®å ¸n tèt nghiÖp

Trang 1

PhÇn I: HÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 (ss7)
Ch−¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ b¸o hiÖu
I/ §Þnh nghÜa vÒ b¸o hiÖu: Trong m¹ng viÔn th«ng, b¸o hiÖu ®−îc coi lµ mét ph−¬ng tiÖn ®Ó chuyÓn th«ng tin vµ c¸c lÖnh tõ ®iÓm nµy tíi ®iÓm kh¸c, c¸c th«ng tin vµ c¸c lÖnh nµy cã liªn quan ®Õn thiÕt lËp, duy tr× vµ gi¶i phãng cuéc gäi. Nh− vËy, cã thÓ nãi b¸o hiÖu lµ mét hÖ thèng thÇn kinh trung −¬ng cña mét c¬ thÓ m¹ng, nã phèi hîp vµ ®iÒu khiÓn c¸c chøc n¨ng cña c¸c bé phËn trong m¹ng viÔn th«ng. II/ Chøc n¨ng cña hÖ thèng b¸o hiÖu: HÖ thèng b¸o hiÖu thùc hiÖn 3 chøc n¨ng chÝnh ®ã lµ: + Chøc n¨ng gi¸m s¸t + Chøc n¨ng t×m chän + Chøc n¨ng khai th¸c, b¶o d−ìng m¹ng Trong ®ã, chøc n¨ng gi¸m s¸t vµ chøc n¨ng t×m chän liªn quan trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh xö lý cuéc gäi liªn ®µi, cßn chøc n¨ng qu¶n lý m¹ng th× phôc vô cho viÖc khai th¸c, duy tr× sù ho¹t ®éng cña m¹ng l−íi. • Chøc n¨ng gi¸m s¸t: Gi¸m s¸t ®−êng thuª bao, ®−êng trung kÕ… vÒ c¸c tr¹ng th¸i: - Cã tr¶ lêi/ Kh«ng tr¶ lêi. - BËn/ Rçi. - S½n sµng/ Kh«ng s½n sµng. - B×nh th−êng/ Kh«ng b×nh th−êng. - Duy tr×/ Gi¶i to¶. - ...

NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44

®å ¸n tèt nghiÖp

Trang 2

Nh− vËy, c¸c tÝn hiÖu gi¸m s¸t ®−îc dïng ®Ó xem xÐt c¸c ®Æc tÝnh s½n cã cña c¸c thiÕt bÞ trªn m¹ng còng nh− cña thuª bao. • Chøc n¨ng t×m chän: yªu cÇu cã ®é tin cËy cao, tèc ®é b¸o hiÖu nhanh, hiÖu qu¶. - Chøc n¨ng nµy liªn quan ®Õn thñ tôc ®Êu nèi: + B¸o hiÖu vÒ ®Þa chØ c¸c con sè m· sè. + §Þnh tuyÕn, ®Þnh vÞ trÝ vµ cÊp chóng cho thuª bao bÞ gäi. + Th«ng b¸o kh¶ n¨ng tiÕp nhËn con sè. + Th«ng b¸o göi con sè tiÕp theo … trong qu¸ tr×nh t×m ®Þa chØ. - Chøc n¨ng t×m chän cã liªn quan ®Õn thêi gian ®Êu nèi mét cuéc gäi, ®ã lµ thêi gian trÔ quay sè PDD (Post Dialling Delay). + PDD lµ kho¶ng thêi gian tõ khi thuª bao chñ gäi hoµn thµnh quay sè ®Õn khi nhËn ®−îc håi ©m chu«ng. + PDD phô thuéc vµo kh¶ n¨ng xö lý b¸o hiÖu gi÷a c¸c tæng ®µi, tøc lµ “kh¶ n¨ng t×m chän” cña hÖ thèng b¸o hiÖu. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ c¸c hÖ thèng b¸o hiÖu kh¸c nhau sÏ cã thêi gian trÔ quay sè kh¸c nhau. + PDD lµ mét tiªu chuÈn rÊt quan träng. CÇn PDD cµng nhá cµng tèt ®Ó thêi gian ®Êu nèi cµng nhanh, hiÖu qu¶ x©m nhËp vµo m¹ng cµng cao. • Chøc n¨ng vËn hµnh vµ qu¶n lý: Phôc vô cho viÖc khai th¸c m¹ng mét c¸ch tèi −u nhÊt. C¸c chøc n¨ng nµy gåm cã: - NhËn biÕt vµ trao ®æi c¸c th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i t¾c nghÏn trong m¹ng. - Th«ng b¸o vÒ tr¹ng th¸i c¸c thiÕt bÞ, c¸c trung kÕ ®ang b¶o d−ìng hoÆc ho¹t ®éng b×nh th−êng. - Cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ c−íc phÝ. - Cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ lçi trong qu¸ tr×nh truyÒn th«ng tin b¸o hiÖu. - … III/ C¸c yªu cÇu cña hÖ thèng b¸o hiÖu: Yªu cÇu tæng qu¸t cña hÖ thèng b¸o hiÖu lµ c¸c tæng ®µi ph¶i hiÓu ®−îc c¸c b¶n tin (c¸c th«ng tin b¸o hiÖu) gi÷a chóng vµ cã tèc xö lý nhanh. C¸c yªu cÇu cô thÓ: - Tèc ®é b¸o hiÖu nhanh ®Ó gi¶m ®−îc thêi gian thiÕt lËp cuéc gäi hay thêi gian trÔ sau quay sè.
NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44

®å ¸n tèt nghiÖp -

Trang 3

Tr¸nh kh«ng ¶nh h−ëng hay giao thoa gi÷a tiÕng nãi vµ b¸o hiÖu. Cã ®é tin cËy cao, rung chu«ng ®óng thuª bao, kh«ng l¹c ®Þa chØ. Thêi gian cung cÊp c¸c tÝn hiÖu ph¶i nhanh nhÊt. Thêi gian chuyÓn c¸c con sè ®Þa chØ gi÷a c¸c tæng ®µi ph¶i nhanh nhÊt. Thêi gian quay sè nhanh nhÊt (tuú thuéc kü thuËt m¸y ®iÖn tho¹i).

IV/ Ph©n lo¹i hÖ thèng b¸o hiÖu: §Ó râ h¬n vÒ hÖ thèng b¸o hiÖu, ta cã thÓ xem xÐt s¬ ®å xö lý mét cuéc gäi qua thñ tôc b¸o hiÖu:

Thuª bao chñ gäi §Æt m¸y NhÊc m¸y Mêi quay sè §Þa chØ

Tæng ®µi chñ gäi

Tæng ®µi bÞ gäi §Æt m¸y

Thuª bao bÞ gäi §−êng thuª bao

§−êng thuª bao

§−êng trung kÕ

ChiÕm C«ng nhËn chiÕm §Þa chØ

Håi ©m chu«ng Tr¶ lêi §µm tho¹i Héi tho¹i §Æt m¸y C¾t ®Êu nèi

Chu«ng NhÊc m¸y

§Æt m¸y

B¸o hiÖu ®−êng thuª bao

B¸o hiÖu liªn ®µi

B¸o hiÖu ®−êng thuª bao

H×nh 1.1 Thñ tôc b¸o hiÖu trong xö lý gäi

NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44

Th«ng tin cÇn thiÕt ®−îc l−u gi÷ trong c¸c record (mét phÇn tö cña mét tæ chøc l−u tr÷) m« t¶ chñng lo¹i dÞch vô cña thuª bao. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . ®iÒu nµy t¹o thµnh mét m¹ch vßng gi÷a tæng ®µi vµ ®iÖn tho¹i. tÝn hiÖu truy cËp göi ®Õn tæng ®µi kh«ng cßn n÷a. hÖ thèng ®iÒu khiÓn ph¶i ph©n phèi thiÕt bÞ dïng chung cho cuéc gäi vµ cung cÊp mét ®−êng dÉn cho nã b¾t ®Çu tõ ®−êng d©y gäi. Trong tæng ®µi c¬. chóng ®−îc gi÷ trong bé d©y nèi luËn lý. Khi èng nghe ®−îc ®Æt xuèng ë tr¹ng th¸i r¶nh rçi. Nguån pin ®−îc s¹c bëi nguån ®iÖn xoay chiÒu th«ng qua bé chØnh l−u. nhê vËy tiÕt kiÖm n¨ng l−îng. nã lµ mét vïng cña bé nhí bÞ chiÕm gi÷ trong suèt tiÕn tr×nh cuéc gäi. thiÕt bÞ nµy cÇn thiÕt trong suèt cuéc gäi vµ lo¹i thiÕt bÞ sö dông ng¾n h¹n chØ cÇn trong giai ®o¹n thiÕt lËp cuéc gäi mµ th«i. • Sù nhËn d¹ng thuª bao gäi: Cuéc gäi ®−îc ph¸t hiÖn t¹i ®¬n vÞ kÕt cuèi ®−êng thuª bao thùc hiÖn gäi (SLTU: Subscribers Line Terminating Unit) trong tæng ®µi. record cña cuéc gäi lµ vÝ dô cho lo¹i thiÕt bÞ thø nhÊt. Trong c¸c tæng ®µi SPC. Do ®ã.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 4 Qu¸ tr×nh ph©n tÝch mét cuéc gäi bao gåm c¸c b−íc sau: • TÝn hiÖu nhÊc m¸y (off – hook): Mét thuª bao muèn thùc hiÖn mét cuéc gäi tr−íc hÕt ph¶i nhÊc èng nghe. m¹ch vßng bÞ c¾t vµ cuéc gäi kh«ng cßn thùc thi. C¸c ch÷ sè nµy kh«ng nh÷ng nhËn d¹ng thuª bao ®−îc gäi mµ cßn cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó ®Þnh tuyÕn cuéc gäi xuyªn qua m¹ng. thuª bao cÇn ph¶i tr¶ c−íc cho cuéc gäi. nã th«ng b¸o víi tæng ®µi ®Ó chuÈn bÞ ®iÒu khiÓn cuéc gäi. Thñ tôc cÇn thiÕt nµy ph¸t ra tÝn hiÖu nhÊc m¸y cßn gäi lµ tÝn hiÖu truy cËp ®−êng truyÒn. HÖ thèng ®iÒu khiÓn còng cÇn ph¶i nhËn d¹ng thuª bao gäi v× hai lý do: Thø nhÊt. v× nã yªu cÇu dßng mét chiÒu. Trong tæng ®µi SPC (Stored Program Control). mét thiÕt bÞ bªn trong tæng ®µi ®−îc kÝch ho¹t vµ mét lo¹t c¸c tÝn hiÖu h−íng ®Õn c¸c phÇn thÝch hîp cña tæng ®µi ®−îc khëi ph¸t. chóng ®−îc gi÷ trong bé nhí cña m¸y tÝnh. N¨ng l−îng trªn ®−êng d©y thuª bao ®−îc cÊp bëi nguån pin trong tæng ®µi. Thø hai. ViÖc nhÊc èng nghe lµm gi¶i phãng mét tiÕp ®iÓm. • Sù ph©n phèi bé nhí vµ kÕt nèi c¸c thiÕt bÞ dïng chung: Mét chøc n¨ng thuéc vÒ nguyªn lý bªn trong tæng ®µi lµ ®iÒu khiÓn. ®¬n vÞ nµy ®· ®−îc qui ®Þnh chØ sè thiÕt bÞ (EN: Equipment Number). cÇn ph¶i dïng c¸c b¶ng dÞch. cÇn tiÕn hµnh thñ tôc kiÓm tra xem thuª bao cã ®−îc phÐp thùc hiÖn mét cuéc gäi ®−êng dµi hay kh«ng. vµ lµ nguån duy tr× cung cÊp ®iÖn cho tæng ®µi trong mét thêi gian x¸c ®Þnh khi nguån ®iÖn chÝnh bÞ h−. Khi tæng ®µi nhËn mét tÝn hiÖu truy cËp (off – hook signal). tiÕp ®iÓm bÞ Ên xuèng. Lo¹i thiÕt bÞ thø hai bao gåm bé thu vµ l−u tr÷ c¸c ch÷ sè cÊu thµnh ®Þa chØ cña thuª bao ®−îc gäi. Khi m¹ch nµy h×nh thµnh. ChØ sè nµy cÇn ®−îc dÞch sang chØ sè th− môc cña thuª bao (DN: Directory Number). §iÒu nµy h×nh thµnh nªn nhãm thiÕt bÞ bÞ chiÕm dông l©u. Cã mét record ph©n lo¹i dÞch vô cho mçi kÕt cuèi trªn tæng ®µi nh»m l−u tr÷ c¸c d¹ng th«ng tin vÒ kÕt cuèi.

Tuy nhiªn. cßn trong c¸c tæng ®µi SPC th× b»ng c¸ch dß vµ chÌn vµo c¸c entry trong c¸c b¶ng ®· ®−îc s¾p xÕp. V× tæng ®µi ®−îc thiÕt kÕ víi c¸c thiÕt bÞ l−u tr÷ trªn c¬ së dù b¸o l−u l−îng gäi ®Õn thay cho l−u l−îng tæng céng tèi ®a khi c¸c thuª bao thùc hiÖn ®ång lo¹t cuéc gäi. NÕu cã mét m¹ch thÝch hîp ®ang rçi. mét ©m hiÖu mêi quay sè (dial tone) ®−îc göi ®Õn thuª bao gäi ®Ó b¸o r»ng tæng ®µi s½n sµng tiÕp nhËn c¸c ch÷ sè ®Þa chØ. Bªn trong c¸c hÖ thèng chuyÓn m¹ch cã c¸c gi¶i thuËt chän c¸c ®−êng dÉn chuyÓn m¹ch thÝch hîp. trong tr−êng hîp nµy mét m· chØ ®Þnh trong vïng d÷ liÖu cho tr−íc chØ ra tr¹ng th¸i cña mét m¹ch. nã cã thÓ ®−îc ph©n phèi bÊt kú mét m¹ch nµo trªn tuyÕn thÝch hîp ®i ra khái tæng ®µi gèc. §iÒu nµy còng t−¬ng tù nh− trong c¸c tæng ®µi SPC. viÖc nµy ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch kiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn ®iÖn. Trong tæng ®µi SPC. Mçi ®iÓm chuyÓn m¹ch trªn ®−êng dÉn ®· chän ph¶i ®−îc kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o r»ng nã kh«ng trong tr¹ng th¸i phôc vô cho cuéc gäi kh¸c vµ chiÕm lÊy nÕu nã rçi … Trong c¸c tæng ®µi c¬ ®iÖn. Tuy nhiªn. th«ng tin vÒ m¹ch th−êng ®−îc l−u gi÷ trong c¸c b¶ng d−íi d¹ng phÇn mÒm. viÖc ph©n phèi bao gåm c¶ tuyÕn dù phßng. nÕu cuéc gäi h−íng ®Õn mét thuª bao thuéc tæng ®µi ë xa. • C¸c ch÷ sè ®Þa chØ: Sau khi nhËn ®−îc ©m hiÖu mêi quay sè. kh¶ n¨ng nµy ®−îc gi¶m thiÓu b»ng c¸ch gia t¨ng kÝch th−íc bé nhí. C¸c ch÷ sè ®−îc göi d−íi d¹ng c¸c tÝn hiÖu ®Õn tæng ®µi vµ ®−îc l−u tr÷ t¹i ®ã. MÆt kh¸c. Khi bé nhí ®· ®−îc ph©n phèi. mÆc dï vËy ®iÒu nµy chØ cã Ých khi n¨ng lùc xö lý b¾t kÞp víi sù gia t¨ng tèc ®é cuéc gäi ®Õn. do ®ã cã lóc thiÕu bé nhí. Trong c¸c tæng ®µi c¬ ®iÖn. Trong c¸c tæng ®µi c¬ ®iÖn. register (®−îc dïng ®Ó nhËn vµ l−u tr÷ c¸c ch÷ sè) ph¶i th«i kÕt nèi khi ®−êng dÉn ®· ®−îc thiÕt lËp. thuª bao sÏ ®−îc th«ng b¸o ®iÒu nµy qua sù kiÖn (t¹m thêi) kh«ng cã ©m hiÖu mêi quay sè ®−îc göi tõ tæng ®µi. NhiÖm vô kÕ tiÕp cña nã lµ chän ®−êng dÉn gi÷a chóng th«ng qua c¸c chuyÓn m¹ch cña tæng ®µi. Ho¹t ®éng b¸o hiÖu lµ khÝa c¹nh hÕt søc quan träng trong hÖ thèng ®iÖn tho¹i vµ sÏ ®−îc nghiªn cøu kü ë phÇn sau.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 5 Trong mét tæng ®µi c¬. NÕu cuéc gäi h−íng ®Õn thuª bao thuéc tæng ®µi néi bé th× chØ cã mét m¹ch cã thÓ ®−îc ®Þnh tuyÕn lµ ®−êng d©y thuª bao ®−îc gäi. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . NÕu tÊt c¶ c¸c m¹nh ®Òu bËn. NÕu ®−êng d©y ®ang lµm viÖc víi cuéc ®µm tho¹i kh¸c th× cuéc gäi kh«ng thÓ thùc hiÖn vµ tÝn hiÖu bËn ®−îc göi ®Õn thuª bao gäi. • Ph©n tÝch ch÷ sè: HÖ thèng ®iÒu khiÓn ph¶i ph©n tÝch c¸c ch÷ sè ®Ó x¸c ®Þnh tuyÕn ®i ra tõ tæng ®µi cho cuéc gäi. c¸c ch÷ sè ®−îc l−u gi÷ trong register vµ trong tæng ®µi SPC ®−îc l−u gi÷ trong bé nhí. tÝn hiÖu b¸o bËn còng ®−îc göi ®Õn thuª bao vµ cuéc gäi bÞ tõ chèi. thuª bao nhËp vµo c¸c ch÷ sè ®Þa chØ b»ng c¸ch quay sè. viÖc chiÕm gi÷ nµy t¸c ®éng mét ®iÒu kiÖn vÒ møc ®iÖn vµo thiÕt bÞ kÕt cuèi cña m¹ch vµ th−êng ®−îc xem nh− thao t¸c ®¸nh dÊu (marking). • ThiÕt lËp ®−êng dÉn chuyÓn m¹ch: Lóc nµy hÖ thèng ®iÒu khiÓn biÕt ®−îc c¸c danh ®Þnh cña m¹ch nhËp vµ m¹ch xuÊt. nã sÏ bÞ chiÕm lÊy vµ sÏ kh«ng thÓ sö dông cho bÊt kú cuéc gäi nµo kh¸c.

B¸o hiÖu ®−êng thuª bao lµ b¸o hiÖu gi÷a m¸y ®Çu cuèi. cßn b¸o hiÖu liªn tæng ®µi lµ b¸o hiÖu gi÷a c¸c tæng ®µi víi nhau. C¸c thao t¸c nµy t−¬ng tù nh− nh÷ng g× ®· ®−îc m« t¶ ë phÇn trªn. B¸o hiÖu liªn tæng ®µi gåm hai lo¹i lµ b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp (CAS: Channel Associated Signalling) hay cßn gäi lµ b¸o hiÖu kªnh riªng vµ b¸o hiÖu kªnh NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . • TÝn hiÖu xo¸ kÕt nèi: Khi nhËn tÝn hiÖu xo¸ kÕt nèi (®−îc ph¸t ra bëi thuª bao gäi hoÆc thuª bao ®−îc gäi). C«ng viÖc gi¸m s¸t còng thùc hiÖn quÐt tÊt c¶ c¸c d©y kÕt cuèi trªn tæng ®µi ®Ó ph¸t hiÖn tÝn hiÖu truy cËp cña cuéc gäi míi. ViÖc xö lý sau ®ã ®−îc thùc hiÖn bëi c¸c bé vi xö lý hay chuyÓn ®Õn c¸c m¸y tÝnh bªn ngoµi tæng ®µi. hÖ thèng gi¸m s¸t yªu cÇu thu thËp d÷ liÖu trªn mçi cuéc gäi. dßng ®iÖn chu«ng ®−îc göi ®Õn thuª bao gäi. ®−îc nhËn biÕt bëi hÖ thèng ®iÒu khiÓn cña tæng ®µi côc bé. Khi cuéc gäi thÊt b¹i do thiÕt bÞ háng hoÆc c¸c m¹ch hay thiÕt bÞ kh«ng ®ñ ®Ó ®¸p øng. bao gåm c¸c tÝn hiÖu göi l¹i tæng ®µi nguån. v× ®iÒu khiÓn ®−îc thùc hiÖn bëi c¸c m¸y tÝnh nªn d÷ liÖu ®−îc thu thËp vµ l−u gi÷ trong phÇn mÒm. D÷ liÖu cho c¸c cuéc gäi thµnh c«ng ®−îc dïng ®Ó tÝnh c−íc.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 6 • Dßng chu«ng vµ ©m hiÖu chu«ng: Mét tÝn hiÖu ph¶i ®−îc göi ®Õn ®Çu xa ®Ó tiÕn hµnh cuéc gäi. mét tÝn hiÖu truy cËp ph¶i ®−îc göi ®Õn tæng ®µi kÕ tiÕp nh»m kÝch ho¹t nã tiÕn hµnh c¸c thao t¸c riªng. • Gi¸m s¸t: Trong khi cuéc gäi ®ang ®−îc tiÕn hµnh. Th«ng th−êng. th«ng tin nµy ®−îc yªu cÇu cho c«ng t¸c b¶o tr× qu¶n lý vµ ho¹ch ®Þch m¹ng. ®iÒu nµy ®−îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc göi dßng ®iÖn chu«ng ®Õn kÝch ho¹t chu«ng trong m¸y ®iÖn tho¹i ®−îc gäi. c«ng t¸c qu¶n lý gi¸m s¸t cã ý nghÜa quan träng trong m¹ng ®iÖn tho¹i. b¸o hiÖu ®−îc chia lµm hai lo¹i ®ã lµ b¸o hiÖu ®−êng thuª bao vµ b¸o hiÖu liªn tæng ®µi. NÕu thuª bao ®−îc gäi lµ côc bé. Sù truyÒn ph¶i ®−îc chÊp thuËn trªn ®−êng dÉn chuyÓn m¹ch ®· chän xuyªn qua tæng ®µi. V× vËy. ®iÒu nµy chÞu ¶nh h−ëng cña c¸c kÕt nèi d©y gi÷a c¸c thµnh phÇn thiÕt bÞ riªng vµ c¸c ®iÓm gi¸m s¸t. c«ng viÖc gi¸m s¸t còng ®−îc thùc thi ®Ó tÝnh c−íc vµ ph¸t hiÖn tÝn hiÖu xo¸ cuéc gäi. Khi tÊt c¶ c¸c kÕt nèi ®· ®−îc thiÕt lËp cho phÐp cuéc gäi tiÕn hµnh trªn m¹ng néi h¹t hoÆc m¹ng hîp nèi hoÆc m¹ng trung kÕ. thiÕt bÞ tæng ®µi hay bé nhí ®−îc dïng trong kÕt nèi ph¶i ®−îc gi¶i phãng vµ s½n sµng sö dông cho c¸c cuéc gäi kh¸c. Sau ®ã hai phÇn nµy ®−îc nèi víi nhau vµ c«ng viÖc tÝnh c−íc cuéc gäi nµy ®èi víi thuª bao gäi ®−îc khëi ®éng. NÕu thuª bao kh«ng ph¶i côc bé. Trong tæng ®µi SPC. Dßng ®iÖn chu«ng vµ ©m hiÖu chu«ng ph¶i ®−îc xo¸ trªn ®−êng d©y thuª bao ®Çu xa vµ thuª bao gäi. th−êng lµ m¸y ®iÖn tho¹i víi tæng ®µi néi h¹t. Trong c¸c m¹ng ®−îc qu¶n lý vµ b¶o tr× mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Trong c¸c tæng ®µi c¬ ®iÖn. • TÝn hiÖu tr¶ lêi: Mét tÝn hiÖu tr¶ lêi nhËn ®−îc tõ thuª bao ®Çu xa (trong tr−êng hîp nµy lµ tÝn hiÖu truy cËp) hay tõ tæng ®µi kh¸c.

c¸c ®−êng sè liÖu tèc ®é cao gi÷a c¸c bé xö lý cña c¸c tæng ®µi SPC ®−îc sö dông ®Ó mang mäi th«ng tin b¸o hiÖu. . Tuy nhiªn. chØ ®¸p øng ®−îc c¸c m¹ng cã dung l−îng thÊp vµ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô cßn nghÌo nµn. ®Æc ®iÓm næi bËt cña CAS lµ ®èi víi mçi kªnh tho¹i cã mét ®−êng tÝn hiÖu b¸o hiÖu riªng ®· ®−îc Ên ®Þnh. CAS cã nh−îc ®iÓm lµ tèc ®é t−¬ng ®èi thÊp. B¸o hiÖu kªnh kÕt hîp CAS: B¸o hiÖu kªnh kÕt hîp lµ hÖ thèng b¸o hiÖu trong ®ã b¸o hiÖu n»m trong kªnh tiÕng hoÆc trong mét kªnh cã liªn quan chÆt chÏ víi kªnh tiÕng.4)Khz. Mçi ®−êng sè liÖu nµy cã thÓ mang th«ng tin b¸o hiÖu cho vµi tr¨m ®Õn vµi ngh×n kªnh tiÕng. VÝ dô hÖ thèng R2 cña CCITT dïng tÇn sè 3825Hz.Trong b¨ng (in band): TÝn hiÖu b¸o hiÖu cã tÇn sè n»m trong b¨ng tÇn kªnh tho¹i (0. C¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu cã thÓ ®−îc truyÒn theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau: .Ngoµi b¨ng (out band): TÝn hiÖu b¸o hiÖu cã tÇn sè n»m ngoµi b¨ng tÇn kªnh tho¹i (3.Trong khe thêi gian TS 16 cña tæ chøc ®a khung PCM 30/32 kªnh.4 ÷ 4)Khz. khi c¸c tæng ®µi ®−îc ®iÒu khiÓn b»ng ch−¬ng tr×nh l−u tr÷ SPC ®−îc ®−a vµo sö dông trªn m¹ng tho¹i th× mét ph−¬ng thøc b¸o hiÖu míi ra ®êi víi nhiÒu ®Æc tÝnh −u viÖt h¬n so víi c¸c hÖ thèng b¸o hiÖu truyÒn thèng. Trong ph−¬ng thøc b¸o hiÖu míi nµy. . Ta cã thÓ m« pháng sù ph©n chia nµy nh− h×nh vÏ sau: B¸o hiÖu B¸o hiÖu thuª bao B¸o hiÖu trung kÕ B¸o hiÖu kªnh kÕt hîp CAS B¸o hiÖu kªnh chung CCS H×nh 1.3 ÷ 3.2 Ph©n chia hÖ thèng b¸o hiÖu 1. KiÓu b¸o hiÖu míi nµy ®−îc gäi lµ b¸o hiÖu kªnh chung CCS vµ tiªu biÓu lµ hÖ thèng b¸o hiÖu NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . C¸c ®−êng sè liÖu nµy t¸ch rêi víi c¸c kªnh tiÕng. Nh− vËy. dung l−îng th«ng tin bÞ h¹n chÕ.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 7 chung (CCS: Channel Common Signalling). Tõ nh÷ng n¨m 1960.

b¸o hiÖu kªnh chung ccs: B¸o hiÖu kªnh chung lµ hÖ thèng b¸o hiÖu sö dông chung mét hoÆc mét sè ®−êng sè liÖu b¸o hiÖu (Signalling Data Link) ®Ó truyÒn th«ng tin b¸o hiÖu phôc vô cho nhiÒu ®−êng trung kÕ tho¹i/ sè liÖu.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 8 kªnh chung sè 7 (SS7: Signalling System 7). 2. Néi dung cña SS7 sÏ ®−îc nªu ë ch−¬ng II. SP b Nhãm ®−êng trung kÕ Nhãm ®−êng trung kÕ H×nh 1. . Tæng ®µi a Tæng ®µi b . Nhãm kªnh b¸o hiÖu SP: Signalling Point: §iÓm b¸o hiÖu H×nh 1. SP Nhãm ®−êng trung kÕ SP . .4 Tæng quan vÒ m¹ng b¸o hiÖu kªnh chung NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .3 S¬ ®å b¸o hiÖu kªnh chung C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña m¹ng b¸o hiÖu kªnh chung CCS: Nhãm ®−êng trung kÕ Tæng ®µi a SP a Nhãm kªnh b¸o hiÖu (Link set) SP c STP Tæng ®µi C Tæng ®µi b .

• M¹ng b¸o hiÖu kiÓu kÕt hîp: §ã lµ m¹ng b¸o hiÖu mµ gi÷a 2 tæng ®µi ngoµi kªnh trung kÕ tho¹i ®−îc ®Êu nèi trùc tiÕp cßn cã c¸c kªnh b¸o hiÖu ®−îc ®Êu nèi trùc tiÕp. SP b H×nh 1.Associated Mode). Link set: Mét sè kªnh b¸o hiÖu ®−îc nhãm l¹i ®−îc gäi lµ tËp hîp c¸c kªnh b¸o hiÖu hoÆc cßn gäi lµ nhãm kªnh b¸o hiÖu. . mçi ®iÓm b¸o hiÖu SP trong m¹ng b¸o hiÖu ®−îc ®Æc tr−ng bëi mét m· ®iÓm b¸o hiÖu SPC (Signalling Point Code). M¹ng b¸o hiÖu kiÓu kÕt hîp th−êng ®−îc sö dông trong tr−êng hîp l−u l−îng tho¹i gi÷a 2 tæng ®µi lín (sè c¸c ®−êng trung kÕ tho¹i lín). NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .§iÓm chuyÓn tiÕp b¸o hiÖu STP (Signalling Tranfer Point): STP kh«ng cã chøc n¨ng xö lý cuéc gäi. nã chØ thùc hiÖn chøc n¨ng chuyÓn tiÕp b¶n tin b¸o hiÖu gi÷a c¸c ®iÓm b¸o hiÖu §i (SP a) vµ ®iÓm b¸o hiÖu §Ých (SP b).5 M¹ng b¸o hiÖu kiÓu kÕt hîp • M¹ng b¸o hiÖu kiÓu cËn kÕt hîp: Trong kiÓu tæ chøc m¹ng b¸o hiÖu nµy.§iÓm b¸o hiÖu SP (Signalling Point): mçi tæng ®µi trong m¹ng b¸o hiÖu kªnh chung ®−îc gäi lµ SP. gi÷a tæng ®µi §i vµ tæng ®µi §Ých chØ cã c¸c kªnh tho¹i. Tæ chøc m¹ng b¸o hiÖu kªnh chung CCS: Tuú theo c¸ch tæ chøc m¹ng b¸o hiÖu mµ ta cã m¹ng b¸o hiÖu kiÓu kÕt hîp (Associated Mode) vµ kiÓu cËn kÕt hîp (Quasi.§−êng sè liÖu b¸o hiÖu SDL (Signalling Data Link). cßn ®−îc gäi lµ kªnh b¸o hiÖu: lµ mét tuyÕn nèi x¸c ®Þnh ®−îc sö dông ®Ó truyÒn ®i nh÷ng th«ng tin b¸o hiÖu theo mét thñ tôc ®−îc x¸c ®Þnh s½n tr−íc gi÷a hai tæng ®µi. Nhãm ®−êng trung kÕ Tæng ®µi a SP a §−êng b¸o hiÖu Tæng ®µi b . cßn th«ng tin b¸o hiÖu kh«ng ®−îc chuyÓn trùc tiÕp mµ ph¶i qua ®iÓm b¸o hiÖu lµm chøc n¨ng ®iÓm chuyÓn tiÕp b¸o hiÖu STP. .®å ¸n tèt nghiÖp Trang 9 .

mét cÊu tróc mµ tÊt c¶ tæng ®µi trong m¹ng ®Òu mang chøc n¨ng lµm STP.®å ¸n tèt nghiÖp Nhãm ®−êng trung kÕ Tæng ®µi a SP a Nhãm kªnh b¸o hiÖu (Link set) SP c STP Tæng ®µi C Tæng ®µi b . Mét cÊu tróc kh¸c cã h×nh sao víi mét tæng ®µi lµm chøc n¨ng STP ®Ó chuyÓn th«ng tin b¸o hiÖu tíi c¸c tæng ®µi kh¸c chØ cã chøc n¨ng SP. Trang 10 SP b Nhãm ®−êng trung kÕ Nhãm ®−êng trung kÕ H×nh 1. ng−êi ta sö dông mét kiÓu cÊu tróc kÕt hîp c¶ hai cÊu tróc nãi trªn. Ch¼ng h¹n.6 B¸o hiÖu kiÓu cËn kÕt hîp Ph©n cÊp m¹ng b¸o hiÖu kªnh chung CCS: VÒ lý thuyÕt ta cã thÓ tæ chøc mét vµi kiÓu cÊu tróc m¹ng cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu b¸o hiÖu gi÷a c¸c tæng ®µi ®Êu nèi víi nhau. Trªn thùc tÕ. M¹ng nµy sö dông mét sè tæng ®µi lµm chøc n¨ng STP. Do ®ã. chóng ta cã mét cÊu tróc gåm 3 møc: Møc 1: STP quèc gia Møc 2: STP khu vùc (vïng) Møc 3: §iÓm ®Çu cuèi b¸o hiÖu SP H×nh vÏ d−íi ®©y minh ho¹ mét m¹ng b¸o hiÖu víi cÊu tróc ph©n cÊp. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . ViÖc trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c tæng ®µi ë c¸c vïng l©n cËn nh− vËy h×nh thµnh mét m¹ng b¸o hiÖu ®−êng trôc.

8 M ¹n g b ¸o h iÖu q u è c tÕ NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . Q u è c g ia 1 Q u è c g ia 2 Q u è c g ia 4 Q u è c g ia 3 ST P q u è c g ia ST P q u è c tÕ H ×n h 1 . ®Ó hoµ m¹ng quèc gia víi m¹ng quèc tÕ cÇn cã thªm møc m¹ng b¸o hiÖu quèc tÕ.7 M¹ng b¸o hiÖu víi cÊu tróc ph©n cÊp Ngoµi ra.8. Trong thùc tÕ c¸c STP quèc tÕ cã thÓ lµm c¶ nhiÖm vô ®iÓm chuyÓn tiÕp b¸o hiÖu quèc gia nªn nã còng lµ STP quèc gia. ST P vï n g § iÓ m b ¸ o h iÖ u S P H×nh 1. víi c¸c STP quèc tÕ nh− m« t¶ trong h×nh 1.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 11 Vïng 2 Vïng 1 S T P q u è c g ia .

Trong thêi gian nµy. cã thñ tôc söa sai.TÝnh mÒm dÎo: HÖ thèng gåm rÊt nhiÒu tÝn hiÖu. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . vµ gi¶i ph¸p ph©n líp trong m« h×nh OSI nµy ®· ®−îc øng dông b¸o hiÖu sè 7.M¹ng th«ng tin di ®éng – PLMN (Public Land Mobile Network).§é tin cËy cao: B»ng viÖc sö dông c¸c tuyÕn dù phßng. trong t−¬ng lai hÖ th«ng b¸o hiÖu sè 7 sÏ ®ãng vai trß rÊt quan träng ®èi víi c¸c dÞch vô míi trong m¹ng nh−: .TÝnh kinh tÕ: So víi hÖ thèng b¸o hiÖu truyÒn thèng. gi¸m s¸t c¸c cuéc gäi ®iÖn tho¹i mµ c¶ c¸c dÞch vô phi tho¹i. c¸c kiÓu b¸o hiÖu còng gièng nh− b¸o hiÖu kªnh chung mµ ta ®· tr×nh bµy ë trªn.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 12 Ch−¬ng II: HÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 I/ §Æc ®iÓm cña hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7: SS7 ®−îc ®−a ra trong nh÷ng n¨m 79/80.Dung l−îng lín: Mçi ®−êng b¸o hiÖu cã thÓ mang b¸o hiÖu cho vµi tr¨m cuéc gäi ®ång thêi. hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 cÇn rÊt Ýt thiÕt bÞ b¸o hiÖu.Tèc ®é b¸o hiÖu cao: Thêi gian thiÕt lËp mét cuéc gäi gi¶m ®Õn nhá h¬n 1s trong hÇu hÕt c¸c tr−êng hîp. ®ã lµ hÖ thèng giao tiÕp më OSI (Open System Interconnection).M¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng – PSTN (Public Switched Telephone Network). . chØ cÇn mét sai sãt nhá lµ ¶nh h−ëng tíi nhiÒu kªnh th«ng tin. • Nh−îc ®iÓm cña SS7: CÇn dù phßng cao v× toµn bé b¸o hiÖu ®i chung mét kªnh. Víi c¸c −u ®iÓm vµ nh−îc ®iÓm sau ®©y: • ¦u ®iÓm cña SS7: . ®¸p øng ®−îc sù ph¸t triÓn cña m¹ng trong t−¬ng lai. do vËy cã thÓ sö dông trong nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau. HÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 ®−îc thiÕt kÕ kh«ng nh÷ng chØ cho ®iÒu khiÓn thiÕt lËp. gi¶i ph¸p ph©n líp trong giao tiÕp th«ng tin ®· ®−îc ph¸t triÓn t−¬ng ®èi hoµn thiÖn. n©ng cao hiÖu suÊt sö dông kªnh th«ng tin. . . HÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 lµ hÖ thèng tiªu biÓu cña b¸o hiÖu kªnh chung CCS nªn c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n. hÖ thèng b¸o hiÖu nµy ®−îc thiÕt kÕ tèi −u cho m¹ng quèc gia vµ quèc tÕ sö dông c¸c trung kÕ sè tèc ®é 64Kb/s.M¹ng sè liªn kÕt ®a dÞch vô – ISDN (Intergrated Service Digital Network). Víi c¸c −u ®iÓm nµy. . . .M¹ng th«ng minh – IN (Intelligent Network). .

2. MTP møc 3 ®−îc m« t¶ trong h×nh 2. • PhÇn sö dông cho ISDN (Intergrated Service Digital Network). ba møc thÊp h¬n ®Òu n»m trong phÇn chuyÓn giao b¶n tin MTP. §ã lµ: • PhÇn ng−êi dïng ®iÖn tho¹i TUP (Telephone User Part). • PhÇn sö dông cho ®iÖn tho¹i di ®éng MTUP (Mobile Telephone User Part). NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . • PhÇn sö dông cho sè liÖu DUP (Data Unit Part).®å ¸n tèt nghiÖp II/ cÊu tróc cña hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7: Trang 13 B¸o hiÖu sè 7 ®−îc h×nh thµnh nh− mét ®−êng nèi riªng trong m¹ng. Nã ®Æt ra mét kh¶ n¨ng liªn kÕt theo m« h×nh cÊu tróc më OSI thÝch øng theo c¸c líp hay c¸c møc cho phÇn sö dông kh¸c nhau. ®ã lµ phÇn chuyÓn giao b¶n tin MTP (Message Transfer Part). C¸c møc nµy ®−îc gäi lµ MTP møc 1.1 CÊu tróc cña hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7. HiÓn nhiªn. MTP møc 2. C¬ së cÊu tróc ®ã ®−îc minh ho¹ nh− sau: UP MTP UP Tæng ®µi A Tæng ®µi B H×nh 2. toµn bé ho¹t ®éng cña hÖ thèng b¸o hiÖu ®Òu g¾n liÒn víi c¸c tæng ®µi. Ph©n cÊp cña hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 gåm 4 møc tõ møc 1 ®Õn møc 4. §ã chÝnh lµ thÕ m¹nh cña b¸o hiÖu kªnh chung sè 7. C¬ së cÊu tróc nµy cã ý nghÜa rÊt tæng qu¸t. TÊt c¶ c¸c bé phËn sö dông ®Òu dïng chung mét ®−êng dÉn ®Ó trao ®æi c¸c th«ng tin b¸o hiÖu. §−êng nèi nµy dïng ®Ó cung cÊp nh÷ng th«ng tin b¸o hiÖu cho c¸c nhãm ng−êi dïng kh¸c nhau ®−îc gäi lµ phÇn ng−êi sö dông UP (User Part).

c¸c dÞch vô quay sè vµ c«ng viÖc vËn hµnh b¶o d−ìng. nã ®Þnh ra c¸c yªu cÇu kü thuËt vµ chøc n¨ng trong mét thñ tôc th«ng tin gi÷a ng−êi sö dông (User): ♦ Líp øng dông (Application Layer): Cung cÊp c¸c dÞch vô ®Ó hç trî cho thñ tôc ¸p dông cña User vµ ®iÒu khiÓn mäi th«ng tin gi÷a c¸c øng dông. líp phiªn. líp m¹ng. C¸c vÝ dô ®iÓn h×nh cña phÇn kh¸ch hµng lµ phÇn ng−êi sö dông ®iÖn tho¹i (TUP) vµ phÇn ng−êi dông ISDN (ISUP). VÝ dô nh− chuyÓn file.704) Møc 2 (Q. PhÇn kh¸ch hµng ®iÒu khiÓn c¸c tÝn hiÖu ®−îc xö lý bëi c¸c thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 14 MTP cung cÊp mét hÖ thèng vËn chuyÓn kh«ng ®Êu nèi ®Ó chuyÓn giao tin cËy c¸c b¶n tin b¸o hiÖu gi÷a c¸c User. gåm 7 líp. xö lý b¶n tin.702) PhÇn kh¸ch hµng (user part) M¹ng b¸o hiÖu (Signalling Network) §−êng b¸o hiÖu (Signalling Link) §−êng sè liÖu b¸o hiÖu (Signalling Data Link) MTP H×nh 2. líp vËn chuyÓn.2 CÊu tróc chøc n¨ng cña SS7 Møc 4 ®−îc gäi lµ phÇn kh¸ch hµng hay cßn gäi lµ phÇn ng−êi sö dông. líp tr×nh bµy. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .703) Møc 1 (Q. OSI cung cÊp mét cÊu tróc hÊp dÉn cho th«ng tin m¸y tÝnh theo kiÓu ph©n líp. líp liªn kÕt sè liÖu. §ã lµ: Líp øng dông. 1. Møc 4 Møc 3 (Q. líp vËt lý. ®ã lµ m« h×nh ®Êu nèi hÖ thèng më OSI. Mèi t−¬ng quan gi÷a SS7 vμ OSI: CÊu tróc m« h×nh tham chiÒu OSI: Tæ chøc tiªu chuÈn thÕ giíi ISO ®· ®−a ra mét mÉu tæng qu¸t cã gi¸ trÞ tham kh¶o më réng cho c¸c cÊu h×nh m¹ngvµ dÞch vô viÔn th«ng.

xö lý ®Þa chØ vµ ®Þnh tuyÕn qua c¸c trung kÕ.®å ¸n tèt nghiÖp ♦ Trang 15 Líp tr×nh bµy (Presentation Layer): §Þnh ra có ph¸p biÓu thÞ sè liÖu. Nã cßn ®iÒu khiÓn ®Êu nèi nµy. • Thø hai lµ tiªu chuÈn vÒ ®Æc tÝnh cña giao thøc: §Þnh râ sù hoµ hîp c¸c chøc n¨ng bªn trong mét líp trong hÖ thèng vµ víi líp t−¬ng øng trong hÖ thèng kh¸c. Trong mçi líp ®Òu cã 2 kiÓu tiªu chuÈn: • Thø nhÊt lµ tiªu chuÈn x¸c ®Þnh dÞch vô: §Þnh ra c¸c chøc n¨ng cho tõng líp vµ c¸c dÞch vô do líp nµy cung cÊp cho User hoÆc cho líp ngay trªn nã. HiÖn nay nã cßn cho phÐp líp øng dông ®Þnh ra ®iÓm kiÓm tra ®Ó b¾t ®Çu viÖc ph¸t l¹i nÕu truyÒn dÉn bÞ gi¸n ®o¹n. biÕn ®æi có ph¸p ®−îc sö dông trong líp øng dông thµnh có ph¸p th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó th«ng tin gi÷a c¸c líp øng dông. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . Líp øng dông tèi −u ho¸ th«ng tin sè liÖu b»ng c¸ch ghÐp vµ t¸ch c¸c luång sè liÖu tr−íc khi sè liÖu ®Õn ®−îc m¹ng. vÝ dô nh− teletex sö dông m· ASCII. ®iÒu khiÓn l−u l−îng vµ ph¸t l¹i. duy tr×. Líp nµy cã chøc n¨ng thiÕt lËp. ®ång bé héi tho¹i vµ c¾t ®Êu nèi. ♦ Líp vËn chuyÓn (Transport Layer): §¶m b¶o ®−îc chÊt l−îng dÞch vô mµ líp øng dông yªu cÇu. söa lçi. ♦ Líp phiªn (Session Layer): ThiÕt lËp ®Êu nèi gi÷a c¸c líp tr×nh bµy trong c¸c hÖ thèng kh¸c nhau. c¾t ®Êu nèi gi÷a c¸c hÖ thèng. ♦ Líp liªn kÕt sè liÖu (DataLink Layer): Cung cÊp mét trung kÕ kh«ng lçi gi÷a c¸c líp m¹ng. söa lçi. b¶o d−ìng vµ kho¸ c¸c trung kÕ ®Ó truyÒn c¸c bit gi÷a c¸c líp ®−êng sè liÖu. Líp nµy cã kh¶ n¨ng nhËn biÕt lçi. ♦ Líp vËt lý (Physical Layer): Cung cÊp c¸c chøc n¨ng vÒ c¬ ®iÖn vµ c¸c thñ tôc nguån ®Ó ho¹t ho¸. Líp vËn chuyÓn thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng: NhËn biÕt lçi. Líp vËt lý cßn cã c¸c chøc n¨ng biÕn ®æi sè liÖu thµnh c¸c tÝn hiÖu phï hîp víi m«i tr−êng truyÒn dÉn. ♦ Líp m¹ng (Network Layer): Cung cÊp mét kªnh ®Ó truyÒn th«ng tin sè liÖu gi÷a c¸c líp vËn chuyÓn trong c¸c hÖ thèng kh¸c nhau. ®iÒu khiÓn l−u l−îng.

nh−ng nã chØ cã 4 møc. Khi sè liÖu ®Õn ®−îc líp øng dông ë phÝa thu. Thùc chÊt th«ng tin gi÷a c¸c líp chøc n¨ng lu«n lu«n ®−îc thùc hiÖn trªn mét líp t−¬ng øng ®èi víi c¸c giao thøc cña líp nµy. KiÓu th«ng tin nh− vËy ®−îc gäi lµ th«ng tin ngang møc do giao thøc líp ®iÒu khiÓn. Thùc chÊt. nã ®−îc cÊu tróc theo kiÓu module rÊt gièng víi m« h×nh OSI. nã chØ gåm sè liÖu thËt mµ líp øng dông cña phÝa ph¸t ®· göi. Trong hÖ thèng thu. C¸c ®Æc tÝnh −u viÖt cña cÊu tróc ph©n cÊp nh− trong m« h×nh tham chiÕu OSI lµ giao thøc trong mét líp cã thÓ trao ®æi mµ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn c¸c líp kh¸c. giao thøc cho tõng líp ®−a thªm vµi th«ng tin vµo sè liÖu nhËn ®−îc tõ líp trªn nã. Mèi t−¬ng quan gi÷a SS7 vµ OSI: HÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 lµ mét kiÓu th«ng tin sè liÖu chuyÓn m¹ch gãi.®å ¸n tèt nghiÖp Thñ tôc th«ng tin trong m« h×nh tham chiÕu OSI: Thñ tôc ph¸t Líp øng dông Líp tr×nh bµy Sè liÖu Líp phiªn Sè liÖu Líp vËn chuyÓn Sè liÖu Líp m¹ng Sè liÖu Líp liªn kÕt sè liÖu C¸c bit Líp vËt lý Líp vËt lý Líp liªn kÕt sè liÖu Líp m¹ng Líp vËn chuyÓn Líp phiªn Sè liÖu Sè liÖu Líp tr×nh bµy Trang 16 Thñ tôc thu Líp øng dông Mçi líp trong m« h×nh cung cÊp c¸c dÞch vô riªng biÖt ®Õn nh÷ng líp trªn nã. tõng líp th«ng tin víi líp t−¬ng øng trong hÖ thèng kh¸c. Th«ng tin ®−îc truyÒn tõ líp nµy ®Õn líp kh¸c trong cïng hÖ thèng vµ tõng líp sÏ thùc hiÖn thªm hoÆc bít c¸c th«ng tin ®−îc gäi lµ dÞch vô nguyªn thuû. giao thøc cña mçi líp ®−îc sö dông ®Ó gi¶i quyÕt cho tõng líp t−¬ng øng. Ba NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . Trong hÖ thèng ph¸t. ChØ cã c¸c chøc n¨ng trªn cïng mét líp míi hiÓu ®−îc nhau.

®å ¸n tèt nghiÖp Trang 17 møc thÊp nhÊt hîp thµnh phÇn chuyÓn giao b¶n tin MTP.3 Mèi t−¬ng quan gi÷a hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 vµ OSI Sù kh¸c nhau lín nhÊt gi÷a SS7 vµ OSI trong version ®Çu tiªn lµ thñ tôc th«ng tin trong m¹ng. SCCP cho phÐp sö dông SS7 dùa trªn nÒn t¶ng cña MTP. MTP chØ cung cÊp dÞch vô vËn chuyÓn kh«ng ®Þnh h−íng (Connectionless) chØ cã pha chuyÓn sè liÖu. SCCP ®Ò cËp ®Õn dÞch vô vËn chuyÓn trong c¶ m¹ng cã ®Þnh h−íng ®Êu nèi vµ kh«ng ®Êu nèi. coi NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . gåm 3 pha thùc hiÖn lµ thiÕt lËp ®Êu nèi. nã cung cÊp mét giao tiÕp gi÷a c¸c líp vËn chuyÓn vµ c¸c líp m¹ng ®Ó phèi hîp víi OSI. do vËy viÖc chuyÓn sè liÖu sÏ nhanh h¬n nh−ng víi sè l−îng Ýt. møc thø t− gåm c¸c phÇn øng dông. chuyÓn sè liÖu vµ gi¶i phãng ®Êu nèi. n¨m 1984 ng−êi ta ph¶i ®−a thªm phÇn ®iÒu khiÓn ®Êu nèi b¸o hiÖu SCCP. SS7 kh«ng hoµn toµn phï hîp víi OSI. Cßn trong SS7. Mèi t−¬ng quan gi÷a SS7 vµ OSI ®−îc m« t¶ trong h×nh vÏ sau: SS7 Møc OMAP TCAP ISUP TUP OSI Líp Líp øng dông Líp tr×nh bµy Líp phiªn 7 6 5 4 3 2 1 4 Líp vËn chuyÓn 3 2 1 SCCP Líp m¹ng M¹ng b¸o hiÖu §−êng b¸o hiÖu Líp liªn kÕt sè liÖu Líp vËt lý MTP §−êng sè liÖu b¸o hiÖu H×nh 2. M« h×nh OSI m« t¶ sù trao ®æi sè liÖu cã ®Þnh h−íng (Connection Oriented). §Ó ®¸p øng ®−îc nhu cÇu ph¸t triÓn c¸c dÞch vô trong c¸c øng dông nhÊt ®Þnh.

cÊu tróc chøc n¨ng cña phÇn chuyÓn giao b¶n tin mtp: 2. 2.8Kb/s. sö dông c¸c giao thøc OSI ®Ó trao ®æi th«ng tin trong c¸c líp cao h¬n. nã t−¬ng ®−¬ng víi líp vËt lý (líp 1) trong m« h×nh OSI. CÊu tróc chøc n¨ng MTP møc 1 (§−êng sè liÖu b¸o hiÖu SDL): Møc 1 trong phÇn chuyÓn giao b¶n tin MTP gäi lµ ®−êng sè liÖu b¸o hiÖu. ®Æc tÝnh ®iÖn vµ c¸c ®Æc tÝnh chøc n¨ng cña c¸c ®−êng b¸o hiÖu ®Êu nèi víi c¸c thµnh phÇn cña hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7. 2.8Kb/s. 2.ThiÕt bÞ kÕt cuèi trung kÕ sè. Møc 1 ®Þnh râ c¸c ®Æc tÝnh vËt lý. 1. C¸c øng dông qu¶n trÞ m¹ng cã thÓ sö dông tèc ®é thÊp h¬n 4. DS . §−êng sè liÖu b¸o hiÖu lµ mét ®−êng truyÒn dÉn gåm 2 kªnh sè liÖu ho¹t ®éng ®ång thêi trªn c¶ 2 h−íng ng−îc nhau víi cïng mét tèc ®é. mÆc dï tèc ®é tèi thiÓu cho ®iÒu khiÓn c¸c ¸p dông lµ 4.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 18 MTP nh− phÇn mang chung gi÷a c¸c øng dông. CÊu tróc chøc n¨ng MTP møc 2 (§−êng b¸o hiÖu SL): PhÇn chuyÓn giao b¶n tin MTP møc 2 cïng MTP møc 1 cung cÊp mét ®−êng sè liÖu cho chuyÓn giao tin cËy c¸c b¶n tin b¸o hiÖu gi÷a hai ®iÓm b¸o hiÖu ®−îc NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .KÕt cuèi b¸o hiÖu. mµ cßn cã ý nghÜa lµ s¶n xuÊt vµ qu¶n lý cã thÓ tËp trung trong c¸c øng dông vµ sÏ kh«ng cßn c¸c vÊn ®Ò vÒ ®Êu nèi c¸c hÖ thèng víi nhau tõ c¸c nhµ cung cÊp kh¸c nhau. DCE . KÕt cuèi b¸o hiÖu t¹i tõng ®Çu cuèi cña ®−êng b¸o hiÖu gåm tæ chøc chøc n¨ng cña MTP møc 2 ®Ó ph¸t vµ thu c¸c b¶n tin b¸o hiÖu. Kªnh truyÒn dÉn sè ST DS DCE DCE DS ST §−êng sè liÖu b¸o hiÖu sè H×nh 2. Tèc ®é chuÈn cña mét kªnh truyÒn dÉn sè lµ 56Kb/s hoÆc 64Kb/s. OSI kh«ng nh÷ng t¹o ra mét m«i tr−êng réng më h¬n.ChuyÓn m¹ch sè. CÊu tróc module cña OSI cßn cho phÐp sö dông trùc tiÕp c¸c thiÕt bÞ cò trong c¸c øng dông míi. OSI kÕt nèi c¸c lÜnh vùc c¸ch biÖt lµ xö lý sè liÖu vµ viÔn th«ng l¹i víi nhau.4 MTP møc 1 Trong ®ã: ST.

Kªnh truyÒn dÉn sè ST DS DCE DCE DS ST Møc 2 §−êng sè liÖu b¸o hiÖu sè H×nh 2.§¬n vÞ b¸o hiÖu tr¹ng th¸i kªnh b¸o hiÖu LSSU (Link Status Signalling Unit) .6 C¸c ®¬n vÞ tÝn hiÖu trong SS7 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . n>2 8 LI 2 6 FC 16 F 8 Bit ®Çu tiªn FISU F 8 CK 16 2 LI 6 FC 16 F 8 Bit ®Çu tiªn H×nh 2.2. C¸c chøc n¨ng ®iÓn h×nh cña MTP møc 2 lµ ph¸t hiÖn lçi cã thÓ x¶y ra trªn ®−êng truyÒn. kh«i phôc l¹i b»ng c¸ch truyÒn l¹i vµ ®iÒu khiÓn l−u l−îng. Khu«n d¹ng b¶n tin: Cã 3 kiÓu ®¬n vÞ b¶n tin (ký hiÖu SU).®å ¸n tèt nghiÖp Trang 19 ®Êu nèi trùc tiÕp.in Signalling Unit) MSU F 8 LSSU F 8 CK 16 SF 8.§¬n vÞ b¸o hiÖu b¶n tin MSU (Message Signalling Unit) . Mçi lo¹i cã nh÷ng chøc n¨ng kh¸c nhau nh−ng ®Òu cÊu tróc theo b¶n tin cña kü thuËt chuyÓn m¹ch gãi. chóng ®−îc ph©n biÖt nhau b»ng gi¸ trÞ chøa trong tr−êng chØ thÞ ®é dµi (LI). Ba ®¬n vÞ tÝn hiÖu ®ã lµ: .1.§¬n vÞ b¸o hiÖu lÊp ®Çy FISU (Fill. MTP møc 2 trïng víi líp liªn kÕt sè liÖu (líp 2) trong cÊu tróc ph©n cÊp cña m« h×nh OSI. 16 2 LI 6 FC 16 F 8 Bit ®Çu tiªn CK 16 SIF SIO 8n.5 MTP møc 2 Møc 2 2.

FSN (Con sè thø tù h−íng ®i): FSN ®−îc dïng ®Ó kiÓm tra tr×nh tù ®óng cña c¸c ®¬n vÞ b¶n tin b¸o hiÖu nh»m chèng ¶nh h−ëng cña lçi ®−êng truyÒn. CK ®−îc truyÒn trong tõng ®¬n vÞ tÝn hiÖu. nã biÓu thÞ ®¬n vÞ b¶n tin b¸o hiÖu ®−îc truyÒn lÇn ®Çu hay ®−îc truyÒn l¹i. ChØ thÞ vÒ m¹ng ®−îc sö dông ®Ó ph©n biÖt gi÷a c¸c cuéc gäi trong m¹ng quèc gia vµ quèc tÕ hoÆc gi÷a c¸c s¬ ®å ®Þnh tuyÕn kh¸c nhau trong mét m¹ng ®¬n. CK (M· kiÓm tra d− vßng): cßn gäi lµ con sè tæng (Checksum). SIF gåm c¸c th«ng tin vÒ ®Þnh tuyÕn vµ th«ng tin thùc tÕ vÒ b¸o hiÖu cña b¶n tin. kiÓm tra ®Ó tr¸nh cê gi¶ xuÊt hiÖn.7 Tr−êng FC . Cê kh«ng xuÊt hiÖn ë n¬i nµo kh¸c trong ®¬n vÞ tÝn hiÖu. Cê ®−îc ®Æc tr−ng b»ng c¸c tõ m· 01111110. NÕu t¹i ®iÓm b¸o hiÖu thu nhËn ®−îc Checksum kh«ng phï hîp th× ®¬n vÞ tÝn hiÖu ®ã ®−îc coi lµ cã lçi vµ ph¶i lo¹i bá. cê kÕt thóc còng lµ cê b¾t ®Çu cña mét b¶n tin míi. Ng−êi ta ph¶i ®−a ra c¸c ph−¬ng ph¸p ®o l−êng. C¸c bit xen gi÷a hai cê F lµ ®é dµi toµn bé b¶n tin.FIB (Bit chØ h−íng ®i): FIB ®−îc sö dông cho thñ tôc söa lçi. FIB gåm 1bit. ChØ thÞ dÞch vô ®−îc sö dông ®Ó phèi hîp b¶n tin b¸o hiÖu víi mét User riªng biÖt cña MTP t¹i mét ®iÓm b¸o hiÖu cã nghÜa c¸c líp trªn møc MTP. SIO (Octet th«ng tin dÞch vô): gåm chØ thÞ dÞch vô vµ chØ thÞ m¹ng. SIF (Tr−êng th«ng tin b¸o hiÖu): tr−êng nµy chØ cã trong ®¬n vÞ b¶n tin MSU. . Do ®ã bit ®Çu tiªn sau cê F chÝnh lµ b¾t ®Çu cña mét b¶n tin. FSN gåm 7 bit. FC (Tr−êng ®iÒu khiÓn khung): tr−êng FC cã ®é dµi 16 bit. bao gåm c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau víi cÊu tróc c¬ b¶n nh− h×nh vÏ sau: 16 FC FIB 1 FSN BIB BSN 7 7 1 H×nh 2. CÇn l−u ý.®å ¸n tèt nghiÖp ý nghÜa cña c¸c tr−êng: • Trang 20 • • • • F (Cê): lµ mÉu riªng biÖt 8 bit ®−îc sö dông ®Ó ký hiÖu b¾t ®Çu vµ kÕt thóc mét ®¬n vÞ tÝn hiÖu. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .

VÝ dô c¸c b¶n tin phÇn ®iÒu khiÓn ®Çu nèi b¸o hiÖu (SCCP).8. trong ®ã víi: LI = 0: §¬n vÞ b¸o hiÖu lÊp ®Çy FISU. LSSU vµ FISU. 2 < LI < 63: §¬n vÞ b¸o hiÖu b¶n tin MSU. 8 F 16 CK 8n. • LI (Tr−êng chØ thÞ ®é dµi): chØ ra sè l−îng Octet cã trong mét ®¬n vÞ tÝn hiÖu tÝnh tõ sau tr−êng LI ®Õn tr−íc tr−êng CK. LI = 1 hoÆc 2: §¬n vÞ b¸o hiÖu tr¹ng th¸i kªnh b¸o hiÖu LSSU. BSN lµ con sè thø tù ®¬n vÞ tÝn hiÖu ®−îc c«ng nhËn gåm 7 bit. .®å ¸n tèt nghiÖp Trang 21 . BIB gåm 1 bit. Sau ®©y ta ph©n tÝch qua c¸c ®¬n vÞ b¶n tin c¬ b¶n MSU. phÇn sö dông m¹ng sè ®a dÞch vô (ISUP) vµ phÇn vËn hµnh qu¶n lý b¶o d−ìng (OMAP) ®−îc chuyÓn trªn ®−êng b¸o hiÖu trong tr−êng th«ng tin b¸o hiÖu cã ®é dµi MSU thay ®æi.BSN (Con sè thø tù h−íng vÒ): BSN ®−îc sö dông ®Ó c«ng nhËn c¸c ®¬n vÞ tÝn hiÖu mµ ®Çu cuèi cña ®−êng b¸o hiÖu phÝa ®èi ph−¬ng nhËn ®−îc. C¸c phÇn sö dông ®−îc cµi ®Æt trong tr−êng nµy lµ SIF trong MSU cïng víi nh·n ®Þnh tuyÕn. a) §¬n vÞ b¸o hiÖu b¶n tin MSU: §¬n vÞ tÝn hiÖu b¶n tin MSU ®−îc m« t¶ trong h×nh 2.8 §¬n vÞ tÝn hiÖu MSU NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . qu¶n trÞ m¹ng vµ b¶o d−ìng trong tr−êng th«ng tin b¸o hiÖu. Nã ®−îc dïng ®Ó yªu cÇu viÖc truyÒn l¹i c¸c ®¬n vÞ b¶n tin khi bÞ ph¸t hiÖn lµ sai. Nã chØ cã trong LSSU ®Ó chØ t×nh tr¹ng cña kªnh b¸o hiÖu. LI ®−îc dïng ®Ó ph©n biÖt 3 lo¹i ®¬n vÞ b¶n tin. • SF (Tr−êng tr¹ng th¸i): mang th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i kªnh b¸o hiÖu.BIB (Bit chØ thÞ h−íng vÒ): ®−îc sö dông cho thñ tôc söa lçi c¬ b¶n. MSU mang th«ng tin liªn quan ®Õn ®iÒu khiÓn cuéc gäi. n>2 SIF 8 SIO 2 6 LI 1 F I B 7 FSN 1 B I B 7 BSN 8 F BÝt ®Çu tiªn Th«ng tin Nh·n H×nh 2. SF chøa c¸c th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i ®ång bé cña c¸c b¶n tin h−íng ®i vµ h−íng vÒ nhËn biÕt ®−îc.

tr¹ng th¸i khÈn.. 16 2 6 CBA 000 001 010 011 100 101 ý nghÜa MÊt ®ång chØnh B×nh th−êng Tr¹ng th¸i khÈn Kh«ng ho¹t ®éng Sù cè bé xö lý BËn H×nh 2. LSSU chøa nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn sù ho¹t ®éng cña kªnh b¸o hiÖu: ho¹t ®éng b×nh th−êng. Tr−êng tr¹ng th¸i SF cã d¹ng 8 bit nh−ng chØ sö dông 3 bit ®Çu ABC cßn c¸c bit kh¸c ®−îc thiÕt lËp mÆc ®Þnh.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 22 b) §¬n vÞ b¸o hiÖu tr¹ng th¸i kªnh b¸o hiÖu LSSU: §¬n vÞ tÝn hiÖu tr¹ng th¸i ®−êng LSSU ®−îc m« t¶ trong h×nh 2.6. kh«ng ho¹t ®éng.9. F 8 CK 16 SF LI FC 16 F 8 BÝt ®Çu tiªn 8.. Th«ng th−êng FISU ®−îc truyÒn khi kh«ng truyÒn c¸c ®¬n vÞ tÝn hiÖu MSU hoÆc LSSU trªn m¹ng b¸o hiÖu sè 7. mÊt tÝn hiÖu ®ång chØnh. LSSU chØ trao ®æi gi÷a c¸c líp 2 cña MTP vµ nã chØ ®−îc trao ®æi trong tr−êng hîp kªnh b¸o hiÖu ë tr¹ng th¸i kh«ng s½n sµng truyÒn ®−a c¸c b¶n tin hoÆc kh«ng thÓ sö dông cho viÖc truyÒn b¶n tin n÷a. ®Ó nhËn c¸c th«ng b¸o mét c¸ch tøc thêi vÒ sù cè cña ®−êng b¸o hiÖu.9 §¬n vÞ tÝn hiÖu tr¹ng th¸i ®−êng c) §¬n vÞ b¸o hiÖu lÊp ®Çy FISU: §¬n vÞ tÝn hiÖu thay thÕ (FISU) ®−îc m« t¶ trong h×nh 2. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .

ë phÝa thu nã ®−îc gi¶i m· vµ ph©n tÝch ph¸t hiÖn c¸c sai háng. tr−êng FC ®· tr×nh bµy ë phÇn trªn. HÖ thèng söa lçi nµy sö dông c¸c tr−êng ®iÒu khiÓn vÒ tr¹ng th¸i c¸c b¶n tin nh− tr−êng kiÓm tra CK. C¸c b−íc trong ph−¬ng ph¸p söa lçi c¬ b¶n ®−îc m« t¶ nh− h×nh sau: NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . C¶ hai ph−¬ng ph¸p ®Òu ®−îc thiÕt kÕ ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng mÊt b¶n tin. Chøc n¨ng ph¸t hiÖn lçi vµ söa lçi: Chøc n¨ng ph¸t hiÖn lçi vµ söa lçi ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch truyÒn c¸c tÝn hiÖu x¸c nhËn ®óng. C¸c b¶n tin ®ã ®Òu ®−îc m· ho¸ thµnh c¸c tr−êng kiÓm tra CK. . Nh− vËy. bit chØ thÞ h−íng vÒ (BIB) vµ bit chØ thÞ h−íng ®i (FIB). b¶n tin kh«ng theo thø tù. • Chøc n¨ng ph¸t hiÖn lçi: Mçi b¶n tin h−íng ®i ®−îc l−u tr÷ trong bé nhí ®Öm ®Ó dµnh cho viÖc truyÒn l¹i vµ ®−îc g¸n cho mét sè thø tù trªn h−íng ®i. NÕu nhËn ®−îc tÝn hiÖu kh«ng c«ng nhËn tõ ®iÓm b¸o hiÖu thu th× ®iÓm b¸o hiÖu ph¸t sÏ ph¸t l¹i MSU vµ toµn bé thø tù cña c¸c MSU. con sè thø tù h−íng ®i (FSN). • Chøc n¨ng söa lçi (söa sai): Cã 2 ph−¬ng ph¸p söa sai ®−îc sö dông.Ph−¬ng ph¸p c¬ b¶n: Ph−¬ng ph¸p nµy phï hîp víi viÖc ph¸t l¹i c¸c MSU mµ ®iÓm b¸o hiÖu thu nhËn ®−îc kh«ng ®óng thø tù. ®ång thêi sè thø tù cña b¶n tin h−íng ®i còng ®−îc kiÓm tra xem c¸c b¶n tin cã ®−îc nhËn ®−îc ®óng tr×nh tù kh«ng. 2.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 23 2. NÕu c¸c b¶n tin bÞ sai hoÆc c¸c b¶n tin nhËn ®−îc kh«ng ®óng tr×nh tù ®Òu ph¶i ®−îc truyÒn l¹i. ®ã lµ ph−¬ng ph¸p c¬ b¶n vµ ph−¬ng ph¸p ph¸t l¹i theo chu kú phßng ngõa. sai. NÕu ®óng phÝa nhËn sÏ tr¶ lêi vÒ x¸c nhËn ®óng ®Ó phÝa ph¸t tiÕp tôc göi c¸c b¶n tin. viÖc so s¸nh ph©n tÝch ph¸t hiÖn lçi ®−îc dùa trªn c¸c con sè thø tù h−íng vÒ (BSN). 2. Th«ng th−êng ®iÓm b¸o hiÖu thu sÏ tr¶ lêi cho MSU ph¸t mét b¶n tin c«ng nhËn. ViÖc nhËn ®−îc b¶n tin c«ng nhËn t¹i ®iÓm b¸o hiÖu ph¸t cã nghÜa lµ viÖc truyÒn MSU nµy ®· hoµn thµnh. b¶n tin bÞ ph¸t ®óp.

NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .®å ¸n tèt nghiÖp Trang 24 Tæng ®µi A SSP MSU FSN=4 FISU BSN=4 MSU FSN=5 MSU FSN=6 FISU BSN=4 MSU FSN=5 MSU FSN=6 FISU BSN=6 Tæng ®µi B SSP H×nh 2. trong vÝ dô nµy lµ víi FSN=5. B−íc 5: Tæng ®µi B göi tÝn hiÖu kh«ng c«ng nhËn ®Õn tæng ®µi A chØ râ r»ng MSU víi FSN=4 lµ MSU cuèi cïng nhËn ®−îc chÝnh x¸c theo thø tù. B−íc 8: Tæng ®µi B c«ng nhËn c¸c MSU nµy b»ng c¸ch göi tr¶ l¹i phÝa A mét FISU víi BSN=6.10 Ph−¬ng ph¸p söa sai c¬ b¶n Thø tù cña c¸c b−íc nh− sau: B−íc 1: Tæng ®µi A ph¸t mét MSU víi con sè thø tù h−íng ®i lµ FSN=4. cßn MSU víi FSN=6 tæng ®µi B nhËn ®−îc chÝnh x¸c. Gi¶ sö MSU víi FSN=5 bÞ h− háng v× ®−êng truyÒn dÉn cã sù cè. TÝn hiÖu kh«ng c«ng nhËn do gi¸ trÞ bit chØ thÞ h−íng vÒ BIB ®Þnh ra. FISU ®−îc coi nh− tÝn hiÖu c«ng nhËn tÊt c¶ c¸c MSU kh«ng ®−îc c«ng nhËn tr−íc ®ã. B−íc 2: Tæng ®µi B c«ng nhËn thu ®óng MSU tõ b−íc 1 b»ng thiÕt lËp sè thø tù h−íng vÒ BSN=4 trong FISU mµ tæng ®µi nµy göi cho tæng ®µi A. Mét tæng ®µi cã thÓ göi ®Õn 128 MSU tr−íc khi yªu cÇu mét tÝn hiÖu c«ng nhËn. B−íc 3 vµ 4: Tæng ®µi A cã hai MSU cÇn ph¸t theo thø tù FSN=5 vµ FSN=6. B−íc 6 vµ 7:Tæng ®µi A ph¸t l¹i MSU víi FSN=5 vµ FSN=6 vµ tæng ®µi B ®· nhËn chÝnh x¸c c¸c MSU nµy.

B−íc 3 vµ 4: Tæng ®µi A göi tiÕp theo 2 MSU ®Õn tæng ®µi B víi FSN=5 vµ FSN=6. NÕu kh«ng ph¸t l¹i c¸c MSU hoÆc c¸c LSSU míi th× mäi LSSU ch−a ®−îc c«ng nhËn ph¶i ®−îc ph¸t l¹i mét c¸ch cã chu kú. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . B−íc 7: Tæng ®µi B c«ng nhËn MSU víi FSN=6 ®Ó th«ng b¸o ®· nhËn ®óng.11 Ph−¬ng ph¸p söa sai phßng ngõa Thø tù c¸c b−íc nh− sau: B−íc 1: Tæng ®µi A ph¸t l¹i MSU víi con sè thø tù h−íng ®i FSN = 4 tíi tæng ®µi B. C¸c b−íc trong ph−¬ng ph¸p ph¸t l¹i phßng ngõa ®−îc m« t¶ nh− h×nh sau: Tæng ®µi A SSP MSU FSN=4 FISU BSN=4 MSU FSN=5 MSU FSN=6 MSU FSN=5 MSU FSN=6 FISU BSN=6 Tæng ®µi B SSP H×nh 2.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 25 .Ph−¬ng ph¸p ph¸t l¹i phßng ngõa: Ph−¬ng ph¸p söa sai nµy do c¸c ®iÓm b¸o hiÖu néi h¹t thùc hiÖn b»ng viÖc ph¸t l¹i mét c¸ch cã chu kú tÊt c¶ c¸c MSU ®· ®−îc ph¸t mµ kh«ng ®−îc c«ng nhËn tõ ®iÓm b¸o hiÖu ®èi ph−¬ng. B−íc 2: Tæng ®µi B c«ng nhËn ®· thu ®óng MSU trong b−íc 1 b»ng viÖc ph¸t trë l¹i cho A mét FISU víi BSN=4. Tæng ®µi A ph¸t l¹i c¸c MSU víi FSN=5 vµ FSN=6. B−íc 5 vµ 6: Tæng ®µi A kh«ng cßn MSU nµo cÇn ph¶i göi n÷a vµ nã còng kh«ng nhËn ®−îc c«ng nhËn c¸c MSU ®· göi trong b−íc 3 vµ 4 tõ tæng ®µi B.

12 CÊu tróc chøc n¨ng MTP møc 3 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . CÊu tróc chøc n¨ng MTP møc 3 (M¹ng b¸o hiÖu SN): MTP møc 3 cung cÊp c¸c chøc n¨ng vµ thñ tôc cã liªn quan ®Õn ®Þnh tuyÕn cho b¶n tin vµ qu¶n trÞ m¹ng. C¸c chøc n¨ng cña MTP møc 3 ®−îc ph©n chia thµnh 2 lo¹i c¬ b¶n lµ c¸c chøc n¨ng xö lý b¸o hiÖu vµ c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ m¹ng.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 26 2. C¸c chøc n¨ng nµy ®−îc m« t¶ trong h×nh sau: MTP møc 3 C¸c chøc n¨ng m¹ng b¸o hiÖu Xö lý b¶n tin b¸o hiÖu Ph©n phèi b¶n tin Ph©n biÖt b¶n tin §Þnh tuyÕn b¶n tin Qu¶n trÞ l−u l−îng b¸o hiÖu Qu¶n trÞ tuyÕn b¸o hiÖu Qu¶n trÞ ®−êng b¸o hiÖu Qu¶n trÞ m¹ng b¸o hiÖu H×nh 2. Gi¶ sö c¸c ®iÓm b¸o hiÖu (SP) ®−îc nèi víi c¸c ®−êng b¸o hiÖu (LS) ®· ®−îc m« t¶ trong MTP møc 1 vµ møc 2. MTP møc 3 trïng víi líp m¹ng (líp 3) trong 7 líp cña m« h×nh OSI.3.

n > 2 8 SIF SIO 2 6 LI 16 FC 8 F Bit ® Çu tiªn Sè liÖu th ù c H1 H0 N h ·n 12 C IC SL S 4 14 14 O PC DPC N h ·n ® Þn h tu y Õn H ×n h 2 . Chøc n¨ng xö lý b¶n tin b¸o hiÖu: ViÖc xö lý b¶n tin b¸o hiÖu nh»m ®¶m b¶o cho c¸c b¶n tin b¸o hiÖu tõ mét User t¹i mét ®iÓm b¸o hiÖu ph¸t ®−îc chuyÓn tíi User t¹i mét ®iÓm b¸o hiÖu thu mµ mäi chØ thÞ ®Òu do phÝa ph¸t ®Þnh ra.M· chän lùa ®−êng b¸o hiÖu (SLS – Signalling Link Selection): Tr−êng chän lùa ®−êng b¸o hiÖu (SLS) ®−îc sö dông ®Ó ph©n chia t¶i khi 2 hoÆc nhiÒu ®−êng b¸o hiÖu ®−îc ®Êu nèi trùc tiÕp ®Õn c¸c ®iÓm b¸o hiÖu nµy.3. cßn m· ®iÓm b¸o hiÖu thu (DPC) x¸c ®Þnh ®Ých ®Õn cña b¶n tin.M· ®iÓm b¸o hiÖu ph¸t (OPC .®å ¸n tèt nghiÖp Trang 27 2. .Destination Point Code): M· ®iÓm b¸o hiÖu ph¸t (OPC) chØ ra ®iÓm b¸o hiÖu ph¸t b¶n tin.1. Mçi mét ®−êng b¸o hiÖu ®−îc ph©n nhiÖm mét gi¸ trÞ SLS.1 3 C¸c tr− ê n g ® Þn h tu y Õn b ¶n tin NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . Nh·n ®Þnh tuyÕn ®−îc n»m trong tr−êng th«ng tin b¸o hiÖu SIF cña ®¬n vÞ tÝn hiÖu b¶n tin MSU nh− m« t¶ trong h×nh sau: M SU 8 F 16 CK 8 n . Nh·n ®Þnh tuyÕn bao gåm: . mçi ®iÓm b¸o hiÖu trong m¹ng ®−îc ph©n nhiÖm mét m· sè phï hîp víi mét kÕ ho¹ch ®¸nh nh·n ®Ó tr¸nh sù nhÇm lÉn c¸c yªu cÇu víi nhau. C¸c b¶n tin ®−îc ®Þnh tuyÕn trªn ®−êng b¸o hiÖu khi MTP thiÕt lËp mét gi¸ trÞ tr−êng SLS b»ng gi¸ trÞ cña ®−êng b¸o hiÖu nµy.Orginating Point Code) vµ m· ®iÓm b¸o hiÖu thu (DPC . §Ó thùc hiÖn chøc n¨ng nµy. Trong mét sè tr−êng hîp th«ng tin dÞch vô còng ®−îc sö dông cho ®Þnh tuyÕn.

Chøc n¨ng ®Þnh tuyÕn b¶n tin. ViÖc ®Þnh tuyÕn mét b¶n tin ®Õn ®−êng b¸o hiÖu thÝch hîp ph¶i ®−îc dùa vµo chØ thÞ m¹ng (NI) trong c¸c Octet th«ng tin dÞch vô SIO vµ dùa vµo tr−êng chän lùa ®−êng b¸o hiÖu SLS vµ m· ®iÓm b¸o hiÖu thu DPC trong nh·n ®Þnh tuyÕn. hoÆc tíi phÇn ®iÒu khiÓn ®Êu nèi b¸o hiÖu SCCP. NÕu tÊt c¶ c¸c kªnh trong chïm trung kÕ cã sù cè th× l−u l−îng sÏ chuyÓn sang chïm kªnh b¸o hiÖu kh¸c mµ chïm kªnh nµy còng ®−îc nèi tíi ®iÓm b¸o hiÖu thu. ViÖc ph©n phèi c¸c b¶n tin nhËn ®−îc tíi c¸c User thÝch hîp dùa vµo néi dung trong phÇn chØ thÞ dÞch vô SI trong Octet th«ng tin dÞch vô cña ®¬n vÞ tÝn hiÖu MSU.®å ¸n tèt nghiÖp Chøc n¨ng xö lý b¶n tin gåm cã: .Chøc n¨ng ph©n biÖt b¶n tin. . NÕu mét kªnh b¸o hiÖu cã sù cè th× viÖc ®Þnh tuyÕn sÏ ®−îc thay ®æi theo nguyªn t¾c ®· ®Þnh tr−íc. ®Ó x¸c ®Þnh xem b¶n tin thu ®−îc cã ®óng thuéc SP nµy kh«ng. . nã sÏ ®−îc chuyÓn tíi chøc n¨ng ®Þnh tuyÕn ®Ó chuyÓn b¶n tin ®ã tíi ®Ých cña nã.Chøc n¨ng ph©n phèi b¶n tin. tíi phÇn b¶o d−ìng vµ kiÓm tra m¹ng b¸o hiÖu cña MTP. NÕu DPC chØ ra ®−îc ®Þa chØ cña ®iÓm b¸o hiÖu nµy th× b¶n tin nhËn ®−îc sÏ ®−îc chuyÓn tíi chøc n¨ng ph©n phèi b¶n tin. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . . • Chøc n¨ng ph©n biÖt b¶n tin: Chøc n¨ng ph©n biÖt b¶n tin ®−îc sö dông t¹i mét ®iÓm b¸o hiÖu SP. Khi ®ã l−u l−îng b¸o hiÖu sÏ ®−îc chuyÓn sang ®−êng kh¸c trong mét chïm kªnh b¸o hiÖu. VÝ dô h×nh vÏ sau minh ho¹ mét sè b¶n tin. chøc n¨ng ph©n biÖt chÝnh lµ kiÓm tra m· ®iÓm b¸o hiÖu thu DPC. Nh− vËy. Trang 28 • Chøc n¨ng ®Þnh tuyÕn b¶n tin: Chøc n¨ng nµy ®−îc sö dông t¹i mçi ®iÓm b¸o hiÖu (SP) ®Ó x¸c ®Þnh ®−êng b¸o hiÖu sÏ ®−îc sö dông ®Ó truyÒn b¶n tin tíi ®iÓm b¸o hiÖu thu. Trong tr−êng hîp ng−îc l¹i. nÕu b¶n tin kh«ng thuéc ®iÓm b¸o hiÖu nµy vµ nÕu ®iÓm b¸o hiÖu nµy cã kh¶ n¨ng chuyÓn tiÕp th× nã sÏ ®−îc göi b¶n tin ®Õn chøc n¨ng ®Þnh tuyÕn. hay tíi phÇn qu¶n trÞ m¹ng b¸o hiÖu cña MTP. • Chøc n¨ng ph©n phèi b¶n tin: Chøc n¨ng nµy ®−îc sö dông t¹i ®iÓm b¸o hiÖu SP ®Ó chuyÓn b¶n tin nhËn ®−îc tíi phÇn sö dông (User) thÝch hîp. .

Qu¶n trÞ l−u l−îng b¸o hiÖu. thiÕt lËp thªm ®−êng nÕu cã sù cè x¶y ra.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 29 SIO ChØ thÞ m¹ng NI ý nghÜa M¹ng quèc tÕ Dù tr÷ M¹ng quèc gia Dù tr÷ cho sö dông quèc gia DC 00 01 10 11 BA Dù Tr÷ DCBA 0000 0001 0010 0011 0100 0101 ChØ thÞ dÞch vô SI ý nghÜa Qu¶n trÞ m¹ng b¸o hiÖu §o kiÓm m¹ng b¸o hiÖu Dù tr÷ Dïng cho SCCP PhÇn sö dông ®iÖn tho¹i (TUP) PhÇn sö dông ISDN (ISUP) H×nh 2. . Trong c¸c tr−êng hîp ®−êng b¸o hiÖu bÞ h− háng. vµ ®−êng b¸o hiÖu míi cã thÓ ®−îc ho¹t ho¸. Th«ng th−êng. • Qu¶n trÞ tuyÕn b¸o hiÖu: NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .3. C¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ m¹ng b¸o hiÖu ph©n chia lµm 3 lo¹i: .14 Octet th«ng tin dÞch vô 2. ®iÒu khiÓn l−u l−îng khi x¶y ra t¾c nghÏn vµ lËp l¹i cÊu h×nh m¹ng b¸o hiÖu nÕu cã sù cè. 2.Qu¶n trÞ ®−êng b¸o hiÖu. t¾c nghÏn lµ kÕt qu¶ cña sù thay ®æi tr¹ng th¸i cña ®−êng b¸o hiÖu vµ tuyÕn b¸o hiÖu tõ tr¹ng th¸i kh«ng ho¹t ®éng thµnh tr¹ng th¸i ho¹t ®éng. . Chøc n¨ng qu¶n trÞ m¹ng b¸o hiÖu: Chøc n¨ng qu¶n trÞ m¹ng b¸o hiÖu cung cÊp c¸c ho¹t ®éng vµ c¸c thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó ho¹t ho¸ c¸c ®−êng b¸o hiÖu míi nh»m duy tr× dÞch vô b¸o hiÖu.Qu¶n trÞ tuyÕn b¸o hiÖu. l−u l−îng sÏ ®−îc chuyÓn ®æi ®Õn c¸c ®−êng kh¸c cïng trong mét chïm kªnh víi ®−êng h− háng. • Qu¶n trÞ ®−êng b¸o hiÖu: Chøc n¨ng nµy cã nhiÖm vô duy tr× c¸c kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña chïm kªnh ®· ®−îc ®Þnh tr−íc b»ng viÖc thiÕt lËp c¸c chïm kªnh vµ ho¹t ho¸ ban ®Çu.

. . . C¸c th«ng tin trao ®æi gåm cã: . Ngoµi ra.Thñ tôc chuyÓn giao bÞ h¹n chÕ: Thñ tôc nµy còng ®−îc thùc hiÖn t¹i mét SP ®ãng vai trß STP khi nã cÇn ph¶i th«ng b¸o cho mét hoÆc nhiÒu SP l©n cËn r»ng nÕu cã thÓ c¸c SP ®ã kh«ng nªn ®Þnh tuyÕn c¸c b¶n tin ®i qua STP nµy n÷a.Thñ tôc kiÓm tra chïm kªnh b¸o hiÖu: §−îc thùc hiÖn ë c¸c ®iÓm b¸o hiÖu SP ®Ó kiÓm tra xem l−u l−îng b¸o hiÖu h−íng tíi mét ®iÓm b¸o hiÖu ®Ých nµo ®ã cã thÓ ®−îc thiÕt lËp th«ng qua mét ®iÓm chuyÓn tiÕp b¸o hiÖu STP l©n cËn hay kh«ng.Thñ tôc chuyÓn giao bÞ cÊm: Thñ tôc nµy ®−îc thùc hiÖn t¹i mét SP khi nã cÇn ph¶i th«ng b¸o cho mét hay nhiÒu SP l©n cËn r»ng c¸c ®iÓm b¸o hiÖu ®ã kh«ng ®−îc ®Þnh tuyÕn c¸c b¶n tin qua c¸c STP nµy. • Qu¶n trÞ l−u l−îng b¸o hiÖu: Chøc n¨ng nµy ®−îc sö dông ®Ó thay ®æi h−íng b¸o hiÖu tõ mét kªnh hay mét tuyÕn b¸o hiÖu tíi mét hoÆc nhiÒu kªnh hay nhiÒu tuyÕn b¸o hiÖu kh¸c.Thñ tôc chuyÓn giao cho phÐp: Thñ tôc nµy ®−îc thùc hiÖn t¹i mét SP ®ãng vai trß nh− mét STP khi nã cÇn th«ng b¸o cho mét hay nhiÒu SP l©n cËn r»ng c¸c SP nµy cã thÓ thiÕt lËp chuyÓn ®æi l−u l−îng b¸o hiÖu qua c¸c tuyÕn b¸o hiÖu ®Õn ®iÓm ®Ých cña nã th«ng qua STP nµy. STP nµy cÇn th«ng b¸o cho c¸c SP phÝa nguån ®Ó h¹n chÕ hoÆc kh«ng göi thªm c¸c b¶n tin cã møc ®é −u tiªn nµo n÷a.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 30 Chøc n¨ng qu¶n trÞ tuyÕn b¸o hiÖu lµ ®Ó ®¶m b¶o viÖc trao ®æi c¸c b¶n tin gi÷a c¸c node b¸o hiÖu (SP hoÆc STP) trong m¹ng b¸o hiÖu. Chøc n¨ng qu¶n trÞ l−u l−îng b¸o hiÖu gåm cã c¸c thñ tôc sau: . Khi ®ã. . . Khi Êy. nã cßn ®−îc sö dông ®Ó gi¶m l−u l−îng b¸o hiÖu mét c¸ch t¹m thêi nÕu cã t¾c nghÏn t¹i mét ®iÓm b¸o hiÖu SP nµo ®ã.Thñ tôc chuyÓn giao bÞ ®iÒu khiÓn: Thñ tôc nµy ®−îc thùc hiÖn t¹i mét STP ®èi víi c¸c b¶n tin cã liªn quan tíi mét ®Þa chØ ®Ých nµo ®ã. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . c¸c b¶n tin ph¶i ®−îc truyÒn l¹i mét c¸ch tuÇn tù. Chøc n¨ng nµy ®−îc sö dông ®Ó trao ®æi th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i cña tuyÕn th«ng tin gi÷a c¸c ®iÓm b¸o hiÖu.§o kiÓm tra t¾c nghÏn chïm kªnh b¸o hiÖu: §−îc thùc hiÖn ë mét ®iÓm b¸o hiÖu SP ®Ó cËp nhËt ®é t¾c nghÏn m¹ch liªn quan ®Õn mét chïm kªnh b¸o hiÖu ®i ®Õn mét ®iÓm b¸o hiÖu ®Ých nµo ®ã.Thñ tôc chuyÓn ®æi: Thñ tôc nµy dïng ®Ó chuyÓn ®æi l−u l−îng tõ mét kªnh b¸o hiÖu bÞ lçi ®Õn mét kªnh b¸o hiÖu dù phßng kh¸c.

.Thñ tôc ®iÒu khiÓn luång l−u l−îng b¸o hiÖu: Lµ thñ tôc ®iÒu khiÓn ng−ng ph¸t c¸c b¶n tin míi khi nã kh«ng cßn kh¶ n¨ng ph©n phèi c¸c b¶n tin ®ã ®i qua m¹ng.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 31 .Thñ tôc chuyÓn ®æi phôc håi: Thñ tôc nµy thùc hiÖn chuyÓn ®æi l−u l−îng b¸o hiÖu ë mét kªnh dù phßng vÒ kªnh võa bÞ sù cè nh−ng ®· ®−îc phôc håi. . . C¸c b¶n tin nµy cã m· nhËn d¹ng riªng trong tr−êng chØ thÞ dÞch vô SIO. Tãm l¹i.Thñ tôc ®Þnh tuyÕn cã ®iÒu khiÓn: Lµ mét qu¸ tr×nh phôc håi chuyÓn ®æi l−u l−îng b¸o hiÖu vÒ mét tuyÕn b¸o hiÖu ®· ®−îc mÆc ®Þnh cho nã sau khi thñ tôc t¸i ®Þnh tuyÕn c−ìng bøc ®· kÕt thóc. Thñ tôc nµy ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch göi ®i b¶n tin ng¨n cÊm l−u l−îng b¸o hiÖu ®i qua ®iÓm b¸o hiÖu nµy. c¸c b¶n tin qu¶n lý m¹ng b¸o hiÖu cã kh¶ n¨ng trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c ®iÓm b¸o hiÖu ®Ó xö lý c¸c chøc n¨ng vµ t¹o c¸c thñ tôc cÊu h×nh l¹i m¹ng b¸o hiÖu.Thñ tôc t¸i ®Þnh tuyÕn c−ìng bøc: Lµ mét qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi l−u l−îng b¸o hiÖu xung quanh mét sù cè h− háng ë mét SP ë xa trong m¹ng b¸o hiÖu. Sau ®©y. §iÒu nµy cã thÓ x¶y ra ë mét ®iÓm b¸o hiÖu bÞ qu¸ t¶i hay qu¸ t¶i c¸c User kÕt cuèi b¸o hiÖu hoÆc do sù h− háng. chóng ta xem xÐt vÝ dô vÒ qu¸ tr×nh xö lý h− háng cña ®−êng b¸o hiÖu nh− m« t¶ ë h×nh sau: M øC M øC 3 § Þnh tuyÕn b¶n tin 3 M øC 2 Q u¶n trÞ l−u l−îng b¸o hiÖu 2 4 § iÒu khiÓn tr¹ng th¸i ®−êng b¸o 5 hiÖu 6 5 Q u¶n trÞ tuyÕn b¸o hiÖu Q u¶n trÞ ®−êng b¸o hiÖu 7 1 H ×nh 215 Q u¸ tr×nh xö lý h− háng cña ®−êng b¸o hiÖu NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .

m¹ng di ®éng. B−íc 7: Bé phËn qu¶n trÞ ®−êng b¸o hiÖu SLM ra lÖnh cho bé ®iÒu khiÓn tr¹ng th¸i ®−êng b¸o hiÖu LSC göi lÖnh yªu cÇu ®ång bé trªn ®−êng b¸o hiÖu bÞ h− háng ®Ó cè g¾ng phôc håi ®−êng b¸o hiÖu nµy. SCCP cïng víi MTP møc 3 cung cÊp mét dÞch vô m¹ng t−¬ng ®−¬ng víi líp m¹ng trong m« h×nh OSI. CÊu tróc vμ chøc n¨ng phÇn ®iÒu khiÓn ®Êu nèi b¸o hiÖu SCCP: PhÇn ®iÒu khiÓn ®Êu nèi b¸o hiÖu SCCP hç trî cho MTP ®Ó cung cÊp c¸c dÞch vô m¹ng kh«ng ®Êu nèi cã ®Þnh h−íng. c¸c b¶n tin cã chøa m· ®iÓm b¸o hiÖu ®Ých (DPC). STM sÏ chøa c¸c th«ng tin trªn kªnh b¸o hiÖu trong mét chïm kªnh b¸o hiÖu. 3.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 32 Tr×nh tù cña c¸c b−íc: B−íc 1: T×nh tr¹ng h− háng cña ®−êng b¸o hiÖu ®−îc ph¸t hiÖn bëi bé ®iÒu khiÓn tr¹ng th¸i ®−êng b¸o hiÖu LSC vµ LSC nµy sÏ göi mét chØ thÞ ®Õn bé phËn qu¶n trÞ ®−êng b¸o hiÖu SLM. B−íc 3: Bé phËn qu¶n trÞ l−u l−îng b¸o hiÖu STM sÏ ra lÖnh bé phËn ®Þnh tuyÕn b¶n tin MRO ®Ó thay ®æi b¶ng ®Þnh tuyÕn c¸c b¶n tin b¸o hiÖu (trong MRO lu«n cã mét b¶ng d÷ liÖu ®Ó ®Þnh tuyÕn c¸c b¶n tin). B−íc 4: Bé phËn qu¶n trÞ l−u l−îng b¸o hiÖu STM sÏ yªu cÇu bé ®iÒu khiÓn tr¹ng th¸i ®−êng b¸o hiÖu LSC göi c¸c lÖnh chuyÓn ®æi ®−êng b¸o hiÖu. B−íc 2: Bé phËn qu¶n trÞ ®−êng b¸o hiÖu SLM sÏ th«ng b¸o cho bé phËn qu¶n trÞ l−u l−îng b¸o hiÖu STM. m· ®iÓm b¸o hiÖu xuÊt ph¸t (OPC). B−íc 5: Bé ®iÒu khiÓn tr¹ng th¸i ®−êng b¸o hiÖu LSC sÏ göi c¸c b¶n tin vÒ c¸c viÖc chuyÓn ®æi nµy trªn ®−êng b¸o hiÖu dù phßng. NÕu thµnh c«ng. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . bé phËn qu¶n trÞ l−u l−îng b¸o hiÖu STM sÏ kÝch ho¹t thñ tôc chuyÓn ®æi phôc håi (Change Back) cña dßng l−u l−îng b¸o hiÖu võa míi chuyÓn ®æi. còng nh− c¸c kh¶ n¨ng phiªn dÞch ®Þa chØ ®Ó truyÒn c¸c th«ng tin b¸o hiÖu cã liªn quan ®Õn m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh. dÞch vô c¬ së d÷ liÖu. B−íc 6: Bé ®iÒu khiÓn tr¹ng th¸i ®−êng b¸o hiÖu LSC nhËn ®−îc b¶n tin x¸c nhËn chuyÓn ®æi ®−êng b¸o hiÖu tõ ®iÓm b¸o hiÖu ®Çu xa. m· chän lùa ®−êng b¸o hiÖu SLS (biÓu thÞ ®−êng b¸o hiÖu bÞ háng ë ®Çu xa) vµ còng biÓu thÞ sè thø tù b¶n tin h−íng ®i cña b¶n tin cuèi cïng mµ nã nhËn ®óng. cho phÐp chuyÓn ®æi l−u l−îng b¸o hiÖu ®Õn ®−êng b¸o hiÖu dù phßng.

SCCP phiªn dÞch ®Þa chØ nµy thµnh mét m· ®iÓm b¸o hiÖu thu DPC vµ mét con sè ph©n tr−êng (SSN). Mét tiªu ®Ò tæng thÓ lµ mét ®Þa chØ kh«ng cho phÐp ®Þnh tuyÕn trùc tiÕp. SCCP cung cÊp mét chøc n¨ng phiªn dÞch ®Þa chØ tiªu ®Ò tæng thÓ. ®Ó cho phÐp c¸c tÇng cao h¬n th«ng b¸o cho SCCP mét sè l−îng lín b¶n tin ph¶i ®−îc ph©n phèi theo tr×nh tù. SSN còng t−¬ng tù nh− chØ thÞ dÞch vô trong viÖc ®Þnh tuyÕn cña MTP nh−ng nã cho phÐp 255 ph©n hÖ riªng biÖt ®−îc x¸c ®Þnh t¹i ®iÓm b¸o hiÖu. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . SCCP ®Òu nhËn ®−îc c¸c b¶n tin b¸o hiÖu tõ c¸c User cña SCCP vµ chuyÓn chóng qua m¹ng b¸o hiÖu mét c¸ch ®éc lËp kh«ng liªn quan ®Õn c¸c b¶n tin ph¸t tr−íc ®ã. trong khi ®ã chØ thÞ dÞch vô chØ cho phÐp x¸c ®Þnh ®−îc 16 ph©n hÖ. Trong lo¹i nµy c¸c ®¬n vÞ sè liÖu b¶n tin ®−îc chuyÓn tõ tÇng cao h¬n ®Õn SCCP ë nót ph¸t vµ sau ®ã chóng ®−îc ®−a tíi chøc n¨ng SCCP ë nót thu ®Ó chuyÓn ®Õn c¸c tÇng cao h¬n cña nót nµy. VÝ dô User cña SCCP yªu cÇu ph©n phèi theo tr×nh tù th× SCCP thiÕt lËp cïng mét m· chän lùa ®−êng b¸o hiÖu vµ c¸c tham sè ®iÒu khiÓn tr×nh tù cho b¶n tin nµy. Con sè ph©n tr−êng nµy sÏ x¸c ®Þnh User cña SCCP t¹i mét ®iÓm b¸o hiÖu. trong ®Þnh tuyÕn MTP ph¶i sö dông c¸c th«ng tin chøa trong tr−êng chØ thÞ dÞch vô SIF. tÊt c¶ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho ®Þnh tuyÕn tíi ®iÓm b¸o hiÖu thu ®Òu ®−îc l−u trong tõng gãi sè liÖu.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 33 C¸c dÞch vô cña SCCP: a) Phiªn dÞch ®¸nh ®Þa chØ cña SCCP: §Ó ph©n phèi c¸c b¶n tin ®Õn ®óng ®iÓm b¸o hiÖu thu. trong Octet th«ng tin dÞch vô SIO vµ dùa vµo m· ®iÓm thu DPC. C¸c ®¬n vÞ sè liÖu ®−îc vËn chuyÓn mét c¸ch ®éc lËp vµ cã thÓ ®−îc ph©n phèi kh«ng theo tr×nh tù. ngoµi c¸c ®Æc tÝnh cña dÞch vô lo¹i 0 cßn ®−îc trang bÞ thªm c¸c ®Æc tÝnh bæ sung. • DÞch vô lo¹i 1: Lo¹i kh«ng ®Êu nèi cã tr×nh tù. Trong c¶ 2 lo¹i nµy. Trong dÞch vô nµy. b) DÞch vô kh«ng ®Êu nèi: SCCP cung cÊp 2 lo¹i dÞch vô kh«ng ®Êu nèi: dÞch vô lo¹i 0 vµ dÞch vô lo¹i 1. Trong lo¹i nµy. • DÞch vô lo¹i 0: Lµ lo¹i dÞch vô kh«ng ®Êu nèi c¬ b¶n. Do vËy kh¶ n¨ng ®Þnh tuyÕn cña MTP bÞ h¹n chÕ.

DÞch vô lo¹i 3: Lo¹i ®Êu nèi cã h−íng ®iÒu khiÓn l−u tr×nh. ë ®©y kh«ng cã viÖc thiÕt lËp hoÆc gi¶i phãng ®Êu nèi. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . ViÖc ®Êu nèi b¸o hiÖu ®−îc ph©n lµm 3 pha: Pha 1 .ChuyÓn tiÕp sè liÖu: C¸c b¶n tin tõ c¸c User cña SCCP ®−îc trao ®æi qua c¸c m¹ng b¸o hiÖu. thiÕt lËp ®Êu nèi phÇn mÒm b¸o hiÖu gi÷a hai SCCP.DÞch vô lo¹i 2: Lo¹i ®Êu nèi cã h−íng c¬ b¶n. H×nh vÏ trªn m« t¶ dÞch vô kh«ng ®Êu nèi. Th«ng tin ph¶i chuyÓn ®Õn c¸c User cña SCCP t¹i ®iÓm b¸o hiÖu nµy. . §ã lµ: . tr×nh tù nh− sau: B−íc 1: Khi mét User cña SCCP yªu cÇu chuyÓn tiÕp th«ng tin sö dông dÞch vô kh«ng ®Êu nèi th× SCCP t¹i ®iÓm ®Êu nèi dÞch vô SSP (hay ®iÓm chuyÓn m¹ch b¸o hiÖu) phÝa A t¹o ra mét b¶n tin sè liÖu th«ng tin vµ ph¸t nã ®Õn SCCP ë ®iÓm ®Êu nèi dÞch vô SSP phÝa B.ThiÕt lËp ®Êu nèi: Trong pha nµy.16 DÞch vô kh«ng ®Êu nèi.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 34 SSP(A) Khèi sè liÖu SSP(B) 1 Khèi sè liÖu Khèi sè liÖu Khèi sè liÖu 2 H×nh 2. B−íc 2: Th«ng tin hç trî cã thÓ ®−îc truyÒn theo yªu cÇu. c) C¸c dÞch vô ®Êu nèi cã ®Þnh h−íng: SCCP cung cÊp 2 lo¹i dÞch vô ®Êu nèi cã h−íng cho viÖc thiÕt lËp ®Êu nèi cã h−íng t¹m thêi hoÆc cè ®Þnh ®Ó qu¶n trÞ viÖc chuyÓn tiÕp b¶n tin gi÷a c¸c User cña SCCP. Pha 2 .

mäi b¶n tin ®−îc ph©n nhiÖm c¸c con sè theo tr×nh tù vµ c¸c SCCP ®iÒu khiÓn chuyÓn tiÕp b¸o hiÖu. • DÞch vô lo¹i 3: Lo¹i ®Êu nèi cã h−íng ®iÒu khiÓn l−u tr×nh cung cÊp mét thñ tôc ®iÒu khiÓn l−u tr×nh. NÕu mét User cña SCCP ph©n phèi mét b¶n tin ®Õn mét SCCP ph¸t mµ b¶n tin nµy v−ît qu¸ 255 byte. Mäi b¶n tin ®Òu ®−îc g¾n cïng mét gi¸ trÞ chän lùa ®−êng b¸o hiÖu SLS ®Ó ®¶m b¶o b¶n tin ®−îc ph©n phèi theo tr×nh tù.n>2 SIF 8 SIO 2 6 LI 1 F I B 7 FSN 1 B I B 7 BSN 8 F BÝt ®Çu tiªn PhÇn lÖnh PhÇn cã thÓ tuú chän thay ®æi PhÇn lÖnh cè ®Þnh KiÓu b¶n tin Nh·n ®Þnh tuyÕn H×nh 2. Trang 35 • DÞch vô lo¹i 2: §Êu nèi cã h−íng c¬ b¶n cung cÊp viÖc chuyÓn tiÕp c¸c b¶n tin theo c¶ 2 h−íng gi÷a 2 User cña SCCP.17 Khu«n d¹ng b¶n tin SCCP B¶n tin SCCP gåm tæ hîp mét sè Octet mang chØ thÞ kh¸c nhau: .Nh·n ®Þnh tuyÕn: Gåm c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó MTP ®Þnh tuyÕn cho b¶n tin. SCCP ph¸t sÏ ph©n ®o¹n b¶n tin thµnh nhiÒu khèi b¶n tin nhá sau ®ã c¸c b¶n tin nµy sÏ ®−îc chuyÓn tiÕp ®Õn SCCP thu. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . Khu«n d¹ng cña SCCP ®−îc m« t¶ nh− h×nh sau: 8 F 16 CK 8n.Gi¶i phãng ®Êu nèi: §Êu nèi gi÷a hai SCCP ®−îc gi¶i phãng. Lo¹i nµy cßn cung cÊp ph−¬ng thøc ph©n ®o¹n vµ t¸i hîp c¸c b¶n tin thuéc User cña SCCP. Trong ®ã. ChØ thÞ dÞch vô SI trong SIO cã tõ m· 0011 ®−îc sö dông cho c¸c b¶n tin SCCP.®å ¸n tèt nghiÖp Pha 3 . sao cho viÖc ph©n phèi ®−îc thùc hiÖn theo tr×nh tù. d) Khu«n d¹ng b¶n tin SCCP: C¸c b¶n tin SCCP ®−îc truyÒn trªn c¸c ®−êng sè liÖu trong tr−êng th«ng tin b¸o hiÖu SIF cña c¸c ®¬n vÞ tÝn hiÖu b¶n tin MSU. T¹i ®©y chóng ®−îc t¸i hîp thµnh b¶n tin ban ®Çu vµ ®−îc ph©n phèi ®Õn User cña SCCP thu. NÕu x¶y ra mÊt m¸t b¶n tin hoÆc b¶n tin kh«ng theo tr×nh tù th× ®Êu nèi b¸o hiÖu ph¶i ®−îc ®iÒu chØnh l¹i vµ c¸c User cña SCCP ph¶i biÕt ®−îc sù kiÖn nµy.

KiÓu b¶n tin: Lµ mét tr−êng gåm chØ mét Octet kh¸c nhau ®èi víi mçi b¶n tin.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 36 . .Khèi ®iÒu khiÓn ®Êu nèi cã h−íng: Cung cÊp c¸c thñ tôc cho thiÕt lËp. chuyÓn giao vµ gi¶i phãng mét ®Êu nèi b¸o hiÖu t¹m thêi. e) S¬ ®å khèi cÊu tróc chøc n¨ng cña SCCP: PhÇn ®iÒu khiÓn ®Êu nèi b¸o hiÖu . T¹i ®iÓm ®Çu cña tõng th«ng sè tuú chän cã tªn vµ chØ thÞ ®é dµi riªng. Chøc n¨ng cña c¸c khèi: . Mçi kiÓu b¶n tin SCCP cã mét khu«n d¹ng nhÊt ®Þnh. do vËy nã gåm c¶ tªn vµ chØ thÞ ®é dµi. . KiÓu b¶n tin x¸c ®Þnh th«ng sè. .18 S¬ ®å khèi cÊu tróc chøc n¨ng cña SCCP. Mçi con trá ®−îc lËp nh− mét Octet ®¬n.PhÇn lÖnh thay ®æi: Gåm c¸c th«ng sè cã ®é dµi thay ®æi.PhÇn lÖnh cè ®Þnh: Gåm c¸c th«ng sè cho c¶ phÇn lÖnh cè ®Þnh vµ thay ®æi cho mét kiÓu b¶n tin. do vËy tr−êng nµy cßn x¸c ®Þnh c¸c kiÓu cÊu tróc cña 3 phÇn cßn l¹i cña b¶n tin SCCP.PhÇn tuú chän: Gåm c¸c th«ng sè cã thÓ xuÊt hiÖn hoÆc kh«ng xuÊt hiÖn trong bÊt kú mét kiÓu b¶n tin riªng biÖt nµo. Nã cã thÓ bao gåm c¶ c¸c th«ng sè cã ®é dµi cè ®Þnh hay biÕn ®æi.SCCP §iÒu khiÓn ®Êu nèi cã h−íng §iÒu khiÓn kh«ng ®Êu nèi §iÒu khiÓn ®Þnh tuyÕn PhÇn nh÷ng ng−êi sö dông (User) PhÇn chuyÓn b¶n tin (MTP) Qu¶n trÞ SCCP H×nh 2. C¸c con trá trong b¶n tin ®Ó chØ ra mçi th«ng sè b¾t ®Çu tõ ®©u. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .

4. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .Khèi ®iÒu khiÓn kh«ng ®Êu nèi: Cung cÊp c¸c thñ tôc cho chuyÓn giao sè liÖu kh«ng ®Êu nèi gi÷a c¸c User. Trong tr−êng SIF cßn cã c¸c th«ng tin thùc vÒ ng−êi sö dông. H1 x¸c ®Þnh chi tiÕt lo¹i cña tõng b¶n tin trong mét nhãm tæng qu¸t nµo ®ã..1. H0 dïng ®Ó biÓu thÞ nhãm cña c¸c b¶n tin: Nã nhãm c¸c b¶n tin cã chøc n¨ng gÇn gièng nhau l¹i thµnh mét nhãm tæng qu¸t dïng cho mét c«ng viÖc chung nµo ®ã.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 37 . OPC. 4. SLS ®−îc MTP sö dông ®Ó ®Þnh tuyÕn c¸c b¶n tin ®Õn ®óng ®Ých. . . Th«ng tin nµy cã ®é dµi vµ cã d¹ng kh¸c nhau tuú thuéc tõng b¶n tin (xem h×nh 2.Khèi ®iÒu khiÓn ®Þnh tuyÕn: Dùa vµo chøc n¨ng cña MTP ®Ó ®Þnh tuyÕn mét b¶n tin tõ ®iÓm b¸o hiÖu nµy tíi ®iÓm b¸o hiÖu kh¸c. TUP sö dông c¸c kh¶ n¨ng vËn chuyÓn cña MTP ®Ó cung cÊp c¸c b¸o hiÖu liªn quan ®Õn m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh trong ®iÒu khiÓn c¸c cuéc gäi ®iÖn tho¹i bao gåm c¶ 2 lo¹i trung kÕ sè vµ trung kÕ t−¬ng tù. C¸c b¶n tin b¸o hiÖu TUP ®−îc t¹o nhãm thµnh mét sè nhãm b¶n tin. PhÇn nh·n ®Þnh tuyÕn gåm 3 tr−êng lµ DPC. PhÇn Heading nµy ®Þnh nghÜa ®Æc tÝnh cña c¸c b¶n tin ®èi víi User vµ ®−îc chia thµnh 2 tr−êng.Tr−êng H1 ®−îc gäi lµ m· b¶n tin. Nã cung cÊp c¸c ®Æc tÝnh b¸o hiÖu ®iÖn tho¹i gièng nh− c¸c hÖ thèng b¸o hiÖu kh¸c cña ITU. vµ néi dung cña nã ®−îc mang trong tr−êng th«ng tin b¸o hiÖu SIF cña c¸c ®¬n vÞ tÝn hiÖu b¶n tin MSU nh− m« t¶ ë h×nh 2. mçi tr−êng 4 bit lµ tr−êng H0 vµ H1. øng dông trong ®iÖn tho¹i TUP: PhÇn ng−êi sö dông ®iÖn tho¹i TUP x¸c ®Þnh c¸c chøc n¨ng b¸o hiÖu cÇn thiÕt trong m¹ng b¸o hiÖu sè 7 cho l−u l−îng quèc gia còng nh− quèc tÕ.17). Khu«n d¹ng tÝn hiÖu trong TUP: C¸c th«ng tin b¸o hiÖu vÒ TUP ®−îc truyÒn trong m¹ng b¸o hiÖu d−íi d¹ng c¸c b¶n tin. . mçi nhãm ®−îc x¸c ®Þnh b»ng mét m· tiªu ®Ò (Heading Code).Khèi qu¶n trÞ SCCP: Cung cÊp c¸c thñ tôc ®Ó duy tr× sù ho¹t ®éng cña m¹ng b»ng ph−¬ng ph¸p ®Þnh tuyÕn dù phßng hoÆc ®iÒu chØnh l¹i l−u l−îng nÕu x¶y ra sù cè hoÆc t¾c nghÏn.Tr−êng H0 ®−îc gäi lµ m· tiªu ®Ò b¶n tin.. 13. .

B¶n tin ®Þa chØ khëi ®Çu): Nã gåm c¸c th«ng tin cÇn cho ®Þnh tuyÕn vµ chøc n¨ng chiÕm còng cã trong b¶n tin nµy ®Ó chiÕm CIC.19 ThiÕt lËp mét cuéc gäi b×nh th−êng. • SAM (Subsequence Address Message . C¸c lo¹i tÝn hiÖu ®Ó thiÕt lËp mét cuéc gäi nh− sau: • IAM (Initial Address Signal Message .2. nh− m« t¶ trong h×nh vÏ sau: STP SP SP SP 048256727 IAM (04) SAM(8256727) IAM(04) SAM(8256727) ACM ANC §µm tho¹i CLB CLF RLC CLB CLF RLC ACM ANC H×nh 2.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 38 4. C¸c thñ tôc b¸o hiÖu: C¸c tÝn hiÖu chung th−êng ®−îc sö dông trong viÖc thiÕt lËp mét cuéc gäi b×nh th−êng.B¶n tin ®Þa chØ tiÕp theo) vµ SAO (SAM with one . C¸c con sè cßn l¹i NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .B¶n tin ®Þa chØ tiÕp theo víi mét con sè).

• CLF (Clear Forward . øng dông trong m¹ng sè ®a dÞch vô ISUP: Chøc n¨ng c¬ b¶n cña phÇn sö dông m¹ng sè ®a dÞch vô lµ ®iÒu khiÓn c¸c ®Êu nèi m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh gi÷a ®−êng thuª bao vµ c¸c kÕt cuèi cña tæng ®µi.B¶n tin gi¶i phãng hoµn toµn): RLC lµ tÝn hiÖu cuèi cïng trong thñ tôc b¸o hiÖu. Sau khi ®· göi tÝn hiÖu nµy.B¶n tin gi¶i phãng h−íng vÒ): CLB ®−îc göi ®i nÕu thuª bao bÞ gäi ®Æt m¸y tr−íc. NÕu ANN ®−îc göi ®i th× ng−îc l¹i. sè liÖu vµ c¸c dÞch vô hç trî.B¶n tin tr¶ lêi cã tÝnh c−íc) vµ ANN (Answer Signal No Charge – B¶n tin tr¶ lêi kh«ng tÝnh c−íc): NÕu ANC ®−îc göi ®i th× thñ tôc tÝnh c−íc trong tæng ®µi ®−îc ho¹t ho¸.B¶n tin hoµn thµnh ®Þa chØ): B¶n tin nµy do ®iÓm b¸o hiÖu sè 7 cña tæng ®µi cuèi cïng t¹o ra nh− lµ mét tÝn hiÖu c«ng nhËn.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 39 cã thÓ ®−îc truyÒn ®ång thêi trong cïng mét b¶n tin gäi lµ SAM hoÆc ®−îc chuyÓn tõng con sè mét gäi lµ SAO. ISUP cung cÊp c¸c chøc n¨ng tõ líp 3 ®Õn líp 7 trong m« h×nh ph©n líp cña OSI vµ nã ®−îc m« t¶ nh− h×nh sau: NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . 5. ISUP cung cÊp mäi chøc n¨ng cho c¶ phÇn sö dông ®iÖn tho¹i TUP vµ sö dông sè liÖu DUP vµ nã ®ang cã xu h−íng sÏ thay thÕ c¸c ¸p dông nµy. §Ó thuËn tiÖn c¸c con sè th−êng ®−îc tËp hîp l¹i ®Ó chuyÓn ®ång thêi. • RLC (Release Message .B¶n tin gi¶i phãng h−íng ®i): CLF ®−îc göi khi thuª bao chñ gäi ®Æt m¸y tr−íc. • ANC (Answer Signal Charge . mäi tæng ®µi ph¶i thùc hiÖn c«ng viÖc gi¶i phãng ®−êng tiÕng hoÆc ®−êng sè liÖu vµ göi b¶n tin gi¶i phãng hoµn toµn RLC nh− lµ mét tÝn hiÖu x¸c nhËn. kªnh tiÕng s½n sµng nhËn cuéc gäi míi. Tuy nhiªn trong mét vµi tr−êng hîp c¸c con sè cuèi cïng ph¶i ®−îc chuyÓn tõng sè riªng rÏ. Khi ®ã. bao gåm c¸c kÕt cuèi cho c¸c dÞch vô tho¹i c¬ b¶n. • ACM (Address Complete Message . • CLB (Clear Back .

• Pha thiÕt lËp: Thuª bao chñ gäi C¸c b−íc 1 2 3 Alerting 4 ANM 5 §Êu nèi 6 H×nh 2. DÞch vô nµy bao gåm 3 pha. C¸c dÞch vô cña ISUP: a) C¸c dÞch vô mang c¬ së (Basic Bearer Service): DÞch vô c¬ së cña ISUP lµ ®iÒu khiÓn c¸c ®Êu nèi chuyÓn m¹ch kªnh tiÕng nãi vµ sè liÖu cã tèc ®é 64 Kb/s hoÆc 56 Kb/s.1.21 Pha thiÕt lËp ANM ACM ACM Alerting §Êu nèi Tæng ®µi chñ gäi Tæng ®µi chuyÓn tiÕp Tæng ®µi bÞ gäi Thuª bao bÞ gäi ThiÕt lËp IAM IAM Alerting NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . ®ã lµ: Pha thiÕt lËp. ISUP ASE Trang 40 5.20 ISUP trong m« h×nh 7 líp. pha ®Êu nèi vµ pha gi¶i phãng ®Êu nèi.®å ¸n tèt nghiÖp OMAP 7 TCAP 6 5 4 SCCP 3 2 1 MTP 3 MTP 2 MTP 1 H×nh 2.

Trong tr−êng hîp nµy. nã x¸c ®Þnh phÝa bÞ gäi cña cuéc gäi vµo b»ng thñ tôc b¸o hiÖu phï hîp.UP ®−îc b¾t ®Çu khi chñ gäi nhÊc m¸y vµ t¹o mét cuéc gäi sö dông kiÓu b¸o hiÖu t−¬ng thÝch.To . B−íc 3: Tæng ®µi ®Ých nhËn ®−îc IAM. B−íc 5: Khi phÝa bÞ gäi tr¶ lêi. còng cã thÓ lµ tæng ®µi cöa ngâ quèc tÕ. B−íc 2: Khi tæng ®µi chñ gäi ®· nhËn ®−îc th«ng tin chän läc ®Çy ®ñ tõ phÝa chñ gäi vµ nã ®· x¸c ®Þnh ®−îc cuéc gäi sÏ ph¶i ®−îc ®Þnh tuyÕn ®Õn tæng ®µi kh¸c. C¸c ®iÓm nµy cã thÓ lµ tæng ®µi néi h¹t. b) C¸c dÞch vô bæ sung: • DÞch vô t¹o l¹i cuéc gäi: DÞch vô nµy cho phÐp ng−êi sö dông t¹o l¹i cuéc gäi ®Õn con sè kh¸c ®· ®−îc ®Þnh tr−íc trong thêi gian dÞch vô ®−îc ho¹t ho¸. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . • Pha ®Êu nèi: C¸c b¶n tin mang th«ng tin ®−îc truyÒn theo kiÓu xuyªn suèt (End. mét b¶n tin “®Êu nèi” sÏ ®−îc göi cho tæng ®µi bÞ gäi. . Sau ®ã mét b¶n tin ®Þa chØ b¾t ®Çu IAM ®−îc göi tõ tæng ®µi nµy.End) tõ ®iÓm gèc ®Õn ®iÓm ®Ých sö dông kiÓu ®Êu nèi chuyÓn m¹ch kªnh.A ho¹t ho¸ dÞch vô ®iÒu khiÓn l¹i cuéc gäi ®Õn B. B−íc 4: Khi phÝa bÞ gäi ë tr¹ng th¸i b×nh th−êng. mét b¶n tin “®Êu nèi” ®−îc göi trë l¹i cho phÝa chñ gäi. vµ ®ång thêi mét b¶n tin “tr¶ lêi” ANM sÏ ®−îc göi cho tæng ®µi chñ gäi vµ b¾t ®Çu thñ tôc tÝnh c−íc cho cuéc gäi (ANM lµ b¶n tin th«ng b¸o cho tæng ®µi chñ gäi r»ng thuª bao bÞ gäi ®· nhÊc m¸y tr¶ lêi cuéc gäi). Khi tæng ®µi chñ gäi nhËn ®−îc b¶n tin ACM nµy b»ng thñ tôc b¸o hiÖu thÝch hîp. tæng ®µi bÞ gäi göi dßng chu«ng cho phÝa bÞ gäi. ®ång thêi nã göi trë l¹i cho phÝa chñ gäi mét b¶n tin hoµn thµnh ®Þa chØ ACM. phÝa chñ gäi ph¸t mét b¶n tin thiÕt lËp kiÓu gäi ISDN. B−íc 6: Khi hoµn thµnh thñ tôc thiÕt lËp gäi. b¶n tin gåm c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó ®Þnh tuyÕn cuéc gäi ®Õn ®óng tæng ®µi ®Ých. nã chän kªnh trung kÕ rçi ®Êu nèi gi÷a hai tæng ®µi. • Pha gi¶i phãng: C¸c thñ tôc gi¶i phãng cuéc gäi b¾t ®Çu khi mét trong hai phÝa gäi göi tÝn hiÖu c¾t ®Êu nèi ®Õn tæng ®µi chñ gäi hoÆc tæng ®µi bÞ gäi. nã göi cho phÝa chñ gäi b¶n tin vµ phÝa chñ gäi sÏ nhËn ®−îc tÝn hiÖu håi ©m chu«ng.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 41 B−íc 1: C¸c thñ tôc thiÕt lËp cuéc gäi ISDN.

cuéc gäi sÏ ®−îc chuyÓn ®Õn B mµ kh«ng cÇn ®Êu nèi trung kÕ ®Õn tæng ®µi cña A. Mèi t−¬ng quan gi÷a b¸o hiÖu trong ISDN vµ OSI: Mèi t−¬ng quan nµy ®−îc m« t¶ trong h×nh sau: NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . c¸c bit cßn l¹i ®−îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh mét trong vµi hÖ thèng ®−îc ®Êu nèi víi ®iÓm gèc vµ ®iÓm ®Ých.22 Tr−êng th«ng tin b¸o hiÖu cña ISUP. • Nh·n ®Þnh tuyÕn: Gåm c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó MTP ®Þnh tuyÕn cho b¶n tin.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 42 . 2. Trong tr−êng hîp kh¸c.C gäi cho A. • M· nhËn d¹ng kªnh trung kÕ CIC: X¸c ®Þnh kªnh trung kÕ sö dông cho cuéc gäi. • Mét sè dÞch vô bæ sung kh¸c: B¾t gi÷ ®−êng chñ gäi. C¸c tr−êng th«ng tin b¸o hiÖu cña ISUP ®−îc m« t¶ trong h×nh vÏ sau: Nh·n ®Þnh tuyÕn M· nhËn d¹ng trung kÕ Tr−êng kiÓu b¶n tin PhÇn lÖnh cè ®Þnh PhÇn lÖnh thay ®æi PhÇn tù chän H×nh 2. Víi c¸c trung kÕ lÊy tõ ®−êng sè 2048 Kb/s th× m· nhËn d¹ng kªnh trung kÕ gåm 5 bit nhá nhÊt. hoµn thµnh cuéc gäi ®Õn thuª bao bËn..3. ®èi víi c¸c trung kÕ ®−îc lÊy tõ ®−êng sè 8448 Kb/s th× m· nhËn d¹ng kªnh trung kÕ gåm 7 bit nhá nhÊt. Khu«n d¹ng b¶n tin ISUP: Th«ng tin ISUP ®−îc mang trong tr−êng th«ng tin b¸o hiÖu SIF cña ®¬n vÞ tÝn hiÖu b¶n tin MSU.. khi cÇn thiÕt. 5. 5.

®Õn líp 3. ChØ cã møc 1 lµ møc vËt lý ®−îc sö dông v× kªnh B ®−îc truyÒn trong suèt qua m¹ng. T¹i tæng ®µi kÕt cuèi b¶n tin thiÕt lËp ®−îc göi trªn kªnh D ®Õn User. an toµn vµ hiÖu qu¶.23 Kªnh B vµ kªnh D trong cÊu tróc ph©n líp cña OSI. Sau khi ®Êu nèi ®−îc thùc hiÖn. líp 2 thªm phÇn ®Þa chØ.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 43 User 7 6 5 4 3 2 1 Kªnh B 3 2 1 Kªnh D M¹ng User 7 6 5 4 3 2 1 Kªnh B 3 2 1 Kªnh D ChuyÓn m¹ch ChuyÓn m¹ch M¹ng chuyÓn m¹ch H×nh 2. Chøc n¨ng phÇn qu¶n lý kh¶ n¨ng phiªn dÞch TCAP: M¹ng viÔn th«ng ®· vµ ®ang ®−îc bæ sung nhiÒu lo¹i h×nh dÞch vô míi. líp 2. phÇn ®iÒu khiÓn. PhÇn h×nh phÝa trªn m« t¶ ®Êu nèi chuyÓn m¹ch kªnh cho kªnh tiÕng (kªnh B). 6. C¸c chøc n¨ng ph©n tÝch trong hai tæng ®µi cßn thiÕt lËp chuyÓn m¹ch ®−îc truyÒn trªn kªnh B. B¸o hiÖu ®−îc b¾t ®Çu bëi b¶n tin thiÕt lËp tõ líp 3 ®−a xuèng líp 2. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . tr−êng kiÓm tra vµ c¸c bit ®−îc truyÒn b»ng chøc n¨ng cña líp 1. hai thuª bao ®µm tho¹i trªn møc cao cña OSI sö dông kªnh B. PhÇn h×nh phÝa d−íi m« t¶ b¸o hiÖu kªnh D (kªnh b¸o hiÖu). trong ®ã phÇn lín c¸c dÞch vô nµy ®Òu ®ßi hái chuyÓn giao sè liÖu b¸o hiÖu gi÷a c¸c nót b¸o hiÖu trong m¹ng sao cho nhanh nhÊt. thñ tôc nhËn thø tù tõ líp 1. T¹i tæng ®µi thu. sau ®ã néi dung b¶n tin nµy ®−îc ph©n tÝch.

Mét thñ tôc chung ®ã lµ chÊt vÊn tr¹m c¬ së d÷ liÖu cña ®iÓm ®iÒu khiÓn dÞch vô SCP. TCAP n»m t¹i líp 7 trong m« h×nh ph©n líp OSI. C¸c dÞch vô TCAP cã thÓ ®−îc sö dông gi÷a: . nh− m« t¶ trong h×nh sau: Ng−êi sö dông TCAP TCAP NSP NSP Ng−êi sö dông TCAP TCAP NSP SP STP SP H×nh 2. nã cung cÊp kh¶ n¨ng chuyÓn giao th«ng tin kh«ng liªn quan ®Õn kªnh trung kÕ vµ c¸c dÞch vô cña líp øng dông.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 44 ITU.T ®· ®Þnh ra c¸c kh¶ n¨ng phiªn dÞch ®−îc viÕt t¾t lµ TC ®Ó cung cÊp mét sè lín c¸c dÞch vô kh¸c nhau mµ trong ®ã c¸c øng dông kh«ng bÞ rµng buéc lÉn nhau. TCAP giao tiÕp trùc tiÕp víi SCCP ®Ó t¹o kh¶ n¨ng sö dông dÞch vô kh«ng ®Êu nèi cña SCCP ®Ó chuyÓn th«ng tin gi÷a c¸c TCAP.C¸c ®iÓm b¸o hiÖu. nã cung cÊp kh¶ n¨ng cho rÊt nhiÒu lÜnh vùc øng dông ph©n bè ®Ó t¹o c¸c thñ tôc t¹i c¸c vÞ trÝ ë xa trong m¹ng b¸o hiÖu sè 7. Thay vµo ®ã. dÞch vô nµy cho phÐp chñ gäi tr¶ tiÒn NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .C¸c trung t©m dÞch vô m¹ng. Xö lý øng dông cÇn c¸c dÞch vô tõ TCAP ®−îc gäi lµ ng−êi sö dông kh¶ n¨ng phiªn dÞch hay TC.24 VÞ trÝ cña TCAP trong hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7.C¸c ®iÓm b¸o hiÖu vµ c¸c trung t©m dÞch vô m¹ng. C¸c dÞch vô cña TCAP dùa trªn nÒn dÞch vô m¹ng kh«ng ®Êu nèi. C¸c dÞch vô øng dông nh− dÞch vô ®iÖn tho¹i miÔn phÝ (dÞch vô 800) hay gäi l¹i khi bËn sö dông TCAP ®Ó cung cÊp c¸c dÞch vô qu¶n trÞ vµ vËn hµnh m¹ng. TCAP ®−îc øng dông trong nhiÒu dÞch vô cña m¹ng nh− x¸c minh thÎ tÝn dông/ thÎ chñ gäi. TCAP lµ thñ tôc øng dông cña hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7.User. . . Tù b¶n th©n TCAP kh«ng cung cÊp bÊt kú mét dÞch vô nµo cho c¸c User cña m¹ng viÔn th«ng. c¸c chøc n¨ng qu¶n lý vµ b¶o d−ìng OMAP. TCAP t¹o ra kh¶ n¨ng lín trong dÞch vô m¹ng tiªn tiÕn dùa vµo th«ng tin trao ®æi gi÷a c¸c phÇn tö m¹ng.

vÞ trÝ cña chñ gäi mµ c¸c dÞch vô 800 ®Õn mét con sè riªng biÖt cã thÓ ®−îc t¹o tuyÕn ®Õn c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau. B−íc 1: A gäi ®Õn B. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . B−íc 2: B bËn. do ®ã c¸c b¶n tin gi¶i phãng (REL) ®−îc göi trë l¹i cho A vµ tiÕp theo b¶n tin gi¶i phãng hoµn toµn ®−îc göi ®Õn ®Ých (RLC). ta xem xÐt øng dông cña TCAP ®èi víi dÞch vô tù ®éng gäi l¹i. dÞch vô 800 cho phÐp c¸c nhµ khai th¸c viÔn th«ng cung cÊp mét sè dÞch vô mÒm dÎo theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. c¸c b¶n tin IAM ®−îc göi ®Õn tæng ®µi ®Ých. Sau ®©y. Thñ tôc thiÕt lËp mét cuéc gäi ®−îc m« t¶ nh− phÇn tr−íc. gåm c¸c b−íc nh− m« t¶ trong h×nh sau: Tæng ®µi A IAM 1 REL 2 TCAP 3 TCAP 4 TCAP 5 TCAP 6 IAM 7 RLC STP IAM REL RLC Yªu cÇu tù gäi l¹i C«ng nhËn yªu cÇu Tr¹m KÕt rçi thóc IAM Tæng ®µi B TCAP TCAP TCAP TCAP H×nh 2.25 C¸c b−íc trong dÞch vô tù ®éng gäi l¹i..®å ¸n tèt nghiÖp Trang 45 cho c¸c cuéc gäi ®−êng dµi b»ng thÎ tÝn dông. DÞch vô nµy cho phÐp cuéc gäi tù thiÕt lËp l¹i khi bÞ gäi ®Æt m¸y. dùa vµo thêi gian cña ngµy.. DÞch vô tù ®éng gäi l¹i cã thÓ ®−îc ho¹t ho¸ sau khi chñ gäi tõ mét tæng ®µi chñ gäi ®Õn thuª bao cña tæng ®µi kh¸c mµ l¹i nhËn ®−îc tÝn hiÖu b¸o bËn.

MAP .Application Service Element). B−íc 6: Tæng ®µi A göi tr¶ l¹i mét b¶n tin TCAP ®Ó hoµn thµnh héi tho¹i cña TCAP. Khi phÝa B ®Æt m¸y tæng ®µi B sÏ göi b¶n tin rçi ®Õn TCAP cña phÝa A. C¶ MAP vµ TCAP ®Òu thuéc vÒ líp 7. ®−îc gäi lµ phÇn dÞch vô trung gian (ISP). MAP . B−íc 4: Tæng ®µi B göi b¶n tin c«ng nhËn yªu cÇu cho tæng ®µi A.HLR (Home Location Register): Bé ghi ®Þnh vÞ th−êng tró. ë m« h×nh OSI. c¸c dÞch vô vµ c¸c giao thøc. MAP . C¸c SSN ®−îc SCCP sö dông ®Ó ®Þnh ®Þa chØ mét thùc thÓ nµo ®ã cña m¹ng GSM.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 46 B−íc 3: A yªu cÇu dÞch vô tù ®éng gäi l¹i. Mçi AE bao gåm mét sè c¸c phÇn tö dÞch vô øng dông (ASE . B−íc 7: Tæng ®µi A göi dßng chu«ng cho phÝa A. MAP ë trªn TCAP. C¸c ASE ®−îc nhãm l¹i nh− lµ c¸c ASE chung vµ c¸c ASE ®Æc biÖt . TCAP lµ mét ASE chung vµ lu«n lu«n chøa c¸c MAP . TCAP cã thÓ ®−îc hç trî bëi c¸c líp tr×nh bµy. B−íc 5: Tæng ®µi B gi¸m s¸t tr¹ng th¸i bËn/ rçi cña ®−êng phÝa B. Mçi thùc thÓ nµy ®−îc ph©n ®Þnh mét sè ph©n hÖ (SSN). 7.ASE . b¶n tin TCAP yªu cÇu tù ®éng gäi l¹i ®−îc göi ®Õn tæng ®µi B. líp phiªn vµ líp vËn chuyÓn. PhÇn øng dông di ®éng MAP: PhÇn øng dông di ®éng (MAP – Mobile Application Part) cung cÊp c¸c thñ tôc b¸o hiÖu cÇn thiÕt ®−îc yªu cÇu ®Ó trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c phÇn tö cña m¹ng GSM. V× vËy TCAP phèi ghÐp phÇn ®iÒu khiÓn ®Êu nèi b¸o hiÖu SCCP cïng víi phÇn chuyÓn giao b¶n tin MTP phôc vô nh− nhµ cung cÊp dÞch vô cña m¹ng. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . vµ nÕu A nhÊc m¸y th× tæng ®µi A sÏ tiÕn hµnh thiÕt lËp l¹i cuéc gäi ®Õn B.AUC (Authentication Center): Trung t©m nhËn thùc. MAP ®−îc chia thµnh 5 thùc thÓ øng dông (AE: Application Entity) lµ: MAP – MSC (Mobile Switching Center): Trung t©m chuyÓn m¹ch di ®éng.EIR (Equipment Identified Reader): Bé nhËn d¹ng thiÕt bÞ. MAP . §èi víi c¸c dÞch vô kh«ng ®Êu nèi ®−îc MAP sö dông th× ISP ®−îc coi lµ trong suèt cã nghÜa lµ kh«ng ®−îc sö dông. C¸c ASE hç trî viÖc hßa m¹ng c¸c AE vµ bao gåm mét hoÆc vµi sù ho¹t ®éng víi c¸c lçi vµ c¸c tham sè liªn quan cña chóng. Nh÷ng sù ho¹t ®éng ®−îc sö dông kÕt hîp ®Ó thùc hiÖn mét nhiÖm vô nµo ®ã.VLR (Visitor Location Register): Bé ghi ®Þnh vÞ t¹m tró.

.CËp nhËt vÞ trÝ. . B¸o hiÖu trong m¹ng di ®éng phøc t¹p h¬n trong m¹ng ®iÖn tho¹i th«ng th−êng v× c¸c thuª bao di ®éng (MS: Mobile Station) cã thÓ di chuyÓn quanh m¹ng nªn ph¶i cã yªu cÇu cËp nhËt vÞ trÝ ®Þa lý cña c¸c MS vµ ®Ó xö lý sù thay ®æi sang kªnh l−u l−îng míi (chuyÓn «) khi MS ®ang di chuyÓn tõ mét « tíi « NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . . .Huû bá vÞ trÝ. qu¶n lý.26 C¸c thùc thÓ øng dông (AE) vµ c¸c phÇn tö dÞch vô øng dông (ASE) trong MAP C¸c thñ tôc ®−îc thùc hiÖn trong MAP lµ : . .ChuyÓn c¸c sè liÖu b¶o mËt.§iÒu khiÓn c¸c dÞch vô phô.Qu¶n lý c¸c th«ng tin cña thuª bao.Thùc hiÖn chuyÓn « (cell).MSC ASE 1 ASE 2 TCAP (ASE) Ph©n líp phÇn tö Ph©n líp giao dÞch MAP-HLR MAP-VLR MAP-EIR SSN SSN SSN SSN Trang 47 ASE n MAP-AUC SSN SCCP MTP H×nh 2. nhËn thùc. thu nhËn c¸c dÞch vô thuª bao. .®å ¸n tèt nghiÖp (Thùc thÓ øng dông) MAP -MSC PhÇn øng dông di ®éng .§iÒu khiÓn.

M¹ng di ®éng sè GSM sö dông hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7. §iÒu nµy yªu cÇu ph¶i cã mét hÖ thèng b¸o hiÖu nhanh vµ m¹nh. S¬ ®å b¸o hiÖu sè 7 trong m¹ng GSM: VLR MAP ISDN ISUP AUC MAP EIR MAP VLR HLR MAP MAP MAP GMSC MSC ISUP HÖ thèng chuyÓn m¹ch (SS) MSC MAP (chuyÓn «) ISUP TUP BSSA BSC LAPD PSTN BTS LAPDm HÖ thèng tr¹m gèc (BSS) MS NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .®å ¸n tèt nghiÖp Trang 48 kh¸c.

Víi tÝnh ®a n¨ng Alcatel 1000 E10 cã thÓ ®¶m ®−¬ng c¸c chøc n¨ng cña mét tæng ®µi hoµn chØnh. vÞ trÝ vμ øng dông cña hÖ thèng: VÞ trÝ: .®å ¸n tèt nghiÖp Trang 49 PhÇn II: øng dông ss7 trong tæng ®μi Alcatel ch−¬ng III: hÖ thèng tæng ®μi alcatel 1000 e10 I/ giíi thiÖu chung: 1. c¸c dÞch vô nghiÖp vô. 3) Ph©n hÖ ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng cã nhiÖm vô qu¶n lý tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng cho phÐp ng−êi ®iÒu hµnh hÖ thèng sö dông hÖ thèng vµ b¶o d−ìng nã theo tr×nh tù c¸c c«ng viÖc thÝch hîp. nã t¹o ra nh÷ng lîi nhuËn cao cho tÊt c¶ c¸c dÞch vô th«ng tin hiÖn ®¹i nh−: §iÖn tho¹i th«ng th−êng. do h·ng Alcatel CIT cu¶ Ph¸p chÕ t¹o. . ISDN.§−îc thiÕt kÕ víi cÊu tróc më. ®iÖn tho¹i di ®éng vµ c¸c øng dông m¹ng th«ng minh. tõ tæng ®µi thuª bao dung l−îng nhá tíi tæng ®µi chuyÓn tiÕp hay cöa ngâ quèc tÕ dung l−îng lín. nã gåm 3 ph©n hÖ chøc n¨ng ®éc lËp (®−îc liªn kÕt víi nhau bëi c¸c giao tiÕp chuÈn): 1) Ph©n hÖ truy nhËp thuª bao cã nhiÖm vô ®Êu nèi c¸c ®−êng d©y thuª bao t−¬ng tù vµ sè.ThÝch hîp víi mäi lo¹i h×nh mËt ®é d©n sè. 2) Ph©n hÖ ®iÒu khiÓn vµ ®Êu nèi cã nhiÖm vô qu¶n lý chuyÓn m¹ch kªnh ph©n chia theo thêi gian vµ c¸c chøc n¨ng xö lý cuéc gäi. .Tæng ®µi Alcatel1000 E10 víi hÖ thèng chuyÓn m¹ch hoµn toµn sè ho¸. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . ®iÒu khiÓn theo ch−¬ng tr×nh l−u tr÷ SPC. c¸c m· b¸o hiÖu vµ c¸c m«i tr−êng khÝ hËu.

+ C¸c m¹ng sè liÖu. + Ph¸t triÓn dÇn n¨ng lùc xö lý vµ ®Êu nèi. + Tèi −u ®é an toµn ho¹t ®éng.). VÝ dô: Th− ®iÖn tö. + C¸c m¹ng ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng. + M¹ng bæ sung gi¸ trÞ (®ã lµ c¸c dÞch vô cung cÊp cho ng−êi sö dông m¹ng vµ cã kh¶ n¨ng x©m nhËp qua m¹ng.Trong mçi ph©n hÖ chøc n¨ng.1 CÊu tróc ph©n hÖ trong tæng ®µi A1000 E10 . Nguyªn t¾c nµy t¹o ra nh÷ng thuËn lîi sau: + §¸p øng nhu cÇu vÒ ®Çu t− trong giai ®o¹n l¾p ®Æt ban ®Çu. c«ng nghÖ tiªn tiÕn víi cÊu tróc më vµ phÇn mÒm mÒm dÎo ®−îc x©y dùng xung quanh hÖ thèng ®a NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . Tæng ®µi A1000 E10 ®−îc ph¸t triÓn víi kü thuËt hiÖn ®¹i. A1000 E10 cã thÓ th©m nhËp vµo m¹ng viÔn th«ng réng kh¾p (m¹ng quèc gia vµ m¹ng quèc tÕ): + C¸c m¹ng ®iÖn tho¹i: t−¬ng tù vµ/ hoÆc sè.§−îc l¾p ®Æt ë nhiÒu n−íc. videotex vµ c¸c dÞch vô th«ng b¸o chung. ®ång bé hay kh«ng ®ång bé.. + C¸c m¹ng b¸o hiÖu sè 7 CCITT (®©y lµ c¬ së cña m¹ng th«ng minh).. nguyªn t¾c c¬ b¶n lµ ph©n phèi c¸c chøc n¨ng gi÷a c¸c module phÇn cøng vµ phÇn mÒm.®å ¸n tèt nghiÖp M¹ng SS7 Trang 50 M¹ng ®iÖn tho¹i Truy nhËp thuª bao nt KÕt nèi vµ ®iÒu khiÓn M¹ng sè liÖu VANs pabx VËn hµnh khai th¸c vµ b¶o d−ìng M¹ng O & M H×nh 3. + N©ng cÊp c«ng nghÖ dÔ dµng vµ ®éc lËp ®èi víi c¸c phÇn kh¸c nhau cña hÖ thèng. .

: Tæng ®µi Quèc tÕ gäi ra. ®· vµ ®ang gãp phÇn quan träng ®Ó ph¸t triÓn m¹ng toµn cÇu thµnh m¹ng gia t¨ng gi¸ trÞ. : Tæng ®µi chuyÓn tiÕp.Khèi truy nhËp thuª bao xa (Tæng ®µi vÖ tinh). C¸c øng dông: . trung kÕ hay cöa ngâ quèc tÕ). . NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . . : Tæng ®µi néi h¹t.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 51 xö lý A8300. : Tæng ®µi chuyÓn tiÕp Quèc tÕ . H×nh 3.2 VÞ trÝ cña A1000 E10 trong m¹ng tho¹i.Tæng ®µi chuyÓn tiÕp (gåm c¶ néi h¹t.Tæng ®µi néi h¹t/ chuyÓn tiÕp. : Tæng ®µi Quèc tÕ gäi vµo. S L TR L S S L TR TR L S S TR S CID CIA CTI S L TR CID CIA CTI : Bé tËp trung thuª bao xa. .Tæng ®µi néi h¹t. .TËp trung thuª bao.Tæng ®µi qu¸ giang. .

truy nhËp s¬ cÊp 30B+D. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . (4)&(5): Luång PCM tiªu chuÈn (2 Mb/s. (8): §−êng sè liÖu 64 Kb/s (giao thøc X25. Kªnh D ®−îc sö dông cho nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau theo. . truy nhËp c¬ së 2B+D.3 Giao tiÕp cña tæng ®µi trong m¹ng Trong ®ã: (1): Lµ thuª bao Analog 2. Trong truy nhËp c¬ së kªnh D cã tèc ®é 16 Kb/s. (6)&(7): M¹ng sè liÖu hoÆc m¹ng dÞch vô gia t¨ng tèc ®é 64 kb/s.¦u tiªn 2: Dïng cho chuyÓn m¹ch gãi tèc ®é chËm. (2): Thuª bao ISDN. (3): Thuª bao ISDN. 048 Mb/s. sù ph©n møc −u tiªn ®ã lµ: .¦u tiªn 1: Dïng cho b¸o hiÖu.¦u tiªn 3: Dïng cho ®o l−êng tõ xa. .®å ¸n tèt nghiÖp 2. 32 kªnh). cßn trong truy nhËp s¬ cÊp kªnh D cã tèc ®é 64 Kb/s. giao tiÕp Q3) hoÆc ®−êng t−¬ng tù víi tèc ®é nhá h¬n 19200 bit/s (giao thøc V24). 3 hoÆc 4 d©y. tèc ®é 2. Giao tiÕp ngo¹i vi cña hÖ thèng a1000 e10: Trang 52 Tæng ®µi A1000 E10 cã thÓ giao tiÕp ®−îc víi mäi m¹ng kh¸c nhau trong mét m¹ng toµn cÇu. Kªnh B ®−îc gäi lµ kªnh tiÕng. tèc ®é 64 Kb/s. tèc ®é 144 Kb/s. ®iÒu nµy ®−îc thÓ hiÖn trong h×nh vÏ sau: CAS 4 1 2 NT 3 8 PABX M¹ng O & M SS7 5 6 M¹ng Sè liÖu a1000 e10 7 VANs H×nh 3.

.C¸c cuéc gäi qua khai th¸c viªn: Gäi ra. gäi vµo. chuyÓn tiÕp.DÞch vô ®îi cuéc gäi. . m¹ng quèc gia vµ m¹ng quèc tÕ. C¸c dÞch vô cña tæng ®μi A1000 E10: Trang 53 • Xö lý cuéc gäi: Tæng ®µi A1000 E10 xö lý tÊt c¶ c¸c cuéc gäi vµo/ra trong m¹ng chuyÓn m¹ch ®iÖn tho¹i c«ng céng. C¸c cuéc gäi bao gåm: . .§−êng d©y nhãm: + §−êng gäi ra. . gäi vµo.C¸c cuéc gäi tíi m¹ng th«ng minh.Xung tÝnh c−íc 12 ÷ 16 KHz.Cuéc gäi tíi c¸c dÞch vô ®Æc biÖt. . . gäi chuyÓn tiÕp. + §−êng −u tiªn trong nhãm. gäi hai chiÒu −u tiªn. .Cuéc gäi ®o kiÓm (Testing). . gäi vµo. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .®å ¸n tèt nghiÖp 3.Cuéc gäi quèc gia: Gäi ra. .C¸c cuéc gäi di ®éng: Gäi ra. X¸c nhËn tÝnh c−íc tøc thêi. . • §èi víi thuª bao Analog: H¹n chÕ c¸c cuéc gäi ®i vµ gäi ®Õn. . Nã thùc hiÖn truyÒn sè liÖu gi÷a c¸c thuª bao ISDN còng nh− truyÒn sè liÖu vµo/ ra m¹ng chuyÓn m¹ch gãi. .§−êng VIP hoÆc ®−êng −u tiªn. .DÞch vô b¾t gi÷ cuéc gäi. gäi ra hoÆc gäi vµo. §−êng d©y kh«ng tÝnh c−íc. m¹ng th«ng tin di ®éng GSM.Cuéc gäi néi h¹t: Thuª bao t− nh©n vµ c«ng céng. gäi vµo vµ chuyÓn tiÕp. C¸c ®−êng d©y t¹o tuyÕn tøc thêi. .§−êng d©y ®¶o cùc nguån.Cuéc gäi quèc tÕ: Tù ®éng hoÆc b¸n tù ®éng. DÞch vô ®−êng d©y nãng. .Cuéc gäi trong vïng: Gäi ra.§−êng lËp ho¸ ®¬n chi tiÕt. + §−êng quay sè vµo trùc tiÕp. gäi vµo.

DÞch vô ®¸nh thøc. + ChuyÓn t¹m thêi thiÕt bÞ. . + B¸o hiÖu User. DÞch vô ng¾t cuéc gäi. + Qu¶n lý dÞch vô khung.to-User (tªn ng−êi gäi.DÞch vô bæ sung: + 1 ®Õn 4 vïng ®Þa d−. Trang 54 • §èi víi thuª bao sè: C¸c thuª bao sè ngoµi viÖc sö dông c¸c dÞch vô gièng nh− thuª bao Analog cßn cã mét sè thuéc tÝnh sau ®©y: . + TÝnh tæng c−íc cuéc gäi. . DÞch vô chuyÓn tiÕp cuéc gäi.4)KHz .®å ¸n tèt nghiÖp DÞch vô quay l¹i con sè thuª bao cuèi cïng. + Audiovideotex 64 Kb/s. + Audiography 64Kb/s. + Videotex.3 ÷ 3. DÞch vô thuª bao v¾ng mÆt. + LiÖt kª c¸c cuéc gäi kh«ng tr¶ lêi + GiÊu con sè chñ gäi. + Fax nhãm 4 (64Kb/s). 25 ®Ó phï hîp víi kªnh B. DÞch vô tho¹i héi nghÞ. + Xung c−íc trªn kªnh D. . DÞch vô h¹n chÕ gäi ra. Password. + Telex cho kªnh B hoÆc X.DÞch vô tõ xa: + Facsimile (Fax) nhãm 2 hoÆc nhãm 3. ). + ChuyÓn m¹ch kªnh trong d¶i tÇn c¬ b¶n (0. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . DÞch vô quay sè t¾t. + Quay sè trùc tiÕp vµo con sè ph©n nhiÖm.DÞch vô m¹ng: + ChuyÓn m¹ch kªnh 64Kb/s gi÷a c¸c thuª bao. DÞch vô tù ®éng gäi l¹i nÕu bËn.

c¸c nhãm. phiªn dÞch. ®−êng d©y thuª bao. lÖnh cña tæng ®µi. tù ®éng ®o kiÓm ®−êng d©y thuª bao. A1000 E10 cã sö dông hÖ thèng SYSOPE. xung tÝnh c−íc.Qu¶n trÞ c−íc: TÝnh c−íc t¹i chç LAMA (Local Automatic Message Accounting). ho¸ ®¬n tÝnh to¸n ®o l−êng t¶i vµ l−u l−îng. . trong suèt qu¸ tr×nh xö lý gäi SCP qu¶n lý SSP. hoÆc trong mét vïng hoÆc ë nhiÒu vïng kh¸c nhau. phÇn mÒm cña nã cã cÊu tróc ph©n cÊp. B»ng mét m· sè ®Æt cho dÞch vô. • Xö lý l−u l−îng: NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . • §Êu nèi víi Operator: Khi cÇn thiÕt cÇn sù can thiÖp cña ng−êi ®iÒu hµnh. trung kÕ. c¸c dÞch vô hç trî.Ho¹t ®éng víi ®é tin cËy cao. cã thÓ thay ®æi dÔ dµng t¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo vµ nã ®Ò cËp ®Õn nhiÒu chøc n¨ng: c¸c nhãm l−u l−îng. thèng kª c¸c cuéc gäi vËn hµnh thiÕt bÞ ®Çu cuèi th«ng minh. hiÓn thÞ c¶nh b¸o. tÝnh c−íc tËp trung CAMA (Centralised Automatic Message Accounting). Giao tiÕp ®−îc sö dông gäi lµ giao thøc truy nhËp m¹ng trÝ tuÖ INAP (Intelligent Network Access Protocol). t¹o tuyÕn tÝnh c−íc.Qu¶n trÞ ho¹t ®éng cña tæng ®µi: KÕt qu¶ ®o l−êng (l−u l−îng. thiÕt bÞ thuª bao. . .®å ¸n tèt nghiÖp Trang 55 • Chøc n¨ng chuyÓn m¹ch dÞch vô: Trong tr−êng hîp cuéc gäi gi÷a m¹ng tho¹i vµ m¹ng dÞch vô ®−îc m¹ng th«ng minh IN xö lý th× phÇn ¸p dông cña ®iÓm chuyÓn m¹ch dÞch vô SSP (Service Switching Point) cña Alcatel 1000 E10 cho phÐp x©m nhËp vµo ®iÓm ®iÒu khiÓn dÞch vô SCP (Service Control Point) cña m¹ng th«ng minh. SSP gäi SCP ®Ó thiÕt lËp cuéc gäi gi÷a m¹ng tho¹i vµ m¹ng dÞch vô (sö dông kªnh b¸o hiÖu sè 7).Gi¸m s¸t ho¹t ®éng: TÖp thuª bao.Qu¶n trÞ/ gi¸m s¸t c¸c sù cè: Qu¶n trÞ theo kiÓu khiÕu n¹i.B¶o an: Dïng m· kho¸ cho c¸c tr¹m vµ cho ng−êi ®iÒu hµnh ®Ó tr¸nh x©m nhËp kh«ng ®−îc phÐp. x¸c ®Þnh vÞ trÝ lçi. ®Õm thêi gian gäi) bao gåm c¶ sè liÖu c−íc. . • Chøc n¨ng vËn hµnh b¶o d−ìng: . phiªn dÞch. theo c¸c vïng thêi gian.CÊu tróc model vµ linh ho¹t cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó xö lý cho tõ vµi hÖ thèng néi h¹t ®Õn vµi tr¨m hÖ thèng néi h¹t hoÆc ë xa. SCP qu¶n lý qu¸ tr×nh xö lý gäi. lËp ho¸ ®¬n tÝnh c−íc chi tiÕt c«ng céng. b¸o hiÖu sè 7. HÖ thèng nµy lµ: . .

Sau ®©y lµ mét chØ tiªu cho mét m«i tr−êng tham kh¶o trung b×nh: CÊu h×nh Rót gän (C) Nhá (P) Trung b×nh vµ lín (M&G) Thuª bao cè ®Þnh (CA/s) 16 Tíi 18 32 tíi 36 280 Thuª bao di ®éng (CA/s) 16 tíi 18 32 tíi 36 64 B¶ng 1 L−u l−îng xö lý cña c¸c tæng ®µi cã cÊu h×nh kh¸c nhau . . A1000 E10 gåm ba ph©n hÖ: . kü thuËt nµy dùa trªn viÖc tÝnh to¸n sè l−îng c¸c cuéc gäi yªu cÇu vµ sè cuéc gäi ®−îc ®¸p øng ®Ó tiÕn hµnh chän lùa c¸c cuéc gäi sÏ bÞ tõ chèi nh»m gi÷ cho bé xö lý lµm viÖc víi møc giíi h¹n t¶i cho phÐp.Ph©n hÖ vËn hµnh.Ph©n hÖ truy nhËp thuª bao. Ngoµi ra. Kü thuËt nµy ®−îc ph©n bè t¹i tõng møc cña hÖ thèng (cßn gäi lµ thuËt to¸n ®iÒu chØnh).Dung l−îng ®Êu nèi cña tr−êng chuyÓn m¹ch chÝnh lªn tíi 2048 LR.000 thuª bao cè ®Þnh. .000 BHCA (cuéc thö/ giê). . cho phÐp: + Xö lý ®Õn 25000 Erlangs + Cã thÓ ®Êu nèi cùc ®¹i ®Õn 200. tøc lµ 1. dùa vµo sù ®o ®¹c sè l−îng c¸c cuéc gäi ®−îc xö lý (phÇn tr¨m chiÕm. nhê ®ã tæng ®µi A1000 E10 cã ®−îc ®é linh ho¹t cao trong xö lý víi tÊt c¶ c¸c cÊu h×nh dung l−îng. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .Ph©n hÖ ®Êu nèi vµ ®iÒu khiÓn.000. c¸c tr¹m ®Òu lµ c¸c tr¹m ®a xö lý. cÊu tróc chøc n¨ng cña tæ ®iÒu khiÓn OCB 283: Trong tæng ®µi A1000 E10 tæ chøc ®iÒu khiÓn OCB 283 lµ phiªn b¶n míi nhÊt cña ®¬n vÞ ®iÒu khiÓn cña tæng ®µi. khai th¸c vµ b¶o d−âng. OCB 283 ®−îc x©y dùng theo tr¹m. II/ cÊu tróc tæng thÓ: 1. sè l−îng yªu cÇu…) T¹i trung t©m.000 ®−êng trung kÕ. hÖ thèng cßn ®−îc trang bÞ mét kü thuËt tù ®iÒu chØnh nh»m tr¸nh sù cè khi qu¸ t¶i.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 56 C¸c kh¶ n¨ng xö lý cña tæng ®µi A1000 E10 tuú thuéc vµo m«i tr−êng ho¹t ®éng cña nã.Dung l−îng xö lý cùc ®¹i cña hÖ thèng lµ: 280CA/s (cuéc thö/gi©y) theo khuyÕn nghÞ Q543 cña CCITT vÒ t¶i kªnh B. + Cã thÓ ®Êu nèi cùc ®¹i ®Õn 60.

mçi khe 16 bit. CÊu tróc chøc n¨ng cña OCB 283 ®−îc x©y dùng tõ c¸c tr¹m ®a xö lý.Khèi thêi gian c¬ së dïng ®Ó ph©n phèi thêi gian vµ ®ång bé cho c¸c ®−êng LR. OCB 283 bao gåm hai ph©n hÖ cßn l¹i. MCX (ma trËn ®Êu nèi trung t©m) cã thÓ thùc hiÖn c¸c kiÓu ®Êu nèi sau: NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . • Khèi c¬ së thêi gian (BT): . c¸c ®−êng PCM vµ cho c¸c thiÕt bÞ n»m ngoµi tæng ®µi. nã cã cÊu tróc hoµn toµn kÐp. • Ma trËn chuyÓn m¹ch chÝnh (SMX): SMX lµ ma trËn vu«ng víi 1 tÇng chuyÓn m¹ch thêi gian T. LR lµ tuyÕn 32 khe thêi gian.BT cã cÊu tróc béi ba tøc lµ cã 3 bé t¹o sãng víi ®é chÝnh x¸c 10-6. nã kh«ng thuéc OCB 283. ®−îc m« t¶ trong h×nh sau: CSNL CSND CSED Trung kÕ vµ thiÕt bÞ th«ng b¸o LR LR sMX LR BT URM COM eTA puPE M¹ch vßng th«ng tin OM MQ MAL GX MR TX TR PC CC GS PGS H×nh 3.Bé t¹o thêi gian cã thÓ lµ tù trÞ hoÆc phô thuéc vµo nhÞp chñ chuÈn bªn ngoµi ®Ó ®ång bé hÖ thèng víi m¹ng.4 CÊu tróc chøc n¨ng (vµ phÇn mÒm) cña OCB 283. . . cho phÐp ®Êu nèi tíi 2048 ®−êng m¹ng (LR).®å ¸n tèt nghiÖp Trang 57 Ph©n hÖ truy nhËp thuª bao lµ mét phÇn cña hÖ thèng A1000 E10.

• Khèi qu¶n lý thiÕt bÞ phô trî (ETA): ETA trî gióp c¸c chøc n¨ng sau: .T¸ch vµ xö lý b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp trong TS 16 (tõ trung kÕ PCM vµo OCB). §Êu nèi ®¬n h−íng gi÷a bÊt kú 1 kªnh vµo nµo víi bÊt kú 1 kªnh ra nµo. sö dông b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp hoÆc b¸o hiÖu sè 7. Cã thÓ thùc hiÖn ®ång thêi ®Êu nèi sè l−îng cuéc nèi b»ng sè l−îng kªnh ra. MCX do COM ®iÒu khiÓn (COM lµ bé ®iÒu khiÓn chuyÓn m¹ch ma trËn).Cung cÊp ®ång hå cho tæng ®µi (CLOCK) NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . . 2. b¶o ®¶m ®Êu nèi chÝnh x¸c. . . . §Êu nèi bÊt kú 1 kªnh vµo nµo víi M kªnh ra.Tõ c¸c tæng ®µi kh¸c. COM cã nhiÖm vô sau : . 3.§¬n vÞ truy nhËp thuª bao xa (CSND) hoÆc tõ bé tËp trung thuª bao ®iÖn tö xa CSED (ë ®©y thuª bao ®iÖn tö hiÓu lµ c¸c thuª bao t−¬ng tù vµ c¸c thiÕt bÞ ®Êu nèi ë ®©y kh«ng ph¶i lµ sè). Thùc tÕ URM thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau ®©y: .Tho¹i héi nghÞ (CCF) .®å ¸n tèt nghiÖp Trang 58 1. .BiÕn ®æi m· nhÞ ph©n thµnh HDB3 (chuyÓn ®æi tõ LR sang PCM).BiÕn ®æi m· HDB3 thµnh m· nhÞ ph©n (biÕn ®æi tõ trung kÕ PCM sang ®−êng m¹ng LR).ChÌn b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp vµo TS 16 (tõ OCB ra trung kÕ PCM). Chøc n¨ng nµy ®Ò cËp tíi ®Êu nèi Nx64 Kb/s.ThiÕt lËp vµ gi¶i phãng ®Êu nèi. • Khèi ®iÒu khiÓn trung kÕ PCM (urm): URM cung cÊp chøc n¨ng giao tiÕp gi÷a c¸c PCM bªn ngoµi vµ OCB 283. §iÒu khiÓn ë ®©y sö dông ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn ®Çu ra. §Êu nèi N kªnh vµo tíi bÊt kú N kªnh ra nµo cã cïng cÊu tróc khung. C¸c PCM nµy cã thÓ ®Õn tõ: .Thu ph¸t tÝn hiÖu ®a tÇn (RGF) .T¹o ©m b¸o (GT) .Phßng vÖ ®Êu nèi.Tõ c¸c thiÕt bÞ th«ng b¸o ghi s½n. .

Bé xö lý gäi (MR) xö lý c¸c cuéc gäi míi vµ c¸c ho¹t ®éng ®Æt m¸y. bé xö lý gäi cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô qu¶n lý kh¸c (qu¶n lý viÖc ®o thö c¸c m¹ch trung kÕ. më chuyÓn m¹ch.5 Chøc n¨ng cña ETA.. Ngoµi ra.B¶o vÖ PUPE . TR cßn ®¶m b¶o NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . PUPE thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau: . trung kÕ. c¸c gi¸m s¸t lÆt vÆt).T¹o tuyÕn b¶n tin (1 phÇn trong møc 3) PC thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau: .®å ¸n tèt nghiÖp LR GT Trang 59 E T A LR LR RGF CCF CLOCK H×nh 3.. MR ®−a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cÇn thiÕt ®Ó xö lý c¸c cuéc th«ng tin víi c¸c danh môc b¸o hiÖu nhËn ®−îc vµ sau khi tham kh¶o bé qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu thuª bao vµ ph©n tÝch (TR). • Khèi ®iÒu khiÓn giao thøc b¸o hiÖu sè 7 (PUPE) vµ khèi qu¶n lý b¸o hiÖu sè 7 (PC): ViÖc ®Êu nèi cho c¸c kªnh b¸o hiÖu 64 Kb/s tíi thiÕt bÞ xö lý giao thøc b¸o hiÖu sè 7 (PUPE) ®−îc thiÕt lËp qua tuyÕn nèi b¸n cè ®Þnh cña ma trËn chuyÓn m¹ch. TR cung cÊp cho MR c¸c ®Æc tÝnh cña thuª bao vµ trung kÕ theo yªu cÇu cña MR ®Ó thiÕt lËp vµ gi¶i phãng c¸c kÕt nèi cho c¸c cuéc gäi. gi¶i to¶ thiÕt bÞ. vv.Xö lý møc 2 (møc kªnh sè liÖu b¸o hiÖu) . • Khèi xö lý gäi ( MR): Khèi xö lý gäi MR cã tr¸ch nhiÖm thiÕt lËp vµ gi¶i to¶ c¸c th«ng tin. nhãm trung kÕ. • Khèi qu¶n lý d÷ liÖu c¬ së (TR): TR thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n trÞ vµ ph©n tÝch c¬ së d÷ liÖu cña thuª bao.Qu¶n lý m¹ng b¸o hiÖu (1 phÇn cña møc 3) .C¸c chøc n¨ng gi¸m s¸t kh¸c. ®iÒu khiÓn viÖc ®ãng.

• Khèi qu¶n lý ma trËn chuyÓn m¹ch (GX): GX chÞu tr¸ch nhiÖm xö lý vµ b¶o vÖ c¸c ®Êu nèi khi nhËn ®−îc : .TÝnh to¸n kho¶n c−íc phÝ cho mçi cuéc th«ng tin. Nã ®−îc xö lý theo chuÈn IEE 802. GX thùc thi viÖc gi¸m s¸t c¸c tuyÕn nhÊt ®Þnh cña ph©n hÖ ®Êu nèi cña tæng ®µi (nh− c¸c tuyÕn th©m nhËp LA vµ c¸c tuyÕn liªn kÕt néi bé tíi ma trËn chuyÓn m¹ch chÝnh LCXE). vÒ nguyªn lý gièng hÖt nhau: NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . ViÖc chuyÓn b¶n tin ®−îc thùc hiÖn th«ng qua m«i tr−êng gäi lµ m¹ch vßng th«ng tin víi giao thøc riªng biÖt.C¸c lçi ®Êu nèi ®−îc chuyÓn tõ khèi chøc n¨ng ®iÒu khiÓn ma trËn chuyÓn m¹ch (COM).Vïng dµnh cho trung kÕ trong ®ã cã c¸c file vÒ kªnh trung kÕ. .®å ¸n tèt nghiÖp Trang 60 phèi hîp gi÷a con sè nhËn ®−îc vµ ®Þa chØ cña nhãm trung kÕ hoÆc thuª bao (tiÒn ph©n tÝch. TR ®−îc chia lµm 2 vïng: .Vïng dµnh cho thuª bao trong ®ã cã c¸c file liªn quan ®Õn con sè thuª bao. ph©n tÝch. Vßng ghÐp th«ng tin cã hai lo¹i.Cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®−a tíi OM ®Ó phôc vô cho viÖc lËp ho¸ ®¬n chi tiÕt.Xö lý c¸c b¶n tin tõ ETA vµ GX tíi vµ ph¸t c¸c b¶n tin tíi ETA vµ GX. • Khèi ph©n phèi b¶n tin (MQ): MQ cã tr¸ch nhiÖm ph©n phèi vµ t¹o d¹ng c¸c b¶n tin néi bé nhÊt ®Þnh nh−ng tr−íc tiªn nã thùc hiÖn: . nhãm trung kÕ. Ngoµi ra. . theo ®Þnh kú hoÆc theo yªu cÇu tõ c¸c tuyÕn nµo ®ã. . c¸c tr¹m trî gióp MQ ho¹t ®éng nh− cæng cho c¸c b¶n tin gi÷a c¸c vßng ghÐp th«ng tin. hÖ thèng b¸o hiÖu cã liªn quan. . TX chÞu tr¸ch nhiÖm: . . .Ngoµi ra. TX thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô gi¸m s¸t trung kÕ vµ thuª bao.Gi¸m s¸t c¸c tuyÕn nèi b¸n cè ®Þnh (c¸c tuyÕn sè liÖu b¸o hiÖu). c¸c dÞch vô nÕu cã.L−u gi÷ kho¶n c−íc phÝ cña mçi thuª bao ®−îc phôc vô bëi trung t©m chuyÓn m¹ch. . • Khèi ®o l−êng l−u l−îng vµ tÝnh c−íc cuéc gäi (TX): Chøc n¨ng cña TX lµ thùc hiÖn viÖc tÝnh c−íc th«ng tin. . vµ biªn dÞch). . . con sè thiÕt bÞ. • Vßng ghÐp th«ng tin (Token ring): §Ó truyÒn th«ng tin tõ tr¹m nµy ®Õn tr¹m kia trong tæng ®µi A1000 E10 sö dông tõ 1 ®Õn 5 m¹ch vßng th«ng tin.5.Ngoµi ra.C¸c yªu cÇu vÒ ®Êu nèi vµ ng¾t ®Êu nèi tíi tõ bé xö lý gäi (MR) hoÆc khèi chøc n¨ng ph©n phèi b¶n tin (MQ). .

ë møc vïng vµ quèc gia (TMN). ph©n hÖ ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng cho phÐp th«ng tin hai h−íng víi c¸c m¹ng ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng. ph©n hÖ ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng thùc hiÖn: . . • PhÇn mÒm qu¶n trÞ dÞch vô GS: NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . Ngoµi ra. • Chøc n¨ng ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng (OM): C¸c chøc n¨ng cña ph©n hÖ ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng ®−îc thùc hiÖn bëi phÇn mÒm ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng (OM).®å ¸n tèt nghiÖp Trang 61 .N¹p c¸c phÇn mÒm vµ sè liÖu cho c¸c khèi ®iÒu khiÓn vµ ®Êu nèi vµ cho c¸c khèi truy nhËp (Digital) thuª bao CSN.§iÒu hµnh c¸c øng dông ®iÖn tho¹i. SMT vµ SMX. ChÕ ®é qu¶n lý m¹ch vßng th«ng tin: T¹i mét thêi ®iÓm lu«n cã mét tr¹m ë chøc n¨ng gi¸m s¸t m¹ch vßng nh−ng vai trß gi¸m s¸t m¹ch vßng kh«ng cè ®Þnh.B¶o vÖ trung t©m cña hÖ thèng. M¹ch vßng ®−îc trang bÞ kÐp lµm viÖc ë chÕ ®é ph©n t¶i.§iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng cña hÖ thèng. MLCC/S1.TËp trung sè liÖu c¶nh b¸o tõ c¸c tr¹m ®iÒu khiÓn vµ ®Êu nèi th«ng qua c¸c m¹ch vßng c¶nh b¸o.4 phÇn mÒm ®iÒu khiÓn th«ng tin phô MLCC/S. . • PhÇn mÒm ®iÒu khiÓn th«ng tin MLCC: MLCC thùc hiÖn nhiÖm vô ®iÒu khiÓn viÖc vËn chuyÓn c¸c b¶n tin cho c¸c dÞch vô trong m¹ng trÝ tuÖ IN. Nã cã cÊu tróc ®a thµnh phÇn.Dù phßng t¹m thêi c¸c th«ng tin t¹o lËp ho¸ ®¬n c−íc chi tiÕt. Cuèi cïng. bao gåm: . C¸c chøc n¨ng nµy cã thÓ ®−îc nhãm thµnh 2 lo¹i: .Vßng ghÐp truy nhËp tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh (MAS): Trao ®æi c¸c b¶n tin gi÷a SMC vµ SMA. Chuyªn viªn ®iÒu hµnh th©m nhËp vµo tÊt c¶ thiÕt bÞ phÇn cøng vµ phÇn mÒm cña hÖ thèng Alcatel 1000 E10 th«ng qua c¸c m¸y tÝnh thuéc vÒ ph©n hÖ ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng nh−: c¸c bµn ®iÒu khiÓn.PhÇn mÒm ®iÒu khiÓn trung t©m chÝnh MLCC/P. MLCC/S2.Vßng ghÐp liªn tr¹m (MIS): Trao ®æi c¸c b¶n tin gi÷a c¸c SMC hoÆc gi÷a c¸c SMC víi SMM. Mçi module MLCC/S0. BÊt kú mét tr¹m nµo còng cã thÓ trë thµnh gi¸m s¸t ®−îc tuú thuéc vµo tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cña nã. . ®Çu cuèi th«ng minh. m«i tr−êng tõ tÝnh. . MLCC/S3 qu¶n lý 3000 cuéc th«ng tin ®ång thêi. . Khi cµi ®Æt MLCC ph¶i cã 2 thµnh phÇn trong m¹ng lµ SSP vµ SCP. .

• Tr¹m ®iÒu khiÓn vËn hµnh vµ b¶o d−ìng (SMM). • Tr¹m ®iÒu khiÓn trung kÕ (SMT).®å ¸n tèt nghiÖp Trang 62 MLGS ®−îc sö dông cho c¸c dÞch vô trong m¹ng trÝ tuÖ.6 C Êu tró c ph Çn cø n g A 1 0 0 0 E 1 0 (O C B 2 8 3 ) NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . C¸c tr¹m ®a xö lý hÇu hÕt ®−îc x©y dùng xung quanh hÖ thèng ®a xö lý A8300. C SN L C SN D C SE D T ru n g kÕ Th«ng b ¸o LR LR SM T (1 ÷ 1 6 ) × 2 STS SM X (1 ÷ 8 ) × 2 1× 3 LR SM A (2 ÷ 3 1 ) (1 ÷ 4 )M A S SM C (2 ÷ 1 4 ) TMN SM M 1× 2 MAL H ×n h 3 . cÊu tróc phÇn cøng: PhÇn cøng 0CB 283 ®−îc x©y dùng tõ c¸c tr¹m ®a xö lý. 2. ®ã lµ: • Tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh (SMC). gièng nh− MLCC. Cã 5 lo¹i tr¹m ®iÒu khiÓn t−¬ng øng víi chøc n¨ng mµ chóng ®¶m nhiÖm. • Tr¹m ®iÒu khiÓn ma trËn chuyÓn m¹ch (SMX). • Tr¹m ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ phô trî vµ b¸o hiÖu sè 7 (SMA). Chóng ®−îc kÕt nèi víi nhau b»ng c¸c m¹ch vßng th«ng tin lµ MIS vµ MAS. ®©y lµ phÇn mÒm ®a thµnh phÇn.

®å ¸n tèt nghiÖp
chøc n¨ng cña c¸c tr¹m ®iÒu khiÓn:

Trang 63

• Tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh SMC: - MR (§iÒu khiÓn cuéc gäi): Xö lý cuéc gäi. - CC (§iÒu khiÓn th«ng tin): Xö lý ¸p dông cho ®iÓm chuyÓn m¹ch dÞch vô SSP. - TR (Phiªn dÞch): C¬ së d÷ liÖu. - TX (TÝnh c−íc): TÝnh c−íc th«ng tin, - MQ (Ph©n bè b¶n tin): Thùc hiÖn ph©n phèi b¶n tin - GX (Qu¶n lý ma trËn): Qu¶n lý ®Êu nèi. - PC (Qu¶n lý b¸o hiÖu sè 7): Qu¶n lý m¹ng b¸o hiÖu. Tuú theo cÊu h×nh vµ l−u l−îng ®−îc ®iÒu khiÓn, mét hay nhiÒu c¸c chøc n¨ng nµy cã thÓ ®−îc cÊp bëi tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh (SMC). • Tr¹m ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ phô trî sma: - ETA: thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ thiÕt bÞ phô trî, qu¶n trÞ Tone. - PUPE: ®iÒu khiÓn giao thøc b¸o hiÖu sè 7: xö lý giao thøc b¸o hiÖu sè 7 cña CCITT, phô thuéc vµo cÊu h×nh vµ l−u l−îng xö lý mµ 1 SMA cã thÓ chØ ®−îc cµi ®Æt phÇn mÒm xö lý giao thøc b¸o hiÖu sè 7 PUPE hoÆc ®−îc cµi ®Æt c¶ 2 lo¹i phÇn mÒm nµy. SMA bao gåm c¸c thiÕt bÞ phô trî cña OCB 283 ®ã lµ: - C¸c bé thu ph¸t ®a tÇn - C¸c m¹ch héi nghÞ - C¸c bé t¹o tone - Qu¶n trÞ ®ång hå - C¸c bé thu ph¸t b¸o hiÖu sè 7 cña CCITT • Tr¹m ®iÒu khiÓn trung kÕ SMT: Tr¹m SMT ®¶m b¶o giao diÖn chøc n¨ng gi÷a c¸c bé dån kªnh PCM vµ trung t©m chuyÓn m¹ch. C¸c PCM tíi tõ: - Mét trung t©m chuyÓn m¹ch kh¸c. - §¬n vÞ truy nhËp sè thuª bao xa (CSND). - ThiÕt bÞ th«ng b¸o ghi ©m s½n cÊu tróc sè. Tr¹m SMT cho phÐp thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu khiÓn PCM (URM), chøc n¨ng nµy chñ yÕu bao gåm: - Theo h−íng PCM tíi trung t©m chuyÓn m¹ch: + BiÕn ®æi m· HDB3 sang m· nhÞ ph©n. + T¸ch b¸o hiÖu liÒn kªnh. + Qu¶n lý c¸c kªnh b¸o hiÖu kªnh chung mang bëi khe thêi gian TS16. + §Êu nèi chÐo (cross connection) c¸c kªnh gi÷a PCM vµ ®−êng nèi ma trËn LR. - Theo h−íng tõ trung t©m chuyÓn m¹ch tíi PCM: + BiÕn ®æi m· nhÞ ph©n thµnh m· HDB3. + TruyÒn b¸o hiÖu liÒn kªnh. + Qu¶n lý c¸c kªnh b¸o hiÖu kªnh chung mang bëi khe thêi gian TS16.
NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44

®å ¸n tèt nghiÖp

Trang 64

+ §Êu nèi chÐo c¸c kªnh gi÷a ®−êng nèi ma trËn LR vµ PCM. • Tr¹m ®ång bé vµ c¬ së thêi gian STS: - Giao tiÕp víi c¸c ®ång hå tham kh¶o ngoµi (HIS): ®¶m b¶o chÊt l−îng tÇn sè víi ®é chÝnh x¸c cao nhÊt theo yªu cÇu, tr¸nh mÊt ®ång bé b»ng sö dông mét bé t¹o sãng cã ®é æn ®Þnh rÊt cao. - Bé t¹o c¬ së thêi gian cã cÊu tróc béi ba (BTT): ph©n bè c¸c tÝn hiÖu thêi gian cÇn thiÕt ®Õn c¸c tr¹m ®Êu nèi cña hÖ thèng OCB – 283. - Giao tiÕp víi vßng c¶nh b¸o: cho phÐp STS ph¸t c¸c c¶nh b¸o do c¸c giao tiÕp ®ång bé ngoµi vµ BTT t¹o ra vµo m¹ch vßng c¶nh b¸o. • Tr¹m vËn hµnh vµ b¶o d−ìng SMM: - Gi¸m s¸t vµ qu¶n lý hÖ thèng Alcatel 1000 E10. - L−u tr÷ sè liÖu hÖ thèng. - B¶o vÖ tr¹m ®iÒu khiÓn. - Gi¸m s¸t c¸c vßng ghÐp th«ng tin. - Xö lý th«ng tin ng−êi - m¸y. - Khëi t¹o vµ t¸i khëi t¹o toµn hÖ thèng. • §¬n vÞ x©m nhËp thuª bao sè CSN: Tæng ®µi vÖ tinh CSN lµ ®¬n vÞ ®Êu nèi c¸c thuª bao, nã cã kh¶ n¨ng phôc vô ®ång thêi c¶ thuª bao analog vµ thuª bao sè. CSN ®−îc thiÕt kÕ phï hîp víi m¹ng hiÖn thêi vµ nã cã thÓ ®−îc ®Êu nèi víi mäi hÖ thèng sè sö dông b¸o hiÖu sè 7 cña CCITT. CSN ®−îc thiÕt kÕ phï hîp víi nhiÒu kiÓu ®Þa d− kh¸c nhau. Nã cã thÓ lµ néi h¹t (CSNL) hoÆc vÖ tinh (CSND) phô thuéc vµo kiÓu ®Êu nèi víi tæng ®µi. CSN ®−îc ph©n lµm 2 phÇn: ®¬n vÞ ®iÒu khiÓn sè UCN vµ c¸c module tËp trung sè CN. §¬n vÞ ®iÒu khiÓn sè cã thÓ lµ néi h¹t hoÆc lµ vÖ tinh phô thuéc vµo kiÓu ®Êu nèi víi tæng ®µi. C¸c bé tËp trung ®Ó ®Êu nèi c¸c thuª bao còng cã thÓ lµ néi h¹t (CNL) hoÆc lµ vÖ tinh (CNE) phô thuéc vµo ®¬n vÞ ®iÒu khiÓn. Víi hai kiÓu ph©n bè nµy CSN rÊt mÒm dÎo trong ¸p dông víi c¸c ®Þa d− kh¸c nhau.
3. Phßng vÖ trong tæng ®μi A1000 E10:

§é tin cËy ho¹t ®éng cña hÖ thèng dùa trªn c¬ së viÖc chia chøc n¨ng phßng vÖ thµnh c¸c module phßng vÖ nhá h¬n. Phßng vÖ cã cÊu tróc ph©n cÊp ®ã lµ cÊp t¹i chç ®−îc cµi ®Æt trong tõng tr¹m vµ cÊp tËp trung ®−îc cµi ®Æt trong SMM. C¸c ®¬n vÞ phßng vÖ nµy cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn ra c¸c lçi, vÞ trÝ lçi cho tíi t×nh tr¹ng lçi, chóng cã thÓ b¸o tr−íc viÖc dõng hÖ thèng do ®ã mµ ta cã thÓ cËp nhËt l¹i khi cã sù cè. • Phßng vÖ néi h¹t: Ph¸t hiÖn vµ chØ thÞ lçi bªn trong mçi tr¹m ®iÒu khiÓn hay mçi ph©n cÊp th«ng tin.

NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44

®å ¸n tèt nghiÖp

Trang 65

Trung t©m phßng vÖ trong tr¹m SMM, thùc hiÖn: - Qu¶n lý tr¹m: Gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña tr¹m, ®Þnh vÞ, b¶o d−ìng, khëi t¹o l¹i. - ChuyÓn ®æi tr¹ng th¸i tr¹m dù phßng. - Qu¶n lý MIS, MAS. - Qu¶n trÞ c¸c kÕt cuèi PCM. - Sö dông c¸c c«ng cô PGS ®Ó xö lý trong giao tiÕp víi hÖ thèng. Ngoµi ra, toµn bé hÖ thèng ®Òu cã dù phßng. C¸c phÇn tö ph¶i ®−îc phßng vÖ trong tæng ®µi A1000 E10 gåm c¸c tr¹m vµ c¸c m¹ch vßng th«ng tin. §èi víi tr¹m th× nguyªn t¾c chÝnh cña chøc n¨ng phßng vÖ lµ: - Tù nhËn biÕt lçi. - NÕu tr¹m cã lçi th× tr¹m tù c¸ch ly, lçi kh«ng l©y lan. - NÕu tr¹m bÞ lçi nÆng th× tr¹m sÏ tù bÞ kho¸. - Mét tr¹m ph¶i cã mét tr¹ng th¸i ®Æc tr−ng cho kh¶ n¨ng xö lý l−u l−îng cña nã, tr¹ng th¸i nµy c¸c tr¹m kh¸c ®Òu biÕt. - Mét tr¹m lµ mét tæ chøc cã kh¶ n¨ng cÊu h×nh l¹i ®Ó nÕu nã cã sù cè th× chøc n¨ng cña nã sÏ ®−îc n¹p cho tr¹m kh¸c. §èi víi m¹ch vßng th«ng tin: - Mçi m¹ch vßng th«ng tin MIS, MAS lu«n gåm 2 vßng, vßng A vµ vßng B. - Phßng vÖ m¹ch vßng gåm 3 møc: + Møc tr¹m: B»ng thñ tôc truy nhËp trªn m¹ch vßng. + Møc vßng: B»ng thiÕt bÞ ®−îc cµi ®Æt trong c¸c bé tù thÝch nghi. + Møc hÖ thèng: B»ng qu¶n trÞ vßng. - KÕt qu¶ cña phßng vÖ lµ khi cã lçi th× bé tù thÝch nghi sÏ c¾t kh«ng ®Êu nèi vµo m¹ch vßng.

III/ cÊu tróc vμ chøc n¨ng tr¹m ®a Xö lý ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ phô trî vμ b¸o hiÖu sè 7 (sma): VÞ trÝ cña tr¹m ®iÒu khiÓn phô trî SMA ®−îc thÓ hiÖn trong h×nh 3.6. SMA ®−îc ®Êu nèi víi: • M¹ng ®Êu nèi SMX b»ng 8 ®−êng ma trËn LR ®Ó chuyÓn b¸o hiÖu ®−îc t¹o ra hoÆc ®Ó ph©n tÝch b¸o hiÖu nhËn ®−îc. Qua SMX, SMA cßn nhËn ®−îc c¸c thêi gian c¬ së thêi gian tõ STS.
NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44

C¸c thµnh phÇn nèi víi nhau b»ng BUS. CÊu tróc chøc n¨ng cña tr¹m SMA: a) CÊu tróc tæng qu¸t cña tr¹m ®a xö lý A 8300: Mét tr¹m ®a xö lý trong tæng ®µi A1000 . .®å ¸n tèt nghiÖp • Trang 66 M¹ch vßng th«ng tin truy nhËp m¹ng ®iÒu khiÓn chÝnh MAS ®Ó trao ®æi th«ng tin gi÷a SMA vµ c¸c khèi ®iÒu khiÓn kh¸c cña OCB 283.E10 th−êng ®−îc x©y dùng xung quanh hÖ thèng ®a xö lý Alcatel 8300.7 CÊu tróc mét tr¹m ®a xö lý NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .Mét hay nhiÒu bé ghÐp nèi th«ng minh (coupler). • M¹ch vßng c¶nh b¸o MAL. . Bus Local (BL) Giao tiÕp BL Giao tiÕp BL Vïng nhí côc bé Bé xö lý Bé nhí riªng Vïng nhí chung Coupler Hay Bé nhí Hay Bé xö lý Giao tiÕp BSM Giao tiÕp BSM Giao tiÕp BSM Bus (BSM) H×nh 3. 1.Mét hay nhiÒu bé xö lý. H×nh sau sÏ m« t¶ cÊu tróc cña mét tr¹m ®a xö lý. Th«ng tin hai chiÒu gi÷a c¸c thµnh phÇn do hÖ thèng c¬ së (HYPERVISORlµ phÇn mÒm hÖ thèng hay cßn lµ hÖ ®iÒu hµnh cña tr¹m) chØ ®¹o.C¸c thµnh phÇn liªn hÖ víi nhau qua bé nhí chung. hÖ thèng nµy gåm: . .

Vïng nhí chung. Mçi coupler xö lý tÝn hiÖu tiÕng CSTV thùc hiÖn mét trong c¸c chøc n¨ng sau: + Thu ph¸t tÇn sè RGF. Vïng nhí chung ®−îc chia lµm nhiÒu vïng nhá. b) CÊu tróc chøc n¨ng cña mét tr¹m SMA: SMA cã thÓ cã c¸c m¹ch in sau: . + §o kiÓm nh÷ng biÕn ®éng ngÉu nhiªn. . + Mét bé nhí chung MC. . víi ®Þa chØ riªng biÖt cña tõng vïng. + Mét bé xö lý phô PUS.Mét bé ghÐp nèi chÝnh CMP. Tæ chøc ®iÒu khiÓn A8300 trong tr¹m SMA ®−îc m« t¶ trong h×nh vÏ sau: NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . + Qu¶n trÞ ®ång hå CLOCK.Tuú theo dung l−îng xö lý cuéc gäi mµ cã thÓ cã: + Mét bé xö lý chÝnh PUP. + Tho¹i héi nghÞ CCF. + T¹o tone GT. . t−¬ng øng víi ®Þa chØ truy nhËp cña tõng μP trªn BUS nh»m tr¸nh xung ®ét.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 67 Trong cÊu tróc nµy bé nhí chia lµm hai vïng: . + Giao thøc ®iÒu khiÓn ®−êng sè liÖu møc cao HDLC.Cã tõ 1 tíi 12 coupler thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nh−: + Xö lý tÝn hiÖu tiÕng CTSV.Vïng nhí côc bé. Coupler xö lý b¸o hiÖu ®a giao thøc CSMP cã thÓ thùc hiÖn xö lý: + Giao thøc b¸o hiÖu SS7. + Xö lý b¸o hiÖu ®a giao thøc CSMP.

Mét b¶ng m¹ch in ACUTR thùc hiÖn chøc n¨ng bé xö lý chÝnh PUP. .8 Tæ chøc ®iÒu khiÓn tr¹m SMA 2. CLOCK N .Mét b¶ng m¹ch in ACMCQ hoÆc ACMCS hç trî cÊp ph¸t bé nhí cho tr¹m. . CSMP 12 H×nh 3. tho¹i héi nghÞ ICTSH. + Mét b¶ng t¹o ®ång hå cho tæng ®µi ICHOR. c¸c b¶ng m¹ch in kh¸c nhau ®−îc ®Êu nèi víi BUS tiªu chuÈn BSM (16 bit) nh− lµ mét ph−¬ng tiÖn th«ng tin. Thùc hiÖn chøc n¨ng chÝnh CMP. . + Mét hay hai b¶ng xö lý giao thøc b¸o hiÖu sè 7 ACHIL.Mét cÆp b¶ng ACAJA/ ACAJB qu¶n trÞ viÖc trao ®æi th«ng tin qua MAS. ®ã lµ: .Cã tèi ®a 12 m¹ch in thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ®Æc biÖt cña tr¹m SMA: + Mét hay nhiÒu b¶ng thùc hiÖn chøc n¨ng t¹o tone.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 68 MAS CMP PUP BL MC PUS Bus BSM CTSV 1 CTSV 2 . cã tíi 16 b¶ng m¹ch in cã thÓ nèi tíi BSM. . Trªn thùc tÕ. CÊu tróc phÇn cøng cña tr¹m SMA: Tr¹m SMA ®−îc x©y dùng xung quanh hÖ thèng ®a xö lý A 8300... . NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . . thu ph¸t ®a tÇn.Mét b¶ng m¹ch in ACUTR thùc hiÖn chøc n¨ng bé xö lý phô PUS.

hoÆc t¨ng kh¶ n¨ng vËn hµnh tuú thuéc vµo sè l−îng vµ kiÓu b¶ng m¹ch in ®−îc chän. Sau ®©y ta xÐt mét sè chøc n¨ng cña mét sè b¶ng m¹ch: NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .9 CÊu tróc phÇn cøng SMA C V SMA cã tèi ®a lµ 20 b¶ng m¹ch in vµ 2 b¶ng m¹ch nguån CV. • Mét b¶ng ACALA thu thËp c¸c c¶nh b¸o xuÊt hiÖn trong SMA ®Ó chuyÓn tíi m¹ch vßng c¶nh b¸o MAL.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 69 + Mét sè b¶ng sau ®©y cã thÓ cã trong tr¹m nh−ng kh«ng ®−îc nèi vµo BSM: • Mét cÆp b¶ng ICID. ¦u ®iÓm cña cÊu tróc nµy lµ cã thÓ më réng cÊu h×nh t¹i cïng thêi ®iÓm víi viÖc t¨ng dung l−îng xö lý cuéc gäi. CÊu tróc phÇn cøng cña tr¹m SMA ®−îc m« t¶ trong h×nh vÏ sau: MAS LRA LRB MAL ICID ICID ACALA Bus BL 5V C V A C A J A A C A J B I C T S H I C H O R A C H I L I C T S H A C U T R A C U T R A C M C S 5V Bus BSM H×nh 3. thùc hiÖn chøc n¨ng giao tiÕp gi÷a c¸c nh¸nh cña SMX vµ SMA.

• Chøc n¨ng gi¸m s¸t ®iÒu chÕ: Chøc n¨ng nµy cho phÐp gi¸m s¸t c¸c b¶ng th«ng b¸o ®· ®−îc ghi s½n. 3 tÇn sè hoÆc 4 tÇn sè vµ cùc ®¹i lµ tæ hîp cña 8 tÇn sè. Mét b¶ng ICTSH t¹o ®−îc 32 tÇn sè ©m thanh. b) C¸c chøc n¨ng b¶ng m¹ch in ACHIL: B¶ng m¹ch in nµy xö lý møc 2 cho 16 kªnh b¸o hiÖu kiÓu HDLC vµ nã cã c¸c Sever thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm tra khung nh− sau: • Víi b¸o hiÖu HDLC: PhÝa ph¸t: + Göi cê. PhÇn mÒm nµy ®−îc n¹p khi khëi t¹o tr¹m vµ nã x¸c ®Þnh chøc n¨ng mµ b¶ng m¹ch in ICTSH sÏ thùc hiÖn.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 70 a) C¸c chøc n¨ng cña b¶ng m¹ch in ICTSH: • Chøc n¨ng th«ng tin ®ång thêi gi÷a c¸c thuª bao: Chøc n¨ng nµy cho phÐp tèi ®a 4 thuª bao cã thÓ th«ng tin ®ång thêi. Mét b¶ng ICTSH cã thÓ thiÕt lËp 8 m¹ch tho¹i héi nghÞ 4 ng−êi. .Thªm vµo tho¹i héi nghÞ tÝnh n¨ng nghe lÐn. . C¸c tÇn sè nµy cã thÓ lµ ®¬n tÇn. • Chøc n¨ng thu vµ t¹o c¸c tÇn sè RGF: ThiÕt bÞ ®Çu cuèi RGF ph©n tÝch vµ ph¸t c¸c tÝn hiÖu n»m trong d¶i tÇn ©m thanh. Chøc n¨ng qu¶n trÞ gi¸m s¸t ®iÒu chÕ ®−îc xö lý nh− mét m· RGF ®Æc biÖt. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . 2 tÇn sè.. ©m b¸o bËn. Th«ng th−êng ®©y lµ c¸c tÝn hiÖu ®¬n hay ®a tÇn t−¬ng øng víi mét m· b¸o hiÖu. M· ®o kiÓm trªn trung kÕ ®−îc xö lý nh− c¸c m· ®Æc biÖt cña RGF. ¢m th−êng ®−îc sö dông nh− ©m chu«ng. nã ho¹t ®éng gièng nh− mét nhËn biÕt tÝn hiÖu tiÕng nãi. ngoµi ra nã cßn cã thÓ: ..ChØ thÞ giê gäi.ThiÕt lËp cuéc gäi bëi ®iÖn tho¹i viªn. Nã ph¸t hiÖn sù cã mÆt cña tÝn hiÖu vµ truyÒn c¸c tÇn sè tíi c¸c tr¹m ®iÒu khiÓn. • Chøc n¨ng t¹o tone GT: Cho phÐp t¹o ra tÇn sè ©m thanh. Trong OCB 283. +TÝnh to¸n m· thÆng d− vßng (CRC). 8 m¹ch kÕt cuèi RGF ®−îc thùc hiÖn trong mét b¶ng RGF. C¸c ©m ®−îc ph©n biÖt víi nhau bëi: + TÇn sè ©m [hz]. + C−êng ®é ©m [db]. RGF ®−îc ®Þnh vÞ ®éng bëi c¸c khèi ®iÒu khiÓn trong mét m· b¸o hiÖu. + Thêi gian cña ©m [ms].

d) Chøc n¨ng cña coupler ACAJA/ ACAJB: Coupler ACAJA/ACAJB cho phÐp nèi m¹ch vßng th«ng tin MAS ®Ó thùc hiÖn th«ng tin hai chiÒu víi c¸c tr¹m diÒu khiÓn kh¸c trong tæng ®µi. PhÝa thu: +NhËn biÕt vµ t¸ch c¸c sè zero trong chuçi bit nhËn ®−îc tõ ®−êng truyÒn sau byte cê. e) C¸c chøc n¨ng b¶ng m¹ch in ACALA: B¶ng m¹ch in nµy thùc hiÖn chøc n¨ng thu thËp c¶nh b¸o. C¸c th«ng tin ®−îc trao ®æi gi÷a SMA vµ MAS gåm: • B¸o hiÖu kªnh riªng tõ c¸c b¶ng ICTSH.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 71 + ChÌn c¸c con sè zero vµo chuçi bit. c¸c øng dông ®−îc thùc hiÖn bëi c¸c bé xö lý trong SMA nh− b¶n tin ®Þnh vÞ. b¶n tin b¸o hiÖu sè 7. + KiÓm tra CRC. + Ph¸t l¹i c¸c khung tr¹ng th¸i LSSU theo lÖnh. truyÒn sau byte cê ®Ó tr¸nh cê gi¶. PhÝa thu: + Tù ®éng ph©n tÝch vµ nhËn biÕt c¸c khung FISU. TÝn hiÖu thêi gian còng ph¶i ®−îc b¶o vÖ chèng l¹i sù tr«i pha khi ph¶i ®iÒu chØnh l¹i thêi gian vµ ph¶i ®−îc b¶o vÖ chèng l¹i viÖc mÊt tÝn hiÖu thêi gian khi phÇn cøng cña ®ång hå ho¹t ®éng kh«ng b×nh th−êng. f) C¸c chøc n¨ng b¶ng m¹ch in ICID: ICID thùc hiÖn chøc n¨ng phßng vÖ cho c¸c nhãm ®−êng m¹ng GLR. c) Chøc n¨ng b¶ng m¹ch in ICHOR: Chøc n¨ng cña b¶ng m¹ch in ICHOR lµ t¹o ®ång hå cho tæng ®µi ho¹t ®éng vµ gi÷ ®é chÝnh x¸c. TÝn hiÖu thêi gian ®−îc ph©n phèi kÐp trong m¹ng chuyÓn m¹ch. • Víi b¸o hiÖu SS7: PhÝa ph¸t: + Tù ®éng göi c¸c khung FISU khi trªn ®−êng b¸o hiÖu kh«ng cã MSU hoÆc LSSU ®−îc truyÒn trªn ®ã.. + NhËn cê.. ®é æn ®Þnh ®ång hå cho OCB 283. Trong SMA c¸c thùc thÓ ph¸t c¶nh b¸o lµ c¸c b¶ng nguån CV. nhËn biÕt c¸c tÝn hiÖu tÇn sè ©m thanh do c¸c bé RF vµ RGF ph¸t ra. B¶ng m¹ch in ICID thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng: NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . B¶ng m¹ch ACALA cã nguån riªng. • C¸c b¶n tin (vµo/ ra).

.ThiÕt lËp tho¹i héi nghÞ. Ph¸t 8 ®−êng truy nhËp LA vµ 8 c¬ së thêi gian cã liªn quan tíi ®¬n vÞ ®Êu nèi UR (SMA . .Ph¸t vµ thu c¸c b¶n tin cña m¹ng SS7. . . • Chøc n¨ng quan tr¾c (t¶i c¸c nguån ICTSH). . Xö lý c¸c bit thªm vµo trªn c¸c ®−êng LR. • Chøc n¨ng qu¶n trÞ ®ång hå. 3. b) PhÇn mÒm chøc n¨ng MLPUPE: MLPUPE lµ phÇn mÒm chøc n¨ng xö lý giao thøc SS7.®å ¸n tèt nghiÖp • • • • • • • • Trang 72 NhËn 8 ®−êng ma trËn LR vµ c¬ së thêi gian cã liªn quan th«ng qua b¶ng m¹ch in ICID tõ mét nh¸nh cña ma trËn chuyÓn m¹ch chÝnh SMX. T¹o ra c¸c tÝn hiÖu xen vµo.Qu¶n trÞ c¸c nguån thu ph¸t ®a tÇn RGF. • Chøc n¨ng b¶o d−ìng: .KiÓm tra module th«ng b¸o.KiÓm tra tù ®éng b¶ng m¹ch in ICTSH vµ ICHOR khi chóng ®ang ho¹t ®éng. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .SMT). Xö lý c¸c ®−êng truy nhËp vµo (LAE) vµ t¹o ra c¸c ®−êng truy nhËp ra (LRE). .NhËn vµ xö lý c¸c tÇn sè (b¸o hiÖu ghi ph¸t).Xö lý thø tù ph¸t c¸c tÇn sè (b¸o hiÖu ghi ph¸t). Xen thêi gian cã liªn quan DT b»ng 8 ®−êng ma trËn tíi tõ nh¸nh cßn l¹i cña SMX.§Þnh tuyÕn b¶n tin SS7.KiÓm tra liªn tôc c¸c ®−êng truy nhËp néi bé trong tr¹m (LA). . MLPUPE thùc hiÖn: • Giao tiÕp víi m¹ng SS7 cña CCITT nh−: . . C¸c phÇn mÒm chøc n¨ng trong tr¹m SMA: a) PhÇn mÒm MLETA: MLETA thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau: • Chøc n¨ng xö lý gäi: .Qu¶n trÞ c¸c m¹ch in ICTSH.Trao ®æi tr¹ng th¸i c¸c nguån ph¸t ®a tÇn RGF. T¹o ra c¸c tÝn hiÖu thÝch øng víi c¸c ®−êng truy nhËp LA. §ång bé c¸c ®−êng LR tíi tõ SMX víi c¸c ®−êng xen thªm nµy.

Xö lý lçi. c¶nh b¸o vµ ®o kiÓm mét phÇn tö nµo ®ã do tr¹m ®¶m nhËn.Quan tr¾c c¸c trung kÕ b¸o hiÖu sè 7.Qu¶n trÞ c¸c kªnh b¸o hiÖu sè 7.Xö lý c¸c cuéc gäi qua m¹ng ®iÖn tho¹i trong m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh.Qu¶n trÞ riªng l−u l−îng b¸o hiÖu. .®å ¸n tèt nghiÖp Trang 73 .1 0 S ¾ p ® Æ t p h Ç n m Ò m t r o n g t r ¹ m S M A v í i 2 p h Ç n m Ò m ETA vµ PU PE NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . C¸c phÇn b¸o hiÖu kh¸c nhau ®· ®−îc n¹p trong UTC. • VËn hµnh vµ b¶o d−ìng: .Xö lý c¸c cuéc gäi TUP vµ ISUP. C¸c phÇn mÒm trong tr¹m SMA ®−îc m« t¶ trong h×nh vÏ sau: MM LL SS MM /P/P S U PP E R VSISR SU ER V I E E H Y R V IS E E H Y PPEE R V ISR M L S M M /S /S M M L L PP U U P P E M L S M M /S /S M L L E E T T A A S U PP E R VSISR SU ER V I E E H Y R V IS E E H Y PPEE R V ISR S U PP E R VSISR SU ER V I E E H Y R V IS E E H Y PPEE R V ISR Bu s BSM H Y R V IS E E H Y PPEE R V ISR S U PP E R VSISR SU ER V I E E M LM SL MS M A C H IL A C H IL C SM P C TSV H × n h 3 . . ViÖc chän lùa ®−îc thùc hiÖn b»ng mét m¹ch cæng do mét m· b¸o hiÖu ®· ®−îc ®Þnh tr−íc cho tõng nhãm trung kÕ xö lý. . . • Xö lý gäi: .Qu¶n trÞ riªng c¸c kªnh b¸o hiÖu.Xö lý c¸c cuéc gäi thuª bao CSN.Qu¶n trÞ c¸c file UTC. . .

®å ¸n tèt nghiÖp Trang 74 H×nh vÏ trªn cho ta thÊy trong tr¹m SMA ngoµi hai phÇn mÒm chøc n¨ng (ML) cßn cã: • HYPERVISOR (ký hiÖu lµ HYP): PhÇn mÒm hÖ thèng hay cßn gäi lµ hÖ ®iÒu hµnh cña tr¹m. nhËn lÖnh tõ HYP ph©n bè tíi c¸c phÇn mÒm chøc n¨ng cã liªn quan. trao ®æi chøc n¨ng. mçi c«ng viÖc cã nhiÒu dÞch vô. SUP cßn ®¶m nhËn qu¶n trÞ c«ng viÖc. SUP ph©n phèi thêi gian cho c¸c dÞch vô. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . • SUPERVISOR (ký hiÖu lµ SUP): PhÇn mÒm trao ®æi c«ng viÖc. SUP thùc hiÖn giao tiÕp gi÷a HYP vµ ML. HYP cã chøc n¨ng giao tiÕp phÇn cøng cña tr¹m víi c¸c øng dông cña nã.

Trong tæ chøc ®iÒu khiÓn OCB cña tæng ®µi A1000 E10.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 75 Ch−¬ng IV: qu¶n trÞ hÖ thèng SS7 trong tæng ®μi alcatel 1000 e10 HÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 ®−îc thiÕt kÕ ®Ó cung cÊp mét hÖ thèng b¸o hiÖu chung chuÈn quèc tÕ. lµ cÇu giao tiÕp th«ng tin gi÷a th«ng tin tõ ®¬n vÞ ®Êu nèi thuª bao vµo OCB. hÇu hÕt c¸c tæng ®µi hiÖn ®¹i trªn m¹ng hiÖn nay ®Òu cho ta gi¶i ph¸p truy nhËp nµy. Ta cã s¬ ®å khèi tæng ®µi A1000 E10 vµ c¸c phÇn mÒm b¸o hiÖu sè 7 t−¬ng øng trong h×nh vÏ sau: NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . cÇn ph¶i ®−a thªm vµo giao thøc truy nhËp m¹ng ®a dÞch vô. Tuy vËy. MLPUPE cã cÊu tróc dù phßng theo kiÓu ph©n t¶i n+1. ML PUPE ®−îc cµi ®Æt trong tr¹m ®a xö lý ®iÒu khiÓn cung cÊp thiÕt bÞ phô trî SMA. ta cïng xem xÐt øng dông hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 trong tæng ®µi A1000 E10 nh− lµ mét vÝ dô ®iÓn h×nh cho sö dông vµ m« h×nh triÓn khai hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 t¹i ViÖt Nam. ký hiÖu ISDN-AP. trong ®ã n≥ 2 ë tr¹ng th¸i ho¹t ®éng vµ lu«n lu«n cã mét MLPUPE ë tr¹ng th¸i dù phßng. Nã gåm hai phÇn mÒm thµnh phÇn. ng−êi ta kh«ng dù ®Þnh sö dông nã nh− hÖ thèng b¸o hiÖu tiªu chuÈn cho truy nhËp tõ PABX vµo m¹ng ®iÖn tho¹i hoÆc tõ m¸y ®iÖn tho¹i. MLPC ®−îc cµi ®Æt trong tr¹m ®a xö lý ®iÒu khiÓn chÝnh SMC. . nã thùc hiÖn chøc n¨ng møc 3 cña SS7. MLPUPE thùc hiÖn chøc n¨ng xö lý giao thøc b¸o hiÖu sè 7. §Ó tho¶ m·n cho c¸c øng dông sau nµy. qu¶n trÞ l−u tr×nh. ho¹t ®éng theo kiÓu ho¹t ®éng/ dù phßng. MLPC ®−îc cÊu tróc kÐp. . qu¶n trÞ l−u l−îng. Ph©n bè phÇn mÒm ss7: PhÇn mÒm b¸o hiÖu sè 7 trong tæng ®µi A1000 E10 ®−îc l−u tr÷ trong File tr¹m ký hiÖu XUTC. 1. qu¶n trÞ tr¹ng th¸i c¸c kªnh trung kÕ. phßng vÖ PUPE. cßn gäi lµ phÇn mÒm chøc n¨ng ký hiÖu ML PC vµ ML PUPE. nh− qu¶n trÞ m¹ng b¸o hiÖu. Trong phÇn nµy.

.C¸c khe thêi gian (TS – Time Slot) trªn c¸c ®−êng PCM ®Êu nèi víi c¸c ®iÓm b¸o hiÖu cña c¸c tæng ®µi (AFCTE). §−êng ®Êu nèi b¸n cè ®Þnh trong m¹ng chuyÓn m¹ch ®−îc m« t¶ trong h×nh sau: NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .1 Tæ chøc phÇn mÒm UTC 2.C¸c khe thêi gian trªn c¸c ®−êng m¹ng néi bé LR ®Êu nèi OCB víi ®¬n vÞ ®Êu nèi thuª bao CSNL (AFVTE).C¸c khe thêi gian trªn c¸c ®−êng m¹ng néi bé LR ®Êu nèi OCB víi tr¹m ®a xö lý cung cÊp thiÕt bÞ phô trî vµ xö lý giao thøc b¸o hiÖu sè 7 SMA (AFTSX). .®å ¸n tèt nghiÖp PCM Trang 76 SMT (MLURM) STS SMX (COM) SMA (MLPUPE) n ho¹t ®éng/ 1 dù phßng MAS 1 ho¹t ®éng/ 1 dù phßng UTC SMC (MLPC) MIS SMC SMM H×nh 4. h·ng Alcatel CIT ®· trang bÞ trong tæng ®µi A1000 E10 phÇn mÒm vµ nh÷ng trang thiÕt bÞ phï hîp tu©n thñ c¸c khuyÕn nghÞ vÒ SS7 mµ ITU-T ®· ®−a ra. víi tr¹m ®iÒu khiÓn ®Êu nèi trung kÕ (AFVTE). M« h×nh ss7 trong A1000 E10: §Ó cã thÓ ®¸p øng ®−îc c¸c dÞch vô th«ng tin míi vµ tho¶ m·n c¸c nhu cÇu th«ng tin víi c¸c tæng ®µi kh¸c trªn m¹ng quèc gia vµ quèc tÕ. • CÊu tróc chøc n¨ng cña MTP møc 1: Trong A1000 E10 MTP 1 bao gåm: .

AFTSX: §Þa chØ chøc n¨ng cña khe thêi gian trªn LR gi÷a SMX vµ SMA. . NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . .AFCTE: §Þa chØ chøc n¨ng cña khe thêi gian trªn PCM vµo SMT. .ALRXS: §Þa chØ chøc n¨ng chuyÓn m¹ch cña LR ra khái SMX.MRM: Module ®iÒu khiÓn ®Êu nèi trung kÕ ®Õn tæng ®µi kh¸c. .®å ¸n tèt nghiÖp Trang 77 ALRXE M¹ng néi h¹t CSN néi h¹t AFCTE M¹ng quèc gia PCM M¹ng néi h¹t CSN vÖ tinh GLR SMT MRM MRS AFVTE GLR SMX ALRXE ALRXS GLR SMA PUPE A C H I L 0 A C H I L 1 VTSM 0 VTSM 15 VTSM 16 AFTSX VTSM 31 H×nh 4.MRS: Module ®iÒu khiÓn ®Êu nèi trung kÕ ®Õn tæng ®µi vÖ tinh cña A1000 E10. . .2 C¸c ®−êng sè liÖu b¸o hiÖu trong A1000 E10 Trong ®ã: . .ALRXE: §Þa chØ chøc n¨ng chuyÓn m¹ch cña LR vµo SMX.VTSM: KÕt cuèi ¶o kªnh vËt lý.AFVTE: §Þa chØ chøc n¨ng cña khe thêi gian trªn LR vµo SMX.

Mçi b¶ng nµy qu¶n trÞ cùc ®¹i 16 ®−êng b¸o hiÖu.3. Tuú theo dung l−îng cña tæng ®µi mµ ng−êi ta cã thÓ c¸c ®Æt tõ 2 ®Õn 15 phÇn mÒm PUPE trong tõ 2 ®Õn 15 SMA. Vµ mçi SMA nh− vËy cã thÓ cµi ®Æt tõ 1 ®Õn 2 b¶ng ACHIL. qu¶n trÞ kªnh. Trong A1000 E10.Xö lý b¶n tin b¸o hiÖu: NhËn biÕt. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . phßng vÖ PUPE.ACHIL: B¶ng m¹ch in thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n trÞ ®−êng sè liÖu b¸o hiÖu sè 7. • CÊu tróc chøc n¨ng MTP møc 3: Nh− ®· giíi thiÖu trong phÇn tæng quan. chøc n¨ng nµy do hai phÇn mÒm thùc hiÖn ®ã lµ MLPC vµ MLPE nh− h×nh vÏ 4. ®Þnh tuyÕn. . Trªn ph−¬ng diÖn SS7: . t−¬ng øng 16 VTSM kÕt cuèi kªnh vËt lý. .PhÝa ph¸t: + Göi c¸c khung FISU ®Ó gi¸m s¸t kªnh b¸o hiÖu mét c¸c liªn tôc khi kh«ng cã MSU hay LSSU ®−îc truyÒn gi÷a 2 ®iÓm b¸o hiÖu.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 78 . • CÊu tróc chøc n¨ng cña MTP møc 2: Chøc n¨ng cña møc 2 trong A1000 E10 do b¶ng ACHIL thùc hiÖn. quan tr¾c. ACHIL thùc hiÖn xö lý ®a giao thøc cho c¶ HDLC vµ SS7. tÝnh to¸n m· CRC. Trong ®ã MLPE thùc hiÖn chøc n¨ng ®Þnh tuyÕn cho b¶n tin.PhÝa ph¸t: Ph¸t cê t¹o khung tÝn hiÖu. nhËn biÕt mét c¸ch tù ®éng c¸c khung FISU.Qu¶n trÞ m¹ng b¸o hiÖu: Qu¶n trÞ l−u l−îng. MTP møc 3 thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng: . ph©n phèi. trong ®ã chØ cÇn mét phÇn mÒm PUPE dù phßng. kiÓm tra CRC. MLPC thùc hiÖn chøc n¨ng møc 3 cßn l¹i nh− qu¶n trÞ m¹ng b¸o hiÖu sè 7. t−¬ng øng víi 16 COC. bao gåm: Trªn ph−¬ng diÖn HDLC: . chÌn Zero.PhÝa thu: NhËn biÕt vµ chiÕt Zero. nã ®−îc cµi ®Æt trong SMA. + Ph¸t l¹i c¸c khung theo lÖnh. . qu¶n trÞ tuyÕn. xö lý cê.PhÝa thu: Ph©n tÝch.

§èi víi phÇn mÒm PUPE. §ång thêi MLPU cßn thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n trÞ tr¹ng th¸i c¸c ®−êng trung kÕ vµo/ ra.3 T−¬ng quan gi÷a SS7 trong A1000 E10 víi ITU-T • CÊu tróc chøc n¨ng møc 4: Møc øng dông UP thùc hiÖn chøc n¨ng t¹o b¶n tin. v× thñ tôc xö lý gäi trong A1000 E10 sö dông giao thøc b¸o hiÖu sè. l−u l−îng) Qu¶n trÞ MTP vµ UP Phßng vÖ PUPE SMC H×nh 4. tù kh¾c phôc c¸c lçi nhÑ vµ nÕu tr−êng hîp lçi kh«ng thÓ tù kh¾c phôc ®−îc nã b¸o ®Õn phÇn mÒm phßng vÖ tËp trung ®Ó yªu cÇu gi¶i quyÕt. Nã liªn quan ®Õn thñ tôc xö lý gäi TUP vµ ISUP. Møc nµy do phÇn mÒm MLPU thùc hiÖn. Phßng vÖ phÇn mÒm ss7: C¸c tr¹m vµ c¸c phÇn mÒm trong hÖ thèng ®iÒu khiÓn cña tæng ®µi A1000 E10 ®−îc trang bÞ tÝnh n¨ng tù ph¸t hiÖn lçi. Ph¸t hiÖn vµ söa lçi 16 COC MAS MLMR PC Qu¶n trÞ m¹ng (§−êng. phÇn mÒm dù phßng ®· ®−îc n¹p s½n trong tr¹m dù phßng do ®ã khi cã sù cè th× d−íi sù ®iÒu khiÓn cña MLPC nã sÏ chuyÓn ®æi tr¹ng th¸i tõ dù phßng thµnh NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . xö lý b¶n tin.®å ¸n tèt nghiÖp Møc 4 Møc 3 Møc 2 Trang 79 Møc 1 PUP (SMA) BSM CSMP(SMA) PU Qu¶n trÞ tr¹ng th¸i trung kÕ vµo ra PE §−êng thu ph¸t (CIC) ACHIL S¾p xÕp vµ ph©n lo¹i khung. Ngoµi ra c¸c tr¹m lçi cßn cã kh¶ n¨ng tù c¸ch ly lçi ®Ó tr¸nh l©y lan. Khi cã sù cè. 3. vµ nã cßn ®−îc c¸c tr¹m kh¸c gi¸m s¸t ®Ó ph¸t hiÖn tr¹ng th¸i ngõng ho¹t ®éng kÞp thêi. tuú thuéc vµo tæ chøc kiÓu dù phßng cña tr¹m. c¸c tr¹m tù ngõng ho¹t ®éng vµ chuyÓn l−u l−îng cho tr¹m dù phßng.

®å ¸n tèt nghiÖp Trang 80 ho¹t ®éng ngay kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn l−u l−îng xö lý gäi. chuyÓn PUPE 1 ®ang ho¹t ®éng vµo tr¹ng th¸i kh«ng ho¹t ®éng. ph©n tÝch vµ nã göi b¶n tin kho¸ tr¹m lçi.4 Thñ tôc phßng vÖ phÇn mÒm b¸o hiÖu sè 7 MLPUPE B−íc 1: Gi¶ sö trong tæng ®µi cã 3 SMA cã chøc n¨ng PUPE. Khi ®ã phÇn mÒm phßng vÖ t¹i chç ®Æt trong tõng tr¹m sÏ nhËn b¶n tin lçi. B−íc 2: SMM nhËn b¶n tin. B−íc 3: Khi nµy MLPUPE 1 kh«ng xö lý l−u l−îng. ph©n tÝch vµ v× lçi nÆng nã göi b¶n tin yªu cÇu kho¸ tr¹m ®Õn phÇn mÒm phßng vÖ tËp trung trong SMM. ®ång thêi nã göi b¶n tin b¸o cho c¸c tr¹m kh¸c trªn m¹ch vßng th«ng tin biÕt SMA 1 ®ang bÞ kho¸ ®Ó c¸c tr¹m kh¸c kh«ng göi b¶n tin cho SMA 1. C¸c b−íc phßng vÖ ®−îc m« t¶ trong h×nh sau: SC SC MLPUPE (ES) MLPUPE (ES) MLPUPE (ESRE) Dù phßng MAS MLMQ MIS MLOM H×nh 4. trong ®ã PUPE 3 ë tr¹ng th¸i dù phßng. NÕu lçi x¶y ra vÝ dô trong SMA 1 cã PUPE ®ang ho¹t ®éng. do vËy tõ SMA 1 nã göi b¶n tin th«ng b¸o cho phÇn mÒm phßng vÖ PUPE lµ MLPC trong SMC biÕt. b¶n tin nµy chuyÓn qua phÇn mÒm ph©n phèi b¶n tin MLMQ. MLPC NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .

C¸c kh¶ n¨ng cña m¹ng b¸o hiÖu NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . sau khi söa xong th× MLPUPE 1 sÏ ë tr¹ng th¸i dù phßng.5. b¶n tin nµy ®−îc chuyÓn qua MLMQ ®Õn MCX. B−íc 5: §ång thêi nã göi b¶n tin yªu cÇu cÊu h×nh l¹i ®−êng d÷ liÖu b¸o hiÖu vµo SMA 3. Thñ tôc qu¶n trÞ ss7: Trong tæng ®µi A1000 E10 m¹ng b¸o hiÖu sè 7 ®−îc ph©n chia thµnh ba m¹ng riªng biÖt ®−îc m« t¶ trong h×nh sau: STP Quèc tÕ M¹ng quèc tÕ STP Quèc gia M¹ng quèc gia M¹ng néi h¹t PS1 CSN1 M¹ng néi h¹t PS1 CSN1 Local Network PS255 LOCAL UTC PS2 CSN2 PS3 CSN3 Local Network PS255 LOCAL UTC PS2 CSN2 PS3 CSN3 National 1000 PS National 1000 PS H×nh 4. B−íc tiÕp theo ng−êi ®iÒu hµnh cã thÓ kho¸ tr¹m SMA 1 vµ söa ch÷a. 4.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 81 B−íc 4: MLPC nhËn vµ ph©n tÝch b¶n tin. Khi ®ã tÊt c¶ mäi l−u l−îng ®−îc chuyÓn ®Õn PUPE 3 xö lý thay PUPE 1. ngay sau ®ã nã göi b¶n tin ®Õn SMA3 chuyÓn ®æi phÇn mÒm PUPE 3 tõ dù phßng thµnh ho¹t ®éng.

Tr−êng chän lùa kªnh b¸o hiÖu SCS t−¬ng øng víi c¸c bÝt thÊp nhÊt cña m· nhËn d¹ng kªnh trung kÕ CIC. n¬i ph¸t b¶n tin OPC. chøc n¨ng chÝnh lµ chøc n¨ng biªn dÞch. Trong mçi m¹ng ®Òu cã mét ®iÓm b¸o hiÖu SP. M¹ng néi h¹t M¹ng quèc gia CSN SS7 §¬n vÞ tÝn hiÖu OCB SMA MLPUPE1 §¬n vÞ tÝn hiÖu §¬n vÞ tÝn hiÖu §¬n vÞ tÝn hiÖu VP VP Liªn kÕt sè liÖu VP H×nh 4. 6. con sè SP cña mäi m¹ng néi h¹t ®Òu mang con sè 255. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn trao ®æi b¸o hiÖu sè 7. Trong m¹ng néi h¹t. ®iÓm b¸o hiÖu thu b¶n tin DPC. Môc ®Ých cña chøc n¨ng biªn dÞch lµ ®Ó cho phÐp ®Þnh tuyÕn c¸c ®¬n vÞ tÝn hiÖu b¶n tin tõ ®iÓm b¸o hiÖu nµy ®Õn ®iÓm b¸o hiÖu kh¸c. . tuú thuéc vµo dung l−îng ®¬n vÞ ®Êu nèi thuª bao CSN. .®å ¸n tèt nghiÖp Trang 82 .6 VÞ trÝ cña c¸c thµnh phÇn qu¶n trÞ m¹ng b¸o hiÖu sè 7.M¹ng quèc tÕ: Gi÷a c¸c tæng ®µi quèc tÕ. c¸c tæng ®µi chuyÓn tiÕp vµ c¸c tæng ®µi quèc tÕ.M¹ng quèc gia: Gi÷a c¸c chuyÓn m¹ch thuª bao.M¹ng néi h¹t: Gi÷a ®¬n vÞ ®Êu nèi thuª bao CSN vµ ma trËn chuyÓn m¹ch. C¸c ®−êng d÷ liÖu ®−îc m« t¶ trong h×nh 4. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . c¸c th«ng tin nµy n»m trong nh·n ®Þnh tuyÕn. trong ®ã nã bao gåm nhiÒu ®iÓm SP néi h¹t. Trong ®ã nh− phÇn trªn ta ®· biÕt cã ®iÓm b¸o hiÖu gèc.

M¹ng quèc gia: KiÓu m¹ng TYR= RN.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 83 §iÓm b¸o hiÖu ph¶i ph©n tÝch nh·n ®Þnh tuyÕn cña b¶n tin. LuËt ph©n t¶i ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo 2 møc: . Tõ ®iÓm b¸o hiÖu ®Ých sÏ cho ta biÕt tËp liªn kÕt b¸o hiÖu. H×nh vÏ sau m« t¶ c¸c ®Æc tÝnh nµy. §iÓm b¸o hiÖu: TuyÕn b¸o hiÖu phï hîp víi ®iÓm b¸o hiÖu ®Ých. Theo kiÓu ph©n t¶i vµ luËt ph©n t¶i trªn SCS ®Ó x¸c ®Þnh viÖc ®Þnh tuyÕn. Tõ danh s¸ch tËp liªn kÕt b¸o hiÖu ta sÏ biÕt ®−îc danh s¸ch c¸c kªnh b¸o hiÖu.Chän chïm kªnh trung kÕ trong cïng mét tuyÕn. PTS NSFM 1 Tæng ®µi A PTS Coc0 Coc1 Coc2 Coc3 NSFM 0 Tæng ®µi B PSi PSj Kªnh tho¹i Chän mét nhãm trung kÕ Chän mét kªnh trong nhãm H×nh 4. .7 Liªn kÕt gi÷a c¸c ®iÓm b¸o hiÖu Tuú theo kiÓu cña m¹ng mµ ng−êi ®iÒu hµnh khi thùc hiÖn c¸c lÖnh qu¶n trÞ ph¶i khai b¸o: .M¹ng quèc tÕ: KiÓu m¹ng TYR= RI 5. Tõ tËp liªn kÕt b¸o hiÖu ta sÏ biÕt ®−îc danh s¸ch t©p c¸c liªn kÕt b¸o hiÖu. Tõ ®iÓm b¸o hiÖu sÏ cho ta biÕt ®−îc tuyÕn b¸o hiÖu (ASM).M¹ng néi h¹t: KiÓu m¹ng TYR= RL. . Phï hîp víi ®iÓm b¸o hiÖu nµy lµ mét kiÓu NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .Chän kªnh b¸o hiÖu trong chïm ®· ®−îc lùa chän. vµ cuèi cïng lµ chïm kªnh trung kÕ vµ kªnh ®−îc chän ®Ó ®Þnh tuyÕn cho c¸c b¶n tin. .

I: Chïm kªnh b¸o hiÖu rçi nh−ng kh«ng thÓ truy nhËp ®−îc.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 84 ®iÓm b¸o hiÖu (TASN). . . . kh«ng truy nhËp ®−îc. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . cã kh¶ n¨ng truy nhËp hoµn toµn. . Kªnh b¸o hiÖu PS §Ých 1.A: Chïm kªnh b¸o hiÖu rçi vµ cã thÓ truy nhËp ®−îc.X: Chïm kªnh b¸o hiÖu kh«ng lµm viÖc. §iÓm b¸o hiÖu ®−îc m« t¶ trong h×nh sau: Tæng ®µi A Tæng ®µi B PS Nguån 1 Ph©n tÝch b¸o hiÖu.ACT: Ho¹t ®éng tèt. víi c¸c tr¹ng th¸i sau ®©y: . Cã kh¶ n¨ng truy nhËp hoµn toµn t−¬ng ®−¬ng víi tr−êng hîp nèi c¸c kh¶ n¨ng truy nhËp cña c¸c chïm kªnh b¸o hiÖu theo tuyÕn nµy (tõ ACF 0 ®Õn ACF 3). Th−êng ®iÓm b¸o hiÖu hiÖn ®ang ®−îc sö dông cho c¸c tæng ®µi trªn m¹ng ®Òu lµ kiÓu ®¬n riªng biÖt (INDIV).R: Yªu cÇu chuyÓn giao bÞ h¹n chÕ.NCR: Ch−a ®−îc t¹o. §¬n vÞ tÝn hiÖu b¸o hiÖu SCS 4b CPO 14b CPD 14b H×nh 4. . §iÓm b¸o hiÖu ®Ých cã ho¹t ®éng tèt hay kh«ng ®−îc m« t¶ qua tham sè kh¶ n¨ng truy nhËp (ACCE).ACP: Truy nhËp tõng phÇn hoÆc truy nhËp 1 phÇn.INA: Kh«ng lµm viÖc. 2.H: Chïm kªnh kh«ng thÝch hîp. . NhËn ®¬n vÞ tÝn hiÖu b¸o hiÖu. . Qu¶n trÞ. 2 Göi ®¬n vÞ tÝn hiÖu b¸o hiÖu.8 §iÓm b¸o hiÖu C¸c kh¶ n¨ng truy nhËp cña chïm kªnh b¸o hiÖu nh− sau: .

Ho¹t ®éng theo luËt ph©n t¶i t−¬ng øng víi SCS. Chïm kªnh phô thuéc vµo: . 9. mµ nh÷ng thµnh phÇn nµy t−¬ng øng víi c¸c thø tù cña c¸c chïm kªnh trong tuyÕn (RANF) hoÆc c¸c kªnh trong chïm kªnh (RANC). Chïm kªnh b¸o hiÖu: Mét chïm kªnh b¸o hiÖu lµ mét tËp c¸c kªnh b¸o hiÖu víi cïng ®Æc tÝnh.9 LuËt ph©n bè trªn chïm kªnh b¸o hiÖu cña h−íng 7. ®é s©u nµy t−¬ng øng víi con sè tèi ®a thµnh phÇn mµ luËt nµy t¸c ®éng øng víi mét SCS cho tr−íc. .Ýt nhÊt mét chïm kªnh b¸o hiÖu (cùc ®¹i lµ 4.LuËt ph©n bè trªn chïm kªnh. m« t¶ trong h×nh 4. §ång nhÊt ®−îc hiÓu lµ tÊt c¶ c¸c chïm kªnh b¸o hiÖu trong tuyÕn ®Òu cã cïng tèc ®é vµ ph−¬ng thøc söa sai. TuyÕn b¸o hiÖu: Trang 85 TuyÕn b¸o hiÖu lµ tËp hîp ®ång nhÊt c¸c chïm kªnh b¸o hiÖu cïng lo¹i. LOI SCS 0 if SCS=1 2 15 Thø tù −u tiªn 0123 1230 2301 3012 RANF 0 NFSM i ASM RANF 1 NFSM j RANF 2 NFSM k RANF 3 NFSM l H×nh 4.®å ¸n tèt nghiÖp 6. Mçi tuyÕn b¸o hiÖu gåm cã: . Theo luËt nµy th× øng víi mçi SCS ta cã mét danh s¸ch theo thø tù gi¶m dÇn c¸c thµnh phÇn. LuËt (LAW) ph©n bè trªn chïm kªnh còng nh− trªn kªnh b¸o hiÖu ®−îc biÓu diÔn b»ng mét ma trËn 16 hµng x N cét. tõ NFSM0 ®Õn NFSM3). NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . . N lµ ®é s©u cña luËt.Con sè ®iÓm b¸o hiÖu mµ chïm kªnh ®Êu nèi tíi. tøc t−¬ng ®−¬ng víi sè kªnh hoÆc sè chïm kªnh b¸o hiÖu.

®å ¸n tèt nghiÖp

Trang 86

- §Æc tÝnh ( tèc ®é, ph−¬ng thøc söa sai: CORR0) - Danh môc c¸c kªnh b¸o hiÖu (COC) §èi víi mçi COC (0< COC <15) cã mét con sè thø tù COC trong chïm kªnh (0 < RANC < 15). Ta cã luËt ph©n bè trªn c¸c ®−êng COC trong chïm kªnh nh− trong h×nh sau:

LOI SCS
0 if SCS=1 2 Thø tù −u tiªn 0123 1230 2301

NFSM

15

3012
RANC 0 COC n RANC 1 COC m RANC 2 COC o RANC 3 COC p

H×nh 4.10 LuËt ph©n bè trong chïm kªnh

8. Kªnh b¸o hiÖu: Mét kªnh b¸o hiÖu bao gåm hai kªnh sè liÖu (mét kªnh trªn ®«i d©y ph¸t, mét kªnh trªn ®«i d©y thu), c¸c kªnh nµy ®Òu cã cïng tèc ®é. §−êng truyÒn dÉn hai chiÒu ®−îc sö dông ®Ó ph¸t c¸c b¶n tin b¸o hiÖu sè 7 cña ITU-T. Mét kªnh b¸o hiÖu bao gåm: - PhÇn tö møc 1: §ã lµ mét liªn kÕt sè liÖu b¸o hiÖu (LSD), t−¬ng ®−¬ng víi mét khe thêi gian vËt lý (TS) ®Êu nèi ®Õn ®iÓm b¸o hiÖu ®èi ph−¬ng (SP), ®Êu nèi b¸n cè ®Þnh trong ma trËn chuyÓn m¹ch MCX vµ TS ®Õn SMA. - PhÇn tö møc 2: Liªn quan tíi kÕt cuèi b¸o hiÖu thùc TSM vµ kÕt cuèi b¸o hiÖu ¶o TSV. TSM n»m bªn trong modul ACHIL, TSM lµ bé kÕt cuèi phÇn cøng vµ ®−îc chia thµnh c¸c khe thêi gian gäi lµ VTSM (cã chØ sè vËt lý 0÷31). Mçi VTSM qu¶n lý mét ®−êng COC, mét module ACHIL qu¶n lý 16 COC.
NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44

®å ¸n tèt nghiÖp

Trang 87

TSV còng ®−îc ph©n chia t−¬ng tù nh− TSM. Khi t¹o COC, ng−êi ®iÒu hµnh ph¶i ®−a ra con sè kÕt cuèi kªnh ¶o TSV, tõ ®ã hÖ thèng sÏ tù chän lùa con sè TSM t−¬ng øng víi cÊu h×nh (TSV⇔ TSM). TSM kÕt hîp víi TSV lµm t¨ng ®é tin cËy cho hÖ thèng b¸o hiÖu SS7. Mèi t−¬ng quan nµy ®−îc biÓu thÞ trong h×nh sau:
VTSM 00 VTSM 31 VTSV 00 VTSV 31

SMA1

PUPE1 TSM 0 TSV 1

SMA2

PUPE2 TSM 1 TSV 1

VTSM 00 VTSM 31 VTSV 00 VTSV 31

SMX

SMA3

PUPE3 TSM 2 TSV 1

VTSM 00 VTSM 31 VTSV 00 VTSV 31

H×nh 4.11 Mèi t−¬ng quan gi÷a TSV ⇔ TSM. Trong qu¸ tr×nh khai th¸c, chØ qu¶n lý ®−îc c¸c kªnh ¶o trong bé kÕt cuèi ¶o, c¸c kªnh thùc trong bé kÕt cuèi thùc do hÖ thèng tù qu¶n lý. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, nã sÏ chän ngÉu nhiªn mét kªnh thùc rçi. Nh− vËy, c¸c kü thuËt viªn chØ cã thÓ can thiÖp ®−îc vµo TSV. Tr¹ng th¸i cña kªnh b¸o hiÖu ETCS gåm 2 thµnh phÇn: ETCS = xxxx + yyyy.

NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44

®å ¸n tèt nghiÖp

Trang 88

xxxx: Tr¹ng th¸i kªnh vËt lý NCNT: Kh«ng ®−îc ®Êu nèi. INAC: Kh«ng häat ®éng. ACTI: §ang ho¹t ®éng. INIT: §ang khëi t¹o. NAFF: Ch−a ®−îc t¹o.

yyyy: Ph−¬ng thøc chuyÓn b¶n tin BLOM: BÞ kho¸ do lÖnh MMC. BLOS: BÞ kho¸ do hÖ thèng. NBLO: Kh«ng bÞ kho¸. BLOD: Kho¸ h−íng ®i. BLOA: Kho¸ h−íng vÒ.

B¶ng 2 Tr×nh tù x©y dùng hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7

KÕt luËn
SS7 lµ hÖ thèng b¸o hiÖu sö dông ph−¬ng thøc chuyÓn m¹ch gãi trong m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh, nã ®−îc thiÕt kÕ ®Ó cung cÊp mét hÖ thèng b¸o hiÖu chung chuÈn quèc tÕ. §Õn nay, gÇn 100% tuyÕn quèc tÕ ®· vµ ®ang sö dông SS7. M¹ng quèc gia còng ®ang sö dông SS7. §iÒu ®ã ®· chøng minh tÝnh hiÖu qu¶ vµ n¨ng lùc cña SS7. Víi sù hç trî cña SS7 vµ cïng víi chuyÓn m¹ch ATM, tæng ®µi A1000 E10 ®ãng vai trß quan träng trong viÖc n©ng cao chÊt l−îng dÞch vô, ®−a c¸c dÞch vô míi vµo m¹ng.

NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44

Bit ®Þa chØ h−íng vÒ. C¬ së thêi gian. §iÓm ®Ých cña b¸o hiÖu. Bé tËp trung ®iÖn tö vÖ tinh. Bus néi h¹t hay bus côc bé. PhÇn sö dông sè liÖu. §iÒu khiÓn th«ng tin. TÝnh c−íc tËp trung. B¶n tin tr¶ lêi cã tÝnh c−íc. §¬n vÞ truy nhËp thuª bao sè. M¹ch héi nghÞ. Coupler m¹ch vßng phô. M· nhËn d¹ng kªnh. Bit kiÓm tra. B¸o hiÖu kªnh chung. Coupler m¹ch vßng chÝnh. B¶n tin tr¶ lêi cã tÝnh kh«ng c−íc. Coupler xö lý tÝn hiÖu tiÕng nãi. Bus gi÷a c¸c tr¹m ®a xö lý. B¶n tin gi¶i phãng h−íng ®i. B¸o hiÖu kªnh riªng. PhÇn tö dÞch vô øng dông.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 89 ThuËt ng÷ viÕt t¾t ACM ANC ANN ASE BHCA BIB BL BSM BSN BT CAMA CAS CC CCF CCS CIC CK CLB CLF CMP CMS COM CSED CSND CSNL CTSV DPC DUP ETA F FC FIB Address Complete Message Answer Signal Charge Answer Signal No Charge Application Service Element Busy Hour Call Attempt Backward Indicator Bit Local Bus Multiprocessor Station Bus Backward Sequence Number Time Base Centralised Automatic Message Accounting Channel Associated Signalling Communication Control Conference Circuit Common Channel Signalling Circuit Indicator Code Check Bit Clear Back Clear Forward Main Multiplex Coupler Secondary Mutiplex Coupler Matrix Switch Controller Electronic Satellite Concentrator Subcriber Digital Access Unit Local Digital Concentrator Voice Signalling Processing Coupler Destination Point Code Data Unit Part Auxiliary Equipment Manager Flag Frame Control Forward Indicator Bit B¶n tin hoµn thµnh ®Þa chØ. Qu¶n lý thiÕt bÞ phô trî Cê Tr−êng ®iÒu khiÓn khung Bit ®Þa chØ h−íng ®i NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . B¶n tin gi¶i phãng h−íng vÒ. Con sè thø tù h−íng vÒ. Cuéc thö giê bËn. Bé ®iÒu khiÓn chuyÓn m¹ch chÝnh. Bé tËp trung sè néi h¹t.

®å ¸n tèt nghiÖp Forward Sequence Number Tone Generator Matrix System Handler High Density Bipolar Code High Level Data Link Control Initial Address Signal Message. Intelligent Network Intergrated Service Digital Network International Standards Organisation ISDN User Part Local Access Local Automatic Message Accounting Link Set Link State Control Link Status Signal Unit Length Indicator Matrix Link Incoming Matrix Link Outgoing Matrix Link Alarm Multiplex Mobile Application Part Main Control Station Access Multiplex Common Memory MC Host Switching Matrix MCX Multifrequency MF Multifrequency Compelled MFC Multifrequency Pulse MFP Inter-Station Multiplex MIS Software Machine ML MLETA Auxiliary Equipment Management MLPUPE SS7 Protocol Handler ML FSN GT GX HDB3 HDLC IAM IN ISDN ISO ISUP LA LAMA LS LSC LSSU LI LR LRE LRS MAL MAP MAS MLSM MQ Station ML Message Distributor Trang 90 Con sè thø tù h−íng ®i Bé t¹o tone Qu¶n lý ®Êu nèi M· tam cùc mËt ®é cao §iÒu khiÓn ®−êng sè liÖu møc cao B¶n tin ®Þa chØ khëi ®Çu M¹ng th«ng minh M¹ng sè ®a dÞch vô Tæ chøc tiªu chuÈn thÕ giíi PhÇn sö dông m¹ng sè ®a dÞch vô §−êng truy nhËp TÝnh c−íc t¹i chç Chïm kªnh b¸o hiÖu Bé ®iÒu khiÓn tr¹ng th¸i ®−êng §¬n vÞ b¸o hiÖu tr¹ng th¸i kªnh Tr−êng chØ thÞ ®é dµi §−êng m¹ng §−êng m¹ng ®i vµo §−êng m¹ng ®i ra M¹ch vßng c¶nh b¸o PhÇn øng dông cho di ®éng M¹ch vßng th«ng tin truy nhËp gi÷a c¸c tr¹m Bé nhí chung Ma trËn chuyÓn m¹ch chÝnh §a tÇn §a tÇn c−ìng bøc Xung ®a tÇn M¹ch vßng th«ng tin gi÷a c¸c tr¹m PhÇn mÒm chøc n¨ng PhÇn mÒm qu¶n trÞ thiÕt bÞ phô trî PhÇn mÒm qu¶n trÞ giao thøc b¸o hiÖu sè 7 PhÇn mÒm tr¹m Qu¶n trÞ ph©n bè b¶n tin NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .

®å ¸n tèt nghiÖp MR MRO MTP NI NT OMAP OPC OSI PCM PDD PGS PLMN PSTN PUP PUS RLC SAM SAO SCP SF SI SIF SIO SL SLM SLS SM SMA SMC SMM SMT SMX SP SPC Call Handler Message Routing Message Transfer Part Network Indicator Network Terminal Operation Maintaince Application Part Originating Point Code Open System Interconnection Pulse Code Modulation Post Dialling Delay General Supervisory Station Public Land Mobile Network Public Switched Telephone Network Main Processor Unit Secondary Processor Unit Release Message Subsequence Addrees Message Subsequence Addrees Message With One Service Control Point Single Frequency Service Indicator Signalling Information File Service Information Octet Signalling Link Signalling Link Management Signalling Link Selection Control Station Auxiliary Equipment Control Station Main Control Station Maintaince Station Trunk Control Station Matrix Control Station Signalling Point Stored Program Control Trang 91 Xö lý cuéc gäi §Þnh tuyÕn b¶n tin PhÇn chuyÓn giao b¶n tin ChØ thÞ m¹ng KÕt cuèi m¹ng PhÇn øng dông vËn hµnh b¶o d−ìng §iÓm xuÊt ph¸t b¸o hiÖu HÖ thèng giao tiÕp më §iÒu chÕ xung m· TrÔ quay sè Tr¹m gi¸m s¸t tæng thÓ hÖ thèng M¹ng di ®éng c«ng céng M¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng §¬n vÞ xö lý chÝnh §¬n vÞ xö lý phô B¶n tin gi¶i phãng hoµn toµn B¶n tin ®Þa chØ tiÕp theo B¶n tin ®Þa chØ tiÕp theo víi mét con sè §iÓm ®iÒu khiÓn dÞch vô §¬n tÇn ChØ thÞ dÞch vô Tr−êng th«ng tin b¸o hiÖu Octet th«ng tin dÞch vô Liªn kÕt b¸o hiÖu Qu¶n trÞ ®−êng b¸o hiÖu Chän lùa ®−êng b¸o hiÖu Tr¹m ®iÒu khiÓn Tr¹m ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ phô trî Tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh Tr¹m b¶o d−ìng Tr¹m ®iÒu khiÓn trung kÕ Tr¹m ®iÒu khiÓn ma trËn §iÓm b¸o hiÖu §iÒu khiÓn theo ch−¬ng tr×nh l−u tr÷ NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .

®å ¸n tèt nghiÖp SRM SSP SS7 STM STP SU TCAP TMN TS TUP UP UR VF Signalling Route Management Service Swiching Point Signalling System 7 Signalling Traffic Management Signalling Transfer Point Signalling Unit Transation Capability Application Part Telecommunication Management Network Time Slot Telephone User Part User Part Connection Unit Voice Frequency Trang 92 Qu¶n trÞ tuyÕn b¸o hiÖu §iÓm chuyÓn m¹ch b¸o hiÖu HÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 Qu¶n trÞ l−u l−îng b¸o hiÖu §iÓm chuyÓn tiÕp b¸o hiÖu §¬n vÞ b¶n tin PhÇn qu¶n trÞ kh¶ n¨ng phiªn dÞch M¹ng qu¶n trÞ viÔn th«ng Khe thêi gian PhÇn øng dông ®iÖn tho¹i PhÇn ng−êi sö dông §¬n vÞ ®Êu nèi TÇn sè tho¹i NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .

1996 HÖ thèng b¸o hiÖu kªnh chung. 1999 Lª Ngäc Giao [2] NguyÔn ThÞ Thanh Kú [3] Lª Ngäc Giao [4] §ç Dòng [5] NguyÔn Kh¸nh Toµn [6] Lª Ngäc Thao [7] NguyÔn Hång S¬n Tæng ®µi A1000 E10 (OCB283). 2000 Understanding telecommunication. 1995 C¬ së kü thuËt chuyÓn m¹ch vµ Tæng ®µi. 2000 HÖ thèng b¸o hiÖu vµ ®ång bé m¹ng viÔn th«ng. 2001 Nghiªn cøu c¸c ph−¬ng ¸n øng dông hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 vµo m¹ng viÔn th«ng ViÖt Nam. HÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 vµ ®ång bé. 2000 Hoµng §øc H¶i [8] Ericssion [9] Travis Russell NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . 1997 Signalling system #7.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 93 Tμi liÖu tham kh¶o [1] NguyÔn ThÞ Thanh Kú. 1998 Bµi gi¶ng hÖ thèng b¸o hiÖu.

®å ¸n tèt nghiÖp Trang 94 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful