You are on page 1of 2

CONSELLS PER LA

PRCTICA FISICOESPORTIVA I ELS SEUS BENEFICIS

RELACI PARES-FILLS:
Tothom ha vist pares i mares exaltats, mostrant actituds violentes en competicions esportives infantils. En

ocasions, fins i tot poden inculcar als seus fills jugar fins al lmit del reglament. Per aquest motiu, cal que els pares i les mares tinguin en compte els segents aspectes:

1. Ajudar que el menor realitzi esport.


2. Collaborar amb la instituci en la qual est el menor.

3. Entendre que lactivitat que practica el menor no s comparable ni equiparable a la que realitzen els professionals del mateix esport.
4. Lactivitat s un joc i els participants (jugadors, entrenadors, arbitres, etc.) estan formant-se. 5. Intentar que linfant entengui lesport com un joc, ajudant-lo en els moments difcils. 6. No prendre un paper dentrenador. 7. No pressionar lrbitre i/o jutge. 8. Valorar levoluci del menor, independentment dels resultats. 9. Entendre la derrota com a part del joc i saber-ne aprofitar els missatges que transmet. 10. Ser model de conducta en les activitats esportives que es realitzin amb linfant.

ASPECTES PSICOSOCIALS:
Lesport i la prctica fisicoesportiva, a part dels beneficis exclusivament fsics, comporta per al practicant un seguit de millores psquiques i socials. Sn els segents aspectes:

1. Facilita ladquisici dhbits higienicosanitaris en edats primerenques.


2. Suposa un increment en la relaci social de lindividu.

3. Facilita la integraci social i el sentiment de pertinena de grup.


4. Dna un nivell elevat dautoestima al practicant, fruit de les millores que va assolint en la
seva prctica (fsicament, destreses motrius en el seu aprenentatge).

5. Permet incrementar lempatia i facilitar el sentiment de companyonia en el practicant. 6. Facilita a lindividu lassoliment de responsabilitats i obligacions, tant personalment com en
relaci amb un grup diguals.

7. Facilita a lindividu la capacitat dassoliment i acceptaci de normes i regles. 8. Eleva en el practicant un sentiment de reconeixement social fruit de la seva tasca.

ALIMENTACI I HIDRATACI:
Els desequilibris alimentaris sn la principal causa del desenvolupament preco de malalties crniques o degeneratives. Per aquest motiu, sha de fomentar una alimentaci equilibrada i ordenada, en la qual prenguin part la major diversitat daliments i famlies daliments, com poden ser carn, verdura, fruita, lctics, fcules, peix, etc. Daltra banda, tamb cal tenir molt en compte una correcta hidrataci, ja que el nostre organisme est format per un 70% daigua. Sha de prendre aigua abans, durant i desprs de la prctica fisicoesportiva, ja que en el moment en el qual es t sensaci de set, ja s senyal duna manca de nivell dhidrataci adequat.

INDUMENTRIA:
Una correcta indumentria facilitar una correcta activitat fsica. A continuaci es presenta un seguit daspectes a destacar:

1. s un factor de seguretat, mitjanant el qual sevitaran possibles lesions i/o malalties. 2. Ajuda a millorar el rendiment. 3. La roba ha de ser cmoda i ha de facilitar el manteniment duna correcta temperatura corporal; per aix, en dies de calor haur de ser fresca i en dies de fred haur de ser la necessria per evitar canvis bruscs de temperatura.

4. El calat ha de reunir certs requisits per adequar-se a la prctica esportiva, aquests sn:
Ser lleuger. Ser cmode. Ser flexible. Ser ajustable al peu.

CONSELLS PER LA

PRCTICA FISICOESPORTIVA I ELS SEUS BENEFICIS


Generalitat de Catalunya

Departament dEnsenyament