You are on page 1of 1

hnh 4.

5 MNG VIN THNG BU IN THNH PH NNG n 2010

ng ty Tcvn CSND

CSND ng gia t CSND hi phng ADM4 ADM4

H i c. an vms gpc n.tin acd httt etc spt Vdc3 cdma

1E1 1E1 4E1 4E1 2E1 2E1 6E1 3E1 11E1 5E1 5E1

CSND ADM4 ADM4

q.i 1E1

Pdh 34m

(2)
Tnvng

CSND

ADM4 ADM4

Ring sdh 622m (fujitsu flx 600/600a) RING 1 ADM4 ADM4

ADM4

CSND
ikhim

03 l t Trm mt t vti trng 40 l li Tng i toll vtn

CSND i pht

ADM4 ADM4

Tqton

CSND

Ring sdh 622m


(siemens) ADM4

ADM4

Ring sdh 622m

Pdh 34m

(fujitsu flx 600/600a)

(1)

Host 47 trn ph
PDH
Pdh 34m

ADM4
co line

b gcom hi vn
co line

b gcom b n

Tng i toll vtn ha qu CSND

04 ikhim

CSND

non nc

ADM4
RING SDH 622M

(1)
ADM4

Pdh 34m

co line

bman

CSND ADM4

Host Ho khnh B n h.minh

ADM4 CSND
Sn tr

ADM4

ADM4

PDH

CSND
awa

ADM4

Ring sdh 622m


(fujitsu flx 600/600a) ADM4 ADM4

CSND
L.chiu

ADM4

Host ng 2/9 (2) m.bng


CSND
Pdh 34m

ADM4

CSND ADM 4

ADM4 tu loan
CSND ADM4

ADM4

ADM4

CSND
Mn thi

CSND
An n

CSND
An trung

ADM4 CSND
ph lc

Ring sdh 622m


(fujitsu flx 600/600a)

ADM4 ADM4 ADM4

Ring sdh 622m


ADM4 CSND
ha cm

CSND
Duy tn

RING3 (fujitsu flx 600/600a) ADM4

ADM 4 CSND
nng ii

ADM4 ADM4 CSND CSND


p.tng x.thiu

CSND
Cm l