¥…π…« : 1 --- +∆EÚ : 6

®…<«, 2003

®…⁄±™… : Ø˚. 5/-

∫…∆{……n˘EÚ“™… ∫…±……Ω˛EÚ…Æ˙ ®…∆b˜±…

EÚ®…±…‰∂¥…Æ˙, |……‰. EfiÚπh…E÷Ú®……Æ˙ M……‰∫¥……®…“, §……±…∂……Ë Æ˙ Ɖ˙b¬˜b˜“, ∫…‰.Æ˙…. ™……j…“, ®…Ω‰˛∂… x……Æ˙…™…h… ¶……Æ˙i…“
∫…∆{……n˘EÚ

=®…‰∂…S…∆p˘ +O…¥……±…

<∫… +∆EÚ ®…Â
{……`ˆEÚ“™… ∫…∆¥……n˘
∫…∆¥……n˘“ ∫¥…Æ˙ (∫…∆{……n˘EÚ“™…)
 ¥…∂…‰π… {… Æ˙S…S……« ( ¥…∂¥… {…÷∫i…EÚ Æ˙…V…v……x…“ ¥…π…«)
¶……π……-∫…… Ω˛i™…-∫…∆∫EfiÚ i… ∫…∆¥……n˘
----"™…… j…EÚ'
<Æ˙…EÚ EÚ… ∫…S…
 ¥…∫…∆¥……n˘“ (EÚΩ˛…x…“)
----∫…‰.Æ˙…. ™……j…“
n˘…‰ EÚ ¥…i……Bƒ
----Æ˙®…‰∂… +…V……n˘
 ¥… v… ∫…∆¥……n˘
----Ω˛ Æ˙+…‰®… M…÷{i……
V…Æ˙… Ωƒ˛ ∫…B...
---- ∂…¥……x…“  ∫…xΩ˛…
{…÷∫i…EÚ ∫…∆¥……n˘
"+Æ˙§…… E‰Ú n‰˘∂… ®…Â'
----b˜…Ï. EËÚ±……∂…S…∆p˘ ¶…… ]™……
J…§…Æ˙…Â EÚ“ J…§…ÆÂ˙
---- ¥…x…“i…… À∫…Ω˛
®…x……‰Æ∆˙V…x… ∫…∆¥……n˘
----{…⁄x…®…

4
5
7
10
15
16
25
27
28
29
31
33

"+…±…‰J… ∫…∆¥……n˘' ®…Â |…EÚ… ∂…i… +…±…‰J……Â ®…Â ¥™…Ci…  EÚB
M…B  ¥…S……Æ˙ ±…‰J…EÚ…Â E‰Ú  x…V…“ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* ™…Ω˛ +…¥…∂™…EÚ
x…Ω˛”  EÚ ∫…∆{……n˘EÚ“™…  ¥…¶……M… EÚ“ =x…∫…‰ ∫…Ω˛®… i… Ω˛…‰*

"+…±…‰J… ∫…∆¥……n˘'  ¥… ¶…xx… ∫i…Æ˙… +…ËÆ˙ +Œ¶…Ø˚ S…™……Â
E‰Ú i…®……®… {……`ˆEÚ…Â i…EÚ {…Ω÷ƒ˛S…x…‰ EÚ“ |… i…§…r˘i…… E‰Ú
∫……l… |…∫i…÷i… BEÚ  ¥… ∂…π]ı {… j…EÚ… Ω˲*
"+…±…‰J… ∫…∆¥……n˘' EÚ… ®…÷J™… v™…‰™… ÀΩ˛n˘“ {……`ˆEÚ…Â EÚ…
∫…÷Ø˚ S…{…⁄h…« ®…x……‰Æ∆˙V…x… +…ËÆ˙ GÚ ®…EÚ Y……x…¥…v…«x… Ω˲*
"+…±…‰J… ∫…∆¥……n˘' EÚ… EÚ±…‰¥…Æ˙ =k…Æ˙…‰k…Æ˙  x…J…Æ˙i……
Æ˙Ω‰˛, V™……n˘… ∫…‰ V™……n˘… {……`ˆEÚ <∫…®… Ø˚ S… ±… +…ËÆ˙
<∫…∫…‰ ±……¶…… x¥…i… Ω˛…Â----<∫…E‰Ú  ±…B ±…‰J…EÚ“™…
∫…Ω˛™……‰M… +{…‰ I…i… Ω˲*
∫…fiV…x…∂…“±… Æ˙S…x…EÚ…Æ˙…Â +…ËÆ˙  ¥… ¥…v…  ¥…π…™……Â E‰Ú
®…®…«Y… B¥…∆ ÀS…i…x…∂…“±… ±…‰J…EÚ…Â ∫…‰ ∫……O…Ω +x…÷Æ˙…‰v…˛ Ω˲
 EÚ ¥…‰ +{…x…“ EÚ ¥…i……Bƒ, M…V…±…Â, EÚΩ˛… x…™……ƒ,
±…P…÷EÚl……Bƒ, Ω˛…∫™…-¥™…∆M™… ∫…‰ ¶…Æ˙{…⁄Æ˙ Æ˙S…x……Bƒ i…l……
 ¥… ¥…v…  ¥…π…™…… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ n‰˘x…‰¥……±…‰ +…±…‰J… Ω˛®…Â
|…EÚ…∂…x……l…« ¶…‰V…i…‰ Æ˙Ω²*
"+…±…‰J… ∫…∆¥……n˘' ®…Â |…EÚ…∂…x……l…« ¶…‰V…“ M…<« ∫……®…O…“
EÚ…M…V… E‰Ú BEÚ Ω˛“ i…Æ˙°Ú  ±…J…“ ™…… ]ı…<{… EÚ“ Ω÷˛<«
Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B* +∫¥…“EfiÚi… Æ˙S…x…… EÚ“ ¥……{…∫…“ E‰Ú
 ±…B b˜…EÚ ]ıEÚ]ı ±…M……  ±…°Ú…°Ú… +¥…∂™… ∫…∆±…Mx…
EÚÆÂ˙*
"+…±…‰J… ∫…∆¥……n˘' EÚ… ¥……Ãπ…EÚ O……Ω˛EÚ §… x…B +…ËÆ˙
O……Ω˛EÚ §…x…x…‰ E‰Ú  ±…B  ®…j……Â-{… Æ˙ S…i……Â EÚ…‰ |…‰ Æ˙i…
EÚ“ V…B* ¥……Ãπ…EÚ O……Ω˛EÚ…Â ∫…‰  ¥…∂…‰π……∆EÚ…Â EÚ…
+ i… Æ˙Ci… ®…⁄±™… x…Ω˛”  ±…™…… V……BM……*
¥……Ãπ…EÚ ®…⁄±™… : Ø˚. 50/BEÚ |… i… : Ø˚. 5/-l…‰, <∆∫……x… =∫…∫…‰ ¶…“ V™……n˘… §…c‰˜ l…‰, i…¶…“ ¥…‰ +{…x…“ Æ˙S…x……+… EÚ…
<i…x…… §…c˜… {……`ˆEÚ-∏……‰i…… ∫…®…÷n˘…™… {…Ën˘… EÚÆ˙ ∫…E‰Ú* §……EÚ“ ∫……®…O…“ ¶…“
{…`ˆx…“™… +…ËÆ˙ ∫i…Æ˙“™… Ω˲*
"+…±…‰J… ∫…∆¥……n˘'  x…Æ∆˙i…Æ˙  x…™… ®…i… ∞¸{… ∫…‰  x…EÚ±…i…… Æ˙Ω‰˛,
+{…x…“ +±…M… {…Ω˛S……x… EÚ…™…®… EÚƉ˙, <xΩ˛” EÚ…®…x……+… E‰Ú ∫……l…,
----+…‰®…|…EÚ…∂… EÚ∂™…{…
V…“-571, + ¶…v……, M……‰À¥…n˘{…÷Æ˙®…, M…… V…™……§……n˘ (=.|….˙)"+…±…‰J… ∫…∆¥……n˘' EÚ… ®……S…« 2003 +∆EÚ |……{i… Ω÷˛+…* ™…Ω˛
+∆EÚ ∫¥…M…‘™… ¶…¥……x…“|…∫……n˘  ®…∏… EÚ“ {……¥…x… ∫®…fi i…™……Â EÚ…‰ ∫…®…Ã{…i… EÚÆ˙
+…{…x…‰ ∂±……P…x…“™… EÚ…™…«  EÚ™…… Ω˲* ∫……v…÷¥……n˘!
∫…… Ω˛i™… +EÚ…n‰˘®…“ ®… J…‰®……§…∆n˘“ E‰Ú  ±…B +…{…x…‰ `ˆ“EÚ Ω˛“
 ±…J…… Ω˲  EÚ Ω˛…Æ˙ =x… ®…Ω˛…Æ˙ l…™…… EÚ“ Ω÷˛<«  V…x…EÚ“ UÙj…UÙ…™…… ®… ®…v™…®…
n˘V…Ê E‰Ú Æ˙S…x……EÚ…Æ˙ ¶…“ +®…fii…°Ú±… S…J…i…‰ Æ˙Ω‰*
----b˜…Ï. {…Æ˙®……x…∆n˘ {……∆S……±…
232-B, {……ÏE‰Ú]ı-1, ®…™…⁄Æ˙  ¥…Ω˛…Æ,  n˘±±…“-92

®……S…« 2003 EÚ… +…±…‰J… ∫…∆¥……n˘ |……{i… Ω÷˛+…* <∫… +∆EÚ ®…Â
"∫…∆¥……n˘“ ∫¥…Æ˙' {…g¯EÚÆ˙ Y……x……i®…EÚ +x…÷¶…⁄ i… Ω÷˛<«* +|… i…®… EÚ ¥…
∫¥…M…‘™… ¶…¥……x…“|…∫……n˘  ®…∏… {…Æ˙  ¥…∂…‰π… ∫…… Ω˛Œi™…EÚ ∫…∆∫®…Æ˙h…, +…±…‰J…
¥… EÚ ¥…i……Bƒ {…g¯EÚÆ˙ +¥…§……‰v……i®…EÚ |…i…“ i… Ω÷˛<«*
----§…÷r˘EÚÆ˙h… {……Æ˙“EÚ
(Æ˙…V…∫l……x…  ∂…I…… ∫…‰¥……)
900, §…Æ˙EÚi…x…M…Æ˙, V…™…{…÷Æ˙ (Æ˙…V….)


+…¶……˙Æ˙“ Ω˛⁄ƒ˛  EÚ +…{…x…‰ ®…÷Z…‰ ¶…¥……x…“|…∫……n˘  ®…∏… V…Ë∫…“ ®…Ω˛…x…
∫…… Ω˛i™…- ¥…¶…⁄ i… E‰Ú  EÚi…x…‰ Ω˛“ + ¥… n˘i… {…Ω˛±…÷+… ∫…‰ {… Æ˙ S…i… EÚÆ˙…x…‰
E‰Ú  ±…B "+…±…‰J… ∫…∆¥……n˘' EÚ…‰ ∫…‰i…÷ §…x……™……*
<i…x…“ ∫…“v…“-∫……°Ú +…Ë Æ ˙ ∫…Ω˛ V …§……‰ v … EÚ“ {… j…EÚ… <∫…
J…”S……i……x…“, Ω˛…‰c˜-n˘…Ëc˜ E‰Ú +…ƒJ…®…⁄ƒn˘ n˘…ËÆ˙ ®…Â...!
----n‰˘¥…Âp˘ E÷Ú®……Æ˙ {……∆b‰˜™…
 J…Æ˙Ω˛x…“ (n˘ I…h…), ∫……<∆∫… Eڅϱ…‰V… b˜…EÚP…Æ˙, EÚ]ıx…“ (®….|….)"+…±…‰J… ∫…∆¥……n˘' EÚ… +∆EÚ-4 {……EÚÆ˙ §…Ω÷˛i… |…∫…xx…i…… Ω÷˛<«*
¶…¥……x…“|…∫……n˘  ®…∏… {…Æ˙ <i…x…“ +SUÙ“ ∫……®…O…“ n‰˘EÚÆ +…{…x…‰ {……`ˆEÚ…Â {…Æ˙
={…EÚ…Æ˙  EÚ™…… Ω˲* ∫……°Ú-∫…÷l…Æ˙“ {… j…EÚ… BEÚ E÷Ú∂…±… ∫…∆{……n˘EÚ EÚ“
∫…÷Ø˚ S… +…ËÆ˙ |… i…¶…… EÚ… {… Æ˙S…™… n‰˘i…“ Ω˲* <i…x…“ +SUÙ“ {… j…EÚ… E‰Ú
 ±…B §…v……<«* EÚΩ˛…x…“ +…ËÆ˙ N…W…±…Â ¶…“ {…∫…∆n˘ +…<»*
----b˜…Ï. ¥™……∫…®… h…  j…{……`ˆ“
V…‰.V…“. 167, ]ı…<{…-4, V…∆M…±…“ P……]ı, {……‰]«ı §±…‰™…Æ˙ (+∆b˜®……x…)
"+…±…‰J… ∫…∆¥……n˘' {…Æ˙ b˜…EÚ ∫…‰ +…x…‰¥……±…“ {……`ˆEÚ“™… |… i… GÚ™……+… ®…Â
<v…Æ˙ §…Ω÷˛i… i…‰V…“ +… M…<« Ω˲* ∫l……x…-∫…∆EÚ…‰S… E‰Ú EÚ…Æ˙h… =x…®… ∫…‰ S…÷x…‰
M…B E÷ÚUÙ Ω˛“ {…j…… EÚ…‰ ™…Ω˛…ƒ ∫l……x… n‰˘ {……i…‰ ΩÈ˛*
----∫…∆{……n˘EÚ

"+…±…‰J… ∫…∆¥……n˘' E‰Ú ®……S…« +∆EÚ EÚ“ |… i… |……{i… Ω÷˛<«* §…Ω÷˛i…
+SUÙ… ±…M……* ∫…∆¥……n˘“ ∫¥…Æ˙ ®… +…{…EÚ“ |… i…¶…… ∫……°Ú Z…±…EÚi…“ Ω˲*
∫¥…M…‘™… ¶…¥……x…“|…∫……n˘  ®…∏… EÚ“ EÚ ¥…i……+…Â EÚ… S…™…x… +…Ë Æ ˙
|…∫i…÷i…“EÚÆ˙h… i……‰ ±……V…¥……§… Ω˲ Ω˛“* ¶…¥……x…“|…∫……n˘  ®…∏… +…v…÷ x…EÚ
EÚ ¥…™…… ®… <∫… o˘Œπ]ı ∫…‰ ∫…§…∫…‰ §…g¯EÚÆ˙ ΩÈ˛  EÚ =x…EÚ“ EÚ ¥…i……+… ®… x…
E‰Ú¥…±… x……n˘ ∫……Èn˘™…« Ω˲ §…Œ±EÚ =x…EÚ“ ∫…∆|…‰π…h…“™…i…… ¶…“ +x…⁄`ˆ“ ˛Ω˲*
x…∆ n˘i……  ®…∏… x…‰ +{…x…‰  {…i…… EÚ… ∫®…Æ˙h… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B +{…x…‰, Ω˛®… ∫…§…E‰Ú
"®…xx……' E‰Ú §……Ɖ˙ ®… EÚ<« +∆i…Æ∆˙M… ∫®…fi i…™…… EÚ… J…÷±……∫……  EÚ™…… Ω˲*
+x…÷{…®…  ®…∏… EÚ… +…±…‰J… §…i……i…… Ω˲  EÚ ¶…¥……x…“ V…“  V…i…x…‰ §…c‰˜ EÚ ¥…

----∫¥……®…“ |…‰®… V…Ω˛“Æ˙
V…“-1, ±……‰S…x… B∆C±…‰¥…, ±……‰ Ω˛™……x…M…Æ˙,
E∆ÚEÚc˜§……M…, {…]ıx…… ( §…Ω˛…Æ˙)

"+…±…‰J… ∫…∆¥……n˘' ®……S…« 2003 EÚ“ |… i… +S……x…EÚ |……{i…*
{… j…EÚ… x… E‰Ú¥…±… +SUÙ“ Ω˲, §…Œ±EÚ §…c‰˜ i……®…Z……®… ∫…‰  x…EÚ±…‰ "x…™……
Y……x……‰n˘™…' EÚ“ +{…‰I…… EÚ<« M…÷x…“ =iEfiÚπ]ı* |…⁄°Ú EÚ“ M…±… i…™……ƒ ¶…“ =∫…∫…‰
§…Ω÷˛i… EÚ®…* {… j…EÚ… ∫…÷n˘“P…«V…“¥…“ Ω˛…‰, ™…Ω˛“ ∂…÷¶…EÚ…®…x……*

"+…±…‰J… ∫…∆¥……n˘' EÚ… ®……S…« 2003 +∆EÚ |……{i…*
EÚ ¥…¥…Æ˙ ¶…¥……x…“|…∫……n˘  ®…∏… {…Æ˙ <i…x…“ +SUÙ“ ∫……®…O…“ n‰˘EÚÆ˙
+…{…x…‰ <∫… +∆EÚ EÚ…‰ {…`ˆx…“™… Ω˛“ x…Ω˛”, ∫…∆O…Ω˛h…“™… ∫…∆n˘¶…« {… j…EÚ… ¶…“
§…x……  n˘™…… Ω˲* Ω˛…Ãn˘EÚ v…x™…¥……n˘*
----E‰Ú.V…“. §……±…EfiÚπh…  {…±±…Ë
"M…“i…… ¶…¥…x…', {…‰∞¸Æ˙EÚ]ı… ({……‰.)
 i…Ø˚+x…∆i…{…÷Æ˙®…-695005 (E‰ÚÆ˙±…)

"+…±…‰J… ∫…∆¥……n˘' EÚ… ®……S…« +∆EÚ  ®…±……, v…x™…¥……n˘*
¥…∫i…÷i…: ™…Ω˛ +∆EÚ  ¥…∂…‰π……∆EÚ Ω˛“ §…x… M…™…… Ω˲ V……‰ ±……‰EÚ ®… |… ∫…r˘
EÚ ¥…¥…Æ˙ ¶…¥……x…“|…∫……n˘  ®…∏… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… Ω˲* =xΩ˛…x …‰ ±……‰EÚ¶……π…… EÚ…‰
+{…x…“ EÚ ¥…i……+… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰  ∂…J…Æ˙ {…Æ˙ {…Ω÷˛ƒS……  n˘™……* ∏…“ +∂……‰EÚ
∂……∫j…“ x…‰ +{…x…‰ +…±…‰J… ®… ™…Ω˛ ∫{…π]ı EÚÆ˙  n˘™…… Ω˲*
"¶……π……-∫…… Ω˛i™…-∫…∆∫EfiÚ i… ∫…∆¥……n˘' ∫i…∆¶… ={…™……‰M…“ Ω˲*
----EËÚ±……∂…S…∆p˘ ¶…… ]ı™……
¶……Æi…“ x…M…Æ, ®…Ë Æ˙∫… Æ˙…‰b˜, +±…“M…g¯-202001

"+…±…‰J… ∫…∆¥……n˘' EÚ… ®……S…« +∆EÚ  ®…±……*
 EÚ∫…“ |…EÚ…∂…x…M…fiΩ˛ u˘…Æ˙… |…EÚ… ∂…i… {… j…EÚ… ®…  EÚ∫…“ §…c‰˜ Æ˙ S …x……EÚ…Æ˙
EÚ…‰ <∫… |…EÚ…Æ˙ ™……n˘  EÚ™…… M…™…… Ω˛…‰, ®…÷Z…‰ ™……n˘ x…Ω˛” {…c˜i……*
----Æ˙…E‰Ú∂… E÷Ú®……Æ˙ À∫…Ω˛
"E∆ÚS…x…|…¶……', V…™…|…EÚ…∂…x…M…Æ˙,+…Æ˙… ( §…Ω˛…Æ˙)

{……`ˆEÚ“™… ∫…∆¥……n˘

4

®…<«, 2003

∫…∆¥……n˘“ ∫¥…Æ˙
∫……i…¥……ƒ  ¥…∂¥… ÀΩ˛n˘“ ∫…®®…‰±…x… <∫… §……Æ˙ ∫…⁄Æ˙“x……®… ®… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… Ω˲ V…Ω˛…ƒ ¶……Æ˙i…¥…∆ ∂…™…… EÚ“ ∫…∆J™…… + v…EÚ Ω˲* =x…E‰Ú {…⁄¥…«V… ¶……Æ˙i…“™…
l…‰ <∫… ±…B ¶……Æ˙i…, ¶……Æ˙i…“™… ∫…∆∫EfiÚ i… +…ËÆ˙ ÀΩ˛n˘“ E‰Ú |… i…  ¥…∂…‰π… ±…M……¥… ®…Ω˛∫…⁄∫… EÚÆ˙x…… =x…E‰Ú  ±…B ∫…Ω˛V…-∫¥……¶…… ¥…EÚ Ω˲*
®……Æ˙“∂…∫… (1993) +…ËÆ˙  j…x…“b˜…b˜ (1996) E‰Ú §……n˘ ∫…⁄Æ˙“x……®… Ω˛“ ¥…Ω˛ i…“∫…Æ˙… n‰˘∂… Ω˲ V…Ω˛…ƒ E‰Ú V™……n˘…i…Æ˙ ±……‰M… ¶……Æ˙i…“™… ®…⁄±… E‰Ú
ΩÈ˛* <∫… o˘Œπ]ı ∫…‰ ™…Ω˛  ¥…∂¥… ÀΩ˛n˘“ ∫…®®…‰±…x… +¥…∂™… Ω˛“ ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« Ω˲*
∫…⁄Æ˙“x……®… ®… +…™……‰ V…i…  ¥…∂¥… ÀΩ˛n˘“ ∫…®®…‰±…x… EÚ…‰ ±…‰EÚÆ˙ Ω˛Æ˙ i…Æ˙°Ú =i∫……Ω˛ EÚ“ ±…Ω˛Æ˙ Ω˲* V…Ω˛…ƒ-V…Ω˛…ƒ ¶…“ ÀΩ˛n˘“ Ω˲, ¥……i……¥…Æ˙h…
ÀΩ˛n˘“®…™… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… Ω˲* E÷ÚUÙ ±……‰M… <∫…‰ ÀΩ˛n˘“ EÚ… ®…Ω˛…E÷∆Ú¶… EÚΩ˛x…‰ ±…M…‰ ΩÈ˛, ®……x……‰ ¥…π……Á E‰Ú +∆i…Æ˙…±… {…Æ˙ +…x…‰¥……±…… EÚ…‰<« {…¥…« Ω˛…‰ ™…Ω˛
 ¥…∂¥… ÀΩ˛n˘“ ∫…®®…‰±…x…! ®…M…Æ˙ <∫… |…∫…∆M… ®… ™…Ω˛ v™……x… Æ˙J…x…‰ ™……‰M™… Ω˲  EÚ  EÚ∫…“ ¶…“ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú {…¥…« E‰Ú |… i…  n˘J……™…… V……x…‰¥……±……
=i∫……Ω˛ ∫l……™…“ x…Ω˛” Ω˛…‰i……, =∫…®…  x…Æ∆˙i…Æ˙i…… x…Ω˛” Ω˛…‰i…“* <∫… ÀΩ˛n˘“ {…¥…« E‰Ú |… i… +¶…“  n˘J… Æ˙Ω˛… =i∫……Ω˛ ¶…“ EÚΩ˛” B‰∫…… Ω˛“ i……‰ x…Ω˛”,
<∫… {…Æ˙ M…∆¶…“Æ˙i……{…⁄¥…«EÚ  ¥…S……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ“ V…∞¸Æ˙i… Ω˲, C™…… EÚ <∫…E‰Ú {…™……«{i… EÚ…Æ˙h… ¶…“ ΩÈ˛*
ÀΩ˛n˘“ EÚ“ +{…x…‰ Ω˛“ n‰˘∂… ®… C™…… Œ∫l… i… Ω˲, <∫…EÚ“ S…S……« +¶…“ Ω˛®… Æ˙Ω˛x…‰ n¢* <∫… ∫…®…™… i……‰ Ω˛®… ™…Ω˛ n‰˘J…  EÚ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™…
¶……π…… E‰Ú ∞¸{… ®… ÀΩ˛n˘“ EÚ“ C™…… Œ∫l… i… Ω˲* |…l…®…  ¥…∂¥… ÀΩ˛n˘“ ∫…®®…‰±…x… (x……M…{…÷Æ˙, 1975) ®… Ω˛“ ™…Ω˛ ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« |…∫i……¥… {…… Æ˙i…
Ω÷˛+… l……  EÚ ""∫…∆™…÷Ci… Æ˙…π]≈ı ®… ÀΩ˛n˘“ EÚ…‰ +… v…EÚ… Æ˙EÚ ∞¸{… ®… ∫l……x…  n˘™…… V……B*''  °ÚÆ˙ =∫…E‰Ú +M…±…‰ Ω˛“ ¥…π…« n⁄˘∫…Æ˙…  ¥…∂¥… ÀΩ˛n˘“
∫…®®…‰±…x… ®……Æ˙“∂…∫… ®… +…™……‰ V…i… Ω÷˛+…  V…∫…®… BEÚ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ÀΩ˛n˘“ {… j…EÚ… E‰Ú |…EÚ…∂…x… EÚ…  x…h…«™…  ±…™…… M…™……*
i…§… ∫…‰ +§… i…EÚ f¯…<« n˘∂…EÚ ∫…‰ ¶…“ + v…EÚ EÚ“ EÚ…±……¥… v… §…“i… S…÷EÚ“ Ω˲, ±…‰ EÚx… EÚc˜¥…… ∫…S… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™…
I…‰j… ®… ÀΩ˛n˘“ EÚ“ Œ∫l… i… V…∫…-EÚ“-i…∫… Ω˲* ÀΩ˛n˘“ ∫…∆™…÷Ci… Æ˙…π]≈ı EÚ“ +… v…EÚ… Æ˙EÚ ¶……π…… x…Ω˛” §…x… {……<« Ω˲ +…ËÆ˙ BEÚ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™…
ÀΩ˛n˘“ {… j…EÚ… E‰Ú |…EÚ…∂…x… EÚ“ ™……‰V…x…… `ˆ{{… {…c˜“ Ω˲*
™…Ω˛ ¶…“ M……ËÆ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ“ §……i… Ω˲  EÚ 1976 (®……Æ˙“∂…∫…) E‰Ú §……n˘ ∫……i… ¥…π……Á E‰Ú +∆i…Æ˙…±… {…Æ˙ i…“∫…Æ˙…  ¥…∂¥… ÀΩ˛n˘“ ∫…®®…‰±…x…
( n˘±±…“, 1983), n˘∫… ¥…π……Á E‰Ú +∆i…Æ˙…±… {…Æ˙ S……Ël…… (®……Æ˙“∂…∫…, 1993), i…“x… ¥…π……Á E‰Ú +∆i…Æ˙…±… {…Æ˙ {……ƒS…¥……ƒ ( j…x…“b˜…b˜, 1996)
+…ËÆ˙ =i…x…‰ Ω˛“ ¥…π……Á E‰Ú +∆i…Æ˙…±… {…Æ˙ UÙ`ˆ… (±…∆n˘x…, 1999)  ¥…∂¥… ÀΩ˛n˘“ ∫…®®…‰±…x… ∫…∆{…xx… Ω÷˛+…* EÚ…±…GÚ ®…EÚi…… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ ™…Ω˛
+ x…™… ®…i…i…… ™…… + x…Œ∂S…i…i…… +{…x…‰ +…{…®… BEÚ |…∂x… Ω˲  V…∫…EÚ… ∫…®……v……x… f⁄ƒ¯g¯… V……x…… S…… Ω˛B*
∫…®®…‰±…x… ®… §…Ω÷˛{…I…“™…  ¥…S……Æ˙- ¥…®…∂…« Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛,  °ÚÆ˙ E÷ÚUÙ ∫…∆EÚ±{…  ±…B V……i…‰ ΩÈ˛* ∫…∆EÚ±{… +…Ë{…S…… Æ˙EÚ x…Ω˛” Ω˛…‰i…‰, ¥…‰ =x…
{…Æ˙ +®…±…  EÚB V……x…‰ EÚ“ ¶……¥…x…… ∫…‰  ±…B M…B Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛*  °ÚÆ˙ B‰∫…… C™…… Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ §……i… ¥…Ω˛” EÚ“ ¥…Ω˛” Æ˙Ω˛ V……i…“ Ω˲? ÀΩ˛n˘“ EÚ…‰
 ¥…∂¥…¶……π…… §…x……x……  ¥…∂¥… ÀΩ˛n˘“ ∫…®®…‰±…x… EÚ…  ¥…∂…‰π… =n¬˘n‰˘∂™… Æ˙Ω˛… Ω˲* ™…Ω˛ =q‰˘∂™… i…¶…“ {…⁄Æ˙… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… Ω˲ V…§… ¥™……{…EÚ {…Ë®……x…‰ {…Æ˙
 ¥…n‰˘∂…… ®… ÀΩ˛n˘“  ∂…I…h… EÚ…‰ §…g¯…¥……  n˘™…… V……B*
+…V… E‰Ú ∫…⁄S…x……|…v……x… ™…÷M… ®… <∫…E‰Ú  ±…B  ¥…∂…‰π… i…Ë™……Æ˙“ ¶…“ +{…‰ I…i… Ω˲* À|…]ı ®…“ b˜™…… EÚ… i……‰ +{…x…… ®…Ω˛k¥… Ω˲ Ω˛“,
±…‰ EÚx… <±…‰C]≈ı… x…EÚ ®…“ b˜™…… EÚ…‰ ¶…“ Ω˛®… +x…n‰˘J…… x…Ω˛” EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰, §…Œ±EÚ +x…‰n˘J……  EÚ™…… Ω˛“ x…Ω˛” V……x…… S…… Ω˛B* +…V… S…“x…“,
EÚ…‰ Æ˙™……<«, V……{……x…“ +… n˘ ¶……π……+… EÚ“ ¥…‰§…∫……<]ı… {…Æ˙ |…i™…‰EÚ  ¥…π…™… ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… ={…™……‰M…“ +…ËÆ˙ +…v…÷ x…EÚi…®… V……x…EÚ…Æ˙“ §…c˜“
®……j…… ®… ={…±…§v… Ω˛…‰i…“ Ω˲, ±…‰ EÚx… ÀΩ˛n˘“ EÚ“ ¥…‰§…∫……<]ı… {…Æ˙ E‰Ú¥…±… EÚl……-EÚΩ˛… x…™……ƒ +…ËÆ˙ EÚ ¥…i……Bƒ Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* °Ú…È]ı E‰Ú ®……®…±…‰ ®…Â
i……‰ ÀΩ˛n˘“ ®… P……‰Æ˙ +Æ˙…V…EÚi…… EÚ“ Œ∫l… i… Ω˲* x……M…Æ˙“  ±… {… E‰Ú ∫…ËEÚc˜… °Ú…È]ı ΩÈ˛, EÚΩ˛” "<«' ®…‰±… ¶…‰V…x…… Ω˛…‰ i……‰ +{…x…… °Ú…È]ı ¶…“ =∫…E‰Ú
∫……l… ¶…‰V…x…… {…c˜i…… Ω˲* +{…x…“-+{…x…“ f¯{…±…“, +{…x……-+{…x…… Æ˙…M…! BEÚV…÷]ı Ω˛…‰EÚÆ˙ EÚ…®… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ¶……¥…x…… x… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
Ω˛“ ™…Ω˛ Œ∫l… i… +…<« Ω˲, <∫…‰ §…n˘±…… V……x…… S…… Ω˛B +x™…l…… ÀΩ˛n˘“ EÚ…‰  ¥…∂¥…¶……π…… §…x……x…‰ E‰Ú ®……M…« ®… Ø˚EÚ…¥…]Âı +…i…“ Ω˛“ Æ˙Ω²M…“*
+…∂…… Ω˲ <∫…“ {… Æ˙|…‰I™… ®… ∫…⁄Æ˙“x……®… E‰Ú  ¥…∂¥… ÀΩ˛n˘“ ∫…®®…‰±…x… ®… M…∆¶…“Æ˙  ¥…S……Æ˙- ¥…®…∂…« Ω˛…ÂM…‰ i…l…… =x…E‰Ú `ˆ…‰∫… x…i…“V…‰ ¶…“
∫……®…x…‰ +…BƒM…‰* ÀΩ˛n˘“ ∫…SS…‰ +l……Á ®…  ¥…∂¥…¶……π…… +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i…“™… ∫…∆∫EfiÚ i… EÚ“ ¥…… Ω˛EÚ… ¶……π…… E‰Ú ∞¸{… ®… +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ∫i…Æ˙ {…Æ˙
|… i…π`ˆ… {…i… Ω˛…‰, ™…Ω˛“ Ω˛®……Æ˙… ±…I™… Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B*
|…‰®…S…∆n˘ +…ËÆ˙ ÀΩ˛n˘“ ∫…… Ω˛i™…, n˘…‰x…… Ω˛“ BEÚ-n⁄˘∫…Ɖ˙ E‰Ú {…™……«™… EÚ“ i…Æ˙Ω˛ ΩÈ˛* ÀΩ˛n˘“ ∫…… Ω˛i™… ∫…‰ {… Æ˙S…™… Æ˙J…x…‰ EÚ… +l…« Ω˲ |…‰®…S…∆˘n˘ ∫…‰
{… Æ˙ S…i… Ω˛…‰x……* V…Ω˛…ƒ ÀΩ˛n˘“ Ω˛…‰M…“ ¥…Ω˛…ƒ |…‰®…S…∆n˘ Ω˛…ÂM…‰, V…Ω˛…ƒ |…‰®…S…∆n˘ Ω˛…ÂM…‰ ¥…Ω˛…ƒ ÀΩ˛n˘“ Ω˛…‰M…“* +i…: ™…Ω˛ i……‰ EÚi…<« ®…÷®… EÚx… x…Ω˛”  EÚ
|…‰®…S…∆n˘ EÚ…‰ +…ƒJ…… ∫…‰ +…‰Z…±… Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B ÀΩ˛n˘“ EÚ“ §……i… EÚ“ V……B* |…‰®…S…∆n˘ Ω˛®……Ɖ˙  ±…B  ¥…EÚ±{…Ω˛“x… ΩÈ˛, +|… i…®… Æ˙S…x……EÚ…Æ˙ E‰Ú

®…<«, 2003

5

∞¸{… ®… Ω˛“ x…Ω˛”, ¶……Æ˙i…“™… ∫……®…… V…EÚ ∫…∆Æ˙S…x…… E‰Ú {… Æ˙|…‰I™… ®… +{…x…“ ™…÷M…v…®…‘ Æ˙S…x……o˘Œπ]ı E‰Ú EÚ…Æ˙h… ¶…“*
<v…Æ˙ BEÚ + |…™…  ¥…¥……n˘ x…‰ EÚ…°Ú“ i…⁄±… {…EÚc ±…“*  ¥…¥……n˘ E‰Ú EÂÚp˘ ®… BEÚ i…Æ˙°Ú Æ˙Ω‰˛ |…‰®…S…∆n˘ +…ËÆ˙ =x…EÚ… ={…x™……∫…
" x…®…«±……' i……‰ n⁄˘∫…Æ˙“ i…Æ˙°Ú ®…fin÷˘±……  ∫…xΩ˛… +…ËÆ˙ =x…EÚ… ={…x™……∫… "V™…… ®…ÂΩ˛n˘“ EÚ…‰ Æ∆˙M…'* ˛Ω÷˛+… ™…Ω˛  EÚ EÂÚp˘“™… ®……v™… ®…EÚ  ∂…I…… §……‰b«˜
x…‰ §……Æ˙Ω˛¥…” EÚI…… E‰Ú {……`ˆ¨GÚ®… ∫…‰ |…‰®…S…∆n˘ E‰Ú ={…x™……∫… " x…®…«±……' EÚ…‰ Ω˛]ı…EÚÆ˙ =∫…E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙ ®…fin÷˘±……  ∫…xΩ˛… E‰Ú ={…x™……∫… "V™……Â
®…ÂΩ˛n˘“ EÚ…‰ Æ∆˙M…' EÚ…‰ Æ˙J…  n˘™……* <∫… {…Æ˙ Ω∆˛M……®…… ®…S…x…… Ω˛“ l…… +…ËÆ˙ ®…S…… ¶…“, J…⁄§… V…®…EÚÆ˙ ®…S……* ∫…… Ω˛i™… E‰Ú ∫…¥……±… {…Æ˙
 ¥…S……Æ˙v……Æ˙…+… EÚ“ ]ıEÚÆ˙…Ω˛]Âı +…ËÆ˙ ]∆ıEÚ…ÆÂ˙ M…⁄ƒV…x…‰ ±…M…”* ®……®…±…‰ EÚ…‰ §…‰EÚ…§…⁄ Ω˛…‰i…‰ n‰˘J… EÂÚp˘“™… ®……v™… ®…EÚ  ∂…I…… §……‰b«˜ x…‰ +{…x…‰
{…⁄¥…« x…h…«™… ®… l……‰c˜… °‰ÚÆ˙§…n˘±… ™…Ω˛  EÚ™……  EÚ " x…®…«±……' EÚ…‰  ¥…EÚ±{… E‰Ú i……ËÆ˙ {…Æ˙ {……`ˆ¨GÚ®… ®… Æ˙Ω˛x…‰  n˘™……* ®…i…±…§… ™…Ω˛  E UÙ…j…
+§… <x… n˘…‰ ={…x™……∫…… ®… ∫…‰ EÚ…‰<« BEÚ S…÷x… ∫…EÂÚM…‰˛*
 EÚ∫…“ ∫E⁄Ú±…“ {……`ˆ¨GÚ®… ∫…‰ {…÷∫i…EÚ EÚ…‰ Ω˛]ı…x…‰ ™…… =∫…®… Æ˙J…x…‰ EÚ… ®……®…±…… ∫…∆§…∆ v…i…  ¥…π…™… EÚ“  ¥…∂…‰π…Y… ∫… ®… i… +…ËÆ˙
S…™…x… ∫… ®… i… EÚ… Ω˛…‰i…… Ω˲* EÚI……GÚ®……x…÷∫……Æ˙ Y……x… E‰Ú =k…Æ˙…‰k…Æ˙  ¥…EÚ…∫… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ Ω˛“  ¥… ¶…xx… ∫i…Æ˙… E‰Ú {……`ˆ¨GÚ®…  x…v……« Æ˙i…
 EÚB V……i…‰ ΩÈ˛* EÚ…‰<« +x™…  ¥…π…™… Ω˛…‰i…… i……‰ °‰ÚÆ˙-§…n˘±… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… E÷ÚUÙ EÚΩ˛x…‰ EÚ“ M…÷∆V……<∂… EÚ®… l…“, ±…‰ EÚx… " x…®…«±……' +…ËÆ˙ "V™……Â
®…ÂΩ˛n˘“ EÚ…‰ Æ∆˙M…' EÚ… ®…÷q˘… ∫…“v…‰ ¶……π……-∫…… Ω˛i™… ∫…‰ V…÷c˜… Ω˲ +…ËÆ˙ <∫…“ ±…B ∫…∆¥…‰n˘x……i®…EÚ ¶…“ Ω˲* +…n˘∂…« Œ∫l… i… ™…Ω˛ Ω˛…‰i…“  EÚ
" x…®…«±……' EÚ…‰ {…⁄¥…«¥…i… Æ˙Ω˛x…‰  n˘™…… V……i…… +…ËÆ˙ "V™…… ®…ÂΩ˛n˘“ EÚ…‰ Æ∆˙M…' EÚ…‰  ¥…EÚ±{… E‰Ú i……ËÆ˙ {…Æ˙ Æ˙J…… V……i……* ¥…Ë∫…‰ ∫E⁄Ú±…“ {……`ˆ¨GÚ®…
®…  ¥…π…™…-i…k¥… |…®…÷J… Ω˛…‰i…… Ω˲, Æ˙S…x……EÚ…Æ˙ EÚ“ ¥…Æ˙“™…i…… E‰Ú  ¥…S……Æ˙ EÚ… ®…÷n¬˘n˘… =∫…E‰Ú §……n˘ Ω˛“ +…i…… Ω˲* n˘…‰x…… ={…x™……∫…… EÚ“ EÚl……
E‰Ú EÂÚp˘ ®… ∫…®……V… E‰Ú n˘…‰ EÚ®…V……‰Æ˙ ¥…M…« ΩÈ˛* BEÚ ®… x……Æ˙“ i……‰ n⁄˘∫…Æ“˙ ®…  ¥…EÚ±……∆M…*
Æ˙S…x……EÚ…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®… |…‰®…S…∆n˘ +…ËÆ˙ ®…fin÷˘±……  ∫…xΩ˛… EÚ“ i…÷±…x…… EÚ… ∫…¥……±… x…Ω˛” =`ˆi……* |…‰®…S…∆n˘ ®…v™……EÚ…∂… ®… S…®…EÚi…‰ ∫…⁄™…«
ΩÈ˛ i……‰ ®…fin÷˘±……  ∫…xΩ˛…  I… i…V… {…Æ˙ =¶…Æ˙i…… i……Æ˙…* Æ˙S…x…… E‰Ú ®…⁄±™……∆EÚx… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ "V™…… ®…ÂΩ˛n˘“ EÚ…‰ Æ∆˙M…' {…Æ˙ S…S……«Bƒ +…ËÆ˙
§…Ω˛∫…§…… V…™……ƒ Ω˛…‰ ∫…EÚi…“ l…” +…ËÆ˙ Ω˛…‰x…“ ¶…“ S…… Ω˛B, ±…‰ EÚx… ∫……Æ˙… Ω∆˛M……®…… i……‰ ¥™…ŒCi…™…… +…ËÆ˙  ¥…S……Æ˙v……Æ˙…+… {…Æ˙ EÂÚ p˘i… Ω˛…‰ M…™……*
∂……™…n˘ B‰∫…… +…ËÆ˙ <i…x…… Ω∆˛M……®…… x…Ω˛” ®…S…i…… +M…Æ˙ EÂÚp˘ ®… ¶……V…{…… EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…Ω˛” Ω˛…‰i…“ +…ËÆ˙ ±…‰ J…EÚ… ®…fin÷˘±……  ∫…xΩ˛… ∫¥…™…∆
EÂÚp˘“™… ∫…®……V… EÚ±™……h… §……‰b«˜ EÚ“ +v™…I…{…n˘ {…Æ˙ +…∫…“x… +…ËÆ˙ ¶……V…{…… ∫…‰ V…÷c˜“ x… Ω˛…‰i…”*
<v…Æ˙ EÚ<« |…EÚ…Æ˙ EÚ“ S…S……«+…Â, §…Ω˛∫…… +…ËÆ˙  ¥…¥……n˘… E‰Ú EÂÚp˘ ®… {…÷∫i…EÚ ™…… {…÷∫i…EÂÚ Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛*  n˘±±…“ EÚ…  ¥…∂¥… {…÷∫i…EÚ Æ˙…V…v……x…“
P……‰ π…i… Ω˛…‰x…… +…ËÆ˙ " x…®…«±……' §…x……®… "V™…… ®…ÂΩ˛n˘“ EÚ…‰ Æ∆˙M…' E‰Ú §……n˘ BEÚ ®……®…±…… EÚ…{…“Æ˙…<]ı EÚ… ¶…“ =UÙ±…EÚÆ˙ ∫……®…x…‰ +…™…… Ω˲,
 V…∫…EÚ… ∫…∆§…∆v… {…÷∫i…EÚ ∫…‰ Ω˛“ Ω˲* ®…Ω˛…i®…… M……∆v…“ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ÀΩ˛n˘“  ¥…∂¥… ¥…t…±…™… x…‰ ¥……h…“ |…EÚ…∂…x… E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰ "∫…∆S… ™…i……'
∂…“π…«EÚ BEÚ {…÷∫i…EÚ 2001 ®… |…EÚ… ∂…i… EÚ“ +…ËÆ˙ ∫…k¥…… v…EÚ…Æ˙“ ∫…‰ +x…÷®… i…  ±…B  §…x…… Ω˛“ =∫…EÚ… EÚ…{…“Æ˙…<]ı +{…x…‰ x……®… EÚÆ˙
 ±…™……* "∫…∆S… ™…i……' ®… ∫¥…M…‘™… +…S……™…« Ω˛V……Æ˙“|…∫……n˘  u˘¥…‰n˘“ EÚ“ Æ˙S…x……Bƒ ∫…∆EÚ ±…i… ΩÈ˛ +…ËÆ˙ =Ci… {…÷∫i…EÚ E‰Ú ∫…∆{……n˘EÚ ΩÈ˛
˙Æ˙…v……¥…±±…¶…  j…{……`ˆ“* ∫…∆EÚ ±…i… Æ˙S…x……Bƒ Æ˙…V…EÚ®…±… |…EÚ…∂…x… u˘…Æ˙… |…EÚ… ∂…i… "+…S……™…« Ω˛V……Æ˙“|…∫……n˘  u˘¥…‰n˘“ O…∆l……¥…±…“' ∫…‰ ±…“ M…<«
ΩÈ˛  V…∫…EÚ… EÚ…{…“Æ˙…<]ı =x…E‰Ú =k…Æ˙… v…EÚ…Æ˙“ |……‰. ®…÷E÷Ú±…  u˘¥…‰n˘“ E‰Ú {……∫… Ω˲* =x…∫…‰ +x…÷®… i… ±…‰x…‰ EÚ“ +…Ë{…S…… Æ˙EÚi……
 ¥…∂¥… ¥…t…±…™… x…‰ x…Ω˛”  x…¶……<« l…“, <∫… ±…B <∫…‰ ∫…“v…‰ EÚ…{…“Æ˙…<]ı EÚ… =±±…∆P…x… ®……x…i…‰ Ω÷˛B |……‰. ®…÷E÷∆Ún˘  u¥…‰n˘“ x…‰ +n˘…±…i… ®… n˘…¥……
`ˆ…ÂEÚ  n˘™…… +…ËÆ˙ ®……®…±…… +§… +n˘…±…i… ®…  ¥…S……Æ˙…v…“x… Ω˲*
®……®…±…… ™…Ω˛  x…∫∫…∆n‰˘Ω˛ EÚ…{…“Æ˙…<]ı E‰Ú =±±…∆P…x… EÚ… Ω˲, ±…‰ EÚx… <∫…E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®… i…Æ˙Ω˛-i…Æ˙Ω˛ EÚ“ §……i… ¶…“ EÚΩ˛” V…… Æ˙Ω˛“ Ω˛ËÈ˛*
Ω˛®… =x…EÚ“ i…Ω˛ ®… x…Ω˛” V……x…… S……Ωi…‰* EÚ…{…“Æ˙…<]ı E‰Ú =±±…∆P…x… E‰Ú ®……®…±…‰ {…Ω˛±…‰ ¶…“ Ω˛…‰i…‰ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛, =n˘…Ω˛Æ˙h……l…«  ¥…∂¥…EÚ ¥… Æ˙¥…”p˘x……l…
`ˆ…E÷ÚÆ˙ x…‰ 1933 ®… <±……Ω˛…§……n˘ E‰Ú BEÚ |…EÚ…∂…EÚ {…Æ˙ ®…÷EÚn˘®…… n˘…™…Æ˙  EÚ™…… l……  V…∫…x…‰ =x…∫…‰ +x…÷®… i…  ±…B  §…x…… =x…EÚ“ E÷ÚUÙ
Æ˙S…x……Bƒ BEÚ ∫…∆O…Ω˛ ®… ∂…… ®…±… EÚÆ˙ ±…“ l…”* +n˘…±…i… x…‰ =∫… |…EÚ…∂…EÚ ∫…‰ Æ˙¥…”p˘x……l… `ˆ…E÷ÚÆ˙ EÚ…‰ S……Æ˙ Ω˛˛V……Æ˙ Ø˚{…B  n˘±…¥……B l…‰*
<∫…“ |…EÚ…Æ˙ V…™…∂…∆EÚÆ˙ |…∫……n˘, Æ˙…®…x…Ɖ˙∂…  j…{……`ˆ“ +…ËÆ˙ +Y…‰™… E‰Ú =k…Æ˙… v…EÚ…Æ˙“ ¶…“ EÚ…{…“Æ˙…<]ı EÚ…‰ ±…‰EÚÆ˙ Ω˛“ +n˘…±…i… M…B* ®…xx…⁄
¶…∆b˜…Æ˙“ x…‰ "®…Ω˛…¶……‰V…' EÚ… ®…∆S…x… Ø˚EÚ¥……  n˘™…… l…… C™…… EÚ =x…∫…‰ ®…∆S…x… EÚ“ +x…÷®… i… x…Ω˛” ±…“ M…<« l…“* "ÀV…n˘M…“x……®……' EÚ…‰ ±…‰EÚÆ˙
EfiÚπh…… ∫……‰§…i…“ +…ËÆ˙ +®…fii…… |…“i…®… V…Ë∫…“ n˘…‰ ±…‰ J…EÚ…+… E‰Ú §…“S… Æ˙h… `ˆx… M…™…… l……* <x…∫…‰ ™…Ω˛ ∫{…π]ı Ω˲  EÚ EÚ…{…“Æ˙…<]ı E‰Ú ®……®…±…‰
®… ±…‰J…EÚ…Â +…ËÆ˙ |…EÚ…∂…EÚ…Â u˘…Æ˙… ∫…V…M…i…… +…ËÆ˙ ∫……°ÚM……‰<« §…Æ˙i…“ V……x…“ S…… Ω˛B* "∫…∆S… ™…i……' E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®… i……‰  ∫…°«Ú ™…Ω˛“ EÚΩ˛… V……
∫…EÚi…… Ω˲  EÚ ®…Ω˛…i®…… M……∆v…“ +i…Æ˙…«π]≈ı“™… ÀΩ˛n˘“  ¥…∂¥… ¥…t…±…™… u˘…Æ˙… P……‰Æ˙ ±……{…Æ˙¥……Ω˛“ §…Æ˙i…“ M…<«*
----∫…∆{……n˘EÚ

6

®…<«, 2003

n‰˘∂…… E‰Ú  ±…B j……∫…n˘ Ω˲* Y……i…¥™… Ω˲  EÚ §…“∫…¥…” ∫…n˘“ E‰Ú |……Æ∆˙¶… ®…Â
 ¥…∂¥… ®… ±…M…¶…M… 10,000 ¶……π……Bƒ |…S…±…x… ®… l…”, ∫…n˘“ E‰Ú +∆i…
i…EÚ 6,700 Æ˙Ω˛ M…<»* |… i… ¥…π…« 2 |… i…∂…i…  ¥…∂¥… ¶……π……+…Â EÚ…
{…÷∫i…EÚ-∫…fiV…x…
±……‰{…* ¶……π…… E‰Ú ±……‰{… ∫…‰ i……i{…™…« Ω˲ ∫…∆∫EfiÚ i… +…ËÆ˙ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… Y……x…
±……‰EÚi…∆j…“EÚÆ˙h… EÚ“ +…‰Æ˙
EÚ… ø…∫…* ∫…⁄S…x…… GÚ…∆ i… ®… ߅…∆ i…™…… EÚ… |…EÚ…‰{… Ω˲* {…Æ˙®{…Æ˙…M…i…
Y……x… ∫…‰ ∫…®{…xx… ∫…∆∫EfiÚ i… E‰Ú i…Ø˚  ]ıEÚ {……BƒM…‰, ]⁄ı]ıEÚÆ˙ ¶…“ {…÷x…:
m b˜…Ï. +…‰®…  ¥…EÚ…∫…
{…±±… ¥…i… Ω˛…ÂM…‰* Ω˛…ƒ, ∫…∆∫EfiÚ i… i…Ø˚ EÚ… {…±±…¥…x… ®……x…¥… EÚ“ ∫…i…i…
Y……x…-∫…V…«x…… ∫…‰ Ω˛“ ∫…®¶…¥… Ω˛…‰M……*
EfiÚ i… E‰Ú |… i… ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±…i…… x…‰ ®……x…¥… EÚ…‰ + ¶…¥™…ŒCi…
®…÷p˘h… |……Ët…‰ M…EÚ“ x…‰ {…÷∫i…EÚ-±…‰J…x… +…ËÆ˙  ¥…i…Æ˙h… EÚ…‰
E‰Ú |… i… |…‰ Æ˙i…  EÚ™……* ∫…∆EÚ±{…x……+… EÚ…  S…j…h…... ®…÷J…M… i… n˘“, M…÷h…¥…k…… |…n˘…x… EÚ“* {…÷∫i…EÚ |…EÚ…∂…x… ±……¶…EÚ…Æ˙“ =t…‰M…
 ¥…¥…Æ˙ EÚ“ v¥… x…™……Â E‰Ú ∫…∆|…i…“EÚ  x…v……«Æ˙h…..., ∫¥…Æ˙-¥™…∆V…x… EÚ“
§…x… M…™……* |…EÚ…∂…EÚ i……‰ i…‰V…“ ∫…‰ §…g‰¯ ÀEÚi…÷  ¥…S……Æ˙EÚ ±…‰J…EÚ
¥…h…«®……±……...* ±…‰J…x…-{…r˘ i… EÚ…  ¥…EÚ…∫… 5000 ¥…π…« {…⁄¥…« Ω˛…‰
EÚ®… {…c˜x…‰ ±…M…‰* ={…¶……‰Ci…… §…g¯i…‰ M…B* S…i…÷Æ˙ ±…‰J…EÚ ∫…®……V… ®…Â
M…™…… l……* 3300 ¥…π…« {…⁄¥…« {…÷∫i…EÚ-±…‰J…x… EÚ… |…S…±…x… +…Æ∆˙¶…
UÙ…x…‰ ±…M…‰* ∫…fiV…x……i®…EÚi…… EÚ… =k…Æ˙…‰k…Æ˙ ø…∫… EÚS……‰]ıx…‰ ±…M……*
Ω÷˛+…* {…÷∫i…EÚ  EÚ∫…“ {… Æ˙¥…‰∂… EÚ“ ∫…®…O…i…… EÚ…‰ ∫…®…‰]‰ı Ω÷˛B Y……x…
<∆]ıÆ˙x…‰]ı E‰Ú |…S…±…x… ∫…‰ |…§…÷r˘ ±…‰J…EÚ…Â EÚ“ Æ˙S…x……Bƒ
EÚ… BEÚ ¶…∆b˜…Æ˙ Ω˲* 1450 <«∫¥…“ ®… M…÷]‰ıx…§…M…« EÚ“ ®…÷p˘h… ®…∂…“x…
∫…¥…«∫…÷±…¶… Ω˛…‰x…‰ ±…M…”* {……`ˆEÚ…Â EÚ“ |… i… GÚ™…… ∫…‰ ∫…fiV…x… E‰Ú x…B
E‰Ú +… ¥…πEÚ…Æ˙ ∫…‰ {…÷∫i…EÚ-±…‰J…x… E‰Ú ¥™…ŒCi…M…i… |…™……∫……Â EÚ“
+…™……®… |…∂…∫i… Ω˛…‰x…‰ ±…M…‰* +…∂…… EÚ“  EÚÆ˙h… ¶…… ∫…i… Ω˛…‰x…‰ ±…M…“*
{…÷x…Æ˙…¥…fi k… +…∫……x… Ω˛…‰ M…<«* <∫…∫…‰ Y……x… EÚ… |…∫……Æ˙ i…‰V…“ ∫…‰ Ω˛…‰x…‰
¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ |…™……‰M… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ "u˘…Ɖ˙ u˘…Ɖ˙ Y……x… ∫…∆{…n˘…'
±…M……* §…“∫…¥…” ∂…i……§n˘“ ®… +…Ët…‰ M…EÚ“EÚÆ˙h… EÚ… |……Æ∆˙¶… Ω÷˛+…
{… Æ˙™……‰V…x…… EÚ… ∏…“M…h…‰∂…  EÚ™……
+…ËÆ˙ {…Æ˙…EÚ…π`ˆ… {…Æ˙ {…Ω÷ƒ˛S……* ¶……{… E‰Ú
+|…Ë
±

+∆
E
Ú
®…Â
Ω˛
®
…x…‰
™…⁄
x
…‰

EÚ…‰
B¥…∆
+∆
i
…Æ˙

«
π
]≈
ı

™…
|…EÚ…∂…EÚ
Ω˲* ™…Ω˛ BEÚ ®……‰§……<±…  b˜ V…]ı±…
<∆ V …x…,  §…V…±…“ EÚ“ ®……‰ ] ı Æ ˙ E‰ Ú
+… ¥…πEÚ…Æ˙ ∫…‰ ™……i……™……i… +…Ë Æ ˙ ∫…∆P…ı u˘…Æ˙… ∫…∆™…÷Ci… ∞¸{… ∫…‰  n˘±±…“ EÚ…‰  ¥…∂¥… {…÷∫i…EÚ ±……<•…‰Æ˙“ Ω˲* ¥…Ëx… ®… EÚ®{™…⁄]ıÆ˙
{…‰]≈ı…‰ ±…™…®… =t…‰M… ®… ¥…fi r˘ Ω÷˛<«* Æ˙…V…v……x…“ P……‰ π…i…  EÚB V……x…‰ {…Æ˙ |……‰. EfiÚπh…E÷Ú®……Æ˙ +…ËÆ˙ ∫…‰]‰ı±……<]ı B∆]‰ıx…… ±…M…… Ω˲
∫…®…fi r˘ §…g¯“ +…ËÆ˙ V…“¥…x…∫i…Æ˙ §…‰Ω˛i…Æ˙ M……‰∫¥……®…“ E‰Ú +…±…‰J… ∫…‰ BEÚ {… Æ˙S…S……« |……Æ∆˙¶… EÚ“ l…“* +…ËÆ˙ ±…‰ V……+…‰ <∫…‰ ∂…Ω˛Æ˙ ™…… M……ƒ¥…
Ω÷˛+…*
=∫…“ EÚc˜“ ®… +§… b˜…Ï. +…‰®…  ¥…EÚ…∫… B¥…∆ ∏…“ •…V…Âp˘ ®…Â* EÚΩ˛” ¶…“, EÚ¶…“ ¶…“ <∆]ıÆ˙x…‰]ı
<CEÚ“∫…¥…” ∂…i……§n˘ “ EÚ…  j…{……`ˆ“ E‰Ú  ¥…S……Æ˙ |…∫i…÷i… ΩÈ˛*
----∫…∆{……n˘EÚ ∫…‰ V……‰c˜EÚÆ˙  EÚ∫…“ ¶…“ {…÷∫i…EÚ
∫……®…O…“ EÚ…‰ n‰˘J… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛, S…™…x…
∂…÷¶……Æ∆˙¶… x…<« +…∂……, x…<« =®…∆M…, +…ËÆ˙
EÚÆ˙ À|…]ı EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛, §……<∆b˜ EÚÆ˙ {…÷∫i…EÚ §…x……EÚÆ˙ ±…‰ ∫…EÚi…‰
x…B  ¥…∂¥……∫… E‰Ú ∫……l… Ω÷˛+…* ∫…⁄S…x…… |……Ët…‰ M…EÚ“ x…‰ ∫…⁄S…x……-∫…∆O…Ω˛,
ΩÈ˛* ®…÷ p˘i… {…÷∫i…EÚ EÚ… |…S…±…x… Y……x… E‰Ú |…∫……Æ˙ ®… ∫…Ω˛…™…EÚ Ω˲,
∫…∆∫……v…x… +…ËÆ˙ ∫…∆S……Æ˙ E‰Ú ∫……v…x… ¥™…ŒCi…M…i… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ ∫…÷M…®… +…ËÆ˙
V…§… EÚ  b˜ V…]ı±… {…÷∫i…EÚ ±…‰J…x… ∫…fiV…x……i®…EÚi…… EÚ…‰ =SS…i…Æ˙
∫…∫i…‰ §…x……  n˘B*  §… ±…™…x… +…Ï{…Ɖ˙∂…x… |… i… ∫…ËE∆Úb˜ EÚ“ M… i… ∫…‰
§…x……x…‰ ®…Â* ∫…⁄S…x…… GÚ…∆ i… ®…  b˜ V…]ı±…  b˜¥……<b˜ E‰Ú |……Ët…‰ M…EÚ |…‰i…
∫…⁄S…x…… ∫…∆∫……v…x…,  §… ±…™…x…  §…]¬ı∫… |… i… ∫…ËE∆Úb˜ EÚ“ §…Èb˜  §…b¬˜l… ∫…‰
∫…‰  §…x…… P…§…c˜…B +{…x…‰ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… Y……x… +…ËÆ˙ ∫…∆∫EfiÚ i… EÚ…‰
∫…⁄S…x…… ∫…∆S……Æ˙ +…ËÆ˙  §… ±…™…x…  §…]¬ı∫… EÚ“ ®…‰®……‰Æ˙“ ®… ∫…⁄S…x…… ∫…∆O…Ω˛
V…“¥…∆i… +…ËÆ˙ ∏…‰™…∫EÚÆ˙ §…x……™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* <∫…∫…‰ Y……x… EÚ“
EÚ“ I…®…i…… ¥……±…‰ {…∫…«x…±… E∆Ú{™…⁄]ıÆ˙ 2000 b˜…±…Æ˙ ®…Â ={…±…§v…
∫……®…∆i…¥……n˘“ †…fi∆J…±……+… EÚ…‰ i……‰c˜EÚÆ˙  b˜ V…]ı±… {…÷∫i…EÚ…Â EÚ“
Ω˛…‰x…‰ ±…M…‰ ΩÈ˛*  §… ±…™…x… +l……«i… BEÚ +Æ˙§… +…ËÆ˙ b˜…±…Æ˙ EÚÆ˙“§…
Æ˙S…x……+…Â ∫…‰ ∫…fiV…x……i®…EÚi……{…⁄h…« Y……x…-{……‰ π…i… ∫…®……V… E‰Ú  ¥…EÚ…∫…
50 Ø˚{…B E‰Ú §…Æ˙…§…Æ˙* +M…±…‰ n˘∫… ¥…π……Á ®… =∫…“ EÚ“®…i… {…Æ˙
EÚ“ ∫…∆ ¶ ……¥…x……Bƒ §…g ¯ M …“* ™…Ω˛ “ ΩË ˛ ∫…fi V …x……i®…EÚi…… EÚ…
∫…⁄S…x…… ∫…∆∫……v…x…, ∫…∆O…Ω˛ +…ËÆ˙ ∫…∆S……Æ˙ GÚ®…∂…: 100, 1,000 +…ËÆ˙
±……‰EÚi…∆j…“EÚÆ˙h…, Y……x… {…Æ˙ ∫…§…EÚ… + v…EÚ…Æ˙, =x®…÷Ci… ¥……i……¥…Æ˙h…
10,000 M…÷x…… I…®…i…… E‰Ú ={…±…§v… Ω˛…ÂM…‰*
®…Â ∫…V…«x…… EÚ… {… Æ˙πEÚ…Æ˙, =k…Æ˙…‰k…Æ˙ Y……x… Ω˛…‰ +O…∫…Æ˙* +…ËÆ˙
Y……x… E‰Ú ¶…∆b˜…Æ˙h…,  ¥…∂±…‰π…h… +…ËÆ˙ |…∫……Æ˙ EÚ“ ®…Ω˛…∂…ŒCi…
∫……EÚ…Æ˙ Ω˛…‰ ¥…π…« 2003-04 ®…  n˘±±…“ EÚ…‰ " ¥…∂¥… {…÷∫i…EÚ
E‰Ú ™…‰ +…™…÷v… EÚΩ˛” ¥…Æ˙n˘…x… +…ËÆ˙ EÚΩ˛” + ¶…∂……{… i……‰ x…Ω˛”  ∫…r˘
Æ˙…V…v……x…“' EÚ“ +¥…v……Æ˙h……* ...™…Ω˛“ Ω˲ Ω˛®……Æ˙… ∫…∆EÚ±{…!
Ω˛…ÂM…‰? EÚΩ˛”  ¥…π…®…i……,  ¥…†…fi∆J…±…i…… +…ËÆ˙  ¥…{…xx…i…… EÚ… EÚ…Æ˙h… i……‰
(±…‰J…EÚ ∫…∆S……Æ˙ B¥…∆ ∫…⁄S…x…… |……Ët…‰ M…EÚ“ ®…∆j……±…™…,
x…Ω˛” §…x…ÂM…‰?  b˜ V…]ı±…  b˜¥……<b˜ EÚ… |……Ët…‰ M…EÚ |…‰i…  ¥…EÚ ∫…i…
x…<«  n˘±±…“ ®… ¥… Æ˙π`ˆ  x…n‰˘∂…EÚ ΩÈ˛*)
n‰˘∂…… E‰Ú  ±…B i……‰ |…‰Æ˙EÚ Ω˲, ÀEÚi…÷ + ¥…EÚ ∫…i… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫…∂…“±…

 ¥…∂¥… {…÷∫i…EÚ Æ˙…V…v……x…“ ¥…π…«

{… Æ˙S…S……«--1

|…

®…<«, 2003

7

+§… §……EÚ“ §…S…‰ 30-40 |… i…∂…i… ®… =xΩ² +{…x…… J…S…« ¶…“
 x…EÚ…±…x…… Ω˲, ®…÷x……¢Ú… ¶…“ EÚ®……x…… Ω˲* V…… Ω˛Æ˙ Ω˲ ™…Ω˛ ¶…Æ˙{……<«
{…÷∫i…EÚ EÚ… ®…⁄±™… §…g¯…EÚÆ˙ Ω˛“ EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ Ω˲* +i…: {…÷∫i…EÚ…Â
EÚ“ ®…⁄±™…¥…fi r˘ EÚ… BEÚ EÚ…Æ˙h… ™…Ω˛ ¶…“ Ω˲* EÚ<« |…EÚ…∂…EÚ  ®…j……Â
∫…‰ ®…Èx…‰ ∫…÷x…… Ω˲  EÚ E÷ÚUÙ Æ˙…V™…… ®… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ {…÷∫i…EÚ K…Æ˙“n˘ EÚ“
Œ∫l… i… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ EÚ®…“∂…x… E‰Ú x…FÚn˘ {…Ë∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ V……<B +…ËÆ˙
=∫…“ +x…÷{……i… ®… GÚ™……n‰˘∂… ±…‰ +…<B* ¥…∫i…÷i…: ™…Ω˛ +¥…∫…Æ˙ Ω˲
 EÚ Ω˛®… J…÷±…‰ ®…x… ∫…‰ <x… ®…÷q˘… {…Æ˙  ¥…S……Æ˙ EÚÆÂ˙ +…ËÆ˙ ∫……‰S…  EÚ
EËÚ∫…‰ <x… ∫…§…∫…‰ ®…÷ŒCi… {……<« V…… ∫…EÚi…“ Ω˲*
¶……π……<« |…EÚ…∂…x…… EÚ“ Œ∫l… i… i……‰ +…ËÆ˙ §…÷Æ˙“ Ω˲* ®…È ∫…… Ω˛i™…
+EÚ…n‰˘®…“ ∫…‰ V…÷c˜… Ω⁄ƒ˛ +…ËÆ˙ ¥…Ω˛…ƒ Œ∫l… i… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ Ω˛®… ®…Ë l…±…“,
b˜…‰M…Æ˙“, EÚ∂®…“Æ˙“, Æ˙…V…∫l……x…“ +… n˘ ¶……π……+…Â EÚ“ 300 |… i…™……ƒ
UÙ…{…i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ¥…‰ ¥…π……Á i…EÚ M……‰n˘…®… ®… {…c˜“ ∫…c˜i…“ Æ˙Ω˛i…“ ΩÈ˛* =x…
¶……π……+… ®… K…Æ˙“n˘EÚÆ˙ {…÷∫i…EÚ {…g¯x…‰¥……±…… EÚ… i……‰ V…Ë∫…‰ +EÚ…±…
Ω˛“ Ω˲* ™…Ω˛…ƒ ™…Ω˛ ¶…“ ∫{…π]ı Ω˲  EÚ <i…x…“ EÚ®… |… i……™……ƒ UÙ…{…x…‰ {…Æ˙
±……M…i…  x…Œ∂S…i… Ω˛“ W™……n˘… +…BM…“*  n˘±±…“ EÚ…‰  ¥…∂¥… {…÷∫i…EÚ
Æ˙…V…v……x…“ P……‰ π…i…  EÚB V……x…‰ {…Æ˙ <x… ¶……π……+…Â ®…Â {…÷∫i…EÚ-{…`ˆx…
∫…∆∫EfiÚ i… EÚ…‰ EËÚ∫…‰ §…g¯…¥……  n˘™…… V……B, ™…Ω˛“ ∫……‰S…x…‰ EÚ“ §……i… Ω˲*
<∫…“ +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙ BEÚ +K…§……Æ˙ x…‰ ∫…¥……±… =`ˆ…™…… l……  EÚ
 n˘±±…“ EÚ…‰ {…÷∫i…EÚ EÚ“ Æ˙…V…v……x…“ C™…… P……‰ π…i…  EÚ™…… M…™……, ™…Ω˛
∫…®…Z… ®… x…Ω˛” +…™……, C™…… EÚ  n˘±±…“ ®… {…÷∫i…EÚ…Â EÚ“ n÷˘EÚ…x…Â
§…Ω÷˛i… EÚ®… ΩÈ˛* B‰∫…“ n÷˘EÚ…x… i……‰ EÚ…‰<« Ω˲ Ω˛“ x…Ω˛”, V…Ω˛…ƒ ¶……Æ˙i… EÚ“
|…®…÷J… ¶……π……+… EÚ“ {…÷∫i…EÂÚ BEÚ ∫……l…  ®…±… V……Bƒ*  n˘±±…“ BEÚ
®…‰]≈ı…‰{…… ±…]ıx… ∂…Ω˛Æ˙ Ω˲ +…ËÆ <∫…EÚ“ V…x…∫…∆J™…… BEÚ EÚÆ˙…‰c˜ EÚ…‰
{……Æ˙ EÚÆ˙ M…<« Ω˲* ™…Ω˛…ƒ ∫…¶…“ ¶……π……+… E‰Ú ±……‰M… Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛, ±…‰ EÚx…
+M…Æ˙ EÚ…‰<« +{…x…“ ¶……π…… EÚ“ {…÷∫i…EÚ K…Æ˙“n˘x…… S……Ω‰˛ i……‰ ¥…Ω˛ ™…Ω˛…ƒ
={…±…§v… x…Ω˛” Ω˛…‰ ∫…EÚi…“* x…‰∂…x…±… §…÷EÚ ]≈ı∫]ı +…ËÆ˙ ∫…… Ω˛i™…
+EÚ…n‰˘®…“ ®…  ¥… ¥…v… ¶……π……+… EÚ“ {…÷∫i…EÂÚ  ®…±… V……BƒM…“, ±…‰ EÚx…
E‰Ú¥…±… =x…E‰Ú +{…x…‰ |…EÚ…∂…x…* ™…Ω˛ Ω˲  ¥…∂¥… {…÷∫i…EÚ EÚ“ +{…x…“
Æ˙…V…v……x…“ EÚ… Ω˛…±…*
Ω˛®… ¶……π……<« |…EÚ…∂…x…… EÚ“ §……i… UÙ…‰c˜EÚÆ˙ +M…Æ˙  Ω∆˛n˘“
|…EÚ…∂…x…… {…Æ˙ Ω˛“ +{…x…‰ EÚ…‰ EÂÚ p˘i… EÚÆÂ˙ i……‰ ±…‰-n‰˘EÚÆ˙ "ÀΩ˛n˘“ §…÷EÚ
∫…Â]ıÆ˙' Ω˛“ BEÚ B‰∫…“ V…M…Ω˛ Ω˲, V…Ω˛…ƒ n‰˘∂… E‰Ú  ¥… ¶…xx… ∫l……x…… E‰Ú
ÀΩ˛n˘“ |…EÚ…∂…x… +…{…EÚ…‰  ®…±… V……BƒM…‰* +…n˘∂…« Œ∫l… i… i……‰ ™…Ω˛
Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B  EÚ  n˘±±…“ E‰Ú Ω˛Æ˙ ®…÷Ω˛±±…‰ E‰Ú §……W……Æ˙ ®… EÚ®…-∫…‰EÚ®… ÀΩ˛n˘“ +…ËÆ˙ +∆O…‰V…“ EÚ“  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ {…÷∫i…EÂÚ i……‰
+¥…∂™… ={…±…§v… Ω˛…‰ ∫…EÂÚ* V…§…  n˘±±…“ E‰Ú Ω˛Æ˙ ®……EÊÚ]ı ®…Â
∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∂…Æ˙…§… EÚ“ n÷˘EÚ…x… Ω˛…‰ ∫…EÚi…“ Ω˲,  x…Ø˚±…… +…ËÆ˙
®…ËEÚb˜…Ïx…±b˜ E‰Ú Ɖ˙∫i…Æ˙…ƒ Ω˛…‰ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛ i……‰ ¥…Ω˛…ƒ  EÚi……§…… EÚ“ BEÚ
n÷˘EÚ…x… C™…… x…Ω˛” Ω˛…‰ ∫…EÚi…“ Ω˲?  n˘±±…“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú  ±…B ¶…“ ™…Ω˛
M…¥…« EÚ“ §……i… Ω˲  EÚ  n˘±±…“ EÚ…‰ ™…Ω˛ n˘Æ˙V……  ®…±……* <∫… +¥…∫…Æ˙

{… Æ˙S…S……«--2

P……‰π…h…… EÚ… ∫¥……M…i…
m

•…V…Âp˘  j…{……`ˆ“

Ω˛ ∫…®……S……Æ˙ V……x…EÚÆ˙ ∫…S…®…÷S… |…∫…xx…i…… Ω÷˛<«  EÚ ™…⁄x…‰∫EÚ…‰
+…ËÆ˙ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… |…EÚ…∂…EÚ ∫…∆P… x…‰  n˘±±…“ EÚ…‰ ¥…π…«
2003-04 E‰Ú  ±…B " ¥…∂¥… {…÷∫i…EÚ Æ˙…V…v……x…“' P……‰ π…i…  EÚ™…… Ω˲*
<∫…  ∫…±… ∫…±…‰ ®… <∫… §……i… {…Æ˙  ¥…S……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ“ W…∞¸Æ˙i… Ω˲  EÚ
™…Ω˛ P……‰π…h…… ®……j… |…i…“EÚ…i®…EÚ Ω˲ +l…¥…… ∫…®……V… ®… {…÷∫i…EÚ…Â E‰Ú
|…S……Æ˙-|…∫……Æ˙ E‰Ú  ±…B ∫…S…®…÷S… E÷ÚUÙ  EÚ™…… V……x…… Ω˲* "™…⁄x…‰∫EÚ…‰'
§…Ω÷˛i… ∫……Æ˙“ S…“V…Â, §…Ω÷˛i… ∫……Ɖ˙ +…™……‰V…x… |…i…“EÚ ∞¸{… ®… EÚÆ˙i……
Æ˙Ω˛i…… Ω˲; V…Ë∫…‰ ®… Ω˛±……  n˘¥…∫…, ®……i…fi  n˘¥…∫… V…Ë∫…‰ +…™……‰V…x…,
 V…x…®… E÷ÚUÙ ∂……‰∂…‰§……W…“ Ω˛…‰i…“ Ω˲ +…ËÆ˙ =∫…“ §…Ω˛…x…‰  x…®…∆j…h…-{…j…
UÙ…{…x…‰¥……±…“ E÷ÚUÙ E∆Ú{… x…™…… EÚ… +SUÙ… ¥™…¥…∫……™… ¶…“ Ω˛…‰ V……i……
Ω˲* i……‰, EÚΩ˛” <∫… P……‰π…h…… EÚ… ¶…“ E÷ÚUÙ B‰∫…… Ω˛“ Ω˛∏… i……‰ x…Ω˛” Ω˛…‰x…‰
¥……±……?
+K…§……Æ˙… ®… ™…Ω˛ {…g¯x…‰ ®… +…™……  EÚ x…‰∂…x…±… §…÷EÚ ]≈ı∫]ı x…‰
n‰˘∂…¶…Æ˙ ®… {…÷∫i…EÚ |…n«˘∂… x…™…… EÚ“ ™……‰V…x…… §…x……<« Ω˲* ¥……∫i…¥… ®…Â
∫…n¬˘<SUÙ… Ω˛…‰ i……‰ <∫…  n˘∂…… ®… §…Ω÷˛i…E÷ÚUÙ  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲*
+M…Æ˙ Ω˛®…  {…UÙ±…‰ {…S……∫… ¥…π……Á EÚ… V……™…V…… ±… i……‰ {……BƒM…‰  EÚ
EÚ®…-∫…‰-EÚ®… ÀΩ˛n˘“ |…EÚ…∂…x… E‰Ú I…‰j… ®… |…EÚ…∂…EÚ…Â EÚ“ ∫…∆J™……
EÚ…¢Ú“ §…g¯“ Ω˲, ±…‰ EÚx… =∫…“ +x…÷{……i… ®… {…÷∫i…EÚ-∫…∆∫EfiÚ i… EÚ…
|…∫……Æ˙ Ω÷˛+… Ω˛…‰, {……`ˆEÚ…Â EÚ“ ∫…∆J™…… ®… + ¶…¥…fi r˘ Ω÷˛<« Ω˛…‰, B‰∫……
x…Ω˛” EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi……* <∫…E‰Ú §…Ω÷˛i… ∫……Ɖ˙ EÚ…Æ˙h… ΩÈ˛* ∫…§…∫…‰ §…c˜…
EÚ…Æ˙h… i……‰ ™…Ω˛“ Ω˲  EÚ {…÷∫i…EÚ…Â EÚ“ FÚ“®…i… <i…x…“ §…g¯ M…<« ΩÈ˛  EÚ
BEÚ +…®… {……`ˆEÚ EÚ“ V…‰§… <∫… K…S…Ê EÚ…‰ §…n˘…«∂i… x…Ω˛” EÚÆ˙ {……i…“*
n˘⁄∫…Æ˙… Ω˲ {…`ˆx…-{……`ˆx… EÚ“ P…]ıi…“ Ø˚ S…* <∫… ∫…∆n˘¶…« ®… ™…Ω˛ ¶…“
v™……i…¥™… Ω˲  EÚ ™…Ω˛“ ={…¶……‰Ci…… ¥…M…« Ω˛W……Æ˙-b‰˜g¯ Ω˛W……Æ˙ Ø˚{…B E‰Ú
V…⁄i…‰ K…Æ˙“n˘EÚÆ˙ {…Ω˛x… ∫…EÚi…… Ω˲, {……ƒS…-UÙΩ˛ ∫……Ë Ø˚{…B EÚ“ ∂…]«ı
{…Ω˛x… ∫…EÚi…… Ω˲ i……‰  °ÚÆ˙ ∫……Ë-b‰˜g¯ ∫……Ë Ø˚{…B EÚ“  EÚi……§… K…Æ˙“n˘EÚÆ˙
C™…… x…Ω˛” {…g¯ ∫…EÚi……, ™…Ω˛ |…∂x… =`ˆ ∫…EÚi…… Ω˲*
™…Ω˛ ¶…“  {…UÙ±…‰ n˘…‰-i…“x… n˘∂…EÚ…Â ∫…‰ n‰˘J…x…‰ ®… +…™…… Ω˲  EÚ
{…÷∫i…EÚ-¥™…¥…∫……™… {……`ˆEÚ-EÂÚ p˘i… x… Ω˛…‰EÚÆ˙, ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ K…Æ˙“n˘ {…Æ˙
EÂÚ p˘i… Ω˛…‰EÚÆ˙ Æ˙Ω˛ M…™…… Ω˲* {……`ˆEÚ i……‰ EÚΩ˛” Ω˛… ∂…B {…Æ˙ S…±…… M…™……
Ω˲* |…EÚ…∂…EÚ…Â EÚ… |…™……∫… ™…Ω˛ Æ˙Ω˛ M…™…… Ω˲  EÚ ™…‰x…-E‰Úx…-|…EڅƉ˙h…
{…÷∫i…EÚ EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ K…Æ˙“n˘ Ω˛…‰ V……B* <∫…E‰Ú  ±…B ¥…‰  ¥… ¶…xx…
®…∆j……±…™…… u˘…Æ˙… Ω˛…‰x…‰¥……±…“ K…Æ˙“n˘ {…Æ˙ x…W…ÆÂ˙ M…c˜…B Æ˙J…i…‰ ΩÈ˛* EÚ<«
|…EÚ…∂…EÚ…Â x…‰ §……i…S…“i… ®…‰Â §…i……™……  EÚ =xΩ² K…Æ˙“n˘ EÚ… V…÷M……c˜
 ¶…c˜…x…‰ E‰Ú  ±…B 60-70 |… i…∂…i… i…EÚ EÚ®…“∂…x… n‰˘x…… {…c˜i…… Ω˲*

™…

8

®…<«, 2003

{…Æ˙ ¥…Ω˛ <i…x…… i……‰ EÚÆ˙ Ω˛“ ∫…EÚi…“ Ω˲  EÚ ¥…Ω˛ Ω˛Æ˙ ®……EÊÚ]ı ®…Â
 EÚi……§…… EÚ“ n÷˘EÚ…x… E‰Ú  ±…B V…M…Ω˛ +…¥…∆ ]ıi… EÚƉ˙ +…ËÆ˙ ¥…Ω˛…ƒ
 ¥… ¶…xx… |…EÚ…∂…EÚ…Â EÚ“ {…÷∫i…EÂÚ ={…±…§v… Ω˛…Â* x…‰∂…x…±… §…÷EÚ ]≈ı∫]ı
EÚ…‰ ¶…“ <∫…E‰Ú  ±…B BEÚ EÂÚp˘“EfiÚi… i…∆j…  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……Ɖ˙
®…Â ∫……‰S…x…… S…… Ω˛B* ∫…®…™…-∫…®…™… {…Æ˙ E÷ÚUÙ  n˘x……Â E‰Ú  ±…B {…÷∫i…EÚ
|…n˘∂…« x…™……ƒ +…™……‰ V…i… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ Ω˛“ ∫…§…-E÷ÚUÙ x…Ω˛” Ω˛…‰x…‰¥……±……* Ω˛®…Â
{…÷∫i…EÚ…Â EÚ…‰ x… E‰Ú¥…±… Æ˙…V…v……x…“ ®…Â, §…Œ±EÚ n⁄˘Æ˙-n˘Æ˙…V… E‰Ú I…‰j……Â
i…EÚ {…Ω÷ƒ˛S……x…‰ E‰Ú §……Ɖ˙ ®… ∫……‰S…x…… Ω˛…‰M……*
<∫… §……Ɖ˙ ®… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰, §…÷ r˘V…“ ¥…™…… EÚ…‰, {…÷∫i…EÚ
|…EÚ…∂…x… E‰Ú I…‰j… ∫…‰ V…÷c‰˜ ±……‰M…… EÚ…‰ M…∆¶…“Æ˙i…… ∫…‰  ¥…S……Æ˙ EÚÆ˙x……
Ω˛…‰M……  EÚ ±……‰M……Â ®…Â {…÷∫i…EÚ {…g¯x…‰ EÚ“ + ¶…Ø˚ S… EËÚ∫…‰ V……O…i… EÚ“
V……B* ®…÷Z…‰ ±…M…i…… Ω˲  EÚ <∫…E‰Ú §…“V… §…S…{…x… ∫…‰ Ω˛“ b˜…±…x…‰ Ω˛…ÂM…‰,
i…¶…“ {…÷∫i…EÚ…Â E‰Ú |… i… |…‰®…¶……¥… V……O…i… Ω˛…‰M……* ±…‰ EÚx… +¶…“
Œ∫l… i… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ ∫E⁄Ú±…“ §…SS…… {…Æ˙ {……`ˆ¨GÚ®… EÚ“ {…÷∫i…EÚ…Â EÚ…
Ω˛“ §……‰Z… <i…x…… Ω˲  EÚ §…‰S……Ɖ˙ =∫…“ E‰Ú i…±…‰ n˘§…‰ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* =xΩ²
M…fiΩ˛EÚ…™…« <i…x…… ∫……È{…  n˘™…… V……i…… Ω˲  EÚ =∫…E‰Ú §……n˘ =xΩ²
{……`ˆ¨GÚ®… ∫…‰ §……Ω˛Æ˙ EÚ“ {…÷∫i…EÂÚ {…g¯x…‰ EÚ… ¥…Ci… Ω˛“ x…Ω˛”  ®…±…i……*
{……`ˆ¨‰i…Æ˙ {…÷∫i…EÚ…Â EÚ…‰ {…g¯x…… ¶…“ =x…E‰Ú {……`ˆ¨GÚ®… EÚ… BEÚ ¶……M…
Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B* <∫…E‰Ú  ±…B ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ +{…x…“  ∂…I……-x…“ i… ®…Â
E÷ÚUÙ {… Æ˙¥…i…«x… EÚÆ˙x…… Ω˛…‰M……,  V…∫…∫…‰ §…SS…‰ ®…Â {…g¯x…‰ E‰Ú ∫…∆∫EÚ…Æ˙
∂…÷Ø˚+…i…“ n˘…ËÆ˙ ®… {…c˜ V……BƒM…‰ i…l…… +…M…‰ S…±…EÚÆ˙ ¥…Ω˛ BEÚ +SUÙ…
{……`ˆEÚ §…x… ∫…E‰ÚM……*
BEÚ ®…Ω˛i¥……EÚ…∆I…“ ™……‰V…x…… ™…Ω˛ ¶…“ Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B  EÚ n‰˘∂…
E‰Ú Ω˛Æ˙ M……ƒ¥… ®… BEÚ {…÷∫i…EÚ…±…™… +¥…∂™… Ω˛…‰* <∫… EÚ…™…« ®…Â
∫¥…™…∆∫…‰¥…“ ∫…∆∫l……+… EÚ“ §…c˜“ ¶…⁄ ®…EÚ… Ω˛…‰ ∫…EÚi…“ Ω˲* ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ Ω˛Æ˙
∫……∆∫…n˘ EÚ…‰ +{…x…‰ I…‰j… ®…Â  ¥…EÚ…∫…-EÚ…™…« E‰Ú  ±…B 2 EÚÆ˙…‰c˜ EÚ“
Æ˙… ∂… n‰˘i…“ Ω˲* B‰∫…… |……¥…v……x… Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B  EÚ <∫… Æ˙… ∂… EÚ…
E÷ÚUÙ |… i…∂…i… {…÷∫i…EÚ…±…™……Â EÚ“ ∫l……{…x…… +…ËÆ˙ Æ˙J…-Æ˙J……¥… {…Æ˙
¥™…™… Ω˛…‰* <∫…“ |…EÚ…Æ˙ Ω˛Æ˙ V…M…Ω˛ {……`ˆEÚ ®…∆S…… EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“
V……x…“ S…… Ω˛B, V…Ω˛…ƒ x…¥…|…EÚ… ∂…i… {…÷∫i…EÚ…Â {…Æ˙ S…S……« Ω˛…‰* <x… ∫…§…
EÚ…™……Á ∫…‰ {…÷∫i…EÚ-∫…∆∫EfiÚ i… EÚ…  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰M…… +…ËÆ˙ ±……‰M……Â ®…Â {…g¯x…‰
EÚ“ Ø˚ S… §…g‰¯M…“*
BEÚ ∫…®…™… ®… ÀΩ˛n˘“ ®… ÀΩ˛n˘ {……ÏE‰Ú]ı §…÷C∫… x…‰ {…÷∫i…EÚ∫…∆∫EfiÚ i… EÚ…‰  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙x…‰ ®… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ™……‰M…n˘…x…  n˘™…… l……*
=xΩ˛…Âx…‰ EÚ®… ®…⁄±™… {…Æ˙ ±……‰EÚ |…™… {…÷∫i…EÚ…Â E‰Ú {…‰{…Æ˙§…ËEÚ ∫…∆∫EÚÆ˙h…
 x…EÚ…±…‰ +…ËÆ˙ ¥…‰ {…÷∫i…EÂÚ B.BS…. º¥…“±…Æ˙ E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ n‰˘∂… E‰Ú
±…M…¶…M… Ω˛Æ˙ Ɖ˙±…¥…‰ ∫]‰ı∂…x… E‰Ú ∫]ı…ϱ… {…Æ˙  ®…±… V……i…“ l…”* =x…EÚ“
P…Ɖ˙±…⁄ {…÷∫i…EÚ…±…™… ™……‰V…x…… ¶…“ EÚ…°Ú“ ∫…°Ú±… Æ˙Ω˛“ l…“* ±…‰ EÚx…
=x…E‰Ú {…∂S……i… n⁄˘∫…Æ˙… EÚ…‰<« |…EÚ…∂…EÚ =i…x…‰ ¥™……{…EÚ ∞¸{… ∫…‰ <∫…
i…Æ˙Ω˛ EÚ“ ™……‰V…x…… EÚ…‰ EÚ…™……«Œx¥…i… x…Ω˛” EÚÆ˙ ∫…EÚ…*
ÀΩ˛n˘“ ¶……π……-¶…… π…™…… E‰Ú  ±…B ™…Ω˛ ∫…S…®…÷S… ∂……‰S…x…“™… §……i…

®…<«, 2003

Ω˲  EÚ V…x…∫…∆J™…… ®… ∫…¥……« v…EÚ (38 EÚÆ˙…‰c˜) Ω˛…‰i…‰ Ω÷˛B ¶…“ ÀΩ˛n˘“
E‰Ú |…EÚ…∂…EÚ |……™…: 1100 |… i…™…… EÚ… ∫…∆∫EÚÆ˙h… UÙ…{…i…‰ ΩÈ˛* +§…
i……‰ 500-700 |… i…™…… E‰Ú ∫…∆∫EÚÆ˙h… UÙ{…x…‰ ±…M…‰ ΩÈ˛* <∫…“ ∫…‰
+x…÷®……x… ±…M……™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲  EÚ Œ∫l… i…  EÚi…x…“ M…∆¶…“Æ˙ Ω˲*
 n˘±±…“ EÚ…‰  ¥…∂¥… {…÷∫i…EÚ Æ˙…V…v……x…“ §…x……B V……x…‰ EÚ“
P……‰π…h…… EÚ… ∫¥……M…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ∫……l… Ω˛“ E÷ÚUÙ M…∆¶…“Æ˙ FÚn˘®… ¶…“
=`ˆ…B V……x…‰ S…… Ω˛B* x…‰∂…x…±… §…÷EÚ ]≈ı∫]ı EÚ… <∫…®… EÂÚp˘“™… BV…Â∫…“
E‰Ú ∞¸{… ®… ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« ™……‰M…n˘…x… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… Ω˲* <∫… ∫…∆n˘¶…« ®… E÷ÚUÙ
∫…÷Z……¥… <∫… |…EÚ…Æ˙ ΩÈ˛ :
n‰˘∂… E‰Ú  ¥… ¶…xx… I…‰j…… E‰Ú ∫…÷n⁄˘Æ˙ <±……EÚ…Â ®… ¥…Ω˛…ƒ EÚ“
¶……π……+… EÚ“ {…÷∫i…EÚ…Â EÚ“ |…n˘∂…«x…“ ±…M……<« V……B +…ËÆ˙
{…÷∫i…EÚ…Â EÚ“  §…GÚ“ ¶…“ EÚ“ V……B*
n‰˘∂… E‰Ú Ω˛Æ˙ M……ƒ¥… ®… BEÚ UÙ…‰]ı…-®……‰]ı… {…÷∫i…EÚ…±…™… W…∞¸Æ˙
Ω˛…‰*
{…÷∫i…EÚ |…EÚ…∂…x… ∫…‰ V…÷c‰˜  ¥…π…™…… {…Æ˙ n‰˘∂…¶…Æ˙ ®…Â
EÚ…™…«∂……±……+…Â EÚ… +…™……‰V…x… Ω˛…‰*
{…÷∫i…EÚ…Â EÚ…‰ ™…l……∫…∆¶…¥… EÚ®… ®…⁄±™… {…Æ˙ ={…±…§v… EÚÆ˙…x…‰
EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂… EÚ“ V……B*
{…÷∫i…EÚ |…EÚ…∂…x… E‰Ú I…‰j… ®…Â x…¥…“x…i…®… i…EÚx…“EÚ…Â EÚ…
={…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ §…±…  n˘™…… V……B i…… EÚ =x…EÚ“ |…∫i…÷ i…
=SS… EÚ…‰ ]ı EÚ“ Ω˛…‰ +…ËÆ˙ ±……M…i… ®…⁄±™… ¶…“ EÚ®… +…B*
§……±… EfiÚ i…™……Â, x…¥…∫……I…Æ˙…Â i…l…… |……Ëg¯…Â E‰Ú  ±…B |…EÚ…∂…x…
{…Æ˙  ¥…∂…‰π… ∞¸{… ∫…‰ v™……x…  n˘™…… V……B*
{…÷∫i…EÚ {…g¯x…‰ EÚ“ + ¶…Ø˚ S… EÚ…‰  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B
<±…‰C]≈ı… x…EÚ ®……v™…®… EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……B*
V…x… |…™… {…÷∫i…EÚ…Â EÚ“ †…fi∆J…±…… |…EÚ… ∂…i… EÚÆ˙x…‰ Ω‰˛i…÷  ¥…∂…‰π…
EÚn˘®… =`ˆ…B V……Bƒ*
={…™…÷«Ci… À§…n÷˘+… ®… E÷ÚUÙ +…ËÆ˙ ¶…“ À§…n÷˘ V……‰c‰˜ V…… ∫…EÚi…‰
ΩÈ˛, ±…‰ EÚx… V…Ë∫……  EÚ ®…Èx…‰ <∫… +…±…‰J… E‰Ú |……Æ∆˙¶… ®… EÚΩ˛… Ω˲  EÚ
<∫…E‰Ú  ±…B ∫…n¬˘<SUÙ… E‰Ú ∫……l…  x…Æ∆˙i…Æ˙ |…™……∫… EÚÆ˙x…… Ω˛…‰M…… +…ËÆ˙
EÚ®…-∫…‰-EÚ®… <∫… ¥…π…« i……‰  n˘±±…“ x…M…Æ˙ ®… ±…M……i……Æ˙ E÷ÚUÙ B‰∫……
EÚÆ˙i…‰ Æ˙Ω˛x…… Ω˛…‰M……  EÚ ±…M…‰  EÚ Ω˛…ƒ, ™…Ω˛ ∫…S…®…÷S… Ω˛“  ¥…∂¥…
{…÷∫i…EÚ Æ˙…V…v……x…“ Ω˲* ±…‰ EÚx… ™…Ω˛ +E‰Ú±…‰ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú §…⁄i…‰ EÚ“
§……i… x…Ω˛” Ω˲* <∫…®… |…EÚ…∂…EÚ…Â ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ∫¥…™…∆∫…‰¥…“ ∫…∆∫l……+…Â
+…ËÆ˙ Ω˛Æ˙ K……∫……‰-+…®… EÚ…‰ V…÷]ıx…… Ω˛…‰M……* i…¶…“ Ω˛®… E÷ÚUÙ B‰∫…… EÚÆ˙
{……BƒM…‰  V…∫…∫…‰ ™…Ω˛ P……‰π…h…… ∫……l…«EÚ Ω˛…‰ ∫…E‰ÚM…“*
(±…‰J…EÚ ∫…… Ω˛i™… +EÚ…n‰˘®…“ E‰Ú EÚ…™…«GÚ®… + v…EÚ…Æ˙“ ΩÈ˛*)
±…‰J…EÚ…Â, §…÷ r˘V…“ ¥…™…… +…ËÆ˙ |…EÚ…∂…EÚ…Â ∫…‰ +{…‰I…… EÚ“ V……i…“ Ω˲
 EÚ ¥…‰  ¥…∂¥… {…÷∫i…EÚ Æ˙…V…v……x…“ EÚ“ +¥…v……Æ˙h…… ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… <∫…
{… Æ˙S…S……« ®… ∫… GÚ™… ¶……M…“n˘…Æ˙“  n˘J……i…‰ Ω÷˛B +{…x…‰  ¥…S……Æ˙ +…ËÆ˙
∫…÷Z……¥… Ω˛®…  ±…J… ¶…‰V…ÂM…‰*
----∫…∆{……n˘EÚ

9

|…J™……i… ¥™…∆M™…EÚ…Æ˙ b˜…Ï. Ω˛Æ˙“∂… x…¥…±… EÚ…‰ "EÚ…EÚ… Ω˛…l…Æ˙∫…“
{…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙' ∫…‰ ∫…®®…… x…i…  EÚ™…… M…™……* <∫… +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙ §……±…EÚ ¥…
§…ËÆ˙…M…“, EÚ®…±…‰∂¥…Æ˙, EÚxΩ˲™……±……±… x…∆n˘x…, b˜…Ï. Æ˙…®…n˘Æ˙∂…  ®…∏…,
b˜…Ï. ∂…‰Æ˙V…∆M… M…M…«, ¥…“ÆÂ˙p˘ |…¶……EÚÆ˙, +…‰®…|…EÚ…∂… +… n˘i™…, +±Ω˛c˜
§…“EÚ…x…‰Æ˙“, ∫…÷ÆÂ˙p˘  ®…∏…, ∫…Æ˙…‰ V…x…“ |…“i…®… +… n˘ ∫…… Ω˛i™…EÚ…Æ˙…Â
+…ËÆ˙ ¥™…∆M™…EÚ…Æ˙… E‰Ú +±……¥……  n˘¥…∆M…i… EÚ…EÚ… Ω˛…l…Æ˙∫…“ E‰Ú {… Æ˙¥……Æ˙
E‰Ú EÚ<« ∫…n˘∫™…… EÚ“ ¶…“ ={…Œ∫l… i… ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« Æ˙Ω˛“*
b˜…Ï. x…¥…±… EÚ…‰ {…÷Æ˙∫EfiÚi…-∫…®®…… x…i…  EÚB V……x…‰ E‰Ú §……n˘
BEÚ ∫…∆M……‰π`ˆ“ EÚ… EÚ…™…«GÚ®… ¶…“ ¥…Ω˛” S…±……* ∫…∆M……‰π`ˆ“ EÚ…  ¥…π…™…
l…… : "¥…… S…EÚ {…Æ∆˙{…Æ˙… E‰Ú  ¥… ¥…v… +…™……®… : ∫…∆n˘¶…« Ω˛…∫™…-¥™…∆M™…'*
=∫…®… EÚ<« ∫…… Ω˛i™…EÚ…˙Æ˙… x…‰ Ω˛…∫™…-¥™…∆M™… +…ËÆ˙ ¥…… S…EÚ {…Æ∆˙{…Æ˙…
{…Æ˙ +{…x…‰  ¥…S……Æ˙ ¥™…Ci…  EÚB*
§……±…EÚ ¥… §…ËÆ˙…M…“ x…‰ EÚΩ˛…  EÚ +…±……‰S…EÚ…Â EÚ“ ÀS…i……  EÚB
 §…x…… Æ˙S…x……EÚ…Æ˙ EÚ…‰  ±…J…i…‰ V……x…… S…… Ω˛B* b˜…Ï. x…∆n˘x… EÚ… EÚl…x…
l…… : ""¶……Æ˙i… ®… ¥…… S…EÚ {…Æ∆˙{…Æ˙… §…Ω÷˛i… ∂…ŒCi…∂……±…“ Ω˲ +…ËÆ˙ <∫…“
{…Æ∆˙{…Æ˙… E‰Ú V… Æ˙B EÚ§…“Æ˙ +…ËÆ˙ i…÷±…∫…“ Ω˛®… i…EÚ {…Ω÷ƒ˛S…‰ ΩÈ˛*''
EÚ®…±…‰∂¥…Æ˙ x…‰ EÚΩ˛…, ""Ω˛®… <i…x…… Æ˙…‰B ΩÈ˛  EÚ +§… Ω˛®… Ω˛…∫™…¥™…∆M™… EÚ“ EÚ…°Ú“ V…∞¸Æ˙i… Ω˲*''

¶……π……-∫…… Ω˛i™…-∫…∆∫EfiÚ i… ∫…∆¥……n˘

®…⁄Ãi…n‰˘¥…“ {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙
¶……Æ˙i…“™… Y……x…{…“`ˆ E‰Ú |… i…Œπ`ˆi… ®…⁄Ãi…n‰˘¥…“ {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ E‰Ú
 ±…B  V…x… n˘…‰ ±…‰J…EÚ…Â EÚ… S…™…x…  EÚ™…… M…™…… Ω˲ =x…E‰Ú x……®… ΩÈ˛ :
b˜…Ï. M……‰À¥…n˘S…∆p˘ {……∆b‰˜™… +…ËÆ˙ b˜…Ï. Æ˙…®…®…⁄Ãi…  j…{……`ˆ“* ™…‰ n˘…‰x……Â
GÚ®…∂…: ¥…π…« 2000 +…ËÆ˙ 2001 E‰Ú  ±…B {…÷Æ˙∫EfiÚi… +…ËÆ˙
∫…®®…… x…i… Ω÷˛B ΩÈ˛* b˜…Ï. {……∆b‰˜™… EÚ…‰ =x…EÚ“ {…÷∫i…EÚ "∫…… Ω˛i™… ∫……Èn˘™…«
+…ËÆ˙ ∫…∆∫EfiÚ i…' {…Æ˙ ™…Ω˛ ∫…®®……x…  ®…±…… Ω˲ i…l…… b˜…Ï.  j…{……`ˆ“ EÚ“
S…ÃS…i… EfiÚ i… EÚ… ∂…“π…«EÚ Ω˲----"∏…“ M…÷Ø˚ ®… Ω˛®……'* ®…⁄Ãi…n‰˘¥…“
{…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ E‰Ú +∆i…M…«i… |…∂… ∫i…{…j… +…ËÆ˙ ∂……±… E‰Ú ∫……l… BEÚ ±……J…
Ø˚{…B EÚ“ Æ˙… ∂… ¶…“ ¶…Â]ı EÚ“ V……i…“ Ω˲*

EËÚ±……∂… ¥……V…{…‰™…“ ∫…®®…… x…i…

ÀΩ˛n˘“i…Æ˙ |…n˘‰˘∂…… E‰Ú ÀΩ˛n˘“ ±…‰J…EÚ

E‰Ú.E‰Ú.  §…c˜±…… °Ú…=∆b‰˜∂…x… EÚ… "¥™……∫… ∫…®®……x…',
°Ú…=∆b‰˜∂…x… E‰Ú  x…n‰˘∂…EÚ ∏…“  §…∂…x… ]∆ıb˜x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙,  {…UÙ±…‰
n˘∫… ¥…π……Á EÚ“ +¥… v… ®… |…EÚ… ∂…i…  EÚ∫…“ ¶……Æ˙i…“™… x……M… Æ˙EÚ EÚ“
=iEfiÚπ]ı ÀΩ˛n˘“ EfiÚ i… {…Æ˙  n˘™…… V……i…… Ω˲* ¥…π…« 2002 E‰Ú  ±…B ™…Ω˛
 ¥… ∂…π]ı ∫…®®……x… ∫…÷J™……i… ÀΩ˛n˘“ Æ˙S…x……EÚ…Æ˙ b˜…Ï. EËÚ±……∂… ¥……V…{…‰™…“
EÚ…‰ =x…EÚ“ Æ˙S…x…… "{…fil¥…“ EÚ… EfiÚπh…{…I…' {…Æ˙  ®…±…… Ω˲*
"{…fil¥…“ EÚ… EfiÚπh…{…I…' BEÚ |…§…∆v…EÚ…¥™… Ω˲* b˜…Ï. EËÚ±……∂…
¥……V…{…‰™…“ x…‰ ®…Ω˛…EÚ ¥… ¥…‰n˘¥™……∫… EfiÚi… "®…Ω˛…¶……Æ˙i…' E‰Ú BEÚ S…ÃS…i…
{……j… {…Æ˙“ I…i… EÚ…‰ EÂÚp˘ ®…Â Æ˙J…EÚÆ˙ <∫… |…§…∆v…EÚ…¥™… EÚ“ Æ˙S…x…… EÚ“
Ω˲* =xΩ˛…Âx…‰ +{…x…“ <∫… EfiÚ i… ®… {…Æ˙“ I…i… EÚ…‰ BEÚ +…v…÷ x…EÚ
|…i…“EÚ E‰Ú ∞¸{… ®… |…∫i…÷i…  EÚ™…… Ω˲* ™…Ω˛ |…i…“EÚ ¥…∫i…÷i…: ¥…i…«®……x…
{…Æ˙ ¥™…∆M™…¶…Æ˙“ o˘Œπ]ı °ÂÚEÚi…… Ω÷˛+… B‰∫…‰-B‰∫…‰ |…∂x… {…⁄UÙi…… Ω˲ V……‰
®…Ω˛…¶……Æ˙i… E‰Ú Æ˙…V…… {…Æ˙“ I…i… x…‰ ¥™……∫…{…÷j… ∫…‰ {…⁄U‰Ù x…Ω˛” l…‰* ˜b˜…Ï.
¥……V…{…‰™…“ EÚ… ™…Ω˛ |…§…∆v…EÚ…¥™… ∫…Ω˛“ +l…« ®… ®…fii™…÷ E‰Ú §…Ω˛…x…‰ V…“¥…x…
+…ËÆ˙ |…‰®… EÚ… =n¬˘P……‰π… Ω˲* ¥™……∫… ∫…®®……x… E‰Ú +∆i…M…«i… EfiÚ i…EÚ…Æ˙
EÚ…‰ f¯…<« ±……J… Ø˚{…B EÚ“ Æ˙… ∂… ¶…Â]ı EÚ“ V……i…“ Ω˲*

Æ˙…V…v……x…“  n˘±±…“ ®… +…™……‰ V…i… BEÚ  ¥…∂…‰π… ∫…®……Æ˙…‰Ω˛ ®…Â
|…v……x…®…∆j…“ +]ı±… §…Ω˛…Æ˙“ ¥……V…{…‰™…“ x…‰ +ÀΩ˛n˘“-¶……π…“ |…n‰˘∂…… E‰Ú
ÀΩ˛n˘“ ±…‰J…EÚ…Â EÚ…‰ GÚ®…∂…: ¥…π…« 2000-2001 +…ËÆ˙ ¥…π…« 20012002 E‰Ú  ±…B {…÷Æ˙∫EfiÚi…-∫…®®…… x…i…  EÚ™……* {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ |……{i…
EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ ±…‰J…EÚ…Â ®… ∂…… ®…±… l…‰ : b˜…Ï. ¥…“. ¥…ÂEÚ]‰ı∂…, E‰Ú.  ∂…¥…
∫…i™…x……Æ˙…™…h…, b˜…Ï. E‰Ú.∫…“. +V…™… E÷Ú®……Æ˙, b˜…Ï. EÚ…∂…“x……l…
+∆§…±…M…‰, b˜…Ï. ]ı“. <∆ n˘Æ˙… EfiÚπh…®…⁄Ãi…, b˜…Ï. EfiÚ i…n˘…∫… x……™…EÚ,
∫…÷Œ∫®…i……  ®…∏…, b˜…Ï. x…¥…x…“i… `ˆCEÚÆ˙, b˜…Ï. Æ˙…x…⁄ ®…÷J…V…‘, b˜…Ï. >π……
¥™……∫…, b˜…Ï. Œ∫®…i…… n˘…i™…‰, b˜…Ï. +V…÷«x… S…¥Ω˛…h…, ∫¥…. B®….¥……<.
E÷ÚÆË˙∂…“ {……Æ˙∫…, V…™…∆i… Ɖ˙±…¥……x…“, b˜…Ï. B∫…. M…÷Ø˚®…™…®…, •…V…‰∂¥…Æ˙
∂…®……«, b˜…Ï. V……M…“Æ˙ À∫…Ω˛ x…⁄Æ˙, |……‰. °⁄Ú±…S…∆n˘ ®……x…¥… +… n˘*
<x… ÀΩ˛n˘“ ±…‰J…EÚ…Â ®… ∫…‰ |…i™…‰EÚ EÚ…‰ |…®……h…{…j…, |…i…“EÚ
 S…ºx… +…ËÆ˙ ∂……±… E‰Ú ∫……l… 50 Ω˛V……Æ˙ Ø˚{…B EÚ“ Æ˙… ∂… ¶…Â]ı EÚ“
M…<«*

EÚ…EÚ… Ω˛…l…Æ˙∫…“ Ω˛…∫™… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙

 n˘±±…“ E‰Ú <∆ b˜™…… <∆]ıÆ˙x…‰∂…x…±… ®… "∫…∆∫EfiÚ i…' ∫…∆∫l…… EÚ“
+…‰Æ˙ ∫…‰ BEÚ ∫…®……Æ˙…‰Ω˛ EÚ… +…™……‰V…x…  EÚ™…… M…™……  V…∫…®…Â
"®…±…™……±… ®…x……‰Æ˙®……' E‰Ú ¥… Æ˙π`ˆ {…j…EÚ…Æ˙ §…“. ®…÷Æ˙±…“ EÚ…‰
{…j…EÚ… Æ˙i…… E‰Ú I…‰j… ®…  ¥… ∂…π]ı ={…±…Œ§v… E‰Ú  ±…B, +∂…Æ˙°Ú

∫…∆∫EfiÚ i… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙

EÚ…EÚ… Ω˛…l…Æ˙∫…“ {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ x™……∫… +…ËÆ˙  S…j…-EÚ±……-∫…∆M…®…
u˘…Æ˙… "ÀΩ˛n˘“ ¶…¥…x…' ®… +…™……‰ V…i… (27 +|…˱…) BEÚ ∫…®……Æ˙…‰Ω˛ ®…Â

10

®…<«, 2003

{…]‰ı±… EÚ…‰  ¥… ∂…π]ı ∫……®…… V…EÚ ={…±…Œ§v… E‰Ú  ±…B, x…fii™……∆M…x……
Æ˙®…… ¥…Ëtx……l… EÚ…‰ x…fii™…EÚ±…… E‰Ú I…‰j… ®…  ¥… ∂…π]ı ={…±…Œ§v… E‰Ú
 ±…B i…l……  S…j…EÚ…Æ˙ Bx….B∫…. Ω˛π…« EÚ…‰ EÚ±…… E‰Ú I…‰j… ®…Â  ¥… ∂…π]ı
={…±…Œ§v… E‰Ú  ±…B "∫…∆∫EfiÚ i…' {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ ∫…‰ ∫…®®…… x…i…  EÚ™……
M…™……*
{…j…EÚ…Æ˙ §…“. ®…÷Æ˙±…“ x…‰ =∫… +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙ EÚΩ˛…  EÚ ""Ω˛®…Â
={…x™……∫… +…ËÆ˙ ±…P…÷EÚl…… E‰Ú ¶……Æ˙i…“™… f¯…ƒS…‰ EÚ…  ¥…EÚ…∫… EÚÆ˙x…‰ EÚ…
|…™……∫… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B,  V…∫…∫…‰ ¶……Æ˙i… EÚ“ ∫…Ω˛“ i…∫¥…“Æ˙ =¶…Æ˙EÚÆ˙
∫……®…x…‰ +… ∫…E‰Ú* =∫… ∫…®……Æ˙…‰Ω˛ ®…Â "∫…∆∫EfiÚ i…' E‰Ú ∫…∆∫l……{…EÚ
{…n¬˘®…∏…“ +…‰.{…“. V…Ëx…, ÀΩ˛n˘“ E‰Ú ∫…÷|… ∫…r˘ ∫…… Ω˛i™…EÚ…Æ˙ +∂……‰EÚ
¥……V…{…‰™…“,  ∫…x…‰ i…… Æ˙EÚ… ∂…§……x…… +…V…®…“, V…… ®…™……  ®… ±…™…… EÚ±……
∫…∆EÚ…™… E‰Ú {…⁄¥…« +v™…I… ¥……<. Æ˙…®…S…∆p˘x…, EÚ±…… ∫…®…“I…EÚ ±…“±……
¥…ÂEÚ]ıÆ˙…®…x… +…ËÆ˙ +x™… +x…‰EÚ ±…‰J…EÚ-{…j…EÚ…Æ˙ ®……ËV…⁄n˘ l…‰*

∫……i…¥……ƒ  ¥…∂¥… ÀΩ˛n˘“ ∫…®®…‰±…x…
±…M…¶…M… i…“x… n˘∂…EÚ {…⁄¥…« + x…™… ®…i… +∆i…Æ˙…±… {…Æ˙
+…™……‰ V…i…  ¥…∂¥… ÀΩ˛n˘“ ∫…®®…‰±…x…… EÚ… V……‰  ∫…±… ∫…±…… 1975 ∫…‰
∂…÷∞¸ Ω÷˛+… l…… =∫…“ EÚ“ ∫……i…¥…” EÚc˜“ Ω˲ ∫…⁄Æ˙“x……®… EÚ“ Æ˙…V…v……x…“
{……Æ˙…®…… Æ˙§……‰ ®… +…M……®…“ 5 V…⁄x… ∫…‰ 9 V…⁄x… i…EÚ S…±…x…‰¥……±……
 ¥…∂¥… ÀΩ˛n˘“ ∫…®®…‰±…x…* V…… Ω˛Æ˙ Ω˲ <∫… ®…Ω˛…∫…®®…‰±…x… ®… ¶……M… ±…‰x…‰
E‰Ú  ±…B n÷˘ x…™……-¶…Æ˙ ∫…‰ ÀΩ˛n˘“∫…‰ ¥…™…… E‰Ú V…il…‰ ∫…⁄Æ˙“x……®… {…Ω÷ƒ˛S…x…‰
EÚ“ i…Ë™…… Æ˙™…… ®… ¥™…∫i… ΩÈ˛* ¶……Æ˙i… ®… ¶…“ =i∫……Ω˛{…⁄¥…«EÚ i…Ë™…… Æ˙™……ƒ
S…±… Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛*  ¥…n‰˘∂… Æ˙…V™…®…∆j…“  n˘ŒM¥…V…™… À∫…Ω˛ EÚ“ +v™…I…i…… ®…Â
BEÚ ∫…®…x¥…™… ∫… ®… i… M… `ˆi… EÚ“ M…<« Ω˲* <∫…“ |…EÚ…Æ˙ ∫…⁄Æ˙“x……®… ®…Â
¶…“ BEÚ ∫…∆Æ˙I…h… ∫… ®… i… +Œ∫i…i¥… ®… +…<« Ω˲* ∫…⁄Æ˙“x……®… EÚ“
|…l…®… ®… Ω˛±…… ∏…“®…i…“ ±…“V…§…‰l… ¥…‰x… i…™…‰x…, ={…Æ˙…π]≈ı{… i… Æ˙i…x…
E÷Ú®……Æ˙ +™……‰v™……,  ¥…n‰˘∂… ®…∆j…“,  ∂…I…… ®…∆j…“ +… n˘ =∫… ∫… ®… i… E‰Ú
∫…n˘∫™… ΩÈ˛ i…l…… =∫…E‰Ú ∫…∆™……‰V…EÚ ΩÈ˛ ∫…⁄Æ˙“x……®… ÀΩ˛n˘“ |…S……Æ˙ ∫…¶…… E‰Ú
+v™…I… ∏…“ Ω˛Æ˙x……Æ˙…™…h… V……x…EÚ“ |…∫……n˘ À∫…Ω˛*
∫…⁄Æ˙“x……®… E‰Ú < i…Ω˛…∫… ®… 5 V…⁄x… EÚ…  ¥…∂…‰π… ®…Ω˛k¥… Ω˲
C™…… EÚ +…V… ∫…‰ 130 ¥…π…« {…Ω˛±…‰ 5 V…⁄x… EÚ…‰ Ω˛“ ¶……Æ˙i…“™…
∏… ®…EÚ…Â EÚ… {…Ω˛±…… V…il…… ∫…⁄Æ˙“x……®… {…Ω÷ƒ˛S…… l……* =xΩ² "±……±……Ø˚J…'
x……®…EÚ ∫…®…÷p˘“ V…Ω˛…V… ∫…‰ ¥…Ω˛…ƒ ±…‰ V……™…… M…™…… l……* <∫…“ ±…B
+…M……®…“ {……ƒS… V…⁄x… EÚ…‰ |……i…: x……Ë §…V…‰ ∫…⁄Æ˙“x……®… E‰Ú Æ˙…π]≈ı{… i…
®…Ω˛…®… Ω˛®… Æ˙…‰x……±b˜ ¥…‰x… i…™…‰x… i…l…… ¶……Æ˙i…“™… |… i… x… v… n˘±… E‰Ú
x…‰i…… ∫…⁄Æ˙“x……®… ®… ¶……Æ˙i…“™… ∏… ®…EÚ…Â E‰Ú +…M…®…x… ∫…®……Æ˙…‰Ω˛ EÚ…
∏…“M…h…‰∂… "®……<«-§……{…' |… i…®…… {…Æ˙ {…÷π{……∆V… ±… +Ã{…i… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
EÚÆÂ˙M…‰* =∫…“  n˘x… ∫…⁄Æ˙“x……®… ÀΩ˛n˘“ |…S……Æ˙ ∫…¶…… E‰Ú x…B ¶…¥…x… EÚ…
=n¬˘P……]ıx… ∫…®……Æ˙…‰Ω˛ Ω˛…‰M…… i…l……  ¥…∂¥… ÀΩ˛n˘“ ∫…®®…‰±…x… EÚ…‰ ™……n˘M……Æ˙
§…x……x…‰ EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ {……Æ˙…®…… Æ˙§……‰ E‰Ú BEÚ ®……M…« EÚ…‰ "ÀΩ˛n˘“ ∫]≈ı“]ı'
P……‰ π…i…  EÚ™…… V……BM……* <∫…E‰Ú +±……¥…… ∫¥…M…‘™… ±…I®…h… À∫…Ω˛ EÚ“
|… i…®…… EÚ… +x……¥…Æ˙h…  EÚ™…… V……BM…… i…l…… ®…Ω˛…EÚ ¥… M……‰∫¥……®…“
i…÷±…∫…“n˘…∫… EÚ“ |… i…®…… {…Æ˙ ¶…“ {…÷π{……∆V… ±… +Ã{…i… EÚ“ V……BM…“*
∫……∆™…EÚ…±… UÙ: §…V…‰ ¶……Æ˙i…“™… ∫……∆∫EfiÚ i…EÚ n˘±… x…fii™…-∫…∆M…“i… EÚ…
®…x……‰Ω˛…Æ˙“ EÚ…™…«GÚ®… |…∫i…÷i… EÚƉ˙M……*
+M…±…‰  n˘x… 6 V…⁄x… EÚ…‰  ¥…∂¥… ÀΩ˛n˘“ ∫…®®…‰±…x… EÚ…
=n¬˘P……]ıx… ∫…⁄Æ˙“x……®… E‰Ú Æ˙…π]≈ı{… i… EÚÆÂ˙M…‰,  V…∫…E‰Ú §……n˘ 10 ∫…j……Â
®… " ¥…∂¥… ÀΩ˛n˘“ E‰Ú ∫…®…I… x…<« ∂…i……§n˘“ EÚ“ S…÷x……Ë i…™……ƒ'  ¥…π…™…
{…Æ˙  ¥…S……Æ˙- ¥…®…∂…« EÚ… n˘…ËÆ˙ ∂…÷∞¸ Ω˛…‰M……*  ¥…∂¥… E‰Ú EÚ…‰x…‰-EÚ…‰x…‰
∫…‰ {…v……Ɖ˙ ÀΩ˛n˘“∫…‰¥…“ =∫…  ¥…S……Æ˙- ¥…®…∂…« ®… ¶……M… ±…ÂM…‰* S…S……«∫…j…… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  ¥…∂¥… ÀΩ˛n˘“ B¥…∆ ∫…⁄S…x…… |……Ët…‰ M…EÚ“, {…j…EÚ… Æ˙i……
+…ËÆ˙ |…∫……Æ˙h… E‰Ú I…‰j… ®… ÀΩ˛n˘“ EÚ“ Œ∫l… i… +…ËÆ˙ S…÷x……Ë i…™……ƒ,
¥…Ë∂¥…“EÚÆ˙h… E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®… ÀΩ˛n˘“ EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ…,  ¥…∂¥… ®… ÀΩ˛n˘“ E‰Ú
∫…®…EÚ… ±…EÚ Æ˙S…x……-{… Æ˙o˘∂™… i…l……  ¥…n‰˘∂…… ®… ÀΩ˛n˘“ E‰Ú
+v™…™…x…-+v™……{…x… +… n˘ {…Æ˙  ¥…S……Æ˙ ¥™…Ci…  EÚB V……BƒM…‰*

¶……Æ˙i…“™… ¶……π……Bƒ : ∫…“v…… ∫…∆¥……n˘
 n˘±±…“ ®… EÂÚp˘“™… ÀΩ˛n˘“ ∫…∆∫l……x… ( n˘±±…“ EÂÚp˘) ¶…¥…x… EÚ…
 ∂…±……x™……∫… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B ®……x…¥… ∫…∆∫……v…x…  ¥…EÚ…∫… ®…∆j…“ b˜…Ï. ®…÷Æ˙±…“
®…x……‰Ω˛Æ˙ V……‰∂…“ x…‰ V……‰ E÷ÚUÙ EÚΩ˛… =∫…EÚ… +…V… E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…  ¥…∂…‰π…
®…Ω˛k¥… Ω˲* =x…EÚ… ¥…Ω˛ ¶……π…h… ®…÷J™…i…: ÀΩ˛n˘“ +…ËÆ˙ +x™… ¶……Æ˙i…“™…
¶……π……+… E‰Ú {……Æ˙∫{… Æ˙EÚ ∫…∆§…∆v…… +…ËÆ˙  Ω˛i…… {…Æ˙ EÂÚ p˘i… l……*
 ¥… ¶…xx… ¶……Æ˙i…“™… ¶……π……+… E‰Ú +…{…∫…“ ∫…∆¥……n˘ {…Æ˙ §…±… n‰˘i…‰ Ω÷˛B
=xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛…  EÚ BEÚ ¶……π…… E‰Ú =SS… ∫…… Ω˛i™… EÚ… n⁄˘∫…Æ˙“ ¶……π…… ®…Â
+x…÷¥……n˘ Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B C™…… EÚ ¶……Æ˙i…“™… ¶……π……+… EÚ“ ∫…∆{…xx…i…… E‰Ú
 ±…B ™…Ω˛ +…¥…∂™…EÚ Ω˲*
¥…Ë∫…‰ <∫… i…Æ˙Ω˛ EÚ“ §……i… {…Ω˛±…“ §……Æ˙ EÚΩ˛“ M…<« ΩÈ˛, B‰∫…… ¶…“
x…Ω˛” Ω˲* ∫¥……v…“x…i……|……Œ{i… E‰Ú §……n˘ ∫…‰ Ω˛“ ¶……Æ˙i…“™… ¶……π……+… E‰Ú
§…“S… ∫…… Ω˛Œi™…EÚ +…n˘…x…-|…n˘…x… E‰Ú ®…Ω˛k¥… EÚ…‰ §……Æ˙-§……Æ˙
Ɖ˙J……∆ EÚi…  EÚ™…… V……i…… Æ˙Ω˛… Ω˲* EÚ…®… ¶…“ <∫…  n˘∂…… ®… EÚ®… x…Ω˛”
Ω÷˛+… Ω˲*  °ÚÆ˙ ¶…“ B‰∫…… x…Ω˛” EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi……  EÚ ∫…∆¥……n˘Ω˛“x…i……
V…Ë∫…“ Œ∫l… i… +…V… ¶…“ x…Ω˛” Ω˲*
¶……π……+… E‰Ú §…“S… +…{…∫…“ ∫…∆¥……n˘ EÚ“ Œ∫l… i… ¥…∫i…÷i…:
∫…“v…‰ ∫…∆¥……n˘ EÚ“ Œ∫l… i… Ω˛…‰i…“ Ω˲,  V…∫…®… n˘…‰ ¶……π……+… E‰Ú §…“S…
 EÚ∫…“ i…“∫…Æ˙“ ¶……π…… EÚ“ EÚ…‰<« ¶…⁄ ®…EÚ… x…Ω˛” Ω˛…‰i…“* ±…‰ EÚx… ™…Ω˛
BEÚ +|…“ i…EÚÆ˙ ¥……∫i… ¥…EÚi…… Ω˲  EÚ ∫…… Ω˛Œi™…EÚ +…n˘…x…-|…n˘…x…
E‰Ú x……®… {…Æ˙ B‰∫…… ¶…“ §…Ω÷˛i…E÷ÚUÙ ∫……®…x…‰ +…i…… Æ˙Ω˛… Ω˲  V…∫…®…Â
i…“∫…Æ˙“ ¶……π…… E÷ÚUÙ Ω˛“ ®……®…±…… ®… ÀΩ˛n˘“ ™…… EÚ…‰<« +x™… ¶……Æ˙i…“™…
¶……π…… Æ˙Ω˛“, V™……n˘…i…Æ˙ ®……®…±…… ®… i……‰ ¥…Ω˛ +∆O…‰V…“ Ω˛“ Æ˙Ω˛“* <∫…
Œ∫l… i… EÚ…‰ C™…… EÚΩ²M…‰? ∫…∆¥……n˘Ω˛“x…i…… EÚ“ Œ∫l… i… ∫…‰ ¶…“ §…n˘i…Æ˙
Ω˛…‰i…“ Ω˲ ™…Ω˛ Œ∫l… i…* +i…& Ω˛®… +§… ∫…“v…‰ ∫…∆¥……n˘ EÚ“ ¶……¥…x…… {…Æ˙
§…±… n‰˘x…… S…… Ω˛B*

®…<«, 2003

11

{……ƒS…  n˘¥…∫…“™… <∫…  ¥…∂¥… ÀΩ˛n˘“ ∫…®®…‰±…x… EÚ… BEÚ  ¥…∂…‰π…
+…EÚπ…«h… ™…Ω˛ ¶…“ Ω˛…‰M……  EÚ ¶……Æ˙i…“™… ∫……∆∫EfiÚ i…EÚ {… Æ˙π…n˘ EÚ“
+…‰Æ˙ ∫…‰ ¶……‰V…{…÷Æ˙“ M…“i…… E‰Ú M……™…x…, EÚil…EÚ x…fii™…, ∂…‰J…Æ˙ ∫…‰x… EÚ“
x…fii™…-x…… ]ıEÚ… +…ËÆ˙ EËÚƉ˙ §…™…x… EÚ±……EÚ…Æ˙… E‰Ú ∫…∆M…“i…-x…fii™… E‰Ú
EÚ…™…«GÚ®… ¶…“ |…∫i…÷i…  EÚB V……BƒM…‰*
∫…®……Æ˙…‰Ω˛ E‰Ú ∫…®……{…x…-EÚ…™…«GÚ®… EÚ“ +v™…I…i…… ∫…⁄Æ˙“x……®… E‰Ú
={…Æ˙…π]≈ı{… i… ∏…“ Æ˙i…x…E÷Ú®……Æ˙ +™……‰v™…… EÚÆÂ˙M…‰* =∫…®…  ¥…n‰˘∂…… E‰Ú
15 +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i… E‰Ú 10 ÀΩ˛n˘“∫…‰¥…“  ¥…u˘…x…… EÚ…‰ ∫…®®…… x…i…  EÚ™……
V……BM……* ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… ∫…∆∫EfiÚ i…  ¥…¶……M… "¶……Æ˙i… EÚ“ v…Æ˙…‰Ω˛Æ˙
 Ω˛∆n˘“' x……®… ∫…‰ BEÚ |…n˘∂…«x…“ <∫… +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙ ±…M……BM……*
<∫…  ¥…∂¥… ∫…®®…‰±…x… EÚ“ ®…÷J™… ={…±…Œ§v… Ω˛…‰M…“----∫…⁄S…x……
|……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú I…‰j… ®… ÀΩ˛n˘“ EÚ… |…™……‰M…* <∫… {…Æ˙  ¥…S……Æ˙- ¥…®…∂…«
i……‰ Ω˛…ÂM…‰ Ω˛“, BEÚ ¶…¥™… |…n˘∂…«x…“ ¶…“ ±…M……<« V……BM…“* <∫… +¥…∫…Æ˙
{…Æ˙  ¥…n‰˘∂…… E‰Ú |… i… x… v… ∫…… Ω˛i™…EÚ…Æ˙… EÚ“ Æ˙S…x……+… EÚ… BEÚ
∫…∆EÚ±…x… " ¥…∂¥… ÀΩ˛n˘“ Æ˙S…x……' ¶……Æ˙i…“™… ∫……∆∫EfiÚ i…EÚ ∫…∆§…∆v… {… Æ˙π…n˘
EÚ“ j…Ë®…… ∫…EÚ {… j…EÚ… "M…M…x……∆S…±…' E‰Ú  ¥…∂…‰π……∆EÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â
|…EÚ… ∂…i…  EÚ™…… V……BM……* EËÚƉ˙ §…™…x… n‰˘∂…… E‰Ú +±……¥…… ±…M…¶…M…
25 n‰˘∂…… E‰Ú ÀΩ˛n˘“∫…‰ ¥…™…… E‰Ú <∫… ∫…®®…‰±…x… ®… ¶……M… ±…‰x…‰ EÚ“
∫…∆¶……¥…x…… Ω˲*
<∫… ∫…∆n˘¶…« ®…  ¥…∂…‰π… |…∫…xx…i…… EÚ…  ¥…π…™… Ω˛®……Ɖ˙  ±…B ™…Ω˛
Ω˲  EÚ "+…±…‰J… ∫…∆¥……n˘' E‰Ú n˘…‰ ∫…∆{……n˘EÚ“™… ∫…±……Ω˛EÚ…Æ˙----EÚl……EÚ…Æ˙ EÚ®…±…‰∂¥…Æ˙ +…ËÆ˙ b˜…Ï. §……±…∂……Ë Æ˙ Ɖ˙b¬˜b˜“----¶…“ ¶……Æ˙i…“™…
|… i… x… v… ®…∆b˜±… E‰Ú ∫…n˘∫™… EÚ“ Ω˲ ∫…™…i… ∫…‰ ∫…⁄Æ˙“x……®… E‰Ú <∫…
 ¥…∂¥… ÀΩ˛n˘“ ∫…®®…‰±…x… ®… ¶……M… ±…‰ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛*

À∫…Ω˛ x…‰ EÚΩ˛…, ""x…®…«n˘… P……]ı“ x…‰ +x…‰EÚ ∫…Æ˙∫¥…i…“-{…÷j…… EÚ…‰ V…x®…
 n˘™…… Ω˲* ™…Ω˛…ƒ EÚ“ v…Æ˙i…“ ®… ∫…fiV…x… E‰Ú ∫…∆∫EÚ…Æ˙ ΩÈ˛* ™…Ω˛“ ¥…V…Ω˛ Ω˲
 EÚ {…∆. ¶…¥……x…“|…∫……n˘  ®…∏…, ®……J…x…±……±… S…i…÷¥…Ên˘“ +…ËÆ˙ Ω˛ Æ˙∂…∆EÚÆ˙
{…Æ˙∫……<« V…Ë∫…“  ¥…¶…⁄ i…™……ƒ <∫… +∆S…±… x…‰ Ω˛®… n˘”*'' <∫…“ GÚ®… ®…Â
S…÷]ıEÚ“ ±…‰x…‰ E‰Ú +∆n˘…V… ®… =xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛…, ""P…… ]ı™…… EÚ“ +{…x…“
 ¥…∂…‰π…i……Bƒ Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* x…®…«n˘… P……]ı“ ∫…… Ω˛i™…-EÚ±…… E‰Ú  ±…B ®…∂…Ω⁄˛Æ˙
Ω˲ i……‰ <∫…“ |…n‰˘∂… EÚ“ S…∆§…±… P……]ı“ "E÷ÚUÙ +…ËÆ˙' E‰Ú  ±…B V……x…“
V……i…“ Ω˲*'' +∆i… ®… =xΩ˛…Âx…‰ ∫…… Ω˛i™…EÚ…Æ˙… EÚ… +…º¥……x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
EÚΩ˛…  EÚ ¥…‰ +…Bƒ +…ËÆ˙ ™…Ω˛…ƒ Æ˙Ω˛EÚÆ˙ ∫…… Ω˛i™… ∫…fiV…x… EÚÆÂ˙ C™…… EÚ
x…®…«n˘… i…]ı EÚ“ ∫…… Ω˛Œi™…EÚ v…Æ˙…‰Ω˛Æ˙ EÚ…‰ §…S……B Æ˙J…x…‰ E‰Ú  ±…B
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ {…⁄Æ˙“ i…Æ˙Ω˛ ¥…S…x…§…r˘ Ω˲*
b˜…Ï. x……®…¥…Æ˙ À∫…Ω˛ x…‰ {…∆. ¶…¥……x…“|…∫……n˘  ®…∏… EÚ…‰ V…x…i…… EÚ…
EÚ ¥… §…i……i…‰ Ω÷˛B EÚΩ˛…  EÚ =xΩ˛…Âx…‰ V…“i…‰-V…“ ∫™……Ω˛“ ∫…‰ n÷˘ x…™…… EÚ…‰
§…n˘±…x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂… EÚ“* =x…E‰Ú V…“¥…x… {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±…i…‰ Ω÷˛B
=xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛…, ""1937 ®… V…§… {…Ω˛±…… ®…∆ j…®…∆b˜±… §…x…… l……˙ i…§…
¶…¥……x…“|…∫……n˘  ®…∏… x…‰ ®……j… 24 ¥…π…« EÚ“ +¥…∫l…… ®… Ω˛“ ®…∆ j…®…∆b˜±…
E‰Ú ∫¥……M…i… {…Æ˙ BEÚ EÚ ¥…i…… ∫…÷x……<« : "®…È x…Ω˛” V……x…i…… V…x…i…… E‰Ú
|… i… x… v… ∫…‰ C™…… EÚΩ˛EÚÆ˙ §……‰±…⁄ƒ! ®…È x…Ω˛” V……x…i…… <∫… ®…Ω˛…x…i……
EÚ…‰ EËÚ∫…‰ i……‰±…⁄ƒ!' =x…EÚ“ EÚ±…®… ®… ∫…SS…“ ±……‰EÚi……∆ j…EÚ  x…π`ˆ…
Z…±…EÚi…“ l…“*''
|…J™……i… ±…‰J…EÚ-{…j…EÚ…Æ˙ B¥…∆ ÀS…i…EÚ |…¶……π… V……‰∂…“ x…‰ ¶…“
={… ∫l…i… ∏……‰i……¥…fi∆n˘ EÚ…‰ =n¬˘§……‰ v…i…  EÚ™…… i…l…… ¶…¥……x…“ §……§…⁄ EÚ“
EÚ…¥™…-{…Æ∆˙{…Æ˙… EÚ…‰ §…S……B Æ˙J…x…‰ EÚ… +…º¥……x… ∫…… Ω˛i™…EÚ…Æ˙… ∫…‰
 EÚ™……* <∫… +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙ BEÚ ∫®…… Æ˙EÚ… EÚ… ¶…“ ±……‰EÚ…{…«h…  EÚ™……
M…™……*
∫…®……Æ˙…‰Ω˛ E‰Ú EÚ…™…«GÚ®… EÚ… ∫…∆S……±…x… b˜…Ï.  ¥…V…™… §…Ω˛…n÷˘Æ˙
À∫…Ω˛ x…‰  EÚ™……*

"M…“i…°ÚÆ˙…‰∂…' EÚ ¥… EÚ…‰ ∫®…Æ˙h……∆V… ±…
+ ¥…∫®…Æ˙h…“™… +…ËÆ˙ +|… i…®… EÚ ¥… ¶…¥……x…“|…∫……n˘  ®…∏…
EÚ…‰ =x…E‰Ú V…x®… n˘¥…∫… ( 29 ®……S…«) {…Æ˙ Ω˛…‰∂…∆M……§……n˘ ®…Â
∫…®……Æ˙…‰Ω˛{…⁄¥…«EÚ ™……n˘  EÚ™…… M…™……* ∫l……x…“™… ∂……∫…EÚ“™… §…Ω÷˛=q‰˘∂™…“™…
=SS… ®……v™… ®…EÚ ∂……±…… ®… +…™……‰ V…i… <∫… n˘…‰  n˘¥…∫…“™… ∫…®……Æ˙…‰Ω˛
E‰Ú ®…÷J™… + i… l… ®…v™…|…n‰˘∂… E‰Ú ®…÷J™…®…∆j…“  n˘ŒM¥…V…™… À∫…Ω˛ l…‰
i…l…… |…®…÷J… ¥…Ci…… l…‰ ∫…÷|… ∫…r˘ +…±……‰S…EÚ b˜…Ï. x……®…¥…Æ˙ À∫…Ω˛ +…ËÆ˙
J…§…Æ˙… EÚ“ J…§…Æ˙ ±…‰x…‰¥……±…‰ {…j…EÚ…Æ˙ |…¶……π… V……‰∂…“* <x…E‰Ú +±……¥……
Ω˛…‰∂…∆M……§……n˘  V…±…‰ E‰Ú |…¶……Æ˙“ ®…∆j…“ Ω˛V……Æ˙“±……±… Æ˙P…÷¥…∆∂…“ +…ËÆ˙
¶…¥……x…“ ¶……<« EÚ“ ∫…÷{…÷j…“ x…∆ n˘i……  ®…∏… +… n˘ EÚ“ ={…Œ∫l… i… x…‰
∫…®……Æ˙…‰Ω˛ EÚ…‰  ¥…∂…‰π… M… Æ˙®…… |…n˘…x… EÚ“*
Ω˛…‰∂…∆M……§……n˘ E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®… ™…Ω˛ =±±…‰J…x…“™… Ω˲  EÚ <∫…“
 V…±…‰ E‰Ú  ]ıM… Æ˙™…… x……®…EÚ M……ƒ¥… ®… ¶…¥……x…“|…∫……n˘  ®…∏… EÚ… V…x®…
Ω÷˛+… l…… i…l…… <∫… ∂…Ω˛Æ˙ EÚ“  V…∫… ∂……±…… ®… ™…Ω˛ ∫…®……Æ˙…‰Ω˛
+…™……‰ V…i… l……, ¥…Ω˛” =xΩ˛…Âx…‰ ∫E⁄Ú±…“  ∂…I…… |……{i… EÚ“ l…“*
EÚ…™…«GÚ®… EÚ… ∂…÷¶……Æ∆˙¶… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B ®…÷J™…®…∆j…“  n˘ŒM¥…V…™…

{……∆S…V…x™… x… S…E‰Úi…… ∫…®®……x…
|…J…Æ˙ Æ˙…π]≈ı¥……n˘“ ∫……{i…… Ω˛EÚ {…j… "{……∆S…V…x™…' EÚ“
∫¥…h…«V…™…∆i…“ E‰Ú +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙ "{……∆S…V…x™… x… S…E‰Úi…… ∫…®®……x…' EÚ…
{…∆S…®… +{…«h… ∫…®……Æ˙…‰Ω˛ ¶…“ +…™……‰ V…i… Ω÷˛+…* "{……∆S…V…x™…' E‰Ú |…l…®…
∫…∆{……n˘EÚ Æ˙Ω˛ S…÷E‰Ú |…v……x…®…∆j…“ +]ı±… §…Ω˛…Æ˙“ ¥……V…{…‰™…“ x…‰ ®…Æ˙…`ˆ“
nË x…EÚ "{…÷f¯…Æ˙“' E‰Ú ∫…∆{……n˘EÚ |…i……{… À∫…Ω˛ V……v…¥… EÚ…‰ =Ci… ∫…®®……x…
∫…‰ +±…∆EfiÚi…  EÚ™…… +…ËÆ˙ BEÚ ±……J… <C™……¥…x… Ω˛V……Æ˙ Ø˚{…B EÚ“
Æ˙… ∂…, =k…Æ˙“™… B¥…∆ |…∂…Œ∫i…{…j… ∏…“ V……P…¥… EÚ…‰ |…n˘…x…  EÚB*
<∫…“ +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙  ¥… {…x…S…∆p˘ {……±…, n˘“x…n˘™……±… ={……v™……™…
B¥…∆ Ω˛x…÷®……x… |…∫……n˘ {……‰n¬˘n˘…Æ˙ EÚ“ ∫®…fi i… ®… <C™……¥…x…-<C™……¥…x…
Ω˛V……Æ˙ Ø˚{…B E‰Ú i…“x…  ¥…∂…‰π… ∫…®®……x… GÚ®…∂…:  ¥…J™……i… ¶……Æ˙i…¶…Ci…
£Ú…∆∫…“∫…“ {…j…EÚ…Æ˙ £Ú…∫¥……∆ M……‰ i…B, x…∆n˘ EÚ∂……‰Æ˙  j…J…… B¥…∆ ±…I®…h…
j…™…∆§…EÚ V……‰∂…“ EÚ…‰  n˘B M…B*

12

®…<«, 2003

<x…E‰Ú +±……¥…… M…h…‰∂…∂…∆EÚÆ˙  ¥…t…l…‘, ¥…Ët M…÷Ø˚n˘k…, ∫¥……®…“
 i…±…EÚ, Æ˙…®…∫¥…∞¸{… B¥…∆ Æ˙…V…“¥… ±……‰S…x… +ŒMx…Ω˛…‰j…“ EÚ“ ∫®…fi i… ®…Â
{…SS…“∫…-{…SS…“∫… Ω˛V……Æ˙ Ø˚{…B EÚ“ ∫…®®……x…-Æ˙… ∂… GÚ®…∂…: ∂…∆EÚÆ˙
∂…Æ˙h…, ∫……ËÆ˙¶… ∂……Ω˛, V…M…§…∆v…÷, b˜…Ï. Æ˙¥…”p˘ +O…¥……±… B¥…∆ n˘“{…EÚ
S……ËÆ˙ ∫…™…… EÚ…‰ |…n˘…x… EÚ“ M…<«*
<∫… +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙ ={…|…v……x…®…∆j…“ ±……±…EfiÚπh… +…b˜¥……h…“,
=k…Æ˙|…n‰˘∂… E‰Ú Æ˙…V™…{……±…  ¥…πh…÷EÚ…∆i… ∂……∫j…“ ®…∆S……∫…“x… l…‰ +…ËÆ˙
+v™…I…i…… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ l…‰ |…∫……Æ˙ ¶……Æ˙i…“ |…®…÷J… B®….¥…“. EÚ…®…l…*

∫……i… n‰˘∂…… E‰Ú ±…‰J…EÚ BEÚ ∫……l…
x…‰{……±…, {…… EÚ∫i……x…, §……∆M±……n‰˘∂…, ¶……Æ˙i…, ¶…⁄]ı…x…, ®……±…n˘“¥…
+…ËÆ˙ ∏…“±…∆EÚ…----∫……E«Ú E‰Ú <x… ∫……i… n˘ I…h… B ∂…™……<« n‰˘∂…… EÚ…
UÙ`ˆ… +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ∫…®®…‰±…x… 19-22 +|…˱… EÚ…‰ ®……±…n˘“¥… ®…Â
∫…∆{…xx… Ω÷˛+…* =∫…®… ¶……M… ±…‰x…‰ E‰Ú  ±…B ¶……Æ˙i… ∫…‰ UÙΩ˛ ±…‰J…EÚ…Â
EÚ… V……‰ |… i… x… v…-®…∆b˜±… ®……±…n˘“¥… M…™…… l…… =∫…EÚ… x…‰i…fii¥…
|…J™……i… EÚl……EÚ…Æ˙ EÚ®…±…‰∂¥…Æ˙ EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ l…‰* ¶……Æ˙i…“™… |… i… x… v…®…∆b˜±… ®… ∂…… ®…±… +x™… ∫…n˘∫™…… E‰Ú x……®… ΩÈ˛ : +V…“i… EÚ…ËÆ˙
({…∆V……§…“), +±{…x…… EÚ…ËÆ˙ ({…∆V……§…“, {…Â]ıÆ˙), +∂……‰EÚ ¥……V…{…‰™…“
(ÀΩ˛n˘“), ®…fin÷˘±…… M…M…« (ÀΩ˛n˘“) +…ËÆ˙ E÷Ú∫…÷®… +∆∫…±… (ÀΩ˛n˘“)*
®……±…n˘“¥… ®… ∫……i… n‰˘∂…… E‰Ú <∫… {……ƒS…  n˘¥…∫…“™… ∫…®®…‰±…x…
EÚ… +…™……‰V…x… "°Ú…=∆b‰˜∂…x… +…Ï°Ú Æ˙…<]ı∫…« B∆b˜  ±…]ıƉ˙S…Æ˙' x…‰  EÚ™……
l……* {…∆V……§…“ EÚ“ +|… i…®… ±…‰ J…EÚ… ∫…÷∏…“ +V…“i… EÚ…ËÆ˙ <∫… ∫…∆∫l……
EÚ…‰ +E‰Ú±…‰ n˘®… {…Æ˙ S…±……i…“ ΩÈ˛* ¶…⁄]ı…x… <∫… ∫…®®…‰±…x… ®…  EÚxΩ˛”
EÚ…Æ˙h…… ∫…‰ ∂…… ®…±… x…Ω˛” Ω˛…‰ ∫…EÚ…, ∂…‰π… UÙΩ˛ n‰˘∂…… EÚ“ <∫…®…Â
∫… GÚ™… ¶……M…“n˘…Æ˙“ Æ˙Ω˛“* ∫…®®…‰±…x… EÚ“ ∫……l…«EÚi…… +…ËÆ˙ ={…±…Œ§v…
E‰Ú §……Ɖ˙ ®… Ω˛®… EÚl…… ∂…±{…“ EÚ®…±…‰∂¥…Æ˙ E‰Ú Ω˛“ "nˢ x…EÚ ÀΩ˛n÷˘∫i……x…'
®… |…EÚ… ∂…i… =x…E‰Ú +…±…‰J… ∫…‰ ∫……¶……Æ˙, E÷ÚUÙ +∆∂… ™…Ω˛…ƒ =n¬˘v…fii…
EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛ :
""∫…Æ˙Ω˛n˘… E‰Ú §……¥…V…⁄˘n˘ ∫……i… n‰˘∂…… E‰Ú Ω˛®… ±…‰J…EÚ
 ¥…¶…… V…i… x…Ω˛” ΩÈ˛! Ω˛®… ∫……l… ΩÈ˛ +…ËÆ˙ Ω˛®……Ɖ˙ ∫……Z…… ∫…Æ˙…‰EÚ…Æ˙
∫…®……x… ΩÈ˛* {…⁄Æ˙“ n÷˘ x…™…… +…ËÆ˙ ∫……E«Ú E‰Ú <x… ∫……i… n‰˘∂…… EÚ…‰
+∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… +…ËÆ˙ Æ˙…π]≈ı“™… Æ˙…V…x…“ i… x…‰ Ω˛“ ¥™……E÷Ú±… +…ËÆ˙ §…‰S…Ëx…
§…x…… Æ˙J…… Ω˲* ∫……i… n‰˘∂…… E‰Ú Ω˛®… ±…‰J…EÚ +{…x…“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙… E‰Ú
x…Ω˛”, +{…x…“ V…x…i…… E‰Ú x…÷®……<∆n‰˘ ΩÈ˛* Ω˛®……Ɖ˙ ∂…§n˘ i……iEÚ… ±…EÚ
∫…Æ˙…‰EÚ…Æ˙… ∫…‰ x…Ω˛”, ∫…®…™… +…ËÆ˙ ¶… ¥…π™… E‰Ú ∫…Æ˙…‰EÚ…Æ˙… ∫…‰ V…÷c‰˜ ΩÈ˛*
|…i™…‰EÚ ±…‰J…EÚ +{…x…‰ n‰˘∂… EÚ… x……M… Æ˙EÚ Ω˲, ®…M…Æ˙ ¥…Ω˛ +{…x…‰ Ω˛“
n‰˘∂… ®… +x……M… Æ˙EÚ EÚ“ i…Æ˙Ω˛ Æ˙Ω˛i…… Ω˲ C™…… EÚ =∫…E‰Ú ∂…§n˘
x……M… Æ˙EÚi…… EÚ…‰ x…Ω˛”, ®……x…¥…i…… EÚ…‰ ∫…®…Ã{…i… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛! <i…x…… Ω˛“
x…Ω˛”, i…®……®… Æ˙…V…x…“ i…EÚ π…b¬˜™…∆j……Â, §…§…«Æ˙i……, +…i…∆EÚ, v…®……Êx®……n˘
+…ËÆ˙ EÚi±…‰+…®… EÚ“  ¥…¶…“ π…EÚ… EÚ…‰ Z…‰±…i…‰ Ω÷˛B ¶…“ EÚ…‰<« ±…‰J…EÚ
+{…x…“ ∫……∆∫EfiÚ i…EÚ +…ËÆ˙ ∫…¶™…i……M…i… ∫……ƒ∫…… EÚ…‰ Æ˙…V…x…“ i… E‰Ú
Ω˛¥……±…‰ x…Ω˛” EÚÆ˙ ∫…EÚi……*
""<xΩ˛” V…“¥…∆i… Æ˙S…x……i®…EÚ ∫……ƒ∫…… EÚ… ∫…®…¥…‰i… =n¬˘P……‰π…
∫…÷x……<«  n˘™……, ®……±…n˘“¥… ®… +…™……‰ V…i… ∫……E«Ú ™……x…“ n˘ I…h… B ∂…™……
E‰Ú ∫……i… n‰˘∂…… E‰Ú ±…‰J…EÚ…Â E‰Ú ∫…®®…‰±…x… ®…Â*
""®……±…n˘“¥…  §…J…Ɖ˙ Ω÷˛B ]ı…{…÷+… EÚ… n‰˘∂… Ω˲* ∏…“±…∆EÚ… ∫…‰
=∫…EÚ“ Ω¥……<« n⁄˘Æ˙“ BEÚ P…∆]‰ı EÚ“ Ω˲* ®……±…‰ <∫…EÚ“ Æ˙…V…v……x…“ Ω˲*
¥…Ω˛ +±…M… ]ı…{…⁄ {…Æ˙ §…∫…… Ω˲* Ω˛¥……<« +b¬˜b˜… BEÚ +±…M… ]ı…{…⁄ {…Æ˙
+…ËÆ˙ V…Ω˛…ƒ ™…Ω˛ ∫…®®…‰±…x… ∫…®{…xx… Ω÷˛+…, ¥…Ω˛ "{…ËÆ˙…b˜…<V…  Æ˙V……Ï]«ı'
BEÚ +±…M… ]ı…{…⁄ {…Æ˙ l……* ™…‰ u˘“{…∫…®…⁄Ω˛ ÀΩ˛n˘ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ®… ΩÈ˛* ™…Ω˛
n÷˘ x…™…… EÚ… ∫…§…∫…‰ UÙ…‰]ı… n‰˘∂… ¶…“ Ω˲* <∫…EÚ“ E÷Ú±… +…§……n˘“ ∫……g‰¯

EÚl……EÚ…Æ˙ ∂……x…“ EÚ“ ™……n˘
∫…÷|… ∫…r˘ EÚl……EÚ…Æ˙ ∂……x…“ (M…÷±…∂…‰Æ˙ J……ƒ) EÚ“ ™……n˘ ®…Â
=x…E‰Ú 70¥… V…x®…  n˘¥…∫… {…Æ˙ BEÚ ∫®…fi i…-∫…¶……  n˘±±…“ E‰Ú "Æ˙…V…Âp˘
¶…¥…x…' ®… +…™……‰ V…i… Ω÷˛<«* <∫…EÚ… +…™……‰V…x… ∫…∆™…÷Ci… ∞¸{… ∫…‰
"Ω∆˛∫…' {… j…EÚ…, Æ˙…V…Âp˘ |…∫……n˘ +EÚ…n˘®…“ +…ËÆ˙ ®…v™… |…n‰˘∂… ∫…∆∫EfiÚ i…
{… Æ˙π…n˘ x…‰  EÚ™…… l……* "Ω∆˛∫…' E‰Ú ∫…∆{……n˘EÚ Æ˙…V…Âp˘ ™……n˘¥… EÚ“
+v™…I…i…… ®… +…™……‰ V…i… <∫… ∫…¶…… ®… b˜…Ï. x……®…¥…Æ˙ À∫…Ω˛,
E‰Ún˘…Æ˙x……l… À∫…Ω˛, b˜…Ï.  ¥…∂¥…x……l…  j…{……`ˆ“, ¶…M…¥…i… Æ˙…¥…i…,
<V…±……±… ®…V…“n˘, {…⁄h…«S…∆p˘ Æ˙l…, ®…∆V…⁄Æ˙ +Ω˛i…‰∂……®… +… n˘ +x…‰EÚ
±…‰J…EÚ +…ËÆ˙ {…j…EÚ…Æ˙ ®……ËV…⁄n˘ l…‰*
b˜…Ï. x……®…¥…Æ˙ À∫…Ω˛ x…‰ +{…x…‰ ¶……π…h… ®… EÚΩ˛…  EÚ ""∂……x…“ EÚ“
M…… ±…™……ƒ f¯…ÂM… +…ËÆ˙ {……J…∆b˜ E‰Ú  J…±……°Ú Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛, <∫… ±…B ¥…‰ S……‰]ı
x…Ω˛” {…Ω÷ƒ˛S……i…”* ∂……x…“ E‰Ú §……Ɖ˙ ®… ™…Ω˛ i……‰ EÚΩ˛… V……i…… Ω˲  EÚ =xΩ²
M…÷∫∫…… §…Ω÷˛i… +…i…… l……, ±…‰ EÚx… ®…÷Z…‰ ±…M…i…… Ω˲  EÚ =x…E‰Ú  V…M…Æ˙
®… EÚ…‰<« x…“®…EÚ∂… i…“Æ˙ S…÷¶…… Ω÷˛+… l…… V……‰ =xΩ² M…÷∫∫…… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙
 ¥…¥…∂… EÚÆ˙i…… l……*''
Æ˙…V…Âp˘ ™……n˘¥… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ""∂……x…“ x…‰ Ω˛“ Ω˛®… ™…Ω˛ §…i……™……
 EÚ Ω˛Æ‰˙EÚ EÚ…‰ +{…x…‰ f∆¯M… ∫…‰ §……‰±…x…‰ EÚ… + v…EÚ…Æ˙ Ω˲* ¥…‰ P…fih……
+…ËÆ˙ {™……Æ˙ n˘…‰x…… Ω˛“  ∫…q˘i… ∫…‰ EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ l…‰, EÚÆ˙i…‰ ¶…“ l…‰*''

 °Ú±®…“ ∫…∆M…“i… E‰Ú  ∫…i……Æ˙‰ ∫…®®…… x…i…
ÀΩ˛n˘“  °Ú±®… ∫…∆M…“i… EÚ… BEÚ ∫…÷x…Ω˛Æ˙… n˘…ËÆ l…… V……‰˙ EÚÆ˙“§…
i…“x… n˘∂…EÚ {…Ω˛±…‰ J…i®… Ω˛…‰ M…™……, ±…‰ EÚx…  °Ú±®…“ ∫…∆M…“i… E‰Ú
S…®…EÚi…‰  ∫…i……Æ˙… EÚ“ ™……n¢ i……‰ +¶…“ ∂…‰π… ΩÈ˛ +…ËÆ˙ =x…E‰Ú u˘…Æ˙… M……B
M…B +x… M…x…i… M…“i……Â EÚ“ ∫¥…Æ˙-±…Ω˛ Æ˙™……ƒ +…V… ¶…“ V…x…-®…x… E‰Ú
i……Æ˙ Z…∆EfiÚi… EÚÆ˙ n‰˘x…‰ ®… ∫…I…®… ΩÈ˛* ®…÷Ω˛®®…n˘ Æ˙°Ú“, ®…÷E‰Ú∂…, Ω‰˛®…∆i…
E÷Ú®……Æ˙ +…ËÆ˙  EÚ∂……‰Æ˙ E÷Ú®……Æ˙ V…Ë∫…‰ ®…Ω˛…x… M……™…EÚ…Â EÚ…‰ C™…… Ω˛®…
¶…⁄±… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛  V…xΩ˛…Âx…‰ ∫…∆M…“i… EÚ…‰ ∫…“v…‰ V…x…i…… i…EÚ {…Ω÷ƒ˛S……x…‰ EÚ…
B‰ i…Ω˛… ∫…EÚ Æ˙…‰±…  x…¶……™……? Ω˛π…« EÚ“ §……i… Ω˲  EÚ n‰˘Æ˙ ∫…‰ Ω˛“ ∫…Ω˛“,
<x… ®…Ω˛…x… M……™…EÚ…Â EÚ“ ∫®…fi i… ®…Â ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… b˜…EÚ  ]ıEÚ]ı V……Æ˙“
 EÚ™…… M…™…… Ω˲* Æ˙…V…EÚ“™… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ +{…x…‰  |…™… M……™…EÚ…Â E‰Ú |… i…
|…n˘Ã∂…i… <∫… ∫…®®……x… ¶……¥…x…… ∫…‰ +…®… V…x…i…… ®… Ω˛π…« Ω˲*

®…<«, 2003

13

S……Ω⁄ƒ˛M…… C™…… EÚ ®…÷Z…‰ ¶…“ ™…Ω˛“ i……‰ EÚΩ˛x…… Ω˲, "V…§… EÚ ∫……E«Ú
+…∆n˘…‰±…x… (∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫i…Æ˙ {…Æ˙) =±…Z…x…… ®… °ƒÚ∫…… Ω÷˛+… Ω˛Ë˛ +…ËÆ˙
<∫…®… ∂…… ®…±… ∫…∆™…÷Ci… n‰˘∂…… EÚ“ ∫…k……Bƒ EÚ<« i…Æ˙Ω˛ E‰Ú +…{…∫…“
 ¥…¥……n˘… +…ËÆ˙ u∆˘u˘… ®… O…∫i… ΩÈ˛, <x… n‰˘∂…… E‰Ú ±…‰J…EÚ +{…x…“
 x…¶…‘EÚ  x…π{…I…i…… +…ËÆ˙ ∫¥…i…∆j… +…¥……V… ∫…‰ ™…Ω˛ |…®…… h…i… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛
l…‰  EÚ ±…‰J…EÚ…Â EÚ“ BEÚ  §…Æ˙…n˘Æ˙“ Ω˲, ™…Ω˛  §…Æ˙…n˘Æ˙“ +∆i…:EÚÆ˙h…
EÚ…‰ ∫…V…M… +…ËÆ˙ ∫… GÚ™… Æ˙J…‰ Ω÷˛B Ω˲*'
""J…÷±…EÚÆ˙ EÚΩ˛… M…™……  EÚ {…… EÚ∫i……x… ®… V……‰ P…x…P……‰Æ˙
∫…Ëx™…“EÚÆ˙h… Ω÷˛+… Ω˲ +…ËÆ˙ |…V……i……∆ j…EÚi…… EÚ“ V……‰ §…n˘Ω˛…±…“ ¥…Ω˛…ƒ
Ω˲, =∫…∫…‰ ¥…Ω˛…ƒ EÚ… ±…‰J…EÚ j…∫i…, O…∫i… +…ËÆ˙ +…Ω˛i… Ω˲* ¥…Ω˛
+…i…∆EÚ¥……n˘ +…ËÆ˙ V…‰Ω˛…n˘ EÚ“ ¥…‰ {… Æ˙¶……π……Bƒ ¶…“ ®…∆V…⁄Æ˙ x…Ω˛” EÚÆ˙i…‰
V……‰ ∫…Ëx™… ∂……∫…x… +…ËÆ˙ =x…E‰Ú n‰˘∂… EÚ“ EÚ`ˆ®…÷±±…… x…‰ i…Ë™……Æ˙ +…ËÆ˙
i…™… EÚ“ ΩÈ˛*
""§……∆M±……n‰˘∂… E‰Ú Ω˛™……i… ®…Ω˛®…⁄n˘ x…‰ ®…÷ŒCi…-∫…∆O……®… E‰Ú ®…⁄±™……Â
E‰Ú  ¥…P…]ıx… +…ËÆ˙ x……M… Æ˙EÚ n˘®…x… EÚ“ ¶…™……¥…Ω˛ i…∫¥…“Æ˙ {…‰∂… EÚ“
+…ËÆ˙ EÚΩ˛…  EÚ =x…E‰Ú n‰˘∂… ®… EÚ]¬ı]ıÆ˙{…∆ l…™…… EÚ… V…§…Æ˙n˘∫i… =¶……Æ˙
Ω÷˛+… Ω˲* x…‰{……±… E‰Ú u˘… Æ˙EÚ… ∏…‰π`ˆ x…‰ ±……‰EÚi…∆j… EÚ“  ¥…°Ú±…i……
+…ËÆ˙ §…g¯i…“ +Æ˙…V…EÚi…… E‰Ú |…EÚÆ˙h… {…‰∂…  EÚB i……‰ ∏…“±…∆EÚ… E‰Ú
{……Æ˙…GÚ®… EÚ…‰ b˜i…÷¥…CE÷Ú x…‰ ¥…Ω˛…ƒ S…±… Æ˙Ω‰˛ V……i…“™… ∫…∆P…π…«, ®……x…¥…“™…
n˘®…x… +…ËÆ˙ ¶…™…O…∫i… V…x…i…… EÚ… {…I… Æ˙J……*
""¶……Æ˙i… E‰Ú ±…‰J…EÚ…Â x…‰ §…g¯i…… v…®……Êx®……n˘, x…∫±…-+…v…… Æ˙i…
x…Æ˙∫…∆Ω˛…Æ˙ +…ËÆ˙ §…g¯i…“ ∫……∆|…n˘… ™…EÚi…… EÚ“ UÙj…UÙ…™…… ®…Â {…x…{…i…‰
°Ú…∫…“¥……n˘ EÚ… J…÷±……∫……  EÚ™…… +…ËÆ˙ ™…Ω˛ +…EÚŒ∫®…EÚ x…Ω˛” l……  EÚ
™…Ω˛ ∫…j… {…⁄Ɖ˙  n˘x… S…±…i…… Æ˙Ω˛…* ∫…∆™…÷Ci… Æ˙…π]≈ı ∫…∆P… EÚ“ ®…fii™…÷,
<Æ˙…EÚ ™…÷r˘, ¶…⁄®…∆b˜±…“EÚÆ˙h…, +®…‰ Æ˙EÚ… EÚ“ n˘…n˘… M…Æ˙“ E‰Ú
 ¥…∂¥…¥™……{…“ J…i…Æ˙… {…Æ˙ ±…‰J…EÚ…Â E‰Ú +∆i…&EÚÆ˙h… J…÷±…EÚÆ˙ §……‰±…‰*
""∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ¥…V…«x……+…Â +…ËÆ˙ ∫…“®……+…Â EÚ…‰ +∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙i…‰
Ω÷˛B ±…‰J…EÚ…Â x…‰ ®…∆V…÷Æ˙  EÚ™……  EÚ <∫… ∫……E«Ú °Ú…=∆b‰˜∂…x… ®…Â
+°ÚM…… x…∫i……x… +…ËÆ˙ §…®……« E‰Ú ±…‰J…EÚ…Â EÚ…‰ ¶…“ ∂…… ®…±…  EÚ™……
V……B* §…®……« E‰Ú ∫…Ëx™… ∂……∫…x… ®… V…‰±…… ®… §…∆n˘ i…Èi…“∫… ±…‰J…EÚ…Â EÚ“
 Æ˙Ω˛…<« EÚ… |…∫i……¥… ¶…“ {…… Æ˙i… Ω÷˛+…* <∫… n÷˘&J…n˘ ∫…⁄S…x…… E‰Ú ∫……l…
 EÚ i…“x… ±…‰J…EÚ ®…Æ˙ S…÷E‰Ú ΩÈ˛, BEÚ |…∫i……¥… {…… EÚ∫i……x… E‰Ú
{…j…EÚ…Æ˙ Æ˙Ω˛®…i… ∂……Ω˛ +°ÚÆ˙“n˘“ E‰Ú {…I… ®… {…… Æ˙i… Ω÷˛+…  EÚ =xΩ²
EÚ…±… EÚ…‰`ˆÆ˙“ ∫…‰ ®…÷Ci…  EÚ™…… V……B, V…Ω˛…ƒ ¥…‰ ®……Ëi… EÚ“ i……Æ˙“J… i…™…
Ω˛…‰x…‰ i…EÚ ∫…V…… ¶…÷M…i… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛*
""+∆ i…®…  n˘x… ±…‰J…EÚ…Â u˘…Æ˙… ®……±…‰ P……‰π…h……{…j… V……Æ˙“  EÚ™……
M…™……----=∫…®… ¥…‰ ∫…§… §……i… i……‰ l…” Ω˛“,  V…x…{…Æ˙ §…Ω˛∫… Ω÷˛<« l…“*
±…‰ EÚx… BEÚ ¥……C™… ∫…‰ ±…‰J…EÚ…Â EÚ“ M…®¶…“Æ˙ ÀS…i……+… +…ËÆ˙
∫…Æ˙…‰EÚ…Æ˙… EÚ… ¶…Æ˙{…⁄Æ˙ +∆n˘…V…… ±…M…‰M……* P……‰π…h……{…j… ®… EÚΩ˛… M…™……
 EÚ Ω˛®… +{…x…‰ I…‰j… E‰Ú Ω˛“ x…Ω˛” n÷˘ x…™…… E‰Ú ∫…¶…“ n‰˘∂…… E‰Ú ∫…®…∫i…
∫……v…x…… EÚ…  x…¥…‰∂… §…SS…… E‰Ú ¶… ¥…π™… ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú {…I…v…Æ˙ ΩÈ˛---Ω˛ l…™……Æ˙…Â, ™…÷r˘… +…ËÆ˙  ¥…v¥…∆∫… E‰Ú  ¥…Ø˚r˘*''
----"™…… j…EÚ'

i…“x… ±……J… Ω˲* ¶……π…… " v…¥…‰Ω˛“' EÚΩ˛±……i…“ Ω˲, V……‰ <∆b˜…‰-™…⁄Æ˙…‰{…“™…
E÷Ú±… EÚ“ Ω˲* +§… i……‰ ™…Ω˛ ¶……π……  ¥…EÚ ∫…i… +…ËÆ˙ ±…M…¶…M…
+…v…÷ x…EÚ Ω˛…‰ S…÷EÚ“ Ω˲, {…Æ˙ <∫… {…Æ˙ ∫…∆∫EfiÚi…, i… ®…±…, À∫…Ω˛±…“
+…ËÆ˙ +∆O…‰V…“ EÚ… |…¶……¥… Ω˲* À∫…Ω˛±…“ EÚ… + v…EÚ* +¶…“ i…EÚ
{…÷Æ˙…i……Œi¥…EÚ |…®……h… E‰Ú ∞¸{… ®…  ®…±…… BEÚ  ∂…±……±…‰J… •……¿“
 ±… {… ®… Ω˲ V……‰  EÚ∫…“ |……S…“x… ®…`ˆ ∫…‰  ®…±…… Ω˲*  x…∂S…™… Ω˛“
∏…“±…∆EÚ… ∫…‰ §……Ër˘ v…®…«M…÷Ø˚ ™…Ω˛…ƒ +…B Ω˛…ÂM…‰* +§… ™…Ω˛ ±……‰EÚi……∆ j…EÚ
M…h…i…∆j… Ω˲* x…§§…‰ |… i…∂…i… ∫…‰ + v…EÚ +…§……n˘“ <∫±……®… E‰Ú
+x…÷™……<™…… EÚ“ Ω˲* ∫……M…Æ˙ §…Ω÷˛i… ∫……°Ú, ∂……∆i… +…ËÆ˙ |…∂……∆i… Ω˲;
EÚ…‰Æ˙±… (®…⁄ƒM……) EÚ“ S…]¬ı]ı…x…… E‰Ú EÚ…Æ˙h…*
""∏…“±…∆EÚ… E‰Ú ±…‰J…EÚ EÚ…‰±…∆§……‰ ®…  ®…±… M…B l…‰* ¶……Æ˙i…,
x…‰{……±… +…ËÆ˙ §……∆M±……n‰˘∂… E‰Ú ±…‰J…EÚ  n˘±±…“ ∫…‰ ∫……l…-∫……l… EÚ…‰±…∆§……‰
Ω˛…‰i…‰ Ω÷˛B {…Ω÷ƒ˛S…‰ l…‰* ¶……Æ˙i…-{…… EÚ∫i……x… E‰Ú  §…M…c‰˜ Ω÷˛B ∫…∆§…∆v…… E‰Ú
EÚ…Æ˙h… {…… EÚ∫i……x… E‰Ú {……ƒS… ±…‰J…EÚ…Â EÚ…‰ n÷˘§…<« Ω˛…‰EÚÆ˙ +…x…… {…c˜…
l……* <x…®… l…‰----<∆i…V……Æ˙ Ω÷˛∫…Ëx…, +Ω˛®…n˘ °ÚÆ˙…V…, ®…÷x…“Æ˙ +Ω˛®…n˘
E÷ÚÆË˙∂…“ =°«Ú ®…÷xx…⁄ ¶……<«, ®……‰Ω˛ ∫…x… BΩ˛∫……∫… +…ËÆ˙ ∫…®…“x…… Æ˙…V……*
®……±…n˘“¥… E‰Ú ±…‰J…EÚ…Â x…‰ ∫…§…EÚ…‰ Ω˛…l……Â-Ω˛…l…  ±…™……* ®……±…n˘“¥… <∫…
®……®…±…‰ ®… ∫……˶……M™…∂……±…“ Ω˲  EÚ ¥…Ω˛…ƒ EÚ…‰<« Æ˙…V…x…“ i…EÚ
+∆i…E«Ú±…Ω˛,  ¥…¥……n˘ ™…… ∫…∆P…π…« x…Ω˛” Ω˲* ¥…Ω˛…ƒ §…Ω÷˛i… +®…x…-S…Ëx… Ω˲*
n˘ I…h… B ∂…™…… Œ∫l…i… ™…⁄x…‰∫EÚ…‰ E‰Ú BEÚ §…c‰˜ + v…EÚ…Æ˙“ i……Ë°Ú“EÚ
¶…“ ±…M……i……Æ˙ ∫…®®…‰±…x… ®… ∂…… ®…±… l…‰* ¥…‰  ®…ª… E‰Ú x……M… Æ˙EÚ ΩÈ˛*
®……±…n˘“¥… E‰Ú Æ˙…π]≈ı{… i… EÚ“  §… ]ı™…… ¶…“ ∫…®®…‰±…x… ®…  ∂…Æ˙EÚi… EÚÆ˙
Æ˙Ω˛“ l…“* =n¬˘P……]ıx… ∫…j… ®… ¶……Æ˙i…, x…‰{……±…, ∏…“±…∆EÚ…, §……∆M±……n‰˘∂…,
{…… EÚ∫i……x… E‰Ú Æ˙…V…n⁄˘i…… E‰Ú ∫……l… Ω˛“ ®……±…n˘“¥… E‰Ú BEÚ ¥… Æ˙π`ˆ
®…∆j…“ ®……ËV…⁄n˘ l…‰* ™…Ω˛ +…Ë{…S…… Æ˙EÚ ∫…j… l……, ®…M…Æ˙ ™…Ω˛” ∫…‰ <∫…
B‰ i…Ω˛… ∫…EÚ ∫…®®…‰±…x… E‰Ú ®…⁄b˜ +…ËÆ˙  ®…V……V… EÚ… +∆n˘…V…  ®…±…x…‰
±…M……* ∫…S…®…÷S… ®…Èx…‰ +…V… i…EÚ <i…x…… §…‰§……EÚ +…ËÆ˙ +…V……n˘
+∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ±…‰J…EÚ ∫…®®…‰±…x… x…Ω˛” n‰˘J…… l……* |…i™…‰EÚ n‰˘∂… E‰Ú
|… i… x… v…®…∆b˜±… EÚ… ®…÷ J…™…… ±…‰J…EÚ =n¬˘P……]ıx… ∫…j… ®… §……‰±…… +…ËÆ˙
<i…x…… J…÷±…EÚÆ˙ §……‰±……  EÚ n‰˘∂…… EÚ“ ∫…“®……Bƒ v¥…∫i… Ω˛…‰ M…<» +…ËÆ˙
|…i™…‰EÚ n‰˘∂… EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ∫¥……l…‘, ∫…∆E÷Ú S…i…, ∫…k……¥……n˘“
Æ˙…V…x…“ i… E‰Ú  ¥…Æ˙…‰v… ®… =∫…“ n‰˘∂… EÚ… ±…‰J…EÚ |… i…{…I… ®… J…c˜…
 n˘J……<«  n˘™……* ¶……Æ˙i…“™… |… i… x… v…®…∆b˜±… E‰Ú ®…÷ J…™…… E‰Ú ∞¸{… ®…Â
V……‰ E÷ÚUÙ ®…È §……‰±……, ¥…Ω˛ +±…M…, {…Æ˙ EÚΩ˛x…… {…c˜i…… Ω˲  EÚ +V…“i…
EÚ…Ë Æ ˙ EÚ… ∫¥……M…i… ¶……π…h… + u˘ i …“™… l…… +…Ë Æ ˙ +x™…
|… i… x… v…®…∆b˜±…… E‰Ú ®…÷ J…™……+… E‰Ú ¶……π…h…  x…¶…‘EÚ, §…‰±……M… +…ËÆ˙
i…‰V…∫¥…“ l…‰* ®…∆S… {…Æ˙ ∫…¶…“ n‰˘∂…… E‰Ú Æ˙…V…n⁄˘i… ®……ËV…⁄n˘ l…‰, {…Æ˙ ¥…Ω˛…ƒ
EÚ…‰<« ±…‰J…EÚ "+{…x…‰ n‰˘∂… EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ±…‰EÚÆ˙' x…Ω˛” +…™…… l……
+…ËÆ˙ x… ¥…Ω˛ +{…x…‰ n‰˘∂… ±……Ë]ıEÚÆ˙ {… Æ˙h……®… ¶…÷M…i…x…‰ E‰Ú J……Ë°Ú ∫…‰
O…∫i… l……*
""<∫… ∫…®®…‰±…x… EÚ… ®…÷J™… ∫…j… n⁄˘∫…Ɖ˙  n˘x… Ω÷˛+…* ™…Ω˛
∫…S…®…÷S… BEÚ B‰ i…Ω˛… ∫…EÚ ∫…j… l……*  ¥…π…™… l……----Æ˙…V…x…“ i…, ™…÷r˘
+…ËÆ˙ Æ˙S…x……i®…EÚi……* ®…È ™…Ω˛…ƒ +∂……‰EÚ ¥……V…{…‰™…“ EÚ… =r˘Æ˙h… n‰˘x……

14

®…<«, 2003

<Æ˙…EÚ EÚ… ∫…S…
V……‰ ∫…§…∫…‰ §…c˜“ §…‰¥…E⁄Ú°Ú“ +x…V……x…‰ ®… EÚÆ˙ b˜…±…“ ¥…Ω˛ l…“
EÚÆ˙§…±…… EÚ… ¥…Ω˛ ∫…“x…  V…∫…®…Â  ∂…™……+…Â EÚ…‰ V…÷±…⁄∫… ®…Â J…÷ ∂…™……ƒ
®…x……i…‰ Ω˛÷˛B  n˘J……™…… M…™…… l……* V…§… EÚ ®…÷∫…±…®……x… V……x…i…‰ ΩÈ˛  EÚ
®……‰Ω˛Æ«˙®… +…ËÆ˙ S…‰Ω˛±±…÷®… E‰Ú n˘…‰ ®…Ω˛“x…… ®… n÷˘ x…™…… EÚ… EÚ…‰<«  ∂…™……
 EÚ∫…“ i…Æ˙Ω˛ EÚ“ J…÷∂…“ ™…… i…EÚÆ˙“§… x…Ω˛” EÚÆ˙i……* <x… ∫…§… S…“V……Â
∫…‰ +®…Æ˙“EÚ“ ®…“ b˜™…… E‰Ú π…b¬˜™…∆j…EÚ…Æ˙“ Z…⁄`ˆ EÚ… {…i…… S…±…i…… Ω˲*''
∫…n¬˘n˘…®… E‰Ú V…÷±®… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… ¥…Ω˛ EÚΩ˛i…“ ΩÈ˛ :
""i……‰ V…‰±…  EÚ∫… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ®… x…Ω˛” Ω˛…‰i…”? C™…… ¶……Æ˙i… ®…Â
"EÚ…∫]ı…‰ b˜™…±… b‰˜l…' ({…÷ ±…∫…  Ω˛Æ˙…∫…i… ®… ®……Ëi…) x…Ω˛” Ω˛…‰i…”?
Ω÷˛C®…Æ˙…ƒ EÚ… V…… ±…®… Ω˛…‰x…… EÚ…‰<« x…<« §……i… x…Ω˛” Ω˲* ±…‰ EÚx… ∫…n¬˘n…®…
EÚ… V…÷±®…  ∫…°«Ú 25 |… i…∂…i… l……, +§… <Æ˙… EÚ™……Â {…Æ˙ +®…Æ˙“EÚ… •…]‰ıx… EÚ… 75 |… i…∂…i… V…÷±®… Ω˛…‰M……*  °ÚÆ˙ ∫…“ Æ˙™…… ¶…“  x…∂……x…‰
{…Æ˙ Ω˲, =∫…E‰Ú §……n˘ ∂……™…n˘  °Ú±…∫i…“ x…™…… EÚ… x…®§…Æ˙ Ω˲* +®…Æ˙“EÚ…
<W…Æ˙…<±… E‰Ú  ±…B ™…Ω˛ ∫…§… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛… Ω˲* <W…Æ˙…<±… J…÷n˘ EÚ…‰ ®…v™…
B ∂…™…… EÚ… ∫…÷{…Æ˙ {……¥…Æ˙ §…x……EÚÆ˙ +Æ˙§……Â EÚ…‰ +{…x…… M…÷±……®…
§…x……x…… S……Ω˛i…… Ω˲*
""V…Ω˛…ƒ i…EÚ ∫…n¬˘n˘…®… E‰Ú E÷Ú∂……∫…x… EÚ“ §……i… Ω˲ i……‰ BEÚ
n˘∂…EÚ ∫…‰ >{…Æ˙ E‰Ú +…Ãl…EÚ |… i…§…∆v…… E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ <Æ˙…EÚ ®…Â
EÚ“®…i…… ®… EÚ…‰<« ¥…fi r˘ x…Ω˛” Ω÷˛<«, V……‰ EÚ“®…i… ∫…x… 1991 ®… l…”
¥…Ω˛“ 2003 ®… l…”, V…§… EÚ i…Ji…… {…±…]ı E‰Ú §……n˘ EÚ“®…i…Â
+…∫…®……x… U⁄Ù Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛*''
<i…x…‰ §…c‰˜ {…Ë®……x…‰ {…Æ˙ i…§……Ω˛“ E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ ∫…n¬˘n˘…®… ¶…“ E÷Ú∫…‘
C™…… x…Ω˛” UÙ…‰c˜ M…B? <∫… ∫…¥……±… {…Æ˙ ¥…Ω˛ EÚΩ˛i…“ ΩÈ˛ :
""n‰˘ J…B, ∫…n¬˘n˘…®… {…Æ˙ +…∫……x…“ ∫…‰ <±V……®… x…Ω˛” l……‰{…… V……
∫…EÚi……* <∫…E‰Ú  ±…B ∫…§…∫…‰ {…Ω˛±…‰ i……‰ ®…v™…{…⁄¥…‘ n‰˘∂…… EÚ… Y……x…
Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B* <x… n‰˘∂…… E‰Ú {……∫… E÷Ún˘Æ˙i…“ n˘…˱…i… (|……EfiÚ i…EÚ
ª……‰i…) §…Ω÷˛i… V™……n˘… Ω˲ +…ËÆ˙ <Æ˙…EÚ v……î…EÚ-B‰ i…Ω˛… ∫…EÚ ∫…¶™…i……
+…ËÆ˙ ∫…∆∫EfiÚ i… EÚ… EÂÚp˘ Æ˙Ω˛… Ω˲* Ω˛®… ™…Ω˛ EËÚ∫…‰ ¶…⁄±… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛  EÚ
+…V… V……‰ Ω˛®…  ±…J…-{…g¯ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛ ¥…Ω˛ EÚ±…®…-EÚ…M…V… <Æ˙…EÚ x…‰ Ω˛“
Ω˛®…  n˘™……*  ¥…∂¥… EÚ… {…Ω˛±……  ±… J…i… Ω˛®®…⁄Æ˙…§…“ EÚ… EÚ…x…⁄x… <Æ˙…EÚ
∫…‰  ®…±…… +…ËÆ˙ §…‰ §…±……‰x…  ¥…∂¥… E‰Ú +V…⁄§…… ®… ∫…‰ BEÚ----<Æ˙…EÚ
EÚ…‰<« ®……®…⁄±…“ n‰˘∂… x…Ω˛” Ω˲*
""<«Æ˙…x… E‰Ú {…g‰¯- ±…J…‰ ±……‰M…… x…‰ V…§… §…M……¥…i… EÚ“ i……‰ <«Æ˙…x…
x…‰ C™……-C™…… x…Ω˛” Z…‰±……? M…fiΩ˛™…÷r˘ Z…‰±…‰, <«Æ˙…x…-<Æ˙…EÚ V…∆M… Ω÷˛<«,
M…÷ Æ˙±±……-¥……Æ˙ Ω÷˛<«,  EÚi…x…… V…÷±®… ∫…Ω˛…, ±…‰ EÚx… +… J…Æ˙ ®…Â
∫¥…i…∆j…i…… +…ËÆ˙ ∫¥……¥…±…∆§…x… Ω˛… ∫…±…  EÚ™……*
"" §…±E÷Ú±… <∫…“ i…Æ˙Ω˛ ∫…n¬˘n˘…®… EÚ… ®……®…±…… Ω˲ C™…… EÚ
®…v™…{…⁄¥…‘ n‰˘∂…… ®… EÚ…‰<« <i…x…“ V…÷Æ«˙i… x…Ω˛” Æ˙J…i…… ( ∫…¥……™…

Ω˛ ∂……™…n˘ §…Ω÷˛i… EÚ®… ±……‰M… V……x…i…‰ ΩÈ˛  EÚ ∫…÷|… ∫…r˘
EÚl……EÚ…Æ˙ x…… ∫…Æ˙… ∂…®……« BEÚ ∫…v…“ Ω÷˛<«  x…¶…‘EÚ {…j…EÚ…Æ˙
¶…“ ΩÈ˛* ¥…Ω˛ ®…v™…{…⁄¥…« ®……®…±…… EÚ“  ¥…∂…‰π…Y… ΩÈ˛* =x…EÚ“ {…j…EÚ… Æ˙i……
EÚ…  Æ˙EÚ…b«˜  EÚ∫…“ {…j…EÚ…Æ˙ E‰Ú  ±…B ∫{…fiΩ˛x…“™… Ω˲* <«Æ˙…x… E‰Ú
+…™……i…÷±±…… J……‰®…Ëx…“ x…‰ +{…x…‰ {…⁄Ɖ˙ ∫…k……EÚ…±… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… n÷˘ x…™……
E‰Ú  EÚ∫…“ ¶…“ {…j…EÚ…Æ˙ EÚ…‰ ∫……I……iEÚ…Æ˙ E‰Ú  ±…B {……∫… i…EÚ
°Ú]ıEÚx…‰ x…Ω˛”  n˘™……, ±…‰ EÚx… +{…¥……n˘∫¥…∞¸{… ¶……Æ˙i… EÚ“ x…… ∫…Æ˙…
∂…®……« Ω˛“ B‰∫…“ {…j…EÚ…Æ˙ Æ˙Ω˛” V……‰ =x…EÚ… <∆]ıÆ˙¥™…⁄ ±…‰x…‰ ®… EÚ…®…™……§…
Ω÷˛<»*
=xΩ˛…Âx…‰ UÙ: §……Æ˙ <Æ˙…EÚ EÚ“ +…ËÆ˙ S……Æ˙ §……Æ˙ <«Æ˙…x… EÚ“
™……j……Bƒ EÚ“ l…”* ®…v™…{…⁄¥…« E‰Ú x…§V… EÚ“ {…Ω˛S……x… =xΩ² Ω˲* +¶…“
Ω˛…±… ®… ®…v™…{…⁄¥…« EÚ“ ¥……∫i… ¥…EÚi…… EÚ… J…÷±……∫…… =xΩ˛…Âx…‰ +{…x…‰
BEÚ +∆i…Æ∆˙M… ∫……I……iEÚ…Æ˙ ®…  EÚ™…… Ω˲  V…∫…‰ {… j…EÚ… Ω‰˛b˜±……<x…
{±…∫… x…‰ UÙ…{…… Ω˲* Ω˛®……Æ˙… ™…Ω˛ +…±…‰J… =∫…“ ∫……I……iEÚ…Æ˙ {…Æ˙
+…v…… Æ˙i… Ω˲* Z…⁄`ˆ EÚ…‰ Ω˛“ ∫…S… EÚ“ i…Æ˙Ω˛ {…‰∂… EÚÆ˙x…‰¥……±…“
+®…‰ Æ˙EÚ“ +…ËÆ˙  •… ]ı∂… ®…“ b˜™…… x…‰ ]ı“.¥…“. {…Æ˙ §…M…n˘…n˘ E‰Ú V……‰
o˘∂™…  n˘J……B =x…E‰Ú §……Ɖ˙ ®… x…… ∫…Æ˙… ∂…®……« EÚΩ˛i…“ ΩÈ˛ :
""V……‰  n˘J……™…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲ =∫…∫…‰ ®…÷Z…‰ Ω˲Æ˙i… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ Ω˲*
§…M…n˘…n˘ E‰Ú BEÚ J……∫… §……Ω˛Æ˙“ <±……E‰Ú EÚ“ i…∫¥…“ÆÂ˙ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ¥…Ω˛“
BEÚ  °ÚÆ˙n˘…Ë∫… S……ËEÚ Ω˲, V…§… EÚ {…⁄Ɖ˙ §…M…n˘…n˘ ®… J…⁄§…∫…⁄Æ˙i… +…ËÆ˙
+Ω˛®… ®…⁄Ãi…™……ƒ ΩÈ˛*
""±…⁄]ı{……]ı ∫…Æ˙…∫…Æ˙ "∫]‰ıV…' EÚÆ˙¥……<« M…<« Ω˲, J……∫…EÚÆ˙
®™…⁄ V…™…®… ®… ±…÷]‰ıÆ˙… EÚ“  n˘±…S…∫{…“ EÚ… E÷ÚUÙ x…Ω” l……* EÚ“®…i…“
S…“V……Â ®…Â  ∫…°«Ú BEÚ ∫……‰x…‰ EÚ… Ω˛…Æ˙ l…… V……‰  EÚ EÚ<« ∫……Ë ∫……±…
{…÷Æ˙…x…… l……* =∫…E‰Ú +±……¥……  ®…]¬ı]ı“ EÚ“ ®…⁄Ãi…™……ƒ,  ®…]¬ı]ı“ E‰Ú §…i…«x…,
 ®…]¬ı]ı“ E‰Ú i…÷M…Ɖ˙ ¥…M…ËÆ˙Ω˛ l…‰ V……‰  ∫…°«Ú "+…Æ˙EÚ…<¥…' EÚ“ +Ω˛ ®…™…i…
Æ˙J…i…‰ l…‰* =x…∫…‰ ±…÷]‰ıÆ˙… EÚ…‰ C™……  n˘±…S…∫{…“ Ω˛…‰ ∫…EÚi…“ l…“?  °ÚÆ˙
+…®… V…x…i…… x…‰ =∫… ®™…⁄ V…™…®… E‰Ú ®…V…§…⁄i… n˘Æ˙¥……V…‰ +…ËÆ˙ i……±…‰
EËÚ∫…‰ i……‰c‰˜? ®…Èx…‰ <∫…  §…œ±b˜M… EÚ…‰ EÚ<« §……Æ˙ n‰˘J…… Ω˲, ™…Ω˛ EÚ…®…
+…®… V…x…i…… EÚ“ ¶…“c˜ EÚÆ˙ Ω˛“ x…Ω˛” ∫…EÚi…“ l…“*
""∫…n¬˘n˘…®… EÚ“ ®…⁄Ãi… i……‰c˜x…‰¥……±…‰, n˘}i…Æ˙, n÷˘EÚ…x… ±…⁄]ıx…‰¥……±…‰
+…ËÆ˙ +®…Æ˙“EÚ“ ∫…‰x……+… EÚ… ∫¥……M…i… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ ±……‰M…  EÚi…x…‰
"EËÚ®…Æ˙… EÚ…x∂™…∫…' l…‰, ¥…‰ ∫…¶…“ "{…°Ú…«®…«' EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ l…‰* x……Ë +|…˱…
EÚ…‰  °ÚÆ˙n˘…Ë∫… S……ËEÚ {…Æ˙ V……‰ x……]ıEÚ +®…Æ˙“EÚ… EÚÆ˙¥……EÚÆ˙  n˘J……
Æ˙Ω˛… l…… ¥…Ω˛ §…∫… =∫…“ S……ËÆ˙…Ω‰˛ i…EÚ ®…Ω˛n⁄˘n˘ l…… +…ËÆ˙  ∫…°«Ú
∫…“.Bx….Bx…. +…ËÆ˙ §…“.§…“.∫…“. EÚ“ ]ı“®… Ω˛“ ¥…Ω˛…ƒ ®……ËV…⁄n˘ l…”*
V…§… EÚ +±…W…V…“Æ˙… x…‰ ∫…n¬˘n˘…®… EÚ…‰ =∫…“  n˘x… §…M…n˘…n˘ EÚ“
∫…c˜EÚ…Â {…Æ˙  n˘J……™……*
""∫…“.Bx….Bx…., §…“.§…“.∫…“. +…ËÆ˙ +®…Æ˙“EÚ… x…‰ BEÚ +…ËÆ˙

™…

®…<«, 2003

(...∂…‰π… {…fiπ`ˆ 24 {…Æ˙ n‰˘J…Â)

15

EÚΩ˛…x…“

 ¥…∫…∆¥……n˘“
∫…‰.Æ˙…. ™……j…“

{…x…‰ {…⁄¥…«V…… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… ™…… i……‰ EÚ…‰<« ¶…“  EÚ∫…“
 ¥…∂¥…∫…x…“™…i…… EÚ… n˘…¥…… x…Ω˛” EÚÆ˙ ∫…EÚi……* C™……Â?
C™…… EÚ ¥…Ω˛ =x…E‰Ú §……Ɖ˙ ®… ∫…÷x…“-∫…÷x……<« §……i…… EÚ…‰ ±…‰EÚÆ˙ Ω˛“ EÚ…‰<«
+x…÷®……x… ±…M……i…… Ω˲* =∫…E‰Ú  ¥…∂±…‰π…h… EÚ… +…v……Æ˙ ¶…“  EÚxΩ˛”
EÚΩ˛“-∫…÷x…“ Ω÷˛<« §……i…… EÚ…‰ ±…‰EÚÆ˙ Ω˛“ Ω˛…‰i…… Ω˲* {…Æ˙ +{…x…‰  {…i…… E‰Ú
§……Ɖ˙ ®…Â----BEÚ {…“g¯“ EÚ… +∆i…Æ˙…±… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ E÷ÚUÙ B‰∫……
V…∞¸Æ˙ Ω˛…‰i…… Ω˲ V……‰ ®…÷EÚŒ®®…±… x… ∫…Ω˛“ BEÚ +…v…“-+v…⁄Æ˙“ i…∫¥…“Æ˙
i……‰ ∫……®…x…‰ Æ˙J… Ω˛“ ∫…EÚi…… Ω˲*
®…È +{…x…‰  {…i…… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®… ¶…“ ∫……Æ˙“ §……i… i……‰
+… v…EÚ… Æ˙EÚ ∞¸{… ∫…‰ x…Ω˛” V……x…i…… +…ËÆ˙ x… Ω˛“ ∂……™…n˘ ∫…Ω˛“ §…i……
∫…EÚi…… Ω⁄ƒ˛  EÚ ¥…Ω˛ C™…… l…‰, {…Æ˙ V…Ë∫…… ®…Èx…‰ =xΩ² n‰˘J…… =∫…E‰Ú
+…v……Æ˙ {…Æ˙ ™…Ω˛“ EÚΩ ∫…EÚi…… Ω⁄ƒ˛  EÚ ¥…Ω˛ ¥……EÚ<« +V…“§… l…‰*
Ω˛…‰ ∫…EÚi…… Ω˲ +…{… <∫…‰ V™……n˘i…“ EÚΩ² +…ËÆ˙ ®…‰Æ˙… °ËÚ∫…±……
+l…¥…… +…EÚ±…x… +…{…EÚ…‰ §…Ω÷˛i… <EÚi…Æ˙°Ú… ±…M…‰, ®…M…Æ˙ ®…÷Z…‰ ∫……Æ˙…
E÷ÚUÙ n‰˘J…x…‰ E‰Ú §……n˘ ™…Ω˛“ ±…M…i…… Ω˲  EÚ ¥…Ω˛ ∫……®……x™… ∫…‰ i……‰ §…Ω÷˛i…
Ω˛]ıEÚÆ˙ l…‰* ™……  {…i…… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… {…÷j… EÚ… E÷ÚUÙ ¶…“ EÚΩ˛x…… + i…
¶…“ ±…M… ∫…EÚi…… Ω˲* =∫…‰ +∆v…¶…Ci… +…ËÆ˙  {…i……¥……n˘“ ¶…“ EÚÆ˙…Æ˙
 n˘™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲ §…∂…i…Ê  EÚ ¥…Ω˛ =xΩ² Ω˛“ +{…x…… BEÚ®……j…
+…n˘∂…« ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙i…… Ω˛…‰, n⁄˘∫…Æ˙“ i…Æ˙°Ú EÚ…‰<« ¥™…ŒCi…  {…i…… ¥…Æ˙…‰v…“ ¶…“ EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi…… Ω˲ +M…Æ˙ ¥…Ω˛ =xΩ²  ∫…Ɖ˙ ∫…‰ Ω˛“
x……{…∫…∆n˘ EÚÆ˙i…… Ω˛…‰*
§…Ω˛Æ˙Ω˛…±… ™…Ω˛ BEÚ x……V…÷EÚ ∫…¥……±… Ω˲*  EÚ∫… §……i… EÚ…‰
±…‰EÚÆ˙  EÚ∫…“ EÚ…‰ ∫…®…Z…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲? ∫……®……x™…i…™…… i……‰
+…n˘®…“ EÚ…  ±…§……∫… Ω˛“ =∫…EÚ… §……Ω˛Æ˙“ ∫¥…∞¸{… i…™… EÚÆ˙i…… Ω˲,
®…M…Æ˙ ®…Èx…‰ i……‰ =xΩ² EÚ¶…“ f∆¯M… E‰Ú EÚ{…c‰˜-±…k…‰ {…Ω˛x…EÚÆ˙ BEÚ Æ˙J…Æ˙J……¥… ¥……±…… S……EÚ-S……˧…∆n˘ +…n˘®…“ x…Ω˛” {……™……* f¯“±…‰-f¯…±…‰ O…‰ ∫…⁄]ı
{…Æ˙ M…Ω˛Æ‰˙ Æ∆˙M… EÚ“ ]ı…<« EÚ∫…i…‰ l…‰  V…∫…∫…‰ ±…M…i…… l…… M……‰™…… =xΩ˛…Âx…‰
ÀV…n˘M…“ ®… {…Ω˛±…“ §……Æ˙ ]ı…<« EÚ… <∫i…‰®……±…  EÚ™…… Ω˲* =x…E‰Ú {……∫…
]ı…<™…… EÚ“ <°ÚÆ˙…i… l…“ ®…M…Æ˙ EÚil…<« Æ∆˙M… EÚ“ ]ı…<« ∫…‰ =xΩ² <i…x……
V™……n˘… ±…M……¥… l……  EÚ ¥…Ω˛ =x…E‰Ú M…±…‰ ®… {…c‰˜ {…]¬ı]‰ı EÚ… +…¶……∫…
n‰˘x…‰ ±…M…i…“ l…“* EÚ®…“V… EÚ… EÚ…±…Æ˙ §…‰i…Æ˙Ω˛ ®…˱…… Ω˛…‰ V……i…… l……
+…ËÆ˙ ]ı…<« ®…÷S…c˜EÚÆ˙ §…n˘Æ∆˙M… Ω˛…‰x…‰ ±…M…i…“ l…“* E÷Ú±…  ®…±……EÚÆ˙ ™…Ω˛“
±…M…x…‰ ±…M…i…… l…… V…Ë∫…‰ +x……c˜“{…x… =x…EÚ… §…÷ x…™……n˘“ ±…I…h… Ω˛…‰*
E÷ÚUÙ B‰∫…‰ +…n˘®…“ ∂……™…n˘ +…{…x…‰ n‰˘J…‰ Ω˛… V……‰ §……‰±…x…‰ ∫…‰
{…Ω˛±…‰ §…c‰˜ +x…{…g¯ +…ËÆ˙ J…}i…÷±…Ω˛¥……∫…  n˘J……<« {…c˜i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙
=x…E‰Ú Ω˛…¥…-¶……¥… ∫…‰ +…{…EÚ… v…“Æ˙V… V…¥……§… n‰˘x…‰ ±…M…i…… Ω˲* i……‰
§…∫… +…{… =xΩ² =x…®… ∫…‰ Ω˛“ ∫…®… Z…B* ¥…Ω˛ +{…x…“ §……i… ∂…÷∞¸
EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ +{…x…‰ Ω˛…Â`ˆ… {…Æ˙ V…§……x… °‰ÚÆ˙EÚÆ˙ =xΩ² M…“±…… EÚÆ˙

±…‰i…‰ l…‰ +…ËÆ˙ Ω˛…˱… n˘±… n˘“J…x…‰ E‰Ú +∆n˘…V… ®… Ω˛…‰∂……‰-Ω˛¥……∫… M…ƒ¥……i…‰
Ω÷˛B E÷ÚUÙ §……‰±…i…‰ l…‰*
®…È =x…E‰Ú  ¥…¥……Ω˛ E‰Ú S……Ën˘Ω˛ ¥…π…« §……n˘ <∫… n÷˘ x…™…… ®… +…™……
l……* ®…‰Æ˙“ ®……ƒ =x…∫…‰ ±…M…¶…M… <i…x…“ Ω˛“ UÙ…‰]ı“ l…“*  {…i…… x… EÚ¶…“
=x…EÚ… x……®… ±…‰i…‰ l…‰ +…ËÆ˙ x… EÚ…‰<« B‰∫…… ±…M……¥…{…⁄h…« ∫…∆§……‰v…x… n‰˘i…‰
l…‰ V……‰ =x…E‰Ú §…“S…  EÚ∫…“ EÚ…‰®…±…i…… +l…¥……  S…EÚx…‰{…x… EÚ…
t…‰i…EÚ Ω˛…‰* ¥…Ω˛ +C∫…Æ˙ "V…Æ˙… <v…Æ˙ i……‰ ∫…÷x…x……' EÚΩ˛i…‰ Ω÷˛B Ω˛“
=x…∫…‰ EÚ…‰<« §……i… EÚΩ˛i…‰ l…‰* ®…÷Z…‰ ¶…“ ®…‰Æ‰˙ x……®… ∫…‰ x…Ω˛” {…÷EÚ…Æ˙i…‰
l…‰* ®…÷Z…‰ "Ω˛…ƒ i……‰ §…SS…‰, <v…Æ˙ +…x…… V…Æ˙…' EÚΩ˛EÚÆ˙ §…÷±……i…‰ l…‰* "Ω˛…ƒ
i……‰ §…SS…‰' E‰Ú {…“U‰Ù B‰∫…… E÷ÚUÙ  UÙ{…… Ω˛…‰i…… l…… V…Ë∫…‰ =xΩ˛…Âx…‰ ®…‰Æ˙“
 EÚ∫…“ M… i… ¥… v… EÚ…‰ n‰˘J…x…‰ E‰Ú §……n˘ ®…÷Z…‰ E÷ÚUÙ §…i…±……x…… V…∞¸Æ˙“
∫…®…Z…… Ω˛…‰* ¶…⁄ ®…EÚ… ∫…‰ V…÷c‰˜ ±…M…x…‰¥……±…‰ ∫…∆§……‰v…x… Ω˛®…‰∂…… +…{…EÚ…‰
S……ËEÚxx…… EÚÆ˙ n‰˘i…‰ ΩÈ˛* +…{…EÚ… x……®… ±…‰EÚÆ˙ {…÷EÚ…Æ˙x…‰¥……±…… ¥™…ŒCi…
+…{…EÚ…‰ +{…x…‰  x…EÚ]ı ±…M…i…… Ω˲, ®…M…Æ˙ "Ω˛…ƒ i……‰' ∫…‰ ∫…∆§……‰v…x… ¥……±……
 ∂…EÚ…™…i… {…Æ˙ =i……∞¸*
+ ¶…¶……¥…EÚ…Â ∫…‰----™…Ω˛…ƒ ®…‰Æ˙… +…∂…™… ®……i……- {…i…… ∫…‰ Ω˲---™… n˘ ¥…‰ V…“ ¥…i… Ω˛… i……‰ §…SS…… ™…… §…SS…‰ =x…∫…‰ ±…®§…‰ ∫…®…™… i…EÚ
V…÷c‰˜ Ω˛“ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* ™…Ω˛ ∫…Ω˛“ Ω˲  EÚ  {…i…… EÚ…‰ M…Ω˛Æ˙…<« ∫…‰ ∫…®…Z…x…‰
EÚ… Ø˚Z……x… +…ËÆ˙  n˘±…S…∫{…“ §…SS…… ®… EÚ®… Ω˛…‰i…“ Ω˲, {…Æ˙ ™…Ω˛ ¶…“
x…Ω˛” Ω˛…‰i……  EÚ  EÚ∫…“ +…n˘®…“ EÚ… BEÚ Ω˛“ §…‰]ı… Ω˛…‰ +…ËÆ˙ ¥…Ω˛
+{…x…‰ V…x…EÚ EÚ…‰ Ω˛®…‰∂…… BEÚ +V…⁄§…… Ω˛“ ∫…®…Z…i…… Æ˙Ω‰˛* Ω˛…‰
∫…EÚi…… Ω˲ <∫… n⁄˘Æ˙“ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ®…‰Æ‰˙ +…ËÆ˙ =x…E‰Ú §…“S… EÚ<«
n∂…˘…Œ§n˘™…… EÚ… °Ú…∫…±…… Æ˙Ω˛… Ω˛…‰*
=xΩ² P…Ɖ˙±…⁄ ÀV…n˘M…“----™……x…“ P…Æ˙ EÚ“ n˘“¥……Æ˙… E‰Ú §…“S…
Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ +x…‰EÚ UÙ…‰]‰ı-§…c‰˜ ®…Ω˛…¶……Æ˙i……Â, |…Ω˛∫…x…… +…ËÆ˙ =i∫…¥…v…î…i……+… ∫…‰ EÚ…‰<« ±…M……¥… x…Ω˛” l……* V™……n˘…i…Æ˙ M…÷®…∂…÷n˘… +…ËÆ˙ J…÷n˘
∫…‰ ¶…“ ±……{…i…… Ω˛“ x…V…Æ˙ +…i…‰ l…‰* S…±…i…‰ ∫…®…™… ¶…“ ™…Ω˛ ß…®…
=i{…xx… EÚÆ˙i…‰ l…‰ V…Ë∫…‰ ∫……‰i…‰ ®… ®…]ıÆ˙M…∂i…“ EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ Ω˛…Â* =x…E‰Ú
{……∫… §…‰{…x……Ω˛  EÚi……§…Â l…” +…ËÆ˙ ∫…§… BEÚ ∫…‰ BEÚ ®……‰]ı“* ±…M…i……
l…… =xΩ˛”  EÚi……§…… EÚ… <∂EÚ =xΩ² P…Æ˙ x……®… EÚ“ S……Ω˛Æ˙n˘“¥……Æ˙“ ®…Â
J…”S… ±……i…… l……* ™…Ω˛ ®…÷Z…‰ §…Ω÷˛i… +…M…‰ V……EÚÆ˙ Ω˛“ {…i…… ±…M… {……™……
l……  EÚ ¥…Ω˛ < i…Ω˛…∫… E‰Ú =SS… Y……x… ∫…‰ ∫…∆§…∆v… Æ˙J…x…‰¥……±…‰ BEÚ
|… i…Œπ`ˆi… ∫…∆∫l……x… E‰Ú +v™…I… l…‰* =∫…‰ "BE‰Úb‰˜®…“' EÚΩ˛… V……i…… l……
V…Ω˛…ƒ |……S…“x… < i…Ω˛…∫…  ¥…π…™…EÚ J……‰V…Â-∂……‰v… ¥…M…ËÆ˙Ω˛ Ω÷˛+… EÚÆ˙i…“
l…”*
{…Æ˙ ®…È <∫… §……Æ˙“EÚ“ ®… x… V……EÚÆ˙ +{…x…“ ¥…Ω˛“ §……i… EÚΩ˛i……
Ω⁄ƒ˛ V……‰ ®…Èx…‰ +x……™……∫… V……x… ±…“ l…”* ®…∫…±…x… "¡⁄®…Æ˙' x……®… EÚ“
 S… c˜™…… ∫…‰ =x…EÚ… EÚ¶…“ EÚ…‰<« ¥……∫i…… x…Ω˛” Æ˙Ω˛… l……* ™…Ω˛ i……‰ x…Ω˛”

+

16

®…<«, 2003

∫…‰ ±…‰ V……x…‰ EÚ“ i……EÚ“n˘ EÚÆ˙ n‰˘i…‰ l…‰*
+{…x…‰  {…i…… E‰Ú <∫…“ §…‰f∆¯M…‰ ™…… +±…M…-l…±…M…-∫…‰ ±…M…x…‰
¥……±…‰ ∫¥…∞¸{… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… Ω˛“ E÷ÚUÙ EÚΩ˛x…… Ω˛…‰i…… i……‰ ®…È <i…x…“
¶…⁄ ®…EÚ… x… §……ƒv…i……* n˘Æ˙+∫…±… =x…EÚ“ E÷ÚUÙ B‰∫…“ ¶…“ §……i… ΩÈ˛
 V…x…E‰Ú §……Ɖ˙ ®… +§… ®…È =i…x…… i…]ı∫l… x…Ω˛” Æ˙Ω˛ M…™…… Ω⁄ƒ˛* ®…È =xΩ²
n˘Æ˙M…÷V…Æ˙ EÚÆ˙E‰Ú =x… {…Æ˙  Ω˛EÚ…Æ˙i… EÚ“ x…V…Æ˙ ™……  ¥…i…fiπh…… EÚ…
Æ˙¥…Ë™…… +ŒJi…™……Æ˙ x…Ω” EÚÆ˙ {……i…… Ω⁄ƒ˛* E÷ÚUÙ +±…M… i…Æ˙Ω˛ ∫…‰ ∫……‰S…x…‰
+…ËÆ˙  x…πEÚπ…«  x…EÚ…±…x…‰ EÚ“ §……v™…i…… ¶…“ +x…÷¶…¥… EÚÆ˙i…… Ω⁄ƒ˛*
EÚ¶…“-x…-EÚ¶…“ i……‰ §…‰]‰ı EÚ…‰ {…i…… S…±… Ω˛“ V……i…… Ω˲  EÚ =∫…EÚ“
EÚ…‰<«-x…-EÚ…‰<« ∫…⁄Æ˙i… B‰∫…“ V…∞¸Æ˙ Ω˲ V……‰ §……{… E‰Ú ∞¸§…∞¸ J…c˜“ Ω˛…‰x…‰
∫…‰ §…S… x…Ω˛” ∫…EÚi…“*
±…®§…‰-S……Ëc‰˜ §…∆M…±…‰ +l…¥…… =∫…E‰Ú n⁄˘Æ˙ i…EÚ °ËÚ±…‰ Ω÷˛B ±……Ïx…
®… ¥…Ω˛ EÚ¶…“ V™……n˘… P…⁄®…i…‰- °ÚÆ˙i…‰ x…Ω˛” l…‰* ®…È +C∫…Æ˙ =xΩ² =x…E‰Ú
+v™…™…x…EÚI… ®… Ω˛“ n‰˘J…i…… l……* ®…÷Z…‰ ™…Ω˛ ¶…“ x…Ω˛” ±…M…i……  EÚ
=xΩ˛…Âx…‰ +{…x…‰ +…∫…-{……∫… EÚ“ ÀV…n˘M…“ +l…¥…… {…c˜…‰ ∫…™…… E‰Ú §……Ɖ˙
®… E÷ÚUÙ V……x…x…‰ EÚ“ =i∫…÷Ci…… EÚ¶…“ ®…Ω˛∫…⁄∫… EÚ“ Ω˛…‰* +{…x…‰ ¶…“i…Æ˙
EÚ“ n÷˘ x…™…… ®… §…∆n˘ BEÚ ¥™…∫i… +…n˘®…“  EÚi…x…… +E‰Ú±…… Ω˛…‰i…… Ω˲
™…Ω˛ §…Ω÷˛i… ±……‰M…… EÚ“ x…V…Æ˙ ®… BEÚ n˘™…x…“™… Œ∫l… i… Ω˛…‰ ∫…EÚi…“ Ω˲,
{…Æ˙ ∫…S… {…⁄ UÙB i……‰ =∫…‰ <∫… §…‰S……Æ˙M…“ EÚ… ∂……™…n˘ Ω˛“ EÚ¶…“
+Ω˛∫……∫… Ω˛…‰i…… Ω˛…‰* ¥…Ω˛ +{…x…‰ +…{… ®… <i…x…… ∫…®{…⁄h…« Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ
∫……v……Æ˙h… ±……‰M…  V…x… ¥…∫i…÷+…Â, Œ∫l… i…™…… EÚ…‰ +{… Æ˙Ω˛…™…« ®……x… ±…‰i…‰
ΩÈ˛ =xΩ² ¥…Ω˛ ∂……™…n˘ EÚ¶…“ U⁄Ùi…‰ Ω˛“ x…Ω˛” ΩÈ˛*
V…§… ¥…Ω˛ P…Æ˙ UÙ…‰c˜EÚÆ˙ EÚ<«-EÚ<« P…∆]ı…Â E‰Ú  ±…B §……V……Æ˙ S…±…‰
V……i…‰ l…‰ i……‰, ®…È S…÷{…E‰Ú ∫…‰ =x…E‰Ú EÚ®…Ɖ˙ ®… n˘… J…±… Ω˛…‰ V……i…… l……*
=x…E‰Ú <∫… ±…®§…‰-S……Ëc‰˜ +v™…™…x…EÚI… ®… ®…‰Æ‰˙ +…EÚπ…«h… EÚ… EÂÚp˘À§…n÷˘ ¥…Ω˛ P…⁄®…x…‰¥……±…“ E÷Ú∫…‘ l…“  V…∫…{…Æ˙ §…Ë`ˆEÚÆ˙ ¥…‰ +{…x…… v…c˜
®…‰V… {…Æ˙ Z…÷EÚ…B E÷ÚUÙ  ±…J…i…‰-{…g¯i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ l…‰*
®…È ¥…Ω˛…ƒ E÷ÚUÙ +…ËÆ˙ ¶…“ B‰∫…“ EÚ…‰<« ¥…∫i…÷ i…±……∂… EÚÆ˙i…… l……
 V…∫…E‰Ú |… i… ®…‰Æ˙“ EÚ…‰<«  n˘±…S…∫{…“ Ω˛…‰, {…Æ˙ ±…‰-n‰˘EÚÆ˙ BEÚ ¥…Ω˛“
 Æ˙¥……œ±¥…M… S…‰™…Æ˙ ®…÷Z…‰ +{…x…‰ EÚ…®… EÚ“ S…“V… x…V…Æ˙ +…i…“ l…“* ®…È
=∫… E÷Ú∫…‘ {…Æ˙ ±…n˘ V……i…… l…… +…ËÆ˙ =∫…‰ <v…Æ˙-=v…Æ˙  Ω˛±……x…‰b÷˜±……x…‰ ±…M…i…… l……*  EÚ∫…“ ®…‰±…‰-`‰ˆ±…‰ ®… ®…÷Z…‰ x…Ω˛” ±…‰ V……™…… V……i……
l…… +…ËÆ˙ x… ®…÷Z…‰  EÚ∫…“ Z…⁄±…‰ ®…Â Z……Â]‰ı J……x…‰ EÚ… ®……ËEÚ…  ®…±…… l……,
{…Æ˙ +x…V……x…‰ ®… Ω˛“ ¥…Ω˛ E÷Ú∫…‘ J…‰±…-i…®……∂…‰ EÚ… ¥……™…∫… §…x… M…<«
l…“*
∂…÷∞¸ ®… =∫… E÷Ú∫…‘ {…Æ˙ S…g¯EÚÆ˙ §…Ë`ˆx…‰ ®… V……‰ EÚ `ˆx……<«
+x…÷¶…¥… Ω÷˛<« l…“ =∫…E‰Ú  ±…B ∫¥…i…: Ω˛“ BEÚ i…Æ˙EÚ“§… ®…‰Æ‰˙ Ω˛…l…
±…M… M…<« l…“* E÷Ú∫…‘ {…Æ˙ §…Ë`ˆEÚÆ˙ ®…‰Æ‰˙ {……ƒ¥… °Ú∂…« i…EÚ x…Ω˛” {…Ω÷ƒ˛S…i…‰
l…‰ ∫……‰ ®…Èx…‰ ®…‰V… E‰Ú x…“S…‰ Æ˙J…“ "¥…‰∫]ı {…‰{…Æ˙ §……∫E‰Ú]ı' {…Æ˙ {……ƒ¥…
 ]ıEÚ…EÚÆ˙ E÷Ú∫…‘ EÚ…‰ S…CEÚÆ˙ n‰˘x…… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙  n˘™…… l……* EÚ<« §……Æ˙
]ı…‰EÚÆ˙“ Ω˛±EÚ“ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… =±…]ı V……i…“ l…“, {…Æ˙  x…Æ∆˙i…Æ˙
+¶™……∫… EÚÆ˙i…‰ Æ˙Ω˛x…‰ {…Æ˙ ®…‰Æ‰˙ {……ƒ¥… =∫… {…Æ˙  ]ıEÚx…‰ ±…M…‰ l…‰* EÚ<«

Ω˛…‰ ∫…EÚi……  EÚ <∫… S…“V… ∫…‰ =x…EÚ… EÚ¶…“ ∫……§…EÚ… Ω˛“ x… {…c˜… Ω˛…‰,
{…Æ˙ =xΩ˛…Âx…‰ =∫…‰  ∫…Ɖ˙ ∫…‰ J…… Æ˙V… EÚÆ˙  n˘™…… l……* =xΩ² Ωƒ˛∫…i…‰----™…Ω˛…ƒ
i…EÚ  EÚ ®…÷∫EÚÆ˙…i…‰ Ω÷˛B {……x…… ¶…“ BEÚ ®…÷Œ∂EÚ±…-∫…“ P…]ıx…… l…“*
=xΩ˛…Âx…‰ +{…x…‰ {…⁄Ɖ˙ V…“¥…x… ®… ∂……™…n˘ Ω˛“ EÚ¶…“ EÚ…‰<« B‰∫…“ §……i… EÚΩ˛“
Ω˛…‰  EÚ =∫…‰ ∫…÷x…EÚÆ˙ EÚ…‰<« §…‰∫……Ji…… Ωƒ˛∫… {…c‰˜* Ωƒ˛∫…x…… i……‰ n⁄˘Æ˙,
 EÚ∫…“ E‰Ú Ω˛…Â`ˆ… {…Æ˙ ¥…Ω˛ ®…÷∫EÚÆ˙…Ω˛]ı i…EÚ x…Ω˛” ±…… ∫…EÚi…‰ l…‰* Ω˛…ƒ,
=x…E‰Ú  ±…§……∫…, Ω˛…¥…-¶……¥… +…ËÆ˙ S……±…-f¯…±… {…Æ˙ EÚ…‰<« Ωƒ˛∫…‰  §…x…… x…
Æ˙Ω˛ ∫…E‰Ú i……‰ ¥…Ω˛ +±…M… §……i… Ω˲*
V…§… ®…È UÙ…‰]ı… l…… i……‰ =xΩ˛…Âx…‰ {…i…… x…Ω˛”  EÚ∫… ¶……¥…x…… ∫…‰
p˘¥…“¶…⁄i… Ω˛…‰EÚÆ˙ ®…÷Z…‰ BEÚ EÚΩ˛…x…“ ∫…÷x……x…‰ EÚ“ ®…÷ Ω˛®… ∂…÷∞¸ EÚ“ l…“*
=∫… EÚΩ˛…x…“ ®…Â x……®…, ∫l……x… +…ËÆ˙ P…]ıx……Bƒ <i…x…“ +§…⁄Z… +…ËÆ˙
 ¥…†…fi∆J…±… l…”  EÚ =x…E‰Ú ∫……l… S…±…i…‰ Ω÷˛B ®…‰Æ˙… x…xΩ˛… ®…Œ∫i…πEÚ
+V…Ω˛n˘ l…EÚ M…™…… l…… +…ËÆ˙ ®…È >ƒP…x…‰ ±…M…… l……* =xΩ˛…Âx…‰ ®…÷Z…‰ ∫……‰
V……x…‰ E‰Ú  ±…B |……‰i∫……Ω˛x… n‰˘i…‰ Ω÷˛B EÚΩ˛… l……, ""Ω˛…ƒ i……‰ §…SS…‰, +§…
i…÷®… V……EÚÆ˙ ∫……‰ V……+…‰----§……EÚ“ EÚΩ˛…x…“  °ÚÆ˙ §……n˘ ®…Â ∫…÷x… ±…‰x……*''
EÚΩ˛x…… x… Ω˛…‰M…… ¥…Ω˛ "§……EÚ“'  °ÚÆ˙ EÚ¶…“ ∫…÷x…x…‰ EÚ“ x… x……˧…i… +…<«
+…ËÆ˙ x… =i∫…÷EÚi…… V……M…“*
®…Èx…‰ ¶…±…‰ Ω˛“ =xΩ‰Â˛ "§……‰Æ˙' +…ËÆ˙ M…ËÆ˙  n˘±…S…∫{… ¥…M…ËÆ˙Ω˛ ®……x……
Ω˛…‰, {…Æ˙ =x…E‰Ú {……∫… §…c‰˜-§…c‰˜ +…n˘®…“ +…i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ l…‰* =x…E‰Ú
M…®¶…“Æ˙ +…ËÆ˙ Æ˙…‰§…“±…‰ S…‰Ω˛Æ‰˙ +…ËÆ˙ M…∆V… °ËÚ±…i…‰ §…c‰˜-§…c‰˜  ∫…Æ˙
n‰˘J…EÚÆ˙ Ω˛“ ®…÷Z…‰ ±…M…x…‰ ±…M…i…… l……  EÚ ™…Ω˛ E÷ÚUÙ +±…M… i…Æ˙Ω˛ E‰Ú
|……h…“ ΩÈ˛* ¥…‰ +C∫…Æ˙ =©…n˘Æ˙…V… i……‰ Ω˛…‰i…‰ Ω˛“ l…‰,  EÚ∫…“ EÚ“ +…‰Æ˙
v™……x… ∫…‰ n‰˘J…x…… ¶…“ =x…E‰Ú ∫¥…¶……¥… ®… x…Ω˛” Ω˛…‰i…… l……* ¥…‰ B‰∫…‰
+…i…‰ l…‰, V…Ë∫…‰ BEÚ  §…™……§……x… ∫…‰  x…EÚ±…EÚÆ˙ n⁄˘∫…Ɖ˙  §…™……§……x… ®…Â
n˘… J…±… Ω˛…‰ Æ˙Ω‰˛ Ω˛…Â*
=xΩ² S……™…, EÚ…°Ú“ E‰Ú +±……¥…… +…ËÆ˙  EÚ∫…“ ¥…∫i…÷ EÚ“
n˘Æ˙EÚ…Æ˙ x…Ω˛” Ω˛…‰i…“ l…“* +{…x…‰  ∫…M……Æ˙ ™……  ∫…M…Ɖ˙]ı v……ÈEÚi…‰ Ω÷˛B ¥…Ω˛
±…®§…“ §……i…S…“i… +l…¥…… §…Ω˛∫… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¥…Ci… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… §…‰J…§…Æ˙
Ω˛…‰ V……i…‰ l…‰* ¥…‰ §…Ω˛∫…-®…÷§…… Ω˛∫…‰ ®… EÚ¶…“-EÚ¶…“ <i…x…“ n⁄˘Æ˙ i…EÚ
S…±…‰ V……i…‰ l…‰  EÚ ¥…Ω˛…ƒ ∫…‰ ±……Ë]ıx…… ®…÷Œ∂EÚ±… Ω˛…‰ V……i…… l……*
S……ËEÚ“n˘…Æ˙ EÚ“ "V……M…i…‰ Æ˙Ω˛…‰' EÚ“ ∫…n˘… ™…… n⁄˘Æ˙ i…Ω˛∫…“±…“ P…∆]‰ı EÚ“
Æ˙…i… EÚ… ∫…xx……]ı… ¶…∆M… EÚÆ˙i…“ v¥… x… Ω˛“ =xΩ² <∫… n÷˘ x…™…… ®… ¥……{…∫…
±…… {……i…“ l…“*
{……ƒS…-UÙΩ˛ §…Æ˙∫… EÚ“ =®…Æ˙ i…EÚ ®…È =x… ±……‰M……Â E‰Ú §…“S…
S…±…… V……i…… l……* V…Ë∫…‰ EÚ…‰<« E÷Úk…‰- §…±±…“ EÚ…‰ ±…‰EÚÆ˙ i…§… i…EÚ
i…¥…VV……‰ n‰˘x…… V…∞¸Æ˙“ x…Ω˛” ∫…®…Z…i…… V…§… i…EÚ  EÚ ¥…Ω˛ =∫…E‰Ú
+∆M…… ∫…‰ ∫¥…™…∆ EÚ…‰ Æ˙M…c˜x…‰ Ω˛“ x… ±…M…‰----=∫…“ f¯§… {…Æ˙ V…§… i…EÚ ®…È
=x…E‰Ú  ∫…M……Æ˙, ±……<]ıÆ˙ ™……  ∫…M…Ɖ˙]ı E‰Ú {…ËE‰Ú]ı… {…Æ˙ "E÷Úo˘Œπ]ı' x…Ω˛”
b˜…±…i…… l…… ¥…‰˛ ®…‰Æ˙… x……‰ ]ı∫… x…Ω˛” ±…‰i…‰ l…‰*  ∫…M……Æ˙ E‰Ú  b˜§§…‰ ∫…‰
J…‰±…x…… V……Æ˙“ EÚÆ˙i…‰ Ω˛“ ¥…Ω˛ "ΩÈ˛, ΩÈ˛' EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B EÚΩ˛i…‰ l…‰, ""+¶…“
x…Ω˛”, ™…Ω˛ i…÷®Ω˛…Ɖ˙  ±…B x…Ω˛” Ω˲, §…SS…‰ <∫…‰ x…Ω˛” U⁄Ùi…‰*'' i…¶…“ ®…‰Æ‰˙
 {…i…… x……ËEÚÆ˙ {…±…]⁄ı EÚ…‰ {±…‰]ı…‰ EÚΩ˛EÚÆ˙ §…÷±……i…‰ l…‰ +…ËÆ˙ ®…÷Z…‰ ¥…Ω˛…ƒ

®…<«, 2003

17

=±±…‰J… EÚÆ˙ n‰˘x…… Ω˛“ EÚ…°Ú“ Ω˲? =∫… +…ËÆ˙i… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… ®…Èx…‰
+¶…“ i…EÚ EÚ…‰<« B‰∫…“ §……i… x…Ω˛” §…i…±……<«  V…∫…∫…‰ ™…Ω˛ {…i…… S…±…
∫…E‰Ú  EÚ V…Ω˛…ƒ +{…x…“ Ω˛“ n÷˘ x…™…… ®… J……‰™…… Æ˙Ω˛x…‰¥……±…… BEÚ
§…÷ r˘V…“¥…“ Æ˙Ω˛i…… Ω˲----=∫…EÚ… +{…x…‰ Ω˛“ i…Æ˙Ω˛ ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i…
Ω˛…‰x…‰¥……±…… BEÚ U÷Ù]ıEÚ… §…‰]ı… Æ˙Ω˛i…… Ω˲ ¥…Ω˛…ƒ BEÚ +…ËÆ˙i… V……‰ {…ix…“
+…ËÆ˙ ®……ƒ Ω˲----=∫…EÚ“ C™…… Œ∫l… i… Ω˲, C™…… Ω˲ ∫…™…i… Ω˲*
i……‰ <∫… ∫…∆§…∆v… ®… ™…Ω˛  x…¥…‰n˘x… Ω˲  EÚ ®…È ®……ƒ EÚ…‰ x… i……‰ ¶…⁄±……
Ω⁄ƒ˛ +…ËÆ˙ x… ®…‰Æ˙… =∫…EÚ“ EÂÚp˘“™…i…… EÚ…‰ +…{…EÚ“ +…ƒJ…… ∫…‰ +…‰Z…±…
Æ˙J…x…‰ EÚ… <Æ˙…n˘… Ω˲* §…Œ±EÚ ∫…SS……<« i……‰ ™…Ω˛ Ω˲  EÚ <∫… EÚΩ˛…x…“
EÚ… ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« {……j… ¥…Ω˛“----™……x…“ ®…‰Æ˙“ ®……ƒ Ω˲*
®……ƒ ∫…‰ ¶…“ {…Ω˛±…‰ ®…È +…{…EÚ…‰ +{…x…“ §…⁄g¯“ n˘…n˘“ E‰Ú §……Ɖ˙ ®…Â
§…i…… n⁄ƒ˘* ™…Ω˛ <∫… ±…B  EÚ n˘…n˘“ <∫… {…⁄Ɖ˙ |…EÚÆ˙h… ®… BEÚ B‰∫…“
§…“S… EÚ“ EÚc˜“ Ω˲  V…∫…EÚ… `ˆ“EÚ-`ˆ“EÚ =±±…‰J…  EÚB  §…x……
§™……ËƉ˙¥……Æ˙  ∫…±… ∫…±…… x…Ω˛” V…®… {……BM……*
V…§… ®…È UÙΩ˛ ¥…π…« EÚ… Ω˛…‰x…‰ V…… Æ˙Ω˛… l…… i……‰ P…Æ˙ ®… BEÚ §…⁄g¯“
+…ËÆ˙i… Æ˙Ω˛x…‰ E‰Ú  ±…B +… M…<«* =∫…E‰Ú S…‰Ω˛Æ‰˙ {…Æ˙ Z…÷ÃÆ˙™…… EÚ… V……±…
°ËÚ±…… Ω÷˛+… l…… +…ËÆ˙ =∫…EÚ“ n˘…‰ UÙ…‰]ı“-UÙ…‰]ı“ +…ƒJ… S…‰Ω˛Æ‰˙ E‰Ú x…“S…‰
±…]ıE‰Ú ®……∆∫… ®… ]ƒıEÚ“ Ω÷˛<«-∫…“  n˘J……<« {…c˜i…“ l…“* ¥…Ω˛ UÙc˜“ E‰Ú
∫…Ω˛…Ɖ˙ EÚ…°Ú“ Z…÷EÚEÚÆ˙ ™……x…“ n˘…‰Ω˛Æ˙“ Ω˛…‰EÚÆ˙ S…±…i…“ l…“* ¥…Ë∫…‰
=∫…EÚ“ EÚ®…Æ˙ ®… E⁄Ú§…c˜ V…Ë∫…… E÷ÚUÙ ∫{…π]ı  n˘J……<« x…Ω˛” {…c˜i…… l……,
i…l…… {… {…“`ˆ E‰Ú §…“S… EÚ…  Ω˛∫∫…… EÚU÷ÙB EÚ“ {…“`ˆ ∫…Æ˙“J…… M……‰±…M……‰±… =¶…Æ˙… Ω÷˛+… ±…M…i…… l……*
n˘…n˘“ E‰Ú  ∫…Æ˙ {…Æ˙ Ω˛®…‰∂…… BEÚ EÚ{…c˜… §…ƒv…… Æ˙Ω˛i…… l……*
∂……™…n˘ ¥…Ω˛ +{…x…‰ ∫…x… V…Ë∫…‰ ∫…°‰Ún˘ §……±…… EÚ…‰ M…n«˘ ∫…‰ §…S……x…‰ E‰Ú
 ±…B B‰∫…… EÚÆ˙i…“ Ω˛…‰, {…Æ˙ §……n˘ ®… EÚ¶…“ Ø˚®……±… Ω˛]ı V……x…‰ ∫…‰
=∫…EÚ…  ∫…Æ˙ ±…M…¶…M… M…∆V…… x…V…Æ˙ +…™…… i……‰ ®…÷Z…‰ ±…M……  EÚ ¥…Ω˛
+{…x…“ M…∆V…“ J……‰{…c˜“ EÚ“ ¶…™……x…EÚi…… EÚ…‰ ∫…§…EÚ“ x…V…Æ˙… ∫…‰
+…‰Z…±… Æ˙J…x…… S……Ω˛i…“ Æ˙Ω˛“ Ω˛…‰M…“*
+{…x…‰ x…V…n˘“EÚ {…Ω÷ƒ˛S…x…‰¥……±…… ∫…‰ ¥…Ω˛ + v…EÚ §……i…S…“i…
x…Ω˛” EÚÆ˙i…“ l…“* §……v™… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙  EÚ∫…“ ∫…‰ E÷ÚUÙ EÚΩ˛x…… {…c˜i…… l……
i……‰ =∫…EÚ“ +…¥……V… EÚ…ƒ{…i…“-EÚÆ˙…Ω˛i…“-∫…“ °⁄Ú]ıi…“ l…“* =∫…E‰Ú
 Ω˛±…i…‰-b÷˜±…i…‰ ¥…V…x…n˘…Æ˙ ∂…§n˘… EÚ…‰ ∫…÷x…i…‰ Ω÷˛B ±…M…i…… l…… V…Ë∫…‰
=∫…EÚ“ UÙ…i…“ ∫…‰ E÷ÚUÙ ]ıEÚÆ˙… Æ˙Ω˛… Ω˛…‰* +…ËÆ˙ +C∫…Æ˙ ™…Ω˛ +…¶……∫…
Ω˛…‰i…… l…… V…Ë∫…‰ ¥…Ω˛ x……Æ˙…V…M…“ ®… §……‰±… Æ˙Ω˛“ Ω˛…‰*
¥…Ω˛ +V…§…-§…“Ω˛c˜ §…⁄g¯“ l…“* =∫…x…‰ <i…x…‰ ±…®§…‰-S……Ëc‰˜
§…∆M…±…‰ E‰Ú  EÚ∫…“ ¶…“ EÚ®…Ɖ˙ ®… Æ˙Ω˛x…… ∫¥…“EÚ…Æ˙ x…Ω˛”  EÚ™……* V…§…
¥…Ω˛ +…<« l…“ i……‰ {…⁄Ɖ˙ P…Æ˙ ®… P…⁄®…“ l…“* ™…Ω˛ V……x…i…‰ Ω÷˛B ¶…“  EÚ P…Æ˙
®… x……ËEÚÆ˙ E‰Ú +±……¥…… E÷Ú±… V…®…… f¯…<« |……h…“ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ ¶…“
§…Æ˙…B x……®… Ω˛“ ¥…Ω˛…ƒ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛----=∫…x…‰ ®…÷J™…-¶…¥…x… EÚ…‰ BEÚn˘®…
x……{……∫… EÚÆ˙  n˘™…… l……*
§…∆M…±…‰ E‰Ú  {…UÙ±…‰  Ω˛∫∫…‰ ®… Æ˙Ω˛x…‰ S…±…“ M…<« ¥…Ω˛* ¥…Ω˛…ƒ EÚ…‰<«
x……ËEÚÆ˙ ¶…“ x…Ω˛” Æ˙Ω˛i…… l……* x……ËEÚÆ˙ EÚ…‰ ®…‰Æ˙“ ®……ƒ §…∆M…±…‰ E‰Ú ®…÷J™…

§……Æ˙ E÷Ú∫…‘ <v…Æ˙-=v…Æ˙ Z…÷EÚEÚÆ˙ S…⁄ƒ-S…⁄ƒ EÚ“ +…¥……V…  x…EÚ…±…x…‰
±…M…i…“ l…“-----M……‰™…… EÚΩ˛i…“ Ω˛…‰, "+…x…‰ n˘…‰ ®…… ±…EÚ EÚ…‰, ®…÷Z…‰
i…÷®Ω˛…Æ˙“  ∂…EÚ…™…i… EÚÆ˙x…“ Ω˲*'
V…§… ®…È =∫… x……™……§… E÷Ú∫…‘ EÚ“ ∫…¥……Æ˙“ ∫…‰ >§… =`ˆi…… l……
i……‰ ®……‰]ı“-®……‰]ı“ =x…  EÚi……§…… EÚ…‰ n‰˘J…x…‰ ±…M…i…… l……  V…x…∫…‰
+v™…™…x…EÚI… EÚ“ ∫……Æ˙“ n˘“¥……ÆÂ˙ fƒ¯EÚ“ Æ˙Ω˛i…“ l…”* ®…‰V… {…Æ˙ ¶…“
®……‰]ı“-®……‰]ı“  V…±n˘ ®…g¯“ {…÷∫i…EÚ…Â EÚ… +®§……Æ˙ ±…M…… Æ˙Ω˛i…… l……*
 V…x…  EÚi……§……Â EÚ…‰ ¥…Ω˛ {…g¯i…‰-{…g¯i…‰ §…“S… ®…Â +∫…®……{i… UÙ…‰c˜EÚÆ˙
S…±…‰ V……i…‰ l…‰ =x…E‰Ú §…“S… E‰Ú {…fiπ`ˆ… ®… V…Ω˛…ƒ-i…Ω˛…ƒ Æ∆˙M…“x… b˜…‰Æ‰˙ ±…M…‰
Æ˙Ω˛i…‰ l…‰* ®…È i……‰ =x…  EÚi……§……Â ®…Â ∫…‰  EÚ∫…“ EÚ…‰ =`ˆ…i…… ¶…“ l…… i……‰
¥…Ω˛ ®…‰Æ‰˙ Ω˛…l…… ∫…‰ Æ˙{…]ıEÚÆ˙ ±…n¬˘n˘ ∫…‰ °Ú∂…« {…Æ˙  M…Æ˙ V……i…“ l…“* ®…‰Æ˙“
i…∫¥…“Æ˙… ¥……±…“ Ω˛±EÚ“ Æ∆˙M…“x…  EÚi……§…… E‰Ú ®…÷EÚ… §…±…‰ ¥…‰ ®…÷]ı±±…“
{…÷∫i…EÂÚ {…⁄Æ˙“-EÚ“-{…⁄Æ˙“ +I…Æ˙… ∫…‰----+…ËÆ˙ ¥…Ω˛ ¶…“ +C∫…Æ˙ ®…Ω˛“x…
UÙ…{…‰ ®… +…t…‰{……∆i… ¶…Æ˙“ Ω÷˛<« Ω˛…‰i…“ l…“*
®…‰V… {…Æ˙ O…∆l…… E‰Ú f⁄¯Ω˛ ®… BEÚ §…c˜“ Æ˙…J…n˘…x…“,  ∫…M……Æ˙ EÚ…
 b˜§§…… +…ËÆ˙ n˘∫…-§……Æ˙Ω˛ EÚ±…®…-{… ∫…±… {…c˜“ Æ˙Ω˛i…“ l…”* S…±…i…‰ °ÚÆ˙i…‰, §……‰±…i…‰-S……±…i…‰ ¥…Ω˛  V…∫… +]ı{…]‰ı{…x… ∫…‰ +…GÚ…∆i… n˘“J…
{…c˜i…‰ l…‰ ¥…Ω˛  ∫…±… §…±±……{…x… {…i…… x…Ω˛” =∫… P…⁄®…x…‰¥……±…“ E÷Ú∫…‘ ®…Â
v…ƒ∫…i…‰ Ω˛“ EÚΩ˛…ƒ M……™…§… Ω˛…‰ V……i…… l……* ®…÷ƒΩ˛ ∫…‰  ∫…M……Æ˙ n˘§……EÚÆ˙
{…g¯i…‰ ∫…®…™… i……‰ ¥…Ω˛ J……∫…‰ ¶……Æ˙“-¶…Æ˙EÚ®… +…ËÆ˙ ∂……x…n˘…Æ˙ x…V…Æ˙
+…i…‰ l…‰*
EÚ¶…“-EÚ¶…“ ®…È EÚ…Ëi…⁄Ω˛±…¥…∂… =x…E‰Ú EÚ®…Ɖ˙ E‰Ú n˘Æ˙¥……V…‰ {…Æ˙
{…c‰˜ ®……‰]‰ı {…nÊ˘ E‰Ú <∫… i…Æ˙°Ú S…÷{…S……{… V……EÚÆ˙ ]ı…‰Ω˛-∫…“ ±…‰x…‰ ±…M…i……
l……* ™…Ω˛ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú {…“U‰Ù ∂……™…n˘ ™…Ω˛ V……x…x…‰ EÚ“ ®…∆∂…… Æ˙Ω˛i…“ Ω˛…‰M…“
 EÚ n‰˘J…⁄ƒ V…Æ˙…----¥…Ω˛ EÚÆ˙ C™…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* ®…‰Æ˙“ +…‰Æ˙ ∫…‰ §…‰J…§…Æ˙ ¥…Ω˛
+{…x…“ E÷Ú∫…‘ EÚ“ {…÷∂i… {…Æ˙ EÚ®…Æ˙ ±…M……B +…Æ˙…®… ∫…‰ E÷ÚUÙ {…g¯ Æ˙Ω‰˛
Ω˛…‰i…‰ l…‰*
BEÚ §……Æ˙ i……‰ =xΩ² n‰˘J…EÚÆ˙ ®…÷Z…‰ §…c˜“  ¥…∫®…™…V…x…EÚ
=k…‰V…x…… Ω÷˛<«* ¥…Ω˛ ¶…“ ®…‰Æ˙“ i…Æ˙Ω˛ Ω˛“ {…g¯i…‰ ∫…®…™… §…‰J…§…Æ˙“ ®…Â
{±……Œ∫]ıEÚ EÚ“ "¥…‰∫]ı {…‰{…Æ˙ §……∫E‰Ú]ı' {…Æ˙ {……ƒ¥…  ]ıEÚ…B Ω÷˛B l…‰*
=x…EÚ… ™…Ω˛ ∞¸{… ®…÷Z…‰ =x…E‰Ú i…§… i…EÚ E‰Ú V……x…‰-{…Ω˛S……x…‰ ∫¥…∞¸{…
+…ËÆ˙ ¥™…¥…Ω˛…Æ˙ ∫…‰ BEÚn˘®… +±…M… ±…M……* =∫… I…h… ¥…Ω˛ ¶…“ ®…÷Z…‰
BEÚ §…SS…‰ V…Ë∫…‰  n˘J…‰---- §…±E÷Ú±… +{…x…‰ ∫…®…∞¸{…* ®…È ¶…“ i……‰ =∫…
E÷Ú∫…‘ {…Æ˙ §…Ë`ˆi…‰ ∫…®…™… ]ı…‰EÚÆ˙“ {…Æ˙ =xΩ˛” EÚ“ i…Æ˙Ω˛ {……ƒ¥…  ]ıEÚ…
±…‰i…… l……* ®…‰Æ˙“ V…§…Æ˙n˘∫i… <SUÙ… ˛Ω÷˛<«  EÚ ®…È n˘§…‰ {……ƒ¥… V……EÚÆ˙
=x…EÚ“ E÷Ú∫…‘ E‰Ú {…“U‰Ù  UÙ{… V……>ƒ +…ËÆ˙ E÷Ú∫…‘ EÚ…‰ +…ËS…EÚ f∆¯M… ∫…‰
BEÚ S…CEÚÆ˙ n‰˘ n⁄ƒ˘* i…§… n‰˘J…⁄ƒ ¥…Ω˛ C™…… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* =x…EÚ“ ¶……ÈS…EÚ
®…÷p˘… n‰˘J…EÚÆ˙ ®…÷Z…‰ V……‰ ®…V…… +…i…… =∫…EÚ“ EÚ±{…x…… EÚÆ˙E‰Ú ®…È
BEÚ…BEÚ Ωƒ˛∫… {…c˜…*
+…{…EÚ…‰ ®…‰Æ‰˙ §™……ËƉ˙ ∫…‰ EÚΩ˛” ™…Ω˛ i……‰ x…Ω˛” ±…M…… Æ˙Ω˛… Ω˲  EÚ
®…È BEÚ {… Æ˙¥……Æ˙ EÚ“ §…Ω÷˛i… >±…-V…±…⁄±…-∫…“ i…∫¥…“Æ˙ n‰˘ Æ˙Ω˛… Ω⁄ƒ˛!
∫…Ω˛V… Ω˛“ ™…Ω˛  V…Y……∫…… Ω˛…‰ ∫…EÚi…“ Ω˲  EÚ C™……  ∫…°«Ú ®……ƒ EÚ…

18

®…<«, 2003

 n˘J……EÚÆ˙ §…SS…… EÚ…‰ +{…x…‰ S……Æ˙… +…‰Æ˙ <EÚ]¬ı`ˆ… EÚÆ˙  ±…™…… EÚÆ˙i…“
l…“ +…ËÆ˙ =xΩ² i…Æ˙Ω˛-i…Æ˙Ω˛ E‰Ú ={…Ω˛…Æ˙  n˘™…… EÚÆ˙i…“ l…“* ®…È ¶…“
EÚΩ˛” ™…Ω˛“ =®®…“n˘ EÚÆ˙i…… l……  EÚ ®…‰Æ˙“ n˘…n˘“ ¶…“ V……n⁄˘ E‰Ú V… Æ˙B
E÷ÚUÙ +SU‰Ù-+SU‰Ù ={…Ω˛…Æ˙ <«V……n˘ EÚÆ˙E‰Ú ®…÷Z…‰ n‰˘  n˘™…… EÚƉ˙M…“* ®…È
+{…x…‰ ∫……l… {…g¯x…‰¥……±…‰ §…SS…… ∫…‰ +{…x…“ <∫…  EÚi……§… EÚ“ i…∫¥…“Æ˙
∫…‰  ®…±…i…“-V…÷±…i…“ n˘…n˘“ EÚ…  V…GÚ EÚÆ˙i…… l…… i……‰ ¥…‰ ¶…“ ®…‰Æ˙“ n˘…n˘“
∫…‰  ®…±…x…‰ EÚ…‰ =i∫…÷EÚ Ω˛…‰ =`ˆi…‰ l…‰*
∫E⁄Ú±… ∫…‰ ±……Ë]ıx…‰ E‰Ú §……n˘ V…§… ®…È ±…®§…‰-S……Ëc‰˜ §…∆M…±…‰ ®…Â
 x…{…]ı +E‰Ú±…… Ω˛…‰i…… l…… i……‰ n˘…n˘“ E‰Ú {……∫… {…Ω÷ƒ˛S… V……™…… EÚÆ˙i……
l……* |……™…: ¥…Ω˛ ∫¥…™…∆ ®… Ω˛“ M…E«Ú Æ˙Ω˛i…“ l…“* ®…÷Z…‰ +{…x…‰ +…∫…{……∫… ®…ƒb˜Æ˙…i…… Ω÷˛+… n‰˘J…EÚÆ˙ ¶…“ ¥…Ω˛ EÚ…°Ú“ n‰˘Æ˙ i…EÚ i……‰ E÷ÚUÙ
∫…®…Z… Ω˛“ x…Ω˛” {……i…“ l…“* ™…… Ω˛“ J……±…“-J……±…“  x…M……Ω˛… ∫…‰ P…⁄Æ˙i…“
Æ˙Ω˛i…“ l…“* =∫…EÚ“ +…ƒJ……Â ®…Â BEÚ ∫…°‰Ún˘-∫…“  Z…±±…“ °ËÚ±…“
 n˘J…i…“ l…“ V……‰ EÚ<« §……Æ˙ =∫…E‰Ú +∆v…… Ω˛…‰x…‰ EÚ… ¥…Ω˛®… {…Ën˘… EÚÆ˙i…“
l…“* =∫…EÚ“ §…x……<« i……‰ V…∞¸Æ˙ EÚ®…V……‰Æ˙ Ω˛…‰ M…<« l…“, {…Æ˙ ¥…Ω˛ +∆v…“
i……‰  EÚ∫…“ ¶…“ ∫…⁄Æ˙i… ®… x…Ω˛” EÚΩ˛“ V…… ∫…EÚi…“ l…“*
∂……™…n˘ J…⁄§… M……ËÆ ∫…‰ n‰˘J… ±…‰x…‰ E‰Ú §……n˘ Ω˛“ ¥…Ω˛ +{…x…“
 ¥…∫®…fi i… EÚ“ ∫…÷Æ∆˙M… ∫…‰ §……Ω˛Æ˙  x…EÚ±… +…i…“ l…“ +…ËÆ˙ ∫…∆E‰Úi… ∫…‰
®…÷Z…‰ +{…x…‰ {……∫… §…÷±……i…“ l…“* "n˘…n˘“'  {…i…… EÚ“ ®……ƒ EÚ…‰ EÚΩ˛…
V……i…… Ω˲ ™…Ω˛ i……‰ ®…È i…§… V……x…i…… Ω˛“ x…Ω˛” l……* ¥…Ω˛ "n˘…n˘“' x……®… EÚ“
BEÚ §…⁄g¯“ +…ËÆ˙i… EÚΩ˛” ∫…‰ Ω˛®……Ɖ˙ P…Æ˙ ®… Æ˙Ω˛x…‰ EÚ…‰ +… M…<« Ω˲----®…È
™…Ω˛“ E÷ÚUÙ ∫…®…Z…i…… l……* V…Ë∫…‰ ±……‰M… §…SS…‰ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛----®…n«˘-+…ËÆ˙i…
Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ ¥…Ë∫…‰ Ω˛“ ¥…‰ §…⁄g‰¯ n÷˘ x…™…… ®… +…i…‰ Ω˛…ÂM…‰* =x…E‰Ú +…x…‰ EÚ…
C™…… f∆¯M… i…Æ˙“EÚ… ™……  ∫…±… ∫…±…… Ω˛…‰i…… Ω˲, <∫… {…Æ˙ ®…Èx…‰ EÚ¶…“  ∫…Æ˙
x…Ω˛” J…{……™……* n÷˘ x…™…… V…Ë∫…“ ¶…“ l…“ +…ËÆ˙ V……‰ V…Ω˛…ƒ ¶…“ V…Ë∫…… l……
¥…Ω˛  §…x……  EÚ∫…“ Æ˙n¬˘n˘…‰§…n˘±… E‰Ú Ω˛®…‰∂…… ¥…Ë∫…… Ω˛“ l……* ®…‰Æ‰˙  ±…B
S……§…“ ∫…‰ S…±…x…‰¥……±…‰ ŒJ…±……Ëx…‰, +…ƒJ…  ®…S… ®…S……x…‰¥……±…“ M…÷ c˜™…… ™……
§…∆n˘Æ˙ ∫…Æ˙“J…‰ "∫……}]ı ]ı…™…V…' ∫…¶…“ <∆∫……x…… EÚ“ i…Æ˙Ω˛ Ω˛“ V…“ ¥…i…
+…ËÆ˙ ∫…∆∫……Æ˙ ®… +{…x…“ V…M…Ω˛ Æ˙J…x…‰¥……±…‰ l…‰* =xΩ² =x…E‰Ú ¥…V…⁄n˘ ∫…‰
EÚ…‰<« +{…n˘∫l… x…Ω˛” EÚÆ˙ ∫…EÚi…… l……* +M…Æ˙ EÚ…‰<« ®…÷Z…‰ ™…Ω˛ ™…EÚ“x…
 n˘±……x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂… EÚÆ˙i……  EÚ ®…‰Æ˙“ ¥…Ω˛ §…⁄g¯“ n˘…n˘“ ¶…“ EÚ¶…“
®…‰Æ˙“ i…Æ˙Ω˛ V…¥……x… ™…… +…EÚπ…«EÚ Æ˙Ω˛“ l…“ i……‰ ®…È Ω˛Æ˙ M…V… <∫… §……i…
{…Æ˙ ™…EÚ“x… x… EÚÆ˙i……*
®…÷Z…‰ ∫…®…™…-+∫…®…™… §…÷ g¯™…… E‰Ú +…V…⁄-§……V…⁄ ®…ƒb˜Æ˙…i…‰
n‰˘J…EÚÆ˙ ®…‰Æ‰˙  {…i…… x…‰ =∫…E‰Ú  ±…B J……x…… ±…‰ V……x…‰ EÚ… EÚ…®… ®…÷Z…‰
Ω˛“ ∫……È{…  n˘™……* ®…È  n˘x… ®… i…“x…-S……Æ˙ §……Æ˙ =∫…E‰Ú  ±…B E÷ÚUÙ x…
E÷ÚUÙ J……x…‰ EÚ…‰ ±…‰EÚÆ˙ V……x…‰ ±…M……* ®…È n‰˘J…i…… l……  EÚ ¥…Ω˛ i……‰ §…∫…
E÷ÚUÙ x……®… ®……j… EÚ…‰ Ω˛“ J…… {……i…“ l…“* =∫…E‰Ú J……x…‰ EÚ…‰ <v…Æ˙-=v…Æ˙
∫…‰ °÷Ún˘EÚi…“  M…±…Ω˛ Æ˙™…… +…ËÆ˙ S…”S…“ EÚÆ˙i…“  S… c˜™……ƒ Ω˛“ J……x…‰ ®…Â
 n˘±…S…∫{…“  n˘J…±……i…“ l…”* §……M… ®… f‰¯Æ˙…  S… c˜™……ƒ +…ËÆ˙  M…±…Ω˛ Æ˙™……ƒ
i……‰ l…” Ω˛“, +§… {…i…… x…Ω˛” EÚ…Ë¥…‰ ¶…“ EÚΩ˛…ƒ ∫…‰ +…EÚÆ˙ ®…ƒb˜Æ˙…x…‰ ±…M…‰
l…‰*  S… c˜™……Â-EÚ…Ë¥…… E‰Ú EÚx…°Ú…‰c˜ ∂……‰Æ˙ ∫…‰ §…⁄g¯“ EÚ… E÷ÚUÙ ¶…“ x…Ω”

¶…¥…x… ∫…‰ <i…x…… n⁄˘Æ˙ x…Ω˛” Æ˙J…x…… S……Ω˛i…“  EÚ ¥…Ci… V…∞¸Æ˙i… =∫…‰
§…÷±……x…‰ E‰Ú  ±…B =i…x…“ n⁄˘Æ˙ i…EÚ V……x…… {…c‰˜* ¥…Ω˛ =∫…‰  EÚS…‰x… E‰Ú
§…M…±… ¥……±…‰ EÚ®…Ɖ˙ ®… Ω˛“ Æ˙J…i…“ l…“* Ω˛…ƒ, EÚ¶…“-EÚ¶……Æ˙ x……ËEÚÆ˙ E‰Ú
P…Æ˙ ∫…‰ =∫…E‰Ú ∫…∆§…∆v…“ ¥…M…ËÆ˙Ω˛ Æ˙Ω˛x…‰ +… V……i…‰ l…‰ i……‰ =xΩ² {…“U‰Ù
¥……±…“  Æ˙Ω˛…<∂… ®… ¶…‰V… n‰˘i…“ l…“* ®…V…‰ EÚ“ §……i… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ ®…‰Æ˙“
§…⁄g¯“ n˘…n˘“ x…‰ ]⁄ı]ı“ ®…‰V…-E÷ÚÃ∫…™……Â, n˘“¥……x… +…ËÆ˙ +∆M…c˜-J…∆M…c˜
∫……®……x… E‰Ú §…“S… Æ˙Ω˛x…… EÚ§…⁄±…  EÚ™……* <∫…E‰Ú {…“U‰Ù =∫…EÚ“ C™……
®……x… ∫…EÚi…… Æ˙Ω˛“ Ω˛…‰M…“? <∫…EÚ… ∫……°Ú-∫……°Ú  ¥…∂±…‰π…h… EÚÆ˙x……
J……∫…… ®…÷Œ∂EÚ±… +…ËÆ˙  ∫…Æ˙®……Æ˙“ EÚ… EÚ…®… Ω˲*
Æ˙Ω˛x…‰ EÚ…‰ ¶…±…‰ Ω˛“ =∫…x…‰ E∆Úb˜®… ∫……®……x… +…ËÆ˙ ={…‰ I…i…
EÚ®…Ɖ˙ S…÷x…‰ Ω˛…Â, {…Æ˙ ¥…Ω˛ ∂…÷∞¸ E‰Ú  n˘x…… ®… J……x…… J……x…‰ E‰Ú  ±…B
b˜…<Àx…M… ∞¸®… i…EÚ S…±…“ +…i…“ l…“ +…ËÆ˙ b˜…‰±…i…‰-b˜M…®…M……i…‰ Ω÷˛B
E÷Ú∫…‘ {…Æ˙ §…Ë`ˆEÚÆ˙ l……‰c˜…-∫…… E÷ÚUÙ J…… ±…‰i…“ l…“* =∫…‰ J……i…‰ Ω÷˛B
n‰˘J…x…‰ E‰Ú |… i… ®…‰Æ˙… EÚ…Ëi…⁄Ω˛±… §…x…… Æ˙Ω˛i…… l……* BEÚ ±…÷C®…… ®…÷ƒΩ˛
i…EÚ ±…‰ V……x…‰ ®… =∫…‰ J……∫…… ∫…®…™… ±…M… V……i…… l……* Ω˛…l… Ω˛“ x…Ω˛”
=∫…EÚ…  ∫…Æ˙ ¶…“  Ω˛±…i……-b÷˜±…i…… Æ˙Ω˛i…… l……* =∫…EÚ… +{…x…‰ ®…÷ƒΩ˛ ®…Â
]÷ıEÚc˜… Æ˙J…x……  EÚ∫…“  J…±……c˜“ E‰Ú =∫… EÚ…Ë∂…±… V…Ë∫…… ±…M…i…… l……
V……‰ =UÙ±…EÚÆ˙ §……∫E‰Ú]ı §……±… E‰Ú x…‰]ı ®… ∫…°Ú±…i…… ∫…‰ M…Ân˘ {…Ω÷ƒ˛S……
n‰˘*
Ω˛®… i…“x…… + v…EÚ-∫…‰-+ v…EÚ {…∆p˘Ω˛-§…“∫…  ®…x…]ı ®… +{…x……
J……x…… ∫…®……{i… EÚÆ˙ ±…‰i…‰ l…‰, {…Æ˙ n˘…n˘“ E‰Ú ∫……l… §…Ë`ˆx…‰ {…Æ˙ i……‰ ™…Ω˛
i…™… EÚÆ˙x…… ®…÷Œ∂EÚ±… Ω˛…‰ V……i…… l……  EÚ ™…Ω˛ ¥…Ci… EÚΩ˛…ƒ i…EÚ ÀJ…S…
∫…EÚi…… Ω˲* ∂…÷∞¸-∂…÷∞¸ ®… i……‰ ®…‰Æ˙“ ®……ƒ +…ËÆ˙  {…i…… ∂……±…“x…i……¥…∂…
n˘…n˘“ E‰Ú J……x…… J…i®… EÚÆ˙x…‰ i…EÚ b˜…<Àx…M… ]‰ı §…±… E‰Ú <n«˘- M…n«˘ §…Ë`‰ˆ
Æ˙Ω˛i…‰ l…‰* {…±…]⁄ı =x…E‰Ú J……x…… J……x…‰ E‰Ú §……n˘ n˘…‰ EÚ{… EÚ…°Ú“
§…x……EÚÆ˙ ±…… n‰˘i…… l……  V…∫…‰ §…“∫…-{…SS…“∫…  ®…x…]ı i…EÚ ¶…“ {…“i…‰
Æ˙Ω˛… V…… ∫…EÚi…… l……* ±…‰ EÚx… §……n˘ ®…Â ¥…Ω˛  ∫…±… ∫…±…… ¶…“ `ˆ{{…
{…c˜x…‰ ±…M…… i……‰ n˘…n˘“ EÚ… J……x…… ¥…Ω˛” E∆Úb˜®… +∫…§……§… ¶…Ɖ˙ EÚ®…Ɖ˙
®… {…Ω÷ƒ˛S……™…… V……x…‰ ±…M……*
<∫…EÚ“ BEÚ +…ËÆ˙ ¶…“ ¥…V…Ω˛ Ω˛…‰ ∫…EÚi…“ l…“  EÚ n˘…n˘“ E‰Ú
b˜…<Àx…M… Ω˛…±… ®… J……x…… J……x…‰ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… §……Ω˛Æ˙ E‰Ú  EÚ∫…“ ®…‰Ω˛®……x…
EÚ…‰ J……x…‰ E‰Ú  ±…B +…®…∆ j…i… x…Ω˛”  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… l……* n˘…n˘“
EÚ… J……x…… J……x…‰ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… x…Ë{… EÚx… EÚ“ i……‰ §……i… Ω˛“ C™…… ∫……Æ˙…
®…÷ƒΩ˛-`ˆ…‰c˜“,  ±…§……∫…, ∫…¶…“ E÷ÚUÙ  ±…l…c˜ V……i…… l……*
i…§… ®…È i……‰ §…Ω÷˛i… UÙ…‰]ı… l…… +…ËÆ˙ Œ∫l… i…™…… +…ËÆ˙ |…∫…∆M…… EÚ…‰
±…‰EÚÆ˙ x… i…E«Ú EÚÆ˙ ∫…EÚi…… l…… x…  ¥…∂±…‰π…h…, {…Æ˙ ®…È =∫… §…⁄g¯“ EÚ…‰
=∫… ={…‰ I…i… +∫…§……§… E‰Ú §…“S… +x…÷{…™…÷Ci… x…Ω˛” ∫…®…Z… {……i……
l……* ¥…Ω˛ ¥…Ω˛…ƒ EÚ“ ∫…¶…“ S…“V…… ®… §…J…⁄§…“ J…{… V……i…“ l…“* +{…x…“
∫… S…j… Æ˙“b˜Æ˙ ®… ®…È ¥…Ë∫…“ Ω˛“ BEÚ §…÷ g¯™…… EÚ“ i…∫¥…“Æ˙ n‰˘J…EÚÆ˙ ™…Ω˛“
∫…®…Z…i…… l……  EÚ ¥…Ω˛ ®…‰Æ˙“ n˘…n˘“ EÚ“ Ω˛“ i…∫¥…“Æ˙ Ω˲* BEÚ +x……‰J…‰
+…EÚπ…«h… ∫…‰ ÀJ…S…EÚÆ˙ ®…È n˘…n˘“ E‰Ú {……∫… S…±…… V……™…… EÚÆ˙i…… l……*
®…‰Æ˙“ Æ˙“b˜Æ˙ ®… V……‰ V……n⁄˘M…Æ˙x…“ l…“ ¥…Ω˛ i…Æ˙Ω˛-i…Æ˙Ω˛ E‰Ú V……n⁄˘

®…<«, 2003

19

+{…x…“ <∫… +V…Ω˛n˘ §…⁄g¯“ n˘…n˘“ EÚ“ i…∫¥…“Æ˙ V…§… ¶…“ ®…‰Æ‰˙
V…‰Ω˛x… ®… =¶…Æ˙i…“ Ω˲ i……‰ ®…È =∫…‰  EÚ∫…“ BEÚ J……x…‰ ®… x…Ω˛”  §…`ˆ…
{……i……* ¥…Ω˛ +{…x…‰ +…EÚ…Æ˙-|…EÚ…Æ˙ ®… ±…÷∆V…-{…÷∆V…  n˘J…i…“ V…∞¸Æ˙ l…“
{…Æ˙ ¥…Ω˛ §…⁄g¯… EÚ“ i…Æ˙Ω˛ ±…∫i… {…∫i… Ω˛…‰EÚÆ˙ >ƒP…i…“ x…V…Æ˙ x…Ω˛”
+…i…“ l…“* +±…M…-l…±…M… §…x…‰ Æ˙Ω˛x…‰ EÚ… ™……Â i……‰ EÚ…‰<« J……∫… EÚ…Æ˙h…
 n˘J……<« x…Ω” {…c˜i…… l…… C™…… EÚ Ω˛®……Ɖ˙ P…Æ˙ ®… EÚ±…Ω˛-C±…‰∂… V…Ë∫…“
EÚ…‰<« §……i… Ω˛“ x…Ω˛” l…“, {…Æ˙ ∂……™…n˘ ¥…Ω˛ BEÚ…EÚ“{…x… =∫…E‰Ú ∫¥…¶……¥…
®… Ω˛“ l……* ®…÷Z…‰ ¥…Ω˛ =∫… x…∫±… EÚ“ +…ËÆ˙i… ±…M…i…“  V…∫…EÚ“ ∂……™…n˘
EÚ¶…“  EÚ∫…“ ∫…‰ {…]ıÆ˙“ x…Ω˛” §…Ë`ˆ {……<«* ™…Ω˛…ƒ i…EÚ  EÚ +{…x…‰
<EÚ±……Ëi…‰ §…Ω⁄˛-§…‰]‰ı ∫…‰ ¶…“* ®…‰Æ‰˙  {…i…… ¶…“ EÚΩ˛…ƒ  EÚ∫…“ ∫…‰ V…÷c‰˜ l…‰!
=x…EÚ“ +…ËÆ˙ ®……ƒ EÚ“ n÷˘ x…™…… ¶…“ V…÷n˘…-V…÷n˘… l…“*
=∫…x…‰ ®…÷Z…‰ EÚ¶…“ ®…÷xx…… §…‰]ı… V…Ë∫…‰ +…i®…“™… +…ËÆ˙ ®…÷±……™…®…
∫…∆§……∆v…x… ∫…‰ x…Ω˛” {…÷EÚ…Æ˙…* ¥…Ω˛ ®…÷Z…‰ "+…‰ ±…c˜E‰Ú' EÚΩ˛EÚÆ˙ §…÷±……i…“
l…“* V…§… ¥…Ω˛ BEÚn˘®… +E‰Ú±…“ Ω˛…‰i…“ l…“ +…ËÆ˙ +E‰Ú±…“ i……‰ ¥…Ω˛
Ω˛®…‰∂…… Ω˛…‰i…“ Ω˛“ l…“, i……‰ ∫¥…™…∆ ∫…‰ V…⁄Z…i…“ Æ˙Ω˛i…“ l…“* =∫…EÚ…
+…i®…-∫…∆¥……n˘ EÚ… S…Æ˙J…… S……±…⁄ Æ˙Ω˛i…… l……* §…c‰˜ Ω˛…‰ V……x…‰ {…Æ˙ i……‰
®…Èx…‰ EÚ<« §……Æ˙ E÷ÚUÙ B‰∫…‰ +…n˘®…“ n‰˘J…‰ V……‰ S…±…i…‰-S…±…i…‰ ∫¥…™…∆ ∫…‰
Ω˛“ §……i… EÚÆ˙i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ l…‰----§…∫…, n˘…n˘“ ¶…“ =xΩ˛” ®… ∫…‰ l…“* ¥…Ω˛
∫¥…™…∆ ∫…‰ EÚ¶…“ E÷ÚUÙ V……x…x…… S……Ω˛i…“ l…“ +…ËÆ˙  °ÚÆ˙ =∫…E‰Ú ¶…“i…Æ˙
∫…‰ EÚ…‰<« n⁄˘∫…Æ˙… |…EÚ]ı Ω˛…‰EÚÆ˙ =∫…EÚ“ ∂…∆EÚ… EÚ… ∫…®……v……x… EÚÆ˙x…‰
±…M…i…… l……*
®…‰Æ‰˙  ±…B ™…Ω˛ BEÚ ®…x……‰Æ∆˙V…EÚ GÚ“b˜… l…“* ®…È =∫…E‰Ú
n˘Æ˙¥……V…‰ E‰Ú §……Ω˛Æ˙ BEÚ i…Æ˙°Ú  UÙ{…EÚÆ˙ J…c˜… Ω˛…‰ V……i…… l……* =∫…‰
EÚ¶…“ {…i…… x…Ω˛” S…±… {……i…… l……  EÚ ®…È ¥…Ω˛…ƒ EÚ§… +…EÚÆ˙ J…c˜… Ω˛…‰
M…™…… Ω⁄ƒ˛* {…Æ˙ ®…V…… ™…Ω˛ l……  EÚ EÚ¶…“ ¥…Ω˛ ®…‰Æ˙“ ®……ƒ +…ËÆ˙  {…i…… EÚ…‰
∫…∆§……‰ v…i… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B E÷ÚUÙ §……‰±…i…“ l…“ +…ËÆ˙ V…±n˘“ Ω˛“ ""+…‰
±…c˜E‰Ú, C™…… i…⁄  §…±E÷Ú±… §…Ω˛Æ˙… Ω˛…‰ M…™…… Ω˲? E÷ÚUÙ x…Ω˛” ∫…÷x…i……*
 EÚi…x…“ §……Æ˙ i…÷®Ω² §…÷±…… S…÷EÚ“ Ω⁄ƒ˛*'' {…Æ˙ +… V……i…“ l…“*
=∫…EÚ… ∫¥…M…i… +…±……{…  x… ¥…«Px… S……±…⁄ Æ˙Ω˛i…… l……, ""<i…x…‰
V……c‰˜-{……±…‰ ®… i…⁄ <v…Æ˙-=v…Æ˙ C™…… ®……Æ˙…-®……Æ˙…  °ÚÆ˙ Æ˙Ω˛… Ω˲? i…‰Æ˙“
®……ƒ i…÷Z…‰ EÚ{…c‰˜-±…k…‰ ¶…“ f∆¯M… ∫…‰ x…Ω˛” {…Ω˛x…… ∫…EÚi…“? C™…… EÚÆ˙i…“
Æ˙Ω˛i…“ Ω˲ ¥…Ω˛ +…`ˆ… {…Ω˛Æ˙? ®…Æ˙“ +…M… ±…M…‰ B‰∫…“  x…EÚ®®…“ ®……+…Â
EÚ…‰* §…… ±…∂i…-¶…Æ˙ EÚ… E÷Ú±… V…®…… BEÚ v…x…k…Æ˙ (§…‰]ı…) Ω˲ +…ËÆ˙
=∫…‰ ¶…“ ±……c˜-{™……Æ˙ ∫…‰ x…Ω˛” Æ˙J… ∫…EÚi…“* =∫…EÚ“ n‰˘J…-Ɖ˙J… E‰Ú
 ±…B ®…Æ˙… x……ËEÚÆ˙ Æ˙J…  ±…™…… Ω˲*''
 °ÚÆ˙ ¥…Ω˛ +{…x…‰ +o˘∂™… {……‰i…‰ +l……«i… ®…÷Z…∫…‰ ®…÷J…… i…§…
Ω˛…‰i…“, ""i……‰ i…‰Æ‰˙ {…i…±…“ ]ıΩ˛x…“-∫…‰ Ω˛…l…-{……ƒ¥… C™…… ΩÈ˛? C™…… EÚ…‰<«
i…‰Æ‰˙ EÚ…‰ i…‰±… EÚ“ ®…… ±…∂… x…Ω˛” EÚÆ˙i……? §…S…{…x… ®… §…n˘x… {…Æ˙
®…… ±…∂… x… Ω˛…‰ i……‰ §…SS…… {…⁄Æ˙“ ÀV…n˘M…“-¶…Æ˙ EÚ®…V……‰Æ˙ +…ËÆ˙ ®… Æ˙™…±…
§…x…… Æ˙Ω˛i…… Ω˲* Ω˛®……Ɖ˙ V…®……x…‰ ®…Â...''
+{…x…‰ V…®……x…‰ i…EÚ {…Ω÷ƒ˛S…i…‰-{…Ω÷ƒ˛S…i…‰ =∫…EÚ“ S…‰i…x…… EÚ…
|…¥……Ω˛ ∫…Ω˛∫…… n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙ ®…÷c˜ V……i……* ""§……l…∞¸®… EÚ… x…±… `ˆ“EÚ

 §…M…c˜i…… l……*  S… c˜™……ƒ =∫…E‰Ú <i…x…‰ x…V…n˘“EÚ {…Ω÷ƒ˛S…EÚÆ˙ +{…x…“
={…Œ∫l… i… n˘V…« EÚÆ˙…i…“ l…“ M……‰™…… =∫…∫…‰ M…÷}i…M…⁄ EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ +…®……n˘…
Ω˛…‰*
n˘…n˘“ EÚ… J……x…… i……‰ n‰˘Æ˙ i…EÚ S…±…i…… Ω˛“ Æ˙Ω˛i…… l……* BEÚ
UÙ…‰]‰ı §…SS…‰----™……x…“ ¥…Ω˛ ®…÷Z…∫…‰ ¶…“ EÚ®… Ω˛“ J……i…“ l…“, {…Æ˙ ®…È
=∫…EÚ… n∆˘i…Ω˛“x… ®…÷ƒΩ˛ S…±…i…‰ n‰˘J…EÚÆ˙ ™…Ω˛ ∫…®…Z…x…‰ E‰Ú EÚ…Ëi…⁄Ω˛±… ∫…‰
¶…Æ˙… Æ˙Ω˛i…… l……  EÚ +… J…Æ˙ ¥…Ω˛ +{…x…… J……x…… S…§……i…“  EÚ∫… i…Æ˙Ω˛
Ω˲* J……i…‰ ∫…®…™… =∫…EÚ“ x……EÚ +…ËÆ˙ Ω˛…Â`ˆ  Ω˛±…i…‰- Ω˛±…i…‰ BEÚ-n⁄˘∫…Ɖ˙
E‰Ú §…Ω÷˛i… x…V…n˘“EÚ +… V……i…‰ l…‰* §……n˘ ®… V…§… ®…È §…c˜… Ω˛…‰ M…™…… i……‰
®…÷Z…‰ {…i…… S…±……  EÚ  EÚ∫…“ EÚ…‰ J……i…‰ Ω÷˛B M……ËÆ˙ ∫…‰ n‰˘J…x…… P……‰Æ˙
+ ∂…π]ıi…… Ω˲, {…Æ˙ §…S…{…x… ®… V……‰ ¶…“ E÷ÚUÙ  ¥… S…j…  n˘J…i…… Ω˲
=∫…E‰Ú |… i… ∫…¶…“ §……±…EÚ…Â ®… M…Ω˛Æ˙… +…EÚπ…«h… +…ËÆ˙ ±…±…EÚ Ω˛…‰i…“
Ω˛“ Ω˲*
=∫…E‰Ú J……x…… J…i®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……n˘ V…§… ®…È J……±…“ §…i…«x…
±…‰EÚÆ˙ ¥……{…∫… ±……Ë]ıx…‰ ±…M…i…… l…… i……‰ ¥…Ω˛ +{…x…‰ EÚ…ƒ{…i…‰ {…∆V……Â EÚ…‰
Ω˛¥…… ®… ±…Ω˛Æ˙…EÚÆ˙ ®…÷Z…‰ `ˆΩ˛Æ˙x…‰ EÚ… ∫…∆E‰Úi… EÚÆ˙i…“ +…ËÆ˙ +{…x…‰
M……‰±…, Æ∆˙M…“x… §…]÷ıB ∫…‰ BEÚ  ∫…CEÚ…  x…EÚ…±…EÚÆ˙ ®…‰Æ˙“ Ω˛l…‰±…“ {…Æ˙
Æ˙J… n‰˘i…“*
B‰∫…… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B {…i…… x…Ω˛” ¥…Ω˛ |…∫…xx… Ω˛…‰i…“ l…“ ™…… x……J…÷∂…;
C™…… EÚ =∫…E‰Ú S…‰Ω˛Æ‰˙ ∫…‰ {…÷±…EÚ +…ËÆ˙ x……Æ˙…V…M…“ EÚ… EÚ…‰<« ¶…“ ¶……¥…
∫{…π]ı ∞¸{… ∫…‰ i……‰ {…EÚc˜ ®… Ω˛“ x…Ω˛” +…i…… l……*
V…§… ®…È §…i…«x……Â E‰Ú ∫……l… ¥…Ω˛  ∫…CEÚ…  ±…B ¥…Ω˛…ƒ ∫…‰ V……x…‰
±…M…i…… l…… i……‰ ¥…Ω˛ BEÚ §……i… EÚΩ˛x…… EÚ¶…“ x…Ω˛” ¶…⁄±…i…“ l…“, ""®…È
 EÚ∫…“ {…Æ˙ §……‰Z… §…x…EÚÆ˙ x…Ω˛” Æ˙Ω˛x…… S……Ω˛i…“*''
™…Ω˛ ¥…Ω˛ C™……Â EÚΩ˛i…“ l…“----™…… <x… ∂…§n˘…Â EÚ… C™…… +…∂…™…
l……----™…Ω˛ ®…‰Æ˙“ ∫…®…Z… ∫…‰ {…Ɖ˙ l……* §…÷ g¯™…… n˘…n˘“ E‰Ú ™…‰ ∂…§n˘ n÷˘Ω˛Æ˙…x…‰
EÚ“ §…V……™… ®…È +{…x…“ ®……ƒ EÚ…‰ =∫…EÚ…  n˘™…… Ω÷˛+…  ∫…CEÚ… V…∞¸Æ˙
 n˘J…… n‰˘i…… l……*
®……ƒ =∫…  ∫…CE‰Ú {…Æ˙ BEÚ =c˜i…“-∫…“ x…V…Æ˙ b˜…±…EÚÆ˙
§…c˜§…c˜…x…‰ ±…M…i…“ l…“, ""§…⁄f¯“ <∫… =®…Æ˙ ®… ¶…“ +{…x…“ x……EÚ {…Æ˙
®…CJ…“ x…Ω˛” §…Ë`ˆx…‰ n‰˘i…“, ¥…x……« §…‰]‰ı ∫…‰ Ω˛®…‰∂…… n⁄˘Æ˙ Æ˙Ω˛x…‰ EÚ…‰ ®…V…§…⁄Æ˙
C™…… Ω˛…‰i…“? +§… ¶…“ ¥…Ω˛ Ω˛®……Ɖ˙ ∫……l… EÚΩ˛…ƒ Æ˙Ω˛i…“ Ω˲? +{…x…“
+…∫…x…-{……]ı“  ±…B =v…Æ˙ EÚ…‰{…-¶…¥…x… ®… {…c˜“ Æ˙Ω˛i…“ Ω˲*'' V…Æ˙… n‰˘Æ˙
`ˆΩ˛Æ˙EÚÆ˙ ®…÷Z…‰ n‰˘J…EÚÆ˙ EÚΩ˛i…“, ""`ˆ“EÚ Ω˲ i…÷®… Ω˛“ =∫…E‰Ú {……∫… V……i…‰
ÆΩ˛…‰, ∂……™…n˘ {……‰i…‰ EÚ“ i…Æ˙°Ú Ω˛“ f¯±… V……B*''
¥…‰  ∫…CE‰Ú V……‰ n˘…n˘“ ®……ƒ ®…÷Z…‰ n‰˘i…“ l…“ ®…÷Z…∫…‰ EÚ¶…“  ±…B
x…Ω˛” V……i…‰ l…‰* BEÚ B‰∫…… UÙ…‰]ı…-∫……  b˜§§…… ®…÷Z…‰ n‰˘  n˘™…… M…™…… l……
 V…∫…®…  ∫…CE‰Ú b˜…±…x…‰ E‰Ú §……n˘ i…iEÚ…±… +…∫……x…“ ∫…‰  x…EÚ…±…‰ x…Ω˛”
V…… ∫…EÚi…‰ l…‰* ®…‰Æ‰˙  {…i…… ™…… ®……ƒ =v…Æ˙ V……i…‰ l…‰ i……‰ n˘…‰-S……Æ˙  ®…x…]ı
®… Ω˛“ ¥……{…∫… ±……Ë]ı +…i…‰ l…‰* ¥…Ω˛ ®…‰Æ‰˙ +±……¥……  EÚ∫…“ ∫…‰ E÷ÚUÙ x…Ω˛”
§……‰±…i…“ l…“* =∫…‰ +{…x…“ V…“¥…x…∂…˱…“ ®…  EÚ∫…“ EÚ… n˘J…±… ®…∆V…⁄Æ˙
x…Ω˛” l……*

20

®…<«, 2003

BEÚ +±……Ë EÚEÚ ∫…∆∫……Æ˙ ∫…®……™…… Ω÷˛+… l……* +M……‰S…Æ˙ +…ËÆ˙ +o˘π]ı
Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ¥…Ω˛ ∫¥… {x…±… ∫…∆∫……Æ˙ ∫……‰i…‰-V……M…i…‰ ®…‰Æ‰˙ ∫……®…x…‰ ®…⁄i…«
+…ËÆ˙ ∫…V…“¥… Ω˛…‰ =`ˆi…… l……*
®…‰Æ‰˙ =x…  n˘x…… EÚ… ∫…¥……Êk…®… +…ËÆ˙ J…÷∂…M…¥……Æ˙  Ω˛∫∫…… n˘…n˘“
E‰Ú ∫……Œxx…v™… ®… Ω˛“ §…“i…i…… l……* J…‰±…- J…±……Ëx…… EÚ“ S……Ω˛ ¶…“ {…i……
x…Ω˛” EÚΩ˛…ƒ ¶…]ıEÚ M…<« l…“* n˘…n˘“ ®…÷ƒΩ˛V…÷§……x…“  EÚ∫…“ ™…÷M…… {…÷Æ˙…x…“
EÚl…… EÚ… EÚ…‰<« ∫…⁄j… ®…÷ƒΩ˛ ∫…‰ §……‰±…EÚÆ˙ +{…x…“  EÚi……§… ]ı]ı…‰±…x…‰
±…M…i…“ l…“ +…ËÆ˙ ®…÷Z…‰ §…i……i…“ l…“  EÚ ¥…Ω˛ {…÷Æ˙…J™……x… =xΩ˛” ®… ∫…‰
EÚΩ˛”  ®…±…‰M……* ®…È EÚ<«-EÚ<« ®…÷c˜“-i…÷c˜“ {…÷ ∫i…EÚ…+… EÚ…‰ ]ı]ı…‰±…EÚÆ˙
¥…Ω˛ EÚΩ˛…x…“ f⁄ƒ¯f¯i…… l……* V…§… ®…È =∫… M…±{… EÚ…‰ {…g¯x…‰ ±…M…i…… l……
i……‰ ¥…Ω˛ ®…÷Z…‰ §…“S… ®… Ω˛“ Æ˙…‰EÚEÚÆ˙ =∫…EÚ… ¶…“i…Æ˙“ ®…®…« J…÷±……∫……
EÚÆ˙E‰Ú §…i……x…‰ ±…M…i…“ l…“*
®…È =i…x…… V…§…Æ˙n˘∫i… {…g¯…E⁄Ú i……‰ l…… x…Ω˛”* §…“S…-§…“S… ®…Â
+]ıEÚx…‰ ¶…“ ±…M…i…… l……----{…Æ˙ n˘…n˘“ EÚ… v…Ë™…« ®…‰Æ‰˙ +¥…Ø˚r˘ Ω˛…‰ V……x…‰
∫…‰ J…i®… x…Ω˛” ˛Ω˛…‰i…… l……* =∫…EÚ… {……‰{…±…… ®…÷ƒΩ˛ +…ËÆ˙  ∫…Æ˙ §…Æ˙…§…Æ˙
 Ω˛±…i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ l…‰* ¥…Ω˛…ƒ {…÷∫i…EÚ…Â ®… ¥…Ãh…i… ∫……Ɖ˙ |…∫…∆M… <i…x…‰ ™…l……l…«
+…ËÆ˙ +x…⁄`‰ˆ ±…M…i…‰ l…‰ M……‰™…… n˘…n˘“ =x… |…∫…∆M…… +…ËÆ˙ P…]ıx……+… ®…Â
∫¥…™…∆ ¶…“ EÚΩ˛” x… EÚΩ˛” ®……ËV…⁄n˘ Ω˲* ¥…Ω˛ =x… EÚΩ˛… x…™…… ®… +…B
=i∫…¥……Â ®…Â ∫… GÚ™…i…… ∫…‰ ∂…… ®…±… Ω˛…‰ =`ˆi…“ l…“* =∫…EÚ…
∂……‰EÚ…E÷Ú±… Ω˛…‰EÚÆ˙ +…Ω² ¶…Æ˙x…… <i…x…… ∫…SS…… +…ËÆ˙ ∫…Æ˙…‰EÚ…Æ˙“ Ω˛…‰i……
l……  EÚ ®…È ¶…“ EÚ<« §……Æ˙ Ø˚+…ƒ∫…… Ω˛…‰ =`ˆi…… l……* ¥…‰ |…∫…∆M… ®…‰Æ‰˙
∫…{…x…… ®… +…EÚÆ˙ ®…÷Z…‰ b˜Æ˙…i…‰ +…ËÆ˙ +¥…∫……n˘O…∫i… §…x…… V……i…‰ l…‰*
+…ËÆ˙ ∫…Ω˛∫…… ®…‰Æ˙… =v…Æ˙ V……x…… BEÚn˘®… §…∆n˘ Ω˛…‰ M…™……* V……c‰˜
EÚ“ ¶…“π…h… ±…{…‰]ı ®…Â =∫…‰  x…®……‰ x…B x…‰ V…EÚc˜… +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ Æ˙…i… ®…Â
Ω˛“ ]Âı §……‰±… M…<«* ®…÷Z…‰ =∫…E‰Ú V……x…‰ EÚ… ¶…“ i…§… {…i…… S…±…… V…§… ®…È
∫E⁄Ú±… ∫…‰ ±……Ë]ı…* =∫…E‰Ú V……x…‰ EÚ… =±±…‰J… <∫…“ ∞¸{… ®… Ω÷˛+…  EÚ
¥…Ω˛ ¶…M…¥……x… E‰Ú {……∫… S…±…“ M…<«*
®…÷Z…‰ §…Ω÷˛i… ∫…Ji… ∫…n˘®…… ±…M……  EÚ ¥…Ω˛ V……‰ ®…÷Z… {…Æ˙ <∫…
EÚn˘Æ˙  x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…“ l…“ ®…÷Z…∫…‰  §…x……  ®…±…‰ Ω˛“ <«∂¥…Æ˙ E‰Ú {……∫…
S…±…“ M…<«* EÚ®… ∫…‰ EÚ®… ®…‰Æ‰˙ ∫E⁄Ú±… ∫…‰ ±……Ë]ıEÚÆ˙ +…x…‰ i…EÚ `ˆΩ˛Æ˙
V……i…“ i……‰ =∫…EÚ… C™…… S…±…… V……i……?
J…ËÆ˙, ¥…Ω˛ M…<« i……‰ M…<« {…Æ˙ ®…‰Æ˙“ i…Æ˙Ω˛  EÚ∫…“ +…ËÆ˙ EÚ…‰ ¶…“
=∫…∫…‰  ∂…EÚ…™…i… Ω÷˛<« Ω˛…‰ ™…Ω˛ ¥…Ω˛…ƒ x…Ω˛” n‰˘J…… M…™……* ®…È =∫…EÚ“
EÚ…‰`ˆÆ˙“ ®… V……x…‰ EÚ…‰ EÚ<«  n˘x……‰Â i…EÚ §…Ω÷˛i… =i∫…÷EÚ §…x…… Æ˙Ω˛…, {…Æ˙
{…±…]⁄ı EÚ…‰ ∫…Ji… i……EÚ“n˘ EÚÆ˙ n˘“ M…<«  EÚ ®…È =v…Æ˙ V……EÚÆ˙ Z……ƒE⁄Ú
¶…“ x…Ω˛”*
{…⁄Ɖ˙ P…Æ˙ ®… BEÚ®……j… ®…È Ω˛“ B‰∫…… |……h…“ l…… V……‰ =∫…E‰Ú ±……‰{…
Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……n˘ ∫¥…™…∆ EÚ…‰ n‰˘Æ˙ i…EÚ ∫…÷Œ∫l…Æ˙ x…Ω˛” EÚÆ˙ {……™……* ®…÷Z…‰
Æ˙Ω-Æ˙Ω˛EÚÆ˙ +S…Æ˙V… Ω˛…‰i…… l……  EÚ ¥…Ω˛ §…⁄g¯“ n˘…n˘“,  V…∫…E‰Ú  ±…B ®…È
˙Æ…‰V… J……x…… ±…‰EÚÆ˙ V……i…… l……, EÚ<«-EÚ<« P…∆]ı…Â i…EÚ =∫…‰  EÚi……§…Â
{…g¯EÚÆ˙ ∫…÷x……i…… l…… +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ ®…÷Z…‰ J…x…J…x……i…‰ S…®…EÚn˘…Æ˙  ∫…CE‰Ú
n‰˘i…“ l…“----™…EÚ…™…EÚ C™…… S…±…“ M…<«* ®…÷Z…‰ ™…Ω˛ BEÚ π…c¬™…∆j… V…Ë∫……

C™…… x…Ω˛” EÚÆ˙¥……i…‰? C™…… =∫…EÚ“ ]ı…Â]ı“ §…n˘±…¥……x…‰ ®… ®……Ëi… +…i…“
Ω˲? Ω˛Æ˙ ¥…Ci… ]ı{…-]ı{… EÚÆ˙E‰Ú EÚ…x… °Ú…‰c˜i…… Æ˙Ω˛i…… Ω˲* <∫…E‰Ú ®……Ɖ˙
C™…… ®…÷∫…“§…i… Ω˲  EÚ E÷ÚUÙ ¶…“ EÚ…x… {…c˜… ∫…÷x……<« x…Ω˛” n‰˘i……*''
x…±… EÚ“ ]ı…Â]ı“ E‰Ú x… §…n˘±…‰ V……x…‰ ∫…‰ V…÷c“ +…ËÆ˙ ¶…“  EÚi…x…“
Ω˛“ i…Æ˙Ω˛ EÚ“  ∂…EÚ…™…i… ∫…÷x……x…‰ E‰Ú §……n˘ ¥…Ω˛ S…÷{… Ω˛…‰ V……i…“* M……‰™……
E÷ÚUÙ v™……x… ∫…‰ ∫…÷x…x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ Ω˛…‰* ∂……™…n˘ ™…Ω˛“
V……x…x…… S……Ω˛i…“ Ω˛…‰  EÚ <∫… n˘…ËÆ˙…x… =∫…EÚ“  ∂…EÚ…™…i… EÚ…‰ Æ˙°Ú…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B EÚΩ˛” x…±… EÚ“ ]ı…Â]ı“ §…n˘±… Ω˛“ x… n˘“ M…<« Ω˛…‰*
®…EÚ…x… EÚ“ UÙi… E‰Ú EÚ…‰x…… ®… ±…M…‰ ®…EÚc˜“ E‰Ú V……±…‰,
n˘Ω˛±…“V… E‰Ú <∫… i…Æ˙°Ú EÚ… =J…c˜… Ω÷˛+… °Ú∂…«, M…±…“ EÚ“ x……±…“ ®…Â
{……x…“ Ø˚EÚ V……x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ +…¥……V……Ω˛“ ®… Ω˛…‰x…‰¥……±…“ i…EÚ±…“°Ú,
{…c˜…‰∫…“ E‰Ú Ɖ˙ b˜™……‰ EÚ“ >ƒS…“ +…¥……V…----<∫…E‰Ú +±……¥…… +…ËÆ˙ ¶…“
x… V……x…‰ C™……-C™…… +{…x…‰ {……‰{…±…‰ ®…÷ƒΩ˛ ∫…‰ EÚΩ˛x…‰ E‰Ú §……n˘ ∂……™…n˘ ¥…Ω˛
BEÚ Z…{…EÚ“ ±…‰x…‰ ±…M…i…“ l…“* {…Æ˙ ®…V…‰ EÚ“ §……i… ™…Ω˛ l…“  EÚ x…
¥…Ω˛…ƒ EÚ…‰<« x…±… l…… x… =∫…EÚ“ ]ı{…EÚi…“ ]ı…Â]ı“ EÚ… V……‰ J…®…----x…
®…EÚ…x… l……, x… M…±…“-®……‰Ω˛±±……, x… >ƒS…“ +…¥……V… ®… S…“J…x…‰¥……±……
 EÚ∫…“ {…c˜…‰∫…“ EÚ… Ɖ˙ b˜™……‰* ™…Ω˛ ∫…§… =∫…E‰Ú {…÷Æ˙…x…‰ ¥…Ci…… E‰Ú
+…J™……x… l…‰ V……‰ EÚ¶…“ ¥™…i…“i… Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ x…Ω˛” l…‰* ¥…Ω˛ +i…“i… E‰Ú
¥…i…«®……x… ®… V…“i…“ l…“* ™…Ω˛ ∫……Ɖ˙ o˘∂™… +n˘±…i…‰-§…n˘±…i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ l…‰*
<x…EÚ… {…]ı {… Æ˙¥…i…«x… =∫…EÚ“ =∫… S…‰i…x…… ∫…‰ ∫…∆§…r˘ l…… V……‰  EÚ∫…“
o˘∂™… ™…… +o˘∂™… ∫…∆E‰Úi… ∫…‰ {… Æ˙S…… ±…i… Ω˛…‰i…“ l…“*
®…È =∫…E‰Ú ∫…∆¥……n˘Æ˙i… Æ˙Ω˛x…‰ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… =∫…E‰Ú ∫……®…x…‰ V……EÚÆ˙
¶…“ J…c˜… Ω˛…‰ V……i…… i……‰ x… =∫…‰ E÷ÚUÙ {…i…… S…±…i…… l……, x… ¥…Ω˛
∫……®…x…‰ EÚ“ i…Æ˙°Ú n‰˘J…i…“ l…“*
∫…®…™… E‰Ú |…¥……Ω˛ ®… §…Ω÷˛i…E÷ÚUÙ §…n˘±… V……i…… Ω˲ +…ËÆ˙ ¥…Ω˛
∫…Ω˛∫…… {…EÚc˜ ®… ¶…“ x…Ω˛” +…i……* +{…x…‰ J……∫…  EÚ∫®… E‰Ú
o˘∂™…®……x… V…M…i… ®… Æ˙Ω˛i…‰ ¶…“ ¥…Ω˛ §…⁄g¯“ ®…‰Æ‰˙ |… i… ∫…n˘™… +…ËÆ˙
EÚ…‰®…±… Ω˛…‰i…“ S…±…“ M…<«* ™…Ω˛ ∂……™…n˘  §…±E÷Ú±… =∫…“ i…Æ˙Ω˛ Ω÷˛+…
V…Ë∫…‰ EÚ…‰<« E÷Úk……,  §…±±…“, ®…‰®…x…… ™……  S… c˜™……ƒ +…∫…{……∫… ®…ƒb˜Æ˙…i…‰
Æ˙Ω˛x…‰ {…Æ˙  n˘±… ®… +{…x…“ V…M…Ω˛ §…x…… ±…‰i…‰ ΩÈ˛*
<∫…EÚ“ BEÚ +…ËÆ˙ ¥…V…Ω˛ ¶…“ Ω˛…‰ ∫…EÚi…“ Ω˲* ¥…Ω˛ +{…x…“
l…EÚ“-§…÷Z…“  §…x……<« E‰Ú S…±…i…‰ {…g¯x…‰ ®… BEÚn˘®… +∫…®…l…« Ω˛…‰ S…÷EÚ“
l…“* =∫…E‰Ú {……∫… §…Ω÷˛i…-∫…“ V…V…«Æ˙ {…÷Æ˙…x…“ v……î…EÚ {……‰ l…™……ƒ l…”
 V…x…®…Â {…⁄V……, µ…i… i…l…… =x…E‰Ú ®……Ω˛…i®™… EÚ… ¥…h…«x… l……* ∫……l… ®…Â
+x…÷π`ˆ…x…… ∫…‰ V…÷c˜“ +x…‰EÚ EÚl……-={…EÚl……Bƒ ¶…“ ∫…Œ®®… ±…i… l…”*
V…§… EÚ¶…“ =∫…‰ {…Æ˙±……‰EÚ EÚ… J™……±… +…i…… Ω˛…‰M…… =∫…‰ =x… {……‰ l…™……Â
®… ¥…Ãh…i… n÷˘ x…™…… ®… V……x…‰ EÚ“ <SUÙ… V……M… =`ˆi…“ Ω˛…‰M…“* B‰∫…‰ Ω˛“
I…h…… ®… ¥…Ω˛ ®…÷Z…‰ {…EÚc˜ ±…‰i…“ l…“ +…ËÆ˙ =x… {…÷∫i…EÚ-{…÷Œ∫i…EÚ…+…Â
®…Â ∫…‰ ®…÷Z…∫…‰ EÚl……-¥……i……«Bƒ ∫…÷x……x…‰ EÚ… +…O…Ω˛ EÚÆ˙x…‰ ±…M…i…“ l…”*
¥…‰ EÚl……-EÚΩ˛… x…™……ƒ ®…‰Æ‰˙  ±…B ¶…“ EÚ®… +…EÚπ…«h… x…Ω˛” Æ˙J…i…“ l…”*
®…È n‰˘Æ˙ i…EÚ =xΩ² §……ƒS…i…… Æ˙Ω˛i…… l……* +…ËÆ˙ §……n˘ ®… =xΩ² ±…‰ V……EÚÆ˙
+E‰Ú±…‰ ®…Â §…Ë`ˆEÚÆ˙ {…g¯i…… l……* ¥……∫i…¥… ®…Â =x… EÚ…±…‰ +I…Æ˙…Â ®…Â

®…<«, 2003

21

Ω˛®……Ɖ˙ <∫… ®…Ɖ˙- M…Ɖ˙ ∫…®……V… EÚ…‰ B‰∫…‰ ∫i…®¶…… EÚ“ ¥……EÚ<« §…Ω÷˛i…
V…∞¸Æ˙i… Ω˲* C™……Â? C™…… EÚ ™… n˘ ∫i…®¶… x… Æ˙Ω² i……‰ ∫……Æ˙… ∫…®……V…
 EÚ∫…“  n˘x… ¶…Ω˛Æ˙…EÚÆ˙  M…Æ˙ x… {…c‰˜M……?
®…‰Æ˙“ ¥…Ω˛ ∫…®……V…∫…÷v……Æ˙EÚ ∫…¶……x…‰j…“ ®……ƒ ®…÷Z…‰ E÷ÚUÙ +SUÙ“¶…±…“ +…n˘˘i…  ∫…J……x…… S……Ω˛i…“ l…“ +…ËÆ˙ ∫……Ɖ˙ EÚ…®… f∆¯M… +…ËÆ˙
∫…±…“E‰Ú ∫…‰ ∫…Æ˙+∆V……®… n‰˘x…‰ EÚ“ ®……Ë J…EÚ  Ω˛n˘…™…i… ¶…“ n‰˘i…“ Æ˙Ω˛i…“
l…“* +… J…Æ˙ =∫…‰ ®…÷Z…‰ ¶…“ i……‰  EÚ∫…“  n˘x… <∫…  M…Ɖ˙-{…c‰˜ ∫…®……V…
EÚ…  ∫…Æ˙®……ËÆ˙ §…x……x…… l……, {…Æ˙ ={…n‰˘∂… n‰˘x…‰ E‰Ú §……n˘ =∫…E‰Ú {……∫… ®…‰Æ‰˙
 ±…B ∫…®…™… EÚΩ˛…ƒ §…S…i…… l……? ¥…Ω˛ §…‰S……Æ˙“ i……‰ n˘®… ®……Æ˙x…‰ E‰Ú  ±…B
¶…“ BEÚ I…h… EÚ… +¥…EÚ…∂… x…Ω˛” ±…‰ {……i…“ l…“* ¥…Ω˛ +{…x…“ =SS…
 ∂…I…… +…ËÆ˙ |…J…Æ˙ ®…‰v…… E‰Ú S…±…i…‰ BEÚ +SUÙ“ ®……M…«n˘Ã∂…EÚ… +…ËÆ˙
®…÷J…Æ˙ ¥…Ci…… l…“ ®…M…Æ˙ S…⁄ƒ EÚ ®…Ω˛V… <x… M…÷h…… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙
 EÚ∫…“ EÚ…‰ Ω˛¥……<« ∫i…Æ˙ {…Æ˙ +SUÙ“ +…n˘i… +…ËÆ˙ ∂…>Æ˙  ∫…J……x……
∫…∆¶…¥… x…Ω˛” Ω˛…‰ {……i…… <∫… ±…B =∫…EÚ… <EÚ±……Ëi…… §…‰]ı…----®…È ∫…±…“E‰Ú
+…ËÆ˙  ∂…π]ıi…… ∫…‰ EÚ…‰Æ˙… Ω˛“ Æ˙Ω˛ M…™……*
®…‰Æ˙“ n˘∫… ¥…π…« EÚ“ =©… Æ˙Ω˛“ Ω˛…‰M…“  EÚ Ω˛®……Æ˙… ¥…“Æ˙…x…-∫……
§…∆M…±…… |……™…: M…÷±…V……Æ˙ Æ˙Ω˛x…‰ ±…M……* x…¥…v…x……f¬¯™…… EÚ“ +…ËÆ˙i…… EÚ“
¶…“c˜ ∫…‰ P…Æ˙ ®… +SUÙ“-J……∫…“ S…Ω˛±…-{…Ω˛±…  n˘J……<« {…c˜x…‰ ±…M…“*
®……‰]‰ı {…Ë∫…‰ ¥……±…… EÚ“ +…ËÆ˙i…  V…xΩ² +{…x…‰ §…Ω÷˛®…⁄±™… Æ˙ix…V… c˜i…
M…Ω˛x……Â, EÚ{…c˜… +…ËÆ˙ |…∫……v…x…… ∫…‰ n˘®…EÚi…‰ S…‰Ω˛Æ˙… EÚ“ x…÷®……<∂…
EÚÆ˙x…‰ ®… Ω˛“ V…“¥…x… EÚ“ S…Æ˙®… ∫……l…«EÚi…… x…V…Æ˙ +…i…“ l…“, ®…‰Æ˙“ ®……ƒ
E‰Ú S…Ω÷ƒ˛+…‰Æ˙ V…÷]ıx…‰ ±…M…”*
=∫… ¥…M…« EÚ“ +…ËÆ˙i……Â EÚ…‰ V……‰c˜EÚÆ˙ GÚ…∆ i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… x…∂……
®…‰Æ˙“ ®……ƒ ®…  V…i…x…… Ω˛“ §…g¯i…… V……i…… l…… =∫…“ +x…÷{……i… ®… ®…È +{…x…‰
P…Æ˙ ∫…‰ n⁄˘Æ˙ BEÚ +V…x…§…“ Ω˛…‰i…… S…±…… V……i…… l……*  {…i…… EÚ…
®……®…±…… i……‰ Ω˛®…‰∂…… ∫…‰ Ω˛“ ®……∂…… +±±……Ω˛ l……* +§… i……‰  {…i…… EÚ…‰
P…Æ˙ ±……Ë]ıx…‰ EÚ“ EÚ…‰<« V…±n˘“ Æ˙Ω˛ Ω˛“ x…Ω˛” M…<« l…“ C™…… EÚ +…ËÆ˙i……Â
EÚ“ ±…®§…“-±…®§…“ §…Ë`ˆEÚ…Â +…ËÆ˙ J……x…-{……x… ¥…M…ËÆ˙Ω˛ ®… Ω˛“ +SUÙ…J……∫…… Æ˙i…V…M…… Ω˛…‰ V……i…… l……* EÚ¶…“-EÚ¶…“ n⁄˘∫…Ɖ˙ x…M…Æ˙… +…ËÆ˙ |……∆i…
EÚ“ Æ˙…V…v……x…“ ∫…‰ ¶…“ ∫…Æ˙x……®… Ω˛Œ∫i…™…… EÚ… +…M…®…x… Ω˛…‰i…… Æ˙Ω˛i……
l……*  {…i…… EÚ“ i… §…™…i… ®…Â  V…∫… i…Æ˙Ω˛ E‰Ú <i®…“x……x… +…ËÆ˙ ∂……∆ i…
EÚ…  x…¥……∫… l…… ¥…Ω˛ Ω˛®……Ɖ˙ Ω∆˛M……®……J…‰V… P…Æ˙ ®…  x…¶……x…… EÚΩ˛…ƒ
®…÷®… EÚx… l……! ¥…Ω˛ i……‰ ∂……‰Æ˙∂…Æ˙…§…‰ ¥……±…“ ¶…“c˜ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ ¶…“
§…S…EÚÆ˙ Ω˛“ Æ˙Ω˛i…‰ l…‰ +…ËÆ˙ +§… i……‰ =xΩ² EÚxx…“ EÚ…]ı V……x…‰ EÚ“ {…⁄Æ˙“
∫…Ω⁄˛ ±…™…i… Ω˛“  ®…±… M…<« l…“* B‰∫…‰ =i∫…¥…v…®…‘ ¥……i……¥…Æ˙h… ®… ®…÷Z…‰,
=∫… §…÷ g¯™…… EÚ“ Æ˙Ω˛-Æ˙Ω˛EÚÆ˙ ™……n˘ +…x…‰ ±…M…i…“ l…“ V……‰ ®…÷Z…‰ P…∆]ı…Â
+{…x…‰ {……∫… +]ıEÚ…B Æ˙J…i…“ l…“ +…ËÆ˙ ∫…®…™… §…“i… V……x…‰ EÚ… EÚ…‰<«
+Ω˛∫……∫… x…Ω˛” Ω˛…‰x…‰ n‰˘i…“ l…“*
+C∫…Æ˙ ¶…]ıEÚi…‰ Æ˙Ω˛x…‰ ∫…‰ V…§… ®…È +… V…V… +… M…™…… i……‰
∫…∆™……‰M… ∫…‰ §…∆M…±…‰ ®… {…i…… x…Ω˛” EÚΩ˛…ƒ ∫…‰ BEÚ  {…±±…… +…  x…EÚ±……*
®…÷Z…‰ E⁄ƒÚ E⁄ƒÚ EÚÆ˙i…… ¥…Ω˛  x…Æ˙“Ω˛ V…“¥… +{…x…‰  ±…B BEÚ §…Ω÷˛i…
={…™…÷Ci… ∫……l…“ ±…M……* ®…Èx…‰ =∫…‰ BEÚ {…i…±…“-∫…“ Æ˙∫∫…“ ∫…‰ §……ƒv…EÚÆ˙

±…M…i…… l……* EÚΩ˛” B‰∫…… i……‰ x…Ω˛”  EÚ ¥…Ω˛ §…Æ˙∫…… {…Ω˛±…‰ V…Ω˛…ƒ ∫…‰
+…<« l…“,  °ÚÆ˙ ¥…Ω˛” ¥……{…∫… S…±…“ M…<« Ω˛…‰----=∫…“ P…Æ˙ ®… V…Ω˛…ƒ
®…EÚc˜“ E‰Ú V……±…‰, M…±…“ EÚ… `ˆΩ˛Æ˙… Ω÷˛+… {……x…“, §……l…∞¸®… EÚ“
]ı{…]ı{……i…“ ]ı…Â]ı“ +…ËÆ˙ {…c˜…‰∫…“ E‰Ú EÚx…°Ú…‰c˜ Ɖ˙ b˜™……‰ EÚ“ +…¥……V…
=∫…‰ ™…Ω˛…ƒ §…Ë`‰ˆ ¶…“  n˘J……<«-∫…÷x……<« {…c˜i…“ Æ˙Ω˛i…“ l…“*
n˘Æ˙+∫…±… =∫…EÚ… V……x…… B‰∫…… Ω˛“ l…… V…Ë∫…‰ EÚ…‰<« i……±……§…
E‰Ú Œ∫l…Æ˙ V…±… ®… {…il…Æ˙ °ÂÚE‰Ú----BEÚ f¯§§… EÚ“ +…¥……V… Ω˛…‰
±…‰ EÚx… {…il…Æ˙ V…±… ®…  ¥…±…“x… Ω˛…‰ V……B +…ËÆ˙  °ÚÆ˙ E÷ÚUÙ §…c˜“UÙ…‰]ı“ ±…Ω˛ÆÂ˙ =`ˆ-=`ˆEÚÆ˙  EÚx……Ɖ˙ i…EÚ +…i…“ Æ˙Ω²* =∫…E‰Ú §……n˘
i……±……§… EÚ“ °Ú]ı“ EÚ…<« V…÷c˜ V……B +…ËÆ˙ ∫…§…E÷ÚUÙ Œ∫l…Æ˙ +…ËÆ˙
{…⁄¥…«¥…i… Ω˛…‰ V……B*
n˘…n˘“ ∫…‰ V…÷c‰˜ Æ˙Ωx…‰ E‰Ú E÷ÚUÙ ∫……±…… ®… ®…‰Æ˙… ®……ƒ-§……{… ∫…‰
E÷ÚUÙ  ¥…∂…‰π… ±…‰x……-n‰˘x…… x…Ω˛” Æ˙Ω˛… l……, ®…M…Æ˙  °ÚÆ˙ =v…Æ˙ Ω˛“ ±……Ë]ıx……
Ω÷˛+… i……‰ ¥…Ω˛ n˘…‰x…… ®…÷Z…∫…‰ BEÚn˘®… Ω˛“ ={…Æ˙…®… Ω˛…‰ S…÷E‰Ú ΩÈ˛* ®…‰Æ˙“
®……ƒ EÚ…‰ +…i®…Æ˙ i… EÚ… B‰∫…… V…§…Æ˙n˘∫i… S…∫EÚ… l……  EÚ ¥…Ω˛ M……‰™……
J…÷n˘ EÚ…‰ Ω˛®…‰∂…… Ω˛“ +…n˘®…EÚn˘ +…<«x…‰ E‰Ú ∫……®…x…‰ J…c˜… {……i…“ l…“*
=∫…E‰Ú ®……i……- {…i…… n˘…‰x…… Ω˛“ BEÚ ∫……l… BEÚ ®…Ω˛…®……Æ˙“ EÚ“ S…{…‰]ı ®…Â
+…EÚÆ˙ {…Æ˙±……‰EÚ  ∫…v……Æ˙ M…B l…‰ +…ËÆ˙ =∫…‰ BEÚ +x……l… §…… ±…EÚ…
V…Ë∫…“ Œ∫l… i… ®… BEÚ n⁄˘Æ˙ E‰Ú ∫…∆§…∆v…“ E‰Ú P…Æ˙ ®… {……±…… M…™…… l……*
∫…∆™……‰M… ∫…‰ ®…Œ∫i…πEÚ EÚ“ |…J…Æ˙i…… x…‰ =∫…EÚ…‰  ¥…∂¥… ¥…t…±…™… EÚ“
=SS…  ∂…I…… i…EÚ {…Ω÷ƒ˛S……  n˘™…… l……* +…ËÆ˙ ®…‰Æ‰˙  {…i……  ¥…∂¥…
 ¥…t…±…™… ®… BEÚ |… i…π`ˆ…|……{i… |……‰°‰Ú∫…Æ˙ l…‰* =xΩ˛…Âx…‰ UÙ…j…¥…fi k…
 n˘±…¥……EÚÆ˙ =∫…  x…v…«x… ™…÷¥…i…“ EÚ…‰ ∂……‰v… EÚ…™…« ®… ±…M……x…‰ EÚ…
 V…®®…… +{…x…‰  ∫…Æ˙ ±…‰  ±…™…… l……* +…M…‰ V……EÚÆ˙ ¥…‰ {… Æ˙h…™…-∫…⁄j… ®…Â
§…ƒv… M…B l…‰* ¥…Ω˛ +{…x…… ∂……‰v… {…⁄Æ˙… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ |… GÚ™…… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
Ω˛“ ®…÷Z…‰ V…x®… n‰˘ §…Ë`ˆ“ +…ËÆ˙  °ÚÆ˙ ¥…Ω˛ ∫……Æ˙…  ∫…±… ∫…±…… Ω˛“ `ˆ{{…
{…c˜ M…™……*
 {…i…… EÚ“ J™…… i… ∫…‰ V…÷c‰˜ Æ˙Ω˛x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ®…‰Æ˙“ ®……ƒ EÚ…‰
+x……™……∫… ∫……®…… V…EÚ |… i…π`ˆ…  ®…±… M…<«* ¥…Ω˛ ∫…®……V…x…‰j…“ §…x…x…‰
EÚ“  n˘∂…… ®… +…M…‰ §…g¯x…‰ ±…M…“* =∫…x…‰ +{…x…… + v…EÚ…∆∂… ∫…®…™…
∫…®……V…S…™……« ®… n‰˘x…… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙  n˘™……* +…{… V……x…i…‰ Ω˛“ ΩÈ˛  EÚ +…B
 n˘x…  EÚi…x…“ i…Æ˙Ω˛ E‰Ú B‰∫…‰ ∫……®…… V…EÚ ∫…∆M…`ˆx… +l…¥…… ∫…®…⁄Ω˛ ΩÈ˛
V…Ω˛…ƒ +…ËÆ˙i…… EÚ“ §…‰{…x……Ω˛ J…{…i… Ω˲* +{…x…“ ∫…÷J…-∫…÷ ¥…v…… +…ËÆ˙
∫……®…… V…EÚ |… i…π`ˆ…, ∫…®{…xx…i…… EÚ…‰ §…Ëx…Æ˙ §…x……EÚÆ˙ V……‰ ¶…“ +…M…‰
+…x…… S……Ω² =x…E‰Ú  ±…B ∫…¶…“ |…S……Æ ®……v™…®… J…÷±…‰ {…c‰˜ ΩÈ˛* +…n˘∂…«
¥……C™…… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ §…c˜“-§…c˜“ §……i…… EÚ… i…⁄®……Æ˙ §……ƒv…EÚÆ˙ +…V…
EÚ…‰<« ¶…“  x…`ˆ±±…… EÚΩ˛” ∫…‰ EÚΩ˛” {…Ω÷ƒ˛S… ∫…EÚi…… Ω˲* ™…Ω˛“ x…Ω”
f¯{……‰Æ˙∂…∆J…“ ∂…‰ J…™……ƒ §…P……Æ˙i…‰ Ω÷˛B E÷ÚUÙ Ω˛“ §…Æ˙∫…… ®… =∫…EÚ…
¶…M…¥……x… i…EÚ §…x… V……x…… i…™… Ω˲* Ω˛®……Ɖ˙ ∫…®……V… ®… =r˘…Æ˙EÚ…Â EÚ“
V…Ë∫…“ §……g¯ +…<« Ω˲ =∫…®… C™…… x…Ω˛” §…Ω˛ V……BM……?
i……‰ ™…Ω˛“ ¥…Ω˛ |…∫l……x…À§…n÷˘ Ω˲ V…Ω˛…ƒ ∫…‰ ®…‰Æ˙“ ®……ƒ ∫……®…… V…EÚ
Ω˛±…S…±…… ®…  Ω˛∫∫…… ±…‰i…‰ Ω÷˛B ∫…®……V… EÚ… ∫i…®¶… EÚΩ˛±……x…‰ ±…M…“*

22

®…<«, 2003

Ω˛…‰ M…<«*
Æ˙…EÚ“ E‰Ú <∫… i…Æ˙Ω˛  {…∫… V……x…‰ {…Æ˙ ®…÷Z…‰ V……‰Æ˙ EÚ“ Ø˚±……<«
+…x…‰ ±…M…“ +…ËÆ˙ ®…Èx…‰ =∫… E÷ÚS…±…‰ Ω÷˛B E÷Úk…‰ EÚ…‰ +{…x…“ §……Ω˛… ®…Â
∫…®…‰]ıEÚÆ˙ >{…Æ˙ =`ˆ…  ±…™……* ¶…“c˜ E‰Ú ±……J… ∫…®…Z……x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ®…È
=∫…‰ UÙ…‰c˜x…‰ EÚ…‰ i…Ë™……Æ˙ x…Ω˛” Ω÷˛+…*
Æ˙…EÚ“ EÚ… ±……‰l… =`ˆ…B J…⁄x… ∫…‰ ±…l…{…l… V…§… ®…È §…∆M…±…‰ E‰Ú
M…‰]ı {…Æ˙ {…Ω÷ƒ˛S…… i……‰ ±…M……i……Æ˙ Æ˙…‰i…‰ S…±…‰ V……x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ®…‰Æ˙…
§…÷Æ˙… Ω˛…±… l……* Æ˙…EÚ“ E‰Ú V…J®…… ∫…‰  Æ˙∫…i…… Ω÷˛+… J…⁄x… ®…‰Æ‰˙ ∫……Ɖ˙
§…n˘x… +…ËÆ˙ EÚ{…c˜…Â {…Æ˙ °ËÚ±… M…™…… l……* ®…Èx…‰ +{…x…‰ {…ËÆ˙…Â E‰Ú v…CE‰Ú
∫…‰ M…‰]ı J……‰±…… +…ËÆ˙ Æ˙…‰i…‰- §…±…J…i…‰ ¶…“i…˙Æ˙ S…±…… M…™……*
+{…x…“ §…n˘Ω˛¥……∫…“ ®… ®…È ∫…“v…‰ Ω˛…±… ®… V…… {…Ω÷ƒ˛S……* =∫…
∫…®…™… ∫…¶…… §…c‰˜ V……‰Æ˙… ∫…‰ S…±… Æ˙Ω˛ l…“ +…ËÆ˙ ®…‰Æ˙“ ®……ƒ ®…∆S… {…Æ˙
J…c˜“ EÚ…‰<« |…∫i……¥… {…g¯ Æ˙Ω˛“ l…“* ®…÷Z…‰ J…⁄x… ∫…‰ ±…l…{…l… +…ËÆ˙ ®…Ɖ˙
E÷Úk…‰ EÚ“ ±……∂… =`ˆ…B n‰˘J…EÚÆ˙ ¥…Ω˛…ƒ ¶……Æ˙“ J…±…§…±…“ ®…S… M…<«* ®…È
§…‰∫……Ji…… S…“J… Æ˙Ω˛… l……, ""=xΩ˛…Âx…‰ Æ˙…EÚ“ EÚ…‰ ®……Æ˙ b˜…±……...!''
EÚ<«  ®…x…]ı…Â i…EÚ =∫… ®…fii… E÷Úk…‰ EÚ…‰ {…‰]ı ∫…‰ ∫…]ı…B ®…È ¥…Ω˛…ƒ
J…c˜… Æ˙Ω˛… +…ËÆ˙ Ω˛Æ˙ +…‰Æ˙ ∫…‰  i…Æ˙∫EfiÚi… +…ËÆ˙ +∫…Ω˛…™… +x…÷¶…¥…
EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B Ω˛…±… ∫…‰ §……Ω˛Æ˙  x…EÚ±… +…™……* ®…‰Æ˙“ ®……ƒ ®…‰Æ˙“ +…‰Æ˙
+…EÚÆ˙ x…Ω˛” Z……ƒEÚ“* Ω˛…ƒ, BEÚ =©…n˘…Æ˙…V… +…ËÆ˙i… EÚ…‰ ®…Èx…‰ ™…Ω˛
EÚΩ˛i…‰ Ω÷˛B ∫…÷x……, ""±…c˜ EÚ™……‰, ∫…¶…… V……Æ˙“ Æ˙J……‰----®…È V……EÚÆ˙
n‰˘J…i…“ ˛Ω⁄ƒ˛*''
=∫… n˘™……¥……x… +…ËÆ˙i… x…‰ +…EÚÆ˙ ®…‰Æ‰˙ E∆Úv…‰ {…Æ˙ Ω˛…l… Æ˙J…
 n˘™…… +…ËÆ˙ ®…÷Z…‰ {…÷S…EÚ…Æ˙i…‰ Ω÷˛B EÚΩ˛…, ""+Ɖ˙ ™…Ω˛ C™…… Ω÷˛+…----E÷Úk…‰
EÚ…‰  EÚ∫…x…‰ ®……Æ˙ b˜…±……!'' =∫…x…‰ ®…‰Æ‰˙ M…±…‰ ®… §……ƒΩ˛ b˜…±…EÚÆ˙ ®…÷Z…∫…‰
{…⁄UÙ…, ""§…‰]ı…, ™…Ω˛ EËÚ∫…‰ Ω˛…‰ M…™……?''
=∫…x…‰ ®…‰Æ‰˙ J…⁄x… ∫…‰ ∫…x…‰ EÚ{…c‰˜ +…ËÆ˙ ∂…Æ˙“Æ˙ EÚ“ V…Æ˙… ¶…“
={…‰I…… x…Ω˛” EÚ“* ®…÷Z…‰ +{…x…‰ ∫……l… ±……Ïx… EÚ“  n˘∂…… ®… ±…‰ V……i…‰ Ω÷˛B
§……‰±…“, ""§…‰]ı…, ™…Ω˛ i……‰ §…Ω÷˛i… §…÷Æ˙… Ω÷˛+…  EÚ i…÷®Ω˛…Æ˙… E÷Úk…… E÷ÚS…±…
M…™……, {…Æ˙ S…±……‰ Ω˛®… V…®…“x… ®… M…c˜g¯… J……‰n˘EÚÆ˙ <∫…EÚ…‰ EÚΩ˛”
EÚ…™…n‰˘ ∫…‰ n˘°Úx……BƒM…‰*''
¥…Ω˛ ®…‰Æ‰˙ ∫……l…  {…UÙ¥……c‰˜ i…EÚ M…<«* ¥…Ω˛…ƒ P……∫… EÚ…]ıx…‰ EÚ“
®…∂…“x… +…ËÆ˙ °Ú…¥…c˜… n‰˘J…EÚÆ˙ §……‰±…“, ""§…Ω÷˛i… +SUÙ…, S…±……‰ i…÷®…
=∫… ±…®§…‰ {…÷Æ˙…x…‰ {…‰c˜ EÚ“ V…c˜ E‰Ú {……∫… M…b¬˜g¯… J……‰n˘…‰----Ω˛®… <∫…‰
¥…Ω˛” n˘°Úx……BƒM…‰* <∫…∫…‰ <∫…EÚ“ BEÚ {…Ω˛S……x… ¶…“ §…x…“ Æ˙Ω‰˛M…“*
<∫…EÚ“ EÚ•… {…Æ˙ M…÷±……§… EÚ… BEÚ {……Ëv…… ¶…“ Æ˙…‰{… n¢M…‰*''
®…Èx…‰ BEÚ §…Ω÷˛i… {…÷Æ˙…x…‰ x…“®… E‰Ú {……∫… °Ú…¥…c‰˜ ∫…‰ M…b˜g¯…
J……‰n˘… +…ËÆ˙ =∫… ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±… ®… Ω˛±…… EÚ“ ®…n˘n˘ ∫…‰ Æ˙…EÚ“ EÚ…‰
=∫…®… =i……Æ˙  n˘™……*
V…§… Ω˛®… ˘n˘…‰x…… M…b¬˜g‰¯ EÚ…‰  ®…]ı]ı“ ∫…‰ {……]ı Æ˙Ω‰˛ l…‰ i……‰ ®…‰Æ˙“
®……ƒ Ω˛®……Ɖ˙ {……∫… +…EÚÆ˙ i…Ë∂… ®… §……‰±…“, ""i…÷®Ω² ∂…®…« +…x…“ S…… Ω˛B*
i…÷®…x…‰ +…V… §…Ω÷˛i… J…Æ˙…§… Ω˛Æ˙EÚi… EÚ“ Ω˲*''  °ÚÆ˙ ®…‰Æ‰˙ EÚ{…c˜… +…ËÆ˙
J…⁄x… ∫…‰ ∫…Æ˙…§……‰Æ˙ Ω˛…l…-{…ËÆ˙… EÚ“ +…‰Æ˙ Ω˛…l… x…S……EÚÆ˙ §……‰±…“, ""∫……‰ ™…⁄

P…Æ˙ ®… Ω˛“ Æ˙J…  ±…™…… +…ËÆ˙ {…±…]⁄ı ∫…‰ EÚΩ˛EÚÆ˙ =∫…‰ E÷ÚUÙ J……x…‰ EÚ…‰
¶…“  n˘±…¥……  n˘™……* n˘…‰-S……Æ˙  n˘x…… ®… Ω˛“ ¥…Ω˛ ®…÷Z…∫…‰ <i…x……
 Ω˛±… ®…±… M…™……  EÚ M…±…‰ EÚ“ Æ˙∫∫…“ J……‰±… n‰˘x…‰ E‰Ú §……n˘ ¶…“ ¥…Ω˛
§…∆M…±…‰ ∫…‰ §……Ω˛Æ˙ x…Ω˛” M…™……*
n˘…n˘“ E‰Ú V……x…‰ E‰Ú §……n˘ ∫…‰ ™…Ω˛ {…Ω˛±…… +¥…∫…Æ˙ l……  EÚ ®…÷Z…‰
+{…x…… +E‰Ú±……{…x… +§… =i…x…… j……∫…n˘ x…Ω˛” ±…M……* ®…Èx…‰ =∫…  {…±±…‰
EÚ…‰ "Æ˙…EÚ“' EÚΩ˛x…… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙  n˘™……* ¥…Ω˛ ¶…“ V…±n˘“ Ω˛“ <∫… x……®…
∫…‰ <i…x…… {…Æ˙S… M…™……  EÚ "Æ˙…EÚ“' x……®… ∫…÷x…i…‰ Ω˛“ l…⁄l…x… >{…Æ˙
=`ˆ…EÚÆ˙ +{…x…“ UÙ…‰]ı“-UÙ…‰]ı“ {…x…“±…“ +…ƒJ……Â ∫…‰ ®…÷Z…‰  x…Ω˛…Æ˙x…‰
±…M…i…… l…… +…ËÆ˙ ®…‰Æ‰˙ {……∫… +…EÚÆ˙ ®…‰Æ˙“ ]ı…∆M…… {…Æ˙ S…g¯x…‰ EÚ“
EÚ…‰ ∂…∂… EÚÆ˙x…‰ ±…M…i…… l……*
 V…∫…  n˘x… ®……ƒ §…c‰˜ Ω˛…±… ®… EÚ…‰<« Ω∆˛M……®……J…‰V… +…™……‰V…x…
EÚÆ˙i…“ l…“ ®…È Æ˙…EÚ“ EÚ…‰ ∫……l… ±…‰EÚÆ˙ S…÷{…S……{… P…Æ˙ ∫…‰ §……Ω˛Æ˙
 x…EÚ±… V……i…… l……* +{…x…‰ ∫……l… BEÚ M…Ân˘ ±…‰ V……i…… l…… +…ËÆ˙ M…Ân˘
°ÂÚEÚ-°ÂÚEÚEÚÆ˙ Æ˙…EÚ“ EÚ…‰ =∫…‰ =`ˆ…EÚÆ˙ ±……x…‰ E‰Ú  ±…B n˘…Ëc˜… n‰˘i……
l……* ™…Ω˛ J…‰±… Ω˛®… ˘n˘…‰x…… E‰Ú §…“S… J…⁄§… V…®… M…™…… l……* §…∆M…±…‰ E‰Ú
±……x… ®… ¶…“ ®…È ™…Ω˛“ EÚÆ˙i…… l……  EÚ M…Ân˘ J…⁄§… >{…Æ˙ i…EÚ =UÙ…±…i……
l…… +…ËÆ˙ Æ˙…EÚ“ E⁄Ún˘EÚÆ˙ =∫…‰ ®…÷ƒΩ˛ ®… ¶…Æ˙x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂… EÚÆ˙i……
l……*
E÷ÚUÙ Ω˛“ ®…Ω˛“x…… ®… Æ˙…EÚ“ BEÚ +SU‰Ù ®…V…§…⁄i… E÷Úk…‰ EÚ“
∂…C±… +ŒJi…™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ ±…M……* ®…È i……‰ ™…Ω˛ x…Ω˛” V……x…i…… l……  EÚ
E÷Úk…‰ EÚ…‰ C™…… J……x……  n˘™…… V……x…… S…… Ω˛B----Ω˛…ƒ, {…±…]⁄ı EÚ…‰ ∫…§…
{…i…… l……  EÚ E÷Úk…‰ C™…… J……x…… {…∫…∆n˘ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* <∫… ±…B ¥…Ω˛“
=∫…E‰Ú  ±…B {……x…“ {…“x…‰ +…ËÆ˙ J……x…… {…Æ˙…‰∫…x…‰ E‰Ú §…Æ˙i…x… J…Æ˙“n˘
±……™…… l……*
BEÚ  n˘x… V…§… P…Æ˙ ®…Â EÚ…‰<« §…c˜… V…±…∫…… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… l…… +…ËÆ˙
§…c‰˜ Ω˛…±… ®… BEÚ ®…∆S… ¶…“ §…x……™…… M…™…… l…… i……‰ §…c˜… v…®……±… ®…S…i……
n‰˘J…EÚÆ˙ ®…È Æ˙…EÚ“ E‰Ú ∫……l… §…∆M…±…‰ ∫…‰ §……˛Ω˛Æ˙  x…EÚ±… M…™……* ®…Èx…‰
∫…c˜EÚ {…Æ˙ {…Ω÷ƒ˛S…EÚÆ˙ Ω˛…l… ®…‰Â {…EÚc˜“ Ω÷˛<« M…Ân˘  EÚ∫…“ i…Æ˙°Ú V……‰Æ˙ ∫…‰
=UÙ…±… n˘“, Z…{…]ıEÚÆ˙ V™……ÂΩ˛“ Æ˙…EÚ“ =∫…E‰Ú {…“U‰Ù n˘…Ëc˜… i…‰V… M… i… ∫…‰
+…i…‰ Ω÷˛B ]≈ıEÚ x…‰ =∫…‰ {…“∫… b˜…±……*
™…Ω˛ ∫…§…E÷ÚUÙ {…±…E Z…{…EÚi…‰ Ω˛“ P… ]ıi… Ω˛…‰ M…™……* ®…È
§…‰i…Ω˛…∂…… n˘…Ëc˜i…‰ Ω÷˛B ]≈ıEÚ E‰Ú {…“U‰Ù ±…M… M…™……* {…i…… x…Ω˛” ]≈ıEÚ
b≈˜…<¥…Æ˙ EÚ…‰  EÚ∫… i…Æ˙Ω˛ +…¶……∫… Ω˛…‰ M…™……  EÚ =∫…E‰Ú ]≈ıEÚ E‰Ú
{… Ω˛™…… E‰Ú x…“S…‰ EÚ…‰<« E÷ÚS…±… M…™…… Ω˲* E÷ÚUÙ +…M…‰ V……EÚÆ˙ ¥…Ω˛ ]≈ıEÚ
Ø˚EÚ M…™……*
]≈ıEÚ ∫…‰ =i…Æ˙EÚÆ˙ ]≈ıEÚ EÚ… b≈˜…<¥…Æ˙ {…“U‰Ù ±……Ë]ı… +…ËÆ˙ =∫…x…‰
±……‰l… EÚ“ ∂…C±… ®… E÷ÚS…±…‰ {…c‰˜ E÷Úk…‰ EÚ…‰ Z…÷EÚEÚÆ˙ n‰˘J……* ∫……l… Ω˛“
=∫…x…‰ +{…x…‰ V…⁄i…‰ EÚ“ x……‰EÚ ∫…‰ Æ˙…EÚ“ EÚ“ l…⁄l…x… EÚ…‰ <v…Æ˙-=v…Æ˙
 EÚ™……* ]≈ıEÚ E‰Ú ™…… ™…EÚ…™…EÚ ∫…c˜EÚ E‰Ú §…“S……§…“S… `ˆΩ˛Æ˙ V……x…‰ ∫…‰
+…M…‰-{…“U‰Ù ∫…‰ +…x…‰¥……±…‰ §…Ω÷˛i…-∫…‰ ¥……Ω˛x… Ø˚EÚi…‰ S…±…‰ M…B +…ËÆ˙
®…Ɖ˙ Ω÷˛B Æ˙…EÚ“ E‰Ú +…∫…{……∫…  ®…x…]ı… ®… +SUÙ“ J……∫…“ ¶…“c˜ V…®……

®…<«, 2003

23

+…Æ˙ ∫…S… + b˜]ı‘ §¥……™… ¥…∫…« nˢx… B  {…M…? i……‰ i…÷®… Ω˛…‰ ™…Ω˛---BEÚ ∫…÷+Æ˙ E‰Ú §…SS…‰ ∫…‰ ¶…“ V™……n˘… M…±…“W…!''
§…⁄f¯“ +…ËÆ˙i… x…‰ Ω˛®… n˘…‰x…… E‰Ú §…“S…-§…S……¥…-∫…… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
EÚΩ˛…, ""∂……®……! ™…Ω˛ C™……? x……= °ÚM…Ê]ı B¥…Æ˙“ Àl…M…* ¥……∂…  Ω˛®…
B∆b˜ S…ÂV…  Ω˛V… C±……‰l∫… (∫…§…E÷ÚUÙ ¶…⁄±…EÚÆ˙ =∫…‰ x…Ω˛±……+…‰ +…ËÆ˙
=∫…E‰Ú EÚ{…c‰˜ §…n˘±……‰)*''
®…‰Æ˙“ ®……ƒ x…‰ Ω˛±EÚ“-∫…“ ¶…“ ∫…∆¥…‰n˘x…… ¥™…Ci… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §…n˘±…‰
 V…∫…  Ω˛EÚ…Æ˙i… ¶…Æ˙“ x…V…Æ˙ +…ËÆ˙ EÚ]ıJ…x…“ ¶……π…… ®…Â ®…÷Z…‰
±…i……c˜…----¥…Ω˛ +…ƒJ…Â, ¥…Ω˛ °Ú]ıEÚ…Æ˙ ®…È  °ÚÆ˙ EÚ¶…“ x…Ω˛” ¶…⁄±…
{……™……* ®…‰Æ‰˙ +…Ω˛i… §……±…-®…x… {…Æ˙ ¥…Ω˛ o˘Œπ]ı <∫… i…Æ˙Ω˛ ∫…‰ x…C∂… Ω˛…‰
M…<« V…Ë∫…‰ {…il…Æ˙ ®… EÚ…‰<« M…Ω˛Æ˙“ <§……Æ˙i… J……‰n˘ n˘“ V……B*
=∫… I…h… E‰Ú §……n˘ ∫…‰ Ω˛“ ®…È +{…x…“ =∫… ®…Ω˛…x… ∫…®……V…∫…÷v……Æ˙EÚ +…ËÆ˙ n÷˘ x…™…… EÚ…‰ §…n˘±… n‰˘x…‰ E‰Ú ß…®… ®… V…“x…‰¥……±…“ ®……ƒ E‰Ú
|… i… + v…EÚ-∫…‰-+ v…EÚ EÚ]÷ı Ω˛…‰i…… S…±…… M…™……* Ω˛®… n˘…‰x…… E‰Ú
§…“S… ®… ={…‰I…… +…ËÆ˙ =n˘…∫…“x…i…… EÚ“ J……<«  n˘x…… n˘x… S……Ëc˜“ Ω˛…‰i…“
S…±…“ M…<«* n˘Æ˙+∫…±… Æ˙…EÚ“ EÚ“ ®……Ëi… ®…Ω˛V… BEÚ E÷Úk…‰ EÚ“ ®……Ëi…
x…Ω˛” l…“* ¥…Ω˛ ®…‰Æ˙… BEÚ B‰∫…… ®…⁄EÚ §…∆v…÷ l…… V……‰ =x… n˘x…… ®…‰Æ‰˙  ±…B
∫…¥……« v…EÚ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« +…ËÆ˙ ∫…®{…⁄h…« ∫…Ω˛…Æ˙… l……* E÷ÚUÙ EÚ…±… E‰Ú
 ±…B i……‰ =∫…x…‰ ®…‰Æ‰˙ |… i… ®……i……- {…i…… EÚ“ +∫…∆{…fiŒCi… EÚ…‰ ±…M…¶…M…
∫…®……{i… Ω˛“ EÚÆ˙  n˘™…… l……*  V…∫… i…Æ˙Ω˛ ®…È EÚ¶…“ +{…x…“ n˘…n˘“ EÚ…‰
±…‰EÚÆ˙ ¥™…∫i… Æ˙Ω˛i…… l……----Æ˙…EÚ“ E‰Ú |… i… ¶…“ ±…M…¶…M… ¥…Ω˛“ ¶……¥…x……
®…‰Æ‰˙ ®…x… ®… P…Æ˙ EÚÆ˙ M…<« l…“*

Æ˙…EÚ“ E‰Ú S…±…‰ V……x…‰ ∫…‰ ®…È §…Ω÷˛i… =n˘…∫…, +E‰Ú±…… +…ËÆ˙
∫…∆¥……n˘Æ˙ Ω˛i… Ω˛…‰ M…™……* EÚ<« n˘°Ú… EÚ…‰<« i……‰i……, E÷Úk……,  S… c˜™…… ™……
J…Æ˙M……‰∂… ®…Ω˛V… BEÚ {…I…“ ™…… {…∂…÷ x…Ω˛” Ω˛…‰i……, ¥…Ω˛ ∫x…‰ Ω˛±… |…¶……¥…
EÚ“ Œ∫l… i… ®… BEÚ {…⁄Æ˙EÚ ª……‰i… EÚ… EÚ…®… EÚÆ˙i…… Ω˲* EÚ…∂…,
E÷ÚS…±…‰ Ω÷˛B E÷Úk…‰ EÚ…‰ ®…÷Z…‰ ∫…“x…‰ ∫…‰  S…{…EÚ…B Ω÷˛B n‰˘J…EÚÆ˙ ®…‰Æ˙“ ®……ƒ
x…‰ ®…‰Æ‰˙ +∆i…«x……n˘ EÚ…‰ =∫… ∫…P…x… I…h… ®… ∫…®…Z…  ±…™…… Ω˛…‰i…… +…ËÆ˙
¥…Ω˛ ∫…§…E÷ÚUÙ  §…∫…Æ˙…EÚÆ˙ ®…‰Æ˙“ +…‰Æ˙ n˘…Ëc˜ {…c˜i…“ i……‰ ®…È ¥……i∫…±™…
EÚ“ M…∆M…… ®… V…x®…-¶…Æ˙ E‰Ú  ±…B <i…x…‰ ¶…Ɖ˙{…x… ∫…‰ x…Ω˛… =`ˆi……  EÚ
¥…Ω˛ ®……ƒ V…“¥…x…{…™…«xi… ®…‰Æ‰˙  ±…B {…⁄V™… §…x…“ Æ˙Ω˛i…“! ®…M…Æ˙ EÚΩ˛…ƒ?
V……‰ E÷ÚUÙ =∫…  n˘x… Ω÷˛+… ¥…Ω˛ ®…‰Æ‰˙ ¶…“i…Æ˙ E⁄Ú]ı-E⁄Ú]ıEÚÆ˙ ™…Ω˛
+Ω˛∫……∫… ¶…Æ˙ M…™……  EÚ ∫…§…E÷ÚUÙ  n˘J…i…“ ®…⁄Ãi…™……ƒ ΩÈ˛, §……EÚ“
+…n˘®…“ i……‰ Ω˛Æ˙ §……Æ˙ +E‰Ú±…… Ω˛“ Æ˙Ω˛ V……i…… Ω˲*
+…ËÆ˙ =∫…  n˘x… E‰Ú §……n˘ ∫…‰ ®…‰Æ‰˙ ¶…“i…Æ˙ +x…V……x…‰ ®… Ω˛“ B‰∫……
Æ˙…∫……™… x…EÚ {… Æ˙¥…i…«x… Ω÷˛+…  EÚ ®…Èx…‰ EÚ…‰®…±… S…“V…… E‰Ú §……Ɖ˙ ®…Â
∫……‰S…x…… UÙ…‰c˜  n˘™……* ®…Èx…‰ ∫…Ω˛V… Y……x… ∫…‰ ∫…®…Z…  ±…™……  EÚ  EÚ∫…“
E‰Ú  ±…B +{…x…‰ ®……i……- {…i…… S…÷x…x…… ¶…“ =i…x…… Ω˛“ n÷˘¥…«Ω˛ Ω˲  V…i…x……
 EÚ ®……i……- {…i…… E‰Ú  ±…B +{…x…“ ∫…∆i……x… S…÷x…x……* ™… n˘ S…÷x……¥…
=x…E‰Ú Ω˛…l… ™…… ®…‰Æ‰˙ Ω˛…l… ®… Ω˛…‰i…… i……‰ C™…… Ω˛®… {…Æ˙∫{…Æ˙ BEÚ-n⁄˘∫…Ɖ˙
EÚ…‰ S…÷x…i…‰?
∂……™…n˘ Ω˛®……Æ˙“ n÷˘ x…™…… ®… ∫…§…∫…‰ §…c˜… n÷˘J……∆i… i…¶…“ P… ]ıi…
Ω˛…‰i…… Ω˲ V…§… J…”S……-i……x…“ E‰Ú S…±…i…‰ ∫…∆¥……n˘Ω˛“x…i…… EÚ… Ɖ˙ M…∫i……x…
Ω˛®… S……Æ˙… +…‰Æ˙ ∫…‰ +…¥…fik… EÚÆ˙ ±…‰i…… Ω˲*

<Æ˙…EÚ EÚ… ∫…S…...

({…fi. 15 EÚ… ∂…‰π…)
<∫±……®… ®… V…c˜i…… n‰˘J…“ Ω˲ +…ËÆ˙ §…‰¥…E⁄Ú°Ú“ n‰˘J…“ Ω˲* ∫…>n˘“ +Æ˙§…
Ω˛“ EÚ…‰ n‰˘J…Â, ¥…Ω˛…ƒ ¥…Ω˛ ®…n«˘ {…EÚc˜… V……i…… Ω˲  V…∫…EÚ“ §…“¥…“ S……n˘Æ˙
x… +…‰g‰¯, ±…‰ EÚx… ∫…n¬˘n˘…®… E‰Ú ™…Ω˛…ƒ EÚ…‰<« +…ËÆ˙i… S……n˘Æ˙ ±…{…‰]ıEÚÆ˙
]ıΩ˛±…i…“ x…V…Æ˙ x…Ω˛” +…i…“ l…“* =∫…x…‰ {…nÊ˘ E‰Ú  J…±……°Ú +…¥……V…
=`ˆ…<«, +…ËÆ˙i……Â EÚ…‰ §…Æ˙…§…Æ˙“ ∫…‰ {…g¯x…‰ +…ËÆ˙ x……ËEÚÆ˙“ EÚÆ˙x…‰ EÚ…
+ v…EÚ…Æ˙  n˘™…… +…ËÆ˙ =∫…x…‰ ∫…§…∫…‰ §…c˜“ §……i… ™…Ω˛ EÚ“  EÚ V…§…
=∫…x…‰  ∂…™…… EÚ…x…⁄x… +…ËÆ˙ ∫…÷xx…“ EÚ…x…⁄x… EÚ… +v™…™…x…  EÚ™…… i……‰
=∫…‰ ±…M……  EÚ  ∂…™…… EÚ…x…⁄x… ®… +…ËÆ˙i…… EÚ…‰ V™……n˘… +…V……n˘“ ΩË,˛ i……‰
=∫…x…‰ <Æ˙…EÚ EÚ“ i…®……®… +…ËÆ˙i……Â E‰Ú  ±…B  ∂…™…… EÚ…x…⁄x… +{…x……
 ±…™……  V…∫…∫…‰ +…ËÆ˙i…… EÚ…‰ §…c˜“ Æ˙…Ω˛i…  ®…±…“, V…Ë∫…‰  EÚ +…{… i…“x…
§……Æ˙ i…±……EÚ EÚΩ˛EÚÆ˙ S…∆{…i… x…Ω˛” Ω˛…‰ ∫…EÚi…‰, x… +…ËÆ˙i… EÚ…‰
 x…EÚ…±… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* i……‰ ∫…®…Z…x…‰ EÚ“ §……i… Ω˲  EÚ ∫…n¬˘n˘…®… EÚ…‰ EÚ…Ëx…
{…∫…∆n˘ EÚƉ˙M……? V…Ω˛…ƒ V…c˜i…… Ω˲, +™™……∂…“ Ω˲, V…Ω˛…ƒ M…n¬˘n˘“ EÚ… b˜Æ˙
Ω˲ ¥…Ω˛…ƒ ∫…n¬˘n˘…®… E‰Ú  ±…B EÚ…‰<« +…M…‰ x…Ω˛” §…g‰¯M……* ±…‰ EÚx… n÷˘ x…™……
E‰Ú V……‰ |……‰O…‰ ∫…¥… ±……‰M… ΩÈ˛, §……-Ω˛…‰∂… ±……‰M… ΩÈ˛ ¥…Ω˛ ∫…n¬˘n˘…®… EÚ…‰
®…v™…{…⁄¥…« ®… n‰˘J…x…… S……Ω˛i…‰ l…‰*''
----"™…… j…EÚ'

 °Ú±…∫i…“ x…™…… E‰Ú V……‰ J…÷n˘ ®…÷Œ∂EÚ±…… ∫…‰ ±…c˜ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛)* +§… Æ˙Ω˛…
∫…¥……±… E÷Ú¥…Ëi… EÚ… i……‰ E÷Ú¥…Ëi… V……x…i…… Ω˲  EÚ =∫…EÚ… {…⁄Æ˙…
+Œ∫i…i¥… +®…Æ˙“EÚ… E‰Ú  ±…B Ω˲, ∫…>n˘“ +Æ˙§… x…‰ +{…x…‰ EÚ…‰
 M…Æ˙¥…“ Æ˙J… Æ˙J…… Ω˲ C™…… EÚ ¥…Ω˛  ∫…°«Ú +…Æ˙…®…n‰˘Ω˛ ÀV…n˘M…“ S……Ω˛i…‰
ΩÈ˛* +∫…±… ®… ∫…n¬˘n˘…®… ™…Ω˛ ±…c˜…<«  ∫…°«Ú +{…x…‰  ±…B x…Ω˛” ±…c˜…*
§…Œ±EÚ ¥…Ω˛ <∫… {…⁄Ɖ˙ <±……E‰Ú EÚ“ ∫¥…i…∆j…i…… +…ËÆ˙ ∫…÷Æ˙I…… E‰Ú  ±…B
±…c˜…* =∫…E‰Ú {……∫… E÷ÚUÙ =∫…⁄±… l…‰, ¥…Ω˛ n⁄˘Æ˙ i…EÚ S…“V…… EÚ…‰ n‰˘J…
∫…EÚi…… l……*
""±……‰M… +∆n˘Æ˙-Ω˛“-+∆n˘Æ˙ +®…Æ˙“EÚ… ∫…‰ x…°ÚÆ˙i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙
=xΩ² ±…M…i…… Ω˲  EÚ +®…Æ˙“EÚ… E‰Ú  J…±……°Ú EÚ…‰<« J…c˜… i……‰ Ω÷˛+…*
J……‰®…Ëx…“ EÚ…‰ ¶…“ ±……‰M…… x…‰ <∫…“ ±…B {…∫…∆˘n˘  EÚ™…… l……  EÚ  EÚ∫…“ x…‰
i……‰ +®…Æ˙“EÚ… EÚ…‰ S…÷x……Ëi…“ n˘“! =x…E‰Ú §……n˘ ∫…n¬˘n˘…®… x…‰ ™…Ω˛  EÚ™……
Ω˲* V™……n˘… §…c˜“ §……i… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ <Æ˙…EÚ E‰Ú ±……‰M… C™…… {…∫…∆n˘ EÚÆ˙i…‰
ΩÈ˛* ¥…‰ C™…… ∫…n¬˘n˘…®… E‰Ú  ±…B V……x… n‰˘x…‰ {…Æ˙ i…÷±…‰ ΩÈ˛?
""∫…n¬˘n˘…®… BEÚ |……‰O…‰ ∫…¥… +…n˘®…“ Ω˲, <∫±……®… E‰Ú +v™…™…x…
®… =∫…x…‰ |……‰O…‰ ∫…¥…x…‰∫… n‰˘J…“, +…n˘®…“ +…ËÆ˙ <∆∫…… x…™…i… EÚ“
+…V……n˘“ n‰˘J…“ +…ËÆ˙ V……‰ =∫…E‰Ú +…∫…{……∫… E‰Ú n‰˘∂… ΩÈ˛ =xΩ˛…Âx…‰

24

®…<«, 2003

Æ˙®…‰∂… +…W……n˘ EÚ“ n˘…‰ EÚ ¥…i……Bƒ
®…Æ˙x…‰¥……±…… EÚ“ ∫…∆J™…… {…Æ˙ ∫…¥……« v…EÚ +∆EÚ ∫…÷Æ˙ I…i… ΩÈ˛
EfiÚ{…™…… {…xx…… ®…i… =±… ]ıB--- EÚ∫…“  ¥…EÚ…∫…∂…“±… n‰˘∂… E‰Ú x……M… Æ˙EÚ EÚ“ ¶…⁄J…
 EÚi…x…“ Æ˙…‰]ı“ Ω˲
Y……i… EÚÆ˙…‰...
Y……i… EÚÆ˙…‰
BEÚ  ¥…EÚ ∫…i… n‰˘∂… E‰Ú x……M… Æ˙EÚ EÚ…‰ ÀV…n˘… Æ˙Ω˛x…‰ E‰Ú  ±…B
 EÚi…x…‰ ∫…{…x…… EÚ“ V…∞¸Æ˙i… Ω˲
§…i……+…‰ n∆˘M…… +…ËÆ˙ °Ú∫……n˘… EÚ…  Ω˛∫……§… EÚÆ˙E‰Ú
 EÚ∫…“ ¶…“ Æ˙…π]≈ı…v™…I… EÚ…‰ S…… Ω˛B
 EÚi…x…… J…⁄x…
 ¥…EÚ ∫…i… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫…∂…“±… n‰˘∂… EÚ“ +…™…÷ +M…Æ˙
{…S…{…x… +…ËÆ˙ i…“∫… E‰Ú +x…÷{……i… ®… Ω˲
i……‰ V…¥……x…“  EÚi…x…“ Ω˛…‰M…“
{…i…… ±…M……+…‰
 EÚi…x…“ n˘¥……<™……ƒ +…ËÆ˙  EÚi…x…‰ Ω˛ l…™……Æ˙
BEÚ ∫……l… +…BƒM…‰  EÚ∫…“ n‰˘∂… E‰Ú  Ω˛∫∫…‰
=n˘…Ω˛Æ˙h… n‰˘EÚÆ˙ §…i……+…‰
 EÚ ∫……‰®…… ±…™…… +…ËÆ˙ ±…∆EÚ… E‰Ú x……M… Æ˙EÚ…Â ®…Â
®…⁄±…¶…⁄i… +∆i…Æ˙ C™…… Ω˲
C™…… ¶……Æ˙i…“™… x……M… Æ˙EÚ {…… EÚ∫i……x…“ x……M… Æ˙EÚ E‰Ú
J…⁄x… EÚ… {™……∫…… Ω˲
<Æ˙…EÚ E‰Ú i…‰±…
+…ËÆ˙ +®…Æ˙“EÚ… E‰Ú ]ÈıEÚ ®… C™…… ∫…∆§…∆v… Ω˲
§…i……+…‰...
§…i……+…‰
+∆]ı…E«Ú ]ıEÚ… EÚ“ §…°«Ú  {…P…±……x…‰ E‰Ú  ±…B
+¶…“  EÚi…x…‰ ™……x…… EÚ“ V…∞¸Æ˙i… Ω˲
+∆i… Æ˙I… ®…Â
 EÚi…x…‰ §…Æ˙∫… ®… Ω˛…‰M…… n⁄˘∫…Æ˙… U‰Ùn˘
+…‰V……‰x… EÚ“ UÙi…Æ˙“ ®…Â
i…“x… §…“P…… Æ˙…∫i…‰ ®…Â
 EÚi…x…‰ EÚ…±……Ω˛…∆b˜“ ΩÈ˛
{…i…… ±…M……+…‰
 n˘±±…“ EÚ“ Æ˙…V…v……x…“ =c˜“∫…… C™…… x…Ω˛”
EÚ§… i…EÚ ¶……Æ˙i… EÚ…‰ EÚΩ˛… V……BM……
 ¥… ¶…xx… Æ˙…V™…… ¥……±…… |…n‰˘∂…
 ¥…n‰˘∂…“ §…ÈEÚ…Â ®… J……i…… J…÷±…¥……x…‰ E‰Ú ={……™… §…i……+…‰
§…i……+…‰
UÙ…‰]‰ı ∫…‰ UÙ…‰]‰ı •…“°ÚE‰Ú∫… ®…Â
 EÚi…x…‰ n‰˘∂… +… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛
 ¶…J…… Æ˙™…… E‰Ú Ω˛¥……±…‰ ∫…‰ =n˘…Ω˛Æ˙h… i…±……∂…i…‰ Ω÷˛B §…i……+…‰
 EÚ +{…x…‰ n‰˘∂… ®… BEÚ  ¥…n‰˘∂…“ i……‰{…
 EÚi…x…‰ n‰˘x… ®… U⁄Ù]ıi…“ Ω˲
 EÚ∫…“ ¶…“ ∂…‰™…Æ˙ n˘±……±… EÚ“ V…∞¸Æ˙i… C™…… Ω˲...
<∫… Ω∆˛M……®…‰ ®… V…x…i…… C™…… S…÷{… Ω˲?

+V…÷«x… =¥……S…
Ω‰˛ ®……v…¥…!
®…È  ∫…°«Ú {……ƒS… M……ƒ¥…… E‰Ú  ±…B
x…Ω˛” EÚ∞ƒ¸M…… ™…÷r˘
x…Ω˛” EÚ∞¸ƒM……
 EÚ∫…“ EÚ… ¶…“ ¥…v…
 ∫…°«Ú <∆p˘|…∫l… E‰Ú  ±…B
V…Ë∫…‰
∫…⁄Æ˙V…, S……ƒn˘, i……Ɖ˙
™…Ω˛ {…⁄Æ˙… EÚ… {…⁄Æ˙… +…∫…®……x…
®…‰Æ‰˙ +{…x…‰ ΩÈ˛---Ω˛¥…… EÚ… Z……ÂEÚ…
`∆ˆb˜…-M…Æ˙®…-x…®…
¥…Ë∫…‰ Ω˛“ S……Ω˛i…… Ω⁄ƒ˛ ®…È
V…Ω˛…ƒ i…EÚ V……B ®…‰Æ˙“  x…M……Ω˛
V……‰ E÷ÚUÙ ∫…®……B ®…‰Æ˙“ +…ƒJ…… ®…Â
™…‰ ¶…‰c˜-§…EÚ Æ˙™……ƒ,
M……™…-¶…È∫…,
™…‰ {…‰c˜-{……Ëv…‰
§……M…-§…M…“S…‰
™…‰ ®……‰]ıÆ˙M…… c˜™……ƒ
EÚ±…-EÚ…Æ˙J……x…‰
V…Æ˙…«-V…Æ˙…« v…Æ˙i…“ EÚ…
®…‰Æ‰˙ +{…x…‰ Ω˛…Â...
x…Ω˛” §…x…x…… S……Ω˛i…… ®…È S…GÚ¥…i…‘ ∫…©……]ı
x…Ω˛” S…… Ω˛B ®…÷Z…‰ §…‰§…∫…-±……S……Æ˙… {…Æ˙ Æ˙…V…{……]ı
 V…∫…  EÚ∫…“ EÚ…®…M……Æ˙ EÚ“  x…M……Ω² i……EÂÚ <x… ±…Ω˛±…Ω˛…i…“ °Ú∫…±…… EÚ…‰
§…‰§…∫… x… Ω˛…Â
®…‰Æ˙“ i…Æ˙Ω˛
∫…§…E÷ÚUÙ =x…E‰Ú +{…x…‰ Ω˛…Â
V…Ë∫…‰ ®…È S……Ω˛i…… Ω⁄ƒ˛
 EÚ∫…“ +…ËÆ˙ EÚ… ®…V…⁄Æ˙ x…Ω˛” §…x…x……
x… §…x…‰ EÚ…‰<«  EÚ∫…“ +…ËÆ˙ EÚ… ®…V…⁄Æ˙
™…‰ ∫…⁄Æ˙V…-S……ƒn˘- ∫…i……Ɖ˙ +…ËÆ˙ +…∫…®……x…
V…Ë∫…‰ ∫…§…E‰Ú +{…x…‰ ΩÈ˛
¥…Ë∫…‰ +…ËÆ˙ ∫…§… ¶…“ +{…x…‰ Ω˛…Â
<∫…E‰Ú  ±…B V…∞¸Æ˙“ Ω˲
™…÷r˘
±…‰ EÚx…  ∫…°«Ú {……ƒS… M……ƒ¥…… E‰Ú  ±…B x…Ω˛”...

|…∂x…-{…j…
∫…®…™…----i…™… x…Ω˛”
{…⁄h……»EÚ----i…™… Ω˲
∫…¶…“ |…∂x…… E‰Ú =k…Æ˙ x…n˘…Æ˙n˘ ΩÈ˛
+…¥…∂™…EÚi…… {…c˜x…‰ {…Æ˙ ∫…∆n˘¶…« O…∆l…… E‰Ú <∫i…‰®……±… EÚ“ V…M…Ω˛
Ω˛ l…™……Æ˙ EÚ… <∫i…‰®……±… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛
®……ƒM…x…‰ {…Æ˙ ¶……c‰˜ E‰Ú Ω˛ l…™……Æ˙§…∆n˘  n˘B V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛

®…<«, 2003

25

¶……π…… E‰Ú ¥™……¥…Ω˛… Æ˙EÚ {…I… {…Æ˙
|…EÚ…∂… b˜…±…i…“ BEÚ ={…™……‰M…“ {…÷∫i…EÚ

¶……π…… ¥…Y……x… E‰Ú I…‰j… ®…Â
™…÷M……∆i…Æ˙EÚ…Æ˙“ {…÷∫i…EÚ

¶……π…… +…ËÆ˙ ∫…®……V…

¶……Æ˙i… E‰Ú ¶……π…… {… Æ˙¥……Æ˙

b˜…Ï. ¶…Æ˙i… À∫…Ω˛

b˜….Ï Æ˙…V…®…±… §……‰Æ˙…

∫…÷ ¥…J™……i… ¶……π…… ¥…n˘ |……‰. EfiÚπh…E÷Ú®……Æ˙ M……‰∫¥……®…“
E‰Ú ∫…∆{……n˘x… ®… "¶……π…… +…ËÆ˙ |…™……‰V…x…®…⁄±…EÚ ÀΩ˛n˘“
{…÷π{…®……±……' E‰Ú +∆i…M…«i… |…EÚ… ∂…i… <∫… {…÷∫i…EÚ E‰Ú
§……Ɖ˙ ®… ∫…®…“I…EÚ b˜…Ï.  ¥…V…™… E÷Ú®……Æ˙ ¥…‰n˘…±…∆EÚ…Æ˙
 ±…J…i…‰ ΩÈ˛ :

+±…M… Ω˛]ıEÚÆ˙  ±…J…“ M…<« <∫… {…÷∫i…EÚ ®…Â
®…÷J™…i…:
+…™…« {… Æ˙¥……Æ˙ +…ËÆ˙ p˘ ¥…c˜ {… Æ˙¥……Æ˙ EÚ“
¶……π……+… +…ËÆ˙ §……‰ ±…™…… i…l…… =x…E‰Ú +∆i…∫…«®§…∆v……Â
+…ËÆ˙ {……Æ˙∫{… Æ˙EÚ |…¶……¥……Â EÚ… ∫…®™…EÚ  ¥…¥…‰S…x…
 EÚ™…… M…™…… Ω˲;
∫…∆∫EfiÚi…, {…… ±…, +{…ß…∆∂… +…ËÆ˙ |……EfiÚi…
¶……π……+… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… x…B  ∫…Ɖ˙ ∫…‰  ¥…S……Æ˙  EÚ™……
M…™…… Ω˲ i…l…… <∫… GÚ®… ®… B‰∫…‰ i…l™… =V……M…Æ˙ Ω÷˛B
ΩÈ˛ V……‰ +x…‰EÚ {…⁄¥…« +¥…v……Æ˙h……+… +…ËÆ˙
∫l……{…x……+… {…Æ˙ |…∂x… S…Ω¬˛x… ±…M……i…‰ ΩÈ˛*

""b˜…Ï. ¶…Æ˙i… À∫…Ω˛ x…‰ "¶……π…… +…ËÆ˙ ∫…®……V…' E‰Ú
+∆ i …M…« i … ¶……π…… +…Ë Æ ˙ =∫…E‰ Ú  ¥… ¥…v… ∞¸{…,
§…Ω÷˛¶…… π…EÚi…… +…ËÆ˙ =∫…E‰Ú |…EÚ…Æ˙, ¶……π……-+x…÷Æ˙I…h…
+…ËÆ˙ ¶……π……- ¥…∫l……{…x…, ¶……π……-∫…Œ®®…∏…h… +…ËÆ˙
EÚ…‰b˜-{… Æ˙¥…i…«x…, ¶……Æ˙i… EÚ“ ¶……π……™…“ Œ∫l… i…,
¶……π……- x…™……‰V…x… +… n˘  ¥…π…™……Â EÚ… i…E«Ú∫…∆M…i…,
∫…]ı“EÚ  ¥…∂±…‰π…h…- ¥…¥…‰S…x…  EÚ™…… Ω˲*''
∫……®…… V…EÚ ¶……π…… ¥…Y……x… ®…Â Ø˚ S… Æ˙J…x…‰ ¥……±…‰
{……`ˆEÚ…Â +…ËÆ˙ UÙ…j…… E‰Ú  ±…B  ¥…∂…‰π… ∞¸{… ∫…‰
{…`ˆx…“™… B¥…∆ ∫…∆O…Ω˛h…“™… {…÷∫i…EÚ*
{…fiπ`ˆ : 136

∂…“Q… |…EÚ…∂™…
{…fiπ`ˆ : 196

®…⁄±™… : Ø˚{…B 150/-

®…⁄±™… : Ø˚{…B 200/-

+…±…‰J… |…EÚ…∂…x… u˘…Æ˙… |…EÚ… ∂…i… +…ËÆ˙ |…S…… Æ˙i… {…÷∫i…EÂÚ ®…ƒM……x…‰ E‰Ú  ±…B Ω˛®…  ±…J… ™…… +{…x…‰  x…EÚ]ı
E‰Ú {…÷∫i…EÚ  ¥…G‰Úi…… ∫…‰ ∫…∆{…E«Ú EÚÆÂ˙*
∫…⁄S…“{…j… B¥…∆ +x™…  EÚ∫…“ V……x…EÚ…Æ˙“ E‰Ú  ±…B  ±…J…Â :

+…±…‰J… |…EÚ…∂…x…
¥…“-8, x…¥…“x… ∂……Ω˛n˘Æ˙…,  n˘±±…“-110032
°Ú…‰x…-22590582, 22577625

26

®…<«, 2003

 ¥… v… ∫…∆¥……n˘ : ¶……Æ˙i…“™… ¥…Ë¥…… Ω˛EÚ EÚ…x…⁄x… : 1

n˘Ω‰˛V…  x…¥……Æ˙h… + v… x…™…®… 1961
Ω˛ Æ˙+…‰®… M…÷{i……-----Bb˜¥……‰E‰Ú]ı,  n˘±±…“ =SS… x™……™……±…™…
|…n‰˘∂…, {…∆V……§… i…l…… {…. §…∆M……±… ∂…… ®…±… ΩÈ˛ *
v……Æ˙… 4 ®… =∫… ¥™…ŒCi… E‰Ú  ±…B V……‰ n˘Ω‰˛V… EÚ“ |…i™…I… ™……
+|…i™…I… ∞¸{… ∫…‰ ¥…v…⁄ ™…… ¥…Æ˙ {…I… E‰Ú ®……i……- {…i…… ∫…‰, ∫…∆Æ˙I…EÚ ∫…‰
™……  Æ˙∂i…‰n˘…Æ˙ ∫…‰  EÚ∫…“ ¶…“ |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®……∆M… EÚÆ˙i…… Ω˲, =∫…‰ EÚ®…
∫…‰ EÚ®… 6 ®……∫… E‰Ú EÚ…Æ˙…¥……∫… ∫…‰ n∆˘ b˜i…  EÚ™…… V……BM…… +…ËÆ˙ n˘∫…
Ω˛V……Æ Ø˚{…B˙ E‰Ú V…÷®……«x…‰ EÚ… ¶…“ ¶……M…“ Ω˛…‰M……*  ¥… ¶…xx… Æ˙…V™…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙… x…‰ n˘Ω‰˛V…  x…¥……Æ˙h… + v… x…™…®… EÚ“ v……Æ˙… 4 ®… +{…x…“
+…¥…∂™…EÚi…… +x…÷∫……Æ˙ ∫…∆∂……‰v…x…  EÚB ΩÈ˛* v……Æ˙… 4-B B‰∫…‰  EÚ∫…“
¶…“  ¥…Y……{…x… EÚ…‰ +¥…Ëv… P……‰ π…i… EÚÆ˙i…“ Ω˲  V…∫…®…  ¥…¥……Ω˛ ∫…‰
∫…∆§…∆ v…i…  EÚ∫…“ ¶…“ |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ∫…®{… k… ™…… {…Ë∫…‰ E‰Ú ±…‰x…-n‰˘x… EÚ“
§……i… EÚΩ˛“ M…<« Ω˛…‰, ™… n˘ EÚ…‰<« ¥™…ŒCi… B‰∫…… EÚÆ˙i…… Ω˲ i……‰ ¥…Ω˛ EÚ®…
∫…‰ EÚ®… 6 ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙…¥……∫… ™…… {…∆p˘Ω˛ Ω˛V……Æ˙ Ø˚{…B i…EÚ E‰Ú
+l…«n∆˘b˜ EÚ… ¶……M…“ Ω˛…‰M……*
v……Æ˙… 5 B‰∫…‰ Ω˛Æ˙ ∫…®…Z……Ëi…‰ EÚ…‰ M…ËÆ˙EÚ…x…⁄x…“ P……‰ π…i… EÚÆ˙i…“ Ω˲
 V…∫…®…  EÚ∫…“ ¶…“ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú n˘Ω‰˛V… E‰Ú n‰˘x…‰ ™…… ±…‰x…‰ EÚ“ §……i… EÚΩ˛“
M…<« Ω˛…‰*
v……Æ˙… 8-B ®… ™…Ω˛ §…i……™…… M…™…… Ω˲  EÚ ™… n˘ EÚ…‰<« ¥™…ŒCi…
 V…∫…x…‰ n˘Ω‰˛V…  n˘™…… ™……  ±…™…… Ω˲ ™…… B‰∫…… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |…‰ Æ˙i…
 EÚ™…… Ω˲ +…ËÆ˙ v……Æ˙… 3 ™…… 4 E‰Ú +∆i…M…«i… +…{…Æ˙… v…EÚ ®…÷EÚn˘®…‰ ®…Â
+…Æ˙…‰ {…i… Ω˲ i……‰ ™…Ω˛ ∫…… §…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ…  EÚ =∫…x…‰ ™…Ω˛ +{…Æ˙…v…

UÙ  n˘x… {…Ω˛±…‰ x……‰Bb˜… (=.|….) EÚ“  x…∂…… ∂…®……« u˘…Æ˙…
EÚ l…i… ∞¸{… ∫…‰ n˘Ω‰˛V… E‰Ú ®……ƒM…‰ V……x…‰ {…Æ˙ §……Æ˙…i… EÚ…‰
¥……{…∫…  EÚB V……x…‰ i…l…… ¥…Æ˙ {…I… E‰Ú  J…±……°Ú +…{…Æ˙… v…EÚ
®…÷EÚn®…… n˘V…« EÚÆ˙…B V……x…‰ EÚ“ J…§…Æ˙ x…‰ Ω˛®… ∫…§…EÚ… v™……x…
+…EÚÃπ…i…  EÚ™……* <∫… ±…‰J… E‰Ú  ±…J…‰ V……x…‰ i…EÚ ¥…Æ˙ {…I… EÚ“
V…®……x…i… EÚ“ +V…‘ x™……™……±…™… x…‰  x…Æ˙∫i… EÚÆ˙ n˘“ l…“*
Ω˛®……Ɖ˙ n‰˘∂… ®… n˘Ω‰˛V… ™…… ={…Ω˛…Æ˙, <∫…‰ V……‰ ¶…“ x……®… n¢, EÚ…
®……∆M…… V……x…… i…l…… n‰˘x…… BEÚ ∫¥…“EfiÚi… {…Æ˙®{…Æ˙…-∫…“ §…x… S…÷EÚ“ Ω˲
+…ËÆ˙ ™…n˘…-EÚn˘… Ω˛“ <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ J…§…ÆÂ˙ ∫…®……V… ®… S…S……« EÚ…
 ¥…π…™… §…x…i…“ ΩÈ˛* Œ∫j…™…… E‰Ú  Ω˛i…… EÚ“ Æ˙I…… Ω‰˛i…÷ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙…
∫…®…™…-∫…®…™… {…Æ˙  ¥… ¶…xx… EÚ…x…⁄x…… EÚ… M…`ˆx…  EÚ™…… M…™…… Ω˲,
 V…x…®… n˘Ω‰˛V…  x…¥……Æ˙h… + v… x…™…®…, 1961 |…®…÷J… Ω˲* <∫…E‰Ú §……Ɖ˙
®… Ω˛®… ™…Ω˛…ƒ ∫…∆ I…{i… ∞¸{… ®… S…S……« EÚÆÂ˙M…‰*
n˘Ω‰˛V…  x…¥……Æ˙h… + v… x…™…®…, 1961 {…⁄Ɖ˙ ¶……Æ˙i…¥…π…« ®…Â,
V…®®…⁄ B¥…∆ EÚ∂®…“Æ˙ EÚ…‰ UÙ…‰c˜EÚÆ˙, 1 V…÷±……<«, 1961 ∫…‰ |…¶……¥…“
Ω˲* <∫…EÚ“ v……Æ˙… 2 E‰Ú +∆i…M…«i… "n˘Ω‰˛V…' ∂…§n˘ EÚ…‰  x…®x… |…EÚ…Æ˙ ∫…‰
{… Æ˙¶…… π…i…  EÚ™…… M…™…… Ω˲ : B‰∫…“ EÚ…‰<« ¶…“ ∫…®{… k… V……‰ |…i™…I… ™……
+|…i™…I… ∞¸{… ∫…‰  ¥…¥……Ω˛ E‰Ú BEÚ {…I… u˘…Æ˙… n⁄˘∫…Ɖ˙ {…I… EÚ…‰ ™……
BEÚ {…I… E‰Ú ®……i……- {…i…… u˘…Æ˙… n⁄˘∫…Ɖ˙ {…I… E‰Ú ®……i……  {…i…… EÚ…‰ ™……
i……‰ n˘“ M…<« Ω˲ ™…… n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚ“ M…<« Ω˲, n˘Ω‰˛V…
EÚΩ˛±……BM…“* ™…Ω˛…ƒ ™…Ω˛ =±±…‰J…x…“™… Ω˲  EÚ <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ… EÚ…‰<«
¶…“ ±…‰x…-n‰˘x… V……‰  EÚ  ¥…¥……Ω˛ E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â,  ¥…¥……Ω˛ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ ™……
§……n˘ ®…  EÚ∫…“ ¶…“ ∫…®…™…  EÚ™…… V……i…… Ω˲, ¥…Ω˛ n˘Ω‰˛V…  x…¥……Æ˙h…
+ v… x…™…®…, 1961 E‰Ú +∆i…M…«i… +…i…… Ω˲, ®……j… +{…¥……n˘∫¥…∞¸{…
®…÷Œ∫±…®… ∫…®……V… ®…  ¥…¥……Ω˛ ®… n˘“ V……x…‰¥……±…“ ®…‰Ω˛Æ˙ ∂…… ®…±… x…Ω˛” Ω˲
C™…… EÚ ™…‰ ®……®…±…‰ ∂…Æ˙“™…i… (®…÷Œ∫±…®… {…∫…«x…±… ±……Ï) E‰Ú +∆i…M…«i…
+…i…‰ ΩÈ˛*
v……Æ˙… 3 ®… §…i……™…… M…™…… Ω˲  EÚ ™… n˘ EÚ…‰<« ¥™…ŒCi… v……Æ˙… 2
®… ¥…Ãh…i… n˘Ω‰˛V… n‰˘i…… Ω˲ ™…… ±…‰i…… Ω˲ ™…… B‰∫…… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |…‰ Æ˙i…
EÚÆ˙i…… Ω˲, i……‰ B‰∫…‰ ¥™…ŒCi… EÚ…‰ EÚ®… ∫…‰ EÚ®… {……ƒS… ¥…π…« EÚ“ ∫…V……
i…l…… {…∆p˘Ω˛ Ω˛V……Æ˙ Ø˚{…B ™…… n˘Ω‰˛V… EÚ… ®…⁄±™… V……‰ ¶…“ + v…EÚ Ω˛…‰, ∫…‰
EÚ®… V…÷®……«x…… x…Ω˛” Ω˛…‰M……; ±…‰ EÚx… ™… n˘ n˘Ω‰˛V… x… ®……ƒM…… M…™…… Ω˛…‰ +…ËÆ˙
x™……™……±…™… <∫… i…E«Ú ∫…‰ ∫…∆i…÷π]ı Ω˛…‰ i……‰ ∫…V…… EÚ®… ¶…“ EÚ“ V……
∫…EÚi…“ Ω˲* EÚ<« Æ˙…V™…… x…‰ +{…x…“ +…¥…∂™…EÚi……x…÷∫……Æ˙ <∫… EÚ…x…⁄x…
®… ∫…∆∂……‰v…x… ¶…“  EÚB ΩÈ˛  V…x…®…  §…Ω˛…Æ˙, Ω˛ Æ˙™……h……,  Ω˛®……S…±…

E÷Ú

®…<«, 2003

<∫… +∆EÚ ∫…‰ ™…Ω˛  ¥…∂…‰π… ∫i…∆¶…----" ¥… v… ∫…∆¥……n˘'----<∫… =q‰˘∂™… ∫…‰
+…Æ∆˙¶…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲  EÚ +…±…‰J… ∫…∆¥……n˘ E‰Ú ∫……®……x™… {……`EÚ…Â EÚ…‰
 ¥… v… ™……x…“ EÚ…x…⁄x… E‰Ú  ¥… ¥…v… {…Ω˛±…÷+… EÚ“ §…÷ x…™……n˘“ V……x…EÚ…Æ˙“
 ®…±…i…“ Æ˙Ω‰˛* ∫……®…… V…EÚ V…“¥…x… EÚ“ ®……ËV…⁄n˘… Œ∫l… i… EÚ…‰ n‰˘J…i…‰ Ω÷˛B ™…Ω˛
+…¥…∂™…EÚ ¶…“ Ω˛…‰ =`ˆ… Ω˲, C™…… EÚ EÚ…‰<« ¶…“ EÚ…x…⁄x…“ ∫…®…∫™…… ={…Œ∫l…i…
Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ +{…‰ I…i… V……x…EÚ…Æ˙“ E‰Ú +¶……¥… ®…Â +…®… ±……‰M……Â EÚ…‰ ¶…“π…h…
EÚ `ˆx……<™…… EÚ… ∫……®…x…… EÚÆ˙x…… {…c˜i…… Ω˲*
 ¥… v…- ¥…∂…‰π…Y… ∏…“ Ω˛ Æ˙+…‰®… M…÷{i……  n˘±±…“ =SS… x™……™……±…™… ®…Â
+ v…¥…Ci…… ΩÈ˛* +…M……®…“ EÚ<« +∆EÚ…Â ®… GÚ ®…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ¥…‰ ¶……Æ˙i…“™…
¥…Ë¥…… Ω˛EÚ EÚ…x…⁄x… E‰Ú  ¥… ¥…v… {…I…… {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±…x…‰ V…… Æ˙Ω˛‰ ΩÈ˛ i…l……
<∫…E‰Ú §……n˘ +x™…  ¥… v…EÚ ∫…∆n˘¶……Á EÚ…‰ S…S……« EÚ…  ¥…π…™… §…x……BƒM…‰*
{……`ˆEÚ…Â E‰Ú  x…V…“ V…“¥…x… ®… ¶…“ EÚ…x…⁄x…“ ∫…®…∫™……Bƒ +…i…“ Æ˙Ω˛i…“ ΩÈ˛*
B‰∫…‰ {……`ˆEÚ +{…x…“ ∫…®…∫™……Bƒ  ±…J…EÚÆ˙ Ω˛®… ¶…‰V… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* =x…EÚ“
∫…®…∫™……+… EÚ…‰ o˘Œπ]ı ®… Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B Ω˛®……Ɖ˙  ¥… v…- ¥…∂…‰π…Y… =x…E‰Ú
∫…®……v……x… EÚ“  n˘∂…… ®… +{…x…‰ ®…∆i…¥™… |…∫i…÷i… EÚÆÂ˙M…‰* +…∂…… Ω˲ {……`ˆEÚ
<∫…∫…‰ ±……¶…… x¥…i… Ω˛…ÂM…‰*
----∫…∆{……n˘EÚ

27

x…Ω˛”  EÚ™…… Ω˲, <∫…EÚ… ¶……Æ˙ ∫¥…™…∆ =∫…E‰Ú >{…Æ˙ Ω˛“ Ω˛…‰M……*
+C∫…Æ˙ Ω˛“ <∫… + v… x…™…®… E‰Ú n÷˘Ø˚{…™……‰M… EÚ“  ∂…EÚ…™…i…Â
+J…§……Æ˙… ®… UÙ{…i…“ Æ˙Ω˛i…“ ΩÈ˛* EÚ<« §……Æ˙ B‰∫…… n‰˘J…x…‰ ®… +…™…… Ω˲
 EÚ  x…n˘…Êπ… ±……‰M……Â EÚ…‰ ®…÷EÚn®…‰ ®…Â °ƒÚ∫……EÚÆ˙ =x…∫…‰ v…x… ¥…∫…⁄±……
V……i…… Ω˲ ™…… =xΩ² +x™… |…EÚ…Æ˙ ∫…‰ i…∆M…  EÚ™…… V……i…… Ω˲* <∫…“ ∫…∆n˘¶…«
®… x™……™…®…⁄Ãi… ®……x…x…“™… ∏…“ V…‰.b˜“. EÚ{…⁄Æ˙, V…V…,  n˘±±…“ =SS…
x™……™……±…™… x…‰  ]ı{{…h…“ EÚ“  EÚ ™…Ω˛ n‰˘J…x…‰ ®… +…™…… Ω˲  EÚ n˘Ω‰˛V…
∫…∆§…∆v…“ EÚ…x…⁄x…… EÚ… n÷˘Ø˚{…™……‰M…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲ +…ËÆ˙ B‰∫…… EÚÆ˙x…‰
∫…‰  ¥…¥……Ω˛ EÚ“ ∫…∆∫l…… EÚ…‰ x…÷EÚ∫……x… {…Ω÷ƒ˛S…… Ω˲ V……‰ BEÚ ∫¥…∫l…
∫…®……V… E‰Ú  Ω˛i… ®… x…Ω˛” Ω˲* x™……™…®…⁄Ãi… ∏…“ EÚ{…⁄Æ˙ x…‰ +…M…‰ EÚΩ˛…  EÚ
n˘Ω‰˛V… ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… +…{…Æ˙… v…EÚ ®…÷EÚn˘®…… ®… +…Æ˙…‰ {…i… ¥™…ŒCi… E‰Ú
{… Æ˙¥……Æ˙ E‰Ú |…i™…‰EÚ ∫…n˘∫™… EÚ…‰ ∂…… ®…±… EÚÆ˙ ±…‰x…… = S…i… x…Ω˛” Ω˲*
Ω˛®…EÚ…‰ S…… Ω˛B  EÚ Ω˛®… B‰∫…‰ EÚ…x…⁄x… EÚ“ ∫…®…“I…… EÚÆÂ˙  V…∫…E‰Ú
n÷˘Ø˚{…™……‰M… E‰Ú EÚ…Æ˙h… Ω˛V……Æ˙…  ¥…¥……Ω˛ x…π]ı Ω˛…‰ S…÷E‰Ú ΩÈ˛* x™……™…®…⁄Ãi…
∏…“ EÚ{…⁄Æ˙ x…‰ {…÷ ±…∫… EÚ…‰  Ω˛n˘…™…i… n˘“  EÚ ¥…‰ n˘Ω‰˛V… ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i…
+…{…Æ˙… v…EÚ ®…÷EÚn˘®…… ®… x…… ®…i…  ¥…t…Ãl…™…… EÚ…‰  M…Æ˙}i……Æ˙ x… EÚÆÂ˙
C™…… EÚ B‰∫…… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ =x…EÚ… ¶… ¥…π™… x…π]ı Ω˛…‰ V……i…… Ω˲ +…ËÆ˙

=x…EÚ… +…i®…∫…®®……x… §…÷Æ˙“ i…Æ˙Ω˛ ∫…‰ +…Ω˛i… Ω˛…‰i…… Ω˲*
(ÀΩ˛n÷˘∫i……x… ]ı…<®∫…,  n˘x……∆EÚ 22-05-2003)
B‰∫…“ P…]ıx……+… EÚ“ ¶…“ EÚ®…“ x…Ω˛” Ω˲ V…Ω˛…ƒ <∫…E‰Ú  ¥…{…Æ˙“i…
n˘Ω‰˛V… x… ±……x…‰ {…Æ˙ ™…… EÚ®… ±……x…‰ {…Æ˙ Œ∫j…™…… EÚ… ®……x… ∫…EÚ i…l……
∂……Æ˙“ Æ˙EÚ ∂……‰π…h…  EÚ™…… M…™…… Ω˲ +…ËÆ˙ EÚ<« §……Æ˙ i……‰ <x…EÚ…
{… Æ˙h……®… Ω˛i™…… i…l…… i…±……EÚ ®… Ω˛…‰i…… Ω˲* V…Ë∫……  EÚ Ω˛®…x…‰ |……Æ˙®¶…
®… §…i……™……  EÚ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ∫…®…™…-∫…®…™… {…Æ˙ Œ∫j…™…… E‰Ú  Ω˛i…… EÚ“
Æ˙I…… Ω‰˛i…÷  ¥… ¶…xx… EÚ…x…⁄x…… EÚ… M…`ˆx…  EÚ™…… Ω˲, +…M…‰ +…x…‰¥……±…‰
+∆EÚ…Â ®… Ω˛®… °ËÚ ®…±…“ EÚ…‰]«ı BC]ı, 1984, ∫{…‰∂…±… ®…Ë Æ˙V… BC]ı,
1954, S……<±b˜ ®…Ë Æ˙V… Ɖ˙∫]≈‰ıx… BC]ı, 1929, ÀΩ˛n⁄˘ Bb˜…{∂…x… B∆b˜
®…Âx…]‰ıx…Â∫… BC], 1956, ÀΩ˛n⁄˘ ®……<x…‰ Æ˙]ı“ B∆b˜ M……ÃV…™…x…Œ ∂…{…
BC]ı, 1956, ÀΩ˛n⁄˘ ∫…C∂…“∫…x… BC]ı, 1956, °Ú…ÏÆ˙x… ®…Ë Æ˙V…
BC]ı, 1969, +…x…∆n˘ ®…Ë Æ˙V… BC]ı, 1909, ®…÷Œ∫±…®… ¥…⁄®…x…
(|……‰]‰ıC∂…x… +…Ï°Ú Æ˙…<]¬ı∫… +…Ïx… b˜…<¥……‰∫…«) BC]ı, 1986,
®…÷Œ∫±…®… {…∫…«x…±… ±……Ï (∂…Æ˙“™…i…) B‰{±…“E‰Ú∂…x… BC]ı, 1973,
 b˜V……±…⁄V…x… +…Ï°Ú ®…÷Œ∫±…®… ®…Ë Æ˙V… BC],ı 1939 i…l…… {……Æ˙∫…“
®…Ë Æ˙V… BC]ı, 1939 {…Æ˙ S…S……« EÚÆÂ˙M…‰*

V…Æ˙… ˛Ωƒ˛ ∫…B...
∫…b˜EÚ E‰Ú  EÚx……Ɖ˙ BEÚ  ¶…EÚ…Æ˙“ ¶…“J… ®……∆M… Æ˙Ω˛… Ω˲*
 ¶…J……Æ˙“ : +±±…… E‰Ú x……®… {…‰ n‰˘-n‰˘ §……§……!
BEÚ +…n˘®…“ : +±…‰ ¶…Ë™……, ]ı®……]ıÆ˙ J……+…‰ ]ı®……]ıÆ˙*
 ¶…J……Æ˙“ : §……§…⁄V…“, ]ı®……]ıÆ˙ Ω˛“ n‰˘ n˘…‰ ¥……‰ Ω˛“ J…… ±…ÂM…‰*
n⁄˘∫…Æ˙… : +Ɖ˙ ¶……<« ™…Ω˛ i……‰i…±…… Ω˲, EÚΩ˛ Æ˙Ω˛… Ω˲ EÚ®……EÚÆ˙
J……+…‰ EÚ®……EÚÆ˙!
☺ ☺ ☺
b˜…C]ıÆ˙ : Ω˛…ƒ, C™…… §…“®……Æ˙“ Ω˲ +…{…EÚ…‰?
®…Æ˙“V… : b˜…C]ıÆ˙ ∫……Ω˛§…, +M…Æ˙ ®…È J…… ±…⁄ƒ i……‰ ¶…⁄J… x…˛Ω˛”
±…M…i…“* ∫……‰ V……>ƒ i……‰ x…”n˘ x…Ω˛” +…i…“* ®…È §…Ω÷˛i…
{…Ɖ˙∂……x… Ω⁄ƒ˛* E÷ÚUÙ EÚ“ V…B x…!
b˜…C]ıÆ˙ : Ω˛…ƒ, Ω˛…ƒ, C™…… x…Ω˛”! ™…Ω˛ n˘¥…… ±……‰, BEÚ J…÷Æ˙…EÚ
∫……‰x…‰ E‰Ú §……n˘ +…ËÆ˙ BEÚ =`ˆx…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ J……
±…‰x……, E÷ÚUÙ Ω˛“  n˘x…… ®… i…÷®…  §…±E÷Ú±… `ˆ“EÚ Ω˛…‰
V……+…‰M…‰*
☺ ☺ ☺
BEÚ §……Æ˙ BEÚ +∆O…‰V… ¥™…ŒCi… ¶……Æ˙i… P…⁄®…x…‰ +…™…… i……‰ V……‰
M……<b˜ =∫…E‰Ú ∫……l… l…… =∫…x…‰ M……∆v…“ v……‰i…“ ( V…∫…EÚ… BEÚ  ∫…Æ˙…
]ı…∆M…… E‰Ú §…“S… ∫…‰ Ω˛…‰EÚÆ˙ {…“U‰Ù V……i…… Ω˲) §……ƒv…“ Ω÷˛<« l…“* <∫…
|…EÚ…Æ˙ EÚ… {…Ω˛x……¥…… n‰˘J…EÚÆ˙ +∆O…‰V… =∫…E‰Ú §……Ɖ˙ ®… V……x…x…‰ EÚ…‰
=i∫…÷EÚ Ω÷˛+…*

+∆O…‰V… : +…‰ ®…Ëx…, ™…Ω˛ ]÷ı®…x…‰ C™…… {…Ω˛x… Æ˙CEÚ… Ω˲!
M……<b˜ : {…Ω˛±…‰ +…{… §…i……<B  EÚ +…{…x…‰ ™…Ω˛ M…±…‰ ®… C™……
±…]ıEÚ… Æ˙J…… Ω˲?
+∆O…‰V… : +…‰Ω˛!  n˘∫… <V… ®……< x…‰EÚ ]ı…<«*
M……<b˜ :  n˘∫… <V… ®……< §…ËEÚ ]ı…<«*
☺ ☺ ☺
V…V… : i…÷®…x…‰ +{…x…“ {…ix…“ EÚ…‰ M…÷±……®… §…x…… Æ˙J…… Ω˲*
+ ¶…™…÷Ci… : (P…§…Æ˙…EÚÆ˙) V…“... V…“, §……i… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ...
V…V… : V…“-V…“ EÚÆ˙x…‰ EÚ“ V…∞¸Æ˙i… x…Ω˛”, ™…Ω˛ §…i……+…‰  EÚ
™…Ω˛ V……n⁄˘ i…÷®…x…‰ EËÚ∫…‰ ∫…“J……?
☺ ☺ ☺
BEÚ {……M…±… +…v…“ Æ˙…i… EÚ…‰ BEÚ n˘Æ˙¥……V…‰ EÚ…‰ {…“]ıx…‰
±…M……, i……‰ BEÚ ∫…÷∆n˘Æ˙ +…ËÆ˙i… x…‰ n˘Æ˙¥……V…… J……‰±……*
{……M…±… : C™…… +…{… §…i…… ∫…EÚi…“ ΩÈ˛  EÚ n˘∂…«x… À∫…Ω˛ EÚΩ˛…ƒ
Æ˙Ω˛i…… Ω˲?
+…ËÆ˙i… : (Ω˲Æ˙i… ∫…‰ n‰˘J…EÚÆ˙) n˘∂…«x… À∫…Ω˛ i……‰ i…÷®… J…÷n˘ Ω˛“
Ω˛…‰*
{……M…±… : ™…Ω˛ i……‰ ®…È ¶…“ V……x…i…… Ω⁄ƒ, +…{… i……‰ ™…Ω˛ §…i……<B
 EÚ ¥…Ω˛ ∫……±…… Æ˙Ω˛i…… EÚΩ˛…ƒ Ω˲?
---- ∂…¥……x…“  ∫…xΩ˛…

28

®…<«, 2003

{…÷∫i…EÚ ∫…∆¥……n˘

∫…®…“I……i®…EÚ  ]ı{{…h…“
""<∫… n‰˘∂… ®… x… +xx… {…Ën˘… Ω˛…‰i…… Ω˲ +…ËÆ˙ x… {……x…“* +xx…
 ¥…n‰∂…… ∫…‰ +…i…… ΩË +…ËÆ˙ {……x…“ ∫……°Ú EÚÆ˙E‰Ú ∫…®…÷p˘ ∫…‰* x… EÚ{…c‰˜
§…x…i…‰ ΩÈ˛, x… °Úx…‘S…Æ˙* +…ËÆ˙ i……‰ +…ËÆ˙, S……™… E‰Ú  ±…B n⁄˘v… ¶…“ {…Ën˘…
x…Ω˛” Ω˛…‰i……* ¥…Ω˛ {…Œ∂S…®…“ n‰˘∂…… ∫…‰ {……=b˜Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®… ®…∆M…¥……™……
V……i…… Ω˲* M……Bƒ i……‰ ™…Ω˛…ƒ  ∫…°«Ú ∂……∫…EÚ E‰Ú +…ƒM…x… ®… Ω˛“ §…ƒv…“ ΩÈ˛*
x… ™…Ω˛…ƒ {…‰c˜ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛, x… {…∂…÷-{…I…“* ®…i…±…§… ™…Ω˛  EÚ V…“¥…x… EÚ“
Ω˛Æ˙ +…¥…∂™…EÚ ∫…÷<« ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ®…∂…“x… i…EÚ, U÷ÙÆ˙“ ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ §…i…«x…GÚ…EÚÆ˙“ i…EÚ, +…‰g¯x…‰- §…UÙ…x…‰ E‰Ú EÚ{…c˜… ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ∫……V…-†…fi∆M……Æ˙
E‰Ú ∫……®……x… i…EÚ, ™……x…“ ∫…§… E÷ÚUÙ, §……Ω˛Æ˙ ∫…‰ ®…∆M……x…… {…c˜i…… Ω˲*
...+¶…“ i……‰ E÷Ú¥…Ëi… ®… x… Ɖ˙±… Ω˲, x… ]ı≈…®…, x… x…Ω˛ÆÂ˙ ΩÈ˛, x… i……±……§…,
x… E÷ÚBƒ ΩÈ˛, x… §…M…“S…‰* ±…‰ EÚx… +§… P…Æ˙-P…Æ˙  §…V…±…“ +…ËÆ˙
]‰ı±…“°Ú…‰x… {…Ω÷˛ƒS… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* ...¥…Ω˛…ƒ E‰Ú +v™……{…EÚ…Â EÚ… ¥…‰i…x… <i…x…… Ω˲
 V…i…x…… ¶……Æ˙i… E‰Ú +…<«.∫…“.B∫…. EÚ…*''
<∫…“ |…EÚ…Æ˙ ±…‰J…EÚ  ®…ª… EÚ… ¥…h…«x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B {……`ˆEÚ…Â
EÚ…‰ +…ƒEÚc˜… ®… x… °ƒÚ∫……x…‰ EÚ… ¥……n˘… EÚÆ˙i…… Ω˲ +…ËÆ˙ BEÚ  S…j… <∫…
|…EÚ…Æ˙ |…∫i…÷i… EÚÆ˙i…… Ω˲ :
""x… i……‰ ®…È +…{…EÚ…‰ ™…Ω˛ §…i……x…‰ V…… Æ˙Ω˛… Ω⁄˛ƒ  EÚ ¥…Ω˛…ƒ EÚ“
±……ËEÚ“ M…V…-M…V… ¶…Æ˙ EÚ“, i……‰Æ˙<« °÷Ú]ı-°÷Ú]ı ¶…Æ˙ EÚ“, EÚEÚ c˜™……ƒ
§……ƒΩ˛-§……ƒΩ˛ Ω˛…l… ±…∆§…“ +…ËÆ˙ ®……±…]‰ı i…“x…-i…“x… {……¥… E‰Ú Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* x…
®…È +…{…∫…‰ ™…Ω˛ EÚΩ˛x…… S……Ω˛i…… Ω⁄˛ƒ  EÚ ¥…Ω˛…ƒ EÚ“ M……Bƒ ¶…Ë∫…… V…Ë∫…“,
M…n˘Ω‰˛ P……‰c˜… V…Ë∫…‰ +…ËÆ˙ ¶…È∫… B‰∫…“ Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛  EÚ =x…EÚ“ {…“`ˆ {…Æ˙
+…S……™…« EfiÚ{…±……x…“ V…Ë∫…‰ EÚn˘ E‰Ú ¥™…ŒCi… +…Æ˙…®… ∫…‰ J…⁄]ı“ i……x…
EÚÆ˙ ∫……‰ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*''
+Æ˙§…… EÚ“  ¥…∂…‰π…i……+… EÚ…‰ ∫…⁄j… ∞¸{… ®… <∫… |…EÚ…Æ˙
¥…Ãh…i…  EÚ™…… Ω˲--""+Æ˙§…… EÚ“ +{…x…“ E÷ÚUÙ  ¥…∂…‰π…i……Bƒ ΩÈ˛, V…Ë∫…‰, ∫¥…¶……π……,
∫¥…n‰˘∂… +…ËÆ˙ ∫¥…v…®…« ®… M…Ω˛Æ˙“ +…∫l……*  ®…ª… EÚ“ EÚ®…«`ˆi…… EÚ…
®…⁄k…« =n˘…Ω˛Æ˙h… ∫¥…‰V… x…Ω˛Æ˙ Ω˲* ±……‰M…… x…‰ n‰˘J…… v…Æ˙i…“ E‰Ú >{…Æ˙
 {…Æ˙… ®…b˜ §…x……EÚÆ˙ >ƒS…‰ V……x…‰¥……±…‰ ±……‰M… v…Æ˙i…“ E‰Ú x…“S…‰ x…Ω˛Æ˙
J……‰n˘EÚÆ˙ EÚ…°Ú“ M…Ω˛Æ‰˙ ¶…“ V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*''
¥…h…« x … i…l™……Â i…l…… +…ƒ E Úc˜ … Â {…Æ˙ +…v…… Æ˙ i … EÚ…‰ Æ ‰ ˙
 ¥…¥…Æ˙h……i®…EÚ Ω˛“ x…Ω˛” ΩÈ˛, ∂……‰v…{…Æ˙EÚ ¶…“ ΩÈ˛* ∂……‰v…{…Æ˙EÚ i…l……
 ¥…S……Æ˙-|…v……x…  x…§…∆v…… ®… =n˘…Ω˛Æ˙h……l…« "¥…fiI… BEÚ, ∂……J…… n˘…‰'
 x…§…∆v…  ±…™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* <∫…  x…§…∆v… ®… +x…‰EÚ J……‰V…§…“x… E‰Ú
∫……l… ™…Ω˛ |… i…{…… n˘i…  EÚ™…… M…™…… Ω˲  EÚ ¶……Æ˙i… B¥…∆  ®…ª… EÚ…
+]⁄ı]ı i…l…… + ¶…xx… ∫…∆§…∆v… Æ˙Ω˛… Ω˛…‰M……*
i…÷±…x……i®…EÚ ∂…˱…“ E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ ¶…“ ±…‰J…EÚ x…‰  V…Y……∫……

"+Æ˙§…… E‰Ú n‰˘∂… ®…Â'
±…‰J…EÚ : M……‰{……±… |…∫……n˘ ¥™……∫…; |…EÚ…∂…EÚ : Æ˙S…x……EÚ…Æ˙
|…EÚ…∂…x…, 1586/1<«, x…¥…“x… ∂……Ω˛n˘Æ˙…,  n˘±±…“-32;
{…fiπ`ˆ : 80; ®…⁄±™… : Ø˚{…B 100/M……‰{……±… |…∫……n˘ ¥™……∫… V…“ EÚ“ EfiÚ i… "+Æ˙§…… E‰Ú n‰˘∂… ®…Â'
∫…… Ω˛i™… EÚ“  EÚ∫…  ¥…v…… ®…Â Æ˙J…“ V……B, ¶……¥…“ < i…Ω˛…∫…EÚ…Æ˙ E‰Ú
 ±…B BEÚ ∫…®…∫™…… Ω˛…‰M…“* ±…‰J…EÚ x…‰ ∫…x…¬ 1958 <«. ®…Â +Æ˙§…
M…h…Æ˙…V™… E‰Ú  x…®…∆j…h… {…Æ˙  ®…ª…, ∫…“ Æ˙™…… +…ËÆ˙ E÷Ú¥…Ëi… EÚ“ ™……j……
EÚ“ l…“* |…∫i…÷i… {…÷∫i…EÚ ®… <∫…“ ™……j…… EÚ… Æ˙…‰S…EÚ ∂…˱…“ ®… ∫…÷∆n˘Æ˙
¥…h…«x…  EÚ™…… Ω˲, V……‰  ¥…¥…Æ˙h……i®…EÚ ∂…˱…“ ®… Ω˛…‰i…‰ Ω÷˛B ¶…“ ∫…… Ω˛i™…
EÚ“ BEÚ B‰∫…“ EfiÚ i… §…x… M…™…… Ω˲, V……‰ x… ™……j…… EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… ®……j…
Ω˲, x… <x… n‰∂…… EÚ… ¶……ËM……‰ ±…EÚ ¥…h…«x… +…ËÆ˙ x… Ω˛“ ±…‰J…EÚ E‰Ú
∫…∆∫®…Æ˙h… ®……j… Ω˛“* |…i…“i… Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ ™…Ω˛ ™……j……- ¥…¥…Æ˙h… Ω˲, {…Æ˙
B‰∫…… Ω˲ x…Ω˛”; ±…‰J…EÚ x…‰ ¶…“ {…÷∫i…EÚ EÚ“ |…∫i……¥…x…… "+…ËÆ˙ C™……
 ±…J…⁄ƒ' ®… {…Ω˛±…‰ Ω˛“ ¥……C™… ®…  ±…J…… Ω˲, ""™…Ω˛ {…÷∫i…EÚ ™……j…… ¥…¥…Æ˙h… x…Ω˛” Ω˲*'' ∫…∆¶…¥…i…: <∫…“ EÚ…Æ˙h… "™……j……-∫…… Ω˛i™…' {…Æ˙
|…EÚ… ∂…i… {…÷∫i…EÚ…Â ®… <∫…EÚ…‰ ∫…Œ®®… ±…i… x…Ω˛”  EÚ™…… M…™…… Ω˲*
<∫…®…  ¥… ¶…xx… n‰˘∂…… EÚ“ ™……j…… ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… 12 UÙ…‰]‰ı-UÙ…‰]‰ı
 ¥…¥…Æ˙h… |…∫i…÷i…  EÚB M…B ΩÈ˛,  V…∫…®… =x… n‰˘∂…… EÚ“ ¶……ËM……‰ ±…EÚ,
B‰ i…Ω˛… ∫…EÚ, +…Ãl…EÚ i…l…… ∫……®…… V…EÚ  ¥…∂…‰π…i……+… E‰Ú {… Æ˙¥…‰∂…
®…Â ∫l……x…-∫l……x… {…Æ˙ +…{…§…“i…“ +…ËÆ˙ ¥™…ŒCi…M…i… ∫…®…∫™……+…Â EÚ…‰
∫{…∂…«  EÚ™…… M…™…… Ω˲,  V…∫…∫…‰ ∂…˱…“ ®… §…c˜… +…EÚπ…«h… +… M…™…… Ω˲
+…ËÆ˙  ¥…¥…Æ˙h… |…∫i…÷i… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰  x…§…∆v… +…i®…{…Æ˙EÚ + v…EÚ §…x…
M…B ΩÈ˛* <∫… +…v……Æ˙ {…Æ˙ ®…È <∫… EfiÚ i… EÚ…‰ ™……j……- ¥…¥…Æ˙h… {…Æ˙
+…v…… Æi… ¥™… Ci…  x…§…∆v…… EÚ… ∫…∆EÚ±…x… EÚΩ˛ ∫…EÚi…… Ω⁄˛ƒ* ™…Ω˛
¥™…ŒCi…-¥™…∆V…EÚ ∂…˱…“ ®…  ±…J…… M…™…… ™……j……- ¥…¥…Æ˙h… Ω˲, EÚ…‰Æ˙…
™……j……- ¥…¥…Æ˙h… x…Ω˛”*  ¥…¥…Æ˙h…… E‰Ú ®…v™… +Æ˙§… M…h…Æ˙…V™… E‰Ú  S…j…
¶…“ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ∂…˱…“ ®…  S…j……i®…EÚi…… E‰Ú n˘∂…«x… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛*
{…÷∫i…EÚ EÚ… |…l…®… ±…‰J… "¥…Ω˛ i……‰ ¶…M…¥……x… x…‰ J…ËÆ˙ EÚ“' ®…Â
®…fii™…÷ E‰Ú ∫……I……i… n˘∂…«x… E‰Ú +x…÷¶…¥… EÚ… V……‰ ¥…h…«x… Ω˲, ¥…Ω˛ ÀΩ˛n˘“∫…… Ω˛i™… ®… ∫l……<« ®…Ω˛k¥… EÚ… Ω˲* ∫…… Ω˛Œi™…EÚ +x…÷¶…⁄ i… E‰Ú +…v……Æ˙
{…Æ˙ V……‰ ¥…h…«x… |…∫i…÷i…  EÚ™…… M…™…… Ω˲, =∫…®…  S…j……i®…EÚi…… E‰Ú
∫……l…-∫……l… M…∆¶…“Æ˙i…… Ω˲* <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ… BEÚ +…ËÆ˙ ¥…h…«x… BEÚ
§……Æ˙ ®…Èx…‰ b˜…Ï. Æ˙…®…E÷Ú®……Æ˙ ¥…®……« EÚ… {…g¯… l……*
+Æ˙§…… EÚ“ +…Ãl…EÚ Œ∫l… i… {…Æ˙ ¶…“ ™…j…-i…j… |…EÚ…∂… b˜…±……
M…™…… Ω˲* E÷Ú¥…Ëi… EÚ… ¥…h…«x… {… g¯B----

®…<«, 2003

29

∂……∆i… EÚ“ Ω˲* x…“±… i…]ı +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i…“™… x… n˘™…… E‰Ú i…]ı i…l……
i…]ı¥…i…‘ |…n‰˘∂… EÚ“ i…÷±…x…… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B  ±…J…… Ω˲---"" ®…ª… E‰Ú ±……‰M… ¶…±…‰ Ω˛“ x…“±… EÚ“ +…Æ˙i…“ x… =i……ÆÂ˙,
±…‰ EÚx… ¥…‰ Ω˛ÃM…V… x…“±… E‰Ú  EÚx……Æ˙… EÚ…‰ Ω˛®……Ɖ˙ ±……‰M…… EÚ“ i…Æ˙Ω˛
®…±…-®…⁄j… ∫…‰ M…∆n˘… x…Ω˛” EÚÆ˙i…‰* ®…Èx…‰ EÚ…‰<« M…∆n˘… x……±…… ¶…“ x…“±… ®…Â
 ®…±…i…‰ Ω÷˛B x…Ω˛” n‰˘J……* Æ˙…i… E‰Ú ∫…®…™… +{…x…‰ P…Æ˙ EÚ… E⁄Úc˜…EÚÆ˙EÚ]ı ¶…“ =`ˆ…EÚÆ˙ ±……‰M… x…“±… ®… x…Ω˛” °ÂÚEÚ +…i…‰* x…“±… {…Æ˙
°Ú±… x…Ω˛” S…g¯…B V……i…‰ i……‰ C™……, ®…Ɖ˙ Ω÷˛B V……x…¥…Æ˙ ™…… ®…÷nÊ˘ ¶…“
=∫…®… x…Ω˛” °ÂÚE‰Ú V……i…‰* ™…Ω˛ `ˆ“EÚ Ω˲  EÚ x…“±… E‰Ú ∫…÷Æ˙®™… i…]ı {…Æ˙
Ω˛®……Ɖ˙ n‰˘∂… EÚ“ i…Æ˙Ω˛ EÚ±……i®…EÚ P……]ı, ∫…¶™…i…… +…ËÆ˙ ∫…∆∫EfiÚ i… E‰Ú
{… Æ˙S……™…EÚ M…M…x…S…÷®§…“ ¶…¥…x… +…ËÆ˙ ∫…i™… ∫…x……i…x…-v…®…« EÚ“ ®…Ω˛…x…
®… Ω˛®…… EÚ… M…÷h…M……x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ ¶…¥™… ®…∆ n˘Æ˙  ®…ª… ®… x…Ω˛” Ω˲, x…
x…“±… E‰Ú  EÚx……Æ˙…Â EÚ“ ∫…∆v™……EÚ…±…“x…  x…∫i…§v…i…… +…ËÆ˙ =n˘…∫…“ EÚ…‰
i……‰c˜x…‰ E‰Ú  ±…B ¥…Ω˛…ƒ ®…∆ n˘Æ˙… ®… P…∆]ı…-v¥… x… Ω˛“ +…i…“ Ω˲ +…ËÆ˙ x…
|……i…: EÚ…±…“x… ∫…⁄™…« EÚ… |…¥……Ω˛ x…n˘“ E‰Ú ∫¥…h…«  ∂…J…Æ˙… {…Æ˙ {…c˜EÚÆ˙
V…±… ®… ∫¥…h…«-±…Ω˛Æ˙… EÚ“ ∫…fiŒπ]ı Ω˛“ EÚÆ˙i…… Ω˲* ±…‰ EÚx… x…“±… E‰Ú
 EÚx……Ɖ˙ §…Ω÷˛i… E÷ÚUÙ B‰∫…… Ω˲, V……‰ Ω˛®……Ɖ˙ ™…Ω˛…ƒ x…Ω˛” ΩÈ˛, ÀEÚi…÷ Ω˛…‰x……
S…… Ω˛B*''
x…… ∫…Æ˙ +…ËÆ˙ ∫¥…M…‘™… x…‰Ω˛∞¸ n˘…‰x…… Ω˛“ +{…x…‰-+{…x…‰ n‰˘∂……Â
EÚ“ V…x…i…… E‰Ú ±……‰EÚ |…™… x…‰i…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* n˘…‰x…… E‰Ú ¥™…ŒCi…M…i… i…l……
∫……®…… V…EÚ V…“¥…x… E‰Ú {… Æ˙¥…‰∂… ®… ¥™…ŒCi…i¥… EÚ… ®…⁄±™……∆EÚx…
¥™……∫…V…“ x…‰ §…Ω÷˛i…  x…EÚ]ı ∫…‰  EÚ™…… Ω˲* x…… ∫…Æ˙ +…ËÆ˙ x…‰Ω˛∞¸ EÚ…
V…x…i…… E‰Ú |… i… |…‰®… EÚ… ∫…⁄I®… +∆i…Æ˙ n‰˘ J…B :
""x…… ∫…Æ˙ E‰Ú |… i… ±……‰M…… E‰Ú |…‰®… EÚ… Æ˙Ω˛∫™… Ω˲  EÚ ¥…Ω˛ B‰∫……
∂……∫…EÚ Ω˲,  V…∫…‰ EÚ`ˆ…‰Æ˙ EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi…… Ω˲, V……‰ n÷˘∂®…x… EÚ…‰
±…±…EÚ…Æ˙ ∫…EÚi…… Ω˲,  ¥…Æ˙…‰v…“  V…∫…∫…‰ ¶…™… J……i…‰ ΩÈ˛* ™……x…“ x…… ∫…Æ˙
EÚ… |…‰®… E‰Ú¥…±… =∫…E‰Ú  ¥…∂……±… ¥™…ŒCi…i¥… ∫…‰ Ω˛“ ∫…∆§…r˘ x…Ω˛”, ¥…Ω˛
±…±…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ ¶…™… ∫…‰ ¶…“ ™…÷Ci… Ω˲*''
+x…‰EÚ n‰˘∂…… E‰Ú  ¥…¥…Æ˙h… E‰Ú ∫……l… ±…‰J…EÚ E‰Ú ¥™…ŒCi…M…i…
∫…∆∫®…Æ˙h… ¶…“  ®…±…‰ Ω÷˛B ΩÈ˛* ™…‰ ∫…∆∫®…Æ˙h…  ¥…¥…Æ˙h…… E‰Ú ®…v™… B‰∫…‰
M…÷ƒl…‰ Ω÷˛B ΩÈ˛  EÚ EfiÚ i… EÚ… +∆∂… §…x… M…B ΩÈ˛* ±…‰J…EÚ BEÚ ¥…Ëπh…¥…{… Æ˙¥……Æ˙ ∫…‰ ∫…∆§…r˘ Ω˲, V…Ω˛…ƒ ®……∆∫…-¶…I…h… Ω˛“ C™…… +x…‰EÚ UÙ…‰]ı“®……‰]ı“ S…“V… ¶…“ ¥…ÃV…i… ΩÈ˛* {…Ω˛±…“ n˘…¥…i… E‰Ú +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙ ±…‰J…EÚ
x…‰ +x…÷¶…¥…  EÚ™……----""V…§… ®…‰Æ‰˙ ∫……l…“ ÀΩ˛n⁄˘  ®…j… §…g¯-S…g¯ EÚÆ˙ =x…
{…Æ˙ Ω˛…l… ∫……°Ú EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ l…‰, i…§… ®…È BEÚ EÚ…‰x…‰ ®… S……¥…±…… {…Æ˙
l……‰c˜… n˘Ω˛“ b˜…±…EÚÆ˙ ∫……‰S… Æ˙Ω˛… l……---{……x…“ ®… ®…“x…  {…™……∫…“*
®……‰ Ω˛ ∫…÷ x…-∫…÷ x… +…¥…‰ Ω˛…ƒ∫…“**''
 ¥…n‰˘∂…… ®… +…ËÆ˙  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ +Æ˙§… n‰˘∂…… ®… ¶…“ ¥…Ëπh…¥…
+{…x…… v…®…« ß…π]ı  EÚB  §…x…… ¥……{…∫… +… ∫…EÚi…… Ω˲, <∫…E‰Ú V…“i…‰V……M…i…‰ =n˘…Ω˛Æ˙h… ΩÈ˛ ¥™……∫…V…“*  ¥… ¶…xx… ¶……‰V…… {…Æ˙ {…Æ˙…‰∫…‰ M…B

{…n˘…l……Á EÚ…  S…j……i®…EÚ ¥…h…«x…  EÚ™…… Ω˲, V…Ω˛…ƒ ∫…ËEÚc˜… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú
¶……‰V™… {…n˘…l…«, S……‰π™… +…ËÆ˙ ±…‰¡ ¥…Ω˛…ƒ {…Æ˙…‰∫…‰ Ω÷˛B l…‰* ¥…Ω˛…ƒ ±…‰J…EÚ
x…‰ ∫…i™…x……Æ˙…™…h… EÚ… ∫®…Æ˙h… EÚÆ˙ E‰Ú±…… J……EÚÆ˙ Ω˛“ {…‰]ı ¶…Æ˙
 ±…™……* ±…‰J…EÚ x…‰ +x…÷¶…¥…  EÚ™……----""∂……™…n˘ E‰Ú±…‰ ¶…“ ®…‰Æ‰˙ EÚÆ˙∫{…∂…« ∫…‰ EfiÚi……l…« Ω÷˛B Ω˛…Â, C™…… EÚ ¶……‰V…x… EÚ“ <∫… ¶……Æ˙“ ¶…“c˜ ®…Â
=x…EÚ“ EÚp˘ EÚÆ˙x…‰¥……±……  ∫…°«Ú BEÚ ®…È Ω˛“ l……*''
¥™……∫…V…“ BEÚ ∂…˱…“EÚ…Æ˙ ΩÈ˛,  V…x…EÚ“ +{…x…“  x…V…“ ∂…˱…“
§…x… S…÷EÚ“ Ω˲* +{…x…“ ∂…˱…“ ®… ∫l……x…-∫l……x… {…Æ˙ Ω˛…∫™… E‰Ú UÙ”]‰ı ,
¥™…∆M™… E‰Ú §……h… +…ËÆ˙ x…¥…“x…i…®… ={…®……Bƒ o˘Œπ]ıM…i… Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛*
±…‰J…EÚ ∫…¥…«j… M……ƒv…“®…™… l……, +i…B¥… ∫…¥…«j… =∫…EÚ… +{…x…‰
∫…… l…™…… EÚ“ +{…‰I……EfiÚi… + v…EÚ ∫¥……M…i… Ω÷˛+…----""¥…Ω˛ i……‰ §……x…‰
EÚ… Ω˛“ |…i……{… l……  EÚ  V…∫…‰ v……Æ˙h… EÚÆ˙E‰Ú J…±… ¶…“ ∫……v…÷ E‰Ú ∞¸{…
®… {…⁄ V…i… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛*''  ®…ª… ®… ®…÷M…Ê §…Ω÷˛i… ΩÈ˛, <∫… {…Æ˙ ±…‰J…EÚ x…‰
|…∂x…  EÚ™……  EÚ <∫… V…M…Ω˛ i……‰ Æ˙…i… Ω˛…‰x…‰ EÚ… ∫…¥……±… Ω˛“ x…Ω˛”* i…§…
¥…Ω˛…ƒ E‰Ú ¥™…ŒCi… x…‰ {…⁄UÙ…  EÚ B‰∫…… C™……Â? <∫… {…Æ˙ ¥™……∫…V…“ =k…Æ˙
n‰˘i…‰ ΩÈ˛----""+Ɖ˙, ™…Ω˛“  EÚ ®…÷M…Ê §……‰±…i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ Ω˛…ÂM…‰ +…ËÆ˙ Æ˙…i… ¶…“
¶……M…i…“ Æ˙Ω˛i…“ Ω˛…‰M…“*''
∫…®{…⁄h…« {…÷∫i…EÚ ®…Â BEÚ-∫…‰-BEÚ x…¥…“x… i…l…… ∫…V…“¥…
={…®……Bƒ ={…Œ∫l…i… ΩÈ˛* E÷ÚUÙ ={…®……+… EÚ… +…x…∆n˘ +…{… ¶…“
±…“ V…B---""V…Ë∫…‰ S…“±… +{…x…‰ ±…I™… {…Æ˙ ]⁄ı]ıEÚÆ˙  M…Æ˙i…“ Ω˲, ¥…Ë∫…‰ Ω˛“
Z…{……]‰ı E‰Ú ∫……l… Ω˛®……Æ˙… ¥……™…÷™……x… ¶…⁄ ®… {…Æ˙ +…™……----`ˆCEÚ*''
""x…“±… x…n˘“ EÚ… Æ∆˙M… ™…t {… Ω˛®……Æ˙“ {…÷h™…i……‰™…… ™…®…÷x…… V…“
EÚ“ ¶……∆ i…  ¥…x…©… +…EÚ…∂… V…Ë∫…… Ω˲*''
""∫¥…‰V… ®… ∫…‰ v…“®…‰-v…“®…‰ M…÷V…Æ˙i…‰ Ω÷˛B V…Ω˛…V… B‰∫…‰ ±…M…i…‰ ΩÈ˛,
V…Ë∫…‰ EÚ…‰<« x…¥…¥…v…⁄ n˘“¥……±…“ E‰Ú  n˘x… l……±… ®… +∫…∆J™… n˘“{…EÚ
§……±…EÚÆ˙  EÚ∫…“  ®…±…x…-®…Ω˛…‰i∫…¥… EÚ…‰ S…±… {…c˜“ Ω˛…‰*''
<∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ={…®……+… E‰Ú =n˘…Ω˛Æ˙h… ¶…Ɖ˙ {…c‰˜ ΩÈ˛,  V…x…∫…‰
BEÚ +…‰Æ˙ ¥…Ω˛…ƒ E‰Ú o˘∂™… +…ƒJ…… E‰Ú ∫……®…x…‰ ={…Œ∫l…i… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛,
n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙ ∂…˱…“ EÚ“ Æ˙…‰S…EÚi…… ¶…“ +… V……i…“ Ω˲*
"+Æ˙§…… E‰Ú n‰˘∂… ®…Â' BEÚ B‰∫…“ EfiÚ i… Ω˲  V…∫… {…Æ˙ ÀΩ˛n˘“∫…… Ω˛i™… M…¥…« EÚÆ˙ ∫…EÚi…… Ω˲*
----b˜…Ï. EËÚ±……∂…S…∆p˘ ¶…… ]ı™……

+…¥…∂™…EÚ ∫…⁄S…x……
|…EÚ…∂…EÚ…Â +…ËÆ˙ ±…‰J…EÚ…Â ∫…‰ ∫…®…“I……l…« {…÷∫i…EÂÚ +…®…∆ j…i… ΩÈ˛*
∫…®…“I…… E‰Ú  ±…B |…i™…‰EÚ {…÷∫i…EÚ EÚ“ n˘…‰ |… i…™……ƒ ¶…‰V…x……
+ x…¥……™…« Ω˲* {…÷∫i…EÚ…Â EÚ“ ∫…®…“I…… ™……‰M™… ∫…®…“I…EÚ…Â ∫…‰
EÚÆ˙…EÚÆ˙ =x…E‰Ú |…EÚ…∂…x… EÚ“ ™…l……∫…∆¶…¥… ¥™…¥…∫l…… EÚ“ V……BM…“*
----∫…∆{……n˘EÚ

30

®…<«, 2003

®……™……¥…i…“ ]ı…¥…Æ˙
 §…Ω˛…Æ˙ ®… ±……±…⁄ EÚ“ ±……`ˆ“ ÆË˙±…“ ™…Ω˛ ∫…… §…i… EÚÆ˙ M…<«  EÚ
¥…Ω˛ Æ˙…V™… +§…  {…UÙc˜… x…Ω˛” Æ˙Ω˛…* =k…Æ˙ |…n‰˘∂… =∫…EÚ… {…c˜…‰∫…“
Æ˙…V™… Ω˛Ë˛*  {…UÙc˜… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú ®……®…±…‰ ®… ¥…Ω˛ n⁄˘∫…Ɖ˙ x…∆§…Æ˙ {…Æ˙ Ω˲, V…Ω˛…ƒ
∫…k…… EÚ“ §……M…b˜…‰Æ˙ ®……™……¥…i…“ E‰Ú Ω˛…l… ®… Ω˲* ®……™……¥…i…“ EÚ“ ∫……‰S…
±……±…⁄ E‰Ú ∫……‰S…x…‰ EÚ“ ∂…˱…“ ∫…‰ +±…M… Ω˲* ¥…Ω˛ ¶…n‰˘∫…{…x… +…ËÆ˙
M…∆¥…<«  n˘J…x…‰ ®… ™…EÚ“x… x…Ω˛” EÚÆ˙i…”* =x…EÚ“ ∫……‰S… ∫…“v…‰ £Ú…∆∫… EÚ“
Æ˙…V…v……x…“ {…‰ Æ˙∫… V…… {…Ω÷ƒ˛S…“ Ω˲, V…Ω˛…ƒ  ¥…∂¥…|… ∫…r˘ B °Ú±… ]ı…¥…Æ˙
Ω˲* ®……™……¥…i…“ EÚ…‰ 984 °Ú“]ı >ƒS…… B °Ú±… ]ı…¥…Æ˙ §……Ëx…… ±…M…x…‰
±…M…… Ω˲* <∫… ±…B ¥…Ω˛ ±…J…x…> ®… =∫…∫…‰ ¶…“ >ƒS…… f¯…ƒS…… J…c˜…
EÚÆ˙…x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…∆EÚŒ±{…i… ΩÈ˛*
J…§…Æ˙ EÚΩ˛i…“ Ω˲  EÚ ®……™……¥…i…“ ±…J…x…> ®… V……‰ ∂…Ω˛“n˘
∫®……Æ˙EÚ §…x…¥……x…… S……Ω˛i…“ ΩÈ˛ =∫…EÚ“ >ƒS……<« 1100 °Ú“]ı Ω˛…‰M…“,
™……x…“ B °Ú±… ]ı…¥…Æ˙ ∫…‰ 116 °Ú“]ı >ƒS…“* {…⁄Æ˙… ∫®……Æ˙EÚ §… g¯™……
∫…∆M…®…®…«Æ˙ {…il…Æ˙… ∫…‰  x…î…i… Ω˛…‰M…… +…ËÆ˙ =∫… {…Æ˙ n‰˘∂… E‰Ú  ±…B
+{…x…“ E÷Ú§……«x…“ n‰˘x…‰¥……±…‰ ∫…¶…“ ™……‰r˘…+… E‰Ú x……®… +∆ EÚi… Ω˛…ÂM…‰*
<∫… ]ı…¥…Æ˙x…÷®…… <®……Æ˙i… EÚ“ BEÚ J…… ∫…™…i… ™…Ω˛ Ω˛…‰M…“  EÚ Ω˛Æ˙ 50
°Ú“]ı EÚ“ >ƒS……<« {…Æ˙ BEÚ Æ‰˙∫i…Æ˙…∆ Ω˛…‰M……* <∫… ∂…Ω˛“n˘ ∫®……Æ˙EÚ ®…Â
 ±…}]ı ¶…“ ±…M…“ Ω˛…‰M…“* EÚΩ˛… V……i…… Ω˲  EÚ ®……™……¥…i…“ EÚ“ <∫…
®…Ω˛k¥……EÚ…∆I…“ ™……‰V…x…… EÚ…‰ |…v……x…®…∆j…“ EÚ“ ®…∆V…⁄Æ˙“  ®…±… S…÷EÚ“ Ω˲
i…l…… ∂…Ω˛“n˘ ∫®……Æ˙EÚ E‰Ú  x…®……«h… ®… v…x… EÚ“ EÚ®…“ x…Ω˛” +…x…‰ n˘“
V……BM…“* ®……™……¥…i…“ EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… n˘…¥…… Ω˲  EÚ ™…Ω˛ ∫®……Æ˙EÚ
i……V…®…Ω˛±… ∫…‰ ¶…“ ∫…÷∆n˘Æ˙ +…ËÆ˙ +…EÚπ…«EÚ Ω˛…‰M……!
i……‰, Ω˲ x… ™…Ω˛ Æ˙…V™… E‰Ú  {…UÙc‰˜{…x… EÚ…‰ n⁄˘Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ“  n˘∂……
®…Â  ¥…EÚ…∫… EÚ… BEÚ |…i…“EÚ…i®…EÚ x…®…⁄x……?

J…§…Æ˙…Â EÚ“ J…§…ÆÂ˙

§…n˘±…‰M…… EÚ…‰±…EÚ…i…… EÚ… < i…Ω˛…∫…
< i…Ω˛…∫… EÚ…‰ §…n˘±…x…‰ ™……x…“ x…B  ∫…Ɖ˙ ∫…‰  ±…J…‰ V……x…‰ EÚ…‰
±…‰EÚÆ˙ <v…Æ˙ V……‰ Ω∆˛M……®…… ®…S…i…… Æ˙Ω˛… Ω˲ =∫…®…  x…∂……x…‰ {…Æ˙ ¶……V…{……
x…‰i…fii¥… ¥……±…“ EÂÚp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ Ω˲ +…ËÆ˙  x…∂……x…‰§……V… V…… Ω˛Æ˙… i……ËÆ˙ {…Æ˙
¥……®…{…∆l…“  ¥…S……Æ˙v……Æ˙… ∫…‰ V…÷c‰˜ ±……‰M…* ±…‰ EÚx… +¶…“-+¶…“ V……‰
®…“ b˜™…… EÚ“ i……V…… J…§…Æ˙ +…<« Ω˲ =∫…E‰Ú EÂÚp˘ ®… EÚ…‰±…EÚ…i……
®…Ω˛…x…M…Æ˙ Ω˲----¥……®…{…∆ l…™…… EÚ… n÷˘M…«! J…§…Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
EÚ…‰±…EÚ…i…… EÚ… < i…Ω˛…∫… x…B  ∫…Ɖ˙ ∫…‰  ±…J…… V……x…… Ω˲*
™…Ω˛ EÚ…‰<« Æ˙…V…x…“ i…EÚ ∂…M…⁄°Ú… ™…… ∫…k……v……Æ˙“ EÚ“ ∫…x…EÚ
x…Ω˛” Ω˲* +…n‰˘∂… Ω˲ EÚ…‰±…EÚ…i…… =SS… x™……™……±…™… EÚ…  EÚ
EÚ…‰±…EÚ…i…… EÚ… < i…Ω˛…∫… x…B  ∫…Ɖ˙ ∫…‰  ±…J…… V……B C™…… EÚ V……ϧ…
S……x……«EÚ <∫… ®…Ω˛…x…M…Æ˙ EÚ… ∫…∆∫l……{…EÚ x…Ω˛” l……, V…Ë∫……  EÚ +…V…
i…EÚ V……‰Æ˙-∂……‰Æ˙ ∫…‰ |…S…… Æ˙i… Æ˙Ω˛… Ω˲*
=SS… x™……™……±…™… x…‰ ™…Ω˛ °ËÚ∫…±…… =∫…  ¥…∂…‰π…Y… ∫… ®… i… EÚ“
 Æ˙{……‰]«ı EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B  n˘™……, V……‰ x™……™……±…™… E‰Ú Ω˛“
+…n‰˘∂… ∫…‰ |… ∫…r˘ < i…Ω˛…∫…EÚ…Æ˙  x…®……<« ∫……v…x… §…∫…÷ EÚ“ +v™…I…i……
®… M… `ˆi… EÚ“ M…<« l…“*  ¥…∂…‰π…Y… ∫… ®… i… u˘…Æ˙… {…‰∂… EÚ“ M…<«  Æ˙{……‰]«ı
®… ∫……°Ú i……ËÆ˙ ∫…‰ EÚΩ˛… M…™…… Ω˲  EÚ EÚ…‰±…EÚ…i…… EÚ…  ¥…EÚ…∫… i……‰
GÚ ®…EÚ ∞¸{… ∫…‰ +x…‰EÚ ¥…π……Á ®… BEÚ §…c‰˜ ∂…Ω˛Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®… Ω÷˛+…
Ω˲* <∫… ∂…Ω˛Æ˙ EÚ“ ∫l……{…x…… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… EÚ…‰<« i……Æ˙“J… i…™… x…Ω˛” EÚ“
V…… ∫…EÚi…“ +…ËÆ˙ x… Ω˛“  EÚ∫…“ ¥™…ŒCi… EÚ…‰ <∫…EÚ… ∫…∆∫l……{…EÚ
P……‰ π…i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲*
=SS… x™……™……±…™… x…‰ ™…Ω˛ °ËÚ∫…±…… ∫…¥…h……« Æ˙…™…S……Ëv…Æ˙“
{… Æ˙¥……Æ˙ u˘…Æ˙… 20-8.1990 EÚ…‰ {…‰∂… EÚ“ M…<« =∫… ™…… S…EÚ… {…Æ˙
 n˘™…… Ω˲  V…∫…®… V……ϧ… S……x……«EÚ EÚ…‰ <∫… ∂…Ω˛Æ˙ EÚ… ∫…∆∫l……{…EÚ
∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ®……x™…i…… EÚ…‰ S…÷x……Ëi…“ n˘“ M…<« l…“*
{…Œ∂S…®… §…∆M……±… EÚ“ ¥……®…{…∆l…“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ =SS… x™……™……±…™… E‰Ú
<∫… °ËÚ∫…±…‰ E‰Ú |… i… n÷˘ ¥…v……O…∫i… x…Ω˛” Ω˲* =∫…x…‰ <∫… °ËÚ∫…±…‰ {…Æ˙
J…÷∂…“ V…… Ω˛Æ˙ EÚ“ Ω˲ +…ËÆ˙  ¥…∂…‰π…Y… ∫… ®… i… EÚ“  Æ˙{……‰]«ı EÚ…‰
™…l……¥…i… ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙  ±…™…… Ω˲* +… J…Æ˙EÚ…Æ˙ BEÚ  ¥…n‰˘∂…“ Ω˛∫i…“
EÚ…‰ Æ˙…V™… EÚ“ Æ˙…V…v……x…“ EÚ… ∫…∆∫l……{…EÚ ®……x…x…‰ EÚ“ V…Ω˛®…i… ∫…‰
V……x… i……‰ U⁄Ù]ı“!
¥……®…{…∆l…“ +{…x…‰ EÚ…‰ "Æ˙…π]≈ı¥……n˘“' EÚΩ˛±……x…… ¶…±…‰ {…∫…∆n˘ x…Ω˛”
EÚÆÂ˙, ®…M…Æ˙ §…∆M……±…“{…x… EÚ“ ∂……x… i……‰ +… J…Æ˙ =xΩ² §…Æ˙EÚÆ˙…Æ˙
Æ˙J…x…“ Ω˛“ Ω˲ x…! B< i……‰ +…®……n‰˘Æ˙ EÚ…‰±…EÚ…i……!

®…<«, 2003

∫……ƒS… EÚ…‰ +…ƒS…
 •…]‰ıx… EÚ“ Æ˙…V…v……x…“ ±…∆n˘x… EÚ“ BEÚ ¥™…∫i… ∫…c˜EÚ {…Æ˙
BEÚ ®……‰]ı… +…n˘®…“ V…… Æ˙Ω˛… l……* ®……‰]ı…{…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… =∫…EÚ“ S……±…
v…“®…“ l…“* ™…Ω˛ n‰˘J… {…“U‰Ù ∫…‰ +… Æ˙Ω‰˛ BEÚ  EÚ∂……‰Æ˙ x…‰ +{…x…‰ ∫……l…“
∫…‰ EÚΩ˛…, ""n‰˘J……‰ i……‰, ¥…Ω˛ ®……‰]ı… EËÚ∫…‰ S…±… Æ˙Ω˛… Ω˲!'' ®……‰]‰ı +…n˘®…“
EÚ…‰ ™…Ω˛ ∫…÷x…EÚÆ˙ §…÷Æ˙… ±…M……* =∫…x…‰ ±…c˜E‰Ú E‰Ú  J…±……°Ú EÚ…‰]«ı ®…Â
®…÷EÚ˘n˘®…… n˘…™…Æ˙ EÚÆ˙  n˘™……* ®…÷EÚn˘®…‰ EÚ… °ËÚ∫…±…… +∆i…i…: =∫…“ E‰Ú
Ω˛EÚ ®… Ω÷˛+…* V…V… x…‰ 160 b˜…±…Æ˙ EÚ… V…÷®……«x…… =∫…  EÚ∂……‰Æ˙ {…Æ˙
`ˆ…‰EÚ  n˘™…… C™…… EÚ =∫…x…‰ ®……‰]‰ı EÚ…‰ ®……‰]ı… EÚΩ˛x…‰ EÚ… V…÷®…«  EÚ™……
l……* <∫…∫…‰ ®……‰]‰ı EÚ…‰ V……‰ ¶……¥…x……i®…EÚ I… i… {…Ω÷ƒ˛S…“ l…“ =∫…EÚ“
¶…Æ˙{……<« i……‰ Ω˛…‰x…“ Ω˛“ l…“* V…V… E‰Ú <∫… °ËÚ∫…±…‰ ∫…‰ "∫……ƒS… EÚ…‰ +…ƒS…
x…Ω˛”' ¥……±…… ®…÷Ω˛…¥…Æ˙… +S……x…EÚ Z…⁄`ˆ… {…c˜ M…™……!
---- ¥…x…“i…… À∫…Ω˛

31

+…v…÷ x…EÚ ™…÷M…§……‰v… EÚ“ n˘®…n˘…Æ˙ EÚ ¥…i……Bƒ

M… `ˆÆ˙™……ƒ
EÚ ¥… : ={…Âp˘ M…M…«
"M…`ˆ Æ˙™……ƒ' ={…Âp˘ M…M…« EÚ“ EÚ ¥…i……+… EÚ… i……V…… ∫…∆EÚ±…x… Ω˲* <∫…®… ∫…∆O… Ω˛i… EÚ ¥…i……Bƒ
∫…®…EÚ…±…“x… ∫…∆n˘¶……Á ∫…‰ V…÷c˜“ ΩÈ˛* <x…®… +…V… E‰Ú V…“¥…x… EÚ“  ¥…∫…∆M… i…™……ƒ,  ¥…π…®…i……Bƒ +…ËÆ˙
 ¥…b∆˜§…x……Bƒ {…⁄Æ˙“ |…J…Æ˙i…… +…ËÆ˙ ∫{…π]ıi…… ∫…‰ =V……M…Æ˙ Ω÷˛<« ΩÈ˛* EÚ ¥… +{…x…“ EÚ ¥…i……+… E‰Ú ®……v™…®…
∫…‰ V……‰ E÷ÚUÙ EÚΩ˛x…… S……Ω˛i…… Ω˲ =∫…‰ P…÷®……- °ÚÆ˙… EÚÆ˙ x…Ω˛” EÚΩ˛i…… §…Œ±EÚ ∫…“v…‰-∫…“v…‰, ®…M…Æ˙ §…c˜“
EÚ±……i®…EÚi…… E‰Ú ∫……l…, EÚΩ˛ b˜…±…i…… Ω˲* <∫…“ EÚ…Æ˙h… ™…‰ i¥… Æ˙i… |…¶……¥…EÚ… Æ˙i…… E‰Ú M…÷h…… ∫…‰
∫…∆{…xx… ΩÈ˛*
<x…®… ∫…∆¥…‰n˘x…… EÚ… |…§…±… |…¥……Ω˛ Ω˲ +…ËÆ˙ ∫……l…«EÚ À§…§…… EÚ… ∫…]ı“EÚ ∫…®……™……‰V…x… ¶…“* EÚΩ˛”EÚΩ˛” ¥™…∆M™… Ω˲ i……‰ EÚΩ˛”-EÚΩ˛” UÙ]ı{…]ı…Ω˛]ı ¶…Æ˙“ §…‰S…Ëx…“ Ω˲* ...=∫…EÚ… ∫……®…… V…EÚ ∫…Æ˙…‰EÚ…Æ˙ =∫…‰
®……Ëx… x…Ω˛” Æ˙Ω˛x…‰ n‰˘i……, <∫… ±…B +{…x…“ §……i… ¥…Ω˛ §…‰±……M… EÚΩ˛ n‰˘i…… Ω˲* <x… EÚ ¥…i……+… ®… BEÚ
+…‰Æ˙ I……‰¶…, +…GÚ…‰∂… +…ËÆ˙ Ω˛i……∂…… E‰Ú ¶……¥… ΩÈ˛ i……‰ n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙ +…∂…… +…ËÆ˙  ¥…∂¥……∫… E‰Ú ¶……¥… ¶…“
ΩÈ˛* ™…‰ EÚ ¥…i……Bƒ ¥…i…«®……x… EÚ“ {…“c˜… EÚ…‰ + ¶…¥™…ŒCi… n‰˘i…“ ΩÈ˛, ∫……l… Ω˛“ §…‰Ω˛i…Æ˙ ¶… ¥…π™… EÚ“ i…Æ˙°Ú
∫…∆E‰Úi… ¶…“ EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛*
|…EÚ…∂…EÚ : ∫…Æ˙±…… |…EÚ…∂…x…
{…fiπ`ˆ : 208
®…⁄±™… : 200/-

+…±…‰J… |…EÚ…∂…x… u˘…Æ˙… |…EÚ… ∂…i… +…ËÆ˙ |…S…… Æ˙i… {…÷∫i…EÂÚ ®…ƒM……x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…“v…‰ Ω˛®…∫…‰ ™…… +{…x…‰
 x…EÚ]ı E‰Ú {…÷∫i…EÚ  ¥…G‰Úi…… ∫…‰ ∫…∆{…E«Ú EÚÆÂ˙!
∫…⁄S…“{…j… B¥…∆ +x™…  EÚ∫…“ V……x…EÚ…Æ˙“ E‰Ú  ±…B  ±…J…Â :

+…±…‰J… |…EÚ…∂…x…
¥…“-8, x…¥…“x… ∂……Ω˛n˘Æ˙…,  n˘±±…“-110032
°Ú…‰x…-22590582, 22577625

32

®…<«, 2003

§…x…x…‰¥……±…“ {……ËÆ˙… h…EÚ  °Ú±®… ®… + ®…i……¶… §…SS…x… EÚ…‰ ¶…“π®…
 {…i……®…Ω˛ +…ËÆ˙ B‰∂¥…™……« Æ˙…™… EÚ…‰ p˘…Ë{…n˘“ EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… ∫……È{…“
V……BM…“* ™…Ω˛  °Ú±®… n÷˘ x…™…… EÚ“ S…ÃS…i…  °Ú±®… "Ω˲Æ˙“ {……Ï]ıÆ˙' +…ËÆ˙
"n˘ ±……Ïb«˜ +…Ï°Ú n˘ ÀÆ˙M∫…' E‰Ú ®…÷EÚ…§…±…‰ EÚ“ §…x…‰M…“* <∫…EÚ…  x…®……«h…
n˘ I…h… ¶……Æ˙i… E‰Ú x……®…S…“x…  x…®……«i…… B.E‰Ú. {…⁄h…«S…∆p˘ Æ˙…¥… EÚÆÂ˙M…‰*
∫…∆i……‰π…“ E‰Ú ®…÷i…… §…EÚ  °Ú±®… E‰Ú EÚ±……EÚ…Æ˙… EÚ… S…™…x… x…Ω˛”  EÚ™……
M…™…… Ω˲* ±…‰ EÚx…  V…x… EÚ±……EÚ…Æ˙… EÚ…‰ ∫……<x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ §……i… Ω˲
=x…®… + ®…i……¶… +…ËÆ˙ B‰∂¥…™……« E‰Ú +±……¥…… ∫…x…“ n‰˘+…‰±… (EÚh…«),
∫…∆V…™… n˘k… (n÷˘™……Êv…x…), +V…÷«x… Æ˙…®…{……±… (+V…÷«x…) +…ËÆ˙ +V…™…
n‰˘¥…M…x… (∏…“EfiÚπh…) ΩÈ˛*
∫…∆i……‰π…“ x…‰ §…i……™……  EÚ ®…Ω˛…¶……Æ˙i… n˘…‰ ¶……M…… ®… §…x…x…‰¥……±…“
{……∆S… P…∆]‰ı EÚ“  °Ú±®… Ω˛…‰M…“* <∫…EÚ… {…Ω˛±…… ¶……M… f¯…<« P…∆]‰ı EÚ…
Ω˛…‰M……* <∫…E‰Ú |…n˘∂…«x… E‰Ú UÙΩ˛ ®…Ω˛“x…‰ §……n˘ Ω˛“ n⁄˘∫…Ɖ˙ ¶……M… EÚ…
|…n˘∂…«x…  EÚ™…… V……BM……* <∫… i…Æ˙Ω˛ EÚ… |…™……‰M… Ω˛…ϱ…“¥…÷b˜ EÚ“
 °Ú±®…… EÚ“ i…V…« {…Æ˙  EÚ™…… V……BM……* =xΩ˛…Âx…‰ ∫{…π]ı  EÚ™……  EÚ
®…Ω˛…¶……Æ˙i… E‰Ú n˘…‰x…… ¶……M…… EÚ…  x…®……«h… BEÚ Ω˛“ ∫……l… Ω˛…‰ V……BM……*
∫…∆i……‰π…“ <∫… ∫…®…™… + ®…i……¶… +…ËÆ˙ B‰∂¥…™……« EÚ…‰ ±…‰EÚÆ˙ "J……EÚ“'
 °Ú±®… §…x…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛*

®…x……‰Æ∆˙V…x… ∫…∆¥……n˘

UÙ…‰]‰ı {…nÊ˘ {…Æ˙ M…÷±…V……Æ˙ EÚ… "M……‰n˘…x…'
EÚ ¥…-±…‰J…EÚ +…ËÆ˙  ∫…x…‰  x…nÊ˘∂…EÚ M…÷±…V……Æ˙  °Ú±…Ω˛…±…
®…÷∆∂…“ |…‰®…S…∆n˘ EÚ…‰ ±…‰EÚÆ˙ ∫…∆V…“n˘… Ω˲* ∫…∆V…“n˘M…“ ∫…‰ =x…EÚ… x……i…… ™…⁄ƒ
i……‰ =i…x…… Ω˛“ {…÷Æ˙…x…… Ω˲,  V…i…x…… =x…EÚ“ EÚ±…®… EÚ… EÚ…M…V… ∫…‰*
∫…… Ω˛i™… +…ËÆ˙ J……∫… i……ËÆ˙ {…Æ˙  °Ú±®…… ®… ∫…… Ω˛i™… EÚ“ ∞¸Ω˛
b˜…±…x…‰¥……±…‰ M…÷±…V……Æ˙ ÀΩ˛n˘“ EÚΩ˛… x…™…… E‰Ú +®…Æ˙ ®…∫…“Ω˛… |…‰®…S…∆n˘ E‰Ú
={…x™……∫… "M……‰n˘…x…' EÚ…‰ UÙ…‰]‰ı {…nÊ˘ {…Æ˙ §…c˜… +…™……®… n‰˘x…‰ EÚ“
 °ÚÆ˙…EÚ ®… ΩÈ˛* M…÷±…V……Æ˙ <x…  n˘x…… ]ı“¥…“ v……Æ˙…¥…… Ω˛EÚ "M……‰n˘…x…' EÚ…‰
§…“∫…  EÚ∂i…… ®… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ ®… ±…M…‰ Ω÷˛B ΩÈ˛*
EÚ…Ëx… x…Ω˛” V……x…i……  EÚ M…÷±…V……Æ˙ EÚ“ Ω˛Æ˙ +n˘… ∫…‰ BEÚ x…<«
i…Ω˛V…“§…, +{…x…‰ ∫…®…™… E‰Ú BEÚ x…B ®…÷Ω˛…¥…Ɖ˙ EÚ… V…x®… ˛Ω˛…‰i…… Ω˲*
¶……¥…x……+… EÚ“ M…÷n˘M…÷n˘“ +…ËÆ˙ ∫…∆¥……n˘… EÚ“ ®……î…EÚi……, M…÷±…V……Æ˙ EÚ“
∂…ŒJ∫…™…i… EÚ… {…™……«™… §…x… M…B ΩÈ˛* <∫… ±…B V…§… M…÷±…V……Æ˙ +{…x…‰
n˘…ËÆ˙ E‰Ú ∫…⁄I®… o˘π]ı… +…ËÆ˙ EÚ…±…V…™…“ Ω˛∫i……I…Æ˙ |…‰®…S…∆n˘ E‰Ú
={…x™……∫… EÚ…‰ U÷BƒM…‰ i……‰  x…Œ∂S…i… Ω˛“ ¥…Ω˛ BEÚ ®…“±… EÚ… {…il…Æ˙
∫…… §…i… Ω˛…‰M……* J…÷n˘ M…÷±…V……Æ˙ +{…x…“  ¥…x…©…i…… ∫…‰ <∫…‰ x… ∫¥…“EÚ…ÆÂ˙,
{…Æ˙ V……x…EÚ…Æ˙ ®……x…i…‰ ΩÈ˛  EÚ +…x…‰¥……±…… ™…Ω˛ v……Æ˙…¥…… Ω˛EÚ UÙ…‰]‰ı {…nÊ˘
{…Æ˙ " ®…V……« M…… ±…§…', "EÚΩ˛…x…“ P…Æ˙-P…Æ EÚ“', "C™…… EÚ ∫……∫… ¶…“
EÚ¶…“ §…Ω⁄˛ l…“' ∫…Æ˙“J…‰ v……Æ˙…¥…… Ω˛EÚ…Â ∫…‰ §…‰Ω˛i…Æ˙ Ω˛…‰M……*
Ω˛…±… ®…Â, M…÷±…V……Æ˙  n˘±±…“ +…B i……‰ <xΩ˛” ®…÷n¬˘n˘… {…Æ˙ §…‰§……EÚ
§… i…™……i…‰ x…V…Æ˙ +…B* ∫…°‰Ún˘ E÷Úi…Ê +…ËÆ˙ +±…M… Æ∆˙M… EÚ“ {…È]ı ®…Â
M…÷±…V……Æ˙ J…÷∂…M…¥……Æ˙ ±…M… Æ˙Ω‰˛ l…‰* =xΩ˛…Âx…‰ §…‰ Z…Z…EÚ ™…Ω˛ ∫¥…“EÚ…Æ˙…
 EÚ  ∫…x…‰®…… EÚ“ {…M…b∆˜b˜“ {…Æ˙ =xΩ² ∫…… Ω˛i™… EÚ“ +…¥……Æ˙M…“ Ω˛“ ±…‰
+…<«* V…§… ¥…‰ {…g¯i…‰- ±…J…i…‰ l…‰, i…§… ¶…“ EÚ ¥…i…… E‰Ú ¶……¥……Â ®…Â
§…Ω˛i…‰ l…‰* EÚ ¥…i…… ∫…‰ =x…EÚ“ ™…Ω˛ §…S…{…x… EÚ“ ®……‰Ω˛§§…i… V…¥……∆
Ω˛…‰EÚÆ˙ +…ËÆ˙ +§… i…EÚ =©… EÚ“ ∫…±…¥…]ı…Â E‰Ú §…“S… ¶…“ EÚÆ˙¥…]Âı ±…‰
Æ˙Ω˛“ Ω˲* EÚ ¥…i…… E‰Ú ∫……l… M…“i…, EÚΩ˛…x…“ +…ËÆ˙  °ÚÆ˙  ∫…x…‰®…… E‰Ú
 ∂…J…Æ˙ EÚ…‰ U⁄Ùx…‰ S…±…‰ M…÷±…V……Æ˙ +{…x…‰ x……®… E‰Ú +x…÷∞¸{… Ω˛“,
§……Ë r˘EÚ V…M…i… ®… "§…M…“S…‰ EÚ“ Æ˙…Ëx…EÚ' ∫…Æ˙“J…‰ ±…M…i…‰ ΩÈ˛*

®……‰M…±…“  °ÚÆ˙ {…nÊ˘ {…Æ˙
Ø˚b˜™……b«˜  EÚ{…À±…M… E‰Ú  ±…J…‰ ={…x™……∫… "V…∆M…±… §…÷EÚ' EÚ…
§……±… x……™…EÚ ®……‰M…±…“ +{…x…‰ EÚ…Æ˙x……®…… ∫…‰ {…⁄Æ˙“ n÷˘ x…™…… E‰Ú §…SS……Â
EÚ… S…Ω‰˛i…… §…x… S…÷EÚ… Ω˲* +{…x…‰ ™…Ω˛…ƒ ¶˝…“ ™…Ω˛ ]ı“¥…“ ∫…“ Æ˙™…±…
"V…∆M…±… §…÷EÚ' ®… +…EÚÆ˙ EÚ…°Ú“ ®…∂…Ω⁄˛Æ˙ Ω÷˛+… l……* =∫… ∫…“ Æ˙™…±…
EÚ… ∂…“π…«EÚ M…“i… "V…∆M…±… V…∆M…±… §……i… S…±…“ Ω˲, {…i…… S…±…… Ω˲,
S…b¬˜b˜“ {…Ω˛x…EÚÆ˙ °⁄Ú±…  J…±…… Ω˲...' =x…  n˘x…… ∫…§…EÚ“ V…¥……x…
{…Æ˙ Ω˛…‰i…… l……* ™…Ω˛“ ®……‰M…±…“ +§…  °ÚÆ˙  ∫…x…®……P…Æ˙… ®… x…V…Æ˙
+…BM……* 23 ®…<« EÚ…‰  Æ˙±…“V… Ω˛…‰x…‰ V…… Æ˙Ω˛“ EÚ…‰±…∆ §…™……
]≈ı…<∫]ı…Æ˙ EÚ“  °Ú±®… "V…∆M…±… §…÷EÚ-2' EÚ“ EÚΩ˛…x…“ ¥…Ω˛” ∫…‰ ∂…÷∞¸
Ω˛…‰i…“ Ω˲, V…§… ®……‰M…±…“ V…∆M…±… EÚ…‰ UÙ…‰c˜EÚÆ˙ <∆∫……x…… E‰Ú §…“S… BEÚ
M……ƒ¥… ®… §…∫… V……i…… Ω˲* =∫…E‰Ú V…∆M…±…“ J…‰±…… EÚ…‰ M……ƒ¥… E‰Ú n⁄˘∫…Ɖ˙
§…SS…… E‰Ú ±…B J…i…Æ˙… §…x…i…… n‰˘J…, ®……‰M…±…“ EÚ…‰ ¥…Ω˛ M……ƒ¥… UÙ…‰c˜x…‰
EÚ…‰ EÚΩ˛  n˘™…… V……i…… Ω˲* +{…x…‰ ¶……±…⁄ n˘…‰∫i… §…±±…⁄ E‰Ú ∫……l… ¥…Ω˛
 °ÚÆ˙ V…∆M…±… EÚ…‰ S…±… n‰˘i…… Ω˲* =∫…EÚ“ x…<« n˘…‰∫i… ∂……∆ i… ¶…“
=∫…E‰Ú ∫……l… Ω˲* ±…‰ EÚx… BEÚ x…<« ®…÷∫…“§…i… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ V…Ω˛…ƒ BEÚ
+…‰Æ˙ "EÚ…' x……®…EÚ +V…M…Æ˙ ∂……∆ i… EÚ…‰ J……x…… S……Ω˛i…… Ω˲, ¥…Ω˛”
n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙ ∂…‰Æ˙J……x… ¶…“ ®……‰M…±…“ ∫…‰ §…n˘±…… ±…‰x…‰ EÚ“  °ÚÆ˙…EÚ ®…Â
Ω˲* n˘…‰x…… i…Æ˙°Ú E‰Ú ™……‰r˘… i…Ë™……Æ˙ ΩÈ˛, {…Æ˙ +∆i… ®… V…“i… ®……‰M…±…“
EÚ“ Ω˛“ Ω˛…‰i…“ Ω˲*
----{…⁄x…®… À∫…Ω˛

+ ®…i……¶… ¶…“π®… : B‰∂¥…™……« p˘…Ë{…n˘“
 x…nÊ˘∂…EÚ Æ˙…V…E÷Ú®……Æ˙ ∫…∆i……‰π…“ ±…M…¶…M… 100 EÚÆ˙…‰c˜ Ø˚{…B
EÚ“ ±……M…i… ∫…‰ ®…Ω˛…¶……Æ˙i… {…Æ˙  °Ú±®… §…x……x…‰¥……±…‰ ΩÈ˛* n˘…‰ ¶……M…… ®…Â

®…<«, 2003

33

+{…x…‰ ∫…®…™… EÚ… ∫…⁄™…« :  n˘x…EÚÆ˙
±…‰J…EÚ : ®…x®…l…x……l… M…÷{i…
™…÷M…EÚ ¥…  n˘x…EÚÆ˙ E‰Ú EfiÚ i…i¥… {…Æ˙ i……‰ EÚ…°Ú“ E÷ÚUÙ  ±…J…… M…™…… Ω˲, ±…‰ EÚx… ®…÷J™…i…: =x…E‰Ú V…“¥…x…
EÚ…‰ EÂÚp˘ ®… Æ˙J…EÚÆ˙  ±…J…x…‰ EÚ… |…™……∫…  EÚ∫…“ x…‰ x…Ω˛”  EÚ™……* GÚ…∆ i…EÚ…Æ˙“ ±…‰J…EÚ ®…x®…l…x……l… M…÷{i…
EÚ“ ™…Ω˛ {…÷∫i…EÚ =∫…“ EÚ®…“ EÚ…‰ {…⁄Æ˙… EÚÆ˙i…“ Ω˲*
 n˘x…EÚÆ˙ E‰Ú V…“¥…x… ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… +U⁄Ùi…“ V……x…EÚ… Æ˙™…… ∫…‰ ¶…Æ˙“ <∫…  EÚi……§… ®… ±…‰J…EÚ  ∫…°«Ú
V…“¥…x…“EÚ…Æ˙ Ω˛“ x…V…Æ˙ x…Ω˛” +…i…‰ §…Œ±EÚ =x…E‰Ú +…±……‰S…EÚ ∞¸{… EÚ“ ¶…“ Z…±…EÚ §…“S…-§…“S… ®…  ®…±…i…“
Æ˙Ω˛i…“ Ω˲* <∫… o˘Œπ]ı ∫…‰ ™…Ω˛ V…“¥…x…“ +{…x…‰ +…{…®…  ¥… ∂…π]ı Ω˲ +…ËÆ˙ V…“¥…x…“ EÚ“ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ±…“EÚ ∫…‰
V…Æ˙… Ω˛]ıEÚÆ˙ Ω˲*
n˘∫… +v™……™…… ®… °ËÚ±…“ ™…Ω˛ {…÷∫i…EÚ  n˘x…EÚÆ˙ E‰Ú V…“¥…x… EÚ… ∫…®™…EÚ {… Æ˙S…™… Ω˛“ x…Ω˛” n‰˘i…“, =x…E‰Ú
EfiÚ i…i¥… EÚ“ {…c˜i……±… ¶…“ EÚÆ˙i…“ S…±…i…“ Ω˲*  n˘x…EÚÆ˙ EÚ“ J…⁄ §…™…… E‰Ú ∫……l…-∫……l… EÚ ®…™…… EÚ“ +…‰Æ˙
¶…“ ∫…∆E‰Úi…  EÚ™…… M…™…… Ω˲,  ¥…∫…∆M… i…™…… +…ËÆ˙  ¥…Æ˙…‰v……¶……∫…… {…Æ˙ ¶…“ Æ˙…‰∂…x…“ b˜…±…“ M…<« Ω˲*
E÷Ú±…  ®…±……EÚÆ˙ ™…Ω˛ {…÷∫i…EÚ EÚ ¥…  n˘x…EÚÆ˙ EÚ…‰ x…B  ∫…Ɖ˙ ∫…‰ ∫…®…Z…x…‰ +…ËÆ˙ BEÚ §……Æ˙  °ÚÆ˙ ∫…‰
®…⁄±™……∆ EÚi… EÚÆ˙x…‰ EÚ“  n˘∂…… ®… BEÚ ∫¥…∫l… o˘Œπ]ı n‰˘i…“ Ω˲, ∫……l… Ω˛“ f‰¯Æ˙-∫……Æ˙“ +U⁄Ùi…“ V……x…EÚ… Æ˙™……ƒ
¶…“ |…∫i…÷i… EÚÆ˙i…“ Ω˲* <∫…“ EÚ…Æ˙h… <∫… {…÷∫i…EÚ EÚ“ |……∫…∆ M…EÚi…… +…V… {…Ω˛±…‰ ∫…‰ EÚΩ˛” V™……n˘… Ω˲*

{…fiπ`ˆı : 128;

®…⁄±™… : Ø˚{…B 120/-

+…±…‰J… |…EÚ…∂…x…
¥…“-8, x…¥…“x… ∂……Ω˛n˘Æ˙…,  n˘±±…“-110032
e-mail : alekh@mantraonline.com
°Ú…‰x…-22590582, 22577625

34

®…<«, 2003

®…Â
|…EÚ…∂…x……l…«
 ¥…Y……{…x… +…®…∆ j…i… ΩÈ˛*
 ¥…Y……{…x… EÚ“ n˘ÆÂ˙
+…¥…Æ˙h…-n˘…‰
+…¥…Æ˙h…-i…“x…
+…¥…Æ˙h…-S……Æ˙
∫……®……x™… {…fiπ`ˆ
EÚ…±…®…/+…v…… {…fiπ`ˆ
+…v…… EÚ…±…®…/S……Ël……<« {…fiπ`ˆ

:
:
:
:
:
:

Ø˚. 5,000/Ø˚. 5,000/Ø˚. 7,500/Ø˚. 3,000/Ø˚. 2,000/Ø˚. 1,200/-

x……‰]ı : ÀΩ˛n˘“ {…÷∫i…EÚ…Â E‰Ú  ¥…Y……{…x…… {…Æ˙  ¥…∂…‰π… U⁄Ù]ı!

∫…®{…E«Ú EÚÆÂ˙
 ¥…Y……{…x… ¥™…¥…∫l……{…EÚ

¥…“-8, x…¥…“x… ∂……Ω˛n˘Æ˙…,  n˘±±…“-110032

n⁄˘Æ˙¶……π… : 22577625
22590582

®…<«, 2003

35

RNI No. DELHIN/2002/8672

+…±…‰J… |…EÚ…∂…x…
¥…“-8, x…¥…“x… ∂……Ω˛n˘Æ˙…,  n˘±±…“-110032
°Ú…‰x…-22590582, 22577625
e-mail : alekh@mantraonline.com

∂…“Q… |…EÚ…∂™…
n˘…‰ ®…Ω˛k¥…{…⁄h…« +…ËÆ˙ =±±…‰J…x…“™… {…÷∫i…EÂÚ
EÚl…… ∂…±{…“ EÚ®…±…‰∂¥…Æ˙ E‰Ú  x…§…∆v…-±…‰J…x… ∂…±{… EÚ“ i……V…… §……x…M…“
"∫…®…EÚ…±…“x… ∫…Æ˙…‰EÚ…Æ˙ O…∆l…®……±……' EÚ“ {…Ω˛±…“ {…÷∫i…EÚ

+P……‰ π…i… +…{……i…EÚ…±…
x…<« ∂…i…“ E‰Ú +…Æ∆˙ ¶…EÚ S…Æh… ®… Ω˛®… EÚΩ˛…ƒ J…c‰˜ ΩÈ˛? EËÚ∫…“ Ω˲ +…∫…-{……∫… EÚ“ n÷˘ x…™…… +…ËÆ˙ EÚΩ˛…ƒ Ω˲
Ω˛®……Æ˙… ¥…i…x…? EÚ®…±…‰∂¥…Æ˙ <x…  x…§…∆v…… ®… ∫…¥……±… =`ˆ…i…‰ Ω˛“ x…Ω˛”, +{…x…“ v……Æ˙n˘…Æ˙ ∂…˱…“ ®… =x…E‰Ú V…¥……§… ¶…“
n‰˘i…‰ S…±…i…‰ ΩÈ˛*
"+P……‰ π…i… +…{……i…EÚ…±…' n˘…‰ J…∆b˜… ®…  ¥…¶…… V…i… Ω˲, {…Ω˛±…‰ J…∆b˜ EÚ… ∂…“π…«EÚ Ω˲ "EÚΩ˛…ƒ Ω˲ Ω˛®……Æ˙… ¥…i…x…'
+…ËÆ˙ n⁄˘∫…Ɖ˙ J…∆b˜ EÚ… "E÷ÚUÙ ∫…¥……±… V…x…{…l… E‰Ú'* <x… J…∆b˜… E‰Ú ∂…“π…«EÚ J…÷n˘ §……‰˙±…i…‰ ΩÈ˛  EÚ ™…‰  x…§…∆v… +…V… E‰Ú
n˘…ËÆ˙ EÚ“ EÚΩ˛…x…“ +…ËÆ˙ EÚ±… E‰Ú n˘∫i……¥…‰V… ΩÈ˛*

§……±…EÚ…Â +…ËÆ˙  EÚ∂……‰Æ˙… E‰Ú  ±…B ®…x…®……‰Ω˛EÚ EÚΩ˛… x…™……ƒ

∫……‰x…®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ Ω˛Æ˙“ ∫…“{…
 EÚ∫∫……M……‰<« EÚ“ i…V…« {…Æ˙ ±…“EÚ ∫…‰ Ω˛]ıEÚÆ˙  ±…J…“ M…<« ®……‰Ω˛EÚ EÚΩ˛… x…™…… EÚ… ™…Ω˛ ∫…∆O…Ω˛ V……n÷˘<« +∫…Æ˙
 ±…B Ω÷˛B Ω˲* §…SS…‰ +…ËÆ˙  EÚ∂……‰Æ˙ i……‰ <xΩ² §……Æ˙-§……Æ˙ {…g¯x…… S……Ω²M…‰ Ω˛“, §…c‰˜ ¶…“ <xΩ² {…g¯i…‰ Ω÷˛B +{…⁄¥…« +…x…∆n˘
EÚ… +x…÷¶…¥… EÚÆÂ˙M…‰* ∫…÷|… ∫…r˘ EÚ ¥…-±…‰J…EÚ |…EÚ…∂… ®…x…÷ <∫… {…÷∫i…EÚ EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… ®…  ±…J…i…‰ ΩÈ˛ :
""+…‰®…|…EÚ…∂… EÚ∂™…{… EÚ“ EÚΩ˛… x…™……ƒ {…g¯EÚÆ˙ V……x…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲  EÚ ÀΩ˛n˘“ §……±… EÚΩ˛…x…“ EÚΩ˛…ƒ ∫…‰ EÚΩ˛…ƒ
{…Ω÷˛ƒS… M…<« Ω˲... EÚ…‰<« +SUÙ“ §……±… EÚΩ˛…x…“ EËÚ∫…“ Ω˛…,‰ ™…Ω˛ §…i……x…… ®…‰Æ˙‰  ±…B ®…÷Œ∂EÚ±… Ω˲* {…Æ˙ +SUÙ“ §……±… EÚΩ˛…x…“
EËÚ∫…“ Ω˛…‰ ∫…EÚi…“ Ω˲, ™…Ω˛ V……x…x…‰ E‰Ú  ±…B +…{… +…‰®…|…EÚ…∂… EÚ∂™…{… EÚ“ §……±… EÚΩ˛… x…™……ƒ {…g¯ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*''
|…EÚ…∂…EÚ, ∫…∆{……n˘EÚ, ®…÷p˘EÚ =®…‰∂…S…∆p˘ +O…¥……±… u˘…Æ˙… ¥…“-8, x…¥…“x… ∂……Ω˛n˘Æ˙…,  n˘±±…“-110032 ∫…‰ |…EÚ… ∂…i… i…l……
Æ˙S…x…… <∆]ıÆ˙|……< W…W…, x…¥…“x… ∂……Ω˛n˘Æ˙…,  n˘±±…“-32 ∫…‰ ®…÷ p˘i…*

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful