Absolventská miera nezamestnanosti podľa skupín študijných odborov a vysokých škôl

VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

Absolventi VŠ

Absolventi VŠ

2,013

99

Fyzikálno-matematické vedy

595

20

Geologické vedy

200

7

Geografické vedy

359

24

Chemické vedy

150

6

Biologické vedy

530

25

Ochrana ţivotného prostredia

179

17

TECHNICKÉ VEDY

322

2

Baníctvo a banícka geológia

0

_

Hutníctvo

0

_

Strojárstvo a ostatná kovosprac. výroba

0

_

316

2

Elektrotechnika

0

_

Technická chémia ostatná

0

_

Potravinárstvo

6

0

Spracovanie dreva a výr. hudobných nástrojov

0

_

Architektúra

0

_

Stavebníctvo, geodézia a kartografia

0

_

Doprava, pošty a telekomunikácie

0

_

Špeciálne technické odbory

0

_

POĽNOHOSP.-LESN. A VETER. VEDY A NÁUKY

0

_

Poľnohospodársko-lesnícke vedy

0

_

PRÍRODNÉ VEDY

Informatika a výpočtová technika

Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

počet

Ukončili štúdium v r. 2008+2009

počet

ŠTUDIJNÝ ODBOR

AMN
Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

UNIVERZITA
PAVLA JOZEFA
ŠAFÁRIKA
v Košiciach

Ukončili štúdium v r. 2008+2009

UNIVERZITA
KOMENSKÉHO
v Bratislave

%
4.9
3.4
3.5
6.7
4.0
4.7
9.5
0.6
_
_
_
0.6
_
_
0.0
_
_
_
_
_
_
_

počet

počet

570

26

132

5

0

_

44

0

156

8

181

7

57

6

58

4

0

_

0

_

0

_

58

4

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

Poľnohospod., lesné hospod. a rozvoj vidieka

0

_

Veterinárske vedy

0

_

1,577

55

Lekárske vedy

687

13

Farmaceutické vedy

432

10

Nelekárske zdravotnícke vedy

458

32

6,970

360

237

16

1,079

58

0

_

298

10

1,248

64

Historické vedy

294

14

Publicistika, knihovníctvo a ved.informácie

281

6

Filologické vedy

407

30

Vedy o telesnej kultúre

522

32

Pedagogické vedy

692

42

Učiteľstvo

903

42

Psychologické vedy

377

27

Učiteľstvo predmetov v kombináciách

632

19

KULTÚRA A UMENIE

180

4

Vedy o umení

180

4

Umenie a umelecko-remeselná výroba

0

_

VOJENSKÉ A BEZPEČN. VEDY A NÁUKY

0

_

11,062

520

ZDRAVOTNÍCTVO

SPOLOČENSKÉ VEDY, NÁUKY A SLUŢBY
Filozofické vedy
Ekonomické vedy
Ekonomika a organizácia, obchod a sluţby
Politické vedy
Právne vedy

SPOLU - za celú VŠ
Miera ev. nezamestn. v regióne sídla VŠ (%)

4.4

_
_
3.5
1.9
2.3
7.0
5.2
6.8
5.4
_
3.4
5.1
4.8
2.1
7.4
6.1
6.1
4.7
7.2
3.0
2.2
2.2
_
_
4.7

0

_

0

_

868

37

281

6

0

_

587

31

1,494

189

15

1

0

_

72

40

413

8

610

94

0

_

0

_

80

0

58

27

42

1

128

6

74

2

2

-

0

_

0

_

0

_

0

_

2,990

256
17.1

Usporiadanie tabuľky vychádza z predpokladu, že záujemca o štúdium sa prioritne zaujíma o skupiny študijných odborov a v rámc

É ŠKOLY

0

_

107

13

0

_

21

5

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

54

38

4

0

_

51

2

38

4

30

3

277

41

64

4

0

_

0

_

0

_

64

4

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

počet

počet

0

-

0

1

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

_

434

%
12.4
10.5
_
3.9
10.5
10.0
14.8
6.3
_
_
_
6.3
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Ukončili štúdium v r. 2008+2009

0

počet

AMN

UNIVERZITA
VETERINÁRNEHO
LEKÁRSTVA
A
FARMÁCIE
v Košiciach
Absolventi VŠ

Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

18

počet

Absolventi VŠ
Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

128

%
14.1
_
_
12.1
_
23.8
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

AMN

Ukončili štúdium v r. 2008+2009

počet

Absolventi VŠ

TRNAVSKÁ
UNIVERZITA
v Trnave

Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

počet

AMN

Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

%
4.6
3.8
_
0.0
5.1
3.9
10.5
6.9
_
_
_
6.9
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

UNIVERZITA
MATEJA BELA
v Banskej Bystrici

Ukončili štúdium v r. 2008+2009

Ukončili štúdium v r. 2008+2009

Absolventi VŠ

Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

AMN

PREŠOVSKÁ
UNIVERZITA
v Prešove

Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

UNIVERZITA
PAVLA JOZEFA
ŠAFÁRIKA
v Košiciach

%
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

počet

počet

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

250

17

0

_

_
_
4.3
2.1
_
5.3
12.7
6.7
_
55.6
1.9
15.4
_
_
0.0
46.6
2.4
4.7
2.7
_
_
_
_
_
8.6
17.1

0

_

0

_

318

62

0

-

0

_

318

53

4,230

420

101

6

825

96

0

_

163

23

0

_

89

13

172

30

330

40

0

-

798

79

1,038

106

160

8

554

18

46

7

46

7

0

_

0

_

4,722

507
18.1

_
_
19.5
_
_
16.7
9.9
5.9
11.6
_
14.1
_
14.6
17.4
12.1
_
9.9
10.2
5.0
3.2
15.2
15.2
_
_
10.7

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

4,833

339

107

17

1,078

82

291

23

387

19

576

38

12

1

0

_

469

41

49

2

561

47

750

60

84

2

469

7

0

_

0

_

0

_

0

_

5,331

397

_
_
_
_
_
_
7.0
15.9
7.6
7.9
4.9
6.6
8.3
_
8.7
4.1
8.4
8.0
2.4
1.5
_
_
_
_
7.4

0

_

0

_

167

13

0

-

0

_

167

5

2,502

216

275

25

0

_

0

_

95

13

793

86

133

17

0

_

39

3

0

_

378

23

275

18

205

18

309

13

81

3

81

3

0

_

0

_

2,750

233

18.9

zaujíma o skupiny študijných odborov a v rámci nich si vyberá konkrétnu vysokú školu.

8.2

_
_
7.8
_
_
3.0
8.6
9.1
_
_
13.7
10.8
12.8
_
7.7
_
6.1
6.5
8.8
4.2
3.7
3.7
_
_
8.5

0

_

250

17

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

250

17
17.1

0

_

0

_

95

4

0

_

201

18

7,242

282

0

_

0

_

1,191

91

980

24

2,106

96

206

6

203

4

0

_

636

13

1,535

41

13

0

372

7

17

0

17

0

7

47

7

0

_

0

_

0

_

0

_

13

0

3,337

230

0

_

0

_

528

34

433

29

939

58

0

_

0

_

0

_

0

_

318

9

1,112

98

7

2

0

_

0

_

počet

počet

313

24

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

313

24

5,259

484

929

72

133

10

1,587

175

315

20

1,212

149

16

2

0

_

0

_

53

2

513

31

369

21

132

2

0

_

0

_

Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

0

60

%
11.7
14.9
_
_
_
_
0.0
6.9
_
_
6.4
6.7
6.2
_
_
_
_
2.8
8.8
28.6
_
_

Absolventi VŠ
Ukončili štúdium v r. 2008+2009

20

počet

AMN
Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

22

počet

Absolventi VŠ
Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

316

%
7.0
0.0
_
_
4.2
_
9.0
3.9
_
_
7.6
2.4
4.6
2.9
2.0
_
2.0
2.7
0.0
1.9
0.0
0.0

AMN

Ukončili štúdium v r. 2008+2009

počet

EKONOMICKÁ
UNIVERZITA
v Bratislave

TECHNICKÁ
UNIVERZITA
v Košiciach

Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

počet

Absolventi VŠ
Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

%
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
6.8
_

AMN

Ukončili štúdium v r. 2008+2009

Ukončili štúdium v r. 2008+2009

Absolventi VŠ

v

ŢILINSKÁ
UNIVERZITA
v Ţiline

Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

SLOVENSKÁ
TECHNICKÁ
UNIVERZITA
Bratislave

Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

UNIVERZITA
VETERINÁRNEHO
LEKÁRSTVA
A
FARMÁCIE
v Košiciach
AMN

%
7.7
_
_
_
_
_
7.7
9.2
7.8
7.5
11.0
6.3
12.3
12.5
_
_
3.8
6.0
5.7
1.5
_
_

počet

počet

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

_
6.8
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
6.8
17.1

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

274

6

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

274

6

0

_

0

_

137

4

0

_

137

4

0

_

7,986

314
4.4

_
_
_
_
_
_
2.2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
2.2
_
_
2.9
_
2.9
_
3.9

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

1,266

140

16

3

548

54

0

_

0

_

0

_

0

_

356

39

0

_

0

_

147

30

81

4

0

_

118

10

0

_

0

_

0

_

497

48

5,160

425
10.6

_
_
_
_
_
_
11.1
18.8
9.9
_
_
_
_
11.0
_
_
20.4
4.9
_
8.5
_
_
_
9.7
8.2

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

660

67

0

_

659

67

1

0

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

101

3

0

_

101

3

118

14

6,451

592
17.1

_
_
_
_
_
_
10.2
_
10.2
0.0
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
3.0
_
3.0
11.9
9.2

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

7,233

462

0

_

6,817

422

209

21

196

19

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

11

0

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

7,233

462
4.4

0

_

0

_

0

_

60

3

60

5

284

21

0

_

0

_

189

11

0

_

0

_

0

_

76

10

0

_

0

_

19

0

0

_

0

_

2,324

287

2,324

287

68

0

_

0

_

0

_

0

_

144

34

196

34

518

46

0

_

0

_

84

9

0

_

99

5

0

_

0

_

277

21

0

_

0

_

0

_

58

11

517

40

228

15

počet

počet

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

_

340

%
20.0
_
_
_
_
23.6
17.3
8.9
_
_
10.7
_
5.1
_
_
7.6
_
_
_
19.0
7.7
6.6

Absolventi VŠ
Ukončili štúdium v r. 2008+2009

0

počet

AMN

VYSOKÁ ŠKOLA
VÝTVARNÝCH
UMENÍ
v Bratislave

Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

8

počet

Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

120

%
6.7
_
_
_
_
5.0
8.3
7.4
_
_
5.8
_
_
_
13.2
_
_
0.0
_
_
12.3
12.3

Absolventi VŠ
Ukončili štúdium v r. 2008+2009

počet

AMN
Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

počet

Absolventi VŠ
Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

%
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

AMN

VYSOKÁ ŠKOLA
MÚZICKÝCH
UMENÍ
v Bratislave

TECHNICKÁ
UNIVERZITA
vo Zvolene

Ukončili štúdium v r. 2008+2009

Ukončili štúdium v r. 2008+2009

Absolventi VŠ

Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

AMN

SLOVENSKÁ
POĽNOHOSPOD.
UNIVERZITA
v Nitre

Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

EKONOMICKÁ
UNIVERZITA
v Bratislave

%
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

počet

počet

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

_
_
_
_
_
_
6.4
_
6.2
10.0
9.7
_
_
_
_
_
_
0.0
_
_
_
_
_
_
6.4
4.4

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

1,430

148

0

_

1,430

147

0

_

0

-

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

51

11

4,209

475
11.4

_
_
_
_
_
_
10.3
_
10.3
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
21.6
11.3

289

25

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

386

33

42

10

344

23

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

47

4

0

_

47

4

42

3

1,850

194
18.9

8.7
_
_
_
_
_
8.5
23.8
6.7
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
8.5
_
8.5
7.1
10.5

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

519

13

307

0

212

13

0

_

519

13
4.4

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
2.5
0.0
6.1
_
2.5

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

351

1

0

_

351

1

0

_

351

1
4.4

12

0

141

18

16

1

107

16

166

25

122

10

0

_

0

_

0

-

81

6

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

41

3

0

_

0

_

0

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

10

0

865

87

0

_

0

_

596

62

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

269

25

0

_

0

_

počet

počet

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

15

10

%
0.0
_
_
_
_
_
0.0
10.1
_
_
10.4
_
_
_
_
_
_
_
_
9.3
_
_

Absolventi VŠ
Ukončili štúdium v r. 2008+2009

70

počet

AMN
Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

75

počet

Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

512

%
14.6
21.4
0.0
12.8
6.3
15.0
15.1
8.2
_
_
_
7.4
_
_
_
_
_
_
_
7.3
_
_

Absolventi VŠ
Ukončili štúdium v r. 2008+2009

počet

AMN

UNIVERZITA
SV. CYRILA
A METODA
v Trnave

KATOLÍCKA
UNIVERZITA
v Ruţomberku

Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

počet

Absolventi VŠ
Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

%
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

AMN

TRENČIANSKA
UNIVERZITA
A. DUBČEKA
v Trenčíne

Ukončili štúdium v r. 2008+2009

Ukončili štúdium v r. 2008+2009

Absolventi VŠ

Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

AMN

UNIVERZITA
KONŠTANTÍNA
FILOZOFA
v Nitre

Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

VYSOKÁ ŠKOLA
VÝTVARNÝCH
UMENÍ
v Bratislave

%
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

počet

počet

67

13

1

1

0

_

0

_

66

12

0

_

0

_

171

16

0

_

0

_

0

_

135

11

0

_

0

_

36

5

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
0.3
_
0.3
_
0.3
4.4

0

_

0

_

194

16

0

_

0

_

194

16

3,963

310

159

21

0

-

0

_

225

25

0

_

204

23

304

26

350

23

0

_

737

103

1,020

47

132

17

832

21

492

23

492

23

0

_

0

_

5,283

434
11.4

_
_
8.2
_
_
8.2
7.8
13.2
_
_
11.1
_
11.3
8.6
6.6
_
14.0
4.6
12.9
2.5
4.7
4.7
_
_
8.2

0

_

0

_

181

30

0

-

0

_

181

28

1,449

195

0

_

1,034

178

242

15

173

2

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

2,505

312
9.8

_
_
16.6
_
_
15.5
13.5
_
17.2
6.2
1.2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
12.5

0

_

0

_

352

12

0

-

0

_

352

10

3,201

348

136

6

417

86

0

_

3

0

0

_

77

4

123

12

43

11

0

_

1,153

141

632

43

29

4

588

41

0

_

0

_

0

_

0

_

3,553

360
18.9

_
_
3.4
_
_
2.8
10.9
4.4
20.6
_
0.0
_
5.2
9.8
25.6
_
12.2
6.8
13.8
7.0
_
_
_
_
10.1

0

_

0

_

108

21

0

-

0

_

108

13

2,043

149

83

3

0

_

0

_

109

8

0

_

126

10

722

47

155

16

0

_

0

_

122

44

280

8

446

13

0

_

0

_

0

_

0

_

2,389

199
8.2

SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

%
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

počet

počet

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

Absolventi VŠ
Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

0

počet

AMN

Ukončili štúdium v r. 2008+2009

_

počet

Absolventi VŠ

VYSOKÁ ŠKOLA
v Sládkovičove

Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

0

%
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

AMN

Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

počet

Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

počet

Absolventi VŠ
Ukončili štúdium v r. 2008+2009

Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

%
19.4
100.0
_
_
18.2
_
_
9.4
_
_
_
8.1
_
_
13.9
_
_
_
_
_
_
_

AMN
Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

Ukončili štúdium v r. 2008+2009

Absolventi VŠ

Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

AMN

BRATISLAVSKÁ
MEDZIN. ŠKOLA
LIBERÁL. ŠTÚDIÍ
v Bratislave

UNIVERZITA
J. SELYEHO
v Komárne

Ukončili štúdium v r. 2008+2009

AKADÉMIA UMENÍ
v Banskej Bystrici

Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

UNIVERZITA
SV. CYRILA
A METODA
v Trnave

%
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

počet

počet

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

_
_
19.4
_
_
12.0
7.3
3.6
_
_
7.3
_
7.9
6.5
10.3
_
_
36.1
2.9
2.9
_
_
_
_
8.3
8.2

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

317

6

0

_

317

6

0

_

317

6
18.9

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1.9
_
1.9
_
1.9

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

707

77

12

0

337

48

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

150

8

0

_

0

_

208

21

0

_

0

_

0

_

0

_

707

77
11.4

_
_
_
_
_
_
10.9
0.0
14.2
_
_
_
_
_
_
_
5.3
_
_
10.1
_
_
_
_
10.9

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

9

1

0

_

0

_

0

_

9

1

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

9

1
4.4

_
_
_
_
_
_
11.1
_
_
_
11.1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
11.1

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

119

5

0

_

0

_

0

_

36

2

83

1

0

_

0

_

0

_

0

_

0

-

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

119

5
8.2

%
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
počet
počet

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

%
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
počet
počet

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

Absolventi VŠ

%
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
počet
počet

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

AMN
Ukončili štúdium v r. 2008+2009

VŠ EKONÓMIE
A MANAŢMENTU
VEREJ. SPRÁVY
v Bratislave

Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

Absolventi VŠ

Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

AMN

Ukončili štúdium v r. 2008+2009

BRATISLAVSKÁ
VYSOKÁ ŠKOLA
PRÁVA
v Bratislave

Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

Absolventi VŠ

Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

AMN

Ukončili štúdium v r. 2008+2009

Ukončili štúdium v r. 2008+2009

VYSOKÁ ŠKOLA
v Sládkovičove

Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

OKÉ ŠKOLY

VYSOKÁ ŠKOLA
MANAŢMENTU
v Trenčíne
AMN

STREDOEURÓP.
VYSOKÁ ŠKOLA
v Skalici

Absolventi VŠ

%
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
počet
počet

25
2

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

25
2

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

_
_
_
_
_
_
4.2
_
_
_
5.6
1.2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
4.2
8.2

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

657

37

0

_

139

3

0

_

0

_

518

33

0

_

0

-

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

657

37
4.4

_
_
_
_
_
_
5.6
_
2.2
_
_
6.4
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
5.6

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

138

7

0

_

138

7

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

138

7
4.4

_
_
_
_
_
_
5.1
_
5.1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
5.1

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

303

22

0

_

303

22

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

303

22
9.8

_
_
_
_
_
_
7.3
_
7.3
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
7.3

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

39

3

0

_

0

_

0

_

39

3

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

64

5
8.2

ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

počet

počet

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

_

0

%
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Absolventi VŠ
Ukončili štúdium v r. 2008+2009

0

počet

AMN

SLOVENSKÁ
ZDRAVOTNÍCKA
UNIVERZITA
v Bratislave

Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

_

počet

Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

0

%
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Absolventi VŠ
Ukončili štúdium v r. 2008+2009

počet

AMN

VŠ ZDRAVOTN.
A SOCIÁL. PRÁCE
SV. ALŢBETY
v Bratislave

Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

počet

Absolventi VŠ
Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

%
8.0
_
_
_
_
_
8.0
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

AMN

VŠ BEZPEČNOST.
MANAŢÉRSTVA
v Košiciach

Ukončili štúdium v r. 2008+2009

Ukončili štúdium v r. 2008+2009

Absolventi VŠ

Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

AMN

VŠ MEDZINÁR.
PODNIKANIA ISM
v Prešove

Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

STREDOEURÓP.
VYSOKÁ ŠKOLA
v Skalici

%
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

počet

počet

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

_
_
_
_
_
_
7.7
_
_
_
7.7
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
7.8
8.2

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

100

26

0

_

100

26

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

100

26
18.1

_
_
_
_
_
_
26.0
_
26.0
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
26.0

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

128

9

128

9
17.1

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
7.0
7.0

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

5

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

5

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

5
4.4

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

0

_

0

_

282

22

0

5

0

_

282

17

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

282

22
4.4

ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

82

1

0

_

0

_

38

1

0

_

44

0

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

počet

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

_

počet

AMN

Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

0

%
_
_
_
_
_
_
_
1.2
_
_
2.6
_
0.0
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Absolventi VŠ
Ukončili štúdium v r. 2008+2009

počet

AMN

ŠTUDIJNÝ ODBBOR
SPOLU

Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

počet

Absolventi VŠ
Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

Evid.nezamestnaní k 30. sept. 2009

%
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

AMN

AKADÉMIA
POLICAJNÉHO
ZBORU
v Bratislave

Ukončili štúdium v r. 2008+2009

Ukončili štúdium v r. 2008+2009

Absolventi VŠ

Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

AMN

AKADÉMIA OZBR.
SÍL GEN. M. R.
ŠTEFÁNIKA
v Liptovskom Mikuláši

Absolvent.miera nezamestnanosti =
nezam. - sept. 2009/ukončili št. v
r.2008+2009

SLOVENSKÁ
ZDRAVOTNÍCKA
UNIVERZITA
v Bratislave

%
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

počet

počet

4,908

417

903

53

212

7

702

57

521

35

1,073

93

1,497

172

18,324

1,187

929

72

133

10

4,213

384

2,382

100

4,400

308

222

8

321

19

277

21

689

15

2,385

81

1,494

119

879

50

3,108

344

2,569

302

%
8.5
5.9
3.3
8.1
6.7
8.7
11.5
6.5
7.8
7.5
9.1
4.2
7.0
3.6
5.9
7.6
2.2
3.4
8.0
5.7
11.1
11.8

_
_
7.8
_
_
6.0
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
7.8
4.4

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

82

0

0

_

82

0

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

164

1
10.4

_
_
_
_
_
_
0.0
_
0.0
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
0.6

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

326

2

326

2
4.4

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
0.6
0.6

289

25

250

17

4,047

268

968

45

432

10

2,647

205

44,088

3,565

1,183

124

15,330

1,323

815

99

2,146

134

3,828

316

935

72

1,958

161

1,873

114

629

62

4,658

481

5,234

376

1,341

86

4,158

173

2,271

68

1,106

37

1,165

31

1,162

87

77,908

5,936
_

8.7
6.8
6.6
4.6
2.3
7.7
8.1
10.5
8.6
12.1
6.2
8.3
7.7
8.2
6.1
9.9
10.3
7.2
6.4
4.2
3.0
3.3
2.7
7.5
7.6

ŠTUDIJNÝ ODBOR
PRÍRODNÉ VEDY
Fyzikálno-matematické vedy
Geologické vedy
Geografické vedy
Chemické vedy
Biologické vedy
Ochrana ţivotného prostredia
TECHNICKÉ VEDY
Baníctvo a banícka geológia
Hutníctvo
Strojárstvo a ostatná kovosprac. výroba
Informatika a výpočtová technika
Elektrotechnika
Technická chémia ostatná
Potravinárstvo
Spracovanie dreva a výr. hudobných nástrojov
Architektúra
Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Doprava, pošty a telekomunikácie
Špeciálne technické odbory
POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÍCTVO
Poľnohospodársko-lesnícke vedy

Poľnohospod., lesné hospod. a rozvoj vidieka
Veterinárske vedy
ZDRAVOTNÍCTVO
Lekárske vedy
Farmaceutické vedy
Nelekárske zdravotnícke vedy
SPOLOČENSKÉ VEDY
Filozofické vedy
Ekonomické vedy
Ekonomika a organizácia, obchod a sluţby
Politické vedy
Právne vedy
Historické vedy
Publicistika, knihovníctvo a ved.informácie
Filologické vedy
Vedy o telesnej kultúre
Pedagogické vedy
Učiteľstvo
Psychologické vedy
Učiteľstvo predmetov v kombináciách
KULTÚRA A UMENIE
Vedy o umení
Umenie a umelecko-remeselná výroba
VOJENSKÉ A BEZPEČNOSTNÉ VEDY
VŠ SPOLU
Miera ev. nezamestn. v regióne sídla VŠ (%)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful