You are on page 1of 3
UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STIINTE DEPARTAMENTUL DE CHIMIE, FIZICĂ Ș I MEDIU Adresa:str.

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STIINTE

DEPARTAMENTUL DE CHIMIE, FIZICĂ ȘI MEDIU Adresa:str. Domneasca Nr. 111 Nr. telefon / fax: 0236/414871 int 309 E-mail:catalina.iticescu@ugal.ro

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: STIINTA SOLULUI SI RECONSTRUCTIE ECOLOGICA

A.

Locul disciplinei în planul de învăţământ:

 

Anul

 

Anul II

 

Total ore

Forme de verificare

Nr. credite

Cod

 

de

Sem. I

Sem. II

disciplină

studiu

C

LP

C

S

C

LP

Sem. I

Sem. II

Sem. I

Sem. II

Nr.

2

-

-

2

28

28

E

-

6

   

ore

B.

Obiectivele disciplinei:

 

Familiarizarea cu procesele fizice, chimice și geologice legate de prezența și formarea solului în mediul natural terestru. Înțelegerea legităților de răspândire și distribuție a tipurilor de sol la scară planetară, regional și locală. Se abordează noţiunea de poluare a solului şi sunt prezentate sursele de poluare ale acestuia. Reconstrucţia ecologică are ca scop principal protejarea solului, refacerea echilibrului hidrobiologic şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu. Studentii vin in contact cu notiunea de teren degradat si li se prezinta metodele prin care solurile poluate pot fi recuperate.

C.

Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, învatarea asistată de calculator, studiul de caz, problematizarea, portofoliul, studiul bibliografiei.

D.

Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă ( pondere 30% ) prin metode orale, probe scrise, practice şi teme de casă (referat pentru o temă la alegere din tematica disciplinei); evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise/orale din tematica studiată şi rezolvarea de probleme.

E.

Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

 
 • 1. Structura solului – 4 ore

 • 2. Compoziţia solului. Proprietăţile fizice şi chimice – 2 ore

 • 3. Resursele solului. Materia organică din sol – fertilitatea – 2 ore

 • 4. Activitatea biologică din sol şi funcţiile ei ecologice – 1 ora

 • 5. Poluarea ecosistemelor solului – definire, identificare, clasificare, cartografiere – 1 ora

 • 6. Poluarea solurilor cu metale grele (Cd, Hg, Cr, As, Cu, Fe, Ni) – 1 ora

 • 7. Poluarea solurilor prin activitati agricole – 1 ora

 • 8. Poluarea solurilor cu compusi organici – 2 ore

 • 9. Reconstructia ecologica: scop si obiective – 2 ore

  • 10. Prioritati in reconstructia ecologica – 2 ore

  • 11. Metode de reconstructie ecologica – 4 ore

  • 12. Planificarea etapelor unui proiect de reconstructie ecologica – 2 ore

  • 13. Implementarea unui proiect de reconstructie ecologica. Monitorizarea post implementare – 2 ore

 • 14. Legislaţia actuală pentru protecţia calităţii solului – 2 ore

 • F. Conţinutul lucrarilor practice si de seminar / număr de ore pentru fiecare temă:

  • 1. Prelucrarea normelor de protecţia muncii în laboratorul de chimie – 2 ore

  • 2. Tehnica recoltării şi pregătirii probelor de sol în vederea analizării lor – 2 ore

  • 3. Analiza granulometrică a diferitelor tipuri de soluri – 2 ore

  • 4. Determinarea calciului din sol prin metoda complexonometrica – 2 ore

  • 5. Determinarea spectrofotometrica a ferului din sol – 2 ore

  • 6. Determinarea pesticidelor din sol – 2 ore

  • 7. Metode de reconstructie ecologica

  • 8. Reconstructia ecologica a ternurilor petrolifere si a perimertrelor miniere – 2 ore

  • 9. Reconstructia ecologica a pajistilor – 2 ore

 • 10. Reconstructia ecologica forestiera – 2 ore

  • 11. Reconstructia ecologica a Deltei Dunarii – 2 ore

  • 12. Reconstructia ecologica a gropilor de gunoi – 2 ore

 • 13. Legislatie specifica – 2 ore

 • 14. Colocviu de – 2 ore

 • G. Bibliografie de elaborare a cursului

 • 1.

  Constantin Rusu, Fizica, chimia si biologia solului, Editura Universitatii”Al. I. Cuza”

  Iaşi, 1998

  2.

  Davidescu D., Davidescu V., Agrochimia modernă, Edit. Acad. Romane, 1981

  3.

  Gary W. VanLoon, Stephen J. Duffy, Environmental chemistry, Oxford University

  Press, 1999

  4.

  Gheorghe Duca, Iurie Scurlatov, Aurelio Misiti, Matei Macoveanu, Mioara Surpateanu, Chimie Ecologică, MatrixRom, Bucureşti, 1999

  5.

  Gr. Obrejanu, Iuliana Serbanescu, A. Canarache, O. Munuca, Metode de cercetare a solului, Editura Academieie RPR, 1964

  6.

  Gh Duca, M. Gonta, Controlul chimic al mediului, Lucrari practice, Ed. CEP USM, Chisinau, 2007

  7.

  Mănescu S., Cucu M., Diaconescu M.L., Chimia sanitara a mediului, Vol I,II, Ed.

  Medicala, Bucuresti, 1982

  8.

  Moţoc M., Munteanu St., Băloiu V., Mihai Gh., Eroziunea solului şi metodele de

  combatere, Ed. Ceres, Bucureşti, 1975

  9.

  Ramade Fr., Elements d’ecologie fondamentale, Ed. International, Paris, 1994

  • H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 1

  1. Gary W. VanLoon, Stephen J. Duffy, Environmental chemistry, Oxford University Press,

  1999, part C – The terrestrial environment

  • 10. Gheorghe Duca, Iurie Scurlatov, Aurelio Misiti, Matei Macoveanu, Mioara Surpateanu, Chimie Ecologica, MatrixRom, Bucuresti, 1999, capitolul V – Ecosistemele solului si poluarea lor

  1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

  • 11. Gr. Obrejanu, Iuliana Serbanescu, A. Canarache, O. Munuca, Metode de cercetare a solului, Editura Academiei RPR, 1964, capitolul I. Folosirea metodelor de cercetare a insusirilor chimice si fizice pentru cunoasterea si ridicarea fertilitatii solului

  • 4. M. Cioroi, Analize chimice de ape si sol, Evrika, Braila, 2000, capitolul 4 – Metode volumetrice pentru analiza apelor şi solului; capitolul 5 – Metode fizico – chimice pentru analiza apelor şi solului

  Data aprobării programei analitice în catedră / departament:

  Titular curs: Conf. dr. Cătălina Iticescu

  Titular seminar / lucrări practice: Conf. dr. Cătălina Iticescu

  Director departament / Şef catedră

  Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea