You are on page 1of 1

VRSTE TETA

MATERIJALNE TETE - tete nastale upotrebom putnikog vozila nadoknadjuju se na osnovu zakona i osnovnih pravila,odn. uslova za osiguranje korisnika , odn. sopstvenika motornih vozila od odgovornosti, za tete priinjene treim licima i to svake osiguravajue organizacije posebno. Materijalne, odnosno imovinske tete su tete koje nastaju na stvarima usled upotrebe automobila kao opasne stvari. Ove tete nastaju na vozilu i na stvarima u vozilu i izvan njega. Na licima tete nastaju usled povrede tela, naruavanje zdravlja ili smrti kao posledice povreda zadobijenih u saobraajnoj nesrei. Kod vozila se priznaju tete popravke vozila( kada je u pitanju delimina teta) trokovi prevoza ili lepovanja oteeng vozila,trokovi unitenog vozila(kod totalne tete), trokovi nastali na stvarima, prtljagu, linim stvarima, trokovi prevoza lanova porodice do hotela ili mesta boravka, trokovi osiguranja i registracije, uvanja vozila, naknada za izgubljenu zaradu i dr. U trokove nastale usled smrti ili povrede lica, na osnovu imovinskih,odn. materijalnih teta,ubrajaju se trokovi leenja od zadobijenih povreda i dr.trokovi leenja ako nije odmah nastupila smrt,trokovi sahrane kao i trokovi koje je smrt izazvala(crnina, nadgrobni spomenici, obiaji vezani za sahranu i sl.), naknada za izgubljenu zaradu u sluaju smrti povredjenog, a za vreme povrede do smrti putni trokovi do bolnice, obilazak povredjenog i sl. NEMATERIJALNE TETE- Nematerijalne, odn. neimovinske moralne tete koje se isplauju po osnovu odgovornosti su mnogo redje i za njih je iznos nadoknade znatno nii. One predstavljaju povredu linih prava oveka, povredu njegovog integriteta, ivotne sposobnosti i psihike ravnotee.Saobraajne nesree pored unitenja imovine, esto unesreenom nanose psihiki i fiziki bol, strah, patnje, dolazi do naruavanja zdravlja , gubljenja ekstremiteta, idr. organa patnje zbog unakaenosti. Ove tete teko je oceniti i pitanje je mogu li se nadoknaditi. esto visina tete zavisi od ocene lekaraeksperta za dotinu tetu. Najee tete koje se priznaju osiguranicima su : naknada za pretrpljeni fiziki bol, za naruenost(umanjenje estetskog izgleda), za pretrpljeni strah, naknada za smanjenje opte ivotne sposobnosti, za pretrpljeni duevni bol usled smrti bliskog srodnika i sl... Po osnovu osiguranja od odgovornosti pokrivena je odgovornost prema saputnicima, izuzev lica koja pripadaju krugu osiguranika, koja su iskljuena iz osiguranja kao to su: vlasnik suvlasnik, korisnik, ovlaeni ili neovlaeni voza, brani drug, bliski srodnik i dr. Utvrdjivanje nematerijalne, odn. neimovinske tete je sloen posao a to potvrdjuje i sudska praksa- utvrdjuju se posebni modaliteti nadoknade. Naknada za pretrpljene fizike bolove utvrdjuje se u zavisnosti da li je u pitanju neznatna, srednja ili tea, odn. viestruka povreda. Naknada za pretrpljene duevne bolove zbog unakaenosti, odredjuje se u zavisnosti da li je u pitanju duevni bol jakog , srednjeg ili velikog stepena. Naknada za pretrpljeni strah se odredjuje imajui u vidu da li je u pitanju primarni strah visokog intenziteta,uz sekundarni strah koji je trajao due vreme ili je u pitanju primarni strah visokog intenziteta,uz sekundarni strah izuzetno dugog trajanja. Naknada zbog umanjenja opte ivotne sposobnosti odredjuje se u zavisnosti od procenta utvrdjenog umanjenja.