You are on page 1of 10

Kuranda tenash (ruhun bedenden bedene gemesi) var mdr?

nsan ftraten mkerrem olduu iin hakk aryor, lakin bazen batl eline gelir, hak zannederek alr koynunda saklar. Hakikati kazarken ihtiyarsz dallet bana der, hakikat zannederek alr bana giyer. te reenkarnasyon da byle batl bir meseledir ve asla slamn ve Kurann mal deildir. Buna ramen esefle ve zntyle grmekteyiz ki, bir ksm bedbahtlar televizyon televizyon gezerek bu batl meseleyi hak gibi gstermeye almakta ve maalesef insanlar aldatmaktadrlar. Bilhassa bu bedbahtlarn iinde bir ksm ilahiyat profesrlerinin de olmas bizleri ayrca zmekte ve mmetin dinini korumakla mkellef olanlar bunlar m? diye bizleri dndrmektedir. Bu eseri hazrlamaktaki amacmz:Reenkarnasyonun batlln ispat ederek Mslmanlarn imann bir tehlikeden kurtarmak ve bu batl meseleyi hak gibi anlatan szde profesrlerin asl yzlerini gstererek, onlarn dier erli fikirlerinden mmet-i Muhammedi muhafaza etmektir. Yani mesele sadece reenkarnasyon deildir. Mesele, ayn zamanda bu fikri savunanlarn slamdan ve imandan ne kadar uzak olduklarn beyan ederek, mmet-i Muhammedi onlara kar uyarmaktr. Reenkarnasyon Samal isimli bu eserimizde reenkarnasyonun asla mmkn olamayaca iki kere iki drt eder katiyetinde ispat edilecektir. Tevfik ve inayet Allahtandr. REENKARNASYON NEDR? Reenkarnasyon:Ruh g demektir. Ruhun, insan ldkten sonra baka insana gemesi ve baka bir bedenle dnyaya gelmesidir. Buna tenash de denilir. Reenkarnasyonun mmkn olamayaca meselesini drt balkta inceleyeceiz: lk nce Kurana bakacaz ve Kuran bu konuda ne diyor, bunu reneceiz. Daha sonra hadislere bakarak, bu konuda Efendimiz (s.a.v.)in bir beyan var mdr? bunu aratracaz. Daha sonra ise bu konudaki slam limlerinin grlerini inceleyeceiz. Acaba onlar bu konuda ne demiler? Ve daha sonra da reenkarnasyonun aklen ve mantken mmkn olamayacann delillerini beyan edeceiz. Zira bir meselenin hak olabilmesi iin: Ya Kuran haber vermeli, Ya Peygamberimiz (s.a.v.) ondan bahsetmeli,

Ya slam limleri o meselede ittifak etmeli, Ya da en azndan o mesele akla ve manta uygun gelmelidir. Eer: Kurann haber vermesi bir kenara, Kuran ona kar kyorsa, Peygamberimiz (s.a.v.) ondan hi bahsetmiyorsa, slam limleri onu kfr sayyorsa, Ve akl ve mantk da onu reddediyorsa, artk bu meselenin batll gne gibi ortaya km demektir. te bizler, bu drt balk altnda reenkarnasyonun batlln kati olarak ispat edeceiz. imdi, Kurann bu meseleye bakna geiyoruz. KURAN REENKARNASYON HAKKINDA NE DYOR? DELL 1 Nihayet onlardan (mriklerden) birine lm gelince, Rabbim, beni (dnyaya) geri dndr, ta ki yapmadan braktm tamamlar, iyi i ilerim der. Hayr! Bu syledii bo bir laftr. Onlarn arkasnda ise, yeniden dirilecekleri gne kadar berzah vardr.(Mminun 99-100) Mezkr ayet-i kerime, reenkarnasyonu ok ak bir ekilde reddetmektedir. imdi ayet-i celileyi tahlil edelim: Soru:Onlara lm gelince ne diye dua etmeye ve yalvarmaya balarlar? Cevap:Bir daha dnyaya geri dnmek ve dnyada iken terk ettikleri salih ameller ilemek isterler. Soru:Onlara msaade edilir mi? Cevap:Hayr, msaade edilmez. Soru:Peki, onlarn bu istekleri hakknda ne buyrulur? Cevap:Bu syledikleri bo bir szdr! buyrulur. Soru:Peki, onlarn akbetleri ne olur? Cevap:Dirilme gnne kadar beklemek zere Berzah ad verilen leme gtrlr. Acaba, ayet-i kerimenin beyanlar bu kadar ak ve net iken, nasl olur da bir Mslman reenkarnasyona inanabilir? Ve reenkarnasyona inanana nasl Mslman denilebilir?

Reenkarnasyonu savunanlar; ruhun kemal bulmak iin, bu dnyadaki macerasna baka bedenlerle devam ettiini iddia ederler. Hlbuki tefsirini yaptmz ayet-i kerimede, gnahkr olarak lenler, terk ettikleri salih amelleri ileyebilmek iin izin istemekte -yani reenkarnasyonculara gre, kemal bulmak iin izin istemekte- ama onlara izin verilmemektedir. Demek, reenkarnasyoncularn iddialar tamamyla Kurana zt ve muhalif olan bir grtr. Ayet-i kerimede geen ve kyamete kadar onlarn kalacaklar yer olarak bildirilen Berzah ise, len ruhlarn kyamete kadar bekledikleri lemin ismidir. Dnyaya gelmeyen ruhlar lem-i Ervahta beklerken, dnyaya gelmi ve lm ile bedenini terk etmi ruhlar lem-i Berzahta beklemektedirler. lem-i berzah deta ahiretin bekleme salonudur. Netice olarak diyebiliriz ki:Mminun suresi 99. ve 100. ayetler tenash aka reddetmektedir. Malumdur ki, Kurann tek bir ayetini inkr edenler dinden kar ve kfir olurlar. te tenashe inananlar bu ayet-i kerimeyi ve birazdan zikredeceimiz dier ayetleri inkr ettikleri iin dinden kmlar ve kfre girmilerdir. DELL 2 De ki: Size vekil klnm olan lm melei cannz alacak, sonra dndrlp Rabbinize gtrleceksiniz. Gnahkrlar bir grseydin! Rablerinin huzurunda balar ne eilmi olarak yle derler: Ey Rabbimiz! Grdk ve iittik, imdi bizi geri evir de salih bir amel ileyelim; nk biz artk kesin bir ekilde inanyoruz. Eer biz dilemi olsaydk her nefse hidayetini verirdik!(Secde 11-13) Mezkr ayet-i kerime de tenash reddetmektedir. imdi bu ayet-i kerimeyi tahlil edelim: Soru:Gnahkrlar, boyunlarn ne emi olarak Allahtan ne isterler? Cevap:Dnyaya bir daha gnderilmek ve salih ameller ileyebilmek. Soru:Salih amel ileyecekleri hususunda neyi delil gsterirler? Cevap:Artk hakk grdklerini ve hakikati iittiklerini delil gsterirler ve bundan sonra artk batla dalmayacaklarn bildirirler. Soru:Onlara ne cevap verilmitir? Cevap:stekleri reddedilmi ve Eer biz dilemi olsaydk her nefse hidayet verirdik! denilerek, her nefsin hidayet bulmasnn murad- lah olmad beyan buyrulmutur. Hani lmden sonra ruh baka bedene giriyordu? Hlbuki ayet-i kerimenin ak ifadesiyle onlarn bu istekleri reddedilmektedir. Hem hani ruh baka bedene girerek kemal buluyordu? Hlbuki Eer biz dilemi olsaydk her nefse hidayet verirdik! ayetinin ak beyanyla, her nefsin hidayet bulmas murad- lah deildir. Evet, Cenab- Hak her kulunun hidayet zere olmasndan ve kemal bulmasndan honut ve raz olur; ancak her kulun illaki kemal bulmasn Allah-u Tel murad etmemi ve kullarn, iman veya kfr seme hususunda serbest brakmtr. Bu hakikate Kurann u ayeti iaret etmektedir: Ve de ki: O hak Rabbimizdendir. Artk dileyen iman etsin, dileyen inkr etsin. (Kehf 29)

Zaten eer Allah-u Tel her kulunun hidayet bulmasn murad etseydi, her nefse lmeden nce hidayet verebilir ve ruhlarn onlarca beden deitirmesi gibi uzun bir seyahate gerek kalmazd. Ancak byle olsayd, imtihann almas ve cehennemin yaratlmasnn bir manas olmazd. Netice olarak diyebiliriz ki:Secde suresi 11, 12 ve 13. ayetler tenash aka reddetmekte ve lmden sonra bir daha dnyaya gelmenin mmkn olmadn beyan etmektedir. Artk kim bundan sonra tenashe inanrsa, mezkr ayeti ve Allah-u Tely tekzib etmi olur. Herhlde insan olan da bu yaptndan utanr ve akl varsa bundan titrer! DELL 3 Zalimler yle diyecekler: Ey Rabbimiz! Bizi yakn bir zamana kadar ertele de senin davetine uyalm ve peygamberlere tabi olalm. Onlara denilir ki: Sizin iin hibir zeval (lm) yoktur diye, daha nce yemin etmemi miydiniz? (brahim 44) Bu ayet-i kerime de ak bir ekilde tenash reddetmekte ve tenash fikrinin batlln ortaya koymaktadr. yle ki: Tenash savunanlar, kendileri iin bir zeval ve lmn yok olduuna inanmaktadrlar. leride de aklanaca zere, tenash fikrinin temelinde, uzun asrlar boyunca dnyada yaama arzusu vardr. Onlara gre, ruhlar baka bedenlerle defalarca bu dnyaya gelecek ve bu dnyadan hi ayrlmayacaklardr. Yani inanlarna gre, onlar iin bir zeval yoktur. imdi, ayet-i kerimenin onlara verdii cevaba bakalm: Onlara denilir ki: Sizin iin hi bir zeval (lm) yoktur diye, daha nce yemin etmemi miydiniz? te, bu ayet-i kerime deta onlarn yzne bir tokat vurmakta ve yle demektedir: Hani siz ruhunuzun baka bedenlerle defalarca dnyaya geleceine inanyor ve buna yemin ediyordunuz, hani sizin iin bir son yoktu! O hlde niin imdi, ecelinizin ileriye tehir edilmesi iin yalvaryorsunuz? Hadi gitseniz ya dnyaya, niin gidemiyorsunuz Demek, ruhlar yle babo deiller ve diledikleri gibi bu dnyaya gelip gidemezler! Acaba, tenashe inananlarn o andaki hllerini ve yzlerinin eklini hayal edebiliyor musunuz? DELL 4 Onlar, orada yle feryat ederler: Ey Rabbimiz! Bizleri kar, yaptklarmzdan baka, salih bir amel yapalm. Onlara denilir ki: Size dnecek olann dnecei kadar bir mr vermedik mi? Hem size uyarc da gelmiti. O hlde tadn bakalm azab! nk zalimleri kurtaracak yoktur. (Fatr 37) Bu ayet-i kerime de tenash fikrini ak bir ekilde reddetmektedir. yle ki: Tenashe inananlara gre, insan kemal bulmak iin defalarca bu dnyaya gelmekte ve seyr-i slkn tamamlayncaya kadar bu seyahat devam etmektedir. Hlbuki ayet-i kerime onlarn bu grlerini reddetmektedir. imdi, ayet-i kerimeyi tahlil ederek bu reddi grelim: Soru:Onlar niin dnyaya bir daha gelmek istiyorlar? Cevap:Salih amel ilemek, yani kemal bulmak iin.

Soru:Peki, onlara izin veriliyor mu? Cevap:Hayr! Soru:zin verilmeme gerekesi olarak ne gsteriliyor? Cevap:Onlarn, dnecek ve salih amel yapabilecek kadar bir mre sahip olduklar ve ayrca kendilerine uyarclar geldii; ama onlarn buna ramen salih amel ilememi olmalar. Demek ki, kemal bulmak iin bir daha bu dnyaya gnderilme yoktur. Eer yle olsayd, onlarn salih amel ilemek iin bir daha bu dnyaya dnme arzular kabul edilirdi. Hlbuki ayetin ok net ifadesine gre, bu istekleri reddedilmi ve onlar bir daha dnyaya gnderilmemitir. Ayet-i kerimenin bu kadar ak beyanna ramen hl nasl olur da tenash kabul edilebilir? Biz, bu ayetlerden habersiz olanlarn tenashe inanmasn bir derece anlayabiliyor ve cehaletlerine veriyoruz, tabi cehalet zr deildir! Lakin Kuran bildiini iddia eden szde profesrlerin bu gr savunmalarn anlayamyoruz. Acaba onlar bu ayetleri hi grmyorlar m? Ya da amalar zm yemek deil de, bacy m dvmek? Yani onlar, bu milletin itikadn bozmak iin tutulmu kiiler mi? Bizim aklmza baka bir ey gelmiyor; nk deil bir profesr, Kuran az bir ey okuyan kimse bile tenashn Kurana btn btn zt olduunu anlar. Peki, onlar nasl anlayamyorlar? Bizce anlyorlar ve hakikati ok iyi biliyorlar; ama dediimiz gibi, onlar baka bir eyin peinde, bu mmetin imannn DELL 5 Onlar, ilk lmden baka orada bir lm tatmazlar. (Duhan 56) Mezkr ayeti kerime, insann lm sadece bir kere tadacan haber vermekte iken; tenashler insann defalarca lm tattn ve her defasnda baka bir beden ile bu dnyaya geldiini sylemektedirler. imdi, Kurana m inanacaz, yoksa tenashlere mi? Ayrca unu da merak ediyoruz, acaba tenash savunanlar bu ayeti hi grmyorlar m? Geri daha evvel sylemitik, onlar tenash, inandklarndan dolay savunmuyorlar; onlarn derdi baka, onlarn derdi, sadece bu mmetin imann almaktr. Onlar, ilk lmden baka orada bir lm tatmazlar. ayet-i kerimesi o kadar ak ve nettir ki, tahlile ihtiya duymuyor ve bir sonraki ayet-i kerimeye geiyoruz. DELL 6 Onlar ki gayba iman ederler (Bakara 3) Bu ayetin beyanyla, bu dnya imtihan iin yaratlmtr ve imtihann srr da gabya iman esas zerine cereyan etmektedir. Yani iman hakikatlerini grmeden inanmamz istenmektedir. Baka bir ifadeyle, Cenab- Hak bu dnyay, kim iman edecek ve kim iman etmeyecek srrnn aa kmas iin yaratm olup kullarndan gayba iman etmelerini istemitir. Hlbuki bedenden kan bir ruh iin gayb kalmamakta ve o ruh btn iman hakikatlerini bizzat mahade etmektedir. Yani melekleri, mkfat ve azab v.s. grmekte ve kendisi iin

imtihann srr bozulmaktadr. Dolaysyla bu dnyaya tekrar dnmesinin hibir manas yoktur. Ve madem manas yoktur, o hlde dnne elbette izin verilmeyecektir. Kuran- Kerimde lm ve dirilile ilgili birok ayet-i kerime vardr. Bu ayetlerin hibirinde ruhun baka bir insana veya baka bir mahluka getiini gsteren bir ifade yoktur. Buna kar tenash reddeden ayetler olduka oktur. Bizler, bu alt ayeti yeterli gryor ve sizleri skmamak iin daha fazla ayet-i kerimeyi delil getirmeye gerek duymuyoruz. Zira daha kapy daha alacak ve tenash, ilk nce Efendimiz (s.a.v.)e, sonra slam limlerine ve daha sonra da akl ve manta soracaz. Bizler bu kapy kapatmadan nce, tenash reddeden dier Kuran ayetlerinin bir ksmn vereceiz. Dileyenler bu ayetlerin tefsirlerini mtalaa ederek, tenashn Kurann ruhundan ne kadar uzak olduunu grebilirler. Nisa 18, Enam 93, Secde 11, Mnafikun 10-11, Mmin 45-46, Mmtehine 13, Nisa 97 ve mkfatn ve cezann lmden hemen sonra olduunu beyan buyuran dier btn ayetler tenash reddetmektedir. PEYGAMBERMZ (S.A.V.) REENKARNASYON HAKKINDA NE DYOR? Peygamber size ne verdiyse onu aln! Size neyi yasakladysa ondan saknn ve Allahtan korkun!(Har 7) ayetinin emriyle bir Mslman, Efendimizin verdiini almal ve vermediini almamaldr. Zira Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kurann en byk mfessiri ve bu dinin tebli edicisidir. O hlde bizler de Mslmanlar olarak, meselemiz olan tenash Peygamber Efendimize gtrmeli ve aln! diyorsa almal; almayn! diyorsa da almamalyz. O halde imdi biz tenash savunanlara soruyoruz: Bu konuda Peygamberimizden bir hadis veya kck bir sz nakledebiliyor musunuz? Hayr, nakledemezler! Douyu, baty, kuzeyi ve gneyi arasalar, Peygamber Efendimizin btn szlerini teker teker aratrsalar tenashe ait tek bir hadis bulamazlar. Eer slamda tenash inanc olsayd, Hz. Peygamber (s.a.v.)in bundan haber vermesi gerekirdi. Zira o zat bu dinin reticisi ve muallimidir, bizler bu dini onun hadislerinden reniyoruz. Hlbuki Efendimiz (s.a.v.) tenashe ait tek bir sz sylememi, mkfat veya azabn hemen lmden sonra baladna ait ise yzlerce hadis syleyerek tenash reddetmitir. Acaba hi mmkn mdr ki tenash caiz ve vaki olacak da, Peygamberimiz (s.a.v.) bunu bilmeyecek ve bundan haber vermeyecek? Acaba bu konuda Peygamberimizden daha bilgili ve yetkili birisi olabilir mi? uras da ok ilgintir ki, din namna konuanlar, konutuklar hususta Peygamber Efendimizin ne dediini hi umursamamakta ve sadece kendi vehimlerine gre konumaktadrlar. Din sadece vehimlere dayandrlabilir mi? Peygamberi aradan kartan bir anlayla ne kadar isabet edilebilir? Eer herkes vehmine gre hkmedecekse, o hlde peygamberler niye gnderildi? Szn z olarak deriz ki:Tenash slamn ve Kurann mal deildir. Eer yle olsayd, Peygamberimiz (s.a.v.) bu inanc sahabesine ve mmetine ders verirdi; dier iman

hakikatlerini ders verdii gibi Madem ders vermemi ve bu konuda kck bir sz bile sylememitir, o hlde tenash inanc batldr ve gayr-i slamidir. SLAM LMLER REENKARNASYON HAKKINDA NE DYOR? . Azam Hazretleri her gn bir defa Kuran batan sona okumu, . afi Hazretleri bir gnde iki defa Kuran hatmetmi ve birok hakiki lim de veya yedi gnde bir manasna nfuz ederek Kuran okumulardr. Yine bu limler Peygamber Efendimizin on binlerce hadisini senetleriyle beraber ezberlemilerdir. Eer Kuranda tenash olsayd veya hadisler tenashten haber verseydi, elbette bu zatlarn drbn gibi gznden kamayacakt. Hlbuki bu zatlar byle bir eyden haber vermemiler; brakn haber vermeyi, bu fikrin batl olduunu ve buna inananlarn kfir olacan bildirmilerdir. Mesela, mam- Rabbani Hazretleri yle der:Kalpleri hasta ve bilgileri az olan baz kimseler, hatta kendilerini lim olarak tantan baz dinsizler tenashe inanyor. Ruhlar olgunlamadan nce bir bedenden ayrlnca, baka bir bedene geer. Kemale geldikten sonra insanlara gelmez, tenash yolu ile olgunlam olurlar.diyor ve tenashle ilgili birok hikyeler uyduruyorlar. Tenashe inanan dinden kar kfir olur Yine lim bni Hazm yle der: Tenashe inananlarn kfir olduklar hususunda icma vardr. Berika ve Hadika isimli kitaplarda ve slamn dier btn kaynaklarnda, tenashe inananlarn kfir olduklar beyan buyrulmutur. Rtn ispat etmi ve mmet tarafndan kabul grm hibir lim tenashn mmkn olabileceinden bahsetmemi, hepsi ittifakla tenashn kfr olduunu haber vermitir. Acaba onlarn bu ittifakna ve szlerine kar, bu zamann takva ve amel fakiri olan birka cahilin sznn ne kymeti olabilir? Ve onlarn szn nasl hkmden drebilir? AKIL VE MANTIK REENKARNASYON HAKKINDA NE DYOR? imdi maddeler hlinde, akl ve mantn tenash reddettiini ortaya koyalm: 1-Eer tenash yaayan, bin kiiden bir kii bile olsa, dnya nfusuna kyasla tenashn ne kadar sklkla grlecei aikrdr. Hlbuki bunu iddia edenler bir elin parmaklarn gememektedir. Bu da tenashn hakikat olmadna bir delildir. 2-Tenashe inanan kiiye soruyoruz: ldkten sonra dirilme, beden ve ruh ile olacaktr. Azap veya lezzetler ikisinedir. Binlerce bedene girmi bir ruh, hangi ahsiyetiyle harolacak ve hesaba ekilecektir? 3-Eer En son beden diye cevap verilirse, o hlde biz de deriz ki: Mesela on beden deitirmi olan ve ilk dokuz bedeninde zalim, son bedeninde ise salih olan bir ruh, salih olarak cennete girse; acaba ilk dokuz bedeninde zulmettii mazlumlarn haklarnn ondan alnmamas bir zulm deil midir? Hlbuki Allah-u Tel zerre miktar zulmetmez.

4-Veya tam tersi olarak, bir ruh ilk dokuz bedeninde salih ve son beninde zalim olsa, eer son bedene gre hesaba ekilerek cehenneme atlsa; ilk dokuz bedende yapt ibadet zayi mi olacak? Hlbuki Allah-u Tel: Kazandnz tastamam verilecektir. buyuruyor. Demek, harin hem beden ve hem ruh ile olmas, tenash imknsz klmaktadr. 5-Malumdur ki, eyann zat zellikleri ve vasflar, mahiyetinden ayrlmaz; hibir nevin zat hasseleri kendinden kopup baka bir neve gemez. Mesela bir insan; ilim, itikat, zek vb. sfatlarda bakasnn ayn deildir. mam Gazalinin o nezih ruhu, dier ruhlardan ayrdr. Eer tenash olsa idi, dnyaya birok mam Gazalilerin gelmesi gerekirdi. Hlbuki tarih sayfas, mam Gazali ve emsallerine rastlamamtr. Bu da tenashn vaki olmadna bir delildir. 6-Eer tenash ile ruhlar olgunlayor ve kemale ermeyen her ruh bu seyahat ile kemale ulayorsa, cehennem kimler iin hazrland ve orada kimler azap grecek? Tenashe inanmak, cehennemi inkr etmek ile neticelenmez mi? 7-Tenashlerin dedii gibi, eer ruhumuz imdiki bedenden nce, baka bedenlerle bu dnyaya gelmi olsayd, o bedenlerdeyken btn yaptklarmz u anda bilmemiz gerekirdi. Hlbuki hibirimiz byle bir ey hatrlamyoruz. Bu da tenashn safsata olduuna bir delildir. 8- Tenash inancna gre evrendeki ruhlar belli saydadr. Bu durumda dnya nfusunun statik olmas ve nfusta bir artn olmamas gerekirdi. Hlbuki realite bunun aksini gstermektedir. 9- Tenash iddias, peygamberlerin gnderilmeleri ve semavi kitaplarn indirilmeleri hakikati ile de badaamaz. Eer ruhlar, kemal bulmak iin defalarca bu dnyaya gelseydi, peygamberlerin gnderilmesine ve kitaplarn indirilmesine ihtiya kalmazd. Zira Cenab- Hak onlar, insann terakki ve tekmln temin ve beerin bakn ebed hayata evirmek iin gndermitir. Eer tenash tek bana bu kemali salyorsa, ne diye peygamberler gnderildi ve semavi kitaplar indirildi? Demek tenash, peygamberlerin gnderilmesi ve kitaplarn indirilmesi hakikatleriyle de tam bir eliki iindedir. 10- Kuran ve dier semavi kitaplarn gnahlarn tevbe ile affedileceine dair olan beyanlar, affedilebilmek iin ruhlarn byle zdrapl ve uzun seyahatlerini fuzuli ve manasz gstermektedir. Allah-u Tel byle bir seyahat olmakszn btn gnahlar bir anda sevaba evirebilmektedir. Demek tenash, Allahn affnn genilii ile de eliki iindedir. 11- Peygamberlere uyan kimseler arasnda, ilk hayatlar itibariyle ok kt kimseler de bulunuyordu. Bu insanlarn uzun ve kirli bir gemiten sonra, velileri geride brakacak kadar mualla bir mevkiye bir anda ykselmeleri o kadar vakidir ki, aksine fikir beyan etmek deta imknszdr. Byle, bir hamlede ve bir nefhada olgunluun zirvesine ykselmek mmkn iken ve bu Allahn ltfuna daha yakr iken, defalarca baka bedenlerle dnyaya gelmenin ne gibi bir manas olabilir? Tenashn samalna dair daha birok delilleri ortaya koyabiliriz. Ancak meselenin batll gne gibi ortaya ktndan dolay baka delillere ihtiya duymuyor ve bu uzun meseleyi burada keserek tenash hakknda merak edilen birka sorunun cevabna geiyoruz: SORULAR VE CEVAPLARI

1- Kfirler diyecekler ki: Ey Rabbimiz! Sen bizi iki defa ldrdn ve iki defa dirilttin. imdi gnahlarmz anladk. Artk kmaya bir yol var m?(Mmin 11)ayetindeki iki defa ldrlme ve iki defa diriltilmenin tenashe bir iareti var mdr? Asla yoktur! Zira eer tenashten bahsetseydi, iki defa ldrlme ve iki defa diriltilmeden deil; onlarca defa ldrlp onlarca defa diriltilmeden bahsedilirdi. Zira tenashe inananlara gre, ruh onlarca defa lmekte ve onlarca defa dirilmektedir. Eer mezkr ayet-i kerime tenashe iaret etseydi yle olurdu: Ey Rabbimiz! Sen bizi onlarca defa ldrdn ve onlarca defa dirilttin Lakin byle sylenmemi ve sadece iki defa lmden bahsedilmitir. Demek ayetin tenashle hibir ilgisi yoktur. Ayette geen iki defa ldrlme hakknda Abdullah b. Mesud, Abdullah b. Abbas, Katade, Dahhak ve Ebu Malik Hazretleri yle demitir: Birinci lm, ruh flenmeden nceki durumdur. nsanlarn, atalarnn sulbnde iken l olmalar kastedilmitir. kinci lm ise, bu dnyaya geldikten sonra lmeleridir. Bu ayet u ayete benzer: Allah nasl inkr edersiniz? Hlbuki siz ller idiniz, o sizi diriltti. Sonra ldrecek ve sonra tekrar diriltecektir. Nihayet ona dndrleceksiniz. (Bakara 28) Bu ayetteki: ller idiniz. ifadesiyle atalarn sulbndeki hle dikkat ekilmi, O sizi diriltti. ifadesiyle hayat bulup bu dnyaya gelmek kastedilmi, Sonra ldrlmek ifadesiyle dnyadaki lmmz murad edilmi, Sonra diriltilmek ifadesiyle kabirde diriltilmek kastedilmi, Sonra ona dndrlrsnz. ifadesiyle de kabirlerden kp maher meydanna kmz kastedilmitir. Szn z: Ayetin tenash ile uzaktan yakndan bir ilgisi yoktur. Ayetler kabir hayatndan ve berzah leminden haber vermektedirler. 2- Baz evliya kssalarnda veli zatlarn ruhlarnn insan ekline brnd anlatlmaktadr. Bu tenashe benzemiyor mu? Cevap:Asla benzemiyor! Evet, Allah-u Tel baz dostlarnn ruhlarn insan eklinde temessl ettirmi ve onlar insan gibi grnmtr. Ancak bu bir temessldr, yoksa o mbarek ruhlar baka bedenlere girmi deildir. Melekler ve cinler de insan ekline girip birok eyler yapabiliyorlar, hatta eytann dahi insan ekline girip gzkt hususunda birok kssa- nebevi vardr. Ancak bunlarn hibiri tenash deildir. Evliyann ruhlarnn da insan suretinde grnmesi bunlar gibidir. Tenash ile hibir ilgisi yoktur, kiinin aynadaki aksine benzeyen bir temessldr. 3- Baz yeni doan ocuklar eski hayatlarndan bahsediyorlar. Bunlar ne ile izah edilebilir? Cevap:Hadis-i erifler ile sabittir ki, cinler insann iine girebilir ve insann his ve hareket sinirlerine tesir ederek, hareket ve ses hsl ederler. nsann, cinlerin bu sz ve hareketinden

hibir haberi olmaz. Cinlerin bu oyunu sebebiyle, dnyann baz yerlerinde konuan ocuk ve hastalar grlmtr. Bunlar konuturan cin, uzak lkelerdeki veya eski zamanlardaki eyleri sylediklerinden, baz kimseler bu ocuklarn iki ruhlu olduunu veya baka bir insann ruhunu tadn sanmlardr. Cinlerin insan zerindeki tesirini bilmeyen cahiller bunu tenash sanm ve cin ve eytanlarn oyunca olmutur. Demek mesele, cinlerin insann vcuduna girerek his ve hareket sinirlerine tesir etmesi ve bu tesirin neticesiyle de hareket ve sesin meydana gelmesidir. 4-Bazen insan bir olay daha nce yaadn hissediyor. Bunlar ne ile izah edilebilir? Buna Dejav denilmektedir. Dejav, hlihazrda yaanlan bir olay, daha nceden yaamlk veya grlen bir yeri daha nceden grm olma duygusudur. Bu, beynin yorgunluk veya baka sebeplerden dolay bir grnt veya ses gibi herhangi bir girdiyi, giri an srasnda alglayamamasndan kaynaklanabilir. Beyin bu girdiyi algladnda kii, bu olay daha nce yaad hissine kaplabilir. Ayrca, beynin sa lobu ile sol lobunun milisaniyeden daha kk bir zaman fark ile almasndan da kaynaklanabilir. Bir taraf dier taraftan nce alglad iin, ge alglayan taraf, bu olayn daha nce yaanm olduu duygusuna kaplr. Bu durum sinir aksonlarndaki kk bir sapmadan kaynaklanr. Dejavnn zttna Jamev denilir ki, bu durumda insanlar tand bir evrede yabanclk ekebilirler. Btn bunlar beynin fonksiyonlaryla alakadar olup asla tenash ile bir ilgisi yoktur. Tenash samal isimli eserimiz burada tamamland. Bata dediimiz gibi, mesele sadece tenashn batlln ortaya koymak deildi; mesele ayn zamanda, bu meseleyi savunanlarn ne derece slam ve Kurandan uzak olduunu ispat ederek onlarn errinden mmet-i Muhammedi muhafaza etmekti. Cenab- Hak mmet-i Muhammedi onlarn errinden muhafaza etsin ve raz olaca imana bizleri vasl eylesin! min!

Kaynak: http://www.ilmedavet.com/kuranda-tenasuh-ruhun-bedenden-bedene-gecmesi-var-midir.html