You are on page 1of 19
Consells de redacció
Consells de redacció
Consells de redacció
Consells de redacció
Consells de redacció

És freqüent sentir que ens hem quedat en blanc

quan hem d’escriure un text. És normal, perquè

encara no t’has plantejat què escriuràs. Abans

d’escriure, has de plantejar-te algunes qüestions.

És freqüent sentir que ens hem quedat en blanc quan hem d’escriure un text. És normal,
És freqüent sentir que ens hem quedat en blanc quan hem d’escriure un text. És normal,
És freqüent sentir que ens hem quedat en blanc quan hem d’escriure un text. És normal,

Consells de redacció

a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces | qüestions d'estil | avaluació

A qui t’adreçaràs.

Cal

tenir

en

compte:

tractament personal.

registre,

varietat

dialectal,

Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |

Presentació per: Joan Eduard Andreu | Maria Àngels Soler

Consells de redacció

a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces | qüestions d'estil | avaluació

Presentació de la informació

T ipus de text (narratiu, explicatiu, argumentatiu ), ...

estructura (carta, notícia, anunci, manual d’instruccions,

recepta, nota, avís ) ...

E ns

centrarem

en

el

tipus

de

text

expositiu-

argumentatiu. Cal seguir l’estructura:

  • - Introducció. Contextualitzem el tema, plantegem quina és la situació actual del tema, etc.

  • - Desenvolupament. Plantegem els nostres arguments o idees de forma ordenada.

  • - Conclusió. Valoració del tema, reflexió final, resum,

Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |

perspectives de futur

Ací ja no aportem informació nova.

Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |

...

Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |

Presentació per: Joan Eduard Andreu | Maria Àngels Soler

Consells de redacció

a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces | qüestions d'estil | avaluació

Què vols dir i com? S egueix els passos següents:

1. Fes una pluja d’idees . Agafa un full en blanc i escriu totes

aquelles idees relacionades amb el tema que t’arriben a la

ment.

No escrigues

frases,

només

paraules

que

et

puguen fer recordar la idea més

endavant. S i, tot i així,

encara estàs en blanc fes-te les sis preguntes típiques

sobre el tema: què, qui, quan, com, per què, on . També

pots

usar preguntes

com ara: què sé del tema? com el

podria definir? a què s’assembla? amb quins altres temes

o assumptes es podria relacionar? quines opinions tens a

favor i en contra?

Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |

Presentació per: Joan Eduard Andreu | Maria Àngels Soler

Consells de redacció

a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces | qüestions d'estil | avaluació

2. S elecciona la informació. T ria quines idees són rellevants per a plantejar-les en el text.

Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |

Presentació per: Joan Eduard Andreu | Maria Àngels Soler

Consells de redacció

a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces | qüestions d'estil | avaluació

  • 2. S elecciona la informació. T ria quines idees són

rellevants per a plantejar-les en el text.

3. Ordena la informació. Decideix de quina forma enllaçaràs les idees perquè el text siga coherent segons algun criteri (cronològic, causal, d'ordre

d'importància

...

).

  • 4. Fes-ne un esquema.

  • 5. Escriu un esborrany. Recorda que si lliures el

primer que escrius, estàs lliurant un esborrany, no

una redacció. I això es nota ...

Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |

Presentació per: Joan Eduard Andreu | Maria Àngels Soler

Consells de redacció

a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces | qüestions d'estil | avaluació

6. Redacta amb alguna estructura tot incloent-h paràgrafs, signes de puntuació, connectors i conjuncions, i locucions.

7. Revisa. És a dir: s'adiu allò que hem escrit a les expectatives? Aquest pas no és un complement optatiu sinó un pas importantíssim en l'escriptura.

Fixa’t en la regla de les tres ces i en les qüestions d'estil així com en l'adequació, la coherència, la cohesió, la variació i la presentació.

Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |

Presentació per: Joan Eduard Andreu | Maria Àngels Soler

Consells de redacció

a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces | qüestions d'estil | avaluació

Claredat, Concisió i Correcció

Claredat. És la separació clara de les idees principals de les secundàries. Estructura la informació de forma entenedora, amb les dades més rellevants al principi de

cada paràgraf, a l’inici de les frases, etc. Fes frases

breus i senzilles. S i introdueixes oracions subordinades,

puntua bé el text i no t’oblides de continuar l’oració

principal.

Concisió.

Informació

la

justa.

No t’enrotlles, usa

l’esquema que t’has plantejat. E vita repeticions

innecessàries, els conceptes redundants, els incisos que

no siguen fonamentals

...

S i és possible, substitueix les

construccions llargues i complicades per altres de més

Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |

curtes i senzilles. S i hi ha un verb per a expressar una idea, no uses una construcció nominal més llarga o un

Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |

circumloqui: el que va fer va ser anar-se’n a l’exili --> es

va exiliar

Presentació per: Joan Eduard Andreu | Maria Àngels Soler

Consells de redacció

a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces | qüestions d'estil | avaluació

Claredat, Concisió i Correcció

Correcció.

Has

posat accents

al

verb “ser”?

has

apostrofat com cal? no deus haver accentuat la “i” “u” amb accent obert i la “a” amb accent tancat? veritat que no has posat un “tenir que”, “ hi ha que”, “lo”, “preposició+article+que si no és equivalent a aquell que (relatiu demostratiu)”...

Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |

Presentació per: Joan Eduard Andreu | Maria Àngels Soler

Consells de redacció

a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces | qüestions d'estil | avaluació

EVITA LES REPETICIONS INNECESSÀRIES.

-Han acordat un acord de pau per a la pacifi cació de confl icte. -Té otitis a l’orella. -El fi scal l’acusa de malversació de l’erari públic.

EVITEU LES CACOFONIES

-En la sessió plenària d’ahir es va arribar a la decisió de fer modicifacions en els estatuts de l’associació. -La periodista va fer una entrevista no prevista al líder socialista.

Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |

Presentació per: Joan Eduard Andreu | Maria Àngels Soler

Consells de redacció

a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces | qüestions d'estil | avaluació

avaluació

Adequació (situació comunicativa)

Registre: estàndard, dialecte, propòsit (informar o opinar Tractament personal: tu o vosté o vós

...

)

Extensió: segons el canal (telegrama, article, tesi doctoral)

Estructura (afecta la llegibilitat): estandaritzada (instàncies) o no

(cartes)

Coherència

Quantitat/Qualitat de la informació (la justa: ni excès ni defecte) Ordenació lògica (seqüència) de les idees. Paràgrafs: ordenen les idees. Repeticions / Contradiccions / Disgressions (pèrdua del fil principal)

Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |

Presentació per: Joan Eduard Andreu | Maria Àngels Soler

Consells de redacció

a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces | qüestions d'estil | avaluació

avaluació

Coherència

Paràgrafs

Cal tenir en compte una bona disposició en paràgrafs. Per a separar-los podem usar un doble interlineat sense sagnat o bé un interlineat senzill amb sagnat, però no ambdós alhora.

Atenció: un paràgraf conté diverses frases, separades amb els

seus punts i seguit!!! No escriviu una frase de cinc línies, de segur

que serà un embolic i no s’entendrà sobretot si són negatives,

passives o impersonals.

La introducció ens pot ocupar un paràgraf, el desenvolupament 2 o 3 i la conclusió un. És important que els paràgrafs estiguen

equilibrats i no barrejar paràgrafs llargs i paràgrafs curts.

Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |

Presentació per: Joan Eduard Andreu | Maria Àngels Soler

Consells de redacció

a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces | qüestions d'estil | avaluació

avaluació

Cohesió

Anàfores (referències als antecedents: pronoms) Puntuació (cadència) Conjuncions i connectors diversos Cursiva/cometes si escau.

Eviteu circumloquis o expressions perifràstiques (tenir coneixement

==> conéixer; es va procedir a publicar ==> es va publicar)

Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |

Presentació per: Joan Eduard Andreu | Maria Àngels Soler

Consells de redacció

a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces | qüestions d'estil | avaluació

avaluació

Cohesió

Conjuncions

S'utilitzen per relacionar idees dins l'oració. Poden marcar:

Causa: Com que, a causa de (per culpa de, gràcies a), ...

Conseqüència: per tant, ... Condició: només que ... Finalitat: per tal de ... Oposició: tanmateix ... Objecció: tot i que ...

Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |

Presentació per: Joan Eduard Andreu | Maria Àngels Soler

Consells de redacció

a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces | qüestions d'estil | avaluació

avaluació

Cohesió

Connectors

S'utilitzen per a relacionar paràgrafs i frases:

-Introduir un tema: aquest escrit tracta de ...

-Encetar un tema nou: pel que fa a ...

-Marcar ordre: primerament ... -Distingir: d'una banda, de l'altra ... -Continuar sobre el mateix punt: a més a més ...

-Posar èmfasi: cal insistir, és a dir ... -Donar detalls: com és ara ...

-Resumir: al capdavall, en poques paraules ...

-Acabar: per concloure ... -Indicar temps: alhora ... -Indicar espai: a dalt i a baix ...

Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |

Presentació per: Joan Eduard Andreu | Maria Àngels Soler

Consells de redacció

a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces | qüestions d'estil | avaluació

avaluació

Correcció (normativa)

Ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic

Variació (valoració global)

Riquesa i precisió lèxiques/d'idees (imaginació, sinònims) Expressivitat: locucions, recursos sintàctics

(anàfora, el·lipsi

...

)

No fer conclusions sobtades.

Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |

Presentació per: Joan Eduard Andreu | Maria Àngels Soler

Consells de redacció

a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces | qüestions d'estil | avaluació

avaluació

Presentació (disposició del text)

No atapeïu el text Cal deixar marges No alterneu paràgrafs sagnats i no sagnats

Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |
Consells de redacció a qui? | format | què vols dir | regla 3 ces |

Presentació per: Joan Eduard Andreu | Maria Àngels Soler

Gràcies per la vostra atenció.

Teniu el vistiplau per començar- hi!

Gràcies per la vostra atenció. Teniu el vistiplau per començar- hi !
Gràcies per la vostra atenció. Teniu el vistiplau per començar- hi !
Gràcies per la vostra atenció. Teniu el vistiplau per començar- hi !