PORADIE VYSOKÝCH ŠKOL PODĽA ABSOLVENTSKEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI

POR. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13., 14. 13., 14. 15., 16. 15., 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

VYSOKÁ ŠKOLA VYSOKÁ ŠKOLA MEDZIN.PODNIK. ISM v Prešove TRENČIANSKA UNIVERZITA A. Dubčeka v Trenčíne SLOVENSKÁ POĽNOHOSPOD. UNIVERZITA v Nitre BRAT. MEDZIN. ŠK. LIBERÁL. ŠTÚDIÍ v Bratislave UNIVERZITA J. SELYEHO v Komárne PREŠOVSKÁ UNIVERZITA v Prešove TECHNICKÁ UNIVERZITA vo Zvolene KATOLÍCKA UNIVERZITA v Ruţomberku TECHNICKÁ UNIVERZITA v Košiciach UNIVERZITA P.J. Šafárika v Košiciach TRNAVSKÁ UNIVERZITA v Trnave UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA v Trnave ŢILINSKÁ UNIVERZITA v Ţiline UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA v Nitre STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA v Skalici SLOVENSKÁ ZDRAVOTN. UNIVERZITA v Bratislave UNIVERZITA MATEJA BELA v Banskej Bystrici VYSOKÁ ŠKOLA manaţmentu v Trenčíne VŠ BEZPEČNOSTNÉHO MANAŢÉRSTVA v Košiciach UN. VETERIN. LEKÁRSTVA A FARM. v Košiciach EKONOMICKÁ UNIVERZITA v Bratislave BRATISLAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA práva v Bratislave VŠ EKON. A MANAŢ. VEREJ. SPRÁVY v Bratislave UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave

Nezamestnaní absolventi (k 30. 9. 2009) %

26.0 12.5 11.3 11.1 10.9 10.7 10.5 10.1 9.2 8.6 8.5 8.3 8.2 8.2 7.8 7.8 7.4 7.3 7.0 6.8 6.4 5.6 5.1 4.7

25. 26. 27. 28. 29., 30. 29., 30. 32.

VYSOKÁ ŠKOLA v Sládkovičove SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA v Bratislave VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ v Bratislave AKADÉMIA UMENÍ v Banskej Bystrici AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU v Bratislave AK. OZBR. SÍL GEN. M.R.ŠTEFÁNIKA v L. Mikuláši VŠ VÝTVARNÝCH UMENÍ v Bratislave VŠ ZDRAV. A SOC. PR. SV. ALŢBETY v Bratislave

4.2 3.9 2.5 1.9 0.6 0.6 0.3 _

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful