You are on page 1of 6

Cu 1 : Nhng thit b lp 1 no sau y c s dng m rng mng LAN :

a. Hub
b. Switch
c. Repeater
d. Bridge
Cu 2 : Byte u tin ca mt a ch IP c dng: 11000001. Vy n thuc lp no:
a. Lp D
b. Lp E
c. Lp C
d. Lp A
Cu 3 : Byte u tin ca mt a ch IP c dng: 11100001. Vy n thuc lp no:
a. Lp B
b. Lp C
c. Lp D
d. Lp E
Cu 4 : Giao thc no thc hin truyn cc thng bo iu khin gia cc gateway
hoc trm ca lin mng:
a. ARP
b. ICMP
c. RARP
d. TCP
Cu 5 : Lnh ping s dng cc gi tin no sau y :
a. echo
b. TTL
c. SYN
d. FIN
Cu 6 : Lp no thc hin vic chn ng v chuyn tip thng tin; thc hin kim
sot lung d liu v ct/hp d liu:
a. Session
b. Network
c. Transport
d. Data link
Cu 7 : Phng thc no m trong c hai bn u c th ng thi gi d liu i:
a. Full duplex
b. Simplex
c. Half duplex
d. Phng thc khc
Cu 8 : a ch IP no sau y l hp l:
a. 192.168.1.2
b. 255.255.255.255
c. 230.20.30.40
d. Tt c cc cu trn
Cu 9 : a ch IP no sau y l a ch qung b cho mt mng bt k:
a. 172.16.1.255
b. 255.255.255.255

c. 230.20.30.255
d. Tt c cc cu trn
Cu 10: Trong s cc cp giao thc v cng dch v sau, cp no l sai :
a. SMTP: TCP Port 25
b. FTP: UDP Port 22
c. HTTP: TCP Port 80
d. TFTP: TCP Port 69
e. DNS: UDP Port 53
Cu 11 : a ch 19.219.255.255 l a ch g?
a. Broadcast lp B
b. Broadcast lp A
c. Host lp A
d. Host lp B
Cu 12 : Trong kin trc phn tng mng, tng no c lin kt vt l
a. Tng 1
b. Tng n
c. Tng i
d. Tng i <>1
Cu 13: Topo mng cc b no m tt c cc trm phn chia chung mt ng
truyn chnh:
a. Bus
b. Star
c. Ring
d. Hybrid
Cu 14: Dch v no cho php chuyn cc file t trm ny sang trm khc, bt k
yu t a l hay h iu hnh s dng:
a. FTP
b. Telnet
c. Email
d. WWW
Cu 15: Lp no cung cp phng tin truyn thng tin qua lin kt vt l m
bo tin cy :
a. Physical
b. Data link
c. Network
d. Transport
Cu 16: Lp B c php mn ti a bao nhiu bit cho subnet :
a. 8
b. 6
c. 14
d. 2
Cu 17: Byte u tin ca mt a ch IP c dng : 00000001. Vy n thuc lp no:
a. Lp A
b. Lp C
c. Lp B

d. Lp D
Cu 18: Lp no cung cp phng tin truyn thng tin qua lin kt vt l m
bo tin cy :
a. Physical
b. Network
c. Data link
d. Transport
Cu 19: Thit b mng trung tm dng kt ni cc my tnh trong mng hnh sao
(STAR)
a. Switch/Hub
b. Router
c. Repeater
d. NIC
Cu 20: Lnh no di y c dng xc nh ng truyn (trong h iu hnh
Windows)
a. nslookup
b. Route
c. ipconfig
d. Tracert
Cu 21: Lp no cung cp cc phng tin ngi s dng c th truy nhp c
vo mi trng OSI v cung cp cc dch v thng tin phn tn:
a. Transport
b. Presentation
c. Session
d. Application
Cu 22: Tng hai trong m hnh OSI tch lung bit t Tng vt l chuyn ln thnh:
a. Frame
b. Segment
c. Packet
d. PSU
Cu 23 : Cc trm hot ng trong mt mng va nh my phc v (server), va
nh my khch ( client) c th tm thy trong mng no ?
a. Client/Server
b. Ethernet
c. Peer to Peer
d. LAN
Cu 24 : kt ni trc tip hai my tnh vi nhau ta c th dng :
a. Cp cho (Cross- Cable)
b. Cp thng ( Straight Cable)
c. Rollover Cable
d. Khng c loi no
Cu 25 : M hnh phn lp OSI c bao nhiu lp :
a. 7
b. 4
c. 5

d. 2
Cu 26 : Cc n v d liu giao thc trong lp 2 ca m hnh OSI c gi l :
a. PDU
b. Packet
c. CSU
d. Frame
Cu 27 : Mt mng con lp A mn 5 bit chia subnet th SM s l :
a. 255.248.0.0
b. 255.255.255.1
c. 255.255.255.248
d. 255.255.255.128
Cu 28 : Mt mng con lp A mn 7 bit chia subnet th SM s l :
a. 255.255.254.192
b. 255.254.0.0
c. 255.248.0.0
d. 255.255.255.254
Cu 29 : Mt mng con lp A cn cha ti thiu 255 host s dng SM no sau y :
a. 255.255.254.0
b. 255.0.0.255
c. 255.255.255.240
d. 255.255.255.192
Cu 30 : Mt mng con lp A mn 1 bit chia subnet th SM s l :
a. 255.255.128.0
b. 255.128.0.0
c. 255.255.255.240
d. 255.255.128.0
Cu 31 : Mt mng con lp B mn 5 bit chia subnet th SM s l :
a. 255.255.248.0
b. 255.255.255.1
c. 255.255.255.248
d. 255.255.255.128
Cu 32 : Mt mng con lp B mn 7 bit chia subnet th SM s l :
a. 255.255.254.0
b. 255.255.254.192
c. 255.255.255.240
d. 255.255.255.254
Cu 33 : Mt mng lp B cn chia thnh 3 mng con s dng SM no sau y :
a. 255.255.224.0
b. 255.0.0.255
c. 255.255.192.0
d. 255.255.255.224
Cu 34 : Mt mng lp B cn chia thnh 9 mng con s dng SM no sau y :
a. 255.255.240.0
b. 255.0.0.255

c. 255.224.255.0
d. 255.255.255.224
Cu 35 : Mt mng lp B cn chia thnh 15 mng con s dng SM no sau y :
a. 255.255.224.0
b. 255.0.0.255
c. 255.255.240.0
d. 255.255.255.224
Cu 36: Lp C c php mn ti a bao nhiu bit cho subnet :
a. 8
b. 6
c. 4
d. 2
Cu 37 : Mt mng lp C cn chia thnh 5 mng con s dng SM no sau y :
a. 255.255.224.0
b. 255.0.0.255
c. 255.224.255.0
d. 255.255.255.224
Cu 38 : Mt mng lp C cn chia thnh 3 mng con s dng SM no sau y :
a. 255.255.224.0
b. 255.0.0.255
c. 255.255.255.192
d. 255.255.255.224

p n
Trch:
Cu 1 p n l c.
Cu 2 c.
Cu 3 c.
Cu 4 b.
Cu 5 a.
Cu 6 b.
Cu 7 a.
Cu 8 d.
Cu 9 d.
Cu 10 Cha bit.Mong cc bn gip nha!
Cu 11 b.
Cu 12 a.
Cu 13 a.
Cu 14 a
Cu 15 b
Cu 16 Cha bit.Mong cc bn gip nha!
Cu 17 a
Cu 18 c
Cu 19 a
Cu 20 a
Cu 21 d

Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

22
23
24
25
26
27

a
c
a
a
d
:a. 255.248.0.0

Cu 28 :b. 255.254.0.0
Cu 29 :a. 255.255.254.0
Cu 30 :b. 255.128.0.0
Cu 31 :a. 255.255.248.0
Cu 32 :a. 255.255.254.0
Cu 33 :a. 255.255.224.0
Cu 34 :a. 255.255.240.0
Cu 35 :c. 255.255.240.0 --> ci ny cn ty device cso h tr subnet zero kg na ,
nu kg th ng nguyn tc phi mn 5 bit dc 2^5-2 = 30 mng tc subnet l
255.255.255.248
Cu 36:d. 2 ci ny cng ty , i lc mn 1 bit cng ok
Cu 37 :d. 255.255.255.224
Cu 38 :d. 255.255.255.224