnerabile, formS radicals a "epurSrii" periodice a capitalului: - prin §omaj §i reducerea salariilor reale, care antrenau о scSdere a consumului in rindul muncitorilor, fapt ce contribuia la lSrgirea crizei (§i deci a "epurSrii") §i permitea abordarea unei noi etapecu о forta de muncS disDonibilS la un "cost" mai mic. In cazul crizelor din perioada " Vtarii Depresiuni" economice se observS totodatS о mic§orare a preturilor insotitS deafundarea §i apoi de reducerea productiilor. Dar mic§orarea respectivS constituie о "tendintS insemnatS" a acelor douSzeci de ani: astfel, din 1873 pinS in 1896, scSderea preturilor en gros a fost de 32% in Marca Britanie, de 40% in Germania, de 43% in Franta §i de 45% in Statele Unite. Este un proces care vizeazS cu precSdere anumite produse, cum se intimplS, de pilda, ca pretul fontei scotiene, care scade cu 60% intre 1872 §i 1886 6 . Se observS de asemenea о cre§tere a §omajului: in Marea Britanie, rata muncitorilor sindicalizati ajun§i in §omaj create vertiginos in perioadele de crizS: ea urcS dc la 1 % in 1872 la mai mult de 11% tn 1879, de la 2% in 1882 la mai mult de 10% in 1886, §i iarS§i de la 2% in 1889-1890 la 7,5% in 18937.
'M, Tougan-Baranowsky, Les Crises industrielles en Anglelerre, c d a 2-a. 1912, Irad. fr.. Ciard, Paris. 1913, p. 139. r\. Lescure, Des crises gMralcs et ptriodiqucs de suryroduclions, Sircy, 1923, p. 474

160

MICHEL В B A U D

Cit prive§te salariile reale. ele tind in continuare sa scada, о data cu fiecare noua crize, in Statele Unite, ducind la lupte dintrecele mai violente. Deja insa fenomenul este mult mai putin pronunfat in Marea Britanie §i in Franta. in Marea Britanie, daca luam ca baza 100 de unitaji in anul 1850, nivelul salariului real pentru un lucrator angajat cu norma intreaga ajunge de la 128 in 1873 la 176 in 18%; fire$te, el inregistreaza anumite scaderi in perioadele de crize: de la 137 in 1876 la 132 in 1878, de la 137 in 1879 la 134 In 1880, de la 136 in 1881 la 135 in 1882 §i, in fine, de la 166 in 1890 la 163 in 1892; dar, pe ansamblul intervalului pe care il discutSm, el a crescut cu 37% 8 .
T a b e l u l nr. 15 M o d i f i c l r i l e preturilor en grvs la sfir^itul See. al XlX-lea perioada 1860-1913 Marea Britanie
1872 \ u 1873 / 4 4

inceputul sec. al XX-lea* Statele Unite

Franta

Germania

maximul perioadei minimul perioadei maximul inaintea Marelui Razboi

i « m . i IA
1873 136

1873 152

1865:213 (1873:136)
1896\7S 1897J

18%: 83 1912 1 , , 6 1913 J

1896:82 1912 1 , , 6 1913 J

1895 18% J

~

1912 Л „«1913 J *

1910:113 (1912-1913:112)

' Indicede baz3100=1901-1910
Sursii: F Mauro, Histoire de I'iconomie mondiale, p 400.

In Franta, salariul real create cu aproximativ 25% intre 1873 §i 1896; aceasta mi§care globala este insa "ritmata" de crize: stagnare In 1873, recul in 1876-1877, stagnare in 1883 §i in 1887-1892"; iar cre$terea de ansamblu a salariului real ramine inferioard celei a productivitatii 10 . Putem vedea aid inceputul unei transformed a modului de regularizare capitaliste: rigiditatea fata de scaderea salariului real in perioadele de crize, in acele tSri in care clasa muncitoare reu§e§te sa stabileasce un raport de forte suficient de favorabil pentru ea. In paralel, patronatul organizeaze capitalismul: formarca unor intreprinderi sau grupuri de man dimensiuni (Statele Unite, Marea Britanie),
"Dup^ A.G. Pigou, Industrial Fluctuations, Mac MUlan. Londra, 1929, p. 385. "J. Lhomme, "Le pouvoir d'achat de I'ouvrier fran^ais au cours d'un suVle: 1840-1910", Le Mouvment social, aprilic-iulic 1968; J. Singer-Kirrel, Le Сой! de la i He en France de Ш0А 1954. '"Cepremap. Approches de I'in/hhon: I'exemple franqatt, t. Ill IV.

ISTORIA

CAPITALISMULUI

DE LA

1500

I'INA

IN 2 0 0 0

161

Infiintarea de cartekiri (Germania), organizatii profesionale (Franta). $i aici incep sS se instaureze elementele unui nou mod de regularizare a economiei capitaliste. Desigur. ar fi exagerat sS considerSm ca diametral opuse modul dc regularizare pe care ii observSm in timpul "Marii Dcpresiuni" economice din 1873-1896 §i eel din primele douS trcimi ale secolului; dar trebuie sS remarcSm cS In aceasta privintS are loc о primS schimbarc fundamentals. In fond, cum sS caracterizSm aceasta "Mare Depresiune" economics de la sfir§itul sccolului al XlX-lea? Orice crizS capitalists rezuItS din jocul a patru contradict» fundamentale: V - intre capital $i muncS, mai concret intre Intreprinderile capitaliste V §i clasele muncitoare; X - intre capitalismele nationale; Z - Intre capitali$ti (fie din acela?i sector, fie din sectoare diferite); Y - intre capitalismele dominante §i popoare, tSri sau regiuni dominate. in aceastS perioada, contradictiile W $i X ni se par a fi determinate: - clasele muncitoare se organizeazS, se afirmS §i ajung sS cintSreascS greu in functionarea capitalismelor nationale, lucru care expIicS, in Franta §i Marca Britanie, cre§terea salariului real; - ascensiunea capitalismelor german §i nord-american pune sub semnul intrebSrii hegemonia, pinS atunci indiscutabilS, a capitalismului britanic, ceea ce face de injeles faptul cS "Marea Depresiune" afectcazS in principal economia britanicS. Contradicjia Y actioncazS intr-o manicrS complcxS, cSci, pe dc о parte, apar noi structuri capitaliste (concentrare, ccntralizare a capitalului, formare a capitalului financiar), iar pe dc altS parte, dezvoltarea noilor sectoare va compensa lipsa de suflu a industriilor din prima generate. in ce prive§te apoi contradicfcia Z, ea nu pare sS reprezinte aici un factor de crizS; ea ajutS, mai degrabS, la solutionarea crizei, prin extinderea capitalismului la scarS mondialS, prinexporturiledecapitaluri§i colonial izare. 2. Sfir§itul hegemoniei britanice

Care gentleman s-ar putea indoi de superioritatea britanicS? Toate clasele instSrite ale Europei vSdesc о adevSratS anglomanie. Moda britanicS dS tonul elegantei masculine. Sporturile engleze§ti sint tot mai mult copiate sau adaptate: base-ball, basket-ball, football, lawn-tennis, rugby, se deschide о era a mufdi-urilor §i a fair-play-ului: influenta britanicS este incontestabila, chiar dacS un francez, Pierre de Coubertin, este eel care lanseazS §i concretizeazS idcea rena§terii Jocurilor Olimpice la Atena, in 1896. Administratia §i trupcle britanice sint prczente peste tot In lume; turi$tii britanici invadeazS zonelecele mai agreabile de pe malul Mediteranei sau exploreazS Jinuturi indepSrtate; Rudyard Kipling "constats"

162 T a b e l u l nr. 16

MICHEL В B A U D

Baianfa plifilor curente ale Marii Britanii4 balanfa comerciall emigrant. turi$ti, guverne -9 -11 -22 transporturi maritime profituri. dobinzi, dividcnde >88 +132 +241 asiguriri, sold curtaj. net comisioane total +16 +16 +27 +25 +40 +206

1876-1880 1806-1900 1911-1913

-124 -159 -140

+54 +62 +100

*In milioane de lire sterline (media anual5 a fiec^rei perioade). Sunt: A.H. Imlah, citat d u p i Ph. Daene W.A. Cole. British economic Growl. I. И. p 36.

T a b e l u l nr. 17 P r o d u c t i a d e c i r b u n e , f o n t i $i ofel in M a r e a B r i t a n i e , G e r m a n i a Unite* 1. c i r b u n e Marea Britanie 1871 1880 1890 1900 1913 2. f o n t a ?i o{el Marea Britanie font5 1880 1890 1900 1910 7,9 8,0 9,1 10,2 ofel 3,7 5,3 6,0 7,6 Germania' font3 2,7 4,7 8,5 14,8 ojel 1,5 3,2 7,4 13,1 Statele Unite fontS 4,8" 10.1 20,4' 30,8J olel l,9b 4.7 17,2' 31,8J 117 147 182 225 292 Germania 29 47 70 109 190 Statele Unite 42 65 143 245 571 Statele

•In m i l i o a n e d e t o n e . a . I n c l u s i v L u x e m b u r g , b. M e d i a in 1881-1885. c. M e d i a in 1 9 0 1 - 1 9 0 5 . d. M e d i a in 1911-1915. Swrse:J.H Claphan, The economic Development of France and Germany CI815-1915). Cambridge University press. 1951, p. 281 §i 285,51S.B. Clough, Histoire tconomiqiie des fctats-Unis, 18651952, p. 28 51 33.

ISTOR1Л CAPITALISM ULUI

DE LA

1500

I'INA I N 2 0 0 0

1S3

grandoarea responsabilitatea omului alb. alcirui reprezentant de frunte ar fi englezul; dupS ce a participat la rSzboiuI impotriva burilor, Baden Powell intemeiaza scoutism-ul §i publics in 1908 Scouting for Boys; trecuserS atunci mai bine de cincisprezece ani de cind Conan Doyle crease personajul lui Sherlock Holmes, elegants sintezS de pragmatism §i rigoare, de intuitie §i deducjie. Puterea, prosperitatea, bogSjia Marii Britanii sint evidente. Londra este cea mai important^ capitals din lume. Lira sterling este moneda internationals. Dominatfa britanicS se intinde pe cele cinci continente, iar capitalismul britanie obtine de pretuhndni beneficii importante (vezi tabelul 16).

T a b e l u l nr. 18 R a t a cre^terii p e r d e c e n i u a p r o d u s u l u i total 1. Produsul total Marea Britanie Franta

a p r o d u s u l u i pe c a p d e l o c u i t o r

Germania

Statele Unite

1885-1894... 1905-1914 1905-1914... 1925-1929 1925-1929... 1954

23,8 14,0 16,3

15,7" 18,4b 11,5

32,9е 17.7Л 26,5

44.7 36,7' 33,2

2. P r o d u s u l p e c a p d e l o c u i t o r Marea Britanie Franta Germania Statele Unite Japonia

1885-1894... 1905-1914 1905-1914... 1925-1929 1925-1929... 1952-1954

11.4 5.2 11,3

13^ 16.1* 10.0

17' 73J 12,5

20.1 16,5* 19.2

25.5 32.8 9,9

a. 1861-1870... 1890-1900. b. 1896-1929. c. 18S0-1889... 1905-1913. d. 1895-1904... 1925-1929. e. 1900-1909... 1925-1929.
Surtf. W.W.Roetow,0f>. cit..«. V-l, V-6. V-8 ?i V-12.

164

MICHEL

В Ь Л U D

§i totu§i un oarecare declin tncepe sS se contureze, primul semn constituindu-1 crizele din perioada "1873-1896; ole nu au, intr-adev3r, acela§i efect pentru toate capitalismele na(ionale: in Statele Unite in Germania ele acompaniazS viguroasa dezvoltare a refelelor decSi ferate, a industriei cSrbunelui, otelului §i a construcjiilor navale; in Marea Britanie ele marchoazSoboseala unuicapitalism in plinS maturitate §i Tn p!in<t putere. DovadS stau evolutiile industriilor de baza ale primei industrializari: cSrbune, fonta, ojel (tabelul 17). tn 1871, apoi in 1880, Marea Britanie producca mai mult cSrbune decit Statele Unite §i Germania la un loc; In 1913, productia sa abia dacS depS§e$te jumatate din cea a Statelor Unite. Iar in ce prive§te o{eluI, ca este surclasata rapid de Statele Unite$idepS§itS de Germania inca din 1900. tn general vorbind, noile capitalisme german nord-american beneficiaza de о dinamicS a cre§terii net superioarS celei a "vechilor" capitalisme francez §i englez. De la "Marea Depresiune" economics pin a tn preajma "Marehii Razboi", cre§terca este de doua ori mai rapid a in Germania decit tn Franta §i de doua ori mai rapldS in Statele Unite decit tn Marea Britanie. Iar, in medle, superioritatea cre$terii americnne se va menjine pinS dupS eel de-al doilea razboi mondial. tn ultima treime a secolului al XlX-lea se poate vorbi, a§adar, de inceperea unui relativ declin al capitalismului britanie (tnsotit de eel francez), in vreme ce se declan§eazS о puternicS ascensiunS a capitalismelor german §i nord-american.
T a b e l u l nr. 1 9 P a r l i c i p a r e a princip«ileloi {3ri i n d u s l r i a l i z a t e l a p r o d u c t i a i n d u s t r i a l s m o n d i a i a * Marea Rritanie 1870 1881-1885 1896-19C0 1906-1910 1913 1926-1929 1936-1938 1963 32 27 20 15 14 9 9 5 Franta 10 9 7 6 6 7 5 4 Germania (RIG) 13 14 17 16 16 12 11 (6) Rusia (URSS) 4 3 5 5 6 (4) (19) (19) Statele Unite 23 29 30 35 38 42 32 32 Japonia rcslul lumii 18 18 20 22 19 23 20 30

-

1 1 1 3 4 4

*tn procente.
Sursif: VV W. Rastow, < / . at. t. 11-2. p. 52. >> Obscrvafie: In aceastS pcrioada, partea Belgiel scade de la 3% la 1 %; cea a Italic* create de la 2 3%, pentru a reveni la 2%; cea a Scandinavlei cre$le de la 1 % la 2%, ca cea a Canadei.

ISTORIA

CAPITALISMULUI

DE

LA 1 5 0 0

I'INA

IN 2 0 0 0

165

Tabelul nr. 20 Reparii|ia pe t&ri a comer(ului mondial* Marea Britanie 1880 1913 1928 1938 1918 1958 *ln proccnte.
SursH: W W . Rostow. op. cit.. t.11-8. p. 71-73.

Franfa 11 7 6 4 5 5

Germania (RFC) 10 12 9 9 (2) (8)

restul Europei 27 29 22 20 22 26

Statele Unite 10 11 14 10 16 14

restul lumii 19 25 35 43 43 38

23 16 14 14 12 9

Cota Marii Britanii din productia industrials mondialS scade de la 32% in 1870 la 14% in preajma "Marelui RSzboi" §i la 9% inaintea crizei din 1930; in schimb, cota Statelor Unite urcS de la 23% la 38% §i 42%. Marea Britanie acoperea un sfert din schimburile comerciale efectuate In lume in 1880, о §esime in 1913 §i numai о optime in 1948. Acest declin, acest recul — repetSm — nu este decit relativ; pe ansamblu, producjiile, schimburile comerciale continuS sS creascS; investitive in strSinStateseinmultesc, Marea Britanie fiind prezentS, activS, influents in intreaga lume. Dar, fatS de "salturile inainte" ale capitalismelor german, nord-american §i apoi japonez, ea nu mai are acea forts care i-ar permite sS se mentinS in frunte. Se constats, acum, "slSbirea spiritului intreprinzStor§i inovator", precum §i dezvoltarea unei "mentalitSti de rentier" — ambele legate de avantajele pe care le prezintS primirea cu regularitate a unor venituri importante din exterior. DupS о prelungita perioada de depresiune economica, agrieultura engleza a supravietuit cu pretul convertirii metodelor sale celor mai incercate, dar a devenit incapabila sa satisfaca mai mult de 40% din necesarul de hrana al tarii, astfel ca, fSrS sa fi cunoscut un veritabil declin in privinta beneficiilor, ea a trebuit sS se resemncze cu un loc secundar sS spere intr-un sprijin din partea guvernului: nu 1-е obtinut decit putin cite putin, in timpul r3zboiului, $i i-a fost retrascomplct tnceptnd cu 1921. Marile industrii do baz3 au persistat adeseori in folosirea tehnicilorconsacrate, inchizindu-se in fata inovatiilor celor mai promitatoarc: siderurgi$tii au fost mult prea fideli procedeelor Bassemer Siemens, iar cei din industria bumbacului au avut mari reticente cind s-a pus problema adoptarii, dupa 1900, a tesutului circular §i, mai tirziu, a ma§inilor automatice. Industria chimicl, noile intreprinderi din sectoare precum energia electrica, producerea

166

MICHEL В B A U D caueiucului, constructia d e biciclete sau de automobile s-au dezvoltat intr-un ritm f o a r t e l e n t " .

Pe ansamblu, in perioada de dinaintea primului rSzboi mondial, capitalismele vechi — englez§i francez - sint ajunse din urm3, apoi depS§ite de noile capitalismc — german §i nord-american. in bunS parte, acest lucru se petrece о data cu crizele care marcheaza sfir§itul secolului al XlX-lea. Un alt proces dc fond ce caracterizcazS aceastS perioadS este afirmarca claselor muncitoare. 3. Afirmarea claselor muncitoare

Procesul acesta este, cu siguranfS, eel mai important, intrucit marcheazS trecerea de la о fazS in care capitalismul s-a dezvoltat utilizind о mine dc lucru dezrSdScinatS, dependents, aservitS, cople§it3 de realitSti, la о fazS in care burghezia capitalists trebuie sS tinS seama de о clasS muncitoare care devine con§tientS de sine, care se organizeazS §i care impune, in cele din urmS, un nou raport dc forte. Procesul despre care vorbim are loc in cadrul unei transform3ri mai largi a societSt», provocate tot de industrializarea capitalists: — Extinderea in continuare a salariziirii: in Marea Britanie, 80% din populatia activ3 este salariatS la sfir§itul secolului al XlX-lea, 63% in Statele Unite in 1880,66% in Germania in 1902,58% in Franta in 1911; salariatii din lumea capitalists sint de-acum de ordinul milioanelor, dep3§indu-i cu mult, ca numir, pe micii producStori independent din agriculturS, comert §i me§te§ugSrit. — Accentuarea urbaniziirxi: la inceputul secolului al XX-lea, Londra numSrS mai mult de 4 milioane de locuitori, Glasgow. Manchester, Birmingham §i Liverpool ating un milion de locuitori, iar alte patruzeci de ora§e britanice au mai mult de 100 000. Cota populatiei americane din ora§ele cu mai mult dc 8 000 de locuitori ajunge de la 23% in 1880 la 32% in 1900 §i 44% in 1920. Cea a populatiei germane trSind in aglomerat» de mai mult de 2 000 dc locuitori create dc la 41% in 1880 la 60% in 1910. Acest procentaj atingea in anul respectiv 78% in Marea Britanie, 46% in Statele Unite §i 44% in Franta. Se creeazS astfel noile condi{ii pentru actiunea colectivS. in acest context, cousolidarea claselor muncitoare poate fi perceputS, inainte de toate, prin citeva cifre: — in Marea Britanie, numSrul lucrStorilor din industrie create de la 5,7 milioane in 1881 la 8,6 milioane in 1911 (dintre care 6,2 in industriile
"K. Marx. U Utclin de I'tconomic bntanmque Siegfried. Li Crist brilannique au XX' sitclc. p 8; vezi de asemenea A.

(1870-1929),

ISTORIA

CAPITALISMULUI

D E LA

1500

I'INA I N 2 0 0 0

167

manufacturiere, 1,2 in mine §i 1,2 tn constructii), la care se adaugS 1,5 milioane de salariati tn transporturi. — In Stalele Unite, populatfa angajatii in sectorul secundar create de la 23% din totalul populatfei active tn 1870, la 31% in 1910; numSrul salariajilor din industrie (numai in uzinc) ajunge de la 2 milioane tn 1870 la 4,5 tn 1899, 6,2 tn 1909 §i 8,4 in 1919. — In Germania, procentajul persoanelor care lucreazS tn industrie create de la 41 % in 1895 la 43% tn 1907; numSrul muncitorilor se ridicS de la 5,9 la 8,6 milioane, lor adSugindu-li-se, la cele doua dale, 300 000 de lucrStori la domiciliu. — In Franta, efectivele clasei muncitoare au ajuns de la 3 milioane la sfir$itul secolului al XlX-lea la 5 milioane tn preajma "Marelui Razboi". TransformSrile din sectorul manufacturier sint substantiate: Intre 1850 §i 1910, numSrul locurilor de muncS din cadrul activitatilor me§le§ug2re§li scade de la 2,5 milioane la 0,9, iar al celor din intreprinderilc industriale create de la 1,2 la 4,5 milioane. Astfel, in cele patru mari JSri capitaliste, clasele muncitoare tnsumeazS aproximativ 30 de milioane de bSrbati §i femei; iar pe ansamblul jarilor marcate deindustrializarea capitaliste, in jur d e 4 0 de milioane. Totodata, ace§ti lucrStori devin con$tienJi de solidaritatea lor §i, treptat, de forta pe care о reprezinta. Exista, in continuare, nenumSrate forme de rvzistenlti in/Й/Й opresiunii §i exploatSrii. Sa-1 lasSm sa vorbeasca despre aceasta pe F. W. 'Taylor, care a pornit ca muncilor, ajungtnd apoi maistru §i, mai tirziu, promotorul "organiz3rii ^tiinjifice a muncii": In acest atelier de ma$ini-unelte, aproape toate muncile erau platite la bucata. Atelierul mergea zi §i noapte, vreme de cinci nopti §i §ase zile pe saptamtna. Existau doua echipe de in unci tori, una de noapte §i una de zi. Noi, muncitorii, stabilisem intre noi productia zilnici ce urma s3 fie realizata la fiecare dintre lucr<irile executate in atelier. Limitam productia cam la о treime din ce am fi putut face cu destul.1 u§urint3. Nc consideram !ndreptati(i sa procedSm astfel, data fiind plata la bucata Qnd am ajuns §ef de echip.1, muncitorii care au trecut in subordinea mea care, fire§te, §tiau cS eram la curent cu tot acest joc al limitsrii deliberate a productiei $i al "lincezelii" sistematice rn-au cSutat imediat mi-au spus: "Acum, Fred, doar n-o sS te faci §i tu un zbir ca ei, nu?" Eu le-am rSspuns: "Dac3 vreti sa spuneti ca vS e tcamac-am s3 fac sa se produca mai mult decit tnainte, atunci aveti dreptate. tmi propun s3 scot mai mult de la aceste ma$ini. Va amintiti ca, atunci cind lucram impreuna cu voi, v-am fost un tovarS? statornic. Nu am depB§it niciodata ritmul pe care il stabilisem cu totii. Acum Ins3, stnt de partea cealalta a baricadei. Am acceptat un post in conducerea companiei §i trebuie sa v.1 spun descbis

ft

168

MICHEL В B A U D

c3 voi fncerca s3 obfin о productie mai mare." Hi mi-au replicat: "O s3 ajungi un ticSlos ca toti ceilalji" 11 . Taylor face de altfel un element-cheie din diagnosticul sSu: Linoezeala, adicS munca IncetinitS in mod delibcrat, pentru a nu se realiza о zi normals de lucru, "tactica soldatului", cum se spune in tara noastrS, "trasul mai moale", aim se zice in Anglia sau in Scotia, constiuie modul In care se actioncazi. in general, in unitatile industrial §i. totodatS, un comportament foarte des intilnit la lucrStorii din constructii. Autorul afirmS, fSrS teama do a so vcdea contrazis, c3 lincezeala aceasta reprezintS boa la cea mai gravi de care sint atin$i muncitorii din Anglia §i America". Exists apoi grevele: din cc in ce mai putemice, din ce In ce mai lungi, mai ales in perioadele de crizS. Mi§carea grevistS americanS care culmineazS tn 1877cu "Comuna din Pittsbourg" greva lucrStorilor de la cSile ferate. tn Franta. greva din Anzin, in 1884. §i din Decazeville, in 1886; in Statele Unite, mai mult de trei mii de greve §i mai mult de un milion de grevi^ti intre 1881 §i 1886, cele mai importante fiind greva de la cSile ferate (1884-1886) §i greva din mai 1886 pentru ziua de muncS de opt ore: 80 000 de grevi^ti, la Chicago, iar in urma unei provocSri, arestarea capilor mi§carii, condamnarea jji spinzurarea lor. In 1885, greva docherilor, care paralizeazS portul Londrei. Grevele minerilor americani in 1893, iar in 1894, greva Pullman, inSbu^itS prin aplicarea a§a-numitului Sherman anti-trust Act §i prin aruncarea in inchisoare a conducStorilor ei. In Franta, greva tesStorilor din Roanne §i cea a sticlarilor din Carmaux, in 1895. In Germania, in acela^i an. este pusS in aplicare о nouS strategic, prin care mi§carea grevistS se concentra intr-o singurS intreprindere. Din nou. greve ale minerilor americani in 1899 §i 1902, ale muncitorilor din Creusot in 1899, ale docherilor din portul Marsilia in 1900, ale minerilor din Montceau-les-Mines In 1901, iar in 1902, ale minerilor din intreaga FrantS. In Germania, greve In industria textilS §i cea minierS in 1905; in Franta, greve ale minerilor din Nord in 1905 ale lucrStorilor feroviari in 1910. In Statele Unite, greve ale muncitorilor forestieri din Louisiana in 1910 §i ale muncitorilor din industria textilS in 1912-1913... Trebuie luatS in considerare, de asemenea, dezvoltarea organizatiilor muncitore§ti: sindicate, burse de muncS, organizatii de intrajutorare, partide. in Marea Britanie, unde mi§carea muncitoreascS — In ciuda slSbirii ei
" F . W. Taylor. "Timoignage devant la commission d enqu^te de la Chambre des Reprtsentants", 1912, dup.5 La Directum scientifiquedesentreprises, fcd. Marabout, 1967, p. 105,106. uPrinciples of scientific Management. 1911, trad, fr dup3 Li Direction scientifique des entreprises, i>p. cit., p 22.

ISTORIA

CAPITALISMULUI

D E LA 1 5 0 0

I'INA

IN 2 0 0 0

169

In anii 1870 — beneficiaza deja de о indelungata experientS, numarul lucratorilor sindicalizafi create simtitor: 1,1 milioane in 1876,2,2 milioane in 1900,4,1 milioane in 1913; curcntele socialiste reinvie in anii 1880; primii reprezentanti ai muncitorilor sfnt ale§i in 1892; va trebui insa ca sindicatele sa se decida sa participe la un Comitet pentru reprezentarea muncii (Labour representation Committee, 1900), pentru ca Labour Party sa se poata infiinja, el nereu§ind la vremea aceea sa se impuna in sistemul bipolar britanie; in 1914, din cei 1 600 000 de aderenti, 1 570 000 sint sindicali§ti. In Fran(a, mi$carea muncitoreasca se organizeaza in conditiile unei adev&rate forfote a curentelor de gindire, a sectelor §i traditiilor, in context ul sciziunilor §i al permanentelor dezbateri de la sfir^itul secolului al XlX-lea (419 000 membri de sindicat in 1895, 750 000 in 1905); iar dnd diferitele forfe socialiste se reunesc inSectiunea FrancezS a Internationalei Muncitoare (SFIM, 1905), CSM ( C o n f e d e r a l Stingii Muncitoare) afirma la Congresul de la Amiens (1906) totala autonomic a mi?earii sindicale, care reprezinta in sine, impreunS cu arma grevei generale, for^a care va rSsturna capitalismul; numarul lucratorilor sindicalizafi depa§e§te un milion in 1912; aderen(ii la SFIM ajung de la 30 000 in 1905 la 90 000 in 1914, iar la alegeri, numarul sufragiilor socialiste create de la 880 000 in 1906 la 1 440 000 in 1914. in Germania, dupa legile de exceptie votate in 1878 impotriva sociali§tilor §i dupa о dura perioada de actiune semi<landestina, social-democratia Inregistreazd un prim succes in 1884, cu 550 000 de sufragii §i 24 de reprezentanti ale$i; ea i§i va largi apoi considerabil influenta, ajungind, in 1903, la 3 milioane de sufragii §i 81 de reprezentanti ale§i, iar in 1912, la peste 4 milioane de voturi §i 110 deputati. in paralel, se dezvolta sindicatele: 300 000 de membri sindicali in 1890, 680 000 la sflr§itul secolului. 2,5 milioane in 1913; acordul de "paritate", adoptat de Congresul de la Mannheim, in 1906, obliga partidul §i organizatia sindicala sa ia in comun deciziile importante. in fine, in Statele Unite, mi$carea sindicala se intare§te in ritmul crizelor, al grevelor §i al represiunii. "Cavalerii muncii" ajung de la 110 000 in 1885 la 729 000 in 1886, pentru a scadea in 1890 la 100 000 de membri; unele organizatii i§i sporesc rindurile In urma cite unei mi§c3ri de protest reunite: American Railway Union (150 000 de membri In 1893), Federate Minerilor Americani (100 000 de aderenti in 1897); American Federation of Labor se dezvolta mai mult decit alte organizatii, dar Intr-un ritm ceva mai prudent: 100 000 de aderenti in 1886, 250 000 in 1892, 2 milioane in 1912. in total, exista in lume, in 1913, aproximativ 15 milioane de lucr&tori sindicalizati. Hfect de masa §i pondere electorala; manifestatii de strada, greve, varsari de singe, organizatii sindicale. burse de munca, organizatii de Intrajutorare, cooperative, partide §i mi§c3ri — toate la un loc fac ca, pentru

170

MICHEL В B A U D

mi§carea specifics a fiecSrei JSri, raportul de forte sS se modifice. Clasa muncitoare — chiar dacS in continuare finutS deoparte, in anumite privin^e — va avea de-acum inainte un cuvint de spus in viaja fiecSrei regiuni §i in cea a natiunii. Iar noul raport de forte care se instituie este eel care va explica viitoarele cuceriri <ji ameliorSri din lumea muncii la acest sfir§it de secol al XlX-lea §i inceput de secol al XX-lea. Din noul raport de forje rezultS tending de creftere a salariului real in principalele patru {an capitaliste. Intre anii 1870 §i perioada de dinaintea rSzboiului din 1914, salariile reale s-au mSrit in medie cu о cincime in Germania $i cu douS cincimi in Franta14. in paralel, se manifests cit se poate de limpede §i tendinta de scurtare a timpului de lucru. Unii anali§ti ar putea sustine aici cS, in perioada respective, productivitatea a fast suficient de ridieatS pentru "a face posibile", din punctul de vedere al capitalului. astfel deconcesii; cu siguranJS, numai cS fSrS modificarea raportului de forje, ar fi fost infinit mai putin probabil ca ele sS se fi fScut. Acest nou raport de forfeexplicS de asemenea importanja legilor sociale care s-au votat atunci. in Marca Britanic mai intii, Employers ami Workmen Act din 1875, care inlocuie§te Master and Servant Act din 1867; apoi legile din 1875 §i 1876, care autorizeazS piehetelc de grevS nonviolente §i acordS un statut legal oricSrei Trade Union. In Germania, legile initiate de Bismarck, in dorinfa de a institui anumite protectii: legile privind asigurSriledcsSnState (1883); asigurSrilein cazde accident (1884) §i asigurSrile dc bStrinete; pensionarea la §aizeci de ani (1889). in Franta, legea prin care se stipuleazS libertatea de asociere (1884), legile privind durata zilei de muncS (1874,1892 §i 1900), igiena §i securitatea (1893), accidentele de muncS (1898), pensionSrile (1905), ziua de odihnS sSptSminalS (1906). in Marea Britanie, in continuare, legea din 1906 care faciliteazS activitatea sindicalS; legea din 1908 referitoare la pensionarea muncitorilor in acela§i an, legea care reglementeazS munca la domiciliu; legea din 1911 care instituie indemnizatii dc §omaj §i l5rge§te cimpul asigurSrilor medicale. In Statele Unite, oserie intreaga de state adopts legi cu caracter social, printre care: ziua de lucru de opt ore pentru mineri, reglcmentarea muncii copiilor, legea cu privire la accidentele de muncS. Acest nou raport de forte determinS totodatS BLserica sS "se apiece" asupra problemelor sociale: Leon al XIII-lea publics in 1891 enciclica Rerum novarum, unde, referindu-se la "bogaji §i patroni"15, spune: "Ei nu trebuie sS il trateze pe muncitor ca pe un sclav; drept este sS ii respecte demnitatca de om, sporitS incS de aceea de cre^tin. Munca fizicS (...), departe de a fi
" D u p S C Kucy-rvski.Die Cetdndite tier Luge dcr Arbater.ciUldup5j.-A. Lesourd$iC.Gerard, Histotre tfconomque, XIX'-XX' siedes, t. I, p. 103. EvaluAri nationale mai recente confirms aceste cstim3ri care, in orice caz. nu pot indica decit nijte tendinje. uEncydiques et messages sodaux, prezentate dc H. Guitton. Dalloz, 1948. p. 64.

ISTORIA

CAPITALISMULUI

D E LA

1500

I'INA

IN

2000

171

un motiv de ru$ine, il onoreaza pe om (...). Ru§inos §i inuman este s3 te folose§ti de om ca de un simplu aducator de profit §i sa nu il pre|uie§ti decit in funcjie de puterea brajelor sale". El se refers apoi §i la "bietul muncitor"16: "El trebuie s3 efectueze complet §i intocmai munca la care s-a angajat prin contract liber $i conform echitatii. El nu trebuie s3 ii aduc3 patronului nici un prejudiciu, nici in ce prive$te bunurile acestuia, nici in privinfa persoanei lui. inse$i revendicirile sale trebuie sa fie lipsite de violen|S §i sa nu ia niciodata forma razvr&tirii. El trebuie sa se fereasca de acei oameni perfizi care, prin discursuri mincinoase, sadesc in el speranje nechibzuite". C3ci "in societate, cele doua clase sint menite prin firea lucrurilor sa se uneasca armonios sa se JinS reciproc intr-un echilibru desavir^it. Ele au о nevoie imperioasS una de cealalta; nu poate exista capital fara munca, §i nici munca fara capital" 17 . Pentru un lector avizat, sugestia care urmeaza denota totu§i о anumita prudenta: "Consideram insa mai potrivit, in actualele conditii ale vietii sociale, sa se modereze intrucitva, in m3sura posibilitatii, contractul de munca prin elemente imprumutate din contractul social". In fine, acest nou raport de forte explica §i convingerea pe care о au nenumarati sociali§ti, anarhi§ti §i comuni§ti cu privire la iminenta prabu§irea sistemului capitalist". Lafargue (1882): "Revolutiaesteaproape (...) va fi suficienta о ciocnire intre doi nori pentru a se declan§a explozia umana". Kropotkin (1883): "Domnilor, credeti-ma. revolutia sociaia este aproape. in mai putin de zece ani, ea va izbucni. Traiesc in mijlocul muncitorilor §i о spun cu tarie". Emile Pouget, in Le Pere Peinard [Mo? Trudfi] (1889): "V3 datf seama ce s-ar intimpla daci, in doua saptamini, nu ar mai fi carbune? Uzinele s-ar opri, marile ora§e nu ar mai avea gaz, caile ferate ar amorti (...). Dintr-o data, aproape tot poporul ar trece la odihna. Asta i-ar lasa timp sa mediteze; el ar intelege ca patronii il fura in chip murdar §i, atunci, s-ar putea foarte bine sa sara §i sa ii cam scuture de purici". Guesde (1897): "Inceputul secolului viitor va insemna inceputul unei noi ere". Ceva mai prudent, scriitorul american Edward Bellamy plaseaza abia in anul 2000 des3vir§irea societatii socialiste, a§a cum о descrie el in Unking Backward [Privind inapoi] (1888). 4. О попа era a capitalismului industrial

Concurenta dintre capitalist! se ascute, mai ales in sectoarele primului val al industrializarii; rivalitatea marilorcapitalisme nationaledevine tot mai dura; clasele muncitoare se organizeaza §i constring capitalul la
"Ibid., p. 64. "Ibid., p. 63. "Viv.i Hisloire gfntralc du focialime.

t II. si E Dolleans. i / . cit., t II. >>

172

MICHEL В B A U D

concesii apreciabile; crizele seextind; unii vSd moartea capitalismului ca fiind foarte apropiate. Deja insa conducatorii capitalist seadapteaza, deschid noi perspective, modified terenul confruntarilor. tn fa\a claselor muncitoare organizatc, mai intii. Legile sociale? Intotdeauna se gSsesc patroni care s3 le condamne, precum Henri Schneider, intervievat de Le Figaro in 1897: "Interven{ia statului tn problemele muncitorilor este о gre§eaia, о foarte mare gre§eal5 (...). Nu pot admite un prefect la о greva (...). Ca §i reglementarea muncii femeilor §i a copiilor (...). Se pun prea multe opreli§ti. Iar ziua de munca de opt ore e incS о marota (...). I'este cinci sau $ase ani nimeni n-o sa se mai gindeasca la asta; cine §tie ce or sa mai gaseascS atunci (...). Eu cred ca un muncitor bun poate foarte bine se lucreze zece ore $i ей e liber sa munceasca $i mai mult, dace ii face plecere..." l4 Se g3sesc apoi §i patroni care s i le ignore. Dar tot mai multf se resemneazS ori le accepts, unii din in teres, altii din filantropie. Grevele? Ele sint combatute cu duritate. Apel la fortele politiene$ti sau la annate, in Franta; la detectivi §i la mili(ii (mai ales la agenda Pinkerton), sau la trupele federate, in Statele Unite®. In Franta, Curtea de Casatie confirma, inca in 1907, ca patronul nu este obligat sa ii pastreze pe muncitorii grevi^ti, "considerind c3 muncitorul care intra in greva face imposibila, prin actul s3u voluntar, executarea in continuare a contractului de munca ce il lega de angajatorul s3u; ca acest act, chiar dace nu ii este interzis prin legea penalS, constitute nu mai putin din partea sa, oricare ar fi motivele invocate, о intrerupere a pomenitului contract" 2 '. Treptat insS, dreptul la greve va fi admis, a§a cum о cerea Jaures in L'Humanite, in 1904: ca "aplicare a uneia dintreclauzele implicite §i esentiale ale contractului modem de munca" 22 . Iar greva va fi integrate intr-un dispozitiv institutionalizat de negocierecolectivS... Frinarea productiei? Aici.efortul patronal a fost neobosit. Multa vreme, el a vizat sistemul de salarii. La sfir$itul secolului al XlX-lea, plata "la bucata" nu mai este eficienta: "Nu e mai putin adevarat, noteaza economistul Leroy-Beaulieu, ca, oricit de utila, oricit de necesara este munca in acord, ea poate dauna, in anumite cazuri, relajiilor dintre muncitori §i patroni §i ca e nevoie de un mare spirit al justijiei concilierii pentru functionarea ei pa^nice"23. Or, observe el in alt loc, "ostilitatea
'"Citat dupa Jean Bran, Histotre ilu mouvement ouvrier fntngais, t II, p. 73. "•"Pot sa nngajez jumState din clasa muncitiwrir sS omor c e a b l t i jumState", Could, citat dupa M. Debouzy, op. cit., p. 149 11 B. Edclmann. La Legalisation dc fa classe ouvriire, p. 33. "Citat de B. Edelmann, ibid., p. 38. 3 P . Leroy-Beaulieu, Traits d'tconomiepolitique, citat dupS B. Mottez. Si/si£nie des salaires et politique fuitronale. CNRS. 1966. p 122.

ISTORIA

CAPITALISMULUI

DE

LA

1500

I'INA

IN

2000

173

popular^ pentru munca In acord (...) pare sd creascS pe zi ce trece, in loc sS se diminueze о datS cu cSpStarea deprinderilor necesare"24. F.W. Taylor, care a trait aceasta experienl<t, eslc mai realist: "Atunci cind un muncitor a v&zut сй pre^ul obiectului pe care il produce scade de doua sau de trei ori pentru ей el a lucrat mai repede §i §i-a crescut randamentul, ajunge s3 nesocoteascS interesul patronului se inc3p5tineaz5 in hotSrirea de a nu mai suporta reduceri de tarif, dacS lincezeala il poate ajuta s5 le evite". Sau,tncS: acest sistem "instituie un dezacord permanent intre patroni muncitori; el ii face pe ace§tia din urm5 s5 se prefacS in fata primilor; iar pe patroni ii obligS s5 рагй netndur3tori hapslni, in ochii muncitorilor, chiar dacS ei nu sint a§a"r\
Sint inventate a c u m n u m e r o a s e alte sisteme de salarii: primele salariate, p r e c u m "tariful L a l l e m a n d " aplicat in 1888, prezentat s u m a r l n 1899 §i m a i systematic in 1912, tarif despre c a r e autorul s<1u s p u n e a : " C r e d ей sistemul m e u este p r i m u l care a tncercat s»1 r e m u n e r e z e nu timpul sau cantitalea produsci — douS elemente care, in fond, il lasS pe m u n c i t o r o a r e c u m indiferent —, ci efortul pe care el trebuie s<1 il d e p u n S in fiecare m o m e n t " 2 6 ; tarifele degresive, aplicate in industria a r m a m e n t u l u i §i care au avut rezultate foarte slabe, sau tarifele progresive, utilizatein mai multe sectoare din cea de-a doua jumiUate a secolului al XlX-lea si in unelc uzine de a u t o m o b i l e de la inceputul secolului al XX-lea; unii patroni susjin deja coparticiparealucrStorilor, iar in 1889 este create "Socictatea pentru studiul practic al participSrii personalului la beneficii": in 19T1,114 intreprinderi au pus in aplicare acest sistem in Franta, 77 in Anglia, 46 in Germania §i 43 in Statele Unite... Organizarea muncii este cea care va da patronatului arma de care are nevoie. In Franca, Fayol, inginer de mine, director general al societatii Commentry-Fourchambault, prezinta in 1916, in Bulletin dc In Socictc <ic rinrtHsfrtV Hiintralc [Bulctinul Socictfifii Industrie'! Minereurilor], concepliile sale asupra a d m i n i s t e r » , in general, a industriei; el face dislinctia intre "capacitatea profesionaLV (agenfi inferiori) "capacitatea administrative" ($efi), propunind о definire clar5 a rolurilor acestora о organizare sistematicft. F.W. Taylor, ajuns "inginer consultant, specialist in organizarea sistematicS a atelierelor", dup5 cum il prezintS cartea sa de vizita, este, tnceptnd cu 1893, obstinatul propovSduitor al organizer» §tiintifice a muncii: descompunerea pe sarcini, organizarea, precizarea mi§c5rilor, normarea, о remunerare care sЛ stimuleze respectarea normei... Taylor va prezenta chiar cl etapele prin care unui proces de productie i s-ar putea aplica noua sa organizare:
L
wR

Loroy-Boaulicu, l/i Question ouvrferc au XIX'siiclc. cilat dup.4 В Mottez, ibid . p. 121. Taylor, La Dircclion scienli/iqiie..., op. cit., p. 30. " C l t a t dupS В. МоНел, op. cit., p. 125.

174

MICHEL В B A U D 1 . G 3 s i r c a a z e c e - c i n c i s p r e z e c c m u n c i t o r i ( p c cit p o s i b i t d i n d i f e r i t e Tntreprindcri §i r e g i u n i ) с а г е s3 fie d c o s e b i t d e i n d e m i n a t i c i in e x e c u t a r e a muncii respective. 2. D e f i n i r e a scriei e x a c t e d e mi$cSri e l e m e n t a r e pe c a r e le a r e d e e x e c u t a t fiecare d i n t r e ace§ti m u n c i t o r i pentru a realiza m u n c a r e s p e c t i v e , c a §i a u n e l t e l o r §i m a t e r i a l e l o r d e c a r e ei s e folosesc. 3 . D e t e r m i n a r e a cu ajutorul u n u i c r o n o m e t r u a t i m p u l u i n e c e s a r p e n t r u e f e c t u a r c a f i e c 5 r c i a d i n t r e a c e s t e m i § c i r i e l e m e n t a r e $i a l e g e r e a celui mai s i m p l u m o d d e a le e x e c u t a . 4. E l i m i n a r e a t u t u r o r mi§c5rilor nepotrivite, a c e l o r lente sau inutile. 5. D u p S s u p r i m a r e a t u t u r o r mi$cSriIor incficiente, r e u n i r e a i n t r - o s i n g u r S s e c v e n t a a c e l o r mai b u n e §i mai r a p i d e mi$c5ri, p e r m i j i n d folosirea c e l o r m a i p o t r i v i t c u n e l t e $i materiale.

Rezultatele sint, de multc ori, speetaculoase: astfel, el reu§e$teca acolo unde un muncitor inc3rca intr-un vagon 12,7 tone de lingouri de fonta, acesta s3 incarce acum 48-49 tone, avind in plus §i un sentiment de bucurie — intrucit Taylor se declara convins ей muncitorii erau "mai bucuro§i §i mai satisfecuji cind incSrcau intr-un ritm de 48 tone, decit atunci cind о fflceau in vechiul ritm de 12,7 tone" 27 . Dar nu e vorba, deocamdata, decit de cifiva pionieri; va trebui sa treaca razboiul, va trebui sa se dezvolte productia de masa, pentru ca principiile de organizare a muncii sa fie, in sfir$it, aplicate sistematic. in fata accentuOrii concurenfei capitaliste, reactiile, ofensivele, initiativele sint cit se poate de diverse. E vorba mai intii de masurile protectioniste, in principal sub forma maririi tarifelor: in Germania, in 1879, apoi inccpind cu 1902; in Statele Unite, in 1857; in Franja, in 1892,1907 1910. Doar Marea Britanie scape acestui val, principala ei forte rezidind tocmai in prceminenta sa pe piaja mondiala. E vorba apoi de carteluri §i de injelegeri, care, in Germania, sint deosebit de numeroase §i de bine organizate: producetorii se pun de acord pentru a fixa nivelul productiei, pentru a coordona investitiile, pentru a-§iimperti piata de desfacere §i a stabili preturile. in 1903, cartelul huilei renowestfaliene controleaza 98,7% din productia acestui bazin carbonifer; in 1905, о ancheta oficiala constata existenta a 17 carteluri in sectorul minelor, a altor 73 in metalurgie §i a inca 46 in industria chimica. in Statele Unite, aceste injelegeri, realizate sub forme multiple §i schimbetoare, au avut in vedere numeroase sectoare — ceile ferate, praful de pu§ce, tutunul §i petrolul fiind cele mai importante. in 1914, functioneaze 114 carteluri internationale, dintre care 29 in industria huilei $i in metalurgie, 19 in industria chimica, 18 in transporturi.
vPrinciples

of Scientific Management,

dupS La Direction soentifique,

op. at., p. 281.

ISTORIA

CAPITALISMULUI

D E LA 1 5 0 0

I'INA

IN 2 0 0 0

175

In paralel. se poate vorbi de о extraordinarS efervescenfS a progreselor §tiintifice §i tehnice, a i n v e n t o r §i inovatiilor deschizStoare de noi orizonturi. Intre 1880 §i 1887, numSrul brevetelor eliberate in fiecare an, in Marea Britanie, depS§e§te 30 000, fund superior pina ?i celuiinregistrat in 1908 (16 000). in Statele Unite, el ajunge de la 14 000 in 1880 la mai mult de 36 000 in 1907; in Franta, dc la 6 000 in 1880 la 12 600 in 1907; in Germania, de la 9 000 in 1900 la 12 000 in 1910 м .
T a b e l u l nr. 21 E n e r g i a p r o d u s 3 in l u m e " carbune petrol gaz natural huila alba total

1860 1880 1900 1920

136 310 735 1250

2 6 28 140

_
3 10 20

_
-

5 21

138 319 778 1431

'in milioane de tone pentru cSrbune sau echivalentul lor pentru celelalte.
SursA: Histvire $ёпёга/е du travail, LIU, p.223.

Printre aceste invent» se numSrS diversele utilizSri ale electricitatii: in 1869, Gramme obtinuse un brevet pentru generatorul de curent continuu; in 1883, Deprez reu§ea primul transport de energie electrics, de la Vizille la Grenoble; tn 1891, Frankfurtul utilizeazS cei 15 000 de volti produ§i la 140 km distantS, pe riul Neckar. Iluminatul electric devine posibil incepind cu 1879, о data cu fabricarea, de cStre Edison, a becului cu filament de carbune, §i se va extinde dupS 1910, prin producerea becurilor cu filament de tungsten. Echipamcnte pentru centrale electrice — hidraulice sau termice —, montarea de cabluri, iluminarea ora§elor, transporturi publicc electrificate, motoare electrice, echipamente pentru uzine, birouri §i cSmine: extrem de repede, intreprinderi foarte puternice vor prindesS se dezvolte in acest nou sector. in paralel, construirea motorului cu explozie (incepind din 1862) conduce, odata cu inventarea carburatorului (1889), la realizarea motorului cu benzina, apoi a motorului Diesel (1893-1897) care functioneazS cu motorinS. NenumSrati constructori-mecanici fabrics automobile, ce se modernizeazS de la an la an; alti producStori fabrics pneuri din cauciuc; se impune construirea de drumuri, ISrgirea §i imbunStatirea lor; primul Salon Auto se
^N Uuharin, itconomie p. 22. mondial* et ПтрёгкИте, 1915-1917, trad fr. Anthropos. 1%9,

176

MICHEL

В ЬЛ U D

Tabelul nr. 22 Industriile motrice din a doua generate in cinci {3ri capitaliste otel Marea Britanie (*) (b) Statele Unite (a)
(b) Germania

electricitate

vehicule cu motor
1900-1910 1920-1969

acid sulfuric
1870-1879

1870-1879 1870-1929 1870-1879 1870-1929

1900 1910 1900-1959

(c)
1870-1879

1880-1889 1900-1959

1900-1910 1910-1959

(c)
1 8 7 0 1879

<a)
(b)

1870-1879 1870-1959

1900-1910 1900-1969

1900-1910 1920-1969

<c)
1945-1950

Franta (a)
(b)

1870-1879 1870-1959

1920-1929 1900-1969

1900-1910 1920-1979

(c)
1930-1939

Japonia (a)
(b) 1900-1910 1900-1969 1920-1929 1920-1959 1930-1939 1930-1979

(c)

(a) p e r i o a d a in c a r e s e i n r e g i s t r e a z S о cota m a x i m a a e x p a n s i u n i i . (b) p e r i o a d a pe p a r c u r s u l c a r e i a s e c t o r u l e s t e c o n s i d e r a t c a m o t o r al industriei n a t i o n a l e . (c) sectorul nu a a t i n s p o n d e r e a suficienta p e n t r u a j u c a u n rol m o t o r . Sursd: W W . Rostow. o/>. cit.. t. V-2. V-7, V-10. V-13 *i V-19. p. 379. 393,400, 407 422.

deschide la Paris, in 1898. Ctjiva ani mai tirziu sint efectuate primele zboruri cu aeroplanul: au loc apoi traversarea Canalului Minccii, in 1909, §i a Mediteranei, in 1912. Ra/.boiul din 1914-1918 va da un puternic impuls industriei aeronautice, care abia lua fiinta, ca industriei automobilelor. Noile surse de energie se dezvolta mai ales dupa 1900, de$i carbuncle va pSstra incS о indiscutabila suprcmajie. Primele pipe-lines (conducte dc petrol §i gaze) din otel sint construite incepind din 1875, mai ales in Statele Unite; primul tanker este lansat la арД in Rusia, pe Marea Caspica, in 1877; in 1890, exista deja §aizeci de petroliere care brazdeaza mSrilc. in 1914, circuia in lume doua milioane de automobile (dintre care jumatate in Statele Unite). Chimia se dezvolta §i ea: noi procedee, noi produse, cantitati care cresc fulgerator. in citeva decenii, producjia de aluminiu ajunge la un stadiu cu adevarat industrial (75 tone in 1890, mai mult de 50000 in 1912). Eectrochimia §i electrometalurgia permit fabricarea de noi produse; sudura autogbna se r&spinde§te pretutindeni. Matase artificials, hirtie fotografica. nitroglicerina.

ISTORIA

CAPITALISMULUI

D E LA 1 5 0 0

I'INA

IN 2 0 0 0

177

ciment, telefon, telegraf §i, in curind, radio, produse farmaceutice §i produse pentru agriculture — iatA noi sectoare care se dezvolta §i ale сЗгог produc^i vor schimba radical condijiile generale de viaje. Aceste noi sectoare, aceste noi product» prilejuiesc obtinerea unor profituri importante §i vor permite infiintarea rapide a unor intreprinderi puternice, mai capabile sS impuni §i se conserve anumite pozijii monopoliste. Industriile de armament cunosc §i ele un adevrtrat reviriment о data cu folosirea ojelului, a motoarelor, a noilor explozive: arma cu repetitie (Label sau Mauser), mitraliere, tunuri, pled de blindaj, turele de ojel, cuirasate, primele submarine... —, cu atit mai mult cu cit unui dintre aspectelc Innoirii capitalismului constS In expansiunea la scare mondiale, fapt ce contribuie la exacerbarea capitalismelor nationale. 5. Epoca imperialismului

Opintelile sectoarelor industriale din prima generatie; interirea §i organizarea clasei muncitoare In tarile capitaliste dezvoltate; ascutirea concurentei intercapitaliste;crizeleviolente... — multi vHdaicisimptomele apropiatei prebu§iri a capitalismului. Deja insa capete amploare noi §i importante sectoare industriale; se contureazS noi forme de dominare a lucratorilor $i noi relatii cu clasa muncitoare; iar in spatele reactiilor defensive (protectionism, carteluri), preeum §i la adepostul lor, se amorseaza о mutate fundamentals a capitalismului: concentrarea ^i centralizarea capitalului industrial, formarea trusturilor a nionopolurilor nationale, §i, legate de acestea, mondializarea ariei de mfluenta a capitalismelor dominante, prin comerj §i exportul de capitaluri, prin formarea grupurilor multinational, prin colonizarea care conducea, §i ca, la о impartire a lumii. Pretutindeni, crc§te talia medie a intreprinderilor §i a diverselor stabilimente; in Marea Britanie, ea se dubleaza in cazul filaturilor (intre 1884 §i 1911) §i a furnalelor (intre 1882§i 1913); in Franta, in 1906, о zecime din forta de munca salariate este concentrate in intreprinderi cu peste 500 de angajati; in Statele Unite, media numarului dc salariaji dintr-o intreprindere industriale create dc la 22 in 1899 la 40 in 1919. In perioadele de crize, se produc fuziuni de intreprinderi, in favoarca celor mai putcrnice: astfel, in intervalul 1880-1918, in Marea Britanic, 655 de intreprinderi sint Minghi{ite" in 74 de ansambluri rezultate in urma fuzionerilor-'. Dar in primul rind, sub conducerea unui capitalist sau a unei familii, se rcalizeaze ni§te grupari dc capitaluri fare precedent; a§a apar trusturile sau grupurilc care, foarte repede, ajung sa doniine un anumit sector industrial national. In special In Statele Unite §i in Germania. In Statele
W L.

Hannah, citat dup3 The Cambridge economic History of Europe, t VII. vol. I. p. 207.

178

MICHEL В B A U D

Unite, In 1908, primele §apte trusturi importante detin §i eontroleazS 1 638 de sodetati 30 ; inca din 1900, aceste trusturi reprezinta 50% din productia industriei textile, 54% din cea a sticlei, 60% din cea a hlrtiei §i c3rjii, 62% din cea alimentara, 72% din productia de spirtoase, 77% din cea a metalelor neferoase, 81% din cea a industriei chimice, 84% din productia de fier §i otel31. E vorba, in principal, dc United States Steel Corporation, constituita de J. P. Morgan $i E. H. Gary, care incorporeaza otelariile grupului Carnegie. Este vorba apoi de Standard Oil, fondat in 1870 de J. D. Rockefeller, care nu rafineaza la vremea respective decit 4% din petrolul american, dar care in 1879 ajunge sa controleze 90% dintrc rafinariile americane, iar in 1904 controleaza 85% din comertul national §i 90% din exporturi. In Germania, e vorba de imperiul industrial constituit de Krupp: 7000 de salariaji in 1873,78 000 in 1913; in industria electrica se impune AEG, trust care, in urma unui rapid procesdeconcentrare, ajunge s3 controleze, in 1911, intre 175 §i 200 de societaji, numara mai mult dc 60 000 de angajati, coopercaza din 1908 cu ceiaialt important grup german, Siemens, §i t§i imparte pietele externe cu grupul american General Electric (in mare, Europa pentru AEG, iar America de Nord pentru GE)32. In Marea Britanie, aceasta mi scare este mai putin evidenta; se observe totusi un important proces de concentrare bancarS: 250 de b i n d particulare in 1880,48 tn 1913; 120 Joint-Stock Banks in 1880, 43 in 1913. La fel, tn Germania: tn perioada crizei din 1873, 70 dc band dau faliment; un alt val de falimentari in perioada crizei din 18901891; iar criza din 1901 este о adev3rata "crize de cu rati re": Deutsche Bank absoarbe 49 de institutii de profil, Dresdner Bank 46, iar Diskonto Bank 28; ramin cinci-sase mari band, "fiecare mare banca fiind sufletul financiar al unui intreg ansamblu detntreprinderi, sau. spre a-§i tmpirti riscurile, mai multe band unindu-se pentru a patrona о singurd intreprindere" 33 . La fel. in Statele Unite: se constituie doua "imperii financiare", unui format de First National Bank, a lui Morgan, de General Electric, Rubber Trust, US Steel, Caile Ferate Vanderbilt §i de diverse societal de electricitate; ceiaialt alcetuit din National City Bank, a lui Rockefeller, din Standard Oil, Tobacco. Ice Trust, Caile Ferate Gould §i unele antTeprize de telefonie34.

*>Nazarevski, cilat dupa N. Buharin, op cit, p. 58. " I . Goldstein, citat dupa N Buharin. op. cit., p. 59. "Lenin, LlmpJrialismc, stade supreme Ju capitalists, 1916-1917, £ d du Progres, 1%9. p. 85 s. 3J F. Mauro, Histoire de IVconomie mundmle, p. 212. M ln Franja, bSncile de afaceri participS la dezvoltarea industrial^ (Banca Parisului §i a '["Srilor dc Jos, Banca France/^ pentru Comcrt $i Industrie), iar Schneider pune mlna pe Banca Uniunii Pariziene, IncS de la crearea acesteia Marile Wrvci de depozit nu dezmint Insa Inteleapta pnidcn^a a lui Henri Germain, directorul Creditului Lyonez: "Intreprinderile industriale, chiar cele mai bine administrate, comports riscuri incompatibile cu sccuritatea mdispensabila folosirii fondurilor unei banci de depozit". Citat dupa M. Reberioux. La Rtpublique radicale?, Seuil, 1975, p. 120.

ISTORIA

CAPITALISMULUI

D E LA

1500

I'INA

IN 2 0 0 0

179

"Concentrarea productiei §i, drept consecinta, monopolurile; fuziunea sau intrepatrunderea bSrvcilor §i industriei, iata istoria formarii capitalului financiar §i continutul acestei notiuni", scrie Lenin in Imperialismul, stadiul suprem al capitalismului. Asemeni lui Bahunin, el preia conceptul de capital financiar, a§a cum fuseseconstruit de Hilferding.
C a p i t a l u l f i n a n c i a r i n s e a m n S d e fapt u n i f i c a r e a c a p i t a l u l u i . S e c t o a r e l e , altadata distincte, ale capitalului industrial, comcrcial §i bancar s e afla de-acum s u b c o n t r o l u l m a r i l o r finante, a c o l o u n d e e x i s t a о s t r i n s a a s o c i e r e i n t r e m a g n a t i i industriei §i ai bfincilor 3 5 . Astfel, prin c a p i t a l u l financiar s e $ t c r g c c a r a c t e r u l special al c a p i t a l u l u i . Acesta din u r m a a p a r e ca о forta unita c e d e c u r g e in m o d direct din proprietatea a s u p r a m i j l o a c e l o r de p r o d u c t i e , a bogatiilor n a t u r a l e §i a intregii m u n d t r c c u t e a c u m u l a t e , p r c c u m $i din d i s p u n e r e a muncii vii ca d c c u r g i n d d i n m i j l o a c e l e d e proprietate. In acela$i timp, p r o p r i e t a t e a , c o n c e n t r a t e 51 c e n t r a l i z a t a in m i i n i l e d t o r v a mari asociatii d c capital, a p a r e c a o p u s a fn m o d d i r e c t marii m a s e d c n c d e j i n a t o r i d e c a p i t a l * .

In strinsa legatura cu capitalul financiar, se dezvolta imperialismul:
Politica acestui capital f i n a n c i a r u r m a r e $ t e un triplu s c o p : in p r i m u l c r e a r e a u n u i teritoriu e c o n o m i c cit mai m a r e c u putinta. in ai d o i l e a rind, rind,

а р З г а г е а teritoriului r e s p e c t i v i m p o t r i v a c o n c u r e n t e i s t r a i n e , p r i n b a r i e r e v a m a l e . $i in sfir$it, in al treilea rind, t r a n s f o r m a r e a sa i n c t m p d c c x p l o a t a r e p e n t r u m o n o p o l u r i l e din tara 1 ".

Ceea ce Buharin va rezuma intr-o singura formula:
I m p e r i a l i s m u l e s t e c h i a r aceasta politica a capitalului financiar 4 *.

Dezvoltarea exporturilor §i inSsprirea concurentei internationale; cxportul de capital, participSri §i creari de filiale in strainatate — in cadrul acestui proces se inregistreaza un al doilea val putemic de colonizari, insotit de о serie intreaga de rivalitaji, ciocniri $i razboaie. intre 1875 §i 1913, in ciuda masurilor protectioniste. exporturile germane cresc de 4 ori. iar cele ale Statelor Unite de aproape 5 ori. Exporturile britanice vor spori numai de 2,2 ori, iar cele franceze de 1,8 ori; totu§i preocuparea pentru export este din ce in ce mai mare In aceste doua tari: in Marea Britanie, partea cxportata din totalul produsului fizic, care ajunsese de la 26% in 1851 la 46% in 1871, §i care scazuse dupa 1881, va create dupa 1900, atingind 50% in 1911; in Franta, acest procentaj progreseaza intr-un ritm moderat,
* R . Hilferding, Das Fiiianzkapilal, 1970, p. 407. *Ibid., p. 330. "Ibid., p. 440 * N . Buharin. op. at., p. 105. Viena, 1910, trad. rus3 1912, trad, fr. 6d de Minuit,

180

MICHEL

В EA U D

T a b e l u l nr. 2 3 Repartitia poscsiunilor britanicc din afara regatului* 1870 Europa Statele Unite 15 27 11 22 12 3 100 1914 5 21 18 9 37 9 99 4107 •

America Latina
India restul C o m m o n w e a l t h - u l u i restul lumii total

total in m i l i o a n e de lire sterline 7 7 0 *In p r o c e n t e . SursH: A C. Kenwood §> A1. Loughecd, P{>. cit., p. 43.

dc la 17% fn ultima treime a secolului al XlX-lea la 21% tn perioada 19051913 39 . Marea Britanie exporta 13% din cSrbunele pe care il extrSgea tn 1870, 21% tn 1 8 9 0 , 3 3 % tn 1913; ea exporta tntre 35 §i 40% din fonta §i apoi din ojelul pe care le producea tn a doua jumState a secolului al XlX-lea, dar 50% tn perioada 1905-1907°. Or, in acest sector, industria britanicS beneficiazii tn conlinuare de un avantaj Jintnd de structura sa, tntructt fabricarea mijloacelor de productie reprezinta un procent din ce tn ce mai mare: 47% tn 1881, 58% tn 1907 J \ principala pial«1 de desfacere constituind-o noile intratc tn procesul de industrializare, urbanizare §i echipare. Exportul de capital este unui dintre mijloacelc prin care se asigura aceste pieje: el capata о important crcsctnda la sfir§itul secolului al XlX-lea §i inceputul secolului al XX-lea. Fluxul anual al investijiilor tn strainatate se dubleaza, tn Marea Britanie, din 1880-1884 ptn3 in 1890-1894, sporind apoi de patru ori din 1890-1894 ptna tn 1910-1913; tn Germania, el se dubleaza prima data din 1883 ptna tn 1993, §i о a doua oara din 1893 ptna tn 1914; tn Franta, el se tripleazS din 1880 ptna in 1 9 1 4 * Numai ele trei, aceste reprezinta mai mult de trei sferluri din totalul capitalurilorinvestitein strainatate in 1914:43% Marea Britanie, 20% Franta, 13% Germania; Statelor Unite le rSmtn doar 7%, ansaniblului investijiilor belgiene, olandeze §i elvetiene 12%, iar 5% celorlalti investitori 44 .

jari

jari

>»J. Marczcwski, Callers dc I'lSEA, nr. 163, tulle 1963, t. 22, p. LXI. *°Ph. Dcane §i W.A. Cole, op. cil., t. 54 56, p. 216 §i 225. "T.J. Markovitch, Gtfwrs dc V1SF.A, nr. 179, nov. 1966, p. 287. «11. Fcis. Еиго/к The World Banker, 1871M914 4 W.G. Kenwood §1 A.L. Loughced, op. cil., p. 41

ISTORIA T a b e l u l nr. 24

CAPITALISMULUI

DE LA

1500 I'INA

IN 2 0 0 0

181

K e p a r t i f i a p o s e s i u n i l o r f r a n c e z e din a f a r a t a r i i " Investi(ii realizate 1816-1851 Europa mediteranean3 E u r o p a centralil Europa orientals Europa de Nord-Vest total E u r o p a Oricntul Apropiat colonii cele dou3 Amcrici restul lumii total total in m i l i a r d e d e f r a n c i *In p r o c e n t e . Sural; R E. Cameron, op. cit., p. 92. 97 380. 62 12
-

Posesiuni 1914 14 8 28 8 58 11 9 16 6 100 52,7

1852-1881 36 19 9 4 68 23 4 5
-

22 %

-

4
-

100 2,5

100 17,6

In ce private zonele "de investi{ie", Europa reprezintS cea mai mare parte (27%), urmatS de America de Nord (24%), America LatinS (19%) $i Asia (16%); Africa nu intrune§tedecit9% din investitiile strSine, iar Oceania 5%M. Marea Britanie rSmine de departe eel mai mare investitor din lume; dar repartijia investijiilor sale s-a modificat sensibil: ele sint mai putin orientate inspre Europa, Statele Unite §i India, §i mai mult c3tre celelalte zone din Commonwealth §i America LatinS. Tosesiunile franceze rSmin In principal in Europa (aproape trei cincimi), cu о puternicS reorientare inspre Europa Orientals, §i in special cStre Husia. DeocamdatS nu se investe$te decit extrem de putin in colonii. Capitalurile germane sint, de asemenea, investite in principal in Europa (mai ales in Austria, Rusia, Ungaria, Romania), dar §i in alte zone, precum Japonia, Mexic, Imperiul Otoman. Capitalurile Statelor Unite rSmin in America (mai ales in Mexic, Canada, Cuba). Aceste posesiuni in strSinState iau forme dintre cele mai diverse: subscriptia la imprumuturi publice (la care sint foarte atenti depozitarii francezi), imprumuturi acordate unor guverne. bSnci sau intreprinderi, coparticipSri sau cump3r3ri in diferite sectoare de activitate, sau, deja —
"Ibid., p. 42.

182

MICHEL

В

BAUD

T a b e l u l nr. 2 5 Expansiunile c o l o n i a l e intre 1876

1914 metropole 1914 1914 supra populate" 46,5 136.2 39,6 64,9 97 53 437,2

colonii 1876 supra populate" 251,9 15,9 6
-

supra

populate4* 393,5 33.2 55.5 12,3 9,7 19,2 523,4

fata*
Marea Britanie Rusia Franta Germania Statele Unite japonia 22,5 17 0,9
-

fata*
33,6 17.4 10,6 2,9 0,3 0,3 65

fata*
0,3 5,4 0,5 0,5 9,4 0,4 16.5

-

-

total p e n t r u c e l e 4 0 , 4 §ase m a n p u t e r i colonii apartinind statelor mici (Belgta, O l a n d a . . . ) -

273.8

9,9

45.3

-

•In m i l i o a n e d e k i l o m e t r i p.ttrati- " i n m i l i o a n e d e locuitori. SursH: N. Buharin, op. cil., p. 81.

in cazul anumitor trusturi ori grupari —, creari de filiale in strainatate. Astfel, Westinghouse i§i deschide inc3 din 1903 о filiala in Anglia, iar inainte de 1912, AEG are filiale la Londra, Sankt Petersburg, Paris, Geneva, Stockholm, Bruxelles, Viena, Milano §i in numeroase ora§e din America. Bancile joaca aici un rol decisiv. in 1913, trei cincimi din activele Societatii Generale a Belgiei sint repartizate in valori nafionale, iar doua cincimi in valori din strainatate, mai ales in Austria, Rusia, Canada, Argentina §i in Noua Caledonie... Deutsche Bank are subfiliale in America deSud (Argentina, Peru, Bolivia, Uruguay, Brazilia) §i in Spania; coparticipari in Elve{ia, Irak §i China; interese in Austria, Imperiul Otoman, America Centrala, Africa de Est §i Africa deSud... Diskonto Bank are filiale in Marea Britanie, RomSnia, Bulgaria, Brazilia §i Chile; coparticipari in Belgia §i Italia, in Argentina §i Brazilia, in Camerun, in Guineea, in Asia; interese in Europa (Marea Britanie, Finlanda, Austria, Romania, Rusia) §iin Africa... Bancile britanice numarau in 1910 mai mult de cinci mii de sucursale sau agen^ii in intreaga lume, bancile franceze о suta patru sucursale, cele germane §aptezeci, iar cele olandeze §aizcci §i opt 45 .
UN

Buharin, op. cil , p. 40 s.

ISTORIA

CAPITALISMULUI

DE LA 1 5 0 0

I'INA

IN 2000

183

In cadrul unei atari mi$cSri de expansiune a capitalismelor nationale la scara mondialS i$i fac loc diferitele pusee nationale de colonizare. Despre acestea vorbesc insemnSrile lui Cecil Rhodes, din 1895:
M S a f l a m ieri in East End [un c a r t i e r m u n c i t o r c s c d i n l - o n d r a j §i a m asistat la о r e u n i u n e a $omerilor. A m auzit acolo n u m a i discursuri u r l S t o a r e . T o t u l nu e r a d e c i t u n strigat: " P i i n e ! P l i n e ! " R e t r S i n d s c e n a In v r e m e c e m S i n t o r c e a m s p r e casS, m - a m trezit mai c o n v i n s decit inainte de i m p o r t a n t a i m p e r i a l i s m u l u i . . . L u c r u l p e c a r e 11 c o n s i d e r col m a i i m p o r t a n t e s t e rezolvarea problemei sociale. Astfel: pentru a salva cele patruzeci de m i l i o a n e de locuitori ai R e g a t u l u i Unit d c la u n r i z b o i civil d e v a s t a t o r , noi, c o l o n i z a t o r i i , t r e b u i e sS c u c e r i m noi p S m i n t u r i , ca sS i n s t a l S m a c o l o e x c e d e n t u l propriei n o a s t r e p o p u l a j i i §i sS a v e m noi p i e { e d e d e s f a c e r e p e n t r u p r o d u s e l e f a b r i c i l o r $i m i n e l o r n o a s t r e . I m p e r i u l , a m s p u s - o f n t o t d e a u n a , e s t e о c h e s t i u n e d e burtS. DacS vreti s3 cvitafi rSzboiuI civil, v a trebui sS deveniti imperialist! 4 *.

Iar Joseph Chamberlain, ministru al coloniilor britanice, spunea in 1896, intr-un discurs la Camera de Corner^ din Birmingham: "DacS am fi rSmas pasivi (...) cea mai mare parte a continentului african ar fi fost
T a b e l u l nr. 26 C r e $ t e r e a c h e l t u i e l i i o r m i l i t a r c in p r i n c i p a l e l e tari c a p i t a l i s t e 1. Crejterea cheltuieliior militare pe c a p d e l o c u i t o r * 2. C o t a c h e l t u i e l i i o r militare din cheltuielile totale ale s t a t u l u i 1875** 1908

din 1875* * p i n S in 1 9 0 8

d i n 1908 p i n S in 1913-1914

Marea Britanic Franta Germania S t a t e l e Unite

62 63 95 67

26 14 28 a

38.6 29,0 28,5 33,5

48,0 37,0 28,3*" 56,9 cheltuielile

*ln procente. " P e n t r u G e r m a n i a , 1881-1882. *'*NeincIuzind " e x t r a o r d i n a r e §i p u n c t u a l e " . a. NecomunicatS.

Sur$e: O. Schwarz. citat dupa N. Buharin. op. cit. p 126 §i V. Sombart, U Capitalisme trad. fr. I'Apogje Ли сяpitalisme, Payot 1932.1.1, p. 88.

modeme,

"Die Neut Zeil. 1898. nr. 1, p. 304. citat de Lenin, L'lmpihalisme.^

op. cit., p. 100.

MICHEL

BEAUD

ocupatd dc rivalii no§tri comcrciali (...). Prin politica noastni colonials, dc indata ce dobtndim un nou teritoriu. noi il dezvoltSm ca mandatari ai civilizatiei. pentru progresul comer|ului mondial". Iar Jules Ferry: "Politica noastra coloniala este fiica politicii industriale". P. Leroy-Beaulieu, membru al Institutului, profesor la College de France, director al revistei L'Economiste frangais, publica in 1891 De la colonisation chez les peuples inodernes [Colonizarea la popoarele moderne]', el porne?te de la aceasta fraz3 a lui Stuart Mill: "Putemafirmaca, in situafia actualaalumii.intemeierea de colonii este cea mai buna afacere in care pot fi angajate capitalurile unei tari vechi §i bogate". Dupa care noteaza:
Colonizarea reprezinta forta expansiva a unui popor. puterea sa do r e p r o d u c e r e , dilatarea §i multiplicarea sa i n s p a j i u ; ea i n s e a m n a s u p u n e r e a universului, sau a unei largi p.1r(i a acestuia, limbii sale, ideilor§i legilor lui. U n p o p o r c a r e c o l o n i z e a z a e s t e u n p o p o r care i§i p u n e bazele grandorii §i s u p r e m a t i e i lui viitoare (...). E s t e c u neputinta sa nu c o n s i d e r a m [colonizarea] c a pe u n a d i n t r e misiunile ce s e i m p u n in cazul statelor civilizate 4 7 .

Realismul economic §i rasismul se intrepatrund:
N u e s t e nici firesc, nici d r e p t ca v e c h i l e civilizatii o c c i d e n t a l e sS s e tot i n g h e s u i e §i sa s e s u f o c e in spatiile r e s t r i n s c c a r e a u c o n s t i t u i t p r i m u l lor c a m i n , sa a d u n e aici m i n u n a j i i l e ^tiinjelor, artelor. civilizatiei, $8vada cum

nivelul bcnejiciilor saide de hi о zi la alta, din lipsa unor slujbe renwneratoare**,

$i sa lase p o a t e о j u m 3 t a t e a lumii in m i n a u n o r mici g r u p u r i d e o a m e n i i g n o r a n t i , n e p u t i n c i o § i , adev-arati copii debili, tmpra§tiati pe s u p r a f e t e uria§e, s a u a u n o r p o p u l a t i i d e c r e p i t e , lipsite d e o r i c e e n e r g i e §i d e orice directie, a d e v a r a j i batrini incapabili d e v r e u n efort s a u d e v r e o a c t i u n e cit d e cit c o m p l e x a $i d c perspective* 1 .

Buna-credinta a civilizatiei §i religiei apare ca о binecuvintare; rasismul §i certitudinea superioritatii iniatura $i ultimele scrupule; interesele incoljesc; mitul soarelui de aur §i al orizonturilor nesfir§ite anima §i el spiritele, iar artnele moderne dau curajul necesar. A§a ca — britanice, franceze, germane, dar §i belgiene sau olandeze — expedijiile coloniale se t»n lant; atunci cind situatia о cere, se trece la masacrarea oamcnilor sau a p o p u l a t i o n aceasta este goana dupa profit... Intr-o proporjie mai micS §i intr-o manierS diferita, Rusia, pe de о parte, §i Statele Unite, pe de alta, participa §i ele la aceasta mi^care53.
T . Leroy-Beaulieu, Dc la colonisation dicz les peuples inodernes, Guillaumin, 1891, p. 839,811. wSuW. mea (n. a ). Dar Leroy-Beaulieu insists in not3: "Colonizarea, prin deschiderea de noi utili/3ri capitalurilor. este unui dintre mijloacelc de prevenire a scSderii beneficiilor. о binefacere dintre cele mai insemnate, de$i nimeni nu a semnalat-o pln5 acum". "Ibid., p. 842. *'Vezi mai ales С Julien. l.Tmpire amSricein.

ISTORIA

CAPITALISMULUI

DE LA 1 5 0 0

I'INA

IN 2 0 0 0

185

Frictiuni ale expansionismelor nationale. InSsprirea competi(iei economice financiare. Kivalitati nationale, aliante rasturnari de aliante. Toate acestea pe fondul nationalismului, §ovinismului §i rasismului, al defilSrilor militare al expozitiilor universale. Cheltuielile militare cresc, furnizind industriei nationale a fiecSrei tSri un important debu§eu, iar militarilor mijloacele necesare pentru noi cuceriri. Ele sint deosebit de mari in cele patru tSri capitaliste dominante ale epocii. Concentrarede capital, carteluri. trusturi. monopoluri; intrepStrunderea capitalului industrial §i a celui bancar in aceastS nouS realitate: capitalul financiar; noul rol al statului, dat deopotrivS de Iegislatia socials, de importan Ja lui majors in cazul marilor lucr&ri, de expansiunea teritorialS §i de militarism; exporturi de capital, colonizarc, impSrtire a lumii. Dincolo dc noul capitalism industrial, exists о nouS cxtindcre la scarS mondialS a capitalismelor nationale dominante, care poate fi observatS la inceputul secolului al XX-lea §i pe care mul{i о numesc "imperialism". Astfel. incS din 1902, Hobson nota: "Noul imperialism se deosebe$te de eel vechi in primul rind prin faptul cS substituie tendintelor unui singur imperiu in expansiune teoria §i practica imperiilor rivale, ghidate fiecare de acelca§i aspiratii la expansiunea politics §i profitul comercial; in al doilea rind, prin faptul cS marcheazS prcpondcrenta asupra interesclor comerciale a interesclor financiare sau a celor legate de investitiile de capital""''. Polrivit lui Hilferding, grajie imperialismului, capitalul financiar va putea dcp3§i, pentru un timp, contradictiile {inind decadrul national:
Lini§tit, el p r i v a t e a m e s t e c u l babilonic al p o p o a r e l o r d e a s u p r a tuturora, el v e d e p r o p r i a lui n a t i u n e . E a e s t e r e a l s , trSic$te tn p u t e r n i c u l ei stat, s p o r i n d u - § i n c i n c c t a t p u t c r e a §i m a r e t i a . T o a t e fortele u r m S r e s c p r o g r e s u l ei. Astfel, i n t e r e s e l e i n d i v i d u l u i v o r a j u n g e sS se s u p u n S i n t e r c s e l o r g e n e r a l e s u p e r i o a r e . c a r e c o n s t i t u i e c o n d i t i a oricSrei ideologii sociale vitale; statul, i n a m i c al p o p o r u l u i , §i n a j i u n e a d e v i n a c u m u n s i n g u r o r g a n i s m , iar i d e c a n a t i o n a l s , forta m o t r i c c . se s u b o r d o n e a z S politicii. C o n t r a d i c t i i l e d i n t r e c l a s e au d i s p S r u t , s u p r i m a t e . inghitite d c faptul cS totul e s t e p u s in s l u j b a i n t e r c s e l o r t u t u r o r . I ' e r i c u l o a s a luptS d e clasS, plinS d e u r m S r i n c p r c v S z u t e pentru detinStorii d e p r o p r i e t y , a fScut loc a c t i u n i l o r g e n e rale a l e natiunii, c i m e n t a t S a c u m d e о tinta unicS: m S r i r e a n a t i o n a l s " .

Pentru Otto Bauer, "imperialismul este, dc fapt, un mijloc de ISrgirc a limitelor acumulSrii"". DacS economia mondialS este "un sistem de relatii de productie §i dc relatii de schimb corespunzStoare, care imbrSJiseazS totalitatea lumii" 51 ,
s 'Hobson,

liiifKrialism, 1902. citat de Lenin. L'lmpJrialisnie..., op. cit., p. 118 "Hilferding. Das Finanzkapital. Viena. 1910. citat de N. Buharin, op. cit., p. 107. Ю. Bauer. New Zeit, nr. 24.1913, p. 873. citat dupS P.-P. Key. ies Alliances de classes, p. 140. Buharin, op. cit.. p. 17.

186

MICHEL В B A U D

imperialismul reprezinta largirea la scarS mondiaia a relajiilor de productie §i de schimb capitaliste. aceasta largire operindu-se, la inceputul secolului al XX-lea, sub dominatia capitalismelor §i burgheziilor britanice. germane, franceze, americane... "Pacea" instaurata atunci — unii sint de рЗгеге ca dupa pax britantiica urmeaza о pax germani ca — este о pace imperialista, deja umbrita de norii razboiului, Expedijii coloniale, franceze in Dahomey, Madagascar, Ciad, Maroc; britanice in Africa de Sud §i Sudan; belgiene in Congo; italiene in Abisinia §i Tripoli; intervenjii americane in Hawai, Porto Rico, Samoa, Filipine, Panama; expansionism japonez in China §i Coreea; expeditie internationaia in China... Rivalitatile genereaza situatii explozive in Fachoda (1898), in Maroc (1905 §i 1911); sau razboaie, precum razboiul burilor (1899-1902), razboiul hispano-american (1898), razboiul ruso-japonez (1905-1905) — prime avertismente ale unei alte conflagratii care se anunta, tinind cont ca de doua ori puterile europene s-au bStul cu " t a r i de peste ocean". Apoi r3zboaie nationale, greco-turc (1897) §i balcanice (1912 §i 1913), unde interesele marilor puteri nu au fost absente. Rivalitati. concurenta, frictiuni, confruntari; interese industriale §i financiare, dar §i elanuri patriotice; chiar daca nu este singura cauza. expansiunea imperialista a capitalismelor nationale de la sfir§itul secolului al XlX-lea inceputul secolului al XX-lea sta la baza declan^arii "Marelui Razboi" din 1914-1918, a acestui imens camaj, pe care nu il putea face suportabil decit ideea ca va fi "eel mai eel".

R E Z U M A T U L ETAPEI A PATRA

In fiecare etapa a formarii §i dezvoltarii lor, capitalismele nationale s-au alimentat din exterior: aur din cele doua Americi, jefuiri, munca silnica, sclavie, exploatare a coloniilor, ci§tiguri de pe urma comertului. A$adar, nici existenta, nici chiar importanja acestor resurse exterioare nu caracterizeaza imperialismul. Imperialismul inseamna funcjionarea §i dezvoltarea unui capitalism national la scara mondiaia: extorsiunea valorii prin productie, realizarea valorii produse prin vinzarea marfurilor, valorificarea sub forma de noi capitaluri a profiturilor anterior realizate nu mai sint gindite §i organizate in principal la scara local-najionala, ci, dintr-o data, la scara nationalmondiaia. Aceasta noua atitudine este impusa de entitatile capitaliste de mari dimensiuni: oligopoluri. care iau diverse forme, mari intreprinderi, trusturi, grupuri; ea se bazeaza din ce in ce mai mult pe alierea — uneori intrepatrunderea — capitalului industrial §i capitalului bancar, in cadrul a§a-numitului capital financier; ea este apoi incurajata de unele fractiuni ale burgheziei care, dep3§ind orizonturile local-nationale, actioneaza, in mod stimulator, la scara national-mondiala $i care, in aceasta dinamica, obtin sprijinul statului, a diplomatiei sale, a flotei §i armatei lui. A§adar, о data cu imperialismul: 1. contradictiile (mind de mi$carea de reproductie largita a capitalului se dezvolta de-acum in cadrul national-mondial; 2. noi contradicti apar se dezvolta, in principal — pentru perioada la care ne referim — in legatura cu realizarea valorii produse cu controlul diferitelor regiuni ale lumii. Putem lamuri acest diagnostic" ajutindu-ne de schema XII §i reluind contradicjiile capitalismului istoric distinse ceva mai inainte 56 . Dac3 e vorba de "contradictia VV, intre capital §i munca", ea se manifests mai intii, sub forma sa directa (supunere reala), in cadrul fiecarui capitalism national; cuceririle mi$cSrii muncitore§ti §i legislatiile nationale au facut ca ea sa fie mai putin brutala decit fusese in primele faze ale capitalismului.
№ Pasaj

"Cf. p. 161

rcscris in 1999.

188

MICHEL В B A U D

SCHEMA XII Eormatii sociale, clase, extorsiunea §i circulatia valorii in sistemul imperialist
de dinainte d e 1914 FORM А"П E SOOALA IMPERIAUSTA BURGHEZIE CAPfTAUSTA /APARAT / DESTAT TEHNO-BIROCRAJTO cadre, I lehnldenl / BLRCHEZIF. MICA SI MED1E

furvtioTjri
TARANIME 'APARATE ALE CAPJTALCLUI CLASA MUNCITOARE

oiigarhii traditional).' tntanvediar. ai
comcrtului colonial

admin Is tra Л "lunula TARANIME

МММ
FORMA Tlb'SOCIAlA DOM1NATA

C M conducttow U
intwmediari al comcrtului exterior APARAT DESTAT TARANIME

ая«гсргспоНЛсити,дн
local> ' Vdependente comcrcianfi x V v '

MEJTL^OCA KIT.

M N To i U C ik

) Exploatarc prin supuncre directi. ) Extorsiunea valorilor prin eupurwrv indiixvti ) Pr«>lcva?* a statului. munci «liuci etc. ^Tranafcrul valorilor prin corner^ 7 Export dc capitaluri. ^Transfcrul valorilor prin rcmuncrare a inv«ti(iilur In a/ara Цп1 iTraufcrul vaJoriloc piinfluxuiilefinanclajc ale statului.

ISTORIA

С A I' I T A 1.1S M U L U I D E

I.A

1500

I'lNA

IN 2 0 0 0

189

In acela§i timp, la scarS internationals, ea tinde sS se dezvolte sub forma sa indirectS (supuncre formalS), intre capitalismele dominante §i producStorii tradijionali din tSrile dominate (mai ales colonizate). Exists о legSturS intre cele douS aspecte? AceastS intrebare a fScut obiectul unorvii de/.bateri in sferele intelectuale politiceale lumii muncitore§ti. Pentru unii, nu exists nici о legSturS: cuceririle muncitorilor din tSrile capitaliste avansate au putut fi suportate de capital datoritS sporirii productivita{ii, legate de progresul tehnic, grajie cre§terii nivelului de calificare al Iucralorilor intensificSrii muncii solicitate acestora. Pentru altii, dincontrS, tSrile capitalismele dominante beneficiazS de transferuri ale valorii provenind din tSrile dominate: remunerarea investitiilorstrSine, dobinzile la datorii, transferurile implicate deschimbul inegal. Concesiile patronatelor§i statelor sint astfel facilitate, iar clasa muncitoare, obtinind de aici anumite avantaje, devine volens nolens beneficiara, dacS nu chiar complicea, dominatiei asupra altor popoare. Ince private "contradictia X, Intre capitalismele nationale", ea scadince§te, in aceasta perioada, in principal Intre capitalismele dominante sau aspirante la un asemenea statut, legindu-se atit de accesul la matcriile prime sau la noile pieje (pentru produse de consum sau echipamente), cit dc creditele alocatesau investitive efectuate in strSinState. Ea se traduce prin tensiuni §i confruntSri in diferite zone ale lumii §i va contribui la declan§area primului rSzboi mondial. In schimb, contradicjiile intre capitalismele dominante §i noile capitalisme constituite rSmin minore. "Contradictia Y, intre capitali$ti", tinde §i ea sa se acutizeze, in special pe plan international. Intr-adevSr, a$a cum am vSzut, concertSrile §i organizSrile intr-un anumit sector de activitate, intelegerile, cartelurile ?i trusturile se tnmultesc cu rapiditate in fiecare tarS, fenomenul rSmtntnd InsS limitat la nivel international. AceastS contradictie о intSre§te astfel pe cea dinainte, devenind о componenta importanta a ei. In sfir?it, "contradictia Z, intre capitalismele dominante §i popoarele sau tSrile dominate", se manifests in mod tot mai larg, о data cu noul val al colonizSrilor, cu impSrtirea lumii §i stabilirea zonelor de influents, la care participS nu doar vechile tSri europene, ci §i tSri noi (Statele Unite) sau tSri in curs de modernizare (Japonia, Rusia). Dominatia se instituie uneori prin actiuni militare de о extremS violentS. О nouS contradictie este p e c a l e d e a se crea, una care va marea profund cea de-a doua jumState a secolului al XX-lea care va provoca probabil anumite reactii chiar §i dupS anul 2000. Termenul "imperialism" a desemnat aceasta noua realitate. Initial, el fusese un fel de stindard al celor care pledau pentru dominatia Marii Britanii §i a Statelor Unite in lume. In cadrul mi§cSrii muncitore$ti §i al literaturii mnrxiste, el a devenit apoi un termen incriminator: mai tirziu,

190

MICHEL В B A U D

el va fi utilizat din abundenja in luptele de independent §i in mi§c3rile de sprijinire a Lumii a Treia. Unii vor vedea atunci in imperialism din ce in ce mai putin о forma sau un stadiu al capitalismului, §i din ce in ce mai mult dominatia marilor puteri care i§i urmSresc propriile interese". Dar utilizarea curenta a termenului la singular tinde sa il globalizeze, cu riscul de a-1 goli de о parte a continutului s3u. Fie ca e vorba de capitalisme, de mari puteri sau de state, avem intotdeauna de-a face cu ni$te actori nationali care i$i extind dominatia, se ciocnesc de rival i §i intra in conflict cu ace§tia. Formarea, afirmarea §i ascensiunea imperialismelor, la sfir^itul secolului al XlX-lea, s-au desfa§urat pornind de la ni$te baze nationale puternice ?i au condus, la inceputul secolului al XX-lea, la о ciocnire a imperialismelor, la о confruntare intre natiuni care avea sa genereze "Marele Razboi". Astfel, imperialismele la care ne-am referit au avut о dubla r&datin&: in nevoia de expansiune a capitalismelor nationale dezvoltate §i in logica dominarii cecaracteriza statele acestora. Iar cind razboiul va izbucni, cea care va prevala va fi dimensiunea nationaia: internationalismuI §i anticapitalismul lumii muncitore§ti vor арЗгеа ca... oala de pamint din fabula lui La Fontaine, in timp ce sentimentul national §i najionalismul vor fi... oala de fier.

'"In mod curios, ci vor j;5si un sprijin in pozitia exprimatf de Joseph Schumpoter. In 1919: "Contribution a une sociologiijue des imp^rialismcs", dup<1 Imptriatismes et classes sacialrs.P.d de Minuit, Paris, 1972. p 39-153

5. MAREA DEGRINGOLADA (1914-1945)

Secolul acesta, carc abia s-a Inchciat, a v3zut succedindu-se doua cpoci radical difcrite $i f3r3 о alt3 calc de trecere decit гЗ/.boiul. Contemporanii no§tri iji pot imagina cu greu anii de odinioar.1: о егЛ a stabilitatii, a economiei, a prudentei; о societate a drepturilor dobfndite. a partidelor tradifionale, a caselor respectabile; un regim al veniturilor fixe, al remuneririlor sigure, al pensiilor riguros calculate; о еросЗ a lui "trei la sutS", a vechilor utilaje, a inzestrarii regulamentare. Corvcurenta ajutata de tehnici a facut s3 dispari aceasta cuminjenie $i a ucis orice blindeje (...). Razboiul a umflat ca un torent cursul firesc al lucrurilor, impurund alte necesitati. Pentru satisfacerea lor — diverse, imperioase, schimbatoare cum sint - , oamenii trebuie s3 lucreze mai mult $i intr-un ritm mai accelerat (...). Ma§inismul diviziunea muncii inlocuiesc treptat eclectismul ^i fantezia*. Antrenate de logica lor - a acumuiarii §i a productiei largite —, capitalismele nationale au cSutat in lume un spatiu pentru propria lor expansiune, concurindu-se unele pe altele ?i ajungind la confruntari din ce in ce mai dure. In acela$i timp, principalele puteri industriale au incercat s3 i§i extinda zonelc de dominate, ceea ce a contribuit — inclusiv prin nationalism, rasism, xenofobie, §ovinism §i prozelitism — la demultiplicarea antagonismelor economice in opozitii nationale, §i deci in opozitii politice §i militare; acestea erau alimentate totodata de uri §i ranchiuni istorice, de credinja in propria superioritate (a britanicilor, francezilor sau germanilor), de miturile maririi §i misiunii civilizatoare. Toate acestea au fost de ajuns pentru declan§area primului razboi mondial, care, la vremea aceea, a parut a fi eel mai singeros, eel mai uciga§, eel mai barbar... Razboiul nu a rezolvat insa nimic, ba chiar dimpotriva. Nevoia de expansiune economica la scara mondiaia ramine la fel de vie, in vreme ce vechiul sistem de plati international a fost distrus. Aceasta lume sfi§iata va cunoa§te in anii douazeci coexistenta prosperitatii §i a crizei, iar dupa 1929 va fi antrenata intr-o noua mare criza, apoi intr-un nou mare razboi.

•Charles dc Gaulle, Le Fil ik Гёрёе, I93Z Berger-lxvrault,

19S4, p. S i . 90.

192

MICHEL В B A U D

De la razboi la crizS "Capitalismul poartS in el razboiul, a§a cum un nor poarti in el furtuna", spusese Jaures. inainte de toate, capitalismul poarte in el criza §i necesitatea impcrioase a cuceririi dc noi spafii. §i abia dezvoltarea sa concrete prin intermcdiul formatiunilor sociale nationale, abia confruntarea dintre capitalismele nationale fac sa se poata spune despre capitalism ca este un purtator al rSzboiului. "Marclc Razboi" din 1914-1918 bulverscaza Europa, acccntucazS declinul britanic, intare§te pozitia Statelor Unite, fara a rezolva insa contradictiile dc dinainte de 1914. El deschidc о lunga perioada de criza, mocnita $i multiple in anii douazeci, apoi gencrale — in ciuda diversitetii sale - incepind cu 1929. J. Tulburarile provocate lie "Marele Razboi"

Elanul frint al mi§cerii muncitore$ti, declinul accentuat al capitalismelor europene, inesprirea nationalismelor... $i totu?i, о date cu primul rezboi mondial, marca degringolada abia incepea... Frumosul mit al interna Jionalismului proletar s-a spulberat. Greva generaia trebuia sa impiedice razboiul; clasele muncitoare trebuiau sa rcfuze se se omoare intre ele in contul capitali$tilor... Anul 1910: "La fiecare greve, armata este dc partea patronatului: in fiecare conflict european, in fiecare rezboi colonial ori intre natiuni, clasa muncitoare este i n f l a t e §i sacrificate in beneficiul clasei patronale parazitare $i al burgheziei. De aceea Congrcsul (CSM) aprobe §i sustine orice acfiune de propaganda antimilitarista antipatriotice (...)"*. Sau: "in caz dc razboi intre puterile europene, muncitorii vor riispunde declaratiei de rezboi printr-o declaratie de greve gencrale revolutfonara"3. Anul 1912: prcgatite printr-o campanie de mai multf ani, greva generaia din 16 decembrie, impotriva rezboiului, este un e$ec, in ciuda amplorii §i momentelor sale "tari". Anul 1914: manifestul CSM din 28 iulie: "Guvernantii (...) au poporul francez de partea lor in cazul in care, a§a cum au spus, lucreaza cu adeverat pentru pace" 4 . Unii vor ramine fidcli pina la capet propriilor convingeri pacifistc; multi vor fi i m p e r i i intre о atitudine §i alta; altii vor relua, in plin conflict, lupta pentru pace. Pina la urma, insa, milioane de proletari din toate tarile Europei vor accepta sa se omoare intre ei. Iar rupturile, divizSrile §i ranchiunile vor ramine vii multa vreme de-acum incolo. Alte infringerc: in preajma rezboiului, muncitorii din Europa se opuneau introducerii noilor metode de organizare a muncii. Se inregistreaze
*Citat In E. Doilfans. op. at.. t.11. p. 192. Hbid.. P . 195.

'Citat in J. Bron,op. al.. t II. p. 146

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI

DE LA

1500

PlNA

tN

2000

193

greve la Renault in 1912 §i 1913, la uzinele Dietrich (Argenteuil) uzinele Brasier (Ivry) in 1913; lucratorii din aceste intreprinderi refuzS cronometrajul: Aplicarea lui in uzinele Renault a demonstrat tn mod clar la ce situate intolerabila, la ce mundl extenuanta urma s3 li conduca acest sistem pe lucratorii destul de naivi pentru a-1 aceepta (...); muncitorul [estej redus la starea unei brute c3reia i se interzice sa gindeasca, sa reflecteze; la starea unei ma§ini fara suflet care produce intens, in exces, pina ее о uzura prematura, transformind-o in non-valoare, о face sa fie data afara din atelier. Metoda Taylor este nemiloasS; ea elimina non-valorile §i pe cei care au dep3$it virsta deplinei activitSji musculare\ Iar Merrheim, in La Vie ouvrierc din 31 martie 1913 nota: Inteligenja este aiungate din ateliere §i uzine. Acolo nu trebuie sa ramina decit ni§te brate lipsite dc minte §i ni§te automate de carne adaptatc automatelor de otel §i fier*. Razboiul conduce, insa, la implantarea metodelor de organizare $tiinlifica a muncii: armata le utilizeaza in atelierul central de reparajii al serviciului auto. Iar Louis Renault va sublinia in 1919, in fa{a membrilor camerei sindicale a constructorilor de automobile, "interesul pentru organizarea muncii, pentru metodelecare permit fabricarea celor mai delicate produse fara о mina de lucru specializata". Intr-o circulara din 1918 adresata inginerilorsai, el sublinia deja "ca exista aproape toate elementelc necesare unei organizSri complete". In acela§i timp, Bulletin des usines Renault [Buletinul uzinelor Renault) ii avertiza pe muncitori c3 efortul lor nu va fi mai mic, ci din contra, va trebui s3 se intensifice: "trebuie sa jtiji ca atunci cind acest razboi se va sfir§i, va incepe ceiaialt razboi, razboiul economic (...). In acest nou razboi, voi ve{i fi soldajii din prima linie" 7 . In fine, asemenca celorlalte clase, clasa muncitorilor va fi §i ea decimata: din zece oameni activi in industria anului 1913, unui avea s3 moara in razboiul din 1914-1918®. La toate acestea, trebuie sS adaug3m: inecarea in singe a tentativei de revolutiecomunista, in Germania (ianuarie-martie 1919); inabu§irea revolutiei ungare (iulie 1919); apoi, in Franta, sciziunea dintre comuni$ti $i

'Manifest al CSM din 1913, reprodus in Histoire iconomujue el sociale de la France, t. IV. vol. I. p. 528 bis. •Citat dup.1 E. Dolmans, op. cit., t. Ill, p 264 'Citat de B. Coriat, op. cit., p. 68; vezi §i P. Fridenson. Histoire des usines Renault, t. I, Scuil. 1972, p. 76. "Data fiind mobilizarca pe loc, ргорофа este ceva mai scazuta pentru lucratorii din industrie (8,8%) sau din transportiiri (8,1%) decit pentru agricultori (10%) sau pentru protesiunile liberale (10,7%). (A. Sauvy, Histoire eivrtotnique de la France, t I. p. 442).

194

MICHEL В B A U D

sociali§ti, la Congresul din Tours (1920). fn momentul In care, pentru cei mai multi oameni ai muncii, revolufia sovieticS dadea socialismului о patrie, mi§carea muncitoreascS din marile tari capitaliste ale Europei Occidentale era siabita, rSnita, sfi§iata. Tarile acestea sint ele insclc vlaguitc §i in ruine, chiar daca au fost unele industrii care s-au dezvoltat in timpul rezboiului, profitind de el. in total, aproximativ 8 milioane de morji: 2,7 in Germania, 1,7 in Franca, tot atifia in Rusia, 1,5 in Austro-Ungaria, 930 000 in Marea Britanie, 150 000 pentru Statele Unite; in Germania, ca si in Franta, unui din zece oameni aflati la virsta activa, in Marea Britanie unui din douSzeci. Costul total al razboiului a reprezentat 32% din avcrea n a t i o n a l a Angliei, 30% din cea a Frantei, 22% pentru Germania, doar 9% pentru Statele Unite. Fiecare stat angajat in razboi a contractat fata de cetatenii s3i enorme datorii publice: pe ansamblu, datoria publica a tarilor beligerante a ajuns, de la 26 miliarde de dolari inainte de razboi, la 225 miliarde in 1920. La aceasta se adauga datoria externa: Marca Britanie a imprumutat de la Statele Unite in jur de 4 miliarde de dolari, iar Franja 3 miliarde. in 1921, comisia aliatilor pentru reparatii de r3zboi va cere Germaniei despagubiri de 33 miliarde de dolari. Luind ca baza 100 anul 1913, indicelc produced industriale este, in 1920: - 141 in Statele Unite; - 100 in Marea Britanie; - 62 in Franta §i 61 in Germania. Rezervele dc aur ale Statelor Unite au crescu t de mai bine de patru ori in timpul razboiului dep5$esc, in 1921, 2,5 miliarde de dolari (aproape doua cincimi din totalul rezervelor mondiale). in plus, о data cu Revolutia din Octombrie, puterile Europei se vad lipsite, pentru mai multe decenii, de о piata promitatoare. In care investisera multa vreme. in Rusia, idealul socialist a condus la о ruptura atit fata de capitalism, cit ?i fata de Occident, in Turcia, dupa dezmembrarea Imperiului Otoman, apoi in Persia (Iran) §i Afganistan se afirma noile dinamici nationale. in urma mai multor greve, boicoturi atacuri de trenuri, EgiptuI - ocupat din 1882 §i aflat sub protectorat britanic din 1914 — determine guvemul Marii Britanii sa ii proclame independenta in 1922, о independenja carc ar fi trcbuit — dupa cum intenjionau englezii — sa r a m i n e pur teoretica. Cit prive§te Japonia, aceasta §i-a sporit considerabil, pe timpul razboiului, productia industriale, schimburile comerciale §i posesiile din afara tarii, astfel ca о nou3 putere industriale este acum in curs de afirmare in Asia. Slabirea capitalismelor europene §i "declinul Europei": disocierea celor doue procese este imposibiia. Statele Unite sint de-acum inainte cea mai marc putere economical Germania i§i va reface puterea industriale; URSS §i Japonia se vor angaja, fiecare pe о alte cale, intr-un formidabil proces

ISTORIA C A P I T A L . ISM ULUI

DE LA 1 5 0 0

PlNA

tN

2000

195

de industrializare; Marea Britanie §i Franta pSstreazS IncS anumite atuuri, prin aparatura lor industrials, prin retelele lor bancare §i financiare, prin imperiile pe care le dejin. Л§а cum prevSzuse Louis Renault, abia semnate tratatele de pace, se declan§eazS un teribil rSzboi economic. 2. Criza din anii 1920-1930

In mod traditional, aceastS perioadS este impSrtitS in patru intervale: boom-ul de imediat dupS rSzboi, criza reconversiunii din 1921, perioada de "prosperitate", criza din 1929 cu prelungirile ei din anii treizeci. Foarte des aspectele monetare (datorii §i plSJi intcrna{iona!e, inflatie) sint disociate de aspectele economice (productie, schimburi comerciale). Ipoteza pe care noi о propunem este cS, din contra, avem de-a face cu una §i aceea§i criza, care se dezvolta sub forme diferite in anii 1920-1930: §i c3 — fSrS a fi disparut (mai e nevoie s-o spunem?) contradictiile fundamcntale9 — prin clasele muncitoare, pe de о parte. §i prin formatiunile sociale dominante, pe de alta, contradictiile dintre capitalismele dominante sint cele care dau cheia marii crize a acestei perioade. Distrugcri pricinuite de razboi? Enormc datorii publicc? Datorii cxtcmc fata dc Statele Unite §i Marea Britanic? in Franta, replica este una singurS: "Germania va piati." Л§а cum §i Franta "platise" dupa infringerea din 1871... Dar reparatiile cerute Germaniei vor forta industriile acestei tari sa i§i creasca exporturile, mai ales de carbune, otel. produse metalurgice §i mecanice, fapt ce va inSspri competitia gcrmano-britanicS. in perioada rSzboiului, puterea economica a Statelor Unite a erescut substantial: puterea sa financiarS, de asemenea: investitiile externe americane au ajuns, de la 3,5 miliarde de dolari in 1913, la 6,5 in 1919, pe cind cele ale Marii Britanii scSdeau de la 18,3 la 15,7: in paralel. rezervele de aur ale Statelor Unite cresc de la 0.7 in 1913 la 2.5 miliarde de dolari in 1921, mult mai mult decit cele din Marea Britanie (de la 0,2 la 0,8). Echivalentul in dolari al lirei sterline a scSzut de la 4,78 in 1914, inainte de distantarea in privinta rezervelor de aur, la 3,78 in ianuarie 1921; or, este putcrnic inradacinata ideca ca, pentru a-§i reci§tiga statutul de moneda mondialS, lira sterlinS trebuie sS poata "privi dolarul in faJS" (adicS sS reci§tige paritatea dc dinaintc dc razboi §i sS rcvina la convcrtibilitatea in aur). In m3sura in care industria britanica nu inrcgistreaza insa ni§te progrese ale productivitStii superioare celor ale concurentilor sSi, aceastS politics face ca exporturile sS fie mai costisitoare, deci mai dificile, iar redresarea schimburilor comerciale mai problematics; sau se ajunge la о reducere a consumului intern §i in special a puterii de cumpSrare a muncitorilor. fapt ce conduce la dure confruntSri sociale.
*Vczl sufim, p. 161 187.

196

MICHEL В B A U D

S C H E M A XIII Refeaua a n g a j a m e n t e l o r financiare Internationale

d u p 3 Primul RSzboi M o n d i a l *

15,7
MAREA BRITANIE

STATELE UNITE

Ш
. / \ \ / ( f
v

_ &7Л

^

Щ
GERMANIA

I *
JAPONIA

V

*tn miliarde de dolan Posesiuni in strlinAtate (invest!(ii In aiara Jlrii). In 1919. Rczervc de aur tn bundle centrale, tn 1921. Situafia datoriilor dintre aliap la cflr^itul rlzboiului 'Rcparajii'datoratedc Germania, In 1921.

-

-

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI

DE LA 1 5 0 0 P l N A

tN

2000

197

Plata reparatiilor datorate de Germania, reci§tigarea paritS^ii §i a eonvertibilitatii in aur a lirei sterline — in general, preocuparea pentru revenirea la un sistem monetar international bazat pe aur §i tentativele de rezolvare a inextricabilei probleme a datoriilor internationale 10 : toate aceste probleme monetare §i financiare care marcheaza anii douSzeci au о dimensiune nu doar economics, ci §i sociala. Profet prea putin ascultat la vremea respective, J.M. Keynes intelesese foarte repedc acest lucru: "In realitate, etalonul-aur nu e decit о relicvS a timpurilor barbare. Noi toti, Inceplnd cu Guvernatorul BSncii Angliei, sintem acum interesati in primul rind de men(inerea stabilitStii in privinta afacerilor, preturilor, locurilor de munca, §i este cu totul improbabil ca, atunci cind vom fi nevoiti sS alegem, sS sacrificSm in mod deliberat toate acestea pentru о dogma uzata, care a avut cindva о valoare a ei: £ 3-17-10 1/2 pentru о uncie dc aur", scrie el in 1923, in Л Tract on monetary Reform [Mic tratat al refortuei monetare]. In 1925 insa, dupa cinci ani dc eforturi in acest sens, lira rcvine la paritatca sa de dinainte de rSzboi, iar convertibilitatea ei este restabilitS. Prejul plStit a fost unui foarte greu: criza din 1921, de о dcosebita gravitate in Marea Britanie, cu о brutalS seddere a exporturilor §i о rapidS cre§tere a §omajului (un milion de §omeri in ianuarie 1921, doua milioane In iunie). Scaderea, in ritm susjinut, a exporturilor atinge nu numai produsele siderurgice §i carbuncle, ci §i industriile linii §i bumbacului, ca constructiile de ma§ini (In vreme ce exporturile nemte§ti reveneau In 1923 la nivelul din 1913). Cit prive$te §omajul, el va atinge de-a lungul anilor dou3zeci mai mult de un milion de lucrStori britanici. In schimb, Londra va reintra in rindul primelor capitate ale lumii. Francul francez revine oficial la convertibilitatea in aur abia In 1928, §i la о cincime din valoarea sa de dinainte de rSzboi. In ce prive§te marea germana, dupa prabu§irea sa din 1922-1923, ea incepe sa se redreseze, cu ajutorul creditelor externe, mai ales britanice, о data cu dezvoltarea §i modernizarea aparatului industrial: in perioada 1924-1930, creditele externe obtinute de Germania sint de doua ori $i jumatate mai mari decit daunele platite efectiv, fapt ce ii permite acestei {Sri nu numai sa se aprovizioneze cu materii prime, ci §i sa i§i refaca rezerva de aur §i devize, §i chiar sa i$i dezvolte investitiile din strainatate 11 . Pe de о parte, e vorba de dimensiunile datoriilor internationale care, pentru a fi "§terse", impuneau о dezvoltare considerabila a productiei §i schimburilor internationale, in masura sa permita obtinerea soldurilor
, 0 Conferinte!cde la Paris j i l-ondra din 1921; Conferinta dc la Geneva din 1922; ocuparea Khurului dc cfltre francezi $i belgieni, acordul anglo-amcrkan cu privire la datoriile dintre aliati (1923); Comisia Dawes, 1923; planul Dawes. 1924; acordurile Mellon-Bcranger $i Churchill-Caillaux, 1926; Comisia Young, 1928; planul Young. 1929... ptnS la moraloriul Hoover, 1931,5i la Conferinta de la Lausanne. " t n aceasta privinta, ve/i J. Akcrman, Structures et Cycles tamomiqucs. t. II, vol. 2, p. 509.

198

MICHEL В B A U D

necesare; pe de altS parte, exists decizia responsabililor monetari ai epocii de a reveni la un sistem monetar bazat pe aur, care apasa asupra reluSrii schimburilor comerciale britanice §i face vulnerabilS orice Jara aflatS in incapacitatea de a-§i echilibra balanfa comercialS. In acela§i timp, nici un centru financiar nu i§i asumS responsabilitatea pentru tot acest proces: bSncile americane nu au deocamdatS capacitatea necesarS, iar Londra — ocupata cum este s3 i§i reci§tige pozitia de lider — nu detine la vremea respective un loc care sa ii confere suficienta putere. Asupra acestui aspect, diagnosticul lui C.P. Kindleberger este cit se poate de exact:
S i s t e m u l e c o n o m i c international a devenit instabil prin incapacitatea Angliei $i reticen(a Statelor Unite d e a-§i a s u m a responsabilitatea stabilizSrii pe trei directii precise: a) m e n { i n f n d о piata relativ d e s c h i s S p e n t r u m S r f u r i c a r e nu a u g S s i t u n s o l i c i t a n t ; b) f u r n i z l n d , in m o d c o n t r a - c i c l i c , i m p r u m u t u r i pe termen lung: c) reducind amploarea crizei. Sistemul e c o n o m i c m o n d i a l era instabil, atita v r e m e cit nu e x i s t a о tarS c a r e s 3 il s t a b i l i z e z e , a$a c u m reu§ise A n g l i a in secolul al X l X - l e a p i n 3 in 1 9 1 3 . In 1929, englezii nu p u t e a u s 3 о fac3, iar a m e r i c a n i i nu d o r e a u . Atunci a n d f i e c a r e tarS i n c e p e s 3 i§i protejeze p r o p r i l l e interese nationale, interesul g e n e r a l - m o n d i a l a fost s c o s d i n d i s c u t i e о d a t S c u el, $i i n t e r e s e l c particulare ale natiunilor1'.

In acest context international fragil se dezvolta diferitele capitalisme nationale, fiecare in funcfcie de propriul specific: capitalismul britanic, prins intre vigilenta concurenjilor industriali strSini §i combativitatca unei clase muncitoare care refuzS sacrificiile cerute; eel gcrman, concentrat, dinamic, expansiv, sustinut de dorinta najiunii dc a dcp3§i umilintele la care a fost supus3 dup3 r3zboi; eel francez, mai dezbinat ca niciodata, imp3rtit intre marea industrie §i activitStile me$te§ug3re?ti, intre calmul provincial §i aventura imperialists; eel american, purtat de frenezia productiei de masS, a consumului de mas3, a ambuteiajelor §i speculatfilor de bursa; apoi, toate celclaltc: diferitele capitalisme europene, eel japonez, noile productii ale "tarilor noi", сЗгога primul r3zboi mondial le-a oferit о $ans3 de afinnare. Lupta de pe pieteleexterne se inSspre^te: astfel, in vreme ce lira revine la convertibilitatea in aur, exporturile britanice scad ca valoare, intre 1924 §i 1926, iar din 1927 pinS in 1929 r3min sub nivelul pe care il atinseser3 in 1924; exporturile franceze profitaserS de devalorizarea francului din prima jumState a anilor douSzeci, dar о data cu stabilizarea f i n a n c i a l §i cu impunerea convertibilitStii in aur din 1928, exporturile din numeroase sectoare incep sS scadS simtitor IJ . In aceastS luptS, capitalismele vechi dau inapoi in fata afirmSrii noilor economii.
" C P . Kindleberger, The World Depression 1929-1939. University of California Press, 1973, p 292, citat de К Boyer J. Mistral. Accumulation, inflation, crises, p. 161-162. ° C f . lucrSrilor istoricului J. Marseille, profesor la Universitatea Pans VIII.

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI

DE LA

1500

PlNA

tN

2000

199

Tabelul nr. 27
Repartifia exporturilor mondiale de produse nianufacturiere 1913 Marea Britanie Franta Statele Unite Germania Japonia altele total 30,2 12,1 13,0 26,6 2,3 15,8 100 1929 22,4 10,9 20,4 20,5 3,9 21,9 100 1937 20,9 5,8 19,2 21,8 6,9 25,4 100

SursJ: H.Magdoff, L'Age de I'imp/rialisnte, p. 55.

Astfel, accesul la pietele externe este din ce in ce mai diminuat. Or, capitalismul american tocmai cunoa§te о perioada de acumulare §i de expansiune, la fel ca §i capitalismele japonez, german, francez... Pe de alta parte, criza care zguduie agricultura pe plan mondial, dupa "Marele Razboi" — supraproductie, scadere a preturilor, scadere a veniturilor agricultorilor — conduce §i ea la restringerea piefelor de desfacere pentru produsele industriale de baza. Numai raportindu-ne la aceste r e a l i t y economice fundamental, §i nu rezumindu-ne la a urmari, a§a cum о face J. K. Galbraith", peripetiile speculatiilor de bursa, putem intelege marea criza dintre cele doua rSzboaie mondiale. De-a lungul deceniului al treilea, in Marea Britanie, criza a avut un aspect cronic; la sfir§itul anilor douazeci, ea este latenta in majoritatea celorlalte jari capitaliste, mai ales tn Statele Unite §i Franta. Speculatiile §i panica de pe Wall Street constituie un fascinant catalizator al crizei economice americane; con§tientizarea acestei realitati. a repercusiunilor ei bancare §i financiare in lumea intreaga, a efectelor pe care le va avea in urma scadcrii vertiginoase a schimburilor comerciale americane vor grabi in toate celelalte 0 r i declan§area unor crize care, de fapt, gestau sau erau deja amorsate.

О lume aruncata in aer
In 1 9 2 9 , i n d i c e l e c u r s u l u i v a l o r i l o r d i n S t a t e l e U n i t e s e m e n t i n e a la a p r o x i m a t i v 2 0 0 - 2 1 0 ; in 1932, el c o b o r i s e la 3 0 - 4 0 . Pretul pe a n s a m b l u al m a r f u r i l o r a seazut, i n aceea§i p e r i o a d a , cu 30 pina la 4 0 % , iar pe a n u m i t e

M J.K.

Gaibraith, Ьт Crist iconomique

de 1929,1955,

trad, ft., Payot, 1961.

200

MICHEL В B A U D piete, s c S d e r e a a fost ТпсД m a i dramatic^. In p r i n c i p a l e l e {Лп i n d u s trializate a l e lumii, p r o d u c t i a se r e d u c e c u 3 0 pina la 5 0 % , d e la c a z la caz, iar v a l o a r e a comer^ului m o n d i a l in 1932 s c ridica a b i a la о t r e i m c din c e a a a n u l u i 1 9 2 3 . O f i c i u l international al m u n c i i a c a l c u l a t e , In 1933, i n j u r d e 3 0 d e m i l i o a n e d e pensoane d i n l u m e a I n t r e a g a nu a v e a u d e lucru (...). N i c i o d a t S nu s e m a i a j u n s c s c la о a s c m c n e a s i t u a t e . P e r i o a d a 1 9 2 9 - 1 9 3 3 v a fi cea a u n e i m a n d e p r e s i u n i e c o n o m i c e 1 5 .

1. America first...?

Business

first!

Dup& "Marele RSzboi", Statele Unite reprezinta cea mai mare putere economica a lumii. Venitul national a ajuns de la 33 de miliarde de dolari in 1914 la 61 in 1918. Industria s-a dezvoltat, impunindu-se de-acum inainte. la nivel mondial, in majoritatea sectoarelor de activitate: 75 milioane tone de minereu de fier extrase Tn 1917 §i 555 milioane tone de cSrbune; 60 milioane tone de petrol extrase in 1920 (doud treimi din productia mondial^); о produc^e de energie electric3 echivalenta cu cea a intregii Europe; aproximativ 40 milioane tone de ojel produse in 1920 (mai mult de jumatate din productia mondial^); in plus, avansul considerabil al industriilor moderne: automobile, electricitate, chimie. Chiar daci, In ciuda dezvoltarii ei impresionante, flota americand nu a intrecut-o Inca pe cea a Marii Britanii. comertul american a §tiut sa profite de nevoile $i dificultatile celorlalte jari. pentru a ajunge In 1920 la un nivel record: importuri in valoare de mai mult de 5 milioane de dolari §i exporturi de peste 8 milioane. Iar daca investitive externe ale Statelor Unite sint Inc3, in 1919, sub jumatate din cele ale Marii Britanii (6,5 fata de 15,7 miliarde de dolari), rezerva de aur a Americii se ridica, in 1921, la 2,5 miliarde de dolari, iar creantele de r3zboi, in ce ii prive§te pe vechii aliati, sint In jur de 12 miliarde de dolari. in plus, intervenfia american& a fost decisiva pentru Incheierea razboiului; participarea pre§edintelui Wilson la Conferinja de Pace §i rolul jucat de acesta au intarit ascensiunea Statelor Unite in primul e§aIon al puterilor lumii. Senatul american refuza insa sa ratifice Tratatul de la Versailles, respingind pina §i aderarea Statelor Unite la Societatea Natiunilor, organism la a carui edificare contribuise in mod substantial iiisu§i pre§edintele Wilson. La alegerile din 1919, republicanii au ci§tigat majoritatea in Camera Reprezentantilor, iar in 1920, republicanul W.G. Harding a fost ales pre§edinte. Idealurilor de democratic §i coopcrare internationaia care il animasera pe Wilson, Harding le opune convingerile sale nationaliste: "Am о asemenea incredere in America noastra, incit devine inutila orice reuniune a puterilor straine care sa ne spuna noua ce anume slntem datori s3 facem. Numiti aceasta, daca vretf, egoism nationalist, dar eu cred c3
,5L

Kobbins, La Grande Depression. 1929-1934. trad, fr Payot, 1935. p. 27-28.

ISTOkIA

CAPITA I.ISMULUI

D E LA 1 5 0 0 P l N A

iN

2000

201

este о atitudine izvorita din patriotism. Ocrotiji in primul rind America! Ginditi-vS in primul rind la America! PreamSriJi in primul rind America!" 16 America first! De-acum incolo, Statele Unite se vor proteja Impotriva invaziei de mSrfuri strSine (1922), iar poporul, alcStuit din imigranli, impotriva imigratiei (1924). Bancile americane, chiar dac5 cele mai importante dintre ele au intrat deja tntr-un proces de "internajionalizare" 17 , nu au nid dorinja, nici mijloacele de a controla un sistem mondial de pl3ji. Iar dezvoltarea Americii, in perioada anilor 1920, se va face in general pebaza resurselor americane §i pentru pietele americane. America first! In m Л sura in care capitalismul american este deja un imperialism, orizontul s3u este alcStuit in principal de cele dou3 Americi. In perioada rftzboiului, legdturile dintre capitalismul britanic §i eel Canadian au siabit, iar Canada a intrat sub influen|a americanS: in perioada 1904-1914, in Marea Britanie erau plasate de opt ori mai multe titluri canadiene decit In Statele Unite; In perioada 1921-1930, suma titlurilor canadiene plasate In Statele Unite este de douSzeci de ori mai importanta decit totalul celor plasate In Marea Britanie". Canada §i America LatinS sint de-acum principalele cimpuri de investi^ii pentru capitalurile americane. Iar America LatinS este teritoriul undeseexercit.1 intervenjia §i dominajia americanS, diplomafia dolarului politica "ciomagului", avlnd ca paravan sloganul: "O America pentru americani" (vezi tabelul nr. 28). America first! tn anii douSzeci, Statele Unite cunosc о extraordinarS dezvoltare §i о prosperitate cu adev3rat fasdnanta, care se bazea/Д In principal, peeforturile clasei muncitoare americane. In timpul razboiului, num3rul muncitorilor americani d e p a $ e § t e 10 milioane, atingind 13 milioane In 1920 (dintre care 5,5 milioane muncitori calificaji); in 1930, se ajunge la 14 milioane (dintre care 6,3 milioane calificati). intre 1913 §i 1919, salariul real a sc3zut; principiul zilei de muncS de opt ore fusese tcoretic instituit, dar el ramine Inca departe de a fi peste tot respectat. Organizarea muncii, sistemele de remunerare conduc la cre§terea ritmului de producjie; oboseala, riscurile asumate pentru a se cl§tiga timp nu vor Intirzia sa lase urmSri: 2 milioane deaccidente de munc3 pe an, la tnceputul anilor douazeci, dintre care 20 000 mortale In fiecare an. Daca Inainte de rSzboi, mi§carea muncitoreascS атепсапЛ era cea mai slab organizata din toate marile (Sri capitaliste, iat-o acum supusa unci ofensive In toata legea. E vorba de injonctiunea federaia care pune capSt
•*W.G. Harding (ianuaric 1929), cilat dupS C. Julicn, OJK at., p. 171. " I n 1914, marile bSnci americane au 26 de sucursalc in afar a Statelor Unite; In 1918, numSrul lor este de 61, dintre care 31 in America LntlnS 26 tn Europa (O. Pastre, La StraUgie inlernationale des groupes financiers amfricains, p. 169, s.). " J . Niosi, La Bourgeoisie camdienne, Boreal Express, Montreal, 1980, p 39.

202 T a b e l u l nr. 28 Sucursalc bancarc

MICHEL В B A U D

i n v e s t i f i i a m e r i c a n e In afara {5rii sucursale bancare americane 1918 1939 47 8 16 18 0 89 A m e r i c a Latina Canada Europa Asia alte {Sri total | 1924 4,0 2,5 1.9 0.7 9,1 investitii i n afara tarii* 1940 4.0 3,8 2,0 0,6 0.4 10,8

A m e r i c a LatinS teritorii a l e S U A d e pcste ocean Furopn Asia a l t e tSri total *tn m i l i a r d e d e d o l a r i .

31 4 26 0 0 61

Surse: H. Magdoff. L'Agc dc t'mpirialisme, p. 72; C. Palloix, L'Econorttie mondiale capitalistc ct lesfirrnes tttul t i nationales, t. II, p. 126; H.U. Faulkner, op. cit., t. II. p. 695
§i C . Julien, op. cit., p . 1 2 5 §i 172.

grevei minerilor din 1919. E vorba de actiunea din 1920 a ministrului Justitiei, M. Palmer, impotriva sindicali§tilor, a militantilor sociali§ti §i anarhi§ti. E vorba apoi de hotari rile Curti lor de Justice, in special ale Curtii Supreme, care blocheaza aplicarea citorva legi sociale ce fusesera votate (mai ales cu privire la munca desfa§urata decopii). E vorba de "sindicatele galbene", controlate de conducerile Intreprinderilor: In 1927, mai multe sute de mari tntreprinderi recurg la acest sistem, sindicatele respective reunind 1,4 milioane de "aderenti". in fine, exists §i "metoda blinda": acjionariatul muncitoresc (mai bine de un milion de muncitori acjionari) §i paternalismul (cazare, programe de §colarizare, cantine, asisten^a medicala, concedii "acordate" de Intreprindere, care puteau fi oricind "retrase"). Semn al decaderii mi§carii muncitore§ri, numarul aderentilor la AFL scade de la 4 milioane in 1920, la 3 in 1930 §i la 2,5 in 1932. In acest context, о parte a patronatului trece la aplicarea organizarii §tiinlifice a muncii (taylorismul). mai ales in ce prive§te lucrul la banda rulanta. "Din 1921, scrie W.C. Mitchell, §tiinta a fost pusa In slujba industriei mai intens ca niciodata" 19 . Concentrarea activitatilor in mari
"H.U. Faulkner, op. cit., p. 608. Acest fapt este lnso{it de о formidable concentrare a proprietytii private in mina citorva patroni: cea mai bogatA a suta parte a popula$iei define, in 1922, 61,5% din actium, 69% in 1939, 76% in 1953 (J.-M. Chevalier, La Structure fmancibre dc llndu*trie атёпайпе, p. 29; dup5 K.J l-ampman, Review of Economics and Statistics, nov. 1959)

ISTOkIA

CAPITA

I.ISMULUI D E LA 1 5 0 0 P l N A

iN

2000

203

intreprinderi face ca fiecare dintre acestea, chiar daca nu reprezinta intreaga industrie americana, sa aiba totu§i о i m p o r t a n t decisiva pentru domeniul s3u productiv. US Steel, a carui cota din totalul productiei de otel "scade" in 1929 la 40%. data fiind dezvoltarea lui Bethlehem Steel §i Republic Steel; productia de automobile, dominata de Ford, General Motors $i Crysler; electricitatea, de General Electric Westinghouse; chimia, de Du Pont §i de doua grupuri aparute in anii razboiului ("war babies"), Allied Chemical and Dye §i Union Carbide and Carbon. Aceasta concentrare se accentueaza dupa primul razboi mondial §i de-a lungul intregului deceniu al treilea; in anul 1929, se inregistreaza 1 245 de fuziuni. Astfel, "in 1930, cele mai mari doua sute de societal controlau aproape jumatate din avu^iile care nu se aflau in banci (adica in jur de 38% din capitalurile investite in afaceri), insumau 43,2% din venitul total al societatilor industriale §i aveau la conducerea lor aproape dou3 mii de indivizi" 20 . In sfir§it, trei erau bancile care dominau: Chase National Bank, National City Bank of New York §i Guaranty Trust Co. Aceste mari intreprinderi sint primele care tree, pe о scara larga, la rationalizarea productiei sub diferitele sale aspecte:
Mecanizarea §i, In s p e c i a l , i n l o c u i r e a cu m o t o a r e e l e c t r i c c a m u n c i i o m u l u i $i a m a $ i n i i c u a b u r ( c a r e p r e s u p u n e a in c o n t i n u a r e о anumitЛ m i n a d e l u c r u ) : in 1 9 1 4 , 3 0 % d i n m a § i n i l e " e n e r g e t i c e " d i n i n d u s t r i e e r a u m a $ i n i e l e c t r i c e , a c a r o r p u t e r e t o t a i a e r a de 9 m i l i o a n e C P ; in 1 9 2 9 , 7 0 % d i n p r o d u c t i a d e e n e r g i e e r a d e o r i g i n c e l e c t r i c i §i r e p r e z e n t a 3 5 d e m i l i o a n e C P ; standardizarea produselor intr-un n u m £ r restrins d e tipuri verificate: in 1 9 0 0 , p u t e a u fi i n t i l n i t e 5 5 0 0 0 d e tipuri d i f e r i t e d e I a m p i e l e c t r i c e ; in 1 9 2 3 , n u m a i e x i s t a u d e c i t 342; planificarea muncii: In t o a t e a t e l i e r e l e , m a r i s a u mici, c u m p 3 r a r e a d e m a t e r i i p r i m e , r i t m u l l u c r u l u i $i e x p l o a t a r e a la m a x i m a c a p a c i t ^ i i ma$inilor erau minutios reglate printr-un plan de p r o d u c { i e ; fabricarca pe bandi rulanti: m e t o d a u t i l i z a t a in a b a t o a r e l e A r m o u r s d i n C h i c a g o ( c a r e c o n s t a In a § e z a r e a p o r c i l o r s a c r i f i c a t i p e о b a n d a t r a n s p o r t o a r c , c e ii trecea a p o i prin d r c p t u l fiecSrui m u n c i t o r ) , s - a e x t i n s , c a p r i n c i p i u , in i n d u s t r i a a u t o m o b i l e l o r , in i n d u s t r i a e l e c t r i c a . in p r o d u c t i a d e f r i g i d e r e si in m u l t e a l t e r a m u r i ; orgtmizarea birourilor: acelea§i p r i n c i p i i c a r e s t a t e a u la b a z a cre§terii p r o d u c t i v i t a j i i d i n u z i n e a u fost a p l i c a t e in b i r o u r i , c o n t r i b u i n d a c o l o la c r e $ t e r c a r a n d a m e n t u l u i muncii21.

Dar nu este vorba numai de un nou mod de organizare a muncii, ci de un nou mod de insertie a salaria^ilor in societatea capitalists, care se instituie о data cu fordismul: este, in acela§i timp, un nou model pentru productia capitalists de mSrfuri (cu salarii relativ ridicate pentru о anumita

Faulkner, op. cit., p. 613. 615. " J . Akcrman. op. cit.. t. II. vol 2, p 484
vll.u.

204

MICHEL В B A U D

parte a clasei muncitoare, §i cu о cre§tere puternica a productivitajii datorita productiei de masS §i rationalizSrii) pentru realizareavalorii ast/el create (prin dezvoltarea consumului de m a s c a r e se extinde asupra unei parti a clasei muncitoare, ale c3rei conditii de viata se apropie de cele ale paturilor medii). Este foarte interesant de urmarit procesul prin care acest nou model ajunge sa se impunS 22 ... Daca descrierea abatoarelor din Chicago face sa se prezinte "munca la banda rulanta" ca Jinind de "senzajional", Henry Ford este eel care avea s3 aplice cum nu se poate mai sistematic acest mod de organizare a productiei. Fiecare lucrator ocupa un post al lui, din care nu se mi§ca, intrucit, dupa cum repeta Ford, "mersul nu este о activitate care se plate§te". Piesele sint, a§adar, cele care se deplaseaza, purtate de un transportor automatic; iar fiecare lucrator executa о o p e r a t e ori, in unele cazuri, doua sau trei: in secjiile de topitorie de la Highland Park, 95% dintre topitori §i modelori sint "specialize^ intr-o singura operatic, pe care eel mai stupid dintre oameni о poate InvSta in doua z i l e " 3 . in 1926, pentru 79% din personalul angajat la uzinele Ford, timpul de pregatire era de mai pujin de о saptamina. Banda rulanta, descompunind la maximum sarcinile de lucru §i impunind о anumita cadenta tuturor muncitorilor, permite cre§terea considerabila a productiei. Astfel, asamblarea unui volant magnetic, realizata de un singur muncitor, necesita douazeci *?i cinci de minute; cu о banda rulanta §i douazeci §i noua de muncitori "specializati" fiecare in cite о anumita o p e r a t e , aceasta asamblare nu ia mai mult de treisprezece minute; apoi, transportorul fiind accelerat, §apte minute; in fine, prin cre§terea ritniului de munca о data cu cre§terea vitezei transportorului, se ajunge la cinci minute. Productivitatea a crescut, a§adar, de cinci ori. Dar fiecare muncitor trebuie sa repete acela§i gest la fiecare zece secunde, ceea ce inseamna ca in ziua lui de lucru de noua ore el il va face de mai mult de trei mii de ori, pentru tot atitia volanti magnetici. Asemeni lui Chariot din Timpuri noi, multi nu accepta, nu suporta, refuza: absenteismul §i a§a-numitul turn-ever atingcote ridicate. in 1913, "pentru un efectiv de 15 000 de muncitori, 53 000 de persoane fusescra angajate de-a lungul anului" 24 ; la sfir§itul aceluia§i an, pentru a se mari cu 100 de persoane efectivele unei uzine, compania a trebuit sa angajeze de proba 963 de oameni 25 . Pe de alta parte, secretarul Asociajiei patronilor
-Vezi mai ales F Coourtel. L'OrjfuiHiwfion ration ncllc Jit travail, tczi sustinutA ia Facultatea de economie politick a University» Paris VIII: B. Coriat, op. cit.; J. H. Lorenzi, O. Pastre $i J. Toledano, La Cnse du XX' яtele. a H . Ford. Ma vie, топ oeuvre, Payot, 1926. citat de Lorenzi $.a., op. cit., p. 109. M H. Benyon. Working for Ford, Penguin. 1973 §i J.Wolf, Revue tconomique, martie 1957, p. 297, citat de B. Coriat. op. cit., p. 95. " K . Sward, 77iс Legend of Henry Ford. 1948, p. 48, dup3 Lorenzi 5 a . op. cit., p. 113.

ISTORIA

CAPITAL. ISM ULUI

D E LA

1500 PlNA

tN

2000

205

din Detroit i§i exprima ingrijorarea: "Uzinele sint un butoi de pulbere (...). Trebuie neapSrat s3 facem ceva" 36 . Henry Ford este eel care a intuit ce anume trebuie facut §i care a avut indrazneala necesara pentru a-§i pune ideea in aplicare: in vreme ce salariile din industria automobilelor sint de doi pina la trei dolari pe zi, el hotara^tesaie ridice la cinci dolari fnceptnd cu 1 ianuarie 1914, reducind ziua de lucru de la noua la opt ore. Va fi a§a-numita Five Dollars Dai/. Efectele se simt imediat: absent eismul scade, iar binecunoscutul turn-over ajunge la mai pujin de 0,5%. Oamenii formeaza acum cozi interminabile in fa^a birourilor de angajari de la Ford. Produc{ia va create rapid: doua sute de mii de automobile in 1913, cinci sute de mii in 1915, un milion in 1919, doua milioane in 1923, mai mult de cinci milioane in 1929. Preful pe bucata scade, iar pretul de baz.3 al faimosului model T (produs pina in 1927) ajunge de la 1950 la 290 de dolari. "Fixarea la cinci dolari a salariului pentru ziua de munca de opt ore a fost una dintre cele mai frumoase economii pe care am realizat-o vreodata; dar ridicindu-1 la §ase dolari, am reu§it economisesc inca §i mai mult" 17 : intr-adevar, Henry Ford ridica tariful pentru о zi de munca la $ase dolari, de la 1 ianuarie 1919, §i la §apte dolari, tnceptnd cu 1 decembrie 1929. Pentru Ford nu e vorba insa numai de asigurarea unei mlini de lucru disciplinate §i fidele. Inainte de toate, e vorba de deschiderea unor bre§e, de 13rgirea diferen{elor in sinul clasei muncitoare: Intre cei care lucreaza la Ford §i ceilal|i, iar printre cei de la Ford, intre cei care pot beneficia de cinci dolari pe zi §i cei care nu sint (inc3) demni de aceasta. La Five Dollars Day nu au dreptul: - muncitorii cu о vechime mai mica de §ase luni, - tinerii muncitori care nu au implinit inca douazeci §i unu de ani, - femeile (intrucit ele trebuie sa se marite). In plus, se impunea о "buna moralitate": "curatcnie §i seriozitate", interdictia fumatului, bautului, a jocurilor de noroc §i frecventarii barurilor... Five Dollars Day devine, astfel, un instrument de control §i, intr-un fel, de "dresaj" 2 ". In acela$i timp, se dorea insa ca ace§ti "lucratori buni" sa poata ajunge la un "bun nivel de consunt" (a§adar sa asigure о desfacere pentru produsele uzinelor Ford) §i sa poata cre§te "copii frumo§i" (a§adar s3 asigure uzinelor Ford о mina de lucru "sanatoasa" pentru viitor). lata ce spunea H. Ford:

b A . Nevins, Ford: the TiwcA the Man, llurCompany. Sribivr, 1951, p. 518, citat dc B. Coriat, op. cit.. p. 95. •VH Ford. op. cit., p. 168, citat dc B. Coriat, op. cit. p. 99. *F.xista un corp dc inspcctori can- controla mi>dul In care se cheltuiau salariile in familiile muncitorcjti... (B Coriat, op. cit., p. 96).

206

MICHEL В B A U D Piatindu-i prost p c o a m e n i , p r e g S t i m о g e n e r a t e d e copii s u b a l i m e n t a t i $i s u b d c z v o l t a j i , atit fizic, cit §i m o r a l ; v o m a v e a о g e n e r a t e d e m u n c i t o r i slabi, la p r o p r i u §i la figurat, care, d i n acest motiv, se v o r d o v e d i ineficienti a t u n c i d n d vor intra in activitatea i n d u s t r i a l s . Pina la u r m a , tot industria v a fi c e a c a r c о s3 pliteasca^ 1 . P r o p r i a n o a s t r d reu§ita d e p i n d e in b u n a m S s u r a d e c e e a ce p l S t i m . D a c 3 d i s t r i b u i m mai m u l l i banl, ace§tia v o r fi cheltuiti. Ei vor d u c e la i m b o g S t i r e a comerciantilor, a v i n z S t o r i l o r c u a m S n u n t u I , a fabricantilor $i a muncitorilor d e t o a t e c a t e g o r i i l e , iar a c e a s t S p r o s p e r i t a t e s e va t r a d u c e p r i n t r - o cre$tere a cererii p e n t r u a u t o m o b i l e l e noastre 5 0 .

La cererea companiei Ford, in 1929 a fost realizata о ancheta la Detroit; din 100 de familii muncitore§ti, 98 dispuneau de un fier de c5lcat electric, 76 de о ma§ina de cusut, 51 de о ma§ina de spSlat, 49 de un fonograf, 47 de un automobil, 36 de un aparat de radio §i 21 de un aspirator. In 1929, In Statele Unite se aflau in c i r c u l a t e 23 de milioane de automobile (19 la 100 de locuitori, fata de 2 la 100 de locuitori, cite se inregistrau la aceea§i data in Franfa §i Marea Britanie); adunind §i unitajile pentru reparatii, sau pentru fabricarea pneurilor, a diferitelor furnituri §i a benzinei, in sectorul automobilelor existau mai mult de patru milioane de locuri de munca. in paralel, se dezvolta c o n s t r u c t de §osele §i autostrazi, precum §i industria de extracjie a pctrolului; ora§ele se extind, iar construcfia de locuin{e progreseaza intr-un ritm fara precedent; progrese substantiate se inregistreaza, de asemenea, in privinfa echipamentului electric §i de telefonie, iar in zece ani productia de electricitate se dubleaza. Pe de о parte, exploatarea unui segment al clasei muncitoare dupa metode de dinainte de 1914 (salarii mici, metode brutale de incadrare §i de concedierv, factory system §i sweating system); pe de alta parte, productia de masa, organizarea rationala a muncii §i о politics a salariilor mari, pentru alt segment al clasei muncitoare, §i, in consecinja, consumul de mas3 la care acesta din urma are acces: iata bazele "prosperitatii" americane din anii douazeci: - о cre§tere cu 90% a productiei i n d u s t r i a l , intre 1921 §i 1929; - un plan de investijii care, in ace§ti ani, depa§e§te 20% din PIB; - о productivitate pe ora de munca ce create cu 47% in anii douazeci (in vreme ce, in primele doua decenii, ea crescuse cu 17%, respectiv 11 %). Unul dintre sloganurile lui Calvin Coolidge, pre§edintele republican ales in 1924, era: "Afacerile sint marea afacere a Americii". La sfir^itul anilor douazeci, acest model va fi insa epuizat. Chiar daca el fusese acceptat pentru salariile mari §i accesul la un anumit nivel al consumului, munca la banda rulanta ramine deosebit de obositoare, iar

WH

''Citat de Bcynon, op. cit.. p 124 (dupa B.Coriat. op. cit., p. 101). Ford, op. cit.. p 142 (citat de В Coriat. op. of., p. 144).

ISTORIA CAPITAL. ISM ULUI

DE LA 1 5 0 0 P l N A

tN

2000

207

efectul inijiativelor lui Ford se atenueaza. Cre§terea productivitStii i$i incetine^te ritmul. Piata ajunge la saturate, tn plus, criza agricola, prin scSderea prefurilor §i a veniturilor, conduce la о reducere important^ a debu§eului pentru industria automobilelor. Pietcle externe sint aprig disputate. in al doilea semestru al anului 1929, profiturileconstructorilor de automobile scad. Speculajiile de bursa se inte{esc, animate de setea de ci§tiguri tot mai mari. Un virtej infernal se declan§eaz£. Iar apoi, criza. Acea criza pe care economi§tii americani — in euforia anilor douazeci — oconsiderau imposibila... Astfel, In 1928, Irving Fisher spunea: "Nimic care sa semene cu un crah nu se poate intimpla"; in 1929: "S-ar putea sa apara о recesiune in ce prive§te valoarea acfiunilor, dar nu ceva care sa semene cu о catastrofa"; in 1930: "in viitorul imediat, eel pu{in, perspectivele sint str&lucite". Iar la Harvard Economic Society, in noiembrie 1929: "o criza de gravitatea celei din 1920-1921 este in afara oricarei probabilitati"; in ianuarie 1930: "exista semne potrivit сЗгога faza cea mai grava a crizei a fost dep3§it3"; In noiembrie 1930: "ne aflam acum in faza de declin a crizei"; iar in octombrie 1931: "o stabilizare la nivelul actual este mai mult decit posibiia" 31 . Prefurile cu ridicata, relativ stabile dupa 1922 §i cu о u§oar3 tending de scadere imediat dupa 1925, ajung sa scadS cu о treime intre 1929 §i 1932. Indicele produc|iei industriale care — luind ca baza 100 perioada 1923-1925 - atinsese 126 in 1929, coboara la 105 in mai 1930, la 89 in mai 1931, la 61 in mai 1932. Numarul §omerilor pe ansamblul sectoarelor de activitate se ridica la trei milioane in 1930 §i va dep3§i §ase milioane in 1931, zece milioane in 1932 §i treLsprezece milioane in 1933; productivitatea muncii cre§te in continuare (cu 23% intre 1929 §i 1933); salariile scad, potrivit statisticilor, cu un sfert sau cu о treime, in acela§i interval 19291933. Exprimlnd opinia unei p3rfi a patronatului american, Mellon, trezorierul din p>erioada prejedintelui Hoover, subliniaza aspectul "pozitiv" al acestei drame: "Poporul va munci mai din greu §i va duce о viata mai moralft" 32 . E vorba de acela§i Mellon care caricaturizase cindva liniile de forta ale "epurarii" implicate de orice criza capitalists: "Lichidati mina de lucru, lichidati capitalul, lichidaji agricultorii..."" Prin votarea tarifului 1 lawley-Smoot, in 1930, se instituie totodata о protec{ie impotriva concurenjilor straini. Importurile scad de la 4,4 milioane de dolari in 1929 la 1,3 milioane in 1932; exporturile ajung de la 5,2 milioane in 1929 la 1,6 in 1932. Totu§i Statele Unite detin aproape doua cincimi din rezerva mondiala de aur*4.
"Citat de J.H. Lorenzi §.a.. op- cit., §i J.K.Galbraith, op. cit. "Citat de C. Julien, op. cit., p. 200. "Citat dc J K. Calbraith, be Temps des incertitudes, 1977, trad, f r , 1978, p. 241. M ln privinfa crizei, vezi senile statist ice publicate in L Robbins, op. cit., p. 235 s. §i lucrarile deja citate ale lui H.U. Faulkner, M. Dobb. C. Julien...

208

MICHEL В B A U D

in 1932, fostul prc^edinte Hoover este invins de candidatul democrat Franklin D. Roosvelt. Utilizind din plin noua audienfS a radioului, Roosvelt a denuntat "dictatura industrials", pe a§a-numi|ii "regi ai economiei" §i "noul despotism"; el critics administratia republicans §1 anun{3 о nouS politics: "Sacrificati de filozofiile politice ale guvernului anterior, cetSJenii de la un capSt la celSlalt al JSrii i$i indreaptS speranjele spre noi. Ei i§i doresc partea ce li se cuvine din totalul bogS{iilor na^ionale. Jur sS ii ofer poporului american acest New Deal, acest nou pact, adicS §ansa pe care el о a^teaptS." Ales printr-un larg evantai de voturi eterogene — democrat din Sudul conservator, fermieri nemuljumiti, sindicali§ti, §omeri, negri, minoritSji etnice §i religioase —, Roosvelt nu avea cum sS §tie de la Inceput contfnutul exact al acestui New Deal. F.1 il elaboreazS treptat, cu pragmatism §i tenacitate, bazlndu-se pe fortele sociale care il puteau ajuta sS avanseze (in special mi$carea sindicalS), dar intSmpinind §i rezistenfe puternice (cristalizate mai ales in hotSririle Curjii Supreme). Privind retrospectiv, se pot distinge trei linii de forjS: - reorganizarea §i relansarea sectoarelor fundamentale de activitate: in primul rind bSncile, dupS criza bancarS de la inceputul anului 1933; apoi industria, prin NIRA (National Industrial Recovery Act) din iunie 1933; agricultura. prin AAA (Agricultural Adjustement Act) din mai 1933; energia electrics, prin Tennessee Valley Act din mai 1933 §i prin Public Utilities Holding Company Act din 1935; transporturile, prin Rail Road Emergency Act din 1933 prin Wheeler Lea Transportation Act din 1940х4; - о politics vizind readucerea Statelor Unite intr-o pozijie favorabilS pe pia{a mondialS; abandonarea aurului ca etalon (19 aprilie 1933), devalorizarea progresivS a dolarului fatS de aur §i politica acordurilor comerciale reciproce, bazate pe Reciprocal Trade Agreements Act din 1934; - In sfir§it, §i aici este esenjialul acestui New Deal, cSutarea unui nou compromis social pe baza cSruia principalele forte sociale sS se poatS pune de acord. Nu este vorba, bineinteles, de о rSsturnare a capitalismului: " Administrate mea, a declarat el in timpul campaniei electorate din 1936, este cea care a salvat sistemul profitului particular §i al liberci initiative" 36 . Ce se urmSrea acum era sS se impunS un ansamblu de reforme fortelor celor mai reactionare §i intereselor color mai egoiste. Astfel, legat de NIRA, administrate democrats propune patronilor un cadru la care ei sS poatS adera: interzicerea exploatSrii copiilor, sSptSmina de lucru de patruzeci de ore pentru birouri §i de treizcci cinci de ore in industrie, un nivel al salariului minim (patruzeci de centi pe orS in industrie, doisprezece pinS la cincisprezece dolari pe sSptSminS
" V c z i L.R. Frank, L'Exfvncnce Roosvelt etle milieu social amJricain, 1937; A.M. Schlesingor, Tfe Age of Roosvelt, 3 vol.; M. Einaud, Roosvelt et la Revolution Ju New Deal, 1961 '"Citat dup3 Histoire gtnirale des civilisations, t. VII, p. 141.

