CURS

RISCURILE ORGANIZAŢIONALE

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE ÎN TEORIA RISCURILOR. TIPOLOGIA RISCURILOR MANAGEMENTUL RISCURILOR ORGANIZAŢIEI 2. MANAGERII DE RISC. ATITUDINEA MANAGERILOR FAŢĂ DE RISC
3. INFLUENŢA FACTORILOR DE RISC ASUPRA DECIZIEI

MANAGERIALE 4.1. Riscuri legate de structura comportamentală a decidenţilor 4.2. Riscuri legate de punerea în practică a elementelor decizionale

BIBLIOGRAFIE: Cursurile 1 / 14
1. Irina Isaic – Maniu., " Măsurarea si analiza statistica a riscului in România" 2. Bârsan, N., Popescu l., - Managementul riscului. Concepte, metode, aplicaţii, Editura Universităţii „Transilvania" din Braşov 2003 3. Richard L. Daft., - Management, 5th Edition, The Dryden Press, New York, 2000. 2000. 4. Băcanu B. - „Management strategic", Ed. Teora, 1997 „Management 5. Bălăşescu, M., Brătucu, G., Lefter., C. - Marketing, Ed. Infomarket, Braşov 2006. 6. Cornel TARHOACA, Cosmin ROGOJANU, Basarab GOGONEATA., Economia riscului si incertitudinii, Editura Economică, Bucureşti 2004 7. Marian STOIAN., Gestiunea investiţiilor, Editura Expert, Fiman, Bucureşti 2002; 8. Marian STOIAN, Nadia Carmen ENE: Practica gestiunii investiţiilor, Editura Expert, Fiman, Bucureşti 2000 9. Ncgoescu G., - Risc şi incertitudine în economia de piaţă, Ed.Alter Ego Cristian, Galaţi 1995 10 . Mărăcine, V., - Decizii manageriale, îmbunătăţirea performanţelor decizionale ale firmei, Editura Economică, Bucureşti, 1998 11. Nicolescu, O., - Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii. Concepte. Metode. Aplicaţii. Studii de caz, Editura Economică, Bucureşti, 2001 12. NITU I., - Managementul Riscului Bancar, Ed. Expert, Buc. 2000 13. DAN1LA N. - Managementul Lichidităţii Bancare, Ed. Economica Buc. 2002 14. Mandu P., - Managementul riscului şi scuritatea afacerilor- curs, 2007 15 . Sumedrea S., - Managementfinanciar-bancar - curs 16. Cornescu V., - Management, Universitatea din Bucureşti, 2004 17. Horobet A., - Managementul riscului în investiţiile internaţionale. Editura All. Bech, 2005, Bucureşti 18. Iliescu C., - Mangementul riscului, Editura Dacia, 2000, Bucureşti 19. Ilies L., - Managementul firmei. Editura Dacia, 2003, Bucureşti 20. Al Khadrawi Mohamed F., Economics of Project Evaluation, Distribution General F., Agency, Damascus, 1981, pag. 134 21. Schuyler J., Risk and Decision Anal/sis in Projects, Second Edition, Project Management J., Institute, Upper Darby, PA 2001 22. Project Management Institute., Guide to the Project Management Body of Knowledge Institute., (PMBOK® Guide), 23. Stoian Marian., Gestiunea investiţiilor, Editura ASE, 2003 24. Al Sibaai, Ibrahim., Studies in Economic Feasibilîty Study of New Project, Al -Shabab Library, 2000 25. Hendy, Moneer l., Abolishing Discourse About Investment, Almaariff Institute, Alexandria, 1996 26. Sobh Mahmoud., Using Strategic Risk Analysis in Investment Projects, Economy Mahmoud., and Trade Scientific Magazine, 2002 27. Smith A. Stephen, Jacques N. Gordon., Evaluating Risk/Return and Diversification Gordon., Benefits of internaţional Investing, Institute for Fiduciary Education, Cairo, 2000

2

1. Noţiuni introductive în teoria riscurilor. Tipologia riscurilor Orice activitate umană implică un risc. Din acest motiv, riscurile au constituit una din cele mai complexe probleme de identificat şi controlat, şi totodată, au proiectat un viitor nesigur. Teoria clasică a deciziei identifică riscul drept „un element incert dar posibil ce apare permanent în procesul activităţilor socio-umane ale cărui efecte sunt păgubitoare şi ireversibile.” Deci riscul este un eveniment nesigur şi posibil care poate cauza o pagubă, o pierdere. Teoriile statistice avansate în evaluarea riscurilor definesc riscurile astfel: „riscul reflectă variaţiile distribuirii rezultatelor posibile, probabilitatea şi valorile lor subiective”. Aceleaşi teorii statistice, referindu-se la cuantificarea acestor riscuri, precizează: măsurarea riscului se realizează fie prin analiza nonliniarităţilor utilităţii relevate de bani, fie prin variaţia distribuirii probabilităţilor câştigurilor şi a pierderilor posibile, pentru fiecare alegere particulară. În unele dicţionare riscul este definit prin expresia: „expunerea la posibilitatea pierderii sau pagubei” iar unele societăţi de asigurări consideră riscul „element component al hazardului sau probabilitatea de a pierde”. În diferite lucrări cu subiecte economice sunt întâlnite şi alte definiţii pentru risc: şansa de a pierde, probabilitatea de a pierde, incertitudinea care afectează viitorul, dispersia actuală a rezultatelor aşteptate etc. Din cele prezentate se remarcă faptul că definirea riscului în lucrările de specialitate prezintă unele diferenţieri în funcţie de modul în care aceia care decid (decidenţii) percep situaţia dată. Abordarea de pe poziţii oarecum diferite asupra riscului creează iluzia că în teoria deciziei nu există o concepţie unitară asupra riscului. Analizând fiecare definiţie, se pot identifica două elemente de bază utilizate în conţinutul definiţiilor: incertitudine (nedeterminare) şi pierdere. Incertitudinea exprimă o stare de nesiguranţă cu privire la viitorul unui fenomen (proces) şi va conduce, în evoluţia acestuia către existenţa a două rezultate posibile distincte. Realităţile economice, politice, financiare, sociale etc. contemporane relevă faptul că nici un proces conştient asumat nu este ferit de un grad de incertitudine. Altfel spus, riscul şi incertitudinea se întâlnesc în orice fenomen (proces) însă combinate cantitativ diferit. Cele două concepte riscul şi incertitudinea nu sunt identice între cele două existând o serie de diferenţe semnificative. Incertitudinea exprimă o stare de nesiguranţă având ca sursă fie caracterul obiectiv, impredictibil al unui proces, fie caracterul incomplet, aproximativ al cunoştinţelor la un moment dat. Riscul exprimă posibilitatea descrierii unei legi de probabilitate pentru determinarea rezultatelor scontate într-un proces prin cunoaşterea acestei legi de către factorii (structurile manageriale) interesaţi. Orice proces decizional bazat pe analiza datelor statistice şi pe calculul probabilităţilor de producere a evenimentelor specifice acestuia, implică un grad de incertitudine. Probabilitatea arată în ce măsură este posibilă apariţia unui eveniment în condiţii bine determinate. În funcţie de capacitatea de reflectare a situaţiei specifice existente, probabilitatea poate fi obiectivă sau subiectivă.
3

Probabilitatea obiectivă şi riscul asociat acesteia, reflectă caracteristicile complete specifice situaţiei existente. Probabilitatea subiectivă şi aprecierea subiectivă a riscului asociat acesteia poartă amprenta personalităţii fiecărui individ, reflectând mentalităţile, obiceiurile şi implicit, măsura în care acesta se bazează pe intuiţie sau, dimpotrivă, pe observaţii minuţioase pentru luarea deciziilor. În situaţii deosebite, evenimentele imprevizibile pot provoca abateri capabile să modifice fundamental cantitativ şi calitativ datele problemei asupra căreia factorii decidenţi decid. Se poate aprecia că în timp ce pentru risc se pot face anumite anticipări ale evenimentelor ce se pot produce cât şi asupra probabilităţilor asociate producerii lor, în cazul incertitudinii, decidentul nu poate identifica toate sau chiar nici unul din evenimentele posibile a se produce cu atât mai puţin să estimeze probabilitatea producerii lor. Deoarece gradul de manifestare a riscului este dependent, în mod direct, de probabilitatea sa de realizare, se poate construi o departajare a evenimentelor în funcţie de gravitatea riscurilor astfel: - evenimente cu grad de risc maxim - când probabilitatea de realizare a acestora este foarte mare; - evenimente cu probabilitatea de risc mediu - când probabilitatea de realizare este moderată; - evenimente cu grad de risc scăzut - când probabilitatea de realizare a acestora este foarte scăzută; TIPOLOGIA RISCURILOR Activităţile socio-economice se desfăşoară sub acţiunea permanentă a riscurilor care, in funcţie de nivelul la care acţionează, se pot clasifica astfel: a) La nivel microeconomic (firmă) Riscul pur - este de natură accidentală, neintenţionată şi se referă numai la posibilitatea agenţilor economici de a pierde; Riscul speculativ este acela care oferă agenţilor economici posibilitatea de a pierde cât şi posibilitatea de a câştiga; Riscul de neplată apare în condiţiile unei firme susceptibile de a da faliment. În aceste condiţii profitul scontat a fi obţinut de către investitorul de capital trebuie să includă un premiu suficient pentru a acoperi riscul de faliment; Riscul pentru inovaţie conduce la obţinerea aşa-numitului profit inovaţional. b) La nivel macroeconomic se pot manifesta următoarele tipuri de risc: Riscul social este cel provocat de evenimente sociale majore, cu impact puternic asupra vieţii oamenilor. Acest tip de risc este cu atât mai agresiv cu cât nivelul general de dezvoltare economico-socială a ţării este mai scăzut. Riscul social depinde foarte mult de: structurile organizatorice, politicile sociale existente, strategiile economice aplicate, contextul social general etc. Riscul politic este determinat de evenimentele politice de semnificaţie majoră cum ar fi: războiul, criza de autoritate politică, corupţia la nivelul administraţiei centrale etc. Riscul economic este generat de factorii care destabilizează macroeconomia cum ar fi inflaţia. c) La nivelul economiei mondiale se manifestă riscul de ţară care poate avea o exprimare economică sau una politică. Riscul de ţară, prin numărul mare al indicatorilor care servesc la aprecierea lui, cumulează şi comprimă în mod sintetic totalitatea riscurilor care se manifestă într-o economie.
4

2. Managementul riscurilor organizaţiei Existenţa şi funcţionarea economiei de piaţă au scos în evidenţă faptul că atât la nivel microeconomic cât şi la nivel macroeconomic, acţionează o serie de factori subiectivi şi obiectivi, motiv pentru care structurile economice sunt expuse în permanenţă la risc. Aceste riscuri apar în cadrul tuturor activităţilor socio-economice, pentru fiecare din acestea îmbrăcând forme particulare, în funcţie de tipul, modul de manifestare, precum şi de intensitatea acestora. Managementul riscului defineşte totalitatea metodelor sau mijloacelor prin care este investigată incertitudinea, ca situaţie majoră a manifestării factorilor de risc, şi sunt prevenite efectele acestora asupra stabilităţii procesului economic, în scopul îndeplinirii obiectivelor. Managementul riscului, ca proces al gestionării unei situaţii incerte, se aplică riguros la toate nivelurile de desfăşurare a activităţii în cadrul organizaţiilor. Managementul de risc nu poate fi considerat numai o parte componentă a managementului general ci, datorită complexităţii lui se poate situa în categoria selectă a ştiinţelor de graniţă ce necesită în general exploatarea unor informaţii din domeniile economic, tehnic, operaţional, statistic, juridic, social şi psihologic. Managementul riscurilor într-o organizaţie este în primul rând responsabilitatea managerului şi a conducerii executive care trebuie să îndeplinească obiectivele stabilite pentru organizaţie. În coordonarea managementului riscurilor trebuie să se ţină seama de maximizarea profitului organizaţiei dar, în acelaşi timp, trebuie să se aibă în vedere cerinţele clienţilor şi salariaţilor. Un management al riscurilor performant trebuie să urmărească următoarele obiective: - stabilirea unei definiţii comune acceptate a riscului şi a tipurilor de risc care să alcătuiască o schemă de riscuri specifice pentru organizaţie; - evaluarea cuprinzătoare a surselor existente şi potenţiale de riscuri interne şi externe; - stabilirea unor responsabilităţi clare în domeniul managementului riscurilor (de sus în jos în ierarhie) şi a sistemului de raportare (de jos în sus) pentru a se evita confuziile, suprapunerea eforturilor, sau pierderea din vedere a unor aspecte importante; - proiectarea şi realizarea unui sistem cuprinzător de informare managerială care să reţină, să analizeze şi să comunice atât câştigurile cât şi pierderile produse în organizaţie; - elaborarea unui sistem de măsurare a performanţei economice care să ia în considerare pierderea prevăzută (costul activităţii), pierderea neprevăzută (măsurarea riscurilor) alocarea de resurse pentru fiecare risc acolo unde este posibil şi realizările ajustate pentru fiecare risc (rentabilitatea economică adaptată la factorul de risc); - evaluarea ratei minime a rentabilităţii şi limitarea creşterii organice a expunerilor la risc; - stabilirea preţurilor produselor şi serviciilor luând în considerare noile situaţii care au afectat performanţele organizaţiei;

5

- elaborarea unui cadru conceptual consistent, în cadrul căruia să se stabilească obiectivele şi să se evalueze performanţele organizaţionale, produselor (serviciilor), relaţiilor cu clienţii şi salariaţii; - instalarea în toate structurile organizaţiei a unor planuri de recuperare în caz de dezastre sau a unor planuri de continuitate a activităţii, actualizarea şi testarea cu regularitate a acestor planuri; - analizarea permanentă a realizărilor şi eşecurilor sistemului de management şi ajustarea în conformitate cu rezultatele instrumentelor de control; - stabilirea unui control independent al riscurilor, separat de iniţierea şi derularea activităţii; - asigurarea unui nivel profesional şi specializat al cunoştinţelor salariaţilor în domeniul neutralizării şi controlului diferitelor tipuri de riscuri organizaţionale. Managementul riscului organizaţional are următorul conţinut: identificarea riscurilor organizaţionale, Analiza şi evaluarea riscurilor, dezvoltarea unei strategii de răspuns în condiţii de risc , controlul riscurilor şi transferul riscurilor. 2.1. Identificarea riscurilor organizaţionale În activitatea de conducere şi urmărire a riscului organizaţional, investigaţiile ştiinţifice de specialitate recomandă folosirea unei metodologii care presupune: identificarea riscului, asumarea şi transferul acestuia. Unele riscuri ies în evidenţă mai uşor altele mai greu iar acestea din urmă pot fi identificate abia după declanşarea lor şi provocarea unor pierderi importante în cadrul organizaţiei. În procesul managerial organizaţional, munca de identificare a riscurilor trebuie să pornească de la principalele sale domenii de activitate, respectiv de la strategiile proprii. Orice produse sau serviciu mai presupune şi o nouă procedură în procesul de depistare şi anticipare a riscurilor accidentale, pentru a se obţine cele mai bune metode de limitare sau prevenire a efectelor acestora. Identificarea riscurilor precum şi localizarea lor constituie prima etapă din managementul riscului organizaţional şi acest demers presupune determinarea riscurilor asociate fiecărui tip de produs sau serviciu. Pentru un manager, identificarea riscurilor reprezintă rezultatul unui complex de factori: aptitudini deosebite, experienţă relevantă în domeniu a persoanei implicate în astfel de activităţi, arta acestuia de utiliza cu succes tehnicile specifice de management. În teoria modernă sunt cunoscute 4 etape ce trebuie parcurse în procesul identificării riscurilor organizaţionale: I. Realizarea unei liste a riscurilor posibile. Realizarea unui profil de risc; II. Stabilirea dimensiunii riscurilor pe baza experienţelor precedente; III.Compararea riscurilor cu cele survenite în cadrul proiectelor similare; IV. Stabilirea riscurilor ce pot surveni în derularea activităţilor şi a bugetului alocat pentru fiecare. Identificarea şi definirea riscurilor face parte integrantă din planificarea strategică a organizaţiei care va asigura vizibilitatea necesară şi focalizarea strategică. Se poate pune întrebarea de ce e atât de importantă pentru identificarea şi perceperea riscului planificarea strategică pentru organizaţiile economice şi financiare? Răspunsul îl regăsim în stabilirea direcţiilor spre care se îndreaptă organizaţia în viitor, de fapt "inventând viitorul". Planificarea reprezintă o "hartă a
6

drumurilor". Planificarea strategică implică patru etape fundamentale: evaluarea performanţelor istorice; fixarea de obiective precise; dezvoltarea unor planuri de acţiune; compararea performanţei actuale cu cea planificată. Pentru a obţine performanţe şi un profit prognozat cei care se ocupă de managementul riscului analizează raportul dintre risc şi câştig. Această acţiune trebuie să includă instrumente şi proceduri specifice fiecărui sector. Nu e neglijată nici incertitudinea, care necesită consum capital de loc de neglijat, deoarece aceasta nu poate fi gestionată prin tehnici tradiţionale. Identificarea riscurilor se realizează prin scenarii de pierdere posibile pentru activităţi, tranzacţii şi produse, în literatura de specialitate românească Luminiţa Roxin1 propune elaborarea profilului de risc care să fie identificate după expunerile la risc a diferitelor componente. "Este de asemenea util să se identifice frecvenţa şi mărimea pierderilor care pot fi generate de expuneri. Frecvenţa se referă la numărul de apariţii ale evenimentelor asociate unei expuneri pe parcursul orizontului de planificare. Gravitatea pierderilor măsoară impactul financiar care rezultă datorită evenimentelor asociate expunerii la risc" 2. Activitatea de identificare a riscurilor diferă de la o etapă la alta a dezvoltării societăţii economice, deferind de asemenea în funcţie de mărimea organizaţiilor financiare şi nonfinanciare a companiilor economice. Toate afacerile iau în considerare un element de risc, care să le asigure un profit potenţial. Modul în care compania tratează diferitele tipuri de risc şi felul în care decide să le gestioneze, reprezintă un criteriu important în stabilirea structurii organizatorice a companiei şi a modului de a acţiona pe piaţă, în relaţiile cu clienţii şi cu concurenţa. Totuşi este de remarcat că nu toţi au acelaşi apetit pentru risc. Poziţia iată de risc nu a fost întotdeauna ca în prezent. Apetitul la risc reprezintă un termen general chemat să măsoare tendinţa unor persoane către un grad de risc mai ridicat sau mai scăzut. EI este determinat de o combinaţie de doi factori principali experienţa individuală şi înclinaţia naturală, genetică, de asumare sau nu a riscurilor. De exemplu riscurile bancare până în anii '80 erau privite doar din prisma riscului de credit, şi a celui de plăţi. Faptul e explicat prin stabilitatea relativă a sistemelor şi a pieţelor financiare, în care riscurile erau mai reduse, iar marjele dobânzilor erau mari. Fluctuaţiile ratelor dobânzilor nu erau mari datorită politicilor practicate de băncile centrale în spiritul principiilor sistemului monetar internaţional de la Bretton Woods. După ce acest sistem internaţional a fost înlăturat, fluctuaţiile cursurilor de schimb au fost semnificative, cu influenţe serioase asupra performanţelor bancare. Concurenţa accentuată în sistemul financiar internaţional a fost încă un factor semnificativ de risc. De asemenea saltul informatic uriaş a fost încă un factor de risc care a erodat marjele de profit a băncilor. In România băncile au făcut faţă tranziţiei de la economia centralizată la cea de piaţă prin modificări ale statutului, ale modului de organizare şi ale produselor şi serviciilor oferite. Falimentele generate de o gestiune defectuoasă a riscurilor au fost semnale clare pentru bănci privind necesitatea unui management performant al riscului. Din păcate aceasta se declanşase după criza datoriilor externe ale ţărilor în curs de dezvoltare (1982) care nu s-a rezolvat nici azi.
1 2

Luminiţa Roxin – „Gestiunea riscurilor bancare”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997, pag. 30

7

Identificarea riscurilor este un proces care diferă de la companie la companie fiind direct legată de mărimea acestora. Alta este problema cu care se confruntă sectorul întreprinderilor mijlocii şi mici româneşti. Ele diferă prin natura lor de marile întreprinderi. Adesea ele operează cu structuri mai puţin dezvoltate, fără a avea un risc manager sau un expert special angajat în acest scop. Responsabilitatea pentru risc este împărţită la nivel de conducere, directorul financiar fiind cel care de regulă, se ocupă de toate aspectele legate de riscul afacerii. La organizaţiile multinaţionale există compartimente de risc care se ocupă de aspectele legate de gestionarea riscurilor lor, de relaţiile de coordonarea personalului, de recrutarea angajaţilor, de sănătatea şi securitatea salariaţilor, de utilizarea poştei electronice. Întreprinderile mijlocii şi mici au resurse limitate cea ce determină o anumită poziţie delăsătore faţă de riscuri. Conducătorii întreprinderilor nu se grăbesc să implementeze un sistem de identificare şi reducere a riscurilor deşi sunt conştienţi de riscurile la care este expusă afacerea lor. Abordarea fatalistă a riscului poate avea consecinţe negative pe plan financiar şi nu numai, în tratarea aspectelor legate de riscul în afaceri e importantă abordarea unică, centralizată. Fiecare companie are dinamica sa proprie şi este mereu într-un proces de schimbare. Dacă riscurile sunt mai bine înţelese şi gestionate, creşte performanţa în funcţionarea neîntreruptă de vreo pierdere neprevăzută. Aşa cum un gram de prevedere poate echivala cu un kilogram de tratament. Provocarea cu care se confruntă fiecare societate pe piaţa foarte instabilă de astăzi este de a găsi timp pentru a localiza şi gestiona întregul ansamblu de riscuri şi apoi de a desfăşura un proces eficient de coordonare. Se poate concluziona că schimbarea înseamnă nesiguranţă, iar nesiguranţa înseamnă risc. Viitorul va fi al afacerilor care se bazează pe un management efectiv al riscului. Rezultatele merită efortul, deoarece administrarea eficientă a riscurilor aduce beneficii importante companiei prin: creşterea încrederii acţionarilor; prin îmbunătăţirea imaginii firmei şi a moralului angajaţilor; prin creşterea productivităţii. 2.2. Analiza şi evaluarea riscurilor Analiza şi evaluarea riscurilor trebuie să fie un proces continuu. Chiar dacă la început va fi identificat un număr mare de riscuri, unele dintre ele sunt mai importante decât altele. Este important a se analiza şi evalua care dintre expunerile la risc au potenţialul de a împiedica compania să-şi atingă obiectivele. Analiza riscurilor Analiza se face prin: • identificarea tuturor situaţiilor care pot genera o pierdere financiară • elaborarea scenariilor de pierdere pe pentru evenimentele identificate • alocarea diferitelor expuneri de risc pentru fiecare element identificat • se analizează frecvenţa istorică în care s-au produs riscuri identice sau asemănătoare • se compară frecvenţa cu mărimea riscului • se face agregarea nivelului de risc pentru fiecare produs sau operaţie identificată • atunci când se lansează un nou serviciu sau produs, se analizează riscul acestuia din punct de vedere al cererii de pe piaţă, al costului, al modului de promovare Evaluarea riscurilor
8

Evaluarea riscurilor este un proces complex care foloseşte tehnici şi instrumente matematico-economice. Astfel de exemplu în sistemul bancar românesc Banca Naţionala a stabilit un sistem unic de risc numit: „Sistemul de rating bancar şi de avertizare timpurie — C.A.M.P.L."5. Sistemul este un instrument eficient de lucru pentru evaluarea instituţiilor bancare. El se bazează pe cinci componente care reflectă condiţia financiară a unei bănci. Componentele specifice de analiză sunt următoarele: adecvarea capitalului băncii, calitatea activelor bancare, managementul băncii, lichiditatea bancară şi profitabilitatea bancară. Fiecare dintre cele cinci componente sunt evaluate pe o scară de valori cuprinsă între l şi 5, astfel încât l reprezintă cel mai performant nivel, iar 5 cel mai scăzut. Băncile sunt clasificate în funcţie de un rating compus, în care 4 dintre cele 5 componente ale C.A.M.P.L. sunt analizate în funcţie de o gamă de indicatori. Astfel fiecare bancă primeşte câte un rating pentru fiecare indicator de analiză, pentru fiecare componentă C.A.M.P.L. şi un scor final ce reprezintă punctajul final acordat indicatorilor ce definesc elementele C.A.M.P.L. Concluzionăm arătând că, rolul major al autorităţii de supraveghe este acela de-a preveni riscul sistemic prin promovarea unei supravegheri eficiente, care să asigure realizarea stabilităţii şi viabilităţii sistemul bancar românesc. În cazul evaluării riscurilor în cadrul proiecţiilor financiare manageriale, în cadrul evaluării riscului există variate metode de analiză şi măsurare. În urma analizei este posibil să se constate că o parte a riscurilor sunt deja bine controlate, fapt de care trebuie ţinut cont în determinarea impactului pe care ele îl pot avea asupra companiei. După analizarea riscurilor se stabileşte sistemul de evaluare a riscurilor, în sistemul de evaluare există variate metode de analiză şi măsurare a riscurilor. Metodele de măsurare a riscurilor sunt diferite în funcţie de categoriile de riscuri. Astfel în riscul de alocare a capitalului în procesul investiţional3 se folosesc următoarele metode: cea a distribuţiei de probabilitate şi cea a deviaţiei standard. Prima metodă constă în stabilirea fluxurilor de numerar considerând trei scenarii: unul este conservator, altul prea optimist, iar al treilea este optimal. Se stabilesc valori probabile ale rentabilităţii proiectului în funcţie de aceste trei stări, stabilindu-se care dintre cele trei variante este cea mai puţin riscantă. O altă metodă de măsurare a riscurilor este cea a deviaţiei standard, care de fapt măsoară diferenţele intervalelor de probabilitate a distribuţiei. Astfel deviaţia standard este o probabilitate, reprezentând variaţia de la valoarea stabilită, acceptată, la o valoare în plus sau în minus, care poate aduce câştig sau pierdere. Ea se calculează cu ajutorul coeficientului de variaţie. Managementul riscului poate confirma că un potenţial de risc mare, bine controlat, poate avea un impact mai mic decât un risc mic care nu este bine controlat. Este necesară o analiză corectă a nivelurilor de risc şi cuantificarea lor exacta. Analiza presupune proceduri specifice asupra oricărui nou produs sau serviciu; asupra înregistrărilor financiar-contabile; asupra expunerilor la risc. Se elimină în acest fel posibilitatea pierderilor. 2.3. Dezvoltarea unei strategii de răspuns în condiţii de risc constituie a treia componentă a procesului de management al riscului organizaţiei şi constă în găsirea unei strategii de gestionare a riscurilor, numită în terminologia de specialitate
5

După sistemul de rating bancar şi avertizare timpurie C.A.M.P.L. — prezentat de direcţia de supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României 3 După Paul Halpern, J. Frred Weston, Eugene F. Brigham – “Finanţe manageriale” ,Ed. Economică, pag. 480

9

dezvoltarea unei strategii de răspuns. În funcţie de tipul riscurilor organizaţionale precum şi de intensitatea cu care acestea acţionează asupra compartimentelor, funcţiilor şi ansamblului organizaţional, riscurile pot produce efecte dezastruoase şi, ca urmare, prezenţa acestora trebuie să pună în alertă maximă echipa managerială. Aceasta trebuie să găsească o strategie de răspuns cât mai adecvată situaţiei create şi specificităţii riscurilor care, de regulă, cuprinde: - definirea riscurilor şi a efectelor produse de acestea în condiţiile unui impact iminent asupra procesului managerial organizaţional; - asimilarea factorilor probabilistici adecvaţi în evaluarea riscurilor şi efectelor produse de acestea; - calea (metoda) interactivă aplicată în scopul reducerii la minim a efectelor negative ale acţiunii riscurilor, ca urmare a analizei rezultatelor, etapelor anterioare. Este necesar de menţionat faptul că o politică managerială de succes elaborează strategii eficiente de răspuns la acţiunea riscurilor în măsura în care posedă o experienţă în derularea activităţilor manageriale în asemenea condiţii de incertitudine. Pentru a înregistra succese notabile managementul riscului organizaţional ia în calcul definirea riscurilor organizaţionale şi înregistrarea consecinţelor acestora sub formă de cost. După definirea riscurilor şi estimarea lor probabilistică principala problemă a managerilor constă în găsirea şi aplicarea strategiei optime de răspuns pentru evitarea sau reducerea riscurilor. În literatura de specialitate sunt cunoscute şi aplicate 5 categorii de strategii distincte de reducere a riscurilor: acceptarea riscurilor, evitarea riscurilor, monitorizarea riscului şi pregătirea planului pentru situaţii imprevizibile, transferul riscurilor, reducerea sistematică a riscurilor. Ca orice lucru bun care se obţine pas cu pas managementul riscului are şi el câteva trepte şi /sau metode care trebuie parcurse pentru a se ajunge la performanţe maxime. Treptele ce ar trebui atinse de orice manager al riscului sunt: identificarea, analiza şi evaluarea riscurilor care ar putea afecta activitatea companiei, gestiunea şi controlul riscurilor, aşa cum ne arată figura l.

2.4. Controlul riscurilor reprezintă a patra componentă distinctă a procesului de management al riscului în cadrul organizaţiei şi cuprinde activităţile de monitorizare şi control al riscurilor. Aceste activităţi includ identificarea dimensiunilor de producere a riscurilor pe baza calculelor probabilistice, înregistrarea acestora şi urmărirea periodică a evoluţiei lor pe baza controalelor de rutină. În elaborarea unui asemenea sistem de monitorizare a riscurilor managerul trebuie să-şi ia unele măsuri printre care menţionăm: - să se asigure (să numească) o persoană responsabilă pentru fiecare categorie de risc; - să alcătuiască fişa de evidenţă a riscurilor din care să rezulte severitatea acţiunii acestora şi probabilitatea de apariţie; se poate efectua o ierarhizare a riscurilor (o clasificare) şi în funcţie de acestea se pot stabili strategii adecvate de răspuns;
10

- să actualizeze permanent sistemul de gestionare a riscurilor pe baza controalelor de rutină în scopul desemnării evoluţiei factorilor de risc în diferite etape ale procesului managerial. Pentru a conduce o afacere trebuie identificate riscurile posibile ale afacerii, în funcţie de atitudinea faţă de risc, în care se doreşte asumarea unor riscuri mai mari sau mai mici, managerul companiei decide cum va gestiona riscul. Este bine cunoscut conceptual după care succesul în afaceri depinde de asumarea unor riscuri. Fără asumarea unui element de risc, profitul realizat poate fi destul de scăzut. Asumându-şi mai multe riscuri, cresc şi şansele obţinerii unui profit mai important, dar şi posibilitatea unor pierderi pe măsură. Totul e să păstrezi un echilibru bine stabilit între risc şi câştig. De fapt este una dintre trăsăturile clar conturate ale calităţii manageriale, în orice activitate există un element de risc, care nu poate fi anticipat. De exemplu, în momentul acordării unui credit, banca îşi ia riscul de a nu primi înapoi banii împrumutaţi şi dobânda aferentă. De asemenea când se investeşte într-o companie prin cumpărarea de acţiuni, investitorul îşi asumă riscul ca acea companie să înregistreze în viitor pierderi sau să dea faliment. Asumarea unui anumit risc, presupune gestiunea corectă a lui şi este urmată de aşteptarea unui rezultat prin care să se obţină: un beneficiu, prin dobânda obţinută în cazul unui împrumut bancar, un câştig suplimentar prin obţinerea de dividente în cazul investiţilor în acţiuni, poziţie mai puternică pe piaţa mărfurilor şi a altor produse bursiere. In managementul riscurilor e necesară o abordare unică, centralizată, sistemică. Din literatura de specialitate se desprinde idea că atitudinea faţă de risc depinde frecvent de temperament, în acest sens identificându-se diferite atitudini de asumare a riscurilor: • atitudini fataliste, ce e de întâmplat să se întâmple • conservatoare, riscurile se pot petrece doar după scenariile cunoscute • active, riscurile se analizează pe fiecare produs, piaţă, concurenţă Această atitudine se apreciază, că este caracteristică şi în funcţie de tipul structurii genetice al conducătorului. După cum se ştie în derularea afacerilor se întâmpină presiuni intense în menţinerea avantajelor concurenţiale. Adesea, riscul este măsurat retroactiv, cu pierderile directe servind drept unitate financiară şi cadru de planificare. Controlul riscurilor începe din primele acţiuni de proiecţie strategică şi nu se termină practic niciodată, deoarece trebuie realizat permanent pe tot parcursul vieţii unei companii. 2.5. Transferul riscurilor 3. Managerii de risc. Atitudinea managerilor faţă de risc Teoriile decizionale moderne evidenţiază ideea generală de respingere a situaţiilor de risc, prezentă la orice individ, omul fiind orientat prin structura sa spre obţinerea unor rezultate cât de cât sigure. Unele studii demonstrează că există o strânsă legătură între dezvoltarea personalităţii şi zestrea culturală a individului şi atitudinile acestuia în raport cu factorii de risc. Individul, prin urmare decide cât de mare este „gustul pentru risc” sau absenţa totală a acestuia în funcţie de natura unor elemente care ţin de structura proceselor psihice de cunoaştere, motivaţionale, volitive şi afective. Dacă aceste teorii sunt valabile la nivel general, cu atât mai mult ar trebui particularizate la situaţia managerilor sau a persoanelor implicate în conducerea unor structuri politice, economice, sociale.
11

Orice organizaţie, în raport cu cifra de afaceri, cu domeniul de activitate, cu dificultatea funcţiilor ar trebui să posede o structură specializată în domeniul prognozelor pentru identificarea, monitorizarea şi minimizarea factorilor de risc, structură condusă de către un manager de risc. Acesta ar trebui să fie în contact cu ultimele noutăţi şi descoperiri ştiinţifice referitoare la strategiile de combatere şi diminuare a riscurilor. De obicei organizaţiile nu au asemenea departamente specializate (organizaţiile mici) şi în astfel de cazuri activităţile de management de risc sunt preluate de managerul general. Din cercetările efectuate de sociologi, psihologi a rezultat ideea că asumarea riscului este în acelaşi timp o necesitate dar şi o plăcere în cadrul echipelor manageriale. Sunt evidenţiate trei motivaţii principale în asumarea factorilor de risc: - succesul unei decizii manageriale este indispensabil legat de asumarea unor riscuri; - factorii de risc reprezintă pentru manageri elemente obligatorii de luat în consideraţie, asumarea acestora ţinând mai mult de natură profesională decât de înclinaţia personală a individului spre acest capitol; - asumarea factorilor de risc de către manageri implică un conţinut emoţional deosebit datorită anxietăţii, fricii, excitării şi bucuriei dar şi a pericolului care este perceput de persoana decidentă. Atitudinea managerilor faţă de risc mai trebuie corelată şi cu elementele de referinţă ale unei organizaţii: nivelul profitului, mărimea lichidităţilor şi a vânzărilor, poziţia actuală şi de viitor a organizaţiei etc. Studiile efectuate relevă faptul că managerii, indiferent de domeniu, sunt tentaţi în a respinge riscul decât al accepta fiind captivaţi de informaţiile care le primesc pe termen scurt în loc să anticipeze evenimentele viitoare. Conform acestei optici generale, managerii consideră ca principala formă de evitare a riscurilor negocierea contractelor şi întrevăd în consistenţa clauzelor forma de contracarare a nesiguranţei generate de instabilitatea pieţei şi a mediului economic. Doi cercetători în domeniul managerial, Mac Crimmon şi Wehrung au observat că una din metodele practicate de unii manageri în raport cu adaptare riscurilor o constituie evitarea asumării acestora şi întârzierea adaptării deciziilor prin delegarea altor persoane să efectueze activităţile manageriale. Un alt cercetător Keyes arată cum oamenii cu spirit antreprenorial şi gustul riscului caută să stăpânească mai degrabă incertitudinile destinului în loc să accepte asumarea riscului. Alder este acela care stabileşte o diferenţiere clară între managerii care evită riscurile, aceia care şi le asumă şi cei care le domină, precizând că managerii care domină riscurile încearcă permanent să le stăpânească şi să le modifice (nu sunt mulţumiţi numai cu asumarea lor). Concluzionând asupra celor prezentate putem evidenţia existenţa a trei categorii de atitudini manageriale: credibilitatea redusă în estimările probabilistice, importanţa preferinţelor manageriale în asumarea riscului şi asumarea diferenţiată a riscului de către manageri. a) credibilitatea redusă în estimările probabilistice exprimă neîncrederea managerilor în estimările probabilistice pe care nu le înţeleg şi prin urmare, nu le utilizează; acest tip de manageri folosesc pretexte diferite în scopul excluderii calculului probabilistic din teoria decizională. În general, o asemenea prestaţie managerială lasă de dorit, ignoră unele rezultate posibile, deşi foarte puţin probabile, de asemenea, nu ţine seama de evoluţia ulterioară a acestora. Sunt
12

momente în care evenimente cu probabilitate slabă de producere dar cu consecinţe puternice îşi fac totuşi apariţia, se ajunge rapid la criză, fenomen ce pune în pericol existenţa organizaţiei. La polul opus se situează acei manageri care maximizează riscul, utilizează noţiunea „risc maxim”, fapt ce conduce implicit la respingerea asumării unei decizii ce anulează unele investiţii pe termen lung, datorită suprasolicitării pericolului acestei acţiuni. b) importanţa preferinţelor manageriale în asumarea riscurilor - de cele mai multe ori oscilează în funcţie de context. Alegerea unei opţiuni riscante de către decident depinde de relaţia dintre pericolele şi oportunităţile pe care le prezintă varianta de acţiune pe de o parte şi obiectivele pe care managerul de risc le-a fixat, pe de altă parte. Decidentul în acest caz îşi concentrează atenţia asupra valorii critice care separă reuşita de eşec. Termenii cei mai des utilizaţi de către managerii de risc în aceste situaţii sunt: obiectiv, prag de rezultat (exemplu: punctul mort) şi un nivel de supravieţuire, fiecare din acestea exprimând trei stări posibile: reuşită, eşec, dispariţie. Conform teoriei respective este necesară evitarea ajungerii sub pragul de rezultat, atenţia fiind concentrată doar asupra pericolului eminent, oportunităţile unui eventual câştig, trecând în planul al doilea. Dorinţa de a ajunge deasupra pragului îi împinge deseori pe manageri spre acceptarea factorilor de risc. Cum acest prag este perceput şi stabilit în mod arbitrar de fiecare manager de risc, rezultă că respectiva teorie are o aplicabilitate relativă în teoriile decizionale. c) asumarea diferenţiată de către manageri rezultă din preocuparea permanentă a persoanelor care îndeplinesc funcţii de conducere de a-şi păstra neatinsă reputaţia. Este simplu de înţeles că un bun manager este cel care îşi asumă riscuri în mod conştient şi nu se bazează pe noroc. După unele interpretări managerii competenţi sunt capabili să aleagă „riscurile bune” (ce conduc organizaţia spre succes) şi să evite „riscurile rele” (ce sugerează eşecul) în condiţii de incertitudine soluţionând astfel, incoerenţa comenzilor sociale care cer simultan asumarea riscurilor şi reuşita asigurată. Arta asumării deciziilor manageriale corecte se sprijină pe acţiunea combinată a următoarelor aspecte: - personalitatea proprie individului care trebuie să se subordoneze politicii generale de dezvoltare a organizaţiei şi nu pentru satisfacerea orgoliului personal; - credibilitatea estimărilor probabilistice şi adoptarea lor în cadrul deciziei manageriale; - evitarea strategiei manageriale ce presupune situarea organizaţiei peste un „prag de rezultat” contând în acest sens numai obiectivul şi nu riscurile la care se expune organizaţia; - asumarea în mod conştient a riscurilor şi selectarea lor în funcţie de efectele pe care le-ar putea produce. În concluzie, cheia reuşitei activităţii manageriale constă în utilizarea unei teorii moderne privind actul managerial şi asumarea riscurilor în mod raţional. 4. Influenţa factorilor de risc asupra deciziei manageriale Tematica referitoare la asumarea deciziilor manageriale în condiţii de risc şi comportamentul decidenţilor a constituit obiectul de studiu al unor cercetători printre care amintim: H. A. Simon (fondatorul conceptului de raţionalitate limitată) şi L. Festinger (fondatorul teoriilor legate de Comportamentul organizaţional).
13

Teoria riscurilor evidenţiază două categorii de riscuri care influenţează decizia managerială şi anume: riscuri legate de structura comportamentală a decidenţilor şi riscuri legate de punerea în practică a elementelor decizionale. 4.1. Riscuri legate de structura comportamentală a decidenţilor Asumarea unei decizii manageriale în condiţii de risc din punct de vedere al structurii comportamentale a decidenţilor a constituit obiectul de studiu al mai multor cercetători de prestigiu precum: H.A. Simon (promotorul conceptului de raţionalitate limitată) şi L. Festinger (promotorul teoriilor legate de comportamentul organizaţional). Printre cele mai întâlnite riscuri putem menţiona: → absenţa luării deciziei sau de întârziere a comunicării deciziei adoptate Apare atunci când persoana implicată în actul decizional conştientizează uneori în mod excesiv importanţa luării unei hotărâri, în acest sens amânând pe cât de mult posibil asumarea unei responsabilităţi. Acest tip de comportament se explică din perspectiva sociologică şi psihologică, printr-un complex de factori ce acţionează de mai multe ori sub forma unui mix. Dintre cei mai importanţi astfel de factori menţionăm: insuficienta încredere în sine a persoanei ce îşi asumă decizia, experienţă profesională redusă în domeniu, nivelul de exigenţe foarte crescut al evaluatorilor, valori proprii sau motivaţii personale deosebite, obligativitatea justificării în mod sistematic a deciziilor adoptate faţă de conducerea societăţii sau a organizaţiei. → analiza incompletă a situaţiilor decizionale - se manifestă cu precădere atunci când elementele decizionale nu cunosc îndeajuns de bine detaliile problemei, au informaţii insuficiente sau eronate sau nu au la dispoziţie timpul efectiv necesar efectuării unei analize riguroase. În aceste situaţii, persoana decidentă nu poate avea la îndemână întreaga descriere a situaţiei propuse, de cele mai multe ori adoptând decizii eronate sau parţiale cu un posibil impact negativ în derularea ulterioară a proiectului. → neconştientizarea consecinţelor deciziilor pentru fiecare obiectiv al proiectului - Se cunoaşte faptul că deciziile sunt afectate de nivelul de incertitudine pe care l-ar presupune abordarea acestora, fiind de cele mai multe ori luate în condiţii de neglijare a circumstanţelor pe care acestea le-ar putea avea pentru fiecare dintre obiectivele proiectului. Spre exemplu, întârzierea în realizarea unor pachete de lucru în cadrul unui proiect se datorează unei decizii luate de către managerul de proiect de a disponibiliza o parte din personal. → căutarea de soluţii la nivel local - acest tip de situaţie apare atunci când persoana decidentă (managerul de proiect, responsabilul de pachet de lucru etc.) are tendinţa de a acţiona în spiritul unei „logici locale” , fără a şine cont de consecinţele ce pot apărea în cadrul unor alte direcţii implicate în cadrul proiectului sau la nivelul coerenţei cu strategia globală a instituţiei din care acesta face parte. Astfel de situaţii sunt întâlnite de obicei în cadrul deciziilor luate de către experţii tehnici, care consideră de obicei că soluţia găsită de către ei este optimă, minimizând pe cât este posibil aspectele negative ale aplicării acesteia. Ceea ce rezultă de obicei în final în urma abordării unei astfel de strategii este un amalgam de soluţii parţiale, care riscă să crească gradul incoerenţei decizionale la nivel global al proiectului. → lipsa de concentrare şi de căutare a consensului - În aceste situaţii majoritatea deciziilor sunt luate în general în urma unor alegeri personale ale managerilor de proiect, fără a încerca obţinerea unei convergenţe de idei cu toţi factorii decizionali. Acest tip de abordare a problemei este aproape de stilul dictatorial în care
14

o persoană decidentă acţionează fără a consulta voinţa majorităţii, generând în rândul participanţilor la proiect un sentiment de frustrare, de ne adeziune la deciziile adoptate, putând conduce la apariţia de situaţii tensionate, ce vor face mai dificilă implementarea celor stabilite în practică. → limitarea numărului de soluţii vizate - în general, majoritatea decidenţilor nu iau în calcul toate scenariile posibile în derularea unei activităţi sau la nivelul global al întregului proiect. Chiar dacă în cadrul acestei categorii de situaţii se ţine cont de convergenţa ideilor sau de consens, se poate întâmpla ca judecata să fie realizată întrun mod prematur, sau sub presiunea factorilor de timp sau de realizare a unor obiective, obţinându-se în final o soluţie care pare la prima vedere satisfăcătoare. → lipsa de solidaritate în raport cu deciziile adoptate - apare în general atunci când nu este obţinut consensul sau convergenţa de opinii a majorităţii factorilor decidenţi în abordarea unor probleme legate de derularea proiectului. De obicei reacţia factorilor de decizie ce nu au fost consultanţi a priori în rezolvarea unor anumite probleme, este de dezacord sau chiar de nerecunoaştere a celor adoptate. O astfel de categorie de situaţii în care există o lipsă de solidaritate în raport cu deciziile adoptate va conduce aproape în mod inevitabil la eşuarea implementării deciziilor unilaterale adoptate. → conflictul de interese - se regăseşte preponderent în cadrul organizaţiilor în care principalii factori de decizie au obiective sau orientări diferite, puncte de vedere incompatibile, ceea ce conduce de cele mai multe ori, la apariţia unor stări şi situaţii tensionate în cadrul proiectului. → punerea sub semnul întrebării în mod sistematic a deciziilor anterioare adoptate - gestionarea unui proiect impune, de cele mai multe ori, adoptarea unor decizii succesive, mai mult sau mai puţin legate între ele prin relaţii de cauzalitate, în funcţie de tipul pe care acestea îl ocupă în cadrul proiectului. De aici poate apărea suspiciunea unor factori decizionali sau a personalului implicat în derularea proiectului asupra validităţii unor decizii anterioare ce pot permite, prin relaţiile de condiţionare cu alte decizii, posibilitatea de propagare în lanţ a unor categorii de erori sistematice. O astfel de suspiciune asupra posibilelor greşeli anterioare este, în anumite limite, firească şi chiar benefică procesului decizional. În faze acute însă poate apărea o punere la îndoială a întregului algoritm decizional ce poate conduce în mod inevitabil la blocarea proiectului, prin imposibilitatea implementării activităţilor. → slaba implicare a conducerii - în rezolvarea tuturor problemelor de ordin decizional sau în ceea ce priveşte politica de arbitraj. În astfel de situaţii pot fi persoane cu înalte responsabilităţi în cadrul proiectului care neglijează sau amână luarea unor decizii, lăsând totul spre rezolvare subordonaţilor. Gravitatea unor astfel de scenarii constă în faptul că în derularea unui proiect apar diferite situaţii particulare, în care elementul decident nu poate fi decât managerul de proiect, sau o persoană cu rang ierarhic superior în cadrul instituţiei sau organizaţiei respective. Pentru evitarea unor astfel de situaţii se recomandă cultivarea unei culturi a organizaţiei, în cadrul căreia se va pune accent pe descentralizare şi responsabilitate decizională adecvată la toate nivelele de conducere. → slaba capacitate de conducere „lidership” - elementele cu putere decizională au o personalitate firavă, fiind incapabili de a motiva pe ceilalţi subordonaţi în cadrul implementării proiectului. Lipsa unui lider puternic capabil să gestioneze eficient situaţiile de criză ce pot apărea în cadrul proiectului poate conduce
15

adesea către accente de insubordonare din partea celorlalţi participanţi în cadrul proiectului ce se pot transforma în funcţie de gravitatea lor în conflicte deschise ce pot afecta derularea activităţilor propuse. → scurt-circuitarea sau nerespectarea procesului decizional apare de obicei în cadrul structurilor ce beneficiază de o organizare precară, atât la nivel ierarhic, cât şi la cel al definirii atribuţiilor individuale. În astfel de situaţii fiecare responsabil din cadrul proiectului va acţiona conform bunului plac, stabilind propriile principii şi obiective, ceea ce va conduce la scurt-circuitarea procesului decizional. → recurgerea la jocuri de influenţă din partea persoanelor din structura ierarhică superioară a proiectului în sensul abordării a întregului proiect sau a unei părţi a acestuia în interes personal. Obiectivele convenite în fază iniţială sau mai avansată în cadrul derulării proiectului sunt viciate de influenţa şi jocul de interese dictat de persoana decidentă ce organizează un astfel de tip de ingerinţă. Obiectivele individuale sau de grup nu se mai pot suprapune peste cele ale organizaţiei promotoare, rezultând un conflict de interese major ale căror efecte pot avea un efect distructiv atât pentru proiect, cât şi pentru organizaţie. În concluzie putem preciza că riscurile legate de structura comportamentală a decidenţilor prezintă o multitudine de forme şi moduri de manifestare, având efecte sau consecinţe diferite asupra proiectului. Deşi riscurile legate de structura comportamentală a decidenţilor prezintă o abordare individuală, acestea sunt indisolubil legate prin relaţii de intercondiţionare de o a doua categorie importantă de riscuri - cele legate de punerea în practică a elementelor decizionale. 4.2. Riscurile legate de punerea în practică a elementelor decizionale Aceste riscuri sunt legate în general de: - absenţa standardizării proceselor în cadrul actului decizional şi a mecanismelor de luare a deciziei - În general datorită absenţei documentaţiei sau a cadrului coerent care să poată oferi o descriere precisă a succesiunii tuturor etapelor implicate în actul decizional, acesta va înregistra diferite impedimente cu repercursiuni evidente în derularea ulterioară a proiectului. De obicei, însăţi regulile de procedură decizională privind punerea în practică a unor activităţi nu sunt întotdeauna clar definite. Totuşi, când acestea există, se omite adesea precizarea unei ierarhii decizionale ce trebuie adoptate (decizii strategice, tactice, operaţionale etc.) precum şi evidenţierea diferitelor nivele de responsabilitate solicitate. - segmentarea procesului decizional - este cunoscut faptul că procesul decizional răspunde de cele mai multe ori unei logici secvenţiale ale diferitelor decizii ce trebuie adoptate, acest fapt limitând în final posibilitatea de răspuns a decidentului. Folosirea mai multor secvenţe pentru fiecare proces poate duce la o supraîncărcare cu informaţii a factorului decizional, care în acest tip de situaţii cade pradă efectelor abordării mult prea în detaliu a unui scenariu. - lipsa de coordonare între centrele decizionale - apare de obicei atunci când întrun proiect există mai multe centre decizionale, în cadrul cărora sunt adoptate un număr important de decizii, fără ca acestea să fi fost în mod a priori corelate. În astfel de situaţii lipsa de coordonare duce la incoerenţă şi ineficacitate în implementarea deciziilor. - numărul prea mare de nivele ierarhice - este frecvent întâlnit în cadrul organizaţiilor supradimensionate sau a proiectelor care au fost laborios constituite din
16

punct de vedere ierarhic. Un astfel de sistem prezintă inerţie mare, datorită numeroaselor verigi ce trebuiesc implicate în derularea efectivă a unei activităţi, ducând în general la întârzierea în cadrul termenelor limită alocate iniţial. - multitudinea de persoane implicate în procesul de luare a deciziei - sunt strâns legate de organizaţiile supradimensionate prezentate în cadrul punctului precedent. Numărul foarte mare de decidenţi la toate nivelele se comportă întocmai ca un lanţ de intermediari în derularea unui proiect, fiind pusă în principiu nu numai problema eficienţei unui astfel de sistem, cât şi a justificării costurilor relative la resursele utilizate într-un sistem supradimensionat. - ambiguitatea asupra centrelor de decizie - apare datorită faptului că, în general, structurile ierarhice din cadrul unui proiect sunt complexe (ceea ce reprezintă în fapt o multitudine de decidenţi) şi prezintă o identificare clară şi riguroasă a rolului centrelor de decizie în procesul decizional. De obicei, în cadrul unor astfel de structuri nu este precizat în mod concret nivelul de responsabilitate, precum şi gradul de libertate lăsat la discreţia fiecărui responsabil de centru. În astfel de situaţii, o multitudine de sarcini nu sunt precis direcţionate, ele fiind de multe ori atribuite unor persoane fără atribuţii particulare în acest domeniu. - inexistenţa structurilor sau a procedurilor de arbitraj - derularea unui proiect impune datorită complexităţii sale crearea unor instanţe de arbitraj ce au drept principali participanţi conducerea proiectului, membrii consorţiului, responsabilii de pachete de lucru sau activităţi, pentru a facilita punerea în practică a deciziilor practicate. Existenţa unei astfel de structuri de arbitraj permite reducerea probabilităţii de apariţie a conflictelor, precum şi minimizarea riscurilor, lipsa lor conducând la îngreunarea implementării deciziilor şi implicit blocarea întregului proiect. În cadrul unei organizaţii o astfel de structură există, însă este denumită sub diferite forme: „comitet strategic”, „comitet director”, „comitet de pilotaj” etc. - absenţa sau slaba capitalizare a know-how-ului - Înainte de adoptarea unei decizii, toate persoanele cu putere decizională trebuie să-şi însuşească informaţiile şi competenţele necesare derulării cu succes a activităţilor preconizate, deoarece knowhow-ul este un factor esenţial în toate procesele decizionale. Există anumite situaţii şi conjuncturi când tehnicile de know-how nu pot fi receptate din cadrul organizaţiei, ele trebuind să se regăsească în experienţa managerială a persoanelor responsabile. Absenţa sau slaba capitalizare a know-how-ului va conduce în mod inevitabil către atribuirea unor decizii manageriale eronate. - ineficienţa comunicării şi slabul schimb de informaţii - un aspect esenţial de luat în calcul după luarea unei decizii îl constituie comunicarea acesteia către partenerii din cadrul Consorţiului sau către responsabilii de pachete de lucru sau faze. Dacă fluxul informaţional nu este corect canalizat, informaţiile nu pot ajunge în timp util la nivelul adecvat, în consecinţă neputând fi realizate şi interceptate la parametrii stabiliţi iniţial. În cadrul unor astfel de sisteme în care există un slab nivel de informare, mecanismele de punere în practică a diferitelor activităţi nu permit schimbul de puncte de vedere, nepermiţând persoanelor minoritare să-şi facă cunoscut punctul de vedere. - ineficienţa sau lipsa disponibilităţii asupra unor informaţii complexe - de cele mai multe ori, în cadrul organizaţiilor în care există un slab flux informaţional, deciziile manageriale nu sunt urmate de instrucţiuni manageriale detaliate de punere a acestora în practică (când acestea sunt în general de ordin tehnic), fiind incomplete, contradictorii sau imprecise. În aceste condiţii decidenţii din eşaloanele ierarhice
17

inferioare beneficiază de informaţii parţiale, incomplete sau trunchiate, fiind în acest context necesară o analiză individuală asupra abordării acestora, precum şi a modului de implementare a activităţilor ce decurg din respectivele directive. - lipsa descentralizării în cadrul procesului decizional - poate conduce către aplicarea în mod eronat a deciziilor adoptate tocmai datorită lipsei unui sistem flexibil şi coerent de conducere, ceea ce în general va crea situaţii tensionate în cadrul echipei de proiect, neînţelegeri asupra executării ordinelor dispuse, sau eşuarea proiectului. - dificultăţile legate de mecanismele de pregătire a deciziilor - realitatea existenţa unor rezultate slabe în ceea ce priveşte utilizarea mecanismelor specifice de pregătire a deciziilor (utilizarea tabelelor de bord, constituirea grupurilor de conducere). Studiile statistice efectuate pe un eşantion reprezentativ format din manageri de proiect şi persoane de pe diferite nivele ierarhice, cu responsabilităţi în cadrul unui proiect, arată utilizarea tabelelor de bord ca instrumente retrospective de evaluare a deciziilor şi nu în sensul lor propriu de instrumente de prospecţie. Pe de altă parte, grupurile de lucru, însărcinate cu analiza decizională şi propunerea de soluţii constructive, sunt privite în general prin prisma unor structuri greoaie, cu inerţie mare. - slaba putere de decizie a responsabilului de proiect - este ultimul, dar poate şi cel mai important factor implicat în realizarea obiectivelor şi a reuşitei globale a unui proiect. Problemele apar în aceste situaţii atunci când managerul de proiect nu posedă o largă viziune decizională, caracteristică poziţiei ierarhice pe care acesta o posedă, rolul său limitându-se în astfel de condiţii la controlul şi monitorizarea deciziilor luate. În aceste situaţii managerul nu dispune de totala încredere a eşaloanelor superioare de conducere din cadrul organizaţiei, dar şi a celor ierarhic subordonate în cadrul proiectului, constatându-se o disoluţie a autorităţii de conducere.
BIBLIOGRAFIE (CURSURILE 1,2,3,4)
1. DĂNESCU, T., „Gestionarea financiară a afacerilor, Ed. Dacia, Cluj – Napoca,

2003, p. 150-175;
2. MANDU, P., Curs – Managementul crizelor, Braşov, 2005; 3. MANIU, A., MITRUŢ, C., VOINEAGU, V., Statistica pentru managementul

afacerilor, Ed. Economică, Bucureşti, 1999, p. 492-500;
4. POPESCU, D., Procesul decizional în întreprinderile mici şi mijlocii, Ed,

Economică, Bucureşti, 2001, p. 14-58;

18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful