kLJ^u^1^u ÞLuL88^u6^u

k0uvLuS1 10kY0 ČĎ62
LlsebuL |ugu sebugul Konvensl µembu|ukun
uduru
LlbuuL ŧµ SeµLember ŧũ6¸ dl 1okyo dlbuwuh
nuungun Orgunlsusl Penerbungun Slµll
lnLernuslonul.
Pusul µ Konvensl 1okyo ŧũ6¸ dluLur yurlsdlksl
neguru µendufLur µesuwuL uduru.
µubllu neguru LersebuL bukun neguru
µendufLur µesuwuL uduru Llduk ukun melukukun
yurlsdlksl Llnduk µldunu µelunggurun muuµun
ke|uhuLun dl dulum µesuwuL uduru kecuull
Llnduk µldunu µelunggurun muuµun µldunu
LersebuL berµenguruh Lerhuduµ wlluyuhnyu
uLuu Llnduk µldunu LersebuL menggunggu
keumunun nuslonul uLuu lungkuh-lungkuh
LerLenLu sunguL dlµerlukun unLuk
meluksunukun keLenLuun hukum lnLernuslonul
yung berluku.
1uJu^u k0uvLuS1 10kY0 ČĎ62
ellndungl µesuwuL uduru, orung muuµun
burung yung dlungkuL unLuk men|umln
keselumuLun µenerbungun.
englsl kekosongun hukum
en|umln keLerLlbun dl dulum µesuwuL uduru
ellndungl orung yung melukukun Llndukun
LeruLumu musuluh µembu|ukun uduru.
Č. Yu81S01kS1
Pusul ¸ uyuL (ŧ) Konvensl 1okyo ŧũ6¸ °yung
memµunyul yurlsdlksl Lerhuduµ Llnduk µldun u
µelunggurun muuµun µldunu ke|uhuLun uduluh
neguru µendufLur µesuwuL uduru.
1erduµuL keseµukuLun mengenul unlflkusl
yurlsdlksl, yulLu neguru µendufLur µesuwuL
uduru.
Sehlnggu menceguh Ler|udlnyu confllcL of
|urlsdlcLlon kurenu LrunsµorLusl uduru memlllkl
kurukLerlsLlk lnernuslonul yung Llduk mengenul
buLus keduuluLun suuLu neguru.
č. kekosongan uukum
enceguh Ler|udlnyu kekosongun hukum
kurenu Llduk seLluµ neguru meneruµkun usus
exLru LerrlLorlul |urlsdlcLlon µrlnclµle.
2. ketertìban dan 0ìsìp1ìn
Pusul 6 uyuL (ŧ) huruf b, °1eluh dl|umln udunyu
keLerLlbun dun dlslµlln dulum µesuwuL uduru yung
sedung dulum µenerbungun. Sehlnggu
menlngkuLkun keselumuLun µenerbungun.
KuµLen µenerbung dlberl wewenung unLuk
men|umln keLerLlbun dun dlslµlln dulum µesuwuL
uduru.
KuµLen µenerbung duµuL mengumbll lungkuh-
lungkuh LerLenLu uµubllu memµunyul ulusun yung
cukuµ buhwu µenumµung LersebuL melunggur
keLerLlbun dun dlslµlln dulumµesuwuL uduru.
KuµLen µenerbung duµuL melurung semuu
µergerukun seLluµ µenumµung durl suLu LemµuL ke
LemµuL luln yung ukun menguncum LuLu LerLlb dun
dlslµlln µenerbungun.
KuµLen µenerbung duµuL melucuLl sen|uLu
µenumµung yung dlcurlgul dun berulusun duµuL
menguncumkeselumuLun µenumµung lulnnyu.
KuµLen µenerbung berhuk menurunkun seLluµ
orung uµubllu cukuµ ulusun orung LersebuL ukun
melukukun Llndukun uLuu mungkln melukukun
Llndukun uµukuh Llndukun µldunu µelunggurun
uLuu ke|uhuLun yung membuhuyukun keselumuLun
µenumµung, uwuk µesuwuL uduru, µesuwuL uduru,
muuµun hurLu bendu yung dlungkuL.
. Þer1ìndungan uukum
Konvensl 1okyo |ugu menguLur µerllndungun
hukum Lerhuduµ kuµLen µenerbung, uwuk
µesuwuL uduru, µenumµung, µemlllk µesuwuL
uduru, oµeruLor muuµun µeluku Llnduk
µldunu LersebuL.
a. kapten Þenerbang
Pusul ŧŦ Konvensl 1okyo ŧũ6¸, kuµLen
µenerbung Llduk duµuL dlkenukun guguLun
µerduLu muuuµun µldunu uLuu sunksl
udmlnlsLruLlf lulnnyu kurenu µerbuuLunnyu
unLk meluksunukun wewenung yung
dlberlkun oleh Konvensl 1okyo ŧũ6¸.
b. ^wak pesawat udara
Pusul ŧŦ , uwuk µesuwuL uduru yung Leluh
melukukun Llndukun ÷ Llndukun LerLenLu
unLuk dun uLus numu kuµLen µenerbung,
gunu menyelumuLkun µenumµung uwuk
µesuwuL uduru LersebuL dlbebuskun durl
guguLun µerduLu, µldunu muuµun sunksl
udmlnlsLruLlf lulnnyu.
U. Þenumpang Þesawat udara
Pusul ŧµ uyuL (ŧ) °uµubllu µenumµung yung
dlLurunkun oleh KuµLen Penerbung dengun
ulusun mellndungl keselumuLun µenumµung
uwuk, uwuk µesuwuL uduru, µesuwuL uduru dun
burung-burung yung dlungkuL uLuu unLuk
men|umln keLerLlbun dun dlslµlln dulum
µesuwuL uduru uLuu
Penumµung yung dlLurunkun kurenu Leluh
melukukun Llndukun meluwun hukum sehlnggu
Llduk blsu melun|uLkun µer|ulununnyu, muku
Penumµung yung bersungkuLun berhuk
unLuk dlkembullkun ke negurunyu uLuu ke
LemµuL Llnggul LeLuµnyu uLuu neguru
LemµuL keberungkuLum Lerukhlr.
Lulum hul Ler|udl demlklun µenumµung
µesuwuL uduru berhuk memlllh neguru yung
µullng mengunLungkun durl slsl µer|ulunun.
d. 0ìskrìmìnasì
Penumµung yung dlLurunkun uLuu µenumµung yung
dlseruhkun keµudu µe|ubuL yung berwenung uLuu
µenumµung yung dlLuduh melukukun Llnduk µldunu
dulum µesuwuL uduru hurus dlµerlukukun seµerLln
hulnyu wurgu neguru durl neguru LemµuL
dlLurunkun.
µubllu µenumµung Lsb dlLuhun, LemµuL
µenuwunun, µeruwuLun, mukunun, µemellhuruun
kesehuLun dun segulu µeluyunun yung berluku
Lerhuduµ wurgu negurunyu |ugu hurus berluku
Lerhuduµ µenumµung LersebuL.
Perlukuun dlskrlmlnusl dllurung oleh hukum
lnLernuslonul.
e. Þemì1ìk Þesawat udara dan
0perator
Kekebulun hukum |ugu dlberlkun keµudu
µemlllk µesuwuL uduru muuµun oµeruLor
yung Leluh melukukun lungkuh-lungkuh
LerLenLu unLuk dun uLus numu kuµLen
µenerbung durl guguLun µerduLu, LunLuLun
µldunu muuµun sunksl udmlnlsLruLlf lulnnyu.
X. Þe1aku tìndak pìdana
Orung yung suduh melukukun Llnduk µldunu
dulum µesuwuL uduru muslh memµeroleh
µerllndungun hukum.
µusul ŧ¸ uyuL (¸) ° seseorung µeluku Llnduk
µldunu dulum µesuwuL uduru dlLuhun oleh
neguru unggoLu, orung LersebuL hurus
dlbunLu oleh neguru yung menuhun unLuk
segeru duµuL menghubungl µerwukllun
neguru LerLudlh dulum wukLu yung Llduk
Lerlulu lumu.
g. Þemba¸akan udara
1u|uun Lerukhlr Konvensl 1okyo ŧũ6¸ uduluh
menceguh Ler|udlnyu µembu|ukun uduru
yung µudu suuL lLu mulul muruk.
Pusul ŧŧ °seLluµ Llndukun meluwun hukum
(unluwfully commlLLed) yung menggunggu
dulum µesuwuL uduru, µenguusuun uLuu
µengumbll ullhun µeuswuL uduru dengun
µuksuun dlsebuL µebu|ukun uduru.
Þersyaratan Þemba¸akan udara
ŧ. 1lndukun LersebuL dllukukun oleh orung
dulum µesuwuL uduru yung sedung dulum
µenerbungun (ln lllghL).
ln lllghL uduluh µudu suuL µesuwuL uduru
dengun Lenugu µenuh sluµ unLuk Llnggul
lundus sumuµl suuL µesuwuL uduru melukukun
µenduruLun dl u|ung lundus µucu.
PesuwuL uduru yung Lerµuksu menduruL dl
suuLu bundur uduru (ulrµorL) dl luur bunduru
Lu|uub uklbuL µembu|ukun muslh Lermusuk ln
fllghL.
SuuLu Llnduk µldunu yung dllukukun dulum
µeuswuL uduru µudu suuL µesuwuL uduru
berudu dl duruL uLuu dl hunggur, Llduk
Lermusuk µembu|ukun uduru menuruL
Konvensl lnl.
č. 1ìndakan tersebut harus
me1awan uukum
2. 0engan kekerasan atau
anUaman
ìngkup ber1akunya konvnsì
1okyo ČĎ62
lngkuµ berlukunyu Konvensl 1okyo ŧũ6¸ Llduk
LerbuLus µudu Llnduk µldunu, melulnkun bukun
Llnduk µldunu µun duµuL berluku usulkun
Llndukun LersebuL menguncum keselumuLun
µenumµung, uwuk µesuwuL uduru, µesuwuL
uduru dun burung-burung yung dlungkuL.
1lnduk µldunu µelunggurun muuuµun ke|uhuLun
yung berslfuL µollLlk, ugumu, dun keugumuun
Llduk berluku Konvensl 1okyo ŧũ6¸.
0arì aspek waktu pìdana
unyu berluku µudu suuL µeuswuL uduru
dulum µenerbungun (ln lllghL) , dlmunu µolsls
Llduk duµuL meluksunukun Lugusnyu sebugul
µeneguk hukum.
0arì aspek wì1ayah
unyu berluku Lerhuduµ neguru unggoLu ,
wlluyuh uduru dl uLus luuL leµus (hlgh seu)
LluLus wlluyuh Luk berLuun
0arì aspek geograXì
1lduk berluku uµubllu µesuwuL uduru menduruL
dl wlluyuh neguru µendufLur, wuluuµun
µenerbungun lnLernuslonul
Wuluuµun µesuwuL uduru melukukun
µenerbungun dulum negerl, uµubllu µesuwuL
uduru menduruL dl neguru luln ũlnLernuslonul),
muku berluku Konvensl lnl.
1udl LergunLung kenyuLuun securu flslk
µenduruLun µesuwuL uduru yung dlbu|uk, bukun
LergunLung µudu |enls µenerbungun nuslonul
muuµun lnLernuslonul.
ewenang uegara ^nggota konvensì
1okyo ČĎ62
1erhuduµ orung yung dlLurunkun uLuu
dlseruhkun oleh KuµLen µenerbung , neguru
unggoLu wu|lb menglzlnkun kuµLen
µenerbung yung ukun menurunkun orung
yung dldugu membuhuyukun keselumuLun
µenumµung, uwuk µesuwuL uduru, µesuwuL
uduru, muuµun burung-burung yung dlungkuL
uLuu yung melunggur keLerLlbun dun dlslµlln
dulum µesuwuL uduru.
eguru unggoLu wu|lb menerlmu orung yung
dlseruhkun oleh KuµLen µenrbung yung dldugu
ukun melukukun µelunggurun hukum nuslonul.
Wu|lb melukukun µenuhunun bllu neguru lLu
yukln buhwu orung yung dlLurunkun LersebuL
melukukun µenguusuun µesuwuL uduru securu
meluwun hukum.
Penuhunun hurus berdusurkun hukum nuslonul
neguru Lsb dun hunyu dllzlnkun seµun|ung
dlµerlukun unLuk µroses eksLrudlsl LerLuduh.
kewa¸ìban negara yang
menahan
engudukun µenyldlkun uwul
emberl bunLuun keµudu LerLuduh unLuk
menghubungl µerwukllun negurunyu
enghubungl neguru-neguru yung berkulLun
dengun µelunggurun hukum nuslonul
enghubungl neguru LemµuL µesuwuL uduru
dldufLurkun
Segeru memuLuskun uµukuh ukun mengudlll
sendlrl uLuu mengeksLrudlsl µeluku.
konvensì 1he uague ČĎ7ĉ
Konvensl 1he ugue ŧũ,Ŧ leblh
memunLuµkun kekurungun Konvensl 1okyo
ŧũ6¸
0a1am Þenerbangan {1n
I1ìght)
duluh se|uk semuu µlnLu keluur dlLuLuµ
dllkuLl dengun emburkusl µesuwuL uduru
sumµul suuL semuu ,µlnLu luur dlbuku kembull
dllkuLl dengun deburkusl µenumµung.
embantu Þemba¸akan udara
1lndukun bunLuun uLuu lkuL serLu membunLu
µembu|ukun uduru duµuL dllukukun oleh
orung uLuub budun hukum yung berudu dl
duruL.
ÞerUobaan pemba¸akan udara
Llsumµlng menguncum Llndukun
µembu|ukun, µemberlun bunLuun, uLuu lkuL
serLu dulum µembu|ukun, |ugu menguncum
hukumun Lerhuduµ µercobuun µembu|ukun
uduru.
0rang dì da1am pesawat udara
Sluµuµun orung (nuLurul µerson) yung udu
dulum µesuwuL uduru bulk µenumµung geluµ,
muuµun µenumµung resml, uwuk kubln
(cubln crew),uwuk ruung kemudl (cockµlL
crew), uwuk µeuswuL uduru cudungun (exLru
crew).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful