REGIMURI DE AUTORIZARE IN DOMENIUL MEDIULUI

• Termenul de mediu (enviroment,) a fost folosit începând din secolul al XIX-lea, în sens biologic, de ambianţă naturală a vieţuitoarelor. • Ulterior în domeniul geografiei este definit ca spaţiul locuit şi influenţat de om.

• Odată cu apariţia şi amplificarea problemelor de ecologie, mai ales în a doua jumătate a secolului nostru, se afirmă o concepţie holistică privind mediul ca obiect de interes şi de acţiune publică, ce s-a reflectat cu termenii actelor normativelor adoptate în unele ţări la sfârşitul anilor '60 ( National Environmental Policy Act S.U.A. 1969), precum şi în documentele primei Conferinţe a Naţiunilor Unite privind mediul (Stockholm, iunie 1972).
• In Le Grand Larousse definit din 1972, mediul a fost ca fiind “ansamblul elementelor naturale şi artificiale care condiţionează viaţa umană”, iar in Le Petit Larousse din 2003 ca „ansamblul elementelor fizice, chimice sau biologice, naturale şi artificiale, care condiţionează viaţa umană, animală sau vegetală, sau o specie“.

bunurile care compun moştenirea culturală. mediul reprezintă “ansamblul elementelor care. apa. redactată de Consiliul Europei şi deschisă spre semnare la Lugano la 21 iunie 1993 şi care.resursele naturale abiotice şi biotice. solul.• Mai pe scurt. în complexitatea lor relaţională. precum şi raportul dintre acestea şi orice alt organism viu” (art. • Pentru Comunităţile europene. • Un alt document al Consiliului stabilea că “mediul înseamnă apă.2. . . mediul reprezintă ansamblul elementelor obiective şi subiective. precum şi interacţiunile între aceşti factori. constituie cadrul şi condiţiile vieţii omului”. care constituie cadrul de viaţă al unui individ. • O altă definiţie a mediului o oferă Convenţia privind răspunderea civilă pentru prejudiciile cauzate de activităţi periculoase pentru mediu. . (aerul. aer şi sol în interacţiunea lor.aspectele caracteristice ale peisajului”. în cadrul definiţiilor cuprinse de art. fauna şi flora). Council Directive din 27 iunie 1967).2 la punctul 10 menţionează: “mediul cuprinde: .

toate straturile atmosferice. precum şi fiinţele vii.265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/1995 . toate materiile organice şi anorganice. solul şi subsolul. aerul. • In urma modificarii Legii nr.prin Legea nr. precum şi fiinţele vii. menţionând că mediul “este constituit din toate resursele care condiţionează cadrul de viaţă: apa. cuprinzând elementele enumerate anterior. inclusiv valorile materiale şi spirituale. climatul. 294/2003 pentru aprobarea Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.în mod explicit. spaţiul (sol şi peisaj). materiile prime. .195/2005 privind protecţia mediului . aspectele caracteristice ale peisajului. toate straturile atmosferice. solul şi subsolul. toate materiile organice şi anorganice. inclusiv valorile materiale şi spirituale”. sistemele naturale în interacţiune.• Programul de acţiune (Agenda 21) la rândul său. apa.” • Legislaţia românească (Legea protecţiei mediului nr. apa. 137/1995) defineşte „mediul“ drept “ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul. mediul construit. sistemele naturale în interacţiune cuprinzând elementele enumerate anterior. calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului “. mediul este definit ca fiind „ ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul. 91/2002 si Legea nr. patrimoniul natural şi cultural.

preintâmpinarea pagubelor. şi asigurarea condiţiilor de viaţă generaţiilor actuale şi viitoare. anihilarea efectelor poluărilor. • Protecţia mediului are drept scop păstrarea echilibrului ecologic prin combaterea poluării. • lichidarea.Noţiunea de protecţia mediului • Conferinţa internaţională organizată de ONU la Stockholm în 1972 a expus prima dată problemele existente în domeniul protectiei mediului. • Protecţia mediului se ocupă cu: • prevenirea. • dezvoltarea ambianţei umane. • o mai bună gospodărire a resurselor naturale. . în vederea menţinerii şi conservării patrimoniului natural.

Legea protecţiei mediului 265/2006. raportor ONU. Agenda 21 defineşte strategia de dezvoltare durabilă ca „un proces ciclic şi participativ. • Majoritatea statelor lumii sunt conştiente de faptul că o continuare a dezvoltării economice. fără luarea în consideraţie a ocrotirii mediului şi conservării resurselor naturale. fără a compromite şansa generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile cerinţe“. în anul 1987. definită ca fiind „acel model de dezvoltare socioeconomic ce corespunde necesităţilor prezentului. • Unul dintre documentele definitorii ale conferinţei.Strategia dezvoltării durabile • În contextul preocupării generale. Gro Harlem Brundtland. . este puţin probabil să fie durabilă. utilizează pentru prima dată sintagma de „dezvoltare durabilă“. • In Romania. sociale şi ecologice într-un mod integrat şi echilibrat“. • Conceptul a fost dezvoltat şi adoptat ca strategie de dezvoltare a statelor lumii la Conferinţa mondială pentru mediu şi dezvoltare de la Rio de Janeiro (Brazilia) din 1992. defineşte conceptul de dezvoltare durabilă ca fiind „dezvoltarea ce corespunde necesităţilor prezentului fără a compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a le satisface pe ale lor”. destinat realizării obiectivelo economice.

În acest timp dezvoltarea este cel mai uşor de controlat prin politici şi măsuri legislative adecvate. Dezvoltarea durabilă şi conexiunile sale .Fundamental pentru acest concept (dezvoltarea durabila) este necesitatea integrării obiectivelor economice cu cele ecologice şi de protecţia mediului. încă din faza planificării acesteia.

• O definiţie generală a conceptului de dezvoltare durabilă consideră că aceasta are ca obiectiv găsirea optimului interacţiunii dintre patru sisteme: • economic. Factori ce influenţează poluarea mediului . • ambiental • uman. • tehnologic. privit ca suma interacţiunilor dintre om şi natură este în permanenţă ameninţat de efectele care pot să apară în urma acestei interacţiuni. Mediul global.

obiectiv de interes public major. • Obiectul ordonanţei de urgenţă îl constituie un ansamblu de reglementări juridice privind protecţia mediului.Regimuri de autorizare • Obligaţia de a lua în consideraţie mediul cu ocazia oricăror acţiuni sau decizii care ar putea să-i aducă. pe baza principiilor şi elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabilă. ca modalitate de implementare a principiilor fundamentale urmărite de lege pentru realizarea dezvoltării durabile la nivel naţional. aprobată prin Legea 265/2006. 137/1995 privind protecţia mediului instituie obligativitatea autorizării de mediu în cazurile proiectelor cu impact semnificativ. • Evaluările de mediu constituie instrumentele cheie ale politicii de mediu la nivel internaţional şi naţional. • În România. proceduri care vizează realizarea unui nivel adecvat de protecţie a mediului şi integrarea consideraţiilor privind mediul încă din perioada de pregătire şi adoptare a noilor planuri. 137/1995 a fost abrogată prin OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului. . prin care se instituie proceduri specifice. în vederea promovării dezvoltării durabile. programe şi proiecte de dezvoltare. privind autorizarea de planuri. Legea nr. • Legea nr. • Scopul acestor autorizări este de a preveni poluarea mediului. evaluându-se efectele acţiunilor antropice asupra mediului natural din faza de proiect. programe şi proiecte de dezvoltare.

l) recunoaşterea produselor cu impact redus asupra mediului. prin acordarea etichetei ecologice. conform deciziei autoritǎţii competente pentru protecţia mediului. i) rezolvarea problemelor de mediu pe niveluri de competenţă. n) instruirea şi educarea populaţiei şi participarea organizaţiilor neguvernamentale la elaborarea şi aplicarea deciziilor. c) obligativitatea persoanelor juridice de solicitare şi obţinere a acordului/autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului. k) introducerea şi urmărirea realizării programelor pentru conformare. j) propunerea de acte normative armonizate cu reglementările europene şi internaţionale în domeniu. în funcţie de amploarea acestora. m) promovarea cercetării fundamentale şi aplicative în domeniul protecţiei mediului. . f) obligativitatea efectuării bilanţului de mediu la modificarea sau încetarea activităţilor cu impact asupra mediului sau schimbarea titularului unei activităţi.• Modalităţile de implementare a principiilor şi elementelor strategice sunt: a) adoptarea politicilor de mediu armonizate cu programele de dezvoltare. g) obligativitatea efectuǎrii raportului de amplasament în procedura de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu. h) introducerea pârghiilor economice stimulative sau coercitive. e) corelarea planificării de mediu cu cea de amenajare a teritoriului şi de urbanism. d) obligativitatea efectuării unei evaluări de mediu înaintea aprobării planurilor şi programelor. o) obligaţia autoritǎţilor administraţiei publice locale de a informa publicul privind riscurile generate de funcţionarea sau existenţa obiectivelor cu risc pentru mediu şi sǎnǎtatea populaţiei. b) obligativitatea evaluării impactului asupra mediului în faza iniţială a proiectelor cu impact semnificativ asupra mediului.

• Schema fluxului activităţilor de autorizare .

. 195/2005) sunt urmǎtoarele: . .Conceptele fluxului activităţilor de autorizare Actele de reglementare privind protecţia mediului (OUG nr.autorizaţie privind activităţi cu organisme modificate genetic.autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră. . . precum şi Garda Naţională de Mediu şi structurile subordonate acesteia.aviz de mediu. respectiv agenţiile regionale pentru protecţia mediului şi agenţiile judeţene pentru protecţia mediului. 195/2005).conduc procedura de reglementare şi emit.aviz Natura 2000. .autorizaţie de mediu. 164/2008 pentru modificarea şi completarea OUG nr.autorizaţie integrată de mediu. 164/2008 pentru modificarea şi completarea OUG nr. . . Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (OUG nr. în condiţiile legii. 195/2005) reprezintă autoritatea publică central pentru protecţia mediului. după caz. . Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”.acord de mediu. . acte de reglementare.au obligaţia să respecte prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte (Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau agenţiile pentru protecţia mediului.

alte intervenţii asupra cadrului natural si peisajului. 164 din 19/11/2008 pentru modificarea şi completarea OUG 195/2005) este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. măsurile pentru protecţia mediului. Titularul proiectului (HG nr. care pot avea impact semnificativ asupra mediului. care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect . Acordul de mediu (OUG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului) reprezintă solicitantul aprobării de dezvoltare pentru un proiect privat sau autoritatea publică care iniţiază un proiect. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu (OUG nr. 164/2008 pentru modificarea şi completarea OUG 195/2005) sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente. prin care sunt stabilite condiţiile şi.Proiectul (HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului) reprezintă execuţia lucrărilor de construcţii sau a altor instalaţii ori lucrări. inclusiv pentru proiecte de dezafectare. inclusiv cele care implică extragerea resurselor minerale. după caz.

efectele directe şi indirecte ale unui proiect asupra următorilor factori: a) fiinţe umane. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului) descrie şi evaluează. climă şi peisaj. c) bunuri materiale şi patrimoniu cultural.Aprobarea de dezvoltare (HG nr. în: (i) autorizaţia de construire. ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru agricultură. după caz. care dă dreptul titularului proiectului să realizeze proiectul. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului) reprezintă decizia autorităţii sau autorităţilor competente. . (iv) decizie a inspectorului şef al inspectoratului teritorial de regim silvic şi vânătoare. păduri şi dezvoltare rurală privind aprobarea ocupării temporare sau scoaterii definitive a unui teren din fondul forestier naţional. d) interacţiunea dintre aceşti factori. în mod corespunzător şi pentru fiecare caz în parte. Evaluarea impactului asupra mediului (HG nr. (ii) acord privind utilizarea terenului în scop agricol intensiv. pentru realizarea obiectivelor care implică defrişarea în scopul schimbării destinaţiei terenului (v) autorizaţie de gospodărire a apelor. faună şi floră. aceasta se concretizează. în conformitate cu prevederile acestei hotărâri. apă. (iii) acord al conducătorilor subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru proiectele privind împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestieră. b) sol. funcţie de tipul proiectului. aer.

cu indicarea motivelor alegerii sale.Raportul privind impactul asupra mediului (HG nr. a reduce şi. . a remedia efectele negative semnificative asupra mediului. c) datele necesare pentru identificarea şi evaluarea principalelor efecte pe care proiectul le poate avea asupra mediului. Autorităţile competente pentru emiterea sau revizuirea acordurilor de mediu sunt: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului . soluţii tehnice propuse şi mărimea proiectului. a) . avându-se în vedere efectele asupra mediului.d). e) un rezumat fără caracter tehnic al informaţiilor prevăzute la lit. cuprinzând date referitoare la amplasament. dacă este posibil. d) prezentarea generală a principalelor alternative studiate de titularul de proiect. b) descrierea măsurilor avute în vedere pentru a evita. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului) reprezintă documentul care conţine cel puţin următoarele informaţii furnizate de titularul proiectului: a) descrierea proiectului.la nivel central Autorităţile regionale şi locale pentru protecţia mediului – la nivel local Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".

G. printr-o procedură legislativă. În cazul în care intervin elemente noi. inclusiv cele cofinanţate de Comunitatea Europeană. necunoscute la data emiterii actului de reglementare. menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora. nr 1076/2004) sunt planurile şi programele. 164/2008 pentru modificarea şi completarea OUG nr. Pentru obţinerea avizului de mediu. (2) sunt cerute prin prevederi legislative. care (1) se elaborează şi/sau se adoptă de către o autoritate la nivel naţional. 995/2006. 195/2005) sunt obligatorii pentru adoptarea planurilor/programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului. 195/2005) este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. regional sau local ori care sunt pregătite de o autoritate pentru adoptarea. Planurile şi programele (Ordinul MMGA nr. H. 164/2008 pentru modificarea şi completarea OUG nr. Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe (OUG nr. Avizul de mediu pentru planuri şi programe (OUG nr. .Valabilitatea acordului de mediu (OUG nr. autoritatea competentă decide. precum şi orice modificări ale acestora. Acordul de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului. sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor. 195/2005). după caz. de către Parlament sau Guvern. de reglementare sau administrative. care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul/ programul supus aprobării. planurile/programele care pot avea impact semnificativ asupra mediului sunt supuse evaluării de mediu.

Evaluarea adecvată (OUG nr. -telecomunicaţii.G.gospodărirea apelor . dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria.agricultură.Evaluarea de mediu (OUG nr. care pot avea efecte semnificative asupra mediului. . să descrie şi să stabilească. în funcţie de obiectivele de conservare şi în conformitate cu legislaţia în vigoare. 195/2005. -energie. . nr. Domeniile în care legea (H. 195/2005) este procesul menit să identifice. nr. 1076/2004) prevede obligativitatea efectuării procesului de evaluare de mediu pentru planuri/programe sunt: . H.amenajarea teritoriului şi urbanism. inclusiv activitatea de extracţie a substanţelor minerale utile. 1076/2004) înseamnă elaborarea raportului de mediu. . 164/2008 pentru modificarea şi completarea OUG nr.silvicultură şi piscicultura. efectele directe şi indirecte. consultarea publicului şi a autorităţilor publice interesate de efectele implementării planurilor şi programelor. Scopul evaluării de mediu este acela de a integra obiectivele şi cerinţele de protecţie a mediului în pregătirea şi adoptarea planurilor/programelor. . cumulative.G. în mod individual ori în combinatie cu alte planuri sau proiecte. -industrie.transport. sinergice. -turism. care nu are o legatură directă cu sau nu este necesar pentru managementul unei arii naturale protejate de interes comunitar.utilizarea terenurilor. luarea în considerare a raportului de mediu şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional şi asigurarea informării asupra deciziei luate. -gospodărirea deşeurilor. . principale şi secundare ale oricărui plan ori proiect.

pentru planuri/programe locale şi judeţene. Autorizaţia de mediu (OUG nr. 195/2005) este parte a documentaţiei planurilor sau programelor. În cazul în care intervin elemente noi. 195/2005) este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autorităţile competente pentru emiterea avizului de mediu sunt: Agenţiile Regionale pentru Protecţia Mediului . . descrie şi evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului. care identifică. prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului. 164/19. sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor. menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora. Valabilitatea avizului de mediu (OUG nr.Raportul de mediu (OUG nr. Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu (Ordin MMDD nr. conform legislaţiei în vigoare Aprobarea. 164/2008 pentru modificarea şi completarea OUG 195/2005). a planurilor şi programelor aferente domeniilor mai sus menţionate este condiţionată de existenţa avizului de mediu pentru planul sau programul în cauză. luând în considerare obiectivele şi aria geografică aferentă. obligatoriu la punerea în funcţiune. ale aplicării acestora şi alternativele sale raţionale. Avizul de mediu pentru planuri/programe este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a planului/programului. după caz. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu) sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente. cât şi pentru începerea activităţilor noi.2008 pentru modificarea şi completarea OUG nr.pentru planuri/programe regionale şi naţionale. Ministerul Mediului . autoritatea competentă decide. la orice nivel ierarhic. necunoscute la data emiterii actului de reglementare.11.

sunt supuse bilanţului de mediu. Autorităţile competente pentru derularea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu sunt: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului – ANPM . să nu se producă nici o poluare semnificativă. care nu sunt conforme cu normele şi reglementările de mediu în vigoare. în cazul în care se produc deşeuri. la decizia autorităţii competente pentru protecţia mediului (OUG nr. activităţile existente. .Autoritatea competentă (Legea nr. sunt eliminate. iar dacă acest lucru este imposibil tehnic sau economic.la nivel central. să fie luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora. Pentru obţinerea autorizaţiei de mediu. astfel încât să se evite sau să se reducă orice impact asupra mediului. să fie evitată producerea de deşeuri. 84/2006 pentru aprobarea OUG 152/2005) trebuie să ia măsurile necesare pentru ca în exploatarea instalaţiei operatorul să respecte principiile generale de bază. 195/2005). astfel încât: să se prevină poluarea în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile. Agenţiile Regionale pentru Protecţia Mediului şi Agenţiile pentru protecţia mediului – la nivel local. ele sunt valorificate. să fie luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare. să se utilizeze eficient energia.

folosirea sau planificarea teritorială necorespunzătoare a acestora. ea stabileşte cât de predispus este mediul la atacuri (influenţe) din partea emisiilor poluante.diminuarea diversităţii biologice. . . resursele necesare consumului pentru numărul bine definit de indivizi ai unei populaţii. presupune cunoaşterea următoarelor noţiuni.Modelul de sensibilitate (impresionabile) face referire la valorile sau operaţiile care duc la optimizarea condiţiilor de mediu şi la depistarea variantelor corelate în privinţa compatibilităţii. . a aerului şi a solului.supraexploatarea resurselor naturale. inclusiv cel semnificativ.Impactul de mediu (Ordin MAPPM nr.Compatibilitatea mediului ca funcţie-scop. .Suportabilitatea sau capacitatea de suport denotă potenţialul dinamic al mediului de a disponibiliza. 184/1997) reprezintă modificarea negativă considerabilă a caracteristicilor: . Impactul. reducerea considerabilă a calităţii vieţii sau deteriorarea structurilor antropizate. Un astfel de impact poate să apară în prezent sau să aibă o probabilitate ridicată de manifestare în viitor. de neacceptat pentru autorităţile de mediu competente. în principal.fizice. deteriorarea echilibrului ecologic. gestionarea. chimice sau structurale ale componentelor mediului natural. . de poluarea apelor.modificarea negativă considerabilă a productivităţii ecosistemelor naturale şi antropizate. precum şi de absolvire a impacturilor pozitive şi eliminare a celor negative generate de aceasta. în cadrul relaţiei „poluant-mediu": . . cauzată. în condiţii de echilibru.

164/2008 pentru modificarea şi completarea OUG nr. bilanţul se completează cu un studiu de evaluare a riscului. 195/2005) este o lucrare elaborată de persoane fizice sau juridice care au acest drept. anterioare. potrivit legii. potrivit legii.Impactul potenţial de mediu (Ordin MAPPM nr. intervenţie şi/sau remediere. În cazul în care se identifică un impact semnificativ. dacă există probabilitatea ca un bilanţ de mediu nivel I să arate că amplasamentul prezintă un impact de mediu. 184/1997) este impactul generat de un amplasament. prezente şi anticipate ale activităţii.11. prin care se realizează analiza probabilităţii şi gravităţii principalelor componente ale impactului asupra mediului şi se stabileşte necesitatea măsurilor de prevenire. în vederea cuantificării impactului de mediu efectiv de pe un amplasament. Evaluarea riscului (OUG nr. în scopul obţinerii autorizaţiei de mediu. 195/2005) este o lucrare elaborată de persoane fizice sau juridice care au acest drept. care conţine elementele analizei tehnice prin care se obţin informaţii asupra cauzelor şi consecinţelor efectelor negative cumulate.2008 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 164/19. . Bilanţul de mediu (OUG nr.

care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării. Autorizaţia integrată de mediu (OUG nr. 195/2005) este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. 164/2008 pentru modificarea şi completarea OUG nr. în anumite condiţii. 164/2008 pentru modificarea şi completarea OUG 195/2005) este un plan de măsuri necesare pentru îndeplinirea cerinţelor privind protecţia mediului. autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia.Programul pentru conformare (OUG nr. cu luarea în considerare a celor mai bune tehnici disponibile. situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator. . la termenele stabilite de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. fără antrenarea unor costuri excesive. Programul pentru conformare face parte integrantă din autorizaţia de mediu. care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie. Autorizaţia integrată de mediu este o categorie specială de autorizaţie de mediu care trebuie obţinută pentru instalaţiile noi şi cele existente utilizate în anumite categorii de activităţi industriale.

potrivit legislaţiei în vigoare. deopotrivă. care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii.Cele mai bune tehnici disponibile (Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. pentru reducerea globală a emisiilor şi a impactului asupra mediului în întregul său. a) „cele mai bune” se referă la cele mai eficiente tehnici pentru atingerea în ansamblu a unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său. b) „tehnicile” se referă. precum şi la scoaterea din funcţiune a acesteia şi remedierea amplasamentului. la tehnologia utilizată şi modul în care instalaţia este proiectată. întreţinută. în condiţii economice şi tehnice viabile. iar în cazul în care acest fapt nu este posibil. . indiferent dacă aceste tehnici sunt sau nu utilizate ori realizate la nivel naţional. exploatată. c) „disponibile” se referă la acele cerinţe care au înregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor în sectorul industrial respectiv. 195/2005) reprezintă stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare. construită. cu condiţia ca aceste tehnici să fie accesibile operatorului. luându-se în considerare costurile şi beneficiile.

164/2008 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005) este o documentaţie elaborată de persoane fizice sau juridice care au acest drept. potrivit legii. Raportul de amplasament (OUG nr. situaţia poluării existente înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei şi oferă un punct de referinţă şi comparaţie la încetarea activităţii. necesară pentru obiective în care sunt prezente substanţe periculoase conform prevederilor legislaţiei privind controlul activităţilor.Planul de acţiune (OUG nr. . 164/2008 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005) este o documentaţie elaborată de persoane fizice sau juridice care au acest drept. planul de acţiune face parte integrantă din autorizaţia integrantă de mediu. 195/2005) este un plan de măsuri cuprinzând etapele care trebuie parcurse în intervale de timp precizate prin prevederile autorizaţiei integrate de mediu de către titularul activităţii sub controlul autorităţii competente pentru protecţia mediului în scopul respectării prevederilor legale referitoare la prevenirea şi controlul integrat al poluării. potrivit legii. care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase. Raportul de securitate (OUG nr. în scopul obţinerii autorizaţiei integrate de mediu şi care evidenţiază starea amplasamentului.

autoritatea competentă decide. Este interzisă funcţionarea fără autorizaţie de mediu în cazul activităţilor care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecţiei mediului şi fără autorizaţie integrată de mediu pentru activităţile supuse legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării. 195/2005). Autorizaţia de mediu şi autorizaţia integrată de mediu sunt valabile 10 ani. revizuirea. precum şi cu privire la accidente sau pericole de accidente. În cazul în care intervin elemente noi. după caz. Litigiile generate de emiterea. titularul activităţii are obligaţia de a informa autorităţile publice teritoriale competente pentru protecţia mediului cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanţi reglementaţi. menţinerea actului de reglementare sau necesitatea revizuirii acestuia.Valabilitatea autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu (OUG nr. 164/2008 pentru modificarea şi completarea OUG nr. suspendarea sau anularea actelor de reglementare se soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente. Excepţie: autorizaţiile de mediu emise cu program pentru conformare sunt valabile pe toată perioada derulării programului. dar nu mai mult de 60 de zile de la data scadentă de realizare a ultimei măsuri din programul respectiv. necunoscute la data emiterii actului de reglementare. De asemenea. sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lui. .

164/2008 pentru modificarea şi completarea OUG nr. bilanţul de mediu. Consultarea publicului (Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. de autorizare a îngrăşămintelor chimice. dupa o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. desfăşurarea proiectului sau a activităţii este interzisă. 195/2005). 195/2005) este actul administrativ emis de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. autorizaţia de mediu şi autorizaţia integrată de mediu se suspendă de către autoritatea emitentă. raportul de amplasament. Întocmirea lucrărilor scrise (OUG nr. . respectiv pentru autorizarea îngrăşămintelor chimice (OUG nr. respectiv. Acordul de mediu. programului. Avizul de mediu pentru produse de protecţie a plantelor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor. Pe perioada suspendării. 164/2008 pentru modificarea şi completarea OUG nr.Suspendarea actelor de reglementare (OUG nr. Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţa autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului planului. potrivit legii. raportul privind impactul asupra mediului. proiectului sau al activităţii. 195/2005) este obligatorie în cazul procedurilor de emitere a actelor de reglementare. iar răspunderea pentru corectitudinea lucrărilor revine autorului acestora. studiul de evaluare adecvată se realizează de către persoane fizice şi juridice care au acest drept. pentru nerespectarea prevederilor acestora. 195/2005). necesar în procedura de omologare a produselor de • protecţie a plantelor şi. 164/2008 pentru modificarea şi completarea OUG nr. raportul de securitate. dar nu mai mult de 6 luni. Raportul de mediu.

incluse sau care urmează să fie incluse în reţeaua ecologică Natura 2000. 164/2008 pentru modificarea şi completarea OUG nr. conform legislaţiei în vigoare. conform dispoziţiilor legale în vigoare. Autorizaţia privind activităţile cu organisme modificate genetic (OUG nr.Avizul Natura 2000 (OUG nr. care dă dreptul titularului să realizeze activitatea de import de organisme/microorganisme modificate genetic şi stabileşte condiţiile în care aceasta se poate desfăşura. 164/2008 pentru modificarea şi completarea OUG nr. Acordul de import pentru organisme modificate genetic (OUG nr. care conţine concluziile evaluării adecvate şi prin care se stabilesc condiţiile de realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar. . 195/2005) este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. 164/2008 pentru modificarea şi completarea OUG nr. care reglementează condiţiile de introducere deliberată în mediu şi/sau pe piaţă a organismelor modificate genetic şi pentru utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic. 195/2005) este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. 195/2005) este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

 &37 .574-.70. 50397:.

 .

!740.9: 37 .

9:7.7g7 .8508.9::.:.../7:: 3.03x.3:29475740.:.70.8:57.903907.43897:.00.20/:: 7057039g00.0 57.070.:8.7g747/0 ..90 5:-.708:78047 2307.90.g097.7:5740...x47:.:.8:57.25..:: 3.0 %9:. 57..7025..:x.9:: 37 ..947389.3/0.x8.

70.39:.. 57.703x.7050397::35740.957.47/::/020/: &37 .25.g:35740.9..:9479.8:57.574-g7/0/0.:.70..20/:: 7057039g 84.3/0.90.9..0 57.90.3:29475740. 4-x3070.: ..5:-.98.9:: .g.49...905:-.9 $4.

 .70..70. &.42509. 50397: 24/1.

:8.10..94750397: 5740.70 .9.90/0/0..:50397:24/1.908.9gx470890390 3.0.9.25.47093/070.50397:5740.04757. 8:394-.47/:/020/: &37 /3..70549 ....905:-.8:57.70..980231. .20/:: .9..

.

42509. . &.70..70. 50397:24/1.

90.20/:: 573.90L3.70970-:0 70850..9 .g7:3:5740.x..028/0 . 2g8:7050397:57490.:9479.:70. 0890..20/:: ..9.-90 .9.708:3989./23897.9:.43/x0 /:5g...42509039g50397:57490.x.

70.70 37 .574-.49./0/0.

9::907947. 57..43/:.905:-.47/.45:8.:947.390747.g947::.2-g7/0893..3:2947 5740.:9479gx5:-..80.L38.70 47/3.x090703:: . .9::8g70.90057.90.43/:.90703:74750.43.9:: L3 .0..3/0.0397.90.708.0.:3:90703/3143/:147089073.:.5047 .90703::L38.3g94.3/ L25g/:770..70..x.9:.70/g/7059:99:.7..703:.47/57.0/0850.0.25.:947.x0/04854/g770.00 5740.20/:: 7057039g/0.9.45..x0/095:5740.9::.x014708907g . /:5g.70.9::.:8.:9479gx47.0.g/017 .70.8:57.7..0..:.x43....439038.707:7.8:57..947.4. .050397:.: .g 1:3.:9479gx 5:-.047.0./0.7090.0.89.43897:70 .009.089.947:: 01.7::5740..574-.707g85:3/0/08./07028.70.3850.9..7025...0 57.:9:7g 5g/:7 /0.g947478:-:39gx47907947.0397.907 /0139.:9479gx8.:5g7902547.3/.70.425090390 .3/:9.4...g57.20/:: 37 .  . 50397:70..3850.70.9.49.25.:9:7g50397:5740.. /0. 4-0.

13x0:2..9::.30 1.3/0.90 ..90..90.:.70 0.84 .:570.8:57.07 .:0.9 . / 3907.947 .947 .. 25.47085:3g947 50397:10.0 57.0:3:5740.0 5.4314729.905:-..L35./3970. ..0/070.70.:9:7.2g 508.90 3/70.907.8:57.:3g 147g ..790 L3.20/:: /08.97243:. 57..089049g77 010.0 91.70.3:29475740. -:3:72...900/70.5g .x:30.g L324/..:72g947471.

5479:57.3/25.8:57.20/:: 37 .9:.#..

:3/..9:: .70.3.9 .5.573.0 4.90/099:. ..:2039:.70.700 31472..90..7020/./08.70.x.70.7.047010. 57.047.0..7070.70.907010794.20/:: .2039 84:x903.g50397:!7490.90.25.9:: .91g7g.0/07050397:.42509039050397:029070.90/099:.g:90...900...:70.70/:.43x30.050397:57490.9 ..20/::/ 570039.9050 ..9:: ..x048107009.x1:73.08.5740.:3g7 .9:054.20/:: 0 :370:2.05745:80 2g720..0397.:70.x.0.70... 249.x43.5740.05:x3:72g94.9073.0078.7:5740.089:/. :9479gx07043. /23897..8.04. /.8:57.7050397:/0391.3:29475740.70..90030.#007.9::.90030.9.0 57.9.5.:5733//.905:-.3/ 0. 0.0307.907903..573.047.3. /08..9.7:/05740.x.g ..8:57.0/070010.7070..g 0890548- .080231. 20/:: 7057039g/4.2g8:747.25.:.x47570.47/:747/0 20/:8:39 03x.. / :9479gx0..0.0 .:.31472.8.0.9.010.20/:: ..0/:: .705740.3/: 80L3.8:57.:90L3.8:57.0 /.

..'.-9.47/::/020/: &37 ..90.

 50397:24/1.70. .70.. &37 .42509.

!. 02907.:7.02907 47 ..200 7/3:37 .: 30.9:: 3.70.5740...9g5074..70 8.9.-..3:70 5747.9047/07002039.:8024/1. 203x3070.:9479.08947.70.90.:89.089./.90.:90./0 /:5g..:348./.5:307L3 . ..:L3.g.3002039034 30.5.70....-5094.9.9::/07002039...47/:/020/:0890.708.43/x0.42509039g/0..703907.

  37 .

.0..3x. 8:395.-470..:8.90.08947.70 800.g7.413.0 24/1.:2 47.3g 570. .:7450.3:70 5747.200 3.90/042:39.g .00.

.0/0708..:80.9.3.0/:7g 08.g9704.0 $4.9.7.9.70.70.:9479.20 &37 ./459.073 8:39.03.x43. 4-x3070.8.20398.47.9050397:.:9479.8.g /0.0 /07002039./23897.:./459g/0.708:39570g990/04..708.90.::.9.07:90573570.. 7043. 57397 4574.g970!.3:7 5747.::/020/:50397:5.: 4.

3:747.70. 8:394-./459.94750397:.5.

0.9.2047..9080231.:/020/:50397:5..20 &37 .70549.0.8:57.5747.20/:: . 010..3:7 5747.

 &37 .70. 50397:24/1. ..70.42509.

:9479.x.90.028/0.42509039g50397:57490.43172g3907.850.904757.70.20/:: .9.3/ 57490. 0890.x.9:.20/::L35./23897. .3:.70....

574-g7 !0397:4-x3070..2:8:5:8.::/0 20/: 5..5747.3:70.

:g7/020/: ....980231.200.25..5747.9..8:57..70549.20/::8:39 8:5:800.0.

:./020/: &37 ..70..

  37 .

x0.90/0 010. L380..8:7.0:.70.90 $. .:: .438:9.5.08:/0.5479::/020/: ..438/07.08947.5479:: /020/: ./459..073x00/057490./0.3:747.70.23g0.9047..-47.8:57.70:9.9.4-0.9002502039g75.43.00 .70.3:747 5747. . 20/::L3570g970.3907.438:9g7L3574.:g7/020/:0890. 7.70.L3.70.0.:9479gx475:-.2047 :.5:-./0. 31472g7.45:0.0390708.7.70.

.:..9..90 80231..2047 .70549./0.0.70.20/:: ..9g &37 ...010.0.8:57.5747.

70. 50397:24/1. &37 .42509.. .70.

10.5. .:3:089030.g L31:3..0 .9:7g/70.7 /.  37 .:8.70.90.90/0390708.750397: 2.02039::30.9 .0 573.:3/.047./:.3 475740.:2:.00/0.L324/80231.47L3.70.70 L3.L3.7.9g. L324/3/..-0.905. 0890574.9.9.90.08:20398g/0391.43807.0 80.x0 /04-0.057490.9.7000.75:90..42-3.90 8307.08.4314729.:.703:.3:7 8.7..900 /70..4.7040.9.8.3.90 42030L3.42:39.70 010.73.9:7.:08.0 8g/08.g7:5.90 3/70..70 8g89.x.:5740.

90.9:g7574. 570..9.0/04-.:.3:7. 010.08::/00.9.70/020/:50397:5.

70.0:90 .382 9:782 :9.5747. 4854/g770.:9:7.3x0472307.42:3.x 3/:8970 3./0 0:747 8..:8.9.:9:7g 4854/g770.7...70.5047 97.9.203.x0.385479 900..:9:7g 58...907947:: :7-..208:39 ..90703:747 03070 ./0097.90.8:-89.

#.5479:/020/: &37 .

70 574-. .9.70/0391.007.20/:: .x....g /08..900890.70 0.8:57.2047 .43147208.107039g ..x05..008.:0.07.7.2047.047.0/:: 50397:5.790.0 .47.2:L3. .03.: 5747.9.9.3:7478.g.704-0..5.7.1.x0L3.::/020/:8:39 03x0#043. .3:7.1070390/4203472.4.5. 08905.900548-080231.42509039050397:029070.::/020/:50397:5.:g :9479gx0.0 :3/L3 .438/07.050397:!7490.9073.0.: 5747./4.:2039.70.08947.g010.3:747 5747.00 ..g7.43/x43.9g/008903x.x43. 8:8203x43.3:8..

0 :/0x030 38907:0/:: 50397:5.3:7..5747.204.

0 3..90.x43.0 '.::/020/: &37 .5747.-9..207043..

42509.70.. . &. 50397:24/1.70.

3:7.:/020/:50397:5. .

70.5747.9g5074..5.5:307L3...5.3::.- 5094./.200890.

..:947.:89./.:8024/1.9047/07002039.70.703907.708.9::/07002039.70.:L3.5747.90..42509039g/0.9.70.9.08947.-.3 002039034 30..:9479..089...g .90.43/x0../0 /:5g.x0/020/: 7/337 .:7.:348..02907.9..2:: 3.0290747 ..:90. 4-x3070. 203x3070.70 8. $4.:30.

/020/: &37 . 50397: .9..9gx470890390 .x0/020/: 8:394-.70.0/:7/0029070.:947...05070.574.9950397: /081g :7.9gx4734 :947.947.9 50397:L3..574-.9..70.x.

 &37 .  50397:24/1.. .42509.70.70.

-90.9..43/x0 .9:./23897..42509039g50397: 57490..x.708:3989. 0890.90.028/0.20/:: 573.:9479.

9.9gx08903908...70 .:30.7.:30.8.L31:3.9.:548-25.9gx34..:5.x:30 .5:3070. .9.947:.:..2097/01:3.x43.8:57.20/:: 4-.980231.

37 ..90.:9479.42509039g 00.

70.574-. &. 50397:.

7/.9.4380.9 8g80570.:947.471..x0 /020/:8:39 03x.x..3.70..050397:!7490.70.g.0390307.x04507.0397.5.g50397:!7490.70 8g8070..4342.2g8:7030.9gx8g 800.2039:. 20/:: .:8g8070/:.8910L3.70 :9479gx0.25.70.3...-:30903.389.3x::/020/: .9.078.9.7050397:.703:8:39.4314720 ...8:57.902g8:7030..4. 8g10:..g./054:.7080574/:.0/:: 03x050397:57490.489..70 8.573.981g.09g7/0139.:L3.0/0-. 03x0#043. 8:39 023.0.:947.x. 8g10:...20/:: &37 ..98g800.70..7050397:./039047 29..454:../0.70.3g54:./0 0:7 008:39 .08...8.70 8:398:5:80-.42509039050397:/07:.947:8g 70850.08.x..3x047.L3850. /8543-0 8g3:80574/:..9.0370..908.7080231.g3.x0/020/: .9g574/:../:.08.9.0472.20/:: 8g80:90001.0/:: ! .. .g .:347200 7002039g70/020/:L3.04.08947..90 .x.574.g94.g 8g100.0/:7/0029070.90573./0/0 0:7L3.g47..L3054.9047.8.L3..:0.42509039050397:57490..0.9gx00890390 .  970-:08g.025.:L3.8910L3.089:.:9479gx.7050397:570.90 . !0397:4-x3070.070.902g8:7030.x43.7:08902548-903.9.500307..

 .

.25.9:/020/: 7/3!!37 .

-g.90789.9..70.9.31089.:4507...4889020473.9g/0 2.07010770.70.9.70.4254303904720/::3. L3.-g.-9. .39 20/: 425..0 08943.4708.70.90.g . 144870.:8.:34.44.708:780473.:/090747.704734x:3 L3 .90.8910/025.9:7.90 .90..9/0570/85:80890 20/:.059.08.:30545:.-g.00307. 907947..954.x0 8.897:.90/0..70..907/. 70/:. 9070.:/3.43/x47/020/: ...39047.9:747549.:.8.g./8543-.8.70L3..70.0 24/1.9-9.89..:8g.x0 54:. &3..70 /:.-g4574-.43/x/00.9:7.9.0284754:.08947.89.070../08:5479/0349g54903x./...90 2570843..0.:7 31:03x0 /35.20/::.70..9gx0.9.0 ...5.:897:....438:2::50397: 3:2g7:-30/0139/03/.70.20/:: /0.438/07.0x8..790.7gL35700398.0 .31.g30.450.0. 7057039g24/1.9:7.425.054.2..30.470.1:3.-84.0 023..9: 3.5047 .x 570.70./0589..90/090747.2.9:747.0.:2 /0.9.9:7.-0 1.3x.5.70....-7::0.4592.30. 25.70.. /23:.:9479gx0/020/:. 5708:5:30.90L3 57..390 4/0:/08038-9.9.0789gx-44.-9. .9-9gx $:5479.47 1.950397:..-0 90./7:70...39745.47085:3g94.947 /030.425090390 25.080231.84:: 8:57.5.7.:5..9g L3573.0.70.-7: 708:780030.:.04730.70.574/:..70.39745. /054:..07:: ...438/07.438/07.9.7.:72g94.08.x0.908g.9gx .70.

25./020/: 7/3!!37 ..9:54903x.

3x/0 20/:3.25.g089g574-...7.g.9/0:3..3x:/020/: &37 .8.9/020/: .25.90.90..2039:57039g:325.8.08g.9: 0307.:3-. 089025.-9..2039 /.

70. .  50397:24/1.. &37 .70.42509.

: :389:/:/00.:.70..3x:80. -.43x3000203900.980231..0.9gx L3.0573.08.0903.39074.: L3.:: &37 ....70 5700390 .-47.:047 .:947.8:57.904730.0 .089/7059 5497.90 ..0.90 L38.2039 3.:.7080/0391. .45:4-x307 .3.:: .39.9..700.g725.78.:.70.25.70 804-x331472. 08904:.425090.78.7.90.5.9.70..9g/050784./050:3.30 1.4380.:2:..g.391.:....9.0/070.9::/020/:010.70.::7/.8.9.x..3x047010..g:325.x0/020/: .

70. 50397:24/1.. &37 .70.42509. .

.-9gx 7.-0 9030.025.089..9::.70.301.9gx573.3. 574-.90.0. 08904:..8:57.90 573..2g8:747/0570.0370 3907.-47.g.425430390.700.: :7/.03x0 . 20/:: 8089.5.7..047.08.:.0..089/7059 5497.708070.9g/050784.

:7020/070 .8.

2:50397:.70 &37 .!747.431472.

 50397:24/1.70..42509. .70. &.

073x04757.x.39g/3.3907.701.3/02g8:730.90.x.20/:: !747.x.9g/020/: &37 .7050397: L3/05370.05..431472.7903907.20/:: ./020/: :947.:9479.08.9072030089..42509039g50397:57490..3/57490.2:50397: .:947.-90/0 .x. 0890:35.

.70. . &37 . 50397:24/1.42509.70.

x.54:g7. ..9.2:90389./8543-0 1g7g.L3.9g/020/:08904 .90.9..g389..L3949.90L3..43/x .70 8g.0/074757..70970-:04-x3:9g50397: 389..x475g7x..908.901028g50397::3.3907.:9479.90/0..0 .:947.x034 .0 .70.9gx 3/:897./23897.39703.054.08.x0 L3.x.90470850.47085:3/0570.20/:: .25.::.9.:L35.47/g/7059:/0 .:947.0.70..9050.0.9:.x.8..3:290..70.489:70.70.2039 054.54.438/07..9.0890. 0890.43974:3907.0370.9..8.3:290.0.42509039g50397:57490.x0/020/:.. .000890390:9.9.7..028/0 .... 89:.3900. 4507.0472.:347.x.: 2..7904389.3/570.g/0.9047/0.947 :947.-:30903.

.002.-:30903./8543-0 00.

 &37 . 50397:.70.574-.

037 . L3 .90344.0390903..70.20/::L3L3970:8g: .03.01.8.70.9.x0L3.002.70 .0890903./31:3.9.0890903..2-:.43/x.90.8:57.70.. .9g 570..70/02438970.947:: .9/057490.25.43899: 701073x.4.0891.57...:30.489:70 -0301.45:570.-0 :3/: 80L3.08905740.-:30 8070107g..70.93070. 7057039g89.00.70 389. /8543-0 8070107g..3.593:0890548- 50397:70/:.70.2039:: 5497..47L380.02.43897:9g L3970x3:9g 054.g548-9...25..4-../:/0/0.0507290.:3:3.474729g/00280L38..70850. 903...x..9 01.4. 8.:.0 903..9g .0890.49.:2 .g/0..002.070.38.. 7020/070.-70..908.08-0 4507...:L370897.70.g .9070.9g 24/:L3.L3 .43/x0.9gx .38..49.9::.49. 02847 .:9./:/0 /0.7L3.70.24/:747/0 054.9L3/0..5.8:398.039L370897.x0.947:3/:897.g.9047 70.8g10..438/07..x43.g..:L3.9.07/.:3::9.073x0..0 3/107039/..9.90.4342.50397:89.. .9.x:30.9...70 .0 8070107g /045497.50397:.9:389.20/::L3L3970:8g: ..0.

!.x:30 &37 ..3:/0.

:947..:780L33907.500..x.:9479gx.43974:.x.39g/3 .90/020/:/0.7.54:g75.70.0370.8.:5733/ 09. 0890:35.570.0/070.5479:/0.90573 570..70970-:05.20/::L38.43974: 3907.x03907.0/07470.9g7570.3907.:947..3/02g8:7.42509039050397:57490.25. .9gx 8:-.39g/020/: #.0/0925570.3:/0.07010794.9..g97099:.x:301.7903907.9.45: 70850..7:.05.2039 &37 .

42509.70. 50397:24/1.. .70. &37 .

700..089/7059 5497..:947.:2039.9.:79.x0.x00. L3..8.7.90 L38..54:g70890390L3.x0 4107g:35:3.90 &37 .25.g89.390/05:3070.425.9gx #.:..08. .L3 1:3.70..x:30.9g/0 50784.389.::7/. 08904/4./03x.90/020/: .x.x03907.-47.70.2039:: 89:.0.5479:/080.09.70.301.45: 4-x307.9/0701073xg .

42509. &37 . 50397:24/1.. .70.70.

.301..3x0 507.908:-89.80 .43974:.:2039..708:3957003908:-89.7057039g 507.90 30..:..70.:4.40/0.9g/0 50784.089/7059 5497.0/074708.-47...08.0L3.x00.7g 50397:4-0.80.::7/...x057.9gx47 .708:3925.9.0.431472 570./03902.:4. 08904/4.470L3.08.3x0507.9.3/.

.x0/020/:.90.'.-9..:947.

x03907.90/020/: & 37 .:947..

 50397:24/1.70.70. .. &37 .42509.

.3x00/0.43903.:507.9047/07002039.9. 89039078g 1:3.g.9.0/070.3907..089..:.40/0.703907.9.9gx08:5:8008.:947.:7. 99:.:94 243947g702847/054:.02907: ..0370.70.:947.0/:7/0.-05094..802030.9.42509039g/0.x03907.57490.54:g7 0.708:39 .8.9::/07002039.9.05x0.x 570.90.9/0./020/: .70./.9g/020/:50397:.:947... 70.250397:..70./0 /:5g.x.x43.089:..2: 70850./07:g75747..:.70.431472. 8:8503/..0 . 3.:947.:9479.90.:2 .70.9.:70.x.:57..701.3x7002039.20/::.42509039050397:57490..9:574.:30.70 8.900. .:57..x0/020/:0280.70:9..0907947. 203x3070. 4-0.9g5074.:89./23897.-0 .48.x020/:: 1g7g.70....x0/020/:L3.9::/07002039.9.8. . 02907.../0.3002039034 30.. -.x./.708./039g/070.425090390 .:9202g8:7/35747.70.9gx..31472./.7080 84:x430.:90.1g7g.70/35:3.x0 57.:348.43/x0.3 ...70../03908.3/570.9g/020/:8:39.x.:9479gx05:-.9.9gx47.g/0389..:5747..43974:3907.7: . .  :947./0390 900307.73:2.90/0029070.:8024/1.2:: /.704-.3:..:L3.:947..9.2:9/0 /0 0/0.

70.70 &37 .9047/07002039...$:8503/.

.42509.70.70. &37 . 50397:24/1. .

x.08947. 4-..70.43491.g970.9gx089039078g 438:9.70570.029039g 50397:3070850.-g573 .3907.:047 /.:947. /:5..x.x47 $:8503/.9::8.:..70.023.9g/020/:808:8503/g/0. 2:9/0:3 !05074.5740./.8:8503/g7 /081g :7..:947. .02:9 /0050397:L3/05370.9.0/0747.90.:9479.47/.9..47/:/020/: .73:2.:: 00.90.... ./020/: .70..:3907203/0.70.80203x3053g.570.5:-.708054.70.

70. 50397:.574-. &37 .

..:.270..0/:747/0029070.:574.  08904-.9047/07002039.9470L3.70 394.780 &37 .7g7478.

 . &37 ..70.70. 50397:24/1.42509.

x0.:79.42509039050397: 57490.0 &37 .0 :7/.77g85:3/070.70..::70.089/7059 5497.50397: .:947::..90 89:/:/00.3:: 5747.x.9.8.3x:/020/: 7...8:57.20/:: -.:.50397: .39047 70850.x475:80./854x.30 1.5479:/0 80.2:: 5740.:/020/:50397:574/:80/057490.2039 7.470.470.3099:.50397:..70.5:-.5479:/0.9: .. .:947..7g747 70.:.25.9.9::8.5.g97050784.2.3/25.9g8070.99:/30.:.99:/30.7::5.90 #g85:3/070..:.5479:57. #.g/0.20/:: .:9479gx47..31472.L37g g239047.70..0.08947./0.9gx .5479:/020/: 7.30.0.

 50397: 24/1.70. ..42509. &37 .70.

5.5:-./23897.0397.028 /0.70.g50397:57490.x0.90.9.9.g..:947.574/:8047/0 W 57490.0 .2.7L3 574. /0.20/:: 30.9:.08.L37g g239047.0/:7.:9479.39047 70850.70./04244.x. 0890.

. &37 .:.9:7.

 .70.42509.70.. 50397:24/1. &37 .

8:57.90/0390708..43/x0/070.0/070.0.: 5740.70.70:720.:g7 .7 3.x.9.9:.:80 L370x0.:.42:39.25.708089..g.20/:: .47/:/02547950397:47.9:7.:9479.70... &37 .9:7.-08..3::8..:808.9::.900309.43.90 573. 0890.. .9::/35:3.44. ./23897.:./0.:00...g8g103.9:/0.42509039g50397:57490.5.382024/1...028/0.0 57490.43x30.90.7473..

 &37 .70.70.42509. 50397:24/1. ..

/025479/0 47.9..70/g/7059:99:.90.028/0..00. 0890 .:9479./23897.90..7::8g70.9:.x.. 20/:: .42509039g50397:57490.9.3820.9.

:47.900309.43/x0L3 ..89.900309..3/.90/081g :7.382024/1. .9gx0.7447.x0L3.-0 90. 89.2. & 37 .382024/1.x.70..0.9..43147208.4.8054..70 :947.57.

42509.70.. . &37 . 50397:24/1.70.

. 20/:: . 0890 .:9479.43/x0/03974/:.9.028/0./23897.9:.0L3.g .070/0-07.x.70 .431472/854x470.9gL320/: .42509039g50397:57490..4.7070020390.90..

 50397::9.900309.900309.2.38204724/1.70 . 47.70.L3.. ..43/x/04.xg.:505.8.38204724/1.7447.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful