Hrodotoy isto bib.

kathigiti Ex

10-11-05

12:01

Page 1

Y¶OYP°EIO E£NIKH™ ¶AI¢EIA™ KAI £PH™KEYMATøN
¶AI¢A°ø°IKO IN™TITOYTO

Zˆ‹ ™·Ó¿ÎÔ˘
AƒÃ∞I∞ E§§∏¡π∫A (ª∆ºƒ.)

HÚÔ‰fiÙÔ˘ IÛÙÔڛ˜
A′ °YMNA™IOY

∂ƒ°√ ™À°Ãƒ∏ª∞∆√¢√∆√Àª∂¡√ 75% ∞¶√ ∆√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∫√π¡ø¡π∫√ ∆∞ª∂π√
∫∞π 25% ∞¶√ ∂£¡π∫√À™ ¶√ƒ√À™

BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY

ISBN 960-06-1906-9

OP°ANI™MO™ EK¢O™Eø™ ¢I¢AKTIKøN BIB§IøN
A£HNA

Hrodotos001s014

10-11-05

09:20

™ÂÏ›‰·1

AƒÃ∞I∞ E§§∏¡π∫A (ÌÙÊÚ.)

HÚÔ‰fiÙÔ˘ IÛÙÔڛ˜
A′ °YMNA™IOY

BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY

Hrodotos001s014

10-11-05

09:20

™ÂÏ›‰·2

™À°°ƒ∞º∂∞™
∫ƒπ∆∂™-∞•π√§√°∏∆∂™

∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏
ºπ§√§√°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞
À¶∂À£À¡∏ ∆√À ª∞£∏ª∞∆√™
∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏
À¶∂À£À¡∏ ∆√À À¶√∂ƒ°√À
∂•øºÀ§§√
¶ƒ√∂∫∆À¶ø∆π∫∂™
∂ƒ°∞™π∂™

∑ˆ‹ ™·Ó¿ÎÔ˘, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜,
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, Ù. ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜
ηıËÁËÙ‹˜ §·ÙÈÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜
∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™·ÓÔ˘‰¿Î˘, ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
µÂÓÂÙ›· ª·ÏÙ¿, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜,
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
πˆ¿ÓÓ· ¢ÚfiÛÔ˘, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜
ª·Ú›· µ·ÛÈÏ¿ÎË, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜,
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
ÃÚÈÛÙ›Ó· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
∞Á¿ıË °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
°ÂÒÚÁÈÔ˜ – £ˆÌ¿˜ §·˙fiÁη˜, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜
∂∫¢√∆π∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πµ∞¡∏

™ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ (1/3) ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ ηÈ
Ô πˆ¿ÓÓ˘ ∞. ¶·ÓÔ‡Û˘, ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜

°′′ ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·:
«∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ»
¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√
ªÈ¯¿Ï˘ ∞Á. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜
√ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£
¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
¶Ú¿ÍË ÌÂ Ù›ÙÏÔ:

«™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹
˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË
ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ»
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘
∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™. ªÔÌ¤ÙÛ˘
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫. ¶·ÏËfi˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ∂. ÷Ù˙Ë¢ÛÙÚ·Ù›Ô˘
ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.

Hrodotos001s014 10-11-05 09:20 ™ÂÏ›‰·3 Y¶OYP°EIO ∂£¡π∫∏™ ¶AI¢EIA™ KAI £PH™KEYMATøN ¶AI¢A°ø°IKO IN™TITOYTO Zˆ‹ ™·Ó¿ÎÔ˘ ∞¡∞¢√Ã√™ ™À°°ƒ∞º∏™ AƒÃ∞I∞ E§§∏¡π∫A (ÌÙÊÚ.) HÚÔ‰fiÙÔ˘ IÛÙÔڛ˜ A′ °YMNA™IOY BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY √ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡ ∞£∏¡∞ .

Hrodotos001s014 10-11-05 09:20 ™ÂÏ›‰·4 .

..............................Hrodotos001s014 10-11-05 09:20 ™ÂÏ›‰·5 ¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ ∂π™∞°ø°π∫√ ™∏ª∂πøª∞.................................................................. 41 µπµ§π√ ∆ƒπ∆√ ∂ÓfiÙËÙ· 7: ∆Ô ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË ................ 35..................................................................................................... 35........................... 67 75 5 ... 35........................................................................ 38.................. 10 ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ ∞•π√§√°∏™∏™ .. 15 21 29 µπµ§π√ ¢∂À∆∂ƒ√ ∂ÓfiÙËÙ· 4: ∞›Á˘ÙÔ˜: ∏ ¯ÒÚ· Î·È Ô ¡Â›ÏÔ˜ ...................... ∂ÓfiÙËÙ· 11: ∏ Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓ· ............................................................................................................................................ ∂ÓfiÙËÙ· 2: ∫ÚÔ›ÛÔ˜ Î·È ™fiÏˆÓ ....................................................................... ∂ÓfiÙËÙ· 13: ∏ Ì¿¯Ë ÙˆÓ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ ..................... 41 ∂ÓfiÙËÙ· 5: «£ˆÌ¿ÛÈ·» Î·È «ÓfiÌÔÈ» ÙˆÓ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ................................................................. 40............................. 13 ¢π¢∞∫∆π∫∂™ ∂¡√∆∏∆∂™ µπµ§π√ ¶ƒø∆√ ∂ÓfiÙËÙ· 1: ¶ÚÔÔ›ÌÈÔ......∏ ÓÔ˘‚¤Ï· ÙÔ˘ A‰Ú¿ÛÙÔ˘............................................................................... 7 ¢π¢∞∫∆π∫∞ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞.................................................................................................... 58 61 µπµ§π√ ∂µ¢√ª√ ∂ÓfiÙËÙ· 12: ¢È¿ÏÔÁÔ˜ •¤ÚÍË – ¢ËÌ·Ú¿ÙÔ˘.................... ∂ÓfiÙËÙ· 8: ∆· ÔÏÈÙ‡̷ٷ .......... ‚): ¶ÂÚ›ÏË„Ë .................. 41 ∂ÓfiÙËÙ· 6: ªÓËÌ›· Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘... 37........................... 45 52 µπµ§π√ ∆∂∆∞ƒ∆√ Î·È ¶EM¶TO ∂ÓfiÙËÙ· 9 (·......... ∂ÓfiÙËÙ· 3: ∫ÚÔ›ÛÔ˜ Î·È ∫‡ÚÔ˜ ..... 55 µπµ§π√ ∂∫∆√ ∂ÓfiÙËÙ· 10: ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓ· ............................................

............................................ ∂ÓfiÙËÙ· 15: ∏ Ó·˘Ì·¯›· Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜ ....∆Ô ÊÚfiÓËÌ· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ............................ 97 6 ................................ 81 86 89 µπµ§π√ ∂¡∞∆√ ∂ÓfiÙËÙ· 17: ∏ Ì¿¯Ë ÙˆÓ ¶Ï·Ù·ÈÒÓ – ∆Ô Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ^IÛÙÔڛ˘ ....................................................... ∂ÓfiÙËÙ· 16: ªÂÙ¿ ÙË Ó·˘Ì·¯›· ................................ 92 µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ ........................Hrodotos001s014 10-11-05 09:20 ™ÂÏ›‰·6 µπµ§π√ √°¢√√ ∂ÓfiÙËÙ· 14: ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Ó·˘Ì·¯›· ..................................

M. Ù· ·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ· ‹ ÔÈ ÂÚÈÏ‹„ÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È Û ¿ÛÎËÛË. ÓÔ˘‚¤Ï˜. 3. ÚÔÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ (Ù›ÙÏÔ˘˜. ÙÔ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ ¶. √È ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ˘Ú‹Ó˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙÔ˘˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. Ë ÔÔ›· ÚÔÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·. ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›Û·Ì Ì ‚¿ÛË Ù· ÂÈÏÂÁ̤ӷ (·fi ÙÔ ¶. Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÓfiÙËÙ˜. ηıËÁËÙ‹ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÚÁ·Û›·˜ °È· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ ÂÍ·Ú¯‹˜ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÈ ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·: ·) Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚ· Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Î·È ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹.Hrodotos001s014 10-11-05 09:20 ™ÂÏ›‰·7 E I ™ A ° ø ° I K O ™ H M E I ø M A §›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· Ù· ‚È‚Ï›· Ì·ıËÙ‹. ·Û΋ÛÂȘ. ̤ÙÚÔ. ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ ËÚÔ‰fiÙÂÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ·) ·fi ¿Ô„Ë ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘: ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË. 2. Ù· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘.·. ·Û΋ÛÂȘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛ˘ (Û ϛÁ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË ‰›ÓÂÙ·È ¤ÙÔÈÌË). ∆Ô Â˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÔÏÔÁ›·. «ÏfiÁÔÈ». ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ (‚. ıÂÌ·ÙÈο ΤÓÙÚ·. ‚) ·fi ¿Ô„Ë ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋˜ Ù¯ÓÈ΋˜: ‰È‹ÁËÛË. ·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·. °È· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ˘Ú‹ÓˆÓ Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó·Áη›· Ë ÂÚ›ÏË„Ë. ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î. ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘: ·ÛÙ¿ıÂÈ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Ù‡¯Ë˜. ™ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ıˆڋ۷Ì ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÌfiÓÔ Ï›Á· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹. Ï¿ÁÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜.™. ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ˘Ú‹Ó˜ ÙÔ˘ ËÚÔ‰fiÙÂÈÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ·. ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Û 20 ÒÚ˜. ηıÒ˜ Î·È Ì ٷ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈο ·Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù· ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹. ∫¿ÔÈÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ˘Ú‹Ó˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜. ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Î·È ÂıÓÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·ÚÂ΂¿ÛÂȘ/ ·ÚÂÓı‹Î˜. ªÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÌËÓ ÂÈÌ›ÓÂÈ Û’ ·˘Ù¿ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹. ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Ì ÙȘ ÔÈΛϘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ.) ΛÌÂÓ· Î·È ÙÔ˘˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ΢ÎÏÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔ›Ú·˜ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ‡‚ÚȘ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡. √È ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ˘Ú‹Ó˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: 1. ÂÏ¢ıÂÚ›·. ‰ÈfiÙÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ˘Ú‹Ó˜ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Î·È ‰›ÓÔÓÙ·È Û 7 .) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ Ù· ¿ÏÏ· – Ô˘ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û˘ÓÔÙÈο – ı· Û˘Ó‰˘·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Î·È ı· ·Ó·‰ÂȯÙÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ·. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‚¤‚·È· Ó· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ –¿ÏψÛÙ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜– ·ÏÏ¿ fiÔÈ· Î·È ·Ó Â›Ó·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ‰È‰¿ÍÂÈ. ·ÁfiÚ¢ÛË. ‰È¿ÏÔÁÔ˜. ÁÈ· Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ. ·Ó¤Î‰ÔÙ·. Î·È ‚) Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ˘Ú‹Ó˜ ÙÔ˘ ·ÓıÔÏÔÁË̤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.π. Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ˘˜). Û ‰ÂηÂÙ¿ ÂÓfiÙËÙ˜. Ù· ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ÊÚ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Î·È. Ó· ÂÈϤÍÂÈ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÎÙÏ. ¯ÚÔÓÔÏfiÁÈÔ Î·È. ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ.Ù. ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Ì ٷ ·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ· ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. Ï›Á· ÂÚÌËÓ¢ÙÈο Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ÁψÛÛÈο). ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙˆÓ πÛÙÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘. ÔÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔ›Ú· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ‰›ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÔÙÈο. Ï›Á· ·ÓıÔÏÔÁË̤ӷ ΛÌÂÓ· – οÔÈ· Ì ÂÚÈÎÔ¤˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·˘ÛÙËÚ¿ Î·È ·ÛÊ˘ÎÙÈο ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ – Û¯fiÏÈ· (΢ڛˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈο. ÂÊfiÛÔÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ.

ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ı· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ Ô‡ ÙË Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó (‚È‚Ï›Ô. ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ÂÚÌËÓ›·˜ Î·È ‰È‰·ÎÙÈ΋˜. °È· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ¤Ó· ¢ÚÂÙ‹ÚÈÔ Ì ϛÁ· ı¤Ì·Ù· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·‰›Ô˘ ÙÔ˘˜. ∂Âȉ‹ ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ∏Úfi‰ÔÙÔ Î·È Ô ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ‰ÂÓ Â·ÚΛ. ·ÊÔ‡ Ë ·¿ÓÙËÛË ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·Ó ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ Î˘ÎÏÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚·Ì ÌÂÚÈο ΛÌÂÓ· Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ ¤ÛÙˆ ÁÈ· ·Ó¿ÁÓˆÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË ·fi ÙÔÓ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·. √ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÌÔÚ› Â›Û˘. ηÏÏÈÂÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ Î·È ¿ÏϘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜. Ô‡ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÎÙÏ. fiÔ˘ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È. ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Î·È Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘. ∫·Ïfi ı· Â›Ó·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ Ù¿ÍË ·˘Ù‹ Ó· Û˘ÓËı›ÛÔ˘Ó Ó· ··ÓÙÔ‡Ó (ÚÔÊÔÚÈο ‹ ÁÚ·Ù¿) ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·˜ Ì ۷ʋÓÂÈ· ÙËÓ Î‡ÚÈ· ȉ¤·. OÈ ¿ÏϘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi. ̤ۈ ÙÔ˘ ¢ÚÂÙËÚ›Ô˘. √ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ı· ÂÈϤÍÂÈ ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û οı ÂÓfiÙËÙ· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ‰È‰·Ûηϛ·˜. fiÔ˘ ı· ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó. ŸÙ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ¯ˆÚ›˜ ·Ó¿Ï˘ÛË. ªÔÚ› fï˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ Î¿ÔÈ· ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Û ¿ÏÏÔ Ì¿ıËÌ·: ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ˆ˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı› Â›Û˘ ÛÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ‹ ÙË ÁˆÁÚ·Ê›·. ™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Û ÌÈ· ÚÒÙË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË . °È· ÙȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. ÚÔÙÈÌ‹Û·Ì ÔÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ· (Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ‚È‚Ï›·) Ó· Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ^IÛÙÔÚ›Ë (¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔÓ ÈˆÓÈÎfi Ù‡Ô ÁÈ· Ó· ÌË Û˘Á¯¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÁÂÓÈο. Ô ÔÔ›Ô˜. ·Ó ˘‹Ú¯Â ¯ÒÚÔ˜. ·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ· Î·È Î›ÌÂÓ· ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. Ù· ¯ˆÚ›· Î·È fiÔÈ· ¿ÏÏË ÏËÚÔÊÔÚ›· Â›Ó·È ·Ó·Áη›·. ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô «Ï‹ÌÌ·». ∫¿ÔȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ٷ ·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ· ‹ Ì ÙÔ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì·ıËÙ‹. ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· fiÔ˘ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È. ∫·ıÒ˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜. ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ì ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ. ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘. ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ¯ˆÚ›· ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ Î‡ÚÈ· ȉ¤· (‹ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ԉ›ÍÔ˘Ó Ù· ¯ˆÚ›· ÛÙȘ ÚÔÊÔÚÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ) Î·È Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘˜. ηÏfi ı· ›ӷÈ. ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ·Ú¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ·. fiˆ˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ∂›Ó·È ¢ÓfiËÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ÏfiÁÔ˜ Ô‡Ù ¯ÚfiÓÔ˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ˘Ú‹Ó˜ ÙÔ˘ ËÚÔ‰fiÙÂÈÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ·ÊÔ‡ Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÂÈϤÍÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÔȘ ı· ·Ó·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘. ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ Èı·ÓfiÓ ÙÔ Û¯¤‰Èfi Ù˘. Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Ì ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ‹ Û ۯÔÏÈ·Ṳ̂Ó˜ ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Î·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ıˆÚ› ÈÔ ÚfiÛÊÔÚÔ. ·Ϥ˜ Î·È Â‡ÎÔϘ.ηٷÓfiËÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ› ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘. ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÂÌ¤‰ˆÛ˘. ÂÓfiÙËÙ·). Î·È Ó· ÙÔÓ ˆı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·Ú·¤Ú· ÛÙËÓ «·Ó¿ÁÓˆÛË» ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘. ∫Ú›Ó·Ì ÂÚÈÙÙfi Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ (¿Ïψ8 . Ó· ÙÔ˘˜ ηıÔ‰ËÁ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÂÓfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ¶ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘. ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ˘Ú‹Ó˜. µ¤‚·È· Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚË.Hrodotos001s014 10-11-05 09:20 ™ÂÏ›‰·8 Û¯fiÏÈÔ ‹ Î·È Û ·Û΋ÛÂȘ – ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. ∞ӷχÔÓÙ·È fï˜ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Û˘Ó‹ıˆ˜ ̤۷ ·fi ·Ó¿ÏÔÁÔ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ·Ó¿ÁÓˆÛÌ·. ˆ˜ Á›ÁÓÂÛı·È ‹ ÂÈÛÙ‹ÌË). ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹.

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â›Û˘ ‰‡Ô Û¯¤‰È· Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. ÒÛÙ ··ÈÙÂ›Ù·È Û˘Ó¯‹˜ Â·ÁÚ‡ÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. √È ¿ÏϘ ÂÓfiÙËÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È‰·¯ÙÔ‡Ó Û ̛· ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ· ηıÂÌ›· Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ 9Ë ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ‰È·ÙÂı› ¯ˆÚÈÛÙ‹ ÒÚ·. ∫fiÎÎÈÓÔ˜. «¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ·fi Ù· οو (…) ·˘Ùfi Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ-ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ·ÚfiÛˆ˜ Ì¿˙˜. ηıÒ˜ Ô ‰È‰·ÎÙÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ï›ÁÔ˜. 1. fiˆ˜ Â›Ó·È Â˘ÓfiËÙÔ. Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ÙȘ ·Í›Â˜ ÙÔ˘. ∂¡¢∂π∫∆π∫√™ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞∆π™ª√™ ¢π¢∞™∫∞§π∞™ °È· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙÂı› Ì›· ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ· Î·È Ì›· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ·‰ÚÔÌÂÚÒ˜ ¿ÏϘ ‹ Ì ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô) Î·È Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘ ÙËÓ ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·ÌÂ. 8 (‰ÂÍÈ¿) Ù· ÂÚ›È· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ M·˘ÛˆÏÂ›Ô Ù˘ AÏÈηÚÓ·ÛÛÔ‡ (353 . Û. M ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ·˘Ùfi ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È 20 ÒÚ˜.X. ·ÏÏ¿ ıˆڋ۷Ì ηÏfi Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¿ÍÔÓ˜ ·¿ÓÙËÛ˘ ‹ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ÂÚÒÙËÛ˘ ‹ Ó· ·Ú·¤Ì„Ô˘Ì ÛÙ· ΛÌÂÓ· ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·1. ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙfiÓÔ˘˜ ‹ Ó‡̷ٷ. ∞Ó fiϘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ù· ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Â›Ó·È Â˘ÓÔ˚ο. AÓ fï˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ÂÓ Â·ÚΛ. BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·] 9 . ¶ÚÒÙ· fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ¤¯ÂÈ ·Á·‹ÛÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Î·È Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ·. ·ÏÏ¿ Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ ‚›Ô˘ Î·È Ù˘ ÛΤ„˘ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ Ú›ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ Î·È ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi Î·È Û˘ÏÏÔÁÈÎfi». ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È Î¿ÔȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ì·ıËÙÒÓ. ¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹: ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Û. Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ ı· ηÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· ‰È‰¿ÍÂÈ fiϘ ÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜ (ηÓÔÓÈο οÔȘ. ÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜. ™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜» ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ∏ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ √ÍÊfiډ˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÎÙÔ ‚È‚Ï›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ∑. [°È· ÙÔ˘˜ Ï‹ÚÂȘ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ‚Ï. π‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜. Ú¿ÁÌ· Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜. ÙËÓ «ÌÈÎÚÔ-ÈÛÙÔÚ›·»2. ∞˘Ùfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÈÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ οı ÎÂÈ̤ÓÔ˘: Ó· ÙÔ ·Á·‹ÛÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜. K·ıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ··ÈÙ› ηÓÔÓÈο ‰‡Ô ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜ – ·ÏÏ¿ Ì οÔÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¯ÚfiÓÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È‰·¯ÙÔ‡Ó Û ¤ÓÙ ÙÔ Ôχ ÒÚ˜. ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ K·ıËÙ‹ ‰È·ÙËÚԇ̠ÙÔÓ Ù‡Ô ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÔÓfiÌ·ÙˆÓ ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Î¿ÔÙ ۇÁ¯˘ÛË ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚È‚Ï›·.Â›Ó·È Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi «√ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘» ·fi ÙÔ ¶. ÂÓÓÔÒÓÙ·˜ . °. Î·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. 269. ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ. 2. ™Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ‰È·ÙËÚ‹Û·Ì ÙË Ï·ÙÈÓÈ΋ ·Ú›ıÌËÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ∏Ï. Î·È ÙÔ CD-Rom IV ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ πÛÙÔڛ˜.¯. Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹ ı· ‰ÒÛÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÌfiÓÔ ˆ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù·.Hrodotos001s014 10-11-05 09:20 ™ÂÏ›‰·9 ÛÙ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·Ϥ˜). ·ÏÏ¿ ı· ÂÓۈ̷وı› ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‹ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË. OÈ ÂȉڿÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÙËÎÂ Ô HÚfi‰ÔÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ Eηٷ›Ô ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó Ó· ÙÔÓ ÂÈÎÚ›ÓÂÈ. °È· fiϘ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ – ÂÎÙfi˜ ·fi fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . ÕÏϘ ÂΉfiÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ·Ú›ıÌËÛËØ ÁÈ· ÙÔ ¤ÎÙÔ ‚È‚Ï›Ô fï˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ ™∆ Î·È ·fi ¿ÏϘ ÙÔ ∑.π.).

Ó· ı˘ÌËıÔ‡Ó ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ^IÛÙÔڛ˘. √ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ı· ·Ú·ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ηٿÏÏËϘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. fiÔ˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ. Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ÈÛÙÔÚÈο ·fi Ù· ·Ú·Ì˘ıȷο ÛÙÔȯ›·. A. ·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·.Hrodotos001s014 10-11-05 09:20 ™ÂÏ›‰·10 ¢ I ¢ A K T I K A ¶ A P A ¢ E I ° M A T A °È· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û οı ÂÓfiÙËÙ·. ∆· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÛÙÔȯ›· (Û¯fiÏÈ·. ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈο ·Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù· ÎÙÏ. ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·: ªÂÙ¿ ÙË ÛȈËÚ‹ ÔÏÈÁfiÏÂÙË Â·Ê‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÏfiÁÔ˜ Î·È Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓfiÙËÙ˜. ÔÈ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ. ¢π¢∞∫∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞ 7Ë: ∆Ô ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ (‚Ï. ŒÓ· ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¯ı› Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Î·È Ë ı¤ÛË Ù˘ ÓÔ˘‚¤Ï·˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘. ∆· ÛËÌ›· ·˘Ù¿ ‰›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ÛÙȘ «∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ» Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹. Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÂÓfiÙËÙ·˜: ∞Ó¿ÁÓˆÛË ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ‰›ÓÂÈ (Î·È Ì ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË) ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi. Ë ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ∫·Ì‚‡ÛË ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ.·ÊfiÚÌËÛË: ™‡ÓÙÔÌË Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ·Û΋ÛÂˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ‰Ôı› ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ηÏfi ı· Â›Ó·È Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÔÈÔ˘˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ı· ı¤ÛÂÈ Î·È ÔÈÔÓ ‹ ÔÈÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ˘Ú‹Ó˜ ı· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ. ¢›ÓÔ˘Ì ‰‡Ô ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ï‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ˘Ú‹Ó˜. ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙË ‚¿ÛË. ΢ڛˆ˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Ù· ıÂÌ·ÙÈο ΤÓÙÚ· (Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘˜) ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È).) ÌÔÚ› Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÙË ‰È‰·Ûηϛ·. ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡. √ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Ù· ÛËÌ›· ̤۷ ·fi Ù· ÔÔ›·. ı· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó ÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ˘Ú‹Ó˜. Û. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÙÔÓ fiÚÔ «ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ˘Ú‹Ó˜» ÛÙËÓ Ù¿ÍË.¯. 45) ∂Âȉ‹ Ô ‰È‰·ÎÙÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜. «ÔÏÈÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜» ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ΢ڛ·Ú¯Ë ı¤ÛË Î·Ù¤¯ÂÈ 10 . ∫·ıÒ˜ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓfiÙËÙ· ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. ÁÈ· Ó· Ù· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó (Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙÔ˜) Î·È Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ‰È‰·ÎÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜. ÁÈ· Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Û‡Á¯˘ÛË Ì ٷ ıÂÌ·ÙÈο ΤÓÙÚ·. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁÔ Â›Â‰Ô Ù¿Í˘. Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. °È· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÎÔfi ÌÔÚ› Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ Ó· ˘ÂÓı˘Ì›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ «ÊıÔÓÂÚfi ı›Ի ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ÌÔÚ› Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ·ÊfiÚÌËÛË ÁÈ· ÙË Ó¤· ÂÓfiÙËÙ·. ÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ˘Ú‹Ó˜. ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ÛÙÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ˘Ú‹Ó˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ï‡Û·Ì . ™‡Ó‰ÂÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·. √È Ì·ıËÙ¤˜ fï˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ «ÊıÔÓÂÚfi ı›Ի ÎÙÏ. ÂÓÒ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ˘Ú‹Ó˜ (Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹) ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ·˘Ùfi. ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ηٷÓfiËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ϛÁ˜ η›ÚȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Û‡ÓÙÔÌ˘ ·¿ÓÙËÛ˘ ‹ Û‡ÓÙÔÌË ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ¤Ó·Ó Ì·ıËÙ‹ (ÌÂ Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ÙË Û‡ÓıÂÛË Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÌÔÚ› Ó· ÔÚÁ·Óˆı› Ì ‚¿ÛË Ù· ıÂÌ·ÙÈο ΤÓÙÚ·. ™‡ÓıÂÛË: ªÔÚԇ̠ӷ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ˘Ú‹Ó˜ Ô˘ ·Ó·Ï‡Û·ÌÂ. √ ÕÌ·ÛȘ.

ªÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ: ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜: . ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜: ·Ó. ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘¯·›ˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ÂÈϤÍÔ˘Ì ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Ù˘¯·›Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Á‡Úˆ Ì·˜. ¯¿ÚÙ˜. ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ì ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË Û ¢ı›· ÁÚ·ÌÌ‹.¯.¯. ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ªÔ˘Û›· ‹ ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜.ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· ¤Ú¢ӷ.). ÂÊfiÛÔÓ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ô ›‰ÈÔ˜ ıÂÌ·ÙÈÎfi˜ ˘Ú‹Ó·˜. ÌÂÙ·‚ÔÏ‹. £· ‰Ôı› ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (ÚÔÛÈÙ‹ Î·È Î·Ù·ÓÔËÙ‹) Î·È Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ÌÂϤÙ˘. ∞Ó ‰È·‚¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ÃÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·: ÂÂȉ‹ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi ‰‡Ô ÒÚ˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË (Ì›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ì›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË).¯. ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙÔÓ ¢ÔÚ›ÛÎÔ ‰›ÓÂÈ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÔÚ›·˜. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÁÈ· ÙÔ Ù˘¯·›Ô Û˘Ó·Ê‹˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ·: ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË. ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ‰ÂÓ ı· ÛÙÂÎfiÙ·Ó Û’ ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ (Ô˘ ¿ÏψÛÙ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ). ‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÎÙÏ. ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·.¢ËÌ·Ú¿ÙÔ˘» (ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Û ÌÈ· ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·) 1. °È· ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÔÚ› Ó· ··ÈÙËı› Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË. ™Ùfi¯ÔÈ Î·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ (ÙÈ Ó· οÓÂÈ Î¿ı ÔÌ¿‰· . ·ÊÔ‡ ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ¯ˆÚÈÛÙ¿. ∂ÌÏÂÎfiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·: . √ ¢Èfi‰ˆÚÔ˜ Ô ™ÈÎÂÏÈÒÙ˘. ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ πÛÙÔÚ›· ÎÙÏ. ¶·ÚfiÌÔȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ÂӉ›ÎÓ˘ÓÙ·È Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. √ƒ°∞¡ø™∏ ¢π∞£∂ª∞∆π∫ø¡ ∂ƒ°∞™πø¡ Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Û¯Â‰›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ (project) ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹: Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÊfiÚÌËÛË (. ∂ÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ∆Ô «¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ» ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı› ˆ˜ ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ Ì ̛· ·fi ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Î·È Ì ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË 4. ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË: ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜. ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ fï˜ Ô‰ËÁ›Â˜.Hrodotos001s014 10-11-05 09:20 ™ÂÏ›‰·11 Ë È‰¤· Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È Ë ·ÓÙ›ıÂÛË ÚÔ˜ ÙËÓ Ù˘Ú·ÓÓ›·. ÙÔ ¯ˆÚ›Ô ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘). ÔÌ¿‰· –Û‡ÓÔÏÔ (: Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Ù˘¯·›Ô˘ ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ Î·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ). ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÒÚ·˜. ·Ó¿ÏÔÁ· Î·È Ì ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÛÈÙfi ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ (·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÔ‡ÛÈ· Û¯ÔÏÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.¯. Ë ÔÔ›· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÁÈ· Ó· ·ÚÂÌ‚ÏËı› Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ – ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· fi¯È ‚¤‚·È· Ù˘¯·›Ô. ÔfiÙ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔÓ ·Ó·Ï‡ÛÔ˘ÌÂ. ı· ηٷϿ‚Ô˘Ó Ôχ ηϿ ÙÈ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË. ¢π¢∞∫∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞ 12Ë: «¢È¿ÏÔÁÔ˜ •¤ÚÍË . ™˘Ó·Ê›˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ (Ò˜ ÂÌϤÎÔÓÙ·È): . Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ Î·È Ë Â›‰Ú·Û‹ Ù˘ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ. ÁÈ· Ó· ‰È·ÙÚ¤ÍÔ˘Ì Û ϛÁ· ÏÂÙ¿ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ •¤ÚÍË ˆ˜ ÙÔÓ ¢ÔÚ›ÛÎÔ Î·È Ó· ÌË ‰È·‚¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚ›ÏË„Ë) Î·È Ë ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. 11 . fiˆ˜ ›ӷÈ. °ÂÓÈÎÔ› ÛÎÔÔ›: ÙÈ ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙÔ ı¤Ì·. B. ªÈ· ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ı· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹. πÛÙÔÚ›· (Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Ù˘¯·›Ô˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË) – º˘ÛÈ΋ (Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Ù˘¯·›Ô˘ ÛÙË º‡ÛË ‹ ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ). Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜.). (·) °È· ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·ÚΛ Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· (·Ó·Áη›Ô˜ Â›Ó·È Ô ¯¿ÚÙ˘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· Û˘Óı¤ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ΛÌÂÓÔ.¯. ∏ ÂÚÒÙËÛË 5 ÌÔÚ› Ó· Û˘˙ËÙËı› ÛÙËÓ Ù¿ÍË ‹ Ó· ‰Ôı› ˆ˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ¯ˆÚ›˜ ηıÔ‰‹ÁËÛË.

√ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·) ˙ËÙԇ̠·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ı˘ÌËıÔ‡Ó ÙÈ ¤Ì·ı·Ó ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ Î·È ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ •¤ÚÍË Î·È Ó· Ù· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó Ì fiÛ· ‰È‰¿¯ÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÁÂÏ¿ÛÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜. ∆Ô ÂfiÌÂÓÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÁÈ·Ù›. fiÙÈ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ (Ì·ÛÙ›ÁÈÔ) Î·È ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡.Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ·ÓÔȯÙfi ‹ Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì ÙÔ Û¯fiÏÈÔ «ÙÒÚ·» Î·È ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË. ™ÙËÓ ·ÓÙ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ •¤ÚÍË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â‰Ò Ê·›ÓÂÙ·È ÈÔ ·Ï·˙ÔÓÈÎfi˜.Hrodotos001s014 10-11-05 09:20 ™ÂÏ›‰·12 (‚) ∫·ıÒ˜ ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ·fi ÙË ‰È‰·ÎÙ¤· ÂÓfiÙËÙ· (ÁÂÓÈο ·fi Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÛÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜) ¤ÁÈÓ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÎÔÈÓfi˜ ÙfiÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Ú‹ÙÔÚ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÂÁΈÌÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ‚Ï.‰‡Ô Ì ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜. 12 . ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË . 2.∂˘ÚÒË/ ∂ÏÏ¿‰·) ‹ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó·ı¤ÙÔ˘Ì ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ∆· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰˘Ô Û˘ÓÔÌÈÏËÙÒÓ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ÛÙÔÓ ›Ó·Î·.¯. ÌÔÚ› Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. οو ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ηıÂÓfi˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹. ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈο ·Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù·). Î·È ÙËÓ ÚÔÙÚÔ‹ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ fiÛÔ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ ÛÙËÚȯÙ› ÛÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ. ∏ ·ÏËıÔÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¿ÙÔ˘. ·ÊÔ‡ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ‹ıÂÏ ӷ ÂÈÙ‡¯ÂÈ Ë ÂÎÛÙÚ·Ù›·. Ù· ÚfiÛˆ·. Á) ˙ËÙԇ̠ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÎfiÛÌˆÓ – fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi fiÛ· ÛËÌÂÈÒÛ·Ì ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Î·È ‰) ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ. ·˘Ùfi ·ÚΛ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ. ÔfiÙ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ô •¤Ú͢) Î·È ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÙÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ –Ë Ô˘Û›·– Ù˘ ·¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¿ÙÔ˘. ÁÈ·Ù› Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙ· ΛÌÂÓ· ‰ÂÓ ÁÂÏÔ‡Ó – Î·È Î·ıÒ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ÂΛÓÔ˜ ›¯Â ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ Î·È Ô ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ˜ ˘Ô¯ˆÚ› ‰Èψ̷ÙÈο– ÙÈ Ó· ÂÈ ¿ÏψÛÙ È·. ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ·ÓÙ›ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¿ÙÔ˘. ·ÊÔ‡ Ô ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ •¤ÚÍË. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·ÚÈıÌËÙÈο Â›ıÂÙ·. Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó Â›Ó·È ‹ fi¯È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÔÈÔ˜ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ. ÌÔÚ› Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘: ÙÔÓ ÙfiÔ. Ò˜ Ó· ÛÙÂÓÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Â˘ÂÚÁ¤ÙË ÙÔ˘. ∞Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Ë ·¿ÓÙËÛË. . ·fi ÙÔ˘˜ ¡fiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·. ªÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘˜ ı˘Ì›ÛÔ˘Ì (‹ Ó· ÙÔ ԇ̠·ÏÒ˜. ŒÂÈÙ· ·Ó·˙ËÙԇ̠ٷ ÛÙÔȯ›· ÛÙ· ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È (ÂÓ›·.EÂÍÂÚÁ·Û›·: ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ· Î·È ÙË ÛȈËÚ‹ ÔÏÈÁfiÏÂÙË Â·Ê‹ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ·Ó ÙÒÚ· Â›Ó·È ÊÔÚ¤·˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ ·ÊÔ‡ ÙȘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. ˙ËÙԇ̠ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ¤ÓÓÔȘ / ·Í›Â˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ·Ó (. ÓfiÌÔ˜ – ·ÁÒÓ·˜ ηٿ ‰ÂÛÔÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÓ›·˜). Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÛÈ·ÙÈÎfi ‰ÂÛÔÙÈÛÌfi. ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜) Î·È ÁÈ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ηıÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÎfiÛÌÔ˘˜ (∞Û›·. ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ‰È‰·¯Ù›) ÙÔ Á¤ÏÈÔ ÙˆÓ ÌÓËÛÙ‹ÚˆÓ ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· (Ú·„ˆ‰›· ˘. ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜. ™ÙÔÓ Â›ÏÔÁÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì ÙÔ Á¤ÏÈÔ ÙÔ˘ •¤ÚÍË (ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿) – ›Ûˆ˜ Î·È Ó· ¤Î·Ó ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÂÏÈο ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË –ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ › ˆ˜ ÊÏ˘·Ú›. ·ÚÂÙ‹. ÛÔÊ›·. √ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ï·ÛÙfi˜ ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ·ÏËıÈÓfi˜: ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi. ˆ˜ ϤÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ∞ÊÔ‡ ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ÏfiÁÈ· Â·ÈÓÂÙÈο ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔÓ ¤‚Ï·„·Ó. ª›· ‹ ‰‡Ô ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È Ì›· . Ì›ÏËÛ ¤ÙÛÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ Î·È (›Ûˆ˜) Ò˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Í›Â˜. ‚) ÂÍËÁԇ̠(fiÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Á›ÓÂÈ) ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÙ› ÛÙÔÓ ›Ó·Î·.¯. ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ – Î·È Â‰Ò ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô – ÙÔ˘ •¤ÚÍË. ÙÔ ı¤Ì· (ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ·Ú¯Èο ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙÔ˘ •¤ÚÍË).

30 ÛÙ›¯ˆÓ Û ʈÙÔÙ˘›· Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Û ٤ÛÛÂÚȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ: ∂ÚÒÙËÛË 1: ∞ÊÔÚ¿ ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÈ·Îfi ›‰Ô˜ Î·È ÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (ÙËÓ ÂÔ¯‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·). ·) ∞ÊÔ‡ ÁÚ¿„ÂÙ ÔȘ ȉ¤Â˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ÕÌ·Û˘ ÁÈ· ÙÔ ıÂ›Ô Î·È ÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ªÔÓ¿‰Â˜ 4 2. {◊: ¡· ·Ô‰ÒÛÂÙ ÂÚÈÏËÙÈο ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÕÌ·ÛË.¢ËÌ·Ú¿ÙÔ˘ ∂ƒø∆∏™∂π™ 1. ¢π¢∞∫∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞ 12 Ë: ¢È¿ÏÔÁÔ˜ •¤ÚÍË. Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ÔÈ· Ù¯ÓÈ΋ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ Î·È ÙÈ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ Ì ·˘Ù‹. Î. ¢π¢∞∫∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞ 7 Ë: ∆Ô ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË ∂ƒø∆∏™∂π™ 1. 9). ·Í›Â˜. Û¯fiÏÈÔ – ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (ÚÔÔÈÎÔÓƠ̂˜ Î·È ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÛÂȘ) – Û¯‹Ì·Ù· ÏfiÁÔ˘ (·ÚÔÌÔ›ˆÛË. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Î·È Ò˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ·˘Ùfi Ô «‰È¿ÏÔÁÔ˜ •¤ÚÍË13 . Û. ˘ÏÈο ·Á·ı¿ ÎÙÏ. ÌÂÈÎÙ‹) – ‰È¿ÏÔÁÔ˜. ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ·. ȉ¤Â˜. Ù·ÍÈÓfiÌËÛË Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ (ıÂÛÌÔ›. ·Í›Â˜. ™Â ÔÈ· ηÙËÁÔÚ›· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È «TÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË» Î·È ÔÈ· ÛÙÔȯ›· Ì·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ·˘Ù‹. ªÔÓ¿‰Â˜ 6. ÙÚÈÙÔÚfiÛˆË. A. ÂÈÚˆÓ›·.). ∂ÚÒÙËÛË 2: ∞ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È (ηٷÓfiËÛË ‹ Û‡ÓÙÔÌË ·ÔÙ›ÌËÛË ÊÚ¿ÛÂˆÓ ‹ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‹ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ – ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÂÚ›ÏË„Ë). ‚) ∞ÊÔ‡ ÚÔÛ¤ÍÂÙ Ô‡ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Î·È Ô‡ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ù· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 40 Î·È ÔÈÔ˜ Ì·˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË (ÎÂÊ¿Ï·È· 39. ªÔÓ¿‰Â˜ 4.Â. Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÙ ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ȉ¤Â˜ Î·È ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·. B. ªÔÓ¿‰Â˜ 6. ‰›ÓÂÙ·È ‰È‰·Á̤ÓÔ Î›ÌÂÓÔ 20.Hrodotos001s014 10-11-05 09:20 ™ÂÏ›‰·13 ¶APA¢EI°MATA A•IO§O°H™H™ ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ‰Ú¿ÛÂȘ. ȉ¤Â˜. °È·Ù› Ô ÕÌ·Û˘* ·ÓËÛ˘¯Ô‡Û ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË Î·È Ò˜ Ô ¶ÔÏ˘ÎÚ¿Ù˘ ›ÛÙËΠfiÙÈ ÙÔÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ ÛˆÛÙ¿. ·) ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ÙȘ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰È·ÚıÚÒÓÂÙ·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÕÌ·ÛË Î·È Ó· ‰ÒÛÂÙ Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ Û ηıÂÌÈ¿. ÔÈÎÔÓÔÌ›·.). ‚) ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÒÓ ÙÚfiˆÓ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù¯ÓÈ΋˜: – ÔÙÈ΋ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ (ÚˆÙÔÚfiÛˆË. ªÔÓ¿‰Â˜ 6 * °È· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ (‚Ï. ‚) ¶ÔÈ· ÛÙÔȯ›· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 41. ªÔÓ¿‰Â˜ 6 4. ªÔÓ¿‰Â˜ 4.} ªÔÓ¿‰Â˜ 4 3. ∂ÚÒÙËÛË 4: ªÔÚ› Ó· ·Ó·Ï‡ÂÙ·È Û ‰‡Ô ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ˘ÔÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·) Û ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ÚÔÛÒˆÓ (ÛÙ¿ÛÂȘ. 41. ÛΤ„ÂȘ.). EÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ™ËÌ›ˆÌ·. Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô˜ ÛÙ· ¿ÏÏ· ÎÂÈÌÂÓÈο ÚfiÛˆ·). ‚) ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË. ™Â ÔȘ ηÙËÁÔڛ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘. ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÎÙÏ. ∂ÚÒÙËÛË 3: ∞ÊÔÚ¿ ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ï‡ÂÙ·È Û ‰‡Ô ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜: ·) ¯ˆÚÈÛÌfi˜ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÊËÁËÌ·ÙÈο ‹ ıÂÌ·ÙÈο Î·È ·fi‰ÔÛË Ï·ÁÈfiÙÈÙψÓ. ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜.

) ªÔÓ¿‰Â˜ 4 2. ‚) ∆È ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi. ‚) ¶ÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¿ÙÔ˘ Î·È Û ÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÂÚÛÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È. ¶Ò˜ ÂÓÓÔ› Ô ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ˜ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹. (◊: ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Î·È ÔÈ· ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ. ·) ¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÙ ÙÔÓ •¤ÚÍË ·fi ÙËÓ ·ÓÙ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ.Hrodotos001s014 10-11-05 09:20 ™ÂÏ›‰·14 ¢ËÌ·Ú¿ÙÔ˘». ªÔÓ¿‰Â˜ 6 4. ·) ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ÙȘ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰È·ÚıÚÒÓÂÙ·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¿ÙÔ˘ ÛÙÔÓ •¤ÚÍË Î·È Ó· ‰ÒÛÂÙ Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ Û ηıÂÌÈ¿. ªÔÓ¿‰Â˜ 6 14 . ªÔÓ¿‰Â˜ 4 3.

ÊfiÚÔ˘ ˘ÔÙÂÏ›˜. ·ÔÌ˘ıÔÔ›ËÛË Ì‡ıˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ¤¯ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ∫·Ù’ ·Ó¿ÁÎËÓ Î¿ÔÈ· ı· ‰È‰·¯ÙÔ‡Ó ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Î·È Î¿ÔÈ· Û˘ÓÔÙÈο. √ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘. ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘. ñ ¡· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘. (¢Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜: Ë Î˘ÎÏÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜). ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: ÂÈÛÙ‹ÌË: ÂͤÏÈÍË ·fi ÙÔ Ì‡ıÔ ÛÙÔ ÏfiÁÔ: ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ – ̤ıÔ‰Ô˜. fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ˘Ú‹Ó˜ Î·È ÙȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ. ∂¡¢∂π∫∆π∫∂™ ¢π∞£∂ª∞∆π∫∂™ ∂¡¡√π∂™ Ô˘ Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ √ÌÔÈfiÙËÙ· – ‰È·ÊÔÚ¿: ŒÏÏËÓ˜.∞Û›·. ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘. ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·. 15 . ∂˘ÚÒË. ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ηٷÓ›ÌÂÈ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÈÂÚ·Ú¯‹ÛÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ÂÈϤÍÂÈ Ó· ‰È‰¿ÍÂÈ. Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ οı ÊÔÚ¿ Û˘Óı‹Î˜. ª¤ıÔ‰Ô˜: ·Ó·˙‹ÙËÛË ·ÈÙÈÒÓ. ∞ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ Ù¯ÓÈ΋: Ï¿ÁÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜ – ÌÔÙ›‚· ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ – (‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜: ÂÈÚˆÓ›·).‚¿Ú‚·ÚÔÈ. ñ ¡· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ.Hrodotos015s034 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·15 ¢ I ¢ A K T I K E ™ µπµ§π√ ¶ƒø∆√ (I) ENOTHTA 1Ë E N O T H T E ™ ∫§∂πø TO ¶POOIMIO I 1-5.6 ¢π¢∞∫∆π∫√I ™∆√Ã√π3 ñ N· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ÚÔÔÈÌ›Ô˘. ∏ ·ÛÙ¿ıÂÈ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜. ·ÓÙ›ÏË„Ë ÈÛÙÔÚ›·˜ ˆ˜ Á›ÁÓÂÛı·È Î·È ˆ˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ì˘ıÈΤ˜ Î·È ÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ·Èٛ˜. ÂχıÂÚÔÈ Ôϛ٘ . ∏ ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË Î·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›Ó·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙÔ˜. £∂ª∞∆π∫√π ¶Àƒ∏¡∂™ ™ÎÔfi˜ Î·È ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: ·ÚÈÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ Î·È Ï·›ÛÈÔ. 3. ηıÔÏÈÎfiÙËÙ· ÂÔÙ›·˜ Î·È fi¯È ıÂÒÚËÛË ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ ÂÓfi˜ Ï·Ô‡. Û¯¤ÛË ÈÛÙÔÚ›·˜ – ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜.

¯. . (3) ∫ÚÔ›ÛÔ˜. ñ √È Ì‡ıÔÈ. ª›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÊÔÚ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ‚¿Ú‚·ÚÔ˜ Î·È Ì ÌÂȈÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·. ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·). ·fi ÙÔ Ì‡ıÔ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ñ ∏ ÂΉԯ‹ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÌÂÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ̇ıÔ˘. fiÛÔ Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜. ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈο ·Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù·) ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘Ù¿ Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ‹ ϤÁÔÓÙ·È (ÛÙ· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ) Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ·fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÈÙ›ˆÓ Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ‚·Ú‚¿ÚˆÓ Î·È Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ¿ÏψÓ. Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ÈˆÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. ∆· ÚÔÔ›ÌÈ· Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ· ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ ÛÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. XÒÚÔ˜ – ¯ÚfiÓÔ˜: ∞Û›·. ·ÏÏ¿ ›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·.Hrodotos015s034 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·16 EͤÏÈÍË – ÌÂÙ·‚ÔÏ‹: ·ÛÙ¿ıÂÈ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. Ì ÙÔ Ó· Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÛÙÚÔÊÔÈ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ··ÏÏ·Á̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·ÏÔ˚΋ ËÏÈıÈfiÙËÙ·». Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ÎÚÈÙÈο. ·ÓÙ›ıÂÙ· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ (¤ÙÛÈ Ï¤ÓÂ. µÏ. ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÁÈ· ·Ú·Á‹ ·Á·ıÒÓ ‹ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ËÁÒÓ ÏÔ‡ÙÔ˘. ™ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ·˘Ù‹ ·fi ÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. 80. ϤÓÂ. ¢√ªH MÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì οÔÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ÙȘ ˘ÔÂÓfiÙËÙ˜: (1) ΢ڛˆ˜ ÚÔÔ›ÌÈÔ. ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘. ñ ∏ ÈÛfiÙÈÌË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ‚·Ú‚¿ÚˆÓ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÌËÚÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿Ø Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ıˆÚ› ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ÔÈ «‚¿Ú‚·ÚÔÈ»4 ÂÈÙ¤ÏÂÛ·Ó ¤ÚÁ· ı·˘Ì·ÛÙ¿. ÎÚ‡‚ÂÙ·È Î¿ÔÈ· ÂÈÚˆÓ›· ‹ ÂÈÚˆÓÈÎfi ¯¿ÛÌ· (‚Ï. ÌÔÙ›‚Ô ·ÔÙÂÏ› Ë ÊÚ¿ÛË «ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi» Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ·Ú·Ì‡ıÈ·). ™‡ÛÙËÌ·: ÚÔÔ›ÌÈ·. 16 . ∂ÈϤÔÓ ¤¯ÂÈ Î·ıÔÏÈ΋ ÂÔÙ›· Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘. (2‚) ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ·Èٛ˜. fiˆ˜ Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÊÔÈÓÈÎÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. Ù. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ – ¢π¢∞∫∆π∫∂™ √¢∏°π∂™ ñ ∞fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÈÌ›Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ì ÈηÓÔÔÈËÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ·fi ÙÔ˘˜ ÏÔÁÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ Î·È ·fi ·˘ÙfiÓ ÛÙÔÓ £Ô˘Î˘‰›‰Ë. ¯ˆÚ›˜ ÙÔ Ì˘ıÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚ›‚ÏËÌ·. ∞Û›·. ∞Û›·˜. ∂ÏÏ¿‰·.∂˘ÚÒË. ™Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÌÔÙ›‚Ô Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÌÔÓ¿‰· ı¤Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙ· ·Ú·Ì‡ıÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ï·ÒÓ (. I. Û. How & Wells. ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi (ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÙÔ‡. 5.¯. ª. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ë ·Ú·Á‹ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‹Ù·Ó Ì¿ÏÏÔÓ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. (2·) Ì˘ıÈΤ˜ ·Èٛ˜: ÂÚÛÈ΋ Î·È ÊÔÈÓÈÎÈ΋ ÂΉԯ‹. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Ï¤ÍË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÚÔËÁÂ›Ù·È ›Ûˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜. ¢ÂÓ ÁÚ¿ÊÂÈ ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ ÂÓfi˜ Ï·Ô‡. ÛÙÔ I 60: «Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·’ ÙÔÓ ·ÏÈfi ηÈÚfi ¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·’ Ù· ‚·Ú‚·ÚÈο ¤ıÓË. (2) ·Èٛ˜ Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi Û·Ó ÁÂÁÔÓfiÙ·. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘. ∆Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‹ ı¤Ì· ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ Ù˘ÈÎfi. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ˘˜ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È. ™ÙȘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ 4. ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¶¤ÚÛ˜ ÁÈ· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË. ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ηٷÁˆÁ‹ ÙÔ˘. ∆Ô ÌÔÙ›‚Ô5 Ù˘ ·Ú·Á‹˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· Ì˘ıÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ (¯ˆÚ›˜ Î·È Ó· Ù· ·Ô‰¤¯ÂÙ·È). ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›. ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÌ·È Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ’ ·˘Ù¿ ÎÙÏ) Î·È ÂÎı¤ÙÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÙ›· Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘: ÙÔÓ ∫ÚÔ›ÛÔ Ô˘ ˘ԉԇψÛ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ª.

¤ÚÁ· . ÛÙ· ÔÔ›· ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ Ù· ı·˘Ì·ÛÙ¿ 6. 7. ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠ÙË ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘. ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ‚·ÛÈ΋ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹. ∏ ·Ú·Á‹ –Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË Ù˘ Ó¤·˜– ·ÔÙÂÏ› ı¤Ì· ÔÏÏÒÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Î·È ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ. Ë ·Ú·Á‹ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ ¢ÈÁÂÓ‹ ÛÙ· ·ÎÚÈÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î. £. ñ µ·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ – Ô˘ ı· ÂȂ‚·Èˆı› ÏËÚ¤ÛÙÂÚ· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ – Â›Ó·È Ë ÔÈÎÈÏ›·. Û. fiÙÈ fiÏÂȘ Ô˘ ‹Ù·Ó «ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÈfiÙÂÚ·. £· ‰Ô‡Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÂÓfi˜ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜. ÔÈ ÈÔ ÔÏϤ˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÌÈÎÚ¤˜». ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÏÈηÚÓ·ÛÛ¤· Ë ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ: Ë ÊÚ¿ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηٿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ˆ˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ÂÓÒ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Î¿ÔÈ· ·fiÛÙ·ÛË ·fi Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ªÂÚ·ÎÏ‹˜.Hrodotos015s034 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·17 Ù˘ ·Ú·Á‹˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ6. ∫·ıÒ˜ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È ÏËÚ¤ÛÙÂÚ· Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘. ̤ÓÂÈ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ˜ Û’ fi. Û. Ó· ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi Î·È fi¯È ÈÛÙÔÚÈÎfi. µÏ.Â. 1999. fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È. 125 Î. fiÛ· Ú·ÁÌ¿ÙˆÛ . Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È Û Ϸԇ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ ¢‡Û˘. Ù. ◊Ù·Ó.1) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙË Ï¤ÍË Î·È Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ· (☠îÛÙÔڛ˘ ÏfiÁÔÓ)7. Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Â›Ù Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ «‰ÔÎÈÌ·Û›·˜» ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ›Ù Ì ¿ÏÏ· ¤ıÈÌ·. ñ ∞fi ÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ ‹‰Ë (Î·È ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ I 6) Ê·›ÓÂÙ·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ Î·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.·ÈÙ›· Ô˘ ÔϤÌËÛ·Ó: Ì ·˘Ù¿ ‰ËÏÒÓÂÙ·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ^IÛÙÔڛ˘. µÏ. ñ ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÈÌ›Ô˘ (I 5) Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ˘fiÛ¯ÂÙ·È fiÙÈ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ «ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ» (Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ Ù˘ O‰‡ÛÛÂÈ·˜: ÔÏÏáÓ ‰’ àÓıÚÒˆÓ ú‰ÂÓ ôÛÙ· η› ÓfiÔÓ öÁÓˆ Î·È ˘·ÈÓ›ÛÛÂÙ·È Ù· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·) Î·È ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë «·ÓıÚÒÈÓË Â˘‰·ÈÌÔÓ›· … ‰Â ÛÙ¤ÎÂÈ ·ÌÂٷΛÓËÙË». Ë ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ì·˜ ·ÔηχÙÂÈ ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ·˘ÙÒÓ. ∞˘Ù‹ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ ΢ÎÏÈ΋˜ ÔÚ›·˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ (‚Ï. ñ √ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË fiÙÈ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ ‹Ù·Ó ÂχıÂÚ˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ∫ÚÔ›ÛÔ. ª. 163. ÛÙ· ÚÒÙ· ÛÙ¿‰È· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‚›Ô˘. ∏ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ οÔÈÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜. Ù. How & Wells. ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Û‡Ó·„˘ Á¿ÌÔ˘. Ô˘ ›ӷÈ: (·) ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÁÂÓÈο. Â‰Ò ÌÔÚԇ̠·ÏÒ˜ Ó· ÙËÓ ı›ÍÔ˘ÌÂ. Û. 39.ÙÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ. Û. ∑ÒÚ·˜. ª›· ÊÔÚ¿ fï˜ (VII 96. ·Ó‹ÎÂÈ Ô Ì‡ıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÓËÛÙ‹Ú˜ Ù˘ ¶ËÓÂÏfi˘.¿. 54. °. (‚) Ù· «¤ÚÁ·». ‚·Ú‚¿ÚˆÓ: ‚Ï. ñ ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋˜ Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Â›Ó·È Ô Ï¿ÁÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜ (Ì ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙÔ «Ï¤Ó») Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ¤ÌÌÂÛ· ÙË ‰È¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ Ì ٷ ÏÂÁfiÌÂÓ·. 17 . Ë ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ (îÛÙÔڛ˘ àfi‰ÂÍȘ): Ë Ï¤ÍË ÈÛÙÔÚ›· ÛÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¤Ú¢ӷ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜. ππ. ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡. ȉ›ˆ˜ ·ÏÈfiÙÂÚ·. ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈο ·Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù·) Î·È Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔ›Ú·˜ ı· ‰Ô‡Ì fiÙÈ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. I. °ÂÒÚÁ. «ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ». How & Wells.

ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô ΛÌÂÓÔ. ¢›ÓÔ˘Ì ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ¢. (Á) Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ8 Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ . ÍÂıˆÚÈ¿ÛÔ˘Ó – Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ê¿ÓÂÈ·: ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ. Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈË̤ӷ ¿ÏÏ· ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·fi ÙÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜. Ì ÏÔÁÈΤ˜ Î·È Ù· ı·˘Ì·ÛÙ¿ ÛÙÔȯ›· Ì ÎÔÈÓfiÙÔ· ÁÂÁÔÓfiÙ·: Ë πÒ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. µ¤‚·È· Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··ÏÏ·Á̤ÓË ·fi Â͈ÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›·. fiˆ˜ ıÂfi˜.N.¯. Ì˘ıÈΤ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. Ì‹Ù ¤ÚÁ· ÌÂÁ¿Ï· Î·È ı·˘Ì·ÛÙ¿. Û. π. ¶·ÚfiÌÔÈ· ÛÎËÓ‹ ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· (‰È‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∂‡Ì·ÈÔ˘: Ô 415 ÎÂ. Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó ¿‰ÔÍ·Ø È‰È·›ÙÂÚ· Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÙ›· Ô˘ ·˘ÙÔ› ÔϤÌËÛ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜10».Î·È ¤ÌÌÂÛ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡.‚·Ú‚¿ÚˆÓ. 18 . √ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÒ˙ÂÈ ÙËÓ ˘ÛÙÂÚÔÊËÌ›· ¿ÏÏˆÓ ¿ÌÂÛ· .M. ÔÏÂÌÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Î·È ÁÂÁÔÓfiÙ·. ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. Î·È Ù· ÔÏÂÌÈο ηÙÔÚıÒÌ·Ù·. ·fi ÙÔÓ £Ô˘Î˘‰›‰Ë Î·È ÁÂÓÈο ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ¿ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›· (‰ËÏ. ∞ÚÎÔ‡Ó fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Î·È Ù· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈο ·Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓØ ÁÈ· ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÚÔÔÈÌ›ˆÓ Ù· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞′ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Â›Ó·È ‚‚·›ˆ˜ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë: Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜.). Û¯¤ÛÂȘ ·ÈÙÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÓÔËÙ¤˜ Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ Î·È ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ı›Ԣ ÎÙÏ). Û. Ù· ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ. √ ̇ıÔ˜ Ù˘ πÒ˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÌËı¤· ¢ÂÛÌÒÙË ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘. 54. ¶·ÚfiÌÔÈ· ÛÙÔ ππ 57 ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› ÔÈ È¤ÚÂȘ ÙÔ˘ Ì·ÓÙ›Ԣ Ù˘ ¢ˆ‰ÒÓ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó «¤ÏÂÈ·È» . πÒ (2): Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ·Ú·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ‹Ù·Ó ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·Ø ¿ÏψÛÙ ‰ÂÓ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙÔ Ì‡ıÔ. ™ÙÔÓ ∞ÛÛ‡ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ µ·‚˘ÏˆÓ›ˆÓ. ‹ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· Î·È ·fi ¿ÏÏË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË. Ù. £· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ Ó· ‰ÒÛÂÈ Î·È Ì›· ¿ÏÏË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ (΢ڛˆ˜) ÚÔÔÈÌ›Ô˘. ∆Ô ÎÂÊ. ∞ÚÌÂÓ›·˜ Î·È ÂÚ‹ÌÔ˘.Hrodotos015s034 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·18 ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ (·ÏÏ¿ Â›Û˘ Ù· ·Ú¿ÍÂÓ· Î·È ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙ· Ù˘ ʇÛ˘).ÙÈ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ÙËÓ È‰¤· Ù˘ ˘ÛÙÂÚÔÊËÌ›·˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ·fi ÙÔÓ ŸÌËÚÔ. 10. A•ONE™ A¶ANTH™H™ ÁÈ· ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚. ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. ∞ÛÛ˘Ú›·˜ (1): Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ∞ÛÛ˘Ú›· ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂٷ͇ πÚ·ÓÈÎÔ‡ ÔÚÔ‰›Ô˘. µÏ. Û‡Á¯˘ÛË Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È – ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÏÏÈ‹ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ – ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ‚·ÛÈÏ›ˆÓ (Ù·‡ÙÈÛË ıÚËÛΛ·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡) Î·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë µ·‚˘ÏÒÓ· ‹Ù·Ó Û˘¯Ó¿ ˘ÔÙÂÏ‹˜ ÛÙË ¡ÈÓ¢›. ºÔ›ÓÈΘ (1):ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi Ù· ̤۷ ÂÚ›Ô˘ Ù˘ 3˘ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜ Î·È Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Ì¿ÏÏÔÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹ ÙˆÓ ª˘ÎËÓ·›ˆÓ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ·. ÌÔ›Ú· ÎÙÏ. ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. How & Wells. ∞˘Ùfi ÙÔÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ› . ª·ÚˆÓ›ÙË: «√ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞ÏÈηÚÓ·ÛÛfi ÂÎı¤ÙÂÈ Â‰Ò ÙȘ ¤Ú¢Ӥ˜ ÙÔ˘. ¤‚Á·˙·Ó Î·È Ô˘ÏÔ‡Û·Ó Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٿ ÙÔ˘˜ (1): Ë ÛÎËÓ‹ Ôχ ·Ú·ÛÙ·ÙÈ΋ Ì ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȤ˜ Ù˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰È·ÊˆÙÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÙˆÓ ºÔÈӛΈÓ.¡. 1964. π π 57 ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. 8. ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÍÂıˆÚÈ¿ÛÂÈ Ì ٷ ¯ÚfiÓÈ· fi. 9.Ù.ÂÚÈÛÙ¤Ú˜9. ÂÂȉ‹ ÙËÓ ¿Ú·Í·Ó ÔÈ ºÔ›ÓÈΘ Î·È fi¯È ÂÂȉ‹ ÙËÓ Î·Ù·‰›ˆÎÂ Ë ◊Ú· ÎÙÏ. ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ÔÚıÔÏÔÁÈÎÔÔÈ›: ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙȘ ˘ÂÚÊ˘ÛÈΤ˜. ¢. M·ÚˆÓ›Ù˘. 143.

3. MÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ∑‹ÛÈÌÔ˜ ™›‰ÂÚ˘ 4. TÔ «E˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ» ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹. (EÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ: ¯ÒÚÔ˜-¯ÚfiÓÔ˜).430 ÙfiÙ ‹Úı·Ó ºÔ›ÓÈΘ ı·Ï·ÛÛÔÍ·ÎÔ˘Ṳ̂ÓÔÈ ÎϤÊÙ˜.M. ™ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ ÌÈ· ºÔÈÓÈÎÈÒÙÈÛÛ· ‹Ù·Ó fiÌÔÚÊË. Ì ‚ÈÔ˜ Ô˘ ÌÂÙÚËÌfi ‰ÂÓ Â›¯Â. ≈‚ÚȘ. ¡· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÙ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÚÔÔÈÌ›Ô˘ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË Ì¤ıÔ‰fi ÙÔ˘. ÂΛ fiÏ˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÙÚ¯·ÓÙ‹ÚÈ. ŸÌˆ˜ ∆·ÊÈÒÙ˜ Ì’ ¿Ú·Í·Ó ÎÔ˘ÚÛ¿ÚÔÈ. N· Ù· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∆Ë ÚÒÙËÛ ηÙfiÈ ÔÈ· Ó¿Ù·ÓÂ Ë ·ÙÚ›‰· Ù˘ Î·È Ò˜ ÙË ÏÂÓ ÙËÓ ›‰È·. ÎfiÚË ÙÔ˘ ∞Ú‡‚·ÓÙ·. ™Â ÔÈ· ÛËÌ›· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Ë ¿Ô„Ë ·˘Ù‹. Ô 415. ÎÈ’ ÂΛÓË ÙÔ˘ Ê·Ó¤ÚˆÛ ÙÔ ·ÙÚÈÎfi ÌÔ˘ Û›ÙÈØ «·ÈÓÈ¤Ì·È ·’ ÙËÓ Ôχ¯·ÏÎË ˆ˜ Â›Ì·È ÙË ™È‰ÒÓ·. ΢ÎÏÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÈÛÙÔÚ›·˜ ÎÙÏ. ·ÏÏ¿ ·fi ηıÔÏÈ΋ ÛÎÔÈ¿. ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó·-‰‡Ô ʇÏÏ· ÁÈ· οı ı¤Ì·. ∞˘Ù‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ï¿ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡. Ô˘ Ù· Ì˘·Ï¿ ÙˆÓ ıËÏ˘ÎÒÓ Ù· οÓÂÈ ·˘Ùfi Ó· ÛÙÚ›„Ô˘Ó ÎÈ ·˜ Â›Ó·È ÚÒÙ· ÊÚfiÓÈÌ·. ™ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ÙËÓ 1Ë Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË: ªÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ ÌÈÛfi ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ Û ı¤Ì·Ù· (ÂÏ¢ıÂÚ›·. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ò˜ ÙÔ˘˜ Â͢ËÚÂÙ› Ó· ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó. ÚÒÙÔ˜ Ì·˙› Ù˘ Ï¿ÁÈ·Û ÛÙÔ ÛÙÚÒÌ· Ù˘ ·Á¿˘. ™ÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ Ï¿ÁÈÔ ÏfiÁÔ (‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Ú‹Ì· «Ï¤Ó».). ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ππ ‚È‚Ï›Ô˘. ÌÂÁ·ÏfiÛˆÌË Î·È ÛÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ù¯ӛÙÚ·. 19 . ÂÓÒ Á˘ÚÓÔ‡Û· ·’ ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ Î·È Û’·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Â‰Ò ÙÔ Û›ÙÈ Ì’ ¤ÊÂÚ·Ó Î·È Ì’ ·ÁfiÚ·Û Ì ‚Èfi˜ fiÛÔ ˙ËÙÔ‡Û·Ó».) Ô ∂‡Ì·ÈÔ˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ºÔ›ÓÈΘ ·ÚfiÌÔÈ· Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘ HÚÔ‰fiÙÔ˘. √‰‡ÛÛÂÈ·. Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ Ô‡ ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó Ù· ¤ıÓË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÛÙÔ ÚÔÔ›ÌÈfi ÙÔ˘ Î·È ÔÈ· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÎÚ¿ÙË ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ ·Ú¯·›Â˜ ¯ÒÚ˜. ™Â οı ÂÓfiÙËÙ· ı· ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ı¤Ì· ›Ù ·ÏÒ˜ ˆ˜ ·Ú·ÔÌ¤˜ ›Ù Ì ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ‹ Î·È Ì οÔÈÔ Û¯fiÏÈÔ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ¯¿ÚÙË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙˆÓ ·ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î·È ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¯¿ÚÙË. ™ÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· (Ô 415 ÎÂ. ÂÓÒ ¿ÏϘ ÂÓÓÔÂ›Ù·È Î·È Ì¤ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ «ˆ˜»).).Hrodotos015s034 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·19 ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 1. fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ŸÌËÚÔ Î·È ÙÔÓ HÚfi‰ÔÙÔ. ¡· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Û·˜. N· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÙ ÙȘ ‰‡Ô ÛÎËÓ¤˜ ‹ Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ Î›ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ºÔ›ÓÈΘ. ∫È’ ÂΛÓË ÙËÓ ÍÂÏfiÁÈ·Û·Ó ÔÈ ºÔ›ÓÈΘ ÔÈ Ï¿ÓÔÈ Î·È Î¿ÔÈÔ˜. √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ‰ÂÓ ÁÚ¿ÊÂÈ ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ ÂÓfi˜ Ï·Ô‡ ‹ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜. ·ÈÁÓ›‰È· ʤÚÓÔÓÙ·˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙÔ Î·Ú¿‚È. Î·È Ó· Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙÂ. 2.Ù. (OÈ ‰‡Ô ÛÙ›¯ÔÈ 415-417 ‰›ÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ‚.

™‡ÁÎÚÈÛË ÚÔÔÈÌ›ˆÓ [. ∫˘ÎÏÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔ›Ú·˜ ∏ ·ÓÙ›ÏË„Ë ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÎÏÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔ›Ú·˜ 20 . ™Â ÙÚ›· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÙÔ ıÂ›Ô «ÊıÔÓÂÚfiÓ».ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ıÂfiÙËÙ· – ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ÚÔÎÏ·ÛÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜ ÈÔ Ôχ ÙÔ ¤ÚÁÔ. fiÔ˘ ÙÔ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÌÂ ÙˆÓ ªÔ˘ÛÒÓ ÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË. Â‰Ò ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Ï¤ÍË îÛÙÔÚ›Ë: ÙÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È Î·Úfi˜ ÚÔÛˆÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ·˘ÙÔ„›·˜ ‹ ·˘ÙËÎÔ˝·˜Ø ÙÔ Ó¤Ô Ó‡̷ Ù˘ ȈÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÁÚ·Ê›·˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ·ÚfiÓ. οÔÈÔ˜ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ (‡‚ÚȘ). ÛÙÔ ‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÔÌËÚÈÎÒÓ ÂÒÓ: ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∏ ıÂfiÙËÙ· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÁÈ· Ó’ ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ËıÈ΋ Ù¿ÍË. ŸÌˆ˜ ÛÙË ‰ÈÌÂÏ‹ ÚfiÙ·ÛË. Ô‡Ù ‰¤¯ÂÙ·È ·ÓÙÈÏÔÁ›Â˜ ÁÈ· fi. ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ·Á·Ó¿ÎÙËÛË (Ó¤ÌÂÛȘ) ‹ Ô ÊıfiÓÔ˜ Î·È Ë ÙÈ̈ڛ· (Ù›ÛȘ).¡.. T· ıÂÌ·ÙÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ^IÛÙÔڛ˘ ∆Ô ‚·ÛÈÎfi ıÂÌ·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Â›Ó·È Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰˘fi ÎfiÛÌÔ˘˜: ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ÙÔ ‚·Ú‚·ÚÈÎfi.] ¢. ∆Ô ÙÚ›ÙÔ.] ª¤Û· Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÔχÏÔÎË Û˘ÓÙ·¯ÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ó’ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ fiϘ ÙȘ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ Î·È ËıÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ÛÛ.– ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ÛÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë: £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ \AıËÓ·ÖÔ˜ ͢ӤÁÚ·„Â). ∆Ô ÚÒÙÔ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎfi ıÂÌ·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ô˘ ‰È·¯¤ÂÙ·È Û’ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ıÂfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙ’ ·ÓıÚÒÈÓ·. ·Ó ‰È·Û·Ï‡ÙËÎÂ. Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÔÚÊ‹ ˙ˆ‹˜ Ù¤ÙÔÈ·. ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi ÙfiÓÔ ·Ó·‰›ÓÂÈ ÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ ÙÔ˘ ∂ηٷ›Ô˘ ÛÙȘ °ÂÓ·ÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ¤Í·ÚÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ (=Ù¿‰Â ϤÁˆ)Ø ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Û ÁÂÓÈ΋ ÙÒÛË (Û ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ·ÓÙ›ıÂÙ· – ηٿ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ∂ηٷ›Ô˘. ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ·˘Ù‹ ÂÍ·›ÚÂÙ·È. ·fi Ó¤Ô Ê˘ÛÈο ‰ÚfiÌÔ. Û’ ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ¯Ïȉ‹ Î·È Ì·Ïı·ÎfiÙËÙ·. ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘. 135). Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Î·È ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. 1964. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ¤Ô˜.Hrodotos015s034 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·20 µπµ§π√°ƒ∞ºπ∫∞ ∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞ 1. fiÙ·Ó ‰ËÏ.42 3. ª·ÚˆÓ›Ù˘. Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙÔÓ ÁˆÁÚ¿ÊÔ ∂ηٷ›Ô Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ. ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘. ηı·Ú¿ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÚÂÙ‹. ∆¤ÏÔ˜.. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ˘¤Ú‚·Û˘. ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó. ÛÛ. ∂ÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ¿ÍÈ· ÙÔ˘ ÎÏ¤Ô˘˜. 176.¡. Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È ı·˘Ì·ÛÙÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ. ª¤Û· ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ·˘Ùfi Ï·›ÛÈÔ Î·È Ì ‚¿ÛË ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ ·ÈÙÈÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÚÌËÓ›·˜ Í·ÓÔ›ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙfiÚËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. [. ∫Ï·ÛÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· ÈÛÙÔÚÈο ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˘. ∫. ª’ fiϘ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ «Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ıÚËÛÎÂÈÔÏÔÁ›·˜» Ô˘ ·fiÎÙËÛÂ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜. ∏ Û‡ÓÙ·ÍË Â›Ó·È ÙÚÈÙÔÚfiÛˆË Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ – fiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi.. 41. ∆ËÓ ·ÓÙÈı¤ÙÂÈ Î·ı·Ú¿ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË ÓÔÔÙÚÔ›· (∑. ™ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ îÛÙÔڛ˘ àfi‰ÂÍȘ. ÛÙfi¯Ô˜ ·Ó˘Ô¯ÒÚËÙÔ˜ Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÎÈ Ë ÌÔ›Ú· ÙÔ˘. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÌÂÚ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÂÙÔ‡ÙË. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Â›Ó·È Ë È‰¤· ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ (‚·Ú‚·ÚÈο Î·È ÂÏÏËÓÈο) ÂӉȷʤÚÔ˘Ó.. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÏÔÈfiÓ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜.177 (ÔÈ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜) 2. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ‰ÂÓ Û˘˙ËÙ›. fi¯È Ë ÂıÓÔÁÚ·Ê›· Î·È Ë ÁˆÁÚ·Ê›· – ‰È·ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÁˆÁÚ¿ÊÔ ∂ηٷ›Ô.

ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ¢·Ú›Ô. ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÏÔ Ù˘ ÂÈÚˆÓÈ΋˜ ‰È¿ÛÙ·Û˘ Î·È ·ÌÊÈÛ‚ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Ô˘Û›· ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÒÓ ÙÔ˘˜. ÚÔ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ‹ ϤÁÔÓÙ·È ·ÏÏ¿ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™ÔÊ. 100 ENOTHTA 2Ë KPOI™O™ KAI ™O§øN I 29-33 ¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ. ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ «ÛÔÊÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘» ÛÙËÓ ËÚÔ‰fiÙÂÈ· ·Ê‹ÁËÛË. ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô «Âå Ìc ·éÙ·d â‚Ô‡ÏÔÓÙÔ.38 4. fiÔ˘ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜. ŒÙÛÈ Ì ·ÊÂÙËÚ›· ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÂıÓÒÓ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ·ÓÔ‰ÈÎfi ÙfiÍÔ Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·ÎÌ‹˜. fiˆ˜ .1. ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÂÂÍËÁËÌ·ÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ. ÔÈ ¶ÂÈÛÈÛÙÚ·Ù›‰Â˜.∂˘ÚÒ˘. ∂ÈÚˆÓ›· ŒÓ· ¿ÏÏÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ Â›Ó·È Ë ÂÈÚˆÓ›·. ∆ËÓ ›‰È· ΢ÎÏÈ΋ ÔÚ›· ‰È·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ¶¤ÚÛ˜ ÂÈÊ·Ó›˜. ñ ¡· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË Î·È ÙÔ ‹ıÔ˜ ηıÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‹ÚˆÂ˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ηı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ. ÙÔ˘ ÊıÔÓÂÚÔ‡ ı›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. ηıÒ˜ Î·È ÙË Ú·Á‰·›· ηٷÛÙÚÔÊ‹ . ·ÎÌ‹ Î·È ÙÒÛË. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ. ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ì ÙÔÓ •¤ÚÍË. ª·ÚÎÈ·Ófi˜. Ô˘ Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔÓ ∫‡ÚÔ ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙÔÓ ∫·Ì‚‡ÛË. ÛÛ. ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ‡‚Úˆ˜. Û.5). ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ ·˘ÙÔ› ·ÎÏÔÈ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ Û˘Ó·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ·ÓÔ‰È΋˜ Î·È Î·ıÔ‰È΋˜ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÛÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜. ¤Ó· ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·ÎÏÔ ˙ˆ‹˜. ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÓÔ˘‚¤Ï·˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË. ·ÊÔ‡ ÂÎı¤ÙÂÈ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ·fi ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ ÏÔÁ›Ô˘˜. 37. ™ÔÊ.ÙÈ̈ڛ· (Ù›ÛË) Ô˘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ·ÎÔÏÔ˘ı›. ñ ¡· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Í›Â˜ ·˘Ù¤˜ ˆ˜ ÛÙÔȯ›· ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ηı¤Ó·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË (‰È·ÊÔÚ¿ – ÔÌÔÈfiÙËÙ·) ∞Û›·˜ . Ì ٷ ¤ÚÁ· Î·È ÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÚÔÏÔÁÈο ÎÂÊ¿Ï·È· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ (1. fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ë ·ÈÙ›· Ù˘ ¤¯ıÚ·˜ ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ‚·Ú‚¿ÚˆÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÈ ·Ú·Á¤˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ‹ Î·È Ë ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘. ÔéÎ ôÓ ìÚ¿˙ÔÓÙÔ». Ô ¶ÔÏ˘ÎÚ¿Ù˘. 21 . Ô ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜. Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ÛÙ· ̤ÚË Î·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. Ô ª·Ú‰fiÓÈÔ˜ Î.‡‚ÚË. ÔÈ ∫˘„ÂÏ›‰Â˜. Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ «Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜». ª·ÚÎÈ·Ófi˜.·. Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ·Ú¯‹.¯.Hrodotos015s034 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·21 ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ‚·ÛÈ΋ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ Ì‹ÙÚ·. Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ‰È¿ÛÙ·ÛË (ÂÈÚˆÓÈÎfi ¯¿ÛÌ·) ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· «Ê·ÈÓfiÌÂÓ·» ‹ Ù· «ÏÂÁfiÌÂÓ·» Î·È ÛÙËÓ «Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·» Î·È Ó· ‰Ëψı› Ë ¤ÓÙÔÓË ‰˘ÛÈÛÙ›· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡.

ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹11. ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÂıÓÒÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Á›ÁÓÂÛı·È ‹ ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì ÙÚfiÔ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi Î·È Â‡ÏËÙÔ ·fi„ÂȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ‹ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙÒÓ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·14. Lesky. 22 . 450. ™‹ÌÂÚ· Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· Û ÔÏϤ˜ ·ÚÔÈ̛˜: «· ‰Â Ê·˜. Â›ÏÔÁÔ˜ I 33. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ÌÔ11. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¢.∫ÚÔ›ÛÔ˘.N. Â˘Ù˘¯›·. ∏ ·ÓÙ›ıÂÛË ∫ÚÔ›ÛÔ˘ – ™fiψӷ ˆ˜ ·ÓÙ›ıÂÛË ‰‡Ô ÎfiÛ̈Ó. MÂÙ·‚ÔÏ‹: ·ÛÙ¿ıÂÈ· ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. √È fiÚÔÈ ÂÍËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. µÏ. Ë ÓÔ˘‚¤Ï· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi Ù‡Ô ÏfiÁÔ˘13.‰È·ÊÔÚ¿: ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Î·È ‚·Ú‚·ÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜. 13. ™. ∏ ‡‚ÚȘ – ÙÔ Ì¤ÙÚÔ – ÙÔ ÊıÔÓÂÚfi ı›Ô. 12. £∂ª∞∆π∫√π ¶Àƒ∏¡∂™ ∆Ô ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜. ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙ· fiÚÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘.ªÂÚ·ÎÏ‹˜. ª·ÚÎÈ·Ófi˜. ∏ ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘. 93. 1980. ∏ ·ÛÙ¿ıÂÈ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜. ̤ÙÚÔ-‡‚ÚȘ.32. ÕÙÔÌÔ – Û‡ÓÔÏÔ: Ô ∫ÚÔ›ÛÔ˜ Î·È Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ™fiψӷ. ÙȘ ‰Ôͷۛ˜ Î·È ÙȘ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ ·ÙfïÓ. ÛÛ. 14. ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙË ÌÔ›Ú·.¢π¢∞∫∆π∫∂™ √¢∏°π∂™ ñ ∏ Û˘ÓÔÌÈÏ›· ™fiψӷ Î·È ∫ÚÔ›ÛÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ËÚÔ‰fiÙÂÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Û·Ó «ÓÔ˘‚¤Ï·»12. A. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™. ·ÚÈÔ Ì¤ÚÔ˜ I 30.·.∫ÚÔ›ÛÔ˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÔÙ›‚· Ì Ϸ˚ο . µÏ.Hrodotos015s034 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·22 ñ ¡· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ‰ÂÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Î·È È‰›ˆ˜ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘. 23.¡. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi ÂΛ fiÔ˘ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÚÔ¿ÓÙˆÓ ÙÔÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi Î·È ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ. µÏ. ÙfiÛÔ ·fi ¿Ô„Ë ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ fiÛÔ Î·È ·fi ¿Ô„Ë ÌÔÚÊ‹˜.94. ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ı›Ô. NÔ˘‚¤Ï· – ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ÌÔÙ›‚Ô . ° . ñ √È ÓÔ˘‚¤Ï˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ·Ú·Ì˘ıÈÎfi ‡ÊÔ˜ Î·È ÙÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜.·Ú·Ì˘ıÈο ÛÙÔȯ›·15. Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ. «›Ûˆ ¤¯ÂÈ Ë ·¯Ï¿‰· ÙËÓ Ô˘Ú¿» Î. O ¢. 15. Û. fiˆ˜ fiÙÈ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÁÓÒÌË ÁÈ· Î·Ó¤Ó·Ó (‚Ï. ¢√ª∏ MÔÚ› Ó· ˙ËÙËı› ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó: ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ I 29.32. 15) ÚfiÙÂÈÓ ÌÈ· ‚·ÛÈ΋ ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛË ÙÔ˘ ËÚÔ‰fiÙÂÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Û Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi Î·È ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi. ÛÛ. ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi ÂΛ fiÔ˘ ÂȯÂÈÚ› Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ Ù· οı ÏÔÁ‹˜ ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ıˆڛ·. ∂¡¢∂π∫∆π∫∂™ ¢π∞£∂ª∞∆π∫∂™ ∂¡¡√π∂™ √ÌÔÈfiÙËÙ·. ª. ª·ÚˆÓ›Ù˘ (1987. ∏ Û˘ÓÔÌÈÏ›· ™fiψӷ. Û. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙȘ «∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ» Î·È Ù· «BÈ‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈο ·Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù·». ÌË Ì·Î·Ú›ÛÂȘ». ª·ÚˆÓ›ÙË. ™ÙË ÓÔ˘‚¤Ï· ™fiψӷ. ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ Ù· ÈÛÙÔÚÈο ‰ÚÒÌÂÓ·. «™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·»).

21. 17. Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ¤¯ÂÈ Û˘Óı¤ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜. µÏ.4 ˆ˜ ÁÂÓÈ΋ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Â‰Ò ÛÙÔ ÊıfiÓÔ ÙˆÓ ıÂÒÓ Î·È ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù‡¯Ë˜. Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙÔÓ ∏Û›Ô‰Ô (‚Ï.Î·È ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ë ‚·ÛÈÏÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·. µÏ. ñ ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÓÔ˘‚¤Ï· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÈÛÙÔÚÈο ÚfiÛˆ· (∫ÚÔ›ÛÔ˜ .40. 113. √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› ·ÏÏ¿ ÚÔÊ·ÓÒ˜. ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜. Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÙÔ˘ ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘.N. Û. 113. ª·ÚÎÈ·Ófi˜. ñ ª¤Û· ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ™fiψӷ . fiÔ˘ Î·È ¿ÏÏ· ÌÔÙ›‚· ·fi ÙËÓ ›‰È· ÓÔ˘‚¤Ï·). ™ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Î›ÌÂÓÔ ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ηı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‹ÚˆÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›· Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ Ù˘ ·ÓÙ›Ï˄˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó.΢ڛˆ˜. V 95)18. ÙËÓ ËıÈ΋ Ù¿ÍË. fi. Û. fiˆ˜ Î·È Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜. 23 . ·ÊÔ‡ Ô ™fiÏˆÓ (640. 26. °È· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÏfiÁÔ˘. µÏ. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ™fiψӷ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ Â›Û΄˘ ÛÔÊÒÓ Û ‚·ÛÈÏÈο ·Ó¿ÎÙÔÚ· (π 27. Ì ·˘Ù‹ ÙˆÓ ıÂÒÓ21.Ã. Û. ª·ÚˆÓ›Ù˘. ÕÏÏÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ÛÙË ÓÔ˘‚¤Ï· Â›Ó·È Ë ÙÚÈÏ‹ Â·Ó¿ÏË„Ë Ô˘ ÚÔηÏ› ÙË ‰Â›ÓˆÛË (ÙÚÂȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ – ··ÓÙ‹ÛÂȘ). √ ̇ıÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¶›Ó‰·ÚÔ (·. ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙfiÙ Ô˘ ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ¯ÚÔÓÈο Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜. Ô˘ ı· ÂÈÛÊÚ·Á›ÛÂÈ ÙËÓ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË ˙ˆ‹ Ì ¤Ó· ηÏfi Ù¤ÏÔ˜.N. ·ÏÏ¿ ÛÙËÚÈÁ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÊÔÚÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ (‚Ï. ª·ÚÎÈ·Ófi˜. I. ™. 27). 38. ¢. ™. 17. ∞ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ‹ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜ ·›˙ÂÈ Î·È Ë «Ù‡¯Ë». ªÂÚ·ÎÏ‹ Â›Ó·È ·ÏÈfi ¢¯ÂÙÈÎfi ÌÔÙ›‚Ô (‚Ï.Â. ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ ™fiψÓ. Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ fiÙÈ Ù· ΛÌÂÓ· ·˘Ù¿ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· ··ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È. µ·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ Î·È Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ (‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜). 1987.°. ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Û˘Óı¤ÛÂÈ ·fi fiÛ· ¿ÎÔ˘Û ӷ ϤÁÔÓÙ·È Î·È fiÛ· ıÂÒÚËÛ fiÙÈ Ù·›ÚÈ·˙·Ó Û οı ÂÚ›ÙˆÛË22. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ™fiψӷ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘Ø ¤ÂÈÙ· Ë Â˘Ù˘¯›· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÓÔËı› ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË Î·È ÂÈ·ڈÛË ÙÔ˘ ıÂÔ‡20. ™ÙÔ ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ÓÔ Î›ÌÂÓÔ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘: Ô ∫ÚÔ›ÛÔ˜ ‰‡Ô ÛÙÔȯ›· ÎÚ›ÓÂÈ Â·Ú΋ Î·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ù˘¯›·: ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ . ÎÂÊ.560 . ÛÛ.. IV 76. ¶ÚfiıÂÛË fï˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·.Hrodotos015s034 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·23 Ù›‚Ô Â›Ó·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ16. ¶·Ú·Ì˘ıÈÎfi˜ ÚÔ˜ ∞ÔÏÏÒÓÈÔÓ 109 ∞ 1.. fiÔ˘ Ô ∆ÚÔÊÒÓÈÔ˜ Î·È Ô ∞Á·Ì‹‰Ë˜ ·ÓÙ·Ì›‚ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ∞fiÏψӷ. Ì ı¿Ó·ÙÔ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÌÂÙ¿ ·fi ÁÈÔÚÙ‹17. ∆ËÓ Ù¯ÓÈ΋ ·˘Ù‹ ˘ÈÔıÂÙ› Î·È Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜. 2). 92 Î. ¶ÂÚ˘ÛÈÓ¿Î˘. ¶ÂÚ˘ÛÈÓ¿Î˘. Û. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ª. ñ £¤ÛË Î·È ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ÓÔ˘‚¤Ï·˜ ÛÙËÓ ^IÛÙÔÚ›Ë ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘: ‰›ÓÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈο Î·È Û˘ÓÔÙÈο 16.N. µÏ. ‰ËÏ·‰‹ Ù¿ÍË. 18. 62. ÛÛ. Û. ·ÏÏ¿ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤ÁÈÓÂ. 20. 22.5. ™. µÏ. ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜. √Ùȉ‹ÔÙ ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙË Ê˘ÛÈ΋ Ù¿ÍË.8. ÛÙÔÓ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô. Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ‰Ú¿ÛË ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì›ÙÂÈ. ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È. 19. «™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·»). ÂÓÒ Ô ∫ÚÔ›ÛÔ˜ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ıÚfiÓÔ ÙÔ 560 ‹ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·.™fiψÓ).∫ÚÔ›ÛÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ Ù˘ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜19. I.65. ñ ∏ ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ –ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ‹ Ï·ÛÌ·ÙÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ Î·È ‰È¿ÏÔÁÔÈ Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ ÙÔ˘– Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘. Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÛٿ٘ Ù˘ Ù¿ÍË˜Ø ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯Â ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο «ÎfiÛÌÔ˜». ∏ ·ÛÙ¿ıÂÈ· Ù˘ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜ Ô˘ ›¯Â ÂÍ·ÁÁÂÏı› ÛÙÔ 1. ÙÔ ·Ô‰›‰ÂÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÛÙÔ «ÊıfiÓÔ ÙˆÓ ıÂÒÓ».) ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ÙÔ 594 ‹ 591. ª·ÚÎÈ·Ófi˜.

ηÏfi Ù¤ÏÔ˜ (32): Î·È Û‹ÌÂÚ· ÊÚ¿ÛÂȘ fiˆ˜ «Û ηÏfi ÛÔ˘» (fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÁÂÏ¿ÂÈ Ôχ) ‹ «ÚÒÙ· Ô £Âfi˜» ‹ «Ó· Ϙ ÚÒÙ· ‰fiÍ· ÛÔÈ Ô £Âfi˜». 1964. 24 . ÒÛÔ˘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ™¿ÚÙË ·fi ÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜. ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ™fiψӷ ‹Ù·Ó ÚÔÛ‚ÏËÙÈ΋.N. Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË Ú›˙· ÙÔ˘˜ Û ·Ó¿Ú¯·È˜ Ì·ÁÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ.M. £·Ï‹˜ Ô ªÈÏ‹ÛÈÔ˜. 368. fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÛÔÊÔ› ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· … (29): ηٿ Ì›· ÂΉԯ‹ (ÙÔ˘ ∂ÊfiÚÔ˘. ¶ÚÈÓ Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È È‰ÂÔÏÔÁÈο Î·È Î·ıÂÌ›· ÏÂ˘Ú¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘.40). 1-29. ·˘ÙÔÎÙfiÓËÛÂ. ÙˆÓ √ÛÌ·ÓȉÒÓ ∆Ô‡ÚΈÓ. ÙÔ «Î·Îfi Ì¿ÙÈ» ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ‹ οÔÈ·˜ ·ÓÒÙÂÚ˘ ‰‡Ó·ÌË˜Ø Î·È Ô £Âfi˜ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ¢È·ı‹Î˘ ‰ÂÓ ·Á·¿ ÙÔ˘˜ ˘ÂÚËÊ¿ÓÔ˘˜ (ñÂÚËÊ¿ÓÔȘ àÓÙÈÙ¿ÛÛÂÙ·È) Î·È Ô ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi˜ £Âfi˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ «ï ñ„áÓ ë·˘ÙeÓ Ù·ÂÈÓˆı‹ÛÂÙ·È Î·d ï Ù·ÂÈÓáÓ ë·˘ÙeÓ ñ„ˆı‹ÛÂÙ·È».1. ∫·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ∆·ÌÂÚÏ¿ÓÔ ÙÔ 1402. ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘. √È «ÂÙ¿ ÛÔÊÔ›» ‹Ù·Ó: ™fiÏˆÓ Ô ∞ıËÓ·›Ô˜. Û. How & Wells Ù. ∆Ô ÛÙ¿‰ÈÔ (31): ÂÎÙfi˜ ·fi ̤ÙÚÔ Ì‹ÎÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ (Ì‹ÎÔ˘˜ 1 ÛÙ·‰›Ô˘). ‡‚ÚË) Î·È ¿ÌÂÛ· ÛÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ Î·È Ù˘ ȉÂÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˘. 29.Hrodotos015s034 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·24 ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÎfiÛ̈Ó. ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÛÙÔȯ›·. Û. ¶ÂÚ›·Ó‰ÚÔ˜ Ô ∫ÔÚ›ÓıÈÔ˜. ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› Ë ‰È΋ ÙÔ˘ ÙÚ·Áˆ‰›· ÚԉȷÁÚ¿ÊÂÈ Î·È ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· ηıÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ ‚·ÛÈÏ›˜.. ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙˆÓ §˘‰ÒÓ ˆ˜ ÙÔ 546 . ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ.Ù.1) ‰È·ÛÒ˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ Ì fiÚÎÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘. √ ¶›Ó‰·ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ∞′ ¶˘ıÈfiÓÈÎÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÔÊÔ‡˜ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˘. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ™¿Ú‰ÂȘ (29): ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ‰ȿ‰· ÙÔ˘ ¶·ÎÙˆÏÔ‡ Î·È ÙË ‚fiÚÂÈ· Ï·ÁÈ¿ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ∆ÌÒÏÔ˜. 23. ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. π. Ã›ÏˆÓ Ô §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔ˜.¶ÂÚÛÒÓ (Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ). ª·ÚˆÓ›Ù˘. Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ (Ì‹ÎÔ˘˜ 1 ÛÙ·‰›Ô˘) ̤۷ ÛÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ (Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ) ‹ ¯ˆÚÈÛÙ¿ ·fi ·˘Ùfi. ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÏÏËÓÈÎÔ‡. ∞•√¡∂™ ∞¶∞¡∆∏™∏™ ÁÈ· ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚. ∏ ÓÔ˘‚¤Ï· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ¤ÌÌÂÛ· ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ¤Î‚·Û‹˜ Ù˘ (‰È·ÊÔÚ¿ ÎÔÛÌÔıˆڛ·˜. ∂ΛÓÔ˜. 2. ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ «ÂÙ¿ ÛÔÊÔ›» (Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔÓ £·Ï‹ ÙÔÓ ªÈÏ‹ÛÈÔ). ‹ Êfi‚Ô Ì‹ˆ˜ Ë Â˘Ù˘¯›· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ÊıfiÓÔ. ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ (·Û˘Ó›‰ËÙÔ) Êfi‚Ô Ô˘ ÚÔηÏ› Ë Â›ÁÓˆÛË Ù˘ ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ·Ó ÙËÚÔ‡Û ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜. ›¯·Ó ‰Âı› Ì ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ fiÚÎÔ˘˜ (29): Ô ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ (§˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜. µ›·˜ Ô ¶ÚÈËÓ‡˜. ¤Ú·Û·Ó ¤ÂÈÙ· ÛÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ fï˜ ›Ù ·ÁÓÔ› ·˘Ùfi ÙÔ Ì‡ıÔ Â›Ù ·Ú·ÏÏ¿ÛÛÂÈ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË23. ™’ ·˘ÙÔ‡˜ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÁÓˆÌÈο ÁÓˆÛÙ¿ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. °È· ÙÔÓ ™fiψӷ Î·È ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È‰·¯Ù› ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜. 5. ¢. fiˆ˜ ÙËÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¢ÈÔÁ¤Ó˘ Ô §·¤ÚÙÈÔ˜ 1. ŸÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Î·È ÛÙ· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈο ·Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù· ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛˆÓ. ÊıÔÓÂÚfi ıÂ›Ô . 66. ¶ÈÙÙ·Îfi˜ Ô ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜ Î·È ∫ÏÂfi‚Ô˘ÏÔ˜ Ô ƒfi‰ÈÔ˜. µÏ. fiÙ·Ó ‚‚·ÈÒıËΠ·fi ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô fiÙÈ Ë ™¿ÚÙË ı· ÌÂÁ·ÏÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ. Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ^IÛÙÔڛ˘ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘. Ô˘ ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÚÔÌ›˜. ∆Ô Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ. Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰ÈÏfi ÂӉȷʤÚÔÓ: ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·›ÙÈÔ˜ Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ .Ã.

∫ÚÔ›ÛÔ˘ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘: ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÙ¿ÛÛÂÙ·È. 1524. ∂˙Ô‡Û·Ó ηıÒ˜ ıÂÔ›. ¯·›ÚÔÓÙ·Ó ÛÂ Û˘ÌfiÛÈ· ÁÈÔÚÙÈÓ¿ ÎÈ ·’ Ù· ηο fiÏ· ·¤ÍˆØ Î·È ¤ı·ÈÓ·Ó Û· Ó·’ ÁÂÚÓ·Ó Û’ ‡ÓÔ ÁÏ˘Îfi. ¶ÔÙ¤ ÌË Ì·Î·Ú›˙ÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ¡· ‰È·Ù˘ÒÛÂÙ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ¿ Û·˜ Û ̛· ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. °Ú˘¿Ú˘ 3. ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: π. ·) ¶ÔȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÈÛً̘ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó Ù· ‰›· ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË ™fiψӷ ∫ÚÔ›ÛÔ˘. ™ÔÊÔÎÏ‹˜. Ì·ÎÚfiı˘ÌÔ˜ Î·È ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜ ΢‚¤ÚÓËÛÂ. ŒÚÁ· Î·È ∏̤Ú˜. 1-3) (¢ËÈ¿ÓÂÈÚ·) «Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Á˘ÚÓ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·’ Ù· ·ÏÈ¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·: ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ͤÚÂȘ ÁÈ· ηӤӷ. 2.Ã. ™Ù· «™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·» 2 Î·È 3 ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ fiÌÔȘ Ì ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘. ÙÔÓ ˙‹Ï„·Ó ÔÏÏÔ›Ø ÙÔÓ ÊıfiÓËÛ·Ó ÔÏÏÔ›Ø ‰›ÓË ‰ÂÈÓ‹ ÙÔÓ ‹ÚÂ Î·È ÙÔÓ ‚‡ıÈÛÂ.. ª‡Ú˘ 25 . ÚÈÓ Âı¿ÓÂÈ. 4. ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ∫. ∏Û›Ô‰Ô˜. ∆Ú·¯›ÓȘ (ÛÙ. ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∏ÛÈfi‰Ô («™˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ» 1) Î·È Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÙ ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ™fiψÓ. §ÂηÙÛ¿˜ 2.Hrodotos015s034 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·25 ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 1. °‡Úˆ ÙÔ˘˜ fiÏ· Ù· ηϿ: Ë ˙ˆÔ‰fiÙÚ· Ë ÁË ·˘ÙÔʇÙÚˆÙÔ Î·ÚfiÓ ·Ó¿‰ÈÓÂ. ‚) πÂÚ·Ú¯‹ÛÙ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ‰È·¯¤ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜ ÂÔ¯‹˜.™ÔÊÔÎÏ‹˜. ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·È‰¤„Ô˘Ó ‚¿Û·Ó· Î·È ›ÎÚ˜». ÛÙ..] ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ¶·Ó. ÚÈÓ ·ÓÙÈÎÚ‡ÛÂȘ ÙË ÛÙÂÚÓ‹ ÙÔ˘˜ ̤ڷ Î·È ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó. ÙˆÓ ·ÈÓÈÁÌ¿ÙˆÓ ÁÓÒÚÈ˙ ÙË Ï‡ÛË. ·Ó ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ‹ ηϋ ‹ η΋ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘». √剛Ô˘˜ ∆‡Ú·ÓÓÔ˜ (ÛÙ.1530) «¶Ôϛ٘ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÌÔ˘ Ù˘ £‹‚·˜ ÎÔÈÙ¿ÍÙ ÙÔÓ √ȉ›Ô‰·. ÔÏÏ‹ Î·È ÌfiÏÈÎË ÛÔ‰ÂÈ¿Ø ÎÈ’ ÂΛÓÔÈ Ú¿ÔÈ ÎÈ ÂÈÚËÓÈÎÔ› ̤۷ ÛÙ· ̇ÚÈ· Ù· ηϿ ¯·ÈÚfiÓÙ·Ó Ù· ¤ÚÁ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∆È Ì·˜ ·ÔηχÙÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ· ı¤ÛË ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·. 3. À¿ÚÍ·Ó ·˘ÙÔ› ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ‚·Û›Ï¢ ÛÙ· Ô˘Ú¿ÓÈ· Ô ∫ÚfiÓÔ˜. [. Ì ÙËÓ „˘¯‹Ó ·›ڷ¯ÙË Î·È ‚¿Û·Ó· ‰ÂÓ Â›¯·ÓÂ Î·È Ìfi¯ÙÔ ‰ÂÓ ÂͤڷÓØ Ì‹Ù ٷ Ì·‡Ú· ÁÂÚ·ÙÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛηÓÂ. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞ 1. ¡· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ™fiψӷ. Ì· ·ÏÈοÚÈ· ¿ÓÙ· ÛÙ· Ô‰¿ÚÈ· Î·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. 109-119 ¶ÚÒÙ·-ÚÒÙ· ÙË ¯Ú˘Û‹ ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ ÏÈÁfi˙ˆˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¤Ï·Û·Ó ÔÈ ·ı¿Ó·ÙÔÈ Ô˘ Ù· √χÌÈ’ ·Ó¿¯ÙÔÚ· η٤¯Ô˘Ó.

‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ¿ÏÏË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘Ø ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏfiÁÔ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙÔÙÂ Ô ‰È‰¿ÛΈÓ. ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÚ·ÁÈ΋ ÂÈÚˆÓ›· –·ÊÔ‡ ÂÍËÁËı› Ì ·Ï¿ ÏfiÁÈ· Ô fiÚÔ˜– (ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ô˘ ÛÔ˘ ¤Î·Ó·… 41. ñ √È Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Â›Û˘ ÌÈ· ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˘ Î·È ı· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔÓ §˘‰fi ‚·ÛÈÏÈ¿. Ô ÕÌ·ÛȘ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË). ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ÙÔ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ (Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‹Úˆ·: Ó· ·˘Ùfi˜ … Õ‰Ú·ÛÙÔ˜ 43). √ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È È‰›ˆ˜ ÙÔÓ Â›ÏÔÁÔ Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÛÈÁ·ÏÈ¿˜ ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘. fiÔ˘ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ‰È·ϤÎÔÓÙ·È Ì ı·˘Ì·ÛÙfi ÙÚfiÔ. ÂÓÒ Ô ¶ÔÏ˘ÎÚ¿Ù˘ ÏËÚÒÓÂÈ (ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜) Ô ›‰ÈÔ˜. ÚÔÔÈÎÔÓÔÌÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜ (Ô ¯·Ìfi˜ «ÌÔÓ¿ÎÚÈ‚Ô˘» ÁÈÔ˘: ÁÈ·Ù› ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ηıÒ˜ ›ӷÈ. Ô Õ‰Ú·ÛÙÔ˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ Î·È ÙÔ ÏËÚÒÓÂÈ Ì ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ËÚÔ‰fiÙÂÈÔ ¤ÚÁÔ. ·ÏÏ¿ Û ¤Ó· ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜. Î·È Ù˘ Ú¿Í˘ ÙÔ˘ ·˘Ùfi¯ÂÈÚ· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Î¿ı·ÚÛË ÙˆÓ ·ıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÈÛÊÚ·Á›˙ÂÈ ÙË Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Ì ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·. ÂÓÒ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙ· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘. Ϥˆ ˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ¤¯ˆ 38).™fiψӷ. ۷οÙ˘. ∆Ô «ÊıÔÓÂÚfi ı›Ի Î·È ÙÔÓ «ÚÔÂȉÔÔÈËÙ‹» Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ Î·È ÛÙÔ «‰·¯Ù˘Ï›‰È ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË» (Ô ™fiÏˆÓ Î·È ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÚÔ›ÛÔ. ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙË Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Ì ÙË ÓÔ˘‚¤Ï·. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¤ÁηÈÚ· Î·È ÛˆÛÙ¿ ÙȘ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ. fiÙ·Ó fiÏ· ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ñ √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ Î·È Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. 26 . ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÊÙ·›ÍÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. ÁÈ·Ù› Ì ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. µ¤‚·È·. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·. ‚·Û›ÛÔ˘ ÛÙÔÓ ÊÚÔ˘Úfi ÙÔ˘…42).·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·fi ÙÔÓ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ôڛ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È fiÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ı¤ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÈÛËÌ·ÓıÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ·Ó·Áη›· Ô ‰È‰¿ÛΈÓ.ı·Ó¿ÛÈÌÔ˜ ¯ıÚfi˜). fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ñ √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ‚¤‚·È· ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· ˆ˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ›‰Ô˜. ñ ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË. ñ ∫˘Ú›ˆ˜ fï˜ ı· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ÌÈ·˜ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜.Hrodotos015s034 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·26 ∏ ¡√Àµ∂§∞ ∆√À ∞¢ƒ∞™∆√À (I 34-45) ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ . °È· ÙËÓ ‡‚ÚË ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˘ fï˜ ÏËÚÒÓÂÈ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Ì ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ñ ªÔÚ› Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› Ë Û¯¤ÛË Ù˘ ÓÔ˘‚¤Ï·˜ ÙÔ˘ ∞‰Ú¿ÛÙÔ˘ Ì ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ™fiψӷ. ™ÙË ÓÔ˘‚¤Ï· ÙÔ˘ ∞‰Ú¿ÛÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜. ÌÔÚ› fï˜ Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÔηχÙÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚ·ÁÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ÂÂȉ‹ Ô ‰È‰·ÎÙÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ÂÓ Â·ÚΛ ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ∆Ô Î›ÌÂÓÔ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ·ÈÛıËÙÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË. ÚÔÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙÔ Î·Îfi. fiˆ˜ ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ∫ÚÔ›ÛÔ˘ . À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ – ¤Ú· ·fi Ù· ÈÛÙÔÚÈο ÚfiÛˆ· (∫ÚÔ›ÛÔ˜) Î·È ÙÔ ¯ÒÚÔ – Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ô ÚfiˆÚÔ˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÂÓfi˜ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˘. ·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‹ fi¯È.¢π¢∞∫∆π∫∂™ √¢∏°π∂™ ñ ∏ ÓÔ˘‚¤Ï· ‰fiıËΠÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ˆ˜ ·Ó¿ÁÓˆÛÌ·. ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ (fiˆ˜ Ë ·ÓÙ›ıÂÛË: ÊÚÔ˘Úfi˜. (Ó· Û ÎϤ‚ˆ ·’ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ 38). fi¯È È· Û ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË.∫ÚÔ›ÛÔ˘ Î·È ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË: Â·ÏËı‡ÂÈ ÙÚ·ÁÈο Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ™fiψӷ ÁÈ· ÙÔ «ÊıÔÓÂÚfi ı›Ի Î·È ÙËÓ ·ÛÙ¿ıÂÈ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù‡¯Ë˜.

Ù˘ ÊÈÏ›·˜ Î·È Ù˘ ÂÛÙ›·˜). Ô˘ ¯¿ıËΠÚfiˆÚ· (Ú‚Ï. π. Û. 24..) ·ÔÙÂÏ› ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi «·ÁÁÂ›Ô ÙÔ˘ ºÚ·ÓÛÔ˘¿» ÙÔ˘ ·ÁÁÂÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ KÏÈÙ›·.¯. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Î·È ¿ÏϘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÛÙȘ ∂ÚÈӇ˜. µÏ. ÙÔ «∫˘ÏÒÓÂÈÔÓ ¿ÁÔ˜» ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ô ÂÍ·ÁÓÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔÓ ∂ÈÌÂÓ›‰Ë ÙÔÓ ∫Ú‹Ù·. ¿ÎÔ˘Á ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·.).Hrodotos015s034 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·27 ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∞ – ¶ƒ∞°ª∞∆√§√°π∫∞ ™Ã√§π∞ Ó¤ÌÂÛË (34): Ë Ó¤ÌÂÛË Â‰Ò Û˘ÓÒÓ˘ÌË Ù˘ Ù›Û˘ ÛÙÔ Û¯‹Ì·: ÎfiÚÔ˜. ηٷʇÁÔÓÙ·˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ˆ˜ ÈΤÙ˘ Û οÔÈÔÓ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘.ÔÈ (̿ٷȘ) ÚÔÛ¿ıÂȘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙÔÓ √ȉ›Ô‰·25. Ô˘ ÙÔÓ ı¤ÏÂÈ Î·È fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘. ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· Î. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔÓ ÂÍ·ÁÓÈÛÌfi ÏËÛ›·˙Â. ÕÙ˘ (ÚˆÙfiÙ˘Ô òAÙ˘˜) (34): ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙË ÊÚ˘ÁÈ΋ Î·È Ï˘‰È΋ ıÂfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÕÙÙÈÔ˜ ‹ ÕÙÙË. 70. ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ù˘ ƒ¤·˜ ‹ Ù˘ ∫˘‚¤Ï˘. fiÏ· (34): Ù· ÚÔÏËÙÈο ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ηÎÔ‡ . ªÂ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÚÔÔÈÎÔÓÔÌÂ›Ù·È Ë ÂͤÏÈÍË Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ¤ÓÙ·ÛË. ¯ÚËÛÌÔ›. ȉÂÒÓ Ô˘ οÓÂÈ Ô HÚfi‰ÔÙÔ˜ (‚Ï.ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈο fiÓÂÈÚ· Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ¡·˘ÛÈο˜ ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· ›Ûˆ˜ Î·È ÙÔ˘ π·ÎÒ‚ ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎËØ Î¿ÔÈÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚ› Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ πÊÈÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙËÓ \IÊÈÁ¤ÓÂÈ· âÓ ∆·‡ÚÔȘ. Ó· ·ÓÙÚ¤„ÂÈ . ™ÙË ºÚ˘Á›· Ï·ÙÚ¢fiÙ·Ó ıÂfiÙËÙ· (›Ûˆ˜ ƒ¤· ‹ ∫˘‚¤ÏË) Ô˘ Û˘Ó‰ÂfiÙ·Ó Ì ÙÔÓ Õ‰Ú·ÛÙÔØ ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó Ù˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ∞‰Ú¿ÛÙÂÈ·. Û¯fiÏÈÔ «ÔÈÔ˜ ›۷Ȼ). ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È Ô ÂÍ·ÁÓÈÛÌfi˜ fiÏÂˆÓ .·. (. Õ‰ˆÓȘ ∞ÊÚÔ‰›ÙË) Î·È Û˘Ì‚fiÏÈ˙ ÙË ÓÂfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ʇÛ˘ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË24. ôÙË. Ù. ÔȈÓÔ› Â›Ó·È ÛÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ Ù· ̤۷ Ì ٷ ÔÔ›· Ô ıÂfi˜ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘. ÂÍ·ÁÓÈÛÌfi˜ (35): Ô ÊÔÓÈ¿˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Û ÈÂÚfi ¯ÒÚÔ ‹ Û ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ. ÂÓÒ Ë ·ÚÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘ ÚÔˆı› ÙËÓ ÂͤÏÈÍË. οÚÔ˜ (36): Ô Î¿ÚÔ˜ (ÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi οÔÈÔ ıÂfi) ‹Ù·Ó Û˘¯Ófi ı¤Ì· ÛÙË ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›· Î·È Û˘Ó‰ÂfiÙ·Ó Ì ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ËÚÒˆÓ (∂Ú˘Ì¿ÓıÈÔ˜ οÚÔ˜-∏Ú·ÎÏ‹˜. fiÓÂÈÚÔ (34): fiÓÂÈÚ·. π.M. 27 . ÂÁÒ ÂÈο˙ˆ (34): ‰‹ÏˆÛË ÚÔÛˆÈ΋˜ ¿Ԅ˘ ÁÈ· ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÍËÁËı› ÏÔÁÈο.. ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ Î·ı¿ÚÛÈÔ ¢›·. ı˘Û›·˙ ¤Ó· ÁÔ˘ÚÔ˘ÓfiÔ˘ÏÔ Î·È Ì ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘ ¤ÏÂÓ ٷ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÊÔÓÈ¿. ∫·Ï˘‰ÒÓÈÔ˜ οÚÔ˜-ªÂϤ·ÁÚÔ˜ ÎÙÏ. H ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Û. ÙÔÓ √Ú¤ÛÙË ÂÍ·ÁÓ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô £ËÛ¤·˜).Ù. Ó¤ÌÂÛȘ / Ù›ÛȘ. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ MÂÏ¿ÁÚÔ˘. ≈‚ÚȘ. 71. ¤ÌËÁ ÙÔ Û·ı› ÙÔ˘ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÛΤ·˙ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘. µÏ. Ù. 23 (‚. 25. OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·ÓÙÈÏ‹„ˆÓ. Õ‰Ú·ÛÙÔ˜ (35): Ë ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ fiÓÔÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ (< à ÛÙÂÚËÙÈÎfi + ‰È‰Ú¿ÛΈ: ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂʇÁÂÈ) ·ÔηχÙÂÈ ÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘. Û. Âı›ÌˆÓ. ÔÈÔ˜ Â›Û·È (35): Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˘ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍ·ÁÓÈÛÌfi ·ÏÏ¿ Â›Û˘ ÁÈ· Ù· ¤ıÈÌ· Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ (Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ·) Î·È ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌË˜Ø ÌÂٷʤÚÂÈ ıÂÛÌÔ‡˜ (·ÁÔÚ¿) Î·È ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ (ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·Ó ÙÔÓ ¢›· ˆ˜ ıÂfi ÙÔ˘ ÂÍ·ÁÓÈÛÌÔ‡. How & Wells. ∏Ôw & Wells. ™Ù· ÚÔÊËÙÈο .¯. ÛÙÔÓ ÓÂÎÚfi Î·È ÙÔÓ ÌÂÈÏ›¯ÈÔ ¢›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∞ÔÏÏÒÓÈÔ ÙÔÓ ƒfi‰ÈÔ. ∆Ô Ì·ÓÙÈÎfi fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˘ Â›Ó·È ·ÌÊ›ÛËÌÔ (fiˆ˜ Ôχ Û˘¯Ó¿ Î·È ÔÈ ¯ÚËÛÌÔ›). ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó «ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ˜»Ø ˘Ô¯ÚˆÓfiÙ·Ó Ó· «Î·ı·ÚÈÛÙ›». Ô ÊÔÓÈ¿˜ ηıfiÙ·Ó ·Ì›ÏËÙÔ˜ ÛÙÔ ‚ˆÌfi. √ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ‰›ÓÂÈ ÂÍ‹ÁËÛË Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙ· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ŒÂÈÙ· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· Ì¿ıÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÊÔÓÈ¿. ∞ÎfiÌ· Î·È Ô ÕÙ˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‹ıÔ˜ ŒÏÏËÓ· ‹Úˆ·.

32) ÚÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔ›Ú· Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË «oø ∫ÚÔÖÛÂ. Õ‰Ú·ÛÙÔ˜ Î·È ÕÙ˘ ∞˜ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÙÚ·ÁÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÊÔÓÈ¿. 105. √ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘ ı›Ԣ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Î·È Û η›ÚÈ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ËÚÔ‰ÔÙ›Ԣ ¤ÚÁÔ˘. ÙËÓ ÒÚ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ ÙÔ Â›¯Â ¿ÚÂÈ ¿Óˆ ÙÔ˘ Ó· ÙÔÓ ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. Ùe ıÂÖÔÓ âÈÛÙ·Ì¤Óˇˆ ó˜ öÛÙÈ ÊıÔÓÂÚeÓ»Ø Ô ∞ÚÙ¿‚·ÓÔ˜ (7. ÛÛ. H ÚfiÙ·ÍË ÙÔ˘ «Ï˘‰ÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘» ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ∆ËÓ ÚfiÙ·ÍË ·˘Ù‹ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›: ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ¡. ÚÒÙÔ˜ ·˘Ùfi˜ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο.¡. ÂÓfi˜ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˘ Î·È ÂÓfi˜ ¶¤ÚÛË: Ô ™fiÏˆÓ (1. ŒÁηÈÚ· Î·È ·Ì›ÏÈÎÙ· ÙË Û˘ÓÙÚ›‚ÂÈ. ª·ÚˆÓ›Ù˘. ÛÎÔÙÒÓÂÈ ÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi ÙÔ˘ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ¢ÂÚÁ¤ÙË ÙÔ˘. ∏ ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ Û‡ÌÙˆÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜. Ô˘.. ¢. fiÙ·Ó ÔÈ ªÔ›Ú˜ ÙÔ˘ ÚÔϤÁÔ˘Ó ˆ˜ ¤Ó· ·‰Ú¿¯ÙÈ ı· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ Î·È ı· ÙËÓ ÎÔÈÌ›ÛÂÈ ÁÈ· ÂηÙfi ¯Úfi28 .106 3. Õ‰Ú·ÛÙÔ˜ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔ ÚÈ˙ÈÎfi ÙÔ˘Ø ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ı¤ÏÂÈ. ·fi ÙÔ ÛÙfiÌ· ÂÓfi˜ ŒÏÏËÓ·. Ë ÔÔ›· ÎÔÚ˘ÊÒıËΠ̠ÙÔ˘˜ ÂÚÛÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜Ø Ô ›‰ÈÔ˜ fï˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ·ÊÔÚÌ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û‡Úڷ͢ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÂÎÙ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˘. [. ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ˙ˆÙÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ. 1964. ʇÁˆ). ªÂ ÂÒÓ˘ÌÔ ÏÔÈfiÓ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔÓ ∫ÚÔ›ÛÔ (ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ Ô ¿ÌÔÈÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ϤÁÂÙ·È Õ‰Ú·ÛÙÔ˜Ø Ë Ï¤ÍË Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÛÙÂÚËÙÈÎfi à Î·È ÙÔ Ú‹Ì· ‰È‰Ú¿ÛΈ (= ÙÔ ‚¿˙ˆ ÛÙ· fi‰È·. ª·ÚˆÓ›Ù˘. ÙËÓ ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘) ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ë ‡ÏË. 2001. ¢. 207 2. Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì οı ÙÚfiÔ Ó· ÙË Ì·Ù·ÈÒÛÂÈØ Î·È ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙÔ ¤Ù˘¯Â. 40) ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÙÔÓ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË. ˘¤Ù·Í ÙȘ ȈÓÈΤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ªÈÎÚ·Û›·˜ Î·È ÙȘ ¤Î·Ó ÊfiÚÔ˘ ˘ÔÙÂÏ›˜. Ô˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Î·È ·˘ÙÔ› Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÙfi Ù˘ ªÔ›Ú·˜. Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ «âÌÔd ‰b ·î Û·d ÌÂÁ¿Ï·È ÂéÙ˘¯›·È ÔéÎ àÚ¤ÛÎÔ˘ÛÈ.] ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÕÙË ı˘Ì›˙ÂÈ ¤Ó·Ó Ôχ ÁÓˆÛÙfi Ù‡Ô ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ: ªÈ· ‰˘ÛÔ›ˆÓË ÚÔÊËÙ›·. ÙÔ ÚÈ˙ÈÎfi ·Ú·Ê˘Ï¿ÂÈ Î·È ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· ·fi ÂΛ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ÂÚ›ÌÂÓÂ. âÈÛÙ¿ÌÂÓfiÓ Ì Ùe ıÂÖÔÓ ÄÓ âeÓ ÊıÔÓÂÚfiÓ Ù ηd Ù·Ú·¯á‰Â˜ âÂÈÚˆÙ÷Ę àÓıÚˆË›ˆÓ ÚËÁÌ¿ÙˆÓ ¤ÚÈ»Ø Ô ÕÌ·ÛȘ (3.. Õ‰Èη Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ η›ÂÈ fiÏ· Ù’ ·‰Ú¿¯ÙÈ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏ›Ԣ ÙÔ˘. Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È Â›Ù ·fi ÙȘ ªÔ›Ú˜ ›Ù ·fi Ì·ÓÙÂ›Ô Â›Ù Ì fiÓÂÈÚÔ Â›Ù fiˆ˜ ·ÏÏÈÒ˜. Û. ϤÂÈ. 46) Û˘ÓÔÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Õ‚˘‰Ô Ì ÙÔÓ •¤ÚÍË ÎÏ›ÓÂÈ ÙËÓ ··ÈÛÈfi‰ÔÍ‹ ÙÔ˘ ‚ÈÔıˆڛ· Ì ÙË ÊÚ¿ÛË «ï ‰b ıÂe˜ ÁÏ˘ÎfÓ Á‡۷˜ ÙeÓ ·åáÓ· ÊıÔÓÂÚe˜ âÓ ·éÙˇá ÂñÚ›ÛÎÂÙ·È âÒÓ». ™ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÈ΋ Ô›ËÛË ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ∞‰Ú¿ÛÙÔ˘˜. ÔÏÏÔ› ̇ıÔÈ Î·È ·Ú·‰fiÛÂȘ Ô˘ ÂÍËÁÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ∞Û›·˜. Ë ÔÔ›· Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ §˘‰ÒÓ. ·Ó‹Û˘¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Â˘Ù˘¯›· ÙÔ˘ Û·Ì›Ô˘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘.Hrodotos015s034 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·28 µπµ§π√°ƒ∞ºπ∫∞ ∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞ 1. ∆Ô ÊıÔÓÂÚfi ı›ÔÓ – o ÛÔÊfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∆Ô ı›ÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÊıÔÓÂÚfiØ ÚÔηÏÂ›Ù·È Î·È ÂÚÂı›˙ÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û οı ˘¤ÚÌÂÙÚË ·ÓıÚÒÈÓË Â˘Ù˘¯›· Î·È ‰‡Ó·ÌË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ ·Û‚›˜ Î·È ˘‚ÚÈÛÙ¤˜ ÔÈ ÙÚÂȘ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ÛÎÈ·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ¤ÙÛÈ ÛÎÔÙÂÈÓfi ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ £ÂÔ‡Ø ›Û· ›Û· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÛÔÊÒÓ Î·È ÌÂÙÚËÌ¤ÓˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ. ·ÈÁ˘Ùȷ΋˜ Î·È ÂÚÛÈ΋˜ ÁÓÒÌ˘ ›ıÂÈ ˆ˜ Â‰Ò ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ‚·ıÈ¿ ›ÛÙË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘.

Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi Ì fiÛË ÂÈ̤ÏÂÈ· Ë ‰È‹ÁËÛË Ù›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÚÔ˜ ÙÔ ıÏÈ‚ÂÚfi Ù¤ÏÔ˜. √ˆÛ‰‹ÔÙÂ. ¶fiÏÂÌÔ˜ .Hrodotos015s034 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·29 ÓÈ·. ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ԇ̠·Ú·Ì‡ıÈ. π. º˘ÛÈ΋. ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÛÙË Û¯¤ÛË ı›Ԣ Î·È ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ‰È·¯ÚÔÓÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ·˘ÙÒÓ.ÊÈÏÂÈÚËÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˘ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜. ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ (Ì·ÓÙ›·. ÔÈ ıÂÔ› Î·È Ë ËıÈ΋ –‡‚ÚȘ – Ù›ÛȘ. ÁÈ· ÙË ÌÔ›Ú· Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. 72. ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∫‡ÚÔ˘. H ΢ÎÏÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔ›Ú·˜ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. √ÌÔÈfiÙËÙ· – ‰È·ÊÔÚ¿ (·ÓÙÈÏ‹„ˆÓ. ̤۷ Û ¿ÏÏ· Î·È ÁÈ·Ù› ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÓÙÈ‚·›ÓÂÈ ÛÙË Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Î·Ù·ÎÏ›‰· ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡: Î·È ¤˙ËÛ·Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› ηϿ ÎÈ ÂÌ›˜ ηχÙÂÚ·! ¶ÔÈfi˜ Ù˘ ¤‰ˆÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙË ÌÔÚÊ‹ ·˘Ù‹. ‰˘ÛÎÔÏ¢fiÌ·ÛÙ ӷ ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ. ñ ¡· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÙÈÔÏÂÌÈÎfi . ∫·ÎÚȉ‹˜. 29 . . Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ §˘‰Ô‡ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ô˘ ›¯·Ó Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓfiÙËÙ· Î·È Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙË ı¤ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘. Âı›ÌˆÓ.. ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔ›Ú·˜ Î.. °ÂˆÁÚ·Ê›·.75 ENOTHTA 3Ë KPOI™O™ KAI KYPO™ I 86-91 ¢π¢∞∫∆π∫√I ™∆OÃ√π ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÏËÚ¤ÛÙÂÚ· ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÎÏÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆ‹˜. £∂ª∞∆π∫√π ¶Àƒ∏¡∂™ ∏ ÌÔ›Ú·.] ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÏÔÈfiÓ ÙÔ˘ ÕÙË Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ·fi Ï·˚ο ı¤Ì·Ù·..¯. Õ‰Èη Ô √ȉ›Ô‰·˜ ·Ï‡ÂÈ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ „‡ÙË ÙÔ ¯ÚËÛÌfi Ô˘ ÙÔÓ ‚‚·›ˆÓ ˆ˜ ı· ÛÎfiÙˆÓ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Î·È ı· ·ÓÙÚ¢fiÙ·Ó ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ [. ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ¯ÚËÛÌÒÓ. ŸÔÈÔ˜ fï˜ ÛˆÛÙ¿ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ. ª·ÓÙ›· . ÛÛ. ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÔÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ «ÛÔÊÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ» ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË.£. [.¯ÚËÛÌÔ› Î·È Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘.] ∆Ô ›‰ÈÔ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜: ∏ ªÔ›Ú· ¯Ù˘¿ÂÈ ÙÔÓ ÕÙË Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ÈÔ ÌÈÎÚ‹ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ‰È·Ú¿ÍÂÈ ÙÔ ÊfiÓÔ. ıÚËÛΛ·. ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˘.Ï.. 1981.Ï. «ÏÔ‡ÙÔ˜». ∂ÈÛÙ‹ÌË (ÚÔÛˆÔÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÈÛÙÔÚ›·˜).ÂÈÚ‹ÓË. ∂¡¢∂π∫∆π∫∂™ ¢π∞£∂ª∞∆π∫∂™ ∂¡¡√π∂™ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ΛÌÂÓ· Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· Ì·ı‹Ì·Ù·. πÛÙÔÚ›·.). Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ‹ Ë ËÁ‹ ÙÔ˘. £ÚËÛ΢ÙÈο.). ÛÙÚ·Ùfi˜ Î.

Ì ÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘˜. ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË.ÙÈ ıˆÚÔ‡Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi (ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙÔ˘). ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ¤¯Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ı¤Ì· 26. ∫‡ÚÎÔ˜. ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ Ì·ÓÙ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ¯ÚËÛÌÒÓ. ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜.∫‡ÚÔ˘ Î·È Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘. ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˘. ÔÈ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó. Û. ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘. Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙÔÓ ∫‡ÚÔ Ô˘ ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈ› ÙË ÛÎËÓ‹. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ∫ÚÔ›ÛÔ˜ Î·È Ì·ÓÙ›· (47-48): Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ÁÈ· Ù· Ì·ÓÙ›· Î·È ÙË Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ∫ÚÔ›ÛÔ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô. 30 . ñ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ô ∫ÚÔ›ÛÔ˜. ∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ∫ÚÔ›ÛÔ˘. ÁÈ· Ó· ·Ôηχ„ÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ Â›ÎÏËÛ˘. ñ ™ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ È‰ÂÒÓ. ñ ™ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˘ ÛÙËÓ ˘Ú¿. Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ˘Ú¿. ÙÔÓ Â˘ÓÔÔ‡ÌÂÓfi ÙÔ˘ Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ. √ ∫ÚÔ›ÛÔ˜ Ô˘ ̤۷ ÛÙËÓ ËÛ˘¯›· ʈӿ˙ÂÈ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ (·Ú·Ì˘ıÈÎfi ÌÔÙ›‚Ô) ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ™fiψӷ. ∏ ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˘. Ô˘ Â·ÏËı‡ÂÈ ÙÔ ·ԉȉfiÌÂÓÔ ÛÙÔÓ ™fiψӷ «Ìˉ¤Ó· Úe ÙÔÜ Ù¤ÏÔ˘˜ ̷οÚÈ˙». µ. ª¤Û· ·fi Ù· «·ı‹Ì·Ù·» (Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È «Ì·ı‹Ì·Ù·» ÛÙÔÓ ∫ÚÔ›ÛÔ) ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË26.Hrodotos015s034 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·30 ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ – ¢π¢∞∫∆π∫∂™ √¢∏°π∂™ ñ √È ¯ÚËÛÌÔ›. ™Ù· ·Ú·Ì˘ıÈο ÛÙÔȯ›· ·Ó‹ÎÂÈ Â›Û˘ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ˘Ú¿. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋˜ ·Í›·˜. Ë ‚·ÛÈÏ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÎÔÚÌfi ÙÔ˘ ËÚÔ‰fiÙÂÈÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Ì·ÓÙ›Ԣ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔÓ ˘·›ÙÈÔ Ù˘ ·ÚÂÚÌËÓ›·˜ Î·È ı¤ÙÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ·Ó¿ÏÔÁË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È. ʤÚÓÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎfiÛ̈Ó. Ë ÚÔÛ¢¯‹ ÛÙÔ ıÂfi Ì ٷ Ù˘Èο ÌÔÙ›‚· Ù˘ (˘ÂÓı‡ÌÈÛË ÚÔÛÊÔÚÒÓ). ñ ∏ ΢ÎÏÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔ›Ú·˜ – Î·È ¤ÌÌÂÛ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜– ·Ô‰›‰ÂÙ·È ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ̤۷ ·fi Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∫‡ÚÔ. 28. ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙËÓ ÚÔÛˆÔÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ^IÛÙÔڛ˘. Ë ‰Ú·ÛÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ı›Ԣ Ì ÙËÓ Í·ÊÓÈ΋ ‚ÚÔ¯‹ (·Ú·Ì˘ıÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô). ªfiÓÔ Ô˘ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÌÔÈÚ·›· ÁÈ· ÙÔÓ ¶¤ÚÛË ‚·ÛÈÏÈ¿. ñ ∫·ıÒ˜ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô §˘‰fi˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ – Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ‚·ÛÈϤˆÓ – Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ ‚·ÛÈÏ›˜. ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. Ì ÙÔ ÛÙfiÌ· ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ˘‹ÚÍÂ Ô ÚˆÙ·›ÙÈÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÔ‚·Ú‚·ÚÈ΋˜ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘. µÏ. ÂÓÛÙÂÚÓ›˙ÂÙ·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Í›Â˜ Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÚfiÏÔ «ÛÔÊÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘». ·ÔÁ˘ÌÓÒÓÂÙ·È ·fi fi. ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ (ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ) ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË. ∏ ‰È¿‚·ÛË ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ı· ʤÚÂÈ Î·È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹. √È ıÂÔ› οÓÔ˘Ó ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ¤ÌÌÂÛ· Ì ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÌÔ‡˜ Î·È ¿ÌÂÛ·. Ë ·ÚÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ·ÚÂÚÌËÓ›· ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ∫ÚÔ›ÛÔ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·. ∫·Ù·ÓÔ› ÙËÓ ·ÛÙ¿ıÂÈ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜. ·ÏÏ¿ ÙÔ «ÊıÔÓÂÚfiÓ ı›ÔÓ» ÙÔ˘ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ Ô‰˘ÓËÚ‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ñ ∞Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÙÔ ·ÓÙÈÔÏÂÌÈÎfi Î·È ÊÈÏÂÈÚËÓÈÎfi Ó‡̷ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡. ÙÔÓ ∫‡ÚÔ. ñ ªÂ ÙËÓ ·ÚÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ¯ÚËÛÌÔ‡ ÔÏ›˙ÂÈ Ô KÚÔ›ÛÔ˜ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË Ù˘ Ù›Ûˆ˜Ø ›¯Â ÙÈ̈ÚËı› ÁÈ· ÙËÓ ‡‚ÚË ÙÔ˘ Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÁÈÔ‡ ÙÔ˘. fiˆ˜ Ô ∞fiÏÏˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÚÔ›ÛÔ. ÙË Û¯¤ÛË ı›Ԣ Î·È ·ÓıÚÒˆÓ.

Hrodotos015s034 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·31 Ù˘ ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜. fiÔ˘ Ë ÌÔ›Ú· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ. ÙÔÓ Ô‰ËÁ› Ó· ÂÚ¢ӋÛÂÈ ÔÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ fiÏË Â›Ó·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË. 5). π 95-130) ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ √ȉ›Ô‰·: Ô ·Ô‡˜ ÙÔ˘ ∫‡ÚÔ˘ ∞ÛÙ˘¿Á˘ ı¤ÏËÛ ӷ ÙÔÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ÛÂÈ ÌfiÏȘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ. 13. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘. 34. ‹Ù·Ó Ë ÂÍ‹˜: √È ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔÈ Â›¯·Ó ÂÓÙÔÏ‹ ·fi ÙÔÓ ∫ÚÔ›ÛÔ. ÚÈÓ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¯ÚËÛÌfi ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÚÛÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ. fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙ· ÎÂÊ¿Ï·È· π 47-48. Ó· ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ ¤Î·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ Ô ∫ÚÔ›ÛÔ˜. ªÂÙ¿ Ù· º˘ÛÈο. ‰˘Ô ÂÊÙ¿‰Â˜ ·ÏÈοÚÈ· (86): ÙÔ ÂÙ¿ Î·È ‰È˜ ÂÙ¿ ‹Ù·Ó Ì·ÁÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶˘ı·ÁÔÚ›Ԣ˜ (‚Ï.68. ÁÈ·Ù› ÊÔ‚fiÙ·Ó ¤Ó· ¯ÚËÛÌfiØ ·ÚfiÌÔÈÔ ¯ÚËÛÌfi ÁÈ· ÙÔÓ √ȉ›Ô‰· ›¯Â ¿ÚÂÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘.Ù.] ·åÙ›· ëÏÔ̤ÓÔ˘ ıÂe˜ àÓ·›ÙÈÔ˜. √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÎı¤ÛÂÈ Û ̛· ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤Î‚·ÛË (π 56. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ¯ÚËÛÌfi˜. ∏ ·Ú¤Î‚·ÛË ÚÔÔÈÎÔÓÔÌ› ÙÔÓ ¿ıÏÔ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·¯·Ó‹ ÂÚÛÈ΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ӛ΢. 92) ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ ∞ı‹Ó·˜ . Ù· ÂÚȯfiÌÂÓ·. 1407a39) Û ¤ÌÌÂÙÚË ÌÔÚÊ‹: «∫ÚÔÖÛÔ˜ ≠AÏ˘Ó ‰È·‚a˜ ÌÂÁ¿ÏËÓ àÚ¯cÓ Î·Ù·Ï‡ÛÂÈ». ∞•√¡∂™ ∞¶∞¡∆∏™∏™ ÁÈ· ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚.™¿ÚÙ˘ (·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË). ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ ∏Úfi˜ ÛÙËÓ Ï·ÙˆÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›· (617e): Ôé¯ ñÌĘ ‰·›ÌˆÓ Ï‹ÍÂÙ·È. ∆Ô Âڈ̤ÓÔ ÂÎÚÔÛˆ› ÙË Ê˘ÛÈ΋ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Î·È ÓÔÌÔÙ¤ÏÂÈ· ·ÊÂÓfi˜. àÏÏ’ ñÌÂÖ˜ ‰·›ÌÔÓ· ·îÚ‹ÛÂÛı [. ·ÊÔ‡ ÔÈ ¯ÚËÛÌÔ› ‰›ÓÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ıÂfi. ÙËÓ Ù‡¯Ë Î·È ÙÔ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙÔ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ (ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Â›Â‰Ô ¿ÓÙÔÙÂ). ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˘ (204-205): Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÙÔÓ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ¯·ı› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· (‹ ÙÔÓ Í¯ӿÂÈ). Ô˘ ··ÓÙÔ‡Û ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó Ú¤ÂÈ Ô ∫ÚÔ›ÛÔ˜ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜. ÌÔ˘Ï¿ÚÈ (91): Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ∫‡ÚÔ˘ (fiˆ˜ ÙËÓ ·ÊËÁÂ›Ù·È Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜. ªfiÓÔ ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ Î·È ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙÔ˘ ∞ÌÊÈ¿Ú·Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó Ì ÙÔ ¯ÚËÛÌfi ÙÔ˘˜ fiÙÈ Ô ∫ÚÔ›ÛÔ˜. fiÔ˘ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÂÓfi˜ ıÂÔ‡ ÛÒ˙ÂÈ ÙÔÓ ‹Úˆ· ·fi Ì›· ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È Ô‰ËÁ› Û ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜. ™ÙËÓ πÏÈ¿‰· Ô ¢›·˜ ÔÓ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ™·ÚˉfiÓ·. °È· ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Û˘˙‹ÙËÛ˘ (ÚÔÛˆÔÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡) ‚Ï. √ ∫ÚÔ›ÛÔ˜. ı¤ÏËÛ ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Ù· Ì·ÓÙ›· ̤ۈ ÙˆÓ ·ÂÛÙ·ÏÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘. ·ÏÏ¿ Ô ¢›·˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙË ˙˘Á·ÚÈ¿. ›¯Â ÎÔÌÌ·ÙÈ¿ÛÂÈ ÌÈ· ¯ÂÏÒÓ· ÎÈ ¤Ó· ·ÚÓ› Î·È Ù· ›¯Â ‚¿ÏÂÈ Ó· Ù· ‚Ú¿ÛÂÈ Û ¯¿ÏÎÈÓÔ Î·˙¿ÓÈ ÛÎÂ·Ṳ̂ӷ Ì ¯¿ÏÎÈÓÔ Î·¿ÎÈ.¯. Ô˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó «Ì˯·Ó‹» ‹ «·ÈÒÚ·» (ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· Ô ∂˘ÚÈ›‰Ë˜). Ó· ‰Ô˘Ó fiÙÈ 31 .M. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔÓ ·ÔÙÚ¤ÂÈØ ·ÚfiÌÔÈ· ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ «„˘¯ÔÛÙ·Û›·˜». Ú·Á‰·ÈfiÙ·ÙË ‚ÚÔ¯‹ (87): ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiˆ˜ Ô «·fi Ì˯·Ó‹˜ ıÂfi˜» ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÙÚ·Áˆ‰›·. «EÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ».. ·ÊÔ‡ ›¯Â ÏËÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ‡‚ÚË ÙÔ˘. 36)Ø ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. ∏ ‰ÔÎÈÌ·Û›· ·˘Ù‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘¤‚·ÏÂ Ô ∫ÚÔ›ÛÔ˜ Ù· Ì·ÓÙ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ‡‚ÚË.. °È· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ – ıÂÌ¿ÙˆÓ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÔȯ›·. ÙÔ ÛÊ¿ÏÌ· ‹Ù·Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘ (91): Ú‚Ï. √ ıÂfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ¿Óˆ Û ¤Ó· ›‰Ô˜ ÁÂÚ·ÓÔ‡. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ∞′ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ – Î·È ÁÂÓÈο Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ – ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ . 6. ∏ ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙˆÓ Ì·ÓÙ›ˆÓ. ·ÊÔ‡ Û˘Ófi‰Â˘Û ÙÔÓ ∫·Ì‚‡ÛË (ÁÈÔ Î·È ‰È¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ ∫‡ÚÔ˘) ÛÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ηٿ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ (ÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙÔ πππ 14. ÙËÓ ÒÚ· ÂΛÓË Ô˘ ÚˆÙÔ‡Û·Ó. ·ÊÔ‡ ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂηÙÔÛÙ‹ Ë̤ڷ ·fi ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ™¿Ú‰ÂȘ. ÙÔ Âڈ̤ÓÔ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÙÔ ·ÔʇÁÂÈ Î·È ıÂfi˜ (91): ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ï·ÈfiÙÂÚË ·ÓÙ›ÏË„Ë. √ ¯ÚËÛÌfi˜ Ô˘ ‹Ú ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË (ƒËÙÔÚÈ΋. ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·.

Ë ÂÓ‰˘Ì·Û›· ‚·‚˘ÏˆÓȷο. ªÚÔÛÙ¿ Ô ˘ËÚ¤Ù˘ ∂‡ı˘ÌÔ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ó¿„ÂÈ ÙËÓ ˘Ú¿ Ì ‰‡Ô ‰·˘ÏÔ‡˜. Ì· Î·È ÙË ‰ÈÎÈ¿ ÌÔ˘.) ‹Ù·Ó Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ºÈÓÙ›·. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ . √ ∫ÚÔ›ÛÔ˜. ∆· ‰‡Ô Τڷٷ ÙÔ˘ ÛÙ¤ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË µ›‚ÏÔ ÛÙÔ fiÚ·Ì· ÙÔ˘ ¢·ÓÈ‹Ï. ÔÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ‹ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘. ·˜ Â›Ó·È Â¯ıÚfi˜ ÌÔ˘. Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ∫ÚÔ›ÛÔ˜ ·˘ÙÔ˘ÚÔÏÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘.150 (√‰˘ÛÛ¤·˜) K·Ó¤Ó· ÂÁÒ ‰ÂÓ Í¤ÚˆØ fï˜ Ì È¿ÓÂÈ ıÏ›„Ë ÁÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¤ÚÌÔ. 32 . Ô˘ Û˘ÌÊÔÚ¿ ÊÚȯً ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ˙ÒÛÂÈ. ÛÙ. ∆· ı¤Ì·Ù· 4 Î·È 5 ÌÔÚ› ÌÂÓ Ó· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ˆ˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‹ Î·È Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ·ÏÒ˜ Ì ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·Ù·. ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ∆¿ÛÔ˜ ƒÔ‡ÛÛÔ˜ 2. ø˜ Â‰Ò ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. 132. Ô‡Ù ٷ ÏÔ‡ÙË. ηÈ. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙËÓ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ µ·Î¯˘Ï›‰Ë. ÌÈ· Î·È ÙÔ ‚Ϥˆ Í¿ÛÙÂÚ· ˆ˜ ¿ÏÏÔ Ù›ÔÙ· ÔÈ ˙ˆÓÙ·ÓÔ› ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ. 143. Ô‡Ù ÎÈ ÔÈ ·Ó̷ٛ¯Â˜ ÌÔ›Ú˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ÌÔÓ¿¯· ÎÔ‡ÊȘ ÛÎȤ˜. Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ÎÈ ·Á¤Ú·˜. O HÚfi‰ÔÙÔ˜ Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› Û¯ÂÙÈο (I 135): «∫È ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ¤ıÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fiÏ· ˘ÈÔıÂÙ› ͤÓ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ. ∞›·˜.136 (¯ÔÚfi˜) ¿ÓÙ· Ë ·ÛÙÚÔÏÔ‡ÌÈÛÙË Ó‡¯Ù· ‰Â ̤ÓÂÈ. ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ Û΋ÙÚÔ Î·È Ì ÙÔ ‰ÂÍ› οÓÂÈ ÛÔÓ‰‹ Ì ̛· ÊÈ¿ÏË. ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¿. ∆Ú·¯›ÓȘ. ÂÂȉ‹ ıÂÒÚËÛ·Ó fiÙÈ Ë ÌˉÈ΋ ÂÓ‰˘Ì·Û›· Â›Ó·È ˆÚ·ÈfiÙÂÚË ·’ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜. ÙÔ˘˜ ıÒڷΘ ÙˆÓ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ».¯. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fï˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.Ã. Ù· ÊÙÂÚ¿ Â›Ó·È ÂÚÛÈο.Hrodotos015s034 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·32 ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. ÛÙÂʷӈ̤ÓÔ˜ Ì ‰¿ÊÓÈÓÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ. ÛÙ. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞-EPøTH™EI™ 1. °È· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·: ¤ÙÚÈÓÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ·fi ÙȘ ¶·Û·ÚÁ¿‰Â˜ – ¶ÂÚÛ¤ÔÏË (·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ): T¤ÛÛÂÚ· ÊÙÂÚ¿ ÛÙÂÊ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔÓ ∫‡ÚÔ ÙÔÓ ªÂÁ¿ÏÔ. ÔÚÁ·ÓˆÓfiÙ·Ó Î·Ù¿ ‰˘Ó·ÛÙ›˜ Î·È ‚·ÛÈÏ›˜. °È· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·: Ô ∫ÚÔ›ÛÔ˜ ÛÙËÓ ˘Ú¿ (·ÙÙÈÎfi˜ ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊÔ˜ ·ÌÊÔÚ¤·˜ 500-495 . ™ÔÊÔÎÏ‹˜. ‰ÂÓ Â›Ó·È Á‡Úˆ ÙÔ˘ ¶¤ÚÛ˜ ÎÙÏ. °È·Ù› ‰ÂÓ Û˘ÏÏÔÁÈ¤Ì·È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÌfiÓÔ ÙËÓ Ù‡¯Ë. ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô §˘‰fi˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ οıÂÙ·È Û ıÚfiÓÔ. ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ.): ∏ ˘Ú¿ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÔÏϤ˜ ÛÙÚÒÛÂȘ ÎÔÚÌÒÓ. ™ÔÊÔÎÏ‹˜. √ ·ÁÁÂÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ª‡ÛˆÓ (Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ 505 ˆ˜ ÙÔ 480 . ∆Ô Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÛÙ¤ÌÌ·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÈÁ˘Ùȷο ÛÙÔȯ›·. ÔÈÔ˘ ¤ÚÁÔ ÙË ıˆÚ›. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ (Á) ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙÔ˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ·ÔηχÙÂÈ Ò˜ ‚ϤÂÈ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ·˘Ùfi Â›Ó·È ÔÈ ¶¤ÚÛ˜.Ã. Ô ıÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È ÛÙڈ̤ÓÔ˜ Ì ‰¤ÚÌ· ·ÈÏÔ˘ÚÔÂȉԇ˜. Ì· ¤Ù·Í·Ó Ì ÌÈ·˜ Î·È ¿ÓÂ. ÙË ÊÔÚÔ‡Ó.

. ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· Ò˜ ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ Ù›ÔÙ·. ÎÈ ˆ! ¶Ú›·ÌÂ. ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›. ÛÙ. (K›ÌÂÓÔ 1 Î·È 2 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). ªÂ ÂÚÊ¿ÓÈ· ÊÔ˘ÛÎÒÓÔ˘Ì fiÏÔÈ. ∫È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. ∂ο‚Ë. Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û˘¯Ó¿ Î·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. Ë ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋. ∫·Ù¿ ÙÔÓ Ed. ŒÙÛÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ Â›Ó·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ¢Û‚‹˜. Ì ÙfiÛ· ÏÔ‡ÙË ÎÈ ÂÁÒ Ë ÁÚÈ¿ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘˜. ÌfiÓÔ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ η˘¯ËÛȤ˜ Â›Ó·È Î·È ÎÔ‡ÊȘ ÊÚÔÓÙ›‰Â˜ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡. ÁÈ· Ó· ÂÚÈÛÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ ÙÔ˘ Ì·ÓÙ›Ԣ ÙÔ˘ (VIII. ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ∆¿ÛÔ˜ ƒÔ‡ÛÛÔ˜ ∂ƒø∆∏™∏: ∏ ∂ο‚Ë ÛÙÔ ıÚ‹ÓÔ Ù˘ οÓÂÈ Î¿ÔȘ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ù˘¯›·. ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Ë Â˘Û¤‚ÂÈ¿ ÙÔ˘ ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ «Ù˘ÈοÚˉ˜» Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜.¯ÚËÛÌÔ› Î·È Ì·ÓÙ›· °È· ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ı· ‹Ù·Ó ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· ̤ÓÂÈ ·‰È¿ÊÔÚÔ˜ Û ı¤Ì·Ù· ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜. ÙËÓ ÚÒÙË ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¯ÔÓÙÈ¿ Ì·˜.Hrodotos015s034 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·33 Î·È ›Ûˆ ÙfiÓ· ’Ô Ù’ ¿ÏÏÔ ·ÎÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ¯·ÚÔÎfiÈ· ÎÈ ÔÈ ÛÙ¤ÚËÛ˜. ∫·È 33 . ™ÙËÓ πÛÙÔÚ›Ë ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ÔÈ ıÂÔ› ‰ÂÓ ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·ÓıÚÒÈÓ·. ·Ù¤Ú· ÙfiÛˆÓ Ï·ÌÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ. {∫¿ÙÈ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË fiÔ˘ Ô ∫ÚÔ›ÛÔ˜ ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÙË ÊÚÔ‡ÚËÛË ÙÔ˘ ÕÙË ÛÙÔÓ Õ‰Ú·ÛÙÔ (π 41)}. 36-7)Ø Ô ª·ÚˆÓ›Ù˘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ «˙ˆÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘» ÙˆÓ ıÂÒÓ} ‹ fiÙ·Ó Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Ô˘ ·˘ÙÔ› ıÂÛÌÔı¤ÙËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÎfiÛÌÔØ Ì¿ÏÈÛÙ·. °Ú˘¿Ú˘ ∂ƒø∆∏™∏: ªÂ ÔÈ· ‚·ÛÈ΋ ȉ¤· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹Û·ÙÂ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó ÔÈ ·fi„ÂȘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· Î·È ·fi ÙÔ ¯ÔÚfi. 615-647 (∂ο‚Ë) ø! Û›ÙÈ· Î·È ·Ï¿ÙÈ· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ӷ οÔÈÔÓ Î·ÈÚfi.]. ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: π. ŸÌˆ˜ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ·Í›˙Ô˘Ó ÙÔ‡Ù·. µπµ§π√°ƒ∞ºπ∫∞ ∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞ 1. ‰ÂÓ ÙÔÓ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Ó’ ·ÌÊÈ‚¿ÏÏÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙˆÓ ıÂÒÓ ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ·ÓıÚÒÈÓ· Ô‡Ù ÙÔÓ Ô‰ËÁ› ÛÙÔÓ ·ÁÓˆÛÙÈÎÈÛÌfi. Meyer Â›Ó·È Ô ÂÌÂÈÚÈÛÌfi˜ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ıÂÒÓØ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ı›Ԣ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÂÌÂÈÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ [. ÌfiÏȘ Ì·˜ ʈӿÍÔ˘Ó «·Ê¤ÓÙË» ̘ ÛÙ· ÏÔ‡ÛÈ· ÛÈÙÈο Ì·˜ ‹ ̘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÔÈ Ôϛ٘. Ó· ÌË ‚ϤÂÈ ·ÓÙÔ‡ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ıÂÒÓ. ¡· ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ÂȘ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ ÂΛÓÔÓ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ì ‰›¯ˆ˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Î¿ı ̤ڷ. ·Ú¿ ÌÔÓ¿¯· fiÙ·Ó ·ÂÈÏÂ›Ù·È ÙÔ «¤¯ÂÈ» ÙÔ˘˜ {¤ÙÛÈ Ô ∞fiÏÏˆÓ ı· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜. ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ «ı›·˜ ÚfiÓÔÈ·˜». ∂˘ÚÈ›‰Ë˜. ¡· ÙȘ ÛËÌÂÈÒÛÂÙÂ Î·È Ó· ‚Ú›Ù ÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜ ı· Ù·›ÚÈ·˙·Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˘.. £ÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ . Ô˘ Û˘ÓËı›˙ÂÈ Ó· ·ÛΛ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔ ı›ÔÓ. 3.

ÛÛ. Ô •¤Ú͢. ¶fiÏÂÌÔ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿. ÂÂȉ‹ Ë ‰È·Ù¿Ú·ÍË Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ·˘Ù‹˜ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û Û ·Ó¿‰ÂÈÍË ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ı· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û·Ó ı¤ÛË ÈÛfiÙÈÌË Ì ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. ŸÌˆ˜ οو ·fi ÙÔÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·ÚÈıÌËÙ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ –·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Î·È Â‰Ò ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘– ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ¤Ó· ÎÔÈÓfi ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹. ÂΛ È· ‰Â ¯ˆÚ›˙ÂÈ Ù›ÔÙ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜: Ô ÓfiÌÔ˜ Ù˘ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ∏Úfi‰ÔÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔ›Ú·˜. Ô ∞ڛ˘. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ fiÛÔ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙ· ÔÏÂÌÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·Ø ÌfiÏȘ ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÛΤ„˘. 114-115 34 . Ô ∫‡ÚÔ˜. ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi Î·È ÙÔ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎfi. Ì ٷ Ì·ÓÙ›·.Hrodotos015s034 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·34 ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÚfiÓÔÈ· ·˘Ù‹. √ £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ ÙÔ ‚¿ıÚÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‚ڋΠÛÙÔÓ ÔÚıfi ÏfiÁÔ. √È ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÔÈ ÔÏÂÌÈΤ˜ ·Èٛ˜ (Ô˘ ‰ÂÓ ÙȘ ·ÁÓÔ› Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ Ô‡Ù ÙȘ ·ÔÛȈ¿) Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ì·ÎÚÈ¿ ÙÔÓ ¶¤ÚÛË ·fi ÙÔÓ ŒÏÏËÓ·. ÛÛ. 36. Ô ¶ÂÚ›·Ó‰ÚÔ˜. ‰Â ‰›ÓÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ô‰ËÁ›Â˜.) Â›Ó·È ‰Â̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÔÚfi. Ù· «Ù¤Ú·». ∞ÏÏ¿ Î·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ıÂÔ› ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙ¿ÛË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋. Ô •¤Ú͢ Ì ÙÔ ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ. ™Î‡ı˜. ·ÏÏ¿ ·ÏÒ˜ οÓÔ˘Ó ¤Ó· Ó‡̷. ª¤Û· Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Ó (Ô ™fiÏˆÓ Ì ÙÔÓ ∫ÚÔ›ÛÔ. Ô˘ ·ÓÙÈÌ¿¯ÔÓÙ·È ÙÔ ¤Ó· ÙÔ ¿ÏÏÔ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÏÂÌÈ΋˜ Ú¿Í˘ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ Î·È ˙ˆ‹˜ (Ô ÂÈÙ¿ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ·ÔÙÂÏ› ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ)Ø Ë ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÎfiÛÌÔ˘˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ›Û·ÌÂ Î¿ÙˆØ Ô‡Ù ٷ ªË‰Èο ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘ ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘: Ô ÓfiÌÔ˜ Ù˘ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë Â›Ó·È Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜. ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÌÔ‡˜. fiÔ˘ fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ (¶¤ÚÛ˜. ∏ ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÏÔÈfiÓ Î·È ËıÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ËÚÔ‰fiÙÂÈÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û˘ÓÂÓÒÓÂÈ Ù· ·ÓÙ›‰Èη ÛÙÔȯ›· Ù˘ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÂΛӘ Ô˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ‰˘Ó·Ù‹ ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ –Î·È Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ÙÔ · Î·È ˆ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ ¤Ó· ÛÙ¤ÚÂÔ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi ‚¿ıÚÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ¤ÌÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ıÂÒÓ Â›Ó·È Û˘¯Ó‹Ø ¤ÙÛÈ Î·ıÔ‰ËÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ıÂÔÛ‚›˜. Ô ÕÌ·ÛȘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÌÈ· Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· ÈÔ ‚·ıÈ¿ ·fi ÙËÓ ¤¯ıÚ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ. ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ ÎÙÏ.37 2. Ù. ¢. ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ‰ËÏ·‰‹ Î·È ÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘: ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘. ŒÏÏËÓ˜. A′. ª·ÚˆÓ›Ù˘. Èڛ˜ ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ Î·È ËıÈ΋ ÙÔ˘ ›ÛÙË ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ı· ‰È·Ï˘fiÙ·Ó Û ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·. 1964. ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ àÓıÚˆË›ˆÓ ÚËÁÌ¿ÙˆÓ. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ÙÔ Ù¤Ú·˜ ‹ ÙÔ ÚÔÊËÙÈÎfi fiÓÂÈÚÔ. ÛËÌ·›ÓÔ˘ÓØ ÎÈ ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ fiÙÈ ¯ÚËÛÌÔ‡˜ Î·È Ù¤Ú· Ù· ‰›ÓÔ˘Ó Û ÁÚÈÊÒ‰Ë. Ô ÔÚ¯Ô̤ÓÈÔ˜ £¤ÚÛ·Ó‰ÚÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÌÔÙÚ¿Â˙fi ÙÔ˘ ¶¤ÚÛË)Ø Â‰Ò Ô ¶ÔÏ˘ÎÚ¿Ù˘. ÁÈ· Ó· ·Ù‹ÛÂÈ ¿Óˆ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂÔÙ‡ÛÂÈ Á‡Úˆ ÙÔ˘. Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔ›Ú·. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ˜ Û ‰‡Ô ÛÙÚ·Ùfi‰·. Û ÁÔËÙ¢ÙÈΤ˜ ›Ûˆ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È Û ÂıÓÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ‰È·ÙÚÈ‚¤˜. √ ÓfiÌÔ˜ Ù˘ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ∏Úfi‰ÔÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔ›Ú·˜ ∆Ô Î‡ÚÈÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ËÚÔ‰fiÙÂÈÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÏÏËÓÔ‚·Ú‚·ÚÈÎÔ› fiÏÂÌÔÈ. ·ÓÙȉÈΛ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÌÔÚÊ‹: ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ËÚÔ‰fiÙÂÈ·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. ∏Ï. ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ·ÓÔȯÙÔ¯¤Úˉ˜ ‰ˆÚËÙ¤˜.¡. ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ – ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó Â¿Óˆ ÙÔ˘˜ fiÏË ÙËÓ Â˘ı‡ÓËØ Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ¢ı‡ÓË Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ı· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ (ÎÈ ·’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ı· ÂÍ·ÚÙËı› Ë Â˘Ù˘¯›· ‹ Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘) ÙÔÓ ¯ÚËÛÌfi. ÂΛ ÙÔ ¯¿ÛÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ·ÓÙ›·Ï· ÛÙÚ·Ùfi‰· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÁÂÊ˘ÚÒÓÂÙ·È (Î·È ÌfiÓÔÓ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ™fiψӷ Ì ÙÔÓ ∫ÚÔ›ÛÔ ‹ ÙÔ˘ •¤ÚÍË Ì ÙÔ ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ ·ÔÙÂÏ› ·fi‰ÂÈÍË ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌ – Ù›ÔÙ· ·Ó¿ÏÔÁÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ £Ô˘Î˘‰›‰Ë). ŸÙ·Ó Ù¤ÏÔ˜ ηÙ‚ԇÌ ÛÙÔ ˘¤‰·ÊÔ˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔ›Ú·˜.

ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ «¿ÏÏÔ». ÙËÓ ·ÌÂÚÔÏË„›· ÙÔ˘ ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÂÙÂÚfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÛÊÚ·Á›˙ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó Ï·ÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· Î·È Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚȤÚÁÂÈ· Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜. Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ηÈ. ÒÛÙ ӷ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ì¤ıÔ‰fi ÙÔ˘. ·ÏÏÈÒ˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ı· ÙÂı› ÛÙËÓ 7Ë ÂÓfiÙËÙ·). ñ ¡· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ‰‡Ó·ÌË. £∂ª∞∆π∫√π ¶Àƒ∏¡∂™ (ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜) °ÂˆÁÚ·ÊÈΤ˜-ÂıÓÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·ÚÂ΂¿ÛÂȘ ª¤ıÔ‰Ô˜ Î·È ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∏ ‰ÔÌ‹ Ù˘ ^IÛÙÔڛ˘ £ˆÌ¿ÛÈ·. ¤ÚÁ· Î·È ÓfiÌÔÈ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Î·È ·Ê‹ÁËÛË ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÓÈÛfiÙËÙ· ∞ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·Ê›· 35 . ÙȘ χÛÂȘ Ô˘ ‰ÔΛ̷ÛÂØ Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËıÔ‡Ó Û ı¤Ì·Ù· ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ÌÂϤÙ˘. Î·È ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ «·ÓÂΉfiÙˆÓ». Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ηٿ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÂÈ.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·35 µπµ§π√ ¢EYTEPO (II) EYTEP¶H AI°Y¶TIO™ §O°O™ ENOTHTE™ 4-5-6 ¢π¢∞∫∆π∫√I ™∆OÃ√π (ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘) ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ – Û ÁÂÓÈΤ˜ ‚¤‚·È· ÁÚ·Ì̤˜ – ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ Î·È Ï·ÌÚfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜. ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ «·ÈÁ‡ÙÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘» ÛÙËÓ ^IÛÙÔÚ›Ë Î·È ÙË Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Î‡ÚÈÔ ı¤Ì· Ù˘. ñ ¡· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó (¤ÛÙˆ Î·È Ï›ÁÔ) Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›·. ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜. Ô˘ ÂÓÙ˘ˆÛ›·ÛÂ Î·È ÂËÚ¤·Û ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡. ÙȘ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÙȘ ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ. 42. ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ıÚËÛ΢ÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. Î·È Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤ıÂÛÂ. Û. ÁÈ· ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ (ÌfiÓÔ ·Ó ‰Ôı› ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi Ù· «™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·».

Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÂÍÈÛÙfiÚËÛË Î·È ·Ï‹ıÂÈ·. (ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙËÓ ÈÔÎÚ·ÙÈ΋ È·ÙÚÈ΋). îÛÙÔÚ›Ë. ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ 2˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. «Â›‰·» ππ 12 Î. Ë ··ÁfiÚ¢ÛË Â›Û΄˘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÌÓËÌ›ˆÓ Î·È ‚¤‚·È· ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘. ∂ÍËÁ› ÙȘ ȉÈÔÌÔÚʛ˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ ·fi ÙËÓ «·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·» (ππ 35). ∂ÌÈÛÙ‡ÂÙ·È Î·Ù·Ú¯¿˜ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ. fiˆ˜ ÔÈ ÁˆÏÔÁÈΤ˜ (ππ 12). ηıÒ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ۯ‰fiÓ fiÏÔÈ Ì¤Û· Û ÙÚÂȘ ÁÚ·Ì̤˜ (ù„Ș. ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·.‰È·ÊÔÚ¿. ·ÏÏ¿ ÌÂÚÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍËÁËıÔ‡Ó: Ë ¿ÁÓÔÈ· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ‰ÈÂÚÌËÓ¤· (ππ 125). ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠(‚Ï. ÌÔÚԇ̠ÂÔ̤ӈ˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ηχÙÂÚ· ÙË Ì¤ıÔ‰fi ÙÔ˘. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ÏfiÁÔÈ –Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔÓ «Ï˘‰ÈÎfi»– ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ «·ÈÁ‡ÙÈÔ˘». ÙȘ ıˆڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘ ππ 22). ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ Ì ·˘ÙÔ„›· («ù„ÈÓ»). ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. ñ ™ÙÔÓ «∞ÈÁ‡ÙÈÔ ÏfiÁÔ» Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ. 148). ªfiÓÈÌË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Â›Ó·È Ë Â›Ù¢ÍË Ù˘ «àÙÚÂΛ˘». ¤Ú¢ӷ («îÛÙÔÚ›ËÓ») Î·È ÏÔÁÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· (ππ 5). ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ¿ÛÎËÛ ے ·˘Ù¤˜.¿. fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È («¤ÏÂÁ·Ó» ππ 4. Ë ·ÚÔı˘Ì›· ÙˆÓ ÈÂÚ¤ˆÓ Ó· ·Ôηχ„Ô˘Ó Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·. «Û¯ËÌ¿ÙÈÛ· Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÙË ÁÓÒÌË» ππ 12. 12 Î. 37.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·36 ∂¡¢∂π∫∆π∫∂™ ¢π∞£∂ª∞∆π∫∂™ ∂¡¡√π∂™ (ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜) ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË – ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· √ÌÔÈfiÙËÙ·.ÏfiÁÔÈ. 99 – ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ «·ÈÁ‡ÙÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘»). ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ‚·ıÌfi ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘˜. £· ¤¯Ô˘Ì Â›Û˘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· (·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜) Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙÔ «·Ó¤Î‰ÔÙÔ» ˆ˜ ηÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ËÚÔ‰fiÙÂÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘ (ÛÙ· «™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·».) M ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ÎÚ›ÓÂÈ . ·Ú. Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË (‚Ï. «™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·». ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ (ππ 5. ∂ÍËÁ› ¿ÓÙÔÙ ÙËÓ ÚԤϢÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ Ì·˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ. ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂϤÁÍÂÈ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÎÚÈÙÈο («ÁÓÒÌËÓ») ı¤ÙÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯›˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ (ππ 19). ∆· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ 5˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ (ÎÂÊ. «¤ÌÂÈÓ· Ì ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË» ππ 5.)Ø ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi (ππ 4. Ù˘ ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜.·. ∏ ·Ú¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚˆÙfiÙ˘Ô˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. ∆Ô Ó¤Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙÔ «ÏfiÁÔ» ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë Ù˘È΋ ‰ÔÌ‹ Î·È Ë (Ù˘È΋. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ – ¢π¢∞∫∆π∫∂™ √¢∏°π∂™ (ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜) ñ √È Ì·ıËÙ¤˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ Â›Ó·È «ÏfiÁÔÈ» Î·È «·ÚÂ΂¿ÛÂȘ». ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È ÙȘ «¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙ¤˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜» (ππ 4) Î·È ÙÔ «›ڷ̷» (‚Ï.àÎÔc). ππ 2 Î·È πππ 38). ∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ «·ÈÁ‡ÙÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘» ÛÙËÓ ^IÛÙÔÚ›Ë ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì ÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ ^IÛÙÔڛ˘. ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘). ¤ÛÙˆ ηÈ) ¯·Ï·Ú‹. ÙÔ˘ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ÏfiÁÔ˘˜ . 35. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙȘ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ¤¯ÂÈ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜. Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Î. 1 Î·È ÕÍÔÓ˜ ·¿ÓÙËÛ˘). 36 .¯. ñ ™ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ËÁÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÍ‹ÁËÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ë Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ȈÓÈÎÔ‡ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜. ¢ÂÓ ÙÔ Î·ÙÔÚıÒÓÂÈ ‚¤‚·È· ¿ÓÙÔÙÂ.·.¯. õÎÔ˘ÔÓ . ∏ ·˘ÙÔ„›· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÈÙfiȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ. ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈο ·Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù·). ÁÓÒÌË.ÂÙÂÚfiÙËÙ· πÛfiÙËÙ· – ·ÓÈÛfiÙËÙ· ÃÒÚÔ˜ – ¯ÚfiÓÔ˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË–Û‡ÛÙËÌ·: Û˘˙ËÙԇ̠ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ .

√ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ·ÔʇÁÂÈ Ì ÂÈ̤ÏÂÈ· Ó· ı›ÍÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ı¤Ì·Ù· Î·È ÙÔ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ. ÎÂÊ. Ï·ÔÁÚ·Ê›· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›·. 3-4).ÙÈ Û‹ÌÂÚ· ı· ÔÓÔÌ¿˙·Ì ÂıÓÔÁÚ·Ê›·. 56. ¶ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÙÚ›ÙË (‚Ï. ·ÊÔ‡ ·ÔÚÚ›„ÂÈ ÙȘ ıˆڛ˜ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È. Ó· ‰È·Ù˘ÒÛˆ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ÁÓÒÌË ÁÈ· οÙÈ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÂÍÂÚ‡ÓËÙÔ. ‰áÚfiÓ Ù ÙÔÜ ÔÙ·ÌÔÜ àÌÊfiÙÂÚÔÈ óÛ·‡Ùˆ˜ çÓÔÌ¿˙Ô˘ÛÈÓ). º 194) Î·È ÙÔÓ ∏Û›Ô‰Ô (£ÂÔÁÔÓ›· 338). ñ °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÙÔÓ ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi.22): Ë ÚÒÙË ıˆڛ· ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ £·Ï‹ ÙÔ ªÈÏ‹ÛÈÔ (¢Èfi‰ˆÚÔ˜ π 38). fiÙÈ ÙÔ Û‡Ì·Ó Â›Ó·È ¤Ó· ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ Ì ۯÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ fiÚÈ·. ÔÈ ÏËÌ̇Ú˜ ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘ (20. ÙË ıÚËÛΛ·. ·ÏÏ¿ ÙȘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ. ∞fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ Ô ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜. Ì·˜ Ì·ı·›ÓÂÈ Ó· ·ԉ¯fiÌ·ÛÙ ÙÔÓ «¿ÏÏÔÓ» Î·È Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜. ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ¿Ô„Ë: H ¿Ô„Ë ÙÔ˘ HÚfi‰ÔÙÔ˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜. ‰ÒÚÔ ·’ ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi (5):. ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·Ê›·. fiÛÔ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ·ÚÓÂ›Ù·È fï˜ ÔÙ¤ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ı›ˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ·ÓıÚÒÈÓ·. Ë ‰Â‡ÙÂÚË ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ˘ ∂ηٷ›Ô˘. √ ‹ÏÈÔ˜. ñ ∂ӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· Ù· ‹ıË. √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜. õ Âå ‰‹ ÙÔ˘ ôÏÏÔ˘ Ø õ ^Eηٷ›Ô˘ âÛÙd Ùa àÌÊd ÙFÉ ÁFÉ ÙFÉ ∞åÁ˘Ù›÷· ÔÈ‹Ì·Ù·. ™Ê›ÁÁ˜ ˆ˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÛÙÔȯ›· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ıÒڷη Û. ·ÊÔ‡ ·¤ÚÚÈ„· ÙȘ ÁÓÒ̘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙ·ı›. Ô ∞ÚÚÈ·Ófi˜ (\AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ \AÓ¿‚·ÛȘ. E›Ó·È ÌÂÓ ‰˘Û‰È¿ÎÚÈÙ˜. ı· ˆ ÔÈ· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ·ÈÙ›· Ô˘ ÊÔ˘ÛÎÒÓÔ˘Ó Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ÙȘ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜. ›Ù ˘ÔÓÔÒÓÙ·˜  fiÙÈ ıˆÚ› ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· «Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·» ‹  fiÙÈ ÔÈ «ÁÓÒÛÂȘ» ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ˆ˜ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· fi. ñ ∏ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ‹ Î·È ÛÙÔÓ «·ÈÁ‡ÙÈÔ ÏfiÁÔ». 206. fiˆ˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ HÚfi‰ÔÙÔ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·.  fiÙÈ Ù· ıÚËÛ΢ÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜. ¢Èfi‰ˆÚÔ˜ ™ÈÎÂÏÈÒÙ˘ π 41. 6) ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô ∂ηٷ›Ô˜ Î·È Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘ (∞úÁ˘ÙfiÓ Ù ^HÚfi‰ÔÙfi˜ Ù ηd ^EηٷÖÔ˜ Ôî ÏÔÁÔÔÈÔ›. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ›̷ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÏÔÁÔÁÚ¿ÊˆÓ ‹ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÌfiÓÔ ı¤ÛË. ̤۷ ÛÙ· ÔÔ›· ıˆÚÔ‡Û·Ó Èı·Ófi Ó· ÂËÚ¿˙ÂÙ·È Ô ‹ÏÈÔ˜ ·fi ÙȘ ηٷÈÁ›‰Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜. Î·È ∏Úfi‰ÔÙÔ˜. 38 ÌÔÚ› Ó· Û˘Û¯ÂÙÈÛı› Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Â͈ʇÏÏÔ˘ Î·È Ó· ÂÈÛËÌ·ÓıÔ‡Ó ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È «‚·Ú‚·ÚÈÎÔ‡» ÎfiÛÌÔ˘. V. ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ·˘ÙfiÓ. ÂÓÒ Ù· ıÚËÛ΢ÙÈο ı¤Ì·Ù· Ù· ı›ÁÂÈ. 207. Ù· ÌÓËÌ›·. Ù· ¤ıÈÌ·. ¿ÓÙˆ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ øηÓÔ‡ ÙË ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ (πÏÈ¿‰· ∞ 200. ∂¡√∆∏∆∞ 4Ë ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ıÚËÛΛ· (3): ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó fiÙÈ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ «ı›·» ·ÏÏ¿ Ì ٷ «·ÓıÚÒÈÓ·» (4)Ø ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ «ÈÛÙÔڛ˘». ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜  fiÙÈ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘ Â›Ó·È Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È fi¯È Ù· ı›· (ÂÓfiÙËÙ· 4. ∞Ó ÙÒÚ· Â›Ì·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·37 ñ £· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Â›Û˘ Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ıÚËÛ΢ÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ñ H ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ™Ê›ÁÁ·˜ Û. IV 8. ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ÚÔ‰›‰ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Ó· ÌËÓ ÙÔ˘ Ï›„ÂÈ Î¿ÔÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›·. ÂÓÒ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Â›Ó·È Ë ‰ÂÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹: ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ‚Ï. ηıÒ˜ ÔÈ Î·ÎÔηÈڛ˜ 37 . Ô ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÛÎËÓ¤˜ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜. Ô˘ ˘ÈÔı¤ÙËÛ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ∞Ó·Í·ÁfiÚ·).

Hrodotos035s096

10-11-05

09:21

™ÂÏ›‰·38

Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ÙÔÓ ‚Á¿˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÚԯȿ ÙÔ˘, ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÕÓˆ §È‚‡Ë˜Ø Ì ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÓÔÙÈ΋ ‰È·Ù‡ˆÛË, ›·Ì fi,ÙÈ Â›¯·Ì ӷ Ô‡ÌÂØ ÁÈ·Ù› Û’ fiÔÈ· ¯ÒÚ· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ¿Ú· Ôχ ·˘Ùfi˜ Ô ıÂfi˜ Î·È ÌÂÛÔ˘Ú·Ó› ·¿Óˆ Ù˘, ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ¤¯ÂÈ ·ÊfiÚËÙË
ÏÂÈ„˘‰Ú›· Î·È Ó· ÍÂÚ·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÎÔ›Ù˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Ù˘.
HÚfi‰ÔÙÔ˜, II 24
∆Ë ıˆڛ· ·˘Ù‹ ˘ÈÔı¤ÙËÛÂ Ô ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜, ÚÔÂÎÙ›ÓÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÛÙË ÛÂÏ‹ÓË Î·È Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ·.
∞•√¡∂™ ∞¶∞¡∆∏™∏™ (ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚.Ù.M.)
°È· ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË 2: Ó· ‰Ôı› Î·È ÙÔ ¯ˆÚ›Ô ππ 24 ·fi Ù· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ·.
°È· ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË 3: ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Î·Ù·Ú¯¿˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Ò˜ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÚfiÔ‰Ô ÚÔ·ÙÂÈ Ë ‰È·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, Ë ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË, Ò˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Ì ÙËÓ
ÂͤÏÈÍË Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ ÎÙÏ. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· ·fi Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È. ÃÚ‹ÛÈÌÔ Â›Ó·È Â›Û˘ ÙÔ ¯ˆÚ›Ô ·fi ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ ÁÈ· ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∞›Á˘ÙÔ (5Ë ÂÓfiÙËÙ·), Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Î·È ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ì ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ (Ù·Ú›¯Â˘ÛË) Î·È ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· (Â‰Ò ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ›ÛÙË).
°È· ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÛÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ: ∏ ˘ÂÓı‡ÌÈÛË ÁÈ· ÙÔÓ ∂ηٷ›Ô ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ·ÏÒ˜ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË Û¯¤ÛË √Ì‹ÚÔ˘ - ∂ηٷ›Ô˘ - ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÔÌËÚÈÎÒÓ ÂÒÓ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∏ ∂ƒø∆∏™∏
¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙÔ ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ì ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi.
°È· ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË
∆Ô ¤ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ 365 Ë̤Ú˜ Î·È 6 ÒÚ˜. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ÙˆÓ ¤ÍÈ ˆÚÒÓ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ¤ÍÈ ÒÚ˜ Ô˘ «ÂÚÈÛÛ‡Ԣӻ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Û ٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ì›· Ë̤ڷ (¤Ó· ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ), Ô˘ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÙÔ˜ ·˘Ùfi Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ Ì‹Ó· ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤ÙÛÈ
29 ·ÓÙ› 28 Ë̤Ú˜. ∂Ô̤ӈ˜ οı ٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ 366 Ë̤Ú˜ Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ‰›ÛÂÎÙÔ.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∫∞ ∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞
πÛÙÔÚÈ΋ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›· Î·È ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
[...] ∏ ÂÈÛÙÈÎfiÙÂÚË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· Ô˘ ÂÎÙ¤ıËΠ·fi ÙË ÓÂfiÙÂÚË ¤Ú¢ӷ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘
ı¤Û˘ fiÙÈ Î·È Ô ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ Î·È Ô ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È ˘·ÚÎÙÔ› Î·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔÈ. ∏ ‰˘·‰ÈÎfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ‰ÈÏ‹ ȉÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘: ÙÔÓ ·ÊËÁËÙ‹ ηÈ
ÙÔÓ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·Ø ˆ˜ ·ÊËÁËÙ‹˜ ÂËÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ ¤Ô˜, ÙË Ï˘ÚÈ΋ Ô›ËÛË Î·È ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·, ÂÓÒ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ˘Ô‰ÔÌ‹ Â›Ó·È ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ πˆÓ›·˜ (·ÏÏ¿ Î·È Ë ÈÔÎÚ·ÙÈ΋ È·ÙÚÈ΋) ηÈ, ηٿ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏfiÁÔ, Ë ÛÔÊÈÛÙÈ΋. ™‹ÌÂÚ· fï˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰˘·‰ÈÎfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÂÓԯϛ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙÂ Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔÓfiËÙËØ fï˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠÙÔ ¤ÚÁÔ, ‹Ù·Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙË.
∏Ï. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ù. A′, Û. 104
∂¡√∆∏∆∞ 5Ë
™YM¶§HPøMATIKA ™XO§IA

√ Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎÂÊ. 35 Î·È Ë ·Ú¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛ‹ ÙÔ˘.
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÏfiÁÔ ÁÈ’ ·˘Ù‹ (35): ηٿ ÙÔ˘˜ Û¯ÔÏÈ·ÛÙ¤˜ ∏ow & Wells (Ù. π, Û. 179), Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· 3598 Â›Ó·È ÙÔ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ππ ‚È‚Ï›Ô˘.
38

Hrodotos035s096

10-11-05

09:21

™ÂÏ›‰·39

ŸÛÈÚȘ - ÿÛȘ (42): Ô ŸÛÈÚȘ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÛÙË ÁË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì‡ıÔ, ‹Ù·Ó ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜
·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙË ÁˆÚÁ›· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ™Âı (∆˘ÊÒÓ·˜) ˙‹ÏÂ„Â Î·È ÙÔÓ ÛÎfiÙˆÛÂ. ∏ ÿÛȘ (·‰ÂÏÊ‹ Î·È Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘) ηÙfiÚıˆÛ ӷ ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ÓÂÎÚfi, ·ÏÏ¿ Ô ™Âı ÙÔÓ ·›ÚÓÂÈ ¿ÏÈ
Î·È ÙÔÓ Îfi‚ÂÈ Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Ô˘ Ë ÿÛȘ Ù· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·˙‹ÙËÛË. √ ÕÓÔ˘‚Ș (ıÂfi˜ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù۷ηÏÈÔ‡) ÙÔ˘ Í·Ó·‰›ÓÂÈ Ì ̷ÁÈÎfi ÙÚfiÔ ÙË ˙ˆ‹. √ ı¿Ó·ÙÔ˜ Î·È Ë ·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ŸÛÈÚË, ÔÈ ıÚ‹ÓÔÈ Ù˘ ÿÛȉ·˜, Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ù˘, Â›Ó·È ÛÙÔȯ›· ÎÔÈÓ¿ Û ÔÏϤ˜ ıÚËÛΛ˜. ∏ ÿÛȘ Ï·ÙÚ¢fiÙ·Ó Û fiÏË ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. ∂›¯Â ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ∞ÊÚÔ‰›Ù˘ (ÿÛȘ– ∞ıÒÚ) ηÈ
Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜Ø ˙ˆÓÙ·Ófi ۇ̂ÔÏfi Ù˘ ‹Ù·Ó Ë ·ÁÂÏ¿‰·, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÈ ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ ‰ÂÓ ı˘Û›·˙·Ó ÙȘ ·ÁÂÏ¿‰Â˜.
fiÏ· Ù· ıˆÚÔ‡Ó ÈÂÚ¿ (65): ‰ÂÓ ‹Ù·Ó fiÏ· ÈÂÚ¿Ø ÛÙÔ ÎÂÊ. 42, .¯. ·ÊËÁÂ›Ù·È fiÙÈ ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ ıˆÚÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ÎÚÈÔ‡˜ ÈÂÚÔ‡˜ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ı˘Û›·˙·Ó, ·ÏÏ¿ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ı˘Û›·˙·Ó ÎÚÈfi ÛÙÔÓ ÕÌ̈ӷ ¢›· Î·È ¤ÂÈÙ· ÂÓıÔ‡Û·Ó ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. ∆· ÈÂÚ¿ ˙Ò· ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÂÓÛ¿ÚΈÛË ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ‹ ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ӷ Û οÔÈÔÓ ıÂfi (΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜).
›‚ȉ· (65): Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ (ÎÂÊ. 76) ‰‡Ô ›‰Ë, ¤Ó· Ì·‡ÚÔ Î·È ¤Ó· ¿ÛÚÔ Ô˘ ‹Ù·Ó ÈÂÚfiØ Î¿ÓÂÈ fï˜ Ï¿ıÔ˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÈÂÚfi ÙÔ Ì·‡ÚÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ ‹Ù·Ó ÔχÙÈÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÈÁ˘Ù›Ô˘˜, ÁÈ·Ù› ÛÎfiÙˆÓ·Ó Ù· ÂÈΛӉ˘Ó· (ÊÙÂÚˆÙ¿) Ê›‰È·. √ ÁˆÁÚ¿ÊÔ˜ ™ÙÚ¿‚ˆÓ (46 .Ã. - 24 Ì.Ã.) ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›‰Â ·˘Ù¿ Ù· Ê›‰È· (Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ Ù· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ Ù· ›‰Â) Î·È Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› fiÙÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙÔÈ ·fi ÈÂÚ¤˜ ›‚ȉ˜.
ÔÈ ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔÈ (68): Ù· ÛËÌ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó Â›Ó·È: ·) Ô ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÂÚÓ¿ÂÈ Ôχ ηÈÚfi ¯ˆÚ›˜ ÙÚÔÊ‹ (fi¯È Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜) Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ôχ Ï›ÁÔ, ‚) ¤¯ÂÈ ÁÏÒÛÛ·, ·ÏÏ¿
Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ‹, Á) ÎÔ˘Ó¿ÂÈ ÙËÓ Î¿Ùˆ ÛÈ·ÁfiÓ· ·ÏÏ¿, ηıÒ˜ ÛËÎÒÓÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰·ÁÎÒÛÂÈ,
Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Ë ¿Óˆ ÛÈ·ÁfiÓ·, ‰) ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘ÊÏfi˜ ÛÙÔ ÓÂÚfi, Ë fiÚ·Û‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ηϋ, Â) ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚‰¤ÏϘ ÛÙÔ ¡Â›ÏÔ ÁÈ· Ó· ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔ˘ Ì’ ·˘Ù¤˜, Ì¿ÏÏÔÓ Ô
ÙÚÔ¯›ÏÔ˜ ÙÔÓ ·¿ÏÏ·ÛÛ ·fi ¤ÓÙÔÌ· Î·È ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÙÚÔÊÒÓ Ô˘ ÙÔÓ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Û·Ó. √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘
(¶ÂÚd Ùa ˙ˇá· îÛÙÔÚ›·È, 558a 18) ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹, ·Ó Î·È ÙÔÓ ÂÈÎÚ›ÓÂÈ. √È ·Ó·ÎÚ›‚ÂȘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ËÁÒÓ.
∞•√¡∂™ ∞¶∞¡∆∏™∏™ (ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚.Ù.M.)
°È· ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË 1: √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÂÍËÁ› ÙȘ ȉÈÔÌÔÚʛ˜ ÙˆÓ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ ·fi ÙËÓ È‰ÈÔÌÔÚÊ›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÚËÙ¿ (ÎÂÊ. 35) ÛÙË ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡, Û˘ÌÂÚ·›ÓÔÓÙ·˜
fiÙÈ, fiˆ˜ ·˘Ù¿ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ¤ÙÛÈ ÔÈ ÓfiÌÔÈ Î·È ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ Ô˘
ηıÈ¤ÚˆÛ·Ó ÔÈ ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ï·ÒÓ.
°È· ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË 2: ‚Ï. ·Ú·¿Óˆ, Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ·.
°È· ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÛÙÔ «¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ»: √ √ȉ›Ô‰·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ¿Ô„Ë Î·È Ì ÙÔÓ
∏Úfi‰ÔÙÔ ÁÈ· Ù· ·ÈÁ˘Ùȷο ¤ıÈÌ·, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ·Ó·ÙÚ¤Ô˘Ó Ù· ·Ú·‰Â‰Ô̤ӷ, ·ÊÔ‡
Ù· ‰‡Ô ʇϷ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ˘˜. °ÂÓÈο ÙÔ ¯ˆÚ›Ô ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· «‚Á‹Î» ·fi ÙÔÓ «·ÈÁ‡ÙÈÔ» ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ (ÔÈ ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó ¿ÏψÛÙ ÊÈÏÈο). ∆Ș ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ·˘Ù¤˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
∆¿Ì·Ù·
∫·È ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· Ù· ˙Ò· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ¤ıÈÌÔØ ÁÈ· οı ڿÙÛ· ¤¯ÂÈ ‰ÈÔÚÈÛÙ› ͯˆÚÈÛÙfi˜ ÂÈÌÂÏËÙ‹˜, ›ÙÂ
39

Hrodotos035s096

10-11-05

09:21

™ÂÏ›‰·40

¿ÓÙÚ·˜ ›Ù Á˘Ó·›Î· Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘, Î·È Ë ‰È·ÎÔÓ›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÎÏËÚÔÓÔÌÈ΋, ·fi ·Ù¤Ú· Û ·È‰›. ∫·È
οı οÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘˜ ÂÎÏËÚÒÓÂÈ Ì ÙÔÓ ÂÍ‹˜ ÙÚfiÔ ÙÔ Ù¿Ì· ÙÔ˘Ø Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¢¯‹ ÙÔ˘˜
ÛÙÔ ıÂfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÙÔ ˙ÒÔ, ÎÈ ·ÊÔ‡ ͢ڛÛÔ˘Ó ‹ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ‹ ÙÔ
ÌÈÛfi ‹ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙÔ˘, ·›ÚÓÔ˘Ó ˙˘Á·ÚÈ¿ Î·È ÛÙÔ ¤Ó· ˙‡ÁÈ ‚¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÙÚ›¯Â˜, ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ·Û‹ÌÈØ ÎÈ fiÛÔ
·Û‹ÌÈ ÛËÎÒÛÂÈ Ë ˙˘Á·ÚÈ¿, ÙÔ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· ÙˆÓ ˙ÒˆÓØ ÎÈ ·˘Ù‹, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘, ÎÔÌÌ·ÙÈ¿˙ÂÈ „¿ÚÈ· Î·È Ù· ‰›ÓÂÈ ÙÚÔÊ‹ ÛÙ· ˙Ò·. ª’ ·˘Ùfi ÏÔÈfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙËÎÂ Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜.
∏Úfi‰ÔÙÔ˜, ππ 65
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™
1. ∞ÊÔ‡ ‰È·‚¿ÛÂÙ ٷ ÎÂÊ. 42 Î·È 50, Î·È ÙÔ ÎÂÊ. 53 Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÂÙ·È Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË Ù˘ ·ÈÁ˘Ùȷ΋˜ ıÚËÛΛ·˜ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋:
II 53 ∫·È ÙËÓ ÚԤϢÛË ÙÔ˘ οı ıÂÔ‡ (‹ ·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ˘‹Ú¯·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ) Î·È ÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ›¯·Ó, Ù· ·ÁÓÔÔ‡Û·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ˆ˜ ¯Ù˜ Î·È ÚÔ¯Ù¤˜, Ô˘ ϤÂÈ Ô ÏfiÁÔ˜. °È·Ù› ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô ∏Û›Ô‰Ô˜ Î·È Ô ŸÌËÚÔ˜ ¤˙ËÛ·Ó ÌfiÏȘ ÙÂÙÚ·ÎfiÛÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ·fi ̤ӷ ÎÈ fi¯È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. §ÔÈfiÓ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙË ÁÂÓ·ÏÔÁ›· ÙˆÓ ıÂÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙȘ
ÔÓÔ̷ۛ˜ Î·È ÌÔ›Ú·Û·Ó ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÙÂÏÂÙ¤˜ Î·È Ù· ¤ÚÁ· Î·È Ô˘ ÛÎÈ·ÁÚ¿ÊËÛ·Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘˜. ∂ÓÒ ÔÈ ÔÈËÙ¤˜ Ô˘, ηٿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ¤˙ËÛ·Ó ÚÈÓ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ô, ¤¯ˆ ÙË ÁÓÒÌË fiÙÈ Â›Ó·È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ› ÙÔ˘˜. ∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ, Ù· ÚÒÙ· Ù· ϤÓ ÔÈ È¤ÚÂȘ Ù˘ ¢ˆ‰ÒÓ˘, ÂÓÒ Ù· ÂfiÌÂÓ·, ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∏Û›Ô‰Ô Î·È ÙÔÓ ŸÌËÚÔ, Ù· Ϥˆ ÂÁÒ.
2. (·) √È ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ Ï¿ÙÚ¢·Ó Ù· ˙Ò·, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fï˜ οÔÈ· ˙Ò· Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ıÂÔ‡˜ ‹ Ô˘ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ӷ Û ıÂÔ‡˜. °ÓˆÚ›˙ÂÙ ٤ÙÔÈ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· ‹
·fi ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰È·‚¿ÛÂÈ;
(‚) ™ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ıÚËÛΛ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˙Ò· (Ô˘ÏÈ¿, „¿ÚÈ·) Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ £Âfi ‹ ·Á›Ô˘˜, ÚÔÊ‹Ù˜, ¢·ÁÁÂÏÈÛÙ¤˜; °ÓˆÚ›˙ÂÙ οÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜;
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∫∞ ∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞
¶ËÁ¤˜ – ̤ıÔ‰Ô˜
∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚È‚Ï›Ô ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÛÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ, ·Ú’ fiÏË ÙËÓ
ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ÂıÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÌÔÏ·Ù·‡Ù· Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ‰È·ÙËÚ› ÛÙ·ıÂÚ¿ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Ù˘. ŒÙÛÈ Ô «·ÈÁ‡ÙÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜» ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚfi ÙÔ˘ ̤ÚÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞Í›˙ÂÈ
Â›Û˘ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÊÚÔÓÙ›‰· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ËÁÒÓ ÙÔ˘
ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ (ÙÔ ÎÂÊ. 99). ∞Ó ˆ˜ ÙÒÚ· ·ÓÙÏÔ‡Û ·fi ÚÔÛˆÈ΋ ı¤· Î·È ÂÚÈ‹ÁËÛË, ÙÒÚ· È· Ú¤ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ó· È¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÈÁ˘Ùȷ΋ ·Ú¿‰ÔÛË.
∞. Lesky, Û. 441
∂¡O∆∏∆∞ 6Ë
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞
·ÓÒÙÂÚÔ˜ ·fi οı ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (148): Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÙÔÓ ıˆÚ› «ıÒÌ·», fiˆ˜ Î·È ÙË Ï›ÌÓË ªÔ›Úȉ·, ·ÏÏ¿ ηÙÒÙÂÚÔÓ ·fi ÂΛÓË: «∆ÔÜ ‰b Ï·‚˘Ú›ÓıÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ âfiÓÙÔ˜ ÙÔÈÔ‡ÙÔ˘ ıáÌ· öÙÈ Ì¤˙ÔÓ
·Ú¤¯ÂÙ·È ì ªÔ›ÚÈÔ˜ ηÏÂÔ̤ÓË Ï›ÌÓË, ·Ú’ mÓ ï Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÔyÙÔ˜ ÔåÎÔ‰fiÌËÙ·È.» (149)
40

2.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·41 Ô Ó·fi˜ ÛÙË ™¿ÌÔ (148): ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ ‹Ù·Ó ‰›ÙÂÚÔ˜ ȈÓÈÎfi˜ ͇ÏÈÓÔ˜. ∫È ·Ó ԇ̠fiÙÈ ÛÙ· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ¤·ÈÚÓ·Ó ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·fiÊ·ÛË. Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. °È·Ù› ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‚¤‚·È· ÙfiÛÔ ·ÏÏÔ·Ṳ́ÓÔ˜ Ô ¶Ú›·ÌÔ˜ Ô‡Ù ÎÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘. ™Â ÔÈ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ «·ÈÁ‡ÙÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘» ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ó· ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ·ÈÁ˘ÙÈ·ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ÏÈ·ÓÂÌfiÚÈÔ Î·È ÙËÓ ˘Ê·ÓÙÈ΋. ÒÛÙ ӷ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó Û ΛӉ˘ÓÔ Î·È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜. ·ÏÏ¿. ¶ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ‚) ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙȘ ˘Ú·Ì›‰Â˜ Î·È ÙÔ Ï·‚‡ÚÈÓıÔ. ηٷÛÙÚ¿ÊËΠ·fi ˘ÚηÁÈ¿ Î·È ÙÔÓ Í·Ó¿ÎÙÈÛ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ô ¶ÔÏ˘ÎÚ¿Ù˘ (‹ ÙÂÏ›ˆÛ Â› ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË). ¡· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÙÂ Î·È Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÙ ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ·¤‰È‰Â Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ·. ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· Á›ÓÂÈ Ì¿¯Ë Î·È Ó· ÌËÓ ÛÎÔÙˆıÔ‡Ó ‰˘Ô ‹ ÙÚÂȘ ‹ ÎÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÁÈÔÈ ÙÔ˘ (·Ó ÌÔÚÒ Ó· ˆ οÙÈ ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÎÔ‡˜ ÔÈËÙ¤˜)Ø ·Ó 41 . III 38. ¤Ú· ·fi ÙË ÁˆÚÁ›·. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞ 1. 3. Ì ÙÔÓ ÂÍ‹˜ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi: ·Ó Ë ∂ϤÓË ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ÿÏÈÔ. Ì ‰¿Â‰Ô Ï›ıÈÓÔ. ∞•√¡∂™ ∞¶∞¡∆∏™∏™ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ 1. ı· ÙËÓ ¤‰ÈÓ·Ó ›Ûˆ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ÎÈ fiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ¶Ú›·ÌÔ. Â) ÛÙË ‰·¿ÓË ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ ˙ÒˆÓ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÙ·Ó (ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Ó· ‰Ôı› ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ππ 65. £· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ù· ΛÌÂÓ· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ηıÒ˜ Î·È ÂÈηÛÙÈΤ˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ·fi Ù· £ÚËÛ΢ÙÈο. äÔ·˜). ÛÙ) ÛÙË Û‡Ó‰ÂÛË Î·Ï‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢ËÌÂÚ›· Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ (ƒ·Ì„›ÓÈÙÔ˜. Á) ÛÙËÓ (˘Ô¯ÚˆÙÈ΋) ÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ÎÈ ÂÁÒ ËÁ·›Óˆ Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û fiÛ· ÈÛÙÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ∂ϤÓË. ŒÓ· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ∞′ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Â›Ó·È Ù· ÔÙ¿ÌÈ·. ·ÚÁfiÙÂÚ·. Ì ÁÏ˘Ù¿ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ. ∂Ô̤ӈ˜ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó fiÛ· ¤Ì·ı·Ó ÛÙË °ÂˆÁÚ·Ê›· Ì fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ‹ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ·fi ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ·. ÙÔ ’ıÂÏ ‰ÂÓ ÙÔ ’ıÂÏÂ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜. fiÙ·Ó ÙfiÛÔÈ Î·È ÙfiÛÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ∆ÚÒ˜ ¤¯·Ó·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Û οıÂ Û˘ÌÏÔ΋ Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. EÈϤÔÓ ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı› ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Âı›ÌˆÓ ·fi Ù· «™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·». ∞˘Ù¿ ÏÔÈfiÓ ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ ÈÂÚ›˜ ÙˆÓ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓØ Û’ fi. ∞•√¡∂™ ∞¶∞¡∆∏™∏™ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ °È· ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË 1: ∏ ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿: ·) ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ Ô ¡Â›ÏÔ˜. ‰) ÛÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ. ∆Ô Ó·fi ¤ÎÙÈÛÂ Ô ™¿ÌÈÔ˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ƒÔ›ÎÔ˜ (̤۷ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ·).ÙÈ Ì ·ÊÔÚ¿. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ (ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚È‚Ï›Ô) 1. ∏ ∂ϤÓË ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ (ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı› ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ··ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·fi Ù· Â͈ÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›·). «∆¿Ì·Ù·»). 2. ηٿ ÙÔÓ ™ÙÚ¿‚ˆÓ·. ÁÈ· Ó· Ï·ÁÈ¿˙ÂÈ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË.

Ù· ¤‰ˆÛ ے ¤Ó· ‚ÔÛÎfi Ó· Ù’ ·Ó·ÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË ÛÙ¿ÓË ÙÔ˘Ø Î·È Ó· ÔÈ· ı· ‹Ù·Ó Ë ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜. ·Ó ‹Ù·Ó ‚¤‚·È· Ó· ÁÏÈÙÒÛÂÈ ·’ ÙȘ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÙÔÓ ¯Ù˘Ô‡Û·Ó. ·Ó ηÓ›˜ ·ÚÔ˘Û›·˙ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· 42 . fiÙ·Ó. ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó Ó· ÙËÓ ¿ÚÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÁÓÒÌË ÌÔ˘. Ù· ·È‰¿ÎÈ· Î·È Ù· ‰˘Ô ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÒÓÙ·˜ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ ÊÒÓ·˙·Ó «‚ÂÎfi˜» ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. Ò˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ›Ûˆ ÙËÓ ∂ϤÓË. ŸÙ·Ó fï˜ Ô æ·ÌÌ‹ÙȯԘ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ıÚfiÓÔ Î·È ı¤ÏËÛ ӷ Ì¿ıÂÈ ÔÈÔ˜ Ï·fi˜ ‹Ù·Ó Ô ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ÎÔÓÙ¿ Û ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ·ÓÔËۛ˜. ÌfiÏȘ ı· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ó Ù· ¿Ó·ÚıÚ· „ÂÏÏ›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ÂÂȉ‹ ‹ıÂÏ Ӓ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿. ·fi ÙfiÙ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ºÚ‡Á˜ Ê¿ÓËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÚÈÓ ·’ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜. ›¯·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙÔ ‚ÔÛÎfi Ó· οÓÂÈ fi. ÂÂȉ‹. ŒÙÛÈ ÔÈ ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ ·Ú·‰¤¯ÙËÎ·Ó ÎÈ ·’ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ¤‚Á·Ï·Ó ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÔÈ ºÚ‡Á˜ Â›Ó·È Ï·fi˜ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜. ¢ËÏ·‰‹. ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¶Ú›·ÌÔ˜ Ï¿ÁÈ·˙ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË. Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Î·È ÈÔ ·ÓÙÚÂȈ̤ÓÔ˜ ·’ ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔØ Î·È ‰ÂÓ ÙÔÓ Û˘Ó¤ÊÂÚ Ӓ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi ÙÔ˘ Ó· οÓÂÈ ·‰È˘. ÁÈ· ÙÔÓ ÚfiÛıÂÙÔ ÏfiÁÔ fiÙÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈο Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ∆ÚÒ˜ ¿ı·ÈÓ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó Ô ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˜ Ï·fi˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ÙÔ Ì‹Ó˘Û ÛÙÔÓ ·Ê¤ÓÙË ÙÔ˘Ø ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÙÔÓ ÚfiÛÙ·Í ӷ ÙÔ˘ Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ. ϤÓÂ Î·È ˆ˜ Ù¿¯· Ô æ·ÌÌ‹ÙȯԘ ¤ÎÔ„Â ÙȘ ÁÏÒÛÛ˜ οÔÈˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÎÈ ¤ÙÛÈ ¤‚·Ï ӷ ·È‰¿ÎÈ· Ó· ˙Ô˘Ó Ì·˙› Ì’ ·˘Ù¤˜. fiÙ·Ó ÙÔ ÚˆÙÔ¿ÎÔ˘ÛÂ Ô ‚ÔÛÎfi˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÏÔÈfiÓ (ÁÈ·Ù›. ÚÔÙÔ‡ ·Ó‚› ÛÙÔ ıÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ Ô æ·ÌÌ‹ÙȯԘ*. ∏ Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ· Âı›ÌˆÓ §ÔÈfiÓ Ù· ¿ÓÙ· ÌÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·ÔÙÚÂÏ¿ıËΠÂÓÙÂÏÒ˜ Ô ∫·Ì‚‡ÛË˜Ø ÁÈ·Ù› ·ÏÏÈÒ˜ ‰Â ı· ÂȯÂÈÚÔ‡Û ӷ ÂÎÛÙÔÌ›ÛÂÈ Û·ÚηÛÌÔ‡˜ ÛÙ· ı›· Î·È ÛÙ· ¤ıÈÌ·. √ æ·ÌÌ‹ÙȯԘ ÏÔÈfiÓ Î·ıÒ˜. ÒÛÙ Ì ÙÔ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎfi ÍÂÎÏ‹ÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÙÈ. ŸÌˆ˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜. ηıÒ˜ Ô ¶Ú›·ÌÔ˜ ‹Ù·Ó Á¤ÚÔ˜. ÚˆÙÔ‡Û ӷ Ì¿ıÂÈ Û ٛÓÔ˜ Ï·Ô‡ ÙË ÁÏÒÛÛ· «‚ÂÎfi˜» ÛËÌ·›ÓÂÈ Î¿ÙÈØ Î·È ÚˆÙÒÓÙ·˜ ‚ڋΠfiÙÈ «‚ÂÎfi˜» ÔÈ ºÚ‡Á˜ ϤÓ ÙÔ „ˆÌ›. ππ 120 2.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·42 ÏÔÈfiÓ ·˘Ù¿ Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó. ÔfiÙ ٷ ¤ÊÂÚ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘. ÎÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ˘˜ ÚÈÓ ·’ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜. Ô ıÂfi˜ ¤ÊÂÚ ¤ÙÛÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∫È Ô‡Ù ӷ ÂȘ fiÙÈ Ë ‚·ÛÈÏ›· ÂÚÓÔ‡Û ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. ηٿ ÙËÓ ¿Ô„Ë Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓˆ. ÔÈ ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ. ÂΛÓÔ˜ Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ. ·ÏÏ¿ Ó· ˙Ô˘Ó ·ÔÌÔӈ̤ӷ Û ηχ‚· ¯ˆÚ›˜ ·ÓıÚÒÈÓË „˘¯‹ Î·È ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ıËÏ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ Ó· ʤÚÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ηÙÛ›ÎÂ˜Ø ÎÈ ·ÊÔ‡ ¯ÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó Á¿Ï·. °È·Ù›. ·’ Ù· ÚÒÙ· ·ÓÙÚfiÁ˘Ó· Ô˘ ‚Ú‹ÎÂ Ù˘¯·›·.) ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ·Ó ›ÛÙË ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈ ·˜ ¤ÏÂÁ·Ó ÂΛÓÔÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. fiˆ˜ ÙËÓ ‰È·Ù‡ˆÛ·. ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÏfiÁÔØ ·ÏÏ¿. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂΉԯ‹ ÙËÓ ¿ÎÔ˘Û· ·fi ÙÔ˘˜ ÈÂÚ›˜ ÙÔ˘ ∏Ê·›ÛÙÔ˘ ÛÙË ª¤ÌÊË. ηٷʇÁÂÈ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ›ڷ̷: ‰˘Ô ‚Ú¤ÊË ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙ·. ηıÒ˜ ‹Á·ÈÓÂ Î·È Í·Ó·‹Á·ÈÓ ے ·˘Ù¿ Î·È Ù· ÊÚfiÓÙÈ˙ ÎÈ ÂΛӷ Â·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ· ·˘Ù‹ ÙË Ï¤ÍË. ∫È ·˘Ù¿ Ù· ¤‚·Ï ÌÚÔ˜ Ô æ·ÌÌ‹ÙȯԘ ÎÈ ¤‰ÈÓ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜. ÔÈ ıÂÔ› ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÈ̈ڛ˜. HÚfi‰ÔÙÔ˜. ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚ÚÂÈ Î·Ó¤Ó· ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÂÈ ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˜ Ï·fi˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. §ÔÈfiÓ. ŒÙÛÈ ÎÈ ¤ÁÈÓÂ. Ô ŒÎÙÔÚ·˜. Ó· ‚ÔχÂÈ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜. ÂÁÒ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÊÚÔÓÒ fiÙÈ. ηٿ ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘Ø Ó· ÌË ÚÔʤÚÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ηÌÈ¿ ϤÍË. ı· ÙËÓ ¤‰ÈÓ ›Ûˆ ÛÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜. ππ 2 3. Ì’ fiϘ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÓÂ. ∞ӤΉÔÙÔ: TÔ ›ڷ̷ ÙÔ˘ æ·ÌÌ‹ÙÈ¯Ô˘ ∆ÒÚ·. ∫È fiÙ·Ó Ù’ ¿ÎÔ˘Û ÎÈ Ô æ·ÌÌ‹ÙȯԘ Ì ْ ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘.X.ÙÈ ÙÔ˘ ›·Ó. ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·‰È˘. HÚfi‰ÔÙÔ˜. ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¿ÓÔÈÁ ÙËÓ fiÚÙ· ÎÈ ¤Ì·ÈÓ ̤۷. fiÙ·Ó Ô ¶Ú›·ÌÔ˜ ı· ¤ı·ÈÓÂ. ÔÈ· ϤÍË ı· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÚÒÙË ·fi ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘˜. * ¶ÂÚ›Ô˘ 663-609 . ÒÛÙÂ. ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÙËÓ Â›¯·Ó.

§ÔÈfiÓ ·˘Ù‹ Ë ¿Ô„Ë Î˘Úȷگ› ÁÈ’ ·˘Ù¿. ÌÓËÌ›· ˘ÛÙÂÚÔÊËÌ›·˜.)Ø ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ (ÁÔÓÈÌfiÙËÙ· Á˘. Ô˘ ηٷ‚ÚÔ¯ı›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. °È· ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ «ÓfiÌÔ˘». Œ¯ÔÓÙ·˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÌÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Û‡ÏÏË„Ë Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ Á˘. ÁÏÒÛÛ·. ‰ÈÒÚ˘Á˜. ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ‰Ôͷۛ˜. ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÓËÌÂÈÒ‰ÂȘ Ù¿ÊÔÈ Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎfiÙÂÚ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙȘ ˘Ú·Ì›‰Â˜ Î·È ÙÔ Ï·‚‡ÚÈÓıÔ)Ø Ì˘ıÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Ï·ÒÓ Î·È Â͈ÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ (fiÔ˘ Û˘¯Ó¿ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È. ÛÛ.75 2. Ë ÛÂÈÚ¿ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ οı ÏfiÁÔ˘ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Ù· fiÛ· ÂÚȤ¯ÂÈ. ÎÈ ·fi ηӤӷ ¿ÏÏÔ. ı· ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜ Ó· Ù· ÁÂÏÔÈÔÔÈ›. ‚·ÛÈÏÈ¿˜ È·. ·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜. ÕÚ· ÌfiÓÔÓ ·fi ¤Ó·Ó ÙÚÂÏfi. ÙȘ Ï›ÌÓÂ˜Ø ÙËÓ ·Ó›‰· Î·È ÙË ¯ÏˆÚ›‰· ÙÔ˘˜Ø ÙȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ ÙÔ˘˜)Ø ÂıÓÔÏÔÁÈΤ˜ – Ï·ÔÁÚ·ÊÈΤ˜ (ηٷÁˆÁ‹. ÂÎÛÙÚ·Ù›˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ. ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·ÈØ ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚ· Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ 27. ‰Â ı· ¤Î·Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ Ú¿ÁÌ·. ÓfiÌ·È·. πππ 38 µπµ§π√°ƒ∞ºπ∫∞ ∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞ 1. Ô˘ Ì ‰ÈÂÚÌËÓ›˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ. ŒÙÛÈ. ∏Ï. Ô˘ ¿ÏÏÔÙ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙË ıÚËÛΛ· Î·È ¿ÏÏÔÙ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi ·›ÛıËÌ·. ̤ٷÏÏ· Î·È ‚ÈÔÙ¯ӛ·.¯. Ì ÔÈÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ı· ‰¤¯ÔÓÙ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÛÙ¿¯ÙË ÛÙËÓ ˘Ú¿ Ù· ÙÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜Ø ÎÈ ·˘ÙÔ› ¤‚Á·Ï·Ó ʈӋ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û·Ó Ó· Ûˆ¿ÛÂÈ. fiÛ· ÎÈ ·Ó ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓÂ. ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ·27. OÈ Û˘Ó‹ıÂȘ fiÚÔÈ ÁÈ· Ù· ‹ıË Î·È Ù· ¤ıÈÌ· ›ӷÈ: ÓfiÌÔ˜. ÙÔ Îϛ̷. A′. ∫È ‡ÛÙÂÚ’ ·’ ·˘Ùfi Ô ¢·Ú›Ԙ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ πÓ‰Ô‡˜ Ù˘ Ê˘Ï‹˜ Ô˘ ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È ∫·ÏÏ¿ÙȘ. . ∫È fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· Ù· ¤ıÈÌ¿ ÙÔ˘˜ fiÏÔÈ ÔÈ Ï·Ô›. ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È fï˜ ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Î·È Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ÛÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜. Ù· ‚Ô˘Ó¿. 43 . fi. ·ÏÏ¿ ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ê¿ÛË Ù˘ ÂÚÛÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. 36Ø ÔÈ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ¯ÒÚ˜ Ì ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘˜). Ô Î¿ı Ϸfi˜ ‡ÛÙÂÚ’ ·fi ÚÔÛ¯ÙÈ΋ ÂͤٷÛË ı· ‰È¿ÏÂÁ ٷ ‰Èο ÙÔ˘Ø Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi Ô Î¿ı Ϸfi˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ù· ¤ıÈÌ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Û˘ÁÎÚ›Ùˆ˜ Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ·. ÚÔ¿ÓÙˆÓ fï˜ Ì ÙÔ ÂÍ‹˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi: Ô ¢·Ú›Ԙ. Î·È ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÛˆÛÙfi˜ Ô ÛÙ›¯Ô˜ ÙÔ˘ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘: «™’ fiÏ· Ù· ¿ÓÙ· Ô ÓfiÌÔ˜ ‚·ÛÈχÂÈ». ‚Ï. ÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜. ÓfiÌÈÌ·.ÙÈ ÙÔ˘ Ê¿ÓËΠ·ÍÈÔÌÓËÌfiÓ¢ÙÔ (Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÛÎÔÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ÚÔÔÈÌ›Ô˘. Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Î·È Ì ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ۈ̷ÙÈ΋ ‰È¿Ï·ÛË. 73. Ô˘ Û˘¯Ó¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÔÙ›‚· ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ. π 1) ÛÙË Ê‡ÛË. «§fiÁÔÈ» √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·43 Ì¿ÙÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù· ¤ıÈÌ· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔηÏÔ‡Û ӷ ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó Ù· ÈÔ Î·Ï¿ ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ fiÏ·. Ù. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ÙÔ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ·Ó¿ÁÓˆÛÌ· NfiÌÔ˜. ‰›ÓÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÂˆÊ˘ÛÈΤ˜ (Ë ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË IV. ηÏÏȤÚÁÂȘ. ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ·ÔʇÁÂÈ Ù· ÔÚıÔÏÔÁÈο Û¯‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÏÔÁÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ˘ÈÔıÂÙ› ÌÈ· ÂÌÂÈÚÈÎfiÙÂÚË ÂÈÎfiÓ·. ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ fi. ÙÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜.ÙÈ ıáÌ· ·ÚÔ˘Û›·˙ οı ¤ıÓÔ˜ Î·È Î¿ı ¯ÒÚ·. «§fiÁÔÈ» ∂ΛÓÔ fï˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Â›Ó·È Ë ÛÂÈÚ¿ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô Î¿ı ÏfiÁÔ˜ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· ·Ê‹ÁËÛË. ÓÔÌÈ˙fiÌÂÓ·. HÚfi‰ÔÙÔ˜. ÂÍ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ÔÈÎÈϛ˘ ÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘. ÂÓ‰˘Ì·Û›· ÎÙÏ. οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÒÙËÛ Ì fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ‰¤¯ÔÓÙ·Ó Ó· ηٷ‚ÚÔ¯ı›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘˜Ø ÎÈ ·˘ÙÔ› ›·Ó ˆ˜. ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙË ÁˆÁÚ·Ê›·. fiˆ˜ ÔÈ ÿˆÓ˜ ÏÔÁÔÁÚ¿ÊÔÈ. Ó·˘ÙÈÏ›· Î·È ÂÌfiÚÈÔ)Ø ÌÓËÌÂÈÒ‰Ë ·ÓıÚÒÈÓ· ¤ÚÁ· (Ó·Ô› Î·È ·Ó¿ÎÙÔÚ·. Î·È ÙÔ˘˜ ÚÒÙËÛ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜.

Û’ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÎfiÌ· Û οı ‚‹Ì· Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔÓ Ì‡ıÔ. πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜.. ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û ÙfiÔ˘˜ Ì ÓÈÁÂÚ¿ ÏÈ‚¿‰È·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ∞ÏÏ¿ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·ÚıÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ Â›Ó·È Ù˘ÔÔÈË̤ÓÔ˜: ÚÔËÁÂ›Ù·È Ë ·ÈÙ›· Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (ʇÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Lesky. ÂÓÒ ÛÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Î·È ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÁÓÒÌ˘. ∂‡ÎÔÏ· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Î·Ó›˜ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÌÈ· ÓˆıÚfiÙËÙ· Î·È ÌÈ· ˘ÓËÏ›· [. „ËÏfi Î·È Ì ¿ÊıÔÓ· ÓÂÚ¿. ·fi ·ÁÚÈfiÙËÙ· Î·È ˆÌfiÙËÙ·. ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·Ó¤Î‰ÔÙÔ Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÛÙÔ ¢·ÚÂ›Ô Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÁÓÒÌ˘ ÙÔ˘ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ ÁÈ· 44 .] ∂‡ÎÔÏ·. ∂›Ó·È fï˜ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ·Ô‰›‰ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ÓfiÌÔ. §˘Ô˘ÚÏ‹˜ 4. ªÈ· ¿ÁÚ˘ÓË ÊÈÏÂÚÁ›· Â›Ó·È Â˘‰È¿ÎÚÈÙË Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Â›Ó·È „ËÏÔ› Î·È Â˘ı˘ÙÂÓ›˜: ·˘ÙÔ› ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Û ʿډԘ. ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜). ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÎÔÈÏ¿‰ˆÓ. ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ¢. [. ÂΛ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ·¯‡Û·ÚÎÔÈ – Û ÛËÌÂ›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Ó· ÌË ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÌÔ› ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ – ˘ÁÚÔ›. ¿Ó˘‰ÚÔ˜ Î·È ÙÚ·¯‡˜. ŸÔ˘ Ë ÁË Â›Ó·È ·¯È¿. ÛÛ. fiÔ˘ ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ›ÓÔ˘Ó Â›Ó·È ˙ÂÛÙfi. Ù. Â›Ó·È fï˜ ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÁÂÓÓËıÔ‡Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ·ÎÚ·›Â˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ì ÔÏϤ˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÂӉȿÌÂÛ·. ¤Ú· ·fi fiÔÈ· ÛËÌ·Û›· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÛÙË Ï¤ÍË ÛÙÔ ¤Ó· ‹ ÙÔ ¿ÏÏÔ ¯ˆÚ›Ô. Ô‡ÙÂ Â›Ó·È ‚·ÛÈο ÛÎÂÙÈÎÈÛÙ‹˜. Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ¤ıÓË Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ.. ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û ÙfiÔ ÔÚÂÈÓfi. 453-4 5. ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÂÓÈ·›Ô˜: Ô‡Ù ÂȉÈÒÎÂÈ ¤Ó·Ó ÁÂÓÈÎfiÓ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi.. ª˘ıÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ÙÔÓ £Ô˘Î˘‰›‰Ë. ÈÛ¯ÓÔ‡˜. fiÔ˘ Ê˘ÛÔ‡Ó Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ıÂÚÌÔ› ¿ÓÂÌÔÈ ·Ú¿ „˘¯ÚÔ›. ¯ˆÚ›˜ ηıfiÏÔ˘ ·ÓÙÔ¯‹. ñ‰¿ÙˆÓ. ∏Ï.. Ú¿ÁÌ·ÙÈ. ̷Ϸ΋ Î·È Ì ¿ÊıÔÓ· ÓÂÚ¿ [. fiˆ˜ ·¤‰ÂÈÍÂ Ô Stier Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÊÈÏÔÛfiʈÓ.. µ¤‚·È· fiÏÔÈ ÔÈ ÏfiÁÔÈ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ. fiÔ˘ Ô ÙfiÔ˜ Â›Ó·È Ê·Ï·ÎÚfi˜. ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· οÓÂÈ ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ ÛÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ηٿ ηÓfiÓ· Î·È Ë ÛˆÌ·ÙÈ΋ ηٷÛ΢‹ Î·È Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘. ¶ÂÚd à¤ÚˆÓ. A′. A. ∏ ·ÓÙÚ›· Î·È Ë ·ÓÙÔ¯‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ‚¤‚·È· Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂΠʇÛˆ˜ ÛÙËÓ „˘¯‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ fiˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ. ÚÔÈÎÈṲ̂ӷ ·fi ÙË Ê‡ÛË Ì ·ÓÙÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ¤ÚÁ· Ù˘ ·ÓÙÚÂÈÔÛ‡ÓË˜Ø Ù¤ÙÔȘ ʇÛÂȘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È.]. ÛÛ. ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ¤ıÓÔ˜ ·˘Ùfi ¤Ú¯ÂÙ·È Û ۯ¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ (Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜). ÓfiÌÔÈ. ÂΛ ı· ‰ÂȘ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜. fiÔ˘ Ë ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜. 75-76 3. Î·È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰¤¯ÂÙ·È ·‚·Û¿ÓÈÛÙ· ÙË Ì˘ıÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛËØ ·ÓÙ›ıÂÙ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Î·È Ó· ÙËÓ ÂÈÎÚ›ÓÂÈ fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ·Ûı›. ∞˘Ùfi ‰ËÏÒÓÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο. ¡fiÌÔ˜ ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÛÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë ÛÔÊÈÛÙÈ΋. ÙfiˆÓ 24.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·44 ÙÔÔıÂÙ› ÙÔÓ ÏfiÁÔÓ. Ô˘ ÙË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ‰¤ÚÓÂÈ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔÓ Î·›ÂÈ Ô ‹ÏÈÔ˜. Ì ¢‰È¿ÎÚÈÙ˜ ÙȘ ·ÚıÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜.]. Û fi¯È ÌÈÎÚfi ‚·ıÌfi. √ ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ. Â›Ó·È Â‡Û·ÚÎÔÈ Î·È ¤¯Ô˘Ó Ì·‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿Ø ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ÛÎÔ‡ÚÔ ·Ú¿ ·ÓÔȯÙfi Î·È Ë È‰ÈÔÛ˘ÁÎÚ·Û›· ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ì¿ÏÏÔÓ ·fi ÙË ¯ÔÏ‹ ·Ú¿ ·fi ÙÔ ÊϤÁÌ·. ÚˆÌ·Ï¤Ô˘˜ Î·È ‰·Û‡ÙÚÈ¯Ô˘˜. Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÛÒÌ·Ù·. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜.. ıˆÌ¿ÛÈ·. Î·È ÛÙËÓ „˘¯‹ ‰ÂÈÏÔ› ηٿ ηÓfiÓ·. ÙÚ·¯‡.

̤۷ Û Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ñ ¡· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ Î·È Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.ÙÈ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ. Î·È ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ›¯Â Ë ‡‚ÚȘ. 45 .4). fiÔ˘ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ‰È·ϤÎÔÓÙ·È.38. Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·’ fi.Ù.Ù. I.N. ηıÒ˜ Î·È Ë ·fiÏ˘ÙË Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ·Ú·‰ÂÎÙ‹ Ì ÙÔ Û¯fiÏÈÔ Ô≈Ùˆ Ì¤Ó Ó˘Ó Ù·ÜÙ· ÓÂÓfiÌÈÛÙ·È. ñ N· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙˆÓ Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ù˘Ú·ÓÓÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. ∏ ÛËÌ·Û›· Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂıÓÒÓ. «Î¿Ùˆ ·’ ÙÔÓ ‰È¿Ê·ÓÔ Ô˘Ú·Ófi Ù˘ πˆÓ›·˜… ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ ı· Á›ÓÂÈ ÈÛÙÔÚ›· ·ÓıÚÒÈÓË. fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ∫·ÎÚȉ‹˜.K. ÏÔÁÔÔÈ›·. ÓfiÌÔÓ ¿ÓÙˆÓ ‚·ÛÈϤ· Ê‹Û·˜ ÂrÓ·È. ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ó· η›Ó ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÙˆÓ ∫·ÏÏ·ÙÈÒÓ πÓ‰ÒÓ Ó· ÙÔ˘˜ ÙÚÒÓÂ. fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙË ÓÔ˘‚¤Ï· ÙÔ˘ ∞‰Ú¿ÛÙÔ˘.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·45 ÙÔ ÓfiÌÔ: çÚıᘠÌÔÈ ‰ÔΤÂÈ ¶›Ó‰·ÚÔ˜ ÔÈÉÛ·È. 79. fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÓÔ˘‚¤Ï˜. ∆¤ÏÔ˜ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Î·È «Ì›ÍÂȘ ÂȉÒÓ». Î·È ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÒÓ˘ÌÔÈØ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ÓÔ˘‚¤Ï˜ Ì ÙËÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ – Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ı· ϤÁ·Ì ۋÌÂÚ· «ÂÓÛÙ·ÓÙ·Ó¤27». Û. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜.). ¯ˆÚ›˜ ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ˘ÂÚÊ˘ÛÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. 202 6. ∂ΛÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÓÔ˘‚¤Ï˜ ‰›ÓÔÓÙ·È. ·ÊÔ‡ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÓÔ˘‚¤Ï˜ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÌÔÙ›‚· ÁÓˆÛÙ¿ ·fi ·Ú·Ì‡ıÈ·. ·fi ÙÔ fiÙÈ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ¯ÒÚÔ. Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ÔÏÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ‚·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ·Ú¯·˚΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∏ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›ıÂÛË..M. Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙȘ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÛÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘. (3. Robert. ¶ÂÚ˘ÛÈÓ¿Î˘. Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Ó· ηٷϋÁÔ˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηٷٿÍÂȘ. ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È‰·¯Ù› ·˘Ùfi Ù˘ 2˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ ‚. ÓÔ˘‚¤Ï· Ì ÙÔÓ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ fiÚÔ». ∏ ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜. ñ ¡· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ÌÈ·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈÎfiÙÂÚË „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ·Ú·ÙËÚËÙÈÎfiÙËÙ·». µπµ§π√ TPITO (III) ENOTHTA 7Ë £A§EIA TO ¢AXTY§I¢I TOY ¶O§YKPATH III 39-44 ¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÓÔ˘‚¤Ï·˜ ÛÙÔ ËÚÔ‰fiÙÂÈÔ ¤ÚÁÔ. fï˜. ηıÒ˜ Â›Û˘ ÛÙȘ ‰È·ÌÂÙÚÈΤ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜.80 * ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘·. ·Ó¤Î‰ÔÙ· Î·È ·Ú·Ì‡ıÈ· ∆· ·Ó¤Î‰ÔÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È. Ù· ÔÔ›· ı˘Ì›˙Ô˘Ó ‚¤‚·È· ¤ÓÙÔÓ· ÙȘ «Ã›ÏȘ Î·È ÌÈ· Ó‡¯Ù˜». A′. ∏Ï. ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Ù· ›‰Ë ÙÔ˘ ËÚÔ‰fiÙÂÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘ (ȉ›ˆ˜ ÙÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ ·fi Ù· «¶·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·» ÛÙÔ ‚. ÁÈ· ¤Ó· Ì¿ÏÈÛÙ· ̷ο‚ÚÈÔ ı¤Ì·. ¡Ô˘‚¤Ï˜. Ù. fiˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô F. ÛÛ.

∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· ÙÚԯȿ ·fi ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ÛÙË ‰˘ÛÙ˘¯›· Î·È Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ‹‰Ë ÛÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ.Ó¤ÌÂÛȘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ˆ˜ ÂÍËÁËÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË. ∆Ô Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ fiÙÈ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ οı ¿ÏÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙÔ ÊıfiÓÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ. Œ¯ÂÈ ÚÔËÁËı› Ô ∫ÚÔ›ÛÔ˜. ∆Ô Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ (ÎÂÊ. 149). ∂¡¢∂π∫∆π∫∂™ ¢π∞£∂ª∞∆π∫∂™ ∂¡¡√π∂™ EÈÎÔÈÓˆÓ›· EÏ¢ıÂÚ›· – Ù˘Ú·ÓÓ›· ÕÙÔÌÔ – ÎÔÈÓˆÓ›· ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ – ¢π¢∞∫∆π∫∂™ √¢∏°π∂™ ñ √ ÊıfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ı›Ԣ Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· ‡‚ÚȘ. 44) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË (ÎÂÊ. ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ (¿Î·ÚË) ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ Â‡ÓÔÈ· Ù˘ Ù‡¯Ë˜. ∏ ‡‚ÚȘ – Ë ÌÔ›Ú· – ΢ÎÏÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆ‹˜. ÌfiÓÔ ÁÈ· ‡ÓÔÈ· Ù˘ Ù‡¯Ë˜ Î·È ÊıfiÓÔ ÙˆÓ ıÂÒÓ. 120) –ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ı·˘Ì¿˙ÂÈ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÛÙË ™¿ÌÔ– Î·È Ë Ù‡¯Ë Ù˘ ™¿ÌÔ˘ (ÎÂÊ. ÊfiÓÔ˘˜ Î·È ÏÂËϷۛ˜. ÂÚ›ÏË„Ë). 39 Î·È 44. ÙÔ ›ÛÔ «‰Èη›ˆÌ·» ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È «‚·Ú‚¿ÚˆÓ» ÛÙË ‰È¿Ú·ÍË ‡‚Ú˘. Ë «ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË» ¤Ú¯ÂÙ·È Û·Ó Ê˘ÛÈÎfi Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ: Ô ÕÌ·Û˘. ÂÔ̤ӈ˜ ÙÔ ÊıfiÓÔ ÙÔ˘ ıÂ›Ô˘Ø ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÙËÓ ·Ô‰›‰ÂÈ Ì ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Ù·Í›‰È· (Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙ Ôχ ηϿ) Î·È ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡. ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ «ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË»). ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó 46 . «ÙÚ·ÁÈÎÔ‡ ÚÔÂȉÔÔÈËÙ‹». ∂ÓÒ fï˜ Ô «ÛÔÊfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜» ÂÈÛ·ÎÔ‡ÂÙ·È. Û ÚfiÏÔ «ÛÔÊÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘».Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·46 £∂ª∞∆π∫√π ¶Àƒ∏¡∂™ √ ÊıfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ı›Ԣ. ñ ∆Ô ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÚÔηÏ› ÙÔ ÊıfiÓÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ Â›Ó·È ŒÏÏËÓ·˜. ∆Ô ÚÒÙÔ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ ÊıÔÓÂÚfiÓ ıÂ›Ô Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì ÙÔ ÌÔÙ›‚Ô ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡ (ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÛÙ· ·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È fi¯È ÛÙȘ ÓÔ˘‚¤Ï˜) Î·È Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· (ÎÂÊ. ∆Ô ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘. √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ÌÔÙ›‚Ô ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡. ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ê˘Ó›ÛÂÈ ÙÔÓ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË – ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ‡‚ÚË ÛÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘. fiÔ˘ ÔÈ ÚfiÏÔÈ Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓÔÈ ÛÙÔÓ §˘‰fi Î·È ÙÔÓ ∞ıËÓ·›Ô. IÛÙÔÚ›· – ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È ÌÔÙ›‚· ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡. ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ï·˙ÔÓÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÛÙ¿ÛË (Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ›‰È· ÛÙ· ÎÂÊ. ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ. ™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 39 Ù· ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È (¤ÌÌÂÛ· ‹ ¿ÌÂÛ·) Ì ÙÔÓ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È ·fiÏ˘ÙÔ˜ ΢ڛ·Ú¯Ô˜ ·ÔηχÙÔ˘Ó ÙËÓ Â‡ÓÔÈ· Ù˘ Ù‡¯Ë˜ ÙÔ˘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘. ÌÈ·˜ «Ù‡¯Ë˜» Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ‡‚ÚË Ô˘ ‰È·Ú¿ÙÙÂÈ Ô Ù‡Ú·ÓÓÔ˜. ŒÙÛÈ ÛÙÔ ÎÂÊ. ªÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ÙËÓ ›ÛÙË ÛÙÔ ÊıÔÓÂÚfi ıÂ›Ô Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È «‚·Ú‚·ÚÈÎfi» ÎfiÛÌÔ. ηıÒ˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ÂÍÔ˘Û›· ηٷÎÙË̤ÓË Ì ‚›·. Ë ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ì¿Ù·ÈË. ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘. 120. 40. ñ ∆Ô Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÓÔ˘‚¤Ï·˜ (ÎÂÊ. ñ ∆Ô ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ Î·È ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË. Ô ÚÔÂȉÔÔÈËÙ‹˜ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˜. 39).

60) Î·È ÙÔÓ MÂÓ¤ÍÂÓÔ. ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ∆cÓ ‰b ™¿ÌÔÓ Û·ÁËÓ‡۷ÓÙ˜ Ôî ¶¤ÚÛ·È ·Ú¤‰ÔÛ·Ó ™˘ÏÔÛáÓÙÈ öÚËÌÔÓ âÔÜÛ·Ó àÓ‰ÚáÓ (πππ 149). ¤Ó·˜ ¶¤ÚÛ˘ «ÛÔÊfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜». ¤¯Ô˘Ó οÔȘ ÎÔÈÓ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ Î·È ·Í›Â˜ Î·È ÎÔÈÓ‹ ÌÔ›Ú·28. ·Ú.). ÔÈ ·ÚÂ΂¿ÛÂȘ. ∞Ó Î·È ÙÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÚ›·Ó‰ÚÔ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÙ·È ÔÏfiÎÏËÚÔ. ÙÔ˘ ª·È¿Ó‰ÚÈÔ˘ – ÙÔÔÙËÚËÙ‹ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË – Ô˘ ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ ÎÙÏ. ‰È·Ù‹ÚËÛ‹˜ Ù˘. Afi ÙÔÓ HÚfi‰ÔÙÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ٤ÙÔÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ EÚ¤ÙÚÈ· ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ AÈÁ·›Ô˘. 3) ÂȯÂÈÚ› Ó· ÂÎÏÔÁÈ·ÛÂÈ ÙÔ Ì‡ıÔ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ÕÌ·ÛȘ ‰È¤Ï˘Û ÙË Û˘ÌÌ·¯›· ÏfiÁˆ Ù˘ Ù˘Ú·ÓÓÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ∫·Ì‚‡ÛË) Î·È Á) fiÙÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È ÔÈΛÏÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÏÏÔÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ¿ÏÏÔÙ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ì ·˘Ù‹Ó.2. ÁÈ· Ó· ÌË Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙÔ Î·Îfi Ë Â˘Ù˘¯›· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÏË. Ù˘ ÂıÓÔÁÚ·Ê›·˜ ÎÙÏ. √ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ (∫¿ÌÈÏÏÔ˜ 5. 28. 95. ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‚È‚Ï›Ô.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·47 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ¶¿Óˆ ·fi fiÏ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÂÍÔ˘Û›· Î·È ÔÈ ÙÚfiÔÈ Ù˘ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜. ÌÂÙ¿ ·fi ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏϘ ӛΘ. ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ηٿ ¶¤ÚÛ˜ ‚·ÛÈÏ›˜ (‰Ò. ‰È·Ù˘ˆÌ¤ÓË Ì ٷ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÏfiÁÈ·. ·Ó¤Î‰ÔÙÔ. 32. Ô ÔÔ›Ô˜. ñ ∆Ô ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ Â›Ó·È ‰ÔÌÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚ›·Ó‰ÚÔ˘. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ Ô ıÂfi˜ Â›Ó·È ÊıÔÓÂÚfi˜ (40): ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹. TË «Û·Á‹Ó¢ÛË» ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Î·È Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ NfiÌÔ˘˜ (‚Ï. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ¤Ú· ·fi ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ıÚËÛÎÂÈÒÓ. ñ °È· Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙ‹ Ë ‰ÔÌ‹ Ù˘ ^IÛÙÔڛ˘ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ·) fiÙÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ¿˜ Ù˘ Â›Ó·È ÔÈ fiÏÂÌÔÈ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ . Ó· ÌË ÓÈÒÛÂÈ fiÓÔ (43): √ ¢Èfi‰ˆÚÔ˜ Ô ™ÈÎÂÏÈÒÙ˘ (πÛÙÔÚÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È Û ÂÚ›ÏË„Ë ˆ˜ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ. 47 . ÂÓfiÙËÙ· 2. ¢¯‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÌÈÎÚ‹ ·Ù˘¯›·. ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÈ· ·ÏÏ¿ ÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔÓ Ù‡Ú·ÓÓÔ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ÁÈ· ÙÔÓ Ù‡Ú·ÓÓÔ. ŒÙÛÈ Ë Û˘ÌÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ – Ë «Û·Á‹Ó¢ÛË» – ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· οÔÈˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ (ÙÔ˘ ™˘ÏÔÛÒÓÙ· Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ·ÓÙ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ‰ÒÚÔ˘ Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ Ù˘¯·›· οÔÙ ÛÙÔ ¢·Ú›Ô.¶ÂÚÛÒÓ. ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ fï˜ ÛÙËÓ EÚ¤ÙÚÈ·. ñ ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÌÂ Û˘ÓÙÔÌ›· Ù· ›‰Ë ÙÔ˘ ËÚÔ‰fiÙÂÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘. Û. ¤Ó·Ó ·¿ÓıÚˆÔ ÙÚfiÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ·Ú·Ì‡ıÈ. Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ·ÚÂ΂¿ÛÂȘ: ÓÔ˘‚¤Ï·. ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Â‰Ò Ô ÕÌ·ÛȘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË Î·È ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ô ∞ÚÙ¿‚·ÓÔ˜. Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ: ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ™fiÏˆÓ ÛÙÔÓ ∫ÚÔ›ÛÔ (π. √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ‰ÂÓ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ™¿ÌÔ˘ ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË ‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘ ™˘ÏÔÛÒÓÙ·. ÂÓfiÙËÙ· 2). BÈ‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈο ·Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù·. Â‰Ò Û. ‚È‚Ï›Ô 1. ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÛÙÔ «‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ^IÛÙÔڛ˘» ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘˜. 7-9) ·ÊËÁÂ›Ù·È ·ÚfiÌÔÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ƒˆÌ·›Ô ∫¿ÌÈÏÏÔ. 46). ·ÏÏ¿ ‚) fiÙÈ ÚÈÓ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÂÍÈÛÙÔÚ› ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÛÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ÙËÓ Ù˘¯·›· ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶¤ÚÛË ‚·ÛÈÏÈ¿ ÎÙÏ. Ë ÔÔ›· ÂÈÛËÁ›ٷÈ. ∆ËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ Â˘¯‹ ¤ÂÛÂ Î·È 28 µÏ. Ô ı›Ԙ ÙÔ˘ •¤ÚÍË ÚÔ˜ ÙÔÓ •¤ÚÍË (VII. Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÂÚÓ¿Ì ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ‹ Ù˘ ÁˆÁÚ·Ê›·˜. ∏ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘ ÛÙÔÓ ¶ÂÚ›·Ó‰ÚÔ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Ì «Ì·ÁÈ΋» ÂÈÎfiÓ·.

ªÔÚÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó Ì ·˘Ùfi ÙÈ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ. fiÙ·Ó Ï¤Ì fiÙÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ··ÏÏ·Á› ·fi ÙÔÓ Ì‡ıÔ. ÕÏψÛÙ «Ô ÂÍÔ‚ÂÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ›Ûˆ˜ ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÓÙÔÙ ÚfiÔ‰Ô Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ηٿÎÙËÛË. ºˆÙ›˙ÂÈ fï˜ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË Î·È ÚÔÔȈӛ˙ÂÙ·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘. °È· ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚÒÙËÛË ‚Ï.7) ÌÂٷʤÚÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÛÙÔÓ Õ‰Ë Ì ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ ∏Úfi˜ ÙÔ˘ ¶·ÌʇÏÔ˘ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ Ì ÌÂÏ·Ó¿ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ‚·Û·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ∆¿ÚÙ·Ú·Ø ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È Ù‡Ú·ÓÓÔÈ –ۯ‰fiÓ ÙÈ ·éÙáÓ ÙÔf˜ Ï›ÛÙÔ˘˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜Ø qÛ·Ó ‰b ηd å‰ÈáÙ·› ÙÈÓ˜ ÙáÓ ÌÂÁ¿Ï· ìÌ·ÚÙËÎfiÙˆÓ– Î·È ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ô ÔÓÔÌ·ÛÙfi˜. d 6. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘ Î·È ¶ÂÚ›·Ó‰ÚÔ˘.Â. ∞˘Ùfi˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ÂÍ‹ÁËÛ˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÎÏÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ∂› ·Û·Ï¿ıˆÓ). °È· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË. ¡· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È Ó· ·Ô‰ÒÛÂÙ Û ̛· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÔηχÙÔ˘Ó ÙÔ Ù˘Ú·ÓÓÈÎfi ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË. 29. âÛÊ¿ÏË ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜. Ù¤Ú„Ë ÛÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ ‹ ·Ó·ÁÓÒÛÙË. ¿ÏÈÓ àÓ·Ï·‚gÓ ë·˘ÙeÓ âÎ ÙÔÜ ÙÒÌ·ÙÔ˜ ÂrÂÓ ó˜ Á¤ÁÔÓÂÓ ·éÙˇá ηْ Âé¯cÓ ÛÊ¿ÏÌ· ÌÈÎÚeÓ â’ ÂéÙ˘¯›÷· ÌÂÁ›ÛÙFË. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 1. ÂÈÎfiÓ· Û.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·48 ÂÚÌ‹Ó¢Û ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢¯‹˜: Ù·ÜÙ’ ÂåÒÓ. ™ÂʤÚË. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ Ì‡ıÔ Â›Ù Ì ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ›Ù Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ̇ıÔ. ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ. 13. ÂÓÒ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÈÎÈÏ›· ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË. ∞•√¡∂™ ∞¶∞¡∆∏™∏™ (ÛÙȘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ) 1. Û. ÂÎÙfi˜ ·fi fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ. √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÂÁÎÏË̷ٛ˜ Â›Ó·È Ù‡Ú·ÓÓÔÈ √ ¶Ï¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· (615. Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ: Ë Û˘ÌÌ·¯›· ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË – ÕÌ·ÛË Â›Ó·È ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜.M.). 46).Ù. °π∞ ∆√ ¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√ (ÙÔ˘ ‚. 42. Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ∞ډȷ›Ô˜ (¢ڇÙÂÚ· ÁÓˆÛÙfi˜ ¯¿ÚË ÛÙÔÓ °. µ. Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÈ Ù›ÔÙ· ÛÙËÓ (ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋) ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÍ‹ÁËÛË. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ê·Ó·ÙÈÛÌfi29». ηı¿ÂÚ âÛÙd ƒˆÌ·›ÔȘ öıÔ˜ âÂ˘Í·Ì¤ÓÔȘ ηd ÚÔÛÎ˘Ó‹Û·ÛÈÓ âd ‰ÂÍÈa âÍÂÏ›ÙÙÂÈÓ. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ıÂÔ› ‰ÂÓ ‰ÂÏ¿˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÔχÙÈÌ· ‰ÒÚ· ÙˆÓ Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ (‚Ï. ¡· ‰È·¯ˆÚ›ÛÂÙ ٷ ÈÛÙÔÚÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ÓÔ˘‚¤Ï· Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÓÔ˘‚¤Ï·˜ ÛÙËÓ ^IÛÙÔÚ›Ë. ÛËÌ. µÏ. ¢È·Ù·Ú·¯ı¤ÓÙˆÓ ‰b ÙáÓ ·ÚfiÓÙˆÓ.) ∏ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘ ÛÙÔÓ ¶ÂÚ›·Ó‰ÚÔ: ∆ËÓ ›‰È· ÈÛÙÔÚ›· Ì ٷ ÛÙ¿¯˘· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÛÙ· ¶ÔÏÈÙÈο (1284 a 26 Î. ·fi ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· Î·È ÌÂÙ¿. 2. 2. ·ÏÏ¿ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ› Ó· ‚ÚÂÈ Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ‰È¿Ï˘Û‹˜ Ù˘ Î·È ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰·¯Ù˘ÏȉÈÔ‡. 48 . ∫‡ÚÎÔ˜. ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ.

Ô˘ ÙÚfiÌ·Í·Ó ÎÈ ÔÈ ‰˘Ô. Ì· Ë Ù‡¯Ë ·›˙ÂÈ. ÙÔÓ ‚ڋΠÙÔ ÎÔÓÙ¿ÚÈØ Ô ¶Ôχ‰ˆÚÔ˜ Ô ¿ÍÈÔ˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÛÔ˘. ÔϤÌÔ˘ ÛÎÈ¿¯ÙÚ· ·ÓÙ›ÎÚ˘ ÛÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ‹ÛÂÈ ÎÈ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘ Û ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÓËÛ›». Ì ·Ó‹Û˘¯Ë Ì·ÙÈ¿. ¤¯Â ÙÔ ÓÔ˘ ÛÔ˘ ÂÛ‡. Ù· ÎÚËÙÈο Ô˘ ·Ṳ́ÓÈ˙·Ó ηڿ‚È· Ù· ÛÎfiÚÈÛÂ Ë ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó· Â‰Ò ÎÈ ÂΛ!» ∆’ ·ÎÔ‡ÂÈ ÎÈ ·Ó·ÙÚȯȿ˙ÂÈ Ô Í¤ÓÔ˜ Ê›ÏÔ˜: ∞ÎfiÌ· Ô ÏfiÁÔ˜ ¤ÛÙÂΠÙÔ˘ Ú‹Á· Î·È Ó· ÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ ·’ ÙË ª›ÏËÙÔ. ˆÈ̤. ÓÂÎÚfiØ ÛÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ÙÔ ÊfiÚÔ ÌÔ˘ ÙÔÓ Ϥڈ۷ ÎÈ ÂÁÒ. Ô˘ ·’ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ˆ˜ ‰Ò. Ì· Ùڤ̈ ·Ó ı· ÌÔÚ¤ÛÂȘ Ó· Ûˆı›˜. ŒÙÛÈ Ï¤ÂÈ ÛÙÔÓ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. ·Ú·‰¤ÍÔ˘ ˆ˜ Â›Ì·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜». Ù· ÏÔ›· Ù· Û¿ÂÈ ÌÈ·˜ ÙÚÈÎ˘Ì›·˜ ÔÚÁ‹!» ∞fi ηÎfi Ó· Ê˘Ï·¯Ù›˜Ø ·Ó ı¤ÏÂȘ. √È ∫ÚËÙÈÎÔ› ÚˆÙÔÙ¯ӛÙ˜ ÛÙ· fiÏ·. √È ıÂÔ› ÊıÔÓÔ‡Ó. ∆Ô ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ÚÔÊÙ·›ÓÂÈ Ó’ ·ÔÛÒÛÂÈØ ¯·Ú¿˜ ʈӤ˜ ÎÈ ·Ï·Ï·ÁÌÔ› ÙÔÓ Îfi‚Ô˘Ó. ÌÔ˘ ÙÔÓ ‹Ú·Ó. ÎÈ ·˘Ùfi ’Ó·È Ô˘ ÊԂԇ̷ÈØ ∞Ófiı¢ÙË ¯·Ú¿ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÔÙ¤ ıÓËÙfi˜ ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ηÓ›˜. Û’ fiϘ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ¤Î·Ì· ˆ˜ ÌÔÓ¿Ú¯Ë˜Ø ·Ó ÔÈ ıÂÔ› Ì’ ¢ÓfiËÛ·Ó. ̷و̤ÓÔ ·ÎfiÌ·. ∆’ ·ÎÔ‡ÂÈ Ô Í¤ÓÔ˜ Ú‹Á·˜ Î·È Û·ÛÙ›˙ÂÈ. ∞ÏÏ¿ ¤Ó· ˙ÂÈ Ô˘ ÂΉ›ÎËÛË ‰È„¿ÂÈØ ŸÛÔ ·ÁÚ˘Ó¿ ÙÔ˘ Ô¯ÙÚÔ‡ ÛÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ Ì¿ÙÈ. ªÂ ·‚¤‚·ÈË Ù‡¯Ë Ô ÛÙfiÏÔ˜ ÛÔ˘ ·ÚÌÂÓ›˙ÂÈ ÛÙ’ ¿ÈÛÙÔ Î‡Ì·Ø ÙÈ Â‡ÎÔÏ·. ∆Ë Û˘ÌÊÔÚ¿ ÚÔοÏÂÛ¤ ÙËÓ Ô ›‰ÈÔ˜Ø ¿ÎÔ˘ Ì Ô˘ Û· Ê›ÏÔ˜ ÛÔ˘ ÌÈÏÒØ ÎÈ ·’ Ù’ ·Á·ı¿ ÛÔ˘ ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ ’¯ÂȘ ÚÒÙÔ Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ ÈfiÙÂÚÔ ÛÔ˘ ¢ÊÚ·›ÓÂÈ ·Ú’ ÙÔ Î·È Ú›¯Ù’ ÙÔ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙÔ Á˘·Ïfi». «™Â ÎÚ›Óˆ –Ò˜ ·ÏÏÈÒ˜.– Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÓ. «∆Ô ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË» ™ÙÔ ÍÒÛÙÂÁÔ ÛÙÂÎfiÙ·Ó ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘ Î·È ÙË ™¿ÌÔ. √ Ô¯ÙÚfi˜ ÛÔ˘ ¿ÂÈ. ∫È Â̤ӷ Û ηÏfi ÌÔ˘ ‚Á‹Î·Ó fiÏ·. «∞ʤÓÙË». Î·È fiÓÔ Ó· ÛÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó Ì·˙› Ì ÙË ¯·Ú¿.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·49 ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫√ ¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√ ºÚ‹ÓÙÚȯ ™›ÏÏÂÚ. ÙÔ Ó¤Ô Ó· ʤڈ ·˘Ùfi …» ∫·È ‚Á¿˙ÂÈ ·fi ÌÈ· Ì·‡ÚË Â˘ı‡˜ ÏÂοÓË ¤Ó· ÎÂÊ¿ÏÈ. 49 . µ·ÚÈ¿ Ì ͤӷ ÏÔ‡ÙÈ· ÊÔÚو̤ÓÔ˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ Ô ÔÏ˘Î¿Ù·ÚÙÔ˜ Ô ÏfiÁÁÔ˜ ÛÙ˘ ·ÙÚ›‰·˜ Á˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ ÁÈ·Ïfi. Ì ÛÙ¤ÏÓÂÈ Â‰Ò. Ì· ¤Ó·Ó ·ÎÚÈ‚fi. «™‹ÌÂÚ· Ë Ù‡¯Ë ÛÔ˘ Â›Ó·È ÛÙ· ηϿ Ù˘. Î·È Ï¤ÂÈ: «øÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÌË ‚·Û›˙ÂÛ·È Ôχ. ÙËÓ ÎÔ›Ù·Â Ì η̿ÚÈ Î·È ¯·Ú¿. «¤Ï· ‚¿Ï ‰¿ÊÓ˘ ¯ÏˆÚfi ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È Ù˘ ı˘Û›·˜ Ë ÎÓ›Û· ·˜ ¿ÂÈ „ËÏ¿. Ó· ‰¤ÂÛ·È ÛÙÔ˘˜ ·fiÚ·ÙÔ˘˜. ªÂ ÊÚ›ÎË Î¿ÓÂÈ ›Ûˆ Ô Í¤ÓÔ˜ Ú‹Á·˜. ¤Ó·˜ Ì·ÓÙ·ÙÔÊfiÚÔ˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ‚È·ÛÙÈο. fiÏ· ÂÁÒ Ù· ÔÚ›˙ˆ. ∫·ÏfiÙ˘¯Ô Ò˜ ı¤ÏÂȘ Ó· Û ˆ. ÛÙÔ¯¿ÛÔ˘. Ô˘ Ô ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˜ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó. ϤÂÈ ÛÙÔÓ Ù‡Ú·ÓÓÔ. «™’ ¢ÓfiËÛ·Ó ÔÈ ıÂÔ›Ø Ó·È. ÎÈ ·’ Ù· ÏÔ›· Ù· Ï‹ıË ¯˘ÌÔ‡Ó.» ∆Ô ’ ‰ÂÓ ÙÔ ’Â. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÂÁÒ ıÓËÙfi Ô˘ Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛ·Ó Ù· ‰ÒÚ· ÙÔ˘˜ ÔÈ Ô˘Ú¿ÓÈÔÈ ·Ïfi¯ÂÚ· fiÏ· Î·È Ó· ’¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Û ηϿ ÛÙÂÚÓ¿. ʈӋ ¯ÈÏÈfiÛÙÔÌË ·Ï·Ï¿˙ÂÈ: «¡›ÎË! ¢Â Ì·˜ ÊÔ‚›˙Ô˘Ó ÔÈ Ô¯ÙÚÔ›Ø Ô fiÏÂÌÔ˜ È· Ù¤ÏÂȈÛÂ Î·È ¿ÂÈ. ·˘Ùfi ›Ӓ ·Ï‹ıÂÈ·Ø ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ›ÛÈÔÈ ÚÒÙ· ‹Ù·Ó Ì’ ÂÛ¤Ó· ÙÔ Û΋ÙÚÔ ÛÔ˘ ÙÔ˘˜ Ȥ˙ÂÈ ‰˘Ó·Ùfi. ÙÔÓ Â›‰·. Ôχ ÁÓˆÛÙfi. √È ıÂÔ› ·Ó ·˘Ù‹ ÙË ¯¿ÚË ‰Â ÛÔ˘ οÓÔ˘Ó. Ô˘ Ù‡Ú·ÓÓfi˜ Ù˘ ‹Ù·Ó. «ŸÏ· fiÛ· ‚ϤÂȘ.

ÛÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ ÙÔ˘.·. «∆Ô ÁÂʇÚÈ Ù˘ ÕÚÙ·˜» Î.‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ÚfiÛˆ·. Ô „·Ú¿˜ Î·È Ô Ì¿ÁÂÈÚÔ˜Ø ÚfiÛˆ· ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ. «∆Ô˘ ÓÂÎÚÔ‡ ·‰ÂÏÊÔ‡».1805) ‹Ú ·fi ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ ÙÔ ı¤Ì· ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ Ì·Ï¿ÓÙ· ÙÔ˘ «∆Ô ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË». ∆· ÚfiÛˆ· Â›Ó·È Ô ¶ÔÏ˘ÎÚ¿Ù˘. Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ (Ì οÔȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘) – ·ÚÒÓ ÛÙË ÛÎËÓ‹.fiˆ˜ ··ÈÙ› ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ . ̤ے ÛÙÔ „¿ÚÈ. Û·Ó ¿ÓÔÈÍ ÙÔ „¿ÚÈ. ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û‡ÓÔÚ· ÙÔ Î·Ïfi ÛÔ˘ ÚÈ˙ÈÎfi».¯. ¶Úˆ› Úˆ› ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ÎÈfiÏ·˜ ¤Ó·˜ „·Ú¿˜ ÛÙÔÓ Ù‡Ú·ÓÓÔ ËÁ·›ÓÂÈ ÙÔÓ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË Ì fi„Ë ÁÂÏ·ÛÙ‹: «¢¤ÍÔ˘ ·fi ̤ӷ.ÙÈ ÂÁÒ ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ˆ ÈÔ ·ÎÚÈ‚fi. ŒÙÛÈ Â›Â Î·È ÛÙÔ ÏÔ›Ô ÙÔ˘ Ì‹Î ¢ı‡˜.Û ̛· ÛÎËÓ‹. «∞’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÌÔ˘ ÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÙÔ‡ÙÔ Â›Ó·È fi. ÂÓÒ Ô ™›ÏÏÂÚ ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈ› ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· . ηıÒ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ù· ·ÂÈÏËÙÈο Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·ÏÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË Î·È ÚÔÌËÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÊıfiÓÔ˘ ÙˆÓ ıÂÒÓ. ªÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì «·Ú·ÏÔÁ‹» (. ∂ƒø∆∏™∏: √ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜ Î·È ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁfi˜ ºÚ‹ÓÙÚȯ ™›ÏÏÂÚ (1759. ∫È Ô Ì¿ÁÂÈÚ·˜. ¤Ú¯ÂÙ·È ‚È·ÛÙÈÎfi˜ Î·È Û·ÛÙÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ÊˆÓ¿˙ÂÈ Ì ‚ϤÌÌ· ÂÎÛÙ·ÙÈÎfi: «∞ʤÓÙË. ∞•√¡∂™ ∞¶∞¡∆∏™∏™ (ÁÈ· ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË Ù˘ Ì·Ï¿ÓÙ·˜) ªÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜: Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÛÙË ÓÔ˘‚¤Ï· ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË. ∏ ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË ™ÙÔÓ K.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·50 ∆ÚÔÌ¿˙ÂÈ ·˘Ùfi˜. Ô˘ η˘¯È¤Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ÙÔ˘. ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ ÔχÛÙÈ¯Ô Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È. √È ·ı¿Ó·ÙÔÈ ÔıÔ‡Ó ÙÔ ¯·Ìfi ÛÔ˘.). ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊËÁÂ›Ù·È Ì ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÂÈÎÂÓÙڈ̤ÓË Û’ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂÙ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ Ì·Ï¿ÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Û Â› ̤ÚÔ˘˜ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÚÔ˘Û›·Û‹˜ Ù˘. ∫·È ÂÙ¿ÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ù’ ˆÚ·›Ô ‰È·Ì·ÓÙÈÎfi. µπµ§π√°ƒ∞ºπ∫∞ ∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞ 1. ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˘ Ì·Ï¿ÓÙ·: Ë ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ Ì·Ï¿ÓÙ· (fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ™›ÏÏÂÚ) ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ·fi ÙË Ï·˚΋ Ì·Ï¿ÓÙ·. ∞ÓÙÏ› Ù· ı¤Ì·Ù¿ Ù˘ ·fi ÙȘ Ï·˚Τ˜ ‰Ôͷۛ˜ Î·È ·Ú·‰fiÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ‹ ·fi ·ÙÔÌÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. ™ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ ¿ÏÏÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Ì›ӈ Î·È Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ È· Ó· ‘Û·È ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜. ™ÙȘ ∂ÚÈӇ˜ ÙÔ ‰›Óˆ ÎÈ ·˜ Û¯ˆÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ı¤˜ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ÌÔ˘». ·Ê¤ÓÙË. √ ͤÓÔ˜ Ú‹Á·˜ ÙfiÙ ·Ó·ÙÚȯȿ˙ÂÈ. ºÂ‡Áˆ Ó· ÌË ¯·ıÒ ÎÈ ÂÁÒ Ì·˙› ÛÔ˘”. ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔÈ. Reinchard ·Ó‹ÎÂÈ ÌÈ· Ôχ ‡ÛÙÔ¯Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ô˘ ÁÂÓÓ¿ ÔÏϤ˜ ÛΤ„ÂȘ Î·È Âȉ¤¯ÂÙ·È ›Ûˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ. Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÂÍÈÛÙÔÚÔ‡Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ . ™ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÓÔ‚ÂÏÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ·ÓÂΉÔÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ 50 . ·˘Ùfi ÙÔ ‰ÒÚÔØ Â›Ó’ ¤Ó· „¿ÚÈ Ô˘ ¤È·Û·Ø ¿ÏÏÔ Ù¤ÙÔÈÔ ÔÙ¤ Û ‰›¯Ù˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ È·ÛÙ›». ∏ ÂÍÈÛÙfiÚËÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û˘ÛÛˆÚ¢ÙÈο. ‚ڋη ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÛÔ˘.

1964.. 84. ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜. fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ. fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ √ÚÔ›ÙË.£. ∫·ÎÚȉ‹˜. π. Ô˘ fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ·Ô‰ÒÛÂÈ Û fiÔÈÔÓ Ù‡Ú·ÓÓÔ ı¤ÏÂÈ. Ï›Ô˘Ó fï˜ ·fi ÙËÓ ˙ˆ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ fiÏ˘. Î·È Ì‹ˆ˜ ¤ÙÛÈ ÂÍËÁÂ›Ù·È Ë ·Ô˘Û›· Ù˘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ÂÍÈÛÙfiÚËÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÈˆÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ¿ÏÏˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜. fï˜ ÔÈÔ˜ Ì·˜ ϤÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ ¤Ó· ۇ̂ÔÏÔ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ô˘ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÙÔ ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘ÌÂ. Ú›¯ÓÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ ÈÔ ·ÎÚÈ‚fi ÙÔ˘ ‰·¯Ù˘Ï›‰È. 28. ¶Ï¿È ÛÙȘ ÂÏÏËÓÔÂÚÛÈΤ˜ ÓÔ˘‚¤Ï˜ (ÂΛӘ ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌϤÎÔÓÙ·È ŒÏÏËÓ˜ Î·È ¶¤ÚÛ˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ ‹ ÙËÓ ›‰È· ÓÔ˘‚¤Ï· – Î·È Ù¤ÙÔȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ·ÚÎÂÙ¤˜). [. •¤Úˆ fiÙÈ ÂÚÌËÓ‡ˆ Â‰Ò ÔÚıÔÏÔÁÈÛÙÈο ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·ı·Ú¿ ·Ú·Ì˘ıÈÎfi..Reinchard ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÚÛÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ÌÔÓ·Ú¯ÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜.N. ª·ÚˆÓ›Ù˘. °È·Ù› fï˜ ̤ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. Î·È ·˘Ù¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˆ˜ ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù· ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ˆ˜ ¤ÎÊÚ·ÛË ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔ›Ú·˜ [. √ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿Ù˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÛÙÂÚËı› ¤Ó· ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ˘. ™˘Û¯¤ÙÈÛË Ù˘Ú·ÓÓ›‰Ô˜ Î·È ÙÚ·ÁÈ΋˜ ÓÔ˘‚¤Ï·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ Èı·Ó‹. ∞ӤΉÔÙ· .. √ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÏÔÈfiÓ Â‰Ò ˘¿Ú¯ÂÈ. 1981. Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ı· Ì·˜ ‚ÔËıÔ‡Û·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙËÓ ÔÚıfiÙÂÚË ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ÙÚ·ÁÈ΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ¢. Ï¿ÛÙËΠÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÈÔ Ôχ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ ·Ú¿ ÙËÓ ·ÈÌÔ‚ÔÚ›· ÙÔ˘˜». fi¯È fï˜ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ Ù˘Ú·ÓÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÍÔ˘Û›·˜Ø ·˘Ùfi ÙÔ ¿ıÔ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÙÔÓ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘.. ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔ. ÛÛ. Û ¤‰·ÊÔ˜ ÙfiÛÔ Û˘ÁÁÂÓÈÎfi. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ fï˜ Î·È ÌÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿: Ô ŒÏÏËÓ·˜ Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ Â›Ó·È ‰È·ÏÂÎÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÈ¿Ù˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ·˘Ùfi ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Ï¿Ì„Ë ÛÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›·: ÛÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘ ÕÌ·ÛË Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ÊıfiÓÔ ÙˆÓ ıÂÒÓ ı˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ fi.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·51 ˘ÏÈÎÔ‡ ̤۷ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·ÓÈÛÔ̤ÚÂÈ·: ÛÙËÓ ·ÛÈ·ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ¤ÊÙÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ηı·Ú¤˜ ÓÔ˘‚¤Ï˜ Î·È ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ·fi ·Ó¤Î‰ÔÙ· Ì ıÂÌ·ÙÈÎfi ˘Ú‹Ó· ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈÎfiØ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ۯ‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·Ó¤Î‰ÔÙ·.] ∆Ô˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË Ë ÌÔ›Ú· [. Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÂÈıÒ Â›Û˘.] ÙÚ·ÁÈΤ˜ ÓÔ˘‚¤Ï˜ Ì ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈÎfi ¯·Ú·¯Ù‹Ú· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘Ú·ÓÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜. ∏ ÌÔ›Ú· fï˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÚ¤ÂÙ·È Ì ̤۷ ÙfiÛÔ Â͈ÙÂÚÈο.] Œ¯Ô˘Ì ÏÔÈfiÓ Ó· οÓÔ˘Ì Ì ¤Ó· ÂχıÂÚÔ ı¤Ì·. ÛÛ. ı· ÊÒÙÈ˙ ·fi ÌÈ·Ó ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿. ª‹ˆ˜ Ë ÙÚ·ÁÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Û¯ÂÙÈÛı› Ì ÙÔ ÂÚÛÈÎfi ÌÔÓ·Ú¯ÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜...Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› οÔÙ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ï·›ÛÈÔ.ÙÈ ÈÔ ÔχÙÈÌÔ ¤¯ÂÈ. ∏ Û‡ÁÎÚÈÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. ÙÔ˘ ∫·Ì‚‡ÛËØ ¤¯ÂÈ ÎÔÈÓfi ·Ú·ÓÔÌ·ÛÙ‹ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙÔ ıÂ›Ô ÊıfiÓÔ Î·È ÙË ı›· Ó¤ÌÂÛË Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË ÂÓfi˜ ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Â˘‰·ÈÌÔÓ›·..] ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ôχ Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë ·ÛÈ·ÙÒÓ ÌÔÓ·Ú¯ÒÓ.88 2. ÁÈ· Ó· ηٷ¯ˆÚ›ÛÂÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ï·˚ο ·Ó¤Î‰ÔÙ·. 29 51 . fiˆ˜ ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È. °È· ¤Ó· Ú¿ÁÌ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ.. ÙÔ˘ ∫‡ÚÔ˘. Ô˘ Â‰Ò ÌfiÏȘ ˘·ÈÓȯı‹Î·ÌÂ. ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó Ù· ·Ó¤Î‰ÔÙ· ‰ÂÓ Î·ÙÔÚıÒÓÔ˘Ó Ó· ‚ÔÏ¢ÙÔ‡Ó ¿ÓÂÙ· ̤۷ ÛÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÙÔ˘˜ ÂÚ›Á˘ÚÔ [. ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˘. ÈÛÙ‡ˆ. ŸÙÈ Ë ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ı‹Ó· ΤډÈÛ ÙË Û˘Ì¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Ì·˜ ÙÔ ·ԉ›¯ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘Ø fï˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ Ì·ÚÙ˘Ú› Î·È ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÍÔÈΛˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Ì ٷ ÈÛÙÔÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÂÚÛÈ΋˜ ÌÔÓ·Ú¯›·˜ ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ù˘Ú·ÓÓ›‰Ô˜. Ó· ·ÌÊÈ‚¿ÏÏÔ˘ÌÂ. fiÛÔ ÎÈ ·˘Ù‹ Ô˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛÂ Ô K.

ñ ¡· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘. £∂ª∞∆π∫Oπ ¶Àƒ∏¡∂™ ¶ÔÏÈÙ‡̷ٷ (Û‡ÁÎÚÈÛË) ∂Ï¢ıÂÚ›· – ÂÍÔ˘Û›· ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ¢È¿ÏÔÁÔ˜ ∂¡¢∂π∫∆π∫∂™ ¢π∞£∂ª∞∆π∫∂™ ∂¡¡√π∂™ ™‡ÛÙËÌ· – ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÕÙÔÌÔ – ÎÔÈÓˆÓ›· EÏ¢ıÂÚ›· – Ù˘Ú·ÓÓ›· ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ – ¢π¢∞∫∆π∫∂™ √¢∏°π∂™ ñ ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ÔÏÈÙ‡̷ٷ ̤۷ ÛÙ· ÂÚÛÈο ·Ó¿ÎÙÔÚ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·: ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤ÁÈÓÂ. ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ¤ÓÓÔȘ ¿ÙÔÌÔ – Û‡ÓÔÏÔ Î·È ÙË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛË. ñ ∆Ô Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ٷ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ηıÂÓfi˜ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜. ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË. ñ N· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·fi Ù· ÔÏÈÙ‡̷ٷ ÛÙ· ÔÔ›· ¤˙ËÛ ‹ Ù· ÔÔ›· ÁÓÒÚÈÛÂ. Û ¿ÏÏÔ Â›‰Ô. ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË Ù˘ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ·Ó ÔÈ ¶¤ÚÛ˜ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ ÙˆÓ ÈÚ·ÓÈÎÒÓ Ê˘ÏÒÓ ‹ ÛÙË Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈ΋ ÌÔÓ·Ú¯›·. âϤ¯ıËÛ·Ó ‰’ tÓ» (80. ·Ú¿ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ȉÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘. fiˆ˜ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ. ¤ÁÈÓ Ú¿ÁÌ·ÙÈ «Î·d âϤ¯ıËÛ·Ó ÏfiÁÔÈ ôÈÛÙÔÈ ÌbÓ âÓ›ÔÈÛÈ ^EÏÏ‹ÓˆÓ. (‚) Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ‰È·Û··Û ¤Ó· ÛÔÊÈÛÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÁÈ· Ù· ÔÏÈÙ‡̷ٷ Î·È (Á) Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÚÔÛ¿ÚÌÔÛ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Û ÌÈ· ÂÚÛÈ΋ Û˘Á΢ڛ·.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·52 µπµ§π√ TPITO (III) ENOTHTA 8Ë £A§EIA ¶O§ITEYMATA III 80-83 ¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ˘¤Ú ‹ ηٿ ηıÂÓfi˜ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜. ¤¯ÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÂÚÛÈ΋ ÚԤϢÛË. fiÛÔ ÎÈ ·Ó Ê·›ÓÂÙ·È ·›ÛÙ¢ÙË Û ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜. ÔÈÔ ÚfiÏÔ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ηÈ. ñ ¡· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ. 3). ñ ∞fi ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘ˆı› ÙÚÂȘ ÂÚÌËÓ›˜ – ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ÔÚÈÛÙÈο: (·) Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ÔÏÈÙ‡̷ٷ. Ì ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ó·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ·Ú¿‰ÔÍÔ˘ Î·È ÙÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Èı·ÓfiÓ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¿ÎÔ˘Û ·fi ÂÍÂÏÏËÓÈṲ̂ÓÔ ¶¤ÚÛË. H Û˘˙‹ÙËÛË ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÛÙÚ¿ÊËΠÁ‡Úˆ ·fi ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·. £· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fï˜ fiÙÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ıÂÙÈ52 . Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È ‹ ˘ÔÓÔÔ‡ÓÙ·È Î·È ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜.

Ó· ˙Ô˘Ó ¤ÓÙ ̤Ú˜ Û ·Ó·Ú¯›· («àÓÔÌ›·»). Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Ù˘. ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÏÔÈ fiÛ· ‰ÂÈÓ¿ ÚÔηÏ› Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ ÈÛÙÔ› ʇϷΘ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿: âÓÙÂÜıÂÓ Î·d Ôî ¶ÂÚÛáÓ ¯·Ú›ÂÓÙ˜ ÓfiÌÔÓ ö¯Ô˘ÛÈ ‚·ÛÈϤˆ˜ ·Ú’ ·éÙÔÖ˜ ÙÂÏÂ˘Ù‹Û·ÓÙÔ˜ ¤ÓÙ Ùa˜ âÊÂÍɘ ì̤ڷ˜ àÓÔÌ›·Ó ôÁÂÈÓ. Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ıˆڛ·˜ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ™ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ (̤۷ ·fi Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ¢·Ú›Ԣ) ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÌÔÓ·Ú¯›·˜ (ÙÔ˘ ∫‡ÚÔ˘) ÛÙËÓ ¶ÂÚÛ›·. ·ÊÔ‡ ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÊÂÙÂÚÈÛÙ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜. ñ ∏ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ô √Ù¿Ó˘ Â›Ó·È ÂÏ¢ıÂÚ›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ÂÓfiÙËÙ· 7) Î·È Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÛÙ· ¶ÔÏÈÙÈο (1311) ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ˆÌfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ¤ÓÙ ̤Ú˜ (80): ·fi ÙÔÓ ™¤ÍÙÔ ÙÔÓ ∂ÌÂÈÚÈÎfi (Ù¤ÏË 2Ô˘ ·È. ∂ÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ Â›Ó·È ˘¤Ú Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ (ÁÈ·Ù› ¤˙ËÛ ÛÙË ÓÂfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÙËÓ Ù˘Ú·ÓÓ›· Î·È ‹Úı Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜. fiˆ˜ ıÂÌÂÏÈÒıËΠ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙÔ˘ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘. ∏ º·È‰˘Ì›·. Ì¿ÁÔÈ (80): Ë Ï¤ÍË «Ì¿ÁÔ˜». ÂÚ›ÌÂÓÂ Î·È ·ÊÔ‡ ÂΛÓÔ˜ ‚˘ı›ÛÙËΠÛÙÔÓ ‡ÓÔ. ÔÈ ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÙÔ ·Ó (80): oÈ ÔÏÏÔ›. ¶Èı·ÓfiÓ Ô ™¤ÍÙÔ˜ Ó· ÙÔ Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ. (™¤ÍÙÔ˜ ∂ÌÂÈÚÈÎfi˜. ÎfiÚË ÙÔ˘ √Ù¿ÓË. ŒÙÛÈ ÂȉÔÔ›ËÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ Î·È ÔÈ Û˘ÓˆÌfiÙ˜. ‹‰Ë ÛÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ ··ÙÂÒÓ·. 2. 1). ñ ∆· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·Ë¯Ô‡Ó ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ. ñ ¡· ¤¯Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ fiÙÈ Ô √Ù¿Ó˘ ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ÌÔÓ·Ú¯ÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Ì ‚¿ÛË ÙËÓ fiÏË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∫·Ì‚‡ÛË. ·ÍÈÔÏÔÁ› ıÂÙÈο . ¶ÚÔ˜ ª·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜. Ôé¯ ñbÚ ÙÔÜ ‰˘ÛÙ˘¯ÂÖÓ àÏÏ’ ñbÚ ÙÔÜ öÚÁˇˆ Ì·ıÂÖÓ ìÏ›ÎÔÓ Î·ÎfiÓ âÛÙÈÓ ì àÓÔÌ›·. ÙÔ˘ ¤‚Á·Ï ÙÔ ÛÎÔ‡ÊÔ Ô˘ ÊÔÚÔ‡ÛÂ. Î·È ·˘Ù‹ ÌfiÓÔ Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ÂÁÁ˘Ëı›). ηٿ Ì›· ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›· Û‹Ì·ÈÓÂ: «·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·˘ÙÈ¿». Ì ÎÏ‹ÚÔ (80): Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ ·fiÏ˘ÙË ÈÛfiÙËÙ· ‰›ÓÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ÎÔÈÓ¿. ÙÔ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì·. fiÙ·Ó ¤ı·ÈÓÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘˜. Ë ÔÔ›·. ÂÚ›Ô˘ Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· ÂÓfi˜ ÔÏ›ÙË ÂÏÏËÓÈ΋˜ fiÏ˘. ¥Ó· ÈÛÙfiÙÂÚÔÈ ÙáÓ ‚·ÛÈϤˆÓ ʇϷΘ Á¤ÓˆÓÙ·È. fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. Ô ¢·Ú›Ԙ Ì ‚¿ÛË ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∫‡ÚÔ˘ Î·È Ô ªÂÁ¿‚˘ÍÔ˜ ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÙÔ˘ Ù¿Í˘. ÁÈ·Ù› ıˆÚÔ‡Û ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·Á·ıfi.) ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ ÔÈ ¶¤ÚÛ˜ ¢ÁÂÓ›˜. ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘˜. ÙÚ¤ÊÂÈ ÊıfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÍ·›ÚÂÙÔ˘˜ Ôϛ٘ (80): ·ÚfiÌÔÈ· o •ÂÓÔÊÒÓ ÛÙÔÓ I¤ÚˆÓ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ÊÔ‚¿Ù·È ÙÔ˘˜ ¿ÚÈÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ (ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹). ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó Ë º·È‰˘Ì›·.¯. (¶ÔÏÈÙÈο 1281a 40) ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·53 . ∫·ıÒ˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô ª¿ÁÔ˜ -™Ì¤Ú‰Ë˜ ÛÊÂÙÂÚ›ÛÙËΠ̠ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∫·Ì‚‡ÛË ÙÔ ıÚfiÓÔ.Ã. ñ ∏ Û˘˙‹ÙËÛË (¿Û¯ÂÙ· ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ‹ fi¯È) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ Û ÙÚÂȘ ηÙËÁÔڛ˜. 33.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·53 ο ÂÓfi˜ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜. Ì. √ ¶Ï¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· (615 d 6-7) ÙÔ˘˜ Û˘ÁηٷϤÁÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÂÁÎÏË̷ٛ˜ (‚Ï. fiÙ·Ó ‹ÚıÂ Ë ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Ó· ÎÔÈÌËı› Ì ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. ›¯·Ó ÙÔ ¤ıÈÌÔ. ηٿ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË. ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ·Ó ¤¯ÂÈ ·˘ÙÈ¿. ÛÊ·Áa˜ ηd êÚ·Áa˜ ηd Âú ÙÈ ¯ÂÖÚfiÓ âÛÙÈÓ â¿ÁÔ˘Û·. Ô ∫‡ÚÔ˜ ›¯Â οÔÙ Îfi„ÂÈ Ù· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘ ª¿ÁÔ˘ (Ô˘ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠ¤ÂÈÙ· fiÙÈ Â›Ó·È Ô ™Ì¤Ú‰Ë˜) Î·È ·fi ·˘Ùfi ÚÔ‰fiıËÎÂ. ‹ÚÂ Î·È ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘.

∞fi ÔÈ· ÔÏÈÙ‡̷ٷ ›¯Â ÂÌÂÈÚ›· Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜. ∆Ô ÂfiÌÂÓÔ Úˆ›. ¿Ù ӷ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÙÒÛÂÙ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜Ø ·Ó fï˜ ÙÔ˘˜ ›¯·Ù ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ. fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·54 ıÚÔÈÛÙÈο ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·ÚÂÙ‹ Î·È ÊÚfiÓËÛË ·fi ÙÔÓ ¤Ó·. ¶ÔÈÔ ·fi Ù· ÔÏÈÙ‡̷ٷ. O HÚfi‰ÔÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È ¿ÏÏË ·ÚfiÌÔÈ· ÂΉԯ‹ ÁÈ· ÙÔ Ù¤¯Ó·ÛÌ· Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ (III.93 54 . ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· Ó· Ì›Ù ÛÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÙÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜Ø ·ÓÙ›ıÂÙ· ÙÒÚ·. fiˆ˜ ÂÌ›˜. ·Ó ÈÛÙ‡ÂÙ ˆ˜ Â›Ó·È ÚÔÎÔ‹ ÔÈ fiÏÂȘ Ó· ‰˘Ó·ÛÙ‡ÔÓÙ·È ·fi Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜.. V 92.) ™˘Ó‹ı˘ Ú·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ Â›Ó·È Ó· ÂÍÔÓÙÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ Î·È ·ÍÈfiÙÂÚÔ˘˜ Ôϛ٘. 3. fiÔ˘ ı· ‹Á·ÈÓ·Ó. 4. Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ú ÙÔ ıÚfiÓÔ Ì ٤¯Ó·ÛÌ· ÙÔ˘ ÈÔÎfiÌÔ˘ ÙÔ˘: ›¯·Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÙÔ ¿ÏÔÁfi ÙÔ˘ ı· ¯ÚÂÌÂÙ›ÛÂÈ ÚÒÙÔ Ì ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ÛÙÔ ÚÔ¿ÛÙÈÔ. 85-87). fiÙ·Ó ÙÔ ¿ÏÔÁÔ ÏËÛ›·˙ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌ›Ô. ∏Úfi‰ÔÙÔ˜. fiˆ˜ ˘ÂÚËÊ·Ó‡ÂÙ·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ËÁ¤Ù˘ Ù˘. °È·Ù› ÔÈ Ù‡Ú·ÓÓÔÈ ¤Î·Ó·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 1. ηٷÚÁÒÓÙ·˜ ÙȘ ÈÛÔÔÏÈÙ›˜. ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ÂÓÒ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Û·˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÙ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Î·È ·›ÚÓÂÙ ٷ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ· ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ÌË ‰ÂÈ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜ Ë ™¿ÚÙË. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞ H Ù˘Ú·ÓÓ›· «TÔ ÈÔ ¿‰ÈÎÔ Î·È ·ÈÌÔ‚fiÚÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·» [. ∏ ·ıËÓ·˚΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ÊÔÚ¿‰·. ¯ÚÂ̤ÙÈÛÂ.] √ ™ˆÎÏ‹˜ ·fi ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ Â› ٷ ÂÍ‹˜: «™Ù’ ·Ï‹ıÂÈ· Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ı· ‚ÚÂı› οو ·fi ÙË ÁË ÎÈ Ë ÁË ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. º·›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ë ÚÔÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· οÔÈÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·. ªÂ ÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜. fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi. ›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÏÈÓÔÚıÒÛÂÙ ÛÙȘ fiÏÂȘ ÙÔ˘˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜ – ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÈÔ ¿‰ÈÎÔ Î·È ÈÔ ·ÈÌÔ‚fiÚÔ ·’ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜. §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ. ÂÊfiÛÔÓ ÂÛ›˜. °È·Ù› ÛÙÔ Î¿Ùˆ οو. 2. Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘ÛÂÈÚÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ηıÔ‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ï·fi ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜. ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ ʤÚÂÙÂ Â‰Ò Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·’ ·˘Ù¤˜ Ô˘ οÓÂÙ ÙÒÚ·».M. ∆Ô Ù¤¯Ó·ÛÌ· ÙÔ˘ ¢·Ú›Ԣ: ÙÂÏÈο ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û˘ÓˆÌfiÙ˜ Û˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó Ì ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ¢·Ú›Ԣ. ÙËÓ ¤‰ÂÛÂ Î·È ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ÙÔ ¿ÏÔÁÔ.Ù. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ Â·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÛÙ¿‚ÏÔ Î·È ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ÙË ÊÔÚ¿‰·. √ ÈÔÎfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ¢·Ú›Ԣ Ô‰‹ÁËÛ ÂΛ ÙË ÊÔÚ¿‰· Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ¿ÏÔÁÔ. ∞˘Ùfi ÂÍËÁ› Ô π¤ÚˆÓ. °π∞ ∆√ ¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√ (ÛÙÔ ‚. ·Ó¿ÂÚË. Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜. ÂÌÚfi˜ ÚÒÙÔÈ ÂÛ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·Ó·‰Â›ÍÙ ¤Ó·Ó Ù‡Ú·ÓÓÔ ÛÙËÓ fiÏË Û·˜. ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Û ÙȘ ÊÈÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙËÓ ·ÌÔÈ‚·›· ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. Â›Ó·È ÂÔ̤ӈ˜ Û ı¤ÛË Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·.. ¶ÔÈ· ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ›ٷÈ. Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ı· ’¯Ô˘Ó ηÙÔÈΛ· ÙÔ˘˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ù· „¿ÚÈ· ı· ˙Ô˘Ó ÂΛ Ô˘ ÚˆÙ‡ÙÂÚ· ˙Ô‡Û·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ.

Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÌfiÓÔ Ì ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Û˘Ì‚È‚¿˙ÂÙ·È.. Ë Î·Ù¿Ê·Û‹ Ù˘. ª·ÚÎÈ·Ófi˜. fiÔ˘ Î·È Û fiÔÈÔ ‚·ıÌfi ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·55 µπµ§π√°ƒ∞ºπ∫√ ∞¡∞°¡ø™ª∞ ∆· ÔÏÈÙ‡̷ٷ ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ∏Úfi‰ÔÙÔ˘ Ó· ÂÎı¤ÛÂÈ Ì ·ÌÂÚÔÏË„›· Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ÙȘ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚ˜ ·fi„ÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÔÏÈÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ‹ ÛÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ Û˘ÓˆÌÔÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ Î·ıÂÛÙˆÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÛÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ¢ı‡˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙˆÓ Ì¿ÁˆÓ [. 49.. √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ fï˜ ‰Â Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ıˆÚ› ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙË Ô‡Ù Ì ÙË ÌÔÓ·Ú¯›· Ô‡Ù Ì ÙËÓ ÔÏÈÁ·Ú¯›·Ø ÙÔ fiÙÈ Ô ¢·Ú›Ԙ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ÛÙÔÓ È‰Ú˘Ù‹ Ù˘ ÂÚÛÈ΋˜ ÌÔÓ·Ú¯›·˜ Î·È Ô ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ •¤ÚÍË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙÔ ¢ÔÚ›ÛÎÔ ÂÍ·›ÚÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ. ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Ì ÔÈ· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ·fi„ÂȘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ô ›‰ÈÔ˜. ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ ÙË Ï˘‰›· Ï›ıÔ Ù˘ ·Í›·˜ ÂÓfi˜ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ Î·È fi¯È ¤Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. [. ™ÔÊ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ηٷϋÍÂÈ Î·Ó›˜ Û ·ÛÊ·Ï‹ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ȉÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Ô‡Ù ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ Û˘ÓˆÌÔÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ Î·ıÂÛÙˆÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¶ÂÚÛ›·˜ Ô‡Ù ·fi ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ √Ù¿ÓË ÌÂÙ¿ ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›·Ø ÌÔÚ› fï˜ ·‚›·ÛÙ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ: ·) fiÙÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì ·ÌÂÚÔÏË„›· Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· fiϘ ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ Û’ ·˘ÙfiÓ ıÂÙÈΤ˜ Î·È ·ÚÓËÙÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ οı ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ·Ú¯‹: audiatur et altera pars Î·È ‚) fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ οı ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ Ë Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ηÈ. ›Ù ·ÎfiÌË ·Ô‰›‰ÂÈ ÈÛÙ¿ Ù· fiÛ· ÂÈÒıËηÓ.] ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ê·ÓÂÚfi ˆ˜ ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ Â˘ÁÂÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·. ÛÛ.] √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ˆÛÙfiÛÔ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜.53 55 .. ÒÛÙ ·ÎfiÌË Î·È Ù· Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢·Ú›Ԣ ÛÙÔÓ Â›ÏÔÁÔ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Â›ÎÏËÛË Ù˘ ˘‚ÚÈÛÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ∫·Ì‚‡ÛË Î·È ÙÔ˘ ª¿ÁÔ˘ ÛÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ √Ù¿ÓË.. ›ÙÂ Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·fi Ù· ÔÈΛϷ ÔÏÈÙÈο ηıÂÛÙÒÙ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiψÓ. ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·ÛÊ·Ï‹ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ȉÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘. ‰Â Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ȉÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡. ∆fiÛË Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÂÍÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ Ù· ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓ· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ›Û˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÔÌÈÏËÙ¤˜. fiÙ·Ó.] √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÂÎı¤ÙÂÈ Ì ÙfiÛË ÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ȉÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ·ÏÏËÏÔ·Ó·ÈÚÔ‡ÌÂÓ· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜.. ›Ù ·˘Ù‹ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ.. ›Ù ‰È·Û΢¿˙ÂÈ ‹ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÈ Î¿ÔȘ Ú·ÁÌ·Ù›˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛÙÔ¯·ÛÙÒÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ. ÂÔ̤ӈ˜. [. ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ë ¤ÌÊ·ÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍ·›ÚÂÙ·È Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ √Ù¿ÓË ÚÔ‰›‰ÂÈ ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·.

56 . Ù· ˙Ò·.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·56 µπµ§π√ TETAPTO (IV) BIB§IO ¶EM¶TO (V) ME§¶OMENH TEPæIXOPH ENOTHTA 9Ë (·. 32. âÔÜÛ·Ó Î˘ÎÏÔÙÂÚ¤· ó˜ àe ÙfiÚÓÔ˘. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÌÔ˘ ı· ·ԉ›͈ ˆ˜ Â›Ó·È ŒÏÏËÓÂ˜Ø ÎÈ ÂÈϤÔÓ Î·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ √Ï˘Ì›· ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ¤‚Á·Ï·Ó. IV 36 ∏ ηٷÁˆÁ‹ ÙˆÓ ª·Î‰fiÓˆÓ ¶ˆ˜ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ·fiÁÔÓÔÈ ÙÔ˘ ¶ÂÚ‰›Îη. ÙÔÓ ¿ÚÁ˘ÚÔ. ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËΠÏÔÈfiÓ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ô ∞ÚÈÛÙ·ÁfiÚ·˜ ÎÈ Â·Ó¤Ï·‚ fiÛ· ›Â Î·È ÛÙË ™¿ÚÙË ÁÈ· Ù· ÏÔ‡ÙË Ù˘ ∞Û›·˜30 Î·È ÁÈ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÈ ¶¤ÚÛ˜. ηd ÙcÓ \AÛ›ËÓ ÙFÉ ∂éÚÒFË ÔȇÓÙˆÓ úÛËÓ». fiˆ˜ ϤÓ ÎÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ. fiÙ·Ó Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ‹Ú ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È Î·Ù¤‚ËΠÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi. 31. ·ÔÈΛ· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ: ηٿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÔÈÎÈÛÙ‹˜ Ù˘ ªÈÏ‹ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ¡ËϤ·˜. ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î›ÌÂÓÔ ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. Ô˘ Ô‡Ù ·Û›‰· Ô‡Ù ‰fiÚ˘31 ÎÚ·ÙÔ‡Ó. ‚) °È· ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·. ÂÂȉ‹ ·¤‰ÂÈÍ ˆ˜ Ë Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ ÕÚÁÔ˜ ÎÈ ÔÈ ÎÚÈÙ¤˜ ·Ú·‰¤¯ÙËÎ·Ó ˆ˜ Â›Ó·È ŒÏÏËÓ·˜. √ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ IV Î·È VØ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ ı· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙËÓ ÈˆÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË – Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ Î‡ÚÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ – Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ª·Î‰fiÓˆÓ. ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ¤ÁÈÓ·Ó ·˘Ù¿. ÎÈ ÂÁÒ ÚÔÛˆÈο Â›Ì·È Û ı¤ÛË Ó· ÙÔ Í¤Úˆ. ∞˘Ù¿ ÏÔÈfiÓ ¤ÏÂÁÂ Î·È ÚfiÛıÂÙ ˆ˜ Ë ª›ÏËÙÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÔÈΛ· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ32 30. ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ËÚˆÈÎÔ‡ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ∫fi‰ÚÔ˘. ·ÏÏ¿ ÁÈ· ŒÏÏËÓ˜. V 22 πˆÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË O AÚÈÛÙ·ÁfiÚ·˜ Î·È Ë ·ıËÓ·˚΋ ‚Ô‹ıÂÈ· O ªÈÏ‹ÛÈÔ˜ ∞ÚÈÛÙ·ÁfiÚ·˜. ‹Ú ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ‰ÚfiÌÔ˘ ÂÓfi˜ ÛÙ·‰›Ô˘ Î·È ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ. ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘ Û ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÙÔÓ ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi ˆ˜ Ô ·ÁÒÓ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜. √ ÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ‹Ù·Ó ÂÏ·ÊÚ‡˜. °È·Ù›. Î·È ˆ˜ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ Ó· ÙÔ˘˜ ÓÈ΋ÛÂÈ Î·Ó›˜. ÙÔ˘˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ: «ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·˘Ù‹˜ (Ù˘ πˆÓ›·˜) ¤¯Ô˘Ó ÏÔ‡ÙË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ì·˙›». O HÚfi‰ÔÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ Eηٷ›Ô˘ «°ÂÏá ‰b ïÚáÓ Áɘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÁÚ¿„·ÓÙ·˜ ÔÏÏÔf˜ õ‰Ë ηd Ô鉤ӷ ÓfiÔÓ â¯fiÓÙˆ˜ âÍËÁËÛ¿ÌÂÓÔÓ. ‰ÈˆÁ̤ÓÔ˜ ·’ ÙÔÓ ∫ÏÂÔ̤ÓË ÙÔ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔ. Ù· ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ (·Ó ı¤ÏÂÈ) Ì fiÔÈÔ ÙÚfiÔ ÓÔÌ›˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. O¥ \øηÓfiÓ Ù ®¤ÔÓÙ· ÁÚ¿ÊÔ˘ÛÈ ¤ÚÈÍ ÙcÓ ÁÉÓ. ¢›ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ηٷ›Ô ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Î·È ‰‡Ô ΛÌÂÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÈˆÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË (Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË). ÙÔÓ ¯·ÏÎfi. ∫È Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜. Ô‡Ù ·Û›‰· Ô‡Ù ‰fiÚ˘: ÔÈ ¶¤ÚÛ˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ·ÎfiÓÙÈÔ Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÈÂ‡Ô˘Ó Î·È Ó· ÙÔ͇ԢÓ. ¤ÊÙ·Û ·fi ÙË ™¿ÚÙË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·Ø ÁÈ·Ù› ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ fiÏÂȘ ·˘Ù‹ ›¯Â ÙËÓ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË. ÁÈ· Ù· ÏÔ‡ÙË Ù˘ ∞Û›·˜: Ô ∞ÚÈÛÙ·ÁfiÚ·˜ Ù· ›¯Â ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔÓ ∫ÏÂÔ̤ÓË. ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ¯Ú˘Ûfi.

Ù˘ ∫˘‚‹‚˘. ηıÒ˜ ÔÈ ÊÏfiÁ˜ ÊÔ‡ÓÙˆÓ·Ó ¤Ó· Á‡ÚÔ ÛÙȘ ·ÎÚÈÓ¤˜ Û˘ÓÔÈ˘. √È ∞ıËÓ·›ÔÈ ÂÈÎÚ›ıËÎ·Ó Û˘¯Ó¿ (Î·È ·fi ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜) fiÙÈ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó Â˘ÈÛÙ›·. ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ∞ÚÙ·ÊÚ¤ÓË. ªÂ ÙË ÊˆÙÈ¿ Ô˘ ‹ÚÂ Ë fiÏË. ÚˆÙ·Ú¯‹ ÙˆÓ Û˘ÌÊÔÚÒÓ: Èı·ÓfiÓ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ Ó· ›ÛÙ¢ fiÙÈ Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÏ›‰· ÂÈÙ˘¯›·˜. ÔÈ ÿˆÓ˜ Â·Ó·Ûٿ٘) ÏÔÈfiÓ ÙËÓ fiÏË. fiÙ·Ó ¤ÂÛÂ Ë Ó‡¯Ù·. V 101 ∫·È ÔÈ ™¿Ú‰ÂȘ ˘ÚÔÏ‹ıËηÓ.] V 102 33.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·57 ÎÈ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi. ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÔÏÂÌ¿ ÎÈ ¿ÏÏÔ … ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜: ‰¤¯ÔÓÙ·Ó Â›ıÂÛË ·fi ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ Î·È §˘‰Ô‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ fiÏË. ›¯·Ó ÎÈ ·˘Ù¿ ÙȘ ÛÎÂ¤˜ ÙÔ˘˜ ·fi ηϷÌȤ˜. ·fi ηϷÌȤ˜. fï˜ ÙÔ Î·Ù¿ÊÂÚ ·˘Ùfi Û ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜34 ∞ıËÓ·›Ô˘˜. ∫È ÔÈ ÿˆÓ˜. ∫·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘fiÛ¯ÂÛË Ô˘ Ó· ÌË ÙËÓ ¤‰ˆÛÂ. 37. 34. ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ·’ fiϘ ÙȘ ÌÂÚȤ˜ Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙÚfiÔ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ fiÏËØ ‹Úı·Ó ÙfiÙÂ Î·È ÛÙÔÈ‚¿¯ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ¶·ÎÙˆÏÔ‡ ÔÙ·ÌÔ‡. ™’ ·˘ÙÔ‡ ÏÔÈfiÓ ÙÔ˘ ¶·ÎÙˆÏÔ‡ ÙȘ fi¯ı˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÔÈ §˘‰Ô› ÎÈ ÔÈ ¶¤ÚÛ˜. ÎÈ ·fi ÎÂÈ. Ô˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ¤ÂÈÛÂ. V 97 H ¿ÏˆÛË ÙˆÓ ™¿Ú‰ÂˆÓ ∫˘Ú›Â„·Ó (ÂÓÓ. ÛÙÂÓÂ̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË. ÁÈ· ÂΉ›ÎËÛË: ÔÈ ¶¤ÚÛ˜ Û¤‚ÔÓÙ·Ó ÙË ıÚËÛΛ· Î·È Ù· ÈÂÚ¿ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ï·ÒÓ. Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·.. Ó· ÙË Ï˘ÙÚÒÛÔ˘Ó. °È·Ù› Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚÔ Ó· ÂÍ··Ù‹ÛÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú¿ ¤Ó·Ó33.. 102) ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. §ÔÈfiÓ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ¤‚·Ï ʈÙÈ¿ Û’ ¤Ó· ·’ ·˘Ù¿ ÎÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ·fi Û›ÙÈ Û Û›ÙÈ ÔÈ ÊÏfiÁ˜ Ù‡ÏÈÍ·Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÔÏÈÙ›·. ÎÈ fiÛ· ·’ ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ¯ÙÈṲ̂ӷ Ì Ï›ıÚ˜. Î·È Ó· ÙÈ ÙÔ˘˜ ÂÌfi‰ÈÛÂØ Ù· Û›ÙÈ· ÙˆÓ ™¿Ú‰ÂˆÓ ‹Ù·Ó. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙË ÏÂËÏ¿ÙËÛ·Ó. Ô˘ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔÓ Â›¯·Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÔÈ ¶¤ÚÛ˜. [. Ô˘ ÙÔ˘˜ ηÙ‚¿˙ÂÈ „‹ÁÌ·Ù· ¯Ú˘ÛÔ‡ ·fi ÙÔÓ ∆ÌÒÏÔ. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Û˘ÚıÔ‡Ó ÁÈ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∫È ·˘Ù¿ Ù· ηڿ‚È· ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÚˆÙ·Ú¯‹ ÙˆÓ Û˘ÌÊÔÚÒÓ 35 Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜. ‚ϤÔÓÙ·˜ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ Ó· ÙÔ˘˜ ÔÏÂÌ¿ ÎÈ ¿ÏÏÔ. Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·ÎÚfiÔÏË. ηıÒ˜ ÙÔÓ ›Â˙ ٤ÙÔÈ· ÊÔ‚ÂÚ‹ ·Ó¿ÁÎË. ‹Ù·Ó fï˜ Î·È ÂΉÈÎËÙÈÎÔ›Ø Ù· ÈÂÚ¿ Ô˘ ¤Î·„·Ó ÛÙȘ ÂÎÛÙÚ·Ù›˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó Ó·fi ÛÙȘ ™¿Ú‰ÂȘ. ¤Ó·Ó ÔÏ›ÙË Ô˘ ·fi οı ¿Ô„Ë ÙÔÓ ÂÎÙÈÌÔ‡Û·Ó. ÌÈ· ÎÈ ÂΛÓÔÈ ‹Ù·Ó Ôχ ÈÛ¯˘ÚÔ›. 24). √È ∞ıËÓ·›ÔÈ ÏÔÈfiÓ ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÎÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Â›ÎÔÛÈ Î·Ú¿‚È· ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ÿˆÓ˜ ÎÈ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙÚ·ÙËÁfi ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ªÂÏ¿ÓıÈÔ. Ô˘ ϤÁÂÙ·È ∆ÌÒÏÔ˜. Ô ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ Ï·fi˜. Ô˘ ¤Î·„·Ó ÔÈ Â·Ó·Ûٿ٘. ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú¿ ¤Ó·Ó: ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÔÈ ÔÏÏÔ›. 57 . ¤‰ÈÓ·Ó Ì¿¯Ë. 35. Á‡ÚÈÛ·Ó ›Ûˆ ÛÙ· ηڿ‚È· ÙÔ˘˜. H ˘ÚfiÏËÛË ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Ù˘ ∫˘‚‹‚˘ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜. ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ. Î·È ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ Ì ٷ ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ¯‡ÓÂÙ·È Î·ÙfiÈ ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ŒÚÌÔ. ÎÈ ¤Ó·˜ Ó·fi˜ ̘ ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ı¿˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ·ÊÔ‡ ÙÔÓ ∫ÏÂÔ̤ÓË ÙÔ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÂÍ··Ù‹ÛÂÈ. Î·È Û ϛÁÔ ı· ¤‚ÏÂ·Ó Ó· Êı¿ÓÔ˘Ó (ÎÂÊ. ÙÔ˘˜ ¤È·Û Êfi‚Ô˜Ø ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙËÓ fiÏË ÎÈ ¤Ê˘Á·Ó ÚÔ˜ ÙÔ ‚Ô˘Ófi. √ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ – ÛÊÔ‰Úfi˜ ÂÈÎÚÈÙ‹˜ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ – ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÊÚ¿Û˘ ·˘Ù‹˜ ηÙËÁÔÚ› ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ ÁÈ· «¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡» (¶ÂÚd ^HÚÔ‰fiÙÔ˘ ηÎÔËı›·˜. ∆fiÛÔÈ ‹Ù·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. Ó· ‚·‰›˙ÂÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜36. ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜: Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ê˘ÛÈο Â›Ó·È Û˘Ì‚·ÙÈÎfi˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚËı› ·ÏÒ˜ ˆ˜ ‰‹ÏˆÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜. 36. ÔÈ §˘‰Ô› ÎÈ fiÛÔÈ ¶¤ÚÛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘. fiÙ·Ó ÁÈ· ÂΉ›ÎËÛË37 ˘ÚÔÏÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.

ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ë ¿ÛÎËÛË Ù˘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛ˘ ‹ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· ˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜. ηıÒ˜ ÙÔ ËÚÔ‰fiÙÂÈÔ Î›ÌÂÓÔ. Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ı¤Ì· ÙÔ˘˜ ÂÚÛÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜. ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ∞ı‹Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÚ›‰· Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¶ÂÈÛÈÛÙÚ·Ù›‰Â˜. Ó· Ï˘ıÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ù˘¯fiÓ ·Ôڛ˜. ¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÚÈÓ ·fi ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓ· Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ÔÈ ∂ÚÂÙÚÈ›˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂΉÈÎËÙÈ΋ Ì·Ó›· ÙÔ˘ ¢·Ú›Ԣ. ñ ¡· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ›ÛÙË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ı›Ԣ Û ÒÚ· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘. Ô ÔÔ›Ô˜ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Ì ÙËÓ ÚfiÊ·ÛË Ù˘ ÙÈ̈ڛ·˜ ÙˆÓ ‰˘Ô fiψÓ. ÁÈ· Ó· ÌË ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ̿ıËÌ· ÈÛÙÔÚ›·˜ ·fi Ì¿ıËÌ· ·Ú¯·›·˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜. Ô ÙfiÔ˜ (Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË) Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜. ∏ ÒÚ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ‰ËÏ·‰‹ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÌfiÓË Ù˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ Â¯ıÚfi.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·58 µπµ§π√ EKTO (VI) ENOTHTA 10Ë EPATø OI E•E§I•EI™ ¶PIN A¶O TH MAXH TOY MAPA£øNA VI 103. ¢ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ̿ıËÌ· ÈÛÙÔÚ›·˜ Ô‡Ù ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ì fï˜ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÂÚ‹ÌËÓ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ¿Ú· ÊÈÏÔÂÚÛÈ΋. ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ ËÁ‹ ÁÈ· Ù· ÎÔÛÌÔ˚ÛÙÔÚÈο ·˘Ù¿ ÁÂÁÔÓfiÙ·. Ë ™¿ÚÙË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ. ñ ∏ ηٷÓfiËÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ·Ó¤Ï·‚·Ó Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ª·Ú·ıÒÓ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È ·Ó·Áη›·. √È Ì·ıËÙ¤˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó (ÚÔÊÔÚÈο) Ù· ‚·ÛÈο ÛËÌ›·. ™Ùfi¯Ô˜ ı· Â›Ó·È Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÈ· Û·Ê‹ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ‰È·ÌÔÚʈı› ÚÈÓ ·fi ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓ·: ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÙ·Á› (‹ Ìˉ›ÛÂÈ) ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË ÔÚ›· ÂÚÁ·Û›·˜: Ë ÂÓfiÙËÙ· 10 Ó· ‰Ôı› ÁÈ· ÌÂϤÙË ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È. ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹. ‡ÔÙË ÁÈ· ÚÔ‰ÔÛ›·. ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Ò˜ Ô ÂÚÛÈÎfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜. ÛÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ – ˘ÔÙÂÏ›˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ – Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜. ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. £∂ª∞∆π∫√π ¶Àƒ∏¡∂™ ∂Ï¢ıÂÚ›· Î·È ‰Ô˘Ï›· £ÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ – ÔȈÓÔ› ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· Û˘Ó›‰ËÛË ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ – ¢π¢∞∫∆π∫∂™ √¢∏°π∂™ ñ ∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘. ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ ‚¿58 . Ô ÚÒËÓ Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ Ô‰ËÁ› ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜. ñ ¡· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ó ÙË Û˘Ó‡·ÚÍË ÏÔÁÈÎÔ‡ / Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È Â͈ÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÛÙȘ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. 105-107 ¶ƒ√∆∞™∏ ¢π¢∞™∫∞§π∞™ °È· Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËı› οÔÈÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙË 11Ë ÂÓfiÙËÙ·.

fiÙÈ ÔÈ ¶¤ÚÛ˜ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÙÈ̈ڋÛÔ˘Ó Ù· ÓËÛÈ¿ Ô˘ ‰ÂÓ Ì‹‰ÈÛ·Ó. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ. ñ ∏ ·Ê‹ÁËÛË ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ· ÂÍÈÛÙfiÚËÛ˘.Ù. ηıÒ˜ ¤ı·Ó ϛÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË Ì¿¯Ë. °È· ÙËÓ 1Ë ÂÚÒÙËÛË: ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ë ÂÚÒÙËÛË ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÚ›Ï˄˘. ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ‰¤¯ÂÙ·È. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Èı·ÓÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ Õıˆ.M. 981. ÙË ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· (¡fiÌÔÈ 698e). ·Ú·ı¤ÙÂÈ Î¿ı ÛÙÔȯ›Ô. ıˆÚԇ̠·Ó·Áη›Ô Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ ¯¿ÚÙË. ∂Ú¤ÙÚÈ· (ÛÙËÓ ÂÚ›ÏË„Ë): Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ (ÎÂÊ. ÕÏψÛÙÂ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ Î·Ì›· ÏËÚÔÊÔÚ›· Ó· ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓË. ı· Í·Ó·¿ÚÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ı· Âı¿ÓÂÈ Û ‚·ıÈ¿ ÁÂÚ¿Ì·Ù· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘. ÂÓÒ ÙÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ó· ˘Ô‰Ô˘ÏÒÛÔ˘Ó fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ». ÏÔÁˆ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ Ù˘ ™¿ÚÙ˘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ. Ì ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Ó‡̷ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó. ·ÔηχÙÔ˘Ó fiÙÈ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û˘Ó›‰ËÛË ÂıÓÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ. ñ ∏ ıÚËÛ΢ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Î·È Ë ›ÛÙË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜.¶ÂÚÛÒÓ. §ÔÈfiÓ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ÂÍ‹ÁËÛË ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ: ˆ˜ ı· Á˘Ú›ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÍÔÚ›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ¶¤Ú· ·fi ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚ›ÏË„Ë. ∆Ô ›‰ÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÚԤ΢„ ÛÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜. √È ¶ÂÈÛÈÛÙÚ·Ù›‰Â˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÌÔ‡˜ Î·È Ô π›·˜ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÚ›ÊËÌË Û˘ÏÏÔÁ‹ ¯ÚËÛÌÒÓ.982) ıˆÚ› fiÙÈ ÔÏÏÔ› ‚ϤÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈ· fiÓÂÈÚ·: «ÔÏÏÔd ÁaÚ õ‰Ë ÎàÓ çÓ›ڷÛÈÓ ‚ÚÔÙáÓ ÌËÙÚd ͢ÓË˘Ó¿ÛıËÛ·Ó». ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ¶ÂÚÛÒÓ. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ∞ı‹Ó·. Ì ̛· ·Ú¤Î‚·ÛË Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÈ‚Ú·‰˘ÓÙÈο (Û˘Ó¿ÓÙËÛË ºÈÏÈ›‰Ë .¶¿Ó·) Î·È ÚÔÏËÙÈο (Ë ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘ ¶¿Ó· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·) Î·È ¤Ó· ·Ó¤Î‰ÔÙÔ (ÊÙ¿ÚÓÈÛÌ· π›·) Ô˘ Ì·˜ ÚÔ˚‰Â¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. 44) fiÙÈ «ÔÈ ‰˘fi ·˘Ù¤˜ fiÏÂȘ ‹Ù·Ó Ë ÚfiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›·. ñ ∆· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ºÈÏÈ›‰Ë ÛÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜. Èı·ÓfiÓ ÛÙË §‹ÌÓÔ. ∞•√¡∂™ ∞¶∞¡∆∏™∏™ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚. Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó›˜ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·Ø ÙÔ ›‰ÈÔ ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ . ∏ πÔοÛÙË ÛÙÔÓ √ȉ›Ô‰· ∆‡Ú·ÓÓÔ ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ (ÛÙ. ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ¤˜ ÙÔ˘˜ (‹ Ì ÙÔ˘˜ ›ψÙ˜). ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·59 ÚÔ˜ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ. fiÙÈ ÔÈ ıÂÔ› ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡ (Û˘Ó¿ÓÙËÛË ºÈÏÈ›‰Ë – ¶¿Ó·). π›·˜ (107): ·Ú·ı¤ÙÔ˘ÌÂ Â‰Ò ÙÔ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ô˘ ›¯Â ‰ÂÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ó‡¯Ù· Î·È ÙÔ ıÂÒÚËÛ ηÏfi ÔȈÓfi: «ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ó‡¯Ù· ›‰Â ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ fiÓÂÈÚÔ: ÙÔ˘ Ê¿ÓËΠÙÔ˘ π›· ˆ˜ ¤ÛÌÈÍ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘. ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ηٷÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ıÈÌfi ÙÔ˘˜ (106): ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÙÔ ¤ıÈÌÔ. ÂÓfiÙËÙ· 13. ∞˘Ù‹ ÙË Û˘Ó‡·ÚÍË ÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È Â͈ÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË Î·È ÙȘ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ı· ÙË Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÓfiÙËÙ˜. ∏ ÙÚÈÙÔÚfiÛˆË ·Ê‹ÁËÛË ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Ì ÙÔÓ Â˘ı‡ ÏfiÁÔ (¤ÎÎÏËÛË ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜) Î·È ÙÔ ÌÔÓfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ π›·. Ô˘ ›¯Â ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÔÏÏ¿ 59 . ̤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Â¯ıÚfi. Î·È Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÍÂΛÓËÛ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ÔfiÙ ¿ÏÈ Û˘Ó¤ÂÛÂ Ë ÁÈÔÚÙ‹. µÏ. 107). √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÚÔı˘Ì›· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ «ı·‡Ì·»Ø Î·È Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ì ÚÔı˘Ì›· ÙÔ Û˘ÌÂÚÈÏ·‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÔÏÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ÔȈÓfi˜ ÚÈÓ ·fi ÙË Ì¿¯Ë (ÙÔ ÊÙ¿ÚÓÈÛÌ·) Â·ÏËı‡ÙËÎÂ. ÂÓÒ Ì›· ¿ÏÏË ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÙÔÔıÂÙ› ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÒÚ· Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ηٿ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘. ∞˘Ù‹ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ÂÍ‹ÁËÛË ¤‰ˆÛ ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ» (ÎÂÊ.

ÁÈ·Ù› ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ È¿ÛÙËÎ·Ó ¯¤ÚÈ Ì ¯¤ÚÈ Î·È Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó ¤Ó· ‰›¯Ù˘ ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÎÏ›ÛÙËÎ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘˜. Û. ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó. √ ¢¿ÙȘ. ıÚÂÌ̤ÓÔ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ú›˙˜. ÁÈ·Ù› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û fiÏÂÌÔ Ì ÙÔ˘˜ ªÂÛÛ‹ÓÈÔ˘˜ ‹ ÁÈ· οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜. ¢.) 60 . Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ·ÓÙÔ‡ Ú¤Û‚ÂȘ ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ·. ηÚfi˜ Ù˘ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ›ڷ˜. MÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ºÈÏÔÏÔÁÈ΋ √Ì¿‰· ∫¿ÎÙÔ˘ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∫√ ∞¡∞°¡ø™ª∞ £ÚËÛ΢ÙÈ΋ Î·È ËıÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ∏ ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ›ÛÙË ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘ÓÂ‹˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. ÂÓfiÙËÙ· 7. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËΠÙËÓ ·Ú¿ÎÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜. ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜.¡. Û. ¡fiÌÔÈ 698 c. ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤È·Û ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜. Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ ÔÚ›· ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Ì ÙȘ ∂ÚÈÓӇ˜. ‰Â Ê·›ÓÂÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ Ó· ÙÔ Û¿ÛÂÈ ÁÈ· ¯¿ÚË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ·ÈÙÈÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔÙ¤ÏÂÈ·˜. ∫·È ·˘ÙÔ› ¿ÓÙˆ˜. ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÌÔÚԇ̠ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠οÙÈ ¿ÏÏÔ. ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÍÂÓ›˙ÂÈ. ÙÔÓ ŸÌËÚÔ. ·ÏÏ¿ Ú¿ÍÂȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜. Ô‡ÙÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·fi ÙÔÓ ıÂfi. ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯÓԇ̠fiÙÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔÓ ∞ӷ̷͛ӉÚÔ Î·È ÙÔÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ. ª¤Û· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÂÓÈ·›Ô˜: Ë Ê‡ÛË ‰Â ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. 47 ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Î·È Û. ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ¿ÓÂÌÔ˘˜ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜. ¤Î·Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ·ÓÈÎÔ‚ÏËıÔ‡Ó Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜. ∞Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ¢È¤‰ˆÛ ̿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙË Ê‹ÌË fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘ Í¤Ê˘Á ηӤӷ˜. ∫È ·˘Ùfi ÙÔ Ó‹Ì· Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ ıÂ›Ô ÊıfiÓÔ. ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ·Ó¿ÁÂÙ·È Î·È ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ì ٷ ̤ÙÚ· Ù˘ ËıÈ΋˜ Î·È Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ›ÛÙ˘. Èڛ˜ ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ËıÈ΋ ÙÔ˘ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ηٷÚÚ¤ÂÈ. ∏ Ê‹ÌË ·˘Ù‹. 1964. ª·ÚˆÓ›Ù˘. ŒÙÛÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ª·Ú·ıÒÓ· ÌÈ· ̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙË Ì¿¯Ë Ô˘ ¤ÁÈÓ ÂΛ. 95 ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ÙÔÓ ª·Ú‰fiÓÈÔ.Ù. Ô˘ ‰Â ‰›ÛÙ·Û·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙËÓ ¿‰ÈÎ›Ë Ì ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÓÔÌÔÙ¤ÏÂÈ·. ∞ÓÙ› ÏÔÈfiÓ Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ÌË ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙËÓ ÂÓ‰ÔÎÔÛÌÈ΋ ·ÈÙÈÔÎÚ·Ù›· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. πÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÂÁÔÓfiÙ·. Ô˘ fï˜ ‰Â ÌÔÚ› È· Ó· Â›Ó·È ∏Úfi‰ÔÙÔ˜.M. ¿Û¯ÂÙ· ·Ó ‹Ù·Ó ·ÏËıÈÓ‹ ‹ „‡ÙÈÎË. ÁÈ·Ù› – ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ – ÊÔ‚‹ıËÎ·Ó ÙÔÓ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ Õıˆ. Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÂÚÛÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ¢¿ÙȘ ‰È·Ù¿¯ıËΠ·fi ÙÔÓ ¢·ÚÂ›Ô Ó· ÂÈÙÂı› ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∂ÚÂÙÚÈ›˜ Ì ÙË ÚËÙ‹ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘. ÚÔÛ‰¤ÓÂÙ·È ÛÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÎÚ·Ù¿ ¿Óˆ ÛÙË ÁË. 45 ÛÙÔ ‚. ÔÚıfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘. ÙÔÓ ÈˆÓÈÎfi ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÒÓ ÙÔ˘ ÏÔÁÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÙÙÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›·. ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ Ì˘ÚÈ¿‰Â˜ ÛÙÚ·ÙÔ‡.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·60 ÏÔ›· ÙÔ˘ ª·Ú‰fiÓÈÔ˘. ªÔÚ› Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ Ó· ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÛÙÔ ÎÂÊ. (EÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ: °ÂˆÁÚ·Ê›· -IÛÙÔÚ›·) ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫√ ¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√ H Û·Á‹Ó¢ÛË38 ¢¤Î· ۯ‰fiÓ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ·fi ÙË Ó·˘Ì·¯›· Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜. ÂÓ¤ÚÁÂȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÔÓÔÌ·ÛÌ¤ÓˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ›Ú· Î·È ˙ˆ‹. TÔ Î›ÌÂÓÔ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· Ó· ÂÍËÁËı› Ë «Û·Á‹Ó¢ÛË» (‚Ï.e. 113 38. Ó›ÎËÛ ‡ÎÔÏ· ÙÔ˘˜ ∂ÚÂÙÚÈ›˜. ∆ÔÓ Â›¯Â Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ù˘¯fiÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ ı· ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ı·Ó·Ùˆı›.

¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÚÔÛˆÔÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË πÛÙÔڛ˘. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË. ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙȘ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÔ›Ú· Î·È ÙÔ ı›Ô.Ó¤ÌÂÛȘ ∂¡¢∂π∫∆π∫∂™ ¢π∞£∂ª∞∆π∫∂™ ∂¡¡√π∂™ ™‡ÁÎÚÔ˘ÛË ∂Ï¢ıÂÚ›· ÕÙÔÌÔ – ÎÔÈÓˆÓ›· ÃÒÚÔ˜ – ¯ÚfiÓÔ˜ √ÌÔÈfiÙËÙ· – ‰È·ÊÔÚ¿ ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ – ¢π¢∞∫∆π∫∂™ √¢∏°π∂™ ñ µ·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Â›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÙË Ì¿¯Ë. fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È . ÚfiÛˆ· Î·È ÔÌ¿‰Â˜. ¯ÚËÛÌÔ›. ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ Ì¿¯Ë˜. ∫˘ÎÏÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆ‹˜. Î·È Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘˜. ñ ¡· Â·Ó·‚‚·ÈÒÛÔ˘Ó ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÁÓˆÚ›ÛÂÈ: ÙËÓ Î˘ÎÏÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ‡‚Ú˘. ñ ¡· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË Ì¿¯Ë Î·È ÛÙËÓ ·›ÛÈ· ¤Î‚·Û‹ Ù˘. ñ ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó (Î·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ˘˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ) ÙËÓ ÎÔÛÌÔ˚ÛÙÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›· Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÈÛÙÔÚ›·. ªÔ›Ú· Î·È ÚÔÛˆÈ΋ ¢ı‡ÓË. 120 ¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π ñ ¡· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÎÚÈÛÈÌfiÙÂÚ˜ Ì¿¯Â˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÎfiÛÌˆÓ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜. £∂ª∞∆π∫√π ¶Àƒ∏¡∂™ ∂Ï¢ıÂÚ›· Î·È ‰Ô˘Ï›·.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·61 µπµ§π√ EKTO (VI) ENOTHTA 11Ë EPATø H MAXH TOY MAPA£øNA VI 109-114. ñ ¡· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ Â͈ÏÔÁÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ·fi ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΛÌÂÓÔØ Ò˜ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË Ì¿¯Ë Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙË ÛÊ·›Ú· ÙÔ˘ ıÚ‡ÏÔ˘ ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ηٷϷÁÈ¿ÛÂÈ Ô ·¯fi˜ Ù˘.¯. £· 61 . ⁄‚ÚȘ. 117. √ȈÓÔ›. ·fi ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë. Ì·ÓÙ›·.

™ÙË ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹ Û˘ÓÔ„›˙ÂÙ·È Ë ÎÔÛÌÔ˚ÛÙÔÚÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ∞Û›·˜. ¿ÏÏÔÈ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜. ñ ∞fi ÙÔ˘˜ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ı· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÊÂÚı‹Î·ÌÂ) ÙÔÓ Â˘ı‡ ÏfiÁÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë Ó· ›ÛÂÈ ÙÔÓ ∫·Ïϛ̷¯Ô. «·ÎÔ‹». ∫¿ÔÈÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ‚ϤÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÛÔÊÈÛÙÈ΋˜. ∏ ¢ı‡ÓË ·˘Ù‹ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë ÚÔ˜ ÙÔÓ ∫·Ïϛ̷¯Ô. «ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë») Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›·. ·ÔÓ¤ÂÈ ıÚËÛ΢ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Û‚·ÛÌfi Û ÌÈ· ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÈÂÚ‹. ∏ ÛËÌ·Û›· Ù˘ Ì¿¯Ë˜ Î·È Ù˘ ӛ΢ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ¤˜ Û fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ·fi ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ˆ˜ ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Î·È ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ ÂÔ¯‹˜.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·62 Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ÂÏÏÂÈÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ – Ï›Á˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ÎfiÙÔÓÙ·È ·fi Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡. ñ £· ÛÙ·ıԇ̠ÛÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÓÔËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛÙËÓ Î˘ÎÏÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. 62 . Ë ›ÛÙË ÛÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ı›Ԣ. ÙÔÓ ÔÏÈÛÌfi (·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Î·È ÙÔ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi). Î·È ÙȘ ËÁ¤˜. Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÈ. ·Ó ¤ÙÚÂÍ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ 1. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÂχıÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘˜.480 ̤ÙÚˆÓ Ì fiÏÔ ÙÔÓ ÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÎÙÏ. ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ „‹ÊÔ˘ Î·È ÙËÓ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË (ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë)Ø ¿ÏψÛÙ ›¯Â Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó‰Ú›· ÛÙË Ì¿¯Ë Ì ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· (‚Ï. «‰ÂÓ ÊÔ‚‹ıËηӻ). ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ‹ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ÏfiÁˆ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ›Ûˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡. Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Èı·ÓfiÓ Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô. Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË fiÙÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÌÂÙ·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È ÙË ÌÔ›Ú· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ (fi¯È fï˜ ÔÚÈÛÙÈο Î·È ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· – Ú‚Ï. Î·È ÛÙÔ ÎÂÊ. Ì ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ. ñ ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ÕÏÏÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙË Ì¿¯Ë Î·È ÙËÓ ·Ô˘Û›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘. ÙË Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ô˘ «‹Úı·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì ÙÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜». ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙȘ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘. V 78). ªÂÚÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· Û¯fiÏÈ· Î·È ÛÙ· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈο ·Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù·. ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó Û’ ·˘Ù‹ ÙÔ ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË ∏Úfi‰ÔÙÔ Î·È ÙË ÏÈÙfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÙÔ˘. («ÔÏÂÌÔ‡Û·Ó Ì ¤ÍÔ¯Ë ·ÏÈηÚÈ¿». ∆Ô ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiˆ˜: ·Ó fiÓÙˆ˜ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÚÒÙÔÈ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ fï˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 112 ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ô˘ «¯‡ıËÎ·Ó ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜». ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. √ ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓ· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂËÚ¤·Û ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi. ÂÓfiÙËÙ· 8. fiˆ˜ ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ‹ ·Ó ÛÙËÚ›¯ÙËΠÌfiÓÔ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Ì¿¯Ë˜ Ô˘ ›‰Â ÛÙËÓ ¶ÔÈΛÏË ÛÙÔ¿. ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ı· ‰Â›ÍÂÈ ·Ó¿ÁÏ˘Ê· ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜. 113 ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ì ÙË ÊÚ¿ÛË: «Ë Ì¿¯Ë ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ª·Ú·ıÒÓ· ÎÚ¿ÙËÛ ÒÚ˜ ÔÏϤ˜». ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ·. ñ ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·˘ÙÔ„›·. ñ ™ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË Ó›ÎË ı· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ÂÊ¿ÚÌÔÛÂ Ô ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜.∂˘ÚÒ˘. fiˆ˜ ÙË ‚ϤÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë (ÂÚÒÙËÛË 4). ª›· Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ٷ «·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·» Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ.

™ËÌÂÈÒÛÙ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Î·È ÛÙ· 39. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 1. ÂÓÒ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ηϿ ÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜.). Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·Ó›ÎÈ·. ·Ú. ÙÔÓ ∞ÈÏÈ·Ófi.R. ÁÈ·Ù› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó È· Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ¶¤ÚÛ˜. ÁÈ·Ù› ‹Ú ÂÓÂÚÁfi ̤ÚÔ˜ ÛÙË Ì¿¯Ë ˆ˜ «Û˘ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘» ÙÔ˘ ΢ڛԢ ÙÔ˘ (∞ÈÏÈ·Ófi˜. Û·Ó „·ÚÈÔ‡. ∞•√¡∂™ ∞¶∞¡∆∏™∏™ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚. Ù· Á¤ÚÚ· (=ÂÏ·ÊÚȤ˜ ·Û›‰Â˜ ÛÎÂ·Ṳ̂Ó˜ Ì ‰¤ÚÌ·Ù· ‚Ô‰ÈÒÓ). ¶ÂÚd ˙ˇÒˆÓ. Î·È Á‡Úˆ ·’ Ù· ÛΤÏÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·Í˘Ú›‰Â˜Ø (=›‰Ô˜ ·ÓÙÂÏÔÓÈÔ‡) ÎÈ Â›¯·Ó. 32 ∏ ·ÂÈÎfiÓÈÛË Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÛÙËÓ ¶ÔÈΛÏË ÛÙÔ¿39 (Û¯fiÏÈ· ÛÙÔ 114): ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘ÚfiÛˆË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Û‡ÓıÂÛË ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔȯ›· ·fi ·Ú¯·›Ô˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜: ÙÔÓ ÂÚÈËÁËÙ‹ ¶·˘Û·Ó›· (2Ô˜ ·È. Ó· ÙÔÓ ÛÚÒÍÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ («ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ MÈÏÙÈ¿‰Ë»): ‚Ï. (B 34. Ì. 7. ·ÓÙ› ÁÈ’ ·Û›‰Â˜. ‰Â›¯ÓÂÈ Ì ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚ›ÛÙ·Û˘. ‰) ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Ó· ʇÁÔ˘Ó. ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈο ·Ó·ÁÒÛÌ·Ù·.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·63 ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ÈÔ ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔ˘ ∞ÚÌÔ‰›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÁ›ÙÔÓÔ˜ (109): Ë Û‡ÁÎÚÈÛË Ù˘ ˘ÛÙÂÚÔÊËÌ›·˜ Ô˘ ı· ·ÔÎÙÔ‡ÛÂ Ô ∫·Ïϛ̷¯Ô˜ Ì ·˘Ù‹ ÙˆÓ Ù˘Ú·ÓÓÔÎÙfiÓˆÓ. ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ Ù˘ Ú¿Í˘ ÙÔ˘˜. Ô˘ ·fi ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÎÚ¤ÌÔÓÙ·Ó ÔÈ Ê·Ú¤ÙÚÂ˜Ø ÎÈ Â›¯·Ó ‰fiÚ·Ù· ÎÔÓÙ¿. Û. fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ ÛÙÔÓ «∂ÈÙ¿ÊÈÔ»: «Ë ·Ó‰Ú›· ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ıˆڋıËΠÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ¤ı·„·Ó ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜». ‰ËÏ·‰‹ ·ÈÙÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ÙÔˆÓ‡ÌÈ· Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˘. Á) ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Ì ÙËÓ ·Ú¯·›· Ì¿¯Ë.Ã. ™ÙËÓ ÂÓ‰˘Ì·Û›· ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ·Ó·ÊÂÚı‹Î·ÌÂ Î·È ÛÙËÓ 3Ë ÂÓfiÙËÙ·. Â) Ë ·Ó¿ÌÓËÛË ÙˆÓ ËÌÂÚÔ‰ÚfiÌˆÓ (Ù·¯˘‰ÚfïÓ). ÕÏÏ·Í·Ó: ·) ÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ.5). ÙÔÓ ¶Ï›ÓÈÔ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜. ·ÏÏ¿ Ù· ÙfiÍ· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿Ï· Î·È Ù· ‚¤ÏË ÙÔ˘˜ ·fi ηϿÌÈØ ÎÈ ·ÎfiÌ· ›¯·Ó ÎÔÓÙÔÌ¿¯·ÈÚ· ÎÚÂÌ·Ṳ̂ӷ ·’ ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘˜ ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ÌÂÚ›». Î·È Ì ıÒڷΘ ·fi ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ϤÈ·. ÎÈ ‹Ù·Ó ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ Ì ¯ÈÙÒÓ˜ Ôχ¯ÚˆÌÔ˘˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ·ÂÈÎfiÓÈÛÂ Î·È ¤Ó· Û·ÏÔ. Á) Ë ·Ê‹ÁËÛË ÁÈ· ÙÔÓ Â˙fi Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ.M. ‚) ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ë ¤Î‚·ÛË Ù˘ Ì¿¯Ë˜: ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ÛÙȘ ·ÒÏÂȘ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ. ∆Ô fiÓÔÌ· ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ.495 .Ù.). ª¿ÏÈÛÙ· ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÂÎϤ¯ÙËΠÂÒÓ˘ÌÔ˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ (Ô ÿ·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÿÚÌË ÙÔ 496. ÛÎÔÙÒıËηӅ (117): ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓ· ÙÔ˘˜ ¤ı·„·Ó ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜. ÌˉÈ΋ ÛÙÔÏ‹ (112): √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔ VII 61: «ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙȘ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ ÙÈ¿Ú˜ (ÛÎÔ˘ÊÈ¿ ̷Ϸο). E. ™ÙË Ï·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË. 63 . Dodds. 3. Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÏÏÔ› Î·È ·ÊÔÛȈ̤ÓÔÈ. ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ÙÈÌÔ‡Û·Ó È‰È·›ÙÂÚ·. Ì‹ˆ˜ Ìˉ›ÛÔ˘Ó (109): Ô Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ π›·. °È· ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË 3: ™ÙË Ï·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË ‰È·ÛÒıËΠ·) Ë ·Ó¿ÌÓËÛË ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ Ì¿¯Ë˜ ‚) ÌÂٷ͇ Ï›ÁˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÂÈÛ‚ÔϤˆÓ. ∏ ÛÙÔ¿ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ«¶ÔÈΛÏË» –·fi ¶ÂÈÛÈ·Ó¿ÎÙÂÈÔ˜– ÁÈ·Ù› ÙËÓ ÎfiÛÌËÛ·Ó Ì ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÈ ¶ÔχÁÓˆÙÔ˜. 38).Ã. ª›ÎˆÓ Î·È ¶¿Ó·ÈÓÔ˜. ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÙÔÓ ÙÈÌ‹ÛÂÈ.

¡· Ï¿‚ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ ·) fiÙÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ. ÓÈÎáÌÂÓ. 32. £Ú‡ÏÔÈ ÁÈ· ÙË Ì¿¯Ë ∂‰Ò οı Ӈ¯Ù· ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÂÓfi˜ ¯ÚÂÌÂÙÈÛÌÔ‡ ·ÏfiÁˆÓ Î·È Ì¿¯Ë˜ ·Ó‰ÚÒÓØ ·Ó Â‰›ˆÍ fï˜ ηÓ›˜ ·fi ÛÎÔÔ‡ ÙÔ ı¤·Ì· ·˘Ùfi. 305 c 3. 2. ‚) fiÙÈ Ù· ΛÌÂÓ· ‰ÂÓ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ‚¤‚·È· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙfi¯Ô Î·È Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÙ Ô‡ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ Î·ı¤Ó·˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜. Ô ıÂfi˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÌÔ‰fiÙËÛ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Ù›ÔÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈÌÔ‡Ó ÙÔÓ ‹Úˆ· ∂¯ÂÙÏ·›Ô. ÛÙÚ·ÙËÁÔf˜ ÔÈ‹Û·ÓÙ˜ ∫˘Ó¤ÁÂÈÚÔÓ ¶Ôχ˙ËÏÔÓ40 ∫·Ïϛ̷¯ÔÓ ªÈÏÙÈ¿‰ËÓ. ∞ÙÙÈο. ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. //Á¤ÓÓËÌ· Î·È ıÚ¤ÌÌ·. §Ô˘ÎÈ·Ófi˜. Î·È ÙÔ˘ Û˘Ó¤‚Ë Ù˘¯·›· Ó’ ·ÓÙÈÏËÊı› ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. O ¶Ôχ˙ËÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô E›˙ËÏÔ˜ ÙÔ˘ HÚÔ‰fiÙÔ˘. MÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ¡ÈÎ. ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ‚Á‹Î Û ηÏfiØ ·Ó ηÓ›˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÎÔ‡ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο. ÷›ÚÂÙÂ. ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜. ∞˘Ùfi˜ ÛÎfiÙˆÛ ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜ Ì ¤Ó· ·Ï¤ÙÚÈ Î·È fiÙ·Ó Ë Ì¿¯Ë ÙÂÏ›ˆÛ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂØ fiÙ·Ó ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ÚÒÙËÛ·Ó Û¯ÂÙÈο. ¶··¯·Ù˙‹˜ 2. ^YbÚ ÙÔÜ âÓ ÙFÉ ÚÔÛ·ÁÔÚ‡ÛÂÈ Ù·›ÛÌ·ÙÔ˜ 3. ‰›ÔÓ Ùɘ \AÙÙÈÎɘ. ¶·˘Û·Ó›·˜. ·) ¶Ò˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Î·È ‚) ÔÈ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÂÍ·›ÚÔ˘Ó ÔÈ ıÚ‡ÏÔÈ Î·È ÔÈ ·Ú·‰fiÛÂȘ. √È ª·Ú·ıÒÓÈÔÈ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ÛÙË Ì¿¯Ë Î·È ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ‹ÚˆÂ˜. πππ. ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÚÒÙÔÈ ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·˘ÙÔ› ›ÛÙ„·Ó ÁÈ· ıÂfi.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·64 ¿ÏÏ· ΛÌÂÓ· Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÔÓÙ·È. ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ // Ì ÙË ‚›· Ó· Ì·˜ ‰ÈÒÍÂÈ ·’ ÙȘ ÛÊËÎÔʈÏȤ˜ Ì·˜. ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Ô ‰‹ÌÔ˜. Û˘Ì‚ÏËı›Û˘ ‰b Ùɘ ·Ú·Ù¿Íˆ˜ ¶Ôχ˙ËÏÔ˜ ÌbÓ ñÂÚ¿ÓıÚˆÔÓ Ê·ÓÙ·Û›·Ó ı·ۿÌÂÓÔ˜ ÙcÓ ¬Ú·ÛÈÓ à¤‚·Ï ηd Ù˘ÊÏe˜ âÁ¤ÓÂÙÔØ ∫·Ïϛ̷¯Ô˜ ‰b ÔÏÏÔÖ˜ ÂÚÈÂ·Ṳ́ÓÔ˜ ‰fiÚ·ÛÈ Î·d ÓÂÎÚfi˜ âÛÙ¿ıËØ ∫˘Ó¤ÁÂÈÚÔ˜ ‰b ¶ÂÚÛÈÎcÓ àÓ·ÁÔ̤ÓËÓ Ó·ÜÓ Î·Ù·Û¯áÓ â¯ÂÈÚÔÎÔ‹ıË. 4-5. 1. 64 . H ÔÚÌËÙÈ΋ Â›ıÂÛË ªfiÓÔ ÂÌ›˜ Ô˘ ÎÚ¤ÌÂÙ·È ›Ûˆ Ì·˜ ÎÂÓÙÚ›. Ù· Ó‡̷ٷ ‰ÂÓ ÔÚÁ›˙ÔÓÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. 6 4. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞ 1.3. Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó Ì¤¯ÚÈ Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. Ï‚ÂÓÙÔÁÂÓÈ¿. ™˘Ó·ÁˆÁc îÛÙÔÚÈáÓ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ ëÏÏËÓÈÎáÓ Î·d ڈ̷˚ÎáÓ. À¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ·Ú¿‰ÔÛË ˆ˜ ÛÙË Ì¿¯Ë Û˘Ó¤‚Ë Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Î·È Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙ Ì ·ÁÚfiÙË ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈ‚ÔÏ‹. // fiÙ·Ó ‹ÚıÂ Ô ‚¿Ú‚·ÚÔ˜ η›ÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ fiÏË// Î·È Î·ÓÔ‡˜ ·ÓÙÔ‡ ÛÎÔÚÔ‡ÛÂ. Î·È ÙÔÓ ª·Ú·ıÒÓ·. O ËÌÂÚÔ‰ÚfiÌÔ˜ ºÈÏÈ›‰Ë˜ ¶ÚáÙÔ˜ ‰’ ·éÙe ºÈÏÈ›‰Ë˜ ï ìÌÂÚÔ‰ÚÔÌ‹Û·˜ ϤÁÂÙ·È àe ª·Ú·ıáÓÔ˜ àÁÁ¤ÏÏˆÓ ÙcÓ Ó›ÎËÓ ÂåÂÖÓ Úe˜ ÙÔf˜ ôÚ¯ÔÓÙ·˜ ηıË̤ÓÔ˘˜ ηd ÂÊÚÔÓÙÈÎfiÙ·˜ ñbÚ ÙÔÜ Ù¤ÏÔ˘˜ Ùɘ Ì¿¯Ë˜. ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¶ÂÚÈ‹ÁËÛȘ. ◊ڈ˜ Ì·Ú·ıˆÓÔÌ¿¯ÔÈ ¢ATI™ ï ¶ÂÚÛáÓ Û·ÙÚ¿˘ ÌÂÙa ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ì˘ÚÈ¿‰ˆÓ Âå˜ ª·Ú·ıáÓ· ·Ú·ÁÂÓfiÌÂÓÔ˜. ηd ÛÙÚ·ÙÔÂ‰Â˘Û¿ÌÂÓÔ˜ fiÏÂÌÔÓ ÙÔÖ˜ âÁ¯ˆÚ›ÔȘ ηًÁÁÂÈÏÂÓØ \AıËÓ·ÖÔÈ ‰b ÙÔÜ ‚·Ú‚·ÚÈÎÔÜ Ï‹ıÔ˘˜ ηٷÊÚÔÓ‹Û·ÓÙ˜ âÓ·ÎÈÛ¯ÈÏ›Ô˘˜ öÂÌ„·Ó. // ªÂ ÎÔÓÙ¿ÚÈ ÙfiÙ ÔÚÌÒÓÙ·˜ Î·È Ì ·Û›‰· // Î·È ÈÎÚfi ı˘Ìfi Íȉ¿ÙÔ Û˘40. ηd ÙÔÜÙÔ ÂågÓ Û˘Ó·Ôı·ÓÂÖÓ ÙFÉ àÁÁÂÏ›÷· ηd Ùˇá ¯·›ÚÂÈÓ Û˘ÓÂÎÓÂÜÛ·È. // Ô˘ ˆÊÂÏ‹Û·Ì ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ÛÙȘ Ì¿¯Â˜. °‡Úˆ ·fi ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓ· Ï¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ‹‰Ë ÂÔ¯‹ ÔÏÏÔ› ıÚ‡ÏÔÈ Î·È ·Ú·‰fiÛÂȘ. //Ù’¿ÍÈ· ›̷ÛÙ ‚Ï·ÛÙ¿ÚÈ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜.

‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ıˆÚ› ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÂÍÈÛÙfiÚËÛ˘. (™È̈ӛ‰Ë˜ Ô K›Ԙ) 2. de Romilly. J. ηıÒ˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÙÔ ÌÔÓÔˆÏÔ‡Ó ·Ó¤Î‰ÔÙ· ‹ ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÔÏÂÌÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù·. ¤·ÈÍ·Ó ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ. ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ. ¿Óˆ ·’ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Ì·˜. // Û‡Ì˘ÎÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ‚·ÛÙÒÓÙ·˜ Î·È ‰·ÁÎÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ¯Â›ÏÈ·// ÎÈ ÔÈ Û·˝Ù˜ Ô˘ Ì·˜ Ú›¯Ó·Ó. ¶ÚfiÙ˘fi ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ¤Ô˜Ø ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÙfiÓÔ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ‡ÊÔ˜. ηd ‚·ı˘¯·ÈÙ‹ÂȘ ªÉ‰Ô˜ âÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˜». ∫·È ηÙfiÈ ÙÔ˘˜ Â‹Ú·Ì ʷϿÁÁÈ. ÂÓÒ Î·Ù·ÓÔ› ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ (Û ÌÂÚÈΤ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ÙȘ ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘. «∞åÛ¯‡ÏÔÓ ∂éÊÔÚ›ˆÓÔ˜ \AıËÓ·ÖÔÓ Ùfi‰Â ·ıÂÈ ÌÓÉÌ· ηٷÊı›ÌÂÓÔÓ ˘Ú·ÊfiÚÔÈÔ ¤Ï·˜Ø àÏÎcÓ ‰’ Âé‰fiÎÈÌÔÓ ª·Ú·ıÒÓÈÔÓ ôÏÛÔ˜ iÓ ÂúÔÈ. ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ. Û. ·fi ·ÚÈÛÙ›˜. // ª· ÙÔ˘˜ ‰ÈÒÍ·Ì ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÙË ¯¿ÚË ÙˆÓ ıÂÒÓØ ÁÈ·Ù› ÚÈÓ ·fi ÙË Ì¿¯Ë. H ËÚÔ‰fiÙÂÈ· ·Ê‹ÁËÛË µ·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙˆÓ ËÚÔ‰fiÙÂÈˆÓ ·ÊËÁ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÔÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ: Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ï¿ÁÈÔ ÏfiÁÔ ‹ ‰ËÌËÁÔÚ›·). fiˆ˜ ›‰·ÌÂ. fiˆ˜ Ì·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜. MÂÙ¿ÊÚ·ÛË: T¿ÛÔ˜ PÔ‡ÛÛÔ˜ ∂¶π°ƒ∞ªª∞∆∞ 1. ÔÈ Ôԛ˜ ÔÈΛÏÏÔ˘Ó Û ¤ÎÙ·ÛË. ÛΤ·˙·Ó ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ ™Ê‹Î˜ 1075-1090. ¶Ò˜ ·˘Ùfi˜ Ô ·‰ÔΛ̷ÛÙÔ˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ‚ڋΠÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· ·Ú·Ù·¯ı› ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó·Ó ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ ÂÈÛ‚ÔϤ· ÔÚÌÒÓÙ·˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ·65 . fï˜. ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ›‰È· ÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·65 ÁÎÚÔ˘ÛًηÌ ̷˙› ÙÔ˘˜. ôÁ¯È ‰b ™Ô‡ÛˆÓ ΛÌÂı·Ø ÊÂÜ. // ¯Ù˘Ë̤ÓÔÈ ÛÙ· Û·ÁfiÓÈ· Î·È ÛÙ· ÊÚ‡‰È·Ø ¤ÙÛÈ ·ÓÙÔ‡// ÏÂÓ ÔÈ ‚¿Ú‚·ÚÔÈ ˆ˜ Ù· ÙÒÚ· ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô˘ıÂÓ¿ // Û·Ó ÙË Ûʋη Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ÙeÓ ÌÂÙ’ \AıËÓ·›ˆÓ ÛÙ‹Û·ÓÙÔ ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜. Ô˘ ÙȘ ÊÔÚÂÛȤ˜ Î·È Ù· fiÏ· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰ÂÈ ÔÙ¤. ∆Ë Û˘ÓÔÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ Û‡Úڷ͢ (Ô˘ ÚÔÙ¿ÛÛÂÙ·È. ÙeÓ Î·Ùa ª‹‰ˆÓ. Á·›Ë˜ ¬ÛÛÔÓ àÊ’ ìÌÂÙ¤Ú˘. (AÈÛ¯‡ÏÔ˜) µπµ§π√°ƒ∞ºπ∫∞ ∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞ 1. ̤ے ·’ Ù· ʷډȿ ÙÔ˘˜ ÚÔ‡¯· // Û·Ó Ù· „¿ÚÈ· η̷ÎÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜Ø ÙÔ ’ÛηÁ·Ó ÂΛÓÔÈ. // οÔÈ· ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ· ÊÙÂÚÔ˘ÁÔ‡ÛÂ. ‰ÂÓ ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÏÈÁÌÔ‡˜ ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·. ∆eÓ ÙÚ·ÁfiÔ˘Ó âÌb ¶ÄÓ· ÙeÓ \AÚο‰·. 113 2. (¶Ï¿ÙˆÓ) 3. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û·Ê‹˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Î·È Û’ ·˘Ùfi ‚ÔËı¿ÂÈ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÎÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ Ì ÙËÓ ·Û·Ê‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ Ì¿¯Ë˜ (∑ [VI] 108-17). ÔÙ¤ fï˜ ‰ÂÓ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó. Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì ¤ÌÊ·ÛË. ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Î·È Ë ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë. OÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ӛ΢ – EÏÏËÓÈÎfi˜ Î·È ÂÚÛÈÎfi˜ ÔÏÈÛÌfi˜ √È ∞ıËÓ·›ÔÈ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘˜ –fi¯È Î·È ÙfiÛÔ ÛÔ˘‰·›Ô– ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÓfi˜ ¯ıÚÔ‡ Ô˘ ˘ÂÚ›¯Â ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ Û ·ÚÈıÌfi. Ù›ÔÙ· ÈÔ ·ÓÙÚÂȈ̤ÓÔ. ÛÙȘ ÔÌËÚÈΤ˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ) ÙËÓ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ Â‰Ò ÌÈ· Ôχ Û‡ÓÙÔÌË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÔÏÂÌÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·: ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·ÓÂΉÔÙÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ·Ó‰Ú·Á·ı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÈÔ ÛÔ˘‰·›ˆÓ Ì·¯ËÙÒÓ. ∂é‚ԛ˘ Á¤ÓÔ˜ âÛÌbÓ \EÚÂÙÚÈÎfiÓ. √ˆÛ‰‹ÔÙÂ.

‰ËÏ·‰‹ «Â˘ı‡‰ÈÎË ·Á·Ó¿ÎÙËÛË». ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÂÈϤÔÓ ÎÈ ¤Ó· Û˘ÓÔÓı‡ÏÂ˘Ì· ÁψÛÛÒÓ. ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È ¤Ó·˜ ËıÈÎfi˜ ‰ÂÛÌfi˜: Ë ÂÈÙ˘¯›·. ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Û ÔÏÏÔ‡˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ¤¯ÂÈ ‚·ıȤ˜ Ú›˙˜ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Ê‡ÛË (ÙËÓ ·Ú·‰Â¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ fiÙ·Ó «¯Ù˘ԇ̠͇ÏÔ»).. ÂÈÙ›ıÂÙ·È Û ‰ÂÚÌ·ÙÔÓÙ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÎÔÓÙ¿ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· Î·È ÙfiÍ· Ì ‚¤ÏË. Ô˘ ÂÓÂÚÁÔ‡Û ̤ۈ ÂÓfi˜ ·Ï¿ÛÙÔÚÔ˜ ‹ ηÎÔ‡ ‰·›ÌÔÓ·: ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ. ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. ÛÙÔÓ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ. °È· ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ Ë ÈÛÙÔÚ›· Â›Ó·È ˘ÂÚηıÔÚÈṲ̂ÓË: ÂÓÒ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÛÎÔÒÓ. Ô˘ ÂÓÒ Ì¿¯ÔÓÙ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË. James Romm. ϤÓÂ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÚˆÙfiÁÔÓÔ ·Ì¿ÚÙËÌ· Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ Î·È ÛÙËÓ ÙÈ̈ڛ· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë ˙ËÏfiÊıÔÓË ıÂfiÙËÙ·. ÙÔ ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈÎfi Ì¿ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ·ÓÙÔ‡ ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎ·Ï˘Ì̤ÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÊıfiÓÔ˘. 53 66 . ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ËıÈο ÙÔÓ ıÂ˚Îfi ÊıfiÓÔ ˆ˜ Ó¤ÌÂÛÈÓ. (ÂÍ)ÔÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ì ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ˜ ÛÙÔϤ˜ Î·È ÏÂÙ¤˜ ·Û›‰Â˜ ÎÈ fi¯È Ì ‚·ÚȤ˜ ¯¿ÏÎÈÓ˜ ·ÓÔϛ˜ fiˆ˜ ÂΛÓÔÈ. ÂȉÈο ·Ó οÔÈÔ˜ ÎÔÌ¿˙ÂÈ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó. fiÙ·Ó ÙÔ 480 Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢·Ú›Ԣ. ∏ «πÏÈ¿‰·» ·ÁÓÔ› ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ·˘Ù‹ [. Dodds.. Ô˘ ÙÔÓ ÂÍ·¿ÙËÛ·Ó. √ ŒÏÏËÓ·˜ ÔÏ›Ù˘. ÛÙȘ Ú¿ÍÂȘ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË ÛΤ„Ë. ÌÔÏÔÓfiÙÈ fi¯È ¿ÓÙÔÙÂ. √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜.] ∏ ·ÓÙ›ÏË„Ë ˆ˜ Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÂÈÛ‡ÚÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ˘ÂÚÊ˘ÛÈÎfi. fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤ÎÙÔÙÂ. ÙfiÙ ı· ηٷϿ‚ÂÙ ÔÈÔ ı¿ÚÚÔ˜ ÂÓ¤Ó¢Û ÙËÓ Â¤Ï·ÛË ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓ·. Î·È ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÛÙÔ ˘ÂÚÊ˘ÛÈÎfi Â›‰Ô. 176-177 3. ‰ËÏ·‰‹ ·Ï·˙ÔÓ›· ÛÙ· ÏfiÁÈ·. O ıÂ˚Îfi˜ ÊıfiÓÔ˜ [.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·66 Ú·‚ϤÔ˘Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û fiϘ ÙȘ Ì¿¯Â˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙËÓ ÍËÚ¿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∞ÛÈ·ÙÒÓ Â›¯·Ó Ó’ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ¿Ó‰Ú˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ ·’ ·˘ÙÔ‡˜.].R. Ô˘ ʤÚÂÈ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ·Û›‰· Î·È Ì·ÎÚ‡ ‰fiÚ˘ Î·È ÚÔÛٷهÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚÈÎÂÊ·Ï·›· Î·È ÙÔÓ ıÒڷη. ÛÛ. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÔÏÈÛÌfi˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË Ù·ÎÙÈ΋ ÂÏÈÁÌÒÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜. ™ÙȘ ·ÁÁÂÈÔÁڷʛ˜ Î·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁÏ˘Ê˜ ˙ˆÔÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ó· Ì¿¯ÔÓÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ Ê·›ÓÂÙ·È Î·ı·Ú¿ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÔÏÈÛÌfi. Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÛÙÔÓ ÊıfiÓÔÓ ÙˆÓ ıÂÒÓ. Ë ·Ï·È¿ ‰ÔÍ·Û›· ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ÈÔ ÏÔÁÈ΋. ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÙfiÛÔ ·ÓÈÛÔÌÂÚ‹ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÁÈ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ì¿¯Â˜ Â˙ÈÎÔ‡. ªÂ ÙÔ ›‰ÈÔ Ó‡̷ Ô ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙË ÌˆÚ‹ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ •¤ÚÍË ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó· ÛÙÔ˘˜ ·ÓÔ‡ÚÁÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ™fiψӷ. Ô •¤Ú͢. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi ÏÈÁfiÙÂÚÔ Î·Ù·ıÏÈÙÈ΋. ∞Ó Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓÈÛÔ˙˘Á›· ÚÔÛı¤ÛÂÙÂ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ Ôχ ·ÓÒÙÂÚË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ê¿Ï·ÁÁ·˜ Î·È ÙËÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ Ì ÙÔÓ ÂÛÌfi ÙˆÓ ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ÔÚ‰ÒÓ. ∏ ·ıËÓ·˚΋ Ó›ÎË ÛÙÔ ª·Ú·ıÒÓ· ıˆڋıËΠı·‡Ì· ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ Î·È fiÏÈÛ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÌÂ Ó¤Ô ı¿ÚÚÔ˜.. ·Ú¿ÁÂÈ ÙÔÓ ÎfiÚÔÓ – ÙËÓ ·˘Ù·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο – Î·È Ô ÎfiÚÔ˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÁÂÓÓ¿ ÙËÓ ‡‚ÚÈÓ. ª’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÌËÓ›·. ÔÏÂÌÔ‡Û·Ó Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ‹ÍÂÚÂ.. ÛÛ. 39. E. ÂÍ·¤Ï˘Û ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ Îϛ̷η˜ Î·È ·›ڈ˜ ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜.

fiˆ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ •¤ÚÍË Î·È ÙÔÓ ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ÙÔÓ ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ Î·È. µÏ. ∂›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ∫ÚÔ›ÛÔ˘ – ™fiψӷ. ª·ÚˆÓ›Ù˘. √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜. ·ÚÂÙ‹. Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÚÒÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÎfiÛÌˆÓ Û ȉÂÔÏÔÁÈÎfi Â›‰Ô. 67 . ηıÒ˜ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÚÔÛʤÚÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘. ¢. ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜. Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÛÙÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi ‰›Ô. ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÓfiÌÔ˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ (ÔÏÈÙÈΤ˜. fiÔ˘ «‰È·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È» Ô •¤Ú͢ Ì ÙÔÓ ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Î·È ı· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Í›Â˜ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ˜ ÛÙËÓ 41. ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ •¤ÚÍË – ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ˘ ÛÙÔ ËÚÔ‰fiÙÂÈÔ ¤ÚÁÔ. 60. ñ ¡· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ˆ˜ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛËØ (¤¯Ô˘Ó ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‹‰Ë ÂÓfiÙËÙ·).Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·67 µπµ§π√ EB¢OMO (VII) ENOTHTA 12Ë ¶O§YMNIA ¢IA§O°O™ •EP•H-¢HMAPATOY VII 101-104 ¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π ñ ¡· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙȘ ·Í›Â˜ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜: ˘ÏÈ΋ ÈÛ¯‡˜ Î·È ‰ÂÛÔÙÈÛÌfi˜ ·fi ÙË ÌÈ·. ȉ›ˆ˜. £∂ª∞∆π∫√π ¶Àƒ∏¡∂™ ∞ÛÈ·ÙÈÎfi˜ ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÛÔÙÈÛÌfi˜ ÂÏ¢ıÂÚ›· ·Ï·˙ÔÓ›· ÂÓ›· ‡‚ÚȘ ·ÚÂÙ‹ Ì·ÛÙ›ÁÈÔ ÛÔÊ›· ÓfiÌÔ˜ ∂¡¢∂π∫∆π∫∂™ ¢π∞£∂ª∞∆π∫∂™ ∂¡¡√π∂™ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ √ÌÔÈfiÙËÙ· – ‰È·ÊÔÚ¿ ∂Ï¢ıÂÚ›· ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ – ¢π¢∞∫∆π∫∂™ √¢∏°π∂™ √ ÚÒÙÔ˜ Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜. Ù˘ ‰Ô˘Ï›·˜ Î·È Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜41. ÙÔ˘ ÂÚÛÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘: Ù˘ ·ÚÈıÌËÙÈ΋˜ –˘ÏÈ΋˜ ˘ÂÚÔ¯‹˜ Î·È Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜. ÙÔÓ •¤ÚÍË. Û. ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜. Ì·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ȉÂÔÏÔÁÈ΋˜ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘.N. ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜) ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡/ ÂÚÛÈÎÔ‡ Î·È ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. Ï›ÁÔ ÚÈÓ Ì·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜. Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Î·È ÈÔ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÛÂÏ›‰· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔÂÚÛÈÎÒÓ ÔϤ̈Ó. Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ‰ÂÛÔÙ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. 1964.

√ ‰È¿ÏÔÁÔ˜. ∏ ÂÚÈÊÚfiÓËÛË ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ˘. Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ Ì ÙÔÓ ÂÍ‹˜ ÙÚfiÔ: Ì¿˙„·Ó ‰¤Î· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓÙÚ˜ Û’ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ηÈ. √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·68 ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘. ¯¿Ú·Í·Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ. Ë ÂÚÈÊÚfiÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜. ·ÊÔ‡ ¤‚Á·Ï·Ó ¤Íˆ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. ·ÏÏ¿ ‰‡Ô ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÎfiÛÌÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. ÈÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘. Œ¯ÂÈ ‚¤‚·È· ÚÔ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Î·È Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ˆ˜ ÚfiÙ˘Ô. Ë ‚‚·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ Â›Ó·È ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜. ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∆ÔÓ ÎÚ›ÓÂÈ fï˜ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¤·ÈÓÔ Ù˘ ™¿ÚÙ˘ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. Î·È Ì¤Û· ·fi ·˘Ù¤˜ ı· Û˘Ó·Á¿ÁÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÎfiÛÌÔ˘˜. ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› Î·È Ë ÂÚ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì·˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ·fi ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÍÈÛÙfiÚËÛË˜Ø ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì·˜ ‚ÔËı¿ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ηχÙÂÚ· Ù· ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·. ÂÂȉ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÈÛ› ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜ Ô˘ ÙÔÓ ¤‚Ï·„·Ó. ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ Ô ¶¤ÚÛ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‚·‰›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘. ∆· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi Ù· ÏfiÁÈ· Î·È ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ: Ë ·Ï·˙ÔÓ›·. fiˆ˜ Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∆ÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙfi¯Ô ˘ËÚÂÙ› Î·È ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ʈٛ˙ÂÈ ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ. ÌÈ· Ù¯ÓÈ΋ ÌË ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÁÈ· ÈÛÙÔÚÈÎfi ΛÌÂÓÔ. Î·È ÂÈϤÔÓ Â›Ó·È §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔ˜. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÛÙfi¯Ô. Â›Ó·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ¤Ó· Ù¤¯Ó·ÛÌ· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎfiÛ̈Ó. Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜. 68 . ÙȘ ÛΤ„ÂȘ. ÙȘ ·Í›Â˜. fiÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ë ‡‚ÚȘ Ô˘ ‰È·Ú¿ÙÙÂÈ Ô ¶¤ÚÛ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿˜. Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. fiˆ˜: ŒÏÏËÓ˜ ¤ÓÓÔÌË fiÏË ÂχıÂÚÔÈ Ôϛ٘ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Û˘ÓÂȉËÙ‹ ÂÈı·Ú¯›· ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ µ¿Ú‚·ÚÔÈ ·fiÏ˘ÙË ÌÔÓ·Ú¯›· (˘ÂÚ¿Óˆ ÓfïÓ) ‰Ô‡ÏÔÈ ˘‹ÎÔÔÈ Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘ ÌÔÓ¿Ú¯Ë Ù˘ÊÏ‹ ˘·ÎÔ‹ ÛÙË ı¤ÏËÛË ÙÔ˘ ÌÔÓ¿Ú¯Ë ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ΛӉ˘ÓÔ˜ ÂÎÌˉ¤ÓÈÛ˘ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ÙÒÚ· (101): ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË. ·Ó¿ ‰¤Î· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. ∏ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÌÔÚ› Û¯ËÌ·ÙÈο Ó· ·Ô‰Ôı› Ì ·ÓÙÈıÂÙÈο ˙‡ÁË. ÚÔ˚‰Â¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÙÒÛË Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È. √ ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ˜ ÂÈϤÁÂÙ·È ˆ˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ •¤ÚÍË – ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ÙÒÚ· Ô ı›Ԙ ÙÔ˘ ∞ÚÙ¿‚·ÓÔ˜ – ‰ÈfiÙÈ: ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ¶¤ÚÛ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ı· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ›. ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ԢÓ. ÙÔ ‰ÈÏfi Á¤ÏÈÔ ÙÔ˘ Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ ‡‚ÚË Î·È ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË Ó¤ÌÂÛË. ÙË ÓÔÔÙÚÔ›·. ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔÓ •¤ÚÍË. ıˆÚÒÓÙ·˜ ÈÔ ÂÈÛÙÈÎfi. ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ. Ô˘ ·›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡ «ÚÔÂȉÔÔÈËÙ‹». ̤¯ÚÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ̤ÙÚËÛ·Ó fiÏÔ˘˜. ·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ›ÌˆÍ·Ó fiÛÔ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ. ¢ÂÓ ‰È·Ï¤ÁÔÓÙ·È ·ÏÒ˜ Ô •¤Ú͢ Î·È Ô ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ˜. ¿Óˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ¤¯ÙÈÛ·Ó ÌÈ· ÍÂÚÔÏÈıÈ¿ ˆ˜ ÙË Ì¤ÛË ÂÚ›Ô˘ ÂÓfi˜ ¿ÓÙÚ·. ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ Ù˘ ^IÛÙÔڛ˘. Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙȘ ·Í›Â˜ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜. fiÙ·Ó Î·˘¯È¤Ù·È ˆ˜ ı· ˘ÔÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙfiÙ ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈfi ÙÔ˘ ı· Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Ì ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÙÔ˘ ¢›· ‹ fiÙ·Ó ‰È·Ù¿˙ÂÈ ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘. Ù˘ ·Ó‰Ú›·˜. ŒÂÈÙ· Ì ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜ ı· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ› ·Ú¯Èο Ô •¤Ú͢ Î·È ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ÙÔ˘ ˘ÂÚÔ¯‹. ™’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ ¤‚·˙·Ó Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜.

Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·69 ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ˜ (101): Ô Û˘Ì‚·ÛÈϤ·˜ ÙÔ˘ ∫ÏÂÔ̤Ó˘ ÙÔÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ ˆ˜ ÓfiıÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ∞Ú›ÛÙˆÓ· ·ÏÏ¿ ‚·ı‡ÙÂÚË ·ÈÙ›· Ù˘ ·ÓÙȉÈΛ·˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ Ô ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ˜ ·ÓÙÈÙ·ÛÛfiÙ·Ó ÛÙȘ ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ∫ÏÂÔ̤ÓË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∞›ÁÈÓ·˜.70. ÂÛ‡ Û· ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ … Ó’ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˘˜ (103): Ô ¶¤ÚÛ˘ ÂÈÚˆÓ‡ÂÙ·È ÚÔÎÏËÙÈο ÙÔÓ ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ. 42. Ô ∫‡ÚÔ˜. 165.¶. ı· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓ›· Ì ÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ ·ÚÂÙ‹43. How & Wells. 697 c. 4 (Û. ªÂÙ¿ ÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜ Û˘Ì‚Ô‡Ï„ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Ù· ∫‡ıËÚ· ˆ˜ ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¿ Ù˘ ™¿ÚÙ˘ (VII 234 . ™ÂʤÚ˘. µÏ.ª.144. ¿‰ÂȘ ÎÈ ·˘Ù¤˜. ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fï˜ ÙȘ ηϤ˜ ÙÔ˘ ÚÔı¤ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ (VII 237). ÂÓfiÙËÙ· 8) Î·È ·ÔηχÙÔ˘Ó ÙÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi – ÔÏÈÙÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ∞Û›·˜: ÙÔ Ì·ÛÙ›ÁÈÔ Î·È ÙÔ Êfi‚Ô ÙÔ˘ ‰˘Ó¿ÛÙË. ·ÏÏ¿ ÂÊԉȿÛÙËΠ̠·ÚÂÙ‹ (àÚÂÙc ‰b ö·ÎÙfi˜ âÛÙÈ) (102): Ë ·ÚÂÙ‹ ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÌÊ˘ÙË. √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌË ·ÓÙ›ıÂÛË: ·fi ÙË ÌÈ· Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ Î·È ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÙÔ˘ •¤ÚÍË Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ÂÓ›· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔØ Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ Î·È ÙÔ Ï‹ıÔ˜ fï˜ ˘ÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÂÙ‹. ª˘ıÈÛÙfiÚËÌ·. Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ï·ÈfiıÂÓ Î·È ˆ˜ ÙÒÚ· ˙ÂÈ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ÙËÓ ¶ÂÓ›· – ÙFÉ ^EÏÏ¿‰È ÂÓ›Ë ÌbÓ ·å› ÎÔÙ ۇÓÙÚÔÊfi˜ âÛÙÈ (102): Ë Ï¤ÍË «Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜» Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÛÙ· ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο ΛÌÂÓ· ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· Û˘ÁÁÂÓ›˜ (ÂÎ ÁÂÓÂÙ‹˜) ÓfiÛÔ˘˜42. Ù. Î·È Î·ÚÔ› ı·˘Ì·ÛÙÔ› Î·È ¿ÓÙÚ˜ Ì ÔÏÂÌÈ΋ ·ÚÂÙ‹» (IX 122)Ø ÛÙÔ ‚. πππ 82. 69 . 201. «√ ÙfiÔ˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜». ۯ‰fiÓ «ÂÎ ÁÂÓÂÙ‹˜» ‰ËÏ·‰‹ (‚Ï. ¶Ú‚Ï. 1. ÔÈ· ‚¤‚·È· Ù˘¯·›ÓÂÈ… ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ (104): ÙÔ ‡ÊÔ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ÚÔ‰›‰ÂÈ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ˘Ø Ô ∫. ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙË ™¿ÚÙË – ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ Ù·›ӈÛË Ô˘ ˘¤ÛÙË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ – Î·È Î·Ù¤Ê˘Á ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ¢·Ú›Ԣ. ›Ûˆ˜ –ηٿ ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ– ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ‰˘ÛÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜. 72). 43.Ù.e. ∞Û›·˜. ∆ËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ∞Û›·˜/ ÏÔ‡ÙÔ˘ – ∂ÏÏ¿‰·˜/ ÂÓ›·˜ ÙË Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ (VIII 143. Ó· ’Ó·È Î·Ï¿ ÙÔ Ì·ÛÙ›ÁÈÔ (103): Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ •¤ÚÍË Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· Ù· ÔÏÈÙ‡̷ٷ (‚Ï. ™ÙÔÓ Â›ÏÔÁÔ Ù˘ ^IÛÙÔڛ˘ ¤Ó·˜ ¶¤ÚÛ˘. ÂÓfiÙËÙ· 17. ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Û¯fiÏÈÔ). Ó· ¯Ù˘ËıÔ‡Ó Ì ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÚ·Ùfi (103): Ô •¤Ú͢ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ‰È·„¢Ûı› ÚÒÙ· ÛÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜ Î·È ¤ÂÈÙ· ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó·. π. °. ∂ΛÓÔ˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ.204. VI. fiÔ˘ ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹. «‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ›‰È· ÁË Ó· ‚Ï·ÛÙ·›ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ ¤Ó· Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ. Î·È «¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ». √ •ÂÓÔÊÒÓ (^EÏÏËÓÈο πππ. °È· ·Ó¿Ï˘ÛË ‚Ï. πà 82). ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ ÛÙ· ÎÂÊ. «™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·») ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ. ·ÏÏ¿ Î·È ÂΛÓÔ˜ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ (·Ú·Î¿Ùˆ) Ì ÏÂÙ‹ ÂÈÚˆÓ›· ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË («Ô‡ÙÂ Î·Ó ı· ÌÔÓÔÌ·¯Ô‡Û·»). ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜ ¡fiÌÔÈ. ∫·‚¿Ê˘ ÛÙÔ Ô›ËÌ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍfiÚÈÛÙÔ ™·ÚÙÈ¿ÙË ‚·ÛÈÏÈ¿ (‚Ï. ŸÙ·Ó ÂÎıÚÔÓ›ÛÙËÎÂ. √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Î·Ù·Ê‡ÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ª‹‰Ô˘˜ «‰ÂÓ ‹ıÂÏ ÙÔ Î·Ïfi ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ» (VII 239)Ø ÙÔ˘˜ ÂȉÔÔ›ËÛ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ •¤ÚÍË.N.: ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÔÙ¿ÌÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ËÁ¿‰È· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ËÁ¤˜. ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏ› ηٿÎÙËÛË (›Ù ˆ˜ ÈηÓfiÙËÙ· ‹ ‰ÂÍÈfiÙËÙ· ›Ù ˆ˜ ËıÈ΋ ·ÚÂÙ‹ ‹ ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· ÙËÓ ÂÓÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ). Û.235). ÙËÓ ·Ó‰Ú›·: ÄÓ ÏÉıÔ˜ ηd Ę ÏÔÜÙÔ˜ àÚÂÙFÉ ñ›ÎÂÈ (¶Ï¿ÙˆÓÔ˜ ªÂÓ¤ÍÂÓÔ˜ 240 d). 50. 6) ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ·ÓÙ·Ì›ÊıËΠ·fi ÙÔÓ ¶¤ÚÛË ‚·ÛÈÏÈ¿ ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Ì ÙȘ ÚÔÛfi‰Ô˘˜ ÙÚÈÒÓ fiÏÂˆÓ Ù˘ ª. ππ. ¶ÂÚ˘ÛÈÓ¿Î˘. ·Ú. µÏ. / ÌÔÓ¿¯· Ï›Á˜ ÛÙ¤ÚÓ˜. VIII 26. π′). ∏ ÂÓ›· ·ÓÙ›ıÂÙ· Â›Ó·È «Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜» Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ÛÛ.

«√ ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ˜» ∆Ô ı¤Ì·. ∫·È ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤Êı·Û Ô˘ ÙÔÓ ÂÛÙ¤ÚËÛ·Ó ÙËÓ ‚·ÛÈÏ›·. ïÎfiÛÔÓ âÏ¢ıÂÚ›Ë ‰Ô˘Ï›˘».). 70 . 44. ª·ÚÎÈ·Ófi˜. ·ÊÔ‡ οı ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ·ԂϤÂÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÛ‹ Ù˘44.¯. ŒÙÛÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ. ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ fi¯È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘˜ (.Ã. fiÛÔ Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚË Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· ·fi ÙË ‰Ô˘Ï›·». ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ (ÂÚ. Ë‰Ô‡Ó ·fi ÙÔ ÏÔ›Ô Î·È Ó›ÁÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÈÓ‰˘Ó¤„ÂÈ Ô •¤Ú͢ ·fi ÙË ı·Ï·ÛÛÔÙ·Ú·¯‹. ™ÔÊ.¶. ∫¿ÔÈÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ‚ϤÔ˘Ó ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ˘ – •¤ÚÍË ·‹¯ËÛË ‹ ‰¿ÓÂÈ· Ù˘ ÛÔÊÈÛÙÈ΋˜.390 . ·ÏÏ’ fiÙ·Ó È· ˘¤Î˘„Â. VIππ 118). Î’ ¤ÂÈÙ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈϤˆ˜ •¤ÚÍË Ô ·˘ÏÈÎfi˜Ø Î·È ÙÒÚ· Ì ÙÔÓ •¤ÚÍË Î·È ÙÔ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì¿ ÙÔ˘. ÌÂÙ¿. K. 67. ·ÏÏ¿ ‰È¢ڇÓÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘˜. ∞Ó·›Û¯˘ÓÙ· ‰ˆÚÔ‰fiÎËÛ·Ó ÔÈ Â¯ıÚÔ› ÙÔ˘ ÙÔ Ì·ÓÙ›ÔÓ. ÒÛÙ ӷ ÌË ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ı¤ÏËÛ˘ ÙÔ˘ ¶¤ÚÛË ÌÔÓ¿Ú¯Ë ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÔ˘. √È ¶¤ÚÛ˜ ˘ÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ªÂ ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Î·È Âı·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘˜. Û. Ô˘ ÙÔÓ ÂÚfiÙÂÈÓÂ Ô ¶ÔÚʇÚÈÔ˜. ¤ÙÛÈ ÙÔ ÂͤÊÚ·ÛÂÓ Ô Ó¤Ô˜ ÛÔÊÈÛÙ‹˜ (ÛÎÔ‡ÔÓÙ·˜. »ªÂÁ¿ÏË ·‰ÈΛ· ÙÔÓ ¤ÁÈÓÂ. ·ÏÏ¿ Ô «‰ÂÛfiÙ˘ ÓfiÌÔ˜» ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ÙfiÛÔ ·fiÏ˘Ù· ÛÙËÓ ˘·ÎÔ‹. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô: Ô ÓfiÌÔ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ ™·ÚÙÈ¿ÙË Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘. ÂÓ Û˘ÓÔÌÈÏ›·. fiÙ·Ó Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó ÛÙËÓ ∞Û›·.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·70 Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘ÙË … ‰˘Ó¿ÛÙ˘ (ÚˆÙfiÙ˘Ô «‰ÂÛfiÙ˘») Ô ÓfiÌÔ˜ (104): Ë Û·ÚÙÈ·ÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ·˘ı·ÈÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÂÚÛÈÎÔ‡ ‰ÂÛÔÙÈÛÌÔ‡. ·Ú¿ ÌfiÓÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· («¿ÓÙÔÙ ÙËÓ ›‰È· ÚÔÛÙ·Á‹») Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ì·ÛÙÈÁ›Ô˘. ◊Ù·Ó ÙÔ˘ ∞Ú›ÛÙˆÓÔ˜ Ô ˘Èfi˜. ¤ÚÂ’ ÂÌÚfi˜ Î·È ÛÙÔÓ Ï·fi Ó· ÙÔÓ ÚÔÛ‚¿ÏÔ˘Ó. ÚËÙÔÚÈÎÒ˜ Ó· ÙÔ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ). Âı·›ÓÔ˘Ó. «¶ÚÒÙ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈϤˆ˜ ¢·Ú›Ԣ. «ì âÓ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›FË ÂÓ›Ë Ùɘ ·Úa ÙÔÖÛÈ ‰˘Ó¿ÛÙFÉÛÈ Î·ÏÂÔ̤Ó˘ Â鉷ÈÌÔӛ˘ ÙÔÛÔÜÙfiÓ âÛÙÈ ·îÚÂو٤ÚË. K·‚¿Ê˘. Ô Ã·Ú·ÎÙ‹Ú ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¿ÙÔ˘. µÏ. ·fiÛ·ÛÌ· 251 «∏ ÊÙÒ¯ÂÈ· Û ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙ›· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÚÔÙÈÌfiÙÂÚË ·fi ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó ‰ÂÛÔÙÈÎÔ› ¿Ú¯ÔÓÙ˜. 2. Ó· Â› Ù¤ÏÔ˘˜ ı· ‰ÈηȈı› Ô ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ˜. 460. Î·È ÙÔ ·ÂÊ¿ÛÈÛ ӷ ˙‹ÛÂÈ Ì’ ÂÁηÚÙ¤ÚËÛÈÓ ˆ˜ ȉÈÒÙ˘. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞ 1. ¤ÚÂ ‰ËÌÔÛ›· Ó· ÙÔÓ Ù·ÂÈÓÒÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÁÈÔÚÙ‹.

ˆ˜ ı· ÙÔÓ ÂÍ¢ÙÂÏ›ÛÂÈ ÂΛÓÔÓ ÙÔÓ Ú·‰ÈÔ‡ÚÁÔÓ §ÂˆÙ˘¯›‰Ë. ÎÈ ˆ˜ ÙÔ Â›‰Â Ô ÁÈÔ˜ ÌÔ˘. ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÛÙËÓ ™¿ÚÙË ı· Í·Ó·Á˘Ú›ÛÂÈØ Î·È ‚·ÛÈχ˜ Û·Ó ÚÈÓ. ÂÓÒ ÊÙÂÚÓÔÎÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Ë ¿ÏÏË Î·È ÌÈ· Ù· Û‡ÓÂÚÁ· ÙÔ˘ ‰›ÊÚÔ˘ ıÚ˘ÌÌ·Ù›˙ÂÈ. ÛÙÔÏÈṲ̂ÓË Ë ÌÈ· ÙÔ˘˜ Ì ÂÚÛÈÎÔ‡˜ ÎÈ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ‰ÒÚÈÔ˘˜ ¤ÏÔ˘˜ Ôχ ·’ ÙȘ ÙˆÚÈÓ¤˜ ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ ÌfiÈ Î·È ÛÙËÓ ·Û‡ÁÎÚÈÙË ÔÌÔÚÊÈ¿Ø ÎÈ ·’ ÙÔ ›‰ÈÔ Á¤ÓÔ˜ ·‰ÂÚʤ˜. ∫·È ¤ÊÙÂÈ Ô ÁÈÔ˜ ÌÔ˘ ÎÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÁÂÌ¿ÙÔ˜ χËÛË [. »∫’ Ë Ì¤Ú˜ ÙÔ˘ ÂÚÓÔ‡Ó ÁÂÌ¿Ù˜ ̤ÚÈÌÓ·Ø Ó· ‰›‰ÂÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÛÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ·˜. ˆ˜ ı· ÙÔÓ ‰ÈÒÍÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜.. 180-197 ÕÙÔÛÛ· (Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ •¤ÚÍË ·ÊËÁÂ›Ù·È ÛÙÔ ÃÔÚfi ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ô˘ ›‰Â ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ó‡¯Ù·) ªÔ˘ Ê¿ÓËΠÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ ‰˘Ô ηÏÔÓÙ˘Ì¤Ó˜ ˆ˜ ‚Á‹Î·Ó Á˘Ó·›Î˜.] MÂÙ¿ÊÚ·ÛË: I. Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍËÁ› ÙÔ ˆ˜ Ó· οÌÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Î·È Ì ‚›· ÙÔÓ ÍÂÛ¤ÚÓÂÈ ‰›¯ˆ˜ ¯·ÏÈÓ¿ÚÈ· ˆ˜ Ô˘ Ù¤ÏÔ˜ Û ‰˘Ô ÙÔ ˙˘Áfi Û· ÛÙË Ì¤ÛË. ÔÏÏ‹ ÛΤ„Ș Î·È ÁÈ· ÙÔ‡ÙÔ Î·ÌÈ¿ ÛÙÈÁÌ‹ ¯·Ú¿˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ˜Ø ÁÈ·Ù› ¯·Ú¿ ‰ÂÓ Â›Ó’ ·˘Ùfi Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È (‰ÂÓ Â›Ó·ÈØ ‰ÂÓ ÙÔ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·ÈØ Ò˜ Ó· ÙÔ ÂÈ ¯·Ú¿. ÛÙ. ªÂ ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ¶ÂÚÛÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi. ªÔ˘ Ê¿ÓËΠÏÔÈfiÓ Û·Ó Î¿ÔÈ· ·Ó¿ÌÂÛfi ÙÔ˘˜ Ó¿¯·Ó ÛÙ‹ÛÂÈ ·Ì¿¯Ë ·˘Ù¤˜. ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ ¶¤ÚÛ˜.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·71 »ŸıÂÓ ÙÔÓ •¤ÚÍË Ì ÔÏ‡Ó ˙‹ÏÔÓ ˘ËÚÂÙ›. Ó· ÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Â¿ÛÎÈ˙Â Î·È ÙȘ ÌÂÚ¤„ÂÈ.. ÂÎÔÚ˘ÊÒı’ Ë ‰˘ÛÙ˘¯›· ÙÔ˘) fiÙ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÙÔÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ê·ÓÂÚ¿ Ô˘ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ı· ‚ÁÔ‡Ó ÓÈÎËÙ·›. ÔÏÏ‹ ÛΤ„Ș Î·È ÁÈ· ÙÔ‡ÙÔ Â›Ó’ ¤ÙÛÈ ·ÓÈ·Ú¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¿ÙÔ˘ Ë Ì¤ÚÂ˜Ø ÔÏϤ˜ ÊÚÔÓÙ›‰Â˜. °Ú˘¿Ú˘ 71 . ˆ˜ Ô˘ ÙȘ ˙‡ÂÈ ÛÙÔ ¿ÚÌ· ÙÔ˘ Î·È ˙˘ÁÔÏÔ‡ÚÈ· ÛÙÔ Û‚¤ÚÎÔ ÙˆÓ ÂÚÓ¿Ø ÎÔÚ‰ÒÓÔ˘ÓÙ·Ó Ë ÌÈ· ÙÔ˘˜ Ì ٷ ÛÙÔÏ›‰È· ·˘Ù¿ ÎÈ ¤‰ÈÓ ˘¿ÎÔ˘Ô ÛÙfiÌ· ÛÙ· ÁΤÌÈ· Ù˘. Ù˘ ¿ÏÏ˘ ÙË ÁË ÙˆÓ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ. »¶ÔÏϤ˜ ÊÚÔÓÙ›‰Â˜. Ù˘ ÌÈ·˜ ¤‰ˆÛ ·ÙÚ›‰· Ô ÎÏ‹ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.» 3.

[. ¤ÎÙ·ÛË Î·È ÛÙÔÓ ¿ıÏÔ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ˘ ÔÚ›·˜ Ô˘ ›¯Â Ó· ÂÈÙÂϤÛÂÈ Ô •¤Ú͢. [. ·Ó ‰ÂÓ Ì Â͢ËÚÂÙ›. fiÏÔÈ fï˜ Â›Ó·È ¿¯ÚËÛÙÔÈ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜.. ·ÚÈıÌËÙÈο. ªÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. ÙfiÙ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓfiÙËÙ· Î·È ÚÔı˘Ì›· ÁÈ· fiÏÂÌÔ ÎÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ. °π∞ ∆π™ ∂ƒ°∞™π∂™ – £∂ª∞∆∞ °π∞ ™À∑∏∆∏™∏ °È· ÙËÓ 1Ë ÂÚÒÙËÛË. ÂÔ̤ӈ˜ Ì ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ.] OÈ AıËÓ·›ÔÈ (:ÌÂÙ¿ ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓ· Î·È fiÙ·Ó ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ •¤ÚÍË) ηٿϷ‚·Ó fiÙÈ ÌfiÓÔ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÎÈ ÔÈ ıÂÔ› ÙÔ˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÛÒÛÔ˘Ó. fiÙÈ Ë ·fiÏ˘ÙË ÂÏ¢ıÂÚ›· Â›Ó·È ¿ÂÈÚ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ˘·ÎÔ‹ Û ÌÂÙÚÈÔ·ı›˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ [. 72 . ÂÓÒ ÔÈ ‰ÂÈÏÔ› ‰ÂÓ ÙÔÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÓfiÌÔ. Ì ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ.] ∞˜ ¿Ì ÙÒÚ· ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. µÂ‚·Èˆı‹Î·Ì fiÙÈ Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÎÈ Ë ·ÈÙ›· ÙÔ˘ ηÎÔ‡ ‹Ù·Ó fiÙÈ ÂÚÈfiÚÈÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ÂÏ¢ıÂڛ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡..]. ™Â ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Â‰Ô Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙ‹ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ™ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘˙‹ÙËÛ‹ Ì·˜ ÔÓÔÌ¿Û·ÌÂ Û˘¯Ó¿ ·˘Ùfi ÙÔÓ Êfi‚Ô Û‚·ÛÌfi ÎÈ Â›·Ì fiÙÈ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÛˆÛÙÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û’ ·˘ÙfiÓ..]. Ì·˜ Û˘ÓËı›˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙË ‰Ô˘Ï›·. ·ÔÙÂÏ› ÚÔ˚fiÓ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘. Ì·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·. ªÈ· ·ÈÙ›· ‹Ù·Ó Ô Êfi‚Ô˜ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ô ÂÍ·Ó·ÁηÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰ÂÛfiÙË. ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜..M.. ¶¿Óˆ ·’ fiÏ·. ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙÈ¿˜ ÙÔ˘. Î·È Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ô •¤Ú͢ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Î·È Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÁÈ· Ù¤ÙÔÈÔ ÛÙÚ·Ùfi.. ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜ ¡fiÌÔÈ 697-699 ™ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·˘Ùfi Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛÂ Ë ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÂÚÛÈÎÔ‡ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜. °È· ÙË ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·: ·Ó ÂÈÏÂÁ› Ë ÂÚÁ·Û›·. ŸÙ·Ó ¯·ıÔ‡Ó ·˘Ù¿. Â¤‚·Ï·Ó ÌÈ· ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ·˘Ù·Ú¯È΋ ÂÍÔ˘Û›· ÎÈ ¤ÙÛÈ Î·Ù¤ÛÙÚ„·Ó ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ù˘ ÊÈÏ›·˜ Î·È Ù˘ ÔÌfiÓÔÈ·˜ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÛÙËÓ fiÏË.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·72 4. ∂ÚÒÙËÛË 3‚: ¢ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.. MÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ºÈÏÔÏÔÁÈ΋ √Ì¿‰· ∫¿ÎÙÔ˘ ∞•√¡∂™ ∞¶∞¡∆∏™∏™ ÁÈ· ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚. ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘¿ÎÔ˘·Ó Ù˘ÊÏ¿ ·fi Ù· ·ÏÈ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÔ˘ÌÂ. ªÔÚ› fï˜ Î·È Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ·ÏÒ˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î¿ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È. ŸÙ·Ó fï˜ ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜. Ó· ˘·ÎÔ‡ˆ Û οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚÒ Ó· ·ÏϿ͈. Û οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ì ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ (·Ó¿ÏÔÁ· ÁÈ· ÔÈÔ Ú¿ÁÌ· Û˘˙ËÙ¿ÌÂ. ÙÔ Ì·ÛÙ›ÁÈÔ. ŸÏ· ·˘Ù¿ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ì¤Û· ÙÔ˘˜ ¤Ó· ı·˘Ì¿ÛÈÔ Ó‡̷ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ÌÔÚ› ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ· ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Û›ÙÈ).. º˘ÛÈο ÙÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ Ù˘¯¤˜. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡ÌÂ. ¿ÏψÛÙÂ Ë ÂÚÒÙËÛË ‰›ÓÂÙ·È ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙÔ˜ ÔÚÈṲ̂ӷ Ú¿ÁÌ·Ù·: ÔÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ¤¯ÂÈ Ó· ˘·ÎÔ‡ˆ Û οÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ˆ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘. Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ·ÏÏ¿ Ë ‰È·Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· [. ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ¤ÁηÈÚ· Î·È Ó· ηıÔ‰ËÁËıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡.Ù. Ë ·¿ÓÙËÛË (ÚÔÊÔÚÈ΋) ı· ÛÙËÚȯÙ› Û ÚÒÙÔ Â›Â‰Ô ÛÙËÓ ·¯·Ó‹.

∂Ï¢ıÂÚ›· Î·È ÓfiÌÔ˜ [. ™ÔÊ. ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ¤Ó· ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ì ÌÂÙÚ‹ÛÈ̘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜Ø ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ Û ·ÓÙ›ıÂÛË ÚÔ˜ ÙË ‰Ô˘Ï›·. ÂÓÒ. ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÓfiÌÔ˘˜ Î·È Î·ÓfiÓ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ÓÙfiÈÔ ‰ÂÛfiÙË ‹ Ù‡Ú·ÓÓÔ Î·È ‰ÂÓ ˘·ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ·fi ÌÈ· Â͈ÙÂÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. [. Ë àÚÂÙc Â›Ó·È ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· ÛÙË Ì¿¯Ë. ÛÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ Â›‰·Ù fiÙÈ ÔÈ ıÂÔ› ÙÈ̈ÚÔ‡Ó ÙËÓ «‡‚ÚË» Î·È fiÙÈ «ÙÔ ıÂ›Ô Â›Ó·È ÊıÔÓÂÚfi» (Î·È ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· ÙÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ∫·Ï˘„Ò ÛÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤·).61 2. [. fiÙ·Ó à·Ì‡ÓÂÙ·È ÙËÓ ÂÓ›Ë Â›Ó·È ÂÈÓÔËÙÈÎfiÙËÙ· 45. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙÔ ¯ˆÚ›Ô ·˘Ùfi Ë Ï¤ÍË àÚÂÙc ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·ÌÊ›ÛËÌ·. ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ˜ (7. ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ̤ÙÚÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘.. ª·ÚÎÈ·Ófi˜.] °È· ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ηٷÍÈÒÓÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‚·ıÌfi Ú·ÁÌ¿ÙˆÛ˘ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜. Ù¤ÏÔ˜. ªÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹ Ë ÔÏÈÙÂȷ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›·. ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ «‡ÚÁÔ Ù˘ µ·‚¤Ï». ∞fi ÙËÓ ÒÚ· fï˜ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛÂ Ô ÂÈÌÂÚÈÛÌfi˜ Ù˘ àÚÂÙɘ.] ∞fi ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ À‰¿ÚÓË Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓÔËÙ‹ ̤۷ Û ¤Ó· ·ÓÂχıÂÚÔ ‰ÂÛÔÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜Ø Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÂȷ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›·. ∆Ô ·Ú¿ıÂÌ· «^O ıÂe˜ ñÂÚËÊ¿ÓÔȘ àÓÙÈÙ¿ÛÛÂÙ·È.] ∏ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·. Ô ™ÂÚı›·˜ Î·È Ô µÔ‡Ï˘. ™Ù· ıÚËÛ΢ÙÈο Û·˜ Ì¿ı·Ù fiÙÈ «ï ıÂe˜ ñÂÚËÊ¿ÓÔȘ àÓÙÈÙ¿ÛÛÂÙ·È»45.. ŸÙ·Ó à·Ì‡ÓÂÙ·È ÙË ‰ÂÛÔÛ‡ÓË. 73 . ÏÔÈfiÓ ÂÓfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‹ ¤ıÓÔ˘˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ fiÚÔ˜ ·Ó·Áη›Ô˜. ›Ù ·˘Ùfi Â›Ó·È ÎÚ¿ÙÔ˜ ›Ù ¤ıÓÔ˜. 2.] ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ Û¯¤Û˘ ·˘Ù‹˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ¢ÁÂÓ›˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜.. ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi ÙÔ˘ •¤ÚÍË ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·. ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·ÓıÚÒˆÓ. ÛÛ. fi¯È fï˜ Î·È Â·Ú΋˜. [. ¡· ·Ó·Ï‡ÛÂÙ Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ ·Ó Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ›‰È· ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È ÔȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·.101-104) ªÂ ÔÌËÚÈο ‹ Î·È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ·Ú·‰ÔÛȷο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ Âӛ˘ ‰›Ï· ÛÙËÓ àÚÂÙc ı· ‹Ù·Ó Ô͇̈ÚÔ....Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·73 ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 1. Ë ‡·ÚÍË Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ô‡Ù ÙËÓ ÔÏÈÙÂȷ΋ Ô‡Ù ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›·.. µπµ§π√°ƒ∞ºπ∫∞ ∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞ 1. ·ÏÏ¿ ÙÔ ›‰ÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Û æ·ÏÌÔ‡˜. ¶Ò˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÙ ÂÛ›˜ Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·. ÙËÓ ÔÏÈÙÂȷ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÂÓfi˜ Û˘ÓfiÏÔ˘ Û ·ÓÙ›ıÂÛË ÚÔ˜ ¤Ó· ‰ÂÛÔÙÈÎfi ‹ Ù˘Ú·ÓÓÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ηÈ. 4. ÚÔ˜ ÙÔÓ À‰¿ÚÓË. [. Î·È Û˘Ó¯›ÛÙËΠ΢ڛˆ˜ ÙË Ï˘ÚÈ΋ ÂÔ¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÂÓfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‹ ¤ıÓÔ˘˜ Û ·ÓÙ›ıÂÛË ÚÔ˜ οı ÂÍ¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÌÈ· ͤÓË ‰‡Ó·ÌË. 59. ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ ŸÌËÚÔ. ÛÙȘ ¶·ÚÔÈ̛˜ Î.] ∏ ÔÏÈÙÂȷ΋ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÂÏ¢ıÂÚ›· ‰Â Û˘Ì‚È‚¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ Ô‡Ù Ì ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹ ÂÓfi˜ Û˘ÓfiÏÔ˘ Û ¤Ó·Ó ÓÙfiÈÔ ‰ÂÛfiÙË ‹ Ù‡Ú·ÓÓÔ Ô‡Ù Ì ÙËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÍ¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·fi ÌÈ· Â͈ÙÂÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË.¿.. Ù·ÂÈÓÔÖ˜ ‰b ‰›‰ˆÛÈÓ ¯¿ÚÈÓ» Â›Ó·È ·fi ÙËÓ \EÈÛÙÔÏc \I·ÎÒ‚. ∆Ú·Áˆ‰›· Î·È ^IÛÙÔÚ›Ë.. Ë àÚÂÙc ÌÔÚ› Ó· Ù›ıÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙËÓ ÂÓ›Ë. ·ÓÙ›ıÂÙ·.. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ «·ÚÂÙ‹» Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ˜. ∏ ¤ÓÓÔÈ· fï˜ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜. ÁÈ· οı ¿ÏÏË ÌÔÚÊ‹ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜: ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù‹Ó Ô‡Ù ÚÔÛˆÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ô‡Ù ÔÏÈÙÂȷ΋ (·˘ÙÔÓÔÌ›·).

¶ÂÚ˘ÛÈÓ¿Î˘. √ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÙÂÈ Ì ÙÔÓ ÈÔ Î·ı·Úfi ÙÚfiÔ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÓ›· Î·È ÙÔ ÂχıÂÚÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì· (Ì ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘ Î·È Ù˘ ·Û˘‰ÔÛ›·˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙË ÛÔÊ›· Î·È ÙÔ ÓfiÌÔ) ÛÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Î·È ÙÔ ‰ÂÛÔÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏ‹˜. ªÂ ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ȉÈfiÙËÙ· Ë àÚÂÙc Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ à·Ì‡ÓÂÙ·È ÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÙÈıÂ̤ӈÓ. 7. 347 ϤÁÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÓËÛÙ‹Ú˜: Ôî ‰’ õ‰Ë ÁÓ·ıÌÔÖÛÈ ÁÂÏÒˆÓ àÏÏÔÙÚ›ÔÈÛÈÓ.. ∫·È ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ Á¤ÏˆÙ· ÚÒÙÔ˜ ‰È‰¿ÛηÏÔ˜ Â›Ó·È Ô ŸÌËÚÔ˜: ‚.1). 358.. √ ÂÚÛÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ∂ÏÏ‹ÛÔÓÙÔ.]. √ Á¤ÏˆÙ·˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ı¤Ì· ÛÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÓfiÌÔ˘..105). ∆Ô ‰È¿ÏÔÁfi ÙÔ˘ Ì ÙÔ ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ ‰È·ÎfiÙÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ Á¤ÏˆÙ·˜ (103. ¶ÏËÚÔÊÔÚ› ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË fiÙÈ Ô ‹Úˆ·˜ ÛÙÔ ‡„ÈÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·›ÛıËÛË Ù˘ ÙÚˆÙ‹˜ ı¤Û˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ÚԉȷÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ ÙÒÛË. ŒÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ ·›ÛıËÌ· fiÙÈ «ÁÂÏ¿ ηχÙÂÚ· fiÔÈÔ˜ ÁÂÏ¿ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜». O ∫ÚÔ›ÛÔ˜ àÔ¤ÌÂÙ·È ÙÔ ™fiψӷ ÓƠ̂۷˜ οÚÙ· àÌ·ı¤· ÂrÓ·È. 100-104) Î·È ÙÔÓ ÚˆÙ¿ ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ı· ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÛËÎÒÛÔ˘Ó ¯¤ÚÈ ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·74 ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ¤Ó‰ÂÈ·˜.). fiÔ˘ Ù· ¿ÓÙ· Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ‰È·Ù·Á‹˜ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ˘ÔÙ·Á‹˜ Ù˘ÊÏ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ.346-7. 151-155 3. ∞ÁÓÔ› ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È ÙËÓ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ. fiÙ·Ó à·Ì‡ÓÂÙ·È ÙË ‰Ô˘ÏÔÛ‡ÓË Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÎfiÌÔ (2) Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘˜. 20. ÙfiÙ ʈӿ˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÍfiÚÈÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ (7. Ô Ó·˘ÙÈÎfi˜ ÛÙfiÏÔ˜ ÙÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›. √ •¤Ú͢ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. Ë ı¤· ÙÔ˘ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ÛÙfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÙÔÓ ÁÂÌ›˙ÂÈ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. [.3). ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙȉÈΛ· ¶ÂÚÛÒÓ Î·È ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ™Â ÂÚ›Ô‰Ô ·ÎÌ‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔÓ ∫ÚÔ›ÛÔ Ô ™fiÏˆÓ Î·È ·ÔηχÙÂÙ·È Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·ÓÙȉÈΛ· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ∞Û›·˜Ø Û ÛÙÈÁÌ‹ ‡„ÈÛÙ˘ ·ÎÌ‹˜ ‰È·Ï¤ÁÂÙ·È Ô •¤Ú͢ Ì ÙÔ ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ. √ •¤Ú͢ ʤÚÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÔÛ‡ÓË Î·È Ë ‰ÂÛÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ʇÛË ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi. ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË. [. 18.1)..135. √ Á¤ÏˆÙ·˜ ÙÔ˘ •¤ÚÍË ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË (105) Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ¿ÏÈ ÙËÓ ≈‚ÚÈÓ Î·È ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË Ó¤ÌÂÛË. O •¤Ú͢ ☠Á¤ÏˆÙ¿ Ù öÙÚ„ ηd ÔéÎ âÔÈ‹Û·ÙÔ çÚÁcÓ Ôé‰ÂÌ›·Ó. Ó· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó (103. ÛÛ. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ Á¤ÏˆÙ· ÚԉȷÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÏÏ¿ ÙÔ ÎÚ·Ù› ÂÎÎÚÂ̤˜ ÁÈ· ÔÏÏ‹ ÒÚ·..34. Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó Î·È ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÔÈ ¶¤ÚÛ˜. Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Êˆ˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙȉÈΛ· ¶ÂÚÛÒÓ Î·È ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. √‰. Ì fiÛÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ¤Ó·˜ ŒÏÏËÓ·˜. ∏ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂٷ͇ ‰Ô˘ÏÔÛ‡Ó˘ Î·È âÏ¢ıÂڛ˘ Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú‹ Û’ fiÏË ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ (‚. √ ‰È¿ÏÔÁfi˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ •¤ÚÍË ·ÔÛÎÔ› Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌË Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜. ¶ÏÔÜÙÔ˜ 510 ÎÂ. ™ÙÔ ¢ÔÚ›ÛÎÔ Ô •¤Ú͢ οÓÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ÂÈıÂÒÚËÛË.N. ·Ó Â›Ó·È fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂχıÂÚÔÈ Î·È ‰ÂÓ ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó·. √ •¤Ú͢ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Ù˘È΋ ÏÔÁÈ΋ [.100. √ ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë àÚÂÙc à·Ì‡ÓÂÙ·È ÙËÓ ÂÓ›Ë Â›Ó·È Ë ÂÈÓÔËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ÍËÚ¿ ‹ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· (‚. ÂÓÒ Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ·È ‹‰Ë ÚÔ˜ ÙË £¤ÚÌË. ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙË 74 .. àÏÏ’ ä›ˆ˜ ·éÙeÓ àÂ¤Ì„·ÙÔ (7. Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÂÚÈÊÚfiÓËÛË ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ Î·È ÙËÓ ˘‚ÚÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË öÏ·‚ âÎ ıÂÔÜ Ó¤ÌÂÛȘ ÌÂÁ¿ÏË ∫ÚÔÖÛÔÓ (1. I.] √ ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ warner (= «ÚÔÂȉÔÔÈËÙ‹˜»). √ ÛÙ. √ •¤Ú͢ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ı¤ÛË ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÂΛÓË ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ™fiψӷ.3-4).] Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÔʛ˘.

∏ ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È Ô ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ηıÈÛÙÔ‡Ó ‰˘Ó·Ùfi ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ. Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÙÔ ‰Â›¯ÓÂÈ Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÙȘ ÓÔ˘‚¤Ï˜. ÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ. ¶fiÛÔ Ë ÂÚÛÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ‰ÂÛÔÙÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì·. ÁÈ· ·ÓÙȉÈ˘ ÚÔÛÒˆÓ Î·È fiÏÂˆÓ Â›Û˘. Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ·Ù› Ë ÂÚÛÈ΋ Ó›ÎË ‰ÂÓ ·¤ÎÙËÛ ηÓÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ ·›ÁÏË. ñ ¡· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÏÈÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰‡Ó·ÌË. °ÂÏ¿ Î·È ·Ô¤ÌÂÈ ÙÔ ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ Ë›ˆ˜. Ë Èı·Ó‹ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ¤ÙÛÈ ÂÈÌÂÚ›˙ÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ Û˘ÓıÏ›‚ÂÈ Ì ÙÔÓ fiÁÎÔ Ù˘ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ. 215. ª·ÚˆÓ›Ù˘. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¤·Û·Ó ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ Ê¿ÛÂȘ Ù˘ Ì¿¯Ë˜ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ù˘ ¤Î‚·ÛË Î·È Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ™¿ÚÙ˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ (ÙˆÓ £ÂÛȤˆÓ ΢ڛˆ˜) ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ηٿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜. 238 ¢π¢∞∫∆π∫√I ™∆OÃ√π ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ¤Ó‰ÔÍ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔÓ ¶¤ÚÛË ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ̤۷ ·fi ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Î·È ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘˜. 219. ÁÈ· ÌÔÈÚ·›Â˜ fï˜ ·˘ı·ÈÚÂۛ˜ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ fi¯È. 228. 1964. ¢. 208-213. £∂ª∞∆π∫√π ¶Àƒ∏¡∂™ ∂Ï¢ıÂÚ›·-‰ÂÛÔÙÈÛÌfi˜ ¡fiÌÔ˜ ∞ÓıÚˆÈÛÌfi˜ – ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ· ªÔ›Ú· – ¢ı‡ÓË §ÈÙfiÙËÙ· 75 . °È· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ fiÏË Î·È ÙÔ ÂχıÂÚÔ ÔÏÈÙÂÈ·Îfi Ù˘ Û‡ÛÙËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰Ú¿ÛË. Ô˘ ı· ÙȘ Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ì ·Ú·Î¿Ùˆ. Û. ñ ¡· ÂÌ‚·ı‡ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ (ÛÙÔÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi.ÔÏÂÌÈÎfi ÙÔ̤·). Ë ÂÏÏËÓÈ΋ fï˜ ÂÏ¢ıÂÚ›· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ¤Ó· ¿Ï˘ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ. 223-226. ∆· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ı· ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ •¤ÚÍË ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ó‰Ú›·. 76 µπµ§π√ EB¢OMO (VII) ENOTHTA 13Ë ¶O§YMNIA H MAXH TøN £EPMO¶Y§øN VII 206.¡.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·75 ÛËÌ·Û›· Î·È ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi. ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ‹ÙÙ· ˘„ÒıËΠ۠·Ó·ÓıÚÒÈÓÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ ÚÔۋψÛ˘ ÛÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Î·È ı˘Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·.

ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î·È ·ÔÊ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘. Ô ∂ÊÈ¿ÏÙ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ ÙÔ˘ ÚÔ‰fiÙË. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÎfiÛÌÔ˘˜. ∫È ·Ó ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÓÂ Ô ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘˜ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó. 76 . «ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ·ÁÔÚ¿ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÎfiÛÌÔ». ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ) ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÈηÓÔÔÈËÙÈο. 213): «Ì·ÚÙ‡ÚËÛ ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ … Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÈÙ›· Ó’ ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜». ÚÔۋψÛ˘ ÛÙÔ ¯Ú¤Ô˜. Ë ÔÔ›· Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÚ·ÁÈ΋ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË). √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÌÈÏ¿ÂÈ Î·ı·Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÚfiÏË„Ë (ÎÂÊ. ∏ ÛÙ¿ÛË. √ÌÔÈfiÙËÙ·. ÛÙÔ ÎÂÊ. Œ¯Ô˘Ì ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠·Ú¯·›· ÙÚ·Áˆ‰›·. ŸÏÔÈ ÁÓÒÚÈ˙·Ó (ÎÂÊ. ·Í›Â˜/ ȉ·ÓÈο. fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. fiÙÈ. ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ (ÔÏÈÛÌfi˜ – ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋. 48. Û. «ÁÏ˘ÎÔ¯¿Ú·˙Â Ë ·˘Á‹». ÙÔÓ ªÂÁÈÛÙ›· Î·È ÙÔ˘˜ £ÂÛÈ›˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÓ ÌfiÓÔ Ë Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜.¯. ¯ÚfiÓÔ˜. ∫¿ÚÓÂÈ·) Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ηıÂÌÈ¿˜ Ê¿Û˘ Ù˘: «ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·Ó¿‚Ô˘Ó Ù· Ï˘¯Ó¿ÚÈ·».‰È·ÊÔÚ¿. ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë ÌÔ›Ú·47. £· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ȉ›ˆ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ fiˆ˜ ÙË ÛÙÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜. ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡. ™‡ÛÙËÌ· (.ÎÔÈÓˆÓ›·. ı˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·Í›Â˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó ·ÓÒÙÂÚ˜. 46. ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ¿ÍÔÓ· Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ (ÚÒÙÔ˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜).). µÏ. Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ Ú¿ÍÂÒÓ ÙÔ˘˜. ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙË ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË Ù˘ Ì¿¯Ë˜ (√Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ·ÁÒÓ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó Ï›Á˜ Û‡ÓÙÔ̘ ·ÚÂ΂¿ÛÂȘ (. ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. √È ¶¤ÚÛ˜ ÔÏÂÌÔ‡Ó ˘fi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÈÁ›Ô˘ Î·È ÓÈÎÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÚÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ∂ÊÈ¿ÏÙË Î·È ÙËÓ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘˜. ∏ ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ Î·È Ë Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. ñ ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÂÌÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· Âı¿ÓÔ˘Ó ˘·ÎÔ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ™¿ÚÙ˘. ÂÓÒ Ô Ó¤Ô˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ •¤ÚÍË . ÔÈ ·Í›Â˜. ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÙÏ. ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙˆÓ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÒÓ ÙˆÓ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ •¤ÚÍË Î·È ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎfiÛ̈Ó. ñ √È ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ (¯ÒÚÔ˜. Î·È ™. ¡fiÌÔ˜ . ∏ ·Ê‹ÁËÛË ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔÓ fiıÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·. √È ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ ÓÈÎÔ‡Ó ÛÙË Ì¿¯Ë. ·ÏÏ¿ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ì «ı˘Û›·» Î·È fi¯È «‹ÙÙ·». ÊÈÏÔ·ÙÚ›· – ÚÔ‰ÔÛ›·).¯.¢ËÌ¿Ú·ÙÔ˘ ÂÍËÁ› ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ¿ÙË (Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Ù‡ÊψÛ˘) Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ ¶¤ÚÛË ‚·ÛÈÏÈ¿ (209)Ø ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ë ‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ¿Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ (210)Ø Ë ‡‚ÚË ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÓÂÎÚfi ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ˘‚ÚÈÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î·È Ô‰ËÁ› Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÛÙË Ó¤ÌÂÛË. Ì¿ÏÈÛÙ· Ô Ì¿ÓÙ˘ ªÂÁÈÛÙ›·˜ ÙÔ ÁÓÒÚÈ˙ ÚÒÙÔ˜Ø Ì ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ˘„ÒÓÔÓÙ·È Û ÂχıÂÚ˜ ËıÈΤ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ – ¢π¢∞∫∆π∫∂™ √¢∏°π∂™ ñ √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ Û‡Ì‚ÔÏÔ ı˘Û›·˜ Î·È ·ÎÏfiÓËÙ˘. 219) fiÙÈ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ˜. Û˘ÓÂȉËÙ‹˜. 47. ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ËıÈ΋ ‰Èη›ˆÛË. ª·ÚÎÈ·Ófi˜. ·ÏÏ¿ ·Ú·Ï›ÊıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÏfiÁˆ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÛÂÏ›‰ˆÓ. Ù· ȉ·ÓÈο. 216 ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ. οÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi fiÙÈ Ë ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹ ˘Ô¯ˆÚ› ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÊÚfiÓËÌ·.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·76 ∂¡¢∂π∫∆π∫∂™ ¢π∞£∂ª∞∆π∫∂™ ∂¡¡√π∂™ ÕÙÔÌÔ . ñ ∏ ·Ê‹ÁËÛË ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ· ÂÍÈÛÙfiÚËÛ˘46. ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi.

BÏ.). ηٿÛÎÔÔ˜ (208): Ë Î·Ù·ÛÎÔ›· Û ηÈÚfi ÔϤÌÔ˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙËÓ πÏÈ¿‰· (∫: ¢ÔÏÒÓÂÈ·). 49. ηÓ›˜ ÙÔ˘˜ fï˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ú¿ÛÙËÌ· Î·È ÔÌÔÚÊÈ¿ Ô˘ Ó· ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡Ó·ÌË – ÌÔÓ¿¯· Ô •¤Ú͢» (VII 187). Ô‡Ù ۯ‹Ì·Ù· ÏfiÁÔ˘ Ô‡ÙÂ Î·Ó Â›ıÂÙ· ¤Ú· ·fi Ù· ·Ó·Áη›· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈο. Ù. µÏ. ηıÒ˜ Ô ∫ÏÂÔ̤Ó˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÁÈÔ Î·È Ë °ÔÚÁÒ ‹Ù·Ó «·ÙÚÔ‡¯Ô˜» ÎfiÚË – οÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ÙËÓ «Â›ÎÏËÚÔ» ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ. ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ·ÛÙ¿ıÂÈ·. 204 (‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô):« µ¤‚·È· ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ·˘Ùfi ˘‹Ú¯·Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ›. Û¯fiÏÈÔ 491. √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÛÙÔÓ ¤·ÈÓÔ ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÁÂÓ·ÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ (ÎÂÊ. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¶ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈÎÈÏ›· ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË: Ë ·ÏÏ·Á‹ ·fi ÙÔÓ Â˘ı‡ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Ï¿ÁÈÔ ÙÔ˘ •¤ÚÍË. How & Wells. Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰·. ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛË ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘. ∆ÔÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ÎÂÊ. §›ÁÔ ·Ú·¿Óˆ ›¯Â ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ •¤ÚÍË: «‹Ù·Ó ÏÔÈfiÓ ÙfiÛ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓÙÚ˜. 419. ∞ÎfiÌ· Î·È Ë Î·ÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ §ÂˆÓ›‰· ·Ô‰›‰ÂÙ·È Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ·. ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ÂÚÈÙÙfi ÛÙÔȯ›Ô. ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ıÚfiÓÔ. 223. ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. √ ηٿÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ı˘Ì›˙ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·. Ù¤ÏÔ˜. Ë Ï˘Û۷Ϥ· Ì¿¯Ë Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÏÔÓ›˙Ô˘Ó ÛÙË ÏÈÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ê¿Û˘ Ù˘ Ì¿¯Ë˜.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·77 ñ ø˜ ÚÔ˜ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‰ÂȯÙ› Ë ÏÈÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜: ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ·. Ó· ·Ó·Ï˘ı› ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ Î·È ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ì ÙÔÓ ¢ÈËÓ¤ÎË. Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹ıÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡. √ §ÂˆÓ›‰·˜ ‹Ù·Ó ·‰ÂÏÊfi˜ (ÂÙÂÚÔı·Ï‹˜) ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ∫ÏÂÔ̤ÓË Î·È Á·ÌÚfi˜ ÙÔ˘Ø ·ÓÙÚ‡ÙËΠÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘. Ë ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ Û·ÛÌ¤ÓˆÓ ‰ÔÚ¿ÙˆÓ. °È’ ·˘Ùfi Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ı· ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙË ™¿ÚÙË. ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ì ÙÔÓ ¢ÈËÓ¤ÎË Ì ÙÔÓ ·ÓÂΉÔÙÔÏÔÁÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. Iπ. ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ∫·ÚÓ›ˆÓ50. ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë „˘¯Ú·ÈÌ›·˜. 204) Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙÔ˜». Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ó·Í·Ó‰Ú›‰·. fiÔ˘ Ô ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜ Ì ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤·. ·ÏÏ¿ Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ› (21 ÁÂÓȤ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹) ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÙˆÓ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ (480 . Ì ÙË ÛÙÚ·ÙÈ¿ ÙÔ˘ (209): ÙÔ ·›ÛıËÌ· ˘ÂÚÔ¯‹˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÛÙÚ·ÙÈ¿˜. ñ ø˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ •¤ÚÍË. 77 . Û. Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Î·È Ù· ‰fiÓÙÈ·. Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰·48. ¢′. Ë ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ Ô˘ Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È ‹ ÂÚÈÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜. ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË °ÔÚÁÒ. Ù. ∞Í›˙ÂÈ. ∏Ï. Û. ÙÔÓ ¢fiψӷ. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. ηıÒ˜ Ë Î¿ı fiÏË Â›¯Â ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ Î·Ì¿ÚˆÓ·Ó ¿Óˆ ·’ fiÏÔ˘˜ ÎÈ Â›¯Â ÛÙȘ ‰È·Ù·Á¤˜ ÙÔ˘ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ‹Ù·Ó Ô §ÂˆÓ›‰·˜ Ô §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔ˜. ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ó ÔÈ Â¯ıÚÔڷ͛˜ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È ÂÈ‚·ÏÏfiÙ·Ó ÂίÂÈÚ›·. ∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ÂÏÈÁÌÒÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ·ÁÒÓ˜ (206): ÁÈ· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÔÈ ÔÈΛϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ.Ã. OÈ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‰ÈΤ˜ Ì·˜. Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ÛÎÔÔ ·fi ÙÔ ÙÚˆÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi‰Ô. ·ÊÔ‡ ηٷϋÁÔ˘Ó fiÙÈ ¤˙ËÛ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 650 . Ë Ì¿¯Ë ÛÒÌ· Ì ÛÒÌ·. ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·ÚÈÛÙ›· ÂÓfi˜ ‹Úˆ·. 50. √ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ 48. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· (206): ÙÔ ÛÒÌ· ÙˆÓ ÙÚÈ·ÎÔÛ›ˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ò˜ ‹Ù·Ó ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓÔ49Ø ÌfiÓÔ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ‹Ù·Ó ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰·. Ã. ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηٷÛÎÔ¢ÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹. ¯ˆÚ›˜ ÂÍ¿ÚÛÂȘ.

∞fi ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È ÙÔ Á¤ÏÈÔ.Ù. Ô˘ Ù· ÓÂÚ¿ ÌÂÚÈÎÒÓ ÔÙ·ÌÒÓ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ Ó· ÙÔ˘˜ ͉Ȅ¿ÛÔ˘Ó. Ë Î·Ù¿‚·ÛË ·fi ÙÔ ‚Ô˘Ófi … Î·È Ë ·Ó¿‚·ÛË (223): Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ •¤ÚÍË Ô˘ ı· ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ ̤وÔ Â›ıÂÛË Â›¯·Ó ÌfiÓÔ Ó· η٤‚Ô˘Ó ·fi ÙÔ ‚Ô˘Ófi (›¯·Ó ‰ËÏ·‰‹ Ó· ‰È·Ó‡ÛÔ˘Ó ÌÈÎÚ‹ ηÙËÊÔÚÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË). Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ¤ÓȈÛ ¯·Ú¿ Î·È ÂÚËÊ¿ÓÈ·. ¶·ÚfiÌÔÈ· ¿Ô„Ë ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ∞ÚÙÂÌÈÛ›· ÚÔ˜ ÙÔÓ ª·Ú‰fiÓÈÔ (ÎÂÊ. How & Wells. Êı¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÚÁ‹. ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÚÔ‰ÔÛ›·˜ ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Ì¿¯Ë˜.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·78 ›¯Â ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ú·¿Óˆ fiÙÈ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ Ô •¤Ú͢ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈÔ (5. ™ÙÔ ¤ıÈÌÔ ·˘Ùfi ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ÙËÓ ÏÔ΋ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ÙÔ˘ \IÊÈÁ¤ÓÂÈ· âÓ ∆·‡ÚÔȘ. Ù. ŸÙ·Ó ·˘ÙÔ› ·¤Ù˘¯·Ó. ÙÔ Êfi‚Ô. Û. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙË ‰¤¯ÂÙ·È. ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ 51. ™ÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ ¶Ï·Ù·ÈÒÓ ı· ηٷ‰ÈοÛÂÈ Î·È Ô ¶·˘Û·Ó›·˜ ÙÔ ¤ıÈÌÔ ·˘Ùfi Î·È ı· ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Í¤ÓÔ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ˘˜ Â›ÏÂÎÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ «·ı·Ó¿ÙˆÓ» ÎÙÏ. √È ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‰È·„‡‰ÔÓÙ·È ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿: ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÚ›ÌÂÓ fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ «ı· ÙÔ ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙ· fi‰È·». 227. Ó· Îfi„Ô˘Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ (238): Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ¤ıÈÌÔ ÙˆÓ ∆·‡ÚˆÓ Ù˘ ∫ÚÈÌ·›·˜. ·ÓÙ›ıÂÙ· Ô À‰¿ÚÓ˘ ¤Î·Ó ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ (¿Ú· ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË Î·È ·ÓËÊÔÚÈ΋ –ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Î·ÙËÊÔÚÈ΋– ÔÚ›·). ·Ó·‹‰ËÛ (212): Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ·˘Ù‹ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÛÎËÓ‹ Ô˘ Ì·˜ ÂÚȤÁÚ·„Â Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÛÙËÓ Õ‚˘‰Ô. ÂÓÒ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ ¤ÚÈ¯Ó·Ó Û ·Ú·Ï‹ÛÈÔ ÁÎÚÂÌfi.283. ¿ÓÙÚ˜ fï˜ Ï›ÁÔÈ (210): Ë ÊÚ¿ÛË ¤ÌÂÈÓ ˆ˜ ·ÚÔÈÌȷ΋ ÁÈ· ÙË ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ·. Û. √È ∆·‡ÚÔÈ ı˘Û›·˙·Ó ÛÙË ı¿ ÕÚÙÂÌË ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ó·˘·ÁÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ Î‡Ì· ¤‚Á·˙ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¯Ù˘Ô‡Û·Ó ÙÔ ˘Ô„‹ÊÈÔ ı‡Ì· Ì Úfi·ÏÔ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ¤ÎÔ‚·Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ÙÔ Î¿ÚÊˆÓ·Ó ¿Óˆ Û ¿ÛÛ·ÏÔ. Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ ‰‡ÛÎÔÏË: «∞ÚÈÛÙfi‰ËÌÔ˜ Ô ÙÚ¤Û·˜». ·Ó ÔÈ ºˆÎ›˜ ‰ÂÓ ¤Ê¢Á·Ó.M. ∏Ï. ∞•√¡∂™ ∞¶∞¡∆∏™∏™ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚. °È· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚÒÙËÛË: ∞fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ıˆÚ› ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi. BÏ.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ). Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ IV 103. Ô˘ ÚÔ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ï·˙ÔÓ›·. √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ºˆÎ›˜. ∆fiÙÂ. Û¯fiÏÈÔ 513. 78 . ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË. °È’ ·˘Ùfi ˘ÔÏfiÁÈ˙·Ó ÙfiÛÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó¯›˜ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜) Î·È ‰ÂÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó Ôχ Ì ÙÔ˘˜ ºˆÎ›˜. 68): «ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÓÒÙÂÚÔÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·’ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ÛÔ˘. ∂ÊÈ¿ÏÙ˘ (213): Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ·Ú·ı¤ÙÂÈ Î·È ÙËÓ ÂΉԯ‹ fiÙÈ Ô ÚÔ‰fiÙ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô ∂ÊÈ¿ÏÙ˘ ·ÏÏ¿ οÔÈÔ˜ √Ó‹Ù˘ ·fi ÙËÓ ∫¿Ú˘ÛÙÔ ‹ Ô ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ ·fi ÙËÓ ∞ÓÙ›Î˘Ú·. fiÙ·Ó Î·Ì¿ÚˆÓ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘. ÙËÓ ‡‚ÚË. 421. ÙËÓ ·Ì˯·Ó›·. ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜ Ô˘ ›¯·Ó ÙÔ «ıÚ¿ÛÔ˜» Ó· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È. II. ÌÂÙ¿ ÙË Ì¿¯Ë: ·fi ÙË Ì¿¯Ë Â¤˙ËÛ·Ó ‰‡Ô ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜Ø Ô ¤Ó·˜ ‹Ù·Ó ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ›¯Â ÛÙ·Ï› ΋ڢη˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∞ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ̤۷ ·fi ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi. ›Ûˆ˜ Ì ··›ÙËÛË ÙÔ˘ Ì·ÓÙ›Ԣ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ51. ¢′. Ô ‰ÂÈÏfi˜. ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÙÔÏÌ·Ø ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÎÚÂÌ¿ÛÙËÎÂ. Ù. Â‰Ò ÓÈÒıÂÈ Êfi‚Ô. ı· ›¯Â ·ÔÙ‡¯ÂÈ Ô Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÈı¤ÛÂˆÓ Î·È Ë Î‡ÎψÛË ÙˆÓ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ. ¤ÛÙÂÈÏ «Ó· ÙÔ˘˜ È¿ÛÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜». ‡ÛÙÂÚ·. ªÂ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ™¿ÚÙË. ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó È· Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ÙÂÏÈο ·˘ÙÔÎÙfiÓËÛ ‹ ÛÎÔÙÒıËΠÛÙȘ ¶Ï·Ù·È¤˜. fiÛÔ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ·’ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜» Î·È Ô •¤Ú͢ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÙÂÌÈÛ›· ÛÙË Ó·˘Ì·¯›· Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜: «ÌÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ Á˘Ó·›Î˜ ÎÈ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ¿ÓÙÚ˜» (VIII 88). ¶Èı·ÓfiÓ. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜.

ÎÈ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ’ÙÔÈ ÎÈ ÔÈ ‚¿Ú‚·ÚÔÈ. ∫·È Ó· Ò˜ ÔÈ ºˆÎ›˜ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎ·Ó fiÙÈ ÔÈ ¶¤ÚÛ˜ ›¯·Ó ·Ó‚› ÛÙÔ ‚Ô˘ÓfiØ Ë ·Ó¿‚·ÛË ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ ‰Â ÁÈÓfiÙ·Ó ·ÓÙÈÏËÙ‹. Ë ‚‚·ÈfiÙËÙ· Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏı¤ÓÙÔ˜ ı·Ó¿ÙÔ˘ Î·È ‰) Ë ·ÊÔÛ›ˆÛË ÛÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi. VII 216-218 79 . ∏ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ. ·Ó Î·È Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ¿ÌÂÛ·. °È· ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚÒÙËÛË: ¶ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È: ·) Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ οÓÂÈ ‚¤‚·ÈÔ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Î·È Û˘ÓÂȉËÙ‹ ÙË ı˘Û›·. Ë ÊÈÏÔÙÈÌ›·. ∏Úfi‰ÔÙÔ˜. 218. ÔÈ ¶¤ÚÛ˜ ‰È¿‚ËÎ·Ó ÙÔÓ ∞Ûˆfi Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ÔÚ‡ÔÓÙ·È fiÏË ÙË Ó‡¯Ù·. ∞Ófi·È·Ø ÎÈ Ë ∞Ófi·È· ·˘Ù‹ È¿ÓÂÈ ¤Ú·-¤Ú· ÙË Ú¿¯Ë ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ fiÏ˘ ∞ÏËÓÔ› (Ô˘ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË fiÏË ÙˆÓ §ÔÎÚÒÓ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿˜ fiÙ·Ó ¤Ú¯ÂÛ·È ·’ ÙË ª·Ï›‰·). ¤ÂÛ·Ó ¿Óˆ Û ÛÙÚ·Ùfi. ·Ú¤Ù·Í ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ ÁÈ· Ì¿¯Ë. ‹Ù·Ó ÊÚÔ˘Ú¿ ¯›ÏÈÔÈ ‚·ÚÈ¿ ÔÏÈṲ̂ÓÔÈ ºˆÎ›˜. ∫·ıÒ˜ fï˜ ‚·Û›Ï¢ Á·Ï‹ÓË. ˘·ÎÔ‹ ÛÙÔ ÓfiÌÔ Î·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·79 ÙÔ˘˜. ™ÙȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ – ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÚÔÙ›ӷÌ ÛÙÔ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ·. ÁÈ· Ó· ÛÒ˙Ô˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÊÚÔ˘ÚÔ‡Ó ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ. Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ÂÓÒ ¤ÏÈ˙·Ó ˆ˜ ‰Â ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Î·ÌÈ¿ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. ∆fiÙÂ Ô À‰¿ÚÓ˘ ΢ÚȇÙËΠ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ Êfi‚Ô. fiˆ˜ Î·È ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¤¯ˆ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ. ηıÒ˜ ¤ÂÊÙ·Ó ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÔÏÏ¿ Î·È ˘ÎÓ¿ ‚¤ÏË. ·ÏÏ¿ ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ô˘ ‰È¤Û¯È˙ ÙÔ ‚Ô˘Ófi ÙÔ ÊÚÔ˘ÚÔ‡Û·Ó ÔÈ ºˆÎ›˜. Ì‹ˆ˜ ÔÈ ºˆÎ›˜ ‹Ù·Ó §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ. ∫È ÔÈ ºˆÎ›˜. Ô˘. fiÙ·Ó ·ÓÙ›ÎÚÈÛ·Ó ¿ÓÙÚ˜ Ó· ÓÙ‡ÓÔÓÙ·È Ì ÙȘ ·ÓÔϛ˜ ÙÔ˘˜. ·ÎÔ‡ÛÙËΠÌÂÁ¿ÏÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜. ηٿ ÙÔ ÏfiÁÔ Ô˘ ·fi ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ §ÂˆÓ›‰·. ¢ÂÓ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· οÓÔ˘Ó ˘Ôı¤ÛÂȘ. Ì ÙËÓ È‰¤· ˆ˜ ·˘ÙÔ› ‹Ù·Ó Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡ ÎÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·Ó Ó’ ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ˙ˆ‹ ‹ ÁÈ· ı¿Ó·ÙÔ. °È· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı›ÁÔ˘Ó ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ì ‚¿ÛË Ù· ·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚı› ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ.). ∞˘ÙÔ› ÏÔÈfiÓ ·˘Ù¿ ¤‚·˙·Ó Ì ÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘˜. ¶·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ. Ô˘ Â›Ó·È fiˆ˜ ÙÔ ÂÚȤÁÚ·„·. °È·Ù› ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¯·ÌËÏ¿ ÙÔ ÊÚÔ˘ÚÔ‡Û·Ó ÂΛÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤Î·Ó· ÏfiÁÔ. ¡· Ò˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈØ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∞Ûˆfi Ô˘ Î˘Ï¿ Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ̤ے ·’ ÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈØ ÎÈ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Î·È ÙÔ ‚Ô˘Ófi ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ fiÓÔÌ·. ª¤Û· ·fi fiÏ· ·˘Ù¿ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È Ë ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. Ô‡Ù ӷ ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔ‰ÔÛ›· – ·˘Ùfi Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÚÒÙËÛË – ·ÏÏ¿ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·fi ÙÔ Û¯fiÏÈÔ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏÔÁÈ΋ ÎÚ›ÛË. fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi Ì ÙÔ Ê‡Ïψ̷ Ô˘ ‹Ù·Ó ¯˘Ì¤ÓÔ Î¿Ùˆ ·’ Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜. 217. Î·È ÚˆÙÔ‡Û ÙÔÓ ∂ÊÈ¿ÏÙË ÔÈ·˜ fiÏ˘ ‹Ù·Ó Ô ÛÙÚ·Ùfi˜Ø ÎÈ fiÙ·Ó ¤Ì·ı ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. TÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ∞Ófi·È· Î·È ÔÈ ºˆÎ›˜ 216. Ë ›ÛÙË (Î·È ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘) ˆ˜ ÙÂÏÈο ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔ›Ú·. Á) Ë Â›ÁÓˆÛË. °Ï˘ÎÔ¯¿Ú·˙ È· Ë ·˘Á‹ ÎÈ ¤ÊÙ·Ó·Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡. Û¿ÛÙÈÛ·ÓØ ÁÈ·Ù›. Î·È ‹Ú·Ó Ó· ηÙËÊÔÚ›˙Ô˘Ó ‚È·ÛÙÈο ·’ ÙÔ ‚Ô˘Ófi. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞ 1. ÂÂȉ‹ ÙÔ ‚Ô˘Ófi ‹Ù·Ó ¤Ú· ˆ˜ ¤Ú· ˘ÎÓ¿ ‰·ÛˆÌ¤ÓÔ Ì ‚·Ï·ÓȉȤ˜. ÔÈ ¶¤ÚÛ˜ fï˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ∂ÊÈ¿ÏÙË Î·È ÙÔÓ À‰¿ÚÓË ·‰È·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÔÏfiÙÂÏ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ºˆÎ›˜. ÙȘ ·ÓÙ›·Ï˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÎÙÏ. ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰ÂÍ› ÙÔ˘˜ ¯¤ÚÈ Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ √›Ù˘ Î·È ÛÙ’ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ∆Ú·¯›Ó·˜. Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌ· ·fi fiÏÔ˘˜ ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· Û ȉ¤Â˜ Î·È ·Í›Â˜ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ÛËÌ›· Ô˘ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó. ‹Ú·Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó ‚È·ÛÙÈο ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡. ‚) Ë ÚÔۋψÛË. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡. √È ºˆÎ›˜ ÙfiÙ ÂÙ¿¯ÙËÎ·Ó fiÚıÈÔÈ Î·È ÓÙ‡ÓÔÓÙ·Ó ÙȘ ·ÓÔϛ˜ ÙÔ˘˜. ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙȘ ÙÔÔıÂۛ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ Ì ْ fiÓÔÌ· ¶¤ÙÚ· ÙÔ˘ ªÂÏ·Ì‡ÁÔ˘ Î·È §Ë̤ÚÈ· ÙˆÓ ∫ÂÚÎÒˆÓØ ÂΛ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ ÈÔ ÛÙÂÓfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜.

∞ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ. ∫·È ÔÈ ÔÏ›ÁÔÈ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· Âı¿ÓÔ˘ÓØ ÎÈ fiÙ·Ó Î¿ÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ÓË ÙËÓ ·fiÊ·ÛÈÓ. ∫È ·Ó ›̷ÛÙ ÔÏ›ÁÔÈ ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Ì¿¯Ë Ì ÙÔÓ πÌÚ·‹Ì ÛÙÔ˘˜ ª‡ÏÔ˘˜ Ù˘ §¤ÚÓ˘ (1825) Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘ Û˘ÓÔÌÈÏ› Ì ÙÔÓ °¿ÏÏÔ Ó·‡·Ú¯Ô ¢ÂÚÈÁÓ‡: ∂Λ-ÔÔ‡ ’ÊÎÂÈ·Ó· ÙȘ ı¤Û˜ ÂȘ ÙÔ˘˜ ª‡ÏÔ˘˜ [. ∆È fiÏÂÌÔ ı· οÌÂÙ Ì ÙÔÓ ªÚ·˝ÌË ·˘ÙÔ‡.. ÍÂÛÈÙÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ù˘ ∞Û›·˜ Î·È Í¯‡ÓÂÙ·È Ó· ηٷÓ›ÍÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ŸÙÈ ·Ú¯‹ Î·È Ù¤ÏÔ˜.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·80 2. ⁄ÌÓÔ˜ ÛÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚ›· ø ∆ÚÈ·ÎfiÛÈÔÈ! ™ËΈı›ÙÂ Î·È Í·Ó¿ÏıÂÙ Û ̷˜Ø Ù· ·È‰È¿ Û·˜ ıÂÏ’ ȉ›Ù fiÛÔ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ̒ ÂÛ¿˜. fiÏ· Ù· ıÂÚ›· ÔÏÂÌÔ‡Ó Ó· Ì·˜ Ê¿ÓÂ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÓÂØ ÙÚÒÓ ·fi Ì¿˜ Î·È Ì¤ÓÂÈ Î·È Ì·ÁÈ¿. Â›Ó·È ·‰‡Ó·Ù˜ ÔÈ ı¤Û˜ ÎÈ ÂÌ›˜. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘. ¢ÔÍÔÌ·Ó‹˜.] ‹ÚıÂ Ô ¡ÙÂÚÓ‡˜ Ó· Ì ȉ›. Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ÛÙÔÏ›‰È ›Ûˆ ÙÔ˘ ·ÚÂÙ‹˜ ÙÚ·Ófi ÎÈ ¤Ó· fiÓÔÌ· Ô˘ ·Ì¿Ú·ÓÙÔ ı· Ì›ÓÂÈ.. Ï›Á˜ ÊÔÚ¤˜ ¯¿ÓÔ˘Ó Î·È ÔÏϤ˜ ÎÂÚ‰·›ÓÔ˘Ó». ™ÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘ ·ÏÏÔ‡ οÓÂÈ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÂÚÈ¿. ·Ï·ÈfiıÂÓ Î·È ˆ˜ ÙÒÚ·. ™ÙÔ ÌÓ‹Ì· ÙˆÓ ·ÓÙÚ›ˆÓ ÂÙÔ‡ÙˆÓ ÙÔ ÈÂÚfi ∏ ‰fiÍ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¤¯ÂÈ ıÚÔÓÈ·ÛÙÂ›Ø ÙÔ Ì·ÚÙ˘Ú¿ ÎÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ™¿ÚÙ˘ Ô §ÂˆÓ›‰·˜. ™ÔψÌfi˜. ·ÚËÁÔÚÈfiÌ·ÛÙ ̒ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔÓ. ÛÛ. ªÔ˘ ϤÁÂÈØ «ÙÈ Î¿ÓÂȘ ·˘ÙÔ‡. ∞„‹ÊËÛ ٷ Û˘ÓÂÙ¿ ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ı›Ԣ ÙÔ˘ ∞ÚÙ¿‚·ÓÔ˘: «√ ıÂfi˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÔÎÂÊ·Ï›˙ÂÈ Î·ıÂÙ› Ô˘ ˘ÂÚ˘„ÒÓÂÙ·È» (∑ 10) Î·È «Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î·Îfi Ú¿ÁÌ· Ó· ‰È‰¿ÛÎÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ „˘¯‹ Ó· ··ÈÙ› ¿ÓÙÔÙ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· ¤¯ÂÈ» (∑ 16).. ∫È ·Ó ›̷ÛÙ ÔÏ›ÁÔÈ ÂȘ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ªÚ·˝ÌË. ˆÚ·›Ô˜ Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ∫È Ô Ù¿ÊÔ˜ ÙÔ˘˜ ‚ˆÌfi˜Ø ∞Ó¿ÌÓËÛË ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Î·È fi¯È ÁfiÔÈ ∫È ÂÁÎÒÌÈÔ Â›Ó·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ ÌÔÈÚÔÏfiÈ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ı¤Û˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·Ù˜. .∆Ô˘ ϤÁˆ. ∆¤ÙÔÈÔ˜ ÂÓÙ¿ÊÈÔ˜ ÛÙÔÏÈÛÌfi˜ ¶ÔÙ¤ ÙË Ï¿Ì„Ë ‰Â ı· ¯¿ÛÂÈ ∞’ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙÔÓ ·ÓÙÔ‰·Ì·ÛÙ‹ ∫È Ô‡Ù ÛÎÔ˘ÚÈ¿ ÔÙ¤ ı· ÙÔÓ ÛÎÂ¿ÛÂÈ.. 206-207 µπµ§π√°ƒ∞ºπ∫√ ∞¡∞°¡ø™ª∞ •¤Ú͢ £ÚËÛ΢ÙÈÎfiÙËÙ· – Âڈ̤ÓÔ: [. MÂÙ¿ÊÚ·ÛË: £Ú·Û. fiÙÈ Ë Ù‡¯Ë Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ¿ÓÙÔÙ ÔÏ›ÁÔ˘˜. fï˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi˜ Ô ıÂfi˜ ÔÔ‡ Ì·˜ ÚÔÛٷهÂÈØ Î·È ı· ‰Â›ÍÔÌÂÓ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ì·˜ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ı¤Û˜ ÙȘ ·‰‡Ó·Ù˜. ÛÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· ·˘Ù‹ Û Â˙fi ÏfiÁÔ. 4. ·ÏÏÔ‡ ÙËÓ ÛÙÂÚÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ·. ¢. ™È̈ӛ‰Ë˜. Ô •¤Ú͢ Â›Ó·È Ô ÙÚ·ÁÈÎfiÙÂÚÔ˜ ‹Úˆ¿˜ ÙÔ˘. Ù· ÔÙ¿ÌÈ· ÛÙÂÚ‡ԢÓØ 80 . ∂ÁÎÒÌÈÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÛfiÓÙ˜ ÛÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜ ∞˘ÙÒÓ Ô˘ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÛÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜ ŒÓ‰ÔÍË Ë Ù‡¯Ë.] ™ÙÔ ËÚÔ‰fiÙÂÈÔ ¤ÚÁÔ. ™Ù·‡ÚÔ˘ 3.

ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤Í·ÚÛË Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ȉ›ˆ˜ Û ÛÙÈÁ̤˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Ó· ‰È·ÛÒÛÂÈ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·˘Ù¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË. ∞ÏÏ¿ ÔÈ ıÂÔ› ÙÔ ¿‰ÈÎÔ ‰ÂÓ ÙÔ Â˘ÏÔÁÔ‡Ó Ô‡Ù ·Ó¤¯ÔÓÙ·È fiÔÈÔÓ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ·. Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ı˘Û›· ÙˆÓ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÒÓ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi Ù˘. ÛÙ· ÓÂÚ¿ Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜ ˘ÚÁÒıËÎÂ Ë Ó›ÎË ÙˆÓ ÓÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Ë Û˘ÌÊÔÚ¿ ÙˆÓ Û˘ÌÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜. Ù˘ Û‡ÌÓÔÈ·˜ Î·È Ù˘ ÔÌfiÓÔÈ·˜. 53-55. Î·È ·ÎfiÌË – ·ÍÈÔÚfiÛÂÎÙÔ ÙÔ‡ÙÔ – ηٷ‰Èο˙ÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ë ·ıËÙÈ΋ ·Ú·‰Ô¯‹ ·ÓÙÔ‡ ÙÔ˘ Âڈ̤ÓÔ˘. Ô «˘‚ÚÈÛÙ‹˜» ·˘Ùfi˜. 79 ¢π¢∞∫∆π∫√I ™∆√Ã√π ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË Ó·˘Ì·¯›· Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜. ∆Ô‡ÙÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÊÚ·Á›˙ÂÈ Î·È ÙËÓ Î¿ı·ÚÛË Ù˘ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ ËÚÔ‰fiÙÂÈ·˜ πÛÙÔÚ›·˜. ñ ¡· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘‚ÚÈÛÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ •¤ÚÍË Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÙÒÛÂȘ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘. ∏ ÙÚ·ÁÈ΋ ·›ÛıËÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÏ˘ÊË Ú¿ÁÌ·ÙÈ Û fiÏÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ. Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔ. ŒÙÛÈ. 166 µπµ§π√ O°¢OO (VIII) ENOTHTA 14Ë OYPANIA ¶PIN A¶O TH NAYMAXIA TH™ ™A§AMINA™ VIII 51. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÏÔÈfiÓ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ı·˘Ì¿ÛÈ· ÛÙËÓ ·ÏËıÈÓ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÁˆÁ‹Ø ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·‚›·ÛÙ· Î·È ·ÊÔÌÔÈÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù· ‰È‰¿ÁÌ·Ù· ·ÓıÚˆÈ¿˜.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·81 ˘ÚÔÏ› ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ Ù˘ Î·È ˆÛ¿Ó ıÂfi˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ ÁÈ· Ó’ ·Ôı·˘Ì¿ÛÂÈ Î·È Ó’ ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÙÔ ıÚ›·Ì‚Ô ÙˆÓ ıÚÈ¿Ì‚ˆÓ ÙÔ˘. ∫·È Ô •¤Ú͢: ¤Ó· ·ÓıÚÒÈÓÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙȘ ™¿Ú‰ÂȘ. Î·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂÈ. Û ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛË. ª. ȉ›ˆ˜ ÌÚÔÛÙ¿ Û ¯ıÚÈ΋ ·ÂÈÏ‹. Ù·ÂÈÓÔÊÚÔÛ‡Ó˘ Î·È Ì¤ÙÚÔ˘. ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë. ÂΛ ÙÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ıÂfiÛÙ·ÏÙË Ë Û˘ÌÊÔÚ¿ Î·È ÙÔÓ Î·Ù·ÎÚËÌÓ›˙ÂÈ. Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘˜. ȉ›ˆ˜ ÙÔÓ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹. ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. ˆ˜ ·Ó¤‚ËΠÛÙ· ηٿÎÔÚÊ· Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ ÙÔ˘. Ô˘ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÂËÚ¤·Û·Ó ÙÔ ËÚÔ‰fiÙÂÈÔ ¤ÚÁÔ. 81 . ÂÓÒ. […] ∫·È Ô ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ (827-8). Û. ·Ô‰›‰ÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ ·ÓˆÏÂıÚ›· ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ÛÙË ıÂ˚΋ ÙÈ̈ڛ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ï·˙ÔÓ›·˜ ÙÔ˘˜: «µ·Ú‡˜ ·Ï‹ıÂÈ· ‰ÈηÛÙ‹˜ ÛÙ¤ÎÂÈ ·fi ¿Óˆ Ô ¢›·˜. ñ ¡· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ. Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ. fiÔ˘ ÛÎÏËÚ¿ ÙÔÓ Í¤ÊÚÂÓÔ ÙÔÓ ÎÔÌ·ÛÌfi ÎÔÏ¿˙ÂÈ». Â˘Û¤‚ÂÈ·˜. 59-60. ∞Ú‚·Ó›Ù˘. ηٷÍÈÒÓÂÙ·È Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ ÛÙË ˙ˆ‹. ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ Ó·˘Ì·¯›·˜.

√ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙË Ê‹ÌË ÁÈ· ÙÔ Ê›‰È. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ï›ÁÔ ·Ú·¿Óˆ (ÎÂÊ. οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ¿ÏψÛÙ ı· ‹Ù·Ó ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙÔ Ï·˚Îfi ·›ÛıËÌ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ∞Ú·›ÙÛ· ¡¿Ô˘Û·˜. ∏ ¢ÎÔÏ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ›ÛÙ¢·Ó οı ۯÂÙÈ΋ Ê‹ÌË ÂÍËÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ¤ÓȈı·Ó Î·È ·fi ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. √ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë ÚÔ˜ ÙÔÓ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ «Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘fiÌ·ÛÙ … ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ô Ì·˜ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·» ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Â‡ÁψÙÙ· ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹. Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ·Ì›ˆÙÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì·˜.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 £∂ª∞∆π∫√π ¶Àƒ∏¡∂™ ∂Ï¢ıÂÚ›· – ·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜. ÁÈ· Ó’ ·Ó¤‚Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË (ÎÂÊ. ñ ∏ ı˘Û›· ÙˆÓ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÒÓ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓfi Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ. Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘. 55) Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ (ÎÂÊ. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·˘Ùfi˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛ˘. ·ÏÏ¿ ‰›ÓÂÈ Ù· ̤۷ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÙÔ˘ Ó· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ·fi Ù· ÏfiÁÈ· Î·È ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘. EÏ¢ıÂÚ›·-‰Ô˘Ï›· ∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ – ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ñ √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ê‹ÁËÛ˘ ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ۯ‰fiÓ ÙȘ ·ÚÂ΂¿ÛÂȘ Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ «ı·‡Ì· ÙÔ˘ ∂Ú¯ı›Ԣ» Î·È Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ì ÙÔÓ ∞‰Â›Ì·ÓÙÔ. ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ı· Á›ÓÂÈ Ù˘ÈÎfi˜. ñ ™ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÒÓ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. ·ÏÏ¿ Û˘Ó¿Ì·. Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ˘„ËÏÔ‡ ‹ıÔ˘˜ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÔÌfiÓÔÈ·˜ Î·È ÂÓfiÙËÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ‰È¯fiÓÔÈ·. √ ∞‰Â›Ì·ÓÙÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ÛÙÂÓfi ÙÔÈÎÈÛÙÈÎfi Ó‡̷ Î·È ÙËÓ 82 . ™ÂÏ›‰·82 ‡‚ÚȘ – ıÚËÛ΢ÙÈÎfiÙËÙ·. ÁÈ· Ó· ÂÈÛ‡ÛÔ˘Ó ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙËÓ fiÏË.. ÂÓÒ ·ÚfiÌÔȘ Ú¿ÍÂȘ ı˘Û›·˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· (∑¿ÏÔÁÁÔ. ÒÛÙ ӷ ÂÓÙÔÈÛÙ› Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ ¶¤ÚÛ˜. fiÛÔ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÙÔ˘ ·¤‰È‰·Ó. ∂È̤ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÁÂÁÔÓfiÙ·. ÔÌfiÓÔÈ· – Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂¡¢∂π∫∆π∫∂™ ¢π∞£∂ª∞∆π∫∂™ ∂¡¡√π∂™ ÕÙÔÌÔ-Û‡ÓÔÏÔ. ∏ ı˘Û›· ˘„ÒÓÂÙ·È Û ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ ·Ó·ÓıÚÒÈÓÔ. ÙÔÓ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹. ∆Ô «ı·‡Ì·» ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÚÔÏËÙÈο. ∆· ÂÂÈÛfi‰È· Ì ÙÔÓ ∞‰Â›Ì·ÓÙÔ – ·Ó¤Î‰ÔÙ· – ʈٛ˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ Î·È ·ÔηχÙÔ˘Ó ÙÔ ÙÔÈÎÈÛÙÈÎfi Ó‡̷ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ∞‰Â›Ì·ÓÙÔ˜. £ÂˆÚ› ·Ó·Áη›Ô fi¯È ÙfiÛÔ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë. 79). ÙÔ ·Ô‰›‰ÂÈ Û ٤¯Ó·ÛÌ· ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹. ñ √ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ‰ÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹. ∫Ô‡ÁÎÈ). ÂÔ̤ӈ˜ fiÙÈ Ë ÔÏÈÔ‡¯Ô˜ ı¿ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙËÓ fiÏË. 41) ›¯Â ·Ú·ı¤ÛÂÈ ‰˘ÛÔ›ˆÓË Ê‹ÌË.]» ‚¿˙ÔÓÙ·˜ fï˜ ÛÙËÓ ›‰È· ÌÔ›Ú· ÏÔÁÈΤ˜ Î·È Â͈ÏÔÁÈΤ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. fi¯È ÌfiÓÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ […]. OÌfiÓÔÈ·-‰È¯fiÓÔÈ·. ñ √ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ·ÏÏ¿ ÂÈ̤ÓÂÈ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÏÂÁÔÌ¤ÓˆÓ Ì¤Û· ·fi ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ‹ Ï·ÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜. 51) ȉ›ˆ˜ Ì ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÒÓ˘ÌÔ˘ ¿Ú¯ÔÓÙ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ηıÒ˜ ·Ó·ÓıÚÒÈÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ·Á·ıfi Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ‰ÂÓ ·Ó·˙ËÙ¿ÂÈ ¿ÏÏË ÂÍ‹ÁËÛË.. ÚÔ˚‰Â¿˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. fiÙÈ Ô ÔÈÎÔ˘Úfi˜ fiÊȘ ›¯Â ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ Ó·fi Ù˘ ∞ıËÓ¿˜. 51)Ø ·Ó·˙ËÙ¿ ÙȘ ·Èٛ˜ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ: «‰ÂÓ Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó·. ñ Ÿˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÈ. ñ √ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ÔÏÈÔÚΛ·˜ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Î·È Ù˘ Ó·˘Ì·¯›·˜ (ÎÂÊ. ÛÙ· ÏfiÁÈ· Î·È ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ Î·È ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë. ñ √È ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó·. fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÂӉȷÙÚ›„ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û’ ·˘Ù¿ (ÎÂÊ. ÎÈ ÂÂȉ‹ [.

∆ÚÔÔÔÈ› ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ¢Á¤ÓÂÈ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‰Èψ̷ٛ·˜. ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ÂÓ¿ÚÂÙÔ˜. ™›ÎÈÓÓÔ˜: Ô £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ÙÔÓ ·ÓÙ¿ÌÂÈ„Â. Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ Î·È Ë ∞ıËÓ¿ (55): ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ·¤ÙˆÌ· ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ· Ô ºÂȉ›·˜ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛ·Ó Ù· ·Ó¿ÁÏ˘Ê· Ù˘ ÊÈÏÔÓÈΛ·˜.M. Ô˘ ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙ· ™Ô‡Û·. ı· ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ‡Û ·ÓÔȯٿ ÁÈ· ÙÔÈÎÈÛÙÈÎfi Ó‡̷.): ¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· «‰›Î·ÈÔ˜». ÛÎfiÙˆÓ·Ó ÙÔ˘˜ ÈΤÙ˜ – Û‡ÏËÛ·Ó ÙÔ Ó·fi. Ô˘ ›¯Â ÌÂȈı› ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘.Ù. √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌfiÓÔ fiÙÈ ‹Ù·Ó ∞ıËÓ·›Ô˜ ÔÏ›Ù˘.Ù. fiÏÔÈ ÔÈ ı·٤˜ ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÚÔ˜ 83 . 81 ‚. Î·È Èı·ÓfiÓ Ë ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ‰È·„‡ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÚÙ¿‚·ÓÔ. οÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ £ÂÛȤ· ÔÏ›ÙË. Ë Û‡ÏËÛË ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Î·È Ë ˘ÚfiÏËÛË ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ. àÏÏ’ ÂrÓ·È ı¤ÏÂÈ» (= ·Ï‹ıÂÈ·. Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô •¤Ú͢ ı¤ÏËÛ ̿ÏÏÔÓ Ó· ÂΉÈÎËı› ÙËÓ ˘ÚfiÏËÛË Ù˘ ·ÎÚfiÔÏ˘ ÙˆÓ ™¿Ú‰ÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Ù˘ ∫˘‚‹‚˘ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ȈÓÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ (Ô˘ ηٿ ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ fï˜ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó Ì¿ÏÏÔÓ Û ·ÙÔÌÈ΋ ‰Ú¿ÛË.M. ∆Ô Âȯ›ÚËÌ· ·˘Ùfi ÙÔ ıˆÚ› Ôχ ÈÛ¯˘Úfi.·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÛÙȘ ÊÏfiÁ˜ (53): Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ˘‚ÚÈÛÙÈÎÒÓ ڿ͈Ó: Ë ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙˆÓ ÈÎÂÙÒÓ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÌÈ· Ó·˘Ì·¯›· ÛÙÔÓ πÛıÌfi ı· ÂÙ‡¯ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó. Ù˘¯·›Ô ÁÂÁÔÓfi˜). ‰Â ı· ÎÔ˘‚·Ï‹ÛÂȘ ÙÔÓ Â¯ıÚfi ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ» Î·È «‰Â ı· Û·˜ ¤ÚıÔ˘Ó ÔÈ ‚¿Ú‚·ÚÔÈ ÛÙÔÓ πÛıÌfi».) ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÙÔ Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·.ÂÚ›ÏË„Ë): ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ·È‰·ÁˆÁfi˜ ÙˆÓ ÁÈˆÓ ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹. ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ (79) (540-468 . Ô˘ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ‹Úˆ· ∞ÌÊÈ¿Ú·Ô. ı· ÙÔ˘˜ ÎÔ˘‚·Ï‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ (60): Ô £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ï¿ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Î·È ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›ˆÓ: ÚÒÙÈÛÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. ÙÔ˘˜ ٷ̛˜ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ (51): ·Ó‹Î·Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙˆÓ ÂÓÙ·ÎÔÛÈỔ›ÌÓˆÓ. ı· ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÁÚ›ˆÓÂ Î·È ‰ÂÓ ı· ‰¤¯ÔÓÙ·Ó ÙÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘. √È ·Ó·Ûηʤ˜ ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ ÛÙÔ Êˆ˜ ۷ʤÛٷٷ ›¯ÓË ˘ÚηÁÈ¿˜ ÛÙ· ÈÂÚ¿ ·˘Ù¿ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰È·„‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Ô˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘. Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÊÙˆ¯ÔÏÔÁÈ¿˜ (51): Ë ÎÔÈÓ‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ô˘ Úfi‚·Ï·Ó ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ Ù·Ì›Â˜ Ì ÙÔ˘˜ «·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÊÙˆ¯ÔÏÔÁÈ¿˜» ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓˆÛË ÛÙÔÓ ÎÔÈÓfi ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜. ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÈÔ Î¿Ùˆ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜: «·Ó Â›Û·È ÁÓˆÛÙÈÎfi˜. TÔ «¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ» (Û. Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔÓ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›·. ∆fiÙ ¤ÁÈÓÂ Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ™›ÎÈÓÓÔ˘ ÛÙÔ˘˜ £ÂÛÈ›˜. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ÂÒÓ˘ÌÔ˜ ¿Ú¯ˆÓ (51): ¤‰ÈÓ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¤ÙÔ˜. ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤ÂÈ· (60): ·Ó Ô £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ‰È·Ù‡ˆÓ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ Û’ fiÏÔ˘˜. ñ °È· ÙÔ «ı¤Ì· ÙÔ˘ ·‰˘Ó¿ÙÔ˘» ·ÚÎÔ‡Ó fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚. √È ‰˘Ô ıÂÔ› ›¯·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔηı‰ڛ· ÛÙȘ Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜: ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ π¤ˆÓ (ÛÙ. ÛÙÔÓ ∞ÚÙ¿‚·ÓÔ (54): ÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘ •¤ÚÍË ÙËÓ ˘ÔΛÓËÛÂ Ë ¯·Ú¿ Ù˘ ӛ΢ Î·È Ë ·Ï·˙ÔÓ›· ÙÔ˘ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘. ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ›ӷÈ).Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·83 ÎÔÓÙfiÊı·ÏÌË ÔÏÈÙÈ΋. Ô ªÓËÛ›ÊÈÏÔ˜ (57 . fiÙ·Ó ÔÈ £ÂÛÈ›˜ ÌÂÙ¿ Ù· ÌˉÈο ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Ì ÂÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘˜. ∂ÓÙ‡ˆÛË ÚÔηÏ› Ë ˘‚ÚÈÛÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ •¤ÚÍË ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. 551-564) ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË. Ô˘ ‹Ù·Ó ··Ú·‚›·ÛÙÔÈ Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÁÚ·ÊÔ «‰ÈÂıÓ¤˜» ‰›Î·ÈÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. °È· ÙËÓ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ë ·Ú¿‰ÔÛË ‰È¤ÛˆÛ ÔÏÏ¿ ·Ó¤Î‰ÔÙ·: fiÙ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ^EÙa âd £‹‚·˜ ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Ô ÛÙ›¯Ô˜: «Ôé ÁaÚ ‰ÔÎÂÖÓ ôÚÈÛÙÔ˜. ∆Ë ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË Ì ÙÔÓ ÂÒÓ˘ÌÔ ¿Ú¯ÔÓÙ· ÂÊ¿ÚÌÔÛÂ Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜. fiÔ˘ Ë ˆ‰‹ ·ÔÙÂÏ› «ÎÏËÙÈÎfi ‡ÌÓÔ» ÙÔ˘ ¶ÔÛÂȉÒÓ· Î·È Ë ·ÓÙˆ‰‹ Ù˘ ∞ıËÓ¿˜.Ã.

∫È Ë ÌÈ· ÙËÓ ¿ÏÏË ·’ Ù· Ì·ÎÚÈ¿ ηڿ‚È· Ù¿ÍË ·Ú·ÎÈÓÒÓÙ·˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ì’ fiÔÈ· ηı¤Ó·˜ ÙÔ˘ ›¯Â ÔÚÈÛÙ› ÛÂÈÚ¿. ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ‹Ú·Ó ηı¤Ó·˜ ÎÈ ÔÈ ‰Ô˘ÏÂ˘Ù¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÎÔ˘ÈÔ‡ ÎÈ ÔÈ ·ÚÌ·ÙÔÌ¿¯ÔÈ. 22 Î·È How & Wells. Ã. ™ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÂÙ·È ÌÈÏ¿ÂÈ Ô ¶¤ÚÛ˘ ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˜. BÏ. ∫È fiÙ·Ó ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ¯ÒÓ„ ÙÔ Êˆ˜ ÎÈ Ë Ó‡¯Ù· η٤‚·ÈÓÂ. ª·ÚÎÈ·Ófi˜. ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÍÔÚ›ÛÙËÎÂ. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘. ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÛÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ •¤ÚÍË ÕÙÔÛÛ· ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ÙË Ó‡¯Ù· ÚÈÓ ·fi ÙË Ó·˘Ì·¯›·. Ó· ͤÚÔ˘Ó. ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ fiÔ˘ ÚÔÊÙ¿ÛÂÈ Î·ı¤Ó·˜ Ì ÎÚ˘Ê‹ Ê¢Á¿Ï· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘Ø ∫·È ΛÓÔ˜ ¿Ì· Ù’ ¿ÎÔ˘ÛÂ. ¤ÙÛÈ Ô˘ Ô ¤Ó·˜ Ó· ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. ıÂÌÂÏȈً Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. Ì· ÛÙˆÓ Î·Ú·‚ÈÒÓ ı· ÔÚÌÔ‡Û·Ó Ù· ÛηÌÓÈ¿ ¿Óˆ. ÔÈ ıÂÔ› ÙÔ ÙÈ ÙÔ˘ ÁÚ¿Ê·Ó. 49 Î. ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘. ›¯Â ‰Ôı› ·ÌÓËÛÙ›· Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÍfiÚÈÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ôϛ٘. fï˜ ÂÁÒ … Û¯ËÌ¿ÙÈÛ· ÙË ÁÓÒÌË (79): ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â·ÈÓ› ·ÓÔȯٿ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÛÊ·Ï̤ÓË Ë ¿Ô„Ë ˆ˜ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÌÂÚÔÏËÙ› ˘¤Ú ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ. ÎÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÎÚ˘Êfi ‰ÚfiÌÔ Ó’ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ·fi Ô˘ıÂÓ¿ ‰Â ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó. ¯ˆÚ›˜ Ó· ÓÈÒÛÂÈ ÙÔ ‰fiÏÔ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ·. ÎÈ ÔÏfiÁ˘Ú’ ¿ÏÏ· ÙÔ ıÂ›Ô ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· ÙÔ ÓËÛ› Ó· ÂÚÈ˙ÒÛÔ˘ÓØ ÁÈ·Ù› ·Ó ÁÏÈÙÒÓ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔÓ Î·Îfi ¯¿ÚÔ. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹ÍÂÚÂ. 262. \AıËÓ·›ˆÓ ¶ÔÏÈÙ›·. Û.Â. MÂÙ¿ÊÚ·ÛË: I. Ô‡ÙÂ ÙˆÓ ıÂÒÓ ÙÔ ÊıfiÓÔ. Î·È ÛÙ· ·ÓÈ¿ fiÏË Ó‡¯Ù· ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó Ù· ηڿ‚È· ÙÔ˘˜ ÔÈ Î·ÂÙ¿ÓÈÔÈ. µÏ. ¶ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 480 . ª· Ë Ó‡¯Ù· ÚÔ¯ˆÚ›. ÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋). Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·ÈÚ› οı ÌÔÚÊ‹ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜53. 355-385. ¿Ú· Ô ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ∞›ÁÈÓ· ÁÈ· οÔÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ˘fiıÂÛË52. 84 . Ù.¯. ∫È ·˘ÙÔ› Ì’ fiÏË ÙËÓ Ù¿ÍË Î·È Ì ˘¿ÎÔ˘Ë ÁÓÒÌË ÙÔ ‰Â›ÓÔ ÙÔ˘˜ ÂÙÔ›Ì·Û·Ó ÎÈ Ô Î¿ı ӷ‡Ù˘ ηÏÔ‚·Ï̤ӷ ÛÙÔ˘˜ ÛηÚÌÔ‡˜ ÎÔ˘È¿ ÂÂÚÓÔ‡ÛÂ. ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÈÛ¯˘ÚÔ›. ·fi ÙÔÓ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË. √È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ¿. ¶¤ÚÛ˜ ÛÙ. ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ 3). ÛÛ. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫O ¶∞ƒ∞§§∏§O ∫∂πª∂¡O ∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ ∫¿ÔÈÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ‹Úı’ ·fi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÎÈ Â› ÛÙÔ ÁÈÔ ÛÔ˘ •¤ÚÍË ·˘Ù¿: ˆ˜ ¿Ì· ¤ÛÂÈ Ù˘ Ì·‡Ú˘ Ó‡¯Ù·˜ ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. √ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ˆ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ ·ÓÙÈÙ¿¯ıËΠÛÙ· Ó·˘ÙÈο Û¯¤‰È· ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹. ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ‰ÂÛÔÙÈÛÌfi. ™ÔÊ. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∏ ∂ƒø∆∏™∏ ¡· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ ·Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ÛÙÔÓ ∂˘Ú˘‚È¿‰Ë Ó· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó Û ηÙËÁÔڛ˜. fiÏÔÈ. ı· ’¯·Ó·Ó ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘˜. Ì ÂÍÔÛÙÚ·ÎÈÛÌfi (79): Ô ÂÍÔÛÙÚ·ÎÈÛÌfi˜ ıÂÛÌÔıÂÙ‹ıËÎÂ. °Ú˘¿Ú˘ ∂ƒø∆∏™∏: ¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ Ó·˘Ì·¯›·˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ Ì ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ Î·È Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÙ ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚ›ÙÂ. Î·È ÙÔÓ ÂÂ˘Ê‹ÌËÛ·Ó (¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜. ∆¤ÙÔÈ· Ì ¿Ú· ı·ÚÚÂÙ‹ ηډȿ ÚÔÛÙ¿˙ÂÈ. Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó·˘¿Ú¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÙË ‰È¿Ù· ‚Á¿˙ÂÈ: ™·Ó ·‡ÛÔ˘Ó Ó· ÊÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ÔÈ ·¯Ù›Ó˜ ÙË ÁË. II. ÎÈ ·ÏÒÛÂÈ ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÛÙÔÓ ·Èı¤Ú·. ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ Ì ٷ ÏÔ›· ÎÚ˘Êfi Ê¢ÁÈfi ·fi οÔ˘. 53. 52. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ô‡ ΢ڛˆ˜ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È (ÛÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ‹ ÛÙË ÏÔÁÈ΋) ‹ Ô‡ ΢ڛˆ˜ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È (.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·84 ÙË ı¤ÛË fiÔ˘ ηıfiÙ·Ó Ô ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜. Û ÙÚÂȘ ÛÂÈÚ¤˜ Ó· Ù¿ÍÔ˘Ó Ù· ÔÏÏ¿ ηڿ‚È· ÁÈ· Ó· Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ó Ù· ÛÙÂÓ¿ Î·È Ù· Ôχ‚Ô˘· ÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È. ‰Â ı· ¤ÌÂÓ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¿ÏÏÔ.

∂Ï¿¯ÈÛÙ· fï˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË. ÎÂÊ. 84). ñ ∂›Ó·È ·ÌÂÚfiÏËÙÔ˜ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ ηıÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ «‚·Ú‚¿ÚˆÓ». 85 . ∏ ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ «‚·Ú‚¿ÚˆÓ» fï˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘ ÙÔ˘ ‰˘Ó¿ÛÙË (ÎÂÊ. ÁÈ· ÙÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· Á˘Ó·›Î·˜ «Ï¤ÁÂÙ·È» ‹ «Ï¤Ó». ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜. ñ ¡· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ‹ÙÙ·˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. Ô˘ Ì·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙȘ ÔÌËÚÈΤ˜ ·ÚÈÛÙ›˜. fiˆ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi. 86-89. ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È «‚·Ú‚¿ÚˆÓ» ÛÙË Ó·˘Ì·¯›· Î·È Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ì ÙËÓ ∞ÚÙÂÌÈÛ›·. ·ÍÈÔÏÔÁ› ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘.·Ú·ÎÌ‹. ·Ó·˙ËÙ› ·Èٛ˜. ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȤ˜ Ù˘ ÛÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ·Ô‰ÂηÙÈṲ̂Ó˘ Î·È ÂÍ·ıÏȈ̤Ó˘ ÛÙÚ·ÙÈ¿˜ ÙÔ˘ •¤ÚÍË. ñ ¡· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ÛÙË Ó›ÎË Î·È Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ñ ∞ÍÈÔÏÔÁ› ÚfiÛˆ· Î·È ÁÂÁÔÓfiÙ·.‰ÂÛÔÙÈÛÌfi˜ (fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÏfiÁˆ Êfi‚Ô˘ «·Ó‰Ú›·» Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȤ˜ Ù˘). £∂ª∞∆π∫√I ¶ÀƒH¡∂™ ∂Ï¢ıÂÚ›· – ·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ Ù›ÛȘ – Ó¤ÌÂÛȘ ΢ÎÏÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÈÛÙÔÚ›·˜. ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó·˘Ì·¯›·˜. ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎfiÛ̈Ó. ñ ¡· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÛÙË Ó›ÎË. 86). ÎÂÊ. fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó·. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ – ¢π¢∞∫∆π∫∂™ √¢∏°π∂™ ñ ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ Ó·˘Ì·¯›·˜ Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜. ·ÊÔ‡ ΢ڛˆ˜ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Â›‰ÂÈ͢ ·Ó‰Ú›·˜. fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ÙËÓ ÂÈı·Ú¯›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. √ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›ÁÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ Ô‡ÙÂ Î·Ó Û Ï¿ÁÈÔ ÏfiÁÈÔ.¯. ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆ‹˜ ıÚËÛ΢ÙÈÎfiÙËÙ· ∂¡¢∂π∫∆π∫E™ ¢π∞£∂ª∞∆π∫E™ E¡¡√π∂™ MÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÔÈ ¤ÓÓÔȘ: ÕÙÔÌÔ . ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ʋ̘. 84).Û‡ÓÔÏÔ. 98-99 ¢π¢∞∫∆π∫√I ™∆OÃ√π ñ ¡· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤Ó· ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ÙȘ ·Ú·ı¤ÛÂÈ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ (fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÈ) ÙËÓ ÂÈʇϷ͋ ÙÔ˘ (. ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÔÈ· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· (. ÂÏ¢ıÂÚ›· .¯.Hrodotos035s096 10-11-05 ENOTHTA 15Ë 09:21 ™ÂÏ›‰·85 H NAYMAXIA TH™ ™A§AMINA™ VIII 83-84. ñ ¡· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ò˜ Ù·ÂÈÓÒÓÂÙ·È Ô ·Ï·˙fiÓ·˜ •¤Ú͢ Î·È Ó· ÂÌ‚·ı‡ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‡‚Úˆ˜. ·ÎÌ‹ .

·ÚÒÌ·Ù·. II. Î·È I. √ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˜ (¶¤ÚÛ˜ 142 Î.54 Ô Ï˘ÚÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜ ∆ÈÌfiıÂÔ˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶¤ÚÛ˜.) ‰›ÓÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Ó·˘Ì·¯›·˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ù˘. I. 11-23. µÏ. ÁÈ· ÙȘ ÊÚ˘Îوڛ˜. Ô˘ ÛÒıËΠ۠¿˘ÚÔ. Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ (86): Ô ıÚfiÓÔ˜ Î·È Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ·fi „ËÏ¿ Â›Ó·È ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‡‚Ú˘ ÙÔ˘ •¤ÚÍË56. 55. Ô˘ ı¤ÏËÛ ӷ οÓÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ó· Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Ì ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢›· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÙÒÚ· ÙËÓ ÏËڈ̋ Ù˘ (Ù›ÛȘ. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ –·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ– fiÙÈ ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ ‹Ù·Ó Ó· ÌËÓ ÎÈÓ‰˘Ó¤„ÂÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜.ÎÚ·˘Á¤˜ (99): Ë ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ıÚ‹ÓÔ Î·È ÙË ¯·Ú¿ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜.£. Ó¤ÌÂÛȘ). fiˆ˜ ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë. ‰ÂÓ Â›Ì·È Û ı¤ÛË Ó· ˆ (87): Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ› ÙȘ ËÁ¤˜ ÙÔ˘. ñ TÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ (Ô •¤Ú͢ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙȘ ™¿Ú‰ÂȘ ·fi fiÔ˘ ÍÂΛÓËÛÂ) ÌÔÚ› ÌfiÓÔ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÚ›ÏË„Ë. ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ÁÈ· ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. 54. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ∆Ô ı¤Ì· Ù˘ Ó·˘Ì·¯›·˜ Ú·ÁÌ·Ù‡ÙËÎÂ. Î·È Ô ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ ÛÙÔ µ›Ô ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹.Ã. Û. Ù. ñ ∏ ΢ÎÏÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Â·ÏËı‡ÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ •¤ÚÍË. Ô ¢Èfi‰ˆÚÔ˜ 40 ÂÏÏËÓÈο Î·È ¿Óˆ ·fi 200 Ù· ÂÚÛÈο Ô˘ ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÙËηÓ. µÏ. ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ·˘Ù¿. ÛÛ. Û̇ÚÙ·. √ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˜ (ÛÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜) ‰›ÓÂÈ Ôχ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÙÔ ıÚ‹ÓÔ ÛÙ· ™Ô‡Û·. 265. Ô ∫ÙËÛ›·˜ ‰›ÓÂÈ 500 ÂÚÛÈο ηڿ‚È·. ñ √ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ: ™·Ï·Ì›Ó·. ÂϤÁ¯ÂÈ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ ηÈ. 86 Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÛÙÔ 89). µÏ. ÙÔ ª·Ú·ıÒÓ· Î·È ÙȘ ¶Ï·Ù·È¤˜ ·ÏÏ¿ ·Û‡Ó‰ÂÙ· ÂÂÈÛfi‰È· ηÙÔÚıˆÌ¿ÙˆÓ55.N. 114. How & Wells. ÙËÓ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÛÙÔÓ •¤ÚÍË (88): Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÙÔ ÈÛÙ‡ÂÈ.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·86 ñ ∫˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ ·ÙÔÌÈÎÒÓ Î·ÙÔÚıˆÌ¿ÙˆÓ. ∫·ÎÚȉ‹˜ 1981.ÎÔ˘Ú¤ÏÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÈÙÒÓ˜ ÙÔ˘˜. ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·ıÔ‰È΋ ÔÚ›· Ù˘ ÙÚ·ÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ηÌ‡Ï˘. II.123) ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘. ¶ÂÚ˘ÛÈÓ¿Î˘. ηıÒ˜ ÁÏ˘ÎÔ¯¿Ú·˙Â Ë ·˘Á‹. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÛÙË Ì¿¯Ë. °π∞ ∆∏¡ ∂ƒø∆∏™∏: ÂÈÎÔÈӈӛ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·: Ù· ÛÙÔȯ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó Ì Î›ÌÂÓ·. fiˆ˜ ÛÙË ª˘Î¿ÏË. de Romilly (ÛÛ. ∂›Ó·È ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ÙÔ˘. √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·ÒÏÂȘ. ñ ª·˜ ‰›ÓÂÈ Û ·Ú¤Î‚·ÛË (ÎÂÊ. 99).ÂÍ. 98) ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Âȉ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓØ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂıÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ¶¤ÚÛ˜ ÁÈfiÚÙ·˙·Ó ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘˜ ‹ Ù· ÂÈÓ›ÎÈ· Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂΉ‹ÏˆÓ·Ó ÙË Ï‡Ë Î·È ÙÔ ¤ÓıÔ˜ ÙÔ˘˜ (ÎÂÊ. ∏ J. √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· Ôχ ÁÂÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ Â¯ıÚÔÚ·ÍÈÒÓ (ÎÂÊ. (Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 480 . 56. Ù. Û. ∏ «≈‚ÚȘ» ÙÔ˘ ¶¤ÚÛË ‚·ÛÈÏÈ¿. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ. ÂÓÒ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ›¯·Ó Î·È Â‰Ò È‰Â҉˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ.).146. Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. 86 .

. ¡· ‚Ú›Ù ٷ ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›· Ì ÙËÓ ÂÍ‹ÁËÛË Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ Î·È ÁÂÓÈο Ì ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜.] ¿ÓıÚˆÔ˜ ıÓËÙfi˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·›ÚÓÂÈ ·¿Óˆ ÙÔ˘ ¿Ú· Ôχ. ·ÊÔ‡ ÔÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜Ø ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ó ÚÔÊÔÚÈο.. ›ÛÙÂ„Â Ô ¿Ì˘·ÏÔ˜! §ÔÈfiÓ Ò˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ˘ ÓÔ˘ ‚Ï¿‚Ë Ô˘ ¤È·Û ÙÔ ÁÈÔ ÌÔ˘ ·˘Ù‹.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·87 ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫O ¶∞ƒ∞§§∏§O ∫∂πª∂¡O √ ¢·Ú›Ԙ ÂÍËÁ› ÙËÓ ‹ÙÙ· Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ (MÈÏ¿ÂÈ ÙÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· ÙÔ˘ ¢·Ú›Ԣ ÚÔ˜ ÙËÓ ÕÙÔÛÛ· Î·È ÛÙÔ˘˜ Á¤ÚÔÓÙ˜ ¶¤ÚÛ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜. Î·È Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÔÚıÌÔ‡ Î·È ‚¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÛÊ˘ÚÔ¯Ù‡ËÙ· ‰ÂÛÌ¿ ÛÙÚ¿Ù’ ·¤Ú·ÓÙË Ó’ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙfiØ ÎÈ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·˘Ùfi˜. [. Ô˘ ηٿÊÂÚ fiÏ’ ·˘Ù¿Ø Ô˘ Ê·ÓÙ¿ÛÙËΠ۷ ‰Ô‡ÏÔ Ì ·Ï˘Û›‰Â˜ ÙÔÓ ÈÂÚfi ÙÔÓ ∂ÏÏ‹ÛÔÓÙÔ Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ ˆ˜ ı· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û ·˘Ùfi˜. ÙÔ ıÂ˚Îfi Ú¤ÌÌ· ÙÔ˘ µÔÛfiÚÔ˘. ˆ˜ fiÏÔ˘˜ ı· ÓÈÎÔ‡Û ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È Ì·˙› ÙÔÓ ¶ÔÛÂȉÒÓ·. ¿ÏÏ· ˙ËχÔÓÙ·˜. ◊‰Ë Ô ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˜ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ Â›‰ËÛË Ù˘ ‹ÙÙ·˜ ÙÔ˘ •¤ÚÍË ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó·). ÌË Í¯ӿÙ ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÎÈ ·˜ ÌËÓ Î·Ù·ÊÚÔÓ¿ ηÓ›˜ Ù’ ·Á·ı¿ fi¯ÂÈ. Ì· fiÙ·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù· ÛÚÒ¯ÓÂÈ. MÂÙ¿ÊÚ·ÛË: I. ÁÈ·Ù’ Ë ÂÚÊ¿ÓÂÈ· ÌÂÛÙÒÓÔÓÙ·˜ ηÚÔÊÔÚ¿ÂÈ ÔϤıÚÔ˘ ÛÙ¿¯˘. ∆ÒÚ· Ê·›ÓÂÙ·È ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÏËÁ‹ Û˘ÌÊÔÚÒÓ ÎÈ ‹Ù·ÓÂ Ô ÁÈÔ˜ ÌÔ˘. 87 . ÁÈ·Ù› ‚·Ú‡˜ ÎÚÈÙ‹˜ ÛÙ¤ÎÂÈ ·fi ¿Óˆ Ô ¢›·˜ Ô˘ ÙËÓ ˘¤ÚÌÂÙÚË ¤·ÚÛË ÛÎÏËÚ¿ ÎÔÏ¿˙ÂÈ. ÔÔ‡ıÂ Ô ÔÏ˘‰¿ÎÚ˘ÙÔ˜ ÙÚ˘ÁÈ¤Ù·È ı¤ÚÔ˜. ∫ÔÈÓ‹ Â›Ó·È Â›Û˘ Ë Î˘ÎÏÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ÌËÓ ¿ÂÈ Î·È ¯¿ÛÂÈ. ‚¿˙ÂÈ ¯¤ÚÈ ÎÈ Ô ıÂfi˜. ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘. ¶¤ÚÛ˜ ÛÙ. ™ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ ÙÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÂÍËÁ› ÔÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ •¤ÚÍË ÛÙËÓ ‹ÙÙ·. ÙÔ ‚ÈÔ˜ ÙÔ˘. ∆ËÓ Ù¤ÙÔÈ· ÏÔÈfiÓ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÏÂڈ̋ ÙÔ˘˜. °È· ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ∆· ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›· Â›Ó·È ÔÏÏ¿. 739-754 Î·È 820-829. °Ú˘¿Ú˘ ∂ƒø∆∏™∏ √ ¢·Ú›Ԙ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÂÁηÈÓ›·Û ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ‰›¯ˆ˜ Ó· ÙÔ Î·ÏÔÛÎÂÊı› ̘ Ù˘ ÓÈfiÙ˘ ÙÔ˘ ÙË ‚Ú¿ÛË. ∞¯. ÙÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‹ÚıÂ ÙˆÓ ¯ÚËÛÌÒÓ! ∫È Ô ¢›·˜ ÛÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÌÔ˘ Â¿Óˆ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ¤Î·Ì ¤ÙÛÈ Ó· ÍÂÛ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ÓÙÂ›Â˜Ø Î·È ÁÂÏÈfiÌÔ˘Ó ¿ÓÙ· ÂÁÒ ˆ˜ ÔÈ ıÂÔ› ›Ûˆ˜ Î·È Ó’ ·Ê‹Ó·Ó ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÚÈÓ.

·Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë Ê˘ÛÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ô ‹ÏÈÔ˜ ÙÔÓ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi (143). ‚Ï. ñ ™ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ô Â˘ı‡˜ ÏfiÁÔ˜ ÛÙȘ ‰ËÌËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ (143 Î·È 144). ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó (Î·È Ì ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÂÓfiÙËÙ·˜) ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÛÈÎÒÓ ÔÏ¤ÌˆÓ ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÂıÓÈ΋˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘. 143-144 ¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ò˜ ÂΉ‹ÏˆÓ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È Ò˜ ÙÈÌÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜. ñ ¡· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÊıfiÓÔ˘ ÛÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙÈÌÒÓ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÂÓfi˜ ÚÔÛÒÔ˘ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ηÏfi. ÁÏÒÛÛ·. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ·ÚÈÛÙÂ›Ô (123): ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· ÙÔ ·ÚÈÛÙÂ›Ô ‰‹ÏˆÓ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ ÙÔ˘ ‹Úˆ· Î·È ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ô˘ 88 . ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ (ıÚËÛ΢ÙÈο ‹ıË . Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È. ñ ¡· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ̤۷ ·fi ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ. ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È ıÚËÛΛ· (144). ·ÏÏ·Á‹. √È ‰ËÌËÁÔڛ˜. 123-125. ʈٛ˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ·ÔηχÙÔ˘Ó ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ. ÂıÓÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ∂¡¢∂π∫∆π∫∂™ ¢π∞£∂ª∞∆π∫∂™ ∂¡¡√π∂™ ™‡ÛÙËÌ·.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·88 ENOTHTA 16Ë META TH NAYMAXIA – TO ºPONHMA TøN A£HNAIøN VIII 121. Î·È ÂÓfiÙËÙ· 15) Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·ÁÔÚ‡ÛˆÓ. Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ª·Ú‰ÔÓ›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÔÈ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÁÈ· Ӥ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ñ ¶Ú¤ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ÂıÓÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂıÓÔÏÔÁÈο: ηٷÁˆÁ‹. ñ ª·˜ ‰›ÓÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÔÓÔÌ‹˜ ·ÚÈÛÙ›ˆÓ Ì ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ („ËÊÔÊÔÚ›·).¤ıÈÌ· – Ù·˘ÙfiÙËÙ·). ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ· ÂÍÈÛÙfiÚËÛ˘ (Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ¶ÂÚÛÒÓ). ÕÏÏÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÙ›‚Ô ÙÔ˘ ·‰˘Ó¿ÙÔ˘: ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· Û˘ÌÌ·¯‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ ÌfiÓÔ. ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÔÚ›· Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘. £∂ª∞∆π∫√π ¶Àƒ∏¡∂™ ∂Ï¢ıÂÚ›· – ‰Ô˘Ï›·. ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂıÓÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. ñ ¡· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÊÚfiÓËÌ· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ. ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛΤ„˘ Î·È Ù· ΛÓËÙÚ· ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ù¿. ·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ – ¢π¢∞∫∆π∫∂™ √¢∏°π∂™ ñ √ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÌÂÙ¿ ÙË Ó·˘Ì·¯›· ÁÂÁÔÓfiÙ·: Ë ·ÔÓÔÌ‹ ·ÚÈÛÙ›ˆÓ. ıÚËÛ΢ÙÈÎfiÙËÙ·. ÂÏ¢ıÂÚ›·. ñ ¡· ÂÌ‚·ı‡ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ (ηٷÓÔÒÓÙ·˜ ηχÙÂÚ· Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÌÔÙ›‚Ô˘ ÙÔ˘ ·‰˘Ó¿ÙÔ˘.

Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ Ô ª·Î‰ÒÓ: Ô ª·Ú‰fiÓÈÔ˜ ÙÔÓ Â¤ÏÂÍÂ. ÌÂÙ¿ ÙË Ó·˘Ì·¯›·. ˆ˜ «ÌÔÙ›‚Ô ÙÔ˘ ·‰˘Ó¿ÙÔ˘». ÚÈÓ ÓÂÎÚfi˜ Ô ¤Ó·˜ ¤ÛÂÈ Î¿Ùˆ ÎÈ ·›Ì· ÌÔ˘¯Ù›ÛÂÈ Ô Ï¿Ú˘ÁÁ·˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·Ṳ̂ÓÔ˘ ÕÚË». ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó Ô ÈÔ ÚÔÛÊÈÏ‹˜ ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ Î·È ÁÈ·Ù›. Ô ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ ÙËÓ ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÙÔÓ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë (‚Ï. ˜ ÙfiÙ ˆ˜ ÂÁÒ Î·È Û˘ ı· ÊÈÏȈıÔ‡ÌÂ. √ ¶Ï¿ÙˆÓ ÙÔÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ™ÂÚ›ÊÈÔ (¶ÔÏÈÙ›· 329 e): ÕÏËıÉ. ϤÁÂȘ [. à 260-267. ÌË. Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ¤ÚÁÔ. ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ë ·Ê·›ÚÂÛ‹ ÙÔ˘ (fiˆ˜ Ë ·Ú·Á‹ Ù˘ µÚÈÛË›‰·˜ ·fi ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·) ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ‚ÔÏ‹. ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ ÙÈ̤˜ (124): Ì¿ÏÏÔÓ Î·ÎÂÓÙÚ¯¤˜ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘. ÙËÓ ÂÍ‹˜ ·¿ÓÙËÛË (143): ·˘Ù‹ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·89 ·ÔÏ¿Ì‚·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘. ÔÈ ı·٤˜ ·‰È·ÊfiÚËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÎÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó fiÏË Ì¤Ú· Ì ÙÔÓ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹. Í·ÎÔ˘ÛÙfi (124): Ô ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ (£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜. ηı¤Ó·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi … ÙË ‰Â‡ÙÂÚË (123): ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜. ¶·ÚfiÌÔÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·. àÂÎÚ›Ó·ÙÔ ¬ÙÈ ÔûÙ’ iÓ ·éÙe˜ ™ÂÚ›ÊÈÔ˜ JÓ çÓÔÌ·ÛÙe˜ âÁ¤ÓÂÙÔ ÔûÙ’ âÎÂÖÓÔ˜ \AıËÓ·ÖÔ˜). √ ÙÚfiÔ˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È. Ô˘ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙË ‰È¯fiÓÔÈ· ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· Î·È ∞¯ÈÏϤ·. ÙÔ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ ¿ÚÌ· Ù˘ ™¿ÚÙ˘ (124): Ë ™¿ÚÙË ‹Ù·Ó ΤÓÙÚÔ ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁ›·˜. πÏÈ¿‰·. ∞Ó fiÚÎÔ˘˜ ¤Î·Ó·Ó ÔÙ¤ ·ÓıÚÒÔÈ Î·È ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ·. 17) ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜.Â. ›¯Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ›ÛÂÈ. ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ 10). √ ∞¯ÈÏϤ·˜ ıˆÚ› ·‰‡Ó·ÙË ÙË Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË Ì ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· ∆fiÙ ÏÔÍ¿ ÙÔÓ ÎÔ›Ù·ÍÂ Î·È ÙÔ˘ ’Â Ô ∞¯ÈÏϤ·˜: «ŒÎÙÔÚ·. Ë πÏÈ¿‰·. ¶¿ÏÏ˘ 89 . ·ÊÔ‡ ÛÙË ™¿ÚÙË Ú¤ÂÈ Ó· ‹Á ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ù ˆ˜ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ›Ù ˆ˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ Ù˘ ™¿ÚÙ˘. ¡· ÙÔ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÙ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Î·È Ó· ÁÚ¿„ÂÙ Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ Û¯‹Ì· ·˘Ùfi ÛÙ· ‰‡Ô ΛÌÂÓ·. ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ∞Ï. ÊÔÓÈ¿ ¿ÈÛÙÂ. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∏ ∂ƒø∆∏™∏ O ŸÌËÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ·‰˘Ó¿ÙÔ˘. ˆ˜ ÚfiÍÂÓÔ˜ Î·È Ê›ÏÔ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ.). fiÛÔ Ô ‹ÏÈÔ˜ … (143): ı˘Ì›˙ÂÈ ÌÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ (V 92). ·Ó ›‰Â˜ χÎÔ˘˜ Ô˘ıÂÓ¿ ÎÈ ·ÚÓÈ¿ Û˘ÓÙÚÔÊÈ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ë ˘¤ÚÌÂÙÚË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ηıÂÓfi˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙË ‰È¯fiÓÔÈ· Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. fiÔ˘ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·Ó Î·È ÂÚ›ÊËÌ· ¿ÚÌ·Ù·. n˜ Ùˇá ™ÂÚÈÊ›ˇˆ ÏÔȉÔÚÔ˘Ì¤Óˇˆ ηd ϤÁÔÓÙÈ ¬ÙÈ Ôé ‰È’ ·ñÙeÓ àÏÏa ‰Èa ÙcÓ fiÏÈÓ Âé‰ÔÎÈÌÔÖ. ÌË Ï˜ Ì·ÚÙ‡ÚÔ˘˜ ÎÈ fiÚÎÔ˘˜. fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi. µÂÏ‚ÈÓ›Ù˘ (125): ·ÏÏÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ∫‡ıÓÈÔ˜ ‹ ª˘ÎfiÓÈÔ˜ ‹ ™ÂÚ›ÊÈÔ˜. öÊË. ∞˘Ùfi ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ô ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ (£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ 18).. Ÿ¯È! ŸÚÎÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÈ ‰˘Ô Ì·˜. Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙfiÛÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi ‚¿ıÔ˜ fiÛÔ Î·È ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·.] àÏÏa Ùe ÙÔÜ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Âs ö¯ÂÈ. Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ™ÔÊÔÎÏ‹ (ºÈÏÔÎÙ‹Ù˘ 1329 Î. fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Î·È Ë «ÌÉÓȘ».. ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜. Ô˘ ›¯Â ¿ÂÈ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ.

fiÛÔ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ‹Ù·Ó Ô •¤Ú͢ ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ. ·Í›·). Ô ª·Ú‰fiÓÈÔ˜ ÛÙÔ ¿ÛÚÔ ¿ÏÔÁÔ. ªÔÚԇ̠ӷ ı˘Ì›ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ò˜ ÍÂÎÈÓÔ‡ÛÂ Ë ÛÙÚ·ÙÈ¿ ·fi ÙËÓ ∞Û›·. Î·È Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÙÔ˘˜ Û ٤ÙÔÈÔ Â›‰Ô˜ Ì¿¯Ë˜. ñ O ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÎÚ›ÓÂÈ Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ·ÌÂÚÔÏË„›· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓ·˜ ÙËÓ ·Ó‰Ú›· ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. ñ ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ (ȉ›ˆ˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ·ÌÂÚÔÏË„›·). ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ ˘‚ÚÈÛÙ‹.Ã.¶ÂÚÛÒÓ. ∞Ó Î·È Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÚËÙ¿. Ë Ì¿¯Ë ÛÒÌ· Ì ÛÒÌ·. ÙÔ ˘·ÈÓ›ÛÛÂÙ·È Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô ¶·˘Û·Ó›·˜ ÂΉÈ΋ıËΠÁÈ· ÙÔ ÊfiÓÔ ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰·. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ (∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜) ÙÔ˘ 479 . ñ ™ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. fiÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔÂ‰Â‡Ô˘Ó ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ: ÔÈ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ∞ÛˆÔ‡ Î·È ÔÈ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ ∫Èı·ÈÚÒÓ·. ñ ∞fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ Ù· Ï¿Ê˘Ú· (··Ú›ıÌËÛË. 80-81 ¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË Ì¿¯Ë Ô˘ ¤ÎÚÈÓ ԢÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙˆÓ ÂÚÛÈÎÒÓ ÔÏ¤ÌˆÓ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ¶·˘Û·Ó›·. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ – ¢π¢∞∫∆π∫∂™ √¢∏°π∂™ ñ ∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Û ÌÂÚÈο ÛËÌ›· ·ÔÎÙ¿ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË Ì ÂÈÎfiÓ˜ ÂÈ‚ÏËÙÈΤ˜: ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ οو ·fi ‚ÚÔ¯‹ ‚ÂÏÒÓ. ÔÈ ¶¤ÚÛ˜ Ô˘ ÂÈÛ¯ˆÚÔ‡Ó Û ˘ÎÓ¤˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Ì¿˙˜ ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ñ∏ Ó›ÎË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ó‰Ú›·˜ ÙÔ˘˜. AÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ – ÂÚÈÁÚ·Ê‹. ñ √ ÙfiÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È Ë ‰Ú¿ÛË Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë µÔȈٛ·. ÁÈ· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÒÚ· Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜. Ô ¶·˘Û·Ó›·˜ Ó· ÛËÎÒÓÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÙÔ Ó·fi Ù˘ ◊Ú·˜. Ô˘ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ. Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÛËÌ·Û›· Ô˘ ›¯·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiψÓ.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·90 µπµ§π√ ENATO (IX) ENOTHTA 17Ë KA§§IO¶H H MAXH TøN ¶§ATAIøN IX 61-64. ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÈÓÔËÙÈÎfiÙËÙ·. £∂ª∞∆π∫√π ¶Àƒ∏¡∂™ ∂Ï¢ıÂÚ›· – ‡‚ÚȘ – ÂıÓÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË. Ô˘ ‹Ù·Ó ηٿÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· Ì¿¯Ë ÛÒÌ· Ì ÛÒÌ·. ÙÔ˘ ÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜. ñ ∏ ‹ÙÙ· ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È Ù˘ ‡‚Ú˘ Ô˘ ‰È¤Ú·Í·Ó Ì ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘˜. ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· (ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ·Ó·ÊÂÚı‹Î·Ì ·90 . ñ ¡· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÌÔ„˘¯›·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÂÚÛÈÎÒÓ ÔÏ¤ÌˆÓ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂıÓÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘. ÙÚfiÔ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘.

·ÊÔ‡ ÔÈ ∞ÈÁÈÓ‹Ù˜ ›¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÚÈÓ ·fi ÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ ¶Ï·Ù·ÈÒÓ. ñ ∏ Ì¿¯Ë ÙˆÓ ¶Ï·Ù·ÈÒÓ. Ù. ÒÛÔ˘ Ó· ··Û¯ÔÏËı› fiÏÔ ÙÔ Â˙ÈÎfi ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·fiÊ¢ÎÙË Ë Ì¿¯Ë ÂÎ ÙÔ˘ Û‡ÓÂÁÁ˘˜. 57. II. ‚¿‰È˙·Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ (62): Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶·˘Û·Ó›·. Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ‰›ÓÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 36 fiÏÂȘ Î·È ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ô˘ ‹Ù·Ó ¯·Ú·Á̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ √Ï˘Ì›· Ì 27 fiÏÂȘ57. ı˘Û›Â˜ -ÚÔÌËӇ̷ٷ (61): ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ı˘ÛÈÒÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÔ¯‹ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹. fiˆ˜ ÙËÓ ·ÊËÁÂ›Ù·È Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜. √È How & Wells (Ù. ∆Ô ·Ó¤Î‰ÔÙÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ∞ÈÁÈÓ‹Ù˜ Î·È ÙÔÓ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏ› Èı·ÓfiÓ ÛοӉ·ÏÔ ·ÙÙÈ΋˜ ÚÔÂχۈ˜ (‚Ï. ñ ∏ ¿ÏˆÛË Ù˘ ™ËÛÙÔ‡ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ú¿ÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÔÂÚÛÈ΋˜ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘. ¤Î·Ó Â›ÎÏËÛË (61): Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÈÎÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘ Â›Ó·È ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ∂Λ ÙËÓ ¤ÛÙËÛ ÛÙÔÓ πfi‰ÚÔÌÔ.fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋. ÔÈ ºˆÎ›˜ Û‡ÏËÛ·Ó ÙÔÓ ¯Ú˘Ûfi ÙÚ›Ô‰· Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ª¤Á·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË fi. ÛÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜ 4 Î·È 6). ÛÛ. ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ¶¤ÚÛ˜ ‹Ù·Ó ηÙÒÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ (ÏfiÁˆ ÔÏÈÛÌÔ‡.324. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. How & Wells. Û.T. ÂÓfiÙËÙ· 11). ∏ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙË Î·È ‰›Î·ÈË. ¶ÔÏϤ˜ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ے fiÏË ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ‰È¤ıÂÛ·Ó 42 ÙÚÈ‹ÚÂÈ˜Ø ÌfiÓÔ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Â›¯·Ó ‰È·ı¤ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÏÔ›· (180). ŒÙÛÈ ÙÔ ÈÈÎfi ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηχ„ÂÈ ÌfiÓÔ ÙËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·91 Ú·¿Óˆ. 314). °È· ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ‚Ï. ÂÓ‰˘Ì·Û›·˜ Î·È ·ÂÈÚ›·˜). ÒÛÙ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤‰ÈÓ ÛËÌ·Û›· ÛÙȘ Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÊÔÚÂÛȤ˜. ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ ÛËÌ·Û›· (80): Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÔÏÏ¿ Ù· ÔχÙÈÌ· Ï¿Ê˘Ú·.30 Î·È 77.Ã. VIII 40. Ô˘ ›¯Â ‹‰Ë ÛÎÔÙˆı› ÛÙÔÓ πÛıÌfi. Ë ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ‡‚Ú˘ Ô˘ ‰È¤Ú·Í·Ó. 294) ˘Ôı¤ÙÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏϘ ı˘Û›Â˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙË µÔȈٛ· ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ÛÙ· ·Ú¯Èο Û¯¤‰È· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.Ã.ÙÈ ·¤ÌÂÈÓÂ.N. ¶ÂÚ˘ÛÈÓ¿Î˘. ·ÌÊ›‚ÔÏË ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘. II. 321. ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠ıÚ›·Ì‚Ô ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. (µÏ. Ë ·Ú¯‹ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈÒÓ ÙˆÓ ∞ÈÁÈÓËÙÒÓ (80): ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚¤˜. II. µÏ. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ¶·˘Û·Ó›·˜ (61): ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ∫ÏÂÔÌ‚ÚfiÙÔ˘. ™ÙË Ó·˘Ì·¯›· Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜. √È ¶¤ÚÛ˜ ʇÁÔ˘Ó ÓÈÎË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ∂ÏÏ‹ÛÔÓÙÔ.ÙË ÛÙ‹ÏË Ô˘ Û¯ËÌ¿ÙÈ˙·Ó Ù· ÛÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÊȉÈÒÓ Î·È Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· ÙÔ˘˜. ηıÒ˜ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó fiÙÈ Ô ª·Ú‰fiÓÈÔ˜ ı· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋. ¤‚·Ï ٤ÚÌ· ÛÙ· ηٷÎÙËÙÈο Û¯¤‰È· ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ Î·È ·¤‰ÂÈÍ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ‰ÂÓ ·ÚΛ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ˜ Î·È Â›ÙÚÔÔ˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÁÈÔ˘ ÙÔ‡ ‹Úˆ· ÙˆÓ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ §ÂˆÓ›‰·. How & Wells. Û. I. ÚÔ˜ ÙÔ Ó·fi Ù˘ ◊Ú·˜ (61): Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ ˆ˜ ÛËÌ›· ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Û fiϘ ÙȘ Ì¿¯Â˜ ÙˆÓ ÌˉÈÎÒÓ. 91 . ÛÛ. Ù. Ë ÂÈı·Ú¯›· Î·È ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ ·¯Ú‹ÛÙ„·Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ ÂÚÛÈÎfi ÈÈÎfi. ∆ËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙÔ 1850 Ô C. IX 29. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ Ì¤ÚÔ˜ . ÎÂÊ. ÛÙÔ ÙÚÈΤʷÏÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ Ê›‰È (81): ÛÙÔÓ ÈÂÚfi fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ 355 .48 Î·È 82. Newton. ÔÈ ∆ÂÁ¿Ù˜ (61): ‹Ù·Ó Û‡ÌÌ·¯ÔÈ ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ ·fi ÙÔ 550 . √È ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ¿ÓÙÂÍ·Ó ÙË ‚ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ‚ÂÏÒÓ. ø˜ ÚÔ˜ ÙȘ fiÏÂȘ Ô˘ ÔϤÌËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜. 54-55). ñ ∏ ÛËÌ·Û›· Ô˘ ›¯Â Ë Ó›ÎË ÙˆÓ ¶Ï·Ù·ÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË: ·ÂÈÎfiÓÈÛ·Ó ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÛÙË ˙ˆÊfiÚÔ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Ù˘ ∞ıËÓ¿˜ ¡›Î˘ ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓ· ÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛ·Ó Û ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶ÔÈΛÏ˘ ™ÙÔ¿˜ (‚Ï.

IV 4. Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Î·È Ô‰ËÁ›Â˜. 238f).ÂÈÚ‹ÓË. fiˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ Ì·Ó‰‡· ÙˆÓ Û·ÚÙÈ·ÙÒÓ ÔÏÂÌÈÛÙÒÓ. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ı· ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È Ù· ‚ÔËı‹Ì·Ù· ÚÔÛÈÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Î·Ù·ÓÔËÙ¿. ÛÛ. ∆È ÈÔ Ê˘ÛÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· ¤ıÓÔ˜ Ô˘ ·ÛΛ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ·fi ÙÔ Ó· ÂÓÂÚÁ› Ì’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ. ·˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÔ˘Ì ·’ ·˘Ù‹ ÎÈ ·˜ ¿ÚÔ˘Ì ¿ÏÏË. ÎÈ ·˘Ù‹ ÙÚ·¯È¿. ∏Úfi‰ÔÙÔ˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. Ù¤¯ÓË (ÂÈηÛÙÈ΋).¯. ∫‡ÚÂ. ∏ ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ı· Â›Ó·È Â›Û˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. ÚÔÁfiÓÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÚÙ·˛ÎÙË. ª’ ·˘Ù¿ ÔÈ ¶¤ÚÛ˜ ηٿϷ‚·Ó ÙËÓ Ï¿ÓË ÙÔ˘˜ ÎÈ ·ÔÛ‡ÚıËÎ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÁÚ‹ÁÔÚ·. ÎÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ Û’ ÂÛ¤Ó·. Î·È Î·ÚÔ› ı·˘Ì·ÛÙÔ› Î·È ¿ÓÙÚ˜ Ì ÔÏÂÌÈ΋ ·ÚÂÙ‹. √È Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó ·fi fiÛ˜ ÙÔ˘˜ ˘ԉ›ÍÂÈ Ô ‰È‰¿ÛΈÓ. ηχÙÂÚË. ∆√ ∆∂§√™ ∆∏™ π™∆√ƒπ∏™ (√È ¶¤ÚÛ˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ ∫‡ÚÔ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞ÚÙÂÌ‚¿ÚË. ÁÈ·Ù› Ë ÁË Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘ÌÂ Â›Ó·È Ï›ÁË. °È’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚ˜ ÔÈ ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ·ÊÔ‡ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ı· ‰È‰·¯Ù› ÌfiÓÔ 20 ÒÚ˜). ·Ó fi¯È ÙÒÚ·. √È ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ‰ÈÂÚ¢ÓÒÓÙ·È Â›Ó·È: fiÏÂÌÔ˜. ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 1 ‹ 2 ÒÚ˜ (·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘) ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË. 92 . ÁÈ·Ù› fiÙ ¿ÏÏÔÙ ı· ¤¯Ô˘Ì ηχÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›·. Î·È ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· Â›Ó·È ·Ê¤ÓÙ˜ ˙ÒÓÙ·˜ Û ÊÙˆ¯‹ ÁË ·Ú¿ Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ‰ȿ‰· Î·È Ó· Â›Ó·È ‰Ô‡ÏÔÈ ¿ÏψÓ. Ì›· ηٿ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ì›· ·ÙÔÌÈ΋ (fi¯È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜. Ô˘ ‹Ù·Ó ÁÚ·Ì̤ÓÔ ¿Óˆ ÛÙȘ ·Û›‰Â˜ ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó ÙÔ˘ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·fiÛ·ÛÙ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ıÚ‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ (•ÂÓÔÊÒÓ. 174-175 °π∞ ∆π™ ∂ƒ°∞™π∂™ Û fiÏÔ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ™ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÌÂÚÈΤ˜ ·ÎfiÌË ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓfiÙËÙ˜. Ë ıËÏ˘Î‹ ÁË ‚Á¿˙ÂÈ ÂÎıËÏ˘Ṳ̂ÓÔ˘˜ ¿ÓÙÚÂ˜Ø ÁÈ·Ù› ‰Â Á›ÓÂÙ·È ·’ ÙËÓ ›‰È· ÁË Ó· ‚Ï·ÛÙ·›ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ ¤Ó· Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ. Ô˘ ÙÔÓ ÎÚ¤Ì·Û·Ó ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ). √ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ı· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ı· ¯ˆÚ›ÛÂÈ. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‹ ·ÚÔ˘Û›·Û˘. 10). √ ÎfiÎÎÈÓÔ˜ Ì·Ó‰‡·˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÎÂÊ·Ï·›Ô ÁÚ¿ÌÌ· §¿Ì‰· («§·Î‰·›ÌˆÓ»). ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÈÓÔ‡Û ӷ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘ÓØ fï˜. ∏ıÈο. √ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ı¤ÛÂÈ ¤ÁηÈÚ· οÔÈ· ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ . «∞ÊÔ‡ Ô ∑‡˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· ÛÙÔ ¤ıÓÔ˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÚËÙ¿ fiÙÈ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ Ì·Ó‰‡· ·¤ÎÚ˘ÙÂ Ù˘¯fiÓ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· ÙÔ˘ ηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘ (¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜. πà 122 µπµ§π√°ƒ∞ºπ∫O ∞¡∞°¡ø™ª∞ O ™·ÚÙÈ·ÙÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û Û ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ∂ÏÏËÓÈο. √ ∫‡ÚÔ˜ Ù’ ¿ÎÔ˘Û ·˘Ù¿ Î·È ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ ӷ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÙ·È ·’ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË. ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÈÓÔ‡Û ӷ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ·‡ÛÔ˘Ó È· Ó· Â›Ó·È ËÁ¤Ù˜. ¿ÙÔÌÔ – Û‡ÓÔÏÔ. ÂÌÚfi˜ ÙÒÚ·. ›Â. ÌÈ· Î·È Ë ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ·ԉ›¯ÙËΠηÙÒÙÂÚË ·’ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ∫‡ÚÔ˘. Ô˘ ΢‚ÂÚÓԇ̠ÔÏÏÔ‡˜ Ï·Ô‡˜ ÎÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∞Û›·». Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· Ì·˜ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ı·˘Ì·ÛÌfi. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ϤÔÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ¤Ú· ·fi οı ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ÊÔ‚ÂÚÔ‡˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜. ∫È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÈÔ ·fiÌ·ÎÚÂ˜Ø ·Ó ¿ÚÔ˘Ì ÌÈ· ·’ ·˘Ù¤˜. Î·È Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ˘‹ÎÔÔÈ Û ¿ÏÏÔ˘˜Ø ÂÂȉ‹ Û˘Ó‹ıˆ˜.Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·92 ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∏ ∂ƒø∆∏™∏: ¡· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÙ ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ¶·˘Û·Ó›· ÛÙȘ ¶Ï·Ù·È¤˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ‹ıÔ˜ Ô˘ Â¤‰ÂÈÍ ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ ‰ÒÛÂÙ οÔÈ· ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘. Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘. ·ÊÔ‡ ÂÎıÚfiÓÈÛ ÙÔÓ ∞ÛÙ˘¿ÁË. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫ÔÏÈfiÔ˘ÏÔ˜.

Hrodotos035s096

10-11-05

09:21

™ÂÏ›‰·93

BIB§IO°PAºIA (E¶I§O°H)
A. MÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ HÚÔ‰fiÙÔ˘ – ™¯fiÏÈ·
AÚ·fiÔ˘ÏÔ˜, K.£., HÚÔ‰fiÙÔ˘ IÛÙÔÚ›·È, Ù. 2 Î·È 3, ÂΉ. ¶¿˘ÚÔ˜, ·Ú¯·›Ô ΛÌÂÓÔ, ÌÙÊÚ., ÛËÌÂÈÒÛÂȘ, Aı‹Ó· 1975.
BÏ¿¯Ô˜, Õ., HÚÔ‰fiÙÔ˘ IÛÙÔÚ›·È, (ÌÙÊÚ. Î·È «ÚÔÏÂÁfiÌÂÓ·»), ÂΉ. ¶··‰‹Ì·, Ù. A′, B′, °′, Aı‹Ó· 1987-1990.
°·ÏËÓfi˜, A., HÚÔ‰fiÙÔ˘ IÛÙÔÚ›·È, Ù. 1, ÂΉ. ¶¿˘ÚÔ˜, ·Ú¯·›Ô ΛÌÂÓÔ, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, ÛËÌÂÈÒÛÂȘ. EÈÛ·ÁˆÁ‹ ¢.
¶Ô˘ÚÓ¿Ú·, Aı‹Ó· 1975.
∑ÂÓ¿ÎÔ˜, §., ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ πÛÙÔÚ›·È, ∂˘Ù¤ÚË- £¿ÏÂÈ·, ·Ú¯·›Ô ΛÌÂÓÔ, ÌÙÊÚ., Û¯fiÏÈ·, ÂΉ. °ÎÔ‚fiÛÙË, ∞ı‹Ó· 1992.
ª·ÚˆÓ›Ù˘, ¢.¡., ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ πÛÙÔÚ›·È, ∫ÏÂÈÒ, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, Û¯fiÏÈ·, ·Ú¯·›Ô ΛÌÂÓÔ, ÂΉ. °ÎÔ‚fiÛÙË,
∞ı‹Ó·, 1964.
™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∏. ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ πÛÙÔÚ›·È, ∫ÏÂÈÒ, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, Û¯fiÏÈ·, ·Ú¯·›Ô ΛÌÂÓÔ, ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË,
∞ı‹Ó· 1998. (Ù. A′)
™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∏. ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ πÛÙÔÚ›·È, ∂˘Ù¤ÚË-£¿ÏÂÈ·, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, Û¯fiÏÈ·, ·Ú¯·›Ô ΛÌÂÓÔ, ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË,
∞ı‹Ó· 1998. (Ù. B′)
™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∏. ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ πÛÙÔÚ›·È, Ù. °′ ªÂÏÔ̤ÓË, ∆ÂڄȯfiÚË, Ù. ¢′ ∂Ú·ÙÒ, ¶ÔχÌÓÈ·, Ù. ∂′ ∫·ÏÏÈfiË,
√˘Ú·Ó›·, ÌÙÊÚ., Û¯fiÏÈ·, ·Ú¯·›Ô ΛÌÂÓÔ, ÂΉ. °ÎÔ‚fiÛÙË, Ù. °′, ¢′, ∂′, ∞ı‹Ó·.
How, W.W. and Wells, J., A Commentary on Herodotus, with Introduction and Appendixes, v. I- II, Oxford,
(1912) 1975.
B. BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÙÔÓ HÚfi‰ÔÙÔ
Amouretti, M.-C.– Ruzé, F., ∫ÔÈÓˆÓ›· Î·È fiÏÂÌÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·, ÌÙÊÚ. °. °ÂˆÚÁ·ÌÏ‹˜, ÂÈÌ. ∞ı. ™ÙÂÊ·Ó‹˜, ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË, ∞ı‹Ó· 2004.
Botsford, G.W.-Robinson, C.A., ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋ πÛÙÔÚ›·, ÌÙÊÚ. ™. ∆ÛÈÙÛÒÓË, ªπ∂∆, ∞ı‹Ó· 1977.
Bury, J., √È ∞Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ›, ÌÙÊÚ. º. µÒÚÔ˜, ÂΉ. ¶··‰‹Ì·, ∞ı‹Ó· 1970.
Chatelet, F., ∏ Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ∏ ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÛΤ„˘ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·, ÌÙÊÚ. §¤Ó·
∫·Û›ÌË, ÂΉ. ™Ì›ÏË, ∞ı‹Ó·, 2001.
Dodds, E.R., √È ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÙÔ ·Ú¿ÏÔÁÔ, ÌÙÊÚ. °. °È·ÙÚÔ̷ӈϿ΢, ÂΉ. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·, ∞ı‹Ó· 1996.
Easterling, P.E.–Knox, B.M.W., πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ÌÙÊÚ. ¡. ∫ÔÓÔÌ‹˜, ÂΉ. ¶··‰‹Ì·, ∞ı‹Ó· 1993.
Flaceliere, R., √ ¢ËÌfiÛÈÔ˜ Î·È π‰ÈˆÙÈÎfi˜ ‚›Ô˜ ÙˆÓ ∞Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÌÙÊÚ. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ B·Ó‰ÒÚÔ˜, ÂΉ. ¶··‰‹Ì·, ∞ı‹Ó· 1974.
Lesky, ∞., πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ÌÙÊÚ. ∞Á. ∆ÛÔ·Ó¿Î˘, ÂΉ. K˘ÚȷΛ‰Ë, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 5Ë ¤Î‰ÔÛË 1981.
Livingstone, R., ∆Ô ÂÏÏËÓÈÎfi Ó‡̷ Î·È Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÁÈ· Ì·˜, ÌÙÊÚ. µ. ∆·Ù¿ÎË, ÂΉ. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ∞ı‹Ó· 1951.
M¸ller, D., «√ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÌÂÈÚÈÛÌÔ‡; √È ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÁÓÒÛË»,
¡¤· ¶·È‰Â›· 31, ¿ÓÔÈÍË 1983, ÛÛ. 29-50.
Nilsson, M.P., πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ £ÚËÛΛ·˜, ÌÙÊÚ. ∞ÈÎ. ¶··ıˆÌÔÔ‡ÏÔ˘, ÂΉ. ¶··‰‹Ì·,
∞ı‹Ó· 92001.
Romm, J., ∏Úfi‰ÔÙÔ˜, Ë ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, ÌÙÊÚ. ¶. ¶ÔÏ˘Î¿ÚÔ˘, ÂΉ. Ù˘ˆı‹Ùˆ, °. ¢·Ú‰·Ófi˜, ∞ı‹Ó· 2004.
Romilly, J. de, πÛÙÔÚ›· Î·È ÏfiÁÔ˜ ÛÙÔÓ £Ô˘Î˘‰›‰Ë, ÌÙÊÚ. ∂ϤÓË ∫·ÎÚȉ‹, ªπ∂∆, ∞ı‹Ó· 1988.
ÕÙÛ·ÏÔ˜, B., «HÚfi‰ÔÙÔ˜», πÛÙÔÚ›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ŒıÓÔ˘˜, ∂ΉÔÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ, Ù. °2, Aı‹Ó· 1972.
∑ÒÚ·˜, °. £., ªÂ۷ȈÓÈ΋ Î·È ¡ÂˆÙ¤Ú· ∂ÏÏËÓÈ΋ ºÈÏÔÏÔÁ›· (·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ), ∞ı‹Ó·È 1965.
∫·ÎÚȉ‹˜, π.£., √È ∞Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙË ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ §·˚΋ ¶·Ú¿‰ÔÛË, ªπ∂∆, 1978, 31989.
∫·ÎÚȉ‹˜, π.£., «ÕÙ˘, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˘» Î·È «∞ÏÈ›˜ ·ÓıÚÒˆÓ» ÛÙÔ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ §fiÁÔÈ, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1981.
∫ÔÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ∫., ∏ ˘„ËÏ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ™¿ÚÙ˘ (750- 192 .Ã.), ÂΉ. ¶ÔÈfiÙËÙ·, ∞ı‹Ó· 2001.
∫‡ÚÎÔ˜, µ., ∞Ú¯·›Ô˜ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ‰È·ÊˆÙÈÛÌfi˜ Î·È ÛÔÊÈÛÙÈ΋, ∞ı‹Ó· 1992.
∫˘Úٿٷ˜, ¢., ∫·Ù·ÎÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∞Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ÂΉ. ¶fiÏȘ, ∞ı‹Ó· 2002.
ª·ÚˆÓ›Ù˘, ¢.¡., «∏ Û¯ÔÏÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË», Û ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ· Î·È °Ú·ÌÌ·Ù›·, Ù. ∞′, ÂΉ. ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 1999, ÛÛ. 249-272.
93

Hrodotos035s096

10-11-05

09:21

™ÂÏ›‰·94

ª·ÚˆÓ›Ù˘, ¢.¡., «√ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Î·È ˆ˜ ·ÊËÁËÙ‹˜», ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ 8, 1987, ÛÛ. 12-19.
ª·ÚˆÓ›Ù˘, ¢.¡., ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ √ÎÙÒ ¡Ô˘‚¤Ï˜ Î·È ∆¤ÛÛÂÚ· ∞ӤΉÔÙ·. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË. Î·È ¤ÓÙ ‰ÔΛÌÈ·, ∂ΉfiÛÂȘ ÕÁÚ·, ∞ı‹Ó· 22001.
ªÂÏ›ÛÙ·, ∞.-™ˆÙËÚÔÔ‡ÏÔ˘, °., ÂÈ̤ÏÂÈ·, ^IÛÙÔÚ›Ë, ¢Âη٤ÛÛÂÚ· ÌÂÏÂÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ, ÂΉ. ™Ì›ÏË, ∞ı‹Ó· 2004.
ªÂÚ·ÎÏ‹˜, ª.°., «§·ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ», ¡¤· ¶·È‰Â›· 12, 1980, ÛÛ. 23- 32.
ªÂÚ·ÎÏ‹˜, ª.°., «§·ÔÁÚ·ÊÈο Û¯fiÏÈ· ÛÙËÓ øÚ·›· ∂ϤÓË», ∆Ô §·˚Îfi ¶·Ú·Ì‡ıÈ, ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, ∞ı‹Ó· 1999.
ª·ÁÈfiÓ·˜, ∞., «∏ ÛΤ„Ë ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë Î·È Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜»,
™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ 8, 1987, ÛÛ. 56-85.
¶ÂÚ˘ÛÈÓ¿Î˘, π.¡., ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›Ë ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘, πˆ¿ÓÓÈÓ· 1987.
™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∏., ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ª·Î‰fiÓ˜ ÛÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ, ÂΉ. °ÎÔ‚fiÛÙ˘, ∞ı‹Ó· 1993.
™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∏., ∆· ÂÚˆÙÈο Î·È Ù· ·ÈÌÔÛÙ·Á‹ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘, ÂΉ. ¶·Ù¿Î˘, ∞ı‹Ó· 1998
∆ÛÈÌԢΛ‰Ë˜, ¢., ∞Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛΤ„Ë, ÂΉ. ∂ÓÙfi˜, ∞ı‹Ó· Ç1999.
°. BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋
∞ÏÈʤÚ˘, °., «¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Ù˘ ‰È‰·ÎÙ¤·˜ ‡Ï˘ ÙˆÓ πÛÙÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘»,
™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ 8, 1987, ÛÛ. 20-30.
∞Ú‚·Ó›Ù˘, π.ª., «™ÙÔȯ›· ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÂÈÔ˘ ¤ÚÁÔ˘» ∂ÈÛËÁ‹ÛÂȘ ∫∂ª∂, 1978, ÛÛ.
162-173.
µ·ÚÌ¿˙˘, ¡., ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ∞Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ, ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË, ∞ı‹Ó· 1999.
µÂÚÙÛ¤Ù˘, ∞., ¢È‰·ÎÙÈ΋ Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜, ∞ı‹Ó· 1999.
BÔ˘ÁÈԇη˜, B. – KÔ˘ÙÛÔ‡Ú·˜, A., «H ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ HÚÔ‰fiÙÔ˘ ·fi ÌÙÊÚ.», AÚ¯·›· EÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ· ηÈ
°Ú·ÌÌ·Ù›·, Ù. A′, ÂΉ. ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1999, ÛÛ. 58-66.
¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ™.°., ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ πÛÙÔÚ›·», ¡¤· ¶·È‰Â›· 10, 1979, ÛÛ. 99-137.
¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ™.°., «∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ªÔ‡Û·È (Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË), ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÛÙËÓ ∞′ °˘ÌÓ·Û›Ô˘», ¡¤· ¶·È‰Â›· 39, 1986, ÛÛ. 114-133 Î·È ¡¤· ¶·È‰Â›· 40, ÊıÈÓfiˆÚÔ 1986, ÛÛ. 125-143.
∫·ÛηÓÙ¿ÌË, ª., ª·ı·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Internet ∞Ú¯·›· - ¡¤· - πÛÙÔÚ›·, ÂΉ. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, ∞ı‹Ó· 2001.
∫Ô˘Á¤·˜, ™., «∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ π. 84-87. ∂ÚÌËÓ¢ÙÈ΋ Î·È ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË», ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ 8, 1987 ÛÛ. 31-42.
ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, ™., «∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ V, 49- 51», Û ∞. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ∞. ™Ù¤ÊÔ˜, °.∞. ¶··ÎˆÛÙԇϷ- °È·ÓÓ·Ú¿, ÂÈÌ. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÛÙ· ∫›ÌÂÓ· Î·È ÛÙË °ÏÒÛÛ·, ¶··‰‹Ì·˜, ∞ı‹Ó· 21984, ÛÛ. 35-39.
ª·ÚÎÈ·Ófi˜, ™., ∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ πÛÙÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘, ÂΉ. ™¯ÔÏ‹˜ π.ª. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˘, ∞ı‹Ó· 1994.
M·ÚÎÈ·Ófi˜, ™., EÚÌËÓ¢ÙÈ΋ Î·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜, ÂΉ. °ÚËÁfiÚË, Aı‹Ó· 1978 (Ì ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙÔÓ HÚfi‰ÔÙÔ).
ª˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË, Œ. – ª·˘ÚÔÛÎÔ‡Ê˘, ¢., ÂÈ̤ÏÂÈ·, ºÈÏfiÏÔÁÔÈ ÛÙÔÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÂΉ. ∫·ÏÂȉÔÛÎfiÈÔ, ∞ı‹Ó· 2004.
¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ∫.¡., «∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ·fi ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË», ∂ÈÛËÁ‹ÛÂȘ, ∫∂ª∂, µ′ ¤Î‰. ∞ı‹Ó· 1978,
ÛÛ. 174- 181.
¶··Ú›˙Ô˘, π.∞., «∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ», ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ 45 ÊıÈÓfiˆÚÔ 1986, ÛÛ. 230- 242.
™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ª.µ., «∏ ·Ú¯·›· ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›· Î·È Ë ı¤ÛË Ù˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘», ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ 8, 1987, ÛÛ. 8-11.
™Ô‡Ï˘, ∂., «∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ∞Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ πÛÙÔÚÈÎÒÓ ÛÙË ª¤ÛË ∂Î·›‰Â˘ÛË», ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ¶·È‰Â›·,
12, 1988, ÛÛ.77-80.
∆Û¿ÊÔ˜, µ., ∏ ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ Î·È °ÏÒÛÛ·˜, ÂΉ. ªÂÙ·›¯ÌÈÔ, Aı‹Ó· 2004.
TÛÔÏ¿Î˘, X., «H ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ HÚÔ‰fiÙÔ˘ ·fi ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË», AÚ¯·›· EÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ· Î·È °Ú·ÌÌ·Ù›·,
Ù. A′, ÂΉ. ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1999, ÛÛ. 66-78.
ÃÚËÛÙ›‰Ë˜, Ã., ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ, ∞ı‹Ó· 1989.
¢. BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· Ù· ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·
AÈÛ¯‡ÏÔ˜, ¶¤ÚÛ˜, ÌÙÊÚ. I. °Ú˘¿Ú˘, ÂΉ. EÛÙ›·.
AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘, ™Ê‹Î˜, ÌÙÊÚ. T¿ÛÔ˜ PÔ‡ÛÛÔ˜, ÂΉ. K¿ÎÙÔ˜, Aı‹Ó· 1992.
¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜, ·fiÛ·ÛÌ· 251, ™ÙÔ‚·›Ô˘ AÓıÔÏfiÁÈÔÓ, Ù. A′, ÌÙÊÚ. A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÂΉ. TÔÏ›‰Ë, Aı‹Ó· 1984.
94

Hrodotos035s096

10-11-05

09:21

™ÂÏ›‰·95

E˘ÚÈ›‰Ë˜, Eο‚Ë, ÌÙÊÚ. T¿ÛÔ˜ PÔ‡ÛÛÔ˜, ÂΉ. K¿ÎÙÔ˜ 1994.
∏Û›Ô‰Ô˜, ŒÚÁ· Î·È ∏̤ڷÈ, £ÂÔÁÔÓ›·, ∞Û›˜ ∏Ú·ÎÏ¤Ô˘˜, ∏Ô›·È, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË-Û¯fiÏÈ·, ¶·Ó·Á‹ §ÂηÙÛ¿, ÂΉ. π. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ı‹Ó·È 1941.
£Ô˘Î˘‰›‰Ë˜, IÛÙÔÚ›·È, A, ÌÙÊÚ. ŒÏÏË §·ÌÚ›‰Ë, ÂΉ. °ÎÔ‚fiÛÙ˘, 1962.
IÔÎÚ¿Ù˘, «¶ÂÚ› ·¤ÚˆÓ, ˘‰¿ÙˆÓ, ÙfiˆÓ» 24, ÌÙÊÚ. ¢. §˘Ô˘ÚÏ‹˜, ·fi ÙÔ: °. °È·ÙÚÔ̷ӈϿ΢-P. Z·Ì¿ÚÔ˘, AÓıÔÏfiÁÈÔ AÚ¯·›·˜ EÏÏËÓÈ΋˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜, OE¢B, 1996.
K·‚¿Ê˘, K.¶., «O ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ˜» Î·È «£ÂÚÌÔ‡Ï˜», Õ·ÓÙ· ¶ÔÈËÙÈο, ÂΉ. ⁄„ÈÏÔÓ, Aı‹Ó· 1999.
∫·ÎÚȉ‹˜, π.£., √È ∞Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙË ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ §·˚΋ ¶·Ú¿‰ÔÛË, ªπ∂∆, 1978, 31989.
∫·ÎÚȉ‹˜, π.£., ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÏfiÁÔÈ, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1981.
ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘, ∞ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ, ÂÈÌ. ™. π. ∞Û‰Ú·¯¿, ÂΉ. ∫·Ú·‚›·, ∞ı‹Ó· ¯.¯.
•ÂÓÔÊÒÓ, I¤ÚˆÓ, V 1--5, ÌÙÊÚ. ¶. KÔÓ‰‡Ï˘ ¶ÂÚ› Ù˘Ú·ÓÓ›·˜, ÂΉ. °ÓÒÛË, Aı‹Ó· 1995.
ŸÌËÚÔ˜, IÏÈ¿‰·, ÌÙÊÚ. I¿Î. ¶ÔÏ˘Ï¿˜, OE¢B, 2001.
ŸÌËÚÔ˜, IÏÈ¿‰·, ÌÙÊÚ. N. K·˙·ÓÙ˙¿Î˘-I.£. K·ÎÚȉ‹˜, OE¢B.
ŸÌËÚÔ˜, IÏÈ¿‰·, ÌÙÊÚ. AÏ. ¶¿ÏÏ˘, BÈ‚ÏÈÔˆÏ›ÔÓ Ù˘ EÛÙ›·˜, ¯.¯.
ŸÌËÚÔ˜, O‰‡ÛÛÂÈ·, ÌÙÊÚ. ¢.N. M·ÚˆÓ›Ù˘, OE¢B.
ŸÌËÚÔ˜, O‰‡ÛÛÂÈ·, ÌÙÊÚ. Z‹Û. ™›‰ÂÚ˘, OE¢B.
¶·˘Û·Ó›·˜, ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÂÚÈ‹ÁËÛȘ, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Î·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ, ¡ÈÎ. ¢. ¶··¯·Ù˙‹˜, ∂ΉÔÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ, ∞ı‹Ó· 1998.
¶Ï¿ÙˆÓ, MÂÓ¤ÍÂÓÔ˜, ÌÙÊÚ. ºÈÏÔÏÔÁÈ΋ OÌ¿‰· K¿ÎÙÔ˘, ÂΉ. K¿ÎÙÔ˜, Aı‹Ó· 1993.
¶Ï¿ÙˆÓ, NfiÌÔÈ, ÌÙÊÚ. ºÈÏÔÏÔÁÈ΋ OÌ¿‰· K¿ÎÙÔ˘, ÂΉ. K¿ÎÙÔ˜, Aı‹Ó· 1992.
¶ÔÏ›Ù˘, N., ¶·Ú·‰fiÛÂȘ, ÂΉ. ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Aı‹Ó· 1994.
™›ÏÏÂÚ, º., «TÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË», ÌÙÊÚ. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˘, ·fi NÂfiÙÂÚË E˘Úˆ·˚΋ §ÔÁÔÙ¯ӛ·, AÓıÔÏfiÁÈÔ MÂÙ·ÊÚ¿ÛˆÓ, OE¢B, 1998.
™È̈ӛ‰Ë˜, EÁÎÒÌÈÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÛfiÓÙ˜ ÛÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜, ÌÙÊÚ. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘, AÓıÔÏfiÁÈÔ Ï˘ÚÈ΋˜
ÔÈ‹Ûˆ˜, OE¢B, 1994.
™ÔÊÔÎÏ‹˜, TÚ·¯›ÓȘ, ÌÙÊÚ. I. °Ú˘¿Ú˘, ÂΉ. EÛÙ›·˜, Aı‹Ó· ¯.¯.
™ÔÊÔÎÏ‹˜, Oȉ›Ô˘˜ T‡Ú·ÓÓÔ˜, ÌÙÊÚ. K.X. M‡Ú˘, OE¢B, 2001.
™ÔÊÔÎÏ‹˜, A›·˜, ÌÙÊÚ. T¿ÛÔ˜ PÔ‡ÛÛÔ˜, OE¢B, 2001.
™ÔÊÔÎÏ‹˜, Oȉ›Ô˘˜ Â› KÔψÓÒ, ÌÙÊÚ. K. £Ú·ÎÈÒÙ˘, ÂΉ. I. Z·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜.
E. O HÚfi‰ÔÙÔ˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô*
1) http://www.ime.gr/chronos/index_gr.html (ÿ‰Ú˘Ì· ªÂ›˙ÔÓÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡: ÔÏϤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· fiϘ
ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡)
2) http://philoctetes.free.fr//index2.htm (∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο ∫›ÌÂÓ·)
3) http://www.sikyon.com/index.html (∞Ú¯·›Â˜ ∂ÏÏËÓÈΤ˜ ¶fiÏÂȘ)
4) http://www.georama.gr/gre/history/05.html (∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋ πÛÙÔÚ›· Î·È ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·)
5) http://www.at.idx.gr/ (∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·)
6) http://www.geocities.com/sfetel/gr/ancient_g.htm (∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·)
7) http://www.hellenismos.gr/
8) http://www.museum.upenn.edu/Greek_World/Index.html
9) http://www.livius.org/he-hg/herodotus/herodotus01.htm
10) http://www.herodotuswebsite.co.uk/
11) http://www.isidore-of-seville.com/herodotus/
12) http://www.showgate.com/medea/grklink.html
13) http://www.csd.uch.gr/~hy201/ (¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ KÚ‹Ù˘, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi)
14) http://www.ekivolos.gr/sindeseis.htm (·ÚfiÌÔȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Û ¿ÏϘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‡Ï˜)

* N· ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ› ÎfiÌ‚ÔÈ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› ‹ ηٷÚÁËı›. ¶ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó·
·ÓÔ›ÁÂÈ Î·Ó›˜ ÚÒÙ· ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÛÂÏ›‰· ÂÓfi˜ ÎfiÌ‚Ô˘ Î·È ¤ÂÈÙ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜.

95

Hrodotos035s096 10-11-05 09:21 ™ÂÏ›‰·96 ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. . ∞′). ∫¿ı ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰Â ʤÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ„›Ù˘Ô Î·È Ô ·Ú·‚¿Ù˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 1129 Ù˘ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (º∂∫ 1946. 108. ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹. ∆· ‚È‚Ï›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË. ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘. ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ™¯ÔÏ›·. µπµ§π√™∏ª√ ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. Ô˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (copyright). fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful