P. 1
88 de Cam Thu Van Hoc Lop 5

88 de Cam Thu Van Hoc Lop 5

Ratings:
(0)
|Views: 3,557|Likes:
Published by phandominhhang

More info:

Published by: phandominhhang on Oct 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2011

pdf

text

original

1 88 ĐỀ VĂN CẢM THỤ LỚP 5

I. ThÕ nµo lµ c¶m thô v¨n häc? C¶m thô v¨n häc lµ sù c¶m nhËn nh÷ng gi¸ trÞ næi bËt, nh÷ng ®iÒu s©u s¾c, tÕ nhÞ vµ ®Ñp ®Ï cña v¨n häc thÓ hiÖn trong t¸c phÈm (cuèn truyÖn, bµi v¨n, bµi th¬...) hay mét bé phËn cña t¸c phÈm (®o¹n v¨n , ®o¹n th¬...thËm chÝ mét tõ ng÷ cã gi¸ trÞ trong c©u v¨n, c©u th¬) Nh vËy, c¶m thô v¨n häc cã nghÜa lµ khi ®äc (nghe) mét c©u chuyÖn, mét bµi th¬... ta kh«ng nh÷ng hiÓu mµ cßn ph¶i xóc c¶m, tëng tîng vµ thËt sù gÇn gòi, “nhËp th©n” víi nh÷ng g× ®· ®äc... §Ó cã ®îc n¨ng lùc c¶m thô v¨n häc s©u s¾c vµ tinh tÕ, cÇn cã s say mª, høng thó khi tiÕp xóc víi th¬ v¨n; chÞu khã tÝch lòy vèn hiÓu biÕt vÒ thùc tÕ cuéc sèng vµ v¨n häc; n¾m v÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ tiÕng ViÖt phôc vô cho c¶m thô v¨n häc. II. C¸ch viÕt mét ®o¹n bµi c¶m thô v¨n häc: a. §äc kü ®Ò bµi, n¾m ch¾c yªu cÇu cña bµi tËp (ph¶i tr¶ lêi ®îc ®iÒu g×? CÇn nªu bËt ®îc ý g×?...) b. §äc vµ t×m hiÓu vÒ c©u th¬ (c©u v¨n ) hay ®o¹n trÝch ®îc nªu trong bµi (Dùa vµo yªu cÇu cô thª cña bµi tËp ®Ó t×m hiÓu, vÝ dô: c¸ch dïng tõ ®Æt c©u; c¸ch dïng h×nh ¶nh, chi tiÕt; c¸ch sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt quen thuéc nh so s¸nh, nh©n hãa, ®iÖp ng÷...®· gióp em c¶m nhËn ®îc néi dung, ý nghÜa g× ®Ñp ®Ï, s©u s¾c). c. ViÕt ®o¹n v¨n vÒ c¶m thô v¨n häc (kho¶ng 5-7 dßng) híng vµo yªu cÇu cña ®Ò bµi. (§o¹n v¨n cã thÓ b¾t ®Çu b»ng mét c©u “më ®o¹n” ®Ó dÉn d¾t ngêi ®äc hoÆc tr¶ lêi th¼ng vµo c©u hái chÝnh; tiÕp ®ã, cÇnnªu râ c¸c ý theo yªu cÇu cña ®Ò bµi; cuèi cïng, cã htÓ “kÕt ®o¹n” b»ng mét c©u ng¾n gän ®Ó “gãi” l¹i néi dung c¶m thô) N¾m v÷ng yªu cÇu vÒ c¶m thô v¨n häc ë tiÎu häc, kiªn tr× tËp luyÖn tõng bíc (tõ dÔ ®Õn khã), nhÊt ®Þnh häc sinh sÏ viÕt ®îc nh÷ng ®o¹n v¨n hay vÒ c¶m thô v¨n häc, sÏ cã ®îc n¨ng lùc c¶m thô v¨n häc tèt ®Ó ph¸t hiÖn biÕt bao ®iÒu ®¸ng quý trong v¨n häc vµ cuéc sèng cña chóng ta.
§Ò 1: Trong bµi Dõa ¬i! (TiÕng ViÖt5 , tËp mét), nhµ th¬ Lª Anh Xu©n cã viÕt: “Dõa vÉn ®øng hiªn ngang cao vót L¸ vÉn xanh rÊt mùc dÞu dµng RÔ dõa c¾m s©u vµo lßng ®©t, Nh d©n lµng b¸m chÆt quª h¬ng.” Em h·y cho biÕt: h×nh ¶nh c©y dõa trong ®o¹n th¬ trªnnãi lªn nh÷ng ®iÒu g× ®Ñp ®Ï vÒ ngêi d©n miÒn Nam trong kh¸ng chiÕn chèng Mü? BµI LµM: Trong khæ th¬ trªn (trÝch trong bµi Dõa ¬i) cña nhµ th¬ Lª Anh Xu©n, ta thÊy t¸c gi¶ nh muèn th«ng qua h×nh tîng c©y dõa ®Ó ca ngîi phÈm chÊt kiªn cêng, anh dòng, hiªn ngang, tù hµo trong chiÕn ®Êu cña ngêi d©n miÒn Nam. §ång thêi t¸c gi¶ còng muèn nãi lªn phÈm chÊt trong s¸ng, thñy chung, dÞu dµng, ®Ñp ®Ï trong cuéc sèng vµ ý chÝ kiªn cêng b¸m trô, g¾n bã chÆt chÏ víi m¶nh ®Êt quª h¬ng m×nh cña ngêi d©n miÒn Nam trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc. §Ò 2: T¶ c¶nh ®Ñp Sa Pa, nhµ v¨n NguyÔn Phan H¸ch ®· viÕt: “Tho¾t c¸i, l¸c ®¸c l¸ vµng r¬i trong kho¶nh kh¾c mïa thu. Tho¾t c¸i, tr¾ng long lanh mét c¬n ma tuyÕt trªn nh÷ng cµnh ®µo, lª, mËn. Tho¾t c¸i,
-1-

2 giã xu©n h©y hÈy nång nµn víi nh÷ng b«ng hoa lay ¬n mµu ®en nhung hiÕm quý.” (§êng ®i Sa Pa- TiÕng ViÖt 4, tËp mét, 1995) Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch dïng tõ, ®Æt c©u ë ®o¹n v¨n trªn? Nªu t¸c dông cña c¸ch dïng tõ, ®Æt c©u ®ã. BµI LµM: Cã lÏ cha cã t¸c gi¶ nµo t¶ c¶nh Sa Pa l¹i ®Ñp ®Ï, tinh tÕ vµ sèng ®éng nh nhµ v¨n NguyÔn Phan H¸ch. T¸c gi¶ ®· khÐo lÐo sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt ®¶o ng÷ ®Ó nhÊn m¹nh, ®Ó lµm næi bËt vÎ ®Ñp nªn th¬ cña c¶nh s¾c thiªn nhiªn vµ thêi tiÕt ë Sa Pa. §ång thêi ®iÖp tõ “tho¾t c¸i” t¹o cho chóng ta c¸i c¶m xóc ®ét ngét, ngì ngµng tríc sù thay ®æi nhanh chãng cña thêi tiÕt ë Sa Pa. Sù thay ®æi nhanh chãng ®Õn møc bÊt ngê Êy khiÕn ngêi ®äc nh l¹c vµc mét tiªn c¶nh vËy. §Ò 3: Trong bµi Bãc lÞch (TiÕng ViÖt 2, tËp hai., 1995) nhµ th¬ BÕ KiÕn Quèc cã viÕt: “Ngµy h«m qua ë l¹i Trong vë hång cña con Con häc hµnh ch¨m chØ Lµ ngµy qua vÉn cßn...” Nhµ th¬ muèn nãi víi em ®iÒu g× qua ®o¹n th¬ trªn? BµI LµM: Trong ®o¹n th¬ trªn, nhµ th¬ BÕ KiÕn Quèc nh muèn nãi víi chóng ta r»ng: Ta häc hµnh ch¨m chØ th× trong cuèn vë hång ®Ñp ®Ï cña chóng ta sÏ ®îc ghi l¹i nh÷ng ®iÓm mêi do chÝnh nh÷ng kiÕn thøc mµ ngµy ®ªm ta miÖt mµi häc tËp. Bëi vËy cã thÓ nãi: Ngµy h«m qua tuy ®· qua ®i nhng sÏ ®îc nh¾c ®Õn khi ta cã nh÷ng kiÕn thøc, cã nh÷ng thµnh qu¶ mµ “ngµy h«m qua” ta ®· tÝch lòy ®îc. §Ò 4: BãNG M¢Y H«m nay trêi n¾ng nh nung MÑ em ®i cÊy ph¬i lng c¶ ngµy ¦íc g× em hãa ®¸m m©y Em che cho mÑ suèt ngµy bãng r©m (Thanh Hµo) §äc bµi th¬ trªn, em thÊy cã nh÷ng nÐt g× ®Ñp vÒ t×nh c¶m cña ngêi con ®èi víi mÑ? BµI LµM: §äc bµi th¬ trªn, ta thÊy t×nh c¶m cña ngêi con ®èi víi mÑ m×nh thËt ®Ñp ®Ï vµ thËt ®¸ng quý träng.T×nh c¶m ®ã ®îc thÓ hiÖn qua sù c¶m th«ng víi nh÷ng viÖc lµm vÊt v¶ cña mÑ nh ph¬i lng ®i cÊy díi c¸i nãng nh nung vµ sù íc mong ®îc gãp phÇn lµm cho mÑ ®ì vÊt v¶ trong c«ng viÖc: Hãa thµnh ®¸m m©y ®Ó che cho mÑ suèt ngµy bãng r©m, gióp mÑ lµm viÖc trªn ®ång m¸t mÎ, khái bÞ n¾ng nãng. §ã lµ mét t×nh th¬ng võa s©u s¾c, võa cô thÓ vµ thiÕt thùc cña ngêi con ®èi víi mÑ. §Ò 5: Trong bµi Vµm Cá §«ng (TiÕng ViÖt 3, tËp mét), nhµ th¬ Hoµi Vò cã viÕt: “§©y con s«ng nh dßng s÷a mÑ Níc vÒ xanh ruéng lóa, vên c©y Vµ ¨m ¾p nh lßng ngêi mÑ Chë t×nh th¬ng trang tr¶i ®ªm ngµy.” §äc ®o¹n th¬ trªn, em c¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp ®¸ng quý cña dßng s«ng quª h¬ng nh thÕ nµo?
-2-

3 BµI LµM: NÕu nh ai còng cã mét dßng s«ng th× ch¾c sÏ ch¹nh lßng th¬ng nhí khi ®äc bµi th¬ “Vµm Cá §«ng” cña nhµ th¬ Hoµi Vò. Bëi dßng s«ng quª h¬ng kh«ng nh÷ng lµ n¬i n« ®ïa, ngôp lÆn cña con trÎ mµ cßn ®a níc vÒ t¾m m¸t cho ruéng lóa, n¬ng khoai, cho nh÷ng khu vên b¹t ngµn c©y tr¸i nh chÝnh dßng s÷a ngät ngµo cña mÑ nu«i dìng c¸c con tõ thöa lät lßng. Kh«ng nh÷ng thÕ mµ dßng níc ¨m ¾p nh tÊm lßng ngêi mÑ trµn ®Çy yªu th¬ng, s½n sµng chia sÎ tÊm lßng m×nh cho nh÷ng ®øa con vµ cho hÕt th¶y mäi ngêi. §Ò 6: Trong bµi C« gi¸o líp em ( TiÕng ViÖt 2, tËp mét), nhµ th¬ NguyÔn Xu©n Sanh cã viÕt: “C« d¹y em tËp viÕt Giã ®a tho¶ng h¬ng nhµi N¾ng ghÐ vµo cöa líp Xem chóng em häc bµi” Em h·y cho biÕt: khæ th¬ trªn ®· sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g× næi bËt? BiÖn ph¸p nghÖ thuËt ®ã gióp em thÊy ®îc ®iÒu g× ®Ñp ®Ï ë c¸c b¹n häc sinh? BµI LµM: Trong khæ th¬ trªn, t¸c gi¶ ®· dïng biÖn ph¸p nghÖ thuËt nh©n hãa ®Ó cho ta thÊy ®îc tinh thÇn häc tËp rÊt ch¨m chØ cña c¸c b¹n häc sinh. Sù ch¨m chØ, miÖt mµi häc tËp cña c¸c b¹n kh«ng nh÷ng lµm vui lßng «ng bµ, cha mÑ mµ cßn lµm cho c¶nh vËt xung quanh (n¾ng) còng muèn ngõng ®ïa nghÞch ®Ó ghÐ vµo cöa líp xem c¸c b¹n häc bµi. §Ò 7: Trong bµi ViÖt Nam th©n yªu (TiÕng ViÖt 4, tËp mét), nhµ th¬ NguyÔn §×nh Thi cã viÕt: “ViÖt Nam ®Êt níc ta ¬i! Mªnh m«ng biÓn lóa ®©u trêi ®Ñp h¬n C¸nh cß bay l¶ rËp rên, M©y mê che ®Ønh Trêng S¬n sím chiÒu” §äc ®o¹n th¬ trªn, em c¶m nhËn ®îc nh÷ng ®iÒu g× vÒ ®Êt níc ViÖt Nam? BµI LµM: §Êt níc ViÖt Nam ta hiÖn ra trong khæ th¬ trªn cña nhµ th¬ NguyÔn §×nh Thi thËt giµu ®Ñp vµ ®¸ng yªu, thËt nªn th¬ vµ hïng vÜ. Sù giµu ®Ñp vµ ®¸ng yªu ®ã ®ùoc thÓ hiÖn qua nh÷ng h×nh ¶nh: BiÓn kóa mªnh m«ng høa hÑn mét sù no ®ñ, c¸nh cß bay l¶ rËp rên thËt thanh b×nh, gi¶n dÞ vµ ®¸ng yªu. Sù hïng vÜ vµ nªn th¬ ®îc thÓ hiÖn qua h×nh ¶nh ®Ønh Trêng S¬n cao vêi vîi sím chiÒu m©y phñ. §Êt níc ViÖt Nam ta t¬i ®Ñp biÕt nhêng nµo! §Ò 8: KÕt thóc bµi Tre ViÖt Nam (TiÕng ViÖt 5, tËp mét ), mhµ th¬ NguyÔn Duy viÕt: “Mai sau, Mai sau, Mai sau, §Êt xanh tre m·i xanh mµu tre xanh.” Em h·y cho biÕt nh÷ng c©u th¬ trªn nh»m kh¼ng ®Þnh ®iÒu g×? C¸ch diÔn ®¹t cña nhµ th¬ cã g× ®éc ®¸o, gãp phÇn kh¼ng ®Þnh ®iÒu ®ã? BµI LµM: Nh÷ng c©u th¬ kÕt thóc bµi “Tre ViÖt Nam” cña nhµ th¬ NguyÔn Duy nh»m kh¼ng ®Þnh mét mµu xanh vÜnh cöu cña tre ViÖt Nam, søc sèng bÊt diÖt cña con ngêi ViÖt Nam, truyÒn thèng cao ®Ñp cña con ngêi ViÖt Nam.
-3-

n¬i B¸c ®îc sinh ra vµ ®· tr¶i qua nh÷ng ngµy th¬ Êu ë quª B¸c thËt ®¬n s¬ vµ gi¶n dÞ nh bao nhiªu ng«i nhµ kh¸c ë lµng quª ViÖt Nam. chiÕc giêng tre. nhµ th¬ NguyÔn §øc MËu ®· cho chóng ta thÊy h×nh ¶nh ng«i nhµ cña B¸c. vÉn dâi theo bªn con ®Ó lo l¾ng. ®Ó quan t©m. nhµ th¬ ChÕ Lan Viªn cã viÕt: “Con dï lín vÉn lµ con cña mÑ §i hÕt ®êi. sèng trän c¶ cuéc ®êi th× t×nh th¬ng cña mÑ ®èi víi con vÉn cßn sèng m·i. nhµ th¬ ChÕ Lan Viªn cho chóng ta thÊy t×nh yªu th¬ng cña mÑ dµnh cho con thËt vÜ ®¹i. M¸i tranh nghiªng nghiªng tr¶i bao mïa ma n¾ng. dï ®· ®i hÕt cuéc ®êi. cña søc sèng d©n téc. yªu cÇu em ph¶i biÕt viÕt nh÷ng ý chÝnh trªn thµnh mét. Nh÷ng vÎ ®Ñp ®· høa hÑn mét cuéc sèng Êm no cho nh÷ng ngêi d©n trªn ®Êt níc chóng ta. tËp mét ). ®Ó gióp ®ì. tiÕp søc m¹nh cho con v¬n lªn trong cuéc sèng. ®Êt níc: VÎ ®Ñp cña nh÷ng “dßng s«ng b¸t ng¸t” ®ang ch¶y gi÷a “®«i bê dµo d¹t lóa non”. bay bæng vµ ®em ®Õn cho ngêi ®äc nh÷ng liªn tëng thËt phong phó. nhµ th¬ NguyÔn §øc MËu viÕt: “Ng«i nhµ thuë B¸c thiÕu thêi nghiªng nghiªng m¸i lîp bao ®êi n¾ng ma ChiÕc giêng tre qu¸ ®¬n s¬ Vâng gai ru m¸t nh÷ng tra n¾ng hÌ. vÜ ®¹i sau nµy cña B¸c §Ò 10: Trong bµi th¬ Con cß. PhÇn I: Mét sè ®Ò c¶m thô v¨n häc Líp 5 vµ gîi ý lµm bµi (§©y chØ lµ nh÷ng ý chÝnh trong néi dung c¶m thô. §Ò 9: Trong bµi VÒ th¨m nhµ B¸c (TiÕng ViÖt 5. Tõ “xanh” ®îc nh¾c l¹i 3 lÇn trong dßng th¬ víi sù kÕt hîp kh¸c nhau ( xanh tre/ xanh mµu / tre xanh) t¹o nh÷ng nÐt nghÜa ®a d¹ng. Sèng trongng«i nhµ b×nh dÞ ®ã. ng¾t dßng vµ ®iÖp ng÷ ‘’ mai sau” gãp phÇn gîi c¶m xóc vÒ thêi gian vµ kh«ng gian nh më ra v« tËn t¹o bao ý th¬ ©m vang.” Em h·y cho biÕt: §o¹n th¬ gióp ta c¶m nhËn ®îc ®iÒu g× ®Ñp ®Ï. nhµ th¬ Tè H÷u viÕt: Yªu biÕt mÊy nh÷ng dßng s«ng b¸t ng¸t Gi÷a ®«i bê dµo d¹t lóa ng« non Yªu biÕt mÊy. hai ®o¹n v¨n hoµn chØnh. lßng mÑ vÉn theo con” Hai dßng th¬ trªn ®· gióp em c¶m nhËn ®îc ý nghÜa g× ®Ñp ®Ï? BµI LµM: §äc hai c©u th¬ trªn. B¸c ®· ®îc Êp ñ.4 Nhµ th¬ ®· khÐo lÐo thay ®æi c¸ch ng¾t nhÞp. vç vÒ bëi t×nh c¶m yªu th¬ng cña gia ®×nh (vâng gai ru m¸t nh÷ng tra n¾ng hÌ) vµ cã lÏ còng chÝnh n¬i ®ã ®· khëi nguån cho nh÷ng chÝ híng lín lao.) C©u 1: Trong bµi Mïa thu míi. thiªng liªng nh m¹ch níc nguån kh«ng bao giê v¬i c¹n. phong phó vµ kh¼ng ®Þnh sù trêng tån cña mµu s¾c. chiÕc vâng gai thËt méc m¹c ®¬n s¬. Cã thÓ nãi: t×nh th¬ng cña mÑ dµnh cho con lµ mét t×nh th¬ng bÊt tö. th©n th¬ng? BµI LµM: §äc ®o¹n th¬ trªn. Dï con ®· lín kh«n. chø kh«ng ®îc chØ chÐp y nguyªn nh÷ng gîi ý ®ã. -4- . khæ th¬ trªn ®· béc lé c¶m xóc cña t¸c gi¶ tríc nh÷ng vÎ ®Ñp g× trªn ®Êt níc chóng ta? Gîi ý Qua khæ th¬ t¸c gi¶ ®· béc lé c¶m xóc m¹nh mÏ cña m×nh tríc nh÷ng c¶nh ®Ñp cña quª h¬ng. nh÷ng con ®êng ca h¸t Qua c«ng trêng míi dùng m¸i nhµ son! Theo em. che chë. c©u KÕt vµ phÇn Th©n ®o¹n râ rµng vµ hay. cã c©u Më.

C¸ch dïng tõ ng÷ nh vËy gãp phÇn gîi t¶ vÎ ®Ñp nªn th¬ vµ trµn trÒ søc sèng cña c¶nh vËt trªn quª h¬ng B¸c. xanh ®Ëm cña nh÷ng rÆng tre. tr¶i xa tÝt t¾p nh ®Õn tËn ch©n trêi. phi lao xanh biÕc. H×nh ¶nh “ c¸nh cß bay l¶ dËp dên” gîi vÎ nªn th¬. §Êt níc cßn mang niÒm tù hµo víi vÎ ®Ñp hïng vÜ cña “®Ønh Trêng S¬n” cao vêi vîi sím chiÒu m©y phñ. em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch dïng tõ ng÷ chØ mµu xanh? C¸ch dïng tõ ng÷ nh vËy ®· gãp phÇn gîi t¶ ®IÒu g× vÒ c¶nh vËt trªn quª B¸c? Gîi ý §o¹n v¨n dïng tõ ng÷ chØ mµu xanh thËt ®a d¹ng vµ phï hîp víi tõng c¶nh vËt: ruéng mÝa xanh pha vµng. VÎ ®Ñp cña quª h¬ng nhµ th¬ lµm cho ta thªm yªu quª h¬ng ®Êt níc ViÖt Nam. gi÷a hai d·y nói lµ nhµ B¸c víi c¸nh ®ång quª B¸c. C©u 5: Trong bµi TiÕng ®µn Ba-la-lai-ca trªn s«ng §µ. hai nhµ v¨n Hoµi Thanh vµ Thanh TÞnh ®· t¶ phong c¶nh quª h¬ng B¸c nh sau: Tríc m¾t chóng t«i.5 -VÎ ®Ñp cña nh÷ng “ con ®êng ca h¸t” (vui. phÊn khëi) v× ®îc ch¹y qua c«ng trêng ®ang x©y dùng nh÷ng m¸i nhµ ngãi míi. §äc ®o¹n v¨n trªn. Xa xa. ®©y ®ã mét vµi c©y phi lao xanh biÕc vµ nhiÒu mµu xanh kh¸c n÷a. H×nh ¶nh “ biÓn lóa” réng mªnh m«ng gîi cho ta niÌm tù hµo vÒ sù giµu ®Ñp. rÆng tre xanh ®Ëm. ë gi÷a lµ xãm lµng th©n yªu ®îc che bëi bãng c©y xanh m¸t. Nh×n xuèng c¸nh ®ång cã ®ñ c¸c mµu xanh. xanh rÊt mît mµ cña lóa ®¬ng thêi con g¸i. Gîi ý §o¹n th¬ béc lé c¶m xóc d¹t dµo cña t¸c gi¶ tríc nh÷ng vÎ ®Ñp b×nh dÞ trªn ®Êt níc ViÖt Nam th©n yªu. tr«ng nh ®µn chim s¶i c¸nh bay trªn trêi cao. C©u 2: Trong bµi ViÖt Nam th©n yªu (TV5-tËp 1). lóa chiªm ®¬ng thêi con g¸i ( giai ®o¹n ph¸t triÓn m¹nh) cã mµu xanh rÊt mît. §o¹n th¬ ®· gióp ta c¶m nhËn ®îc t×nh c¶m thiÕt tha yªu quý vµ tù hµo vÒ ®Êt níc cña t¸c gi¶ NguyÔn §×nh Thi. M©y mê che ®Ønh Trêng S¬n sím chiÒu. C¸nh cß bay l¶ dËp dên. C©u 3: Trong cuèn Håi kÝ B¸c Hå. Nªu nh÷ng c¶m nhËn cña em khi ®äc ®o¹n th¬ trªn. h×nh ¶nh dßng s«ng hiÖn tr¾ng nh÷ng c¸nh buåm. §ã còng chÝnh lµ vÎ ®Ñp cña h¹nh phóc ®Çy høa hÑn ®èi víi nh©n d©n ta. xao xuyÕn mäi tÊm lßng. xanh pha vµng cña ruéng mÝa. Mét bªn lµ c¸nh ®ång réng mªnh m«ng. nhµ th¬ NguyÔn §×nh Thi cã viÕt: ViÖt Nam ®Êt níc ta ¬i! Mªnh m«ng biÓn lóa ®©u trêi ®Ñp h¬n. nhµ th¬ Quang Huy ®· miªu t¶ mét ®ªm tr¨ng võa tÜnh mÞch võa sinh ®éng trªn c«ng trêng s«ng §µ nh sau: Lóc Êy -5- . Mét bªn cã ngän nói uy nghiªm nh ®øng ®ã tõ bao ®êi nay. trï phó cña quª h¬ng. C©u 4: §äc bµi th¬ sau: Quª em Bªn nµy lµ nói uy nghiªm Bªn kia lµ c¸nh ®ång liÒn ch©n m©y Xãm lµng xanh m¸t bãng c©y S«ng xa tr¾ng c¸nh buåm bay lng trêi… (TrÇn §¨ng Khoa) Em h×nh dung ®îc c¶nh quª h¬ng cña nhµ th¬ trÇn §¨ng Khoa nh thÕ nµo? Gîi ý Bµi th¬ cho ta thÊy quª h¬ng cña nhµ th¬ TrÇn §¨ng Khoa rÊt ®Ñp.

-Tr¸i ®Êt hoµ b×nh lu«n Êm ¸p tiÕng chim gï (h×nh ¶nh chim bå c©u thêng dïng lµm biÓu tîng cña hoµ b×nh). §ã lµ h×nh ¶nh mang ý nghÜa s©u s¾c: gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn. hoµ quyÖn thËt ®Ñp ®Ï. TiÕng ®µn ng©n nga. xe ben sang vai nhau n»m nghØ ChØ cßn thiÕng ®µn ng©n nga Víi mét dßng tr¨ng lÊp lo¸ng s«ng §µ.6 C¶ c«ng trêng say ngñ c¹nh dßng s«ng Nh÷ng th¸p khoan nh« lªn trêi ngÉm nghÜ Nh÷ng xe ñi. H×nh ¶nh ®èi lËp cña hai dßng t¬ cuèi (“Cua ngoi lªn bê/ MÑ em xuèng cÊy”) gîi cho ta nghÜ ®Õn sù vÊt v¶. -Tr¸i ®Êt ®Ñp vµ nªn th¬ víi h×nh ¶nh c¸nh chim h¶i ©u bay chËp chên trªn sãng biÓn. nhµ th¬ TrÇn §¨ng Khoa cã viÕt: H¹t g¹o lµng ta Cã b·o th¸ng b¶y Cã ma th¸ng ba Giät må h«i sa Nh÷ng tra th¸ng s¸u Níc nh ai nÊu ChÕt c¶ c¸ cê Cua ngoi lªn bê MÑ em xuèng cÊy… Em hiÓu ®o¹n th¬ trªn nh thÕ nµo? H×nh ¶nh ®èi lËp trong ®o¹n th¬ gîi cho em nh÷ng suy nghÜ g×? Gîi ý H¹t g¹o cña lµng quª ta ®· tr¶i qua biÕt bao nhiªu khã kh¨n thö th¸ch to lín cña thiªn nhiªn: nµo lµ b·o th¸ng b¶y (thêng lµ b·o to). lan to¶ trong ®ªm tr¨ng nh lay ®éng c¶ mÆt níc s«ng §µ. C©u 6: Trong bµi Bµi ca vÒ tr¸i ®Êt. -6- . gi÷a ¸nh tr¨ng víi dßng s«ng dêng nh cã sù g¾n bã. gian tru©n cña ngêi mÑ khã cã g× so s¸nh næi. H¹t g¹o cßn ®îc lµm ra tõ nh÷ng giät må h«I cña ngêi mÑ hiÒn trªn c¸nh ®ång n¾ng löa: “Giät må h«i sa/ Nh÷ng tra th¸ng s¸u/ Níc nh ai nÊu/ ChÕt c¶ c¸ cê/Cua ngoi lªn bê/ MÑ em xuèng cÊy…”. nhµ th¬ §Þnh H¶i cã viÕt: Tr¸i ®Êt nµy lµ cña chóng m×nh Qu¶ bãng xanh bay gi÷a trêi xanh Bå c©u ¬i. cho tr¸i ®Êt quay! Cïng bay nµo. nµo lµ ma th¸ng ba ( thêng lµ ma lín). c¸nh chim vên sang biÓn Cïng bay nµo. Cµng c¶m nhËn s©u s¾c ®îc nçi vÊt v¶ cña ngêi mÑ ®Ó lµm ra h¹t g¹o. cho tr¸i ®Êt quay! §o¹n th¬ trªn gióp em c¶m nhËn ®îc nh÷ng ®iÒu g× vÒ tr¸i ®Êt th©n yªu? Gîi ý C¶m nhËn vÒ tr¸i ®Êt th©n yªu: -Tr¸i ®Êt lµ tµi s¶n v« gi¸ cña tÊt c¶ mäi ngêi. -Tr¸i ®Êt ®îc so s¸nh víi h×nh ¶nh qu¶ bãng xanh bay gi÷a trêi xanh cho thÊy vÎ ®Ñp cña sù b×nh yªn. Khæ th¬ trªn cã h×nh ¶nh nµo ®Ñp nhÊt? H×nh ¶nh Êy cho ta thÊy ý nghÜa g× s©u s¾c? Gîi ý H×nh ¶nh ®Ñp nhÊt ®îc gîi lªn qua c©u th¬: ChØ cßn tiÕng ®µn ng©n nga Víi mét dßng tr¨ng lÊp lo¸ng s«ng §µ. lµm cho dßng s«ng nh dßng tr¨ng Êy trë nªn lÊp lo¸ng ¸nh tr¨ng ®Ñp. c¸nh chim gï th¬ng mÕn H¶i ©u ¬i. C©u 7: Trong bµi H¹t g¹o lµng ta. cña niÒm vui trong s¸ng. ta cµng thªm th¬ng yªu mÑ biÕt bao nhiªu. hån nhiªn.

-¢m thanh cã søc gîi t¶ sinh ®éng: tiÕng lanh canh cña thuyÒn chµi gì nh÷ng mÎ c¸ cuèi cïng truyÒn ®i trªn mÆt níc (ë ®©u ®ã sau khóc quanh v¾ng lÆng cña dßng s«ng) dêng nh cã søc ©m vang xa réng trong khung c¶nh tÜnh lÆng. nhµ th¬ Hoµng Trung Th«ng cã viÕt: ThuyÒn ta lít nhÑ trªn Ba BÓ Trªn c¶ m©y trêi. §ã lµ nh÷ng c¶m xóc tríc hå Ba BÓ ®Ñp ®Ï vµ th¬ méng. c¶nh vËt thªm k× ¶o. khiÕn t¸c gi¶ cã c¶m gi¸c mÆt s«ng nghe nh réng h¬n. trong bµi Rõng m¬ cña nhµ th¬ TrÇn Lª V¨n cã ®o¹n: Rõng m¬ «m lÊy nói M©y tr¾ng ®äng thµnh hoa Giã chiÒu ®«ng gên gîn H¬ng bay gÇn bay xa… H·y ghi l¹i vµi dßng c¶m nhËn cña em khi ®äc ®o¹n th¬ trªn. Rõng m¬ bao quanh nói. trªn nói xanh M©y tr¾ng bßng bÒnh tr«i lÆng lÏ M¸i chÌo khua bãng nói rung rinh Theo em. th¶ khãi nghi ngót c¶ mét vïng tre tróc. nªn th¬. Hoa m¬ në tr¾ng nh m©y trªn trêi ®äng (kÕt) l¹i.7 C©u 8: T¶ vÎ ®Ñp cña rõng m¬ ë H¬ng S¬n (Hµ T©y). gîi cho ngêi ®äc c¶m nhËn ®îc vÎ thanh b×nh vµ nªn th¬ cña mét buæi chiÒu trªn s«ng H¬ng. §©u ®ã. -7- . th©n thiÕt vµ yªu th¬ng. C©u 11: KÕt thóc bµi th¬ TiÕng väng. rõng m¬ ®îc nh©n ho¸ (“«m lÊy nói”) cµng cho ta thÊy sù g¾n bã víi nói mét c¸ch gÇn gòi. Cã thÓ nãi: ®o¹n th¬ ®· vÏ ra bøc tranhmang vÎ ®Ñp cña ®Êt trêi thiªn nhiªn hoµ quyÖn trong rõng m¬ H¬ng S¬n. C©u 10: Trong bµi Trªn hå Ba BÓ. tõ khóc quanh v¾ng lÆng cña dßng s«ng. gióp ngêi ®äc tëng tîng ra bøc tranh thuû mÆc ®¬n s¬ nhng cã c¶ mét kh«ng gian réng r·i ( khãi bay lªn bÇu trêi. khiÕn mÆt s«ng nghe nh réng h¬n… (Theo Hoµng Phñ Ngäc Têng) Em h·y cho biÕt: §o¹n v¨n trªn cã nh÷ng h×nh ¶nh vµ ©m thanh nµo cã søc gîi t¶ sinh ®éng? Gîi t¶ ®îc ®iÒu g×? Gîi ý -H×nh ¶nh cã søc gîi t¶ sinh ®éng: khãi nghi ngót c¶ mét vïng tre tróc (khi xãm Cån HÕn nÊu c¬m chiÒu). tre tróc vµ s«ng níc trªn mÆt ®Êt). thÓ hiÖn t×nh c¶m g¾n bã s©u nÆng cña t¸c gi¶ ®èi víi thiªn nhiªn dÊt níc t¬i ®Ñp. ®o¹n th¬ trªn ®· béc lé nh÷ng c¶m xóc cña t¸c gi¶ khi ®i thuyÒn trªn hå Ba BÓ nh thÕ nµo? Gîi ý Khi con thuyÒn lít nhÑ trªn Ba BÓ. tiÕng lanh canh cña thuyÒn chµi gì nh÷ng mÎ c¸ cuèi cïng truyÒn ®i trªn mÆt níc. m¸i chÌo khua níc lµm cho bang nói rung rinh. nhµ th¬ NguyÔn Quang ThiÒu viÕt: §ªm ®ªm t«i võa chip m¾t C¸nh cöa l¹i rung lªn tiÕng ®Ëp c¸nh Nh÷ng qu¶ trøng l¹i l¨n vµo giÊc ngñ TiÕng l¨n nh ®¸ lë trªn ngµn. t¸c gi¶ c¶m thÊy m×nh ®îc ®i trªn con thuyÒn ®ang tr«i trªn bÇu trêi vµ ngän nói cao. b×nh yªn cña ngêi d©n th«n xãm ven s«ng. Gîi ý §o¹n th¬ gióp ta c¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp hÊp dÉn cña rõng m¬ H¬ng S¬n. C©u 9: Trong bµi Hoµng h«n trªn s«ng H¬ng cã ®o¹n t¶ c¶nh nh sau: PhÝa bªn s«ng.gîi t¶ vÎ Êm ¸p. Giã chiÒu ®«ng nhÑ nhµng gên gîn ®a h¬ng hoa m¬ lan to¶ kh¾p n¬i. xãm Cån HÕn nÊu c¬m chiÒu. nh×n thÊy c¶ m©y trêi. nói xanh in bang trªn mÆt níc.

Cã thÓ nãi: bÇy ong ®· gi÷ g×n ®îc vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn ®Ó ban tÆng con ngêi. day døt kh«n ngu«i trong t©m hån t¸c gi¶. quyÕn h¬ng th¶o qu¶ ®i. H·y nªu nhËn xÐt vÒ c¸ch dïng tõ. Ba c©u ng¾n tiÕp theocµng kh¼ng ®Þnh h¬ng th¬m cña th¶o qu¶ chÝn nh lan to¶. mang vÒ lµm thµnh nh÷ng giät mËt th¬m ngon.8 §o¹n th¬ cho thÊy nh÷ng h×nh ¶nh nµo ®· ®Ó l¹i Ên tîng s©u s¾c trong t©m trÝ t¸c gi¶? V× sao nh vËy? Gîi ý §o¹n th¬ cho ta thÊy nh÷ng h×nh ¶nh ®· ®Ó l¹i Ên tîng s©u s¾c trong t©m trÝ t¸c gi¶: tiÕng ®Ëp c¸nh cña con chim sÎ nhá nh cÇu mong sù gióp ®ì trong ®ªm c¬n b·o vÒ gÇn s¸ng. §Êt trêi th¬m. t¶ nh÷ng chiÕc l¸ cä võa ®Ñp võa ngêi ngêi søc sèng. Theo em. vÞ ngät cña mËt ong. khæ th¬ trªn ®· béc lé t×nh c¶m cña t¸c gi¶ ®èi víi quª h¬ng nh thÕ nµo? Gîi ý Khæ th¬ béc lé t×nh c¶m thiÕt tha yªu quý cña t¸c gi¶ ®èi víi rõng cä cña quª h¬ng. em hiÓu c«ng viÖc cña bÇy ong cã ý nghÜa g× ®Ñp ®Ï? Gîi ý Qua hai dßng th¬. H×nh ¶nh “MÆt trêi xanh cña t«i” ë c©u th¬ cuèi kh«ng chØ nãi lªn sù liªn tëng. nhµ th¬ NguyÔn ViÕt B×nh viÕt: Rõng cä ¬i! Rõng cä! L¸ ®Ñp. lµm cho cuéc sèng cña con ngêi thªm h¹nh phóc. Do vËy. C©u 12:Trong bµi Mïa th¶o qu¶. nÕp kh¨n cña ngêi ®i tõ rõng vÒ. C©u 13: Trong bµi MÆt trêi xanh cña t«io. Nh÷ng h×nh ¶nh ®ã lµm nªn tiÕng väng “khñng khiÕp” trong giÊc ngñ vµ trë thµnh nçi b¨n kho¨n. ta thÊy c«ng viÖc cña bÇy ong cã ý nghÜa thËt ®Ñp ®Ï: BÇy ong rong ruæi kh¾p n¬i ®Ó t×m hoa. ®Æt c©u nh»m nhÊn m¹nh h¬ng th¬m cña th¶o qu¶ chÝn trong ®o¹n v¨n trªn. Nh÷ng giät mËt ong ®îc lµm nªn bëi sù kÕt tinh tõ h¬ng th¬m vÞ ngät cña nh÷ng loµi hoa. -8- . Ngêi ®i rõng th¶o qu¶ vÒ. dï hoa ®· tµn phai theo thêi gian nhng con ngêi vÉn c¶m thÊy nh÷ng mµu hoa ®îc “gi÷ l¹i” trong h¬ng th¬m. dïng c¸c tõ th¬m nång. C©y cá th¬m. nhµ th¬ NguyÔn §øc MËu cã viÕt: BÇy ong gi÷ hé cho ngêi Nh÷ng loµi hoa ®· tµn phai th¸ng ngµy. th¬m m·i víi thêi gian. nh÷ng qu¶ trøng trong tæ kh«ng cã chim mÑ Êp ñ sÏ m·i m·i kh«ng në thµnh chim non ®îc. th¬m nång vµo nh÷ng th«n xãm Chin San. khi thëng thøc mËt ong. r¶i theo triÒn nói. T¸c gi¶ trß chuyÖn víi rõng cä nh trß chuyÖn víi ngêi th©n( “Rõng cä ¬i! Rõng cä!”). nhµ v¨n Ma V¨n Kh¸ng t¶ h¬ng th¬m trong th¶o qu¶ nh sau: Giã t©y lít thít ba qua rõng. C©u ®Çu cña ®o¹n v¨n tuy dµi nhng ®îc ng¾t thµnh nhiÒu côm tõ diÔn t¶ c¬n giã mang h¬ng th¬m cña th¶o qu¶ chÝn trong rõng bay ®i xa réng. th¬m ®Ëm ®Ó nhÊn m¹nh h¬ng th¬m cña th¶o qu¶ chÝn. C©u 14: KÕt bµi Hµnh tr×nh cña bÇy ong. hót nhuþ. h¬ng th¬m ®¹m ñ Êp trong tõng nÕp ¸o. so s¸nh chÝnh x¸c cña t¸c gi¶ (l¸ cä xoÌ nh÷ng c¸nh nhá dµI tr«ng xa nh “mÆt trêi ” d©ng to¶ chiÕu nh÷ng “tia n¾ng xanh”) mµ cßn béc lé râ t×nh c¶m yªu mÕn vµ tù hµo cña t¸c gi¶ vÒ rõng cä cña quª h¬ng. ®a h¬ng th¶o qu¶ ngät lung. H¬ng th¶o qu¶ chÝn cßn Êp ñ trong tong nÕp ¸o. thÊm ®îm vµo tÊt c¶ thiªn nhiªn. Giã th¬m. nÕp kh¨n. Qua hai dßng th¬ trªn. Gîi ý T¸c gi¶ ®· lÆp l¹i liªn tiÕp 3 lÇn tõ “th¬m” (®iÖp tõ). ®Êt trêi. l¸ ngêi ngêi T«i yªu thêng vÉn gäi MÆt trêi xanh cña t«i.

cã ngµy phong lu. Bao nhiªu tÊc ®Êt. lµ con ngoan cña cha mÑ. -9- .C« bÐ xøng ®¸ng lµ co tÊm trong gia ®×nh. bÐ lµ con ngoan. nhµ th¬ TrÇn Nguyªn §µo cã viÕt : Tí lµ chiÕc xe lu Ngêi tí to lï lï Con ®êng nµo míi ®¾p Tí san bµng t¨m t¾p Con ®êng nµo r¶i nhùa Tí lµ ph¼ng nh lôa Trêi nãng nh löa thiªu Tí vÉn l¨n ®Òu ®Òu Trêi l¹nh nh íp ®¸ Tí cµng l¨n véi v·. tù do cho mçi ®êi n« lÖ. Em hiÓu ®ùoc ®iÒu g× cã ý nghÜa ®Ñp ®Ï trong cuéc sèng cña con ngêi? Gîi ý Hai c©u ca dao ®· ghóp ta hiÓu ®îc ý nghÜa ®Ñp ®Ï cña lao ®éng trong cuéc sèng cña con ngêi. nhµ th¬ Tè H÷u cã viÕt: B¸c sèng nh trêi ®Êt cña ta Yªu tõng ngän lóa. lôa tÆng giµ. ®õng bá ruéng hoang. Bëi v×. lÆng lÏ lµm nhiÒu c«ng viÖc ®ì ®Çn cho cha mÑ. häc hµnh giái giang. mçi cµnh hoa Tù do cho mçi ®êi n« lÖ S÷a ®Ó em th¬. mçi tÊc ®Êt cã gi¸ trÞ nh tÊc vµng (“Bao nhiªu tÊc ®Êt. Bëi v×.9 C©u 15: Trong bµ C« TÊm cña mÑ. bÐ nÕt na BÐ lµ c« TÊm. C©u ca dao thø hai còng lµ lêi nh¾n göi ngêi n«ng d©n h·y cÇn cï lao ®éng. C©u 17: §äc hai c©u ca dao : -Ai ¬i. mçi cµnh hoa. trong bµi th¬ B¸c ¬i !. tÊc vµng Êy nhiªu. h¹nh phóc cho mäi ngêi . ®õng bá ruéng hoang. khã nhäc nhng sÏ ®em l¹i cuéc sèng no ®ñ. C¶m ®éng nhÊt lµ cuéc sèng cña B¸c lu«n v× h¹nh phóc cña con ngêi. c«ng viÖc ®i cÊy ®i cµy h«m nay tuy vÊt v¶. v× niÒm vui cho tÊt c¶ mäi ngêi (“S÷a ®Ó em th¬. C©u 16: Ca ngîi cuéc sèng cao ®Ñp cña b¸c Hå. C©u 18: Trong bµi ChiÕc xe lu. sung tóc cho ngµy mai (“B©y giê khã nhäc. -Rñ nhau ®i cÊy ®i cµy B©y giê khã nhäc. cã ngµy phong lu”). C©u ca dao thø nhÊt khuyªn ngêi n«ng d©n h·y ch¨m chØ cµy cÊy. §o¹n th¬ trªn gióp em thÊy ®îc nh÷ng ®iÌu g× ®Ñp ®Ï ë c« bÐ ®¸ng yªu? Gîi ý §o¹n th¬ cho thÊy nh÷ng ®iÒu ®Ñp ®Ï ë c« bÐ ®¸ng yªu: ©m thÇm. nhµ th¬ Lª Hång ThiÖn cã viÕt: Bao nhiªu c«ng viÖc lÆng thÇm Bµn tay cña bÐ ®ì ®Çn mÑ cha BÐ häc giái. lôa tÆng giµ “). c xö tèt víi mäi ngêi ( tÝnh nÕt tèt ). B¸c hi sinh c¶ ®êi m×nh v× cuéc sèng ®Êu tranh giµnh ®éc lËp. lu«n ®em ®Õn niÒm vui. §ã lµ cuéc sèng gÇn gòi víi tÊt c¶ mäi ngêi nh trêi ®Êt cña ta. trång trät.tÊc vµng bÊy nhiªu”). cuéc sèng trµn ®Çy t×nh yªu th¬ng ®Õn tõng ngän lóa. §o¹n th¬ trªn ®· gióp em hiÓu ®îc nh÷ng nÐt ®Ñp g× trong cuéc sèng cña B¸c Hå kÝnh yªu ? Gîi ý §o¹n th¬ cho thÊy nh÷ng nÐt ®Ñp trong cuéc sèng cña B¸c Hå kÝnh yªu.

B¸c Hå ®· viÕt: Non s«ng ViÖt Nam cã trë nªn t¬i ®Ñp hay kh«ng. Khi c¶ nhµ ®Òu ®I häc. mÑ ch¨m sãc anh “©n cÇn mµ lÆng lÏ”.10 Theo em. t¸c gi¶ muèn ca ngîi ai? Ca ngîi nh÷ng phÈm chÊt g× ®¸ng quý? Gîi ý Qua h×nh ¶nh chiÕc xe lu. TiÕng ch©n ®i rÊt nhÑ Giã tõng håi trªn m¸i l¸ ïa qua.. d©n téc ViÖt Nam cã bíc tíi ®µi vinh quang ®Ó s¸nh vai víi cac cêng quèc n¨m ch©u ®îc hay kh«ng. Nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp cña xe lu còng chÝnh lµ nh÷ng phÈm chÊt ®¸nh kÝnh träng cña ngêi c«ng nh©n lµm ®êng. ®Òu lµ häc trß cña c¸c thÇy gi¸o. n©ng nui giÊc ngñ cho “con”. vui thay! HÌn chi ®iÓm xÊu buån l©y c¶ nhµ Nhµ m×nh nh thÓ ®îc … ba ®iÓm mêi. chÝnh lµ nhê mét phÇn lín ë c«ng häc tËp cña c¸c em. t¸c gi¶ muèn ca ngîi ngêi c«ng d©n lµm ®êng cho mäi ngêi ®i l¹i.. mÑ h¸i tr¸i bëi ®µo Con nh¹t miÖng cã canh t«m nÊu khÕ Khoai níng. n»m l¹i mét mïa ma Nhí d¸ng mÑ ©n cÇn mµ lÆng lÏ Nhµ yªn ¾ng. H×nh ¶nh ngêi mÑ chiÕn sÜ ®îc gîi t¶ qua hai khæ th¬ cña nhµ th¬ B»ng ViÖt thËt c¶m ®éng. nçi buån trong häc tËp. ta míi cã thÓ gãp phÇn tÝch cùc ®Ó x©y dùng ®Êt níc cµng giÇu m¹nh. KÕt qu¶ häc tËp tèt ®· thËt sù lµm cho c¶ nhµ sung síng vµ h¹nh phóc. ng« bung ngät lßng ®Õn thÕ Mçi ban mai to¶ khãi Êm trong nhµ. lµ ph¼ng con ®êng r¶i nhùa. C¨n nhµ “yªn ¾ng” chØ cã “ tiÕng ch©n ®I rÊt nhÑ” cña mÑ nh gi÷ g×n. ChiÕc xe lu hay chÝnh lµ ngêi c«ng nh©n ®· lµm nªn nh÷ng con ®êng... C©u 19: trong Th göi c¸c häc sinh nh©n ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña níc ViÖt Nam ®éc lËp (1945). Lêi d¹y cña B¸c Hå kÝnh yªu ®· gióp em hiÓu ®ëc tr¸ch nhiÖm cña ngêi häc sinh ®èi víi viªc häc tËp nh thÕ nµo? Gîi ý Lêi d¹y cña B¸c Hå ®· gióp em hiÓu ®îc tr¸ch nhiÖm cña ngêi häc sinh ®èi víi viÖc häc tËp vµ rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh ngêi “trß giái.. mÑ còng “tha thÇy”. khi lín lªn. con ngoan”. qua h×nh ¶nh chiÕc xe lu (xe l¨n ®êng ). lµm cho non s«ng ViÖt Nam ®îc s¸nh vai víi c¸c cêng quèc n¨m ch©u trªn thÕ giíi. ®em niÒm vui ®Õn cho mäi ngêi ®i trªn con ®êng ®ã. mÆc cho “Trêi nãng nh löa thiªu” hay “Trêi l¹nh nh íp ®¸” vÉn lµm viÖc miÖt mµi. c« gi¸o th× ai còng ®îc chia sÎ niÒm vui. Hä ®· lao ®éng víi tinh thÇn nhiÖt t×nh vµ tr¸ch nhiÖm cao: san bµng con ®êng míi ®¾p.. Con xãt lßng. Cã nh vËy. “tha thÇy”… C¶ nhµ ®i häc. MÑ -10- . MÑ th¬ng anh chiÕn sÜ th¬ng binh nh th¬ng ®øa con ruét thÞt. t×nh cê Con nghe bè còng “chµo c«”. C©u 20 (thi n¨m 2006-2007) : §äc bµi th¬ sau : C¶ nhµ ®i häc §a con ®Õn líp mçi ngµy Nh con. Khi cã “®iÓm xÊu” th× “buån l©y c¶ nhµ”. (Cao Xu©n S¬n) Em c¶m nhËn ®îc niÒm vui ®i häc cña c¶ nhµ qua khæ th¬ thø hai trong bµi th¬ nh thÕ nµo? Gîi ý NiÒm vui ®i häc cña c¶ nhµ ®îc diÔn t¶ qua khæ th¬ thø hai thËt hån nhiªn vµ ®¸ng yªu. Khi ®îc “®iÓm 10” th× niÒm vui còng ®îc nh©n lªn. “chµo c«” ChiÒu qua bè ®ãn. C©u 21: H×nh ¶nh ngêi mÑ chiÕn sÜ trong kh¸ng chiÕn chèng MÜ ®îc nhµ th¬ B»ng ViÖt qua nh÷ng c©u th¬ trong bµi MÑ nh sau: Con bÞ th¬ng.

lu«n gÇn gòi gióp ®ì mäi ngêi víi t×nh c¶m yªu th¬ng ®Ñp ®Ï. ngñ ngoan a-kay hìi MÑ th¬ng a-kay. c¸c anh lµ con em cña nh©n d©n. ®Êt níc. §ã còng chÝnh lµ vÎ ®Ñp cña tinh thÇn tr¸ch nhiÖm víi cuéc sèng vµ t×nh yªu th¬ng s©u nÆng cña c¸c anh chiÕn sÜ ®èi víi con ngêi. b×nh yªn (“Chó ®i gi÷ m·i Êm n¬i ch¸u n»m”). C©u 23: Trong bµi th¬ Chó ®i tuÇn cña TrÇn Ngäc. h×nh ¶nh ngêi chiÕn sÜ ®i tuÇn trong ®ªm khuya thµnh phè ®îc miªu t¶ nh sau: Trong ®ªm khuya v¾ng vÎ. canh t«m nÊu khÕ ®Ó “con” ®ì “ xãt lßng. lêi h¸t ru cña ngêi mÑ ®· béc lé nh÷ng ®iÒu g× ®Ñp ®Ï vµ s©u s¾c? -11- . Líp líp ®µn em hín hë ch¹y theo sau. s½n sµng chÞu ®ùng khã kh¨n gian khæ cña gi¸ rÐt ®ªm khuya (“RÐt th× mÆc rÐt ch¸u ¬i!”) ®Ó gi÷ m·i cho c¸c ch¸u giÊc ngñ Êm ¸p. -C¸c anh bé ®éi ®îc mäi ngêi mõng rì ®ãn chµo nh vËy bëi v×: c¸c anh ®i chiÕn ®Êu b¶o vÖ quª h¬ng.11 ®em ®Õn cho “ con” tr¸I bëi ®µo. C©u 24:Trong bµi Khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ lín trªn lng mÑ. Chó ®i tuÇn ®ªm nay. giã mïa ®«ng ngoµi trêi lµm l¹nh buèt ®«i tay. MÑ lµm cho “con” ngät lßng bëi h¬ng vÞ cña khoai níng. Hai dßng th¬ cuèi cho ta thÊy ý nghÜa thËt ®Ñp ®Ï vµ s©u s¾c: ngêi chiÕn sÜ rÊt quan t©m vµ yªu th¬ng c¸c ch¸u thiÕu nhi. ng« bung ®Ëm ®µ t×nh quª h¬ng. mÑ th¬ng bé ®éi Con m¬ cho mÑ h¹t g¹o tr¾ng ngÇn Mai sau con lín vung chµy lón s©n… Theo em. s½n sµng hi sinh th©n m×nh ®Ó ®em l¹i cuéc sèng Êm no h¹nh phóc cho mäi ngêi. Em h·y cho biÕt: Nh÷ng h×nh ¶nh nµo thÓ hiÖn niÒm vui cña xãm nhë khi bé ®éi vÒ? V× sao c¸c anh bé ®éi ®îc mäi ngêi mõng rì ®ãn chµo nh vËy? Gîi ý -Nh÷ng h×nh ¶nh thÓ hiÖn niÒm vui cña xãm nhá khi bé ®éi vÒ: m¸i Êm nhµ vui. tiÕng h¸t c©u cêi rén rµng xãm nhá. §o¹n th¬ nãi vÒ ngêi chiÕn sÜ ®i tuÇn trong hoµn c¶nh nh thÕ nµo? Hai dßng th¬ cuèi cho ta thÊy ý nghÜa g× ®Ñp ®Ï vµ s©u s¾c? Gîi ý §o¹n th¬ nãi vÒ ngêi chiÕn sÜ ®i tuÇn trong hoµn c¶nh cã nh÷ng khã kh¨n vµ thö th¸ch: ®ªm khuya v¾ng vÎ (khi mäi ngêi ®· yªn giÊc ngñ say). nhµ th¬ NguyÔn Khoa §iÒm viÕt vÒ lêi h¸t ru cÊt lªn tõ tr¸i tim yªu th¬ng cña ngêi mÑ nh sau: Ngñ ngoan a-kay ¬i. (NiÒm vui cña mÑ giµ khi ®ãn bé ®éi vÒ thËt khã nãi nªn lêi. Cã thÓ nãi: H×nh ¶nh ngêi chiÕn sÜ trong bµi MÑ cña nhµ th¬ B»ng ViÖt chÝnh lµ h×nh ¶nh ®Ñp ®Ï cña quª h¬ng th©n yªu. líp líp ®µn em hín hë ch¹y theo sau. nh¹t miÖng”. chØ dån nÐn bªn ngoµi mµ kh«ng biÓu lé ra bªn ngoµi). khiÕn cho mçi sím mai trong nhµ vÊn v¬ng lµn khãi Êm. MÑ giµ bÞn rÞn ¸o n©u Vui ®µn con ë rõng s©u míi vÒ. nhµ th¬ Hoµng Trung Th«ng cã viÕt: C¸c anh vÒ M¸i Êm nhµ vui TiÕng h¸t c©u cêi Rén rµng xãm nhá. NÐp m×nh díi bãng hµng c©y Giã ®«ng l¹nh buèt ®«i tay chó råi! RÐt th× mÆc rÐt ch¸u ¬i! Chó ®i gi÷ m·i Êm n¬i ch¸u n»m. C©u 22: Trong bµi Bé ®éi vÒ lµng. mÑ giµ bÞn rÞn ¸o n©u. C¸c anh vÒ Tng bõng tríc ngâ.

trong bµi Cöa s«ng. ®èi víi anh bé ®éi ®ang chiÕn ®Êu b¶o vÖ quª h¬ng: “MÑ th¬ng a-kay. C©u 26: Trong bµi Nhí ViÖt B¾c (TV3-tËp1) nçi nhí cña ngêi c¸n bé vÒ xu«i ®îc nhµ th¬ Tè H÷u gîi t¶ nh sau: Ta vÒ mÝnh cã nhí ta Ta vÒ. thuû chung. Em h·y chØ râ nh÷ng h×nh ¶nh nh©n ho¸ ®îc t¸c gi¶ sö dông trong khæ th¬ trªn vµ nªu ý nghÜa cña nh÷ng h×nh ¶nh ®ã. -Lêi h¸t ru cßn béc lé niÒm hi väng lín lao vµ ®Ñp ®Ï cña mÑ: “Con m¬ cho mÑ h¹t g¹o tr¾ng ngÇn” ®Ó nu«i anh bé ®éi. -ý nghÜa: Qua nh÷ng h×nh ¶nh trªn. ngêi ®an nãn cÇn cï. ta nhí nh÷ng hoa cïng ngêi.12 Gîi ý -Lêi h¸t ru cña ngêi mÑ béc lé t×nh c¶m yªu th¬ng s©u nÆng ®èi víi ®øa con cßn nhá. l¸ xanh tr«i xuèng ®Õn cöa s«ng bçng nhí mét vïng nói non. C©u 25: NghÜ vÒ n¬i dßng s«ng ch¶y ra biÓn. Em hiÓu nh÷ng c©u th¬ trªn nh thÕ nµo? Hai dßng th¬ cuèi muèn nh¾c nhë chóng ta ®iÒu g×? Gîi ý -12- . t¸c gi¶ muèn ca ngîi t×nh c¶m (tÊm lßng) lu«n g¾n bã. mÑ th¬ng bé ®éi”. ch¨m chØ “chuèt tõng sîi giang”. -Nçi nhí Êy béc lé t×nh c¶m yªu th¬ng. nhµ th¬ nguyÔn §×nh Thi cã viÕt: Níc chóng ta. hoa m¬ në tr¾ng kh¾p c¸nh rõng khi mïa xu©n vÒ (“Ngµy xu©n m¬ në tr¾ng rõng”). +Ngêi: Ngêi ®i rõng trªn n¬ng (“§Ìo cao n¾ng ¸nh dao gµi th¾t lng”). giái giang (“Mai sau con lín vung chµy lón s©n…”) §ã lµ nh÷ng ®iÒu ®Ñp ®Ï vµ s©u s¾c béc lé qua lêi h¸t ru tõ tr¸i tim yªu th¬ng cña mÑ. Rõng xanh hoa chuèi ®á t¬i §Ìo cao n¾ng ¸nh dao gµi th¾t lng. Ngµy xu©n m¬ në tr¾ng rõng Nhí ngêi ®an nãn chuèt tõng sîi giang… Em h·y cho biÕt: Ngêi c¸n bé vÒ xu«i nhí nh÷ng g× ë chiÕn khu ViÖt B¾c? Nçi nhí Êy béc lé t×nh c¶m g× ë ngêi c¸n bé? Gîi ý -Ngêi c¸n bé vÒ xu«i nhí “nh÷ng hoa cïng ngêi” (c¶nh vµ ngêi) ë chiÕn khu ViÖt B¾c: +C¶nh: Hoa chuèi rõng ®á t¬i næi bËt trªn nÒn l¸ xanh (“Rõng xanh hoa chuèi ®á t¬i”). nhµ th¬ Quang Huy cã viÕt: Dï gi¸p mÆt cïng biÓn réng Cöa s«ng ch¼ng døt céi nguån L¸ xanh mçi lÇn tr«i xuèng Bçng… nhí mét vïng nói non. kh«ng quªn céi nguån (n¬i ®· sinh ra) cña mçi con ngêi. C©u 27: Trong bµi §Êt níc. ®Ó nu«i con kh«n lín. Níc nh÷ng ngêi cha bao giê khuÊt §ªm ®ªm r× rÇm trong tiÕng ®Êt Nh÷ng buæi ngµy xa väng nãi vÒ. Gîi ý -Nh÷ng h×nh ¶nh nh©n ho¸: Cöa s«ng dï gi¸p mÆt cïng biÓn réng nhng ch¼ng døt ®îc céi nguån. g¾n bã s©u nÆng cña ngêi c¸n bé víi m¶nh ®Êt vµ con ngêi ViÖt B¾c-“c¸i n«i” cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p.

-Hai dßng th¬ cuèi muèn nh¾c nhë ta h·y ghi nhí vµ ph¸t huy truyÒn thèng bÊt khuÊt cña cha «ng tõ “nh÷ng buæi ngµy xa” (nh÷ng ngµy th¸ng ®Çy vÎ vang vµ ®¸ng tù hµo vÒ lÞch sö dùng níc vµ gi÷ níc cña d©n téc). biÕt nUèng níc nhí nguån. C©u 29: Trong bµi NghÖ nh©n B¸t trµng. §o¹n th¬ gióp em c¶m nhËn ®îc nÐt bót tµi hoa cña ngêi nghÖ nh©n B¸t Trµng nh thÕ nµo? Gîi ý NÐt bót trªn tay ngêi nghÖ nh©n B¸t Trµng thËt tµi hoa: -Khi “bót nghiªng” (phÈy nhanh nhanh tõ trªn xuèng). kiªn cêng cha bao giê chÞu khuÊt phôc tríc kÎ thï x©m lîc. ngoan ngo·n.13 -§Êt níc ViÖt Nam lµ ®Êt níc cña nh÷ng ngêi dòng c¶m.¡n qu¶ nhí kÎ trång c©y: ®îc ¨n nh·n ngät nhng lu«n nhí ®Õn c«ng ¬n cña «ng. Lín råi con sÏ bay xa. nhµ th¬ Hå Minh Hµ t¶ nÐt vÏ cña c« g¸i lµm ®å gèm nh sau: Bót nghiªng lÊt phÊt h¹t ma Bót chao gîn níc T©y Hå l¨n t¨n Hµi hoµ ®êng nÐt hoa v¨n D¸ng em. “r× rÇm trong tiÕng ®Êt” lµ lêi nãi cña cha «ng tõ ngh×n xa väng vÒ nh¾n nhñ con ch¸u. nh÷ng gîn níc (lµn sãng nhÑ) T©y Hå nh ®ang chuyÓn ®éng l¨n t¨n tríc m¾t ta. (TrÝch trong Lêi mÑ h¸t) Theo em. C©u 30: ViÕt vÒ ngêi mÑ. -Ch¸u tuy cßn nhá nhng ®· cã t×nh c¶m ®Ñp ®Ï. §ªm ®ªm. ®o¹n th¬ trªn ®· béc lé nh÷ng c¶m xóc vµ suy nghÜ g× cña t¸c gi¶? Gîi ý §o¹n th¬ béc lé nh÷ng c¶m xóc vµ suy nghÜ cña t¸c gi¶ vÒ ngêi mÑ. chÞu khã ch¨m sãc c©y nh·n do tay «ng trång (“V©ng lêi «ng dÆn. nhµ th¬ Tr¬ng Nam H¬ng cã nh÷ng c©u th¬ sau: Thêi gian ch¹y qua tãc mÑ MÑ ¬i. Nh÷ng “®êng nÐt hoa v¨n” rÊt “hµi hoµ” còng ®îc t¹o nªn tõ c©y bót Êyc©y bót lµm cho vÎ ®Ñp cña cuéc sèng hiÖn ra mét c¸ch sinh ®éng trªn ®å gèm B¸t Trµng. trong lêi mÑ h¸t Mét mµu tr¾ng ®Õn n«n nao Cã c¶ cuéc ®êi hiÖn ra Lng mÑ cø cßng dÇn xuèng Lêi ru ch¾p con ®«i c¸nh Cho con ngµy mét thªm cao. Ch¸u tíi ch¸u che”). H×nh ¶nh m¸i tãc mÑ b¹c tr¾ng v× thêi gian lµm cho t¸c gi¶ xóc ®éng ®Õn -13- . d¸ng cña nghÖ nh©n B¸t Trµng. Em cã nhËn xÐt g× vÒ h×nh ¶nh ngêi ch¸u qua hai khæ th¬ trªn? Gîi ý -“Ch¸u cßn bÐ th¬” nhng biÕt nghe lêi «ng dÆn. C©u 28: §äc hai khæ th¬ sau trong bµi H¬ng nh·n cña t¸c gi¶ TrÇn Kim Dòng: Ngµy «ng trång nh·n Ch¸u cßn bÐ th¬ V©ng lêi «ng dÆn Ch¸u tíi ch¸u che. … Nay mïa qu¶ chÝn Th¬m h¬ng nh·n lång Ch¸u ¨n nh·n ngät Nhí «ng vun trång. nh÷ng h¹t ma bçng hiÖn ra nh ®ang bay lÊt phÊt ngoµi trêi. -Khi “bót chao” (®a qua ®a l¹i nhÑ nhµng).ngêi ®· vun trång c©y nh·n.

ta thÊy chÞ Sø rÊt yªu quý vµ g¾n bã víi quª h¬ng bëi v×: quª h¬ng lµ n¬i chÞ sinh ra “n¬i chÞ oa oa cÊt tiÕng khãc chµo ®êi”. Còng chÝnh t¹i m¶nh ®Êt cña que h¬ng. yªu ®êi v× hä rÊt yªu c«ng viÖc cña m×nh. Cho nªn “nô cêi” lu«n në trªn m«i nh÷ng ngêi thî rÌn (“Nªn nô cêi nµo cã t¾t ®©u”). níc tu õng ùc Hai vai trÇn bãng nhÉy må h«i Còng cã khi thÊy thë qua tai. ChÝnh t¹i n¬i nµy. nhµ th¬ Kh¸nh Nguyªn viÕt: Lµm thî rÌn mïa hÌ cã nùc Quai mét trËn. mÑ chÞ ®· h¸t ru chÞ ngñ. nhµ th¬ Vò §×nh Minh cã viÕt: §i qua thêi Êu th¬ Bao ®iÒu bay ®i mÊt ChØ cßn trong ®êi thËt TiÕng ngêi nãi víi con H¹nh phóc khã kh¨n h¬n Mäi ®iÒu con ®· thÊy Nhng lµ con giµnh lÊy Tõ hai bµn tay con. mäc lªn b»ng thÝch”). ®îc nu«i dìng ®Ó trëng thµnh vµ cã vÎ ®Ñp quý gi¸ “n¬i qu¶ ngät.14 n«n nao. bãng nhÉy må h«i”. trong t¸c phÈm Hßn ®Êt cña nhµ v¨n Anh §øc cã ®o¹n viÕt: ChÞ Sø yªu biÕt bao nhiªu c¸i chèn nµy. chÞ l¹i h¸t ru con nh÷ng c©u h¸t ngµy xa… §äc ®o¹n v¨n trªn. níc tu õng ùc” (quai bóa nÆng nhäc). “Hai vai trÇn. khiÕn hä thªm ®Ñp ®Ï. Lµm thî rÌn vui nh diÔn kÞch R©u b»ng than mäc lªn b»ng thÝch NghÞch ë ®©y giµ trÎ nh nhau Nªn nô cêi nµo cã t¾t ®©u. vui nhén (“NghÞch ë ®©y giµ trÎ nh nhau”). ®¸ng yªu. C©u 32: Nãi vÒ nh©n vËt chÞ Sø (ngêi phô n÷ anh hïng trong kh¸ng chiÕn chèng MÜ). tr¸i sai ®· th¾m hång da dÎ chÞ”. §o¹n th¬ trªn gióp em hiÓu vÒ ngêi thî rÌn vµ c«ng viÖc cña hä ra sao? Gîi ý -C«ng viÖc cña ngêi thî rÌn thËt nÆng nhäc vµ vÊt v¶. C©u 31: Trong bµi Thî rÌn. tÝnh t×nh ai còng hån nhiªn.” Nh muèn béc lé suy nghÜ vÒ lßng biÕt ¬n cña t¸c gi¶ ®èi víi mÑ. mÑ ch¾p cho con “®«i c¸nh” ®Ó råi lín lªn con sÏ bay xa. n¬i qu¶ ngät. Nh÷ng c¶m xóc vµ suy nghÜ cña t¸c gi¶ vÒ ngêi mÑ thËt ®Ñp ®Ï biÕt bao nhiªu. Hä vui nh “diÔn kÞch” v× thÊy mÆt mòi ai nom còng ngé (“R©u b»ng than. thÓ hiÖn qua c¸c chi tiÕt: lµm viÖc trong mïa hÌ th× “Quai mét trËn. n¬i chÞ oa oa cÊt tiÕng khãc ®Çu tiªn. -MÆc dï c«ng viÖc nÆng nhäc vµ vÊt v¶ nhng nh÷ng ngêi thî rÌn vÉn l¹c quan. C©u 33: Trong bµi Sang n¨m con lªn b¶y. cã nh÷ng lóc mÖt ®Õn møc “thë qua tai” (ý nãi rÊt mÖt). ®Õn khi lµm mÑ. ý ®èi lËp trong hai c©u th¬ “Lng mÑ cø cßng dÇn xuèng/ Cho con ngµy mét thªm cao. “chÞ l¹i h¸t ru con nh÷ng c©u h¸t ngµy xa”. em hiÓu ®îc v× sao chÞ Sø rÊt yªu quý vµ g¾n bã víi quª h¬ng? Gîi ý §äc ®o¹n v¨n. Qua ®o¹n th¬. t¸c gi¶ muèn nãi víi con ®iÒu g× khi con lín lªn vµ tõ gi· tuæi Êu th¬: -14- . tr¸i sai ®· th¾m hång da dÎ chÞ. l¹i nu«i con lín kh«n b»ng c¶ t×nh yªu th¬ng s©u nÆng cña ngêi mÑ. chÞ ®îc ngñ ngon vµ lín lªn trong tiÕng ru cña ngêi mÑ th©n yªu. MÑ ®em ®Õn cho con c¶ cuéc ®êi trong lêi h¸t. Vµ ®Õn lóc lµm mÑ.

bay bæng nh c¸nh cß tr¾ng th©n th¬ng). -Khi con lín lªn trë thµnh thi sÜ. H×nh ¶nh ngìng cöa cña ng«i nhµ trong mçi khæ th¬ trªn gîi cho em nghÜ ®Õn nh÷ng ®iÒu g× ®Ñp ®Ï vµ s©u s¾c? Gîi ý H×nh ¶nh ngìng cöa qua mçi khæ th¬ gîi nh÷ng ®iÒu ®Ñp ®Ï vµ s©u s¾c: -Khæ th¬ 1: Ngìng cöa th©n quen víi em ngay tõ thêi Êu th¬. lo toan cña bè mÑ nu«i con kh«n lín (“N¬i bè mÑ ngµy ®ªm/ Lóc nµo qua còng véi”). men. C©u 34: Trong bµi Con cß.15 Gîi ý Qua ®o¹n th¬. Nhng h¹nh phóc mµ con t×m ®îc trong ®êi thùc sÏ thËt sù lµ cña con (do chÝnh bµn tay vµ khèi ãc cña con lµm ra). -Khæ th¬ 3: Ngìng cöa cßn lµ n¬i ®a em “Buæi ®Çu ®Õn líp” ®Ó häc ®îc bao nhiªu ®iÒu hay. nhê sù gióp ®ì cña ¤ng Bôt. H·y nªu nh÷ng suy nghÜ cña em vÒ h×nh ¶nh con cß trong ®o¹n th¬ trªn. ®i. ngìng cöa th©n quen còng lµ n¬i da em ®Õn víi “nh÷ng con ®êng xa t¾p” ®»y íc m¬ vµ hi väng ®ãn chê. §Ó cã ®îc h¹nh phóc. sÏ ®em ®Õn cho con niÒm tù hµo kiªu h·nh. nhµ th¬ ChÕ Lan Viªn viÕt vÒ lêi ru cña ngêi mÑ nh sau: Mai kh«n lín con theo cß ®i häc. b¹n bÌ mÕn th¬ng. -----------------------------------------15- . Khi em lín lªn. tay N¬i b¹n bÌ ch¹y tíi t¾p. h×nh ¶nh con cß vÉn lu«n gÇn gòi bªn con (“I”). gÇn gòi víi bao thÇy c«. C©u 35: §äc nh÷ng khæ th¬ sau trong bµi Ngìng cöa cña nhµ th¬ Vò QuÇn Ph¬ng: N¬i nµy ai còng N¬i bè mÑ ngµy N¬i nµy ®· ®a t«i quen ®ªm Buæi ®Çu tiªn Ngay tõ thêi tÊm Lóc nµo qua còng ®Õn líp bÐ véi. Gîi ý -H×nh ¶nh con cß th©n th¬ng lu«n g¾n bã víi tuæi häc trß ng©y th¬. tay mÑ “d¾t ®i vßng men”. hiÖn ra ngay tríc hiªn nhµ vµ “trong h¬i m¸t c©u v¨n”(ý nãi c©u v¨n cã chÊt th¬ ®Ñp ®Ï. con sÏ bíc vµo cuéc ®êi thùc cã nhiÒu thö th¸ch nhng còng ®¸ng tù hµo. Bµ Tiªn…). Tríc hiªn nhµ Vµ trong h¬i m¸t c©u v¨n. C¸nh cß tr¾ng l¹i bay hoµi kh«ng nghØ. Khæ th¬ 2: Ngìng cöa lµ n¬i chøng kiÕn sù vÊt v¶. Lín lªn. lín lªn. con ph¶i rÊt vÊt v¶. trong s¸ng cña con (“Mai kh«n lín con theo cß ®i häc/ C¸nh tr¾ng cß bay theo gãt ch©n”). chËp ch÷ng bíc ®i trong tay bµ. lín lªn… Con lµm g×? Con lµm thi sÜ. khã kh¨n v× ph¶i giµnh lÊy h¹nh phóc b»ng lao ®éng. C¸nh tr¾ng cß bay theo gãt ®«i ch©n. Nay con ®êng xa Khi tay bµ. lµ n¬i em gÆp gì b¹n bÌ trong niÒm vui gÆp mÆt (“N¬i b¹n bÌ ch¹y tíi/ Thêng lóc nµo còng vui”). mÑ Thêng lóc nµo còng VÉn ®ang chê t«i Cßn d¾t vßng ®i vui. ngêi cha muèn nãi víi con: khi lín lªnvµ tõ gi· thêi th¬ Êu. b»ng ®«i tay vµ khèi ãc cña chÝnh b¶n th©n m×nh (kh«ng gièng nh h¹nh phóc t×m thÊy dÔ dµng trong c¸c truyÖn ®êi xa.

g¾n bã chÆt che xvíi m¶nh ®Êt quª h¬ng miÒn Nam. Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch dïng tõ. nhÊn m¹nh sù thay ®æi nhanh chãng cña thêi gian. Nh d©n lµng b¸m chÆt quª h¬ng. mËn. -T¸c dông: §iÖp ng÷ “Tho¾t c¸i” gîi t¶ c¶m xóc ®ét ngét ngì ngµng. §Ò 38: Trong bµi Bãc lÞch. ®Æt c©u ë ®o¹n v¨n trªn? Nªu t¸c dông cña c¸ch dïng tõ. -C¸c c©u: RÔ dõa b¸m s©u vµo lßng ®Êt/ Nh d©n lµng b¸m chÆt quª h¬ng ýnãi phÈm chÊt kiªn cêng b¸m trô. hiªn ngang. dïng ®¶o ng÷ ®Ó nhÊn m¹nh. lµm næi bËt vÎ ®Ñp nªn th¬ cña sù biÕn ®æi vÒ c¶nh s¾c thiªn nhiªn ë Sa Pa. §Ò 37 T¶ c¶nh ®Ñp ë Sa Pa nhµ v¨n NguyÔn Phan H¸ch ®· viÕt: Tho¾t c¸i. RÔ dõa b¸m s©u vµo lßng ®Êt. -¦íc mong ®îc gãp phÇn lµm cho mÑ ®ì vÊt v¶ trong c«ng viÖc: ho¸ thµnh bãng mÊy ®Ó che cho mÑ suèt ngµy bãng r©m. tr¾ng long lanh mét c¬n ma tuyÕt trªn nh÷ng cµnh ®µo. V× vËy cã thÓ nãi ngµy h«m qua sÏ kh«ng bao giê bÞ mÊt ®i. L¸ vÉn xanh rÊt mùc dÞu dµng. ®Æt c©u ®ã? Gîi ý -NhËn xÐt: Dïng 3 lµn tõ ng÷ “tho¾t c¸i” (®iÖp ng÷) ë ®Çu c©u. §Ò 39: Bãng m©y H«m nay trêi n¾ng nh nung MÑ em ®i cÊy ph¬i lng c¶ ngµy ¦íc g× em ho¸ ®¸m m©y Em che cho mÑ suèt ngµy bãng r©m. Tho¾t c¸i. nhµ th¬ Lª Anh xu©n cã viÕt: Dõa vÉn ®øng hiªn ngang cao vót. -C©u L¸ vÉn xanh rÊt mùc dÞu dµng ý nãi phÈm chÊt v« cïng trong s¸ng. Tho¾t c¸. tù hµo trong chiÕn ®Êu.’ nã sÏ ®îc lu gi÷ m·i m·i cïng víi thêi gian. ®Ñp ®Ï trong cuéc sèng. thuû chung. gióp mÑ lµm viÖc trªn -16- . ®Õn møc g©y bÊt ngê. Em h·y cho biÕt: h×nh ¶nh c©y dõa trong ®o¹n th¬ trªn nãi lªn nh÷ng ®IÒu g× ®Ñp ®Ï cña ngêi d©n miÌn Nam trong kh¸ng chiÕn chèng MÜ? Gîi ý -C©u Dõa vÉn ®øng hiªn ngang cao vót cã ý ca ngîi phÈm chÊt kiªn cêng. c©u 1 ®¶o bæ ng÷ “l¸c ®¸c” lªn tríc. anh dòng. l¸c ®¸c l¸ vµng r¬i trong kho¶nh kh¾c mïa thu. dÞu dµng. c©u 2 ®¶o vÞ ng÷ “tr¾ng long lanh” lªn tríc.16 TuyÓn tËp ®Ò thi häc sinh giái §Ò 36: Trong bµi Dõa ¬i. giã xu©n h©y hÈy nång nµn víi nh÷ng b«ng hoa lay ¬n mµu ®en nhung hiÕm quý. lª. em thÊy ®îc nh÷ng nÐt g× ®Ñp vÒ t×nh c¶m cña ngêi con ®èi víi ngêi mÑ? Gîi ý Nh÷ng nÐt ®Ñp vÒ t×nh c¶m cña ngêi con ®èi víi mÑ qua bµi th¬ Bãng m©y lµ: -Th¬ng mÑ ph¶i lµm viÖc vÊt v¶: ph¬i lng ®i cÊy c¶ ngµy díi trêi n¾ng nãng (nãng nh nung). §äc bµi th¬ trªn. nhµ th¬ Bïi KiÕn Quèc cã viÕt: Ngµy h«m qua ë l¹i Trong vë hång cña con Con häc hµnh ch¨m chØ Lµ ngµy qua vÉn cßn. Nhµ th¬ muèn nãi víi em ®iÒu g× qua ®o¹n th¬ trªn: Gîi ý Nhµ th¬ muèn nãi: KÕt qu¶ häc tËp ch¨m chØ cña ngµy h«m qua ®îc thÓ hiÖn râ trªn trang vë hång ®Ñp ®Ï cña tuæi th¬.

Vµ ¨m ¾p nh lßng ngêi mÑ Chë t×nh th¬ng trang tr¶i ®ªm ngµy. lu«n s½n sµng chia sÎ (trang tr¶i ®ªm ngµy) cho nh÷ng ®øa con. thÓ hiÖn qua h×nh ¶nh: biÓn lóa réng mªnh m«ng (høa hÑn sù no Êm). nã ®îc vÝ nh dßng s÷a mÑ nu«i dìng c¸c con kh«n lín. Em h·y cho biÕt nh÷ng c©u th¬ trªn nh»m kh¼ng ®Þnh ®iÒu g×? C¸ch diÔn ®¹t cña nhµ th¬ cã nh÷ng g× ®éc ®¸o. nhµ th¬ NguyÔn Duy viÕt: Mai sau. ®¸ng yªu. gãp phÇn kh¼ng ®Þnh ®iÒu ®ã? Gîi ý -17- . §äc ®o¹n th¬ trªn. nhµ th¬ NguyÔn §×nh Thi cã viÕt: ViÖt Nam ®Êt níc ta ¬i! Mªnh m«ng biÓn lóa ®©u trêi ®Ñp h¬n C¸nh cß bay l¶ rËp rên M©y mê che ®Ønh Trêng S¬n sím chiÒu. §Ò 41: Trong bµi C« gi¸o líp em. §Ò 43: KÕt thóc bµi Tre ViÖt Nam. §Êt xanh tre m·i xanh mµu tre xanh. Mai sau. §Ò 42: Trong bµi ViÖt Nam th©n yªu.17 ®ång m¸t mÎ. cho c¶ mäi ngêi. -§Êt níc ViÖt Nam thËt ®¸ng tù hµo víi c¶nh hïng vÜ mµ nªn th¬. vên c©y xanh t¬i. nhµ th¬ Hoµi Vò cã viÕt: §©y con s«ng nh dßng s÷a mÑ Níc vÒ xanh ruéng lóa vên c©y. em c¶m nhËn ®îc ®iÒu g× vÒ ®Êt níc ViÖt Nam? Gîi ý §äc ®o¹n th¬ trªn em c¶m nhËn ®îc: -§Êt níc ViÖt Nam thËt giµu ®Ñp. nhµ th¬ NguyÔn Xu©n Sanh cã viÕt: C« d¹y em tËp viÕt Giã ®a tho¶ng h¬ng nhµi N¾ng ghÐ vµo cöa líp Xem chóng em häc bµi. ®Çy søc sèng. Mai sau. §ã lµ t×nh th¬ng võa s©u s¾c võa rÊt cô thÓ vµ thiÕt thùc cña ngêi con ®èi víi mÑ. -Níc s«ng ¨m ¾p ®Çy nh tÊm lßng ngêi mÑ trµn ®Çy t×nh th¬ng yªu. Em h·y cho biÕt: khæ th¬ trªn ®· sö dông biÑn ph¸p nghÖ thuËt g× næi bËt? BiÖn ph¸p nghÖ thuËt ®ã gióp em thÊy ®îc ®iÒu g× ®Ñp ®Ï cña c¸c b¹n häc sinh? Gîi ý -Khæ th¬ trªn ®· sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt nh©n ho¸. §Ò 40: Trong bµi Vµm cá ®«ng. em c¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp ®¸ng quý cña dßng s«ng quª h¬ng nh thÕ nµo? Gîi ý -Dßng s«ng quª h¬ng ®a níc vÒ lµm cho nh÷ng ruéng lóa. §äc ®o¹n th¬ trªn. -T¸c dông cña biÖn ph¸p nghÖ thuËt nh©n ho¸ lµ: cho thÊy ®îc tinh thÇn häc tËp rÊt ch¨m chØ cña c¸c b¹n häc sinh (lµm cho n¾ng nh ®øa trÎ nhá ®ang tung t¨ng ch¹y nh¶ còng muèn dõng l¹i ghÐ vµo cöa líp ®Ó xem c¸c b¹n häc bµi). thÎ hiÖn qua h×nh ¶nh ®Ønh Trêng S¬n cao vêi cîi sím chiÒu m©y phñ. V× vËy. c¸nh cß bay l¶ rËp rên (gîi nÐt gi¶n dÞ ®¸ng yªu). khái bÞ n¾ng nãng. Nh÷ng vÎ ®Ñp Êm ¸p t×nh ngêi ®ã lµm cho ta thªm yªu quý vµ g¾n bã víi dßng s«ng quª h¬ng.

em thÊy ®îc nh÷ng ý nghÜ vµ t×nh c¶m cña nhµ th¬ ®èi víi quª h¬ng nh thÕ nµo? Gîi ý T¸c gi¶ béc lé nh÷ng suy nghÜ vÒ quª h¬ng th«ng qua nh÷ng h×nh ¶nh rÊt cô thÓ: -C¸nh diÒu biÕc th¶ trªn ®ång ®· tõng in ®Ëm dÊu Ên tuæi th¬ ®Ñp dÏ th¬ méng trªn quª h¬ng. vÉn theo con ®Ó quan t©m lo l¾ng. t¹o cho ý th¬ ©m vang bay bæng vµ ®em ®Õn cho ngêi ®äc nh÷ng liªn tëng thó vÞ. Em h·y cho biÕt: ®o¹n th¬ gióp ta c¶m nhËn ®îc ®IÒu g× ®Ñp ®Ï. nh÷ng sù vËt ®¬n s¬. -Sèng trong ng«i nhµ ®ã. cña søc sèng d©n téc. xanh mµu. chiÕc giêng tre ®¬n s¬. tre xanh) t¹o ra nh÷ng nÐt nghÜa ®a d¹ng. søc sèng bÊt diÖt cña con ngêi ViÖt Nam. tiÕp cho con thªm søc m¹nh v¬n lªn trong cuéc sèng. / Mai sau. §Ò 44: Trong bµi VÒ th¨m nhµ B¸c. (Quª h¬ng cña §ç Trung Qu©n) §äc ®o¹n th¬ trªn. chiÕc vâng gai ru m¸t nh÷ng tra n¾ng hÌ. NghÜ vÒ quª h¬ng nh vËy.18 -Nh÷ng c©u th¬ kÕt thóc cña bµi Tre ViÖt Nam nh»m kh¼ng ®Þnh mét mµu xanh vÜnh cöu cña tre ViÖt Nam. §Ò 47: H·y ghi l¹i vµi dßng c¶m nhËn cña em vÒ vÎ ®Ñp cña rõng m¬ H¬ng S¬n ®îc gîi t¶ qua ®o¹n th¬ sau: -18- . chøng tá t×nh c¶m cña t¸c gi¶ ®èi víi quª h¬ng thËt s©u s¾c vµ ®Ñp ®Ï. -Con ®ß nhá khua níc trªn dßng s«ng quª h¬ng víi ©m thanh nhÑ nhµng. lßng mÑ vÉn theo con. /Mai sau) víi biÖnph¸p sö dông ®IÖp ng÷ “Mai sau” gãp phÇn gîi c¶m xóc vÒ thêi gian vµ kh«ng gian nh më ra v« tËn. gióp ®ì con. t×nh th¬ng cña mÑ ®èi víi con nh vÉn cßn sèng m·i. th©n th¬ng? Gîi ý -H×nh ¶nh ng«i nhµ cña B¸c lóc thiÕu thêi thËt ®¬n s¬. -C¸ch diÔn ®¹t ®éc ®¸o cña nhµ th¬ gãp phÇn kh¼ng ®Þnh ®iÒu ®ã: +Thay ®æi c¸ch ng¾t nhÞp vµ ng¾t dßng (Mai sau. +Dïng tõ “xanh” ba lÇn trong mét dßng th¬ víi nh÷ng sù kÕt hîp kh¸c nhau (xanh tre. nhµ th¬ ChÕ Lan Viªn cã viÕt: Con dï lín vÉn lµ con cña mÑ §i hÕt ®êi. phong phó vµ kh¼ng ®Þnh sù trêng tån cña mµu s¾c. ªm ®Òm mµ l¾ng ®äng. Cã thÓ nãi. nhµ th¬ NguyÔn §øc MËu cã viÕt: Ng«i nhµ thuë B¸c thiÕu thêi Nghiªng nghiªng m¸i lîp bao ®êi n¾ng ma ChiÕc giêng tre qu¸ ®¬n s¬ Vâng gai ru m¸t nh÷ng tra n¾ng hÌ. gi¶n dÞ trªn quª h¬ng lu«n cã sù g¾n bã víi con ngêi vµ ®· trë thµnh nh÷ng kØ niÖm kh«ng thÓ nµo quªn. Hai dßng th¬ trªn ®· gióp em c¶m nhËn ®îc ý nghÜa g× ®Ñp ®Ï? Gîi ý T×nh c¶m yªu th¬ng cña mÑ dµnh cho con thËt to lín vµ kh«ng bao giê v¬i c¹n. §Ò 45: Trong bµi th¬ Con cß. truyÒn thèng cao ®Ñp cña d©n téc ViÖt Nam. Dï con ®· kh«n lín. Cã thÓ nãi t×nh th¬ng cña mÑ lµ t×nh th¬ng bÊt tö! §Ò 46: Quª h¬ng lµ c¸nh diÒu biÕc Tuæi h¬ con th¶ trªn ®ång Quª h¬ng lµ con ®ß nhá £m ®Òm khua níc ven s«ng. dï cã ®i hÕt ®êi (sèng trän ®êi). B¸c Hå ®îc lín lªn trong t×nh th¬ng yªu cña gia ®×nh: vâng gai ru m¸t nh÷ng tra n¾ng hÌ. gi¶n dÞ nh bao ng«i nhµ cña lµng quª ViÖt Nam: M¸i nhµ tranh nghiªng nghiªng tõng tr¶i bao ma n¾ng.

biÓn c¶ cßn l©u ®êi h¬n. ý nghÜa g× ®Ñp ®Ï? Gîi ý -BiÖn ph¸p nghÖ thuËt næi bËt ë hai c©u th¬ lµ biÖn ph¸p nh©n hãa (thÓ hiÑn râ nh÷ng tõ gn÷ chØ ®Æc ®iÓm cña ngêi: n©ng. nhµ th¬ TrÇn §¨ng Khoa cã viÕt: H¹t g¹o lµng ta Nh÷ng tra th¸ng s¸u Cã b·o th¸ng b¶y Níc nh ai nÊu Cã ma th¸ng ba ChÕt c¶ c¸ cê Giät må h«I sa Cua ngoi lªn bê MÑ em xuèng cÊy… -19- . liÕm). c¸nh ®ång lóa tèt mªnh m«ng høa hÑn mét cuéc sèng Êm no (Long lanh lìi h¸i liÕm ngang ch©n trêi). biÓn c¶ cßn l©u ®êi h¬n. ®o¹n v¨n cßn cho ta thÊy vÎ ®Ñp g× cña c¶nh vËt quª h¬ng? BiÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo gióp cho em nhËn biÕt ®îc ®iÒu ®ã? Gîi ý -Ngoµi vÎ ®Ñp cña c¶nh vËt (tre ®»ng ngµ. biÓn c¶). Theo em. Cã thÓ nãi: ®o¹n th¬ ®· vÏ ra bøc tranh mang vÎ ®Ñp cña ®Êt trêi hoµ quyÖn trong rõng m¬ H¬ng S¬n. §Ò 48: Trong bai TiÕng h¸t mïa gÆt. th©n thiÕt vµ th¾m ®îm t×nh c¶m cña c¶nh vËt thiªn nhiªn. -Giã chiÒu ®«ng nhÑ nhµng (gên gîn) ®a h¬ng hoa m¬ lan to¶ ®i kh¾p n¬i. ý nghÜa ®Ñp ®Ï: c¶nh mïa gÆt ë n«ng th«n ViÖt Nam thËt vui t¬I. Sau rÆng tre Êy. -Néi dung. biÓn c¶). kiªn cêng tríc mäi thö th¸ch cña thêi gian (mÆc cho bao nhiªu n¨m th¸ng ®· ®i qua. b×nh yªn vµ thanh th¶n. ThÊp tho¸ng nh÷ng c©y tre ®»ng ngµ cao vót. anh dòng. mÆc cho bao nhiªu giã ma ®· thæi tíi.…). thanh b×nh n¬i th«n quª khi mïa gÆt ®Õn. vµng ãng. em c¶m nhËn ®îc néi dung. mang mét mµu xanh lôc. nh÷ng c©y tre l©u nay vÉn ®øng ®Êy. ®o¹n v¨n cßn cho ta thÊy vÎ ®Ñp cña con ngêi trªn quª h¬ng. Gîi ý -Rõng m¬ bao quanh nói ®îc nh©n ho¸ («m lÊy nói) cho thÊy sù g¾n bã gÇn gòi. §Ò 50: Trong bµi H¹t g¹o lµng ta. -Hoa m¬ në tr¾ng nh m©y trªn trêi ®äng (kÕt) l¹i. T¸c gi¶ ®· sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g× næi bËt ë hai c©u th¬ trªn? Nhê biÖn ph¸p nghÖ thuËt næi bËt ®ã. n¸o nøc (Giã n©ng tiÕng h¸t chãi chang). Nh÷ng c¶nh ®ã gîi cho ta thÊy kh«ng khÝ ®Çm Êm. biÓn c¶ vÉn ®ang giìn sãng (tre vµ biÓn mang nh÷ng ®Æc ®iÓm cña con ngêi).19 Rõng m¬ «m lÊy nói M©y tr¾ng ®äng thµnh hoa Giã chiÒu ®«ng gên gîn H¬ng bay gÇn bay xa… (Rõng m¬ cña TrÇn Lª V¨n). ngoµi vÎ ®Ñp cña c¶nh vËt (tre ®»ng ngµa. mÆc cho bao nhiªu n¨m th¸ng ®· qua ®i. nhµ th¬ NguyÔn Duy cã viÕt: Giã n©ng tiÕng h¸t chãi chang Long lanh lìi h¸i liÕm ngang ch©n trêi. Nãi ®Õn c©y tre hay nãi ®Õn biÓn c¶ còng lµ nãi ®Õn con ngêi víi vÎ ®Ñp næi bËt: sù bÒn bØ. nhµ v¨n NguyÔn Anh §øc mieu t¶ c¶nh Hßn §Êt nh sau: Xa qu¸ khái Hßn mét ®çi lµ b·i Tre. mÆc cho bao nhiªu giã ma ®· thæi tíi. -BiÖn ph¸p nghÖ thuËt nh©n ho¸ gióp ta nhËn th¾y ®îc ®iÒu ®ã: c©y tre vÉn ®øng ®Êy b×nh yªn vµ thanh th¶n. vÉn ®ang giìn sãng. §Ò 49: Trong bµi Phong c¶nh Hßn §Êt.

giÊc ngñ em nghiªng” gîi ë ngêi ®äc c¶nh tîng: Khi cÇm chµygi· g¹o. nhµ th¬ NguyÔn Duy viÕt: M¶nh s©n tr¨ng lóa chÊt ®Çy Vµng tu«n trong tiÕng m¸y quay xËp x×nh. Em chon c¸ch ng¾t nhÞp nµo? V× sao? Gîi ý Mçi c¸ch ng¾t nhÞp cã søc gîi t¶. ®· vît qua rÊt nhiÒu khã kh¨n gian khæ trªn nh÷ng dÆm ®êng kh¸ng chiÕn. TÊm lng gÇy cña ngêi mÑ miÒn nói rÊt vÊt v¶ qua lao ®éng ®Ó nu«i con. khi t¶ c¶nh bµ con n«ng d©n tuèt lóa díi ®ªm tr¨ng s¸ng. giÊc ngñ em nghiªng” nh thÕ nµo? Gîi ý C©u th¬ “NhÞp chµy nghiªng. §Ò 52: Con ®i tr¨m nói ngµn khe Kh«ng b»ng mu«n nçi t¸i tª lßng bÇm. trªn ®ã lóa chÊt ®Çy. c¶ tr¨ng ®Òu chÊt ®Çy. c¶ lóa. trong hai c¸ch ng¾t nhÞp díi ®©y: -M¶nh s©n/ tr¨ng lóa chÊt ®Çy. Nhng ®iÒu quan träng h¬n lµ h¹t g¹o cßn cã nh÷ng giät må h«i cña con ngêi lao ®éng cÇn cï trong nh÷ng ngµy n¾ng nãng (Níc nh ai nÊu/ ChÕt c¶ c¸ cê/ Cua ngoi lªn bê MÑ em xuèng cÊy). §Ò 53: §o¹n th¬ Khóc h¸t ru cña nhµ th¬ Nguüen Khoa §iÒm nãi vÒ t×nh c¶m cña ngêi mÑ miÒn nói võa nu«i con võa tham gia c«ng t¸c kh¸ng chiÕn cã hai c©u: MÑ gi· g¹o mÑ nu«i bé ®éi NhÞp chµy nghiªng. §Ò 51: Trong bµi TiÕng h¸t mïa gÆt. ë dßng th¬ thø nhÊt. lung linh huyÒn ¶o. thiÕu tù nhiªn. Theo em. nh÷ng trËn ma th¸ng ba ( thêng lµ ma lín). chØ sè nhiÒu. Em bÐ ngñ trªn lng mÑ nªn giÊc ngñ cña em còng dêng nh nghiªng theo d¸ng mÑ. sö dông h×nh ¶nh ®èi lËp Cua ngoi lªn bê nhng MÑ em xuèng cÊy. theo mçi nhÞp chµy.20 §o¹n th¬ gióp em hiÓu ®îc ý nghÜa g× cña h¹t g¹o? H·y nªu râ t¸c dông cña ®iÖp ng÷ vµ h×nh ¶nh ®èi lËp ®îc sö dông trong ®o¹n th¬ trªn? Gîi ý -ý nghÜa cña h¹t g¹o: H¹t g¹o ph¶i tr¶i qua biÕt bao thö th¸ch khã kh¨n cña thiªn nhiªn víi nh÷ng c¬n b·o th¸ng b¸y (thêng lµ b·o to). Tr¨m vµ ngµn ë ®©y ®îc hiÓu theo nghÜa bãng. C¶nh tîng nµy võa gîi sù no ®ñ. (Tè H÷u) Theo em. §ã lµ h×nh ¶nh rÊt thËt nhng còng rÊt th¬ qua ngßi bót tinh tÕ cña t¸c gi¶. Theo c¸ch ng¾t nhÞp thø nhÊt(M¶nh s©n / tr¨ng lóa chÊt ®Çy). Tuy nhiªn c¸ch ng¾t nhÞp thø hai cã phÇn khiªn cìng. Do ®ã c¸ch ng¾t nhÞp thø nhÊt vÉn hîp lÝ h¬n. gîi c¶m riªng. th©n h×nh cña ngêi mÑ l¹i chao nghiªng.c©u th¬ ®îc hiÓu: trªn s©n. Dßng th¬ “Con ®i tr¨m nói ngµn khe” muèn nãi: Con ®· ®i qua rÊt nhiÒu nói. ®ång thêi nhÊn m¹nh gi¸ trÞ to llín cña h¹t g¹o ®îc lµm ra. -§o¹n th¬ sö dông ®iÖp ng÷ cã nh»m nhÊn m¹nh khã kh¨n cña thiªn nhiªn. trong c©u th¬ trªn tr¨m cã b»ng 99+1 vµ ngµn cã b»ng 999+1 hay kh«ng? V× sao? Gîi ý Trong c©u th¬ nµy tr¨m kh«ng ph¶i lµ con sè chÝnh x¸c 99+1 vµ ngµn kh«ng ph¶I lµ 999+1. Nh»m gîi t¶ h×nh ¶nh lao ®éng vÊt v¶ cña ngêi mÑ. giÊc ngñ em nghiªng. §Ò 54: Trong bµi C©y dõa cña nhµ th¬ TrÇn §¨ng Khoa cã ®o¹n: C©y dõa xanh to¶ nhiÒu tµu -20- . nhiÒu khe. -M¶nh s©n tr¨ng/ lóa chÊt ®Çy. Em hiÓu c©u th¬ “NhÞp chµy nghiªng. võa gîi c¶m gi¸c th¬ méng. C¸ch ng¾t nhÞp thø hai (M¶nh s©n tr¨ng / lóa chÊt ®Çy) th× gîi ®îc ë ngêi ®äc vÒ mét m¶nh s©n trµn ngËp ¸nh tr¨ng. ®Òu trµn ngËp. nu«i bé ®éi ®¸nh MÜ l¹i chÝnh lµ chiÕc n«i ªm ®Ó em bÐ ngñ ngon lµnh.

gËt ®Çu gäi tr¨ng. gîi c¶m cao. gËt ®Çu gäi tr¨ng. tµu dõa (gièng nh) chiÕc lîc. cã søc gîi t¶. cã ®o¹n: Em nghe thÇy ®äc bao ngµy TiÕng th¬ ®á n¾ng xanh c©y quanh nhµ M¸i chÌo nghe väng s«ng xa £m ªm nghe tiÕng cña bµ n¨m xa Nghe tr¨ng thë ®éng tµu dõa… Theo em. ®oµn kÕt. C¸ch so s¸nh nµy còng cã t¸c dông lµm cho c¶nh vËt trë nªn sèng ®éng. võa nãi ®îc nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp. còng gËt ®Çu mêi gäi tr¨ng lªn. gîi c¶m cao. Êm cóng bªn nhau… -C¸ch nãi nh©n ho¸ lµm cho c¶nh vËt trë nªn sang ®éng. C¸c tõ ng÷ nµy cã t¸c dông lµm cho vËt v« tri lµ c©y dõa còng cã nh÷ng biÓu hiÖn t×nh c¶m nh con ngêi. -C¸cam thanh: tiÕng m¸i chÌo quÉy níc. Th¬ng nhau tre ch¼ng ë riªng Luü thµnh tõ ®ã mµ nªn hìi ngêi. c¶nh vËt trë nªn sèng ®éng. tëng tîng phong phó cña t¸c gi¶. hä hµng nhµ tre sèngqu©y quÇn. tiÕng tµu dõa cùa m×nh díi ¸nh tr¨ng khuya… Cuéc sèng ®îc gîi lªn. Dõa còng më réng vßng tay ®ãn giã. che chë cho nhau. Trong ®äan th¬ trªn. §Ò 55: Trong bµi Nghe thÇy ®äc th¬ cña nhµ th¬ TrÇn §¨ng Khoa. Th©n dõa b¹c phÕch th¸ng n¨m. thÓ hiÖn sù liªn tëng. Qua c¸ch nãi nh©n ho¸. Nh÷ng c©y tre nh nh÷ng sinh thÓ mang hån ngêi. d©n téc ViÖt Nam. t¸c gi¶ sö dông c¸ch nãi nh©n ho¸ ®Ó nãi vÒ nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp cña tre: sù ®ïm bäc. Qu¶ dõa-®µn lîn con n»m trªn cao. Nh©n ho¸ ë ®©y nghÜa lµ g¸n cho tre nh÷ng ®Æc tÝnh cña ngêi: nh÷ng th©n tre bao bäc. h×nh khèi. cã ®êng nÐt. cuéc sèng xung quanh ®îc gîi lªn nh thÕ nµo trong t©m trÝ cña cËu häc trß khi nghe thÇy gi¸o ®äc th¬? Gîi ý Cuéc sèng xung quanh ®îc gîi lªn trong tam trÝ cña cËu häc trß khi nghe thÇy ®äc th¬ bao gåm: -C¸c h×nh ¶nh: n¾ng chãi chang. tiÕng ru ¹ êi cña ngêi bµ ru ch¸u trong nh÷ng n¨m th¸ng cËu häc trß cßn th¬ bÐ. gîi ra cã sù kÕt nèi gi÷a qu¸ khø vµ hiÖn t¹i. cã ®êng nÐt. nh÷ng truyÒn thèng cao ®Ñp cña con ngêi ViÖt Nam. phÐp nh©n ho¸ vµ so s¸nh ®îc thÓ hiÖn trong nh÷ng tõ gnõ nµo ë ®o¹n th¬ trªn? Thö ph©n tÝch c¸i hay cña phÐp nh©n ho¸ vµ phÐp so s¸nh trong ®o¹n th¬ trªn? Gîi ý -PhÐp nh©n ho¸ ®îc sö dông trong c¸c tõ ng÷: Dang tay ®ãn giã. C¸ch nãi nµy gióp t¸c gi¶ thÓ hiÖn ®îc hai tÇng nghÜa: võa nãi ®îc nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp cña c©y tre ViÖt Nam. khua níc väng l¹i tõ mét dßng s«ng hiÖn vÒ trong kÝ øc. c©y cèi xanh t¬I. ®oµn kÕt? C¸ch nãi nµy hay ë chç nµo? Gîi ý -Trong ®o¹n th¬ nµy. tay tre «m nói nhau quÊn quýt.21 Dang tay ®ãn giã. cã hån vµ cã søc gîi t¶. -21- . C¸ch so s¸nh ë ®©y kh¸ bÊt ngê. §Ò 56: Trong bµi Tre ViÖt Nam cña nhµ th¬ NguyÔn Duy cã ®o¹n: B·o bïng th©n bäc lÊy th©n Tay «m tay nói tre gÇn nhau thªm. t¸c gi¶ ®· sö dông c¸ch nãi g× ®Ó ca ngîi nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp cña tre: sù ®ïm bäc. thó vÞ. cã h×nh khèi. §ªm hÌ hoa në cïng sao Tµu dõa-chiÕc lîc ch¶i vµo m©y xanh… Theo em. -PhÐp so s¸nh ®îc thÓ hiÖn trong c¸c tõ ng÷: qu¶ dõa (gièng nh) ®µn lîn con.

§Ò 59: §äc ®o¹n th¬ sau: H«m qua cßn lÊm tÊm Chen lÉn mµu l¸ xanh S¸ng nay bõng löa thÉm Rõng rùc ch¸y trªn cµnh. Nãi c¸ch kh¸c. NghÜa ®en cña tõ nµy chØ tr¹ng th¸i ít sòng (vÝ dô: ¸o ®Ém må h«i. c¶nh chiÒu muén. nhng ®µn bß vÉn m¶i miÕt gÆm cá. C¶nh vËt nh hoµ quyÖn vµo nhau thËt th¬ méng. C¨n nhµ ®· v¾ng Cèc chÐn n»m im §«i m¾t lim dim Ngñ ngon bµ nhÐ. ®iÒu g× g©y Ên tîng m¹nh nhÊt cho ngêi ®äc qua ®o¹n th¬ nµy? Gîi ý §iÒu g©y Ên tîng m¹nh nhÊt cho ngêi ®äc khi ®äc ®o¹n th¬ nµy lµ t¸c gi¶ t¹o yÕu tè bÊt ngê b»ng c¸ch thÓ hiÖn sù ph¸t triÓn ®ét biÕn cña hoa phîng: h«m qua. cho nªn hoa phîng dêng nh në nhanh h¬n. cã nh÷ng c©u th¬: Víi ®«i c¸nh ®·m n¾ng trêi BÇy ong bay ®Õn trän ®êi t×m hoa. §Ò 58: Trong bµi th¬ §µn bß trªn ®ång cá hoµng h«n. nhµ th¬ NguyÔn §øc MËu viÕt: Gîi ý C¸i míi l¹.rõng rùc ch¸y trªn cµnh. ®ång thêi lµ c¸i hay cña hai dßng th¬ chñ yÕu ®îc biÓu hÞªn ë c¸ch nãi gÆm c¶ hoµng h«n. Díi c¸i nh×n cña nhµ th¬. sù ph¸t triÓn ®ét biÕn cña hoa phîng còng tõ ®ã mµ sinh ra. gÆm buæi chiÒu xãt l¹i.cßn lÊm tÊm > < h«m nay. chØ c¶nh tîng ¸nh n¾ng chiÕu vµo ®«i c¸nh bÇy ong. lµm c¸i cÇu nèi gi÷a c¸c mïa hoa. cã ®o¹n: Bµn tay bÐ nhá VÉy qu¹t thËt ®Òu NgÊn n¾ng thiu thiu §Ëu trªn têng tr¾ng. kh¨n ®Ém níc…). ®«ng). h¹. khiÕn cho ®«i c¸nh cña bÇy ong lai l¸ng n¾ng trêi. b) C©u th¬ Rï r× ®«i c¸nh nèi liÒn mïa hoa muèn diÔn t¶ ý: BÇy ong lµm viÖc ch¨m chØ tõ mïa hoa nµy sang mïa hoa kh¸c (xu©n. Ên tîng vÒ sù bÊt ngê. §Ò 60: Trong bµi th¬ Qu¹t cho bµ ngñ cña nhµ th¬ Th¹ch Quú. ë dßng th¬ trªn.22 §Ò 57: Trong bµi Hµnh tr×nh cña bÇy ong cña rnhµ th¬ NguyÔn §øc MËu. mµ gÆm c¶ hoµng h«n ®ang bao trïm lªn ®ång cá. ë kh¾p rõng s©u vµ biÓn xa. C¸ch dïng tõ nµy gîi ®îc ë ngêi ®äc mét h×nh tîng ®Ñp. …BÇy ong giong ruæi tr¨m miÒn Rï r× ®«i c¸nh nèi liÒn mïa hoa. a) Theo em. dêng nh ®µn bß kh«ng chØ gÆm cá. mäi vËt ®îc t¶ cã nÐt chung g×? T×nh c¶m cña ngêi ch¸u th¬ng bµ ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo? -22- . ®µn bß gÆm cá trong c¶nh hoµng h«n. dêng nh thêi gian ®i nhanh h¬n. t¸c gi¶ dïng tõ ®Ém theo nghÜa bãng. Trong hai khæ th¬ trªn. C¶nh thùc mµ nhµ th¬ miªu t¶ ë ®©y lµ: ChiÒu muén. t¸c gi¶ dïng tõ ®Ém ë trªn cã hay kh«ng? V× sao? b) Em hiÓu nghÜa c©u th¬ Rï r× ®«i c¸nh nèi liÒn mïa hoa lµ thÕ nµo? Gîi ý a) Trong dßng th¬ ®Çu. C¶nh thùc ®ã ®îc t¸i hiÖn l¹i qua sù tëng tîng cña nhµ th¬: ë ®©y. Theo em. tõ ®Ém ®îc t¸c gØa dïng hay vµ s¸ng t¹o. gÆm c¶ nh÷ng tia n¾ng cuèi cïng cßn sãt l¹i trªn ®ång cá. thu. hßang h«n bu«ng xuèng. gi÷a mäi miÒn ®Êt níc.

rÊt kiªn tr× cña m×nh. víi vua Hïng. c¨n nhµ v¾ng. -C©u th¬ Cèi g¹o ®Çy c¶ nghÜa t×nh níc non gîi t¶ ý: lßng d©n ta thiÕt tha yªu níc. l¹i võa lµ hai tiÕng trong ®Þa danh ThËm Th×nh thuéc huyÖn Phong Ch©u. C« bÐ dêng nh dån t×nh th¬ng yªu ®èi víi bµ vµo ®«i bµn tay vÉy qu¹t ®Òu ®Æn. c¸c sù vËt nµy dêng nh cã sù liªn hÖ víi nhau: ngän tre cong cong nh c¸i gäng vã. §Ò 61: §ªm ®ªm tiÕng thËm tiÕng th×nh Cèi g¹o ®Çy c¶ nghÜa t×nh níc non. C¸c truyÖn cæ d©n gian thùc sù lµ c¸i cÇu nèi qu¸ khø víi hiÖn t¹i. tØnh Phó Thä (tôc truyÒn ®©y lµ n¬i vua Hïng dùng lÇu vµ kho chøa g¹o). tõ qu¸ khø ®Õn hiÖn t¹i lµ mét kkho¶ng c¸ch thêi gian d»ng dÆc. (Qua ThËm Th×nh cña NguyÔn Bïi Vîi) -T¸c gi¶ sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g× trong c©u th¬ §ªm ®ªm tiÕng thËm tiÕng th×nh? Nãi râ c¸i hay cña biÖn ph¸p nghÖ thuËt Êy? -C©u Cèi g¹o ®Çy c¶ nghÜa t×nh níc non ý nãi g×? Gîi ý -Trong c©u th¬ §ªm ®ªm tiÕng them tiÕng th×nh. t¸c gi¶ sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt ch¬i ch÷. C¶nh vËt nh hoµ quyÖn vµo nhau. §Ò 62: Trong bµi th¬ Luü tre cña nhµ th¬ NguyÔn C«ng D¬ng cã ®o¹n: Mçi sím mai thøc dËy Luü tre xanh r× rµo Ngän tre cong väng vã KÐo mÆt trêi lªn cao. nh©n d©n ®· dùng lÇu gi· g¹o. t©m hån -23- .L©m ThÞ Mü D¹) Em hiÓu thÕ nµo vÌ néi dung cña hai dßng th¬: ChØ cßn truyÖn cæ thiÕt tha-Cho t«I nhËn mÆt cha «ng cña m×nh? Gîi ý Qua hai dßng th¬ ChØ cßn truyÖn cæ thiÕt tha – Cho t«i nhËn mÆt cha «ng cña m×nh t¸c gi¶ muèn diÔn t¶ ý: Tõ xa ®Õn nay. t¹o nªn sù sèng ®éng cho h×nh ¶nh th¬. (TruyÖn cæ níc m×nh .23 Mäi vËt ®îc nãi tíi trong hai khæ th¬ cã nÐt chung lµ: Díi h¬i m¸t nhÌ nhÑ tõ bµn tay vÉy qu¹t cña c« bÐ. ®ªm ®ªm gi· g¹o vµ h×nh ¶nh cèi g¹o ®Çy c¶ nghÜa t×nh níc non lµ tîng trng cho tÊm lßng. ®ang cÇn yªn tÜnh. Nhng qua liªn tëng. th×nh võa lµ nh÷ng tiÕng tîng thanh gîi t¶ tiÕng chµy gi· g¹o väng l¹i tõ thêi vua Hïng. em thÝch nhÊt h×nh ¶nh th¬ nµo? Nãi râ v× sao em thÝch? Gîi ý H×nh ¶nh gay Ên tîng m¹nh cho ngêi ®äc vµ thÓ hiÖn sù liªn tëng. Theo lêi ph¸n b¶o cña vua Hïng. mäi vËt xung quanh dêng nh còng buån ngñ l©y (n¾ng thiu thiu. T×nh c¶m cña ngêi ch¸u th¬ng bµ ®ù¬c thÓ hiÖn rÊt râ nÐt qua mét sè chi tiÕt: C« bÐ ngåi qu¹t rÊt l©u ®Ó cho bµ ngñ v× bµ ®ang bÞ mÖt. Qua truyÖn cæ. cèc chÐn n»m im…). §Ò 63: §êi cha «ng víi ®êi t«i Nh con s«ng víi ch©n trêi ®· xa ChØ cßn truyÖn cæ thiÕt tha Cho t«i nhËn mÆt cha «ng cña m×nh. ngêi ®äc thêi nay hiÓu ®îc cha «ng ngµy xa. t×nh c¶m cña ngêi d©n ®èi víi ®Êt níc. Cô thÓ thËm. Trong ®o¹n th¬ trªn. cô thÓ hiÓu ®îc ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn. tëng tîng cña t¸c gi¶ thÓ hiÖn trong hai dßng th¬ trªn. tëng tîng déc ®¸o cña t¸c gi¶ lµ h×nh ¶nh: Ngän tre cong gäng vã KÐo mÆt trêi lªn cao. C¸c sù vËt: ngän tre-gäng vã-mÆt trêi vèn dÜ kh«ng liªn quan tíi nhau. c¸i gäng vã l¹i ®ang kÐo mÆt trêi lªn cao.

cã thÓ nãi truyÖn cæ ®· gióp chóng ta nhËn biÕt ®îc g¬ng mÆt cña c¸c cha «ng ngµy xa. nãi râ v× sao em thÝch khæ th¬ nµy? Gîi ý: Em thÝch nhÊt khæ th¬: H¹t g¹o lµng ta Cã vÞ phï sa Cña s«ng Kinh ThÇy Cã h¬ng sen th¬m Trong hå níc ®Çy. t¸c gi¶ sö dông tõ th¾p vµ vµng ong cã haykh«ng? V× sao? Gîi ý -Nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp trong ®o¹n th¬ lµ: hµng r©m bôt th¾p löa hång. lµng m¹c däc hai bê s«ng Ngµn Phè nh s¸ng lªn víi mµu hoa bëi në tr¾ng phau. §Ò 66: XÐt vÒ môc ®Ých nãi th× c¸c c©u sau thuéc kiÓu c©u g×? Em cã c¶m nhËn nh thÕ nµo khi ®äc cc¸c c©u th¬ ®ã? …§Ñp l¾m anh ¬i! Con s«ng Ngµn Phè! S¸ng c¶ ®«i bê hoa bëi tr¾ng phau! … (Mïa hoa bëi – T« Hïng) Gîi ý -XÐt vÒ môc ®Ých th× c¶ ba c©u trong dßng th¬ lµ c©u c¶m. (TiÕng h¸t mïa gÆt-NguyÔn Duy) Trong ®o¹n th¬ trªn. §Ò 67: §ång chiªm ph¶ n¾ng lªn kh«ng C¸nh cß dÉn giã qua thung lóa vµng. +Qua ®ã. lµng Sen Cã hµng r©m bôt th¾p lªn löa hång Cã con bím tr¾ng lîn vßng Cã chïm æi chÝn vµng ong s¾c trêi. Tõ th¾p vèn dïng ®Ó chØ ho¹t ®éng: ch©m löa cho ch¸y lªn. -Hai tõ th¾p. Bëi v× ë khæ th¬ nµy t¸c gi¶ ®· lÝ gi¶i -theo c¸ch nãi cña nhµ th¬. chïm æi chÝn vµng. C¸ch dïng tõ nµy lµm cho c¶nh vËt miªu t¶ trë nªn sèng ®éng vµ gîi ®îc ë ngêi ®äc sù liªn tëng thó vÞ. c¸nh ®ång lóa chÝn ®îc t¶ cã mµu s¾c. Tõ vµng ong còng gîi ®îc sù lien tëng thó vÞ ë ngêi ®äc. vµng ong ®îc sö dông s¸ng t¹o vµ hay. (VÒ th¨m nhµ B¸c-NguyÔn §øc MËu) §o¹n th¬ trªn cã nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp nµo? Theo em. C¶nh s¾c vµng cña c©y cèi chÝnh lµ s¾c vµng cña bÇu trêi. c¶nh vËt. Nã võa gîi t¶ ®îc mµu vµng cña chïm æi chÝn. Tõ cã ®îc lÆp l¹i nhiÒu lÇn ®· gãp phÇn nãi lªn ®iÒu ®ã. h×nh ¶nh g× ®Ñp? T¸c gi¶ t¶ lìi h¸i ®Ñp vµ s¾c b»ng nh÷ng tõ ng÷ nµo? -24- . §Ò 65: VÒ th¨m nhµ B¸c. phong tôc tËp qu¸n vµ c¸c quan niÖm ®¹o ®øc… cña cha «ng ngµy xa. con bím tr¾ng lîn vßng. võa nªu ®îc mèi quan hÖ gi÷a ®Êt trêi vµ c©y cèi. mÆt ®Êt. th¾p ®Ìn… ë ®©y tõ th¾p ®îc dïng theo nghÜa bãng chØ s¾c ®á cña hoa r©m bôt nh ngän löa ®îc th¾p lªn. ©m thanh. -Tõ vµng ong còng ®îc dïng rÊt hay. -C¶m nhËn cña em khi ®äc c¸c c©u th¬ ®ã lµ: +VÒ c¶nh vËt: MÊy dßng trªn gîi ra c¶nh tîng: gi÷a mïa hoa bëi. V× vËy.h¹t g¹o quª h¬ng th¬m ngon lµ do cã sù kÕt tô cña sù mµu mì cña ®Êt ®ai. Lung linh lìi h¸i liÕm ngang ch©n trêi. Giã n©ng tiÕng h¸t chãi chang. H×nh ¶nh cña cha «ng ngµy xa in dÊu kh¸ râ trong c¸c truyÖn cæ d©n gian.24 vµ tÝnh c¸ch. t¸c gi¶ thÓ hiÖn t×nh yªu tha thiÕt ®èi víi quª h¬ng t¬i ®Ñp. h¬ng th¬m cña hoa vµ c«ng søc cña con ngêi. §Ò 64: ViÕt l¹i mét khæ th¬ trong bµi H¹t g¹o lµng ta cña nhµ th¬ TrÇn §¨ng Khoa mµ em thÝch nhÊt.

bÊt khuÊt cña loµi tre (hay còng chÝnh lµ cña d©n téc ViÖt Nam!). qu¶ t¬ nóp díi l¸giµ…).). +¢m thanh: tiÕng h¸t. em hiÓu vµ cã nh÷ng c¶m xóc g× víi quª h¬ng. -Lìi h¸i ®Ñp vµ s¾c ®îc t¸c gi¶ t¶ trong dßng th¬ cuèi. N¬i ®ã lµ xãm lµng. day døt b»ng m¶nh ®Êt cäc c»n nµy. n¬i ®ã còng lµ quª h¬ng cña mçi ngêi. h×nh ¶nh c©y æi hiÖn lªn rÊt ®Ñp trong t©m tëng ngêi ®äc. víi c¸c tõ ng÷: long lanh lìi h¸i (lìi h¸i ph¶n chiÕu ¸nh mÆt trêi s¸ng long lanh).. ngÇm ®¬m hoa. ®¬n s¬ c©y æi. ©m thanh. Mçi ngêi ®Òu g¾n bã víi n¬i m×nh ®· sinh ra vµ lín lªn. §Ò 70: Nßi tre ®©u chÞu mäc cong Cha lªn ®· nhän nh ch«ng l¹ thêng. lµ phêng x·. nhng t«i vÉn ®¨m ®¾m nh×n theo. §Ò 68: Hiªn t©y xanh m¸t bãng r©m §¬n s¬ c©y æi cø ngÇm ®¬m hoa Qu¶ t¬ nÊp díi l¸ giµ §Ó sang thu bçng oµ ra ngät ngµo… Nªu nhËn xÐt cña em vÒ nghÖ thuËt miªu t¶ trong ®o¹n th¬ trªn. nh©n d©n coi t«i nh ngêi lµng vµ còng cã ngêi yªu t«i tha thiÕt. §Ò 69: Lµng quª t«i ®· khuÊt h¼n. ®îc phãng ®¹i thµnh h×nh ¶nh lìi h¸i liÕm ngang ch©n trêi). +H×nh ¶nh: c¸nh cß dÉn giã qua thung lóa vµng. lµng xãm? Gîi ý T×nh c¶m cña anh bé ®éi trong ®o¹n v¨n nµy võa tha thiÕt võa m·nh liÖt nh kh«ng muèn rêi xa n¬i ch«n rau c¾t rèn cña m×nh. -25- . hiªn ngang. cña n¾ng). Lng trÇn ph¬i n¾ng ph¬i s¬ng Cã manh ¸o céc tre nhêng cho con… (Tre ViÖt Nam-NguyÔn Duy) Em thÊy ®o¹n th¬ trªn cã nh÷ng h×nh ¶nh nµo ®Ñp? H·y nªu ý nghÜa ®Ñp ®Ï vµ s©u s¾c cña nh÷ng h×nh ¶nh ®ã. vÞ ngät. mang l¹i hoa th¬m. qu¶ ngät cho ®êi. ®ãng qu©n nhiÒu chç phong c¶nh ®Ñp h¬n ®©y nhiÒu. mµu s¾c rÊt dÞu nhÑ. khiªm nhêng (xanh m¸t bãng r©m. nhí th¬ng vÉn kh«ng m·nh liÖt. qu¶ t¬ nóp díi l¸ chøa ®ùng h¬ng th¬m. nhµ th¬ ®· gióp em c¶m nhËn ®îc h×nh ¶nh c©y æi ®Ñp nh thÕ nµo? Gîi ý -NghÖ thuËt miªu t¶: H×nh ¶nh. n¬i m×nh tõng cã nhiÒu kØ niÖm. Nh÷ng sù vËt (c©y æi) vÉn Èn chøa mét søc sèng. C©y æi cã søc sèng ©m thÇm nhng m¹nh mÏ. long lanh lìi h¸i liÕm ngang ch©n trêi.25 Gîi ý -Trong ®o¹n th¬ trªn. T«i ®· ®i nhiÒu n¬i. h×nh ¶nh ®Ñp lµ: +Mµu s¾c: vµng (cña ®ång lóa. vÉn ph¸t triÓn sinh s«i m¹nh mÏ (ngÇm ®¬m hoa. -Qua sù miªu t¶ mang tÝnh nghÖ thuËt cña nhµ th¬. (T×nh quª h¬ng-NguyÔn Kh¶i) §äc ®o¹n v¨n. Víi c¸ch miªu t¶ Êy. Gîi ý §o¹n th¬ trªn cña nhµ th¬ NguyÔn Duy cã nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp sau ®©y: -H×nh ¶nh (m¨ng tre) nhän nh ch«ng gîi cho ta thÊy sù kiªu h·nh. c¸nh ®ång lóa chÝn ®îc t¶ víi mµu s¾c. nhng sao søc quyÕn rò. liÕm ngang ch©n trêi (h×nh ¶nh diÔn t¶ viÖc gÆt lóa b»ng h¸i cña ngêi n«ng d©n: lìi h¸i s¾c ®a ngang c¾t rêi th©n lóa.

§Ò 73: Dßng th¬ cuèi cña khæ th¬ sau: Vên em cã mét luèng khoai Cã hµng chuèi mËt víi hai luèng cµ Em trång thªm mét c©y na L¸ xanh vÉy giã nh lµ gäi chim… (Vên em-TrÇn §¨ng Khoa). §Ò 74:Më ®Çu bµi th¬ Nhí con s«ng quª h¬ng. thÓ hiÖn lßng nh©n ¸i vµ t×nh mÉu tö thËt c¶m ®éng… §Ò 71: T«i muèn ngµy nµo líp còng ®«ng vui DÉu th¸ng ba cßn ®i qua n¨m häc.cã em v¾ng mÆt Lµ bao nhiªu kho¶ng trèng ë trong t«i… Tõ mét kho¶ng trèng ë trªn bµn.26 -H×nh ¶nh (c©y tre) lng trÇn ph¬i n¾ng ph¬i s¬ng cã ý nãi lªn sù d·i dÇu. lu«n ë bªn con ®Ó con c¶m thÊy sung síng vµ h¹nh phóc suèt c¶ cuéc ®êi. §ªm nay con ngñ giÊc trßn MÑ lµ ngän giã cña con suèt ®êi. chÞu ®ùng mäi khã kh¨n. hi sinh tÊt c¶ mµ ngêi mÑ dµnh cho con.dÊu hiÖu b¸o cho thÇy gi¸o. cã nh÷ng h×nh ¶nh sinh ®éng. lµm cho con yªn t©m v÷ng bíckhi lín lªn. §Ò 72: …Lêi ru cã giã mïa thu Bµn tay mÑ qu¹t mÑ ®a giã vÒ Nh÷ng ng«i sao thøc ngoµi kia Còng ch¼ng b»ng mÑ ®· thøc v× chóng con. gäi chim ®îc nhµ th¬ t¹o nªn b»ng c¸ch nh©n ho¸ vµ so s¸nh (L¸ xanh vÉy giã nh lµ gäi chim). Theo em. thö th¸ch trong cuéc sèng… -H×nh ¶nh cã manh ¸o céc tre nhêng cho con gîi cho ta nghÜ ®Õn sù che chë. Bëi v×: Ngän giã cã t×nh th¬ng yªu cña mÑ lµm cho con ®îc ngñ ngon lµnh víi nh÷ng giÊc m¬ ®Ñp khi cßn nhá. h×nh ¶nh nµo gãp phÇn nhiÒu nhÊt lµm nªn c¸i hay cña khæ th¬ tren? V× sao? Gîi ý Theo em. c« gi¸o biÕt: l¹i cã mét em häc sinh v¾ng mÆt v× kh«ng cßn thãc g¹o ®Ó ¨n trong nh÷ng ngµy gi¸p h¹t th¸ng ba. nhµ th¬ TÕ Hanh viÕt: Quª h¬ng t«i cã con s«ng xanh biÕc Níc g¬ng trong soi tãc nh÷ng hµng tre T©m hån t«i lµ mét buæi tra hÌ To¶ n¾ng xuèng lßng s«ng lÊp lo¸ng… §o¹n th¬ trªn cã nh÷ng h×nh ¶nh th¬ nµo ®Ñp? Nh÷ng h×nh ¶nh Êy gióp em c¶m nhËn ®îc ®iÒu g×? -26- . Mçi kho¶ng trèng trªn bµn-cã em v¾ng mÆt Lµ bao nhiªu kho¶ng trèng ë trong t«i… (Th¸ng ba ®Õn líp-Thanh øng) Theo em. h×nh ¶nh gãp phÇn lµm nªn c¸i hay cña khæ th¬ lµ h×nh ¶nh kho¶ng trèng trªn bµn trong hai c©u th¬: Mçi kho¶ng trèng trªn bµn .t¸c gi¶ liªn tëng ®Õn rÊt nhiÒu kho¶ng trèng cña nçi buån th¬ng t©m trong t©m hån m×nh (Lµ bao nhiªu kho¶ng trèng ë trong t«i). Theo em. h×nh ¶nh nµo gãp phÇn nhiÒu nhÊt lµm nªn c¸i hay cña khæ th¬ trªn? V× sao? H×nh ¶nh gãp phÇn nhiÒu nhÊt lµm nªn c¸i hay cña khæ th¬ lµ h×nh ¶nh ngän giã trong c©u MÑ lµ ngän giã cña con suèt ®êi. §iÒu ®ã cho thÊy tÊm lßng yªu th¬ng tha thiÕt cña thÇy c« gi¸o ®èi víi c¸c em häc sinh ë mét vïng quª nghÌo tríc ®©y. b»ng c¸ch nµo nhµ th¬ ®· t¹o nªn h×nh ¶nh sinh ®éng Êy? Gîi ý H×nh ¶nh sinh ®éng trong hai c©u th¬ cuèi: vÉy giã.

Xanh ng¸t b¹ch ®µn nh÷ng ®åi M¨ng. xanh ng¸t. + Nãi lªn t×nh c¶m g¾n bã th©n thiÕt gi÷a dßng s«ng quª h¬ng víi t¸c gi¶. -C¸ch ®Æt c©u ®¶o bé phËn vÞ ng÷ lªn tríc ë c©u 2 vµ c©u 3. tập một) có đoạn tả cảnh như sau: Phía bên sông. ngÈn ng¬ mµ ng¾m m·i Quª h¬ng ta. ¤i Tæ quèc! §¬n s¬ mµ léng lÉy! §o¹n th¬ trªn gióp em c¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp g× cña ®Êt níc ViÖt Nam th©n yªu. Ao Vua… næi tiÕng vÉy gäi. -Nh÷ng h×nh ¶nh Êy gióp em c¶m nhËn ®îc: con s«ng quª h¬ng cã vÎ ®Ñp thËt quyÕn rò lßng ngêi vµ t×nh yªu quª h¬ng tha thiÕt cña t¸c gi¶. §Ò 77: Trong bµi Vµm Cá §«ng nhµ th¬ Hoµi Vò cã viÕt. §Ò 75: Nhµ v¨n Vâ V¨n Trùc viÕt: ¤m quanh Ba V× lµ b¸t ng¸t ®ång b»ng. gi¶n dÞ mµ v« cïng cao quý cña ®Êt níc ViÖt Nam th©n yªu. h×nh ¶nh dßng s«ng lÊp lo¸ng ph¶n chiÕu ¸nh n¾ng tra hÌ. ®¶o ®Þnh ng÷ lªn tríc danh tõ ë c©u “b¸t ng¸t ®ång b»ng. b¸t ng¸t. ®Æt c©u cña t¸c gi¶. ®¶o SÕu. Tõ ®ã lµm ta thªm yªu quý vµ g¾n bã víi dßng s«ng quª h¬ng §Ò 78: Trong bài Hoàng hôn trên sông Hương (Tiếng việt 5. thÊy trong lßng "phÊp phíi" niÒm vui. thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc. Nghe phÊp phíi trong lßng. Níc s«ng ®Çy ¨m ¾p nh lßng mÑ réng lín mªnh m«ng lu«n hy sinh tÊt c¶ cho c¸c con. Dßng s«ng tíi níc cho vên c©y xanh tèt mît mµ còng nh dßng s÷a mÑ ®· nu«i con kh«n lín. §o¹n th¬ gióp em c¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp ®¬n s¬. niÒm vui Êy chÝnh lµ h×nh ¶nh "§«i c¸nh cß tr¾ng vÉy mªnh m«ng". §ã còng chÝnh lµ vÎ ®Ñp võa gi¶n dÞ võa léng lÉy vµ hÊp dÉn biÕt bao. ®åi Hßn. Mít m¸t rõng keo nh÷ng ®¶o Hå. vÉy gäi. §Ò 76: Trong bµi Trªn ®êng thiªn lÝ nhµ th¬ Tè H÷u ®· ghi l¹i c¶m xóc cña m×nh tríc c¶nh mïa xu©n vÒ trªn ®Êt níc nh sau: Ta ®øng dËy.27 Gîi ý -H×nh ¶nh ®Ñp: con s«ng xanh biÕc cã níc trong nh mÆt g¬ng ®Ó nh÷ng hµng tre ngµy ngµy soi bãng. mªnh m«ng hå níc víi nh÷ng Suèi Hai. Rõng Êu th¬. C¶nh quª h¬ng lµm cho t¸c gi¶ ®øng "ngÈn ng¬ mµ ng¾m m·i". “§©y con s«ng nh dßng s÷a mÑ Níc vÒ xanh ruéng lóa vên c©y Vµ ¨m ¾p nh lßng ngêi mÑ Trë t×nh th¬ng trang tr¶i ®ªm ngµy” Em c¶m nhËn ®îc ®iÒu g× qua ®o¹n th¬ vÒ dßng s«ng quª h¬ng ? Gîi ý . §«i c¸nh cß tr¾ng vÉy mªnh m«ng. §ång M«. mít m¸t. mªnh m«ng.Néi dung: + Nãi lªn tÇm quan träng cña dßng s«ng quª h¬ng. thanh b×nh vµ Êm ¸p. xóm Cồn Hến nấu cơm chiều.NghÖ thuËt: BiÖn ph¸p so s¸nh + So s¸nh dßng s«ng víi dßng s÷a (mÑ). Đâu đó. rõng thanh xu©n… (Vêi vîi Ba V×) Em h·y ph©n tÝch nh÷ng nÐt ®Æc s¾c trong c¸ch dïng tõ. tiếng lanh canh của -27- . . từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sồng. §Êt níc hiÖn ra trong vÎ ®Ñp thËt nªn th¬. Gîi ý -Dïng tõ gîi t¶ sinh ®éng. + So s¸nh níc s«ng víi tÊm lßng ngêi mÑ. Êu th¬. lµm cho c¶nh vËt còng m¹ng hån ngêi: «m. thanh xu©n. mªnh m«ng hå níc” nh»m nhÊn m¹nh nh÷ng ý cÇn diÔn ®¹t vÒ c¶nh ®Ñp cña Ba V×.

-Âm thanh có sức gợi tả sinh động: Tiếng lanh canh của thuyền chài gỡ những mẻ cá cuối cùng truyền đi trên mặt nước (ở đâu đó sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông) đường như có sức âm vang xa rộng trong khung cảnh tĩnh lặng. TiÕng chim vç c¸nh bÇy ong TiÕng chim tha n¾ng r¶i ®ång vµng th¬m…. h×nh ¶nh c©y æi hiÖn lªn rÊt ®Ñp trong t©m tëng ngêi ®äc. §Ò 80: Trong bài Con Cò. khiªm nhêng: xanh m¸t bãng r©m. khiến tác giả có cảm giác mặt sông nghe như rông hơn. §Ò 81: Trong bµi “TiÕng chim buæi s¸ng”. qu¶ t¬ nÊp díi lµ giµ) chøa ®ùng h¬ng th¬m. §Ò 79: “Hiªn t©y xanh m¸t bãng r©m §¬n s¬ c©y æi cø ngÇm ®¬m hoa Qu¶ t¬ nÊp díi lµ giµ §Ó sang thu bçng oµ ra ngät ngµo” (Vên nhµ -Tè H÷u) Nªu nhËn xÐt cña em vÒ nghÖ thuËt miªu t¶ trong ®o¹n th¬ trªn . tre trúc và rộng nước trên mặt đất). ®¬n s¬ c©y æi. gợi cho người đọc cảm nhận được vẻ thanh bình và nên thơ của một buổi chiều trên sông Hương. giúp đỡ con. -28- . bình yên của người dân thôn xóm ven sông. vÉn ph¸t triÓn sinh s«i m¹nh mÏ: (ngÇm ®¬m hoa.víi c¸ch miªu t¶ Êy. nhµ th¬ §Þnh H¶i viÕt: TiÕng chim lay ®éng l¸ cµnh TiÕng chim ®¸nh thøc chåi xanh dËy cïng. nhà thơ Chế Lan Viên có viết: (4 đ) Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con Đồng chí cảm nhận được điều đẹp đẽ và sâu sắc ở 2 câu thơ trên? Gîi ý . Có thể nói đó chính là tình thương bất tử mà người mẹ dành cho con. Dù con đã khôn lớn. ngÇm ®¬m hoa. qu¶ t¬ nÊp díi lµ giµ.Tình cảm yêu thương của người mẹ dành cho con thật to lớn và không bao giờ vơi cạn. nhµ th¬ ®· gióp em c¶m nhËn ®îc h×nh ¶nh c©y æi ®Ñp nh thÕ nµo ? Gợi ý: .. khiÕn mặt sông nghe như rộng hơn… (theo Hoàng Ngọc Phủ Tường) Em hãy cho biết: Đoạn văn trên có những hình ảnh và âm thanh nào có sức gợi tả sinh động? Gợi tả được điều gì? -Hình ảnh có sức gợi tả sinh động: Khói nghi ngút cả một vùng tre trúc ( khi xóm Cồn Hến nấu cơm chiều). tiếp thêm cho con sức mạnh. lo lắng.C¶m nhËn cña em : (1®) Qua sù miªu t¶ mang tÝnh nghÖ thuËt cña nhµ th¬.28 thuyền chài gỡ những mẻ cá cuối cùng truyền đi trên mặt nước.NghÖ thuËt miªu t¶ (1®) + H×nh ¶nh . C©y æi cã søc sèng ©m thÇm nhng m¹nh mÏ . mang l¹i hoa th¬m qu¶ ngät cho ®êi. vÞ ngät.. vẫn theo con để quan tâm. mµu s¾c rÊt dÞu nhÑ. . giúp người đọc tưởng tượng ra bức tranh thuỷ mặc đơn sơ nhưng có cả một không gian rộng rãi ( khói bay lên bầu trời.gợi tả vẻ ấm áp. “dù có đi hết đời” thì tình thương của mẹ đối với con như vẫn còn sống mãi. + Nh÷ng sù vËt (c©y æi) vÉn Èn chøa 1 søc sèng .

®Õn hµng. đơn sơ. ( Tuú møc ®é viÕt bµi cña HS mµ gi¸m kh¶o ®¸nh gi¸ cho tõ 0 ®Õn 1. Gîi ý: Häc sinh chØ ra ®îc h×nh ¶nh sinh ®éng trong c©u th¬ cuèi (vÉy giã. b»ng c¸ch nµo nhµ th¬ ®· t¹o nªn nh÷ng h×nh ¶nh sinh ®éng Êy? Em h·y ghi l¹i nh÷ng c¶m nghÜ cña m×nh th«ng qua mét ®o¹n viÕt ng¾n ( tõ 7 ®Õn 8 ) c©u v¨n.Rõ ý cơ bản sau: + Tác giả tả về vẻ đẹp mộc mạc. §Ò 84: “ … Phîng kh«ng ph¶i lµ mét ®ãa. nhà thơ Nguyễn Đức Mậu có viết: “ Ngôi nhà Bác ở thiếu thời Nghiêng nghiêng mái lợp bao đời nắng mưa Chiếc giường tre quá đơn sơ Võng gai ru mát những trưa nắng hè.lµm nªn nh÷ng h¹t lóa vµng nu«i sèng con ngêi). đoạn thơ giúp ta cảm nhận được điều gì đẹp đẽ và thân thương? * Yêu cầu cụ thể: . trªn ®Ëu khÝt nhau mu«n ngµn con bím th¾m” ( TrÝch Hoa häc trß – Xu©n DiÖu) -29- . nhµ th¬ ®· sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g× ®Ó miªu t¶ tiÕng chim buæi s¸ng? BiÖn ph¸p nghÖ thuËt ®ã gióp chóng ta c¶m nhËn ®îc tiÕng chim buæi s¸ng cã ý nghÜa nh thÕ nµo? Gîi ý T¸c gi¶ ®· sö dông biÖn ph¸p nh©n ho¸ ®Ó miªu t¶ tiÕng chim buæi s¸ng ( chó ý: C¸c ®éng tõ lay.Biện pháp đảo ngữ: “nghiêng nghiêng mái lợp” . bình dị của ngôi nhà của Bác lúc thiếu thời cũng như bao ngôi nhà ở làng quê Việt nam. tha n¾ng r¶i ®ång vµng th¬m.Biện pháp nhân hoá: “Võng gai ru mát những trưa nắng hè.5 ®iÓm ) §Ò 83 Trong bài Vê` thăm nhà Bác. ch©n thùc.” Em hãy cho biết.”…. chan hoà với cảnh vật quê hương. phîng ®©y lµ c¶ mét lo¹t.TrÇn §¨ng Khoa ) Dßng th¬ cuèi cña khæ th¬ trªn cã nh÷ng h×nh ¶nh sinh ®éng nµo? Theo em.29 Theo ®ång chÝ. c¶ mét vïng. Thấy được ngôi nhà của Bác thật gần gũi. gäi chim) ®îc nhµ th¬ t¹o nªn b»ng c¸ch nh©n ho¸.5 ®iÓm) §Ò 82 §äc khæ th¬ sau: " Vên em cã mét luèng khoai Cã hµng chuèi mËt víi hai luèng cµ Em trång thªm mét c©y na L¸ xanh vÉy giã nh lµ gäi chim" ( Vên em . Bác Hồ được lớn lên trong tình yêu thương của gia ®×nh: võng gai ru mát những trưa nắng hè. ®¸nh thøc gîi cho ta nghÜ ®Õn nh÷ng ho¹t ®éng cña con ngêi). Sống trong ngôi nhà đó. kh«ng ph¶i vµi cµnh. so s¸nh (L¸ xanh vÉy giã nh lµ gäi chim) b»ng mét ®o¹n viÕt ng¾n cña m×nh víi c¶m xóc ®îc béc lé mét c¸ch hån nhiªn.)( 1. ®Õn nh÷ng t¸n lín xße ra.( 1 ®iÓm) BiÖn ph¸p nh©n ho¸ gióp ta c¶m nhËn ®îc tiÕng chim buæi s¸ng cã ý nghÜa thËt s©u s¾c: TiÕng chim kh«ng chØ lµm cho sù vËt xung quanh trë nªn ®Çy søc sèng ( lay ®éng l¸ cµnh. chØ nghÜ ®Õn c©y. c¶ mét gãc trêi ®á rùc … Ngêi ta quªn ®ãa hoa. … + Chỉ ra và hiểu rõ ý nghĩa của các yếu tố nghệ thuật có trong đoạn thơ: . ®¸nh thøc chåi xanh) mµ cßn th«i thóc chóng ®em l¹i nh÷ng lîi Ých thiÕt thùc cho mäi ngêi (vç c¸nh bÇy ong ®i t×m mËt cho ®êi.

Nh÷ng ®iÖp tõ ®iÖp ng÷ cã tÝnh chÊt t¨ng tiÕn g©y Ên tîng m¹nh mÏ cho ngêi ®äc: Phîng kh«ng ph¶i mét ®ãa. kh«ng ph¶i vµi cµnh…. ®iÒu g× ®· t¹o nªn sù hÊp dÉn cña ®o¹n th¬? H·y béc lé c¶m nghÜ cña m×nh b»ng mét ®o¹n v¨n ng¾n tõ 7 ®Õn 8 c©u. Hoa Phîng në b¸o hiÖu mïa thi ®· tíi. qua ®o¹n th¬ . t¸c gi¶ còng muèn nh¾n nhñ nh÷ng c« cËu häc trß yªu quý cña m×nh kh«ng nªn lêi häc ®Ó trë thµnh nh÷ng häc giái. tµi t×nh.” §o¹n th¬ trªn t¸c gi¶ ®· dïng biÖn ph¸p nghÖ thuËt g× mµ hay ®Õn thÕ? Em h·y viÕt ®o¹n v¨n ng¾n (tõ 6 ®Õn 8 c©u) ghi l¹i c¶m xóc cña em khi ®äc ®o¹n th¬ ®ã. §ång thêi. Hoa Phîng në chóng em sÏ ®îc nghØ hÌ víi nh÷ng cuéc chia tay ®Çy lu luyÕn …… §Ò 85: §äc ®o¹n th¬: “Ngçng kh«ng chÞu häc Khoe biÕt ch÷ råi VÞt ®a s¸ch ngîc Ngçng cø tëng xu«i Cø gi¶ ®äc nhÈm Lµm vÞt ph× cêi VÞt khuyªn mét håi: . T¸c gi¶ cßn sö dông c©u kh¼ng ®Þnh nh»m diÔn t¶ phîng nhiÒu v« kÓ ®Õn nçi ngêi ta quªn ®i ®ãa hoa mµ chØ nghÜ ®Õn c©y. ch©n thùc. §Ò 86: §äc ®o¹n th¬ sau: “Cá giÊu mÇm trong ®Êt Bóp g¹o nh thËp thß Chê mét ngµy ®«ng qua Ng¹i ngÇn nh×n giã bÊc L¸ bµng nh giÊm löa C¸nh tay xoan kh« khèc Suèt th¸ng ngµy hanh kh« T¹o d¸ng vµo trêi ®«ng. ®á rùc. nh÷ng ngêi con ngoan. nh÷ng t¸n lín…. v« t. ngé nghÜnh rÊt ®¸ng yªu vµ rÊt gÇn gòi víi tuæi th¬ em. Yªu cÇu häc sinh viÕt ®îc nh÷ng c¶m xóc cña m×nh mét c¸ch tù nhiªn. VÝ dô: Nãi ®Õn hoa Phîng lµ nãi ®Õn tuæi häc trß. chóng nh nh÷ng ngêi b¹n nhÝ nh¶nh. ®¶m b¶o c¸c ý c¬ b¶n sau: + Néi dung: §o¹n th¬ giíi thiÖu mét buæi häc ®Çy thó vÞ vµ vui nhén cña hai b¹n Ngçng vµ VÞt ( hai con vËt ®· ®îc nh©n ho¸ ). t¸c gi¶ ®· dïng nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo? H·y nªu c¶m xóc cña em vÒ hoa phîng. Gợi ý T¸c gi¶ ®· miªu t¶ hoa phîng víi nh÷ng biÖn ph¸p tu tõ khÐo lÐo. c¶m xóc hån nhiªn ch©n thùc. hµng. nhµ th¬ Tr¬ng Nam H¬ng cã nh÷ng c©u th¬ sau: Thêi gian ch¹y qua tãc mÑ Mét mµu tr¾ng ®Õn n«n nao Lng mÑ cø cßng dÇn xuèng -30- . Hoa phîng në lµ kÕt quat tèt ®Ñp cña chóng em sau bao ngµy häc tËp vÊt v¶..Ngçng ¬i! Häc! Häc!” (Ph¹m Hæ) Theo em.30 §Ó diÔn t¶ sè lîng rÊt lín cña hoa phîng trong ®o¹n v¨n trªn. Nhê cã biÖn ph¸p nh©n ho¸ Êy ®· lµm cho nh÷ng con vËt trë nªn sinh ®éng cã hån ngêi. + NghÖ thuËt: T¸c gi¶ ®· rÊt thµnh c«ng trong viÖc sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt nh©n ho¸ ®îc thÓ hiÖn ë c¸c ®éng tõ dïng ®Ó chØ ho¹t ®éng cña ngêi. cã ý chª bai anh chµng Ngçng lêi häc nhng hay khoe khoang kho¸c l¸c. §Ò 87: ViÕt vÒ ngêi mÑ. Häc sinh nªu ®îc c¶m nhËn cña m×nh khi ®äc ®o¹n th¬ th«ng qua hai tÝn hiÖu néi dung vµ nghÖ thuËt b»ng mét ®o¹n viÕt ng¾n cã cÊu tróc chÆt chÏ.

cã thÓ nãimÑ lµ ngêi lu«n ®em ®Õn cho con nh÷ng ®iÒu tãt ®Ñp trong suèt cuéc ®êi ( ngän giã cña con suèt ®êi) -31- . Cho ta thÊy mÑ cßn ®em ®Õn ngän giã m¸t trong ®ªm hÌ. ngêi mÑ rÊt th¬ng con. H·y cho biÕt : Nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh trong ®o¹n th¬ ®· gióp em c¶m nhËn ®îc ®iÒu g× ®Ñp ®Ï ë ngêi mÑ kÝnh yªu. suy nghÜ vÒ ngêi mÑ. Gîi ý: Nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh: Nh÷ng ng«i sao thøc ngoµi kia Ch¼ng b»ng mÑ ®· thøc v× chóng con. §Ò 88: ViÕt vÒ ngêimÑ. H×nh ¶nh m¸i tãc mÑ b¹c tr¾ng v× thêi gian lµm t¸c gi¶ thÊy xóc ®éng ®Õn “n«n nao”. gióp cho con ngñ say ( giÊc trßn) . ®o¹n th¬ trªn ®· béc lé nh÷ng c¶m xóc vµ suy nghÜ g× cña t¸c gi¶? Gîi ý: §o¹n th¬ béc lé nh÷ng c¶m xóc. §ªm nay con ngñ giÊc trßn MÑ lµ ngän giã cña con suèt ®êi. MÑ ®em ®Õn cho con c¶ cuéc ®êi. mÑ cã thÓ thøc th©u ®ªm suèt s¸ng ®Ó canh cho con ngñ ngon giÊc . h¬n c¶ nh÷ng ng«i sao " Thøc" soi s¸ng trong ®ªm. ý ®èi lËp víi hai c©u th¬ “Lng mÑ cø cßng dÇn xuèng/ Cho con ngµy mét thªm cao” nh muèn béc lé suy nghÜ vµ lßng biÕt ¬n cña t¸c gi¶ ®èi víi mÑ. Gióp em c¶m nhËn ®îc. Nh÷ng c¶m xóc vµ suy nghÜ cña t¸c gi¶ vµ ngêi mÑ thËt ®Ñp ®Ï biÕt bao. trong lêi h¸t mÑ ch¾p cho con ®«i c¸nh ®Ó lín lªn con sÏ bay xa.31 Cho con ngµy mét thªm cao MÑ ¬i trong lêi mÑ h¸t Cã c¶ cuéc ®êi hiÖn ra Lêi ru chÊp con ®«i c¸nh Lín råi con sÏ bay qua” (TrÝch Trong lêi mÑ h¸t) Theo em. §ªm nay con ngñ giÊc trßn MÑ lµ ngän giã cña con suèt ®êi. nhµ th¬ TrÇnQuèc Minh ®· cã nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh rÊt hay trong bµi th¬ MÑ: Nh÷ng ng«i sao thøc ngoµi kia Ch¼ng b»ng mÑ ®· thøc v× chóng con. bëi v× khi trêi s¸ng th× sao còng kh«ng thÓ thøc ®îc n÷a.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->