I S T O k I A C A P I T A I . I S M U L U I D E LA 1 5 0 0 P l N A

iN

2000

209

pentru celelalte domenii). NIRA garanta lucratorilor libertatea de a se organiza §i de a-§i alege propriii reprezentanti, fapt ce favorizeaza dezvoltarea sindicatelor. In 1937, grevi§tii vor recurge pe scara largS la ocuparea uzinelor. !nacela$i an. dat fiind c& NIRA fusesedeclaratfi neconstitufionaia de cStre Curtea SupremA, Roosvelt va relua principalele dispozitii sociale in a§a-numitul Fair Labor Standard Act, cerind votarea rapidS a acestuia:
A venit m o m e n t u l sS l u S m noi m i s u r i pentru a lSrgi frontierele progresului social (...). О t r e i m e din p o p u l a t e , din c a r e о strivitoare m a j o r i t a t e lucreazS in a g r i c u l t u r e s a u in i n d u s t r i e , e s t e p r o s t h r S n i t a , p r o s t f m b r S c a t S $i l o c u i e § t e In condi(ii p r c c a r e (...). О d e m o c r a t i c c a r e trSic^te din p r o p r i a m u n c 3 §i c a r e s e r e s p e c t s nu p o a t e a d u c e nici о j u s t i f i c a r e e x p l o a t S r i i c o p i i l o r , nu p o a t e i n v o c a nici о r a j i u n e e c o n o m i c s p e n t r u e s c r o c h e r i i l e c u salariile m u n c i t o r i l o r $i pentru s p o r i r c a n u m S r u l u i d e o r e d c m u n c a " .

in paralel, Roosvelt iniJiazS un amplu program de lucrSri publice, creeazS un sistem de "bursa a muncii" pentru anumitecategorii de §omeri, lanseazS acjiuni pentru c o n s t r u c t s de locuinte ieftine. In 1936, Social Security Act sistematizeazS, pentru lucrStorii cu suficienta vechime in munca, dreptul la pensie sau la asigurarea de §omaj. in aceastS perioada, sporesc adeziunilesindicale 1 *. Multe dintre ele se fac In mod colectiv, In cadrul unei Intreprinderi, punind in eviden{3 inadecvarea vechiului sistem de sindicate pe meserii, pe care se baza AFL. Sistemul sindicatelor din industrie ia tot mai multa amploare, d u d n d la crearea, in 1935, a CIO. in 1938, CIO, cu patru milioane de a d e r e n t . are mai m u l t membri decit AFL. О parte a patronatului continuft lupta sistematica Impotriva sindicatelor: poli(ii private, spargatori de greva, informatori infiltrat in sindicate, fiiari §i intimidSri ale sindicali§tilor (de la agresarea lor pina la atentate sau la dinamitarea localurilor sindicale ori a locuinfelor), manipularea§erifilor§i a judecatorilorcorupti. Princuraj, perseverenta §i solidaritate, actiunea colectiva sindicaia inregistreaza InsS succese importante: in 1937, dupa grevele de la General Motors Chrysler, CIO este recunoscut ca sindicat reprezentativ §i semneaza un contract colectiv pentru industria automobilelor; Ford nu va ceda totu$i decit in 1941. in siderurgie, USSteel, renunwind la politica sa traditional, semneaza contracte colective cu CIO, contracte pe care producatorii " i n d e p e n d e n t " le refuza InsS vreme de mai m u l t ani. Mult discutatul New Deal nu a reu§it s3 relanseze enormul mecanism de acumulare pe care il constituie capitalismul american; doar rSzboiul

"Cilat de H.U. Faulkner, op. cit., t. II, p. 688. "Numarul lucratorilor organizati in sindicate create de la 3 milioane in 1933 la 4,7 In 1936 fi 1 3 3 milioane In 1943.

210

MICHEL В B A U D

va reu§i sS о facS. Desigur, §omajul s-a diminuat, de§i In 1940 el reprezenta Inc5 10% din totalul fortei de m u n c l In medie timpul de lucru a sc3zut simtitor, de la aproximativ cincizeci de ore la patruzeci de ore pe saptamina; salariile reale ale muncitorilor angajati cresc; contractele colective acopera un numar din ce In ce mai mare de sectoare. Pina la urma, aportul decisiv al New Deal pentru capitalismul american pare sa {ina de doua aspecte: - el a determinat о parte a patronatului sa accepteconcesiile care urmau s3 permits integrarea ansamblului clasei muncitoare in sistemul de consum; - el a marcat о ruptura fa{S de vechiul principiu republican: "Mai pu(in3 guvernare in afaceri §i mai multe afaceri in guvernare", deschizind calea unei "fructuoase cooperSri" intre guvernanji §i oamenii de afaceri. Caci, din momentul in care "ce este bun pentru General Motors este bun pentru America", America first poate la fel de bine sS insemne Business first! 2. Sterling first...

Reversul putemicei dezvoltari americane este declinul Europei. Declin care atinge in special celc mai vechi capitalisme europene: pe eel britanic, care a dominat lumea in secolul al XlX-lea, §i pe eel francez, care n-a reu§it niciodata sa se rupa de specificul sSu provincial §i rural. Fiecare va Incerca din rasputeri, dupa modelul Marii Britanii, sa i§i refaca moneda, ca instrument §i simbol al propriei puteri. Cum? Obligind clasa muncitoare sa piateasca preful pentru aceasta, iar pe de alta parte, alimentindu-se cu resurse §i bogSfii din imperiile pe care le stSpineau. Angajata imediat dupa rSzboi intr-o politica de revenire a lirei sterline la vechea sa paritate §i la convertibilitatea In aur, economia britanica a fost profund afectata de criza din 1920-1921, persistind apoi intr-un fel de criza mocnita de-a lungul intregului deceniu al treilea. Keynes criticase in mod deschis implicajiile unei astfel de politici: Ameliorarea valorii international a lirei sterline §i aducerea acesteia la paritatca sa in aur dc dinaintc de rSzboi, in vrcmc cc ca trebuia sS ii fic inferioarS cu 10%, InseamnS cS, ori de cite ori vom vinde ceva in exterior, fie cumparStorul strain va piati cu 10% mai mult in moneda sa. fie noi vom accepta cu 10% mai pujin in moneda noastr^. Cu alte cuvinte, vom reduce pre(urile In lire streline la c3rbune, la fier, la navlul maritim §i la orice alt produs cu 10% pentru a ne menjine In pozitie concurentiaia (...). Astfel, politica dlui Churchill pentru ameliorarea monedci va deveni, mai devreme sau mai tirziu, о politics de reducere a salariilor cu doi §ilingi la fiecare lirS sterlinS (...) Deflatia nu reduce salariile in mod "automat". Ea le reduce prin intermediul somajului (...). Ru§ine acelora care ajung s3

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI

DE LA

1500 PlNA

tN

2000

211

f o l o s e a s c S [ e x a g e r a r e a valorii m o n e d e i ] pentru a g r a v a r e a unei d e p r e s i u n i economice!*

$i propune о alta politica:
C e n e t r e b u i e n o u Я astSzi, p e n t r u a a j u n g e din n o u la p r o s p c r i t a t e , e s t e о politick s i m p l S . Noi d o r i m s 3 ii i n c u r a j S m p e o a m e n i i de a f a c e r i s 3 c r e e z e n o i i n t r e p r i n d e r i , iar nu sS ii d e s c u r a j S m , a$a c u m se intimplS a c u m 4 0 .

in 1925, lira sterlina revine la paritatea sa de dinainte de razboi, iar convertibilitatea in aur este rcstabilita. Dar cu ce pre{ pentru clasa muncitoare! Aceasta рЗгеа totu§i in plina putere imediat dupa razboi, avlnd mai mult de opt milioane dc lucratori sindicalizafi §i un partid muncitoresc care, de la alegeri la alegcri, ci§tiga tot mai mult teren in raport cu partidul liberal. Patronatul este insa ferm pe pozi^ii, sprijinit fiind de un puternic partid conservator; in 1919, cind izbucne?te greva lucratorilor de la caile ferate, Times scrie: "La fel ca rSzboiul cu Germania, §i acest razboi trebuie dus pina la capat"; in 1920, grevi§tii feroviari nu ob{in nafionalizarea minelor, totu§i ob|in saptamina de munca de patruzeci §i opt de ore §i marirea salariilor. Criza din 1920-1921 face insa sa creasca numarul de §omeri: 1 milion in ianuarie 1921, 2,5 milioane in iulie; §omajul atinge jumatate dintre muncitorii din metalurgie, о treime dintre cei care lucrau in constructiile navale; proprietarii de mine cauta sa reduca salariile, uneori cu pina la 35%. Mi§carea muncitoreasca se izbe§te de inflexibilitatea patronatului (lock-out) §i a guvernului care, hotarit sa "infrunte о situate asemanatoare razboiului civil", face apel la forjele armate; ea se divizeazS, suferS de pe urma indeciziei conducatorilor s3i §i sfir§e§te prin a fi infrinta. Guvernul muncitoresc minoritar din 1924 nu poate demara nici о reforma sociaia. Iar dupa revenirea la convertibilitatea in aur a lirei, atunci cind patronatul impune о noua scSdere a salariilor, minerii intra din nou in greva (1926); Consiliul general al Trade Unions hotara§te sa ii sprijine printr-o greva generaia; numai ca guvernul conservator il determina pe rege sa decreteze "starea de urgen^S" §i declara greva ilegaia; divizindu-se din nou, mi§carea muncitoreasca inregistreaza un al doilea mare e§ec. fncrederea in sindicate scade, numarul aderentilor reducindu-se la mai pu{in de cinci milioane. Incepind cu 1927, conscrvatorii i§i consolideaza avantajul prin votarea unei legi care limiteazS drepturilc sindicale: anularea dreptului la greva pentru functionari, care, astfel, nu mai pot adera la Trade Unions Council;

"John Maynard Keynes, The economic Consequences of Mr. Churchill, 1925 (In Essays in Persuasion. Norton Library. New York. 1963. III. 5. p. 244-270. citat dupS R. Marx. Le ОёсИп ile I'tcorwmie britannique. p. 28. 29 $i 30. "Ibid., p 30

212

MICHEL

B E A U I)

interzicerea grevelor dc solidaritate, a grevelor vizind exercitarea unor presiuni asupra guvernului; greva generals este declaratS ilegalS; exercitarea dreptului la grevS este §i ea reglementatS strict, iar vSrsarea cotizaJiilorcStre Labour Party devine §i mai dificilS. Clasa muncitoare este serios zdruncinatS: mai intii prin $omaj, care love$te de-a lungul anilor douSzeci mai mult de un milion de muncitori (12% din populajia activS) §i va atinge, la inceputul anilor treizeci, trei milioane de salaria(i; ea este slSbitS §i din cauza unei considerabile eterogenitSti, care tine de marea diversitate a capitalismului britanic, de inegalitStile salariale, de diferentele de statut, de tradi(iile meseriilor. Astfel, in 1926, cea mai mare parte a lucratorilor de la c3ile ferate. din serviciile publice §i din minerit sint pl3ti(i "la ora"; in schimb, jumState dintre lucratorii din industria textilS (dintre care doua treimi In industria bumbacului) sint plStiti "labucatS", situate similara pentru dou3cincimi dintre muncitorii din minerit §i confectii, ca §i pentru о treime dintre cei care lucreazS In industria chimicS, mecanicS, a sticlei, porfelanului... In plus, numeroasele sisteme de salarii degresive sau progresive, cu prime §i penalitSti, multiplies la infinit specificitStile §i diviziunile 41 . A$a se explicS putemica scSdere a salariilor nominale din perioada 1920-1922 §i cvasistagnarea dintre 1922 §i 1929, iar pe de alts parte, cre§terea productivitStfi (+ 12% din 1924 pinS in 1930 §i • 10% din 1930 plnS in 1934) — a§adar "reducerea lentS, dar constanta" a pSrfii reprezentate de salarii din totalul productiei nete a industriilor prelucrStoare. Or, scSderea preturilor cu ridicata §i mai ales la produsele alimentare ne face s3 credem сЗ о parte dintre salariafi au reu§it s3-§i mentinS puterea de cumpSrare, iar unii chiar sS §i-o amelioreze, in condijiile in care intre 1924 1939 salariile reale au crescut cu 15%. in plus, In anii treizeci vor fi luate sau generalizate о seric de mSsuri: ziua de lucru de opt ore, s3pt3mina anualS de concediu (1938). Cei mai defavorizati primesc uneori cite un ajutor, adesea insS insuficient: ceva mai putin de jumState dintre bStrini au о pensie care sS atingS m3car un minimum decent; capii de familie bolnavi pot primi mici alocatii; iar conditiile de atribuire a ajutorului de §omaj r3min, de-a lungul intregului deceniu al treilea, diferentiate §i restrictive. De aici §i acele mar?uri ale foamei, mai ales in 1932, reprimate cu duritate de c3tre polijie* 2 . $omaj, presiuni asupra puterii de cumpSrare, productivitate crescutS, sSrScie pentru cei mai slabi: clasa muncitoare britanicS a plStit dur politica de redresare a lirei sterline din anii douSzeci, apoi efcctele crizei din anii treizeci asupra capitalismului britanic.
Sombart. op. cit., t Ii. p. 444 s. ° M . Dobb, £tude$ sur le dttvloppement contcmporaine; C. Ambrosi Tacel. Histoire
4 , W.

du cepilalisme; tconamiauc.

R Marx, La

Grandt-Bretagne

ISTOkIA

CAPITA

I.ISMULUI

De

LA

1500

PlNA

IN 2 0 0 0

213

Putem intelege acum ce mize enorme pentru clasa conducatoarestateau in spatele elegantelor dezbateri ale cconomi§tilor britanici. In tiinp ce Keynes §i alte citeva voci izolate cereau cre§terea cheltuielilor publice, о politica a creditelor mai putin restrictiva §i inijierea de lucr3ri publice, opunindu-se pe de alta parte cercetarii sistematice a scaderii salariilor nominale, economi§tii in vogS la vrcmea respectiva vedeau in aceasta din urm& principala solufie. Astfel, Pigou, elev al lui Marshall §i maestru al lui Keynes, considera ca daca nimic nu opre§te libera functionare a piefei, "nivelul salariilor va avea fntotdeauna tending de a corespunde cererii de mina de lucru, in a§a fel incit locurile de munca sa fie garantate. Prin urmare, in conditiile unei situatii stabile, va exista un loc de munca pentTU toata lumea" 43 . Iar Robbins sustinea, in termeni inca mai explicit: In general, putem afirma fSri a gre$i cS, daci nivelul salariilor ar fi mult mai flexibil. $omajul s-ar diminua considerabil (...). Dac3 nu ne-am fi fncSpattnat In ideea cS nivelul salariilor nu trebuie coborlt cu nici un chip, pentru a se mcntinc astfel putcrea de cumpSrare a consumatorilor, depresiunea economics actuals ar fi fost mult mai putin violentS. iar §omajul care о Insotegte nu ar fi atins о asemenea amploare44. Teoriagenerali viziunii clasice: ar trebui sS conducS, in opinia lui Keynes, la schimbarea

Am criticat teoria profesorului Pigou cu privire la $omaj nu pentru cS ni se pare mai criticabilS decit teoriile altor economist! clasici, ci fiindcS, dupS cuno$tin\.i noastrS, ea reprezinta singura tentativS de a se expune in termeni preci$i doctrina $colii clasice referitoare ia acest subiect. Avem datoria de а о combate, sub forma aceasta redutabila ce i-a fost conferitS4\ In locul solutionSrii capitaliste a crizei, care impunea clasei muncitoare sacrificii enorme care risca sS conducS la serioase confruntari, Keynes propunea о alta sol и tie capitalista, care, printr-o relansare a activitatii, perinitea reducerea §omajului, fara a amputa puterea de cumpSrare a muncitorilor. In acest sens, la douazeci de ani dupa Five Dollars Day a lui Pord, Keynes expune о teorie economics in mSsurS s3 justifice noile politici prin care se va c3uta — $i in parte se va realiza — intcgrarea lumii muncii in societatea capitalista, proces care se desf3§ura deja in Statele Unite, dar care In Europa pSrea deocamdatS mult prea fantezist... Indelungata criza din anii douazeci §i treizeci love$te mai alessectoarele din prima industrializare, cele care au constituit puterea capitalismului britanic in secolul al XlX-lea: industria carbunelui, metalurgia, industria
4S A.C. Pigou, Theory of Unemployment, 1933, citat de M. Stewart, Keynes. trad, fr., Scuil, 1969, p 63 **L. Robbins, The Great Depression, trad fr., 1935, p. 218, citat de M. Stewart, op. cit., p. 63. M Keynes. General Theory of Employment. Interest and Money. 1936; trad. fr. 1949. p. 295.

214

MICHEL В B A U D

textila. In schimb, industriile din a doua g e n e r a t e se dezvolta: industria electrics (ce i§i dubleaza numarul de salariaji intre 1924 §i 1937), c o n s t r u c t de automobile (care i§i dubleaza productfa intre 1929 §i 1937), transporturi rutiere, mStasea artificials, industria alimentarS. Aceast* restructurare cste consolidata prin im|>ortante conccntrSri de s o c i e t y sau organizari sectoriale: industria c&rbunelui cuprindca, in anii douSzeci, mai mult de о mie de intreprinderi; dup3 1930, Comisia de Reorganizare va decide in privinja produc{iei §i a exporturilor, iar Consiliul Central al Huilei va favoriza reorganizarea §i fuziunile. in siderurgie, Comitetul de Reorganizare ini(iaz&, in 1932, fuziunea a doua mii de intreprinderi in a§a-numitul British Iron and Steel. Industria textila rSmine dispersata §i prea putin eficienta: astfel, in 1927, in Marea Britanieexistau 57 de milioane de suveici, fa|3 de 38 de milioane in Statele Unite §i 6 milioane in Japonia; in schimb, producjia britanica se ridica la mai putin de jumState din cea a Statelor Unite §i era pe punctul de a fi egalata de cea a Japoniei. in industriile moderne, se constituie grupuri extrem de puternice: in chimie, Imperial Chemical Industries, ICI, cu participarea firmei engleze Nobel; in constructive de ma§ini, Rootes Motor Ltd ia fiinfa in 1932, prin fuzionarea a opt intreprinderi; Courtauld domina sectorul matasii artificiale; iar Lever (fabricarea sipunului) se asociaza in 1929 cu societatea olandeza Margarine Unie pentru a forma grupul Unilever, in care Unilever Ltd (partea britanicS) define 46% din capital, iar Unilever NV (partea olandeza) 54%. In 1935, primele trei intreprinderi din fiecare sector controleazS 83% din c3ile ferate, 82% din producfia de petrol, 71% din cea a tevilor de ojel, 71% din productia de zahar, 48% din chimie, 43% din industria mecanica §i din constructia de automobile..., dar numai 23% din industria textila. in aceea§i perioada, 30 000 de intreprinderi au intre 10 §i 100 de angajaji (insumind о cincime din totalul lucratorilor din industrie), iar 130 000 lucreaza cu mai putin de 10 oameni (in total 500 000 de salariati). Mo§tenirea unui trecut prestigios apas3 greu asupra destinului capitalismului britanic. Exista totu§i §i un atu in aceasta mo§tenire: imperiul de colonii §i dominioane, imperiu care, dupa primul rSzboi mondial, s-a extins printr-un mandat asupra Africii Orientale germane §i printr-o zona de influenja in Orientul Mijlociu. Fiecare dominion dispune de un reprezentant in Societatea Natiunilor, ceea ce asigura predominanta anglo-saxonilor. La Conferinta Imperiala din 1926 se afirma egalitatea, in materie de politica externa, intre dominioane §i Marea Britanie, chiar daca aceasta din urma are ni§te "responsabilitati aparte" in privinta apar3rii. S c h i m b u r i l e comerciale dintre Marea Britanie §i imperiul ei colonial rezista mult mai bine crizei decit celelalte schimburi externe. Iar in 1931, cind este intrerupta raportarea lirei sterline la aur, va fi instituit un tarif protectionist. La Conferinta de la Ottawa, din 1932, imperiul va fi numit British Commonwealth of Nations, fiind totodata incheiat un acord de "preferentialitate reciproca":

ISTOkIA CAPITA

I.ISMULUI

De

LA 1 5 0 0 P l N A

IN 2 0 0 0

215

Marea Britanic accepts tn sistem dc francizS majoritatea produselor din Commonwealth, iar Australia, Noua ZeclandS, India, Canada, Terra Nova, Uniunca Sud-AfricanS §i Rodezia acordS produselor englczc tarife preferenjiale. In 1939, 38% din importurile Mari Britanii vor veni din Commonwealth ( f a 0 de 26% in 1929), iar vin/Srileei cStre Commonwealth vor reprezenta 45% din totalul exporturilor (faJS de 40% In 1929). In paralel, investitiile britanice din afara granifelor scad In Statele Unite, stagneazS tn Canada, cresctn Europa, Argentina Mexic, dar mai ales In citeva {Sri din Commonwealth, precum Australia, Noua ZeelandS sau India*

T a b e l u l nr 2 9 Balan|a p I S j i l o r c u r e n t e a l e M a r i i B r i t a n i i * comcr{ul de mSrfuri venituri din investi|ii in exterior alte operafiuni curente aur devize sold

1920-1924 1925-1929 1930-1934 1935-1938

-279 -379 -324 -360

+199 +250 +174 +199

+221 +213 +127 +133

+21 +1 -66 -77

+162 +68 -89 -105

* l n m i l i o a n e d e lire s t e r l i n e { m e d i a a n u a l S a fiecSrci p c r i o a d e ) . SursJ: P. Mathias, o;>. cil., p. 469.

Veniturile adusc de aceste investitii constituie de-a lungul tntregii perioade interbelice о resursS esenJialS pentru conturile externe ale Marii Britanii (vezi tabelul nr. 29). La rindul lor, termenii schimburilor seimbunStSlcsc, datS fiind mai ales puternica scSdere a pre|urilor la produselc dc bazS §i, in special, la produsele agricole din "jSrilc noi": pentru Marea
*Rcpartitia pc rcgiuni a investifiilor externe ale Marii Britanii (In milioane de dolari): 1914 Europa Statele Unite Canada America LatinS Oceania Asia Africa total mondial 1050 4 250 2800 3 700 2 200 3 550 2450 20 000 1938 1750 2 750 2 700 4 900 3350 5250 2150 22 850

SursJ: P. Mathias, 77icfirst industrial Nation, p 469.

216

MICHEL В B A U D

Britanie, raportul dintre pre^urile de export §i cele de import se ridic5 de la indicele 60 in 1881-1885 la 82 in 1926-1930 si la 100 in 1930-193547. Ci§tiguriie oculte prin schimbul inegal accentuat de aceasta ameliorare a termenilor comereiali, ca §i veniturile aduse de investi(iile externe corespund unci largiri §i intensificari a exploatarii la scara mondial^. In forme adaptate fiecarui tip de produce, fiecirei formatiuni sociale^i fiecarui mod de raportare fata de metropola, extorsiunea suфlusului de munca este din ce in ce mai activa pe toate cele cinci continente. Apar noi forme de sSracie, noi nedrept&tf. Dar §i noi aspiratii la libertate §i independenja, ai сЗгог purtatori de cuvint sint adeseori din paturile instarite sau din rindul intelectualilor, alteori dintre membrii clerului sau ai diverselor grupari religioase. Exact cind imperiul devine mai important ca niciodata pentru capitalismul britanie, el este deja §ubrezit de nenum&rate fisuri. 3. Le franc d'abord?

Anumite fracjiuni ale capitalismului francez pusesera accentul, inca din anii dou3zeci, pe "valorificarea" imperiului: planul Sarraut din 1921, infiintarea BSncii Siriei §i a Libanului (1919), a Bancii deStat a AOF (1925), a Bancii Madagascarului (1925)... Data fiind intefirea concurenfei pe piafa mondiala, se instituie incd din 1928 о lege vamaia care sa susfina regimul preferential in interiorul imperiului §i care, in esenta, suprima taxele pentru schimburile comerciale dintre metropola §i colonii. in 1931 se organizeaza Expozi{ia Coloniala de la Vincennes. in 1934-1935, Conferinta Imperiaia nu reu§e§te mare lucru in afara de substituirea termenilor "colonii" §i "colonial" prin formula "de peste mari". О data cu criza din anii treizeci, replierea imperiaia este evidenta: in 1928-1930, schimburile comerciale cu coloniile nu reprezentau decit 12% din importuri §i 19% din exporturile Fran{ei; in 1936-1938 ele ating 27% din importuri §i 30% din exporturi. In 1913, doar о zecime din capitalurile franceze investite in afara {arii sint in imperiu; aceasta p r o p o s e nu pare s3 se modifice substantial intre cele doua razboaie mondiale, in ciuda prezentei active a citorva mari grupuri: СЕЛО (grup cu capitaluri in principal marsilieze), 5СОЛ (grup cu capitaluri Iyoneze, legat de banca Demachy), Banca Uniunii Pariziene (asociata unor capitaluri bordeleze), Banca Indochinei, Banca Parisului §i aTarilor de Jos. Semnificativ pentru atitudinea capitali§tilor francezi in privinta imperiului este faptul ca investitive realizate aici vizeaza mai alessectorul comercial (39%), bancar §i imobiliar (10%), mai putin industria (10%) sau minele (7%)4e. Aceste
Amin, L'Accumulatioii H IVdielle mondiale, p. 89. " C Coqucry-Vidrovitch (ed). Connaissancedu Hers-mondf {cu con!ribu{iile lui С CoquoryVidrovitch J. Suri't-Gmalc) ji La Гranee et le tim-monde (cu contribujia lui M Bcaud).
47S.

ISTOkIA T a b e l u l nr. 30

CAPITA

I.ISMULUI

De

LA 1 5 0 0 P l N A

IN

2000

217

I n v e s t i j i i in a f a r a g r a n i j e l o r a l e p r i n c i p a l e l o r {Sri c a p i t a l i s t e *

1914 Marea Britanie Fran(a Germania Tarile de Jos Statele Unite Canada Sued in
total

1930 43,8 8,4 2,6 5,5 35,3 3,1 13 100

1960 24,5 4,7 1.1 4,2 59,1 5,5 0,9 100

50,4 22,2 17,3 3,1 6,3 0,5 0,3 100

*fn procente.
Surse: H.Magdoff, L'Agede IbnpJrialiaiie, p 56.

investitii din colonii nu vor fi, р!пЙ la urmS, foarte consistente, mai ales ей, in general, investijiile externe ale Franjei se aflau deja fn declin. Este, de fapt, perioada fn care apar §i prlmele fisuri, dc о i m p o r t a n t pe care noua, acum, ne este mai u§or sa о apreciem: tulburarile din Tunisia in 1920-1921, revolta lui Abd el-Krim in Maroc (1925-1926), revolta condusa de Yen Bay §i rSscoalele t3rSne$ti din Indochina (1930-1931), mi$cSrile, §\ ele reprimate, din Tunisia §i Maroc, in 1937-1938. Aceste mi$c£ri sint "inadmisibile" nu doar fiindca lovescin interesele coloniale, ci §i fiindca in opinia celor mai mulji francezi ideile coloniale §i ideile republicane s-au amcstccat inlr-un mod care astazi poate pSrea ciudat. lata, de pildS, aceasta inscmnare a unui inalt functionar: Republica este cea care, in mai putin de patruzeci dc ani, a refScut о Frantft colonials fi a r3spindit in lumea francezS ideile ИЬсгЩн §i ale progresului social (...). Misiunea acestei politici coloniale este dub!3 (...): instituirea de drepturl pentru populatiile coloniale, apoi dezvoltarea §i favorizarea evolutiei sociale §i econoniicc a popoarelor indigene (...). [Astfel] Franja va putea face din popoarele b8§tina§e pe care le conduce §i le instruie§te ni§te popoare care s«1 partlclpe, ca asociate, la viata acesteia, libere in obicciurilc §i evolu{ia lor, tnsS fcderalizatc intr-o FrantS de peste mSri4'. Dar daca imperiul a ajutat la amortizarea unei parti a efectelor crizei din anii treizeci, in mod cert nu pe exploatarea lui s-a bazat in principal progresul capitalismului francez din anii douazeci. Progresul de care vorbim este cit se poate de vizibil: lufnd ca baz3100 anul 1913, productia
"Cit.it de CCoquery-Vidrovitch, dup3 CotintissMlce du Ikrs-womlc, op. cit., p. 231.

218 T a b c l u l nr. 31

MICHEL В B A U D

S t r u c t u r a p r o d u s u l u i i n d u s t r i a l in M a r e a B r i t a n i e Marea Britanie bunuri de consum"* 1881 1907 1924 53 42 47 mijloace de producfie 47 58 53 1875-84 1905-13 1935-38

in F r a n j a * Franfa bunuri de consum** 78 72 59 mijloace de producfie 22 28 41

"In p r o c e n t e . " I n c l u s i v c l i d i r i ?i t r a n s p o r t u r i . Surd: T.J. Markovitch, Cahurt Ac HSEA. nr 179. nov 1966. p. 247

industrials coboarS la 57 in 1919 §i, din cauza crizei, la 55 in 1921, dupa care urea la 109 in 1924 §i 127 in 1928. Intre 1922 §i 1929, rata de credere a productiei este de 5,8% pe an, rata comparabiia cu cea a Germaniei (5,7%), inferioara doar celei a Japoniei (6,8%) §i superioara celei a Statelor Unite (4,8%), a Marii Britanii (2,7%) §i a Italiei (2,3%). Aceasta cre§tere a fost mai semnificativa pentru producfia de echipamente industriale (care dep3§e§te cu 50% nivelul de dinainte de razboi) decit pentru cea a bunurilor de consum (care depa§e§te doar cu 10% nivelul sau antebelic). Astfel, in cadrul industriei franceze, locul ocupat de sectorul mijloacelor de p r o d u c e este din ce in ce mai important, in vreme ce pentru industria britanica (foarte avansata in acest domeniu inainte de primul razboi mondial) mi^carea este inversa. Dezvoltarea aceasta se bazeaza mai ales pe industriile din a doua g e n e r a t e . Producfia de electricitate create de patru ori din 1920 pina in 1928; Ernest Mercier, sus^inut de Rothschild, grupeaza societatile din regiunea pariziana intr-o Uniune a Electricitajii §i intare§te legaturile dintre intreprinderile producatoare de materiale electrice: Compania Gencraia de Electricitate §i Alsthom (creata in 1928 prin fuziunea intre Societatea Alsaciana de C o n s t r u c t » Mecanice §i Thomson-Houston, о filiaia a grupului american General Electric). Industria automobilelor va realiza 250 000 de vehiculein 1928, c e e a c e e s t e mult pentru nivelul Europei. dar putin in comparatie cu eel al Statelor Unite; peste jumState dintre acestea sint produse de Renault, Peugeot §i Citroen. Industria cauciucului, care in 1929 inregistreaza о producjie de opt ori §i jumatate mai т г г е decit cea din 1913, este dominata de Michelin. Progrese importante cunoa^te industria chimica, dominata acum de Kuhlmann, dar in care se afirma de asemenea citiva nou veniti, profitind mai ales de despagubirile cerute

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI

D E LA

1500 PlNA

tN

2000

219

Germaniei: Oficiul National al Azotului (capitaluri publice), Soci£t<§ du Rhfine (capitaluri elvefiene), Progil (capitaluri din industria textile firma Gillet, din Lyon, §i firma Motte, din nordul Frantei). Progrese rapide in electro-metalurgie §i in productia de aluminiu, prin Ugine §i Pechiney... Chiar §i industria fierului §i cea siderurgica, dominate in continuare de Schneider §i Wendel, progreseaza in aceasta perioada 50 . Aceasta dezvoltare este stimulata de о cre^tere putemica a exporturilor, favorizate de devalorizarea francului pina in 1926-1928: partea destinata exportului din productia manufacturiera era de 7% la sfir§itul secolului al XlX-lea §i de 8% in perioada 1905-1913; ea d e p u t e 10% intre 1920 §i 1924, dar va cobori pina la 4% in intervalul 1935-1938. In 1930, se exporta 10% din productia de huila, 15% din cea a cauciucului, 17% din productia de automobile, 25% din produsele industriei chimice, iar din cele siderurgice 29%; о cota inc3 §i mai importanta о au insa industriile traditionale: 30% in cazul industriei pielariei, 32% din (es&turile de bumbac, 38% din cele de Una, 50% in cazul confectiilor §i lenjeriei, al produselor farmaceutice sau ai instrumentelor muzicale, 60% in cazul produselor de parfumerie, bijuterie, orologerie sau al produselor de marochinarie, 65% din tcsaturile de matase naturala §i artificial^51. Prin urmare, aceasta cre§tere se explica in parte §i prin relativa devalorizare a muncii in Fran|a — fata de Statele Unite §i Marea Britanie — provocata de relativa depreciere a francului, fapt ce faciliteaza mentinearea sau chiar dezvoltarea fluxului de exporturi. Ea se explica apoi prin importantele cre§teri ale productivitatii. Valoarea productiei pe muncitor a ajuns de la aproximativ 2 500 de franci*3 in 1920-1924 (acela$i nivel ca in 1905-1913) la 3 500 de franci in 1929-1934 §i la 4 250 in 1935-1938. Cre§terea productivitatii a fost deosebit de putemica in perioada 1925-1935 (+37%). Dupa ce, intre 1913 §i 1920, productivitatea pe cap de lucrator industrial inregistrase о anumita scadere (in medie, de 1,8% pe an), ea a crescut intr-un ritm foarte rapid in anii douazeci (+ 5,8% pe an) §i a continuat sa progreseze intre 1930 §i 1937 (+2,8% pean). Luind ca baza 100 perioada 1913-1914, productivitatea industrial scade la 84 in 1920 §i ajunge la 136 in 1929. Jinind cont de faptul c3, in aceasta perioada, se reduce saptamina de lucru, iar concediile se generalizeaza, cre§terea productivitatii orare devine §i mai evidenta, ea aproape dublindu-se intre 1920 §i 1938 s3 .
^Vezi P. Bernard. La Fin dun monde (1914-1929), M. Bcaud. P. Danjou. J. David, line multinationalc franqatsc: Pcchmcy-Ugine-Kuhlmann. S T . J . Markovitch. ori. tit., p. 307 s. M La valoarea francului din perioada 1905-1913 (n tr.). sr T.J. Markovitch. art. at.; J.-J Carre, 1*. Dubois, E Mahnvaud, La Croiwnarfratu;ane, A. Sauvy, Histoire econotnique de la Franct entrc Its deux guerrrs, L I; Cepremap, Approcties de llnflation: I'exenifile franqah, t. Ill

220

MICHEL В B A U D

Aceasta cre?terc a productivitajii este legata de i m p o r t a n t tot mai mare acordata mecanizarii §i motorizarii, ca §i de modernizarea §i rationalizarea aparatului industrial: de la 15% in 1896-1913, rata investitiilor se ridica la 19% in 1928-1931: totodata. in numeroase sectoare economice se pun la punct diverse metode de intensificare a muncii, iar conducatorii marilor intreprinderi iau о serieintreaga de mSsuri viztnd о mai mare stabilitate a clasei muncitoare. Astfel, insiderurgie: "Reducerea numarului de muncitori legata de pierderile de razboi §i de cre§terea salariilor — scria Eugene Schneider in 1931 — a c o n d u s l a perfectionarea §i diversificarea utilajelor, substituind vechea mina de lucru atit in administrate, cit §i in procesul de fabricate"; numarul furnalelor create de la 73 in 1921 la 154 in 1929; in acest sector, fie ca e vorba de Wendel sau de Schneider, este deja о traditie ca о parte a fortei de munca sa fie integrata in cartiere muncitore§ti, unde totul — de la locuinta pina la cimitir, de la magazin §i §coala pina la dispensar — apar(ine uzinei. La Pechiney, tnainte de eel dc-al doilea razboi mondial, aproximativ doi lucratori din cinci traiesc In "locuinjele Pechiney" §i, adeseori, in cartiere unde totul este controlat de uzina. in minele de c&rbune, numarul d e ciocane pneumatice create de la 1 400 in 1913 la 13 300 in 1925; in paralel, este aplicat "sistemul Bedeaux", care define§te norma de lucru: muncitorul este penalizat daca nu о realizeaza §i gratificat daca о depa$e$te..., normele respective fiind din cind tn cind mdrite; si aici, se duce о politica de stabilizare-integrare, ce se sprijina pe "mindria de a fi miner" ?i pe a§ezamintele minere^ti, cu locuin^e, gradini, $coli, biserici, sarbatori, carbunegratuit, iar in Nord §i cu о limba locaia M . in c o n s t r u c t s de automobile §i in alte industrii mecanice, munca la banda este principalul motor al cre§terii productivitatii; la Renault numarul de ma$ini-unelte ajunge de la 2 250 in 1914 la 5 210 in 1920, iar la Citroen de la 3 450 in 1919 la 12 260 in 1927; numarul zilelor de munca "vie" investite in fabricarea unei ma§ini scade de la 563 in 1920 la 129 in 1929 (160 la Renault, unde modelcle sint mai variate §i organizarea "mai supla", insa doar 100 la Citroen)". A§adar, progresele inregistrate pe linia productivitati intre cclc doua razboaie mondiale se datoreaza atit mecanizarii/motorizarii/ratonalizarii productiei, cit §i intensific3rii muncii sub presiunea diverselor metode de organizare $i remunerare, adeseori sustinute de о politica paternalista a marilor intreprinderi pentru stabilizarea/integrarea propriilor muncitori. Aceste mari intreprinderi nu sint totu§i decit о insula in interiorul capitalismului francez: in unitatile cu mai mult de cinci sute de salariaji lucreaza numai о cincimc din totalul muncitorilor activi in 1926 §i 1936,
ML

Lengrand. Мшспг du NorJ, Scuil, 51 D. Bcrtaux. Dentins personnels et structure tie doss*. " P . Fndonson, op. cit., M. Frcyssonet. La Division eapilulisle du trawil, p. -15 s.

ISTOR1A

CAPITALISMULU!

D B L.A 1 5 0 0 P l N A

IN

2000

221

in limp ce unitatile cu mai pu(in do zece angajafi insumeaza inca doua cincimi dintre ei; or, in aceste mici intreprinderi se practica inca metodcle tradi(ionale de exploatare a surplusului de munca. Fa/.a de acumulare i§i atinge propriile limite spre 1926: dificultafi tot mai mari de lichidare a stocurilor, tinind, pe de о parte, de diferentele de dezvoltare sectorials, iar pe de alta parte, de slSbirea puterii de cumpSrare a muncitorilor §i t^ranilor; in plus, concucurenfa va deveni tot mai dura pe piafa mondial^ §i se va inaspri inca mai mult о data cu stabilizarea f i n a n c i a l din 1926 §i cu raportarea francului la aur in 1928. Din 1926, preturilecu ridicata incep sa scada: luindcabaza lOOanul 1913,elecoboara — pentru 94 de materii prime §i produse industriale - de la 793 in 1926 la 697 in 1928 $i la 579 in 1930, anul in care "criza americana" Incepe sa aiba efecte §i asupra Frantei; aceasta depreciere atinge mai ales mincreurile §i metalele, textilele §i pielea, produsele chimice §i cauciucul. Valoarea exporturilor incepe §i ea sa scada: inc3 din 1926 pentru Jesaturile din lina $i matase, pentru lenjerie §i obiecte de imbracaminte, automobile, unelte ansambluri metalice, iar in 1927 pentru lina toarsa §i tesaturile din bumbac... In sfir^it, in 1926, profitul general ajunge la un nivel ce nu va mai fi niciodata atins in decursul urmatorilor paisprezece ani*. Astfel, in momentul in care criza americana incepe sa aiba repercusiuni asupra economiei franceze, aceasta din urma se afla deja in plina perioada de criza — criz.a ce va fi prelungitS prin politica inflexibila a deflajici §i a menjinerii convertibilitajii in aur a francului. NumSrul maxim de §omeri care beneficiaza de un ajutor social este atins in 1935 fi 1936 (mai mult de patru sute de mii). In acela§i timp, se constata: о scadere u?oara, dar constanta, a salariilor nominate pina in 1936; о scadere a prejurilor pina in 1935 (mai accentuata pentru prefurile cu ridicata decit pentru cele cu amanuntul); о stagnare prelungita a productiei industriale la un nivel inferior cu 10-25% fata de eel din 1928; о scadere a exporturilor, ca volum pina in 1932, iar ca valoare pina in 1936 s7 . Ca sa nu mai vorbim de protectionism, malthusianism, ascensiunea dreptei, 1934... sau de aparitia Frontului Popular, ca replica la amenintarea fascista. De doua ori, in acest r3stimp, mi§carea muncitoreasca franceza s-a aflat in pozitie de forta: imediat dupa razboi, cind CSM i$i reg3se§te amploarea din 1913 (cu un efectiv de 900 000 de membri) §i cind clasa muncitoare i§i dovede§te spiritul combativ (1919-1920); apoi, in perioada Frontului Popular, о data cu marea mi§care din 1936 §i cu avintul, fara precedent in Franta, al sindicalizSrii (opt sute de mii de sindicali§ti in
'•A Sauvy, op. cit., t I; "Croissance soctoriclle et accumulation cn longuc p^riode", Statistiques et fctudes financiers nr. 40; R. Boycr. La Crise actueHc: une miv en perspecthr historiquc, Ceprcmap. S 'A. Sauvy. op. cit., t. 11; Oprpnvap, op. cit, t. IV

222

MICHEL В B A U D

S C H E M A XIV Durata anuaI5 a muncii in Franca (evolutie pe termen lung)

Sunt: Statisliquet ei iludes finenai'cs. nr. 40,1979, p 15.

1935, patru milioane in 1937). Din 1919, se fac ins3 sim^ite serioase divergence in sinul mi§c3rii muncitore§ti: unii fac greva pentru respectarea zilei de munca de opt ore, altii pentru о schimbare radicals a societa^i; iar о alts prapastie se deschide intre cei care vSd in URSS patria socialismului (victoria socialismului in intreaga lume fiind de-acum condit i o n a l de succescle sovietice)... §i variata gamS a celorlalfi, fapt care va duce la destrSmarca SFIO, apoi a CSM, marcind о lunga perioada de confruntari §i destabilizari. Aceasta scindare se va sim{i in cadrul Frontului Popular, in momentele dificile pe care el le va traversa inainte de razboi. Totu§i, clasa muncitoare franceza in ansambiul ei — §i, mai larg. sfera salariajilor — rcu§c§tc s3 men^ina un raport de forje care ii permite sa beneficieze §i ea de sporurile de productivitate din sectoarele in care activeazS, iar aceasta sub doua forme: - prin reducerea timpului de lucru; - prin protejarea §i cre§terea salariului real. in 1919 se voteaza legea care instituie ziua de munca de opt ore, iar aplicarea ei antreneaza о neta sc&dere a timpului de lucru in 1920 §i 1921.

ISTOkIA

CAPITA

I.ISMULUI

De

LA 1 5 0 0 P l N A

IN 2 0 0 0

223

Incetinirea a c t i v i t y » provoacS, incepind cu 1929, о noua §i sensibila rcducere a timpului anual de munca. In sfir$it, saptamina de lucru dc patruzeci de ore §i concediile piatite, hotarite In 1936, genereaza о noua s c a d e r e . S c h i m b a r e a este s u b s t a n t i a , daca о c o m p a r S m cu lenta diminuare din perioada 1896-1913 §i cu parcimonioasa reducere (dupa о cre$tere simtitoare) din anii I960. §i nu с greu sS ne imaginSm satisfacfia pe care acei salariati au avut-o ci^tigind mai mult "timp pentru via fa lor". Cit prive§te salariul real, el a crescut in medie, pentru fiecare muncitor, cu 2,2% pe an din 1920 pina in 1930, §i cu 1,5% pe an din 1930 pina in 1937. In 1930, puterea de cumparare a diferitelor categorii de salariati era in cre§tere cu 14-50% fata de 1914; structura consumului alimentar in familiile de muncitori se modified: partea reprezentata de produsele cerealiere se diminueaza (12% in 1930 fata de 19% in 1905), marindu-se in schimb procentul decarne de pasare §i mezeluri (10% fa{a de 9%), precum §i eel de fructe §i legume (16% fa$a de 10%); rSmine stabil consumul de oua/produse lactate/grasimi (19%) §i de bauturi (13%) 58 . In aglomerajiile industriale, doamnele din burghezia mijlocie sint indignate: femeile muncitorilor au inceput sa cumpere carne de pui! Legea din 1919 referitoare la convenjiile colective a fost foarte putin aplicata. Cea din 1928 cu privire la asigurilrile sociale va antrena о prima extindere a salariului indirect, a c3rui pondere, in 1937, va fi de un sfert din masa salariala. In 1936, pe linga cre?terile salariale, saptamina de lucru dc patruzeci de ore §i concediile piatite, se constats о I3rgire §i consolidare a dreptului sindical, generalizarea sistemului de conventii colective §i aparitia delegajilor de fntreprindere... Astfel, pe ansamblul acestei perioade, muncitorii au reu?it s3 obtina atit institutionalizarea unor importante "cuceriri", cit §i sa beneficieze — prin reducerea timpului de munca §i sporirea puterii de cumparare — de о parte a progreselor inregistrate in sectoarele in care activau. In ce prive§te patronatul, chiar daca a fost determinat sa faca toate aceste concesii, el a §tiut, pe de о parte, sa obtina intensifiesrea muncii, prin efortul de modernizarea §i rationalizare, iar pe de alta parte, printr-o politica paternalista, sa insereze mai bine, ori chiar sa intcgreze largi fracjiuni ale clasei muncitoare in numeroase regiuni sau zone industriale. De§i toata lumca din Franta, fie ea de stinga sau de dreapta, respingea social-democra{ia, tocmai aici, intre cele doua rSzboaie mondiale, s-au pus bazele unui compromis social-democrat, lucru pe care Germania, leagSnul social-democratiei, nu 1-a rcu§it la vremea respectiva.

Lhomme, "Le pouvoir d'ach.it de l'ouvrier fran^ais..", U Mouvenient social, aprilieiunie 1%8; A. Sauvy, op. cit., 1.1 fi II; Cepremap. op. cit., t. III. In fazele de deflate, cre$terea puterii decump5rareasalariatilorserealizeaz5 printr-o mai puternici rezistenta la SC^derea salariilor nominale

224

MICHEL В B A U D

4. Deutschland

iiber allcsl

Un imperialism blocat in expansiunea sa §i amputat. Un capitalism mutilat sever penalizat in folosul rivalilor s3i. Cu siguranfa! Totu§i, aici mai limpede ca oriunde in alta parte, nu totul se reduce la capitalism, la avatarurile §i convulsiile sale. Exista о armata invinsa §i casta militarilor. Exista un popor umilit §i exista nationalismul. Exista femienjii de nestapinit ai rasismului, §ovinismului §i xenofobiei. a existat apoi intilnirea intre un demagog ie§it din comun, acest popor rSnit, ni§te interese arzatoare §i fascinafia lor prin intermediul radioului, propaganda, regia monumentala §i violenfa de masa. A existat о manipulare ideologies. Pentru barba|i: "Arbeit macht frei" ("Munca te face sa Hi liber"... cum sa negi acest lucru atunci cind §tii ce inseamna sa fii §omer?); iar pentru femei: "Kinder, Kuche, Kirche" ("Copii, bucatarie, biserica"... §i ce ar fi putut spune Biserica impotriva unor idei atit de "sfinte"?). Au existat loviturile de forfa, loviturile de pocker, arbitrariul celui mai puternic, violenja dezlanfuita sau amenintatoare, lagarele. In primul rind, e vorba de erori de rajionament, de о serie de la§itati, de calcule gre§ite. Dar nu cumva se poate vorbi ?i de о Iarga complicitate a claselor conducatoare? Din moment ce raul era reprezentat de URSS, de comunism, de amenintarea ro§ie, Germania nazista nu putea sa fie о utila forta contracaranta? N-avea ea s3-§i gaseasca ni§te foarte necesare compensatii prin extinderea catre Est? Pentru о vreme, pactul germano-sovietic a spulberat acest vis... Iar vilvataia razboiului a cuprinsintreaga lume. I'rogramul Partidului National-Socialist din 1920 are cfteva aspecte clar anticapitaliste. El preconizeaza najionalizarea societatilor pe actiuni, care vor deveni "bunuri ale comunitatii na{ionaIe". Otto Strasser, inijiatorul acestei linii de gindire, noteaz£:
Industria g e r m ana, e c o n o m i a g e r m a n S intrata p c mina capitalului financiar i n t e r n a t i o n a l i n s e a m n a sfir§itul oricarei posibilikSfi d e e l i b c r a r e s o c i a l s , l'nseamnA sfir§itul t u t u r o r viselor legate d e о G e r m a n i c socialist^ (...). N'oi, tinerii g e r m a n i c a r e a m c u n o s c u t rSzboiul, noi, r e v o l u t i o n a r i i n a t i o n a l socia!i§ti, no v o m a n g a j a intr-o lupta d e s c h i s a i m p o t r i v a c a p i t a l i s m u l u i $i i m p e r i a l i s m u l u i , а сЗгог I n c a r n a r e e s t e P a c e a d e la Versailles 5 *.

Imnurile naziste preiau §i ele aceasta idee:
S i n t e m a r m a t a crucii incirligate; FIutura(i d r a p e l e l e ro§ii, T r u d i t o r i l o r g e r m a n i noi d o r i m S 3 le d e s c h i d e m d r u m u l s p r e libei-tatc* 0 .

"Citat de N. PouIantzAS, Fasvismeet Diclature, p. 207 "Citat dc W. Reich, Psyciwlogie de masse du fascisme, 1933. trad fr La pens^e molle, 1970,1.1, p. 80

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI

DE LA 1 5 0 0 P l N A

tN

2000

225

Iar Hitler, In Mem Kampf (1925-1927):
C a sociali§ti national!, v e d e m In d r a p e l u l n o s t r u p r o p r i u l n o s t r u p r o g r a m . In c u l o a r e a r o j i e v e d e m i d e e a s o c i a l s a mi$c8rii n o a s t r e ; in alb, i d e c a n a t i o n a l i s t ^ ; In c r u c e a incirligatS, m i s i u n e a d e a lupta p e n t r u v i c t o r i a bSrbatului arian, c a r e va fi §i victoria ideii d e m u n c l c r e a t o a r e , c e a c a r e d i n t o t d e a u n a a fost a n t i s e m i t S $i v a r S m t n e pentru t o t d e a u n a a n t i s e m i t S " .

Iar Goebbels, in Revolufia

gerrnanilor:

C a r e e s t e telul socialistului g e r m a n ? El d o r e ? t e c a . pe viitor, in G e r m a n i a , sS n u m a i e x i s t e nici u n proletar. C a r e e s t e telul nationalistului g e r m a n ? El d o r c ^ t c ca, p c viitor, G e r m a n i a sS nu mai fie p r o l e t a r u l U n i v e r s u l u i . N a t i o n a l - s o c i a l i s m u l nu e s t e a l t c e v a decit sinteza a c e s t o r d o u S c o n c e p t i i 6 J .

Pe mSsurS ce mi§carea national-socialists pStrunde tot mai adinc in rindurile burgheziei §i "birocratiei" 63 mici §i mijlocii, apropiindu-se apoi de zona marelui capital industrial §i financiar, mijearea nazistS pune In surdinS dimcnsiuncasa anticapitalistS (1927), iar initiator» acestui curent sint climinati imediat dupS ci§tigarea puterii (1933-1934). PredominS acum un misticism al natiunii §i al rasei, al singelui §i al fortei. Hitler: "Nu inteligenta care taie firul In patru a scos Germania din impas, ci credinja noastrS (...). Rajiunea nu vS sfStuia sS veniji cStre mine, dar credinta v-a poruncit sS о faceti" M . Iar Goebbels cStre Hitler: "Pierduti in adinca noastrS deznSdejde, am gSsit in DumneavoastrS pe eel care ne aratS drumul credintei (...). Afi ft>st pentru noi implinirea unei tainice dorinte. Nelini^tii noastre i-ati spus cuvinte de eliberare. DumneavoastrS ne-afi intSrit increderea In minunea care va veni'4,5. DupS care se dezlSnfuie о adevSratS isterie de fraze sforSitoare: "Germanie, treze§te-te!" — "Deutschhnd iiber alles!" ("Germania inainte de toate!") "Popoarele care renuntS sS i§i pSstreze puritatea rasei renuntS la unitatea propriului lor suflet " 66 . "Rolul celui mai tare este de a domina §i nu de a se contopi cu eel mai slab" 67 . Idei simple, formulari-§oc, rostiri raspicate repetSri la nesfinjit datoritS propagandei. Hitler: "Fusesem dintotdeauna foarte interesat de activitatea de propaganda, artS care partidelor burgheze le era aproape complet necunoscutS." Si inc3: "Propaganda trebuie mentinutS la nivelul masei, iar
"Ibid. " C i t a t de D. Gitfrin, Fascismcet Grand Capital, Callimard (ed. 1.1936) 1945, p. 92; vezi de asemenea N Poulantzas, Fascismeel Dictature. "AdicA p.lturile functionSrimii, ale salariatilor din birouri ^i din adiriinistratii. •'Citat dupS Histoire gtnfrale des civilisations, t VII. p. 93. " C h a t de D. Gutfrin, op. cit., p. 79. "Citat de J.-J. Chevalier, Les Grandes Oeuvres politique*, op. cit.. p. 369. "Ibid., p. 367.

226

MICHEL

В БA U D

valoarea ei nu trebuie nvlsurata decit prin rezultatele obtinute." l.a rindul s3u, Goebbels: "Propaganda are un singur scop: sa cucereasca masele. toate mijloacele care servesc acestui scop sint bune." Inclusiv violenta, organizata, sistematizata. programata: agresivitatea membrilor SA §i ai SS, ofensele §i apoi atacurile impotriva evreilor, atacurile impotriva sindicali§tilor, impotriva ro§ilor (cei rai), SS eliminindu-i pe cei din SA, statu 1 SS... Fire§te, au existat infringerea, amputarile §i umilintele: au urmat datoriile de razboi, ocuparea Ruhrului, inflajia absoluta care a distrus moneda nation a l , presiunea despagubirilor, efortul continuu din aceasta perioada de austeritate... $i mai este criza din Statele Unite care love§te in plin procesul de redresare economica de о extrema fragilitate a Germaniei, atit in interior cit §i in exterior: rezerva de aur a Reichsbank este topita; productia industria l scade - daca lu3m ca baza 100 anul 1928 - la 59 in august 1932; numarul §omerilor create de la 2,5 milioane in 1929 la 6 milioane in 1932. Exista apoi о mi§carc muncitoreasca slabita de e§ecurile de la inceputul anilor douazeci §i de profundul cli vaj care face din PC german, strins legat de URSS, §i din social-democratie doi adversari ireconciliabili. Exista о clasa conducatoare ea insa§i divizata, in cadrul c3reia patronatul industrial §i financiar se opune propietarilor de pdminturi, industriile manufacturiere industriei grele, patTonatul mediu (dispus sa ajunga la un compromis cu clasa muncitoare) marelui patronat (dornic sa i§i ia revan§a asupra mi$carii muncitore§ti §i sa reci$tige puterea absoluta). Stinnes, important magnat al industriei germane, a anuntat acest moment inca din 1919: "Marii industrial, totf §efii viejii economicei§i vor rec3p3ta influenza §i puterea. Ei vor fi chemafi sa о faca de poporul trezit la realitate, pie jumatate mort de foame, care va avea nevoie de piine §i nu de fraze." Iar Fritz Thyssen, in 1924: "Democratia, la noi, nu inseamna nimic." In 1929, se creeaza un "front national unit" alcatuit din Partidul National-German §i Stalilhelm, Ca§tile de Fier (mi§care initiata de Hugenberg, pre§edintele Consiliului de Administratieal companiei Krupp §i magnat al presei), Liga Pangermanista §i Partidul National-Socialist. Exista, in sfir§it, clasele de mijloc: antreprenorii exploatantii individuali apartinind burgheziei mici §i mijlocii; functionarii §i slujba§ii din mica "birocratie" §i din cea medie, traumatizati de efectele crizei; taranii a caror putere de cumparare este serios afectata; clasa muncitoare care cuprinde, a§a cum subliniaza Reichul, unele categorii ce "se imburghezesc" §i in care femeile ramin in mare masur<1 sub influenta Bisericii. !n 1934, membrii Partidului Nazist sint in proporjie de 21 % slujba§i salariati (12% din populate), 13% functionari (5% din populatie), 20% comercianti me§te$ugari (9% din populate); dar "numai" 11% din rindul jaranilor 23% din populatie) §i 32% din eel al clasei muncitoare (45% din populate), n 1940, о treime dintre cadrele SS provin din mediile "intelectuale":
" N . Poulantzas. op. at., p. 205, 283. 314 375.

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUi DE LA 1 5 0 0 P l N A

tN

2000

227

Tabclul nr. 32 Structure de clas2 W. ReichStructura de clasS P R 0 E T A R 1 A T (21,8)
L

structure ideologies in Germania anilor 1928-1930 dupS

Structura ideologies pioletar* (14,4) • lucrStori din Industrie, transporturi, comerl etc. (11,8) nuc burghczi
(20,1)

burghezS (0,7) (0,1) (1,3) (1,7)

• lucru la domicilii • oameni do scrviciu • pensionari social! • slujbaji subaltern! (mai pulin de 250 m3rci pe lunS) • lucrStori In agricultur.l (2,6) • funcfionari subaltern! §i pensionari (14,4) total total

(2,8)

(1.4) (7,4)

С L A s A A M 1 J L о г V. I E

de la orajc (6,2) dintre care: - mid exploatanli (cu 1 sau 2 angajali) (1,9) - mici exploatanli (cu 3 sau mai multi angajati) (1,4) - slujbaji sau funcjionarl medii (1,8) - profesiuni liberale §i studenjl (0,4) - mici proprictari §i rcntierl (0,6) • paturl mijlocli de la sate (6,6) dintre carc: - t3rani §i arendaji de rind (pina la 5 ha) (2,4) - tSranl mijloca§l (intre 5 §i 50 ha) (4,2) • burghezie (inclusiv jSrani tnstSriti $i proprictari de terenuri) (0,7)

BURGH EZIE m

•In milioane.
SursK: W. Rcich, op. cit., 1.1, p. 10 ?i 11.

228

MICHEL В B A U D

invSt&tori, profesori, student 6 *. Baza socialS a ascensiunii national-socialismului a reprczentat-o, a?adar, mai ales "birocratia" mica §i mijlocie; insa alian{acu marele capital a fost conditia necesarS §i esenJialS pentru ajungerea la putere. Mi$carea muncitoreasca organizata a fost foarte repede zdrobita prin interventii violente §i prin trimiterea in lag3re a celor care opuneau rezistenta. Cu toate acestea, dupa ajungerea la conducere a nazi§tilor, puterea de cumpSrare a clasei muncitoare pare sa se men{inS, chiar sa progreseze pentru unele categorii — in vreme ce ea scade pentru functionary pentru me$te§ugari §i micii comercianti, m u l t dintre ace?tia trebuind sa i§i inchida pravaiiile §i sS devina salariati. Elementele care dau de-acum incolo marea forta a puterii hitleriste sint reducerea §omajului, statul totalitar §i pcrspectiva afirmSrii unei Germanii Mari. Cinci milioane §i jumatate de §omeri in 1933, douS milioane in 1935, mai putin de un milion in 1939. Productia create cu mai mult de 100% intre 1933 §i 1939, depa$ind cu 26% nivelul s3u record atins in 1929. Politica marilor lucrSri — autostrSzi, linii de cale feratS, aeroporturi (toate avind о funcfie strategics) — dar §i a realiz&rilor urbanistice — constructii, imobile impunatoare pentru regini. Armament: inca din 1935, cheltuielile germane pentru inarmare le depa$esc cu 50% pe cele ale francezilor, iar uzinele Krupp lucreaza la capacitatea inaximS; intre 1935 §i 1939, ele au crescut de §ase ori. Politica inlocuitorilor industriali, care stimuleaza chimia, metalurgia, industriile textila §i alimentara... Totul realizat in contextul unei riguroase politici de control al preturilor, de credit §i dc neutralizare a excedentului in privinta puterii de cumparare; totul In contextul unei strategii dc comcrt exterior bazate pe acorduri bilaterale §i mecanismc de plati prin compensatie, care permit о cre§tere a schimburilor comerciale mai ales cu jSri din America LatinS, din Europa Centrals §i mediteraneanS. Dar aceastS relansare, aceastS politics, aceastS dirijare a economiei se sprijinS pe puternicele grupuri industriale §i bancare ale capitalismului german, pe care le §i consolideazS. Marile companii straine — General Motors (Opel), Ford, Unilever, Shell, Schrocdcr — aveau sS fie §i ele respectate, singura lor obligatie fiind de a rcinvcsti in Germania toate beneficiile obtinute. f Multe din actiunile detinute de stat la band, intreprinderi sidcrurgice, §antiere navale sint c e d a t e particularilor, iar regiile m u n i c i p a l e de producere a elcctricitatii sint descurajatein favoarea industriei private; la Herman Gocring Reichswerke, cxista atit capitaluri publice, cit §i particulare, dar aici aportul public se impunea pentru dezvoltarea unei productii putin rentabile, bazate pe minereuri de fier de concentrate slaba. Cartelizarea capitalismului german va deveni inca §i mai puternicS: numarul cartelurilor ajunsese de la 1 500 in 1923-1924 la 2 100 in 1930:

I S T O R I A C A p I T A L . ISM ULUI

DE

LA

1500

PlNA

tN

2000

229

SCHEMA XV Clasele sociale din Germania la 1930 BL'RGHEZIE
MARELE PATRONAT INDUSTRIAL 51 FINANC1AR

(0,7)
PROPRJKTARI DE TERENURI

PATRONAT MIJLJOCIU

APARATDESTAT

profeaiurt bberale, studcnti (0,4) mici tntreprirvJltori individual! 0Л) tntrepriivitort individual! (1,9) mici proprictari } i renticri (0.6)

slu)bA}i, subaltrmi
m

lunct>oiuri В с (0.6> ИШ
subaltern!

func^oruri

pcnsionari fi pcnaiocuri soriali (1,9)e

TARANIME

lucrAton wJanati:
MARELE COMERT TRAN5PORTURJ INDUSTRIE

salariati din agriculture (W)

exploatanli agricoll - medii (4.2) • mici (2Л)

(lucrltori la domicilii! (0.1))

FEME! CASN1CE

Dupi VV.Reich, Prydiologie de mats* Ju fascisms, op ri(v 1.1, p. 10 ji 11

Cifrele dintre paranteze reprezinti, tn milioane, numirul pcreoanelor active* dm penoada 1928-1930. e: cstimativ. • sfera produced materiale. - @ : afeia productici pentru consumul propriu.

230

MICHEL

В Б A U D

incepind cu 1926, IG Farbcn domina industria chimicS; din 1926-1927, Vereinigte Stahlwerke r e u n i t e primii mari patru producatori de o\el, dupa fuziunea, din 1929, intre Deutsche Bank §i Diskonto Gesellschaft, trei sint bancile care domina ansamblul sectorului bancar. О lege din 1933 sistematizeaza acesta "organizare" a capitalismului german, obligind intreprinderile sa participe la cartelul care fiinteaza in sectorul lor, intenfia fiind о rationalizare atit pe vericala, cit §i pe orizontaia. Iar in cadrul acestor carteluri §i al acestor Konzems se va organiza §i se va sistematiza efortul industrial necesar Reichului. Puternic sustinut §i directionat de stat, capitalismul german se intare$te, rezultind f3ra indoiala cea mai avintata forma existenta cindva a capitalismului de stat. Aceasta dezvoltare are Ioc In cadrul unei s o c i e t a l prinse in plasa intretesuta de catre stat §i partid. Goebbels о anunfase deja: "Statul va Insemna organizarea superioara a vietii publice §i private (...). Toate fortele najiunii vor fi supuse statului, astfel incit ele sa nu poata exercita nici о activitate in afara lui. Statul va fi imaginea desavir§ita a principiului totalitarist." Virful s3u de lance, organul de supraveghere, de control, de represiune va fi politia de stat: inca din 1933, Gestapo (politia politica) §i SS au fuzionat, sub conducerea lui Himmler; in 1936, toate politiile sint subordonate aparatului Gestapo-SS. Intre 1933 §i 1938, peste patru sute de mii de nem{i sint arcslati, multf dintre ei fiind trimi§i in lagare. Muncitorii sint organiza^i intr-un Front al Muncii creat inca din 1933, exact in perioada in care sindicatele sint desfiintate. Pentru destindere, exista Kraft durch Freudc (Forta Bucuriei). De fapt, pentru toate categoriile de oameni exista acum cite о organizatie: pentru tineri, studenti, cadre didactice, arti§ti, femei, paring... Kadioul, presa, cinematografele, invatamintul — toate sint in slujba ideologiei $i propagandei national-socialiste. In fine, prin Mein Kawpf, Hitler a deschis poporului german umilit perspectiva unei Patrii triumfatoare: to{i cei "de acela§i singe trebuie sa apartinS aceluia§i Reich". О data adunat insa, ce poji face cu un "popor lipsit de spa{iu"? Mi§carea national-socialista trebuie "s3 g3seasca taria de a reuni poporul nostru §i inteaga sa putcrc pentru a-1 propulsa pe calca care il va scoate din restrinsul s3u habitat actual §i il va purta catre noi teritorii". Bineinteles, Fran{a trebuie distrus3: "Niciodata s3 nu ingaduiji ca in Europa sa apara doua puteri continentale. In orice tentativa de organizare la hotarele Germaniei a unei a doua puteri militare, trebuie s3 vedefi un atac impotriva patriei noastre." Reichul trebuie ins3 s3 se extinda in Europa, catre Est: "Accepta^i ca izvorul puterii noastre s3 nu fie in colonii, ci in Europa, in pSmintul patriei (...). Uria^ul stat de la Rasarit este gata sa se prabu§easca." pina la urma, de ce sa se limiteze la Europa? "Un stat care, intr-o vreme a contamin3rii raselor, vegheaza la pSstrarea celor mai bune elemente ale sale trebuie sa ajunga intr-o zi

ISTOkIA CAPITA

I.ISMULUI

De

LA 1 5 0 0

PlNA

IN

2000

231

stapinul lumii. Fie ca sustinStorii mi§c3rii noastresa nu о uite niciodata!" Anul 1935: restabilirea serviciului militar in Germania; 1936: reocuparea Renaniei; 1938: Hitler comandant suprem al Reichswehr-ului, ocuparea Austriei, ultimatumul pentru Praga, acordurile de la Miinchen. Anul 1939: ocuparea Cehoslovaciei, a portului Memel, alianfa military italo-germana, pactul de neagresiune germano-sovietic, invadarea §i apoi impSr^irea Poloniei cu URSS, care va anexa о parte a Finlandei. Rugul celui de-al doilea razboi mondial este de-acum aprins. Germania dominS continentul european. Dar atacarea URSS §i intrarea in razboi a Statelor Unite (1941) inverseaza raportul de for{e. Va mai fi nevoie de inca trei ani de razboi cumplit, de distrugeri masive (prelungire militara a productiei de masa §i a consumului de mas£), de cincizeci de milioane de morti (de $ase ori mai multf dedt in "Marele Razboi") pina ce germaniisa capituleze; precum §i de folosirea primei bombe atomice, pentru a se ajunge la capitularea Japoniei. Doua mari puteri de{in acum supremajia in aceasta lume complet devastata: Statele Unite, liderul incontcstabil al taberei capitaliste; URSS, in centrul unui nou bloc, care prctinde a intrupa idealurile socialismului.

R E Z U M A T U L ETAPEI A CINCEA

in esenfS, criza din anii 1920-1930 are drept cauzS acelea§i contradictii care, prin coinbinarea lor, au dus ia rSzboiul din 1914-1918: vlSguirea industriilor din prima generate; accentuarea competitiei dintre capitalismele nationale: presiunile mi$carii muncitore§ti pentru obfinerea unci impartiri mai putin inegale a valorii produse. Iar aceste contradictii se manifesto intr-o lume la rindul ei riguros impSrtitS: zona de influents americani, Commonwealth-ul britanic, imperiul francez (dar §i imperiile olandcz, belgian) §i Uniunea Sovietica, deopotriva IncercuitS §i repliata asupra ei inse§i: dat fiind protectionism^, contradictiile se adincesc mai ales In interiorul acestor zone, iar crizele economice care se declan-jeazS sint accentuate ori atenuate in funcjie de politicile duse de conducatorii fiecarei mari puteri. Pe de alta parte, industriile din a doua generate sint in plina dezvoltare. §i, ca о uluitoare rasturnare dialectica, sporirea puterii de cumpSrare a diferitelor segmente ale clasei muncitoare, in loc sa ruineze sistemul, a$a cum se ajteptau cei mai multf dintre capitalist!, se dovede?te a fi un element de dinamizare economica §i de integrare socialS: pe ansamblu, timpul de lucru se reduce, iar salariul real create pentru muncitorii din marile tari industriale; §omajul se mentine insS la un nivel ridicat, atingind cote uria$e in perioadele de criza. Prin veniturile aduse de investitiile instrSincitate, prin schinibul inegal, prin "foarfeca" preturilor §i imbunatStirea termenilor de schimb w , se dezvolta un important transfer de valori din colonii — dar §i din tarile noi, producatoare de minereuri de produse agricole — catre marile tari capitaliste industrializate. A$adar, relativa anieliorare a puterii de cumpSrare a claselor muncitoare europene §i americane este in parte asiguratS, sau compensatS, din punctul de vedere al capitalului, prin exploatarea producStorilor din sectoarele primare — si in special a tSrSnimii — din lumea intreagS.
'"Termenii deschimb ai Europei industriale (areumblul celor noul {lri: Marea Britanie, Germania, Franja, Italia, Belgia, Luxemburg, Olanda, Suedia. EIve{ia): raportul preturilor de export fatf de prefurile dc import, luind ca baz3 100 anul 1913, create de la 96 in 1920 la 109 tn 1929, 138 In 1933, sc3/Jnd la 124 tn 1937 (C P. Kindleberger, Vie Economic Journal, martie 1955, citat dupS M. Moret. Ltfc/iange international. Riviere, 1957. p. 119)

ISTORIA

С A P I T A LI S M U L U I D E L A

1500 PlNA

iN

2000

233

Tot in aceasta perioada, a§a cum am vazut, concentrarea industriaia seaccentueaza, luind diverse forme: mari intreprinderi, grupuri, Konzems-uri, carteluri. Societatile industriale cu mai multe mii de lucratori nu mai sint deloc rare; unele ajung chiar la mai multe zeci de mii de salariati. Rolul statului, in special in perioadele de razboi, dar §i prin marile lucrari publice ori prin salariul indirect, devine tot mai important 70 , in general vorbind, implicarea sa in conducere, organizare §i administrare capata tot mai multa consistenja; astfel, aiaturi de gramme, de clasa muncitoare §i de burghezia mica §i mijlocie, о noua clasa prinde sa se dezvolte: "birocratia"; salariata ca §i clasa muncitoare, ca nu este ins3 direct confruntata cu productia materiaia, a§a cum sint muncitorii ?i taranii; iar prin felul ei de viaja, ea este de multe ori mai apropiata de burghezia mica §i mijlocie 71 . Aceste evolutii au loc intr-o lume complet destramata. Destramata, inainte de toate, pentru ca, dupa ce Rusia fusese atita vreme о zona bine delimitata pe piaja mondiaia, URSS promoveaza acum colectivismul de stat72. Destramata, apoi, pentru c3 Marea Britanie, imperialismul dominant de pina mai ieri, nu mai poate asigura reglarea unui sistem mondial de piati, iar Statele Unite, cea mai mare putere economica a vremii, nu a preluat aceasta responsabilitate. Destramata, mai departe, pentru ca fiecare mare putere s-a polarizat asupra unui obiectiv national: prosperitatea americana, lira sterlina, francul, refacerea puterii germane. Destramata, in sfir?it, deoarece, confruntata cu dificultatile crizei, fiecare mare putere s-a inchis in propriul ei cocon (Coomonwealth-ul pentru Marea Britanie, imperiul pentru Franta) sau in propriul s3u proiect (New Deal-ul american), in vreme ce, prin 1 litler, Germania se mobiliza pentru marirea n a t i o n a l , reinarmare, cuceriri, stapinirea intregii Europe §i a lumii. Totu§i, in aceasta lume destramata, fiecare repliere protectionista nu face decit sa contribuie la extinderea crizei, afectind tarile furnizoare — marile |3ri industriale, ca §i tarile noi —, care vorcumpara mai putin. Iar, tarile ce se considera lipsite de "spajiul lor vital", de о zona de influenza §i de expansiune economica §i comerciala suficienta, vor adopta ni§te politici expansioniste, care vor duce la declan§area razboiului.

x 1n Franta, cota chdtuielilor publice din totalul producjiei interne brute create de la 11 % in 1872 la 33% in 1920; ea scade la 27% tn 1932, dar va urea la 41 % in 1947 §i 49% in 1953. Ceprcmap, L'P.volutiou des depen<cs publiqucs en Frnncc (1872-1971). 7 , ln Statele Unite, procentul slujbasilor din totalul populaflei active ajunge de la 10% in 1910 la 14% in 1920 $i 17% tn 1940 (L.C Reynolds. Labor Economics and Labor Relations, Prentice Hall. New York. 1949. p. 27). ^Vczi M. Bcaud, Lc Socialismsii Ityreuvcde Ihishnrt, copitotele 4 , 5 , 6 §i 7. Nevlzlnd aici о reallzare a socialismului, am analizat economia sovieticS in termenii "colcctivismului de stat", ptnS spre 1985, iar dupS accast.1 data, in cei ai "etatismului".

6. M A R E L E " S A L T I N A I N T E " A L C A P I T A L I S M U L U I (1945-1978)

in pofida celor care vSd In fiecare r&zboi, in fiecare criza, in fiecare semn de criza о noua agravare a "crizei generale a capitalismului", perioada la care ne referim acum ne arata, in principal, un nou "salt inainte" al acestuia. Sigur, intr-o important^ parte a lumii, sistemul capitalist a fost abolit; о alta forma de acumulare §i industrializare, о alta structurS a claselor sociale, о nemaiintilnitS condensare a puterii statului fac sa domneasca aici alte modalita^ de producfie §i de afectare a resurselor. ins3 al doilea razboi mondial, r e c o n s t r u c t §i perioada de prosperitate care urmeazd, decolonizarea, internationalizarea capitalului §i noile industrializari din Lumea a Treia marcheaza un nou progres al capitalismului la scara mondiaia. Iar criza din anii 1970-1980 este, Intr-un fel, operatorul prin care se realizcaza aceasta noua expansiunc a capitalismului, ca §i m u t a b l e ее о Insofcsc. D e la r a z b o i la criza In fata unui bloc al colectivismului de stat — sau etatist — intins pe о arie considerabila, intr-un context mondial marcat de istorica mi$care de decolonizare, tarile capitaliste au cunoscut, о data §terse urmele razboiului, о e x c e p t i o n a l perioada de prosperitate. Numai ca in inse§i condijiile acestei prosperitati se dezvoltau deja germenii unei noi crize. 1. Cele trei lumi

Dupa cea dintii victorie a unei tari noi (Statele Unite) asupra unei vechi tari europene (Spania), in 1898, Jaur£s prevedea: "Statele Unite vor cintari din ce in ce mai greu in privin{a destinelor lumii (...). Boga|ia §i puterea Statelor Unite reprezinta un sfert din bogatia puterea globului". La sfir§itul primului razboi mondial, Statele Unite sint cea mai mare putere a lumii; dar expansiunea lor se desfa§oara pe propriile lor teritorii, iar puterea lor se extinde asupra unor state din cele doua Anierici. La sfir$itul celui de-al doilea razboi mondial, Statele Unite reprezinta о uria§a putere

ISTORIA C A P I T A L . ISM ULUI

DE

LA 1 5 0 0 P l N A

tN

2000

235

industrials, monetary §i militarS: in 1945, productia lor industrials este mai mare decit dublul celei din perioada 1935-1939; aici se ob{in jumatate din intreaga cantitate decSrbune extrasain lume, doua treimi din petrolul mondial, mai mult de jumatate din electricitatea planetei; c a p a c i t a t e lor de productie ating 95 de milioane de tone la ojel, un milion de tone la aluniiniu, 1,2 milioane la cauciucul sintetic, capacitati care sint enorme in domeniul constructiilor navale, al aeronauticii vehiculelor terestre, al armamentului, ma§inilor-unelte, chimiei etc. Statele Unite de{in 80% din rezervele de aur ale lumii, dispun de о putemica armata §i de bomba atomica. in fata URSS, a cSrei putere s-a consolidat, la rindul ei, §i a carei zona de influenta s-a extins, Statele Unite i§i asuma rolul de conducator al taberei capitaliste. inca din 1943, ele studiazif impreuna cu responsabilii britanici modul in care s-ar putea reconstitui acel lucru care Iipsise, din pacate, intre cele doua r&zboaie mondiale: unsistem de p i a t i intemationale care sa permits impunerea echilibrelor necesare, dar care sa lase §i posibilitatea de extindere a schimburilor comerciale §i platilor; in 1944, este instituit la Bretton Woods un sistem bazat pe definirea fiecarei monede prin raportare la aur §i paritajile de schimb fix: acest sistem va fi numit "etalon de schimb-aur" (Gold Exchange Standard); de fapt, eel putin in primii cincisprezece ani, dolarul va fi cheia de bolta a acestui sistem de plati. In 1945, Roosevelt §i Churchill pregatesc geografia politica de dup3 razboi, negociind cu Stalin, la lalta, zonele de influenta ale fiecaruia; in acela§i an, trupele americane §i ruse§ti fac jonctiunea in Germania apar ca adversare in Coreea. О data invinse Germania §i Japonia, se vor declan§a doua procese care marcheaza perioada de imediat dupa rSzboi §i care sint determinante pentru deceniile urmatoare: - impartirea lumii in doua blocuri, unui dominat de Statele Unite, ceiaialt de URSS; - decolonizarea. Prin efortul de industrializare impus de Stalin inaintea §i in timpul celui de-al doilea razboi mondial, URSS a devenit о mare putere industriaia; sacrificiile §i distrugerile pricinuite de conflictul armat au fost enorme (poate douazeci de milioane de morti, adica in jur de 10% din populatie), dar in 1950, la sfir§itul celui de-al patrulea plan cincinal, indicele productiei industriale il depa§e$te cu 71% pe eel al anului 1940 (cu 60% la ma$ini §i echipamente industriale §i cu 80% la produsele chimice); productia de cSrbune atinge doua sute cincizeci de milioane de tone, iar cea de otel douSzeci §i cinci de milioane. Armata Ro§ie este numeroasa, putemica, bine echipata §i, in 1949, explodeaza prima bomba atomica ruseasca. URSS este prezenta, prin armata sa, in toate tarile Europe! Centrale, iar Statele Unite au motive sa se teamS ca influenta ei se

236

MICHEL В B A U D

va extinde in Turcia sau in acele tari ale Europei in care partidele comuniste sint puternice (Grecia, Italia, Franta...). Va incepe atunci о partida de Go la scar3 planetara, fiecare dintre cele doua supraputeri plasindu-§i pioni, intarindu-§i zonele in care domina, amenintindu-le pe cele in care adversarul pare descoperit — fapt care a condus la perioade de о tensiune cxtraordinara §i care a arStat cit de departe puteau fi impinse Iucrurile. in 1947, este lansat Planul Marshall §i, ca un fel de replica, se constituie Kominform-ul; in 1948-1949, blocului sovietic din Berlin i se raspunde prin "podul aerian" organizat de catre americani. In Vest, comuni§tii sint inlaturaji din guvernele la care participS, partidele comuniste sint uneori interzise, iar un teribil razboi civil va duce la zdrobirea partizanilor in Grecia. In Est, comuni$tii preiau controlul absolut al aparatelor de stat; in Polonia, Cehoslovacia §i Ungaria, functiile de §efi de Stat-Major sint ocupate de generali sovietici. Razboiul din Coreea pune in evidenta atit dorinta de victorie a fiecarei parti, cit §i preocuparea comuna de a evita largirea conflictului, pentru a nu se ajunge la un nou razboi mondial. Statele Unite i$i institutionalizeaza aliantele militare: in cele dou3 Americi (1947), pentru Atlanticul de Nord (1949), pentru Asia de Sud-Est (1954); la rindul ei, inca de la sfir§itul anilor patruzeci, URSS a stabilit legaturi solide — politice, economice, militare — cu d e m o c r a t i c populare europene. Astfel se organizeaza — economic, monetar ca sistem de aparare — dou3 lumi opuse: lumea capitalista, pina mai ieri hegemonica, descopera ast3zi ca Pamintul nu-i mai apartine, ca materiile prime §i pietele de desfacere nu-i mm sint accesibile, ca exista о alta forma de acumulare §i industrializare, bazata pe proprietatea colectiva asupra mijloacelor de producjie, pe planificarea, dirijarea §i constringerea de catre stat. in acela§i timp, apare inca о lume: Lumea a Treia. Ea se constituie in principal in urma putemicei mi§cari dc decolonizare pe care au generat-o, dupa razboi, consolidarea noilorburghezii §i a "intelighentiei", con$tientizareacaracterului insuportabil §i non-incluctabil al dominatiei coloniale, vointa de independenta (eel mai adesea sub forma independentei nationale). Slabirea pozitiei metropolelor europene, ocupafia japoneza in Asia, participarca oamenilor din accste tari la bataliile marilor metropole ale Europei, influenja analizelor marxiste §i a perspectivelor deschise de revolutia sovictica, precum §i afirmarca unci mi§c3ri de eliberare pomind de la о anumita specificitate nationaia §i religioasa au pus in lumina, sub diferite forme §i urmind diverse c3i, existenta unci alternative: faptul ca era posibila dezbararea de dominatia coloniala, de administra{ia §i exploatarea coloniale, de paternalism, rasism, de umilire §i oprimare... I§i declara independenta: Siria, Liban, Filipine, India, Pakistan, Birmania; sinuosul proces de obtinere a independentei indoneziene; razboiul din Indochina; revoltele §i mi§carile populare din Africa de Nord §i din Africa neagra... inainte chiar de incheierea decolonizarii politice a globului,

Decolonizarea 1943 Independcnta Corcci garantatS d c Statele Unite, Marea Britanie §i China

Blocul capitalist Planul Keynes, planul White. Debarcarea aliatilor tn Sicilia §i in Italia. Debarcarea aliatilor in Franta. Conferinta d c la Brctton W o o d s .

Relatiile Est-Vest

Blocul colectivist Dizolvarea Komintem-ului,

ч О
73

1944

Conferinta de la Brazzaville.
Manifestul partidului nationalist marocan Istiqlal.

Trupele ruse^ti in Bulgaria $i Ungaria. Conferinta de la lalta. T r u p c rusc§ti in Coreea de Nord. T r u p c S U A in Coreea de Sud. jonctiurvea trupclor rusc^ti $i a trupclor S U A in G e r m a n i a . Bomba a t o m i c i S U A asupra Hiroshimci. Carta N a j i u n i l o r Unite. Expcricnta atomicS S U A in Bikini. inaintarea trupelor ruse§ti in Europa occidentals. Proclamarea republicii in lugoslavia $i in Bulgaria.

n > "3 H > Г* С г* с

1945

Independcnta proclamatS in Indonczia, Laos, C a m b o d g i a Vietnam: i n t e r v e n e franceze. Revolte in Constantinois §i Setif: represiunc. Crcarea unui nou stat al Libcrici. Independcnta Sirici §i Libanului. Crcarea Ligii Arabe la Cairo.

Inaintarca trupclor in Europa occidentals.

2

a гя г > M l о о

1946

T r u p c franceze in Tonkin. Trupe fnceputul rSzboiuIui c n g l e z c in Indonezia. Independcnta civil in Crecia. Transiordaniei recunoscuta de Marea Britanie. independcnta Filipinelor. E j e c u l ncgocierilor franco-victnameze. Insurcctia g e n e r a l s din Tonkin. Acorduri olandezo-indonezienc.

Republica PopularS Albania. Alegeri favorabile PC in Cehoslovacia.

Z >

N ) О О о к VJ

Decolonizarea 1947 lnsurecfia din Madagascar. Opera{iuni militare olandeze in Java. I n d e p e n d e n t lndiei $i a Pakistanului; razboiul din Ca§mir. Ofensiva francczS in Tonkin, independent Birmaniei RSzboiul din Indochina (олтйпиаге).

Blocul capitalist Planul Marshall. Nu mai sint comuni§ti la guvernare in Belgia, Franfa §i Austria. P C interzis in statul N e w York, in Brazilia, Grecia. Legea S U A de ajutorare a Grecici §i Turciei. I>egj antigreve in Statele Unite Pactul de apArare interamericani la Rio. Sciziunea CSM $i FM. Egecuri electorale ale comuni§tilor in Finlanda §i Norvegia.

Relafiile Est-Vest Doctrina Truman. Rcfuzul URSS §i al Cehoslovaciei de a participa la planul Marshall. E§ecul Conferinjei asupra Coreei.

Blocul colcctivist Republica Popular^ Romania: dizolvarea Partidului Т^гАnist. Interzicerea Partidului Agrar in Bulgaria. Constituirca Kominfomvului. Intarirea legStunlor economice dintre URSS $i democratiile populare. Demisia mini§trilor necomuni§ti din Cehoslovacia. Conflictul lui Tito cu Kominform-ul: lugoslavia exclusS din Komin/orm. Revolta d m Berlinul de Est; tancurile mse?ti trag asupra multfmii. Arestarca cardinalului Mindszenky in Ungaria. Inaintarea comuni§tilor in China.

n

X

m
1948 Scindarea C S M italiene. Armistifiul danezo-indonezian. Asasinarea lui Gandi. Dizolvarca PC din Chile. Ceylon primeste statutui de dominion. Primul rSzboi istaelianoarab. О noua interven{ie olandezS in Indonezia. Razboiul din Indochina (continuare). Inceputul blocadei sovietice a Berlinului. ® >
c D

Decolonizarea
1949 Evacuarea Djakartei d c c3tre olandezi. Formarca statelor lordania $i Israel. Votul ONU pentru indcperv denta Libiei. Razboiul din Indochina (continuarc); acorduri asupra " i n d c p e n d e n t e i " Laosului $i Cambodgiei; crearea "statului" Vietnam (Bao Dai). Revolte in Coasta de Fildc§. Rizboiul din Indochina (continual?).

Blocul capitalist
Tratatul Atlanticului d c Nord. s e m n a t la Washington: N A T O . Constituirea G e r m a n i e i de Vest. Excomunicarea catolicilor comuni§ti, m i l i t a n t sau simpatizantf. Lupta impotriva activit3{ilor c o m u n i s t e in Statele Unite. Nafionali$tii chinczi din Formosa. Institufia Uniunii E u r o p e n e a Piatilor. Legile S U A cu privire la activitatile antiamericanc; inceputul maccarthismului. Sfirsitul rSzboiului civil din Grecia. Comunitatea Europeans a CSrbunclui si Otelului. Tratatul de pace §i aIian(S dintre Japonia Statele Unite. Invitatia adresatS Greciei §i T u rciei de а л J era la N A T O .

Relatfile Est-Vest
Sfir§itul blocadei Bcrlinului. Explozia atomic^ ruseasca.

Blocul colectivist
Procesul §i condamnarca lui Rajk in Ungaria. Republica Popular^ C h i n e z i Un manual rus §ef de Stat-Major in Polonia. Crearea Comecon-ului. О ~
>

Q ч £

с care a bombei H. Inceputul rSzboiului
din Coreea. Decizia SUA de fabriAcordul RDG-Polonia asupra frontierei OderNeisse. Generali ru?i j e f i de Stat-Major in Cehoslovacia 51 Ungaria. Arestarea lui Slansky la Praga. Intervenjia chineza tn Tibet.
c

1950

^
n

> ® у >.

1951

Nationalizarca pctrolului in Iran; ministcriatul Mossadegh. Revoltele de la Casablanca. Revoltele antic n g l c z e din zona canalului Suez; intervenfia militara britanica. lndcpendenta Libiei. Razboiul din Indochina (continuarc).

RAzboiul din Coreea (continuare).

У о

Decolonizarea 1952

Blocul capitalist

Relafiile Est-Vest RSzboiul din C o r e e a (continuare).

Blocul colectivist

Revolte §i greve in Tunisia; Acordul de la Bonn intre represiune, arestarea §efilor Aliati §i G e r m a n i a de Vest. neodestourieni $i comuni§ti. Prima b o m b i atomicS britanicS. Revolte singeroase la Cairo; N e g u i b ia puterea. Stare d c alert5 in Kcnva, impotriva grupSrii M a u - M a u . Ruperea relatiilor diplomatice dintre Irak §i Marea Britanic. Revolta la Casablanca. Razboiul din Indochina (continuare). Detronarea sultanului Marocului. Caderca lui M o s s a d e g h . Grav atentat la Casablanca. Razboiul din Indochina (continuare).

1953

Primul obuz atomic S U A . Armistitiu in Coreea. U R S S declara ca posedS bomba H. Refuzul O N U de a admite China c o m u nistS. Acorduri militare cu Japonia, Prima explozie a unci Pakistan. C h i n a nationalists; b o m b e H. Conferinta de Ia Manila, crearea O T A S E . E§ecul Comunitatii F u r o p e n e a ApSrSrii; aderarea RFG la N A T O .

Moartea lui Stalin. N a g y il inlocuie$te pe Rakozi in Ungaria. Greve §i manifestatii inRDG.

1954

Dien-Bien Phu; conferinta d e la Geneva in privinfa lndochinei. Nasser ales pre§edinte al Consdiului Egiptului; destituirea lui Neguib. Principiul autonomiei interne a Tunisiei. Abolirca Uniunii Olandezo-Indoneziene. Insurec^ia din Aur£s; inceputul rSzboiului din Algeria. Revolta M a u - M a u din Kenya.

Decolonizarea
1955 Atcntatul de la Casablanca: revenirea sultanului Marocului. RSzboiul din Algeria (continuarc). Conferinta afroasiaticS de la Bandoeng. Independenta Marocului, Tunisiei, Sudanului. Malaeziei $i G h a nei. Nationalizarva canalului Suez; interventia franco-britanicS. AI doilea rSzboi israeliano-arab. RSzboiul din Algeria (continuare).

Blocul capitalist

Relatiile Est-Vest
Conferinta cclor Patru M a n Puteri la G e n e v a .

Blocul colectivist

1956

Presiunca Statelor Unite asupra Frantei $i Marii Britanii pentru a impune incctarca focului in Egipt.

Raportul lui Hrusciov: al XX-lea congres al PCUS. Tancurile msc§ti trag asupra multimii in Polonia; tntoarcerea lui G o m u l k a . Rcabilitarea lui Rajk; revolts in Ungaria; tancuri ruse^ti in Budapcsta. -г

Z > z KJ о о о

242

MICHEL В B A U D

noi state independente cauta sa-§i reci§tige proprietatea asupra propriilor bogatii naturale (najionalizarea petrolului iranian, fn 1951) sau a atuurilor lor economice (najionalizarea Canalului Suez de catre Egipt, in 1956). §efii statelor din Lumea a Treia se intilnesc §i incearca s3 constituie о forja care sa aiba un cuvint de spus in privin(a destinelor planetei. Astfel, in 1955, va avea loc conferinta afro-asiatica de la Bandoeng, la care participS delegatii a aproximativ treizeci de tari, dar care reprezinta mai mult de jumatate din populatia Terrei. Ele vor adopta aici un limbaj ce fusese, pina atunci, inabu§it de dominatia coloniala. C.P. Romulo: "Am cunoscut, iar unii dintre noi cunosc inca, suferinta de a fi injositi in propria tara, umiliti sistematic de о conditie inferioara, nu numai din punct de vedere politic, economic §i militar, ci §i rasial (...). Pentru a-§i consolida puterea, pentru а о justifica in propriii ochi, albul occidental considera de la sine inteles faptul ca superioritatea sa ar tine de inse$i genele lui, de chiar culoarea pielii sale". Soekarno: "Vreme de generatii intregi, popoarele noastre nu §i-au putut face auzita vocea in lume (...). Noi am fost cei carora nu li s-a acordat nici о atentie, cei a caror soarta era hotarita de a\\ii in funcjie de interescle lor, care erau puse mai presus de ale noastre §i care ne faceau sa traim in saracie §i umilinta". Din nou Soekarno: "Cum am putea noi spuneca domina^a coloniala a disparut, atita vreme cit tinuturi intinse din Asia §i Africa nu sint inca libere..." Iar Nehru: "Asia vrea sa ajute Africa". Acesta este contextul mondial in care se desfa§oar3 r e c o n s t r u c t tarilor capitaliste devastate de rSzboi, deschizindu-se astfel о perioada de о extraordinara prosperitate. 2. О extraordinary prosperitate

Dupa r e c o n s t r u c t , ansamblul tarilor capitaliste traverseaza о remarcabila perioada de cre§tere economica. Niciodata lumea nu mai cunoscuse о asemenea dezvoltare a productiei industriale §i a comerjului mondial. Astfel, in ciuda amplorii distrugerilor pricinuite de eel de-al doilea razboi mondial, eforturile cerute dc conflictul armat, mobilizarea muncitorilor pe scara larga pentru asigurarea productiei, sistematizarea metodelor de organizare a muncii §i sporirea productivitajii au facut ca, in deceniul 1938-1948. rata cre§terii industriale sa fie comparabila cu eel mai ridicat nivel atins incepind cu a doua jumatate a secolului al XlX-lea, in anii 1900-1913. Pe aceasta baza, se intra intr-o noua faza de extraordinara dezvoltare, daca ne gindim c3 in decurs de aproape un sfert de secol ratele decre§tere se cifreaza in medie la 5,6% pe an pentru productia industrial la 7,3% pentru schimburile comerciale. Pe parcursul acestui proces general, ponderea lumii capitaliste dezvoltate r a mine predominanta: trei cincimi din productia industrial §i doua

I S T O R I A С А Р П A L I S M U L U 1 D E LA 1 5 0 0 P l N A

IN 2 0 0 0

243

Tabcl nr. 33 Ratclc anualc mcdii dc de/voltare ale industriei $i comcrjului mondial industria mondial^ 1860-1870 1870-1900 1900-1913 1913-1929 1929-1938 1938-1948 1948-1971
SursH: W.W. Rostow, oy. cit., t. II-l

comer'Jul mondial 5,5 3,2 3,7 0,7 -1,15 0,0 7,3

2,9 3,6 4,2 2,7 2,0 4,1 5,6
И-7, p. 49 67.

Tabelul nr. 3-1 Pondcrile celor "Trcl Lumi" in producjia industralS §1 comcrjul mondial4 lumca capitalists total cota din produclia industrials 1936-1938 1963 1971 cota din comcrjul mondial 1938 1948 1963 1971
• In p r o c c n t c .

lumca colectivlstS total

Lumea a

(din care SUA)

(din care URSS) Trcia

76 62 61

(32) (32) (33)

'

19 29 26

(19) (19) (16)

5 9 13

64 59 63 68

(10) (16) 01) (13)

1 5 12 10

0) (2) (5) (5)

35 36 Z5 22

SursH: W.W. Rostow, Of>. at.. 111-2 $i 11-8, p. 52-53 §i 74.

244

MICHEL В B A U D

T a b e l u l nr. 3 5 Evolufia p r o d u s u l u i intern brut pe cap de locuitor in diferitele r e g i u n i ale lumii produsul intern brut pe cap de locuitor regiune populafia 1975* rata d e crea$tere 1950-1975" S u d u l Asiei Africa A m e r i c a LatinS Estul A s i e i C h i n a (Rep. P o p u l a r S ) Orientul Mijlociu TSri in c u r s d c industrializare TSri c a p i t a l i s t e dezvoltate"* 654 3,2 2378 5 238 830 384 304 312 820 81 1912 1.7 2,4 2,6 3,9 4,2 5,2 3,0 v a l o a r e a in d o l a r i S U A d i n 1974 1950 85 170 495 130 113 460 187 1975 132 308 944 341 320 1660 400

•In m i l i o a n e . " I n p r o c e n t e ' " J S r i l e O C D E , e x c e p t i n d S p a n i a , G r e c i a , P o r t u g a l i a , Turcia. SursH: D. Morawclz, Vingl-cinq annies de dtveloppUKiit tcononiique, p. 13.

treimi din comertul mondial; iar intre aceste tSri, Statele Unite detin intiietatea: о treime din producjia industrials a lumii. S3 nu uitSm insS ей exists §i о altS formS de acumulare §i industrializare, ей о eficacitate specifics, in {Srile a§a-zis "comuniste". §i cS о tendinis de industrializare se manifests in JSrile Lumii a Treia: pe de о parte, ca efect al internationalizSrii grupurilor industriale din JSrile capitaliste dezvoltate, iar pe de alt3 parte, ca rezultat al initiativelor — particularesau destat — apartinind acestor tSri. In fine, prin acest proces general de dezvoltare se accentueazS inegalitatea la scarS mondialS; chiar $i atunci cind ratele superioare decre§tere indicS tendinja unei ajungeri din urmS, ca valoare absolutS diferenja dintre produsul pe cap de locuitor in JSrile capitaliste dezvoltate §i in cele din Lumea a Treia se mSre§te. Cre$terea economics de dupS rSzboi este cea mai puternicS dintre cele cunoscute vreodatS de ansamblul {Srilor capitaliste. Mai lentS in Marea Britanie, apreciabilS in Statele Unite, {inind cont de nivelul ridicat al productiei la sfir§itul anilor 1940, ea este deosebit de important^ in Franta §i Germania, §i incS §i mai substantiate in Japonia. AceastS dezvoltare se

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI

DE LA 1 5 0 0

PlNA

tN

2000

245

T a b e l u l nr. 3 6 C r e $ t e r e a p r o d u c t i e i , a o f e r t e i de m u n c a , a p r o d u c t i v i t a t i i d e l u c r i t o r (ratele anuale m e d i i 1950-1975') Statele Unite* 1 . p r o d u c t i a intern^ b r u t i (tn v o l u m ) 2. e f c c t i v e a n g a j a t c Marea Franta Britanic**

c a p i t a l u l u i pe c a p

RFC

Japonia***

3,3 0,9

3. p r o d u c t i v i t a t e a m u n c i i 1,5 4. capital pe c a p d e l u c r S t o r 2,7 a. In p r o c e n t e .

2,5 0,3 2,3 3,1

4,9 0,9 4,6 4,5

5,5 0,7 4,7 5,2

8,6 1,2 8,6 9.0

•Pentru S t a t e l e U n i t e ( p u n c t e l e 2-4): 1 9 5 2 - 1 9 7 5 . " P e n t r u M a r e a Britanie ( p u n c t e l e 24): 1 9 4 9 - 1 9 7 6 . ' " P e n t r u J a p o n i a ( p u n c t e l e 2-4): 1 9 5 5 - 1 9 7 5 . Surse: "La 3p6cifici№ du «module allemand»", Stalisfiques el Eludes financiered, numSr in afara senei. 1980. p. 30;J.H Lorenzi $ a op. at., p 104. 330.332.334; J.-J. C a n * * .a.. оp. at., p. 104,115 fi 211.

sprijinS destul de putin pe sporirea efectivelor de angajaji; ea se bazeazS, in principal, pe cre$terea productivitajii muncii care, la rindul s3u, se explica prin inmuljirea mijloacelor dc producjic puse la dispozifia lucratorilor §i implica о intensificare a muncii fiec3ruia. Cre§terea productivitatii a fost objinuta prin diferite modalitati de constringere la о munca suplimentara, pe care capitalismul le-a pus la punct in decursul dezvolt&rii sale: - este vorba de diversele presiuni care se exercitS asupra ansamblului lucratorilor din agricultura, a transportatorilor "independenti" §i a unui numar crescind de me§te§ugari §i mici comercianti, prin supunerea lor indirecta fata de capital; astfel, agricultorii, "prin§i" intre pretul marfurilor industriale pe care le cump&rd §i eel al vinzarilor pe care le fac (la care se mai adauga §i grclele datorii), sint obligati sa product tot mai mult in fiecare an; - este vorba apoi, atunci cind automatizarea nu e posibila, de vechile metode ale muncii normatc, ale lucrului la domiciliu, ale a§a-numitului sweating systenr, ele se intilnesc in confectii, acolo unde lucrcaza mai ales femei, imigranji recen{i sau chiar aflaji intr-o situate ilegala (mexicani la Los Angeles, turci la Paris); - este vorba, totodata, de tratamentul inegal, care permite unei mari intreprinderi ce tine la imaginea sa de marea sa impuna о scadere a preturilor practicate de un mic intreprinzator, obligindu-1 pe acesta din urma sa ceara randamente sporite de la propriii sai lucrStori... §i de la cei pe care ii utilizeaza ca interimari;

246

MICHEL

В Б A U D

- este verba, nu mai putin, de utilizarea unor noi echipamente, avind о mai mare capacitate, о mai mare viteza operational^, beneficiind de progresele automatizarii §i modificind, in cele din urma, natura muncii (mai putin efort fizic §i contact direct cu materia prima; mai multa tensiune nervoasa, monotonie... §i responsabilitate In cazul unei erori) — a$a cum se intimpia in metalurgie, industriile chimica §i textila; - pretutindeni unde fusesera prea putin aplicate, mai alestn Europa §i Japonia, ?i de fiecare data cind acest Iucru poate fi remediat, se pun Tn practicS procedeele de-acum "clasice" ale organiz3rii muncii: taylorism, fordism, sisteme de salarii care sa stimuleze productivitatea (tn Franta, in 1973, 6,5% dintre muncitori lucreazS la banda); - pentru о mai buna rentabilizare a echipamentelor din ce in ce mai costisitoare, se trece tot mai mult la munca in ture, care permite sa se produca timp de paisprezece, saisprezece sau douSzeci §i patru de ore pe zi; acest sistem, limitat in Franta de dinainte dc rSzboi la sectoarele in care tehnologia impunea activitatea In foe continuu, se dezvolta tn mod deosebit tnceptnd din 1957: proporjia muncitorilor care lucreaz* in ture ajunge de la 14% tn 1957 la 31% tn 1974; - in sfir§it, este vorba de intensificarea muncii tn birouri, tn bSnci §i case de asigurSri, tn oficiile po§tale etc.; progresele mccanografiei, apoi introducerea informaticii ?i a computerului permit §i aici cre§terea ritmurilor de lucru. Cre§terea productivitatii din anii 1950-1960 a fost obtinuta, a§adar, printr-un proces foarte diversificat de constrtngere la о munca suplimentara pe baza unui important efort de acumulare, permi{tnd folosirea celor mai modeme echipamente. In unele cazuri, este vorba de prelungirea duratei lucrului, cu sau f3ra intensificarea lui (agricultori, camionagii, muncilori la domiciliu); in alte cazuri, este vorba mai ales de intensificarea muncii (munca la banda, taylorism, salarii in funcjie de randament); in alte cazuri, desubutilizare/intensificare a lucrului; in sfir§it, in alte cazuri, de degradarea condijiilor de viaja (munca de noapte, munca tn lure, 3 x 8 sau 4 x 8)... cu toate combina{iilc posibile. Vreme de doua decenii, acest efort a fost - pe ansamblu - acceptat: in Europa §i in Japonia, de catre о generatie de lucratori care trecusera prin razboi §i cunoscusera privatiunile distrugerile pricinuite de acesta, intructt li se oferea acum, о data cu о putere de cumparare cresctnda, accesul la "societatea deconsum" §i la "consumul de masa" pe care Statele Unite le cunoscusera in perioada interbelica; iar in Statele Unite, pentru ca nu se putea alege decit intre о represiune tot mai "energica" §i accesul (pe datorie) la un consum in continuare imbunatatit. Dar s3-i ascultam pe muncitorii americani... Phil Stallings, sudor la Ford:

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI

DE LA 1 5 0 0

PlNA

tN

2000

247

N u m 3 mi§c d e la locul m e u , о suprafafS d e un m c t r u , un metru §i j u m S t a t c , toata n o a p t e a . N e o p r i m n u m a i a t u n c i cind s e o p r e § t e b a n d a . S e e x e c u t S c a m treizeci $i d o u S d e o p e r a t i i la о bucata, a d i c a la о m a s i n S . — P a t r u z e c i o p t d e ma§ini pe or3, opt o r e pe zi. T r e i z c c i §i d o u a ori p a t r u z e c i $i o p t ori opt. Calculatf- Atita fac cu (...). Z g o m o t u l e s t e i n g r o z i t o r . !i dai d r u m u l §i te treze§ti ей s a r о m u l t i m c d e sclntei (l§i arata bratele). Asta с о a r s u r a ; sint plin d c arsuri. Iar d c z g o m o t n-ai c u m sS scapi. Injuri $i Ii dai b i t a i e mai d e p a r t e . D a c a e§ti mindru, e b i n e sH-\i Ia§i mindria acas3. Eu a m c o l e c j i a mea de timbre'.

Hobart Foote, depanator Ia Ford:
Phil S t a l l i n g s a a j u n s sa u r a s c 3 uzina. Eu nu. C o m p a n i a e s t e c e a c a r e imi p u n e о p i i n e pe m a s 3 . Pot s 3 imi h r S n e s c familia $i nu e p u t i n lucru, cu cei doi copii mari pe c a r e ii a m . P l u s r a t e l e pe c a r e le p i a t i m p e n t r u d o u a m a § i n i . Eu sint plStit la p a t r u z c c i d e o r e p c s a p t a m i n a d e nici n u m a i §liu cind. p e n t r u asta m u n c e s c (...). Mai trag incS t r e i s p r e z e c e ani §i s - a u f a c u t treizeci. C i n d о sa ies la pensie, о s 3 a m о g r S d i n S a m e a . U n d e v a in s u d . О s3 m 3 mai d u e la pescuit, la vinStoare... О sS p r i v e s c c u m rdsare s o a r e l e §i c u m a p u n e . О sa a m la ce mS gindi 3 .

Gary Bryner, responsabil sindical la General Motors:
T a t a i meu lucra c a m a i s t r u intr-o u z i n a . T r e a b a lui e r a sa-i fac3 pe o a m e n i s 3 m u n c e a s c S . S - a I5sat d c asta §i a intrat intr-o oteiarie, la piese. A c o l o , tot c u m §tia el: c u cit munce§ti m a i mult, cu atit s c o j i mai multi bani (...). N u e r a prea m o a l e p e n t r u sindicat. FI e r a m u n c i t o r §i se afla a c o l o c a s 3 ci§tige о l e a f * (...). Eu a m fost maistru vreo $asc, $apte s a p t a m i n i , d u p a c a r e m i - a m dat s e a m a c3 n u - m i c o n v e n e a (...). M - a m a n g a j a t p c post d c c o n t r o l o r la d e p a n a r e (...). Era о m u n c a m o n o t o n d , p l i c t i c o a s a . E u c o n t r o l a m , nu s t r i n g e a m § u r u b u r i . O p t o r e a c o l o e r a u n tip, iar d u p a el v e n e a u n altul c a r e fiScea acela§i lucru f i r S o p r i r c , toata ziua, toata s a p t a m i n a , tot a n u l . Ani intregi. C i n d te ginde§ti la asta, iti zici cS trebuie f a c u t c c v a . O a m e n i i sint ni§te a n i m a l e a p a r t e . Ei s e pot a d a p t a 3 .

§i Mike Lefevre, ojelar:
C u i sa-i b a g i p u m n u l in g u r a ? N u po{i b S g a p u m n u l in g u r a unui sistem 4 .

Mereu mai mult. Mereu mai repedc. F5ra oprire. Toata ziua. Toata saptamina. Tot anul. Ani intregi... Muncitorii beneficiazS de о parte a productiei suplimentare pe care au fost constrin§i sa о realizeze In aceasta
'Extras din cartea lui Studs Terkel. Working, Pantheon Books, 1972, trad fr. Gagner sa <route. Fayard, 1976, p 147, 151. 2Ibid., p. 153, 155. 'Ibid., p. 166.164 5 i 165. 'Ibid., p. 30.

248

MICHEL В B A U D

Tabelul nr. 37 NumSrul de ma$ini in circulatie in principalele JSri capitaliste Statele Unite 1. NumJrul total* 1947 1957 1975 2. NumSrul de ina^ini la 1000 de locuitori in 1975 *tn milioane.
Surse: W.W. Roslow, Lcs P.tapcs de la crossance, p. 109-110 $i 202-203, §i INSEE, Annumre sMistique dc la France, 1979.

Marea Britanie 1,9 4,2 14,2 255

Franca

RFC

Japonia

30,7 55,7 106,8 500

1,5 4,0 15,3 290

0,2 2,4 17,9 289

0,03 0,2 17,2 154

perioada. Salariul orar de persoanS create cu 7,9% in Japonia tntre 1955 §i 1975, cu 6% in RFC in anii cincizeci §i cu 2,8% pe an Tn Marea Britanie Tntre 1949 §i 1971, Tn timp ce, Tn Statele Unite, cre§terea salariului orar real era de 2,5% pe an Tntre 1948 §i 1970. In Franca, salariul s3ptamTnal real create in medie cu 4% pe an din 1949 pina in 1973, in vreme ce tn cele mai faste perioade anterioare (1870-1895 1920-1930) el crescuse in medie cu 2% pe an5. Nivelul consumului create, structura consumului se modifica, iar achizi(ionarea de noi bunuri durabile, simboluri ale "societajii de consum", se generalizeaza. Aceasta cre§tere economica se traduce prin sporirea constructiilor de locuinje §i printr-un nou impuls al urbanizarii; prin dezvoltarea retelei de §oscle $i autostrSzi; prin extinderea ie$irilor in week-end §i a marilor exoduri din perioada concediilor anuale; printr-o largire a cheltuielilor pentru sanatate; prin generalizarea recursului la credite nu numai pentru cumpararea unei locuinje, ci§i pentru achizijionarea de ma§ini§ide bunuri durabile. Dac3 acest plus cantitativ, aceasta cre§tere, este un lucru indiscutabil, in schimb plusul calitativ, ameliorarea, nu e la fel de u$or de perceput: ma§ina, de pilda, devine о necesitate pentru deplasarea la locul de munca §i, adeseori, о obligate impovaratoare; iar cheltuielile pentru destindere, vacanje §i sanatate devin §i ele necesare prin ritmul de viaja §i de munc3 mult mai susjinut... Totu$i, inca о data, se raspinde^te convingerea c3, in sfir§it, a venit §i
ЧГсргетар, op. cit., t. Ill, p. 106 s.; J. H. Lorcn/.i §.a., op. cit., p. 205; Economic prospective internaHanale, nr. 2, aprilie 1980; "Specificitatea modelului german", SMislique et ttudes financiirvs, 1980, p. 9.

ISTORIA CAPITAL. ISM ULUI

DE LA 1 5 0 0

PlNA

tN

2000

249

T a b e l u l nr. 3 8 R a s p i n d i r e a b u n u r i l o r d u r a b i l e in f a m i l i i l e de m u n c i t o r i §i f u n c t i o n a r i d i n Franta* muncitori 1954 automobil televizor 8,0" 0,8 1965 47,0 45,9 56,4 44,0 1975 73,6 86,8 91,3 77,1 1954 18,0" 13 9,9 6,7 functionari 1965 53,3 46,6 67,6 43,2 1975 71,4 84,9 92,0 75,0

frigider 3,3 ma$in3 d e spaiat 8,5

Mn p r o c e n t e , d i n familiile respectivei c a t e g o r i i . " 1 9 5 3 . Sursi: Cepremap. Approches de I'information: t'exemple frangais, t. Ill, p. 94.

vremea abundentei*'. Economist» tncearcS s3 a§eze aceasta dezvoltare intr-un model teoretic, fie potrivit opticii keynesiene, c5utind s3 transpuna intr-o anumita dinamica echilibrul dintre economisire §i investijie 7 , fie potrivit opticii neoclasice, sistematiztnd relatiile dintre produs §i factorii productive. Unii stabilesc cronologii sau extrapolSri 9 . Iar in vreme ce cifiva marxi§ti se obstineaza sa anunfe la fiecare §chiopatare conjuncturala des3vir§irea inexorabilei crize generale a capitalismului, toti ceilalti economi^ti conferentfaza intr-o lini§titoare euforie. Astfel, in 1971, P. Samuelson declarS: "Era postkeynesiand a gdsit mijloacele unei politici a monedei $i impozitului care s3 permits crearea acelei puteri de cumparare indispensabile evitarii marilor crize (...). Cu cuno§tintele noastre de ast3zi, §tim in mud cert cum s3 evit&m о recesiune cronica".

"Ideile lui Colin Clark (The Conditions of economic Progress. 1940, ed. a 2-a 1951. trad fr. 1960) au fost popularizate In Franja de J. Fourastie, Le Grand Espoir du XX' siicle, 1952; J.K. Calbraith, The affluent Society. 1959, trad fr. 1961; L. Erhard, line politique de t'abondance, 1962. trad. fr.1963. 7 R.F. Marred deschisese aceasta calc in 1939, in Economic Journal, prin "An essay in dynamic theory", apoi. In 1948, prin Toward a dynamic Economy; W.Fcllner, Trends and Cycles in economic Activity. 1956; E.D. Domar. Essays in the Theory if economic Growth, 1957; N. Kaldor, "A model of economic growth", Economic Journal, decembrie 1957. ' R M . Solow. articolcle din Quartely Journal of Economics, 1957, $i Growth Theory: an Exposition. 1970. trad. fr. 1972;J. E. Meade, A neoclassical Theory of economic Growth, 1961. •WAV. Rostow, 77ic Process of economic Growth, 1953; W.A. Lewis, Theory of economic Growth. 1955. trad. fr. 1963; WAV Rostow. The Stages of economic Growth, 1960. irad. fr. 1962; publicatH ale lui F Perroux 1SEA din anii 1950-1960.

250

MICHEL В B A U D

3. О поий mare

criza

Anii $aizeci: criza parea imposibila. Anii ^aptezeci: criza era in plina desfa§urare, cu tot cortegiul ei deconsecinte, imposibii de tinut sub control. fncetinire a progresului economic, cre$tere a §omajului, accentuare a inflajiei, scadere a puterii de cumparare a muncitorilor; incertitudine, ingrijorare, angoas& latentd; ascensiune a dreptei in Europa §i in Statele Unite. Sentimentul unei mari amenintari, teama... Dupa primul razboi, care urma primei "Mari Depresiuni" economice, dupa al doilea razboi, care a fost gcnerat de "a doua mare criza mondiaia", nu cumva din aceasta a treia "mare criza" avea sa rezulte un al treilea mare razboi mondial? Cum s-a ajuns aici? Este un lucru conditional de ins3§i logica dezvoltarii capitaliste: in cadrul mi§c3rii de acumulare se dezvolta obstacolele care, la un moment dat, о vor face sa se poticneasca. Astfel, in prosperitatea anilor §aizcci existau deja germenii crizei din anii §aptezeci.
T a b e l u l nr. 3 9 C r e $ t e r e , i n f l a t e $i $ o m a j in p r i n c i p a l e l e t^ri c a p i t a l i s t e Statele Unite rata c r e § t e r i i a n u a l e a produsului intern brut* 1960-1970 1970-1973 1973-1978 indicele prefurilor laconsum** 1973 1977 numiirul de § o m e r i * * * 1968 1973 1977 1979 2,8 4,3 6.8 6,2 0,6 0,6 1.5 1.3 03 0,4 1,1 1.2 0,3 0,3 1.0 0,8 0,6 0,7 1.1 1.1 114 156 128 249 120 183 119 146 124 204 3,8 4,7 2,4 2.8 4,3 0,9 5,6 5,6 2,9 4,7 3,9 2,0 11.2 8,1 3,7 Marea Britanie Franta RFG Japonia

•FIB c a v o l u m . " B a z a 1 9 7 0 = 100. ' " I n milioane. Surse/ Econoniie prospective Internationale, nr. 1, ian. 1980; INSEE, Annuaire statistique de !a France, 1979; ONU, Annuaire statistique, 1978; BIT, Annuaire des stahstiques .lu travail, 1979.

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI

D E LA 1 5 0 0 P l N A

tN

2000

251

In functie de indicatorii retinuti ;?i de metodele de calcul, pot арЗгеа unele decalaje. Dar pe ansamblu, in decursul anilor §aizeci, nivelul profitului din principalele t3ri capitaliste incepe s& descreascS. !n Marea Britanie, el coboara de-a lungul intregului deceniu al §aptelea pina in 1975>ОО°-*-Ь.Ф j n Germania, el stagneaza, cu un u§or declin, incepind din 1960 $i scade din 1968-1969 pina in 1975< w "' b c); in Fran{a, el este in declin incepind cu 1968-1969 §i scade simtftor tntre 1973 §i 1975^0 *'b < <": in Statele Unite, el coboara Incepind din 1965-1966, pina in l974<l0 ' l^d>. Numai in Japonia el progreseaza de-a lungul anilor §aizeci, inregistrind unele reveniri, potrivit statisticilor, in 1970<10 b», 1971<,0-c> §i 1973 (,0 -*>. Aceasta pentru ca, din punctul de vedere al capitalului, se erodeaza intr-adevSr atit c o n d y l e de producere a valorii §i plusvalorii, cit §i conditiile de realizare a lor. Legat de sectorul productiei, se manifesta mai inlii о intensificare a mi§carilor muncitore§ti pentru marirea salariilor, conducind, de-a lungul acestei perioade, la о cre§tere neta a salariului real pentru toji lucratorii. Conform profundei intuitii pe care Ford о avusese cu citeva decenii mai inaite, sporirea puterii de cump3rare a salariatilor faciliteaza vinderea marfurilor din sectorul bunurilor de consum, sprijinind, astfel, procesul dezvoltarii economice. In anumite sectoare sau in anumite intreprinderi, aceasta are insa repercusiuni asupra impartirii valorii adaugate §i contribuie la scaderea rentabilitatii capitalului. In ce prive§te productia efectiva, e vorba apoi de refuzul tot mai categoric pentru anumite forme de organizare a muncii: refuzul subutilizarii, al muncii "parcelate", repetitive: revolte impotriva "cadentelor infernale", impotriva ritmurilor de la banda care due la uzura psihica, generind caderi nervoase sau accidente. Organizatiile sindicale initiaz.3 о serie intreaga de greve, mai ales in industria automobilelor (la Renault, in Franja); totodata, se inregistreaza greve ale "gulerelor albe", salariajii din aceasta categorie revoltindu-se impotriva automatizarii, a subutilizSrii §i a cadentelor de lucru (in oficiile po§tale, band, case de asigurari). In Italia, de exemplu, se organizeaza о mi§care de supraveghere a cadentelor, in ateliere. De asemenea, apare un refuz al muncii: rata absentcismuluicre§te, peansamblulindustriei germane, de la 4% la 11% intre
(fi indicatori utiiizati): a) Loisoau, Mazier, Winter, cita{i in R. Boycr §i J. Mistral, Accumulation, inflation, crises, p. 241 (cxcedcnt brut de exploatare/stoc de capital brut la Snceput de perioadS); b) A G. Frank, citat in J.H. Lorenzi a., op. cit.. p. 193 (nivelul profitului brut); c) fcconouiie prospective Internationale, nr. 1, ianuarie 1980, p 78-79 (nivelul marjei brute din sectorul manufacturer); d) £cono»iie prospective international, nr. 3, aprilie 1980, p. 74 §i 76 (rehabilitate inainte de impozitare a capitalului fix; ansamblul s o c i e t y lor nonfinanciare); e) Cepremap, Approches de I'inflation: t'exemple fran^ais, t. Ill, p 364 s. (rentabilitateu bruti economics).
,0 Surse

252

M I C H E LB E A UI)

1966 1972, iar in industriile minierS §i metalurgici din Fran(a de la 6,5% la 9,5%, intre 1964 §i 1973; la Renault, in Franca, ea ajunge de la 4% la 8,5% intre 1961 §i 1973, iar la Crysler, in Statele Unite, de la 7,6% la 9,7% intre 1970 §i 1975. Rotatia miinii de lucru (turn over), care depa$e§te 100% in sectorul topitoriei de la Fiat, in Italia, 40% la Ford, in Marea Britanie. §i 25% tot la Ford, dar in Statele Unite, cre§te intre 1966 §i 1972 de la 40% la 60% in opt dintre industriile prelucratoare americane. Dezinteres fata de munca, neatentie, defecte de fabricate: a§a cum explica Gary Bryner, sindicalist american, atunci cind intervin monotonia, plictiseala, oboseala, lucratorul ajunge sa-§i spunS: "«La naiba cu toata porc3ria asta!» (...) §i lasS sa treaca о ma§ina de pe banda. Daca ceva n-a fost bine sudat sau instalat, cineva о sa remedieze grejeala — eel putin a§a se sperS" M . In sfir§it, dezvoltarea productiei de masa a antrenat agravarea poluarii; primii atin§i — agricultorii, pescarii, prietenii naturii, locuitorii — protesteaza, se organizeaza in diverse asociatii §i ob{in amplasarea a tot mai multe dispozitive impotriva poluarii; adeseori, muncitorii, temindu-se pentru Iocul lor de munca, sint neincrezatori sau ostili fata de ecologi§ti; alteori, ei realizeaza c3 sint primii care sufera de pe urma poluarii, obtinind in consecinta о imbunatatire a conditiilor de igiena §i de munca. in orice caz, toate acestea inseamna cheltuieli suplimentare pentru intreprinderi. Or, aceste scaderi de randament, aceste sporiri ale costurilor au loc intr-un moment in care concurenja se inaspre$te, mai ales ca modelul consumist al anilor cincizeci-$aizeci se erodeaza §i el. Marele val al r e c o n s t r u c t , apoi eel al construirii de noi locuinte se atenueaz3; achizi{iile de obiecte de uz caznic au sc3zut, ajungindu-se deja la о saturate a pietei. Desigur, dupa frigidere apar congelatoarele, iar dupa televizoarele alb-negru apar cele color, dar dotarile majoritatii caminelor atinsesera de-acum un anumit nivel. In plus, diversele asociajii ale consumatorilor denunta acele produse care se uzeaza prea repede; sint tot mai numero§i cumparatorii atenti la calitatea §i la durata de viaja a produsului pe care il cumpara. in acest stadiu, consumul ar putea fi relansat numai de о cre§tere masiva §i durabila a puterii de cumparare a paturilor celor mai defavorizate. Or, inegalitatea apare ca inerenta societa{ii capitaliste. in Statele Unite, conform criteriilor administrate! americane, se inregistrau treizeci §i cinci de milioane de s3raci, adica о cincime din populatie; in Franta, in 1970, existau zece milioane de persoane care nu puteau sc3pa din cercul vicios al saradei, adica tot о cincime din totalul populajiei. In Statele Unite, in 1966, cei mai bogati 10% din populatie au ni§te venituri
"Citat d u p i S. T c r k d , op. cit., p. 169. Vezi, dc ascnwnca, A. Gor/. (ed.), Critique dc Ы division du travail; В Сопл», op. cit.; J H. Loren/.i л., op. cit

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI

DE LA 1 5 0 0 P l N A

tN

2000

253

dc douazeci §i noua de ori mai mari decit veniturile celor mai s3raci 10% dintre cetafeni; in Franca, in acela§i an, proporfia respective este egaia cu optsprezece 12 , Astfel, dezvoltarea capitalists a economiei, care genereazS §i intretine aceasta inegalitate, se va impiedica din nou de ea. tn toate marile tari capitaliste, tendinta de ansamblu este de majorare a costurilor. de saturare a piejelor §i de accentuare a competitiei. fapt ce explica scaderea rentabilitatii incepind cu anii §aizeci. Ramin, bineinteles. pietele externe. Pentru fiecare capitalism national, accentuarea exportului ar trebui sa permita eel putin atenuarea saturatiei progresive a pietelor interne. Din 1967 pin3 in 1971, exporturile cresc cu о rata anuala de 9% pentru Statele Unite, 12% pentru Marea Britanie, 16% pentru Franta §i RFC, 23% pentru Japonia. In privinta industriilor mecanice §i metalurgice, cota exporturilor din cifra totaia de afaceri create, intre 1960 §i 1970, de la 18% la 25% pentru Franta, de la 31% la 37% pentru RFC, de la 41% la 76% pentru Italia, fn Franta, in perioada 1963-1973, partea productiei exportate ajunge de la 16% la 23% pentru ansamblul industriei §i de la 22% la 33% pentru industria diverselor echipamente". Altfel spus, concurenta dintre producatorii industriali ai fiecarei $ r i §i cei straini se intensifica, atit pe piete terte, cit §i pe piejele nationale. A$a apar plingerile producatorilor francezi de aparate electrocasnice impotriva italienilor, apoi impotriva japonezilor..., cele ale constructorilor de automobile americani impotriva europenilor §i japonezilor, ale europenilor impotriva americanilor §i japonezilor. Buy american! Achetez frangais! Japonezii nu trebuie s-o mai spuna: ei cumpara produse japoneze. Pentru a vinde, devine tot mai necesar sa fii prezent in tara respective; s3 realizezi acolo anumite montaje, daca nu chiar productii intregi. Astfel, incepe s3 capete amploare ceea ce pina atunci fusese numai о forma de exceptie a internationalizarii capitalului: implantarea de filiate sau preluarea controlului unor intreprinderi in str&in&tate. Din 1967 pina in 1971, rata anuala decre^tere a investitiilor externe este d e 8 % pentru Marea Britanie, 10% pentru Statele Unite, 12% pentru Franta, 24,5% pentru RFC §i 32% pentru Japonia. In aceea§i perioada, capitalul investit in strainatate ajunge de la 108 la 165 de milioane de dolari (vezi tabelul nr. 40). Dup3 cum se poate constata, marile grupuri americane, germane, elvetiene §i japoneze investesc cu precadere in celelalte tari capitaliste, in vrenie ce "vechile capitalisme" francez britanic pastreaza in continuare un procent important din posesiunile lor in Lumea a Treia. Daca ne referim la investitive in tarile dominate, Marea Britanie este prezenta pe toate
5IB. Rosier, Croissanceet Cnsescapitalistes;J.M. Chevalier. La Paurreteaux Etats-llnis; M Pixrudi, L"£cmomie et la Soatttfran^aix de 1945 i> 1970; Credoc, les Intgalites en France. 'ЧГ.А. Michalet, Le Capitalisme mondial; C. Palloix, l.'lnternationalisation du capital; Indicaleurs du VII' Plan, aprilie 1980.

254 T a b e l u l nr. 4 0

MICHEL

BEAUD

C a p i t a l i n v c s t i t §i f i l i a l e in s h - i i n S t a t e ( p e t i r i l e de o r i g i n e ) (arile de o r i g i n e a c a p i t a l u r i l o r Statele Unite Repartitia* pe firile dc origine, din valoare totals a capitalului i n v c s t i t in s t r S i n S t a t e : 1967 1971 n u m i r u l de f i l i a l e in s t r S i n S t a t e , in 1969, pentru fiecare f a r i de o r i g i n e rcpartitia* acestor filiale dupa locul lor dc implantare: alte tari c a p i t a l i s t e l u m c a a treia repartitia* pentru f i l i a l e l e din l u m c a a treia: Africa Asia A m e r i c a LatinS 8,3 18,8 72,8 40.0 31,5 28,5 66,6 9,2 24,1 21,8 28,3 49,9 15.8 23.9 60,3 74,7 25,3 68,2 31,6 59,7 40,3 82,2 17,8 85,7 14.4 np np 9691 7116 2 023 2916 1456 np 55,0 52,0 16,2 14.5 5,5 5,8 2,8 4,4 3,9 4,1 1.3 2,7 Marea Britanie Fran{a RFC Elvejia Japonia

*in p r o c c n t c . np: n c p r c c i z a t . Surse: С.Л. Michalet, op. cit.. p. 30; С Palloix, d u p i La France et le tiers-monJe, p. 92.

cele trei mari continente ale Lumii a Treia, in vreme ce Statele Unite, Elvetia §i RFG prefer^ America LatinS; iar Franta, Africa... Simultan. bancile americane i§i intaresc prezenta tn strSinState, mai Intli In America Latina, iar apoi §i in Europa §i Asia. (Vezi tabelul nr. 41.) Utilizarea de tehnologii mai performante §i de utilaje maicostisitoare, accentuarea competitiei, cercetarea cucerirea pietelor de desfacere externe, internationalizarea producfiei: toate aceste procese, strins legate intre ele, vor fi insojitedc о intensificarea concent rarilorde intreprinderi. In Statele Unite, acest al treilea marc val de conccntrSri — dupa eel din

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI

DE LA

1500 PlNA

tN

2000

255

T a b e l nr. 41 S u c u r s a l e l e bancare americane din strainState 1950 America Latina Teritorii S U A d e p e s t e o c e a n Europa Asia Oricntul Mijlociu Africa total 49 12 15 19 0 0 95 1960 55 22 19 23 4 1 124 1969 235 38 103 77 6 1 460 1975 419
-

166 125 17 5 732

Surse: H. Magdoff, op cit., p 72; C. Pallow, f&conomie mondiale capitaliste (...), t. II, p. 126 pentru 1975. O. Pastr£, I.a Stratfyie Internationale des gwupes financiers ivnirioiins, p. 280.

1897-1903 §i eel din anii 1920 - va apSrea tnc3 in cursul anilor cincizeci; la inceputul deceniului al §aptelea, se Inregistreaz3 in jur de о mie de fuzionSri pe an; cele mai mari о s u t a de s o c i e t y controlau, in 1929, 44% din activelesocietaiilor industriale, iar in 1962,58% dinele. Enorme puteri financiare §i industriale americane doming acum productia §i comercializarea petrolului (Standard Oil, Mobil, Texaco, Gulf), construcjia de automobile (General Motors, Ford, Crysler), ecliipamentele electrice (General Electric, Western Electric), informatica (IBM), teletransmisiunile (ITT)... In Franta, numSrul fuzionSrilor create dupS 1960 §i in special incepind cu 1963: opt sute cincizeci de fuziuni intre 1950 $i 1960, mai mult de douS mii intre 1961 §i 1971; iar la sfir$itul anilor 1970 au Ioc "mariajele" dintre Saint-Gobain §i Pont-a-Mousson, Pechiney fi Ugine Kuhlmann, Wendel $i Marine Firminy, BSN §i Gervais Danone, Empain §i Schneider, Mallet Neuflize Schlumberger, ca §i consolidarca color doua mari grupuri financiare, Suez $i Paribas 14 . In RFG, concentrarea propriu-zisS este dublatS "de solida concentrare a puterilor In slnul consiliilor de administrate ale marilor b a n d §i ale principalelor intreprinderi (...); astfel, in 1973, 35 de reprezentanti ai celor mai mari trei band detineau nu mai putin de 324 de mandate in consiliile de supraveghere din intreprinderile germane" 15 . In Intreaga lume, avem de-a face cu puternice grupuri industriale §i financiare care se supravcgheazS, cocxista, se confrunta sau se aliaza.

"J.-M. Chevalier, op. cit.; P. Dockes, Llnternationule du capital; Allard. Bcaud, Bel Ion, Levy, Lienart, Dictionnaire des groupes industriels et financiers en France; B. Bcllon, Le Pouvoir financier ct llndustrie en France. " " L a specific № du module aDemand", SMistiques et fctudes financiare*, 1980.

256

MICHEL

BEAUD

4. Criza Sistemului Lumii a Treia

Monet ar International

(SMI) §i

progresele

fn aceasta Iuptd a titanilor, grupurile americane dispun de un avantaj care falsified in bund mdsurd derularea jocului: moneda americand, dolarul, este de fapt moneda intregii lumi. Desigur, ceea ce fusese stabilit la Bretton Woods era in principiu un Gold Exchange Standard, un sistem al etalonului de schimb-aur, cu definirea fiecdrei monedc in raport cu aurul §i cu paritdfile de schimb fixe; dar ceea ce a functional in realitate, de-a lungul intregului deceniu al §aselea era un sistem de pldti bazat pe dolar §i in care toate monedelc se defineau prin raportare la acesta, el Insu§i fiind convertibil in aur §i, mai ales, "la fel de bun ca aurul", "as good as gold". fntrucit dupd rdzboi, ca de altfel §i in anii cincizeci, ceea ce marcheazd relatiile economice $i monetare ale tdrilor capitaliste este "penuria de dolari", "foamea" de dolari. Din 1946 pind in 1955, excedcntul balantci de pldti curente americane este de 38 de miliarde de dolari (intregul stoc de aur al lumii fiind, in 1951, de 34 de miliarde de dolari, dintre care 24 de miliarde sint detinute de Statele Unite...). Din acel moment, "ajutorul american" este necesar atit pentru reconstructia §i relansarea activitdtii e c o n o m i c e a partenerilor Statelor Unite, cit §i pentru mentinerea exporturilor americane; din 1945 pind in 1952, acest ajutor se cifreazd la 38 de miliarde de dolari (26,5 nerambursabile §i 11,5 sub formd de imprumuturi; 33,5 ca ajutor economic §i 4,5 ca ajutor militar), dintre care 29 pentru Europa §i 7 pentru tdrile din Asia §i din Pacific. Pe mdsurd insd ce economiile principalelor tari capitaliste se refac §i se modernizeaza, schimburile lor comerciale i§i reci§tigd amploarea, monedele lor se afirmd, conturile lor se imbunatdtesc, iar ponderea lor in raport cu cea a Statelor Unite incepe sd creasca. Cota Statelor Unite din ansamblul productiei lumii capitaliste scade de la $apte zecimi in 1950, la mai putin de doua treimi la inceputul anilor 1960 §i la mai putin de jumatate la inceputul anilor 1970; in acela§i timp, cota lor din totalul schimburilor "occidentale" coboara de la jumatate la о treime, apoi la un sfert. Pe ansamblu, economia americana beneficiaza in exterior de doua atuuri majore: - excedentul sau comcrcial (mai mult de 70 de miliarde de dolari pentru perioada 1950-1970); - veniturile nete aduse de posesiunile sale in strainatate (aproximativ 36 de miliarde de dolari din 1950 pina in 1970)' 6 . La aceasta se adauga faptul ca dolarul este moneda intregii lumi, ceea ce ii permite oricdrui investitor SUA, oricarui comerciant SUA, oric3rui speculator de bursa SUA sa dispuna de mijloacele de a face achizitii oriunde in lume, fara alte frine in afara celor instituite de autoritdtile monetare

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI

DE

LA

1500 PlNA

tN

2000

257

§i bancarc americane. Profesorul James Tobin recunoa§te cu multa franchefe acest lucru in fata unei comisii a Congresului din 1963:
E ptecut sa ai о lada c u b a n i in propria o g r a d a . iar Gold Exchange Standard n e - a a c o r d a t acest privilegiu. c a d e altfel §i Africii d e S u d . D e z e c e ani t n c o a c c a m putut sa n e p c r m i t e m dcficitc in balan(a noastre d e pl3{i, Intruclt titlurile n o a s t r e d e c r e a n t a sint a c c e p t a t e in g e n e r a l ca m o n e d a 1 1 .

Iar secretarul de stat in sectorul Finantelor. C.D. Dillon:
Noi o b { i n e m u n real b e n c f i c i u d i n faptul c3 n e - a m putut f i n a n t a d c f i c i t c l c с r e s c i n d p o s c s i u n i l e e x t e r n e i n d o l a r i . A c e a s t a nu s - a r fi i n t i m p l a t dac.1 d o l a r u l n u ar fi fost о m o n e d a d e rezerva, d a c a noi nu a m fi fost b a n c b c r u l m o n d i a l (...). La p r i m u l deficit, a r fi trebuit, intr-un fel sau a l t u l . sa n e e c h i l i b r a m c o n t u r i l e (...). C i n e v a insa t r e b u i a si fie b a n c h e r u l l u m i i §i sa f u r n i z e z e a c c s t e lichiditdti s u p l i m c n t a r e . Rolul a c c s t a lc-a r e v e n i t S t a t e l o r U n i t e , §i p e b u n a d r e p t a t e , intrucit noi s l n t e m tara c e a m a i p u t e r n i c a din p u n c t d e v e d c r e f i n a n c i a r §i a v e m c e a mai p u t e r n i c a m o n e d a " .

In anii §aizeci, intr-adevSr, sumele americane dirijate inspre exterior cintaresc tot mai greu: cheltuieli guvemamentale, cheltuieli militare (mai ales prin investitive crescinde in razboiul din Vietnam, care se ridica la aproximativ 35 de miliarde de dolari intre 1961 §i 1970), ajutoare economice §i militare acordate regimurilor pe care Statele Unite au hotSrit sa le susjina (56 de miliarde de dolari din 1957 pina in 1967). In plus, excedentul comercial se subtiaza la sfir§itul anilor §aizeci (o data cu accentuarea concurentei internationale), inregistrindu-se, pentru prima oara din 1935, deficituri comerciale: 2,7 miliarde de dolari in 1971,6,9 miliarde de dolari
'*Pentru perioada 1950-1970, se pot stabili urmatoarele cifre (in miliarde de dolari): clcmcntc care afocteazJ conturile Statelor Unite

total

- investitii SUA realizate In Str3in5tate: • piatite la ie$irea capitalurilor din Statele Unite • finantate prin autofinanfare sau imprumutun locale - venituri din investitii realizate in strdinatate: • repatriate in Statele Unite • rcinvestite pe loc - redevente pentru liccnte - vcnitul net total adus de posesiunile din strtinatate

115 (42) (73) 90 (63) (27) 15

(-42)

(+ 63) (•15) (+36)

M. Beaud. В Bcllon. P. Francois, Lire le capitalisme, p 176; C. Goux, dupA Critique de I'econotnie politique. nr. 2, Monde diplomatique, martie 1973. "Citat dupA H Magdoff, op. cit.. p. 100-101. "Citat dupa H Magdoff. op. at., p. 101.

258

MICHEL

BEAUD

Stocul de aur al Statelor Unite* 1955 1960 1965 1968 1972 22 18 15 11 10

Posesiuni in $ in afara teritoriului Statelor Unite 12 19 25 32 82

*!n miliarde de dolari, dupa H. Magdoff, op. cit., p. 104; S. Amin, op cit., p. 461; Beaud §.a., op. cit., p. 177. in 1972. Astfel, posesiunile (avutiile) in dolari din strainatate apar ca "umflate", determinind unele guverne sa prefere convertirea lor in aur (un caz spectaculos este eel al guvernului generalului De Gaulle). Se asista atunci la о dubla mi?care, soldata in final cu о criza a dolarului: - cre§terea avutiilor in dolari ale partenerilor Statelor Unite; - scSdcrea stocului de aur ameriean. Inca din 1960, avu(iile in dolari din afara Statelor Unite depa§esc stocul de aur ameriean; ele sint de trei ori mai mari decit acesta in 1968 §i de opt ori in 1972. Bancile europene, dejinind acum dolari, deschid credite in aceasta moneda (masa de "euro-dolari" apropiindu-se, la finele lui 1971, de о suta de miliarde). Statele Unite suspenda convertibilitatea dolarului la 15 august 1971; Washingtonul ii coboara cursul cu 8% fata de aur in decembrie 1971, sc3zindu-i valoarea inca о data in 1973, fapt ce permite ameliorarea situatiei industriilor americane fata de concurentele lor europene §i japoneze. Q t a vreme a fost puternic, dolarul era un mijloc de dominare; sc3zindu-i cursul, el favorizeazacompetitia comerciaia. Cu atit mai mult cu cit preturile americane — care cre§teau foarte putin la inceputul anilor §aizeci (cam cu 2% pe an pina in 1965) — urea mult mai repede (cu aproximativ 5%) de-acum incolo. Petrolul insa, §i mai ales eel din Orientul Mijlociu, este piatit in dolari, la preturi fixate ele in dolari. Devalorizarea, apoi coborirea cursului dolarului sporesc nelini§tea oligarhiilor din tarile producatoare, ce i§i vad smulse bogatiile propriului lor subsol, iar avutiile sporind intr-o moneda care, brusc, nu mai pare sa fie "la fel de buna ca aurul". La un nivel mai p r o f u n d , s e c o n t u r e a z a tendinta de trecere intr-o noua etapa din indelungata lupta pentru controlul resurselor nationale §i pentru о impartire mai favorabila a valorii pe care ele о inglobeaza. Sa amintim numai citeva date: 1938: nationalizarea petrolului mexican; boicotarea de catre societatile americane.

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI

DE LA 1 5 0 0

PlNA

tN

2000

259

1948: Imp&rtirea 50/50 a beneficiilor de catre guvernul venezuelean; rdstumarea acestuia printr-o loviturS dc stat. 1951: nationalizarea pctrolului iranian dc catre guvernul Mossadegh; boicotarea petrolului iranian, apoi cSderea guvcrnului Mossadegh. Anii '50: tarile producdtoare ob^in treptat impSrtirea 5 0 / 5 0 a beneficiilor. 1960: crearea OPEC (organizafia tarilor produc5toare §i exportatoare de petrol). Anii '60: crearea companiilor nafionale (Venezuela, Kuweit, Arabia Saudita, Algeria — in 1963, imediat dupa ci§tigarea independentei —, Irak, Libia). 1970: Siria, blocind reteaua Tapline, impiedicS evacuarea unei p3rti a petrolului din Arabia Saudita; Libia i§i reduce livrarile §i impune о m&rire a taxelor... In octombrie 1973, cind izbucne§te al patrulea razboi israeliano-arab, dccizia de reducere a Iivrarilor §i de cre§tere a pretului petrolului este §i ea о forma de presiune pentru reducerea avantajelor imperialismului. In plus, scumpirea din 1973 a petrolului permite in buna masura compcnsarea scaderii pretului sau relativ: la inceputul anilor 1970, in schimbul unui baril de petrol nu se puteau importa decit doua treimi din ceea ce se importa in 194919. In mod paradoxal insa, exista, in acest moment, о convergenta intre interesele societatilor americane §i cele ale tarilor producatoare de petrol. Societatile petroliere americane sint interesate in cre§terea pretului la petrol, pe de о parte fiindca ele incep sa exploateze zacaminte din ce in ce mai costisitoare (cele din Alaska sau de pe fundul marilor), iar pe de alta parte, fiindca sint pe cale de a se transforma in societal energetice §i fiindca e nevoie de о neta cre§tere a pretului energiei clasice ca s3 se asigure rentabilitatea noilor forme de encrgic (nucleara, in special). I n d u s t r i a l americani sint la rindul lor intcresati dc aceasta scumpire: ei se aprovizioneaza in propor{ie dc 80% cu petrol brut american la trei dolari barilul..., in vreme ce europenii §i japonezii se aprovizioneaza in p r o p o s e de 100% cu petrol brut cumparat la doi dolari barilul; adaugindu-se devalorizarii dolarului, cre§terea pretului petrolului din lumea intreaga va contribui §i ea la imbunatatirea situatiei industria§ilor americani fata de concurentii lor din Europa §i Japonia. Ajadar, in mod indirect, cre§terea pretului petrolului Int3re§te pozitia Statelor Unite fata de principalii s3i concurenti capitalist. Dar. In primul
" M . Beaud. B. Bcllon P. Francois, op. at.; J.-M. Chevalier. Le Nouvel Enjeu petroher. Ve/.i, de asemenea, S Amin, L'Accumulalion i lechelle mondialc S. Amin, A Faire, M. Hussein. C . Massiah. Li Crise de iimptrialisme; Y. Fitt. A. Fahri, J.-P. Vigier. 1л Cnse de iwipfrmlisme et hi Troisiime Guerre mondiate.

260

MICHEL

BEAUD

rind, ea duce la sporirea considerabila a sumelor incasate din exporturi de catre tarile producdtoare de petrol. Statele capitaliste au reacfionat in mod diferit, in func{ie de raporturilc de fortf sociale §i de situatiile politice specifice. RFC a decis sa depa§easc5 rapid efectelescumpirii petrolului: tactica a fost una destul de dura, soldata cu о cre§tere brusca a §omajului, cu о presiune energica asupra puterii de cumparare a oamenilor §i cu sute de mii de lucratori straini trimi§i inapoi in virile lor de origine; dar marirea prejurilor a pastrat о anumita mod e r a t e , marea germana a r&mas solida, iar balanfa comerciala a redevenit in foarte scurt timp pozitivS. in schimb, in Franta, in Italia, in Marea Britanie (ultima beneficiind, totu§i, de existenta unor resurse petroliere proprii), adoptarea unei anumite strategii a fost mult aminata, iar presiunile exercitate asupra puterii de cumparare a muncitorilor au luat, in mare masura, forma inflatici §i a §omajului. Cei care credcau ca vor "recupera" scumpirea petrolului printr-o cre§tere ulterioara a prcjurilor la produselc industriale au avut de sufcrit pierderi importante: intre 1974 §i 1978, prejul petrolului a urmat indeaproape preturile industriale, iar in 1978-1979, el a c3patat un nou avans substantial fata de acestea 10 . Cre§terea pretului petrolului $i aurului; dereglarea sistemului monetar international, care conduce la adoptarea ratelor de schimb flotante; slabirea dolarului, a carui principals forta rezida in faptul c3 nici о alta moneda nu este in m3sura sa i§i asume rolul de moneda mondialS; galopul "creatiei" monetare, fiecare mare banca multinationals fiind capabilS sS acorde credite in diferite devize §i s3 contribuie, astfel, la impunerea acestor monede la scara mondiaia 1 '; specula tiile interna (ionale; inflatiilc nationale §i cea mondiaia; intreprinderi ori sectoare prinse in virtejul crizei; §omaj, nelini§te, teama pentru viitor... in esenta, scenariul crizei poate fi rezumat astfel: 1. Epuizarea schemelor de acumulare din anii 1950-1960 in toate tarile capitaliste (saturarea piefelor §i rezistenta opus3 de oamenii muncii), plus scaderea rentabilitatii, in cursul anilor 1960. 2. Cautarea acerba a debu$eelor externe; sporirea exporturilor §i a investitiilor in strainatate; accentuarea concurentei intercapitaliste. 3. Acumularea cheltuielilor suportate de imperialismul SUA; destabilizarea dolarului $i a sistemului monetar international; criza dolarului, о data cu suprimarea raportarii sale la etalonul-aur (1971). 4. Riposta americana in fata concurentilor europeni §i japonezi, prin

"Pretul petrolului a ajuns d c la doi dolari pc baril tn 1973, la zece dolari in 1974. treisprezece la sfir^ilul lui 1978 trcizcci in 1980. : , l n vreme ce dolarii aflatf in circulate In Statele Unite (bancnote $i depozite bancare) au ajurw de la 220 de miliarde In 1970 la 360 de miliarde In 1979, avutiile in dolari in bAncile din afara Statelor Unite au crescut de la 100 de miliarde in 1970 la 66U de miliarde in 1979.

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI

DE LA 1 5 0 0 P l N A

tN

2000

261

scaderea cursului dolarului (1971 §i 1973) §i cre$terea pretului petrolului. 5. in diiiamica deschisS prin procesul de decolonizare de dupa razboi, incercarea reujita a tarilor petroliere de a objinc о mai buna impartire a valorii produse (1973). 6. Tentative de remediere a efectclor acestei scumpiri, fie prin reciclarea capitalurilor din tarile petroliere. fie prin cre§terea prejurilor industriale; indexarea moderate (1974-1978), apoi cre§terea putemica a prejurilor la produsele petroliere (1979-1980). 7. Solicitarea dc catre celelalte tari ale Lumii a Treia a unei "noi ordini cconomice internationale"; §i, mai ales, vointa Lumii a Treia de a se industrializa..., ceea ce love§te in interesele anumitor sectoare industriale din tarile capitaliste dezvoltate. Astfel, criza in cauz3 rezulta deopotriva din: - contradicjiile interne proprii proceselor capitaliste de acumulare, cu specificitajile lor in cadrul diferitelor capitalistic na^ionale22; - competitia §i rivalitatile care opun principalele tari capitaliste dezvoltate (2, 3, 4); - opozijiile de interese, sau chiar antagonismele, intre ansamblul tarilor capitaliste dezvoltate — fiecare Jara intr-un mod specific, potrivit propriei istorii propriilor resurse — §i ansamblul tarilor din Lumea a Treia — tari producatoare de petrol, tari producatoare de alte materii prime, tari in curs de industrializare, tari prezentind un interes strategic... (5,6, 7). iniantuirea acestor contradict» multiple §i neincetata lor interactiune sint cele care vor conferi gravitatea deosebita a crizei de care vorbim. N o i l e m u t a f i i ale c a p i t a l i s m u l u i 2 3 [In 1980], nimic nu ii impiedica pe unii sa spere ca, dintr-o criza a capitalismului, se va na§te socialismul; iar pentru cei care nu recunosc о implinire a socialismului in situafia — a§a cum se prezenta ea — a tarilor unde exista stapinirea in comun asupra mijloacelor de productie §i planificarea centralizata, о asemenea persp>ectiva obliga la reluarea in profunzime a reflecjiei asupra socialismului2-1. Este oare compatibila о rata importanta a acumularii cu mersul catre socialism? Cine va hotari nivelul ei §i cine se va insarcina sa о realizeze? Cum s-ar putea sc3pa de atitudinile — vechi de cind lumea — de supunere, dependenta, teama? Cum s-ar putea evita perpetuarea sau reconstituirea domina{iei unei clase asupra alteia? Sint probleme care se pun in moduri diferite, potrivit istoriei.

"Vezi p. 161 187. "Pagimle carc urmeazJi au fost sense in 1979-1980: c d e citeva preciz^ri intre I J au fost ad^ugatc in 1999, pentru facilitarea locturn : 'Vezi M Beaud, Le Socialisms b ftyrrutv de Hiisloire

262

MICHEL

BEAUD

naturii, situatiei fiecSrei forma|iuni sociale na^ionale. Nimic nu ii impiedicS pe unii sS creadS ей aceasta crizS aflatS in plinS desfS§urare nu va conduce la lucruri incS §i mai dramatice: la tiranii absolutiste moderne, la inmuljirea conflictelor armate, dacS nu chiar la un al treilea razboi mondial, cu riscul de distrugere totala a planetei. Cei mai probabil este ca prin aceastS criza, ca §i prin celelalte pe care le-a cunoscut, capitalismul sa inregistreze о serie de mutajii profunde, dar §i de noi progrese. Semnele unui astfel de viitor sint deja prezente: in cadrul evolu(iilor in curs se pot distinge liniile sale de forja, ca §i zonele de incertitudine. 1. Estul §i Vestul

Sa incepem printr-o certitudine care... conduce la citeva interogatii majore. [La sfir§itul anilor 1970], lumea tinde din ce in ce mai mult sa se imparts In douS tabere: tabSra capitalists §i tabSra colectivistS; cu douS supraputeri, Statele Unite §i URSS; cu douS grupuri de puteri intermediare $i alte douS grupuri de tari slab dezvoltate §i dominate. Incepind cu al §aselea deceniu, tabSra aflatS In expansiune este cea colectivista; daca in Europa frontiera pare sa fi rSmas cea stability la Ialta, URSSg3se$te de-acum inainte solide puncte de sprijin in Asia, in Orientul Mijlociu, in Africa chiar in America LatinS; pentru a-§i extinde influenza, ea dispunc dc trei atuuri: - reala voinja, in tSrile dominate de imperialismul occidental, dc a sc3pa dc aceasta dominate §i aspirafia lor la independent nationals; - о forma de acumularc care a fost testata in (Srile slab dezvoltate; colectivismul de stat; - о formS de organizare politics (stat, partid, organ iza{ii de masS) §i de mobilizare ideologies (larga utilizare a temelor socialiste), testata la rindul ei. In fata acestei expansiuni, Statele Unite au tnceput sS se sprijine, mai ales in America LatinS §i In Asia, pe rcgimuri dictatorial unde puterea se afia In mlinile unor oligarhii restrinse, susjinute de armata, pe regimuri politiene§ti care nu czita sS rccurga la teroare, tortura §i crimS. State putcmicc, a§adar, InsS care se pot dovedi, la un moment dat, dc о extrema fragilitate, a§a cum s-a intimplat cu regimul lui Shah in Iran sau cu dictatura clanului Somoza in Nicaragua. Dincolo de aceste citeva observatii, apar о serie intreaga de intrebari; oare, pe perioada crizei, tabara colectivista va continua sS progreseze? Nu cumva, in anumite tSri, arc sa intimpine $i ea dificultati, impunindu-se о interventie militara directs, ca in 1980, in Afganistan? Vor izbucni din nou rSzboaie "locale"? Vor fi tSri sau grupuri de tari care sa reziste vreme

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI

DE LA 1 5 0 0 P l N A

tN

2000

263

indelungata neinrolate In nici una dintre cele doua tabere — §i, daca da, ce mijloace ar avea ele pentru a face f a ^ unei "eventuale noi impSrtiri a lumii"? Cad nu vor ajunge oare, URSS §i Statele Unite, la un moment in care о noua lalta mondiaia sa li se para preferabila — о data ce s-a realizat unechilibru "acceptabil" pentru ambele parti - in locul prelungirii acestei neintrerupte confruntari? Alte incertitudini: rela{iile dintre cele doua tabere vor fi §i mai tensionate — ducind, in diferite regiuni, la confruntari militare — sau mai degraba se vor destinde — permitind о dezvoltare a schimburilor comerciale §i tehnologice? intr-un fel, tabara colcctivista, cu imensele sale nevoi de utilare ? i de consum, poate constitui о enorma pia# de desfacere pentru marile grupuri industriale occidentalc25. Dar, cu tehnologia pe care a imprumutat-o de la acestea §i cu о clasa muncitoare piatitS sub nivelul practicat in Vest, ea poate fi §i un concurent redutabil, a§a cum incepe deja sa se vada pe piaja occidentaia de automobile Pina la urma doua mari intrebari r3min deschise §i... decisive: - se va extinde о tabara in detrimentul celeilalte? - intre cele douS tabere, tendinta principaia va fi inspre confruntare sau inspre dezvoltarea schimburilor? De rSspunsurile la aceste intrebari va depinde modul de articulare a celor doua mari sisteme de productie, capitalist §i colectivist de stat. Dar raspunsurile la aceste intrebari depind ele inse§i de felul in care va a rata istoria urmatoarelor decenii si de relatiile care se vor stabili intre aceste doua popoare, aceste doua natiuni, aceste doua sisteme sociale, aceste doua supraputeri, URSS §i Statele Unite. 2. Farimifarea Lumii a Treia

In perioada de prosperitate, dezvoltarea economica din tarile industrializate antrenase "dezvoltarea subdezvoltarii" in tarile dominate36. In timpul crizei, disparitatile, inegalitatile au devenit tot mai accentuate la scara intregii lumi, indusiv in interiorul Lumii a Treia. in primul rind, s-a creat о prapastie intre tarile exportatoare de petrol cu о populatie restrinsa §i ansamblul celorlalte tari ale Lumii a Treia; profitind de "criza petrolului", aceste tari petroliere au obtinut un nou

*Textul a lost redactat, evident, tn 1979-1980. T S r l l c colectiviste de stat nu absorbeau decit 3% in 1960 §i 4% tn 1977 din marfunle exportate dc ansamblul ^riior capitaliste dezvoltate; in schimb, acestea din urm3 absorbeau. in 1976, 14% din exporturile de bunuri manufacturate ale tarilor colectiviste de stat (Banca Mondiaia. Rapport fur le dtivloppancnt dan? le nionde, 1979. p. 163,165). Iar in 1980 datoriile blocului colcctivist fa{3 do tarile capitaliste se ridici la 78 de miliarde de dolari » A . G Frank. Capital isme et Sous-Dei'eloppement en Amcrique La tine, 1968, Le Dcveloppe mentdu saus-dcivlopfKinent, 1970; S. Amin, {.'Accumulation a IVdtelle mondiale, 1970.

264

MICHEL

BEAUD

T a b e l u l nr. 4 2 C r e $ t e r e si produc|ie: i n e g a l i t a t i i n t r e m a r i l e z o n e a l e l u m i i P1B rata de cre^tere anuala 1960-1976 PNB* pe c a p d e locuitor 1976 populatie cota grupului de Uri in l u m e * * 1976 produs brut exporturi de bunuri §i servicii 5,7 22,6 63,9 7,8

tSri e x p o r t a t o a r e d e petrol alte tari din Lumea a Treia tari c a p i t a l i s t e dezvoltate tari c o l e c t i v i s t c d e stat

9,5 5,7 4,3"* 5,0***

6 691 538 6414 1061

0,3 52,2 16,2 31,3

1.1 15,3 64,6 19,0

*In dolari S U A . " i n p r o c c n t c . ' " P e r i o a d a 1 9 6 0 - 1 9 7 7 . Sursil Banc.» Mondiaia, Rapport aur le tUwloppfiiterit dans If monde, 1979, p. 4 , 1 4 , 1 6 §i 144145.

partaj al valorii otyinute de pe urma "mSrfii" lor, astSzi strategice, devenind, intr-un fel. "noii bogati" ai planetei: venitul lor mediu pe cap de locuitor il depS§e§te acum pe eel din tarile industrializate; oligarhiile aflate aici la putere acumuleazS averi fabuloase; pe ansamblu, populatiile profits de pe urma acestor bog&tii, iar statele respective utilizeazS lucrStori emigrati din tSrile vecine sau din Europa. InegalitStile sint enorme: locuitorii tarilor capitaliste dezvoltate §i ai tarilor producatoare de petrol (16,5% din p o p u l a t e globului) dispun de doua treimi din productia mondiaia, in vreme ce JSrile Lumii a Treia (mai mult de jumatate din рорикфа planetei) nu au decit 15%; iar in interiorul acesteia, tSrile sarace din Africa §i Asia (aproape 30% din popula(ia mondiaia) nu dispun decit de 2,4% din produsul mondial, constituind practic о "alta lume", supusS mizeriei, foametei §i unei rate a mortalitajii covir§itoare. Este vorba de о inegalitate la nivel planetar, deja vizibila in datele statistice, dar care devine inca mai pronunfatS prin inegalitatile nationale. intre tarile cele mai bogate ?i cele mai sarace apar — in sudul Europei, America Latina, Africa §i Asia — tari sau grupuri de tari unde venitul mediu incepe sS creascS.

ISTORIA CAPITAL. ISM ULUI

D E LA 1 5 0 0 P l N A

tN

2000

265

Tabelul nr. 43 Cre§tere $i producjie. InegaliiAti in slnul Lumii a Treia PIB: rata cre§terii anuale 1965 1974 I I 1 1 1974 1977 PNB* pe cap de locuitor 1976 Cota grupului de }Дг1 in lu me** 1976 populate produsul exporturi de brut bunuri §i servicii 6 691 0,3 1,1 5,7

|irl expoitatoare de petrol (9,5)*** |3ri cu venituri mici, din: Africa Asia tlri cu venituri "intermediare" Africa subsaharianS America LatinS §i Antile Asia de Est $i Pacificul Europa de Sud Orientul Mijloci u §i Africa de Nord

4,1 3,9

2,4 5,5

157 158

3,8 25,5

0,3 2,1

0,5 1.4

5,9 6,5 8,3 6,9 7,0

1,6 4,0 8,0 4,0 7,5

523 1948 671 1948 989

4,6 3,0 4,0 3,0 3,5

1.5 3,2 1.4 3,2 1,8

2,9 3,4 4,3 3,4 4.4

*ln dolari SUA. "In procente. "•Perioada 1960-1976. SursH: Banca Mondial^, rap. cit., p 12 14. Explica{ia rezidS Intr-un nou val de industrializare care capStS aici о amploare cresdndS. La sflr§itul secolului al XlX-lea §i Inceputul secolului al XX-lea, industrializarea capitalists cuprindea In principal Europa §i America de Nord. intre 1914 §i 1945, ea se accentueazS aici, In vreme ce In Rusia sint inaugurate noile metode ale colectivismului de stat; apoi ea se extinde in Europa mediteraneanS, Australia §i America LatinS. Incepind cu 1950, industrializarea progrcseazS prin metodele colectivismului de stat in Europa de Est §i China, iar sub forma capitalists de acumulare, in sudul Europei §i America LatinS. DupS Incheierea decolonizSrii, apar noi zone de industrializare — capitaliste sau colectiviste — in Asia de Est §i de

266 T a b e l u l nr. 44 Cre$terea productiei Lume**

MICHEL

BEAUD

a I o c u r i l o r d e munc«1 d i n i n d u s t r i e , in l u m e " Tari capitaliste Si t i r i colectiviste europene europene URSS America de Nord America Latina Oriental Mijlociu, A s i a d e Est $i d c S u d - E s t

productia industrials 1960 1977 locurile de munc£ din industrie 1960 1977 79 112 72 112 92 97 87 102 73 139*" 73 138'" 52 142 42 174 60 122 62 129 54 151 51 170

•Indicc b a z 3 : 1 0 0 - 1 9 7 0 . * * F 3 r i A l b a n i a . M o n g o l i a , C h i n a , V i e t n a m §i C o r e e a d e Nord. — C i f r e din 1976 Sural: Annuaire statistique de I'OMU, 1978.

Sud-Est, in jurul bazinului mediteranean §i in citeve |dri din Africa. Industrializarea acestor t^iri continuS sau chiarse accentueazd pc parcursul crizei din anii '70. Intrucit unui dintre aspectele acestei crize consta in realocarea industriilor la scara mondiaia. Din 1970 pina in 1977, ratele anuale medii de cre$tere din industrie sint deosebit de ridicate in tarile din Asia de Est §i de Sud-Est: Coreea de Sud (17%), Indonezia (13%), China nationalista (12%), Tailanda (10%), Filipine, Singapore §i Malaezia (9%), I long Kong (7%). Fire$te, ratele de cre§tere ridicate trebuie intelese la justa lor proporjie, tinindu-se cont de baza de pornire slaba. Iar, pe de alta parte, se §tie ca aceste cre$teri economice se datoreaza in buna mSsura implantarilor sau patronajului marilor grupuri industriale occidentale §i... japoneze. Totu$i: noi burghezii, noi "tehno-birocratii" se formeazS aici, iar о data cu ele noi clase muncitoare; uneori, poate fi vorba de state totalitare sau dictatorial: chiar §i ele vor trebui sa tina cont, insa, de raporturile de forta, iar raporturile de forta sociale nu sint niciodata fixate definitiv. in aceea§i perioada (1970-1977), о cre«.tere industriala important^ se inregistreaza §i in citeva tari din America latina: Republica Dominicans (14%), Ecuator (13%), Brazilia (11%), Paraguay (8%), G u a t e m a l a . Nicaragua §i Salvador (7%), Mexic (6%). Zona oprimata de dominafia

ISTORIA C A P I T A L . ISM ULUI

DE LA 1 5 0 0 P l N A

tN

2000

267

americanS, {Sri bogate deja in revolutii, in mi§c3ri tarane^ti §i muncitore$ti. in cuceriri populare §i tresariri ale democratiei... Continent purtator de atitea promisiuni, dar chinuit, covir$it. rascolit, mai ales in ultimul timp, de nenumarate represiuni singeroase... Tari pline de sperante. dar §i de doliu... Tot intre 1970 §i 1977 se inregistreaza о rata insemnata a cre§terii industriale in citeva tari din Africa (Nigeria, 10%; Coasta de Filde?, 8%), din Africa de Nord (Tunisia, 9%; Maroc, 8%; Algeria, 6%), din Orientul Mijlociu (Irak, 12%; Siria, 11%) §i din Europa mediteraneana (Jugoslavia §i Turcia, 9%). Rata cre§tcrii industriale, care fusese de 13% pe an in Iran, din 1960 pina in 1970, coboara la 3% intre 1970 §i 1977; la fel, rata de 9% inregistrata in Grecia, Spania §i Portugalia in anii 1960, scade la 5% dupa 1970. Astfel, din punctul de vedere al conducatorilor Occidentului capitalist, nu este deloc lipsit de i m p o r t a n t faptul ca aceste evolutii $i, deci, criza au dus la fisurarea, daca nu chiar la "fracturarea" Lumii a Treia. Exista d e - a c u m tari " a l a t u r a t e " , prin regimul lor. taberei capitaliste. {Sri "alaturate" taberei colectiviste, §i cele care incearca — expresia este deja invechita — sa r3mina "nealiniate". Exista diferente culturale §i religioase care acum cintaresc mai greu decit frontul comun ce se crea odinioara impotriva coloni§tilor a colonizarii, In general. Din punct de vedere economic, exista in aceasta perioada; - tari producatoare dc petrol; - tari producatoarc de minereuri; - tari cc apar in calitate de gazde primitoare pentru grupurile industriale occidentale; - tari care intra intr-o a doua etapa a industrializ&rii lor; - I3ri care abia incep procesul de industrializare; - tari agricole sarace din Asia §i Africa. in plus, exista — §i aceasta diversificare este transversaia in raport cu cea precedents — о foarte mare varietate de regimuri politice §i de aliante de clasa care fiinteazS in aceste tari: - dominatia unei oligarhii traditionale. sprijinite de catre armata; - dictatura militara (In cadrul cSreia relatiile pot fi mai bune sau mai rele cu diversele fractiuni ale claselor InstSrite); - dominatia unei "tehno-birocratii" de stat, sprijinite de catre armata; - alianta dintre о "tehno-birocratie" de stat §i, dc pilda, mica burghezie, о parte a tarSnimii sau burghezia nou constituita; - regim populist (cu tenta progresista, religioasa...). Iar in fiecare dintre aceste cazuri, tipurilc de relatii stabilite cu tarile capitaliste sau punctele de sprijin pe care ele le pot gasi aici sint, la rindul lor, de о extrema diversitate...

268

MICHEL

В E A U D

3. Un centrti

multipolar?

Rivaiitatea dintre principalele \&ri capitaliste a contribuit §i ea, intr-o anumita m3sura, la declan§area crizei din 1970: concurenta internationals ce se exacerbeaza о data cu saturarea progresiva a pietelor na(ionale; accentul pus pe exporturi §i investitii In strainatate — de multe ori reciproce: refuzul pozitiei de lider absolut pe care Statele Unite §i-o asumasera dupa razboi; zdruncinarea unui sistem monetar international bazat pe dolar... Nici о tara insa nu se gr3be§te sa preia $tafeta, intrucit nici una nu dispune de puterea necesara. Europa, fragmentata cum este, nu poate constitui о adevSrata putere, $i nici nu va putea sa fie atita vreme cit ramine divizata prin partajul hotarit la Ialta. Japonia i$i modereaza ambitiile, multumindu-se, pentru moment, cu spatiul asiatic — la fel cum Statele Unite se rezumau, dupa 1918, la tarile din cele doua Americi. Singurul rival al Statelor Unite este URSS; ambitia sa, astazi, consta In a restringe, In a zdruncina sfera de influenta americana. Astfel, tabara capitalista este sortita sa ramina dominata de catre Statele Unite; insa Washingtonul a trebuit sa faca о serie intreaga de concesii celorlalte puteri capitaliste, acceptind anumite compromisuri: recunoscindu-le ni§te "zone de influenta aparte" (chiar daca nu exclusive) In lume; acceptind (din realism sau din slabiciune?) ca fiecare sa dispuna de о mai larga autonomie In definirea propriilor pozitii, in special fata de URSS; instituind treptat un sistem monetar in cadrul caruia fiecare moneda forte sa poata fi recunoscuta §i apreciata mai bine. in contrapartida, Statele Unite l§i gdsesc printre tarile capitaliste industrializate puncte de sprijin, "relee" sau aliati. Astfel, prin IBM-Franta, IBM este prezent in numeroase tari din Africa §i America Latina; in 1975, banciie americane nu detineau in mod direct decit cinci filiale §i sucursale in Africa, dar cinci sute prin propriile lor filiale europene. Grupul financiar ameriean Morgan este legat in multe feluri de grupul financiar francez Suez, iar filiala sa britanicS Morgan Grenfeld $i Suez au creat impreuna filiale in Hong Kong §i Singapore 27 . Astfel. in sectorul bancar $i industrial se ajunge la un sistem ierarhizat, care, mai ales prin relatiile la nivel de state, functioneaza deja In sectorul politic §i militar. Este vorba de о ierarhie supia, multiforma, dinamica, structurata pe patru niveluri principale:

*Allard, Beaud, Bollon. tjJvy. l.ienart. op. cit.; O. Pastrc. op. cit

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI 1. I M P E R I A L I S M DOMINANT

D E LA 1 5 0 0 P l N A

tN

2000

269

STATELE UNITE
2. I M P E R I A L I S M E - R E L E U

MAREA-BRITANIE FRANTA ALTELE
3. T A R I - P U N C T E D E S P R I I I N

RFG JAPONIA

- pentru Statele Unite - pentru fiecare impcrialism-releu

(in (in (in (in

jurul Mediteranei) Orientul Apropiat) Africa) Asia)

(in America I^atinS)
4. Alte f5ri

(in (in (in (in (in

jurul Mediteranei) Orientul Apropiat) Africa) Asia) America LatinS)

Apartenenta la "corpul" imperialismelor-releu implies nu numai о putere economics suficientS (deopotrivS bancarS, industrials, comercialS), ci §i о capacitate - de presiune interventie — politics §i militarS; influenza ideologies sau culturalS, prestigiul $tiin|ific §i tehnic pot fi, la rindul lor, apreciabile. Apartenenta la acest "corp" nu este niciodatS definitiva. I m p o r t a n t unei tSri depinde de raportul de forte, iar acesta se poate schimba oricind. Aici se aflS §i о mizS a crizei. Fiecare dintre capitalismele dezvoltate, dacS vrea sS rSminS in grupul dominant, trebuie sS nu se lasc dcp3§it in interiorul ansamblului, iar in unele domenii chiar s3 о ia inainte. Rcsponsabilii particulari §i publici ai fiecSrui capitalism national urmeazS, a$adar, sS aibS in vedere: - "girarea" regresiunii activitStilor considerate nerentabile... sau care nu sint necesare; - mentinerea $i modernizarea poten(ialului agricol, ce va constitui un element al raportului de forte In urmStoarele decenii; - modernizarea §i adaptarea industriilor din a doua generate la noile lor perspective (vitezS de "croazierS" in tSrile dezvoltate, progrese importante In tSrile in curs dc industrializare), atit in privinta bunurilor dc consum, cit §i a echipamentelor; - angajarea in bune conditii a dezvoltSrii industriilor din a treia gener a t e , ele fiind la baza noii forme de acumulare. pe cale de a se institui.

270

MICHEL

BEAUD

Din perspective claselor conducStoare din tarile imperialiste, conditia principals este restructurarea activitStilor productive in vederea unei competitivitSti sporite, a§adar inchiderca anumitor intreprinderi §i lichidarea totals sau parfialS a unor sectoare productive; aceasta inseamna implicit о presiune crescindS asupra lumii muncii, pentru reci§tigarea de cStre intreprinderi a propriei rentabilitSti: inflatia, ?omajul pot fi, atunci, mijloace ale pomenitei rentabilizSri (deci nu semne ale e^ecului politicii duse, ci chiar mSrci ale acestei politici); mijloace similare sint §i multiplele eforturi pentru limitarea cre^terilor salariale §i, in general, pentru repunerea in discufie sau restringerea avantajelor ci§tigate de oamenii muncii: securitate socialS, servicii publice, sector nationalizat, dreptul la grevS §i drepturile sindicale, mai ales in Anglia d-nei Thatcher §i in Franta pre?edintelui Giscard d'Estaing; la un nivel §i mai profund, se pot observa eforturile neincetate ale patronatelor pentru fSrimitarea acestei lumi a muncii, fie prin dezvoltarea unor forme de angajare precare (contracte cu duratS determinate, muncS la normS partialS, interimat, subutilizare, muncS la domiciliu), fie zdruncinind ceea ce s-ar putea considera drept "cuceriri unificatoare" (salariu minim. sSptSmlnS normals de patruzeci de ore, indeinniza^ie de $omaj garantatS...). Prin aceste mijloace se frineazS treptat scSderea pSr^ii veniturilor peintreprindere din valoarea adSugatS nationals 24 ; se refac cele mai buneconditii de profit pentru intreprinderile cele mai performante 30 ; in fine, se creeazS un context favorabil punerii in mi§care a unui model dc acumulare nou.

? Tonderca relative a "excedentelor brute de exploatare" in % din masa de remunerate a satariajilor

Statele Unite 1960 1965 1972 1978 37.0 40,0 30,2 28,2

Marea Britanie 36,2 33,2 30,6 24,8

Franta 71,0 61,2 56,9 41,3

RFC 66.9 53,6 43.8 40,5

Japonia 100,3 79.5 73,0 49,9

Sursii: dupa Comptes natwnaux des pays de I'OCDE (1950-1978), vol. 1, OCDE. 1980. " I n 1979. saptesprezece grupuri industriale $i energetice au rcalizat profituri declarate a fi mai mari de un miliard de dolari: unsprczece grupuri petroliere In fruntc cu Royal Dutch Shell (6,7 miliarde) §i Exxon (4,3): $ase grupuri industriale: A T T (5,7) in telecomunicatii: IBM (3,0) tn informatics; General Motors (2.9) Ford (1,2) in c o n s t r u c t de automobile; General Electric (1.4) in utilajc electrice; Kodak (1,0) tn industria fotograficS. Dintre cele unsprezece grupuri petroliere. $apte sint americane, la fel ca toate cele $ase grupuri industriale (U Monde, 19 iulie 1980).

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI

DE LA 1 5 0 0

PlNA

tN

2000

271

4. Uti nou model de

acutnulare

incepind cu 1980 puteau fi deja percepute principalcle componente ale acestui nou model de acumulare: - noi industrii-vector; - noi mutatii in procesul muncii; - о schimbare scnsibilS a modului de viaJS care va relansa un "nou consum de masS"; - о diversificare crescindS a formelor de mobilizarc a muncitorilor. Noile industrii-vector privesc: - noile forme de energie (nuclearS, solar3...) §i noile tehnologii permittnd economisirea energiei consumate in transporturi. productie, locuinje; - noile tehnici de fabricare a materialelor. a diverselor substante §i elemente (biochimie§i bioindustrie, noi sinteze...); - aplicatiile electronicii (informatics, teletransmisii sau, ca sS folosiin termenii la mods pe atunci: telematics, tehnotronicS). Electronica, mai ales, pare cS va provoca importante schimbSri in proccsul de productie, in organizarca muncii, in viaja de zi cu zi §i in privinta consumului. Dc stSpinirea ei par sS depind3 in mare mSsurS nivelul cercetSrii, eficacitatea productiei §i, prin urmare, locul fiecSrei jSri in "ierarhia internationals". О datS cu aceste noi tehnologii, §i in special cu teletransmisiile §i electronica, procesul direct de productie, procesul muncii vor fi profund transformate in industrie, desigur, dar §i in cadrul birourilor, oficiilor po§tale, bSncilor, in sistemul cducativ §i de sSnState, in agriculturS... Intr-adevSr, de-acum inainte devin tot mai posibile: - stocarea informatiilor necesare §i accesul la ele; - teletransmisia informatiilor, solicitSrilor, comenzilor, imaginilor; - tratarea problemelor complexe, care presupun un numSr considcrabil de informatii, reguli §i parteneri; - dirijarea sistemelor productive complexe §i coordonarea lor simultanS in spatiu, intre ele, ca in funcjie de ordinele clientilor sau de stocuri... Franta se afla intr-o clarS intirziere fajS de Statele Unite §i Japonia. Astfel. de la patru mii de roboji industriali citi existau in lume in 1975, se ajunge la aproape zece mii in 1979, dintre care trei mii in Statele Unite, mai multe mii in Japonia (estimarea variazS in functie de modul in care sint definiti)... §i о sutS cincizeci In Franta31. Aceste majinSrii sint utilizate deja de mai multi ani in industria automobilelor. Astfel, la General Motors:

" M . - P . Savy, teza sa de maslerat la Facultatca de Economic Politick de la Universitatca Paris VIII.

272 T a b e l u l nr. 4 5

MICHEL

ВE A U D

P r o d u c t i i l e i n d u s t r i a l e d i n p r i m a , a d o u a $i a treia g e n e r a t e , in Franta prima g e n e r a t e clrbune produs ( m i l i o a n e d e t) 1950 1965 1978 a doua g e n e r a t e aluminiu produs electricitate produsj petrol consumat automobile fabricate (mii) 358 3 017 3 507 52,5 54,0 22,4 otel brut produs ( m i l i o a n e d e t) 8,6 19,6 22,8 linii de c a l e feratS in folosintS (mii d e k m ) 41,3 37,8a 34,5b (mii d e t) 293' 267"/250J* 161-

bumbac

( m i l i o a n e d e t) ( m i l i o a n e d c k W h ) ( m i l i o a n e d c t) 1950 1972 1978 a treia g e n e r a t e ansambluri e l e c t r i c e si electronice (indicc bazS: 1949 = 100) 1940 1950 1960 1972 1978 55 107 310 881 1 260 electricitate de origine nucIearS (milioane de k W h )
-

60 504 550

33 000 163 5 7 4 202 555

8,4 99,3 105,0

caiatori transportati pe calea aerului* (milioane) 0,1 1.2 3.9 16,7 23,3

parcul de computere la 1 i a n u a r i c (mii)

130 13 780 17051

1964 1968 1978

0,8 3,4 23,8

a. 1 9 6 6 . b. 1 9 7 7 . c . B u m b a c u t i l i z a t in i n d u s t r i e . d. P r o d u c t i a d c fire. c . D c companiile nationalc. Sural: В Rosier, Of>. cit., p. 16 §i INSEE, Annuaire statistique dc la France, 1979, 1968 1951.

C i n d a u i n t r o d u s u n i m a t e l c , s c o t c a m [la b a n d s ] §aizeci [ d c m a § i n i ] p c orS. Cit ai clipi, a m a j u n s la о sutS. U n u n i m a t e s t e un r o b o t d e s u d a r c . S c a m S n S cu un tintar T r c c c d c la u n punct d e s u d u r S la altul, a p o i d S d r u m u l ma§inii §i s c r c t r a g c a § t e p t i n d - o p c u r m S t o a r e a . P o a t e s u d a pinS la о sutS z e c c pc orS. N u o b o s e $ t e n i c i o d a t S . nu s e r e v o l t s niciodatS j i niciodatS nu lipse$tc

ISTORIA C A P I T A L . ISM ULUI

DE LA 1 5 0 0 P l N A

tN

2000

273

d e la locul d e muncA. Bineintcles, nici nu-§i cumpArA ma§inA. C M p a r e s5 nu i n j e l e a g a a c e s t l u c r u " .

О date cu robot», orice munca repetitive - atit de atacate prin grevclc mi§c3rii sindicale din anii §aizeci — §i, fn general, munca la bandA pot fi inlocuite in decursul urmetorilor douazeci de ani. Iar asta mai ales acolo undecostul fortei de munca sau atitudinea muncitorilor, prin neadaptarea sau nerentabilitatea lor, о impun cu necesitate: in alte zone ale lumii se vor dezvolta totu§i In continuare sistemul taylorist de organizare a muncii §i benzile de productie... in plus, robotizarea va fi eel mai adesca realizate doar intr-un sector al liniei productive: in amontc sau in aval vor persista sau se vor extinde posturile de munca necalificate. Multumite informaticii, telecomunicatiilor, automatizerii marilor linii productive, se poate dezvolta munca in "turc autonome" sau "ateliere autonome" — numitede unii "autogirate". Acolo unde robotii industriali vor fi inapti sau prea costisitori, muncitorii unui atelier se vor putea organiza in mod autonom... cu conditia se respecte obiectivele, normele, ordinele ce le vor fi transmise de cetre computer: in unele cazuri, ei vor putea discuta sau emite obiectii..., dar probabil ce masa de i n f o r m a l disponibile §i combinarea regulilor nu le vor lesa decit о foarte mica "marje de libertate". In plus — dupe cum avertizeaze psihosociologii care s-au aplecat asupra noilor perspective astfel deschise — indivizii, dar §i echipele vor intra intr-un regim concurential.
O r g a n i z a r e a a u t o r i t a r e b a z a t e pe relatiile d e la s u p e r i o r la i n f e r i o r t r e b u i e sa d i s p a r a (...). In noul m o d e l , nici un individ nu va d e p i n d e d e u n superior. El i§i va n e g o c i a , in d e p l i n a l i b e r t a t c , a d e z i u n e a la о s t r u c t u r e i n t r - o c o n t i n u e m i $ c a r e , t e s u t a d i n relatiile r e c i p r o c e d i n t r e el §i cei c u c a r e o p c r e a z a s c h i m b u r i d e b u n u r i §i servicii (...). О s t r u c t u r e nonautoritarA i m p l i c a e x i s t e n t a u n c i c o n c u r e n { e interne (...). F i e c a r e i n d i v i d v a a v e a , astfel, о situatie similard cu c e a a unui p r o p r i e t a r c e i§i administreazA propria Intreprinderc".

Totodate se vor dezvolta noi forme ale activitAtilor de prelucrare parJiaie (o date cu transmiterea de ordine §i informatii tehnice de cetre computerul "clientului dominant"); noi forme dc atelicre dispersate, de ateliere sAte$ti§i de munce la domiciliu (deja aplicate in Franta, cu angajajii de la "Informatii" telefonice). in unitetile productive grupate, se va putea dezvolta un orar flexibil, computerul pcrmijind trasarea regulilor (deci

Briyner. citat dupa S. Terkel. op. at.. p. 167. "J.W. Forrester, citat dc D. Pignon j i J. Qucrzola, d u p i Critique de lu division du traimil, Seuil, 1973, p. 158.

,г Саг)-

274 T a b e l u l nr. 4 6

MICHEL

BEAUD

P r e v i z i u n i a s u p r a e v o l u f i e i p a r c u l u i d e e c h i p a m e n t e a u t o m a t i z a t e in F r a n t a , d i n 1 9 7 8 - 1 9 8 0 p i n * in 1985 Aplicafii Ma$ini unelte cu c o m a n d i numeric^ roboti automate programabile minicomputere pentru s c r i i mari automatizari d c proces c o n c c p t i c asistata pe c o m p u t e r citirc §i tratare a documentelor telecopiere m a j i n i d e scris cu memorie tcrminale: • "punctc de vinzarc" • glii§ec tcrminale conectate la r e t e a u a P T T : • bSnci §i f i n a n t c • semcii/birouri 80 000 800 9000 47 400 fc 21 100 6200 112000 1150 13 200 106 000 35 700 23 400 239 000 14 700 26 000 2 0 5 000 55 900 62 600 1978 4 500 150 700 1000 (pare 1977) 2500 (parcul computcrclor d c proccs) aprox. 100 10 СТА 23 ccntre C C P 5000 10 000 25 000 18 000 3-400 sisteme1 54 С Т А generalizare 85 000 70 000 automatizarc cvasitotaia 1980 5800 1985 10 000 3 000 10-20 000 5-10000

a. CifrS p e n t r u 1 9 8 3 . b. C i f r S d i n 1976. Surrf ) -H Lorenzi §.a.. op. cit., p. 377

marja mai mare sau mai mici a alegerii), coordonarea §i efectuarea controalelor. О data cu aceste noi tehnologii, cu aceasta nou3 organizare a muncii, incep sa se dezvolte un nou mod de viaja §i noi forme ale consumului de masa. Exista cre$e unde copiii sint supravegheati electronic (Japonia); apar tot mai multe §coli unde fiecare copil are in fata, in loc de о tabla un pupitru de lemn, un ecran ?i о tastatura pentru interogarea computerului (Japonia §i Statele Unite); a fost conceputa §i realizata о "casS electronica"

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI

DE LA

1500 PlNA

tN

2000

275

S C H E M A XVI lerarhia imperialists §i circulatia n a t i o n a l - m o n d i a l S a valorii in a n i i 1 70
IMP

H-R1AMSM IX)MINA N T USA

IMPERlAUSMB-RKLfcU

TARI • P V N C T E 1)6 S P R I J I N

• .,,

It.

f

1/ T Sf-'T

'

\i 41 'Л7\
petrol Un petroliere

j ( X - I i AI 1 ii

Д1J1
A

1

Australia N o n a ZoelandS India...

tn A m e r i c a L a l i n l , Brasilia.

tn A f r i c a . Egipt...

Europa
mcditcrancanA,»

nd 4 allele

T A R I t>OMINATE

Н
^

Гопгифе social* ni|iunaU (cu rfcr а p r o d u c t s material*: a g n c u l t u r l я Industrie^ Pentru a se limpUHca reprczcnta tea, r l u e l e x x l a l c nu au ( o k (igurale (л t c raporta la «chemclo p r c c c d m t * ) Aparalut d c Йя1 national ;

Aparatul capttalului Industrial

Aparatul capitaiulul Industrial doinlnat tn prin>t <ipal de capiialunl« *tr Alne

Aparatul capitaiulul financiar

4

li« portul de capitaluri tmprumuluri, afutoarc ^ Л Rvivcmamentaie*...

C C : d a t a ronducltoiu*

У
A if) pumlele

Circulatia national!/mondial* a valuril p r o d u w (artt prin coirxrtul d* m j r f u r i c c n u r t u l Invl/.IbiMor, d t «I prin r»patrkTM benrffcliloc, fix »Am!nt« de doblnzJ «I d l v i A n d * n c . ) '

* Ptntru nit JtuJflujuri, nu aufivliniialt "тт*ш*!я ff^ftf fPV*»1.

[лчu I'l* ft ммгг,

fnlrru^d

rrfe*,

inulncdtilil

fi itnti,

ли

pxvh fi

276

MICHEL

BEAUD

ce l$i treze§te locatarul dimineaja (dupa ce i-a pregStit acestuia cafeaua §i plinea prajita), care controIeazS automat nivelul proviziilor, Inc3lze§te mtncarea, r3spunde Ia tclefon, Inregistreaza emisiunile preferate dc la televizor; lot ea ii "supravegheazS" §i ii descurajeazS pc vizitatorii nea§teptati sau nedoriji (Statele Unite). Se experimenteazS apoi un sistem de programarc individuals a "traseului urban optim", In mSsurS a permite fiecSrui conducator auto care §i-a indicat destinajia sS-§i programeze itinerarul §i ghidarca mancvrelor necesare — inscrierea pc banda din dreapta, Intoarcerca la dreapta, Incetinirea — (Japonia); in curind, un "Inger pSzitor" electronic va sfStui ^oferul (atenjie, mi§cSri prca bru§te, viteza prea mare etc.). Citeva firme americane IncearcS sa puna la punct un sistem electronic §i de tracjiune caresS permits intrarea individuals a vehiculclor pe autostrada; acestea ar forma un fel de "trenuri automobile", fiecare vehicul nepornindu-§i motorul decit la ie§irea de pe autostrada... Jocurilc electronice sc Inmuljcsc §ise diversifies. Primul ziar pc ecran a fost experimental in Statele Unite; electronica §i telctransmisiilc vor Iransforma In profunzime modurile de acces la diversele informatii: numere de telefon, mersul trenurilor, starea timpului, turism, noutSti cotidiene (generale sau despecialitate), date $liintificc$i tehnice, cataloage de vln/Sri prin corespondents... §i chiar mesaje pcrsonale. fncepe sS se facS simtitS, a§adar, о profundS schimbarc a modului de viatS, antrenfnd о cre$tere progresivS a cererii dc produse electronice: - Innoirea stocului de bunuri tradijionale fabricate de industriile din a doua generate (automobil, telefon, combinS muzicalS delnaltS fidelitate, televizoare...); - dcsfacerea de noi bunuri (sisteme de supraveghere §i de comandS la distantS, terminale individuale cu ecrane dc vizualizare, computere personale...). Noi tehnologii, nouS organizare a muncii, noi consumuri §i noi moduri de via{S. Ne putem a§teptaca aceasta sS anlreneze instituirca unui control permanent al fiecSrui lucrStor, pregStirea, munca §i destinderea acestuia ajunglnd sS fie sistematic analizate §i programate. Evolutia cea mai probabilS (in 1980] pare sS stea Intr-o exlremS diversificare a modurilor de mobilizare a lucrStorilor, Inregistilndu-se: - la un pol, straturi ?i catcgorii perfect integrate, aflate in largul lor in universul programelor, al tastaturilor, al ccranclor, vocilor sintctice §i robot ilor; - la celSlalt pol, grupuri §i pSturi care, respingind о asemenea lume, vor ajunge la о marginalizare totals; - iar Intre cei doi poll, §i legate in principiu de polul dominant, sc vor perpetua modurile traditionale de mobilizare a muncii: munca la domiciliu, me§te§ugSrit puncte de lucru dependente, mici Intreprinderi dc

1STORI Л C A P I T A L I S M U L U I

D Ii L A 1 5 0 0 P l N A

IN 2 0 0 0

277

prelucrSri parfiale, noi forme de muncS normatS, de muncS interimarS, t e m p o r a l , contractual^. DacS nc gin dim ca, prin grupurile industriale §i financiare multinationale, acest sistem va functiona pe toate cele cinci continente, la cele patru niveluri ale ierarhiei imperialiste §i in mai mult de о suta de tari (fiecare avind propria legislate, traditii §i raporturi de forte diferite), ne dam seama ca vom avea dc-a face cu о intreagS paleta de situa|ii, diversificate inclusiv prin specificitajile nafionale, culturale, religioase: un capitalism multiplu §i unic, diform M §i coerent, diversificat structural... 5. Un sistem national/mondial diversificat $i ierarhizat

in 1962, J.F. Kennedy. spunea: "Ajutorul acordat strainilor este о metoda prin care Statele Unite i§i menfin о pozifie de influents §i de control asupra lumii intregi, susjinfnd un mare numSr de jari care, in caz contrar, s-ar prSbu§i definitiv ori s-ar alinia blocului comunist" 35 . Esenfialul a fost spus. Sprijin economic §i militar, ajutoarc umanitare, imprumuturi rambursabile sau nu, investitii industriale sau comerciale, schimburi dc mSrfuri, prezenta c u l t u r a l §i militarS: iata tot atitea legaturi care, intre{esindu-se, intarcsc relatia de dependents. Lor li se adaugS cele care au ca initiator sau ca intcrmediar tSrile imperialiste secundare §i punctele de sprijin continental. Un asemenea sistem tmpiedicS in primul rind orientarea prea multor tari insprc tabSra colcctivistS.constituind totodatS unextraordinar sistem dc drcnare a valorii produse la scarS mondiaia. AceastS drcnare se efectueazS intr-un mod ce poate fi perceput §i mSsurat prin veniturile aduse de investitiile realizate in strSinState. Astfel, intre 1970 1976, grupurile industriale §i financiare americane au fScut investitii in valoare de 67 de miliarde de dolari (dintre care 27 de miliarde au ie?it din Statele Unite), obfinind de pe urma lor, in aceea§i perioadS, venituri de 99 de miliarde de dolari (dintre care 42 au fost reutilizate in afara granijelor americane, iar 57 au fost repatriate in Statele Unite): ceea ce tnseamnS un excedent de 32 de miliarde pentru aceste grupuri, iar pentru conturile externe americane un ci§tig net de 30 de miliarde46. Drenajul respectiv se efectueazS in primul rind prin plata datoriilor externe §i a dobtnzilor aferente. Indatorarea tarilor dominate a devenit, intr-adevSr, masivS in perioada din jurul anilor '70, constituind о nouS "inlSntuire", о nouS formS de dependents. Datoriile JSrilor in curs de dezvoltare au ajuns de la 40 de miliarde de dolari in 1965 la 70 dc miliarde in
M K Vergopoulos, le Capitalisme diffonne, 1974. «Citat dupa H. Magdoff, op. cit., p. 110. vCifrv' oferitc de Survey ofCurrent Business, dupa S Latoudtc, Critique de Ibnperiahsnie, p. 209.

278 T a b e l u l nr. 47 Datoriile tarilor d o m i n a t e

MICHEL

В F. A U D

pe ansamblu

tari cu "venituri mici"

tari cu "venituri medii"

datorii in curs pe termen lung §i m e d i u * 1965' 38' 1970 68 1977 260 (prev. 1985) (740) ratio al achitSrii datoriilor in % din exporturile d e bunuri $i servicii 1970 1977 (prev. 1985)

11' 17 49 (124)

27' 51 211 (616)

-

11,8 (18,1)

9,6 b (11,6)"

13" 13,5* (17,0)'

10,2 11,8 (18,3)

•In miliarde d e dolari. * ' Estimare. a. Cifrele din 1965 nu sint obtinutc din acelca§i scrii ca §i cifrclc pentru ceilalti ani, dar diferentele de marimc rSmin semnificative. b. TSri din Africa, c. TSri din Asia. Surse: Fitt, Fahri et Vigier, op. cit., p. 83; Banca Mondiaia. Rapport sur le d£veloppement dans le monde, 1979, p. 11 ?i 34.

1970 §i la 260 de miliarde in 1977; in 1985, se prevcde c3 ele vor atinge 740 de miliarde de dolari. Totalul lor reprezinta de patru, cinci ori rezervele de schimb ale tarilor cu venituri slabe; de doua ori, doua ori §i jumatate rezervele de schimb ale jarilor cu venituri medii. Tran§ele anuale pentru onorarea datoriilor externe reprezinta in medie a zecea parte din veniturile totale objinute de pe urma exporturilor; in 1977, acest ratio a atins niveluri deosebit de ridicate, in cazul anumitor tari: mai mult de 20% pentru Bolivia, Mauritania Egipt, 28% pentru Uruguay, 30% pentru Peru, 32% pentru Chile, 43% pentru Guineea §i 18% pentru Mexic, adica uneori mai mult de о treime (dac3 nu chiar aproape о jumatate) din totalul acestor venituri de export... Drenarea valorii se efectueaza deasemenea prin schimburile internationale de servicii §i marfuri. Un aspect major al capitalismului divcrsificat la scara mondiaia, al "capitalismului diform", este extrema disparitate a costurilor fortei de munca: intre costul forjei de munca a unui muncitor ameriean sau european care include — data fiind urbanizarea, salarizarea

1STORIA

CAPITALISMULUI

DE

LA

1 500 P l N A

IN

2000

279

generalizata ruptura de lumea ruraia — о locuinta echipata, ma§in«1, cheltuieli pentru sSnState, destindere, ^colarizarea copiilor etc., §i eel al unui muncitor din Asia de Sud-Est trSind la limita subzistenfei ori al unui muncitor din Lumea a Treia, ata§atin continuare unei comunitati rurale (unde о mare parte din producerea/reproducerea fortei de munca este asigurata prin autoconsum §i schimb in natura) deosebirile sint foarte mari. Diferentele de salarii pot servi aici ca indicatori (vezi tabelul nr. 48). Evantaiul merge de la 1 pina la 9 pentru al treilea indicator (costul orei de munca pentru un grup, in 1979, inclusiv cheltuielile indirecte) de la 1 la 16 pentru primul indicator; in ce prive§te al doilea indicator, diferentele depa§esc adeseori proportia de 1 la 10, atingind о data proporfia de 1 la 17. Fiind vorba de valori medii, ace$ti indici sint cit se poate de ilustrativi, §tiindu-se de altfel c3 deosebirile sint enorme intre un tehnician bine piatit dintr-o tara imperialista §i un zilier din Africa sau Asia — ori un copil de pe aceste continente (caci, la sfir§itul anilor 1970, aproximativ о suta de milioane de copii din diferite colturi ale lumii lucreaza in conditii comparabile cu cele din Europa in curs de industrializare din secolul al XlX-lea, sau chiar mai rele37). Sistemul capitalist mondial actual este, intr-o mSsurS niciodata atinsa pin3 acum, deopotriva unic (piata mondiaia, multinationalizare a productiei) §i disparat (disparitatea costurilor fortei de munca, un larg evantai de "valori najionale" pentru aceea$i marfa). Prea putin conteaza de-acum incolo daca gindim in termeni de valoare medie mondiaia §i de "profituriextra" sau de valori nationale inegale, caci fenomenul fundamental este urm&torul: la fel cum petrolul din Lumea a Treia vindut la preturi mici in tarile capitaliste industrializate le permitea acestora sa beneficieze de о parte din renta petroliera, tot astfel forja de munca din Lumea a Treia, cumpSrata la prej scazut $i pusa la lucru in diferite segmente productive aparfinind unui proces de productie multinational, dominat de grupuri industriale §i financiare, le permite acestora din urma sa beneficieze de о parte a valorii produse in cadrul Lumii a Treia; lucrul acesta poate fi otyinut fie prin intermediul grupurilor multinational §i al preturilor lor de transfer, fie prin intermediul pietei mondiale §i al sistemului de preturi mondial (variafia termenilor de schimb nefiind decit un indice al ameliorarii sau deteriorarii partajului). Or, fenomenul nu este nici marginal, nici limitat. El este masiv. Inainte de primul razboi mondial existau treizeci §i cinci pina la patruzeci de milioane de muncitori in intreaga lume; in anii '70, se inregistreaza mai mult de о suta ?aizeci de milioane in lumea capitalists: aproximativ о
"Rapport du BIT. Geneva, 1979. Un raport al grupului de cercetfiri al ONU In privinta selavies a denun{at in special с о т е ф И cu copii din Thailanda §i exploaiarea a cinci sute de mil de copii In Italia (U Monde. 12 $i 13 august 1980).

280

MICHEL

BEAUD

T a b e l u l nr. 4 8 D i s p a r i t y a l e r e m u n e r S r i i f o r f e i d e m u n c £ in l u m e tiri imperialiste salariu lunar" Statele Unite 500 1972 RFC 1972 400 tari " p u n c t e de s p i j i n " Mexic 1972 Bra/ilia 1970 India 1970 tiri dominante Coreea dc Sud 1972 50 Chana 1971 39 Filipinc 1971 38

157 87 30

tarif orar mcdiu* pentru productii contparabile prod use electronice de consum fabricarea materialelor de birou semiconductori industria textile

Statele Unite 3.13 Statele Unite 2.3-2,6 Statele Statele Statele Statele Statele Statele Statele Unite Unite Unite Unite Unite Unite Unite 3.67 2.3-3 3.36 3.32 2.23 2.49 2.28

Mexic Mexic

0,53 0,48

Hong Kong Tai Wan

0.27 0.14

Mexic

0,53

Statele Unite 2.11 indicele costurilor orarc ale unui muncitor pentru grupul multinational Philips In 1 9 7 9 " RFC Bclgia Suedia T&rilc de Jos Danemarca Elvejia Norvegia Statele Unite Canada Japonia Fran(a Marea Britanie 144 143 142 139 136 129 127 118 110 103 100 74 Australia Austria Italia Finlanda Spania Irlanda Crecia Brasilia Mexic Portugalia 97 95 93 87 79 67 42 40 33 26

Tai Wan 0,38 Hong Kong 0,30 Singapore 0.29 Coreea 0,33 Jamaica 0.30 Trinidad 0,40 Honduras 0.45 Costa Rica 0,34 Hondurasul 0.28 britanie Coreea de Sud 21 Hong Kong 19 Singapore 16 Tai Wan 15

•In d o l a r i . " B a z a 100 = Franta. Surse.- С A Michalet, op cit, p. 144; Fitt, Fahri $i Vigier. op. cit., p 125; l.'F.xpansion. 4 iulie 1980.

ISTORIA

CAPITALISMULUI

DE LA 1 5 0 0

P T N A IN 2000

281

suta zece milioane in tarile imperialiste §i capitaliste dezvoltate, §i cincizeci de milioane in tarile Lumii a Treia34. Totodata, mai multe sute de milioane de tarani sint in curs de proletarizare: alungati de pe paminturile lor, din satele lor §i obligati sa-§i vinda forta de munca pentru a tr3i, ei creeaza acelefavellas din America Latina, acele cartiere de maghernite din Lumea a Treia, acele supraaglomerari urbane din Asia in care se inghesuie a§anumitii "lucratori liberi", disponibili nccondi{ionat pentru noua industrializare. Iar sistemul imperialist trebuie perceput, inteles — a§a cum am subliniat — ca deopotriva unic (dominatia principal a Statelor Unite, cu dolarul ca moneda mondiaia; piata mondiaia, preturi mondiale ale produselor de baza §i ale marilor produse fabricate) §i tiiversificat (mare varietate de situat» pe cele cinci continente; extrema diversitate a situatiilor nationale §i locale; coexistenta a unor moduri foarte diverse de utilizare a iniinii de lucru, mai ales ca ea insa§i se reproduce in condijii foarte diferite). Este vorba de un sistem ierarhizat: cu Statele Unite ca imperialism dominant pe ansamblul domeniilor — economic, monetar, tehnic, militar, dar §i politic, ideologic, ca $i in privinja modului de viata a difuz3rii informatiei; cu imperialisme-releu, vechi puteri coloniale (Marea Britanie §i Franta) sau puteri mai recente (RFG Japonia), fiecare avind specificitatile ei, atuurile §i slabiciunile sale, ca §i propria zona de influenta — puteri a caror pozitie, data fiind criza, nu este deloc sigura in ierarhia natiunilor din veacul al XXI-lea; cu, de asemenea, "tarile-puncte de sprijin", care nu sint, eel putin pentru moment, imperialisme, dar care prin situatia lor geopolitica, prin ponderea lor (dcmografica, economica, militara, ideologica, politica) §i prin capacitatea lor de influenta §i interventie, constituie elemente-cheie pentru о regiunesau alta a lumii — printre acestea, tarile petroliere ocupind, pentru alte citeva decenii de-acum Incolo, un loc apartc; in sfir§it, cu "tarile dominate", cele mai numeroase, decalate prin ponderile ca §i prin potentialitatile lor, §i а сЗгог importanta poate depinde de rezervele de minereuri aflate in propriul subsol, de о situate strategics

M Dup5 S. Amin, Clusse el Notion, p. 158; S. Rubak (La Class* ouvriifre est en expansion jvruianente, Spnrtacus. 1972, p. 73,79 $i 89) oferisc §i el oovaluarc la nivelul Inta'gii lumi (in milioane dc muncitori):

la 1950 Europa (fir5 URSS) America de Nord America de Sud Africa Asia URSS Total 54,2 23,1 10.5 2,0 29.6 30,6 150,0

la 1960 69,5 24.2 12,3 2.0 47,0 32,0 187.0

3-282

MICHEL

BEAUD

sau politick specials sau de populate — aici fund cuprinse inelusiv tarile cele mai sSrace §i mai neglijate. Acest sistem ierarhizat are о extraordinary supleje, ceea ce il face deopotriva vulnerabil §i adaptabil. Dincolo de diferen{ele dintre popoare, culturi, graiuri, religii, moduri de a tr3i §i de a muri, exista о refea multipia de legaturi care ii confera unitate: Iegaturi economice (schimburi comerciale, imprumuturi, "ajutoare" sau "asistente" diverse...), dar §i alianfe ale claselor la scara mondiaia — clasele conducatoare ale tarilor imperialiste sprijinindu-se pe clase ori forte organizate (armata, police) din tarile-puncte de sprijin sau din cele dominate (de unde §i importanta ajutorului militar, a asistentei politiene§ti, a prezenjei §i interventiei serviciilor secrete...). La limita, se pot crea tari din mai multe bucati, se pot sustine artificial anumite regimuri, se pot "fabrica" paturi sau grupuri conducatoare prin intcrvcnjia unor grupuri industriale §i financiare, a statelor §i a serviciilor speciale din jarile dominante". Reteaua in care se aduna toate aceste legaturi creeaza apoi noi inegalitati, noi disparitati: !mp3r{irea (prin prelevari) a valorii obtinute pe baza productiei realizate in tarile-puncte de sprijin §i tarile dominate va create puterea grupurilor industriale §i financiare, ca §i avujia claselor dominante din tarile imperialiste, sporind in paralel saracia natiunilor celor mai sarace. Sprijinul acordat claselor conducatoare din Lumea a Treia a permis acumularea de averi fabuloase 40 , dar §i dezvoltarea unor noi paturi legate de aparatul de stat sau de eel al capitalului multinational, conducind la aparitia de noi inegalitaji ce vin sa se adauge celor deja existente. Astfel, "tran§a de 10%" cea mai bogata a populatiei dispune in tarile capitaliste dezvoltate de 25 pina la 30% din venitul national; in tarile din Lumea a Treia, acest procentaj se ridica la 35% (India, Venezuela, Mexic, Argentina) sau chiar 50% (Brazilia, Honduras) 41 . Iar aceste disparitati creeaza noi "solidaritati": familiile conducatoare din Lumea a Treia i§i plaseazS avutiile in tari "sigure" din sfera imperialists (Statele Unite §i Elvejia 42 fiind paradisuri fiscale...); ele cum para actiuni in cadrul grupurilor industriale sau bancare din tarile dominante §i sint mari consumatori de produse sofisticate §i de lux. Industriile din numeroase tari dominate nu au nici un fel de autonomie, fiind integrate in procese de producfie a caror organizare §i coordonare sint in miinile marilor grupuri industriale. Iar transformarea structurilor de productie
^Cf. nofiunca dc "protonatiuni" avansatS de Jean Ziegler, tn Main basse sur I'Afriquc. "Trecind peste averile emirilor sau ale printilor petrolului. pot fi e v o o t e aici bogStnle acumulatc de fostul $ah al Iranului ji de familia sa, ca dc clanunle sau t imitiitc nflatc In putere in America de Sud. *'B.»nca Mondialfl. Rapport sur te deivloftpenicnt dans le monde, 1979, p. JS8 ° C f . Jean Ziegler, Une Suisse au-dessus de tout soupfon.

SCHEMA x v n Q a s e l e sociale din Statele Unite In anii 1970 OUCARlflA
F I N A N Q A R A

legituri directe intre cteele amditcitoart " "la 'CcnJeTv^trMfrMi
A P A R A T U L L

VI H О 73 > clasele cooduclioare a para tele destat n > "3 H > С Л 2 с r с a m r > о о -э Z >< Z N » С О с

MALTA
T E H N O B 1 R O C R A T I E

D E S T A T

dircctori de cadrc administrative superioarc (83)
T E H N O - W R O C R A T I E M E D I E

legitun intre grvjwnJe industrial* fi/inancureTamtr^TaJuinle. ' partnenhrp. cvfmMlucfie)
I

'

"

apaxatele capitalului-.. ...tn cdcialtc t&riale sisfcmului imperialist

jj centre V / financiare V рстжкЫ din «le capitalului' domcnlilc choice, fintncur, jbinphcejj I capital barvcar aaimilatr (13,1) Д

comrrf inlrnufiarul etc. intervalfaJirrtU (armeti. temcit rpecutU) m dwmr fin

B U R G H E Z I A

M I J I J O C I K

personal admmistrativ fi function*№SC (16,S)
M I C A B I R O C R A T T E

profesiuni (jdinti/xf, ichnicc, /uridKT. adrruni•.trabve) liberate }i independents (2,9)
M I C A 8 U R C H E Z I E A P A R A T U L
1

functionari In comen (5Л tunctlooan tn eervicii (Ul)

/

' C A P I T A L U L U I

INDUSTRIAL

сотетаагф fi lucrStori independent In tervicii
0.6)

C L A S A

muncotort, minert, conduction ai mijloacetor de transport (29,5)

M U N C I T O A R E

{Cifrtle dm paranleze indicl, tn mtliaMi*. numAnil pcnoanalo* acttv» din <!»» ми pltura social* tncadratl lne-«n drefKunghi Siirri pentru mceste afrt: BIT. Линия* 4ff fUtiitufuef Ли trmml }979).

й

T a b e l u l nr. 49 Structura populatiei active* in d i f e r i t e tari ale s i s t e m u l u i i m p e r i a l i s t impcrialismul dominant Statele Unite 1978 pcrs. d e prof §tiintifice. tehnice, liberalc etc. direetori §i cadre administr. sup. pcrs. administr. §i asimilat pers. comercial, comcrcianti, vtnzitori lucrStori in servicii agricultori, crescatori de animalc; lucr. tn d o m . forcsticr, al pescuitului. vinatorii muncitori calificati §i nccalificati. conducatori ai mijl. de transp. alte categorii in afara categornlor total (in milioane) 14.3 10.1 17,3 6.1 13,5 Franta 1975 15,5 3.3 14,0 7.3 8.0 impcrialismc RFG 1978 12.8 3.1 18,9 8,5 10,8 Japonia 1978 7.2 3,7 15,7 14,3 8.8 tiri " p u n e t e de s p r i j i n " Brazilia 1970 6,4 1.1 4,7 7,5 7,7 Egipt 1977 7.7 1,4 6,6 7,4 8,9 India 1971 2,8 0,9 2,9 4,2 3,3 tiri dominate Bolivia T h a i l a n d a Camerun 1976 1976 1976 5,7 0,6 4,0 6,1 8,6 2.6 1,1 1.6 10,4 2.9 2,4 0,1 1.9 3,2 2.0 л X т г з: ст >
С

О 2,8 9.6 5,7 11,3 43.7 41,9 72.1 46,4 62.1 73,7

33,0 2Д* 0,8 102,5

36,0 1.1* 5,2fc 21,8

35,3 4.9t 27,0

36,6 2,4" 55,3

19,4 1.5 8,0 29,6

21,7 4,4 9,5

13.4 0,4 180,5

24,7 3.9 1.5

18,7 0.6 13,9

11,3 5,4 2,8

' I n procentc. — a. M c m b r i ai fortelor armate. - b. §omori din rindul accstora. Sursd: BIT, Annuaire des slatistiques du travail, 1979.

T a b e l u l nr. 50 Indicatori s o c i o - e c o n o m i c i pentru d i f e r i t e fan din ierarhia i m p e r i a l i s t s imperialismul dominant Statele Unite populajia in 1977* 220 PNB*" pe cap de locuitor in 1977 8 520 consumul de energic**" pc cap d c locuitor in 1976 11 554 % venitului realizat de tran$a d c 1 0 % a celor mai bogati % venitului realizat dc tran§a d c 2 0 % a color mai siraci rata alfabetizirii adulfilor tn 1975 n u m i r u l de locuitori pentru un medic in 1976 speranfa d c v i a t i la na$tere in 1977 Fran(a 53 7290 4 380 imperialisme RFC 61 8160 5 922 Japonia ИЗ 5670 3 679 tiri " p u n t e de s p r i j i n " Brazilia 116 1360 731 Egipt 38 320 473 India 632 150 218 tiri dominate Bolivia T h a i l a n d a C a m e r u n 5 630 318 44 420 308 8 340 98 n > 2 н > 1 Л 2 с

2в.6м

30.4"

30.3f

27,2*

50,6'

np

35,2'

np

np

np

О m г > •л о о Z >

4,5* 99 600 73

4.31" 99 680 73

6,5' 99 500 72

7,9* 99 920 76

2.0* 76 3600 62

np 44 1190 54

6,7 е 36 3140 51

np 63 2120 52

np 82 8 460 61

np np 13980 46

*In milioane de locuiton. " ! n d o l a r i . ' " E c h t v a l e n t u l in kg d c c i r b u n e . a. 1972. b. 1970. c. 1973. d 1 % 9 . np: neprecizat. Sursi: Banca Mondial^, Rapport sur It- divdoppemenl dan* le monde, 1979. S •1 J

286

MICHEL

BEAUD

n a t i o n a l e t r e b u i e a n a l i z a t a d e - a c u m i n a i n t e in r a p o r t u r i l e s a l e c u s i s t e m u l imperialist m o n d i a l . Astfel. dezvoltarea "terflarilor" in Statele Unite43 c o r e s p u n d e , p e d e о p a r t e . c r e § t e r i i p r o d u c t i v i t y » i n a g r i c u l t u r e §i i n d u s t r i e , p r e c u m §i a c c e n t u a r i i d i v i z i u n i i m u n c i i ( i n s a r c i n i d e c o n d u c e r e , p r e viziune, planificare, informare, coordonare, cercetare, invatamint, control, s u p r a v e g h e r e . . . ) p e c a r e s e b a z e a z S , in b u n a m & s u r a , a c e a s t a c r e ^ e t e r e a p r o d u c t i v i t a t i i ; p e d e a l t a p a r t e , e a t i n e §i d e f a p t u l c a p r o d u c t i a m a t e r i a l s s e d e z v o l t a a c u m m a i m u l t i n t a r i l e - p u n c t d e s p r i j i n §i d o m i n a t e , c e e a c e i m p l i c S о c o n s o l i d a r e a c l a s e l o r m u n c i t o a r e d e aici. In s f i r § i t , a c e a s t a u n i t a t e a s i s t e m u l u i i m p e r i a l i s t e s t e a c o m p a n i a t a d e conflicte, rivalitati, raporturi d e forta. N u este vorba n u m a i de intervenjii ale a r m a t e l o r , politiilor, serviciilor secrete, militiilor particulare sau m e r c e n a r e ale tarilor d o m i n a n t e . Este v o r b a t o t o d a t a d e noi rivalitati, d e n o i a n t a g o n i s m e sau d e noi expansionisme: nationale, d a r § i religioase, etnice ori de clan; din 1945, s-au inregistrat о suta treizeci d e r a z b o a i e civile s a u r e g i o n a l e , la c a r e a u p a r t i c i p a t o p t z e c i §i u n a d e t a r i a p a r t i n i n d a p r o a p e toate L u m i i a Treia; in t e r m e n i reali, b u g e t e l e inilitare ale L u m i i a T r e i a a u c r e s c u t d e p a t r u o r i i n a n i i ' 6 0 §i ' 7 0 . d e j a u n e l e tari d i n L u m e a a T r e i a (India. P a k i s t a n , Filipine, Brazilia, A r g e n t i n a ) i§i c o n s t r u i e s c p r o p r i a i n d u s t r i e d e a r m a m e n t . P i n a la u r m a , u n i t a t e a s i s t e m u l u i imperialist t i n e in f o a r t e m a r e m f i s u r a d e c o n f r u n t a r i l e , r i v a l i t a t e a §i t e n s i u n i l e c e c a r a c t e r i z e a z a r e l a t i i l e c u b l o c u l colectivist de stat d o m i n a t d e catre U R S S . in 1978, s-au cheltuit in l u m e mai mult d e patru sute de miliarde de dolari pentru armament; a p r o a p e cinci s u t e d c m i l i a r d e in 1980: in jur d e 6 % din p r o d u s u l m o n d i a l brut*4 — in v r e m e c e m o d e s t u l o b i e c t i v d e " 1 % " d i n p r o d u s u l n a t i o n a l brut al tarilor b o g a t e a t r i b u i t c a a j u t o r p e n t r u tarile s a r a c e a b i a e s t e realizat in c i t e v a s t a t e . I n 1 9 6 5 §i 1 9 7 8 , c h e l t u i e l i l e m i l i t a r e m o n d i a l e s e r e p a r t i z a u a s t f e l : NATO Pactul de la V a r ? o v i a 1968 1978 56 43 25 29 9 10 China Lumea a Treia 6 14 Alte

tari
4 4

" D u p a L. Gerardin, tn Statele Unite, proccntul din populatla activa reprezentat de lucratorii In agriculturS scade de la 45% In 1870 la 2% In 1980; iar eel al angaja{ilor din industria propriu-zisS a ajuns de la 17% in 1860 la aproximativ 35-40% intre 1914 si 1950, pentru a stridej la 23% in 1980; procentul salaria{iilor din "serviciilc materiale" a crescut In mod neuniform. ajunglnd de la 17% in 1860 la 28% In 1980; iar eel al angajajilor din serviciilc de informare a crescut de la 5% In 1870 la 47% in 1980 {LeMonde, 6 iunie 1979). " I n 1978. R I G . Franta $i Suedia alocau 3.3% din PNB cheltuielilor militare. Marea Britanie 4,7%, Statele Unite 5%. China 10%, URSS 11-14%, Arabia Saudita 15%.. 0 k n a r d 51 M. Tatu. U Monde. 19februarie 1980 §i P Lefournier, L"Expansion. 21 martie 1980)

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI

DE LA 1 5 0 0

PlNA

tN

2000

287

T a b e l u l nr. 5 1 C h e l t u i e l i l e m i l i t a r e In L u m e a a T r e i a rata anuala de c r e $ t e r e 1968-1973 Orientul Mijlociu Extremul Orient Asia d e S u d America Centrals America d e S u d Africa de Nord Africa S u d - S a h a r i a n S +25 +8 5 +2 +8 +8 1973-1978 +4 +8 +4 +4 +3 +15 cota* din totalul importurilor de arme din Lumea a Treia 1950-1978 43 22 10 2 9 8

»

*tn p r o c e n t e . * * E x c e p t l n d C h i n a , Laos, C a m b o d g i a , V i e t n a m . Sursl: P. Fabre, dup<1 l.'fcconomifte du tiers-inonde, dec. 1979.

fn 1978, exporturile mondiale de arme erau asigurate in proporjie de 47% de Statele Unite, 27% de URSS, 11% de Frar.Ja, urmate de Italia (4%), Marea Britanie (4%), RFG (2%) 45 . Cercetarea §tiinjifica m o n d i a l este organizatS in p r o p o s e de 40% tn perspectiva "apSrSrii najionale" §i a rSzboiului; patru sute de mii de oameni de §tiintS de prima mSrime lucreazS in acest sector, adicS douS cinci mi din ansamblul cercetStorilor lumii; dupa 1950, "puterea de distrugere totaia a arsenalelor la nivel mondial a crcscut de mai multe milioane de ori (...). Sporirea actuals a cheltuielilor militare intervine Intr-un moment In care un miliard §i jumState de indivizi nu au acces la servicii medicale adecvate, 570 de milioane dintre ei sint intr-un stadiu avansat de subalimentare, iar trei miliarde de oameni due lipsS de apS salubrS..." 4 *. lata, a§adar, lumea intrata intr-un virtej al terorii §i devastSrii: pe de о parte, mijloacelede distrugere seacumuleazS, permijlnd, teoretic, distrugerea de mai multe ori a intregii planete, iar pe de alta parte, cinci sute de milioane de oameni sint ameninjati sa moarS de foametn decursul anilor 1980 47 ; о criza economica pe care, date fiind enormele datorii internationale, interesele najionale §i speculative, nimeni nu о poate stSpini, dar $i noi progrese tehnologicecare vin sa intareasca §i mai mult puterea celor puternici §i sS Ii slSbcascS pc cei deja slabi...
"P. Fabre, Ltconmiedu Hcrs-inonde, dec. 1979, §i P. Lefoumier, ^Expansion, 21 mar tie 1980. "Raportul lui M K. Tolba, citat dupa Le Monde, 8-9 iunic 1980. ,7 Raportul Coivsiliului Mondial al Alimentatici prezentatConsiliului Economic §i Social al Na{iunilor Unite (iLe Monde, 18 iulie 1980).

28

MICHEL

B E A U I)

§i cum s£ nu ifi treaca prin minte ей e loc §i de mai гДи: cind Marea Depresiune economica de la sfir$itul secolului al XlX-lea s-a continuat cu primul razboi mondial, cind criza din anii 1920-1930 a condus la un alt razboi mondial §i cind aceasta a treia mare criza este departe de a fi depa$ita? In vreme ce, pe de alta parte, se dezvolta atltea mijloace care ar putea sa devina factori ai progresului...

R E Z U M A T U L ETAPEI A $ A S E A

$i mi-am zis atunci сД toata aceasta v i o l e n t bezmcticS scmSna unui orb tnarmat cu un pistol. Chester I liMib

Manufacturile de prelucrare a bumbacului din secolele XVI-XVIII; marile intreprinderi metalurgice, apoi siderurgice din secolul al XlX-lea; intreprinderile de automobile sau de electricitate, apoi grupurile din informatics $i teletransmisiuni — pretutindeni logica aplicatS este una §i aceea?i: constringere la munca in surplus, realizarea valorii produse §i a plusvalorii, sporirea capitalului pentru obtinerea de supraproducfii; tot mai multe mSrfuri §i mai multS plusvaloare. О logics a cre§terii, a§adar, dar о logics a crizei. intrucit productia crescindS conduce intr-un fel sau altul la s a t u r a t e (datS fiind puterea de cumpSrare existentS), la inSsprirea competijiei, la declinul rentabilitStii. CrizS, capitaluri disponibile, rezervS mai mare de minS de lucru: aceasta inseamna, totodatS, c3utarea de noi pie|e, de noi procedee, de noi productii. Cum s-ar putea nega fascinanta creativitate a acestui sistem care in citeva secolc a fScut sS se ajunga dc la ni§te rSzboaie dc tesut mecanice acjionate de forja apei curgatoaresau a aburului la robo|i industriali capabili sa rcalizeze о suita de opera tii complexe, de la tiparnite la teletransmisiuni. de la descoperirca Americii la explorarea spatiului cosmic? $i cum sa nu fii ingrijorat de forta distrugStoare a acestei dinamici de-a lungul intregii sale desfa§ur£ri (adesea in combina(ie cu alte aspecte: cupiditate, credinta religioasa, sentiment national, "misiune civilizatoare ", rasism etc.): masacrarea indienilor din cele doua Americi §i jefuirea avutiilor pe care le stSpIneau; distrugcrea modului de viata rural traditional §i proletarizarea t&ranilor saraci, mai intii In Anglia; utilizarea risipitoare a resurselor ce nu mai pot fi innoite (cSrbune, petrol, minereuri); degradarea mediului §i a ciclurilor biologice terestre. In special prin poluarea aerului §i a apei; riscul unor stricaciuni care sa afecteze generatii intregi de oameni, prin utilizarea fortei nucleare; exploatarea nelimitata — fizica sau psihicS — a fortei de munca, epuizare, uzura precoce a lucrStorilor, accidente... Creare, dar §i distrugere a resurselor, oamenilor. mediului. $i, d e a s e menea, creare/distrugere a societatilor. Cu citeva secolein urmS, societati

3-290

MICHEL

BEAUD

rurale dominate de a r i s t o c r a t rest rinse de puterea absoluta a principilor. in cadrul lor se formeazS embrionii burgheziei §i ai claselor muncitoare ce se vor dezvolta о data cu industrializarea. AstSzi, in Statele Unite, о oligarhie restrinsS care dirijeazS puternicegrupuri industriale§i financiare, legatS fiind de о paletS diversificatS a burgheziei mari, mijlocii §i mici (industrial, oameni deafaceri, profesiuni liberate, intreprinzStori individuali...), dar §i de pSturile superioare ale "tehno-birocratiei" salariate (directori §i tehnicieni din aparatul capitalului sau din administrate, "patroni" ai cercetSrii, InvStSmintului, sSnStStii...); о urbanizarc §i о salarizare pe scara larga, о clasS muncitoare §i о "mica birocratie" bine integrate in ciclul consumului pe baza de credit. Aceasta oligarhie americana este legata apoi de clasele conducatoare din celelalte (Sri capitaliste, fie prin instanjele internajionale la care particip3 guvernelc, fie prin alianjelesau controalele stabilite intre grupurilc industriale §i financiare, fie, in sftr§it, prin instance precum "Confcrin{a Trilatcrala" in care se fntflnesc §i coopereaza inal(ii conducatori publici sau particulari; ca a {esut sau a permissa se stabileascS, dinspre Statele Unite, multiple legaturi cu clasele §i paturilc conducatoare, forjele armate, polijiile, serviciilc speciale ce conduc tarile-punct de sprijin $i ISrile dominate. impotriva acestei logici, indignarea In fata nedreptajii, generozitatea, obstinarea in speranta facusera sa se nasca in secolul al XlX-lea ideea socialismului: implinirea pe Pamint a ideilor de solidaritate, fraternitate, echitate sau egalitate, de dreptate sociaia, securitate, democratic. Primelc desprinderi de capitalism s-au facut, toate, in numcle socialismului. La sftr^itul a n i l o r 1970, i m p o t r i v a logicii capitaliste, i m p o t r i v a imperialismului, fiinteaza §i functioneaza un alt mod de producjie: etatismul 48 . in tarile in care s-a infaptuit о revolujie ce ar putea fi considerate drept socialists, constringerile economice §i sociale, necesitatea industrializSrii — a§adar obtinerea unui surplus, iinpunerea unei constringeri la munca suplimentarS §i transformarea in muncitori a vechilor lucratori din mediul rural — au fost determinante. Or, clasa conducatoare s-a impus aici prin preluarea aparatului de stat, iar utilizSnd constringerea statului ea a impus claselor producatoare attt disciplina muncii, cit §i disciplina sociaia. Pe de altS parte, ca $i in cazul capitalismului, etatismul setmplete§tc cu realitatea nationaia: puterea rusS, exaltatS de ideologia socialists §i gSsind un sprijin in vigoarea luptelor antiimperialiste, reu§e§te prin intermediul etatismului sa se Inzestreze cu un aparat economic §i militar care sS facS din ea a doua mare forta a lumii. Iar unele jari din Lumea a Treia, unde о alianta a claselor a permus rSsturnarea vechilor oligarhii §i
"Vczi M B eaud, Le Soeialisme д I'tpreune de Ihistoire. Ve/i de ascmenea p. 233, nota 72.

ISTORIA C A P I T A L . ISM ULUI

DE

LA 1 5 0 0

PlNA

tN

2000

291

ie^irea de sub dominatia imperialists, gSsesc in etatism о modalitate de dezvoltare a industriei a dotSrilor de diferite genuri. !n fiecare moment al sSu, capitalismul a functionat deopotrivS la scarS nationalS/regionalS/localS §i la scarS mondialS; lucru valabil mai ales astSzi, date fiind sistemul capitalist ierarhizat care acoperS cele cinci continente, piata mondialS, grupurile multinationale, datoriile internationale. In fiecare moment al sSu, capitalismul a fost deopotrivS un factor de unificare, sau chiar de uniformizare §i un factor de accentuare a diferentelor, a disparitStilor §i inegalitStilor; pe de о parte, mai ales о datS cu extraordinara dezvoltare a mijloacelor de transport, dc schimb, de comunicare §i informare, se generalizeazS prolctarizarea, salarizarea, urbanizarea, standardizarea obiectelor de consum, a proceselor de productie, a modului de viajS; pe de altS parte, secol dupS secol, se stratifieS moduri dintre cele mai variate de mobilizare a miinii de lucru §i dc incitare la munca suplimentarS, acestea operind in contcxte sociale de о infinitS varietate. In fiecare moment al sSu, capitalismul a fost deopotrivS creator §i distrugStor; de-acum incolo insS, in joc este insS§i existenja planetei §i a umanitSjii. In {Srile imperialiste, mi§cSrile muncitore§ti au reu§it sS se organizeze §i — in bunS mSsurS datoritS avantajelor pe care imperialismul le oferea claselorconducStoare — au ob{inut concesii importante, atenuSri ale rigorii logicii capitaliste, posibilitatea de a influenta in mod real luarea deciziilor, precum §i о impSrtire mai favorabilS a beneficiilor produse. De-acum inainte — trebuie sS о spunem, luind in considerare toate implicatiile acestui fapt — clasele muncitoare §i, in general, lumea muncii din tSrile dominante sint deopotrivS: - solidare cu popoarele §i tSrile Lumii a Treia, fiind supuse ca §i ele unei logici a productiei orientate strict intre profit; - dependente, sub aspectul locului de muncS, al nivelului de trai §i al traiului insu§i, de productia "propriului" capitalism national §i avind, din acest punct de vedere, interese comune cu "propria" clasS conducStoare. DezbSrarea de "propria" burghezie capitalists ar Insemna probabil — date fiind precedentele §i presiunile inerente — trecerea la о nouS societate de clasS, dominatS de о "nouS clasS conducStoare" (ce ar fi alcStuitS pe baza inaltei "tehno-birocratii" §i a cadrelor din aparatele sindicale §i de partid) cu instituirea unui sistem care sS combine etatismul §i cconomia de piatS. Nu ar fi imposibilS nici trecerea la socialism; numai cS ea este mult mai complexS decit §i-o imaginau vizionarii din secolul al XlX-lea, implicind nu doar socializarea mijloacelor de productie, ci — mai ales — dezbSrarea de multimilenarul reflex al dependentei §i supunerii: in sens pozitiv, crearea acelor relatii §i cSi care sS permits implicarea colectivS in luarea marilor decizii.

3-292

MICHEL

BEAUD

In acest punct, democratia este о cucerire fundamentals: cucerire a burgheziei §i cucerire in ciuda sau impotriva burgheziei — in mSsura in care aceasta ar fi preferatca democratia sS r3min3 afacerea unei minoritSti restrinse a celor instSrifi §i c o m p e t e n t —, ea este. a§a cum ne-o a rata istoria ultimului secol, condijia fundamentals a oricarci inaintari cStre socialism. Democratic, libcrtati individuale, drepturi ale omului, toate reprezinta cuceriri esenjiale pc care sintcm datori sa le pSstrSm §i, pe cit posibil, sa le extindem, s3 le intSrim, sS le aprofundam. in tarile Lumii a Treia, in tarile dominate totul trebuie inceput acum. Combaterea domina {ii lor ingemSnate ale imperialismelor, vechilor clase exploatatoare §i ale celor noi — burgheziile nou constituite §i "tehno-birocratiile" — §i combatcrea efectelor pricinuite de о exploatare milenara, la care se adauga formele moderne de jaf: produc^i slabe, nivel mai mult decit scSzut al sanatatii $i alimentatiei, mortalitate, analfabetism. Recucerirea independentei — nationals sau "continentala" — pare mai mult decit ncccsar3; §i nu e vorba de clibcrarea de sub о anumita d o m i n a t e pentru a se intra sub о alta, ci de constituirea unui larg ansamblu de tSri nealiniate. in acest cadru, metodele etatismului s-ar putea dovedi eficiente, in masura in care permit dezvoltarea anumitorsectoare de activitate. Vor fi. poate, inventate noi forme de productie, care sS conduca la dezvoltarea fortelor de productie §i transformarea raporturilor sociale pe directia socialismului; unii chiar spera ca, folosind traditiile comunitatii sSte§ti sau alesolidaritatii populare, propria in(elepciune a viejii, propriile traditii filozofice§i religioase, anumite popoare, aflate astSzi in mizerie, sa poata nascoci о noua §tiintS a productiei, a traiului, a muncii, a deciziilor, care sS dinamitezc acca rcalitate pe carc tinerii atitor tari о presimtiserS in 1968: caractcrul inacccptabil al unci lumi care, prin dinamica sa, genereaza о tot mai larga dczorientare §i croziune a valorilor. Astfel, in decursul anilor '70-'80, puterea transformatoare, creatoare §i distructiva a capitalismului este vizibila, direct sau indirect, pe aproape intreg globul* 9 . In fata sa se aflS blocul etatist alcatuit de URSS §i de tSrile pe care le domina, cu prclungiri pe diversele continente ale unei Lumi a Treia sfi§iatc. Iar ca un contrapunct la aceste doua realitSti dure — capitalista §i etatista — pilpiie spcranta intr-un altceva, intr-o alts cale pentru socialism (a carui realizare in practica este in mod hotSrit mult mai dificilS decit se crezuse in secolul al XlX-lea) sau, mai simplu, intr-o "noua §tiinta a producjiei, a traiului, a muncii, a deciziilor"... in ultimii douSzeci de ani ai secolului al XX-lea, etatismul generalizat se va asfixia, in vreme ce capitalismul i§i va gSsi un nou suflu prin
4Tasaj

s c m in 1999.

ISTORIA

CAPITALISMULUI

DE

LA

1500

PTN A IN

2000

293

apropricrca cuceririlor §tiintci. URSS §i imperiul s3u se vor dezmcmbra. j a r i l e cele mai dinamice ale fostei Lumi a Treia §i zone largi ale Chinei vor intra in jocul initiatives particulare, al pietii §i al inserSrii in sistcmul capitalist mondial. "O tara, dar doua sisteme", promit conducatorii Chinei la reprimirea in administrare a Hong Kong-ului. "Dou3 sute de tari §i un singur sistem", a§a pare s3 sune deviza, neproclamata, a principalilor conducatori capitali§ti, catre sfir^itul secolului. Cu atit mai mult, cu cit un puternic reviriment liberal va traversa intreaga planeta, iar surizatoarca alegorie a mondializarii va acoperi о dramatics adincire a inegalitatilor §i constituirea unor colo§i economici mondiali care nu vor avea scrupule in a-§i face jocul pe e$ichierul lumii.

7. S F i R ^ I T U L S E C O L U L U I A L X X - L E A : i N C E P U T U L U N E I B A S C U L A R I A LUMII?1

Sfir^itul secolului al XX-lea se caracterizeaza printr-o m u t a t e crucial^ 2 . Dincolo de oscila(iile hegemoniei americane, nu asist&m oare — о data cu progresele inrcgistrate de majoritatea tarilor asiatice, §i in principal dc India §i China — la inceputul sfir?itului suprema^iei occidentale? in spatelc proceselor de industrializare a tarilor din Sud §i al dczbaterilor pe tenia dezindustrializ&rii in tarile din Nord, n-ar trebui sa intrevedem disparitia "capitalismului industrial" care a dominat secolul al XlX-lea §i prima jumatate a secolului al XX-lea, §i aparitia unui nou capitalism, "tehno$tiintific"\ care i§i pune pecetea pe toate celelalte straturi capitaliste §i pe ansamblul celorlalte activitati? in plus, daca urmarile Celui de-al doilea razboi mondial au cons fin {it superioritatea sistemelor de acumulare — etatism §i capitalism — f a t a d e ansamblul sistemelor tributarc, pr3bu§irea sistemului sovietic, о data cu schimbarile din anii 1980-1990, marcheaza e$ecul etatismului generalizat; desigur, nu este sfir§itul istoriei, dar capitalismul se impune la scara
'Tcxtul primei edit» a acestei cArti. alcatuitA din cele fasc capitole anterioare. a fost scris intre 1979 fi 1980. Amploarea, forta fi viteza schimburilor in desfAfurare au facut necesara redactarea unui al faptelca capitol. care a cunoscut о primi versiune pentru noua cditic Points Scuil din 1987, о a doua pentru cditia din 1990, о a treia pentru editiile in olandeza fi )аропе/.Д din 1994 § i o a patra versiune pentru prezenta editie. din 1999. Evolutia titiului — Ли coeurde la mutation [/» miezul sdiimbirii] in 1987^i 1990, Un lourna/tl historique? (Ocohturd istorid?] in 1994 §i Le Debut dun basculenwnt du monde? [Incqnitul unei baseulirt a lumii?] in 1999 — sublinia/Д atit conlinuitatea, d t fi aprofundarea diagnosticului; aceasta avansare a reflectiei s-a operat mai ales redactind articolul aplrut In Maud? diplomatique In octombrie 1994, "Le basculemmt du monde", volumul Le Basculemcnt du monde. Dc la terrc, des homines et du capitalisme [Bt/scularea lumii. Despre pimint. oameni ft capitalism] (La D^couverte. 1997), apoi pregatind, impreunJ cu O. Dollfus fi alji cltiva colegi de diverse Speciali/Jri, volumul colectiv editat de C.EMDEV asupra mondia!i/3rii (1993-1998) fi definitivlnd studiul "Capitalisme. logiques sociales et dynamiques transformatrices" ("Capitalism, logici soctale fi dinamici transformatoare") pentru colocviul international "Evolutia fi transfonnarea sistemelor economice. Abordari comparative ale capitalismului fi socialismului"(CEMl-EHESS fi CERME-Paris VII. 19-20 iunie 1998). T i n sa le aduc multumirile mele istoricilor R. Bonnaud fi J. Chesneaux, geografului O. Dollfus, economiftilor M. Fouquin, G. Kcbabdjian. A. de ToU*do fi M. Vahabi, c5mra le-am prezentat primele versiuni ale acestui capitol $icare au venit cu observatii utile, li multumesc. dc ascmenea, lui C. Beaud, care a citit aceasta noua parte de mai multe ori. J Vezi infra, p. 333, nota 105.

ISTORIA C A P I T A L . ISM ULUI

DE

LA

1500

PlNA

tN

2000

295

mondiaia — §i nimeni nu §tie pentru citS vreme — drept eel mai eficient sistem de acumulare, de producere de mSrfuri §i de transformare socials. In acela^i timp, о data cu multinationalizarea, accentuarea interdependentelor §i ansamblul de procese denumite generic "mondializare" se incheie о perioada multisecularS in care esenta viejii economice putea fi analizatS in termeni de "national" §i "international"; pe de alta parte, nu putem reduce totul la mondializare, atita vreme cit, in multe domenii, diferentele §i disparitSjile. In loc sS se atenueze, se accentueazS. Iar faptul cS raporturile financiare §i scWmburile de mSrfuri devin dominante In cvasitotalitatea socictStilor din lumc, totul fiind din ce in ce mai acaparat de globalizarea monetarS §i financiers, suscitS, in mod insidios, о profunda modificare a socictatilor, radicalizeaza inegalitatile §i contribuie la ascensiunea acratiei4. in sfirgit. in vreme ce toate societatile aspira la dezvoltarea economics, crc§terile realizate $i cele in curs de realizare au inccput sS daunczc echilibrelorescntialeale planetei. Iarspirala neintreruptaa producerii de bunuri de consum, conjugata cu cre§terea demografica §i distrugerea resurselor, vor pune generative viitoare in fata unor probleme din ce in ce mai dificile. Mai mult ca oricind, tinind cont de import an Ja mutatiilor, este necesar s«1 intelegem ce se tntlmpia In perioada actuals. О dalS cu marea schimbare la care asistSm in prezent, comparabilS sub multe aspectc cu "Marea Depresiune" economics de la sfir§itul secolului al XlX-lea, sc dcsfS§oarS un proces complex de descompunere/recompunere a lumii, in privinta cSruia termenul "mondializare" oferS о imagine destul de in§elStoare. In spatele ei, numeroase evolutii in curs par sS constituie liniile de forts ale unei "cotituri istorice mondiale" 5 , poate chiar ale unei "bascuISri a lumii" 6 . M a r e a mutatie de la sfir§itul secolului al XX-lea Anii 1973-2000 pot fi, in multe privinje, comparafi cu "Marea Depresiune" economics din perioada 1873-1895: criza occidentals, impotmolirile din diverse regiuni ale Africii §i Americii Latine, cre§terile economice fSrS precedent in anumite zone din imensa Asie, aparitia de noi tehnologii, "mondiaiizarea". insa, о data cu pr3bu$irea sistemuluisovietic, relansarca puterii economice americane, progresele constructici europene, resurgenta spiritului liberal §i infiintarea de mari firme multinationale, cu implantSri in aproape toate colturile lumii, capitalismul ?i-a dovedit inca о data capacitatea de a se adapta §i de se relansa.
Mncapacitatea guvernantilor dc a propunc о ac(iunc potriviti situatiei In care ne aflAm T r i m i t e m , fari a rrlua demersul s3u. la cele trei studii publicate de К Bonnaud in 1992 ProfitAm de ocazic pentru a pomeni eruditia $i ambi{ia Intreprindcrii sale. Cititorul va gasi, dupS bibliografia generals a acestei cArtf. la subtitlul «6. Despre schimbarea In curs», referintele bibliograficc la carc trimit in acest capitoi, numole autorului data aparitiei c3rtilor "Vezi M . Beaud. 1997.

296

MICHEL

BEAUD

1. О пои a "Marc Depresiune"

economic&

de sfir$it de veac?

La fel ca marea criza de la sfir§itul secolului al XlX-lea, perioada de scSderi §i de instabilitate economica Inceputa in 1973 nu poate fi infeleasS daca nu luSm in considerate interactiunea a patru mari contradictii ale capitalismului modem: intre diferitele firme, intre intreprinderi §i muncitori. intre capitalismele najionale, dar §i Intre capitalismele dominante, tarile dominate §i tarile in curs de industrializare7. Din acest punct de vedere, "indelungata criza" din anii 1973-1990 prezinta asemanarievidentecu "Marea Depresiune" economica din perioada 1873-1895".
T a b e l u l nr. 5 2 C o m p a r a f i e i n t r e " M a r e a D e p r e s i u n e " e c o n o m i c a d e la s f i r $ i t u l s e c o l u l u i al X l X - l e a $i " L u n g a C r i z a " d i n a n i i 1 9 7 3 - 1 9 9 0 . "Marea Depresiune" economica din anii 1873-1895 D e s t a b i l i z a r e a puterii predominante §i a m o n e d e i s a l e Vlaguirea unor vechi economii Afirmarea noilor capitalisme nationale V e c h i industrii in declin Franta, Belgia, Tarile de Jos S t a t e l e Unite, Germania C a r b u n e , fier, fonta, textile N o i t e h n o l o g i i 51 noi industrii Electricitate, m o t o r u l c u e x p l o z i e utilizind petrol, telefonul, a u t o m o b i l u l , avionul Tarile din Europa O c c i d e n t a l s §i d e Est J a p o n i a , NP1, India. C h i n a Sidcrurgie, construct» navale, automobile, electromenajere Energie nuclcara, gaz natural, e c o n o m i i d e e n e r g i e , informatica, telecomunicatii, domeniul spatial, b i o t e h n o l o g i i . m a t e r i a l e noi Firme m u l t i n a t i o n a l , xeno-credit, x e n o - m o n e d e , geofinante, recompunere a lumii M a r e a Britanie Lira s t c r l i n a " L u n g a C r i z a " din anii 1973-1990 Statele Unite Dolarul

Internationalizare §i m o n d i a l i z a r e

Imperialism, credit international, e x p o r t u r i de capital, i m p a r t i r e a lumii

'Ve/.i p. 161-162.179, 261-262 •M Beaud. 1989. pag. 286-287

M Beaud 1989. pag. 282.

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI

DE

LA 1 5 0 0

PLNA

TN

2000

297

La fel ca in cazul "Marii Depresiuni" economice de la sfir§itul secolului al XlX-lea, se incepe о noua "impartire a cartilor" la scara planetara, economia predominanta confruntlndu-se cu citeva puteri In ascensiune: cu un secol inainte, Marea Britanie r&mlnea sigura pe ea In fata afirmarii noilor puteri economice reprezcntate dc Germania §i Statele Unite; in anii 1970-1980, Statele Unite par a fi stapinc pe joc in fata unei Japonii care p3strcaza cu accstea legaturi foartc strinse §i a unei Europe care tot incearca s3 se unifice; iar dac3 ne gindim la marile tari din Lumea a Treia — Brazilia Impotmolita in problemele sale economice, India §i China рагсЗ blocate de propriile demografii —, acestea nu au aerul ca ar fi pregatite sa acceadS la putere. Dar nu a fost oare nevoie de о jumatate de secol (1895-1945) pentru ca Statele Unite sa ajunga in pozi(ia de putere hegemonica a lumii occidentalc? Cine va putea spune, a§adar, ce se va mai Intimpla de-acum pina in 2040? Ca in cazul "Marii Depresiuni" economice de la sfir§itul secolului al XlX-lea, vedem §i acum vechi economii viaguite: Intr-un fel, ansamblul Europei Occidentale; intr-un alt fel, tari care, asemeni Argentinei, se angajasera, intre cele doua razboaie mondiale, intr-o rapida ascensiune; dar §i toatc tarile blocului sovietic, ajunse la о asfixiere economica §i sociaia sub greaua povarfl a sistemului ctatist. In schimb, se afirma noi capitalisme in Asia, cu cei "patru dragoni", apoi citeva tari din Asia de Sud-Est, cu monarhiile petroliere din Orientul Mijlociu, precum citeva oaze de reu$ita in ansamblul din ce tn ce mai neomogen constituit de fosta Lume a Treia. In fine, in interiorul celor doua "tari-continent", India §i China, sint angajate puternice dinamici economice. Ca in cazul "Marii Depresiuni" de la sfir§itul secolului al XlX-lea, economiile avansate sint marcate de declinul industriilor traditionale; carbune §i siderurgie, constructii navale, productia de bunuri pentru echiparea locuintelor... Iar aceasta cu atit mai mult, cu cit In urma proceselor nationale de industrializare §i a dislocarii intreprinderilor din Nord catre Sud, tocmai aceste industrii se dezvolta in tarile mai "icftine" din fosta Lume a Treia. In paralel, raportul salarial fordist care, dupa razboi, statuse la baza prosporitat» din marile tari capitaliste, sufera un dublu atac. Pe de о parte, muncitorii supu§i celor mai dure conditii de lucru (Iucrul la banda, munca in ture de "3 X 8", plata "la bucata" sau la randament) au acuzat sau respins, incepind cu finele anilor '60, formele deconstringere la munca, cele care, alaturi de dubla evolutie a starii lor materiale §i a societatii, le pareau tot mai putin suportabile, iar aceasta in vreme ce "societatea de consum" risipa pe care ea о iinplica erau supuse unei sumedenii de critici §i repudieri: ale asociatiilor de consuniatori, ale "generatiei 1968", ale mi§carilor ecologiste. Pe de cealalta parte, un puternic reviriment al ideologiilor liberale a pus in discutie interventiile statului §i ale puterii sindicale, ale reglementarilor §i negocierilor, preconizind revenirea la arbitrajele — pure fi dure — ale pietei.

3-298

m i c h e l

b e a u d

in t5rilecu dominants liberals (Statele Unite, Marea Britanie), surparea fordismului s-a tradus prin Inmultfrea slujbclor slab sau foarte slab remunerate §i instabile, dar §i prin acccntuarca inegalitStilor; in Europa continentals, eforturile pentru conservarea — In liniilesaleesentfale — a protectiei sociale a salariatilor au fost insojite de niveluri ridicate ale §omajului 9 §i de crearea unor largi zone de sSrScie; in Japonia, s o l u b l e au fost cSutate mai intii fn Intreprinderi, prin presiunea neincetatS a flcxibilitStii §i adaptabilitStii. Statele Unite au fost InsS obligate sS mentina un minimum de protecjie sociala, iar Europa sa incerce о stSvilire a §omnjului; in ce privc§te Japonia, ea a trebuit, datS fiind agravarea dificultSfilor sale, sS puna sub semnul intrebSrii unui dintre simbolurile consensului ei social, "slujba pe viaJS". Pe ansamblul lumii capitaliste, se constats tendinja inspre о fragmentare с rescinds — a tipurilor de locuri de muncS, a nivelurilor §i modurilor de remunerare §i, in cele din urmS, a societStilor - , inspre о tot mai accentuatS precaritate §i formarea unor largi pSturi de exclu§i. In acela§i timp, la fel ca in cazul "Marii Depresiuni" cconomice de la sfir§itul secolului al XlX-lea, apar noi tehnologii: noi energii (nuclearS, bazatS pe folosirea gazului natural sau a unor surse neconventionale) §i economii de energie; noi tehnici (mai ales pentru stocarca, circularea §i tratarea informatici, pentru cucerirca §i valorificarea spajiului cosmic, pentru stSpinirea matcrici vii, cu toate aplicatiile sale, de la productia animals ?i vegetalS pinS la intervenjji asupra organismului uman etc.); noi materiale, noi frontiere (adincurile oceanului, spafiul cosmic, intimitatea materiei, viata); precum §i noi activitSti, atingind toate domeniile, inclusiv pe cele care au scSpat dintotdeauna logicilor economice. De§i cooperSrile multinationale §i transnational se inmultesc, este lesne de observat cS fiecare tarS se angajeazS in aceste procese potrivit propriului sSu specific: Statele Unite cu capacitatea lor de a mobilize simultan, in marile proiecte, finantSri publice, competence universitare §i dinamica intreprinderilor; Germania §i Marea Britanie cu puterea Intreprinderilor lor industriale §i a aparatului lor bancar; Franta cu tradijia sa etatistS §i cu programele sale centralizate, sustinute de marile "organisme de stat"; Japonia cu aptitudinea sa de a face sS dialogheze, iar apoi sS coopereze actori publici §i privati, cu hotSrirea sa din ce in ce mai clarS de a se angaja pe о cale de dezvoltare net tehnologicS. Numai aceste cinci JSri realizeazS laolalta, in 1990 ca §i in 1980, trei sferturi din
4 Dc notat totu$i c i ratele oticiale ale $omajului sint in bunS m5sur5 marcatc dc specificit3{ile. mai ales institutionale, ale fiecJa-i tari: astfel, daca "$omeriIor irvregistra{i" It sc adaug£ lucritorii debusola(i sau dcseuiajati desituatia de pe pia(a muncii, rata $omajului. la sflr$itul lui 1993. ajunge dc la 5,5% la 8% in Statele Unite §i dc la 2% la 9% in Japonia. iar diferenta de tarile europenc cu un $omaj ridicat sc reduce considerabil (AMF.X Punk Review, dupS Washington Economic Reports, nr 74, 9 februarie 1994, p. 3).

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI

de

la

1500

PlNA

tN

2000

299

exporturile de inalta tehnologie mondiaia10. in fine, еа tn cazul "Marii Depresiuni" economice da la sfirfitul secolului al XlX-lea, se inregistreaza noi pafi inainte in direcfia internajionalizarii fi mondializarii. Progresele tehnologice in materie de telecomunicatii fi informatica au facut posibila о creftere substantiate a capacitafilor de stocare, tratare, difuzare, circulare, utilizare a informatiilor, fapt ce contribuie la transformarea in profunzime a tuturor activitatilor umane, de la producjiile materiale la "comunicare', trecind prin cultura, administrate §i finante; fapt ce permite totodata, pas cu pas, domeniu cu domeniu, unei minoritati care sporefte in valuri succesive — de la citeva zeci de mii la sute de milioane — sa aiba acces la noile tipuri de consum f i la posibilitajile largite de comunicare, al сЗгог simbol este in prezent Internetul. in acelafi timp, rela^iile financiare fi monetare Internationale — transformate, la rindul lor, de progresele in materie de telecomunicatii fi informatica — au ajuns tot mai greu de stapinit, dupa abandonarea sistemelor de reglare anterioare f i о data cu valul liberal, cu inmuljirea centrelor financiare fi sporirea numarului de operatori. In sfirfit, firmele, fi mai ales cele foarte mari, au de-acum mijloacele de punere in aplicare, la scara planetara, a unor strategii comerciale, financiare f i productive extrem de suple fi de mobile. Astfel, oricare ar fi similitudinile cu criza de la sfirfitul secolului al XlX-lea, nu putem vedea totufi in procesul care marcheaza anii 1980-1990 о noua "Mare Depresiune" economica dc sfirfit de veac. Mai degraba, este vorba de о "mare mutate" care se petrece in intrcaga lume. 2. Crizele anilor '80: interacfiuni asimetrice intr-o lume inegalii

Jinind cont de: 1) ansamblul relajiilor comerciale, productive, monetare fi financiare, 2) circulajia persoanelor, informatiilor fi reprezentarilor, 3) dinamica modurilor de viaja fi a culturilor fi 4) diferitele proiecte f i strategii, nici о tara, nici о societate f i chiar nici о microsocietate nu mai poate fi considerate acum drept о insula izolata sau о entitate inchisa, neavind decit cu totul accidental unele relafii exteme. Firele interdependentei se inmultesc fi se diversifica. Ponderea, puterea, strategia, locul in sistemul mondial 13rgesc sau restring, dupa caz, spatiile de manevra. De aici fi avalanfa discujiilor cu privire la dependent, presiune externa, deconectare fi, in general, pentru fiecare tara sau grup de jari, cu privire la capacitatea de a fi stapin pe propriul destin. Economia americana, pe m3sura ce se intemationalizeaza, devine tot
" I n 1980 rcspectiv 1990, proccntele ficcircia sint urmitoarvlc: Statele Unite: 25,1 fi 23,7%: Japonia: 15,3 §i 19,1%: Germania: 15.9 fi 14.6%; Marea Britanie: 11,2 fi 9,2%; Franta: 7,9 fi 7,8% [Eapwinieel industrie, scrisoare a rompanici Saint-Gobain. i\r. 73, martie 1994, p. 6)

300

MICHEL

В E A U D

mai integrate economiei mondiale: cota importurilor exporturilor din produsul national brut a crescut considerabil in anii 1970 (de la 7-8% la 18-21 %); ea a scSzut apoi in privinta exporturilor §i s-a stabilizat in jurul valorii de 20% in privinta importurilor. Activele detfnute de strSini in Statcle Unite s-au dublat intre 1980 $i 1985 (ajunglnd de la 500 la 1000 de miliarde de dolari); activele de(inute de americani in afara Statelor Unite au crescut ceva mai pujin (de la 600 la 950 de miliarde de dolari intre acelea^i date) 11 . Stocul de investitii ale firmelor americane In strainState a sporit substantial: de la 100 de miliarde de dolari, in 1973, la 220 de miliarde in 1980 la 455 de miliarde in 1990; eel al firmelor neamericane in Statele Unite a progresat inca §i mai spectaculos in anii 1980, ajungind de la 20 de miliarde de dolari In 1973 §i 60 de miliarde in 1980 la 435 de miliarde In 199012. Pentru fiecare economie n a t i o n a l devin tot mai importante ponderea schimburilorcomercialecu alte tdri, pStrunderea firmelor multinationale, nivelul d a t o r i i l o r e x t e r n e . Aceasta a c o n d u s la о foarte strinsS interdependent^, care se manifesto cu putere, uneori chiar cu brutalitate, in dccursul anilor '80 u . Politica de "asanarc" economicd (sc«1derea inflatiei. rcducerea protectiei sociale, limitarea sau chiar amputarea puterii de cumparare) angajata la Inceputul primului mandat al kit R. Reagan $i susjinuta §i in alte 0 r i occidentale, mai ales in Marea Britaniead-nei Thatcher inGermania deVest, a avut un efect sensibil asupra economiei mondiale. Utiliz5rile domestice globale ale fondurilor (consum, cheltuieli guvernamentale §i investitii) au cunoscutoanumit5sc5dere:inStateleUnitein 1980 §i 1982, in Comunitatea European* in 1982 §i 1983, iar in Japonia in 1980.1981 §i 198314. Hfectele asupra "tarilor in curs de dezvoltare" au fost brutale: exporturile acestor tari inspre ansamblul tarilor capitaliste crescusera in medie cu 21,5% pe an din 1975 pinS in 1980; elescad cu 7,4% in 1981, cu 14, 5% in 1982 §i cu 6,7% in 1983". Aceasta reducere a veniturilor obtinute din exporturi va afecta tarile Lumii a Treia: produsul intern brut al statelor din America Latina §i Caraibe, care crescuse cu 5,4% pe an din 1973 pinfi in 1980, scade trei ani la rind, in 1981, 1982 §i 1983; la fel, eel al tarilor din Africa subsahariana, care crescuse cu 3,6% pe an din 1973 pina in 1980,
"J.L. Hervey, "The internationalization of Uncle Sam", Economic Pcrsfvctive* (Federal Reserve Bank of Chicago), mai-iunle 1986, p. 3 s. ,? D. de l.aubier, "Une deccnnic d'expansion des invcstissemcnts directs", Economic Internationale, nr. 56, trim. 4 , 1 9 9 3 . p. 14. "Vezi M. Beaud, 1989. 1 'UNCI'AO. 1986. p. 33. Astfel. tentativa de relaasare keynesianS 51 sociala a economiei, rra1i/.at5 in Franfa de citrv guvernul de stinga, in perioada mai-iunie 1981, a fost "contra curentului*, Iucni care a contribuit In parte la e$ecul ei Vezi M tfeaud. 1983 §i 1985
" U N C T A D , 1986. p.155.

ISTORJA

CAP1TALISMULUI

D E LA 1 5 0 0 P L N A I N 2 0 0 0

30!

scade, tot trei ani la rind, in 1982, 1983 §i 1984 16 . Aceasta va constitui una dintre sursele a§a-numitei crize a datoriei externe a Lumii a Treia, din anii '80. Efectclc intcrdepondentei dintre diferitele economii nu se opresc aici: urmlnd doar in linii m a n programul enuntat in campania electorate, pre§edintele Reagan a redus anumite cheltuieli federale, sociale sau colective, d a r a menjinut un nivel ridicatalcheltuielilor militare§i pentru cercetare: ceea ce se и г т З г е а era mentinerea suprema{iei strategice a Statelor Unite §i, simultan, "propulsarea" sectoarelor de vfrf, §tiintifice, tehnologice $i industriale; astfel, eheltuielile militare au crescut de la 134 de miliarde de dolari in 1980 la 227 de miliarde in 1984, ceea ce reprezenta 22, 6%, respectiv 26,7% din bugetul federal, in conditiile in care deficitul acestui buget se accentuase, ajungind de la 74 de miliarde de dolari in 1980 la mai mult de 200 de miliarde in 1983, 1985 §i 1986 17 . in paralel, deficitul extern curent al Statelor Unite s-a agravat §i el in perioada 19821987. Aceste doud mi§ciri au sporit nevoia de imprumuturi a administ r a t e ! §i operatorilor americani, conducind totodata la cre§teri bru$te ale ratei dobinzilor nominate: ratele dobinzilor reale, care, in Statele Unite, fuseserS negative in 1979 1980, au devenit pozitive in 1981 §i au rSmas la un nivel ridicat din 1982 pinS in 1985'*. Cursul dolarului fata de toate celelalte monede a urcat, atingind un nivel maxim in 1985 19 . Aceasta cre§tere a dolarului — care a facut mai dificile exporturile, incurajind importurile — acontribuitlaagravareadeficituluibalan(eicomerciale a celei de plaji curente a Statelor Unite: aceasta din urm3, excedentara in 1981, a Inregistrat un deficit de 41 de miliarde de dolari in 1983, de 102 miliarde in 1984 §i 113 miliarde in 1985 :o . Datoria externa a Statelor Unite a ajuns de la 130 de miliarde de dolari in 1980, la 300 de miliarde la sfir$itul anului 1983 2 '; ea va create in continuare. situatia pe plan extern a Statelor Unite devenind oarecum critica in 1987 continuind sa se degradeze in anii 1990^. "Scumpirea" dolarului a influen(at situatia economica din tarile care platesc in aceasta moneda о mare parte din importurile lor. Bfectul a fost
"Banco Mondiala. 1986, p. 173 K Dup3 ce a revonit la aproximativ 150 de miliarde p e a n intre 1987 1989, acest deficit s-л situat Intre200 300 de miliarde in perioada 1990-1993; pe ansomblul perioadei el a fost de ordinul a 3-5% din PNB (Economic Report of the President 1985, Washington, 1985. p. 316318 $i Washington Economic Reports, nr. 7 4 , 9 februarie 1994, p. 5) " C . Coldfingcr, 19S6, p. 396 M Beaud, 1989, p. 118 s. '"intre 1980 51 1984, rata schimbului dolarului fatA de prindpalele monede ale tarilor industriali/alcacrcscutcu 58% (Economic Rqwt of tlx President 1985. Washington, 19S5, p 351). "Banca Mondiala. 1986, p. 19. S|M. Dehove J Matins. «Lcs grands traits de Involution du SMI de 1974 Д 1984», fctudesde ilRES. ianuarie. 1986. "Vczi infra, in accea$i sccliune. § 4

302

MICHEL

B E A U I)

cu precadere dramatic pentru tarile cu datorii din fosta Lume a Treia, unde volumul datoriei externe. in raport cu volumul sau valoarea propriilor exporturi, cre§tea cu о viteza foarte mare. Datoriile externe in curs ale acestor {Sri atingeau 481 de miliarde de dolari in 1980, 552 de miliarde in 1982, 711 in 1985, adica 90%, respectiv 116% §i 136% din exporturile lor23. Ratele reale ale dobinzii pe care aceste t^ri au trebuit sa о piateascS pentru datoriile lor externe au atins niveluri insuportabile in perioada 1982-1985: 20% pentru Nigeria, 18% pentru Argentina ?i Chile, 17% pentru Mexic, 16,5% pentru Brazilia, 10% pentru Coreea de Sud 11 . Achitarea datoriilor a dcvenit brusc о sarcina apSsatoare: rambursarea anuala, care reprezenta in medie 10% din veniturile aduse de exporturi in 1977, atinge 16% in 1980 §i 20% dupa 1982; aceste cifre sint mult d e p u t e pentru ^arilecu datorii foarte mari, de exemplu Chile (55%), Mexic (49%), Brazilia (35%) §i numeroase alte jari din America Latin3; situafia este similara §i pentru Birmania (37%), Egipt (34%), Algeria (34%), ca §i pentru multe alte jari din Africa subsahariana 25 . Aceasa cre§tere a datoriilor a avut efecte dezastruoase pentru economiile {arilor din Sud, brusc frinate sau blocate in ascensiunea lor econoniic3: astfel, apar serioase riscuri pentru bancile care le-au acordat imprumuturi, iar prinele, pentru intregaeconomiecapitalista — situate care va trezi amintirea marii crize din anii '30. Au avut loc nenumarate negocieri, care s-au incheiat prin ree§alonari §i, in multe cazuri, sub presiunile cxcrcitate de expertii FMI, prin aplicarea unor politici de "ajustari structurale" 26 : salariul mediu real a sc3zut cu 15% in Chile, din 1981 pina in 1985, cu 36% in Mexic, din 1982 pina in 1985, cu 40% in Peru, din 1980 pina in 1985, cu 9% in Brazilia, din 1982 pina in 1983. §omajul inregistrat oficial a crescut de patru ori in Singapore intre 1980 §i 1983 §i In Thailanda intre 1980 §i 1982; el a fost in mod sensibil mai ridicat In Birmania §i Indonezia in intervalul 1980-1982 $i in India intre 1980 §i 19&417. Astfel, cursul ridicat al dolarului a creat о situate tot mai greu de acceptat atit pentru producatorii §i exportatorii americani, cit §i pentru principalii parteneri ai Statelor Unite. Atunci cind au fost atinse cursuri evident excesive, speculatorii§i operatorii preocupati de"bunagestionare" §i-au concretizat ci§tigurile, apoi au cautat sa-§i reduca averile dejinute in dolari. Riscul era acela al unci mari prabu§iri. Cuvernatorii bancilor centrale au reu§it, incepind cu iarna anului 1985, s3 impace "aterizarea Una" a dolarului — cu acea dificultate deosebita reprezentata de faptul c3

" B a n c a Mondiala, 1986. p. 39. " P N U D , 1992, p. 54. * B a n c a Mondiala. 1986, p. 230-231. " Vczi M.F. LMriteau, 1986; P. Jacqucmot " U M C T A D , 198(», p 162-163.

M. Raffinot, 1985, capitolul 9.

ISTORIA

CAPITALISMULUI

DE

LA

1500

PTN A IN

2000

303

nimeni nu §tia cu exactitate la ce altitudine se afla terenul de aterizare 28 . In acest context, Statele Unite au cSutat - prin planul Baker, anunfat in toamna lui 1985 - sa punS putin balsam pe r&nile singerinde ale tarilor cu datorii din Sud, §i in primul rind din America Latina. Dar sc5derea dolarului a fost Snsofita de о sc3dere a prejului in dolari al petrolului: OPECi§i pierduse preeminenta din 1973; incepind cu 1981, productia sa era depS§it3 de cea a altor jari; in plus, organizafia era acum divizata, Arabia Saudita contribuind la aceasta devalorizare, preocupata fiind sa reci$tige anumite sectoare ale piejei §i sa faca mai putin rentabile sau nerentabileexploatarilecostisitoare. Cursul petrolului, care ajunsese pe culmi amejitoare in 1979 (pina la mai mult de 80 de dolari pe barilul de "arabian light"), suferind apoi о descre§tere in prima jumdtate a anilor '80, a coborit de la 38 de dolari pe baril in decembrie 1985 la 10 dolari spre finele lui iulie 1986, pentru a se fixa ulterior la aproximativ 20 de dolari pe baril; dup3 о scurta cre§tere la peste 40 de dolari in timpul R3zboiului din Golf din vara lui 1990, cursul respectiv a tins s3 coboare sub 20 de dolari 29 . Pe ansamblu, aceasta scadere a fost deosebit de profitabila pentru tarile consumatoare de petrol (Japonia, tarile importatoare din Europa §i I.umea a Treia). insa ea a ridicat serioase probleme tarilor producatoare de petrol (tari din Europa de Nord §i din Golf) §i a pus in situatii extrem de dificile, uneori de-a dreptul dramatice, tarile intens populate, а сЗгог economie este intr-un inalt grad dependenta de petrol: Mexic, Nigeria, Algeria, Egipt... Ca pret real, petrolul coborise la cursul s3u de dinainte de 1973. in general, toate prefurile la materii prime au cunoscut о desrre$tere importanta: in cifre reale, ele sint cele mai joase inregistrate de un secol incoace, la un nivel comparabil cu eel atins in 1932-1933 W . Prin urmare, povara fazei actuale a crizei — suportata, in tarile industrializate, decatre§omeri, grupuri sociale marginalizate, anumite categorii de muncitori in virsta §i, tot mai mult, de generatiile in afirmare (supuse §omajului, precaritatii locului de munca §i, adeseori, dereglementarii) — este, intr-obuna masura, suportata de producatorii din tarile Lumii a Treia: agricultori, salariati, dar §i lucratorii din sectoarele informale, ca §i tofi cei lipsiti de un loc de munca, toti cei fara resurse, toji dezradacinatii din Sud — pe scurt, de s<1racii tarilor sarace. Toate aceste lucruri pun in lumina impresionanta interdependenta ce caracterizeaza lumea de astazi: о interdependenta marcata de asimetrii,
! *Dar in acest fascinant joc d e " Y o - Y o " mondial, pcrepectivclc sint r3sturnate rind pe rind. Astfel. о depreciere a dolarului inscamna. printre altele. о c r e j t e r e a yenului fata de el: intrepnnderile japonnze cf$tigi mai putin sau pierd... $i i$i vor extindc investitive in Str3in3tate. Vezi M. Boaud, 1989. p. 138 s.

^Articolul lui D. Gallois, le Momie, 2 decembrie 1993. * A r t i c o l lui E Fottorino, U Monde. 6 mai 19Я6.

3-304

MICHEL

BEAUD

intrucit influentele care predomina sint cele exercitate in primul rind de Statele Unite §i de celelalte tari din Nord; о interdependenta care se traduce prin multiple unde de $oc §i de contra§oc, cu efectc atit de atonuare, cit §i de amplificare: о interdependenta din ce in ce mai ramificata, manifestata de la evenimentele mondiale pina la muncitorii din cele mai obscure tirguri de provincie sau din minele de la capatul lumii, pina la pescarii din cele mai indepartate insule la taranii din vaile cele mai uitate de timp. О interdependenta pe care actorii cei mai puternici о integreaza in strategiile lor pentru a obtine beneficii cit mai mari, dar pe care о suporta — din pricina careia, de cele mai multe ori, sufera — cei slabi neputincio$i. 3. Revirimentul liberal, cre$terile §i crizele din anii VO

Revirimentul liberal din anii '80 ar fi putut ramine о simpia "tresarire" care sa atinga doar Marea Britanie, ca fosta putere dominanta, §i Statele Unite, ca putere dominanta a celei de a doua jumatati a secolului al XX-lea. Dar lucrurile au mers mult mai departe, ajungindu-se la о adevarata schimbare a climatului ideologic; о schimbare comparabila cu acea afirmarea interventionismuluicarese manifestase, punctual, incontextul crizei din anii '30, apoi la scara intregii lumi — mai intii in timpul razboiului din 1939-1945, dupa care in a doua parte a anilor '40 §i in anii 50 —, date fiind nevoile de r e c o n s t r u c t dezvoltare, ca §i provocarea reprezentata de {3rile a$a-zis comuniste. In anii '80, guvemul Marii Britanii aflat sub conducerea d-nei Thatcher a aplicat aceasta politica ultraliberala (reducerea sferei de interventie a statului, privatizari, dereglementari, scaderea protectiei sociale, atacuri impotriva sindicatelor...); continuata fara prea mult aplomb de guvemul conservator al lui J. Major, ea a permis revenirea la putere a laburi$tilor, prin foarte pragmaticul T. Blair; acesta insa, о data ajuns la conducere, devine un promoter al social-liberalismului. In Statele Unite, politica lui R. Reagan fusese mult mai eteroclita, cu reduceri importante ale cheltuielilor sociale, mic§or3ri ale impozitelor §i о cre§tere sensibila a deficitelor publice. Sub pre§edin)ia republicanului G. Bush (1988-1992), cheltuielile federale au r3mas ridicate, iar арЗгагеа intereselor americane a fost in continuare prioritara in negocierile legate decomerjul mondial. Alegerea in 1992§i realegerea in 1996 a democratului — §i, totodata, foarte pragmaticului — B. Clinton nu aduc о schimbare radicaia: fire§te, deficitul public a fost redus grafie cre§terii economice §i reducerilor bugetare, discursul liberal a devenit mai social, in vreme ce nationalismul economic continua sa predomine, prin punerea in primplan a apararii interesului national a imperativului competitivitatii,

ISTOKIA CAPITALISMULU1

D E I.A 15(10 P L N A I N 2 0 0 0

305

cuplata cu aplicarea "politicilor comerciale strategics". In Europa, punctul de vedere liberal s-a impusin dezbaterea ideologic^, a patrunsin inalta administrate, contaminind pina discursurile stingii. Totu§i, interventfa statului continue sa se manifeste sub diferite forme. Corporatismele, bine Inchegate, nu au fost puse in discujie, iar nenumSrate "cuceriri" sociale au fost respectate in continuare. A§adar, inflexiunea liberals s-a concretizat mai mult prin "retu$uri §i ajustdri". in Franca, de pildS, guvernul "stingii multiple", creat in iunie 1997de L. Jospin, a reu§it — mai degraba decit guvernarile de dreapta — punerea in practica a unor programe de privatiz£ri ?i dereglementari; ministrul Economiei pare, de altfel, foarte apropiat pozitiilor liberal-sociale pe care le-au formulat impreuna, in 1999, britanicul T. Blair §i germanul G. Schroeder, doi $efi de guvern ai mi§carii sociaiiste, care, constatind c3 "majoritatea oamenilor au renuntat la perspectiva unei lumi impartite intre dreapta §i stinga", au reluat impotriva social-democratiei procesele pe care dreapta Ie-a tot intentat stingii de atitea decenii incoace. In Asia, credo-ul liberal a facut parte mult timp din discursul international impus. Concurcnta, in anumite domenii, poate fi necrutatoare; dar in toate tarile care beneficiaz.a de о credere economica puternica, determinanta este actiunea combinata a statului. a citorva familii §i grupuri — sau, in China, rolul citorva elemente ale aparatului de stat (in special din rindurile armatei), al clanurilor §i refelelor oculte: iar cind criza va izbucni, reflexele nafionale §i de stat vor intra din nou in joc. in Rusia §i in fostul imperiu sovietic, discursul care s-a impus dupa caderea sistemului etatist a fost adesea unul ultra liberal, dictat uneori de ideologi occidentali fara prea multa responsabilitate: acolo unde el s-a tradus prin mdsuri lipsite de discernamint, §i mai ales tn Rusia, s-a instalat un mare haos, in care retelele puterii ?i organizajiile mafiote §i-au i m p a c t sectoarele cele mai "grase". Fondul Monetar International, impunind aici, la fel ca in toate tarile aflate in dificultate, retetele unui liberalism doctrinal
T a b e l u l nr. 53 D e z v o l t a r o a e c o n o m i e i m o n d i a l e (rate a n u a l e m e d i i ) intreaga lume Economii cu v e n i t ridicat 3,2 2,1 Economii cu venit mediu 2.8 2,5 Economii cu v e n i t mic 4,3 4.2 1998-1999. Le

1980-1990 1990-1997

3,1 2,3

Sursd: Danca M o n d i a l a , Rapport sur Ic developpanent dims le monde, Smvir nu service du lUveloppemcnt, Paris, ESKA. 1999, p. 233

306

MICHEL

B E A U I)

drept о condi(ie a finantarii, nu a ajutat prea mult la r e c o n s t r u c t unei economii solide §i coerente. Ideologia care propovaduia virtu{ile §i avantajele liberalismului a funcjionat din plin in anii '90, clamata de conducatorii politici cu surisuri intercsate, dictata de marile institutii financiare Internationale, raspindita de invatamintul universitar, de televiziuni §i de toata presa a$a-zis3 de informatie. Iar segmente largi ale opiniei publice accepta fara impotrivire ideea ca liberalismul asigura cre§terea economica §i prosperitatea. §i totu$i, daca priviin primii opt aniai deceniului, cre§terea economica pare mai degraba sa se fi infrinat, in comparatie cu anii '80: §i aceasta afit la nivel mondial, cit §i pentru tarile bogate din Nord sau pentru tarile angajate in efortul de modernizare §i recuperare. Fiind vorba de "economii cu venit ridicat", intre tarile capitaliste bogate performanjele cele mai semnificative par sa apartina Statelor Unite §i Marii Britanii. Aceasta diferentiere se explica totu§i, in parte, prin decalajul intre ciclul evolutiv american §i eel european — anul 1990 constituind о depresiune pentru Statele Unite §i un virf pentru Europa 31 .
T a b e l u l nr. 5 4 D e z v o l t a r e a t a r i l o r b o g a t e (rate a n u a l c i n e d i i ) Statele Unite Marea Britanie 1980-1990 1990-1997 Sursd: 2.9 2.5 3,2 1.9 sur le d6veloppemenI 2,4 1,3 4,0 1.4 1998-1999, ibid, Franta Japonia

B a n c a M o n d i a l a , Rapport

dans le motule,

p. 232-233.

Diferenta majora intre cre§tereile economice anglo-americane $i cele din tarilecontinentale ale Uniunii Europenese explica, in aceasta perioada, prin faptul ca, in cazul primelor, pragul salariului minimal a fost practic abolit, ajungindu-se ca, in termeni reali, salariile mici sa scada In continuare, protectia sociala sa se diminueze, iar inegalitatile sa se accentueze §i mai mult. In schimb, in cazul celorlalte tari, pragul salariului minim protectia sociala au fost, pe ansamblu, p3strate la acela§i nivel — iar dac3 inegalitatile s-au accentuat, principala cauza a fost instalarea unui ?omaj important §i durabil, care a condus la marginalizarea unor segmente tot
"Astfel, pentru perioada 1989-1996, Comisia Economica a Na(iunilor Unite pentru Europa "nu constats nici о diferenta semnificativa intre rata medic de с restore a Europe» CXrcidentale $i eea a Statelor Unite". Citat dupS Le Monde, 18 tnartie 1998.

1STORIA

CAPITALISMULUI

D E LA 1 5 0 0 PLNA I N 2 0 0 0

307

T a b e l u l nr. 55 D e z v o l t i r i l e tarilor Est-europene Asia d e Est $i d e la P a c i f i c 1980-1990 1990-1997 7,8 9,9

a s i a t i c e (rate a n u a l c m c d i i ) China India E u r o p a de Est Asia C e n t r a l ! 2,9 -5,4 dans le mondc, Rusia

10,2 11,9

5,8 5,9

2,8 -9,0 1998-1999, ibid.,

Sursil: Banca M o n d i a l a , Rapport sur le diveloppement p. 2 3 2 - 2 3 3 .

mai importante ale societatii. In ambele cazuri, flexibilitatea §i precaritatea locului de munca au sporit, In primul rind pentru tineri §i pentru muncitorii necalificati, dar §i pentru multf dintre lucratorii "virstnici". In ce prive§te Japonia, apar deja primele semne ale unor dificultati, care urmeaza sa se manifeste cu brutalitate о data cu declan^area tirului automat al crizelor asiatice. De fapt, pentru primii opt ani ai ultimului deceniu, cele mai spectaculoase procese sint cre§terile economice ale tarilor din Asia §i prSbu§irea economica a tarilor din fostul bloc sovietic. Dupa dezmembrarea URSS §i surparea imperiului sovietic, din anii 1989-1991, majoritatea tarilor din Europa de Est au cunoscut о tranzitie dificila de la etatism la о economie de pia{a mai mult sau mai putin supra vegheata, in care statul sa i$i asume, totu§i, un aumit rol. Numai ca, asemeni Federatiei Ruse, cele mai multe tari din vechea URSS au cunoscut, dupa proclamarea independentei, о veritabila pr3bu§ire, libera initiativa §i mecanismele de piaja neputindu-se institui fara anumite reguli §i fara un stat eficient, capabil sa instaureze statul de drept; vecl\iul sistem centralizat nu mai functional principalele bog&tii fuseserS acaparate, iar principalele zone ale puterii ocupate de catre clanurile vechii nomenclaturi, repliate acum asupra nationalismului (uneori cu un discurs liberal) §i mai mult sau mai putin legate de rejelele mafiote — acele retele care se dezvoltasera tot in sinul regimului sovietic, in cirda§ie, pe atunci, cu anumite elemente din aparatul de partid. Miracolul, de asta data — c3ci in fiecare deceniu al celei de-a doua jumatati a secolului, capitalismul a §tiut sa se prevaleze de miracole — se petrece in Asia: 5.9% cre$terea anuala in imensa Indie, in cursul primilor opt ani din ultimul deceniu; mai mult de 6% in Cambodgia; mai mult de 7% in Coreea deSud, Indonezia §i Thailanda; mai mult d c 8 % in Malaysia Vietnam; aproapel2% in imensa Giina. Revistele economice о confirms: majoritatea comentatorilor nu vorbesc decit despre aceasta cre§tere, care, in opinia lor, ar prevesti о lume in care Asia sa aiba о pondere pe m3sura.

308

m i c h e l

в e a u

d

"Prevestirea" nu este falsa, dar а о intemeia pe о singurS faz3 de create re dovede§te о necunoa^tere a istoriei, i n t r u d t capitalismul a progresat intotdeauna prin cre§teri crize. Iar aceasta nou3 criza arata slabiciunile dinamicilor din respectivele tari asiatice: modelul prea orientat catre insertia in economia mondiala, atit prin exporturi, cit §i prin investi|iile §i finantSrile straine, la care se adaugS datoriile excesive, lipsa do p r u d e n t a bancilor §i angrenajelespeculative. Este suficient ca numai ctjiva agenji de bursa straini sa realizeze profituri §i ca doar citeva fonduri de plasament straine §i citiva finanfoti nationali sa ii urmeze, pentru ca procesul crizei sa se declan$eze: el va fi probabil benefic pentru sistemele financiare ?i bancare ale tarilor respective, sever pentru aparatul productiv §i devastator sub aspect social, pina in rindul claselor mijlocii. Dar toate acestea vor fi probabil uitate in citeva cincinale. Anunjata prin pr3bu§irea bahtului thailandez in iulie 1997, criza se extinde rapid in Malaysia, Indonezia §i Filipine 32 . Ea da la iveaia slabiciunile financiare §i bancare ale Corcei de Sud, la sflr§itul anului, la fel cum о va face ?i tn cazul Japoniei. Iar in vreme ce in Asia se inregistrau scSderi sensibile ale productfeP, vara lui 1998 aduce о criza paralela tn Rusia §i putemice convulsii in Argentina Brazilia: toate acestea pun in e v i d e n t limitele ?i fragilitatile sistemului bursier mondial, sistem care cunoa§te о corec{ie severa in septembrie-octombrie 1998. Slabiciunile sistemului s3u bancar §i financiar§i rigiditatile aparatului s3u productiv dau la iveaia fragilitatea fortaretei japoneze: intrarea acesteia in criza ar ameninfa in mod direct Statele Unite, deci intregul sistem M ; guvemul nipon hot3rS§te atunci un vast program de asanare bancarS. In acela§i timp, criza asiatica, agravata, in parte, de tratamentele paleative ale Fondului Monetar International §i, in special, de ratele indicate ale dobinzilor pe care el le impune, este stavilita, in parte, de China care, nedevalorizindu$i m o n e d a , pare a contribui intr-o maniera pozitiva la stabilitatea economiei mondiale. О China care num3r3 de-acum mai bine de un miliard doua sute de milioane de locuitori §i unde, sub autoritatea aparatului de partid, coexista formele de producjie cele mai diverse, de la mica intreprinderc familiala la marile trusturi de stat, de la etatism §i
" I n noiembrie 1997, moneda national! a pierdut 58% din valoarca sa in Thailanda. 53% in Indonezia. 33% in Filipine, 32.8% in Malaysia. 14.3% in Coreea de Sud, 12.3% In Singapore si 12,1% in Taiwan (Fortune. 24 noicmbrie 1997. p. 32-33). , J ln 1998, scSderea I'NB fata de anul precedent a fost de mai mult de 15% In Indone/.ia, de 8% In Thailanda, de 7% in Malaysia, de aproape 6% in Coreca de Sud Hong Kong (Fortune. 7 septembrie 1997. p. 30 51 Fur Eastern Economic Review, 10 lunie 1992, p. 12). M Concrct, la fincle lui 1997, Japonia acordase credite in valoare de 120 dc miliarde de dolari tanlor asiatice aflate in dificultate. lapt ce apasi tot mai mult asupra sistemului s&o bancar. deja ingroun.it de crean(ele insolvabile sau indoielnice; in schimb, ea dc(ino 320 de miliarde de titluri din Tezaurul american, in timp ce datoria externa a Statelor Unite atinge un nivel record.

I S T O R I A C A P I T A L . I S M U L U I D E LA 1 5 0 0 P l N A

tN

2000

309

colectivism la toate forinele capitalismului, cu multiple zone contaminate de clientelism. corupfie $i activit^ti ale mafiilor. Plasat subsemnul liberalismului, ultimul deceniu al secolului al XX-iea a fost unul de cSlduri dogoritoare §i de friguri glaciare, de cre^teri §i de crize, de rutina §i de haos; unii vegheazA inca asupra riscurilor inflatiei, in timp ce altii se ingrijoreazS de amenintarea deflationist^ unii sint preocupafi de limitele unci specula(ii bursiere in care raporturile dintre remunerarea acfiunilor §i pref ating eel mai sc3zut nivel inregistrat vreodata 15 , altii anunja о noua logicS bursierS, unde cre§tcrile plusvalorii pot alimenta neincetat nu numai s p e c u l a t e , ci cheltuielile deconsum ale actionarilor. In vreme ce mulji sint nelini§titi de chiar limitele fizice ale cre§terilor economice (deteriorarea planetei, ара...), altii proslavesc о "nou3 economie", bazata, in esenta, pe informatie. Iar daca existfi liberalism la acest sfir^it de secol, acesta este un liberalism care se inscrie intr-un sistem deopotriva unic §i diversificat, ce a impins inegalitatea la extrem. Intr-o lume a inegalitatilor excesive, este vorba, intr-un fel, de un liberalism al celor hiperputernici. 4. Rcalita\i §i ideologii ale mondializarii

In anii '90, termenul "mondializare" a facut furori in lumea mediatica, a servit ca argument in discursul politic, a alimentat nenumarate dezbateri, i-a obligat pe cercetatori sa-$i modifice unghiul de analiza... Chiar daca unii autori, precum R. Boyer, pun la indoiala importanta §i, intr-un fel, realitatea mondializarii*, aceasta moda se explica, intr-o anumita masura, prin conturarea noilor realitati ce marcheaza ultimele decenii ale secolului: sfir?itul impartirii tripartite a lumii care functionase dupa ultimul razboi mondial, globalizarea financiara §i extinderea la nivel planetar a undelor de §oc induse de zguduirile monetare §i bursiere, rarefierea Ingrijoratoare a paturii de ozon §i indiciile schimbarilor de clima ca urmare a activitatilor umane, Internetul... Cuvint rotund, fara asperit&ti §i deci alunecos, "mondializarea" — cu perechea sa, "globalizarea", apropiata de englezescul globalisation — este un cuvint bun la toate: el poate substitui atit "imperialismul", "capitalismul mondial" sau "dependenta", cit $i formularile care exprima mersul inainte catre о umanitate solidara fericita. Prin urmare. intrebuintarea crescinda a termenului nu este neutra: inscriindu-se in mareea neoliberala, unde se reafirma §i pozitiile extreme, el este folosit pentru a justifica anumite optiuni sau pentru
" A c e s t raport a atins nivelul sau eel mai scazul din ultimii trcizcci de ani In octombrie 1997, rSmtnind scA/.ut §i in 1998 (Fortune, 24 noicmbrie 1997. p. 2 7 2 8 septembrie 1998, p. 44) $i in 1994: randamentul valorii capitalizate pentru cele 500 de societal de indiceS & I' 51)0 a coborit sub 5%. * R Boyer. 1997

310 a acoperi unele renunjari.

MICHEL

B E A U I)

In absenfa unei defini^ii larg acceptate, utilizarea cu totul neunitara a cuvintului contribuie la ambiguitatea discursurilor §i dezbaterilor. Acestea se clarifica in parte daca vom recunoa$te c& termenul "mobilizare" este intrebuintat pentru a desemna trei categorii de procese: 1) din ce in ce mai multe fenomene se petrec, in prezent, la scara intregii planete; 2) interacfiunile §i interdependence se inmultesc §i se accentueaza pe intreg globul; 3) noi reali ati se creeaza §i se extind la scara mondiaia. Coexists, a§adar, trei utilizari ale cuvintului "mondializare": 1) mondializarea ca "atingere a dimensiunii mondiale de c3tre о realitate" (ieri mondializarea prezenjei umanesau a tehnicilor productive pe diferitele continente, ast&zi mondializarea informSrii instantanee sau a consumului anumitor produse); 2) mondializarea ca "multiplicare §i intensificare a interdependentclor la nivel mondial" (interdependenje r3mase multa vreme firave, diluate in timp §i deci slabe, dar intarite §i demultiplicate gra|ie, in buna misurd, schimbarilor din transporturi comunicatii); 3) mondializarea ca "mi$care organic;! deinglobare" (incazul mondializ5rii contemporane existind о puternicS legatura cu dinamicile capitalismului). Pe aceste baze, mondializarea din zilele noastre este prima in care sint cuprinse toate cele trei categorii de procese: exists aici deopotrivS extindere la scarS mondiaia a diverselor realitatf. accentuarea §i intensificarea unei largi game de interdependente mondiale, ca §i о mi§care organica, dominata de dezvoltarea capitalismului la scara mondiaia, care impulsioneaza, accentueaza §i accelereaza ansamblul — cu opuneri de rezistenta §i contratendinje, pentru fiecare dintre aceste dinamici. Ea i§i are radacinile in lunga transformare inceputa in secolele al XV-lea §i al al XVI-lea, о data cu formarea §i afirmarea capitalismului, §i se inscrie in prelungirea diverselor dinamici — expansiuni na{ionale, internationalizari, multinationaliz.ari, continentalizari — impulsionate de capitalismele najionale dominante. Contrar sferei pe care о evoca termenul "globalizare", mondializarea de astazi este polarizata, inegaia, asimetricS. Fire§te, to^i oamenii vor fi de-acum inainte atin$i de eel pujin unul dintre aspectele mondializSrii: in ce prive§te modul de viaja sau de consum, in materie de cultura §i de informajie, prin dinamicile economice circulajia marfurilor, sau ca urmarea poluarii, distrugerii resurselor§i schimbarilorderegim climatic... Dar in locul fermecatoarei apropieri, al reciprocitatii §i solidaritajii pe care le evoca imaginea unui "sat planetar", marea majoritate a celor $ase miliarde de locuitori ai Terrei vor suferi о serie de evolu{ii asupra carora nu vor avea nici un fel de control. Cel ce se impune ca factor determinant este ansamblul geopolitic — calificat ca "Triada" de K. Ohmae 57 §i ca "arhipelag metropolitan mondial"

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI

D E LA 1 5 0 0

PlNA

tN

2000

311

de geograful O. Dollfus58 — care corespundc ansamblului de tari capitaliste dezvoltate: aici se concentreaza cele mai mari mase ale puterii de cumpSrare, ale consumului economisirii, ale cercetarii §i dezvoltarii, ale mijloacelor financiare §i capacitatilor militare; aici se pun in practica strategiile planetare, atit ale marilor state (§i, in primul rind, ale Statelor Unite), cit §i ale marilor firme mondiale §i ale principalilor actori financiari ai lumii, cei care exercita о influenta reala asupra institutiilor economice §i financiare internationale; aici sint inventate §i dezvoltate noile tehnici §i, о data cu ele, noile procedee, noile produse, noile moduli de consum §i de viata; de aici se pregatesc sa aparS noile pericole tehno§tiintifice, dupa cum tot de aici au pornit, pina in anii '80, majoritatea poluarilor industriale. Fiecare dintre aceste aspecte ar merita s3 fie analizat in detaliu". Sa ne oprim insa acum, ca ilustrare, numai asupra globalizarii monetare §i financiare. Acest aspect al mondializarii este о realitate: progresele tehnologice in materie de telecomunicatii §i informatica au facut posibila executarea instantanee a oricarei regiari monetare §i a oricarui ordin financiar, in orice col{ al lumii; ele au permis totodata crearea de noi valori financiare, din ce in ce mai abstracte §i mai sofisticate (contracte pe termen §i optiuni [opfions] — asupra ratelor, devizelor §i indicilor bursieri) 40 . In acela§i timp. se inregistreaza о inmultire a operatiunilor de schimb, crearea unui paienjeni§ de relatii monetare §i cre§terea in volum a activitatilor financiare bursiere, cu speculatii neincetate §i arbitraje din ce in ce mai fine; au aparut noi piete financiare. dezvoltindu-se о sfera monetara/ f i n a n c i a l In care pot interveni actori din toate colturile lumii, 24 de ore din 24, cu operajiuni ce privesc intreaga planeta; о sfera monetara/ financiari care se large§te continuu 41 , care tinde tot mai mult sa se supuna unor impulsuri §i logici proprii, §i in cadrulc3reia panicile, mereu posibile, par din ce in ce mai putin controlabile de catre marile organisme monetare §i financiare, nationale internationale.
Ohmae, 1985. Ю . Dollfus, 1994, p. 22 s. ^Citeva vor fi discutate in a doua parte a accstui capitol. "Sumele implicate in aceste $ase tipuri de piete — contracte pe tennen asupra ratelor, contracte pe termen asupra devizelor, contracte pe termen asupra indicilor bursieri, optiuni asupra ratelor, optiuni asupra devizelor. optiuni asupra indicilor bursieri — au crcscut de la aproximativ 650 de miliarde de dolari la inccputul lui 1987 la mai mult de 12 000 de miliarde la sfin?itul lui 1997 (BNP, Lettre de conjoncturc. fcbruarie 1999. p. 2). "Schimburile de pcpictele monetare, financiered bursiere,care, pe vremea lui Keynes, reprezentau de douS ori mai mult decit schimburile de mSrfuri, reprezinta nsta/i de mai multe zcci de ori valoarca acestora — sporind in continuare cu rapiditate. О alt5 evaluarv, raportul dintre, pe de о parte, totalitatca achizitiilor §i a vinzirilor de devize pe pietele de schimb §i. pe de alta parte, ansamblul operatiunilor legate de comertul mondial de m5rfuri era de 6 in 1979,20 in 1986,57 in 1995 §i. foarte probabil. va atinge valoarea 100 in anii 2000. Vezl M Beaud. 1997, p. 123.
,7K

312

MICHEL

B E A U I)

Prin urmare, nu trebuie pierdutS din vedere suprematia, in aceastS "sfera financiara mondialS", a capitalismelor najionale dominante §i, in primul rind, a Statelor Unite. La finele lui 1998, capitalizarea bursierS este de aproape 10 000 de miliarde de dolari pentru New York Exchange Standard (NYSE), de 6 700 de miliarde de dolari pentru principalele opt piete europene §i d e 3 600 de miliarde de dolari pentru principalele piefe din zona Asia-Pacific 42 . La inceputul anului 1 9 9 9 , 6 5 % din pIA^ile privind exporturile mondiale sint efectuate in dolari — §i 20% intr-o moneda a Uniunii Europene; 56% din rezervele de schimb mondiale sint in dolari — §i 26% intr-o moneda a Uniunii Europene". Desigur, о parte din dolarii obtinufi in lume sint xenodolari, rezultati din crediteie acordate in dolari in afara Statelor Unite de catre b a n d care nu sint neap3rat americane; euro, creat la inceputul lui 1999, nu este inca о moneda de uz general in Europa §i nu a putut sa i§i dea intreaga m£sur& ca moneda mondiaia; iar sistemul bancar j a p o n e z a trebuit sa suportc un tratament energic pentru a ie§i din impas. Totu§i, principalii actori monetari §i financiari se aflS inca in Statele Unite, in Uniunea Europeana $i Japonia; iar creditorul international rSmfne, in ultima instanta, Rezerva Federals Americana, in r e l a t e cu Fondul Monetar International §i in coordonare cu marile b a n d ale Grupului celor §apte (G7). Paradoxul consta in faptul ca dezechilibrele monetare §i financiare americane sint parte integranta a acestei sfere financiare mondiale: ele contribute la functionarea sa, dar vor sta la baza crizei pe care о anunja deja о serie intreaga de indicatori. "Echilibrul precar (...) al economiei mondiale din anii '80, scriam inca din 1989, se datoreaza in buna masura... dezechilibrelor din Statele Unite, care sint in cele din urma generatoare... de grave tulburari in functionarea economie mondiale" 44 . Zece ani mai tir/.iu, deficitul extern curent american avea sa se accentueze, ajungind de la 155 de miliarde de dolari in 1997 la 233 de miliarde in 1998 , s ; negativ incepind cu 1987, soldul extern net al Statelor Unite a ajuns de la -620 de miliarde de dolari (8% din PIB) in 1995 la -1 550 de miliarde de dolari (17,8% din PIB) in 19984*; totalul bugetului revenit din investitiveexterne este deficitar in 1997 §i inregistreazS un deficit de 23 de miliarde de dolari in I998 17 . In mod paradoxal, lumea a contribuit la finan(area cre^terii economice americane din ultimii douazeci de ani ai secolului; astazi, Statele Unite
Monde, 30 dcccmbric 1998, p. 12. "Forluue, I marlio 1999. p. 18. " M . Beaud, 1989, p. 292 Vezi. de asemenee, p. 122 S- 290 s. 4> Vezi Letire de conjuncture a BMP. apritio 1999. p. 8. Iar tn 1999. dcficilul urma s<1 se agravczc. ^M. Bcaud, p. 290 Utlre de conjmclure a BNP, mai 1999, p. 2 *7Letlre ik cxmjoncture a BNP, aprilic 1999. p. 8.
,!Le

ISTORIA CAPITAL. ISM ULUI

DE LA 1 5 0 0

PlNA

tN

2000

313

au mare nevoie de aceasta finantare (de unde §i importanja rezultatelor de pe Wall Street); dar cre§terea nestavilita a cursurilor conduce la о deteriorare a raportului dintre preturile acfiunilor §i veniturile pe care ele le asigura. Ci§tigurile care se cauta sint, din ce in ce mai mult, plusvalorile; or, cursa pentru plusvaloare de dragul plusvalorii conduce in mod automat la о corectie severa, care corcctic poate declan§a oricind о c r i z a extrem de grava. Va fi oare Europa suficient de coerenta, de puternici §i de credibila pentru a constitui un pol al stabilitatii? In lume, doua mari tari-continent, India China, sint spatiile care permit conservarea unci anumite autonomii, lor putlndu-li-se adauga Rusia In momentul in care va reu§i sa se redreseze §i sa ajungS la о oarecare stabilitate. Citeva dintre tarile mici §i mijlocii, de Indata ce au suficienta coeziune $i un statcapabil sa impulsioneze о anumita strategie, vor putea continua sa navigheze prin viltoare — urmarind mai mult satisfacerea nevoilor propriei populatii §i mai putin ancorarea pe pietele externe, dupa cum par sa fi inteles ca trebuie procedat mai multi dintre conducatorii tarilor din Asia, in urma crizei din 1997-1998. Dar multe dintre tarile mici §i mijlocii, ca de altfel majoritatea populatiei accstei plancte, sint de-acum obligate s3 suporte procescle planetarc asupra сЗгога nu au nici un control — inclusiv perioadele de criza. Intrucft — de§i termenul "mondializare" incearca sa mascheze acest lucru, sa II faca uitat — inegalitatile mondiale sint profunde: de mai multe decenii incoace, date fiind dezvoltarea capitalismului intr-un context liberal §i extinderea ariilor unde predomina relatiile monetare comerciale, inegalitatile se accentueaza in cvasitotalitatea tarilor, a§a cum se accentueaza §i intre tari. Rezultanta este adincirea inegalitatilor intre, pe de о parte, clasele instarite, paturile bogate §i foarte bogate ale lumii §i, pe de alta parte, populatiile s3race foarte sarace: la scara intregii planete, cincimea cea mai saraca (20% din p o p u l a t e ) detinea 2,3% din resursele mondiale in 1969 numai 1,1% in 1994; cincimea cea mai bogata (tot 20% din populaji) detinea 69% din resursele mondiale in 1969 §i 86% in 1994. Un elvetian d§tiga intr-o zi ceea ce un etiopian ci?tiga intr-un an; citeva familii foarte bogate dispun pentru cheltuielile anuale de ceea ce le-ar permite sa traiasca timp de un an citorva sute de mii de familii s3racc. Dincolo de aceste diferenje extraordinare la nivel de resurse, procesele mondializarii §i accentuarea interdependentelor aduc regiuni §i {ari intregi in situatii extrem dedificile, adcseori insuportabile. Elegenereaza totodata rabufniri ale afirmarii identitare — najionale, regionale, etnice, religioase —, crearea de enclave §i inmultirea disparitatilor. I.a fel cum capitalismul este deopotriva creator distructiv, mondializarea, prin procesele ei de unificare, scoate in evidenta diferentele suscita altele noi.

314

MICHEL

B E A U I)

Astfel, in mSsura in care corespunde unei anumite realitati, termenul "mondializare" асорегЗ un ansamblu de procese care joadi un rol extrem de inegal §i de asimetric. Iar aceasta cu atit mai mult, cu cit ele sint stfins legate de о serie intreaga de alte mutatii, precum puternica extindere a raporturilor monetare §i comerciale, accentuarea inegalitatilor prin crearea noilor forme §i zone de s3racie, recursul tot mai sistematic al firmelor la tehno§tiinja, periclitarea — da la nivelul local pina la eel mondial — a diversitatii biologice §i a echilibrelor fundamentale ale Terrei. Pina la urma — dincolo de incercarea de a stapini proceseleeconomice, monetare §i financiare — obiectivul major este acela de a §ti daca va putea fi gasit un echilibru stabil intre expansiunea activitatilor umane §i reproducerea bio-fizico-chimica a Pamlntului, iar asta in conditiile unei umanitati profund inegale 48 . Aceasta este problema cruciala a lumii noastre, problema pe care о evita majoritatea celor care vorbesc despre mondializare. L i n i i l e de f o r j a ale b a s c u i a r i i l u m i i Schimbari comparabile cu cele care caracterizasera "Marea Depresiune" economica de la sfir$itul secolului al XlX-lea; impletirea de cre§teri, crize, reculuri §i progrese; procese de unificare/diversificare insumate sub termenul generic de "mondializare": unui economist i-ar fi suficient acest tablou pentru a vorbi despre "marea mutatie" din anii 1980-1990. Atit pentru istoria umanitatii, cit §i pentru cea a capitalismului e vorba insa de mult mai mult, dupa cum о arata §i termenii utilizati In lucrarile recente4*: "marea dezordine", "rasturnarea", "rasucirea", "sfir§itul lumii", "sfir^itul istoriei"... In ce ne prive§te, am preferat termenul "basculare", pentru sensul sSu foarte preds de "trecere rapida de la о stare la alta", dar §i pentru ca evoca о mi§care de ansamblu sub multe aspecte ireversibila. imbinarea legaturilor i n t e r n a t i o n a l §i a spatiilor multinationale, paienjeni?ul de relatii comerciale, tehnologice §i informationale, globalizarea monetara §i financiara: capitalismul contemporan reune§te intr-un mod tot mai compact economii §i societati. Pr3bu§irea sistemului sovietic $i a spatiului plurinational etatist organizat in jurul sau, fulgeratoarea extindere a raporturilor financiare §i comerciale in cvasitotalitatea societatilor, dinamicile activitatilor economice §i ale inavutirilor in toate tarile lumii, inclusiv in India §i, ast3zi, in China: fluxurile §i impulsurile capitalismului mondial incep sa treaca peste diguri §i baraje ~ atit peste cele create in vremurile de demult, dt §i peste cele construite in ultimele decenii.
" M . Bcaud, 1997 " C Stoffacs. 1987; F Fukuyama, 1992, B. Badic§i M.-C. Srnouts, 1992.1995; J.-Y. Carfantan. 1993; M. Bcaud. 1994; M. Tourainc. 1995; M Beaud. 1997

ISTORIA

CAPITALISMULUI

DE

LA

1500

PINA

TN 2 0 0 0

315

Din acest moment, fie ca e vorba de declinul capitalismului industrial, de siabirea d o m i n a t e ! occidentale, de supunerea cresdnda a societatilor fa^a de economic, de prejudiciile pe care activitatile umane le aduc Pamintului sau de accelerarea tornadei de schimbari radicale, multe lucruri ne fac s3 credem ca ne indreptSm spre declan$area unei "bascuiari a lumii". 1. Nona stmcturare a lumii

Era mai ieri: eel mult un sfert de secol in urmS. Trei lumi 50 : prima lume, capitalista, industrializata, bogata, cu Statele Unite predominante, dar din ce in ce mai obligate sa Jina seama de cre§terea puterii economice a Japoniei, pe de о parte, a principalelor tari din batrina Europa, pe de alta. A doua lume, comunista, orientindu$i eforturile inspre industrializare §i cre§terea productiei, dominata de URSS, о Uniune Sovietica profund marcata de logica etatismului §i de practicile staliniste. In fine, Lumea a Treia, о grupare eterogena formata — in ultima faza a decolonizarii — din tari care au suferit, prin d o m i n a t e sau colonizare, diverse forme de exploatare, de destructurare, de inapoiere §i saracire. Ca punte de leg&tur& intre prima §i a treia lume, citeva tari-punct de sprijin §i noi tari industriale in curs de modernizare, ce se inscriu in structura ierarhizata a sistemului national/mondial capitalist. La intersecfia intre a doua §i a treia lume, doua mari tari-continent: China care, dupa ruptura sa de URSS, a fost tentata sa devina noua putere conducatoare a unui nou bloc comunist, in incercarea sa continua de a se afirma ca prima §i cea mai influenta dintre toate tarile s3race; §i India care, afi§indu-§i fara rezerve apartenenta sa la Lumea a Treia, p3stra legaturi solide cu URSS. Niveluri ale avufiei din ce in ce mai inegale, in special prin imbogatirea tarilor petroliere slab populate; ritmuri de cre§tere §i de modernizare profund disparate, in special о data cu suita de "miracole economice": Lumea a Treia a fost prima care s-a dezmembrat, facind ca inca din anii '80 sa se vorbeasca despre о fosta (sau ex-) Lume a Treia. Apoi, la sfir§itul anilor '80 §i inceputul anilor '90, a fost rindul blocului sovietic §i al Uniunii Sovietice inse§i sa se dezmembreze, pe ruinele 13sate de dublul e§ec al totalitarismului §i al gestionarii economiei de catre stat. Intr-un articol publieat In 77»c National Interest in vara lui 1989, F. Fukuyama a anunjat "sfir§itul istoriei", teza pe care autorul urma sa о dezvolte intr-o lucrare din 1992 §i care avea sa suscite о avalan§a de react» §i dezbateri; in 1999, perspectiva lui ramine neschimbata: "Nimic (...) nu-mi
MVe7.i

щ п а . capitolul 6.

316

m i c h e l

в e a u

d

clatina (...) vechea concluzie: democratia liberals §i economia de piata sint singurele posibilitAfi viabile pentru societatile noastre moderne" 51 . Forta cuvintelor: "democratic liberaia", "economic de piata"... Pare ca totul este spus. $i totu§i: idealul dcmocratiei liberale este el astdzi cu adev&rat implinit? Democratiile occidentale nu sufera ele de faptul ca "nu prea mai au nici cadru, nici о ax«1 a lor- 1 "? in plus, ceea ce triumfa ast&zi estecu adevSrat "economia de piata"? Nu e mai degraba capitalismul care, prin multe aspecte ale sale, tnseamn* tocmai negarea economiei de piata? Iar legatura dintre capitalism $i democratic este ea d a r stability? Nu ne a rata istoria ca acest capitalism se impaca la fel de bine cu democ r a t liberaia ca §i cu social-democratia ?i ca poate prospera chiar sub regimuri dictatoriale sau totalitare? §i apoi, putem noi da uit&rii fortele de profunzime cuprinse in sentimental national, credinta religioasa, apartenenta la о anumita civilizatie, setea de bogatii §i de dominare? Intrudt capitalismul reprezinta о putere transformatoare care se dezvolta in cadrul societatilor mobilizind aproape toate resorturile umane, dezvoltarea sa suscita in mod necesar noi mize §i noi confruntari, care conduc la noi raporturi de forta. Sfir§itul istoriei, la fel ca satul planetar, mondializarea fericita §i domnia economiei de piata, este una dintre acele formulari in§el3toare care stimuleaza somnul rutiunii. De fapt, la acest sfir§it de mileniu, dac3 e ceva care sa triumfe, acest ceva este capitalismul mai precis, blocul capitalist bogat — marile state marile firme ale Triadei — a carui influenja ramine predominanta in lume. Blocul acesta continua intr-adevar sa controleze nu numai cea mai mare parte a produc(iei de marfuri, ci partea esenfialfi a mijloacelor financiare, a cercetarii §tiintifice §i tehnologice, ca a capacitatii de inovare.. In cadrul Triadei, Statele Unite au cea mai mare greutate: ele domina practic in toate domeniile, nu au de dat socoteala nimanui §i incearca sa Ie impuna tuturora legile lor. Ele sint singura tara in m&sura sa pastreze un deficit coinercial durabil, grajie finantarilorexternecare vin nu numai de la propriii lor investitori, dar §i de la plasamentele atrase din toate colturile lumii — \&ri cu mari fonduri economisite, oligarhii ale tarilor sdrace sau in curs de modernizare, venituri din traficurile mafiote mondiale 53 . Statele Unite §i-au largit piata interna prin NAFTA (Asociatia de

S l F Fukuyama, "La (in de I'histoire dix ans apr£s".Le Monde. 1 7 i u n i e l 9 9 9 . p. 1. Regasiin de fapt a»ci scasul profund al idcologici mondializirii: lumea pc cale de л s c unifica prin intermedial pie(ei — о pia{3 c&reia i se tree cu vederea incgalitStile. asimetriile $i raporturile de forta. »M. Beaud, 1997, p. 234. s 'A$a cum am v f e u t ceva mai inainte, suldul extern net al Statelor Unite a devenit negativ In 1987. atingind -1 550 de miliarde de dolari (17.8% din PIB) in 1998. Prelungirea tendintei ncluaic ar duce la un total al datoriilor de 3 6511 de miliarde de dolari (36% din I'lB) In 21ЮЗ. Vtv.i Lei I re de conjoncture a BNP din mai 1999. p. 2

ISTORIA

C A P I T A LI S M U L U I

DE LA

1500 PINA

IN

2000

317

T a b e l u l nr. 56 P o n d e r e a c o l o r Irei m a r i puteri c a p i t a l i s t e ale l u m i i , in 1 9 9 7 (in % din i o t a l u l mondial) Statele Unite P o p u la tie P r o d u s brut Capitalizare bursier! 4,6 25,7 42,0 Japonia 2,2 15,9 15,3 U E 15 6,2 28,4 23,1 fmpreun! 13,0 70,0 80,4

Sursif: Banca Mondial!, Rapport sur le i/ttvcloppcmcnt Jans le motule, 1998-1999, op.
cit., p. 2 1 2 - 2 1 3 §i 242-243. tn со p r i v a t e pondcrea lor In cheltuielile penlru cercetarc §i dezvoltare, vezi tabelul nr. 59.

Liber-Schimb Nord-Americana), care cuprinde inclusiv Canada Mexicul; ele i§i sporesc legaturile atit cu celelalte zone ale color doua Americi, cit §i cu Europa, Asia §i filrile Pacificului; totodata, utilizeazS organismele Internationale pentru a-§i impune propriile puncte de vedere, iar in caz de e$ec, recurg la diverse forme de presiune §antaj. Corner^ extern, flux decapitaluri §icredite: toate aceste fluxuri internationale le leaga mai mult ca oricind, Intre ele, pe cele trei componente ale Triadei. Iar in Triads, acolo unde statele par s i aibS tot mai purine ambijii §i proiecte, oligopolul capitalist mondial este eel care, dincetn ce mai mult, fixeaz& orientarile §i da impulsurile. Prin bancile sale §i organismele lui financiare, el sta la baza globalizarii monetare financiare; iar prin foarte marile sale firme, el are о pondere determinanta In ce privc§te ansamblul activitajilor productive §i comerciale, cercetarea, investi{iile, consumul. Cota cifrei de afaceri a primelor doua sute de firme mondiale din produsul mondial, care era de 17% in 1960, a atins 24% tn 1984 §i 31% in 1995 м . tn 1995, cele mai mari 500 de intreprinderi din lume55 insumau mai mult de 35 de milioane de salariati 56 : cu active in valoare de ceva mai mult de 32 000 de miliarde de dolari, ele au avut о cifra de afaceri de aproximativ 11 400 de miliarde de dolari - aproape jumatate (47%) din produsul mondial 57 — ?i au realizat profituri de mai mult de 320 de miliarde de dolari 5 " - adica mai mult declt produsul brut total a 43 de

54 Vezi M Beaud, I9S9. p 59, "(Пк-] Fortune Global 500". 1996 i Banca Mondial!, 1995. 5 "-fThel Fortune Global 500", 19%. '"AccastJ cifr! se situeaz! Intre cea a populatiei active din Franta (26 dc milioane) $i cea a Cermaniei (42 de milioane) [Banca Mondial!, 1995, p. 231]. "Vezi "(The] Fortune Global 500", 1 9 % $i Banca Mondial!, 1995. " ' Г Г М Fortune Global 5tX)°, 1996. P 72.

318

MICHEL

B E A U I)

t«lri cu venituri slabc insumind ceva mai mult de 1 miliard de locuitori". Potrivit evaluarilor disponibile, firmele multinational realizau, in anii '80, jumatate din comertul mondial — 30% din comertul lor fiind un comert intrafirma 60 , adica In interiorul spafiului firmelor multinational, ?i deci de о alt a natura dectt comertul M adev3rat", facut din schimburi intre parteneri distincti; in anii '90, ele vor realiza doua treimi din comertul mondial — 40% fiind un comert intrafirma. Privind din alt unghi: in 1992, 37 000 de firme multinationale controlau 170 000 de filiale in strainatate, adica un total de active productive de 2 000 de miliarde de dolari; ansamblul vinzarilor lor in strainatate" — adica in afara tarii societatiimama — reprezenta 5 500 de miliarde de dolari, sensibil mai mult decit comertul international care, in acel an, era de ordinul a 4 000 de miliarde de dolari". Or, aproape toate firmele foarte mari care domina producjia, schimburile comerciale §i ccrcetarea tehnologica din intreaga lume i$i au sediulbaza in cele trei principale centre capitaliste ale Triadei**3. Departe de о economic de piata care sa reuneasca actori de calibre comparabile, departe de о mondializare care s-ar apropia de imaginea unui sat planetar, ne aflam, inca mai mult decit in secolele anterioare, in prezenta unui ansamblu deopotriva national, multinational §i mondial, extrem de inegal de ierarhizat, dominat de oligopolul capitalist §i de puterile Triadei. In sinul acestei concentrari de bogatii s-au determinat liniile de forta ale consumului din urmatoarele decenii, orientarile cercetarii §i ale aplicatiilor sale* 4 , structura aria de raspindire a schimburilor internationale — deci, implicit, caracteristicile diviziunii muncii, luarea (sau neluarea) in seama a problemelor de mediu la scara planetara...
**Banca Mondiaia. 1995, p. 182 *'B Madeuf, "Пи paradoxe A l'auto-organisation", Cahier du GEMDEV. nr. 5, noiembrie 1985, p. 51. "Exporturile socift3tilor-mam3. plus vtnzSrilc in tirilc lor de implantare $i exporturile filialelor in strflnatate; cu privlre la spatiul economic crcat de multinationale $i de filialele lor. vezi M. Beaud, 1989, p 67 s. §i 74 s ^UNCTAD. 1993. ft,ln 1984, dintre principalele 200 de firme multinationale. 51,5% erau americane, 18,5% japonezc, 18,5% din Comunitatca Europeans (F. Clairinonte §i J. Cavanagh, "Lc club des deux cents", Le Monde diplotr.atique, decembrie 1985.). In 1987, dintre cele mai mari 100 de firme multinationale, 40sint americane, 14 japorveze, 37 europene {Fortune, 25 aprilie 1 august 1988); zece ani mai tirziu, 32 sint americane, 26 japoneze, 39 europene (Fortune, 3 august 1998). •^In 1991, cheltuielile pentru dezvoltare §i cercetareerau. pa cap de locuitor la valoarea dolarului din 1987, de: 218 dolari in (Arile cu venituri ridicatc, 106 in noile {Sri industrial izate din Asia, 29 in Federa^a Rusa, 6 in J3rile cu venituri medii (exceptind Rusia), 1 dolar in t&rile cu venituri slabe (cxceptiiul Giina). 5urs5: Comunitatea Furopean.5, 1994, citat.1 de Banca Mondial^, 1999, p. 1

ISTORIA T a b e l u l nr. 5 7

CAPITALISMULUI

DE

L A 1 5 0 0 P I N A TN 2 0 0 0

319

P o n d e r e a i n 1 9 9 7 a p r i n c i p a l e l o r p u t e r i d e la i n c e p u t u l s e c o l u l u i al X X I - l e a Lumea intreag! P o p u l a t e (in m i l i o a n e ) Produs brut* - la rata d e s c h i m b - e v a l . la P P C " Rata de cre$tere (In % ) -1980-1990 -1990-1997 5829 29926 36951 3,1 2.3 China P o p u l a t e (in m i l i o a n e ) Produs brut* - la rata d e s c h i m b - eval. la P P C * Rata de cre^tere (In % ) -1980-1990 -1990-1997 10,2 11,9 5,8 5,9 2.8 -9 2,8 3,1 1227 1055 4 382 Statele Unite 268 7690 7690 2,9 2,5 India 961 374 1587 UE15 363 8 510 7466 2,6" 1.5" Rusia 147 403 618 Japonia 126 4 772 2951 4,0 1.4 Brazilia 164 773 1020

Mn m i l i a r d e d e d o l a r i . " E v a l u a r e la p a r i t a t e cu p u t e r e a d e c u m p S r a r e . Sursfi: Banca Mondial!, Rapport sur le (it:vloppemcnt dans le monde. 1998-1999, op. at., p. 212213 $i 142-243. a. Europa celor Doisprezece. 1981-1990 (sure!: RAMSES 1992, Dunod. 1991, p. 409). b. Estimare d u p ! UNCI" AD. Trade and Developpement Rnport, 1998. p. 4.

in faja sa, dupa pr3bu§irea imperiului sovietic §i dizolvarea URSS, incep sS se afirme, in primul rind, cele doua mari tari-continent ale Asiei. China §i India sint singurele doua tari miliardare in oameni. una §i cealalta au un trecut incarcat de istorie §i bogat in impliniri. $i una §i cealalta au fost dominate, umilite §i spera acum sa scape de gustul amar care le-a r«imas. $i una §i cealalta §tiu sa imbine pia(a §i administrate, centralizarea §i descentralizarea, indeminarea manufacturiera §i cunoa§terea §tiintifica, statul §i societatea. §i una §i cealalta au dezvoltat sub directionarea statului importante capacitaji de produc^e §i au §tiut s3 lase sa se dezvolte, sub ni§te forme adecvate, entitaji capitaliste de о importanta astazi crescinda. Fire§te, ca produs pe cap de locuitor, ele sint inca departe de tarile bogate, dar de(in о anumita putere In domeniul nuclear spatial; student» §i cercetatorii lor sint, de altfel, prezenji in toate domeniile de viitor, mai ales in informatica, daca ne gindim la India; iar cei mai bogaji 10% din populatfa lor "cintaresc" mai mult decit о marc \arH europeana. in plus, calculat In raport cu puterea de cump3rare, §i nu cu rata de schimb, produsul lor brut reprezinta mult mai mult, In special in cazul Chinei; de

320

MICHEL

В E A U D

dou<fzeci de ani Incoace, amindouS aceste t a r i rcalizeaza ni§te ritmuri de cre§tere care le fac s<1 Inccapa a ctntiiri serios In economia mondiaia - a§a cum s-a vazut In perioadacrizelor asiatice din 1997-1998; in fine, amindoua dispun de о imensa piata interna potentials, capabilS atit s3-i intereseze timplndelungat pe furnizorii strSini, cit §isa permita oinchidere nafionala vreme de citcva decenii. Pentru toate aceste motive, dac3 nu se ajunge la cine §tie ce prabujire sau blocaj — altminteri, oriclnd posibile —, aceste doua jari se vor питЗга cu siguranta printre primele mari puteri ale lumii, in a doua treime a secolului urmStor. Apoi, ar mai fi Rusia, daca reu§e§te sa se redrcseze; ar fi cele clteva tari mari din fosta Lume aTreia, Brazilia, Pakistan, Indonezia, plus altele, nu atit de mari, dar coerente In jurul statului, care ar putea de asemenea sa se afirme. Dar exista un larg sector al umanitatii care sufera astSzi din pricina s&r&ciei, a Inrautatirii condi{iilor de via{3 mai ales, a lipsei de perspective pentru tinerele general»!, §i care risca sa ajunga in fata urmatoarei alegeri: fie, printr-o multitudine dedemersuri individuale, sa piece, pentru a Incerca sa traiasca mai bine, in tarile bogate sau mai pujin sarace — atunci va fi un nou val de migra(ii In faja caruia lot mai multe tari I§i vor Inchide porjile; fie s3 se Intoarca Impotriva pSturilor sau grupurilor etnice mai instarite din propria regiune sau JarS, ori sa se focalizeze impotriva principalului dejinator de bogajii, simbolul dominatiilor trecute §i prezente, adica impotriva Occidentului. Otntoarcere Impotriva acestuia este deja perceptibila sub diverse forme, merglnd de la contcstarea optiunilor occidentale (politici de ajustare structuraia impuse tarilor In dificultate, rate ridicate ale doblnzilor impuse tarilor asiatice aflate in crizS In 1998, reluarea bombardamentelor americane Impotriva Irakului la inceputul lui 1999, rftzboiul NATO impotriva Serbiei in primftvara lui 1999) pina la punerea In discujie a Occidentului ca atare (de cat re regimuri populiste sau forje Jinlnd de un integrism islamist). Observator erudit al istoriei lumii, R. Bonnaud a subliniat foarte convingator profunda asimetrie ce a caracterizat ullimele cinci veacuri: "De la sflr^itul secolului al XV-lea pina la inceputul secolului al XX-lea, eel care a facut istoria a fost Occidentul. Restul lumii, eel maiadesea, 1-a urmat sau i s a supus" 65 . Sau, referitor la dinamismele concentrate in Occident: "Etapa care Incepe cdtre finele secolului al XV-lea $i se incheie la Inceputul secolului al XX-lea repre/.inta о minunata §i In.spaimlntatoare concent rare a progresului, о hipertrofiere regionaia care Inseamnfl о atrofiere mondiaia, о stralucire localizata carefnscamna olntunecarc generalizata, о reducere a sccnei istoriei и mane care Inseamna о elevare a scenei §i a
•'R Bonnaud, Leu Tourmmfs..., 1992, p. 24.

ISTORIA

CAPITAL1SMULUI

DE LA

1500

PINA

IN

2000

321

istorici. (...) Progresului ratiunii occidental ii va corespunde un recul al moralei neoccidentale, progresului libertatii occidentale — un recul al egalitatii neoccidentale etc."'*. "Marea mutajie" actuals marcheazd cu siguranja sfir?itul acestei etape. Ne indreptSm noi oare spre о reechilibrare a lumii, in cadrul c3reia marile civilizajii §i marile continente atita amar de vreme dominate §i disprejuite i§i vor gdsi locul ce li se cuvine? Sau, о data cu afirmarea capitalismelor asiatice, vom asista la inceputul unui declin relativ al capitalismelor occidentale §i al acelei "Europe netarmurite", cum о numea F. Perroux? Ultima carte inca nu a fost jucata: urmatoarele decenii vor fi decisive. Era unei lumi dominate de Europa aparfine trecutului. Deja leadership- ul occidental se exercita tot mai greu, mai putin fata de tarile mici sarace. Acum se scrie о pagina nou3: tinind cont de dinamicile demografice §i economice asiatice, de cre§terile demografice din Africa §i America Latina, descapararile najionalismelor, particularismelor integrismelor, de prabu§irea statelor-natiuni §i fnmultirea zonelor sfi§iate In neincetate confruntari, de, in sfir§it, migratiile pe care le antreneaza toate aceste rupturi $i dezl&ntuiri, Europa, In special Occidentul nu ar trebui oare sa so pregateasca a culege furtuna pe care a semanat-o, cucerind lumea pentru a-i aduce credinta cre§tina, progresul, civilizatia? Furtuna din care, pina acum, nu s-au facut simtite decit primele pale de vint. lata о linie de forta sigura a bascularii lumii. 2. Monetarizare/comercializar^7:societafilesub jugul economiei

Monetarizare, comercializare, extindere a capitalismului in toate cimpurile societatilor: formule rebarbative prin abstractia lor §i care ar trebui poate ilustrate. Un copil se plimba cu tatai s3u pe un drum de tar3; deodata copilul se opre§te nedumerit §i intreaba: "Tata, noi cui trebuiesa-i platim?" Parcuri de distractii, piste de ski cu plati, plaje cu taxa de intrare..., tot mai putine activitati tn aer liber scapa puterii banului. Apa de fintina era gratuita; ара de la robinet se plate§te, iar vinzarea (in sticle, butelii, bidoane) de ape niinerale ori "de izvor" create in toate oazele deopulenta ale lumii noastre; in vreme ce, in multe mahalale, controlul asupra unui robinet deapS — §iea deocalitatedubioasa — constituie un bun prilej pentru extorcarea debani. Pentru toate tarile, productia de apa potabila este pe cale de a deveni о veritabila activitate economic^; pentru jarile care nu о au, apa va deveni un produs de import. Aceasta apa va constitui miza majora la inceputul secolului viitor. Cind va ajunge
-/./cm., p. 83. " I n lr — mardundisation

( a It.).

3-322

MICHEL

BEAUD

ca mai scumpa decit petrolul? Un proces asemanator se constats in privinta aerului: aer purificat; о gur.l de oxigen cu piata in anumite i n t e r s e c t din Mexico; tot mai multe construct» prev3zutecu aerconditionat; proiectede "ora§e artificiale" pe care le prefigureaza citeva prototipuri ("biosfera 1". "biosfera 2"): treptat, aerul devine о marfa. Sa luSm apoi cazul sanatatii: in aparenta, dintotdeauna medicii §i farmaci$tii au trebuit sa fie platiti; in realitate, totul s-a schimbat: sisteme de sdnatate din ce in ce mai costisitoare, obiective ale laboratoarclor farmaceutice legate de cercetare, producfie §i piata, grupuri de prcsiune medicale. О dovede§te, dac3 mai este nevoie, afacerea singelui contaminat: interes national, necesitatea de vidare a stocurilor, competitia laboratoarclor - principalele explicatii tin de economie, de ratiunile de stat §i de cele ale pietei. О dovede$te, de asemenea, inmultirea "afacerilor" din medicina, chirurgie, procreatie, prelevarca de organesau de tesuturi. Cel care domina este banul; a§a cum se Intimpia tot mai mult §i in sfera educatiei, presei, culturii, artei... Acela§i lucru se intimpia §i in noul domeniu al stocarii, difuzarii si tratarii electronice a informatiei: ne-am fi a§teptat sa se ajunga la о gratuitate de gen "serviciu public" sau de un alt tip; or, cea care domina este clasica logica a comertului, cu monopoluri, control al pietelor $i creare de raritati. Logica pietei §i a profitului animd uria§ele transformari actuale din telecomunicatii §i multimedia: apar sau se creeaza noi necesitati; pentru a le face fata, se impun о serie intreaga de cheltuieli, deci о putere de cumparare; iar utilarea §i consumul se vor efectua in cadrul fixat de marile grupuri capitaliste ce domina aceste domenii. Astfel, domnia m&rfii nu se va traduce in primul rind prin inmultirea sau acumularea de produse materialc, a§a cum s-a crezut in secolul al XlX-lea §i intr-o pcrioada din eel de-al XX-lea, о data cu Inflorirea societatii de consum; ea va insemna — dupa cum incepe deja sa se constate — supunerea de catre fortele pietei a tuturor momentelor din viata omului, a tuturor aspectelor functionarii unei societati §i. din ce in ce mai mult, a tuturor dimensiunilor unei Terre care nu mai inseamnd decit "mediul inconjurator" al oamenilor. Pe scurt, о logica a comertului extinsa asupra oamenilor, societatilor Terrei intregi. Concomitent, in tot mai multe dintre regiunile sarace ale lumii, autoproducjia — productia familiala pentru nevoile familiei, productia sateasca pentru nevoile satului — inregistrcaza un recul: atit sub cfectul extinderii productiilor pentru ora§e sau pentru export, incurajate de agentii publice sau de comercianti intermediari, cit §i sub presiunea concurentei dintre produse, adeseori subvenjionate, concurenta ivita о data cu imbunatatirea transportu rilor. Pentru oricine prive$te in jur, eite§te, caiatorestc, schimbarea aceasta

ISTORIA

CAPITALISMULUI

DE LA

1500 PINA

IN 20 0 0

323

este tntr-adevdr impetuoasa: generalizare a statului de marfa §i, mai mult ca oricind, a marfiicapitaliste, in detrimentul economiilor tradifionale, al economiei domestice al gratuitatii; monetarizarea intregii viefi sociale, tot mai invadate §i fermecate de puterea banului; §i, sa nu uitam, extinderea salarizarii. Iar in contrapondere. sectoarele "informale". noile straturi ale s&r&dei, noile marginalizari, zonele de retragere sau de supravietuire a societatilor supuse raporturilor bazate pe circulatia banilor. Extinderea sferei piefelor §i a relatiilor monetare este insotita — §i aici este lucrul esenfial — de profunde transformari ale societatilor noastre: cre$terea rolului tehnologiei, cercetarii, §tiintei; diviziunea tot mai accentuata a muncii; demultiplicarea necesitatilor. cu noile lor forme §i noile moduri de a le satisface; transformarea valorilor, a structurilor sociale, a motiva|iilor $i comportamentelor; dispersia locurilor de decizie §i diluarea responsabilitatii. In acela§i timp. activitatfle productive care, pina in vremurile moderne, fusesera in slujba societatii, tind sa devina predominante in raport cu ansamblul celorlalte activitati sociale: economicul se autonomizeaza in raport cu societatile umane. Aceasta autonomizare se produce prin largirea sistemului de piata ?i dezvoltarea capitalismului — intre care trebuie facuta о distinctfe M — , § i una cealalta putind foarte bine sa se articuleze cu afirmarea sistemului etatist. Autonomizarea a fost posibila prin distrugerea, adeseori vioienta, a formelor sociale anterioare, in care dimensiunile amestecate ale religiosului. socialului. economicului ?i politicului. legaturile de familie, relatiile de dependenta, de supunere sau loialitate, sistemele de solidaritate ?i de redistribuire creau retele complexe, luind forme dintre cele mai diverse in funcfie de tipurile de societati w . Regasim aici analiza lui K. Polanyi: dupa dislocarea societatilor tradit i o n a l prin generalizarea "pietei autoreglatoare" §i extinderea sa — dincolo de productia de marfuri — asupra pamintului, muncii banilor, "societateaesteadministrataca unauxiliaral pietei. in locca economiasa fie incastrata in relatiile sociale, relatiile sociale sint incastrate in sistemul economic" 7 0 . Devenita "sursa §i matrice a sistemului" 71 , piata autoreglatoare reduce relatiile umane §i sociale la raporturi bane§ti. De-acum inainte, economia domina societatile. in fata numeroaselor probleme tratate odinioara in termeni politici sau etici, se impun astazi argumentele economice; existenta ca barbat, femeie sau copil in cadrul societatii tine in prezent de banii fiecaruia; viaja nenumaratelor familii,
" C e e a CC ¥ Braudel (1979 511985) face intr-un mod mai clar deck К Polanyi (1944.1983). - D u p a K. Polanyi, pin^ la sfirjitul f e u d a l i t y . sistemele sociale ale Europei Occidentale "erau organizate p c principiile fie ale reciprocity» sau rcdistribuirii, fie ale administrate!, fie ale combinArii celor trei" (1944. 1083. p. 85). nldem.. p. 88. "Ibidem., p. 21.

324

MICHEL

B E A U I)

pina in cStunele cele mai izolate sau insulele cele mai indepartate, este legata deconvulsiile pietelor mondiale; in domeniul $tiinJelor economice apar curente tot mai puternice care pretind c& aduc raspurisuri la orice problem^ prin simplul calcul economic, considerind ca totul nu ar fi acum decit о chestiune de maximalizare sau optimizare 72 . Astfel, dominafia crescinda a economiei asupra societatilor noastre tinde sa fie dublata de о dominatie crescinda a rajionamentului economic asupra mentalitatilor, a modului de a gindi, a judecatilor §i deciziilor noastre. Iar pina la urma, nu doar imbunatatirea condijiei fiecaruia dintre noi, nu doar cre§terea nivelului de trai par sa depinda in mod direct de cre§terea economica, ci insa§i existenta oamenilor, §i chiar fericirea lor. Cre§terea economica a devenit, intr-adevar, finalitatea suprema a cvasitotalitatii societatilor contemporane. Societajile lumii capitaliste dezvoltate, in ansamblul lor, "merg inspre cre§tere": ele nu v3d solujionarea problemelor lor decit in cre§terea economica §i au nevoie de ea pentru a-§i menjine propria lor coerenja, о coerenta pe care nimic altceva nu mai pare fi in masura sa le-o asigure. Dupa primele semne ale crizei, §i in fiecare dintre etapele sale, cre§terea economica a aparut ca unica salvare. B. Clinton, ca sa luam un singur exemplu, propunea combaterea $omajului, saraciei, a lipsurilor din domenii precum educa(ia §i sanatatea, prin dublarea produsului national in decurs de о generate: aceasta fara a se intreba de ce decenii dupa decenii de crc§tere economica nu permisesera Stcrgerea acestor neajunsuri in cea mai mare, mai bogata §i mai puternica tard din lume; iar la capatul celui de-al doilea mandat al sau, daca scaderea §omajului a insojit intr-adevar cre§terea economica, in schimb inegalitatile s-au adincit, au aparut noi forme de saracie, care ii ating inclusiv pe "titular»" salariilor mid, iar pentru populatiile sdrace, accesul la e d u c a t e §i asistenta inedicala s-a degradat. Tot pe terenul cre§terii economice incercasera URSS si tarile din imperiul sovietic sa invinga Occidentul capitalist 71 ; §tim cu totii ce s-a intimplat. Tranzitia de la etatism la economia de piata a fost mai bine sau mai rau dirijata, traumatismul mai mult sau mai pujin profund, scaderile producjiei mai mult sau putin insemnate; о serie intreaga de tari au suferit, asemeni Rusiei, о saracire generalizata, о data cu formarea noilor inegalitati, a noilor paturi sociale §i a unor generatii adincite intr-o foarte maresaracie; iar populatiilor lor, neiixn-ezatoare pentru multa vreme de-acum incolo in idealurile colectiviste, conducatorii le promit mai multa putere de cumparare §i mai multe bunuri: pe scurt, cre§terea economica. tn ce prive§te fosta Lume a Treia74, aceasta este traversata de dinamici
-МЛ refer In special la C. Bicker Vezi M Beaud "Vezi M. Beaud. 1982.1985. "Ve/.i M. Beaud. 1989. C. Dostaler, 1993,1996, p. 137 s.

ISTORIA

С A I ' 1T A L I S M U L U I D E

LA

1500

PINA

IN

2000

325

tot mai divergente. La un pol, a§a cum am v3zut, tarile din Asia care, de la Coreea de Sud pina In Asia de Sud-Est, trecind printr-o parte a Chinei, sint angajate intr-un mar? format catre industrializare §i modernizare, avind ca perspectiva ajungerea din urm& a celor mai bogati: cre§terea este aici deopotriva motor §i tel, motivajia unei intregi generatii care vede in ea posibilitatea dea ie§i din sar3cie, prilejul unorinavutiri extraordinare pentru oligarhii §i pentru un mic num3r de intreprinzatori care vor reu§i s3 forfeze succesul. I^acelalalt pol, in Asia deSud ?iin Africa, sint tarile in carecoexista bogajiile, tradi{ionalesau recente, ?i mizeria extrema a unor paturi Iargi ale populajiilor, pentru care singura problema care se pune este supravietuirea, inclusiv in desele confruntari §i sfi$ieri pe care le genereaza lupta pentru supravietuire. Intre cei doi poli, se afia acele jari — mai ales din America l.atina §i din lumea arabo-musulman3 — care, cunoscind primele faze de industrializare §i modernizare, au fost grav afcctate de criza din anii '80; unele par a se fi impotmolit in blocaje de durata, probabil explozive; altele §i-au reluat tatonarile in vederea cre§terii economice. Astfel, in cele mai diverse situatii, aproape totul pare s3 depinda acum doar de cre§terea economica. О cre§tere care, prin "asaltul" marfurilor §i p3ienjeni§ul de raporturi b3ne§ti, corodeaza sau zdruncina societatile unite prin alte tipuri de coerente. О cre§tere care afecteaza din ce in ce mai mult mediul inconjurator §i chiar procesele de reproducere a biosferei. Drama este c3 numai cre§terea economica nu poate rezolva nici unui dintre neajunsurile sociale pe care pretindem c3 ea le-ar solutiona. In primul rind, trebuie ca majoritatea avutiilor generate de ea s3 nu ramina in mfna celor puternici bogati; apoi, trebuie ca partea pe care о vor primi populatiilesarace sa $tearg3 efecteledistrugerilor sau privatiunilor pe care acestea le-au suportat — c3ci orice cre§tere inseamn3 §i distrugere; §i trebuie, mai departe, ca о parte adecvata a roadelor cre^terii s3 fie afectata... solution3rii tuturor problemelor care intervenin — ceea ce presupune ca puternicii zilei cei care conduc s3 doreasc3, s3 decida s3 controleze punerea in practic3 a acestei "aloc3ri". §i chiar dac3 toate cele trei conditii vor fi intrunite, inc3 о problems — pe care nimeni nu vrea s3 о vad3 — trebuie rezolvata: puternicele dinamici capitaliste, purtatoare de cre§teri §i crize, contribuie in aceea§i m3sur3 la crearea unor noi necesitati §i la "revelarea" lor in sinul claselor p3turilor cu putere sporita de cump3rare — necesitati care, in valuri succesive, ajung s3 fie resimtite in rindul populajiilor mai putin bogate, pin3 la cele mai s3race' 5 . Ar fi bine sa putem stapini aceasta cre§tere a necesitatilor, dar cum s3 reu§im intr-o lume atit de inegal3 ca a noastr3? in mod fundamental, ne confruntam cu urmatoarea realitate: societatile noastre, umanitatea, evolutia omenirii, lumea sint supuse mai mult ca
»Vezi M. Bcaud, 1997. p 21X) s.

326

MICHEL

B E A U I)

oridnd — §iintr-un mod inexorabil — extinderii raporturilor comerciale bane^ti, cu toate riscurile pe care acest iucru le presupune. lata о alta linie de forta a basculdrii lumii. 3. Cre$teri care putt tti pericol Pamhitul

S-a scurs mai bine de un sfcrt de secol de la prima conferinta a Nafiunilor Unite asupra mediului inconjur3tor, de la Stockholm (1972). Deteriorarea mediului s-a agravat, con§tientizarea acestui proces a progresat, legislatiile nationale s-au inasprit, conventiile intemationale s-au inmultit: mai mult de о suta cincizeci de acorduri mondiale sau regionale au fost semnate, printre care cele de la Viena (1985), Montreal (1987) §i Londra (1990) cu privire la protectia stratului de ozon; convenfia de la Basel (1989) referitoare la producerea §i circulatia de$eurilor pcriculoase, sau textele adoptate la conferinta Natiunilor Unite pe probleme de mediu §i dczvoltare, de la Rio de Janeiro (1992): conventii cu privire la climat §i biodiversitate, declaratia asupra padurilor, agenda XX17\.. Iar apoi, dupa conferinta de la Berlin asupra efectului de sera (1995), adoptarea de c3trc (5rile industrializate a unui protocol pentru reducerea emisiilor de gaze cu efcct de sera, la conferinta de la Kyoto (1997): protocol a carui punere in aplicarc a facut obiectul unor noi discujii la conferinta de la Bonn (noiembrie 1999), urmind sa se traduca in deciziile conferinjei prevdzute a se desf3§ura la 1 laga, in noiembrie 2000. Intre timp, dupa raportul Hammarskjtild (Ccelicficut?, 1975) §i raportul Brandt (Nord-Suil: un program de supraviefuire, 1980), raportul Brundtl a n d " (1987) pusese, in interrelationarilc lor, problemele agrav3rii inegalitatilor in lume, ale dezvoltarii §i salvgardarii mediului. Neputind adopta о veritabila strategie mondiaia, responsabilii $i special i^tii din diferite colturi ale lumii au cazut de acord asupra notiunii de "dezvoltare durabila", formula ambigua, acceptabila atit pentru tarile din Nord cit pentru cele din Sud, atit pentru ecologi§tii cei mai ata^ati denatura, cit §i pentru adeptii solutiilor bazate pe progresele $tiintifice tehnice cele mai indraznete. Formula care descrie suficient de bine ceea ce se dore§te, evitind insa sa puna dcschis, pentru perioada incurs, problema tuturor crc^terilor... Crcsteri ale populatiilor, cre§teri ale nevoilor de trai, crc§teri ale productiilor, ale taxelor §i reziduurilor. Cre§tcri pricinuind plancteistricaciuni care se v3d tot mai bine de la о zi la alta: polu3ri cu de§euri chimice ale riurilor, solului,aerului, oceanelor; distrugerea padurilor §i terenurilor, inaintare a de§erturilor; deterior3ri ale paturii de ozon, riscuri de bulversari ale climei. Pentru prima data in istoria umanit3(ii, efectele activitatilor
" V e z i M. Bcaud (coord ). 1993. " W o r l d Commission on Environment and Development 1987, 1988.

ISTORIA

CAPITAL1SMULUI

DE LA 1 5 0 0 P I N A

TN 2 0 0 0

327

umane sint pe punctul de a distruge fragilul echilibru care a facut cu putinta via {a pe Pa mint 7 *. Miezul problemei este aici: cre§terea demografica pare ineluctabila, incA multe decenii de-acum incolo, pentru о largS majoritate a omenirii; cre§terea economica se impune in toate societatile, de la cea mai bogata pina la cea mai saraca. Nevoile de create re sint mereu reinnoite largite prin cre$terea necesitatilor. Or, cre$terile noastre degradeazS mediul, calitatea viejii planeta intreaga. In fata discursurilor lini§titoare care promit bun&starea §i fericirea la 12, 15 sau 20 de miliarde de oameni, noi invitam sa se reflecteze asupra unui singur lucru: ne a flam prin?i intr-o mi§care accelerata cum nici о alta g e n e r a t e nu a mai cunoscut: sintem antrenati in ni§te procese de cre$tere fara precedent in lungul drum al aventurii umane 74 §i care, cu modurile de productie §i de viajS actuale, ne conduc la limitele capacitatilor de autoreproducere ale planetei. Cre§terea populatiei: 5 pina la 8 milioane de paminteni in anul 20000 i.e.n. §i 50 de milioane in anul 5000 i.e.n.; in jur de 250 de milioane la inceputul erei noastre, 600 de milioane in 1600,1 miliard in 1800,2 miliarde In 1927,6 miliarde In 1999, intre 8 §i 13 miliarde in 2050 ю . Cre§tere, a§adar, inca о cre§tere extrem de accelerata: о foarte indelungata vreme, dublarea populatiei mondiale se realiza in decurs de mii de ani (mai mult de о suta de generatii); in secolul nostru, popula{ia mondiala s-a dublat (de exemplu intre 1950 1987) sau chiar triplat (de exemplu intre 1927 $i 1999) in rSstimpul unei vieji de om. Cre$terea productillor: se §tie cit de dificila este evaluarea in bani a productiilor pentru societa{i structurate dupa logici economice sociale disparate, §i implicit pentru perioade de mai multe secole; cifrele care urmeazS nu permit, a?adar, decit desprinderea unor ordine de marime. Pe baza diferitelor lucr&ri*', se poate estima ca productia medie pe cap de locuitor al planetei nu a sporit decit infim vreme de mii de milenii; ea a crescut de aproximativ 10 ori intre 2000 i.e.n. §i 1500 (adic3 in 3 500 de ani), de 1,3 ori intre 1500 §i 1820 (adic3 in 320 de ani) cu ceva mai mult de 6 ori intre 1820 §i 2000 (adicS in 180 de ani). A§adar, cre^terea economica din ultimele dou3
" V w i mai ales M Beaud § a (coord ), 1993, partea intii: "Los h o m m c s et la plaiuMo" " V e z i M. Beaud, "Face A la croissance mortifere, quel developpemcnt durable?", Revue liers-vionde, vol. XXXV, ian.-martie 1994, p. 131-49 M. Beaud. 1997. - Vcvi VV. Krelle (coord.), 1989. p. 4; J.-N. Biraben, "Essai sur revolution du nombrc des h o m m c s " , Population, nr. 1, 1979, p. 22-23; J. Vail in. dup& M Beaud §.a. (coord), 1943. p. 300: Banca Mondiala, 1992, p. 28. I'rognozele, prezentate de L. Brown $.a., 1998, prevSd pentru 2050 о p o p u l a t e cuprinsA intre ceva mai putin do 8 ceva mai mult de 11 miliarde de paminteni (p. 71), a d i c i о crestere, tn prima jum&tatc a secolului ai XXI-lca, cu ceva mai pu^n de 2 pinS la ceva mai mult de 5 miliarde; in cursul celci de a doua jumaUMi a secolului al XX-lea, numdrul de locuiton ai planetei a crescut cu 3,6 miliarde. "VV. Krelle (coord ). 1989; A Maddison, 1995: M. Beaud. 1997.

328

MICHEL

B E A U I)

secole este un fenomen exceptional in istoria иташЩи: §i nimeni nu poate spune dacS e vorba de inceputul unui proces de durata sau de о tranzitie exceptional^ care va conduce la un nou regim semistationar, ori, dece nu, de un fel de apoteozS care va fi urmata de un marc haos. Trebuie de asemcnea semnalat faptul ca, dac5 lenta cre§tere dintre 2000 i.e.n. §i 1500 e.n. nu a sdpat diferenfe majore intre populatiile papiintului, cre^terea inccputa о data cu industrializarea capitalista din Europa a fost extrem de inegaia la scara planetei: unele populafii au s&rarit; altele nu au cunoscut decit о cre§tere moderata, adeseori insotita de о degradare a condifiilor de viata; altele au cunoscut о marire a productiei pe cap de locuitor de 20 $i chiar 35 de ori — cifre de exceptie in istoria omenirii —, insotita de о schimbare profunda a conditiilor de trai. Acesta este momentul in care s-au creat profundele inegalitati dintre diferitele regiuni ale lumii, pecare le constatfim astazi 4 . Cre$tcre accelerate a popula(iilor §i cre$tere accentuata a productiilor pe cap de locuitor: productia mondiaia bruta totala s-a marit de aproape 40 de ori intre 2000 i.e.n. §i 1500 e.n. (in 3 500 de ani), de 3,25 ori intre 1500 ?i 1820 (in 320 de ani) §i de aproape 37 de ori intre 1820 §i 2000 (in 180 de ani). Aceasta crc§tcre recenta, care ni se pare la urma urmelor normaia, constitute о ciud&teniecu totul aparte in istoria omenirii. §i inca mai mult in istoria planetei: niciodata oamenii nu au mai extras, prelucrat, transformat, aruncat, poluat atit de mult. Vreme indelungata, activitatile societatilor umane condusesera eel mai adesea la gdsirea unui echilibru cu mediul in care ele se dezvoltau; in unele cazuri, ele contribuisera la provocarea de dezechilibre sau distrugeri locale ori regionale: distrugeri ale terenurilor, despaduriri, favorizarea de$ertizarii, poluare a riurilor §i fluviilor din apropierea marilor aglomerari: dezechilibre distrugeri pe mSsura efectivelor, activitatilor §i capacitafilor tehnice ale acestor societal, deci limitate, care se traduceau eel mai adesea prin migratii — care migrajii sint astazi tot mai putin posibile. Accentuarca proceselor de cre$tere, mondializarea lor. impactul sporit al tehnicilor au facut ca dezechilibrele §i distrugerile astfel provocate sa nu se mai limiteze la niveluri locale, regionale, ale ansamblurilor fluviale, continental sau oceanice, ci sa atinga §i dimensiunea planetara. C&ci la nivelul intregului glob se rdsfring de-acum tnainte atit efectele prelevarilor, cit §i cele ale reziduurilor. in ce private prelevarile, sa retinem un singur exemplu: productia anuala mondiaia de energie primara comcrciala a ajuns de la 10,6 milioane de tone echivalent-carbune in 1800, la 501 milioane de tone in 1890,1335 in 1913,2 496 in 1950 §i 10 875 in 1990": §i aici, cre§tere accelerata. La fel stau lucrurile §i cu
schema X. supra pag. 152. "B.Etemad, "Structure geographiqucct par produits de la production mondiale d'Anergic au XIX' et XX* sttcle*. Un survol stattstique". Revue /le I'fwrgie, octombrie 1992, p. 695.
42 Vezi

ISTORIA

CAPITAL1SMULU1

DE LA

1500 PINA

IN 2 0 0 0

329

reziduurile; sa refinem un singur exemplu: emisiile anuale de gaz carbonic, mSsurate in milioane de tone de carbon con{inut, au ajuns de la mai putin de 100 in I860, la 1 000 la sfir?itul primului eizboi mondial §i pina la mijlocul anilor 1930, la apmximativ 1 700 in 1950,2 500 in 1965,5 300 in 1983 §i 5 700 in 1987 м ; iar in 2010, ele ar putea atinge 10 000"''. CI e vorba de resurse ce nu pot fi reinnoite, de pSduri, soluri, ap5, aer, atmosfera sau oceane, prelevarile masive §i marile cantitatf de reziduuri industrialeajung la limitele a ceea ce este suportabil pentru nenum&rate microsisteme, ca §i pentru intreaga planeta: о altii linie de forta a bascularii lumii... Fire§te, Nordul, care, In mod incontestabil, a fost a rdmas inca principala sursa de prelevari, poluari §i dezechilibre ale mediului, a reu§it sa reduca efectele negative foarte brutale, legate in buna masura de capitalismul industrial; о parte a activitatilor poluante au fost dezvoltate in Sud, iar capitalismul fondat petehno§tiinja permite limitarea poluSrilor industriale, de§i noile tehnologii — mai ales cele aplicate lumii vii — ar putea avea §i ele efecte de temut. Dupa cum se constata, fata de Nordul bogat, Sudul este un slab consumator de energie. Iar daca, о data cu tehnicile actuale, modul de viafa occidental s-ar generalize §i, prin urmare, fiecare om ar consuma tot atita energie ca un locuitor din Nord, consumul mondial anual ar deveni de patru ori mai mare, inregistrindu-se, implicit, о accentuare a poluarilor locale §i regionale §i о cre§tere a emisiilor de gaze cu efect de sera. Or, cu
T a b e l u l nr. 58 P o p u l a f i a §i c o n s u m u l d e e n e r g i e in l u m e , in 1994 C o t a in % din populatia globului Tari cu venit ridicat* 14,0 28.6 37,5 19,9 C o t a in °/o d i n consumul mondial de e n e r g i e 54,0 30,8 12,3 2,9

T a r i cu venit m e d i u " * C h i n a $i India A l t e tari cu venit m i c * * *

* 2 4 d e tari, in p r i n c i p a l d i n A m e r i c a de N o r d §i E u r o p a O c c i d e n t a l ^ , alaturi d e J a p o n i a §i a l t e c i t e v a tari b o g a t e . * * M a i m u l t d e 5 0 d e tari, in p r i n c i p a l din vechiul b l o c sovietic, din A m e r i c a Latin3 §i Asia. * " 4 9 d e tari s a r a c e , in p r i n c i p a l din A f r i c a §i Asia. Surse: Banca Mondiala. Rapport sur le divekipptmait duns le inotlde. 19%. p. 220 §i 221.234 §i 235

MJ.T

Houghton з а , 1990

" P . 11. Bourrclier §i R. Dicthrich. 1990. p. 58

330 M I C H E L

B E A U I)

utilizflrile actuale, China este deja responsabila pentru ploilc acide care afecteazS JSrile din vecinState, inclusiv Japonia; iar India, responsabila pentru un imens nor ap5rut deasupra oceanului Indian in 1999, in urma poludrii, $i care riscS s5 perturbeze regimul climatic al Asiei de Sud. Iar Sudul, cu puternicele sale populajii §i cre§teri demografice, cu industrializSrile urbanizSrile sale, cu trecerea la agriculturi utilizind masiv produsele chimice, cu cre$terile producfiei §i consumului, va deveni, a§adar, zona unde, pentru multe decenii de-acum incolo, se vor intensify ca poluSrile erei industriale. In fata unor probleme care a ting intreaga planets §i ale c&ror efecte multiple sint greu de controlat, principiul precautiei trebuie s3 primeze asupra intereselor citorva firme, ale anumitor tari §i ale citorva zeci sau sute de milioane de consumatori. Altfel, in lipsa unui tip de dezvoltare acceptabil, intre societ5|iIe umane §i mediu se va instala о criz3 de durata. Penurii de ap.1 potabiia, restringeri ale suprafejelor de teren cultivabil, desp3duriri, de§ertiz5ri, poluari multiple, in special chimice §i radioactive, alterind sau amenintind sdnatatca prin ap3, aer §i nenumdratecircuite alimentare: aceste manifest<lri multiple ale crizei dintre oameni §i planeta se vor accentua, sporind dificultatile pe care deja le intimpina tdrile sSrace sau pe care le creeaz.a §i le inSspresc tensiunile dintre tari §i dintre diferitele regiuni. XSrilc bogatc din Nord trebuie s3-§i pondcreze propriile nevoi, s3-§i infrinczc risipelc §i mai ales s5-§i facS suportabile, in raport cu rcsursclc §i echilibrclc Terrci, propriile moduri de viaja, de productie §i de dezvoltare; in acela$i timp, ele trebuie s3 faciliteze accesul la tehnicile inoderne acceptabile ecologic pentru tarile in curs de modernizare/industrializare. A nu actiona in acest sens ar insemna ca ele sa se facS vinovate decrimele unui nou rdzboi: crime Impotriva Pdmintului, impotriva populatiilor sdrace §i impotriva generajiilor viitoare. La Rio, in 1992 sau In anii urmatori, altul ar fi trebuit sa fie cursul ales §i apoi aplicat. Dispunind de principalele resurse financiare, industriale, tehnice §i §tiintifice, tarile cu venit ridicat ar fi trebuit sa i$i oricntezceforturilc insprc c3utarea §i promovarca formclor de utilizarc a matcrici §i cnergiei eel mai pujin ddunatoare pentru viitor. Ele ar fi trebuit sa elaboreze §i sa propuna о strategic mondiaia pe mai multe decenii vizind echiparea cu materiale deinalta eficaeitate energetica §i putin poluante. Fie ar fi trebuit sa i§i asume, in aceasta privinja, cea mai mare parte a cheltuielilor, fie ca о forma de compensare pentru stricaciunilc pe care le-au pricinuit planetei, fie pentru simplul motiv c3 dispun decele mai mari capacitaji financiare. Dar oamenii de stat de guvern, ca §i conducatorii marilor firme ai marilor organisme mondiale nu au avut nici viziunea, nici curajul necesar. Principalul obiectiv, astdzi, este angajarea acestui curs dt mai grabnic §i cit mai larg cu putinta. inaintc sa арагЗ prea multe dereglari de mediu sau ca ele sa devina inevitabile. Dispunem de mijloacele necesare. De doua ori in acest

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI

DE LA

1500 PlNA

tN

2000

331

secol, {5rile noatre au fost capabile s3 mobilizeze pentru r&zboi, in doar citeva luni, 40% din capacitate lor de produc^ie. §i atunci, s3 nu putem noi mobilize jumatate din acestea pentru viitorul Pamintului, al vietii §i al oamenilor? Pentru aceasta. insa, va trebui sa renun^am la egoismele, iresponsabilitatea §i acratia care domina in prezent. 4. Dincolo de capitalismul tehno§tiinfific industrial, emergen fa unui capitalism

Dintre nenumaratele perspective asupra transformarilor in timp ale activitatilor omene§ti, cea a trecerii de la о foarte lunga perioada de societal agrare la о perioada moderna de societati industriale a marcat profund politica de dupa razboi, atit in lumea comunista, cit §i in Lumea a Treia. Totu§i, inca din anii '30 §i '40, C. Clark pusese in evidenja о nou3 mi§care: ascensiunea celui de "al treilea sector", sectorul serviciilor, "tertiarul" 86 — о ascensiune care de-atunci incoace s-a confirmat §i chiar s-a accentuat. Pentru §aisprezece jari aleOCDE, partea reprezentata de tertiar din totalul locurilor de munca — §i care se cifra la 24,3% in 1870 — a crescut la 38,7% in 1950, 53,4% in 1973, 63,5% in 1987я7 In Statele Unite, tara precursoare in privinta acestei evolutii, cota ter(iarului din totalul locurilor de munca a ajuns de la 17% in 1850 la 77% in 1992; iar cota sa din produsul intern brut depa§e$te, in 1991, 70% M . In Franta, partea reprezentata de tertiar depa§e§te doua treimi din totalul efectivelor angajate, in 1991, §i atinge 71 % din totalul contributiilor la PIB, in 1997*v. In general, atit in Franta, cit §i in Statele Unite, cre§terea sectorului tertiar constituie, in anii 1990, principala componenta a cre§terii economice110. Totu^i, ponderea terjiarului nu este suficienta pentru a caracteriza tarile cele mai avansate din punct de vedere economic: astfel, printre tarile ale caror servicii au о contributie la PIB de eel putin 60% in 1997, alaturi de Statele Unite, de majoritatea tarilor europene, de Japonia, Hong Kong §i Singapore, g3sim de asemenea t3ri precum Argentina, Bolivia, Columbia, Costa Rica, lordania, Croatia, Mexic, Senegal, Uruguay1". Se impune, a$adar, sa facem о distinctie intre serviciile traditionale §i noile activitaji tertiare*2, tinind totodata seama de noile posturi tertiare ce apar in industrie $i agricultura. Nu este insa sigur ca о asemenea abordare permite о buna
" C . Clark, 1932 ji 1940; 1960. " A . Maddison. 1991. P . 248 249. " U S Labour Statistics Bureau $i OCDE, dupJ The Economist. 20 februarie 1993, p. 63. W INSEE, dupa Le Monde, 18 mai 1993 §i Banca Mondial^. Rapport sur le <Ui*lopf>ement dans le monde. 1999, p. 234. Artus, "La croissancc fran^aise est-cllc durable?", Le Monde, 23 martie 1999 §i "Aprils la deccnnic glorieusc, oil vont les Etats-Unis'". Lettre de conjoncture a BNP, aprilie 1999 41 Banca Mondiala, op. cit, 1999. p 234 235. e J . Singelmann. 1978; P. Petit. 1988.

3-332

MICHEL

BEAUD

percepere a esentei transform3rilor curente, adic3 a importantei cresctnde a tehno§tiintei In toate sectoarele dinamice ale producfiei capitaliste. Ca un proces invers fata de ascensiunea tertiarului, atit In Europa Occidentals, cit §i in America de Nord, sectoare intregi din industria secolului al XlX-lea ori din prima jum&tate a secolului al XX-lea intra in declin, d i s p a r , se delocalizeaz.a sau se m e t a m o r f o z e a z S . Astfel, partea reprezentata de industrie din totalul locurilor de munca a sc3zut, intre 1950 §i 1987, in Belgia de la 46,8% la 27.7%, in Tarile de Jos de la 40,2% la 26,3%, in Marea Britanie de la 46,5% la 29,8%* О data cu aceasta transformare.care, dupa 1973, cuprinde totalitatea tarilor occidentale, capitalismul industrial incepe s3 bata in retragere §i, Impreuna cu el, clasa muncitoare, sindicalismul muncitoresc, ca §i о anuinita forma deconflicte §i raporturi sociale. in acela§i timp, incepe s3 sesurpeconceptia socialista cese formase in lupta contra exploatarii capitaliste din industrie, cu clasa muncitoare ca forta principala a emancip3rii umane §i cu proletariat! pe post de Mesia al timpurilor moderne — chiar dac3 idealurile de baz.3 ale socialismului (solidaritate, echitate, dreptate sociala, fraternitate) supra vietuiesc. Prioritatea acordata industriei. aflata multa vreme in centml proiectului comunist, se pr3bu?e§te о data cu el. Totu§i, industria continua s3 progreseze in multe regiuni din fosta Lume a Treia, atit sub impulsul unor firme multinational, cit §i din initiative unor intreprinzatori locali sau a statelor nationale: dac3 dinamicile economice din anii '70 au fost pentru multa vreme frinate in diverse tari din America Latin3, Africa §i Orientul Mijlociu, ele sint continuate tn Asia — ostentativ capitaliste §i cu sprijinul statelor respective, pentru "cei patru dragoni" §i tarile Asiei de Sud-Est; §i adesea, sub umbrela "socialismului de piata" $i a deschidcrii, in imensa China. Astfel, din 1980 pin3 in 1997, contributia industriei la PIB a crescut de la 49% la 51% in China, de la 26% la 30% in India, de la 40% la 43% In Coreea, de la 38% la 46% In Malaysia §i de la 29% Ia 40% in Thailanda, in timp ce in Indonezia ea se mentine la 42%*. Cu toate acestea. la scar3 mondiala, se contureaz3 trccerea intr-o nou3 etap3: о dovedesc dezbaterile asupra dezindustrializSrii95 §i emergentei unei "societati postindustriale"9*, neoindustriale47 sau chiar "hiperindustriale'"*, sau a unei economii a serviciilor", invizibila100, imateriala,<n, a informatiei" 0
" A Maddison, 1991. p. 248-249 w Bai»ca Mondial^, oy. cit., 1999, p. 234 i 235. 5 «Vezi P. Petit. 1988. p 69 s " A . Touraine. 1969; J. Cershuny, 1978; F. Block. 1990 " J . Cershuny. 1978. * C Stoffafe. 1987. *V.R. Fuchs, 1968; J.-C Dclaunay $i J Cadrey. 1987 ""D. Liston N. Reeves, 1988. " " C Goldfinger, 1994. "°F. Machlup, 1%2; M Porat.1976,

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI

DE LA

1500 PlNA

tN

2000

333

sau a cunoa§terii iaj . P. Drucker 101 merge pind la a vedea, in transformdrile curente, sfir$itul capitalismului: cunoa§terea este pe cale de a se substitui capitalului, iar capitalismului о noud realitate socio-economicd... in ce ne prive§te, considerdm, contrar acestei ultime teze, cd astdzi capitalismul este mai puternic §i mai vivace ca oricind; ceea ce se inaugureazd este о noud epocd a capitalismului, caracterizatd prin mobilizarea crescindd a tehno§tiintei — de cdtre firme — in vederea inovdrii, a credrii de noi produse §i de noi procedee, ca §i prin lupta permanent^, intr-o acerbd competitfe, pentru recrearea situatiilor monopoliste. Din acest moment, dincolo de trecerea de la industrie la sectorul serviciilor, fenomenul esenjial in curs de desfd§urare este dublul proces de recul relativ al capitalismului industrial — caracterizat prin investirea masivd in echipamente materiale §i prin recurgerea pe scard largd la energie —, la un capitalism "postindustrial" — mobilizind in permanentd progresele §i potentialit&tile §tiinjei §i tehnologiei, §i orientind cercetarea $i dezvoltarea in vederea inventdrii necesitd{ilor §i consumurilor de miine; pe scurt, un capitalism tehno§tiintific ,0,s . Intelegerea schimbdrilor actuale in termenii unei a treia revolu(ii industriale, ai unei noi revolutii §tiintifice $i tehnice106 sau ai intrdrii intr-o noud erd tehnologicd107 ar limpezi aspectele unui proces a cdrui esenfa, in optica noastrd, rezidd in aproprierea tehno$tiin|;ei de citre marile firme capitaliste §i mobilizarea ei in scopuri specifice acestora10". Intr-adevdr, pretutindeni — de la agriculturd pind la transporturi, de la industrii pind la diferitele activitd{i tertiare (sdndtate, culturd, informare, destindere, adminLstraJii etc.) —, sub impulsul principal al puternicelor grupuri capitaliste, sint mobilizate noi cuno§tinle §tiin{ifice §i tehnice (privind materia, energia, viaja, electromagnetismul, stocarea §i transmiterea informatiilor): sint puse in practicd mari sisteme tehno§tiintifice,

Machlup, 1980-1984; P Drucker, 1993. •"P. Drucker. 1993. r e T e r m e n u l u tehno?tiintS* este deja utili/at 0 Prades (coord.), 1992; G Hottois, 1992), Inafi adjcctivul "tchnogtiintific" este pujin folosit "Tehnojtiintific" с oarecum grc^it spus; "tehnoscientologic", cakhiat pe "tehnologic". ar fi ceva mai exact, dar puternic conotat. dale fiind reputajia $i notorietatea Sdentologiei K > R Richta. 1968,1974: in aceastA lucrare. autorul pune accentul pe importanta revolutiei $tiin(ificc $i tchnicc, prezentind aceastS transformarc istoriei drept sursa probabili a unci proximo dcpS$iri a opozitiel capitalism/socialism: din punctul nostru de vedere. direcjionarea de cStre capitalism a de/. vol tari i $iiin(ei tehnologiei este un factor esen{ial al noului sHu "salt inaintc", ca al reccntei sale victorii asupra tarilor cu о economie etatis№ ""Despre importanta tehnicii tehnologiei in anali/a rcalit jJilor contemporanc. Jn afara de lucrihrile lui J Hlul. de cele ale lui 2 . Brze/inski sau J de Rosnay. facem trimitere — din imensa literature economic^ — l a c c l e s c m n a t e d c C . Dosi, R. Landau. D. Mowery, R Nelson. N Rosenberg, S Winter. 3 ""Acest f e n o m e n a fost foarte clar v i z u t d e b r i s de L. Karpiklnarticolul s3u din 1972.

, M F.

3-334

MICHEL

BEAUD

concepute §i initiate deechipe in cadrul cSrora fiecarestapine§te о anumita laturA a tehno§tiintei; sint, astfel, create §i dezvoltate noi piefe §i noi mSrfuri — produse, echipamente, servicii —, fasonate prin noi cuno§tinte tehnice de extracjie §tiinjific3. Aceasta conduce la о noua §i profunda transformare a modurilor de viata §i de functionare a societatilor, prin dinamici ce ramin dominate de urmarirea profitului menit sa asigure reproducerea largita a capitalului, §i care sint mai mult ca oricind subintinse de logicile sociale ce fac trimitere in p e r m a n e n t la viitor. in centrul acestui capitalism tehno§tiintific se afia о noua marfa; nu mai e vorba de un produs material pe care sa il poti utiliza in mod cu totul autonom, nici de un simplu serviciu, ci de о marfa complexa: produse mat e r i a l $i servicii (programe informatice, alx>namente la diferite retele, contracte conexe diverse etc.) — pe care ti le poti procura separat, dar care nu au valoare unele fara altele, legate fiind printr-ocombinatie de tehnologii pe care le stapinesc ?i le innoiesc nelncetat un num3r restrins de intreprinderi — sint inserate in retele sau sisteme ce le impun logicile §i normele lor. Galea о deschisesera "macrosistemele tehnice" din era industrial (electricitate, cai ferate, telecomunicatii, transporturi aeriene) ,w . Astazi, noile retele §i sisteme se bazeaza pe tehno§tiinta ?i sint, a§adar, total dependente de grupurile §i de marile firme care о stapinesc 110 . Totodata, asistam la о noua faza a diviziunii muncii §i a dominate! m3rfii: acestea ating de-acum totalitatea activitatilor care !§i propun sa asigure atit intretinerea §i confortul oamenilor in§i§i, bunul mers al intreprinderilor, functionarea sistemelor de informare §i decizie, d t §i gestionarea politicului, a sistemelor urbane, a mediului, sau chiar a naturii. In toate domeniile prolifereaza continuu activitati specifice din ce in ce mai strict §i subtil delimitate, caracterizate prin utilizarea simultana a unei munci vii bazate pe competenta §i a materialelorcu continuturi tehnologice diversificate; iar de indata ce sint in joc domenii avansate ale cercetarii, ale §tiintei sau tehnologiei, aceste activitati sint asumate sau controlate de catre marile intreprinderi, adica de foarte marile grupuri (informare, comunicatii §i multimedia, biotehnologie, cosmos, gestionarea destinderii, piata antipoluarii etc.). A fi in vtrf in acest nou capitalism implica a fi stapin al noilor progrese tehnologice sau al combinatiilor lor. Or, doua spat» strategice se intretaie: spajiul tehnologiilor-mama (informatica, telecomunicatii. biotehnologii $i Tn special inginerie genetica, §tiinte ale materiei etc.) §i spatiul combinatiilor acestora, concepute pentru piete purtatoare de cereri solvabile
"HVc/.i A. Gras, 1993. pildS. In materie de s&nState stnt difuzatc produse care integreazi numcrizarea informafiei, puttnd fi conectate la retele ce oferS noi servicii: telclntretinere (aparate programe informatice), telediagnostic (al pacientului), iar tncurtnd »eleinter\entta echipelor specializate (asupra pacientului)
,wDe

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI

D E LA 1 5 0 0 P l N A

tN

2000

335

exprimate sau potentiate (spafialul, informatie §i multimedia mondializate, sdnatate, antipoluare etc.). $i in unui §i in celalalt dintre aceste spatii, doar ni§te foarte mari firme (tinind de state puternice), in relate cu firme din specialitati "de v t r f , sint in m3sura s3 mobilizeze, sa st3pineasc3 §i sa orienteze tehno§tiinta in vederea conceperii, realiz3rii §i utilizarii unor sisteme $i a unor marfuri care le sint specifice. C3ci acest nou proces de productie §i noua competifie tehnologica in care el intra implica investijii din ce in ce mai grele, pentru cercetare, echipamente $i prcgatirea oamenilor. Astfel, in fiecare sector strategic, domina un num3r mic de firme 1 "; concentr3rile de intreprinderi s-au accentuat in cursul anilor '90 §i aproape in toate aceste sectoare se inmul^esc acordurile, apropierile, alianfele dintre grupuri — in interiorul fiec3rui pol al Triadei, dar §i la scara intregii Triade. I-a fel, in cazul tarilor, a fi la inaltimea acestui capitalism generalizat implica stapinirea noilor progrese tehnologice. Contributfa tehnologiei la cre§terea economica a ajuns, in Japonia, de la 20% in anii 1970 la 40% intre 1980-1985 la 60% din 1986 pin3 in 1990" 2 ; importanta sa este larg recunoscuta in Statele Unite, de$i dezbaterile pe marginea ei sint pe mdsur3. Or, dupa tabelul de mai jos, publicat cu ocazia conferintei UNESCO cu privire la "$tiinta in secolul al XXI-lea", cei trei poli ai Triadei concentreaza mai mult de patru cincimi din cheltuielile mondiale pentru cercetare §i dezvoltare; iar Statele Unite singure par s& concentreze о treime m . In ce prive§te partea din PIB reprezentata de cheltuielile pentru cercetare §i dezvoltare, Statele Unite se afla in frunte, impreuna cu Japonia, §i urmate de Europa Occidentala"*. Totu§i, in Europa, cercetarea este inca siabita de farimitarea sa intre diferitele tari. Din restul lumii, singurele tari care par a avea о anumita pondere sint China, India §i ansamblul CSI, mo§tenitor destul de anemic al fostei URSS. Tot in Statele Unite cheltuielile pentru cercetare/dezvoltare sint controlate in proportie de 70% de catre sectorul privat (fata de aproximativ 50% in Franta), iar bugetele pentru cercetare/dezvoltare ale firmelor au crescut cu mai mult de 5% pe an din 1995 pina in 1 9 9 8 m . A§adar, marile
"'Pentru materialul medical numai $apte firme. iar pentru marile ordinatoare zece firme asiguri nouii zecimi din productia mondial J; pentru centralele telefonice publice, patru firme acopert $apte zecimi din piata mondial^; pentru serviciile informatice. opt firmr reprezinti 54% din pia{a m o n d i a l . Vczi F. Chcsnais, 1994, p. 73, 74,149, 169. , , J 5 Airaudi, Le Monde, 5 aprilie 1994. " ' I n Lettre de conjortcture a BNP (aprilie 1999, p. 6) Inttlnim о evaluarc diferitA: cu mai mult de 200 de miliarde de dolari in 1997, Statele Unite ar concentra aproape jumState din ccrcetarea/dezvoltarea mondiaia. I M Aceste cifre concords cu cele publicate in Lettre de conjoiicture a BNP (art. cit.): cheltuielile pentru cercetare/ dezvoltare sint evaluate la 2.6% din PIB In Statele Unite. 2.3% in Franta. 1,7% in RegatuI Unit, 1.1% in Italia ™ldem„ ori. cit.

336 T a b e l u l nr. 5 9

MICHEL

B E A U I)

C h e l t u i e l i p e n t r u c e r c e t a r e $i d e z v o l t a r e i n l u m e , la s f i r § i t u l a n i l o r '90 C o t a in % d i n cheltuielile mondiale pentru C & D America de Nord Europa Occidentala J a p o n i a §i NI'I China CSI India Asia C e n t r a l s Oceania F u r o p a C e n t r a l s $i O r i e n t a l s A l t e tari din fosta L u m e a T r e i a 37,9 28,0 18,6 4,9 2.5 2,2 1.3 0,9 3,7 C o t a In % a cheltuielilor pentru C & D din P I B al f i e e a r e i r e g i u n i 2,5 1,8 2,3 0,5 1.0 0,6 1.5 0,8 0,3

SursH: dupa cifrele tabelului publicat in cadrul unei convorbin cu R. Barri, director al Obsematorului $tiinlei fi Tehnicii, Le Monde. 30 iunie 1999

firme tehno$tiintifice nu influenteaza doar producible §i pietele: ele orienteaza cercetarile, concep produsele, structureaza sistemele, suscita comenzi §i, in fine, determine modurile de viata §i formele societatilor viitoare. Ele о fac avind ca singur obiectiv necesitatile solvabile. deja existente sau anticipate. Aceasta patronare a §tiintei de c3tre capitalism nu poate, a§adar, decit sa accentueze inc3 mai mult orientarea catre viitor §i sa agraveze scindarea umanitatii intre detinatori §i nondetinatori de putere de cump3rare. Bineinteles, capitalismul industrial nu dispare о data cu dezvoltarea capitalismului tehno§tiintific: ca intotdeauna In evolutia prin stratificSri succesive a societatilor umane, vechile straturi (capitalismul manufacturier §i industrial) se vor subtia, In vreme ce un nou strat (capitalismul tehnologic) se va consolida; in acela§i timp, vechile straturi §i, In general, vechile forme de productie vor fi remodelatc: la fel cum agriculture §i viata domestica au fost profund transformate prin puterea novatoare a capitalismului industrial, tot astfel viata domestica, agricultura, transporturilo, industria, sanatatea, informatia, pe scurt toate activitatile vor fi profund modificate de catre puterea novatoare a capitalismului tehno§tiin{ific. in plus, simplificind lucrurile, capitalismul manufacturier avea un d m p restrins la doar citeva tipuri de produse textile. Capitalismul industrial s-a extins la game foarte diversificate ale producfiei de bunuri materiale. Capitalismul tehno$tiin{ific i$i poate g3si о a plica re In aproape toate domeniile, din moment ее о anumita combinatie de cuno§tinte ^tiinjifice, de bunuri

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI

DE LA

1500 PlNA

tN

2000

337

ma ten ale, de ser\'icii §i abilitati tehnice permite sa se raspunda unei cereri solvabile: in acest sens, la atita vreme de la insc&unarea capitalismului, asistdm la inca о largire, la inca о generalizare a ariei sale. Prin urmare, mai multca oricind, capitalismul doming lumca §i society{ile noastre: dupa diferitele progrese ale economiei de piata ale capitalismelor negustore^ti, in special in Europa secolelor XIV-XV1, dupa capitalismul manufacturier (secolele XVII-XVlll) capitalismul industrial (secolcle XIXXX), veacul urmStor se anun(a ca unui al capitalismului tehno§tiintific. lata elementul decisiv al "bascularii lumii" ce pare sa se petreaca asta/i §i a cSrui intreaga mdsurS sintem inca departe de а о putea aprecia. 5. Un virtej de neincetate transfortnari

De la reflectiile asupra pietei §i diviziunii muncii pina la analiza acumularii de capital, de la studiul crizelor industriale din secolul al XlX-lea pina la dezbaterile asupra crizelor din secolul al XX-lea, de la perspectiva unui stat stationar sau a unei lungi stagnari pina la consideratiile asupra mi§carilor seculare, de la analiza mereu reinnoita a ciclurilor de dezvoltare pina la structurarea dupa modele tcoreticc a cre§terii din economic, de la evocarea recurenta a miracolelor economice pina la vestirca apocaliptica a unei noi "Mari Depresiuni", totul a fost spus despre dinamicile - diverse §i contradictorii — ale capitalismului. !ntr-un asemenea grad, incit, pina la urma, uitam esentialul: capitalismul este dinamic. E vorba de о dinamica ce opereaza neincetat, ce se schimba mereu §i a c3rei aparitie §i dezvoltare marcheaza о ruptura in istoria societajilor umane. Marx subliniase cu putere acest lucru in 1848, intr-un pasaj din Manifestul partidului comunist: "Burghezia nu poate exista fdra a perturba in mod constant instrumentele de producjie, deci raporturile de productie, deci ansamblul condijiilor sociale (...). Ceea ce distinge epoca burgheza de toate cele precedente este perturbarea necontenita a productiei, zdruncinarea continua a tuturor institutiilor sociale. pe scurt permanentizarea instabilitajii a mi^carii. Toate raporturile sociale (...) se dizolva; cele care le inlocuiesc imbatrinesc inainte chiar de a se scleroza. Tot ceea ce era solid, bine stabilit, se volatilizeaza, tot ce era sacru se vcde acum profanat"" 6 . Schumpeter, in Teoria evolufiei economice (1912), a insistat §i el asupra acestei rupturi istorice majore: trecerea de la reproducerile ciclice — cicluri ale anotimpurilor, cicluri de ani buni §i de ani r3i — care au caracterizat societatilc anterioare, la economia dinamica ce caracterizeaza societatile capitaliste; о ruptura radicala, generata, in opinia lui, de inovafic — una
"-K. Marx, Ocuvm, - Ёххтопие. Paris, Gallimard, l-a PIC-uide. vol. 1.1963, p. 164.

338

MICHEL

B E A U I)

strins legata de intreprinzator, de cSutarea profitului §i de credit —, о inovatie deopotriva distrugStoare de trecut producatoare de viitor. A$a cum am vazut, cre?terea productiilor, ca §i dezvoltarea capacitatilor energetice ?i tehnice s-au accentuat puternic In decursul ultimelor doua secole" 7 . Modurile de a produce, de a consuma, de a se deplasa, de a comunica, de a trSi au evoluat continuu, cunoscSnd modificari profunde In ultimele decenii. Desigur, nu toate schimbarile Inregistrate In ultimele secole pot fi puse pe seama capitalismului. Exista, din timpuri imemorabile, dorinta de a avea, de a stapini, de a §ti, de а афопа in mod util, iar de citeva mii de ani incoace, lor li se adaugfl gindirea §i §tiintele rationale, puterea instituita, ata$amentul fata de anumite valori §i idealuri. in ultimele secole, cele trei principale forte transformatoare au fost puterea statului, cunoa§terea §tiintific3 §i tehnica, §i ansamblul dinamicilor reunite sub termenul "capitalism". Iar In ultimele decenii — statele fiind siabite, pe de о parte, de pierderea proiectelor §i a perspectivelor asupra viitorului, iar pe de alta parte, de mondializarea liberaia, munca §tiintific3 fiind tot mai mobilizata §i mai orientata de catre marile firme ce controleaza esentialul capacitatii tehnologice — capitalismul a devenit principala forta transformatoare a societatilor §i a lumii. intr-un fel, ultima jumatate de secol ne aduce о contra-ilustrare: regimul sovietic a dus pina la extrem rolul puterii de stat; el a acordat о foarte mare importanta §tiintei §i tehnicii; Impreuna, aceste doua forte au realizat performante remarcabile in citeva domenii: arma nucleara, cucerirea spatiului... Insa ele au fost incapabile sa duc3 pina la capat cursa p>entru cre?terea economica $i inovatia permanenta (consum, armament, informatieetc.), puse pe primul plan decapitalismele dominante, cu sprijinul statelor lor §i cu resursele cercetarii §tiintifice. Ceea ce ne obliga sa revenim asupra acestei realitati — evolutive, intrucft e in neincetata transformare — pe care о acopera termenul "capitalism". Departe de a fi fost fabricata sau instituita de cineva sau ceva anume, logica aceasta capitalista, la fel ca alte logici §i orinduiri sociale, s-a maturizat In decursul istoriei; ie§ita din logica negustoreasca §i din cea a imbogatirii, ea nu se poate reduce nici la una, nici la cealalta. Ceea ce da specificul ei este, In mod fundamental, reafectarea surplusului realizat prin productie comert largirii mijloacelor de productie §i comercializare in vederea obtinerii unui nou surplus: productie (sau negot) pentru profit, profit pentru acumulare, acumulare pentru о productie (sau nego{) §i un profit sporit, iata spirala care sta in centrul oricarei realitati capitaliste; pe scurt, urmarirea profitului in vederea unei 13rgiri a dmpului activitatilor profitabile.
"'•Vczi schcmdc X 51 XI. p. 152-153.

1STORIA CAPITALISMULUI

DE

LA

1500

PLNA

IN 2 0 0 0

339

Totu§i, acumularea pentru profit nu este totul. Invdluitd tntr-un amplu "asalt" al marfurilor, stimulate de concurcntd §i de cdutarea pozifiilor monopoliste, sprijinitd de inova^ie, impinsa inainte de cdtre proiectele mereu reinnoite ale intreprinzdtorilor, ea suscitd §i alimenteazd о refea complexd de dinamici transformatoare. Punerea in practicd a unei acti vitdtf comerciale sau de productie, imprumut §i credit, investitii, inovatii, cercetare §i dezvoltare, actionare asupra necesitdtilor §i a exprimSrii lor. toate aceste demersuri, care tin de reproducerea capitalului, implied un pariu cu viitorul, devenind astfel produedtoare de viitor, vectori ai transformdrilor atit pentru cconomie, cit §i pentru oameni §i societdti. Complexd, axatd pe viitor, logica aceasta capitalistd genereazd neincetate transformdri. Regdsim aici m cele trei motivatii umane fundamentale — putere, avere §i subzistentd —, surse deopotrivd de separare §i de coerentd: pe de о parte, urmdrirea imbogdtirii §i a profitului, puterea asupra oamenilor, concentrarea capitalului, pozifiile dominante puterile monopoliste; pe de altd parte, subzistenta care, pentru segmente din ce in ce mai largi ale societdtilor, se conjugd cu slujba dependentd, salariul si cumpdrarea de bunuri de consum produse de ma§indria capitalistd. Prin urmare, in acceptia sa cea mai generald, capitalismul nu poate fi redus nici la un "mod de productie"" 9 , nici la un "sistem economic" 120 ; el nu este nici un actor capabil sd vrea, sd planifice, sd optezc. In centrul sdu, traversind pluralitatea formelor istorice, a tranzitiilor §i mutatiilor, lucreazd о logicd sociald complexd, structurantd/destructurantd, distrugdtoare de alte forme de productie, de vechi activitdti, de vechi forme sociale, de resurse, dar §i creatoare de noi activitd{i, de noi piete, de noi necesitdti. Ea genereazd о totalitate productivd, comerciald, monetard deopotrivd teritorializatd §i mondiald, in necontenitd schimbare, §i care manifestd tot mai limpede о relativd autonomie in raport cu societdtile in care se formeazd: aceastd totalitate noi о numim "capitalism". Prin dezvoltarea acestei realitdti se pot explica о parte tot mai mare dintre transformdrile ce s-au prod us in Europa incepind cu secolul al XVI-lea, о parte majord a transformdrilor ces-au produsin lume incepind cu secolul al XlX-lea, dar §i amploarca, accentuarea §i accclerarea transformdrilor actuale ale societdtilor §i ale lumii. in 1942, la un secol dupd Marx, Schumpeter sublinia importanta "distrugerii creatoare" ce i§i are rdddcinile in dinamicile inovdrii: "impulsul fundamental care pune ?i mentine in mi§care marina capitalistd este imprimat de noile obiecte de consum, noile metode de productie §i de
" " C c c a c c nu I n s c a m n i c4, astfel, logicile simple ale puterii. averii subzistentei dispar. "''Chiar dacA putem foarte bine caracteriza modul de productie at cutarui sau cutarui strat capitalist (manufacturicr, industrial 1 sau 2. postindustrial). , s , Intrucit el se inscne deopotrivS in dimensiunile socialului, politicului §i ideologicului. a j a cum au observat, flccare In felul »Ли, M Weber F. Braudel.

340

MICHEL

B E A U I)

transport, noile piete, noile tipuri de organizare industrials — toate elemente create prin inifiativa capitalists. (...) Acest proces de Distrugere Creatoare constituie datul fundamental al capitalismului" 121 . Or, aceasta capacitate este astSzi demultiplicata prin utilizarea sistematica — de catre marile firme — a §tiintei §i cercetarii, pentru a le ajuta sa creeze "noi obiecte de consum", "noi metode de productie §i de transport", "noi piete", "noi tipuri de organizare industriala" — §i, a§ adauga eu, noi cereri solvabile, fondate pe noi necesitati sau pe necesitati mereu reinnoite, pe scurt, noi ocazii de realizare a profiturilor pe baza progreselor §tiintci. Stapinind tot mai larg cercetarea §tiintifica §i aplicatiile sale, marile firme i?i demultiplica, in fond, capacitatea de creare §i de distrugere. A§a se explica accelerarile in care sintem prin§i $i virtejul schimbarilor ce le insotesc. Numai ca nu e vorba nici de un desen animat, nici de un joc video. Cea ce este pus in joc aici este chiar viata oamenilor pe Pamint. Pentru prima data in istorie, deciziile majore, determinante pentru oameni, planeta, viata in general, sint luate de ni§te firme, intre care unele dispun de imense mijloace financiare, §tiintifice, tehnice $i industriale. Deciziile respective sint luate in functfe de populafiile ce dispun de putere de cumparare ?i de anticiparea (nu neaparat pasiva) a cererii lor; $i mai sint luate in functie de perspective^ de profit in anul viitor sau in urm&torii cltiva ani. Este oare drept ca, in cea mai mare parte a lor, resursele §i activitatile Terrei sa fie mobilizate pentru satisfacerea unei minoritati a locuitorilor planetei, in vreme ее о alt& minoritate traie$te in conditii extreme de nesiguranja §i s3racie? Este oare drept ca satisfacerea nevoilor citorva generatii ale unei parti a omenirii, dispunind de putere de cumparare, sa puna in pericol resursele §i echilibrele esentiale ale globului, cu riscul de a aduce prejudicii iremediabile gcneratiilor viitoare? Se poate oare accepta ca ni§te optiuni ce angajeaza viitorul Terrei §i al societatilor umane sa fie lasate pe mina unor factori de decizie cu viziunea ingusta (o piata sau un segment de piata) §i mioapa (perspectivele de profit pe termen scurt sau foarte scurt)? Am incercat sa punem aceste intrebari intr-o carte anterioara 121 ; caci, ca oameni, sintem cu totii raspunzatori atit pentru lumea de astazi, cit §i pentru efectele activitatilor noastre asupra celei de miine.

17, J. Schumpeter, 1942. 1984, p. 116-117. Cursivclc majusculele U apartin lui Schumpeter. Acesta CVOCi ceva mai departe (p. 117) "uraganul perpeluu de distrugeri creatoare". care invalidea/A. In optica sa. "ipoteza unui calm perpetuu". ce fuscse avansatJ de numero^i economi$ti , J 3 M. Beaud. 1997.

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI

D E LA

1500 PlNA

tN

2000

341

In fa{a a c c e l e r a t o r §i a spiralei mutatiilor in care am fost prin$i, ne alaturdm noi reflecjiei lui H. Jonas; vorbind despre tehnologie $i despre impactele ei, ca §i despre "amploarea efectelor pe termen lung §i, foarte adesea, ireversibilitatea lor", H. Jonas afirmS cu tarie: "Toate acestea plaseazft responsabilitatea in centrul eticului" l2 \ Dar, se intreabS el, pentru exercitarea unei asemenea responsabilitati, "ce anume poate servi drept busoia?" $i tot el rdspunde: "Insa§i anticiparea amenintarii!" — sau, ceva mai sus, "euristica fric»" 12 *. Ceea ce se impune, in opinia lui (iar evolutiile pe care tocmai le-am evocat intaresc aceasta necesitate), este a$adar "Principiul Responsabilitatii", pe care il formuleazfi astfel: "in ambivalen{a durabila a НЬсгЩН sale, pe care nici о transformare a circumstanjelor nu ar putea-o vreodata aboli, omului trebuie sa ii fie ap3rate ingritatea lumii lui §i a esenjei sale impotriva abuzurilor propriei lui puteri" 125 . Astazi, ceea ce putem observa este exact contrariul: abuzind de puterea lor, forjele care domina societatile umane aduc prejudicii atit integritatii omului, eft ^i celei a lumii. I.a aceasta contribuie din plin dinamicile capitaliste. Sa sperSm c3 ele vor putea fi strunite, cit inc3 mai este timp, a$a cum au fost $i in alte perioade — §i strunite nu numai la nivelul nafiunilor, ci si la nivelul continentelor $i al lumii intregi. Altfel, distrugerea masiv3 a resurselor si a echilibrelor terestre, totalitarismul unei pieje dominate de d t e v a mari firme mondiale, instaurarea progresivS la scara planetard a unui "apartheid" prin intermediul banului risca s3 devina dimensiunile durabile ale unei bascuiari ce va fi tot mai greu de oprit. Beauvnl, noiembrie 1999

»'H. Jonas. 1979.1990, p. 14 * 4 d m . , p. 13. **1Ьи}., p. 15.

BIBLIOGRAFIE

Referin|e b i b l i o g r a f i c e la introducerea din 1999 B E A U D Michcl. " L ' a v i n c m c n t du systOme Ctatiste", Le Monde diplomatique, august 1985. B E A U D Michcl, Le Systtme national/mondial hierarchic (une nouvelie lecture du capitalisme mondial). La Decouverte, 1987. B E A U D Michel, Le Basculement du monde. De la terre, des liommes el du capitalistic, La Decouverte, 1997. B O N N A U D Robert. Ya-t-ildes toumants historiques mondiaux?, Kimc, 1992. B R A U D E L Fernand, Civilisation malirielle, iconomie et capitalisme. XV'-XVlll'

sitcle, vol. 3, Le Temps du monde, Armand Colin, 1979.

F U K U Y A M A Francis, The End о/History and the Last Man, N e w York. Free Press, 1992; trad, fr., La Fin dc Ihistoire ct le dernier homme, Flainmarion. 1992. M A R X Karl, Le Capital, partea I (1867) §i materialele pentru partea a II-а §i a Ill-a (1869-1879); trad. fr. tn Oeuvres - fcconomie, C a l l i m a r d . la Plfrade, 1 . 1 , 1 9 6 3 , 537-1240 t. II. 1968, 501-1488

Economic appliquie, apnlie-septembrie 1948. p. 243-300.

P E R R O U X F r a n c o i s , " E s q u i s s e d ' u n e th6orie de l ' 6 c o n o m i e d o m i n a n t e " ,

P E R R O U X Francois. Le Capitalisme, PUF. col. " Q u e Sais-je?", 1948; ed. a 4-a. 1960. P O L A N Y I Karl, The Great Transformation, 1944. Beacon Press, Boston. 1957; trad. fr. La Grande Transformation, Gallimard, 1983 S C H U M P E T E R Joseph, Theone der Wirtschaftlichen Entwicklung, Leipzig, Dunker & Humblot, 1912; a 2-a ed. revizutS, 1926; a 3-a c d . ncmodificatS, 1930; trad. fr. 1935, Theone de revolution cconomique, Dalloz, cu о introducere de F. Perroux. S C H U M P E T E R Joseph. Capitalism, Socialism and Democracy, Londra, Allen & Unvin, 1942; trad. fr. Capitalisme, socialisme ct democratic, Payot, 1951; 1984. W A L L E R S T E I N Immanuel, "Les Htats dans le vortex institutionnel de Г£соn o m i e - m o n d e capitaliste", Revue inlernahonale de sciences sociales, vol. XXXI1,1980, nr. 4, p. 797-805. W E B E R Max, " D i e protestantische Ethnik und der «Geist» des Kapitalismus", 1905, in Gesammeltc Aufsatze zur Religionssoziologie, Tubingen. Mohr. 1920; trad, fr., L'Ethique prolestante et I'esprit du capitalisme, Plon, 1964; col. " A g o r a " , 1990.

ISTORIA

CAPITALISMULUI

D E LA 1 5 0 0 P I N A

TN 2 0 0 0

343

B i b i i o g r a f i a lucrarii in bibiiografia d c fafii sint m c n f i o n a t c d o a r principalele lucriiri c o n t c m p o r a n c p c c a r c le-am folosit la scrieroa acestei к tori i a capitalismului. Nu figureazi, a j a d a r - lucr&rile c o n t c m p o r a n c c a r c au fost folositc d o a r pentru a clarifica o c h c s t i u n c a n u m c ; a c c s t c a au fost c i t a t c p c parcursul car{ii; - lucrSrile u n o r economist), filozofi etc., m a r t o r i sau anali§ti ai propriei c p o c i c a r e sint p o m e n i t i In c a p i t o l e l e tn c a r e e p o c a lor c s t c studiata. Autorii d i n c a r e a m

citat un text figureazi in indcxul prineipalilor autori citafi. I. Capitalismul in istorie
b ГёсИеИе mondiale,

A M I N S a m i r , L'Aceumulation A M I N S a m i r , Oasse ct Nation,

A n t h r o p o s , 1970.

ASSELAIN Jean-Charles, Histoire (fconomique. De la revolution mdustricllc a la Premiire Guerre mondiale, PFNSP & Dalloz, 1985. ASSELAIN Jean-Charles, Histoire iconomique dii XX' Steele, vol. 1. La Montee delitat (1914-1939), vol. 2, La R/ouverturedes economies nationals (1939 attx annees
1980), P F N S P & Dalloz, 1995.

E d i t i o n s d e M i n u i t , 1979.

BAECHLER Jean, Le Capitalisme, vol. 1, Les Origines, vol. 2, L'tconomie capitaliste, G a l l i m a r d , 1995.

BAIROCH Paul, De Jericho a Mexico, Villes et economic dans I histoire, Gallimard,
1985.

BAIROCH Paul, Mythes et paradoxes de litistoire ёсопотщие, La D£couverte,
1994.

BAIROCH Paul, Victoires et deboires. Histoire economique el sociale du mondc du XVI' sidcle a nos jours, 3 vol., Callimard, 1997. BRAUPELFemand, Civilisation matfrielle, Economy et Capital is me (vol. I, Structures du quotidien; vol. II, Les Jeux de I'tchange; vol. Ill, Le Temps du mondc), Armand
C o l i n , 1979; L e L i v r e d e P o c h e , 1993. B R A U D E L F c r n a n d , La Dynamique B R A U D E L F e r n a n d , Graminaire F l a m m a n o n . 1993. jours, A r m a n d C o l i n , 1949. du capitalisme: une introduction, Maspero-PUG, du capitalisme, F l a m m a r i o n , 1985. des civilisations, Arthaud, 1987; Paris,

CHEVALLIER Jean-Jacques, Les Grandes Oeuvrcs politiques de Machiavel it nos
D E L E P L . A C E Ghislain, Theories 1979. D O B B M a u r i c e , Political trad, fr., M a s p e r o , 1969.

DENIS Henri, Histoire de la pensec economique, PUF, 1966.
Economy and capitalism,

DOBB Maurice, fctudes sur le diveloppement du capitalisme, Cambridge. 1945;

R o u t l e d g e and K e g a n , 1937.

DOCKES Pierre, ROSIER Bernard, L'Histoire ambigue. Croissance ct development cnt en question, PUF, 1988. DOLLEANS Edouard, Histoire du mouvemenl ouvrier (vol. 1,1830-1871; vol. II.
1871-1936; vol. Ill, De 1936 a nos jours). A r m a n d C o l i n , 1 9 3 6 , 1 9 4 6 1953. F R A N K A n d r e G u n d e r , L'Accumulation mondiale, 1500-1800, Calmann-Levy, 1977.

344

MICHEL

B E A U I)

H E A T O N H e r b e r t , Histoircёсопопщие del'Europe, 2 vol.. A r m a n d C o l i n . 1952. Histoire de la science, c o o r d o n a t o r D A U M A S M., Bibl. d e la P l c i a d e , 1957.

Histoiregtnt rale des civilisations, coordonator CROUZETM., 7 vol., PUE. 19531956. Histoire %ёпёга1е du travail, c o o r d o n a t o r P A R I A S L.-I L. N o u v e l l e librairie d e F r a n c e ; au a p S r u t mai m u l t e v o l u m e , i n c e p i n d cu 1 % 2 . I listoirr universale, c o o r d o n a t o r G R O U S S E T R. $i L E O N E.C.. Bibl. d e la Pfciade, 3 vol., 1958.

1988; trad. fr. Naissance et (Uclin des grandes puissances, Payot, 1989.
I - A N D E S D a v i d S.. The Wealth and Poverty of Nations, 1998. 1.ANT7. Pierre, Valeurs et richesses, Conifxiralive

KENNEDY Paul, Vie Rise and Fall of the Great Prnvrs, Londra. Unwin Hyman,
N e w York, W W . N o r t o n ,

A n t h r o p o s , 1977.

MADDISON Angus, Dynamics Forces in Capitalist Development. A Long-Run
View, O x f o r d U n i v e r s i t y Press. 1991 unidimensionnel (1964), trad, fr., E d i t i o n s d e M A R C U S E H e r b e r t , L'Homme Minuit, 1968. M A R X Karl, Oeuvres, Ёсопоппе, 1968. 1970-1978. М А Т П С К Paul, M a r x §i K e y n e s , Les Limites fr., G a l l i m a r d , 1972. (1967), trad, fr., M a s p e r o , 1 9 6 9 . de Гёсопоппе mixte (1969), trad,

1847-1880, Bibl. d e la Pl<Hade, 2 vol., 1 9 6 3 §i

MATI HAS P. §i POSTAN M.M. (ed.), Cambridge Economic History of Euro}*, 8 vol.,

MOORE Barrington Jr., Les Origincs socialcs de. la dictature ct de la democratic NORTH Douglass C., Institutions, Institutional Oiange and Economic Performance,
Cambridge University Press. 1990 P E R R O U X Francois, Le Capitalisme, P U F , 1 9 4 8 §i 1960. (1944), B e a c o n Paperback, 1957. P O L A N Y I Karl, The Great Transformation

POULANTZAS Nicos. Pouvoir jwlilique et Classes sociales, Maspero, 1968. POULANTZAS Nicos, L'Etat, le Роихюгг, le Socialisme, PUF. 1978. SCHUMPETER Joseph, Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung, Leipzig.
D u n k e r et H u m b l o t , 1 9 1 2 ; о n o u 3 o d i ( i c r c v i z u i t i , 1 9 2 6 §i о a t r e i a c d i f i e n e s c h i m b a t a . d i n 1930; trad. fr. 1935, TheoriedcInvolution economique, D a l l o z , cu о i n t r o d u c e r e d e F. P e r r o u x . S C H U M P E T E R J o s e p h . Capitalisme, P a y o t , 1963. ' S O M B A R T W e r n e r . Die Entstehung S O M B A R T W e m e r , Dcrmodeme S O M B A R T W e r n e r , Le Bourgeois S T E R N B E R G Fritz, Le Confht PI on, 1964. Socialisme ct Democratic (1942), trad.fr.,

der Volkswirtschaft,

Tubingen, 1893.

Kapitalismus,

e d . 1 , 1 9 0 2 (21.); e d . a 2 - a , 1916

(31); trad. fr. a t. 3: L'Apogee du capitalisme, Payot, 1932.
(1913), t r a d . fr. in 1 9 2 5 . du stbclc (1951), trad, fr., Seuil, 1956.

WEBER Max, Lttique protestante et I'Esprit du capitalisme (1904-1905), trad. fr. WEBER Max. Wirtschaftsgeschichte. Abriss der Universalen Soztal und
Histoire 1923; Berlin, D u n c k e r & H u m b l o t , 1981; trad. fr.

ёсо no mi que. Esquisse d'unc histoire universelle de I 'ёсопоппе ct de la society, Gallimard,
1991.

Wirtschaftsgeschichte,

ISTORIA

CAPITAL1SMULUI

D E L A 1 5 0 0 P I N A TN 2 0 0 0

345

2. Pinil la revolupia industrials
Philippe II, A r m a n d C o l i n , 1949.

(pe

perioade)

BRAUDEL Fernand, La Mediterranee et le mondc miditerranicn a I'tpoque de BRAUDEL Fernand, Civilisation matiriclle et Capitalisme (XV' - XVIII' siicle),
A m a n d C o l i n . 1967.

DOBB M. §i SWEEZY P., Du feodalismc au capitalisme: problimes de la transition,
trad, fr., M a s p c r o , 1977.

SEE Henri, Les Origines du capitalisme moderne, Armand Colin, 1940.
M A R X Karl, Un chapitre irutdit du Capital. U G E , coll. « 1 0 / 1 8 » , 1971.

S&E Henri. Le XVI' siicle, PUF, 1934. WALLERSTEIN Immanuel, Capitalisme

et Economic monde

1450-1640,

F l a m m a r i o n , 1980. LfeON Pierre, Economies et socUtis ргё-industrielles, 2 vol.. A r m a n d Colin, 1970. H E C K S C H E R Eli F., Mercantilism (1931), trad, engl., Allen a n d U n w i n , 1 9 3 5 . D E Y O N Pierre, Le Mercantilisme, F l a m m a r i o n , 1963.

WALLERSTEIN Immanuel. Le mercantilisme et la Consolidation de Гёсопоппе
monde еигорёеп 1600-1750 (1980), trad, fr., F l a m m a r i o n , 1985. des revolutions, A r m a n d Colin, 1971.

MAURO Fr*d*rie, L'Expansion еигорёеппе, 1600-1870, PUF. 1964.
M A R X Roland, L'Angleterre prescurtatS, 1 0 / 1 8 , 1964.

FOUCAULT Michel, Histoire de la folic a I'age classique, Plon, 1961; editie SfeE Henri, La France economique et sociale au XVIII' siicle, Armand Colin, 1925;
о поиД e d i t i e d i n 1967.

WEURLHSSE Georges, Le Mouvement physioeratique oi France, F. Alcan, 1910. EPSZTEIN L£on, L'Economic et la Morale aux debuts du capitalisme industriel en France et en Crande-Bretagne, Armand Colin, 1966. MANTOUX Paul, La Revolution industnelle au XVIII' siicle, tezS din 1906,
revizuita in 1928, G c n i n , 1959. A S H T O N T S . , La Revolution industnelle, 1760-1830,1950, trad, fr., Plon, 1955. M A R X R o l a n d . La Revolution industrielle en Grandc-Bretagne, A r m a n d Colin, 1970.

RIOUX Jean-Pierre, La Revolution industrielle, 1780-1880, Seuil, 1971. VARLEY Patrick. La Revolution industrielle, 1760-1870, MA Editions, 1985. NEF John U., La Naissance de la civilisation industnelle et le Monde contemporain,
A r m a n d C o l i n , 1954.

BAIROCH Paul. Revolution industrielle et Sous-develofipement, SEDKS, 1964
G A L B R A I T H J o h n K e n n e t h . Le Temps des incertitudes (1977). trad. fr. G a l l i m a r d . 1978. R O S A N V A L L O N Pierre. Le Capitalisme utopique, Seuil. 1979.

3. Capitalisme

industriale in lume
et Cycles economiques (1944), trad, fr., 2 vol., P U F ,

A K E R M A N J o h a n , Structures 1957.

BADIA Gilbert, Histoire de I'Allemagne contemporame, 1962. BETTELHE1M Charles. Ltconomie allemande sous le nazisme, M. Riviire, 1946.
C H E V A L I E R Jean-Marie, Structurefinanaire de I Industrie атёпеате, Cups, 1970.

16

MICHEL

B E A U I)

CLOUGH S.B., Histoire ёсопопщие des £tats-Unis, 1865-1952, PUF. 1953. DEANE Ph. §i Cole. W.A., British Economic Growth (1688-1959), Cambridge
U P . 1962. D E B O U Z Y M a r i a n n e . Le capitalisme sauvage aux Etats-Unis, 1972. D U M E N 1 L G e r a r d §i L E V Y D o m i n i q u e , The Economics 1860-1900, S e u i l , of the Profit Rate.

Competition. Crises and Historical Tendencies in Capitalism, Aldershot. Edward Elgar, 1993; trad fr., La Dynamique du capital. Un siicle d'economic amiricaine, PUF, 19%. KUZNETSS., (ed.). Economic Growth: Brazil. India, Japan, Duke UP. 1955. FAULKNER Harlold U.. Histoire economique des &tats-Unis d'Amirique (1954).
trad, fr., 2 vol., P U F . 1958.

FLAMANT M. §i SINGER-KEREL )., Crises el Recessions tconomiqucs, PUF,
1968 G U E R I N Daniel, Fascisme el Grand Capital, Gallimard. 1936; edi(ia a 4-a, 1945.

HOBSBAWM EricJ., The Pelican Economic History of Britain. From 1750 to the Present Day. Industry and Empire, 1968, trad.fr., Histoire dconomique et sociale de la GrandeBretagne, t. 2, De la revolution industrielle a nos jours, Seuil, 1977. Londra, 1975; trad fr.. Ltredu
I I O B S B A V V M E r i c ] . , Vic Age of Capital. 1848-1875, H O F F M A N N W . G . , Vie Growth of Industrial K I N D L E B E R G E R C.P., Economic C o l i n , 1963. M A D D I S O N Angus, Economic Growth in the West, N e w Y o r k , T h e T w e n t i e t h C e n t u r y F u n d , 1 9 6 4 ; trad, fr., Les Phases du diveloppement capitaliste, Economica, 1981.

capital 1848-1875, Fayard, 1978.

W e i d e n f e l d and N i c h o l s o n ,

KiNDLEBERGER C.P., Vie World Depression 1929-1939, California UP, 1973.
Development, M c C r a w - H i l l , 1977.

Economics, M a n c h e s t e r U P . 1958.

LESOURDJ.-A.5i GERARD С., Histoire ёсопотщие, XIX'-XX'sitdc,2vo\.. Armand

MARX Roland, Le Declin de l\economic britanniquc (1870-1929), PUF, 1972.
M A R X Roland, La Grande-Bretagne 1973. conlemporaine, 1890-1963, Armand Colin,

MATHIAS Peter, The First Industrial Nation, An Economic History of Britain, 1700-1914, Methuen, 1969, in Abstract of British Historical Statistics, B R. Mitchell
§i P. Deane, C a m b r i d g e University Press. M A U R O Frederic, Histoire Japanese de Гёсопоппе mondiale,

MORISHIMA Michio, WJiy Has Japan Succeeded?: Western Technology and Vie nisme: I'etiquc japonaise et la technologic occidentale, Flammarion, 1987.
N E R E J a c q u e s , La Crisc de 1929, A r m a n d Colin, 1968. Ethos, C a m b r i d g e University Press, 1984; trad. fr. Capitalisme ct confucia-

Sirey, 1971.

PASTRE Olivier, La Strategic Internationale des groupes financiers
E c o n o m i c a , 1979. P O U L A N T Z A S Nicos, Fascisme t r a d . f r , S e u i l , 1962. et Dictature, M a s p e r o , 1970.

americains,

ROSTOW W.W., Les Ё. tapes de la croissance economique (Cambridge UP, 1960), ROSTOW W.W., 77ic World Economy, History and Prospect, University of Texas

Press, 1978.

SHONFIELD Andrew. Le Capitalisme d'aujourdbui, it tat etl'Entrcprise (Oxford,
1965), trad. fr.. G a l l i m n r d , 1967. Z I E G L E R Jean, Line Suisse au-dessus de lout soupym, Seuil, 1976.

ISTORIA

CAPITALISMULUI

D E LA 1 5 0 0

PINA

TN

2000

347

4. Capitalismul

in Franfa
Dictionnaire

des groupes industries et financiers en France, Seuil, 1978. Approches de inflation; I'exemple fran(.ais, cercetare colectivS a Cepremap, 4 vol.,
1979.

A L L A R D P.. B E A U D M.. B E L L O N В., LEVY A.-M., L I E N A R T S . ,

B A U D E L O T C , ESTABL.ET R., MALEMORTJ.. La Petite Bourgeoisie en France,
M a s p e r o , 1974. B A U D E L O T С., E S T A B L E T R.. T O I S I E R J.. Qui travaille 1979. P U F . 1965. pour qui?, Maspero.

BAUMONT Maurice. L'Essor industriel et I'imperialismc colonial (1878-1904), BEAUD M.. DANJOU P.. DAVID J., Une multinationale frat^aise. Pcchiney Ugme
Kuhlmann, Seuil, 1975.

BELLON Bertrand. U Pouvotrfinancier et I'lndustrie en France, Seuil, 1980.
en France 1780-1914, Archives Gallimard,

B E R G E R O N Louis. Les Capitalistes 1978.

BERTAUX Daniel, Destins personnels et Structure de classe, PUF, 1977. BOUV1ER Jean. Naissance d'unebanque: le Credit Lyonnas, Flammarion, 1958.
B O U V I E R Jean. Un siecle de banquefranqaise, 1970. Hachettc, 1973.

BRON Jean, Histoire du mouvement ouvrier fran^ais, Editions ouvridrcs. 3 vol.,

CAMERON R. E., France and the Economic Development of Europe, 1800-1914. Princeton, 1961; trad, fr., La France et le diveloppement economique de Г Europe, Seuil,
1971. C A R R E J.-J., D U B O I S Р., M A L I N V A U D E „ La Croissancefranfaise,

CHEVALIER Louis, Gasses laborieuses, Gasses dangereusesd Paris dims la prennire moitii du XIX' siicle, Plon, 1958. EDELMAN Bernard, La Legalisation de la classe ouvriire, Bourgois, 1978. FOHLEN Claude, L'lndustne textde au temps du second Empire, Plon, 1956. FOHLEN Claude, Une affaire de famille au XIX'siecle: Mequillet-Noblot, Armand
Colin, 1 9 5 5 .

S e u i l . 1972.

FONVIELLE Louis. Evolution ct Croissance del'Etat fran^ais, 1815-1969, Cahiers
d e l ' I S M EA. A F 1 3 , 1 9 7 6 . Li France et le tiers-mondc, publicat d e B E A U D M., B E R N I S G . de. M A S I N I J.. P U G , 1979. G A U D E M A R Jean-Paul de, La Mobilisation generalc, C h a m p s urbains, 1979.

GILLE Bertrand, Recherchcs sur la formation de la grande entreprise capitaliste. 1815-1848, SEVPEN, 1959. GIRAULT Ren£, Emprunts russes ct lnvestissements franqais en Russie, Armand GRANOU Andre, La Bourgeoisie finanaere au pouvoir, Maspero. 1977. Histoire economique et sociale de la France, coordonator BRAUDEL F. §i

C o l i n , 1973.

Histoire quantitative del'economic franfaise, MARCZEWSKI J. $i MARKOVITCH T.J., Cahiers de I ISEA 163,173,174,179,1965-1966.
K U 1 S E L R i c h a r d F., Le Capitalisme 1984. et I'Etat en France (1981), trad, fr., G a l l i m a r d .

L A B R O U S S E E „ 6 vol.. P U F , 1976-1980.

348

MICHEL L E P O R S Anicet, Les Bequilles du capital,

B E A U I) S e u i l . 1977.

LEVASSEURE., Histoire des classes ouvriires etlmdustrieen France, I. Avant 1789,
2 vol.. A. R o u s s e a u , 1901; II. 1789-1870,2 vol., A. Rousseau, 1903.

LEVY-LEBOYER Maurice, Les Banques сигорёсппсз el ГIndustrialisation intemationale dans la prerniire moitii du XIX' sit ele, PUF, 1964. LHOMME Jean. La Grande Bourgeoisie au pouvoir, 1830-1880, PUF, 1964.
M O R V A N Y v e s , La Concentration de I Industrie en Г ranee, A r m a n d C o l i n , 1972. NouvelleHistoire de la France contemporaine, 18 vol., Seuil, coll. « P o i n t s Histoire».

PARODI Maurice, itconomie
Colin. 1971.

et la Societe franqaise de 1945 a 1970, Armand

POIDEV1N Raymond, Les Relations ёconomiques ct finanritres nitre la France et
I'AUemagnedc 1965/1972. 1898 a 1914, A r m a n d Colin, 1969.

SAUVY Alfred. Histoire economique tie la France entre les deux guerrcs, 3 vol., Fayard, SEE Henri, Histoire economique de la France (t. 1Le Moyen Age et I'Ancien Regime,
t. 2,1789-1914), Armand Colin. 1942.

5. lmperialismul

fi crizele sale

AGLIETTA Michel. Regulation el Crises du capitalisme. Calmann-Livy, 1976. AMIN Samir, Sous-deivloppcmcnt et Dependences en Afrique noire, IDEP, 1971.
A M I N S., F A I R E A., H U S S E I N M., M A S S 1 A H G., La Crise de Editions d e Minuit, 1975. rimperialisme,

BEAUD M., BELLON В., FRANCOIS P., Lire le Capitalisme. Sur le capitalisme mondial et sa crise, Anthropos, 1976. BERGOUNIOUX A. $i MANIN В., La Social-Democratic, ou le Compromis, PUF.
1979.

BA1ROCH Paul. Le Tiers monde dans I'impasse, Gallimard, coll. Id*es, 1971.

BOYER R. §i MISTRAL J., Accumulation, Inflation. Crises, PUF, 1978.
B R U N H O F F S u z a n n e de. £tat et Capital,

Connaissance du tiers monde, publicat de Coquerz-Vidrovitch C., 10/18,1977.
COR1AT Benjamin, Science, Technique et Capital, Seuil, 1976.

M a s p e r o . P U G . 1976.

DOCKES Pierre. L'lnlcrnationale du capital, PUF. 1975. FITT Y., FARHI A., VIGIER J.-P., La Crise de rimperialisme et la troisiimc guerre mondiale, Maspero, 1976.
FREYSSENET Michel, La Division capitaliste du travail, Savelli, 1977.
G R A N O U A., B A R O N Y., B I L L A U D O T В., Croissance J U L I E N C l a u d e , L'Empire americain, G r a s s c t , 1968. 1820-1960, Allen and Unwin, 1971. el Crise, M a s p e r o , 1 9 7 9 .

C O R 1 A T B e n j a m i n . L'Ateher

et le Chronomttre,

B o u r g o i s , 1978.

KENWOOD AG. §i LOUGHEED A.L., The Growth of international Economy,
L A T O U C H E S e r g e , Critique de I'lmperialisme, Anthropos M8,1979. U C H T H E I M George, De Imperialism* (1971), trad. fr.. Calmann-Levy. 1 9 7 2

LIPIETZ Alain, Crise et Inflation, Pourquoi?, Maspero, 1979.

L O R E N Z I J. H., P A S T R E O . , T O L E D A N O J., La Crise au XX' siicle,

fcconomica,

1980. M A G D O F F H a r r y . L'Age de rimperialisme (1969), trad, fr., M a s p e r o , 1 9 7 0 . M A N D E L Ernest, Der Sptkapitalismus, Francfort. S u h r k a m p Verlag, 1972; trad.

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI

DE

LA 1 5 0 0 PLNA

tN

2000

9

fr Le Troisiime Age du capitalisme, 3 vol., UGE, 1976. MANDEL Ernest, Long Waves of Capitalist Development.

The Marxist

Interpretation, C a m b r i d g e University Press; M a i s o n d e s sciences d e 1'homme, 1980. MARCH.IN S t e p h e n A., S C H O R Juliet В., The Golden A$e of Capitalism.

Reinterpreting the Postwar Experience, 1990; Oxford. Clarendon Press, 1991.
M A Z I E R J a c q u e s , B A S I L E M a u r i c e , V I D A L J e a n - F r a n c o i s , Quand les

crises

durent, Economica, 1984.
M I C H A L E T C h a r l e s - A l b e r t , Le Capitalisme revizuitS, 1985. 1974. R E Y Pierre-Philippe, I r s Alliances de classes. mondial. PUF. 1976; о n o u S e d l j i e

POULANTZAS Nicos, Les Classes sociales dans le capitalisme d'aujourdbui, Seuil,
M a s p e r o , 1973.

ROSIER Bernard, Crolssances ct crises capitalists, PUF, 1975. ROSIER Bernard, DOCKES Pierre, Rylltmes economiqucs. Crises ct changement social, une perspective historique, La Decouverte, 1983.
V E R G O P O U L O S Kostas, Le Capitalisme difformc, A n t h r o p o s , 1974. W A L L E R S T E I N I m m a n u e l , The capitalist World-Economy, Cambridge UP & La M a i s o n d e s sciences d e I ' U o m m e , 1979.

ZIEGLER Jean, Main basse sur I'Afrique, Seuil, 1978. 6. Despre mutafiile actuale (referinfele bibliografice la capitrolul al 7-lea) - Publicalii fi rapoarte an и ah' Banca Mondiaia, Rapport sur le develvppemenI dans le monde, Washington, anual.
B R O W N Lester R. §.a„ State of the World, raport al W o r l d W a t c h Institute, anual din 1984, N e w Y o r k Londra, Norton

L'Etat du monde, La Dccouverte, anual. IFRI, RAMSES. Rapport annuel mondial sur le syslime Economique el les strategies,
E c o n o m i c a , anual. U N C T A D , Trade and Development Report, N e w York, N a j i u n i l e Unite, a n u a l .

- Alte lucrltrj AMIN Samir, La Deconnexion: pour sortir du systime mondial, La Ddcouverte,
1986.

de la seine internationale, FNSP, 1992; editia a 2-a 1995.
B E A U D M i c h e l , Le Socialism1985. а I'ipreuve de Ibisloire,

B A D I E Bertrand, S M O U T S Marie-Claude, Le Retournement

du monde.

Sociologie

Seuil, 1982; о noud e d i j i e

BEAUD Michel, IJI Politique economique de la gauche, 2 vol., Syros, 1983; 1985.
B E A U D M i c h e l . «L'avOnement du s y s t c m e Ctatiste», Le Monde august, 1985. diplomatique,

BEAUD Michel, Le Systime national/mondial hierarcliist (une nouvelle lecture du capitalisme mondial), La Dccouverte, 1987. BEAUD Michel, Ltoonomie mondiale dans les amides '80, Li Dccouverte, 1989.
B E A U D M i c h e l , « L e b a s c u l e m e n t du m o n d e » , Le Monde o c t o m b r i e , 1994. p. 1 6 1 7 . diplomatique,

350

MICHEL

B E A U I)

BEAUD Michel, Le Basculement du monde. De la terrc, des hommes ct du capitalisme.
La D&rouverte, 1 9 9 7 .

dans le monde, La D<5eouvcrtc, 1993. BEAUD M. §i DOSTALER G., La Petistc economique depuis Keynes. Hislorique et
dictionnaire des principaux auteurs, Seuil, 1993; Seuil. coll. «Points», 1996.

B E A U D M.. B E A U D C. §i B O U G U E R R A L. (coord ). L'Etat de

fenvironnement

BEAUD M., DOLLFUS O. §.a. (coord.), Mondialisation.
Karthala, 1999. B L O C K Fred, Pos4nduslrial K i m e , 1992. Possibilities,

Les mots et les clioscs,

BONNAUD Robert, Les Alternances du progris. Unc histoire sans preferences, BONNAUD Robert, Les Tournants du XX' sitcle. Progris el
L ' H a r m a t t a n , 1992.

University of California Press. 1990.

regressions,

BONNAUD Robert, Ya-t-il des tournants historiques mondiaux?, Kim<5, 1992. BOURGU1NAT Henri, Ltconomie motidialeb decouvert, Cilmann-Uvy, 1985. BOURGUINAT Henri, La Tyrannic des marches. Essai sur I'economic virtuelle,
E c o n o m i c a , 1995.

BOURGUINAT Henri, Les Vertiges de la finance Internationale, Economica, 1987

des ressources naturelles, Economica, 1990.

BOURRF.I.IER P H . §i DIETHRICH Robert. Le Mobile et la Planete, ou I'enjeu

B O Y E R R o b e r t (coord.), Capitalismes fin de siedc, P U F . 1 9 8 6 B O Y E R Robert. D U R A N D Jean-Pierre, L'Apris-Fordisme, S y r o s . 1993. B O Y E R Robert. «Les m o t s et les r£alit6s». fn Mondialisation. Au-dclh des mythes, La D c c o u v e r t e , 1 9 9 7 , p. 13-56. B R A U D E L F e m a n d , La Dynamique du capitalisme, Paris, Flammarion, 1985.

BROWN L, GARDNER G. $i HALWEIJ. В.. Beyond Mai thus: Sixteen Dimensions
of the Population Problem, Washington. Worldwatch Institute. 1998.

CARFANTAN lean-Yves. Le Grand Desordre du monde, Seuil, 1993. CEPII, Economic mondiale: la топ tee des tensions, Economica, 1983. СЕРИ, Economic mondiale 1980-1990: la fracture?, £conomica. 1984.
C E P I I , L'Apris-Dollar, E c o n o m i c a . 1986.

CEPII, Economic mondiale 1990-2000:1'impcratif de croissance, kconomica, 1992. CHAVANCE Bernard $.a. (coord.), Capitalisme el socialisme en perspective, Iи
Ddcouverte, 1999. CI 1 E S N A I S Francois, La Mondialisation du capital, Syros, 1994. C L A R K Colin, Vie National Income. 1924-1931, lx>ndra, MacMillan, 1932. C L A R K Colin, The Conditions of Economic Progress, Londra, MacMillan, 1940; editia de la societe de service,

a 3-a, 1957; trad, fr., Us Conditions du progris economique, PUF, 1960.
D E L A U N A Y J e a n - C l a u d e , G A D R E Y J e a n , Les Enjeux F N S P , 1987. D O L L F U S Olivier, L'Espace-Monde, D R U C K E R P e t e r F., Post-Capitalist 1994.

E c o n o m i c a , 1994. Society, N e w York, I l a r p c r Business, 1993;

F R O B E L F o l k e r , H E I N R I C H S J i i r g e n . K R E Y E O t t o , Umbruch in der Weltwirtschaft, H a m b u r g . R o w o l t , 1986. F U C H S V.R., Vie Service Economy, N e w York. N B E R , 1968. F U K U Y A M A Francis. Vie End of History and the Last Man, New York. Free Press.

1992; trad. fr., hi fin de I'/ustoire el le dernier homme, Flammarioa 1992.

I S T O R I A C A P I T A L . ISM ULUI

D E LA 1 5 0 0 P l N A

tN

2000

351

GERSHUNY J., After Industrial Society. The Emerging Self-Service Economy, Lond r a , M a c M i l l a n , 1978. G I L P I N R o b e r t , The U n i v e r s i t y Press, 1987. G I R A U D Pierre-Noel, G a l l i m a r d , Folio, 1996.

Political Economy of International Relations,

Princeton

L'lnegalite du monde. Economic du monde contemporain,

G O L D F I N G E R C h a r l e s . La Ce о finance, Seuil, 1986. G O L D F I N G E R Charles, L'Utileetle futile. L'iconomiedeI'immateriel, O d i l e J a c o b . 1994. G O M B E A U D J e a n - L o u i s §i D E C A I L L O T M a u r i c e , Le Rctour de la Iris grande depression, fcconomica, 1 9 9 7 . P U F . 1993. G R J E B I N E A n d r e (ed.),

GRAS Alain, Grandeur et depen dance. Sociologie des macro-systemes techniques, Theories de la crise et politiques economiqucs, Seuil,
1986.

HOBSBAWM Eric J.. Age of Extremes. The Short Twentieth Century 1914-1991,
L o n d r a , M i c h a e l J o s e p h , 1994.

La Technoscience. Les fractures du discours, Scientific Assesment,

I l O T T O I S Gilbert, «Le Rcgne d e l'op^ratoire», in P R A D E S Jacques (coord.), L ' H a r m a t t a n , 1 9 9 2 , p. 1 7 9 - 1 9 6 . C a m b r i d g e U n i v e r s i t y Press, 1990.

HOUGHTON J.T., JENKINS G.J. §i EPHRAUMS J.J., Climate Change. The 1PCC

H U N T I N G T O N S a m u e l , Clash of Civilizations and New York, Simon & Schuster, 1 9 % . J A C Q U E M O T P . §i R A F F ! N O T M.. tan, 1 9 8 5 . fr.,

the Remaiking of World Order,

Accumulation et Developpcment, L ' H a r m a t -

J O N A S H a n s , Das Prinzip Verantvortung, Francfort, Insel Verlag, 1979; trad, l.e Principe responsabilite. Une 6tiquepour la civilisation technologique, Cerf, 1 9 9 0 . K A R P I K Lucien, « L e c a p i t a l i s m e t e c h n o l o g i q u e » , Sociologie du travail, ianuario-

inartie 1972, p. 2-34. K R E L L E W i l h e l m (ed.), Verlag, 1989

The Future of the World Economy,

Berlin. S p r i n g e r

K R U G M A N Paul., The Age of Diminished Expectations. US Economic the 1990s, C a m b r i d g e , M a s s a c h u s e t t s , M I T Press, 1990; 1 9 9 4 . L H E R I T E A U M.F., Le PUF. 1986.

Policy in

Fonds mondtaire international et les pays du tiers-monde,
Economy, L o n d r a , P i t m a n , 1988.

LIPIETZ Alain. Mirages et miracles, La Dtfcouverte, 1985.
L I S T O N D., R E E V E S N.. The Invisible M A C H L U P Fritz. The Production Princeton University Press. 196Z

and Distribution of Knowledge in the US, and Economic Significance,
capitalist

M A C H L U P Fritz, Knowledge: Its Creation, Distribution P r i n c e t o n U n i v e r s i t y P r e s s , 3 vol., 1980, 1 9 8 2 , 1 9 8 4 .

M A D D I S O N A n g u s , « G r o w t h a n d s l o w d o w n in a d v a n c e d e c o n o m i e s » , Journal of Economic Literature, iunie 1987. p. 6 4 9 - 6 9 8 .

Comparative View,

MADDISON Angus, Dynamic Forces in Capitalist Development. A Long-Run
O x f o r d U n i v e r s i t y Press, 1991.

MADDISON Angus. Ltconomie

mondiale 1S20-1992. Analyses et statistiques,

C e n t r e d e d C v e l o p p e m e n t d e I ' O C D E , 1995. N G O M A N H - L A N ( c o o r d . ) , Unreal Growth: Critical lopment, 2 vol.. Delhi, H i n d u s t a n P u b l i s h i n g C o r p . , 1 9 8 4 .

Studies in Asian Deve-

3-352

MICHEL

BEAUD

OHMAE Kenichi, La Triade, emergence d'une strategic mondiale de Pent reprise,
T h e Free Press, 1985; trad. fr. Flamrnarion, 1985. P E T I T Pascal, La Croissance tertiare, E c o n o m i c a , 1988. P N U D ( p r o g r a m m e d e s Nations unies pour le d£veloppement), Rajyport

surle d&veloppement humain 1992, Economica. 1992.
P O L A N Y I Karl, Vic Great Transformation,

mondial

1944; B e a c o n Press, Boston, 1957;

trad, fr.. La Grande Transformation, Gallimard, 1983.
P O R A T M., The Information Economy, 2 vol., Stanford University Press, 1976. P R A D E S J a c q u e s (coord.), La Technoscience. Les fractures du discours, Paris, L ' H a r m a t t a n , 1992. R E I C H R o b e r t , The Work of Nations, N e w Y o r k , A. K n o p f , 1 9 9 1 ; trad. fr.

L'Economie mondialiste, Paris, Dunod, 1993.

Unvin, 1942; trad, fr., Capitalisme, socialisme et democratic, Payot. 1951; 1984
S I N G E L M A N N J., From Agriculture to Services,

R I C H T A Radovan, Prague, 1968; trad, fr., La Civilisation au carrefour, Anthropos, 1972; Seuil, 1974. S C H U M P E T E R J o s e p h . Capitalism, Socialism and Democracy, Londra, A l l e n & Beverly Hills, S a g e , 1978.

S1ROEN Jean-Man:, L'Economie mondiale vers I'an 2000, Armand Colin, 1988.
S T O F F A E S Christian. Fins de monies,

STRANGE Susan, States and Markets. An Introduction to International Political
Economy. L o n d r a , Pinter Publishers, 1988. T H U R O W Lester, Vic Future of Capitalism, 1%9. Londra. Nicholas Brealcy, 1 9 % .

O d i l e Jacob, 1987.

TOURAINE Alain. La Society postindustrielle. Naissance dune society, Denoel, TOURAINE Marisol, Le Bouleversement du monde. Gtopohtiquc du XXI' siicle,
Seuil, 1995.

UNCTAD, World Imvstment Report 1993, New York. 1993. V1DAL Jean-Francois, Les Fluctuations intcrnationales de 1890 й nos jours,
E c o n o m i c a , 1989. W o r l d C o m m i s s i o n o n E n v i r o n m e n t and D e v e l o p m e n t , Омг Common Гuture, Oxford University Press, 1987; trad, fr., Notreavenirb tons, Montreal, Ed. du Fleuve, 1988.

1NDICE DE NUME

Akcrman, J. 345 Amin, S., 343.348-349 Argenson (d'). R.-L.. 67 Bakunin. 132 Balzac, 117 Bastiat, 104 Bauer. 185 Beaud. M., 342. 347-350 Bellamy. E., 171 Bcrthelon, 66 Blair. Т.. 304-305 Blanqui, 132 Bodin, 27, 28 Boisguibert (de) P.. 52-53, 56 Bonaparte, Ludovic-N'apoleon, 131.134 Bonnaud. R 320. 342. 350 Boyer. R., 1 7 , 3 0 9 , 3 5 0 Braudel, F . 342-344.350 Bryner, G. 247, 252 Bugeaud. 1 3 1 , 1 3 3 Buharin, 179 Bush. G., 304 Calvin, 206 Cantillon, 106 Chamberlain, 183 Chevalier. J.-M., 345 Clark, С., 331 Clinton. В . 304. 324 Colbert, J - В . . 47, 49-50, 52 Coinmb, С . 24. 25 Coolidge, С., 206 Cortez, 25 Diderot. 7 3 Dillon. C.D.. 257 Dollfus. O.. 3 1 1 . 3 5 0 Drucker. P.. 332, 350. 397

EngeLs F , 1 1 6 , 1 3 2 , 1 3 9 , 1 4 3 Fayol, 173 Ferrv,J.. 184 Fisher. I., 207 Fisk, J.. 125 Foote, H„ 247 Ford. H.. 203-207, 209, 213. 247, 252, 255 Fourier. С.. 9 9 . 1 0 5 . 1 1 4 . 1 3 2 Fukuyama, F., 17,315. 3 4 2 , 3 5 0 Gaulle (de). С.. 258 Giscardd'Estaing, V . 270 Godwin. 99-100.146 Coebbels. 225-226,230 Goldsmith, O., Gould, J.. 125 Gresham, Т., 26 Hales, J.. 2 8 , 4 0 Harding, W G . . 2 0 0 Hclvltius, C.A., 7 2 , 9 1 Hilferding. R.. 179. 185 Himes. C . , 2 8 9 Hitler. A . 225. 230-231,233 Hobbes. Т.. 43. 44. 69 Hobeon, J.A., 185 Holbach ( d ' ) . P . H , 7 3 Hume, D.,91 Jaurcs., 192 Jonas. H.. 341 Jospin, L.. 305 Karpic, L.. 351 Kennedy, J.F., 277 Keynes, J.M , 197, 210. 213 Kindleberger, C.P., 198 King. G . 39 Kropotkin. P.A., 171

La/argue. P.. 171 Lallcmand, 173 U s Casas (dc), В.. 25 Lefevre. M , 247 Lenin, 179 Leroy-Beaulieu. 1 7 2 . 1 8 4 Linguet. S.N.. 74-75 Locke.) , 43-45,69 Mably, 7 3 Machiavelli, N.. 11. 27 Major. J., 304 Malthus. T.R., 101-102 Marechal, S.. 104 Marx. К.. 11. 13.17. 37. 7 9 , 1 0 6 . 1 0 8 , 1 3 2 , 134-140,142-147. 339.342. 344-345 Mellon. 207 Merrheim. 193 Mill. J S.. 1 3 2 , 1 4 5 , 1 8 4 Mimerel, 130 Mirabeau (dc), V., 71. 77 Mitchell. W.C., 202 Montchrestcin (de), A.. 48 Montesquieu (de). С., 69-70 Morgan. J.-P.. 1 2 5 . 1 5 8 . 1 7 8 Morny (de). C.A., 131 Mun. Т.. 38-39 Nehru. J.. 242 North, D.. 46. 5 6 . 6 2 . 3-14 Ohmae. K..311. 351 Oppenheim (von). 157 Ortiz. 28 Owen, R., 9 9 , 1 0 5 - 1 0 6 , 1 3 3 Paine. Т.. 95 Perroux, F., 13, 321, 342. 344 Pigou, A.C., 213 Pitt. VV . 61-62. 9 0 , 9 5 Polanyi. K., 323, 342. 344, 352 Postlethwayt, 72 Pouget. E., 171 Proudhon. 132 Quesnay, F., 76-80,81, 91, % Raynal, 73 Reagan, R , 300-301. 304 Reich, W„ 352 Renault, L , 193,218, 220.251-252 Rhodes, C , 130,183 Kkardo. D.. 17, 9 9 . 1 0 3 . 1 0 6 - 1 0 8 . 1 4 6 Richclicu (C. dc), 4 7 4 9 Richta, R.. 352

Robbins. L.. 213 Rockefeller,].. 1 2 5 , 1 5 8 . 1 7 8 Romulo. C.P.. 242 Roosvelt, F.D.. 208-209. 235 Rousseau, ) •]., 58, 70-72.75 Saint-Simon, 49. 99.105-106 Samuelson, P.. 249 Say. J.B., 9 9 . 1 0 2 - 1 0 3 . 1 0 6 - 1 0 8 , 1 4 6 Schneider. E.. 219-220 Schneider. H , 172 Schroeder.C . 131.228. 305 Schumpeter, J., 1 3 , 1 7 , 1 4 7 , 337. 339,342, 344. 352 Sde, H.. 18. 37. 345. 348 Seyssel (de), С , 27 Smith, A . 1 7 , 7 5 , 7 8 , 9 1 - 9 4 , 9 6 . 1 0 3 , 1 0 6 . 1 4 6 Sockamo, 242 Sombart. VV.. 151,344 Stalling*. P . 247 Stinnes. H . 226 Strasser. O.. 224 Taylor. F W „ 167-168,173-174,193 Thatcher. 270,300, 304 Thiers, L A . 1 3 0 , 1 3 3 Thyssen, F.. 226 Tobin, J., 257 Tocqueville (de). C.A.. 134 Turgot. A.R J., 1 7 . 7 4 . 7 8 - 8 0 . 91. 96.103, 146 Vanderbilt. 125 Vauban (de), 53 Voltaire. 2 1 . 5 8 . 7 5 . 7 8 . 9 1 Watt. 87-88 Wallerstein, L. 15.342. 345, 349 Weber. M , 1 3 , 1 7 . 3 4 2 , 344 Ziegler. J . 346. 349

Cuprins
CUVtNT INAINTE A V E R T I S M E N T .. INTRODUCERE CENERALA I N T R O D U C E R E LA PRIMA E D I J I E I N T R O D U C E R E LA EDITIA A CINCEA PARTEA t N T l l . DA LA A U R LA C A P I T A L 1. L U N G U L D R U M C A T R E C A P I T A L I S M J A F U L C O L O N I A L §1 BOGATIILE PRINCIPELUI ( S E C O L U L A L XVI-LEA) 23 23 7 8 9 11 13

1. Aurul Americii 2. BogSfiile Principelui fi paradoxurile monedei 3. Vechi fi пои
A S C E N S I U N E A B U R C H E Z I I L O R (SECOLUL AL XVII-LEA)

24 26 30
33

7. Expansiunea colonialU fi capitalismul din Olanda 2. Anglia: de la mercantilism la liberalism 3. Mercantilism fi absolutism in Fran (a
RczumatuI primei etape 2. S E C O L U L C E L O R TREI R E V O L U T H D O M I N A J I A C O L O N I A L A , RIVALITATILE D I N T R E M A R I L E PUTERI $1 REVOLUTIA A M E R I C A N A C O N F R U N T A R E A D I N T R E B U R G H E Z I E § I N O B I U M E IN F R A N T A : D E LA LUPTA I D E O L O G I C A LA R E V O L U T I E

34 37 46
54 57 58 63

1. Con/runtarea dintre burgheziefi nobilime 2. Agitafia ideologira
ZORI1 REVOLUTIEI INDUSTRIALE IN ANGLIA

64 67
82

1. Exploatarea colonials fi puifa mondialй 2. Aparifia producfiei capitaliste: fabricile 3. Progresele politicii economice fi ale liberalismului
R c z u m a t u l etapei a doua 3. IREZISTIBILUL A V f N T A L C A P I T A L I S M U L U I I N D U S T R I A L (1800-1870) C O N F R U N T A R E A D E IDEI DE LA I N C E P U T U L VEACULUI

83 85 90
96 98 99

1. Bogafii fi saracii 2. Confruntarea ale doutS utopii 3. De unde vin bogHfiile?
D E Z V O L T A R E A CAPITALISTA A INDUS'TRIEI

100 103 106
109

2. Ascensiunea capitalismului britanic 2. Noua structural a daselor

109 113

3. Eterogcnitatea clasei muncitoare 4. Afirmarea burgheziei 5. Dominafia colonial/} fi piafa mondialЛ
C O N S T I E N T I Z A R I SI R E Z I S T E N T E ..

115 120 125
130

1. Maturizarea mifcirii muncitorefti 2. Capitalul, ca analizA a capitalismului
R e z u m a t u l e t a p e i a treia P A R T E A A D O U A . D E LA I M P E R I A L I S M S LA " M O N D I A L I Z A R E " 4. D E LA " M A R E A D E P R E S I U N E " E C O N O M I C A LA " M A R E L E R A Z B O I " (1873-1914) ..

131 135
144

156

1. "Marca Depresiunc"economics (1873-1895) 2. Sfirfitul hegemonici britanice 3. Afirmarea claselor muncitoare 4. О поий erfl a capitalismului industrial 5. Epoca imperialismului
R e z u m a t u l etapei a patra 5. M A R E A D E G R I N G O L A D A (1914-1945) D E LA R A Z B O I LA C R I Z A

156 161 166 171 177
187 191 192

1. Tulburftrile provocate de "Marele Rfizboi" 2. Criza din anii 1920-1930
OLUMESFlSIATA

192 195
200

Rezumatul etapei a cincca 6. M A R E L E " S A I . T t N A I N T E " A L C A P I T A L I S M U L U I (1945-1978) DE L A R A Z B O I LA C R I Z A

1. America first...? Business 2. Sterling 3. Le franc d'abord? 4. Deutsdiland uber alles!

first! first

232

200 210 216 224

,..234

J. Cele trei lumi 2. О extraordinary prosperitatc 3. О поий mare crizH 4. Criza Sistemului Monetar International (SMI) fi progresele Lumii a Treia
NOILE MUTATII ALE CAPITALISMULUI

234 242 250 256 262 263 268 271 277
289 261

234

1. Eshil fi Vestul 2. FUrimifarea Lumii a Treia 3. Un centru multipolar? 4. Un пои model de acumulare 5. Un sistem national/mondial diversificat fi ierarhizal
R e z u m a t u l etapei a $asca

7. S F i R § I T U L S E C O L U L U I A L X X - L E A : INCEPUTUL UNEI BASCULARI A LUMII?

...

294

M A R E A M U T A T I E DE L.A S F l R § I T U L S E C O L U L U I A L XX-LEA

1. 2. 3. 4.

О nouS "Mare Depresiune"economics de s/irfit de veac? Crizele andor '80: interacfiuni asimetrice intr-o lume inegalS Rei'irimentul liberal, crefterile fi crizele din anii 90 RealitSfi ft ideologii ale mondializSrii

2% 299 304 309
314

295

LIN1ILE DE P O R T A A L E B A S C U L A R I I LUMII

1. Noua structurare a lumii 2. Monelarizare/comercializare: societSfilc sub jugul economiei 3. Crefleri care pun in pericol PSmintul 4. Din col о de capitalismul industrial, emergen fa unui capitalism tehnoftiinfific 5. lin virtej de neincetate transformSri
BIBLIOGRAFIE R E F E R I N T E B I B L I O G R A F I C E LA I N T R O D U C E R E A DIN 1999 BIB1.IOGRAF1A L U C R A R I I

315 321 326 331 337
342 342

1. Capitalismul in istorie 2. PinS la revolufia industrials (pe perioade) 3. Capitalisme industriale in lume 4. Capitalismul in Franfa 5. hnperialismul fi crizele sale 6. Despre mutapile actuate (rcferintele bibliografice la capitolul al 7-lea)
IN D I C E D E N U M E .. .....

343 345 345 347 348 349
353

343

i

A E D I T U R A CARTIER A U A P A R U T :
Colectia CARTIER ENCICLOPEDIC
Cartier. Dicjionar Enciclopedic Dicfionar Eminescu. N u m e proprii Dictionar Statele Lumii

Colectia ALEEA CLASICILOR
A l e x a n d r u M a c e d o n s k i — Poezii Ion L u c a C a r a g i a l e — Teatru

Colectia С ARTE A $COLARULUI F.mil GSrleanu — Din lumea celor care nu cuvmtii Colectia POESIS/CARTIER CLASIC Dante — Divina contedie (casetit, 5 volume) Cezar IvSnescu — Opera poctica (caseta, 2 volume) Eminescu — Opera fwelica (caseta, 4 volume) A l e c s a n d r i — Opera poelicH (casetS, 3 volume) Macedonski — Opera poetica (caseta, 3 volume) Esenin — Opera poetia). Traducere George Lesnea (casetS, 2 volume) Topirceanu, Minulescu — Versuri (cascM, 2 volume) IbrSileanu — Opere (caseti. 2 volume) Minulescu, Pribeagu — Versuri (casein, 2 volume)
Colectia P R I M A M E A B I B L I O T E C A

Macedonski. PeticS, Pillat - Versuri (caseta, 3 volume) Urmuz, Fundoianu, Voronca - Versuri (casctti, 3 volume)

H.C.Andersen — Cele mai frumoase povefti Seria CARTIER ISTORIC
B a r r y B u z a n — Popoarele, statele fi teama

J.-M. Caillard, A.Rowley — Istoria contincntului european Ion ChirtoagS — Istoria roniamlor. Epoca medievalS Eric 1 lobsbawm — О is tone a secolului XX. Era exlremclor Octavian §ofransky — Republica Moldova: capital geopolitic Dinu Po§tarencu - О istorie a Basarabiei (1812- 1940) Andrei Jurcanu — Sabatul sau Noaptca vrSjitoardor politicii moldovenefti Seria ROTONDA
Liliana Nicolaescu — Sensuri separate Nicolae Leahu — Poezia generafiei '80
Cbenadie Postolache —

Vladimir Bulat — Arta fi ideologie Cristina Cirstea — Ceva care <A-mi aminteascb de mine Em.Galaicu-Paun — Poezia de dup& f>oezic. Ultimul deceniu Constantin Cheianu — Totul despre mine!

Rondul

Seria C A R T I E R

EDUCATIONAL

Tamara Cazacu — Bunii ziua. Studiu incipient delimbU гот&пй pentru alolingvi Hamilton Beck (editor) — An Anthology of American Literature and Culture (2 volume) English. Manual de limbd fi literaturS englezi pentru clasa a X-a Le fran^ais. Exercicesel tests de grammaire. Bacalaureal
L.imba r o m a n a . T e s t e la l i m b a §i literatura готЛпЙ, §colile alolingve. Bacalaurcat

Vasile Marin (coordonator) — Algebrfi. Ecuafii fi inecuafii. Bacalaureat Ion Goian— Algebra in exercifii fi probleme pentru liceu Muzica. Manual pentru clasa I Muzica. С res to/nape pentru clasa I Limba готапЗ. Culegere de tcxtc pentru clasa I L'arc-en-ciel. Manual de limbd francezA pentru claselea Ill-V-a Lumina Gindului. Manual de limbd romdna pentru clasa a XI-а a fcolii alohngiuAlbinuje. Manual de limbU romdna ftentru clasa a Ill-a a fcolii alolingve F3gura§. Manual de limba romanii pentru clasa a IV-a a fcolii alolingi>e Limba romana. Gltidul invfifilarului pentru claselea Ill-IV-a a fcolii alolingve Limba bulgarfl. Manual pentru clasa a lll-a Limba bulgard. Manual pentru clasa a IV-a Limba bulgara. Manual pentru clasa a V-a l.imba rus3. Manual pentru clasa a V-a
Seria C A R T I E R J U R I D I C

Experhza ecologicii Alexandru Burian — Introducere in praclica diplomaticй fi procedunt in tenia fionalii
IN A F A R A C O L E C T I I L O R T h r a i n n E g g e r t s s o n - Economia Coranul R e p u b l i c s M o l d o v a in i m a g i n i neoinstitufionald (album)

George Meniuc sau Intoarcerea in Itaca

Librariile
CARTIER E-mail: cartier@mdl.net C a s a Cartii, bd. M i r c e a e e l Batrin, nr. 9 . Chi§inau. Tel.: 3 4 6 4 6 1 . Libraria din Hoi, str. Bucure§ti nr. 6 8 . Chi§inSu. Tel. 2 4 10 0 0 .

Michel BEAUD ISTORIA CAPITALISMULUI Cum am putea nega fascinanta creativitate a acestui sistem care, ?n doar citeva secole, a fScut saltul de la meseriile mecanice puse in mi$care de apa curenta sau de motorul cu aburi la robotii mdustriali, la telematics sau la biotehnologii, de la imprimerie la Internet, de la descoperirea Americii la explorarea spafiului cosmic? Pe finga progresul de netagaduit pe care-l genereazS, pe finga fenomene c u m ar fi indiustrializarea, salarizarea, somajul, precaritatea, dezvoltarea oraselor, cuceririle coloniaie, crizele, razboaiele, procesul de decolonizare, mondializarea sau marea muta|iem plind desta^urare, cititorul va gasi Tn aceasta carte, adunata laolalta. fulguranta istorie a capitalismului. Michel BEAUD. Nascutin 1935. Apredateconomia, istoria gindirii economice §i istoria economics la unrversitajile din Lille. Paris VIII ?i Paris VII. Profesor emerit al Universitatii Paris VII. A studiat sistemele economice sociale, politica. criza anilor 1970-1980, economia mondiala ?i procesul de mondializare. Actualmente i$i continuS i n v e s t i g a t e privitoare la "bascularea lumii", cu mutable, marile probleme §i riscurile vremurilor noastre pe care aceasta le prezinta.

ISBN

9975-79-090-9

—к