P. 1
Pisanje Imena i Naziva Iz Jezika u Skandinaviji

Pisanje Imena i Naziva Iz Jezika u Skandinaviji

|Views: 15|Likes:
Published by Dushicca Tevcheva

More info:

Published by: Dushicca Tevcheva on Oct 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2013

pdf

text

original

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ИМЕНА И НАЗИВА ИЗ ЈЕЗИКА У СКАНДИНАВИЈИ КАДА СЕ ПИШЕ

ЋИРИЛИЦОМ
У Скандинавији сe roвopи oсаm аyroxroниx јesика: дански, нopвemки, mвeдски, ]epјаpски,
исnандски, ]ински, nаnoнски и rpeнnандски eскиmски.
Данска иmа јeдан сrандаpдни јesик са yrвpheниm npавonисom и сrандаpдниm иsroвopom
sаснoваниm на иsroвopy oôpаsoваниx ¬yди иs Кoneнxаreна и oкonинe. Рe]opmom npавonиса иs
1948. roдинe yкинyro јe вenикo nouerнo сnoвo y иmeниnаmа и aa sаmeneнo сnoвom å, аnи јe rај
наuин nисаnа oсrаo y иmeниmа и јeднom ôpoјy наsива. Наuин nисаnа ronoниmа јe
сrандаpдиsoван, аnи нe noсroји yвeк сrандаpдан иsroвop.
У Нopвemкoј сe кopисre два oônика сrандаpднor nисана јesика, сваки са no rpи npавonиса и
nиxoвиm ueсrиm pe]opmаmа. Нe noсroји сrандаpдни вeh саmo npeсrиxни иsroвop. Иsroвop
ronoниmа ваpиpа иsmehy npenopyueнor и noкаnнor, нnp. Geilo са noкаnниm иsroвopom /jeilu/ и
npeсrиxниm /geilu/, а oôа сy дosвo¬eна. Зôor исropијскиx и npавonисниx npomeна, јeдан
нopвemки ronoниm moxe да сe јави y свom савpemeнom, сrандаpдиsoванom oônикy Oslo,
Trondheim, Akershus y нeкom сrаpијem, rpадиnиoнаnнom oônикy Kristiania, Trondhjem y
uисro данскom oônикy Christiania; Aggershuus иnи исropијскom oônикy sа Tpoндxeјm Nidaros.
Швeдски иmа два сrандаpдна oônика, јeдан y Швeдскoј и јeдан y uинскoј. Tonoниmи сy
сrандаpдиsoвани.
Исnандски иmа јeдан сrандаpдни nисани и roвopни јesик. uepјаpски иmа јeдан сrандаpдни
јesик и npeсrиxни иsroвop rnавнor rpада.
uински иmа сrандаpдан nисани јesик и иsroвop. Лаnoнски јesик иmа дeвer дијаneкаrа,
сrандаpдни јesик јe sаснoван на сeвepнonаnoнскom, а иsroвop ronoниmа сe menа sависнo oд
дијаneкrа. Сrандаpдни rpeнnандски eскиmски јe sаснoван на sаnаднom rpeнnандскom дијаneкry и
nemy oдroваpајyhem иsroвopy.
Иmeна и наsиви иs скандинавскиx јesика mory сe npиnаroдиrи сpnскom rpа]ијски, ]oнonomки
иnи memаnem rа два noсrynка, ueсro ys нyxнo mop]onomкo, синrаксиuкo иnи сemанrиuкo
npиnаrohаваne. Сви јesиnи y Скандинавији кopисre nаrиниuнo nисmo.
Прилаг!а"а#$ %&'и(а
Tonoниmи сe mory nисаrи на rpи наuина: rpа]ијскom иnи ]oнonomкom npиnаrohаваnem nenor
иmeна ys кoјe сe дoдајe oдroваpајyhи аnenаrив, нnp. rpад, meсro иnи sаnив )а'*"и+а, дenиmиuниm
npeвoдom акo јe иme сnoxeнo иs јeднor oснoвнor аnenаrивнor дenа и јeднe oдpeдниne ôes oôsиpа
на neнy вpсry, нnp. rpад, meсro, sаnив Санд, иnи nornyниm npeвoдom, нnp. Пemuани sаnив, акo
rакав npeвoд иmа нeкy сrиnскy свpxy.
Сrpyкrypа нopдијскиx ronoниmа јe вeomа сnoxeна. Нnp. нopвemки јesик иmа oкo 50.000 наsива
иmаnа и дpyrиx nopoдиuниx сrаниmrа, oкo 49.000 наsива ôаuија, y сnoxeниnаmа сeдаm oснoвниx
peuи са sнаuenem ,ôаuија, каryн¨, y сnoxeниm иmeниmа nnанина иmа 19 oснoвниx peuи са
sнаuenem ,ysвиmeни дeo rnа¨, а y ynorpeôи јe и дo 60 oснoвниx peuи саmo y јeднoј oônасrи,
yкynнo oкo 165.500 иmeна јesepа, mouваpа и ôаpа, y сnoxeниnаmа 18 ueсrиx oснoвниx peuи са
sнаuenem ,јesepo¨, 14 oснoвниx peuи са sнаuenem ,mouваpа¨, y ynorpeôи 4050 oснoвниx peuи,
иmeна ]јopдoва и reснаnа са 19 oснoвниx peuи y сnoxeниnаmа иrд. Мнorи ronoниmи, noсeôнo
иmeна иmаnа, сnyxe исroвpemeнo каo npesиmeна.
Рeu ]јopд y данскom, нopвemкom и mвeдскom osнаuава ysак, дyrаuак mopски sаnив, а y
нopвemкom moxe да osнаuи и дyro, yскo јesepo. Каo дpyrи unан сnoxeниne yвeк иmа oдpeheни
oônик ,jorden, нnp. -im,jorden, .aranger,jorden, .e,sn,jorden. Ми сmo јe nosајmиnи y neнom npвom
sнаueny. Кoд нас сe иmeна ]јopдoва oôиuнo nиmy на reorpа]скиm каprаmа pаsдвајаnem oснoвнe
1
peuи и oдpeдниne: Лиm ]јopд, Ваpанrep ]јopд, npи uemy oснoвна peu ryôи oдpeheни unан. Њиx
ôи иnак rpeôаno nисаrи иnи no ysopy на наmy кoнсrpyкnијy (rиn: Кoropски sаnив), rј. Лиmски
]јopд, Ваpанrepски ]јopд, oднoснo, sôor нesroднe кoнсoнанrскe скynинe, ]јopд Вe]сн, a
sадpxаrи nyн наsив, ]јopд Ваpанrep]јopдeн, саmo акo noсroјe noсeôни сrиnски pаsnosи. Саmа
peu /0р* rpeôаno ôи да oсrанe ôes npиnаrohаваnа (дански иsroвop /Ijo:r/, нopвemки и mвeдски
/Iju:r/. У сnyuајy да osнаuава јesepo, нnp. T1ri,jorden2 rpeôа јe npиnаroдиrи на oônик 0$3$р
4ири/0р*$', јep виme нијe наm nosајm¬eни аnenаrив.
Јeдан ôpoј ronoниmа Кoneнxаreн, Шroкxonm, Шnиnôepmка oсrpва дoôиnи сmo
noсpeдсrвom нeкor дpyror јesика, no npавиny нemаuкor. Te oônикe ôи, кад ôи sаmeна ôиnа
нenpакrиuна каo y сnyuајy K56enha7n : 8$9$':а"' rpeôаno oсrавиrи какo јe yoôиuајeнo, аnи, кад
roд јe ro moryhe, sаmeниrи npиnаrohаваnem npemа иsвopнom наsивy, ;to<kholm : )%+:л(;
)"ал9ар* (mro јe sваниuан наsив Шnиnôepmкиx oсrpва npemа иmeнy neнrpаnнor и најваxнијer
oсrpва). Нopвemки rpад Trondheim иmа нemаuки иsroвop 4р'*:а0(, uији јe noкаnни иsroвop
4р':$и( иnи 4р'0$(, дoк ôи кoд нас најnoroднији oônик ôиo 4р'*:$0(. Oslo иmа noкаnни
иsroвop /uslu/ иnи /u=lu/, аnи јe opnаданo oсrаrи npи oônикy >?л@ Наsив Aар?+а ?%р"а јe
xиôpид, иsвopнo сe soвy B5ro1ar, nyн npeвoд ôи ôиo >"Cи0а ?%р"а, а noroдна npиnаrohаваne ôи
ôиnа A$р0ар?+а ?%р"а. Наsивe кoји нисy ynpавнe oônасrи вeh reorpа]ска oдpehenа rpeôа
npeвeсrи y nornyнoсrи, нnp. Dstlandet каo Исrouна Нopвemка, .Estkusten каo Заnадна oôаnа.
Пoсeôан јe сnyuај кад mи кopисrиmo јeдан, а Скандинавnи дpyrи ronoниm sа исrи noјаm, нnp.
Fаnrиuкo mope npemа (дански/нopвemки/mвeдски) Dsters5enFDstersj5enFGstersjHn2 mro ôи y
npeвoдy ôиno I?%C' (р$. У rаквиm сnyuајeвиmа rpeôа pаsnикoваrи mehyнаpoдна noдpyuја,
rдe ôи rpeôаno да sадpxиmo наm yoôиuајeни наsив, и noкаnниx noдpyuја rдe ôи, y наueny, rpeôаno
да npиxваrиmo opиrинаnни наsив, нnp. нe Лаnoнија, јep јe ro y Швeдскoј oônасr -aJJland2
Лаnnанд, а y Нopвemкoј Binnmark, uинmаpк@
Прилаг!а"а#$ а'%р&'и(а
У нopдијскиm sem¬аmа сy y ynorpeôи анrponoниmи pаsnиuиror скандинавскor, repmанскor и
нerepmанскor nopeкnа иs pаsnиuиrиx исropијскиx nepиoда. Јeднo исro иme moxe сe sаro јавиrи y
ниsy oprorpа]скиx ваpијанаrа, нnp. ;tein : ;ten : ;teen; .ig : .iig : .igh : Kig : Kiig; Lakke : La<ke;
Mahl : Mal; N6sen : NJsen; Koe,oed : Koe,od : Ko,oed : Ko,od, oднoснo pаsnиuиrиm иsroвopиmа, нnp.
Klein са иsroвopom Fklain/ y данскom, а FkleinF y нopвemкom и mвeдскom, Kig са иsroвopom F7igF y
данскom и F7ikF y нopвemкom. Какo јe sа nисаne и иsroвop јeднor иmeна mepoдаван саmo neroв
нoсиnаn, ro сe јав¬ајy дyônerи кoји сe нe mory npeдвидerи, нnp. нopвemкo npesиme Kin<k сe
иsroваpа и FOinkF и FkinkF.
Прилаг!а"а#$ 'а3и"а
Кoд наsива P&ра"'и: 0$*и'иQа (noкpајина/oкpyrа, oônасrи, onmrина) rpeôа npeвoдиrи
аnenаrивни дeo, а дpyrи дeo наsива mpиnаroдиrи, нnp. Luskerud ,1lke каo &+ра0и'а иnи +рPг
RP?+$рP*. Наsиви *рSа"'и: рга'а сe mory sадpxаrи y opиrинаny, нnp@ Storting, Folketing,
Riksdag са аnosиrивниm дoдаrкom 'р"$T+и2 *а'?+и2 T"$*?+и &арла($'% иnи 'р"$T+а2 *а'?+а2
T"$*?+а ?+P&T%и'а, иnи сe npeвoдиrи, нnp. 8раU$"?+ 'р"$T+ (и'и?%ар?%" ?&U'и:
&?л"а. Кoд наsива инсrиrynија (yнивepsиrerи, инсrиryrи, ôonниne и сn.) rpeôа иnи oсrавиrи
neo наsив са дoдаrкom наmer аnenаrива, нnp. 9л'иQа Vlle7ål s1kehus, иnи rа npeвeсrи и
npиnаroдиrи, 9л'иQа Wл$"л@ Наsиви &ли%иC+и: &ар%и0а сy noсeôна rpynа, јep иmа и
rpадиnиoнаnниx иmeна кoја виme нe oдroваpајy nonиrиuкom садpxајy rиx nаprија, и иmeна кoја
наmem uиrаony ниmrа нe sнаue. Најnoroднијe pemene јe npeвeсrи иme nаprијe, а y sаrpади
сrавиrи oдpeдниny neнe nonиrикe, нnp. нopвemка сrpанка .enstre каo X$"и (nиôepаnи), иnи
иsoсrавиrи иme nаprијe и даrи саmo oдpeдниny, npemа наmem сxваrаny даre nаprијe, y oвom
2
сnyuајy саmo Xи9$рал'а ?%ра'+а. Наsиви '"и'а2 ли?%"а и%*@ најuemhe сe дајy y ]oнonomки
npиnаroheнom oônикy и ry npаксy ва¬а насrавиrи, нpn. Yаг$'? 'и:$%$р sа mвeдски днeвник
Magens n1heter. Наsиви рга'и3аQи0а2 P*рPS$#а и сn@ најuemhe сe npeвoдe, noнeкад сe, када јe ro
нeonxoднo, дајe и oдpeдниnа иnи oôјаmnene y sаrpади. Tа јe npакса вeh yxoдана и ва¬аno ôи јe
sадpxаrи. Наsиви &р$*P3$Zа и сn@ најuemhe сe rperиpајy каo иmeна и адаnrиpајy. Укonикo садpxe
и нeки аnenаrивни дeo, ueсro сe дenиmиne npeвoдe. У nornyнoсrи сe npeвoдe саmo yкonикo сy
uисro аnenаrивнor каpакrepа. И ry npаксy ва¬а насrавиrи. )+раZ$'иQ$ rpeôа sаmeниrи nyниm
наsивom, нnp. NB[ јe )а"$% 3а и?%раSи"а#а \р"$T+$. Уonmre, кoд наsива јe даneкo mаne
norpeôна сrандаpдиsаnија, а даneкo виme јesиuки oсehај oнorа кoји rpeôа да npeнeсe oдpeheни
наsив.
]р/лT+а и ?и'%а+%иC+а &рилаг!а"а#$
У наueny јe moryhe даrи npавиnа sа mop]onomкo и синrаксиuкo npиnаrohаваne нopдијскиx
peuи, аnи ôи rа npавиnа ôиnа сyвиme oôиmна да ôи иmаnа npакrиuнy ynorpeôнy вpeднoсr. Заro ôи
rај npoônem rpeôаno npenyсrиrи јesиuкom oсehаny. На npиmep, данскo meсro ^l6org (nиme сe и
Aal6org), ueсro јe graIijski npиnаroheнo Al6org, дакne ôes дијакpиrиuкor sнака, а pehe ]oнonomки
>л9рг. Њeroв npиnаroheни npидeвски oônик нemинoвнo he сe јавиrи каo л9рT+и; нopвemки
аepoдpom ;ola2 са иsroвopom /sula/2 аnи y нeкonикo nomиnаnа кoд нас саmo y свom иsвopнom
oônикy, иmаhe yвeк reниrив )л$, а peка Glomma he yвeк иmаrи npиnаroheни oônик _л(а2 _л($
иrд, no иmeниnаmа xeнскor poда. Јesиuкo oсehаne јe y oôа сnyuаја noysданији вoдиu oд ниsа
npавиnа.
Пoсroји и јeдан ôpoј npoônemа кoд анrponoниmа: Nnge јe mymкo2 а Nnga xeнскo иme y
нopвemкom, аnи јe y данскom Nnge xeнскo иme. Зôor rorа ôи npomeна ôиnа и I'г$а и I'г$,
sависнo oд јesика. Осиm rorа, noсroјe и дyônerи rиnа `aria и `arie, ;o,ia и ;o,ie, кoји сy два
pаsnиuиrа иmeна, и нe ôи иx ва¬аno свoдиrи на наm јeдан oônик ]ари0а, oднoснo )/и0а кonикo
roд y reниrивy mopаnи ôиrи ]ари0$ и )/и0$.
_ра/и0?+ и /'лT+ &рилаг!а"а#$
Нopвemка и данска nаrиниnа сy идeнrиuнe, а mвeдска сe pаsnикyјe y два сnoва. Сва oснoвна
сnoва скандинавскe и наme nаrиниne noкnаnајy сe mehyсoôнo. Ди]epeнnијаnна сnoва сy y
ronoниmиmа 12 a2 52 å2 H2 E, а y анrponoниmа јom и b2 c2 d2 e (сва саmo y peuиmа сrpанor nopeкnа
иnи nисаниm no сrpанom ysopy). У данскom и нopвemкom å сe нeкада nисаno aa2 и rај наuин
nисаnа сe и данас сpehe y анrponoниmиmа и noјeдиниm наsивиmа. Кoд анrponoниmа сe јав¬а и
ниs дpyrиx кomôинаnија сnoва: s<h са иsroвopom ?+ y ;<ha7lan иnи T y ;<hi5nning, нemo h и e2
нnp. y Thiele са иsroвopom 4ил$ иrд. Гpа]ијскo npиnаrohаваne сe најuemhe вpmи rакo mro сe
ди]epeнnијаnни ниs адаnrиpа y +2 "2 +?2 и2 $2 а$2 2 а, какo кад, а yдвoјeни кoнсoнанrи
noјeднoсrавe. uoнonomки ro нијe yвeк исnpавнo.
Yа'?+а2 'р"$T+а и T"$*?+а и($'а
Вoкаnи
Дански, нopвemки и mвeдски јesик pаsnикyјy дo двадeсer вoкаnа. Пpавиnа sа nиxoв иsroвop
сy сyвиme сnoxeна и најôo¬e иx јe npиnаroдиrи no nисmy:
Сnoвo Пpиnаrohаваne
12 e и
a2 E e
52 H e
3
å2 o2
aa
o
У npиnаrohаваny нopвemкиx и mвeдскиx иmeна и наsива noсeôнo јe npoônemаrиuан rnас /u/
кoји сe nиme o када јe дyr (yrnавнom када иsа nerа сroји саmo јeдан кoнсoнанr, нnp. Lo,ors,
npиnаroheнo RP/T, npи uemy сe кoнсoнанrи иs дpyror дenа сnoxeниnа на pаuyнајy, нnp.
LostrHm npиnаroheнo RP?%р$(), а када јe кpаrак o иnи u2 каo и rnас /o/ кoји сe nиme å и o.
Осnаnаnem на nисmo, xeнскo иme Vlla и mymкo Ola noсrајy Wла и >ла2 а oсnаnаnem на иsroвop
Wла и Wла@ Texи јe сnyuај када исroвpemeнo дenyјe и rexnа sа саxиmаnem идeнrиuниx вoкаnа nа
ronoниm `osj5en npehe npeкo ]PT$$' y ]PT$', mro јe сyвиme иsmeneн oônик. Пpавиnа
иsroвopа сy сyвиme сnoxeна sа npакrиuнy ynorpeôy y npиnаrohаваny. Заro јe најôo¬e да сe кoд
rиx rnасoва oсrанe npи иsвopнom nисаny, дакne Wла и >ла, nа и ]T$$'.
Сnoвo $ на кpајy иmeна moxe ôиrи osнака дyxинe, нnp. `oe са иsroвopom FmuF иnи дeo иmeна
;koe са иsroвopom FskueF. Нe noсroји јeднosнаuнo npавиno, аnи јe mаnа rpemка акo сe нemo $
иsoсrави нero акo сe sадpxи.
Ди]roнsи
Дoк сy сrаpи ди]roнsи y данскom јesикy moнo]roнrиpани, дornе сy сe oд вoкаnа и сneдeher
кoнсoнанrа pаsвиnи ôpoј ни нoви ди]roнsи, yкynнo 12 ди]roнrа, аnи нисy сви npиxваheни y
сrандаpдy. Сви сe ди]roнsи sавpmавајy на /i/ иnи /u/, аnи сe, no npавиny, y данскиm peuиmа nиmy
сnoвиmа sа кoнсoнанre иs кoјиx сy сe pаsвиnи: g2 j2 7 и noнeкад 6@ У нopвemкom јesикy сe
ди]roнsи јав¬ајy и y ronoниmиmа и y анrponoниmиmа, а y mвeдскom саmo y анrponoниmиmа и
сасroјe сe oд два вoкаnа, eвeнryаnнo са yкpасниm сnoвom j иsа i.
Сnoвo Пpиnаrohаваne
aj2 ai2 a1 aj
ei2 e12 eii2 ejf eg ej
eu2 e7 ev
oj2 oi2 oij2 o1 oj
o72 ou2 oc2 ouc2 au2 oug ov
a72 au2 ou2 aug av
5j2 5g2 512 5ij ej
Кoнсoнанrи
Иmeна и наsиви y данскom, нopвemкom и mвeдскom иmајy исrа oснoвни nаrиниuна сnoва каo и
сpnски, mвeдски јom и d, а y анrponoниmиmа и нeкиm наsивиmа јав¬ајy сe y сва rpи јesика јom и
b2 c2 d2 <@
У данскom, нopвemкom и mвeдскom ваxe сneдehа sајeдниuка npавиnа:
Сnoвo Пpиmep Пpиnаrohаваne
< Carl к Каpn
<h
Charlotte m Шаpnore
Christiansen к Кpисrијансeн
Engelbrecht x Енrenôpexr
<k Ancker к Анкep
gh Kragh, Bergh r Кpаr, Fepr
hFhjFh Lindholm, Hjelmslev, x/ј/в Линдxonm, Јenmсneв,
4
7
Hvass Вас
Johnsen, Dahl
Знак sа дyxинy, кoји сe
иsoсrав¬а.
Јoнсeн, Даn
Blidah, Lindh
Укpаснo сnoвo, кoјe сe
иsoсrав¬а.
Fnида, Линд
j Jylland, Hiort ј Јиnанд, Јopr
rh Rhode p Рoдe
s< Scavenius ск Скавeнијyс
s<h
SchandorI m Шандop]
Schou ск Скoy
th Thora r Topа
d Axel кс Аксen
gthi Franz, Frantzen с upанс, upансeн
bguF7h Quist, Qvist кв Квисr
c Ewald, Wellander в Еваnд, Вenандep
i Zahle, ZappIe с, rс Саne, Tсаn]e
Пoсeôнy nаxny sасnyxyјy кomôинаnијe /g, k/ ¹ /i/ ¹ сnoвo sа вoкаn npeдner peда. To i јe нeкад
osнаuаваno nаnаrаnиsаnијy rnасoва /g, k/ исnpeд вoкаnа npeдner peда. Паnаrаnиsаnија сe
иsryôиnа, аnи јe сnoвo oсrаno rакo да noсroјe и дyônerи, нnp. Kjar j Karf Kj56enha7n j
K56enha7nf Gjento,te j Gento,te иrд. To сnoвo сe виme ниrдe нe иsroваpа. Иme данскor ]иnoso]а
8ир+$гра јe nornyнo yсаm¬eн сnyuај. Њeroвo npesиme сe nиme Kierkegaard2 скyn ie сe иsroваpа
каo /i/, noнeкад каo /e/, nа нeки nиmy свoјe npesиme и Kirkegaard.
За npиnаrohаваne нopвemкиx и mвeдскиx иmeна ваxe oва дoдаrна npавиnа:
Сnoвo Пpиmep Пpиnаrohаваne
dj на nouerкy peuи Djuvik ј Јyвик
gj, hj, lj на nouerкy peuи Gjerde, Hjorth, Ljung ј Јepдe, Јopr, Јyнr
g на nouerкy peuи исnpeд e, ei,
i, 1, 512 E2 H
Gedde, Geijer, Gihle,
Gystad
ј
Јeдe, Јeјep, Јиne,
Гисrа
k исnpeд i, 1, e, ei, 51 Kilen h Ћиneн
kj, ki, tj
Kjær, Kieland,
Tjeldstoe
h
Ћep, Ћenан,
Ћenсre
sj2 skj Sjoholt, Skjelderup m Шexonr, Шenдepyn
sk исnpeд i, 1, e, ei, 512 E2 H Skipnes, Ske, m Шиnнeс, Шe
7, на nouerкy peuи и h7 Hveem в Вem
Саmo y mвeдскom ваxe oва дoдаrна npавиnа:
Сnoвo Пpиmep Пpиnаrohаваne
g noсne l иnи r y исrom сnory Lundberg j Lundberj,
stg Västgöta, Östgöta s Veseta, Eseta
stj на nouerкy peuи Stjernstedt s Sernstet
dj Växjö
k
s
Vekse
5
Иsmeна вeh yoôиuајeниx иmeна )%ри'*9$рг и R$рг(а' y ]oнonomки npавиnан oônик
)%ри'*9$р0 и R$р0(а' ôи ôиnа noxe¬на, аnи сy rа и сnиuна иmeна вeh ronикo ymnа y ynorpeôy
да иx нe вpeди menаrи.
Пoсroји вeomа вenики ôpoј дyônerа и иsyserака, а нemа никаквor npавиnа: Kittang (Citang,
Kitang), Gimnes (Jimnes, Gimnes), Keim (Keјm, Ceјm), ;andnes (Sanes, Sandnes), Geirot (Geјrut),
Gill нopвemки (Gil), mвeдски (Jil), ;<han<heF;<han<ke (Skanke), аnи ;<hr5der2 ;<hrHder2 ;<hroeder
y сва rpи јesика (Sreder), а y данскom јom и (Skreder)• Наиme, нoсиnаn нeкor иmeна иmа
иск¬yuивo npавo да oдpeди какo he rа и nисаrи и иsroваpаrи и вeomа јe mаnи ôpoј сnyuајeва када
sакoн nponисyјe дpyrаuијe pemene.
Иme нopвemкor nисnа N6sena кoд нас сe norpemнo nиme и иsroваpа I93$', а rpeôаno ôи да сe
nиme I9?$' да ôи сe pаsnикoваno oд I&?$', а иsroваpа јe y oôа сnyuаја /ipsen/.
I?ла'*?+а и($'а
У Исnандy сe нe кopисre npesиmeна вeh nаrpoниmи иnи mаrpoниmи. Мymкаpаn no иmeнy
;igurkuр, uији јe orаn Gunnar, soвe сe ;igurkur Gunnarsson (Сиrypд Гyнаpoв син), а neroва
сeсrpа Gukrln ;igurkardmttir (Гвидpyн Сиrypдoва кhи). Акo сe кopисrи mаrpoниm, а mајка my сe
soвe ;,a7a, oнда he oн ôиrи ;igurkur ;7a,arsson (Сиrypд Свавин син) а neroва сeсrpа Gukrln
;7a,ardmttir (Гвидpyн Свавина кhи). Иsysenи сy mаnoôpoјни, и sаro сe исnандска иmeна pehајy no
иmeнy, а нe npesиmeнy, uак и када noсroји npesиme. Fиrан јe иsroвop сneдehиx rnасoва:
Сnoвo Пpиmep Пpиnаrohаваne
n €•ll аy Паyдn
au Au‚unn eј Ејдин
o €ƒtur јe Пјerиp
e1 Eysteinn eј Ејсrајдн
, иsmehy два вoкаnа, вoкаnа и
sвyuнor кoнсoнанrа и на кpајy
peuи иsа nиx
SvaIa в Свава
,l2 ,n
KeIlav„k,
RaIn
ôn, ôн Кeônавик, Раôн
g исnpeд e2 i2 p2 12 q2 a2 ei2 e1 G„sli rј Гјисnи
Gu‚… Гвид…
k исnpeд e2 i2 p2 12 q2 a2 ei2 e1 Ketill кј Кјerиn
h7 Hverager‚i кв Квepаrepди
ll иsmehy вoкаnа, исnpeд r и n, на
кpајy re†i
‡ingvellir,
Hallur
дn Tинrвeдnиp, ˆадnиp
nn iza n2 o2 p2 m2 l2 q2 a2 au2 e1 Steinn дн Сreјдн
m J‰runn oy Јoypин
rl2 rn Karl prn, prн Каprn
u ŠlIur и Уnвиp
12 q Eyvör ј Ејвep
a Snævarr ај Снајваp
H Björn e Fјepдн и Fјeдн
k Bar‚i д Fаpди
r
‡‰ra,
‡‰rs•
r Toypа, Tјoypсаy
d Laxdal кс Лаксдаn
6
У иsroвopy сyrnасниuкe rpyne rl и rn noсroјe аnrepнаrивни %л, %' (8арл npemа 8ар%л), кoји
sависe oд индивидyаnнor иsroвopа, аnи сe иsroвop са р сmаrpа npeсrиxниm.
Пoсroји и јeдан ôpoј иsyserака oд oвиx npавиnа. Вenикo сnoвo s и mаno сnoвo k, oднoснo
вenикo сnoвo t и mаno сnoвo r, каpакrepисrиuна сy sа исnандски, а иmајy исrи иsroвop каo
eнrneски rnасoви y peuиmа the, oднoснo thing.
A$р0ар?+а и($'а
Кoд нас сe вeomа perкo noјав¬yјy ]epјаpска иmeна и наsиви. Пpавиnа sа иsroвop сy сyвиme
сnoxeна, noсeôнo sôor вenикe pаsnикe y иsroвopy дyrиx и кpаrкиx rnасoва, re јe нemoryhe даrи
npакrиuнo ynorpeô¬ива ynyrсrва sа npиnаrohаваne no иsroвopy. Заro јe најјeднoсrавнијe
npиnаrohаваrи no nисmy. Пorpeôнo јe саmo sаmeниrи сneдehа сnoва:
Сnoвo Пpиnаrohаваne
a2 n а
ei eј
e1 eј
p и
m o
o1 oј
l y
12 q и
k д
u e
5 e
H e
Aи'?+а и($'а
uински иmа сrporo ]oнemски npавonис. Дyxина ]oнemа сe oôenexава yдвoјeниm сnoвom.
Пorpeôнo јe npиnаrohаваne саmo сneдehа rpи вoкаnска sнака 1, E u H а yдвoсrpyueни вoкаn и
кoнсoнанr сe ynpomhавајy.
Сnoвo Пpиnаrohаваne
1 и
E e
H e
Xа&'?+а и($'а
Лаnoнски иsroвop сe вeomа pаsnикyјe oд дијаneкrа дo дијаneкrа. Заro јe најôo¬e pадиrи
rpа]ијскy npиnаrohаваne. Знаnи sа вoкаne сe mory npeнerи нenoсpeднo. Знаnи sа кoнсoнанre
иmајy исry вpeднoсr каo и y сpnскom. Tpeôа адаnrиpаrи саmo sнак v u %, dj u %j i k u d.
Сnoвo Пpиnаrohаваne
v r
dj rј
k д
_р$'ла'*?+а $?+и(?+а и($'а

Гpeнnандски иsroвop јe дoсrа сnoxeн, аnи сy sа npиnаrohаваne дoвo¬на нeка oснoвна
npавиnа. Знаnи sа вoкаne сe mory npeнoсиrи нenoсpeднo; g сe нe иsroваpа исnpeд ,2 k2 dl2 s2 ss2 %;
b сe иsroваpа +; d сe нe иsroваpа исnpeд l; ngn сe npeнoси каo '; rb se prenosi kao k; %s каo %; 7,
каo /; " сe нe иsroваpа исnpeд b2 n2 ng2 s2 ss2 %. Удвoсrpyueни sнаnи sа вoкаne и кoнсoнанre сe
ynpomhавајy.
8

нпр. Сама реч фјорд требало би да остане без прилагођавања (дански изговор /fjo:r/. односно различитим изговорима. Koefoed : Koefod : Kofoed : Kofod. Шпицбершка острва – добили смо посредством неког другог језика. У таквим случајевима треба разликовати међународна подручја. при чему основна реч губи одређени члан. то се јављају дублети који се не могу предвидети. Један број топонима – Копенхаген. Финмарк. Варангер фјорд. тј. али је орпадано остати при облику Осло. нпр. јер има и традиционалних имена која више не одговарају политичком садржају тих партија. Ibsen : Ipsen. Oslo има локални изговор /uslu/ или /ušlu/. Посебан је случај кад ми користимо један. нпр. а Скандинавци други топоним за исти појам. односно. нпр. али. фјорд Варангерфјорден. због незгодне консонантске скупине. или се преводити. болница Улевол. Називи државних органа се могу задржати у оригиналу. Варангерски фјорд. у начелу. општина) треба преводити апелативни део. Folketing. што би у преводу било Источно море. шведски парламент или норвешка. и имена која нашем читаоцу ништа не значе. данска. фјорд Вефсн. нпр.речи и одреднице: Лим фјорд. Storting. по правилу немачког. У случају да означава језеро. Stein : Sten : Steen. Tyrifjorden. Те облике би. нпр. Код назива институција (универзитети. Називе који нису управне области већ географска одређења треба превести у потпуности. нпр. нпр. Østlandet као Источна Норвешка. нпр. или га превести и прилагодити. Назив Фарска острва је хибрид. а погодна прилагођавање би била Ферјарска острва. области. Лапланд. Краљевско норвешко министарство спољних послова. Њих би ипак требало писати или по узору на нашу конструкцију (тип: Которски залив). Штокхолм. према нашем схватању дате партије. Stockholm : Стокхолм. Bakke : Backe. институти. Једно исто име може се зато јавити у низу ортографских варијаната. пун превод би био Овчија острва. или изоставити име партије и дати само одредницу. Прилагођавање назива Код назива управних јединица (покрајина/округа. болнице и сл. чији је локални изговор Тронхеим или Тронјем. кад би замена била непрактична као у случају København : Кебенхавн требало оставити како је уобичајено. а у загради ставити одредницу њене политике. Како је за писање и изговор једног имена меродаван само његов носилац. Лимски фјорд. нпр. не Лапонија. Klein са изговором /klain/ у данском. шведска скупштина. а у Норвешкој Finnmark. Dahl : Dal. Називи политичких партија су посебна група. док би код нас најпогоднији облик био Трондхејм. а други део назива шрилагодити. нпр. Балтичко море према (дански/норвешки/шведски) Østersøen/Østersjøen/Östersjön. Најпогодније решење је превести име партије. Buskerud fylke као покрајина или округ Бускеруд. у овом 2 . Свалбард (што је званичан назив Шпицбершких острва према имену централног и најважнијег острва). требало да прихватимо оригинални назив. Vig : Viig : Vigh : Wig : Wiig. германског и негерманског порекла из различитих историјских периода. Riksdag са апозитивним додатком норвешки. дански. Västkusten као Западна обала. кад год је то могуће. изворно се зову Føroyar. где би требало да задржимо наш уобичајени назив. само ако постоје посебни стилски разлози. Прилагођавање антропонима У нордијским земљама су у употреби антропоними различитог скандинавског. Wig са изговором /vig/ у данском и /vik/ у норвешком. норвешки и шведски /fju:r/. нпр. а /klein/ у норвешком и шведском. и локалних подручја где би. норвешка странка Venstre као Леви (либерали). норвешко презиме Kinck се изговара и /ćink/ и /kink/. a задржати пун назив. болница Ullevål sykehus. јер је то у Шведској област Lappland. Норвешки град Trondheim има немачки изговор Трондхајм.) треба или оставити цео назив са додатком нашег апелатива. заменити прилагођавањем према изворном називу. јер више није наш позајмљени апелатив. треба је прилагодити на облик језеро Тирифјорден.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->