โรคกระดูกสันหลังเสื่อม(Spondylosis) เป็ นโรคที่เกิดในผููสูงอายุท่ี

มีอายุตัง้ แต่ 45 ปี เป็ นตูนไป เป็ นโรคที่เกิดจากความเสื่อมสภาพตาม
ธรรมชาติอันเนื่ องจากอายุท่ีมากขึ้นและการใชูงานหลังมาเป็ นเวลา
นาน ทำาใหูกระดูกหมอนรองกระดูก เสูนเอ็น กลูามเนื้ อ มีการเสื่อม
สภาพถึงแมูการเสื่อมของกระดูกสันหลังจะเป็ นเรื่องธรรมชาติท่ีเกิดกับทุกคน
แต่คนส่วนมากกลับไม่มีอาการผิดปกติออกมามากนั ก อย่างไรก็ตามผููป่วย
หลายรายก็มีอาการแสดงออกดูวยอาการปวดหลังเรื้อรังและรุนแรงมาก
ซึ่งมีคำาอธิบายหลายๆสาเหตุในเรื่องที่ทำาใหูปวดในบางคน อาทิเช่น
การใชูงานหลังอย่างหนั ก การกูมๆเงยๆ การมีนำ้าหนั กตัวที่มากเกินไป
กลูามเนื้ อทูองและหลังที่หย่อนยานไม่แข็งแรงในผููสูงอายุ เป็ นตูน

อาการที่ผิดปกติของผู้ป่วยที่เป็ นโรคกระด้กสันหลังเสื่อมคือ
1. ปวดหลัง ปวดคอ เรื้อรังเป็ นๆหายๆ ถูาทำางานหรือเปลี่ยนอริยาบทจะยิ่งปวดมากขึ้น
2. ปวดเสียวลงมาทีส
่ ะโพก- เสียวคอและไหล่ เวลาเปลี่ยนท่า อาการนี้ จะพบเป็ นครั้ง
คราวแต่ผู้ป่วยมักจะทนไม่ไหวเพราะอาการนี้ มักจะรุนแรงจนผู้ป่วยไม่อาจขยับตัวไดู
3. อาการ กระดูกสันหลังผิดรูป เช่น มีอาการหลังคด หลังโก่ง หรือหลังเลื่อน โคูงคด
4. ถูาผู้ป่วยมีอาการปวดร้าวลงมาถึงน่องหรือปลายเท้า แสดงใหูเห็นว่ากระด้กสันหลัง
หลังที่เสื่อมสภาพอาจเป็ นสาเหตุใหูเกิดการกดทับเส้นประสาท ถูาเป็ นที่กระด้กส่วนคอ
ผู้ป่วยจะมีอาการปวดร้าวจากไหล่ลงมาแขนข้อมือถึงปลายมือ หรือชามือร่วมดูวย

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful