You are on page 1of 16

Empréstitos

09/02/08 Xestión financeira 1º CS AEF


A financiación da empresa
 As empresas para o seu desenvolvemento
toman unha forma xurídica, as máis comúns:
S.A. ou S.L.
 Capital dividido en accións ou participacións.
 Necesidade de recursos:
1. Ampliacións capital

2. Emisión empréstitos

09/02/08 Xestión financeira 1º CS AEF


A financiación da empresa

INVESTIMENTO
Local + mobiliario + mercancía + diñeiro FINANCIACIÓN
Aportación inicial de capital

Incrementos de capital
Novo local EMPRESA

Almacén Recursos alleos: préstamos e empréstitos

09/02/08 Xestión financeira 1º CS AEF


A financiación do sector público
 A administración, estatal, autonómia e
local necesitan ás veces recursos alleos.
 Os tributos e outros ingresos non son
suficientes.
 Ofrecen productos financeiros: débeda
pública: obrigacións e bonos e letras do
tesouro. www.tesoro.es

09/02/08 Xestión financeira 1º CS AEF


A financiación do sector público
Gastos Recursos financeiros Ingresos

Público e empresas en xeral

Activos finajceiros: Débeda pública,


Sanidade obligacións

Educación
ESTADO Tributos Público e empresas en xeral
+
Obras Públiicas

Etc.

Outros ingresos Empresas públicas, etc.

09/02/08 Xestión financeira 1º CS AEF


Activos financeiros
 As accións e as obligacións e outros
títulos chámanse activos financeiros.
 A ventaxa destes activos e que se poden
transmitir fácilmente.
 Non obstante, como toda inversión ten un
risco que pode facer que a rendabilidade
se transforme en perdas.

09/02/08 Xestión financeira 1º CS AEF


Clases de activos financeiros
 A clasificación máis corrente é:

 Activos financeiros de renda fixa


 Activos financeiros de renda variable.

Neste momento só nos interese o


estudio dos activos de renda variable.

09/02/08 Xestión financeira 1º CS AEF


Activos ou títulos de renda fixa

 Son os que proporcionan un rendimento


fixo sobre o investimento e polo tando
coñecido de antemán.
 Os máis comúns: obrigacións, bonos, etc.
 Só nos fixaremos nas obrigacións.

09/02/08 Xestión financeira 1º CS AEF


As obrigacións
 Títulos que representan unha parte
alícuota dun préstamo emitido por unha
entidade pública ou privada.
 Ao conxunto de todos os títulos que
compoñen a emisión chámaselle
empréstito.
 Ao comprador dun título denomínaselle
obligacionista.

09/02/08 Xestión financeira 1º CS AEF


Obligacionista
 Como prestamista, é un acreedor da
sociedade e ten unha serie de dereitos:
1. Cobro de intereses
2. Reembolso do principal do título
3. Libre transmisión do mesmo
e obrigacións:
 Desembolso do importe do título

09/02/08 Xestión financeira 1º CS AEF


Clasificación das obrigacións

Entidade emisora

Públicas Privadas

09/02/08 Xestión financeira 1º CS AEF


Clasificación obrigacións

Titularidade

Públicas Privadas

09/02/08 Xestión financeira 1º CS AEF


Clasificación obrigacións
Bonificacións

Con prima
Á par ou sin prima

De emisión De reembolso

Con lote: premio por sorteo

Sin lote

09/02/08 Xestión financeira 1º CS AEF


Clasificación obrigacións

Rendabilidade

Variable:
Fixa: normalmente
Epocas inflación

Con participación
Indexadas
beneficios

09/02/08 Xestión financeira 1º CS AEF


Clasificación obrigacións

Conversión

Convertibles
Non convertibles
En accións

09/02/08 Xestión financeira 1º CS AEF


Clasificación obrigacións

Aval

Con garantía Sin garantía

09/02/08 Xestión financeira 1º CS AEF