ήτϣ ϢϴϠγ

ΔΤϳήΠϟ΍ Ε΍άϟ΍
(ϲτγϮΘϤϗήθϟ΍ ) ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΔϳϮϬϟ΍ ΕΎϴϟΎϜη˳΍
ϲϓ ήθϨϟ΍ϭ ΕΎγ΍έΪϠϟ ΔϴΑήόϟ΍ ΔδγΆϤϟ΍ Ϧϋ ˬ 2000 ϡΎϋ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔόΒτϟ΍ϭ 1997 ϡΎϋ ΏΎΘϜϟ΍ ΍άϬϟ ϰϟϭϻ΍ ΔόΒτϟ΍ ΕέΪλ
) ΞϣΎϧήΑ Ϧϣ ϪϠϘϧϭ ΔϋΎΒτϟ΍ ϞϛΎθϣ ΐΒδΑ ΔϴϠϜθϟ΍ϭ Δϴ΋ϼϣϻ΍ϭ ΔϴόΒτϤϟ΍ ˯ΎτΧϻ΍ ΓήΜϛ Ϧϋ ϢϳήϜϟ΍ ΉέΎϘϠϟ έάΘόϧ .ΕϭήϴΑ
ΓέΩΎΒϣ ϭ΍ ΎΒϳήϗ ΖϗϮϟ΍ ήϓϮΘΑ ϦϴϠϣ΁ ˬΖϗϮϟ΍ ΔΤη ΐΒδΑ ϪΤϴϠμΗ Ϧϣ ΎϴϟΎΣ ΎϨϨϜϤΗ ϡΪϋϭ (εϮΘϨϴϛΎϣ ) ΞϣΎϧήΑ ϰϟ΍ ( pc
.Ϫϴϟ΍ ϪϠλϮϨγ ϱάϟ΍ ϲϠλϻ΍ ΏΎΘϜϟ΍ ΔόΒσ ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϻΎΑ ΔόΒτϟ΍ ϩάϫ ΢ϴϘϨΘΑ ΎϨϟ ωήΒΘϟΎΑ ϦϴΒϴτϟ΍ ˯΍ήϘϟ΍ ΪΣ΍

1

ΏΎΘϜϟ΍ ΕΎϳϮΘΤϣ
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΔϳϮϬϟ΍ ϕΰϤϤϟ΍ ϥΎδϧϻ΍ : ϞΧΪϤϟ΍

9

27

ΔϳήϜϔϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ΪϳΪΠΗ : ϝϭϷ΍ Ϟμϔϟ΍

29

ΪϳΪΠϟ΍ ϲτγϮϟ΍ ήϜϔϟ΍ ΔϴϤΘΣϭ ωΎϴπϟ΍ϭ ϑήτΘϟ΍ Δϴ΋ΎϨΛ -

51

ϦϳΪϟ΍ϭ ΔγΎϴδϟ΍ϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϦϴΑ ΔϓΎϘΜϟ΍ -

63

»ΔϳϭΎΘϟ΍« ΔϴϨϴμϟ΍ ΔϔδϠϔϟ΍ϭ Γ΃ήϤϟ΍ ϝϮΣ -

72

ϊϤΘΠϤϠϟ ΔϴΒϳήϐΘϟ΍ ΓήψϨϟ΍ϭ ΦϳέΎΘϠϟ ϲϣϮϘϟ΍ ϲϗήόϟ΍ ϢϬϔϠϟ ΝΫϮϤϧ -

83

Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ΪϳΪΠΗ : ϲϧΎΜϟ΍ Ϟμϔϟ΍

85

βϳήϔΘϟ΍ϭ ΔΑϭήόϟ΍ ϦϴΑ ΔϗΰϤϤϟ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ϭ Δϴϧ΍ήϳϹ΍ ΓΪϘόϟ΍ ΔΑϭήόϟ΍ ϢγΎΑ βϳήϔΘϟ΍ -

102

ϲϗ΍ήόϟ΍ ήοΎΤϟ΍ ϲϓ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΓΪϘόϟ΍ ήϴΛ΄Η -

117

ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϥΎϳΩ΃ Κϳέϭ ϲϗ΍ήόϟ΍ ϊϴθΘϟ΍ -

137
141

ϥ΍ήϳ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϦϴΑ ΕΎϗϼόϟ΍ ΦϳέΎΗ Ϧϋ ΔϴΗΎϣϮϠόϣ ϖΣϼϣ -

175

»ΔϴΑήόϟ΍« ΔϴτγϮΘϤϗήθϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ΪϳΪΠΗ : ΚϟΎΜϟ΍ Ϟμϔϟ΍
ΕΎϤϠϜϟ΍ ΎϬΘϗΰϣ ΔϳϮϬϟ ΪϳΪΟ Ϣγ΍ ϲτγϮΘϤϗήθϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ -

177

ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍ Ϊο ..ΔϴΑήόϟ΍ ΓΪΣϮϟ΍ ϊϣ -

188

ΔϴδϨϤϟ΍ ΔϴϗήθϤϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ϭ ΐϴμΨϟ΍ ϝϼϬϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ -

197

ϲϣΎθϟ΍ -ϲϗ΍ήόϟ΍ ϕήθϤϟ΍ ΦϳέΎΗ ϦϋΔϴΗΎϣϮϠόϣ ϖΣϼϣ ˰

213

ϲϣϮϘϟ΍ ϱέϮδϟ΍ ΏΰΤϟ΍ϭ ΐϴμΨϟ΍ ϝϼϬϟ΍ ΓΪΣϭ Ϧϋϭ
239

»ΔϴΑήόϟ΍« ΏϮόθϠϟ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ΪϳΪΠΗ : ϊΑ΍ήϟ΍ Ϟμϔϟ΍

241

Ϫόϣ ΢ϟΎμΘϟ΍ϭ ϲϣϼγϼΒϘϟ΍ Ι΍ήϴϤϟ΍ ϕϭήδϤϟ΍ ΎϨΨϳέΎΘϟ ΝΫϮϤϧ .. ΔϳϮϧΎϤϟ΍ -

250

ϕΰϤϤϟ΍ ΎϨΨϳέΎΗ ΪϴΣϮΘϟ ΕΎΣήΘϘϣ -

262
273

ΔϴΑήόϟ΍ ϰϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΎϨΛ΍ήΗ ΔϤΟήΗ -

279

ΔϘτϨϤϟ΍ ΏϮόη ϝϮλ΃ϭ ΔϴϣΎδϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ Ϧϋ ΔϴΗΎϣϮϠόϣ ϖΣϼϣ ΐϳήόΘϟ΍ ΦϳέΎΗϭ

2

319

Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϟΎΤϟ΍ - ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ΪϳΪΠΗ : βϣΎΨϟ΍ Ϟμϔϟ΍

321

ΪϳΪΠϟ΍ ϱήϜϔϟ΍ ˯ΎϨΒϟ΍ϭ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔοέΎόϤϟ΍ ΔϗΰϤϤϟ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ -

351
366

ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ Δϴϔ΋Ύτϟ΍ ΔϠϜθϤϟ΍ϭ Δόϴθϟ΍ -

386

ϥΎϳήδϟ΍ ϕϮϘΣϭ ϯήΒϜϟ΍ ϥΎΘγΩήϛ Δϴπϗ ωϮϨΗϭ ϲϗ΍ήόϟ΍ ϊοϮϟ΍ ΕΎϴϟΎϜη· Ϧϋ ΔϴΗΎϣϮϠόϣ ϖΣϼϣ -

419

ΔϴΒϫάϤϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϳϮϐϠϟ΍ ΕΎΌϔϟ΍
454

Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϟΎΤϟ΍ - ΔϴϨσϭ ΔϳϮϫ ˯ΎϨΒϟ ΔϴϠϴϤϜΗ ΕΎΣ΍ήΘϗ΍ : ΔϤΗΎΧ

ϥ΍ΪϠΑ ΎϬΑ ϲϨόϧϭ .(ϲϟΎϣ α΃έ) Ϧϣ (ϲϟΎϤγ΃έ) ϞΜϣ (ϲτγϮΘϣ ϕήη) Ϧϣ ΖΤϧ (ϲτγϮΘϤϗήη) ΔϴϤδΗ ϥ΍ :ΔψΣϼϣ
ΓήϳΰΠϟ΍ϭ ϥΩέϷ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϞΜϣ ϪϓΎϔο Ϧϋ ΓΪϴόΒϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ΎϬϴϓ ΎϤΑ ˬςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ ϕήη ΎϬόϴϤΟ ϊϘΗ ϲΘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍
.ΚϟΎΜϟ΍ Ϟμϔϟ΍ ϊΟ΍έ .ςγϮΘϤϟ΍ ΏήϏ ϊϘΗ ϲΘϟ΍ ΎΑϭέϭ΍ ϞΑΎϘΗ ϲϫϭ ˬΔϴΑήόϟ΍

3

ϞΧΪϤϟ΍
ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΔϳϮϬϟ΍ ϕΰϤϤϟ΍ ϥΎδϧϻ΍
ΪΣ΃ ϰϠϋ ϻ˱ ΍Άγ ΖΣήσ ϲϧ΃ ˬϲγΎϴδϟ΍ ϲϋϮϟ΍ϭ ΔϘϫ΍ήϤϟ΍ Ϧγ ΕΎϳ΍ΪΑ ϲϓ ΖϨϛϭ ˬΩ΍ΪϐΑ ϲϓ ΕΎϨϴΘδϟ΍ ήΧ΍ϭ΃ ϲϓ ήϛάΗ΃
:ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ϦϳΪϟ΍ Ϧϋ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ΙΪΤΘϳ Ύ˱ϋέϭ Ύ˱ϬϴϘϓ ϞΟήϟ΍ ΍άϫ ϥΎϛϭ ˬϲΑ΃ ˯ΎϗΪλ΃
΍ΫΎϤϟ ΐϴσ ˬϞΟϭ ΰϋ ϱέΎΒϟ΍ ΔϤΣήΑ ϰϟϭϷ΍ Ϣϫ ϥϮϤϠδϤϟ΍ϭ ˬͿ΍ ϦϳΩ Ϯϫ ϡϼγϹ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ· ˬϚϠπϓ Ϧϣ ϲϟ Ϟϗ ˬϢϋ Ύϳ ˮΏήϐϟ΍ϭ ΩϮϬϴϟ΍ ϡΎϣ΃ ˯Ύϔόοϭ ϥϮϔϠΨΘϣ Ώήόϟ΍ ϦΤϧ ΍άϜϫ
: ΓΪ΋Ύδϟ΍ »ΔϴϧΎϤΜόϟ΍« ΔϴϠϘόϟ΍ ΎϳΎϘΑ Ϧϋ ˯ϼΠΑ ήΒόϳ Ύ˱ϗΩΎλϭ Ύ˱τϴδΑ ϞΟήϟ΍ Ώ΍ϮΟ ϥΎϛϭ
ΪϘϓ ϦΤϧ Ύϣ΃ ˬϢϠόϟ΍ ϯέΎμϨϟ΍ϭ ˬϝΎϤϟ΍ ϢϬΒϫϭ ΩϮϬϴϟ΍ : ΔΒϫϮϣ Δ˷Ϡϣ ϞϜϟ ΢Ϩϣ ˬϰϟΎόΗϭ ϪϧΎΤΒγ Ϳ΍ ϥ· ˬϲ
˷ ϨΑ Ύϳ ϊϤγ΍ .ΎϴϧΪϟ΍ ΎϧάΒϧϭ ΎϨϨϳΪΑ ϼ
˱ όϓ ΎϨϜδϤΗ Ϯϟ ΎϧέΎψΘϧΎΑ ΔϨΠϟ΍ ...ΓήΧϵ΍ϭ Ϳ΍ ΎϨϠϓ ϦΤϧ Ύϣ΃ ˬΎϴϧΪϟ΍ϭ ϝΎϤϟ΍ ϢϬϟ Ϣϫ ϲϨΑ΍ Ύϳ ΍άϬϟ .ϥΎϤϳϹ΍ ΎϨΒϫϭ
ϥ΍ϮϔϨϋ ϞϜΑ ϦϳΪϟ΍ ΕάΒϧ ϲϧΈϓ ˬϝϻΫϹ΍ϭ ϑϮΨϟ΍ϭ ϥΎϣήΤϟΎΑ ϲΘϟϮϔσ Ε΍ϮϨγ Ζϴπϣ΃ Ϊϗϭ ˬΎϴϧΪϟ΍ ϖθϋ΃ ϲϧϸϓ ˬΎϧ΃ Ύϣ΃
.ΓΎϴΤϟ΍ Ε΍άϠϣϭ ϢϠόϟ΍ϭ ϝΎϤϟ΍ ΚϴΣ Ώήϐϟ΍ϭ ΎΑϭέϭ΃ ϰϟ΍ ˬΎϴϧΪϟ΍ ϰϟ΍ ϲΣϭέ ϞϜΑ ΖϬΠΗ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍
ΔϴϣϮϘϟ΍ϭ ΔϳέϮΜϟ΍ Ε΍έΎϴΘϟΎΑ ϲϠϐΗ ΔϴΑήόϟ΍ ϥΪϤϟ΍ ϊϴϤΟϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϥΪϣϭ Ω΍ΪϐΑ ΖϧΎϛϭ ˬΕΎϨϴόΒδϟ΍ Ϟ΋΍ϭ΃ ϲϓ ΍άϫ ϞμΣ
Δϴϛ΍ήΘηϻ΍ϭ ΔϴϣΪϘΘϟΎΑ ϥϮϗΪθΘϳ ΍ϮϧΎϛ ˬΐόθϟ΍ ˯ΎϨΑ΃ Ϧϣ ˯ΎτδΒϟ΍ ϰΘΣϭ ˬϊϴϤΠϟ΍ .ΔϤϳΪϘϟ΍ Δϴϟ΍ήΒϴϠϟ΍ ΎϳΎϘΑ ϊϣ ΔϴδϛέΎϤϟ΍ϭ
Ϟϛ άΒϧ ΔσΎδΑ Ϟϛ ϲϨόϳ ΍άϫϭ »ΐπϐΑ Ϛ΋΍έϭ ϰϟ΍ ήψϧ΃« : ϦϴϔϘΜϤϟ΍ ϦϴΑ ϦϤϴϬϤϟ΍ έΎόθϟ΍ ϥΎϛϭ ˬΩΎΤϟϹ΍ϭ ΔϳΩϮΟϮϟ΍ϭ ΔϴδϛέΎϤϟ΍ϭ
.΢ϣΎΠϟ΍ ϥΎμΤϟΎϛ ϞΒϘΘδϤϟ΍ ϮΤϧ ϩΎΠΗϻ΍ϭ νΎϣ Ϯϫ Ύϣ
΍άϫ Ϟϛ ϲτϐϧ ΎϨϛ ΎϨϧ΃ ΢ϴΤλ .ΎϨΒόη Ι΍ήΗϭ ΎϨΗ΍ΩΎϋϭ ΎϨϴοΎϤΑ Δϗϼϋ Ϫϟ Ύϣ Ϟϛ ήϘΘΤϧϭ ήΨδϧ ΎϨΣέ ϡΪϘΘϟ΍ϭ ΓέϮΜϟ΍ ϢγΎΑ
Ύ˱ϴόΟέ ήΒΘόϧ ΎϨϛ ήψϨϟ΍ϭ ήϜϔϟ΍ ϞϴλΎϔΗ ϲϓ ϦϜϟϭ ˬΔΣΩΎϜϟ΍ ΕΎϘΒτϟ΍ ΪΠϤΗϭ ˬΔϴΑήόϟ΍ ΔϣϻΎΑ ήΨΘϔΗ ΔϴϘΒσϭ ΔϴϧΎϣϮϗ ΕϻϮϘϤΑ
.ϲϣϮϘϟ΍ϭ ϲϨσϮϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ϭ ΪϴϟΎϘΘϟ΍ϭ ϦϳΪϟΎΑ Δϗϼϋ Ϫϟ Ύϣ Ϟϛ Ύ˱ϴϣϼχϭ
ϪΘϴϣΪϘΗ ϦϴΒϳ ϲϜϟ ΎϧΪΣ΍ϭ έΎλ .ΔϴϨϳΪϟ΍ ΪϴϟΎϘΘϟ΍ϭ ΕΎγέΎϤϤϟΎΑ Δϗϼϋ Ϫϟ Ύϣ Ϟϛ ΎϨΒϨΠΗ ΔϴόΟήϟ΍ϭ Δϴϔ΋Ύτϟ΍ Ϧϣ ϑϮΨϟ΍ ϢγΎΑ
Ύ˱ϳΩϮΟϭ ΍˱ΩήϤΘϣ ΎϧΪΣ΍ϭ ϥΎϛ ΍Ϋ·ϭ ˬϦϴϨϴϟϭ ϲϛέϮϏϭ βϛέΎϣ ΕϻϮϘϤΑ ϕΪθΘϧ .Ύ˱όΒσ ΔϴόΟήϟ΍ϭ ˬϦϳΪϟ΍ Ϧϣ ΔϳήΨδϟΎΑ ΃ΪΒϳ ϩήπΤΗϭ
ΎϨϠϫ΃ Ι΍ήΗϭ ΪϴϟΎϘΗ Ϟϛ έΎϘΘΣΎΑ ΎϨϋήη Δϳή΋Ύθόϟ΍ Ϧϣ ϑϮΨϟ΍ Ϣγ΄Α .ήΗέΎγϭ ϪθΘϴϧϭ ϮϣΎϜΑ ϪϴϠόϓ ϲϋΪϳ ΎϤϛ ΔγΎϴδϟ΍ ήϘΘΤϳ
ϰΘΣ .ΎϨϠϛ΄ϣ Ϧϣ ΎϨΘΠϬϟ Ϧϣ ΎϨΑΎϴΛ Ϧϣ ΎϨ΋ΎϤγ΃ Ϧϣ ϰΘΣ ϞΠΨϧ Ύϧήλ .ϡ΍ϮϋϷ΍ ϑϻ΁ άϨϣ ΎϬΑ ϥϮϨϣΆϳ ϲΘϟ΍ ϢϬϤϴϫΎϔϣ ϰϠϋ ΎϨϘμΑϭ
ήΨΘϔϧ ΎϨΣέ .ϲΑήϐϟ΍ ήπΤΘϠϟ ΪϴϠϘΗϭ ϦϳΪϟ΍ ϰϠϋ ΩήϤΘϠϟ ΰϣέ ΎϬϧϷ ϞΑ ˬΎϨόϤΘΠϣ ΪϴϟΎϘΗ Ϧϣ ΎϬϧϷ βϴϟ ΎϬϴδΘΤϧ ΎϨϛ έϮϤΨϟ΍
4

ϭήΘγΎϛ ϰΘΣ ˬϑϮΧϮϠηϭ ϲϟ΍Ωϭ ϮγΎϜϴΑ Ϧϣ ˯˱ ΍ΪΘΑ΍ ΔϴΒϨΟϷ΍ ˯ΎϤγϷ΍ Ϧϣ ΩΪϋ ήΒϛ΃ φϔΣϭ ˬϦϓϮϬΘΑϭ Εέ΍ίϮϤϟ ΎϨϋΎϤΘγΎΑ
ϊϣ΍ϮΠϟ΍ ΩϮΟϮϟ ϒγ΄ϧ ΎϨϛ ΎϨϧ· ϞΑ ˬϦϴδΤϟ΍ ϞΘϘϣ ϰϠϋ ϦϴϜΒϳ ϭ΃ ϦϤτϠϳ Ϧϫ΍ήϧ ΎϣΪϨϋ ΎϨΗΎϬϣ΃ Ϧϣ ήΨδϧ .ώϧϮΗ ϲδΗϭΎϣϭ ΍έΎϔϴϏϭ
ϡΎόϟ΍ ϲϓ ΎϨϧ΃ ήϣϷ΍ ΎϨΑ Ϟλϭ .ΏΎΒθϟ΍ϭ ΔϓΎϘΜϠϟ ΕΎϳΪΘϨϣϭ ΕΎόϣΎΟ ϰϟ΍ ΎϬϟϮΤϨγ ϱάϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲΗ΄ϳ Ϯϟ ϰϨϤΘϧϭ ΔγΪϘϤϟ΍ ΕΎΒΘόϟ΍ϭ
.˯΍έϮηΎϋ ϯήϛΫ ϲϓ »!ΔϴόΟήϟ΍ ή΋Ύθόϟ΍« ΕΎόϤΠΗ »!Δϴϛ΍ήΘηϻ΍« ΎϬΗ΍ή΋ΎτΑ ΏήπΗ ϲϫϭ »ΔϴϣΪϘΘϟ΍« ΔϣϮϜΤϠϟ ΎϨϘϔλ 1977
ϡ΍ΪϗϷ΍ ΖΤΗ
ϲϬΘϨϳϭ .έΎλήλ ϰϟ΍ ϝϮΤΗ Ϊϗ Ϫδϔϧ ΪΠϴϟ Ύ˱ϣϮϳ φϘϴΘδϳ ϱάϟ΍ β΋ΎΒϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϚϟΫ Ϧϋ ΙΪΤΘΗ ΎϜϓΎϜϟ »ΦδϤϟ΍« Δϳ΍ϭέ
.ΦδϤϟ΍ ϚϟΫ ϝΎΣ ϊϣ ˬΚϟΎΜϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϡϮϤϋϭ ˬϲΑήόϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϝΎΣ ΔΑέΎϘϣ ˬΓήϴΜϛ ΓϻΎϐϣ ϥϭΩ ΎϨϨϜϤϳ .ϡ΍ΪϗϷ΍ ΖΤΗ ϪϘΤδΑ ϩήϴμϣ
ήϘϔϟ΍ έΎθΘϧ΍ϭ ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϞϣΎόϟ΍ ϰϠϋ ΪϛΆΗ ϲγΎϴδϟ΍ ϑήτΘϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΔϟΎΤϟ΍ ίϭήΑ ΏΎΒγ΃ ζϗΎϨΗ ϲΘϟ΍ ΕΎΣϭήτϟ΍ Ϣψόϣ
ϲϓ ϲγΎγϷ΍ ΕΎϣϮϜΤϟ΍ έϭΩ ϰϠϋ ϒϠΘΨϳ ΪΣ΃ ϻ .ΎϫΪΣϭ ΕΎϣϮϜΤϟ΍ Ϯϫ ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ Ϧϋ ϝϭΆδϤϟ΍ ϥ΃ϭ ˬΔϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ΏΎϴϏϭ
ϞϘόϠϟ ϩϮθϤϟ΍ ˯ΎϨΒϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΖϤϫΎγ ϲΘϟ΍ ΔδϴδϤϟ΍ϭ ΔϔϘΜϤϟ΍ ϝΎϴΟϷ΍ ϊϴϤΟ ΍˱ΪΑ΃ ϲϔόϳ ϻ ΍άϫ ϦϜϟ ˬΏ΍ήΨϟ΍ ΍άϫ ϰϟ΍ ΎϨσΎτΤϧ΍
ΎϤϧ· ˬϩάϫ ΎϨΘϟΎΣ ϲϓ ΐΒδϟ΍ ΎϤϫΪΣϭ Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ΏΎϴϏϭ ήϘϔϟ΍ βϴϟ Ϫϧ΃ :ϝϮϘϧ ΢οϭ΃ ϞϜθΑ .ϥϵ΍ ϰΘΣϭ ϥήϘϟ΍ ϊϠτϣ άϨϣ ϲΑήόϟ΍
Δϣ΍ήϛ ϞΘϗ ϲϓ Δϴϧ ϦδΤΑ ΎϨϤϫΎγϭ ΎϬϟ ΎϨΑϮόη ΎϨόπΧ΃ ϲΘϟ΍ ΔϴϧΎδϧϹ΍ϭ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ϪϳϮθΗϭ ϲϠϘόϟ΍ ΥΎδϤϧϻ΍ ΔϴϠϤϋ Ύ˱πϳ΃
.ϪΘϴλϮμΧϭ ϩΩήϔΘΑ ϩέϮόη ϖΤγϭ ϪΒϳήϐΗϭ ϥΎδϧϹ΍
Ϧϋ ϒϜΗ ϻ ˬΔϴδϛέΎϣϭ ΔϴϣϮϗϭ Δϴϟ΍ήΒϴϟ ˬΔοέΎόϣϭ ΔϴϣϮϜΣ ˬΔϴϧΎϤϠόϟ΍ϭ ΔϴΛ΍ΪΤϟ΍ Ε΍έΎϴΘϟ΍ ϊϴϤΟϭ ΓΪϳΪϋ ϝΎϴΟ΃ άϨϣ
ϪΗΎϴΣ ΐϧ΍ϮΟ Ϟϛ ϲϓ ϪϔϠΨΘΑ ϩήϛάϧ .»ΔΛ΍ΪΤϟ΍ ϦΒΘϳ Ϣϟ ϡ΍ΩΎϣ ... ϭϭϭ Ϫϗϼϐϧ΍ϭ Ϫ΋ΎΒϏϭ ϪΘϴόΟέϭ ϪϔϠΨΗ« ¯Ώ Ϧσ΍ϮϤϟ΍ έΎόη·
ϒϠΨΘΑ ϩΎϧήόη΃ ˬ΍άϫ Ϧϣ ήΜϛϷ΍ .ϪΘθϴόϣϭ ϪΟϼϋ Ϟ΋Ύγϭ ˬϪϴϧΎϏ΃ϭ ϪΗΎϳΎϜΣ ˬϩΪϴϟΎϘΗ ˬϪϨϜδϣ ˬϪΑΎϴΛ ˬϪΑήθϣ ˬϪϠϛ΄ϣ :ϪϠϘϋϭ
.ΔγΪϘϤϟ΍ ϪγϮϘσϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ ϪΗ΍ΪϘΘόϣ
ϲϣϼγϹ΍ ΎϬΛ΍ήϴϣϭ ΔϴϧΎϤΜόϟ΍ ΔΒϘΤϟ΍ Δϴϣϼχ Ϧϣ κϠΨΘϠϟ ϦϳΪΒόΘδϤϟ΍ ΔΟ΍άδΑ ΎϨόϓΪϧ΍ ϥήϘϟ΍ ϊϠτϣ άϨϣ ΎϨϧ΃ ΎϨΘϠϜθϣ
ΪϨϋ ΓήΠϔΘϤϟ΍ ΔϴϤϠόϟ΍ ΔϴΟϮϟϮϨϜΘϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ Ϧϋ Ύ˱ϣΎϤΗ ϦϴϋϷ΍ ϲπϤϐϣ ϥϭήϘϟ ΍ϮϠχ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϴϧΎϤΜόϟ΍ ϥ΃ έΪϘϟ΍ ΔϳήΨγ Ϧϣ .ϖϠϐϤϟ΍
Ι΍ήϴϣ ϡ΍Ϯϋ΄Α ΍ϮϐϠϳ ϥ΃ ΍ϭέήϗ Δθ΋Ύσ ΔϘϫ΍ήϤΑ ˬΔϳέΎπΤϟ΍ ΔϴϧΎϤϠόϟ΍ ϢϬΗέϮΛ ΍ϮϨϠϋ΃ ϲϟΎΤϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϊϠτϣ ϲϓ Γ΄Πϓ ˭ΎΑϭέϭ΃ ϢϬΗέΎΟ
ˬΓήπΤΘϤϟ΍ ΔϴΑϭέϭϷ΍ ΔόΒϘϟ΍ ˯΍ΪΗέ΍ϭ εϮΑήτϟ΍ ϢϬόϠΨΑ ϦϤϜϳ ϢϫήπΤΗϭ ϙ΍ήΗϷ΍ έϮτΗ ϥ΃ ΪϘΘϋ΍ ϙέϮΗΎΗ΃ Ϊϴγ .ΎϬϠϤϛ΄Α Ύ˱ϧϭήϗ
ΔϓΎϘΛ Ϊο ϙέϮΗΎΗ΃ ΎϬΑ ϡΎϗ ΔϤϳήΟ ήΒϛ΃ ϥ΃ ϙ΍ήΗϷ΍ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϑ΍ήΘϋΎΑ .˯΍ήϘϔϟ΍ϭ ϝΎϤόϟ΍ϭ ϦϴΣϼϔϟ΍ ΔόΒϗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍
ϲϛήΘϟ΍ ΐόθϠϟ ϲϠϘόϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϦϴΑ ΔϴθΣϭ Δόϴτϗ ϖϠΧ ΎϤϣ ΔϴϨϴΗϼϟ΍ ΔΑΎΘϜϟ΍ ϰϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔΑΎΘϜϟ΍ ϢϠϗ ΓήΠΑ ή͉ϴϏ Ϫϧ΃ ˬϲϛήΘϟ΍ ΐόθϟ΍
.ϲϛήΘϟ΍ ζϴΠϟ΍ ϲϓ ϥϵ΍ ϰΘΣ ϪόϨϣϭ ΏέΎθϟ΍ κϗ νήϓ ΪΣ ϰϟ΍ ΔϴϧΎϤΜόϟ΍ ΔΟ΍άδϟ΍ ΖϠλϭ ΪϘϟ .ΪϳΪΠϟ΍ ϩήοΎΣϭ
ΔϟΎΤΘγ΍ϭ ϡϼγϹ΍ ΩϮΟϭ ΔϘϴϘΤΑ ϻ˱ ϭ΃ ϑήΘόΘϓ ˬΔϘϫ΍ήϤϟ΍ ΔϴϛήΘϟ΍ ΔϴϧΎϤϠόϟ΍ ϩάϫ ΔϴΑήόϟ΍ ΐΨϨϟ΍ ΐϨΠΘΗ ϥ΃ ϝϮϘόϤϟ΍ Ϧϣ ϥΎϛ
ΓήΘϓ ϥ΍ϮϔϨϋ ΪϴόΘδϴϟ ϪόϓΩϭ Ϫϴϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ϭ ΓΎϴΤϟ΍ Φοϭ ϡϼγϹ΍ ήϳϮτΗ ϰϠϋ ϞϤόϟ΍ ϢΛ .ΔϴΑήϐϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϲϨΒΗ ΩήΠϤΑ Ϫ΋Ύϐϟ·
ΔϳΩΪόΘϠϟ Ϣλ΍Ϯϋ βϟΪϧϷ΍ϭ ΓήϫΎϘϟ΍ϭ Ω΍ΪϐΑϭ ϖθϣΩ ϦϜΗ Ϣϟ΃ .ωϮϨΘϤϟ΍ϭ ϲϋ΍Ϯϟ΍ ΢ΘϔϨϤϟ΍ ΎϬϨϳΪΑ ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ έΎϫΩί΍
ˮΔϴγΎϴγϭ ΔϳήϜϓ ΔϳΩΪόΗϭ ϲϓΎϘΛ ωϮϨΗ Ϧϣ ΔϴϟΎΤϟ΍ ΔϴΑήϐϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϪϴϠϋ ϲϫ Ύϣ ϲϫΎπΗ ΔϳήϜϔϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϳέΎπΤϟ΍
ϝΎΠϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΐμΗ ΖϧΎϛ ˬϲΒϛ΍ϮϜϟ΍ϭ ϱϭΎτϬτϟ΍ϭ ϲϧΎϐϓϷ΍ ϞΜϣ ˬϲοΎϤϟ΍ ϥήϘϟ΍ ήΧ΍ϭ΃ ϲϓ ϰϟϭϷ΍ ΕϻϭΎΤϤϟ΍ ϥ΃ ϭΪΒϳ
ϲϓϭ ΔϴΑήϐϟ΍ ΕΎϴϨϘΘϟ΍ϭ ΔΛ΍ΪΤϟ΍ ΕΎΒϠτΘϣ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ ΐϋϮΘδϴϟ ˬϩΪϳΪΠΗϭ ϱέΎπΤϟ΍ ϡϼγϼϟ ΓΩϮόϠϟ ςγϮϟ΍ ϖϳήτϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒΗϭ
ϊϣ ΎϫΪϬϣ ϲϓ ΎϬϴϠϋ ϲπϗ ΔϟϭΎΤϤϟ΍ ϩάϫ ϦϜϟ .ΔϠϴλϷ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΔϴλϮμΨϟ΍ϭ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϴμΨθϟ΍ ϰϠϋ φϓΎΤϳ Ϫδϔϧ ΖϗϮϟ΍
.Ύ˱ϴϠϘϋϭ Ύ˱ϴΟϮϟϮϨϜΗϭ Ύ˱ϳήϜδϋ ˬΔϘτϨϤϠϟ ϲΑϭέϭϷ΍ ΡΎϴΘΟϻ΍ Ϛϟάϛϭ ϙέϮΗΎΗ΃ ΔΑήΠΘϟ Ϟ΋ΎϬϟ΍ ϢΧΰϟ΍ ϡΎϣ΃ ϥήϘϟ΍ ϊϠτϣ
ϲϨϳΪϟ΍ έΎϴΘϟ΍ ϝΎμϔϧ΍ :ϥϵ΍ ϰΘΣ ΍˱Ϊ΋Ύγ ϝ΍ί ϻ ϱάϟ΍ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ϕΎϘθϧϻ΍ έϮϬχ ϥΎϛ ϲΑήόϟ΍ έΎδϜϧϻ΍ ΍άϫ Ξ΋ΎΘϧ Ϣϫ΃ Ϧϣ
ϞϜϟ Ύ˱όοΎΧ ϩ΅ΎϘΑ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬΔμμΨΘϤϟ΍ ΔϴϬϘϔϟ΍ αέ΍ΪϤϟ΍ϭ ϊϣ΍ϮΠϟ΍ϭ ΕΎϴϜΘϟ΍ ϲϓ ΍˱έϮμΤϣ ϦϳΪϟ΍ ˯ΎϘΑ ϱ΃ ˬϲϧΪϤϟ΍ έΎϴΘϟ΍ Ϧϋ
5

ϢϜΣϭ ΔϴΑήϐϟ΍ ΔϴϧΎϤϠόϟ΍ ϲϨΒΗ Ϋ· ˬϝϮϠΤϟ΍ ϞϬγϷ ΄Πϟ ΪϘϠϓ ϲϧΪϤϟ΍ έΎϴΘϟ΍ Ύϣ΃ .ΝΫΎδϟ΍ϭ ΐμόΘϤϟ΍ϭ ϖϠϐϤϟ΍ ΔϴϧΎϤΜόϟ΍ ΔΒϘΤϟ΍ Ιέ·
ϕ΍ϭΫϷ΍ϭ ˯ϯΩΎΒϤϟ΍ϭ έΎϜϓϷ΍ϭ ΪϴϟΎϘΘϟ΍ϭ Ε΍ΩΎόϟ΍ϭ ήϫΎψϤϟ΍ Ϟϛ ΔΟΫΎγ ΔϳάϴϤϠΗ ΓέϮμΑ ϊϴθϳ Ρ΍έϭ ΔϴόΟήϟ΍ϭ ϒϠΨΘϟΎΑ ϦϳΪϟ΍ ϰϠϋ
.ϒϠΨΘϤϟ΍ ϲϧΎϤΜόϟ΍ ΙέϹ΍ ΔΑέΎΤϣ ϢγΎΑ ϲϨσϮϟ΍ ϲοΎϤϟ΍ Ϧϋ ϞόΘϔϣ Υϼδϧ΍ ϊϣ ˬΔϴΑϭέϭϷ΍ ήϋΎθϤϟ΍ϭ
ϲΘϟ΍ ΔϴϔϠδϟ΍ ΔϴϨϳΪϟ΍ ϝϮϴϤϟ΍ »ΔϤϬΗ« ϲϨϋ ϊϓΩ΃ ϲϜϟϭ ˬΔϘϴϘΤϟ΍ ΎϬϧϷ ϞΑ ˬ΍˱ΪΑ΃ ήΨϔΑ βϴϟ ΎϬϟϮϗ΃ ˬϦϳΪΘϣ ήϴϏ Ζϟί Ύϣ
ϱΩΎΤϟΈΑ ϲΤΠΒΗ Ϧϣ έήΤΗ΃ ϲϨϠόΟ ˬϲΑήϐϟ΍ ΝΫϮϤϨϟΎΑ ΝΫΎδϟ΍ έΎϬΒϧϻ΍ Ϧϣ ϱέήΤΗ ϦϜϟ .ϦϴϴϧΎϤϠόϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϲϬΟϮΑ ΎϬϓάϘϴγ
ΐμόΘϟ΍ ϥ΃ ΖϛέΩ΃ ςϘϓ ϥϵ΍ .νέϷ΍ ϪΟϭ ϰϠϋ ΐόη ϱ΃ Ε΍ΪϘΘόϣ ϭ΃ ϲΒόη Ε΍ΪϘΘόϣ Ϧϋ ϲόϓήΗϭ ϲΘϴϣΪϘΗϭ ϲΘΛ΍ΪΣϭ
ΔϴϠϫϷ΍ϭ ΔϳέΎϤόΘγϻ΍ ϪΑϭήΣϭ ΚϳΪΤϟ΍ ήμόϟ΍ Ϣ΋΍ήΟ .ϦϴϴϤϠόϟ΍ϭ ϦϳΪΤϠϤϟ΍ϭ ϦϴϴϧΎϤϠόϠϟ Δϔλ Ύ˱πϳ΃ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ Δϴϣϼψϟ΍ϭ
ΪϠΒϟ΍ ϲϓ αέΎϤΗ ϲΘϟ΍ ΔϳέϮΗΎΘϛΪϟ΍ .ϦϳΪϟΎΑ Δϗϼϋ ϱ΃ ϢϬϟ βϴϟ αΎϧ΃ ϞΒϗ Ϧϣ αέΎϤΗϭ ΖγέϮϣ ΎϬϤψόϣ ϪΘϳέϮΗΎΘϛΩϭ ϪϤϟΎψϣϭ
.ϲϧϼϔϟ΍ ϲϨϳΪϟ΍ ΪϠΒϟ΍ ΔϳέϮΗΎΘϛΩ Ϧϣ ϢΣέ΃ Ζδϴϟ ϲϧϼϔϟ΍ ϲϛ΍ήΘηϻ΍ ϲϧΎϤϠόϟ΍
ϲϓ αΎϨϟ΍ :ΔϗέΎΨϟ΍ ΎϬΗέΎπΣϭ ΔϴΑϭέϭϷ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ Ϧϋ ΔϤΨπϣϭ ΔΟΫΎγ ΓέϮλ ϞϤΣ΃ ΖϨϛ ΎΑϭέϭ΃ ϰϟ· ϲϟϮλϭ ϰΘΣ
ϦϳΪϟ΍ Ϧϣ ΍ϮμϠΨΗ .Ϳ΍ Ϧϋ ΓήΧΎγ ϡϼΣ΄Α ϢϬϴϟΎϴϟ ϥϮπϤϳϭ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϥϮΑήθϳϭ ϢϠόϟ΍ ϥϮϠϛ΄ϳ ˬΔϴΒσ Ε΍έΎψϧ ϥϮδΒϠϳ ϢϬϠϛ ΎΑϭέϭ΃
Ώ΍ήΤϣ ϲϓ ϥϭΪΒόΘϳ ϥϮϴϨϴϤϳ ϭ΃ ˬϩήϴϏϭ ήΗέΎγϭ βϛέΎϣ Ώ΍ήΤϣ ϲϓ ϥϭΪΒόΘϳ ϥϮϳέΎδϳ Ύϣ· Ϣϫ΍ήΗ .΢ϴδϤϟ΍ Ϯϫ Ϧϣ ΍Ϯδϧϭ
ΕΎΑΎδΤϟ΍ϭ ϞϘόϟ΍ ϙΎϨϫ ϞΑ ˬΔϴϋΎϤΟ ΕΎϴΑϮδΤϣϭ ΔϴμΨη ήϋΎθϣϭ ϒσ΍Ϯϋ ϢϬϳΪϟ βϴϟ .ϩήϴϏϭ ϥϮδϏήΑϭ ςϧΎϛϭ ϮϴϜδΘϧϮϣ
ϻϭ ϥϭΩέΎΑ ϢϬϟΎΟέϭ ˬΔϤϠϜϟ΍ ϲϧΎόϣ ϞϜΑ ΕΎΤΘϔΘϣϭ ΕΎΒϬΘϠϣ ˬϲΒΣΎλ Ύϳ ˬϢϫ΅Ύδϧ .ϱέΎπΤϟ΍ ρΎΒπϧϻ΍ϭ ϢϴψϨΘϟ΍ Ρϭέϭ ˬΔϴϤϠόϟ΍
!! Γήθϋ ΔϨϣΎΜϟ΍ Ϧγ ΪόΑ ϢϬΗΎϨΑϭ Ϣϫ˯ΎϨΑ΃ ϥϭΩήτϳ ϞϫϷ΍ϭ ˬΓήϴϐϟ΍ ϥϮϓήόϳ
ϻϭ »ϥϮϠϳΩ ϥϻ΁« ϥϮϬΒθϳ ΎΑέϭ΃ ϝΎΟέ Ϟϛ βϴϟ Ϫϧ΃ ϲϫΎΒΘϧ΍ Ζϔϟ Ύϣ ϝϭ΃ .ΩΪΒΘΗ ϕήθϟ΍ ϡΎϫϭ΃ Ε΃ΪΑ ΎΑέϭ΃ ϑΎθΘϛ΍ ΪόΑ
Ϟϛ ϊϣ ϢϬϨϜϟ ˬΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϴϨϘΘϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ήϫΎψϣ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϲϓ ΎϨϋ ϥϮϔϠΘΨϳ ϢϬϧ· .»ϭΩέΎΑ ΖϴΠϳήΑ« ϦϬΒθϳ ϢϬ΋Ύδϧ Ϟϛ
ϰϨϐϟΎΑ ϥϮϤϠΤϳϭ ˬζϴόϟ΍ ΔϤϘϟ ˯΍έϭ ϥϮΜϬϠϳ ΎϨϠΜϣ Ϣϫ !ϢϬϠΜϣ ή˲ θΑ ΎϨϧ΃ Ζϓήϋ ϯήΣϷΎΑ ϭ΃ .ΎϨϠΜϣ ΍˱ήθΑ ΍Ϯϟ΍ί ϻ ΕΎϓϼΘΧϻ΍ ϩάϫ
ϻ ˬΎϨϠΜϣ Ϣϫ ϢΛ .ϊθΠϟ΍ ϭ΃ Δϣ΍ήϜϟ΍ ΐΒδΑ ϥϮϠΘϘϳϭ ΔΒϴΨϟ΍ Ϧϣ ϥϭήΤΘϨϳϭ ϥϮϤϟ΄Θϳϭ ΐΤϟ΍ ϲϓ ϥϮόϘϳ ΎϨϠΜϣ .ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔΒΗήϤϟ΍ϭ
.ΩϮΟϮϟ΍ ήγϭ Ϳ΍ ΔϠπόϣ ϡΎϣ΃ ΓήϴΤϟ΍ ϥϮϧΎόϳϭ ˬΏΎΒΣϷ΍ ϕ΍ήϓϭ ΕϮϤϟ΍ ϖϠϗϭ νήϤϟ΍ ΕΎΑ΍άϋ ϥϮθϴόϳ ΍Ϯϟ΍ί
ΔϤΛϭ ˬΓήϤΨϟ΍ ϥϮγΪϘϳ Ύ˱όϴϤΟ ΍Ϯδϴϟ ϥϮϴΑέϭϷ΍ϭ ˬΔΛ΍ΪΤϠϟ ΍˱ΰϣέ Ζδϴϟ ΓήϤΨϟ΍ ϥ΃ ΖϛέΩ΃ ΎϣΪϨϋ Ζθϫ˵Ω ΎΑέϭ΃ ϲϓ
ΎϬΘϨϨϗϭ ΓήϤΨϟ΍ ϝϭΎϨΗ ϰϠϋ ΔϣέΎμϟ΍ ΩϭΪΤϟ΍ Ζοήϓ Ϊϗ ΪϳϮδϟ΍ ϞΜϣ ϝϭΩ ϙΎϨϫ ϞΑ ˬΓέΩΎϧ ϭ΃ ΓΩϭΪΤϣ ΓέϮμΑ ΎϬϧϮδΘΤϳ ϥϭήϴΜϜϟ΍
.ϕήτϟ΍ ΙΩ΍ϮΣ Ϣψόϣ ϰϟ΍ ΔϓΎοϹΎΑ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϴΤμϟ΍ ϞϛΎθϤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϠϟ ΐΒγ ΎϬϧϷ ˬ˯΍ϭΪϟ΍ ϞΜϣ
ϥϮγέΪϳ ˬΔϨϳΪϣϭ Δϳήϗ Ϟϛ ϲϓ ΓΩϮΟϮϣ β΋ΎϨϜϟ΍ ˬϦϳΪϟ΍ ϪϤγ΍ Ύ˱Όϴη Ύ˱πϳ΃ ϙΎϨϫ ϥ΃ ΖϔθΘϛ΍ ΎΑέϭ΃ ϲϓ ˬ΍άϫ Ϧϣ ϢϫϷ΍
˯ΎϤγ΃ ϢϬϟΎϔσ΃ ϥϮΤϨϤϳϭ ϢϬϣϼϋ΍ Ϣψόϣ ϰϠϋ ΐϴϠμϟ΍ ϥϮϤγήϳ ˬΔγΪϘϤϟ΍ ΩΎϴϋϷΎΑ ϥϮϠϔΘΤϳϭ ή΋Ύόθϟ΍ ϥϭήπΤϳϭ ΕϮϫϼϟ΍
ΓέΎΒϋ ϢϬΗ΍έϻϭΩ ϰϠϋ ΍Ϯόοϭ ϢϫΎϳ· ϥΎϛήϴϣϷ΍ ϰΘΣ .˯ΎϴϟϭϷ΍ϭ ϦϴδϳΪϘϟ΍ ˯ΎϤγ΃ ϞϤΤΗ Ϣϫ΍ήϗϭ ϢϬϧΪϣ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϥ· ϞΑ ˬϦϴδϳΪϘϟ΍
.»ͿΎΑ ϦϣΆϧ ϦΤϧ« :
ΎϨϣ ΃Ϯγ΃ Ϣϫ ΎϤΑέ .ΔϴδϔϨϟ΍ ΕΎϓ΍ήΤϧϻ΍ϭ ΪϘόϟ΍ Ϧϣ Ύ˱πϳ΃ ϲϧΎόϳ ϢϬπόΑϭ ˬέ΍ήηϷ΍ ϢϬϴϓϭ ϥϮΒϴτϟ΍ ϢϬϴϓ ˬΎϨϠΜϣ ϥϮϴΑϭέϭϷ΍
ΔόϴΒτϟ΍ ΙϮϠΗϭ ΔϳΩήϔϟ΍ Δϟΰόϟ΍ϭ ϕϮδϟ΍ ΔϓΎϘΛϭ ΔδϓΎϨϤϟ΍ Ρϭέ ΔϨϤϴϫ ΐΒδΑ Ϟϛ΂Θϟ΍ϭ ΥΎδϤϧϻ΍ ϥϮθϴόϳ ˬϲΣ΍ϮϨϟ΍ ξόΑ ϲϓ
.ϱϭϮϨϟ΍ ήτΨϟ΍ϭ ΢ϠδΘϟ΍ϭ έΎΤΘϧϻ΍ϭ ήϴδϟ΍ ΙΩ΍ϮΣϭ ΔϳήμϨόϟ΍ϭ Ε΍έΪΨϤϟ΍ϭ
ˬϝ΍ϮΣϷ΍ ϦδΣ΃ ϲϓ .ϡϮμϟ΍ϭ Γϼμϟ΍ νϭήϓ ϱΩΆϳ ϭ΃ ΞΤϠϟ ΐϫάϳ ϱάϟ΍ κΨθϟ΍ ϝΎΣ ϲΛέ΃ ΖϨϛ ΎΑϭέϭ΍ ϑΎθΘϛ΍ ϞΒϗ
ΔϴϧΎδϧ· ΕΎγέΎϤϣ ˯΍έϮηΎϋ ϲϓ ˯ΎϜΒϟ΍ϭ ΞΤϟ΍ϭ Γϼμϟ΍ϭ ϡϮμϟ΍ ϥ΃ ϙέΩ΃ Ε΃ΪΑ ϥϵ΍ .»ϪΑΎΒη ϊϴο ϦϴϜδϣ« :ϪϨϋ ϝϮϗ΃ ΖϨϛ
ϭ΃ ΎϤϫ΍ήΑ ϭ΃ ΍ΫϮΑ ϭ΃ Ϳ΍ ϦϜϴϟ ˬϖϠτϤϟ΍ ϥΎϴϜϟ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ ϦϴΑ έ΍ϮΤϠϟ ΔϟϭΎΤϣϭ ˬϥΎδϧϹ΍ βϔϧ ϲϓ ϲΣϭήϟ΍ ϡϼδϟ΍ Ϧϣ ΔϟΎΣ ϖϠΨϟ
ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍ :ΔϘϠτϤϟ΍ ΓϮϘϟΎΑ ϝΎμΗϼϟ ϪΘΟΎΣ Ϊμϗ ϥϭΩ Ϧϣ ϲΒϠϳ ΪΤϠϤϟ΍ ϲϤϠόϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϰΘΣ .ϥΎϛ ϱ΃ ϭ΃ ϝϮϬΠϤϟ΍

6

Ϧ΋ΎϜϟ΍ ΓΎΟΎϨϤϟ αϮϘσ ΔϘϴϘΤϟΎΑ ΎϬϠϛ ˬϪϋ΍Ϯϧ΄Α ΐΤϟ΍ϭ ϖθόϟ΍ ΕΎΠϠΧ ϲϓ ϥΎΑϭάϟ΍ϭ ϝΎϤΠϟΎΑ ϦόϤΘϟ΍ϭ ϲϨϔϟ΍ ω΍ΪΑϹ΍ϭ κϗήϟ΍ϭ
.ϢψϋϷ΍ ϝϮϬΠϤϟ΍
ΓέΎπΣ ήγ ϥ΃ϭ .ϩήϳϮτΗϭ Ϫ΋ΎϴΣ· ϰϠϋ ΍ϮϠϤϋϭ ϩϮϠΠγϭ ϩϮγέΩ ϻ· ΪϴϟΎϘΘϟ΍ϭ Ι΍ήΘϟ΍ Ϧϣ Ύ˱Όϴη ΍ϮϛήΘϳ Ϣϟ ϦϴϴΑέϭϷ΍ ϯήΗ
ˬ΃ΪΒΗ Ϣϟ ΔϴΑέϭϷ΍ ΔϴϠϘόϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ .ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϴΛ΍ήΘϟ΍ ΎϬΘϟΎλ΃ ϰϠϋ ΎϬχΎϔΣϭ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΎϬΘϴμΨη ΓϮϗ ϲϓ ϦϤϜϳ ΎϬϧ΍ϮϔϨϋϭ ΎΑϭέϭ΃
ϲϧΎϣϭήϟ΍ ˬϲΤϴδϣ ϞΒϗΎϤϟ΍ ϲΑέϭϷ΍ Ι΍ήΘϟ΍ ϰϟ΍ ΓΩϮόϟ΍ ΖϧΎϛ ˯ϲη Ϟϛ ϞΒϗ ϞΑ ˬΔδϴϨϜϟ΍ Γ΍ΩΎόϣϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ξϓήΑ ˬέϮμΘϧ ΎϤϛ
ΔϴΑϭέϭϷ΍ ΔΛ΍ΪΤϟ΍ϭ ϢϠόϟ΍ ϞΒϘΘΗ ϢΛ Ϧϣϭ ϢϳΪϘϟ΍ ϲΑϭέϭϷ΍ Ι΍ήΘϟ΍ ϞΒϘΘΗ ϲϜϟ ΎϬόϳϮτΗϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ήϳϮτΗ ϲϟΎΘϟΎΑ .ϲϧΎϧϮϴϟ΍ϭ
.ΔϠϴλϷ΍
ϲϓ Ε΄θϧϭ ΕΪϟϭ Ϊϗ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ΔϧΎϳΪϟ΍ ϥ΃ ΎϨϴδϧ Ϟϫ .βϟΪϧϷ΍ϭ ϡϼγϹ΍ ϞΒϗ ϰΘΣ ΎϨϣ ήϴΜϜϟ΍ ˯ϲθϟ΍ ΍ϭάΧ΃ ϢϬϧ΃ ΢ϴΤλ
Ϧϣ Ύ˱μϧ ΔδΒΘϘϣ ΔϴδϨϜϟ΍ ϞϴΗ΍ήΘϟ΍ϭ αϮϘτϟ΍ Ϣψόϣ ϥ· ϞΑ !ΎϨϓϼγ΃ Ϧϣ ΍ϮϧΎϛ ϥϭήϗ ϝϼΧ ΎϬΑ ϦϳήθΒϤϟ΍ϭ ΎϬϋΎ˷Ϩλϭ ΎϨΘϘτϨϣ
!ΕΎΒϫ΍ήϟ΍ αϭ΅έ ϰϠϋ ˯ΎπϴΒϟ΍ ΔσϮϔϟ΍ ϢΛ ˬΔϴϗΎτϟ΍ϭ ΏΎΒϠΠϟ΍ :ΎΑέϭ΃ ΔϨϬϛ ΎϬϳΪΗήϳ ϝ΍ί ϻ ΎϨϓϼγ΃ ΏΎϴΛ ϰΘΣ ˬΎϨΛ΍ήΗ
ΔϴΘϧΎΘδΗϭήΒϟ΍ ϢΛ ΔϴϜϴϟϮΛΎϜϟ΍ Ϧϣ ˯˱ ΍ΪΘΑ΍ ˬϢϫήμϋ Ε΍ήϴϐΘϣϭ ϢϬόϗ΍ϭ ΐδΣ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ΍ϮϋϮσ ϦϴϴΑϭέϭϷ΍ ϥΈϓ ϚϟΫ ϢϏέ
ΎΑϭέϭ΃ ΔπϬϧ .ΓΪϳΪΠϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎΟΎΣ ΐδΣ ΎϬΘϋϮσ ϞΑ ˬϢϫϮΘϧ ΎϤΒδΣ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ώϠΗ Ϣϟ ϲΘϟ΍ ΔϴϧΎϤϠόϟ΍ ϰϟ΍ ϻ˱ Ϯλϭ
ϥϭήθΒϤϟ΍ϭ ΓήοΎΣ ΖϧΎϛ ΔδϴϨϜϟ΍ϭ ΍άϫ Ϟϛ .Δϴϗήόϟ΍ ΕΎϴϔμΘϟ΍ ϰΘΣϭ ΔϳέΎϤόΘγϻ΍ ΕΎΣϮΘϔϟ΍ ϢΛ Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ ΕΎϓϮθϜϟΎΑ Ε΃ΪΘΑ΍
ϲμϗΎϧ Ώήόϟ΍ ϦϴϴΤϴδϤϟ΍ ήΒΘόΗ ΖϧΎϛ ΔϴΒϴϠμϟ΍ ΏϭήΤϟ΍ άϨϣ ˬΔϴΑϭέϭϷ΍ β΋ΎϨϜϟ΍ ϥ· ϞΑ ˬεϮϴΠϟ΍ ΔϣΪϘϣ ϲϓ ΍ϮϧΎϛ ϥϮϴΤϴδϤϟ΍
ϰϟ΍ ˬΔϴτΒϘϟ΍ϭ ΔϴϧϭέΎϤϟ΍ϭ ΔϴΑϮϘόϴϟ΍ϭ ΔϳέϮτδϨϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ β΋ΎϨϜϟ΍ ωΎπΧ· ϰϠϋ ϥϵ΍ ϰΘΣϭ ϥϭήϗ άϨϣ ΖϠϤϋ ΍άϬϟϭ ˬϥΎϤϳϹ΍
.ΔϴΘϧΎΘδΗϭήΒϟ΍ ϢΛ ΔϴϜϴϟϮΛΎϜϟ΍ ΔδϴϨϜϟ΍ ΔϨϤϴϫ
ϮϤϧ ϊϣ ϦϳΪϟ΍ ϰϟ΍ ΔϔϴΜϛ ΓΩϮϋ ϙΎϨϫ ϞΑ ˬΔϴϨϳΪϟ΍ Ε΍ΪϘΘόϤϟ΍ Ϧϣ ΍˱ΪΑ΃ κϠΨΘΗ Ϣϟ ˬΔϴϧΎϤϠόϟ΍ϭ ϢϠόϟ΍ ϥϭήϗ ΪόΑ ΎΑϭέϭ΃ ϲϫ Ύϫ
ΕΎϴϨϘΘϟ΍ϭ ϢϠόϟ΍ ΔϨϤϴϫ Ϧϣ ϒϴϔΨΘϟΎΑ ΔΒϟΎτϤϟ΍ ΔϳήϜϔϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ Ε΍έΎϴΘϟ΍ ίϭήΑ ϢΛ .Δϴϗήηϭ ΔϴΤϴδϣ ΓΪϳΪΠϟ΍ ϒ΋΍ϮτϠϟ ήϤΘδϣ
.ΔϳήΤδϟ΍ ϰΘΣϭ ΔϴϧΎΣϭήϟ΍ ΕΎΟϼόϟ΍ϭ ϲΒόθϟ΍ ΐτϟΎΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ϭ ΔΌϴΒϟ΍ ϡ΍ήΘΣ΍ϭ
ϢϬϟϮΣ έϭΪΗ ϻ ϦϴΑϭέϭϷ΍ ϥ΃ :ΔϘϴϘΤϟ΍ ΖϔθΘϛ΍ϭ ˬϲγ΃έ ϰϠϋ ϦΗϮϴϧ ΔΣΎϔΗ ΖτϘγ ΎΑέϭ΃ ϲϓ ΍˱ήϴΧ΃ ˬΚϳΪΤϟ΍ ήμΘΨϣ
ΎϤϛ ϦϴσΎϴη Ϣϫ ϻϭ ˬΎϧϮϴϧΎϤϠϋ ϢϫέϮμϳ ΎϤϛ ΔϜ΋ϼϣ Ϣϫ ϻ .ϊο΍ϮΗϭ ΔΒϴσ ϞϜΑ βϤθϟ΍ ϝϮΣ ϥϭέϭΪϳ ΎϨϠΜϣ ήθΑ Ϣϫ ϞΑ ˬβϤθϟ΍
ϢϬΗ΍Ϋ ˯ΎϨΑ Δλήϓ ϥϭήϗ άϨϣ ϢϬΘΤϨϣ ϲΘϟ΍ Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ϭ ΦϳέΎΘϟ΍ ΔΌϴθϣ ϲϓ ϦϤϜϳ ϢϬϨϴΑϭ ΎϨϨϴΑ ΪϴΣϮϟ΍ ϕήϔϟ΍ .ΎϧϮϨϳΪΘϣ ϢϬϤϫϮΘϳ
ϞόΠϳ ϱάϟ΍ Ϯϫ ϕϮϔΘϟ΍ ΍άϫ .»ϒϠΨΘϤϟ΍« ϢϟΎόϟ΍ ϰϠϋ ΔϨϤϴϬϟ΍ϭ ϕϮϔΘϟΎΑ αΎδΣϻ΍ ϢϬϴϓ ΦπΗ ΔϳϮϨόϣϭ ΔϳΩΎϣ ϯϮϗ ήλΎϨϋ ϖϠΧϭ
.ϲγΎϴδϟ΍ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ έ΍ήϘΘγϻ΍ Ϧϣ ωϮϧ ϰϠϋ ϥϮψϓΎΤϳϭ ϕΰϤΘϟ΍ϭ ΥΎδϤϧϻ΍ ΏΎΒγ΃ ϡΎϣ΃ ήΜϛ΃ ϥϭΪϤμϳ ϦϴϴΑέϭϷ΍
ϲϓ ϪΗϻΎϐϤϟ ϪΒΘϨϳ ΃ΪΑ Ώήϐϟ΍ ϥ΃ ϙέΪϧ ϲϜϟ ΕΎΒϴΧϭ ΏϭήΣϭ ϝΎϴΟ΃ ϰϟ· ΔΟΎΤΑ ΎϨϧΈϓ ˬΎΑέϭ΃ ˯΍έϭ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ΎϨϧϸϓ ϦΤϧ Ύϣ΃
.ΔϴϧΎδϧϹ΍ Κϳέ΍ϮϤϟ΍ϭ ΔϴΣϭήϟ΍ ΪϴϟΎϘΘϟ΍ έΎϘΘΣ΍ϭ ΕΎϴϨϘΘϟ΍ϭ ϢϠόϟ΍ ΓΩΎΒϋ
ΓέΎϴδϟ΍ϭ Δη΍ΪηΪϟ΍
:ΔϳήΨδΑ ΩΩήϳ ϪΘόϤγ Γ΄Πϓ ˬϒϴϨΟ ΓήϴΤΑ Γ΍ΫΎΤϤΑ ϖϳΪλ ϊϣ ϰθϤΗ΃ ΖϨϛ ϡϮϳ Ε΍Ϋ
.Ύ˱Ϥ΋΍Ω ϦϴϔϠΨΘϣ Ώήόϟ΍ ˯ϻΆϫ Ϟψϳ ... ϑϮη ϑϮη .ΓήϴΤΒϟ΍ ϢϬϔϠΧϭ ΓέϮλ ϢϫΪΣ΃ ϢϬϟ ςϘΘϠϴϟ ΍Ϯϔτλ΍ ˬΔϳΪϴϠϘΘϟ΍ ϢϬΑΎϴΜΑ ϦϴϴΠϴϠΨϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ΎϨϣΎϣ΃ Ζϳ΃έ
:ϪϘϴϠόΘΑ ϲΒΣΎλ ήϤΘγ΍
.ΓέϮμϟ΍ ϲϓ Ϛδϔϧ ήθΤΗ ϥ΃ ϕϭάϟ΍ Ϧϣ βϴϟ Ϫϧ΃ ϥϵ΍ ϰΘΣ ΍ϮϤϠόΘϳ Ϣϟ »ϝΎϘόϟ΍ ϲδΑϻ ϱ΃ - »ϦϴϠ˴ϜόϤϟ΍« ˯ϻΆϫ ϑϮη Ύϣ΃ ˬϩΪΣϭ ΪϬθϤϟ΍ ϥϭέϮμϳ ΎϤϧ· ΓέϮμϟΎΑ ϢϬδϔϧ΃ ϥϭήθΤϳ ϻ ϢϬψΣϼΗ ˬ˯ΎϴηϷΎΑ ϲϟΎϤΟ βΣ ϢϬϟ ˬϲΧ΃ Ύϳ ϦϴϴΑέϭϷ΍ ϑϮη
.ϦϴϔϠΨΘϣ ϰϘΒϨϓ ϦΤϧ
!ϦϴϴϧΎΑΎϳ ΍ϮϧΎϛ ϞΑ ˬΎ˱Αήϋ ΍ϮϧϮϜϳ Ϣϟ ΓήϤϟ΍ ϩάϫ ϦϜϟϭ ˬϪδϔϧ ΪϬθϤϟ΍ ΎϨϳ΃έ ΔϠϴϠϗ Ε΍ϮτΧ ΪόΑ .ήϴδϧ ΎϨϴϘΑϭ ϪΒΟ΃ Ϣϟ
7

: ϪΘϟ΄γϭ ϲΒΣΎλ ϰϟ΍ Ζ
˷ ϔΘϟ΍ ΎϬϨϴΣ
έϮμϟ΍ ϲϓ ςϘϓ βϴϟ ϢϬδϔϧ΃ ϥϭήθΤϳ Ώήόϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ Ϣϫ΍ήΗ ˮϥϮϔϠΨΘϣ Ύ˱πϳ΃ Ϣϫ Ϟϫ ˬϦϴϴϧΎΑΎϴϟ΍ ˯ϻΆϬΑ ϥΫ· Ϛϳ΃έ Ύϣ .βδΠΘϟ΍ έϮλ ϲϓ ϰΘΣ ϞΑ ΔϴΣΎϴδϟ΍
Ϯϫ ϥϮϴΑέϭϷ΍ ϪϗϭάΘϳ ϭ΃ ϪγέΎϤϳ ϻ ˯ϲη Ϟϛϭ ˬΎΑέϭ΄Α ΎϨδϔϧ΃ ϥέΎϘϧ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ΎϨϧ΃ ΎϬϟϭ΃ ˬϥΎόϣ ΓΪϋ ϲ
˷ ϓ ΕέΎΛ΃ ΔϳΎϜΤϟ΍ ϩάϫ
¯Ώ Ύ˷Ϩϣ ϲϋϭ ϥϭΩ ΎϨόϗϭ .ΎΑϭέϭ΃ βϴϳΎϘϣ ΐδΣ ΎϫΎϨΨδϣ ΎϨϗ΍ϭΫ΃ϭ ΔϴϟΎϤΠϟ΍ ΎϨδϴγΎΣ΃ ϰΘΣ .ϱέΎπΣ ήϴϏ ϒϠΨΘϣ Ϊϴϛ΄ΘϟΎΑ
.Ϫϗ΍ϭΫ΃ϭ ϪδϴγΎΣ΃ϭ ΎϨΒόθϟ έΎϘΘΣϻ΍ϭ ΔϳήΨδϟ΍ ˬ»ΔϴΗ΍άϟ΍ ΔϳήμϨόϟ΍«
ϲΑ΃ ϞΜϣ ϩΎΑ΃ ϥ΃ ΍˱ΪϴΟ ϑήϋ΃ ϲϧ΃ ϢϏέ ˬ»ϦϴϠϜ˴ όϣ« ϢϬϧϷ Ώήόϟ΍ ˯ϻΆϫ Ϧϣ ήΨγ ϲΒΣΎλ ϥ΃ ˬΔϳΎϜΤϟ΍ Ϧϣ ήΧϵ΍ ΐϧΎΠϟ΍
ΎτΒΗέ΍ ϡΪϘΘϟ΍ϭ ΔΛ΍ΪΤϟ΍ ϥϷ ˬ»Ϟ˴Ϝό˵ ϟ΍ Ϟϫ΃« Ϧϣ ΔϳήΨδϟ΍ ΎϨΗΩϮϋ »ΓέΎπΤϟ΍« ϦϜϟ .Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϳΎμϟ΍ϭ ϲΑήόϟ΍ ϝΎϘόϟ΍ ϱΪΗήϳ ϥΎϛ
.»ΕΎΟ΍ϮΨϟ΍ϭ ΔϳΪϨϓϷ΍« ¯Ώ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ΎϨϳΪϟ
¯Ώ ΔϧέΎϘϣ »ζϳΩΎηΪϟ΍« βΒϟ Ϧϣ κϘϨϟΎΑ έϮόθϟ΍ Ϧϣ ϲϧΎόϧ ΎϨϛ Ω΍ΪϐΑ ϲϓ ΔϴΒόθϟ΍ Ε΍έΎΤϟ΍ ˯ΎϨΑ΃ ΎϨϧ΃ ήϛάΗ΃
ΎϬϳΪΗήϧ ϥ΃ ΎϧΩϮόΘϓ ϦΤϧ Ύϣ΃ .ςϘϓ ϡϮϨϠϟ ΎϬϧϭΪΗήϳ ΔϣΎΠϴΒϟ΍ ϥ΍ ΖϔθΘϛ΍ ΎΑέϭ΃ ϲϓ .»ΕΎϣΎΠϴΒϟ΍« ϥϭΪΗήϳ Ϧϳάϟ΍ »ϦϴϧΪϤΘϤϟ΍«
.ΔϣΎΠϴΒϟ΍ Ύ˱ϳΪΗήϣ ΔγέΪϤϟ΍ Ύ˱ϣϮϳ ϰΗ΃ ϲϔϳέ Ϟϔσ Ϧϋ ΙΪΤΘΗ ΓέΎϤόϟ΍ έ΍Ϯϫ΃ ϯήϗ ϲϓ Δϓήσ ϙΎϨϫ .ϲϫΎϘϤϟ΍ϭ ϕήτϟ΍ ϲϓ ΎϬΑ ήΨΘϔϧϭ
:΍˱ήΨΘϔϣ ϪΑΎΟ΃ ˬήϣϷ΍ Ϧϋ ϢϠόϤϟ΍ Ϫϟ΄γ ΎϣΪϨϋϭ
.Ω΍ΪϐΑ Ϧϣ ϱϮΧ΃ ϪΑΎΟ (ΔϟΪΑ ϱ΃) ρΎϗ ΍άϫ ΫΎΘγ΃ Ύϳ ϩΎϨθϋ ϱάϟ΍ ϲΗ΍άϟ΍ έΎϘΘΣϻ΍ Ϧϋ ήϴΒόΘϟ΍ ΔλϼΧ ϲ
˷ ϟ· ΔΒδϨϟΎΑ ΎϬϨϜϟϭ ˬϦϳήϴΜϜϟ΍ ήψϧ ϲϓ ΔϳϮϧΎΛ ϭΪΒΗ Ϊϗ ϩάϫ ΏΎϴΜϟ΍ Δϴπϗ
ϰπϣ΃ Ϫϧ΃ ϢϏέ ˬΔϳΪϨϬϟ΍ ΔϳΪϴϠϘΘϟ΍ βΑϼϤϟ΍ ˯΍ΪΗέ΍ ϰϠϋ ˬϪΗϮϣ ϰΘΣϭ ϩΩήϤΗ ϥϼϋ· άϨϣ ˬϱΪϧΎϏ ήλ΃ ΍ΫΎϤϟ ˬΖϤϬϓ ϥϵ΍ .Ϫθϴόϧϭ
ΔϟΎλϷΎΑ αΎδΣϹ΍ ΔϳϮϘΗ ϲϓ ΍˱ήϴΒϛ ΍˱έϭΩ ΐόϟ ΍άϫ ϱΪϧΎϏ ϒϗϮϣ .ΔϴΑέϭϷ΍ ΔϘϳήτϟ΍ ϰϠϋ ϖϴϧ΃ϭ ϱήμϋ ϡΎΤϤϛ ϝϭϷ΍ ϪΑΎΒη
ΐΨϨϟ΍ ϢϬϴϓ ΎϤΑ ΩϮϨϬϟ΍ ϊϴϤΟ ϯΪϟ ΓΪ΋Ύγ ˬΔϴ΋Ύδϧϭ ΔϴϟΎΟέ ˬΔϳΪϨϬϟ΍ ΔϳΪϴϠϘΘϟ΍ ΏΎϴΜϟ΍ ϥϵ΍ ϰΘΣ Ζϟ΍ί ϻ .ΔϳΪϨϬϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ϭ
ϱέΎπΤϟ΍ ΥΎδϤϧϻ΍ ΓΪΣ Ϧϣ ϒϔΧϭ ΔϳΪϨϬϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ϞϴλΎϔΗ ϊϴϤΟ ϰϠϋ βϜόϧ΍ ϒϗϮϤϟ΍ ΍άϫ .ΔϴϨϐϟ΍ϭ ΔϔϘΜϤϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍
.ϲϧΎτϳήΒϟ΍ ϝϼΘΣϻ΍ ϥϭήϗ ϝϼΧ ϩϮϧΎϋ ϱάϟ΍ ϲγΎϴδϟ΍ϭ
έΎϘΘΣϻ΍ ϰϠϋ ΔϴόϴΒσ Ϟόϓ ΓΩέ ΎϬϧ· .ΔϳΪϴϠϘΘϟ΍ ΏΎϴΜϟ΍ ˯΍ΪΗέ΍ ϰϠϋ ήμΗ ΔϴϣϼγϹ΍ ΕΎϛήΤϟ΍ ϊϴϤΟ ϥ΃ ΍˱ΪΑ΃ ΔϓΪλ βϴϟ
.(Ύ˱ϘΣϻ Ϫϟ ϕήτΘϨγ Γ΃ήϤϟ΍ ΏΎϴΛ ωϮοϮϣ) ΏΎϴΜϟ΍ ϩάϫ Ϊο »ϥϭήπΤΘϤϟ΍« ϪγέΎϣ ϱάϟ΍
ϥΎϛ ϥ· ΏΎΤλϷ΍ Ζϟ΄γ .Δη΍ΪηΪϟ΍ ϱΪΗήϤϟ ΓέΎϴδϟ΍ ΓΩΎϴϗ ΖόϨϣ Ε΍ϮϨγ άϨϣ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϥ΃ ΕήϛάΗ ΓήΘϓ ϞΒϗ
ˮΓΩΎϴϘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϦϴϣΪϘϟ΍ ΔϛήΤϟ ΎϬΘϗΎϋ· ϰϟ΍ ΩϮόϳ Δη΍ΪηΪϟ΍ ϊϨϣ
:βϤθϟΎϛ ΔΤο΍ϭ Δϴπϗ Ϧϋ ϲϟ΅ΎδΗ ΍ϮΑήϐΘγ΍ ϊϴϤΠϟ΍ ϦϜϟ
ήπΤΘϳ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϲϨόϳ ˬήΒϛ΃ Ϳ΍ .ΓέΎϴδϟ΍ ϕϮδϳ ϢΛ Δη΍ΪηΪϟ΍ βΒϠϳ ϒϠΨΘϣ ΪΣ΍Ϯϟ ΢ϤδΗ ΔϟϮϘόϣ ˬΔϳϮη ήϜϓ ϲΧ΃ !!Δη΍ΪηΪϟ΍ ϊϣ ΓέΎϴδϟ΍ .ΔϳϮη
!ΔΛ΍ΪΤϟ΍ ΩϮϘϋ ΔϴΑήΗ ΎϨΘΨδϣ ΍άϜϫ
ϥ· ϞΑ ˬΎϫΎϳ΍Ϯϧ ϲϓ ΔϗΩΎλ ΖϧΎϛ Ύϣ ΍˱ήϴΜϛ ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϳήϜϔϟ΍ ΎϬΗ΍έΎϴΗ ϊϴϤΠΑ ήϴϴϐΘϟ΍ϭ ΔΛ΍ΪΤϟ΍ ϝΎϴΟ΃ ϥ΃ ήϜϨϳ ΪΣ΃ ϻ
ϩάϫ ΔϠϜθϣ ϦϜϟ .ϲϧΎδϧϹ΍ϭ ϱέΎπΤϟ΍ ΎϧέϮτΗ ϞΟ΃ Ϧϣ ϢϬΣ΍ϭέ΄Α ϰΘΣ ΍ϮΤοϭ ιϼΧΎΑ ΍ϮΤϓΎϛ Ϊϗ ˬϦϴϴΛ΍ΪΤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍
ήϴϏ Ϯϫ Ύϣ Ϟϛ ϒϠΨΗϭ ΔϋΎοϮΑ ΩΎϘΘϋϻ΍ ΪΣ ϰϟ΍ ˬ»ϲϟΎϤγ΃έ ϭ΃ ϲϛ΍ήΘη΍« ϲΑήϐϟ΍ ΝΫϮϤϨϟΎΑ ΔγϭϮϬϣ ΖϧΎϛ ΎϬϧ΃ Ε΍έΎϴΘϟ΍
.ϲΑήϏ
ξόΑ ϰΘΣ .ΔϴΑϭέϭϷ΍ ΏΎϴΜϟ΍ ˯΍ΪΗέ΍ϭ ΔϴϨσϮϟ΍ ΏΎϴΜϟ΍ ϊϠΧ Ώϼτϟ΍ϭ ϝΎϤόϟ΍ϭ ϦϴϔχϮϤϟ΍ ϰϠϋ ΎϨΗΎϣϮϜΣ Ζοήϓ Δϳ΍ΪΒϟ΍ άϨϣ
Ϫϔγ΃ Ϧϋ ΔϳέϮγ ϲΘϔϣ ϦϠϋ΃ ˬΕΎϨϴόΑέϷ΍ Ε΍ϮϨγ ϲϓ Ϫϧ΃ Γήϣ Ε΃ήϗ .ΔϠϤΤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ Δϴϧ ϦδΤΑ ΍ϮϤϫΎγ »ϦϳέϮϨΘϤϟ΍« ϦϴϨϳΪΘϤϟ΍
ΏΎϴΜϟΎΑ ϪΒηΎΘϳ ϥ΃ ˯ϲγ ήϣϷ Ϫϧ΃ ˬΪϘΘόϳ ϥΎϛ ΍άϫ ΐϴτϟ΍ ΎϨϴΘϔϣ .ΔϴϨσϮϟ΍ ΏΎϴΜϟ΍ ϱ΃ »ΔϴϨϳΪϟ΍ ΏΎϴΜϟ΍« ˯΍ΪΗέ΍ ϲϓ αΎϨϟ΍ έ΍ήϤΘγϻ
8

ΎϨϟ ΍ϮϛήΗ΍ϭ ΔϳΪϨϓ΃ ΍ϮϧϮϛ ˬΎϨϋ ΍ϮϠΣ ΔϋΎϤΟ Ύϳ ˬΔΣ΍ήμΑ ϱ΃ .ΎϤϬϨϴΑ ΔϴϠϜθϟ΍ ϕϭήϔϟ΍ ϡΪόϨΗ ϥ΃ϭ ˬϦϴϨϳΪΘϤϟ΍ ϊϣ ϥϮϳΩΎόϟ΍ αΎϨϟ΍
.ϦϳΪϟ΍ ΏΎϴΛϭ ϦϳΪϟ΍
ϦϴϤϟΎϋ ΎϨϘϠΧ ΏΎϴΜϟΎΑ ϰΘΣ ˬήοΎΤϟ΍ϭ ϲοΎϤϟ΍ ϦϴΑ ˬΎϴϧΪϟ΍ϭ ϦϳΪϟ΍ ϦϴΑ ϡΎΘϟ΍ Ϟμϔϟ΍ ϢΗϭ ˬΓΎγ΄Ϥϟ΍ ΖϠϤΘϛ΍ ϥΫ· ΍άϜϫ
ΔσΎδΒϟ΍ϭ ϦϳΪϟ΍ Ϟϫ΃ ϢϟΎϋϭ ˬϑϮθϜϤϟ΍ α΃ήϟ΍ϭ ΔόΒϘϟ΍ϭ ΕΎϓ΍ήϜϟ΍ϭ κϴϤϘϟ΍ϭ ϝΎτϨΒϟ΍ ϱϭΫ ΔϳΪϨϓϷ΍ ΔΛ΍ΪΤϟ΍ Ϟϫ΃ ϢϟΎϋ :ϦϴπϴϘϧ
!ΔϣΎϤόϟ΍ϭ ϝΎϘόϟ΍ϭ ΔϴϗΎτϟ΍ϭ ΔϴΑϼΠϟ΍ϭ ϝ΍ϭήθϟ΍ ϱϭΫ »ϒϠΨΘϟ΍« ϭ ΪϴϠϘΘϟ΍ϭ
.ΎϬΑ ιΎΧ Ϣδϗ ϰϟ΍ ΝΎΘΤΗϭ ΍˱ΪϴϘόΗ ήΜϛ΃ Δϟ΄δϤϟΎϓ Γ΃ήϤϟ΍ ΏΎϴΛ ϰϟ΍ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃
!ΔϴϣΪϘΗ ΫΎΨϓ΃
Ύϣ ϰϟ΍ ήϴμϘϟ΍ ΏϮΜϟ΍ Ϯϫϭ .»ΏϮΟ ϲϨϴϣ« ¯ϝ΍ ΔοϮϣ ˯ΎδϨϟ΍ ϦϴΑ Ω΍ΪϐΑ ϲϓ ΕήθΘϧ΍ Ϫϧ΃ ΕΎϨϴΘδϟ΍ ήΧ΍ϭ΃ ϲϓ ήϛάΗ΃
Γ˯ΎΒόϟ΍ βΒϟ ϰϠϋ ϦψϓΎΣ ϲΗ΍ϮϠϟ΍ ΕΎΑΎθϟ΍ ϰΘΣ .ΪδΠϟ΍ ΎϳΎϨΛ Ϧϋ ϒθϜΗ ϲΘϟ΍ ΔϘϴπϟ΍ ϞϴσΎϨΒϟ΍ ΔοϮϣ ϰϟ΍ ΔϓΎοϹΎΑ .ΔΒϛήϟ΍ ϕϮϓ
ΎϬϛϮϠγ ήϴϐΗ Ϣϟ ΎϫήϬψϣ ΕήϴϏ ϲΘϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ ϥ΃ ˬήϣϷ΍ ϲϓ βϴόΘϟ΍ .Γ˯ΎΒόϟ΍ ΖΤΗ ΏΎϴΜϟ΍ ϩάϫ ˯΍ΪΗέ΍ ϰϟ΍ ϥέήτο΍ ˬ˯΍ΩϮδϟ΍
Ω΍ΪϐΑ ϒϴλ ϲϓ ϝΎΟήϟ΍ ϝΎΣ ϥΫ· ΍ϭέϮμΗ .εήΤΗ ΓέΩΎΑ ϱ΃ ϰϠϋ ϒϨόΑ Ωήϟ΍ ϰϟ΍ ΓΰϔΤΘϣ ϝΎϨϤϟ΍ ΔΒόλ ΎϬΗΩΎόϛ ΖϠχ .ΎϬΘϴϠϘϋϭ
ϯΩΎϬΘΗ ˯ΎπϴΒϟ΍ϭ ˯΍ήϤδϟ΍ ΫΎΨϓϷ΍ ΎϤϨϴΑ ˬϑίΎϨϟ΍ ϕήόϟ΍ϭ ζτόϟ΍ Ϧϣ ΚϬϠϳ ϊϴϤΠϟ΍ .ϦϴδϤΨϟ΍ ίϭΎΠΘΗ ήϬψϟ΍ ΪϨϋ Γέ΍ήΤϟ΍ ΚϴΣ
ϕήΒϛ Γ˯ΎΒόϟ΍ Ω΍Ϯγ ϦϴΑ Ϧϣ ΡΪϘϳ ξΒϟ΍ ϢΤϠϟ΍ ΪϬθϣ ϚΌΟΎϔϳ ήΧ΁ϭ ϦϴΣ ϦϴΑ .ΩϮϨΠϟ΍ Ώ΍ήΣ ϞΜϣ ΞϫϮΗϭ ΥϮϤθΑ ˬβϤθϟ΍ ΖΤΗ
Ϧϋ ΏϮΜϟ΍ ϒθϜϳ ΚϴΣ »ΏϮΟϭήϜϴϣ« ¯ϝΎΑ ϰϤδϳ Ύϣ ϮΤϧ ˯ΎϳίϷ΍ ΕέϮτΗ ϞΑ ˬΪΤϟ΍ ΍άϫ ΪϨϋ ήϣϷ΍ ϒϗϮΘϳ Ϣϟ .βϣ΍Ω Ϟϴϟ ϲϓ
ΔϴΣΎϧ Ϧϣ :ϦϳήϣϷ΍ ϲϧΎόϧ ΎϨϛ .»ϥϮϴϣΪϘΘϟ΍« ΏΎΒθϟ΍ ϦΤϧ ΎϨϟΎΣ ϥΎϛ ϒϴϛ ϥϮϓήόΗ Ϯϟ .ϪϨϴόΑ ϥϮϨΠϟ΍ Ϫϧ· ˬϲϧϮϗΪλ .ΎϬϠϛ ΫΎΨϓϷ΍
ϞϳϮόϟ΍ Ϧϋ ϒϜΗ ϻ ΎϨΣ΍ϭέ΃ϭ ΎϧΩΎδΟ΃ ϥΈϓ ϯήΧ΃ ΔϴΣΎϧ Ϧϣϭ ˬ»ΔϳέϮΜϟ΍ ΎϬΘϋϼΧ«ϭ ΎϫήπΤΗϭ Γ΃ήϤϟ΍ ΔϳήΣ ϡ΍ήΘΣ΍ ΎϨϴϠϋ ΐΟϮΘϳ
ˬϦϴΗϮΒϜϤϟ΍ ϦϴϣϭήΤϤϟ΍ ˬϕήθϟ΍ ϝϮΤϓ ϦΤϧ ΎϨΒϧΫ ΐϧάϟ΍ ϥ΄Α ΩΎϘΘϋϻΎΑ ΎϨδϔϧ΃ Ϧϋ ϒϔΨϧ ΎϨϛ .ΫΎΨϓϷ΍ ϚϠΗ ΕϭήΒΟ ΎϨϬΟ΍ϭ ΎϤϠϛ
βϨΠϟ΍ Δϟ΄δϣ ήϴμΗ ϲϜϟ »ςϴδΒϟ΍ ΐϴτϟ΍« ΎϨΒόηϭ ΎϨδϔϧ΃ ήϳϮτΗ ϻ· ΎϨϴϠϋ Ύϣ .»ΔϴϣΪϘΘϟ΍ ΫΎΨϓϷ΍« ϚϠΗ ϞΜϣ ϯ΅έ ΎϧήϴΜΗ ΚϴΤΑ
!ΎΑέϭ΃ ϞΜϣ ˬ΍˱ΪΟ ΔϳϮϧΎΛ
ϥΎϛΩ Ϫϟ ϲϓΎϜγ· ΎϬΘϴΤοϭ ΎϬϠτΑ ϥΎϛ .ΕΎϨϴόΒδϟ΍ ήΧ΍ϭ΃ ϲϓ ΕήΟ Δϔϳήσϭ ΔΒϳήϏ ΔΛΩΎΣ ϥϭήϛάΘϳ Ω΍ΪϐΑ ϲϓ ϥϭήϴΜϜϟ΍
έϭήϤϟ΍ Ϧϋ ϒϜΗ ϻ ΔϤϳήϜϟ΍ ΫΎΨϓϷ΍ ΎϤϨϴΑ ˬΎϬόϴϤϠΗϭ ΔϳάΣϷ΍ ϊϴϗήΗ ϲϓ ϪΘϗϭ ϲπϤϳ ϦϴϜδϤϟ΍ ΍άϫ ϥΎϛ .Ϊϴηήϟ΍ ωέΎη ϲϓ ϊϘϳ
ξϔΨϴϓ ˬϪϗΎϤϋ΃ ϲϓ ίήϐϨΗ ΓϮϬθϟ΍ ϦϴϜδΑ ήόη Ϫγ΃έ ϊϓέ ΎϤϠϛ .ϪΣϭέ ϲϓ ζϬϨϳ Ω΍ήΠϛ ϢϗΎϔΘΗ ΎϫΩ΍Ϊϋ΃ ΖΌΘϓ Ύϣ ϞΑ ˭ϪϧΎϛΩ ϡΎϣ΃
˯ΎϘΑϹ΍ ϲϓ Ύ˱ϣΎϤΗ ϞϣϷ΍ ΪϘϓ ϥ΃ ΪόΑ Ϫϗϭήϋ ϲϓ ΐπϐϟ΍ ˯ΎϣΩ ΕήΠϔΗ ˯Ύπϣέ ΓήϴϬχ Ε΍Ϋ .έΪϘϟ΍ϭ ϥΎϣΰϟ΍ Ύ˱Ϩϋϻ ˯΍άΤϟ΍ ϰϠϋ ϪϴϨϴϋ
ϲΘϠϜθϣ Ϟϛ« : ϪΑ Ύ˱ΧέΎλ ϥ΍ΪϨδϟ΍ ϰϠϋ Ϫόπϳϭ »ϩϮπϋ« ΝήΨϳ ϢΛ ˬ»ϪΘϗήτϣ« ϪηϮϛΎη ϚδϤϳ ΎϨΒΣΎμΑ ΍Ϋ·ϭ ˬϩήΒλ ϰϠϋ
.ϑΎόγϹ΍ ΓέΎϴγ ϻϮϟ ΕϮϤϟ΍ ϰϠϋ ϑήθϳϭ Ύ˱ϣΎϤΗ Ϫϴϋϭ ΪϘϔϳ ϪΘϠόΟ ˯ΎϤμϋ ΔΑήπΑ ϪϠΟΎϋ ϢΛ ˬ»ϲϨϠΘϘΗ ϥ΃ ϞΒϗ ϚϠΘϗϷ ˬϚΒΒδΑ
ή΋΍Ϊϟ΍ ω΍ήμϟ΍ ϲϓ ΔϴγΎγ΃ Δϴπϗ ήΒΘόϳ Ε΍άϟΎΑ ϥϵ΍ Ϯϫ ϞΑ ˬϥϭήϴΜϜϟ΍ ϲϋΪϳ ΎϤϛ Ύ˱ϳϮϧΎΛ βϴϟ ϥΫ· ˯ΎδϨϟ΍ βΑϼϣ ωϮοϮϣ
ξϓέϭ έϮϔδϟ΍ ϰϟ΍ ΓϮϋΪϟ΍ Δϗϼτϧ΍ ϊϣ Γ΃ήϤϟ΍ ΏΎϴΛ Δϴπϗ ϝϮΣ ω΍ήμϟ΍ ήΠϔΗ ΕΎϨϳήθόϟ΍ άϨϣ .ϦϴϨϳΪΘϤϟ΍ϭ ϦϴϴϧΎϤϠόϟ΍ ϦϴΑ
ϲϓ ΔϴγΎγ΃ ϕϼτϧ΍ ΔτϘϧ ΖϠχ ϥϵ΍ ϰΘΣϭ ˯ΪΒϟ΍ άϨϣ Γ΃ήϤϟ΍ ΏΎϴΛ Δϟ΄δϣ .ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ Γ΍ϭΎδϤϟΎΑ ΔΒϟΎτϤϟ΍ϭ ΏΎΠΤϟ΍
.ΔϴϔϠδϟ΍ ΓΎϋΩϭ ΔΛ΍ΪΤϟ΍ ΓΎϋΩ ϦϴΑ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ϲγΎϴδϟ΍ ϱήϜϔϟ΍ ω΍ήμϟ΍
ϦϜϟ .ΎϨΗΎόϤΘΠϣ ϲϓ Γ΃ήϤϠϟ ϲϧΎδϧ·ϼϟ΍ ϊοϮϟ΍ ΔϘϴϘΣ ϰϠϋ ˯ϲη Ϟϛ ϞΒϗ Ϊϴϛ΄Θϟ΍ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ϩάϬΑ ΎϨϴϠϋ ΐΟϮΘϳ Ύ˱όΒσ
.ήΜϛ΃ ϻ ϲδϨΟ ωϮοϮϣ ϰϟ΍ ΎϬϟϮΤϳ ϪϧϷ Γ΃ήϤϟ΍ Γ΍ϭΎδϣ Δϟ΄δϣ ξϗΎϨϳ ήϣ΃ ΏΎϴΜϟ΍ ωϮοϮϣ
ϰϟ΍ ϪϟϮΣ ΎϨϤδϘϧ΍ϭ ˬΔϨϜϤϤϟ΍ ϝϮϠΤϠϟ Ύ˱ϘϠτϣ ϻ˱ ΎΜϣ ϲΑήϐϟ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍ Ϧϣ ΎϧάΨΗ΍ ˬΓΩΎόϟ΍ ϱήΟ ϰϠϋ ˬΎϨϧ΃ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϲϓ ΎϨΘϠϜθϣ
ΩΎδϔϠϟ Ύ˱ΟΫϮϤϧ ϪϧϭήΒΘόϳϭ ϪϧϮϨϳΪϳ ϥϮϨϳΪΘϤϟ΍ϭ ˬϲΑήϐϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ »ΎϬΑΎϴΛ«ϭ Γ΃ήϤϟ΍ ϊοϭ Ϧϋ ϥϮόϓ΍Ϊϳ ϥϮϴϧΎϤϠόϟ΍ :ϦϴπϴϘϧ
ϰΘΣ ˬϥΎτϴθϟ΍ ϞϤϋ Ϧϣ βΟέ ϲϫ ΔϳϮΜϧ΃ ΔϨϳί ϱ΃ ΍ϭήΒΘϋ΍ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϨϳΪΘϤϟ΍ ϊϣ ϒϠΘΨϧ ϥ΃ ϲόϴΒτϟ΍ Ϧϣ .ϱήόΘϟ΍ϭ ΦδϔΘϟ΍ϭ
νΎϔπϓ βϴϛ ϲϓ ΓέϮΠΤϣϭ ήψϨϤϟ΍ ΔΤϴΒϗ ήϴμΗ ϥ΍ ΓέϭήπϟΎΑ ˬϦϴϨϳΪΘϤϟ΍ ϯΪϟ ΓήϫΎτϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ .΢ΒϘϟ΍ϭ ΓέΎϬτϟ΍ ϦϴΑ ΍ϮτϠΧ
9

ϥϵ΍ ϰΘΣϭ ϡϼγϹ΍ ϞΒϗ Ύϣϭ ϡϼγϹ΍ ϥϭήϗ ϊϴϤΟ ϝϼΧ ΎϨΗΎϬϣ΃ ϥ΃ ΍ϮγΎϨΗ ϲΑήϐϟ΍ ΝΫϮϤϨϠϟ ϢϬ΋΍Ϊϋ ϰϤΣ ϲϓ ˬϖϧΎΧ α΃έ ˯ΎτϏϭ
Ϧϣ ϰμΤϳ ϻ Ύϣ ΎϨϳΪϟ .ϢηϮϟ΍ϭ ϲϠΤϟ΍ϭ ϥ΍ϮϟϷΎΑ ϦϳΰΘϟ΍ϭ ϊϳϮϨΘϟ΍ Ϧϋ ϲϠΨΘϟ΍ ϥϭΩ Ύ˱ϴϨϳΩ ΔϟϮΒϘϤϟ΍ϭ ΓέϮϗϮϟ΍ ΏΎϴΜϟ΍ ϦϳΪΗήϳ ϦϴϘΑ
.ϩάϫ Δϔόϟ΍ αΎϴϛϷ ˯ϮΠϠϟ΍ Ϧϋ Ύ˱ϣΎϤΗ ΎϨϴϨϐϳ Ύϣ ΔϴΤμϟ΍ϭ ΔϴϠϤόϟ΍ ΔϳΎϔϜϟ΍ϭ ΔϗΎϧϷΎΑ ΓΰϴϤΘϤϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ϭ ΔϴΒόθϟ΍ ˯ΎϳίϷ΍
ϊϣ ϒϠΘΨϧ !Γ΃ήϤϟ΍ ϱήϋ βϳΪϘΘΑ ϲΑήϐϟ΍ϭ ϲϧΎϤϠόϟ΍ ήΠΤΘϠϟ Ύ˱πϳ΃ ΎϨΘϧ΍Ω· Ϧϣ ϊϨϤϳ ϻ ϲϨϳΪϟ΍ ήΠΤΘϟ΍ ΍άϬϟ ΎϨπϓέ ϦϜϟ
ΓέΎΛϹ΍ ϰϠϋ ΎϬΗέΪϗ ϯΪϤΑ Γ΃ήϤϟ΍ έήΤΗ ςΑήΑ ϦϴϴϧΎϤϠόϟ΍ ϊϣ Ϛϟάϛ ϒϠΘΨϧ ϢΛ ˬΎϬΤϴΒϘΗϭ Γ΃ήϤϟ΍ ΏΎΠΤϟ ϢϬδϳΪϘΗ ϲϓ ϦϴϨϳΪΘϤϟ΍
Ϫϓήόϧ ήΧ΁ Ύ˱Όϴη ΐσΎΨΘϓ ΓέΎΛϹ΍ Ύϣ΃ .ΐϠϘϟ΍ϭ ϞϘόϟ΍ϭ ήϋΎθϤϟ΍ ΐσΎΨϳ ϝΎϤΠϟ΍ ˬΓέΎΛϹ΍ϭ ϝΎϤΠϟ΍ ϦϴΑ ϕήϓ ϙΎϨϫ .ϦΗΎϔϤϟ΍ έΎϬχ·ϭ
.΍˱έΎϬϧϭ ϼ
˱ ϴϟ ϪΘϗήΣ Ϧϣ ϲϧΎόϧϭ Ύ˱όϴϤΟ
ϖϤόΘϟ΍ ξόΑ ΎϨϴϔϜϳ .ΔϴΑήϐϟ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ ΓΎϧΎόϣ ΐϠλ ϲϓ ϲϫ ϞΑ ˬΎϨΗΎόϤΘΠϤΑ ΔλΎΧ Ζδϴϟ ϩάϫ Γ΃ήϤϟ΍ ΏΎϴΛ ΔϠϜθϣ
ϲϓ ϞΟήϟ΍ ΓΎϧΎόϣ Ϧϋ ΓΪΣ ϞϘΗ ϻ ΔϴϔσΎόϟ΍ϭ ΔϴδϨΠϟ΍ ϲΑήϐϟ΍ ϞΟήϟ΍ ΓΎϧΎόϣ ϥ΃ ϒθΘϜϨϟ ˬΔϠόΘϔϤϟ΍ Δϴ΋ΎϤϨϴδϟ΍ ήϫΎψϤϟ΍ ˯΍έϭ
Ϧϣ ϊϨϤϳ ϻ ΍άϫ ϥ΃ ϻ· ˬΎϨϧ΍ΪϠΑ ϲϓ ΎϤϣ ήΜϛ΃ ΓήϓϮΘϣ ωΎΒηϹ΍ϭ Δϗϼόϟ΍ ιήϓϭ ˬΎϨϳΪϟ ΎϤϣ ήϴΜϜΑ Ϟϗ΃ ΖΒϜϟ΍ ΔΟέΩ ϥ΃ ΢ϴΤλ .ΎϨϧ΍ΪϠΑ
.ΎϬϧϮϠΗϭ ϲϠϜθϟ΍ ΎϬϓϼΘΧ΍ ϢϏέ ΔϠϜθϤϟ΍ ˯ΎϘΑ
ϢΣήϳ ϻ ϱήϋ
΍˱ήϴΜϛ ϒϠΘΨϳ ϻ Ϫϧ΃ ΔϘϴϘΤϟ΍ .ΪδΠϟ΍ Ε΍ϮϬη Ϧϋ ϊϓήΘϤϟ΍ ϲΑέϭϷ΍ ϞΟήϟ΍ Ϧϋ ΎϨϳΪϟ ΓΪ΋Ύδϟ΍ ΓήϜϔϟ΍ ϚϠΗ ΔϳέϮτγ΃ ϲϫ Ϣϛ
έήΤΘϟ΍ ήϫΎψϣ Ϟϛ ϢϏέ .Γ΃ήϤϟΎΑ ϪΘϗϼϋ ΓήϴΣ ϝΎΟήϟ΍ Ϟϛ ϞΜϣ ζϴόϳϭ ˬϞΠΨϳϭ έΎϐϳϭ ϖθόϳϭ ϩήϜϳ : ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ϞΟέ ϱ΃ Ϧϋ
ΔϴΣΎΑϹ΍ ήϫΎψϣ ΎϬϠΤΗ ϥ΃ Ϧϣ ήϴΜϜΑ ΪϘϋ΃ϭ ϖϤϋ΃ Γ΃ήϤϟΎΑ ϞΟήϟ΍ Δϗϼϋ ϥ΃ ϻ· ˬ˯ΎδϨϟ΍ϭ ϝΎΟήϟ΍ ϦϴΑ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ϭ ΔϴΣΎΑϹ΍ϭ
ϥϮϨΟ ϝΎΤϔΘγ΍ ϊϣ Δϴοήϣ ΔϴϋΎϤΘΟ΍ ήϫ΍Ϯχ ϝΎΤϔΘγ΍ ˬϼ
˱ Μϣ ΔϠπόϤϟ΍ ϩάϫ ϢϟΎόϣ Ϧϣ .Ώήϐϟ΍ ϲϓ ΓΪ΋Ύδϟ΍ ΔϔϳΰϤϟ΍ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ϭ
Ε΍ί΍ΰΘΑϻ΍ϭ ΕΎηήΤΘϟ΍ϭ ΕΎϘϳΎπϤϟ΍ ω΍ϮϧϷ ˯ΎδϨϟ΍ νήόΗ ϞϛΎθϣ :Ύϫ˯Ύϳί΃ϭ Γ΃ήϤϟ΍ ϢϟΎϋ ΩϮδϳ Ρ΍έ ϱάϟ΍ ΓέΎΛϹ΍ϭ ϱήόϟ΍
ΎϬΑ ϡϮϘϳ ϲΘϟ΍ ΔόϴϠΨϟ΍ ΕΎγέΎϤϤϟ΍ ϲϨόϳϭ »ExhibitionismeιI - Δϴο΍ήόΘγϻ΍ αϮϫ« ¯Ώ ϰϤδϳ Ύϣ ϱ΃ ˬΔϴδϨΠϟ΍
ιI - ϲδϨΠϟ΍ ί΍ΰΘΑϻ΍« ΔϠϜθϣ Ύ˱πϳ΃ ϙΎϨϫ ϢΛ .ϊϴΑΎγ΃ ΓΪόϟ ϦΠδϟΎΑ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΎϬϴϠϋ ΐϗΎόϳ ΔϤϬΗ ϲϫϭ ˬ˯ΎδϨϟΎΑ εήΤΘϠϟ ϝΎΟήϟ΍
Εήθϧ ΕΎϴ΋ΎμΣ΍ ϙΎϨϫ .ϪΘτϠδϟ ΔόοΎΨϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ ί΍ΰΘΑϻ ϱέ΍Ωϻ΍ ϪΒμϨϤϟ ϞΟήϟ΍ ϝϼϐΘγ΍ ϱ΃ »Harcelement Sexuel
ˬΏΎμΘϏϻ΍ ΕϻΎΣ ήΛΎϜΗ ΔϠϜθϣ Ύϣ΃ .ί΍ΰΘΑϻ΍ ΍άϫ ϞΜϤϟ ϦοήόΗ ΕΎϔχϮϤϟ΍ϭ ΕϼϣΎόϟ΍ Ϧϣ %40 ΔΒδϧ Ϧϋ ϒθϜΗ ΍ήδϳϮγ ϲϓ
!ΕϻΎΤϟ΍ ϩάϫ ϊϴϤΟ ϲϓ ΐϧάϤϟ΍ Ϯϫ Ύ˱όΒσ ϞΟήϟ΍ .Γ΃ήϤϟ΍ ΓΎϧΎόϣ ΔϤϗ ϲϓ ϲΗ΄Η ΎϬϧΈϓ
ϥΎϛ ΍Ϋ· .ϞϛΎθϤϟ΍ ϩάϫ ϊϴΠθΗ ϲϓ Γ΃ήϤϟ΍ έϭΩ Ϧϋ ΔϠ΋ΎδΘϣ ϊϔΗήΗ Ε΃ΪΑ ΔϳϮδϧ ϰΘΣ Ε΍Ϯλ΃ ΔϤΛ ΓήϴΧϷ΍ ΓήΘϔϟ΍ ϲϓ
ΔϤϤμϤϟ΍ ΎϬΑΎϴΛ ΎϬϴϔϜϳ Γ΃ήϤϟ΍ ϥΈϓ ˬΎϫήϋΎθϣ ΡήΠϳϭ Γ΃ήϤϟΎΑ εήΤΘϳ ϲϜϟ ΪϫΎθϤϟ΍ ξόΑ ήϬψϳϭ ΕΎϛήΤϟ΍ ξόΑ αέΎϤϳ ϞΟήϟ΍
!ϩήϋΎθϣ ΏΎϬϟ·ϭ ϞΟήϟΎΑ εήΤΘϠϟ ˯˱ ΎϫΩ ϕήτϟ΍ ήΜϛ΄Α
ϲϏΎΒϤϟ΍ ϩάϫ ϥΫ· ϦϤϟ !ϥΎόΒθϟ΍ϭ ϲϔΘϜϤϟ΍ ϲΑϭέϭϷ΍ ϞΟήϟ΍ Ϧϋ ΎϨϨϴΑ ΓΪ΋Ύδϟ΍ ΓέϮτγϷ΍ ϩάϫ ήγ Ϧϣ ΖθϫΪϧ΍ ΎϤϟΎσ ϲϧ·
ΔϨϳΪϣ Ϟϛ ϲϓ ˮϕήθϟ΍ Ϧϣ ϦϴϣΩΎϘϟ΍ ΎϨϟΎΟήϟ ςϘϓ ϲϫ Ϟϫ .Δϳήδϟ΍ ΕΎϗϼόϟ΍ϭ βϨΠϟ΍ Ϣϟ΍ϮόΑ ΔμμΨΘϤϟ΍ ΓέΎΒΠϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϩάϫϭ
Ϣϟ΍Ϯϋ ϒϠΘΨϣ ϲϓ ΔμμΨΘϤϟ΍ ΕϼΠϤϟ΍ϭ ϮϳΪϴϔϟ΍ ϡϼϓ΃ϭ ΔϋϼΨϟ΍ ΎϤϨϴγϭ βϨΠϟ΍ ΕϼΤϣϭ ϞϴϠϟ΍ ΐϠϋϭ ήϴΧ΍ϮϤϟ΍ ϙΎϨϫ ΔϴΑϭέϭ΃
:ΔΑάόϤϟ΍ϭ ΓέΎΜϤϟ΍ ϞΟήϟ΍ ΕΎΟΎΣ ΔϴΒϠΗ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔΒϳήϐϟ΍ ΔΒϴΠόϟ΍ ΕΎϋ΍ΪΑϹ΍ ήϬψΗ Ε΃ΪΑ ΓήϴΧϷ΍ ϡ΍ϮϋϷ΍ ϲϓ ϞΑ .ΓέΎΛϹ΍ϭ βϨΠϟ΍
ΕΎδγΆϤϟ΍ Ϧϣ ϰμΤϳ ϻ Ύϣϭ ΔλΎΨϟ΍ ΔϴϧϮϳΰϔϠΘϟ΍ Ξϣ΍ήΒϟ΍ϭ ΔϴδϨΠϟ΍ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ΏΎόϟ΃ϭ ΎϬϋ΍Ϯϧ΃ ϊϴϤΠΑ ΔϴϋϼΨϟ΍ ϒΗ΍ϮϬϟ΍
.βϨΠϟ΍ ϕϮγ ϰϟ΍ ϝϮΧΪϠϟ ϥΎΒθϟ΍ϭ ˯ΎδϨϟ΍ ˯΍ήϏ·ϭ ˬ˯ΎϐΒϟ΍ϭ Ϋϭάθϟ΍ ω΍Ϯϧ΄Α ΔμμΨΘϤϟ΍ ΔϴϨϠόϟ΍ϭ Δϳήδϟ΍
ϥϮϧΎϘϠϟ Ύ˱όοΎΧ ϰϘΒϳ Γ΃ήϤϠϟ ϪΘΟΎΣ ˯Ύοέ· ϞΟ΃ Ϧϣ ϪϧΈϓ ˬΎϨϋ ϪΗΎϓϼΘΧ΍ Ϟϛ ϊϣ ϲΑϭέϭϷ΍ ϞΟήϟ΍ ϥ΃ ˬήϣϷ΍ ήμΘΨϣ
ϒσ΍Ϯόϟ΍ϭ ΔϣϮϤϳΪϟ΍ ϰϠϋ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΔϴϨϠόϟ΍ Δϴϋήθϟ΍ Δϗϼόϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ Ύϣ· :ϱήθΒϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϕΎΜΒϧ΍ άϨϣ ΪΟϮϧ΃ ϱάϟ΍ ϲϧϮϜϟ΍
ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΓήΑΎόϟ΍ Δϳήδϟ΍ ΕΎϗϼόϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ϭ΃ ˭ΎΑϭέϭ΃ ϲϓ Ϊ΋Ύδϟ΍ Ϯϫ ΍άϫϭ ˬΔΘΑΎΜϟ΍ Δϗ΍Ϊμϟ΍ ϭ΃ Ν΍ϭΰϟ΍ ϞΜϣ ΔϟΩΎΒΘϤϟ΍ Δϴ΋ΎϨΜϟ΍
10

ΎϬΘόϴΒτΑ ΔϣϮϜΤϣ ϞψΗ Γ΃ήϤϟ΍ ϥϷ ˬϥϮϧΎϘϟ΍ ΍άϫ ΍˱Ϊ΋Ύγ Ϟχ ϥΎϣίϭ ϥΎϜϣ Ϟϛ ϲϓ .˯ΎϐΒϟ΍ ϱ΃ ˬϲϋΎϤΘΟϻ΍ ΰϛήϤϟ΍ϭ ϝΎϤϟ΍
ϪΗ΍ϭΰϧϭ ϞΟήϟ΍ Εϼπϋ Ϧϣ έάΤΗϭ ϞϤΤϟ΍ ήσΎΨϣϭ ξϴΤϟ΍ ϲϧΎόΗ :Ε΍έΎπΤϟ΍ϭ ϑϭήψϟ΍ ΖϔϠΘΧ΍ ΎϤϬϣ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΔϴΟϮϟϮϳΰϴϔϟ΍
ϢϠΣ ϖϴϘΤΗϭ ΔϛήΘθϤϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ϭ ϒσ΍Ϯόϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ Ύϣ· :ϦϴΘϟΎΣ ϲϓ ϻ· ΎϬδϔϧ ΢ϨϤΗ ϻ ϥ΃ Γ΃ήϤϟ΍ ΕΩϮόΗ ϡΪϘϟ΍ άϨϣ .ΔϴϟϮΤϔϟ΍
Ϧϣ ΔϠϴΌο ΔΒδϧ ϙΎϨϫϭ .΢ϟΎμϤϟ΍ϭ ϝΎϤϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ΎϬδϔϧ ΢ϨϤΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϑϭήψϟ΍ ΐδΣϭ ΓΩϭΪΤϣ ΕϻΎΣ ϲϓϭ ˬΔϣϮϣϷ΍
ΕΎΒΜΑ Ϫόϣ ζϴόΘϟ« ϡϼΣϷ΍ ϞΟέ ϰϠϋ Ύ˱ϣϮϳ έϮΜόϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔΑήΠΘϟ΍ αέΎϤϳ ϦϬϤψόϣ ϦϜϟ ˬςϘϓ ΔόΘϤϟ΍ Ϧϋ ΕΎΜΣΎΒϟ΍ ˯ΎδϨϟ΍
!»ΕΎϨΑϭ Ύ˱ϧΎϴΒλ Ϫϟ ϒϠΨΗϭ ΕΎΒϧϭ
ϱήϋϭ .ϯήΧϷ΍ Γ΃ήϤϟΎΑ ΔϋϮϨϤϤϟ΍ ΔΒϏήϟ΍ϭ ΓέΎΛϹ΍ϭ ΖΒϜϟ΍ Ϧϣ ϲϧΎόϳ νέϷ΍ ϝΎΟέ ϊϴϤΟ ϞΜϣ ϲΑέϭϷ΍ ϞΟήϟ΍ ˬϥΫ·
ϢΛ .ϩΪδΟ ϲϓ ΓϮϬθϟ΍ ΩΎϤΧϹ Δϳήδϟ΍ϭ ΔϴϨϠόϟ΍ Ϟ΋ΎγϮϟ΍ ϰΘη ϰϟ΍ ˯ϮΠϠϟ ϪόϓΪΗϭ ϪΑάόΗϭ ϪΒϬϠΗ ΓήϴΜϤϟ΍ ΎϬΑΎϴΛϭ ΎϬΗΎϛήΣϭ Γ΃ήϤϟ΍
ϊϴϤΟ ΐδΣ ˬΕΎΑΎθϟ΍ Ϧϣ %60 ϭ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ %80 Ϧϣ ήΜϛ΃ ϦϴΑ ϼ
˱ Μϣ Ύδϧήϓ ϲϓ ΓήθΘϨϣ »Δϳήδϟ΍ ΓΩΎόϟ΍« ϥ΃ ϥϮϓήόΗ Ϟϫ
!!ΔϴϓΎΤμϟ΍ Ε΍˯ΎμΣϻ΍ϭ ΕΎϓΎθϜΘγϻ΍
ΔΟέΪϟ ΔόΑΎΗ Γ΃ήϤϟ΍ έήΤΗ ΔΟέΩ έΎΒΘϋ΍ ϲϓ ϦϤϜϳ ΔϴΑήϐϟ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ Γ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍ ΔϴϟΎϜη· Ϧϣ ΍˱ήϴΒϛ ΍˱˯ΰΟ ϥ·
Γ΃ήϤϟ΍ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· .ΓέΎΛϹ΍ϭ ϱήόϠϟ ϢϗΎϔΘϣ βϳΪϘΗ ΔϤΛ ϥ΃ ϥϮϛέΪϳ ΍ϭ΃ΪΑ Ώήϐϟ΍ ϲϔϘΜϣ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϙΎϨϫ .ϱήόΘϟ΍ϭ ΓέΎΛϺϟ ΎϬΘγέΎϤϣ
ΕΎόϔλ ϚϴΗ΄Η ΖϔΘϠΗ ΎϤϨϳ· .ϢΣήϳ ϻ ϱάϟ΍ ΎϬϳήόΑ ΓήοΎΣ ΎΑϭέϭ΃ ϲϓ ΎϬϧΈϓ ˬΔϴϨϠόϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ Ϧϋ ΔΒ΋ΎϏϭ ΔΑϮΠΤϣ ϪΒη ΎϨϧ΍ΪϠΑ ϲϓ
Ε΍ήΘγϮΑϭ ΕϼΤϤϟ΍ϭ ΕΎλΎΒϟ΍ϭ ωέ΍Ϯθϟ΍ ϲϓ ˬϥΎϜϣ Ϟϛ ϲϓ ϲϋΎϓϷ΍ ϞΜϣ ϯϮϠΘΗ ΩϮϬϧϭ ϑ΍Ωέ΃ϭ ΫΎΨϓ΃ :ΏϮλ Ϟϛ Ϧϣ ΓέΎΛϹ΍
ϦϴΑ ΔϴϟίϷ΍ ΔΒόϠϟ΍ ϢϗΎϔΗϭ ˬΖΒϜϟ΍ ϥϮϨΟ ϰϠϋ ϝΪϳ Ύϣ έΪϘΑ ωΎΒηϹ΍ ϰϠϋ ΍˱ΪΑ΃ ϝΪϳ ϻ ϖϤΣ΃ αϮϫ .ϡϼϓϷ΍ϭ ϒΤμϟ΍ϭ ϥΎτϴΤϟ΍
.Γ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍
ϑϮΨϟ΍ ϥ΃ ϭΪΒϳ .ίΪϳϹ΍ νήϣ Ϧϣ ϑϮΨϟ΍ ϢϗΎϔΗ ϊϣ ϢϗΎϔΘΗ ΖΣ΍έ ΓήϴΜϤϟ΍ ΏΎϴΜϟ΍ϭ ΔϋϼΨϟ΍ ΓήϫΎχ ϥ΃ ΍άϫ Ϧϣ ϰϜϧϷ΍
ϦϳϮϜΗϭ ΓήϘΘδϤϟ΍ϭ ΔϤ΋΍Ϊϟ΍ ΕΎϗϼόϟ΍ ϮΤϧ ˬϞϴϤϟ΍ ΓϮϘΑ ϊϓΩϭ ˬΔϴδϨΠϟ΍ ΕΎϗϼόϟ΍ ΔϳήΣ Ϧϣ ΍˱ήϴΜϛ ΪΣ νήϤϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϢχΎόΘϤϟ΍
:ϝΩΎΒΘϤϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ϭ ϲΗ΍άϟ΍ ϡΎϘΘϧϻ΍ Ϧϣ ωϮϧ ίϭήΑ ϰϟ΍ ϊϓΪΗ ΔϴϔΧ ϯϮϗ ϙΎϨϫ ϥ΄ϛϭ ϭΪΒϳ ήϣϷ΍ ϦϜϟ .ϝΩΎΒΘϤϟ΍ ιϼΧϹ΍ϭ ΔϠ΋Ύόϟ΍
ΏΎϴΜϟ΍ βΒϠΑ ϦϨϔΘϟ΍ϭ ΓέΎΛϹ΍ ϰϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ Ϟϴϣ ϢχΎόΗ ΎϤϠϛ ˬΔϳΪΠϟ΍ Δϗϼόϟ΍ ϝϮϴϣ ΖϣΎϨΗϭ ΔϴδϨΠϟ΍ ΔϳήΤϟ΍ Ϧϣ ϑϮΨϟ΍ ϢχΎόΗ ΎϤϠϛ
ϲϓ ˯ΎδϨϟ΍ ˯Ύϳί΃ ϲϤϤμϣ Ϣψόϣ ϥ΃ ΔψΣϼϤϟ΍ ϖΤΘδϳ ϱάϟ΍ .ϝΎΟήϟ΍ ήϬσ΃ ΪϨϋ ΔϴΒϠϘϟ΍ ήϴϏϭ ΔϴΒϠϘϟ΍ ΕΎϣίϷ΍ ΐΒδΘΑ ΔϠϴϔϜϟ΍
ϞϴπϔΗϭ ΓήϴΜϤϟ΍ Δϴ΋ΎδϨϟ΍ ΕΎοϮϤϟ΍ ω΍ΪΑ· ϰϠϋ Ϣϫέ΍ήλ· ϥ΃ ΪϘΘό˵ϳ .»ϦϴΜϨΨΘδϤϟ΍ ϭ΃ ϦϴΜϧ΄ΘδϤϟ΍« ϝΎΟήϟ΍ Ϧϣ Ϣϫ ΎΑέϭ΃
.»ϦϴϴόϴΒτϟ΍« ϝΎΟήϟ΍ ϢϫΩ΍Ϊϧ΃ Ϧϣ ϡΎϘΘϧϻ΍ Ϧϣ ωϮϧ Ϯϫ ˬΔΛϮϧϷ΍ϭ ΔϗΎηήϟ΍ϭ ϝΎϤΠϟ΍ ΕΎϗέΎΨϟ΍ ΕΎοέΎόϟ΍
ϲϓ ΔϠϴλ΃ϭ ΔϴόϴΒσ ΔϟΎΣ ϱήόϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ ΪϘΘόϳ Ϧϣ ˯ϰτΨϳϭ .ΔΛ΍ΪΤϟ΍ Ε΍ϭέήο Ϧϣ ϲϫ ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ Ϧψϳ Ϧϣ ˯ϰτΨϳ
ϡ΍ΪϗϷ΍ Ϧϋ ϻ· ϒθϜΗ ϻ ϲΘϟ΍ ΔϠϳϮτϟ΍ Δπϳήόϟ΍ ΏΎϴΜϟ΍ ϱΪΗήΗ ΔϣΎϋ ΓέϮμΑ ΔϴΑϭέϭϷ΍ Γ΃ήϤϟ΍ ΖϧΎϛ ϥήϘϟ΍ ΍άϫ Ϟ΋΍ϭ΃ ϰΘΣ .ΎΑϭέϭ΃
Δϟ΄δϣ ΖϟϮΤΗϭ ήϣϷ΍ ϞμΣ ϒϴϛ ϱέΪϧ ϻ .Ύϫήόη ϲτϐΗ Δϴϗήθϟ΍ ΎϬΗήϴψϧ ϞΜϣ Γ΃ήϤϟ΍ Ζϟ΍ί ϻ ϯήϘϟ΍ ϲϓ ϞΑ .α΃ήϟ΍ϭ ϦϴϔϜϟ΍ϭ
ϕϮδϟ΍ ϡΎψϧ ΔϴϠϘϋ ΝΎΘϧ ΓήϫΎψϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ν΍ήΘϓϻ΍ ΎϨϨϜϤϳ .ΔϠϴϤΠϟ΍ϭ ΔΤϳήϤϟ΍ ΏΎϴΜϟ΍ έΎϗϭ Ϧϣ ΪδΠϟ΍ έήΤΗ ϰϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ έήΤΗ
ΔϳΎϋΪϟ΍ ΃ΪΒϣ Ϯϫ ϡΎψϨϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΔϤϬϤϟ΍ Δϟ΄δϤϟ΍ .ϲϟ΍ήΒϴϠϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϲϓ ΐϠτϟ΍ϭ νήόϟ΍ ϥϮϧΎϗ ϑήόϳ ΎϨϠϛ :ΔϴϛϼϬΘγϻ΍ Ρϭήϟ΍ϭ
ΓέΎΛϹ΍ .ϕϮδϟ΍ Ϊδϛϭ έΎόγϷ΍ ΖτΒϫϭ ϊ΋ΎπΒϟ΍ ΖγΪϜΗ ϻ·ϭ ˬ΍˱ΪΑ΃ ΙΪΤϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϻ ϝϮϘόϤϟ΍ ωΎΒηϹ΍ ϥ· .ΐϠτϟΎΑ ΔΒϏήϟ΍ ΓέΎΛ·ϭ
ΐΒγ ήϴδϔΗ ΎϨϨϜϤϳ ˬΔϴτϴδΒΘϟ΍ Ϧϣ ωϮϨΑ .ΕΎΠΘϨϤϟ΍ ˯΍έϭ ΙΎϬϠϟ΍ϭ ήΗϮΘϟ΍ Ϣ΋΍Ω ϥϮΑΰϟ΍ ˯ΎϘΑ·ϭ ΔΟΎΤϟ΍ ΪϳΪΠΘΑ ΔϠϴϔϜϟ΍ ϲϫ Δϴ΋ΎϋΪϟ΍
ϻ· ΎΑέϭ΃ ϲϓ Ύ˱Όϴη ϙήΘΗ Ϣϟ ΐϠτϟ΍ϭ νήόϟ΍ϭ ϕϮδϟ΍ ΔϴϠϘϋ ϥ· .ΎϬΗέΎΛ·ϭ Γ΃ήϤϟ΍ ϱήϋ βϳΪϘΘϟ Ώήϐϟ΍ ϲϓ ϰϤΤϟ΍ ϩάϫ ωΎϔΗέ΍
.ϞΟήϟΎΑ Γ΃ήϤϟ΍ Δϗϼϋ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ˬΎϫ΍ϭΪόΑ ϪΘΑΎλ΃ϭ

11

ϢϬΘΛ΍ΪΣ1
ϯΪϣ ϰϠϋ ϻ˱ ΎΜϣ ήϛάϳ ϥ΃ ΎϧΪΣ΃ Ω΍έ΃ .»ϱέϮΛ« ϲΑήϋ ΪϠΑ ΔΑήΠΗ ϰϟ΍ ΎϨϗήτΘϓ ˬεΩέΪϧ ϦϴδϟΎΟ ΔϋϮϤΠϣ ΎϨϛ ˬΔϴδϣ΃ Ε΍Ϋ
:ΐόθϟ΍ ϒϠΨΗ ϯΪϣϭ ΔϣϮϜΤϟ΍ ΔϴϣΪϘΗ
ϰΘΣ ˬϖϘθϟ΍ ϲϓ ϢϬόϣ ϲη΍ϮϤϟ΍ϭ ˬϥΎϓήΨϟ΍ ΍ϮϨϜγ΃ ϢϬϔϠΨΘϟ αΎϨϟ΍ ϦϜϟ ˬΕ΍έΎϤόϟ΍ ΕΪϴη ΔϣϮϜΤϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ΍ϭέϮμΗ !ΕΎϓήθϟ΍ Ϧϣ ΔϴϟΪΘϣ ϥΎϓήΨϟ΍ αϭ΅έ ΪϫΎθΘϟ
Ϊϗ ΪϠΒϟ΍ ϚϟΫ ΔΣΎδϣ ϥ΃ Ύ˱ϤϠϋ ˮΔϣϮϜΤϟ΍ ϡ΃ ΐόθϟ΍ ϒϠΨΗ ϰϠϋ ϻ˱ ΎΜϣ ΢ϠμΗ ϞϬϓ ˬΔΤϴΤλ ΔϳΎϜΤϟ΍ ϩάϫ ϥ΍ νήΘϔϨϟ ˬΐϴσ
˯ΎϨΑϭ ΔϴΑήϐϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ΪϴϠϘΗ ϱέϭήπϟ΍ Ϧϣ ϥΎϛ Ϟϫ ΐϴσ .ΪϳέΪϣ ϥΎϜγ Ϧϣ Ϟϗ΃ ΎϬϧΎϜγϭ ˬΔϴΑήϐϟ΍ ΎΑϭέϭ΃ ΔΣΎδϣ ϒμϧ ϝΩΎόΗ
ϞϴϟΩ ϲη΍ϮϤϟ΍ ΔϴΑήΗ Ϟϫ .ΔϴθϴόϤϟ΍ ΎϬϓϭήχϭ αΎϨϟ΍ ΕΎϴλϮμΧ ϡήΘΤΗ ϲΘϟ΍ ΕϮϴΒϟ΍ ˯ΎϨΑ ϝϮϘόϤϟ΍ Ϧϣ ϥΎϛ Ύϣ΃ .Ε΍έΎϤόϟ΍
ΎΑέϭ΃ ϲϓ ΎϬϨϣ ΩϮΟϮϤϟ΍ ϰΘΣ ΔϳΪϴϠϘΘϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ήϫΎψϣ ϊϴϤΟ ήϘΘΤϧ ϥ΃ ήϣϷ΍ ΎϨΑ Ϟλϭ ˮΓΎϋέ ϻϭ ϦϴΣϼϓ ϼΑ ΎΑϭέϭ΃ Ϟϫϭ ˬϒϠΨΘϟ΍
!ΎϤϨϴδϟ΍ ϡϮΠϧϭ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ϭ ˯ΎϤϠόϟ΍ ήϴϏ ϪϨτϘϳ ϻ Ώήϐϟ΍ ϥ΄ϛϭ .ΎϬδϔϧ
Εϻϵ΍ϭ Ε΍έΎϴδϟ΍ ΓήΜϛ ϥ΃ϭ .ΕΎϬϣϷ΍ ΐϴϠΣ Ϧϣ ΎϨϟΎϔσϷ Ϟπϓ΃ ϪϠΘδϧ ΐϴϠΣ ϥ΃ ΪϘΘόϳ ΎϨϣ ήϴΜϜϟ΍ ϝ΍ί ϻ ϥϵ΍ ϰΘΣ
ΙϭέϮϣ ϦϴΑ ˬήοΎΤϟ΍ϭ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϦϴΑ ΔϴγΎϗ Ϟμϓ ΔϴϠϤόΑ ΎϨϤϗ ˬΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΎϨΘόϴτϗ ϊϣ Ύ˱ϴθϤΗ .ϡΪϘΘϟ΍ϭ ΓέΎπΤϟ΍ ϞϴϟΩ Ε΍έΎϤόϟ΍ϭ
- έϮϠϜϟϮϔϟ΍« ϪϤγ΍ ˬϥϮϴΑϭέϭϷ΍ ΎϨϟ ϪϋήΘΧ΍ αΪϘϣ ΕϮΑΎΗ ϲϓ ΎϨΗ΍ΪϘΘόϣϭ ΎϧΪϴϟΎϘΗ Ϣψόϣ ΎϧΰΠΣ .ϞΒϘΘδϤϟ΍ ωϭήθϣϭ ϲοΎϤϟ΍
Ύϧ˯Ύϳί΃ ϰΘΣ ϞΑ ˬΔϓΎϘΜϟ΍ϭ Ϧϔϟ΍ϭ ήόθϟ΍ϭ ϰϘϴγϮϤϟ΍ :ϲΑήϐϟ΍ ϕϭάϟ΍ ΐδΣ ΔΜϳΪΤϟ΍ ΎϨΗΎϋ΍ΪΑ· ΎϨΒϟϮϗ ϢΛ ˬ»ϲΒόθϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍
Ύϴϓ΍ήϐΠϟ΍ϭ ΦϳέΎΘϟ΍ Ϧϣ ϡ΍ϮϋϷ΍ ϑϻ΁ ΕΎϴλϮμΨΑ ϝϮΒΠϤϟ΍ ϲϠϘόϟ΍ϭ ϲΣϭήϟ΍ ΎϨϧΎϴϛ ΎϨϠϤϫ΃ ΔΛ΍ΪΤϟ΍ϭ έϮτΘϟ΍ ϢγΎΑ .ΔΛϭέϮϤϟ΍
.ΔΌϴΒϟ΍ϭ
:ϢϬΛ΍ήϴϣϭ ϢϬΨϳέΎΗ Ϧϣ ϲΗ΄Η Ϊϗ ΔΜϳΪΤϟ΍ ϢϬΗέΎπΣ ϲϓ ˯ϲη Ϟϛ .Ύ˱ϣΎϤΗ ΎϨΘΛ΍ΪΣ βϜϋ ϰϠϋ ϲϬϓ ϦϴϴΑϭέϭϷ΍ ΔΛ΍ΪΣ Ύϣ΃
΍ϮΣ΍έ ϞΑ ˬϪ΋ΎϴΣ·ϭ ϢϬΛ΍ήΗ ϲϨΒΘΑ ΍ϮϔΘϜϳ Ϣϟ ϥϮϴΑϭέϭϷ΍ .ϢϬΑΎϴΛ ϰΘΣϭ ˬϢϬΑΎϘϟ΃ϭ Ϣϫ΅ΎϤγ΃ ˬϢϬϧϮϨϓϭ ϢϬΘϓΎϘΛ ˬϢϬΑήθϣϭ ϢϬϠϛ΄ϣ
΍Ϯϔθϛ .ΎϨϟ ϩϮΒΘϛ Ϧϳάϟ΍ Ϣϫ ΎϨΨϳέΎΗ ϰΘΣ .ϢϬδϔϧ΃ ϪΑΎΤλ΃ Ϧϣ ήΜϛ΃ Ϫϴϓ ϥϮμμΨΘϳϭ ϥϮϋΪΒϳϭ ϯήΧϷ΍ ΏϮόθϟ΍ Ι΍ήΗ ϥϮγέΪϳ
ΎϨΨϳέΎΗ ϰΘΣ .ϢϬΗΎόϣΎΟ ϲϓ ΎϬΘγ΍έΩ ΎϧϮϤϠϋϭ ΎϬϨϋ ΐΘϜϟ΍ ΍Ϯϔϟ΃ϭ ΎϬϔΣΎΘϣ ΎϨϟ ΍ϮϨΑϭ ΎϬΗΎϐϟ ΎϧϮϤϠϋϭ ΔϤϳΪϘϟ΍ ΎϨΗ΍έΎπΣ Ϧϋ ΎϨϟ
ΎϧΪΣ΍ϭ Ω΍έ΃ Ϯϟ .ϥϮϴΑϭέϭϷ΍ ΎϨϟ ΎϬϣΪϗ ϰμΤΗ ϻ ϊϴο΍Ϯϣϭ ϥϭΪϠΧ ϦΑ΍ϭ Ξϧΰϟ΍ ΓέϮΛϭ ΝϼΤϟ΍ :ΎϨϟ Ϫϔθϛ ϲϓ ΍ϮϨϨϔΗ ϲϣϼγϹ΍
ΔϴΑϭέϭ΃ ΕΎϐϠΑ ΔΑϮΘϜϤϟ΍ έΩΎμϤϟ΍ ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϼϟ ήτπϣ ϪϧΈϓ ˬϥϵ΍ ϰΘΣϭ ΔϘϴϠΨϟ΍ ήΠϓ άϨϣ ΎϨϧ΍ΪϠΑ Ϧϋ ˯ϲη ϱ΃ ΦϳέΎΗ Δϓήόϣ
ΎϫέΎΒΘϋΈΑ ΎϬΗ˯΍ήϗ Ϧϋ ϒϜϨΘγ΍ ΖϨϛ ϲΘϟ΍ ΔϠϴϟϭ ΔϠϴϟ ϒϟ΃ ΕΎϳΎϜΣ ΔϤϴϗ ΖϛέΩ΃ ΎΑϭέϭ΃ ϲϓ !ΔϴϧΎϤϟϷ΍ϭ Δϴδϧήϔϟ΍ϭ ΔϳΰϴϠϜϧϹ΍ ϞΜϣ
.ΔγΪϘϤϟ΍ ΐΘϜϟ΍ ΐϧΎΟ ϰϟ΍ ΔϣΎϋϭ ΔϴμΨη ΔΒΘϜϣ Ϟϛ ϲϓ ΓΩϮΟϮϣ ΎϬϧ΃ Ζϓήϋ ΎϨϫ .ΔϘϴΘϋ ΕϼΒϋΰΧ
ΔϴϠϘόϟ΍ ΕΎπϗΎϨΘϟ΍ Ϧϣ ϲϧΎόΗ ϻ Ύ˱ϣϮϤϋ ΔϴΑέϭϷ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ ϥΈϓ ˬΔϴϨσϮϟ΍ ΔϟΎλϷ΍ ϡήΘΤΗ ϲΘϟ΍ ΔΛ΍ΪΤϟ΍ ϩάϫ ΐΒδΑ
ϦϴΑ ΔϳέΎπΤϟ΍ϭ ΔϴϠϘόϟ΍ϭ ΔϴϠϜθϟ΍ Ε΍ΰϳΎϤΘϟ΍ ΔϠϗ ˬΔϴΑήϐϟ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ϩΎΒΘϧϻ΍ ΐϠΠϳ Ύϣ ϝϭ΃ .ΎϨϳΪϟ ϲΘϟ΍ ΎϬΗ΍Ϋ ΓΪΤϟΎΑ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍
˯Ύδϧ ˬφϓΎΤϣϭ ϲϣΪϘΗ ˬϲϨϳΪϣϭ ϲϔϳέ ˬΪΤϠϣϭ ϦϣΆϣ :ΔϓϭήόϤϟ΍ ΕΎϣΎδϘϧϻ΍ ϊϴϤΟ ΪΠϧ ΎϨϧ΃ ΢ϴΤλ .ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ϝΎϴΟϷ΍ϭ ΕΎϘΒτϟ΍
ΎϣΪϨϋ .ΎϨΗΎόϤΘΠϣ ϲϓ Ε΍ΰϳΎϤΘϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜΑ ϒΧ΃ ˯ϻΆϫ ϦϴΑ ΔϴΗΎϴΤϟ΍ϭ ΔϴϠϘόϟ΍ Ε΍ΰϳΎϤΘϟ΍ ϰϘΒΗ ϦϜϟ ˬΪϳΪΟ ϞϴΟϭ ϢϳΪϗ ϞϴΟ ˬϝΎΟέϭ
ϕϭήϔϟ΍ ϯΪόΘΗ ϻ Ύ˱ϣϮϤϋ ΎϤϬϨϴΑ ϕϭήϔϟ΍ ϥΈϓ ˬΎΑϭέϭ΃ ϲϓ ˯ΎϨΑϷ΍ϭ ˯ΎΑϵ΍ ϲϠϴΟ ϦϴΑ ΔϳέΎπΤϟ΍ϭ ΔϳήϬψϤϟ΍ ϕϭήϔϟ΍ ϰϟ΍ ϼ
˱ Μϣ ήψϨϧ
ϲϓ ϦϴΑέΎϘΘϣ ˬΖϨΒϟ΍ϭ ϡϻ΍ ˬϦΑϻ΍ϭ Ώϻ΍ ϯήΗ .ΎϤϬϴϠϋ Εήϣ ϲΘϟ΍ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴϨϘΘϟ΍ ϑϭήψϟ΍ ϑϼΘΧ΍ϭ ΎϤϬϳήϤϋ Ε΍ϮϨγ ϦϴΑ
ΕΎϋϮϨΗ ϰϟ΍ ήψϨϧ ΎϣΪϨϋ Ύϣ΃ .ΔόΘϤϟ΍ϭ ϢϠόΘϟ΍ϭ ΔοΎϳήϟ΍ ϦϛΎϣ΃ ΩΎϴΗέ΍ϭ ήϔδϟ΍ ΏέΎΠΗϭ ΔϓΎϘΜϟ΍ϭ ΏήθϤϟ΍ϭ Ϟϛ΄Ϥϟ΍ϭ βΒϠϤϟ΍
ήϔδϟ΍ϭ ΏήθϤϟ΍ϭ Ϟϛ΄Ϥϟ΍ϭ βΒϠϤϟ΍ ϲϓ :ϥϭήϘϟ΍ ϯΪόΘΗ Ϊϗ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΕΎΌϔϟ΍ ϦϴΑ ΔϴϠϘόϟ΍ϭ ΔϴϠϜθϟ΍ϭ ΔϴΗΎϴΤϟ΍ ϕϭήϔϟ΍ ϥΈϓ ΎϨΗΎόϤΘΠϣ
Ύ˱ϣΎϤΗ ϥϮϔϠΘΨϳ ˯ΎϨΑϷ΍ :ΎϨόϤΘΠϣ ΕΎΌϓ ϦϴΑ ϊϤΠϳ Ύϣ ϙΎϨϫ βϴϟ ΔσΎδΑ ϞϜΑ .ΔϴθϴόϤϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ςϤϧϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϳήϜϔϟ΍ Ε΍ΪϘΘόϤϟ΍ϭ
.Ϛϴϟ΍ϭΩ ΍άϜϫϭ ˬϦϴϨϳΪΘϤϟ΍ Ϧϋ Ύ˱ϣΎϤΗ ϥϮϔϠΘΨϳ ϥϮϴϧΎϤϠόϟ΍ ˬϦϴϴϔϳήϟ΍ Ϧϋ Ύ˱ϣΎϤΗ ϥϮϔϠΘΨϳ ϥϮϧΪϤΘϤϟ΍ .˯ΎΑϵ΍ Ϧϋ
1

12

ΖϗϮϟ΍ ϲϓ .ϦϳΩϭ Ι΍ήΗ ΔΤϔλ ΎϬϴϓϭ ˬΏήϐϟ΍ ϢΘθΗ ΔϟΎϘϣ ΎϬϴϓ ΪΠϧ Ϊϗ .ΔϴϨϓ ΔϴϋΎϤΘΟ΍ ΔϴΑήϋ ΔϠΠϣ ϱ΃ ϼ
˱ Μϣ ΢ϔμΘϨϟ
ΔϳΎϋΩ ϰΘΣ ˬΎ˱ϣΎϤΗ ΔϴΑϭέϭ΃ ΔΌϴϫϭ ΔϨΤδΑ ˯˱ Ύδϧϭ ϻ˱ ΎΟέ ήϬψΗ ΕΎϳΎϋΪϟ΍ Ϣψόϣ .ΎϨόϗ΍Ϯϟ ϡΎΗ ξϴϘϧ Ϯϫ Ύϣ Ϟϛ ΎϬϴϓ ΪΠϧ Ϫδϔϧ
ϒΤλ Ϧϣ ΔϟϮϘϨϣ ΓΩΎϋ ˯ΎϳίϷ΍ ΕΎΤϔλ .ΓήΣΎγ ΔϴΑήϏ ΔϣΎδΘΑ΍ϭ ˯΍ήπΧ ϥϮϴόΑ ήϘη΃ ϊϴοέ ΓέϮλ ϞϤΤΗ ϲϨσϮϟ΍ ϥϮΑΎμϟ΍
ΎϤϨϴδϟ΍ ΕΎϋήλ ήΧ΁ Ϧϋ ϚΛΪΤΗ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΎϤϨϴδϟ΍ έΎΒΧ΃ ΔΤϔλ .ΔϴΑήϐϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ ϰΘΣ ΎϬ΋΍ΪΗέ΍ Ϧϋ ΰΠόΗ ˯Ύϳί΃ ΎϬϤψόϣϭ ˬΔϴΑήϏ
Ϧϔϟ΍ έΎΒΧ΃ ΕΎΤϔλ ϰΘΣ .ΔϴΑήϐϟ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ Ϧϋ ΐΠόϟ΍ έΎΒΧ΄Α ΔΌϴϠϣ ΐ΋΍ήϐϟ΍ ΔΤϔλ .ήθΒϟ΍ ϕϮϓ ΕΎϤΠϧϭ ϡϮΠϧ έϮλ ϊϣ
ϥ΃ ϞμΣ ϒϴϛ ϱέΪϳ ΪΣ΃ ϻ .˯ΎΛήϟ΍ ϖΤΘδΗ ΔΟ΍άδΑ ΔϴΑήϐϟ΍ ΕΎϋήμϟ΍ ήΧ΂Α Ώήόϟ΍ ΕΎϤΠϧϭ ϡϮΠϧ Ϛϟ ήϬψΗ ΔϴΑήόϟ΍ ΎϤϨϴδϟ΍ϭ
Ν΍ϭΰϟ΍ ΕϼϔΣ έϮλ ΪϫΎθΗ .ϊϤΘΠϤϟ΍ ΔΒΨϧ έΎΒΧ΃ ΕΎΤϔλ ΍˱ήϴΧ΃ ϚϴΗ΄Η !ΕΎϴΑϭέϭϷ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ Ε΍ϭΎπϴΑ Ε΍ϭ΍ήϘη ΎϨΗΎϤΠϧ Ϣψόϣ
έ΍Ϯϧ΃ ϦϬϧϮϴϋ Ϧϣ ϊθΗ ΕΎοϮϤϟ΍ ήΧ΁ ϲϓ ˯ΎδϨϟ΍ :ϲΑήϐϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϰΘΣ ΔϳήΨγ ήϴΜϳ Ύϣ ήϫΎψϤϟ΍ ΐ΋ΎΠϋ Ϧϣ ϞϤΤΗ ϝΎΒϘΘγϻ΍ϭ
Ϣϫ΍ήΘϓ ϝΎΟήϟ΍ Ύϣ΃ .ϲϤϴϣϭ ϱΰϳίϭ ΎϴϟϮΟϭ ϝϭέΎϛ : ϞΜϣ ΍˱ΪΟ ΔϴϣΪϘΗ ˯ΎϤγ΄Α ϦϬϨϣ Ε΍ήϴΜϜϟ΍ϭ ˬΔϨΠϟ΍ ΕΎϳέϮΤϛ ΓέΎπΤϟ΍
Ύϣ΃ .ΔϫέΎϔϟ΍ ϢϬηϭήϛ ϰϠϋ ΔϤΣέ ϼΑ ςϐπΗ ϢϬΘϣΰΣ΃ϭ ΔϠϴϘΜϟ΍ ΕΎΘϴϛΎΠϟ΍ϭ ΕΎϓ΍ήϜϟΎΑ ϦϴϗϮϨΨϣ Δϴϣϭήϟ΍ ϙϮϳΪϟ΍ ˯ϼϴΨΑ ϥϮϜΤπϳ
ϪδΒϟ Ϧϋ ΖϠΨΗ ϱάϟ΍ ϲΑέϭϷ΍ ΎϬγήϋ ϥΎΘδϓ ϱΪΗήΗ ϪΘγϭήϋ ϩέ΍ϮΠΑϭ ϦϛϮϤδϟ΍ ϪΘϟΪΒΑ ΍˱ίϮΠΤϣ ϢϫΪΣ΍ϭ ϯήΘϓ ˬϥΎγήόϟ΍
.(*)Ώήϐϟ΍ ˯Ύδϧ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍
ϻ· ΔϘϴϘΤϟ΍ ϲϓ ϲϫ Ύϣ ϡΪϘΘϟ΍ϭ ΔΛ΍ΪΤϟ΍ ΰϣέ ΎϫήΒΘόϧ ϲΘϟ΍ ΕΎϋ΍ΪΑϹ΍ Ϣψόϣ ϥ΃ ϒθΘϜϳ ΔϴΑήϐϟ΍ ΔϴϠϘόϟ΍ ΓΎϴΤϠϟ κΤϔΘϣ ϱ΃
ΔϴΛ΍ήΘϟ΍ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϻ· ϲϫ Ύϣ ˬΓΰϴϤΘϤϟ΍ ΔϴΑήϐϟ΍ ΐΨϨϟ΍ ΰϣέ »ΔϴϜϴγϼϜϟ΍ ϰϘϴγϮϤϟ΍« ϼ
˱ Μϣ άΧ .ΔϴΑήϏ ΔϴΒόη ΪϴϟΎϘΗϭ Ι΍ήΗ
ΰϣέ ΎϬϧ΃ ϰϠϋ ΕήθΘϧ΍ ϲΘϟ΍ (βϓΎϨΨϟ΍) ΰϠΘϴΒϟ΍ ϰϘϴγϮϣ .Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΕΎϣΎϘϤϟ΍ ϭ΃ ΔϴδϟΪϧϷ΍ ΕΎΤηϮϤϟ΍ ΎϧΪϨϋ ϲϫ ΎϤϠΜϣ ˬΔϔϘΜϤϟ΍
ΝϮϧΰϟ΍ ϰϘϴγϮϤϟ ΚϳΪΤΗ ϻ· ϲϫ Ύϣ ΔϴϛήϴϣϷ΍ ίΎΠϟ΍ ϰϘϴγϮϣ .ΔϳΰϴϠ˴ϜϧϹ΍ ΔϴΒόθϟ΍ ϰϘϴγϮϤϠϟ ήϳϮτΗ ϻ· ϲϫ Ύϣ ΩήϤΘϟ΍ϭ ΔΛ΍ΪΤϟ΍
ΔϴΑέϭϷ΍ ΏΎϴΜϠϟ ϲόϴΒσ έϮτΗ ϻ· ϲϫ Ύϣ ΔόΒϗϭ ΓήΘγϭ κϴϤϗϭ ϝΎτϨΑ Ϧϣ ΔΜϳΪΤϟ΍ ΏΎϴΜϟ΍ .ΔϗέΎϓϷ΍ ϢϬϓϼγ΃ Ϧϋ ΔΛϭέϮϤϟ΍
.ϥϭήϗ άϨϣ ΔϓϭήόϤϟ΍
ϲϓ ϦδΣ Ω΍ίήϬη Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϴϘϴγϮϤϟ΍ ΔΜΣΎΒϟ΍ ΙΪΤΘΗ :ϲϨσϮϟ΍ ΎϨΛ΍ήΘΑ ΔϤϠόΘϤϟ΍ ΎϨΒΨϧ ϑΎϔΨΘγ΍ ϯΪϣ ϰϠϋ ϻ˱ ΎΜϣ ήϛάΗ΃
˯ΎμΣ·ϭ ϒθϜΑ ϡΎϴϘϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ˬΔϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ Γέ΍ίϭ ϰϟ΍ ΐϠτΑ ΖϣΪϘΗ ϡ΍Ϯϋ΃ άϨϣ ΎϬϧ΃ ˬ»ΔϴϘϴγϮϤϟ΍ Εϻϵ΍ έϭΩ« ΎϬΑΎΘϛ
Δϓϭήόϣ ΎϨΗϻ΁ .ϒϳέΎμϤϟ΍ ΎϨϴϔϠϜΗϭ Ϛδϔϧ ϦϴΒόΘΗ ΍ΫΎϤϟ« :΍˱ήΧΎγ ϝϭΆδϤϟ΍ ΎϬΑΎΟ΃ ΎϬϨϴΣ .ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΔϴϘϴγϮϤϟ΍ Εϻ϶ϟ
ωΎϨϗ· Ϧϣ ΔΜΣΎΒϟ΍ ϩάϫ ΖϨϜϤΗ ΕϻϭΎΤϣϭ ΡΎΤϟ· ΪόΑ .»ΔΑΎΑήϟ΍ϭ ΩϮόϟ΍ϭ ϱΎϨϟ΍ϭ ϞΒτϟ΍ ϞΜϣ ˬΔδϤΧ ϭ΃ ΔόΑέ΃ ϯΪόΘΗ ϻϭ
ΔΜΣΎΒϟ΍ ϩάϫ ΖϔθΘϛ΍ :ΔθϫΪϣ ΔΠϴΘϨϟ΍ ΖϧΎϛ ..ϪϧΪϣϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϯήϗ Ϣψόϣ ϲϓ ϝ΍ϮΠΘϟ΍ Ϧϣ Ε΍ϮϨγ ΪόΑ ΚΤΒϟ΍ ΕΰΠϧ΃ .ϦϴϟϭΆδϤϟ΍
ϒ΋΍Ϯτϟ΍ αϮϘσ ϲϓ ΔϠϤόΘδϣ Ζϟ΍ί ϻϭ ˬέϮη΁ϭ ϞΑΎΑϭ ήϣϮγ Ϧϣί άϨϣ ΙϭέϮϣ ΎϬπόΑ ΔϴϘϴγϮϣ Δϟ΁ ϦϴΘγ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϙΎϨϫ ϥ΃
Ύ˱ϣΎϤΗ ΔϟϮϬΠϤϟ΍ϭ ΔϠϴλϷ΍ ϡΎϐϧϷ΍ϭ ϥΎΤϟϷ΍ ΕΎΌϣ Ϛϟάϛ ΖϔθΘϛ΍ .ϯήϘϟ΍ϭ ϥΪϤϟ΍ ϲϓ ΔϴΒόθϟ΍ ΕϼϔΤϟ ΍ ϲϓ Ϛϟάϛϭ ΔϋϮϨΘϤϟ΍ ΔϴϨϳΪϟ΍
!ΎϬ΋ΎϬϘϓϭ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ΓάΗΎγ΃ ϞΒϗ Ϧϣ
ϞόΠϨϟ ΚϬϠϧ ΎϨΣέ ΕΎϨϳήθόϟ΍ άϨϣ .ΦϳέΎΘϟ΍ ήΠϓ άϨϣ ΔΛϭέϮϤϟ΍ ΎϧίϮϨϛ ΎϨϴγΎϨΗ Ώήϐϟ΍ ίϮϨϛ ˯΍έϭ ΎϨΛΎϬϟ ϰϤΣ ϲϓ ΎϨϧ·
ϥϵ΍ϭ .ϦϏέϷ΍ϭ έΎΘϴϐϟ΍ϭ ϮϧΎϴΒϟ΍ϭ ωΎϘϳϹ΍ϭ ϥΎϤϜϟ΍ϭ ϥϮϳΩέϮϛϷ΍ ΎϨϠΧΩ΃ .ΔϴΑήϐϟ΍ ΔϴϘϴγϮϤϟ΍ Εϻϵ΍ϭ ΕΎϤϐϨϟ΍ ΐϋϮΘδΗ ΎϧΎϘϴγϮϣ
!ϥΎΤϟϷ΍ϭ Εϻϵ΍ ϞϜϟ ϊϣΎΠϟ΍ ϲϧϭήΘϜϟϷ΍ ίΎϬΠϟ΍ ΎϨΣΎΘΟ΍
ΔϴϧϮϔϤδϟ΍ ΍ήΘδϛέϭϷ΍« ϞϜθϧϭ ΍ήΑϭϷ΍ έϭΩ ϲϨΒϧ ΎϣΪϨϋ ΙΪΤϴγ ΎϧΎϘϴγϮϣ έϮτΗ ϥ΃ ΕΪϘΘϋ΍ ΓήπΤΘϤϟ΍ ΎϨΒΨϧ
ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ϥΎΤϟϷ΍ϭ Εϻϵ΍ ΓΩΎόΘγΎΑ ΔμμΨΘϤϟ΍ ϕήϔϟ΍ϭ ΰϛ΍ήϤϟ΍ ϦϳϮϜΘΑ ϼ
˱ Μϣ ήϴϜϔΘϟ΍ ϻ˱ ϭ΃ ˬϝϮϘόϤϟ΍ Ϧϣ ϦϜϳ Ϣϟ΃ .»ΔϴΑέϭϷ΍
ϞΜϣ Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ϭ ΓέΎπΤϟ΍ ϲϓ ΎϨϧ΍ήϴΟ ϰϘϴγϮϣ ΎϨϟ ϑΰόΗ ϕήϓ ϞϜθΗ ϥ΃ Ύ˱πϳ΃ ϝϮϘόϤϟ΍ Ϧϣ βϴϟ΃ ˮΔϤϳΪϘϟ΍ ΎϨΗ΍έΎπΣ ϲϓ ΓΪ΋Ύγ
ˮ ϻ ΎϤϟ ˬΕ΍ήΑϭϷ΍ ˯ΎϨΑ ϰΘΣϭ ΔϴΑήϐϟ΍ ΔϴϧϮϔϤδϟ΍ ϕήϔϟ΍ ϞϴϜθΗ Ύ˱πϳ΃ ΎϨϨϜϤϳ ΍άϫ ΪόΑ ϢΛ ˬΎϴϘϳήϓ΍ϭ ΎϴϛήΗϭ ϥ΍ήϳ·
ϥΎΤϟ΃ ϲϓ ϢϬϨϓ ΍ϭήμΣϭ ˬ˯΍ήΜϟ΍ϭ ωϮϨΘϟ΍ ϖ΋Ύϔϟ΍ ϲϘϴγϮϤϟ΍ ΎϨΛ΍ήΗ Ϧϋ ϦϴϋϷ΍ ϲπϤϐϣ ΔϘΣΎδϟ΍ ϢϬΘϴΒϠϏ΄Α ΍ϮϠχ ΎϧϮϧΎϨϓ
ϞϜϟ ϥ΃ φΣϼϳ ˬΔϴΑήϐϟ΍ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϰϟ΍ ήχΎϨϟ΍ .Ώήϐϟ΍ ϲϓ ϰΘΣ ϝΎϤόΘγϻ΍ ΓΩϭΪΤϣ ϲϫ ϞΑ ˬΔϴΑήϏ ΎϬϤψόϣ ΓΩϭΪΤϣ Εϻ΁ϭ ΓέήϜϣ
13

ϞϜΑ ΔϴΑήϐϟ΍ ϕήϔϟ΍ ϲϓ ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ ϰϘϴγϮϤϟ΍ Εϻ΁ Ϊόϧ Ϯϟ .ϦϳήΧϵ΍ Ϧϋ ΎϫΰϴϤΗ ϲΘϟ΍ ΎϬΗϻ΁ ΎϬϟϭ ˬϲϘϴγϮϤϟ΍ ΎϬμμΨΗ Δϗήϓ
ϻ· νέϷ΍ ϪΟϭ ϰϠϋ Ύ˱ϨΤϟ ϭ΃ Δϟ΁ ΍ϮϛήΘϳ Ϣϟ .ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ϥΎΤϟϷ΍ ΎϬόϣϭ Εϻϵ΍ ϒϠΘΨϣ Ϧϣ ϑϻϵ΍ ΎϤΑέ ΎϨϴμΣϷ ˬΎϬϋ΍Ϯϧ΃
Ϧϣ ΍˱˯ΰΟ ϥϮϜΘϟ ΎϬΗϻ΁ϭ ΔϴϘϳήϓϹ΍ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϊϳϮτΗ Ϧϣ ΍ϮϨϜϤΗ Ύϛήϴϣ΃ ΝϮϧί ϞπϔΑ .ϢϫΎϘϴγϮϣ Ϧϣ ΍˱˯ΰΟ ϩϮϠόΟϭ ϩϮϣΪΨΘγ΍ϭ
ϲ˷ϨϐϤϟ΍ Ϟόϓ ΎϤϛϭ ˬίϭήϴϓ ϞϴΗ΍ήΗ ϊϣ ΎϧϭΩΎϣ ΖϠόϓ ΎϤϛ Ϫ΋ΎϨϏ ϲϓ ΔϴϨϳΪϟ΍ ϞϴΗ΍ήΘϟ΍ ϞΧΩ΃ ϢϬπόΑ ϥ· ϞΑ .ϲϘϴγϮϤϟ΍ Ώήϐϟ΍ Ι΍ήΗ
.ωϮϤΠϟ΍ ΪϳΩήΗϭ ϢτϠϟ΍ϭ ˯΍έϮηΎϋ ϥΎΤϟ΃ ϊϣ »ϦϳϮϛ« ϱΰϴϠϜϧϹ΍
***
ΓΩΎϋ ϼ
˱ Μϣ ΍ϭάΧ .»ΔϴόΟέ« ΎϧΪϴϟΎϘΗ Ϟϛ βϴϟϭ »ΔϴϣΪϘΗ« ϢϫΪϴϟΎϘΗ Ϟϛ βϴϟ ϥ΄Α ϢϫήϴϛάΗ ΖϤϠόΗ ˬϦϴϴΑήϐϟ΍ ϊϣ ϱέ΍ϮΣ ϲϓ
ϥϵ΍ ϰΘΣ .ωΎτϗϹ΍ ϥϭήϗ άϨϣ ΙϭέϮϤϟ΍ ˬ»Γήϴθόϟ΍ ϱ΃« Ϫδϔϧ ΔϠ΋Ύόϟ΍ Ϣγ΍ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ϞϤΤϳ κΨθϟ΍ .Ώήϐϟ΍ ϲϓ ΔϠ΋Ύόϟ΍ Ϣγ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍
.»!ήτϣ Ϊϴγ -έΎΗΎϣ Ϯϴδϣ« : ϡ΍ήΘΣϻ΍ ϰϠϋ ϞϴϟΪϛ ϲΘϠ΋Ύϋ ϢγΎΑ ϢϫΪΣ΃ ϲϨϳΩΎϨϳ ΎϣΪϨϋ ΝΎϋΰϧϻ΍ ϲϨΒϴμϳ ΔϳέϮόη ϻ ΓέϮμΑ
ϥϭήΒΠϳ ϢϬϧ΃ ΍άϫ Ϧϣ ϰϜϧϷ΍ ϢΛ ˮϲΘϠ΋Ύϋ Ϣγ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϱήϳΪϘΗ ϰϠϋ έ΍ήλϹ΍ ΍άϫ ΍ΫΎϤϟ ˬϲμΨθϟ΍ ϲϤγϻ έΎϘΘΣϻ΍ ΍άϫ ΍ΫΎϤϟ
ϖ΋ΎΛϮϟ΍ ϲϓ ϢϬϧ΃ ˬΔϓ΍ήσϭ ΔΑ΍ήϏ ήΜϛ΃ Ϯϫ Ύϣ ϙΎϨϫ ΍ήδϳϮγ ϲϓ ϞΑ .ΎϬΟϭί ΔϠ΋Ύϋ Ϣγ΍ ϞϤΣϭ ΎϬΘϠ΋Ύϋ Ϣγ΍ ˯Ύϐϟ· ϰϠϋ ΔΟϭΰϟ΍
!ΔΛ΍ΪΤϟ΍ϭ ΔϴϣΪϘΘϟ΍ ϲϫ ϩάϫ .Νϭΰϟ΍ Ϟλ΃ ϥΎϜϣ ΐδΣ ΎϬϠλ΃ ϥΎϜϣ ϰΘΣ ήϴϐΗ ϥ΃ ΔΟϭΰϟ΍ ϰϠϋ ϥϮοήϔϳ ΔϴϤγήϟ΍
ήΧϵ΍ ϡ΍ήΘΣ΍ ϞΟ΍ Ϧϣ Ε΍άϟ΍ ϡ΍ήΘΣ΍
Ϧϣ βϜόϟΎΑ ΎϤϧ· ˬϡΎμΨϟ΍ϭ ˯΍Ϊόϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ βϴϟ .ϪϨϋ ΎϧΰϳΎϤΘΑ ϑήΘόϧ ϥ΃ ˬΏήϐϟ΍ ϊϣ ΔϳϮδϟ΍ Δϗϼόϟ΍ ϖϴϘΤΗ ρ ϭήη ϝ˷ϭ΃
ΎϨΘϴμΨθΑ ΎϨϓ΍ήΘϋ΍ ϥ· .ΔϴϋΎϤΠϟ΍ϭ ΔϳΩήϔϟ΍ ΎϨΗ΍ϭάΑ ΎϨΘϗϼϋ ϩϮθΗ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬΎ˱ΑΎΠϳ· ϭ΃ Ύ˱ΒϠγ Ϫϴϟ· ΔϳΩΎΣϷ΍ ΎϨΗήψϧ ΐϨΠΗ ϞΟ΃
ϝΩΎΒΗϭ Γ΍ϭΎδϣ Δϗϼϋ ϖϠΨΑ ϞϴϔϜϟ΍ ϩΪΣϭ ΍άϫϭ ˬΓΰϴϤΘϤϟ΍ ϪΘϴμΨηϭ Ώήϐϟ΍ ΔϴλϮμΨΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ϰϟ΍ ϱΩΆϳ ΎϨΘϴλϮμΧϭ
.ϱέΎπΣ
ΔϴϠϘόϟ΍ϭ ΔϴϨϘΘϟ΍ ΎϬΗΎϔθΘϜϣϭ ΎΑϭέϭ΃ .ΓΎϴΤϟ΍ ΔϨγ ϪΘοήϓ ϊϗ΍ϭ ήϣ΃ ϪΘΛ΍ΪΣϭ ˬΏήϐϟ΍ ΓέΎπΤΑ ΎϨΘϗϼϋ ΔϴϟΎϜη· ϥ΃ ΢ϴΤλ
ˬϼ
˱ Μϣ ΔϴϋϮϴθϟ΍ ΎϴϧΎΒϟ΃ ΔϘϳήσ ϰϠϋ ˬΎ˱ϣϮϳ Ύϧέήϗ ΎϨϧ΃ Ϯϟ ϰΘΣ ϞΑ .ΎϬϴγΎϨΗ ϭ΃ ΎϬπϓέ ϞϴΤΘδϤϟ΍ Ϧϣ έΎλϭ ϥϭήϗ άϨϣ ΎϨϴϓ ΖϠΧΩ
ΎϨϛήΘΗ ϻ ΎΑέϭ΃ ϥϷ ˬ΍˱ΪΑ΃ ϦϜϤϣ ήϴϏ ΍άϫ ϥ΃ ΔϠϜθϤϟ΍ ϦϜϟ .ϱήΠΤϟ΍ ήμόϟ΍ ϰϟ΍ ΎϨόΟέ Ϯϟ ϰΘΣ ΏήϐϟΎΑ ΎϨΘϗϼϋ ϊτϗϭ ΎϧΩϭΪΣ Ϟϔϗ
.Ύ˱λϮμΧ ςϔϨϟ΍ϭ ˬΩΎμΘϗϻ΍ϭ Ύϴϓ΍ήϐΠϟ΍ϭ έ΍ϮΠϟ΍ϭ ΦϳέΎΘϟ΍ ϙΎϨϫ .ΎϨϠόϓ ΎϤϬϣ
ϲΘϟ΍ Δϴ΋ΎϨΜϟ΍ ΔϴϟΎϜηϹ΍ ϩάϫ ϲτΨΘΑ ϢϠΤϧ ϥ΃ ΎϨϟ ϖΤϳ ϻ΃ ϦϜϟϭ .ΎϨΌη ΎϤϬϣ ΎϨϴϠϋ ϢΘΤϣ ήϣ΃ Ώήϐϟ΍ϭ ΎΑέϭ΃ ˬ΢ϴΤλ ΍άϫ Ϟϛ
ˬϥϮϴϧΎϤϠόϟ΍ έϮμΘϳ ΎϤϛ ˬΔϧέΎϘϤϟ΍ϭ ΪϴϠϘΘϠϟ ϞΜϣϷ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍ϭ ΓΩϮϋϮϤϟ΍ ΔϨΠϟ΍ Ϯϫ Ώήϐϟ΍ έΎΒΘϋ΍ Ύϣ· :ϝΎϴΟ΃ άϨϣ ΎϬϴϓ ΎϨδϔϧ΃ ΎϨόοϭ
.ϥϮϨϳΪΘϤϟ΍ έϮμΘϳ ΎϤϛ ˬΦδϔΘϟ΍ϭ ΩΎδϔϠϟ ΓέΆΑϭ ϢϨϬΟ Ώήϐϟ΍ ΍άϫ έΎΒΘϋ΍ ϭ΃
ΔϳέΎπΤϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΔϴλϮμΨϟ΍ ϡήΘΤϳ (ςγϭ έΎϴΗ) ω΍ΪΘΑ΍ ϰϠϋ ΎϨΗέΪϗ ϯΪϣ ϲϓ ϦϤϜϳ ΔϴϟΎϜηϹ΍ ϩάϫ ίϭΎΠΗ ϥ·
ΏϮϴϋ ϦϴΑ ΰϴϤΗ ΔϴϧΎδϧ· ΔϳΪϘϧ Γήψϧ ϰϠϋ υΎϔΤϟ΍ ϊϣ ϪϓέΎόϣϭ ϪΗΎϴϨϘΗϭ Ώήϐϟ΍ ϡϮϠϋ ϰϠϋ ΢ΘϔϨϳ Ϫδϔϧ ΖϗϮϟ΍ ϲϓϭ ˬΔϴΒόθϟ΍ϭ
ΥΎδϤϧ΍ϭ ωϮπΧ ϥϭΩ Ϧϣ ˬϪόϣ ΔϴόϴΒσ ΕΎϗϼϋ ϢϴϘϧϭ ˬΎ˱Ϙθϋ ϭ΃ Ύ˱ΘϘϣ ˬΏήϐϟΎΑ ΎϨΘϗϼϋ αϮϫ ΐϨΠΘϧ ϲϜϟ .ϪϨγΎΤϣϭ Ώήϐϟ΍
έ΍ήϘΘγϻ΍ Ϧϣ ΔϟΎΣ ϖϠΨΑ ϢϠΤϧ ϞϗϷ΍ ϰϠόϓ ˬϰϠΜϤϟ΍ ΎϬΗέϮμΑ Δϴσ΍ήϗϮϤϳΪϟ΍ ϊϨμϧ ϥ΃ ϊτΘδϧ Ϣϟ ϥ· .ΔϴϋΎϤΟϭ ΔϳΩήϓ ΕΎϗΰϤΗϭ
ΕΎϣί΃ϭ ϊϗΪϣ ήϘϓϭ ϲϨϳΩϭ ϲϧΎϤϠϋ ΥΎδϤϧ΍ϭ ΔϴϟϭΩϭ ΔϴϠϫ΃ ΏϭήΣ ϥϭΩ ˬϱΩΎμΘϗϹ΍ ϝ΍ΪΘϋϻ΍ϭ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϡϼδϟ΍ϭ ϲγΎϴδϟ΍
.ΓήϤΘδϣ ΔϴΗΎϴΣϭ ΔϳΩΎμΘϗ΍

14

ϝϭϷ΍ Ϟμϔϟ΍
ΔϳήϜϔϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ΪϳΪΠΗ
ΔΜϳΪΣ Δϴτγϭ ΔϔδϠϓ ϞΟ΃ Ϧϣ *
ϦϳΪϟ΍ϭ ΔγΎϴδϟ΍ϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϦϴΑ ΔϓΎϘΜϟ΍ *
(ΔϳϭΎΘϟ΍) ΔϴϨϴμϟ΍ ΔϔδϠϔϟ΍ϭ Γ΃ήϤϟ΍ ϝϮΣ *
ϲΒϳήϐΘϟ΍ϭ ϲϗήόϟ΍ ϢϬϔϠϟ ΝΫϮϤϧ *

15

... ωΎϴπϟ΍ϭ ϑήτΘϟ΍ Δϴ΋ΎϨΛ
ΪϳΪΠϟ΍ ϲτγϮϟ΍ ήϜϔϟ΍ ΔϴϤΘΣϭ
ϞλΎΤϟ΍ ϑήτΘϟ΍ ϰϟ΍ ΩϮόϳ ˬϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ΔψϓΎΤϤϟ΍ Ε΍έΎϴΗϭ ΔΛ΍ΪΤϟ΍ Ε΍έΎϴΗ ϦϴΑ ήΣΎϨΘϟ΍ϭ ϡΎδϘϧϻ΍ ϲϓ ϑήτΘϟ΍ ϥ·
ϲϠϘόϟ΍ ϑήτΘϟ΍ ϰϟ΍ ϻ˱ ϭ΃ ΩϮόΗ ΔϴϠϫϷ΍ ΏϭήΤϟ΍ϭ ΕΎΑϼϘϧϻ΍ϭ Ε΍ήΗϮΘϟ΍ϭ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ϲγΎϴδϟ΍ ϒϨόϟ΍ .ϪϠϤϛ΄Α ϲΑήόϟ΍ ϞϘόϟ΍ ϲϓ
Ϧϣ ϪΠΘϨΗ Ύϣϭ ΩϮΟϮϟ΍ »ΕΎϴ΋ΎϨΛ« ήδϔΘΑ ϞλΎΤϟ΍ ϢϬϔϟ΍ ˯Ϯγ ϲϓ Ύ˱γΎγ΃ ϦϤϜϳ ϑήτΘϟ΍ ΍άϫϭ .ΪϘΘόϤϟ΍ϭ ΓΎϴΤϟ΍ ϢϴϫΎϔϣ ϞϜϟ ϞϣΎθϟ΍
.ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϳήϜϔϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ ϯ΅ήϟ΍ ϲϓ ϑήτΘϣ ΩΎπΗ
.ΔϳήθΒϠϟ ϲϠϘόϟ΍ ϦϳϮϜΘϟ΍ ήΠϓ άϨϣϭ ϰϟϭϷ΍ ϲϋϮϟ΍ ΕΎψΤϟ άϨϣ ϥΎδϧϻ΍ ϪΟ΍ϮΗ Δϴόϗ΍ϭ Δϟ΄δϣ ϩάϫ Δϴ΋ΎϨΜϟ΍ ΔϴϟΎϜη· ϥ·
ϥΎΒϧΎΟ Ϫϟ ϥϮϜϟ΍ ϲϓ ˯ϲη Ϟϛ .ϩέΎϜϧ· ϦϜϤϳ ϻ ϲόϗ΍ϭϭ ϑϮθϜϣ ήϣ΃ ΎϬϧϷ Δϴ΋ΎϨΜϟΎΑ ΖϓήΘϋ΍ Ϊϗ ΕΎϔδϠϔϟ΍ϭ ϥΎϳΩϷ΍ ϊϴϤΟ
ˬΕϮϫϼϟ΍ϭ ϢϠόϟ΍ ˬΪδΠϟ΍ϭ βϔϨϟ΍ ˬήϛάϟ΍ϭ ϰΜϧϷ΍ ˬϞϔγϷ΍ϭ ϰϠϋϷ΍ ˬΩήΒϟ΍ϭ ήΤϟ΍ ˬέΎϬϨϟ΍ϭ ϞϴϠϟ΍ : ϩΎΠΗϻ΍ϭ ϰϨόϤϟ΍ ϲϓ ϥΎδϛΎόΘϣ
ϩάϫ άΧ΄Ηϭ .ϊϤΘΠϤϟ΍ϭ ϥϮϜϟ΍ Ϧϋ ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϳήϜϔϟ΍ ϪΘϠΌγ΃ ϦϳϮϜΘΑ ϥΎδϧϹ΍ ωήη Δϴ΋ΎϨΜϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ΍˱ΩΎϨΘγ΍ϭ .Ϛϴϟ΍ϭΩ ΍άϜϫϭ
ΔϠπόϤϟ΍ .ΕΎϴ΋ΎϨΜϟ΍ ϩάϫ ϦϴΑ ΔϧέΎϘϤϟ΍ ϝϮΣ ΍˱έϮΤϤΘϣ ϰϘΒϳ ήϫϮΠϟ΍ ϥ΃ ϢϏέ ϥΎϜϤϟ΍ϭ ϥΎϣΰϟ΍ ΐδΣ ΔϔϠΘΨϣ ϻ˱ ΎϜη΃ ΔϠΌγϷ΍
ˬήθϟ΍ϭ ήϴΨϟ΍ Ϧϋ »ϯήΒϜϟ΍ ΔϴϠοΎϔΘϟ΍ Δϴ΋ΎϨΜϟ΍« ¯Ώ ΎϬΗΎϗϼϋϭ ϩάϫ ΩϮΟϮϟ΍ ΕΎϴ΋ΎϨΛ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ Δϴϔϴϛ ϲϓ Ύ˱ϣϭΩ ϦϤϜΗ ΔϴγΎγϷ΍
ϪπϴϘϧϭ ˬΩϮϠΨϟ΍ϭ έϮϨϟ΍ϭ ϖΤϟ΍ ϖϟΎΧ ˬͿ΍ ϰϟ΍ ϢδϘϨϤϟ΍ ˬϢψϋϷ΍ ϖϟΎΨϟ΍ Δϴ΋ΎϨΛ ϰϟ΍ ϻ˱ Ϯλϭ ˬΔγΎόΘϟ΍ϭ ΓΩΎόδϟ΍ ˬ΃ϮγϷ΍ϭ ϦδΣϷ΍
.έΎϣΪϟ΍ϭ ϡϼψϟ΍ϭ ΔΌϴτΨϟ΍ ϖϟΎΧ ˬϥΎτϴθϟ΍
ϢΘϳ Ϋ· .ϲϠοΎϔΘϟ΍ ϰϨόϤϟΎΑ Δϴ΋ΎϨΜϟ΍ ϩάϫ Ρήσ ϰϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ Ϟϴϣ ϲϓ ϞΑ ˬΔϴ΋ΎϨΜϟΎΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ϲϓ βϴϟ ˬϥΫ· ϦϤϜΗ ΔϠϜθϤϟ΍
:΃ϮγϷ΍ Ϯϫ Ϧϣϭ ϦδΣϷ΍ Ϯϫ Ϧϣ ϦϴΑ ΔϴϠοΎϔΘϟ΍ ΔϧέΎϘϤϟ΍ ϱήΠΗϭ .ήΧϵ΍ ϑήτϟ΍ ϲϓ ήθϟ΍ϭ ˬϑήσ ϲϓ ήϴΨϟ΍ έΎΒΘϋΎΑ ϑήτΘϟ΍
ˬΡϭήϟ΍ ϡ΃ ΓΩΎϤϟ΍ ˬϞΒϘΘδϤϟ΍ ϡ΃ ϲοΎϤϟ΍ ˬήϛάϟ΍ ϡ΃ ϰΜϧϷ΍ ˬΓήΧϵ΍ ϡ΃ ΎϴϧΪϟ΍ ˬ˯ΎϤδϟ΍ ϡ΃ νέϷ΍ ˬΩήΒϟ΍ ϡ΃ ήΤϟ΍ ˬέΎϬϨϟ΍ ϡ΃ ϞϴϠϟ΍
.Φϟ΍ ... ˬΔϨϳΪϤϟ΍ ϡ΃ ϒϳήϟ΍ ˬϢϠόϟ΍ ϡ΃ ϦϳΪϟ΍ ˬβϔϨϟ΍ ϡ΃ ΪδΠϟ΍
ϲϓ ϢΛ ˬϥΎδϧϹ΍ ΪϨϋ ϙ΍έΩϹ΍ ΔόϴΒσ ϲϓ ϲ΋ΎϨΜϟ΍ ϡΎδϘϧϻ΍ ΔϴϟΎϜη· ϰϟ΍ ΩϮόΗ ΔϴϠοΎϔΘϟ΍ Δϴ΋ΎϨΜϟ΍ ΔϴϟΎϜηϹ΍ ϩάϫ ϥ΃ ΔϘϴϘΤϟ΍
- :ϦϴϠΧ΍ΪΘϣ ϦϳέϮΤϣ ϰϟ΍ ΪϨΘδΗ ϲϫϭ ˬΩϮΟϮϟ΍ ϊϣ ϪΘϗϼϋ ΔόϴΒσ
ϲϋϮϟ΍ ΎϬΘτγ΍ϮΑ ϞϜθϳϭ ΩϮΟϮϟ΍ ΎϬϟϼΧ Ϧϣ ϙέΪϳ α΍ϮΣ βϤΧ ϥΎδϧϺϟ ϥ΃ ϑϭήόϤϟ΍ Ϧϣ : ϙ΍έΩϹ΍ Δϴ΋ΎϨΛ έϮΤϣ : ϻ˱ ϭ΃
ϊϴϤΟ .ήΧϵ΍ ϊϣϭ ϪΗ΍Ϋ ϊϣ ϪΘϗϼϋ ϲϨΒϳϭ ϥϮϜϟ΍ ϥΎδϧϻ΍ βδΤΘϳ Ε΍ϮϨϘϟ΍ ϩάϫ ήΒϋϭ ..ϕϭάϟ΍ ˬβϤϠϟ΍ ˬϊϤδϟ΍ ˬϢθϟ΍ ˬήψϨϟ΍ :
ΔϴδΣ ΓέϮμΑ ΎϫΩϮΟϭ ΖΒΜϳ ϲΘϟ΍ ΔϳΩΎϤϟ΍ Δϴόϗ΍Ϯϟ΍ ˯ΎϴηϷΎΑ ϰϤδΗ ˬα΍ϮΤϟ΍ ϩάϫ Δτγ΍ϮΑ ϥΎδϧϻ΍ ΎϬϛέΪϳ ϲΘϟ΍ Ε΍ΩϮΟϮϤϟ΍
Ϟϛ ϙέΪϳ ϻ ϥΎδϧϻ΍ ϥ΃ ΔϠϜθϤϟ΍ ϦϜϟ .ϲϤϠόϟ΍ϭ ϲϨϘΘϟ΍ϭ ϱϭΪϴϟ΍ Ϟόϔϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ Ύ˱ϴϠϤϋ ΎϬϴϠϋ ήΛΆϳ ϥ΃ Ϛϟάϛ ϪϨϜϤϳϭ ˬΔϳέΎΒΘΧ΍ϭ
ϻϭ ΔϴϧΎϤδΟ ϻ ˬϢϟΎόϤϟ΍ ΔΤο΍ϭ ήϴϏ »α΍ϮΣ« ϝϼΧ Ϧϣ ϥΎδϧϻ΍ ϪϛέΪϳ ήΧ΁ Ϣδϗ ΔϤΛ ϞΑ ˬβϤΨϟ΍ α΍ϮΤϟ΍ ϩάϫ ήΒϋ ΩϮΟϮϟ΍
ΔϠϘΘδϣ ΎϬϧ΃ ϢϏέ ˬϪϴϠϋ ήϴΛ΄Θϟ΍ϭ ϥΎδϧϻ΍ ήϴϜϔΗ ϲϓ Ύ˱ϤϬϣ ΍˱έϭΩ ΐόϠΗ ˬϼ
˱ Μϣ ϡϼΣϷ΍ .ϞϴΨΘϟ΍ϭ ήϴϜϔΘϟ΍ϭ ήϋΎθϤϟ΍ϭ αΪΤϟ΍ :ΔϳΩΎϣ
.΍˱ήϴΛ΄Η αέΎϤΗ ΎϬόϴϤΟ ˬήθΒϟ΍ ϦϴΑ ΔϴΣϭήϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ αΪΤϟ΍ϭ ϒσ΍Ϯόϟ΍ϭ ήϋΎθϤϟ΍ϭ ϝΎϴΨϟ΍ϭ Γήϛ΍άϟ΍ Ϛϟάϛ .Ϫγ΍ϮΣ Ϧϋ
ϲΘϟ΍ ΔόϴΒτϟ΍ ήϫ΍Ϯχ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϥ΃ ϰϟ΍ ΔϓΎοϹΎΑ .Ύ˱ϴδΣ ΎϬϛ΍έΩ· ϦϜϤϳ ϻ έϮϣ΃ ˬΓϮϬθϟ΍ϭ Ρήϔϟ΍ϭ ϖϠϘϟ΍ϭ ϑϮΨϟ΍ϭ ΪϘΤϟ΍ϭ ΐΤϟ΍
16

ϙϼϓϷ΍ ΓέϭΩϭ ϲϋϮϟ΍ϭ ΔϗΎτϟ΍ϭ Ρϭήϟ΍ϭ ΕϮϤϟ΍ ϞΜϣ ˬα΍ϮΤϟ΍ Δτγ΍ϮΑ ΎϬδϤϟϭ ΎϫΪϳΪΤΗ ΐόμϟ΍ Ϧϣ ˬήθΒϟ΍ ήϴμϤΑ ϢϜΤΘΗ
ήϴδϔΗ ϊοϭ ϪϴϠϋ ΐόμϟ΍ Ϧϣ ˬϰϟϭϷ΍ ϲϋϮϟ΍ ΕΎψΤϟ άϨϣ ϥΎδϧϻ΍ ϪΟ΍ϮΗ ϰμΤΗ ϻ έϮϣ΃ .ΓΩΎϤϟ΍ Ϧσ΍ϮΑ ΔϛήΣϭ ΓΎϴΤϟ΍ έϮτΗϭ
:ϥΎδϧϻ΍ ΎϬϴϠϋ ϖϠσ΃ ˬβϤΨϟ΍ α΍ϮΤϟ΍ Δτγ΍ϮΑ ΔϛέΪϤϟ΍ ήϴϏ ήϫ΍Ϯψϟ΍ϭ έϮϣϷ΍ ϩάϫ ϊϴϤΟ .ΎϫήϴΛ΄Ηϭ ΎϬσΎθϨϟ ϲδΣ ϲόϗ΍ϭ
.ΔϴΗϮϫϼϟ΍ ϭ΃ ΔϴΣϭήϟ΍ ϭ΃ ΔϴΒϴϐϟ΍ ΐϧ΍ϮΠϟ΍
ϊϣ Ύ˱ϣΎϤΗ ϞΧ΍ΪΘϣ ϞϜθΑ ΩϮΟϮϟ΍ ϰϠϋ ήϴΛ΄Θϟ΍ ϢγΎϘΘΗ »ΔϳΩΎϣϼϟ΍« ΐϧ΍ϮΠϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ˬΪϴϘόΘϟ΍ϭ ΕϻΎϜηϹ΍ ΓΪΣ Ϧϣ ϢϗΎϓ ϱάϟ΍
ωϮΠϟ΍ ΍άϫ ϦϜϟ ˬϡΎότϟ΍ κϘϧ Ϯϫ ϑϮθϜϣ ϱΩΎϣ ΎϬΒΒγ ΔγϮδΤϣ ΔϳΩΎϣ ΔϟΎΣ ˬϼ
˱ Μϣ ωϮΠϟ΍ ΓήϫΎχ :Δϴόϗ΍Ϯϟ΍ ΔϴδΤϟ΍ ήϫ΍Ϯψϟ΍
ϰϠϋ ήΛΆΗ Ϊϗ ϖϠϘϟ΍ϭ ϑϮΨϟ΍ ΕϻΎϴΧ ˬϚϟάϛ ΙΪΤϳ βϜόϟ΍ .ΕϮϤϟ΍ ϰΘΣϭ ϙΎϬϧϹ΍ϭ ΐπϐϟ΍ϭ ϖϠϘϟ΍ϭ ϥΰΤϟ΍ ήϋΎθϣ Ύ˱πϳ΃ ΐΒδϳ
ϢμϔϨΗϭ ˬΩϮΟϮϟ΍ ΕΎϴϫΎϤϟ ϥΎδϧϻ΍ Δϳ΅έ ϲϓ ΄θϨϳ ϲπϗΎϨΗ ϞΧ΍ΪΗ ΔϤΛ ϪϧΈϓ ˬϰϨόϤϟ΍ ΍άϬΑ .νήϤϟ΍ϭ ΩΎϬΟϹ΍ ϰϟ΍ ϱΩΆΗϭ ΪδΠϟ΍
: ϦϴοέΎόΘϣ ϦϴϠϴϣ ϰϟ΍ Ε΍ΩϮΟϮϤϠϟ ϥΎδϧϻ΍ Δϳ΅έ
αϮδΤϤϟ΍ ΩϮΟϮϟ΍ ϰϟ΍ ΔϴϤϫϷ΍ ϲτόϳ ϱάϟ΍ ϞϴϤϟ΍ϭ .ϲΗϮϫϼϟ΍ ϲΒϴϐϟ΍ ϲδΣϼϟ΍ ΩϮΟϮϟ΍ ϰϟ΍ ΔϴϤϫϷ΍ ϲτόϳ ϱάϟ΍ ϞϴϤϟ΍
ΓέϭΪϟ ϊπΨϳ ΍ΫΎϤϟϭ ήτϤϟ΍ ΍άϫ ϲΗ΄ϳ ϒϴϛ Ύ˱ϴόϗ΍ϭ ϙέΪϳ Ϣϟ ϥΎδϧϻ΍ ϦϜϟ ˬαϮδΤϣ ϲόϗ΍ϭ ˯ϲη : ϼ
˱ Μϣ ήτϤϟ΍ .ϱΩΎϤϟ΍ϭ ϲόϗ΍Ϯϟ΍
ΔϟϭΆδϣ ΔϴϔΧ ϯϮϗ ΩϮΟϮΑ ϥΎϤϳϹ΍ ϰϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϊϓΪΗ ΖϠχ έϮϣϷ΍ ϩάϫ Ϟϛ .ΐμΨϟ΍ϭ ΓΎϴΤϟ΍ ΢Ϩϣ ϰϠϋ ϪΗέΪϗ ήγ Ύϣ ϢΛ ˬϢγ΍ϮϤϟ΍
.έϮϣϷ΍ ϩάϫ Ϧϋ
ϲϓ ήη ϻϭ ήϴΧ ΔϤΛ Ζδϴϟ Ϫϧ΃ ΔϘϴϘΤϟ΍ .ήθϟ΍ϭ ήϴΨϟ΍ Δϴ΋ΎϨΛ ϲϫϭ : ΩϮΟϮϟ΍ϭ ϥΎδϧϻ΍ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ Δϴ΋ΎϨΛ έϮΤϣ : Ύ˱ϴϧΎΛ
.ΔϴΒϴϐϟ΍ϭ ΔϴδΤϟ΍ ˬΕ΍ΩϮΟϮϤϟΎΑ Ϯϫ ϪΘϗϼϋ ϒϳήόΘϟ ϥΎδϧϻ΍ ΎϤϬϘϠΧ ήθϟ΍ϭ ήϴΨϟ΍ Ύ˱ϣϮϬϔϣ .΍˱ΩϮΟϮϣ ϥΎδϧϻ΍ ϦϜϳ Ϣϟ Ϯϟ ΩϮΟϮϟ΍
ˬ˯ϑΪϟ΍ ˬΓΩϻϮϟ΍ ˬϥΎϣϷ΍ ˬϊΒθϟ΍ ˬΡήϔϟ΍ ˬΔΤμϟ΍ : ΩϮΟϮϟ΍ ήϫΎψϣ Ϧϣ ϥΎδϧϻ΍ ΎϬϴϨΠϳ ϲΘϟ΍ ΓΪ΋Ύϔϟ΍ Ϧϋ ήϴΒόΗ ϻ· Ϯϫ Ύϣ ήϴΨϟ΍
ˬωϮΠϟ΍ ˬϥΰΤϟ΍ ˬνήϤϟ΍ :ΩϮΟϮϟ΍ ήϫΎψϣ Ϧϣ ϥΎδϧϻΎΑ ϖΤϠϳ ϱάϟ΍ ϯΫϷ΍ Ϧϋ ήϴΒόΗ ϻ· Ϯϫ Ύϣ ˬήθϟ΍ Ϛϟάϛ .Φϟ΍ ˬ...ΓϮϘϟ΍
.Φϟ΍ ... ˬΐόΘϟ΍ ˬΩήΒϟ΍ ˬΕϮϤϟ΍ ˬϥΎϓϮτϟ΍
.ϪΗΎϜϠΘϤϣϭ ϥΎδϧϻ΍ ϕήΣ ϲϓ ΖΒΒδΗ Ϯϟ ΍˱ήη ϥϮϜΗ Ϊϗϭ ˬϲϬτϟ΍ϭ ˯ϑΪϠϟ ϥΎδϧϻ΍ ΎϬϣΪΨΘγ΍ Ϯϟ ˬˬ΍˱ήϴΧ ϥϮϜΗ Ϊϗ ˬέΎϨϟ΍
.ϥϮϜϟ΍ϭ ΔόϴΒτϟ΍ϭ ϥ΍ϮϴΤϟ΍ Ϧϣ Ε΍ΩϮΟϮϤϟ΍ ϊϴϤΠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ϝΎΤϟ΍ Ϯϫ Ϛϟάϛ
ωήη ϲΘϟ΍ ΔϳήϜϔϟ΍ ΔϠΌγϷ΍ ϊϴϤΠϟ αΎγϷ΍ ϥΎϛ ˬήθϟ΍ϭ ήϴΨϟ΍ ϦϴΑ ϢΛ ˬϱΩΎϤϟ΍ϭ ϲΒϴϐϟ΍ ϦϴΑ ˬΕΎϴ΋ΎϨΜϟ΍ ϦϴΑ ϞΧ΍ΪΘϟ΍ ΍άϫ
ϞΜϤϳ ΎϤϬϳ΃ ˮήθϟ΍ ϦϤϜϳ ΎϤϬϳ΃ ϲϓϭ ˬήϴΨϟ΍ ϦϤϜϳ ϙ΍έΩϹ΍ϭ ΩϮΟϮϟ΍ ΕΎϴ΋ΎϨΛ Ϧϣ ϑήσ ϱ΃ ϲϓ :ΓέΎπΤϟ΍ ήΠϓ άϨϣ ΎϬϠϴϜθΘΑ ήθΒϟ΍
ˮ˯ΎϨϔϟ΍ϭ ΔγΎόΘϟ΍ϭ ϥΎτϴθϟ΍ ϞΜϤϳ ΎϤϬϳ΃ϭ ˬΩϮϠΨϟ΍ϭ ΓΩΎόδϟ΍ϭ Ϳ΍
:ϦϴϠΧ΍ΪΘϣ ϦϴϣΎϬϔΘγ΍ ϝϮΣ ΕέϮΤϤΗϭ ˬΪϘΘόϤϟ΍ϭ Ύϳ΅ήϟ΍ ΕΎϴ΋ΎϨΛ ΖϠΧ΍ΪΗ αΎγϷ΍ ΍άϫ ϰϠϋ
ϻ ϲΘϟ΍ ΔϴΒϴϐϟ΍ Ϟϣ΍ϮόϠϟ ϡ΃ ˮϥΎδϧϻ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ήηΎΒϤϟ΍ ϱΪδΠϟ΍ ϞϣΎόΘϠϟ ΔϠΑΎϘϟ΍ ΔγϮδΤϤϟ΍ Ϟϣ΍ϮόϠϟ΍ .. ΔϳϮϟϭϷ΍ ϦϤϟ *
ˮΔϳΰϣήϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϴΣϭήϟ΍ αϮϘτϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϻ· ϥΎδϧϻ΍ ΎϬόϣ ϞϣΎόΘϳ ϥ΃ ϊϴτΘδϳ
ˮέϮϨϟ΍ ϲϓ ϡ΃ ϡϼψϟ΍ ϲϓ΃ ˮΡϭήϟ΍ ϲϓ ϡ΃ ΪδΠϟ΍ ϲϓ΃ ˮήθϟ΍ ϦϤϜϳ ΎϬϳ΃ ϲϓϭ ˬήϴΨϟ΍ ϦϤϜϳ ΩϮΟϮϟ΍ ΕΎϴ΋ΎϨΛ Ϧϣ ϱ΃ ϲϓ ˬϢΛ *
.ΔΑϮΟ΃ ϰϠϋ ϥΎδϧϹ΍ ϞμΣ ΎϤϠϛ ΪϘόΘΗϭ ϖϤόΘΗ ΔϠΌγϷ΍ ΕάΧ΃ ˮΓήΧϵ΍ ϲϓ ϡ΃ ΎϴϧΪϟ΍ ϲϓ΃ ˮΔΛϮϧϷ΍ ϲϓ ϡ΃ ΓέϮϛάϟ΍ ϲϓ΃
ϱΩΎϔΗϭ ήϴΨϟ΍ ϰϟ΍ ϝϮλϮϟ΍ ϰϠϋ ϪϨϴόΗ ϲΘϟ΍ ϝϮϠΤϟ΍ Ϟπϓ΃ Ϧϋ ΚΤΒϳϭ ϩήϜϓ ϞϤόϳϭ ϪΘϠΌγ΃ ύϮμϳ ϥΎδϧϻ΍ ωήη ΍άϜϫ
: ϦϴπϗΎϨΘϣ ϦϴϠϴϣ ϰϟ΍ Ύ˱ϣϮϤϋ αΎϧ΍ ϢδϘϧ΍ϭ ˬΔϴ΋ΎϨΜϟ΍ ϲϓήσ ϝϮΣ ΔϳΪϘΘόϤϟ΍ ΕΎϣΎδϘϧϻ΍ ΕέϮΤϤΗ ˬϝϭϷ΍ ϥΎδϧϻ΍ άϨϣ .ήθϟ΍
ήθϟ΍ϭ ήϴΨϟ΍ ϥ΃ ΩΎϘΘϋϻ΍ ϱ΃ .ΔϴϔΨϟ΍ ϯϮϘϟ΍ϭ ΔϴϬϟϹ΍ϭ ΔϴΒϴϐϟ΍ Ϟϣ΍ϮόϠϟ ΔϳϮϟϭϷ΍ ϲτόϳ ϱάϟ΍ ˬϲΗϮϫϼϟ΍ ϲΒϴϐϟ΍ ϞϴϤϟ΍ ϩάϫ ϊϣ ϢΘϳ ϲϧΎϤϳϻ΍ϭ ϲϨϳΪϟ΍ ϞϣΎόΘϟ΍ ϥΈϓ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬϥΎδϧϼϟ ήηΎΒϤϟ΍ ϲδΤϟ΍ ϙ΍έΩϹ΍ Ϧϋ ΔϠϘΘδϤϟ΍ ΩϮΟϮϟ΍ ήϫΎψϣ ϲϓ ϥΎϨϤϜϳ
ωϮπΨϟ΍ ήϫΎψϣ ϊϴϤΟϭ ΓΩΎΒόϟ΍ αϮϘσϭ ϥΎϳΩϷ΍ϭ ήϴσΎγϷ΍ Ε΄θϧ ΍άϜϫ .ήθϟ΍ ϱΩΎϔΗϭ ήϴΨϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ήϫΎψϤϟ΍
.ΔόϴΒτϟ΍ϭ ϥΎδϧϻ΍ ΓΎϴΤΑ ΔϤϜΤΘϤϟ΍ ΔϴΒϴϐϟ΍ ϯϮϘϠϟ

17

ϰϠϋ Ϫϧ΃ ϱ΃ .ΔϴϨϘΘϟ΍ϭ ΔϳήθΒϟ΍ ΓΩ΍έϻ΍ϭ ΔϴοέϷ΍ ΔγϮδΤϤϟ΍ Ϟϣ΍ϮόϠϟ ΔϳϮϟϭϷ΍ ϲτόϳ ϱάϟ΍ ϲδΤϟ΍ ϲόϗ΍Ϯϟ΍ ϞϴϤϟ΍ ϥΎδϧϻ΍ ϡΎϗ ΍άϜϫϭ .ήθϟ΍ ϱΩΎϔΗϭ ήϴΨϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔϴϨϘΘϟ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ ΔϴδΤϟ΍ ήϫΎψϤϟ΍ ϰϠϋ Ύ˱γΎγ΃ ΩΎϤΘϋϻ΍ ϥΎδϧϻ΍
ΔόϴΒτϟ΍ ϰϠϋ ΓήτϴδϠϟ ΔϳΩΎϤϟ΍ Ϟ΋ΎγϮϟ΍ϭ ΔϳήΒΘΨϤϟ΍ ϡϮϠόϟ΍ έϮσϭ ΔϴΒτϟ΍ ΏΎθϋϷ΍ϭ ΔΤϠγϷ΍ ϒθΘϛ΍ϭ ϪΗΎϴϨϘΗϭ ϪΗ΍ϭΩ΃ ϊϨμΑ
.ήθϟ΍ ϱΩΎϔΗϭ ήϴΨϟ΍ ϖϠΧϭ
ϱήϜϔϟ΍ ϡΎδϘϧϻ΍ ΦϳέΎΗ
.ϥϵ΍ ϰΘΣϭ ΦϳέΎΘϟ΍ ήΠϓ άϨϣ ˬΓέΎπΤϟ΍ έϮτΗϭ ϱήθΒϟ΍ ϞϘόϟ΍ ΦϳέΎΗ Ϯϫ ˬϦϴϠϴϤϟ΍ Ϧϳάϫ ϦϴΑ ζϳΎόΘϟ΍ϭ βϓΎϨΘϟ΍ ΦϳέΎΗ
ΓΩϻϮϟ΍ ϥ΃ ν΍ήΘϓϻ΍ ϦϜϤϳ αΎγϷ΍ ΍άϫ ϰϠϋ .ϲϧΎδϧϻ΍ Ωήϔϟ΍ ΦϳέΎΗ ϊϣ ΔϧέΎϘϤϟ΍ϭ ϪϴΒθΘϠϟ ϞΑΎϗ ΔϳήθΒϟ΍ ΦϳέΎΗ ϥ΃ ϭΪΒϳ
˯ΎϨΒϟ΍ϭ ΔΑΎΘϜϟ΍ϭ ΔϐϠϟ΍ϭ Δϋ΍έΰϟ΍ϭ ϦϴΟΪΘϟ΍ϭ έ΍ήϘΘγϻ΍ : ϞϘόΘϟ΍ ϢϟΎόϣ ϝϭ΃ ˯Ϯθϧ ϊϣ ΖΛΪΣ Ϊϗ ˬΔϳήθΒϠϟ »ΔϴϠϘόϟ΍ϭ ΔϳέΎπΤϟ΍«
ϦϴΘϔϠΘΨϣ ϦϴΘϠΣήϤΑ Εήϣ Ϊϗ ΔϳήθΒϟ΍ ϥΈϓ ˬϞΣ΍ήϣ ΓΪόΑ ϪΗΎϴΣ ϲϓ ήϤϳ Ωήϔϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ· .ϝϭΪϟ΍ϭ έΎϜϓϷ΍ϭ ϥΎϳΩϷ΍ϭ ήϴσΎγϷ΍ ϖϠΧϭ
: ΔϘϫ΍ήϤϟ΍ ϢΛ ΔϟϮϔτϟ΍ Ϧϣ ˬϦϴΘϠϣΎϜΘϣ
ϲϟϭϷ΍ ϪϤϟΎϋ Ϧϣ Ύ˱Βϳήϗϭ ϡϷ΍ ΔόϴΒτϟ΍ ϢΣέ Ϧϣ ΝϭήΨϟ΍ ΚϳΪΣ ϝΰϳ Ϣϟ ϥΎδϧϻ΍ ΚϴΣ : ΔϳέΎπΤϟ΍ ΔϟϮϔτϟ΍ ΔϠΣήϣ - 1
έϮτϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϥΎϤϳϻ΍ .ΔϳέΎπΤϟ΍ϭ ΔϴϨϘΘϟ΍ ΕΎϔθΘϜϤϟ΍ ΪόΑ ΎϬϴϠϋ ήΛΆΗ Ϣϟϭ ΓΪϴσϭ ϝΰΗ Ϣϟ ΔΌϴΒϟ΍ ϊϣ ϥΎδϧϻ΍ Δϗϼϋ .»ϲϧ΍ϮϴΤϟ΍«
ΕϻϮΤΗϭ ΕΎΗΎΒϧϭ ϡϮΠϧϭ ΕΎϧ΍ϮϴΣϭ ϒλ΍Ϯϋϭ ήτϣ Ϧϣ ˬ»Γήϳήθϟ΍« ϭ »ΓήϴΨϟ΍« ΔϴΒϴϐϟ΍ ΔόϴΒτϟ΍ ϯϮϗ ϰϠϋ ΍˱ΰϛήϣ Ϟ͉ χ
.Ϣγ΍ϮϤϟ΍
ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔτϠδϟ΍ ΰϴϛήΗ .ΔόϴΒτϟ΍ Ε΍ήΛΆϣ Ϧϣ έήΤΘϟΎΑ Ύ˱ϴΠϳέΪΗ ϥΎδϧϻ΍ ΃ΪΒϳ ΎϬΗΎϔθΘϜϣϭ ΎϬΗΎϴϨϘΗϭ ΓέΎπΤϟ΍ ϮϤϧ ϊϣ
ήηΎΒϣ ήϴϏ ϞϜθΑ ϞΜϤΗ ϲΘϟ΍ ϯήΒϜϟ΍ ίϮϣήϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ϭ ΔϴΒϴϐϟ΍ ϯϮϘϟ΍ ΰϴϛήΗ ϰϟ΍ ϥΎδϧϻΎΑ ϊϓΪϳ ϙϮϠϤϟ΍ ΔϨϤϴϫϭ ΔϟϭΪϟ΍ ϊγϮΗϭ
ˬΐμΨϟ΍ Ϫϟ· : ΩϮΟϮϟ΍ ϯϮϗ Ϧϣ ΔϨϴόϣ ΔϋϮϤΠϣ ϞΜϤϳ ΎϬϨϣ Ϟϛ ΔϬϟ΁ ΔόπΑ ϰϟ΍ ϥΎϤϳϻ΍ ήμΘΨϳ ΞϳέΪΘϟΎΑ .ΔόϴΒτϟ΍ ήϫ΍Ϯχ ϊϴϣΎΠϣ
.ΎϫήϴϏϭ ˬΕϮϤϟ΍ ΔϬϟ·ϭ ˬϝΎϤΠϟ΍ ΔϬϟ·ϭ
ϥΎϳΩϷ΍ έϮϬψΑ ΪόΑ ΎϤϴϓ ϰϠΠΗ ΎϤϛ ˬΔϬϟϵ΍ ϊϴϤΠϟ ΪΣϮϣ ΪΣ΍ϭ Ϫϟ· ΩΎΠϳ· ϰϟ΍ ϥΎδϧϻ΍ Ϟϴϣ ΃ΪΑ έϮτϟ΍ ΍άϫ ϲϓ έ΍ήϤΘγϻ΍ ϊϣ
ΓϮϗ :ΎϬΗϻΎΣ ςδΑ΃ ϰϟ΍ Δϴ΋ΎϨΜϟ΍ ΕήμΘΧ΍ έϮτϟ΍ ΍άϫ ϲϓ .ΔϴγϭΪϨϬϟ΍ϭ ΔϳΫϮΒϟ΍ϭ ΔϴΘηΩ΍έΰϟ΍ϭ ΔϳΩϮϬϴϟ΍ ϞΜϣ ΔϳΪϴΣϮΘϟ΍ϭ ΔϴϟϮϤθϟ΍
ήθϟ΍ ΓϮϗ Ύϣ΃ .ϖϠτϤϟ΍ ϭ΃ έϮϨϟ΍ ϭ΃ ΎϧΎϓήϴϨϟ΍ ϭ΃ Ϳ΍ ϪϤγ΍ ϥϮϜϳ Ϊϗϭ ˬϥϮϜϟ΍ϭ ϥΎδϧϻΎΑ ήΒϛϷ΍ ϢϜΤΘϤϟ΍ ϞϴϠΠϟ΍ ϪϟϹΎΑ ΔϠΜϤΘϤϟ΍ ήϴΨϟ΍
ΔΌϴτΨϟ΍ ϰϟ΍ ϥϮϜϟ΍ϭ ϥΎδϧϻΎΑ ϊϓΪΘϟ ˬήϴΨϟ΍ ΓϮϗ βϓΎϨΗ ϲΘϟ΍ ΓέΎΒΠϟ΍ ΓϮϘϟ΍ ϚϠΗ ˬϱΪΑϷ΍ ˯ΎϨϔϟ΍ϭ ϡϼψϟ΍ϭ ϥΎτϴθϟΎΑ ϞΜϤΘΘϓ
.έΎϣΪϟ΍ϭ
έϭάϨϟ΍ϭ αϮϘτϟ΍ ϥ΍ .ΔϴδΤϟ΍ Ε΍ΩϮΟϮϤϟ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϲϓ ρΎθϨϟ΍ Ϧϣ ϥΎδϧϻ΍ ϊϨϤϳ Ϣϟ ˬϲΒϴϐϟ΍ ϞϴϤϟ΍ ΍άϫ ΔϨϤϴϫ ϦϜϟ
ΖϠχ ΓΎϴΤϟ΍ ΕΎΒϠτΘϣ .νήϤϟ΍ϭ ϖϠϘϟ΍ϭ ήθϟ΍ ΔΤϓΎϜϣϭ ϥΎδϧϺϟ ΔΣ΍ήϟ΍ϭ ϥΎϣϷ΍ϭ ήϴΨϟ΍ ήϴϓϮΗ ϰϠϋ ΎϫΪΣϭ ΓέΩΎϗ ϦϜΗ Ϣϟ ΪΑΎόϤϟ΍ϭ
ΖϣΎϗ Ϛϟάϟ .ϱΩΎϤϟ΍ ϲόϗ΍Ϯϟ΍ ϞϴϤϟΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ϑέΎόϤϟ΍ ήϳϮτΗ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬΕΎγϮδΤϤϟ΍ ϊϣ Ύ˱πϳ΃ ϞϣΎόΘϟ΍ ϥΎδϧϻ΍ ϰϠϋ νήϔΗ
Γήτϴδϟ΍ϭ ΔόϴΒτϟ΍ϭ ϥϮϜϟ΍ έ΍ήγ΃ Ϧϋ ϒθϜϠϟ Ϣ΋΍Ϊϟ΍ ΚΤΒϟ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ ϑέΎόϤϟ΍ϭ ΔΤϠγϷ΍ϭ ΕΎϴϨϘΘϟ΍ ήϳϮτΘΑ Ύ˱πϳ΃ Ε΍έΎπΤϟ΍
.ήθϟ΍ ΐϨΠΗϭ ήϴΨϟ΍ ΐδϜϟ ΎϬϴϠϋ
Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ϭ ϡϮϠόϟΎΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ϯ΍ ϞϴϤϟ΍ ΪΘη΍ ΎϤϠϛ ˬΓήτϴδϟ΍ ϰϠϋ ΎϬΗ΍έΪϗϭ ΎϬΗΎϓΎθΘϛ΍ϭ ΎϬϓέΎόϣ ϲϓ ΔϳήθΒϟ΍ ΖϣΪϘΗ ΎϤϠϛ
Ϧϣ ˬϖϳήτϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ήΜϛ΃ ϡΪϘΘϟΎΑ ΖϤϫΎγ Ε΍έΎπΤϟ΍ ϊϴϤΟ .ΔϴΒϴϐϟ΍ ΔϴΣϭήϟ΍ ΐϧ΍ϮΠϟ΍ ΔϴϤϫ΃ Ϧϣ ϞϴϠϘΘϟ΍ϭ ΔγϮδΤϤϟ΍ ΔϳήΒΘΨϤϟ΍
.ΔϴγΪϨϬϟ΍ϭ ΔϴΒτϟ΍ϭ ΔϴΑήΤϟ΍ϭ ΔϴϨϘΘϟ΍ϭ ΔϴϜϠϔϟ΍ ϡϮϠόϟ΍ ήϳϮτΗ ϝϼΧ
ϱΪδΠϟ΍ ϮϤϨϟ΍ϭ ΓΎϴΤϟ΍ ϑΎθΘϛΎΑ ˯ςΒΑ ΝέΪΘϳ ϞΑ ˬΔϘϫ΍ήϤϟ΍ ΔϠΣήϣ ϮΤϧ ΍˱ΰϔϗ ΔϟϮϔτϟ΍ ΔϠΣήϣ Γ΄Πϓ ϙήΘϳ ϻ Ωήϔϟ΍ ϥ΃ ΎϤΑ
ΔϴδΤϟ΍ Δϴόϗ΍Ϯϟ΍ έϮϣϷ΍ ϮΤϧ ϲϓήόϤϟ΍ ϮϤϨϟ΍ϭ ϝΎϘΘϧϻ΍ ΔϠΣήϣ ϲϓ ϦϴϨδϟ΍ Ϧϣ ϑϻ΁ ΓΪϋ ΖΟΎΘΣ΍ Ϊϗ ˬΔϳήθΒϟ΍ Ϛϟάϛ ˭ϲϓήόϤϟ΍ϭ
Δϴόϗ΍Ϯϟ΍ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ϭ ΔϔδϠϔϟ΍ϭ ϖτϨϤϟ΍ ίϭήΒΑ ΖϠΜϤΗ ϲϠϘόϟ΍ ϞϴϤϟ΍ ΍άϬϟ ΔΤο΍Ϯϟ΍ »ΔϳήϴψϨΘϟ΍« Ε΍ϮτΨϟ΍ ίήΑ΃ .ΔϴϠϘόϟ΍ϭ
18

ήϳϮτΘΑ ΔϳήθΒϟ΍ Ζϋήη ˬΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ ϝϭϷ΍ ϒϟϷ΍ Ϧϣ ˯˱ ΍ΪΘΑ΍ .ϲϧϮϜϟ΍ϭ ϲϧΎδϧϻ΍ ΩϮΟϮϟ΍ ήϫ΍Ϯχ ϞϴϠΤΗϭ ήϴδϔΗ ϲϓ ΔγϮδΤϤϟ΍ϭ
Ε΍έΎπΤϟ΍ ϊϴϤΟ Ι΍ήϴϣ ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϻΎΑϭ ˬϦϴϴϗήηϭ ϖϳήϏ· ˬςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ ΏϮόη ϦϴΑ Ύ˱λϮμΧϭ ˬΔϔδϠϔϟ΍ϭ ϖτϨϤϟ΍ ϡϮϠϋ
ΔϴϠόϔϟ΍ Γήτϴδϟ΍ ΖϠχ ΚϴΣ ˬϲϨϳΪϟ΍ ϲΣϭήϟ΍ ϞϴϤϠϟ Ύ˱όοΎΧ Ϟχ ϪϧΎϓ »ϲϤϠόϟ΍« ϞϴϤϟ΍ ΍άϬϟ ϲϟΎΘΘϤϟ΍ ϮϤϨϟ΍ ϢϏέ .ΔϳήθΒϟ΍
.ΔϴΗϮϫϼϟ΍ Ε΍ΪϘΘόϤϟ΍ϭ ϥΎϳΩϸϟ (ΔϴϠϘόϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍)
ˬΔϴΑήϐϟ΍ ΎΑϭέϭ΃ ϲϓ ΔπϬϨϟ΍ ήμϋ ˯ΪΑϭ ήθϋ βϣΎΨϟ΍ ϥήϘϟ΍ άϨϣ Ϫϧ΃ ϝϮϘϟ΍ ϦϜϤϳ : ΔϴϤϠόϟ΍ ΔϘϫ΍ήϤϟ΍ ΔϠΣήϣ - 2
ΔϴϋΎϨμϟ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ Δϗϼτϧ΍ ϊϣ .»ΔϴϤϠόϟ΍ ΔϘϫ΍ήϤϟ΍ ΔϠΣήϣ« ΎϬϴϠϋ ϖϠτϧ ϥ΄Α ϦϜϤϳ ϲΘϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ ύϮϠΒΑ ΔϳήθΒϟ΍ Ζϋήη
ϡΪϘΘϟ΍ ΓήϴΗϭ ωέΎδΗ ϊϣ ˬϢϟΎόϟ΍ ˯΍ΰΟ΃ ϲϗΎΑ ϰϠϋ ΞϳέΪΘϟΎΑ ϢΛ ˬϻ˱ ϭ΃ ΎΑϭέϭ΃ ϰϠϋ ΔΤγΎϜϟ΍ ϪΘϨϤϴϫ ϱήΒΘΨϤϟ΍ ϲδΤϟ΍ ϞϴϤϟ΍ νήϓ
.ϲΗϮϫϼϟ΍ ϲΣϭήϟ΍ ϖΑΎδϟ΍ ϦϤϴϬϤϟ΍ έΎϴΘϠϟ ΓΩΎπϤϟ΍ ΔϴϤϠόϟ΍ Δϳ΅ήϟ΍ Ζϐσ ϱΩΎϤϟ΍
ϩάϫ ϲϓ Ϛϟάϛ ˭ϱΩΎϤϟ΍ ϞϴϤϟ΍ Ύ˱ϣΎϤΗ ϲϐϠϳ ϥ΃ ˬϪΗήτϴγ ϢϏέ ˬϲΒϴϐϟ΍ ϞϴϤϟ΍ ϊτΘδϳ Ϣϟ ΚϴΣ ΔϘΑΎδϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ ϲϓ ΎϤϛϭ
Ύ˱όΑΎσ άΨΗ΍ϭ ϦϴϠϴϤϟ΍ ϦϴΑ ω΍ήμϟ΍ ΪΘη΍ ΔϠΣήϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ .ϲΒϴϐϟ΍ ϞϴϤϟ΍ ϲϐϠΗ ϥ΍ ϊτΘδΗ Ϣϟ ϱΩΎϤϟ΍ ϞϴϤϟ΍ Γήτϴγ ϥΎϓ ˬΔϠΣήϤϟ΍
ϝΰϋ ϢΗ ΚϴΣ ˬΔϴϧΎϤϠόϟ΍ ΓέϮΜϟΎΑ ϰϤδϳ Ύϣ ϝϼΧ Ϧϣ ˬΎ˱ϴϠϘϋϭ Ύ˱ϴγΎϴγ ˬΎ˱ϣΎϤΗ ϲϤϠόϟ΍ ϞϴϤϟ΍ ήτϴγ ϰΘΣ ˬΎ˱ϓήτΘϣ Ύ˱ϴγΎϴγϭ Ύ˱ϴϋΎϤΘΟ΍
.ϊϤΘΠϤϟ΍ϭ ΔϟϭΪϟ΍ Γέ΍Ω· Ϧϣ ΕΎϴϧΎΣϭήϟ΍ϭ ϦϳΪϟ΍
Ϛϟάϛ ΔϳήθΒϟ΍ ϥΎϓ ˬϲϋΎϤΘΟϻ΍ ΙϭέϮϤϟ΍ϭ ϲϠ΋Ύόϟ΍ ϲοΎϤϟ΍ ϰϠϋ ϖϠτϣ ΩήϤΗ Ϧϣ ΔϘϫ΍ήϤϟ΍ ΔϠΣήϣ ϲϓ ϥΎδϧϼϟ ΙΪΤϳ ΎϤϛ
ήϴϣΪΗ ϰϠϋ ΓΩ΍Ϯϫ ϼΑ ϞϤόΗ ΖΣ΍έϭ ˬ»ϲόϴΒτϟ΍« ΎϬ΋ΎϤΘϧ΍ ϰϠϋ ΔϴθΣϭϭ ϒϨόΑ ΖϤΠϫϭ ϲΣϭήϟ΍ ΎϬϴοΎϣ ϰϠϋ Ύ˱ϣΎϤΗ ΕΩήϤΗ
.ΔϳΩΎϤϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ΕΎΠΘϨϣϭ ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟ΍ϭ ϡϮϠόϟ΍ βϳΪϘΗϭ ΔϴΌϴΒϟ΍ϭ Δϴϧ΍ϮϴΤϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍
ϢϳΪϘϟ΍ έΎμϧ΃ϭ ΚϳΪΤϟ΍ έΎμϧ΃ ϦϴΑ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΕΎϋ΍ήμϟ΍ ϡ΍ΪΘΣ΍ϭ έ΍ϮϧϷ΍ ήμϋϭ ΔϴϋΎϨμϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ ϥϭήϗ ϥ·
ϦϴΑ ϡΪΘΤϤϟ΍ ω΍ήμϠϟ ϲϨϳΩ - ϲϔδϠϓ αΎγ΃ ω΍ΪΘΑϻ ϦϳήϜϔϤϟ΍ ϊϓΩ ήϣϷ΍ ΍άϫϭ .ϦϴϠϴϤϟ΍ Ϧϳάϫ ϦϴΑ ω΍ήμϠϟ Ύ˱ϴγΎϴγ ΍˱ΪόΑ Ζϔο΃
ϥΫ· ˬΔϴΒϴϐϟ΍ ϯϮϘϟ΍ϭ Ρϭήϟ΍ϭ ΔδϴϨϜϟ΍ϭ ϦϳΪϟ΍ ϊϣ ϡΎϜΤϟ΍ : ΔϴϧΎΛ ΔϬΟ Ϧϣ ϦϴϣϮϜΤϤϟ΍ ϦϴΠΘϨϤϟ΍ϭ ˬΔϬΟ Ϧϣ ϡΎϜΤϟ΍ ϦϴϜϟΎϤϟ΍
!ΔΠΘϨϤϟ΍ ϥΎδϧϻ΍ ϯϮϗϭ ΩΎΤϟϹ΍ϭ ΓΩΎϤϟ΍ϭ ϢϠόϟ΍ ϊϣ Ϣϫ ϥϮϣϮϜΤϤϟΎϓ
ΔϳήθΒϟ΍ ΓΩ΍έϻ΍ ..ϢϠόϠϟ ϡ΃ ϦϳΪϠϟ ..ΡϭήϠϟ ϡ΃ ΓΩΎϤϠϟ ... ΔϴϘΒγϷ΍ ϦϤϟ : ϲϟΎΘϟ΍ ϲϔδϠϔϟ΍ ϝ΍Άδϟ΍ ϲϓ ϞόΘϔϤϟ΍ ΦϔϨϟ΍ ϲϨόϳ ΍άϫ
ˮΔϴϬϟϻ΍ ΔΌϴθϤϟ΍ ϡ΃
ϒϗϮϣ ϱ΃ ϰϠϋ ϢϜΤϠϟ ϞϴϟΪϟ΍ έΎλ ϞΑ ˬϲϔδϠϓ ϝ΍Άγ ϞϜϟ ϞΧΪϤϟ΍ ϪϨϣ ΍ϮϠόΟ ϰΘΣ ϩϮϟϮϫϭ ϝ΍Άδϟ΍ ΍άϫ ϥϮϴΑήϐϟ΍ ϢΨο ΪϘϟ
ϚϟΎϤϟ΍ϭ ϲϋΎτϗϹ΍ ϲόΟήϟ΍ ϲϨϴϤϴϟ΍ Ϯϫ ˬͿ΍ϭ Ρϭήϟ΍ ΔϴϘΒγ΄Α ϦϣΆϤϟ΍ ϲΣϭήϟ΍ ϦϳΪΘϤϟ΍ ϲϟΎΜϤϟ΍ :ϲγΎϴγϭ ϲϗϼΧ΃ϭ ϲϋΎϤΘΟ΍
Ϧϣ ΢ϓΎϜϤϟ΍ ΪΤϠϤϟ΍ ϲσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ϱέΎδϴϟ΍ ϲϧΎϤϠόϟ΍ Ϯϫ ˬΔόϴΒτϟ΍ϭ ΓΩΎϤϟ΍ ΔϴϘΒγ΄Α ΪϘΘόϤϟ΍ ϱΩΎϤϟ΍ ..ϡΪϘΘϟ΍ϭ ΔΛ΍ΪΤϟ΍ϭ ϢϠόϠϟ ϱΩΎόϤϟ΍
!˯ΎΧήϟ΍ϭ ΔΛ΍ΪΤϟ΍ϭ ϡΪϘΘϟ΍ ϞΟ΃
έϮτΗ ϦϜϟ .ΎϤϬϨϴΑ ϊϤΠϟ΍ ϦϳήϜϔϤϟ΍ ξόΑˬ ΔϟϭΎΤϣϭ ˬϦϴϠϴϤϟ΍ ϦϴΑ ΩΩήΘϟ΍ϭ ϞΧ΍ΪΘϟ΍ ϊϨϤϳ Ϣϟ ϡΎδϘϧϻ΍ ΍άϫ Γήτϴγ ϥ· Ύ˱όΒσ
ϢΗ Ϋ· .ϲΣϭήϟΎΑ ϰϤδϳ Ύϣϭ ϱΩΎϤϟΎΑ ϰϤδϳ Ύϣ ϦϴΑ ήΣΎϨΗ ΩϮΟϭ ϰϠϋ έ΍ήλϻ΍ ήΜϛ΄ϓ ήΜϛ΃ έήΑ ϲγΎϴδϟ΍ ήΣΎϨΘϟ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ ΓέϮΜϟ΍
ϑϭήψϟ΍ ..Ρϭήϟ΍ ϡ΃ ΓΩΎϤϟ΍ ϖΒγ΃ ΎϤϬϳ΃« :ΔϓήτΘϤϟ΍ ΔϳήΣΎϨΘϟ΍ ϩάϫ ϞΜϤΑ ϪΣήσ ϖΒδϳ Ϣϟ ϲϧΎδϧϻ΍ ήϜϔϟ΍ ϲϓ ΪϳΪΟ ϝ΍Άγ νήϓ
Δϴ΋΍ϮθόΑ ϥϮϤδϘϳ ΍ϮΣ΍έ .»ˮ...ΦϳέΎΘϟ΍ ΩϮϘϳ Ϧϣ ΔϴϬϟϹ΍ ΔΌϴθϤϟ΍ϭ ΔϘϠτϤϟ΍ Ρϭήϟ΍ ϲϫ ϡ΃ ΦϳέΎΘϟ΍ ϢϜΤΗ ϲΘϟ΍ ϲϫ ΔϳΩΎϤϟ΍
!έΎΨΑ Ϯϫ ΎϤϋϭ ΞϠΛ Ϯϫ ΎϤϋ ˯ΎϤϟ΍ ϲϓ ζΘϔΗ ΎϤϠΜϣ .ΔϴΣϭέ Ϟϣ΍Ϯϋϭ ΔϳΩΎϣ Ϟϣ΍Ϯϋ ϰϟ΍ ΩϮΟϮϟ΍ ΕΎϴϤδϣ ΔϴϔδόΗϭ
ϲοΎϤϟ΍ Ϧϣ ϡΎΘϟ΍ Υϼδϧϼϟ ΔϘϫ΍ήϤϟ΍ ΔϳήθΒϟ΍ ϡϼΣϷ΍ ζϴσ ΓϭέΫ Ϧϋ ήϴΒόΗ ΔϴϋϮϴθϟ΍ ΔΑήΠΘϟ΍ϭ ΔϴδϛέΎϤϟ΍ ΔϳήψϨϟ΍
ϢϠόϠϟ ΔϘϠτϤϟ΍ ΓΩΎϴδϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ˬΓΩϮϘϔϤϟ΍ ΔϧϮϨΤϟ΍ »ϪΘϨΟ« ¯ϝ ϥΎδϧϻ΍ ˯ΎϴΣ· ΓΩΎϋ· ϞΟ΃ Ϧϣ ˬϡϷ΍ ΔόϴΒτϟ΍ϭ ϲΣϭήϟ΍
ϕϼΧ΃ϭ Ρϭήϛ ϦϳΪϟ΍ ϦϴΑ ςϠΧ .ΔΒϘΤϟ΍ ϚϠΗ ϲϓ ϦϴϳέϮΜϟ΍ ϦϳήϜϔϤϟ΍ ϢψόϤϟ ΝΫϮϤϧ ˬβϛέΎϣ .ΔΠΘϨϤϟ΍ ΔϳΩΎϤϟ΍ ϯϮϘϟ΍ϭ ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟ΍ϭ
ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ω΍ήμϟ΍ ΓΪΣ .ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϴϬϘϔϟ΍ Ε΍ΩΎϴϘϟ΍ϭ ΕΎϣϮϜΤϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ϲΟϮϟϮϳΪϳ΁ ϡ΍ΪΨΘγΎϛ ϦϳΪϟ΍ϭ ˬΔϴόϴΒσ ΔΟΎΣϭ
.»ΏϮόθϟ΍ ϥϮϴϓ΃ ϦϳΪϟ΍« βϛέΎϣ ήΒΘϋ΍ .ΩϮΟϮϟ΍ Δϴ΋ΎϨΛ Δϳ΅έ ϲϓ ϑήτΘϟ΍ ϰϟ΍ ˬϪϧΎϣί ˯ΎϨΑ΃ Ϣψόϣ ϞΜϣ ˬβϛέΎϤΑ ΕΩ΃ ϲγΎϴδϟ΍
19

ϥΎδϧϻ΍ ϲϓ ϲδΣ ήϴϏϭ ϝϮϬΠϣϭ ϲΣϭέ Ϯϫ Ύϣ Ϟϛ ξϓέϭ ˬϪϠϤϛ΄Α ϦϳΪϟ΍ ξϓέ ϢΗ ˬϦϳΪϠϟ ϡΎϜΤϟ΍ ϪϳϮθΗ ξϓέ Ϧϣ ϝΪΑ
ϢϬϨϳΩ ΍ϭέήΤϳ ϥ΃ ϦϳΪϬτπϤϟ΍ ϰϠϋϭ ˬ»ΏϮόθϟ΍ ϥϮϴϓ΃ Ϯϫ ϦϴϜϟΎϤϟ΍ϭ ϡΎϜΤϟ΍ ϦϳΩ« : ϥ΄Α ϝϮϘϟ΍ ϝϮϘόϤϟ΍ Ϧϣ ϥΎϛ .ϥϮϜϟ΍ϭ
Δϳήτϓ ΔΟΎΣϭ ˬήθΒϟ΍ ϊϴϤΠϟ ϞϣΎη ϲΣϭέ αΎδΣ· ϦϳΪϟ΍ .ϦϴϜϟΎϤϟ΍ ϪϳϮθΗϭ ϝϼϐΘγ΍ Ϧϣ ΎϬϠϴλΎϔΗ ϊϴϤΠΑ ϢϬΗΎϴΣϭ ϢϬΘθϴόϣϭ
ϱί΍Ϯϳ ϦϳΪϟ΍ ξϓέ ϥ· .ϪόϤΟ΄Α ϥϮϜϟ΍ϭ ΔϳήθΒϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ϭ Ω΍ήϓϷ΍ ϲϗΎΑ ϊϣ Ωήϔϛ ϥΎδϧϻ΍ ΩϮΟϭ ϦϴΑ ςΑήΗ ΔϘϠτϣ ΓϮϘΑ ϥΎϤϳϼϟ
ϲϫ ϞΑ ˬςϘϓ ΔϳΩΎϤϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ϭ ΩΎμΘϗϻΎΑ ϢϜΤΘΗ ϻ ΔϜϟΎϤϟ΍ ΕΎϘΒτϟ΍ ϥ΃ ϑήΘόϳ Ϫδϔϧ βϛέΎϣ .ΔϴϧΎδϧϻ΍ Ρϭήϟ΍ ΕΎϧϮϜϣ ϲϗΎΑ ξϓέ
ϕϼΧϷ΍ϭ Ϧϔϟ΍ϭ ϦϳΪϟ΍ :ϲΣϭήϟ΍ ΝΎΘϧϻΎΑ ΎϬϤϜΤΗϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΔϴϠϘϋ ϰϠϋ ΎϬΘϴΟϮϟϮϳΪϳϵ ΎϬοήϓ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϳΩΎϤϟ΍ ΎϬΗήτϴγ νήϔΗ
..ϢϫΩϮΟϭ ήϳήΒΗϭ ϢϬΗήτϴγ ΎϬϟϼΧ Ϧϣ ϥϮγέΎϤϳϭ ΎϬΑ ϥϮόΘϤΘϳϭ ΩΎϴγϷ΍ ΎϬϜϠΘϤϳ ΔϴϠϘόϟ΍ ΕΎϧϮϜϤϟ΍ ϩάϫ ϊϴϤΟ ΪϴϟΎϘΘϟ΍ϭ ΔϓΎϘΜϟ΍ϭ
ΙΪΣ ϱάϟ΍ ςΒπϟΎΑ ΍άϫϭ .»... ΏϮόθϟ΍ ϥϮϴϓ΃ ϲϫ ˬΔϴϧΎδϧϻ΍ Ρϭήϟ΍ ΕΎϧϮϜϣ ϊϴϤΟϭ ... ϦϳΪϟ΍« :ϝϮϘϟ΍ ϖΤϳ ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϥΫ·
.ΚϟΎΜϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ϭ ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ϢϬϔϟ΍ ΍άϫ ΩΎγ ϢΛ ˬϲτϴδΒΘϟ΍ ϲϨϴϟΎΘδϟ΍ ΎϬϠϜθΑ ΔϴδϛέΎϤϟ΍ ϖϴΒτΗ ΔϟϭΎΤϣ ΪϨϋ ΪόΑ ΎϤϴϓ
ςγϮϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ϭ ϲΑήόϟ΍ ϞϘόϟ΍
ΏέΪϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ϲϓ ΖϤϫΎγ Ϛϟάϛ ΎϬόϴϤΟ ΎϬϨϜϟ ˬϩάϫ ϲ΋ΎϨΜϟ΍ ϑήτΘϟ΍ ΔΌϴτΧ ϲϓ ΖϛέΎη Ϊϗ νέϷ΍ ΏϮόη ϊϴϤΟ
ϙΎϨϫ βϴϟ .ϩάϫ ΔϴϣΎΠδϧϻ΍ Δϳ΅ήϟ΍ ΔϴΣΎϧ ήΜϛ΃ Ώ΍ήΘϗϻ΍ ϲϓ ΎϫήϴϏ Ϧϣ Ξπϧ΃ ΖϧΎϛ ΏϮόη ΔϤΛ .ΕΎϴ΋ΎϨΜϟ΍ ϦϴΑ ςγϮϟ΍ ϲϣΎΠδϧϻ΍
.ΔϳέΎπΤϟ΍ ΓήϴδϤϟ΍ ΔϣΪϘϣ ϲϓ ϥϮϜΗ ϥϷ Ύϴϓ΍ήϐΠϟ΍ϭ ΦϳέΎΘϟ΍ϭ ΔόϴΒτϟ΍ ϑϭήχ ΎϬΗ΄ϴϫ ϕ΍ήϋ΃ ϙΎϨϫ ϞΑ ˬϕ΍ήϋ΃ Ϧϣ Ϟπϓ΃ ϕ΍ήϋ΃
ϲϫ ˬ(ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍) ςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϠϟ Δϴϗήθϟ΍ Δϔπϟ΍ ΏϮόη .ςγϮϟ΍ ϞϴϤϟ΍ ϰϟ΍ ΏϮόθϟ΍ Ώήϗ΃ ΖϧΎϛ ΎϨΑϮόη ϥ΃ ϒθϜϳ ΦϳέΎΘϟ΍
ϲϓ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ϥϮϜΗ ϥ΃ ΏϮόθϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ΖϤΘΣ ΦϳέΎΘϟ΍ϭ ΔόϴΒτϟ΍ϭ Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ .ϯήΒϜϟ΍ ΔϴϧΎδϧϻ΍ ϊϳέΎθϤϟ΍ ϊϨλ ϲϓ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ΓΪ΋΍ήϟ΍
ΎϬϧϷ ˬϯήΒϜϟ΍ ϥΎϳΩϷ΍ϭ ΕΎϓΎϘΜϟ΍ϭ Ε΍έΎπΤϟ΍ ϰϟϭ΃ ϥΎσϭϷ΍ ϩάϫ ϲϓ ϖΜΒϨΗ ϥ΃ ΍˱ΪΑ΃ ΔϓΪλ βϴϟ .Ύ˱ϳΩΎϣϭ Ύ˱ϴΣϭέ ˬϢϟΎόϟ΍ ΰϛήϣ
ϕήθϟ΍ ϦϴΑ Ύ˱ϣΎϤΗ ςγϮϟ΍ ϲϓ ϲϫϭ .ΎΑέϭ΃ϭ ΎϴϘϳήϓ΍ϭ Ύϴγ΁ ϦϴΑ ˬϢϟΎόϟ΍ Ε΍έΎϗ ςγϭ ϲϓ ϲϫ Ύϴϓ΍ήϐΟ .˯ϲη Ϟϛ ϲϓ ΔτγϮΘϣ
Ύϣ΃ .ΔϟΪΘόϤϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ ΥΎϨϣ Ϯϫ ΥΎϨϤϟ΍ ϰΘΣ .Ύϴγ΁ ϲϓ Ϧϴϴϗήθϟ΍ ˯΍ί· ϥϮϴΑήϏ ϢϬϨϜϟ ˬϦϴϴΑήϐϟ΍ ˯΍ί· ϥϮϴϗήη Ϣϫ ..Ώήϐϟ΍ϭ
.ΔΒμΨϟ΍ ϥΎϳΩϮϟ΍ϭ έΎΤΒϟ΍ϭ ϊϴΑΎϨϴϟ΍ϭ έΎϬϧϷ΍ ΔϟϮϴγϭ ˬϯήΒϜϟ΍ ϯέΎΤμϟ΍ ϑΎϔΟ ˬΕΎϴ΋ΎϨΜϟ΍ ϞϣΎϜΘϟ ΝΫϮϤϧ ϲϬϓ ˬΔόϴΒτϟ΍
Ϣ΋Ύϗ ϲϠϘόϟ΍ ϢϬΨϳέΎΗ ϥ΄Α Ώήόϟ΍ ωΎϨϗΈΑ ΍ϮΤΠϧ ˬϢϟΎόϟ΍ ϰϠϋ ϲΗ΍άϟ΍ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ϢϫέϮψϨϣ ΍Ϯοήϓ Ϧϳάϟ΍ ϥϮϴΑήϐϟ΍ ˯ΎϤϠόϟ΍
Ϣϟ ˬΔϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϡϮϤϋϭ ΔϴϣΎθϟ΍ϭ Δϴϗ΍ήόϟ΍ϭ ΔϴϧϮϋήϔϟ΍ ϢϬΗ΍έΎπΣ ϥ΃ϭ ˬΕΎϴϧΎΣϭήϟ΍ϭ ϦϳΪϟ΍ϭ ΓέϮτγϷ΍ ϰϠϋ
ϥΎϣϭήϟ΍ϭ ϖϳήϏϹ΍ ΎϬϋΪΑ΃ ΔϴΑϭέϭ΃ ϝΎμΧ ϲϫ ϲΒϳήΠΘϟ΍ϭ ϲϤϠόϟ΍ ϞϘόϟ΍ϭ ΔϔδϠϔϟ΍ϭ ϖτϨϤϟ΍ ϥ΃ϭ .ϝΎΠϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϻ· ωΪΒΗ
Ύϣ΃ ˬΔϴΣϭήϟ΍ ΔϳέϮτγϷ΍ ϪΒϧ΍ϮΟ ήϴϏ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϘτϨϤϠϟ ϲϠϘόϟ΍ Ι΍ήϴϤϟ΍ Ϧϣ ΍ϭΪϫΎθϳ Ϣϟ ˯ϻΆϫ Ώήϐϟ΍ ˯ΎϤϠϋ .ϥϮϴΑήϐϟ΍ ΎϫέϮσϭ
.ΎΑϭέϭ΃ϭ ϥΎϣϭήϟ΍ϭ ϖϳήϏϹ΍ ϰϟ΍ ΎϬϋ΍ΪΑ· ΍ϮΒδϧ ϢϬϧ΃ ϭ΃ ΎϫϭΪϫΎθϳ Ϣϟ ΎϣΈϓ ΔϴϤϠόϟ΍ϭ ΔϴϘτϨϤϟ΍ ΐϧ΍ϮΠϟ΍
ΕϻΎΠϤϟ΍ ϲϓ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ΖϋΪΑ΃ ˬ(*)(ΔϴΑήόϟ΍-ΔϴϣΎΤϟ΍ ΔϴϣΎδϟ΍) (ΔϴτγϮΘϤϗήθϟ΍) ΔϴϠϘόϟ΍ ϥ΃ ϰϠϋ ϲϠΟ ϞϜθΑ ϦϫήΒϳ ΦϳέΎΘϟ΍
ΏΎδΤϟ΍ϭ ϚϠϔϟ΍ ΕϻΎΠϣ ϲϓ ϯήΒϜϟ΍ Ε΍ίΎΠϧϻ΍ ϰϟ΍ ήψϨϟ΍ ϲϔϜϳ .ΔϴΣϭήϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΕϻΎΠϤϟ΍ ϲϓ ΖϋΪΑ΃ ΎϤϠΜϣ ˬΔϴϘτϨϤϟ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍
ΦϳέΎΗ ϰϟ΍ ήχΎϨϟ΍ .έΎΤΑϹ΍ϭ ϞϘϨϟ΍ Ϟ΋Ύγϭϭ Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ϭ ϚϠϔϟ΍ ϡϮϠϋϭ ϱήϟ΍ ϊϳέΎθϣϭ εϮϴΠϟ΍ϭ ϝϭΪϟ΍ ˯ΎϨΑϭ ΔγΪϨϬϟ΍ϭ ΕΎϐϠϟ΍ϭ
ΔϠΛΎϤϤϟ΍ ΔτϴδΒϟ΍ ΔϳέϮμϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ Ϧϣ ˬΕΎϳΪΠΑϷ΍ϭ ΕΎϐϠϟ΍ ϢϠϋ έϮσ Ϧϣ ϝϭ΃ ϲϫ Ε΍έΎπΤϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ϒθΘϜϳ ˬΔΑΎΘϜϟ΍ϭ ΔϐϠϟ΍
ΔϠϣΎθϟ΍ ΔϴϘτϨϤϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ ϰϟ΍ ϻ˱ Ϯλϭ ˬ(ΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ ϊΑ΍ήϟ΍ ϒϟϷ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΔϳέΎϤδϤϟ΍ϭ ϞϴϨϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ ΔϴϔϴϠϏϭήϴϬϟ΍) ΔόϴΒτϠϟ
Ε΍έϮΜϟ΍ ήΒϛ΃ Ϧϣ ϥΎϛ ΔϳΪΠΑϷ΍ ω΍ήΘΧ΍ ϥ· .ΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ ϝϭϷ΍ ϒϟϷ΍ ϲϓ (ΔϴϘϨϴϔϟ΍ Δϴ΋ΎϨϴδϟ΍) ΔϳΪΠΑϷ΍ ϡΎψϧ ω΍ήΘΧΎΑ ΔϠΜϤΘϤϟ΍
ϖτϨϤϟ΍ ϡϮϠϋ ˯Ϯθϧ ΔϴϧΎϜϣ· έϮμΗ ϦϜϤϳ ϻ ΓέϮΜϟ΍ ϩάϫ ϥϭΪΑ Ϫϧ΃ ϡΰΠϟ΍ ϦϜϤϳϭ .ϱήθΒϟ΍ ϞϘόϟ΍ ϲϓ (ΔϴϘτϨϤϟ΍ ΔϴϔδϠϔϟ΍)
ϲϓ ΓήηΎΒϣ ΓέϮμΑ ϲϗήθϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΔϤϫΎδϣ ΕίήΑ ΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ ΚϟΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ .ΪόΑ ΎϤϴϓ ςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ ΏϮόη ϯΪϟ ΔϔδϠϔϟ΍ϭ
:ΎϴϟΎτϳ·ϭ ϥΎϧϮϴϟ΍ ϲϓ ΎϬΗϼϴΜϣ ΔϴτγϮΘϤϗήθϟ΍ ΔϔδϠϔϟ΍ ΰϛ΍ήϣ ΖδϓΎϧ Ϋ· ˬ(ϖτϨϤϟ΍ϭ ΔϔδϠϔϟ΍) ϲϠϘόϟ΍ ϱήϜϔϟ΍ ϞϴϤϟ΍ ήϳϮτΗ
.ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ ϦϴΒϴμϧϭ Ύϫήϟ΍ϭ ϡΎθϟ΍ ϲϓ ΕϭήϴΑϭ ΎϴϛΎτϧ΃ϭ ήμϣ ϲϓ ΔϳέΪϨϜγϻ΍
20

Ϧϋ ΓήϴΜϛ ΔϠΜϣ΃ ΢ϨϤϳ ϲϣϼγϻ΍ ϲΑήόϟ΍ ήϜϔϟ΍ ΦϳέΎΗ .ϲτγϮΘϤϗήθϟ΍ ϞϘόϠϟ ήμΘΨϣ ΝΫϮϤϧ ϪΘϘϴϘΤΑ ϮϬϓ ˬϡϼγϹ΍ Ύϣ΃
ϰϠϋ ϞϤΘθϳ Ϣϟ ˬϪΗ΍Ϋ ΪΤΑ ϡϼγϻ΍ .ΕΎϴ΋ΎϨΜϟ΍ ϦϴΑ ϞϣΎϜΘϟ΍ ϰϟ΍ Δϗ΍ϮΗ ΓέΎπΣ Ϟχ ϲϓ ˬΔπϗΎϨΘϤϟ΍ ΔϳήϜϔϟ΍ ϝϮϴϤϟ΍ ϞΧ΍ΪΗ ϯΪϣ
ΔϨΠϟ΍ϭ Ϳ΍ : Ρϭήϟ΍ ϦϳΩ Ϫϧ΍ .ΔγϮδΤϤϟ΍ϭ Δϴόϗ΍Ϯϟ΍ ΔϳΩΎϤϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ΐϧ΍ϮΟ ϰϠϋ Ύ˱πϳ΃ ϞϤΘη΍ ϞΑ ˬςϘϓ ΕΎϴϧΎΣϭήϟ΍ϭ ΕϮϫϼϟ΍
ϢϴδϘΗϭ ΔϟϭΪϟ΍ϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ϭ βϨΠϟ΍ϭ ΓέΎΠΘϟ΍ϭ ΓΩΎϤϟ΍ ϦϳΩ Ϯϫ Ύ˱πϳ΃ ϪϨϜϟ ˬΞΤϟ΍ϭ ϡϮμϟ΍ϭ Γϼμϟ΍ϭ ˯ΎϴΒϧϷ΍ϭ ΔϜ΋ϼϤϟ΍ϭ έΎϨϟ΍ϭ
.ΔϴϣϮϴϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϞϴλΎϔΗϭ Ε΍ϭήΜϟ΍
ΔϨϤϴϫ ϢϏέ .ΔϳΩΎϤϟ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ ΕΎϋ΍ΪΑϹ΍ ϊϴϤΟ ΏΎόϴΘγ΍ ϰϠϋ ΎϬΗέΪϗ ϲϓ ϦϤϜϳ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ΔϤψϋ ήγ ϥ΍
ϕϮϔϳ ΪΣ ϰϟ΍ ΔϴϠϘόϟ΍ ΕΎϋ΍ΪΑϹ΍ ωϮϨΘϟ ήϴΒϜϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ΖΤϨϣ ϩάϫ ϡϼγϻ΍ ΔόϴΒσ ˬΎ˱ϴϋΎϤΘΟ΍ϭ Ύ˱ϴγΎϴγ ϲΣϭήϟ΍ ϲϨϳΪϟ΍ ϞϴϤϟ΍
ΔϳήΤϟ΍ ϚϠΘϤϳ ϰΘΣ ˬϪΗΎΑΎΘϛ ϲϓ Ϳ΍ Ϣγ΍ ήϛΫ ϰϟ΍ ϪΒΘϨϳϭ ˬΓήηΎΒϣ (ΔϔϴϠΨϟ΍ϭ) ϡϼγϻ΍ ΪϘΘϨϳ ϻ ϥ΃ ωΪΒϤϠϟ ϲϔϜϳ ϥΎϛ .έϮμΘϟ΍
Δϔγϼϔϟ΍ϭ ˯ΎϤϠόϟ΍ ΎϬΑ ϊΘϤΘϳ ϥΎϛ ϲΘϟ΍ ΔϳήΤϟ΍ ϚϠΗ ˬ΍άϫ ϰϠϋ ϝΎΜϣ .ΖϧΎϛ ΎϤϬϣ ήϴΒόΘϟ΍ϭ ήϴϜϔΘϟ΍ ΕϻΎΠϣ ΝϮϟϭ ϲϓ ΔϘϠτϤϟ΍
ϢϬΘϴϧϼϘϋ ϢϏέ ϢϬϧϷ .Ϊ΋Ύδϟ΍ ϡϼγϻ΍ ϊϣ (ϱήϜϔϟ΍) ϢϬπϗΎϨΗ ϢϏέ ˬϥϭΪϠΧ ϦΑ΍ϭ Ϊηέ ϦΑ΍ϭ ϱΪϨϜϟ΍ ϝΎΜϣ΃ Ϧϣ ϥϮϴϧϼϘόϟ΍
ξόΑϭ (ΝϼΤϟ΍) ϝΎΜϣ ΎϨϳΪϟ βϜόϟΎΑϭ .ϢϬΗΎΑΎΘϛϭ ϢϬΗϼϴϠΤΗ ϲϓ ϪϤγϷ ϦϳέήϜϤϟ΍ϭ ͿΎΑ ϦϴϨϣΆϤϟ΍ Ϧϣ Ϛϟάϛ ΍ϮϧΎϛ ˬϢϬΘϴϤϠϋϭ
Ϣϟ ΍άϫ Ϟϛ ˬϊτϘϨΗ ϻ ϲΘϟ΍ ϢϬΗ΍ϮϠλϭ ϢϫΪϫίϭ ϢϬϓϮμΗϭ ϡϼγϹΎΑ ϲϘϴϘΤϟ΍ ϢϬϧΎϤϳ· ϢϏέ ΍ϮϗήΣ΃ϭ ΍ϮΒϠλ Ϧϳάϟ΍ έ΍ϮΜϟ΍ϭ ΔϓϮμΘϤϟ΍
ϰϨόϤϟΎΑ ϚϴϜθΘϟ΍ ϰϟ΍ ΓήηΎΒϣ ΍ϮϗήτΗ Ϋ· ˬϩάϫ ϢϬΘϴϧΎΣϭέ Ϧϋ ϢϫήϴΒόΗ ϲϓ ΕΎϤϠϜϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ »΍ϮϨδΤϳ Ϣϟ« ϢϬϧϷ ϢϬϟ ϊϔθϳ
.ΔϗΪϧΰϟΎΑ ϢϬϣΎϬΗ΍ ϞϬδϟ΍ Ϧϣ ϥΎϜϓ ˬΔϔϴϠΨϟ΍ ΔτϠγ Ϛϟάϛϭ (Ϳ΍) ϡϮϬϔϤϟ ϲϤγήϟ΍
((*)ϲϣϼγϼΒϗ Ύϣϭ ϲϣϼγϻ΍) ϪΛ΍ήϴϣ ΔϘϴϘΣ ϙ΍έΩ· Ϧϋ ϩΰΠϋ ϲϓ ϦϤϜΗ ˬΚϳΪΤϟ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ ϲΑήόϟ΍ ϞϘόϟ΍ ΔϠϜθϣ ϥ·
.ΩϮΟϮϟ΍ ΕΎϴ΋ΎϨΛ ϦϴΑ ϡΎΠδϧΎΑ ϊϤΠϳ ϲϘϴϘΣ ϲτγϭ έΎϴΗ ϊϨλ ϰϠϋ ΪϋΎδΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϤϠόϟ΍ϭ ΔϴΣϭήϟ΍ ήλΎϨόϟ΍ ϊϴϤΟ ϦϤπΘϤϟ΍
: ΔϴϟΎΘϟ΍ ΙϼΜϟ΍ ϲΣ΍ϮϨϟΎΑ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϲϓ ΓϮϘϟ΍ ρΎϘϧ ΪϳΪΤΗ ϦϜϤϳ
ϞϋΎϔΘϟ΍ϭ ήϴΒόΘϟ΍ ΔϳήΣ ΢Ϩϣ ϰϠϋ ΎϬΗέΪϗ ϲϓ ϦϤϜϳ ΓέΎπΣ ϱ΃ ΔϤψϋ ήγ ϥ· :ΔϔϠΘΨϤϟ΍ Ε΍έΎϴΘϟ΍ ϞϋΎϔΗ ΔϳήΣ : ϻ˱ ϭ΃
ϲΣΎϨϣ ϊϴϤΟ ϰϠϋ Γήτϴδϟ΍ ϡΎϣί ϚϠΘϤϳ ϥΎϛ ϱάϟ΍ Ϯϫ ϲΗϮϫϼϟ΍ ϲϨϳΪϟ΍ ϞϴϤϟ΍ ϥ΃ ΢ϴΤλ .ϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ΔϴϠϘόϟ΍ Ε΍έΎϴΘϟ΍ ϊϴϤΠϟ
ϞϴϟΪϟ΍ .ΔϴϘτϨϤϟ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ ϝϮϴϤϠϟ ΔϳήΤϟ΍ Ϧϣ Δόγ΍ϭ ΔΣΎδϣ ˯Ύτϋ· Ϧϣ ϊϨϤϳ Ϣϟ ήϣϷ΍ ΍άϫ ϥ΃ ϻ· ˬϡϼγϻ΍ Ϟχ ϲϓ ΔϴϠϘόϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍
Ώήϗ΃ ϲϟ΍ΪΟ ϊοϭ Ϟχ ϲϓ ΔϔϠΘΨϣ Ε΍έΎϴΗ ΔΛϼΛ ΔϋΪΒϣ ΓέϮμΑ ϞϋΎϔΘΗ ΖϠχ ˬΔϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ Ϟχ ϲϓ Ϫϧ΃ ΍άϫ ϰϠϋ
: Ώήϐϟ΍ ϲϓ Ύ˱ϴϟΎΣ Ϊ΋Ύδϟ΍ ϲϟ΍ήΒϴϠϟ΍ ϊοϮϟ΍ ϰϟ΍ ϥϮϜϳ Ύϣ
ϪϴϠΜϤϣ ίήΑ΃ Ϧϣϭ ˬ(ϥΎϤϳϹ΍ Ϟϫ΃) ϭ (ΚϳΪΤϟ΍ϭ ΔϨδϟ΍ Ϟϫ΃) ϭ (ϞϘϨϟ΍ έΎϴΗ) Ύ˱πϳ΃ ϪϴϠϋ ϖϠτϳϭ ˬϲϔϠδϟ΍ ϲϨϳΪϟ΍ έΎϴΘϟ΍ Ύ˱ϴγΎϴγ ϦϤϴϬϤϟ΍ έΎϴΘϟ΍ Ύ˱ϣϮϤϋ Ϯϫϭ .ϡϼγϻ΍ Γ΄θϧ άϨϣ ˬΐϫ΍άϤϟ΍ϭ ϒ΋΍Ϯτϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ϩέϮπΣ Ϫϟ ϥΎϛ έΎϴΘϟ΍ ΍άϫϭ .(ΔϴϠΒϨΤϟ΍)
Ϧϋ ΚΤΑ ϭ΃ ΔϠΌγ΃ Ρήσ ϥϭΩ ΔϤ΋Ϸ΍ϭ ˯ΎϴΒϧϷ΍ϭ ͿΎΑ ήηΎΒϤϟ΍ ϥΎϤϳϹ΍ ϰϟ΍ ϮϋΪϳϭ ˬΔϔδϠϔϟ΍ϭ ϖτϨϤϟ΍ ϝΎϤόΘγ΍ ξϓήϳ ϱάϟ΍
ϖτϨϤϟ΍ ϰϟ΍ ΄Πϟ Ϫϧ΃ ϢϏέ ˬέΎϴΘϟ΍ ΍άϫ Ϧϋ Ϧϴόϓ΍ΪϤϟ΍ ϯϮϗ΃ Ϧϣ ϲϟ΍ΰϐϟ΍ ϡΎϣϻ΍ .ϥΎϤϳϹ΍ ΍άϫ ήϴδϔΗϭ ϞϴϠΤΘϟ Δϴόϗ΍ϭ Ϧϴϫ΍ήΑ
.ϲϠϘόϟ΍ έΎϴΘϟ΍ ΏΎΤλ΃ ΔϋέΎϘϣϭ ξΣΪϟ ΔϔδϠϔϟ΍ϭ
ΕϮϣ ήϳήΒΘϟϭ ˬέΎϴΘϟ΍ ΍άϬϟ ΔϘϠτϤϟ΍ ΓΩΎϴδϟ΍ ϰϠϋ ΕΪϋΎγ ϲΘϟ΍ ϯήΒϜϟ΍ ΔϳήϴψϨΘϟ΍ ΔΠΤϟ΍ (Δϔγϼϔϟ΍ ΖϓΎϬΗ) ϪΑΎΘϛ ήΒΘόϳϭ
.ϯήΧϷ΍ ΔδϓΎϨϤϟ΍ Ε΍έΎϴΘϟ΍
ΔϔδϠϔϟ΍ϭ ϖτϨϤϟ΍ ϢϠόΑ άΧ΃ ϱάϟ΍ έΎϴΘϟ΍ Ϯϫϭ (ΔϤϠϜΘϤϟ΍) ϭ (ϥΎϫήΒϟ΍ϭ ϞϘόϟ΍ έΎϴΗ) Ύ˱πϳ΃ ϪϴϠϋ ϖϠτϳϭ ˬΔϔγϼϔϟ΍ έΎϴΗ ϲϟϭϷ΍ ϢϬ΋ΎϋΩ΍ ϰϠϋ ΍ϮϠχ Δϔγϼϔϟ΍ ˯ϻΆϫ ϥ΃ ϢϏέ .ϥϭΪϠΧ ϦΑ΍ϭ Ϊηέ ϦΑ΍ϭ ϲΑ΍έΎϔϟ΍ϭ ϱΪϨϜϟ΍ ϩίϮϣέ ίήΑ΃ Ϧϣϭ ˬϥΎϫήΒϟ΍ϭ
ΐϧ΍ϮΠϟ΍ ϞϴϠΤΗϭ ϊϗ΍Ϯϟ΍ Δϳ΅έ ϲϓ ϖτϨϤϟ΍ϭ ϢϠόϟ΍ ϰϠϋ ϥϭΪϤΘόϳ ΍ϮϧΎϛ ϞϴλΎϔΘϟ΍ ϲϓ ϢϬϧ΃ ϻ· ˬΔϴϬϟϹ΍ ΔΌϴθϤϟ΍ϭ ϲϨϳΪϟ΍ ϥΎϤϳϹΎΑ
ϰϟ΍ ϪΑΎΤλ΃ νήόΗϭ ˬϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ήϴϏϭ ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ Ϧϣ ΔϴΒϟΎϐϟ΍ ήψϨΑ Ύ˱ϓήτΘϣ ήΒΘόϳ ϥΎϛ έΎϴΘϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ ΢ϴΤλ .ΔϴϠϘόϟ΍ϭ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍
.Ϊ΋Ύδϟ΍ ϲϨϳΪϟ΍ ϞϘόϟ΍ ϰϠϋ ήϴΛ΄Θϟ΍ϭ ήϴΒόΘϟ΍ ΔϳήΣ Ϧϣ ΔϴϓΎϛ ΔΣΎδϤΑ ϊΘϤΘϳ ϥΎϛ Ϫϧ΃ ϻ· ˬϊϤϘϟ΍ϭ ΔϘϳΎπϤϟ΍

21

ϞϘόϟ΍ϭ ϲϧΎϤϳϹ΍ ϞϘόϟ΍ ϱέΎϴΗ ϦϴΑ ΓΩΩήΘϣ ΓΪϳΪϋ ϝϮϴϣ ϦϴΑ Ύ˱ϋίϮϣ ϥΎϛ έΎϴΘϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ ΔϘϴϘΤϟΎΑ : ϲτγϮϟ΍ έΎϴΘϟ΍ ΎϬϨϋ ήΒϋ έΎϴΘϟ΍ ΍άϫ έΩ΍ϮΑ ϝϭ΃ϭ .ϥΎϤϳϻ΍ ϊϣ ϞϘόϟ΍ ΝΰϤΑ ΔΒϏήϟ΍ ϲϫ έΎϴΘϟ΍ ΍άϫ ϡΎδϗ΃ ϦϴΑ ΔόϣΎΠϟ΍ Δϔμϟ΍ ϞψΗϭ .ϲϧΎϫήΒϟ΍
.ϦϴΘϴΣΎϨϟ΍ ϦΒϳ ϊϤΠϳ Ύ˱ϴτγϭ Ύ˱Βϫάϣ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϱήόηϷ΍ ϡΎϣϹ΍ ϝϭΎΣ Ϛϟάϛ .(Ύϔμϟ΍ ϥ΍ϮΧ΍) Ϊϳ ϰϠϋ ΪόΑ ΎϤϴϓ έϮτΗϭ (ΔϟΰΘόϤϟ΍)
΍ϭΪϤΘϋ΍ϭ ˬϲΣϭήϟ΍ ϥΎϤϳϻ΍ ϑήτΗϭ ϲϔδϠϔϟ΍ ϖτϨϤϟ΍ ϑήτΗ ϦϴΑ ΔλΎΧ ΓέϮμΑ ΍ϮόϤΟ Ϧϳάϟ΍ ήΜϛ΃ ΔϓϮμΘϤϟ΍ έΎΒΘϋ΍ ϦϜϤϳϭ
ΔϳΰϣήϬϟ΍ϭ ΔϴϠΑΎΒϟ΍ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ϞΜϣ ˬΏήόϟ΍ ϑϼγ΃ ΔϴτγϮΘϤϗήθϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ΎϬΘόϨλ ϲΘϟ΍ ΔϤϳΪϘϟ΍ ΐϫ΍άϤϟ΍ ϰϠϋ ϚϟάΑ
.(*)ΔϴϧΎϓήόϟ΍ Ϯϫ Ε΍έΎϴΘϟ΍ ϩάϫ Ϧϋ ΩΎγ ϱάϟ΍ Ϣγϻ΍ϭ ΔϳήμϤϟ΍
Ϟχ Ϫϧ΃ ϲτγϮϟ΍ έΎϴΘϟ΍ ΍άϫ ΔϠϜθϣ ϦϜϟ .ϲΑήϋ ϦΑ΍ϭ ΎϨϴγ ϦΑ΍ ϞΜϣ ϥΎϤϳϹ΍ϭ ΔϔδϠϔϟ΍ ϦϴΑ ΍ϮόϤΟ Δϔγϼϓ Ϛϟάϛ ίήΑϭ
ϥ΃ ν΍ήΘϓϻ΍ ϦϜϤϳϭ .ϲΣϭήϟ΍ϭ ϱΩΎϤϟ΍ ΩϮΟϮϟ΍ ΕΎϴ΋ΎϨΛ ϦϴΑ ϊϤΠΗ ΔϤΠδϨϣ ΔΤο΍ϭ Δϳήψϧ ϖϠΧ ϰϠϋ ϪΗέΪϗ ϡΪϋ ΐΒδΑ Ύ˱θϤϬϣ
ϥ΃ Ϯϟ ΎϤΑέ .έΎϴΘϟ΍ ΍άϫ ϞΜϣ ϖϠΨϟ ϑϭήψϟ΍ ˯ϰϴϬΗ Ϣϟ ϲΘϟ΍ ϙ΍άϧ΁ ΔϳέΎπΤϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ ΔόϴΒσ ϰϟ΍ Ύ˱γΎγ΃ ΩϮόΗ ϩάϫ ϒόπϟ΍ ΔτϘϧ
.ΪόΑ ΎϤϴϓ ϪΘϨϤϴϫϭ έΎϴΘϟ΍ ΍άϫ ΡΎΠϧ ΏΎΒγ΃ Ε΄ϴϬΘϟ ϲόϴΒτϟ΍ ΎϫέϮτΘΑ ΓήϤΘδϣ ΖϠχ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍
ΎϬϤψόϤΑ ΖϤϠγ΃ϭ ΖΑήόΗ ϲΘϟ΍ ΔϴτγϮΘϤϗήθϟ΍ ΏϮόθϟ΍ Ι΍ήϴϣ ΏΎόϴΘγ΍ ϰϠϋ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ΓέΪϗ : Ύ˱ϴϧΎΛ
Ε΍Ϋ Ϧϣ ΍ϮϧΎϛ Ώήόϟ΍ ϥ΃ ˬΏΎόϴΘγϻ΍ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ϩάϫ ϡϼγϻ΍ ΢Ϩϣ ϱάϟ΍ϭ .ΓΪϳΪΠϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϲϓ Ύ˱ϳέΎπΣϭ Ύ˱ϴϗήϋ ΕήϬμϧ΍ϭ
Ε΍ΪϘΘόϤϟ΍ϭ ϥΎϳΩϸϟ Ύ˱ϤϤΘϣ Ϫδϔϧ ήΒΘϋ΍ ϡϼγϻ΍ ϥ΍ ϢΛ ϡ΍ϮϋϷ΍ ϑϻ΁ άϨϣ ΔϘτϨϤϟ΍ ΕήϤϋ ϱάϟ΍ ΔϴϣΎΤϟ΍ ΔϴϣΎδϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ϭ ΓέΎπΤϟ΍
ΔϳΰϣήϬϟ΍ϭ ΔϳΩϮϬϴϟ΍ϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ήλΎϨόϟ΍ ϙ΍ήΘη΍ ϯΪϣ Ϧϋ ϒθϜϳ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ΦϳέΎΗ .ϑϼγϷ΍ ΎϬόϨλ ϲΘϟ΍
ΔϐϠϟ΍ ΔΑήΠΗ ϝϼΧ Ϧϣ ϲϘτϨϤϟ΍ ΎϫϮΤϧ ΖϧϮϛϭ ΎϬδϔϧ ΕέϮσ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ .ΔΛϭέϮϤϟ΍ ΎϬϓέΎόϤΑ ϡϼγϻ΍ Φο ϲϓ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ϭ
ΔϴΑήόϟ΍ ΔϔδϠϔϟ΍ϭ ϖτϨϤϟ΍ .ϡΎθϟ΍ϭ ήμϣϭ ϕ΍ήόϟ΍ Ε΍έΎπΣ ϡϮϠϋ ΕέϮσϭ ΖΛέϭ ˯ΎϴϤϴϜϟ΍ϭ ϢϴΠϨΘϟ΍ϭ ϚϠϔϟ΍ ϡϮϠϋ .ΔϴϧΎϳήδϟ΍
.ΔϔϟΎδϟ΍ ΏϮόθϟ΍ Ι΍ήϴϣ Ύ˱γΎγ΃ ΖΒϋϮΘγ΍ Δϴϣϼγϻ΍
ΖϠΧΩ ϲΘϟ΍ ˬΔϴτγϮΘϤϗήθϟ΍ ήϴϏ ϯήΧϷ΍ ΏϮόθϟ΍ ϑέΎόϣ ΏΎόϴΘγ΍ ϰϠϋ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ΓέΪϗ : Ύ˱ΜϟΎΛ
ήϜϔϟ΍ ΕΪϓέ Ϊϗ ΔϳΪϨϬϟ΍ϭ ΔϴϛήΘϟ΍ϭ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΏϮόθϟ΍ .ϲϓΎϘΜϟ΍ ΎϬϋ΍ΪΑ· ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ΖϨΒΗϭ ΓέΎπΤϟ΍ ΪϴϴθΘΑ ΖϤϫΎγϭ ϡϼγϻ΍
ϲΑ΍έΎϔϟ΍ϭ ΎϨϴγ ϦΑ΍ ϞΜϣ ϯήΒϛ ˯ΎϤγ΃ ΕίήΑ ΏϮόθϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ .ϲϧΎΘδϛήΘϟ΍ ϱϮϴγϵ΍ϭ ϲγϭΪϨϬϟ΍ϭ ϲγϮΠϤϟ΍ ΎϬΛ΍ήϴϤΑ ϲϣϼγϻ΍
ϲΘϟ΍ ΓέϭΎΠϤϟ΍ ΏϮόθϟ΍ Ϛϟάϛ ϞΑ ˬΔϤϠδϤϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ϰϠϋ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ΡΎΘϔϧ΍ ήμΤϨϳ Ϣϟϭ .ϢϫήϴϏϭ ϲϟ΍ΰϐϟ΍ϭ
ϝΎΜϣ .ΔϧέΎϘϤϟ΍ϭ αΎΒΘϗϻ΍ϭ ΔϤΟήΘϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϥΎϣϭήϟ΍ϭ ϦϴϴϧΎϧϮϴϟ΍ϭ ϦϴϴϨϴμϟ΍ϭ αϭΪϨϬϟ΍ ϞΜϣ ˬϡϼγϻ΍ Ϧϋ ΔϠϘΘδϣ ΖϠχ
ϢΛ ˬϙ΍ήΗϷ΍ϭ αήϔϟ΍ ϼ
˱ ϴϠϗ ΎϫέϮσ ϢΛ ˬΪϨϬϟ΍ ϲϓ ΔϳΎϜΤϟ΍ ϩάϫ ΓήϜϓ Ε΃ΪΑ ΚϴΣ ˬΔϴΣΎϨϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ϥΎϫήΑ ˬΔϠϴϟϭ ΔϠϴϟ ϒϟ΃ ΕΎϳΎϜΣ
.ήμϣ ϲϓ ϦϳϮϜΘϟ΍ ΔϣΎΗ ΢ΒμΘϟϭ ˬΩ΍ΪϐΑ ϲϓ ϖϴϤόϟ΍ ϲϨϔϟ΍ ΎϬϠϜη άΧ΄Θϟ ϥϮϴϗ΍ήόϟ΍ ΎϬϔϘϠΗ
ΪϳΪΟ ϲτγϭ ήϜϓ ϕΎΜΒϧ΍ ήμϋ
ΔϟϮϔτϟ΍ ΔϠΣήϣ« ϲϬϨΘϟ ϡ΍ϮϋϷ΍ Ϧϣ ϑϻ΁ ΔόπΒϟ ΖΟΎΘΣ΍ ΔϳήθΒϟ΍ ϥ΃ ˬϲϨϤΘϟ΍ ϞϗϷ΍ ϰϠϋ ϭ΃ ˬν΍ήΘϓϻ΍ ΢μϳ ΎϤΑέ
!»ΔϴϤϠόϟ΍ ΔϘϫ΍ήϤϟ΍ ΔϠΣήϣ« Ϧϣ κϠΨΘϟΎΑ ΃ΪΒΗ ϲϜϟ ϥϭήϗ ΔόπΒϟ ϻ· ΞΘΤΗ Ϣϟ ΎϬϨϜϟ ˬ»ΔϴΒϴϐϟ΍
ΔϴϨΒϟ΍ ϲϓ ϥί΍ϮΘϟ΍ ϝϼΘΧ΍ ϰϟ΍ Ύ˱ϤΘΣ ϱΩΆϳ ˬϲϤϠόϟ΍ ϭ΃ ϲΒϴϐϟ΍ ˬϦϴϠϴϤϟ΍ Ϧϣ ΪΣ΍ϭ ϲϓ ϑήτΘϟ΍ ϥ΃ ΖΒΜΗ ΦϳέΎΘϟ΍ ΏέΎΠΗ
ΖϠχ ˬϦϴΘϟΎΤϟ΍ ΎΘϠϛ ϲϓϭ ˬΔϴόϗ΍Ϯϟ΍ϭ ϢϠόϟ΍ϭ ϞϘόϟ΍ ϢγΎΑ ΓέΎΗϭ ˬΔϳϭΎϤδϟ΍ ϞΜϤϟ΍ϭ ϦϳΪϟ΍ϭ ΕϮϫϼϟ΍ ϢγΎΑ ΓέΎΗ .ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϠϘόϟ΍
.ϥΎδϧϻ΍ϭ ΔόϴΒτϟ΍ Ε΍ϭήΛ ΪϳΪΒΗ Ϧϋ ϒϜΗ ϻϭ ΕΎϴΤπΘϟ΍ ΪΠϤΗϭ ˬΩΎΒόΘγϻ΍ έήΒΗϭ Ε΍ϭΰϐϟ΍ ϦθΗϭ ΏήΤϟ΍ νϮΨΗ ΔϳήθΒϟ΍
.Ύ˱ϣϮϤϋ ΔϳήθΒϟ΍ϭ ΔϴΑήϐϟ΍ ΔϘϫ΍ήϤϟ΍ ζϴτϟ ϯήΒϜϟ΍ Ε΍ήϓΰϟ΍ ήΧ΁ ϲϫ ΎϤΑέ ˬΔϴϧΎΜϟ΍ϭ ϰϟϭϷ΍ ϦϴΘϴϤϟΎόϟ΍ ϦϴΑήΤϟ΍ Ιέ΍Ϯϛ
ΎϬΗέΪϘΑ ΪϘΘόϳ ϥΎϛ ϲΘϟ΍ ΔϴϧϼϘόϟ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ ΔηΎθϫ ϯΪϣ ϙ΍έΩΈΑ ΔϴϧΎδϧϻ΍ Ζϋήη Ϊϗ Ύ˱λϮμΧ Ώήϐϟ΍ ϲϓ Ϫϧ΃ ΔϓΪλ βϴϟ
ΔΌϴτΑ ΓέϮμΑ ϊΟ΍ήϳ Ώήϐϟ΍ ΍άϫ ΃ΪΑ .νέϷ΍ ϰϠϋ »ΔϴϋϮϴθϟ΍ ϭ΃ ΔϴϟΎϤγ΃ήϟ΍ ΔϴΟϮϟϮϨϜΘϟ΍« ΔϨΠϟ΍ ϖϠΧϭ ιϼΨϟ΍ ϰϠϋ ΔϘϠτϤϟ΍
.ϲϧΎΣϭήϟ΍ ΔϳήθΒϟ΍ Ι΍ήϴϣ ϲϔϧϭ ϢϠόϟ΍ Ϧϋ ΔϓήτΘϤϟ΍ »ΔϘϫ΍ήϤϟ΍« ΕΎΣϭήσ ϊϴϤΟ
22

ϲϓ ΔϴΒδϨϟ΍ϭ ΔϴτγϮϟ΍ϭ ϝ΍ΪΘϋϻ΍ Ύϫ΅ΪΒϣ ΓΪϳΪΟ ΔϴϧΎδϧ΍ ΓέΎπΣ ϕΎΜΒϧϻ νΎΨϣ ΔϟΎΣ ϞΜϤΗ ΔϴϟΎΤϟ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΔΒϘΤϟ΍
Δϳ΅έ ϲϓ ϥί΍ϮΘϟ΍ ϮΤϧ ϞϴϤϟΎΑ ˬΔϋΎϤΟϭ ΍˱Ωήϓ ˬϥΎδϧϻ΍ ΃ΪΒϳ ˬϲϠϘόϟ΍ ΝϮπϨϟ΍ϭ ΏέΎΠΘϟ΍ ϮϤϧ ϊϣ .ΩϮΟϮϟ΍ ΕΎϴ΋ΎϨΛ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍
΍˱ήϤϋ ώϠΒΘϟ ˬ»ΔϴϤϠόϟ΍ ΔϘϫ΍ήϤϟ΍« ζϴσ Ϧϣ κϠΨΘϟΎΑ ΔϳήθΒϟ΍ ϥϵ΍ Ε΃ΪΑ ΍άϜϫ .ϝϮϠΤϟ΍ ΩΎΠϳϻ ΔϴτγϮϟ΍ ϞϴπϔΗϭ Ε΍ΩϮΟϮϤϟ΍
ϼΑ ˬΡϭήϟ΍ϭ ϢϠόϟ΍ ϦϴΑ ϊϤΠϳ Ύ˱ϴτγϭ Ύ˱ΑέΩ ϖθΗ ϲϜϟ ˬ»ΔϴΣϭήϟ΍ ΔϟϮϔτϟ΍« Ι΍ήϴϣ Ϧϣ Ϛϟάϛ ΓΪϴϔΘδϣ ˬΞοΎϨϟ΍ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ΍˱ΪϳΪΟ
.ςϴδΒΗ ϻϭ ϑήτΗ
ίϭήΑ ήδϔϳ ϲτγϮϟ΍ ωϭΰϨϟ΍ ΍άϫ .ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔϳήϜϔϟ΍ ΔϴΣΎϨϟ΍ ϲϓ ΎϬϟΎϜη΃ ΢οϭ΄Α ΔϴτγϮϟ΍ Ϧϋ ϩάϫ ΚΤΒϟ΍ ΔϟΎΣ ϰϠΠΘΗ
Ϛϟάϛ .ϢϟΎόϟ΍ϭ ΎΑϭέϭ΃ ϥΎϳΩ΃ Ι΍ήϴϣϭ ΏϮόθϟ΍ ΕΎϴϧΎΣϭέϭ ˬΔϴΣΎϧ Ϧϣ ΔΜϳΪΤϟ΍ ϡϮϠόϟ΍ ϰϠϋ ΔΤΘϔϨϤϟ΍ ΔϴϤϠδϟ΍ϭ ΔϳϮΌϴΒϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍
ΔσΎδΑϭ ΏϮόθϟ΍ ΪϴϟΎϘΗϭ ϥΎϳΩϷ΍ ϡ΍ήΘΣ΍ϭ ΔϴϤϠδϟ΍ ΔϴϧϭΎόΘϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϰϠϋ Ϣ΋Ύϗ Δϴϟ΍ήΒϴϠϟ΍ϭ Δϴϛ΍ήΘηϻ΍ ϦϴΑ ϲτγϭ ϡΎψϧ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍
ΐτϟ΍ Ϧϣ ΪϴϔΘδϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ΚϳΪΤϟ΍ ΐτϟ΍ .ΡϭήϠϟ Ύ˱πϗΎϨϣ ΓέϭήπϟΎΑ βϴϟ ϢϠόϟ΍ ϥ΄Α ΔϠ΋ΎϘϟ΍ Ε΍ϮϋΪϟ΍ ήθΘϨΗ Ε΃ΪΑ .ΔΛΪΤϤϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍
Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ ϥ΃ϭ .ΔϴΣϭήϟ΍ ϝΩΎΒΘϟ΍ ΕΎϗΎσ ϲϔϨΗ ϻ ϞϘϨΘϟ΍ϭ ϝΎμΗϻ΍ ΕΎϴϨϘΗϭ .ΏΎθϋϷ΍ Ϧϋ ϲϨϐΘδΗ ϻ ΕΎϳϭΎϤϴϜϟ΍ .ϱΪϴϠϘΘϟ΍
Ε΍ήϴΛ΄Ηϭ ΔϴϜϠϔϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΔϴϔΨϟ΍ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ ϙΎϨϫ ϞΑ .ΦϳέΎΘϟ΍ Ϧϋ ΔϟϭΆδϣ ΎϫΪΣϭ Ζδϴϟ ΔϴΧΎϨϤϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍
ΩΎϘΘϋϻ΍ ϥ΍ϭ .ΏϮόθϟ΍ ΓΎϴΣϭ ΦϳέΎΘϟ΍ ΔϛήΣ ϲϓ ϲϨϳΪϟ΍ ϥΎϤϳϻ΍ Ϟϣ΍Ϯϋ ήϴΛ΄Η ϲϔϨϳ ϻ ΔϴΑήΘϟ΍ϭ βϔϨϟ΍ ϢϠϋ ϥ΃ϭ .ΐϛ΍ϮϜϟ΍
ϞΒϗ Ϧϣ ΓήλΎΤϣϭ ΔΘΘθϣϭ Δϔϴόο Ζϟ΍ί ϻ Ε΍έΎϴΘϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ Ύ˱ϤϠϋ .ΔϤϳΪϘϟ΍ ΕΎϳήψϨϟΎΑ ΩΎϘΘϋϻ΍ Ϧϋ ϲϨϐϳ ϻ ΔΜϳΪΤϟ΍ ΕΎϳήψϨϟΎΑ
.ΓέΎΒΠϟ΍ ΔϳϮΑήΘϟ΍ϭ Δϴϣϼϋϻ΍ ϪΗΎδγΆϣϭ ϕϮδϟ΍ ϡΎψϧ Ϧϋ Δόϓ΍ΪϤϟ΍ ΔϴΟΎΘϧϻ΍ ΔϴϧϼϘόϟΎΑ ΔϴϋΪϤϟ΍ (ΔϴϤϠόϟ΍) Ε΍έΎϴΘϟ΍
Ϧϳάϫ ϦϴΑ Ύ˱ϗήϓ ϙΎϨϫ ϥ΃ ΔϘϴϘΤϟ΍ .ΓήϴϐΘϤϟ΍ ΔϴόϔϨϟ΍ϭ ΔϴϘϴϓϮΘϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ϋϮϧ ϩέΎΒΘϋΎΑ ϲτγϮϟ΍ ϞϴϤϟ΍ ϢϬϓ ˯Ύδϳ Ύϣ ΍˱ήϴΜϛ
ϲϫ ΔϴτγϮϟ΍ ΎϤϨϴΑ ˬΎϤϬϨϣ Ϟϛ ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϻΎΑ ΓέϭΎϨϤϟ΍ϭ ΐϨΟ ϰϟ΍ Ύ˱ΒϨΟ ϦϴπϴϘϨϟ΍ ϦϴΑ ϊϤΠϟ΍ ΔϟϭΎΤϣ ϲϫ ΔϴϘϴϓϮΘϟ΍ .ϦϴϣϮϬϔϤϟ΍
ϥ΃ ϝϭΎΤϳ ϲϘϴϓϮΘϟ΍ ϥΈϓ ˬϦϳΪϟ΍ϭ ϢϠόϟ΍ ϞΜϣ ˬϦϳΩΎπΘϣ ϦϳΪϘΘόϣ ΎϧάΧ΃ Ϯϟ .ΎϤϬπϗΎϨΘΑ ϦϴϓήτΘϣ ϦϳΪϘΘόϣ ϦϴΑ ϝ΍ΪΘϋϻ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍
ΔϟΎΣ Ϧϣ ϞϘΘϨϳ ϩ΍ήΗ Ϋ· ˬϦϴϋϮοϮϤϟ΍ ϦϴΑ ϊϤΠϳ ΪΣ΍ϭ ϖτϨϣ ΩΎΠϳϻ ΔϟϭΎΤϣ ϱ΃ ϥϭΩ ΍˱ΪΟ Ύ˱ϴϤϠϋϭ ΍˱ΪΟ Ύ˱ϨϳΪΘϣ ΖϗϮϟ΍ βϔϨΑ ϥϮϜϳ
ϱάϟ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϖτϨϤϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϳ ϪϧΎϓ ϲτγϮϟ΍ Ύϣ΃ .ΔΤϠμϤϟ΍ϭ ϑήψϟ΍ϭ Ν΍ΰϤϟ΍ ΐδΣ ϲϤϠόϟ΍ ΖϣΰΘϟ΍ ΔϟΎΣ ϰϟ΍ ϲϨϳΪϟ΍ ΖϣΰΘϟ΍
ΔϴΒϴϐϟ΍ ϯϮϘϟ΍ ϥ΃ Ϫϴϓ νήΘϔϳ ΃ΪΒϣ ϰϠϋ ΪϤΘόϳ Ϫϧ΃ ϱ΃ .ΔϓήτΘϤϟ΍ ϪΒϧ΍ϮΟ Ϧϣ ΎϤϬϨϣ Ϟϛ ΐϳάθΗ ϊϣ ϦϳΪϟ΍ϭ ϢϠόϟ΍ ϦϴΑ ϊϤΠϳ
Ϧϋ ΔϟϭΆδϣ Ύ˱πϳ΃ ϯϮϘϟ΍ ϩάϫ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϊϨϤϳ ϻ ΍άϫ ϦϜϟ ˬϦϳΪϟ΍ ϕΎΜΒϧ΍ Ϧϋ ΔϟϭΆδϣϭ ΓΩϮΟϮϣ ΔϘϴϘΣ ϥϮϜΗ ϥ΃ ΎϬϨϜϤϳ ΔϴϬϟϻ΍ϭ
.ω΍ΪΑϻ΍ϭ ήϴϜϔΘϟ΍ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ϥΎδϧϼϟ ΔΤϧΎϣϭ ϢϠόϟ΍
ϦϤϜϳ ϻ ήϴΨϟ΍ .ΩϮΟϮϟ΍ ΕΎϴ΋ΎϨΛ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϲϓ ΔϴΒδϨϟ΍ ΃ΪΒϣ ϰϠϋ ΪϤΘόϳ Ϧϣ ΍˱ήϴΧ΃ϭ ϻ˱ ϭ΃ Ϯϫ ϲτγϮϟ΍ ϥΎϓ ϰϨόϤϟ΍ ΍άϬΑ
ΩήΒϟ΍ :ΪΣ΍ϭ ϥ΁ ϲϓϭ Ύ˱όϣ Ϧϴϓήτϟ΍ ϲϓ ϥΎϨϤϜϳ ήθϟ΍ϭ ήϴΨϟ΍ .ήΧϵ΍ ϑήτϟ΍ ϲϓ ϦϤϜϳ ήθϟ΍ ϻϭ ˬΕ΍ΩϮΟϮϤϟ΍ ϲϓήσ ΪΣ΃ ϲϓ Ύ˱ϗϼσ·
ϦϤϜϳ ήϴΨϟ΍ .ΔόϴΒτϟ΍ϭ ϥΎδϧϼϟ ΔΣ΍ήϟ΍ϭ ˯ϑΪϟ΍ Ϯϫ ϦϴϨΛϻ΍ ϦϴΑ ςγϮΘϟ΍ϭ ϡΎΠδϧϻ΍ϭ ˬήθϟ΍ Ϯϫ ϩΪΣϭ ήΤϟ΍ Ϛϟάϛ ˬήθϟ΍ Ϯϫ ϩΪΣϭ
ˬΕϮϤϟ΍ϭ ϡ΄δϟ΍ Ϯϫ ϩΪΣϭ ήϛάϟ΍ϭ ˬϑΎϔΠϟ΍ϭ ΔθΣϮϟ΍ ϲϫ ΎϫΪΣϭ ϰΜϧϷ΍ .ΎϤϫήΣΎϨΗ ϲϓ ϦϤϜϳ ήθϟ΍ϭ ˬΕΎϴ΋ΎϨΜϟ΍ ϡΎΠδϧ΍ ϲϓ
Ϯϫϭ ήϴΨϟ΍ Ϯϫ ήοΎΤϟ΍ϭ ˬήοΎΤϟ΍ ϙΎϨϫ ϞΒϘΘδϤϟ΍ϭ ϲοΎϤϟ΍ ϦϴΑ .ΓΎϴΤϟ΍ϭ ΐμΨϟ΍ϭ ΐΤϟ΍ Ϯϫ ϦϴϨΛϻ΍ ϦϴΑ ϖϓ΍ϮΘϟ΍ϭ ϡΎΠδϧϻ΍
ςγϭ ϲϓ ϦϤϜϴϓ ήϴΨϟ΍ Ύϣ΃ ˬΎ˱πϳ΃ ΞϠΜϟ΍ ϲϓ ϞΑ ΎϫΪΣϭ έΎϨϟ΍ ϲϓ ϦϤϜϳ ϻ ήθϟ΍ ϥ΍ .ΪΣ΍ϭ ϥ΂Α ϞΒϘΘδϤϟ΍ϭ ϲοΎϤϟ΍ Ϯϫϭ ˬϊϗ΍Ϯϟ΍
.ΓΎϴΤϟ΍ ήγϭ ΐμΨϟ΍ϭ ˯΍ϮΗέϻ΍ Ϯϫϭ ˬΎϤϫΩΎΤΗ΍ Ϧϣ ϱέΎΠϟ΍ ˯ΎϤϟ΍ ϱ΃ ˬΞϠΜϟ΍ϭ έΎϨϟ΍
ΰϣέ Ϯϫ Ϳ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ· .ΎϬϓήτΗϭ ΎϫήΣΎϨΗ ϲϓ Ύϫήηϭ ˬΎϬτγϮΗϭ ΎϬϠϣΎϜΗ ϲϓ ΎϫήϴΧ ϦϤϜϳ ˬΩϮΟϮϟ΍ ΕΎϴ΋ΎϨΛ ϊϴϤΟ ΍άϜϫ
.ϰμϗϷ΍ ΎϬΒϧΎΟϭ ΔϳΩΎΣϷ΍ ϑήτΗ Ϯϫ ϥΎτϴθϟ΍ϭ ˬΎϫΰϛήϣϭ Δϴ΋ΎϨΜϟ΍ ϡΎΠδϧ΍ Ϯϫ ϥΫ· Ϳ΍ ϥΈϓ ˬήϴΨϟ΍
ϲϤϟΎϋ ϲτγϭ ήϜϓ ϖϠΨϟ ϲΑήόϟ΍ ωϭήθϤϟ΍
Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϻ΍ Ϧϣ ϥϵ΍ ϰΘΣ ΍ϮϨϜϤΘϳ Ϣϟ ΓΩΎόϟΎϛ ˬΏήϐϠϟ ΔϳάϴϤϠΘϟ΍ ϢϬΘϴόΒΗ ΐΒδΑ ˬ(ΚϟΎΜϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϡϮϤϋϭ) Ώήόϟ΍ ϥ΃ ϭΪΒϳ
Ε΍έΎϴΘϟ΍ ϊϴϤΟ .ΔΌηΎϨϟ΍ ΔϴϠϘόϟ΍ ΕϻϮΤΘϟ΍ ϩάϬϟ ϑήτΘϣ ϲτϴδΒΗ αΎΒΘϗΎΑ ΍ϮϣΎϗ Ϣϫ΍ήΗ .Ώήϐϟ΍ ϲϓ ˯ϰηΎϨϟ΍ ϲΑΎΠϳϻ΍ ΐϧΎΠϟ΍ ΍άϫ
23

ΔϫϮθϣϭ ΔϟϮδϛ ΔϳάϴϤϠΘΑ Ώήϐϟ΍ ΕΪϠϗ ΎϬϠϛ ˬΔϴδϛέΎϣϭ ΔϴϣϮϗϭ Δϴϟ΍ήΒϴϟ :ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ΔϓϭήόϤϟ΍ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍
Ύ˱ϳέϮΗΎϜϳέΎϛϭ Ύ˱ϤΨπϣ Ύ˱γΎϜόϧ· ϻ· ϦϜϳ Ϣϟ ΔϴϨϳΪϟ΍ Ε΍έΎϴΘϟ΍ ϲϣΎϨΗ ϥ· .ΔΌϴτΨϟ΍ βϔϧ ϥϭέήϜϳ ϥϮϨϳΪΘϤϟ΍ Ϣϫ Ύϫϭ .ΔϓήτΘϣϭ
ϥΎϳΩϷ΍ ϡ΍ήΘΣ΍ϭ ΔόϴΒτϟ΍ ϰϟ΍ ΓΩϮόϟΎΑ ΔϳΩΎϨϤϟ΍ ΔϴϤϠδϟ΍ϭ ΔϳϮΌϴΒϟ΍ Ε΍έΎϴΘϟ΍ ϲϫϭ

ˬΏήϐϟ΍ ϲϓ ΔϴϣΎϨΘϤϟ΍ ΓΪϳΪΠϟ΍ Ε΍έΎϴΘϠϟ

ΔΤμϟ΍ϭ ϝΎϤΠϟ΍ϭ ΔόϴΒτϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ΡΎϔϜϟ΍ :ΎϫήϴδϔΗ ϲϓ ΍ϮϓήτΗϭ Δϟ΄δϤϟ΍ ΍ϮτδΑ ϦϴϴϣϼγϹ΍ ϦϜϟ .ΏϮόθϟ΍ ΪϴϟΎϘΗϭ ΕΎϴϧΎΣϭήϟ΍ϭ
Ϧϣ ΡΎϔϛ ϰϟ΍ ϝϮΤΗ ˬϲΣϭήϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ ϡ΍ήΘΣ΍ϭ ΓΎϴΤϟ΍ ΔσΎδΑ ϞΟ΃ Ϧϣ ΡΎϔϜϟ΍ .ΓΩϮϋϮϤϟ΍ ΔϨΠϟ΍ϭ ΓήΧϵ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ΡΎϔϜϟ΍ Ϯϫ έΎλ
ϡΪϘΘϟ΍ϭ ϲγϭΩήϓ ν
˳ Ύϣ ϰϟ΍ ΓΩϮόϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ϥϭΪϫΎΠϳ ΎϨϧ΍ΪϠΑ ϲϓ ϦϴϴϟϮλϷ΍ ϥ΃ ΔΠϴΘϨϟ΍ϭ .ϪϨϳΪΗϭ ϩΪϫίϭ ϪϟΎϤΠΑ ϖϠτϣ Ι΍ήΗ ϞΟ΃
!ΔϜ΋ϼϣ ϊϣ ωέΎμΘΗ ϦϴσΎϴη ϰϟ΍ ΍ϮΨδϤϧ΍ ήθΒϟ΍ϭ ˬϢϨϬΟ ϰϟ΍ ϝΎΤΘγ΍ ΪϘϓ ήοΎΤϟ΍ Ύϣ΃ .Ϛϟάϛ ϲγϭΩήϓ ϞΒϘΘδϣ ϮΤϧ
Ϧϣ ϲϧΎόϳ ϲΑήόϟ΍ ϞϘόϟ΍ ϝ΍ί ϻ ˬΔϴΑήόϟ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ΔϴΣϼλϹ΍ ΔϛήΤϟ΍ Δϗϼτϧ΍ ϰϠϋ ϥήϗ Ϧϣ ήΜϛ΃ έϭήϣ ϢϏέ
ΔϴϘΒγϷ΍ ˮΪδΠϠϟ ϡ΃ βϔϨϠϟ ΔϴϠπϓϷ΍ ˮή͉ϴδϣ ϡ΃ ή͉ϴΨϣ ϥΎδϧϻ΍ :Ϧϣΰϟ΍ ϊϣ ΓΪΣ Ω΍ΩΰΗϭ ϢϗΎϔΘΗ ΕΎϴ΋ΎϨΛ Ϧϋ ΔϠΌγ΃ ˯΍ί΍ ΔϴϣΎμϔϧ΍
ˮΔΛ΍ΪΣ ϡ΃ Ι΍ήΗ ˮΔϳήτϗ ϡ΃ ΔϳϭΪΣϭ ˮΔϳΰϛήϣ ϡ΃ Δϴσ΍ήϘϤϳΩ ˮΔϴϛ΍ήΘη΍ ϡ΃ Δϴϟ΍ήΒϴϟ ˮϦϳΩ ϡ΃ ϢϠϋ ˮϞϘϋ ϡ΃ ΔϔσΎϋ ˮΡϭήϠϟ ϡ΃ ΓΩΎϤϠϟ
.Φϟ΍ ... ˮΔϴϨσϭ ϡ΃ Δϴϔ΋Ύσ ˮΔϴϤϟΎϋ ϡ΃ ΔϴϣϮϗ ˮΔόϳήη ϡ΃ ΔϴϧΎϤϠϋ
ϒ΋΍Ϯσϭ Ώ΍ΰΣ΃ ϰϟ΍ ΎϨΒΨϧϭ ΎϨΗΎόϤΘΠϣ ΖϤδϘϧ΍ ΕΎϧέΎϘϤϟ΍ ϩάϫ ϝϮΣ . ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ΓΪϳΪΟ ΕΎϴ΋ΎϨΛ ϑΎπΗ ϡϮϳ Ϟϛ
.ήΧ΁ ΐϧΎΟ Ϊο ΐϧΎΟ ΓΪϧΎδϣ ϞΟ΃ Ϧϣ ˬΕϮϤϟ΍ ϰΘΣ ωέΎμΘΗ εϮϴΟϭ
ΎϣΪϨϋ ΙΪΤΗ ΔϠϜθϤϟ΍ ϦϜϟϭ .ήθΒϟ΍ ΪϨϋ ϲόϴΒσ Ϟϴϣ ϮϬϓ ˬϞϘόϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ϣΎϤΗ ϩ΅Ύϐϟ΍ ϦϜϤϳ ϻ ΕΎϴ΋ΎϨΜϟ΍ ϦϴΑ ω΍ήμϟ΍ ϥ·
ϩέϭΩ ϥϮϜϳ ϲτγϮϟ΍ ήϜϔϟ΍ .ϪΗΪΣ Ϧϣ ϒϔΨϳ ϱάϟ΍ ϲτγϮϟ΍ ϲϣΎΠδϧϻ΍ ήϜϔϟ΍ ΪΠϳ ϻϭ ϲ΋ΎϨΜϟ΍ ϞϴϤϟ΍ ΍άϫ ϞϘόϟ΍ ϰϠϋ Ύ˱ϣΎϤΗ ϦϤϴϬϳ
ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬϦϴϓήτϟ΍ ϦϴΑ ω΍ήμϟ΍ ΓΪΣ Ϧϣ ϒϔΨϳϭ ˬέΎϨϟ΍ ϊϣ ϦϴΠδϛϭϷ΍ ϞϋΎϔΗ ϊϨϤϳ ϩΩϮΟϮΑ Ϋ· ˬϮΠϟ΍ ϲϓ ϦϴΟϭέΪϴϬϟΎΑ ϪΒη΃
.ϲτγϮϟ΍ ήϜϔϟ΍ έϭΩ Ϯϫ ςΒπϟΎΑ ΍άϜϫ .ϒϗϮΘΗ ϻ ϖ΋΍ήΣ νέϷ΍ ΐϨΠϳ
: ΔϴϟΎΘϟ΍ ϑ΍ΪϫϷ΍ ϰϠϋ ϪϨϳϮϜΗ ϲϓ ΪϤΘόϳ ϲτγϮϟ΍ ϲϣΎΠδϧϻ΍ ήϜϔϟ΍ ωϭήθϣ ϥ·
ϦϴϴϧΎϤϠόϟ΍ έήΤΘΑ κΨϠΘϳ ήϴΒϛ ωϭήθϣ Ϫϧ· .Ι΍ήΘϟ΍ϭ ϦϳΪϟ΍ ϊϣ ϢϠόϟ΍ϭ ΚϳΪΤΘϟ΍ ΞϬϨϣ ϦϴΑ ΏέΎϘΘϟ΍ϭ ΢Ϡμϟ΍ ΪϘϋ : ϻ˱ ϭ΃
ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΕϻΩΎΠϤϟ΍ϭ ΔϠΌγϷ΍ ϊϴϤΟ ΪϳΪΟ Ϧϣ ϢϬΣήσϭ ϥ΍ΪϴϤϟ΍ ΍άϫ ϢϬϟϮΧΩ ϞΟ΃ Ϧϣ ϲϨϳΪϟ΍ Ι΍ήΘϠϟ Δϴ΋ϼόΘγϻ΍ ϢϬΗήψϧ Ϧϣ
ϦϴϟΰόϨϤϟ΍ ˯ΎϬϘϔϟ΍ Ϧϣ ΔΒΨϨϟ΍ ϚϠΗ Γήτϴγ Ϧϣ Ι΍ήΘϟ΍ϭ ϦϳΪϟ΍ κϴϠΨΗ ϲϨόϳ ΍άϫϭ .Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ έϮμϋ ϲϓ ΓΪ΋Ύγ
ϚϠΗ άΒϧ ϻ˱ ϭ΃ ΐϠτΘϳ ΍άϫϭ .ΔϴΤϴδϤϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΎΑϭέϭ΃ ϲϓ ΖΛΪΣ ϲΘϟΎΑ ϪΒη΃ ΔϴϨϳΩ ΔϳήϜϓ ΔπϬϧ Ι΍ΪΣ·ϭ ˬϢϠόϟ΍ϭ ΔΛ΍ΪΤϟ΍ Ϧϋ
.ϢϠόϟ΍ϭ ΔΛ΍ΪΤϟ΍ϭ ΓέΎπΤϟ΍ Ϊο Ϯϫϭ Ϧϣΰϟ΍ ϩίϭΎΠΗ Ϊϗ ϦϳΪϟ΍ ϥ΃ ΪϘΘόΗ ϲΘϟ΍ ΔϴτϴδΒΘϟ΍ ΔϴϧΎϤϠόϟ΍ ΓήϜϔϟ΍
ΪϴΣϮϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ϭ ϲϨϳΪϟ΍ ΎϨΛ΍ήΗ ϥ΃ ϰϠϋ ˬϥϭήϗ άϨϣ ΔϨϤϴϬϤϟ΍ ΓήϜϔϟ΍ ϚϠΗ άΒϧ ϲϫ ˬϝΎΠϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΔϤϬϤϟ΍ ϯήΧϷ΍ Δϟ΄δϤϟ΍ϭ
ϥ΁ήϘϟ΍ ϪΑ ϑήΘϋ΍ ϱάϟ΍ϭ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔΒϘΤϟ΍ ϖΒγ ϱάϟ΍ ϱέΎπΤϟ΍ Ι΍ήΘϠϟ έΎΒΘϋϻ΍ ΓΩΎϋ· ϱ΃ .ϲϣϼγϻ΍ ϲΑήόϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ Ϯϫ
ΔϤΟήΘϟ΍ ΪϤΘόΗ ΔϳήϜϓ ΔπϬϨΑ ϡΎϴϘϟ΍ ϲϨόϳ ΍άϫϭ .ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤηϭ ίΎΠΤϟ΍ϭ ϦϤϴϟ΍ϭ ϞϴϨϟ΍ ΩϼΑϭ ϡΎθϟ΍ϭ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΩϼΑ Ι΍ήΗ Ϫϧ· ˬΎ˱πϳ΃
ϑϼγϷ΍ ΎϬόϨλ ϲΘϟ΍ ϥΎϳΩϷ΍ϭ Ε΍ΪϘΘόϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϦϤπΘϤϟ΍ϭ ϦϴϨδϟ΍ Ϧϣ ϑϻ΁ ΓΪϋ ϰϠϋ ΪΘϤϤϟ΍ ϱέΎπΤϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ Ϛϟάϟ ˬΔϔϴΜϜϟ΍
΍˱έΪμϣ ΖϠϜη ϲΘϟ΍ ΔϴϤϴΠϨΘϟ΍ ΎϤϬϣϮϠϋϭ ϞϴϨϟ΍ϭ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϥΎϳΩ΃ ϞΜϣ ˬΔϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϠϟ ϲΛ΍ήΘϟ΍ αΎγϷ΍ ΖϠϜηϭ
ΎϨΗ΍ΪϘΘόϣ ϞϴλΎϔΗ Ϟϛ ϲϓ ΔϴΣ Ζϟ΍ί ϻ ΎϬϧΈϓ ΎϬο΍ήϘϧ΍ ϢϏέ ϲΘϟ΍ ϥΎϳΩϷ΍ ϲϗΎΑ Δγ΍έΩ Ϛϟάϛ .ΔϴϧΎδϧϻ΍ ϑέΎόϤϟ΍ έϮτΗ ϲϓ Ύ˱ϴγΎγ΃
ΔΌΑΎμϟ΍ ϞΜϣ ΔϴΣ Ζϟ΍ί ϻ ϲΘϟ΍ ϥΎϳΩϷ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ˬΔϳήμϤϟ΍ ΔϳΰϣήϬϟ΍ϭ ΔϴϠΑΎΒϟ΍ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ϞΜϣ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴΒόθϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍
.ΔϴΤϴδϤϟ΍ϭ ΔϳΩϮϬϴϟ΍ϭ
ϲΘϟ΍ (Ύϴϧήϴϓϭΰϴθϟ΍) ϲοήϤϟ΍ ϡΎμϔϧϻ΍ ΔϟΎΣ ΢ϴΤμΗ ˬΎ˱γΎγ΃ ΍άϫ Ϧϣ ϲϐΘΒϳ ϲϣΎΠδϧϻ΍ ϲτγϮϟ΍ ήϜϔϟ΍ ϥ·
ΔΒϘΤϠϟ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ϭ΃ ˬΔΜϳΪΤϟ΍ ΔΒϘΤϠϟ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ϦϴΑ ˬΔϴΑήόϟ΍ ΔϴμΨθϟ΍ ϲϓ ϲϠϘόϟ΍ϭ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ϡΎμϔϧϻ΍ ΐΒδΑ ˬϲΑήόϟ΍ ϞϘόϟ΍ ΩϮδΗ
.ϡϼγϼϟ ΔϘΑΎδϟ΍ ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϳέΎπΤϟ΍ ΔΒϘΤϠϟ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ϭ΃ ˬΔϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍
24

ΔϳΪϘΘόϤϟ΍ϭ ΔϴϨσϮϟ΍ ΕΎϴλϮμΨϟ΍ ϡ΍ήΘΣ΍ ϊϣ ϲτγϮΘϤϗήθϟ΍ (ϲτγϮϟ΍ ΐϫάϤϟ΍) ϰϠϋ ϲϤϟΎϋ ϲϧΎδϧ· Ϊό˵Α ˯Ύϔο· : Ύ˱ϴϧΎΛ
ήϴϏ ϥϵ΍ ϰΘΣ ΎϨϧ΄Α ΩΎϘΘϋϻ΍ ΎϧΩϮόΗ ΎϨϧϷ ˬϲΑήϋ ϱήϜϓ ωϭήθϤϟ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΓϮϋΪϟ΍ ϩάϫ Δϴόϗ΍ϭ ήϴϏϭ Δϔϳήσ ϭΪΒΗ Ϊϗ .ΐόη ϞϜϟ
ϞϴλΎϔΘϟΎΑ ϼ
˱ ϴϠϗ ϦόϤΘϟ΍ ϦϜϟ ˬΔϠϫϭ ϝϭϷ Ύ˱ΤϴΤλ ϭΪΒϳ ϡϼϜϟ΍ ΍άϫϭ ˮϢϟΎόϟ΍ ϞϛΎθϤΑ ΎϨΑ ϒϴϜϓ ΎϨϠϛΎθϣ ΔΠϟΎόϣ ϰϠϋ ϦϳέΩΎϗ
ήΠϓ άϨϣ ˬΎϨΘϘτϨϣ ϲϓ ΖϣΎϗ ϲΘϟ΍ Ε΍έΎπΤϟ΍ ϊϴϤΟ ϥ· .Δϟ΄δϤϟ ΍ ϩάϫ ϞΜϤϟ ϯήΒϜϟ΍ ΔϴϤϫϷ΍ Ϧϋ ϒθϜϳ ΓήλΎόϤϟ΍ϭ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍
ΔϴϟϮϤθϟ΍ :Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϢϏέ ΔΘΑΎΛ ΔϴγΎγ΃ ΔϔμΑ ΰϴϤΘΗ ΎϬϠϛ ΖϧΎϛ ˬΔϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ˯ΎϬΘϧ΍ ϰΘΣϭ ΦϳέΎΘϟ΍
ΔϴΣΎϨϟ΍ Ϧϣ ΔϴϤϟΎϋ ΓϮϋΩ Ε΍Ϋ ΖϧΎϛ ΎϬϧ΃ ΎϨΘϘτϨϣ ϲϓ ΖϣΎϗ ϲΘϟ΍ Ε΍έΎπΤϟ΍ ϊϴϤΟ ΔϳϮϴΣϭ ΓϮϗ ήγ ϥ· .ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΔϴϧΎδϧϻ΍
ΔϴΤϴδϤϟ΍ ˬήθΒϟ΍ ϊϴϤΠϟ ϦϴϠϣΎη ϦϴϴϤϟΎϋ ϦϴϨϳΩ ήΒϛ΃ ΪϬϣ ΖϧΎϛ ΔϘτϨϤϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ˬϝΎΜϣ Ϟπϓ΃ .ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϳήϜϔϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍
΍˱ήϴΧ΃ ΎΑ΍Ϋ ΎϤϬϨϜϟ ΖϗϮϟ΍ ξόΒϟ ϦϴϴϤϟΎϋ ϦϴϨϳΩ ϰϟ΍ ϻϮΤΗ ϦϳάϠϟ΍ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϳΰϣήϬϟ΍ϭ ΔϴϠΑΎΒϟ΍ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ˬϡϼγϻ΍ϭ
ϩΩϮδϳ ϲϨσϭ ϊοϭ Ϟχ ϲϓ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΎϬΗ΍ϮϋΪΑ ΖϣΎϗ ϥΎϳΩϷ΍ ϩάϫ ϊϴϤΟ ϥ΃ Ύ˱ϘΣ ϝ΅ΎδΘϠϟ ϮϋΪϳ ήϣ΃ .ϡϼγϻ΍ϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ϲϓ
ήϤϳ ϢϬΑϮόη ΫΎϘϧ· ϥ΃ ΙϭέϮϤϟ΍ ϢϬγΪΣ ϲϓ ϥϮϛέΪϳ ΍ϮϧΎϛ ϥΎϳΩϷ΍ ϩάϫ ωΎϨλ ϥΈϓ ΍άϫ ϊϣϭ ˬϲΒϨΟϷ΍ ΔϨϤϴϫϭ ϡΫήθΘϟ΍ϭ ϒόπϟ΍
ϪΗάϣϼΗ ϢΛ ϰδϴϋ ϲΒϨϟ΍ ϡϮϘϳ ϥϷ ΔϗέΎΨϟ΍ Γ΃ήΠϟ΍ϭ ΔϘΜϟ΍ ϩάϫ ήδϔΗ ϒϴϛ ϻ·ϭ .˯ΎόϤΟ ΔϴϧΎδϧϻ΍ ΫΎϘϧ΍ ϰϟ΍ ΓϮϋΪϟΎΑ ΓέϭήπϟΎΑ
ϲϓ ϪϋΎΒΗ΃ ήθϨΑ ϲϠΑΎΒϟ΍ ϲϧΎϣ ϡϮϘϳ ΎϫΪόΑ ˬήμϣ ϲϓ ϦϴϳΰϣήϬϟ΍ ϪγέΎϣ ϞϤόϟ΍ βϔϧ !ϢϬϨϳΩ ϕΎϨΘϋ΍ ϰϟ΍ ϥΎϣϭήϟ΍ ϦϴϠΘΤϤϟ΍ ΓϮϋΪΑ
ΓήσΎΑ΃ϭ ϙϮϠϣ ΓϮϋΪΑ ϪΑΎΤλ΃ϭ ΪϤΤϣ ϲΒϨϟ΍ ϡϮϘϳ ϥϭήϗ ΪόΑϭ .ΔϴϧΎϣϭήϟ΍ ΔϳέϮσ΍ήΒϣϻ΍ϭ ΔϴγέΎϔϟ΍ ΔϳέϮσ΍ήΒϣϻ΍ ˯ΎΤϧ΃ ϊϴϤΟ
ϼ
˱ όϓ ΎϫϮϘϘΣ ϢϬϧ΃ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ϢϬΗϮϋΪΑ ϢϬΘϘΛ ΖϠλϭϭ ˬΎϬΑ ϥϮϤΘΤϳ Γήϴϐλ ΓέΎϣ· ϰΘΣ ϥϮϜϠΘϤϳ ϻ Ϣϫ ΎϤϨϴΑ ϡϼγϻ΍ ϕΎϨΘϋϻ ϢϟΎόϟ΍
!ϥήϗ Ϧϣ Ϟϗ΃ ϝϼΧ
ήϤϣ ˬϢϟΎόϟ΍ ςγϭ ϲϓ ΎϬϧ΃ ΎϬϤϫ΃ Ϟόϟ ˬΔϴϤϟΎϋ ΎϬόΒτΑ ϥϮϜΗ ϥ΃ ΔϘτϨϤϟ΍ ΏϮόη ϰϠϋ Ζοήϓ ΓήϴΜϛ ΏΎΒγ΃
ϩάϫ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϲϔϜϳ ˬΎΑϭέϭ΃ϭ ΎϴϘϳήϓ΍ϭ Ύϴγ΁ ˬϰϟϭϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ Ε΍έΎϗ ϲϓ ΏϮόθϟ΍ϭ ϕ΍ήϋϷ΍ϭ Ε΍έΎπΤϟ΍ ϊϴϤΠϟ ϊΗήϣϭ ήΒόϣϭ
.ΎΑϭέϭ΃ϭ ΎϴϘϳήϓ΍ϭ Ύϴγ΁ : ϢϳΪϘϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ Ε΍έΎϘϟ ΔϳήθΒϟ΍ αΎϨΟϷ΍ ϡ΍ϭΪϟ΍ ϰϠϋ ΎϬΑ ΝΰΘϤΗ ΖϠχ ϲΘϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ωΎϘΑ ήΜϛ΃ Ϧϣ ΔϘτϨϤϟ΍
.ΎϨΘϴϣϮϗ ϞϜθΘΗ ςϘϓ ΎϬϟϼΧ Ϧϣ ϲΘϟ΍ ΎϨΘϴϤϟΎϋ ϲϓ ΎϨΗϮϗ ήγϭ ˬϲϨϳΪϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ϕϼϐϧϻ΍ Ϯϫ ΎϨϔόο ϦϤϜϣ ϥ·
ΚϴΤΑ ΃ΪΒϤϟ΍ ήϫϮΟ ϲϓ ΎϤϧ· ˬΐδΤϓ ϲϨϣΎπΘϟ΍ ϰϨόϤϟΎΑ βϴϟ ˬΎ˱ϴϤϟΎϋ ΍˱Ϊό˵Α ΔϴϨσϮϟ΍ ˯ϯΩΎΒϤϟ΍ϭ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϴΣΎϨϟ΍ ˯Ύτϋ· ϲϨόϳ ΍άϫ
έήΑϭ ΔϴΑϭέϭϷ΍ ΔπϬϨϠϟ ΓϮϘϟ΍ ΢Ϩϣ ϱάϟ΍ ΃ΪΒϤϟ΍ ςΒπϟΎΑ ΍άϫϭ .ΎϤϬϨϴΑ Ϣμϔϟ΍ ΐόμϟ΍ Ϧϣ ΍˱ΪΣ΍ϭ ϼ
˱ ϛ ϥΎϧϮϜϳ ΔϴϨσϮϟ΍ϭ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ϥ΃
.(ϲϧΎδϧϻ΍ ΐϫάϤϟ΍) ϪϴϠϋ ΍ϮϘϠσ΃ Ύϣ ϱ΃ ˬΔϳέΎϤόΘγϻ΍ ΔΒϘΤϟ΍ ΏϭήΣ
΃ΪΒϤϟ΍ ϥΎΑϭΫ ϰϟ΍ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ΕΩ΃ ϲΘϟ΍ ΔϘΑΎδϟ΍ ΎϬΑέΎΠΗ Ϧϣ ΕΩΎϔΘγ΍ Ϊϗ ϥϮϜΗ ΎϤΑέ ΔϳήθΒϟ΍ ϥΈϓ ΓήϤϟ΍ ϩάϫ ϦϜϟ
ϑΪϬϟΎΑ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϟΎΤϟ΍ ϥΎΑϭΫ ϱ΃ ˬβϜόϟ΍ Ϯϫ ϥϵ΍ ΡϮϤτϟ΍ϭ ϑΪϬϟ΍ .ΔϘϠϐϤϟ΍ ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϴϣϮϘϟ΍ ΔΤϠμϤϟΎΑ ϲϤϟΎόϟ΍ ϲϧΎδϧϻ΍
.ήΒϛϷ΍ ϲϧΎδϧϻ΍
ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϴϣϮϘϟ΍ ΕΎϋΰϨϟ΍ ίϭήΑ ΪϬθΗ ΓήϴΧϷ΍ ϡ΍ϮϋϷ΍ ΖϧΎϛ ϥ·ϭ .ΪΣϮΘϟ΍ νήϔϳ ϲϟΎΤϟ΍ ϲϤϟΎόϟ΍ ΏέΎϘΘϟ΍ ϥ·
ΔϴϣϮϘϟ΍ ΔϨϤϴϬϟ΍ Ϊο ϱ΃ Ύ˱ϣΎϤΗ βϜόϟ΍ ϞΑ ˬΏϮόθϟ΍ ϦϴΑ ϞλΎΤϟ΍ ϲϠϤόϟ΍ ΪΣϮΘϟ΍ϭ ΏέΎϘΘϟ΍ Ϊο Ζδϴϟ ΎϬΘϘϴϘΤΑ ϲϫϭ ˬΔϴΒϫάϤϟ΍ϭ
ΔϟΎΤϟ΍ Ϊο Ζδϴϟ ΍˱ΪΑ΃ ϲϫ ΔϴϟΎΤϟ΍ ΕΎϋ΍ΰϨϟ΍ ϥ΃ ΍άϫ ϰϨόϣ .ΔϴϨσϮϟ΍ ΓϮΧϷ΍ϭ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ϢγΎΑ ΔϳϮϘϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ξόΑ ΎϬγέΎϤΗ ϲΘϟ΍
ϥΫ· .Δϔϴόπϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ϊϤϗϭ ΔϨϤϴϬϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ϡΪΨΘδΗ ϥ΃ ϝϭΎΤΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍ ΔϴΒμόΘϟ΍ Ϊο ϞΑ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΔϴϧΎδϧϻ΍
ΎϫΪϴϟΎϘΗ Φδϣϭ Δϔϴόπϟ΍ ΕΎϋϮϤΠϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϳϮϘϟ΍ ΕΎϋϮϤΠϤϟ΍ Ϋ΍ϮΤΘγ΍ϭ ΓϮϘϟ΍ αΎγ΃ ϰϠϋ ϖΑΎδϟ΍ ϞΜϣ ϡϮϘΗ ϻ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΓΪΣϮϟ΍
Ω΍ήϓϷ΍ ΕΎϴλϮμΧ ϊϴϤΟ ϡήΘΤϳ ϞϣΎη ϲϧΎδϧ΍ ϲϤϟΎϋ ΐϫάϣ ϖϠΧ αΎγ΃ ϰϠϋ ϡϮϘΗ ΓΪϳΪΠϟ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ϥ· ϞΑ .ΎϬΗ΍ΪϘΘόϣϭ ΎϬΗΎϐϟϭ
ζϴόϟ΍ϭ ϢϫΎϔΘϟ΍ϭ ΏέΎϘΘϟΎΑ ΔϳήθΒϠϟ ΎϴϠόϟ΍ ΔΤϠμϤϟ΍ϭ ΔϔϠΘΨϟ΍ ΔλΎΨϟ΍ ΢ϟΎμϤϟ΍ ϦϴΑ ϡΎΠδϧϻ΍ ϖϠΨϳϭ ΏϮόθϟ΍ϭ ΕΎϋϮϤΠϤϟ΍ϭ
.ΔϴϤϟΎϋ Δϳήϗ ϰϟ΍ ϡϮϳ ΪόΑ Ύ˱ϣϮϳ ϝϮΤΘΗ ϲΘϟ΍ ΔϴοέϷ΍ ΓήϜϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ Δϟ΍Ϊϋϭ ϡϼδΑ
ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ϢϬϠϛΎθϣ ϞΤϳ ˯ϲη Ϟϛ ϞΒϗϭ ϻ˱ ϭ΃ ΍άϫϭ ˬ΃ΪΒϤϟ΍ ΍άϬΑ ήϴθΒΘϟ΍ ϰϠϋ ϥϭέΩΎϘϟ Ώήόϟ΍ ϥ·
Ϧϣ ΔϴϟΎΧ ΔϴΑΎΠϳ·ϭ ˬΔΑ΍άΟ ΓέϮμΑ ϢϬϨϳΩϭ ϢϬΘϳϮϫ ϢϳΪϘΗϭ ϢϟΎόϟ΍ ϊϣ ϢϬϠϣΎόΗ ϲϓ ΔϴϧΎδϧ· ΓϮϗ ϢϬΤϨϤϳ Ύ˱ϴϧΎΛ ϢΛ ˬΔϴϨϳΪϟ΍ϭ Δϴϔ΋Ύτϟ΍ϭ
25

ήϳΪμΗ ϖϳήσ Ϧϋ βϴϟ ˬϡϼγϼϟ ΔϴϤϟΎόϟ΍ Ρϭήϟ΍ ΓΩΎϋ· ˯ϲη Ϟϛ ϞΒϗ ΐϠτΘϳ ΍άϫ .νήϔϟ΍ϭ Ϋ΍ϮΤΘγϻ΍ ΕΎΒϏέϭ ϒϨόϟ΍ϭ ΪϳΪϬΘϟ΍
˯Ύτϋ· ϝϼΧ Ϧϣ ϞΑ - ϥϵ΍ ϥϮϴϣϼγϻ΍ ϥϮϴϟϮλϷ΍ ΎϬϟϭΎΤϳϭ ˬϞΒϗ Ϧϣ ϢϫήϴϏϭ Ύϴγϭέ ϲϓ ϥϮϴϋϮϴθϟ΍ ΎϬϟϭΎΣ ΎϤϛ - ΓέϮΜϟ΍
ΔϓΎϛ ΔϳήΣ ϡ΍ήΘΣ΍ ΍άϫ ϲϨόϳ ΎϤΑ ˬϥΎδϧϻ΍ ϕϮϘΣ ϡ΍ήΘΣ΍ αΎγ΃ ϰϠϋ Ϣ΋ΎϘϟ΍ ϡϼγϼϟ ϲϧΎδϧϻ΍ ϒϗϮϤϠϟ ϲϠϴμϔΗϭ ΢ο΍ϭ ϰϨόϣ
ϦϳΩ ϰϟ΍ ϪϠϳϮΤΘΑ ϚϟΫϭ ϡϼγϻ΍ ϲϓ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΔϴϧΎδϧϻ΍ Ρϭήϟ΍ Φϔϧ ϰϠϋ έΩΎϘϟ ϲτγϮϟ΍ ήϜϔϟ΍ ϥ· .ήθΒϟ΍ ϊϴϤΠϟ Ε΍ΪϘΘόϤϟ΍ϭ ϥΎϳΩϷ΍
ϡϼγϻ΍ ϥ΄η Ϧϣ ϩΪϘΘόϣ ϭ΃ ϪϨϳΩ ϥΎϛ ΎϤϬϣ ϡϮϠψϣ ϥΎδϧ΍ ϱ΄ϓ ˬϦϴϤϠδϤϟ΍ ήϴϏ ϰΘΣ ϞϤθϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϲϜϴϣΎϨϳΩϭ ϲΣϭ ϞϣΎη
.΍ϮϤϠδϳ Ϣϟ Ϧϳάϟ΍ ϰΘΣ ήθΒϟ΍ ϊϴϤΟ ϦϳΩ ϡϼγϻ΍ ϥΫ· ˬήθΒϟ΍ ϊϴϤΟ Ώέ Ϳ΍ϭ ˬͿ΍ ϦϳΩ ϡϼγϻ΍ :Ϫόϣ ϦϣΎπΘϟ΍ϭ ϪΑ ϡΎϤΘϫϻ΍
.ϦϳήΧϵ΍ ΏϮϠϗ ϲϓ ϡϼγϻ΍ ϞΧΪ˵ϳ Ϧϣ ϞΑ ˬϡϼγϻ΍ ϲϓ ϦϳήΧϵ΍ ϞΧΪ˵ϳ Ϧϣ Ϯϫ βϴϟ ϲϘϴϘΤϟ΍ ϢϠδϤϟ΍
Δγ΍έΩ ϥ· .ΏϮόθϟ΍ ϊϴϤΠϟ ϲϨϳΪϟ΍ϭ ϱήϜϔϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ ϰϠϋ ΡΎΘϔϧϻ΍ϭ ˬΔϴΑήϐϟ΍ ΔϴϠϘόϟ΍ ΔϳΰϛήϤΘϟ΍ Γήτϴγ Ϧϣ έήΤΘϟ΍ : Ύ˱ΜϟΎΛ
ΔϴγΎγϷ΍ έΩΎμϤϟ΍ Ϧϣ ϥϮϜΗ ϥ΃ ΐΠϳ ˬΎϜϳήϣ΃ ΩϮϨϫϭ ϥΎΘδϛήΗϭ Ύϴγ΁ϭ ΎϴϘϳήϓ΍ ΏϮόη ϥΎϳΩ΃ϭ ΔϴγϮΠϤϟ΍ϭ ΔϳϭΎΘϟ΍ϭ ΔϴγϭΪϨϬϟ΍
ΔϴϨϴμϟ΍ ϪϳϭΎΘϟ΍ ΔϔδϠϔϟ΍ ϲϓ ϥ΃ Ϫδϔϧ Ώήϐϟ΍ ϒθΘϜϳ ϡϮϳ ΪόΑ Ύ˱ϣϮϳ .ΕΎόϣΎΠϟ΍ϭ αέ΍ΪϤϟ΍ ϲϓ βϳέΪΘϟ΍ϭ ΚΤΒϟ΍ϭ ΔϤΟήΘϟ΍ ϲϓ
ΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ ϪϨϣ ΓΩΎϔΘγϻ΍ ϦϜϤϳ ΎϤϣ ήϴΜϜϟ΍ ΔϤΛ ˬΔϳΪϨϬϟ΍ϭ ΔϴϘϳήϓϻ΍ ΔϳήΤδϟ΍ Ε΍ΪϘΘόϤϟ΍ϭ ΔϳΪϴϠϘΘϟ΍ ϢϴΠϨΘϟ΍ ϡϮϠϋϭ ΔϳΪϨϬϟ΍ ΎϏϮϴϟ΍ϭ
.ΓήλΎόϤϟ΍
ϲΣϭήϟ΍ ϥί΍ϮΘϟ΍ ϖϠΨϧ ϥ΃ ϊϴτΘδϧ Ϧϟ ΎϨϧΎϓ ΔϴΣϭήϟ΍ ΎϨΗΎϴΣ ϰϠϋ ϦϤϴϬϤϟ΍ Ϯϫ ϲΑήϐϟ΍ ϲϠϘόϟ΍ ΝΎΘϧϻ΍ ϡ΍Ω Ύϣ
ΎϨΛ΍ήΗ ϰϟ΍ ΓΩϮόϟΎΑ ςϘϓ ϥϮϜϳ ϻ ΔϴΑήϐϟ΍ ΔϴϠϘόϟ΍ ΔϨϤϴϬϟ΍ ΔϬΟ΍Ϯϣ ϥ· .ΓΪϳΪΟ ΓέΎπΣ ˯ΎϨΑϭ έήΤΘϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ΎϨΗ΍ϭΫ ϲϓ ΏϮϠτϤϟ΍
ΔπϬϨΑ ϡΎϴϘϟ΍ ΐϠτΘϳ ΍άϫϭ .ΏήϐϠϟ ωϮπΨϟ΍ Ύ˱πϳ΃ ϲϫ ΕΩϮόΗ ϲΘϟ΍ ϯήΧϷ΍ ΏϮόθϟ΍ Ι΍ήΗ ϰϟ΍ ΓΩϮόϟΎΑ Ϛϟάϛ ϞΑ ˬϲϣϮϘϟ΍ϭ ϲϨϳΪϟ΍
ΔϤΟήΗϭ ΚΤΑ ϥΎΠϟ ϦϳϮϜΗϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϳήϜϔϟ΍ Ε΍ήϤΗΆϤϟ΍ ΪϘϋϭ Ι΍ήΘϟΎΑ ϦϴμΘΨϤϟ΍ ϝΩΎΒΗϭ ϯήΧϷ΍ ΏϮόθϟΎΑ ϝΎμΗϼϟ ΔϳήϜϓ
ϞϘόϟ΍ ΢ϨϤϳ ϲϤϟΎόϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ ϰϠϋ ΡΎΘϔϧϻ΍ ΍άϫ .ϲϣϮϘϟ΍ϭ ϲϨϳΪϟ΍ ΎϨΛ΍ήΘΑ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ϪΘϗϼϋ ϯΪϣϭ ΏϮόθϟ΍ Ι΍ήΘΑ ϒϳήόΘϟΎΑ ΔμΘΨϣ
ΔϴμΨθϟ΍ ϲϨϐϳ Ϫϧ΃ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ˬϊϤΟ΃ ϢϟΎόϟ΍ ϰϠϋ ϲϠΒϘΘδϤϟ΍ ήϴΛ΄Θϟ΍ϭ έϮτΘϟ΍ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ϭ ΔϴϜϴϣΎϨϳΪϟ΍ϭ ϲϤϟΎόϟ΍ ΪόΒϟ΍ ϲΑήόϟ΍
ϻ ΔϴΑήϐϟ΍ ΔϳΰϛήϤΘϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ έήΤΘϟ΍ ϑΪϫ ϥ΍ ϢΛ .ΔϴΑήϐϟ΍ ΔϴϠϘόϟ΍ ΔϨϤϴϬϟ΍ Ϧϣ έήΤΘϟ΍ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ϭ Ε΍άϟΎΑ ΔϘΜϟ΍ ΎϬΤϨϤϳϭ ΔϴΑήόϟ΍
Ϊϴϔϣ Ϯϫ Ύϣ ϦϴΑ ΰϴϴϤΘϟ΍ϭ ΪϘϨϟ΍ ΡϭήΑ ϲϠΤΘϟ΍ ϊϣ ΔϴΑήϐϟ΍ ΕΎϴϨϘΘϟ΍ϭ ΕΎϋ΍ΪΑϻ΍ ϰϠϋ ΡΎΘϔϧϻ΍ ϞΑ ˬϲΑήϏ Ϯϫ Ύϣ ϞϜϟ ˯΍Ϊόϟ΍ ΍˱ΪΑ΃ ϲϨόϳ
ϥ΃ ΔϘϴϘΣ ϊϣ ϰϓΎϨΘϳ ϻ ϲϤϟΎόϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ ϰϠϋ ϲτγϮϟ΍ ήϜϔϟ΍ ΡΎΘϔϧ΍ ϥϷ .ΎϬδϔϧ ΔϴΑήϐϟ΍ ΕΎόϤΘΠϤϠϟϭ ΎϨΗΎόϤΘΠϤϟ ˯ϲγ Ϯϫ Ύϣϭ
ϑήτΘϟ΍ Δϴ΋ΎϨΛ Ϧϣ ϲΑήόϟ΍ ϞϘόϟ΍ ΫΎϘϧ΍ ϑΪϫ ϥ΍ ϢΛ .ϲϤϟΎόϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ Ϧϣ ΍˱˯ΰΟ ϞϜθϳ Ύ˱ϳΩΎϣϭ Ύ˱ϴΣϭέ Ύ˱Λ΍ήΗ ϚϠϤΗ ΔϴΑήϐϟ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍
.ΎϬδϔϧ ΔϴΑήϐϟ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ ΎϬϴϓ ΎϤΑ ΔϴϧΎδϧϻ΍ ϊϴϤΟ Ύ˱πϳ΃ ϞϤθϳ ˬϡΎμϔϧϻ΍ϭ
.ΪΣ΍ϭ ΞϬϨϤϟ ΐμόΘϟ΍ϭ ϕϼϐϧϻ΍ ΐϨΠΗϭ ˬΔϳήθΒϟ΍ ΎϬΘϔθΘϛ΍ ϲΘϟ΍ ΔϳήϜϔϟ΍ Ε΍έΎϴΘϟ΍ϭ ΞϫΎϨϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ΡΎΘϔϧϻ΍ : Ύ˱όΑ΍έ
ΕΎϴμΨθϟ΍ ϞϴϠΤΘϟ βϔϨϟ΍ ϢϠϋ Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϻ΍ ϦϜϤϳ ˬϼ
˱ Μϣ .ϲϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ϞϴϠΤΘϟ΍ ϭ΃ ϲϤϠόϟ΍ ϭ΃ ϲϋ΍ΪΑϻ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ϲϓ ˯΍Ϯγ
ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϻ΍ .ΔϴΤϠμϤϟ΍ Ω΍ήϓϷ΍ ϊϓ΍ϭΩϭ ΕΎϘΒτϟ΍ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ ϞϴϠΤΗ ϲϓ ϲδϛέΎϤϟ΍ ΞϬϨϤϟ΍ Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϻ΍ .ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ρΎθϧϭ
ϲόϴΒτϟ΍ϭ »ϲϤϴΠϨΘϟ΍« ΞϬϨϤϟ΍ ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϻ΍ .Δϴϋ΍ΪΑϹ΍ ϭ΃ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϨΒϟ΍ ΕΎϧϮϜϣ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ ϞϴϠΤΗ ϲϓ ϱϮϴϨΒϟ΍ ΞϬϨϤϟ΍
ΕΎϔμϟ΍ϭ ρϭήθϟ΍ ΔϣϮϤϳΩ ϑΎθΘϛϻ ϲϓΎϘΜϟ΍ ΞϬϨϤϟ΍ ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϻ΍ .ΕΎϋΎϤΠϟ΍ϭ Ω΍ήϓϷ΍ ϰϠϋ ΔϴΌϴΒϟ΍ ϙϼϓϷ΍ ΓέϭΩ ήϴΛ΄Η ΔϓήόϤϟ
ρΎθϧ ϲϓ ϥΎϤϳϻ΍ έϭΩϭ Ι΍ΪΣϷ΍ϭ ϊ΋ΎϗϮϟ΍ ϞϴϠΤΗ ϲϓ ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϴΒϴϐϟ΍ Δϳ΅ήϟ΍ έΎΒΘϋϻ΍ ήψϨΑ άΧϷ΍ ϰΘΣ ϦϜϤϳ .ΦϳέΎΘϟ΍ ΔϛήΣ ϲϓ
.ΕΎϋΎϤΠϟ΍ϭ Ω΍ήϓϷ΍
ΞϬϨϣ Ϟϛ ϥ· ϞΑ ˬΔϘϴϘΤϟ΍ Ϟϛ ϞϤΤΗ ΓΪΣ΍ϭ Δϳ΅έ ϭ΃ ΞϬϨϣ ϚϟΎϨϫ βϴϟ Ϫϧ΃ ϦϣΆϳ ϲτγϮϟ΍ ήϜϔϟ΍ ϥ΃ ˬϲϨόϳ ΍άϫ
ϑΎθΘϛ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ΎϬϴϠϋ ΡΎΘϔϧϻ΍ϭ ΞϫΎϨϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϡ΍ήΘΣ΍ ϲϓ ϻ˱ ϭ΃ ΩΪΤΘϳ ϲϧΎδϧϻ΍ ϱήϜϔϟ΍ ρΎθϨϟ΍ έϭΩϭ ˬΔϘϴϘΤϟ΍ Ϧϣ ΍˱˯ΰΟ ϞϤΤϳ
.ΎϬϨϣ Ϟϛ ϲϓ ϦϣΎϜϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ Ϧϣ ˯ΰΠϟ΍ ϚϟΫ
ΔϴϤϠϋϼϟ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ ΕΎϴϨϘΘϟ΍ϭ Ϟ΋ΎγϮϟ΍ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ΡΎΘϔϧϻ΍ Ύ˱πϳ΃ ΓέϭήπϟΎΑ ϲϨόϳ ϱήϜϔϟ΍ ΡΎΘϔϧϻ΍ ΍άϫϭ
ΔϴϤϠόϟ΍ ΔϴϠϴϠΤΘϟ΍ Ϟ΋ΎγϮϟ΍ ϙΎϨϫ ˬΝϼόϟ΍ϭ ΐτϟ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ ˬϼ
˱ Μϣ .ΓΎϴΤϟ΍ ΕΎϳέϭήο ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϲϓ ˬ(ΔϳήΤγϭ ΔϴϨϳΩϭ ΔϴΒόη)
26

ΏΎθϋϷ΍ ΔϳϭΩ΃ϭ ΔϴΒόθϟ΍ ΔϴΒτϟ΍ ΐϴϟΎγϷ΍ Ϧϣ Ύ˱πϳ΃ ΓΩΎϔΘγϻ΍ ΔϴϧΎϜϣ· ϲϔϨϳ ϻ ΍άϫ ϦϜϟ ˬΔϴΣ΍ήΠϟ΍ ΕΎϴϠϤόϟ΍ϭ ΔϳϭΎϴϤϴϜϟ΍ ΔϳϭΩϷ΍ϭ
ΔϴΒόθϟ΍ ϱήΤδϟ΍ ˯ΎΤϳϹ΍ ΐϴϟΎγ΃ Ϧϣ ΍˱ήϴΜϛ ΪϴϔΘδΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ΔΜϳΪΤϟ΍ ϲδϔϨϟ΍ Νϼόϟ΍ ΐϴϟΎγ΃ ϥ΍ ϢΛ .ΔϴϨϴμϟ΍ ήΑϷ΍ϭ ΔϳΪϴϠϘΘϟ΍
ϥ΃ ˬϝΎΠϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ Δό΋Ύθϟ΍ ΔϠΜϣϷ΍ Ϧϣ .˯ΎϴϟϭϷ΍ Ϊϗ΍ήϣϭ ϦϴδϳΪϘϠϟ έϭάϨϟ΍ ϢϳΪϘΗϭ Γϼμϟ΍ ΪϴϟΎϘΗ ϰΘΣϭ ˬΔϳΪϨϬϟ΍ ΎϏϮϴϟ΍ ΕΎϴϨϘΗϭ
ϲΑΎΠϳ· ϝϮόϔϣ Ε΍Ϋ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϲΤϴδϤϟ΍ ΎϬγέΎϤϳ ϲΘϟ΍ ϦϫΎϜϟ΍ ϡΎϣ΃ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ΔϴϠϤϋ ϥ΃ ΍ϮϔθΘϛ΍ βϔϨϟ΍ ˯ΎϤϠϋ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍
βϴϟ ˬΎϬϴϠϋ ΢ΘϔϨϳ ϥ΃ ϲτγϮϟ΍ ήϜϔϟ΍ ϝϭΎΤϳ έϮϣϷ΍ ϩάϫ Ϟϛ .ϲϧΎδϔϨϟ΍ ϞϠΤϤϟ΍ ϡΎϣ΃ ξϳήϤϟ΍ ΔϟΎΣ ϯϮΘδϤΑ Ύ˱ϴϗϼΧ΃ϭ Ύ˱ϴδϔϧ
.ϦϳΫϮόθϤϟ΍ϭ ϦϴϟΎΟΪϟ΍ Γήτϴγ Ϧϣ ΎϬμϴϠΨΗϭ ˬΎϬϴϓ Ϊϴϔϣ Ύϣ Ϟϛ Ν΍ήΨΘγ΍ ΔϟϭΎΤϣϭ ΎϬΘγ΍έΩ ϞΟ΃ Ϧϣ ϞΑ ˬΝΫΎδϟ΍ ΎϬϴϨΒΗ ϑΪϬΑ
ϙέΩ΃ ϪϧϷ ˬΔϴόϴΒτϗϮϔϟ΍ ήϫ΍ϮψϟΎΑ ϰϤδϳ Ύϣ Δγ΍έΪϟ ΔμμΨΘϤϟ΍ ΪϫΎόϤϟ΍ϭ ϥΎΠϠϟ΍ ϞϴϜθΘϟ ήτο΍ ϢϠόϟΎΑ ϚδϤΘϤϟ΍ Ώήϐϟ΍ Ϯϫ Ύϫ
ϲϓ ϰΘΣ ϞΑ ˬΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΔϴΑήΘϟ΍ϭ ΐτϟ΍ ϲϓ ΎϬϨϣ ΓΩΎϔΘγϼϟ ΓήϴΜϛ ΕΎϧΎϜϣ· ΔϤΛ ϦϴϴϤϠόϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ΔθϤϬϤϟ΍ ΕϻΎΠϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϥ΃
.ϱήϜδόϟ΍ϭ ϲγΎϴδϟ΍ ήϴΛ΄Θϟ΍ϭ βδΠΘϟ΍ ΕϻΎΠϣ
Δϟ΍Ϊόϟ΍ϭ Δϴϛ΍ήΘηϻ΍ ϦγΎΤϣϭ ΔϳΩΪόΘϟ΍ϭ Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ϦγΎΤϣ ϦΑ ϊϤΠϳ ΪϳΪΟ ϲϋΎϤΘΟ΍ϭ ϲγΎϴγ ϡΎψϧ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ :Ύ˱δϣΎΧ
ϡϮϳ ΪόΑ Ύ˱ϣϮϳ ΖΒΜϳ Ϛϟάϛ ΚϳΪΤϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϥΈϓ ˬΔϴϛ΍ήΘηϻ΍ ΏέΎΠΘϟΎΑ ϰϤδϳ Ύϣ Ϟθϓ ΖΒΛ΃ Ϊϗ ΚϳΪΤϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ· .ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍
ΖϧΎϛ ΍Ϋ· .(Ύ˱ΑϮόηϭ ΍˱Ω΍ήϓ΃) ΓήϴϘϔϟ΍ ΔϴΒϠϏϷ΍ ϰϠϋ (ΎΑϮόηϭ ΍˱Ω΍ήϓ΃) ΔϳήΜϟ΍ ΔϴϠϗϷ΍ ΔϨϤϴϫ ϖτϨϣ ϰϠϋ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ Δϴϟ΍ήΒϴϠϟ΍ Ϟθϓ
Δϴϟ΍ήΒϴϠϟ΍ ϥΈϓ ˬΏϮόθϠϟ ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϴΣϭήϟ΍ ΕΎϴλϮμΨϟ΍ϭ ΔϳήϜϔϟ΍ ΔϳΩΪόΘϟ΍ ϡ΍ήΘΣ΍ ϰϠϋ ΎϬΗέΪϗ ϡΪϋ ΐΒδΑ ΖϠθϓ Ϊϗ Δϴϛ΍ήΘηϻ΍
Ϣ΋ΎϘϟ΍ ϕϮδϟ΍ ϡΎψϧ Γήτϴγϭ ˬϊϤΟ΃ ϢϟΎόϟ΍ϭ ϦσϮϟ΍ Ϊϴόλ ϰϠϋ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ Δϟ΍Ϊόϟ΍ ϡ΍ήΘΣ΍ ϰϠϋ ΎϬΗέΪϗ ϡΪϋ ΐΒδΑ ΎϬϠθϓ ϢϗΎϔΘϳ
ΩΎόΑ·ϭ ϕϮδϟ΍ έΎϜΘΣ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔϳήϜδόϟ΍ϭ ΔϴδϔϨϟ΍ϭ Δϴϣϼϋϻ΍ ΏϭήΤϟ΍ Ϧη ΪΣ ϰϟ΍ ϞμΗ ϲΘϟ΍ ΔδϓΎϨϤϟ΍ϭ ΢Αήϟ΍ ΃ΪΒϣ ϰϠϋ
.ϦϴδϓΎϨϤϟ΍
ϪϨϜϟ .ϊϤΘΠϤϟ΍ ήϳϮτΗϭ ΝΎΘϧϻ΍ ΔϴϠϤϋ ήϴϴδΗ ϲϓ ΔϴϤϠόϟ΍ϭ ΔϴϧϼϘόϟΎΑ ϲϟ΍ήΒϴϠϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ Ϧϋ ϥϮόϓ΍ΪϤϟ΍ ϲϋΪϳ
ΔϴΜΒόϟ΍ ϯΪϣ ϒθΘϜϧ ϲϜϟ ˬϕϮδϟ΍ ϡΎψϧ ϪγέΎϤϳ ϱάϟ΍ ΔόϴΒτϟ΍ Ε΍ϭήΛϭ ΔϳήθΒϟ΍ ΔϗΎτϠϟ Ϟ΋ΎϬϟ΍ ήϳάΒΘϟΎΑ ϼ
˱ ϴϠϗ ϦόϤΘϟ΍ ϲϔϜϳ
ΔϋΎϨλϭ ΓήϣΪϤϟ΍ ΔΤϠγϷ΍ ΝΎΘϧ΍ ϰϠϋ έάΒΗ ΔόϴΒτϟ΍ Ε΍ϭήΛϭ ήθΒϟ΍ ΔϗΎσ ΚϠΛ Ϧϣ ΏήϘϳ Ύϣ : ϢϟΎόϟ΍ ϰϠϋ ήτϴδϳ ϱάϟ΍ ϥϮϨΠϟ΍ϭ
ϢΘϳ ΎϬϠϣΎϜΑ ΕΎΑΎϏ ˬΕΎϛήθϟ΍ ϦϴΑ ΔδϓΎϨϤϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϻ· ϡΪΨΗ ϻ ΓΪϴϔϣ ήϴϏϭ ΓέήϜϣ ϊ΋ΎπΒΑ ϞΜϤΘϳ ΝΎΘϧϻ΍ Ϧϣ ήϴΒϛ ˯ΰΟ .ΏϭήΤϟ΍
ΓέΎΒΠϟ΍ ϡϼϋϻ΍ Ϟ΋ΎγϮΑ ϞΜϤΘϳ ΝΎΘϧϻ΍ Ϧϣ ήϴΒϛ ˯ΰΟ .ήΤΒϟ΍ ϲϓ ϰϘϠΗ ΔϠΠϣ Ϧϣ ΪΣ΍ϭ ΩΪόϟ ϕέϭ ΝΎΘϧ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ϡΎϳ΄Α ΎϬϛϼϬΘγ΍
αΎϨϟ΍ ϯΪϟ ΔΟΎΤϟ΍ϭ ϢϬϨϟΎΑ αΎδΣϻ΍ ϢϴΨπΗϭ ΔϴϧΎδϧϻ΍ Ρϭήϟ΍ Φδϣϭ ΔδϓΎϨϤϟ΍ϭ ϙϼϬΘγϻ΍ ΔϴϠϤϋ ϊϴΠθΗϭ ϊ΋ΎπΒϠϟ ΞϳϭήΘϠϟ
΍˱έήο ϞϜθϳϭ ˬΕΎϛήθϟ΍ ΡΎΑέ΃ ϻ· ϡΪΨϳ ϻϭ ˬϪϨϋ ˯ΎϨϐΘγϻ΍ϭ ϩέΎμΘΧ΍ ϦϜϤϳ ΝΎΘϧϻ΍ Ϧϣ ήϴΒϛ ˯ΰΟ .έΎΤΘϧϻ΍ϭ ωΎϴπϟ΍ ΪΣ ϰϟ΍
ϯΪϣ Ϧϋ ϒθϜϳ ΪΣ΍ϭ Ϣϗέ .ΙΩ΍ϮΣ Ϧϣ ϪΒΒδΗ Ύϣϭ ϝϭήΘΑ Ϧϣ ϪϜϠϬΘδΗ Ύϣϭ Ε΍έΎϴδϟ΍ Ϧϣ Ϟ΋ΎϬϟ΍ ΩΪόϟ΍ ΍άϫ ϞΜϣ ˬϊϤΘΠϤϟ΍ ϰϠϋ
Ύϣ - Ϧϴμϟ΍ ϲϓ Ε΍έΎϴδϟ΍ ΩΪϋ ϲϫΎπϳ - ΔϤδϧ Ϧϴϳϼϣ 7 - ΍ήδϳϮγ ϲϓ Ε΍έΎϴδϟ΍ ΩΪϋ ϥΎϓ ΕΎϨϴϧΎϤΜϟ΍ ϡ΍Ϯϋ΃ ϰΘΣ :ϥϮϨΠϟ΍ ΍άϫ
! - ΔϤδϧ έΎϴϠϤϟ΍ ϒμϧϭ έΎϴϠϤϟ΍ ΏήϘϳ
ˬϲϨϘΘϟ΍ ΚϳΪΤΘϟ΍ ϝϮϴϣ ΔϨϠϘϋ Ύ˱γΎγ΃ ϲϨόϳ ˬΔϴϟ΍ήΒϴϠϟ΍ϭ Δϴϛ΍ήΘηϻ΍ ϦϴΑ ˬΚϟΎΜϟ΍ ϲτγϮϟ΍ ϖϳήτϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ΍άϫ
Ε΍ήΒΘΨϤϟ΍ϭ ϊϧΎμϤϟ΍ .ΔΛϭέϮϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΪϴϟΎϘΗϭ ΔΌϴΒϟ΍ ΓΎϴΣ ΔϤΣέ ϼΑ ΢δΘϜΗ ϲΘϟ΍ ΓέΎΒΠϟ΍ ΔϨϨϜϤϟ΍ ΓΪΣ Ϧϣ ϒϴϔΨΘϟ΍ϭ
Φπϟ΍ Ϧ΋ΎϜϣϭ ΓέΎΒΠϟ΍ ΩϭΪδϟ΍ .ΔΌϴΒϟ΍ϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎϴλϮμΧ ϡ΍ήΘΣ΍ϭ ΔϳΪϴϠϘΘϟ΍ ΝΎΘϧϻ΍ Ϟ΋Ύγϭ ΔϴϤϫ΃ ϲϔϨΗ ϻ ΏΎΤδϟ΍ ΕΎΤσΎϧϭ
.ΔΛϭέϮϤϟ΍ Δϋ΍έΰϟ΍ ϕήσϭ ΔϴόϴΒτϟ΍ ΓΪϤγϷ΍ϭ ΔϳΪϴϠϘΘϟ΍ ϱήϟ΍ Ϟ΋Ύγϭ Δγ΍έΩ ΔϴϤϫ΃ ϲϔϨΗ ϻ ΕΎΗΎΒϨϟ΍ ΔϳϭΩ΃ϭ ΔϳϭΎϤϴϜϟ΍ ΓΪϤγϷ΍ϭ
ΓΎϴΤϟ΍ ΪϴϟΎϘΗϭ ΔΌϴΒϠϟ ϥ· ϞΑ ˬΎϤϫΪΣϭ ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟ΍ϭ ϊϴϨμΘϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ Ύϫ΅ΎϨΑ ϦϜϤϳ ϻ ΓΩϮϋϮϤϟ΍ ΔϨΠϟ΍ ϥ΃ Ώήϐϟ΍ ϒθΘϜϳ ϡϮϳ Ϟϛ
ϮΠϟ΍ ΙϮϠΗ ˯΍ήΟ Ϧϣ ΔϴοέϷ΍ ΓήϜϟΎΑ ϖϴΤΗ ϲΘϟ΍ ϯήΒϜϟ΍ ήσΎΨϤϟ΍ ϊϴϤΠϠϟ Δϓϭήόϣ ΕΪϏ .ϊϤΘΠϤϟ΍ ήϳϮτΗ ϲϓ ΎϬΘϴϤϫ΃ϭ ΎϬϨγΎΤϣ
Ύϣ ήθΒϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ϴϣϮϳ ϞΘϘΗ ΎϫΪΣϭ ϕήτϟ΍ ΙΩ΍ϮΣ .ϥ΍ϮϴΤϟ΍ ν΍ήϘϧ΍ϭ ϩΎϴϤϟ΍ϭ ΕΎΒϨϟ΍ ϢϤδΗϭ ϦϴΠδϛϭϷ΍ κϘϧϭ ϥϭίϭϷ΍ ΏϮϘΛϭ
ΔϤϳήΠϟ΍ϭ ΔϴδϔϨϟ΍ Ε΍ΪϴϘόΘϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ν΍ήϣϷ΍ έΎθΘϧϻ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ˬΔϴΨϳέΎΘϟ΍ Ϧϴϋ΍Ϯτϟ΍ϭ ΏϭήΤϟ΍ ΎϳΎΤο ΩΪϋ ϲϫΎπϳ
ˬϱΩΎϤϟ΍ ΝΎΘϧϻ΍ ϡΎψϧϭ ϯήΒϜϟ΍ ϥΪϤϟ΍ ϮΤϧ ΓήΠϬϟ΍ϭ ϊϴϨμΘϟ΍ϭ ϲϨϘΘϟ΍ έϮτΘϟ΍ ˯΍ήΟ Ϧϣ ΍άϫ Ϟϛ ˬϒϨόϟ΍ϭ Ε΍έΪΨϤϟ΍ϭ ΔϟΎτΒϟ΍ϭ
27

ΓήϜϟ΍ ϲϓ ϲΣϭ ϞϴϤΟ Ϯϫ Ύϣ Ϟϛ ϩϮθϳϭ ˬΔόϴΒτϟ΍ϭ ΓΎϴΤϟΎΑ ΚΒόϳ Ρ΍έϭ ϥΎδϧϻ΍ Γήτϴγ Ϧϣ ϖΘόϧ΍ ΩέΎϤΑ ϪΒη΃ ϝϮΤΗ ϱάϟ΍
.ΔϴοέϷ΍
***
ϡήΘΤϳ ϲϤϟΎϋ ϲϧΎδϧ΍ ϡΎψϧ Ϟχ ϲϓ ζϴόϳ ϥ΃ ϊϴτΘδϳ ϲϧΎδϧ΍ ϊϤΘΠϣ ϖϠΧ ΕΎϧΎϜϣ· Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ϲτγϮϟ΍ ΃ΪΒϤϟ΍ ϑΪϫ ϥ·
ΔϴΣΎϧ Ϧϣϭ ˬΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϳήϜϔϟ΍ ϝϮϴϤϟ΍ ΩΪόΘϣϭ ϲσ΍ήϘϤϳΩ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ ˬϚϟάϛ ϡΎψϨϟ΍ ΍άϫϭ .ΔϴϣϮϘϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΕΎϴλϮμΨϟ΍
ΔϴϧΪϤϟ΍ ΕΎΌϴϬϟ΍ ήΒϋ ˬΝΎΘϧϻ΍ Ϟ΋Ύγϭ ϰϠϋ (ΔϟϭΪϟ΍ βϴϟϭ) ϊϤΘΠϤϟ΍ Γήτϴγ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ Δϟ΍Ϊόϟ΍ ϦϤπϳ ϲϛ΍ήΘη΍
.ΔϴΒόθϟ΍ϭ ΔϴϧϭΎόΘϟ΍ ϑέΎμϤϟ΍ϭ ΕΎϴόϤΠϟ΍ϭ ΕΎΑΎϘϨϟ΍ϭ
ϲγΎϴδϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ .ΪΣ΍ϭ ΪϠΑ Ϊϴόλ ϰϠϋ ϞϣΎϜΘϣ ϞϜθΑ ϪϘϴϘΤΗ ΍˱ΪΟ ΐόμϟ΍ Ϧϣ ϡΎψϨϟ΍ ΍άϫ ϞΜϣ ϥ΃ ΔϠϜθϤϟ΍ ϰϘΒΗ
ΡΎϔϜϟ΍ ϥΈϓ ΍άϬϟ ˬϢϟΎόϟ΍ ϲϗΎΑ Ϧϋ Ύϣ ΪϠΑ ϝΎμϔϧ΍ ϞϴΤΘδϤϟ΍ Ϧϣ ϭΪΒϳϭ ˬϊϤΟ΃ ϢϟΎόϟ΍ Ϊϴόλ ϰϠϋ ϼ
˱ Χ΍ΪΘϣ έΎλ ϱΩΎμΘϗϻ΍ϭ
ϝϼΧ Ϧϣ ΔΒϟΎτϤϠϟ ˬΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ϭ Ώ΍ΰΣϷ΍ϭ ΕΎϣϮϜΤϟ΍ ϞϤθϳ ˬϲϤϟΎϋ έΎϴΗ ϖϠΧ ϰϠϋ ϞϤόϟΎΑ ϞΜϤΘϳ ϲγΎγϷ΍
ίΎϴΤϧϻ΍ ϡΪϋ ΔϋϮϤΠϣ ϞΜϣ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΕΎΌϴϬϟ΍ Ϛϟάϛϭ ˬϼ
˱ Μϣ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ήΒϋ) ΔϳήθΒϟ΍ ϕΎϔΗΎΑ ϲϤϠδϟ΍ ΡΎϔϜϟ΍ϭ ωΎϨϗϹ΍ Ϟ΋Ύγϭ
ήϤΘγ΍ Ϯϟ ϱάϟ΍ έϮϫΪΘϟ΍ Ϧϣ ΎϫΫΎϘϧ΍ϭ ˯ΎόϤΟ ΔϳήθΒϠϟ ΔϣΎϋϭ ΔϛήΘθϣ ϝϮϠΣ ΩΎΠϳ· ϰϠϋ (ϲϣϼγϹ΍ ήϤΗΆϤϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔόϣΎΠϟ΍ϭ
˯ΎϨΑ ϑΪϫ ϥ΃ ϲϨόϳ ΍άϫϭ .ϲΗ΍άϟ΍ ήϴϣΪΘϟ΍ϭ ΏϭήΤϟ΍ϭ ήϘϔϟ΍ϭ ΙϮϠΘϟ΍ Ϧϣ ΔϴϋΎϤΟ ΔΛέΎϛ ϰϟ΍ νέϷΎΑ ϱΩΆϴγ ϝ΍ϮϨϤϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ
ϲϓ ˬ˯ΎόϤΟ ΔϴϧΎδϧϼϟ ΔϴΗΎϴΣ Γέϭήο έΎλ ϞΑ ˬϦϴϠοΎϨϤϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϤϟ Ύ˱ϳϭΎΑϮσ Ύ˱ϤϠΣ Ϊόϳ Ϣϟ ˬϝΩΎϋϭ ϲσ΍ήϘϤϳΩ ϲϧΎδϧ΍ ϡΎψϧ
ΔΛέΎϜϟ΍ ΔϣϮϤϳΩ Ϧϣ Ύ˱ϴΘϗϭϭ Ύ˱ϳήϫΎχ ϥϭΪϴϔΘδϤϟ΍ ϥϮϴγΎϴδϟ΍ϭ ˯ΎϳήΛϷ΍ ϰΘΣϭ ˬϥϮϴϨϳΩϭ ϥϮϴϧΎϤϠϋ ˬΚϟΎΜϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ΎϤϠΜϣ Ώήϐϟ΍
ϥΎϳΩϷ΍ϭ Ε΍ΪϘΘόϤϟ΍ βϓΎϨϳ ϲϨϳΩ ϭ΃ ϲγΎϴγ ΪϘΘΘόϣ ϭ΃ ΐϫάϤϟ ΓϮϋΩ Ζδϴϟ ϲϣΎΠδϧ΍ ϲτγϭ ήϜϔϟ ΓϮϋΪϟ΍ ϥ· .ΔϴϟΎΤϟ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍
ΔϴϟΎϴΧ ΓϮϋΩ ϥϮϜΗ Ϊϗ ΎϬϧ· .ΓΪ΋Ύδϟ΍ ϥΎϳΩϷ΍ϭ Ε΍ΪϘΘόϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϲϓ ΔϴΒδϨϟ΍ϭ Δϴόϗ΍Ϯϟ΍ ΫΎΨΗϻ ΓϮϋΩ ϲϫ ϞΑ ˬΓΪ΋Ύδϟ΍
ήϘϔϟ΍ Ϧϣ ΔϳήθΒϟ΍ ΫΎϘϧΎΑ ϥϵ΍ ϰΘΣ ΖϠθϓ ϲΘϟ΍ ΓΪ΋Ύδϟ΍ ϯήΧϷ΍ Ε΍ϮϋΪϟ΍ Ϧϣ ΃Ϯγ΃ Ζδϴϟ ϝ΍ϮΣϷ΍ Ϟϛ ϲϓ ΎϬϨϜϟ ˬϖϴϘΤΘϟ΍ ΔΒόλϭ
Ϯϫ ϥϵ΍ ϰΘΣϭ ΓέΎπΤϟ΍ ήΠϓ άϨϣ ΔϳήθΒϟ΍ ΦϳέΎΗ ϪΘΒΛ΃ ϱάϟ΍ ΪϴΣϮϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϥ΍ ˬϝϮϘϟ΍ ΢μϳ Ϊϗ .ϲΗ΍άϟ΍ έΎϣΪϟ΍ϭ ήΣΎϨΘϟ΍ϭ
ωϮϨΘϟ΍ ϥϮϧΎϗ ϥ· .ΪΣϭϷ΍ ϦϳΪϟ΍ ϭ΃ ΐϫάϤϟ΍ ϭ΃ ΪϘΘόϤϟ΍ ϱΫ ΐόθϟ΍ ϞΧ΍Ω ϲϓ ϰΘΣ ΓΪΣ΍ϭ ΔϴϨϳΩ ϭ΃ ΔϴΒϫάϣ Δϳ΅έ ΓΩΎϴγ ΔϟΎΤΘγ΍
ϥ·ϭ ϰΘΣ Ε΍ΪϘΘόϤϟ΍ϭ ϥΎϳΩϷ΍ ϊϴϤΟ ΎϬΘγέΎϣ ϲΘϟ΍ ΔϘϠτϤϟ΍ ΓΪϴΣϮϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ Ϯϫ ϥΎϤϳϻ΍ϭ ήϜϔϟ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ ΔϴΒδϨϟ΍ϭ ΔϳΩΪόΘϟ΍ϭ
ϞΟ΃ Ϧϣ ϱήϴϤπϟ΍ϭ ϱήϜϔϟ΍ ΡΎϔϜϟ΍ Ύ˱ϴϧΎΛϭ ˬΔϘϴϘΤϟ΍ ϩάϬΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ϻ˱ ϭ΃ ϲτγϮϟ΍ ήϜϔϟ΍ ϑΪϫ ϥΈϓ ϥΫ· .ΎϬΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ϡΪϋ ΖϟϭΎΣ
.ϥΎσϭϷ΍ ΫΎϘϧϻ ΔϛήΘθϣ ϞϤϋ Ξϣ΍ήΑ ϖϠΧ ϑΪϬΑ Ε΍έΎϴΘϟ΍ ϊϴϤΟ ϦϴΑ ϢϫΎϔΘϟ΍ϭ έ΍ϮΤϠϟ Δϴτγϭ Δϳ΅έϭ ϙήΘθϣ ϢγΎϗ ΩΎΠϳ·
ΔϨϤϴϫϭ ϒόπϟΎΑ ΕΰϴϤΗ ϲΘϟ΍ ΔϤϠψϤϟ΍ ΐϘΤϟ΍ ϊϣ ήϴΜϜϟΎΑ ϪΑΎθΘΗ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ ΏϮόη ΎϬθϴόΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϟΎΤϟ΍ ΔΒϘΤϟ΍ ϥ·
ΎϬϧ· .Δϴϔ΋Ύτϟ΍ϭ ΔϴϠ΋ΎΒϘϟ΍ϭ ΔϴΑΰΤϟ΍ϭ ΔϴϨσϮϟ΍ ΕΎϋ΍ΰϨϟ΍ ϥΎϴϐσϭ ΔϴϣϮϘϟ΍ϭ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ νϮϤϏϭ Ε΍άϟΎΑ ΔϘΜϟ΍ ϥ΍ΪϘϓϭ ϲΒϨΟϷ΍
ΫΎϘϧϻ ΓϮϋΪϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϢϬϧΎσϭ΃ ΫΎϘϧϻ ΔϴϤϟΎϋ ΔϴϨϳΩϭ ΔϳήϜϓ ϊϳέΎθϣ ϢϳΪϘΗ ϰϟ΍ ΎϨϓϼγ΃ ΖόϓΩ ϲΘϟ΍ ΔϘΑΎδϟ΍ ΐϘΤϟ΍ ΕΎϴϟΎϜη· βϔϧ
.ϊϤΟ΃ ϢϟΎόϟ΍

28

ϦϳΪϟ΍ϭ ΔγΎϴδϟ΍ϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϦϴΑ ΔϓΎϘΜϟ΍
ϻ ϲϧΈΑ :ϪΑ΍ϮΟ ϥΎϛϭ ˮΔμϗ ΐΗΎϛ ϰϟ΍ Ρ΍ήΟ ΐϴΒσ Ϧϣ ϞϘΘϨϳ ϥ΃ ωΎτΘγ΍ ϒϴϛ ˬβϳέΩ· ϒγϮϳ ϱήμϤϟ΍ ΐΗΎϜϟ΍ Ύ˱ϣϮϳ ϞΌ˵γ
!΍... ϢϠϘϟ΍ Δτγ΍ϮΑ ϪΣ˷ήη΃ ϥϵ΍ϭ ˬϊπΒϤϟ΍ Δτγ΍ϮΑ ϥΎδϧϻ΍ Ρ˷ήη΃ ΖϨϛ βϣϷΎΑ ...ϦϴΘϨϬϤϟ΍ ϦϴΑ ήϴΒϛ ϕήϔΑ ήόη΃
ΎϤϬϧΈϓ ΎϤϫΰϳΎϤΗ ϢϏέ ˬϦϳΪ΋Ύγ ϦϴϔϳήόΗ ΔϤΛ ϥ΃ ϻ· ˬϢϟΎόϟ΍ ΕΎϐϟ ϊϴϤΟ ϲϓ ϰϨόϤϟ΍ νϮϤϏϭ ΎϔϘΜϤΑ ΔϤϠϛ ΕΎϔϳήόΗ ωϮϨΗ ϢϏέ
ϝϭ΍ί Ϧϣ Ϟϛ ϱ΃ ˬΎϨϫάϟ΍ ΔϠϴϐθΑ ΔϴϤδΗ ϢϬϴϠϋ ϖϠτϳ ϦϤϣ ˬϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ϊϴϤΠϟ ϞϣΎθϟ΍ ϡΎόϟ΍ ϒϳήόΘϟ΍ ΎϤϬϟϭ΃ .ϰϨόϤϟ΍ ϲϓ ϥϼΧ΍ΪΘϣ
.ϦϴϧΎϨϓϭ ΏΎΘϛϭ ϦϴϴγΎϴγϭ ϦϴϳΩΎμΘϗ΍ϭ Ϧϴϳέ΍Ω·ϭ ˯ΎΒσ΃ϭ ϦϴγΪϨϬϣ Ϧϣ ˬΔϴϨϔϟ΍ϭ ΔϴΑΎΘϜϟ΍ϭ ΔϴϨϘΘϟ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ ϪΗΎϋϮϨΘΑ ϲϨϫάϟ΍ ϞϤόϟ΍
Ϟμϔϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ Ύ˱ϤϠϋ .ϢϫήϴϏϭ ήϜδϋϭ ϦϴϴϓήΣϭ ϦϴΣϼϓϭ ϝΎϤϋ Ϧϣ ΍Ϊϴϟ΍ ΔϠϴϐθΑ ήΑ ΔϧέΎϘϣ ΔϔϘΜϤϟ΍ ΕΎΌϔϟ΍ Ύ˱ϣϮϤϋ ϥϮϠϜθϳ ˯ϻΆϫ
ˬΎϔϘΜϤΑ ΔϤϠϜϟ ϥΎΛ ϒϳήόΗ ΔϤΛ .ϱϭΪϴϟ΍ ϞϤόϟ΍ϭ ϲϨϫάϟ΍ ϞϤόϟ΍ ϦϴΑ ϲϨϘΘϟ΍ ϞΧ΍ΪΘϟ΍ ΐΒδΑ ΔϴΒδϧ ΓέϮμΑ ϞϣΎόϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϦϴΘΌϔϟ΍ ϦϴΑ
ΔϴϟΎϤΠϟ΍ ΕϻΎΠϤϟ΍ ϲϓ ρΎθϨϟ΍ ϝϭ΍ΰϳ ϱάϟ΍ Ϯϫ ΎϔϘΜϤϟΎΑ ϥϮϜϴϓ .ΎϨϫάϟ΍ ΔϠϴϐθΑ Ϧϣ ΍˱ΪΣ΍ϭ Ύ˱ϋΎτϗ ϞϤθϳ Ϋ· ˬϝϭϷ΍ Ϧϣ ϰ
˱ Ϩόϣ ϖϴο΃ Ϯϫ
ˬϦϴϔϘΜϤϟΎΑ ΪμϘϳ ˬΔϗΩ ήΜϛ΃ ΓέϮμΑ .˯ΎϨϐϟ΍ϭ ήϳϮμΘϟ΍ϭ ϞϴΜϤΘϟ΍ϭ Ϣγήϟ΍ϭ ΔΑΎΘϜϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ˬήϜϔϟ΍ϭ ΏΩϷ΍ϭ Ϧϔϟ΍ :ΔϳήϜϔϟ΍ϭ ΔϴΣϭήϟ΍
ϦϴϴλΎμΘΧϻ΍ϭ ˯ΎΒσϷ΍ϭ ϦϴϴϨϘΘϟ΍ ΕΎϋΎτϗ Ϧϣ ϰϘΒΗ Ϧϣ ϥ΃ ϝϮϘϟ΍ ϦϜϤϳ αΎγϷ΍ ΍άϫ ϰϠϋ .ϢϬΗΎϋϮϨΗ ϊϴϤΠΑ ϦϴϧΎϨϔϟ΍ϭ ΏΎΘϜϟ΍
.ΎϨϴϴϠϤϋ ϦϴϔϘΜϤΑ ΔϴϤδΘΑ ϢϫΰϴϴϤΗ ϦϜϤϳˬϢϫήϴϏϭ ϦϴϴγΎϴδϟ΍ϭ
ΏέΎϘΘΗ Ύ˱ϣϮϤϋ ΎϬϧΈϓ ˬΎϬΘϴλϮμΧ ϢϏέ ˬΔϴϨσϭϭ ΔϴΗ΍Ϋ κϗ΍Ϯϧϭ ΕΎϴϟΎϜη· Ϧϣ ϥϮϧΎόϳ ϢϬϧΈϓ ˬΎϨϧ΍ΪϠΑ ϲϓ ϦϴϔϘΜϤϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ
ΔϓΎϘΜϟ΍ Ύ˱όΒσ) ΔϴΑήϐϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ Γήτϴγϭ ΔϳέΎϤόΘγϻ΍ ΔϨϤϴϬϟ΍ ϑϭήψϟ ϙήΘθϤϟ΍ ωϮπΨϟ΍ ΐΒδΑ ˬΚϟΎΜϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ ωΎοϭ΃ ϊϣ
ϥΎϨΒϟϭ ΎϳέϮγϭ ϕ΍ήόϟΎΑ :ϕήθϤϟ΍ ΔϘτϨϣ ϲϔϘΜϣ ωΎοϭ΃ ϥ΃ ϝϮϘϟ΍ ϦϜϤϳ ϦϜϟ .(ΔϴΑήϐϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ Ϧϣ ˯ΰΟ ΔϴδϛέΎϤϟ΍ϭ ΔϴΘϴϓϮδϟ΍
ϪΑΎθΗ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ΔϴγΎϴδϟ΍ ϑϭήψϟ΍ϭ ΓΪ΋Ύδϟ΍ ΔϴϠϘόϟ΍ϭ ϱέΎπΤϟ΍ Ι΍ήϴϤϟ΍ϭ ΦϳέΎΘϟ΍ ϲϓ ΔϛήΘθϣ Ϣγ΍Ϯϗ ΎϬϨϴΑ ˬΎϧΩέϷ΍ϭ ϦϴτδϠϓϭ
.(Δϴϗήϋ ϭ΃ ΔϴϣϮϗ ϝΪΑ ΍ΔϴϧΎϜγ ΔΌϔΑ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ΡήΘϘϧ) ΔϴϧΎϜδϟ΍ϭ ΔϴΒϫάϤϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΕΎϋϮϨΘϟ΍ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍
ϦϤϣ ϦϳήϴΜϜϟ΍ ϢϬϨϴΑ ϥ΃ ϙέΪϧ ΎϨϧϷ ˬϦϴϔϘΜϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϪΑ ΪμϘϳ ϻ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ ϯΪϟ ϞϠΨϟ΍ ρΎϘϧ Ω΍ΪόΗ ϥ΃ ϰϟ΍ ϪϳϮϨΘϟ΍ ΐΟϮΘϳ
ΔϟΎΤϟ ΔΗϭΎϔΘϣ ΕΎΟέΪΑ ΍ϮόπΧ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ Ϧϣ ήΒϛϷ΍ ϢδϘϟ΍ Ϯϫ ϥΫ· ΩϮμϘϤϟ΍ .ϢϬΗΎϋ΍ΪΑ· ϲϓ ΔϴϨσϮϟ΍ϭ ΔϴΗ΍άϟ΍ ΔϟΎλϷ΍ ϥϮϜϠΘϤϳ
ϪϠϤϛ΄Α ϊϤΘΠϤϟ΍ ϞϤθϳ ΔϘϴϘΤϟΎΑ ϞϠΨϟ΍ ΍άϫ .ΚϟΎΜϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϡϮϤϋϭ ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϔϘΜϣ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϞΜϣ ϊϗ΍Ϯϟ΍ Ϧϋ ωΎτϘϧϻ΍ϭ ΥΎδϤϧϻ΍
ϦϜϤϳ .ΔϟϭΪϟ΍ϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϋϭ ϖϠΨΑ ϰϟϭϷ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϞϤΤΘΗ ϲΘϟ΍ ˬΔϔϘΜϤϟ΍ ΐΨϨϟ΍ Ύ˱λϮμΧϭ ΔϤϠόΘϤϟ΍ ήϴϏϭ ΔϤϠόΘϤϟ΍ ϪΗΎϋΎτϘΑ
:ϲϟΎΘϟΎϛ ϞϠΨϟ΍ ρΎϘϧ Ω΍ΪόΗ
: ϊϤΘΠϤϟΎΑ ϒϘΜϤϟ΍ Δϗϼϋ :ϻ˱ ϭ΃
ϩάϫ ϥϮϜΗ Ϊϗ .ΔΛϭέϮϤϟ΍ϭ Δϴόϗ΍Ϯϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϡϮϤϋ ΔϓΎϘΛϭ ΔϤϠόΘϤϟ΍ ΐΨϨϟ΍ ΔϓΎϘΛ ϦϴΑ Ύ˱ϣΎϤΗ ΔϠΨϠΨΘϣ Δϗϼόϟ΍ ϥ΃ ϭΪΒϳ
ϦϴΑ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϳΩΎϤϟ΍ ϕϭήϔϟ΍ ϥΈϓ ˬΚϟΎΜϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ϲϓ ϦϜϟ .ΔϣΪϘΘϤϟ΍ ΔϴϋΎϨμϟ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ ϰΘΣ ΎϬϨϣ ϲϧΎόΗ Ϋ· ˬΔϴόϴΒσ ΔϴϟΎϜηϹ΍
ϻ ˬϲδϧήϔϟ΍ Ρϼϔϟ΍ϭ ϲδϧήϔϟ΍ ϒϘΜϤϟ΍ ϦϴΑ ΔϳέΎπΤϟ΍ ΔϓΎδϤϟ΍ ˬΎδϧήϓ ϞΜϣ ΎϣΪϘΘϤΑ ΪϠΑ ϲϓ .ΩϭΪΤϟ΍ ϰμϗ΃ ϰϟ΍ ΔόγΎη ϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎΌϓ
ˬϒϘΜϤϟ΍ϭ Ρϼϔϟ΍ ϦϴΑ ΔϳέΎπΤϟ΍ ΔϓΎδϤϟ΍ ϥΎϓ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΎϤϨϴΑ .βϳέΎΑ ΔϤλΎόϟ΍ϭ Δϴδϧήϔϟ΍ ΔϳήϘϟ΍ ϦϴΑ Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ ΔϓΎδϤϟ΍ ϯΪόΘΗ
ϭ΃ ϥΪϨϟ ϭ΃ βϳέΎΑ Ϧϣ Ϟϛϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϦϴΑ ΔϓΎδϤϟ΍ ϕϮϔΗ ϲϫ ϞΑ ˬΩ΍ΪϐΑ ΔϤλΎόϟ΍ϭ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϳήϘϟ΍ ϦϴΑ Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ ΔϓΎδϤϟ΍ ίϭΎΠΘΗ
ϒϘΜϤϟ΍ ϥ΃ ϰϨόϤΑ .ΎϣΪϘΘϤϟΎΑ ϢϟΎόϟ΍ Ϣλ΍Ϯόϟ ΔϴΣϭήϟ΍ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΔϨϤϴϬϟ΍ Ύ˱ϴόϗ΍ϭ Ζοήϓ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΔϳΩΎϤϟ΍ ΔϴόΒΘϟ΍ ϑϭήχ ϥ· ! ϮϜγϮϣ
Ύ˱ϤϏέ ϪϧΎϓ ΚϟΎΜϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϒϘΜϣ ΎϤϨϴΑ ˬΔϴϤϟΎόϟ΍ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΰϛ΍ήϤϟ΍ Ϧϣ ϢΛ Ϧϣϭ ϻ˱ ϭ΃ ϲϨσϮϟ΍ ϲϓΎϘΜϟ΍ ϩΰϛήϣ Ϧϣ ϪΘϴόΟήϣ ΪϤΘδϳ ϲΑήϐϟ΍
!Ύ˱ϳέΎπΣϭ Ύ˱ϴϓ΍ήϐΟ ΓΪϴόΒϟ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ΰϛ΍ήϣ Ϧϣ ϪΘϴόΟήϣ ΪϤΘδϳ Ϟχ ϪϨϋ

29

ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ϪΗΎϋϮϨΘΑ ϊϤΘΠϤϟ΍ Ϧϋ ϲΣϭήϟ΍ Ώ΍ήΘϏϻΎΑ Ύ˱ϘϴϤϋ ΍˱έϮόη ϪϳΪϟ ΞΘϧ΃ ΎϨϧ΍ΪϠΑ ϲϓ ϒϘΜϤϠϟ ϲϣΎμϔϧϻ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ΍άϫ
ϒτόϟ΍ ΡϭήΑ ΔΟϭΰϤϤϟ΍ ˯ϼόΘγϻ΍ϭ ΔϴδΟήϨϟ΍ ήϋΎθϣ Ϧϣ ω
˲ Ϯϧ ΔϤϠόΘϤϟ΍ ΐΨϨϟ΍ ϯΪϟ ΩΎγ ˬΐΒδϟ΍ ΍άϬϟ .ΔϴΗΎϴΤϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ
.ΔϴϤϠόϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΕΎϋ΍ΪΑϹ΍ϭ Ε΍ΪϘΘόϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ ΖϠΠΗϭ .ϼϫΎΠϟΎΑ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϗΎΑ ϮΤϧ ΔϘϔθϟ΍ϭ ϱϮΑϷ΍
ϦϴϴϟϮλϷ΍ ϰΘΣ ϞΑ .Δϟ΍Ϊόϟ΍ϭ ΓέϮΜϟΎΑ ϦϣΆΗ ϲΘϟ΍ ϰΘΣ ˬΔϴϨϐϟ΍ϭ ΎϴϠόϟ΍ ΕΎΌϔϟ΍ϭ ΔϤϠόΘϤϟ΍ ΐΨϨϟ΍ ϊϴϤΟ αΎδΣϻ΍ ΍άϫ ϲϓ ϙήΘθΗϭ
ϥΎϛ ΍Ϋ· !ϊϤΘΠϤϟ΍ ΔϴϠϘϋ Ϧϋ ϊϓήΘϟ΍ϭ ΔϴδΟήϨϟ΍ Ε΍˯΍ήϏ΍ ϲϓ ˯ΪΒϟ΍ άϨϣ ΍ϮτϘγ ˬ΢ϟΎμϟ΍ ϒϠδϟ΍ Ι΍ήϴϣ ϰϟ΍ ΓΩϮόϟ΍ϭ ϦϳΪϟ΍ ΓΎϋΩϭ
ήΑ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΓΩΎϋ ϢϬΘϳ (ΎΑέϭ΃ϭ ΎδϧήϔΑ ΔλΎΨϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΕΎϴϟΎϜηϹ΍ ΐϨΠΘϟ ΎϴϧΎϤϠόΑ ϝΪΑ ΎϴϧΪϤΑ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ΡήΘϘϧ) ϲϧΪϤϟ΍ ϒϘΜϤϟ΍
Ϧϋ ϕϭήϤϟ΍ϭ ήϔϜϟΎΑ ήΑ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϡΎϬΗ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϩ˯ϼόΘγ΍ϭ ϪΘϴδΟήϧ αέΎϤϳ ήΧϵ΍ Ϯϫ Ρ΍έ ΎϴϨϳΪϟ΍ ϒϘΜϤϟΎΑ ϥΈϓ ˬΎϔϠΨΘϟ΍ϭ ϞϬΠϟΎΑ
.ΎΤϟΎμϟ΍ ϒϠδϟ΍ ˯ϯΩΎΒϣ
.ϪϘϔΘϟ΍ϭ ΔϓήόϤϟ΍ ΔτϠγ ϢγΎΑ ΔϳϮϨΒϟ΍ϭ ΔϳϮΑϷ΍ ΎϬΘϘϔηϭ ΎϬϴϟΎόΗ ήϳήΒΘϟ ΎϬΑ ΔλΎΧ ΎϳίΎΘϧΎϓ ΎϬϟ ϖϠΘΨΗ ΔΒΨϧ Ϟϛ
:ΔΑϮϠϘϣϭ ΔϓήτΘϣ ΓέϮμΑ ϦϜϟ ˬϲΑήϐϟ΍ ϒϘΜϤϟ΍ ΓΪϘϋ βϔϧ ΐδΘϛ΍ Ϫϧ΃ ˬΎϨϧ΍ΪϠΑ ϲϓ ϒϘΜϤϟ΍ ΔϠϜθϣ ϥ· ˬϝϮϘϧ ΢οϭ΃ ΓέϮμΑ
ϒϘΜϤϟ΍ ΍άϫ ϦϜϟ .ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϞΧ΍Ω ΰϳΎϤΘϟ΍ ΩϭΪΣ ϦϤο ˬ˯ϼόΘγϻ΍ Ϧϣ ΔϟϮϘόϣ ΔΟέΪΑ ϪϴϨσ΍Ϯϣ ϰϟ΍ ήψϨϳ ϲΑήϐϟ΍ ϒϘΜϤϟ΍ ϥ·
ϰϠϋ ϖϠσ΃ ϲΘϟ΍ϭ ˬ΍ΔϔϠΨΘϤϟΎΑ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ ϰϟ΍ ήψϨϟ΍ ΪϨϋ ΔϴΟϮϟϮΑήΜϧϷ΍ ΔϴΒ΋΍ήϐϟ΍ϭ ˯ϼόΘγϻ΍ Ε΍ΪϘΘόϤΑ ϪόϤΘΠϣ ϙέΎθϳ ϪϨϋ Ύ˱ϤϏέ
Ύϣ΃ .(ϕ΍ήθΘγϻ΍ Ϧϋ ϑϭήόϤϟ΍ ϪΑΎΘϛ ϲϓ Ϊϴόγ Ωέ΍ϭΩ΍ Δό΋΍έ ΓέϮμΑ ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ Ϧϋ ϒθϛ) ΍έϮϠϜϟϮϔΑ ΔϴϤδΗ ΔσΎδΑ ϞϜΑ ΎϬΗΎϋ΍ΪΑ·
ΏϮόθϟ΍ ϡϮϤϋϭ ϪΒόη ΔϓΎϘΛ ϮΤϧ ϲΑήϐϟ΍ Ϧσ΍ϮϤϟ΍ϭ ϒϘΜϤϟ΍ Γήψϧ βϔϧ ϪϴϨΒΗ ϲϓ ϦϤϜΗ ϪΘϠϜθϣ ϥΎϓ ΚϟΎΜϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϒϘΜϤϟ ΔΒδϨϟΎΑ
!΍ΔϔϠΨΘϤϟΎΑ
ϝϮϘϧ) (ϦϴϔϘΜϤϟ΍ ϩΎΒη΃ϭ) ϦϴϔϘΜϤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϦϴΑ ϝϭ΍ΪΘϤϟ΍ ϲϨϠόϟ΍ϭ ϲϨσΎΒϟ΍ ΩΎϘΘϋϻ΍ ϚϟάΑ ΪϬθΘδϧ ˬΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ϞϴΜϤΘϠϟ
ϢϬΗ΍ΪϘΘόϣϭ αΎϨϟ΍ ΕΎσΎθϧ ϊϴϤΟ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϲϨόϳ ΍άϫϭ .ϦϴϔϘΜϤϟΎΑ ΔλΎΧ ϝΎμΧ ϲϫ ˬ˯Ύϛάϟ΍ϭ ω΍ΪΑϹ΍ ϥ΃ :(ϊϴϤΠϟ΍ βϴϟϭ ήϴΜϜϟ΍
ϲΒόθϟ΍ ήόθϟΎΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ ΓήϫΎχ έΎθΘϧ΍ ϼ
˱ Μϣ ΎϬϨϣ ΔϴΑΎΠϳ· Ε΍˯ΎϨΜΘγ΍ ϙΎϨϫ Ύ˱όΒσ .΍ΔϳέϮϠϜϟϮϔΑ ΔϴΒόη ΕΎσΎθϧ ΎϬϧ΃ ϰϠϋ ˬϢϬΗΎϋ΍ΪΑ·ϭ
.ΏΩϷ΍ϭ Ϣγήϟ΍ϭ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϲϓ ΔϟΎλϷ΍ Ϧϋ ΔΜΣΎΒϟ΍ Ε΍έΎϴΘϟ΍ ϮϤϧ Ϛϟάϛϭ
ϒϳί ΩΎγϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ Δϳ΅ήϟ΍ ΖϫϮθΘϓ .ΔϴΒόθϟ΍ϭ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ϭ ϒϘΜϤϟ΍ ϦϴΑ ΍˱ΰΟΎΣ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ϞϜη ϲ΋ϼόΘγϻ΍ ϢϫϮϟ΍ ΍άϫ
ϊϓέ΃ϭ ... ϖϳήτΒϟ΍ ή΋Ύσ ΎϴΑ : ΔϴϋϮϧ Ϧϣ ˬΓΩέϮΘδϤϟ΍ϭ Δϴμόϟ΍ ίϮϣήϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϰϟ΍ ϞϴϤϟ΍ ϦϤϴϫϭ ΔϴϓΎϘΜΘγϻ΍ ΓϮϠϬϔϟ΍ϭ ω΍ΪΑϹ΍
ΰϣήϟ΍ βϳΪϘΗ :Δϴϋ΍ΪΑϹ΍ ΔϤϴϘϠϟ Ύ˱ϴγΎγ΃ Ύ˱σήη έΎλ Ϫϧ΃ ΔΟέΩ ϰϟ΍ ΪϴϘόΘϟ΍ϭ νϮϤϐϟ΍ ϰϐσ ΪϘϟ !΍...ϲΗΪϴγ Ύϳ Ϛϟ ΔϴΤΗ ϲΘόΒϗ
ϻ· ϪΑ ϝϮόϔϤϟ΍ϭ ϞϋΎϔϟ΍ ΎϬϨϣ ϑήόΗ ϻ ϲΘϟ΍ ΓΪϘόϤϟ΍ ΔϠϳϮτϟ΍ ϞϤΠϟ΍ϭ ΔϴγϮϣΎϘϟ΍ Ε΍ΩήϔϤϟ΍ Ε΍Ϋ ϢϬϔϟ΍ ϰϠϋ Δϴμόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ϭ ϝϮϬΠϤϟ΍
ϻϭ ϥΎσϭ΃ ϼΑ Ι΍ΪΣϷ΍ϭ ˯ΎϤγ΃ ϼΑ ιϮΨθϟ΍ϭ ΔϟϮϬΠϣ ϥΪϤϟ΍ ϥϮϜΗ ϥ΃ ΐΠϳ έΎόηϷ΍ϭ κμϘϟ΍ ϲϓ .ΓΪϳΪϋ Ε΍ήϣ ΎϬΗ˯΍ήϗ ΪόΑ
.Φϳέ΍ϮΗ
ϱάϟ΍ Ϧϛ΍Ϊϟ΍ ΏΎΒπϟ΍ϭ ΔϤΗΎϘϟ΍ ϥ΍ϮϟϷΎΑ ΦτϠΗ ϥ΃ ΐΠϳ ΓέϭήπϟΎΑ ΎϬϧΎϓ Δϴόϗ΍ϭ ϝΎϜη΃ ϰϠϋ ΕϮΘΣ΍ ΎϤϬϣ ˬϦϴϣΎγήϟ΍ ΕΎΣϮϟ
.Ύϫ΍ϮΘΤϣ ϲϔΨϳϭ ΔΣϮϠϟ΍ ΔΣΎδϣ ϲτϐϳ
ϲϘϠΘϤϟ΍ ϥΎϛ ΍ΫΈΑ :ϡΎϬΑϹ΍ϭ νϮϤϐϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ αΎϨϟ΍ ϯϮϜη ϰϠϋ ΩήϠϟ ˬέήϜϤϟ΍ Ώ΍ϮΠϟ΍ ϰϟ΍ ϡ΍Ϯϋ΃ άϨϣ ωΎϤΘγϻ΍ ΎϧΩϮόΗ Ύϧ΍ήΗ
Ϧσ΍ϮϤϟΎΑ ήόθϳ ϥ΃ ΔϳΎϬϨϟΎΑ ϲϐΘΒϳ ΪϴϘόΘϟ΍ϭ νϮϤϐϟ΍ ΍άϫ Ϟϛ !΍...ϱΪλΎϘϣ ϙέΪϴϟ ήΜϛ΃ ϲόϳ ϥ΃ ϪϴϠϋ .ϪΘϠϜθϣ ϩάϬϓ ˬϢϬϔϳ ϻ
˯ϻΆϫ Ϧϣ ΍˱ήϴΒϛ Ύ˱Ϥδϗ ϥ΃ Ϧσ΍ϮϤϟ΍ ΍άϫ ϱέΪϳ ϻϭ .΍έΎΒϜϟ΍ ϦϴϋΪΒϤϟΎΑ ˯ϻΆϫ ϯϮΘδϣ ϰϟ΍ ωΎϔΗέϻ΍ ϰϠϋ ϪΗέΪϗ ϡΪϋϭ ϪϠϬΠΑ ΎϨϴϜδϤϟ΍
ΰϬΑ ϝϼΧ Ϧϣ ΎϯήΒϜϟ΍ ΔΑϭάϛϷΎΑ ϩάϫ ΔϣϮϤϳΪΑ ϥϮϛήΘθϳ ϊϴϤΠϟ΍ .ξόΒϟ΍ ϢϬπόΑ ΎϤγϼσ ϚϔΑ ϰϠϋ ϦϳέΩΎϗ ήϴϏ ϢϬδϔϧ΃ ϦϴϔϘΜϤϟ΍
!ϲϘϴϘΤϟ΍ ϢϬϔϟ΍ Ϧϋ ΰΠόϟ΍ ΔϴτϐΘϟ ˬϮϛϮϓϭ ήΗέΎγϭ ϮγΎϜϴΑϭ ϲϟ΍Ω ωϮϧ Ϧϣ ΔϧΎϧήϟ΍ ˯ΎϤγϷΎΑ ϕΪθΘϟ΍ ϢΛ κϨϟ΍ ϭ΃ ΔΣϮϠϟ΍ ϡΎϣ΃ Ύγ΃ήϟ΍
΢Βλ΃ ΎϴδϴϧϭΩϷ΍ νϮϤϐϟΎΑ ΍άϫ ϥ΃ ΔϠϜθϤϟ΍ ϦϜϟ .ΔϟϮΒϘϣ Δϴϋ΍ΪΑ·ϭ ΔϴϨϓ Γΰϴϣ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ΎϴόϴΒτϟ΍ νϮϤϐϟΎΑ ϥ΃ ΢ϴΤλ
!ϪϴϠϋ έΎμΘϧϻ΍ ωΪΒϤϟ΍ ϰϠϋ ΐΟϮΘϳ ϱάϟ΍ ϻϭϷ΍ ϲϟΎϳήΒϣϻ΍ ϭΪόϟΎΑ ΓήηΎΒϤϟ΍ϭ ΡϮοϮϟ΍ έΎλϭ ˬω΍ΪΑϺϟ ΍ΪϴΣϮϟ΍ ϲϋήθϟ΍ ϞΜϤϤϟΎΑ

30

ϢϫΫΎΨΗ΍ ΍˱ΪΑ΃ ϦϜϤϳ ϻ υϮϔΤϣ ΐϴΠϧ ϞΜϣ Ύ˱ϋΪΒϣ Ύ˱ϴ΋΍ϭέ ϭ΍ ΎϤϴϠγ Ω΍ϮΠΑ ϞΜϣ ϼ
˱ ϴλ΃ Ύ˱ϧΎϨϓ ϭ΃ ˬΎΑΎϴδϟΎΑ ϞΜϣ ΍˱ήϴΒϛ ΍˱ήϋΎη ϥ΃ ϢϏέ
.ϲϟΎΤϟ΍ νϮϤϐϠϟ Ύ˱ΟΫϮϤϧ
κμϘϟ΍ϭ ΐΘϜϟ΍ ϱ΃ ˬΔϴΒόθϟ΍ ΕΎϋ΍ΪΑϹΎΑ ϰϤδϳ ΎϤϣ ΔΜϳΪΤϟ΍ ΎϨΘϓΎϘΛ ϮϠΨΗ ΍ΫΎϤϟ : ϲϟΎΘϟ΍ ϝ΅ΎδΘϟ΍ Ρήσ ϕΎϴδϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϦϜϤϳ
Ϧϋ ϒϗϮΘΗ Ϣϟ ΔϴΑήϐϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ϭ ϥήϗ Ϧϣ ήΜϛ΃ άϨϣ ˮΔϓΎϘΜϟ΍ ϲτγϮΘϤϟ΍ ˯΍ήϘϟ΍ Ϧϣ ϦϜϤϣ ΩΪϋ ήΒϛ΃ ϰϟ΍ ΔϬΟϮϣϭ ΔτδΒϣ ΔϐϠΑ ΔΑϮΘϜϤϟ΍
.ϯϮΘδϤϟ΍ ΎϴϔϴΤϨϟ΍ϭ ϲϔϴϫήϟΎΑ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ ϰΘΣ ϞΒϗ Ϧϣ Γ˯ϭήϘϤϟ΍ ΔϴϟΎϴΨϟ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ϭ ΔϴδϴϟϮΒϟ΍ϭ ΔϴϔσΎόϟ΍ ΐΘϜϟ΍ Ϧϣ ωϮϨϟ΍ ΍άϫ ΝΎΘϧ΍
ΔϓΎϘΜϟΎΑ βϳΪϘΗ ΎϧΩϮόΗ ΎϨϧϷ ΍άϫ Ϟϛ .Ύ˱ϴΑΩ΃ϭ Ύ˱ϴϨϓ ˬϝΎϔσϸϟ ΔϬΟϮϤϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϪϨϣ ϲϧΎόΗ ϱάϟ΍ ΪϳΪθϟ΍ ήϘϔϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ρήτ˵ϳ ϝ΅ΎδΘϟ΍ βϔϧ
ΐΒγ ϰϟ΍ ΪΣ΍ ϕήτΘϳ Ϣϟ ϥϵ΍ ϰΘΣ !ϼϫΎΠϟ΍ ΐόθϟΎΑ ϯϮΘδϣ ϰϟ΍ ϼ
˱ ϴϠϗ ςΒϬΗ Ϊϗ ϲΘϟ΍ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΕΎϋ΍ΪΑϻ΍ ϞϜΑ ϑΎϔΨΘγϻ΍ϭ ΍Δϴϗ΍ήϟ΍
ˮ!ΔΤϴμϔϟ΍ Ϊ΋ΎμϘϟ΍ ΕΎϤϠϛϭ ΓΪ΋Ύδϟ΍ ϲϧΎϏϻ΍ ΕΎϤϠϛ ϦϴΑ ήϴΒϜϟ΍ ϝΎμϔϧϻ΍
Ε΍έΎϴΘϟ΍ϭ ΕΎϳήψϨϠϟ ΝΫΎδϟ΍ ϱάϴϤϠΘϟ΍ έ΍ήϜΘϟ΍ ϰϠϋ ΐϜϧ΍ ϩ΍ήΗ ˬΔϴΑήϐϟ΍ ΔϓΎϘΜϟΎΑ ϪϬϘϔΗ ϒϘΜϤϟ΍ ΪϛΆϳ ϥ΃ ϞΟ΃ Ϧϣ
ϥϮϜϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ΔϨϤϴϬϤϟ΍ ΔϴΑήϐϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ Ϧϣ ϡΎϬϠΘγϻ΍ϭ αΎΒΘϗϻ΍ϭ ΡΎΘϔϧϻ΍ ϥ· .΍ΔϴΑήϐϟΎΑ ΔϴΒϨΟϷ΍ ˯ΎϤγϷ΍ϭ ίϮϣήϟ΍ϭ ΕΎΤϠτμϤϟ΍ϭ
ΔϓΎϘΜϠϟ ΍ΪϴΣϮϟ΍ ϲϋήθϟ΍ ϞΜϤϤϟΎΑ Ύ˱πϳ΃ ΎϫέΎΒΘϋΎΑϭ ˬΔϓΎϘΜϟ΍ ϩάϬϟ ΍ΔϴϏΎτϟ΍ ΔϳΰϛήϤϟΎΑ ϲϓ ϦϤϜΗ ΔϠϜθϤϟ΍ ϦϜϟ ˬΎ˱ϴΑΎΠϳ΍ϭ Ύ˱ϴόϴΒσ ΍˱ήϣ΃
ϦϜϟϭ ˬΎϴϘϳήϓ΍ϭ ΔϴϨϴΗϼϟ΍ ΎϜϳήϣ΃ ΕΎϋ΍ΪΑ΍ ΔϤΟήΘΑ ΕΎϨϴόΒδϟ΍ Ε΍ϮϨγ ϲϓ Ε΃ΪΑ ΓΩϭΪΤϣ ΕϻϭΎΤϣ ϙΎϨϫ ϥ΃ ΢ϴΤλ !ΔϴΒϨΟϷ΍ϭ ΔϴϤϟΎόϟ΍
ϲϧΎϏ΃ ϰΘΣ ˬΏήϐϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϻ· ΎϬϔθΘϜϧ Ϣϟ ΔϴϘϳήϓϻ΍ ϰϘϴγϮϤϟ΍ !Ώήϐϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ΎϬΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ΪόΑ ϻ· ΎϨϠμΗ Ϣϟ ΕΎϤΟήΘϟ΍ ϩάϫ ϰΘΣ
Ε΍ϮϨγ άϨϣ .ΔϴΒϨΟϷ΍ ΕΎϓΎϘΜϟΎΑ Ϫϓ΍ήΘϋ΍ ϲϓ Ώήϐϟ΍ Ϧϋ ΔϠϳϮσ Ε΍ϮϨδΑ ϥϮϔϠΨΘϣ ΎϨϧ· ϞΑ ˬΏήϐϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ΎϨΘΗ΃ Δϳή΋΍ΰΠϟ΍ Ύϳ΍ήϟΎΑ
ϞΜϣ ΍ΔϴΒόθϟΎΑ ϡϮϠόϟ΍ϭ Δϴϣϼγϻ΍ϭ ΔϴϨϴμϟ΍ϭ ΔϳΪϨϬϟ΍ ΕΎϴϧΎΣϭήϟ΍ ϰϠϋ ΡΎΘϔϧϼϟ ϮϋΪΗ ΔϠϳΪΑ Ε΍έΎϴΗ Ώήϐϟ΍ ϲϓ ήθΘϨΗ Ε΃ΪΑ ΕΎϨϴΘδϟ΍
ΐτϟΎΑ ϦϴμμΨΘϤϟ΍ Ϧϣ ϥΎΠϟ ΕΎϣϮϜΤϟ΍ ΖϠϜη ΔϴϘϳήϓϻ΍ ϝϭΪϟ΍ ξόΑ ϲϓ Ϫϧ· ϞΑ .ΎϫήϴϏϭ ΔϴΣϭήϟ΍ ΕΎΟϼόϟ΍ϭ ΏΎθϋϷ΍ ΐσ
ΎϨϓήϋ ςϘϓ Ώήϐϟ΍ ϲϓ .ϦϳΫϮόθϤϟ΍ ϊϨϣϭ ϢϬΗΎσΎθϧ ϰϠϋ ϑ΍ήηϻ΍ϭ ϞϤόϟ΍ Ε΍ίΎΟ΍ ϢϬΤϨϣϭ ϦϴϴΒόθϟ΍ ˯ΎΒσϷ΍ έΎΒΘΧ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ϲΒόθϟ΍
˯ΎϤδϟ΍ ϊϣ ΔϴϣϮϴϟ΍ ϢϬΘϗϼϋ ϢϜΤΑ ϢϠόϟ΍ ΍άϫ ωΪΑ΃ Ϧϣ ϝϭ΃ Ϣϫ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ Ϟϫ΃ϭ ˬϢϴϤλ Ύϴϗήθϣ ϲϠΑΎΒΑ ϢϠϋ Ϯϫ ΎϤϴΠϨΘϟ΍ ϢϠόΑ ϥ΃
.ϢϠόϟ΍ ΍άϫ ϢγΎΑ Ύ˱ϧΎϴΣ΃ αέΎϤΗ ϲΘϟ΍ ΎΗ΍ΫϮόθϟΎΑ ϊϣ ΎϨϗΎϔΗ΍ ϲϨόϳ ϻ ΍άϫ Ύ˱όΒσ .ϡϮΠϨϟ΍ϭ
Ύ˱λϮμΧϭ ΏϮόθϟ΍ ϊϴϤΟ ΕΎϓΎϘΛ ϰϠϋ ΡΎΘϔϧϻ΍ ˯ϲη Ϟϛ ϞΒϗ ϲϨόϳ ˬΔϴΒϨΟϷ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϰϠϋ ΡΎΘϔϧϻ΍ ϥ΃ ˬϝϮϘϟ΍ ήμΘΨϣ
ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ΔϴϘϳήϓϻ΍ϭ ΔϳϮϴγϵ΍ϭ ΔϴϛήΘϟ΍ϭ ΔϴγέΎϔϟ΍ ΕΎϓΎϘΜϟ΍ ϞΜϣ ˬΓΪϳΪϣ Δϴϓ΍ήϐΟϭ ΔϴΨϳέΎΗ ΕΎϗϼϋ ΎϬΑ ΎϨτΑήΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϓΎϘΜϟ΍
.ΔϴΑήϐϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ΕΎϓΎϘΛ
ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϴϧΎϜδϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ΕΎϓΎϘΛ ˯΍ί΍ αέΎϤϳ ϱάϟ΍ ϲϏΎτϟ΍ ϞϫΎΠΘϟΎΑ Ύ˱πϳ΃ ϞΜϤΗ ϪόϤΘΠϣ Ϧϋ ϒϘΜϤϟ΍ ϡΎμϔϧ΍ ϥ·
ΔϳΩήϜϟ΍ ΔϓΎϘΜϟΎΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ϲϫϭ ϻ΃ Ε΍ϮϨγ άϨϣ ΔϤϬϣ ΓϮτΧ ΕΰΠϧ΃ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϥ΃ ΢ϴΤλ .ϦσϮϟ΍ ΎϬϨϣ ϥϮϜΘϳ ϲΘϟ΍ ΔϴΒϫάϤϟ΍ϭ
ΕΎϋΎϤΠϟ΍ϭ ΐϫ΍άϤϟ΍ϭ ϥΎϳΩϷ΍ ϊϴϤΟ ΕΎϓΎϘΛ ϰϠϋ ΡΎΘϔϧϻ΍ ϥϭΩ Ϧϣ ΔμϗΎϧ ϞψΗ ΓϮτΨϟ΍ ϩάϫ ϦϜϟ .ΔϴΑήόϟ΍ ϰϟ΍ ΎϬΘϤΟήΗϭ ΎϬϤϳΪϘΗϭ
ΕΎΛ΍ήϴϣϭ ΕΎϓΎϘΜϟ ϕήτΘϟ΍ ΐϨΠΗ ϢΗ ΎΗ΍ήόϨϟ΍ϭ ΕΎϴγΎδΤϟ΍ ΓέΎΛΈΑ Ϧϣ ϑϮΨϟ΍ ϢγΎΑ .ϕήθϤϟ΍ ΔϘτϨϣ ϡϮϤϋϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΔϴϧΎϜδϟ΍
ϒ΋΍Ϯτϟ΍ϭ βϛήθϟ΍ϭ ΔϳϮϠόϟ΍ϭ ίϭέΪϟ΍ ϢΛ ˬϦϣέ΃ ˬΔϴϠϴϓ ˬΔϳΪϳΰϳ ˬϥΎϤϛήΗ ˬΔΌΑΎλ ˬϥΎϳήγ ˬΔόϴη ˬΔϨγ ˬΩ΍ήϛ΃ : ΔϴϨσϮϟ΍ ΕΎΌϔϟ΍
ϯήϘϟ΍ϭ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϰΘΣ ϞΑ .ΏήϐϤϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ϲϓ ώϳίΎϣϷ΍ϭ ϥ΍ΩϮδϟ΍ ϲϓ ΝϮϧΰϟ΍ϭ ϦϴϴΑϮϨϟ΍ ϞΜϣ ΔϠϴλϷ΍ ΕΎϋϮϨΘϟ΍ ϲϗΎΑϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍
ΎϧήϋΎη ϼ
˱ Μϣ ϯήΗ ΍άϬϟ .ϪϠϤϛ΄Α ϦσϮϟ΍ ΔϓΎϘΛ ΎϬϠϤΠϤΑ ϞϜθΗ ϲΘϟ΍ ΎϬϧϮϨϓϭ ΎϫΪϴϟΎϘΗϭ ΎϬΗΎΛ΍ήϴϤΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ ϖΤΘδΗ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ϥΪϤϟ΍ϭ
ϒϟ΂Θϳ ϲΘϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ΕΎϓΎϘΛϭ ήϴσΎγ΄Α Ύ˱ϣϮϳ ήϜϔϳ Ϣϟ ϪϨϜϟ ΔϴϘϳήϓϻ΍ϭ ΔϳΪϨϬϟ΍ϭ ΔϴϘϳήϏϹ΍ ήϴσΎγϷ΍ Ϧϣ ίϮϣήϟ΍ βΒΘϘϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ
..ϦσϮϟ΍ ΡϮγ ϲϓ Ύ˱ϴϣϮϳ ΎϬόϣ
ϊϴϤΟ ϊϓΩ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ϲϓ ˯ϲη Ϟϛ ϞΒϗ ϞΑ ˬήϜδόϟ΍ϭ ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟ΍ϭ ΩΎμΘϗϻ΍ ϲϓ ςϘϓ ϦϤϜϳ ϻ ΔϴΑήϐϟ΍ ΔϤψϧϷ΍ ΓϮϗ ήγ ϥ·
ΔϟΎλϷΎΑ βΤϟ΍ϭ Ε΍άϟΎΑ ΔϘΜϟ΍ ϥΎδϧϻ΍ ΢ϨϤΗ ΓΪΣϮϣ ΓΪΣ΍ϭ ΔϴϨσϭ ΔϓΎϘΛ ϲϓ ΎϫήϬλ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ΎϬδϔϧ Ϧϋ ήϴΒόΘϠϟ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΕΎϋϮϨΘϟ΍
˯ϲη Ϟϛ ϞΒϗ ϞΑ ˬΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϳήϜϔϟ΍ Ε΍ΎϴΘϟ΍ ϊϴϤΠϟ ήϴΒόΘϟ΍ ΔϳήΣ ςϘϓ ϲϨόΗ ϻ Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ .ΔϛήΘθϤϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϳϮϬϠϟ ˯ΎϤΘϧϻ΍ϭ
΃ΪΒϣ ϦϤο ˬΔϴϤϴϠϗϻ΍ϭ Δϳή΋Ύθόϟ΍ ΕΎΛ΍ήϴϤϟ΍ ϰΘΣ ΎϬϴϓ ΎϤΑ ΔϴϧΎϜδϟ΍ϭ ΔϴΒϫάϤϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΕΎϋϮϨΘϟ΍ ϊϴϤΠϟ ήϴΒόΘϟ΍ ΔϳήΣ
31

ΔϐϠϟ΍ ϲϫ ϞψΗ (ΎϨϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΔϴΑήόϟ΍) ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϥ΃ ϰϠϋ ϕΎϔΗϻ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ˬΓΪΣϮϣϭ ΔϋϮϨΘϣ ΔϴϨσϭ ΔϓΎϘΛ ˯ΎϨΑ ϲϐΘΒϳ αΪϘϣ
.ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΕΎϋϮϨΘϟ΍ ϩάϫ Ϟϛ ϦϴΑ ΔϛήΘθϤϟ΍ (ΓΪϴΣϮϟ΍ Ζδϴϟϭ) ΔϴγΎγϷ΍
ΔϳΰϴϠϜϧ΍ ϲϧΎϏ΃ ΎϨϧ΍ΪϠΑ ϲϓ ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ϭ ϮϳΩ΍ήϟ΍ ΕΎτΤϣ ϲϓ ϊϤδϧ ϥ΃ ΐϳήϐϟ΍ Ϧϣ βϴϟ΃ :ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ΍˱ήϴϐλ ϼ
˱ Μϣ Ώήπϧ
.ΔϴΑϮϧ ϭ΃ ΔϳήΑήΑ ϭ΃ ΔϴϨϣέ΃ ϭ΃ ΔϴϧΎϤϛήΗ ϭ΃ ΔϴϧΎϳήγ ΔϴϨϏ΃ ΪϫΎθϧ ϭ΃ ϊϤδϧ Ϣϟ ΎϨϨϜϟϭ ˬϮϟϮϟϮϧϮϬϟ΍ ΔϐϠΑ ϰΘΣϭ ΔϴϧΎΒγ΍ϭ Δϴδϧήϓϭ
ϦϴϴΤϴδϤϟ΍ ΪϴϟΎϘΗϭ αϮϘσ Ϧϋ Ύ˱ϤϠϓ ΍˱ΪΑ΃ ΪϫΎθϧ Ϣϟ ΎϨϨϜϟ ˬΏϮόθϟ΍ ϊϴϤΟϭ ΔϗέΎϓϷ΍ϭ ΩϮϨϬϟ΍ ΪϴϟΎϘΗϭ αϮϘσ Ϧϋ ϡϼϓ΃ ΎϨϴϠϋ νήό˵Η
ΎϨϴϠϋ ΎΘϠπϔΘΑ ϥ΃ ΪόΑ ϻ· ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎϧϮϳΰϔϠΘϟ΍ ϢϬϓήόΗ Ϣϟ ϼ
˱ Μϣ Δόϴθϟ΍ .βϛήθϟ΍ ϭ΃ ΔϳϮϠόϟ΍ ϭ΃ ρΎΒϗϷ΍ ϭ΃ ΔϳΪϳΰϴϟ΍ ϭ΃ ΔΌΑΎμϟ΍ ϭ΃
ϲϓΎϘΜϟ΍ ωΎτϘϧϻ΍ ΔϟΎΣ Ϧϋ ΔτϴδΑ ΔϠΜϣ΃ ΎϬϧ· !ήϴσ΍ϮδϟΎΑ ϢϬγϭ΅έ ϥϮΠϔϳ Ϣϫϭ ϥΎϨΒϟ Δόϴη ξόΑ ήϳϮμΘΑ ΔϴΑήϐϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍
ΎϨμμϗ Ϟϛ ΍ΫΎϤϟ .ΔϴΑήϐϟ΍ ϥϮϴόϟ΍ϭ Ε΍ήϴϣΎϜϟΎΑ ΔοΎόΘγϻ΍ ϥϭΩ ΔϴϨσϮϟ΍ Ε΍άϟ΍ ϰϟ΍ ήψϨϟ΍ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ϥ΍ΪϘϓϭ ϲΗ΍άϟ΍ έΎϘΘΣϻ΍ϭ
Ϧϣ έήϘϤϟ΍ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϲϓΎϘΜϟ΍ ΰϛήϤϟ΍ Ϧϋ ΍˱ΪΑ΃ ΪόΘΒΗ ϻϭ ΝΫΎϤϨϟ΍ϭ ˯΍ϮΟϷ΍ϭ ϦϛΎϣϷ΍ ΓΩϭΪΤϣ ΎϨΗΎΣϮϟϭ ΎϧΪ΋Ύμϗϭ ΎϨϣϼϓ΃ϭ ΎϨΗΎϴϠϴΜϤΗϭ
ϥΎδϧϻ΍ έΎϘΘΣ΍ ϰϠϋ έ΍ήλϻ΍ ΍άϫ ΍ΫΎϤϟ ϢΛ .ΔϴτΒϗ Δϳήμϣ ΔϴμΨη Ϧϋ ΙΪΤΘϳ ΍˱ΪΣ΍ϭ Ύ˱ϳήμϣ ΎϤϠϓ ΍˱έΩΎϧ ϻ· ΪϫΎθϧ Ϣϟ .ΔϣϮϜΤϟ΍ ϞΒϗ
ϻ΍ ϥϮϠΜϤϳ ϻ ˯΍ΩϮδϟ΍ ΓήθΒϟ΍ ϱϭΫ Ϧϣ ΕΎϴμΨθϟ΍ ϊϴϤΟ ΍ΫΎϤϟ ϢΛ ˮΔϳήμϤϟ΍ ϡϼϓϷ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ϪΘΠϬϟ Ϧϣ ΔϳήΨδϟ΍ϭ ΎϳΪϴόμϟΎΑ
ΎπϴΑ ϝΎΟήΑ έΎϴΘΧ΍ ΪΣ ϰϟ΍ ήϣϷ΍ Ϟλϭ ϞΑ .ΔϴϘϳήϓ΍ ϝΎϜη΄Α ϱήμϤϟ΍ ΐόθϟ΍ Ϧϣ ΍˱˯ΰΟ ϥ΃ ϢϏέ .ΔϳήμϤϟ΍ ϡϼϓϷ΍ ϲϓ ϡΪΨϟ΍ έ΍ϭΩ΃
ˮϡΎΨδϟΎΑ ΎϤϬΗήθΑ ΪϳϮδΗ ΪόΑ ϲϗϮη Ϊϳήϓ ϢΛ ήϴϨϣ Ν΍ήγ ϞΜϣ ΎϴδΒόϟ΍ ήΘϨόΑ έϭΪΑ ϡΎϴϘϠϟ
:ϲγΎϴδϟ΍ϭ ϒϘΜϤϟ΍ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ ΔϴϟΎϜη· :Ύ˱ϴϧΎΛ
ϪϠθϓ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬϊϗ΍Ϯϟ΍ ϡΎϬϠΘγΎΑ ϒϘΜϤϟ΍ Ϟθϓ ϲϓ Ύ˱ϴγΎγ΃ ϼ
˱ ϣΎϋ ϥϮϜϳ Ϊϗ ˬϊϤΘΠϤϟ΍ϭ ϒϘΜϤϟ΍ ϦϴΑ ϲ΋ϼόΘγϻ΍ ϞϠΨϟ΍ ΍άϫ ϥ·
ϪΗήτϴγ νήϔϳ ϥϷ ˬΔϟϭΪϟ΍ ϞΟέϭ ϲγΎϴδϠϟ ϝΎΠϤϟ΍ ΢δϓ΃ αΎϨϟ΍ϭ ϒϘΜϤϟ΍ ϦϴΑ ϲϠϘόϟ΍ ϡΎμϔϟ΍ ΔϣϮϤϳΩ .ϊϗ΍Ϯϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ήϴΛ΄ΘϟΎΑ
!ΔϓΎϘΛϭ Ύ˱Βόηϭ ΔϟϭΩ :ϲϨσϮϟ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϰϠϋ ΔϘϠτϤϟ΍
ΕΎϫΎΘϣ ϲϓ ΚΤΒϟ΍ ϥΎδϧ· ˬϒϘΜϤϟ΍ :ΎϤϫ΍΅έ ΔϴϋϮϧϭ ΐϴϟΎγ΃ ϦϴΑ ϕήϔϟ΍ ϲϓ ϦϤϜΗ ϲγΎϴδϟ΍ϭ ϒϘΜϤϟ΍ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ ΔϴϟΎϜη· ϥ·
ΕΎγΎϴϗϭ ΕΎτϴτΨΘϟ΍ϭ ΕΎΑΎδΤϟ΍ϭ ΔϟϭΪϟ΍ϭ ΔγέΎϤϤϟ΍ ϥΎδϧ΍ ϮϬϓ ˬϲγΎϴδϟ΍ Ύϣ΃ .ϞϤΟϷ΍ϭ ϰϤγϷ΍ Ϟϣ΄Ηϭ ήϴϜϔΘϟ΍ϭ βΤϟ΍ϭ ϝΎϴΨϟ΍
.ϖϴΒτΘϟ΍ϭ ήϴϜϔΘϠϟ ΩΪΤϣ ϲγΎϴγ ΞϣΎϧήΑ Ϧϋ ωΎϓΪϟ΍ϭ ϯϮϘϟ΍ Ϧϳί΍Ϯϣ
ϩάϫ ϲϓ ϱήϜδόϟ΍ ϪΒθϳ ϒϘΜϤϟ΍ .ΎΗΎϫΎΠΗϻ΍ϭ ϝϮϴϤϟ΍ ϕϮϔΑ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϰϠϋ έΩΎϘϟ΍ Ϫϧ΃ ˬϲϘϴϘΤϟ΍ ϲϨσϮϟ΍ ζϴΠϟ΍ Ϧϋ ϝΎϘ˵ϳ
ήΒϛϷ΍ ϊϣΎΠϟ΍ ϪϧϷ ˬβϜόϟ΍ ϰϠϋ ϞΑ ˬΕΎϫΎΠΗϻ΍ϭ ϝϮϴϤϟ΍ ϕϮϓ ϪϧϷ βϴϟ ˬϞϘΘδϤϟ΍ ϒϘΜϤϟ΍ Ϯϫ ϲϘϴϘΤϟ΍ ϒϘΜϤϟ΍ ϥ΃ ϰϨόϤΑ ˬΔϴΣΎϨϟ΍
ϕήϔϟΎΑ ˬϒϘΜϤϟ΍ϭ ϲγΎϴδϟ΍ ϦϴΑ ϕήϔϟ΍ ϪϴΒθΗ ϦϜϤϳ .˯Ύϗήϔϟ΍ ϦϴΑ ΪϳΎΤϤϟ΍ ϢϛΎΤϟ΍ϭ ˬϦσϮϟ΍ϭ αΎϨϟ΍ ήϴϤο Ϫϧ· ..ΕΎϫΎΠΗϻ΍ϭ ϝϮϴϤϠϟ
ϲϗΎΑ ϊϣ ΐμϳ ΍˱ήϴϬϧϭ Ύ˱όΒϧ ϞΜϤϳ ϰϘΒϳ ϪΘόϴΒτΑ ϪϧΎϓ ˬϲϟϮϤη ΞϣΎϧήΑ ΍Ϋϭ ΡϮϤτϟ΍ ϊγ΍ϭ ϥΎϛ ΎϤϬϣ ϲγΎϴδϟ΍ .ήϬϨϟ΍ϭ ϊΒϨϟ΍ ϦϴΑ
ϒϘΜϤϟ΍ϭ .ήϴΒϜϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ήϬϧ ϲϓ ΐμΗ Ε΍ήϴϬϧ ϻ· ϲϫ Ύϣ ΔϴγΎϴδϟ΍ Ε΍έΎϴΘϟ΍ .ΔϴϧΎδϧϻ΍ϭ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ήϬϧ ϲϓ ΔϴϨσϮϟ΍ Ϊϓ΍ϭήϟ΍
ΔϴϧΎδϧϻ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ήΤΑ ϲϓ ϩέϭΪΑ ΐμϳ ΍˱ήϴΒϛ Ύ˱ϴϨσϭ ΍˱Ϊϓ΍έ ϦϜϳ Ϣϟ ϥ΍ Ύ˱ϋΪΒϣ Ύ˱ϔϘΜϣ ϥϮϜϳ Ϧϟ ϪόΒτΑ ϪϧΎϓ Ϧϴόϣ έΎϴΘΑ ϡΰΘϟ΍ ΎϤϬϣ
.ΔϴϧϮϜϟ΍ϭ
ΔϟΩΎόϣ ϲϓ ϥϼϣΎϜΘϣ ϥΎϓήσ ΎϤϬϧϷ ˬϲϠϣΎϜΗ ϑϼΘΧ΍ Ϯϫ ϞΑ ˬΎ˱ϴπϗΎϨΗ Ύ˱ϓϼΘΧ΍ βϴϟ ˬϒϘΜϤϟ΍ϭ ϲγΎϴδϟ΍ ϦϴΑ ϑϼΘΧϻ΍ ΍άϫ
ˬϞΜϣϷ΍ ϲγΎϴδϟ΍ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϡΎψϨϟ΍ .ΎϬϠϴϤΠΗϭ ΎϬϨϴδΤΗϭ ΓΎϴΤϟ΍ ΔϣϮϤϳΩ ΔϴϟϭΆδϣ ϲϓ ϥΎϛήΘθϳ ΎϤϬϧ΃ νήΘϔϳϭ ˬϥΎδϧϻ΍ϭ ϦσϮϟ΍
ϊϓΩ ϲγΎϴδϟ΍ ϝϭΎΤϳ ϥ΃ : ΏϮϠτϤϟ΍ ϩέϭΩ ϰϠϋ φϓΎΤϳ ϥ΃ ΎϤϬϨϣ ϞϜϟ ΢ϤδΗ ΓέϮμΑ ϥϮϴγΎϴδϟ΍ϭ ϥϮϔϘΜϤϟ΍ Ϫϴϓ ϥϭΎόΘϳ ϱάϟ΍ Ϯϫ
ϲγΎϴδϟ΍ ϊϓΪϳ ϥ΃ ϝϭΎΤϳ ϒϘΜϤϟ΍ ϥΈϓ ΖϗϮϟ΍ βϔϨΑ .ϲϋΎϤΘΟϻ΍ Ρϼλϻ΍ Ξϣ΍ήΑϭ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ήϳϮτΗ ϲϓ ήΜϛ΃ ΔϛέΎθϤϟ΍ ϰϟ΍ ϒϘΜϤϟ΍
.ΔϴϟϮϤηϭ ΔϴϧΎδϧ·ϭ ΔϴϟΎϤΟ ήΜϛ΃ ϥϮϜϳ ϥ΃ϭ ΎϬΘϴΑΰΤΑ ΓΪΣ Ϧϣ ϒϴϔΨΘϠϟ

32

ΔϴπϘΑ Ύϣ΍ΰΘϟϻΎΑ Δϟ΄δϤΑ ϲγΎϴδϟ΍ ϪΟ΍Ϯϳ ΪΣ΃ ϻ ϦϜϟϭ ˬΔϟϭΪϟ΍ϭ ΐόθϟ΍ ΔϴπϘΑ Ύϣ΍ΰΘϟϻΎΑ Δϟ΄δϤΑ ϒϘΜϤϟ΍ ϪΟ΍Ϯϳ Ύϣ ΍˱ήϴΜϛ
ϰϨόϤϟ ϖϴπϟ΍ ϢϬϔϟ΍ ϰϟ΍ ϯΩ΃ ϲγΎϴδϟ΍ϭ ϒϘΜϤϟ΍ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ ϲϓ ϞΨϠΨΘϟ΍ ΍άϫ ϥ΍ !ΔϴΣϭήϟ΍ ϪΘϴϟϮϤηϭ ϪϟΎϴΧϭ ϥΎδϧϻ΍ ΔϴϟΎϤΟ
: Ύ˱ϣΎϤΗ ϦϴοέΎόΘϣ ϦϴϔϗϮϣ ϦϴΑ ϕΰϤΘϟ΍ ϰϟ΍ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ ϊϓΩ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬΎϣ΍ΰΘϟϻΎΑ
ϒϘΜϤϟ΍ ϭΪϐϳ ΚϴΤΑ .Ύ˱ΑΰΣ ϭ΃ ΔϟϭΩ ϲγΎϴδϟ΍ Ϊ΋ΎϘϠϟ ϲϋ΍ΪΑϹ΍ϭ ϱήϜϔϟ΍ ωϮπΨϟ΍ϭ ϲΑΰΤϟ΍ ϰϨόϤϟΎΑ ˬΎϣ΍ΰΘϟϻΎΑ ϢϬϓ ξόΒϟ΍ ωϮϨΘϤϟ΍ϭ ϞϣΎθϟ΍ ϪϤϟΎϋ ήμΣ ϰϠϋ Ϫδϔϧ ϒϘΜϤϟ΍ ΐμϐϳ .ΔϟϭΪϟ΍ϭ ΏΰΤϟ΍ ϞΟέ Ϫοήϔϳ ϱάϟ΍ ϲγΎϴδϟ΍ ΞϣΎϧήΒϠϟ Ύ˱ϴϣϼϋ·ϭ ΍˱ήδϔϣ
.ϲγΎϴδϟ΍ ϱϮΒόΘϟ΍ ΞϣΎϧήΒϟ΍ϭ ΔϴΟϮϟϮϳΪϳϵ΍ ΩϭΪΣ ϰϟ΍ ήϴϜϔΘϟ΍ϭ ΪϘϨϟ΍ϭ ω΍ΪΑϻ΍ ΕΎϓΎδϣ κϠϘΘΘϓ ˬϦϨϘϣ ϲγΎϴγ Ϊϓ΍έ ϲϓ
ξϴϘϧ ϲγΎϴδϟ΍ ϥ΄Α ΩΎϘΘϋϻ΍ ΩϮδϳ ΚϴΣ .Ύϣ΍ΰΘϟ΍ ϼΑ ήϟ΍ ϰϟ΍ ϱ΃ ˬϪπϴϘϧ ϰϟ΍ ΄ΠϠϓ ˬΎϣ΍ΰΘϟϻΎΑ ϰϠϋ ΩήϤΗ ˬήΧϵ΍ ξόΒϟ΍ ˬΓήηΎΒϤϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΎϳΎπϘϟ΍ ΐϨΠΗϭ ˬϲϣϮϴϟ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϞϴλΎϔΗ ϊϴϤΟ Ϧϋ ϊϓήΘϟ΍ ΐΟϮΘϳ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬϲϓΎϘΜϟ΍ϭ ϲϧΎδϧϼϟ
.Δϴ΋ϼόΘγϻ΍ ΔϜϟάϔϟ΍ϭ νϮϤϐϠϟ ˯ϮΠϠϟ΍ϭ
ϱήϴψϨΘϟ΍ ω΍ΪΑϻ΍ ϰϟ΍ ήϘΘϔΗ ΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϞΜϣ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ΖϠχ ΔϫϮθϤϟ΍ Δϗϼόϟ΍ ϩάϫ ΐΒδΑ
ϞΧΪΘϳ ϱάϟ΍ ϒϘΜϤϟ΍ ξϓήΗ ΔϟϭΪϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΕΎϛήΤϟ΍ .ϲϗ΍ήόϟ΍ ϱήϜϔϟ΍ϭ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ϲγΎϴδϟ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϲϓ ϲϋϮοϮϤϟ΍ ΚΤΒϟ΍ϭ
ϕϭΰϤϟ΍ϭ ήδϔϤϟ΍ έϭΩ αέΎϤϳϭ ˬϊϨϤΗϭ ν΍ήΘϋ΍ ϥϭΩ ΢ϨϤϳ ϱάϟ΍ ϞϬδϟ΍ ΍έΎ˷όθ
͉ ϟΎΑ ϒϘΜϤϟ΍ ϞπϔΗ ΎϬϧϷ ˬϊϗ΍Ϯϟ΍ ϞϴϠΤΗ ϲϓ ΓήηΎΒϣ
΄ΠΘϟΎϓ ˬΏ΍άόϟ΍ϭ ΩΎϬτοϻ΍ ϰϟ΍ ϻ· ϩΩϮϘΗ ϻ έϮϣ΄Α α΃ήϟ΍ ΔΧϭΩϭ ΔϬΟ΍ϮϤϟ΍ ΐϨΠΗ Ϟπϓ ΪϘϓ ˬϼϘΘδϤϟΎΑ ήΧϵ΍ ϒϘΜϤϟ΍ Ύϣ΃ .ϝΎΒτϟ΍ϭ
ˬϥϵ΍ ϰΘΣ Ϫϧ΃ ˬϝΎΤϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ϝΎΜϣ ςδΑ΃ .ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ΓήηΎΒϣ βϤΗ ϻ ϲΘϟ΍ ΔϴΣϭήϟ΍ ΕΎϋ΍ΪΑϻ΍ Δϟϭ΍ΰϣ ϰϟ΍
ΔδγΆϣ ϭ΃ ήθϧ έ΍Ω Δϳ΃ ϥϵ΍ ϰΘΣ ϚϠΘϤϧ ϻ ΎϨϧΎϓ ˬΝέΎΨϟ΍ ϲϓ ϦϳΪΟ΍ϮΘϤϟ΍ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϦϴϴγΎϴδϟ΍ϭ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ Ϧϣ ΔϔϟΆϤϟ΍ ϑϮϟϷ΍ ϢϏέϭ
ϲϓ ϊοϮϟ΍ Δγ΍έΪΑ ΔϴϠϴμϔΗϭ ΔϠϘΘδϣ ΓέϮμΑ ϲϨόΗϭ Ε΍έΎϴΘϟ΍ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ΔΤΘϔϨϣ ˬϦϴϔϘΜϤϟΎΑ ΔλΎΧ ΔϴγΎϴγ ΔϳήϜϓ ΔϠΠϣ ϭ΃
ϥϮϔϘΜϤϟ΍ ϻϭ ˭ϲϗ΍ήόϟ΍ έ΍ήϘϟ΍ϭ ϊοϮϟ΍ ϰϠϋ ϢϬΗ΍ήϴψϨΗϭ ϢϬϤϴϫΎϔϣ Γήτϴγ ϢϬϧ΍ΪϘϓ Ϧϣ Ύ˱ϓϮΧ ˬϚϟάΑ ϥϮΒϏήϴϧϮϴγΎϴδϟ΍ ϻ !ϕ΍ήόϟ΍
ϰϠϋ ΓΩΪΠΘϣϭ ΔϘϴϤϋϭ ΔϠϣΎη ΔϴϓΎϘΛ ϢϴϫΎϔϣ νήϓϭ ϲϨσϮϟ΍ϭ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ΝϮϟϭϭ ˬΏ΍ΰΣϷ΍ ΔϨϤϴϫ ήδϛ ϰϠϋ ϥϭ΃ήΠϳ
.έήϜϤϟ΍ϭ ϲτϴδΒΘϟ΍ ϲγΎϴδϟ΍ ΏΎτΨϟ΍
:ϲϨϳΪϟ΍ϭ ϒϘΜϤϟ΍ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ ΔϴϟΎϜη· :Ύ˱ΜϟΎΛ
Γϼμϟ΍ ϥϭΩΆϳ ΎϣΪϨϋ ˬϢϫή΋Ύόηϭ ΎϨϴϟΎϫ΃ ΪϴϟΎϘΘΑ ϒΨΘδϧ ΎϨϛ ϒϴϛ ˬΎϨϴϳέϮΜϟΎΑ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ Ϧϣ ΔΑΎθϟ΍ ϝΎϴΟϷ΍ ϦΤϧ ˬήϛάΘϧ ΎϨϠϛ
ΎϧάΧ΃ ΎϨϧϷ .ΔϠϴϟϭ ΔϠϴϟ ϒϟ΃ ΕΎϳΎϜΣϭ ϱέϮτγϷ΍ϭ ϲΑΩϷ΍ ϢϬΛ΍ήΘΑ ϒΨΘδϧ ϰΘΣ ΎϨϛ ϞΑ .˯΍έϮηΎϋ αϮϘσ ϥϮγέΎϤϳ ϭ΃ ϡϮμϟ΍ϭ
Ϣϟ ΎΑέϭ΍ ϥ΃ ϙέΪϧ Ϣϟ !ΎϬϠϫΎΠΗϭ ϦϳΪϟ΍ άΒϨΑ ϱ΃ ˬΔϴγϭήϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ϭ Δϴδϧήϔϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ ΔϘϳήσ ϰϠϋ ϻ· ΎϬϤϬϔϧ Ϣϟϭ ΎϬϠϳΫ Ϧϣ ΍ΔϴϧΎϤϠόϟΎΑ
ΎϬϴϟ΍ ΖϗήτΗϭ ϻ· ϲϨϳΪϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ Ϧϣ ΓΪΣ΍ϭ ΓέΫ ϙήΘΗ Ϣϟ ϲΘϟ΍ ΔϳήϜϔϟ΍ ΕΎϋ΍ΪΑϻ΍ Ϧϣ ϥϭήϗ ΪόΑ ϻ· ϥϵ΍ Ϫϴϟ΍ ΖϠλϭ Ύϣ ϰϟ΍ ϞμΗ
ΎϬΗ΍έΎϴΗ ϊϴϤΠΑ ΔϴϤϳΩΎϛϷ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΕΎϋ΍ΪΑϹ΍ Ϧϣ Ύ˱ϤϬϣ ΍˱˯ΰΟ ϞϜθϳ ϲϨϳΪϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ ϥϵ΍ ϰΘΣ ϝ΍ί ϻ .ΎϬϠϴϫΎΠϣ ϲϓ ΖθΒϧϭ ΎϬΘθϗΎϧϭ
ΎϧϮϤϠόϳ ΍ϮΣ΍έϭ ϪΑ ΍ϮϋΪΑ΃ϭ ϲϣϼγϻ΍ ϞΒϗϭ ϲϣϼγϻ΍ ΎϨΛ΍ήΗ ϥϮγέΪϳ ΍ϮΣ΍έ ϢϬϧ΃ ΚϴΤΑ ϦϴϴΑέϭϻΎΑ ΔϤΨΘϟΎΑ ΖϠλϭ ϞΑ .ΔϔϠΘΨϤϟ΍
!ϢϬΗΎόϣΎΟ ϲϓ ϩΎϳ·
.ϦϳΪϟ΍ ˯΍ί· ϒϘΜϤϟ΍ ϒϗϮϤΑ Ύ˱γΎγ΃ ςΒΗήϣ ˬϲγΎϴδϟ΍ϭ ϒϘΜϤϟ΍ ϦϴΑ ϢΛ ˬϲΒόθϟ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ϭ ϒϘΜϤϟ΍ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ ϲϓ ϞϠΨϟ΍ ϥ·
ϲοΎϤϟ΍ ϥϭΆθΑ ϲϨόϣ Ϯϫϭ ΍ΔϔϠΨΘϤΑ ΔϳΪϴϠϘΗ Δϟ΄δϣ ϦϳΪϟ΍ έΎΒΘϋΎΑ ˬΔϓΎϘΜϟ΍ϭ ϦϳΪϟ΍ ϦϴΑ Δϗϼϋ ϱ΃ ϲγΎϨΗ ΪΣ ϰϟ΍ ήϣϷ΍ Ϟλϭ
ΔϳΩϮΟϮϟ΍ϭ Δϴ΋΍Ω΍Ϊϟ΍ϭ ΔϴϟΎϳέϮδϟ΍ ϞΒϘΘδϤϟ΍ έϮϣ΄Α ϻ· ϢΘϬΗ ϻϭ ϱϮΒΨϧϭ ήλΎόϣ ϥ΄η ϲϬϓ ΔϓΎϘΜϟ΍ Ύϣ΃ .ΎτϴδΒϟΎΑ ΐόθϟ΍ ΕΎϣΎϤΘϫ΍ϭ
ιϮμϧϭ ϪϘϔϟ΍ έϮϣ΃ έΎΒΘϋ΍ ϲόϴΒτϟ΍ Ϧϣ ΍ΪϏ .΍˱ήΟ ϢϠϫϭ ˬΔϴΟϮϟϮϴδϜδϟ΍ϭ ΔϴΟϮϟϮϤΘδΑϷ΍ϭ ΔϳϮϴϨΒϟ΍ϭ Δϴϟ΍ήΒϴϠϟ΍ϭ ΔϴδϛέΎϤϟ΍ϭ
Ϧϣ .ω΍ΪΑϹ΍ϭ ΔϓΎϘΜϟ΍ Γή΋΍Ω ΝέΎΧ ϊϘΗ ϲΘϟ΍ ΔϴΒόθϟ΍ έϮϣϷ΍ Ϧϣ ΎϬϠϛ ˬΕΎϳΎϜΤϟ΍ϭ αϮϘτϟ΍ϭ ˯ΎϴϟϭϷ΍ϭ ˯ΎϴΒϧϷ΍ Φϳέ΍ϮΗϭ Ι΍ήΘϟ΍
ϩέΎΒΘϋΎΑ ϲΒόηϭ ϲϨϳΩϭ ϲΛ΍ήΗ Ϯϫ Ύϣ Ϟϛ ϞϫΎΠΘϳ ϱάϟ΍ ΎϴΛ΍ΪΤϟ΍ ΐμόΘϟΎΑ Ϧϋ ϢϠϜΘϳ ΪΣ΃ ϻ ϦϜϟ ˬΎϴϨϳΪϟ΍ ΐμόΘϟΎΑ Ϧϋ ϡϼϜϟ΍ ΩΎΘόϤϟ΍
!Ύ˱ϴϓ΍ήΧϭ Ύ˱ϔϠΨΘϣ
33

ϲϓ ϻ˱ ϭΰόϣ ϦϳΪϟ΍ Ϟχ ΪϘϟ .ΎΑέϭ΃ ϲϓ ϯήΟ Ύϣ βϜϋ ϰϠϋ ϪΜϳΪΤΗϭ ϦϳΪϟ΍ έϮτΗ ϕΎϋ΃ ΎϴϨϳΪϟ΍ ϝΎΠϤϟΎΑ Ϧϋ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ ΩΎόΘΑ΍ ϥ·
ήϫΩΰϤϟ΍ Ι΍ήϴϤϟ΍ ϰϠϋ Ζπϗ ϲΘϟ΍ ΔϤϠψϤϟ΍ ΔϴϧΎϤΜόϟ΍ ΔΒϘΤϟ΍ Ιέ· Ϧϣ κϠΨΘϳ Ϣϟϭ ˬΔϘϠϐϤϟ΍ ΔϴϬϘϔϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ϭ ϊϣ΍ϮΠϟ΍ϭ ΎϳΎϜΘϟ΍
ήϳϮτΘΑ :ϯήΒϜϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΔϤϬϤϟ΍ ίΎΠϧ· Ϧϋ ΎϨΘϓΎϘΛ ϒϠΨΗ ϰϟ΍ Ύ˱γΎγ΃ ΩϮόϳ ϲϟΎΤϟ΍ ϲϔϠδϟ΍ ΡΎϴΘΟϻ΍ ϥ· .ϲγΎΒόϟ΍ϭ ϱϮϣϷ΍ ϦϳήμόϠϟ
ΔϘΜϟ΍ ϥΎδϧϻ΍ ΢Ϩϣ ϰϠϋ ΓέΩΎϗ ΔϴϨσϭ ΔϴϓΎϘΛ ΔϳϮϫ ϖϠΧϭ ˬΔϟϭΪϟ΍ϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϋϭ ήϳϮτΘϟ ϝϭϷ΍ αΎγϷ΍ ϊϨλ ϱ΃ ˬΎϬΜϳΪΤΗϭ ϦϳΪϟ΍
ϩΪΣϭ ϒϘΜϤϟ΍ βϴϟ ˬϲϓΎϘΜϟ΍ϭ ϲϨϳΪϟ΍ ϦϴΑ ΔϴϣΎμϔϧϻ΍ ΔϟΎΤϟ΍ ϥ· .Ώήϐϟ΍ Ϧϣ ΔϣΩΎϘϟ΍ ΔΛ΍ΪΤϟ΍ ˯΍ί· κϘϨϟΎΑ έϮόη ϻϭ ήΗϮΗ ϼΑ Ε΍άϟΎΑ
ϩ΍ΪΑ΃ ϱάϟ΍ ϕϼϐϧϻ΍ϭ ϖϓϷ΍ ϖϴο Ύ˱πϳ΃ ϙΎϨϫ ˬϥϮϔϘΜϤϟ΍ ϪϳΪΒϳ ϱάϟ΍ ϊϓήΘϟ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ .ϦϳΪϟ΍ ϞΟέ Ϛϟάϛ ϞΑ ˬΎϬϨϋ ϝϭΆδϤϟ΍ Ϯϫ
ϲΑΩ΃ Ϯϫ Ύϣ Ϟϛ Γ΍ΩΎόϣ ϰϟ΍ ήϣϷ΍ ϢϬΑ Ϟλϭ ϰΘΣ ˬΪϳΪΠΘϟ΍ ϰϟ΍ ω΍Ωϭ ΎϴϧΎϤϠόΑ ϭ ϲΛ΍ΪΣ Ϯϫ Ύϣ Ϟϛ ˯΍ί· ϥϮϴϨϳΪϟ΍ ϥϮϔϘΜϤϟ΍ϭ ˯ΎϬϘϔϟ΍
Ύϣ Ϟϛϭ ˬ˯ϲη ϱ΃ ϞΒϗ ϒϘΜϣ ϞΟέ Ϯϫ ϦϳΪϟ΍ ϞΟέϭ ˬΔϓΎϘΛ ϪΗ΍Ϋ ΪΤΑ ϦϳΪϟ΍ ϥ΃ ΪΣ΃ ήϜϔϳ Ϣϟ ΍άϫ ΔΠϴΘϧ !Ϧϳ˷ΪϠϟ Ύ˱πϗΎϨϣ ϩέΎΒΘϋΎΑ ϲϨϓϭ
.ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ϭ ΔϴϬϘϔϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ έϮϣϷΎΑ ΔμμΨΘϣ ϪΘϓΎϘΛ ϥ΃ ήϣϷ΍ ϲϓ
ϲϓ .(ΎϫήϴϏϭ ˬΔϴΤϴδϣ ϭ΃ Δϴόϴη ϭ΃ ΔϴϨγ) ΔϴϨϳΪϟ΍ ΔϴϤγήϟ΍ ΕΎδγΆϤϠϟ ϥϮόΑΎΗ ϢϬΘϴΒϟΎϐΑ ϢϬϧ΃ ϦϴϴϨϳΪϟ΍ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ ΔϠϜθϣ
ϞΜϣ ϥϮϧΎόϳ ˯ϻΆϫ ϝ΍ΰϳ ϻ ˬϦϴΘϟΎΤϟ΍ ΎΘϠϛ ϲϓϭ .ΔϴϨϳΪϟ΍ Ώ΍ΰΣϷ΍ Δϳ΍έ ΖΤΗ ϥϭϮπϨϳ ϥϮϴϣϼγϻ΍ ϥϮϔϘΜϤϟ΍ ΃ΪΑ ΓήϴΧϷ΍ ΩϮϘόϟ΍
ϊϴο΍Ϯϣ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ Ϧϋ ϢϫήΧ΄Ηϭ ϢϬΘϟΰϋ ΔϣϮϤϳΩ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ˬΔϴΑΰΤϟ΍ϭ ΔϴϤγήϟ΍ ΔδγΆϤϠϟ ΔϴόΒΘϟ΍ Ϧϣ Ϧϴϳήμόϟ΍ ϦϴϔϘΜϤϟ΍
.ϩέΎϜϓ΃ϭ ήμόϟ΍
ΎϨϠθϓ ΪϘϟ .ΓΪϳΪΠϟ΍ ϢϴϫΎϔϤϟ΍ϭ ϡϮϠόϟ΍ϭ ϑέΎόϤϟΎΑ ϡϼγϻ΍ Φο ΔϴϧΎϜϣ· Ϧϋ ΎϬϗΎϋ΃ ϲϨϳΪϟ΍ ϝΎΠϤϠϟ ΔΜϳΪΤϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϞϫΎΠΗ ϥ·
ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ΔϴϓϮμϟ΍ϭ ΔϴϔδϠϔϟ΍ϭ ΔϴϬϘϔϟ΍ Ε΍έΎϴΘϟ΍ Ϧϣ ϰμΤϳ ϻ ΎϤΑ ήϫΩΰϤϟ΍ ϡϼγϼϟ ϝϭϷ΍ ϱέΎπΤϟ΍ ϥ΍ϮϔϨόϟ΍ ΓΩΎϋΈΑ ϰΘΣ
ϡϮϬϔϣ ϥϭήϘϳ ϖΒγ Ϊϗ ϱϮϣϷ΍ ήμόϟ΍ ΩΎγ ϱάϟ΍ ΍ΔΌΟήϤϟΎΑ ΐϫάϣ ϥ΃ ˬϼ
˱ Μϣ ϝϮϘϟ΍ ϲϔϜϳ .ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΐϫ΍άϤϟ΍ϭ ϥΎϳΩϷ΍ ϊϣ ζϳΎόΘϟ΍
ϭ Ϳ΍ ϰϟ΍ ΩϮόΗ ϪΘΒγΎΤϣ ϥΎϓ ϲϨϳΪϟ΍ ϪϧΎϤϳϹ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃ ˬϊϤΘΠϤϟ΍ ˯΍ί΍ ϪϟΎϤϋ΃ ϰϠϋ ςϘϓ ΐγΎΤϳ ϥΎδϧϻ΍ ϥ΃ :ΔϴΑήϐϟ΍ ΍ΔϴϧΎϤϠόϟΎΑ
.ΏΎδΤϟ΍ ϡϮϳ ΚϴΣ ΓήΧϵ΍ ϰϟ΍ ϞΟΆΗ ϱ΃ ΍΄ΟήΘΑ
ϲϟΎΤϟ΍ ϲϔϠδϟ΍ ΡΎϴΘΟϻ΍ ϥ΍ .ϲϨϳΪϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ Ϧϣ Ώ΍ήΘϗϻΎΑ ϢΘϬΗ ΔΜϳΪΤϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ Ε΃ΪΑ ΕΎϨϴϧΎϤΜϟ΍ άϨϣ Ϫϧ΃ ϭΪΒϳ ˬϝΎΣ Ϟϛ ϰϠϋ
ϯΪϤϟ΍ ϰϠϋ ΓΪϴϔϣ ΔϴΑΎΠϳ΍ ΔϟΎΣ ϖϠΨΑ ϢϫΎγ Ϫϧ΃ ϻ· ˬϊϤΘΠϤϠϟ ϩήϴϔϜΗϭ ϪΗϻΎϐϣϭ ϪϓήτΗ ϢϏέ ΍Δϴϣϼγϻ΍ ΓϮΤμϟΎΑ ήΑ ϪϴϠϋ ϖϠτϳ Ύϣϭ
ΕΎγ΍έΪϟΎΑ ϪΨπϟ ϲϨϳΪϟ΍ ϝΎΠϤϟΎΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ Γέϭήο ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬϦϳΪϟ΍ ΔϴϤϫϷ ϢϬϠϫΎΠΗ ΄τΧ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϙ΍έΩ· :ΪϴόΒϟ΍
ΔΛ΍ΪΤϟ΍ϭ ήμόϟ΍ ϰϠϋ ΢ΘϔϨϣ ϻΪΘόϣ ϲϣϼγ΍ έΎϴΘΑ ϖϠΧ ΔϴϧΎϜϣΈΑ ΪϴΣϮϟ΍ ΎϨϠϣ΃ Ϯϫ ΍άϫϭ .Δϳήμόϟ΍ ϢϴϫΎϔϤϟ΍ϭ ϑέΎόϤϟ΍ϭ ΕΎηΎϘϨϟ΍ϭ
ϦϴΑ ήϴΒϜϟ΍ ϑϼΘΧϻ΍ ϢϏέ ˬΎΑέϭ΃ ϲϓ ΩϮΟϮϤϟ΍ ΎϴΤϴδϤϟ΍ ϲσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ έΎϴΘϟΎΑ ςϤϧ ϰϠϋ ˬΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϳήϜϔϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔϳΩΪόΘϟΎΑ ϦϣΆϳϭ
.ϦϴΘϟΎΤϟ΍

ΦϳέΎΘϟ΍ϭ ϒϘΜϤϟ΍
Ϧϣ (Ύ˱ϣϮϤϋ ϲΑήόϟ΍ϭ) ϲϗήθϤϟ΍ϭ ϲϗ΍ήόϟ΍ ϒϘΜϤϟ΍ κϠΨΘϳ ϥ΃ ˬΔϨϣΰϤϟ΍ ΔϴϟΎϜηϹ΍ ϩάϫ ϲτΨΘϟ ΔϨϜϤϤϟ΍ ϝϮϠΤϟ΍ ϝϭ΃ Ϧϣ
ϦϜϟϭ ˬϒϠΨΘϣ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϥ΃ ΢ϴΤλϭ Γή΋ΎΟ ΔϤψϧϷ΍ ϥ΃ ΢ϴΤλ .ϒϠΨΘϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ϭ Γή΋ΎΠϟ΍ ΔϤψϧϸϟ ΔϴΤο ϪϧϮϜΑ Ϣ΋΍Ϊϟ΍ ϪγΎδΣ·
ΔϴδΟήϨϟ΍ ϪΗήψϧϭ ΔϴϨσϮϟ΍ϭ ΔϴΗ΍άϟ΍ ϪΘϟΎλ΃ Ϧϋ ϪϋΎτϘϧΎΑ ˬΎ˱ϔϠΨΘϣϭ ΍˱ή΋ΎΟ ϥϮϜϳ ϥ΃ Ύ˱πϳ΃ ϦϜϤϳ ϒϘΜϤϟ΍ ϥ΃ Ύ˱πϳ΃ ΢ϴΤμϟ΍
ϪϟΎϤϛΈΑ ϻ· Ύ˱ϴΑΎΠϳ΍ϭ ΍˱Ϊϴϔϣ ϥϮϜϳ Ϧϟ .ˬϦϳΪϟ΍ϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ˯΍ί΍ ϒϘΜϤϟ΍ ϪΑ ϰϠΤΘϳ ϱάϟ΍ ϱΪϘϨϟ΍ βΤϟ΍ ϥ΃ ϰϨόϤΑ .Δϴ΋ϼόΘγϻ΍
ϒϠΨΗ ΔϘϠΣ ϥ΍ .ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϡϮϤϋϭ ϦϳΪϟ΍ϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ϒϠΨΗ ϲϓ ϩέϭΩ ϯΪϣϭ ϒϘΜϤϟ΍ Ε΍Ϋ ˯΍ί΍ ϱΪϘϨϟ΍ βΤϟΎΑ Ύ˱πϳ΃
Ϣϐτϟ΍ ϩάϫ ϞΜϤϟ έήΒϳ ϱάϟ΍ ϒϠΨΘϤϟ΍ ϲϨσϮϟ΍ ϲϋϮϟ΍ ϞϴϜθΗ ϲϓ ϪΘϤϫΎδϣϭ ϒϘΜϤϟ΍ ϒϠΨΘΑ ϻ· ϞϤΘϜΗ Ϧϟ ϦϳΪϟ΍ϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ϭ ΔϟϭΪϟ΍
.ϪϠϤϛ΄Α ϦσϮϟ΍ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ϰϠϋ ΫϮΤΘδΗ ϥ΃ ΔϳΩ΍ΪΒΘγϻ΍

34

ϥ΃ ΪϘΘόϧ .ϲϨϳΪϟ΍ϭ ϒϘΜϤϟ΍ ϦϴΑ ϢΛ ˬϲγΎϴδϟ΍ϭ ϒϘΜϤϟ΍ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ ΡϼλϹ Δϣίϼϟ΍ Ε΍ϮτΨϟ΍ ΫΎΨΗ΍ ΔϴϤϫ΃ ϚϟΫ ΪόΑ ϲΗ΄Η ϢΛ
ϦϴϨϴϠΑ ϝΎΜϣ΃ Ϧϣ ΎϔϘΜϤϟ ϲγΎϴδϟΎΑ ϭ΃ ΎϴγΎϴδϟ΍ ϒϘΜϤϟΎΑ Ϯϫ ˬϲγΎϴδϟ΍ϭ ϒϘΜϤϟ΍ ϦϴΑ έ΍ϮΤϟ΍ ˯΍ήΟ΍ ϰϠϋ έΩΎϘϟ΍ ΪϴΣϮϟ΍ ςϴγϮϟ΍
ήηΎΒϤϟ΍ ϙ΍ήηϻ΍ ΎϬϧΎΒδΣ ϲϓ ϊπΗ ϥ΃ ΔϴγΎϴγ ΔϛήΣ Ϟϛ ϰϠϋ ϥ΃ ϲϨόϳ ΍άϫϭ .ϢϫήϴϏϭ ΍ΓΩΎόγ ϥϮτϧ΍ϭ έΪμϟ΍ ήϗΎΑ ΪϤΤϣϭ
ΔϛήΤϟ΍ ϦϴΑ Ύ˱τϴγϭ ΍˱έϭΩ ϥϮϴΑΰΤϟ΍ ϥϮϔϘΜϤϟ΍ ˯ϻΆϫ ΐόϠϳ ϥ΃ ΖϗϮϟ΍ βϔϨΑϭ .ΎϬϟ ήϴψϨΘϟ΍ϭ ΔϛήΤϟ΍ ΓΩΎϴϗ ϲϓ ϦϴϴγΎϴδϟ΍ ϦϴϔϘΜϤϠϟ
ήϴΛ΄ΘϠϟ ϲϣϼϋ΍ϭ Δϴϋ΍Ϊϛ ΎϬΑ ςΒΗήϤϟ΍ ϒϘΜϤϟ΍ ϞόΟ Ϧϋ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΕΎϛήΤϟ΍ ϒϜΗ ϥ΃ ˬ΢οϭ΃ ΓέϮμΑ ϱ΃ .ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΔϛήΤϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍
˯΍έ΁ ϞϘϧ ϲϓ Ύ˱ϴγΎγ΃ ΍˱έϭΩ ϲΑΰΤϟ΍ ϒϘΜϤϟ΍ ΐόϠϳ ϥ΃ ϱ΃ ˬβϜόϟ΍ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ ήϣϷ΍ ϞΑ .ΎϬόϗ΍Ϯϣ ϰϟ΍ ϢϫήΟϭ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ ϰϠϋ
.ϞϘΘδϤϟ΍ϭ ϲϟϮϤθϟ΍ ϲϓΎϘΜϟ΍ ΏΎτΨϟΎΑ ΎϬΨοϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔϛήΤϟ΍ ϰϠϋ ήϴΛ΄ΘϠϟ ϦϴϔϘΜϤϟ΍
ΐΠϳ ϱάϟ΍ ΎϴϨϳΪϟ΍ ϒϘΜϤϟΎΑ ϝϼΧ Ϧϣ ήϴΛ΄Θϟ΍ ϝΩΎΒΗϭ έ΍ϮΤϟ΍ ϢΘϴϓ ˬϦϳΪϟ΍ϭ ϒϘΜϤϟ΍ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ Δϟ΄δϣ ϰϠϋ ϖΒτϨϳ ήϣϷ΍ βϔϧ
ϲγΎϴδϟ΍ ΞϣΎϧήΒϟ΍ ϰϠϋ ΓήΛΆϣϭ Δϳήμόϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϰϠϋ ΔΤΘϔϨϣ ΔϴϨϳΩ ΔϓΎϘΛ ϦϳϮϜΗ ϲϓ ΔϴϟϮϤηϭ ΔϴϟϼϘΘγ΍ ήΜϛ΃ ΍˱έϭΩ ΐόϠϳ ϥ΃
ϦϳϮϜΗ ϰϟ΍ Ϊϴϛ΄ΘϟΎΑ ϱΩΆϴγ ΍άϫϭ ˬ(ΚϳΪΤϟ΍ ϭ΃ ϲϧΎϤϠόϟ΍ ϱ΃) ϲϧΪϤϟ΍ ήϜϔϟ΍ ϰϠϋ ΔΤΘϔϨϣ ΔϴϨϳΩ ΔϓΎϘΛ ϦϳϮϜΗ ϲϟΎΘϟΎΑϭ .ΔϴϨϳΪϟ΍ ΕΎϛήΤϠϟ
ΐϫ΍άϤϟ΍ϭ ϥΎϳΩϷ΍ ϊϴϤΟϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍ Ϛϟάϛϭ Δϴόϴθϟ΍ϭ ΔϴϨδϟ΍ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΕΎϋϮϨΘϟ΍ ϊϴϤΠϟ ΔϠΜϤϣϭ ΔΤΘϔϨϣ ΔϴϨσϭ ΔϴϧΪϣ ΔϓΎϘΛ
.ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϡϮϤϋϭ ϕήθϤϟ΍ ΔϘτϨϣϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΔϴϧΎϜδϟ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ϭ
ϯΪϟ ΔϴϟϮϤθϟ΍ϭ ΔϟΎλϷ΍ ϖϴϤόΗ ϲϓ ΍˱έϭΩ ΐόϠΗϭ ΔϤϬϣ ΔϘϴϘΤϟΎΑ ΎϬϨϜϟ ˬΔϳϮϧΎΛ ϭΪΒΗ Ϊϗ Δϟ΄δϣ ϰϟ΍ ϩϮϨϧ ϥ΃ ΎϨϫ ΎϨϨϜϤϳ
Ϧϣ ϢϬΗ΍˯΍ήϗϭ ϢϬΗΎΒΘϜϣ ϮϠΨΗ ΎϨϴϔϘΜϣ ΐϠϏ΃ ϥ΃ ΔϴμΨθϟ΍ ΎϨΗΎϋϼσ΍ ΐδΣϭ φΣϼϤϟ΍ .΍ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΔϓΎϘΜϟΎΑ :ϚϟάΑ ϲϨόϧϭ ˬϒϘΜϤϟ΍
ΕϻΎΠϣ Ύ˱όΒσ ϲϫϭ ˬΙ΍ήΘϟ΍ϭ ήϜϔϟ΍ϭ Ϧϔϟ΍ϭ ΏΩϷ΍ ΕϻΎΠϣ ϲϓ ΔϋϮϨΘϤϟ΍ ΐΘϜϟ΍ ΪΠΗ .ϥΎσϭϷ΍ϭ ΏϮόθϟ΍ ΦϳέΎΗ ΩήδΑ ΔϴϨόϤϟ΍ ΐΘϜϟ΍
ϲϔϘΜϤϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύ˱λϮμΧ ΔϓήόϤϟ΍ ϝΎϤΘϛϻ Ύ˱ϴϟϭ΃ Ύ˱σήη ΎΨϳέΎΘϟ΍ ΐΘϜΑ Γ˯΍ήϗ ϰϘΒΗ ϦϜϟ .ΎϬΘϴϤϫ΄Α ϑΎϔΨΘγϻ΍ ϦϜϤϳ ϻ ΔϴγΎγ΃ ΔϴϓΎϘΛ
ωΎτϘϧϻ΍ Ϛϟάϟ Ύ˱πϳ΃ ΩϮόΗ ΦϳέΎΘϟΎΑ ΎϨϴϔϘΜϣ ϡΎϤΘϫ΍ ΔϠϗ ΎϤΑέ .ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ϕΰϤΗϭ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ΥΎδϤϧϻ΍ Ϧϣ ϲϧΎόΗ ϲΘϟ΍ ΏϮόθϟ΍
ΎϨϴϔϘΜϣ ϯήΗ ΍άϬϟ .ΎϔϠΨΘϤϟ΍ ϲϣϼψϟΎΑ ϲοΎϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϤϘϨϟ΍ϭ ΔϴϠΒϘΘδϤϟ΍ϭ ΔΛ΍ΪΤϟ΍ ϢγΎΑ ΎϨΘϓΎϘΛ ϰϠϋ νήϓ ϱάϟ΍ ϲϓΎϘΜϟ΍ ΥΎδϤϧϻ΍ϭ
ΐΒδΑ ΔϓϭήόϤϟ΍ ΔϴΛ΍ήΘϟ΍ ΐΘϜϟ΍ ϚϟΫ ϰϟ΍ ϒϴπϳ ξόΒϟ΍ ϢΛ ˬΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϳήϜϔϟ΍ϭ ΔϴϨϔϟ΍ϭ ΔϴΑΩϷ΍ Ε΍˯΍ήϘϟ΍ ϰϟ΍ ϥϮϠϴϤϳ Ύ˱ϣϮϤϋ
.Ύ˱ϣϮϤϋ έΪϧϷ΍ϭ ϞϗϷ΍ ϲϬϓ ΦϳέΎΘϟ΍ ΐΘϛ Ύϣ΃ .Δϳήόθϟ΍ϭ ΔϳϮϐϠϟ΍ ΎϬΘϴϤϫ΃
ϙΎδϣϹ΍ ϰϠϋ ϦϳέΩΎϗ ϢϬϠόΠΗϭ ϲϧΎδϧϻ΍ϭ ϲϨσϮϟ΍ ϲϓΎϘΜϟ΍ ϖϤόϟ΍ ΎϨϴϔϘΜϣ ΢ϨϤΘγ ϲϤϟΎόϟ΍ϭ ϲϨσϮϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ Γ˯΍ήϗ ϥ·
ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϒθϜΗ ΦϳέΎΘϟ΍ Γ˯΍ήϗ ϥ΍ .ΔϳέΎπΤϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ΔϣϮϤϳΪΑ ΔϘΜϟ΍ ϢϋΪΗϭ ΔϴΗ΍άϟ΍ ΔϟΎλϷ΍ ϲϨϐΗ ϲΘϟ΍ ΔϠΜϣϷ΍ϭ ΔϟΩϷ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟΎΑ
ΦϳέΎΗ ϊϨλ ϲϓ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϩάϫ έ΍ϭΩ΃ϭ ϦσϮϟ΍ ΎϬϨϣ ϥϮϜΘϳ ϲΘϟ΍ ΔϋϮϨΘϤϟ΍ ΔϴϧΎϜδϟ΍ϭ ΔϴΒϫάϤϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϞϴλΎϔΗ Ϧϋ
ήϜϔϟ΍ϭ Ϧϔϟ΍ϭ ΏΩϷ΍ ΕϻΎΠϣ ϲϓ ΔϴϧΎδϧϻ΍ Ε΍ίΎΠϧϻ΍ϭ ϑέΎόϤϟ΍ ϊϴϤΟ ΦϳέΎΗ Γ˯΍ήϗ ΔσΎδΑ ϞϜΑ ϲϨόΗ ΦϳέΎΘϟ΍ Γ˯΍ήϗ ϥ· .ΔϘτϨϤϟ΍
ϝϭϷ΍ ρήθϟ΍ ϲϫ ˬΎΨϳέΎΘϟ΍ Γ˯΍ήϘΑ ϥ΃ ΎϨϣΰΟ Ϯϟ ϲϟΎϐϧ ϻ Ϊϗ .ΎϫήϴϏϭ ΕΎϴϨϘΘϟ΍ϭ ϡϮϠόϟ΍ϭ ΏϭήΤϟ΍ϭ ϦϳΪϟ΍ϭ ΔγΎϴδϟ΍ϭ ωΎϤΘΟϻ΍ϭ
.Ύ˱ϴϨσϭϭ Ύ˱ϴΗ΍Ϋ ϞϴλϷ΍ϭ ϲϟϮϤθϟ΍ ϲϧΎδϧϻ΍ ϒϘΜϤϟ΍ ϦϳϮϜΘϟ
ϑ΍ήθΘγ΍ϭ ήοΎΤϟ΍ ϢϬϓ ϥ· .ΦϳέΎΘϟ΍ ϊϨμΑ ϢϫΎδΗ ϥ΃ ΍˱ΪΑ΃ ΎϬϨϜϤϳ ϻ ΦϳέΎΘϟ΍ ΃ήϘΗ ϻ ϲΘϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ϥ· : ϝϮϘϧ έΎμΘΧΎΑ
ΎϤϬϧϷ ˬΔϴϧϮϴϬμϟ΍ ΔϛήΤϟ΍ ˯ΎϫΩϭ ΔϴΑήϐϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ΓϮϗ ήγ ϦϤϜϳ ΎϨϫϭ ˬϪϴϧΎόϣ ΏΎόϴΘγ΍ϭ ϲοΎϤϟ΍ Δγ΍έΪΑ ϻ· ΎϤΘϳ Ϧϟ ϞΒϘΘδϤϟ΍
.ϪϴϠϋ Γήτϴδϟ΍ Ϧϣ ΎϨϜϤΗ ϢΛ ΦϳέΎΘϟ΍ ΍˱ΪϴΟ ΎϤπϫ

35

ΔϳϭΎΘϟ΍ ΔϴϨϴμϟ΍ ΔϔδϠϔϟ΍ϭ ˬΓ΃ήϤϟ΍ ϝϮΣ
ˬϦσϭϭ ΐόη ϱ΃ ΔϳϮϫ ˯ΎϨΑ ϲϓ ΔϤγΎΤϟ΍ ΎϬΘϴϤϫϷ ˬΓ΃ήϤϟ΍ Δϴπϗ Ϧϋ Ϟ˳ ϣΎϛ Ϟ˳ μϓ κϴμΨΗ ϞϗϷ΍ ϰϠϋ νϭήϔϤϟ΍ Ϧϣ ϥΎϛ
.ωϮοϮϤϟ΍ ΍άϬΑ ΩΎμΘϗϻ΍ Ζοήϓ ΏΎΘϜϟ΍ ΔόϴΒσϭ ΖϗϮϟ΍ ΔΤη ϦϜϟ
.΍ΔϳϭΎΘϟΎΑ ˬ ΔϴϨϴμϟ΍ ΔϔδϠϔϟ΍ ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϻΎΑ ΎϬόϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϖΤΘδΗ ϲΘϟ΍ ϊϴο΍ϮϤϟ΍ ήΜϛ΃ Ϯϫ Γ΃ήϤϟ΍ ωϮοϮϣ ϥ· ˬέΎμΘΧΎΑ
ΓΎϴΤϟ΍ ήΒΘόΗ ΎϬϧ· .ΪϘΘόϣ ϭ΃ ϦϳΩ ϱ΃ ϊϣ νέΎόΘΗ ϻ Ϋ· ˬ΍ΓΎϴΣ ΔϘϳήτΑ ϲϫ Ύϣ έΪϘΑ ˬϊ΋Ύθϟ΍ ϰϨόϤϟΎΑ ΔϔδϠϓ Ζδϴϟ ϩάϫ ϥ΃ ΔϘϴϘΤϟΎΑ
.(ϝΎ˷όϓ) ϭ (ϞόϔϨϣ) ήΑ Ύ˱πϳ΃ ΔϤΟήΘϟ΍ ϦϜϤϳϭ ˬ(ήϛάϣ) ϭ (ΚϧΆϣ) ϱ΃ ˬ(ϥΎϳ) ϭ (Ϧϳ) :ϦϴϠϣΎϜΘϣ ϦϴΒϧΎΟ Ϧϣ ϥϮϜΘϳ ϪόϤΟ΄Α ΩϮΟϮϟ΍ϭ
ΪδΠϟ΍ ˯Ύπϋ΃ϭ Ω΍ϮϤϟ΍ ϊϴϤΟϭ ΕΎΒϨϟ΍ϭ ϥ΍ϮϴΤϟ΍ϭ ήθΒϟ΍ : ˯ϲη Ϟϛ Ϣόϧ .. (ήϛάϣ) ϭ΃ (ΚϧΆϣ) Ύϣ· ΩϮΟϮϟ΍ ϲϓ ˯ϲη Ϟϛ ϥ΃ ϰϨόϤΑ
ˬΚϧΆϣ ϮϠΤϟ΍ϭ ήϛάϣ ΢ϟΎϤϟ΍ ˬΚϧΆϣ ΩήΒϟ΍ϭ ήϛάϣ ήΤϟ΍ ˬΚϧΆϣ ϞϴϠϟ΍ϭ ήϛάϣ έΎϬϨϟ΍ ˬϼ
˱ Μϣ .˯΍ϭΪϟ΍ϭ ˯΍άϐϟ΍ ϰΘΣϭ νέϷ΍ϭ ˯ΎϤδϟ΍ϭ
Δϴ΋ΎϨΛ) ϱ΃ (ΔϴπϗΎϨΘϟ΍ ΎϨΘϴ΋ΎϨΛ) Ϧϋ Ύ˱ϣΎϤΗ ϒϠΘΨΗ ΔϳϭΎΘϟ΍ Δϴ΋ΎϨΜϟ΍ ϩάϫ ϦϜϟ (ϲ΋ΎϨΛ) ΩϮΟϮϟ΍ Ϟϛ .Φϟ΍ ..ΚϧΆϣ ΐθΨϟ΍ϭ ήϛάϣ ΪϳΪΤϟ΍
(ΔϴϣΎΠδϧϻ΍ Δϴ΋ΎϨΜϟ΍) ϲϫ ΔϳϭΎΘϟ΍ Δϴ΋ΎϨΜϟ΍ .ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ϭ ΎΑέϭ΃ ϲϓ ςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ ϲΘϔο ΏϮόη ϯΪϟ ΓΪ΋Ύδϟ΍ (΃ϮγϷ΍ϭ ϦδΣϷ΍
ϡΎΠδϧϻ΍ ϞΨϠΨΗ ϲϓ ϦϤϜϳ ήθϟ΍ϭ ˬΕΎϴ΋ΎϨΜϟ΍ ϦϴΑ ϞϣΎϜΘϟ΍ϭ ϡΎΠδϧϻΎΑ ϦϤϜϳ ήϴΨϟ΍ ..ήΧϵ΍ ϑήτϟΎΑ ϻ· ϞϤΘϜϳ ϻ ϑήσ Ϟϛ ΚϴΣ
.ΕΎϴ΋ΎϨΜϟ΍ ϩάϫ ϦϴΑ ϥί΍ϮΘϟ΍ϭ
ΔϴγΎϴδϟ΍ ϯϮϘϟ΍ ˬϊϤΘΠϤϟ΍ϭ ΔϟϭΪϟ΍ :ΎϬϠϣΎϜΗϭ ϪΗΎϴ΋ΎϨΛ ϥί΍ϮΘΑ ϻ· έΎϫΩίϷ΍ϭ έ΍ήϘΘγϻ΍ ώϠΒϳ Ϧϟ ϊϤΘΠϣ ϱ΃ ϥΈϓ ΍άϫ ϰϠϋ ˱˯ΎϨΑ
ϲϫ (ϞΟήϟ΍ϭ Γ΃ήϤϟ΍) Δϴ΋ΎϨΛ ϥΈϓ ˬϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎϴ΋ΎϨΛ Ϟϛ ϦϴΑ Ϧϣϭ ..ϒϳήϟ΍ϭ ΔϨϳΪϤϟ΍ ˬΝΎϬΘΑϻ΍ϭ ΝΎΘϧϻ΍ ˬϢϠόϟ΍ϭ ϦϳΪϟ΍ ˬΔϴϧΪϤϟ΍ ϯϮϘϟ΍ϭ
ϲΘϟ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ Ύ˱Ϥ΋΍Ω .ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ϭ ΔϳϮΑήΘϟ΍ϭ ΔϴΣϭήϟ΍ϭ ΔϴΟϮϟϮϴΒϟ΍ ϲΣ΍ϮϨϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ˬϕϼσϹ΍ ϰϠϋ ΔϴϤϫ΃ ήΜϛϷ΍
Γήτϴδϟ΍ ΚϴΣ ˬϰμϗϷ΍ ϩΪΣ Γ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍ ϦϴΑ ϥί΍ϮΘϟ΍ ϞΨϠΨΗ ΎϬϴϓ ώϠΒϳ ϲΘϟ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ ϲϫ ϊϤϗϭ ήΗϮΗϭ ϒϨϋ ΔϟΎΣ ζϴόΗ
ΪϳΪΤϟ΍ϭ Ρϼδϟ΍ϭ (ήϴϤπϟ΍ϭ ϒσ΍Ϯόϟ΍ Ϧϣ ϲϟΎΨϟ΍) ϞϘόϟ΍ϭ ϞϤόϟ΍ϭ ΓϮϘϟ΍ϭ ΓϮΑϷ΍ϭ ΔϟϮΤϔϟ΍ : ΎϫίϮϣέϭ ΓέϮϛάϟ΍ ήλΎϨόϟ ΔϤγΎΤϟ΍
ΎϬΗήτϴγ Ϧϣ ϒϴϔΨΘϟ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ ϊϤΘΠϤϠϟ ΓΪϴϔϣϭ Δϳέϭήο ϲϫ (ΔϳέϮϛάϟ΍) ήλΎϨόϟ΍ ϩάϫ Ϟϛ .ΔϳΩήϔϟ΍ϭ Υ΍ήμϟ΍ϭ ϑΎϔΠϟ΍ϭ
.ΔϴϋΎϤΠϟ΍ Ρϭήϟ΍ϭ ˯ϭΪϬϟ΍ϭ ΔΑϮσήϟ΍ϭ ΓήπΨϟ΍ϭ ϒσ΍Ϯόϟ΍ϭ ΔΣ΍ήϟ΍ϭ ΔϧϮϴϠϟ΍ϭ ˬΔϣϮϣϷ΍ :ΔΛϮϧϷ΍ ήλΎϨϋ ϊϣ ΎϬΘϧί΍ϮϤΑ
Γέ΍Ωϻ΍ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ϲϓ ˬΔϴΛϮϧϷ΍ϭ ΔϳέϮϛάϟ΍ ϪΗΎϧϮϜϣ ϦϴΑ ϥί΍ϮΘϟ΍ ϖϴϘΤΗ Ϧϣ ϦϜϤΘϳ ϱάϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ Ϯϫ ϞΜϣϷ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϥΎϓ ΍άϬϟ
.ΔϴΣϭήϟ΍ϭ ΔϳΩΎϤϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ΕΎϧϮϜϣ ϊϴϤΟϭ ΔϴΑήΘϟ΍ϭ ΔϓΎϘΜϟ΍ϭ ϦϳΪϟ΍ϭ ϥϮϧΎϘϟ΍ϭ
ΔϴΑήϐϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ ΔϳΎϜΣ
ΏΎϴϏ ϲϓ ϦϤϜΗ Γ΃ήϤϟ΍ ΔϠϜθϣ ϥ΃ φΣϼϧ ΎϨϧΎϓ ˬϲϟ΍ήΒϴϠϟ΍ϭ ϲϛέΎϤϟ΍ ΎϬϴϘθΑ ΔϴΑήϐϟ΍ ΔΑήΠΘϟ΍ ˯ϲθϟ΍ ξόΑ ΎϨμΤϔΗ Ϯϟ
΍ϭέϮμΗ ϢϬϧ΃ ΔϠϜθϤϟ΍ .ϦϴδϨΠϟ΍ ϦϴΑ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ϭ ΔϳήΤϟΎΑ Ε΍˯ΎϋΩϻ΍ Ϟϛ ϢϏέ ˬϊϤΘΠϤϟ΍ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ϲϓ ΓέϮϛάϟ΍ϭ ΔΛϮϧϷ΍ ϦϴΑ ϥί΍ϮΘϟ΍
ΕΎϋΎϤΠϟ΍ Ϟϛ ΔϳΎϜΣ ϲϫ ΔϴΑήϐϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ ΔϳΎϜΣ .ΎϣΎΠδϧϻ΍ϭ ϥί΍ϮΘϟΎΑ βϴϟϭ ΎϬΑΎθΘϟΎΑ ϲϨόΗ Γ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍ ϦϴΑ ΍Γ΍ϭΎδϤϟΎΑ ϥ΃
ϞψΗ ΎϬϧΎϓ ΔϳΩϮΒόϟ΍ Ϧϣ έήΤΘϟ΍ ϢϏέ Ύϫ΍ήΘϓ .ϢϬΑ ϪΒθΘϟ΍ϭ ϢϫΪϴϠϘΘΑ ϦϤϜϳ ΩΎϴγϷ΍ ΔϳΩϮΒϋ Ϧϣ έήΤΘϟ΍ ϥ΄Α ϢϫϮΘΗ : ΔόοΎΨϟ΍ Δϔϴόπϟ΍
ύϮϠΑ ΍˱ΪΑ΃ ϊϴτΘδΗ Ϧϟ ΎϬϧϷ Ε΍άϠϟ Ϣ΋΍Ϊϟ΍ έΎϘΘΣϻ΍ϭ ΎϧϷ΍ ΥΎδϤϧ΍ϭ ϞϘόϟ΍ϭ Ρϭήϟ΍ ΔϳΩϮΒϋ ϲϫ ϒϨϋ΃ϭ ϰδϗ΃ ΔϳΩϮΒϋ ϲϓ ζϴόΗ
Ϧϣ ϢϬϟϮΤΘΑ ϦϤϜΗ ϦϳήϤόΘδϤϟ΍ ϊϣ ϢϬΗ΍ϭΎδϣ ϥ΃ ΍ϭέϮμΗ Ϧϳάϟ΍ ΔϗέΎϓϷ΍ ξόΑ ΔϳΎϜΣ ϪΒθΗ Γ΃ήϤϟ΍ ΔϳΎϜΣ .ϦϴϘΑΎδϟ΍ ΓΩΎδϟ΍ ϯϮΘδϣ
ϦϤϜϳ Ώήϐϟ΍ ϊϣ ΎϨΗ΍ϭΎδϣϭ ΎϧέϮτΗ ϥ΄Α ΕέϮμΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϣΪϘΘϟ΍ϭ ΔϴΛ΍ΪΤϟ΍ ΎϨΒΨϧ ϪΘϠϤϋ Ύϣ ςΒπϟΎΑ ΍άϫϭ !ξϴΑϷ΍ ϰϟ΍ ΩϮγϷ΍ ϥϮϠϟ΍

36

ΖΣ΍έ ΎϴΑήϐϟΎΑ ΎϫΪϴγ Ϧϣ κϠΨΘϟΎΑ ΖΤΠϧ ϥ΃ ΪόΑ ϙήϴγ ΕΎϧ΍ϮϴΤΑ ϪΒη΃ ϰϟ΍ ΎϧϮϟϮΣ ϢϬϧ΃ ΔΠϴΘϨϟ΍ϭ ˬϪόϣ ΎϨϬΑΎθΗϭ ϪΑ ΎϨϬΒθΘΑ
.ϪΑ ϪΒθΘΗϭ ϖΑΎδϟ΍ ΎϫΪϴγ Ε΍ΩΎϋϭ ϙϮϠγ ΪϴϠϘΗ ΪϳήΗ ΎϬϧϷ ΎϬϨϴΑ ΎϤϴϓ ΔϴθΣϮΑ ωέΎμΘΗ
ϲϜϟ :ϞΟέ ϰϟ΍ ΦδϤϨΗ ϥ΃ ήΜϛ΃ϭ ήΜϛ΃ ϊϴτΘδΗ ϲϜϟ ΎϬΘϗϭ ϲπϤΗ ϝΎϴΟ΃ άϨϣ ΎϬϧ· ˬΔϴΑήϐϟ΍ ΔϘϳήτϟ΍ ΐδΣ Γ΃ήϤϟ΍ ϝΎΣ ΍άϜϫ
ΝΎΘϧϻ΍ϭ ϞϤόϟ΍ ϕϮγ ϲϓ ΎϫέΎϬϧ ϲπϤΗ Ύϫ΍ήΗ ˬϞΟήϠϟ ϱΩΎμΘϗϻ΍ ωϮπΨϟ΍ϭ ϝΎϔσϷ΍ ΔϴΑήΗ ΔϳΩϮΒϋϭ ΖϴΒϟ΍ έ΍ΪΟ ϰϠϋ ΩήϤΘΗ
.ϥΎϣήΤϟ΍ϭ Δϟΰόϟ΍ ΐΒδΑ ϦϳΪϘόϤϟ΍ ΎϬ΋ΎϨΑ΃ ϊϣ ΖϗϮϟ΍ ξόΑ ϲπϤΗ ϲϜϟ ΔϋΎδϟ΍ κϨΘϘΗ ΩΎϜϟΎΑ ϲϫϭ ΔϣϮϣϷ΍ ΔΠϬΑ Ϧϣ ΔϣϭήΤϣ
ΡΎϔϛ ΪόΑ ϪΘϴΑ ϰϟ΍ ΩϮόϳ ϥ΃ ϢϠΤϳ ϼ
˱ Οέ ϰϘΒϳ Ϫϧ΃ ϻ· Γ΍ϭΎδϤϟ΍ϭ ΔϳήΤϟΎΑ ϪϗΪθΗ ϢϏέ ϱάϟ΍ ΎϬϠΟήΑ υΎϔΘΣϻΎΑ ϰΘΣ ΖϠθϓ ΍άϫ Ϟϛ ϕϮϓϭ
ϲϓ ϕϼτϟ΍ ΔΒδϧ ϥ΃ ΪΠΗ ΍άϬϟ .ε΍ήϔϟ΍ ΖΒΗέϭ ϝΎϔσϷ΍ Ε΄ϴϫϭ ΓΪ΋ΎϤϟ΍ Ϫϟ ΕΪϋ΃ Ϊϗϭ Ύϫήτϋϭ ΎϬΘϨϳΰΑ ϩήψΘϨΗ ϪΗ΃ήϣ΍ ΪΠϴϓ ϞϤόϟ΍
ΔΒδϧ ϕϮϔΗ ϞΟήϟ΍ ϊϣ Γ˷ήϤ˵ ϟ΍ ϢϬΗΎΒϴΧ ΪόΑ ϦϫΪΣϭ Ϧθόϳ ϲΗ΍ϮϠϟ΍ ˯ΎδϨϟ΍ ΔΒδϧϭ ˬΝ΍ϭΰϟ΍ ΕϻΎΣ ϯϮΘδϣ ϒμϧ Ύ˱ϧΎϴΣ΃ ώϠΒΗ ΎΑϭέϭ΃
.ΚϠΜϟ΍ ϢϬΘΒδϧ ώϠΒΗ ϝΎΟέ ϼΑ ΕΎϬϣ΃ ϊϣ ϥϮθϴόϳ Ϧϳάϟ΍ ϝΎϔσϷ΍ϭ ˬΕΎΟϭΰΘϤϟ΍
ϲγΎγ΃ ρήηϭ ΐΟ΍ϭ Ϫϧ΃ ϰϠϋ ϖΤϟ΍ ΍άϫ ήϳϮμΘΑ ϞΑ ˬϱΩΎμΘϗϻ΍ ΎϫέήΤΗϭ ϞϤόϟ΍ ϖΣ ϰϠϋ Γ΃ήϤϟ΍ ϝϮμΤΑ Ζδϴϟ ΔϠϜθϤϟ΍
ΰϴϤΘΗ ϰϘΒΗ Γ΃ήϤϟ΍ ϥ΄Α ϑήΘόΗϭ ΔϴγΎϘϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϩάϫ ϰϟ΍ ϪΒΘϨΗ ΔϳϮδϨϟ΍ ΕΎϛήΤϟ΍ ξόΑ Ε΃ΪΑ ςϘϓ ϥϵ΍ .ϞΟήϟΎΑ ΎϬΗ΍ϭΎδϣϭ ΎϫέήΤΘϟ
ΓϮϗϭ ΎϬΗάϟ ϦϤϜΗ ΔϣϮϣϷ΍ ϲϓϭ ˬϝΎϔσϷ΍ ϲΑήΗϭ ϊοήΗϭ ΐΠϨΗϭ ϞϤΤΗ ϲΘϟ΍ ϲϫ Γ΃ήϤϟ΍ ϥ΄Α ΎϬϤϫ΃ϭ ΓήϴΜϛ έϮϣ΄Α ϞΟήϟ΍ Ϧϋ
ϞϤϋ Ύ˱πϳ΃ Ϯϫ ϝΎϔσϷ΍ ΔϴΑήΗϭ ΔϣϮϣϷ΍ ϥ΄Α ϊϤΘΠϤϟ΍ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ϑ΍ήΘϋ΍ ϡΪόΑ ϦϤϜΗ ΔϠϜθϤϟ΍ ϦϜϟ .ΎϬΘϳήΤΑ ΎϫέϮόηϭ ΎϬΘϴμΨη
ϲϫϭ ϻ΃ ˬΩϮΟϮϟ΍ ϲϓ ΍ΔόϠδΑ Ϣϫ΃ ΞΘϨϳ ϪϧϷ ˬϯήΧϷ΍ ΔϴΟΎΘϧϻ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ϊϴϤΟ ϦσϮϟ΍ϭ ΔϟϭΪϠϟ ΓΪ΋Ύϓϭ ΔϴΟΎΘϧ΍ ϕϮϔϳ ΎϳΩΎμΘϗΎΑ
: ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϕϮϘΣ ϞΜϣ Ύ˱ϗϮϘΣ ΎϬΤϨϤΗϭ ΎϴΟΎΘϧϻΎΑ ϞϤόϟ΍ ΍άϬΑ Γ΃ήϤϠϟ ϑήΘόΗ ϥ΃ ϊϤΘΠϤϟ΍ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ϰϠϋ ϪϧΎϓ ΍άϫ ϰϠϋ ˯˱ ΎϨΑ .ϥΎδϧϻ΍
.ϯήΧϷ΍ ϕϮϘΤϟ΍ ϊϴϤΟϭ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϥΎϤπϟ΍ϭ ΓίΎΟϻ΍ϭ ΐΗήϤϟ΍
Ϣϟ΍Ϯϋ ϰϟ΍ ϞΟήϟ΍ ΏάΟϭ ΓέΎΛϹ΍ ΎϬΘϤϬϣ ΔόϠγ ϰϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ ϝϮΤΗ ΔϠϜθϣ ϲϬϓ ϞϤόϟ΍ϭ ΔϣϮϣϷΎΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϠϜθϤϟ΍ Ύϣ΃
ΓΎϴΤϟ΍ ήϴϣΪΗ ϰϟ΍ ΔϓΩΎϬϟ΍ ϰϟϭϷ΍ ΔϤϬϤϟ΍ ϞϤϜΘϟ ΖΗ΃ ϩάϫ ΓέΎΛϹ΍ ΔϤϬϣ ϥ΃ ϭΪΒϳ .ΔϠϴϟϭ ΔϠϴϟ ϒϟ΃ Ϣϟ΍Ϯϋ ΎϬΘϴΣΎΑΈΑ ίϭΎΠΘΗ ΔϳίΎτϨϓ
ϥΎϓ ΔϴϧΎΛ ΔϴΣΎϧ Ϧϣϭ ˬέ΍Ϊϟ΍ ΝέΎΧ ϞϤόϟΎΑ ΎϬϟΎϐθϧ΍ ΐΒδΑ ΖϴΒϟ΍ έϮϣ΃ϭ ΎϬϟΎϤΟ ϞϤϬΗ ϲΘϟ΍ ϪΘΟϭί ϞΟήϟ΍ ϡ΄δϴγ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ :ΔϴϠ΋Ύόϟ΍
ΐΠϳ ϦϛΎϣϷ΍ ϊϴϤΟ ϲϓϭ ΖϗϮϟ΍ Ϟϛ ϝϼΧ :ϥϮϜϟ΍ ϝΎϤΟ ΔϜϠϣ ΖϧΎϛ Ϯϟ ϰΘΣ Ζϗϭ ωήγ΄Α ϪΘΟϭί Ϧϣ ϡ΄δϳ ϲϜϟ ϞΟήϟ΍ ϊϓΪϳ Ύϣ ϙΎϨϫ
΍˱ΪΑ΃ ϪϨϜϤϳ ϻϭ ϪΘΟϭΰΑ ϦϬΘϧέΎϘϣ Ϧϋ ϒϜϳ ϻ ϪϨϠόΠϴϟ ϦϬΘϨΘϔΑ ΕΎϳέϮΤϟ΍ ϦϘϔϳ ˯Ύδϧ ϮΤϧ Ω΍Ϊθϧϻ΍ϭ ΓέΎΛϺϟ Ύ˱οήόϣ ϞΟήϟ΍ Ϟψϳ ϥ΃
ΔϣΎόϟ΍ ΕϼΤϤϟ΍ϭ ωέ΍Ϯθϟ΍ ϲϓ Ύϣ΃ ..ΐΘϜϟ΍ϭ ΎϤϨϴδϟ΍ϭ ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ϭ ϒΤμϟ΍ ϲϓϭ ϥΎτϴΤϟ΍ Ε΍ήΘγϮΑ ϰϠϋ Ε΍έϮΜϨϣ ϦϬϧϷ ϦϬϠϫΎΠΗ
Ε΍ήΣΎγ ˯Ύδϧ ϑ΍Ωέ΃ϭ ΫΎΨϓ΃ ϯ΃ήϤϟ Ύ˱ϘΒη ϢϬϧϮϴϋ ςϨΗ Ϧϳάϟ΍ ϝΎΟήϟ΍ Ϧϋ ΙΪΤΘΗ ϲΘϟ΍ Δϓήτϟ΍ ϚϠΗ Δϓϭήόϣ ϲϫ Ϣϛ .ΝήΣ ϻϭ Ι͋ΪΤϓ
ϥ΃ ϻ· ˬΖϴΒϟ΍ ϲϓ ϢϬϧήΜϳ ϻ ϲΗ΍ϮϠϟ΍ ϢϬΗΎΟϭί Ϧϫ ˯ΎδϨϟ΍ ϚϠΗ ϥ΄Α ϢϬϓΎθΘϛ΍ ΪόΑ ΔΒϴΨϟΎΑ ϥϮΑΎμϳ Ύϣ ϥΎϋήγ ϢϬϨϜϟ ˬϖϳήτϟ΍ ϲϓ
.Ε΍Ϊϋ΍ϭ ΎϳΎϐΑ ϰϟ΍ ϦϬΘϟΎΣ΃ Ϊϗ ωέΎθϟ΍ ϲϓ Γήϋ΍Ϊϟ΍ ΏΎϴΜϟ΍
ϡϼϋϷ΍ Ϟ΋Ύγϭ ϚϠΘϤΗ ϲΘϟ΍ ΓέΎΒΠϟ΍ ΔϴϧΎτϴθϟ΍ ΓΰϬΟϷ΍ ϚϠΗ Γήτϴγ Ϧϣ ϲϧΎόΗ (Ύ˱όΒσ Ϣϫ˯΍έϭ ϦΤϧϭ) Ώήϐϟ΍ ΏϮόη ϥ·
ΔϔϠϐϤϟ΍ Ε΍έϭΫΎϘϠϟ ϰΘΣ ϚϠϬΘδϤϟ΍ Ω΍ήΠϟ΍ Ϧϣ ϥΎότϗ ϰϟ΍ ήθΒϟ΍ ϞϳϮΤΗϭ ΡΎΑέϷ΍ ϲϨΠϟ ΔϴϧΎδϧ΍ ϻ ΕΎϳΎϏ ΔϣΪΨϟ ΎϫήΨδΗϭ ΔϓΎϘΜϟ΍ϭ
ΖΒϜϟ΍ ΔΟέΩ ΖϐϠΑ Ϋ· ϲϘΒθϟ΍ ϥΎΠϴϬϟ΍ ϲϓ ϝϮϘόϤϟ΍ ΩϭΪΣ ϰμϗ΃ ήϴϣΪΘΑ ΔϴϤϨϬΠϟ΍ ΓέΎΛϻ΍ Ϟ΋Ύγϭ ΖΤΠϧ ΪϘϟ .ϥϮϠϤϟ΍ ϡϮϴϨϤϟϷ΍ ϕέϮΑ
ϞΑ ˬϢϬΑΎμΘϏ΍ϭ ϝΎϔσϷ΍ ϑΎτΘΧ΍ : ΔϳΪδΠϟ΍ ΔόΘϤϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔϗέΎΧ Ύ˱ϗήσ ϥϮϋΪΘΒϳ ΍ϮΣ΍έ ϢϬϧ΃ ϝΎΟήϟ΍ ξόΑ ϯΪϟ
!!ϊοήϟ΍ ϝΎϔσϷ΍ ϊϣ βϨΠϟ΍ ΔγέΎϤϣ ήϬψΗ ϲΘϟ΍ ϡϼϓϷ΍ϭ ΕϼΠϤϠϟ Ν΍ϭέ ϙΎϨϫ
Ϧϣ ϢϘΘϨϳ ϥ΃ ΎϬϴϓ ϝϭΎΤϳ ϑήσ Ϟϛ ΔϳϭΎγ΄ϣϭ ΔϴγΎϗ ΔΒόϟ ϰϟ΍ ϞΟήϟ΍ϭ Γ΃ήϤϟ΍ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ ΖϟϮΤΗ ϥί΍ϮΘϟ΍ϭ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϝΪΑ
ϊϨϤΘϟ΍ϭ ΓέΎΛϻ΍ Δτγ΍ϮΑ Γ΃ήϤϟ΍ϭ ˬϲδϨΠϟ΍ ί΍ΰΘΑϻ΍ϭ ΏΎμΘϏϻ΍ϭ ϒϨόϟ΍ϭ έΎϘΘΣϻ΍ Δτγ΍ϮΑ ϞΟήϟ΍ : ΔλΎΨϟ΍ ϪΘϘϳήτΑ ήΧϵ΍ ϑήτϟ΍
.ϒσ΍Ϯόϟ΍ ΞϴϴϬΗϭ

37

ϥϮϨΤϟ΍ ϡϷ΍ϭ ΔϤϟΎόϟ΍ϭ ΔϘϴθόϟ΍
ΐΒδϟ΍ έΎΤΘϧϻ΍ ήΒΘόϳ ΚϴΣ (24 - 15) Ϧγ ϦϴΑ ΏΎΒθϟ΍ ϦϴΑ Ύ˱λϮμΧϭ ˬέΎΤΘϧϻ΍ ΩΪϋ ΓΩΎϳί Ύ˱ϣϮϤϋ ΎΑϭέϭ΃ ϲϓ ϙΎϨϫ
΍ΪϨϠϨϓϭ ϙέΎϤϧ΍Ϊϟ΍ϭ ΎδϤϨϟ΍ϭ ΎϳέΎϐϨϫ : ϲϫ ϦϳήΤΘϨϤϟ΍ ΩΪόΑ ϝϭΩ βϤΧ ήΜϛ΃ !ϕήτϟ΍ ΙΩ΍ϮΤΑ ϞΜϤΘϤϟ΍ ϝϭϷ΍ ΐΒδϟ΍ ΪόΑ ΓΎϓϮϠϟ ϲϧΎΜϟ΍
ΔϴϧΎϤΛ ώϠΒΗ Ϊϗ ϑΎόο΃ ΓΪϋ έϮϛάϟ΍ ΩΪϋ ϕϮϔϳ ΕΎΑΎθϟ΍ Ϧϣ Ύ˱λϮμΧϭ ˬ˯ΎδϨϟ΍ ϦϴΑ έΎΤΘϧϻ΍ ΕϻϭΎΤϣ ΩΪϋ ϥ΃ φΣϮϟ .΍ήδϳϮγϭ
ϥ΃ ΢ο΍Ϯϟ΍ϭ .ϦϴδϨΠϟ΍ ϼϜϟ ΔϠϣΎη Ζδϴϟ έΎΤΘϧϻ΍ ΏΎΒγ΃ ϥ΃ ΪϛΆϳ Ϣϗήϟ΍ ΍άϫ ϥ· .ϝ΅ΎδΘϟ΍ ϰϟ΍ ϮϋΪϳ Ϟ΋Ύϫ ϕήϓ Ϫϧ΍ .ήΜϛ΃ϭ Ε΍ήϣ
ΔϠϜθϣ .ΏΎθϟ΍ ϪϴϧΎόϳ Ύϣ ϑΎόο΃ ϑΎόο΃ ϲϧΎόΗ ϲϬϓ ˬϲ΋ΎϤϨϴδϟ΍ ΢ΠΒΘϟ΍ϭ ΔϋϼΨϟ΍ ήϫΎψϣ Ϟϛ ϢϏέ ˬΔΑΎθϟ΍ Ύ˱λϮμΧϭ ˬΓ΃ήϤϟ΍
: ΪΣ΍ϭ ϥ΂Α ϑ΍Ϊϫ΃ ΔΛϼΜϟ ϝϮλϮϟ΍ ΎϬϨϣ ΏϮϠτϣ Ϫϧ΃ ΎΑϭέϭ΃ ϲϓ ΓΎΘϔϟ΍
Ω΍ί ϭ΃ ΎϬϤδΟ Ϧϣ ϮϠϴϛ κϘϧ ΍Ϋ· .ϥίϮϟ΍ϭ ϝϮτϟ΍ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ Δϣ΍ήλ ΕΎγΎϴϘϟ΍ ήΜϛ΃ ΐδΣϭ ΓήϴΜϣϭ ΔϠϴϤΟ ϥϮϜΗ ϥ΃ - 1
ϒΤμϟ΍ Ε΍ήθϋ ϙΎϨϫ .ΎϬ΋Ύπϋ΃ ϖγΎϨΗϭ Ύϫήόη Δμϗϭ ΎϬΟΎϴϜϣϭ ΎϬϧίϭϭ ΎϬϟϮσ ϲϋ΍ήΗ ϥ΃ έΎϬϧ Ϟϴϟ ΎϬϴϠϋ ΐΠϳ .ΔΛέΎϛ ϩάϬϓ
ϞΜϣ ΕΎϔϴΤϧ Ύϳί΃ ΕΎοέΎϋ ϊϣ ΔΒϳήϐϟ΍ ΔΒϴΠόϟ΍ ΝΎϴϜϤϟ΍ Ω΍Ϯϣϭ ΎϬΘοΎϳέϭ ΎϬϤϴΠϳέϭ Γ΃ήϤϟ΍ ϝΎϤΠΑ ΔμμΨΘϣ Δϐϟ Ϟϛ ϲϓ ΕϼΠϤϟ΍ϭ
ϱϮΘΤΗ ΎϬϠϛϭ ˬϥίϮϟ΍ ϒϴϔΨΘΑ ΔϳήΤγ ΔϘϳήσ ϑΎθΘϛ΍ ϲϋΪϳ ΎϬϨϣ Ϟϛ ΕΎϧϼϋ΍ ΓΪϋ ΪΠΗ ΓΪϳήΟϭ ΔϠΠϣ Ϟϛ ϲϓ .ΚϟΎΜϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ωΎϴΟ
Ϧϣ ΪδΠϟ΍ ϝΎϤΟ ϥϷ ϞΟήϟ ΓΪΣ΍ϭ ΓέϮλ ΍˱ΪΑ΃ ΪΠΗ Ϧϟ ϢϴΠϳήϟ΍ ΕΎϧϼϋ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ Ύ˱όΒσϭ .ΔϜ΋ϼϤϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ϨδΣ Ϊη΃ ˯ΎδϨϟ ΍˱έϮλ
ϒϴΤϨΘϟ ϯήΧ΃ϭ ˬΫΎΨϓϷ΍ ϒϴΤϨΘΑ ιΎΧ ΎϬπόΑ ˬΔϋϮϨΘϣ Δϴ΋ΎΑήϬϛ ΓΰϬΟ΃ Ϧϋ ΕΎϧϼϋ΍ ϙΎϨϫ !ϞΟήϟ΍ βϴϟϭ Γ΃ήϤϟ΍ ΕΎΒΟ΍ϭ
ϙΎϨϬϓ ˬΓΪϘόϣ ΓΰϬΟ΃ϭ ϦϳέΎϤΘΑ ΎϬδϔϧ ΐόΘΗ ϥ΃ ΪϳήΗ ϻ ϲΘϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ Ύϣ΃ .˯΍ΪΛϸϟ ϯήΧ΃ϭ ˬήμΨϟ΍ϭ ϦτΒϟ΍ ϒϴΤϨΘϟ ϯήΧ΃ϭ ˬϑ΍ΩέϷ΍
ϢϴΨπΘϟ : ϦϳϮϜϠδϟ΍ ΓΩΎϣ ϡΪϟ΍ϭ ϢΤϠϟ΍ ϝΪΑ ΎϬϟ ϊπΗϭ ΎϬϤδΟ Ϧϣ ΓΪ΋΍ΰϟ΍ ˯΍ΰΟϷ΍ Ϟϛ ϊτϘΗϭ ΎϬϠϜη Ϟϛ ϝΪΒΗ ϲΘϟ΍ ΔϴΣ΍ήΠϟ΍ ΕΎϴϠϤόϟ΍
!ϑ΍Ωέϻ΍ϭ ˯΍ΪΛϷ΍ϭ ϩΎϔθϟ΍
Ύ˱πϳ΃ ϥϮϜΗ ϥ΃ ΔΑΎθϟ΍ ϰϠϋ ΖϗϮϟ΍ βϔϨΑ ϪϧΎϓ ˬΔϤ΋΍Ϊϟ΍ ΓέΎΛϻ΍ϭ ΔϓΎΤϨϟ΍ϭ ϝϮτϟ΍ϭ ϝΎϤΠϟ΍ ϙϼΘϣ΍ ΐΟ΍ϭ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ - 2
ΎϤϬϴϟ΍ ϑΎπϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϞΑ ϦϴϴϓΎϛ ήϴϏ ΎϤϫΪΣϭ ΪδΠϟ΍ϭ ϝΎϤΠϟ΍ ϥϷ ΕϻΪόϤϟ΍ Ϟπϓ΃ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ϭ ΡΎΠϨϠϟ ΔΤϣΎσ ΎϬΘγ΍έΪΑ ΔϗϮϔΘϣ
!ϕϮϣήϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ϭ Δϴγ΍έΪϟ΍ ΓΩΎϬθϟ΍
ΔϘϫ΍ήϤϟ΍ Ϧγ άϨϣ ΎϬϴϠϋ ΐΟϮΘϳ ϞΑ Δγ΍έΪϟΎΑ ΔϗϮϣήϣϭ ΓήϴΜϣϭ ΔϠϴϤΟ ΔΑΎθϟ΍ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϲϔϜϳ ϻ Ϫϧ΃ ˬ΍άϫ Ϟϛ ϰϟ΍ ϑΎπϳ - 3
ϱάϟ΍ ΎϬϣϼΣ΃ ήϴϣ΃ ΪΠΗ ϻ ϲΘϟ΍ ΓΎΘϔϟ΍ϭ .ΔϧϮϨΣ ΔΒμΧ ϡ΃ϭ ΔμϠΨϣ ΔϴϠΒϘΘδϣ ΔΟϭίϭ ΓήΣΎγ ΔΒϴΒΣ ΢ΒμΗ ϲϜϟ ΔϠϫΆϣ ϥϮϜΗ ϥ΃
ΔϳήΨδϠϟ νήόΘΗϭ ΔΒϳΎΧϭ ΓΪϘόϣ ΎϬδϔϨΑ βΤΘγ ΎϬϧΎϓ ϱήϫΎχ ϞϜθΑϭ ΏΎΤλϷ΍ ϡΎϣ΃ ϱέΎϨϟ΍ ΐΤϟ΍ ΔϴϠϴΜϤΗ Ϫόϣ αέΎϤΗ
!ΔϴϟΎϤΟ ϭ΃ Δϴδϔϧ ΏΎΒγϷ ΔϤϬϤϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ΓέΩΎϗ ήϴϏ ΎϬϧϷ Ώ΍ήϐΘγϻ΍ϭ
ΔϴϛΫ ...ΎϧϭΩΎϣ ϭ΃ ϭΩέΎΑ ΐϴΠϳήΑ ϞΜϣ ΔΠϴϬϣϭ ΔϠϴϤΟ : ΔΛϼΜϟ΍ ΕΎϤϬϤϟ΍ ϩάϫ ϖϴϘΤΗ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ϙϼΘϣ΍ ΍˱ΪΟ έΩΎϧϭ ΐόλ Ϣϛ
ϩάϫ ϦϴΑ ϖϴϓϮΘϟΎΑ ΔΑΎθϟ΍ ϞθϔΗ ΎϣΪϨϋϭ .΍ΰϳήϴΗ ϡϷ΍ϭ ˯΍έάόϟ΍ Ϣϳήϣ ϞΜϣ ΔϧϮϨΣ ϡ΃ϭ ΔΒϴΒΣ ..ήθΗΎΗ ΰδϣ ϭ΃ ϱέϮϛ ϡ΍Ϊϣ ϞΜϣ ΔϳΪΟϭ
ϥϮϜΗϭ ΎϬϔϟΎΤϳ φΤϟ΍ ϥ΃ ϭ΃ ˬ˯ΎϐΒϟ΍ ϕϮγ ϲϓ ϝϮΧΪϟ΍ ϭ΃ Ε΍έΪΨϤϟ΍ ϰϠϋ ϥΎϣΩϹ΍ ϭ΃ έΎΤΘϧϻ΍ ϰϟ΍ ΄ΠϠΗ ϥ΃ Ύϣ· ΎϬϧΎϓ ΔΒόμϟ΍ ΕΎϤϬϤϟ΍
ΓήθΘϨϣ Δϴδϔϧ ΡϭήΟϭ ΕΎΒϴΧϭ ΓΎϧΎόϣ ΪόΑ ϦϜϟϭ ˬΔΛϼΜϟ΍ ΕΎϤϬϤϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ΓΪΣ΍ϭ άϴϔϨΗ έήϘΘϓ ΎϫΪϧΎδϳϭ ΎϬϤϬϔΘϳ Ϧϣ ΪΠΗϭ Δϴόϗ΍ϭ
.ϞΟήϟ΍ ϊϣ Δϗϼόϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ ΎϫέΎΛ΁ ήϬψΗ Ρϭήϟ΍ ˯ΎΤϧ΃ ϲϓ
***
ΎϬΑ ΎϨϤϫϭ΃ ϲΘϟ΍ ΔϟϮϬδϟΎΑ βϴϟ ϞΟήϟ΍ ϊϣ ΎϬΗ΍ϭΎδϣϭ ΎϬΘϳήΣ ϰϠϋ Γ΃ήϤϟ΍ ϝϮμΣ ϥ΄Α ϝϮϘϟ΍ ˬ΍άϫ Ϟϛ Ϧϣ ΩϮμϘϤϟ΍
ϥ· ϻ .ΎϬΗ΍ϭΎδϣϭ ΎϬΘϳήΣ ώϠΒΗ ϲΘΣ ϞΟήϠϟ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΔϴόΒΘϟ΍ϭ ΖϴΒϟ΍ ΔϳΩϮΒϋ Ϧϣ Γ΃ήϤϟ΍ έήΤΘΗ ϥ΃ ϲϔϜϳ :ϥϮϴϟ΍ήΒϴϠϟ΍ϭ ϥϮϴδϛέΎϤϟ΍
.ϥϮϴΛ΍ΪΤϟ΍ ˯ϻΆϫ ϪϴϋΪϳ ΎϤϣ ήϴΜϜΑ ΍˱ΪϴϘόΗ ήΜϛ΃ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ϭ ΔϴΣϭήϟ΍ϭ ΔϴΟϮϟϮϴΒϟ΍ ΎϤϬΗΎϴλϮμΧϭ Γ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ ϊϗ΍ϭ
ήΜϛ΃ ϲϓϭ (%10) ήϟ΍ ϝ΍ϮΣϷ΍ ϦδΣ΃ ϲϓ ΓΩΎϴϘϟ΍ ϲϓ ˯ΎδϨϟ΍ ΔΒδϧ ίϭΎΠΘΗ ϻ ΔϴϧΎϤϠϋϭ ΔϴϋϮϴη ΔϴϋϮϴθϟ΍ Ώ΍ΰΣϷ΍ ήΜϛ΃ ϲϓ
.(*)(%15) ήϟ΍ ˯ΎδϨϟ΍ ΔΒδϧ ίϭΎΠΘΗ ϻ Γ΍ϭΎδϣϭ ΍˱έήΤΗ ΔϴΑήϐϟ΍ ΕΎϧΎϤϟήΒϟ΍

38

ΔΛ΍ΪΤϟ΍ Ϟθϓ ϥ· .ϞΣ ϙΎϨϫ βϴϟ Ϫϧ΃ ΔΠΤΑ ΖϴΒϟ΍ ϲϓ ΎϫήΠΣϭ ϞΟήϠϟ ΎϬϋϮπΧ ϰϠϋ Γ΃ήϤϟ΍ ˯ΎϘΑ έήΒϧ ϲϜϟ ΍άϫ ϝϮϘϧ ϻ
ϲπϤϳ ϦϴϜδϣ ΎγέΎΤΑ ϰϟ΍ ϞΟήϟ΍ ϝϮΤΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΕΎΣϭήτϟ΍ Ϧϋ ωΎϓΪϟ΍ ΍˱ΪΑ΃ έήΒϳ ϻ ˬϞΟήϟ΍ϭ Γ΃ήϤϟ΍ ϦϴΑ ϥί΍ϮΘϟ΍ ϖϠΨΑ ΔϴΑήϐϟ΍
ϲΘϠμΤϣ ϰϠϋ ωϼσϻ΍ ϥ· !΍Γ΃ήϣΎΑ ϰϤδϤϟ΍ ΍ήτΨϟ΍ ϦϴΠδϟΎΑ ϚϟΫ ΍ΓέΎϬσϭ ΔϔόΑ ϰϠϋ ϲϧϮϨΠϟ΍ ϪγϮϫ ΕΎΑ΍άϋ ϞϤΤΘΑ ϩέΎϬϧϭ ϪϠϴϟ
ϰϠϋ ϥΎϘϔΘΗ ϦϴΘΑήΠΘϟ΍ ϥΈϓ ˬΔϋϮϨΘϤϟ΍ ΔοΎϔπϔϟ΍ Ε΍˯ΎϋΩϻΎΑ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϒϴϠϐΗ ϢϏέϭ ˬΔψϓΎΤϤϟ΍ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΔΑήΠΘϟ΍ϭ ΔϴΑήϐϟ΍ ΔΑήΠΘϟ΍
ΎϛϼϤΑ ϰϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ ϼϴΤΘδΘΑ ϲϜϟ ΪϬΠϳ ϦϳΪΘϤϟ΍ ϥΎϓ ˬϼΤϔΑ ϰϟ΍ ΦδϤϨΗ ϲϜϟ ΍Γ΃ήϤϟΎΑ ϊϓΪΑ ΪϬΠϳ ϲϧΎϤϠόϟ΍ ΎϤϨϴΒϓ ˬ΍ΔϟϮΤϔϟ΍ βϳΪϘΘΑ
.νέϷ΍ ΓήΑΎΒΟϭ ΓΎϴΤϟ΍ ΎΗ΍˯ΎμΧΎΑ Ϟϛ ϢϏέ ΍˱ϼΤϔΑ ϝ΍ί Ύϣ Ϫϧ΄Α ϞΟήϠϟ ΖΒΜΗ ϥ΃ ΓΪϴΣϮϟ΍ ΎϬΘϤϬϣ ήϫΎσ
ΐΒδϟ΍ Ϯϫ ϞΟήϟ΍ϭ Γ΃ήϤϟ΍ ϦϴΑ ϥί΍ϮΘϟ΍ ϖϠΧ ϰϠϋ έΩΎϘϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϖϠΨΑ ϥϵ΍ ϰΘΣ ΔϴΣϼλϻ΍ϭ ΔϴϧΎδϧϻ΍ ΕΎϛήΤϟ΍ Ϟθϓ ϥ΍
ΡΎδΘϛ΍ϭ ΔόϴΒτϟ΍ ήϴϣΪΗϭ ΝΎΘϧϻ΍ Δϫ΍ήηϭ ϒϨόϟ΍ϭ ΔϟϮΤϔϟ΍ Γήτϴγϭ ΎϬΗΎϋ΍ήλϭ ΎϬΗΎΒϴΧ ϢϗΎϔΗϭ ΔϳήθΒϟ΍ ϡϻ΁ ΔϣϮϤϳΪΑ ήΒϛϷ΍ϭ ϝϭϷ΍
!΢Αήϟ΍ ϢΛ ΢Αήϟ΍ ϢΛ ΢Αήϟ΍ Ϯϫ ήϴΧϷ΍ϭ ϝϭϷ΍ ΎϬϤϫ ΔΤϣΎΟ ΔϴϧΎτϴη ϝϮϘϋ ϰϟ΍ ήθΒϟ΍ ϞϳϮΤΗϭ νέϷ΍ ΔΛϮϧϷ ΔϳΪϳΪΤϟ΍ ΕΎϴϨϘΘϟ΍

ϖΤϠϣ
ΔϟϭΪϟ΍ Γέ΍Ω· ϲϓ Γ΃ήϤϟ΍ ϙ΍ήΘη΍ Ϧϋ
ϲϔΨϧ ϻ - Γ΃ήϤϠϟ ϲϧΩέϷ΍ ϥΎϤϟήΒϟ΍ ϲϓ (ΎΗϮϛ - ΔϳέΎΒΟ΍ ΔμΣ) κϴμΨΗ ϝϮΣ ϥΩέϷ΍ ϲϓ ή΋΍Ϊϟ΍ ϝΪΠϟ΍ Ϧϋ ϝΎΜϤϟ΍ ΍άϫ ΩέϮϧ
ΔϴγΎϴδϟ΍ ΎϬΘϳήΣ ϲϓ Γ΃ήϤϟ΍ βϛΎόΗ ϲΘϟ΍ ΔϴδϔϨϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϊϧ΍ϮϤϟ΍ ϑϻ΁ ϚϟΎϨϫ ϥϷ ˬ΍άϫ (ΎΗϮϜϟ΍) ϡΎψϧ ϊϣ ΎϨϧ΄Α
ϥ΍ .ΔϟϭΪϟ΍ Ε΍έ΍Ω·ϭ ϥΎϤϟήΒϟ΍ ϰϟ΍ ΎϬϟϮλϭ ϞϴϬδΘϟ (ΎΗϮϛ) ΔϴόϴΠθΗϭ ΔϴϧϮϧΎϗ Ε΍ίΎϴΘϣ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ΎϬϘΣ Ϧϣ ϥΫ· ˬΔϴΑΎΨΘϧϻ΍ϭ
ΔϴϣϷ΍ ϮΤϣ) Ϧϴϧ΍Ϯϗ ϥϮοέΎόϳ ϦϳάϟΎΑ ϪΒη΃ ˬϞΟήϟ΍ Ϧϣ ΓέΪϗ Ϟϗ΃ ΎϫήΒΘόϳϭ Γ΃ήϤϟ΍ ϦϴϬϳ Ϫϧ΃ ΔΠΤΑ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΍άϬϟ ϦϴοέΎόϤϟ΍
(ΎΗϮϜϟ΍) ΔϠϜθϣ ϥ΃ ϰϟ΍ ήϴθϧϭ !ϲϧϮϧΎϗ ϡ΍ΰϟ΍ ϥϭΩ Ϧϣ Ϫδϔϧ ϢϴϠόΗ ϰϠϋ έΩΎϗ ήϴϏ ϩήΒΘόΗϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϦϴϬΗ ΎϬϧϷ (Δϴϣ΍ΰϟϻ΍ Δγ΍έΪϟ΍ϭ
:ΔϤ΋Ύϗ Ζϟ΍ί ϻ ΔγΎϴδϟ΍ ϲϓ Γ΃ήϤϟ΍ ϙ΍ήΘη΍ ΔϠϜθϣ ϥϷ ˬΔϴΑήϐϟ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ Ϛϟάϛ εΎϘϨϠϟ ϥϵ΍ ΔΣϭήτϣ
ϥΩέϷ΍ ϲϓ ϻ˱ ΪΟ ήϴΜΗ ΕΎΑΎΨΘϧϹ΍ ϲϓ Δϴ΋Ύδϧ ΎΗϮϛ *
ΔϴγΎϴδϟ΍ ϑ΍ήσϷ΍ ΔϓΎϛ ϰϠϋ βϜόϧ΍ ΔϴϧΎϤϟήΒϟ΍ ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ ΪϋϮϣ Ώ΍ήΘϗ΍ ϊϣ Ύ˱ϴϟΎΣ ΔϴϧΩέϷ΍ ΔΣΎδϟ΍ ϩΪϬθΗ ϱάϟ΍ ΩΎΤϟ΍ ϝΪΠϟ΍
.ϲϧΩέϷ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎϘΒσϭ
ΕΎόϤΠΘϟ΍ ΔϓΎϛ ϰϠϋ ϪϟϼψΑ ϲϘϠϳ ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ ϥϮϧΎϗ ϰϠϋ ΓήψΘϨϤϟ΍ ΕϼϳΪόΘϟ΍ ϦϤο Δϴ΋Ύδϧ (ΎΗϮϛ) κϴμΨΗ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ϭ
.ϞμΣ ΍Ϋ· ϞϳΪόΘϟ΍ ΍άϬΑ ϰϟϭϷ΍ ΔΟέΪϟΎΑ ΔϴϨόϤϟ΍ ϲϫ ΔϴϧΩέϷ΍ Γ΃ήϤϟ΍ ϥϮϛ ιΎΧ ϞϜθΑ ΎϬϨϣ Δϴ΋ΎδϨϟ΍ ϥΩέϷ΍ ϲϓ
ϥΎΟϮΗ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΖϠλϭ΃ ϲΘϟ΍ 1993 ϡΎϋ ΕήΟ ϲΘϟ΍ ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ ϲϓ ϻ΍ ϥΎϤϟήΒϟ΍ ϕ΍ήΘΧϻ ΔϴϧΩέϷ΍ Γ΃ήϤϟ΍ ΕϻϭΎΤϣ ΢ΠϨΗ Ϣϟϭ
.ϥΎϤϟήΒϟ΍ ϰϟ΍ Ϟμϴϓ
΍ΰϋϭ ˬϦϫ΍ΪΣ· ϥΎΟϮΗ ΖϧΎϛ ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ νϮΨϟ ςϘϓ Ε΍Ϊϴγ ΙϼΛ ΢ϴηήΗ ϯϮγ ΪϬθΗ Ϣϟ ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ ϚϠΗ ϥ΃ ϑϭήόϤϟ΍ Ϧϣϭ
ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ ϦπΧ ΓΪϴγ (16) ΎϬΑ ΖϴϨϣ ϲΘϟ΍ ΔϴγΎϘϟ΍ ΓέΎδΨϠϟ ΪϳΪΟ Ϧϣ ΔΑήΠΘϟ΍ νϮΧ Ϧϋ ΔϴϧΩέϷ΍ Γ΃ήϤϟ΍ ϑϭΰϋ ϥϮΒϗ΍ήϤϟ΍
.Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ΓΩϮϋ ΪόΑ ϥΩέϷ΍ ϲϓ ϱήΠΗ ΔϴϧΎϤϟήΑ ΕΎΑΎΨΘϧ΍ ϝϭ΃ ϲϫϭ 1989 ϦϣΎϋ ϲϓ ΕήΟ ϲΘϟ΍ ΔϴϧΎϤϟήΒϟ΍

39

ΖϤδϘϧ΍ ϞΒϘϤϟ΍ (ήΒϤϓϮϧ) ϲϧΎΜϟ΍ ϦϳήθΗ ήϬη ϲϓ ΓέήϘϤϟ΍ ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ ˯΍ήΟϹ ΩΪΤϤϟ΍ ΪϋϮϤϟ΍ ϰϠϋ ήϬη΃ ΔόΒγ ϞΒϗϭ ϥϵ΍ϭ
ϦϬϗΎϔΗΎϤϏέϭ ˬΔΣήΘϘϤϟ΍ ΕϼϳΪόΘϟ΍ ϦϤο ˯ΎδϨϠϟ ΎΗϮϛ κϴμΨΗϭ ΏΎΨΘϧϻ΍ ϥϮϧΎϗ ωϮοϮϣ ϝϮΣ ΔϴϧΩέϷ΍ Γ΃ήϤϟ΍ ΕΎϬΟϮΗϭ ˯΍έ΁
˯ΎδϨϠϟ (ΎΗϮϛ) κϴμΨΗ ϝϮΣ ήψϨϟ΍ ΕΎϬΟϭ ϲϓ ϑϼΨϟ΍ ϥ΃ ϻ΍ ˬΔϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ ϊϣ ϪϴϓΎϨΘϟ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΕϮμϟ΍ ϥϮϧΎϗ ξϓέ ϰϠϋ
ϥΎΟϮΗ ΔΒ΋ΎϨϟ΍ ΩϮϘΗϭ .ΔϠΒϘϤϟ΍ ΕΎΑΎΨΘϧϼϟ ΢ϴηήΘϟ ΍ ϲϓ ϦϬΘΒϏέ Ϧϋ Ε΍Ϊϴδϟ΍ ξόΑ ϥϼϋ΍ ϊϣ ΔλΎΧϭ ϲϨϠϋ ϞϜθΑ έϮϬψϟ΍ ϲϓ Ε΃ΪΑ
ΎϬπϓέ ΏΎΒγ΃ ϞϴϠόΗ ϲϓ ΔϴϘτϨϣ ΎϬϧ΃ ϯήΗ ήψϧ ΕΎϬΟϭ ΡήτΗϭ ϥΎϤϟήΒϟ΍ ϲϓ ˯ΎδϨϠϟ (ΎΗϮϛ) κϴμΨΗ ξϓήϳ ϱάϟ΍ έΎϴΘϟ΍ Ϟμϴϓ
ϞϴϟΩ ήΒϛ΃ ϥΎϤϟήΒϠϟ ϝϮλϮϟ΍ ϲϓ ϲΘΑήΠΗϭ ˬϲϧΩέϷ΍ ΐόθϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ΔϓΎϛ ϦϴΑ Γ΍ϭΎδϤϟΎΑ Ϧϣ΅΃ ϲϧϷ ΎΗϮϜϟ΍ Ϊο Ύϧ΄Α ϥΎΟϮΗ ϝϮϘΗ .ΎΗϮϜϠϟ
ΖοΎΧ ϥ΍ϭ ϖΒγ ϲΘϟ΍ ϱέϮΧΎϓ ϯΪϫ ΔϴϓΎΤμϟ΍ϭ ΔΒϴΒτϟ΍ ϩΎΠΗϻ΍ ΍άϫ ϲϓ Ϟμϴϔϟ΍ ΪϳΆϳϭ .΍ΎϬϠλϮΘγ ϲΘϟ΍ ϲϫ Γ΃ήϤϟ΍ ΓϮϗ ϥ΃ ϰϠϋ
ήϫΎψϣ Ϧϣ ήϬψϣ ϚϟΫ ϥϷ ΎΗϮϛ ϝϼΧ Ϧϣ ϞμΗ ϥ΃ Γ΃ήϤϠϟ Ϊϳήϧ ϻϭ Ύ˱ϳϮϗ Ύ˱ϧΎϤϟήΑ ΪϳήϨΑ ϝϮϘΗ ΚϴΣ ˬΕήδΧϭ 1989 ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍
.΍Γ΃ήϣ΍ ϭ΃ ϼ
˱ Οέ ϥΎϛ΃ ˯΍Ϯγ έΪϗϷ΍ϭ ΄ϔϛϷ΍ έΎΘΨϳ ϱάϟ΍ Ϯϫ ΐόθϟ΍ϭ ϊϴϤΠϟ΍ ϡΎϣ΃ Ύ˱ΣϮΘϔϣ ϝΎΠϤϟ΍ ϙήΘϨϟ ˬϒόπϟ΍
ΔλΎΨϟ΍ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ιϮμϨΑ ϞϤόϟ΍ Ϧϣ ΪΑ ϻ Ϫϧ΍ ϖϠτϨϣ Ϧϣ Δϴ΋ΎδϨϟ΍ ΎΗϮϜϠϟ Ε΍ΪϳΆϤϟ΍ ϖϳήϓ ϒϘϳ ήΧϵ΍ ΐϧΎΠϟ΍ ϰϠϋ
βϟΎΠϤϟ΍ ϲϓ Γ΃ήϤϠϟ %30 ϪΘΒδϧ Ύϣ κϴμΨΗ ϰϟ· ΎϫΩϮϨΑ ΪΣ΃ ϲϓ ϮϋΪΗ ϲΘϟ΍ϭ Γ΃ήϤϟ΍ Ϊο ΰϴϴϤΘϟ΍ ϝΎϜη΍ ΔϓΎϛ ϰϠϋ ˯ΎπϘϟΎΑ
.ΔϳέΎδϴϟ΍ Ώ΍ΰΣϷ΍ ϲϓ ΕΎϘϳήϋ ΕΎϴΑΰΣϭ ϥΩέϷ΍ ϲϓ Δϴ΋ΎδϨϟ΍ ΔϛήΤϟ΍ Ε΍ΩΎϴϗ ϩΎΠΗϻ΍ ΍άϫ ΩϮϘϳϭ .ΔϴϧΎϤϟήΒϟ΍
ϊγΎθϟ΍ ϕήϔϠϟ ΍˱ήψϧ Ύ˱ϴϠΣήϣ Δϴ΋ΎδϨϟ΍ ΎΗϮϜϟ΍ ϊϣ Ύϧ΄Α ϝϮϘΗ ήπΧ ϰϤγ΃ Δόϣϼϟ΍ ΔϴϣΎΤϤϟ΍ϭ ϥΩέϷ΍ ϲϓ Γ΃ήϤϟ΍ ΩΎΤΗ΍ Δδϴ΋έ
ˬΓήϴΜϛ ΔϴϋΎϤΘΟ΍ ΏΎΒγϷ Γ΃ήϤϟ΍ Ϧϋ ΖόϨϣ ϲΘϟ΍ ιήϔϟ΍ ϦϴΑϭ ϦϳΩΎϴϤϟ΍ ΔϓΎϛ ϲϓ ΎϨόϤΘΠϣ ϲϓ ϞΟήϠϟ Ζϴτϋ΃ ϲΘϟ΍ ιήϔϟ΍ ϦϴΑ
Γ΃ήϤϟ΍ ΓΪϋΎδϤϟ Δϴ΋ΎϨΜΘγ΍ Ε΍˯΍ήΟ΍ Ϧϣ ΪΑ ϻ Ϛϟάϟ ΔΒόλ ϝ΍ΰΗ ϻ ΔϴϟΎΤϟ΍ ΎϨόϤΘΠϣ Ε΍έϮμΗ Ϟχ ϲϓ Γ΃ήϤϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΐϛήϟΎΑ ϕΎΤϠϟ΍ϭ
ϲϓ ϪϨϣ ΪΑ ϻ ˯΍ήΟ΍ Δϴ΋ΎδϨϟ΍ ΎΗϮϜϟ΍ϭ ˬΎϬϨϣ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔλΎΧϭ ΓΎϴΤϟ΍ ϲΣΎϨϣ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϲϓ ϞΟήϟ΍ ϦϴΑϭ ΎϬϨϴΑ ϕέΎϔϟ΍ κϴϠϘΗ ϰϠϋ
ΔϠΒϘϤϟ΍ ΕΎΑΎΨΘϧϼϟ ΎϬδϔϧ ΢ϴηήΗ ϲϓ ΎϬΘϴϧ ϦϠόΗ ΔϴϧΩέ΃ Γ΃ήϣ΍ ϝϭ΃ ΖϧΎϛ ϡί΍ήϟ΍ ΎΟ΍ϮΨϟ΍ Δθ΋Ύϋ ΔΒϳΩϷ΍ϭ ΓήϋΎθϟ΍ .΍ΔϨϫ΍ήϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍
ΔϠΒϘϤϟ΍ ΕΎΑΎΨΘϧϼϟ ϲδϔϧ ΦϴηήΘΑ ϱέ΍ήϗ ϢϏήΑ ϝϮϘΗϭ ϻ ϭ΃ ΎΗϮϜϟ΍ ϰϠϋ κϨΗ ΕϼϳΪόΗ ϰϠϋ ϱϮΘΤϳ ϥϮϧΎϗ έϭΪλ Ϧϋ ήψϨϟ΍ ϑήμΑ
.Ρήτϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϲϟ ϦϳήλΎϨϤϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϙΎϨϫϭ Δϴ΋ΎδϨϟ΍ ΎΗϮϜϟ΍ ΓήϜϔϟ ϦϳΪϳΆϤϟ΍ Ϊη΃ Ϧϣ ϲϧΎϓ
ΓΪϴδϛ ΔϘΜϟ΍ ΎϬΤϨϣ ϥΎϤϟήΒϟ΍ ϲϓ Ϟμϴϔϟ΍ ˯΍Ω΍ ϥ΃ ϻ΍ Ϟμϴϓ ϥΎΟϮΗ ΐ΋ΎϨϟ΍ ϰϠϋ ΪϳΪθϟ΍ ΎϬψϔΤΗ ϢϏήΑ Ϫϧ΃ ϡί΍ήϟ΍ ϑήΘόΗϭ
.ϥΎϤϟήΒϟ΍ ϲϓ Γ΃ήϤϟ΍ ΩϮΟϭ ΔϴϤϫϷ ϲϧΩέϷ΍ ωέΎθϟ΍ ϲϋϭ Ϧϣ Ω΍ίϭ
ϖσΎϨϣ ΎϬϴϓ ΎϤΑ ϥΩέϷ΍ ˯ΎΤϧ΃ ΔϓΎϛ Ϧϣ ΔϠΒϘϤϟ΍ ΕΎΑΎΨΘϧϼϟ ϦϬδϔϧ΃ ΢ϴηήΗ ΔϴϧΩέ΍ ΓΪϴγ 50 ϲϟ΍ϮΣ ϦϠόΗ ϥ΍ ϡί΍ήϟ΍ ϊϗϮΘΗϭ
.ΔϴϧΩέϷ΍ Γ΃ήϤϠϟ Ϣϴψϋ ίΎΠϧ΍ ϞΒϘϤϟ΍ ϥΎϤϟήΒϟ΍ ϲϓ ΪϋΎϘϣ Γήθϋ ϰϠϋ Γ΃ήϤϟ΍ ϝϮμΣ ϥ΃ ϯήΗϭ ˬΔϳΩΎΒϟ΍ϭ ϒϳήϟ΍
Ϧϋ ΎϬϣΰϋ ΖϨϠϋ΃ ϲϧΩέϷ΍ ϲϋϮϴθϟ΍ ΏΰΤϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ϡΪϗ΃ Ϧϣϭ ϥΩέϷ΍ ϲϓ ΓίέΎΒϟ΍ Δϴ΋ΎδϨϟ΍ Ε΍ΩΎϴϘϟ΍΍ ϯΪΣ΍ ωΎϔϧ ϲϠϴϣ΍
Ύϣ κϴμΨΗϭ ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ ϥϮϧΎϗ ϞϳΪόΘΑ ΔΒϟΎτϤϠϟ ϲϧΩέ΍ ϲ΋Ύδϧ ϒϟΎΤΗ ϞϴϜθΗ ϝϼΧ Ϧϣ ϞϤόΗϭ ΔϠΒϘϤϟ΍ ΕΎΑΎΨΘϧϼϟ ΎϬδϔϧ ΢ϴηήΗ
ϊϤΘΠϤϟ΍ Γήψϧ ϥϷ ϰπϣ Ζϗϭ ϱ΃ Ϧϣ ήΜϛ΃ Δϳέϭήο ΖΤΒλ΍ Δϴ΋ΎδϨϟ΍ ΎΗϮϜϟ΍ ϥ΍ ΪϛΆΗϭ ˬΓ΃ήϤϠϟ ϥΎϤϟήΒϟ΍ ΪϋΎϘϣ Ϧϣ %20 ϪΘΒδϧ
ΕϮμϟ΍ ϥϮϧΎϗ ΩϮΟϭ ϊϣ ΔλΎΧϭ ϥΎϤϟήΒϠϟ Γ΃ήϤϟ΍ ϝΎμϳ΍ ΔϟϮϬδϟ΍ Ϧϣ βϴϟ Ϛϟάϟ ΏϮϠτϤϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ϥϭΩ Ζϟ΍ί ϻ Γ΃ήϤϟ΍ ˯΍ΩϷ
ϰϟ΍ ˯ΎδϨϟ΍ Ϧϣ ϑΎϛ ΩΪϋ ϝΎμϳ΍ Ϧϣ ΪΑ ϻ Ϫϧ΍ ωΎϔϧ ΪϘΘόΗϭ .ςϘϓ Γ΃ήϤϟ΍ ιήϓ βϴϟϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ Ώ΍ΰΣϷ΍ ιήϓ Ϧϣ ϞϠϗ ϱάϟ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍
.ΎϗϮϘΤϟ΍ Ϧϣ ήΒϛ΃ ΍˱έΪϗ ΎϬϴτόΗϭ Γ΃ήϤϟ΍ ΪϧΎδΗ ϲΘϟ΍ ΕΎόϳήθΘϟ΍ ϊοϭ Ϧϣ ϦϜϤΘΗ ΔτϏΎο ΓϮϗ ϞϴϜθΘϟ ϥΎϤϟήΒϟ΍
1997 ˰ 2 ˰ 5ΔϴϧΪϨϠϟ΍ αΪϘϟ΍ ΓΪϳήΟ Ϧϣ

40

ϊϤΘΠϤϠϟ ΔϴΒϳήϐΘϟ΍ ΓήψϨϟ΍ϭ ˬΦϳέΎΘϠϟ ΎϴϣϮϘϟ΍ ϲϗήόϟΎΑ ϢϬϔϠϟ ΝΫϮϤϧ

(*)ϊϤΘΠϤϠϟ ϲϣϮϘϟ΍ ϲϗήόϟ΍ ϢϬϔϟ΍ϭ ˬΔϴΑήόϟ΍ Γϭ΍ΪΒϟ΍ ΔΒϴμϣ
ϱΪϘϨϟ΍ βΤϟ΍ ΪϘϧ ) ϥ΍ϮϨόΑ ˬ(1996 ϲϧΎΜϟ΍ ϦϳήθΗ 12 ϭ 11) ΔϔϴΤμϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϦϴΘϘϠΣ ϰϠϋ Δγ΍έΪΑ (...) ΐΗΎϜϟ΍ ΎϨόϟΎσ
. ( Ώήόϟ΍ ΪϨϋ
ϰϠϋ ϝΩΎϋ ήϴϏ Ύ˱ϣϮΠϬΑ έΎϜϓ΃ έΎΒΘϋ΍ Ϧϣ ΔΒϴτϟ΍ ϪΘϴθΧϭ ϩάϫ ϪΘγ΍έΩ ϝϼΧ ΐΗΎϜϟ΍ Ύϫ΍ΪΑ΃ ϲΘϟ΍ ΔϗΩΎμϟ΍ ΕΎϴϨϟΎΑ ϻ˱ ϭ΃ Ϊϴθϧ
ΐϠϐϳ έΎϜϓ΃ ΩήΠϣ ϩάϫ ϥ· ϞΑ ˬϞϣΎϜϟΎΑ ΢ϴΤλ ϪϟϮϗ΄γ Ύϣ ϥ΃ ϲϋ˷Ω΃ ϼΑ : ϪϟϮϘΑ ΔΣ΍ήλ ϪϨϋ ήΒϋ ϱάϟ΍ ϊο΍ϮΘϟ΍ Ϛϟάϛ .ΎϴΑήόϟ΍ ϞϘόϟ΍
.΍ΪϴϨϔΘϟ΍ϭ ΔθϗΎϨϤϠϟ ΔϠΑΎϗ ΎϬϧ΃ ΎϤϛ ˬήϳϮΤΘϟ΍ϭ ϞϳΪόΘϠϟ ΔϠΑΎϗ ϲϫϭ .ήοΎΤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ϥΎΤΟήϟ΍ ΎϬϴϠϋ
:ϦϴΘϴγΎγ΃ ϦϴΘτϘϨΑ Δγ΍έΪϟ΍ ϩάϫ ϯϮΤϓ έΎμΘΧ΍ ΎϨϨϜϤϳ
ήϫΎψϣ Ϧϣ .Ώήόϟ΍ ΪϨϋ ϱΪϘϨϟ΍ βΤϟ΍ ϒόο ϭ΃ ΏΎϴϏ :ΎϬδϔϧ Δγ΍έΪϟ΍ ϥ΍ϮϨόΑ ΐΗΎϜϟ΍ ΎϬμΨϟ Ϊϗϭ ˬΔϠϜθϤϟ΍ ΔϴϫΎϣ : ϻ˱ ϭ΃
˯΍έϵ΍ ϢϬϔΗ ΔϟϭΎΤϣ ϥϭΩ ϩ΍ϭΪΟϭ ϪΘϤϴϗ Ϧϋ ήψϨϟ΍ ϑήμΑ ϱ΃ήϟΎΑ ϚδϤΘϟΎΑ : Ϧϣ ϥϮϧΎόϳ Ώήόϟ΍ ϥ΍ ˬϝΎϘϤϟ΍ ΐδΣ ΔϠϜθϤϟ΍ ϩάϫ
ήΜϛ΃ ΔϴϔσΎόϟ΍ ΕΎϋ΍ΰϨϟ΍ ϰϟ΍ ωϮπΨϟ΍ ϰϟ΍ ϞϴϤϟ΍ϭ ... Ϟ΋΍ΪΒϟ΍ ϝΎϤΘΣ΍ϭ Ϛθϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ Ϫϴϓ ϢδΤϟ΍ϭ ϱ΃ήϟΎΑ ϕϮΛϮϟ΍ ΐϠϐΗϭ ...ϯήΧϷ΍
Ϟθϓ ...ϡϮϴϟ΍ ϢϟΎϋ ϲϓ ϱήΠϳ Ύϣ ϙ΍έΩ·ϭ ΔόΑΎΘϣ Ϧϋ Ϟ΋ΎϬϟ΍ έϮμϘϟ΍ ...Ι΍ήΘϟ΍ϭ ϒϠδϟ΍ ΪϴΠϤΗ ...ΔϴϠϘόϟ΍ ΔϤϛΎΤϤϟ΍ ϰϟ΍ ϞϴϤϟ΍ Ϧϣ
.΍...ϢϜΤϟ΍ ϲϓ ϲσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ΏϮϠγϷ΍ ϖϴΒτΗ
Ϯϫϭ ˬϲγΎγ΃ ΪΣ΍ϭ ΐΒδΑ ΎϫήμΘΧ΍ϭ ΔϠϜθϤϟ΍ ϩάϫ ΏΎΒγ΃ Ϧϋ ΔϳέϮΤϤϟ΍ ϪΘϴοήϓ ΐΗΎϜϟ΍ Ρήσ Ϊϗϭ ˬΔϠϜθϤϟ΍ ΏΎΒγ΃ : Ύ˱ϴϧΎΛ
ϲΘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΐόθϟ΍ ΔϴΒϟΎϏ ΎϬΑ ΰϴϤΘΗ ϲΘϟ΍ ΔϳϭΪΒϟ΍ έϭάΠϟΎΑ : ϲϟΎΘϟΎϛ ΔϳέϮΤϤϟ΍ ΔϠόϟ΍ ϩάϫ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ϢΗ ϦϴΘϘϠΤϟ΍ ΔϠϴσ .΍Γϭ΍ΪΒϟΎΑ :
ΎϤϫέΎΒΘϋΎΑ ϭΰϐϟ΍ϭ ΔϴϠΒϘϟ΍ ΔϴΒμόϟ΍ ...ΔΒϠϐϟ΍ ΐΣϭ ήΨϔϟ΍ϭ βϔϨϟΎΑ Ω΍ΪΘϋϻ΍ Ϧϣ ΔϨϴόϣ ΔϴϗϼΧ΃ Ύ˱Ϥϴϗϭ Ε΍ΩΎϋϭ ΪϴϟΎϘΗ ΎϬϴϠϋ νήϔΗ
ϪϟΎϘΘϧ΍ ΪόΑ ϰΘΣ ϪΗϭ΍ΪΑ Ϣϴϗ Ϧϣ έήΤΘϟ΍ ϲϓ ϲΑήόϟ΍ ΡΎΠϧ ϡΪϋ ...ϡΎϋ ϪΟϮΑ ϲΑήόϟ΍ϭ ϲΑ΍ήϋϷ΍ ϯΪϟ ΔΒΤΘδϤϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϢϴϘϟ΍ Ϧϣ
ϲΑήόϟ΍ ϥ΍ ...ΓέΎπΤϟ΍ ϢϴϘΑ ΎϧήΛ΄Η Ϧϣ ήΜϛ΃ Γϭ΍ΪΒϟ΍ ϢϴϘΑ ϦϳήΛ΄Θϣ ϭ΃ ΎϧέΎϜϓ΃ ϲϓ Ϧϴϴ΋΍ΪΑ ϝ΍ΰϧ ϻ ΎϨϧ΍ ...ΔϣΪϘΘϣ ΔϳέΎπΣ ΔϠΣήϣ ϰϟ΍
.΍...ϒϠΨΘϤϟ΍ ϱϭΪΒϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϰϟ΍ ΎϬϟϮλ΃ ΩϮόΗ Δϴ΋΍ΪΑ ΪϴϟΎϘΗϭ ϢϴϘΑ ΍˱ήΛ΄Θϣ ϭ΃ Ύ˱ϜδϤΘϣ ϝ΍ΰϳ ϻ ϡΎϋ ϪΟϮΑ
΍ΔϴϣϮϘϟ΍ Δϴϗήόϟ΍ Δϳ΅ήϠϠΑ Ύ˱ΟΫϮϤϧ ϞΜϤΗ ϪΘγ΍έΩ ΎϧΪΟϭ ΎϨϧϷ ϞΑ ˬΎϨΒΗΎϛ ϰϠϋ ΓήηΎΒϣ Ωήϟ΍ ϪΘϳΎϏ ϦϜΗ Ϣϟ ΍άϫ ΎϨΒϴϘόΗ ϥ΃ ΔϘϴϘΤϟ΍
Ύ˱πϳ΃ ϰϨΒΘϳ Ϫϧ΍ ϞΑ ˬ(Ύ˱ϴϣϮϗ Ύ˱ϴϗήϋ) ςϘϓ βϴϟ ΞϬϨϤϟ΍ ΍άϫ ϥ΍ ϝϮϘϧ ΢ο΍ϭ ϰϨόϤΑ .΍ΔϴϣΪϘΗ ΔϴϧΎϤϠϋ ΔϴΛ΍ΪΤΑ ΔϐΒμΑ ΓΎτϐϤϟ΍ϭ ΓΪ΋Ύδϟ΍
.(1)(ϲϗήϋ ΓέϮτΘϤϟ΍ ΏϮόθϟ΍ϭ ˬΎ˱ϴϗήϋ ΔϔϠΨΘϤϟ΍ ΏϮόθϟ΍) Ϧϋ (ϲΑήϐϟ΍ ˯ϼόΘγϻ΍) ΕΎΣϭήσ
ΩΩήϳ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϥ΃ ϒϳήτϟ΍ϭ .ϝΎϴΟ΃ϭ ϝΎϴΟ΃ άϨϣ ΎϬϋΎϤγ ΎϧΩϮόΗ ΎϤϟΎσ (ΎϨϔϠΨΗϭ ΎϨΗϭ΍ΪΑ) Ϧϋ ΐΗΎϜϟ΍ ΎϫΩΩέ ϲΘϟ΍ έΎϜϓϷ΍ ϥ·
ΔϳΩΎΒϟ΍ Ϟ΋ΎΒϗ Ϧϣ ϲϤΘΤϟ΍ Ύϧέ΍ΪΤϧ΍ ϲϓ ϦϤϜΗ ΎϨΘΑϭήϋ ϥ΄Α ϦϴϨϣΆϤϟ΍ϭ ΔϠϴλϷ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍ ΓΎϋΩ ϢϬδϔϧ΃ Ϣϫ ΔϴγΎϘϟ΍ ΕΎϣΎϬΗϻ΍ ϩάϫ Ϧϣ
ϊϨμϳ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ϲΑ΍ήϋϷ΍ ϚϟΫ ΔϳΎϜΤΑ ήϛάϳ ΍άϫ ϥ· !ϥΎϧΪϋϭ ϥΎτΤϗ ϦϳήϴϬθϟ΍ ϪϴϜϳήηϭ Ώήόϳ ήΒϛϷ΍ ϱέϮτγϷ΍ ΪΠϟ΍ ϰϟ΍ ϻ˱ Ϯλϭ
ϦϴϜδϤϟ΍ ϪΑέ ϰϠϋ ϲΑ΍ήϋϷ΍ ΍άϫ ϝΎϬϨϳ ωϮΠϟ΍ ΪΘθϳϭ ˯΍άϐϟ΍ ΢θϳ ϦϴΣ ϦϜϟϭ ˬϪϟ Γϼμϟ΍ϭ ϪϠϴΠΒΗϭ ϪδϳΪϘΘΑ ωήθϳϭ ϦϴΠόϟ΍ Ϧϣ Ϫ˷Αέ
αΎϨΟϷ΍ ϊϴϤΟ ϲϐϠΗ ΔϴϓΎλ ΔϴϘϧ ˯ΎϣΪΑ ΔγΪϘϣ ΔϳϭΪΑ ΔϴΑήϋ ϻ˱ Ϯλ΃ ΎϨϟ ΍ϮόϨλ ΎϤϨϴΣ ΍ΎϧϮϴΑϭήϋ Ϟόϔϳ ΍άϜϫ .ΔϤΣέ ϥϭΪΑ ϪϤϬΘϠϳϭ
ϻ ϲϣΪϘΘϟ΍ ϱέΎπΤϟ΍ ωϮΠϟ΍ ϢϫήλΎΤϳ ϥ· Ύϣ ϦϴϴϣϮϘϟ΍ ˯ϻΆϫ ϦϜϟ ˭ϦϴϨδϟ΍ Ϧϣ ϑϻϵ΍ Ε΍ήθϋ ΔϠϴσ ΎϨϧΎσϭ΃ ϲϓ ΕήϘΘγ΍ ϲΘϟ΍
.΍ήϴϣΪΗϭ ΔϨόϟ ϪϴϠϋ ΍ϮϟΎϬϨϴϟ ΍άϫ (ϲϧΎϧΪόϟ΍ ϲϧΎτΤϘϟ΍) ϱϭΪΒϟ΍ ϢϬΑέ ήϴϏ ϥϭΪΠϳ

41

ϱΪϘϨϟ΍ ΎϨ˷δΣ ϒόοϭ ΎϨϔϠΨΗ ϰϨόϣ
ΚΤΒϠϟ ΝΎΘΤΗ Δϴοήϓ ϥϮϜΗ ϥ΃ ΢ϠμΗ ΎϬΗ΍Ϋ ϲϫ ˬΐΗΎϜϟ΍ ΎϬϨϋ ΙΪΤΗ ϲΘϟ΍ Ώήόϟ΍ ϯΪϟ (ϱΪϘϨϟ΍ βΤϟ΍ ϒόο) ΔϠϜθϣ ϥ΍
ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ ΩϮδΗ ϲΘϟ΍ ΏϮϴόϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ΩϮΟϭ ϰϠϋ ϕΎϔΗϻ΍ ϦϜϤϳ .ΎϫέϮμϳ ϥ΃ ϝϭΎΣ ΎϤϛ ΎϬϴϠϋ ϖϔΘϣ ΔϠϜθϣ βϴϟϭ ˬΕΎΒΛϻ΍ϭ
ΏϮόη ϊϴϤΟ ϯΪϟ ΪΟϮΗ ΔϣΎϋ ΔϴϧΎδϧ΍ ΔϠϜθϣ ϡ΃ ΍ΔμϟΎΧ ΔϳϭΪΑ ΔϴΑήϋ ΔϠϜθϤϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ Ϟϫ ˬϝ΅ΎδΘϟ΍ ϖΤΘδϳ ϱάϟ΍ ϦϜϟ ˬΔϴΑήόϟ΍
ˮΎϬϨϋ ήϴΒόΘϟ΍ Ϟ΋Ύγϭϭ ΎϫήϫΎψϤΑϭ ΎϬΗΪΤΑ ϑϼΘΧϻ΍ ϊϣ ˬνέϷ΍
ϚϠΗ ϊϣ ΔϧέΎϘϤϟ΍ϭ ΩΎϨΘγϻ΍ ϥϭΩ Ϧϣ ΙΪΤΗ Ϫϧ΃ Ϯϟ ˬΔϴΑήόϟ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ ΏϮϴϋ Ϧϋ ϪΜϳΪΣ ϲϓ ΐΗΎϜϟ΍ ϊϣ ϕΎϔΗϻ΍ ϥΎϜϣϻΎΑ
ΓήηΎΒϣ ΪϨΘγ΍ ϞΑ ˬϲϠΧ΍Ω ϱΪϘϧ ϖτϨϤΑ Ώήόϟ΍ Ϧϋ ΙΪΤΘϳ Ϣϟ ΐΗΎϜϟ΍ ϥ· .ΔϴΑήϐϟ΍ ΔΛ΍ΪΤϟ΍ ΎϨϴϠϋ ΎϬΘοήϓ ϲΘϟ΍ ΍ΎϴϠόϟ΍ ΔϳέΎπΤϟ΍ ϞΜ˵ϤϟΎΑ
: ϢϬϧ΄Α ϝϮϘϳ ΎϤϛ Ώήόϟ΍ ΔϠϜθϣ ϥ΍ϭ ˬ(Δϓ΍ήΨϟ΍ ΕάΒϧϭ ϢϠόϟ΍ ΖϨΒΗ ϲΘϟ΍ ΓέϮτΘϤϟ΍ ΏϮόθϟ΍) ϊϣ ΔϧέΎϘϤϟ΍ ϰϠϋ ΓήηΎΒϣ ήϴϏϭ
...ΔϴΒϴϏ ΏΎΒγ΃ ϰϟ΍ Ύ˱ϧΎϴΣ΃ ΔϴόϴΒτϟ΍ Ιέ΍ϮϜϟ΍ ϥϭΰόϳϭ ...Δϴ΋΍ΪΒϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ϯΪϟ Δό΋Ύη ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΕΎϓ΍ήΨϟ΍ϭ Ε΍ΪϘΘόϤϟΎΑ ϥϮϜδϤΘϴΑ
ϥΎϤϳϹ΍ ΓήϫΎχ ϥΎΑ : ϝϮϘϳ ϦϴΣ ΍!Δϴ΋΍ΪΒϟ΍ ΏϮόθϟΎΑ ήΑ Ώήόϟ΍ ϥέΎϘϳ ϢΛ .΍...ΕϮϫϼϟ΍ : ϦϳΰΟΎόϠϟ ϱΪΑϷ΍ ϙήθϟ΍ ϲϓ ΍Ϯόϗϭ ϢϬϧϷϭ
ϞϘΘϨΗ ϲΘϟ΍ - ω΍Ω ϱ΃ ϥϭΩ ΔϳΰϴϠϜϧϻΎΑ ϦϴΘϤϠϛ ϦϴγϮϗ ϦϴΑ ΎϨϫ ΐΗΎϜϟ΍ ϊπϳ - Ε΍ΩΎόϟ΍ϭ άϳϭΎόΘϟ΍ϭ αϮϘτϟ΍ ΔγέΎϤϣϭ ϩάϫ ΕΎϓ΍ήΨϟΎΑ
.΍...Δϴ΋΍ΪΒϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ϯΪϟ ϞϴΟ ϰϟ΍ ϞϴΟ Ϧϣ
Ρήτϧ ϥ΃ Ϧϣΰϟ΍ ΏέΎΠΗ Ϧϣ ΎϨϤϠόΗ ΎϨϨϜϟϭ ˬϲϨϳΪϟ΍ ΐμόΘϟ΍ϭ ΕΎϓ΍ήΨϟ΍ϭ ΔϴΒϴϐϟ΍ Ε΍ΪϘΘόϤϟ΍ Ϧϋ Ϧϴόϓ΍ΪϤϟ΍ Ϧϣ ΎϨδϟ ΍˱ΪΑ΃ ΎϨϧ·
ϡ΃ ˬΔϳΩΎΒϟ΍ Ϟϫ΃ϭ ΐϴϐϟ΍ ϢϠϋϭ ΕϮϫϼϟΎΑ ϦϴϨϣΆϤϟ΍ Ϧϣ ΖΗ΃ ˬϩΪΣϭ ϥήϘϟ΍ ΍άϫ ϝϼΧ ΎϬΛέ΍Ϯϛϭ ΔϳήθΒϟ΍ ϞϛΎθϣ Ϟϫ : ϲϟΎΘϟ΍ ϝ΅ΎδΘϟ΍
ΔϴϣϮϗϭ ΔϴδϛέΎϣ Ϧϣ ΔϴϧΎϤϠόϟ΍ϭ ϢϠόϟ΍ ϪϋΪΘΑ΍ Ύϣ ήΧ΁ ϞϤΤΗ ϲΘϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ϚϠΗ ΎϤϬΑ ΖϣΎϗ ϦϴΘϴϤϟΎϋ ϦϴΑήΣ ήΒϛ΃ ϥ΃ βϴϟ΃ ˮβϜόϟ΍ ϰϠϋ
ΔϳήΤϟ΍ ϢγΎΑ ΖϧΎϛ Ϯϟ ϰΘΣ ˬϢϠΣϭ Δϓ΍ήΧ ϥϭΩ Ϧϣ ΓΎϴΤϟΎΑ ϚδϤΘϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϥΎδϧ΍ ϭ΃ ϊϤΘΠϣ ϙΎϨϫ Ϟϫ ϝ΄δϧ ϢΛ ˮΔϴϟ΍ήΒϴϟϭ Δϴϛ΍ήΘη΍
ήψϨϴϟ ˮ(ΔϴϣΪϘΘϟ΍ ΔΛ΍ΪΤϟ΍ϭ ˬϱϭΪΒϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΎϨϠλ΃) Δϓ΍ήΨΑ ϦϴϨϣΆϤϟ΍ Ϧϣ Ϯϫ βϴϟ΃ Ϫδϔϧ ΎϨΒΗΎϛ ϢΛ ˮΔϴϋϮϴθϟ΍ ΔϨΠϟ΍ ϭ΃ Δϴϟ΍ήΒϴϠϟ΍
ήψϨϴϟ ...ϲΑήϐϟ΍ϭ ϲϜϳήϣϷ΍ ϲϤϳΩΎϛϷ΍ ςγϮϟ΍ ϲϓ ϰΘΣ ΐϴϐϟΎΑ ϥΎϤϳϻ΍ ΔΟέΩ Ϧϋ ϲμϘΘδϴϟϭ ˬϙέϮϳϮϴϧ ϲϓ ζϴόϳ ΚϴΣ ϪϟϮΣ ΐΗΎϜϟ΍
ΔΒϴΠόϟ΍ ϥΎϳΩϷ΍ϭ ϒ΋΍ϮτϠϟ ˯ΎϤΘϧϻ΍ϭ ήΤδϟΎΑ ˯Ύϔθϟ΍ϭ ϒϜϟ΍ Γ˯΍ήϗ Ϧϋ ΔϴϣϮϴϟ΍ ΕΎϧϼϋϻ΍ϭ ϒΤμϟ΍ ϊϟΎτϴϟϭ ϪϟϮΣ β΋ΎϨϜϟ΍ ϰϟ΍
ΔϴΒϴϐϟ΍ ϪΗ΍ΪϘΘόϣϭ Ώήϐϟ΍ ΕΎϓ΍ήΧ ϰΘΣ Ϫϧ΄Α ΩΎϘΘϋϻ΍ ΪΤϟ ϢϬΑ ήϣϷ΍ Ϟμϳ ϞΑ ˬΔϴϣΪϘΘϟ΍ϭ ΔΛ΍ΪΤϟ΍ ΓΎϋΩ Ϧϋ ΐϴϐϳ ΍άϫ Ϟϛ !ΔΒϳήϐϟ΍
!ΔϴΛ΍ΪΣ ΔϴϧΎϤϠϋ ΔϴϣΪϘΗ ϲϫ ΔϴΗϮϫϼϟ΍ϭ
Ύϣ· ϊϤΘΠϤϟ΍ϭ ϥϮϜϟ΍ ϲϓ ΕΎϓϼΘΧϻ΍ ϊϴϤΟ ϯήΗ ϲΘϟ΍ ΍ΔϴτϴδΒΘϟ΍ ΔϴϠοΎϔΘϟ΍ Δϴ΋ΎϨΜϟΎΑ ϚϠΗ ϲϓ ΎϨτϘγ ϥήϘϟ΍ ΍άϫ Ϟ΋΍ϭ΃ άϨϣ
ˬΔϴϟΎΜϣ ϭ΃ ΔϳΩΎϣ ˬϦϳΪΗ ϭ΃ ΔϴϧΎϤϠϋ ˬΓϭ΍ΪΑ ϭ΃ ΓέΎπΣ ˬΔϓ΍ήΧ ϭ΃ ϢϠϋ ˬϒϠΨΗ ϭ΃ ϡΪϘΗ :ϖϠτϣ ήη ϭ΃ ϖϠτϣ ήϴΧ Ύϣ· ˬξϴΑ΃ ϭ΃ ΩϮγ΃
ΕΎϣΎδϘϧϻ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ΎϨϟ ΖΒΒγϭ Ώήϐϟ΍ ΎϬόϨλ ΍ΔϴϣΎμϔϧ΍ Δϴ΋ΎϨΜΑ ΎϬϧ· .Ϛϴϟ΍ϭΩ ΍άϜϫϭ ˬΔϴϟΎϤγ΃έ ϭ΃ Δϴϛ΍ήΘη΍ ˬΔϳήτϗ ϭ΃ ΔϴϣϮϗ
ΔΤμϟ΍ ˬΏήΤϟ΍ϭ ϡϼδϟ΍ ϙΎϨϫ Ϣόϧ ϞΑ ˬΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ ΍ήθϟ΍ϭ ήϴΨϟΎΑ ΩϮΟϭ ϡΪόΑ ΍˱ΪΑ΃ ϲϋΪϧ ϻ ΎϨϧ· .ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ Ιέ΍ϮϜϟ΍ϭ ΔϴδϔϨϟ΍ ΪϘόϟ΍ϭ
...ˬέΎϣΪϟ΍ϭ ˯ΎϨΒϟ΍ ˬϑΎϔΠϟ΍ϭ ΐμΨϟ΍ ˬήϘϔϟ΍ϭ ϰϨϐϟ΍ ˬϖϠϘϟ΍ϭ ϥΎϣϷ΍ ˬϊϤϘϟ΍ϭ ΔϳήΤϟ΍ ˬΓϮδϘϟ΍ϭ ΔΒϴτϟ΍ ˬΐόΘϟ΍ϭ ΔΣ΍ήϟ΍ ˬνήϤϟ΍ϭ
ΎϬΒϴϟΎγ΃ϭ ΔϴϗϼΧϷ΍ ΎϬϤϴϗϭ ΎϬΨϳέ΍ϮΗϭ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍) ϰϠϋ Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗ ΎϬϤϴϤόΗ ΄τΨϟ΍ Ϧϣ ϦϜϟϭ ˬΔηΎόϣϭ Δϴόϗ΍ϭ ΔϴπϗΎϨΗ ΕΎϴ΋ΎϨΛ ΎϬϧ· .Φϟ΍
ϞϘόϟ΍ ΔΟ΍άγ ϯΪϣ ϙέΪΗ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ Ϧϣ ΔϤϬϣ ΕΎϋΎτϗ Ϫϴϓ Ε΃ΪΑ Ϫδϔϧ Ώήϐϟ΍ .ϲοΎϤϟ΍ ϥήϘϟ΍ άϨϣ Ώήϐϟ΍ ϚϟάΑ ΎϨϤϫϭ΃ ΎϤϛ (ΔϴγΎϴδϟ΍
ΐΒδϟ΍ βϴϟϭ) ΐΒγ Ϣϫ΃ ϥ
˷ · .Ύϣ ΔϋΎϤΟ ϭ΃ Ύϣ ϊϤΘΠϣ ΔόϴΒσ ϰϠϋ ϲτϴδΒΘϟ΍ ΎϬϤϴϤόΗϭ ΔϴϠοΎϔΘϟ΍ Δϴ΋ΎϨΜϟ΍ ϩάϫ Ϫοήϓ ϲϓ ϲΑήϐϟ΍
έ΍ήϤΘγ΍ϭ ΍ΔϴΑήϐϟ΍ Δϴ΋ΎϨΜϟΎΑ ΐτϣ ϲϓ ΎϨσϮϘδΑ ϦϤϜΗ ΎϨΘΒϴμϣ ϞΑ ˬ(Ύ˱ϘΣ ΕΪΟϭ ϥ·) ΎϫΪΣϭ ΎϨΗϭ΍ΪΑ βϴϟ ΎϨϔϠΨΗϭ ΎϨΒμόΘϟ (ΪϴΣϮϟ΍
ϕϭάϟ΍ ΐδΣ) ϡΪϘΘϟ΍ϭ ΚϳΪΤΘϟ΍ ϢγΎΑ .ΔϴΣϭήϟ΍ϭ ΔϳΩΎϤϟ΍ ΔϴΑήϐϟ΍ ΔϨϤϴϬϟ΍ ϞϓΎΤΟ ϡΎϣ΃ ˬΏϮόηϭ Ω΍ήϓ΄ϛ ˬΎϨΘϴμΨθΑ ΎϨΘϘΜϟ ΎϨϧ΍ΪϘϓ
Ε΍Ϋ ΔϴγΎϴγ Ξϣ΍ήΒΑ ΔϔϠϐϣ ΔϴΑΩ΃ ΔϴϨϓϭ ΔϳήϜϓ ΕΎϋ΍ήλ ΔϣϮΣ ϲϓ ΎϨδϔϧ΃ ΎϨϤΤϗ΃ ˬΔϴϧΎϤΜόϟ΍ ΔΒϘΤϟ΍ Δϴϣϼχ Ϧϣ ιϼΨϠϟϭ ˬ(ϲΑήϐϟ΍
.ΎϨΗΎόϤΘΠϣϭ ΎϨόϗ΍ϭ ϲϓ ΩϮΟϭ ϱ΃ ΎϬϟ βϴϟϭ ΎϨϟϮϘϋ ϲϓ ϻ· ΪΟϮΗ ϻ ΔϧΎϧέ ΕΎΤϠτμϣ
ϝϼΧ Ϧϣ ΎΗ΍άϟ΍ ΪϠΠΑ ϭ ΎϨΑϮϴόΑ ΔϐϟΎΒϤϟ΍ ΄τΨϟ΍ Ϧϣ Ύ˱πϳ΃ ϦϜϟϭ ˬΎϬΑΎΒγ΃ ϢϬϔΗϭ ΎϨΑϮϴόΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ΎϨΒΟ΍ϭ Ϧϣ Ϫϧ΃ ΢ϴΤλ
Ωέ ΎϨΑϮϴϋ Ϧϋ ΙΪΤΘΗ ϚόϤγ ΎϤϠϛ ϱάϟ΍ ΐμόΘϤϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ϭ ϲϨϳΪϟ΍ Ρήτϟ΍ Ϊο ΎϨϧ΁ Ύ˱όΒσ .ΎϨϣ Ϟπϓ΃ ϯήΧϷ΍ ΏϮόθϟ΍ ϥ΄Α ΩΎϘΘϋϻ΍
42

ΎϨΑϮϴϋ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ :ΎτγϮϟ΍ ϞΤϟΎΑ Ϯϫϭ ˬϞΜϣϷ΍ ϞΤϟ΍ ϊϣ ΎϨϧ΍ .(ϪϗϼΧ΃ ΦδϔΗϭ ϪσΎτΤϧ΍ϭ) Ώήϐϟ΍ ΏϮϴϋ Ϧϋ ΚϳΪΤϟΎΑ ϚϴϠϋ
ˬΏήϐϟ΍ ϯΪϟ έϮτΘϟ΍ϭ ϡΪϘΘϟ΍ϭ ϕϼΧϷ΍ϭ ΓέΎπΤϟ΍ ήΒΘόΗ ϲΘϟ΍ ΍ΔΟ΍ϮΨϟ΍ ΓΪϘόΑ ήΑ ΔΑΎλϹ΍ ϥϭΩ Ϧϣ ˬΎϬΘϧ΍Ω·ϭ ΎϫΪϘϧϭ ΎϬϴϓ ΚΤΒϟ΍ϭ
ΔϋϮϤϘϣϭ ΓέϮΠΤϣ ˬ Γ΃ήϤϟ΍ ΎϨϳΪϟ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· :ϢϬϠϛΎθϣϭ ϢϬμϗ΍Ϯϧ ϢϬϳΪϟϭ ΎϨμϗ΍Ϯϧϭ ΎϨϠϛΎθϣ ΎϨϳΪϟ ϲϨόϳ .ΎϨϳΪϟ ϒϠΨΘϟ΍ϭ ΏϮϴόϟ΍ Ϟϛϭ
ϲδϨΠϟ΍ ί΍ΰΘΑϻ΍ϭ ϱήόΘϟ΍ϭ ΓέΎΛϻ΍ Ϟ΋Ύγϭ Ϧϣ ΔΑΎϏ ςγϭ ϲϓ ΔϬ΋ΎΗ Γ΃ήϤϟ΍ ϢϬϳΪϠϓ ˬϑήθϟ΍ϭ Δϔόϟ΍ ϢγΎΑ ΎϬϠΘϗ ϰΘΣ Ύ˱ϧΎϴΣ΃ έήΒϳϭ
ϥΎϛ ΍Ϋ· .έΎΤΘϧϻ΍ϭ ϥΎϣΩϹ΍ϭ ϥϮϨΠϟ΍ ϰϟ΍ ϱΩΆΗ Ϊϗ ϲΘϟ΍ ΝΎΘϧϻ΍ϭ ϞϤόϟ΍ ΕΎΒΟ΍ϭϭ ΔϣϮϣϷ΍ ΕΎΟΎΣ ϦϴΑ ΖΘθΘϟ΍ϭ ΏΎμΘϏϻ΍ ήσΎΨϣϭ
ϪϴϠϋ ϢϜΤΗ ϰΘΣϭ ϪόϤϘΗϭ ϪϨΠδΗ Ϊϗ ϲΘϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ϭ Γέ΍Ωϻ΍ ζϴΠϟ΍ ϢΛ ΔγέΪϤϟ΍ϭ ΔϠ΋Ύόϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ Ύ˱όϧΎΧ Ύ˱ϨϴϜδϣ ΎϨϳΪϟ Ϧσ΍ϮϤϟ΍
ΪϳΪΤϟ΍ ϥΪϣ ΐΨλϭ ΙϮϠΘϟ΍ Ϧϣ ΕϮϤΗ ϞΑ ˬϦΠδϟ΍ ϲϓ ΕϮϤΗ ϻ Ώήϐϟ΍ ϲϓ ϚϨϜϟ ˭ΎϫέΎϜϓ΃ Ϧϋ ϒϠΘΨΗ ΍˱έΎϜϓ΃ ϞϤΤϳ Ϫϧ΃ ΩήΠϤϟ ΕϮϤϟΎΑ
ϢϟΎόϟ΍ ϥϮΠγ Ϧϣ ήΜϛ΍ ϡΎϋ Ϟϛ Ρ΍ϭέϷ΍ ΪμΤΗ ϲΘϟ΍ βϨΠϟ΍ϭ βϔϨΘϟ΍ϭ ϥΎσήδϟ΍ ν΍ήϣ΃ϭ ϕήτϟ΍ ΙΩ΍ϮΣϭ ΔϟΎτΒϟ΍ ΪϳΪϬΗϭ ΔϗϼϤόϟ΍
!ϪΑϭήΣϭ ΚϟΎΜϟ΍
(ϙέϮϳϮϴϧ) ϲϓ ζϴόϳ Ϯϫϭ Ύ˱λϮμΧ ˬΐΗΎϜϟ΍ ϢϠϋ Ϧϋ ΐϴϐΗ ϻ ϲΘϟ΍ϭ ˬϡΎϗέϷ΍ϭ ΕΎϴ΋ΎμΣϻ΍ ΎϬϤϋΪΗ ϲΘϟ΍ ϖ΋ΎϘΤϟ΍ ϩάϫ ϡΎϣ΃
ΎϨϨϜϤϳ ϒϴϛ .ϱήμϨόϟ΍ϭ ϲϘΒτϟ΍ ΰϳΎϤΘϟ΍ϭ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϝϼΤϧϻ΍ϭ ΔϤϳήΠϟ΍ ϯϮΘδϤΑ ϲΑήϐϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϥΪϣ ήΜϛ΃ Ϧϣ ΓΪΣ΍ϭ ήΒΘόΗ ϲΘϟ΍
ϲΘϟ΍ ΔϴΑήϐϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϩάϫ ϪϜϠΘϤΗ ΎϳΪϘϧ βΤΑ ϱ΃ ˮϲϧϼϔϟ΍ ΐόθϟΎΑ ΔϧέΎϘϣ ϲϧϼϔϟ΍ ΐόθϟ΍ ΪϨϋ ΎϳΪϘϨϟ΍ βΤϟΎΑ ϒόο Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍
Ϧϣ ΖϠόΟϭ ˬΎϫέΎΤΑϭ ΎϬϴο΍έ΃ϭ ΎϬΗΎϧ΍ϮϴΣϭ ΎϬΗΎΗΎΒϨΑ ΔόϴΒτϟ΍ ΕήϣΩϭ ˬΓέΎΒΠϟ΍ ΝΎΘϧϻ΍ Δϟ΁ Ϧϣ ϱϮϧΎΛ ˯ΰΟ ϰϟ΍ ϥΎδϧϻ΍ ΖϟϮΣ
ΐϬϨϟ ΔΣΎγϭ ΔϘϴΘόϟ΍ ΎϬϨ΋ΎϜϣϭ ΓΪγΎϔϟ΍ ΎϬΘΤϠγϷ ΔϠΑΰϣ ϰϟ΍ ΚϟΎΜϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΖϟϮΣϭ ˬΎϬ΋ΎϘΒϟ Ύ˱ϤϬϣ Ύ˱σήη ΏϭήΤϟ΍ ϝΎόη·ϭ ΢ϠδΘϟ΍
ΚϳΪΤϠϟ Ύ˱ϳϮϴΣ ϻ˱ ΎΠϣ ΏήϐϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΚϟΎΜϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϰϘΒϳ ΍άϫ Ϟϛ ϕϮϓϭ .ΕΎϳέϮΗΎΘϛΪϟ΍ϭ ΏϭήΤϟ΍ ϊϴΠθΘΑ ΕΎδϓΎϨϤϟ΍ ώϳήϔΗϭ Ε΍ήϴΨϟ΍
!!ϭϭϭ ˬΔϴϧΎδϧϻ΍ϭ Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ϭ ΔΛ΍ΪΤϟ΍ϭ ϡΪϘΘϟ΍ϭ ΓέΎπΤϟ΍ ΏΎΤλ΃ (ϦϴϴΑήϐϟ΍ ϦΤϧ ΎϨΑ) ΔϧέΎϘϣ Γϭ΍ΪΒϟ΍ϭ ϒϠΨΘϟ΍ϭ ΔϴΠϤϬϟ΍ Ϧϋ
ϲΘϟ΍ ˬΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϳήϜϔϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϴϗϼΧϷ΍ ˬϢϴϫΎϔϤϟ΍ϭ ΕΎϔϳήόΘϟ΍ϭ ΕΎΤϠτμϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ήψϨϟ΍ ΓΩΎϋϹ ΔΤϠϣ ΔΟΎΤΑ ΎϨϧ·
!ήϴϜϔΘϟ΍ϭ ϝ΅ΎδΘϟ΍ ϰΘΣ ϲπΘϘΗ ϻ ϲΘϟ΍ ΕΎϴϬϳΪΒϟ΍ Ϧϣ ΖΤΒλ΃ϭ ΎϫΎϨγΪϗ ϢΛ ˬΚϳΪΤϟ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ Ώήϐϟ΍ Ϧϣ ΎϫΎϨϤϠόΗ
ΔϴϟίϷ΍ Γϭ΍ΪΒϟ΍ϭ Δϴϗήόϟ΍ Δϳ΅ήϟ΍
ϥ΃ ΔϘϴϘΤϟ΍ .ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ ϰϠϋ (Γϭ΍ΪΒϟ΍) ήϴΛ΄Η Δϟ΄δϣ ϲϫ ˬΐΗΎϜϟ΍ έΎϜϓ΃ ϊϴϤΟ ΎϬϴϠϋ ΕέϮΤϤΗ ϲΘϟ΍ ΔϤϬϤϟ΍ ΔτϘϨϟ΍
Ϧϋ ϥϮΛΪΤΘϳ έΎΒϜϟ΍ ϊϤδϧ ϦΤϧϭ ΎϨΘϟϮϔσ άϨϣ .ΎϬϴϟ΍ ϕήτΘϟ΍ ϲϓ ΪϳΪΟ ˯ϲη ϙΎϨϫ βϴϟϭ ˬϑήϘϟ΍ ΪΣ ϰϟ΍ ΓέήϜϣϭ ΓέήϜϣ ΔτϘϨϟ΍ ϩάϫ
Ώήόϟ΍ ΦϳέΎΗ Ϧϋ ˬϪΘϐϟ ΖϧΎϛ ΎϤϬϣ ˬ΢Θϔϧ ΏΎΘϛ ϱ΃ .ϩάϫ Γϭ΍ΪΒϟ΍ ΔϤϬΗ ΎϨϬΟ΍ϮΗ νέϷ΍ Ϧϣ ΔόϘΑ ϱ΃ ϲϓ ΎϨΒϫΫ ΎϤϨϳ΃ .΍άϫ Γϭ΍ΪΒϟ΍ ϊ˵Βό˵Α
ϥ΃ ΔϘϴϘΤϟ΍ .Δϴϣϼγϻ΍ ΓέΎπΤϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΏϮόθϠϟ ϱϭΪΒϟ΍ ϞλϷ΍ϭ ϥ΍ήόΒϟ΍ϭ ϱέΎΤμϟ΍ Ϧϋ ΚϳΪΤϟΎΑ ΃ΪΒϳ ϪϧΈϓ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ϭ
ΏϮόθϟ΍ ΦϳέΎΘϟ ΎϴϣϮϘϟ΍ ϲϗήόϟ΍ ϢϬϔϟΎΑ Ϧϋ ϲϠΨΘϟ΍ ϲϔϜϳ .ϲϘϴϘΤϟ΍ ΎϬϤΠΣ ϑΎόο΃ ΔΧϮϔϨϣϭ ΔϤΨπϣ ΓήϜϓ ΎϳϭΪΒϟ΍ ϞλϷΎΑ ΓήϜϓ
ˬΎϫήϴΛ΄Η ϲϓϭ ΎϫέϮπΣ ϲϓ ϞϜθΗ ϻ ΍Γϭ΍ΪΒϟΎΑ ϥ΍ ΎϨϔθΘϛϻ ˬΔϴϧΎδϧϻ΍ Δϴόϗ΍Ϯϟ΍ Δϳ΅ήϟ΍ Ϧϣ ϝϮϘόϣ ΪΤΑ ϲϠΤΘϟ΍ϭ ˬΎϬΗ΍έΎπΣϭ ΔϴΑήόϟ΍
ϪΘϴοήϓ ϊϣ ξϗΎϨΘϳ ϝΎΜϤΑ ΪϬθΘδϳ Ϫδϔϧ ΐΗΎϜϟ΍ .ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ Ϧϣ 30% ϭ΃ 20% Ϧϣ ήΜϛ΃ ˬΦϳέΎΘϟ΍ ϞΣ΍ήϣ ϊϴϤΟ ϝϼΧ
Ϧϴϋέ΍ΰϤϟ΍ Ϧϣ ΔδϤΧ ϞΑΎϘϣ ΪΣ΍ϭ ϱϭΪΑ ϲϨόϳ ˬϥΎϜδϟ΍ αΪγ ϞϜθΗ ΖϧΎϛ ήμϣ ϲϓ Ϧϴϧήϗ ϞΒϗ ϭΪΒϟ΍ ΔΒδϧ ϥ΍ ϝϮϘϳ .Ύ˱ϣΎϤΗ
ϰϟ΍ ϞμΘϓ ΩϭΪΤϟ΍ ϰμϗ΃ ϰϟ΍ Ω΍ΩΰΗ ϭΪΒϟ΍ ΔΒδϧ ϥΈϓ Ιέ΍ϮϜϟ΍ϭ ΔϟϭΪϟ΍ έΎϴϬϧ΍ Ϟχ ϲϓϭ ϝ΍ϮΣϷ΍ ΃Ϯγ΃ ϲϓ νήΘϔϨϟ ΐϴσ .ϦϴϴϧΪϤϟ΍ϭ
ΚϠΛ ΔϴϠϘϋ ΐδΣ ϪϠϤϛ΄Α ϊϤΘΠϣ ΔϴΣϭέϭ ΔϴϠϘϋ ήμΘΨϧ ϥ΃ ϝΎΤϟ΍ ϩάϬΑ ϝϮϘόϤϟ΍ Ϧϣ Ϟϫ !ϭΪΑ ήϴϏ 70% ϭ 30% ϭΪΑ ϱ΃ ˬΚϠΜϟ΍
!Ύ˱ϳΩΎμΘϗ΍ϭ Ύ˱ϴγΎϴγϭ Ύ˱ϴϓΎϘΛ ϦϴϤθϬϤϟ΍ ϪϧΎϜγ
ΎϬΘϳ΅έ ΝΎΘΤΗ ϻ ϲΘϟ΍ ϖ΋ΎϘΤϟ΍ Ϧϋ ϲϣΎόΘϟ΍ ϰϠϋ ΔΒϴΠόϟ΍ ΓέΪϘϟ΍ ϩάϫ ϙϼΘϣ΍ Δϴϗήόϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍ ϝϮϴϤϠϟ ϰϨδΘϳ ϒϴϛ ϢϠόϳ ΪΣ΃ ϻ
ΪΟϭ ϥ΃ άϨϣ ϕ΍ήόϟ΍ Ϟϫ΃ Ϟϫ :ΓήϴμΒϟ΍ϭ ήμΒϟ΍ ήϬΒΗ ΔϧΎϨσ ΕΎϴΟϮϟΪϳ΁ ϥϭΩ Ϧϣ ϊϗ΍Ϯϟ΍ Δϳ΅έ ϲϔϜϳ ϞΑ ˬΚΤΑϭ Δγ΍έΩ ϰϟ΍ ϰΘΣ
έϮη΁ϭ ϞΑΎΑϭ Ϊϛ΃ϭ ήϣϮγ Ε΍έΎπΣ Ϟϫ ..ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϑΎϔο ϰϠϋ ϥϭήθΘϨϣ ϥϮϴϨϳΪϣϭ Ϧϴϋέ΍ΰϣ ϡ΃ ϭΪΑ Ϣϫ ˬϥΎδϧϻ΍ ΎϤϫΪόΑϭ ϥ΍ήϬϨϟ΍
ϰϟϭ΍ ϊϨλ Ϧϣ ϦΤϧ βϴϟ΃ .ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤηϭ ϡΎθϟ΍ϭ ήμϤϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΔϟΎΤϟ΍ βϔϧ ˮΔϳήπΣ Δϴϋ΍έί ϡ΃ ΔϳϭΪΑ Ε΍έΎπΣ ϲϫ ˬΩ΍ΪϐΑϭ
43

ΐϴσ ˮΔΛϼΜϟ΍ ΔϳϭΎϤδϟ΍ ϥΎϳΩϷ΍ϭ Ώ΍Ωϵ΍ϭ ϥϮϨϔϟ΍ϭ ϡϮϠόϟ΍ϭ ΔΑΎΘϜϟ΍ ωήΘΧ΍ϭ ϝϭΪϟ΍ ϝϭ΃ ϥϮϛϭ ϥΪϤϟ΍ ϝϭ΃ Ϊϴηϭ Δϴϋ΍έΰϟ΍ Ε΍έΎπΤϟ΍
ΎϨΘϳέϮΗΎΘϛΩϭ ΎϨΑϮϴϋ ϥϮϜΗ ϥ΃ ΓέϭήπϟΎΑ ΍ΫΎϤϟ ϢΛ ˮ(ϱΪϘϧ βΣ) ϼΑ ΎϬΒΒδΑ ΎϨΤΒλ΍ϭ ΎϬΑ ΎϨϴϠΘΑ΍ ϲΘϟ΍ ΔϴϟϭϷ΍ Γϭ΍ΪΒϟ΍ ϲϫ Ϧϳ΃
Ϧϣ Ϟϫ ..ΔϳϭΪΑ ϝϮλ΃ ΎϨϟ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϥϭΩ Ϧϣ ΎϬϨϣ ήΜϛ΃ϭ ΏϮϴόϟ΍ ϩάϫ ϊϴϤΟ ϞϤΤϧ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻ΃ ˮΔϳϭΪΒϟ΍ ΎϨϟϮλ΃ ΔΠϴΘϧ ΎϨΒμόΗϭ
!ˮ΍˱ΪΟ ΍ΪΟ ΔϴϣΪϘΗϭ ΔϴϧΎδϧ΍ϭ ΔΤΘϔΘϣϭ ΍!!Δϴσ΍ήϗϮϤϳΪΑ ΔόϴΒτΑ ϑΎϳέϷ΍ϭ ϥΪϤϟ΍ ϥΎϜγ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϱέϭήπϟ΍
Ϟϗ ϭ΃ ΎΑήόϟΎΑ ϦΤϧ ΎϨόϴϤΟ ΎϨϧ΄Α ΔϠ΋ΎϘϟ΍ Δϴϗήόϟ΍ Δϳ΅ήϟ΍ ϩάϫ ΎϨϴϠϋ ϪΘοήϓ ϱάϟ΍ ˯ϰσΎΨϟ΍ ΩΎϘΘϋϻ΍ ϲϓ ϦϤϜΗ ϞψΗ ΔϠϜθϤϟ΍
Δϴϣϼγϻ΍ εϮϴΠϟ΍ ΎϬϨϣ ΖϠϜθΗ ϲΘϟ΍ ΔϳϭΪΒϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϚϠΗ Ϧϣ ˬΎ˱Σϭέϭ Ύ˱ϤΤϟϭ Ύ˱ϣΩ ˬ΍˱ήηΎΒϣ ϦϳέΪΤϨϣ Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗ ΍ΔϴΑήόϟΎΑ ϦϴϘσΎϨϟΎΑ ϦΤϧ
ϥΎϜγ ϥΎϛ ϡϼγϻ΍ έϮϬχ ΓήΘϓ ϲϓ : ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔόσΎδϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ ΎϨϟ ϒθϜΗ ˬ΢Θϔϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ϊοϮϠϟ ΔόΟ΍ήϣ Δϳ΃ ϦϜϟϭ .ΔΤΗΎϔϟ΍
ϢϬΘϴΒϠϏ΃ ˬ(2)ΔϤδϧ Ϧϴϳϼϣ ΔόΒγ ϰϟ΍ ΔΘγ ϦϴΑ ϩΪΣϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϜγ ΎϤϨϴΑ .ΔϤδϧ Ϧϴϳϼϣ ΔΛϼΛϭ ϦϴϧϮϴϠϣ ϦϴΑ ΎϬϠϛ ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍
Ϧϣ Ε΍ήϔϟ΍ϭ ΔϠΟΩ ϑΎϔο ήϤόΗ ϲΘϟ΍ ήο΍ϮΤϟ΍ ϲϓ ϦϳήθΘϨϤϟ΍ (ΔϴϧΎϳήδϟ΍) Δϴϣ΍έϵΎΑ ϦϴϘσΎϨϟ΍ ϥΪϤϟ΍ ϥΎϜγϭ ω΍έΰϟ΍ Ϧϣ ΔϘΣΎδϟ΍
ΪϘϓ ϭΪΒϟ΍ Ύϣ΃ .ΔϳϮϧΎϤϟ΍ϭ ΔΌΑΎμϟ΍ϭ ΩϮϬϴϟ΍ Ϧϣ ΕΎϴϠϗ΃ ϊϣ ΓήσΎδϧ ϦϴϴΤϴδϣ ΢Θϔϟ΍ ϞΒϗ ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϜγ Ϣψόϣ ϥΎϛϭ .ΞϴϠΨϟ΍ ϰΘΣ ϯϮϨϴϧ
ϞϴϟΪϟ΍ϭ ˬΔϴϗ΍ήόϟ΍ ήο΍ϮΤϠϟ Ύ˱ϴϨϳΩϭ Ύ˱ϴϓΎϘΛ ΔόΑΎΗϭ ΔθϤϬϣ ΔϴϠϗ΃ ΍ϮϠχ .ΔϴΑήϐϟ΍ Ε΍ήϔϟ΍ ϑΎϔο ϑ΍ήσ΃ ϰϠϋ ˬϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΦϳέΎΗ ΔϠϴσ ΍ϮϠχ
ΓήϴΤϟ΍ ϲϓ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϐϠϟ΍ϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ΖϘϨΘϋ΍ ˬϡϼγϻ΍ ϞΒϗ ΎϳέϮγϭ ϕ΍ήόϟ΍ ΖϨτϗ ϲΘϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϳϭΪΒϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϥ΃ ΍άϫ ϰϠϋ
.(3)ϯήμ˵Αϭ
ΔϟϭΪϟ΍ ϒόο ΪϨϋ ϻ· ΔϴϤϫ΃ϭ ΍˱ΩΪϋ ϥϭΩ΍Ωΰϳ ϻ ˬϦϴϴϧΎϤΜόϟ΍ϭ ϦϴϴγΎΒόϟ΍ ϰΘΣ ϦϴϳΪϛϷ΍ϭ ϦϴϳήϣϮδϟ΍ ΪϬϋ άϨϣ ϭΪΒϟ΍ Ϟχ ΪϘϟ
ϦϜϤϳ ΔϟΎΤϟ΍ βϔϧ .ϙϮϠϤϟ΍ϭ ˯΍ήϣϷ΍ ϊϣ ϒϟΎΤΘϟ΍ϭ ϥΎτϴΘγϻ΍ϭ ϭΰϐϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϱήϜδόϟ΍ϭ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϢϫέϭΩ ίήΒϳ .Δϴϗ΍ήόϟ΍
ρΎΤϤϟ΍ ϞϴϨϟ΍ ήϬϧ ΔόϴΒσ ΐΒδΑ Ϟϗ΃ ΔΟέΪΑ ϦϜϟϭ ΔϟΎΤϟ΍ βϔϧ ΖηΎϋ ΪϘϓ ήμϣ Ύϣ΃ .ϡΎθϟ΍ ϡϮϤϋϭ ΎϳέϮγ ΦϳέΎΗ ϲϓ ΎϬΘψΣϼϣ
.(4)Ώήϐϟ΍ Ϧϣ ΔϴΒϴϠϟ΍ ˯΍ήΤμϟ΍ϭ ϕήθϟ΍ Ϧϣ ˯ΎϨϴγ ϲϓ ϭΪΒϟ΍ ϝΎΣήΗ ϖσΎϨϣ Ϧϋ ΓΪϴόΑ Δϴ΋Ύϧϭ Δόγ΍ϭ ϯέΎΤμΑ
(ΐϴμΨϟ΍ ϝϼϬϟ΍) ϕήθϤϟ΍ ϱάϐΗ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ΖϠχ ˬϕ΍ήόϟ΍ϭ ΎϳέϮδϟ ΔΒδϨϟΎΑ (ϡΎθϟ΍ ΔϳΩΎΑ Ύ˱λϮμΧϭ) ΔϳΩΎΒϟ΍ ϥ΃ Ϊϴϛ΄Θϟ΍ ΐΟϮΘϳ
ΪϳΪΠΘϟ ϢϫϷ΍ϭ ϝϭϷ΍ έΪμϤϟ΍ ϥ· .ΔϴϟΎΤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ ϦϳϮϜΘϟ ΪϴΣϮϟ΍ έΪμϤϟ΍ ϦϜΗ Ϣϟ ΔϳΩΎΒϟ΍ ϦϜϟϭ ˬ(5)ΔϳϭΪΒϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟΎΑ
ΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪΒϟ΍ ϥ΃ ϰϠϋ ϖϔΘΗ ΔϳέΎΛϵ΍ϭ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΙϮΤΒϟ΍ ϊϴϤΟ .ϦϴϴϨϳΪϣϭ ω΍έί Ϧϣ ˬϢϬδϔϧ΃ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϩάϫ ϥΎϜγ Ϣϫ ˬϥΎϜδϟ΍
ϥΎδϧϻ΍) ϥ΃ ΖΘΒΛ΃ ΓήϴΧϷ΍ ΙϮΤΒϟ΍ ϥ· ϞΑ ˬϦϴϨδϟ΍ Ϧϣ ϑϻϵ΍ Ε΍ήθϋ άϨϣ ήθΒϟΎΑ ΔϧϮϜδϣ ΖϠχ ˬΏήϐϤϟ΍ ϰΘΣ ϕ΍ήόϟ΍ Ϧϣ ˬΔϴϟΎΤϟ΍
ϝϭ΃ϭ Δϴϋ΍έΰϟ΍ ΕΎϨσϮΘδϤϟ΍ ϝϭ΃ Ε΄θϧ ΔϘτϨϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ .(6)ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤηϭ ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ Ϧϣ ϖΜΒϧ΍ Ϊϗ (ϥϮϴϧΎϣϭήϛ - ϲϛάϟ΍
ϝϭϷ΍ έΪμϤϟ΍ ϥϮϧϮϜϳ Ϧϳάϟ΍ Ϣϫ ϡΪϘϟ΍ άϨϣ ϦϴϨσϮΘδϤϟ΍ αΎϨϟ΍ ˯ϻΆϫ ϥ΃ ϝϮϘόϤϟ΍ Ϧϣ βϴϟ΃ ϥΫ· ˬΕ΍έΎπΤϟ΍ϭ ϝϭΪϟ΍ ϝϭ΃ϭ ϥΪϤϟ΍
.ϞλϷ΍ ϲϫ ϰϘΒΗ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϴϧΎϜδϟ΍ ΔϣϮϤϳΪϟ΍ ϥ΃ ϻ· ϝϭΪϟ΍ϭ ϥΎϳΩϷ΍ϭ ΕΎϐϠϟ΍ ήϴϴϐΗ ϢϏέ ˮΎϬΘϣϮϤϳΩϭ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ ΪϳΪΠΘϟ ϲγΎγϷ΍ϭ
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ˯ΎϣΪϘϟ΍ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϞϛΎϴϫϭ ϦϴϴϟΎΤϟ΍ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϦϴΑ ΎϴϗήόϟΎΑ ϲϧΪΒϟ΍ ϪΑΎθΘϟ΍ ϰϠϋ ϦϴϴΨϳέΎΘϟ΍ ϦϴΜΣΎΒϟ΍ ϕΎϔΗ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ϞϴϟΪϟ΍ϭ
.˯ΎϣΪϘϟ΍ ϦϴϳήμϤϟ΍ ϊϣ ϢϬϬΑΎθΗϭ ϦϴϴϟΎΤϟ΍ ϦϴϳήμϤϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ φΣϮϟ ϝΎΤϟ΍ βϔϧ ˬ(7)ήΑΎϘϤϟ΍ϭ ϡϮγήϟ΍ϭ ϞϴΛΎϤΘϟ΍ ϲϓ
ΔϳϮϴγϵ΍ ΏΎπϬϟ΍ ΓΎϋέ
ˬ˯΍ήΤμϟ΍ ήϴϏ ϯήΧ΃ ΔϴϧΎϜγ έΩΎμϣ ΔϤΛ ϦϜϟϭ ˬΔϴϟΎΤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϰϟ΍ ϭΪΒϟ΍ ήϳΪμΘΑ ˯΍ήΤμϟ΍ έϭΩ ΍˱ΪΑ΃ ήϜϨϧ ϻ Ύ˱όΒσ
ΎϴϘϳήϓ΍ :ϪτϴΤΗ ϲΘϟ΍ ΔΛϼΜϟ΍ Ε΍έΎϘϟ΍ ϲϫ ϯήΧ΃ ΩϭΪΣ ϙΎϨϫ ˬςϘϓ ϯέΎΤμϟ΍ ϩΪΤΗ ϻ ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϥ΃ ΎϨϴδϧ Ϟϫ .ΎϬϨϋ ΔϴϤϫ΃ ϞϘΗ ϻ
άϨϣ ΎϫϮϨτϗ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϴϠλϷ΍ ΎϬϧΎϜγ ϻ˱ ϭ΃ : ϲϟΎΘϟΎϛ ΔϴϧΎϜδϟ΍ ΎϫέΩΎμϣ ϞΒϘΘδΗ ΎϬΨϳέΎΗ ΔϠϴσ ΖϠχ ˬϼ
˱ Μϣ ήμϣ .ΎΑϭέϭ΃ϭ Ύϴγ΁ϭ
ΓήϳΰΠϟ΍ ϝΎϤηϭ ϡΎθϟ΍ Ϧϣ ϲΗ΄Η ϥϵ΍ ϰΘΣϭ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ΖϠχ ϲΘϟ΍ ΔϳήπΤϟ΍ϭ ΔϳϭΪΒϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ΚϴΣ ϕήθϟ΍ Ϧϣ ϢΛ ˬϖϴΤδϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍
Ύϣ΃ ˬ(Ύ˱ϴϟΎΣ ϥ΍ΩϮδϟ΍) ΔΑϮϨϟ΍ Ϟ΋ΎΒϗ ϲΗ΄Η ΖϧΎϜϓ ΏϮϨΠϟ΍ Ϧϣ Ύϣ΃ ˬΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤηϭ ΎϴΒϴϟ Ϟ΋ΎΒϗ ΚϴΣ Ώήϐϟ΍ Ϧϣ ϢΛ ˬ˯ΎϨϴγ ήΒϋ ΔϴΑήόϟ΍
˯ϻΆϫ Ϟϛ ϰϟ΍ ϑΎπϳ ˬςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ ήΒϋ ήμϣ ϲΗ΄Η ΖϠχ ϲΘϟ΍ (ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ϭ ΔϴϧΎϣϭήϟ΍) ΔϴΑϭέϭϷ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ΖϧΎϜϓ ϝΎϤθϟ΍ Ϧϣ
.ΓήΠϬϟ΍ ϭ΃ ϝϼΘΣϻ΍ ήΒϋ ήμϣ ϲϓ ήϘΘδΗ ΖϠχ ϲΘϟ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍ϭ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ϭ ΔϴγΎϘϔϘϟ΍ϭ ΔϴϧΎΘδϛήΘϟ΍ ΔϳϮϴγϵ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍
44

ˬΔϳΪϛϷ΍ ΔϳήϣϮδϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ΍ϮόϨλ Ϧϳάϟ΍ ϢϬδϔϧ΃ ϥϮϴϠλϷ΍ ϪϧΎϜγ Ϯϫ ϝϭϷ΍ ϲϧΎϜδϟ΍ ΎϫέΪμϣ ϥΈϓ ˬϕ΍ήόϟ΍ ΔϟΎΤϟ ΔΒδϨϟΎΑ
ΖϠχ ϲΘϟ΍ ΔϳήπΤϟ΍ϭ ΔϳϭΪΒϟ΍ (ΔϴϣΎδϟ΍) ΔϴϣΎθϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϲϬϓ ϲϧΎΜϟ΍ ϩέΪμϣ Ύϣ΃ .ϖϴΤδϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ άϨϣ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϥϭΩϮΟϮϤϟ΍
ϩήϛΫ ΐϨΠΗ ΎϤϟΎσ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϜδϟ ϢϬϣ έΪμϣ ϚϟΫ ϰϟ΍ ϑΎπϳ .ϡΎθϟ΍ ΔϳΩΎΑ ήΒϋ ϭ΃ Ε΍ήϔϟ΍ ϲϟΎϋ΃ Ϧϣ ΓέΪΤϨϣ Ύ˱ϴϧΎϜγ ϕ΍ήόϟ΍ ϱάϐΗ
ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϱάϐΗ ϝίϷ΍ άϨϣ ΖϠχ ΔϴϟΎϤθϟ΍ϭ Δϴϗήθϟ΍ ΩϭΪΤϟΎϓ ˬϕ΍ήόϟ΍ ΐόθϟ ϲΑήόϟ΍ ϡΪϟ΍ ˯ΎϘϧ ΓέϮτγ΃ ϪϳϮθΗ ΔϴθΧ ϥϮϴϣϮϘϟ΍
ϥϮϨΒΘϳϭ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϴΒϟΎϐϟ΍ ϲϓ ϥϮΑϭάϳ ΍ϮϠχ Ϧϳάϟ΍ (Ϧϣέ΃ϭ αΎϘϔϗϭ ϥΎΘδϛήΗϭ ϥϮϳέ΁) ΔϳϮϴγϵ΍ ΔϳϮϋήϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ϭ Ϟ΋ΎΒϘϟΎΑ
ϲϓ ήϘΘδΘϟ ϲΗ΄Ηϭ αϭέΎϏ΍ί ϝΎΒΟ Ϧϣ ςΒϬΗ ΔϳΩήϜϟ΍ ΔϳϮϋήϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ΖϠχ ϥήϘϟ΍ ΍άϫ ςγ΍ϭ΃ ϰΘΣ ˬϼ
˱ Μϣ .ΎϬϨϳΩϭ ΎϬΘϐϟϭ ΎϬΗέΎπΣ
ϖσΎϨϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϳΩήϜϟ΍ ΔϐϠϟ΍ϭ ϡϼγϻ΍ νήϓ Ϧϣ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϩάϫ ΖϨϜϤΗ ϲϧΎϤΜόϟ΍ ϢϋΪϟ΍ ϞπϔΑ .ϞλϮϤϟ΍ϭ ϙϮϛήϛϭ ϞϴΑέ΃ ϝϮϬγ
ϲϗήόϟ΍ ϪϨϳϮϜΗϭ ϪϧΪΑϭ ϪϣΪΑ ΏϮϨΠϟ΍ ϰΘΣ ϝΎϤθϟ΍ Ϧϣ ϲϟΎΤϟ΍ ϲϗ΍ήόϟ΍ ϥ΃ ϲϨόϳ .(8)ΔϴΤϴδϤϟ΍ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟΎΑ ϼ
˱ λ΃ ΔϧϮϜδϤϟ΍
ϦϴϳήϣϮδϟ΍) Ϟ΋΍ϭϷ΍ Ϫϓϼγ΃ Κϳέ΍Ϯϣ ˯ϲη Ϟϛ ϞΒϗ ϞϤΤϳ Ϯϫ ϞΑ ˬωΎθ˵ϳ ΎϤϛ Ώήόϟ΍ ϭΪΒϟ΍ ΕΎΛ΍ήϴϣ ςϘϓ ϞϤΤϳ Ϣϟ ϲΣϭήϟ΍ϭ
ΔϳϭΪΒϟ΍ Κϳέ΍ϮϤϟ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ˬ(ΔϴϨϣέϷ΍ ΔϴγΎϘϔϘϟ΍ ΔϳΩήϜϟ΍ ΔϴϧΎΘδϛήΘϟ΍ Δϳέϵ΍) ΔϳϮϴγϵ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ Κϳέ΍Ϯϣ ϢΛ ˬ(ϦϴϳΪϛϷ΍ϭ
!!ϥ΍ϮϟϷ΍ϭ ϝΎϜηϷ΍ ϲϔϠΘΨϤϟ΍ ˯ΎϘηϷ΍ ϩϮΟϭ ϰϠϋϭ ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϠ΋Ύόϟ΍ ϰϠϋ ϪψΣϼϧ ϝϮλϷ΍ ϲϓ ωϮϨΘϟ΍ ΍άϫϭ ˬΔϴΑήόϟ΍
:ϥϮϴΑήϐϟ΍ ϥϮΧέΆϤϟ΍ ΎϨϴϠϋ Ϫοήϓ ϱάϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ϲϗήόϟ΍ ϢϬϔϟ΍ ϰϟ΍ ΪϨΘδϳ ϪΑ ώϟΎΒϤϟ΍ϭ ϢΨπϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϱϭΪΒϟ΍ ϞλϷ΍ ϥ·
ΔϘΑΎδϟ΍ ΎϨΨϳέ΍ϮΗ Ϧϋ (Ύ˱ϴϗήϋ) ΎϨϠμϔΑ ΍ϮΤΠϧ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬ΢Ϙϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϱϭΪΒϟ΍ ΎϨϠλ΄Α ΎϨϧΎϤϳ· ϯΪϣ ϲϓ ϦϤϜΗ ΎϨΘΑϭήϋ ΓϮϗ ϥ΄Α ΎϧϮϤϫϭ΃
ϚϟάΑ ϥϮϴΑήϐϟ΍ Ω΍έ΃ .ΔϴΑήόϟΎΑ ϦϴϘσΎϨϟ΍ ήϴϏ Ϧϣ ϦσϮϟ΍ ϲϓ ϢϬ΋ΎϘη΍ Ϧϋ ΔϴΑήόϟΎΑ ϦϴϘσΎϨϟ΍ Ϟμϓ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ϲϣϼγϻ΍ ΢ΘϔϠϟ
Ύ˱πϳ΃ ΎϨϧϷϭ ˬΎϨϴϤϠδϤϟ΍ ΏήόϟΎΑ ˯ϻΆϫ Ω΍ΪΟ΃ ϪόϨλ Ϊϗ ϲΤϴδϤϟ΍ ϢϬϨϳΩ ϥ΄Α ϢϫέϮόη Ϧϣ ΔϴΗ΄ΘϤϟ΍ ΍ΔΠϋΰϤϟ΍ ΓΪϘόϟΎΑ ϚϠΗ Ϧϣ κϠΨΘϟ΍
Ύ˱πϳ΃ ΖϘΘϟ΍ ϩάϫ Ώήϐϟ΍ ΔΤϠμϣ ϥ΃ ϭΪΒϳ .ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤηϭ ϡΎθϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ϭ ήμϣ ϲϓ ϯήΒϜϟ΍ ΔϴϧΎδϧϻ΍ Ε΍έΎπΤϠϟ (Ϧϴϴϗήόϟ΍) ΔΛέϮϟ΍
ˬϲΤϴδϤϟ΍ ϲϣ΍έϵ΍ ϱΩϮϬϴϟ΍ ϲϧΎόϨϜϟ΍ ϪΛ΍ήϴϣ Ϧϋϭ Ϫοέ΃ Ϧϋ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ΐόθϟ΍ ΔϴΒϨΟ΄Α ΎϬΗ΍˯ΎϋΩ΍ ήϳήΒΘϟ ΔϴϧϮϴϬμϟ΍ ΔΤϠμϣ ϊϣ
!!ΩϮϬϴϟ΍ Ωήσ ΪόΑ ϦϴτδϠϓ ΖϠλϭ ϲΘϟ΍ ΔϳϭΪΒϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ Ϟδϧ Ϧϣ (Ύ˱ϴϗήϋ) ϥϭέΪΤϨϣ ϥϮϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϡ΍Ω Ύϣ
***
ΔϴτϴδΒΘϟ΍ ϙήη ϲϓ ωϮϗϮϟ΍ ΐϨΠΘΗ ϥ΃ ΐΠϳ ˬήΧ΁ ϊϤΘΠϣ ϱ΃ Δγ΍έΩ Ϛϟάϛ ˬΎϬϠϛΎθϣϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΖόϤΘΠϤϟ΍ ΔόϴΒσ Δγ΍έΩ ϥ·
Ϧϣ ϪϴϠϋ ϢϜΤϟ΍ ΍˱ΪΟ ΐόμϟ΍ Ϧϣ ˬϲϧϮϜϟ΍ ΩϮΟϮϟΎΑ ϪΒη΃ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ΩϮΟϮϟ΍ ϥ· .ΩΪΤϣ ΪΣ΍ϭ ΞϬϨϣ ϰϟ΍ ΩΎϨΘγϻ΍ϭ ΔϳΩΎΣϷ΍ ΓήψϨϟ΍ϭ
ϞϣΎόϟ΍ ϰϠϋ ΪϛΆϳ ϱάϟ΍ ϲδϛέΎϤϟ΍ ϱΩΎμΘϗϻ΍ ΞϬϨϤϟ΍ ΎϬϨϣ ˬΓΪϳΪϋ ϞϴϠΤΘϟ΍ϭ ΚΤΒϠϟ ΞϫΎϨϣ ϙΎϨϫ .ΩΪΤϣ ΞϬϨϣϭ ΓΪΣ΍ϭ Δϳ΅έ ϝϼΧ
ΔϣϮϤϳΩ ϰϠϋ ΪϛΆϳ ϱάϟ΍ ϲϗήόϟ΍ ΞϬϨϤϟ΍ ϙΎϨϫϭ ˬΔϴϬϟϹ΍ϭ ΔϴϧΎϤϳϻ΍ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ ϰϠϋ ΪϛΆϳ ϱάϟ΍ ϲϟΎΜϤϟ΍ ϲϨϳΪϟ΍ ΞϬϨϤϟ΍ ϙΎϨϫϭ ˬϲϘΒτϟ΍
ήϴΛ΄Θϟ΍ ϲϓ ΔϴόϴΒτϟ΍ϭ Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ ϰϠϋ ΪϛΆϳ ϱάϟ΍ ϲϓ΍ήϐΠϟ΍ ΞϬϨϤϟ΍ ϙΎϨϫϭ ˬϥΎϜϤϟ΍ϭ ϥΎϣΰϟ΍ ϒϠΘΧ΍ ΎϤϬϣ ΔϴϣϮϘϟ΍ κ΋ΎμΨϟ΍
ήϴΛ΄Ηϭ ΐϛ΍ϮϜϟ΍ έϭΩ ϰϠϋ ΪϛΆϳ ϱάϟ΍ (ϲϠΑΎΒϟ΍) ΞϬϨϤϟ΍ ϼ
˱ Μϣ ΎϬϨϣ ˬΔϓϭήόϣ ήϴϏϭ Δϓϭήόϣ ΓΪϳΪϋ ϯήΧ΃ ΞϫΎϨϣ ΔϤΛ .ϊϤΘΠϤϟ΍ ϰϠϋ
.ϢϴΠϨΘϟ΍ ϢϠόΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ ήΒϋ ϡϮϳ ΪόΑ Ύ˱ϣϮϳ ϪϋΎΒΗ΃ Ω΍Ωΰϳ ΞϬϨϤϟ΍ ΍άϫϭ ˬΏϮόθϟ΍ϭ Ω΍ήϓϷ΍ ϑήμΗ ϲϓ ϡϮΠϨϟ΍
.ϥϵ΍ ϰΘΣ ΪϘΘόϣ ϭ΃ ΪΣ΍ϭ ΞϬϨϣ ΎϬΒϋϮΘδϳ Ϧϟϭ Ϣϟ ϲΘϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ Ϧϣ ΍˱˯ΰΟ ϞϤΤϳ ΞϫΎϨϤϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ ϥ΃ ϝϮϘϧ
ΔϘϴϘΤϟ΍ Ϧϣ ϦϜϤϣ έΪϗ ήΒϛ΃ Δϓήόϣ ϲϐΘΒϳ Ϧϣ .ΔϴϧϮϜϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϰϠϋ ϞτϤϟ΍ έ΍ΪΠϟ΍ ϲϓ ΏϮϘΜϟΎΑ ϪΒη΃ ΕΎϳήψϨϟ΍ϭ ΞϫΎϨϤϟ΍ ϩάϫ ϥ·
.έ΍ΪΠϟ΍ ϲϓ ΓήθΘϨϤϟ΍ (ΕΎϳήψϨϟ΍ ϭ΃ ϯ΅ήϟ΍ ϭ΃ ΞϫΎϨϤϟ΍) ΏϮϘΜϟ΍ Ϧϣ ΩΪϋ ήΒϛ΃ ϝϼΧ ήψϨϟ΍ ϪϴϠϋ
.ΔϘΣϼϟ΍ϭ ΔϘΑΎδϟ΍ ΔϴϧΎδϧϻ΍ ΞϫΎϨϤϟ΍ ϒϠΘΨϣ ϦϴΑ ΔϴϜϴϣΎϨϳΩϭ ωϮϨΘΑ ϊϣΎΠϟ΍ ΎϴτγϮϟ΍ ΞϬϨϤϟΎΑ ήΑ ϩϮϋΪϧ ϱάϟ΍ ΞϬϨϤϟ΍ Ϯϫ ΍άϫ
Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϻ΍ ϞΒϘΘΗ Ύϧ΍΅έ ϞόΠϳϭ ˬ(!ϱϭΪΒϟ΍ϭ ϲΑήϐϟ΍) ΐμόΘϟ΍ ϙήη ϲϓ ρϮϘδϟ΍ ΐϨΠΗ ϰϠϋ ΎϧΪϋΎδϳ ΎϴτγϮϟ΍ ΞϬϨϤϟΎΑ ΍άϫ ϥ·
ϩάϫ ΐϨΠΗ ϰϠϋ ΎϧΪϋΎδϳϭ (ΔΟ΍ϮΨϟ΍ ΓΪϘϋ) Ϧϣ ΎϨμϠΨϴγ ωϮϨΘϤϟ΍ϭ ΢ΘϔϨϤϟ΍ ϲτγϮϟ΍ ΞϬϨϤϟ΍ .ΔϣΎόϟ΍ϭ ΔλΎΨϟ΍ ΏέΎΠΘϟ΍ ϊϴϤΟ
ϯΪϟ Εϻ΍ ΰϳΎϤΘΑ αΎδΣϻ΍ ϲϐϠΗϭ βϔϨϟΎΑ ΔϘΜϟ΍ ϞΘϘΗϭ ϞϘόϟ΍ ϖϠϐΗ ϲΘϟ΍ (ΔϴϣΎμϔϧϻ΍ ΎϬΗΎϴ΋ΎϨΛϭ) ΔϴΑήϐϟ΍ Δϳ΅ήϠϟ ΔϳάϴϤϠΘϟ΍ ΔϴόΒΘϟ΍
ϥΪϨϟ - 10 - 12 - 1996 - αΪϘϟ΍ ΓΪϳήΟ - ήτϣ ϢϴϠγ

45

.ΏϮόθϟ΍ϭ Ω΍ήϓϷ΍

έΩΎμϤϟ΍
Ωέ΍ϭΩ΍ - ϪϨϋ ΙΪΤΗ ΪϘϟ .(ϲϣΎδϟ΍ ϕήόϟ΍ ϒϠΨΗ) Ϧϋ (ϥΎϨϳέ) ϲδϧήϔϟ΍ Δϣϼόϟ΍ ˬΔϴϗήόϟ΍ ΔϳήψϨϟ΍ ϩάϫ ϲϠΜϤϣ ήϬη΃ Ϧϣ - 1
.163 ι - ϕ΍ήθΘγϻ΍ - Ϊϴόγ
: ϊΟ΍έ ˬΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΔϴϧΎϜδϟ΍ ΕΎϴ΋ΎμΣϻ΍ ϝϮΣ - 2
.1994 - ΓήϫΎϘϟ΍ - ΎϨϴγ ϦΑ΍ έ΍Ω - ϝϭϷ΍ Ϟμϔϟ΍ - ϱϼγϻ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϲϓ ΩϮϬϴϟ΍ϭ ϥϮϴΤϴδϤϟ΍ - ΝέΎϓ ΐϴϠϴϓ .1991 - ΕϭήϴΑ - ΓΪΣϮϟ΍ ΕΎγ΍έΩ ΰϛήϣ - ϲϧΎΜϟ΍ Ϟμϔϟ΍ - ϲΑήόϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϲϓ Εϼϣ΄Η - ϱϭΎδϴϋ ϝέΎη : ϊΟ΍έ ˬϩΪόΑϭ ϡϼγϻ΍ ϞΒϗ ϡΎθϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϥΎϳήδϟ΍ Ϧϋ - 3
.1986 - ΕϭήϴΑ - ϕήθϤϟ΍ έέ΍Ω - ˯΍ΰΟ΃ 3 -ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔδϴϨϜϟ΍ ΦϳέΎΗ - ΎϧϮΑ΃ ϭήϴΒϟ΍ ΏϷ΍ .1990 - ϖθϣΩ - ΩΎμΤϟ΍ έ΍Ω - ϰτγϮϟ΍ ϥϭήϘϟ΍ ϲϓ ϥΎϳήδϟ΍ ΔϓΎϘΛ - ΎϳΎϜδϔϴϟϮϐϴΑ ΎϨϴϧ . - ΕϭήϴΑ - ΔϴΑήόϟ΍ ΔδγΆϤϟ΍ - ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍ - ϲΗ΍ϮϨϗ ΝέϮΟ ΏϷ΍ : ϊΟ΍έ ˬήμϣϭ ΎϳέϮγϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΏϮόθϟ΍ ΕϼϘϨΗϭ ΔϳϭΪΒϟ΍ Ε΍ήΠϬϟ΍ ΔόϴΒσ Ϧϋ - 4
.GEORGES ROUX - LA MESOPOTAMIE-SEUIL - PARIS - 1985
ϪΗΎϧϮϜϣ ϞϴλΎϔΗϭ ϢϳΪϘϟ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ΦϳέΎΗ Ϧϋ έΪμϣ Ϟπϓ΃ Ϫϧ΃ ΎϧΩΎϘΘϋΎΑ ˬΔϳΰϴϠϜϧϻ΍ Ϧϋ ϢΟήΘϣϭ ΔϴδϧήϔϟΎΑ ΏΎΘϛ Ϫϧ΍)
.(ΔϴϧΎϜδϟ΍ϭ ΔϳέΎπΤϟ΍
.1983 - ΕϭήϴΑ - ΓΪΤΘϤϟ΍ έ΍Ϊϟ΍ - ϥ΍ΪϠΠϣ - ϰϧΩϷ΍ ϕήθϟ΍ ΦϳέΎΗ Ϧϣ ϡΎϋ ϑϻ΁ ΔδϤΧ - ϲΘΣ ΐϴϠϴϓ .1989 - ΕϭήϴΑ - ϲΑ΍έΎϔϟ΍ - ϕ΍ήόϟ΍ϭ ήμϣ ΓέΎπΣ - ϮϟΩ ϦϳΪϟ΍ ϥΎϫήΑ .1958 - ΕϭήϴΑ- ΔϓΎϘΜϟ΍ έ΍Ω - ϥ΍ΪϠΠϣ - ΎϳέϮγ ΦϳέΎΗ - ϲΘΣ ΐϴϠϴϓ : ϊΟ΍έ ˬϦϴϴϧΎϤΜόϟ΍ Ϧϣί ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϭΪΒϟ΍ έϭΩ Ϧϋ - 5
ϢδϘϟ΍ - βϣΎΨϟ΍ ˯ΰΠϟ΍ ˬϼ
˱ Μϣ φΣϻ) 1992 - ϥΪϨϟ - ϥΎϓϮϛ έ΍Ω - ˯΍ΰΟ΍ ΔϴϧΎϤΛ - ΔϴϋΎϤΘΟ΍ ΕΎΤϤϟ - ϱΩέϮϟ΍ ϲϠϋ .(ϦϣΎΜϟ΍ Ϟμϔϟ΍ - ϲϧΎΜϟ΍
: ϊΟ΍έ ˬϥΎδϧϻ΍ Ϟλ΃ Ϧϋ ΕΎϳήψϨϟ΍ ήΧ΁ Ϧϋ - 6
.histoire Naturelle-Geneve-Paris- 1995ιTOUS PARENTS. P. 53 - Museumd
ϕ΍ήόϟ΍ Ϣδϗ - ΔϳΰϴϠϜϧϻ΍ ϭ΃ Δϴδϧήϔϟ΍ ΔϐϠϟΎΑ (Δϴϣϼγϻ΍ ΔϋϮγϮϤϟ΍) ϊΟ΍έ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϜδϟ (ϲϗήόϟ΍) ϲϧΪΒϟ΍ ϦϳϮϜΘϟ΍ Ϧϋ - 7
.ϥΎϜδϟ΍ .Ω΍ήϛϷ΍ Ϣδϗ - Δϴϣϼγϻ΍ ΔϋϮγϮϤϟ΍ ϊΟ΍έ ˬϱΩήϜϟ΍ ϊγϮΘϟ΍ ΦϳέΎΗ Ϧϋ - 8

46

ϲϧΎΜϟ΍ Ϟμϔϟ΍
Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ΪϳΪΠΗ
βϳήϔΘϟ΍ϭ ΔΑϭήόϟ΍ ϦϴΑ ΔϗΰϤϤϟ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ϭ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΓΪϘόϟ΍ *
ΔΑϭήόϟ΍ ϢγΎΑ βϳήϔΘϟ΍ *
ϲϗ΍ήόϟ΍ ήοΎΤϟ΍ ϲϓ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΓΪϘόϟ΍ ήϴΛ΄Η *
ϥ΍ήϳ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϦϴΑ ΕΎϗϼόϟ΍ ΦϳέΎΗ Ϧϋ ΔϴΗΎϣϮϠόϣ ϖΣϼϣ *

47

ΔϗΰϤϤϟ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ϭ Δϴϧ΍ήϳϹ΍ ΓΪϘόϟ΍
βϳήϔΘϟ΍ϭ ΔΑϭήόϟ΍ ϦϴΑ
ˬΎ˱ϣΎϤΗ ϚϟΫ βϜϋ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϦϜϟ .ΎϨΨϳέΎΗϭ ΎϨϴοΎϤΑ ϡίϼϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϥϮΜΒθΘϣ Ώήόϟ΍ ϦΤϧ ΎϨϧ΄Α ˬΎϨϧ΍ΪϠΑ ϲϓ αΎϨϟ΍ ΩΩέ ΎϤϟΎσ
Ϧϣ ϦΤϧ .ΦϳέΎΘϟ΍ ΍άϬΑ Δϳ΍έΩϭ Δϓήόϣ ϞϗϷ΍ ΎϨϧϷ ˬΎϨΨϳέΎΘΑ Ύ˱ΜΒθΗ ΏϮόθϟ΍ Ϟϗ΃ ΎϨϧ΃ ϒθΘϜϨγ ˬϦϴϴΑήϐϟ΍ ϊϣ ΎϨϟΎΣ ϥέΎϘϧ ΎϣΪϨϋ ΎϨϧϷ
ΏϮόθϟ ϪϨϣ ϢψϋϷ΍ ˯ΰΠϟ΍ ΢Ϩϣϭ ϪϬϳϮθΗϭ ϪόϴτϘΘϟ ΎϬΨϳέΎΗ Ϊο ϦϳήΧϵ΍ ϊϣ ήϣ΂ΘΗ ϥ΃ Δϴϧ ϦδΣ Ϧϋ ΖϘϓ΍ϭ ϲΘϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ϦϴΑ
ήΒϛϷ΍ϭ ϝϭϷ΍ ΐΒδϟ΍ ϥ΄Α ˬΎ˱ϘΣϻ ΍άϫ ΎϨϣϼϛ ϰϠϋ ϞϟΪϨγϭ ˬΪϴϛ΄Θϟ΍ ϦϜϤϳ ϞΑ .ϥΎϴδϨϟ΍ ϞϫΎΠϣ ϲϓ ϲϘΒΘϤϟ΍ϭ ˬϥΎϣϭέϭ αήϓ Ϧϣ ϯήΧ΃
Ϧϣ ΎϬϟΎλϭ΃ ϊϴτϘΗϭ ΎϬϗΰϤΗϭ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΎϨΘϳϮϫ ϒόο ϲϓ ϦϤϜϳ ˬΎϨΗ΍έΎϴΗ ϦϴΑ ϑήτΘϤϟ΍ ξϗΎϨΘϟ΍ϭ ΎϧήοΎΣ ήΗϮΗϭ ΎϨϗΰϤΗϭ ΎϨϔόπϟ
Ϧϋ Ύ˱ϤμϔϨϣ Ύ˱ΑήϐΘϣ ζϴόϴγ ϪϧΈϓ ϪϴοΎϣ ϊϣ ΢ϟΎμΘϳϭ ϑήΘόϳϭ ϑήόΘϳ ϻ Ϧϣ ˬΩ΍ήϓϷ΍ ϞΜϣ ΏϮόθϟ΍ ϥ· .ϦϳήλΎόϤϟ΍ ΎϨϴΧέΆϣ ϞΒϗ
.ϩήοΎΣ
ϰπΗήϣ Ϳ΍ Δϳ΁ ΪϴϬθϟΎΑ ϲϧ΍ήϳϹ΍ ΚΣΎΒϟ΍ ΏΎΘϛ Ϧϣ ΔΛϼΜϟ΍ ˯΍ΰΟϷ΍ ϰϠϋ ΎϨϋϼσ· ˬωϮοϮϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΚΤΒϠϟ ΎϨόϓΩ ϱάϟ΍ ϥ·
έϭΩ ιϮμΨΑ ΔϴΒόθϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϴϤγήϟ΍ ϥ΍ήϳ΍ ήψϧ ΔϬΟϭ βϜόϳ ΏΎΘϜϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ ϭΪΒϳ .(1)(ϥ΍ήϳ·ϭ ϡϼγϹ΍) ϥϮϨόϤϟ΍ϭ ΎϳήϬτϤϟ΍
ΔϤΟήΘϟ΍ .ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϊϨλ ϲϓ ΍ΔϴγέΎϔϟΎΑ ήλΎϨόϟ΍ έϭΩ Ε΍άϟΎΑϭ ˬΔϴϣϼγϻ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϲϓ Ϧϴϴϧ΍ήϳϹ΍
ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϰϠϋ ΝέΎΨϟ΍ ϲϓ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ Ε΍έΎϔδϟ΍ ϪόϳίϮΘΑ ΖϣΎϗϭ ΕΎϨϴϧΎϤΜϟ΍ ήΧ΍ϭ΃ ϲϓ ϥ΍ήϬσ Ϧϣ ΕέΪλ ΏΎΘϜϠϟ ΔϴΑήόϟ΍
.ΎϬϴϟ· ΔΑήϘϤϟ΍
ϞΒϘΑ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϳέΎπΤϟ΍ ΕΎϋ΍ΪΑϻ΍ Ϣψόϣ ϥ΃ ΓήϜϓ Ϊϴϛ΄Θϟ (ϱήϬτϤϟ΍ Ϳ΍ Δϳ΁) ΪϬΟ (ϥ΍ήϳ΍ϭ ϡϼγϻ΍) Ϧϣ ΔΛϼΜϟ΍ ˯΍ΰΟϷ΍ ήΒϋ
ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϜγ ϊϴϤΟ ϥ΃ : ΔϴϟΎΘϟ΍ Δϴοήϔϟ΍ ϰϟ΍ ΩΎϨΘγϻΎΑ ˬΔϴγέΎϔϟ΍ Δϴϧ΍ήϳϹ΍ ΓέΎπΤϟ΍ Ϧϣ ˯ΰΟ ϻ· ϲϫ Ύϣ Ύϣϼγϻ΍ ΪόΒΑ ϭ Ύϣϼγϻ΍
ϲΑήόϟ΍ ΢Θϔϟ΍ ϞΒϗ ϥϭήϗ ΓΪϋ ϝϼΧ ϥ΍ήϳϻ Ύ˱όοΎΧ ϥΎϛ ϕ΍ήόϟ΍ ϡ΍Ω Ύϣ ˬαήϔϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗ Ϣϫ ˬΎΣΎΤϗϷ΍ ΏήόϟΎΑ ήϴϏ Ϧϣ ϦϴϴϠλϷ΍
Ώ΍ήϋϷ΍ ξόΑϭ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΕΎϴϟΎΠϟ΍ ξόΑ Ϧϣ ϻ· ˬ΍ήθΑ ϼΑ Ύ˱οέ΄Α ϩϭΪΟϭ ϕ΍ήόϟ΍ ΍ϮΤΘϓ ΎϣΪϨϋ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϥ΄ϛ !ϲϣϼγϻ΍
ΕΎϳέϮσ΍ήΒϣϻ΍ϭ ϝϭΪϟ΍ Ϧϣ ϡΎϋ ϑϻ΁ ΔόΑέ΃ ΪόΑ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΐόη Ϧϣ ϰϘΒΗ Ύϣ Ϟϛ Ϯϫ ΍άϫ ..ϯήΧ΃ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ ΓήϴΤϟ΍ ϲϓ ϦϴϨσΎϘϟ΍
΍ϭήϤϋ Ώήόϟ΍ Ϟλϭ ΎϣΪϨϋ ϥΫ· .Δϴϣ΍έϵ΍ ΔϳέϮηϻ΍ ΔϴϠΑΎΒϟ΍ ΔϳΪϛϷ΍ ΔϳήϣϮδϟ΍ :ΕΎϴϤδΘϟ΍ ϑϼΘΧ΍ ϊϣ ΓήϤΘδϤϟ΍ ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ϭ
Ϟϛϭ ϥΎδϧ΍ Ϟϛ ϥ΍ ˬ΍άϫ ΔλϼΧ !ΔϴΑήόϟΎΑ ϦϴϘσΎϧ Ϧϴϴϗ΍ήόϛ ΎϨΨϳέΎΗ ˯ΪΑ ϲϣϼγϻ΍ ΢Θϔϟ΍ ϊϣϭ ˬ΍!ϥΎϜδϟ΍ Ϧϣ ΔϠΣΎϘϟΎΑ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ νέ΃
ϲϤΠϋ΄Α Ϯϫ ϝΪΟ ϱ΃ ϥϭΩ Ϧϣϭ Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗ ϪϧΈϓ ˬΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ Ϧϣ ΪϛΆϤϟ΍ ϪϣϭΪϗϭ ΔϴΑήόϟ΍ ϪΘϟΎλ΍ ΖΒΜΗ ϻ ΝΎΘϧ΍ ϭ΃ ρΎθϧ ϭ΃ ΓήϜϓ
ϲΘϟ΍ ϊϴτϘΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ Ϧϣ ϢϫϷ΍ ˯ΰΠϟ΍ Ϯϫ ϕ΍ήόϟ΍ ΦϳέΎΘϟ ϊϴτϘΘϟ΍ϭ ΎδϳήϔΘϟΎΑ ΍άϫ ϥ΃ ϒϴϛ ˬϞϴϠϗ ΪόΑ ΎϨόϣ ˯ϯέΎϘϟ΍ ϒθΘϜϴγ !ΎϴγέΎϓ
ήοΎΣ ήϴϣΪΘϟ ήΒϛϷ΍ϭ ϝϭϷ΍ ΐΒδϟ΍ ϥΎϛ ϕ΍ήόϟ΍ ϲοΎϤϟ ϖϳΰϤΘϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ ϒϴϛϭ .ΔϣΎϋ ΓέϮμΑ ΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ Φϳέ΍ϮΗ ΎϬϟ ΖοήόΗ
.΍ΓΪΣϮϣ ΔϴϨσϭ ΔϳϮϬΑ ϦϳϮϜΗ ϊϨϣϭ ϕ΍ήόϟ΍
ϲϓ ϲϣϼγϻ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ϪΑ ϑήΘόϣϭ ϑϭήόϣ ϦϳΩ ϞΟέϭ ήλΎόϣ ΚΣΎΑ ϪΒΗΎϛ ϥϷ ˬΏΎΘϜϟ΍ ΍άϫ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ΎϧέΎϴΘΧ΍ ϥ·
:ϦϴϠΧ΍ΪΘϣ Ϧϳήϣ΃ Ϧϋ ϒθϜϧ ϥ΃ ΎϨϨϜϤϳ ˬΝΫϮϤϨϟ΍ ΏΎΘϜϟ΍ ΍άϫ ϝϼΧ Ϧϣ .ϥ΍ήϳ΍
ώϠϳ Ϣϟ ΍άϫ ϥ΃ ϻ· ˬΔϴϣϼγϻ΍ ΏϮόθϟ΍ ϦϴΑ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ϭ ΓϮΧϷ΍ ΓϮϋΩϭ Δϴϣϼγϻ΍ ΓΪϴϘόϟΎΑ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΔΒΨϨϟ΍ ϥΎϤϳ· ϢϏέ .ϯήΧϷ΍ Δϴϣϼγϻ΍ ΏϮόθϟ΍ ϰϠϋ Ϧϴϴϧ΍ήϳϻ΍ ΔϴϠπϓ΄Α ΩΎϘΘϋϻ΍ϭ ϲϣϮϘϟ΍ ΐμόΘϟ΍ ΪΣ ώϠΒΗ ϲΘϟ΍ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΔϴγέΎϔϟ΍ ΍ΔϴϣϮϘϟ΍ ϕΎϤϋϷΎΑ
έϭΪϟ ϲΒϠδϟ΍ ϪϤϴϴϘΘΑ ΰϴϤΘϳ ϱάϟ΍ (ϲϫΎθϨϫΎθϟ΍) ϲϧΎϤϠόϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ϒϗϮϤϟ΍ ϊϣ ΔΠϴΘϨϟΎΑ ϲϘΘϠϳ ϲϧ΍ήϳϻ΍ ϲϣϼγϻ΍ ϒϗϮϤϟ΍ ΍άϫ ϥ΍
48

ϊϣ ΍ϮϔϠΘΧ΍ ϥϮϴϧήϳϻ΍ Ϧϴϴϣϼγϻ΍ ϥ΃ ΢ϴΤλ .ϡϼγϻ΍ϭ ΏήόϠϟ ΢ο΍Ϯϟ΍ϭ ϦϠόϤϟ΍ ϩέΎϘΘΣ΍ϭ ϥ΍ήϳ΍ ΦϳέΎΗ ϲϓ ϦϴϤϠδϤϟ΍ϭ ϡϼγϻ΍
ϲϣϮϘϟ΍ έϭήϐϟ΍ ΍ϮϨΒΗ ΖϗϮϟ΍ βϔϨΑ ϢϬϧ΃ ϻ· ˬϥ΍ήϳ΍ ΔπϬϧ ϲϓ ϡϼγϻ΍ έϭΩϭ ϲΑήόϟ΍ ΢Θϔϟ΍ Ύ˱ϴΑΎΠϳ΍ ΍ϮϤϴϗ ϢϬϧ΄Α ˬϦϴϴϧΎϤϠόϟ΍ ϦϴϴϣϮϘϟ΍
Ϧϣ ΖϧΎϛ ΎϫήϴϏ ϭ΃ ΔϴϨϳΪϟ΍ ϡϮϠόϟ΍ ϲϓ ˯΍Ϯγ Δϴϣϼγϻ΍ έΎΛϵ΍ ήΜϛ΃ ϥΈΑ :ϝϮϘϳ ϱήϬτϤϟ΍ Ϯϫ Ύϫ .ϡϼγϻΎΑ ϰτϐϤϟ΍ ϲϗήόϟ΍ ΐμόΘϟ΍ϭ
ΔΛϼΜϟ΍ ˯΍ΰΟϷ΍ ΔϠϴσϭ .(62 ι 3Ν) Ύϴϣϼγϻ΍ ΪϬόϟ΍ ϰϠϋ Ϧϴϴϧ΍ήϳϻ΍ ϦϴϤϠδϤϟ΍ Γΰϴϣϭ ήΨϓ Ϯϫ ΍άϫϭ ˬϦϴϴϧ΍ήϳϻ΍ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϲϋΎδϣ
.ϢϠχϭ ϒδόΗ ϞϜΑ ϢϫέϭΩ ϕή˵γ Ϧϳάϟ΍ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ ΍ ΏΎδΣ ϰϠϋ ϦϜϟϭ ˬΓήϜϔϟ΍ ϩάϫ Ϊϴϛ΄Η ϰϟ΍ ΚΣΎΒϟ΍ ΪϬΟ
ϪϴϠϜθΑ ˬΎϴϧ΍ήϳϻ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ΐμόΘϟΎΑ ϥ΃ : Γέ΍ήϣϭ ΓϮδϗ ήΜϛϷ΍ ήϣϷ΍ Ϯϫϭ ˬΏΎΘϜϟ΍ ΍άϫ ΎϨϟ ϪϔθϜϳ ϱάϟ΍ ϲϧΎΜϟ΍ ήϣϷ΍ ϦϴϴϣϮϘϟ΍ ϦϴϔϗϮϤϟ΍ ϦϴΑ ϦϠόϤϟ΍ ˯΍Ϊόϟ΍ ϰΘΣϭ ϑϼΨϟ΍ ϢϏέ .ΎϴΑήόϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ΐμόΘϟΎΑ Ϧϣ ΍˱ήϴΜϛ ΪϴϔΘδϳϭ ϲϘΘϠϳ ˬϲϣϼγϻ΍ϭ ϲϧΎϤϠόϟ΍
ϪΗέΎπΣ ΎδϳήϔΘΑ ϭ ˬϲϗ΍ήόϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ Ϧϋ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ϊϠΧ ϰϠϋ ΎϘϔΗ΍ ˬΎϤϬΒμόΗϭ ΎϤϬϓήτΘΑ ˬΎϤϬϧ΃ ϻ· ˬϲϧ΍ήϳϻ΍ϭ ϲΑήόϟ΍
.Ύ˱ϘΣϻ ΎϬϨϣ ΪϳΪόϟ΍ ΩέϮϧ ϑϮγ ϰμΤΗ ϻ ΔϠΜϣ΃ ΍άϫ ϲϓ ΎϨϟϭ .ϥ΍ήϳ΍ ϰϠϋ ϪϴϋΪΒϣϭ ϪγΎϧ Ϧϣ ϢψϋϷ΍ ˯ΰΠϟ΍ ΏΎδΘΣΎΑ ϪΗΎϋ΍ΪΑ΍ϭ
ϢΟΎϋϻ΍ϭ ϲϟ΍ϮϤϟ΍ ϰϨόϣ
ΔϴϣϮϘϟ΍ ϢϴϫΎϔϤϟ΍ ήϴΛ΄Η ΖΤΗ ϲοΎϤϟ΍ ϥήϘϟ΍ άϨϣ ςϘϓ Ε΃ΪΑ ϞΑ ˬ΍˱ΪΑ΃ ΔϤϳΪϗ Ζδϴϟ ˬϩάϫ ΎδϳήϔΘϟΎΑ ΔϴϠϤϋ ϥ΃ Ϊϴϛ΄Θϟ΍ ΐΟϮΘϳ
ΐϠϗ ϰϟ΍ ΕΩ΃ ΔϘϳήτΑ ΎϨΨϳέΎΗ ΔΑΎΘϛ ΓΩΎϋΎΑ ΍ΔϨϤΜόϤϟΎΑ ΔϴΑήόϟ΍ϭ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΐΨϨϟ΍ Ζϋήη ΖϗϮϟ΍ ϚϟΫ άϨϣ .ΔϴϧΎϤΜόϟ΍ ΔϟϭΪϠϟ Δϴϔ΋Ύτϟ΍ϭ
ΔϘϳήτϟ΍ ϻ˱ ϭ΃ ΢οϮϧ ˬΎϬϴϠϋ ΓΪϳΪόϟ΍ ΔϠΜϣϷ΍ ΩέϮϧϭ ϩάϫ ΎδϳήϔΘϟΎΑ ΔϴϠϤϋ ΏΎΒγ΃ Ϧϋ ΙΪΤΘϧ ϥ΃ ϞΒϗ .ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ έΩΎμϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϧΎόϣ
ΎϨόϨΘϗ΍ Ύ˱Αήϋϭ Ϧϴϴϗ΍ήϋ Ύ˱όϴϤΟ ΎϨϧ΃ ΚϴΤΑ έ΍ήϜΘϟ΍ϭ ΕΎΒΜϟ΍ϭ ΓϮϘϟ΍ Ϧϣ ΎϬϧϷ ΔϘϳήτϟ΍ ϩάϫ ΔϴϤϫ΃ ϰϠϋ ΪϛΆϧ .ΎϬΑ ΖϤΗ ϲΘϟ΍ (ΔϳήΤδϟ΍)
ϥΎΗΪϴϘϣ ϪϴϣΪϗ ϥ΃ ΔϘϴϘΣ ϞΒϘΘϳ ϦϤΑ ϪΒη΃ ˬΔϴ΋ΎϘϠΗϭ ΔϴϣϮϳ ΓέϮμΑ ϩΎϨθϋϭ ϩΎϨϤπϫϭ ϩΎϨϠΒϘΗϭ ΎδϳήϔΘϟΎΑ ΍άϫ ΔϘϴϘΤΑ ϝΎϴΟ΃ άϨϣ
!ΦϳέΎΘϟ΍ Ϧϣ ΙϭέϮϣϭ ϲόϴΒσ ήϣ΄ϛ ϒΣΰϟ΍ ΩϮόΘϴϓ ˬϞγϼδϟΎΑ
ϲϓϭ ˬϕήθϤϟ΍ ϲϓ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ΦϳέΎΘϟ ˯ϯέΎϘϟ΍ ϥ΃ : ϲϟΎΘϟΎΑ κΨϠΘΗ ΍˱ΪΟ ΔτϴδΒϟ΍ϭ ΔϳήΤδϟ΍ ΔϘϳήτϟ΍ ϩάϫ
ϩάϫ ϝϼΧ ΖΒΘϛ ϲΘϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ έΩΎμϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ φΣϼϳ ˭ϥϭήϗ ΔΘγ Ζϣ΍Ω ϲΘϟ΍ ˬΩ΍ΪϐΑ ρϮϘγ ϰΘΣ ΢Θϔϟ΍ άϨϣ ϱ΃ ˬΎ˱λϮμΧ ϕ΍ήόϟ΍
ΎϤϬϴϧΎόϤϟ ϢϬϓ ˯Ϯγ ϭ΃ ΎϤϬΑ ΐϋϼΗ ϱ΃ ΢ϴΗΎϔϤϟΎΑ ϪΒη΃ ϥΎΗΩήϔϤϟ΍ ϥΎΗΎϫ .ΕΎΤϔμϟ΍ ϊϴϤΟ ήΒϋ ϥ΍έήϜΘΗ ΎϧΎΗΩήϔϤΑ ΔϤΛ ΔΘδϟ΍ ϥϭήϘϟ΍
.ΎϤΠόϟ΍ ˬϲϟ΍ϮϤϟΎΑ : ΎϤϫ ϥΎΗΩήϔϤϟ΍ϭ ˬϪϠϤϛ΄Α ϲΨϳέΎΘϟ΍ Ωήδϟ΍ ϯϮΤϓ ήϴϐΘϳ ϑϮγ
ϲϋϮΑ Εέήϗ ˬΎ˱ϘΣϻ ϪϠμϔϧ ϑϮγ ΐΒδϟ ˬΚϳΪΤϟ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ ΎϨΨϳέΎΗ ΖΒΘϛ ϲΘϟ΍ ΍ΔϨϤΜόΘϤϟΎΑ ΔϴΑήόϟ΍ ΐΨϨϟ΍ ϥ΃ ˬΙΪΣ ϱάϟ΍
έΩΎϗ ΓέΪϘΑϭ ΔϳήΤδϟ΍ ΔϘϋΎμϟ΍ Ζϟΰϧ ΍άϜϫ .ΎϧϮϴϧ΍ήϳϹ΍ αήϔϟΎΑ : Ϯϫ ˬΪϴΣϭ ΪΣ΍ϭ ϰϨόϤΑ ˬϦϴΗΩήϔϤϟ΍ ϦϴΗΎϫ έΎΒΘϋ΍ ˬϲϋϭ ϥϭΩ Ϧϣϭ
αήϔϟΎΑ Ϧϋ ϻ· ΙΪΤΘΗ ϻ ΎϬϠϛ ΖΤΒλ΃ ΚϴΤΑ ΎϫήϴδϔΗϭ ΎϬΗ˯΍ήϗ ΕΪϴϋ΃ϭ ˬΔϤϳΪϘϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ έΩΎμϤϟ΍ ϊϤΟ ϲϧΎόϣ ΕήϴϐΗ
Ϧϣϭ Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗ ϲϬϓ ˬΎϤΠόϟ΍ ϭ΃ ϲϟ΍ϮϤϟΎΑ ήΑ ϖϠόΘΗ ˬΔϳΎϜΣ ϭ΃ ΓΪϴμϗ ϭ΃ ΓέϮΛ ϭ΃ ΐϫάϣ ϭ΃ ϦϳΩ ϭ΃ ΙΪΣ ϭ΃ ωϮοϮϣ ϱ΃ .ΎϨϴϴϧ΍ήϳϹ΍
!ΎϨϴϴϧ΍ήϳϻ΍ αήϔϟΎΑ ϲϨόΗ Ϛη ϥϭΩ
: ϦϴΗΩήϔϤϟ΍ ϦϴΗΎϫ ϰϨόϣ έΎμΘΧΎΑ ΢οϮϧ
.ϲΑήϋ ϒϳήη ϭ΃ ΔϴΑήϋ ΔϠϴΒϗ Γϻ΍ϮϤΑ ΍ϮΤΒλ΃ϭ ϡϼγϻ΍ ΍ϮϘϨΘϋ΍ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϴϠλϷ΍ ΔΣϮΘϔϤϟ΍ ΩϼΒϟ΍ ϥΎϜγ Ϣϫϭ : ϲϟ΍ϮϤϟ΍ ϱΫ ϲΑήϋ ϒϳήη ϭ΃ Ϊ΋Ύϗ ϭ΃ ΔϳϮϗ ΔϴΑήϋ ΔϠϴΒϗ ΔϳΎϤΣϭ Γϻ΍ϮϤΑ ΎϬδϔϧ Ζόοϭ ϲΘϟ΍ ΔϋΎϤΠϟ΍ϭ Ωήϔϟ΍ ϲϨόΗ (ϲϟ΍Ϯϣ ˬϰϟϮϣ) ΔϴϤδΗ
(ϥΎϳήδϟ΍) Ϧϴϴϣ΍έϵ΍ ϦϴϴΤϴδϤϟ΍ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ Ϧϣ ΔϘΣΎδϟ΍ ΔϴΒϠϏϷ΍ Ε΃ΪΑ ΎϣΪϨϋ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ Ύ˱λϮμΧ ήϣϷ΍ ΍άϫ ωΎη Ϊϗϭ .ϥΎτϠγϭ ϩΎΟ
΍˱έΎΒϛ Ϧϴϛϼϣ ϢϬϤψόϤΑ ΍ϮΤΒλ΃ ϱάϟ΍ ϦϴϤϠδϤϟ΍ έΎΒϜϟ΍ εϮϴΠϟ΍ ΓΩΎϗ ΪΣ΃ ϭ΃ ΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϯΪΣ΍ ΍Γϻ΍ϮϤΑ ϭ ϡϼγϻ΍ ϕΎϨΘϋΎΑ
Ύϣ ΍ΎϬΑΎΑέ΃ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϥϮϨϜδϳ ..ϕ΍ήόϟ΍ Ω΍Ϯγ ϥϮϟΰϨϳ ϢϫϮΑ ςΒϧ ΔϴϤδΗ ϕ΍ήόϟ΍ ϲΣϼϓ ϰϠϋ Ώήόϟ΍ ϖϠσ΃ .Δϴϗ΍ήόϟ΍ ϯήϘϟ΍ϭ ϲο΍έϸϟ
ϰϠϋ ΖϘϠσ΃ ΓΪϳΪϋ ΕΎϴϤδΗ ϥ΃ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ έΩΎμϤϟ΍ ϲϓ φΣϼϳϭ .ϡΎθϟ΍ ϲ
˷ ϴϣ΍έ΁ Ύ˱πϳ΃ ςΒϧ ΔϴϤδΗ ΖϠϤηϭ ˬ(2)(έϮψϨϣ ϦΑ΍) ϝϮϘϳ
ϲϫϭ .(ΓήσΎδϧ ˬϯέΎμϧ ˬϥϮϴϣ΍έ΁ ˬϞΑΎΑ Ϟϫ΃ ˬςΒϧ ˬϥ΍ΪϠϛ ˬϥΎϳήγ) :Δϴϣ΍έϵΎΑ ϦϴϘσΎϨϟ΍ ϦϴϴΤϴδϤϟ΍ ϦϴϴϠλϷ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϜγ
ϪΑϮϨΟϭ (ΓήϳΰΠϟ΍) ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϝΎϤη ϦϴΑϭ ΔϨϳΪϤϟ΍ϭ ϒϳήϟ΍ Ϟϫ΃ ϦϴΑ ΕΎΠϬϠϟ΍ ΰϳΎϤΗϭ ϲϘσΎϨϤϟ΍ϭ ϲΒϫάϤϟ΍ ωϮϨΘϟ΍ Ϧϣ ΔϴΗ΄Θϣ ΕΎϴϤδΗ
49

ϼ
˱ Μϣ ήψϧ΍ .ΔϴϨϳΪϟ΍ αϮϘτϠϟϭ ΔΑΎΘϜϠϟ ϰΤμϓ ΔϐϠϛ (Δϴϣ΍έϵ΍ Ϧϣ ΔϘΘθϤϟ΍) ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϐϠϟΎΑ ϦϴϘσΎϧ ΍ϮϧΎϛ ϊϴϤΠϟ΍ ϦϜϟ .(˯ΎΤτΒϟ΍)
ϦϴϴϧΎϳήδϟ΍ϭ ςΒϨϟ΍ Ϧϣ ϥϮϴϧ΍ΪϠϜϟ΍ Ϣϫϭ ˬϞΑΎΑ Ϟϫ΃ ϲϓ (ϢϴΠϨΘϟ΍ ϢϠϋ) ήΤδϟ΍ ΩϮΟϭ Ύϣ΍ϮΑ :ϕ΍ήόϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϋ (ϥϭΪϠΧ ϦΑ΍) ΙΪΤΘϳ ϒϴϛ
.(3)΍ήϴΜϜϓ
Ϟϛ ϥ΃ ΪΟϮϓ ˬϦϴϤϠδϤϟ΍ ϦϴϠΗΎϘϤϟ΍ ϦϴΑ (ϞλϮϤϟ΍ ϥϭΩ ϕ΍ήόϟ΍) Ω΍Ϯδϟ΍ νέ΃ Ϣδϗ ΏΎτΨϟ΍ ϦΑ ήϤϋ ϥ΍ (ϱέΫϼΒϟ΍) ήϛάϳ
.ϢϬϠ΋΍Ϯϋ ϊϣ ϦϴΣϼϓ ΔΛϼΛ ϪϠΑΎϘϳ ϞΗΎϘϣ Ϟϛ ϥ΃ ΍άϫ ϰϨόϣ .Ϧϴϴϗ΍ήϋ ϦϴΣϼϓ ΔΛϼΛ ϲο΍έ΃ Ϧϋ ϻ˱ ϭΆδϣ ϥϮϜϳ ϑϮγ ϲΑήϋ ϞΗΎϘϣ
Ρϼϔϟ΍ ϰϠϋ Ύ˱ϤϜϬΗ ΖϘϠσ΃ ΔϴϤδΗ ϲϫϭ) (4) ΞϠϋ ϒϟ΍ (550) ΏΎϗέ ϰϠϋ ϢΘΧ ϒϴϨΣ ϦΑ ϥΎϤΜϋ ϥ΃ ˬΎ˱πϳ΃ (ϱέΫϼΒϟ΍) ϒϴπϳϭ
ΔϓΎοϻΎΑ ϢϬϠ΋΍Ϯϋ ϢϬόϣ ΎϨΒδΘΣ΍ ΍Ϋ΍ϭ ˬϲϗ΍ήϋ Ρϼϓ ϥϮϴϠϣ ϒμϧ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϙΎϨϫ ϥΎϛ ΎϫΪΣϭ Ω΍Ϯδϟ΍ νέ΃ ϲϓ ΍άϫ ϲϨόϳ .(ϲϗ΍ήόϟ΍
ΪϨϋ ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϜγ ΩΪϋ ϥ΃ ϰϠϋ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ Ε΍ήϳΪϘΘϟ΍ ϖϔΘΗϭ .ΔϤδϧ Ϧϴϳϼϣ ΓΪϋ ϥϮϫΎπϳ ϢϬϧΈϓ ϱΩ΍ϮΒϟ΍ϭ έ΍ϮϫϷ΍ϭ ϥΪϤϟ΍ ϥΎϜγ ϰϟ΍
.(Ϟμϔϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϖΤϠϤϟ΍ ϲϓ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ϲ΋ΎμΣϻ΍ ϝϭΪΠϟ΍ φΣϻ) .Ϧϴϳϼϣ ΔόΒγ ΩϭΪΤΑ ΢Θϔϟ΍
ή΋Ύθόϟ΍ϭ ϯήϘϟ΍ ˯ΎϨΑ΃ ϯΪϟ ΩΎγ ϲο΍έϷ΍ϭ ϯήϘϠϟ ϢϬϜϠϤΗϭ ήο΍ϮΤϟ΍ ϲϓ Ώήόϟ΍ ΔϠΗΎϘϤϟ΍ έ΍ήϘΘγ΍ϭ ϡϼγϻ΍ έΎθΘϧ΍ ϊϣ
ϦϴΑ ϱϮϐϠϟ΍ϭ ϲϓΎϘΜϟ΍ ΏέΎϘΘϟ΍ Ϯϫ ΐϳήόΘϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ΪϋΎγ ϱάϟ΍ .ΔϴΑήϋ ΏΎϘϟ΃ϭ ˯ΎϤγ΃ ϞϤΣϭ Γϻ΍ϮϤϟ΍ ΪϴϠϘΗ Δϴϣ΍έϵ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍
ϲϗ΍ήόϟ΍ ϒϳήϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ΔϤΛ ΚϟΎΜϟ΍ ϱήΠϬϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϰΘΣ Ϫϧ΃ (ϦϴϴΒΘϟ΍ϭ ϥΎϴΒϟ΍) ϪΑΎΘϛ ϲϓ (φΣΎΠϟ΍) ΎϨϟ ήϛΫϭ .Ώήόϟ΍ϭ Ϧϴϴϣ΍έϵ΍
Ϧϣ .ϕ΍ήόϟ΍ Ϟϫ΃ ΎϬηΎϋ ϲΘϟ΍ ΍Γϻ΍ϮϤϟΎΑ ΔϴϠϤϋ ϰϠϋ Ύ˱Το΍ϭ ϻ˱ ΎΜϣ (φΣΎΠϟ΍) ΓΎϴΣ Ϧϣ άΨΘϧ ϥ΍ ΎϨϨϜϤϳϭ .(5)ΪόΑ ΔϴΑήόϟ΍ ΍ϮϨϘΘϳ Ϣϟ
ϪϧϷ (ϲϧΎϨϜϟ΍) ΐϘϟ (ϱήμΒϟ΍ ΏϮΒΤϣ) ϩΪΟ ϞϤΣΪϗϭ (ΔϧΎϨϛ) ϲϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ϱήμΑ ϲϗ΍ήϋ Ϯϫ ϞΑ Ύ˱ϴΑήϋ ϦϜϳ Ϣϟ (φΣΎΠϟ΍) ϥ΍ ϑϭήόϤϟ΍
΍Ϯϔϋ΃ Ϊϗ ϦϳήλΎόϤϟ΍ ΎϨϴΧέΆϣ ϥ΃ ϭΪΒϳϭ .(6)(ϲϧΎϨϜϟ΍ ϊϠϗ ϦΑ ϭήϤϋ βϤϠϗ ϮΑ΃) ϪϤγ΍ Ώήόϟ΍ ϦϴϛϼϤϟ΍ ΪΣ΃ ϯΪϟ ϻ˱ ΎϤΟ ϞϐΘθϳ ϥΎϛ
!ϪΒΘϛϭ ϪϠ΋Ύγέ ϲϓ Ώήόϟ΍ Ϧϋ ϪϋΎϓΩ ΐΒδΑ (ϲϟ΍ϮϤϟ΍) Ϧϣ Ϫϧ΃ ϢϏέ ΍ΔϴγέΎϔϟΎΑ ΔϤϬΗ Ϧϣ (φΣΎΠϟ΍)
ΔϓϮϜϟ΍ ϞΜϣ ΔϴΑήόϟ΍ εϮϴΠϟ΍ ΎϬϴϓ ΕήϘΘγ΍ ϲΘϟ΍ ΓΪϳΪΠϟ΍ ήο΍ϮΤϟ΍ ϲϓ ϦϴϨσΎϘϟ΍ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϦϴΑ ϻ˱ ϭ΃ Γϻ΍ϮϤϟ΍ ϡΎψϧ ήθΘϧ΍
ϲϟ΍ϮϤϟ΍ ϰϟ΍ ΓέΎηϻ΍ ϥΎϓ ϚϟΫ ϊϣϭ .ςΒϨϟ΍ Ϧϣ ΍ϮϧΎϛ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϲϟ΍ϮϤϟ΍ έϮϬϤΟ ϥΎΑ : ϱέϭΪϟ΍ ΥέΆϤϟ΍ ϝϮϘϳ .ϞλϮϤϟ΍ϭ ΓήμΒϟ΍ϭ
: ΝΎΠΤϟ΍ Ϫϟ ϝΎϘϓ .ΝΎΠΤϟ΍ ϡΎϣ΃ ϢϠϜΗ ϲ΋Ύτϟ΍ Ω΍ϭΩ ϥ΃ ϝΎϘϳ ...ΔϓΎϘΜϟ΍ϭ ϝϮλϷ΍ ϲϓ ΏήόϟΎΑ ϢϬΘϠμϟ ΩϮόϳ ϚϟΫ ϥ΃ ϭΪΒϳϭ ˬΓέΩΎϧ ςΒϨϟ΍
Ϟϴϗϭ ˬΔϓϮϜϟ΍ ϲϓ ϦϴϤϴϘϤϟ΍ ϲϟ΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ ΔτϠδϟ΍ ΖϓϮΨΗ ˬϦϴϳϮϣϷ΍ Ϊο ΚόηϷ΍ ΓέϮΛ ΪόΑ ...ϲτΒϧ ϪΟϭ ϪΟϮϟ΍ϭ ϲΑήϋ ϡϼϛ ϡϼϜϟ΍
΍ϮϧΎϛ ϦϴΣϼϔϟ΍ ˯ϻΆϫ ϥ΃ (ϱέϭΪϟ΍) ΎϨϟ ΪϛΆϳϭ .(7)΍..ϢϬΑ ϰϟϭ΃ Ϣϫ΍ήϘϓ ϯήϘϟ΍ Ϧϣ ϢϬΑ ϲΗ΃ ΎϤϧ·ϭ ˬΝϮϠϋ ϲϟ΍ϮϤϟ΍ ΎϤϧ· :ϢϬϨϋ
ϢϬΘϟΎΣ ΕΩ΍ίϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϲϟ΍ϮϤϟ΍ ωΎοϭ΃ ΕΩήΗ ϥΎϤΜϋ ΔϓϼΧ ϲϔΑ : ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ Ϧϋ (ϮϟΩ) ΎϨΛΪΤϳ .Δϴϣ΍έϵ΍ ϥϮϤϠϜΘϳ
ϲο΍έ΃ ω΍ΰΘϧ΍ ϲϓ ϡΎϜΤϟ΍ ϪΑέΎϗ΃ ΖϠϔϧΎϓ .ΎθϳήϘϟ Ύ˱ϧΎΘδΒΑ Ω΍Ϯδϟ΍ Ϧϣ ϞόΠΗ ϥ΃ ΔϴΑήόϟ΍ Δϴσ΍ήϘΘγέϷ΍ ΕΩ΍έ΃ ΎϣΪϨϋ ϚϟΫϭ ˬ΍˱˯Ϯγ
ϥΎϛ Ϋ· ˬϪθϴΟ ϑϮϔλ ϲϓ ϢϬϠΧΩ΃ ϱάϟ΍ (ϲϠϋ) ΐϧΎΟ ϰϟ΍ ίΎϴΤϧϻ΍ ϰϟ΍ ϢϬόϓΩ ΎϤϣ ˬΔϤΣέ ϥϭΩ ϢϫΩϮϬΟ ϝϼϐΘγ΍ϭ ϢϬϗ΍ίέ΃ϭ ϲϟ΍ϮϤϟ΍
ΔϟΎΣ ήΜϛ΃ Ε˯Ύγϭ (8)ΎϤϬΘϠϣΎόϣ ϦδΤΑ Ϣϫήϣ΄ϳ ϪϟΎϤϋ ϰϟ΍ ΐΘϛϭ .˯Ύτόϟ΍ ϲϓ Ώήόϟ΍ϭ ϲϟ΍ϮϤϟ΍ ϦϴΑ ϯϭΎγϭ .ϑϻ΁ ΔϴϧΎϤΛ ϲϓ ϢϬϨϣ
ΓΪόΑ ϥϮϴϗ΍ήόϟ΍ ϡΎϗ ϚϟΫ ΔΠϴΘϧ .ϡϼγϻ΍ ϢϬϟϮΧΩ ϢϏέ ΔϳΰΠϟ΍ ϢϬϴϠϋ νήϓ ϱάϟ΍ (ΝΎΠΤϟ΍) ΓήΘϓ Ε΍άϟΎΑϭ ˬϦϴϳϮϣϷ΍ Ϧϣί Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍
ϮΑ΃ ϰϟϮϤϟ΍ ΓΩΎϴϘΑ ΔϓϮϜϟ΍ ΓέϮΛ :ϦϴϳϮϣϷ΍ ΩΎϬτο΍ Ϧϣ Ύ˱πϳ΃ ϲϫ ΖϧΎϋ ϲΘϟ΍ ΔϤϴϘϤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎϴϟΎΠϟ΍ ϊϣ ϙ΍ήΘηϻΎΑ Δϓϭήόϣ Ε΍έϮΛ
ΓέϮΜϟ΍ Ϟθϓ ήΛ΃ ϰϠϋϭ .ϒϟ΃ ΔΌϣ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΓήμΒϟ΍ϭ ΔϓϮϜϟ΍ ϲϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ΎϬϴϓ ϙήΘη΍ ϲΘϟ΍ ΚόηϷ΍ ϦΑ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ΓέϮΛ .ϲϓϮϜϟ΍ ϲϠϋ
ϲϟ΍ϮϤϟ΍ ϙέΎη ϢΛ .ΔϨϳΪϤϟ΍ ϰϟ΍ ΎϫέΩΎϐϳ ϻ ϲϜϟ ϪΘϳήϗ Ϣγ΍ ϰϟϮϣ Ϟϛ Ϊϳ ϰϠϋ (έΎϨϟΎΑ) ϢΘΧϭ Ϣϫ΍ήϗ ϰϟ΍ ϲϟ΍ϮϤϟ΍ ωΎΟέΈΑ ΝΎΠΤϟ΍ ήϣ΃
ϱάϟ΍ ϲϔϘΜϟ΍ έΎΘΨϤϟ΍ ΓέϮΛ ϢΛ ˬΓ˯ΎΠϔϟ΍ ϦΑ ϱήτϗϭ ίϮΣΎϤϟ΍ Ϳ΍ ΪϴΒϋϭ ϕέίϷ΍ ϦΑ ϊϓΎϧϭ Ϣϳήϣ ϲΑ΍ϭ Ξϳήγ ϦΑ ΙέΎΤϟ΍ Ε΍έϮΜΑ
Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϲϟ΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ ΔϘΣΎγ ΔϴΒϠϏ΄Α ΖϧΎϛ ΔϴγΎΒόϟ΍ϭ Δϴόϴθϟ΍ ΕΎϛήΤϟ΍ ϥ΃ Ύ˱όΒσϭ .ϲϗ΍ήϋ ϰϟϮϣ ϒϟ΍ Ϧϳήθϋ ϰϠϋ ϪθϴΟ ϯϮΘΣ΍
.(9)ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎϴϟΎΠϟ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ
Ϧϣ ϢϬϴο΍έ΃ ΏΎμΘϏ΍ϭ ˬϢϬϣϼγ΍ ϢϏέ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϰϠϋ ΔϳΰΠϟ΍ νήϓ έ΍ήϤΘγ΍ϭ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϢϠψϟ΍ ΍άϫ ΐΒδΑ
ΕΎϛήΤϟ΍ ΖόγϮΗ ΪϘϓ ˬϢϠψϟ΍ϭ ϊϤϘϟ΍ ΓΩΎϳίϭ ϞθϔϟΎΑ ϲϬΘϨΗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ϢϬΗ΍έϮΛ έ΍ήϤΘγ΍ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬΏήόϟ΍ ˯΍ήϣϷ΍ϭ ΓΩΎϘϟ΍ ϞΒϗ
ήϴϏϭ Ώήόϟ΍ ϦϴΑ ΍Γ΍ϭΎδϤϟΎΑ ϰϟ΍ ϮϋΪΗ ϲΘϟ΍ έΎϜϓϷ΍ ΕήθΘϧ΍ .ΔϴΑήόϟ΍ ΔϳήϜδόϟ΍ ΔϴϠ΋ΎΒϘϟ΍ ΔϴϠϗϷ΍ Γήτϴδϟϭ ΔϳϮϣϷ΍ ΔϨϤϴϬϠϟ ΔοέΎόϤϟ΍
50

Ϟϫ΃) ΔϴΑϮόθϟ΍ ΔϛήΤϟΎΑ Ύ˱ϴϓΎϘΛϭ ˬΔϴγΎΒόϟ΍ ΔϛήΤϟΎΑ Ύ˱ϴγΎϴγϭ ˬΔϴόϴθϟ΍ ΔϛήΤϟΎΑ Ύ˱ϴΒϫάϣ : ΔϴϟΎΘϟ΍ Ε΍έΎϴΘϟΎΑ ΖϠΠΗ ϲΘϟ΍ϭ Ώήόϟ΍
ΪόΑ ΎϤϴϓ ΎϬϨϜϟ ˬϕ΍ήόϟ΍ Ϧϣ ΎϬΗΩΎϗϭ ΎϬϴδγΆϣϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ Ζτθϧϭ Ε΄θϧ ΎϬϧϷ ˬΔϠϴλ΃ Δϴϗ΍ήϋ ΖϧΎϛ ΕΎϛήΤϟ΍ ϩάϫ ϊϴϤΟ .(ΔϳϮδΘϟ΍
ϢϬΑ :ϦϴϴΑϮόθϟ΍ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ Ύ˱ϤΗΎη (ΔΒϴΘϗ ϦΑ΍) ϝϮϘϳ .ΓΪϬτπϤϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ Ϧϣ ϢϫήϴϏϭ (*)ϥΎΘδϛήΘϟ΍ϭ αήϔϟ΍ ϲϓ ΕήΛ΃ϭ ΕήθΘϧ΍
ϥ΃ ϦϳήλΎόϤϟ΍ ΎϨϴΧέΆϤϟ ϮϠΤϳ ΎϤϛ (αήϔϟ΍ ˯ΎϨΑ΃) ϢϬϨϋ ϞϘϳ Ϣϟϭ (ϦϴΣϼϔϟ΍ ˯ΎϨΑ΃) ϲϨόϳϭ ˬ(10)ΎϯήϘϟ΍ ˯΍ήΟ΃ ˯ΎϨΑ΃ϭ ςΒϨϟ΍ εΎΑϭ΃
.ϢϬϨϋ ΍ϮϟϮϘϳ
Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϴΒϠϏϷ΍ϭ ΔϤϛΎΤϟ΍ ΔϳήϜδόϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϠϗϷ΍ ϦϴΑ ΔϴϧΎδϧϻ΍ Γ΍ϭΎδϤϟΎΑϭ ϢϠψϟ΍ ϊϓήΑ ΐϟΎτΗ ΖϧΎϛ ΕΎϛήΤϟ΍ ϩάϫ Ϟϛ
ΔϴΑήϋ ϝϮλ΃ Ϧϣ ΎϬΗΩΎϗ Ϣψόϣ ϥ΃ ϞϴϟΪΑ ˬϡϮϘϛ Ώήόϟ΍ Ϊο ΔϬΟϮϣ ΕΎϛήΤϟ΍ ϩάϫ ϦϜΗ Ϣϟϭ .ΓΪϬτπϤϟ΍ϭ ΓήϘΘΤϤϟ΍ (Ώήϋϭ Ϧϴϴϣ΍έ΁)
.αΎΒόϟ΍ ϲϨΑϭ Δόϴθϟ΍ ΔϤ΋΃ ϞΜϣ
ϰϠϋ ϥϮδϘϳ ΍ϮϧΎϛ Ϧϳάϟ΍ ήϜδόϟ΍ϭ ϭΪΒϟ΍ ˯΍ήϣ΃ϭ Ϧϴϛϼϣ Ϧϣ Ώήόϟ΍ ϦϴϳήμϨόϟ΍ Ϊο ΔϬΟϮϣ ΖϧΎϛ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ΕΎϛήΣ ϥ·
ΎϨϓΎϔΧ ϥϭίήΨϳϭ ΎϨϗήσ ϥϮΤδϜϴΑ : ϲϟ΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ϤϜϬΘϣ Ώ΍ήϋϷ΍ ΪΣ΃ ϝϮϘϳ .ϢϬθϴϋ ΔϘϳήσ Ϧϣ ϥϮϔΨΘδϳϭ ήπΤϟ΍ϭ ϦϴΣϼϔϟ΍
έΎϴΘϟ΍ ϪΟϮΑ ϑϮϗϮϠϟ ϞϴΤΘδϤϟ΍ ΍ϮϟϭΎΣ Ώήόϟ΍ ϦϴΒμόΘϤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϥ΃ ϒϴϛ ΦϳέΎΘϟ΍ έΩΎμϣ ΎϨϟ ΪϛΆΗϭ .(11)΍ΎϨΑΎϴΛ ϥϮϛϮΤϳϭ
Ϧϣ ϥϭΪϟϮϳ Ϧϳάϟ΍ ϰϠϋ ΎϨϴΠϬΑ ΔϴϤδΗ ΖϘϠσ΃ Ϊϗϭ ˬϡϼγϻ΍ ΍ϮϘϨΘϋ΍ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϴϠλϷ΍ ϥΎϜδϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎϴϟΎΠϟ΍ ϦϴΑ Νϭ΍ΰΘϠϟ ΢γΎϜϟ΍
:(21)ϲηΎϳήϟ΍ ϝϮϘϳ .Νϭ΍ΰΘϟ΍ ΍άϫ
ΎϨϴϓ Ώέ Ύϳ ΍ϭήΜϛ

ϱέ΍ήδϟ΍ Ωϻϭ΃ ϥ·

ΎϨϴΠϫ ΎϬϴϓ ϯέ΃ ϻ

΍˱ΩϼΑ ϲϨϠΧΩ΃ Ώέ

ΚϴΤΑ ˬϞϴΤΘδϤϟ΍ Ϧϣ ϥΎϛ ˬΎ˱λϮμΧ ΎϳέϮγϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ Ϧϴϴϣ΍έϵ΍ϭ Ώήόϟ΍ ϦϴΑ Νϭ΍ΰΘϟ΍ϭ Ν΍ΰΘϣϻ΍ έΎϴΗ ϪΟϮΑ ϑϮϗϮϟ΍ ϦϜϟ
ΖΑ΍Ϋ Ϧϣΰϟ΍ ϊϣϭ .ϲΑήόϟ΍ ϡΪϟ΍ ˯ΎϘϧ ϰϠϋ υΎϔΤϟ΍ ΓΎϋΩ Ϧϣ ϥϮΒμόΘϤϟ΍ ϢϬόϣϭ ϦϴϳήϜδόϟ΍ ΓΩΎϘϟ΍ϭ ϦϴϳϮϣϷ΍ ˯ΎϔϠΨϟ΍ ϰΘΣ ΍˱ήϴΧ΃ ϞϤη
ϦϳΪϟ΍ϭ ΔτϠδϟ΍ ϞπϔΑ ϢϬϧ΃ ϻ· Ύ˱ϴϗήϋ Ώήόϟ΍ ϥΎΑϭΫ ϢϏέ ϦϜϟ .ϦϴϴϠλϷ΍ ϥΎϜδϟ΍ Ϧϣ ΔϴΒϠϏϷ΍ ϲϓ (Ύ˱ϴϗήϋϭ Ύ˱ϴϧΪΑ) ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϠϗϷ΍
ˬΓήτϴδϤϟ΍ ΔΑέΎΤϤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ΏΎϘϟ΃ϭ ˯ΎϤγ΃ ϥϮϠϤΤϳ ϦϴϴϠλϷ΍ ϥΎϜδϟ΍ ϞόΟϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ νήϓ Ϧϣ ΍ϮϨϜϤΗ ϲϣϼγϻ΍
ΔϴΑήϋ Ύϧή΋Ύθϋ ϥ΄Α ΔϘϴϘΣϭ ϼ
˱ όϓ ΪϘΘόϧ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΎϨϧΈϓ ΍άϬϟϭ .ϦϴϳήϜδόϟ΍ ΓΩΎϘϟ΍ϭ ϦϴϛϼϤϟ΍ Ϧϣ Ώήόϟ΍ ϑ΍ήη΃ ˯ΎϤγ΃ Ϛϟάϛϭ
ζϳήϗϭ Δϋ΍ΰΧϭ ϢϴϤΗϭ ϲσ ϲϨΑ) : ϞΜϣ ϯήΒϜϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϠϟ ΏΎδΘϧϻ΍ ϲϋΪΗ ΎϬόϴϤΟ ΎϬϧϷ ϦϤϴϟ΍ϭ ίΎΠΤϟ΍ Ϧϣ ΔϣΩΎϗ ΔϤϴϤλ
ˬϲϣϼγϻ΍ ΢Θϔϟ΍ ΪόΑ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ΎϨϓϼγ΃ ϰϠϋ Ζοή˵ϓ (Ε΍˯ϻϭ) ΏΎϘϟ΃ ϩάϫ ϥ΃ ΔϘϴϘΤϟ΍ ΎϤϨϴΑ ˬ(ϦϴϳϮϠόϟ΍ϭ ϢηΎϫ ϲϨΑϭ ΔόϴΑέ ϲϨΑϭ
.ϥ΍ΩϮδϟ΍ ϲϓ ΔΑϮϨϟ΍ϭ ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤη ϲϓ ήΑήΒϟ΍ϭ ήμϣ ϲϓ ςΒϘϟ΍ ϞΜϣ ˬϯήΧϷ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϲϓ ΙΪΣ ήϣϷ΍ ΍άϫϭ
Ϧϣ ΔϴϠϗϷ΍ Ύ˱πϳ΃ ϞϤθΗ Ύϴϟ΍ϮϤΑ ΔϴϤδΗ ϥ΃ ˬϦϳήλΎόϤϟ΍ ΎϨϴΧέΆϤϟ ΓήΒδϨϟΎΑ Ύϴϟ΍ϮϤϟΎΑ ωϮοϮϣ ΕΩήϘϋ ϱήΘϟ΍ ΔϟέήϜθϤϟ΍
ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬΔϴϠϗϷ΍ ΔϠγ ϲϓ ΔϴΒϠϏϷ΍ ϊοϭ ϰϠϋ ϊΠη ήϣϷ΍ ΍άϫϭ .Ώήόϟ΍ ϑ΍ήηϷ΍ ϭ΃ ΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϯΪΣϹ ϦϴόΑΎΘϟ΍ ΪϴΒόϟ΍ϭ ϯήγϷ΍
ΪΑ ϻ ϦϳήλΎόϤϟ΍ ΎϨϴΧέΆϤϟ ΔΒδϨϟΎΑ ϥΫ· ˬΎϴϤΠϋϷΎΑ Ϯϫ ΎϴΒϨΟϷΎΑ Ύ˱όΒσ .ΐϧΎΟϷ΍ ΪϴΒόϟ΍ϭ ϚϴϟΎϤϤϟ΍ϭ ϯήγϷ΍ Ϧϣ ϲϟ΍ϮϤϟ΍ ϊϴϤΟ έΎΒΘϋ΍
!ΎϨϤΜόϤϟΎΑ ϲϣϮϘϟ΍ ϢϬϔϟ΍ ΐδΣ Ύ˱ϴγέΎϓ ΎϴϤΠϋϷΎΑ ΍άϫ ϥϮϜϳ ϥ΃
ϲϤΠϋ΃ .ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϞϬΟ Ϧϣ Ϟϛ ϲϨόΗ ΔϳϮϐϠϟ΍ ϊΟ΍ήϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ϲϬϓ ΎϤΟΎϋ΃ ˬϲϤΠϋ΄Α ΓΩήϔϤϟ ΔΒδϨϟΎΑ ˬϢΟΎϋϻ΍ ΍ϮΑήόΘγ΍ϮΑ :ΔϴϧΎϤϴϟ΍ ΩίϷ΍ Ϟ΋ΎΒϗ Ϧϣ ήϋΎη ϝϮϘϳ .Ώήόϟ΍ Ϧϣ ϯήΧ΃ ϡ΍έήδϗ΃ ϰϠϋ ϰΘΣ ΎϫϮϘϠσ΃ Ώήόϟ΍ ϥ· ϞΑ .ϲΒϨΟ΃ ΔϤϠϜϟ ϒϳΩέ
ϢΠϋ Ϣϫ ΔΑήόΘδϤϟΎΑ :ΔΑήόΘδϤϟ΍ Ώήϟ΍ϭ ΔΑέΎόϟ΍ Ώήόϟ΍ ϦϴΑ ϖϳήϔΘϠϟ (Ώήόϟ΍ ϥΎδϟ) ϲϓ έϮψϨϣ ϦΑ΍ ΐδΣϭ .(13)ΎϤΠϋ Ϣϫϭ ΔϠο
ΔϘσΎϨϟ΍ ήϴϏ ΏϮόθϟ΍ϭ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ Ϟϛ ϞϤθΘϟ ϢΟΎϋϷ΍ Ϧϋ ΙΪΤΘΗ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ έΩΎμϤϟ΍ ϥΈϓ ΍άϬϟ .(14)ΎΑήόϟ΍ ϲϓ ΍ϮϠΧΩ
ήΑήΒϟ΍ϭ ϙήΘϟ΍ϭ ϡϭήϟ΍ϭ αήϔϟ΍ Ϧϣ ϲϤΠϋϷ΍ ϥΎδϠϟ΍ Ϟϫ΃ ϑΎϨλ΃ ϊϴϤΟ ϲϓ ϡΎϋ ΍άϫϮΑ :(ϥϭΪϠΧ ϦΑ΍) ϚϟΫ Ϧϋ ήΒόϳ ΎϤϛϭ .ϲΑήόϟΎΑ
.(1055 ι) ΎϴΑήόϟ΍ ϥΎδϠϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣ βϴϟ Ϧϣ ή΋Ύγϭ ˬΞϧήϔϟ΍ϭ

51

ϥΈϓ αΎγϷ΍ ΍άϫ ϰϠϋ .ϲϧ΍ήϳ΍ ϲγέΎϓ ϰϨόϤΑ ϲϤΠϋ΃ ΔϴϤδΗ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϯΪϟ ΩΎγ Ϊϗ ϥϵ΍ ϰΘΣϭ ϥϭήϗ άϨϣ Ϫϧ΃ ˬφΤϟ΍ ˯Ϯδϟ
ϲϨόϳ ϪϧΈϓ ϢΟΎϋϸϟ ήϛΫ ϭ΃ ΚϳΪΣ ϱ΃ έΎΒΘϋ΍ ϢΗϭ ˬϦϳήλΎόϤϟ΍ ΎϨϴΧέΆϣ ϞΒϗ Ϧϣ ΔϤϳΪϘϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ έΩΎμϤϟ΍ Γ˯΍ήϗ ϰϠϋ βϜόϧ΍ ήϣϷ΍
.Ϧϴϴϧ΍ήϳϹ΍ αήϔϟ΍
ϯήΧ΃ ΏϮόθΑ ΔϧΎόΘγϼϟ ΍ϭήτο΍ ϦϳήλΎόϤϟ΍ ΎϨϴΧέΆϣ ϥ· ϞΑ .ϦϴϴϠλϷ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϜγ Ϟϛ ΎδϳήϔΘΑ ϢΗ Ϊϗ αΎγϷ΍ ΍άϫ ϰϠϋ
ˬϥ΍ήϳϻ ΔϳΫΎΤϤϟ΍ ΔϳϮϴγϵ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ ϥΎϜγ ϊϴϤΟ .ΎϨϴϴϗ΍ήόϟΎΑ έϭΩ ϢϳΰϘΗϭ ΎγήϔϟΎΑ έϭΪϟ ϱέϮτγϷ΍ ϢϴΨπΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ίΎΠϧ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ
!(ϲϟ΍Ϯϣ) ϢϬϧϷ ϭ΃ (ϢΟΎϋ΃) ϢϬϧϷ ˬΎγήϔΑ ϢϫέΎΒΘϋ΍ ϢΗ ˬαΎϘϔϗϭ Ϧϣέ΃ϭ Ω΍ήϛ΃ϭ ϥΎϐϓ΃ϭ (ϥΎΘδϛΎΑ) ΪϨγϭ ϥΎΘδϛήΗ Ϧϣ
ΔϳϮϬϟ΍ ωΰϧ ϢΗ ΚϴΤΑ Ϫδϔϧ νήϓ Ϊϗ ϲΑήόϟ΍ ϲϗήόϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ϢϬϔϟ΍ ϥΎϓ ϪΗϭέΫ ϰϟ΍ ϪϳϮθΘϟ΍ ΍άϫ Ϟμϳϭ ΔΒϴμϤϟ΍ ϞϣΎϜΘΗ ϲϜϟ
ϥϮϴΤϴδϣ :ϡϼγϻ΍ ΍ϮϠΧΪϳ Ϣϟ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ ϲϨόϧϭ ˬΎϴϟ΍ϮϤΑ ΍ϭήΒΘόϳ Ϣϟ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϴϠλϷ΍ ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ Ϧϋ ϰΘΣ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍
ήϴϏ ϢϬϧ΃ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ΎΣΎΤϗ΃ ΏήόΑ ΍Ϯδϴϟ ˯ϻΆϫ ϥ΃ ΎϤΑ .΍Δϣάϟ΍ Ϟϫ΄Α ΔϴϤδΗ ϢϬϴϠϋ ϖϠσ΃ Ϧϳάϟ΍ϭ ˬΔϳϮϧΎϣϭ ΔΌΑΎλϭ ΩϮϬϳϭ
ϥ· Ϣόϧ !αήϔϟ΍ ϰϠϋ ˬϯήΧ΃ ϭ΃ ΓέϮμΑ ϢϫέΎΒΘϋ΍ ΔϟϮϬδΑ ϦϜϤϳ ΐϧΎΟ΃ Ϣϫϭ ΎϤΟΎϋϷΎΑ ϰϠϋ ΍ϮΒδΘΣ΍ Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗ ϢϬϧΎϓ ˬϦϴϤϠδϣ
ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϒϳήΤΗ ΪΣ ϰϟ΍ ήϣϷ΍ Ϟλϭ ΪϘϟ .Ϧϴϴϧ΍ήϳϹ΍ αήϔϟ΍ Ϧϣ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ΍Δϣάϟ΍ Ϟϫ΄Α Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ΍ϭήΒΘϋ΍ ΎϨϴΧέΆϣ
ΕΎόϤΘΠϤϟΎΑ ϲϋϮγϮϤϟ΍ ϪΑΎΘϛ ϲϓ ΙΪΤΘϳ ˬϼμϴϓ ϱήϜθΑ ϲϣϮϘϟ΍ ΎϨΧέΆϣ ϼ
˱ Μϣ ΍ϮόϤγ΍ .Ώ΍ήϐΘγϼϟ ϮϋΪΗ ΓήϓΎγ ΓέϮμΑ
ϱάϟ΍ ˬϱήΒτϟ΍ ΥέΆϤϟΎΑ ΪϬθΘδϳ ˬΎΗΎϴγέΎϔϟ΍ ΕΎϴΑΎΘϜϟΎΑ Ν΍ϭΰϟΎΑ : ϥ΍ϮϨϋ ΖΤΗ .ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΏήόϟΎΑ αήϔϟ΍ ρϼΘΧ΍ Ϧϋ ˬ΍Δϴϣϼγϻ΍
ΎϨΧέΆϣ ήδϔϳ ΔϴϣϮϗ ΔγΎϤΣ ϞϜΑϭ .(15)ΎϤϬϨϣ ϦϴΑΎΘϜϟ΍ Ϟϫ΃ ˯Ύδϧ ϲϓ ϲϨόϳ Ω΍Ϯδϟ΍ Ϟϫ΃ ϲϓ έΎμϧϷ΍ϭ ϥϭήΟΎϬϤϟ΍ ΝϭΰΘΑ : ϝϮϘϳ
ΎϤϫ ΎϨϴΑΎΘϜϟΎΑ ϥ΃ ΍˱ΪϴΟ ϑήόϳ ΍˱ΩϭΪΤϣ Ϫϋϼσ΍ ϥΎϛ ΎϤϬϣ ΎϨϣ κΨη ϱ΃ ΎϤϨϴΑ !ΕΎϴγέΎϔϟ΍ ˯ΎδϨϟ΍ ϰϨόϤΑ (ϦϴΑΎΘϜϟ΍ Ϟϫ΃ ˯Ύδϧ)
.ϕ΍ήόϟ΍ ϲϫ Ω΍Ϯδϟ΍ νέ΃ϭ ΍Ω΍Ϯδϟ΍ Ϟϫ΄Α Ϧϋ ΙΪΤΘϳ ϱήΒτϟ΍ ϥ΍ ϢΛ .΍ΩϮϬϴϟ΍ϭ ϯέΎμϨϟΎΑ Ϣϫ ΎϨϴΑΎΘϜϟ΍ Ϟϫ΄Α ϭ ΍Γ΍έϮΘϟ΍ϭ ϞϴΠϧϻΎΑ
Ϧϣ %90 βϳήϔΘΑ ΎϨΧέΆϣ ήϤΘδϳ ϝ΍ϮϨϤϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ˮΩϮϬϴϟ΍ϭ ϯέΎμϨϟ΍ Ϣϫϭ Ω΍Ϯδϟ΍ Ϟϫ΃ Ϣϫ ΍ϭέΎλ ΎγήϔϟΎΑ ϥ΍ ϞμΣ ϒϴϛ ΐϴσ
.ΔϠΜϣϷ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ Ύ˱ϘΣϻ ΩέϮϧ ϑϮγϭ .ϞϜΗ ϻ ΔγΎϤΤΑ ϪΗέΎπΣϭ ϪϴϋΪΒϣϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϜγ
ϲϠ΋ΎΒϘϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍
αήϔϟ΍ ϢΟΎϋϷΎΑ ϰϠϋ ϪϴϋΪΒϣϭ ϪγΎϧ Ϧϣ ϢψϋϷ΍ ϢδϘϟ΍ ΐδΘΣ΍ϭ ˬϲϗ΍ήόϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϖϳΰϤΗ ϢΗϭ Γήϣ΍ΆϤϟ΍ ΖϠϣΎϜΗ ϥΫ· ΍άϜϫ
ϢΗ ϞΑ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϠϋ ΍ϮΒδΘΤ˵ϳ Ϣϟ ˯ϻΆϫ ϰΘΣ Ϫϧ΃ ΔϠϜθϤϟ΍ ϦϜϟ .(΢Ϙϟ΍ ϲΑήόϟ΍) ϢϬϠλ΃ ΖΒΛ Ϧϳάϟ΍ ϚΌϟϭ΃ ήϴϏ ϕ΍ήόϠϟ ϖΒϳ Ϣϟ .ΎϨϴϴϧ΍ήϳϹ΍
ϭ΃ ίΎΠΤϟ΍ ϭ΃ ΪΠϧ ϰϟ΍ Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗ ϢϬϋΎΟέ΍ ϢΘϳ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬ(ϲ΋Ύσ ˬϱΩί΃ ˬϲϧΎΒϴη) ϝΎϘϴϓ ˬΔϴϠ΋ΎΒϘϟ΍ ϢϬϟϮλ΃ ϰϠϋ ΔσΎδΑ ϞϜΑ ϢϬΑΎδΘΣ΍
!ϲϗ΍ήόϟ΍ ϢϬϠλϷ ΓέΎη· Δϳ΃ ϥϭΩ Ϧϣ ˬ˯ΎόϤΟ (ΔϴΑήόϟ΍ ΔϣϷ΍) ϰϠϋ ϢΛ ˬϦϤϴϟ΍
ϲϓ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΓέΎπΤϠϟ ϪΑ ϡΎϗ ϱάϟ΍ ϲϠϜϟ΍ ΎδϳήϔΘϟΎΑ ΝΫΎϤϧ Ϧϣ ΍˱ΩΪϋ ϞΠδϨγ ΚϴΣ (ϱήϬτϤϟ΍ Ϳ΍ Δϳ΁) ΎϨΒΗΎϛ ϰϟ΍ ΪόϨϟ ϥϵ΍
ϯΪϣ ϦϴΒϨϟϭ ˬϩάϫ ΎδϳήϔΘϟΎΑ ΔϴϠϤϋ ϲϓ Ώήόϟ΍ ϦϴΧέΆϤϟ΍ ΕΎϣΎϬγϹ ΝΫΎϤϨϟ΍ ξόΒΑ Ύ˱πϳ΃ ΪϬθΘδϧ ϑϮγ .Δϴϣϼγϻ΍ έϮμόϟ΍
.ϲϧ΍ήϳϹ΍ϭ ϲΑήόϟ΍ ϦϴϴϣϮϘϟ΍ ϦϴϔϗϮϤϟ΍ ϦϴΑ ϞΧ΍ΪΘϟ΍
ΕΎϴμΨθϟ΍ ϝϮλ΃ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϲϓ ΔϤϟΎψϟ΍ ΔϴΟ΍ϭΩίϻ΍ ϲϫ ˬΔϴϗήόϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍ Δϳ΅ήϟ΍ ΎϬϴϠϋ ΕΪϤΘϋ΍ ϲΘϟ΍ βγϷ΍ Ϣϫ΃ Ϧϣ
ΔϳίΎΠΣϭ ΔϴϧΎϤϳ ΔϴϠ΋ΎΒϗ Ε΍˯ΎϤΘϧ΍ϭ ΏΎϘϟ΍ ϙΎϨϫ ϞΑ ˬΐόθϛϭ ϦσϮϛ ΐϴϐϣ ϪϧΎϓ ϕ΍ήόϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ :ϦϴϔϠΘΨϣ ϦϴϟΎϴϜϤΑ ϞϴϜϟ΍ϭ ˬΔϴϗ΍ήόϟ΍
ΎϬϧ΍ ϞΑ ˬΔϐϠϟ΍ϭ ΔϠϴΒϘϟ΍ϭ ϦϳΪϟ΍ ϕϮϓ αΪϘϣϭ ΖΑΎΛ ϦσϮϛ ΓήοΎΣ ΎϬϧΎϓ ϥ΍ήϳϻ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃ .ϲϗ΍ήόϟ΍ ˯ΎϤΘϧϼϟ ήϛΫ ϱ΃ ΎϬϴϓ βϴϟ
ΔϴγέΎϔϟ΍ ΔϳέϮσ΍ήΒϣϼϟ Ύ˱ϘΑΎγ ΔόΑΎΗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ˯ΎϨΑ΃ ϊϴϤΟ ΎϬϴϠϋ ΐδΘΤϳ Ϋ· (Δϴϟί΃ ΔϴϣϮϗ Δϴϗήϋ) ΔϳέϮσ΍ήΒϣΎϛ ϞϣΎόΗ
΍˱˯ΰΟ ˬϢϬϴϋΪΒϣ ϊϣ ϕ΍ήόϟ΍ϭ ΎϳέϮγϭ ΎϴϨϴϣέ΃ϭ ϥΎϧϮϴϟ΍ ΏϮόη έΎΒΘϋΎΑ ϪΒη΃ ήϣϷ΍ ΍άϫ .ϥΎΘδϛήΗϭ ϥΎΘδϧΎϐϓ΃ϭ ϕ΍ήόϟ΍ :ΔϴϧΎγΎδϟ΍
: ΏΎΘϜϟ΍ Ϧϣ ΚϟΎΜϟ΍ ˯ΰΠϟ΍ Ϧϣ ΓΫϮΧ΄Ϥϟ΍ ΎδϳήϔΘϟΎΑ ΝΫΎϤϧ ξόΑ ϩάϫ !ϥϭήϗ ΓΪόϟ ΔϴϧΎϤΜόϟ΍ ΔϟϭΪϠϟ ΍ϮόπΧ ϢϬϧϷ Ύϛ΍ήΗϷΎΑ Ϧϣ
ˬ(ϥΎϤόϨϟ΍ ΔϔϴϨΣ ϮΑ΃ ˬϞΒϨΣ ϦΑ ΪϤΣ΃ ˬϲόϓΎθϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ˬβϧ΃ ϦΑ ϚϟΎϣ) : ΔόΑέϷ΍ ΔϴϨδϟ΍ ΐϫ΍άϤϟ΍ ˯ΎϬϘϓ Ϧϋ ϪΜϳΪΣ ϝϼΧ ΎϴϧΎΒϴηϭ ϲϧΎτΤϗϭ ϲϧΎϧΪϋ ϥϭήΧϵ΍ϭ ˬΔϔϴϨΣ ΎΑ΃ ϻ· ϞλϷ΍ ϲϓ ϲϧ΍ήϳ΍ ΔόΑέϷ΍ ΔϤ΋Ϸ΍ ˯ϻΆϫ Ϧϣ βϴϠϓ ΍άϫ ϰϠϋϮΑ : ΐΗΎϜϟ΍ ϝϮϘϳ
52

ΎϬΑ ΍Ϯθϴόϳ Ϣϟ Ϧϳάϟ΍ ϲϓ ϰΘΣ Ύϫ΅ΎϣΩ ϱήδΗ ΔϴϣϮϗϭ ϦσϮϛ ϥ΍ήϳϻ ˯ΎϤΘϧϻ΍ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ϢΘϳ ΔσΎδΑ ϞϜΑϭ ϥΫ΍ ΍άϜϫ .(104 ι)
ϰϠϋ ϩ΅ΎϨΑ΃ ΐδΘΤϳϭ ΦϳέΎΘϟ΍ Ϧϣ ϪΒϴϴϐΗ ϢΘϳ ˬΓέΎπΣϭ Ύ˱Βόηϭ Ύ˱οέ΃ ϕ΍ήόϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύ˱ϣΎϤΗ βϜόϟ΍ ϰϠϋϭ .ϢϬϓϼγ΃ ϻϭ Ϣϫ ϻ ˬ΍˱ΪΑ΃
αΎγ΃ ϰϠϋ Ύ˱ϴϧ΍ήϳ· ϩέΎΒΘϋ΍ ϢΗ ϱάϟ΍ (ΔϔϴϨΣ ϮΑ΃) ϡΎϣϹ΍ ϥϷ ˬ΍˱ΪΟ ΢ο΍ϭ ΐΒδϟ΍ .ΔοήΘϔϤϟ΍ ΔϳέϮτγϷ΍ Δϴϟϼδϟ΍ ΔϴϠ΋ΎΒϘϟ΍ ϢϬΗ΍˯ΎϤΘϧ΍
ϝϮΑΎϛ Ϟϫ΃ ϥΎϛ ϥ· ϱέΪϧ ϻϭ .ϥ΍ήϳ΍ ϲϓ βϴϟϭ ϥΎΘδϧΎϐϓ΃ ϲϓ ϝϮΑΎϛ ϥ΍ ϒϳήτϟ΍) ϝϮΑΎϛ ϲΒγ Ϧϣ νήΘϔϤϟ΍ (ϲσϭί) ϩΪΟ Ϟλ΃
.(ˮϥ΍ήϳ΍ ϰϠϋ ΎϧϮΧέΆϣ ϢϬΒδΘΤϳ ϥ΄Α ϥϮοήϳ ϥΎΘδϧΎϐϓ΍ϭ
ϲϓ εΎϋϭ Ϊϟϭ (ΖΑΎΛ) ϩΎΑ΃ϭ ˬΔϓϮϜϟ΍ ϲϓ Ϊϟϭ (ϲϓϮϜϟ΍ ΖΑΎΛ ϦΑ ϥΎϤόϨϟ΍) ϪϤγ΍ ˬΎ˱ϴγέΎϓ ϩέΎΒΘϋ΍ ϢΗ ϱάϟ΍ ΍άϫ ΔϔϴϨΣ ϮΑ΃
ωΪΑ΃ϭ ΎϬϴϓ εΎϋϭ ΔϴϓϮϛ Γ΃ήϣ΍ Ϧϣ ΝϭΰΗϭ εΎϋϭ Ϊϟϭ Ϛϟάϛ Ϫδϔϧ ϥΎϤόϨϟ΍ϭ ˬΔϓϮϜϟ΍ ϲϓ ΕΎϣϭ ΔϴϓϮϛ Γ΃ήϣ΍ Ϧϣ ΝϭΰΗϭ ΔϓϮϜϟ΍
ϪΗΎϴΣ ϰπϣ΃ϭ ˬΎϫήϴϏ ϻϭ ϥ΍ήϳ΍ ϻ ΪϫΎθϳ Ϣϟϭ ϕ΍ήόϟ΍ ΝέΎΧ ήϓΎδϳ Ϣϟϭ ˬ΍˱ΪΑ΃ ϯήΧ΃ Δϐϟ ϑήόϳ ϡέήϟϭ ΓέέήϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟΎΑ ϢϠϜΗϭ
ϡΎϣϻ΍) ΎϬϴϓ ϩήΒϗ ϝ΍ί ϻϭ Ω΍ΪϐΑ ϲϓ Ύ˱ϨϴΠγ ΕΎϣϭ ˬ(16)Ύϗ΍ήόϟ΍ Ϟϫ΃ ΐϫάϤΑ ϪΒϫάϣ ϰϠϋ ϖϠσ΃ ϰΘΣ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϪΗϮϋΩ ήθϨϳϭ ΢ϓΎϜϳ
ϞλϷ΍ ΍άϬϟ ΔϗέΎΧ ΔϗΎσ Δϳ΃ !ˮΎ˴˱ϴϧ΍ήϳ΍ ήΒΘϋ΍ ϥ΍ϭ ϞμΣ ϒϴϛ ΐϴσ .ϕ΍ήόϟ΍ ΔϨδϟ ϲϤγήϟ΍ ΐϫάϤϟ΍ Ϯϫ Ύ˱ϴϟΎΣ ϪΒϫάϣϭ (ϢψόϤϟ΍
ϞϜΑ ϥ΍ήϳϻ ϩϮϋΪΒϣϭ ϩ΅ΎϨΑ΃ ΢ϨϤ˵ϳ ϱάϟ΍ β΋ΎΒϟ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ΍άϬϟ βόΗ φΣ ϱ΃ϭ .ϞϘόϟ΍ϭ ϖτϨϤϟ΍ ΩϭΪΣ Ϟϛ ϪΗϭήΒΠΑ ίϭΎΠΘϳ ϱάϟ΍ ϲϧ΍ήϳϻ΍
Ϧϣ ήϫ 08ΔϨγ ΔϓϮϜϟΎΑ ΔϔϴϨΣ ϮΑ΃ ΪϟϮΑ :ϼ
˱ ΋Ύϗ ΔϔϴϨΣ ϲΑ΃ Ϧϋ ΙΪΤΘϳ (ϱϭΎϗήθϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ) ΐΗΎϜϟ΍ ϥ΃ ΍ϭέϮμΗ .ΔϗΎϔλϭ ϒδόΗ
ΪΣ΃) ΎϧΎϤόϨϟΎΑ Ϣγ΍ ήΒΘόϳ Ϫϧ΃ ΚϴΤΑ ΎϨΒΗΎϜΑ ϞϫΎΠΘϟ΍ϭ ϞϬΠϟ΍ Ϟμϳ ΍άϜϫ .(17)Ύγήϔϟ΍ ϙϮϠϣ ΪΣ΄Α Ύ˱ϨϤϴΗ ϥΎϤόϨϟ΍ ϲϤγϭ ˬΔϴγέΎϓ Γήγ΃
ϢΠόϣ ϱ΃ ΔόϟΎτϣ ϲϔϜϳϭ .αήϔϟΎΑ Δϗϼϋ Δϳ΃ Ϫϟ βϴϟϭ (*)(΢ϗ ϲΑήϋ) (ϥΎϤόϨϟ΍) Ϣγ΍ ϥ΃ ΩΎϨόΑ ϞϫΎΠΗ ˬϻ˱ ϭ΃ ϮϬϓ .(αήϔϟ΍ ϙϮϠϣ
Ύ˱ϴΤϴδϣ Ύ˱ϴϗ΍ήϋ ΍˱ήϴϣ΃ ϥΎϛ ϞΑ (αήϔϟ΍ ϙϮϠϣ ΪΣ΃) ϦϜϳ Ϣϟ ˬήϴϬθϟ΍ (ϥΎϤόϨϟ΍ ϚϠϤϟ΍) ϥ΃ ϑήόϳ ΦϳέΎΘϠϟ ˯ϯέΎϗ ϱ΃ ϥ΍ ϢΛ .ϚϟΫ ΔϓήόϤϟ
έΎΘΧ΍ ΎϤϨϴΣ (ΔϔϴϨΣ ΎΑ΃) ϥΈϓ ϥΫ΍ .ΔϔϴϨΣ ϮΑ΃ ΎϬϴϟ΍ ΐδΘϨϳ ϲΘϟ΍ ΔϓϮϜϟ΍ ΔϘτϨϣ ϲϫ ΎϬδϔϧ ΓήϴΤϟ΍ϭ .(ϡϼγϻ΍ ϞΒϗ) ΓήϴΤϟ΍ ΔϘτϨϣ ϲϓ
!Ώήόϟ΍ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ΓήϴΤϟ΍ ϙϮϠϤΑ Ύ˱ϨϤϴΗ ϞΑ αήϔϟ΍ ϙϮϠϤΑ Ύ˱ϨϤϴΗ βϴϟ ˬ(ϥΎϤόϨϟ΍) Ϣγ΍ ϪϠϫ΍ Ϫϟ
ϥ΍ :΍˱ΪϴΣϭ ΍˱ΪΣ΍ϭ Ύ˱ΒΒγ ϙΎϨϫ ϥ΍ ˬ(ΔϔϴϨΣ ϮΑ΃ ϡΎϣϻ΍) ΎδϳήϔΘΑ ήϳήΒΘϟ ΔϴΒ΋ΎΠόϟ΍ ΕΎΠϳήΨΘϟ΍ ϩάϫ Ϟϛ Ϧϣ ΓΪϴΣϮϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϰϘΒΗ
Ύ˱ϴϧΎδϧ΍ϭ Ύ˱ϳϮΑήΗϭ Ύ˱ϳέΎπΣ Ϫϧ΃ϭ ˬϦϴΘϴϓϮϜϟ΍ ϪϴΑ΃ ϡ΃ϭ Ϫϣ΃ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ (ϲϗ΍ήϋ) ϪϴΜϠΛ (!Ύ˱ϴϗήϋϭ Ύ˱ϴΟϮϟϮϴΑ) ϥΎϛ ϥ·ϭ ϰΘΣ ˬ(ΔϔϴϨΣ ΎΑ΃)
Ϫϓϼγ΃ϭ Ϯϫ Ϫϴϓ εΎϋ Ϯϟ ϰΘΣ ϕ΍ήόϠϟ Ϫ΋ΎϤΘϧ΍ Ϟϛ ϲϔϨϟ ϲϔϜϳ ϪϧΎϓ ˬκϟΎΧ ϲΑήϋ Ώ΃ Ϧϣ βϴϟ ϡ΍Ω Ύϣ ϪϧΎϓ ˬ%100 ϲϗ΍ήϋ Ϯϫ
!ΔϘϠτϣϭ Δϴ΋ΎϘϠΗ ΓέϮμΑ (Ύ˱ϴϧ΍ήϳ΍ Ύ˱ϴγέΎϓ) ϩέΎΒΘϋ΍ ϢΗ ΪϘϟ .ϡΎϋ ϒϟ΃ ϝϼΧ
ϡΎϣϹ΍) ϥΈϓ ˬϢϬϧΎσϭϷ ΓέΎη· Δϳ΃ ϥϭΩ ΔοήΘϔϤϟ΍ ΔϴϠΒϘϟ΍ ϢϬΗ΍˯ΎϤΘϧΎΑ (ϱήϬτϤϟ΍) ϢϫήμΘΧ΍ Ϧϳάϟ΍ ΔΛϼΜϟ΍ ΐϫ΍άϤϟ΍ ˯ΎϬϘϓ Ύϣ΃
ϮϬϓ ˬ(Ύ˱ϴΑήϋ Ύ˱ϴϧΎΒϴη) ϥΎϛ ϥΈϓ ϥΫ· .Ϧϴϴϗ΍ήϋ ϦϳϮΑ΃ Ϧϣϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ Ω΍ΪϐΑ ϲϓ ΕΎϣϭ ωΪΑ΃ϭ ϢϠόΗϭ εΎϋ Ϊϟϭ (ϲϧΎΒϴθϟ΍ ϞΒϨΣ ϦΑ΍
Ϟϛ ϞΒϗ ϪϨϜϟ ϲΑήϋ ϮϬϓ ˬΎϬϴϓ ΕΎϣϭ εΎϋϭ Ϊϟϭ ΔϨϳΪϤϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣ ϪϧΎϓ ˬ(βϧ΃ ϦΑ ϚϟΎϣ) Ύϣ΃ .ΔϳϮϬϟ΍ϭ ϦσϮϟ΍ ϲϗ΍ήϋ ˯ϲη Ϟϛ ϞΒϗ
ˬωΪΑ΃ϭ ϢϠόΗϭ εΎϋ ϙΎϨϫϭ ΔϜϣ ϰϟ΍ Ϫϣ΃ ϪΑ ΖϠϘΘϧ΍ϭ ˬΓΰϏ Ϧϣ ϲϨϴτδϠϓ ϮϬϓ (ϲόϓΎθϟ΍ ϡΎϣϹ΍) Ύϣ΃ .ΔϳϮϬϟ΍ϭ ϦσϮϟ΍ ϱίΎΠΣ ˯ϲη
.(81)ϦσϮϟ΍ϭ ΄θϨϤϟ΍ ϱίΎΠΣ ϞλϷ΍ ϲϨϴτδϠϓ ϮϬϓ ϥΫ΍ .ϦϓΩϭ ΕΎϣ ΚϴΣ ΓήϫΎϘϟΎϓ Ω΍ΪϐΑ ϰϟ΍ ϞϘΘϧ΍ ϢΛ
ˬϥΎσϭϸϟ ΓέΎη΍ Δϳ΃ ϥϭΩ ΔϴϠ΋ΎΒϘϟ΍ ΎϬϟϮλ΃ ϰϟ΍ ΎϫϭΩήϴϓ ˬΔϓϭήόϤϟ΍ ΕΎϴμΨθϟ΍ ϊϣ ϥϭήλΎόϤϟ΍ ΎϧϮΧέΆϣ ϞϣΎόΗ ΍άϜϫ
Ύϣ΃ϭ ˬϲΟέΰΧ Ϊϳί ϮΑ΃ϭ ˬϞλ΃ ϲϧ΍ήϳ΍ ΓΪϴΒϋ ϮΑ΄Α :ϯήΧ΃ Γήϣ ϱήϬτϣ ϝϮϘϳ !ΔϣϷ΍ϭ ΔϴϣϮϘϟ΍ϭ ΔϠϴΒϘϟ΍ϭ ϦσϮϟ΍ ϲϬϓ ϥ΍ήϳ΍ ˯ΎϨΜΘγΎΑ

˱ δϧϭ Ύ˱Οϭ΍ΰΗϭ ΔϓΎϘΛϭ ΔΑήΠΗϭ ΍˱ΪϟϮϣ ϥϮϴϗ΍ήϋ ϥϮϋΪΒϣ Ϣϫ ΔΛϼΜϟ΍ ϥ΃ Ύ˱ϤϠϋ ˬ(110 ι) ΎϴϠϫΎΒϓ ϲόϤλϷ΍

53

ΔϴγέΎϔϟ΍ ΕΎϴμΨθϠϟ ϲϗήόϟ΍ ˯ΎϘϨϟ΍
ΩϮϧ ˬϥϭήλΎόϤϟ΍ Ώήόϟ΍ ϥϮΧέΆϤϟ΍ Ϛϟάϛϭ (ϱήϬτϤϟ΍) ΥέΆϤϟ΍ ΎϬΑ ϡΎϗ ϲΘϟ΍ ΎδϳήϔΘϟΎΑ ΔϴϠϤϋ ϰϠϋ ήΜϛ΃ ΝΫΎϤϧ ΩέϮϧ ϥ΃ ϞΒϗ
ϕ΍ήόϟΎΑ ϕΎΣ ϱάϟ΍ ϢϠψϟ΍ ϯΪϣϭ ΕΎΣϭήτϟ΍ ϩάϫ Δϟ΍ΰϫ ϯΪϣ Ϧϋ ϒθϜϧϭ ˬΔϴϗήόϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍ ΕΎΣϭήτϟ΍ ϩάϫ ΏΎΤλ΃ ΞΟΎΤϧ ϥ΃ ϻ˱ ϭ΃
: ΎϬδϔϧ ϥ΍ήϳ΍ Ϧϣ ϝΎΜϤΑ ϦϴόΘδϨϟ .΍˱ήοΎΣϭ Ύ˱ϴοΎϣ
ˬΎ˱ϳέΎπΣϭ Ύ˱ϴγΎϴγϭ Ύ˱ϴϋΎϤΘΟ΍ ˬϥ΍ήϳϹ Ϫ΋ΎϤΘϧ΍ ΔϘϴϘΤΑ ϚϜθϳ ΪΣ΃ ϻ ˬΔϴϧ΍ήϳϻ΍ Δϴϣϼγϻ΍ ΓέϮΜϟ΍ Ϊ΋Ύϗ ˬϲϨϴϤΨϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϥ· ΕΎϴμΨη ϰϠϋ ΔϴϔδόΗ ΓέϮμΑ ϖ˷Βσ ϱάϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϴΒϟ΍ ϲϟϼδϟ΍ ϲϣϮϘϟΎΑ ϖτϨϤϟ΍ ΎϧΪϤΘϋ΍ Ϯϟ ϦϜϟ .ΔϤϠϜϟ΍ ϰϨόϣ ϞϜΑ ϲϧ΍ήϳ΍ Ϫϧ΍
Ϊϗϭ ˬΔϳΪϨϬϟ΍ ήϴϤθϛ ϲϓ ΄θϧϭ Ϊϟϭ (ϱΪϨϬϟ΍ ΪϤΣ΃) ϪϤγ΍ ΪΟ Ϧϣ ϻ˱ ϭ΃ ϮϬϓ .΍˱ΪΑ΃ Ύ˱ϴϧ΍ήϳ΍ βϴϟ ϲϨϴϤΨϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϥΎϓ ˬϲϗ΍ήόϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍
ϲϨϴϤΨϟ΍ ϡΎϣϻ΍ ϖϴϘη ϝ΍ί ϻϭ .(ϦϴϤΧ) ΓΪϠΑ ϲϓ ϥ΍ήϳ΍ ϲϓ ϡΎϗ΃ϭ Δϴϧ΍ήϳ΍ Ϧϣ ΝϭΰΗ ϢΛ ˬϲοΎϤϟ΍ ϥήϘϟ΍ Ϟ΋΍ϭ΃ ϲϓ ϒΠϨϟ΍ ϰϟ΍ ήΟΎϫ
βϴϟϭ ˬΎ˱ϳήϴϤθϛ Ύ˱ϳΪϨϫ ϲϨϴϤΨϟ΍ έΎΒΘϋ΍ ˬϲϟϼδϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ϢϬϔϟ΍ αΎγ΃ ϰϠϋ ˬΎϨϟ ϖΤϳ Ϟϫ .(91)(ϱΪϨϬϟ΍ ϦϳΪϟ΍ έϮϧ) ϰϤδϳ ήΒϛϷ΍
ˬ(ϱϮγϮϤϟ΍) ΐϘϟ ϞϤΤϳ ϪϧϷ ˬΎ˱ϴϗ΍ήϋ Ύ˱ϴΑήϋ ϲϨϴϤΨϟ΍ ϡΎϣϻ΍ έΎΒΘϋ΍ ϦϜϤϳ ΎϨϧΎϓ ˬϲϣϮϘϟ΍ ϢϬϔϟ΍ ϲϓ ήΜϛ΃ ϑήτΘϟ΍ ΎϧΩέ΃ ΍Ϋ· ϢΛ ˮΎ˱ϴϧ΍ήϳ΍
ϝ΍ί ϻϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΕΎϣϭ εΎϋ (ϢχΎϜϟ΍ ϡΎϣϻ΍) ϭ .(ϲϠϋ ϡΎϣϻ΍ ΪϴϔΣ ϢχΎϜϟ΍ ϰγϮϣ ϡΎϣϻ΍) ΩΎϔΣ΃ Ϧϣ ϢϬϧ΃ ϥϭΪϘΘόϳ Ϧϳάϟ΍ Ϧϣ ϱ΃
ϰϠϋ ϥ΍ήϳ΍ ϲϓ ϦϴϳϮϠόϟ΍ ΍ΓΩΎδϟΎΑ ΔΌϓ ˯ΎϨΑ΃ ϊϴϤΟ ΏΎδΘΣ΍ ϦϜϤϳ ˬϝ΍ϮϨϤϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋϭ .Ω΍ΪϐΑ ϲϓ Ύ˱ϓϭήόϣ Ύ˱γΪϘϣ Ύ˱ϴόϴη ΍˱έ΍ΰϣ ϩήΒϗ
Ϧϣ ϥ΍ήϳ΍ ϰϟ΍ ϢϬϓϼγ΃ ήΟΎϫ Ϊϗϭ ˬϱίΎΠΤϟ΍ ϲθϳήϘϟ΍ ϲϤηΎϬϟ΍ ΐϟΎσ ϲΑ΃ ϦΑ ϲϠϋ ϡΎϣϻ΍ ΩΎϔΣ΃ Ϧϣ ϢϫέΎΒΘϋΎΑ ˬϕ΍ήόϟ΍ϭ Ώήόϟ΍
Ϫδϔϧ ϱήϬτϤϟ΍ ϥϮϜϳ Ϊϗϭ) ϥ΍ήϳ΍ ϲϓ ΔϟϭΪϟ΍ϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ΓάϔϨΘϣϭ ΓέϮϬθϣ Ϟ΋΍Ϯϋ ϢϬϨϣϭ ˬ˯ΎδΣϹ΍ϭ ϦϳήΤΒϟ΍ϭ ϥΎϨΒϟϭ ϕ΍ήόϟ΍
ϱϮϠόϟ΍ ΐδϨϟΎΑ ήΨΘϔΗϭ ϲϋΪΗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΕΎϴμΨθϟΎΑ ˯ϲϠϣ ϲϣϼγϻ΍ ϥ΍ήϳ΍ ΦϳέΎΗ ϥ· .(!ΓΩΎδϟ΍ ˯ϻΆϫ Ϧϣ ΍˱ΪΣ΍ϭ
˯ΎϬϘϔΑ ΔϧΎόΘγϻΎΑϭ ϥ΍ήϳ΍ ϰϠϋ ΓϮϘϟΎΑ ϊϴθΘϟ΍ Ζοήϓ ϲΘϟ΍ (ϡ 16 ϥήϘϟ΍) ΔϳϮϔμϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ΔδγΆϣ ΔϳϮϔμϟ΍ ΔϠ΋Ύόϟ΍ ϞΜϣ ˬϲΑήόϟ΍
ϲϓ ϥϵ΍ ΔϴϔϨϤϟ΍ ϩΎθϟ΍ ΔΟϭί (ΎΒϳΩ Ρήϓ) ΔϜϠϤϟ΍ Ύ˱πϳ΃ ΓήϴϬθϟ΍ ΔϳϮϠόϟ΍ ΕΎϴμΨθϟ΍ Ϧϣϭ .(02)ϥΎϨΒϟϭ ϦϳήΤΒϟ΍ϭ ˯ΎδΣϻ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍
!ϥϵ΍ ϰΘΣϭ ϥϭήϗ άϨϣ ϥ΍ήϳ΍ ΦϳέΎΗ ϲϓ ΔϓϭήόϤϟ΍ ΕΎϴμΨθϟ΍ϭ Ϟ΋΍Ϯόϟ΍ Ϧϣ Ϟ΋Ύϫ ΩΪϋϭ ˬ(12)ήμϣ
αήϔϟ΍ ΩϮΟϭ ϰϠϋ ΍˱ΪΟ ΔϐϟΎΒϣ ΓέϮμΑ ΍ϭΰϛέ ϢϬϧ΍ ˬϦϴϴϣϮϘϟ΍ ΎϨϴΧέΆϣ ϞΒϗ Ϧϣ ΦϳέΎΘϟ΍ Ωήγ ϲϓ Ύ˱πϳ΃ ϝΪϋϼϟ΍ ήϫΎψϣ Ϧϣ
.ΪϨδϟ΍ ΩϼΑϭ ϥΎΘδϧΎϐϓ΍ϭ ϥΎΘδϛήΗ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ˬϥ΍ήϳ΍ ϲϓ ΰϴϤΘϤϟ΍ (Ώήόϟ΍ϭ) Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ΩϮΟϮϟ ΔϴϤϫ΃ ΍Ϯτόϳ Ϣϟ ϢϬϨϜϟ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ
ϥΎτϴΘγϻ΍ ϥΪϣ ΩΪόϳϭ .΢Θϔϟ΍ ΪόΑ ϥΎγ΍ήΧ ϲϓ ΔϓϮϜϟ΍ϭ ΓήμΒϟ΍ Ϟϫ΃ ΕΎϴϟΎΟ ρΎθϧ Ϧϋ ΏΎϬγΈΑ ΎϨΛΪΤϳ (ϥϮϴϨϴγΎϣ) Δϣϼόϟ΍
ΔϨϳΪϣ ΍Ϯδγ΃ ΚϴΣ ϥ΍ήϳ΍ ϲϓ ϲγΎϴδϟ΍ϭ ϱέΎπΤϟ΍ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ έϭΩ ϰϟ΍ ήϴθϳϭ .έϮΑΎδϴϧϭ ϑ΍ήϴγϭ Γ΍ήϫϭ ϭήϣϭ ΦϠΑ :ΔϓϭήόϤϟ΍
ϭ΃ ΍ΰϴΒϟ΍) ΔϨϳΪϣ ˯ΎϨΑ ϲϓ ϢϫέϭΩ Ϛϟάϛϭ .ΪόΑ ΎϤϴϓ ϲϧ΍ήϳϻ΍ (ϊϴθΘϟ΍) ϖϠΧ ϱάϟ΍ ϲϗ΍ήόϟ΍ ϊϴθΘϟ΍ (ΰϛήϣ) ΢Θϔϟ΍ άϨϣ ΖΤΒλ΃ ϲΘϟ΍ (Ϣϗ)
.(22)ΝϼΤϟ΍ϭ ϪϳϮΒϴγ ΖΒΠϧ΃ ϲΘϟ΍ (˯ΎπϴΒϟ΍
ϲϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ϑϻ΁ ΔόΒγ ϢϬόϣϭ ΔϓϮϜϟ΍ Ϧϣ ϑϻ΁ ΔόΒγϭ ΓήμΒϟ΍ ΔϠΗΎϘϣ Ϧϣ Ύ˱ϔϟ΍ ϥϮόΑέ΍ ϥΎγ΍ήΧ ϲϓ ϥΎϛ Ϫϧ΃ (ϱήΒτϟ΍) ήϛάϳ
ϢϬϨϜγ΃ϭ ϢϬΗϻΎϴόΑ Ύ˱ϔϟ΍ ϦϴδϤΧ ˯Ύϫί (ΓήμΒϟ΍ ΔϓϮϜϟ΍) ϦϳήμϤϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣ Ϫόϣ ϝϮΤΑ ϥΎγ΍ήΧ ϲϟ΍ϭ ϥ΍ ˬ(ϱέΫϼΒϟ΍) ήϛάϳϭ .ϕ΍ήόϟ΍
ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ΕΩΎϗ ϲΘϟ΍ (ΔϤϠδϤϟ΍) ΔΒΨϨϟ΍ ΍ϮϠϜη ϦϴϴϧΎγ΍ήΧ ΍ϭήΒΘϋ΍ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ˯ϻΆϫ Ϟϛϭ .(23)΍- ϥΎγ΍ήΧ ϱ΃ - ήϬϨϟ΍ ϥϭΩ
΍ϭΩΎϋϭ ΔϴγΎΒόϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ ΡΎΠϨΑ ΍ϮϤϫΎγ Ϧϳάϟ΍ Ϣϫ (ϥϮϴϗ΍ήόϟ΍) ϥϮϴϧΎγ΍ήΨϟ΍ ˯ϻΆϫϭ .ϥΎγ΍ήΧ ϲϓ ΔϳήϜδόϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ
ΖϗϮϟ΍ βϔϨΑ ΔϴΑήϋϭ ΔϴϧΎγ΍ήΧ Ύ˱ΑΎϘϟ΃ ϥϮϠϤΤϳ ϝΎΟήϟ΍ ˯ϻΆϫ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϥ΃ ϼ
˱ Μϣ φΣϼϳ .Ω΍ΪϐΑ ϲϓ ΔϟϭΪϟ΍ ˯ΎϨΒΑ ΍ϮϛέΎηϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ΍
.(42)(ϲϜΘόϟ΍) ϲϧΎΟήΠϟ΍ ϚϟΎϤϟ΍ ΪΒϋ ˬ(ϱΩίϷ΍) ϲϧΎϣήϜϟ΍ ϊϳΪΟ ˬ(ϲϤϴϤΘϟ΍) ϲγϮτϟ΍ Ϟπϔϟ΍ ˬ(ϲ΋Ύτϟ΍) ϲϧΎΟήΠϟ΍ ΔΒτΤϗ :
΍Ϋ΍ Ύ˱λϮμΧ ˬΓΪΣ ήΜϛ΃ ΔΟέΪΑ ϥ΍ήϳ΍ κΨΗ Ώ ˬϩΪΣϭ ϕ΍ήόϟ΍ κΨΗ ϻ ˬΎϴϟϼδϟ΍ ϲϣϮϘϟΎΑ ˯ΎϘϨϟ΍ϭ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ΔϠϜθϣ ˬϥΫ·
Ϧϣ .ςϘϓ ΔϐϠϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϥ΍ήϳ΍ ΏϮόη ϲϗΎΑ ϰϠϋ ΎϬδϔϧ Ζοήϓ Δϴϗήϋ ΔϴϠϗ΃ ΦϳέΎΘϟ΍ ΔϠϴσ ΍ϮϠχ ϥ΍ήϳ΍ ϲϓ αήϔϟ΍ ϥ΃ ΎϨϤϠϋ
ΔϔϠΘΨϣ ΔϴϧΎΘδϛήΗ ΕΎΠϬϠΑ ϥϮϘσΎϧ ΚϠΜϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϙΎϨϫϭ ˬ%50 Ϧϣ Ϟϗ΃ ϥ΍ήϳ· ϲϓ ϡ΃ ΔϐϠϛ ΔϴγέΎϔϟΎΑ ϦϴϘσΎϨϟ΍ ϥ΃ ϑϭήόϤϟ΍
Εϻϼδϟ΍ ϊϴϤΟ ϥ΍ ϢΛ .ΔϳϮϐϠϟ΍ ΕΎΌϔϟ΍ ϩάϬϟ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴϤγήϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϘΒΗ ΔϴγέΎϔϟ΍ ϦϜϟ ˬεϮϟΎΒϟ΍ϭ Ώήόϟ΍ϭ Ω΍ήϛϷ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ
ˬϥϮϳϮϔμϟ΍ ˬϥΎϤϛήΘϟ΍ ˬϥϮϴϧΎΨϠϳϻ΍ ˬΔϘΟϼδϟ΍) :ΔϴϧΎΘδϛήΗ Εϻϼγ ΖϧΎϛ ˬϲϟΎΤϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϰΘΣϭ ϥϭήϗ Γήθϋ άϨϣ ϥ΍ήϳ΍ ΖϤϜΣ ϲΘϟ΍
54

ϰΘΣϭ ϡΎϴΨϟ΍ ήϤϋϭ ϲγϭΩήϔϟ΍ άϨϣ ϲϧ΍ήϳϻ΍ ΏΩϷ΍ ΄θϧϭ ΔΜϳΪΤϟ΍ ΔϴγέΎϔϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ΕΩΎγ ˯ϻΆϫ Ϟχ ϲϓ ϦϜϟϭ ˬ(52)(ϥϮϳέΎΟΎϘϟ΍
ϦϜϟϭ ˬϲΑήόϟ΍ ϢϬϨϣϭ ˬϲϧΎΘδϛήΘϟ΍ ϢϬϨϣ ˬΔϔϠΘΨϣ ΍ΔϴϗήόΑ ϝϮλ΃ Ϧϣ ϞΑ αήϔϟ΍ Ϧϣ ΍ϮϧΎϛ Ύϣ ϥ΍ήϳ΍ ϲϋΪΒϣ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϥ΍ϭ ˬϥϵ΍
.αήϓ Ϧϴϴϧ΍ήϳ΍ ϢϫέΎΒΘϋ΍ ϢΗϭ ΎϬΑ ΍ϮϋΪΑ΃ϭ ΔϴγέΎϔϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ΍ϮϨΒΗ ϊϴϤΠϟ΍
ϢϬ΋ΎϤΘϧ΍ ϯΪϣ αΎγ΃ ϰϠϋ ΔϋΪΒϤϟ΍ ϪΗΎϴμΨη ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϢΗ ΍ΫΎϤϟϭ ˬΎ˱πϳ΃ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϠϋ αΎϴϘϤϟ΍ ΍άϫ ϖΒτϨϳ ϻ ϥΫ΍ ΍ΫΎϤϟ
ˮ(ΔϴΑήόϟ΍) ΔϴϨσϮϟ΍ ϪΘϐϟϭ ϪΗέΎπΣϭ ϪόϤΘΠϣϭ ϕ΍ήόϟ΍ νέϷ ϢϬ΋ΎϤΘϧ΍ ΔϘϴϘΣ Ϧϋ ϲοΎϐΘϟ΍ ϢΗϭ ˬΎΤϘϟ΍ ϲΑήόϟΎΑ
ΎϤϧ· ˬνήΘϔϤϟ΍ ϲϟϼδϟ΍ ϲϗήόϟ΍ ϞλϷ΍ ϰϠϋ ΪϨΘδϳ ϻ ϥ΃ ΐΠϳ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ Ϟχ ϲϓ ϦϴϋΪΒϤϟ΍ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ϥ·
ϻ ˬϲΑϭήόϟ΍ ϲϗήόϟ΍ ϢϬϔϟ΍ ΐΒδΑϭ ˬΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϡϮϤϋ ϲϓϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϦΤϧ ϒγϸϟ .ΔϓΎϘΜϟ΍ϭ ΄θϨϤϟ΍ϭ ΩϼϴϤϟ΍ νέ΃ αΎγ΃ ϰϠϋ
ΎϤϟΎσϭ .Ϧσ΍ϮϤϠϟ ϭ΃ ωΪΒϤϠϟ ΎΤϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϞλϷΎΑ ΕΎΒΛ ϡΪϋ Ϧϣ ϞΠΨϟΎΑ ήόθϧϭ ˬΔϴϤϟΎόϟ΍ ΔϴϧΎδϧϻ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϩάϫ ϝϮΒϘΑ ϦϳΩΩήΘϣ ΎϨϟί
ϥ΃ ΔϘϴϘΣ ϦϴγΎϨΘϣ ˬΔϴΑήϋ ϝϮλ΃ Ϧϣ ΍ϮϧϮϜϳ Ϣϟ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϲϋΪΒϣ ΐϠϏ΃ ϥϷ ϲϔθΘϟ΍ ϭ΃ ϒγϷ΍ Ϧϋ ήϴΜϜϟ΍ Ύϧ΃ήϗϭ ΎϨόϤγ
ΔϠϴλ΃ ΔϴϨσϭ ϝϮλ΃ Ϧϣ ϲϫ ϞΑ ˬϲϗήόϟ΍ ϲϟϼδϟ΍ ϰϨόϤϟΎΑ ΔϴΑήϋ ϝϮλ΃ Ϧϣ Ζδϴϟ (ΔϴΑήόϟΎΑ ΔϘσΎϨϟ΍) ΎϨΑϮόη Ϧϣ ΔϘΣΎδϟ΍ ΔϴΒΒϠϏϷ΍
ϦσϮϠϟ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ϥ΃ ΔϘϴϘΣ ϲγΎϨΗ ϢΗ ΪϘϟ .ΔϴΑήϋ Ύ˱ΑϮόη ΖΤΒλ΃ϭ ΖΑήόΘγ΍ϭ ϡϼγϻ΍ ΖϠΧΩ Ϊϗϭ ˬΦϳέΎΘϟ΍ ϖϴΤγ άϨϣ ΔϨσϮΘδϣ
ϊϴϤΟ έΎΒΘϋ΍ ϢΗ ϖϴπϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ϢϬϔϟ΍ ΐΒδΑ .ΔοήΘϔϤϟ΍ ΔϳέϮτγϷ΍ ΔϴΟϮϟϮϴΒϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍ ϩάϬϟ ˯ΎϤΘϧϻ΍ βϴϟϭ αΎγϷ΍ Ϯϫ ϪΗέΎπΣϭ
ϰϠϋ (Ύ˱λϮμΧ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϢϫήϴϏϭ ΩϮϬϴϟ΍ϭ ϦϣέϷ΍ϭ ϥΎϤϛήΘϟ΍ϭ Ω΍ήϛϷ΍ϭ Ϧϴϴϣ΍έϵ΍ ϞΜϣ) ϲϨσϭ ϞλϷ ϥϮϤΘϨϳ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϋΪΒϤϟ΍
ϱάϟ΍ (ϲΑϮϳϷ΍ ϦϳΪϟ΍ Ρϼλ) ϝΎΜϣ ΎϨϟϭ !ϥΎτΤϗϭ ϥΎϧΪϋ Ϧϣ ΓήηΎΒϣ ϥϭέΪΤϨϳ ϻϭ ˯ϼλ΃ Ύ˱Αήϋ ΍Ϯδϴϟ ΍Ϯϣ΍Ω Ύϣ ˬ(αήϔϟ΍ϭ ϢΟΎϋϷ΍)
.(62)ΎϳέϮγ ϲϓ ϪΗΎϴΣϭ ϪΗ΄θϧ ϢΛ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϪϴΑ·ϭ Ϯϫ ϩΪϟϮϣ ΔϘϴϘΤΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ ϥϭΩ Ϧϣ ΎϳΩήϜϟΎΑ ϪϠλ΃ ϰϠϋ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ΐδΘΤ˵ϳ
ΔϓΎϘΜϟ΍ ϦϳϮϜΗ Ϧϣ ΍˱˯ΰΟ ΕέΎλϭ ϝΎϴΟ΃ άϨϣ ΖϤϧϭ ΖΨγήΗ Δϴϗήϋ ΔϴϣϮϗ ϢϴϫΎϔϤΑ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ϯάϐΘϳ ΦϳέΎΘϠϟ ϲϣϮϘϟ΍ ϢϬϔϟ΍ ΍άϫ ϥ·
ϝϮΒϘϟ΍ ϥϭΩ ϲΨϳέΎΗ ϲϋΎϤΘΟ΍ ωϮοϮϣ ϱ΄Α ΚϳΪΤϟ΍ ϞϴΤΘδϤϟ΍ ϪΒη Ϧϣ ΍ΪϏ ϞΑ .ΔϴϤϠόϟ΍ϭ ΔϴϧΎϤϠόϟ΍ϭ ΔϴϤϣϷ΍ ΎϬΗ΍έΎϴΘΑ ϰΘΣ ΔϴΑήόϟ΍
ήϤϳ ϥ΃ ΪΑ ϻ ϦσϮϠϟ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ϖϳήσ ϥ· : ϲϟΎΘϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ΃ΪΒϤϟ΍ ϝϮΒϗ ϰϠϋ ΎϧΩϮόΗ ΎϨϧΈϓ ˬΎϨϴΑ΃ ϡ΃ ΎϨΌη .Δϴϗήόϟ΍ ΕΎΣϭήτϟ΍ ϩάϬΑ Ύ˱ϨϤο
(*)! ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟΎΑ
΍ΔΑϭήόΑ ΖΒΜϳ ϥ΃ Ϫϴϓ ϝϭΎΤϳ ˬ(ϑϭήόϣ ϲΟΎϧ έϮΘϛΪϠϟ) Ε΍ΪϠΠϣ ΔΛϼΛ Ϧϣ Ύ˱ΑΎΘϛ 1978 ϡΎϋ ΕέΪλ΃ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ Γέ΍ίϭ
ΪϨΘδϳ ϩ΍ήΗ .΍Ω΍ήϛϷΎΑ ϞΜϣ ˬϯήΧϷ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϰΘΣ ΍ΔΑϭήόΑ ΕΎΒΛϹ ΪϬΟ ΍έϮΘϛΪϟΎΑ ΎϨΧέΆϣ ϥ· ϞΑ .ΎϤΠόϟΎΑ ϰϟ΍ ϦϴΑϮδϨϤϟ΍ ˯ΎϤϠόϟ΍
ήϜΑ ϦΑ ΔϳϭΎόϣ ϦΑ Δόμόλ ϦΑ ϭήϤϋ ϦΑ Ωήϣ ϦΑ Ωήϛ ϰϟ΍ ϥϮΒδΘϨϳ Ω΍ήϛϷ΍ ϥΈΑ : ϝϮϘϴϟ (ϱΰϳήϘϤϟ΍ϭ ϱΩϮόδϤϟ΍ϭ ϞϗϮΣ ϦΑ΍) ϰϟ΍
ήϴΜϜϟ΍ ΎϬΑ ϦϣΆϳϭ ΔόϣΎΠϟ΍ ϲϓ αέΪ˵Η ΍˱΍ΪΟ ΔϴϤϠόϟΎΑ ϩέΎϜϓ΃ϭ ΍έϮΘϛΪΑ ΍άϫ Ϣόϧ ˬϦϤϴϟ΍ Ϧϣ ϢϫΪΟ Ϟλ΃ ϥΎϓ ϲϟΎΘϟΎΑϭ (27)΍..ϥί΍Ϯϫ ϦΑ
ϥϷ !Ύϗ΍ήόϟΎΑ ϲϓ ϢϬΘϠϜθϣ ϞΤϨΗ ϰΘΣ ˬΎϨϤϴϟ΍ Ϧϣ ΏήόΑ ϢϬϠλ΃ Ω΍ήϛϷ΍ ϥ΃ ΖΒΜϧ ϥ΃ ϲϔϜϳ .ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϦϴϴγΎϴδϟ΍ϭ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ Ϧϣ
ϦϤϴϟ΍ ϞϫϷ ΎϧήϳΪϘΗ ϊϣ) ίΎΠΤϠϟ ϭ΃ ϦϤϴϠϟ ˯ΎϤΘϧϻΎΑ ˬΔϟΎΤϣ ϻ ˬήϤϳ ϥ΃ ΪΑ ϻ ˬϕ΍ήόϟ΍ ΦϳέΎΘϟϭ ϕ΍ήόϟ΍ ΐόθϟϭ ϕ΍ήόϟ΍ νέϷ ˯ΎϤΘϧϻ΍
.(ϞϛΎθϤϟ΍ Ϧϣ ϲϔϜϳ Ύϣ ϢϬϳΪϠϓ ϢϬϨϣ Ω΍ήϛϷ΍ ϥϮϜϳ ϥϷ ΔΟΎΤΑ ϢϬϧ΄Α ΪϘΘόϧ ϻ Ϧϳάϟ΍ ίΎΠΤϟ΍ϭ
ϦσϮϠϟ ˯ΎϤΘϧϻ΍
ΓϻΎϐϤϟ΍ Ϊο ΎϨϨϜϟϭ ˬΔϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϊϨλ ϲϓ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ήλΎϨόϟ΍ έϭΩ έΎϜϧ· ΍˱ΪΑ΃ ϲϐΘΒϧ ϻ ΎϨϧ΃ ΪϴϛϮΘϟ΍ ΐΠϳ
Ϧϣ ΔϓΎϘΜϟ΍ϭ ΄θϨϤϟ΍ϭ ΩϼϴϤϟ΍ Ϧσϭ ΪϤΘόϳ ϱάϟ΍ ϲϧΎδϧϻ΍ ϲϨσϮϟ΍ ϖτϨϤϟ΍ ϲϨΒΘϟ ϮϋΪϧ ΎϨϧ΍ .ϲϧ΍ήϳϻ΍ϭ ϲΑϭήόϟ΍ ϦϴΒϧΎΠϟ΍ Ϧϣ ΔϳήμϨόϟ΍
Ϧϣ ϪΘμΣϭ ϪϘΣ Ϧσϭ ϞϜϟ ΢ϨϤϧ ϑϮγ ϲϧΎδϧϻ΍ ϖτϨϤϟ΍ ΍άϬΑ .ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΔϴμΨθϠϟ ϲϨσϮϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ΪϳΪΤΗ ϰϠϋ ϕΎϔΗϻ΍ ϞΟ΃
.Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϳέϮσ΍ήΒϣϻ΍ Ϟχ ϲϓ ΓέΎπΤϟ΍ ϊϨμΑ ΖϤϫΎγ ϲΘϟ΍ ΕΎϴμΨθϟ΍
ϝΪΟ ϥϭΩ ϥϮϴϧ΍ήϳ΍ Ϣϫ (ϲϟ΍ΰϐϟ΍)ϭ (ϲ΋΍ήϐτϟ΍)ϭ (ΩΎΒϋ ϦΑ ΐΣΎμϟ΍) ϭ (ΪϴϤόϟ΍ ϦΑ΍) ϞΜϣ ϦϴϋΪΒϣ ϥΈϓ ˬαΎγϷ΍ ΍άϫ ϰϠϋ
ϱήϓ ΍ϭήηΎϋϭ ΍ϭΩήϟϭ ϡήϬϧϷ ϥϭήϴϧ΍ήϳ΍ Ϣϫ .ΓήϴΑήόϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ϭ ϕ΍έήόϟ΍ ϲϓ Ε΍ήΘϔϟ΍ ξόΑ ϲϓ ϢϬΘθϴόϣϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ ϢϬϴϨΒΗ ϢϏέ

55

ϝέέήΜϣ ϲϗ΍ήϋ ϲΑήϋ ϪϠλ΃ ϢϬπόΑ ϥΎϛ ϥ·ϭ ϰΘΣ ˬϲϨσϮϟ΍ ϡήϬ΋ΎϤΘϧ΍ Ωέήϴϛ΄Θϟ ϲϔϜϳ ΍άϫϭ ˬϥ΍ήϳ΍ Ϧϣ ˯ΰΟ ΍˱ήϴϟΎΣ ϱήϫ ϕήσΎϨϣ
.(82)ϪϧΎϣί ϡΎϣ·ϭ ϥΎγ΍ήΧ Φϴη Ϫϧ΄Α ήϬΘη΍ϭ έϭέήΑΎδϴϧ ϲϓ εΎϋϭ Ϊϟϭ ϱάϟ΍ (ϲϤϴϤΘϟ΍ ϰϴΤϳ)
Ύϴγ΁) ϥΎΘδϛήΘϟ΍ ϖσΎϨϣ Ϧϣ Ύ˱λϮμΧϭ ˬϢΟΎϋϷ΍ Ϟϛ ϞΑ ΎϫΪΣϭ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΕΎϴμΨθϟ΍ ϞϤθϳ Ϣϟ ΎδϳήϔΘϟΎΑ αϮϫ ϥ΍ ΔϘϴϘΤϟΎΑ
ΕΎϐϠΑ ΔϘσΎϧ ΎϬϠϛϭ (ΎϳΰϴϏήϗϭ ϥΎΘδϜΟΎσϭ ϥΎΘδϧΎϤϛήΗϭ ϥΎΘδΧ΍ίΎϛϭ ϥΎΘδϜΑίϭ΃) ΕΎϳέϮϬϤΟ ϞϜθΗ Ύ˱ϴϟΎΣ ϲϫϭ ˬ(ϰτγϮϟ΍
ΦϳέΎΘϟ΍ ϲϓ ΍˱ΪΟ Δϓϭήόϣ ϥΪϣ ΎϬϴϓ ϩάϫ ϥΎΘδϛήΗ ϥ΍ΪϠΑ .ΔϴϧΎΘδϛήΘϟ΍ϭ ΔϴγέΎϔϟ΍ ΎϬϤγΎϘΘΗ ϲΘϟ΍ ϥΎΘδϜΟΎσ ΍Ϊϋ ˬΔΑέΎϘΘϣ ΔϴϧΎΘδϛήΗ
ΔϨϳΪϣ ϥΎΘδΧ΍ίΎϛ ϲϓ : ΔϴγέΎϓ ΎϬϧ΃ ϰϠϋ ΎϨϴΧέΆϣ ϞΒϗ Ϧϣ Ύ˱ϤϠχ ΕήΒΘϋ΍ ϲΘϟ΍ ΔϓϭήόϤϟ΍ ΕΎϴμΨθϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ΖΒΠϧ΃ϭ ϲϣϼγϻ΍
ΎϬϨϣϭ (ϡίέ΍ϮΧ) ΔϨϳΪϣϭ ˬΎϨϴγ ϦΑ΍ Ϛϟάϛϭ ϱέΎΨΒϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ΎϬϨϣϭ (ϯέΎΨΑ) ΔϨϳΪϣ ϥΎΘδϜΑίϭ΃ ϲϓ .ϲΑ΍έΎϔϟ΍ ήμϧ ϮΑ΃ ΎϬϨϣϭ (Ώ΍έΎϓ)
Ύϣ΃ .ϱάϣήΘϟΎΑ ϦϴΒϘϠϤϟ΍ ˯ΎϤϠόϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ΎϬϨϣϭ (άϣήΗ) ΔϨϳΪϣϭ ˬϱήθΨϣΰϟ΍ ϡΎϣϹ΍ϭ ϲϧϭήϴΒϟ΍ Δϣϼόϟ΍ϭ ϲϣίέ΍ϮΨϟ΍ Δϣϼόϟ΍
ΖΒΠϧ΃ ϥΪϤϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ΓΪΣ΍ϭ Ϟϛϭ (Ύδϧϭ βΧήγϭ ϖϬϴΑϭ Ϟϣ΁ϭ ϭήϣ) ϞΜϣ ΔϤϬϣϭ Δϓϭήόϣ ϥΪϣ ΓΪϋ Ύ˱πϳ΃ ΖϤο ΎϬϧΈϓ ϥΎΘδϧΎϤϛήΗ
.ϲδΧήδϟ΍ ϡΎϣϹ΍ϭ ϱήΒτϟ΍ ΥέΆϤϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϢϫήϬη΃ Ϧϣ ΔϓϭήόϤϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΕΎϴμΨθϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍
ΎϨϴΧέ΅ ϞΒϗ Ϧϣ ΎϬϘΣ ϢπϬϧ΍ ΩϼΒϟ΍ ϩάϫ .Δϳέϵ΍ϭ ΔϴϧΎΘδϛήΘϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ΎϬϴϓ ςϠΘΨΗ ϲΘϟ΍ ϥΎΘδϧΎϐϓ΃ ΩϼΑ ήϛΫ Ύ˱πϳ΃ ϦϜϤϳ
ΎϬϨϣ ϲΘϟ΍ (ΦϠΑ) Ϛϟάϛϭ (ϝϮΑΎϛ) ϞΜϣ Δϓϭήόϣ ΔϤϬϣ ϥΪϣ ΎϬϴϓ .αήϔϟ΍ϭ ϥ΍ήϳ΍ ϰϠϋ ΍ϮΒδΘΣ΍ ΎϬΗΎϴμΨη Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϥϷ ϦϳήλΎόϤϟ΍
Ϣϟ ϝϭϷ΍ ΪΠϟ΍ (ϚϣήΑ) ϥ΄Α Ύ˱ϤϠϋ .αήϔϟ΍ ϰϠϋ ΄τΧ ΎϧϮΧέΆϣ ΎϬΒδΘΣ΍ ϲΘϟ΍ϭ ˬΔϴγΎΒόϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϲϓ ΓήϴϬθϟ΍ (ΔϜϣ΍ήΒϟ΍) ΔϠ΋Ύϋ ΖΗ΃
(ϲϜϣήΒϟ΍ ήϔόΟ) ΐΠϧ΃ ϱΫήϟ΍ (ϰϴΤϳ) ΐΠϧ΃ ϱΫήϟ΍ (ΩέήϟΎΧ) ΎϤϬϨΑ΍ Ϊϟϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ΍ ϪΘΟϭίϭ ϪϴΒγ ΪόΑ ˬΎ˱˶ϳΫϮΑ ϞΑ Ύ˱ϴγϮΠϣ ϦϜϳ
ΕΎϬϣ΄Α Νϭ΍ΰΘϟ΍ϭ ΔϴΑήΘϟ΍ϭ ΓΩϻϮϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϤϴϤλ Δϴϗ΍ήϋ ΔϜϣ΍ήΒϟ΍ ΔϠ΋Ύϋ ϥΫ· .(92)(Ωέήϴηήϟ΍ ϥϭέΎϫ) Ϧϣί ήϴϬθϟ΍ ήϳίϮϟ΍
.ϝϭϷ΍ ϢϫΪΠϟ ϱΫϮΒϟ΍ ϲϧΎϐϓϷ΍ ϞλϷ΍ ήϛΫ Ϧϣ ϊϨϤϳ ϻ ΍άϫ ϦϜϟϭ ˬΕΎϴϗ΍ήϋ
ϖτϨϤϟ΍ ϰϨΒΗϭ ˬϲΨϳέΎΘϟ΍ϭ ϲϨσϮϟ΍ϭ ϲϧΎδϧϻ΍ ϖτϨϤϟ΍ ΕΎϴΜϴΣ ϰτΨΗ Ϫϧ΃ ϒϴϛ ϦϴΒϨϟ (ϱήϬτϤϟ΍) ΎϨΧέΆϣ ϰϟ΍ ΪϳΪΟ Ϧϣ ΩϮόϧ
:ΝΫΎϤϨϟ΍ ξόΑ ϩάϫ .Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΕΎϴμΨθϟ΍ ΎδϳήϔΘΑ ϞΟ΃ Ϧϣ ύϭ΍ήϤϟ΍ ϲϔ΋Ύτϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍
ΪϬϋ ϰϠϋ ΏϮΒΤϟ΍ ϥΰΨϣ ϥΎϛ ϪϧϷ ΍˱έΎΒϧ΃ ϲϤγ ϱάϟ΍ ˬέΎΒϧϷ΍ ϰϟ΍ ΔΒδϧ ˬϱέΎΒϧϷ΍ ϦΑΎΑ ϑϭήόϤϟ΍ ϱέΎΒϧϷ΍ ϢγΎϗ ϦΑ ΪϤΤϤΑ *
Ύ˱λϮμΧϭ ˬϕ΍ήόϟ΍ Ϟϛ ϞΜϣ ϦϴϴϧΎγΎδϠϟ ΔόΑΎΗ ΖϧΎϛ έΎΒϧϷ΍ ΔϘτϨϣ ϥ΍ ΩήΠϤϟ Ύ˱ϴϧ΍ήϳ΍ ήΒΘϋ΍ ΍άϫ ϱέΎΒϧϷ΍ .(107 ι) ΎϨϴϴϧΎγΎδϟ΍
!ϲϧ΍ήϳ΍ ϮϬϓ ϥΫ΍ ˬϦϴϴϠλϷ΍ Ϧϴϴϣ΍έϵ΍ ϕ΍ήόϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣ ΎϤϧ·ϭ Ύ˱Τϗ Ύ˱ϴΑήϋ βϴϟ ΍άϫ ϱέΎΒϧϷ΍ ϥ΃ϭ
ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ˬϕ΍ήόϟΎΑ ήϤΗ Ϧϴϋ Ϧϣ ϲόϴη ϰϟϮϤΑ ϪϧϷ ϲϧ΍ήϳ΍ Ϯϫ ˬΔϳϮΒϨϟ΍ ΓήϴδϠϟ ϒϟΆϣ ϝϭ΃ ϲΒϠτϤϟ΍ ϕΎΤγ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ *
Ϧϣ ϻ ϥ΍ήϳΎΑ Δϗϼϋ Δϳ΃ ΎϬϟ βϴϟϭ ˬ˯ϼΑήϛ Ώήϗ ϕ΍ήόϟ΍ ΔϳΩΎΑ ϑ΍ήσ΃ ϰϠϋ ΔϘτϨϣ (ήϤΗ Ϧϴϋ) (109 ι) ΍...αήϔϟ΍ Γήτϴγ ΖΤΗ
!ΐϳήϗ Ϧϣ ϻϭ ΪϴόΑ
!(109 ι !Ύϗ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϞϴΑέ΍ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ϪϧϷ ϲϧ΍ήϳ΍ Ϯϫ ϲϠϴΑέϷ΍ ϥΎϜϠΧ ϦΑΎΑ *
ήϴμϧ ϦΑ ϰγϮϣ ΔϳΎϜΣ ϥ΄Α ΦϳέΎΘϟ΍ ΎϧήΒΨϳ ΎϤϨϴΑ (222 ι) ΎϴγέΎϓ ϰϟϮϣ Ϯϫ βϟΪϧϷ΍ϭ ΏήϐϤϟ΍ ΢ΗΎϓ ήϴμϧ ϦΑ ϰγϮϤΑ *
Ϧϣ ίΎΠΤϟ΍ ϲϓ ΍ϭΪϟϭ ϢϬϧ· ˬϦϳήϴγ ϦΑ ΪϤΤϣϭ έΎδϳ ϦΑ ϞϴϋΎϤγ΍ ϞΜϣ ΔϓϭήόϤϟ΍ ΕΎϴμΨθϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ϭ ϱήμΒϟ΍ ϦδΤϟ΍ ΔϳΎϜΣ ϞΜϣ
Ϧϣ ϲϧ΍ήμϧ ϞΟέ ϦΑ΍ ϰγϮϣ ϥΎϜΑ :ϲΘΣ ΐϴϠϴϓ ϝϮϘϳ .ϰϟϭϷ΍ ΪϴϟϮϟ΍ ϦΑ ΪϟΎΧ ΏϭήΣ ˯ΎϨΛ΃ ϕ΍ήόϟ΍ ΏϮϨΟ ϲϓ ΍ϮΒγ Ϧϴϴϣ΍έ΁ ˯ΎΑ΁
.(30)ϼϴΟΎϧϷ΍ ϥϮγέΪϳ ΔδϴϨϛ ϲϓ ϥϮγέΪϳ ΍ϮϧΎϛ ϪϟΎΜϣ΃ ϥΎϴΒμϟ΍ Ϧϣ ΩΪϋ ϊϣ ΍˱ήϴγ΃ ΪϴϟϮϟ΍ ϦΑ ΪϟΎΧ ϩάΧ΃ ϕ΍ήόϟ΍
ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ έΩΎμϤϟ΍ ϊϴϤΟ ˬ΍άϫ ϱήμΒϟ΍ ϦδΤϟ΍ ϥ΄Α Ύ˱ϤϠϋ (113 ι) Ύγήϔϟ΍ ϞΑ ϢΠόϟ΍ ϲϟ΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ ϱήμΒϟ΍ ϦδΤϟΎΑ *
ϲΒλ Ϯϫϭ ϪϴΑ΃ ϲΒγ ϢΗ Ϊϗϭ ˬϕ΍ήόϟ΍ ΏϮϨΟ ϲϓ ϥΎδϴϣ Ϧϣ ϲΌΑΎλ ϭ΃ ϲΤϴδϣ ϲϣ΍έ΁ ϪϴΑ΃ Ϟλ΃ϭ ίΎΠΤϟ΍ ϲϓ Ϊϟϭ Ϫϧ΃ ϰϠϋ ϖϔΘΗ
ϰϟϮϣ ϞΑ Ύ˱Τϗ Ύ˱ϴΑήϋ βϴϟ Ϫϧ΃ ΎϤΑ ΔϠϜθϤϟ΍ ϦϜϟ .(13)ϪΑέΎϗ΃ ϦϴΑ εΎϋϭ ΓήμΒϟ΍ ϰϟ΍ ϦδΤϟ΍ ϲΗ΃ Ϊϗϭ ˬίΎΠΤϟ΍ ϲϓ ΝϭΰΗϭ εΎϋϭ
.Ϧϴϴϧ΍ήϳϻ΍ ϰϠϋ Ύ˱ΑϮδΤϣ έΎλ Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗ ϪϧΈϓ ˬϞλϷ΍ ϲϗ΍ήϋ
ϢϠγ΃ϭ ϦϴϴΤϴδϣ ΎϧΎϛ ϪϳϮΑ΃ ϥ΃ Ϟϴϗ ...ϲϧ΍ήϳ΍ Ϫϧ΃ Ϧψϳ ΎϨϫ Ϧϣϭ ΍ίϭήϴϔΑ ϪϴΑ΃ Ϣγ΍ϭ ˬΩ΍ΪϐΑ Υήϛ Ϧϣ ϥΎϛ ˬϲΧήϜϟ΍ ϑϭήόϤΑ *
ϝϻΪΘγϻ΍ ϦϜϤϳ Ϣγϻ΍ ϰΘΣ .κΨθϟ΍ ΔϴγέΎϔΑ ϲΣϮΗ ΓέΎη΍ Δϳ΃ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ϲϓ ϒδόΘϟ΍ ϯΪϣ ϰϠϋ ϝΎΜϣ ΍άϫ ϥ· .(202 ι) ΍...Ϯϫ
56

ϰϠϋ ΎϬϗϼσ΍ ΍˱ΪΑ΃ ϦϜϤϳ ϻ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ˯ΎϤγϷ΍ ϥ΄ϛϭ .ωΪΒϤϟ΍ ΍άϫ Δϴϗ΍ήϋ ϲϔϧ ϰϠϋ ϑΎϛ ϞϴϟΩ (ίϭήϴϓ) Ϣγ΍ ΍άϬϓ :Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΕΎΒΛϻ ϪϴϠϋ
ΔΠΣ ϥ΍ ϒϳήτϟ΍ϭ ˮϥ΍ήϳϻ ϢϬ΋ΎϤΘϧ΍ ϲϔϨϟ ϲϔϜϳ ΍άϫ ϞϬϓ ˬΔϴΑήϋ Ϣϫ΅ΎϤγ΃ Ζδϴϟ΃ Ϧϴϴϧ΍ήϳϻ΍ Ϧϣ ΔϘΣΎδϟ΍ ΔϴΒϠϏϷ΍ ϰϟ΍ ήψϨϨϟ .ϢϫήϴϏ
΍ϮϧΎϛ ΍Ϋ· Ύ˱λϮμΧϭ ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ Δϴϗ΍ήόΑ ϚϴϜθΘϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΔϴϣϮϜΤϟ΍ ΓΰϬΟϷ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ΓήΜϜΑ ΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍ ϢΗ ϩάϫ ˯ΎϤγϷ΍
!Δόϴθϟ΍ Ϧϣ
ΚϴΣϭ ˬϲϧ΍ήΤΑ ϲϧ΍ήΠϫ Ϯϫϭ ˬέΎϤΘϟ΍ ϢΜϴϣ ϦΑ ϞϴϋΎϤγ΍ ϦΑ ϲϠϋ Ϯϫ ϡϼϜϟ΍ ϢϠϋ Ϟ΋Ύδϣ ϲϓ Ύ˱ΑΎΘϛ ϒϟ΃ ϢϠδϣ ϢϠϜΘϣ ϝϭ΃ ϥΈΑ *
ϪΘϤΣήΑ ϞϤθϴϟ ϕ΍ήόϟ΍ ϰτΨΗ ΓήϤϟ΍ ϩάϫ ΎϨΒΗΎϛ ϥ΃ ΍ϭέϮμΗ .(111 ι) ϲϧ΍ήϳ΍ Ϛϟάϟ ϮϬϓ ϦϴϴϧΎγΎδϟ΍ ϢϜΣ ΖΤΗ ΖϧΎϛ ϦϳήΤΒϟ΍ ϥ΃
.!ϥ΍ήϳ΍ ϰϠϋ ϢϬΑΎδΘΣ΍ ϞϬγ΃ ΎϤϓ ˬΔόϴθϟ΍ Ϧϣ ˯ϻΆϫ ϦϳήΤΒϟ΍ Ϟϫ΃ ϥ΃ϭ Ύ˱λϮμΧϭ ˬϦϳήΤΒϟ΍ Ϟϫ΃
***
ΔΑϭήόϟ΍ ϢγΎΑ βϳήϔΘϟ΍
Ώήόϟ΍ϭ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϦϴΧέΆϤϟ΍ ϊϨλ Ϧϣ ΔϘϴϘΤϟΎΑ ϲϫ ϞΑ ˬϥϮϴϧ΍ήϳϻ΍ ΎϬΑ έΩΎΒϳ Ϣϟ ϩάϫ ΎδϳήϔΘϟΎΑ ΔϴϠϤϋ ϥ΃ ˬΎϧήϛΫ ΎϤϠΜϣ
ϱάϟ΍ ΎϴΑϭήόϟ΍ βϳήϔΘϟΎΑ ΍άϫ ΝΫΎϤϧ ξόΒΑ ΪϬθΘδϧ ϥϵ΍ .Ύ˱ϘΣϻ ΎϬϴϟ΍ ϕήτΘϧ ϑϮδϓ ϪΑΎΒγ΃ϭ ΎδϳήϔΘϟΎΑ ΍άϫ ϢΗ ϒϴϛ Ύϣ΃ .ΎϨϴϨϤΜόΘϤϟΎΑ
ϥ΄ϛϭ ˯ΎΤϳϻ΍ ˬϻ˱ ϭ΃ :ΔϠΧ΍ΪΘϣ ΕΎϘϠΣ ΓΪϋ ΖϨϤπΗ ΎδϳήϔΘϟΎΑ ΔϴϠϤϋ ϥ΃ φΣϼϳ .Ϧϴϴϧ΍ήϳϻ΍ ϦϴϴϣϮϘϟ΍ ϰΘΣ ϪΘϳήμϨϋϭ ϪΘϨόΘΑ ϰτΨΗ
(ΕΎϋΎϤΟ) ϻ· Ϣϫ Ύϣ ˬϢϬϣΎϣ΃ Ώήόϟ΍ ϢϫΪΟϭ Ϧϳάϟ΍ ϥΎϜδϟ΍ ϥ΄ϛϭ ˯ΎΤϳϻ΍ ˬΎ˱ϴϧΎΛ .Ώήόϟ΍ ϝϮλϭ ϞΒϗ ϥΎϜδϟ΍ Ϧϣ ΔϴϟΎΧ ΖϧΎϛ ΎϨϧ΍ΪϠΑ
ˬΎ˱ΜϟΎΛ .ΎγήϔϟΎΑ ϢΟΎϋϷ΍ ϰϠϋ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓϭ ˬΐϧΎΟϷ΍ ϰϠϋ ΔϟϮϬδΑ ΎϬΑΎδΘΣ΍ ϢΘϳ ˬ(ΔϳήΑήΑ ϭ΃ ΔϴτΒϗ ϭ΃ ΔϴϧΎϳήγ) Δϟϭΰόϣ ΔθϤϬϣ
Ϟϛ ϰϠϋ ίΎϬΟϻ΍ ϢΗ ˬϦϴϗΎΒϟ΍ βϳήϔΗϭ ϪϧΎϜγ Ϣψόϣ Ϧϣ Ϫ΋ϼΧ΍ ΪόΒϓ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϰϠϋ Ύ˱λϮμΧ ΎϬϘϴΒτΗ ϢΗ ϲΘϟ΍ ϯϮϗϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ ϲϫϭ
Ϣψόϣ ϲϓ ΓέήϜϣ ΓήϜϔϟ΍ ϩάϫ ΪΠϧϭ ! ΎγήϔϟΎΑ ϰϠϋ ΔΑϮδΤϣ ΎϬϠϛ ΎϫέΎΒΘϋΎΑ ˬΔϴγΎΒόϟ΍ ϪΘϟϭΩϭ ϪΗήοΎΣϭ Ω΍ΪϐΑ ϪΘϤλΎϋϭ ϕ΍ήόϟ΍
:ΝΫΎϤϨϟ΍ ξόΑ ϲϫ Ύϫϭ ˬΔϴΑήόϟ΍ ΐΘϜϟ΍
ΎϬϧΎϜγ Ϧϣ ΩϼΒϟ΍ ˯ϼΧ΍
ΓέΪϘϟ΍ ϢϬϟ ΖϧΎϛ αήϔϟ΍ ϥϷ ˬαήϔϟ΍ ΔϴγΎΒόϟ΍ ΔϓϼΨϟ΍ ϲϓ ΔϴΑΎΘϜϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ϰϟϮΗϭ« : (ΏϮϳ΃ Ϣϴϫ΍ήΑ΍) ΥέΆϤϟ΍ ϝϮϘϳ Ύϣ· : ϦϳέΎϧ ϦϴΑ ϥϮΧέΆϤϟ΍ ˯ϻΆϫ ΎϨόοϭ ϒϴϛ ΍ϮψΣϻ .(32)»ϢϠϘϟΎΑ ϻ ϒϴδϟΎΑ ϥϭήΨϔϳ Ώήόϟ΍ ϥΎϛ ΎϤϨϴΑ ˬΔΑΎΘϜϟ΍ ϲϓ ΔϘ΋Ύϔϟ΍
ˬϭΪΑ Ώήϋ ϙΎϨϫ :ςγϭ ϞΣ Ϧϣ ϙΎϨϫ βϴϟ .(ΔΑΎΘϜϟΎΑ ΔϘ΋Ύϔϟ΍ ΓέΪϘϟ΍ ϢϬϟ) ήπΣ αήϓ ϭ΃ (ϢϠϘϟΎΑ ϻ ϒϴδϟΎΑ ϥϭήΨϔϳ) ϭΪΑ Ώήϋ
ΎϨΨϳέΎΗ Ϯϫ ΍άϫ !ήπΤϟ΍ αήϔϟ΍ ΎϨϣϮμΧ ϭ΃ ϭΪΒϟ΍ Ώήόϟ΍ ΎϨϓϼγ· Ύϣ· : ϦϴϨΛ΍ Ϧϣ ΍˱ΪΣ΍ϭ έΎΘΨϧ ϥ΃ ϻ· ΎϨϴϠϋ Ύϣϭ ˬήπΣ αήϓϭ
!»αήϔϟ΍ϭ Ώήόϟ΍« ϯϮγ ΎϬϴϓ ϰϘΒϳ ϻ ϲϜϟ ΎϬϧΎϜγ Ϧϣ Ύ˱ϧ΍ΪϠΑ ϒψϧϭ ϞϳϮτϟ΍ ϱέΎπΤϟ΍ ϢϬΨϳέΎΗϭ ΎϨϓϼγ΄Α ϰΤο ϱάϟ΍ »ϲΑϭήόϟ΍«
ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻϭ ϊϴϤΠϠϟ ΔΤο΍ϭ ˬΔΜϟΎΛ ΔϘϴϘΤΑ ΎϧήΒΨϴγ ϪϧΈϓ ˬΔϴϣϮϘϟ΍ ΓΪϘϋ Ϧϣ κϠΨΘϤϟ΍ ϲϋϮοϮϤϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϰϟ΍ ΎϧΪϋ Ϯϟ
ΎϨΒΗΎϜΑ ΪϬθΘδϧ ˬϕ΍ήόϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ .ϲϣϼγϻ΍ ϲΑήόϟ΍ ΢Θϔϟ΍ ϞΒϗ ΔϘτϨϤϟ΍ ϝΎΣ ϝϭΎϨΘϳ ΏΎΘϛ ϱ΃ ϲϓ ΓΩϮΟϮϣ ΎϬϧϷ ˬϡϮμΨϟ΍ ϰΘΣ ΎϫήϜϨϳ
ΔϟϭΪϟ΍ ϲΣ΍Ϯϧ Ϧϣ ΔϴΣΎϧ Ϣϫ΃ ΖϧΎϛϭ« :ϡϼγϻ΍ ϞΒϗ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ έϭΩ Ϧϋ Ύ˱ΛΪΤΘϣ ϲϟΎΘϟ΍ ϊτϘϤϟ΍ ΩέϮϳ ϱάϟ΍ ˬϪδϔϧ »ϱήϬτϤϟ΍«
ήΜϛ΃ ϥΎϛϭ ˬϥΎϣϭήϟ΍ϭ ϦϴϴϧΎγΎδϟ΍ ϦϴΑ ΏήΤϠϟ Ύ˱ϧ΍Ϊϴϣ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ϭ ˬϦϳήϬϨϟ΍ ϦϴΑ Ύϣ ϕ΍ήόϟ΍ νέ΃ ΔϴϧΎγΎδϟ΍ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΔϴϫΎθϨϫΎθϟ΍
ϥϮϤΟήΘϳ ΍ϮϧΎϛ ϢϬϧ΃ ϲϫ ϥ΍ήϳϻ ˯ϻΆϫ ΎϬϣΪϗ ΔϣΪΧ ήΒϛ΃ ϥ΃ϭ ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϐϠϟΎΑ ϥϮϤϠϜΘϳϭ ϲϣΎδϟ΍ ήμϨόϟ΍ Ϧϣ ϲο΍έϷ΍ ϩάϫ Ϣϣ΃
˯ΎϤϠϋ ϢϬϨϴΑ Ϧϣ ϡΎϗ Ϊϗϭ ˬϥ΍ήϳ΍ ϲϓΔϔδϠϔϟ΍ϭ ϡϮΠϨϟ΍ϭ ΕΎϴοΎϳήϟ΍ϭ ΐτϟ΍ ΍ϮϋΎη΃ Ϧϳάϟ΍ Ϣϫϭ ˬΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϟ΍ ϥΎϧϮϴϟ΍ ϡϮϠϋ
ΔϴϤγήϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϲϫ (Ύ˱πϳ΃ Δϴϗ΍ήόϟ΍) Δϴϣ΍έϵ΍ ΔϐϠϟ΍ ΖϧΎϛ ϥ΃ ΪόΑ ˬϲϧΎγΎδϟ΍ ρϼΒϟ΍ ϯΪϟ ΖϋΎη Ϊϗ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ϢϬΘϐϟ ΖϧΎϛϭ ϥϭήϴΜϛ
.(27 ι 1 Ν) »ϥ΍ήϳ΍ ϲϓ ΔϟϭΪϠϟ
ΔϘϴϘΤϟ΍ βϔϧ ΦϳέΎΘϟ΍ ΐΘϛ ϲϓ ΪΠϧ ϥ΃ ΎϨϨϜϤϳϭ .ϡϼγϻ΍ ϞΒϗ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ Γήτϴδϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϢϫέϭΩϭ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϘϴϘΣ ϲϫ ϩάϫ Ϣόϧ
.ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤη Ϟϫ΃ϭ ϦϴϳήμϤϟ΍ϭ ϦϴϴϣΎθϟ΍ έϭΩ Ϧϋ
57

ϢϬΛ΍ήΗϭ Ώήϋ ΎϨϓϼγ΃ ϥ΃ϭ ˬΐϧΎΟϷ΍ ϢΟΎϋϷ΍ Ϧϣ ϻ· ΔϠΣΎϗ ΎϨϧ΍ΪϠΑ έΎΒΘϋ΍ ϰϠϋ ΐϳήϏ αϮϬΑ ϥϭήμϳ ΎϨϴΧέΆϣ ϦϜϟ
ΖϘΒγ ϲΘϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ Ϧϋ ˯ϲη ϱ΃ ήϛΫ ϥϮΒϨΠΘϳϭ ϥϮθΨϳ ΎϨϴΧέΆϣ ϞόΟ »ϲδϳήϔΘϟ΍ ϲΑϭήόϟ΍« αϮϬϟ΍ ΍άϫ ϥ· .»ΔϴϠϫΎΠϟ΍ϭ Γϭ΍ΪΒϟ΍«
ϲϜϟ ϞϴΤΘδϤϟ΍ ϥϮϠόϔϳ ϢϬϧΎϓ ˬϖ΋ΎϘΤϟ΍ ϩάϫ ήϛΫ ϰϟ΍ ΍ϭήτο΍ ϥ΍ϭ .ΔϓϭήόϤϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ϖ΋ΎϘΤϟ΍ ϪϳϮθΗ ϰϠϋ ϥϭήμϳ ϰΘΣ ϞΑ ˬ΢Θϔϟ΍
ΔϴϣϮϘϟ΍« ϰϟ΍ Ώήϗ΃ ΔΑϭήόϟ΍ Ϧϣ ΍ϮϠόΟ ϦϴϴΑϭήόϟ΍ ϦϴΧέΆϤϟ΍ ˯ϻΆϫ ϥ΄Α ΪϘΘόϳ ϲϋϮοϮϣ ΐϗ΍ήϣ ϱ΃ ϞόΠϳ ΪΣ ϰϟ΍ ˬΎϬϴϧΎόϣ ΍ϮϓήΤϳ
!ϡϮμΨϟ΍ ΩΎΠϣ΃ ϢϴΨπΗϭ ΎϫήΧΎϔϤϟ ήϜϨΘϟ΍ϭ Ε΍άϟ΍ ΪϠΠΑ ΫάϠΘΗ ϲΘϟ΍ »ΔϴηϭίΎϤϟ΍
ϞΒϗ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ρΎθϧ Ϧϋ (ϱήϬτϤϟ΍) ϪΣήσ ϱάϟ΍ ϩϼϋ΃ ωϮοϮϤϟ΍ βϔϧ Ρήτϳ ˬ(Ϟμϴϓ ϱήϜη) ϞΜϣ Ύ˱ΧέΆϣ ϼ
˱ Μϣ ϢϛΎϫ
:»βϳήϔΘϟ΍« ϰϠϋ ήμΗ ΔϫϮθϣ ΔϓήΤϣ ΔϘϳήτΑ ϦϜϟϭ ˬϡϼγϻ΍
ϝϭϷ΍ ϡΎϘϤϟ΍ ΖϠϐη Ϊϗ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ϥ΍ϭ ...ϲϧΎϳήδϟ΍ ΏΩϷ΍ έϮτΗ ϲϓ ΔϴϧΎγΎδϟ΍ ΔϳέϮσ΍ήΒϣϻ΍ ϲϓ ϥϮϨϛΎδϟ΍ ϥΎϳήδϟ΍ ϙέΎη«
Ϣγ΍ Δϴ΋ΎϘϠΘΑ ήϛΫ Ϫϧ΃ ϻ· ˬϲϧ΍ήϳ΍ Ϫϧ΃ ϢϏέ (ϱήϬτϣ) .ϦϴότϘϤϟ΍ ϦϴΑ ϥέΎϘϨϟ .(33)»ΎϬδϔϧ ΔϴγέΎϔϟ΍ ΔϐϠϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΔϴϓΎϘΛ Γ΍Ω΄ϛ
ϲϓ ϥϮϨϛΎδϟ΍« :ϥΎϳήδϟ΍ Ϧϋ ΙΪΤΗ (Ϟμϴϓ ϱήϜη) ϲΑϭήόϟ΍ ΎϨΧέΆϣ ϦϜϟϭ .ϥΎϳήδϟ΍ Ϧϋ ϪΜϳΪΣ ΪϨϋ (ϦϳήϬϨϟ΍ ϦϴΑ Ύϣ ϕ΍ήόϟ΍)
ϲϐϟ΃ ΪϘϟ (!Δϴδϧήϔϟ΍ ΔϳέϮσ΍ήΒϣϻ΍ ϲϓ ϥϮϨϛΎδϟ΍ ϥϮϳή΋΍ΰΠϟ΍) ϝΎϘϳ Ϯϟ ΎϤϛ .»ϥϮϨϛΎδϟ΍« ˬϢόϧ ˬ΍άϜϫ ˬ»ΔϴϧΎγΎδϟ΍ ΔϳέϮσ΍ήΒϣϻ΍
ΩϼΑ ϕ΍ήόϟ΍« ϪϤγ΍ ΪϠΑ ϚϟΎϨϫ ϥ΄Α ήϛΫ ΐϨΠΗ ϞΟ΃ Ϧϣ ΍άϫ Ϟϛ .(ΓήϤόΘδϤϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϯΪϟ ϥϮϨϛΎγ) ϩ΅ΎϨΑ΃ ΢Βλ΃ϭ ϦσϮϟ΍ Ϣγ΍ Ύ˱ϣΎϤΗ
!Ώήόϟ΍ ϪΌϴΠϳ ϥ΃ ϞΒϗ ˬΔϴϧΎϳήδϟΎΑ ϖσΎϧ ήπΤΘϣ ΐόη Ϫϴϓϭ »ϦϳήϬϨϟ΍
ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ έΩΎμϤϟ΍ ϊϴϤΟ .ΎϬΘΛΪΣ΃ ϲΘϟ΍ ϯήΒϜϟ΍ ΔϳέΎπΤϟ΍ ΔπϬϨϟ΍ϭ ΔϤΟήΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϲϓ »αήϔϟ΍« έϭΩ ϼ
˱ Μϣ ΎϨμΤϔΗ Ϯϟ
κμϗ Ϧϋ ΐΘϛ ΔόπΑ Ϧϋ ΎϨΛΪΤϳ (ΖγήϬϔϟ΍) ϲϓ ϢϳΪϨϟ΍ ϦΑ΍ .ΔϤΟήΘϟ΍ ϲϓ ΍˱ΪΟ ΩϭΪΤϤϟ΍ αήϔϟ΍ έϭΪΑ ϑήΘόΗ ΔΜϳΪΤϟ΍ϭ ΔϤϳΪϘϟ΍
ϭ΃ ΔϔδϠϔϟ΍ϭ ϡϮϠόϟ΍ ϲϓ ΪΣ΍ϭ ϲγέΎϓ ΏΎΘϛ ϙΎϨϫ βϴϟ .ΔϳΪϨϬϟ΍ Ϧϋ αήϔϟ΍ ΎϬϤΟήΗ ϲΘϟ΍ (ΔϨϣΩϭ ΔϠϴϠϛ) ΕΎϳΎϜΣ Ϧϋϭ αέΎϓ ϙϮϠϣ
ΐΘϜϟ΍ Ϧϣ ϰμΤϳ ϻ Ύϣ ΍ϮϠϘϧ Ϧϳάϟ΍ (ϥΎϳήδϟ΍) Ϧϴϴϗ΍ήόϠϟ ϢγΎΤϟ΍ έϭΪϟΎΑ ϑήΘόΗ έΩΎμϤϟ΍ ϊϴϤΟ ˬβϜόϟ΍ ϰϠϋ ΎϤϨϴΑ .(34)ΦϳέΎΘϟ΍ ϲϓ
Ω΍ΪϐΑ ϲϓ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ΔϤψϋϭ ϰϨϏ ϯΪϣ ϰϠϋ ΍˱ΪΣ΍ϭ ϻ˱ ΎΜϣ ΎϨϫ ϞΠδϧ ϥ΃ ϲϔϜϳ .ΔϴΑήόϟ΍ ϰϟ΍ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ϭ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ϦϴΘϐϠϟ΍ Ϧϣ
ϲϫ ϡϷ΍ ϪΘϐϟϭ (ΔϓϮϜϟ΍ϭ ϒΠϨϟ΍ Ώήϗ) ΓήϴΤϟ΍ Ϧϣ ϱέϮτδϧ Ϯϫϭ (ϱΩΎΒόϟ΍ ϖΤγ΍ ϦΑ ϦϴϨΣ) ήϴϬθϟ΍ ϢΟήΘϤϟ΍ ϥ· :ΔϴγΎΒόϟ΍
ϰϟ΍ Ύ˱ΑΎΘϛ (95) ΔϤΟήΘΑ ϡΎϗ ΖϗϮϟ΍ βϔϨΑ ϪϨϜϟ ˬΔϴΑήόϟ΍ ϰϟ΍ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ΑΎΘϛ (39) ΔϤΟήΘΑ ήϴΒϜϟ΍ ϒϘΜϤϟ΍ ΍άϫ ϡΎϗ ˬΔϴϧΎϳήδϟ΍
!(35)ΎϫΪΣϭ ΔϴϧΎϳήδϟ΍
ΏϮόθϟ΍ ϲϗΎΑ ϢϬόϣϭ »Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍« έϭΩ ϢϳΰϘΗϭ »αήϔϟ΍« έϭΩ ϢϴΨπΗ ϰϠϋ ϥϭήλΎόϤϟ΍ ΎϧϮΧέΆϣ ήμϳ ΍άϫ ϊϣ ϦϜϟ
.ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤηϭ ήμϣϭ ϡΎθϟ΍ ϲϓ ΔϴϠλϷ΍
ΔϴΑήόϟ΍ ήϴϏ ΏϮόθϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏ ϰϠϋ ΖΤΘϔϧ΍ϭ ΎϬΘόϗέ ΖόδΗ΍ Ϊϗ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ΖϧΎϛ« :(ΏϮϳ΃ Ϣϴϫ΍ήΑ΍) ΥέΆϤϟ΍ ϝϮϘϳ
36)»...ΎϬΑ ΍ϮϜΘΣ΍ ϲΘϟ΍ Ε΍έΎπΤϟ΍ Ϧϋ ϥϮδΒΘϘϳ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϞόΟ Ύϣ ΍άϫϭˬΩϮϨϬϟ΍ϭ ϡϭήϟ΍ϭ αήϔϟΎϛ ΔϤϳΪϘϟ΍ Ε΍έΎπΤϟ΍ ΏΎΤλ΃ Ϧϣ
ϊϴϤΟ ϲϓ ΍άϜϫ .(ϢϫήϴϏϭ ήΑήΒϟ΍ϭ ϥΎϳήδϟ΍ϭ ρΎΒϗϷ΍) Ώήόϟ΍ ϞΒϗ ΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϦτϘΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϠλϷ΍ ΏϮόθϠϟ ήϛΫ ϱ΃ ΏΎϴϏ φΣϻ (
ϥ΍ΪϠΒϠϟ ϦϴϴϠλϷ΍ ϥΎϜδϟ΍ έϭΪϟ ΓέΎη΍ Δϳ΃ ϥϭΩ Ϧϣ ˬ(ΩϮϨϬϟ΍ϭ ϖϳήϏϹ΍ϭ αήϔϟ΍) ήϴΛ΄Η Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ϢΘϳ ΓήλΎόϤϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ΐΘϛ
΍ϮϠΧΩ ϢϬϤψόϣ ϥΎϜδϟ΍ ˯ϻΆϫ .ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤη ϲϓ ήΑήΒϟ΍ ˬήμϣ ϲϓ ρΎΒϗϷ΍ ˬϡΎθϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϥϮϴϣ΍έϵ΍ :ΔΣϮΘϔϤϟ΍ (ΔϴΑήόϟ΍)
Ϧϋ ΖΑΎϏ ϲΘϟ΍ ΔϤϬϤϟ΍ Δϟ΄δϤϟ΍ .ΎϬΗέΎπΣ έΎϫΩί΍ϭ ΎϬηϮϴΟ ϦϳϮϜΗϭ ΔϓϼΨϟ΍ ΔϟϭΩ ˯ΎϨΒΑ Ύ˱ϴϠόϓ ΍ϮϤϫΎγϭ ΍ϮΑήόΘγ΍ϭ ϡϼγϻ΍
ϲϓ ΓέΎπΤϟ΍ϭ ΔϓΎϘΜϠϟ ήΒϛϷ΍ϭ ϢϫϷ΍ έΪμϤϟ΍ ΍ϮγΎϨΗ ϢϬϧ΃ ˬ»ΔϳΪϨϬϟ΍ϭ ΔϴγέΎϔϟ΍ϭ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍« Ε΍ήΛΆϤϟ΍ Ϧϋ ΍ϮΒΘϛ Ϧϳάϟ΍ ϦϴΧέΆϤϟ΍
Ύ˱ΒϟΎϗϭ Ύ˱ΒϠϗ ϡϼγϻ΍ βϴϟ΃ .(ϲΑέΎϐϤϟ΍ ϱήμϤϟ΍ - ϲϣΎΤϟ΍ Ι΍ήϴϤϟ΍) ϢΛ (ϲϣΎθϟ΍ ϲϗ΍ήόϟ΍ - ϲϣΎδϟ΍ Ι΍ήϴϤϟ΍) :ϲϣϼγϻ΍ ϲΑήόϟ΍ ήμόϟ΍
ΔϴϣΎδϟ΍ ΔϳϮϴγϵ΍) »ΔϴτγϮΘϤϗήθϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍« ϥΎϳΩϷ ΔλϼΧ ϻ΍ Ϯϫ Ύϣ ϪΘϴϧΎΣϭέϭ ϩέΎϜϓ΃ϭ ϪϴϧΎόϣϭ ϪϠϴλΎϔΘΑ ϡϼγϻ΍ .Ύ˱ϳϭΎϤγ Ύ˱ϨϳΩ
˭ϲΑήϐϤϟ΍ ϱήμϤϟ΍ ϲϣΎθϟ΍ ϲϗ΍ήόϟ΍ :ϲτγϮΘϤϗήθϟ΍« ϲϨϳΪϟ΍ Ι΍ήϴϤϟ΍ .ΔϴΑήϋ Ύ˱ϧ΍ΪϠΑ ΖΤΒλ΃ϭ ΖΑήόΘγ΍ ϲΘϟ΍ (ΔϴϣΎΤϟ΍ ΔϴϘϳήϓϻ΍ ϊϣΎΠϟ΍ϭ ϝΎόϔϟ΍ϭ ϖϳήόϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ ΍άϫ .(ΔϴλϮϨϐϟ΍) ΔϴϧΎϓήόϟ΍ϭ Ε΍έΎϴΘϟ΍ϭ ΔϴΌΑΎμϟ΍ϭ ΔϳΩϮϬϴϟ΍ϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ΕΎϧΎϳΪϟΎΑ ϡϼγϻ΍ ϞΒϗ ϰϠΠΗ
ϩάϫ ΍ϮΤΘϓ ΎϣΪϨϋ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϥ΍ ΎϨϴδϧ Ϟϫ .ϡϼγϻ΍ ϲϓ ήϜϔϟ΍ϭ ΔϓΎϘΜϟ΍ϭ ϪϘϔϟ΍ έϮτΘϟ ϝϭϷ΍ έΪμϤϟ΍ ϥΎϛ Ώήϐϟ΍ϭ ϕήθϟ΍ ΕΎϓΎϘΜϟ
58

ϢϬϔ΋΍Ϯσϭ ΔϳήϜϔϟ΍ ϢϬΗΎϋ΍ήλϭ ϢϬ΋ΎϬϘϓϭ ϢϬΒΘϛ ΕΎϧ΍ΰΧϭ ϢϬδ΋ΎϨϜΑ ϦϴϴΤϴδϤϟ΍ Ϧϣ ΔϘΣΎγ ΔϴΒϠϏ΃ ϢϬϣΎϣ΃ ΍ϭΪΟϭ ˬϥ΍ΪϠΒϟ΍
ϲϫ ΎϨΑϮόη Ζδϴϟ΃ .(37)ΔϴϧΎϓήόϟ΍ Δϴϗ΍ήηϻ΍ϭ ΔϴϜδϨΘϟ΍ϭ ΔϴϧΎΣϭήϟ΍ϭ ΔϴϔδϠϔϟ΍ ϢϬΗ΍έΎϴΗϭ ΔϳέϮτδϨϟ΍ϭ Γ¯¯ϲΑϮϘόϴϟ΍ Γ¯¯ϒϠΘΨϤϟ΍
Ϧϋ ϰϠΨΘΗ ΎΑϭέϭ΃ ΖϠόΟϭ ˬςϧΰϴΒϟ΍ϭ ϥΎϣϭήϟ΍ ϦϴϠΘΤϤϟ΍ ϰϠϋ ΎϬΘοήϓ ϰΘΣ ΎϬϠΟ΃ Ϧϣ ΖΤϓΎϛϭ ΎϬΗήθϧϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ΖόϨλ ϲΘϟ΍
ΎϬΘϴϧΎΣϭέϭ ΎϬ΋ΎϨϏϭ ΎϫΎϘϴγϮϤΑ ΔϴΑϭέϭϷ΍ ΔϴΤϴδϤϟ΍ Ζϟ΍ί ϻ ˮΔϴϗήθϤϟ΍ ΔϴϣΎδϟ΍ ΔϴϣΎθϟ΍ ΔϧΎϳΪϟ΍ ϩάϫ ϰϨΒΘΗϭ ΔϘΑΎδϟ΍ ΎϬϧΎϳΩ΃
ϲϓ ΎΑΎΒϟ΍ ΐμϨϣ ϰϟ΍ ΍ϮϠλϭ ϦϴϳέϮδϟ΍ ξόΑ ϥ΍ ϞΑ ˬϱέϮδϟ΍ ϲΤϴδϤϟ΍ ήϴΛ΄Θϟ΍ ϰϠϋ ΪϬθΗ ΎϬϠϛ ˬΎϬϴδϳΪϗ ΕΎΒΛ ϰΘΣϭ ΎϬγϮϘσϭ
ϱέΎπΣ ωΎόη΍ ΰϛήϣ ΔϳέϮδϟ΍ »ΎϴϛΎτϧ΃« ΔϨϳΪϣ ΖϧΎϛϭ .ϦϴϳέϮδϟ΍ ϥΎϣϭήϟ΍ ΓήσΎΑϷ΍ Ϧϣ Εϻϼγ ϦϳϮϜΗ ϢϬϟ ϖΒγ ϥ΃ ΪόΑ ˬΎϣϭέ
ϱέΎπΤϟ΍ ΰϛήϤϟ΍ ήΒΘόΗ ˬ΢Θϔϟ΍ ϰΘΣϭ ϥϭήϗ ΔϴϧΎϤΛ ϝϼΧ »ΔϳέΪϨϜγϻ΍« ΔϨϳΪϣ ϥΎϓ ήμϣ Ύϣ΃ .΢Θϔϟ΍ ϰΘΣϭ ϥϭήϗ ΓΪϋ ϝϼΧ ϲϨϳΩϭ
:ΖϘΜΒϧ΍ ΔϳέΪϨϜγϻ΍ Ϧϣϭ ˬΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ϭ (ΔϴϣΎΤϟ΍ϭ ΔϴϣΎδϟ΍) ΔϴϧΎϗήθϟ΍ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ Ε΍έΎϴΘϟ΍ ˯ΎϘΘϟ΍ ΰϛήϣϭ ςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ ΔϘτϨϤϟ ϝϭϷ΍
ΎϤϠΜϣ ˬΎ˱ϤϠχϭ ΍˱έϭί ϥΎϧϮϴϟ΍ ϰϠϋ ϢϬΑΎδΘΣ΍ ϢΗ Ϧϳάϟ΍ Δϔγϼϔϟ΍ϭ ˯ΎϤϠόϟ΍ Ϣψϋ΃ ΖΒΠϧ΃ϭ ˬ(ΔϳΰϣήϬϟ΍ϭ ΓΪϳΪΠϟ΍ ΔϴϧϮσϼϓϷ΍ϭ ΔϴλϮϨϐϟ΍)
!ϥΎϣϭήϟ΍ϭ ϥΎϧϮϴϟ΍ ϰϠϋ Ϛϟάϛ ϲΤϴδϤϟ΍ ϲϣΎθϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ ΏΎδΘΣ΍ ϢΗ
΍˱έ΍ϭΩ΃ ΖΒόϟ ΔϣΎϫ Ε΍έΎϴΗ ΖϠϜη ϲΘϟ΍ Δόϣϼϟ΍ ˯ΎϤγϷ΍ ϚϠΗ ϰϠϋ ωϼσϻ΍ ϲϔϜϴϓ ˬΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤθϟ ϱέΎπΤϟ΍ έϭΪϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃
(ΔϴγϮϳέϵ΍) Δϔ΋Ύτϟ΍ βγΆϣ (ϲΒϴϠϟ΍ αϭήϳ΍ βϳΪϘϟ΍) :ΎΑϭέϭ΃ ϰϠϋ ήηΎΒϤϟ΍ ΎϫήϴΛ΄Ηϭ ΔϴτγϮΘϤϗήθϟ΍ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ΦϳέΎΗ ϲϓ Δϓϭήόϣ
ϝϭ΃ Ϊ΋΍έϭ (ΔϴΗΎϧϭΪϟ΍ ΔϛήΤϟ΍) βγΆϣ (ΕΎϧϭΩ) ϢΛ ˬΔϴΤϴδϤϟ΍ Δϔγϼϓ ϝϭ΃ (ϱή΋΍ΰΠϟ΍ ϲϘϴϨϔϟ΍) (ϦϴτδϏϭ΃ βϳΪϘϟ΍)ϭ ˬΓήϴϬθϟ΍
.(38)ΔϴϧΎϣϭήϟ΍ ΔδϴϨϜϟ΍ ΔϨϤϴϫ Ϊο ΔϴΤϴδϣ ΔϳέϮΛ ΔϛήΣ
Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ Ϧϣ %90 ϢπΗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΔϳέϮτδϨϟ΍ ϞΑΎΑ ΔδϴϨϛ ϢϬϣΎϣ΃ ΍ϭΪΟϭ ϥϮϤϠδϤϟ΍ ϞΧΩ ΎϣΪϨϋ ˬϕ΍ήόϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ
ϥϮϴϗ΍ήόϟ΍ ϥϭήθΒϤϟ΍ ϥΎϛϭ .(ΔϴϟΎΤϟ΍ ήτϗ ΓέΎϣ΍) Ύϳ΍ήτϗϭ ΞϴϠΨϟ΍ ϞΣ΍Ϯγϭ ί΍ϮΣϷ΍ ϰΘΣ ϯϮϨϴϧ Ϧϣ ΎϬΗΎϴϔϘγ΃ϭ ΎϬδ΋ΎϨϛ ΓήθΘϨϣϭ
ΔϳέϮτδϨϟ΍ ΖδϓΎϧ ΚϴΣ ˬϥ΍ήϳ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϹΎΑ .Ϧϴμϟ΍ ΩϭΪΣϭ ΪϨϬϟ΍ϭ ϥΎΘδϛήΗ ϲϓ ϢϬδ΋ΎϨϛ ΖϴϨΑϭ ϢϬσΎθϧ ΪΘϣ΍ Ϊϗ ΓήσΎδϨϟ΍
ΓήσΎδϧ Ϊο Δϓϭήόϣ ΓΪϳΪϋ ΢Α΍άϤΑ ϡΎϴϘϟ΍ ϰϟ΍ ϥ΍ήϳ΍ ΕΎϫΎθΑ ϊϓΩ ΎϤϣ ˬϲϧ΍ήϳϻ΍ ρϼΒϟ΍ ϲϓ ϰΘΣ ΖϠΧΩϭ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΔϴγϮΠϤϟ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍
ΔϴΤϴδϣ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ »ϡ ϊΑΎδϟ΍ ϥήϘϟ΍ - ϲϧΎΜϟ΍ ϱήδϛ« ϚϠϤϟ΍ ΔΟϭί »Ϧϳήϴη« ΓήϴϬθϟ΍ ΔϜϠϤϟ΍ έϭΩ ΦϳέΎΘϟ΍ ΎϨϟ ήϛάϳϭ .ϕ΍ήόϟ΍
ΐϧΎΟ ϰϟ΍ .Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ΓήσΎδϨϟ΍ ΔϳΎϤΤΑ Ύ˱ϗϮϣήϣ ΍˱έϭΩ ΔϜϠϤϟ΍ ϩάϫ ΖΒόϟ ΪϘϟ .(39)ϕ΍ήόϟ΍ ΏϮϨΟ ϲϓ (ϥΎδϴϣ) ΔϨϳΪϣ Ϧϣ Δϴϣ΍έ΁
ΩϮϬϴϟ΍ Ϧϣ Δτθϧ ϒ΋΍Ϯσ Ύ˱πϳ΃ ϙΎϨϫϭ ˬϞλϮϤϟ΍ϭ ΖϳήϜΗ ϲϓ »ΔΒϗΎόϴϟ΍« Ϧϣ ΔϴϠϗ΃ ϙΎϨϫ ΖϧΎϛ ΓήσΎδϨϟ΍ Ϧϣ ΔϘΣΎδϟ΍ ΔϴΒϠϏϷ΍
ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϲϫ ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ϰΤμϔϟ΍ ϢϬΘϐϟ ΖϧΎϛ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϥΎϜγ ϊϴϤΟϭ ˬ(ϦϴϳϮϴϧΪϟ΍) ϦϴϳήϫΪϟ΍ϭ ΔΌΑΎμϟ΍ϭ ΔϴϠΑΎΒϟ΍ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ϭ
Ύ˱ϤϠϋ .ΔϴϟΎΤϟ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΕΎΠϬϠϟ αΎγϷ΍ ΖϠϜη ΔϋϮϨΘϣ Δϴϣ΍έ΁ ΕΎΠϬϠΑ ϥϮϤϠϜΘϳ ϢϬϘσΎϨϣ ΐδΤϓ αΎϨϟ΍ Ύϣ΃ ˬ(Δϴϣ΍έϵ΍ Ϧϣ ΔϘΘθϤϟ΍)
ΔϴϠΑΎΒϟ΍ ϡϮΠϨϟ΍ ΓΩΎΒϋϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ϦϴΑ ΖόϤΟ ϲΘϟ΍ »ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ΔϧΎϳΪϟ΍« ω΍ΪΑ΍ Ϧϣ ΚϟΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ ΍ϮϨϜϤΗ Ϊϗ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϥ΄Α
ΎϬϠϛ ΐΘϛ ΔόΒγ »ϲϧΎϣ« ϒϟ΃ Ϊϗϭ .ϝΎϐϟ΍ ϝϼΑ ϰΘΣ Ϧϴμϟ΍ Ϧϣ Ϫδ΋ΎϨϛϭ ϪϨϳΩ ήθϧ Ϧϣ »ϲϠΑΎΒϟ΍ ϲϧΎϣ« ϲΒϨϟ΍ ϦϜϤΗ .ΔϴΌΑΎμϟ΍ϭ
ΪϘϟ .ΔϴϧΎϳήδϠϟ ΔϬΑΎθϣ (ΔϳέϮϐϳϷ΍ ΔϳΪΠΑϷ΍) ΔϴϧΎΘδϛήΗ ΔϳΪΠΑ΃ ϝϭ΃ ϦϳϮϜΗ ϢΗ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϦϳήθΒϤϟ΍ Ϧϣ ΓέΩΎΒϤΑϭ ˬΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϐϠϟΎΑ
Δτθϧ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ΖϠχϭ .(40)Δϴϧ΍ήϳϻ΍ (ΔϴϛΩΰϤϟ΍) ΎϬϨϣ ϖΜΒϨΘϟ ϢϬΘϧΎϳΩ ΖϘηϭ ˬϥ΍ήϳ΍ ϲϓ αϮΠϤϟ΍ ϰϠϋ ϰΘΣ ΎϬδϔϧ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ Ζοήϓ
ΎϫήΒΘϋ΍ »ΔϴϠΑΎΒϟ΍ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ΔϧΎϳΪϟ΍« ϩάϫ ϰΘΣ »ΔϴϧΎϨϤϟ΍ϭ ΔϳϮϨΜϤϟ΍ϭ ΔϗΪϧΰϟ΍« ΕΎϴϤδΗ ΎϬϴϠϋ ϖϠσ΃ϭ ˬϲγΎΒόϟ΍ ήμόϟ΍ ςγ΍ϭ΃ ϰΘΣ
ΎϬϨϋ ΙΪΤΗ Ϊϗ (ϢϳΪϨϟ΍ ϦΑ΍) ϥ΄Α Ύ˱ϤϠϋ ˬΔϴϧ΍ήϳϻ΍ ΔϴϛΩΰϤϟ΍ ϦϴΑϭ ΎϬϨϴΑ ΍ϮτϠΧϭ .Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΔϴγϮΠϤϟ΍ Ϧϣ ΍˱˯ΰΟ ϥϭήλΎόϤϟ΍ ΎϧϮΧέΆϣ
Δϴϗ΍ήϋ ΔϛήΤϛ ΎϬϨϋ ΙΪΤΗ ΎϤϧ΍ϭ ˬΔϗΪϧΰϟ΍ϭ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ρΎθϧ ϲϓ αήϔϠϟ Ύϣ έϭΩ Ϧϋ ΓΪΣ΍ϭ ΔϤϠϜΑ ήθϳ Ϣϟ ˬϪγήϬϓ ϲϓ ΏΎϬγΎΑ
!ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΎϫέΎμϧ΃ϭ
ϡϼγϻ΍ ϢϬΘϴΒϠϏ΄Α ΍ϮϘϨΘϋ΍ (ήΑήΑϭ ςΒϗϭ ϥϮϴϣ΍έ΁) ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤηϭ ήμϣϭ ϡΎθϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϥϮϴϠλϷ΍ ϥΎϜδϟ΍ ˯ϻΆϫ ˬϥΫ·
ΎϨϴΧέΆϤϟ ϮϠΤϳ ΎϤϛ (ΔοήϘϨϣ ΏϮόη) ϢϫέΎΒΘϋ΍ϭ ΦϳέΎΘϟ΍ Ϧϣ ˯Ύϐϟϻ΍ ϥϮϘΤΘδϳ ϢϬϧ΍ ΍άϫ ϲϨόϳ ϞϬϓ ˬΔΑϭήόϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΍ϮϨΒΗϭ
Ε˷ήϣ ΪϘϟ .ϦϳΪϳΪΠϟ΍ ϦϳΪϟ΍ϭ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϲϓ Ύ˱ϳέΎπΣ ΖΑ΍Ϋ ϞΑ νήϘϨΗ Ϣϟ ϩάϫ ΔϴϠλϷ΍ ΎϨΑϮόη ϥ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ϭ .ϢϬϨϋ ΚϳΪΤϟ΍ ϦϳήλΎόϤϟ΍
ΔϐϠϟ΍ ν΍ήϘϧ΍« ϥ΃ ˬΎ˱Ϥ΋΍Ω ΎϧήΒΨϳ ΦϳέΎΘϟ΍ ϥϷ .ΦϳέΎΘϟ΍ Ε΍ήΘϓ ΔϠϴσ νέϷ΍ ΏϮόη ϊϴϤΟ ϩάϫ ϦϳΪϟ΍ϭ ΔϐϠϟ΍ ήϴϴϐΗϭ ϥΎΑϭάϟ΍ ΔϟΎΤΑ
59

ϥϭήϘϟ΍ ϲϓ ϻ· ΔϳήθΒϟ΍ ΎϬϓήόΗ Ϣϟ ΏϮόθϠϟ ΔϴϠόϔϟ΍ »Δϴϗήόϟ΍« ΓΩΎΑϹ΍ ΕΎϴϠϤϋ ϥ΃ϭ .»αΎϨϟ΍ ν΍ήϘϧ΍« Ϧϣ ήϴΜϜΑ ϞϬγ΃ »ϦϳΪϟ΍ϭ
ΎϜϳήϣ΃ ΓέΎϗ ϝΎΜϣ) ΔϴΒτϟ΍ϭ ΔϴϨϘΘϟ΍ ΓΩΎΑϹ΍ϭ ϚΘϔϟ΍ϭ Γήτϴδϟ΍ Ϟ΋Ύγϭϭ ΔϳέΎϨϟ΍ ΔΤϠγϸϟ ϢϬϛϼΘϣ΍ ΐΒδΑ ϦϴϴΑϭέϭϷ΍ Ϊϳ ϰϠϋϭ ΓήϴΧϷ΍
.(ΔϴϟΎϤθϟ΍
Ε΄θϧ ϲΘϟ΍ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϊϨλ ϲϓ ήΒϛϷ΍ϭ ϝϭϷ΍ έΪμϤϟ΍ ϲϫ ΔϴϠλϷ΍ ΎϨΑϮόη ϥϮϜΗ ϥ΃ ϝϮϘόϤϟ΍ Ϧϣ βϴϟ΃
(ϥϮϴϧΎϤϠϋϭ ϥϮϴϣϼγ·) ϥϭήλΎόϤϟ΍ ΎϧϮΧέΆϣ ϑήΘόϳ ϥ΃ ϝϮΒϘϤϟ΍ Ϧϣ Ϟϫ ˮΓήϫΎϘϟ΍ϭ Ω΍ΪϐΑϭ ϖθϣΩ :ΎϨϧ΍ΪϠΑ ϲϓ ΎϬϤλ΍Ϯϋ ΕήϘΘγ΍ϭ
ΎϨΑϮόη Ι΍ήϴϤϟ ϢγΎΤϟ΍ ήϴΛ΄ΘϟΎΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ΐϨΠΗ ϊϣ ˬ »ΔϴϘϳήϏϻ΍ ΔϔδϠϔϟ΍ϭ ΔϳΪϨϬϟ΍ ΔϴϧΎΣϭήϟ΍ϭ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΔϴγϮΠϤϟ΍« : ήϴΛ΄ΘΑ
ϢϠψϟ΍ Ϧϣ βϴϟ΃ ˮΔΤΗΎϔϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϠϟ ΎϨΑϮόη ΏΎδΘϧ΍ ΓϮϋΩ Ϧϣ ϞϠϘϳ (ϱΩϮϬϳ - ϲΤϴδϣ) Ι΍ήϴϣ Ϫϧ΄Α (ΔϨϠόϣ ήϴϏ) ΔΠΤΑ ΔϴϠλϷ΍
ϝϭϷ΍ έΪμϤϟ΍ ϞϫΎΠΗ ϊϣ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϓΎϘΜϠϟ (ΔϳΪϨϬϟ΍ϭ ΔϴγέΎϔϟ΍ϭ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍) έΩΎμϤϟ΍ ϥϭήϛάϳ ϦϳήλΎόϤϟ΍ Ώήόϟ΍ ϦϴΧέΆϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϥ΃
ˮΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϴΑΩϷ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ ΕΎϋ΍ΪΑϻ΍ϭ Ε΍έΎπΤϟ΍ Ϧϣ ϡΎϋ ϑϻ΁ ΔόΑέ΃ Ι΍ήϴϣ ϡϼγϻ΍ ΖΤϨϣ ϲΘϟ΍ ΎϨΑϮόθϟ ήΒϛϷ΍ϭ
ϢϬΒϳήϐΗϭ ϥΎϜδϟ΍ ϢϴΠόΗ
΍ϮϤϠγ΃ ϦϤϣ ϦϴϗΎΒϟ΍ ϢϴΠόΗϭ ΐϳήϐΘΑ ΖϠΜϤΗ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ ϥΈϓ ˬϞ΋΍ϭϷ΍ ϪϧΎϜγ Ϧϣ ϕ΍ήόϟ΍ ˯ϼΧ· ΎϧϮΧέΆϣ ϢΗ΃ ϥ΃ ΪόΑ
ήμόϟ΍ Ϧϋ (ΕΎϳΰϟ΍ ϦδΣ ΪϤΣ΃) ήϴΒϜϟ΍ ΎϨΧέΆϣ ϝϮϘϳ ΍ΫΎϣ ΍ϮόϤγ΍ .ϢϬΘϟϭΩϭ ϢϫΩϼΑ ϰϠϋ ϦϴϠϔτΘϣ ΐϧΎΟ΄ϛ ϢϬόϣ ϞϣΎόΘϟ΍ϭ (ϲϟ΍ϮϤϟ΍)
Ύ˱ϋΎλ ΔϧΎϬϤϟ΍ϭ ΓέΎϘΤϟ΍ Ϧϣ ΏήόϠϟ ΍ϮϟΎϛϭ ˬΎϫέϮϣ΄Α ΍ϭΪΒΘγ΍ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ΔγΎϴγ ϲϓ ϲϟ΍ϮϤϟ΍ ϱΪϳ΃ ˯ΎϔϠΨϟ΍ ϖϠσ΃ϭ« :Ω΍ΪϐΑ ϲϓ ϲγΎΒόϟ΍
Δϴϣϭήϟ΍ϭ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ϭ ΔϴϛήΘϟ΍ϭ ΔϴγέΎϔϟ΍ ήλΎϨόϟ΍ ϝϮΧΩ ϚϟΫ Ϧϋ ΞΘϧϭ ˬΔϴΑϮόθϟ΍ ΕϮλ ϼϋϭ ˬΔϴΑήόϟ΍ ΔϴΒμόϟ΍ Ζϔόπϓ .ωΎμΑ
ςϘϓ ΍ϮΤϤδϳ Ϣϟ Ϧϳάϟ΍ Ώήόϟ΍ ϝΎΣ ϲΛήϳ ϒϴϛ ΎϨΧέΆϣ φΣϻ .(41)»...ϞγΎϨΘϟ΍ϭ Νϭ΍ΰΘϟΎΑ ϢϬΟίΎϤΗϭ ˬΔϟϭΪϟ΍ ϦϳϮϜΗ ϲϓ ΔϳήΑήΒϟ΍ϭ
!ϞγΎϨΘϟ΍ϭ Νϭ΍ΰΘϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϲϟ΍ϮϤϟ΍ ˯ϻΆϫ ˯ΎϣΪΑ ΙϮϠΘΗ ΔϴΑήόϟ΍ ˯ΎϣΪϟ΍ ΍ϮϛήΗ ϞΑ ˬΔϟϭΪϟ΍ ϲϓ »ϢΟΎϋϷ΍ ϲϟ΍ϮϤϟ΍« ˯ϻΆϫ ϙ΍ήηΈΑ
ϪϨϜϟ ˬ»ϢΟΎϋ΃ ϲϟ΍Ϯϣ« ϊϴϤΠϟ΍ ήΒΘϋ΍ ΎϨΒΗΎϛ ϥ΍ ϒϳήτϟ΍ϭ .ΔϠΑΎϘϤϟ΍ ΔϬΒΠϟ΍ ϲϓ Ώήόϟ΍ϭ ˬΓΪΣ΍ϭ ΔϬΒΟ ϲϓ ϊϴϤΠϟ΍ ϊοϭ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ
!ϢϬϳ ϼϓ ϥϭήΧϵ΍ Ύϣ΃ ˬϢϫήϋΎθϣ ΡήΟϭ »ρΎΒϗϷ΍« Ϫ΋ΎϘη΃ ϢϴΠόΗϭ ΐϳήϐΗ Ϧϣ ϪΘόϨϣ ΔϳήμϤϟ΍ ϪΘϴϨσϭ ϥϷ ˬ»ρΎΒϗϷ΍« ήϛΫ ϰϨΜΘγ΍
έ΍ήτοϻ΍ ΪΣ ϰϟ΍ ˬΔϴγΎΒόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϊϨλ ϲϓ ΰϴϤΘϤϟ΍ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ έϭΪΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ϦϴΧέΆϤϟ΍ ˯ϻΆϬΑ ΝήΤϟ΍ ώϠΒϳ
ϯΪϟ ΕΩΎγ ϲΘϟ΍ ΔϴϠϘόϟ΍ ΔϋΰϨϟ΍ Ρήθϳ (ΕΎϳΰϟ΍) ΎϨΧέΆϣ ϯήΗ .ΔϴϣΎδϟ΍ ΏϮόθϟ΍ Ϊο ΔϓϭήόϤϟ΍ ΔϳήμϨόϟ΍ ΕΎΣϭήτϟ΍ ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϼϟ
Ϟϫ΄ϓ ˬ΍άϜϫ Ϣόϧ .(436 ι) »ϢϬϴϓ Δϳέϵ΍ ΔϴδϨΠϟ΍ ήϴΛ΄ΘΑ ..ϪϘϔϟ΍ ρΎΒϨΘγ΍ ϲϓ αΎϴϘϟ΍« ϥ· :ϝϮϘϴϓ ˬΖϗϮϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ϕ΍ήόϟ΍ Ϟϫ΃
ΪϘϟ !»Ϧϴϴϧ΍ήϳϻ΍ Ϧϴϳέϵ΍« Ϧϣ ϻ· ϢϬϴΗ΄Η ϻ ΔϴϠϘόϟ΍ ΔϋΰϨϟ΍ϭ ˬΎϬΘϴϧΎΣϭέϭ ΎϬΗϻΎϴΧϭ ˯΍ήΤμϟ΍ ήϴϏ ϥϮϓήόϳ ϻ »ϭΪΑ Ώήϋ« ϕ΍ήόϟ΍
.ϥ΍ήϳ΍ ϲϓ ϱέϵ΍ ΩϮΟϮϟ΍ ϰΘΣ ΖϘΒγϭ ϡϼγϻ΍ ΖϘΒγ ϡΎϋ ϑϻ΁ ΔόΑέ΃ ΓέΎπΣ ϰγΎϨΘϳ ϪϠόΟ ΚϴΤΑ ΎϨΧέΆϣ ϲϣϮϘϟ΍ ϰϤόϟ΍ ΏΎλ΃
ϊϴϤΟ ϑ΍ήΘϋΎΑ ΍άϫ ˬΓ¯¯¯αΪϨϬϟ΍ϭ Ϧϣΰϟ΍ ΏΎδΣϭ ϡϮΠϨϟ΍ϭ ϚϠϔϟ΍ϭ ΐτϟ΍ϭ ΕΎϴοΎϳήϟ΍ ϡϮϠϋ ΍Ϯδγ΃ Ϧϳάϟ΍ Ϣϫ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϥ΍ϭ
ϞΒϗ ΔϴΑέϭϷ΍ Δϴγ΍έΪϟ΍ ΞϫΎϨϤϟ΍ ϲϓ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΓέΎπΣ βϳέΪΘΑ ΐϟΎσ (42)(ϭήΗϮΑ ϥΎΟ) ήϴϬθϟ΍ ϲδϧήϔϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϥ· ϞΑ .ϦϴΧέΆϤϟ΍
.ΔϴϧΎδϧϻ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϪϨϣ ΖϘϠτϧ΍ ϱάϟ΍ αΎγϷ΍ ΎϫέΎΒΘϋΎΑ ˬΔϴϧΎϣϭήϟ΍ϭ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ αϭέΩ
ήϴϬθϟ΍ ϪΑΎΘϛ ϲϓ ϼ
˱ Μϣ ϮϬϓ .»ϲΘΣ ΐϴϠϴϓ« ϞΜϣ ΩΎΟ ΥέΆϣ ϰΘΣ ˬϦϴΧέΆϤϟ΍ ϊϴϤΟ ΖϠϤη ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϜγ »βϳήϔΗ« ϰϤΣ ϥ·
ΎϬΑ ϒμΘϳ ϲΘϟ΍ ΔϳΪΠϟ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ ϊϣ ϰϓΎϨΘΗ ΓέϮμΑ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΕΎϴμΨθϟ΍ »βϳήϔΗ« ΔϴϠϤϋ ˬϦϴϗΎΒϟ΍ ϞΜϣ ϰϨΒΘϳ ˬ(Ώήόϟ΍ ΦϳέΎΗ) Ϧϋ
ωΪϳ βϨΠϟ΍ ϲγέΎϓ ϞλϷ΍ ϱήμΑ ϱΩϮϬϳ ΐϴΒσ ήϬΘη΍ Ϊϗϭ« :ϦϴϴγΎΒόϟ΍ Ϧϣί ϲϓ ˯ΎΒσϷ΍ ΪΣ΃ Ϧϋ ΙΪΤΘϳ ϼ
˱ Μϣ ϩ΍ήΗ .ΓΩΎϋ
ϰϟ΍ ϲϧΎϳήδϟ΍ Ϧϣ ϢΟήΗϭ ˬΓήμΒϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣϭ ϱΩϮϬϳ ΐϴΒσ ˬ΍ϭέϮμΗ .(43)»..ΔϴΑήόϟ΍ ϰϟ΍ ϲϧΎϳήγ αΎϨϛ ΔϤΟήΘΑ ϡΎϗ ..ϪϳϮΟήγΎϣ
.(ϲϧ΍ήϳ΍) ϪϤγ΍ ϥ΍ ˬϱήμΒϟ΍ ϲϗ΍ήόϟ΍ ΐϴΒτϟ΍ ΍άϫ βϳήϔΘϟ ΪϴΣϮϟ΍ ΐΒδϟ΍ Ύ˱όΒσ ˮ»ϲγέΎϔϟ΍ βϨΠϟ΍«΍άϫ ϩΎΗ΃ Ϧϳ΃ Ϧϣ ΐϴσ ..ϲΑήόϟ΍
ˮΔϴΑήόϟ΍ ˯ΎϤγϷ΍ ΍ϮϠϤΣ ϢϬϠϛ ΍Ϯϣ΍Ω Ύϣ Ώήόϟ΍ ϰϠϋ ϥ΍ήϳ΍ ˯ΎϤϠϋ ΐδΘΤϳ ϻ ϥΫ· ΍ΫΎϤϟ
ϢϫΪΣ΃ Ϯϫ Ύϫ .ϲϣϮϘϟ΍ϭ ϲϔ΋Ύτϟ΍ ΐμόΘϟΎΑ ΢ΠΒΘϟ΍ϭ ϝ΍άΘΑϻ΍ ΪΣ ˬϦϴΧέΆϤϟ΍ ξόΑ ϯΪϟ ϲϣϮϘϟ΍ ϲϗήόϟ΍ ϢϬϔϟ΍ ΍άϫ ώϠΒϳ
.Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ΔγΎϴδϟ Ύ˱ϤϋΩ 1986 ϡΎϋ έΩΎμϟ΍ϭ (ϯήΒϜϟ΍ ΔϴγΩΎϘϟ΍) ϥϮϨόϣ ΏΎΘϛ ΐΣΎλ (ϒϳήη ΪϤΤϣ έϮΘϛΪϟ΍) ϰϋΪϳϭ
60

ϲϗ΍ήόϟ΍ ΦϳέΎΗ βϴϟ »βϳήϔΗ« ϞΟ΃ Ϧϣ ΔϣΎϬη ϞϜΑ ϲΑϭήόϟ΍ ΎϨΧέΆϣ ΢ϓΎϛ (ΔΤϔλ 611) ΔϐϟΎΒϟ΍ ΏΎΘϜϟ΍ ΕΎΤϔλ ϊϴϤΟ ϝϼΧ
: ΔόϴθϟΎΑ ϖϠόΘϤϟ΍ Ύ˱λϮμΧϭ ˬϲΑήόϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ Ϧϣ ήΒϛϷ΍ ϢδϘϟ΍ Ϛϟάϛ ϞΑ ˬϩΪΣϭ
ϢϬϴϠϋ ϖϠσ΃ ΔϋΎϤΟ ϢϬϧ·« : Ύ˱ϤϜϬΗ ϢϬϨϋ ϝϮϘϳ Ϋ· ˬ(ρΎΒϧϷ΍) ϦϴϴϠλϷ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϜγ ζϴϤϬΗϭ ϢϴΠόΘΑ ΃ΪΘΑ΍ ΓΩΎόϟΎϛ »ΔϋΎϤΟ« ΍ϭήΒΘϋ΍ ϦϴΣϼϔϟ΍ Ϧϣ Ϧϴϳϼϣ ΓΪϋ ΍άϜϫ .(44)»αήϔϟ΍ ϦϴϗΎϫΪϠϟ Δϋ΍έΰϟ΍ ϲϓ ϥϮϠϤόϳ ρΎΒϧϷ΍ ΐϘϟ ΍˱έΪϨΗ ϭ΃ ΎσΎΒΘϋ΍
!αήϔϟ΍ ϦϴϗΎϫΪϠϟ Δϋ΍έΰϟ΍ ϲϓ ϥϮϠϤόϳ
:ϲΑήόϟ΍ϭ ϲϗ΍ήόϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ Ϊο ΢γΎϜϟ΍ »ϲδϳήϔΘϟ΍« ϪϣϮΠϫ ΃ΪΑ ˬ.ϰϟϭϷ΍ ΓϮτΨϟ΍ ϢΗ΃ ϥ΃ ΪόΑϭ
ΔϛήΣϭ Δτϣ΍ήϘϟ΍« .(132 ι) »˯΍ΩϮδϟ΍ ΔϣϷ΍ ϦΑ ϲγϮΠϤϟ΍ ϱΩϮϬϴϟ΍ ΄Βγ ϦΑ Ϳ΍ ΪΒϋ (Δϴόϴη Δϗήϓ) ΔϴΌΒδϟ΍ βγΆϣ ϲϧΎμϳΪϟ΍ Ρ΍ΪϘϟ΍ ϥϮϤϴϣ ΎϬϟ ΪϬϣ Ϊϗ (ΎϳέϮγϭ ήμϣϭ ΏήϐϤϟ΍ ϲϓ) ΔϴϤσΎϔϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ϭ ΔϴϨσΎΒϟ΍« ϥ΍ϭ .»ΔϴγέΎϓ Ε΍ΩΎϴϘΑ ΎϬϠϛ Ξϧΰϟ΍
ΐϫάϣ«ϭ .(157 ι) »ϲγέΎϓ ΎϬϤϴϋί ΔϴϠϴϋΎϤγϻ΍ ήϘϣ ϩΎϤΣ Ώήϗ ΔϴϤϠδϟ΍ ΔϨϳΪϣϭ« .(154ι) »ϱΩϮϬϴϟ΍ ϲγϮΠϤϟ΍
ϲϘθϣΪϟ΍ ΎϨΣϮϳ ˯΍έ΁ϭ ΔϴΌΒδϟ΍ϭ ΔϳϭΎϤϟ΍« ϥ· .(158 ι) »(ϲγέΎϔϟ΍) ϱϮϔμϟ΍ ϞϴϋΎϤγΎΑ Δϗϼϋ Ϫϟ (ΎϳέϮγ ΔϳϮϠϋ) ΔϳήϴμϨϟ΍
!(151 ι)»ΔϟΎγήϟ΍ ΔϠϤΣ Ώήόϟ΍ ϰϠϋ ΪϘΤϟ΍ϭ ΔϴΑϮόθϟ΍ϭ ΔϗΪϧΰϟ΍ έϮϬχ ϰϟ΍ ϞϴΒδϟ΍ ΕΪϬϣ ϩάϫ Ϟϛ ˬΔϴλϮϨϐϟ΍ϭ
ΔϴγΎΒόϟ΍ ϪΘϟϭΩϭ ϕ΍ήόϟ΍ βϳήϔΗ
»βϳήϔΗ« ήϴϏ ϢϬϟ ϖΒϳ Ϣϟ ˬϡϼγϻ΍ ΪόΑ ϢΛ ϡϼγϻ΍ ϞΒϗ ˬϦϴϴϠλϷ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϜγ »βϳήϔΗ« ΔϴϠϤϋ ϥϮΧέΆϤϟ΍ ΰΠϧ΃ ϥ΃ ΪόΑ
: ΝΫΎϤϨϟ΍ ξόΑ ϩάϫ .ΔϴγΎΒόϟ΍ ϪΘϟϭΩϭ Ω΍ΪϐΑ ϪΘϤλΎϋϭ ϕ΍ήόϟ΍ Ϟϛ
ΕάΨΗΎϓ ˬΎϫϭΪϳ΃ϭ ΎϫϭΪΟϭ΃ Ϧϳάϟ΍ Ϣϫ αήϔϟ΍ ϥϷ ˬΔϴγέΎϓ ΔϐΒμΑ ΖϐΒτλ΍ ΪϘϓ ΔϴγΎΒόϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ Ύϣ΃« : ϝϮϘϳ ΕΎϳΰϟ΍ ϱ΃ Ϧϋ ϱέΪϧ ϻ !ϥ΍ήϳ΍ Ϧϣ ΔΒϳήϗ ΎϬϧϷ (Ω΍ΪϐΑ) έΎϴΘΧ΍ ϢΗ ˬϥΫ΍ ΍άϜϫ .(233 ι) »ϢϫΩϼΑ ϰϟ΍ έΎμϣϷ΍ Ώήϗ΃ Ω΍ΪϐΑ ΎϬΘΒμϗ
ΕήθΘϧ΍ϭ Ζτθϧϭ Ζδγ΄Η ΔϴγΎΒόϟ΍ ΔϛήΤϟ΍ ˮαήϓ ϡ΃ Ϧϴϴϗ΍ήϋ Ϧϴϴθϳήϗ ϥϮϴγΎΒόϟ΍ ϥΎϛ Ϟϫ ˮϥϮΧέΆϤϟ΍ ˯ϻΆϫ ΙΪΤΘϳ »αήϓ«
ΖΤΗ ΍ϮϧΎϛ (Ϧϴϴϧ΍ήϳ΍ϭ ϥΎΘδϛήΗ) ΎϫϭήλΎϧ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϴϧΎγ΍ήΨϟ΍ ϰΘΣϭ ˬϦϴϴϗ΍ήόϟ΍ Ϧϣ ΎϬϴϔϘΜϣϭ ΎϫέΩ΍Ϯϛϭ ΎϫέΎμϧ΃ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ
ϲϓ ϞΑ ϥ΍ήϳ΍ ϲϓ ϦϜϳ Ϣϟ ΔϴγΎΒόϟ΍ ΔϛήΤϟ΍ ΓΩΎϴϗ ήϘϣ .΢Θϔϟ΍ ΪόΑ ϥΎγ΍ήΧ ϲϓ ΍ϮϣΎϗ΃ Ϧϳάϟ΍ (ϝ˳ ΍Ϯϣϭ Ώήϋ) Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ Ϧϣ ΐΨϧϭ Ε΍ΩΎϴϗ
.(45)ΖϴϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ ΏϮϨΟ (ΔϤϴϤΤϟ΍ Δϳήϗ) »ϥΩέϷ΍«
ϥϮϴϤσΎϔϟ΍ ήΘΨϳ Ϣϟ΃ ˮΎϬδϔϧ ϥ΍ήϳ΍ ϲϓ ϢϬΘϤλΎϋ αήϔϟ΍ ˯ϻΆϫ ήΘΨϳ Ϣϟ ΍ΫΎϤϟ ˬΔϴγέΎϓ ΔϴγΎΒόϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· ˬΐϴσ
ήΘΨϳ Ϣϟ΃ ˮΎ˱ϴϧ΍ήϳ΍ ΔϔϴϠΧ ΍ϭέΎΘΨϳ Ϣϟ ΍ΫΎϤϟ ϢΛ ˮϢϫΩϼΑ ϲϓ ΔϤλΎόϟ΍ βϴγ΄Η Ϧϣ αήϔϟ΍ ϊϨϣ ϱάϟ΍ ΎϤϓ ˬβϟΪϧϷ΍ ϥϮϴδϟΪϧϷ΍ϭ ˬΓήϫΎϘϟ΍
ϦϴϤϠδϤϟ΍ϭ Ώήόϟ΍ ϥϮϤϜΤϳ ΍ϮϠχϭ ˬϢϫΩϼΑ ϲϓ (ϝϮΒϨτγ΍) ΔϤλΎόϟ΍ ΍ϮϠόΟϭ ϦϴϤϠδϤϟ΍ Ϟϛ ϰϠϋ ϢϫΪϨϋ Ϧϣ ΔϔϴϠΧ ϥϮϴϧΎϤΜόϟ΍ ϙ΍ήΗϷ΍
ϱάϟ΍ ϲγϮΠϤϟ΍ ϢϬϨϳΩ Ϧϋ Ϧϴϧήϗ Ϧϣ Ϟϗ΃ ϝϼΧ Ύ˱ϋϮσ ϥϮϴϧ΍ήϳϻ΍ ϰϠΨΗ Ϊϗϭ ˬΔϴγέΎϓ ΔϐΒλ Δϳ΃ Ϧϋ ϢΛ !ϥϭήϗ ΔδϤΨϟ΍ ΏήϘϳ ΎϤϟ
ϞΑ ˬϥ΍ήϳ΍ ϲϓ ϰΘΣ ΓΪ΋Ύδϟ΍ ϲϫ ΔϴΑήόϟ΍ ϦϜΗ Ϣϟ΃ ˬϦϴϴγΎΒόϟ΍ Ϧϣί ϲϓ ΖΒόϟ έϭΩ ϱ΃ ΔϴγέΎϔϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϢΛ !ϡΎϋ ϒϟϷ΍ ΏήϘϳ ΎϤϟ ϩϮϘϨΘϋ΍
ϱέϮτγϷ΍ έϮπΤϟ΍ ϚϟάΑ ϥϮϴϧ΍ήϳϻ΍ ϥΎϛ Ϯϟ .(ΔϳϮϠϬΒϟ΍) ΔϘΑΎδϟ΍ ΔϐϠϟ΍ Ϧϋ ΖϠμϔϧ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ήϴΛ΄ΘΑ Ύ˱ϣΎϤΗ ΕήϴϐΗ ΔϴγέΎϔϟ΍ ϢϬΘϐϟ ϥ΍
ϡϼγϻΎΑ ϢϬϧΎϤϳ΍ ϢϏέ ˬΎϬΗέ΍Ω΍ϭ ΔϴϧΎϤΜόϟ΍ ΔϓϼΨϟ΍ ΔϟϭΩ ϰϠϋ ΔϴϛήΘϟ΍ ϢϬοήϔΑ ϥϮϴϧΎϤΜόϟ΍ Ϟόϓ ΎϤϠΜϣ ϢϬΘϐϟ ΍Ϯοήϔϳ Ϣϟ ΍ΫΎϤϟ ΥϮϔϨϤϟ΍
!ϥ΁ήϘϟ΍ϭ
ΔϟϭΪϟ΍ ϥ·« : ϝϮϘϳϭ ˬ(ϲγέΎϔϟ΍ ήμόϟ΍) ϲγΎΒόϟ΍ ήμόϟ΍ ϰϠϋ ϖϠσ΃ ΔσΎδΑ ϞϜΑ ϪϧΎϓ (ϥ΍Ϊϳί ϲΟέϮΟ) ΎϨΧέΆϣ Ύϣ΃ !αήϔϟ΍ ϰϠϋ (Δϣάϟ΍ Ϟϫ΃ϭ ϲϟ΍ϮϤϟ΍) ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϜγ ΐδΘΤϳ ΎϨΧέΆϣ ϥ΍ .(46)»Δϣάϟ΍ Ϟϫ΃ϭ ϲϟ΍ϮϤϟ΍ ϢϬϴϓϭ αήϔϟΎΑ ΖϣΎϗ ΔϴγΎΒόϟ΍
13 ϦϴΑ Ϧϣ« :ΔϴγΎΒόϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϲϓ αήϔϟ΍ έϭΪΑ ΔϐϟΎΒϤϟ΍ ϒϳί ϯΪϣ Ϧϋ ϒθϜΗ ΔϴγΎγ΃ ΔϘϴϘΣ ήϛάϳ ϥ΍ ήτπϳ Ϟμϓ ΪόΑ ϪϨϜϟ
ΕΎϬϣϷ΍ ϲϗΎΑϭ .ΔϴγέΎϓ Ϫϣ΃ ΖϧΎϛ ςϘϓ ϥϮϣ΄Ϥϟ΍ Ϣόϧ .(429 ι) »ΔϴγέΎϓ Ϫϣ΃ ςϘϓ ϥϮϣ΄Ϥϟ΍ ϙΎϨϫ ˬΔϴΑήϋ ήϴϏ ϡϷ Ύ˱ϴγΎΒϋ ΔϔϴϠΧ
΍˱έϭΩ ΖΒόϟ ϲΘϟ΍ ϦϴϴγΎΒόϟ΍ ˯ΎϔϠΨϟ΍ ΕΎϬϣ΃ ήϬη΃ϭ .ϢϫήϴϏϭ ˬΕΎϴϧΎΘδϛήΗϭ ΕΎϴϨϣέ΍ϭ ΕΎϳήΑήΑϭ ΕΎϴϧΎϳήγϭ ΕΎϳήμϣϭ ΕΎϴϗ΍ήϋ Ϧϛ

61

ˬϲΑήϐϣ ϱήΑήΑ) Ϟλ΃ Ϧϣ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ˬΪϴηήϟ΍ ϥϭέΎϫ ΔϔϴϠΨϟ΍ ϡ΃ »ϥ΍έΰϴΨϟ΍« ϲϫ ϞΑ ˬΔϴγέΎϓ ϦϜΗ Ϣϟ ˬΦϳέΎΘϟ΍ ϲϓ ΍˱ΰϴϤΘϣ Ύ˱ϴγΎϴγ
.(47)(ϲϧΎϤϳ ϭ΃
ˬ˯ϲη Ϟϛ ϲϓ ϢγΎΤϟ΍ϭ ϝϭϷ΍ έϭΪϟ΍ αήϔϠϟ ϲτόϳ (ϡϼγϹ΍ ήΠϓ) ϲγΎγϷ΍ ϪΑΎΘϛ ϲϓ (Ϧϴϣ΃ ΪϤΣ΃) ήϴΒϜϟ΍ ΎϧΪϗΎϧϭ ΎϨΧέΆϣ ΔΑΎΘϜϟ΍ Ϧϓ ϰϠϋ ήϴΛ΄Θϟ΍ ϲϓ αήϔϟ΍ έϭΩ ϰϠϋ ϞϴϟΪΘϠϟ ϼ
˱ Μϣ ϩ΍ήΗ !»αέΎϓ ΩϼΑ« Ϧϣ ΍˱˯ΰΟ ϪϠϛ ϕ΍ήόϟ΍ ήΒΘϋ΍ Δϴ΋ΎϘϠΗϭ ΔϟϮϬγ ϞϜΑ Ϫϧ·
΍ϮόϤγ΍ ΐΗΎϜϟ΍ ΍άϫ »ΔϴγέΎϓ« ϰϠϋ Ϊϴϛ΄ΘϠϟϭ .(ΐΗΎϜϟ΍ ΪϴϤΤϟ΍ ΪΒϋ) ϦϴϳϮϣϷ΍ ΐΗΎϛ ϪΒόϟ ϱάϟ΍ ήϴΒϜϟ΍ έϭΪϟΎΑ ΪϬθΘδϳ ϪϧΎϓ ˬΔϴΑήόϟ΍
ΔϨϳΪϣ :έΎΒϧϷ΍« : ΔΤϔμϟ΍ Ϟϔγ΃ ϲϓ ΔψΣϼϣ ϊπϳ ϢΛ »έΎΒϧϷ΍ Ϧϣ ϪϠλ΃ϭ ϲϟ΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ ΪϴϤΤϟ΍ ΪΒϋ ϥ΍« :ϪϨϋ ϝϮϘϳ ΍ΫΎϣ ΎϨΧέΆϣ
Ϧϣ Ϫϧ΍ ΖΒΜϧ ϥ΃ ϲϔϜϳ κΨθϟ΍ ΔϴγέΎϓ ϰϠϋ ϞϴϟΪΘϠϟ ΍άϜϫ Ϣόϧ .(48)»ϕ΍ήόϟ΍ Ϧϣ ϲϗήθϟ΍ ϝΎϤθϟ΍ ϲϓ Ε΍ήϔϠϟ ήδϳϷ΍ ˯ϰσΎθϟ΍ ϰϠϋ
΍˱ήϴΜϛ ϥϭήΛ΄Θϣ ΎϬϧΎϜγϭ ϡΎθϟ΍ ΔϳΩΎΒϟϭ ΎϳέϮδϟ Ύ˱ϣΎϤΗ ΔϳΫΎΤϣ ϲϫϭ ϥ΍ήϳ΍ Ϧϋ Ε΍ήΘϣϮϠϴϜϟ΍ ΕΎΌϣ ΪόΒΗ έΎΒϧϷ΍ ΔϨϳΪϣ ϥ΃ Ύ˱ϤϠϋ .ϕ΍ήόϟ΍
ˮαήϔϟ΍ ϰϠϋ ϦϴΑϮδΤϣ Ύϫ΅ΎϨΑ΃ ΢Βλ΃ ϥ΃ ϞμΣ ϒϴϜϓ ˬΎ˱ϣΎϤΗ ΔμϟΎΧ Δϴϗ΍ήϋ ΔϴΑήϋ ΔϴϣΎγ ΔϨϳΪϣ ϡΪϘϟ΍ άϨϣ ϲϫ ˬΔϳϭΪΒϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟΎΑ
Ύ˱όϗϮϣ ΔϠΟΪϟ ΔϴΑήϐϟ΍ Δϔπϟ΍ ϰϠϋ ΔϴγέΎϓ Δϳήϗ έϮμϨϤϟ΍ έΎΘΧ΍« : Ω΍ΪϐΑ ˯ΎϨΑ Ϧϋ ϪΜϳΪΣ νήόϣ ϲϓ ϝϮϘϳ (ϲΘΣ ΐϴϠϴϓ) Δϳ΃ Ϧϋ .ϑήϘϟ΍ ΪΣ ϰϟ΍ ΔϴϬϳΪΒϟ΍ϭ Δόϳήδϟ΍ ϢϴϫΎϔϤϟ΍ ϩάϬΑ ΦϳέΎΘϟ΍ ΐΘϛ ˯ϰϠΘϤΗ ΔΒϴΠϋ ΔϟϮϬδΑ ΍άϜϫ (49)»Ω΍ΪϐΑ ϪΘϤλΎϋ Ϫϴϓ ϲϨΒϳ
Ύ˱ϴϣ΍έ΁ ϥΎϛ ΥέΆϤϟ΍ ΍άϫ ϑ΍ήΘϋΎΑ ϪϠϛ ϕ΍ήόϟ΍ϭ ˬϕ΍ήόϟ΍ ςγϭ ϲϓ Ω΍ΪϐΑ ϥ΄Α ΍˱ΪϴΟ ϑήόϳ Ϯϫϭ ΥέΆϤϟ΍ ΍άϫ ΙΪΤΘϳ ΔϴγέΎϓ Δϳήϗ
Ϟλ΃ Ϧϣ »Ω΍ΪϐΑ« Ϣγ΍ ϥ΍ ΎϨοήΘϓ΍ Ϯϟ ˮΔϓϼΨϟ΍ ΔϤλΎόϟ Ύ˱ϧΎϜϣ ΢ΒμΘϟ ΔϴγέΎϔϟ΍ ΔϳήϘϟ΍ ϩάϫ ΖΗ΃ Ϧϳ΃ ϦϤϓ Ύ˱ϴΑήϋ Ύ˱ϴϣϼγ· ϢΛ Ύ˱ϴΤϴδϣ
(βϠΑ΍ήσ) Ϟϫϭ ˮςϘϓ ΎϬϤγ΍ ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϻΎΑ ΔϴΑήϋ (ϥ΍ήϬσ) ϥ΃ ϝϮϘϟ΍ ΢μϳ Ϟϫ .ΔϴγέΎϓ Δϳήϗ ΎϬϧ΄Α ϝϮϘϠϟ ϲϔϜϳ ΍άϫ ϞϬϓ ˬϲγέΎϓ
ΔϴϠΑΎΑ Ω΍ΪϐΑ« :ϝϮϘϳ (ϲϧΎΤϳήϟ΍ Ϧϴϣ΃) Ϯϫ Ύϫ .ΓΪϋ ΕΎϴοήϓ ϙΎϨϫ ϞΑ ϲγέΎϔϟ΍ ϪϠλ΃ ΍˱ΪΑ΃ ΖΒΜϳ Ϣϟ »Ω΍ΪϐΑ« Ϣγ΍ ϥ΍ ϢΛ ˮΔϴϧΎϧϮϳ
ϞόΑ« ΎϫΎϤγ΃ϭ ˬϢϬϴϠϋ ϩέΎμΘϧϻ ΍˱έΎϛάΗ ˬϪ΋΍Ϊϋ΃ ϦϴΑϭ ϪϨϴΑ ΏήΤϟ΍ ϰΣέ Ϫϴϓ Εέ΍Ω ϱάϟ΍ ϥΎϜϤϟ΍ ϲϓ ήμϧ άΧϮΒϧ ΎϬδγ΃ ΪϘϓ .ϞλϷ΍
ήμϧ άΧϮΒϧ Ϣγ΍ ϪϴϠϋ ήΟϵΎΑ ϲϨΒϣ ϦμΣ ΔϴϘΑ ΥήϜϟ΍ ϲϓ ϲΑήϐϟ΍ ΐϧΎΠϟ΍ ϲϓ 1848 ϡΎϋ ϒθΘϛ΍ Ϊϗϭ ...ϞόΑ ΔϨϳΪϣ ϱ΃ »Ω΍Ω
.(ΏήϏϭ Ώήϋ ϲΘϤϠϛ ϞΜϣ ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ϲϓ ϥϻΩΎΒΘϳ Ϧϴϐϟ΍ϭ Ϧϴόϟ΍ ϲϓήΣ ϥ΃ Ύ˱ϤϠϋ) (50)»ϪΗΎΣϮΘϓϭ
Δϴϗ΍ήόϟ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ ˯ΎϤγ΃ Ϧϣ ΔϘΣΎδϟ΍ ΔϴΒϠϏϷ΍ ϥ΍ ΎϨϤϠϋ ΍Ϋ΍ Ύ˱λϮμΧ ˬϲόϴΒσ ήϣ΃ Ϯϫ Ύ˱ϴϣΎγ Ύ˱ϴϗ΍ήϋ (Ω΍ΪϐΑ) Ϣγ΍ ϥϮϜϳ ϥ΍
ϞϴΑέ΍ϭ ϙϮϛήϛϭ ϯϮϨϴϧϭ ϥΎδϴϣϭ ˯ϼΑήϛϭ ΓήμΒϟ΍ϭ ΔΑϮϘόΑϭ ˯΍ήϣΎγ : ϞΜϣ ˬΏήόϟ΍ ΖϘΒγ (Δϴϣ΍έ΁ - ΔϳΪϛ΃ - ΔϳήϣϮγ) ˯ΎϤγ΃ ϲϫ
ϲϓ ΔϴΑήϋ ΎϫΪϘΘόϧ ϲΘϟ΍ ΕΎϴϤδϤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ήϴΜϜϟ΍ ϥ΍ ϞΑ .(51)˯ΎϤγϷ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ΎϫήϴϏϭ ˬΕ΍ήϔϟ΍ϭ ΔϠΟΩϭ ϒΠϨϟ΍ϭ ΔϓϮϜϟ΍ϭ
΃ΪΒΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϠΑΎΒϟ΍ ΔϨδϟ΍ ϢϳϮϘΗ Ϧϣ ΔΛϭέϮϤϟ΍ ΔϴϟΎΤϟ΍ ΔϳΩϼϴϤϟ΍ ήϬηϷ΍ ˯ΎϤγ΃ ˬϼ
˱ Μϣ ΎϬϨϣ .ΏήόϠϟ ϖΑΎγ ϲϗ΍ήϋ Ι΍ήϴϣ ϲϫ ϕ΍ήόϟ΍
.(52)ϥΎδϴϧ ϲϓ (ϞϤΤϟ΍) ϝϭϷ΍ ΝήΒϟΎΑ ˯ϯΪΘΒϳ ϱάϟ΍ Ν΍ήΑϷ΍ ΐϴΗήΗ ϲϓ ϲϠΑΎΒϟ΍ ϡ΍¯¯φϨϟ΍ ΍άϫ ΎϳΎϘΑ ΪΠϧ ˬέ΍Ϋ΂Α ϲϬΘϨΗϭ ϥΎδϴϧ ήϬθΑ
ϞΒϗ Ϧϣ ΔϔϟΆϤϟ΍ ϚϠΘϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃ ˬΏήϋϭ Ϧϴϴϗ΍ήϋ ϞΒϗ Ϧϣ ΔϔϟΆϤϟ΍ ΐΘϜϟ΍ Ε΍ήθόΑ ΪϬθΘδϧ ϥ΃ ΎϨϨϜϤϳ ϝ΍ϮϨϤϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ΎϨϧ·
ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻ ΐΘϛ ϙΎϨϫ .ϝΎΠϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ Ϧϴϓήτϟ΍ ϦϴΑ ϝΩΎΒΘϤϟ΍ ήϴΛ΄Θϟ΍ ΐΒδΑ ΔϴΑήόϟ΍ ΐΘϜϟ΍ Ϧϋ ϒϠΘΨΗ ϻ Ύ˱ϣϮϤϋ ΎϬϧΎϓ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍
(ϲΑϭήόϟ΍ ˯ΎϘϨϟ΍) ϢγΎΑ .(ΔϴηϭίΎϤϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍) ΎϬΘϳήμϨϋ Ϧϋ ϦϠόΗ ΎϫήΧ΁ ϰΘΣ ΔΤϔλ ϝϭ΃ άϨϣ ΎϬϧϷ ΎϬόσΎϘϣ ξόΒΑ ΪϬθΘδϧ
έϮμϘϟ΍ϭ Δϴϫ΍ΰϟ΍ ΏΎϴΜϟ΍« :ϝΪΟ ϱ΃ ϥϭΩ Ϧϣ ϲγέΎϓ Ϯϫ ΔϴγΎΒόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϪΘΠΘϧ΃ ˯ϲη Ϟϛ ήΒΘόΗ (αϮΠϤϟ΍ αήϔϟ΍) Γ΍ΩΎόϣϭ
ΔϴϤσΎϔϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ϭ ϑϮμΘϟ΍ϭ ΔϟΰΘόϤϟ΍ϭ Δϴόϴθϟ΍ Ε΍έΎϴΘϟ΍ϭ έΎϜϓϷ΍ϭ ϥΎϤϠϐϟ΍ϭ ˯ΎδϨϟ΍ϭ ΩϭέϮϟ΍ ΐΣϭ ϝΰϐϟ΍ϭ ΓήϤΨϟ΍ϭ ΔϤΨϔϟ΍
αϮϬϟ΍ ΪΣ ώϠΒΗ ΓέϮμΑ ˬΎ˱ϴγϮΠϣ Ύ˱ϴΑϮόη Ύ˱ϘϳΪϧί Ύ˱ϴγέΎϓ ϦϴϴϣϮϘϟ΍ ˯ϻΆϬϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΢Βμϳ ˯ϲη Ϟϛ .»Ξϧΰϟ΍ϭ Δτϣ΍ήϘϟ΍ Ε΍έϮΛϭ
ΓέϮΘϛΪϟ΍) :ϥΎϳάϬϟ΍ϭ ΎϳίΎΘϨϔϟ΍ϭ ΔϴϟΎϳήδϟ΍ ΪΣ ϰϟ΍ ΔϴδϳήϔΘϟ΍ ΔϠΜϣϷΎΑ ΔΤϔλ Ϟϛ ϲϓ ΓήΧ΍ΰϟ΍ ΐΘϜϟ΍ ϩάϫ ξόΑ ΎϨϫ ϞΠδϧ !ϲοήϤϟ΍
.(ϯήΒϜϟ΍ ΔϴγΩΎϘϟ΍ : ϒϳήη ΪϤΤϣ έϮΘϛΪϟ΍) .(ΐϳήϐϟ΍ Ϳ΍ ΪΒϋ έϮΘϛΪϟ΍ - αϮΠϤϟ΍ έϭΩ ˯ΎΟϭ ) . (ΎϫήΛ΃ϭ ΔϴΑϮόθϟ΍ :ΓέϭΪϗ Δϴϫ΍ί
.(ΔϴΑϮόθϠϟ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ έϭάΠϟ΍ - ϱέϭΪϟ΍ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ έϮΘϛΪϟ΍)

62

ϲΑϭήόϟ΍ - ϲϔ΋Ύτϟ΍ ΐμόΘϟ΍ϭ »ΔϨϤΜόΘϤϟ΍« ΐΨϨϟ΍
ήΛ΃ ϱ΃ Ϫϟ βϴϟ ˬαήϔϟ΍ έϭΪϟ »ϲοήϤϟ΍ϭ ϲγϮϬϟ΍« ϢϴΨπΘϟ΍ ΍άϫ ϥ΍ ˬϡΎϤΘϫϻ΍ϭ ΚΤΒϟ΍ ϖΤΘδϳϭ ϩΎΒΘϧϻ΍ ΐϠΠϳ ϱάϟ΍ ήϣϷ΍
ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϢΠόϣ) ϭ ˬ(ϢϳΪϨϟ΍ ϦΑ΍ ΖγήϬϓ) ϭ ˬ(ϱήΒτϟ΍ ΦϳέΎΗ) : ϞΜϣ ˬΓήΘϔϟ΍ ϚϠΗ ϲϓ ΖΒΘϛ ϲΘϟ΍ ΔϓϭήόϤϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ έΩΎμϤϟ΍ ϲϓ
ϊϴϤΟ .ΎϬϴϠϋ ωϼσϻ΍ Ϧϣ ΎϨϜϤΗ ϲΘϟ΍ ϯήΧϷ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ έΩΎμϤϟ΍ Ϧϣ Ε΍ήθόϟ΍ϭ ˬ(φΣΎΠϟ΍ Ϟ΋Ύγέϭ ΐΘϛ) ϭ ˬ(ϱϮϤΤϟ΍ ΕϮϗΎϴϟ
ϦΑ΍ ΔϣΪϘϣ) .ΐμόΗ ϻϭ ΔϐϟΎΒϣ ϥϭΩ Ϧϣ ϯήΧϷ΍ ΏϮόθϟ΍ ήϛΫ ϊϣ ϢϫέϭΪΑ ΪϴθΗϭ ΍˱ΪΟ ΔϟϮϘόϣ ΓέϮμΑ αήϔϟ΍ ήϛάΗ έΩΎμϤϟ΍
ˬΔϬΟ ϱϷ ΐμόΗ ϥϭΩ Ϧϣ ΦϳέΎΘϟ΍ ΐΘϜϳ Ϫϧ· .ϲϣϼγϻ΍ ϲΑήόϟ΍ ΦϳέΎΘϠϟ ΔϴϧΎδϧϻ΍ ΔϴϋϮοϮϤϟ΍ Δϳ΅ήϟ΍ ϰϠϋ ϝΎΜϣ Ϟπϓ΃ (ϥϭΪϠΧ
Ώήόϟ΍ ϥ·« : ϝϮϘϟ΍ Ϧϋ ϰϧ΍ϮΘϳ ϻ ϪϧΎϓ »ϲΗϮϣήπΤϟ΍« ϲϧΎϤϴϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϪϠλ΄Α ϩέΎΨΘϓ΍ ϢϏέ ϩ΍ήΗ .Ϣϫήηϭ ϢϫήϴΨΑ ϊϴϤΠϟ΍ ήϛάϳϭ
ˬήΑήΒϟ΍ Ϧϣ ΏήϐϤϟ΍ ϢΠϋ ϥ΃ϭ ..ϱήπΤϟ΍ ϥ΍ήϤόϟ΍ Ϧϋ ΪόΑ΃ϭ Γϭ΍ΪΒϟ΍ ϲϓ ϕήϋ΃ ϢϬϧ΃ ϚϟΫ ϲϓ ΐΒδϟ΍ϭ ...ϊ΋ΎϨμϟ΍ Ϧϋ αΎϨϟ΍ ΪόΑ΃
»βϳήϔΘϟ΍« ΐτϣ ϲϓ ϊϘϳ ΍˱ΪΑ΃ ϪϠόΠϳ ϻ ˬΏήόϟ΍ Γϭ΍ΪΒΑ Ϫϓ΍ήΘϋ΍ ϦϜϟ .(730 ι) »..Γϭ΍ΪΒϟ΍ ϲϓ ϢϬΧϮγήϟ ϚϟΫ ϲϓ Ώήόϟ΍ ϞΜϣ
ϰϠϋ Ϫϧ΍ ˬϻ .ΔϴϠλϷ΍ ΎϨΑϮόθϟ ήϛΫ ϱ΃ ϥϭΩ (ΩϮϨϬϟ΍ϭ αήϔϟ΍ϭ ϥΎϧϮϴϟ΍) Ϧϋ ΙΪΤΘϳ ϩ΍ήΗ ϻϭ ˬϥϮϴϣϮϘϟ΍ ΎϧϮΧέΆϣ Ϫϴϓ ϊϗϭ ϱάϟ΍
νέϷ΍ ϪΟϭ ϰϠϋ ϦϜϳ Ϣϟ« : ϝϮϘϳ ϩ΍ήΗ ˬϦϴϴϠλϷ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ ΏϮόθϟ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϦϳϮϜΗ ϲϓ ϝϭϷ΍ έϭΪϟ΍ ΢ϨϤϳ βϜόϟ΍
ΔϐϟΎΒϣ Δϳ΃ ϥϭΩ Ϧϣ ϦϜϟϭ ϱέΎπΤϟ΍ »αήϔϟ΍« έϭΪΑ ϑήΘόϳ Ϫϧ΍ ϢΛ .(658 ι) »ήμϣϭ ϕ΍ήόϟ΍ϭ ϡΎθϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣ ήπΣ΃ ΪϬόϟ΍ ΍άϬϟ
ι) »ϡϭήϟ΍ϭ ςΒϨϟ΍ϭ ςΒϘϟ΍ Ϛϟάϛϭ ϦϴϨδϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ϓϻ΁ (ΓέΎπΤϟΎΑ) ϢϬΗΪϣ ΖϟΎσ αήϔϟΎϓ« : ϯήΧϷ΍ ΏϮόθϟ΍ ϊϣ ϱϭΎδΘϟΎΑϭ ˬαϮϫϭ
ήϤϋ ήϣ΃ ϲΘϟ΍ αήϔϟ΍ ϡϮϠϋ Ϧϳ΃« :ϩέϮμΗ ΐδΣ ΎϬϤψόϣ ΖϔϠΗ ϲΘϟ΍ ϯήΧϷ΍ Ε΍έΎπΤϟ΍ έΩΎμϣ έϭΪΑ ϑήΘόϳ Ϫϧ΍ ϢΛ .(638
Ϧϣ ςΒϘϟ΍ ϡϮϠϋ Ϧϳ΃ϭ ˬΎϬΠ΋ΎΘϧϭ ΎϫέΎΛ΁ Ϧϣ ϢϬϴϠϋ ήϬχ Ύϣϭ ˬϞΑΎΑ Ϟϫ΃ϭ ϥΎϳήδϟ΍ϭ Ϧϴϴϧ΍ΪϠϜϟ΍ ϡϮϠϋ Ϧϳ΃ϭ ˬ΢Θϔϟ΍ ΪϨϋ ΎϫέϮΤϤΑ
Ϧϣ ϢϫήΜϛ΃ ϡϼγϻ΍ ϲϓ ϢϠόϟ΍ ΔϠϤΣ ϥ·« : ΔϓϭήόϤϟ΍ (ϥϭΪϠΧ ϦΑ΍) ΔϟϮϘϣ ϥϭήλΎόϤϟ΍ ΎϧϮΧέΆϣ έήϛ ΎϤϟΎσ .(63 ι)»ϢϬϠΒϗ
ΎϤϛ »ΔϴΑήόϟΎΑ ϦϴϘσΎϨϟ΍ ήϴϏ« ϰϨόϤΑ ΎϬϤϬϓ ϞΑ ˬ»αήϔϟ΍« ϲϨόΗ ΎϬϧ΃ ϰϠϋ »ϢΠϋ« ΔϤϠϛ ϢϬϔϳ Ϣϟ ΍˱ΪΑ΃ ϪϨϜϟ .(1047 ι) »ϢΠόϟ΍
Ϧϔϟ΍ ωΎδΗϻ ϰΑήϤϟ΍ϭ ΔϐϠϟΎΑ ϥϮϤΠόΘδϣ ϭ΃ ϢΠϋ ϢϫήΜϛ΃ ϡϼγϻ΍ Ϟϫ΃ ϰϠϋ ϩϮψϔΣ Ϧϳάϟ΍ ΚϳΪΤϟ΍ ΔϠϤΣ« : ϝϮϘϳ ϩ΍ήΗ .Ύ˱ϘΑΎγ ΎϨϴΑ
ˬ(Ϣγϼτϟ΍ϭ ήΤδϟ΍) ϩΎϤγ΃ ϱάϟ΍ (ϚϠϔϟ΍ϭ ϢϴΠϨΘϟ΍ ϢϠϋ) ΍ϭΪΟϭ΃ Ϧϳάϟ΍ ϞΑΎΑ Ϟϫ΃ έϭΩ (ϥϭΪϠΧ ϦΑ΍) ήϛάϳ ϢΛ .(1049 ι) »ϕ΍ήόϟΎΑ
ˬϞΑΎΑ Ϟϫ΃ ϲϓ ήΤδϟ΍ ΩϮΟϭ« .ϝϮϘϳ .ϢϬϓϼγ΃ Ϧϣ ϢϠόϟ΍ ΍άϫ ϕήθϤϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ˯ΎϤϠϋ Ιέϭ ϒϴϛ ΡϮοϭϭ ΔΣ΍ήλ ϞϜΑ ήϴθϳ ϩ΍ήΗϭ
Ϧϣ ΎϨϟ ϢΟήΘϳ Ϣϟϭ .ήΛϵ΍ϭ ϒϴϟ΄Θϟ΍ ΎϬϴϓ ϢϬϟ ϥΎϛϭ .ϢϫήϴϏϭ ςΒϘϟ΍ Ϧϣ ήμϣ Ϟϫ΃ ϲϓϭ ..ήϴΜϜϓ ϦϴϴϧΎϳήδϟ΍ϭ ςΒϨϟ΍ Ϧϣ ϥϮϴϧ΍ΪϠϜϟ΍ Ϣϫϭ
ϲϓ ήϬχ ϢΛ ..Ϫϴϓ ΍ϮϨϨϔΗϭ ϢϠόϟ΍ ΍άϫ ΎϬϨϣ αΎϨϟ΍ άΧ΄ϓ ˭ϞΑΎΑ Ϟϫ΃ ωΎοϭ΃ Ϧϣ ΔϴθΣϭ ϦΑϻ ΔϴτΒϨϟ΍ ΔΣϼϔϟ΍ ϞΜϣ ˬϞϴϠϘϟ΍ ϻ΍ ΎϬϴϓ ϢϬΒΘϛ
ΎϨΑ Ϯόη έϭΩ ϙέΩ΃ ϞϣΎθϟ΍ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ϪϴϋϮΑ (ϥϭΪϠΧ ϦΑ΍) ϥ΍ .(924 ι) »ΔϠϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΓήΤδϟ΍ ήϴΒϛ ϥΎϴΣ ϦΑ ήΑΎΟ ϕήθϤϟ΍
ΔϣΎΠϨϟ΍ϭ ήΤδϟΎΑ ΔϳΎϨϋ ςΒϘϟ΍ Ϧϣ ϢϫήλΎϋ Ϧϣϭ ϥϮϴϧΎϳήδϟ΍ ϢϬϠΒϗ Ϧϣϭ ϥϮϴϧ΍ΪϠϜϟ΍ ϥΎϛϭ« : ϝϮϘϳ .ΔϳήθΒϟ΍ Ι΍ήϴϣ ˯ΎϨϏΎΑ ΔϴϠλϷ΍
.(890 ι) »ϥΎϧϮϳϭ αέΎϓ Ϧϣ ϢϣϷ΍ ϢϬϨϋ ϚϟΫ άΧ΃ϭ ˬϢγϼτϟ΍ Ϧϣ ΎϬόΒΘϳ Ύϣϭ
ΔϴϠϤϋ ϥ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϲϓ.ΔϴϠλϷ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ έΩΎμϤϟ΍ ϲϓ ϲϤϠϋ αΎγ΃ ϱ΃ ΎϬϟ βϴϟ ˬΓήλΎόϤϟ΍ »βϳήϔΘϟ΍« ΔϴϠϤϋ ϥ·ˬϥΫ·
ΔπϬϨϟ΍ έΩ΍ϮΑ ϰϟϭ΃ Ε΃ΪΑ ΎϤϨϴΣ ϲοΎϤϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ ϱ΃ ˬΔϴϧΎϤΜόϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϰϟ΍ Ύ˱γΎγ΃ ΩϮόΗ ϲϗ΍ήόϟ΍ ΦϳέΎΘϠϟ ϩάϫ »βϳήϔΘϟ΍«
Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ΖϨΒΗ ΎϬϨϋ Ύ˱ϤϏέ ϡΎθϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΔϔϘΜϤϟ΍ ΐΨϨϟ΍ ϥ΃ ϑϭήόϤϟ΍ Ϧϣ .ϲϣϼγϻ΍ ϲΑήόϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ΔΑΎΘϛ ΓΩΎϋ·ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍
Εϻϼδϟ΍ ϥ΍ ΔϠϜθϤϟ΍ .Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ήτΧ Ϊο ϲϣ΍Ϊϟ΍ϭ ήϳήϤϟ΍ ω΍ήμϟ΍ νϮΨΗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΓήτϴδϤϟ΍ ΔϴϧΎϤΜόϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϒϗ΍Ϯϣ
ϥ΃ ϲϨόϳ ΍άϫϭ ˭ϦϴϴϧΎϤΜόϟ΍ ϞΜϣ ϲϧΎΘδϛήΘϟΎΑ ΔϘσΎϧ ΖϧΎϛ ˬ(ΔϳέΎΟΎϘϟ΍ ϢΛ ΔϳϮϔμϟ΍) ήθϋ αΩΎδϟ΍ ϥήϘϟ΍ άϨϣ ϥ΍ήϳ΍ ΖϤϜΣ ϲΘϟ΍
.ϩΪΣϭ »ΐϫάϤϟ΍« Ϯϫ ϞΑ ˬϦϳΪϟ΍ ϻϭ ΔϴϣϮϘϟ΍ ϻϭ ΔϐϠϟ΍ ϻ ˬϦϴϴϧΎϤΜόϟ΍ Ϧϋ Ϧϴϴϧ΍ήϳϻ΍ Ϟμϔϳ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ΪϴΣϮϟ΍ ˯ϲθϟ΍
Ϟϛ .ϲϣϮϘϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻΎΑ ϪΒη΃ ϲϔ΋Ύτϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ έΎλϭ ˬΎ˱ϳέΎπΣϭ Ύ˱ϴγΎϴγ ΍˱Ϊό˵Α ϲΒϫάϤϟ΍ ω΍ήμϟ΍ άΧ΃ αΎγϷ΍ ΍άϫ ϰϠϋ
ΔϠϜθϤϟ΍ ΓΪΣ .ΔϴϧΎϤΜόϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϰϠϋ ϦϴΑϮδΤϣ ΍ϭέΎλ »ΔϨδϟ΍« Ϟϛϭ ˬϥ΍ήϳ΍ ϰϠϋ ϦϴΑϮδΤϣ Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗ ΍ϭέΎλ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ »Δόϴθϟ΍«
ϪΗίϮΣϭ ΔγΪϘϤϟ΍ ϪΗΎΒΘϋ ήϘϣ ϱάϟ΍ »ϱήϔόΠϟ΍ ϲόϴθϟ΍ ΐϫάϤϟ΍« ΍ϮϘϨΘϋ΍ Ϧϴϴϧ΍ήϳϻ΍ ϥ΃ ˬϪψΣ ˯Ϯγ Ϧϣ .ϕ΍ήόϟ΍ ϰϠϋ Ύ˱γΎγ΃ ΕΰϛήΗ
ϲϗ΍ήόϟ΍ ϪϴϘϔϟ΍ ϪδγΆϣϭ (ϕ΍ήόϟ΍ Ϟϫ΃ ΐϫάϣ) ϰϤδϳ ϥΎϛ ϱάϟ΍ »ϲϔϨΤϟ΍ ΐϫάϤϟ΍« ΍ϮϘϨΘϋ΍ ΪϘϓ ϥϮϴϧΎϤΜόϟ΍ Ύϣ΃ .ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΔϴϤϠόϟ΍
63

ϦϴϗϼϤόϟ΍ Ϧϳάϫ ϲΒϫάϣ ΰϛήϣ ΢ϳήΠϟ΍ β΋ΎΒϟ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ΢Βλ΃ϭ ˬΓΎγ΄Ϥϟ΍ ΖϠϣΎϜΗ ϥΫ· .(53)Ω΍ΪϐΑ ϲϓ ϥϮϓΪϤϟ΍ (ΔϔϴϨΣ ϮΑ΃)
ϞϜΑ .Δϴόϴθϟ΍ ΔϴΒϠϏϷ΍ Ε΍άϟΎΑϭ ˬϲϣ΍Ϊϟ΍ ΞΤϟ΍ νϭήϔϟ ˯΍Ϊϓ ζΒϛ ϲϗ΍ήόϟ΍ ΐόθϟ΍ έΎλϭ ˬ»ΔγΪϘϤϟ΍ ΎϤϬΑήΣ ΔΣΎγ«ϭ ϦϴϋέΎμΘϤϟ΍
ΖϠχ ϥϭήϗ ΔόΑέ΃ ϝϼΧ .βϣΎΨϟ΍ ϞΗήϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ϋϮϧ ϢϫέΎΒΘϋ΍ ϢΗϭ ˬϥ΍ήϳ΍ ϰϠϋ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ Δόϴθϟ΍ ˯ϻΆϫ ϥϮϴϧΎϤΜόϟ΍ ΐδΘΣ΍ ΔσΎδΑ
ϕ΍ήόϟ΍ ϥ΍ήϳ΍ ΡΎΘΠΗ ˬήΧ΁ϭ ϦϴΣ ϦϴΑ .ϦϴϴϧΎϤΜόϟ΍ Ϧϣ ΔγΪϘϤϟ΍ Δϴόϴθϟ΍ ϪΗΎΒΘϋϭ ϕ΍ήόϟ΍ ω΍ΰΘϧ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ϞϴΤΘδϤϟ΍ ΢ϓΎϜΗ ϥ΍ήϳ΍
ϰϟ΍ (ΔϔϴϨΣ ϮΑ΃) ϥΎϤΜΟ ΍ϭΪϴόϴϟ ϙ΍ήΗϷ΍ ΩϮόϳ Ύϣ ϥΎϋήγ .(ΔϔϴϨΣ ϲΑ΃) ήΒϗ ζΒϨΗϭ ΔϨδϟ΍ Ϊο ΢Α΍άϤϟΎΑ ωήθΗϭ ϙ΍ήΗϷ΍ Ϧϣ ϪϋΰΘϨΗϭ
Δόϴη ΐδϛ ϞΟ΃ Ϧϣ ΐϫάϟ΍ϭ ϝΎϤϟ΍ϭ ΪϬΠϟ΍ ϥ΍ήϳ΍ ΖϟάΑ ΪϘϟ !ϥϭήϗ ΔόΑέϷ ΍άϜϫϭ ..Δόϴθϟ΍ Ϊο ϊϤϘϟ΍ϭ ΢Α΍άϤϟΎΑ ΍Ϯϋήθϳϭ Ϫόοϭ
ΓέΎΠΘϟ΍ ϲϫ ΖϧΎϛ ϒΠϨϟ΍ ΓήΒϘϣ ϰϟ΍ ΔϣΩΎϘϟ΍ ϢϫΎΗϮϣ ΚΜΟϭ ˬϒϗϮΘΗ ϻ Ϧϴϴϧ΍ήϳϻ΍ ΝΎΠΤϟ΍ ωϮϤΟ ΖϧΎϛϭ .ΎϬΗήμϨϟ ϢϫήΟϭ ϕ΍ήόϟ΍
Ώϼσ Ύϣ΃ !(54)ϯήΧϷ΍ ϊ΋ΎπΒϟ΍ ϦϴΑ ΍˱ήγ ΚΜΠϟ΍ ϩάϫ ΐϳήϬΗ ΪΣ ϰϟ΍ Ύ˱ϧΎϴΣ΃ Ϟμϳ ήϣϷ΍ ϥΎϛ ϞΑ ˬϥ΍ήϳ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϦϴΑ ΔΠ΋΍ήϟ΍ ϰϟϭϷ΍
ϥ΃ ϲϓ ϼ
˱ όϓ ϥ΍ήϳ΍ ΖϨϜϤΗ ˬϥϭήϘϟ΍ ϩάϫ ϝϼΧ .Δϴϗ΍ήόϟ΍ Δϴόϴθϟ΍ Ε΍ίϮΤϟ΍ϭ ΕΎόϣΎΠϟ΍ ϲϓ ΔϴΒϠϏϷ΍ Ϣϫ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ΍ϮϠχ ΪϘϓ ϥϮϴϧ΍ήϳϻ΍ ϢϠόϟ΍
ΔΒΨϨϟ΍ ϩάϫ ΓΩΎϗ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϥ΍ ϞΑ .ϥ΍ήϳΎΑ ιΎΨϟ΍ ϖϠόΘϟ΍ϭ ϒσΎόΘϟ΍ Ρϭέ ϢϬϴϓ ΚΒΗϭ Δϴϗ΍ήόϟ΍ Δϴόϴθϟ΍ ΐΨϨϟ΍ Ϧϣ ϢϬϣ ˯ΰΟ ϲϓ ήΛΆΗ
ˬΎ˱όΒσ .ϥ΍ήϳ΍ ϊϣ ΓΰϴϤΘϣ Δϗϼϋ ϢϬϟϭ ϲϧ΍ήϳ΍ ϲϗ΍ήϋ Νϭ΍ΰΗ ΔΠϴΘϧ ϭ΃ Δϴϧ΍ήϳ΍ ϝϮλ΃ Ϧϣ ϯήΧ΃ ϭ΃ ΓέϮμΑ ΍ϮϧΎϛ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϴϨϳΪϟ΍
ˬΔϳΩΎμΘϗϻ΍ϭ ΔϳήϜδόϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΐγΎϜϤϟ΍ ϲϓ ϢϬΘϠπϓϭ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϴϨδϟ΍ ΐΨϨϟ΍ ΎϬΒϧΎΟ ϰϟ΍ ΕήΟ ΔϴϧΎϤΜόϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϥΎϓ ˬ΍άϫ ϞΑΎϘϣ
.ΔϴϤϴϠόΘϟ΍ϭ ΔϳήϜδόϟ΍ϭ Δϳέ΍Ωϻ΍ ΎϬΗΎδγΆϣϭ ΔϟϭΪϟΎΑ ϖϠόΘϳ Ύϣ Ϟϛ Ϧϋ ϢϬϟΰϋϭ ϕ΍ήόϟ΍ Δόϴη ζϴϤϬΗ ˯ΎϘϟ
ϲϗ΍ήόϟ΍ϭ ˬϲΑήόϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ΔΑΎΘϜΑ »ΔϨϤΜόΘϤϟ΍« ΔϳήμϤϟ΍ϭ ΔϴϣΎθϟ΍ϭ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΐΨϨϟ΍ ΖϣΎϗ ΓήΗϮΘϤϟ΍ ΔϴόοϮϟ΍ ϩάϫ Ϟχ ϲϓ
.ϲγΎΒόϟ΍ϭ ϱϮϣϷ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ΦϳέΎΗ ΐΘ˵ϛ ϲϛήΘϟ΍ - ϲϧ΍ήϳϻ΍ ω΍ήμϟ΍ϭ ϲϔ΋Ύτϟ΍ ΐμόΘϟΎΑ ΔϧϮΤθϤϟ΍ ˯΍ϮΟϷ΍ ϚϠΗ Ϟχ ϲϓ ˬΎ˱λϮμΧ
ϰϨΒΗϭ ϲϧΎϤΜόϟ΍ Φϔϟ΍ ϲϓ ϊϗϭ ϱάϟ΍ »ϲΑϭήόϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍« έΎϴΘϟ΍ ϊϣ ϰϘΘϟ΍ ϥ΍ήϳϻϭ ΔόϴθϠϟ ϱΩΎόϤϟ΍ ϲϧΎϤΜόϟ΍ ΐμόΘϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ ΔϠϜθϤϟ΍ϭ
ϡΎϗ ˬϥΎϤϟϷ΍ έ΍ήϏ ϰϠϋ .ΔϴϧΎϤΜόϟ΍ ΐΨϨϟ΍ ϲϓ ΓήΛΆϣ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ »ΔϴϧΎϣήΠϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍« ΔϴΟϮϟϮϳΪϳ΃ Ϧϣ ήϴΛ΄ΘΑ ΦϳέΎΘϠϟ ϲϗήόϟ΍ ϢϬϔϟ΍
ϲϓ »ϡϷ΍ ϦσϮϟ΍« Ϧϣ Ύ˱ϴΟϮϟϮϴΑ Ύ˱ϴϗήϋ ΍˱˯ΰΟ ϲϛήΘϟ΍ ΐόθϟ΍ έΎΒΘϋ΍ϭ »Δϴϧ΍έϮτϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍« αΎγ΃ ϰϠϋ ϢϬΘϴϣϮϗ ϊϨμΑ ϙ΍ήΗϷ΍
ϲϗΎΑϭ ϡΎθϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ΏϮόη έΎΒΘϋΎΑ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍ ΓΎϋΩ ϡΎϗ ˬϙ΍ήΗϷ΍ έ΍ήϏ ϰϠϋ .(55)ϰτγϮϟ΍ Ύϴγ΁ ϲϓ (ϥΎΘδϛήΗ) ϥ΍έϮσ
ΖΛέϭ »ΔϨϤΜόΘϤϟ΍« ΔϴΑήόϟ΍ ΐΨϨϟ΍ ϩάϫ ϥ΍ ϢΛ .(56)Γ¯¯ϲΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ »ϡϷ΍ ϦσϮϟ΍« Ϧϣ ΍˱¯¯ϲϗήϋ ΓέΪΤϨϣ ΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍
ˬΔϴϧΎγΎδϟ΍ ΔϳέϮσ΍ήΒϣϻ΍ ϡΎϳ΃ άϨϣ ΔϴϧΎΘδϛήΘϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ϰϠϋ ΔϴγέΎϔϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ήϴΛ΄Η ΔϘϴϘΤΑ ϞΜϤΘΗ ϙ΍ήΗϷΎΑ ΔλΎΧ ΓΪϘϋ Ύ˱πϳ΃
.ΔϴϧΎϤΜόϟ΍ ΔϴϛήΘϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϰϠϋ ΔϴγέΎϔϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ήϴΛ΄Η έ΍ήϤΘγ΍ϭ
ΖϤΗ ˬΔϴϧ΍ήϳϻ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ˯΍ί΍ ΔϴϛήΘϟ΍ κϘϨϟ΍ ΓΪϘϋϭ ΔϴϧΎϤΜόϟ΍ Δϴϔ΋ΎτϟΎΑ ΝΰΘϤϤϟ΍ »ϲϗήόϟ΍ ϲΑϭήόϟ΍« ϢϬϔϟ΍ ΍άϫ αΎγ΃ ϰϠϋ
ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ΦϳέΎΗ ΔϠΑήϏ ΖϤΗ ϲόϴθϟ΍ ϲϧ΍ήϳϻ΍ ΐϋήϟ΍ ϮΟ ϲϓ .ΓήλΎόϣ Δϴϔ΋Ύσ ΔϴϣϮϗ ΔϘϳήτΑ ϲΑήόϟ΍ ϲϣϼγϻ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ΔΑΎΘϛ
ΔϔϘΜϤϟ΍ ΎϨΒΨϧ Ζόϗϭ ϥΫ΍ ΍άϜϫ !»ΔϴγέΎϔϟ΍ ΔϴΑϮόθϟ΍ ΔϠΑΰϣ« ϲϓ ϪΘΑϭήϋ ˯ΎϘϧ ϲϓ ϙϮϜθϣ Ϯϫ Ύϣ Ϟϛ ϲϣήΑ ϚϟΫϭ ΔϴγΎΒόϟ΍ ΔϳϮϣϷ΍
αήϔϟΎΑ Δϗϼϋ Ϫϟ Ύϣ Ϟϛ Ϊο ˯΍Ϯόθϟ΍ ΏήΤϟ΍ ΖϨϠϋ΃ϭ »Δϴϔ΋Ύτϟ΍ Δϴϗήόϟ΍ ΔΑϭήόϟ΍« ϢϴϫΎϔϣ ΖϨΒΗϭ ˬϲϧΎϤΜόϟ΍ ϲϛήΘϟ΍ ϕί΄Ϥϟ΍ ϲϓ
Ϟϛ ϢϬϴϠϋ ΖΒδΘΣ΍ ΚϴΤΑ ˬαήϔϟ΍ ˯ϻΆϬϟ ϲϠϜϟ΍ έϭΪϟ΍ ϢϴΨπΗ ϢΛ »ϲγέΎϔϟ΍ ϭΪόϠϟ« ϲΒϠδϟ΍ έϭΪϟ΍ ϢϴΨπΗ ϞΟ΃ Ϧϣ .Δόϴθϟ΍ϭ
ϥΎϤϠϐϟ΍ϭ ϱέ΍ϮΠϟΎΑ ϝΰϐΘϟ΍ .ΔϴγέΎϓ ˬΔϋϼΨϟ΍ϭ Ϧϔϟ΍ϭ Ώήτϟ΍ .ΔϴγέΎϓ ˬΔϗΪϧΰϟ΍ϭ ΩΎΤϟϹ΍ :ϕ΍ήόϟ΍ϭ Ω΍ΪϐΑ ϲϓ ΓέΎπΤϟ΍ ϞϴλΎϔΗ
ΓέΎπΤϟ΍ϭ ΓΎϴΤϟ΍ Ϧϣ ˯ϲη ϙήΘ˵ϳ Ϣϟ .ΔϴγέΎϓ ˬΓέϮΜϟ΍ϭ ΩήϤΘϟ΍ϭ ΔϴΑϮόθϟ΍ .ΔϴγέΎϓ ˬΔϴϨσΎΒϟ΍ϭ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ϭ ϊϴθΘϟ΍ .ΔϴγέΎϓ ˬΓήϤΨϟ΍ϭ
ΔϴϨϣέ΃ϭ ΔϴγΎϘϔϗϭ ΔϴϧΎΘδϛήΗ ϝϮλ΃ Ϧϣ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϋΪΒϤϟ΍ϭ ϡϼϋϷ΍ ϰΘΣ ϞΑ .αήϔϠϟ Ϫϴϓ ήΒϛϷ΍ϭ ϝϭϷ΍ έϭΪϟ΍ ΐδ˵ϧϭϻ· ω΍ΪΑϻ΍ϭ
!»Ύ˱ΣΎΤϗ΃ Ύ˱Αήϋ« ΍Ϯδϴϟ ϢϬϧ΃ ΩήΠϤϟ ˬ(ϲϧϭήϴΒϟ΍ϭ ϲϣίέ΍ϮΨϟ΍ϭ ϲΑ΍έΎϔϟ΍ϭ ΎϨϴγ ϦΑ΍) ϞΜϣ ˬαήϔϟ΍ ϰϠϋ ϢϬΑΎδΘΣ΍ ϢΗ ΔϳΪϨγϭ ΔϳΪϨϫϭ
***

64

ϲϗ΍ήόϟ΍ ήοΎΤϟ΍ ϲϓ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΓΪϘόϟ΍ ήϴΛ΄Η
ήοΎΤϟΎΑ ρΎΒΗέϻ΍ ϥϮϜϳ Ύϣ έΪϘΑ ˬΎ˱ϗΰϤϣ ϪΑ ρΎΒΗέϻ΍ϭ Ύ˱θϫ ϲοΎϤϟΎΑ αΎδΣϻ΍ ϥϮϜϳ Ύϣ έΪϘΑ ˬΩ΍ήϓϷ΍ ϞΜϣ ΏϮόθϟ΍ ϥ΃ ΎϤΑ
ϩάϫ ϲϓ »ϲγέΎϔϟ΍ ϊΒόΒϟ΍« ϢϴΨπΗϭ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϲϓ ϲϗ΍ήόϟ΍ έϭΪϟ΍ ήϴϔμΗ ϢΗ ϥ΃ ΪόΑ .Ύ˱ϗΰϤϣϭ Ύ˱θϫ Ϛϟάϛ
ΓΪϘϋ« ϲϗ΍ήόϟ΍ ϦσΎΒϟ΍ ϞϘόϟ΍ ϲϓ ΖϘϠΧ ΍άϜϫ .ϲϗ΍ήόϟ΍ ϊϤΘΠϤϠϟ ϲϓΎϘΜϟ΍ϭ ϲγΎϴδϟ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϰϠϋ ΓήηΎΒϣ ήϣϷ΍ βϜόϧ΍ ˬΓέΎπΤϟ΍
:ΔσΎδΑ ϞϜΑ ΎϬΘϴϤδΗ ϦϜϤϳ ΓΪϘόϟ΍ ϩάϫϭ ˬΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ Ε΍άϟ΍ ΔϤϴϘΑ αΎδΣϻ΍ ΓήηΎΒϣ βϤΗ »ΔϴϓΎϘΛ - ΔϴγΎϴγ - Δϴδϔϧ
ΩΪϬϤϟ΍ ήοΎΤϟ΍ Ϯϫ ϲϧΎΜϟ΍ϭ ˬϪϘϳΰϤΗϭ »ϪδϳήϔΗ« ϢΗ ϱάϟ΍ ϲοΎϤϟ΍ Ϯϫ ΎϤϬϟϭ΃ :ϦϳέΪμϣ Ϧϣ ϯάϐΘΗ ΓΪϘόϟ΍ ϩάϫ .»Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΓΪϘόϟ΍«
ΔϴγΎϴδϟ΍ Γέϭήπϟ΍ ΔϣΪΧ ˬϩάϫ ϪϳϮθΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ Ϟϛ Ϧϣ ϦϠόϤϟ΍ ήϴϏ ϲϔΨϟ΍ ϑΪϬϟ΍ Ϟχϭ .»ϲϧ΍ήϳϻ΍ ήτΨϟ΍« ¯Ώ ϰϤδϳ ΎϤΑ Ύ˱Ϥ΋΍Ω
ϙϮϜθϣ ΔϴΒϨΟ΃ ΕΎϴϟΎΟ ϢϫέΎΒΘϋ΍ϭ »αϮΠϤϟ΍ ΔϗΩΎϧΰϟ΍« αήϔϟ΍ ϰϠϋ (ΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ϭ) ϕ΍ήόϟ΍ Δόϴη ΏΎδΘΣ΍ :ϯήΒϜϟ΍ ΔϴϧΎϤΜόϟ΍
ϖσΎϨϣ ϊϴϤΟ ϲϓ ΔϴϧΎϤΜόϟ΍ ΕΎϣϮϜΤϟ΍ ϼ
˱ όϓ ϪΘγέΎϣ Ύϣ ΍άϫ .ϦσϮϟ΍ Ϧϣ ϢϫΩήσ ϰΘΣϭ ϢϬόϤϗϭ ϢϬϟΰϋ ήϳήΒΗ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬΎϬ΋ϻϮΑ
ϦϴΘϨϳΪϤϟ΍ ϦϴΗΎϫ ϲϓ ϥΎϜδϟ΍ Ϧϣ ήΒϛϷ΍ ˯ΰΠϟ΍ ϥΎϛ ˬϲοΎϤϟ΍ ϥήϘϟ΍ ςγ΍ϭ΃ ϰΘΣ ϼ
˱ Μϣ ΔϨϳΪϤϟ΍ϭ ΔϜϣ ϲϓ .ϕ΍ήόϟ΍ ΝέΎΧ ϰΘΣϭ ˬΔόϴθϟ΍
ϢϬ΋΍Ϊϋ ϢϏέ ϦϴϴΑΎϫϮϟ΍ϭ ϦϴϴϧΎϤΜόϟ΍ ϥ΃ ΐΒδϟ΍ϭ .Δόϴθϟ΍ ˯ϻΆϬϟ ήΛ΃ ϱ΃ ϦϴΘϨϳΪϤϟ΍ ϦϴΗΎϫ ϲϓ ΪΟϮϳ ϻ ϥϵ΍ϭ ˬ(57)Δόϴη Ϣϫ
ΔγΎϴγ .ΪϘΘόϤϟ΍ ήϴϴϐΗ ϰϠϋ έΎΒΟϹ΍ϭ ήϴΠϬΘϟ΍ϭ ΢Α΍άϤϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ Δόϴθϟ΍ ΔΑέΎΤϣ ϲϓ ΖϘΘϟ΍ ϦϴϨΛϻ΍ ΔΤϠμϣ ϥ΃ ϻ· ˬΔϴϣ΍Ϊϟ΍ ϢϬΑϭήΣϭ
Δϴϗ΍ήόϟ΍ ϢΛ ΔϴϧΎϤΜόϟ΍ ΕΎϣϮϜΤϟ΍ ΖϠλϭ ΪϘϓ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ Ύϣ΃ ˬϥΎϨΒϟϭ ΎϳέϮγϭ ˯ΎδΣϹ΍ϭ ϦϳήΤΒϟ΍ ϲϓ ΖγέϮϣ ΩΎόΑϹ΍ϭ έΎϘϓϹ΍ϭ ϝΰόϟ΍
ϥ΍ήϳ΍ ΩϭΪΣ ϰϟ΍ ϲϗ΍ήϋ ϥϮϴϠϣ ΏέΎϘϳ Ύϣ ΩήτΑ ΕΎϨϴϧΎϤΜϟ΍ ϲϓ ΎϬΗϭέΫ ΖϠλϭ ϲΘϟ΍ Δϴόϴθϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϠϟ ΓήϤΘδϤϟ΍ Ωήτϟ΍ ΕΎϴϠϤϋ
.(58)ΔϴϘϨϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ϢϬϟϮλ΃ ΕϮΒΛ ϡΪϋ ΔΠΤΑ
ΔϟϭΪϠϟ ϥϭήϗ ΔϴόΒΗ ΐΒδΑϭ ΔϘϴο Δϴϔ΋Ύσ ΢ϟΎμϣ ΐΒδΑ .ΎϧήοΎΣϭ ΎϨΨϳέΎΗ ϲϓ »ΔϨϤΜόΘϤϟ΍« ΐΨϨϟ΍ ΖϠόϓ ϥΫ· ΍άϜϫ
ΖϠχ ϥϭήϗ ϝϼΧ ΎϫϮϋέί ϲΘϟ΍ ϢϬΘϴϠϘϋ ϥ΃ ϻ· ϦϴϴϧΎϤΜόϟ΍ ϝ΍ϭί ϢϏέ .ϪϠΒϘΘδϣϭ ϩήοΎΣϭ ϦσϮϟ΍ ΦϳέΎΘΑ ΔϴΤπΘϟ΍ ΖϤΗ ˬΔϴϧΎϤΜόϟ΍
Γ¯ΐόϠϟ΍ α¯ϒϧ ΍ϭ¯ϦΒΗ Γ¯ΚϳΪΤϟ΍ Γ¯ϲϗ΍ήόϟ΍ Γ¯ϝϭΪϟ΍ ΍ϭ¯ϞϜη ϱΫ¯ϝ΍ ΰϴϠϜϧϻ΍ ϥ΍ ϢΛ .ΚϳΪΤϟ΍ Ύϧήμϋ ϲϓ ήϤΜΗϭ ϮϤϨΗ
ΎϣΪϨϋ ϰΘΣ .(59)»ΪδΗ ϕήϓ« ΔγΎϴγ ϖϴΒτΗ ϞΟ΃ Ϧϣ Δόϴθϟ΍ ϝί¯ω ΔϟΎΣ ω¯ϲΠθΗϭ Γ¯ϲϔ΋Ύτϟ΍ Γ¯¯ϦϤϴϬϟ΍ ΔϴϠϤϋ ΍ϭ¯ϢϋΩϭ
.ϪΑΎΒγ΄Α ϙϮϜθϤϟ΍ ϪΗϮϤΑ ΖϬΘϧ΍ ΓήϴΜϛ ΐϋΎμϣ Ϧϣ ϰϧΎϋ ϪϧΎϓ Δϴϔ΋Ύτϟ΍ ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ κϠΨΘϟ΍ (ϝϭϷ΍ Ϟμϴϓ) ϞΣ΍ήϟ΍ ϚϠϤϟ΍ ϝϭΎΣ
΢ΠΒΘϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ .»ϲϧ΍ήϳϻ΍ ήτΨϟ΍« ήΗϭ ϰϠϋ ϑΰόϟΎΑ ήϤΘγ΍ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ϪΘϨϤϴϫ νήϓ ϱάϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ έΎϴΘϟ΍ ϥ΍
ΓήϴΧ ϡΎϬΗ΍ϭ ϪδϳήϔΘΑ ΓϻΎϐϤϟ΍ϭ ϲϗ΍ήόϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϪϳϮθΗ ήϤΘγ΍ϭ ΔϴϧΎϤΜόϟ΍ Δϴϔ΋Ύτϟ΍ ΔΒόϠϟ΍ ΕήϤΘγ΍ ϲΑήόϟ΍ ϲϗήόϟ΍ ˯ΎϘϨϟ΍ϭ ΔϴϧΎϤϠόϟΎΑ
ΎϧΪϨϋ Ϧϣ ΔϐϟΎΒϣ Ζδϴϟ ΓήϴΧϷ΍ ΓέΎΒόϟ΍ ϩάϫ) »ΔϴϗΪϧΰϟ΍ ΔϴΑϮόθϟ΍ ΔϳΩϮϬϴϟ΍ ΔϴγϮΠϤϟ΍ ΔϴγέΎϔϟ΍ Δϴόϴθϟ΍« ϝϮϴϤϟΎΑ ϪϴϋΪΒϣϭ Ϫϣϼϋ΃
ϲϗ΍ήόϟ΍ ήϋΎθϟ΍ ϝΎΜϤΗ ϢϴτΤΗ ϢΗ ΎϣΪϨϋ ΕΎϨϴϧΎϤΜϟ΍ ϲϓ ϪΗϭέΫ ϰϟ΍ ήϣϷ΍ Ϟλϭ .(ΎϨΘγ΍έΩ ϲϓ ΎϬπόΒϟ ΎϨϗήτΗ ΐΘϛ ΓΪϋ ϲϓ ΓέϮϛάϣ ϞΑ
!Ύ˱ϴγέΎϓ ϩέΎΒΘϋΎΑ ΔϴϣϮϗ ϯϮΘϓ ΕέΪλ ΎϣΪόΑ »α΍Ϯϧ ϮΑ΃« ϑϭήόϤϟ΍ ϱί΍ϮΣϷ΍
ήμόϟ΍ ϲϓ ΎϬϴϠϋ ΖΑήΗϭ ΦϳέΎΘϟ΍ ΐΘϛ ϊϴϤΟ ϲϓ ΖϠΧΩ ΎϬϧ΃ ΚϴΤΑ ήϴΛ΄Θϟ΍ϭ ΓϮϘϟ΍ Ϧϣ »ΔϴδϳήϔΘϟ΍« ΔϳήμϨόϟ΍ ΓήψϨϟ΍ ϩάϫ ϥ·
ϲόϴΒτϟ΍ Ϧϣ έΎλ ΚϴΤΑ ΔϴΒόθϟ΍ ΔϴϨϫάϟ΍ ϲϓ ϰΘΣ ΖϠΧΩϭ ˬϦϴΧέΆϤϟ΍ϭ ϦϴϴγΎϴδϟ΍ϭ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ϭ ΔΒϠτϟ΍ Ϧϣ ϝΎϴΟ΃ϭ ϝΎϴΟ΃ ΚϳΪΤϟ΍
ΖΒΜϳ Ϣϟ ϲΘϟ΍ϭ ΚϳΪΤϟ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΔϓΎϘΜϟ΍ϭ ΓΎϴΤϟ΍ ΐϧ΍ϮΟ ϊϴϤΟ ϥ΍ϭ ˬϲγέΎϓ Ϟλ΃ Ϧϣ Ϯϫ ϲΑήόϟ΍ϭ ϲϗ΍ήόϟ΍ »ϊϴθΘϟ΍« ϥ΄Α ΩΎϘΘϋϻ΍
ϰΘΣϭ ˬΔϴϨϳΪϟ΍ αϮϘτϟ΍ϭ ΏΎϴΜϟ΍ϭ ΕΎϴϓήΤϟ΍ϭ ΦΒτϟ΍ϭ ˯ΎϨϐϟ΍ϭ ϰϘϴγϮϤϟ΍ :ΔϴγέΎϓ ϥϮϜΗ ϥ΃ ΐΠϳ Ϊϴϛ΄ΘϟΎΑ ˬΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ Ϧϣ ϡϭΪϗ
.(60)ΔϴγέΎϓ Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗ ϲϬϓ ΔϴΑήϋ ήϴϏ ΎϬϧ΃ ΎϤΑ (Δϴϣ΍έϵ΍ -ΔϳήϣϮδϟ΍ - ΔϤϳΪϘϟ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍) ˯ΎϤγϷ΍ϭ ΕΎϤϠϜϟ΍
Ϧϣ Ϫϧ΃ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ϪΘϟΎλ΃ ΖΒΜΗ Ϣϟ ˬϲϗ΍ήϋ Ϧσ΍Ϯϣ ϞϜϓ .Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ ϰΘΣ ϞϤη »βϳήϔΘϟ΍«ϭ »ΐϳήόΘϟ΍« αϮϫ ϥ·
Ϟόϔϳ ϥ΃ ΩϮόΗ Ϊϗ ϲϗ΍ήόϟ΍ ϯήΗ .ϡΎϋ ϒϟ΍ άϨϣ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ Ύ˱ϨσϮΘδϣ ϥΎϛ Ϯϟ ϰΘΣ ˬΎϬΑ ϙϮϜθϣ ϪΘϴϗ΍ήϋ ϥΎϓ »ϥΎϧΪϋϭ ϥΎτΤϗ« ΩΎϔΣ΃
ϭ΃ ϢΨϟ« ϲϨΑ ϰϟ΍ ΩϮόϳ ΪΟ Ϧϣ Ϫϧ΃ϭ »ϲΑήόϟ΍ ϪϠλ΃« ΖΒΜϳ ϥ΃ ϪϴϠϋ ˯ϲη Ϟϛ ϞΒϗ ϞΑ ˬϪΘϴϗ΍ήϋ ϻ ˬϦϳήΧ϶ϟ ΖΒΜϳ ϲϜϟ ϞϴΤΘδϤϟ΍
ϞΟ΃ Ϧϣ ˯΍ήϏϹ΍ ϭ΃ ήδϘϟ΍ Ϧϣ ϥϭήϗ ϝϼΧ ϲϗ΍ήόϟ΍ ΎϬϴϟ΍ ΄Πϟ ϲΘϟ΍ »ϢϫϮΘϟ΍ϭ ΔϳέϮτγϷ΍« ϯΪϣ ϰϠϋ ϞϴϟΩ Ϟπϓ΃ !»ΔϋΎϨΧ ϭ΃ ΥϮϨΗ
ϲϤηΎϬϟ΍ ϲθϳήϘϟ΍« ϞλϷ΍ ϲϋΪΗ ϲΘϟ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ή΋Ύθόϟ΍ϭ Ϟ΋΍Ϯόϟ΍ Ϧϣ Ϟ΋ΎϬϟ΍ ϢϜϟ΍ ΍άϫ Ϯϫ ˬ»Ϟϴλ΃ ϲΑήϋ ΐϘϟ« ϱ΄Α ˯ΎϋΩϻ΍
65

ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΓΩΎδϟ΍ ΩΪϋ Ϧϋ ΔΒϴΠϋ Ύ˱ϣΎϗέ΃ ΎϨϟ ήϛάϳ »ϮσΎτΑ ΎϨΣ« ΚΣΎΒϟ΍ .»ϒϳήη Ϊϴγ« ϲϗ΍ήόϟΎΑ ϢϬϴϠϋ ϖϠτϳ Ϧϳάϟ΍ Ϧϣ »ϱϮϠόϟ΍
ΔμΣ ΖϧΎϛ 1936 ϡΎϋ ϰΘΣ .ΔϳΩΎΒϟ΍ϭ ϒϳήϟ΍ϭ ΔϨϳΪϤϟ΍ ϲϓϭ ˬϥΎϤϛήΘϟ΍ϭ Ω΍ήϛϷ΍ϭ Ώήόϟ΍ ϦϴΑϭ ˬΔϨδϟ΍ϭ Δόϴθϟ΍ ϦϴΑ ϦϳήθΘϨϤϟ΍ϭ
ΏΰΣ ϰϠϋ ϰΘΣ Ϫδϔϧ νήϓ »ϒϳήη Ϊϴγ« ΐϘϟ ϥ΍ ϒϳήτϟ΍ ϞΑ .(61)(%69,2) ΖϐϠΑ Ϊϗ ˯΍έίϮϟ΍ ΔγΎ΋έ ϲϓ »ΓΩΎδϟ΍« ˯ϻΆϫ
ˬ»Ϧϴϴθϳήϗ ΓΩΎγ« ΔΛϼΛ Ϧϣ ΔϳΰϛήϤϟ΍ ΔϨΠϠϟ΍ ΓΩΎϴϗ ΖϧϮϜΗ 1956 ϡΎϋ ϲϓ Ϫϧ΃ ϼ
˱ Μϣ φΣϼϳ Ϋ· ˬϲϗ΍ήόϟ΍ ϲϋϮϴθϟ΍ ϞΜϣ ϲϧΎϤϠϋ
ϲθϳήϘϟ΍ ΐϳήόΘϟ΍« ΔϟΎΣ ϞΑ !(62)(ϱέΪϴΤϟ΍ ϝΎϤΟ) ϱΩήϛ ΚϟΎΜϟ΍ϭ ˬ(Ϳ΍ ΪΒϋ ήϣΎϋ) ϲϨγ ϲϧΎΜϟ΍ϭ (ϲοήϟ΍ ϦϴδΣ) ϲόϴη ΎϤϫΪΣ΃
Δϳ΃ ϥϭΩ Ϧϣ !ΐϟΎσ ϲΑ΃ ϦΑ΍ ϲϠϋ ϡΎϣϺϟ ΩϮόΗ ϪΘϟϼγ ϥ΍ ΪϛΆϴϟ ΔϠ΋Ύόϟ΍ ΓήΠη ήθϧ ϱάϟ΍ ˬ(*)»ϡ΍Ϊλ βϴ΋ήϟ΍« ϰΘΣ ΖΑάΟ »ϱϮϠόϟ΍
!!ϥΎϜδϟ΍ ΩΪϋ ΚϠΛ ϰϠϋ Ϊϳΰϳ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ »ϒϳήη Ϊϴγ« Ϟλ΃ Ϧϣ ϢϬϧ΄Α ϥϭΪϘΘόϳ Ϧϳάϟ΍ ΩΪϋ ϥ΍ ϝϮϘϧ ϥ΃ ϥΎϨΌϤσ΍ ϞϜΑ ΎϨϨϜϤϳ ˬΔϐϟΎΒϣ
ϦσϮϟ΍ ϰϨόϣ ΪϳΪΤΗϭ ήοΎΤϟ΍ Δϳ΅ήϟ αΎγϷ΍ ϞϜη ϲϗ΍ήόϟ΍ ϲοΎϤϠϟ »ϲδϳήϔΘϟ΍ϭ ϲΑϭήόϟ΍« ϲϗήόϟ΍ ϢϬϔϟ΍ ΍άϫ ϥ΍
ϥϮϴϗ΍ήϋ ΎϬϨτϘϳ ϲΘϟ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ Ύϣ΃ ˬςϘϓ ΔϴΑήόϟΎΑ ϦϴϘσΎϨϟ΍ νέ΍ ϲϫ ϩΩϭΪΣϭ ϕ΍ήόϟ΍ νέ΃ έΎΒΘϋ΍ ϲόϴΒτϟ΍ Ϧϣ έΎλ .ΔϨσ΍ϮϤϟ΍ϭ
νϭΎϔΘϟ΍ϭ ϞΑ ΰϳΎϤΘϠϟ ΔϠΑΎϗ ΎϬϧ΃ϭ ˬΓΪϴϛ΃ϭ ΔϴϓΎϛ Δϴϗ΍ήϋ ήϴϏ ϖσΎϨϣ ϲϬϓ ˬϥΎϳήδϟ΍ϭ ϥΎϤϛήΘϟ΍ϭ Ω΍ήϛϷ΍ ϞΜϣ ΔϴΑήόϟΎΑ ϦϴϘσΎϧ ήϴϏ
Δϴϗ΍ήόϟ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ ιϮμΨΑ ϪϴϠϋ ΎϧΩϮόΗ ϱάϟ΍ ςΒπϟΎΑ ΍άϫ !ϲϠΒϘΘδϤϟ΍ ΎϬϟΎμϔϧ΍ ϖΤΑ ϲ΋ΪΒϤϟ΍ ϝϮΒϘϟ΍ ϰΘΣϭ ΎϬΘϴϗ΍ήϋ ϯΪϣ ϰϠϋ
ϖσΎϨϣ ϥ΍ .Δϴϔ΋Ύσϭ ΔϴϣϮϗ ϖσΎϨϣ ϰϟ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ϢϴδϘΗ ϑϭΎΨϣ Ϧϋ ΓέήϜΘϤϟ΍ ΕΎΣϭήτϟ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ˬϥϮϴϗ΍ήϋ Ω΍ήϛ΃ ΎϬϨτϘϳ ϲΘϟ΍
Ϟχ ϲϓ ΎϬΨϳέΎΗ ΔϠϴσ ΖηΎϋϭ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΩϼΑ Ϧϣ Ύ˱ϴϧΎϜγϭ Ύ˱ϴόϴΒσ ΍˱˯ΰΟ ΦϳέΎΘϟ΍ ήΠϓ άϨϣ ΖϠϜη ϲΘϟ΍ ϞλϮϤϟ΍ϭ ϞϴΑέ΍ϭ ϙϮϛήϛ ϞΜϣ
ΎϤΑ ˬϦϜϟϭ ˭ΎϬΘϴϗ΍ήϋ ϰϠϋ ΓΪϫΎη ΎϫέΎΛ΁ϭ Ύϫ΅ΎϤγ΃ Ζϟ΍ί ϻϭ έϮμόϟ΍ ϊϴϤΟ ϝϼΧ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ΎϬΘϨτϗϭ ΔϳΪϓ΍ήϟ΍ ϝϭΪϟ΍
ϯήΒϜϟ΍ »ϥΎΘγΩήϛ« ς΋΍ήΧ ϰϟ΍ ΎϬϤο ήϳήΒΗϭ ΎϬΘϴϗ΍ήόΑ ϚϴϜθΘϠϟ ϲϔϜϳ ΍άϫ ϥΈϓ ΔϴΑήϋ ΔϴΒϠϏ΄Α ϥϵ΍ ΔϧϮτϘϣ ήϴϏ ϖσΎϨϤϟ΍ ϩάϫ ϥ΃
.ϲϗ΍ήόϟ΍ ϦσϮϟ΍ Ϧϋ ϝΎμϔϧϻΎΑ ΎϬΗΎϋΩ ϢϠΤϳ ϲΘϟ΍
ϊϴϤΟ Ϫϴϓ ϙήΘθϳ ΪΣ΍ϭ ΦϳέΎΗ ϱΫ ϲϗ΍ήϋ Ϧσϭ ϰϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻΎΑ έϮόθϟ΍ ϒόοϭ »Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ϒόο« Ϧϣ ϰΗ΃ ΍άϫ Ϟϛ
.ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϴΒϫάϤϟ΍ϭ »!ΔϴϣϮϘϟ΍« ΔϳϮΌϔϟ΍ ϢϬΗ΍˯ΎϤΘϧ΍ ΖϔϠΘΧ΍ ΎϤϬϣ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍
βϳήϔΘϟ΍ ΐϋέ
ϢϬΗ΍ ϲΘϟ΍ »ΔϴΑϮόθϟ΍« ΔΤϓΎϜϣϭ »ϲϧ΍ήϳϻ΍ ήτΨϟ΍« ϢγΎΑ ΔϤϛΎΤϟ΍ ΔΒΨϨϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ϯάϐ˵Η ΖϠχ »Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΓΪϘόϟ΍« ϩάϫ ϥ·
ΔϓΪμϟΎΑ ΡΪΘϣ΍ ϭ΃ »ΔϴΑήόϟ΍ ΔϣϷ΍« ˯ΎϘϨΑ ϚϜηϭ ϢϫΪΣ΃ ΃ήΠΗ Ϧϳάϟ΍ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϊϴϤΟϭ ϥΎϤϛήΘϟ΍ϭ Ω΍ήϛϻ΍ϭ Δόϴθϟ΍ϭ ϥϮϴϋϮϴθϟ΍ ΎϬΑ
.ΐϳήϗ ϭ΃ ΪϴόΑ Ϧϣ αήϔϟΎΑ ϖϠόΘϳ ˯ϲη ϱ΃
ϯϮΘδϣ ϰϟ΍ ΖτΒϫϭ ΎϬΗϭέΫ ϰϟ΍ »βϳήϔΘϟ΍« ϰϤΣ ΖϠλϭ ˬΔϴϧ΍ήϳϻ΍ - Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΏήΤϟ΍ ωϻΪϧ΍ ϊϣ ΕΎϨϴϧΎϤΜϟ΍ ϡ΍Ϯϋ΃ ϲϓ
ϊϴΑ ϱάϟ΍ ήϴϬθϟ΍ ϪΑΎΘϛ έΪλ΃ (βϴ΋ήϟ΍ ϝΎΧ) ΡΎϔϠσ Ϳ΍ ήϴΧ Ϊϴδϟ΍ .ΔϴΑήόϟ΍ Δϣϸϟ ϦϴμϠΨϤϟ΍ ϦϴϴϣϮϘϟ΍ Ϊη΃ ϪϨϣ ϞΠΨϳ ϱάϟ΍ ϝ΍άΘΑϻ΍
ήΒΘόϳ ΏΎΘϜϟ΍ ΍άϫ ϲϓ .(63)»ΏΎΑάϟ΍ϭ ΩϮϬϴϟ΍ϭ αήϔϟ΍ :ΎϬϘϠΨΑ Ϳ΍ ΄τΧ΃ ˯Ύϴη΃ ΔΛϼΛ« : Ϫϴϓ ˯ΎΟϭ ˬϦϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϢψόϤϟ Ύ˱ϳέΎΒΟ·
ϞΑ ϱϮΑήΘϟ΍ϭ ϲϣϼϋϻ΍ ϕΎτϨϟ΍ ϦϤο ϖΒΗ Ϣϟ ˬΎϬΘΟ΍άδΑ ΔϠΠΨϤϟ΍ ΔϳήμϨόϟ΍ ϩάϫ !(ήθΑ ΪϠΠΑ ΓήϜϨΘϣ ΕΎϧ΍ϮϴΣ) αήϔϟ΍ (ΡΎϔϠσ)
ϪΘΟϭί Ϧϋ ϲϠΨΘϟ΍ ϰϠϋ ϰΘΣ ϪΗήΒΟ΃ Ϋ· ˬΕ΍άϟΎΑ ϱήϜδόϟ΍ϭ ϲϗ΍ήόϟ΍ ϥΎδϧϻ΍ Δϣ΍ήϜΑ Ϧότϟ΍ ΪΣ ΖϐϠΑ Ϧϴϧ΍Ϯϗ ϞϜη ϰϠϋ ΖϠΠΗ
Νϭΰϟ΍« : ϲϟΎΘϟ΍ έ΍ήϘϟ΍ ˬβϴ΋ήϟ΍ έΪλ΃ 1981 ϡΎϋ ΍ϭέϮμΗ .»ϲγϮΠϤϟ΍ ϲγέΎϔϟ΍« ϡΪϟ΍ Ϧϣ Ύ˱Όϴη ϢϬϴϓ ϥΎϛ ϥ· Ϫ΋ΎϨΑϷ ήϜϨΘϟ΍ϭ
Ϧϣ ϪϘϴϠτΗ ΔϟΎΣ ϲϓ ˬΎ˱ϴϧΪϣ ϥΎϛ ΍Ϋ΍ (2500) ϭ ˬΎ˱ϳήϜδϋ ϥΎϛ ΍Ϋ΍ έΎϨϳΩ (4000) ϢϠΘδϳ ϲϧ΍ήϳ΍ Ϟλ΃ Ϧϣ Γ΃ήϣΎΑ ΝϭΰΘϤϟ΍ ϲϗ΍ήόϟ΍
ΏήϘϳ ΎϤϟ ήϴΠϬΗ ΔϠϤΤΑ ΔϛέΎθϤϠϟ ΏέΎϗϷ΍ϭ Ν΍ϭίϷ΍ ϰΘΣ ΍ϮόϓΩ αΎγϷ΍ ΍άϫ ϰϠϋϭ !(64)»ϕ΍ήόϟ΍ ΝέΎΧ ΎϫήϴϔδΗ ϭ΃ ϪΘΟϭί
.Ϟϗ΃ ϻϭ ήΜϛ΃ ϻ ˬΔϴόϴη ϝϮλ΃ Ϧϣ ϢϬϧϷ ˬϲϧ΍ήϳϹ΍ ϞλϷΎΑ ΍˱έϭί »΍ϮϤϬΗ΍« ϲϗ΍ήϋ ϥϮϴϠϣ
΍˱ήϴΛ΄Ηϭ ΓϮϗ Ω΍ΩΰΗ ΖϠχ Ϧϣΰϟ΍ ϊϣ ˬ»Δϴϧ΍ήϳϹ΍ ΓΪϘόϟ΍« ϥΈϓ ˬϦϴϴϧΎϤΜόϟ΍ ϡΎϳ΃ άϨϣ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΓΪ΋Ύδϟ΍ ˯΍ϮΟϷ΍ ϩάϫ Ϟχ ϲϓ
ξόΑ ΎϨϫ ΩέϮϧ .Δϴϗήόϟ΍ϭ ΔϴϣϮϘϟ΍ ΕΎΣϭήτϠϟ Ύ˱ϴ΋ΪΒϣ Ϧϴπϓ΍ήϟ΍ ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ϭ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ ϝϮϘϋ ϲϓ ϰΘΣ ΖϠϐϠϐΗ ΎϬϧ΃ ΚϴΤΑ ˬ΍˱έΎθΘϧ΍ϭ
:ΪΣ΃ Ϧϣ Ώ΍ήϐΘγ΍ ϭ΃ ΝΎΠΘΣ΍ ϱ΃ ϥϭΩ ΔϴϣϮϳϭ »ΔϴόϴΒσ« ΓέϮμΑ ϡϮϳ Ϟϛ Ύϫ΃ήϘϧϭ ΎϬόϤδϧ ϲΘϟ΍ Ϧϣ ΓήμΘΨϤϟ΍ ΔϠΜϣϷ΍
66

ΔϗΩΎμϟ΍ Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ Ϫϔϗ΍Ϯϣϭ ήϋΎθϟ΍ ΍άϫ ΔϟΎλ΃ ϢϏέ .ϱέΪϴΤϟ΍ ΪϨϠΑ ϞΣ΍ήϟ΍ ϲϗ΍ήόϟ΍ ήϋΎθϟ΍ ϒϗϮϤΑ ϼ
˱ Μϣ ΪϬθΘδϧ ϲϣϮϘϟ΍ ϢϬϔϟ΍ϭ »Γ¯ϲϧ΍ήϳϹ΍ ΓΩ¯ϖόϟ΍« Υ¯ϑ ϲϓ ωϭ¯¯ϕϮϟ΍ Ϧϣ ϪόϨϤϳ Ϣϟ ΍άϫ ϥ΃ ϻ· ˬϊϤϘϟ΍ϭ ΩΎϬτοϻ΍ Ϧϣ ΔϴμΨθϟ΍ ϪΗΎϧΎόϣϭ
- 22 αΪϘϟ΍ ΔϔϴΤλ) ϊϣ ΔϠΑΎϘϣ ϲϓ ϦϠϋ΃ϭ Δϴϔ΋Ύτϟ΍ ΔτϠδϟ΍ Ε΍˯ΎϋΩ΍ ϲϨΒΘΑ ΔΒϳήϏ ΔγΎϤΤΑ ΎϧήϋΎη ϡΎϗ .ϲϗ΍ήόϟ΍ ϊϤΘΠϤϠϟ ϲϗήόϟ΍
!»αήϔϟ΍« ϰϠϋ ΔσΎδΑ ϞϜΑ ϪΒδΘΣ΍ϭ »ϱήϫ΍ϮΠϟ΍ ϱΪϬϣ ΪϤΤϣ« ήϴΒϜϟ΍ ήϋΎθϟ΍ Ϧϋ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ϊϠΧ Ϧϋ ˬ(1996 - 5
.ϪΗ΍ήϛάϣ ϲϓ ΏΎϬγΈΑ ϱήϫ΍ϮΠϟ΍ ΎϬϨϋ ΙΪΤΘϳ .ΕΎϨϳήθόϟ΍ ϡ΍Ϯϋ΃ ϰϟ΍ ΩϮόΗ ΔϤϳΪϗ ϱήϫ΍ϮΠϟ΍ »βϳήϔΗ« ΔϠϜθϣ ϥ΃ Ύ˱ϤϠϋ
Ϫδϔϧ Ϧϋ ήϋΎθϟ΍ ϊϓ΍Ϊϳϭ .»ΔϴΑϮόη« ΓΪϴμϗ ΕήΒΘϋΎϓ ϲϧ΍ήϳ΍ ϒϴμϤΑ ΎϬΑ ϝΰϐΗ ΓΪϴμϗ ΐΒδΑ αέΪϤϛ ϪΘϔϴχϭ Ϧϣ Ωή˵σ Ϫϧ΃ ϝϮϘϳ
ϩάϬϓ΃ ˬύ΍ήΑϭ Ω΍ήϐϨϴϟΎΘγϭ ϝϮΑϮΘγ΍Ϯγϭ βϳέΎΑ ϱήόη ϲϓ ΖΣΪΘϣ΍ϭ ϦϴτδϠϓϭ ΎϳέϮγϭ ϥΎϨΒϟ ϒϳΎμϣ ΖϴϨϏ ΪϘϟ« :ϼ
˱ ΋Ύϗ
ϰϠϋ Ύ˱ϓήθϣ ϥΎϛ ϱάϟ΍ (ϱήμΤϟ΍ ϊσΎγ) ϲΑϭήόϟ΍ έΎϴΘϟ΍ ϲδγΆϣ έΎΒϛ ΪΣ΃ Ϯϫ ϩΩήσ Ϧϋ ϝϭΆδϤϟ΍ ϥ΄Α Ύ˱ϤϠϋ (65)»ˮΔϴΑϮόη
ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ˬ(66)ΔϴϛήΘϟ΍ ϲϫ ϡϷ΍ ϪΘϐϟϭ ϪΘϓΎϘΛ ϥϷ ΔϳΎϔϛ ΔϴΑήόϟ΍ ϦϘΘϳ ϻ ΍άϫ ϱήμΤϟ΍ ϥΎϛϭ .ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΔϴΑήΘϟ΍ ϡΎψϧ ϊοϭ
ˬϝΎϘϳ ϖΤϟ΍ϭ ˬϦϜϟ !Δόϴθϟ΍ ˯ΎϤϠϋ ξόΑ ΡΪϣϭ ϲϔΠϧ ϪϧϷ ϱήϫ΍ϮΠϟ΍ Ωήσ ϢΗ ΐΒδϟ΍ ΍άϬϟ .Δόϴθϟ΍ Ϊο (ϲΑϭήόϟ΍ ϲϧΎϤϠόϟ΍) ϪΒμόΗ
ˬϦϴΒμόΘϤϟ΍ Ϧϣ ϪϋΎΒΗ΃ϭ ϱήμΤϟ΍ Ϧϋ Ύ˱ϤϏέ ϯήΘϓ ˬΔϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϰϠϋ Ύ˱ϣΎϤΗ ήτϴδϤϟ΍ Ϯϫ ϦϜϳ Ϣϟ ϲϔ΋Ύτϟ΍ ΐμόΘϟ΍ ϥ΍
ϒϠΘΨϤΑ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϊϴϤΟ ϩΪ΋ΎμϘΑ ϰϨϐΘϳ ϱάϟ΍ ήϋΎθϟ΍ϭ ˬ(ϝϭϷ΍ Ϟμϴϓ) ϞΣ΍ήϟ΍ ϚϠϤϠϟ ΍˱ΪΟ ϦϴΑήϘϤϟ΍ Ϧϣ ˬΪόΑ ΎϤϴϓ ϱήϫ΍ϮΠϟ΍ ΢Βλ΃
.ΔϳϮϐϠϟ΍ ϢϬΗΎΌϓϭ ϢϬΒϫ΍άϣϭ ϢϬϧΎϳΩ΃ϭ ϢϬΗ΍έΎϴΗ
ήϴΛ΄Η ΔϋΎθΑ ΎϬϴϓ ϰϠΠΘΗ ΔΛΩΎΣ ήϛΫ (ΔϤη ήϴμϧ) ϲϗ΍ήόϟ΍ έΎϘϴγϮϤϟ΍ ϊϣ (1996 - 8 - 22 αΪϘϟ΍) ΔϔϴΤμϟ ΔϠΑΎϘϣ ϲϓ ϢϠϋ ΎϣΪϨϋϭ .ΩϮόϟ΍ ϰϟ΍ ϦϣΎΜϟ΍ ήΗϮϟ΍ ΔϓΎοΎΑ (ϲΑ΍έΎϔϟ΍) ωϭήθϣ ϖϴϘΤΗ Ω΍έ΃ (ήϴμϧ) ϥ΃ ΔϳΎϜΤϟ΍ϭ .»Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΓΪϘόϟ΍« ϩάϫ
ΏΎθϟ΍ Ϫ˵ δϓΎϨϣ Ϫϴϓ ϢϬΘϳ »΍˱ήϴτΧ Ύ˱ϴϨϣ΃ ΍˱ήϳήϘΗ« ΐΘϛ ˬΔϓΎϘΜϟ΍ Γέ΍ίϭ ϲϓ έΎθΘδϣ ϪϧϷϭ ˬήϣϷ΍ ΍άϬΑ (ήϴθΑ ήϴϨϣ) ϲϗ΍ήόϟ΍ έΎϘϴγϮϤϟ΍
ΐδϧ΃ ϲϧ΃ ϲϨόϳ ΍άϫ ϪϧΎϓ ϲγέΎϓ ϲΑ΍έΎϔϟ΍ ϥ΃ ΎϤϟΎσϭ .ΩϮόϟ΍ ϊϨλ Ϧϣ ϲΑ΍έΎϔϟ΍ ϥ΄Α (ήϴμϧ ϦΑ΍) ϲϋΪϳ« : ϪϧϷ ˬΔϴϨσϮϟ΍ ΔϧΎϴΨϟΎΑ
ϲΘϟ΍ ΔΟ΍άδϟ΍ ϯΪϣ ΍ϭέϮμΗ !»ϥϮϧΎϘϟ΍ ΎϬΒΟϮϤΑ ϲοΎϘϳ ΕΎϣΎϬΗ΍ ϊοϮϣ ϲΗϼλ΍ϮΗ Ϧϣ ϞόΟ ϱάϟ΍ ˯ϲθϟ΍ ..ϥ΍ήϳϻ ΩϮόϟ΍ ϝϮλ΃
βϴϟ »ϲΑ΍έΎϔϟ΍« ϥ΄Α ΍˱ΪϴΟ ΎϨϟ ϦϴΒϳ ˬΦϳέΎΘϟ΍ ϰϠϋ ωϼσ΍ ϱ΃ .ϦϴϴϣϮϜΤϟ΍ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ ˯ϻΆϫ αϮϔϧϭ ϝϮϘϋ ϲϓ ΓΪϘόϟ΍ ϩάϫ ΎϬΘϋέί
ϥΎϛ ϲΑ΍έΎϔϟ΍ ϥ΃ νήΘϔϨϟ .ϥΎΘδΧίΎϛ ΔϳέϮϬϤΟ ϲϓ Ύ˱ϴϟΎΣ Δόϗ΍Ϯϟ΍ (Ώ΍έΎϓ) ΔϨϳΪϣ Ϧϣ ϲϧΎΘδϛήΗ Ϯϫ ϞΑ ˬ΍˱ΪΑ· Ύ˱ϴϧ΍ήϳ΍ ϭ΃ Ύ˱ϴγέΎϓ
ΩϮόϟ΍ ϊϨλ Ϧϣ ϝϭ΃ ϥ΄Α ˬϦϴϤΘϬϤϟ΍ ϊϴϤΠϟ Δϓϭήόϣ ΔϘϴϘΣ ϲϔϧ ΍˱ΪΑ΃ ϲϨόϳ ϻ ΪϳΪΟ ήΗϭ ΔϓΎο΍ ϥ΍ ϢΛ ˮΔϠϜθϤϟ΍ ϲϫ ΎϤϓ ˬΎ˱ϴγέΎϓ
έΎΛϻ΍ .˯ΎϣΪϘϟ΍ ϥϮϴϗ΍ήόϟ΍ Ϣϫ ˬϢϫήϴϏϭ ϙ΍ήΗϷ΍ϭ αήϔϟ΍ ϰϟ΍ϭ Ώήόϟ΍ ϰϟ΍ ϪϠϘϧϭ ϩέϮσϭ ϪψϔΣϭ ϪΗΎσϮϧ ΐΘϛϭ ϪϴϠϋ ϑΰϋϭ
ϪΘϴθΧϭ ˬΔϴϗ΍ήϋ ΔϴΤϴδϣ ΔϠ΋Ύϋ Ϧϣ (ήϴθΑ ήϴϨϣ) ϥ΃ ˬΔΛΩΎΤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϒϳήτϟ΍ .ήϣϷ΍ ϰϠϋ ΪϬθΗ ΔϳέϮηϵ΍ϭ ΔϴϠΑΎΒϟ΍ ΕΎΗϮΤϨϤϟ΍ϭ
.ΓΪ΋Ύδϟ΍ »Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΓΪϘόϟ΍« ϲγϭϮϬϤϟ ϖϠϤΘϟ΍ ήϴϏ ϲμΨη (ϲϔ΋Ύσ) έήΒϣ ΎϬϟ βϴϟ (αήϔϟ΍) Ϧϣ ϩάϫ
ΔϋϮϤΠϣ ϝΩΎΠΘϳ ϥ΃ ΍ϭέϮμΗ .ϒϘΜϤϟ΍ϭ ϲΒόθϟ΍ ΎϬϴϳϮΘδϤΑ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϴϠϘόϟ΍ ϕΎϤϋ΃ ϲϓ ΖϠΧΩ ˬ»Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΓΪϘόϟ΍« ϩάϫ ϥ΍ »ϢϴϤΗ ϲϨΑ« Ϧϣ ϥϼϓ ϥ΍ ˬϢϬΣήσ ΐδΣ ˬΔϠϜθϤϟ΍ ϥϷ .ϥϼϓ ϒϘΜϤϟ΍ ϢϬϘϳΪλ »ΔΑϭήϋ« ΔϘϴϘΣ ϯΪϣ ϝϮΣ ϦϴϴϣϮϘϟ΍ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ Ϧϣ
»ΖΛϮϠΗ« Ϊϗ Ύ˱ϨϴϘϳ ΎϬϧΈϓ αΎγϷ΍ ΍άϫ ϰϠϋ .ϥϭήϗ ΓΪόΑ ϲΑήόϟ΍ ΢Θϔϟ΍ ϞΒϗ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΓΩϮΟϮϣ (ΔϴΑήόϟ΍) Δϴϗ΍ήόϟ΍ Γήϴθόϟ΍ ϩάϫϭ
ϩάϫ ϲϓ Ύ˱ΒΠϋ ήΜϛϷ΍ !ΔϴΑήόϟ΍ ΎϬΗϭΎϘϧ Ϧϣ ϞϠϘϳ ήϣϷ΍ ΍άϫϭ .ϦϴϤϛΎΤϟ΍ αήϔϟ΍ ϊϣ ΖΟϭ΍ΰΗϭ ΖτϠΘΧ΍ ϥ΃ ΪόΑ ΔϴγέΎϔϟ΍ ˯ΎϣΪϟΎΑ
!έϭΎΠϣ ϲΑήϋ ΪϠΑ ϲϓ ϥϮϴϔϨϣϭ ϡΎψϨϟ΍ έϮΟ Ϧϣ ϥϮΑέΎϫ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ ˯ϻΆϫ ϥ΃ ˬΔϳΎϜΤϟ΍
ΔϟϭΪϟ΍ ϡϮϘΗ Ϋ· ˬνέϷ΍ ϥΎσϭ΃ ϦϴΑ ΓέΩΎϨϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ Ϧϣ ϕ΍ήόϟ΍ ϞόΟ ϲϧ΍ήϳϻ΍ ήτΨϟ΍ ϞϳϮϬΗϭ ΔϴϧΎϤΜόϟ΍ ΔϴϠϘόϟ΍ ήϴΛ΄Η ϥ΍ ϢΛ (ϥΎϤϛήΗϭ ΔϴϠϴϓϭ Ώήϋ) Ϧϣ Δόϴθϟ΍ Ϣϫϭ »ϢϬΘϴϨσ΍Ϯϣϭ ϢϬΘϴϗ΍ήόΑ ϙϮϜθϣ ΐϧΎΟ΃« : ΎϬΒόη Ϧϣ ΔϘΣΎδϟ΍ ΔϴΒϠϏϷ΍ έΎΒΘϋΎΑ
ήϴΜϜϟ΍ ΪΠΗ ϥ΃ ΏήϐΘδϤϟ΍ Ϧϣ βϴϠϓ .ΎϬΘΒόϠΑ ϥϮϠΧΪϳ ΎϫΎϳΎΤο ϰΘΣ ΖϠόΟ ϥϭήϗ άϨϣ ΔϠϜθϤϟ΍ ϩάϫ ΔϣϮϤϳΩ ϥ΃ ϲόϴΒτϟ΍ Ϧϣ .Ω΍ήϛϷ΍
Ϟλ΃ ωΎϨτλ΍ ϰϟ΍ ΄ΠϠϳ Ϧϣ ϙΎϨϫ ϞΑ ˬϥ΍ήϳϻ ϱέΎπΤϟ΍ϭ ϲγΎϴδϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ Ϟπϔϳ Ϧϣ Ώήόϟ΍ϭ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ Δόϴθϟ΍ Ϧϴϴϣϼγϻ΍ Ϧϣ
ϥ΃ ϭΪΒϳ .ΓέΎπΤϟ΍ ΏΎΤλ΃ Ϣϫ »αήϔϟ΍« ϭ »ϦϴϔϠΨΘϣ ϭΪΑ« Ώήόϟ΍ϭ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϥ΄Α ΔϴϣϮϘϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ΐΘϛ Ϧϣ ϢϠόΗ Ϊϗ ϡ΍Ω Ύϣ ˬϲϧ΍ήϳ΍

67

ΎϨ΋ΎϗΪλ΃ Ϧϣ Ύ˱ϴμΨη ΎϫΎϨόϤγ ΎϤϟΎσϭ ϥ΍ήϳ΍ ϲϓ ΍˱ΪΟ Δό΋Ύη αήϔϟ΍ ήπΤΗϭ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ Γϭ΍ΪΑ Ϧϋ ΔϟάΘΒϤϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍ ΓέϮμϟ΍ ϩάϫ
!Ϧϴϴϧ΍ήϳϻ΍
˯ϻΆϬϟ ˯ΎϤΘϧ΍ ϱ΃ Ϧϣ κϠΨΘϟΎΑ ϞΤϟ΍ ΍ϭΪΟϭ ϢϬϧΎϓ »Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΓΪϘόϟ΍« ϩάϫ ΎϳΎΤο Ϧϣ Ύ˱πϳ΃ Ϣϫ Ϧϳάϟ΍ Ω΍ήϛϸϟ ΔΒδϨϟΎΑ
ϱέϵ΍ ϕήόϟ΍« ΍άϫ ΩΎΠϣ΃ ξόΒϟ ΏΎδΘϧϻΎΑ ϼ
˱ ϣ΃ »ϲΑϭέϭ΃ϭΪϨϬϟ΍« ϲϧ΍ήϳϻ΍ ϱέϵ΍ ϕήόϠϟ ˯ΎϤΘϧϻ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ϭ »ϭΪΒϟ΍ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍«
ΝέΎΧ Ϧϣ ϼ
˱ λ΃ϭ Ύ˱ΨϳέΎΗ ϢϬϟ ΍ϮόϨτλ΍ ΔσΎδΑ ϞϜΑ Ω΍ήϛϷ΍ ϥΈϓ ˬϲϨϤϴϟ΍ ϱίΎΠΤϟ΍ ϞλϷΎΑ ϦϴϴΑϭήόϟ΍ ˯ΎϋΩ΍ ϰϠϋ ΍˱Ωέ .»!έϮτΘϤϟ΍
Ω΍ήϛϷ΍ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ ϦϴΑ ϢϬϣ έΎϴΗ ϙΎϨϫ ! »ϲΑϭέϭ΃ϭΪϨϬϟ΍« ϲϧ΍ήϳϻ΍ ϱΪϴϤϟ΍ ϞλϷ΍ ϱ΃ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϥΎΘγΩήϛ ΝέΎΧ Ϧϣ ϰΘΣϭ ϞΑ ϕ΍ήόϟ΍
άϨϣ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϲϓ ΍ϮϛέΎη Ϧϳάϟ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎΘγΩήϛ ϥΎϜδϟ ϢϳΪϘϟ΍ ϲϗ΍ήόϟ΍ ϞλϷ΍ ϲϔϨϳ ϑήτΘϟ΍ϭ ΔϐϟΎΒϤϟΎΑ ϡϮϘϳ ˬϦϴϴϗ΍ήόϟ΍
ϥ΃ ϲϫϭ Δϓϭήόϣ ΔΠΣ ϰϠϋ ΕΪϤΘϋ΍ ΔϴϣϮϗ ΓέϮτγ΃ ΔϋΎϨμΑ Ω΍ήϛϷ΍ ϥϮϴϣϮϘϟ΍ ϡΎϗ ˬϦϴϴΑϭήόϟΎΑ Ύ˱ϬΒθΗ .ϥϵ΍ ϰΘΣϭ ϱήϣϮδϟ΍ ΪϬόϟ΍
.Ω΍ήϛϸϟ »ϲϧ΍ήϳϻ΍« ϱΪϴϤϟ΍ ϞλϷ΍ ΓέϮτγ΃ ΖϋήΘΧ΍ ϖϴπϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ϢϬϔϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ˯ΎϨΑϭ .ϱέ΁ Ϟλ΃ Ϧϣ ΔϴϟΎΤϟ΍ ΔϳΩήϜϟ΍ ΔϐϠϟ΍
.(67)Ϧϣΰϟ΍ ϖϴΤγ άϨϣ (Δϳέ΁ ήϴϏ) Δϴϗ΍ήϋ ΕΎϋΎϤΠΑ ΔϧϮτϘϣ (αϭέΎϏ΍ί Ϧϣ ϲΑήϐϟ΍ ΐϧΎΠϟ΍) ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎΘγΩήϛ ϝΎΒΟ ϥ΃ ϦϴγΎϨΘϣ
)ϦϴϳέϮΤϟ΍ϭ ϦϴϳΎηΎϜϟ΍ϭ ϦϴϴΗϮϐϟ΍ ϞΜϣ ˬΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ ΚϟΎΜϟ΍ ϒϟϷ΍ άϨϣ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϊϨμΑ ΔϠϴλϷ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϩάϫ ΖϛέΎη Ϊϗϭ
ϢϬϧ΄Α ΍˱ΪΑ΃ ϲϨόϳ ϻ ΔϴΑήόϟ΍ ϥϮϤϠϜΘϳ ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϜγ Ϣψόϣ ϥϸϓ .ΔϐϠϟ΍ ϩάϫ ϞλϷ ϲϗήόϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ΍˱ΪΑ΃ ϲϨόϳ ϻ Δϐϟ ϲϨΒΗ ϥ΃ϭ .(68
(ϥ΍ήϳ΍ Ω΍ήϛ΃) ςΑήϳ ϥ΃ ˬϼ
˱ Μϣ ϝϮϘόϤϟ΍ Ϧϣ .ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ Ϧϣ ΖϣΪϗ ϲΘϟ΍ ΔΑέΎΤϤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϠϗϷ΍ ϚϠΗ Ϧϣ Ύ˱ϴϗήϋ ϥϭέΪΤϨϣ
ϦϜϟϭ .ΔϴϟΎΤϟ΍ ϥ΍ήϳ΍ ϥΎΘγΩήϛ ΔϘτϨϣ ΎϬϴϓ ΎϤΑ ϥ΍ήϳ΍ ϲϓ ΖϧΎϛ ΓέΎπΤϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ έΎΒΘϋ΍ ϰϠϋ ˬϲϧ΍ήϳϻ΍ (ϱΪϴϤϟ΍) ϞλϷΎΑ ϢϬΨϳέΎΗ
΍˱˯ΰΟ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ΖϠχ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϳΩήϜϟ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ ϩάϫ ϞΑ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ Ω΍ήϛϷ΍ ϰϨϜγ ϖσΎϨϤΑ Δϗϼϋ Δϳ΃ ΎϬϟ βϴϟ (ΔϳΪϴϤϟ΍) ΓέΎπΤϟ΍ ϩάϫ
ΎϬϠϛ ΔϴϟΎΤϟ΍ ΎϫΪϫ΍Ϯηϭ ΎϫέΎΛ΁ϭ ϡϮϠόϤϟ΍ ΎϬΨϳέΎΗ ˬϞϴΑέ΃ ΔϘτϨϣ Ϯϫ ΎϨϟ ϝΎΜϣ Ϟπϓ΃ .ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΖϣΎϗ ϲΘϟ΍ ϝϭΪϟ΍ϭ Ε΍έΎπΤϟ΍ Ϧϣ
φϔΘΤΗ ϥϵ΍ ϰΘΣ Ζϟ΍ί ϻ .ϲϣϼγϻ΍ ϲΑήόϟ΍ ήμόϟ΍ ϰΘΣ Ϧϴϴϣ΍έϵ΍ϭ ϦϴϳέϮηϵ΍ϭ ϦϴϳήϣϮδϟ΍ άϨϣ ϲϗ΍ήόϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ ΖϠϤΣ ΎϬϧ΃ ϦϴΒΗ
ϕ΍ήόϟ΍ Ω΍ήϛ΃ ϰϠΨΘϳ ΍ΫΎϤϟ ΐϴσ .(ΔόΑέϷ΍ ΔϬϟϵ΍ ϱ΃ - ϮϠϳ΍ ϊΑέ΃) ϰϨόϤΑ ϱέϮηϵ΍ - ϱήϣϮδϟ΍ ΪϬόϟ΍ άϨϣ ΙϭέϮϤϟ΍ (ϞϴΑέ΍) ϢγΎΑ
ˮϥ΍ήϳ΍ Ω΍ήϛ΃ϭ ϥ΍ήϳ΍ Ι΍ήΘΑ ΓϮϨϋ ϥϮϜδϤΘϳϭ ˬΔϳΩήϜϟ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ϢϬϘσΎϨϣ Ι΍ήΗ Ϧϋ
ΔϳΩήϜϟ΍ ΔϐϠϟΎΑ Ύϣ ΔϠλ Ϫϟ Ύϣ Ϟϛ ςΑέ ΔϟϭΎΤϣ ϰϟ΍ Ω΍ήϛϷ΍ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ ξόΑ ϊϓΩ Ω΍ήϛϷ΍ ϞλϷ »ϱΪϴϤϟ΍« ϲϣϮϘϟ΍ ϢϬϔϟ΍ ΍άϫ ϥ·
ˬϲΘηΩ΍έί Ϟλ΃ Ϧϣ ΎϫέΎΒΘϋ΍ϭ »ΔϳΩίϷ΍« ϰϟ΍ »ΔϳΪϳΰϴϟ΍« Γ¯¯¯ϒ΋Ύτϟ΍ ΔϴϤδΗ ήϴϴϐΗ ϰϠϋ ήμϳ ϢϬπόΑ ϼ
˱ Μϣ .Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΓέΎπΤϟΎΑ
ϑϭήχ ΎϬϴϠϋ ΖϤΘΣ ϲΘϟ΍ ΓέΩΎϨϟ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ϒ΋΍Ϯτϟ΍ Ϧϣ ΓΪΣ΍ϭ ΔϳΪϳΰϴϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ΔϘϴϘΣ Ύ˱ϴγΎϨΘϣ .(69)ΔϳΪϳΰϴϟ΍ Δϴϗ΍ήϋ ϲϔϧ ϲϟΎΘϟΎΑϭ
˭ϡϼγϻ΍ϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍ϭ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ϭ ΔϴϠΑΎΒϟ΍ : Δϴϗ΍ήόϟ΍ ϥΎϳΩϷ΍ ϊϴϤΟ ΕΎΛ΍ήϴϣ ˬΔό΋΍έ ΓέϮμΑ ˬΎϬϴϓ ϊϤΘΠΗ ϥϷ Ύϴϓ΍ήϐΠϟ΍ϭ ΦϳέΎΘϟ΍
.ΔϴϧΎϳήδϟ΍ϭ ΔϳΩήϜϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ : ΔϔϠΘΨϤϟ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϳϮϐϠϟ΍ ΕΎΌϔϟ΍ Κϳέ΍Ϯϣ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ
ˬαήϔϟ΍ ϰϠϋ ΔϤϳΪϘϟ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϰΘΣ ΏΎδΘΣ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ϞϴΤΘδϤϟ΍ΪϬΠϟ΍ ϝάΒϳ ϥ΃ ϝϭΎΤϳ Ϧϣ ϦϴΜΣΎΒϟ΍ ξόΑ ϙΎϨϫ ϩάϫ ΔϴϠΑΎΑ ϰϠϋ ΔόσΎδϟ΍ ΔϟΩϷ΍ ϞϫΎΠΗϭ ϪϴΘηΩ΍έΰϟ΍ ΔϧΎϳΪϟΎΑ ΎϬτΑέϭ ΔϴΌΑΎμϟ΍ ΔϧΎϳΪϟ΍ ϝϮλ΃ βϳήϔΗ ξόΒϟ΍ ϝϭΎΤϳ ˬΔΌΑΎμϟ΍ ϞΜϣ
.ΎϬΘϐϟ Δϴϣ΍έ΁ϭ ΔϧΎϳΪϟ΍
ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϜγ Ϧϣ ϻ˱ Ύόϓ ΍˱˯ΰΟ ΍ϮΤΒλ΃ϭ ϡΎϋ ϒϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ άϨϣ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ Ύ˱ϴϠόϓ ϥϮϨτϘϳ ϢϬϧΎϓ ϥΎϤϛήΘϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϥΎτϴΘγϻ΍ Ϧϋ ΍ϮϔϗϮΘϳ Ϣϟ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϴϧΎΘδϛήΘϟ΍ ˯ΎϣΩ Ϧϣ ΍˱έΎΛ΁ ϞϤΤΗ (Ώήόϟ΍) Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ˯ΎϣΩ ϥ· ϞΑ .ϪΨϳέΎΗϭ
ϕ΍ήόϟΎΑ ρΎΒΗέ΍ ϱϷ ήϜϨΘϟ΍ Ϧϋ ϥϮϧ΍ϮΘϳ ϻ (Ϧϴϴϧ΍έϮτϟ΍) ϥΎϤϛήΘϟ΍ ϦϴϴϣϮϘϟ΍ ξόΑ ϥΎϓ ϚϟΫ ϊϣ ϦϜϟ .ΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ ϝϭϷ΍ ϒϟϷ΍ άϨϣ
ΎϴϛήΗ ϲϓ ϲϟΎΤϟ΍ ϲϛήΘϟ΍ ΐόθϟ΍ ϥ΍ :ϲϣϮϘϟ΍ ϢϬϤϬϔϟ ΓΩΎπϤϟ΍ ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϦϴγΎϨΘϣ !(70)»ϡϷ΍ ϦσϮϟ΍« ΎϴϛήΗ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ϭ
Ϯϫ ϲϟΎΤϟ΍ ϲϛήΘϟ΍ ΐόθϟ΍ ϥ΍ ϦϴΜΣΎΒϟ΍ ϊϴϤΟ ϑ΍ήΘϋΎΑ .ΔϐϠϟ΍ ήϴϐΑ ΎϬϨϣ φϔΘΤϳ ϻϭ ΔϳϮϴγϵ΍ ϥΎΘδϛήΗ ΏϮόθΑ Δϗϼϋ Δϳ΃ Ϫϟ βϴϟ
ϢϫήϴϏϭ αΎϘϔϘϟ΍ϭ Ω΍ήϛϷ΍ϭ Ώήόϟ΍ϭ ϥΎϘϠΒϟ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϹΎΑ ˬϦϣέ΃ϭ ϖϳήϏ΍ϭ ϦϴϳΪϴϟϭ ϦϴϴΜϴΣ Ϧϣ ˯ΎϣΪϘϟ΍ ϝϮοΎϧϷ΍ ϥΎϜγ Ϧϣ ςϴϠΧ
Ϧϣ ΔΑέΎΤϣ ΔϴϠϗ΃ Γήτϴγ Ϟχ ϲϓ ρϼΘΧϻ΍ϭ ΝίΎϤΘϟ΍ Ϧϣ ϥϭήϗ ΔδϤΧ ϝϼΧ ΔϴϧΎϤΜόϟ΍ ΔϳέϮσ΍ήΒϣϻ΍ ΎϬϨϣ ΖϠϜθΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ Ϧϣ
.(71)ϯήΧϷ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϲϓ ϱέΎπΤϟ΍ϭ ϲϧΪΒϟ΍ ΎϬϧΎΑϭΫ ϢϏέ ΔϴϛήΘϟ΍ ΎϬΘϐϟϭ ϡϼγϻ΍ νήϔΑ ΖΤΠϧ ϲΘϟ΍ ΔϴϧΎΘδϛήΘϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍
68

ϝϭ΃ ήΒΘόϳ ϱάϟ΍ (ϲϗήΘϟ΍ϭ ΩΎΤΗϻ΍ ΏΰΣ) ϥ· .Δϴϗήόϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍ Ε΍˯ΎϋΩϻ΍ ΔΟ΍άγ ϯΪϣ Ϧϋ ϒθϜΗ ΔϠΜϣ΃ ΎϨΤϨϤΗ ΎϴϛήΗ ΔΑήΠΗ
΍άϫ ΓΩΎϗ ϥ· ˭ϲϛήΘϟ΍ ϕήόϟ΍ ˯ΎϘϧϭ »Δϴϧ΍έϮτϟ΍΍ ΔϣϷ΍« ϰϟ΍ ΖϋΩϭ ϲϣϼγϻ΍ ϲϧΎϤΜόϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ΕάΒϧ ϲΘϟ΍ ΔϴϛήΘϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍ Ώ΍ΰΣϷ΍
ϥΎϨΛ΍ϭ ˬϡϼγϻ΍ ϖϨΘϋ΍ ϲϧϮϟϮΑ Ϟλ΃ Ϧϣ ϢϬϟϭ΃ : »ϲϘϨϟ΍ ϲϛήΘϟ΍ ϡΪϟ΍« ϞϤΤϳ ΪΣ΍ϭ ϰΘΣ ϢϬϴϓ βϴϟ ϢϬόϴϤΟ ϪϴδγΆϣϭ ΏΰΤϟ΍
.(72)»ϱήΠϣ Ϫϔμϧϭ ϲδϛήη Ϫϔμϧ ήϴΧϷ΍ϭ ˬϡϼγϻ΍ ϖϨΘϋ΍ ϱήΠϏ ϱέΎϐϠΑ ήΧ΁ϭ ˬΩϮϬϳ
ϰϠϋ ϦϴϴΑϭήόϟ΍ Ϊϴϛ΄Η ϲϓ ϪΘΠΣϭ ϩήϳήΒΗ ΪΠϳ ϕ΍ήόϟ΍ ήϴϏ »ϡ΃ Ϧσϭ« ϭ ΔϴΟέΎΧ ϝϮλ΃ Ϧϋ ΚΤΒϠϟ ϞϴϤϟ΍ ΍άϫ ϞΜϣ Ύ˱όΒσ
.ΔϴΑήόϟΎΑ ϦϴϘσΎϨϟ΍ Ϧϴϴϗ΍ήόϠϟ (ϲϧΎτΤϘϟ΍ ϲϧΎϧΪόϟ΍) ϲϨϤϴϟ΍ ϱίΎΠΤϟ΍ ϞλϷ΍
ϒ΋΍Ϯτϟ΍ ϊϴϤΟ »ΎϬΘϤΣήΑ« ΖϠϤη Ύ˱πϳ΃ ΎϬϧ΃ ϻ· ˬ˯ϲη Ϟϛ ϞΒϗ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ κΨΗ »Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΓΪϘόϟ΍« ϩάϫ ϥ΃ ϢϏέ ΓΪϘόϟ΍ ϩάϫ ϰϟ΍ ΩΎϨΘγϻΎΑ .ϦϤϴϟ΍ϭ ϥΎϤϋϭ Ε΍έΎϣϻ΍ϭ ϦϳήΤΒϟ΍ϭ ΔϳΩϮόδϟ΍ ϕήηϭ ϥΎϨΒϟϭ ΎϳέϮγ : ΔϴΑήόϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ ϲϓ Δϴόϴθϟ΍
ϪΑ ϡϮϘϳ ϲϋΎϤΘΟ΍ ϭ΃ ϱήϜϓ ϭ΃ ϲγΎϴγ ϙήΤΗ ϱ΃ Ϧϋ ΔϴϨσϮϟ΍ ωΰϧϭ »ϥ΍ήϳϻ ΔϟΎϤόϟ΍ϭ ΔϴΑϮόθϟ΍ϭ ΔϗΪϧΰϟ΍« ΔϤϬΗ ΔϳάϐΗ ήϤΘδΗ
ϥϭΪϴόΑ ϥϮϴγΎϴγϭ ϥϮϔϘΜϣ ΎϫΎϨΒΘϳ ΚϴΤΑ ωϮϴθϟ΍ Ϧϣ ΔϤϬΘϟ΍ ϩάϫϭ .ϲϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ϲγΎϴδϟ΍ ϢϫΩΎϬτο΍ϭ ϢϬϟΰϋ ήϳήΒΗϭ ˬΔόϴθϟ΍
ϲϓ΍ήϐΠϟ΍ ΎϫΪό˵Α ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ˬΔϴόϴη ϒ΋΍Ϯσ Δϳ΃ Ϧϣ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϩάϫ ϮϠΨΗ ΚϴΣ ϲΑήόϟ΍ ΏήϐϤϟ΍ϭ ήμϣ ϲϓ ΎϤϛ ˬΎϬϨϋ Ύ˱ϴϨσϭϭ Ύ˱ϴϓ΍ήϐΟ
Ϧϣ Ϟϛ Ϫϴϟ΍ ΄ΠϠϳ ϯϭ΄ϣϭ ..ΔϘΑΎδϟ΍ αήϔϟ΍ Ε΍ΪϘΘόϣ« Ϧϣ ϊϴθΘϟ΍ ήΒΘόΗ ΔϴΒϴϠϟ΍ ΔϴγέΪϤϟ΍ ΐΘϜϟ΍ ϥϵ΍ ϰΘΣ Ζϟ΍ί ϻ ˬϼ
˱ Μϣ .ϥ΍ήϳ΍ Ϧϋ
ˬϥΫ· ΍άϜϫ !(73)»..ΔϳΪϨϫϭ ΔΘϴηΩ΍έίϭ Δϴϧ΍ήμϧϭ ΔϳΩϮϬϳ Ϧϣ Ϫ΋ΎΑ΁ ϢϴϟΎόΗ ϝΎΧΩ΍ Ϊϳήϳ ϥΎϛ Ϧϣϭ ˬΪϘΣϭ Γϭ΍Ϊόϟ ϡϼγϻ΍ ϡΪϫ Ω΍έ΃
ϲΗ΄ϳ ϢΛ !αήϔϟ΍ ϰϠϋ ΎϬόϴϤΟ ˬΔΘϴηΩ΍έΰϟ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ΔϳΪϨϬϟ΍ϭ Δϴϧ΍ήμϨϟ΍ϭ ΔϳΩϮϬϴϟ΍ϭ ϊϴθΘϟ΍ ΏΎδΘΣ΍ ϢΘϳ ˬϲΑϭήόϟ΍ ˯ΎϘϨϟ΍ ϢγΎΑ
έΎϴΗ ήΒΘϋ΍ϭ ˬ»ϲγέΎϔϟ΍ ϕ΍ήηϻ΍« ϰϠϋ ϲΑήόϟ΍ϭ ϲϗ΍ήόϟ΍ ϊϴθΘϟ΍ ΔσΎδΑ ϞϜΑ ΐδΘΤϴϟ ˬ(ϱήΑΎΠϟ΍ ΪΑΎϋ ΪϤΤϣ) ϲΑήϐϤϟ΍ ήϜϔϤϟ΍
.(74)»ϞϴϘΘδϤϟ΍ ϞϘόϟΎΑ« ϩΎϤγ΃ ΎϤϟ ϞΜϤϣϭ ΔϴϧϼϘόϟ΍ ξϴϘϧ ϡϼγϻ΍ ϲϓ ϊϴθΘϟ΍
ϝϮϘϳ ΎϤϛ .»Ύ˱γϮΠϣ Ύ˱γήϓ« ϢϫέΎΒΘϋΎΑ ΔόϴθϠϟ ϕήτΘΗ ϲΘϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΐΘϜϟ΍ Ϧϣ ΔϘΣΎδϟ΍ ΔϴΒϟΎϐϟ΍ ϲϓ ΪΠϨγ ϝ΍ϮϨϤϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ
ˬΕ΍ϮϨγ ϊπΑ ϝϼΧ Ε΍ήϣ ϊΑέ΃ ϊΒσ ϱάϟ΍ϭ ˬΔϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϪΘϟϮϣ ϱάϟ΍ ήϴϬθϟ΍ ϲ΋ΎϋΪϟ΍ ϪΑΎΘϛ ϲϓ (ΐϳήϐϟ΍ Ϳ΍ ΪΒϋ έϮΘϛΪϟ΍)
ϪϠλ΃ ϲϓ Ϯϫ ΔϤ΋Ϸ΍ ΔϤμϋϭ ΖϴΒϟ΍ ϝ΁ έΎόθϟ Δόϴθϟ΍ ϊϓέ ϥ΃ ϢϠόϧ ϦΤϧ« : έϮΘϛΪϟ΍ ΍άϫ ϝϮϘϳ ˬ(αϮΠϤϟ΍ έϭΩ ˯ΎΟϭ) ϥ΍ϮϨόΑ Ϯϫϭ
ΐδΘΤϳ ˬΔόϴθϟ΍ ϊϣ !Ϧϴϴϧ΍ήϳ΍ ΍Ϯδϴϟϭ Ώήϋ Ϣϫ ΔϤ΋Ϸ΍ ϩΩΎϔΣ΍ϭ ΪϤΤϣ ϲΒϨϟ΍ ΖϴΑ Ϟϫ΃ ϥ΃ ϢϠόϧ ΎϨϠϛϭ .(75)»..ϲγϮΠϣ ΪϘΘόϣ
ϦϴϴϠϴϋΎϤγϻ΍ϭ ϦϴϳήϴμϨϟ΍ϭ ίϭέΪϟ΍ :ϊϴθΘϟΎΑ Ύϣ ΔϠλ ΎϬϟ ϲΘϟ΍ ΕΎϛήΤϟ΍ϭ ΐϫ΍άϤϟ΍ Ϣψόϣ »αήϔϟ΍« ϰϠϋ (έϮΘϛΪϟ΍) ΎϨΧέΆϣ
ΎϨΧέΆϣ κμΧϭ .(ΏήϐϤϟ΍ ϲϓ ϢϬϠϛ ˯ϻΆϫϭ) ϦϳΪΣϮϤϟ΍ϭ Δγέ΍ΩϷ΍ϭ ΔΒϟΎϏϷ΍ ϢΛ ˬ(ϡΎθϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϢϬϠϛ ˯ϻΆϫϭ) Ϧϴϴϧ΍ΪϤΤϟ΍ϭ
!(ΔϴϨϴϤΧ ΔϴγέΎϓ) ΎϬϠϛ ΎϫέΎΒΘϋΎΑ Δϴόϴθϟ΍ϭ ΔϴϨσΎΒϟ΍ ΐϫ΍άϤϟ΍ ϰϠϋ ϡϮΠϬϠϟ (ΔΤϔλ 500) ώϟΎΒϟ΍ ϪΑΎΘϛ Ϧϣ ϊτϘϣ Ϟϛ
ΦϳέΎΘϠϟ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔΑΎΘϜϟ΍
»Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍« ˯ΎϨΑ ϪΟ΍ϮΗ ΖϠχ ϲΘϟ΍ »ϰϟϭϷ΍ ΓΪϘόϟ΍« ϲϫ ϥ΍ήϳ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϦϴΑ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ Δϗϼόϟ΍ ΔϴϟΎϜη· ϥ·
: Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ΕϼϜθϣ ϊϴϤΟ ΕέϮΤϤΗ »Δϴϧ΍ήϳϹ΍ ΓΪϘόϟ΍« ϩάϫ ϝϮΣ .ΚϳΪΤϟ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ
.ϲϧ΍ήϳϻ΍ ϊϴθΘϟΎΑ ϪΘϗϼϋϭ ϲϗ΍ήόϟ΍ ϊϴθΘϟ΍ ΦϳέΎΗϭ Δϴϔ΋Ύτϟ΍ ΔϠϜθϤϟ΍ .ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ΍ Ω΍ήϛϷ΍ ˯ΎϤΘϧ΍ ΔϘϴϘΣϭ ΔϳΩήϜϟ΍ ΔϠϜθϤϟ΍ ϥΎϳήδϟ΍ϭ ϥΎϤϛήΘϟ΍ ϞΜϣ (ΔϴΑήόϟΎΑ ΔϘσΎϨϟ΍ ήϴϏ) Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΕΎΌϔϟ΍ ϒϗϮϣϭ ϕ΍ήόϠϟ »ϲΑήόϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍« ˯ΎϤΘϧϻ΍ ΔϠϜθϣ .ΔϴϠϴϔϟ΍ϭ ΔϳΪϳΰϴϟ΍ϭ ΔΌΑΎμϟ΍ϭ
ΔλΎΨϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ Δϗϼόϟ΍ ϰϠϋ ήηΎΒϤϟ΍ ΎϫήϴΛ΄Ηϭ ˬϥ΍ήϳ΍ϭ ΎϴϛήΗ :ϦϴδϓΎϨΘϤϟ΍ϭ ϦϴδϓΎϨϤϟ΍ ϦϳέΎΠϟΎΑ ϕ΍ήόϟ΍ Δϗϼϋ ΔϠϜθϣ .ϡΎθϟ΍ ϡϮϤϋϭ ΎϳέϮγ ϊϣ
ϩάϫ Ϛϓ ϲϓ ΖϤϫΎδϟ ˬ»Δϴϗ΍ήόϟ΍ - Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΕΎϗϼόϟ΍ ΦϳέΎΗ« ΢ϴοϮΗϭ Δγ΍έΩ ϲϓ ΩϮϘϋ άϨϣ ΖΤΠϧ Ϯϟ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΐΨϨϟ΍ ϥ·
ΐόθϟ΍ ΐϨΠϳ ϑϮγ ΓΪϘόϟ΍ ϩάϫ ϞΣ ϥ· .ΓΪΣϮϣ ΔΤο΍ϭ ΔϴϨσϭ Δϴϗ΍ήϋ ΔϳϮϫ ˯ΎϨΒϟ αΎγϷ΍ ϖϠΧ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬ»Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΓΪϘόϟ΍«
69

ϲΘϟ΍ Ιέ΍ϮϜϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ϢϴδϘΘϟ΍ ϊϳέΎθϣϭ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΏϭήΤϟ΍ϭ ήϴΠϬΘϟ΍ ΕΎϴϠϤϋϭ Δϴϔ΋Ύτϟ΍ϭ ΔϴϣϮϘϟ΍ ΕΎϋ΍ήμϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϲϗ΍ήόϟ΍
.»ϲϧ΍ήϳϻ΍ ήτΨϟ΍« ΍άϫ Ϧϣ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ΐϋήϟ΍ϭ ϲϨσϮϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ϲϓ ϕΰϤΘϟ΍ Ϧϋ ΖΠΘϧ
:ϦϴϴϟΎΘϟ΍ Ϧϳ΃ΪΒϤϟ΍ ΪϤΘόΗ ΓέϮμΑ ϲϨσϮϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ΔΑΎΘϛ Ϯϫ ˬΐόηϭ ΔϟϭΩ ϱϷ ΔϳϮϫ ˯ΎϨΑ ρϭήη ϝϭ΃ Ϧϣ ϥ·
Ϧϣ βϴϟ ˬΩ΍ήϓϻ΍ ΦϳέΎΗ ϞΜϣ ϥΎσϭϷ΍ ΦϳέΎΗ ϥ΍ .ϯήΧ΃ Ε΍ήΘϔΑ ϚδϤΘϟ΍ϭ ϪϨϣ Ε΍ήΘϓ ϝΎϤϫ΍ϭ ΦϳέΎΘϟ΍ ϊϴτϘΗ ϡΪϋ - 1
.Ύ˱ϣΎϋ ϦϴΛϼΛ άϨϣ Ϊϟϭ Ϊϗ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϲϓ Ϯϫ ΎϤϨϴΑ ˬςϘϓ ϡ΍Ϯϋ΃ Γήθϋ άϨϣ Ϊϟϭ Ϊϗ Ϫϧ΄Α Ύϣ κΨη ΪϘΘόϳ ϥ΃ ΍˱ΪΑ΃ ϲόϴΒτϟ΍
ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϳϮϐϠϟ΍ ΕΎΌϔϟ΍ ϊϴϤΟ ΕΎϣΎϬγΎΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ϢΘϳ ϥ΍ .ϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎϋϮϨΗ ϊϴϤΠϟ ϼ
˱ ϣΎη ϦσϮϟ΍ ΦϳέΎΗ ϥϮϜϳ ϥ΃ - 2
ϪϧϷ ϊϴϤΠϟ΍ ϪΑ ϑήΘόϳ ΪΣϮϣϭ ϞϣΎη ϲϨσϭ ΦϳέΎΗ ϰϠϋ Ύ˱γΎγ΃ ΪϨΘδΗ ΓΪΣϮϤϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ϥ΍ .ϦσϮϟ΍ ΦϳέΎΗ ϊϨλ ϲϓ ΔϴΒϫάϤϟ΍ϭ
.ΕΎΌϔϟ΍ ϊϴϤΟ ϞΑ ϕ΍ήόϟ΍ ΦϳέΎΗ ϊϨλ Ϧϣ ϢϫΪΣϭ ΔϴΑήόϟΎΑ ϥϮϘσΎϨϟ΍ βϴϠϓ ϪόϨλ ϲϓ ϊϴϤΠϟ΍ έϭΪΑ ϑήΘόϳ
΃ΰΠϣϭ ϊτϘϣ ϲϗ΍ήόϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϥ· .ΔϳϮϬϟ΍ ϩάϬϟ ΔϳΪϴΣϮΘϟ΍ ΔϣϮϤϳΪϟ΍ ϥ΍ΪϘϓ ϲϓ ϦϤϜΗ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ΔϠϜθϣ
:ϪϴοΎϣ Ϧϣ ΔΒϘΣ ΔϳϷ ϲΨϳέΎΗ ϲϨσϭ ˯ΎϤΘϧ΍ ϱ΄Α ήόθϳ ϻ ϥ΃ ϲϗ΍ήόϟ΍ ΩϮόΗ ΪϘϟ .ςΑ΍έ ΎϬϨϴΑ ςΑήϳ ϻ ˯΍ΰΟ΃ϭ Ε΍ήΘϓ ΓΪϋ ϰϟ΍ ΖΘθϣϭ
Δϴϗήϋ) Δϗϼϋ Δϳ΃ Ϫϟ βϴϟ Ϫϧ΃ ϑήόϳ ϪϗΎϤϋ΃ ϲϓ Ϫϧ΃ ϻ· ˬϲϗ΍ήόϟ΍ ϪΑ ήΨΘϓ΍ ΎϤϬϣ ˬϡϼγϼϟ ϖΑΎδϟ΍ ϲϗ΍ήόϟ΍ ΦϳέΎΘϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ϥΎτΤϗ) ϩΩ΍ΪΟ΃ ήΒΘόϳ ϥ΃ ϝΎϴΟ΃ ϝϼΧ ϢϠόΗ (ϲΑήόϟ΍) ϲϗ΍ήόϟ΍ .Δϴϣ΍έϵ΍ ΔϳέϮηϵ΍ ΔϴϠΑΎΒϟ΍ ΔϳήϣϮδϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϚϠΗ ωΎϨλ ϊϣ (ΔϴϣϮϗ
Δϗϼϋ ϢϳΪϘϟ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ΦϳέΎΘΑ ϪΘϗϼϋ ϥΎϓ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬϦϤϴϟ΍ϭ ίΎΠΤϟ΍ ϲϓ Ώήόϟ΍ ϩΩ΍ΪΟ΃ ΦϳέΎΘΑ Ύ˱ϴϗήϋϭ Ύ˱ϴϣϮϗ ςΒΗήϣ Ϫϧ΃ϭ (ϥΎϧΪϋϭ
Ω΍ήϛ΃) ϕ΍ήόϟ΍ νέ΃ ΝέΎΧ Ϧϣ Ύ˱ϓϼγ΃ϭ Φϳέ΍ϮΗ ΎϬϟ ΖόϨλ ΪϘϓ ˬϦϴϴΑϭήόϟΎΑ Ύ˱ϬΒθΗ ˬϯήΧϷ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΕΎΌϔϟ΍ Ύϣ΃ .ήΜϛ΃ ϻ Δϳΰϣέ
ϖΑΎδϟ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ΦϳέΎΘϟ ϢϬ΋ΎϤΘϧΎΑ ϥϭήόθϳ Ϧϳάϟ΍ ϥϭΪϴΣϮϟ΍ Ϣϫ ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϳήγ ϲϘΑ .(ϙ΍ήΗ΃ ϥϮϴϧ΍έϮσ ϥΎϤϛήΗ) ϭ ˬ(ϥϮϳΪϴϣ ϥϮϳέ΁
ϊϣ ΔϣΎΗ Δόϴτϗ ΍ϮϘϠΧ ϢϬϧ΃ ϢΛ .Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ Ϧϣ ϢϫήϴϏ κΨϳ ϻϭ ϢϬΑ ιΎΨϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ϢϬΨϳέΎΗ ϩϭήΒΘϋ΍ ϢϬϧ΃ ΔϠϜθϤϟ΍ ϦϜϟ .ϡϼγϼϟ
ήλΎϨόϠϟ ϝΎόϔϟ΍ϭ ήηΎΒϤϟ΍ ϙ΍ήΘηϻ΍ ϢϏέ ˬϦϴϴΤϴδϤϟ΍ ϥΎϳήδϟ΍ κΨΗ ϻ Δϴϣϼγ΍ ΔϴΑήϋ έϮμϋ ΎϫέΎΒΘϋΎΑ Δϴϣϼγϻ΍ έϮμόϟ΍
.ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϲϣϼγϻ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϊϨμΑ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ΔϴϧΎϳήδϟ΍
Ϛϟάϛ ϲϗ΍ήόϟ΍ ϥΎϓ ˬΩ΍ΪϐΑ ϲϓ ΔϴγΎΒόϟ΍ϭ ΔϳϮϣϷ΍ ϦϴΘϟϭΪϟ΍ Ϧϣ ΔΘδϟ΍ ϥϭήϘϟ΍ Ε΍άϟΎΑϭ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ έϮμόϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ϱ΃ ϲϗ΍ήόϟ΍ ϯΪϟ ϙΎϨϫ βϴϟ .ΔϘϴϘΤϟ΍ ΎϬϨϜϟ ˬΔϗέΎϔϤϟ΍ ϰϟ΍ Ώήϗ΃ ϭΪΒϳ ήϣϷ΍ .ΔΒϘΤϟ΍ ϩάϬΑ ιΎΧ ϲϨσϭ ˯ΎϤΘϧ΍ ϱ΄Α ήόθϳ ϻ ϥ΃ ΩϮόΗ
»Ώήϋ« ϲϗ΍ήόϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ˯ϻΆϫ .ϦϴϨΣ ϦΑ ϖΤγ΍ ϭ΃ ϥΎϴΣ ϦΑ΍ ϭ΃ ϱΪϴΣϮΘϟ΍ ϭ΃ φΣΎΠϟ΍ ϭ΃ ϲϗ΍ήϋ (Ϊϴηήϟ΍ ϥϭέΎϫ) ϥ΄Α έϮόη
ϥΎϛ ϥ· ΍˱ΪΑ΃ ϢΘϬϳ Ϣϟ (Ώήόϟ΍ Ϟϛ ϞΜϣ) ϲϗ΍ήόϟ΍ ϥ΍ ϞΑ .ίΎΠΤϟ΍ ϭ΃ ήμϣ ϭ΃ βϟΪϧϷ΍ ϡϼϋ΃ Ϧϋ ϼ
˱ Μϣ ϥϮϔϠΘΨϳ ϻ ϢϬϧΎϓ ϲϟΎΘϟΎΑ .ϰϔϛϭ
!Ύ˱ϴγέΎϓ βϴϟϭ ϲΑήϋ Ϫϧ΃ ϢϬϤϟ΍ ˬϲϗ΍ήϋ ϭ΃ ϱήμϣ (ϱΪϨϜϟ΍ ϑϮδϠϴϔϟ΍)
ΦϳέΎΗ Γ˯΍ήϗ ΪϨϋ ΎϧΩϮόΗ ΎϨϧϷ .ΔϴΑήόϟ΍ ΏϮόθϟ΍ Ϣψόϣ ΔϠϜθϣ ϲϫ ϞΑ ˬϩΪΣϭ ϲϗ΍ήόϟ΍ ΐόθϟ΍ ΔϠϜθϣ Ζδϴϟ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϩάϫ
:ΔϴϠΒϗ Ε΍˯ΎϤΘϧ΍ ήϴϏ ϙΎϨϫ βϴϟ ΔϓϭήόϤϟ΍ ΕΎϴμΨθϟ΍ϭ ϡϼϋϸϟ ΔΒδϨϟΎΑ .ΔΒ΋ΎϏ ϥΎσϭϷ΍ ϥϮϜΗ ϥ΃ ˬΔϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍
Ύϣ΃ .ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϠϟ ϥϮόΟήϳ ϞϜϟ΍ϭ ˬϲϋ΍ΰΧ ϥϼϓϭ ˬϲϤΨϟ ϥϼϓϭ ˬϲ΋Ύσ ϥϼϓϭ ˬϲΑήϋ ϲϧΎϧΪϋ ϲθϳήϗ ϲγΎΒϋ (Ϊϴηήϟ΍ ϥϭέΎϫ)
Ϟϛϭ ˬήΑήΑ ϭ΃ ΩϮϬϳ ϭ΃ ςΒϗ ϭ΃ ϥΎϳήγ :ϝϮλϷ΍ ϲθϤϬϣ ˯ΎΑήϏ ϢΟΎϋ΃ Ύ˱ϣϮϤϋ ϢϬϧΎϓ ˬΔϴΑήόϟ΍ ήϴϏ ΕΎϴμΨθϟ΍ϭ ϡϼϋϷ΍ Ϧϣ ϥϮϗΎΒϟ΍
ΎϨϴΧέΆϤϟ ϦϜϤϳ .(ΔϴΑήόϟ΍ ήϴϏ) ήλΎϨόϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ Δϴϣϭήϟ΍ ϭ΃ ΔϴϛήΘϟ΍ ϭ΃ ΔϴγέΎϔϟ΍ ήλΎϨόϟ΍ ϊϣ ϱϭΎδΘϟΎΑ ϢϬΑΎδΘΣ΍ ϢΘϳ ˯ϻΆϫ
ΔϤϬΗ Ϧϣ Ύ˱ϓϮΧ ˬΔϴδϧϮΘϟ΍ ϭ΃ ΔϳέϮδϟ΍ ϭ΃ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ϭ΃ ΔϳήμϤϟ΍ ϝϮλϷ΍ ΍Ϊϋ ˬΔϴΒϨΟϷ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ϝϮλϷ΍ ϊϴϤΟ ήϛΫ ϦϳήλΎόϤϟ΍
ϻϭ Ύ˱ϴϧΎϤϳ ϰϘΒϳ ϪϧΎϓ »ΕϮϣήπΣ Ϧϣ ϲϧΎτΤϗ« ˬϦϳήθόϟ΍ ϭ΃ ήηΎόϟ΍ ΎϤΑέ ϩΪΟ ϥϷ ˬ(ϥϭΪϠΧ ϦΑ΍) .»ΔϴϣϮϘϟ΍« Γ΍ΩΎόϣϭ »ΔϳήτϘϟ΍«
΍ϮηΎϋϭ ΍ϭΪϟϭ Ϊϗ ϢϬόϴϤΟ ˬϩΪΟ ΪΟϭ ϩΪΟϭ ϪϴΑ΃ϭ Ϯϫ ϪϧϷ ϲϗ΍ήϋ Ϫϧ΃ (Ϊϴηήϟ΍ ϥϭέΎϫ) Ϧϋ ϝϮϘϳ ΪΣ΃ ϻ !ϲδϧϮΗ ϪϨϋ ϝΎϘϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ
!ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ Ω΍ΪϐΑ ϲϓ ΍ϮϔϘΜΗϭ ΍ϭ΄θϧϭ
.ϦϳήλΎόϤϟ΍ ΎϨϴΧέΆϣ ϞΒϗ Ϧϣ ϑ΍ήΘϋϻ΍ϭ έϮπΤϟ΍ ΔϤ΋΍Ω (ΔϴΑήόϟ΍ ήϴϏ) ϥΎσϭϷ΍ ϲϗΎΑ ϥΎϓ ˬΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϝΎΣ βϜϋ
Ύϣ΃ (!ΔϴΑήϋ ήϴϏ ΔϴϧΎΒγ΍ ϥϵ΍ ΎϬϧϷ ΎϤΑέ) ϲϨσϭ ˯ΎϤΘϧΎϛ ήϛάΗ βϟΪϧϷ΍ ϰΘΣ ˬΎϴϨϴϣέ΃ϭ ϥΎΘδϛήΗϭ ϥΎγ΍ήΧϭ ΪϨϬϟ΍ϭ ϥΎϧϮϴϟ΍ ϙΎϨϫ

70

˯΍έίϮϟ΍ ξόΑ ϰϠϋ ϥϮϴγΎΒόϟ΍ ˯ΎϔϠΨϟ΍ ΪϤΘόϳ ϥ΃ ϼ
˱ Μϣ ϲϔϜϳ Ϋ· ˬΎϨϴΧέΆϣ ϊϴϤΟ ϞΒϗ Ϧϣ Ύ˱ϓ΍ήΘϋ΍ ήΜϛϷ΍ϭ ϯϮϗϷ΍ ϦσϮϟ΍ ϲϬϓ (ϥ΍ήϳ΍)
!Ύ˱ϴϧ΍ήϳ΍ Ύ˱ϴγέΎϓ ϪϠϣΎϜΑ ϲγΎΒόϟ΍ ήμόϟ΍ έΎΒΘϋ΍ ϢΘϳ ϰΘΣ ˬϲγέΎϓ Ϟλ΃ Ϧϣ Ύϣ Ύ˱Όϴη ϢϬϴϓ ϥ΃ (ΪϘΘόϳ ΎϤΑέ) Ϧϳάϟ΍
Ύ˱ϴΑήϋ ΎϬΑ ϑήΘόϣ ϝϭΩϭ ΔϴϤγέ ΩϭΪΣ ΎϬϟ ϥΎσϭ΃ ΎϨϳΪϟ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ :ΔΒϳήϏ ΔΒϴΠϋ ΔϗέΎϔϣ ϲϓ ΔΑϭήόϟ΍ ΎϨΘόοϭ ˬϥΫ΍ ΍άϜϫ
ΝΫΎγ Ϟϔσ Ϫϧ΍ ..νΎϣ ϼΑ ϱάϟ΍ ϥΎδϧϻ΍ ϞΜϣ ΦϳέΎΗ ϼΑ ϱάϟ΍ ϦσϮϟ΍ .ΓΰϴϤΘϣ Φϳέ΍ϮΗ ϼΑ ϩάϫ ΎϨϧΎσϭ΃ ϥ΍ ΔϴϧΎΛ ΔϴΣΎϧ Ϧϣϭ ˬΎ˱ϴϤϟΎϋϭ
ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΓΎγ΄Ϥϟ΍ .ϥϵ΍ ϰΘΣϭ ϥήϘϟ΍ ΍άϫ ΕΎϳ΍ΪΑ άϨϣ ϼ
˱ όϓ ϞλΎΤϟ΍ Ϯϫ ΍άϫϭ .ϦϳήΧϵΎΑ ήΛ΄Θϟ΍ϭ ΩΎϴϘϧϻ΍ ϞϬγ ΔϴμΨθϠϟ ΪϗΎϓ ϞϫΎΟ
Ϧϣ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ΐόθϟ΍ Ωήσ ήϳήΒΗ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔϴϧϮϴϬμϟ΍ ΎϬΗήϤΜΘγ΍ ϲΘϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ϒόο ϯΪϣ ϰϠϋ ΢ο΍ϭ ϝΎΜϣ
ϚϠΗ Ύ˱λϮμΧ ˬΔϴΑήόϟ΍ ϝϭΪϟ΍ Ϣψόϣ Ϧϣ ΓήϴΜϛ ΔϠΜϣ΃ ΎϨϟ (!Ώήόϟ΍ Ϫϓϼγ΃ νέ΃ ϰϟ΍ ΪόϴϠϓ Ύ˱ϴΑήϋ Ύ˱ϴϗήϋ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ϡ΍Ω Ύϣ) : Ϫοέ΃
ΔϴλϮμΧ ϡήΘΤΗ ΔϘϳήτΑ ΎϨϧ΍ΪϠΑ ΦϳέΎΗ ΔΑΎΘϜΑ ϥϵ΍ ϰΘΣ ήϜϔϧ Ϣϟ ΎϨϧ΍ .΍˱ΪϴϘόΗ ΎϫήΜϛ΃ ϕ΍ήόϟ΍ϭ ˬϱϮϐϟϭ ϲΒϫάϣϭ ϲϨϳΩ ωϮϨΗ ΎϬϴϓ ϲΘϟ΍
ϢϟΎόϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ϥ΄Α Ύ˱πϳ΃ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ϊϨϤϳ ϻ ϲΑήϋ ΪϠΑ ϞϜϟ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϴλϮμΨϟΎΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ .ϲΑήϋ ΪϠΑ Ϟϛ ΔϛέΎθϣϭ ΔϴϤϫ΍ϭ
ΓέϭήπϟΎΑ ξϗΎϨΘΗ ϻ ϲϨσϮϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ΔΑΎΘϛ .ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϴϧΎϜδϟ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ϭ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ Ϣγ΍ϮϘϟ΍ Ε΍ήθϋ ΎϬόϤΠΗ ϲΑήόϟ΍
ήΠϓ άϨϣ ϲϓ΍ήϐΠϟ΍ϭ ϲγΎϴδϟ΍ϭ ϲϓΎϘΜϟ΍ϭ ϲΣϭήϟ΍ ΎϫΪΣϮΗϭ ΎϬϬΑΎθΗϭ ΎϬΑέΎϘΗ ίήΒϳ ϥ΃ ϰϠϋ έΩΎϗ ΎϨϧ΍ΪϠΒϟ ϊϣΎΟ ΦϳέΎΗ ΔΑΎΘϛ ϊϣ
Ϧϋ ΔϠμϔϨϣ Ζδϴϟϭ ϡΪόϟ΍ϭ ˯΍ήΤμϟ΍ Ϧϣ ϖΜΒϨΗ Ϣϟ (Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍) ϥ΄Α ϝϮΒϘϟ΍ϭ ΩΎϘΘϋϻ΍ ΎϨμϘϨϳ .ϥϵ΍ ϰΘΣϭ ΓέΎπΤϟ΍
ϑϻ΁ ϝϼΧ ΓήϤΘδϣ ΔϴϓΎϘΛϭ ΔϴϨϳΩϭ ΔϴϧΎϜγ ΕϼϋΎϔΗϭ ΔϳέΎπΣ ϞΣ΍ήϤϟ ΔϤΘΗ ϲϫ ϞΑ ˬΎϨΘϘτϨϣ ΎϬΘηΎϋ ϲΘϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ϞΣ΍ήϤϟ΍
ΦϳέΎΘϟ΍ ΍άϫ ϞΜϣ ΔΑΎΘϛ ϰϠϋ ΪϋΎδΗ ϲΘϟ΍ ΔϟϮϘόϤϟ΍ Ϊϫ΍Ϯθϟ΍ Ϟϛ ϙΎϨϫ .ϦϴϴΟΎσήϘϟ΍ϭ ΔϨϋ΍ήϔϟ΍ϭ ϦϴϴϧΎόϨϜϟ΍ϭ ϦϴϴϠΑΎΒϟ΍ ϡΎϳ΃ άϨϣ ˬϦϴϨδϟ΍
.ΔϴϧΎδϧ·ϼϟ΍ϭ ΔϘϴπϟ΍ Δϴϗήόϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍ ΓΪϘόϟ΍ Ϧϣ κϠΨΘϤϟ΍ ϞϣΎθϟ΍
Ϧϣ ϲϨϔϟ΍ϭ ϲϓΎϘΜϟ΍ϭ ϱϮϐϠϟ΍ϭ ϲΒόθϟ΍ ΎϨΛ΍ήΗ ϊϣ ϞϣΎόΘϧ ϥ΍ ΎϨΗΩϮϋ ˬ(ϲϣϼγϻ΍ ϞΒϗ) ΎϨΨϳέΎΗ ϊϣ ΔόϴτϘϟ΍ ϥΎϓ ϕ΍ήόϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ
ϲϤΠϋ΃ ΐϠϏϷ΍ ϰϠϋϭ ϲΒϨΟ΃ Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗ ϪϧΎϓ ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ Ϧϣ ϪϣϭΪϗ ΖΒΜϳ Ϣϟ ˯ϲη Ϟϛ .΃ΰΠϤϟ΍ϭ ϖϴπϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ϢϬϔϟ΍ ϝϼΧ
Ι΍ήΘϟ΍ ϰϟ΍ ΩϮόϳ ϥ΃ ΪΣ΃ ϝϭΎΤϳ Ϣϟ .Δϴόϴθϟ΍ Ύ˱λϮμΧϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ αϮϘτϟ΍ϭ ΔϴϘϴγϮϤϟ΍ Εϻϵ΍ϭ ˯ΎϨϐϟ΍ϭ ΏΎϴΜϟ΍ϭ ΦΒτϟ΍ :ϲγέΎϓ
ΔΠϬϠϟ΍ ϲϓ (Δϴϣ΍έϵ΍ - ΔϳΪϛϷ΍ - ΔϳήϣϮδϟ΍) ΔϐϠϟ΍ Ε΍ήΛΆϣ ΪΠΗ ϥ΍ ϝϭΎΤΗ ϲΘϟ΍ ΔϳϮϐϠϟ΍ ΙϮΤΒϟ΍ ΎϨμϘϨΗ Ϣϛ .ϡϼγϼϟ ϖΑΎδϟ΍ ϲϗ΍ήόϟ΍
Ϧϣ ΎϬϤψόϤΑ (¯
˴ ϙ ϝ΍ ϝϮΤΘΗ ϕ) ϞΜϣ ϑϭήΤϟ΍ ϝ΍ΪΑ· ΔϘϳήσϭ ΔϴϟΎΤϟ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔΠϬϠϟ΍ Ε΍Ωήϔϣ Ϧϣ ήϴΒϜϟ΍ ˯ΰΠϟ΍ ϥ΍ .ΔϴϟΎΤϟ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍
.(ΔϳΪϛϷ΍ ΔϳήϣϮδϟ΍) ΔϐϠϟ΍ Ϧϣ ΎϫέϭΪΑ ΔΛϭέϮϤϟ΍ (ΔϴϧΎϳήδϟ΍ Δϴϣ΍έϵ΍) ΔϐϠϟ΍ ΎϳΎϘΑ
ΪϴϟΎϘΘϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϳέϮτγϷ΍ϭ ΔϴΑΩϷ΍ϭ ΔϴϨϔϟ΍ ΕΎΛϭέϮϤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ήϴΜϜϟ΍ ϒθΘϜϨϟ ϝΎΤϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ήϤΘδϧ ϥ΍ ϦϜϤϳ
ˬΔϠϴϟϭ ΔϠϴϟ ϒϟ΍ ΕΎϳΎϜΣ ϲϓ ϲΑήόϟ΍ϭ ϱΪϨϬϟ΍ϭ ϲγέΎϔϟ΍ ΙϭέϮϤϟ΍ Ϧϋ ΍ϮΛΪΤΗ ϦϴΜΣΎΒϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ .ΔϴγΪϨϬϟ΍ϭ ΔϴϓήΤϟ΍ϭ ΔϴΒόθϟ΍
ϼ
˱ Μϣ ϝϮϘόϤϟ΍ Ϧϣ βϴϟ΃ :ήμϣϭ ϡΎθϟ΍ ΕΎΛϭέϮϣ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ˬΕΎϳΎϜΤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϢϳΪϘϟ΍ ϲϗ΍ήόϟ΍ ΙϭέϮϤϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ΔϟϭΎΤϣ ϥϭΩ
αϮϘτϟ΍ϭ ΪϴϟΎϘΘϟ΍ Ϧϋ ϝΎϘϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ˯ϲθϟ΍ βϔϧ ˮϱήΤΒϟ΍ ΩΎΑΪϨδϟ΍ ΕϼΣέ ϲϓ ΓήϴϬθϟ΍ ϪΗϼΣέϭ ζϣΎϜϠϛ ΓέϮτγ΃ ήϴΛ΄Η ΔψΣϼϣ
ίϮϤΗ ΓΎγ΄ϣϭ ΔϴϨϴδΤϟ΍ ΓΎγ΄Ϥϟ΍ ϦϴΑ ςΑήϟ΍ ΔϟϭΎΤϤΑ ϡΎϴϘϟ΍ ϝϮϘόϤϟ΍ Ϧϣ βϴϟ΃ :αήϔϟ΍ ϰϠϋ ϼ
˱ ϴμϔΗϭ ΔϠϤΟ ΖΒδΘΣ΍ ϲΘϟ΍ (Δϴόϴθϟ΍)
ϲϫ Ϟϫ ..(˯΍ήϫΰϟ΍ ΔϤσΎϓ) ϭ (˯΍έάόϟ΍ Ϣϳήϣ) ϭ (έΎΘθϋ) ϲϓ ΔγΪϘϤϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ ΰϣέ ϦϴΑ ςΑ΍έ Ϧϣ ϻ΃ ..ΏϮϠμϤϟ΍ ΢ϴδϤϟ΍ ΎϤϬτϴγϭϭ
ˮ(Γήϫΰϟ΍ ΐϛϮϛ ΔϬϟ·) έΎΘθϋ ϢϬΗΩϮΒόϣ Ι΍ήϴϣ ϊϣ Δϗϼϋ Δϳ΃ ϥϭΩ Ϧϣ (ΔϤσΎϓ) ϰϟ΍ (˯΍ήϫΰϟ΍) ΐϘϟ ϥϮϴϗ΍ήόϟ΍ ϒϴπϳ ϥ΃ ΔϓΪλ
ϲΘϟ΍ ϡϼϗϷ΍ Ύϫ΄τΗ Ϣϟ ϲϠϘόϟ΍ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ΚΤΒϟ΍ Ϧϣ ΔόγΎη ΕΎΣΎδϣ Ώήόϟ΍ϭ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϦϴΜΣΎΒϟ΍ ϡΎϣ΃ ϪϧΎϓ αΎγϷ΍ ΍άϫ ϰϠϋ
.ωΪΒϤϟ΍ ϲϧΎδϧϻ΍ ϝΎϴΨϟ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ ΔϘϴϘΤϠϟ ϖϧΎΨϟ΍ ϲΟϮϟϮϴΒϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ϲϗήόϟ΍ ϢϬϔϟ΍ ΪϴϟΎϘΘΑ ΓέϮμΤϣϭ ΔϗϮτϣ ΎϬϤψόϤΑ ΖϠχ
ϲϨόΗ ϻ Δϓϭήόϣ ϯήΧ΃ ΔϴϟΎϜη· ΔϤΛ ΔϘϴϘΤϟΎΑ ϦϜϟ .»ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍« ΔϴϟΎϜη· Ϧϋ ΎϨΛΪΤΗ ϩάϫ ΎϨΘγ΍έΩ ΔϠϴσ
ΚϳΪΤΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ΐΒδΑ ΔϴϋΎϤΠϟ΍ϭ ΔϳΩήϔϟ΍ Ε΍άϟ΍ ϲϓ ϲόϴΒτϟ΍ ϕΰϤΘϟΎΑ ϞΜϤΘΗ ˬΚϟΎΜϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ϊϴϤΟ ϲϨόΗ ϞΑ ϩΪΣϭ ϕ΍ήόϟ΍
ήϴΛ΄ΘϠϟ ΔϴϓΎϛ ΎϫΪΣϭ ΎϬϧ΍ ˬ»ΔΟ΍ϮΨϟ΍ ΓΪϘϋ« ¯Ώ ΓήϴϬθϟ΍ ϩάϫ ΔΛ΍ΪΤϟ΍ ΔϠϜθϣϭ .Ώήϐϟ΍ Ϧϣ ΔϣΩΎϘϟ΍ ΔΤγΎϜϟ΍ ΔϳέΎπΤϟ΍ Ε΍ήϴΛ΄Θϟ΍ϭ
΢ΒμΗ ϩάϫ »ΔΛ΍ΪΤϟ΍ ΔϠϜθϣ« ϦϜϟ .ΔϴγΎϴδϟ΍ Ε΍ήΗϮΘϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎϗΰϤΘϟ΍ ϖϠΧϭ ΔγέΎϤϤϟ΍ϭ ήϜϔϟ΍ϭ ΓΎϴΤϟ΍ ϞϴλΎϔΗ Ϟϛ ϰϠϋ
.»ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ϒόο« ΐΒδΑ ϕΰϤΘϟ΍ Ϧϣ Ύ˱γΎγ΃ ϲϧΎόϳ ϊϤΘΠϣ ϲϓ ϞΤΗ ΎϣΪϨϋ ΐόλ΃ϭ ΪϘϋ΃
71

ΐϠτΘϳ »ΔΛ΍ΪΤϟ΍ ΓΪϘϋ« ϞΣ ϥ΍ .ΪΣ΍ϭ ϥ΂Α »ϦϴΗΪϘόϟ΍« ϦϴΗΎϫ Ϧϣ ϲϧΎόΗ ΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϥ΍ ΍άϫ ϲϨόϳ
ΓΪϘόϟ΍« ϞΣ ϦϜϟ .ΓήϴϐΘϤϟ΍ϭ ΓΪϘόϤϟ΍ ΔΛ΍ΪΤϟ΍ ΕΎϴϟΎϜηϻ ϊΒτΘϟ΍ϭ ΩΪΠΘϟ΍ ΔϤ΋΍Ϊϟ΍ϭ ΓήϤΘδϤϟ΍ ΔϴΑήΘϟ΍ϭ ΔϴΗΎϴΤϟ΍ Ε΍ϮτΨϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍
ΔϴϧΎδϧ΍ ΓέϮμΑ ΎϬΨϳέΎΗ ΐΘϜΗ ϥ΃ έήϘΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔΒΨϨϟ΍ ΓΩ΍έ·ϭ ΔϋΎϨϗ ήϴϏ ΐϠτΘϳ ϻ ήϣϷ΍ ϥϷ ˬήϴΜϜΑ ϞϬγ΃ »ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍
ˬ»ΔΛ΍ΪΤϟ΍ ΔϠϜθϣ« ΔϬΟ΍Ϯϣ ϰϠϋ ΍˱ήϴΜϛ ΪϋΎδϳ ϑϮγ »ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍« ˯ΎϨΑ ϥ΍ .ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϴΑήΘϟ΍ ΞϫΎϨϤΑ ήψϨϟ΍ ΪϴόΗϭ ˬΔϴϨσϭϭ
ϰϠϋ ϲϨσϮϟ΍ ϢδΠϟ΍ ΪϋΎδΗ ΎϬϧΎϓ ΔϠϣΎηϭ ΔΤο΍ϭϭ ΔϳϮϗ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· ˬϦσϮϟ΍ Ε΍Ϋ ϲϓ ΔϴϋΎϓΪϟ΍ ΎϳϼΨϟΎΑ ϪΒη΃ »ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍« ϥϷ
ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ βγϸϟ ΔΤγΎϜϟ΍ ΔϴϣϮϴϟ΍ ΎϬΗ΍ήϴϐΘϣϭ ΔΛ΍ΪΤϟ΍ ϒλ΍Ϯϋ ΔϬΟ΍Ϯϣ ϞΟ΃ Ϧϣ ϪδϔϨΑ ϪΘϘΛ ΏΎδΘϛ΍ϭ ϩ΍Ϯϗ ϊϴϤΠΗ
.ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ
.ϥΎσϭϷ΍ ϊϴϤΟ κΨΗ ΔϣΎϋϭ ΔϠϣΎη Δϴπϗ ˬΐόθϟ΍ ΕΎΌϓ ϊϴϤΟ ΎϬϴϠϋ ϖϔΘΗ ΔΤο΍ϭϭ ΓήϘΘδϣ (ΔϴϨσϭ ΔϳϮϫ) ˯ΎϨΑ ϥ΍
ϒόο ϥ΍ .ΔϳϮϬϟ΍ ˯ΎϨΑ ΔϤϬϣ ίΎΠϧ΍ Ϧϣ ΖϨϜϤΗ ϲΘϟ΍ ϥΎσϭϷ΍ ϲϫ ΔϳϮϘϟ΍ ΓήϘΘδϤϟ΍ ϥΎσϭϷ΍ ϥ΃ ΎϨϟ ϦϴΒΗ ϢϟΎόϟ΍ ΔσέΎΨϟ Δόϳήγ ΔϨϳΎόϣ
ΔϣϮϤϳΩϭ ϒϨόϟ΍ ΓΩΎϴγϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ Ε΍ήΗϮΘϟ΍ ΓήΜϛϭ ΔϳΩήϔϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴμΨθϟ΍ ϒόο ϰϟ΍ ϱΩΆϳ ΐόη ϱϷ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍
.ΔϳέϮΗΎΘϛΪϟ΍
΍˱˯ΰΟ ϻ΍ ϞΜϤΗ ϻ ΔϴϠϗ΃ ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϻ΍ ΐΒδΑ ˬΔϤϛΎΤϟ΍ ΔΌϔϠϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϒόο Ϯϫ ΔϳέϮΗΎΘϛΪϠϟ ˯ϮΠϠϟ ϝϭϷ΍ ϊϓ΍Ϊϟ΍ ϥ΍
ϒόο Ϧϋ ξϳϮόΘϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ !ϕ΍ήόϟ΍ ΔϟΎΣ ϞΜϣ Ύ˱όϣ ΎϬϠϛ ϭ΃ ˬϲγΎϴγ ϭ΃ ϲϘσΎϨϣ ϭ΃ ϲϨϳΩ ϭ΃ ϲϔ΋Ύσ ϭ΃ ϱή΋Ύθϋ ϊϤΠΗ :ΐόθϟ΍ Ϧϣ
ΕΎΌϔϟ΍ ϒϠΘΨϣ ϞϴΜϤΗ Ϧϣ ΔϟϭΪϟ΍ ϦϜϤΘΗ Ύϣ έΪϘΑ .ΔϴόϤϘϟ΍ ΔϴΑΰΤϟ΍ϭ ΔϴΗ΍ήΑΎΨϤϟ΍ ΓΰϬΟϷ΍ ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϻ΍ ϢΘϳ ΔτϠδϠϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΓΪϋΎϘϟ΍
ϻ΍ ϡϮϘΗ ϻ Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ϥ΍ .ΎϬΗήτϴγ ΔϣϮϤϳΩ ϲϓ ΓϮϘϟ΍ ϝΎϤόΘγϻ Ϟϗ΃ ΔΟέΪΑ ήτπΗ Ύϣ έΪϘΑ ˬΔϴϘσΎϨϤϟ΍ϭ ΔϳϮϐϠϟ΍ϭ ΔϴΒϫάϤϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍
Ϟϛ ϞΜϤΗ ϥ΍ ΎϬϨϜϤϳ ϻ ΔϟϭΪϟ΍ϭ ˬϦσϮϟ΍ ΕΎΌϓ Ϧϣ ΓΪϋΎϗ ϊγϭ΃ ϞϴΜϤΗ ϰϠϋ ΎϬΗέΪϗ ϯΪϤΑ ϻ· ΔϳϮϗ ϥϮϜΗ ϻ ΔϟϭΪϟ΍ϭ ˬΔϳϮϘϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϲϓ
ΕΎϋϮϨΘϟ΍ ϩάϫ ϊϴϤΟ ϞΒϗ Ϧϣ ϪϴϠϋ ϖϔΘϣ Ϟϣ΍¯εϭ ϲϨσϭ (ϱϮΑήΗ - ϲΨϳέΎΗ - ϱήϜϓ) αΎγ΃ ϙϼΘϣ΍ ϥϭΩ Ϧϣ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎϋϮϨΗ
ϥΎϓ ϻ΍ϭ ˬ»ΓΪΣϮϣ ΔϴϨσϭ ΔϟϭΩ« ΪΟϮΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻ »ΓΪΣϮϣ ΔϴϨσϭ ΔϳϮϫ« ϥϭΩ Ϧϣ .ΔϴγΎϴδϟ΍ ΎϬόϳέΎθϣϭ ΎϬΗΎϋΎϨϗ ΖϔϠΘΧ΍ ΎϤϬϣ
.ΓΪΣϮϣϭ ΔϠϣΎϜΘϣ ΔϴϨσϭ ΔϳϮϫ ϰϠϋ ΪϨΘδΗ ϻ ϲΘϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ΔϣϮϤϳΪϟ ΓΪϴΣϮϟ΍ ΔϠϴγϮϟ΍ ϲϫ ΔϴΟέΎΨϟ΍ ΏϭήΤϟ΍ϭ ϲδϴϟϮΒϟ΍ ϒϨόϟ΍
.ΔΤϠϣ ΔϴϧΎδϧ΍ Γέϭήο ϲϫ ϞΑ ˬΔϴϤϫϭ ΩΎΠϣ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ϭ ϑήΘϟ΍ έϮϣ΃ Ϧϣ βϴϟ »ΓΪΣϮϣ ΔϴϨσϭ ΔϳϮϫ« ˯ΎϨΒϟ ΔΟΎΤϟ΍ ϥ΍
ϰϧΩ΃ ΪΣ ϥϭΩ Ϧϣ ˬΔϴϣϮϴϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϞϴλΎϔΗ ϲϓ ϙήΘθΗϭ ΓΪΣ΍ϭ Δόϗέ ϲϓ ζϴόΗ ΎϬΗΎϴΣ ϲπϤΗ ϥ΍ ϦϜϤϳ ϻ ήθΒϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ Δϳ΃
ωϭήθϣ ϥϮϜΘγ ϞϗϷ΍ ϰϠϋ ΎϬϧΎϓ ϲοΎϤϟ΍ ϲϓ ΓΩϮΟϮϣ ΓήϜϔϟ΍ ϩάϫ ϦϜΗ Ϣϟ ϥ· ϰΘΣ .ΔϛήΘθϣ ΓήϜϓ ϭ΃ ϝΎΜϤϟ ˯ΎϤΘϧϻΎΑ έϮόθϟ΍ Ϧϣ
.(ϞΒϘΘδϤϟ΍ ϲϓ ϙ΍ήΘηϻ΍) ¯Ώ έ΍ήϤΘγϻ΍ϭ (ήοΎΤϟ΍ ϲϓ ϙ΍ήΘηϻ΍) ϰϠϋ ΪϋΎδϳ (ϙήΘθϣ νΎϣ) ϰϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻΎΑ έϮόθϟ΍ ϥ΍ .ϞΒϘΘδϤϟ΍
Ώ΍ήΘϏϻ΍ϭ ΔϴΒϨΟϷΎΑ ήόθΗ ϥ΍ ΐόΘϣϭ αΎϗ ήϣ΃ Ϫϧ΍ .ϩΩϼΑ αΎϨΑϭ ϩΩϼΒΑ ρΎΒΗέϻ΍ ϡΪϋ Δϴϋ΍Ϯσ έΎΘΨϳ ˬΔϋΎϤΟ ϭ΃ Ωήϓ ϙΎϨϫ βϴϟ
ϥ΍ .˯ΎϤδϟ΍ϭ ˯ΎϤϟ΍ϭ ˯΍ϮϬϟ΍ϭ νέϷ΍ ϢϬϛέΎθΗϭ ˬΔϴϣϮϴϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϥϭΆη Ϟϛ ϲϓ ϢϬόϣ ϞμΘΗϭ ϡϮϳ Ϟϛ ϢϬόϣ ζϳΎόΘΗ αΎϧ΃ Ϧϋ
ΎϤϫϼϛ ...ϪΘϠ΋Ύόϟ Ϫ΋ΎϤΘϧ΍ ΔϘϴϘΤΑ ϚθϟΎΑ ήόθϳ ϱάϟ΍ ϞϔτϟΎΑ ϪΒη΃ ˬϩΩϼΑ αΎϨϟϭ ϩΩϼΒϟ Ϫ΋ΎϤΘϧ΍ ΔϘϴϘΤΑ ϚθϟΎΑ ήόθϳ ϱάϟ΍ ϥΎδϧϻ΍
.ΎϨϧ΍ΪϠΑ ϲϓ ϼ
˱ όϓ ϞλΎΤϟ΍ Ϯϫ ΍άϫϭ .ϥϮϨΠϟ΍ ϭ΃ ϲΗ΍άϟ΍ έΎϣΪϟ΍ ϰϟ΍ ϱΩΆΗ Ϊϗ ΔΟέΩ ϰϟ΍ Ώ΍ήΘϏϻ΍ϭ ΔΑήϐϟ΍ ϲϧΎόϳ

˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰

72

ϲϧΎΜϟ΍ Ϟμϔϟ΍ έΩΎμϣ ΔϤ΋Ύϗ
.(¯ϩ 1390) ϥ΍ήϬσ - ϲϣϼγϻ΍ ϡϼϋϻ΍ ΔϤψϨϣ .˯΍ΰΟ΃ 3 - ϥ΍ήϳ·ϭ ϡϼγϻ΍ - ϰπΗήϣ Ϳ΍ Δϳ΁ ˬϱήϬτϤϟ΍ - 1
.411 ι 7 Ν - 1968 ΕϭήϴΑ - έΩΎλ έ΍Ω - ΍˱˯ΰΟ 15 - Ώήόϟ΍ ϥΎδϟ - έϮψϨϣ ϦΑ΍ - 2
.927 ι - 1982 ΕϭήϴΑ - ϲϧΎϨΒϠϟ΍ ΏΎΘϜϟ΍ έ΍Ω - ΔϣΪϘϤϟ΍ - ϥϭΪϠΧ ϦΑ΍ - 3
.326 ι - ΓήϫΎϘϟ΍ - ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΔΒΘϜϤϟ΍ - ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ΡϮΘϓ - ϱέΫϼΒϟ΍ - 4
.71 ι 3 Ν - 1961 ΓήϫΎϘϟ΍ - ˯΍ΰΟ΃ 4 - ϦϴϴΒΘϟ΍ϭ ϥΎϴΒϟ΍ - φΣΎΠϟ΍ - 5
.7ι - 1987 βϧϮΗ - ΔϴδϧϮΘϟ΍ Δϛήθϟ΍ - φΣΎΠϟ΍ - ΪϤΣ΃ ˬϲϠϳϮτϟ΍ - 6
Ϟμϔϟ΍ ΔϴϤϫ΃ ϰϟ΍ ήϴθϧ .86 ι - 1986 ΕϭήϴΑ -ΔϴΑήόϟ΍ ΓΪΣϮϟ΍ ΕΎγ΍έΩ ΰϛήϣ - ΔϴΑήόϟ΍ Δϣϸϟ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ϦϳϮϜΘϟ΍ -ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ ˬϱέϭΪϟ΍ - 7
.ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ Ύ˱λϮμΧ ΕήΟ ϲΘϟ΍ ΐϳήόΘϟ΍ ΔϴϠϤϋϭ ϲϟ΍ϮϤϟ΍ Ϧϋ ˬ»βϳήϔΘϟ΍« ξόΑ ϢϏέ ΔϟϮϘόϣ ΓέϮμΑ ΙΪΤΘϳ ϱάϟ΍ ϲϧΎΜϟ΍
.166 ν - 1985 ΕϭήϴΑ - ϲΑ΍έΎϔϟ΍ έ΍Ω - ϲΑήόϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ΔΑΎΘϛ ΓΩΎϋ΍ ϲϓ ΔϤϫΎδϣ - ϦϳΪϟ΍ ϥΎϫήΑ ˬϮϟΩ - 8
.ϦϣΎΜϟ΍ Ϟμϔϟ΍ - έΪμϤϟ΍ βϔϧ - 9
.236 ι - 1985 ΕϭήϴΑ - ΃ήϗ΍ έ΍Ω - ϲϣϼγϻ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ - ϕϭέΎϓ ˬήϤϋ - 10
.414 ι 3Ν - 1948 ΓήϫΎϘϟ΍ - ϒϴϟ΄Θϟ΍ ΔϨΠϟ - Ϊϳήϔϟ΍ ΪϘόϟ΍ - ϪΑέ ΪΒϋ ϦΑ΍ - 11
.314 ι 1Ν - ¯ϩ 1365 ΓήϫΎϘϟ΍ - ΏΩϷ΍ϭ ΔϐϠϟ΍ ϲϓ ϞϣΎϜϟ΍ - ΩήΒϤϟ΍ - 12
.288 ι 14 Ν -1974 - ΓήϫΎϘϟ΍ - ΐΘϜϟ΍ έ΍Ω - ˯ΰΟ 24 - ϲϧΎϏϷ΍ - Νήϔϟ΍ ϮΑ΃ ˬϲϧΎϬΒλϷ΍ - 13
.Ώήϋ ΓΩΎϣ - ϖΑΎγ έΪμϣ - έϮψϨϣ ϦΑ΍ - 14
.111 ι - 1981 ΕϭήϴΑ - ϢϠόϟ΍ έ΍Ω - Δϴϣϼγϻ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ - ϱήϜη ˬϞμϴϓ - 15
.ΎϫΪόΑϭ 201 ι - Ε΍ϭήϴΑ - ρΎϴΧ ΔΒΘϜϣ - ΖγήϬϔϟ΍ - ϢϳΪϨϟ΍ ϦΑ΍ - 16
.56 ι - 1995 ΓήϫΎϘϟ΍ - ΐϳήϏ έ΍Ω - ΔόδΘϟ΍ ϪϘϔϟ΍ ΔϤ΋΃ ˬϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ˬϱϭΎϗήθϟ΍ - 17
.ϖΑΎδϟ΍ έΪμϤϟ΍ βϔϧ ΔόΟ΍ήϣ ϼ
˱ Μϣ ϦϜϤϳ ΔϤ΋Ϸ΍ Ϧϋ - 18
.21 - 20 ι - 1988 ΓήϫΎϘϟ΍ - ϡ΍ήϫϷ΍ ΰϛήϣ - ϞΧ΍Ϊϟ΍ Ϧϣ ϥ΍ήϳ΍ - ϲϤϬϓ ˬϱΪϳϮϫ - 19
.53 Ϣϗέ έΪμϤϟ΍ Ϛϟάϛ ˬϊΑΎδϟ΍ Ϟμϔϟ΍ - 1973 ΕϭήϴΑ - ΔπϬϨϟ΍ έ΍Ω - ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ ˬέ΍Ϯϧ - 20
.43 ι - 1987 ΓήϫΎϘϟ΍ - ϲϟϮΑΪϣ ΔΒΘϜϣ - ϲϧ΍ήϳϻ΍ ΝΎΘϟ΍ - ΔϤϴγ΃ ˬϮϧΎΟ - 21
.50 - 28 ι - 1981 ΕϭήϴΑ - ΔϴΑήόϟ΍ ΔδγΆϤϟ΍ - ΓήμΒϟ΍ ςτΧ - ϥϮϴϨϴγΎϣ - 22
.206 ι - ϖΑΎγ έΪμϣ - ϱήϜη ˬϞμϴϓ - 23
.132 ι - ϖΑΎγ έΪμϣ - ϕϭέΎϓ ˬήϤϋ - 24
.ϥ΍ήϳ΍ ΓΩΎϣ - Δϴϣϼγϻ΍ ΔϋϮγϮϤϟ΍ϭ Δϴδϧήϔϟ΍ ΔϴϧϮϜϟ΍ ΔϋϮγϮϤϟ΍ ΔόΟ΍ήϣ ϦϜϤϳ ˬΔϤϛΎΤϟ΍ ΎϬΗϻϼγϭ ϥ΍ήϳ΍ ΦϳέΎΗ Ϧϋ - 25
.14 Ϟμϓ - 1995 ΕϭήϴΑ - ίϮϨϜϟ΍ έ΍Ω - ΔϘϠϗ ήϴϏ ΕΎϴμΨη - ϱΩΎϫ ˬϱϮϠόϟ΍ - 26
.97 ι 1 Ν - ˯΍ΰΟ΃ 3 - 1978 Ω΍ΪϐΑ - ΔϓΎϘΜϟ΍ Γέ΍ίϭ - ΔϴϤΠϋϷ΍ ΩϼΒϟ΍ ϰϟ΍ ϦϴΑϮδϨϤϟ΍ ˯ΎϤϠόϟ΍ ΔΑϭήϋ - ϲΟΎϧ ˬ ϑϭήόϣ - 27
.936 ι - 1982 ΖϳϮϜϟ΍ - ϲΑήόϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ΔϨϣί΃ - ϡϼδϟ΍ ΪΒϋ ˬϲϨϴϧΎϣήΘϟ΍ - 28
.359 ι- 1990 ΕϭήϴΑ - έϭΪϨϏ έ΍Ω - Ώήόϟ΍ ΦϳέΎΗ - ΐϴϠϴϓ ˬϲΘΣ - 29
.167 ι - ΕϭήϴΑ - ΔϓΎϘΜϟ΍ έ΍Ω - ϰϧΩϷ΍ ϕήθϟ΍ ΦϳέΎΗ ΰΟϮϣ - ΐϴϠϴϓ ˬϲΘΣ - 30
.83 - 82 ι - ϖΑΎγ έΪμϣ - ϱήϜη ˬϞμϴϓ - 31
.216 ι - 1989 ΕϭήϴΑ - ΔϴϤϟΎόϟ΍ Δϛήθϟ΍ - ϲγΎΒόϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ - Ϣϴϫ΍ήΑ΍ ˬΏϮϳ΃ - 32
.233 ι - ϖΑΎγ έΪμϣ - ϱήϜη ˬϞμϴϓ - 33

˱ Μϣ ϊΟ΍έ ˬΔϴγέΎϔϟ΍ Ϧϣ ΔϤΟήΘϟ΍ Ϧϋ - 34
.244 - ϖΑΎγ έΪμϣ - ϢϳΪϨϟ΍ ϦΑ΍ .βϣΎΨϟ΍ Ϟμϔϟ΍ - 1991 ΕϭήϴΑ - ΓΪΣϮϟ΍ ΕΎγ΍έΩ ΰϛήϣ - ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϢϟΎόϣ - ΪϤΣ΃ ˬϲϗΎΒϟ΍ ΪΒϋ -

73

.103 ι - ΕϭήϴΑ - ΔϴΑήόϟ΍ ΔδγΆϤϟ΍ - ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍ - ΝέϮΟ ˬϲΗ΍ϮϨϗ - 35
.211 ι - ϖΑΎγ έΪμϣ - Ϣϴϫ΍ήΑ΍ ˬΏϮϳ΃ - 36

˱ Μϣ ϊΟ΍έ ˬΓήηΎΒϣ ΢Θϔϟ΍ ϞΒϗ ΔϘτϨϤϠϟ ϱέΎπΤϟ΍ ϊοϮϟ΍ ιϮμΨΑ - 37
.1972 ΕϭήϴΑ - ΔϓΎϘΜϟ΍ έ΍Ω - ΎϳέϮγ ΦϳέΎΗ - ΐϴϠϴϓ ˬϲΘΣ .1992 ΓήϫΎϘϟ΍ - αήΑ ϡϭί ΔϟΎϛϭ - ΔϤϳΪϘϟ΍ ΔϔδϠϔϠϟ ΪϳΪΟ ΦϳέΎΗ ϮΤϧ - ϰϔτμϣ ˬΎθϨϟ΍ .1990 ϖθϣΩ - ϲϟΎϫϷ΍ έ΍Ω -ήϳήΤΘϟ΍ ΕϮϫϻ - ϥΎδϏ ˬΔϴϘθϣΩ .(ΔϴϧΎϓήόϟΎΑ ιΎΧ Ϟμϓ ϲϧΎΜϟ΍ ϢδϘϟ΍) 1986 ˯ΎπϴΒϟ΍ έ΍Ϊϟ΍ - ϲϓΎϘΜϟ΍ ΰϛήϤϟ΍ - ϲΑήόϟ΍ ϞϘόϟ΍ ΔϴϨΑ - ΪΑΎϋ ΪϤΤϣ ˬϱήΑΎΠϟ΍ : ΏήϐϤϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ΦϳέΎΗ Ϧϋ - 38
.1983 ϥΪϨϟ - ϑ έ΍Ω - ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤη ϲοΎϣ - ϪϴΗϮϏ .1986 ή΋΍ΰΠϟ΍ - ΔϴϨσϮϟ΍ ΔδγΆϤϟ΍ - έϮμϋ ΔόΑέ΍ ϲϓ ϪϨΟΎσήϗ - ΪϤΣ΃ ˬϲϧΪϤϟ΍ : ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϳήγ ϊοϭ Ϧϋ - 39
.1990 ϖθϣΩ - ΩΎμΤϟ΍ έ΍Ω - ϥΎϳήδϟ΍ ΔϓΎϘΛ - ΎϨϴϧ ˬΎϜδϔϴϟϮϐϴΑ .(Ϧϳήϴη ΔϜϠϤϟ΍ Ϧϋ 126 ι) 1992 ΕϭήϴΑ - ϕήθϤϟ΍ έ΍Ω - ˯΍ΰΟ΃ 3 - ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔδϴϨϜϟ΍ ΦϳέΎΗˬ - ήϴΒϟ΍ ΏϷ΍ ˬΎϧϮΑ΃ .ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΕΎϋϮγϮϤϟ΍ ϯΪΣ· ϲϓ (Manicheisme) ΓΩΎϣ ϊΟ΍έ ˬΔϳϮϧΎϤϟ΍ Ϧϋ - 40
.318 ι - ϖΑΎγ έΪμϣ - ϢϳΪϨϟ΍ ϦΑ΍ .234 ι - 1978 ΕϭήϴΑ - ΔϓΎϘΜϟ΍ έ΍Ω - ϲΑήόϟ΍ ΏΩϷ΍ ΦϳέΎΗ - ΪϤΣ΃ ˬΕΎϳΰϟ΍ - 41
Orient ancien-Seuil-Paris 1992 p 25 -35ιBOTTERO Jean-Initiation aL - 42
.319 ι - ϖΑΎγ έΪμϣ - Ώήόϟ΍ ΦϳέΎΗ - ϲΘΣ - 43
.116 ι - 1984 ΓήϫΎϘϟ΍ - ϞϴΠϟ΍ έ΍Ω - ϯήΒϜϟ΍ ΔϴγΩΎϘϟ΍ - ΪϤΤϣ ˬϒϳήη - 44
.196 ι - ϖΑΎγ έΪμϣ - ϮϟΩ - 45
.356 ι 12 ΪϠΠϣ - 1983 ΕϭήϴΑ - ϞϴΠϟ΍ έ΍Ω - ΔϠϣΎϜϟ΍ ΕΎϔϟΆϤϟ΍ - ϲΟήΟ ˬϥ΍Ϊϳί - 46
.973 ι - ϖΑΎγ έΪμϣ - ϲϨϴϧΎϣήΘϟ΍ - 47
.191 ι - 1996 ΓήϫΎϘϟ΍ - ΔϳήμϤϟ΍ ΔΌϴϬϟ΍ - ϡϼγϻ΍ ήΠϓ - ΪϤΣ΃ ˬϦϴϣ΃ - 48
.186 ι - ϖΑΎγ έΪμϣ - ϕήθϟ΍ ΦϳέΎΗ ΰΟϮϣ - ϲΘΣ -49
.36 ι - 4ΪϠΠϣ - Ώήόϟ΍ ϙϮϠϣ - Ϧϴϣ΃ ˬϲϧΎΤϳήϟ΍ - 50
.71 ι - ϖΑΎγ έΪμϣ - ϥϮϴϨϴγΎϣ - 51
.121 ι - 1991 βϠΑ΍ήσ - αϭήΟ Ε΍έϮθϨϣ - ΦϳέΎΘϟ΍ ϲϓ ΕΎγ΍έΩ - βϴϧ΃ ˬΔΤϳήϓ - 52
.(ϝϭϷ΍ Ϟμϔϟ΍ϭ ΔϣΪϘϤϟ΍) ϝϭϷ΍ ˯ΰΠϟ΍ - 1991 ϥΪϨϟ - ήθϨϠϟ ϥΎϓϮϛ - ˯΍ΰΟ΃ 8 - ΚϳΪΤϟ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ΦϳέΎΗ - ϲϠϋ ˬϱΩέϮϟ΍ - 53
.259 ι 2 Ν - έΪμϤϟ΍ βϔϧ - ϱΩέϮϟ΍ - 54
.87 - 86 ι - 1979 ΕϭήϴΑ - έΎϬϨϟ΍ έ΍Ω - ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍ ˯Ϯθϧ - Ϧϳί ϦϳΪϟ΍ έϮϧ ˬϦϳί - 55
.74 ι - έΪμϤϟ΍ βϔϧ - 56
: ϊΟ΍έ ˬΔϨϳΪϤϟ΍ϭ ΔϜϣ Δόϴη Ϧϋ - 57
.257 ι- 1970 Ω΍ΪϐΑ - ϑέΎόΘϟ΍ έ΍Ω - ΓέϮϨϤϟ΍ ΔϨϳΪϤϟ΍ Ϣδϗ - ΔγΪϘϤϟ΍ ΕΎΒΘόϟ΍ ΔϋϮγϮϣ - ήϔόΟ ˬϲϠϴϠΨϟ΍ .1990 ΕϭήϴΑ - ϊϴϘΒϟ΍ ΔδγΆϣ - ϊϴϘΒϟ΍ - ϒγϮϳ ˬήΟΎϬϟ΍ .BABKAHAN AL-IRAK (1970-1990) P 41 - 58
.221 - 205 ι - 1990 ΕϭήϴΑ - ΙΎΤΑϷ΍ ΔδγΆϣ - ϝϭϷ΍ ΏΎΘϜϟ΍ - ϕ΍ήόϟ΍ - ΎϨΣ ˬϮσΎτΑ - 59
.78 - 74 ι - ΓήμΒϟ΍ ϲϓ Δό΋Ύθϟ΍ Δϴϣ΍έϵ΍ ΕΎϴϤδΘϠϟ ϲ΋΍ήϣΎδϟ΍ Ϣϫ΍ήΑ΍ »βϳήϔΗ« φΣϻ - ϖΑΎγ έΪμϣ - ϥϮϴϨγΎϣ - 60
.ΏΎΘϜϟ΍ ϝϮμϓ ϑήσ΃ϭ ϰϨϏ΃ Ϧϣ Ϫϧ΃ »ΓΩΎδϟ΍« Ϧϋ ϊΑΎδϟ΍ ϝϭϷ΍ Ϟμϔϟ΍ Ύ˱λϮμΧ ϊΟ΍έ - 242 ι - ϝϭϷ΍ ΏΎΘϜϟ΍ - ϖΑΎγ έΪμϣ - ϮσΎτΑ - 61
.313 ϭ 13 ι - ΚϟΎΜϟ΍ ΏΎΘϜϟ΍ - έΪμϤϟ΍ βϔϧ - 62
.83 ι (58) Ϣϗέ έΪμϣ - 63
.104 ι - έΪμϤϟ΍ βϔϧ - 64

74

.163 ι - 1988 ϖθϣΩ - ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ έ΍Ω - ϲΗΎϳήϛΫ - ϱΪϬϣ ΪϤΤϣ ˬϱήϫ΍ϮΠϟ΍ - 65
.147 ι - έΪμϤϟ΍ βϔϧ - 66

˱ Μϣ ϊΟ΍έ ˬΩ΍ήϛϷ΍ Ϟλ΃ ΕΎϳήψϧ ϝϮΣ - 67
.ϲϔϳήόΗ ϖΤϠϣ - 1984 ΕϭήϴΑ - ΔϴΑήόϟ΍ ΔδγΆϤϟ΍ - ΕΎϨϳήθόϟ΍ ϲϓ ΔϳΩήϜϟ΍ ΔϴπϘϟ΍ -ΰϳΰϋ ˬΝΎΤϟ΍ .(KURDE) ΓΩΎϣ - ΔϳΰϴϠϜϧϻ΍ ϭ΃ Δϴδϧήϔϟ΍ ΔϐϠϟΎΑ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϋϮγϮϤϟ΍ (ϥϮϳέϮΣ ˬϮϴηΎϛ ˬϥϮϴΗϮϏ) : Ω΍Ϯϣ ˬϕ΍ήόϟ΍ ΦϳέΎΗ Ϧϋ ΏΎΘϛ ϱ΃ ϊΟ΍έ ˬϢϳΪϘϟ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ΦϳέΎΗ ϲϓ αϭέΎϏ΍ί Ϧϣ ΔϣΩΎϘϟ΍ ΏϮόθϟ΍ έϭΩ Ϧϋ - 68

˶ Μϣ ΎϬϨϣ
.ϖΑΎγ έΪμϣ - ϮϟΩ :Ϛϟάϛ
ROUX GEORGES - LA MESOPOTAMIE-SEUIL-PARIS 1985 :ϼ
˱ Μϣ ϊΟ΍έ - 69
.ΔϳΪϳΰϴϟ΍ Ϧϋ (εέϮη ϲϣΎγ) ΔϟΎϘϣ - 1996 - 57 ΩΪϋ - ϥΪϨϟ - Δϴϗ΍ήόϟ΍ ήϤΗΆϤϟ΍ ΓΪϳήΟ
.32 - 2 - 1995 - αΪϘϟ΍ ΓΪϳήΟ - (Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍) Ϧϋ ΎϨΘϟΎϘϣ ϊΟ΍έ - 70
.αΩΎδϟ΍ Ϟμϔϟ΍ - 1994 ΓήϫΎϘϟ΍ - ήθϨϠϟ ΎϨϴγ - ϲϛήΘϟ΍ϭ ϲΑήόϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϲϓ ΩϮϬϴϟ΍ϭ ϥϮϴΤϴδϤϟ΍ - ΐϴϠϴϓ ˬΝέΎϓ - 71
.86 ι - ϖΑΎγ έΪμϣ - ΔϴϣϮϘϟ΍ ˯Ϯθϧ - Ϧϳί - 72
.233 ι - 1993 ΎϴΒϴϟ - ϢϴϠόΘϠϟ ΔϴΒόθϟ΍ ΔϨΠϠϟ΍ - ϪΗέΎπΣϭ ϲΑήόϟ΍ ϦσϮϟ΍ ΦϳέΎΗ - ϲϠϋ ϰϔτμϣ ˬϱΪϳϮϫ - 73
: ΏΎΘϛ ϲϓ ϞμϔϤϟ΍ϭ ΪϴΠϟ΍ Ωήϟ΍ ϊΟ΍έ - 74
.129 - 73 ι - 1993 ΕϭήϴΑ - ϲϗΎδϟ΍ έ΍Ω - Ι΍ήΘϟ΍ ΔΤΑάϣ - ΝέϮΟ ˬϲθϴΑ΍ήσ .56 ι - 1985 ΔόΑ΍έ ΔόΒσ - ήθϧ έ΍Ω ϼΑ - αϮΠϤϟ΍ έϭΩ ˯ΎΟϭ - Ϳ΍ ΪΒϋ ˬΐϳήϐϟ΍ - 75

75

ϖΤϠϣ
ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϥΎϳΩ΃ Κϳέϭ ˬϲϗ΍ήόϟ΍ ϊϴθΘϟ΍
ϲΘϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ϭ .΍˱ήϴΧ΃ϭ ϻ˱ ϭ΃ ΔϴγέΎϓ ΔϟΎΣ ϊϴθΘϟ΍ έΎΒΘϋ΍ ϰϠϋ ˬϲϧΎϤΜόϟ΍ ϲϔ΋Ύτϟ΍ ϪϳϮθΘϟ΍ ΔΛέϭ ϞΒϗ Ϧϣ ΐϳήϏ έ΍ήλ΍ ΔϤΛ
ϰΘΣϭ ϞΑΎΑ ρϮϘγ άϨϣ ϕ΍ήόϟ΍ ΦϳέΎΗ ϞϜϟ ΕήΟ ϲΘϟ΍ βϳήϔΘϟ΍ϭ ϪϳϮθΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ Ϟϛ Ϧϣ ήϴΧϷ΍ϭ ϝϭϷ΍ ϑΪϬϟ΍ ϥ΍ .Ύ˱ϘΑΎγ ΎϬϴϟ΍ Ύϧήη΃
ΪϘϟϭ .Δϴόϴθϟ΍ ϥ΍ήϳ΍ Ϊο ΎϬϋ΍ήλ ϲϓ ΔϴϧΎϤΜόϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϑ΍ΪϫϷ ΔϣΪΧ ˬϢϬϨϋ ϲϨσϮϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ϲϔϧϭ »Δόϴθϟ΍ βϳήϔΗ« :Ϯϫ ˬϥϵ΍
ϢϬϧ΍ ˬ΍ϮϛέΪϳ Ϣϟ ˬϲϔ΋Ύτϟ΍ ϲϧΎϤΜόϟ΍ Ι΍ήϴϤϠϟ ϢϫΩΎϴϘϧ΍ϭ ϢϬΘΟ΍άδϟ ϢϬϨϜϟ .ΡΎΠϧ ϞΟ ϢϬΘϳΎϏ ϲϓ ϥϮϨϤΜόΘϤϟ΍ ϥϮϴϣϮϘϟ΍ ˯ϻΆϫ ΢Πϧ
ΎϬϴϨσ΍Ϯϣ Ϧϣ ΔϘΣΎδϟ΍ ΔϴΒϠϏϷ΍ Ϧϋ ΔϟϭΪϟ΍ ϝΰόϟ ϚϟάΑ ΍ϭ΄ϴϫ Ϣϫϭ .ΔόϣΎΠϟ΍ ϪΘϳϮϫϭ ϪΨϳέΎΗϭ ϦσϮϟ΍ ϊϴτϘΘΑ ΍ϮϣΎϗ ΍άϫ ϢϬϠϤόΑ
.Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϣϷ΍ ΕΎϧϮϜϣ ϞϜϟ ΔϠΜϤϤϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϥ΍ΪϘϓ ξϳϮόΘϟ΍ ΓΪϴΣϭ ΔϠϴγϮϛ ΔϳέϮΗΎΘϛΪϟ΍ ΔγέΎϤϤϟ ΎϬόϓΩϭ
Ϧϣ ΝΫΎϤϧ ΎϧάΧ΃ Ϯϟ .ϲϗ΍ήόϟ΍ ϊϴθΘϟ΍ ΍άϫ ϊϨλ ϱάϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΦϳέΎΗ ϲϓ ΚΤΒϟ΍ ΐϠτΘΗ ϲϗ΍ήόϟ΍ ϊϴθΘϟ΍ έϭάΟ Δϓήόϣ ϥ·
ΔΌϴΑ ϲϓ ωήϋήΗϭ ΄θϧ ϲϗ΍ήόϟ΍ ϊϴθΘϟ΍ ϥ΍ ΎϨϔθΘϛϻ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϊϴθΘϟ΍ ΰϛ΍ήϣ ϥϵ΍ ϰΘΣ ϞϜθΗϭ ΖϠϜη ϲΘϟ΍ ΔϓϭήόϤϟ΍ ήο΍ϮΤϟ΍
ΩϼΑ ϲϓ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΏέΎΠΘϟ΍ Ϣϛ΍ήΘϟ ΔλϼΧ ϻ· Ϯϫ Ύϣ ϲϗ΍ήόϟ΍ ϊϴθΘϟ΍ ϥ΍ϭ .ΔϣϮϋΰϤϟ΍ ΔϴγέΎϔϟ΍ Ε΍ήΛΆϤϟ΍ Ϧϋ ΓΪϴόΑ ΔϠϴλ΃ Δϴϗ΍ήϋ
.Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϳέϮτδϨϟ΍ ΔϴΤϴδϤϟ΍ϭ ΔϴϠΑΎΒϟ΍ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ϰΘΣ ΔϴϣΎδϟ΍ ΔϳήϣϮδϟ΍ ΐϛ΍ϮϜϟ΍ ΔϧΎϳΩ άϨϣ ˬϦϳΪϓ΍ήϟ΍
ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΓήοΎΣ ϯήΒϜϟ΍ ϞΑΎΑ ΔϘτϨϣ ϦϤο ϊϘΗ ΔϨϳΪϤϟ΍ ϩάϫ ˬΔϓϮϜϟ΍ϭ ΓήϴΤϟ΍ ΓήοΎΤΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ »ϒΠϨϟ΍« ΔϨϳΪϣ ˬϼ
˱ Μϣ
ˬϯήΒϜϟ΍ ϢϬΘδϴϨϛ ϰϠϋ (ϞΑΎΑ ΔδϴϨϛ) ΔϴϤδΗ ΓήσΎδϨϟ΍ ϖϠσ΃ ΍άϬϟ .ΎϫέΎϣΩ ΪόΑ ϰΘΣ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϯΪϟ ΔγΪϘϣ ΖϠχ ϲΘϟ΍ϭ ˬΔϴΨϳέΎΘϟ΍
ΓίϮΤϟ΍ϭ ΎϴϠόϟ΍ ΔϴόΟήϤϠϟ ΰϛήϤϛ ϒΠϨϠϟ ϢϫέΎϴΘΧ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϪϨϋ ΍ϭήΒϋϭ ϞΑΎΒϟ βϳΪϘΘϟ΍ ΍άϫ Δόϴθϟ΍ Ιέϭ ΪϘϟ .ΔϳϮϧΎϤϟ΍ Ϟόϓ Ϛϟάϛϭ
ΔϤλΎϋ (ϞΑΎΑϭ ϒΠϨϠϟ Ύ˱ϣΎϤΗ ΔϳΫΎΤϤϟ΍) ΔϓϮϜϟ΍ έΎΘΧ΍ ϱάϟ΍ Ϯϫϭ .ϒΠϨϟ΍ ϲϓ ϲϠϋ ϡΎϣϻ΍ ήΒϗ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΔϓΪλ ϦϜϳ Ϣϟ .ϰϟϭϷ΍ ΔϴϤϠόϟ΍
ϞϴΒγ ϰϠϋ ΎϬϨϣ ΩέϮϧ ˬ΍άϫ ΪϛΆΗ ΓήϴΜϛ Ϟ΋ϻΩ ϙΎϨϫ ϞΑ ˬΎ˱ϴΤτγ Ύ˱ο΍ήΘϓ΍ βϴϟ Δόϴθϟ΍ ϲϓ ϞΑΎΑ Ι΍ήϴϣ ήϴΛ΄Η ϥ΍ .Δϴϣϼγϻ΍ ΔϓϼΨϠϟ
Ϫϧ΃ ϝΎϗϭ ϒΠϨϟ΍ ϯήΘη΍ϭ ϞΑΎΑ Ϧϣ ϰΗ΃ Ϣϴϫ΍ήΑ΍ ϲΒϨϟ΍ ϥ΃ ϥϭΪϘΘόϳ Δόϴθϟ΍ ϥ΍ (ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϢΠόϣ) ϲϓ ϱϮϤΤϟ΍ ΕϮϗΎϳ ΐδΣ : ϝΎΜϤϟ΍
ίϮϤΗ ΏΎϴϐΑ ϝΎϔΘΣϻΎΑ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ Ϟϫ΃ αϮϘτΑ ήϛάΗ ˯΍έϮηΎϋ αϮϘσ ϥ· .(1)ΪϴϬη ϒϟ΃ ϥϮόΒγ ϊοϮϤϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ϩΩϻϭ΃ ϊϣ ήθΤ˵ϴγ
βϴϟ΃ .ϲϠΑΎΒϟ΍ ϲϧΎϣ ΐϠμΑ ϝΎϔΘΣϻΎΑ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ αϮϘσϭ ˬ΢ϴδϤϟ΍ ΐϠλ ϯήϛάΑ ϝΎϔΘΣϻΎΑ ΓήσΎδϨϟ΍ αϮϘτΑ ϢΛ ˬνέϷ΍ ΕΎϤϠχ ϲϓ
ΔϗΰϤϣ βΑϼϣϭ ΓΩϮδϣ ϪΟϭ΃ϭ ΓέϮΜϨϣ έϮόθΑ ϦϴθϤϳ ˯ΎδϨϟ΍ ΖϧΎϛ« ˯΍έϮηΎϋ ϲϓ .ίϮϤΗ Γ΃ήϣ΍ έΎΘθϋ Ϣγ΍ Ϧϣ βΒΘϘϣ ˯΍έϮηΎϋ
ϢϟΎόϟ΍ ϰϟ΍ ίϮϤΗ ρϮΒϫ ϰϠϋ Ύ˱ϧΰΣ ˯ϲθϟ΍ βϔϧ ϦϠόϔϳ Ϧϛ ϞΑΎΑ ˯Ύδϧϭ ˬ(2)»ΪϴϬθϟ΍ ϦϴδΤϟ΍ ϰϠϋ Ύ˱ϧΰΣ ϦϟϮϟϮϳϭ ΩϭΪΨϟ΍ ϦϤτϠϳ
ˬΔόγΎΘϟ΍ ˯ΎϤδϟ΍ϭ ˯΍ϮΣϭ ϡΩ΁ Ϫϴϓ ϖϠΧ ϱάϟ΍ϭ ˬΔϨδϟ΍ ϲϓ Γήτϣ ϝϭ΃ Ϫϴϓ ςϘδΗ ϱάϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϪϧϮϜΑ ϑήό˵ϳ ϥΎϛ ˯΍έϮηΎϋ«ϭ .ϲϠϔδϟ΍
.(3)»ϝϮγέ ϑϻ΁ Γήθόϟ΍ Ρ΍ϭέϷ ΔγΪϘϤϟ΍ ΔϟΎγήϟ΍ Ϫϴϓ ΖΤϨϣϭ
ΖϧΎϛ ϞΑ ϥϭήϗ ΓΪόϟ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϠϋ αήϔϟ΍ Γήτϴγ ϢϏέ ΔϴγέΎϓ ϦϜΗ Ϣϟ ˬΔϓϭήόϤϟ΍ Δόϴθϟ΍ ήο΍ϮΣ ϥ΃ Ύ˱πϳ΃ ΎϨϟ ΪϛΆϳ ϱάϟ΍
ΪόΑ ϥϭήϗ ΓΪϋ ϝϼΧ Ϛϟάϛ ΖϠχϭ ϡϼγϻ΍ ϞΒϗ ΔϳέϮτδϧ ΔϴΤϴδϣ ΰϛ΍ήϣ ΖϧΎϛ ήο΍ϮΤϟ΍ ϩάϫ ϥ΍ ˬΎϬΘϧΎϳΩϭ ΎϬΘϐϟϭ ΎϬγΎϨΑ Δϴϗ΍ήϋ
ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ έΩΎμϤϟ΍ .ϲϧΎϳήδϟ΍ ϱέϮτδϨϟ΍ ρΎθϨϟΎΑ ήΧΰΗ ϡϼγϻ΍ ΪόΑ ϥϭήϘϟ ΖϠχ ΔϨϳΪϤϟ΍ ϩάϫ ϥΈϓ ϼ
˱ Μϣ ϒΠϨϟ΍ ΎϧάΧ΃ Ϯϟ .ϡϼγϻ΍
ˬήϴΒϜϟ΍ ΎϨΣ ήϳΩϭ ˬϢϳήϣ ΕέΎϣ ˬΓέ΍άόϟ΍ ˬ΢ϴδϤϟ΍ ΪΒϋ ˬΪϨϫ ˬϥϮϜγϻ΍ ˬϖϳήΤϟ΍ : ϒΠϨϟ΍ ϲϓ ΔϴΤϴδϣ ΓήϳΩ΃ ΓΪϋ ΩϮΟϭ Ϧϋ ΙΪΤΘΗ
ΔΒϘϟ΍ ϰϟ΍ (ϲϧΎϳήδϟ΍ Ϧϣ ΓέϮϜθϟ΍ ϱ΃ - ΓέϮϜδϟ΍) ϢϫΪϴϋ ϡϮϳ ϥϮΟήΨϳ ϯέΎμϨϟ΍ ϥ΃« :ϲΘθΑΎθϟ΍ ήϛάϳϭ .(4)ΓήϳΩϷ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ
ϖϠΧ ϢϬόΒΘϳϭ ϥΎΤϟϷ΍ ϖϔΘϣ ΪΣ΍ϭ Ϣϐϧ ϰϠϋ ϥϮγΪϘϳ ϢϬόϣ ϥΎδϘϟ΍ϭ ΔγΎϤθϟ΍ϭ ˬήϣΎΠϤϟ΍ ϢϬϳΪϳ΄Α ˬϥΎΒϠμϟ΍ ϢϬϴϠϋ ˬϱί ϦδΣ΃ ϲϓ
.(5)»..ΔϟΎτΒϟ΍ Ϟϫ΃ϭ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϲΑήτΘϣ Ϧϣ ήϴΜϛ
ΔϔϴϠΨϟ΍ ϥ΃ ϰϜΤϳ Ϫϧ΃ ΚϴΤΑ ˬΎϬΗήϤΧ ΓΩϮΟϭ ΎϬΗΎϧΎΣ ϦδΤΑ Δϓϭήόϣ ΔϓϮϜϟ΍ϭ ΓήϴΤϟ΍ ΓήοΎΤΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ ϒΠϨϟ΍ ΖϧΎϛϭ
ΕΎϧΎΣ ϊΑέ΃ ΓήϴΤϟ΍ ϲϓ ϥΎϛϭ .ΓήϴΤϟ΍ϭ ϒΠϨϟ΍ ΓήϤΧ ϕϭάΘϴϟ Ύ˱λϮμΨϣ ΓϭΎϤδϟ΍ ˯΍ήΤλ ήΒϋ ϖθϣΩ Ϧϣ ϰΗ΃ Ϊϳΰϳ ϦΑ ΪϴϟϮϟ΍
76

˯ϼϬη ΔϧΎΣ ϢΛ ˬ(α΍Ϯϧ ϮΑ΃ϭ ϲϠλϮϤϟ΍ ϕΎΤγ΍ ΎϬΑ ϝΰϐΗ Δϓϭήόϣ ΔϴΤϴδϣ ΓΪϴγ ϲϫϭ) ΔϣϭΩ ΔϧΎΣϭ ˬϥϮϋ ΔϧΎΣ ϲϫ ˬΓήϴϬη
.(6)(ϲϧΎϳήδϟΎΑ ϑΎΠϨϟ΍) ϒΠϨϟ΍ Ϧϋ ϥΎϏ΃ Ϫϟϭ ΓήϴΤϟ΍ ϲΑήτϣ ήϬη΃ Ϧϣ ϲϧ΍ήμϧ Ϯϫϭ ϱήϴΤϟ΍ ϦϴϨΣ ϥΎϛϭ ˬΔϳΩϮϬϴϟ΍
ˬ˯΍ήϣΎγ :ΓήϳΩϷ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϱϮΘΤΗ ΔϴΤϴδϣ ΔϘτϨϣ Ϛϟάϛ ΖϧΎϛ ΎϬϧΎϓ ˬΔϤϬϤϟ΍ Δόϴθϟ΍ ΓήοΎΣ ˬ(Ω΍ΪϐΑ ϝΎϤη) ˯΍ήϣΎγ Ύϣ΃
ϲϣ΍έ΁ Ϣγ΍ Ϯϫ (΍ήϣΎη ϭ΃ ˬ˯΍ήϣΎγ) Ϣγ΍ϭ .(7)βϴΟήΟέΎϣ ˬΚϠόϟ΍ ˬϯέ΍άόϟ΍ ˬϲϋΎΒλ ˬϥϭΪΒϋ ˬήϬηΎΑ ˬϲγϮδϟ΍ ˬϱέΎϣ έΎϣ
ϥϮϛϭ ϢμΘόϤϟ΍ ϩ΍ήΘη΍ Ϊϗ ϡΪϘϟ΍ άϨϣ ΩϮΟϮϤϟ΍ ˯΍ήϣΎγ ήϳΩ ϥ· .ΪόΑ ΎϤϴϓ ϊϴη΃ ΎϤΒδΣ »ϯ΃έ Ϧϣ ήγ« ¯Ώ Δϗϼϋ Ϫϟ βϴϟϭ ˬϢϳΪϗ
ΪϤΘόϤϟ΍ Ϧϣί ϲϓϭ ˬ»ϡϮϴϗ« Ϯϫ ϞϛϮΘϤϟ΍ ΔϔϴϠΨϟ΍ Ϧϣί ˯΍ήϣΎγ ϒϘγ΃ ϥΎϛϭ .(8)ϝΎϤϟ΍ ΖϴΑ ΰϛήϣ ϰϟ΍ ήϳΪϟ΍ ϝϮΣϭ ϪΘϨϳΪϣ ϪϟϮΣ
˯΍ήϣΎγ ϥ΍ήτϣ ϥΎϛ ϮϛϻϮϫ ϦΑ΍ ϥΎΧΎϗΎΑ΍ Ϧϣί ϲϓϭ ˬϝϮϐϤϟ΍ Ϧϣί ϰΘΣ ˯΍ήϣΎγ ϲϓ ΔϴϔϘγϷ΍ ΕήϤΘγ΍ ΪϘϟ .»ΎΧΰϋ Ϯθϳ΍« ϪϤγ΍
(ΔϳϮϠϤϟ΍) ΓήϴϬθϟ΍ ˯΍ήϣΎγ ΔϧΫ΄ϣ ϥΎϓ ˬϲϠΑΎΒϟ΍ ϲγΪϨϬϟ΍ ϢϬΛ΍ήΗ ϞϘϧϭ ˯΍ήϣΎγ ˯ΎϨΑ ϲϓ ΍˱έϭΩ ϥϮϴϣ΍έϵ΍ ΐόϟ ΪϘϟϭ .»ωϮθΨϳήΑ« ϦΑ΍
ΔϳήϣϮδϟ΍ Ε΍έϮϗΰϟ΍ Ϧϣ ϩΎΣϮΘγ΍ ϱάϟ΍ ˬ(9)ϲϧ΍ήμϨϟ΍ ΏϮϘόϳ ϦΑ ϞϴϟΩ αΪϨϬϤϟ΍ ΎϬ΋ΎϨΑ ϰϠϋ ϑήη΃ Ϊϗ ˬϞϛϮΘϤϟ΍ Ϧϣί ΖϴϨ˵Α ϲΘϟ΍
ϞΜϣ :Δϴϣ΍έ΁ ˯ΎϤγ΃ ϲϫ ˬ(ϡΎθϟ΍ ϯήϗϭ ϥΪϣ Ϛϟάϛ) Δϴϗ΍ήόϟ΍ ϯήϘϟ΍ϭ ϥΪϤϟ΍ Ϧϣ ΔϘΣΎδϟ΍ ΔϴΒϟΎϐϟ΍ ˯ΎϤγ΃ ϥ΍ ΍άϫ ϰϟ΍ ϒϴπϧ .. ΔϴϠΑΎΒϟ΍
˯ϲθϟ΍ βϔϧ .(ϡΎθϟ΍ ϲϓ ϥϵ΍ ϰΘΣ ϊ΋Ύη Ϯϫ ΎϤϛ Δϳήϗ ϰϨόϤΑ ΔΑήΧ -Ϳ΍ ΔΑήΧ - Ϟϳ΍ Ώήϛ) ˯ϼΑήϛϭ ˬ(ΎΛϮϜϟ΍ ήϬϧ Ϧϣ) ΔϓϮϜϟ΍
(Ϟϳ΍ ϊΑέ΍) ϞϴΑέ΍ϭ ϙϮϛήϛϭ ΖϳήϜΗϭ ϯϮϨϴϧϭ Ϧ΋΍ΪϤϟ΍ϭ ϥΎδϴϣϭ (ΎϧΎϳήμΑ) ΓήμΒϟ΍ϭ ϰϟΎϳΩϭ ΔΑϮϘόΑ :Δϴϗ΍ήόϟ΍ ϥΪϤϟ΍ ϢψόϤϟ ΔΒδϨϟΎΑ
..
:ΔϘΑΎδϟ΍ ΔϴϣΎδϟ΍ϭ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ϥΎϳΩϷΎΑ ϊϴθΘϟ΍ Δϗϼϋ ϰϠϋ ϝΪΗ ϲΘϟ΍ ΕΎψΣϼϤϟ΍ ξόΑ ϞϴΠδΗ ΎϨϨϜϤϳ ˬ΍˱ήϴΧ΃
ϯΪϟ ϦϴγΪϘϤϟ΍ ΔϤ΋Ϸ΍ϭ ˬ(12) ϲϧΎϣ άϴϣϼΗ Ϛϟάϛϭ ΢ϴδϤϟ΍ άϴϣϼΗ ˬ(12) ΔϴϠΑΎΒϟ΍ Ν΍ήΑϻ΍ :αΪϘϤϟ΍ (12) Ϣϗήϟ΍ έ΍ήϜΗ .(12) Δόϴθϟ΍
.ϦϴδΤϟ΍ ΩΎϬθΘγ΍ ϯήϛΫϭ ˬϲϠΑΎΒϟ΍ ϲϧΎϣ ΐϠλϭ ΢ϴδϤϟ΍ ΐϠλ ϯήϛΫϭ ˬνέϷ΍ ΕΎϤϠχ ϲϓ ίϮϤΗ ΏΎϴϏ ϯήϛΫ ΐϛϮϛ Ϧϣ - ˯΍ήϫΰϟ΍ « ΐϘϟ ΎϬΤϨϣϭ ΔϤσΎϓ βϳΪϘΗϭ ˬ˯΍έάόϟ΍ Ϣϳήϣ βϳΪϘΗϭ ˬΓήϫΰϟ΍ ΐϛϮϛ ΰϣέ έΎΘθϋ ΔϬϟϹ΍ βϳΪϘΗ .ΓήϫΎτϟ΍ ϱ΃ - ϝϮΘΒϟ΍ Ϣϳήϣ ΐϘϟ ϚϟάϛϮϫϭ »ϝϮΘΒϟ΍« ΐϘϟ Ϛϟάϛ ˬ»έΎΘθϋ ΰϣέ Γήϫΰϟ΍
ϥϮϤϠδϤϟ΍ ϢϬϴϓ ΎϤΑ ϦϴϴϣΎδϟ΍ ϊϴϤΟ ϯΪϟ ΔΒϘΗήϤϟ΍ ΢ϴδϤϟ΍ ΓΩϮϋϭ ˬΐμΨϟ΍ϭ ϊϴΑήϟ΍ ΰϣέ ϡΎϋ Ϟϛ ίϮϤΗ ϪϟϹ΍ ΓΩϮϋ ΔϨδϟ΍ ϢϬϴϓ ΎϤΑ ϥϮϴϗ΍ήόϟ΍ ϪϴϠϋ ϖϠτϳ ϱΪϬϤϟ΍ ΍άϫϭ ˬ(ΐ΋Ύϐϟ΍ ϡΎϣϹ΍) Δόϴθϟ΍ ϯΪϟ ήψΘϨϤϟ΍ ϱΪϬϤϟ΍ ΓΩϮϋϭ .Δόϴθϟ΍ Ύ˱λϮμΧϭ
.(ήπΨϟ΍)
ΔδϴϨϜϟ΍ ϡΎψϨϟ Ύ˱ϣΎϤΗ ΔϬΑΎθϣ ΎϫΪΠϧ ϲΘϟ΍ϭ ˬΓΪϋΎμΘϤϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ϝΎΟέ ΐΗ΍ήϣϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΔδγΆϤϠϟ ϲϣήϬϟ΍ ˯ΎϨΒϟ΍ ΓήϜϓ ˬ΍˱ήϴΧ΃
.ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ΔδϴϨϜϟ΍ϭ ΔϳέϮτδϨϟ΍
ϥΎϳΩ΃ Ϧϣ ˬΔϣΎϋ ΓέϮμΑ ϡϼγϻ΍ ΎϤϛ ˬϊϴθΘϟ΍ ΎϬΛέϭ ϲΘϟ΍ ϞϴλΎϔΘϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ήϴΜϜϟ΍ φΣϼϳ ϥ΃ κμΨΘϤϟ΍ ΚΣΎΒϠϟ ϦϜϤϳ
ΎϬϴϓϭ ˬΎ˱ϳέΎπΣϭ Ύ˱ϳϮϐϟϭ Ύ˱ϴϓ΍ήϐΟ Ώήόϟ΍ϭ ΔϜϣ ϰϟ΍ ΏήϗϷ΍ ϲϫ ΔϘτϨϤϟ΍ ϩάϫ έΎΒΘϋΎΑ (ΎϳέϮγϭ ϕ΍ήόϟ΍) ΐϴμΨϟ΍ ϝϼϬϟ΍ ΕΎϓΎϘΛϭ
Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΕΎϓΎϘΜϟ΍ϭ ϥΎϳΩϷ΍ ήϴΛ΄Η ϥ΍ήϜϧ ϦϜϤϳ ϻ Ύ˱όΒσ .Ω΍ΪϐΑϭ ΔϓϮϜϟ΍ϭ ϖθϣΩ ϞΜϣ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ήο΍ϮΤϟ΍ ϯήΒϛϭ ϰϟϭ΃ ΖϧϮϜΗ
.ΔϴϤϟΎόϟ΍ Δϴϣϼγϻ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϩάϫ ϊϨλ ϲϓ ΔϔϠΘΨϣ ΕΎΟέΪΑ ΖϤϬγ΃ ϲΘϟ΍ ΔϴδϟΪϧϷ΍ϭ ΔϴΑέΎϐϤϟ΍ϭ ΔϴϘϳήϏϻ΍ϭ ΔϳΪϨϬϟ΍ϭ ΔϳήμϤϟ΍ϭ
έΩΎμϤϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ
.1965 - Ω΍ΪϐΑ -ϑέΎόϤϟ΍ έ΍Ω-68 ι -9Ν - ϒΠϨϟ΍ Ϣδϗ - ΕΎΒΘόϟ΍ ΔϋϮγϮϣ - ήϔόΟ ˬϲϠϴϠΨϟ΍ -1
.373ι-1Ν -˯ϼΑήϛ Ϣδϗ - έΪμϤϟ΍ βϔϧ -2
.έΪμϤϟ΍ βϔϧ -3
.57-27 ι - (1) έΪμϣ -4
.53 ι - έΪμϤϟ΍ βϔϧ -5
.57-40ι -έΪμϤϟ΍ βϔϧ -6

77

.74-29ι-˯΍ήϣΎγ Ϣδϗ - έΪμϤϟ΍ βϔϧ -7
.15 ι - έΪμϤϟ΍ βϔϧ -8
.89ι - έΪμϤϟ΍ βϔϧ -9

78

ΕΎϗϼόϟΎΑ ΔλΎΧ ΔϴΗΎϣϮϠόϣ ϖΣϼϣ
ϥ΍ήϳ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϦϴΑ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΔϳέΎπΤϟ΍

ϲϣϼγϻ΍ ΢Θϔϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϦϴϴΤϴδϤϟ΍ ϕήθϤϟ΍ ϥΎϜγ ΕΎϴ΋ΎμΣ·
: ΔϴϟΎΘϟ΍ ϖ΋ΎϘΤϟ΍ ϥΎϨϴΒϳ ϥϻϭΪΠϟ΍ ϥ΍άϫ
.ϦϴϧϮϴϠϤϟ΍ ϥϭίϭΎΠΘϳ ϻ ϯϮμϗ Ε΍ήϳΪϘΗ ϙΎϨϫϭ ϥϮϴϠϤϟ΍ ϥϭίϭΎΠϳ ϻ ΢Θϔϟ΍ Ϧϣί ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ ϥΎϜγ ϥ΍ )ΔϴόϴΒτϟ΍ ΎϳέϮδϟ ΔΒδϨϟΎΑ .Ϧϴϳϼϣ ΔόΒγ ϰϟ΍ ϞμΗ ΎϴϧΩ Ε΍ήϳΪϘΗ ϙΎϨϫϭ ˬϦϴϳϼϣ ΔόδΘϟ΍ ϥϭίϭΎΠΘϳ ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϜγ ϥ΍ ΔϴϧΎϜγ ΔϟΎΣ ϲϓ ΢Θϔϟ΍ ΪϨϋ ΖϧΎϛ ήμϣ ϥ΍ ΐϳήϐϟ΍ϭ .ϯήΧ΃ Ε΍ήϳΪϘΗ ϲϓ Ϧϴϳϼϣ ΔΛϼΛ ϰϟ΍ ϰϧΪΘΗ Ϊϗϭ Ϧϴϳϼϣ ΔόΑέ΃ ώϠΒΗ ΎϬϧΎϓ (ϡΎθϟ΍
Ϊϗϭ Ϧϴϳϼϣ ΔΛϼΛ Ϧϣ Ϟϗ΃ ΩΪόϟ΍ ώϠΒϳϭ ˬ΢ΘϔϠϟ ΔϘΑΎδϟ΍ ϥϭήϘϟ΍ ϚϠΗ ΕΩΎγ ϲΘϟ΍ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ϭ ΔϴΤμϟ΍ϭ ΔϴόϴΒτϟ΍ ϑϭήψϟ΍ ΐΒδΑ ΔϴΛέΎϛ
.ϯήΧ΃ Ε΍ήϳΪϘΗ ΐδΣ Ϧϴϳϼϣ ΔόΑέ΃ ϰϟ΍ ϊϔΗήϳ
¯ϝ΍ ίϭΎΠΘΗ ϻ ΩϮϬϴϟ΍ Ϧϣ ΔΒδϧ ϊϣ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ΔϧΎϳΪϟ΍ ϰϠϋ ΍ϮϧΎϛ ήμϣϭ ΎϳέϮγϭ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϥΎϜγ Ϧϣ (%90) Ϧϣ ήΜϛ΃ ϥ΍ .(%5)
(αϮΠϤϟ΍) Ϧϣ ΔϴϠϗ΃ ϰϟ΍ ΔϓΎο΍ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ϭ ΔΌΑΎμϟ΍ Ϧϣ ϯήΧ΃ ΕΎϴϠϗ΃ ΩϮΟϭ ΓΪϴϛ΃ ΓέϮμΑ νήΘϔϧ ϥ΍ ϦϜϤϳϭ
Ϧϣ %90 ΩϮΟϭ ϥ΍ .΢Θϔϟ΍ ϞΒϗ ΔϴϧΎγΎδϟ΍ Γήτϴδϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ Ϧϴϴϧ΍ήϳϻ΍ (ΐ΋΍ήπϟ΍ ϲϟϭΆδϣ) ΔϨϗΎϫΪϟ΍ϭ Ϧϴϳέ΍Ωϻ΍ ΩϮΟϭ ΐΒδΑ
Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϥ΃ νήΘϔϧ ϥ΍ ϦϜϤϳ ϦϜϟϭ .ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΍ϮϨσϮΘγ΍ Ϧϳάϟ΍ (αϮΠϤϟ΍) αήϔϟ΍ Δϟ΂ο ϰϠϋ ΪϛΆϳ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϦϴϴΤϴδϤϟ΍
ˬΔϴϣ΍έϵ΍ ϢϬΘϐϟ ΍ϮϤϠϜΗϭ ϢϬΘϧΎϳΩ ΍ϮϘϨΘϋ΍ϭ ϢϬϴϓ ΍ϮΠϣΪϧ΍ϭ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϊϣ ΍ϮΟϭ΍ΰΗϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΍ϮϨσϮΘγ΍ ϦϴϳϮϴγϵ΍ϭ Ϧϴϴϧ΍ήϳϻ΍
ΩϮΟϮϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΎϬο΍ήΘϓ΍ ϦϜϤϳ ΔϟΎΤϟ΍ βϔϧ .ϲϧ΍ήϳϻ΍ ϱέ΍Ωϻ΍ ΩϮΟϮϟ΍ ϕΎτϧ ΝέΎΧ Ϧϴϴϗ΍ήϋ Ύ˱ϧΎϳήγ ΍ϭήΒΘϋ΍ (ϢΟΎϋϷ΍) ˯ϻΆϫϭ
: ήμϣϭ ΎϳέϮγ ϲϓ (ϲτϧΰϴΒϟ΍)
.ϥϮϴϠϣ ϲϨόϳ (1000) Ϣϗέ ϼ
˱ Μϣ .ϝϭΪΠϟ΍ ϲϓ Ϣϗέ Ϟϛ ϰϟ΍ έΎϔλ΃ ΔΛϼΛ ΔϓΎο· ϮΟήϧ ˬ˯ϯέΎϘϠϟ ΔψΣϼϣ
(ϑϻϵΎΑ) ΔϴΑήόϟ΍ ΔϓϼΨϠϟ ϰϟϭϷ΍ ΔϨϣίϷ΍ ϲϓ ϒ΋΍Ϯτϟ΍
ΩϮϬϴϟ΍

ϥϮϴΤϴδϤϟ΍

ϥΎϜδϟ΍ ϲϟΎϤΟ΍

ϢϴϠϗϻ΍

100

1000

ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ ϪΒη

40

3960

4000

ΎϳέϮγ

91

9009

9100

ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΩϼΑ

27

2673

2700

ήμϣ

15742 16800

ϲϟΎϤΟϻ΍

10

168

1580 ϡΎϋ ϰϟ΍ 633 ϡΎϋ Ϧϣ ˬΎϳέϮγ ϲϓ Δϔ΋Ύτϟ΍ ΐδΤΑ ϥΎϜδϟ΍
79

(ϑϻϵΎΑ)
ΩϮϬϴϟ΍

ϥϮϴΤϴδϤϟ΍

40

3960

ϥϮϤϠδϤϟ΍

ϲϟΎϤΟϻ΍

ΔϨδϟ΍

0

4000

633

40

3710

250

4000

730

40

1960

2000

4000

900

n.d

n.d.

nd

2700

1199

1068

1200

1343

12

120

10

100

890

1000

1350

13

115

1291

1419

1580

»44 - 45 ι - ΝΎΑήϛϭ ΝέΎϓ - ϲϣϼγϻ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϲϓ ΩϮϬϴϟ΍ϭ ϥϮϴΤϴδϤϟ΍« ΏΎΘϛ Ϧϣ

(ρΎΒϧϷ΍) Ϧϴϴϣ΍έϵ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϜγ ΔϤϠγ΃ϭ ΐϳήόΗ
Ϧϣ Δϴϣ΍έϵ΍ ϥϮϤϠϜΘϳ ΍ϮϧΎϛ ϲϣϼγϻ΍ ΢Θϔϟ΍ ΪϨϋ ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϜγ ϥ΍ Ϧϋ ϒθϜΗ (ϱέϭΪϟ΍) ΥέΆϤϟ΍ ΏΎΘϛ Ϧϣ ϊσΎϘϤϟ΍ ϩάϫ ϥ·
ϞΜϣ ΔϴΑήόϟ΍ εϮϴΠϟ΍ ΎϬϴϓ ΕήϘΘγ΍ ϲΘϟ΍ ήο΍ϮΤϟ΍ ϲϓ Ε΃ΪΑ ϡϼγϻ΍ ήθϧϭ ΐϳήόΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϥ΃ ϭΪΒϳϭ .ΓήμΒϟ΍ ΞϴϠΧ ϰΘΣ ϝΎϤθϟ΍
ΔϐϠϟ΍ ϲϨΒΗϭ ΔϳέϮτδϨϟ΍ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ϢϬΘϧΎϳΩ Ϧϋ ϲϠΨΘϟ΍ ϰϟ΍ ΔϟϮϬδΑ ΍ϭήτο΍ ήο΍ϮΤϟ΍ ϩάϫ ϥΎϜγ ϥϷ ˬϞλϮϤϟ΍ϭ ΔϓϮϜϟ΍ϭ ΓήμΒϟ΍
ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ϭ εϮϴΠϟ΍ ϲϓ ΔϛέΎθϤϟ΍ϭ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϟϭΪϟ΍ Ε΍ίΎϴΘϣ΍ ϰϠϋ ϢϬϟϮμΣ ϞϴϬδΗ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔϴΑήϋ ΏΎϘϟ΍ ϞϤΣϭ ΔϴΑήόϟ΍
ϖϠσ΃ Ϊϗϭ .Δϴϣ΍έϵ΍ ϢϬΘϐϟϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ϢϬΘϧΎϳΩ ϰϠϋ ΢Θϔϟ΍ ΪόΑ ϥϭήϗ ΓΪϋ ΍ϮϘΑ ϑΎϳέϷ΍ ϥΎϜγ ϥ΃ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ έΩΎμϤϟ΍ ϦϴΒΗϭ .Ϣ΋ΎϨϐϟ΍
.(ρΎΒϧ΃ ˬςΒϧ) : ΔϴϤδΗ ϦϴϳέϮδϟ΍ϭ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ Ϧϴϴϣ΍έϵ΍ ϰϠϋ Ώήόϟ΍
΍ϮϠϐΘγ΍ Ϧϳάϟ΍ Ώήόϟ΍ ϦϴΤΗΎϔϟ΍ ΔχΎϏ· ϞΟ΃ Ϧϣ ϲγέΎϔϟ΍ ΐδϨϟΎΑ ΍ϮϋΩ΍ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϥ΃ Ϧϋ ϊσΎϘϤϟ΍ ϩάϫ ΎϨϟ ϒθϜΗϭ
ϚϟΫ ϲϓ »ϲγέΎϓ« ΔϤϠϛ ϥ΍ ϢΛ .ϡϼγϻ΍ ΍ϮϘϨΘϋ΍ Ϧϳάϟ΍ ϰϠϋ ϰΘΣ »ΔϳΰΠϟ΍« ΍Ϯοήϓϭ ϢϬϴο΍έ΃ ϰϠϋ ΍ϮϟϮΘγ΍ϭ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϦϴΣϼϔϟ΍
ΔόοΎΧ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ϊϴϤΟ ϱ΃ »ϲτϧΰϴΑ« ϭ »ϲϧΎϤΜϋ« ΔϤϠϛ ϞΜϣ ΖϧΎϛ ϞΑ ΔϨϴόϣ ΔϴϣϮϗ ΍˱ΪΑ΃ ϲϨόΗ ϦϜΗ Ϣϟ ΖϗϮϟ΍
:Ϧϴϴϣ΍έ΁ϭ Ϧϣέ΃ϭ ϥΎΘδϛήΗϭ Ϧϴϴϧ΍ήϳ΍ Ϧϣ ΔϴγέΎϔϟ΍ ΔϳέϮσ΍ήΒϣϼϟ
΍˱ήϴΒϛ ΍˱˯ΰΟ ϥϮϔϟΆϳ ΍ϮϧΎϛϭ Ϛϟάϛ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ΍ϮϧϮϜϳ Ϣϟ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϲϓ ϢϬϧ΃ ϻ· ˬΎ˱ϳήψϧ έ΍ήΣϷ΍ ϒϨλ ϲϓ ϯήϘϟ΍ ϲϓ ϥϮΣϼϔϟ΍ ϥΎϛϭ« *
.ΔϴΑήόϟ΍ ϊϣ Δϴϣ΍έϵ΍ ϥϮϤϠϜΘϳϭ ΐόθϟ΍ Ϧϣ
΢οϭ΃ Ϊϗϭ .ΔΤϴτΒϟ΍ ΔϘτϨϣ ϲϓ Ύ˱λϮμΧϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ Δϴϣ΍έϵ΍ ϥϮϤϠϜΘϳ Ϧϳάϟ΍ ϦϴΣϼϔϟ΍ ϰϟ΍ ΓέΎηϼϟ (ςΒϨϟ΍) φϔϟ ϞϤόΘδϳϭ
ϲΣϼϓ ϱΩϮόδϤϟ΍ ϰϤδϳϭ ΍˱ΩϮϨΟ ϻϭ ΓΎϋέ ΍ϮϧϮϜϳ Ϣϟ Ϧϳάϟ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϜγ ϰϠϋ (ςΒϨϟ΍) φϔϟ ϥϮϘϠτϳ ΍ϮϧΎϛ Ώήόϟ΍ ϥ΍ ϲΒϠϜϟ΍ ϦΑ΍
ςΒϨϟ΍ ϥ΃ ήϛάϳ ϢΛ .ϢϫϮϔόο΃ αήϔϟ΍ ϥ΃ϭ ˬ˯ΎϣΪϘϟ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϜγ ςΒϨϟ΍ ήΒΘόϳ ϦϴΣ ϱΩϮόδϤϟ΍ ΐϴμϳϭ ..(ϥΎϳήδϟ΍) ϭ (ςΒϨϟ΍) ϕ΍ήόϟ΍
΍ϮϘϔϧ΃ϭ« αήϔϠϟ ΏΎΒδΘϧϻ΍ ϰϟ΍ ςΒϨϟ΍ ξόΑ ΐϫΫ Δϴϣϼγϻ΍ ΕΎΣϮΘϔϟ΍ ΖϠμΣ ΎϤϟ Ϫϧ΃ϭ ˬ»ϢϬϴϟ΍ ΍ϮΒδΘϧ΍ϭ« αήϔϟ΍ ΔϠϤΟ ϲϓ ΍ϮϠΧΩ
: ϝ˯ΎδΘϳ ΍˱ήϋΎη βΒΘϘϳ ϢΛ .»αήϔϟ΍ ϙϮϠϣ ϰϟ΍ ϢϬϠΟ ϰϤΘϧ΍ϭ ˬϢϬϴϓ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ΰόϟ΍ ϝ΍ϭΰϟ ΔϴτΒϨϟ΍ Ϧϣ
»ˮςΒϨϟ΍ Ϧϳ΄ϓ ΫΎΒϗ ϯήδϜΑ

80

ϥϮϋΪϳ ϢϬϠϛ ϯήϘϟ΍ Ϟϫ΃ϭ«

.˯΍ήϣΎγ Ώήϗ ΔϴτΒϧ ϯήϗ Ϧϋ ΙΪΤΘϳ ΍˱ήϴΧ΃ϭ .ςΒϨϟ΍ Ϧϣ ϦϴϳϭήϘϟ΍ ΔϣΎϋ ϥ΃ ϚϟάΑ ήϬψϴϟ
ˬέΎΒϜϟ΍ ˯ΎΒσϷ΍ Ϧϣ ΍˱ΩΪϋ ΖΟήΧ΃ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΔϛήΤϟ΍ ϲϓ ϢϬϣ έϭΪΑ Ϧϴϴϣ΍έϵ΍ Ϧϣ ΔτγϮΘϤϟ΍ ΔϘΒτϟ΍ ΖϣΎϗ ΪϘϟϭ
ϝϮΣ έϭΪϳ ϱάϟ΍ ϢϳΪϘϟ΍ ϲΌΑΎμϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ΔϴϘΑ ΎϬϴϓϭ Δϴϣ΍έϵ΍ ΔϓΎϘΜϠϟ ϝϭϷ΍ ΰϛήϤϟ΍ ϥ΍˷ήΣ ΖϧΎϛ Ϊϗϭ .ϦϴϤΟήΘϤϟ΍ϭ ˯ΎϤϠόϟ΍ϭ ϦϴϴϜϠϔϟ΍ϭ
.ϞλϮϤϟ΍ Ώήϗϭ Δϗήϟ΍ϭ ΖϳήϜΗ ϲϓ ϦϴϴΤϴδϤϟ΍ Ϧϴϴϣ΍έϵ΍ Ϧϣ Ύ˱ϴΒδϧ ΓήϴΒϛ ΕΎϋϮϤΠϣ ϙΎϨϫ Ζϧ΍Ύϛϭ .ΐϛ΍ϮϜϟ΍ ΓΩΎΒϋ
...»ϢϴϤΣ Ϣϫ΅Ύϣϭ ˬϚϤδϟ΍ ϢϬϣ΍Ω· ˬϖϴο ζϴϋ« : ΔΤϴτΒϟ΍ Ϟϫ΃ Δθϴόϣ ϲϓ ϲγΪϘϤϟ΍ ϝϮϘϳ ΍˱ΪΟ ˯΍ήϘϓ Ω΍Ϯδϟ΍ ϮΣϼϓ ϥΎϛϭ
ϥϮθϴόϳϭ ϥΎϨϗϷ΍ Ϧϣ ΍ϮϧΎϛ ρΎΒϧϷ΍ ˯ϻΆϫ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ϭ »΢ϴΒϗ ϢϬϧΎδϟϭ ϒϴΨγ ϢϬϠϘϋϭ« : ϝϮϘϴϓ ϢϬϴϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΓήψϨϟ΍ ϒμϳ ϢΛ
ϰϠϋ ϢϬΗέΪϘϣ ϻ· ϥϮϜϠϤϳ Ύϣ ϢϬϟ βϴϟ ˬέ΍ήΣϷ΍ ςΒϨϟ΍ ϦϴΣϼϔϟ΍ Ϧϣ ϞλϷ΍ ϲϓ ˯ϻΆϫ ϥΎϛϭ .νέϷ΍ Ϧϣ ΍˱˯ΰΟ ϥϭήΒΘόϳϭ ϯήϘϟ΍ ϲϓ
ϥΎϛ ˬνέϷ΍ ϰϠϋ ϥϮϘΒϳ ΍ϮϧΎϛ ˬ˯΍ήθϟΎΑ ϭ΃ ΢ΘϔϟΎΑ ϚϟΫ ϥΎϛ΃ ˯΍Ϯγ ˬΎϬϴϠϋ ϥϮϠϐΘθϳ ϲΘϟ΍ ϲο΍έϷ΍ ΔϴϜϠϣ ϞϘΘϨΗ ΎϣΪϨϋϭ .ϞϤόϟ΍
ϰϐϟ΄ϓ ϡϼγϻ΍ ˯ΎΟϭ ˬϡϼγϻ΍ ϞΒϗ ΍άϫ ϞμΣ Ϊϗϭ .ΪϴΒόϟ΍ ΔϠϣΎόϣ ϢϬϧϮϠϣΎόϳϭ ΓΪϳΪΠϟ΍ ϢϬΘϴϜϠϣ Ϧϣ ΍˱˯ΰΟ ϢϬϧϭήΒΘόϳ ΩΪΠϟ΍ ΓΩΎδϟ΍
.»ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϲϓ ΍˱ΪϴΒϋ ΍ϮϘΑ ϢϬϨϣ Ύ˱Ϥδϗ ϥ΃ ϻ· ˬνέϷ΍ ϲϓ ϦϴϠϣΎόϟ΍ έήΣϭ ˬϦϴΑϮϠϐϤϟ΍ ϦϴΑ ΔϴϘΒτϟ΍ ϕέ΍Ϯϔϟ΍
.76-77 ϭ 31-32 ι - ϱέϭΪϟ΍ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ - ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ΦϳέΎΗ« ΏΎΘϛ Ϧϣ

Δϴϧ΍ήϳϹ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍ ΓΪϴϘόϟ΍
:ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍ ΓΪϴϘόϟ΍ Ϧϋ ΍˱ήϴΜϛ ϒϠΘΨΗ ϻ ϲϫϭ ˬΔϴϧ΍ήϳϻ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍ ΓΪϴϘόϟ΍ ΔόϴΒτϟ ϒΜϜϣ ϒϳήόΗ ΍άϫ
Νϭήϳ ˬΎϴϟΎτϳ΍ ϲϓ ϲηΎϔϟ΍ϭ ΎϴϧΎϤϟ΃ ϲϓ ϱίΎϨϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϞΜϣ ϚϟΫ ϲϓ ϪϠΜϣ ˬϱϮϠϬΒϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϥΈϓ ϚϟΫ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ« *
ϪΒη ΔτϘϧ ΩΪμϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϙΎϨϫϭ ..Ϊ΋ΎϘϟ΍ ΔϴμΨη ΓΩΎΒϋ ϰϠϋϭ ϱέϮσ΍ήΒϣϻ΍ ϦϴϨΤϟ΍ ϰϠϋϭ ΔϴϨϴϓϮθϟ΍ ϰϠϋ ϡϮϘΗ ΔϴϣϮϗ ΔϴΟϮϟϮϳΪϳ΃
ϑΎο΃ Ϫϧ΍ ΎϤϛ ˬ»ϱέ΁« ΪϠΑ ϥ΍ήϳ΍ ϥ΄Α ΔϠ΋ΎϘϟ΍ Δϴϗήόϟ΍ ΔϳήψϨϟΎΑ ϪϧΎϤϳ΍ Ϊϴϛ΄Η ΓΩΎϋ΍ ϪϘΗΎϋ ϰϠϋ άΧ΃ Ϊϗ Ϫδϔϧ ϩΎθϟ΍ ϥ΃ ϲϫϭ ΓΩΪΤϣ
Ϧϣ ήθϋ ϊγΎΘϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ ΔλΎΧ Δϴϧ΍ήϳ΍ ΔϴϣϮϗ ΎϴΟϮϟϮΜϴϣ ωΎϨτλ΍ ΃ΪΑ Ϊϗϭ .(Ϧϴϳέϵ΍ έϮϧ) ήϬϣΎϳέ΁ ΐϘϟ ΔϴϤγήϟ΍ ΏΎϘϟϷ΍ ϰϟ΍
ΔϴϤϫ΃ Ϧϣ ϞϴϠϘΘϠϟ ϲϧ΍ήϳϻ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ΔΑΎΘϛ ΓΩΎϋ· ϰϠϋ ϞϤϋ ΪϘϓ Ύ˱Ϥϴψϋ Ύ˱όϴΠθΗ ϚϟΫ ΪόΑ Ύϣ ϲϓ ϥΎΧ Ύοέ ϊΠη Ϊϗϭ ˬϦϴϔϘΜϤϟ΍ ΐϧΎΟ
ϲϣϼγϻ΍ - ϞΒϗ Ύϣ ϲοΎϤϟ΍ ϢϴΨϔΗ ϰϟ΍ ΪϤϋ ϚϟΫ Ϧϣ ϻ˱ ΪΑϭ .ϥ΍ήϳ· Ώήόϟ΍ ΢Θϓ ΎϣΪϨϋ ϊΑΎδϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ Ε΃ΪΑ ϲΘϟ΍ Δϴϣϼγϻ΍ ΓήΘϔϟ΍
ΦϳέΎΘϟ΍ ΍άϫ ϥΎϛϭ .ΓήΘϔϟ΍ ϩάϫ ΕΎϔϠΨϣ Ϧϋ ΐϴϘϨΘϠϟ ΔϳήΛϷ΍ ΕΎϳήϔΤϟ΍ ϝΎϤϋ΃ ΔϟϭΪϟ΍ ΖόΠηϭ ϱΩϼϴϤϟ΍ βϣΎΨϟ΍ ϥήϘϟ΍ Ϧϣ ΪΘϤϳ ϱάϟ΍
ϙ΍Ϋ ϭ΃ ϚϠϤϟ΍ ΍άϫ ωήΘΧ΍ ϒϴϛ ϝϮΣ ΔϴϨϴϓϮη κμϘΑ ΔΌϴϠϣ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ϒΤμϟ΍ϭ αέ΍ΪϤϟ΍ ϲϓ ΩϻϭϷ΍ ϪϤϠόΘϳ Ύϣ Ϯϫ ϱϭΎϋΪϟ΍
ΎϤϬϨϣ ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ΪπόΗ ϲϛ ΔϴϣϮϘϟ΍ϭ ΔϴϜϠϤϟ΍ ϡΪΨΘδΗ ΎϨϫϭ .Ύϫ΍Ϊϋ Ύϣ Ϟϛ ΖϗΎϓ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϥ΃ ϒϴϛϭ ΔϳήϜδόϟ΍ ΔϴΠϴΗ΍ήΘγϻ΍
ΖϧΎϛϭ ϱϮϗ ϩΎθϟ ΔϣϮϜΤϣ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· ϻ· ΔϳϮϗ ϥϮϜΗ ϻ ϥ΍ήϳ΍ ϥ΍ ϲϫ ϡϮϴϟ΍ ϥ΍ήϳ΍ ϲϓ Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΕΎϋϮοϮϤϟ΍ ϯΪΣ· ϥ· ϚϟΫ ϯήΧϷ΍
.Δϗϼόϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ Ϊϴϛ΄ΘϠϟ ΔμμΨϣ 1971 ϡΎϋ ΖϤϴϗ΃ ϲΘϟ΍ ΔϴϜϠϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϨγ 2500 έϭήϤΑ ΕϻΎϔΘΣϻ΍
.ΔϘΣϼϟ΍ ϥ΍ήϳ΍ ϲο΍έ΃ Ϟϛ ϰϠϋ »ϢϬΘϳήΑήΑ« ϡϼΗ Ϧϳάϟ΍ Ώήόϟ΍ Ϊο ΔϴϨϴϓϮη ΓήϜϓ ήθϧ Δϴϣϼγϻ΍ ΓήΘϔϟ΍ ξϓέ ϦϤπΘϳϭ
ΓήϬϤΟ ϥϷ ΔϐϟΎΑ ΔϟϮϬδΑ ϥ΍ήϳ΍ ΍ϮΤΘϓ Ώήόϟ΍ ϥ΍ ϰϟ΍ ήϴθΗ ΓήϓϮΘϤϟ΍ ΔϟΩϷ΍ ΔϓΎϛ ϥ΍ ΪϴόΑ ΪΣ ϰϟ΍ ΔϳήΨδϠϟ ήϴΜϤϟ΍ Ϧϣ Ϟόϟϭ
΍ϮϨπΘΣ΍ϭ ϦϳήΒΠΘϤϟ΍ ΕΎϫΎθϟ΍ Ϧϣ ϢϬϣΎϜΤΑ ΔΣΎσϼϟ ΔϠϴγϭ ϲΑήόϟ΍ ϭΰϐϟ΍ ϲϓ ˯ϻΆϫ ϱ΃έ ΪϘϓ .ϢϬΑ ΖΒΣέ Ϧϴϴϧ΍ήϳϻ΍ ϥΎϜδϟ΍
ϚϟΫ ϰΘΣ ϥ΍ήϳ· ϲϓ Γήτϴδϣ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΔϴΒΗ΍ήΘϟ΍ ΔϴΘηΩ΍έΰϟ΍ ΓΪϴϘόϟ΍ Ϧϣ Δϴσ΍ήϘϤϳΩ ήΜϛ΃ ϦϳΩ ϪϔλϮΑ ϞϗϷ΍ ϰϠϋ Ύ˱ϴ΋ΰΟ ϡϼγϻ΍
- ΔϴΒϨΟϷ΍ ΕΎϤϠϜϟ΍ Ϧϣ ΔϴγέΎϔϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ήϴϬψΗ ΔϟϭΎΤϣ Ϯϫ ϚϟΫ 1936ˬ ϡΎϋ ϥΎΧ Ύοέ ϩ΃ΪΑ ϡΎψϨϟ΍ ϪΑ ϡΎϗ ήΧ΁ ϪϳϮθΗ ϙΎϨϫϭ ..ϦϴΤϟ΍
΍άϬΑ ΔΑϮΘϜϣ ϥϮϜΗ ϥ΍ ζϴΠϟ΍ ϲϓ ΔϴϤγήϟ΍ ϖ΋ΎΛϮϟ΍ ϲϓ νήΘϔϳϭ ..»ΔϴϘϧ ΔϴγέΎϓ«¯Ώ ΎϤϬϟ΍ΪΒΘγ΍ϭ - ΔϴϛήΘϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔλΎΧϭ
ΎϤϛ ˬϕϼσϻ΍ ϰϠϋ »ΔϴϘϨϟ΍ ΔϴγέΎϔϟ΍« ϩάϫ ϢϠϜΘϳ ϻ Ϫδϔϧ ϩΎθϟΎϓ :ϡΎϋ ϞϜθΑ ΔγΎϴδϟ΍ ϩάϫ ΐϴλ ϥΎϛ Ϟθϔϟ΍ ϦϜϟϭ ˬΪϳΪΠϟ΍ ΏϮϠγϷ΍
ϑϭήΤϟ΍ Ϟϛ Ϫϴϓ ϞΠδΗ ςΨΑ ϝΎόϔϟ΍ ήϴϏ ϲΑήόϟ΍ ςΨϟ΍ ϝ΍ΪΒΘγ΍ ϱ΃ ˬΎ˱όϴϤΟ ΕΎΣϼλϻ΍ ΝϮΣ΄Α ϡΎϴϘϟ΍ ϲϓ ϡ΍ϭΪϟ΍ ϰϠϋ ΩΩήΗ ϡΎψϨϟ΍ ϥ΍
.»1982 ϡΎόϟ΍ ϲϓ Ρϼλϻ΍ ΍άϬΑ ϡΎϗ Ϊϗ ϙέϮΗΎΗ΃ ϥΎϛϭ .ΔϨϛΎγ Ύ˱ϓϭήΣ ϭ΃ ΔϠϋ ϑϭήΣ ΖϧΎϛ΃ ˯΍Ϯγ
81

»84-85 ι - ϱΪϴϟϮϫ Ϊϳήϓ - ϥ΍ήϳ΍ ϲϓ ΓέϮΜϟ΍ ΕΎϣΪϘϣ« ΏΎΘϛ Ϧϣ
***
ϥΎΘδϛήΗϭ ϥ΍ήϳ· ϲϓ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ϲϗ΍ήόϟ΍ ΩϮΟϮϟ΍ ϖσΎϨϣ
ϊϣ ΓΰϴϤΘϣ ΔϴΣϭέ ΔϗϼόΑϭ ΔϴΑήόϟ΍ - ΔϴϣΎδϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ Ϧϣ ΍˱˯ΰΟ Ύ˱ϳϮϐϟϭ Ύ˱ϳέΎπΣ ϥΎϛ (ϦϳήϬϨϟ΍ ΩϼΑ) ϕ΍ήόϟ΍ ϥ΃ ΢ϴΤλ
Ε΍ήΠϬϟ΍ ΖϠχϭ .(ϲϨϣέϷ΍ ϲγΎϘϔϘϟ΍ - ϲϧΎΘδϛήΘϟ΍ - ϲϧ΍ήϳϻ΍) ϱϮϴγϻ΍ ϕήθϟ΍ ϊϣ ΓΪϴσϭ ΖϠχ ΔϴϧΎϜδϟ΍ ΕΎϗϼόϟ΍ ϥ΃ ϻ· .ϡΎθϟ΍ ΩϼΑ
ϩάϫ ϊϣ Ύ˱ϴϧΎϜγ ΍ϮτΒΗέ΍ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϥΈϓ ΍άϬϟ .ϲϟΎΤϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϰΘΣϭ ΦϳέΎΘϟ΍ ήΠϓ άϨϣ ϕ΍ήόϟ΍ ϮΤϧ ΓήϤΘδϣ Ε΍ϭΰϐϟ΍ϭ ΔϴϧΎτϴΘγϻ΍
΍ϭήθϧ Ϧϳάϟ΍ Ϣϫ ϥϮϴϗ΍ήόϟ΍ .ϥΎΘδϛήΗϭ ΎϴϨϴϣέ΍ϭ ϥ΍ήϳ΍ ϮΤϧ ΔϳήϜδόϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϳέΎΠΘϟ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍ Ε΍ήΠϬϟ΍ ΕήΜϛϭ ϖχΎϨϤϟ΍
΢Θϔϟ΍ Ύϣ΃ .ΎϴϨϴϣέ΍ϭ ϥ΍ήϳ΍ϭ ϥΎΘδϛήΗϭ Ϧϴμϟ΍ϭ ΪϨϬϟ΍ ϲϓ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϴΤϴδϤϟ΍ έΎΛϵ΍ Ζϟ΍ί ϻϭ ˬϖσΎϨϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍
ΔϓϮϜϟ΍ ϲϓ ΖϧΎϛ ΓΩΎϴϘϟ΍ϭ ϕϼτϧϻ΍ ΰϛ΍ήϣϭ (ϥϮϴϣ΍έϵ΍ϭ Ώήόϟ΍) ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϜγ Ϧϣ ΎϬΘϴΒϠϏ΄Α ΖϧΎϛ εϮϴΠϟ΍ ϥΈϓ Ύϴγϵ ϲϣϼγϻ΍
.ΓήμΒϟ΍ϭ
ΔϣϼόϠϟ ϥΎΘδϧΎϤϛήΗϭ ϥΎΘδϧΎϐϓ΃ϭ ϥ΍ήϳ΍ ϕήη Ϧϣ ΃΍ΰΟ΃ ϰϠϋ Ύ˱ϴϟΎΣ ϞϤΘθΗ ϲΘϟ΍ ϥΎγ΍ήΧ ϲϓ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ΩϮΟϭ Ϧϋ ΔΤϤϟ ΎϨϫ
:ϥϮϴϨϴγΎϣ
..ϭήϣϭ ΦϠΑϭ έϮΑΎδϴϧϭ Γ΍ή˴ϫ :ΔόΑέϷ΍ ΎϬϤϴϟΎϗ΃ ϲϓ ΎϤϴγ ϻϭ ϥΎγ΍ήΧ ϲϓ Ύ˱Ϥϴψϋ ΓήμΒϟ΍ ήϴΛ΄Η ϥΎϛ Ϊϗϭ« *
ϙήΘϟ΍ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ϖϳήτϟ΍ Ϫϧ΍ ΎϤϛ ˬϦϴμϟ΍ϭ ήΑήΤϟ΍ ϖϳήτΑ ϝΎμΗ΍ ϰϠϋ ϲϫϭ ˬϰτγϮϟ΍ Ύϴγ΃ ΔΑ΍ϮΑ ΔϤϳΪϘϟ΍ ήΘΨ˴Α ϲϬϓ ΦϠΑ Ύϣ΃
Ϟόϟϭ .έΪϨϜγϻ΍ ϪόΒΗ΍ ϱάϟ΍ ϖϳήτϟ΍ Ϛϟάϛ Ϯϫϭ ϥΎϓή˴Ηϭ ήϐθϛϭ ε˵΃ ϦϴΑ Ύϣ ϝΎΒΠϟ΍ ϲϟΎϋ΃ ϰϟ΍ ϢϬϠϘϨΗ ϲϓ ϪϧϮϜϠδϳ ϡΎϨϏϷ΍ ΏΎΤλ΃ϭ
ΔϨγ ϞΒϗ ϥϮϳήϜΒϟ΍ ν͋Ϯϓ˵ ΦϠΒϟ ϦϴδγΆϤϟ΍ Ϣϫ ϥϮϳΩίϷ΍ ϥΎϛ ΎϤϟ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔϴΣΎϨϟ΍ Ϧϣϭ .ΔϳήμΑ ΍˱έΎΛ΁ ϥΎγ΍ήΧ Ϣλ΍Ϯϋ ήΜϛ΃ »ΦϠΑ«
129 ήτϓ) ϲϧΎΒϴθϟ΍ ΪϟΎΧ ϮΑ΃ ϝϭϷ΍ ΐϴϘϨϟ΍) ΎϬϴϓ ΔϳέΎΠΘϟ΍ Ϟϓ΍ϮϘϟ΍ ϖϳήσ ϰϠϋ ϦϴϤ΋ΎϘϟ΍ ϥΎΒϴη ϲϨΑ ˯Ύγ΅έ ϥΎϛϭ ˬΎϬΗέ΍ΩΎΑ ¯ϩ132
.(¯ϩ140 ΔϨγ ϥΎγ΍ήΧ ϲϟ΍ϭ ϲϓϮΗ Ϊϗϭ ¯ϩ130 ΔϨγ ϲϓ Ύ˱ϳήμΑ ϲϟ΍Ϯϟ΍ ϥΎϛ ϦϴϧΎϓ ϲϓϭ ˬ(¯ϩ
ϦϴϣΩΎϘϟ΍ ϥϮϐϳή˴ϓ ϲϨΑ ϞΒϗ Ϧϣ ϢϬΗέΎϣ· Ϧϋ ΍ϭΩ͋ήΟ
˵ Ϧϳάϟ΍ (¯ϩ260 ϰϟ΍ 130 ΔϨγ Ϧϣ) ϥΎϫΎϣ ϮϨΑ Ϣϫϭ »ΦϠΑ« ˯΍ήϣ΃ ϥ·
ΔϨγ Ω΍ΪϐΑ ϲϓ ϲγΎΒόϟ΍ αήΤϟ΍ βϴ΋έ) ϪϨΑ΍ϭ (¯ϩ 134 ΔϨγ ϲϓϮΘϤϟ΍) ϰδΒϋ ϢϬϨϣ :ϲϧΎΒϴθϟ΍ ΐϴϘϨϟ΍ ωΎΒΗ΃ ΍ϮϧΎϛ ϥΎΟίϮ˵Ο Ϧϣ
ΓϭήΛ ϲϠϋ ϦΑ ϰδϴϋ ΓΪϴϔΤϟ ϥΎϛ ¯ϩ191 ΔϨγ ϥΎγ΍ήΧ ϲϟ΍ϭ ΕϮϣ ΪόΑϭ ˬ(466-447/1 ΪϠϔϨΘγϭ .ρ ϥΎϜϠΧ ϦΑ΍ ήψϧ΍ ˬ¯ϩ158
.¯ϩ206 ΔϨγ ΓήμΒϟ΍ ϰϠϋ Ύ˱ϴϟ΍ϭ ϥΎϛ (ΦϠΑ Ώήϗ) έϮΠϧΎΑ ήϴϣ΃ Ωϭ΍Ω ϢϬϨϣϭ ˬ(713/2 ϱήΒτϟ΍ ήψϧ΍) »ΦϠΑ« ϲϓ ΔϠ΋Ύσ
ϦΑ ϞΗΎϘϣ ϢϬϨϣϭ ˬϥϮϴΠϬϨϣ ϢϬϨϜϟϭ ϦϳΩΪθΘϣ ΍ϮϧΎϛ »ΚϳΪΤϟ΍« ϲϔϓ ˭ϱήμΒϟ΍ ςϤϨϟ΍ ϥϮϴΨϠΒϟ΍ ϊΒΗ ΔϴϠϘόϟ΍ ΔϴΣΎϨϟ΍ Ϧϣϭ
ϦϴϴΨϠΒϠϟ ϥΎϛ ϝ΍ΰΘϋϻ΍ ϥ΍Ϊϴϣ ϲϓϭ ˭(210-194 ι 1929 ΔϨδϟ ΎϨΘϋϮϤΠϣ ήψϧ΍) ϥ΁ήϘϟ΍ ήϴδϔΗ ϲϓ ϝϮλ΃ ΍Ϋ ϥΎϛϭ ϥΎϤϴϠγ
Ϧϳάϟ΍ ϦϴϓήτΘϤϟ΍ ΝϼΤϟ΍ ωΎΒΗ΃ϭ (ϱάϣήΘϟ΍ ϢϴϜΣ ˬϖϴϘη) ΔΒδΘϜϤϟ΍ »ϞΣ΍ήϤϠϟ« ΕΎϳήψϨϟ΍ ΏΎΤλ΃ ΍ϮϧΎϛ Ϊϫΰϟ΍ ϲϓϭ .ΔλΎΧ ΔγέΪϣ
ϲϓ ˯ϼλ΃ Ϣϫϭ ˬϥϮϴϜϣήΒϟ΍ ϥΎϛ ϲΑΩϷ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϲϓϭ .ϞϘΘδϤϟ΍ ΚΣΎΒϟ΍ ϲΨϠΒϟ΍ Ϊϳί ϮΑ΃ ϥΎϛ ΔϔδϠϔϟ΍ ϲϓϭ ˭»ϦϳέΎτόϟ΍«¯Ώ ΍Ϯϓήϋ
.Ω΍ΪϐΑ ϲϓ ΍ϭήϘΘδϳ ϥ΃ ϞΒϗ ΓήμΒϟ΍ Ϧϣ ΎϬϴϟ΍ ΍ϮϣΪϗ ˬΦϠΑ ΔϨϳΪϣ
ϲϓ ήϘΘγ΍ Ϊϗϭ .»ϥΎϘϟΎσϭ« »Ϋϭήϟ΍ ϭήϣ« ϲϓ βϴϘϟ΍ ΪΒϋϭ ΍˱ήϜΑ ΍ϮϛήΗ Ϊϗϭ ˭Γ΍Ϯϫ Ϧϣ ϥϮϳήμΒϟ΍ ΎϬϴϟ΍ ˯ΎΟ ΪϘϓ «ϭήϣ« Ύϣ΃
.ΎϫϭήϤϋϭ ϦϴϳΩίϷ΍ϭ Δϋ΍ΰΧ ϲϨΑϭ ϢϴϤΗ ϲϨΑ Ϧϣ Ϟϛ »ϭήϣ«
ϲϓ ϚϟΫϭ ϦϴϳήϜδϋ ˯Ύγ΅έ ϊΒΘΗ ΕΎϋΎτϗ ϰϟ΍ ΔϠϘΘδϤϟ΍ ΔϴγΎΒόϟ΍ ΔϴϟΎΠϠϟ Γ΍Ϯϧ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ϲϧΎγ΍ήΨϟ΍ ζϴΠϟ΍ ϲϓ ΎϨϠϣ΄Η ΍Ϋ·ϭ
ϥ΃ ΓϮϘΑ ΎϨϨϜϣ΃ ˬΫϭήϟ΍ ϭήϣ ϲϓ ΓήϘΘδϣ ΖϧΎϛ ΔϴϟΎΠϟ΍ ϩάϫϭ ˬϡ674 ΔϨγ ϲϓ ϲϗήθϟ΍ ΐϧΎΠϟ΍ ϲϓ ΎϤϛ ϡ762 ΔϨγ ϲΑήϐϟ΍ ΐϧΎΠϟ΍
ˬΚϳΪΤϟ΍ ϢϠϋ ϲϓ ϚϟΫ ϞΒϗ ϥΎϛ Ύϣ ήϴΛ΄Θϟ΍ ΍άϫ Ϧϣϭ .»ϭήϣ« ϖϳήσ Ϧϋ Ύ˱ϴΗ΁ϭ Ύ˱δϜόϨϣ ϱΩ΍ΪϐΒϟ΍ ςϴΤϤϟ΍ ϲϓ ϱήμΒϟ΍ ωΎόηϻ΍ ϯήΤΘϧ
Ϧϣ ϲϠψϨΣ Ϯϫϭ (Ζϴϫ ϲϓ ¯ϩ 181 ΔϨγ ϰϓϮΘϤϟ΍) ϙέΎΒϤϟ΍ ϦΑ΍ ΎϤϫ »ϭήϣ« Ϧϣ ΚϳΪΤϟ΍ ˯ΎϤϠϋ Ϧϣ ϦϴϨΛΎΑ ϥϮϳΩ΍ΪϐΒϟ΍ ήΛ΄Η ΪϘϓ
82

ϥ΃ ϰϟ΍ ήϴθϳ ϲΑήϐϟ΍ ΐϧΎΠϟ΍ ϲϓ Ω΍ΪϐΑ ςϴτΨΗ ϥ΍ .(ϢϴϤΗ Ϧϣ ϲλϮϗήΣ ϯήΣϷΎΑ ϭ΃) ήϜΑ Ϧϣ ϲϠϫ˵άϟ΍ ϲϧΎΒϴθϟ΍ ϞΒϨΣ ϦΑ΍ϭ ˬϥΎϔτϏ
ϥ΃ϭ ˭(Ω΍ΪϐΑ ϲϓ ϩΩΎϔΣ΃ ϝΰϧ ϱάϟ΍ ήϴΨϟ΍ ϮΑ΃ Ϊϫ΍ΰϟ΍ Ϧσ΍Ϯϣ ΔϨϬϴϣ ήψϧ΍ ˬϢϴϤΗ) ΩέϮϴΑ΍ϭ αϮσ Ϧϣ ΕΎϋΎϤΠϟϭ ϦϴϴΒπϠϟ ϡΎθϟ΍ ΏΎΑ
ϲϨΒϟ ϝϮΤϤϟ΍ ΏΎΑ ϥ΍ϭ ˭(ΔΜϋΎηϷ΍ Ϣϫϭ ΔϓϮϜϟ΍ ϲϓ ϦϴϳΪϨϜϟ΍ ΐϧΎΟ ϰϟ΍ϭ) ΓήμΒϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣ ΙέΎΤϟ΍ ϲϨΑϭ ϦϴϴϤϴϤΘϠϟ ΓήμΒϟ΍ ΏΎΑ
.ϢϴϤΗϭ (ϡ͋ήΨϤϟ΍) ΙέΎΤϠΑϭ Δϋ΍ΰΨϠϓ ϲϗήθϟ΍ ΐϧΎΠϟ΍ Ύϣ΃ .(ίϮΧ) ί΍ϮϫϷ΍ϭ ΩέϮϴΑ΃ϭ ϭήϣ Ϟϫ΍ Ϧϣ ΙέΎΤϟ΍
ϲϓ ϥϮϴϤϴϤΘϟ΍ Ϫϓήϋ ϱάϟ΍ ϲϧ΍˷ήΤϟ΍ Ώϻήτγϻ΍ ΚϴΣ) Δϗήϟ΍ ϊϣ ΓΩϮμϘϤϟ΍ϭ ΔϤψϨϤϟ΍ ήϴϏ ΕϻΎμΗϻ΍ ΎϨϋ ήψϨϟ΍ ϑήμΑϭ
ϥΎϛϭ ˬΎϬΘϨΒΗ Ϊϗ ΖϧΎϛ ΔϳήϜϓ (Colonie - ΔϴϟΎΟ« ΪϴϟϮΗ ϲϫ ΓΪΣ΍ϭ Δϟ΄δϣ ϲϓ ϻ· ΔϓϮϜϟ΍ ΢ϠϔΗ Ϣϟ ˬϞλϮϤϟ΍ ϊϣ ϝΎμΗϻ΍ϭ (ΔϓϮϜϟ΍
ϭΪΒΗϭ - ΎϬϨϋ Ϳ΍ ϲοέ - ΔϤσΎϓ ΓΪϴδϟ΍ ΎϬϴϓ Ζγ͋Ϊϗ˵ ΚϴΣ Δόϴθϟ΍ ΪϨϋ »ΔγΪϘϤϟ΍« ΔΒϴΠόϟ΍ ΔϨϳΪϤϟ΍ ϚϠΗ »Ϣϗ« ΔϨϳΪϣ ϲϓ ϚϟΫ
˯ΎπϴΒϟ΍ ΓέΪϟ΍ϭ ˬϰμϗϷ΍ ΪΠδϤϟ΍ϭ έΪϘϟ΍ ΔϠϴϟ ϰϟ΍ϭ »Γήτϔϟ΍« Ϧϣ »ήσΎϓ« ϰϟ΍ ΖϟϮΤΗ Ϊϗ ϢϫΪϨϋ ΎϬϧ΍ ϲϓ ΎϬΘϴγΪϗϭ ΎϬΘϤψϋ
Ϧϣ ϦϴϴϓϮϜϟ΍ ΔΑί΍ήϤϠϟ Ύ˱ϋΎτϗ· »Ϣϗ« ΖϧΎϛ ΪϘϟ .»ΎΒ˴όϟ΍« Ϟϫ΃ Ϧϣ ΔδϤΨϟ΍ ΓέΎΘΨϤϟ΍ ΓϮϔμϟ΍ Ϧϣ έϮΤϤϟ΍ ϲϫϭ »Kuni - ϲϧϮϛ«ϭ
83 ϦϴΑ ΓΪΘϤϤϟ΍ ΔΒϘΤϟ΍ ϝ΍Ϯσ (¯ϩ110 ΔϨγ ϲϓϮΘϤϟ΍) ΔΤϠσ ΚϟΎΜϟ΍ ήϴϣϷ΍ ϰϟ΍ ϥϮΒδΘϨϳ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϴΤϠτϟ΍ Ϧϣϭ ϦϴϴϧΎϤϴϟ΍ ήόηϷ΍ ϲϨΑ
ΕέϮτΗ Ϊϗ ϭΪΒΗ »ϦϴϴΒϠϬϤϟ΍« »ϦϴϳήϴμϨϟ΍« ˯΍ήόθϟ΍ ϯΪϟ ΔϳέϮγ ϲϓ ΎϫΪΠϧ ϲΘϟ΍ ΔϴϤσΎϔϟ΍ »ΔϠΤϨϟ΍« ϩάϫ ϥ΍ .Ύ˱ΒϳήϘΗ ¯ϩ 270 ϰϟ΍
.Ϧ΋΍ΪϤϟ΍ ϲϓ ϲγέΎϔϟ΍ ϥΎϤϠγ ωΎΒΗϷ ΔϴλϮϨϐϟ΍ ΕΎϳήψϨϟ΍ Ϧϋ ΍˱ΪϴόΑ
ΓΩΎϔΘγ΍ ΔϏΎΑΪϟ΍ ΔϋΎϨλ ΖϠΧΩ΃ ΎϤϛ ˬ»ϑ΍ήϴγ« ϰϟ΍ Ύ˱Όϴθϓ Ύ˱Όϴη »Techniques - ΕΎϴϨϘΘϟ΍« ΖϠΧΩ΃ Ϊϗ ΓήμΒϟ΍ ΖϧΎϛϭ
ϲϓ έϭΎΠϤϟ΍ ϦΑ΍ ϚϟΫ ήϛΫ) ϑ΍ήϴγ Ϧϣ ΍ϮϣΪϗ Ϧϳάϟ΍ ΔϳέάϨϤϟ΍ ΓήγϷ΍ ΔσΎγϮΑ ¯ϩ530 ΔϨγ ϞΒϗ ϚϟΫϭ ϥΪϋ ϲϓ ΢Ϡτϟ΍ ΐθΧ Ϧϣ
.(6021 ΎϬϤϗέ βϳέΎΑ ϲϓ ΔσϮτΨϣ
:(ήϬηϮϧ ˬήϬη΍ήΑ΍) έϮΑΎδϴϧ Ϧϋ ΔϤϠϛ
Ϧϣ ΎϬϴϓ ϥΎϛϭ ˬΔϠϫΎΑϭ ήϣΎϋ ϲϨΑϭ Ϣ˸ϴϠ˴γ
˵ ϭ ΚϴϠϟ΍ :Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ Ϧϣ (Colons) ϦϴϳήμΒϟ΍ ϦϳήϤόϤϟΎΑ ΔϟϮϫ΄ϣ έϮΑΎδϴϧ ΖϧΎϛ
ϦϴϴηήϘϟ΍ϭ ΔϴϧΎθϴθϟ΍ϭ ΔϴϠπϔϟ΍ϭ ΔϔϴϨΣ ϲϨΑ ϰϟ΍ ϲϤΘϨΗ ϲΘϟ΍ ήγϷ΍ϭ ΕΎΗϮϴΒϟ΍ Ϧϣ (Apanages) ϊ΋ΎτϘϟ΍ ΏΎΤλ΃ Ϧϣ Ώήόϟ΍
53 ΔϨγ ϰϓϮΘϤϟ΍) ϲΛέΎΤϟ΍ ϊϴΑήϟ΍ έϮΑΎδϴϧ Γϻϭ ϦϴΑ ΪΠϧ ΎϤϛ .ΓήμΒϟ΍ Ϧϣ Ύ˱όϴϤΟ ΍ϮϣΪϗ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϴϧΎϴΑάϟ΍ϭ ϦϴϴΒπϟ΍ϭ ϦϴϴϤϴϤΘϟ΍ϭ
(ϲδϴϘϟ΍) ϲ
˷ ηήΤϟ΍ϭ ϲϠϫΎΒϟ΍ϭ (ΐ˷ϠϬϤϟ΍) ϱΩίϷ΍ϭ ϲϠ˵ϤϴΘϟ΍ϭ ϱϮϣϷ΍ϭ ϲϔϨΤϟ΍ϭ ϲΜϴϠϟ΍ϭ (Ϫϟ Ύ˱ΒΗΎϛ ϱήμΒϟ΍ ϦδΤϟ΍ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ΔϳήΠϫ
ˮϲϧΎϨϜϟ΍ϭ ϲϟϼϬϟ΍ϭ (ϲϤϠδϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ΪΒϋ ϮΑ΃ ΔϴϓϮμϟ΍ ΥέΆϣ) ϲϤϠ͊δϟ΍ϭ ϱήδϘϟ΍ϭ ϲΑϼϜϟ΍ϭ
.ΔϜϣ ϮΤϧ ΎϫέΎψϧ΃ ΔϬΟϮΘϣ ϦϴϳήμΒϟ΍ Ϧϣ ΞϴΠΤϟ΍ Ν΍Ϯϓ΃ ϊϤΘΠΗ έϮΑΎδϴϧ ϲϓϭ
ˬΓήμΒϟ΍ ϲϓ ϝΎΤϟ΍ ΖϧΎϛ ΎϤϛ ˬ»ΔϋϮ˷τϤϟ΍« ΍Ϯ͊Ϥγ
˵ ΩΎ˷Βό˵ ϟ΍ Ϧϣ ΔϋΎϤΟ ϢϫΪπόϳ έϮΑΎδϴϧ ˯ΎϬΟϭ ϊϤΘΟ΍ ¯ϩ265 ΔϨγ ϲϓϭ
ϮϨΑ ϥΎϛ Ϛϟάϛϭ .ΔϴϜϠϤϟ΍ ϲϓ ΔϛέΎθϤϟ΍ ϰϟ΍ ϥϮϋΪϳ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϣΎ˷ΠΤϟ΍ϭ ϦϳΩ˷ϼΠϟ΍ϭ ϦϳέΎ˷ϴόϟ΍ Ϧϣ ΎϴϧΪϟ΍ ϒ΋΍Ϯτϟ΍ ϰϠϋ ΔϠϤΤΑ ΍ϮϣΎϗϭ
ΔϨγ ϲϓϮΘϤϟ΍ ΪϤΤϣ ϦΑ΍ ϑ .ϱ) Ύ˱ϴϠϫΫ έϮΑΎδϴϧ ϲϓ ϦϴϋϮτΘϤϟ΍ βϴ΋έ ϥΎϛϭ .ΓήμΒϟ΍ Ϧϣ ΍ϮϣΪϗ Ϊϗ ΍ϮϧΎϛ Ϊϗϭ έϮΑΎδϴϧ ϲϓ ϊηΎΠϣ
.Γ ήϴΤϟ΍ ϲϓ ϥΎϤΜϋ ϮΑ΃ ϲϓϮμϟ΍ ϖϳΪλ ϥΎϛϭ .(ΔϳήΠϫ 267
ΔϨϳΪϣ ϲϓ Ϫϧ΄η ϢχΎόΘϤϟ΍ ϲόϴθϟ΍ ΐϫάϤϟ΍ Ϊο ϲϨδϟ΍ ΐϫάϤϠϟ Ύ˴όϴϨϣ Ύ˱ϨμΣ ΔϨϳΪϤϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ΔϳήμΒϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ΕάΨΗ΍ ΪϘϟ
».ΪϬθϣ
»43-50 ι - ϥϮϴϨϴγΎϣ Δϣϼόϟ΍ - ΓήμΒϟ΍ ςτΧ« ΏΎΘϛ Ϧϣ
***
ΔϴΑήόϟ΍ ΔϳέΎπΤϟ΍ ΔπϬϨϟ΍ ϲϓ ϡΎθϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϳήγ έϭΩ
ΔϐϟΎΒϤϟ΍ ϯΪϣ ΎϨϟ ϒθΘϜΗ ΦϳέΎΘϟ΍ ϞϴλΎϔΗ ϥ΃ ϻ· ˬΔϴϣϼγϻ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϊϨλ ϲϓ »αήϔϟ΍« έϭΩ Ϧϋ ϯήΒϜϟ΍ ϦϳϭΎϨόϟ΍ ϢϏέ
ΔσΎδΑ ϞϜΑ ϪϧϷ .ϦϴϴϣΎηϭ Ϧϴϴϗ΍ήϋ Ϧϣ ϥΎϳήδϟ΍ ΔϗέΎθϤϟ΍ έϭΪϟ ϒϳήΤΘϟ΍ϭ ϞϫΎΠΘϟ΍ ΏΎδΣ ϰϠϋ ˬαήϔϟ΍ έϭΩ Ϧϋ ϒϳΰϤϟ΍ ϦϴϨτϟ΍ϭ
83

ΔϧέΎϘϣ ΩϮϨϬϟ΍ϭ αήϔϟ΍ έϭΩ Ϧϋ Δόϳήγ ΔϧέΎϘϣ ΩέϮϧ ΎϨϫ !»Ύ˱ΣΎΤϗ΃ Ύ˱Αήϋ« ΍Ϯδϴϟ ϢϬϧϷ ϢΟΎϋ΃ ΐϧΎΟ΃ ϥΎϳήδϟ΍ ˯ϻΆϫ έΎΒΘϋ΍ ϢΗ
:ΔϴγΎΒόϟ΍ Ω΍ΪϐΑ ϲϓ ΖϤΗ ϲΘϟ΍ ΔϤΟήΘϟ΍ ΔϛήΣ ϝϼΧ Ϧϣ ϯήΒϜϟ΍ ΔϳέΎπΤϟ΍ ΔϠϘϨϟ΍ Ι΍ΪΣ· ϲϓ ϥΎϳήδϟ΍ έϭΪΑ
ΔϳΪϨϬϟ΍ϭ ΔϴγέΎϔϟ΍ ϦϴΘϐϠϟ΍ Ϧϣ ΔϤΟήΘϟ΍« *
ϡΎϤΘϫϻ΍ ϡΪϋ ϰϟϭϷ΍ .ΎϤϬΑΎΒγ΃ ΔϓήόϤϟ ϼ
˱ ϴϠϗ ΎϤϫΪϨϋ ϑϮϗϮϟ΍ ϥΎϘΤΘδΗ ΔϤΟήΘϟ΍ ΔϛήΣ ωϮοϮϣ ϲϓ ϥΎΗίέΎΑ ϥΎΗήϫΎχ ϙΎϨϫ
ήϛάϟ΍ ϖΤΘδϳ ˯ϲη ϞϘϧ ϡΪϋ ΐΒγ ϥ· .έΪϧ Ύϣ ϻ· ϱΪϨϬϟ΍ϭ ϲγέΎϔϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ Ϧϣ ϞϘϨϟ΍ ϡΪϋ ΔϴϧΎΜϟ΍ϭ ˬΎϬΑ΃ϭ ϥΎϧϮϴϟ΍ Δϣ΃ ΦϳέΎΗ ΐΘϜΑ
ΎϤϬΑϮθϳ Ύϣϭ ˬΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϠϘόϟ΍ Ϧϋ ΪϴόΑ ήϴσΎγϷ΍ Ϧϣ ϥΎϋϮπϤϟ΍ ϥ΍άϫ ϪϳϮΘΤϳ Ύϣ ϥ΃ Ϯϫϭ ˬ΢ο΍ϭ ΎϬΑΩ΃ϭ ϥΎϧϮϴϟ΍ ΦϳέΎΗ ΐΘϛ Ϧϣ
ˬϚϟΫ ΐΒγϭ .ήΛϷ΍ ϞϴϠϗ ΍˱ΪΟ ϼ
˱ ϴΌο ϥΎϛ ΪϘϓ ΔϴγέΎϔϟ΍ ΔϐϠϟ΍ Ϧϣ ϞϘϨϟ΍ Ύϣ΃ .ϡϼγϹ΍ Ρϭέ ϒϟΎΨϳ ΍˱ήϔϛ ήΒΘόϳ ΔϬϟϵ΍ ΩΪόΗϭ ΔϴϨΛϮϟ΍ Ϧϣ
ϮθΤϣ ϲΨϳέΎΘϟ΍ϭ ϲΑΩϷ΍ ϢϬΛ΍ήΗ ϥ΍ϭ .ϪϴϠϋ ϲϧΎϧϮϴϟ΍ ΐτϟ΍ ΔΒϠϐϟ ϞϘϨϟ΍ ϖΤΘδϳ ϲΒσ Ι΍ήΗ ϢϬϟ ϦϜϳ Ϣϟ αήϔϟ΍ ϥ΃ ˬϯήϧ ΎϤϛ
ϞΒϘϳ ϻ ΎϤϣ ˬΓήϴΜϛ ΍˱έϮϣ΃ ΎϬϛϮϠϤϟ ϲϋ˷ΪΗ αέΎϓ« :ϲΑϮϘόϴϟ΍ ΥέΆϤϟ΍ ϝϮϘϳ .ϞϘόϟ΍ ϪϐϴδΘδϳ ϻ ΎϤϣ ΔϐϟΎΒϤϟ΍ϭ ΕΎϓ΍ήΨϟ΍ϭ ςϴϟΎϏϷΎΑ
ϥΎΘ˷ϴΣ ήΧ΁ ϲϔΘϛ ϰϠϋ ϥϮϜϳϭ ˬαΎΤϧ Ϧϣ ϪΟϭ ήΧ϶ϟ ϥϮϜϳϭ ˬϥϮϴϋϭ ϩ΍Ϯϓ΃ ΓΪϋ ΪΣ΍ϮϠϟ ϥϮϜϳ ϰΘΣ ΔϘϠΨϟ΍ ϲϓ ΓΩΎϳΰϟ΍ Ϧϣ ˬΎϬϠΜϣ
ΕΎΒόϠϟ΍ ϯήΠϣ Ϫϴϓ ϱήΠ˵ϳϭ ϝϮϘόϟ΍ ϪόϓΪΗ ΎϤϣ ϚϟΫ ˯Ύϴη΃ϭ ˬαΎϨϟ΍ Ϧϋ ΕϮϤϟ΍ ϊϓΩϭ ˬήϤόϟ΍ ϲϓ ΓΪϤϟ΍ ϝϮσϭ ˬϝΎΟήϟ΍ ΔϐϣΩ΃ ϥΎϤότΗ
Ύ˱ϛήη ήΒΘόϳ ΎϤϣ ϚϟΫϭ ˬϥΎϴϟί΃ ΔϤϠψϟ΍ϭ έϮϨϟ΍ ϥ΄Α Ϣϋΰϟ΍ ϰϠϋ ϡϮϘϳ Ύ˱ϳϮϨΛ ϥΎϛ ΪϘϓ ϲΣϭήϟ΍ ϢϬΛ΍ήΗ Ύϣ΃ .»Ϫϟ ΔϘϴϘΣ ϻ ΎϤϣϭ ˬϝΰϬϟ΍ϭ
ΖϧΎϛϭ .ΩϮϨϬϟ΍ ΪϨϋ ϚϠϔϟ΍ ϢϠϋ ϲϓ ΖϧΎϫ Ϊδϟ΍ ϱΪϨϬϟ΍ ΏΎΘϜϟ΍ ϞϘϨΑ Ε΃ΪΑ ΖϧΎϛ ΔϤΟήΘϟ΍ ΔϛήΣ ϥ΃ ϰϟ΍ Ύϧήη΃ ϥ΃ ϖΒγ .ϡϼγϹ΍ ϲϓ
.ΏΎδΤϟ΍ ϲϓ ΔλΎΨΑϭ ΕΎϴοΎϳήϟ΍ ϲϓ ΐΘϜϟ΍ ξόΑ ΖϤΟήΗ
ΐΘϜϟ΍ Ϧϣ ϩϮϤΟήΗ Ύϣϭ ϦϴϤΟήΘϤϟ΍ ίήΑ΃
ΐτϟ΍ ϲϓ ϢϫήϴϏϭ ϥΎϧϮϴϟ΍ ΐΘϛ Ϧϣ ήϴΜϛ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϐϠϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϟ΍ ϞϘ˵ϧ ϥ΃ ΔϤΟήΘϟ΍ ΔϛήΣ ΔϠϴμΣ ΖϧΎϛ ΪϘϟ
ϲϓ ϑϭήόϤϟ΍ ϢϠόϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ˯ϲθϟ΍ Ύ˱ϴϗΎΑ Ϊόϳ Ϣϟ ΚϴΤΑ« ϙ΍άϧ΁ Ώήόϟ΍ ˯ΎϤϠόϟ΍ ϡΎϤΘϫ΍ ΖϟΎϧ ϲΘϟ΍ ϡϮϠόϟ΍ ϲϫϭ .ΕΎϴοΎϳήϟ΍ϭ ΔϔδϠϔϟ΍ϭ
ϊϣ ΐΘϜϟ΍ ϚϠΗ Ϧϣ Ύ˱ϤϬϣ Ύ˱ΒϧΎΟ ΔόΒϴλ΃ ϲΑ΃ ϦΑ΍ϭ ϲτϔϘϟ΍ϭ ϢϳΪϨϟ΍ ϦΑ΍ ϰμΣ΃ Ϊϗϭ .»ΔϴΑήόϟ΍ ϰϟ΍ ϞϘϨϳ Ϣϟϭ .Ϧϣΰϟ΍ ϙ΍Ϋ ϢϟΎϋ
:ΐΘϜϟ΍ Ϧϣ ϩϮϤΟήΗ Ύϣ Ϣϫ΃ϭ ΚϟΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϤΟήΘϣ ίήΑ΃ ήϛάϧ ϲΗ΄ϳ ΎϤϴϓϭ .Δϓήόϣ ϢϬϟ ΕήδϴΗ ΎϤϣ ˬΎϬϴϤΟήΘϣ
ϖΤγ΍ ϦΑ ϦϴϨΣ
ΎϬΟ΍ήΧ·ϭ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ΐΘϜϟ΍ ΔϤΟήΗ ϰϟ΍ ϑήμϧ΍ Ϊϗϭ .ΐτϟ΍ ϲϓ ϪΗέΎϬϣ ΐϧΎΟ ϰϟ΍ ΔϤΟήΘϟ΍ ϲϓ ΍˱ήϫΎϣ ϥΎϛ ˬϱΩΎΒόϟ΍ Ϊϳί ϮΑ΃
ˬΔϤϜΤϟ΍ ΐΘϛ ϞϴμΤΗ ϞΟϷ ϡϭήϟ΍ ΩϼΑ ϰϟ΍ ϞΧΩ« ϲΑήόϟ΍ ϥΎδϠϟ΍ϭ ϲϧΎϧϮϴϟ΍ ϥΎδϠϟ΍ ϲϓ Ύ˱Τϴμϓ ϥΎϛ Ϋ· ˬΔϴϧΎϳήδϟ΍ ϭ΃ ˬΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟΎΑ
.»ϢϠόϟ΍ ΍άϫ βϴ΋Ύϔϧ ϞμΣϭ ˬΕΎϬΠϟ΍ ϚϠΗ ϰϟ΍ ϪϟϮΧΩ ΪϨϋ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ϢϜΣ΃ϭ ˬϪϧΎϜϣ· ΔΑΎϏ ΎϬϠϴμΤΗ ϲϓ ϞλϮΗϭ
ώϠΑϭ .ΎϬϴϠϋ ϑ΍ήηϹ΍ϭ ΔϤΟήΘϟ΍ ϥϭΆη ϰϟϮΘϴϟ ϦϴϨΤΑ ϪΘγΎϳέ ϥϮϣ΄Ϥϟ΍ ρΎϧ΄ϓ ˬΔϤΟήΘϟΎΑ ιΎΧ Ϣδϗ ΔϤϜΤϟ΍ ΖϴΑ ϲϓ ϥΎϛ
ήψϨϟ΍ Ϊϴόϳ ϥΎϛ ΎϤϛ ˬΔϴϧΎϳήδϟ΍ ϭ΃ ΔϴΑήόϟ΍ ϰϟ΍ ΐΘϜϟ΍ Ϧϣ ήϴΒϛ ΩΪϋ ΔϤΟήΗ ϪδϔϨΑ ϰϟϮΗ ϥ΃ Ϫϴϟ· Ϟϛϭ΃ ΎϤΑ ϪϣΎϤΘϫ΍ϭ ϦϴϨΣ ιήΣ Ϧϣ
ϪϴϠϋ νήϋ Ϊϗ ϦϴϨΣ ΪϬϋ ϲϓ ΔϤϜΤϟ΍ ΖϴΑ ϲϓ ϢΟήΗ Ύϣ ϊϴϤΟ ϥ· ϝϮϘϟ΍ ϦϜϤϳ ΚϴΤΑ ˬϪΤϠμϳϭ ΔϠϘϨϟ΍ Ϧϣ ϩήϴϏ ϪϤΟήΘϳ ΎϤϴϓ
.ϩέϭΪλ ϞΒϗ ΕΎΤϴΤμΘϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ϳέϭήο ϩ΁έ Ύϣ Ϫϴϓ ϯήΟ΃ϭ ϪόΟ΍έϭ
΍˱ΩΪϋ ϯ΃έ Ϫϧ΃ ΔόΒϴλ΃ ϲΑ΃ ϦΑ΍ ϝϮϘϳϭ .Ϫόϣ Ϧϣϭ ϦϴϨΣ ϝΎϤϋ΃ ϊΑΎΘϳ ϥΎϜϓ ˬΔϘ΋Ύϓ ΔϳΎϨϋ ΔϤΟήΘϟ΍ ΔϛήΣ ϥϮϣ΄Ϥϟ΍ ϰϟϭ΃ Ϊϗϭ
.ϥϮϣ΄Ϥϟ΍ Δϣϼϋ ΐΘϜϟ΍ ϚϠΗ ϰϠϋ ˬϲϧΎϧϮϴϟΎΑ ϦϴϨΣ ςΨΑ ζϣ΍Ϯϫ ΎϬπόΑ ϰϠϋϭ ϦϴϨΣ ΐΗΎϛ ϕέίϷ΍ ςΨΑ ϩήϴϏϭ αϮϨϴϟΎΟ ΐΘϛ Ϧϣ
ΔϴΑήόϟ΍ ϰϟ΍ ΎϬϨϣ ϞϘϧ Ύϣϭ ˬΏΎΘϛ ΔΌϤϟ΍ ίϭΎΟ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ϰϟ΍ αϮϨϴϟΎΟ ΐΘϛ Ϧϣ ϪϤΟήΗ Ύϣ ϥ΃ ϦϴϨΣ ΔϟΎγέ Ϧϣ ϝΪΘδϳϭ
ΐΘϛ ξόΑ ϰϠϋ ϪΣϭήηϭ αϮϨϟΎΟ ΐΘϛ Ϧϣ ϢΟήΗ ΎϤΑ ϢϳΪϨϟ΍ ϦΑ΍ ΔϤ΋Ύϗ Ϧϣ ΢πΘϳϭ .ΔϔδϠϔϟ΍ϭ ΐτϟ΍ ϲϓ ϲϫϭ ˬΎ˱ΑΎΘϛ ϥϮΛϼΛϭΔόδΗ
.αϮϨϴϟΎΟ ΐΘϜϨϣ ϲϟ΍ϮΘϟ΍ ϰϠϋ ΐτϟ΍ Ώϼσ Ύϫ΃ήϘϳ ϲΘϟ΍ ήθϋ ΔΘδϟ΍ ΐΘϜϟ΍ ΐϠϏ΃ ϢΟήΗ Ύ˱ϨϴϨΣ ϥ΃ ˬρ΍ήϘΑ΃
84

ϭ΃ αΎϴϧΎϣέΎϳέΎΑ ΐΘϛϭ ˬΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϟ΍ (ΕϻϮϘϤϟ΍) αΎϳέϮϐϴσΎϗ ΏΎΘϛ :ϲϠϳΎϣ Ϯτγέ΃ ΐΘϛ Ϧϣ ϕΎΤγ΍ ϦΑ ϦϴϨΣ ϢΟήΗϭ
Ϧϣ ϡΎδϗ΃ ξόΑϭ ˬΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϟ΍ (ϞϴϠΤΘϟ΍) ϝϭϷ΍ ΎϘϴσϮϟϮϧ΍ ΏΎΘϛ Ϧϣ Ύ˱Ϥδϗϭ ˬΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϟ΍ (ΓέΎΒόϟ΍) αΎϴϨϴϣήϳέΎΑ
.ΎϘϴσϮϟϮϧ΍ ΏΎΘϛ
Γ͉ήϗ˵ ϦΑ ΖΑΎΛ
ΩΪϋ Ϧϣ ήϬψϳϭ .ΎϬϴϓ ΍ϭίήΑϭ ΔϤΟήΘϟ΍ ϲϓ ΍ϮϋήΑ ϦϤϣ 288 ΔϨγ ϰϓϮΘϤϟ΍ ϑϮδϠϴϔϟ΍ ϲοΎϳήϟ΍ ϲϧ΍͉ήΤϟ΍ Γήϗ ϦΑ ΖΑΎΛ ϥΎϛ
ΔϐϠϟ΍ ΐϧΎΟ ϰϟ΍ ϦϴΘϐϠϟ΍ ϦϴΗΎϫ ΪϴΠϳ ϥΎϛ Ϫϧ΍ ˬΔϴϧΎϳήδϟ΍ϭ ΔϴϧΎϧήϴϟ΍ ϦϴΘϐϠϟ΍ Ϧϣ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϟ΍ ϪϠϘϧ ΎϤϣ ΎϬόϴο΍Ϯϣ ϑϼΘΧ΍ϭ ΐΘϜϟ΍
ϦδΣ ˬΔϴΑήόϟ΍ ϰϟ΍ ϞϘϨϟ΍ ΪϴΟ ϥΎϛ« :ΔόΒϴλ΃ ϲΑ΃ ϦΑ΍ ϝϮϘϳϭ .»ήϴΜϜϓ Δϐϟ ϰϟ΍ Δϐϟ Ϧϣ ϪϠϘϧ Ύϣ΃ϭ« :ϪϨϋ ϲτϔϘϟ΍ ϝϮϘϳ .ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴϧΎϳήδϟ΍ϭ ΔϴϘϳήϏϻ΍ ΔϐϠϟ΍ ϑήόϳ ϢϟΎϋ Ϯϫϭ« :ϱήϴϟϭ΃ ϕήθΘδϤϟ΍ ϪϨϋ ϝϮϘϳϭ .»ΎϫήϴϏϭ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϐϠϟΎΑ ΔϓήόϤϟ΍ ϱϮϗ ˬΓέΎΒόϟ΍
ϦϴΗΎϫ Ϧϋ ήϴΜϜϟ΍ ϢΟήΘϓ ΔϴΑήόϟ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎο΍ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ϭ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ϦϴΘϐϠϟ΍ ϑήόϳ ΖΑΎΛ ϥΎϛ« ϪϨϋ ϡϼγϻ΍ Ι΍ήΗ ϲϓ ˯ΎΟϭ .»ΔϴΑήόϟ΍ϭ
ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ϭ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ΐϧΎΟ ϰϟ΍ ϦδΤϳ ΖΑΎΛ ϥΎϛ« ϲϤϠόϟ΍ Ώήόϟ΍ Ι΍ήΗ ϲϓ ˯ΎΟϭ .»ΔϴΑήόϟ΍ ϰϟ΍ ϦϴΘϐϠϟ΍
.»ϦϴϤΟήΘϤϟ΍ έΎΒϛ Ϧϣ Ϊ˷ ϋ ΚϴΤΑ ΔϴϟΎϋ ΔϳΎϔϛ ϯΪΑ΃ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ Ϧϣ ΐΘϜϟ΍ ξόΑ ϞϘϧ ϲϓ ϞϤϋ ΎϤϟϭ ˬΔϳήΒόϟ΍ϭ
ϦϴϨΣ ϦΑ ϕΎΤγ΍
ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟΎΑ ϪΘϓήόϣ Δόγ ϲϓ Ύ˱ϨϴϨΣ ϩΎΑ΃ ϱέΎΠϳ ϥΎϛϭ .ΎϬϴϓ ϩήμϋ ΪΣ΍ϭ ϥΎϜϓ ˬΓέΎϬϤΑ ΎϬγέΎϣϭ ΐτϟ΍ ΔόϨλ ϖΤγ΍ ϢϠόΗ
ϪϠϘϧ ϥ΃ ϻ· ˬϪΗΩϮΟϭ ϞϘϨϟ΍ ΔΤμΑ ΰ͉ϴϤΘϓ ΔϤΟήΘϟ΍ ϲϓ Ϫόϣ ϞϤϋ Ϟϗϭ ˬΔΣΎμϓ ϪϴϠϋ Ϊϳΰϳ ϥΎϛ ϞΑ ˬΔϴϧΎϳήδϟ΍ϭ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ϦϴΘϐϠϟ΍ϭ
298. ΔϨγ ήΧϵ΍ ϊϴΑέ ϲϓ ΕΎϣ ϪΑϭ ϩήϤϋ ήΧ΁ ΞϟΎϔϟ΍ ϪϘΤϟ .ΔϤϜΤϟ΍ ΐΘϛ Ϧϣ ϪϠϘϧ Ύϣ ϰϟ΍ ΔΒδϨϟΎΑ ΍˱ΪΟ ϞϴϠϗ ΔϴΒτϟ΍ ΐΘϜϠϟ
ϢδϋϷ΍ ϦΑ ζϴΒΣ
ˬΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ΐϧΎΟ ϰϟ΍ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ϭ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ϦϴΘϐϠϟ΍ ϦϘΗ΃ϭ .ΐτϟ΍ ΔόϨλ ϪϴϠϋ αέΩ Ϊϗϭ ϕΎΤγ΍ ϦΑ ϦϴϨΣ ΖΧ΃ ϦΑ΍ Ϯϫ
ϥϮϠϘϨϳ ϦϤϣ ϥΎϛϭ .ϪϠϘϧ ϰϠϋ ϲϨΜϳϭ ϪϣΪϘϳ ϦϴϨΣ ϥΎϛϭ ˬΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϐϠϟ΍ Ϧϣ ϪϠϘϧ ήΜϛ΃ϭ ΔϗΪϟ΍ ΚϴΣ Ϧϣ ΔϤΟήΘϟ΍ ϲϓ ϪϟΎΧ ϭάΣ ΍άΣϭ
.»ϕΎΤγ΍ϭ ϦϴϨΤΑ ϖΤϠϳ ΩϮΠϣ ϞϗΎϧ Ϯϫ« ΔόΒϴλ΃ ϲΑ΃ ϦΑ΍ ϪϨϋ ϝϮϘϳ .ήϛΎη ϦΑ ϰγϮϣ ˯ΎϨΑϷ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϟ΍ ΐΘϜϟ΍
ϲϜΒϠόΒϟ΍ ΎϗϮϟ ϦΑ Ύ˱τδϗ
ΔϐϠϟΎΑϭ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ϭ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ϦϴΘϐϠϟΎΑ Ύ˱Τϴμϓ ˬϰϘϴγϮϤϟ΍ϭ ΔγΪϨϬϟ΍ϭ ΔϔδϠϔϟ΍ϭ ΐτϟ΍ ΎϬϨϣ ΓήϴΜϛ ϡϮϠϋ ϲϓ Ύ˱ϋέΎΑ ϥΎϛ
ϰϟ΍ ΩΎϋϭ ΔϤϳΪϘϟ΍ ϒϴϧΎμΘϟ΍ Ϧϣ ΍˱ΩΪϋ ϊϤΟϭ ϡϭήϟ΍ ΩϼΑ ϞΧΩ .ΓήϴΜϛ ΕϻϮϘϧ ΢Ϡλ΃ϭ ΐΘϜϟ΍ Ϧϣ ΍˱ΩΪϋ ϞϘϧ Ϊϗϭ ˬϞϘϨϟ΍ ΪϴΟ ˬΔϴΑήόϟ΍
Ϧϣ Ύ˱τδϗ ήΒΘόϳϭ .ΔϤΟήΘϟ΍ ϲϓ ϞϤόϴϟ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ΍ ϲϋΪΘγ΍ Ϊϗϭ .ΔϤΟήΘϟΎΑ ίΎΘϣ΍ ΍άϟϭ ϖϳήϏϹ΍ ΩϼΑ ϲϓ Ϣ˷ϠόΗ Ϫϧ΃ ϱήϴϟϭ΃ ϝϮϘϳϭ .ϡΎθϟ΍
ΔϨγ ϲϟ΍ϮΣ ΎϴϨϴϣέ΃ ϲϓ Ύ˱τδϗ ϲϓϮΗ .ϕΎΤγ΍ ϦΑ ϦϴϨΣ ΔϴόϤΑ ϞϤϋ Ϊϗϭ ϦϳέϮϬθϤϟ΍ ΔϤϜΤϟ΍ ΖϴΑ ϲϤΟήΘϣ Ϧϣϭ ˬϦϴϤΟήΘϤϟ΍ Δϔγϼϓ
300.
βϧϮϳ ϦΑ ϰΘϣ
Ω΍ΪϐΒΑ εΎϋ ˬήϳΪϟ΍ ΍άϬϟ ΔόΑΎΘϟ΍ ϱέΎϣ έΎϣ ΔγέΪϣ ϲϓ αέΩϭ ˬΩ΍ΪϐΑ Ϧϣ ΔΒϳήϘϟ΍ ΓήϳΩϷ΍ ΪΣ΃ ˬϰ͉Ϩϗ˵ ήϳΩ Ϟϫ΃ Ϧϣ ήθΑ ϮΑ΃
ΐΘϜϟ΍ Ϧϣ ΍˱ΩΪϋ ϒϨλϭ ˬϩήμϋ ϲϓ ϦϴϴϘτϨϤϟ΍ ΔγΎϳέ ΖϬΘϧ΍ Ϫϴϟ΍ϭ .ϱήϳϮϘϟ΍ Ϣϴϫ΍ήΑ΍ ϰϠϋ ϖτϨϤϟ΍ ϲϓ Ϯτγέ΃ ΐΘϛ αέΩϭ
328. ΔϨγ Ω΍ΪϐΒΑ ϪΗΎϓϭ ΖϧΎϛϭ ˬΏϼτϟ΍ Ϧϣ ήϴΒϛ ΩΪϋ ϢϠόϟ΍ ΍άϫ ϪϴϠϋ αέΩϭ ˬϖτϨϤϟ΍ ϲϓ ήϴγΎϔΘϟ΍ϭ
Ϧϣ ϪϠϘϧ (ϥΎϫήΒϟ΍) ϲϧΎΜϟ΍ ΎϘϴσϮϟϮϧ΍ ΏΎΘϛ :ΎϬϨϣ ˬΕΎϴόϴΒτϟ΍ϭ ϖτϨϤϟ΍ ϲϓ Ϯτγέ΃ ΐΘϛ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϟ΍ ήθΑ ϮΑ΃ ϢΟήΗ
ϥϮϜϟ΍ ΏΎΘϛϭ ˬϚϟάϛ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ Ϧϣ ϪϠϘϧ (ήόθϟ΍) ΎϘϴσϮΑ΃ ΏΎΘϛϭ ˬΔϴϧΎϳήδϟ΍ Ϧϣ ϪϠϘϧ (ΔτϟΎϐϤϟ΍) ΎϘϴτδϓϮγ ΏΎΘϛϭ ˬΔϴϧΎϳήδϟ΍
.ΕΎϴϬϟϹ΍ ΏΎΘϛ Ϧϣ ϡϼϟ΍ ΔϟΎϘϣϭ ˬΔϳϮϠόϟ΍ έΎΛϵ΍ ΏΎΘϛϭ ˬϲδϳΩϭήϓϷ΍ έΪϨϜγϻ΍ ήϴδϔΘΑ ΩΎδϔϟ΍ϭ
85

ϲϘθϣΪϟ΍ ϥΎϤΜϋ ϮΑ΃
ϲϠϋ ϦδΤϟ΍ ϲΑ΃ ϰϟ΍ Ύ˱ότϘϨϣ ϥΎϛϭ ˬΚϟΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍ ήΧ΍ϭ΃ ϲϓ Ύ˱ΒϴΒσ ΎϬΑ ήϬΘη΍ϭ Ω΍ΪϐΑ ϦϜγ ϖθϣΩ Ϟϫ΃ Ϧϣ ΏϮϘόϳ ϦΑ Ϊϴόγ
Ω΍ΪϐΑ Ϧϣ ϲΑήϐϟ΍ ΐϧΎΠϟΎΑ ΔϠΤϣ ϲϓ 302 ΔϨγ ϲϓ Ϫδγ΃ ϱάϟ΍ ϥΎΘγέΎϤϴΒϟ΍ ΔγΎϳέ ϪΑ ρΎϧ΃ Ϊϗϭ ˬͿΎΑ έΪΘϘϤϟ΍ ήϳίϭ ϰδϴϋ ϦΑ
ΩΪϋ ϲϘθϣΪϟ΍ ϥΎϤΜϋ ϲΑϷϭ .ΔϨϳΪϤϟ΍ϭ ΔϜϣϭ Ω΍ΪϐΑ ϲϓ ΕΎϧΎΘγέΎϤϴΒϟ΍ ϊϴϤΟ ΔγΎϳέ ϥΎϤΜϋ ϲΑ΃ ϰϟ΍ ϑΎο΃ ϢΛ ˬϪϟΎϣ Ϧϣ ϪϴϠϋ ϖϔϧ΃ϭ
ϦϴΘϐϠϟΎΑ Ύ˱Τϴμϓ ϥΎϛϭ .ϦϴϤΟήΘϤϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϲϓ ϢϳΪϨϟ΍ ϦΑ΍ ϩήϛΫϭ .ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϟ΍ ϦϳΪϴΠϤϟ΍ ΔϠϘϨϟ΍ Ϧϣ ϥΎϛϭ ˬΔϴΒτϟ΍ ϒϴϧΎμΘϟ΍ Ϧϣ
.ϞϘϨϟ΍ ΪϤΘόϣ ΔϴΑήόϟ΍ϭ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍
ϞϘϧ ΎϤϛ .ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ϰϟ΍ ϦϴϨΣ ϦΑ ϖΤγ΍ ΔϤΟήΗ Ϧϣ ΎϘϴΑϮσ ΏΎΘϛϭ ˬαΪϴϠϗϹ ΔγΪϨϬϟ΍ ϝϮλ΃ Ϧϣ ΕϻΎϘϣ ΔϴΑήόϟ΍ ϰϟ΍ ϞϘϧ
.αϮϳέϮϓήϔϟ ΔϴϠϤΤϟ΍ ΕΎγΎϴϘϟ΍ ϰϟ΍ ϞΧΪϤϟ΍ ΏΎΘϛϭ ˬΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϤΟήΘϟ΍ Ϧϣ ΩΎδϔϟ΍ϭ ϥϮϜϟ΍ ΏΎΘϛϭ ˬϲόϴΒτϟ΍ ωΎϤδϟ΍ Ϧϣ Ύ˱Ϥδϗ
Ϣϴϫ΍ήΑ΍ ϦΑ ϰϴΤϳ ϦΑ ϰδϴϋ
ϦϴϠϗΎϨϟ΍ Ϧϣ ϥΎϛϭ ˬΔϤϜΤϟ΍ ΖϴΑ ϲϓ ΔϤΟήΘϟ΍ ϲϓ Ϫόϣ ϞϤϋϭ ˬΐτϟ΍ ΔόϨλ ϪϴϠϋ αέΩ Ϊϗϭ ˬϕΎΤγ΍ ϦΑ ϦϴϨΣ άϴϣϼΗ ΪΣ΃
.ΐτϟ΍ ϲϓ ΕΎϔϨμϣ Ϫϟϭ ˬΔϤΟήΘϟ΍ ϲϓ ϩΪϠϘϳ ϰδϴϋ ϥΎϛϭ ˬϪϠϘϧ ϰϠϋ ϦϴϨΣ ϰϨΛ΃ Ϊϗϭ ˬΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϟ΍ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ Ϧϣ ϦϳΩϮΠϤϟ΍
ϰϟ΍ ΎϬϨϣ ϢΟήΗ ΎϤϣ ϭ΃ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ Ϧϣ ΐΘϜϟ΍ Ϧϣ ΍˱ΩΪϋ ϞϘϨϓ ΔϟΎόϓ ΔϤϫΎδϣ ΔϤΟήΘϟ΍ ΔϛήΣ ϲϓ ϰϴΤϳ ϦΑ ϰδϴϋ ϢϫΎγ
ϩήδϓ ΎϤϣ ϞϘϧϭ .ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϐϠϟ΍ Ϧϣ ˬαϮϴγΎΒϳέϭ΃ ϲϧΎϧϮϴϟ΍ ΐϴΒτϠϟ ΔϟΎϘϣ ϦϴόΒδϟ΍ ΏΎΘϛ :ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϟ΍ ϪϠϘϧ ΎϤϣϭ .ΔϴϧΎϳήδϟ΍
ˬζϴΒΣ ϊϣ ϙ΍ήΘηϻΎΑ ϰδϴϋ ϪϤΟήΘϓ ˬϪϴϟ΍ ϑΎο΃ϭ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ϰϟ΍ ϪϠϘϧ ϦϴϨΣ ϥΎϛϭ ρ΍ήϘΑ΃ ΪϬϋ ΏΎΘϛ :ρ΍ήϘΑ΃ ΐΘϛ Ϧϣ αϮϨϴϟΎΟ
ϥΎδϧϻ΍ ΔόϴΒσ ΏΎΘϛ ή˷δϓ ΎϤϛ ˬΎϴϤϳάϴΑ΍ ΏΎΘϛ Ϧϣ αΩΎδϟ΍ ϢδϘϟ΍ ή˷δϓϭ .ρϼΧϷ΍ ΏΎΘϛϭ ˬϝϮμϔϟ΍ ΏΎΘϛϭ ˬΓΩΎΤϟ΍ ν΍ήϣϷ΍ ΏΎΘϛϭ
.ΔϴΑήόϟ΍ ϰϟ΍ Ϫμϧ ϞϘϧ Ϊϗ ϦϴϨΣ ϥΎϛϭ
ϞϴδΑ ϦΑ Ϧϔτλ΍
ϪΑ ρΎϧ΃ ΎϣΪϨϋ ϕΎΤγ΍ ϦΑ ϦϴϨΣ ΔϴόϤΑ ΍ϮϠϤόϴϟ Ϳ΍ ϰϠϋ ϞϛϮΘϤϟ΍ ϢϬϨϴϋ ϦϤϣ ΔϤΟήΘϟ΍ ϲϓ ϦϴϗΫΎΤϟ΍ ήϳέΎΤϨϟ΍ ΏΎ˷ΘϜϟ΍ Ϧϣ
.»ΔΣΎμϓ ϪϧϭΩ ϥΎϛ Ϫϧ΃ Ϯϟϭ ϕΎΤγ΍ ϦΑ ϦϴϨΣ ϪϠϘϧ ϲϓ ΏέΎϘϳ ˬϞϘϨϟ΍ ΪϴΟ ϥΎϛ Ϫϧ΃ ήϬψϳϭ .ΔϤϜΤϟ΍ ΖϴΑ ΔγΎϳέ
.»272-286 ι - ϲϗΎΒϟ΍ ΪΒϋ ΪϤΣ΃ - ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϢϟΎόϣ« ΏΎΘϛ Ϧϣ
***
ΔϳέΎπΤϟ΍ ΔπϬϨϟ΍ ϲϓ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϤΟήΘϟ΍ ΔϴϤϫ΃
ΔϳέΎπΤϟ΍ ΔϛήΤϟ΍ ΕήΠϔΗ ΎϤϟ ΎϫϻϮϟ ϲΘϟ΍ ΔϤΟήΘϟ΍ ΔϛήΣ ήϴΛ΄Η Ϧϋ ΙΪΤΘϳ ϱάϟ΍ ϊτϘϤϟ΍ ΍άϫ Ω΍ήϳΎΑ ΔϤΟήΘϟ΍ ωϮοϮϣ ϞϤϜϧ
ϲϠϘόϟ΍ϭ ϱϮϐϠϟ΍ ήϴΛ΄Θϟ΍ Ϯϫ ϥϭέϮλΎόϤϟ΍ ΎϧϮΧέΆϣ ΎϬϨϋ ΚϳΪΤϟ΍ ΐϨΠΘϳ ϲΘϟ΍ Ε΍ήϴΛ΄Θϟ΍ ΔϠϤΟ Ϧϣϭ .ϲϣϼγϻ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ ϯήΒϜϟ΍
ϲϫϭ ϡϷ΍ ϢϬΘϐϟ ϲϫ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΖϧΎϛ ϦϴϤΟήΘϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϡ΍Ω Ύϣ :΍˱ΪΟ ϲϘτϨϣ ΐΒδϟ΍ϭ .ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϟ΍ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϐϠϟ΍ Ϧϣ ϞϘΘϧ΍ ϱάϟ΍
ϲΘϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϤΟήΘϟ΍ ΔϏΎϴλ ϲϓ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ϢϬΘϐϟ ϰϠϋ ϥΎϳήδϟ΍ ˯ϻΆϫ ΪϤΘόϳ ϥ΃ ΍˱ΪΟ ϝϮϘόϤϟ΍ ϦϤϓ ϥΫ· ˬΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ ΔϘϴϘη Δϐϟ
ΔϳέΎπΣ ΔϴϔδϠϓ ΔϴϤϠϋ Δϐϟ ΖΤΒλ΃ Ύϣ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϥΈϓ αΎγϷ΍ ΍άϫ ϰϠϋ .Δϳήόθϟ΍ϭ Δϳϭ΍ήΤμϟ΍ Ε΍ΩήϔϤϟΎΑ ΓΩϭΪΤϣ Δϐϟ ΖϬϨϫΎϛ
ξόΑ ϰϠϋ ϥϭήλΎόϤϟ΍ ΎϧέϮΧΆϣ ΰϛήϳ ϥ΃ ˯ΎΒϐϟ΍ Ϧϣϭ .ΎϬΘϏϼΑϭ ΎϬϠϤΟϭ ΎϬΗ΍ΩήϔϤΑ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϐϠϟ΍ Ϧϣ ϲϠϜϟ΍ αΎΒΘϗϻΎΑ ϻ·
ˬΔϴΑήόϟ΍ ϰϠϋ ΔϴϧΎϳήδϠϟ ϢγΎΤϟ΍ ήϴΛ΄Θϟ΍ ϲγΎϨΗ ϢΘϳ ΎϤϨϴΑ ˬαήϔϟ΍ ήϴΛ΄Η Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ήϳήΒΘϟ ΔϴΑήόϟ΍ ΖϠΧΩ ϲΘϟ΍ ΔϴγέΎϔϟ΍ Ε΍ΩήϔϤϟ΍
ϥϮϠϟ΍ ϒϴπϧ Ϯϟ ΎϤϛ ˬήϴΛ΄Θϟ΍ ΪϳΪΤΗ ΐόμϟ΍ Ϧϣϭ ΔϴΑήόϠϟ ΔϘϴϘη ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ϥϷϭ ˬΔϴΑήόϟ΍ ϲϓ ϲϧΎϳήδϟ΍ ΩϮΟϮϠϟ ϢϬϠϬΟ ΐΒδΑ ϚϟΫϭ
:ϕέίϷ΍ Ϯϫ ˬ΍˱ΪΣ΍ϭ Ύ˱ϧϮϟ ΢Βμϴϓ ˬ΢ΗΎϔϟ΍ ϕέίϷ΍ ϥϮϠϟ΍ ϰϠϋ ϖϣΎϐϟ΍ ϕέίϷ΍
:ΔϤΟήΘϟ΍ ΔϛήΣ ΔϴϤϫ΃ *
86

ˬΎϬϧΎϴϋ΃ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϝΎΟέ ΎϬόΠηϭ ΔλΎΧ ΔϳΎϋέ ˯΍ήϣΎγϭ Ω΍ΪϐΑ ϲϓ ˯ΎϔϠΨϟ΍ Ύϫϻϭ΃ ϲΘϟ΍ - ΔϤΟήΘϟ΍ ΔϛήΤϟ ϥΎϛ
ϥ΃ ϰϠϋ Ϧϴγέ΍Ϊϟ΍ϭ ˯ΎϤϠόϟ΍ ΕΪϋΎγ ΪϘϓ .ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ Γήϴδϣ ϲϓ ΓήϴτΧ ΔϴϤϫ΃ - ΚϟΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϝϼΧ ϲϓ ΕήϫΩί΍ϭ ΖτθϨϓ
ΎϬΑ ΍ϮϤϠϳ ϥ΃ϭ ˬΎϫήϴϏϭ ϡϮΠϨϟ΍ ϡΎϜΣ΃ϭ ϚϠϔϟ΍ϭ ΕΎϴοΎϳήϟ΍ϭ ΐτϟ΍ϭ ΔϔδϠϔϟ΍ ϝϮϘΣ ϲϓ ˬΎϬϣϮϠϋϭ ΔϘΑΎδϟ΍ ϢϣϷ΍ ΔϓΎϘΛ ϰϠϋ ΍ϮϓήόΘϳ
ϒϠΘΨϣ ϲϓ ΍˱ήϴΜϛ ΎϬϨϣ ΍ϭΩΎϓ΄ϓ ..Ϫϴϟ΍ ΍ϮϠλϭ ϱάϟ΍ ϱέΎπΤϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ΐγΎϨϳ ΎϤΑ ϲϤϠόϟ΍ ϢϫήϴϜϔΗ ϕΎϓ΁ ϊ͉γϭ ΎϤϣ ΎϬϨϣ ΍ϮϠϬϨϳϭ
ρ΍ήϘΑϷ ϢΟήΗ ΎϤϣ ΓΪϳΪόϟ΍ ΢ϳήθΘϟ΍ ΐΘϛ Ϧϣ ϪϴϠϋ ΍ϮόϠσ΍ ΎϤϣ ˯ΎΒσϷ΍ ΩΎϔΘγ΍ ΪϘϓ .ϚϠϔϟ΍ ϢϠϋϭ ΔϔδϠϔϟ΍ϭ ΐτϟ΍ ϲϓ ΔλΎΨΑϭ ϡϮϠόϟ΍
ΕΎϤϬΒϣ ϢϬϟ ϊόοϭ Ύϣ ήϴΧ ΕΎϤΟήΘϟ΍ ϩάϫ ΖϧΎϜϓ .Ύ˱Θϴϣ ϭ΃ Ύ˱ϴΣ ϥΎδϧϻΎΑ ΔϠΜϤϟ΍ ΢ϴΒϳ ϻ ϲϣϼγϻ΍ ϦϳΪϟ΍ ϥϷ ˬΎϤϫήϴϏϭ αϮϨϴϟΎΟϭ
ϦΑ ϦϴϨΣϭ ˬϪϳϮγΎϣ ϦΑ ΎϨΣϮϳ ϪϔϨλ Ύϣ ϥΈϓ .ϲϧΎϧϮϴϟ΍ ΐτϟ΍ Ϧϣ ΓΪϳΪϋ ΐϧ΍ϮΟ βϜόΗ ΔϴΒτϟ΍ ϢϬΗΎϔ͉Ϩμϣ ΕάΧ΃ ΎϤϛ .ωϮοϮϤϟ΍ ΍άϫ
.ήϴΒϛ ΪΣ ϰϟ΍ αϮϨϴϟΎΟ ΐΘϛ ϲϓ ˯ΎΟ ΎϤΑ ΍˱ήΛ΄Θϣ ϥΎϛ ˬ˯ΎΒσϷ΍ ˯ΎϤϠϋ Ϧϣ ϢϫήϴϏϭ ˬϱί΍ήϟ΍ ήϜΑ ϮΑ΃ϭ ˬϕΎΤγ΍
ήϴϏ ΩΪϋ ϰϠϋ ϚϟΫ έΎΛ΁ ΕήϬχ Ϊϗϭ .ϝΪΠϟ΍ϭ ϖτϨϤϟ΍ϭ ΔϔδϠϔϟ΍ ΐΘϜΑ ˬϢϬϨϣ ϡϼϜϟ΍ ˯ΎϤϠϋ ΔλΎΨΑϭ ϦϳΪϟ΍ ϝΎΟέ ϊϔΘϧ΍ Ϛϟάϛ
ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ΔϔδϠϔϟ΍ ήϴΛ΄Η ΍ΪϏϭ .ΓήχΎϨϤϟ΍ϭ ϝΪΠϟ΍ ϰϠϋ έΪϗ΃ ΍ϭέΎμϓ ϢϫήϴϏ Ϧϣ ΓΩΎϔΘγ΍ ήΜϛ΃ ΔϟΰΘόϤϟ΍ ˯ΎϤϠϋ ϥΎϛϭ .ϢϬϨϣ ϞϴϠϗ
ϲϓ Ϯτγέ΃ ϭάΣ ϭάΤϳ Ώήόϟ΍ ϑϮδϠϴϓ ϱΪϨϜϟ΍ ϥΎϛϭ .ϢϬϟΎϤϋ΃ϭ Δϴϣϼγϻ΍ ΐϫ΍άϤϟ΍ ϒϠΘΨϣ ϝΎΟέ ήϴϜϔΗ ϲϓ Ύ˱Το΍ϭ ΎϬΠϬϨϣϭ
.ΔϴϔδϠϔϟ΍ ϪϔϴϧΎμΗ ϲϓϭ ϲϔδϠϔϟ΍ ϪΠϬϨϣ
ϥϮόπϳ ϥϮϤΟήΘϤϟ΍ ΃ΪΑ ΪϘϓ .ΔϓήόϤϟ΍ ϥϮϨϓ ξόΑ ϲϓ ϒϴϟ΄Η ΔϛήΣ ΕήϬχ ϥ΃ ΔϤΟήΘϟ΍ ΔϛήΤϟ ήΧϷ΍ ΔϤϬϤϟ΍ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ Ϧϣϭ
ϥ΃ ΔϛήΤϟ΍ ϩάϫ ΖΜΒϟ Ύϣ ϢΛ .ΎϬϨϣ ΔϴΒτϟ΍ ΔλΎΨΑϭ ϡϮϠόϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ ϰΘη ϲϓ ΕΎμΨϠϣ ϞϜθΑ ϲϫϭ ˬΏϼτϟ΍ ΎϬϠϤόΘδϴϟ ΐΘϜϟ΍ϭ Ϟ΋Ύγήϟ΍
ˬϼ
˱ Μϣ ΔϐϠϟ΍ϭ ΦϳέΎΘϟ΍ϭ ϪϘϔϟ΍ϭ ΐτϟ΍ ϲϓ ΕήϬχ ΪϘϓ .ΔϓήόϤϟ΍ Ϧϣ ΔϨϴΘϣ βγ΃ ϰϠϋ ϥϮΒΘϜϳ ΍ϭάΧ΃ Ϧϳάϟ΍ Ώήόϟ΍ ˯ΎϤϠόϟ΍ ϦϴΑ ΖόγϮΗ
ϒϠΘΨϣ ϲϓ ΐΘϜϟ΍ Ε΍ήθϋ ϒϨμϳ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϒϟΆϤϟ΍ ϥΎϛ ΎϤϛ .ΕΎϋϮγϮϤϟΎΑ ϪΒη΃ ΎϬπόΑ ϥΎϛ ΚϴΤΑ ˯΍ΰΟ΃ ΓΪόΑ ΎϬπόΑϭ ΓήϴΜϛ ΐΘϛ
ϖτϨϤϟ΍ϭ ϝΪΠϟ΍ϭ ΔϔδϠϔϟ΍ ϲϓ Ύ˱ΑΎΘϛ 250 ϰϠϋ Ϊϳΰϳ Ύϣ ϱΪϨϜϟ΍ ϒϨλ ΪϘϓ .ϡϮϠόϟ΍ ϒϠΘΨϤΑ ϪϨϨϔΗϭ ϪΘϓήόϣ Δόγ ϰϠϋ ϼ
˱ ϟ˷Ϊϣ ϊϴο΍ϮϤϟ΍
Ύϳήϛί ϦΑ ΪϤΤϣ ϒϨλϭ .ΔϘϴϤϋ Δϓήόϣϭ ϊγ΍ϭ ωϼσ΍ ϰϠϋ ΎϫήΜϛ΃ ϲϓ Ϟ˷ϟΩ Ϊϗϭ .ΎϫήϴϏϭ ΔγΎϴδϟ΍ϭ ΐτϟ΍ϭ ϚϠϔϟ΍ϭ ΕΎϴοΎϳήϟ΍ϭ
.ΎϫήϴϏϭ ϡϮΠϨϟ΍ ϡΎϜΣ΃ϭ ϚϠϔϟ΍ϭ ΕΎϴοΎϳήϟ΍ϭ ΔϔδϠϔϟ΍ϭ ˯ΎϴϤϴϜϟ΍ϭ ΔϟΪϴμϟ΍ϭ ΐτϟ΍ ϲϓ Ύ˱ΑΎΘϛ 230 ϰϠϋ Ϊϳΰϳ Ύϣ ˯ΎΒσϷ΍ ΪϴϤϋ ϱί΍ήϟ΍
ϥϮϨϓ ϲϓ Ύ˱ΑΎΘϛ ϦϴόΒδϟ΍ ϰϠϋ ϒϴϨϳ Ύϣ ϑϮδϠϴϔϟ΍ ϲοΎϳήϟ΍ Γήϗ ϦΑ ΖΑΎΛ ϒϨλϭ .ϩήϴϜϔΗ ϖϤϋϭ ϪϤϠϋ Δόγ ϰϠϋ ϝΪΗ Ύ˴πϳ΃ ϲϫϭ
.ΔϔϠΘΨϣ
ˬΐδΤϓ ϥϮϴοΎϳήϟ΍ϭ ˯ΎΒσϷ΍ϭ Δϔγϼϔϟ΍ ΎϬΠϟΎϋ ϲΘϟ΍ ϊϴο΍ϮϤϟ΍ ϰϠϋ ΐΘϜϟ΍ Ϧϣ ϒϨλ Ύϣ Γήϓϭϭ ϒϴϟ΄Θϟ΍ ΔϛήΣ ήμΘϘΗ Ϣϟϭ
Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ϭ ΦϳέΎΘϟ΍ ϲϓ ϒϨλ Ύϣ ϰϟ΍ ΔϓΎο΍ .ϡϼϜϟ΍ϭ ϪϘϔϟ΍ ϡϮϠϋϭ ˬΚϳΪΤϟ΍ ϡϮϠϋϭ ˬΕ΍˯΍ήϗϭ ήϴδϔΗ Ϧϣ Δϴϧ΁ήϘϟ΍ ϡϮϠόϟ΍ ΖϟϭΎϨΗ ϞΑ
ΔϐϠϟ΍ϭ ΏΩϷ΍ ΓάΗΎγ΃ ΐϧΎΟ ϰϟ΍ ϥϭΩΪΠϣ ϥϭήϜϔϣ ˯΍ήόη ώΒϧ ΪϘϓ ΔϣΎϋ ΏΩϷ΍ϭ ήόθϟ΍ϭ ΔϐϠϟ΍ ϥ΍Ϊϴϣ ϲϓ Ύϣ΃ .ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϝ΍ϮΣ΃ϭ
ήϳΪΠϟ Ϫ΋ΎΑΩ΃ϭ ϥήϘϟ΍ ΍άϫ ˯ΎϤϠϋ Ϧϣ ϢϫήϴϏϭ ˬϱέϮϨϳΪϟ΍ ΔϔϴϨΣ ϮΑ΃ϭ φΣΎΠϟ΍ϭ ΔΒϴΘϗ ϦΑ΍ϭ ϱήΒτϟ΍ ϪϔϨλ Ύϣ ϥΈϓ .ϦϴϣΪϘΘϤϟ΍
ϪϨϣ ΎϨϠμϳ Ϣϟ ΔϤΟήΘϤϟ΍ϭ ΔϔϨμϤϟ΍ ΐΘϜϟ΍ Ϧϣ Ϣϴψόϟ΍ ΩΪόϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ Ϫϟ ϒγΆϳ ΎϤϣ ϦϜϟϭ .ϪΘϴϋϮϧ ϭ΃ ϪΘϴϤϛ ΚϴΣ Ϧϣ ˯΍Ϯγ ΏΎΠϋϻΎΑ
ΎϬϴϔϨμϣ ˯ΎϤγ΃ϭ ΎϬϨϳϭΎϨϋ ϯϮγ ΐΘϜϟ΍ ϚϠΗ Ϧϣ ϖΒϳ Ϣϟϭ ˬΔϔϠΘΨϤϟ΍ Ϧϣΰϟ΍ ϱΩ΍Ϯϋ ϞόϔΑ ϢψϋϷ΍ ϢδϘϟ΍ ωΎο Ϋ· ˬήϴδϴϟ΍ έΰϨϟ΍ ϯϮγ
.»ΖγήϬϔϟ΍ ϢϴϘϟ΍ ϪΑΎΘϛ ϲϓ 380 ΔϨγ ϰϓϮΘϤϟ΍ ϢϳΪϨϟ΍ ϦΑΎΑ ϑϭήόϤϟ΍ ϕΎΤγ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ ϞπϔΑ
.»286-287 ι - ϖΑΎδϟ΍ έΪμϤϟ΍ βϔϧ
***
ΔϴγϮΠϤϟ΍ ϰϠϋ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϧΎϳΪϟ΍ ήϴΛ΄Η
ϦϜϟ ˬΔϴϣϼγϻ΍ ϞΒϗϭ Δϴϣϼγϻ΍ ϕ΍ήόϟ΍ Ϟϫ΃ ΐϫ΍άϣ ϰϠϋ ΔϐϟΎΒϣ Ε΍ήϴΛ΄Η ΔϴΘηΩ΍έΰϟ΍ ΎϬΘϧΎϳΩϭ ϥ΍ήϳ΍ ϰϟ΍ ΐδϨ˵Η Ύϣ ΍˱ήϴΜϛ
ΔϴϨϔϟ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ϭ ΔϳϮϐϠϟ΍ ΕϻΎΠϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ϥ΍ήϳ΍ ϰϠϋ ϕ΍ήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ ϢγΎΤϟ΍ ήϴΛ΄Θϟ΍ ϱ΃ ˬβϜόϟ΍ ϰϠϋ ϖϔΘΗ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ έΩΎμϤϟ΍
.ΔϴΘηΩ΍έΰϟ΍ ΔϧΎϳΪϟ΍ ϰϠϋ ϕ΍ήόϟ΍ ΔϧΎϳΩ ήϴΛ΄Η ϰϠϋ ϝΎΜϣ ΎϨϫ .ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ
87

ϝϮΘϳ .αήϔϟ΍ ή΋Ύθϋ ΔϤϴϋί ϲϫϭ .ϦϴϳΪϴϤΧϷ΍ Γήγ΃ Ϧϣ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ήϴΘΧ΍ .(ϩΎθ˸Ϩϫ˴ Ύη) ήΒϛϷ΍ ϚϠϤϟ΍ ϭ΃ ϙϮϠϤϟ΍ ϚϠϣ ϪΒϘϟ« *
ϪϟϺϟ ϼ
˱ ΜϤϣ Ϫδϔϧ ήΒΘϋ΍ ϞΑ ˬήμϣ ϲϓ ΎϤϛ ϪϟϹ΍ Δϔλ ϚϠϤϟ΍ άΨΘϳ Ϣϟϭ .(ΰϴΒϤϗ ϒϠΧ αϮϳέ΍Ω) Δϴ΋ΎϨΜΘγ΍ ΕϻΎΣ ϲϓ ϻ· ΔΛ΍έϮϟΎΑ ϢϜΤϟ΍
ϼ
˱ ΜϤϣ Ϫδϔϧ ήΒΘϋ΍ ήμϣ ΍ϮόπΧ΃ ΎϤϟϭ ˬ»ΥϭΩήϣ« ϪϟϺϟ ϼ
˱ ΜϤϣ Ϫδϔϧ ήΒΘϋ΍ ϦϳήϬϨϟ΍ ϦϴΑ Ύϣ ΩϼΑ ϢϬΘϟϭΩ Ζ͉Ϥο
˴ ΎϤϟϭ .»΍Ω˷ΰϣ˴ ΍˴έϮ˸ ϫ˵ ΃«
ϻϭΎΣ ϞΑ ˬαΎΒΘϗϻΎΑ ϥΫ· αήϔϟ΍ ϒΘϜϳ ϢϠϓ .»ωέ - ϥϮϣ΃« ϪϟϺϟ ΍˱ΪΒόΘϣ ϪϠΜϤΗ ΏΎμ˸ϧ΃ ϡΎϘΗ ϥ΄Α ήϣ΃ ϞΑ ϻ .»ω
˸ έ˴ - ϥϮ˵ϣ΃˴« ϪϟϺϟ
ΩΎϘΘϋϻ΍ ϦϳήϬϨϟ΍ ϦϴΑ Ύϣ ΩϼΑ Ϧϣ ΍ϮδΒΘϗ΍ϭ .»Δ˷ϳΩ˶ ή˸ Ϥϟ΍« ϢγΎΑ ϢϬΘϧΎϳΩ Ζ
˸ ϓ˴ ή˶ ό˵ ϓ ˬ»΍Ω˸ΰϣ˴ ΍˴έϮ˸ ϫ˵ ΃« ϪϟϺϟ αήϔϟ΍ ΪΒόΗ .Ύ˱πϳ΃ ϒ˷ϴϜΘϟ΍
.ϲϗϼΧϷ΍ ϖϴΒτΘϟ΍ ΔϠΣήϣ ϰϟ΍ ΎϬϠϘϧϭ »ΪϴΣϮΘϟ΍« ϡϮϬϔϣ ΎϫΎτϋ΃ »ΖηΩ΍έί« ΢ϠμϤϟ΍ ίήΑ ΎϤϟϭ .»Ρ΍ϭέϷ΍« ΩϮΟϮΑ
ςϴΤΗ ϲΘϟ΍ »ΔΤϟΎμϟ΍ Ρ΍ϭέϷ΍« ΎϬϨϤϓ .»Ρ΍ϭέϷ΍« ΩϮΟϮΑ ΩΎϘΘϋϻ΍ ΩΎγϭ .ΎϬΗήΘϋ΍ ϥ΃ ϦϳήϬϨϟ΍ ϦϴΑ Ύϣ Ε΍ήϴΛ΄Η ΖΜΒϟ Ύϣϭ
ϦϴΑ ω΍ήμϟ΍ϭ .»ϥΎϤϳ˶ήϫ˸ ΃« ϦϴΑ ω΍ήμϟ΍ϭ .»ϥΎϤϳ˶ήϫ˸ ΃« ϡϼψϟ΍ϭ ήθϟ΍ Ϫϟ· ΎϬγ΃έ ϰϠϋϭ ˬ»Γήϳήθϟ΍ Ρ΍ϭέϷ΍« ΎϬϨϣϭ ˬ»Ω˲ΰϣ˵ έ˵΄Α«
.»ήϤΘδϣ Γήϳήθϟ΍ Ρ΍ϭέϷ΍ϭ ΔΤϟΎμϟ΍ Ρ΍ϭέϷ΍ ϦϴΑ ϭ΃ ˬ»ϥΎϤϳή˸ϫ΃«ϭ (Ωΰ˵ϣέ˸ ΃˵«
.»68-69 ι - ήΗΎδϟ΍ΪΒϋ ΐϴΒϟ - Ε΍έΎπΤϟ΍« ΏΎΘϛ Ϧϣ
***
ϯήΧϷ΍ Ε΍έΎπΤϟ΍ ϰϠϋ ΎϫήϴΛ΄Ηϭ ϦϳήϬϨϟ΍ ϦϴΑ ΓέΎπΣ
ϱάϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ΔόΑΎΗ Ε΍έΎπΣ ΔϋϮϤΠϣ έΎϫΩί΍ ΓήϫΎχ ϲϫ ϦϳήϬϨϟ΍ ϦϴΑ Ύϣ ΩϼΑ ΓέΎπΣ ϲϓ ΕίήΑ ΓήϫΎχ Ϣϫ΃ ϥ·« *
ΎϬΗήτϴγϭ ΔϴϣϮϘϟ΍ ΎϬΗΎϤδΑ ϦϳήϬϨϟ΍ ϦϴΑ Ύϣ ΩϼΑ ΓέΎπΣ ήλΎϨϋ ϊϣ ωϮϨϟ΍ ϲϓ ΓΪϟϮϣ ΔόΑΎΘϟ΍ Ε΍έΎπΤϟ΍ ϚϠΗ ΖϧΎϛϭ ˬΎϬτϴΣ
Δϴϣϼϴόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϲϫ Ε΍έΎπΤϟ΍ ϚϠΗ Ϧϣϭ .ΎϬϟ ΔλΎΧ Δγ΍έΪΑ ϡΎϴϘϟ΍ ϞϴΒγ ϲϓ ΎϬϟΰϋϭ ΎϬϓΎθΘϛ΍ ΐόμϟ΍ Ϧϣ Ϫϧ΍ ΚϴΤΑ ΔΤο΍Ϯϟ΍
ΎηϮΘΧ ΔϴϟϮοΎϧϷ΍ ΎϬΘϤλΎόΑ ΔϴΜΤϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ϭ ˬ(ΎϴϨϴϣέ΍) ήϴλΎλϮϣ ϲϓ ΔϴΗ΍έϭϷ΍ ΓέΎπΤϟ΍ϭ ˬ(ί΍ϮΣϻ΍) ΔγϮγ ΎϬΘϤλΎόΑ
.(ΎϴϛήΗ)
ϢϠϋϭ ϢϴΠϨΘϟ΍ ΖϠϘϧ ϲΘϟ΍ :ϦϳήϬϨϟ΍ ϦϴΑ Ύϣ ΩϼΑ έΎϜϓ΃ έΎθΘϧ΍ ΔτϘϧ ΎϫέΎΒΘϋΎΑ ΔϴΘδϨϠϴϬϟ΍ ήμϣ έϭΪΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ ΐΠϳ ˬ΍˱ήϴΧ΃
Ϟϛάϛ ϱί΍Ϯϳϭ ϥΎϧϮϴϟ΍ ϰϟ΍ ϯήϐμϟ΍ Ύϴγ΁ ήΒϋ - ϱέϮηϵ΍ Ϧϔϟ΍ έΎθΘϧ΍ ϱί΍Ϯϳ ΍άϫ ϥ΍ϭ ˬΏήϐϟ΍ ϰϟ΍ ήμϣ Ϧϣ ϲϠΑΎΒϟ΍ ϚϠϔϟ΍
ϒθΘϜϳ Ϣϟ ϱάϟ΍ ˯ϲθϟ΍ ϥ· .ΎΑϭέϭ΃ ϰϟ΍ ϢΛ Ϧϣϭ ϦϴϴτϧΰϴΒϟ΍ ϰϟ΍ ΔϴϧΎγΎδϟ΍ϭ ΔϴγέΎϔϟ΍ ΕΎγέΎϤϤϟ΍ ήϴϏ ϱέϮηϵ΍ ήμϘϟ΍ ΕΎγέΎϤϣ
.»ϰμϗϷ΍ ϕήθϟ΍ ϰΘΣ ϞΑ ΪϨϬϟ΍ϭ ΔϴΘδϨϠϴϬϟ΍ ϞΑΎΑ ΩϼΑ ϦϴΑ ΎϤϴϓ ΕϻΎμΗϻ΍ ϲϫ ΪόΑ
.»83-89 ι - ϢϳΎϬϨϳϭ ΍Ϯϴϟ - ϦϳήϬϨϟ΍ ϦϴΑ Ύϣ ΩϼΑ« ΏΎΘϛ Ϧϣ
ϥΎϛ ΪϘϓ »posidonius βϴϧϭΪϳίϮΑ« ϲϗ΍ϭήϟ΍ ϲϋϮγϮϤϟ΍ ϪϴϠϋ ϊΠηϭ ˬϞΑΎΑ Ϧϣ Ώήϐϟ΍ ϰϟ΍ ϢϴΠϨΘϟ΍ ˯ΎΟϭ« *
Δϗϼϋ ΩϮΟϭ ϢϴΠϨΘϟ΍ Δϳήψϧ νήΘϔΗϭ ˬϩΪο ϥϮϴΤϴδϤϟ΍ϭ ϥϮϳέϮϘϴΑϷ΍ ϥΎϛ ϦϴΣ ϲϓ ˬϢϴΠϨΘϟ΍ ϒλ ϲϓ ϥϮϴϧϮσϼϓϷ΍ϭ ϥϮϴϗ΍ϭήϟ΍
αΎϨϟ΍ ϞόΠϳ Ϫϧ΃ ΍ϭΪϘΘϋ΍ ΪϘϓ ˬΎ˱ΌϴτΑ »ϞΣί« έΎδϣ ϥΎϛ ΎϤϟϭ »ήϋΎθϤϟ΍ϭ Ε΍έΪϘϟ΍ ϲϓ ΐϛ΍ϮϜϟ΍ ϙέΎθϧ ϦΤϨϓ« ϡϮΠϨϟ΍ϭ αΎϨϟ΍ ϦϴΑ
ϙέΎΒϳ ΩέΎτϋϭ ˬΓϮϘϟ΍ αΎϨϟ΍ ΐϬϳ Jupiter ϱήΘθϤϟ΍ ΐϛϮϛ ϥ΃ ϦϴΣ ϲϓ ˬΐΤϟ΍ ϰϠϋ ϑήθϤϟ΍ ϮϬϓ Γήϫΰϟ΍ ΐϛϮϛ Ύϣ΃ ˬϰϟΎδϛ
ΏΎδΣ ϥΎϛ ΎϤϛ ˬϢϠϋ ϪΒη ϢϴΠϨΘϟ΍ ϥΎϛϭ ˬ˯Ύϔθϟ΍ ϰϠϋ ΪϋΎδϳ Ϣγϻ΍ ΍άϫ ϞϤΤϳ ϱάϟ΍ ΝήΒϟ΍ϭ ˬ˯Ύϔθϟ΍ ϪϟΈΑ ϰόϓϷ΍ ΖτΒΗέ΍ϭ ˬΓέΎΠΘϟ΍
.Mathematici ϦϴϴοΎϳήϟ΍ ΐϘϟ ϦϴϤΠϨϤϟ΍ ϰϠϋ ϖϠτϳ ϥΎϛϭ .΍˱ΪϘόϣ ϼ
˱ Ϥϋ ΝϭήΒϟ΍ ς΋΍ήΧ
.»(ϦϴϴϠΑΎΒϟ΍ Ϧϣ ΪθΣ) Ϫόϣϭ ϱήΑΎϛ ϲϓ ϒϜΘϋ΍ ϱάϟ΍ Tiberius αϭήΒϴΗ ΪϬϋ ϲϓ ΔϛήΤϟ΍ ΕήΠϔϧ΍ϭ
»127 ι - έΪϧέΎΑ ϱήϔΟ - ΏϮόθϟ΍ ϯΪϟ ΔϴϨϳΪϟ΍ Ε΍ΪϘΘόϤϟ΍« ΏΎΘϛ Ϧϣ
***
ϲΑήόϟ΍ »ΏΎδϧϻ΍ ϢϠϋ« ΓέϮτγ΍
ˬΓΰϳΰΠϟ΍ Ϧϣ ΔΣίΎϨϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϠϟ ˯ΎϤΘϧϻ΍ϭ ϲΑήόϟ΍ ΐδϨϟΎΑ ˬΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϲϗΎΑϭ ϡΎθϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϜγ Ϣψόϣ ˯ΎϋΩ· ϥ΍
ϦϴΧέΆϤϟ΍ϭ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϪϴϠϋ ΪϤΘόϳ ϝ΍ί ϻ ϱάϟ΍ »ΏΎδϧϷ΍ ϢϠϋ«¯Ώ ϰϤδϳ Ύϣ ϰϠϋ ΪϤΘϋ΍ ϪϧϷ Ύ˱ϳέϮτγ΍ϭ Ύ˱ϴϫ΍ϭ ϭΪΒϳ
!ϪΘϳέϮτγ΍ϭ ϪΘΟ΍άγϭ ϪΘηΎθϫ ΎϨϟ ΢πϔΗ »ϢϠόϟ΍« ΍άϬϟ Δόϳήγ Γήψϧ Δϳ΍ ϦϜϟ .ϦϴϴϣϮϘϟ΍
88

Ϣϟ ϡΩ΁ Ωϻϭ΍ Ϧϣ ϪϠΒϗ Ύϣ ϥϻ ˬϡϼδϟ΍ϭ Γϼμϟ΍ ϪϴϠϋ ϲϧΎΜϟ΍ ήθΒϟ΍ ϮΑ΍ Ϯϫϭ ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ϲΒϨϟ΍ ΡϮϧϭ :Ϊϳήϔϟ΍ ΪϘόϟ΍ ϲϓ ϝΎϗ« *
.}ϥϮϗΎΒϟ΍ Ϣϫ ϪΘϳέΫ ΎϨϠόΟϭ{ :ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϝΎϗ .ΡϮϧ Ϟδϧ Ϧϣ ϥϮϗΎΒϟΎϓ ˬϥΎϓϮτϟΎΑ ϕήϐϟ΍ ΪόΑ Ϧϣ Ϟδϧ ϢϬϟ ϖΒϳ
Ωϻϭ΃ϭ .ςΒϘϟ΍ϭ ήΑήΒϟ΍ϭ ϥ΍ΩϮδϟ΍ :ϡΎΣ Ωϻϭ΃ϭ .ϡϭήϟ΍ϭ αέΎϓϭ Ώήόϟ΍ :ϡΎγ Ωϻϭ΄ϓ .ΖϓΎϳϭ ˬϡΎΣϭ ˬϡΎγ :Ωϻϭ΍ ΓΪϋ ΡϮϨϟϭ
.ΝϮΟΎϣϭ ΝϮΟΎϳϭ ΔΒϟΎϘμϟ΍ϭ ϙήΘϟ΍ :ΖϓΎϳ

ΡϮϧ
ΖϓΎϳ

ϡΎΣ

ΝϮΟΎϣϭ ΝϮΟΎϳϭ ΔΒϟΎϘμϟ΍ϭ ϙήΘϟ΍

ςΒϘϟ΍ϭ ήΑήΒϟ΍ϭ ϥ΍ΩϮδϟ΍

ϡΎγ
ϡϭήϟ΍ϭ αέΎϓϭ Ώήόϟ΍

ϡΎΣϭ .ϡϭήϟ΍ϭ αέΎϓϭ Ώήόϟ΍ ϮΑ΍ ΡϮϧ ϦΑ ϡΎγ ϥ΍ :ϪΒϨϣ ϦΑ΍ ΐϫϭ ϝΎϗ ˬϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ΡϮϧ ΔϳέΫ ϪΨϳέΎΗ ϲϓ ήϴΛϻ΍ ϦΑ΍ ήϛΫϭ
ΡϮϧ ϦΑ ϡΎγ Γ΃ήϣ΍ ϥ΍ ϝΎϗ .ϡΎΣ ϦΑ ρϮϗ Ϊϟϭ Ϧϣ ςΒϘϟ΍ Ϟϴϗϭ .ΝϮΟΎϣϭ ΝϮΟΎϳϭ ϙήΘϟ΍ ϮΑ΍ ΡϮϧ ϦΑ ΚϓΎϳϭ .ϥ΍ΩϮδϟ΍ ϮΑ΍ ΡϮϧ ϦΑ
΢ηΎϣϭ ΎΑϮϧϭ ϥ΍ϮΑϭ ϙέϮϣϭ ϊϣϮϣϭ ήϣΎΟ ΪϟϮϟ΍ Ϧϣ ϪϠϓ ΖϓΎϳ Ύϣ΍ϭ ϝΎϗ .ϡΩ΁ ϦΑ Ϧϴϗ ϦΑ ΥϮϨΧ΍ ϦΑ΍ ϝϮΤϣ ϦΑ Ϟϳϭ΄ΘΑ ϪϨΑ΍ ΐϠλ
ΝϮΟΎϳ ϊϣϮϣ Ϊϟϭ Ϧϣϭ .ϥΎΒγϻ΍ ΞηΎϣ Ϊϟϭ Ϧϣϭ .ΩΰΨϟ΍ϭ ϙήΘϟ΍ εήϴΗ Ϊϟϭ Ϧϣϭ ˬϝϮϗ ϲϓ αέΎϓ ϙϮϠϣ ήϣΎΟ Ϊϟϭ ϦϤϓ .εήϴΗϭ
.»ϥΎΟήΑϭ ΔΒϟΎϘμϟ΍ ϥ΍ϮΑ Ϊϟϭ Ϧϣϭ .ΝϮΟΎϣϭ
»321 ι - ΐτϘϟ΍ ήϴϤγ - Ώήόϟ΍ ΏΎδϧ΍« ΏΎΘϛ Ϧϣ«
***
ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ΍ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΰ΋ΎϨΠϟ΍ ϞϘϧ ΔϠϜθϣ
:ϕ΍ήόϟ΍ νέ΄Α Ύ˱ϴΨϳέΎΗϭ Ύ˱ϴΣϭέ Ϧϴϴϧ΍ήϳϹ΍ ϖϠόΗ ϯΪϣ Ϧϋ ϒθϜΗ Δϔϳήτϟ΍ϭ ΔϧΰΤϤϟ΍ ΔϳΎϜΤϟ΍ ϩάϫ
:ΰ΋ΎϨΠϟ΍ ϞϘϧ ΔϠϜθϣ *
ϞϘϧ ΔϠϜθϣ ΖϧΎϛ Ύϫ΍ΪΣ· ϦϳΪϠΒϟ΍ ϦϴΑ ΔϤ΋Ύϗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ϞϛΎθϤϟ΍ ξόΑ ϝϮΣ ϪοϭΎϔϓ ϩΎθϟ΍ ΓέΎϳί Δλήϓ ΎηΎΑ ΖΣΪϣ ΰϬΘϧ΍
.ΰ΋ΎϨΠϟ΍
ϥΎϛ ΪϘϓ ˬϊϤΘΠϤϟ΍ϭ ΩήϔϟΎΑ ΡΩΎϔϟ΍ έήπϟ΍ ϰϟ΍ ΕΩ΃ ϲΘϟ΍ ΔϴμόΘδϤϟ΍ ϞϛΎθϤϟ΍ Ϧϣ ΖϧΎϛ ΰ΋ΎϨΠϟ΍ ϞϘϧ ΔϠϜθϣ ϥ΃ ϊϗ΍Ϯϟ΍ϭ
ˬΔϓΎδϤϟ΍ ϝϮτϟ ϖϳήτϟ΍ ϲϓ ϦϔόΘΗ ΚΜΠϟ΍ ΖϧΎϜϓ ˬϒΠϨϟ΍ ϲϓ ΎϬϨϓΪϟ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ΍ ϢϫΎΗϮϣ ϞϘϧ ϰϠϋ ιήΤϟ΍ Ϟϛ ϥϮλήΤϳ ϥϮϴϧ΍ήϳϹ΍
ϝϮΧΪΑ ΢Ϥδϳ ϻ ϥ΃ ϰϠϋ ϩΎθϟ΍ϭ ΎηΎΑ ΖΣΪϣ ϦϴΑ ϕΎϔΗϻ΍ ϢΗ Ϊϗϭ .ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ΍ ΔΌΑϭϷ΍ϭ ν΍ήϣϷ΍ ϞϘϧ ϲϓ Ύ˱ΒΒγ ΖϧΎϛ Ύϣ ΍˱ήϴΜϛϭ
.ΓΎϓϮϟ΍ ϰϠϋ ΓΪΣ΍ϭ ΔϨγ έϭήϣ ΪόΑ ϻ· ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ΍ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΰ΋ΎϨΠϟ΍
ϑήόϳ Ύϣ Ϯϫϭ ˬΓΪΣ΍ϭ ΔϨγ ΓΪϤϟ Ύ˱ΘϗΆϣ ϥ΍ήϳ΍ ϲϓ ΔϴϠΤϤϟ΍ ήΑΎϘϤϟ΍ ϲϓ ϰΗϮϤϟ΍ ϦϓΩ ϱήΠϳ ϥ΃ ϕΎϔΗϻ΍ ΍άϫ Ϧϣ ΪμϘϟ΍ ϥΎϛ
ϚϟάΑϭ ˬΎϬϴϠϋ ϢΤϟ ϻ ΔϓΎΟ ϡΎψϋ ϯϮγ Ζδϴϟ ά΋ΪϨϋ ϲϫϭ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ΍ ΚΜΠϟ΍ ϞϘϧ ίΎΟ ΔϨδϟ΍ ΖϬΘϧ΍ ΍Ϋ· ϰΘΣ ˬ»ΔϧΎϣϷ΍«¯Ώ ϢϫΪϨϋ
ϦϴϴΤλ ϦϴϔχϮϣ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΩϭΪΤϟ΍ ϰϠϋ ΔϴϧΎϤΜόϟ΍ ΩϭΪΤϟ΍ ϰϠϋ ΔϴϧΎϤΜόϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ Ζόοϭ Ϊϗϭ .ΎϬϨϋ ΞΗΎϨϟ΍ έήπϟ΍ ΐϨΠΗ ϦϜϤϳ
.»Δϳήσ« ϥϮϜΗ ϻ ϲϜϟ ΎϬϧϮμΤϔϳϭ ΰ΋ΎϨΠϟ΍ ϞϘϧ ϥϮΒϗ΍ήϳ

89

ϥ΃ ΪόΑ ΎϤϴϓ ϦϴΒΗ Ϊϗϭ ˬΎϬϨϣ αΎϨϟ΍ Ρ΍ήΘγ΍ϭ Ύ˱ϴ΋ΎϬϧ ϼ
˱ Σ Ζ͉ϠΣ
˵ ΔϠϜθϤϟ΍ ϥ΃ ϩΎθϟ΍ ϊϣ ϕΎϔΗϻ΍ ΍άϫ ΪϘϋ ϦϴΣ ΎηΎΑ ΖΣΪϣ Ϧχ
ΔϠϜθϣ έϮϬχ ϰϟ΍ ΍άϫ ϯΩ΄ϓ Ϣϫΰ΋ΎϨΟ ϞϘϧ ϲϓ »ΐϳήϬΘϟ΍« ϰϟ΍ ΍ϭ΄Πϟ Ϧϴϴϧ΍ήϳϻ΍ ξόΑ ϥ΃ ϚϟΫ .ϩϮΟϮϟ΍ ξόΑ Ϧϣ Ύ˱ΌσΎΧ ϥΎϛ ΍άϫ ϪϨχ
.ϰϟϭϷ΍ ΔϠϜθϤϟ΍ Ϧϣ ΍˱έήο Ϊη΃ ΖϧΎϛ ΎϤΑέ
ΖϴϤϟ΍ ΔΜΠΑ ϥϮΗ΄ϳ ϢϬϓ ˬϢϬϟ ΔϨϬϣ ϚϟΫ ΍ϮϠόΟ ϢϬϧ΄ϛϭ ΰ΋ΎϨΠϟ΍ ΐϳήϬΘΑ ΍ϮμΘΧ΍ ιΎΨη΃ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ϥΪϤϟ΍ ξόΑ ϲϓ ήϬχ
˯΍ϮϬϟ΍ϭ βϤθϠϟ Δοήόϣ ΎϬϧϮϛήΘϳϭ ˬΦϴϧέΰϟ΍ϭ ΓέϮϨϟ΍ Ϧϣ ΍˱έ΍ΪϘϣ ϡΎψόϟ΍ ϰϠϋ ϥϮηήϳ ϢΛ ήΠΤϟ΍ϭ ϦϴϜδϟΎΑ ϢΤϠϟ΍ ΎϬϨϋ ϥϮϋΰΘϨϴϓ
΍Ϋ· ϰΘΣ ˬβϴϛ ϲϓ ϞϤΤϴϓ ϢΤϠϟ΍ Ύϣ΃ ˬΎϬΑ ιΎΧ ϕϭΪϨλ ϲϓ ϡΎψόϟ΍ ϩάϫ ϞϤΤ˵Ηϭ .ΔϠϳϮσ ΓΪϣ Ώ΍ήΘϟ΍ ΖΤΗ ΔϧϮϓΪϣ ΎϬϧ΄ϛ ήϴμΗ ϰΘΣ
ΔΒγΎϨϤϟ΍ ΔϴϋΩϷ΍ϭ ΔΤΗΎϔϟ΍ ΍ϭ΃ήϘϳ ϥ΃ ΪόΑ ˬΪΣ΍ϭ ήΒϗ ϲϓ Ύ˱όϣ ΎϫϮϨϓΩϭ ˬϡΎψόϟ΍ϭ ϢΤϠϟ΍ ΍ϮόϤΟ ϒΠϨϟ΍ ϰϟ΍ ΓίΎϨΠϟ΍ ΏΎΤλ΃ Ϟλϭ
.»!Ύ˱όΒσ
.»259-261 ι - ϱΩέϮϟ΍ ϲϠϋ - 1 Ν - ϕ΍ήόϟ΍ ΦϳέΎΗ« ΏΎΘϛ Ϧϣ
***
Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ βϳήϔΗ ΔϴϠϘϋ Ϧϣ ΝΫΎϤϧ
Ϧϣ ωϮϧ ϰϟ΍ »ΔΑϭήόϟ΍« ϞϳϮΤΗϭ ϲοήϤϟ΍ αϮϬϟ΍ ΪΣ ϰϟ΍ ΖϠλϭ ΔϴΑήόϟ΍ϭ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΓέΎπΤϠϟ »βϳήϔΘϟ΍« ΔϴϠϤϋ ϥ·
ϱ΃ ϥϭΩ Ϧϣ ΎϬΗ˯΍ήϗ ΎϧΩϮόΗ ϲΘϟ΍ ΔΒϴΠόϟ΍ ΕΎΣϭήτϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ΝΫϮϤϧ ΍άϫϭ .Ε΍άϟ΍ έΎϘΘΣΎΑ ΫάϠΘΗ ϲΘϟ΍ »ΔϴηϭίΎϤϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍«
ΏΎϴΜϟ΍ ωϮϨΗϭ ΩϭέϮϟ΍ ΐ˵Σ ϰΘΣ ˬϲγέΎϓ Ϯϫ (΢ϗ ϲΑήϋ) ήϴϏ ˯ϲη Ϟϛ ΕήΒΘϋ΍ ΎϬϧ΃ φΣϻ ˬ΍˱ΪΟ ΔϴΑϭήϋ ΓέϮΘϛΩ ϢϠϘΑ ˬΏ΍ήϐΘγ΍
:ϦϴΗΎδΒϟ΍ ΩΎϴΗέ΍ϭ ϮϬϠϟ΍ϭ ΓήϤΨϟ΍ϭ
ϩάϫ ϞΜϣ ˯ΎτϋϹ Ϣ΋ϼϤϟ΍ ϥΎϜϤϟ΍ ϲϫ Ω΍ΪϐΑ ΖϧΎϛ ήμόϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΓΎϴΤϟ΍ Ϧϋ ΔΤο΍ϭ ΓέϮλ ˯ϯέΎϘϠϟ ϲτόϧ ϥ΃ ΎϧΩέ΃ ΍Ϋ·ϭ« *
ϮϬϠϟ΍ βϟΎΠϣ ΎϬϴϓ ΕήθΘϧ΍ϭ ϥΎϤϠϐϟ΍ϭ ϥΎϴϘϟ΍ϭ ϱέ΍ϮΠϟΎΑ ΎϫέϮμϗ ΕΪθΘΣ΍ϭ ˬΎόϴϓέ ΍˱έΎϫΩί΍ ΓέΎπΤϟ΍ ΎϬϴϓ ΕήϫΩί΍ ΪϘϓ ˬΓέϮμϟ΍
ˬΔλΎΨϟ΍ ϪΗ΍ΰϴϤϣϭ ϪΗΎϔλ αΎϨΟϷ΍ ϩάϫ Ϧϣ ϞϜϟ ϥΎϛϭ ˬϲΒδϟ΍ϭ ΡϮΘϔϠϟ ΔΠϴΘϧ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ αΎϨΟϷ΍ Ϧϣ ω΍Ϯϧ΄Α ΖμϏϭ ˬΏ΍ήθϟ΍ϭ
ΎϫΪϴϠϘΗ ΢Βλ΃ϭ ˬαϮϔϨϟ΍ ϲϓ ΔϴγέΎϔϟ΍ Ε΍ΩΎόϟ΍ ΖϠϐϠϐΘϓ ˬϲγέΎϔϟ΍ ϊΑΎτϟ΍ Ϯϫ Ύ˱όϴϤΟ αΎϨΟϷ΍ ϩάϫ ΩΎγ ϱάϟ΍ ϱϮϘϟ΍ ϊΑΎτϟ΍ ϦϜϟϭ
ΪϬόϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΏϮόθϟ΍ Ε΍ΩΎϋ Ϟϣ΄Θϧ ϥ΃ ϲϔϜϳϭ »ΔϨδϟ΍ ϰϠϋ ΎϫϮϣΪϗϭ ˬΎ˱ΑΩ΃ ϢΠόϟ΍ Ϊ΋΍Ϯϋ ΍ϮϤδϓ« ϱΰϳήϘϤϟ΍ ϝΎϗ ϰΘΣ Ύ˱ΒΒΤϣ ΍˱ήϣ΃
- ϲγέΎϓ ϱί ϲϫϭ ˬϝϮτϟ΍ ΔσήϔϤϟ΍ ΔϠϳϮτϟ΍ βΑϼϤϟ΍ ˯΍ΪΗέΎΑ αΎϨϟ΍ ήϣ΄ϳ ¯ϩ153 ΔϨγ έϮμϨϤϟ΍ ΪΠϨϓ ˬϝϮϘϟ΍ ΍άϫ ϕ΍Ϊμϣ ϯήϨϟ
ϢϬϟ ϼ
˱ ϴΠΒΗϭ Ύ˱ϤϴψόΗ ˯ΎϤψόϟ΍ϭ ˯΍ήϣϷ΍ϭ ˯ΎϔϠΨϟ΍ ϱΪϳ ϦϴΑ ΍ϮϠΜϣ ΍Ϋ· ΎϬϧϮδΒϠϳ αΎϨϟ΍ ϥΎϛϭ ˬ˯ΎΘηϭ Ύ˱ϔϴλ βϧϼϘϟ΍ ˯΍ΪΗέ΍ ήθΘϧ΍ Ϊϗϭ
ϲΑήόϟ΍ ϦϜϳ Ϣϟ Ϋ· ήμόϟ΍ ΍άϫ ϲϓ Ε΍ΩΎόϟ΍ έϮτΗ ϰϠϋ ΪϫΎη ϕΪλ΃ ΍άϫϭ ΔϔϴϠΨϟ΍ ϱΪϳ ϦϴΑ νέϷ΍ ϞϴΒϘΗ ΓΩΎϋ έϮμϨϤϟ΍ ΙΪΣ΃ ΎϤϛ
ΔϘΒσ ϞϜϟ ϥϮϜϳ ΚϴΤΑ ˯ΎϳίϷ΍ ϊϳϮϨΗ αήϔϟ΍ Ϧϣ Ώήόϟ΍ βΒΘϗ΍ϭ .ΔϘΑΎδϟ΍ έϮμόϟ΍ ϲϓ ΍άϫ ϞΜϤΑ ϰοήϳ Ϫ΋ΎϳήΒϛϭ ϪΘϔϧ΄Α ϑϭήόϤϟ΍
...ΔϣΎϤϋ ϢϬϟ ΖϧΎϛ ιϮμϠϟ΍ ϰΘΣ ˬΏ΍ήϋϸϟϭ ˬΔϣΎϤϋ ˯ΎϬϘϔϠϟϭ (ΔϣΎϤϋ) α΃ήϠϟ ιΎΧ ˯΍Ωέ ˯ΎϔϠΨϠϟ ϥΎϜϓ ˬϪΑ ϑήόΗ ιΎΧ ϱί
ήμόϟ΍ ΍άϫ ϲϓϭ .ΩϮδϟ΍ ΔϳΩέϷ΍ϭ ΕΎότϘϤϟ΍ϭ ϲηϮϟ΍ ϥϮδΒϠϳ ˯΍ήόθϟ΍ ϥΎϛϭ ˬϱί ΔΒΗήϣ Ϛϟϭ ˬΐΗ΍ήϣ ϰϠϋ ϥΎτϠδϟ΍ ΏΎΤλ΃ ϥΎϛϭ
ΏήθϤϟ΍ϭ Ϟϛ΄Ϥϟ΍ ϲϓ ΔϴγέΎϔϟ΍ Ε΍ΩΎόϟ΍ άΨΘΗϭ ˬϑήψΘϟ΍ϭ ϖϧ΄ΘϟΎΑ ϑήόΗ ΔλΎΧ ΔΌϓ ϙΎϨϫ ΖΤΒλ΃ ϰΘΣ βΒϠϤϟ΍ ϲϓ ϖϧ΄Θϟ΍ ήϬχ
Ϊϗϭ ˬέϮΑΎδϴϧϭ ϥΎγ΍ήΧ Ϧϣ Ϣϫ˯Ύϳί΃ ϥϭήΘθϳ ΍ϮϧΎϛϭ ϩΎϳ· ϢϬΣΪϣϭ ΩέϮϠϟ ϢϬΒΣϭ ΐϴτΘϟ΍ϭ ήτόΘϟ΍ϭ ϚΤπϟ΍ϭ ϡήϜϟ΍ϭ ΓΪ΋ΎϤϟ΍ Ώ΍Ω΁ϭ
.ΩήΑ ϦΑ έΎθΑϭ α΍Ϯϧ ϮΑ΃ ϥΎϴγέΎϔϟ΍ ϥ΍ήϋΎθϟ΍ ϦϴϓήτΘϤϟ΍ ΔϋΎϤΟ ΔόϴϠσ ϲϓ ϥΎϛϭ .ήϔϜϟ΍ϭ ΔϗΪϧΰϟ΍ ΪΣ ϰϟ΍ ϢϬϓήτΗ ϲϓ ΍ϮϟΎϏ
ϢϬϣϼϋ΃ ΍ϮϠόΠϳ ϲϛ ϪϟΎϤϋ΃ ϊϴϤΟ ϰϟ΍ ΐΘϜϳ ϥ΃ϭ ΓήπΨϟΎΑ Ω΍Ϯδϟ΍ ήϴϴϐΘΑ ϪόϨϗ΃ ϰΘΣ ϥϮϣ΄ϤϟΎΑ ϞϬγ ϦΑ Ϟπϔϟ΍ ϝ΍ί Ύϣϭ
.αϮΠϤϟ΍ϭ ϯήδϛ αΎΒϟ ϲϫ ΓήπΨϟ΍ ϥΎϛϭ .΍˱ήπΧ ϢϬδΑϼϣϭ
ήμόϟ΍ ϚϟΫ ϞϔΣ Ϊϗϭ ˬΔϋϼΨϟ΍ϭ ϥϮΠϤϟ΍ έΎθΘϧ΍ ϲϓ Ϛϟάϛϭ ˬΔϣΎόϟ΍ ϦϴΑ ϮϬϠϟ΍ βϟΎΠϣ έΎθΘϧ΍ ϲϓ ήϴΒϛ ήΛ΃ αήϔϠϟ ϥΎϛϭ
ϥϮϤϴϣ ϦΑ ΓΰϤΣ ϦΑ ΓέΎϤϋϭ ΏΎΒϠΤϟ΍ ϦΑ ΔΒϟ΍ϭϭ ˬαϭΪϘϟ΍ΪΒϋ ϦΑ ΢ϟΎλϭ ˬαΎϳ· ϦΑ ϊϴτϣϭ ΔΛϼΜϟ΍ ϥϭΩΎϤΤϟ΍ ϢϫήϬη΃ϭ ˬϦϴϨΟΎϤϟΎΑ
.αήϔϟ΍ϭ Ώήόϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϛ ϢϫήϴϏϭ

90

Ϊϗϭ ˬΔόγ΍ϭ ΓήϬη ΪϬόϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ αήϔϟ΍ ϪΑ ήϬΘη΍ Ϧϓ Ϯϫϭ ˬΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎϤόϟ΍ Ϧϓ ϲϓ αήϔϟ΍ ήΛ΃ ϯήΧ΃ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ φΣϼϧϭ
ήμϘϟ΍ϭ ΔϠΟΩ ήϬϧ ϰϠϋ Ϊϴηήϟ΍ ΎϫΎϨΑ ϲΘϟ΍ έϮμϘϟ΍ Ϛϟάϛϭ ˬΪϠΨϟ΍ϭ ΐϫάϟ΍ ϱήμϘϛ έϮμϨϤϟ΍ ΎϫΪϴη ϲΘϟ΍ έϮμϘϟ΍ ΕήϬΘη΍
.ΎϬϴϓ ϲγέΎϔϟ΍ ήΛϷ΍ ΡϮοϭϭ ΎϬΘϋϭέϭ ΎϬΘϣΎΨϔΑ έϮμϘϟ΍ ϩάϫ ΕήϬΘη΍ϭ ˭ϖΛ΍Ϯϟ΍ ϩΎϨΑ ϱάϟ΍ ϲϧϭέΎϬϟ΍
ϢϬϟΰϐΗϭ ΎϬΑ ϢϬΑΎϴΛϭ ϢϫΪ΋΍Ϯϣ ϦϳΰΗϭ έΎϫίϷΎΑ ϢϬϣΎϤΘϫ΍ Ϛϟάϛϭ ˬΔϴγέΎϓ ΓΩΎϋ ήμόϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ϦϴΗΎδΒϟΎΑ Ώήόϟ΍ ϒϐη ϥΎϛϭ
.ΎϬϴϓ
Ύ˱ϋϮΒτϣ ˯ΎϨϐϟ΍ ϥΎϛϭ .ΪϨϬϟ΍ ϊοϭ Ϧϣ Ϯϫϭ Ξϧήτθϟ΍ϭ αήϔϟ΍ ϊοϭ Ϧϣ Ϯϫϭ ΩήϨϟ΍ ΐόϟ ˯ΎϔϠΨϟ΍ϭ ΐόθϟ΍ ϦϴΑ ήθΘϧ΍ϭ
ϲϓ ϪϴϠϳϭ ϢΠόϟ΍ Ϧϣ ήϴΒϛ ΖϴΑ ϰϟ΍ ϪϠλ΃ ϊΟήϳϭ ϲϠλϮϤϟ΍ Ϣϴϫ΍ήΑ΍ ϢϬγ΃έ ϰϠϋϭ αήϔϟ΍ Ϧϣ ϦϴϨϐϤϟ΍ ΐϠϏ΃ ϥΎϛ Ϋ· ϲγέΎϔϟ΍ ϊΑΎτϟΎΑ
ήόθϟ΍ ϲϓ ϊγ΍Ϯϟ΍ ωϼσϻ΍ ϚϟΫ ϰϟ΍ ΎόϤΟ ϞΑ ˬΐδΤϓ ˯ΎϨϐϟΎΑ ΍ήϬΘθϳ Ϣϟ ΎϤϫϭ ..ΎϫέΎΒΧ΄Α ˯ϲϠϣ ϲϧΎϏϷ΍ ΏΎΘϛϭ ˬϕΎΤγ΍ ϪϨΑ΍ ΓήϬθϟ΍
ϲηήϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϲϨϐϤϟ΍ ΩϼΒϟ΍ ϲϓ ϢϬδϓΎϨϳ ϥΎϛϭ .αήϔϟ΍ Ϧϋ ΓΫϮΧ΄Ϥϟ΍ ϪϨϳί΍Ϯϣϭ ˬϪΗϻ΁ϭ ˯ΎϨϐϟ΍ ϥϮϨϓ ϲϓ ΪϳΪΠΘϟ΍ Ϧϣ ϼΧΩ΃ϭ ΏΩϷ΍ϭ
.ρϼΒϟ΍ ϝΎΟέ ΎϬϴϓ ΏΰΤΘϳ ϥΎϛ ϲϠλϮϤϟ΍ Ϣϴϫ΍ήΑ΍ ϦϴΑϭ ϪϨϴΑ ΕΎϓϼΧϭ ΕΎδϓΎϨϣ ΖΛΪΣ ΎϤϟΎσϭ ϊϣΎΟ ϦΑ΍ έϮϬθϤϟ΍
Ϣϴϫ΍ήΑ΍ ϲγέΎϔϟ΍ ΔϤϳΪϘϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔγέΪϤϟ΍ ϢϋΰΘϳ ϥΎϛ ΎϤϨϴΑ - ΔϴγέΎϔϟ΍ - ΔΜϳΪΤϟ΍ ˯ΎϨϐϟ΍ ΔγέΪϣ ϢϋΰΘϳ ϊϣΎΟ ϦΑ΍ ϥΎϛϭ
ϱάϟ΍ Ϯϫ ήϳΪϘΘϟ΍ ΍άϫϭ ˬϥΎϨϓ ΐϳΩ΃ ϰϟ΍ ϢϬΗήψϧ ϲϨϐϤϟ΍ ϰϟ΍ ϥϭήψϨϳ αΎϨϟ΍ ΢Βλ΃ϭ Ύ˱όϴϓέ Ύ˱Ϩϓ ήμόϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ˯ΎϨϐϟ΍ ΢Βλ΄ϓ ϲϠλϮϤϟ΍
ωίΎϧ ΪϘϓ ˬέϮμϨϤϟ΍ ϦΑ ϱΪϬϤϟ΍ ϦΑ Ϣϴϫ΍ήΑ΍ ϪΑ ϲϨόϧϭ ˬϪϟ ΔμϘϨϣ ϚϟΫ ϲϓ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϥϭΩ ˯ΎϨϐϟ΍ ϰϟ΍ ϦϴϴγΎΒόϟ΍ ˯΍ήϣϷ΍ ΪΣ΃ ϊϓΩ
.ϲγΎΒόϟ΍ ΖϴΒϟ΍ ˯΍ήϣ΃ Ϧϣ ϥϭήϴΜϛ έΎϤπϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϩΪϠϗ Ϊϗϭ .ϥΎϴΣϷ΍ Ϧϣ ήϴΜϛ ϲϓ ϢϬϴϠϋ ϕϮϔΗϭ ϦϴϨϐϤϟ΍ ήϬη΃
ΔϳήϳήΤΘϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ΍ϮϨϏ΃ ϥ·ϭ ϢϬϧ΍ ΚϴΣ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϟ΍ ϢϬΗ˯Ύγ· ϪϠΑΎϘϳ ϥΎϛ ˬ˯ΎϨϐϟ΍ ϥ΍Ϊϴϣ ϲϓ ϢΟΎϋϷ΍ Ϟπϓ ϦϜϟϭ
ϢΜϫϷ΍ ϦΑ Ϳ΍ΪΒϋ ϥ΍ ϥϭϭήϳϭ ˬΔΒσΎΨϤϟ΍ϭ ϡϼϜϟ΍ Δϐϟ ϲϓ ΔλΎΧϭ ˬώΌϟϭ ϦΤϟ Ϧϣ ΎϬϴϠϋ ΍ϮϠΧΩ΃ ΎϤΑ ˬΔϴϧΎδϠϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ΍ϭΪδϓ΃ ϢϬϧ΍ ήϴϏ
αήϔϟ΍ ϥ΍ Ύ˱πϳ΃ φΣΎΠϟ΍ ϝϮϘϳϭ .»ϩΪδϓ΃ Ϧϣ ϝϭϷ ϢϜϧ· ˬϩϮϤΘΤϠλ΃ ϦΌϟ« ϝΎϘϓ ϮΤϨϟ΍ ϥϭήϛ΍άΘϳ Ϣϫϭ ϲϟ΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ ϡϮϘΑ ϡϮϳ Ε΍Ϋ ήϣ
ΎϤϟ ϡϼϜϟ΍ Ϧϣ ΪγΎϔϠϟ ΔϋΎϤγϭ ϢΠόϠϟ ϊϣΎδϟ΍ ΔτϟΎΨϣ ϝϮσ ϻϮϟϭ« ϥϮϨΤϠϳ ϢϬϣϼϛ ϲϓ ΍ϮϧΎϛ ϢϬϧ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϲϓ ΔϨϜϠϟ΍ ΍ϮϟΩ΃ Ϊϗ
.»Ϫϓήϋ
.»΢Αήϧ ϻϭ ϦΤϠϧ ϻ ϦΤϧϭ .ϥϮΤΑήϳϭ ϥϮϨΤϠϳ Ϳ΍ ϥΎΤΒγ« ϝΎϘϓ ϥϮϨΤϠϳ ϢϬόϤδϓ ϕϮδϟ΍ ϲΑ΍ήϋ΃ ϞΧΩ Ϫϧ΃ ΔΒϴΘϗ ϦΑ΍ ήϛΫϭ
ΔϐϠϟΎΑ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ΖϤόσ ΍άϜϫϭ ΔϴγέΎϔϟ΍ Ε΍ήϴΒόΘϟ΍ϭ υΎϔϟϷ΍ Ϧϣ Ύ˱Όϴη Ϫϣϼϛ ϭ΃ ϩήόη ϲϓ ϞΧΩ΃ ΢ϠϤΘϳ ϥ΃ ϲΑήόϟ΍ Ω΍έ΃ ΍Ϋ·ϭ
Ϧϣ ήϴΜϛ ΖϤΟήΗ ΎϤϛ ˬϢϫέΎΒΧ΃ϭ ϢϬΘγΎϴγϭ ˬϢϬϛϮϠϣ ήϴγϭ αήϔϟ΍ ˯ΎϤϜΣ ϝ΍Ϯϗ΄Α ϥϭΪϬθΘδϳ ΔλΎΨϟ΍ϭ ΔϣΎόϟ΍ ϥΎϛϭ ˬΔϴγέΎϔϟ΍
.ΔϴΑήόϟ΍ ϰϟ΍ ϢϫέΎόη΃ϭ ϢϬΒΘϛ
΢ο΍ϭ ϞϜθΑ ήϬψϳ ήϴΛ΄Θϟ΍ ΍άϫ ϥ΍ ήϴϏ ˬΔϴγέΎϔϟ΍ ΪϴϟΎϘΘϟ΍ϭ Ε΍ΩΎόϟΎΑ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϪΗΎϴΣ ϲϓ ΐόθϟ΍ ήΛ΄Η ϒϴϛ ϖΒγ ΎϤϴϓ ΎϨϳ΃έ
ΔϬΑϷ΍ ήϫΎψϣ Ϧϣ ϢϬϟϮΣ ΍ϭήΜϛ΃ϭ ϑήΘϟ΍ ϲϓ ΍ϮϗήϏ΄ϓ ΓήγΎϛϷ΍ ΞϬϧ ϰϠϋ ΔϣΎόϟ΍ϭ ΔλΎΨϟ΍ ϢϬΗΎϴΣ ϲϓ ΍ϭέΎγ Ϧϳάϟ΍ ˯ΎϔϠΨϟ΍ ρϼΑ ϲϓ
ΔϴγΎϘϟ΍ ϢϬΗΎϴΣϭ Ώήόϟ΍ Ϧϋ ΐϳήϏ Ϯϫ ΎϤϣ ϚϟΫ ήϴϏ ϰϟ΍ ..ΏΎΠΤϟ΍ ϢϬΑ΍ϮΑ΃ ϰϠϋ ΍ϮΒμϧϭ ΓήϴΒϛ ΔϴηΎΤΑ ϢϬδϔϧ΃ ΍ϮσΎΣ΃ϭ ˬΔϤψόϟ΍ϭ
ϮϬϠϟ΍ βϟΎΠϣ ϥϭΪϘόϳϭ ϥϮΑήθϳ ϢϬϠϛ ϥϮϳϮϣϷ΍ ˯ΎϔϠΨϟ΍ ϥΎϛϭ ˬήϫΎψϤϟ΍ ϚϠΗ ϞΜϤΑ ΍˱ήΧ΍ί ϥΎϛ ϱϮϣϷ΍ ρϼΒϟ΍ ϥ΍ ϖΤϟ΍ Ϧϣϭ .ΔϨθΨϟ΍
Ϣϟϭ Ώ΍ήθϟ΍ βϟΎΠϣ Ϫϴϓ ΕήΜϛ ϱάϟ΍ ϲγΎΒόϟ΍ ρϼΒϟ΍ ϪϴϠϋ ήλ ΎϤϟ Γήϐμϣ ΓέϮλ ϢϬσϼΑ ϥΎϛϭ .ΰϳΰόϟ΍ΪΒϋ ϦΑ ήϤϋ ΍Ϊϋ Ύϣ ˯ΎϨϐϟ΍ϭ
.Δϳϭήδϛ Ε΍ΩΎϋ ΎϬϠϛ ϩάϫϭ .ϮϬϠϟ΍ϭ Ώήθϟ΍ ϲϓ Ύ˱ΟήΣ ϥϭΪΠϳ έϮμϨϤϟ΍ ΍Ϊϋ Ύϣ ϥϭήϤδϳϭ ϥϮΑήθϳ Ύ˱όϴϤΟ ΍ϮϧΎϛ Ϧϳάϟ΍ ˯ΎϔϠΨϟ΍ Ϊόϳ
έΎΘϬΘγ΍ Ϧϣ ΎϤϬόΒΘΘδϳ Ύϣϭ ΥάΒϟ΍ϭ ϑήΘϟ΍ ϥΎϜϓ ˬϩΎϨϔλϭ ϱάϟ΍ ϮΤϨϟ΍ ϚϟΫ ϲϠϋ έΎλ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ ήϣϷ΍ ϥ΃ ϯήϧ ϚϟΫ ϰϠϋϭ
έ΍Ϯσ΃ Ϧϣ έϮτϟ΍ ΍άϫ ϞΜϣ ϲϓ ϲγέΎϔϟ΍ ήΛϷ΍ νϮϤϐϠϟ ϻ˱ ΎΠϣ ωΪϳ ϻ ΎϤΑ ΎϨϴΑ ΪϘϟϭ .ήμόϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ Ϊ΋Ύδϟ΍ ϊΑΎτϟ΍ ΎϤϫ ϥϮΠϣϭ
ΐϴϟΎγ΃ Ϧϣ ϼ
˱ ϴϤΟ Ύ˱ΑϮϠγ΃ϭ ϊΒΘϳ ϼ
˶ Μϣ ΔϴγέΎϔϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ΐόθϟ΍ Ϧϣ ϢψϋϷ΍ Ω΍Ϯδϟ΍ ˯΍ήϣϷ΍ϭ ˯ΎϔϠΨϟ΍ άΨΗ΍ ϒϴϛ ΎϨϳ΃έϭ ˬΓέΎπΤϟ΍
Ϫϴϓ ϖϫΰΗ Ϣϟϭ ˯ΎϣΪϟ΍ Ϫϴϓ ϝάΒΗ Ϣϟ ˬϞϬγ έΎμΘϧ΍ Ϫϧ΍ ϝϮϘϧ ϥ΃ ϊϴτΘδϧ ΎϨϨϜϟϭ ΔϴΑϮόθϠϟ - έΎμΘϧ΍ ϱ΃ - έΎμΘϧ΍ ϚϟΫ ϲϓϭ ˬΓΎϴΤϟ΍
.»ϢϬΗ΍έ· ˯Ϟϣϭ ϢϫέΎϴΘΧ΍ ξΤϤΑ ΔϴΣΎϨϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϢϫϭΰϐΗ ΔϴΑϮόθϟ΍ Ώήόϟ΍ ϙήΗϭ ˬω΍ήμϟ΍ ϰϠϋ Ύ˱ΒϟΎϏ ΎϨϫ ΪϴϠϘΘϟ΍ ϥΎϛ Ϋ· .Ρ΍ϭέϷ΍
.»188-198 ι - ΓέϭΪϗ Δϴϫ΍ί ΓέϮΘϛΪϟ΍ - ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ΎϫήΛ΃ϭ ΔϴΑϮόθϟ΍« ΏΎΘϛ Ϧϣ
91

***
ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϥΎϜδΑ ΝΰΘϤΗ ΔϴϠΒΠϟ΍ϭ ΔϳϮϴγϵ΍ ΏϮόθϟ΍
.ΔϳϭΪΒϟ΍ ΔϴϣΎδϟ΍ϭ ΔϳϮϋήϟ΍ ΔϳϮϴγϷ΍ ΏϮόθϟ΍ ϒϠΘΨϤϟ Ύ˱ϴϧΎδϧ· ΍˱ήϬμϣ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ΖϠχ ΔΒμΨϟ΍ϭ ΔϴϠϬδϟ΍ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΔόϴΒσ ϥ·
ϑϼΧ ϰϠϋ ΔϴϠϫ΃ ΏϭήΣϭ Δϴϗήϋ ΕΎϋ΍ήλ ϱ΃ ϥϭΩ Ϧϣ ˬΎϫήϳϮτΘΑ ϢϬδΗϭ ϢϬΗέΎπΣ ϰϨΒΘΗϭ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϥΎϜγ ϲϓ ΏϭάΗϭ ΝΰΘϤΗ
.ΎϬΨϳέΎΗ ϰϠϋ ΔϴϏΎτϟ΍ ϲϫ Δϴϗήόϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΕΎϋ΍ήμϟ΍ ΖϠχ ϲΘϟ΍ ϥΎσϭϷ΍ ξόΑ
ΖτϠΘΧ΍ ϲΘϟ΍ϭ ΔϴϠΒΠϟ΍ ΏϮόθϟ΍ϭ ϡ΍ϮϗϷ΍ Ϧϣ ΔϳίΎϏ ΕΎΟϮϣ ΔϴϟΎϤθϟ΍ϭ Δϴϗήθϟ΍ ϝΎΒΠϟΎΗ΍ήϤϣ ήΒϋ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ νέ΃ ΖϠΧΩ« *
ϲϫϭ ϙϮϛήϛ Ϧϣ ΏήϘϟΎΑ ˬϱίϮϧ ϲϓ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϝΎϤη ϲϓ ΎϫέΎΛ΁ ΖϛήΗϭ Ύ˱όγ΍ϭ Ύ˱λϼΘΧ΍ ˬΔϣΎϋ ϲΑήόϟ΍ ϕήθϟ΍ϭ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΩϼΑ ϥΎϜδΑ
Ϊϗϭ ˬϮϧΎϳέΎϣ ϢγΎΑ ΔϓϭήόϤϟ΍ ΔϳήϜδόϟ΍ Δϴσ΍ήϘΘγέϷ΍ ΔϘΒτϟ΍ ˬΔϴϧΎΘϴϤϟ΍ ΔϳϮσ΍ήΒϣϻ΍ ϲϓ ΖϧϮϛϭ ˬΔϳέϮΤϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ΰϛ΍ήϣ Ϣϫ΃
.ϡΎΘΧ΃ϭ ζϘϧϭ ΖΤϧ Ϧϣ ΔϴϠϴϜθΘϟ΍ ϥϮϨϔϟ΍ ϲϓ ΔλΎΨΑϭ ΎϬΘϓΎϘΛϭ ΩϼΒϟ΍ ΓέΎπΣ ϦϳϮϜΗ ϲϓ ΖϛέΎη
ϦϴϴΗϮϜϟ΍ ϊϣ ϦϴϳΪϛϷ΍ ϙϮϠϤϟ΍ ω΍ήλ ϒόο΃ ΪϘϓ .ΎϬπϳϮϘΗ ϰϠϋ ϞϤϋϭ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΩϼΑ ϝϭΩ ΏϮόθϟ΍ ϩάϫ ξόΑ ϢΟΎϫ Ϊϗϭ
ήϴϣΪΗ ϰϠϋ ϥϮϴηΎϜϟ΍ϭ ϥϮϴϣϼϴόϟ΍ ϞϤϋϭ .(ΚϟΎΜϟ΍ ϒϟϷ΍ ήΧ΍ϭ΃) ϱΪ˷ϛϷ΍ ϢϜΤϟ΍ έΎϴϬϧ΍ ϰϟ΍ ϯΩ΃ϭ Ϊ˷ϛ΃ ΔϜϠϤϣ ϦϴΑϮϟϮϠϟ΍ϭ ˬ(ϦϴϴΗϮϐϟ΍)
ϲϧΎΜϟ΍ ϒϟϷ΍ ήΧ΍ϭ΃ ϲϓ ϦϴϳέϮηϵ΍ ϊϣ Γήϳήϣ ΏϭήΣ ϲϓ ϯήϐμϟ΍ Δϴγ΁ ϰϠϋ ϥϭήτϴδϤϟ΍ ϥϮϴΜΤϟ΍ ϞΧΩϭ .ϰϟϭϷ΍ ΔϴϠΑΎΒϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍
.ϡ.ϕ ϝϭϷ΍ ϒϟϷ΍ ϲϓ ϥ΍ϭ ΓήϴΤΑ ϝϮΣ ΔϣΎϫ ΔϜϠϤϣ ΍ϮϠϜη Ϧϳάϟ΍ ϥϮϴΗ΍έϭϷ΍ Ϛϟάϛϭ ϡ.ϕ
ϯΩ΃ ϦϴΣ ϲϓ ϡ.ϕ 610 ΔϳέϮηϵ΍ ΔϳέϮσ΍ήΒϣϻ΍ ϥΎϛέ΃ ξϳϮϘΗ ϰϠϋ ϞϤϋ ΪϘϓ ϦϴϳΪϴϤϟ΍ ΔϣΎϋΰΑ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ΩΎΤΗ΍ Ύϣ΃
ϰϬΘϧ΍ ϞΑΎΑϭ αέΎϓ ϦϴΑ ω΍ήλ ϡΎϴϗ ϰϟ΍ϭ ΔϴΑήϐϟ΍ Δϴγ΁ ϲϓ ϯϮϘϟ΍ ϥ΍ΰϴϣ ϝϼΘΧ΍ ϰϟ΍ εϭέϮϗ ΔϣΎϋΰΑ ϦϴϳΪϴϤϟ΍ϭ αήϔϟ΍ ΪϴΣϮΗ
.ΔϤϳΪϘϟ΍ έϮμόϟ΍ ϲϓ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΩϼΑ ϝϭΩ ήΧ΁ ϝ΍ϭΰΑϭ 539 ϡΎϋ αήϔϟ΍ ΪϴΑ ϞΑΎΑ ρϮϘδΑ
ΎϬϨϴΑ ΖϣΎϗϭ ˬϦϳήϤΘδϣ ϝΩΎΒΗϭ ϞϋΎϔΗ ϲϓ ΕΎϐϠϟ΍ϭ ϝϮλϷ΍ ΔϔϠΘΨϣ ϲϫϭ ˬϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ ΔϤϳΪϘϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ϩάϫ ΖηΎϋ ΪϘϟ
ϖσΎϨϤϟ΍ ϝϼΘΣϻ ϦϴϴϠΒΠϟ΍ ΓΎϋήϟ΍ϭ ϭΪΒϟ΍ Ϧϣ Ϟ˷ Σήϟ΍ ϰόγ ΪϘϓ .ϢϳΪϘϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϒ΋ΎΤλ ΎϬό΋Ύϗϭ ϞΜϤΗ ΏήΤϟ΍ϭ ϢϠγ΍ ϲϓ Εϼλ
ΔϳήπΤϟ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ ΖϣΎϗ έΎϬϧϷ΍ ϥΎϳΩϭ ϲϓϭ Δϴϋ΍έΰϟ΍ ΔΌϴΒϟ΍ ϲϓ ϦϜϟϭ .Ϟϓ΍ϮϘϟ΍ ϕήσϭ ϝϮϬδϟ΍ ϰϠϋ Γήτϴδϟ΍ϭ ΔΒμΨϟ΍
ΪΒόϤϟ΍ϭ ΔϨϳΪϤϟ΍ ϰϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ϞΣ ΔϴϧΪϤϟ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓϭ .ϥΪϤϟ΍ϭ ϯήϘϟ΍ ϲϓ έΎΠΘϟ΍ϭ ωΎϨμϟ΍ϭ ϦϴΣΎϔϟ΍ ΕΎόϤΘΠϣ ˬΓήϘΘδϤϟ΍
ΔτϠγ ΖόδΗ΍ϭ ΕΎϣϮϜΤϟ΍ ΓϮϗ ΕΪΘη΍ εϮϴΠϟ΍ϭ ΔϳέΎΠΘϟ΍ Ϟϓ΍ϮϘϟ΍ϭ Εϼλ΍ϮϤϟ΍ ϕήσ αΎϨϟ΍ ςΧ ΎϣΪϨϋϭ .ΔϠϴΒϘϟ΍ ϰϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ϞΤϣ
ϢϬΗΎϓΎϘΛϭ ϢϬΗΎϐϟ ϢϬόϣ ϦϴϠϣΎΣ ωΎγϭ ϕΎτϧ ϰϠϋ ϢϬϠϘϧϭ ϥΎϜδϟ΍ ϞϘϨΗ ϯήΟ ˬΕΎϳέϮσ΍ήΒϣϻ΍ϭ ΓήϴΒϜϟ΍ ϚϟΎϤϤϟ΍ ΖϣΎϗϭ ΔϟϭΪϟ΍
ϻ ΎϨϧΈϓ ˬϦϴϴϣ΍έϵ΍ϭ ϦϴϳέϮηϵ΍ϭ ϦϴϴϠΑΎΒϟ΍ϭ ϦϴϳήϣϮδϟ΍ Ϧϋ ϢϳΪϘϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϲϓ ϢϠϜΘϧ ΎϣΪϨϋ ΎϨϧ· ϝϮϘϟ΍ ϦϜϤϳ ΎϨϫ Ϧϣϭ .ϢϬΗ΍ΩΎϋϭ
έ΍ήϤΘγ΍ Ύϣ΃ .ΎϬϟ ΔϧϮϜϤϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ϦϤο ϕϭήόϟ΍ ϰηϼΘΗϭ ΔϟϭΪϟ΍ ήϬψΗ ΎϣΪϨόϓ .ΔϴϧΪϣ ΔϴγΎϴγ ΕΎόϤΘΠϣ ϞΑ ˬΎ˱ϗϭήϋ ϚϟάΑ ϲϨόϧ
.ΎϫέΎϴϬϧϻ ΎϤΑέϭ ΎϬϔόπϟ ΓΎϋΪϣ ϥϮϜϳ ϪϧΈϓ ΔϟϭΪϟ΍ ˯Ύθϧ· ΪόΑ Δϴϗήόϟ΍ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍
ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ Ϟϣ΍ϮόϟΎϓ .ϲϗήϋ ω΍ήλ ϝϮτϟ΍ ΎϬΨϳέΎΗ ϲϓ ΎϬϴϓ ϢϘϳ Ϣϟ Ϫϧ΃ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΩϼΑ ϝϭΩ ΦϳέΎΘϟ ΎϨΘγ΍έΩ ΪϨϋ ϯήϨγ ΎϨϧ·
ΐϠϘΗ ϖϓ΍έ ϱάϟ΍ ϒϨόϟ΍ Ϧϣ ϢϏήϟ΍ ϰϠϋϭ .ΏϭήΤϟ΍ϭ Ε΍ϭΰϐϟ΍ ΓέΎΛ· ϲϓϭ ϝϭΪϟ΍ ϙήΤΗ ϲϓ ΍˱ήϴΛ΄Η ήΒϛ΃ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ϲϫ ΔϴΠϴΗ΍ήΘγϻ΍ϭ
ϥϮϳέϮηϵ΍ϭ ˬϥϮϳΪ˷ϛϷ΍ϭ ϥϮϳήϣϮδϟ΍ ΎϬόϨλ ϲϓ ϢϬγ΃ ΔϛήΘθϣ ΓέΎπΣ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ ΖϣΎϗ ΪϘϓ ˬΔϤϛΎΤϟ΍ Εϻϼδϟ΍ϭ ϝϭΪϟ΍
Ι΍ήΘϟ΍ ΍άϫ ΕΎϧϮϜϣ ϞϴϠΤΗ ϲϓϭ .ϪϠϛ ϢϳΪϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϕήθϟ΍ ΓέΎπΣ Ϧϣ ΍˱˯ΰΟ ϻ· ΓέΎπΤϟ΍ ϩάϫ ϦϜΗ Ϣϟϭ ..ϢϫήϴϏϭ ϥϮϴϠΑΎΒϟ΍ϭ
έϭΩ ˯ϯΪΘΒϳ Ϧϳ΃ϭ ˬϦϴϳήϣϮδϟ΍ ΪϬΟ ϲϬΘϨϳ Ϧϳ΄ϓ .ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ Ϧϣ ϊϤΘΠϣ Ϟϛ έϭΩ ΩΪΤϧ ϥ΃ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ωΎτΘδϤϟΎΑ βϴϟ Ϣϴψόϟ΍ ϱέΎπΤϟ΍
.»ˮϦϴϳΪ˷ϛϷ΍
.»60-61 ι - Ε΍ίήϓ ΪϤΤϣϭ ϲϋήϣ Ϊϴϋ - ϕήθϟ΍ ϲϓ Ε΍έΎπΣϭ ϝϭΩ« ΏΎΘϛ Ϧϣ
***

92

ΚϳΪΤϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϰϟ΍ »ΔϴΑϮόθϟ΍« ΓΩϮϋ
Δϴϔ΋Ύσ ΔϴγΎϴγ ϑ΍Ϊϫ΃ ϞΟ΃ Ϧϣ ΓήλΎόϤϟ΍ ΎϬΘΒϟϮϗ ΪόΑ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ϢϴϫΎϔϤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ΓΩΎϋ· Δϴϔϴϛ Ϧϋ ϒθϜΗ ΔΤϤϟ ϩάϫ
:ϢϫήϴϏϭ Δόϴηϭ ϦϴϴΤϴδϣ Ϧϣ ϊϴϤΠϟ΍ ΎϬΑ ϙήΘη΍ ϞΑ ΔϨδϟ΍ Ϟϫ΃ ϰϠϋ ΍˱ήϜΣ ϦϜΗ Ϣϟ Δϴϔ΋Ύτϟ΍ ΔϳήμϨόϟ΍ ϩάϫ ϥ΄Α Ύ˱ϤϠϋ .ΔϳήμϨϋ
Ϧϣ Ϯϫϭ ϦϴϴΨϳέΎΘϟ΍ ΚόΒϟ΍ ΏΰΣ ΓΩΎϗ ΪΣ΃ ϲϜϴϜϔϟ΍ ϲϧΎϫ Ϊϴδϟ΍ Ϯϫ ΓΪϳΪΠϟ΍ »ΔϴΑϮόθϟ΍« ϱήψϨϣ ΪΣ΃ ϥ΃ ΔΤϤϠϟ΍ ϩάϫ ΎϨϟ ϦϴΒΗ ΎϤϜϓ
Ϫδϔϧ Ϫϧ΃ Ύ˱ϤϠϋ .ΓΪϳΪΠϟ΍ ΔϴΑϮόθϟ΍ ΔΤϓΎϜϣ ϢγΎΑ ΔόϴθϠϟ ˯΍Ϊόϟ΍ ΔϠϤΤΑ ϙ΍ήΘηϻ΍ Ϧϣ ϪόϨϤϳ Ϣϟ ϲόϴθϟ΍ ϪϠλ΃ ϦϜϟ ˬϲόϴη ϲΑϮϨΟ Ϟλ΃
ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ϩΩήσ ϰϟ΍ ΕΩ΃ϭ ΚόΒϟ΍ ΏΰΣ ϲϓ ΖΛΪΣ ϲΘϟ΍ Δϴϔ΋Ύτϟ΍ ΔϳήμϨόϠϟ ΔϴΤο ϥΎϛ Ϫϧ΄Α ϪΗ΍ήϛάϣ ϲϓ ΪόΑ ΎϤϴϓ ϑήΘϋ΍
:»ΔϴϨδϟ΍« ΔϳήϜδόϟ΍
ΔϴΑϮόθϟ΍ ϝϮΣ ϝΪΠϟ΍ :ϲΒϧΎΟ ΚΤΒϣ *
»ϯήΧ΃ ϑ΍Ϊϫ΃ϭ ϯήΧ΃ ΐϴϟΎγ΄Α ϯήΧ΃ Γήϣ Ϧϳήθόϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ ΔϴΑϮόθϟ΍ ΕΩΎϋ ΪϘϟ«
(Ω΍ΪϐΑ ΔόϣΎΠΑ ΔϴϧΎδϧϹ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ Ϣδϗ ΪϴϤϋ ˬϞϴϤΟ ΪϤΤϣ ϲΤΒλ)
»ϢΛ΁ ϲΑϮόη ϮϬϓ ϞπϓϷ΍ Ϯϫ ϲΑήόϟ΍ βϨΠϟ΍ ϥ΄Α ΪϘΘόϳ Ϣϟ Ϧϣ ϥ·«
(ϦϴδΣ ϡ΍Ϊλ ήϬλϭ Ϣϋ ˬΡΎϔϠσ Ϳ΍ ήϴΧ)
ϦϜϳ Ϣϟϭ .΍˱ΩΪΠϣ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΔϴγΎϴδϟ΍ Δϴϔ΋Ύτϟ΍ Δϴπϗ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϦϴϴϋϮϴθϟ΍ϭ Ώήόϟ΍ ϦϴϴϣϮϘϟ΍ ϦϴΑ ΕΎϋ΍ΰϨϟ΍ ΕέΎΛ΃ ΪϘϟ
ΔϛήόϤϟ΍ ϩάϫ ϢπΧ ϲϓ ˯Ύϐλ· ΪΠϴϟ Ε΍άϟΎΑ ΔϴγΎϴγ ΕΎϛήΣ ϮΤϧ ΔϴΒϫάϤϟ΍ϭ Δϴϗήόϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ξόΑ ϩΎΠΗϻ ϲϧϼϘόϟ΍ ϞϴϠΤΘϟ΍
ήϴΗήϜδϟ΍ Ϯϫϭ - ϰοήϟ΍ ϥ΃ϭ ˬΔόϴθϟ΍ Ϧϣ ΍˱έΎμϧ΃ ΓέϮΜϟ΍ ϰΘΣ ΪΟϭ ϲϋϮϴθϟ΍ ΏΰΤϟ΍ ϥ΄Α ϝϮϘΗ ϲΘϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ ΕΩ΃ ΪϘϟ .ΔϳέΎπϟ΍
ΔϴΑήϋ ΩϼΑ ϲϓ ϞΑ ˬςϘϓ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ βϴϟ ϚϟΫϭ ˬΔόϴθϟΎΑ ϲϋϮϴθϟ΍ ΏΰΤϟ΍ ϱϭΎδϳ ϥ΃ ϰϟ΍ ϞλϮΗϭ ϲόϴη Ϟλ΃ Ϧϣ ϥΎϛ - ϡΎόϟ΍
΢Ϡτμϣ Ϯϫϭ Ύ˱ϴγΎϴγ Ϫϣ΍ΪΨΘγ΍ ϰϟ΍ϭ ˬϥϭήϗ ΓΪϋ άϨϣ ϥΎϴδϨϟ΍ ϩ΍Ϯσ Ϊϗ ϥΎϛ ΢Ϡτμϣ ΓΩΎόΘγ΍ ϰϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϩάϫ ΕΩ΃ Ϛϟάϛϭ ˬϯήΧ΃
ˬΔόϴθϟ΍ϭ ˬΔϴΑϮόθϟ΍ϭ ˬΔϴϋϮϴθϟ΍ :ΔΛϼΜϟ΍ ΕΎΤϠτμϤϟ΍ Ύ˱ΤϴϤϠΗ ϭ΃ ΔΣ΍ήλ Ώήόϟ΍ ϦϴϴϣϮϘϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ήΒΘϋ΍ ΪϘϟϭ .»ΔϴΑϮόθϟ΍«
ΔϴΑϮόθϟ΍ ΢Ϡτμϣ ΐδΘϛ΍ ΪϘϟϭ .ΓέϮΜϟ΍ ϞΒϗ ϝΎΤϟ΍ ϥΎϛ ΎϤϛ ΎϬόϴϤΟ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ ϦϴϠΜϤϣ ΍ϮϧΎϛ Ϊϗ Δόϴθϟ΍ ϥ΃ ϻ· ˬΕΎϓΩ΍ήΘϣ
΍ϮϓάϘϳ ϥ΃ ΔϴϣϼγϹ΍ ϰτγϮϟ΍ έϮμόϟ΍ Ϧϣ ΢ϠτμϤϟ ϢϬΗΩΎόΘγΎΑ Ώήόϟ΍ ϥϮϴϣϮϘϟ΍ ϝϭΎΣ ΪϘϟϭ .ΓέϮΜϟ΍ ΪόΑ Ύϣ ϕ΍ήϋ ϲϓ Ύ˱λΎΧ ϰϨόϣ
.ΔΑϭήόϠϟ ϡϮμΧ ϢϬϧ΄Α (ϢγΎϗϭ ϦϴϴϋϮϴθϟ΍) ϢϬϣϮμΧ
:ϝϮϘϳ »ΎϬϟ Ω΍ΪΘϣ΍ϭ ΔϴΑϮόθϠϟ ΔϤϗ ΔϴϠΤϤϟ΍ ΔϴϋϮϴθϟ΍« ϥ΍ϮϨόΑ ΐΘϛ ΎϤϨϴΣ ΢οϭ΃ Ϊϗ ϲϜϴϜϔϟ΍ ϥΎϛ ϚϟΫ Ϧϣ βϜόϟ΍ ϰϠϋϭ
.ϲΑήόϟ΍ ϦσϮϟ΍ ϲϓ ΓΪϳΪΟ ΓήϫΎχ ΔϴϋϮϴθϟ΍ ΖϧΎϛ ϲΑήόϟ΍ ΐόθϟ΍ ΓΎϴΣ Ϧϣ (ϰϟϭϷ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΏήΤϟ΍ ΪόΑ) ΔϠΣήϤϟ΍ ϚϠΗ ϲϓ«
ϡΎψΘϧΎΑ ΖϠϛϭ΃ Ϊϗ ΔϴϋϮϴθϟ΍ Ώ΍ΰΣϷ΍ ΓΩΎϴϗ ϥ΃ ΔϘϴϘΣ ϝϮϘϟ΍ ΍άϫ ΪϛΆϳϭ .ϢϬϓ΍Ϊϫ΃ ϰϟ΍ ΍ϮϠμϳ ϥ΍ ΎϬϘϳήσ Ϧϋ ϥϮϴΑϮόθϟ΍ ϝϭΎΣϭ
.»Ύ˱ϫήϛ ϦϴΌϠΘϤϤϟ΍ ϢΠόϟ΍ ˯ϻΆϫ Ϧϣ Ώήόϟ΍ ΓΪΣϭϭ ΔΑϭήόϟ΍ ˯΍ΪϋϷ
ϦϴΑ ΎϨϠΑΎϘΗϭ 1980ˬ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΏήΤϟ΍ ωϻΪϧ΍ ΪόΑϭ ˬΔϴϧ΍ήϳϻ΍ ΓέϮΜϟ΍ ΪόΑ Ϫϟ ΓΪϳΪΟ ΔπϬϧ ΢ϠτμϤϟ΍ ΍άϫ ΪϬηϭ
ΏήόϠϟ αήϔϟ΍ Ϧϣ ϱΪΑϷ΍ ˯΍Ϊόϟ΍ ΓήϜϓ :ϲϫϭ ϻ· .Ύ˱πϳ΃ ΎϫϮϟϭΎϨΗ Ϊϗ ϢϫήϛΫ ϖΑΎδϟ΍ ΏΎΘϜϟ΍ ϥΎϛ ήλΎϨϋ ΔΛϼΛ Ύ˱πϳ΃ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ΏΎΘϜϟ΍
.»ΔϗΩΎϧΰϟΎΑ ϭ΃ ΓϼϐϟΎΑ ΔόϴθϠϟ ΔϴϔΨϟ΍ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ϭ ˯΍Ϊόϟ΍ ΍άϫ ήϫΎψϣ ϯΪΣ· ΔϴΑϮόθϟ΍ έΎΒΘϋ΍ϭ
.»270-274 ι - Ϣϴϫ΍ήΑ΍ ΩΎϫήϓ - ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ΔγΎϴδϟ΍ϭ Δϴϔ΋Ύτϟ΍« ΏΎΘϛ Ϧϣ
ήϴΒόΘϟ΍ ϢΘϳϭ ˬΔϴϗΎϓήϟ΍ ΕΎϗϼόϟ΍ ϰϠϋ ϰΘΣ ϰϐτΗ ΎϬϧ΃ ΚϴΤΑ ΓϮϘϟ΍ Ϧϣ ΔϴϔϯΎτϟ΍ ΔϳήμϨόϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ϒϴϛ ϦϴΒϳ ήΧ΁ ϞΜϣ ΍άϫ
:ΔϟϭΪϟ΍ ΓΩΎϗ ϞΒϗ Ϧϣ ΓήηΎΒϣ ΓέϮμΑ ΎϬϨϋ
ϦδΣ ΪϤΣ΃ ϯϮγ ϪΘϴϔ΋Ύσ ϲϓ Ϫϴϟ· Ϟμϳ ϻ Ϊϗ ˬϲϔ΋Ύσ ϢϛΎΣ ίήΑ΄ϛ ϖϳΪΤϟ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ΦϳέΎΗ ϲϓ ϑέΎϋ ϡϼδϟ΍ΪΒϋ ίήΑ ΪϘϟ« *
ΔλΎΧ ˬϑέΎϋ ΎϬϴϓ ϢϜΣ ϲΘϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ ϲϔϓ ˬϦϴϤϴψϋ ήϜϣϭ ΚΒΨΑ ςτΨϳϭ ˯ΎϔΨϟ΍ ϲϓ ϞϤόϳ Ύ˱ϴϔ΋Ύσ ϪϧϮϜΑ ϪϨϋ ϒϠΘΨϳ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ˬήϜΒϟ΍
ϦϴΑ ΪϋΎμΘϳ ω΍ήμϟ΍ ΢Βλ΃ϭ ˬϪΗΎϴΣ ϲϓ ϲϔ΋Ύσ ϡΎδϘϧ΍ ήΒϛ΃ ζϴόϳ ϲϗ΍ήόϟ΍ ωέΎθϟ΍ ϥΎϛ 1963ˬ ϲϧΎΜϟ΍ ϦϳήθΗ 18 ΏϼϘϧ΍ ΪόΑ
93

ΔϛήΣ ΖϧΎϛϭ ˬΔόϴθϠϟ ϩ˯΍Ϊϋ ϑέΎϋ ϒΨϳ Ϣϟϭ ˬΔϤϴδΟ έΎτΧ΄Α ϲϗ΍ήόϟ΍ ΐόθϟ΍ ΓΪΣϭ ΎϬϴϓ ΩΪϬΗ ΖΤΒλ΃ ΔΟέΩ ϰϟ΍ ΔϨδϟ΍ϭ Δόϴθϟ΍
Ϧϣ ϪοΎόΘϣ΍ ϒΨϳ ϥ΃ ϊτΘδϳ Ϣϟ Ϫϧ΃ ϰΘΣ ˬρΎΒη ϲϓ Ζόϗϭ ϲΘϟ΍ ΎϬΘϘϴϘη Γήϣ΍ΆϤϟ ϲϔ΋Ύτϟ΍ ΞϬϨϟ΍ ΰϳΰόΗ ϑΪϬΘδΗ ΎϬόϗ΍ϭ ϲϓ ϦϳήθΗ
Ϊϗ Ϫ΋Ύπϋ΃ ϊϴϤΟ ϥΎϛϭ ˬβϠΠϤϟ΍ ΍άϬϟ ΕΎϋΎϤΘΟϻ΍ ϯΪΣ· ϲϔϓ ˬΓέϮΜϟ΍ ΓΩΎϴϗ βϠΠϤΑ ϰϤδϳ Ύϣ ϲϓ ˯Ύπϋ΃ Δόϴθϟ΍ Ϧϣ ΩΪϋ ΩϮΟϭ
ϪϣϭΪϗ ϥϭήψΘϨϳ ϊϴϤΠϟ΍ ϥΎϛ ΚϴΣ ˬϒΠϨϟ΍ Ϧϣ ϲόϴη Ϯϫϭ ˬϲο΍έ Φϴθϟ΍ ϦδΤϣ ϻ· ϱέϮϬϤΠϟ΍ ήμϘϟ΍ ϲϓ ωΎϤΘΟϻ΍ ϥΎϜϣ ΍ϭήπΣ
ϲϤΠϋ ΔϤϠϛϭ .(ωΎϤΘΟϻ΍ ΃ΪΒϧ ΎϧϮϋΩ ˮϲϤΠόϟ΍ ΍άϫ ήψΘϨϧ ΍ΫΎϤϟ) :ϼ
˱ ΋Ύϗ ϦϳήοΎΤϟ΍ έΩΎΑ ϥ΃ ϻ· ϑέΎϋ Ϧϣ ϥΎϛ ΎϤϓ ˬωΎϤΘΟϻ΍ ˯ΪΒϟ
ϰϠϋ ϪΑϼϘϧ΍ ϲϓ ϑέΎϋ ΍ϭέί΁ Ϧϳάϟ΍ ϥ΄Α ϲϔΨϳ ϻϭ .ϲΑήόϟ΍ ΔΒδϧ ΍˱ΪϴΟ Ύ˱ϓϭήόϣ ϥΎϛ Ϯϟϭ ϲόϴη Ϟϛ ΔϨδϟ΍ Ϟϫ΃ ΓϼϏ αϮϣΎϗ ϲϓ ϲϨόΗ
Γήψϧϭ ˬϪδϔϧ ΏΰΤϟ΍ ΓΩΎϴϗ ϲϓ ˯Ύπϋ΃ ˯ϻΆϫ Ϧϣ Ϣδϗ ϥΎϛϭ ˬΔϴϔ΋Ύτϟ΍ ϪΗΎϬΟϮΗϭ Ϫ΋΍έ΁ ϲϓ ΍˱ήϴΜϛ ϪϧϭήσΎθϳ ΍ϮϧΎϛ ΚόΒϟ΍ ΏΰΣ
ϰϠϋ ΕΎϤΠϬϟ΍ ΕΩ΃) .ϩέΎϜϓ΃ Δϳϭ΍ΩϮγϭ Ϫόϓ΍ϭΩ ξόΑ ΎϨϟ ϦϴΒΗ ˬϲϧΎΜϟ΍ ϦϳήθΗ Ϧϣ ήθϋ ϦϣΎΜϟ΍ ϡϮϳ ϑέΎϋ ϩέΪλ΍ ϱάϟ΍ ϥΎϴΒϠϟ ΓΪΣ΍ϭ
ϲϨόΗ Ύϣ ϥϮϴϗ΍ήόϟ΍ ϑήόϳ ϲΑϮόη ΔϤϠϛϭ .(ϲϣϮϘϟ΍ αήΤϟ΍ Ω΍ήϓ΃ Ϧϣ ˯ΎϣΪϠϟ ϥϮθτόΘϤϟ΍ ϥϮϴΑϮόθϟ΍ ΎϬΑ ϡΎϗ ϲΘϟ΍ ΐόθϟ΍ ΕΎϳήΣ
ΏΰΣ ΕΎϤϴψϨΗ Ϧϣ ϲϣϮϘϟ΍ αήΤϟ΍ ϥ΍ Ϧϣ ϢϏήϟ΍ ϰϠϋϭ ˬΎ˱ϣήϤϋ Δόϴθϟ΍ ϰϠϋ ϖϠτΗ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΔγΎϴδϟ΍ αϮϣΎϗ ϲϓ ϲϫϭ ˬϼ
˱ όϓ
΍ϮϤϠδϳ Ϣϟ ˯ϻΆϫ ϥ΃ ϻ· ˬϲϣϮϘϟ΍ ϩΎΠΗϻ΍ ΢ϟΎμϟ Δόϴθϟ΍ Ϊο ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΓήϜϨϣ ϻ˱ ΎϤϋ΃ϭ ΔΒϴϫέ έίΎΠϣ ίΎϬΠϟ΍ ΍άϫ άϔϧ Ϊϗϭ ˬΚόΒϟ΍
ϑέΎϋ ϥΎϛ ϲΘϟ΍ϭ ˬΏϼϘϧϻ΍ ΔτϠδϟ ΎϫϮϣΪϗ ϲΘϟ΍ ΓήϴΒϜϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ Ϧϣ ϢϏήϟ΍ ϰϠϋϭ ϢϬϓ .ϢϬϴϠϋ ΔϴΑϮόθϟ΍ Δϔλ ϕϼσ· Ϧϣ Ύ˱πϳ΃
ˬΔόϴθϟ΍ ϖΤΑ ϯήΧ΃ ΔΤΑάϣ ϰϟ΍ ϦϳήθΗ ΏϼϘϧ΍ ϲϬΘϨϳ ϯήΧ΃ Γήϣϭ ˬΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϣϮϘϠϟ ˯΍ΪόϟΎΑ ΍ϮϤϬΗ΍ ˬΎϬϴϠϋ ϢϬόΠθϳ Ύ˱ϴμΨη
ΪόΒϓ ˬϢϬϗ΍ίέ΃ ϲϓ ϥΩϭέΎτϳϭ ˬϢϬϔ΋Ύσϭ Ϧϣ ϢϬϨϣ ΓήϴΒϛ Ω΍Ϊϋ΃ ϞμϔΗϭ .ΐϳάόΘϟ΍ϭ ΏΎϫέϹ΍ϭ ϡ΍ΪϋϹ΍ ϢϬϟΎτϳϭ ϥϮΠδϟ΍ ϢϬΑ ˯ϰϠΘϤΗϭ
ϰϠϋ ˯΍Ϊϔϟ΍ ζΒϛ Ύ˱ϣϭΩ ΍ϮϧΎϛ ΍άϜϫϭ ˬϢϫΪΣϭ Δόϴθϟ΍ ϰϠϋ ΎϫΪϘΣϭ ΎϬΒπϏ ϡΎΟ ΓΪϳΪΠϟ΍ ΔϤϛΎΤϟ΍ ΔτϠδϟ΍ ΐμΗ ΏϼϘϧ΍ϭ Γήϣ΍Άϣ Ϟϛ
ΎϬΗέϭΩ ϲϓ Ϯ˶ ΤΗ Ϣϟϭ ˬΔϓήλ ΔϨγ ϦϳήθΗ 18 ΪόΑ ϰϴΤϳ ήϫΎσ ΎϬϠϜη ϲΘϟ΍ Γέ΍ίϮϟ΍ Ε˯ΎΟ ΪϘϟϭ .ϡΎϜΤϠϟ ΔϴμΨθϟ΍ ωΎϤσϷ΍ ΢Αάϣ
.»ϢϬΘϳήθϋϭ ϢϬϠϫ΃ ήϋΎθϤΑ έϮόθϟ΍ Ϧϋ ϥϮϜϳ Ύϣ ΪόΑ΃ ϢϬόϗ΍ϭ ϲϓ ΍ϮϧΎϛ Ϧϳάϟ΍ Δόϴθϟ΍ Ϧϣ ϦϴϨΛ΍ ϯϮγ
.»83 ι - ϱΪϳΰϟ΍ ΪϤΣ΍ ΪϴϘόϟ΍ - Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔΤϠδϤϟ΍ Ε΍ϮϘϠϟ ϱϮϨόϤϟ΍ ˯ΎϨΒϟ΍) ΏΎΘϛ Ϧϣ
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
ϥ΍ήϳΈΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ Δϴόϴθϟ΍ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΔΒΨϨϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ Δόϴη
ϢΛ ˬϢΟΎϋϷ΍ϭ ϥ΍ήϳ· ϰϠϋ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ϢϬΗήΒΘϋ΍ ϲΘϟ΍ ΕΎϣϮϜΤϟ΍ έΎϧ :ϦϳέΎϧ ςγϭ ϕ΍ήόϟ΍ Δόϴη Ύόϗϭ΃ ˬφΤϟ΍ ˯Ϯγϭ ΦϳέΎΘϟ΍ ϥ΃ ϭΪΒϳ
.ΔϴϨσϮϟ΍ ΎϬΘϴΟ΍ϭΩί΍ Ϧϣ ϲϧΎόΗ ϥϵ΍ ϰΘΣ ΖϠχϭ ϲϗ΍ήόϟ΍ ϊϗ΍ϮϟΎΑ ΍˱ΪΑ΃ ςΒΗήΗ Ϣϟ ϲΘϟ΍ϭ Ύ˱ϴγΎϴγϭ Ύ˱ϴϗήϋ ΔγήϔΘϤϟ΍ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΔΒΨϨϟ΍ έΎϧ
ϕΪμΑ ήΒόΗ ΔϟΎγήϟ΍ ϩάϫ ϥ· .(ϥΪϨϟ) ΔοέΎόϤϟ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ϕΎϓϮϟ΍ ΓΪϳήΟ ϲϓ Εήθ˵ϧ (ϲόϴη) ϲϗ΍ήϋ ˯ϯέΎϗ ΔϟΎγέ ϩάϫ
.Δϴϗ΍ήόϟ΍ Δόϴθϟ΍ Ϧϣ ΔϘΣΎδϟ΍ ΔϴΒϠϏϷ΍ ϯΪϟ Ϊ΋Ύδϟ΍ ϲΒόθϟ΍ ϱ΃ήϟ΍ Ϧϋ Δϴ΋ΎϘϠΗϭ
!!»Δόϴθϟ΍ ΎϬϳ΃ ϢϜϧϮϋ ϲϓ Ϳ΍« *
ϡήΘΤϤϟ΍ ήϳήΤΘϟ΍ βϴ΋έ Ϊϴδϟ΍
ϖΒϳ Ϣϟϭ (ϲϧ΍ΰϴΠϟ΍ ήϫ΍ί) »ϱήϳϮϨΘϟ΍« ΚΣΎΒϟ΍ ΔϟΎϘϣ ϰϠϋ (( Ϊϴδϟ΍ Ωέ ϲδϔϧ ϲϓ ΰΤϳ ϞϣϷ΍ϭ Ε΃ήϗ ...ΪόΑϭ ϢϜϴϠϋ ϡϼδϟ΍
Ϧϋ Ύ˱ϋΎϓΩ ήΠΤΑ ϪϤΟήϳ ϭ΃ ˬήΤΒϟ΍ ϲϓ ϕ΍ήόϟ΍ ΐόη ϲϣήϳ ϥ΃ ϯϮγ ϪϣΎϣ΃ ϖΒϳ Ϣϟ ϞΑ ϪΒόηϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϢΘθϳ ϥ΃ ϯϮγ (..) Ϊϴδϟ΍ ϡΎϣ΃
ϩάϫ Ϧϣ ΍˱ΪΣ΍ϭ ΍˱έΎϨϳΩ ΍ϭΪϴϔΘδϳ Ϣϟ Δόϴθϟ΍ Ώήόϟ΍ ϥϮϴϗ΍ήόϟΎϓ - ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔλέϮΒϟ΍ - ΔΟέϮθϟ΍ Ϧϋ ϊϓ΍Ϊϳ (..) Ϊϴδϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ·ϭ .ϥ΍ήϳ·
ϲγΎϴδϟ΍ ϢϴψϨΘϟ΍ϭ ΔΤμϟ΍ϭ ϢϴϠόΘϟ΍ϭ ϦϜδϟ΍ ϡ΍Ϊόϧ΍ Ϧϣ ϥϮϧΎόϳ ΕΎϨϴδϤΨϟ΍ άϨϣ ΏϮϨΠϟ΍ ϭ΃ Ω΍ΪϐΑ ϲϓ ˯΍Ϯγ Δόϴθϟ΍ ˯΍ήϘϔϓ ..ΔλέϮΒϟ΍
Ϧϣ ϢϬΘϴΒϟΎϏϭ ΎϫέΎΠΗ ϥΎϛ ϦϴΣ ϲϓ ϢϬΗΎϧΎόϣ Ϧϋ ϒϴϔΨΘϟ΍ ϲϓ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔλέϮΒϟ΍ ϩάϫ ϢϬδΗ Ϣϟ ϚϟΫ ϊϣϭ ϢϬϟ ΔτϠδϟ΍ ΩΎϬτο΍ ΐΒδΑ
ϲόϴη ϲΑήϋ ϲϗ΍ήϋ ϥϮϴϠϣ ϒμϧ ϢπΗ Δϔϳήλ ϒϟ΃ Δ΋Ύϣ ϡΎϣ΃ .ΓήϴΒϛ ΓΪλέ΃ϭ ΓήΧΎϓ ΕϮϴΑ ϲϓ ϥϮθϴόϳ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ϝϮλϷ΍ ϱϭΫ
ωήΒΘϟ΍ ϭ΃ .ϢϬϟ ΔϧΎϋ· ϕϭΪϨλ ˯Ύθϧ· ϲϓ ˯ϻΆϫ ήϜϔϳ Ϣϟϭ - Ω΍ΪϐΑ ϞϳΫ ϲϓϭ ΔϠϴϘΜϟ΍ ϑήμϟ΍ ϩΎϴϣ ςγϭ ϲϓϭ ϞΑ΍ΰϤϟ΍ ϕϮϓ ϥϮϨϜδϳ

94

ϰΘΣ Δόϴθϟ΍ ˯΍ήϘϓ ήψΘϧ΍ ..ϲϨϠϋ ϕΎτϧ ϰϠϋ ϢϬΘϠϜθϣ Ρήσ ϰϠϋ ϦϴϴϨϳΪϟ΍ ϊΟ΍ήϤϟ΍ ΚΣ ϭ΃ Ύ˱ϴϟΎϣ ϢϬΗΪϋΎδϣ ϭ΃ ˬϢϫΎϨϜγ ϦϴδΤΘΑ
.ϢϬϔμϨϳϭ Ϧϴϴϗ΍ήϋ ϦϴϨσ΍Ϯϣ ϢϬϔλϮΑ ϢϬϠϣΎόϴϟ ..ϢγΎϗ ϢϳήϜϟ΍ΪΒϋ έϮϬχ
ϦϴΑ ϞϋΎϔΘϳ ˬΝέΎΨϟ΍ ϲϓ ϩ˶ϼϛϭ ϢγΎΑ ϞΠδϤϟ΍ ϱέΎϴϠϤϟ΍ Ϊϴλήϟ΍ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ϯΪλ ϝ΍ΰϳ ΎϤϓ (ϖΑΎδϟ΍ ) ϲϨϳΪϟ΍ ϊΟήϤϟ΍ Ύϣ΃
ΎϤϠΜϣ ˬΓϭήΜϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϖΤϟ΍ ϢϬϟϭ ϞϴϟΫ ϊ΋ΎΟ - ϲόϴη ϲΑήϋ ϲϗ΍ήϋ ϒϟ΍ 50 Ϧϣ ΏήϘϳ Ύϣ ϥΩέϷ΍ ϲϓϭ ..ϰϔϨϤϟ΍ ϲϓ Δόϴθϟ΍ ˯΍ήϘϓ
.ϡ΍Ϊλ ΎϬϗήγ ϲΘϟ΍ ΓϭήΜϟ΍ ϲϓ Ύ˱πϳ΃ ϖΤϟ΍ ϢϬϟ
νέ΃ ϰϠϋ ωϭήμϤϟ΍ ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ϦϴδΤϟ΍ ΪϴϬθϟ΍ ϢϬϣΎϣ· ϞΜϣ Ύ˱ϣΎϤΗ ϕ΍ήόϟ΍ ˯Ύπϣέ ϰϠϋ ΔϋϭήμϤϟ΍ ΓήϴΒϜϟ΍ ΔϠΘϜϟ΍ ϩάϫ
Ϣϫ ϥϮϴϗ΍ήόϟ΍ Ώήόϟ΍ Δόϴθϟ΍ (ϡϼδϟ΍ ΎϬϴϠϋ ΐϨϳί ΓΪϴδϟ΍ Ϊϗήϣ) ϲϓ ϊΑέϷ΍ ϢϬΗΎϬΟ Ϧϣ ϢϬϴΗ΄ϳ ΩήτϟΎϓ Ϧϴόϣ ϻϭ ϢϬϟ ήλΎϧ ϻ ˯ϼΑήϛ
ϦϴϟϮδΘϣ ϢϬϠϣΎόΗϭ ϢϬϣϻ΁ ϢγΎΑ ˬϢϬϤγΎΑ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϢϠΘδΗ ϥ΍ήϳΎΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ Ώ΍ΰΣϷ΍ϭ ϥϮϟϮδΘϳ ϢϬϧ· ϥϮό΋ΎΠϟ΍ϭ ˯΍ήϘϔϟ΍
ϕΪμΘϳ ΓήϴϘΣ ϡΎόσ ϕ΍έϭ΃ ϝϼΧ Ϧϣ Ε΍ήϤϟ΍ ΕΎΌϣ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲϓ ϢϬϟάΗϭ ϝϮδΘϟ΍ ϰϠϋ ϢϬΑέΪΗϭ ϢϬϤϠόΗ ˬ΍άϫ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϞΑ ˯ϻΫ΃ϭ
ΎϨϣϻ΁ Ϧϋ ήΒϋϭ ΔϘϴϘΤϟ΍ ΪΒϛ ΏΎλ΃ ΪϘϓ (Ν .ί) »ϱήϳϮϨΘϟ΍« ΚΣΎΒϟ΍ Ύϣ΃ ˬϦϴϴϧ΍ήϳϻ΍ ϊΟ΍ήϤϟ΍ ΐΗΎϜϣ Ϧϣ ϙ΍Ϋ ϭ΃ ΐΘϜϤϟ΍ ΍άϫ ΎϬΑ
ϡΎϬΗϻ΍ ϥϮϜϴγϭ ˬ˯΍Ϯγ ΪΣ ϰϠϋ ΎϬϴϋΩΎΧ ϡΎϣ΃έϭ ΎϬϳΩϼΟ ϡΎϣ΃ ΎϬΘϤϠϛ ϝϮϘΗ ϥ΃ ΔϴΤπϠϟ ϥ΁ϭ ˬΎϨϋ ΔΒ΋ΎϏ ΔϘϴϘΣ ϰϠϋ ΎϨϨϴϋ΃ ΢Θϓϭ
ϪΘγέΪϣ ϮΠϳήΧϭ ϪΗ΍ήΑΎΨϣϭ ϡ΍Ϊλ ΔϋΎϤΟ Ϟϫ ϝ΍Άδϟ΍ϭ (Φϟ΍ - ΔϴϘϠϔόϟ΍ ΔγέΪϤϟ΍ ΞϳήΧ - Ε΍ήΑΎΨϣ - ϡ΍Ϊλ ΔϋΎϤΟ)ΎϨϫ Ύ˱ϔϠγ ΍˱ΰϫΎΟ
Ϛϟάϛϭ .ΓΪλέϷ΍ Ϟπϓ΃ϭ ΐλΎϨϤϟ΍ Ϟπϓ΃ϭ ϲο΍έϷ΍ Ϟπϓ΃ ϰϠϋ ΍ϭίΎΘΣ΍ ˯ϻΆϫ ϥ΃ ϑήόϳ ΎϨϠϛ ˮϦϳΩϭήτϣϭ Ϧϴό΋ΎΟϭ ˯΍ήϘϓ ϥϮθϴόϳ
ΏέΎΠΗ ΖΘΒΛ΃ Ϊϗϭ .ΔϨΤϤϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ϲϜΘθϤϟ΍ Ϳ΍ ϰϟ· - ϯϮγ ϝϮϗ΃ ϻϭ Ε΍ίΎϴΘϣϻ΍ Ϟπϓ΃ ϲϓΎϨϤϟ΍ ϲϓ ϢϬϟ Ϧϴϴϧ΍ήϳϻ΍ ϊΟ΍ήϤϟ΍ ϥ΍Ϯϋ΃
.Ϣϫ΍Ϯγ ϰϟ΍ βϴϟϭ Ϧϴϴϧ΍ήϳϼϟ ϖϤϋ ϲϫϭ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ΔόϴθϠϟ ϲΠϴΗ΍ήΘγϻ΍ ϖϤόϟ΍ Ζδϴϟ ϥ΍ήϳ΍ ϥ΃ 1991
ϰϠϋ ΓέΩΎϗ ΔϴϓΎϘΛϭ ΔϴγΎϴγ Ε΍˯Ύϔϛ ϢϬϳΪϟϭ ϢϬΗΎγ΄ϣϭ ϢϫΩΎϬτχ΍ Ϧϋ ΙΪΤΘϟ΍ ϢϬϟ ϖΤϳ Ϧϳάϟ΍ Ϣϫ Δόϴθϟ΍ Ώήόϟ΍ ϥϮϴϗ΍ήόϟ΍ϭ
.»ϢϬϨϋ ΔΑΎϴϧ ΙΪΤΘϟ΍ ϲϧΎϐϓϷ΍ ϭ΃ ϱΪϨϬϟ΍ ϭ΃ ϲϧΎΘδϛΎΒϟ΍ ϭ΃ ϲϧ΍ήϳϻ΍ ϲόϴθϠϟ ϖΤϳ ϻϭ ϚϟΫ
.»4-7-1996 ϕΎϓϮϟ΍ ΓΪϳήΟ ˰ ϱέΎϤόϟ΍ ϥ΍Ϊϳί κϠΨϤϟ΍
***
ΎϳέϮγ ϲϓ ΔϴΑϮόθϟ΍ ΦϳέΎΗ Ϧϣ ϝΎΜϣ
ΝΫϮϤϧ ΍άϬϓ ˬςϘϓ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ Ύ˱ό΋Ύη ΍˱ήϣ΃ ϦϜϳ Ϣϟ ˬΔϴΑήόϟ΍ Δϴσ΍ήϘΘγέϷ΍ ΔϴϠϗϷ΍ ΔϨϤϴϫ ξϓέϭ Γ΍ϭΎδϤϟΎΑ ΔΒϟΎτϤϟ΍ ϥ΃ ϭΪΒϳ
:ϕ΍ήόϟ΍ Ϧϣ Ϟϗ΃ ΔΟέΪΑ »ΔϴΑϮόθϟ΍« έΎϴΗ Ζϓήϋ ϲΘϟ΍ ΎϳέϮγ Ϧϣ
ϲμϤΤϟ΍ ϦΠϟ΍ ϚϳΩ« *
ϪΘϨΤγ ΔϋΎθΒϟ ϦΠϟ΍ ϚϳΪΑ ΐϘϠϤϟ΍ (849-777) ϥΎΒϏί ϦΑ ϡϼδϟ΍ΪΒϋ Ϯϫ ήΧ΁ ήϋΎη ΓΪϴόΑ ϞΣ΍ήϤΑ Ϧϳάϫ ϥϭΩ ϥΎϛ ΪϘϟϭ
ϲϓ ϡϼγϻ΍ ϖϨΘϋ΍ ϲϧ΍ήμϧ ΔϳέΫ Ϧϣ ΢Ο΍ήϟ΍ Ϧϣ ϥΎϛϭ .ϪΣήΒϳ ϢϠϓ ϪΗΎϴΣ ϝϮσ ϪϨσϮϣ ϡΰϟ κϤΣ ˯ΎϨΑ΃ Ϧϣ Ϯϫϭ .ΔϴϨϴϋ ΓήπΧϭ
ΏϮόθϟ΍ Δϴπϗ Ϊϴϳ΄Η ϲϟ΍ - ϞϴϠϘϟ΍ ϻ· ϪϨϣ ϖ
˴ Βϳ Ϣϟ ϱάϟ΍ - ϩήόη ϲϓ ΪϤϋ ϪϧϷ ΔλΎΧ ΔϴϤϫ΄Α ϊΘϤΘϳ ΍άϫ ΎϧήϋΎη ϥ΃ ϰϠϋ .ΔΗΆϣ ΔόϗϮϣ
΍˱Ϊ΋΍έ ήΒΘόϳ ϥ΄Α Ύ˱ϘϴϠΧ ϥΎϛ Ϛϟάϟ .Ώήόϟ΍ Ϊο - ϦϴΑήόΘδϤϟ΍ ϥΎϳήδϟ΍ ϱ΃ - ϥΎϳήδϟ΍ ϕϮϔΗ Ϧϋ ϊϓ΍Ωϭ ˬΏήόϟ΍ ήΧΎϔϣ ϪΟϭ ϲϓ ΔΑϮϠϐϤϟ΍
έάΑ Ϋ· ˬΩϭΎϬΘϟ΍ ϰϟ΍ Ώήϗ΃ Ϫϟ΍ΪΘϋ΍ ϊϣϭ ˬϻ˱ ΪΘόϣ Ύ˱ϴόϴη ϦΠϟ΍ ϚϳΩ ϥΎϛ ΪϘϟϭ .ΔϴΑϮόθϟΎΑ Ζϓήϋ ϲΘϟ΍ ΔϣΎϬϟ΍ ΔϳήϜϔϟ΍ ΔϛήΤϟ΍ ϚϠΘϟ
Δϣ΃ ϼ
˱ Βϗ ΖϧΎϛϭ - ϪΗ΃ήϣ΍ ϰϟ΍ ΪϤϋ ΓΪϴθϟ΍ Γήϴϐϟ΍ ΕΎϋΎγ Ϧϣ ΝΎϴΘϫ΍ ΔϋΎγ ϲϓϭ .Ε΍άϠϟ΍ ˯΍έϭ ϲόθϟ΍ϭ Ώήτϟ΍ αΎϤΘϟ΍ ϲϓ Ϫϟ΍Ϯϣ΃
ϒλϭ Ύϣ ϰϠϋ ˬϢϟϷ΍ ϪΑ ΡήΒϴϓ ˬϩΩΎΘόϳ ϚϔϨϳ ϻ ΎϬϔϴσ ϥΎϜϓ ˬΎϬΗ˯΍ήΑ Ϧϣ ά΋ΪόΑ ΖΒΜΗ ϪϨϜϟ :ΔϠΗΎϗ ΔϨόσ ΎϬϴϟ· ΩΪδϓ - ϩΪϨϋ Δϴϧ΍ήμϧ
.»ΔϔσΎϋ ϖϓΪΘϳ ϱάϟ΍ ϩήόη ϲϓ
.»182 ι - ϲΘΣ ΐϴϠϴϓ - ΎϳέϮγ ΦϳέΎΗ« ΏΎΘϛ Ϧϋ
***
ϲϛήΘϟ΍ - ϲϧ΍ήϳϹ΍ ω΍ήμϟ΍ϭ ΔόϴΒτϟ΍ Ιέ΍Ϯϛ

95

.ϦϴϤϳήϜϟ΍ ϦϳήϬϨϟ΍ϭ ΔόϴΒτϟ΍ έΪϏ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϰϠϋ ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϴόϴΒτϟ΍ Ιέ΍ϮϜϟ΍ ϲϟ΍ϮΗ Ϧϋ ΎϨϟ ϒθϜϳ ϝϭΪΠϟ΍ ΍άϫ
Ύϣ΃ ˬϯήΒϜϟ΍ Ιέ΍ϮϜϟ΍ ϲϫ ϩάϫ ϥ΃ Ύ˱ϤϠϋ .ΔόϴΒτϟ΍ έΪϏ Ϧϣ ΪϴϔΘδΗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ (ΔϴϛήΘϟ΍ - Δϴϧ΍ήϳϻ΍) ΔϳϮϴγϷ΍ ΕΎΟΎϴΘΟϻ΍ ΔϴΣΎϧ Ϧϣϭ
Ύ˱πϳ΃ ϥΎϛ ϞΑ .ΏϭήΤϟ΍ ϲϓ ϕ΍ήόϟ΍ νέ΃ ϡΪΨΘδϳ ςϘϓ ϦϜϳ Ϣϟ ϲϛήΘϟ΍ - ϲϧ΍ήϳϻ΍ ω΍ήμϟ΍ ϥ· ϢΛ .ήϛάΗ ϼϓ ϯήϐμϟ΍ Ιέ΍ϮϜϟ΍ Ε΍ήθϋ
Δόϴη :ΏϭήΤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϦϴϴγΎγ΃ Ϧϴϓήσ ϰϟ΍ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϢϴδϘΗ ϝϼΧ Ϧϣ ΏϭήΤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΔϴγΎγ΃ ΔϠϴγϮϛ ϲϗ΍ήόϟ΍ ΐόθϟ΍ ϡΪΨΘδϳ
ΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍ ϯήΟ ϲΘϟ΍ ΓΩΎόϟ΍ ΎϤϛ (ϲγέΎϓ) βϴϟϭ ϲόϴη ϲϗ΍ήϋ ϒϟ΍ (30) ϙ΍ήΗϷ΍ ΢ΑΫ Ϧϋ ΙΪΤΘϳ ϝϭΪΠϟ΍ ϥ΃ ΔψΣϼϣ ϊϣ .ΔϨγϭ
.ΔϣήΘΤϤϟ΍ ϪΘϴϤϠϋϭ ϩΎϳ΍Ϯϧ ϕΪλ ϢϏέ (ϮσΎτΑ ΎϨΣ) ΥέΆϤϟ΍ Ύ˱πϳ΃ ΎϬϴϟ΍ ΄Πϟϭ ˬϦϴϴϗ΍ήόϟ΍ Δόϴθϟ΍ ΔϴϤδΘΑ ϦϴΧέΆϤϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ
ΔϟΎΤϟ΍ ΔϣϮϤϳΩ ΐΒδΑ Ε΍ήϤϟ΍ Ε΍ήθϋ ϝϭΪΠϟ΍ ΍άϫ ϞΜϣ ΐΘϜϳ ϥ΍ ϪϨϜϤϳ ΦϳέΎΘϟ΍ ήΠϓ άϨϣ ϕ΍ήόϟ΍ Γήϴδϣ ϰϠϋ ϊϠτϤϟ΍ ϥ·
.Δϳϭ΍ήΤμϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ϭ ΔϳϮϋήϟ΍ ΔϳϮϴγϵ΍ ΏϮόθϟ΍ ΕΎΣΎϴΘΟ΍ϭ ΔϤϳήϜϟ΍ ΔόϴΒτϟ΍ έΪϏ ϦϴΑ ΪοΎόΘϟΎΑ ΔϴΛέΎϜϟ΍
ΎϬΑ ϼ
˱ Πγ ϚϠϤϧ ϲΘϟ΍ 19ϭ 18ϭ 17 ϥϭήϘϟ΍ ϝϼΧ Ω΍ΪϐΒΑ ΖϠΣ ϲΘϟ΍ Ιέ΍ϮϜϟ΍
.ΔϋΎΠϣ

1621

.΍˱ΪϴΒϋ ϢϬϨϣ »Ύ˱ϓϻ΁« ϥϮόϴΒϳϭ Δ˷Ϩδϟ΍ Ϧϣ »ϑϮϟϷ΍ ΕΎΌϣ« ϥϮΤΑάϳ αήϔϟ΍

1623

.ϥΎπϴϓ

1633

.˯ΎΑϭ

1635

.αήϔϟ΍ Ϧϣ ϢϬϤψόϣ κΨη ϒϟ΍ 30 ΎϬΘϴΤο Ρ΍έ ϙ΍ήΗϷ΍ Ύϫάϔϧ ΔϣΎϋ ΓέΰΠϣ

1638

.ϥΎπϴϓ

1656

.˯ΎΑϭϭ ΔϋΎΠϣ 1689
.ϥϮϋΎσ - »Ύ˱ϋϮΟ ΍ϮΗΎϣ ϒϟ΍100 Ϧϣ ήϴϛ΃« :ϲγέΎϓ έΎμΣ
.Ω΍ΪϐΑ ϲϓ ΔϴϠϫ΃ ΏήΣ

1778-1777

.ΔϴϧΪϣ ΕΎΑ΍ήτο΍ - ΔϋΎΠϣ - ϞηΎϓ ϝϮμΤϣ - ϥΎπϴϓ
.»(!ˮ) ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϜγ Ϣψόϣ« ˯ΎϨϓ - ˯ΎΑϭ

1733

1786

1803 - 1802

.ϥΎπϴϓ - ˯ΎΑϭ

1822

.Ύ˱ϔϟ΍ 27 ϰϟ΍ ΔϤδϧ ϒϟ΍ 80 Ϧϣ Ω΍ΪϐΑ ϥΎϜγ ΩΪϋ ςΒϫ - ΔϋΎΠϣ - έΎμΣ - ϥΎπϴϓ - ˯ΎΑϭ

1831

.ΔϋΎΠϣ - ˯ΎΑϭ

1878 - 1877
.ϥΎπϴϓ

1892

.ϥΎπϴϓ

1895

.»34 ι - 1Ν - ϮσΎτΑ - ϕ΍ήόϟ΍« ΏΎΘϛ Ϧϣ
***
ΔϴϣϮϴϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ Ι΍ήϴϤϟ΍ ΔϣϮϤϳΩ
ΓέϮμΑ ϞΑ ω
˳ ΍ϭ ϙ΍έΩ· ϥϭΩ ΏϮόθϟ΍ ϯΪϟ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΪϴϟΎϘΘϟ΍ ΔϣϮϤϳΩ Ϧϋ ΔϴϘϴϘΣ Δϟ΄δϣ ήϛάϳ ϪϧΈϓ ˬϪΘϓ΍ήσ ϰϠϋ ωϮοϮϤϟ΍ ΍άϫ
.ϲόϤΠϟ΍ έϮόθϟ΍ ϕΎϤϋ΃ ϲϓ ΔϨϴϓΩ Δϴ΋ΎϘϠΗ
ϕ΍ήόϟ΍ βϤη ΖΤΗ ΪϳΪΟ ϻ *
Ύϣ ˬϢϳΪϘϟ΍ ϕ΍ήόϟ΍ Ι΍ήΗ Ϧϣ ˯ϲη ϙΎϨϫ ϥΎϛ ΍Ϋ΍ Ύϣ ˬϡήΘϜΒγ Δϋ΍Ϋ΍ Ϧϣ ˬϲϗ΍Ϯγ ΍ΰϳέϮϟ Δϴϋ΍Ϋϻ΍ ΔϴϓΎΤμϟ΍ ϡΎϳ΃ ϞΒϗ ϲϨΘϟ΄γ
ΔϣΪμΑ ϥϭήόθϳ ϊΒτϟΎΑ .ϲΑήόϟ΍ ΪϠΒϟ΍ ΍άϬϟ ϢϬΗέΎϳί ΪϨϋ ΐϧΎΟϸϟ ήτΧ ΎϤϟΎσϭ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϲϓ ϖϴϤϋ ϝ΍Άγ Ϯϫϭ .ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ Ύ˱ϴΣ ϝ΍ί
.Ύ˱Όϴη ΎϬϨϣ ϥϭΪΠϳ ϼϓ .έϮμϨϤϟ΍ ΔϨϳΪϣϭ Ϊϴηήϟ΍ έϮμϗϭ ΔϘϠόϤϟ΍ ϖ΋΍ΪΤϟ΍ϭ ϞΑΎΑ ΝήΑ Ϧϋ ϥϮΜΤΒϳ Ύ˱ΜΒόϓ ϙΎϨϫ ϰϟ΍ ϥϮϠμϳ ΎϣΪϨϋ
96

.ϕ΍ήόϟ΍ ΐόη ϲϓ ϪϨϋ ΚΤΒϴϠϓ ΍ήόϟ΍ ΦϳέΎΗ Ϧϋ ϝ΄δϳ Ϧϣ .ΔϣϷ΍ Ι΍ήΗ Ϧϣ ϼ
˱ ϴΌο ΍˱˯ΰΟ ϻ· ϞϜθΗ ϻ ϲϧΎΒϤϟΎϓ .ΝΫΎγ ΚΤΑ ΍άϫ ϦϜϟϭ
.ϦϴϳήϣϮδϟ΍ϭ ϦϴϴϠΑΎΒϟ΍ ΩϮϬϋ ϰϟ΍ ΎϬΨϳέΎΗ ΩϮόϳ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ΐϴϟΎγ΃ϭ ΪϴϟΎϘΘϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϛ
Ρ΍Ϯϟ΃ ΔΛϼΛ ΎϜϳήϣ΍ ϰϟ΍ ΍ϮΑήϫ ϥ΃ ϝϼΤϟ΍ ΩϻϭϷ ϖΒγ .ϭήΗϮΑ ϥΎΟ ϲδϧήϔϟ΍ ϱέΎΛϵ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΕΎϓΎθΘϛ΍ ήϛάΗ΃ Ύϧ΃ϭ ϚϟΫ ϲϟ ήτΧ
.Ύ˱ΒϧΎΟ ΎϫϮϛήΘϓ ΓΪϳΪΟ ΔϳέΫ ΔϠΒϨϗ ϊϨλ ϭ΃ ίΪϳϹ΍ νήϣ ΔΠϟΎόϤΑ ϖϠόΘϳ ˯ϲη ϱ΃ ΎϬϴϓ ΍ϭΪΠϳ ϢϠϓ ϥΎϜϳήϣϷ΍ ˯΍ήΒΨϟ΍ ΎϬγέΩ .ΔϴϠΑΎΑ
ΎϬϴϓ ϢΘη΍ ˬϞϴλ΃ ϲδϧήϓ ϞΟί ϱ΄ϛϭ ϝΎΤϟ΍ ϲϓϭ .ΎϬϴϠϋ Γήψϧ ϲϘϠϳ ϥ΃ ϭήΗϮΑ ϲδϧήϔϟ΍ ϢϟΎόϠϟ έΪϗ ϰΘΣ ˬςϗ ΎϬΗΎϳϮΘΤϣ ΍ϮϤϬϔϳ Ϣϟ
Δϔλϭ 35 ϪϔθΘϛ΍ Ύϣ ϥΎϛϭ .ϪϳΪϋΎγ Ϧϋ ήϤηϭ Ώ΍ήη ΔϨϴϨϗ ΢Θϓ .ΎϬϴϠϋ ϩΩϮϬΟ ΐλϭ ˯ϲη Ϟϛ ϙήΘϓ ˬΓΪϳάϟ ΔϤόσ΃ ΔΤ΋΍έ
ϢψόϤϓ .ϲϗ΍ήόϟ΍ ΦΒτϤϟ΍ βϤη ΖΤΗ ϙΎϨϫ ΪϳΪΟ ϻ Ϫϧ΃ ˬΎϬϟ ϪϔλϮϟ ϲΗ˯΍ήϗ Ϧϣϭ ˬιϮμϨϠϟ ϪΗ˯΍ήϗ Ϧϣ ΢πΗ΍ϭ .ΦΒτϠϟ ΔϠμϔϣ
»ϕήϤϟ΍« ΎϬΑ Ϊμϗ΃ϭ ˬΎϬϧϭΪΑ Δϴϗ΍ήϋ ΔϤϴϟϭ ϱ΃ ϞϤΘϜΗ ϻ ΓΩΎϤϟ Ω΍ΪϋΈΑ ϖϠόΘΗ ΔΛϼΜϟ΍ ΔϳέΎϤδϤϟ΍ Ρ΍ϮϟϷ΍ ϰϠϋ ΎϫήϛΫ Ωέ΍Ϯϟ΍ ΕΎΨΒτϟ΍
.ϥϮϤϜϟ΍ϭ ΓήΑΰϜϟ΍ϭ ϡϮΜϟΎΑ ϕήϤϟ΍ ΐϴϴτΘϟ Ε΍έΎη΍ ΎϬϴϓϭ .ΝΎΟΪϟ΍ ϢΤϟ ϭ΃ ΰϨόϟ΍ ϢΤϟ ϭ΃ ϑϭήΨϟ΍ ϢΤϟϭ Ε΍ϭήπΨϟ΍ Ϧϣ ϥϮϜΘϤϟ΍
.˯ΎϤϟΎΑ ϖϠδϟ΍ ϰϠϋ ΦΒτϟ΍ ΏϮϠγ΃ ΪϤΘόϳϭ
ϲϨϧΈϓ ΍˱ήϴΜϛ ϲϨΠϋί΃ ϑΎθΘϛ΍ ΍άϫϭ .(ΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ 1792-1650) ϲΑ΍έϮϤΣ ϚϠϤϟ΍ ΪϬϋ ϰϟ΍ ΩϮόΗ Ρ΍ϮϟϷ΍ ϩάϫ ϥ΃ ΢πΗ΍ϭ
ϞϟΪΗ΃ϭ ϊϟΪΗ΃ Ύϧ΃ϭ ΐϴϬϤϟ΍ ϲϠΑΎΒϟ΍ ϚϠϤϟ΍ ϚϟΫ Εϼϛ΃ Ϧϣ Εϼϛ΄Α ϲϨϤότΗϭ ϲϟ ΦΒψΗ Ϳ΍ ΎϬϤΣέ ϲΗΪϟ΍ϭϭ ϱήϤϋ Ϧϣ ΔϨγ ϦϴΛϼΛ Ζϴπϗ
ϥ΃ ϥϭΩ Ύ˱ϳήϣϮγ Ύ˱ϴϠΑΎΑ Ύ˱ϣΎόσ Ϟϛ΃ Ύϧ΃ϭ ϱήϤϋ Ϧϣ ΔϨγ ϥϮΛϼΛ .ήϣϷ΍ ΔϘϴϘΣ ϙέΩ΃ ϥ΃ ϥϭΩ ΦϴΒσ Ϧϣ ϪΗΪϋ΃ Ύϣ ϲ΋΍άΤΑ Ϟϛέ΃ϭ ΎϬϴϠϋ
.ϑήϋ΃
ϯΪϣ ϰϠϋ Ύ˱πϳ΃ ϝΪΗϭ .ϥΎδϧϻ΍ ΎϬϓήϋ ΦΒτϤϟ΍ ΕΎϔλϭ ϡΪϗ΃ ΔϳέΎϤδϤϟ΍ ϑϭήΤϟΎΑ ΔΑϮΘϜϤϟ΍ ΔΛϼΜϟ΍ Ρ΍ϮϟϷ΍ ϩάϫ ϥϵ΍ ήΒΘόΗ
ˮϕ΍ήόϟ΍ βϤη ΖΤΗ ΪϳΪΟ ϻ Ϟϗ΃ Ϣϟ΃ .ϡϮϴϟ΍ ϥϮϠόϔϳ ΎϤϛ Ύ˱ϣΎϤΗ ϢϬϧϮτΒΑ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ˯ΎϨΑ΃ ϡΎϤΘϫ΍
ΝΎΟΩ ΔΨΒσ ϦϴϛέΎθϤϠϟ ΎϬϴϓ ϡΪϗ Ύϣ Ϣϫ΃ Ϧϣ ϥΎϛϭ .ΕΎϓΎθΘϛϻ΍ ϩάϫ ϥ΄θΑ ΔλΎΧ »ΔϴΗϻϮϛ΄ϣ« ΓϭΪϧ ϞϴΑ ΔόϣΎΟ ΕΪϘϋ Ϊϗϭ
ΓήΘϓ ϲπϤΗ Ϧϟ ΎϤΑέϭ .ϲϠΑΎΒϟ΍ ΥΎΒτϟ΍ ϕϭάϟ ϢϫήϳΪϘΗ ϖϴϤϋ Ϧϋ ϊϴϤΠϟ΍ Ώήϋ΃ϭ .ϲΑ΍έϮϤΣ ϚϠϤϟ΍ ΥΎΒσ ΕΎϤϴϠόΗ ΐδΣ Ε΍έΎϬΒϟΎΑ
ϲϓ ϪϧϮϣΪϘϴγ ϊϗϮΗ΃ ΎϤϛϭ ˬϲΑ΍έϮϤΣ ΝΎΟΩ ϢγΎΑ ίήϟ΍ Ϧϣ ΎϬϘϳϮδΘΑ ϡϮϘΗϭ ˬΔϤϳΪϘϟ΍ ΔϔλϮϟ΍ ϩάϫ ϲϛϮΘϨϛ ϢϋΎτϣ ϰϨΒΘΗ ϰΘΣ ΔϠϳϮσ
.ϡ΍Ϊλ ΝΎΟΩ ϢγΎΑ ΔϳήϜϔϟ΍ Ε΍ϭΪϨϟ΍ϭ ΕΎϧΎΟήϬϤϟ΍ ϲϓ ϕ΍ήόϟ΍
ϕήϤϟ΍ Ϧϣ ΔϴϠΑΎΑ ΔϤϴϟϭ ϲΘΟϭί Ϛϟ ΪόΘϟ ϚΗέΎϳΰΑ ΎϨϴϓήη .ΖϗϮϟ΍ ϚϟΫ ϰΘΣ ήψΘϨΗ ϥϷ ϲϗ΍Ϯγ ΍ΰϳέϮϟ ΖΧϸϟ ΔΟΎΣ ϻ ϦϜϟϭ
ˬϊϳήθΘϟ΍ ϲϓ Ύ˱ϋέΎΑ ϥΎϛ ΎϤϛ ΦΒτϟ΍ ϲϓ ΍˱ήϫΎϣ ϥΎϛ Ϫϧ΃ ΪΑ ϼϓ ˬϪδϔϧ ϲΑ΍έϮϤΣ ΎϤΑέ ϞΑ ˬϲΑ΍έϮϤΣ ΥΎΒσ ΕΎϤϴϠόΗϭ ΕΎϔλ΍Ϯϣ ΐδΣ
.ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ˯ΎϨΑ΃ ϞϜϛ
.»25-2-1997 - ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ ΓΪϳήΟ - ϲϨϴτθϘϟ΍ ΪϟΎΧ«
***
ΔϴϤΠϋϷ΍ Ε΍Ω΍ήϔϤϠϟ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ϝϮλϷ΍
ϰϠϋ ΍˱ήϴΜϛ ήΛ΃ ΔϳήΑήΒϟ΍ϭ ΔϳήμϤϟ΍ϭ ΔϴϣΎδϟ΍ϭ ΔϳήϣϮδϟ΍ ϞΜϣ ΔϴϠλϷ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ ΏϮόθϟ ΔϤϳΪϘϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ΔϓήόϤΑ ϞϬΠϟ΍ ϥ·
ϝΎΜϣ ΍άϫ .Ε΍ΩήϔϤϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ΔϴγέΎϓϭ ΔϴϤΠϋ΄Α ΩΎϘΘϋϻΎΑ ΍˱έϭΩ »Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΓΪϘόϟ΍« ΖΒόϟ Ϊϗϭ .ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϝϮλ΃ Δϓήόϣ
.ΔϘτϨϤϟ΍ ϲϓ ΎϬϘΒγ ΎϤΑ ΎϬΘϐϟϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ςΑέ ΔϴϤϫ΃ ϲϠϋ
ΖϧΎϛ ΎϬϧ΃ ϦϴΣ ϲϓ ˬϲϠΑΎΑ ϭ΃ ϱήϣϮγ Ϟλ΃ ϰϟ΍ ΩϮόΗ ΔϤϠϛ 250 Ϧϣ ΏήϘϳ Ύϣ ήϗΎΑ Ϫσ ΫΎΘγϷ΍ ϰμΣ΃ 1980ˬ ϡΎϋ ϲϓϭ«
:Ε΍ΩήϔϤϟ΍ ϚϠΗ Ϧϣ ΍˱ΩΪϋ ϩΎϧΩ΃ ϲϓ βΒΘϘϧϭ .ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϲϓ ϲϤΠϋϷ΍ ϭ΃ ϞϴΧΪϟ΍ Ϧϣ ΪόΗ

97

ϲϠΑΎΒϟ΍ ΎϬϠλ΃

ΔϴΑήόϟ΍ ϲϓ ΔϤϠϜϟ΍

abubu

(˯ΎϤϟ΍) ΏΎΑ΃

(ϞλϷ΍ ΔϳήϣϮγ) utunu

ϥϮΗ΃

argamanu

ήΟ΁

adranu

ϥ΍ϮΟέ΃

(ϞλϷ΍ ΔϳήϣϮγ) kalam

ϢϴϠϗ·

busu

ςΑ

burallu

έϮϠΑ

(ϞλϷ΍ ΔϳήϣϮγ) tukkanu

ϥΎϛΩ

tinuru

έϮϨΗ

salmu

ϢϨλ

supurgillu

ϞΟήϔγ

shishnu

ϦγϮγ

kuppatu

ΔΒϛ

(ϞλϷ΍ ΔϳήϣϮγ) ekallu

ϞϜϴϫ

amurriqanu

ϥΎϗήϳ

.»147-148 ι - ϲϠϋ ϞοΎϓ .Ω - Γ΍έϮΘϟ΍ ϰϟ΍ ήϣϮγ Ϧϣ« ΏΎΘϛ Ϧϣ

98

ΚϟΎΜϟ΍ Ϟμϔϟ΍
(ΔϴΑήόϟ΍) ΔϴτγϮΘϤϗήθϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ΪϳΪΠΗ
ˮϲτγϮΘϤϗήη ϢϟΎϋ ϡ΃ ϲΑήϋ ϢϟΎϋ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍ Ϊοϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΓΪΣϮϟ΍ ϊϣ ΔϴδϨϤϟ΍ ΔϴϗήθϤϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ϭ ΐϴμΨϟ΍ ϝϼϬϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ˬϲϣΎθϟ΍ - ϲϗ΍ήόϟ΍ ϕήθϤϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ΦϳέΎΗ Ϧϋ ΔϴΗΎϣϮϠόϣ ϖΣϼϣ ΓΪΣϭ Ϧϋϭ
ϱέϮδϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ΏΰΤϟ΍ϭ ΐϴμΨϟ΍ ϝϼϬϟ΍

98

! ϲτγϮΘϤϗήη ϢϟΎϋ ϡ΍ ϲΑήϋ ϢϟΎϋ
.. ΕΎϤϠϜϟ΍ ΎϬΘϗΰϣ ΔϳϮϬϟ ΪϳΪΟ Ϣγ΍.. ϲΑ΍ήϋ΍ .. ϲΑϭήϋ .. ϲΑήϋ
ˬΎ˱ ϣΎϋ 11 ίϭΎΠΘϳ ϙ΍άϧ΁ ϱήϤϋ ϥΎϛ .1967 ϥ΍ήϳΰΣ 5 ϡϮϳ ΔϴϟΎϜηϹ΍ ϩάϫ ΎϬΑ ϲϨΘϬΟ΍ϭ ϲΘϟ΍ ϰϟϭϷ΍ ΓήϤϟ΍ ΖϧΎϛ
ϥ΍ήϳΰΣ Ξϫϭ ϰϠϋ ΡΎΒμϟ΍ ϚϟΫ ΖψϘϴΘγ΍ .ΔϋΎϤΠϟ΍ ϰϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ϭ ΔϳϮϬϟ΍ϭ Ε΍άϟ΍ ϑΎθΘϛ΍ Ε΍ϮτΧ ϰϟϭ΃ ϲϓ ϝί΃ Ϣϟϭ
ϥϮϣήϴγ Ώήόϟ΍ .. ΍ϮϤΠϫ Ώήόϟ΍ :ϡϮϴϟ΍ ϚϟΫ ΓήΜϜΑ ΩΩήΘΗ ΖϧΎϛ »Ώήϋ« ΔϤϠϛ .ΓέΎΤϟ΍ Ϟϫ΃ ϝ΍ΪΟϭ ωΎϳάϤϟ΍ ΪϴηΎϧ΃ϭ
.. Ώήόϟ΍ .. Ώήόϟ΍ .. ΍ϮϣΪϘΗ Ώήόϟ΍ .. ήΤΒϟ΍ ϲϓ Ϟϴ΋΍ήγ΍
Ϣϟ ϥϵ΍ ϰΘΣϭ ˬ»Ώήϋ« ΔϤϠϜΑ αΎϨϟ΍ ΪμϘϳ ΍ΫΎϣ ϢϬϓ΃ ϲϜϟ ϡ΍Ϯϋ΃ ϰϟ΍ ΖΠΘΣ΍ϭ ˬΔϋΎδϟ΍ ϚϠΗ άϨϣ ΔθϫΪϟ΍ ϲϨΘΑΎλ΃
Ϧϴτϟ΍ ˯ΎϴΣ΃ ϥΎϜγ ϦΤϧ .ΔϤϴΘθϟ΍ ϰϟ΍ Ώήϗ΃ ϰϨόϤΑ ϦϜϟϭ ΔϤϠϜϟ΍ ϩάϫ ϡϮϳ Ϟϛ ϊϤγ΃ ΖϨϛ ϱήϐλ άϨϣ .Ύ˱ ϣΎϤΗ ϲϤϬϓ ϞϤΘϜϳ
ˬ»Δϴϗήη ϱ΃ ˬΔϴϛϭήη« Ϛϟάϛϭ »Ώήϋ« ΔϴϤδΗ ΎϨϴϠϋ ϥϮϘϠτϳ (ϥϮϧΪϤΘϤϟ΍) Ω΍ΪϐΑ Ϟϫ΃ ϥΎϛ ˬΏϮϨΠϟ΍ Ϧϣ ϦϳήΟΎϬϤϟ΍
ϲϫϭ ˬ»ήπΣ« ΔϤϠϛ βϜϋ ϲϫ »Ώήϋ« ΔϤϠϛ ϥ΃ ΖϤϠόΗ ϱήϐλ άϨϣ .Δϴϗήθϟ΍ ΔϴΑϮϨΠϟ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ΕΎψϓΎΤϣ Ϧϣ ϦϴϣΩΎϘϟ΍
ΖϨϛ .(Ώήόϟ΍ ˯ΎΟ) :ϥϮϟϮϘϳ αΎϨϟ΍ ϥΎϛ ˬ΢ϠϤϟ΍ ΍ϮόϴΒϴϟ ϢϬϟΎϤΟ ϊϣ ϭΪΒϟ΍ ΎϨϴΗ΄ϳ ϥΎϛ ΎϣΪϨϋϭ .Γϭ΍ΪΒϟ΍ϭ ϒϠΨΘϟ΍ϭ ήϘϔϠϟ ϒϳΩέ
Ϟϫ΃ .˯΍ΩϮδϟ΍ Ε΍˯ΎΒόϟ΍ ϦϳΪΗήϳ ΕΎϨϴϜδϣ ˯ΎδϨϟ΍ϭ ˬϲΑήόϟ΍ ϝΎϘόϟ΍ ϥϭΪΗήϳϭ ϥϮϳΪϴϠϘΗ ˬϲΑ΃ ϞΜϣ Ώήόϟ΍ ϝΎΟέ ϥ΃ Ύ˱ ϨϘϴΘϣ
ˬϱΪϋ ˬϱΆϟ :ϢϬϋΎΒσ ϞΜϣ Γήτόϣϭ ΔϳήϋΎη Ϣϫ˯ΎϤγ΃ ϰΘΣϭ ˬϥϮϴΤϴδϣ ϢϬϨϣ ήϴΜϜϟ΍ϭ ˬϦϴϴΑϭέϭϻ΍ ϞΜϣ ϥϭέϮτΘϣ ΔϨϳΪϤϟ΍
ˬϊσΎϛ ˬϢγΎΟ :ϦϴϧΪϤΘϤϟ΍ ϥϮϴϋ ϲϓ ΔΌϴγϭ ΔϜΤπϣ ϭΪΒΗ Ϣϫ΅ΎϤγ΄ϓ »Ώήόϟ΍« ϲϠϫ΃ ΎϤϨϴΑ ... ˬϰϬγ ˬήϴϨϣ ˬϲϣ ˬΪϳέΩ
!ϥϮϴϬλ ϰΘΣϭ ˬΥϮΒϠλ ˬϲΨϤη ˬΓίϮϣ ˬΔϴϨϴλ ˬϭΎΘϨΣ
Ϣϫϭ ˬΔϋΎϤϟ ΔϳάΣ΃ϭ ϖϨϋ ΕΎτΑέ ϊϣ ΔϳΪϨϓ΃ ϢϬϟΎΟέϭ Ε΍ήϓΎγ Ϣϫ΅Ύδϧ ˬΐϴϠΤϟΎϛ ξϴΑ΃ ϢϬϧϮϟ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ήπΤϟ΍ Ϟϫ΃ϭ
ϱΪΗήϧϭ ˬ(ΔΤϠϤϟ΍ Ωϻϭ΃) ΎϨϧϮϤδϳ ΍άϬϟϭ έΎΒϐϟ΍ϭ βϤθϟΎΑ ϥϮϗϭήΤϣ »Ώήόϟ΍« ϦΤϧ ΎϤϨϴΑ .ΕΎϣΎΠϴΒϟ΍ ϥϭΪΗήϳ ϢϫΩϻϭ΃ϭ
ΎϤϨϴΑ ΔϴϧΪϤϟ΍ϭ ήπΤϟ΍ Ϟϫ΃ Ϣϴη Ϧϣ ϲϫ ΔϳήμϤϟ΍ ϡϼϓϷ΍ ΔΠϬϟϭ ϰΤμϔϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϥ΃ ΪϘΘϋ΃ ΖϨϛϭ .»ΔϔϠΨΘϤϟ΍« ζϳΩΎηΪϟ΍
ΕΎϤϠϜΑ Ϧσήϧϭ ΎϨΘΠϬϟ Ϧϣ κϠΨΘϧ ϥ΃ ΪϬΠϧ ΎϨϛ ΓέΎπΤϟ΍ ϢϟΎϋ ϲϓ ϼ
˱ όϓ ϞΧΪϧ ϲϜϟϭ .ΔϳΰΨϣ ΔϠϴϘΛ ΎϨΘΠϬϟ Ώήόϟ΍ ϦΤϧ
.(Ύ˷Ϥϳ˵ ) ϝΪΑ (ΎϣΎϣ) ΎϨϣ˵΃ϭ ˬ(ΎϳϮΑ) ϝΪΑ (ΎΑΎΑ) ΎϨϴΑ΃ Γ΍ΩΎϨϤΑ ΎϨδϔϧ΃ ΎϨΒμϐϓ ˬΔΤϴμϓ
ϚϟΫ ϲϟΎΑ ϲϓ ήτΧ ˯ϲη ϝϭ΃ ϥΎϓ ΍άϬϟ ˬ1967 ϥ΍ήϳΰΣ 5 ϡϮϳ ϰΘΣ Ώήόϟ΍ Ϧϋ ΎϬϠϤΣ΃ ΖϨϛ ϲΘϟ΍ ΓέϮμϟ΍ ϩάϫ
ϥϮϜϳ ϻ ϥ΃ Ϟϣ΄Α ϲδϔϧ ϱέ΍Ω΃ ΖϨϛϭ .ϦϴϴϠϴ΋΍ήγϻ΍ ϰϠϋ ϢϬϓϮϴγϭ ϢϬϟϮϴΧϭ ϢϫήϘϔΑ ΍ϮϤΠϫ »Ώήόϟ΍« ϲϣΎϤϋ΃ ϥ΃ ΡΎΒμϟ΍
ϢϬϧ΃ ϒΤμϟ΍ ϲϓ Ζϳ΃έ ϥ΃ϭ ϖΒγ ϲϧϷ ˬϥΩέϷ΍ ΎϤΑέϭ ΔϳΩϮόδϟ΍ϭ ΞϴϠΨϟ΍ Ώήϋ ϢϬόϣ ΎϤϧ· ΏήΤϟ΍ ϲϓ ϢϫΪΣϭ ϲϣΎϤϋ΃
ˬ»Ώήόϟ΍ ϦΤϧ« :Ϊ͈ ΤΗϭ ΐπϐΑ ϝϮϘϳ Ϯϫϭ ϖϴϧϷ΍ ϞϴϤΠϟ΍ ϱΪϨϓϷ΍ Ω΍ΪϐΑ ϥϮϳΰϔϠΗ ϊϳάϣ ϕΪλ΃ Ϣϟϭ .ϲΑήόϟ΍ ϝΎϘόϟ΍ ϥϭΪΗήϳ
Ϧϣ ϝϭ΃ ϥ΃ ΔϘϴϘΤϟ΍ .»Ώήόϟ΍ ϦΤϧ« :Ύ˱ πϳ΃ ϥϭΪθϨϳ ϦϳήϴΜϛ ϦϳήπΤΘϣ αΎϧϭ ίϭήϴϓϭ ϢϴϠΤϟ΍ ΪΒϋ ϥ΃ Ύ˱ ΒΠϋ ήΜϛϷ΍ ϢΛ
˯΍ήϘϓ ϦϴϔϠΨΘϣ Ύ˱ Αήϋ ϙΎϨϫ ϥ΍ :ΔγέΪϤϟ΍ ϲϓ ϡϮϴϟ΍ ϚϟΫ ϲϨϤϬϓ΃ ΎϣΪϨϋ ˬϲϨϴτδϠϔϟ΍ ΩϮϤΤϣ ϲϘϳΪλ αΎΒΘϟϻ΍ ΍άϫ ϲϟ ΢οϭ΃
ϦϴΑϭ !(ΔΣϮΘϔϣ Ϧϴόϟ΍) ϲΑή˴ϋ ϰϤδϳ ϢϫΪΣ΍ϭ ˯ΎϴϨϏ΃ϭ ϥϭέϮτΘϣ Ώήϋ ϙΎϨϫϭ ˬ(ΔϣϮϤπϣ Ϧϴόϟ΍) ϲΑή˵ϋ ϰϤδϳ ϢϫΪΣ΍ϭ
.έΎόϟ΍ϭ ϕϮϔΘϟ΍ ϦϴΑ Ρϭ΍ήΘΗ ΔπϗΎϨΘϣ ήϋΎθϣϭ ΔϳέΎπΤϟ΍ ϕϭήϔϟ΍ Ϧϣ ΩϭΪΤϣ ϻ ϢϟΎϋ ϙΎϨϫ ΔΤΘϔϟ΍ϭ ΔϤπϟ΍
99

ΔϠΣήϣ .»Ώήϋ« ϢϬϤγ΍ ϡϮϗ ϰϟ΍ ϲ΋ΎϤΘϧ΍ ΔϠϜθϣ Ϧϣ Ύ˱ ϣΎϤΗ κϠΨΗ΃ Ϣϟ ΔϠϳϮσ ϡ΍Ϯϋ΃ ϝϼΧ ϲϧ΃ ˬΔΣ΍ήμΑ ΎϬϟϮϗ΃
ϦϴϓΪϟ΍ έϮόθϟ΍ Ϧϣ ΓΩΎϋ ϲΗ΄ϳ Ύϣ ΔϴπϘϟ ΐμόΘϟ΍ ϥ΃ ϭΪΒϳ .ϢϟΎΣ ϖϫ΍ήϣ ϲΑήϋ ϲϣϮϗ ΐμόΗϭ ΓέϮΜΑ ΎϬΘθϋ ϰϟϭϷ΍ ΏΎΒθϟ΍
ΔΠΤΑ ϲϣϮϗϭ ϲΑήϋ Ϯϫ Ύϣ Ϟϛ Ζπϓέϭ ΕΩήϤΗ ΚϴΣ ˬΔπϴϘϨϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ Ε΍ϮϨγ ΎϫΪόΑ Ζθϋ ϢΛ .ΔϴπϘϟ΍ ϩάϫ ˯΍ί΍ έΎόϟΎΑ
ΔόπΑ άϨϣϭ ˬϥϵ΍ϭ .έΎόϟΎΑ ϦϴϓΪϟ΍ έϮόθϟ΍ ϱ΃ ˬϪΗ΍Ϋ Ϯϫ ϰϘΒϳ ΐΒδϟ΍ϭ ˬήπΤΘϤϟ΍ϭ ϲϣΪϘΘϟ΍ ˬϲϤϣϷ΍ϭ ϲϘΒτϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍
ϲΑήόϟ΍ ΥΎδϤϧϻ΍ϭ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ ϲΑϭέϭϷ΍ ˯ϼόΘγϻ΍ ϊϣ ΔϴϣϮϴϟ΍ ΔϬΟ΍ϮϤϟ΍ϭ ΎΑϭέϭ΃ ϲϓ ζϴόϟ΍ ΔΑήΠΗ ΪόΑ Ύ˱ λϮμΧϭ ˬϡ΍Ϯϋ΃
ϩΩΎόΑ΄Α ήΧϵ΍ ϥΎδϧϻ΍ .(ΔϋΎϤΟϭ ΍˱Ωήϓ) ήΧϵ΍ ΔϳϮϫ ΔϘϴϘΣ ϑΎθΘϛ΍ ήΒϋ ˬΔϴϘϴϘΤϟ΍ ϲΘϳϮϫ ϒθΘϛ΍ Ε΃ΪΑ ˬϯήΧ΃ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ
ΔϘσΎϨϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ϊϴϤΟ ϥ· ϞΑ ˬϱΪΣϭ Ύϧ΃ ϲϨμΨΗ ϻ ΔϠϜθϤϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ Ζϓήϋ .ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ϭ Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ϭ ΔϴϠϘόϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍
άϨϣ .ϒϗϮΘΗ ϻ ΔϴϠϫ΃ ΏϭήΣϭ ΕΎϋ΍ήλϭ ΕΎΑ΍άϋ ϰϟ΍ ϱΩΆϳϭ ϯΩ΃ ˬΔϳϮϬϟ΍ ϲϓ (ϡ΍Ωϭ ϲϣϼϛ ϕΰϤΗ) Ϧϣ ϲϧΎόΗ ΔϴΑήόϟΎΑ
Ϟϛ .ΙΪΣ Ϟϛ ΪόΑϭ ϡΎϋ ΪόΑ Ύ˱ ϣΎϋ ΍˱ΪϴϘόΗϭ ΓΪΣ Ω΍ΩΰΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϟΎϜηϹ΍ ϩάϫ ϊΑΎΗ΃ϭ ζϴϋ΃ Ύϧ΃ϭ ˬ1967 ϥ΍ήϳΰΣ 5 ϡϮϳ ΔΤϴΒλ
Ύ˱ ϴϧΎϜγ ϭ΃ Ύ˱ ϴϓ΍ήϐΟ ϭ΃ Ύ˱ ϴΨϳέΎΗ ˯ΎϤΘϧ΍ Ζδϴϟϭ ΍˱ΪΣ΍ϭ ϰϨόϣ Ζδϴϟϭ ΓΪΣ΍ϭ ΔϤϠϛ Ζδϴϟ »Ώήϋ« ϥ΄Α ϲϨϴϘϳ Ω΍Ωΰϳ ϡϮϳ
.ΔϴΑ΍ήϋϹ΍ ΕΎϛήΤϟ΍ϭ Ε΍ήϴδϔΘϟ΍ ϒλ΍Ϯόϟ Δοήϋ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϒϜΗ ϻ (ΔϳϮϫ - ΔϤϠϛ) ΎϬϧ· .ΪΣ΍ϭ (ϲϗήϋ)
ΓΩΪόΘϣ ϲϧΎόϤΑ ΓΪΣ΍ϭ ΔϤϠϛ
ϱάϟ΍ ϥΎϜϤϟ΍ ΪϨϋ έϮϫΰϟ΍ Ϧϣ ϞϴϠϛ· ϊοϭ Ύ˱ ϣϮϳ ΍ϭέήϗ ˬϲΑήόϟ΍ ΏήϐϤϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ Ϧϣ ϦϳήΟΎϬϣ ΔόΑέ΃ Ϧϋ ΔϳΎϜΣ ϙΎϨϫ
˯ϻΆϫ ϝΩΎΠΗ ϥΎϜϤϟ΍ ϰϟ΍ ϢϬϘϳήσ ϲϓ .ϡ΍Ϯϋ΃ ΔόπΑ άϨϣ ˬβϳέΎΑ ϲϓ ΔΒϠτϟ΍ Ε΍ήϫΎψΗ ˯ΎϨΛ΃ ϱή΋΍ΰΠϟ΍ ϢϬϘϴϓέ Ϫϴϓ ΪϬθΘγ΍
ϢγΎΑ :Ύ˱ οήΘόϣ ήΧϵ΍ ϪϴϠϋ Ωήϓ ˬ»ΔϴΑήόϟ΍« ΔϴϟΎΠϟ΍ ϢγΎΑ : ϝΎϗ ϢϫΪΣ΃ .ϞϴϠϛϹ΍ ϰϠϋ ΎϬϧϮΒΘϜϴγ ϲΘϟ΍ ΓέΎΒόϟ΍ Ϧϋ ϥΎΒθϟ΍
ˬ»ΔϴϣϼγϹ΍« ΔϴϟΎΠϟ΍ ϢγΎΑ :ήλ΃ ϊΑ΍ήϟ΍ϭ ˬ»ΔϴΑέΎϐϤϟ΍« ΔϴϟΎΠϟ΍ ϢγΎΑ ˬΐϟΎσ ΪϘϓ ΚϟΎΜϟ΍ Ύϣ΃ ˬ»ΔϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤθϟ΍« ΔϴϟΎΠϟ΍
.ωϭήθϤϟ΍ Ώ΍ήΧϭ ϞϴϠϛϻ΍ ϕΰϤΗ ϰϟ΍ ϯΩ΃ έΎΠη ϰϟ΍ έϮτΗϭ ϝΪΠϟ΍ ϡΪΘΣ΍ ϰΘΣ
ϒϠΘΨϣ Ϧϣ ξόΒϟ΍ ϰϟ΍ ϊϤΘδϧ ϥ΃ ϞϬγ΃ ΎϤϓ .ϲΑήόϟ΍ ϞϘόϟ΍ ΎϬϴϓ ήϤϐϧ΍ ϲΘϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ΔϴϟΎϜη· ϰϠϋ ΢ο΍ϭ ϝΎΜϣ ΍άϫ
.ϱέΎϘϟ΍ ϭ΃ ϲϨϳΪϟ΍ ϭ΃ ϲϗήόϟ΍ ϭ΃ ϲϨσϮϟ΍ ϩ˯ΎϤΘϧ΍ ίήΒϴϟ ˬΎ˱ ϴΑήϋ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΔϤϬΗ ϲϔϨϳ ϲϜϟ ΪϬΠϟ΍ ϝάΒϳ ΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍
ϒ΋΍Ϯτϟ΍ϭ ϕ΍ήϋϷ΍ ϞϜϟ ϞϣΎθϟ΍ ϲγΎϴγϮϴΠϟ΍ ΎϫΎϨόϣ ί΍ήΑ· ϰϠϋ ΓέΩΎϗ ήϴϏ »Ώήϋ« ΔϴϤδΗ ϥ΃ ϲϓ ϦϤϜΗ ΔϠϜθϤϟ΍ϭ
ϲΑήόϟ΍ ήμϨόϟΎΑ Ύ˱ ϴΨϳέΎΗ ˬΎϬϨϳϮϜΗ άϨϣ ΖτΒΗέ΍ ΔϴϤδΘϟ΍ ϩάϫ .ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΓΎϤδϤϟ΍ ΔόϘΒϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΔϨσΎϘϟ΍ ΕΎϴϣϮϘϟ΍ϭ
ϡΪϋ ΐΒδΑ ϲγΎϴγϮϴΠϟ΍ ϰϨόϤϟ΍ ήϴϐΑ ΎϫήϴδϔΗ ΔϴϧΎϜϣ· ϦϤπΘΗ ϻ ˬϼ
˱ Μϣ ϲΑϭέϭϷ΍ ΔϴϤδΗ .ΔϴΑήόϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϐϠϟΎΑ Ύ˱ ϴόϗ΍ϭϭ
Ϣγ΍ ΖΤΗ ϊϤΘΠΗ ΔϛήΘθϣ ΢ϟΎμϣϭ ςΑ΍ϭέ ΎϬϟ ϕ΍ήϋ΃ϭ ΕΎϓΎϘΛϭ ΕΎϐϟ ϚϟΎϨϫ ϞΑ ΔϴΑϭέϭ΃ Δϐϟϭ ϲΑϭέϭ΃ ϕήϋ ΩϮΟϭ
.ϲγΎϴγϮϴΠϟ΍ ϲΑϭέϭϷ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍
ˬΎϤϬϨϴΑ ϊϤΠϳ ˯ϲη ϻ Ϫϧ΃ ϝϮϘόϤϟ΍ Ϧϣ΃ ˬϲϧΎϤϛήΗ Ϟλ΃ Ϧϣ ϲϗ΍ήϋ ϊϣ ϱήΑήΑ Ϟλ΃ Ϧϣ ϲΑήϐϣ ϲϘΘϠϳ ΎϣΪϨϋ
ϻ Ύϣ ΎϬϟ ΓΪΣ΍ϭ ΔϴγΎϴγϮϴΟ ΔϘτϨϤϟ ϙήΘθϤϟ΍ ΎϤϬ΋ΎϤΘϧ΍ Ϧϋ ΍ήΒόϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϒϴϛ ˮϲΑήϋ »ϕήϋ« Ϧϣ Ύδϴϟ ΎϤϬϧϮϜϟ
ˬϲϧΎϤϛήΘϟ΍ϭ ϱήΑήΒϟ΍ ˬϦϳάϫ ϥΎϜϣΈΑ .ΔϴΑήόϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ΔόϣΎΟ ˯΍Ϯϟ ΖΤΗ ϊϤΘΠΗϭ ΔϛήΘθϤϟ΍ ΢ϟΎμϤϟ΍ϭ ςΑ΍ϭήϟ΍ Ϧϣ ϰμΤϳ
»Ώήϋ« ΎϤϬϧ΄Α ϝϮϘϟ΍ ϲϓ ΔϴϘϴϘΣ ΔΑϮόλ ϥ΍ΪΠϳ ϑϮγ ΎϤϬϨϜϟϭ ˬΚϟΎΜϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϭ΃ ϡϼγϹ΍ ϭ΃ ϕήθϟ΍ Ϧϣ ϦΤϧ ϻϮϘϳ ϥ΃
ϖσΎϨϟ΍ ϲϗ΍ήόϟ΍ ϪϴΧϷ ΔϴΑήόϟΎΑ ϖσΎϨϟ΍ ϲϗ΍ήόϟ΍ ϝϮϘϳ ΎϣΪϨϋϭ .ΓΪΣ΍ϭ ΔϴγΎϴγϮϴΟ ΔϠΘϜϟ ϙήΘθϤϟ΍ ΎϤϬ΋ΎϤΘϧ΍ Ϧϋ ήϴΒόΘϠϟ
νήΘϔϳ ϪϧϷ (Ώήϋ ϦΤϧ) ΓέΎΒϋ ϞΒϘΘΑ ΔΑϮόλ ΪΠϳ ϑϮγ ϲϧΎϳήδϟ΍ ϦϜϟ ˬϝϮΒϘϣ ήϣϷ΍ ϥΎϴϗ΍ήϋ ΎϤϬϧ΄Α ˬΔϴϧΎϳήδϟΎΑ
Ϧϣ ϭ΃ ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ Ϧϣ ϭ΃ ϲϗήη Ϫϧ΄Α ϝϮϘϟ΍ ϰϟ΍ Ώήόϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϞϴϤϳ ΍άϬϟ .ΓέΎΒόϟ΍ ϩάϬϟ ϲϗήόϟ΍ ϰϨόϤϟ΍ ΓήηΎΒϣ
΍ Ϟϣ΍ϮόΑ ϙήΘθΗ ΔϘτϨϤϟ Ϫ΋ΎϤΘϧ΍ Ϧϋ ήϴΒόΘϠϟ ήΧ΁ Ϣγ΍ ϱ΃ ϭ΃ ˬΎϴϘϳήϓ΍ ϭ΃ Ύϴγ΁ Ϧϣ ϭ΃ ςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϠϟ Δϴϗήθϟ΍ Δϔπϟ΍
ϥ΃ ˬϲγΎϴδϟ΍ Ϊϴόμϟ΍ ϰϠϋ ΎϬϬΟ΍Ϯϧ ϱϮϐϠϟ΍ ΩΩήΘϟ΍ϭ ϚΑΎθΘϟ΍ Ϧϣ ΔϟΎΤϟ΍ βϔϧ .ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΎϬϤγ΍ ΔϴγΎϴγϮϴΠϟ΍ ΓΪΣϮϟ
ήϜϨΘϣ ϲΑϭήϋ Ζϧ΃ϭ ϲϧΎϨΒϟ ϲϘϨϴϓ Ύϧ΃ :ήΧϵ΍ ΎϤϫΪΣ΃ ΐσΎΨϴϓ ˬΔϠ΋Ύόϟ΍ βϔϧ Ϧϣ ϰΘΣ ϭ΃ ΪϠΒϟ΍ βϔϧ Ϧϣ ϥΎμΨη ϲϘΘϠϳ
100

ϦϴϳήμϤϟ΍ ϦΤϧϭ ˯΍ήΤμϟ΍ ˯ΎϨΑ΃ Ώήόϟ΍ ϢΘϧ΃ . .ϲϨσϮϟ ί˳ ΎϏ ϱϭΪΑ ϲΑήϋ Ζϧ΃ϭ Ϟϴλ΃ ϲϗ΍ήϋ Ύϧ΃ ..ϥΎϨΒϠϟ ϲϨσϮϟ΍ Ϛ΋ΎϤΘϧϻ
ϭ΃ Ϣϫ ΎϤϨϴΑ ˬΦϳέΎΘϟ΍ ˯Ύη Ύϣ ϭ΃ ˬϥϮϋήϓ ϭ΃ ˬΝΎσήϗ ϭ΃ ˬήϣϮγ ˯ΎϨΑ΃ ϦΤϧ ΎϨΨϳέΎΗ ..ΔϘϳήόϟ΍ ΔϴϧϮϋήϔϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ˯ΎϨΑ΃
ΔϳϮϐϠϟ΍ ΕΎϜΑΎθΘϟ΍ Ϧϣ ϰμΤϳ ϻ Ύϣϭ ˬϢϫϭ ϢΘϧ΃ϭ ϦΤϧ .ϦϴϨδϟ΍ ϑϻ΂Α ΎϨΨϳέΎΗ Ϧϋ ήΧ΄ΘϤϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ϭ ˯΍ήΤμϟ΍ ΩΎϔΣ΃ ϢΘϧ΃
ϞΟ΃ Ϧϣ ΍άϫ Ϟϛ .ΓήϴΒϜϟ΍ϭ Γήϴϐμϟ΍ ΏϭήΤϟ΍ϭ ϖ΋ΎϘΤϟ΍ ϪϳϮθΗϭ ΝΫΎδϟ΍ ϝϼϐΘγϻ΍ϭ ςϴδΒΘϟ΍ϭ ΪϴϘόΘϟ΍ Ϧϋ ϒϜΗ ϻ ϲΘϟ΍
΢Θϔϟ΍ άϨϣ ΎϨΨϳέΎΗ ΎϬΑ ςΒΗέ΍ ϲΘϟ΍ ΔϤϠϜϟ΍ ϩάϬϟ ΕΎϣ΍ΪΨΘγϻ΍ϭ Ε΍ήϴδϔΘϟ΍ ΩΪόΗ ΐΒδΑ »Ώήϋ« ΔϤϠϜϟ ϲϧϼϔϟ΍ ϰϨόϤϟ΍ ΐϨΠΗ
.ϥϵ΍ ϰΘΣϭ ϊΑΎδϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ ϲΑήόϟ΍
ΪϳΪΤΗ ΎϨϨϜϤϳ .»Ώήϋ« ΢ϠτμϤϟ΍ - ΔϤϠϜϟ΍ ϩάϬϟ ΔπϗΎϨΘϤϟ΍ϭ ΓΩΪόΘϤϟ΍ ϲϧΎόϤϟ΍ ϝϮΣ Ύ˱ γΎγ΃ έϮΤϤΘΗ ϥΫ΍ ΔϴϟΎϜηϻ΍
ϲϓ ϝϮΧΪϟ΍ Ϟϣ΃ ϰϠϋ ˬΔϋϮϨΘϤϟ΍ ϲϧΎόϤϟ΍ ϩάϫ ϞϴλΎϔΗ ϲϓ ϝϮΧΪϠϟ ΔϟϭΎΤϣ ΎϨϫ .ΔδϤΨΑ Δϟϭ΍ΪΘϤϟ΍ϭ ΔϓϭήόϤϟ΍ ϲϧΎόϤϟ΍
.ΔϳϮϬϟ΍ϭ Ε΍άϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ΏϭέΩ ϲϓ ˬΎ˱ ΑϮόηϭ ΍˱Ω΍ήϓ΃ ΎϬϨϣ ϲϧΎόϧ ϲΘϟ΍ Δϴϋ΍Ϯϟ΍ ήϴϏϭ Δϴϋ΍Ϯϟ΍ ΕΎϗΰϤΘϟ΍ ϞϴλΎϔΗ
:ϲϣϮϘϟ΍ ϲϗήόϟ΍ ϰϨόϤϟ΍ ˬϻϭ΃
Ϣϫ ϰϨόϤϟ΍ ΍άϫ ΐδΣ ΏήόϟΎϓ .ϯήΧ΃ ϥ
˳ ΎόϤΑ ϩ˯ΎϔΧ· ϝϭΎΤϳ ήϴΜϜϟ΍ ϥ΃ ϢϏέ ϡΪΨΘδϤϟ΍ϭ Ϊ΋Ύδϟ΍ ϰϨόϤϟ΍ Ϯϫϭ
ϢϬΟϭήΧϭ ϡϼγϻ΍ έϮϬχ ϊϣ ˯ϯΪΘΒϳ ϱέΎπΤϟ΍ ϢϬΨϳέΎΗϭ ˬΓΪΣ΍ϭ ΔϴϓΎϘΛϭ ΔϴϠΒϗ ϝϮλ΃ ϰϟ΍ ϥϮϤΘϨϳ ήθΒϟ΍ Ϧϣ ΕΎϋϮϤΠϣ
ΔϐϠϟ΍ ϲϫ ΓΪΣ΍ϭ Δϐϟ ΏϮόθϟ΍ ϊϴϤΟ ϞΜϣ ήθΒϟ΍ ˯ϻΆϬϟϭ .ΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϥϵ΍ ϰϤδΗ ϲΘϟ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ ϲϗΎΑ ϰϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ Ϧϣ
ϊϴϣΎΠϤϟ΍ ΐϠϏ΃ ˬϚϟάϛ ϱήΑήΒϟ΍ϭ ˬΎ˱ ϴΑήϋ βϴϟ ϱέϮηϵ΍ϭ ˬΎ˱ ϴΑήϋ βϴϟ Ϯϫ Ύ˱ ϴϗήϋ ϲτΒϘϟ΍ ϥΈϓ ϰϨόϤϟ΍ ΍άϫ ΐδΣϭ .ΔϴΑήόϟ΍
ϥΈϓ αΎγϷ΍ ΍άϫ ϰϠϋϭ .ΔϤϠϜϠϟ ΩΪΤϤϟ΍ϭ ϱήμϨόϟ΍ ϰϨόϤϟΎΑ ΔϴΑήϋ Ζδϴϟ ϲϫ ΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΔϨσΎϘϟ΍ ΔϴϧΎϜδϟ΍
ΓήϳΰΠϟ΍ ϲϫ ΓΩΪΤϣ ΔϘτϨϣ Ϧϣϭ ϊΑΎδϟ΍ ϥήϘϟ΍ άϨϣ ˯ϯΪΘΒϳ ˬΎ˱ ϳήθΑ ΍˱ΩϮΟϭϭ Ύ˱ Λ΍ήΗϭ Ύ˱ ϨϳΩϭ ΔϴγΎϴγϭ ΔϓΎϘΛ ˬΏήόϟ΍ ΦϳέΎΗ
ϡϮϴϟ΍ ϰϤδϳ Ύϣ ϭ΃ ˬΎϬΒϳήόΗ ϢΗ ϲΘϟ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϞϤθϴϟ ˬϲϣϼγϻ΍ ϲΑήόϟ΍ ΢Θϔϟ΍ ΪόΑ ϮϤϨϳϭ ωήϔΘϳϭ ΪΘϤϳ ϢΛ ˬΔϴΑήόϟ΍
.ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟΎΑ
: ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϰϨόϤϟ΍ ˬΎϴϧΎΛ
ϪΑ Ε΃ΪΘΑ΍ ϱάϟ΍ ϲμΨθϟ΍ ϲϟΎΜϣ ΫΎΨΗ΍ ϦϜϤϳϭ .ϲΨϳέΎΘϟ΍ϭ ϲΒόθϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ϰϠϋ ΍˱Ϊ΋Ύγ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΩΎϜϳ ϰϨόϤϟ΍ ΍άϫϭ
ΪόΑ ΎϤϴϓ ϢΛ Γϭ΍ΪΒϟ΍ ϰϨόϤΑ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ϱϮϐϠϟ΍ ΎϬϠλ΃ ϲϓ ΖτΒΗέ΍ »Ώήϋ« ΔϤϠϛ ϥ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ϭ .ϰϨόϤϟ΍ ΍άϬϟ ΝΫϮϤϧ ωϮοϮϤϟ΍
ϻ˱ ΍ΪΑ΍ ΔϤϠϜϟ΍ ϩάϫ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϞϤΘΤϤϟ΍ Ϧϣϭ ˬϦϴϠϘϨΘϤϟ΍ αΎϨϟ΍ ΪμϘϳ »Ώήϋ« ΔϤϠϜϟ ϱϮϐϠϟ΍ ϰϨόϤϟ΍ .ϲϣϮϘϟ΍ ΎϫΎϨόϣ ΕάΨΗ΍
ϥ΃ Ύ˱ λϮμΧϭ »ΏήϏ« Ϧϣ ΔϴΗ΄Θϣ »Ώήϋ« ΔϤϠϛ ήΒΘόΗ ϯϮϗ΃ Δϴοήϓ ϚϟΎϨϫϭ .ϦϴϠϘϨΘϤϟ΍ϭ ϦϳήΑΎόϟ΍ ϱ΃ »ϱήΒϋ« ΔϤϠϛ ϊϣ
ϞΒϗ ϦϣΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ ϦϴϳέϮηϵ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϜγ ΔϴϤδΘϟ΍ ϩάϫ ϖϠσ΃ Ϧϣ ϝϭ΃ϭ ˬΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ϲϓ ϥϻΩΎΒΘΗ Ϧϴϐϟ΍ϭ Ϧϴόϟ΍
ϡΎϬΗϻ΍ϭ ΏήόϠϟ ϲϗήόϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ϦϴΑ ςϠΨϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ ϭΪΒϳϭ .Ε΍ήϔϟ΍ »ΏήϏ« ϲϓ ΔϨσΎϘϟ΍ ΔϳϭΪΒϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϰϠϋ ΩϼϴϤϟ΍
Ϧϣ ϢϜϟϮΣ ϦϤϣϭ« :Ώ΍ήϋϷ΍ Ϧϋ ΚϳΪΤϟΎΑ Δϟ΄δϤϟ΍ ϩάϫ ϰϟ΍ ήϴθϳ ϥ΁ήϘϟ΍ ϰΘΣ .ϡΪϘϟ΍ άϨϣ ΓΩϮΟϮϣ ήπΤΘϟ΍ ϡΪϋϭ Γϭ΍ΪΒϟΎΑ
ϲϓ ϦϴΜΣΎΒϟ΍ϭ ΎϨϴΧέΆϣ ϰΘΣ .(101 Δϳϵ΍ :ΔΑϮΘϟ΍ ΓέϮγ) »...ϕΎϔϨϟ΍ ϰϠϋ ΍ϭΩήϣ ΔϨϳΪϤϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣϭ ϥϮϘϔϨϣ Ώ΍ήϋϷ΍
΍Ϋ΍) ΓήϴϬθϟ΍ ϥϭΪϠΧ ϦΑ΍ ΔϟϮϘϣ ήϛάϳ Ϧϣ ϊϤδϧ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω .ϦϴϴϨόϤϟ΍ ϦϴΑ ςϠΨϟ΍ ΔϴϟΎϜη· ϲϓ ΍Ϯόϗϭ Ϊϗ ϲΑήόϟ΍ ΏΩϷ΍ ΦϳέΎΗ
ϲΘϟ΍ ϝϼϫ ϲϨΑ Ϟ΋ΎΒϗ ϰϨόϤΑ Ε΍άϟΎΑϭ ˬ»ϲϋΎϤΘΟϻ΍« ϰϨόϤϟ΍ ΎϤϧ· »ϲϗήόϟ΍« ϰϨόϤϟ΍ ΪμϘϳ ϻ Ϫϧ΍ ϦϴγΎϨΘϣ (ΖΑήΧ ΖΑήϋ
ΎϨϨϜϤϳϭ .ϦϤϴϟ΍ Ϟ΋ΎΒϗ Ϧϣ έΪΤϨϤϟ΍ ϑϭήόϤϟ΍ ϪϠλ΃ϭ ΏήόϠϟ Ϫ΋ΎϤΘϧΎΑ ήΨΘϔϳ Ϫδϔϧ ϥϭΪϠΧ ϦΑ΍ ϥϷ .ΏήϐϤϟ΍ ΖΑήΧϭ ΖΣΎΘΟ΍
΍άϫϭ .ϲϗήόϟ΍ϭ ϱϭΪΒϟ΍ ϦϴϴϨόϤϟ΍ ϦϴΑ ςϠΨϟ΍ ΐΒδΑ ˬΎϨϴΧέΆϣ ϞΒϗ Ϧϣ ΔϴΑϮόθϟΎΑ ΍ϮϤϬΗ΍ ϦϤϣ ήϴΜϜϟ΍ Ϧϋ ˯ϲθϟ΍ βϔϧ ϝϮϗ
ϡΪΨΘδΗ »Ώήϋ« Ϧϣ ΔϘΘθϣ Ύϣ ΔϤϠϛ ϚϟΎϨϫ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω .ΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ΕΎΠϬϟ ϊϴϤΟ ϲϓ Ύ˱ ϴϟΎΣ ϩΪΠϧ ϰϨόϤϟ΍ ϲϓ ςϠΨϟ΍
!ΎϫήϴϏϭ ... ˬϥΎΑή˵ϋ ˬΏ΍ήϋ΃ : Γϭ΍ΪΒϟΎΑ ϡΎϬΗϻ΍ϭ έΎϐμΘγϼϟ
101

:ϲγΎϴγϮϴΠϟ΍ ϰϨόϤϟ΍ ˬΎΜϟΎΛ
Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ΝϭήΧ ϊϣ ΔϳΎϜΤϟ΍ ΃ΪΒΗ .ϲϗήόϟ΍ ϰϨόϤϠϟ Ύ˱ ϣΎϤΗ ΔπϗΎϨϣ ΔϴΨϳέΎΗϭ Δϴόϗ΍ϭ ΔϘϴϘΤΑ Ύ˱ γΎγ΃ ςΒΗήϳ ϰϨόϤϟ΍ ΍άϫ
ϡ΍ϮϋϷ΍ άϨϣϭ .ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤηϭ ήμϣϭ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΩϼΑ ΐϳήόΗϭ ΢ΘϔΑ ωϭήθϟ΍ϭ ϡϼγϻ΍ ΔϟΎγέ ΔϠϣΎΣ ίΎΠΤϟ΍ Ϧϣ ΔϴΑήόϟ΍
νέΎόϳ ϥ΃ Ύ˱ ϧΎϴΣ΃ ϝϭΎΣ ϱάϟ΍ ϲϗήόϟ΍ ϰϨόϤϟ΍ βϓΎϨϳ ϲγΎϴγϮϴΠϟ΍ ϰϨόϤϟ΍ ΃ΪΑ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϦϳϮϜΘϟ ϰϟϭϷ΍
Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ΍ϮϧΎϛ ϢϬϧ΃ ΖΒΜΗ ϡΎϗέϷ΍ ϥ΃ ˬΎϫΩΪϋ ϥΎϛ ΎϤϬϣ ˬϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϩάϫ ΖϨσϮΘγ΍ ϲΘϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ .ΞϣΪϨϳϭ ϖϔΘϳ ϥ΍ Ύ˱ ϧΎϴΣ΃ϭ
ΔϳήϜδόϟ΍ ΓϮϘϟ΍ ϚϠΘϤΗ ΖϧΎϛ ΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϦϜϟϭ .ϦϴϨδϟ΍ ϑϻ΁ άϨϣ ΔϨσΎϘϟ΍ ΔϴϠλϷ΍ ΏϮόθϟΎΑ ΔϧέΎϘϣ ΔϳΩΪϋ ΔϴϠϗ΃
ϝ΍ΰΗ ϻ ΖϧΎϛ ΔϳϮϣϷ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϊϣϭ ˯ΪΒϟ΍ ϲϓ .ϡϼγϻΎΑ ΔϠΜϤΘϤϟ΍ ϯήΒϜϟ΍ ΔϴΣϭήϟ΍ϭ ΔϳήϜϔϟ΍ ΓϮϘϟ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ
ΪόΑ ϦϜϟ .ϥ΍ΪΒϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΔϨσΎϘϟ΍ (ϲϟ΍ϮϤϟ΍) ΔϴϠλϷ΍ ΏϮόθϟ΍ Ϧϋ ΰϳΎϤΘϟ΍ϭ Δϴϗήόϟ΍ ΎϬΘϴλΎΧ ΪόΑ ΪϘϔΗ Ϣϟ ΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍
ϰϟ΍ ΔϴϠλϷ΍ ΏϮόθϟ΍ ϲϓ ϲΑήόϟ΍ ήμϨόϟ΍ έΎϬμϧ΍ ΔϟΎΣ ΖϠλϭ ΔϴγΎΒόϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ έϮϬχ ϊϣ ˬ ΝίΎϤΘϟ΍ϭ Νϭ΍ΰΘϟ΍ Ϧϣ ϥϭήϗ
ΔϟϭΎΤϣϭ ϩάϫ ϱέΎπΤϟ΍ ϥΎΑϭάϟ΍ ΔϟΎΣ ˯΍ί΍ ϲϗήόϟ΍ ˯ΎϘϨϟΎΑ ϦϴϜδϤΘϤϟ΍ ξόΑ ϞΒϗ Ϧϣ ΔϳϮϘϟ΍ Ϟόϔϟ΍ ΓΩέ ήδϔϳ ΍άϫϭ .ΎϬΗϭέΫ
.ΔϴΑϮόθϟ΍ ΔΤϓΎϜϣ ϢγΎΑ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϠΒϘϟ΍ βϳΪϘΗ
ϡϮϬϔϣ ϕΎΜΒϧ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ΔόϣΎΟ ϦϳϮϜΗ ϊϣ Ύ˱ ϴϤγέ Ύ˱ όΑΎσ ϲγΎϴγϮϴΠϟ΍ ϰϨόϤϟ΍ ΍άϫ άΨΗ΍ ΚϳΪΤϟ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ
ΎϬ΋ΎϤΘϧΎΑ Ϛϟάϛϭ ˬΎϬϧ΍ΪϠΑ ϲϓ ΔϋϮϨΘϣ ΔϴϨϳΩϭ ΔϴϓΎϘΛ ΕΎϴϠϗ΃ ΩϮΟϮΑ ϑήΘόΗ ϝϭΪϟ΍ ϩάϫ .ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϭ΃ ΔϴΑήόϟ΍ ϝϭΪϟ΍
ΎϴϧΎΒϟ΍ϭ ϝΎϐΗήΒϟ΍ ϝϮϘΗ ΎϤϠΜϣ ΔϴΑήϋ ϝϭΩ ϕ΍ήόϟ΍ϭ ΏήϐϤϟ΍ϭ ήμϣ .»ϲϗήόϟ΍« ˯ΎϤΘϧϻ΍ Ϧϋ ΪϴόΒϟ΍ ϲγΎϴγϮϴΠϟ΍ ϲΑήόϟ΍
ϲϣϮϗ ϭ΃ ϲϗήϋ ˯ΎϤΘϧ΍ ϱ΃ ρήΘθϳ ϻϭ ˬΔϛήΘθϣ ΢ϟΎμϣϭ ϲϓ΍ήϐΟ ϲγΎϴγ ˯ΎϤΘϧ΍ ΎϨϫ ˯ΎϤΘϧϻΎϓ ˬΔϴΑϭέϭ΃ ϝϭΩ ΪϳϮδϟ΍ϭ
ϲϟΎτϳϻ΍ ΎϤϛ ˬΏήϋ Ϣϫ ϱήΑήΒϟ΍ϭ ϲτΒϘϟ΍ϭ ϲΑήϋ ΪϠΑ ϲϓ ϢϴϘϤϟ΍ ϲϨϣέϷ΍ ϥ΃ νήΘϔϳ ϰϨόϤϟ΍ ΍άϫ .ήηΎΒϤϟ΍ ϰϨόϤϟΎΑ
ξϴΑϷ΍ ϲΑϮϨΠϟ΍ ϲϘϳήϓϻ΍ϭ ϲϟΎϐϨδϟ΍ϭ ϱήμϤϟ΍ ΎϤϛϭ ˬϥϮϴΑϭέϭ΃ Ϣϫ ΖϧΎΘδΗϭήΒϟ΍ ϲϧΎϤϟϷ΍ϭ ϢϠδϤϟ΍ ϲϧΎΒϟϷ΍ϭ ϲϜϴϟϮΛΎϜϟ΍
.ϲϋΎϤΘΟ΍ ϭ΃ ϲϗήϋ ˯ΎϤΘϧ΍ ϱ΃ ϲϨόϳ ϻ ϲγΎϴγ ϲϓ΍ήϐΟ ˯ΎϤΘϧ΍ Ϫϧ΍ .ϥϮϴϘϳήϓ΍ Ϣϫ
: ϲϧΎϣϮϘϟ΍ ϲΑϭήόϟ΍ ϰϨόϤϟ΍ ˬΎόΑ΍έ
: ϰϠϋ Ϊϛ΃ ΎϣΪϨϋ ϥ΁ήϘϟ΍ ϲϓ ϰΘΣ ϪγΎγ΃ ΪΠϧ ϥ΃ ϦϜϤϳϭ .Ώήόϟ΍ ϡϮϬϔϣ ϕΎΜΒϧ΍ άϨϣ ΔϤϳΪϘϟ΍ ϩέϭάΟ Ϫϟ ϰϨόϤϟ΍ ΍άϫϭ
ϲΑήϋ Ϟδϧ Ϧϣ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ΔϔϴϠΧ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϰϠϋ Ώήόϟ΍ ΓΩΎϗ έ΍ήλ΍ ϢΛ .(103 Δϳϵ΍ : Ϫσ ΓέϮγ) »...Ύ˱ ϴΑήϋ Ύ˱ ϧ΁ήϗ ϩΎϨϟΰϧ΃«
ΓήΘϔϟ΍ ϲϓ ϲΣΎϔϜϟ΍ ϩΎΠΗϻ΍ ΍άϫ ϲϓ ϪΗϭέΫ ϰϟ΍ Ϟλϭϭ .ΓέΎπΤϟ΍ϭ ϦϳΪϟ΍ϭ ΔϟϭΪϟ΍ Δϐϟ ϲϫ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϥϮϜΗ ϥ΍ϭ ϒϳήη
ΔΒϘΤϟ΍ ϥϭήϗ ϝϼΧ ΍˱ΪϣΎΧ ϩΎΠΗϻ΍ ΍άϫ Ϟχ .ΔϴΑήόϟ΍ ΔϨϤϴϬϠϟ ΔϳΩΎόϤϟ΍ ΔϴΑϮόθϟ΍ ΕΎϛήΤϟ΍ ϊϣ ω΍ήμϟ΍ ωϻΪϧ΍ ϊϣ ΔϴγΎΒόϟ΍
ϲϣϮϘϟ΍ έΎϴΘϟ΍ ϕΎΜΒϧ΍ ϻϮϟ ˬΕΎϴϣϮϘϟ΍ ΓΩΪόΘϤϟ΍ ΔϴϧΎϤΜόϟ΍ - Δϴϣϼγϻ΍ ΔϟΎΤϟ΍ ϲϓ ϥΎϴδϨϟ΍ ϲϓ Ώϭάϳ ϥ΃ ΩΎϛϭ ΔϴϧΎϤΜόϟ΍
ϲΣΎϔϜϟ΍ ϙήΘόϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ Ώήόϟ΍ ϝϮΧΩ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬϲϛήΘϟ΍ ΐμόΘϟ΍ ϰϟ΍ ϙ΍ήΗϷ΍ έ΍ήΠϧ΍ ϢΛ ΔϳέΎϤόΘγϻ΍ ΔϛήΤϟ΍ϭ ϲΑϭέϭϷ΍
.ΔϴγΎϴγ ΔϴϨΑϭ Ύ˱ ϴΟϮϟϮϳΪϳ΍ ΍˱Ϊό˵Α ϢϳΪϘϟ΍ ϩΎΠΗϻ΍ ΍άϫ ˯Ύτϋ΍ϭ ϲοΎϤϟ΍ - ϥήϘϟ΍ ήΧ΍ϭ΃ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍ ΔϛήΣ ϥϮϜΗ ˯ΪΑϭ
Δϴϣϼγ΍ ΔϴϧΎϤΜϋ) ΔϴΒϨΟϷ΍ ΔϟΎΤϟ΍ ϲϓ ϲγΎϴδϟ΍ϭ ϲϓΎϘΜϟ΍ϭ ϲϣϮϘϟ΍ έΎϬμϧϻ΍ ξϓήΗ ΎϬϧ΍ ΔϛήΤϟ΍ ϩάϫ ΰϴϤϳ Ύϣ ϝϭ΃
ϲϗήόϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ϦϴΑ Ύϣ ϊϤΠϳ ϥ΃ Δϴϋ΍ϭ ϻϭ Δϴϋ΍ϭ ΓέϮμΑ ϝϭΎΣ Ϫϧ΍ ˬέΎϴΘϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΔϤϬϤϟ΍ ϯήΧϷ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ϢΛ .(ΔϴΑέϭ΃ ϭ΃
ϥ΃ ϦϠόϳ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ ϮϬϓ .ΓΪϟΎΨϟ΍ ΔϟΎγήϟ΍ϭ ΔϣϷ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΓΪΣϮϟ΍ Ε΍έΎόη ΖΤΗ ˬϲγΎϴγϮϴΠϟ΍ ϲϧΎδϧϻ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ϭ ϲΑήόϟ΍
ϪΗϮϋΩ ϞϴλΎϔΗ ϲϓ ΪϛΆϳ ϯήΧ΃ ΔϴΣΎϧ Ϧϣϭ ˬϲϗήόϟ΍ ϢϬ΋ΎϤΘϧ΍ Ϧϋ ήψϨϟ΍ ξϐΑ Ώήϋ Ϣϫ ΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϲϓ ϦϴϨσΎϘϟ΍ ϊϴϤΟ
ΓΩΎϘϟ ϲΑήόϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ϭ ϡϼγϻ΍ ΔΑϭήϋ ϰϠϋϭ ˬΓήϳΰΠϟ΍ Ϧϣ ΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϕΎΜΒϧ΍ ΦϳέΎΗϭ ϲΑήόϟ΍ ήμϨόϟ΍ ΔϴϤϫ΃ ϰϠϋ

102

ΪϴϛϮΘϟϭ ήϳήΒΘϟ ϲΑήόϟ΍ »ϲϗήόϟ΍« ϩ˯ΎϤΘϧ΍ ΖΒΜϳ ϥ΃ ϪϗΎϤϋ΃ ϲϓ ϝϭΎΤϳ έΎϴΘϟ΍ ΍άϬϟ ήϴμϧ ϱ΄ϓ .Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍
.΍άϫ ϲΣΎϔϜϟ΍ ϲΑϭήόϟ΍ έΎϴΘϠϟ Ϫ΋ΎϤΘϧ΍
: ϱέΎπΤϟ΍ - ϲΨϳέΎΘϟ΍ ϰϨόϤϟ΍ ˬΎδϣΎΧ
ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ˯ΎϨΑ΃ ϑΎθΘϛ΍ϭ ˬϝϼϘΘγϻ΍ϭ ΔπϬϨϟ΍ ήμϋ ΕΎϳ΍ΪΑ ϊϣ ˬΚϳΪΤϟ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ ΔΣΎδϟ΍ ϰϟ΍ ϞΧΩ ϰϨόϤϟ΍ ΍άϫ
ϦϴϴϠΑΎΑ :ϦϴϨδϟ΍ ϑϻ΁ϭ Ε΍έΎπΤϟ΍ ήΒϛ΍ ϰϠϋ ϞϤΘθϳ ˬϲϣϼγϻ΍ ϲΑήόϟ΍ ΩϮΟϮϟ΍ ϖΒγ Ύ˱ πϳήϋ ϼ
˱ ϳϮσ Ύ˱ ΨϳέΎΗ ϢϬϟ ϥ΃ ΔϴΑήόϟ΍
.ϢϫήϴϏϭ ϦϴϴΟΎσήϗϭ ΔϨϋ΍ήϓϭ ϦϴϴϧΎόϨϛϭ
Ύ˱ ϴΨϳέΎΗ ςΒΗέ΍ »Ώήϋ« ΢Ϡτμϣ ϥ΃ ˬϦϴΧέΆϤϟ΍ Ύ˱ λϮμΧϭ Ώήόϟ΍ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϪΟ΍ϮΗϭ ΖϬΟ΍ϭ ϲΘϟ΍ ΔϠϜθϤϟ΍ϭ
Ϛϟάϛϭ ˬΔϴΑήϋ Ζδϴϟ ΔϴϨϳΪϓ΍ήϟ΍ ΓέΎπΤϟΎϓ .ϪΘϘΒγ ϲΘϟ΍ έϮμόϟ΍ ϰϠϋ ϞϤΘθϳ ϻ Ϫϧ΃ ϲϨόϳ ΍άϫϭ ˬϲΑήόϟ΍ ΢Θϔϟ΍ ήμόΑ
ΔϜϤΑ ˯ϯΪΘΒϳ ϱάϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϦϴΑ ΔϴϣΎμϔϧϻ΍ - ΔϴΟ΍ϭΩίϻ΍ ϲΗ΄Η ΎϨϫ .ΔϴΟΎσήϘϟ΍ϭ ΔϴϣΎθϟ΍ϭ ΔϳήμϤϟ΍
ϩάϫ Ϧϣ κϠΨΘϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣϭ .ϡϼγϻ΍ ϞΒϗ ϦϴϨδϟ΍ ϑϻ΂Α ˯ϯΪΘΒϳ ϱάϟ΍ ϲΑήϋ ΪϠΑ ϞϜϟ ϲϨσϮϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϢΛ ˬϡϼγϻ΍ϭ
ϰϠϋ Ώήϋ ΔϴϤδΗ ϕϼσΎΑ Ώήόϟ΍ ϦϴΧέΆϤϟ΍ ΪϨϋ ϮϤϨϳ ΃ΪΑ ϝϮΠΧ Ϟϴϣ ΔϤΛ ˬ(ΔϳήτϘϟ΍) ΔϴϨσϮϟ΍ϭ ΔϴϣϮϘϟ΍ ϦϴΑ ΔϴϣΎμϔϧϻ΍
ΔϴϣΎΤϟ΍ ΏϮόθϟ΍ Ϛϟάϛ ΔϴΑήϋ ήΒΘόΗ Ϟϗ΃ Ύ˱ ϧΎϴΣ΃ϭ ˬ(ΔϴΟΎσήϘϟ΍ϭ ΔϴϣΎθϟ΍ϭ Δϴϗ΍ήόϟ΍) ΔϴϣΎδϟ΍ ΏϮόθϟ΍ϭ Ε΍έΎπΤϟ΍
ΕϻϭΎΤϣ ϲϫϭ .(ϢϫήϴϏϭ ˬϮϟΩ ϦϳΪϟ΍ ϥΎϫήΑϭ ΏΎΤγ έϮΘϜϓϭ ΔγϮγ ΪϤΣ΍ ΕΎΑΎΘϛ ϼ
˱ Μϣ ϊΟ΍έ) .(ΔϳήΑήΒϟ΍ϭ ΔϳήμϤϟ΍)
Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ςΒΗέ΍ ΖΑΎΛ ϪΒη ΢Ϡτμϣ ϰϟ΍ ΖϟϮΤΗ »Ώήϋ« ΔϤϠϛ ϥϷ ˬΎϬΣΎΠϧ ϰϠϋ ϊΠθϳ ϻ ήϴΒϛ ϒόο Ϧϣ ϲϧΎόΗ ΔϠηΎϓ
Ϧϣ ΍ϮμϠΨΘϳ Ϣϟ ϢϬδϔϧ΃ ϦϴΧέΆϤϟ΍ ϥ΃ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ .ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ϭ ϲϣϼγϻ΍ ΢Θϔϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟΎΑ
ϰϟ΍ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ϥϭΩϮόϳ ϢϬϧΎϓ ˬΔϳήμϤϟ΍ϭ ΔϴϣΎθϟ΍ϭ Δϴϗ΍ήόϟ΍ Ε΍έΎπΤϠϟ »ϢϬΒϳήόΗ« ϢϏέ Ϣϫ΍ήΗ ˬϲΑϭήόϟ΍ ϲϗήόϟ΍ ϢϬϤϬϓ
ϲϣϮϘϟ΍« ΦϳέΎΘϠϟ ϖϠτϨϤϟ΍ϭ αΎγϷ΍ ϲϫ ΎϬϧϭήΒΘόϳϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ϭ ϦϤϴϟ΍ ϲϓ »ΔϴΑήόϟ΍« Ε΍έΎπΤϟ΍ »βϳΪϘΗ«
!»ϲΑήόϟ΍

ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϝΪΑ ϲτγϮΘϤϗήθϟ΍ ϢϟΎόϟ΍
ϩάϬϓ ˬ»Ύϴγ΁« ϝΎΜϣ .ϢϟΎόϟ΍ Ϧϣ ϯήΧ΃ ϖσΎϨϣ ϲϓ ΔϠΛΎϤϣ ΔϴγΎϴγϮϴΟ ΕΎϴϤδΗ ϊϣ »Ώήϋ« ΔϴϤδΗ ΔϧέΎϘϣ ϦϜϤϳ
Ϫϧ΃ ϝϮϘϳ ϻ ϪϨϜϟϭ ˬΎϴγ΁ ΓέΎϗ Ϧϣ Ϫϧ΃ ϲϧΎϨΒϠϟ΍ ϭ΃ ϲϗ΍ήόϟ΍ ϝϮϘϳ ϥ΃ ϦϴΑ ϕήϓ ϙΎϨϫ Ϋ· .ϝΎϜηϹ΍ ξόΑ Ύ˱ πϳ΃ ϦϤπΘΗ ΔϤϠϜϟ΍
.(ΎϫήϴϏϭ ϦϴΒϠϔϟ΍ϭ ΪϧϼϳΎΗϭ Ϧϴμϟ΍) ήϔλϷ΍ βϨΠϟ΍ ϰϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ϲϨόΗ ϥ΃ Ύ˱ ϣϮϤϋ ΎϬϴϠϋ ϖϔΗ΍ ΔϴϤδΘϟ΍ ϩάϫ ϥϷ »ϱϮϴγ΁«
ϲϓ ήθΘϨϤϟ΍ ϲϛήΘϟ΍ ϕήόϟ΍ ϪϤγ΍ ϑϭήόϣ ϕήόΑ ςΒΗέ΍ Ϣγϻ΍ ΍άϫ ϥ΍ ˬΎϴϛήΗ ΔϠϜθϤϓ ˬϼ
˱ Μϣ ΎϴϛήΗ ˬΎϨϴϟ΍ Ώήϗ΃ ϝΎΜϣ ϚϟΎϨϫ
ΔϴΟ΍ϭΩί΍ Ϧϣ ϲϧΎόΗ ΪϠΒϟ΍ ΎϴϛήΗ ϦϜϟϭ .ΎϫήϴϏϭ ϥΎΘδϜΑίϭ΃ϭ ϥΎΘδϛήΗϭ ϥΎΤϴΑέΫ΍ ϞΜϣ ΓΪϋ ϥ΍ΪϠΑ ϲϓϭ Ύϴγ΁ ςγ΍ϭ΃ Ϣψόϣ
ϦϣέϷ΍ϭ Ώήόϟ΍ϭ Ω΍ήϛϷ΍ ϢϬϨϣ ˬΔϔϠΘΨϣ Δϴϗήϋ ϝϮλ΃ ϰϟ΍ ϲϤΘϨϳ ϲϟΎΤϟ΍ ϲϛήΘϟ΍ ΐόθϟ΍ ϥ΍ : ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴΟ΍ϭΩίϻΎΑ ϪΒη΃
(ϲγΎϴγϮϴΠϟ΍) ϲϨσϮϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ϊϣ ξϗΎϨΘΗϭ ˬϱϮϐϠϟ΍ - ϲϗήόϟ΍ ϲϨόϤϟ΍ νήΘϔΗ »ϲϛήΗ Ύϧ΃« ΓέΎΒϋ .ϑϼδϟ΍ϭ ϥΎϧϮϴϟ΍ϭ
ΪϠΒϛ ΎϴϛήΗ ΦϳέΎΗ ϊϣ ξϗΎϨΘϳ ΐόηϭ Δϐϟϭ ϕήόϛ ϙ΍ήΗϷ΍ ΦϳέΎΗ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ΪϨϋ Ϫϧ΍ ϢΛ .ΔϴϛήΘϟ΍ ήϴϏ ϕ΍ήϋϷ΍ ϲϗΎΒϟ
ΎϴϛήΘϟ ϙ΍ήΗϷ΍ ΢Θϓ ϞΒϗ ϦϴϨδϟ΍ ϑϻ΁ άϨϣ ΔϴτϧΰϴΒϟ΍ - ΔϴϘϳήϏϻ΍ϭ ΔϴΜΤϟ΍ Ε΍έΎπΤϟ΍ϭ ΏϮόθϟΎΑ ΔϧϮϜδϣϭ ΓΩϮΟϮϣ νέ΍ϭ
˯ΎϤΘϧϻ΍ ϞΟ΃ Ϧϣϭ ˬϲϛήΘϟ΍ ϲϗήόϟ΍ ϰϨόϤϟ΍ ΐϨΠΘϟ ϢϫΪϠΑ ϰϠϋ ΎϬϧϮϘϠτϳ ϯήΧ΃ ΔϴϤδΗ ϰϟ΍ ΔΟΎΤΑ ϙ΍ήΗϷ΍ ϥΈϓ ΍άϬϟ .ΔϴϟΎΤϟ΍
Ύ˱ ϘΑΎτΗ ήΜϛϷ΍ϭ ΐδϧϷ΍ ϲϫ »ϝϮοΎϧϷ΍ ΩϼΑ« ΔϴϤδΗ ΎϤΑέϭ .ΦϳέΎΘϟ΍ Ω΍ΪΘϣ΍ϭ ΏϮόθϟ΍ ωϮϨΘϟ ϞϣΎθϟ΍ ϲγΎϴγϮϴΠϟ΍ ϰϨόϤϠϟ
.ΔϘϳήόϟ΍ ΔϋϮϨΘϤϟ΍ ϪΘϓΎϘΛϭ ϪϧΎϜγϭ ΪϠΒϟ΍ ΦϳέΎΗ ϊϣ

103

ΖϧΎϛ ϥήϘϟ΍ Ϟ΋΍ϭ΃ ϰΘΣ ϥ΍ήϳΎϓ .ΔϠϣΎθϟ΍ ΕΎϴϤδϤϟ΍ ΫΎΨΗ΍ ϲϓ ΡΎΠϨϟ΍ ϒμϧ ϰϠϋ ϝΎΜϣ Ϟπϓ΃ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΔΑήΠΘϟ΍ ΎϤΑέ
ϥΎΘδϛήΘϟ΍ϭ Ω΍ήϛϷ΍ Ϧϣ ϥϮϗΎΒϟ΍ϭ ˬϥΎϜδϟ΍ Ϧϣ %50 Ϧϣ ήΜϛ΃ ϥϮϠΜϤϳ ϻ ϥ΍ήϳ΍ ϲϓ αήϔϟ΍ ϦϜϟϭ .(αέΎϓ ΩϼΑ) ϰϤδΗ
ΩϼΑ ϦόϤΑ (1935 ϡΎϋ ϥ΍ήϳ΍) Ϣγ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ΓΩΎϋΎΑ ϥΎΧ Ύοέ ϩΎθϠϟ ϲϛάϟ΍ έΎϴΘΧϻ΍ ϥΎϛ ΍άϟ .ϢϫήϴϏϭ εϮϠΒϟ΍ϭ Ώήόϟ΍ϭ
ϲϓ ΕΎϴϣϮϘϟ΍ ξόΑ ϥϮϜϟ ϒόο Ϧϣ ϲϧΎόϳ ϞΤϟ΍ ΍άϫ ϦϜϟϭ .Ϧϴϴϧ΍έ΍ΪϧίΎϤϟ΍ϭ Ϧϴϴϧϼϴϐϟ΍ϭ Ω΍ήϛϷ΍ϭ αήϔϟ΍ ϢϬϨϣϭ ˬϦϴϳέϵ΍
.Ώήόϟ΍ϭ ϥΎΘδϛήΘϟ΍ ϞΜϣ Δϳέ΁ ήϴϏ ϝϮλ΃ Ϧϣ ϲϫ ϥ΍ήϳ΍
: ϝϮϘϨϓ ˬ»Ώήϋ« ΔϴϤδΘϟ ϲϗήόϟ΍ ϰϨόϤϟ΍ ϰϠϋ ςϘϓ υΎϔΤϟ΍ ϰϠϋ Ύ˱ ϣϮϳ ΎϨϘϔΗ΍ ΎϨϧ΃ νήΘϔϧ ϥ΍ ϦϜϤϳ ˬ΍άϫ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ
ϲγΎϴγϮϴΠϟ΍ ϰϨόϤϟ΍ Ύϣ΃ .ϊΑΎδϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ ϲϓ ΃ΪΑ ϱάϟ΍ Ώήόϟ΍ ΦϳέΎΗ ˬΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ˬΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍
ˬϼ
˱ Μϣ ϞϘϨϟ .ΔϴϤδΘϟ΍ ϩάϫ ήϴϏ ϯήΧ΃ ΔϴϤδΗ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϦϜϤϴϓ ˬϪΑϮόηϭ ϪΗ΍έΎπΣϭ ϪΛ΍ήΗϭ ϪΨϳέΎΘΑ ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ Ϧϋ ήΒόϤϟ΍
ϥ΍ : ΎϬϨϣ ˬΓΪϳΪϋ ΏΎΒγϷ ϩΎϨϠπϓ ΎϨϨϜϟ ˬήϴϴϐΘϟ΍ϭ εΎϘϨϠϟ ϞΑΎϗ ϲϟϭ΃ έΎϴΘΧ΍ ΍άϫϭ ˬ»ϲτγϮΘϤϗήη« ΔϴϤδΗ ΎϧήΘΧ΍ ΎϨϧ΍
ςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ ϕήη ΔϘτϨϣ ϊϴϤΠϟ ΎϬΘϴϟϮϤη Ύ˱ πϳ΃ϭ »ϲϗήθϣ« ϭ »ϲϗήη« Ϧϋ ΰϴϴϤΘϠϟ »ϲτγϮΘϤϗήη« ΔϤϠϛ ϕΎϘΘη΍
Ε΍ϮϨγ άϨϣ Δϟϭ΍ΪΘϣ ΔϴϤδΘϟ΍ ϩάϫϭ .ςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ ΏήϏ ϊϘΗ ϲΘϟ΍ ΎΑϭέϭ΍ ϞΑΎϘϳ ϱάϟ΍ »ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍« Ύ˱ ϴϟΎΣ ϰϤδϳ Ύϣ ϱ΃
ήΤΒϟ΍ ϥ΍ ϑϭήόϤϟ΍ Ϧϣϭ .(ςγϮΘϤϟ΍ ϕήη) ΓήϴϬθϟ΍ ϪΘϳ΍ϭέ ϲϓ ϒϴϨϣ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϞΒϗ Ϧϣ ΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍ ϼ
˱ Μϣ ϖΒγ Ϊϗϭ
ϥ΍ΪϠΑ Ϧϣ ήΒΘόϳ ˬϼ
˱ Μϣ ϕ΍ήόϟ΍ ϥ΍ .ϚϟΫ Ϧϣ ΪόΑ΍ ϰϟ΍ ϩήϴΛ΄Η ΪΘϤϳ ϞΑ ˬϪϠΣ΍Ϯγ ϰϠϋ Δόϗ΍Ϯϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ςϘϓ ϞϤθϳ ϻ ςγϮΘϤϟ΍
ϝ΍ϮΣϻ΍ Ϟϛ ϲϓϭ .ΔϴτγϮΘϤϗήη ϥ΍ήϳ΍ έΎΒΘϋ΍ ϦϜϤϳ ϻ Ϫϧ΄ϓ ΍άϬϟ ˬαϭέΎϏ΍ί ϝΎΒΟ ΪϨϋ ϩήϴΛ΄Η ϒϗϮΘϳ ϱάϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϟ΍
ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϊϣ Ύ˱ ϣΎϤΗ ϖΑΎτΘϳ ΪΣ΍ϭ ΢Ϡτμϣ ϚϟΎϨϫ βϴϠϓ ˬϊϗ΍ϮϟΎΑ ϲϓήΤϟ΍ ΪϴϘΘϟ΍ ΍˱ΪΑ΍ ρήΘθΗ ϻϭ ϲΤϠτμϣ ϕΎϔΗ΍ Δϴπϗ ΎϬϧ΍
ˬΎϨϴϠϋ ϢϬΗΎΤϠτμϣ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ϥϮοήϔϳ ϦϴϴΑήϐϟ΍ ϙήΘϧ ϻϭ ΎϨΗΎΤϠτμϣ νήϔϧϭ ϊϨμϧ ϥ΍ Ύ˱ πϳ΍ ϦΤϧ ΎϨϘΣ Ϧϣ .ϪϨϋ ήΒόϳ ϱάϟ΍
..ήϴΜϜϟ΍ ήϴΜϜϟ΍ ϩήϴϏϭ ..(ΚϟΎΜϟ΍ ϢϟΎόϟ΍)ϭ ˬ(ςγϭϻ΍ϭ ϰϧΩϻ΍ ϕήθϟ΍) ΢ϠτμϤΑ ϼ
˱ Μϣ ϞλΎΣ Ϯϫ ΎϤϛ
ΎϨΒϨΠΗ ϑϮγ ΎϬϧΈϓ »ϲΑήϋ« ΔϴϤδΗ Ϧϣ ϻ˱ ΪΑ ΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍ ΔϴϧΎϜϣ· ΎϨοήΘϓ΍ Ϯϟ ϩάϫ »ϲτγϮΘϤϗήη« ΔϴϤδΗ ϥ·
ΏϮόη ϦϴΑ ΔϛήΘθϤϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ϭ ΓΪΣϮϟ΍ Ρϭέ ϥϵ΍ ϰΘΣ Ζϔόο΃ ϲΘϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ϭ Δϴϗήόϟ΍ ΕΎϴϟΎϜηϹ΍ ϊϴϤΟ
ϝϭΪϟ΍« ΔόϣΎΟϭ ˬ»ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍« ϝΪΑ »ϲτγϮΘϤϗήθϟ΍ ϢϟΎόϟ΍« ϼ
˱ Μϣ ϝϮϘϟ΍ ΎϨϨϜϤϴγ ˬά˳ ΌϨϴΣ .»ΔϴΑήόϟ΍« ΎϨϧ΍ΪϠΑ ΕΎϋΎϤΟϭ
ΏϮόθϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ϝϮϘϨγ ϞϴλΎϔΘϟ΍ ϲϓ ϞΧΪϧ ΎϣΪϨϋϭ .»ΔϴτγϮΘϤϗήθϟ΍ ΏϮόθϟ΍« ΦϳέΎΗϭ »ΔϴτγϮΘϤϗήθϟ΍
ΎϬΟ΍ΰΘϣ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϡϼγϻ΍ϭ ΎϬΘϐϟ Ζοήϓ ϲΘϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ΎϬΘΤΘϓ ϥ΃ άϨϣ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ Ύ˱ ϴϟΎΣ ϢϠϜΘΗ ΔϴτγϮΘϤϗήθϟ΍
ΏϮόη ϲϫ ˬΦϳέΎΘϟ΍ ϝϼΧ ϲτγϮΘϤϗήθϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ΖϨσϮΘγ΍ ϲΘϟ΍ ΏϮόθϟ΍ Ϣψόϣϭ .ΔϴϠλϷ΍ ΔϴτγϮΘϤϗήθϟ΍ ΏϮόθϟΎΑ
ϢϫήΧ΁ϭ ˬϦϴϴϣ΍έ΁ϭ Ϧϴϴϧ΍ήΒϋϭ ϦϴϴϠΑΎΑϭ ήΑήΑϭ Ϧϴϳήμϣ ˬΔϴϣΎΤϟ΍ - ΔϴϣΎδϟ΍ ΔϠ΋ΎόϠϟ ΔϳϮϐϠϟ΍ ΓΪΣϮϟ΍ ϰϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ΎϬόϤΠϳ
ˬΔϴϘϳήϓ΍ϭ ΔϴΑϭέϭ΃ Ϛϟάϛϭ (Δϴδϛήηϭ ΔϴϨϣέ΍ϭ ΔϴϧΎϤϛήΗϭ ΔϳΩήϛ) ΔϳϮϴγ΁ ΓήϴΜϛ ΕΎϋΎϤΟ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ˬΏήόϟ΍
ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϩάϫ ΦϳέΎΗ .ΖϗϮϟ΍ Ε΍Ϋ ϲϓ ΓΪΣϮϤϟ΍ϭ ΔϋϮϨΘϤϟ΍ ΔϴτγϮΘϤϗήθϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ϖϠΧ ϲϓ ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΎϬΘϤϫΎδϣϭ
ϢϟΎόϟ΍ ΍άϫ ˯΍ΰΟ΃ ξόΑ ϲϓ ΔϳήθΒϟ΍ Ε΍έΎπΣ ϰϟϭ΃ ΖϘΜΒϧ΍ ϪϟϼΧϭ ˬϡ΍ϮϋϷ΍ Ϧϣ ϑϻ΁ ΓΪόϟ ΪΘϤϳ ΔϴτγϮΘϤϗήθϟ΍
ˬϊΑΎδϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓϭ .ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤηϭ ϦϤϴϟ΍ ϢΛ ϡΎθϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ ϯήΒϛ Ε΍έΎπΣ ΎϬΘΒϘϋ΃ϭ ˬήμϣϭ ϕ΍ήόϟ΍ .ϲτγϮΘϤϗήθϟ΍
ϥήϘϟ΍ ϲϓ .»Ύ˱ Αήϋ« ϢϬΘϴϤδΗ ΖϋΎηˬ ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ ϦτϘΗ Δϳϭ΍ήΤλ ΔϴϠΒϗ ΕΎϋϮϤΠϣ ΏϮόθϟ΍ ϩάϫ ϦϴΑ Ϧϣ ΕίήΑ
ϢϟΎόϟ΍ ϲϗΎΑ ΢ΘϔΑ Ζϋήηϭ ϡϼγϻ΍ ΔϟΎγέ ΔϠϣΎΣ ΓήϳΰΠϟ΍ ϥΪϣϭ ϯέΎΤλ Ϧϣ ΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϩάϫ ΖΟήΧ ϊΑΎδϟ΍
ϢϟΎόϟ΍ ΝέΎΧ ϯήΧ΃ ˯΍ΰΟ΃ ΕΎΣϮΘϔϟ΍ ΖϠϤηϭ .ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤηϭ ϞϴϨϟ΍ ΩϼΑϭ ϡΎθϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ Ϧϣ ϲτγϮΘϤϗήθϟ΍
ΓέΎπΤϟ΍ϭ ϡϼγϻ΍ ΎϬϴϓ ήθΘϧ΍ ΚϴΣ (ΔϴϧΎΘδϛήΘϟ΍ - ΔϴϟϮϐϨϤϟ΍ ωΎϘΒϟ΍ϭ ΪϨϬϟ΍ϭ ϥ΍ήϳ΍) Ύϴγ΁ ϲϓ :ϲτγϮΘϤϗήθϟ΍
.(ΔϴϠϘλϭ βϟΪϧϷ΍ ΩϼΑ) ΎΑϭέϭ΃ ΏϮϨΟ ϮΤϧ ΓέΎπΤϟ΍ ϩάϫ ΕΪΘϣ΍ Ϛϟάϛ .ϲϣϼγϻ΍ - ϲΑήόϟ΍ ˯΍Ωήϟ΍ Ε΍Ϋ ΔϴτγϮΘϤϗήθϟ΍
ήμϨόϟ΍ ΔΒϠϏ ϰϟ΍ ΔϓΎοϹΎΑ ˬϲϣϼγϻ΍ ϦϳΪϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϲτγϮΘϤϗήθϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΏϮόη ϦϴΑ ΖϋΎη ΖϗϮϟ΍ ϚϟΫ άϨϣϭ
..ΏϮόθϟ΍ ϩάϫ ΔϴϤδΗ ϲϓ »Ώήϋ« ΔϤϠϛ ΖϋΎη ΚϴΤΑ ΔϴϧΎϗήθϟ΍ ΏϮόθϠϟ ΔϴϠϘόϟ΍ ΔϴϨΒϟ΍ ϰϠϋ ϲΑήόϟ΍
104

:ΔϴϟΎΘϟ΍ έϮμόϟ΍ ΐδΣ ϲτγϮΘϤϗήθϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΎϬΑ ήϣ ϲΘϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ϞΣ΍ήϤϟ΍ ϢϴδϘΗ ΎϨϨϜϤϳ
ϞϴϨϟ΍ ϱΩ΍ϭϭ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϱΩ΍ϭ ϲϓ ˬϰϟϭϷ΍ ΔϳέΎπΤϟ΍ϭ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ έϮμόϟ΍ : ϡ .ϕ ϥϭήϗ ΔόπΑ ϰΘΣ 4000 Ϧϣ - 1
ϩάϫ Ϧϣ ΓήϴΧϷ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ ϲϓϭ .ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤηϭ ϦϤϴϟ΍ϭ ϡΎθϟ΍ ϲϓ ϲτγϮΘϤϗήθϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ˯΍ΰΟ΃ ϲϗΎΑ ϰϟ΍ ΎϤϫήϴΛ΄Η Ω΍ΪΘϣ΍ ϢΛ
Ϧϋ ήϴΒόΘϛ ϦϴτδϠϓ ϲϓ ΔϳΩϮϬϴϟ΍ ΔϧΎϳΪϟ΍ϭ ΔϴϧΎόϨϜϟ΍ ΔϳΪΠΑϻ΍ ΎϬϤϫ΍ Ϧϣϭ ˬΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΔϳΪϴΣϮΘϟ΍ Ε΍έΎϴΘϟ΍ ϰϟϭ΃ ΖϘΜΒϧ΍ έϮμόϟ΍
.ϲτγϮΘϤϗήθϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΏϮόη ϦϴΑ ϱέΎπΤϟ΍ ΏέΎϘΘϟ΍
ΔϴϧΎϣϭήϟ΍ϭ ΔϴϘϳήϏϻ΍ϭ Δϴϧ΍ήϳϻ΍) ΔϴΒϨΟϷ΍ Γήτϴδϟ΍ έϮμϋ : ϡ .Ώ ϊΑΎδϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϰΘΣ ϡ .ϕ ϥϭήϗ ΔόπΑ Ϧϣ - 2
ΔΟΎΤϟ΍ Ϧϋ ήΒόϳ ϦϳΪϛ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ϕΎΜΒϧΎΑ ήμόϟ΍ ΍άϫ Ύ˱ πϳ΃ ΰϴϤΗϭ .ϲτγϮΘϤϗήθϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ˯΍ΰΟ΃ ϊϴϤΟ ϰϠϋ (ΔϴΑϮϴΛϷ΍ϭ
.ΔϴτγϮΘϤϗήθϟ΍ ΏϮόθϠϟ ϲγΎϴδϟ΍ϭ ϲΣϭήϟ΍ ΪΣϮΘϠϟ
ΎϬΟΎϣΪϧ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ έΎθΘϧ΍ϭ ˬΔϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ έϮμϋ : 13 ϥήϘϟ΍ϭ ϡ .Ώ ϊΑΎδϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϦϴΑ - 3
ϊϴϤΟ ϰϠϋ ΔΤΘϔϨϣ ΔϴτγϮΘϤϗήη ΓέΎπΣ ΖόϨλϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ϭ ϡϼγϻ΍ ΖϨΒΗ ϲΘϟ΍ ΔϴτγϮΘϤϗήθϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ϲϓ
.ΔϳήθΒϟ΍ Ε΍έΎπΣ
ΔϴϧΎϤΜόϟ΍ ˬϲτγϮΘϤϗήθϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϰϠϋ ΔϴΒϨΟϷ΍ Γήτϴδϟ΍ϭ ΔϤϠψϤϟ΍ έϮμόϟ΍ : Ϧϳήθόϟ΍ ϥήϘϟ΍ϭ 13 ϥήϘϟ΍ ϦϴΑ - 4
.ΔϴΑϭέϭϷ΍ ϢΛ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ϭ
ϢϟΎόϟ΍ ίϭήΑϭ ΔϴτγϮΘϤϗήθϟ΍ »ΔϴΑήόϟ΍« ϝϭΪϟ΍ ΔόϣΎΟ ˯Ϯθϧϭ ϝϼϘΘγϻ΍ϭ ΔπϬϨϟ΍ ήμϋ :ϥϭήθόϟ΍ ϥήϘϟ΍ - 5
ϦϳΪϟ΍ ΎϬΘϴΒϠϏ΃ ϖϨΘόΗϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟΎΑ ΎϬϧΎϜγ ΐϠϏ΃ ϖτϨϳ ΔϴγΎϴγϮϴΟ ΔϠΘϜϛ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΔΣΎδϟ΍ ϲϓ ϲτγϮΘϤϗήθϟ΍
.ςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϠϟ ΔϴΑήϐϟ΍ ϑΎϔπϟ΍ ϰϠϋ Δόϗ΍Ϯϟ΍ ΔϴΑϭέϭϷ΍ ΔϠΘϜϠϟ ϼΑΎϘϣϭ Ύ˱ Ϙϳήϋ Ύ˱ ϳέΎπΣ ΍˱Ω΍ΪΘϣ΍ ϞΜϤΗϭ ˬϲϣϼγϻ΍
ΎΘΠϬϟϭ ΎϬΨϳέΎΗ ϲϓ ΓΰϳΎϤΘϤϟ΍ ΏϮόθϟ΍ϭ ϥΎσϭϷ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ Ϧϣ ϥϮϜΘϳ ˬϲτγϮΘϤϗήθϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ Ύ˱ ϤϠϋ
ϊΑΎδϟ΍ ϥήϘϟ΍ άϨϣ ΔΛϭέϮϣ ΔϴΑήϋ Δϐϟϭ ˬΔϴϓΎϘΛ - Δϴϓ΍ήϐΟ - ΔϴΨϳέΎΗ Ϣγ΍Ϯϗ ϲϓ ϙήΘθΗ Ύ˱ όϴϤΟ ΎϬϨϜϟ ˬϲγΎϴδϟ΍ ΎϬϨϳϮϜΗϭ
ϦϳΪϟ΍ Ϯϫ (ΓΩΪόΘϤϟ΍ Ϫϔ΋΍ϮτΑ) ϡϼγϻ΍ .ϢϫήϴϏϭ ˬΔϗέΎϓ΃ϭ ϥΎϤϛήΗϭ βϛήηϭ Ω΍ήϛ΃ϭ ήΑήΑ : ΔϔϠΘΨϣ ΔϳϮϐϟ ΕΎϋΎϤΟϭ
έϮμϋ άϨϣ ΔΛϭέϮϣ ΎϫήϴϏϭ ΔϴΌΑΎλϭ ΔϳΩϮϬϳϭ ΔϴΤϴδϣ ϒ΋΍Ϯσ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ˬϲτγϮΘϤϗήθϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ˯ΎϨΑ΃ ϰϠϋ ΐϟΎϐϟ΍
ΔϛήΤϟ΍ ϕΎΜΒϧ΍ϭ ˬΔϴτγϮΘϤϗήθϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ΔόϣΎΟ ϦϳϮϜΗ ϝϼΧ Ϧϣ ΎϬϨϋ ήϴΒόΘϟ΍ ϢΗ ΔϴγΎϴγϭ ΔϳΩΎμΘϗ΍ ΢ϟΎμϣ ΪΟϮΗϭ .ΔϤϳΪϗ
ΔϴγΎϴγϮϴΠϟ΍ ΕΎϋϮϤΠϤϟ΍ έ΍ήϏ ϰϠϋ ˬΏϮόθϟ΍ϭ ϝϭΪϟ΍ ϩάϫ ϥϭΎόΗϭ ΏέΎϘΗ ϰϟ΍ Δϴϋ΍Ϊϟ΍ ΔϴτγϮΘϤϗήθϟ΍ ΔϳΪϴΣϮΘϟ΍
EST MEDITERANEEN)˶ ¯Ώ ϲΑϭέϭϷ΍ ϰϟ΍ ϢΟήΘΗ (ϲτγϮΘϤϗήη) ΔϴϤδΗ ϥ΃ Ύ˱ ϤϠϋ .ΎϫήϴϏϭ ΔϴϜϳήϣϷ΍ϭ ΔϴΑέϭϷ΍
.(
ϲϐΘΒϧ ϻ ϝ΍ϮΣϷ΍ Ϟϛ ϲϓ ΎϨϧΎϓ ˬξόΒϟ΍ ϯΪϟ ϡΎδΘΑϻ΍ ϭ΃ Ώ΍ήϐΘγϻ΍ ήϴΜϳ Ϊϗ ΍άϫ ΎϨΣήΘϘϣ ϥ΃ ϑήΘόϧϭ ϑήόϧ ˬ΍˱ήϴΧ΃
ϥΎσϭϷ΍ ήϴϣΪΗ ϢΛ ΎϬδϳΪϘΗ Ϧϣ ϻ˱ ΪΑ ΎϬΘόΟ΍ήϣϭ ΎϬΘθϗΎϨϣ ϲϓ Γ΃ήΠϟ΍ ΐϠτΘΗ ΕΎϴϬϳΪΑ ϲϓ ήϴϜϔΘϟ΍ϭ ϝ΅ΎδΘϟ΍ ΓέΎΛ΍ ήϴϏ
!ΎϬΒΒδΑ ˯ΎϘηϷ΍ ϦϴΑ ΏϭήΤϟ΍ϭ ΕΎϋ΍ήμϟ΍ νϮΧϭ

105

ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍ Ϊο .. ΔϴΑήόϟ΍ ΓΪΣϮϟ΍ ϊϣ
"νέϷ΍ ϖΣ" ϭ "ϕήόϟ΍ ϖΣ" ϦϴΑ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔΑϭήόϟ΍
ΪόΑ (ΐϴμΨϟ΍ ϝϼϬϟ΍) ϲΑήόϟ΍ ϕήθϤϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ϲϓ Ύ˱ λϮμΧϭ ˬΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϲϓ Ζδγ΄Η ϲΘϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ϥ·
ϞϫΎΠΗ ϥ·ϭ ..ωϮϨΘϟ΍ Ϊο ΓΪΣϮϟ΍ ϥ·« : ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔϔδϠϔϟ΍ ΪϤΘόϳ ˯ϰσΎΧ αΎγ΃ ϰϠϋ ˯ΪΒϟ΍ άϨϣ ΖϣΎϗ ˬϰϟϭϷ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΏήΤϟ΍
ΖϠϤϋ ϲΘϟ΍ »ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍« ϡϮϬϔϣ ΎϬϟ Ύ˱ Σϼγ ΔϔδϠϔϟ΍ ϩάϫ ΕάΨΗ΍ Ϊϗϭ .»..ϞϜϟ΍ ϲϓ ϪϧΎΑϭΫ ϰϟ΍ ϱΩΆϴγ ϪΘΒϛϭ ˯ΰΠϟ΍
»ΔΑϭήόϟ΍« ϩάϫ ΩϮΟϭ ΔϘϴϘΤΑ έ΍ήϗϹ΍ ϲϓ Ζδϴϟ ΔϠϜθϤϟ΍ .ϕήθϤϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ΕΎόϤΘΠϤϟ ΔϴϧΎϜδϟ΍ ΕΎϋϮϨΘϟ΍ ΔϘϴϘΣ ϞϫΎΠΗ ϰϠϋ
ϥ· .ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΢ϟΎμϤϟ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎο΍ Δϴϓ΍ήϐΟϭ ΔϴΨϳέΎΗϭ ΔϳϮϐϟϭ ΔϴϓΎϘΛ ςΑ΍ϭήΑ ΔϴΑήόϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ϊϤΠΗ ϲΘϟ΍
ΝΫϮϤϧ ΍άϫ ϲϓ ΎϨϟϭ ˬΎϫΪϴΣϮΗϭ ΎϬΒϳήϘΗϭ ΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϞϤη ϊϤΟ ΎϬϓΪϫ ϡ΍Ω Ύϣ ΔϟϮΒϘϣϭ ΔϴΑΎΠϳ΍ ϩάϫ ΔΑϭήόϟ΍ ςΑ΍ϭέ
Ϊϴϛ΄Θϟ΍ ϱ΃ ˬΔΑϭήόϟ΍ ϩάϬϟ »ϲϣϮϘϟ΍« ϡϮϬϔϤϟΎΑ ϰϤδϳ Ύϣ ϭ΃ »ϲϗήόϟ΍« ϡϮϬϔϤϟ΍ ΓΩΎϴγ Ϯϫ ΔϠϜθϤϟ΍ ϦϜϟ .ΔϴΑϭέϭϷ΍ ΓΪΣϮϟ΍
αΎγϷ΍ ΍άϫ ϰϠϋ !ΔϴΑήόϟΎΑ ϦϴϘσΎϨϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ήϓϮΘϣ Ϫϧ΃ νήΘϔ˵ϳϭ ΪϘΘόϳ ϱάϟ΍ »ϲΨϳέΎΘϟ΍ ϲϠ΋ΎΒϘϟ΍« ϞλϷ΍ ρήη ϰϠϋ
ΔΤϓΎϜϣ« : έΎΘγ ΖΤΗ ˬϯήΧϷ΍ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴϧΎϜδϟ΍ ΕΎϋϮϨΘϟ΍ ϡ΍ήΘΣΎΑ ΐϟΎτΗ ϲΘϟ΍ ΕΎΣϭήτϟ΍ ϊϤΟ ϊϤϗϭ ΔΑέΎΤϣ ΖϤΗ
.»ΔϳήτϘϟ΍ ϝϮϴϤϟ΍ ΔΤϓΎϜϣ« : ϢγΎΑ ˬΔϴϨσϮϟ΍ ΔϟΎλϷ΍ ϰϠϋ ΪϛΆΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϲΘϟ΍ ΕΎΣϭήτϟ΍ ϊϴϤΟ ΔΑέΎΤϣ ϢΛ »ΔϴΑϮόθϟ΍
έΎΒΘϋ΍ϭ ˬ»ΔϴΑήόϟ΍ ϪΘϟΎλ΃« ϯΪϤΑ Ϧσ΍ϮϤϟ΍ ΔϴϨσϭ αΎϴϘΑ ΔΑϭήόϠϟ »ϲϣϮϘϟ΍ ϲϗήόϟ΍« ϢϬϔϟ΍ ΍άϫ ϰϠΠΗ ΪϘϟ
ΪϘϟ .»ϦσϮϟ΍ϭ νέϷ΍ ϖΣ« ϰϠϋ βϴϟϭ ˬ»ΔϴϣϮϘϟ΍ϭ ϕήόϟ΍ ϖΣ« ¯Ώ ϰϤδϳ Ύϣ ΐδΣ ϦσϮϠϟ ˯ΎϤΘϧϻ΍ϭ ΔϨσ΍ϮϤϟ΍
ϥΎδϧϻ΍ ϥ΃ ϱ΃ ˬ»νέϷ΍ ϖΣ« :ϪΑ ΩΎϬθΘγϻ΍ ϖΤΘδϳ Ύ˱ ϣϮϬϔϣ ˬΔϴΑήϐϟ΍ ΕΎϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ Ϛϟάϛϭ ϡΪϘϟ΍ άϨϣ ΔϴϧΎδϧϻ΍ ΖϋΪΘΑ΍
˯˱ ΎϨΑ .ϦσϮϟ΍ ϲϓ ΔϨϴόϣ Ε΍ϮϨδϟ Ϫθϴϋ ϭ΃ ϦσϮϟ΍ νέ΃ ϰϠϋ ϪΗΩϻϭ ΩήΠϤΑ ΔϴδϨΠϟ΍ϭ ΔϨσ΍ϮϤϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϖΣ ϚϠΘϤϳ
˯ΎϤΘϧϻ΍ ϖΣ ϥ· .ΔϨϴόϣ ΓήΘϓ ϢϬΘϣΎϗ· ϭ΃ ΔϨσ΍Ϯϣ ϭ΃ Ϧσ΍ϮϤΑ ϢϬΟ΍ϭί ϭ΃ ϢϬΗΩϻϭ ΩήΠϣ ΔϴδϨΠϟ΍ ΐϧΎΟϷ΍ ΢Ϩϣ ϢΘϳ ΍άϫ ϰϠϋ
.ϥϵ΍ ΪΤϟ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔΑϭήόϟ΍ ϪΑ ϑήΘόΗ ϢϟΎϣ ΍άϫϭ ˬΔϴϗήόϟ΍ Δϟϼδϟ΍ϭ ΔϴϣϮϘϠϟ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ϖΣ Ϧϣ ϯϮϗ΃ νέϸϟ
ϰϨόϤΑ .ΎϬγΎϧϭ ΎϬΘϓΎϘΛϭ ΎϬΨϳέΎΗϭ νέϷ΍ ϰϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ϒόο ϰϟ΍ ΕΩ΃ ϲϗήόϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ΔϴϠϘϋ ΓΩΎϴγ ϥ·
ϪΨϳέΎΘΑ έΎϬμϧϻ΍ϭ Ϫοέ΃ ϰϠϋ ΔϣΎϗϻ΍ϭ ϦσϮϠϟ ˯ΎϤΘϧϻ΍ αΎγ΃ ϰϠϋ ΔϴϨσϮϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ϭ Ϧσ΍ϮϤϟ΍ ϞϣΎόΗ ϻ ΕΎϣϮϜΤϟ΍ ϥ΃
.ϢϳΪϘϟ΍ ϱίΎΠΤϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϲϠ΋ΎΒϘϟ΍ ΦϳέΎΘϠϟ ˯ΎϤΘϧϻ΍ αΎγ΃ ϰϠϋ ϞΑ ˬϪΘϓΎϘΛϭ
ˬϼ
˱ Μϣ ϕ΍ήόϟ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ .ϦϴϨσ΍ϮϤϠϟ ΔϴδϨΠϟ΍ ΢Ϩϣ ϲϓ ΎϨΗΎϣϮϜΣ ϞϣΎόΗ Ϯϫ ˬΔϴϠϘόϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ΔϟΩϷ΍ ςδΑ΃ Ϧϣ
ϞΜϣ ˬΔϴϗ΍ήόϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϰϠϋ ϥϵ΍ ϰΘΣϭ 1921 ϡΎϋ άϨϣ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΕΎϣϮϜΤϟ΍ ϊϴϤΟ ΕήϤΘγ΍
ξϓέϭ ˬϦϴϴϧ΍ήϳ΍ ϭ΃ Ύ˱ ϛ΍ήΗ΃ ΐϧΎΟ΃ ϢϫέΎΒΘϋ΍ ϰϠϋ ˬΔϴϠϴϓϭ Ώήϋ Ϧϣ Δόϴθϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϊϣ Ϛϟάϛϭ ϦϴϳέϮΛϵ΍ϭ ϦϣέϷ΍
106

ΖϣΎϗ ΎϣΪϨϋ ΕΎϨϴϧΎϤΜϟ΍ ϡ΍Ϯϋ΃ ϲϓ ΔϳήμϨόϟ΍ ΔγΎϴδϟ΍ ϩάϫ ΓϭέΫ ΖϠΠΗ ΪϘϟ .ϦσϮϟ΍ Ϧϣ ϢϫΩήσ ϰΘΣϭ ΔϴδϨΠϟ΍ ϢϬΤϨϣ
ϢϬΘϟΎλ΃ ϢϏέ ˬΔϴϧΎϤΜόϟ΍ ΔϴδϨΠϟ΍ ϢϬϛϼΘϣ΍ ϡΪϋ ΔΠΤΑ ϥ΍ήϳ΍ ϰϟ΍ (Δόϴθϟ΍ Ϧϣ) ϲϗ΍ήϋ ϥϮϴϠϤϟ΍ ΏήϘϳ Ύϣ ΩήτΑ ΔϣϮϜΤϟ΍
ϰϧ΍ϮΘΗ ϻ ΖϗϮϟ΍ βϔϨΑ .»!Ύ˱ ϴϗήϋ ΔϠϴλ΃« ΔϴΑήϋ - ή΋Ύθϋ Ϧϣ ϢϬϨϣ ήϴΜϜϟ΍ ϥ· ϞΑ ˬϝΎϴΟ΃ άϨϣ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϢϬϨσϮΗϭ ΔϴϨσϮϟ΍
ϢΛ !ϲΑήϋ ΪϠΑ Ϧϣ ϥϮϣΩΎϗ Ώήϋ ϢϬϧ΃ ΔΠΤΑ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϴδϨΠϟ΍ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ήϴϏ ιΎΨηϷ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ΢Ϩϣ Ϧϣ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϩάϫ
΍άϫ ϰϠϋϭ .ΔϴΑήόϟ΍ ΔϟϼδϠϟ ϲϘϴϘΤϟ΍ Ϣϫ˯ΎϤΘϧ΍ ΍ϮΘΒΜϳ Ϣϟ ΍Ϯϣ΍Ω Ύϣ έΎϘΘΣ΍ϭ ΔΒϳήΑ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍
ϥΎϜδϟ΍ ήϴΠϬΘΑ ˬ(ΔϴϧΎϳήγϭ ΔϴϧΎϤϛήΗϭ ΔϳΩήϛ) ΔϴΑήόϟΎΑ ΔϘσΎϨϟ΍ ήϴϏ ϖσΎϨϤϟ΍ ΐϳήόΗ ΕΎϴϠϤϋ ΕήϤΘγ΍ Ύ˱ πϳ΃ αΎγϷ΍
.ϢϬϠΤϣ ΔϴΑήόϟΎΑ ϦϴϘσΎϨϟ΍ ϝϼΣ·ϭ ϦϴϴϠλϷ΍
ΎϤϨϳ΃ ϱΩϮϬϴϟ΍ ϥ΍ ΓήϜϓ ϰϠϋ Ϟϴ΋΍ήγ΍ ΖϣΎϗ ΪϘϟ ΔϴϧϮϴϬμϟ΍ ΔϛήΤϟ΍ ΔϔδϠϓ ΐϠλ Ϧϣ ΍άϫ »ϕήόϟ΍ ϖΣ« ϥ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍
ϱ΃ »ϕήόϟ΍ ϖΣ« ϢγΎΑ ϦϴτδϠϓ ϲϓ ϦσϮΘϟ΍ϭ »ΓΩϮόϟ΍ ϖΣ« ϚϠΘϤϳ ϪϧΎϓ ϪΘϴδϨΟϭ ϪϨσϭϭ ϪΨϳέΎΗ ϥΎϛ ΎϤϬϣϭ εΎϋ
ΔϠ΋ΎϘϟ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϴΑϭήόϟ΍ ΕΎΣϭήτϟ΍ ϝϼϐΘγΎΑ ΖΤΠϧ Ϊϗ ΔϴϧϮϴϬμϟ΍ ϥ΍ ϢΛ .»ϱΩϮϬϴϟ΍ ϕήόϟ΍« Ϫϧ΃ νήΘϔϳ ΎϤϟ ˯ΎϤΘϧϻ΍
ϢϬϔϟ΍ ΍άϫ αΎγ΃ ϰϠϋ .ϲϣϼγϻ΍ ϲΑήόϟ΍ ΢Θϔϟ΍ ΪόΑ ΎϫήϴϏϭ ϦϴτδϠϓ ΍ϮϨσϮΗ »ϲΑήϋ ϲϠ΋ΎΒϗ Ϟλ΃« Ϧϣ Ώήόϟ΍ ϊϴϤΟ ϥ΄Α
Δϟϼγ Ϧϣ »Ύ˱ ϴϗήϋ« Ϣϫ ΩϮϬϴϟ΍ έΎΒΘϋΎΑ ϦϴτδϠϓ ΐόθϟ ΎϫΩήσ ΔϴϧϮϴϬμϟ΍ ΕέήΑ ˬ»ϲϧϮϴϬμϟ΍ϭ ϲΑήόϟ΍ - ϲϗήόϟ΍«
ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ Ϧϣ ϦϴϣΩΎϘϟ΍ Ώήόϟ΍ Δϟϼγ Ϧϣ ϻ· Ϣϫ Ύϣ ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϥ΍ϭ ˬΓ΍έϮΘϟ΍ ΐδΣ νέϷ΍ ϩάϬϟ ϦϴϴϠλϷ΍ ϥΎϜδϟ΍
!ϲϠλϷ΍ ϢϬϨσϮϣ ϰϟ΍ ΓΩϮόϟ΍ϭ ϦϴτδϠϓ ϙήΗ ϻ· ϢϬϴϠϋ Ύϣϭ
Ϣ΋ΎϘϟ΍ ϲϧϮϴϬμϟ΍ ϖτϨϤϟ΍ ξϗΎϨϳ Ϣϟ ϪϧϷ ˬϲϧϮϴϬμϟ΍ ΏΎτΨϟ΍ ΔϬΟ΍Ϯϣ ϲϓ αΎγϷ΍ Ϧϣ Ϟθϓ ϲΑϭήόϟ΍ ΏΎτΨϟ΍ ϥ·
.ΓΪϴόΒϟ΍ ΐϘΤϟ΍ άϨϣ ΎϬϧΎσϭ΃ ϲϓ ΎϨΑϮόη ΩϮΟϭ ΔϣϮϤϳΩ ϰϠϋ ΪϛΆϳ ϱάϟ΍ Ϯϫ ΏϮϠτϤϟ΍ ϞϳΪΒϟ΍ ΏΎτΨϟ΍ ϥ΍ .ϕήόϟ΍ ϖΣ ϰϠϋ
νέϷ΍ ΔϠϴϠγ ΎϬδϔϧ ϲϫ ΖϠχ ΎϬϨϜϟ ˬΕΎϐϠϟ΍ϭ ϥΎϳΩϷ΍ϭ ΕΎϋΎϤΠϟ ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ΖϠΒϘΘγ΍ ΎϬΨϳέΎΗ ΔϠϴσ ΏϮόθϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ϭ
ϝϮϬΠϤϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ άϨϣ ϦϴτδϠϓ νέ΃ ˯ΎϨΑ΃ Ϣϫ ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϥ΃ ϲϨόϳ ΍άϫ .ϥΎϳΩϷ΍ϭ ΕΎϐϠϟ΍ϭ ˯ΎϤγϷ΍ ΖϔϠΘΧ΍ ΎϤϬϣ ΦϳέΎΘϟ΍ϭ
Ϯϫ ϦϴτδϠϓ ΐόηϭ ˬϥΎϳΩϷ΍ϭ ΕΎϐϠϟ΍ϭ ˯ΎϤγϷ΍ ϝΪΒΘΗ .ϦϴϴΒϴϠμϟ΍ ϢΛ Ώήόϟ΍ ϢΛ Ϧϴϴϣ΍έϵ΍ ϢΛ ΩϮϬϴϟ΍ ϢΛ ϦϴϴϧΎόϨϜϟ΍ ΩϮΟϭ ϢΛ
ΩϮϬϴϟ΍ ϥΎϓ αΎγϷ΍ ΍άϫ ϰϠϋ .ΓΪϳΪΠϟ΍ ϥΎϳΩϷ΍ϭ ΕΎϐϠϟ΍ϭ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ΎϬΨϳέΎΗ ϲϓ ΏϭάΗ ϲΘϟ΍ νέϷ΍ ϩάϫ ΐόη ϪϧϷ Ϫδϔϧ
ϯϮγ ΍ϮϧϮϜϳ ϥ΍ ϢϬϨϜϤϳ ϻ ϝ΍ϮΣϷ΍ ϰμϗ΃ ϲϓ ϢϬϧΎϓ ΔοήΘϔϤϟ΍ ΔϳΩϮϬϴϟ΍ Δϴϟϼδϟ΍ ϢϬΘϟΎλ΃ ΖϧΎϛ ΎϤϬϣ (ϦϴϴϠϴ΋΍ήγϻ΍ ϭ΃)
ΔϘϴϘΤΑ ΔσΎδΑ ϞϜΑ ϝϮΒϘϟ΍ϭ ΦϳέΎΘϟ΍ ϖτϨϣ Γ΍έΎΠϣ ϢϬϴϠόϓ ϡϼδΑ ζϴόϟ΍ ϥϮϐΘΒϳ ΩϮϬϴϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ· .ϦϴτδϠϓ ΐόη Ϧϣ ˯ΰΟ
.ϪΨϳέΎΗ ˯Ύϐϟ·ϭ Ϫοέ΃ Ϧϣ ϩΩήσϭ Ϫϴϔϧ ΔϟϭΎΤϣ Ϧϣ ϻ˱ ΪΑ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ΐόθϠϟ ϢϬ΋ΎϤΘϧ΍
ϥϭΩ ϥϮϘϔΘϳ ϢϬϧ΄Α ΔΑϭήόϟ΍ ϭήϜϔϣ ϙέΪϳ Ϣϟϭ .ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔΑϭήόϟ΍ ΎϨϴϠϋ ϪΘοήϓ ϱάϟ΍ ϱέϮτγϷ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ Ϯϫ ΍άϫ
Ϣ΋ϼΗ ϲΘϟ΍ ΓέϮμϟΎΑ ΎϨΨϳέΎΗ ΔΑΎΘϛ ϞΟ΃ Ϧϣ ϢΗ Ϊϗ Ύ˱ ϴϧϮϴϬλ Ύ˱ ϴΑήϏ Ύ˱ ϔϟΎΤΗ ϥ΃ ϭΪΒϳ .ΔϴϧϮϴϬμϟ΍ϭ ΔϴΑήϐϟ΍ ϊϳέΎθϤϟ΍ ϊϣ ϲϋϭ
ϥ΄Α ϝϮϘΗ ΓήϜϓ Δϳ΃ ξΣΩ ϞΟ΃ Ϧϣ ϥϮΤϓΎϜϳ ΔϴΒϴϠμϟ΍ ΏϭήΤϟ΍ άϨϣ ϦϴϴΑήϐϟ΍ ϥ· .ΓΪϳΪΠϟ΍ϭ ΔϤϳΪϘϟ΍ ΔϳέΎϤόΘγϻ΍ ϊϳέΎθϤϟ΍
ϦϳΪϛ ϩήϳϮμΗ ϰϠϋ ΎΑϭέϭ΍ ΪϬΠΗ ϱάϟ΍ »ϲΤϴδϤϟ΍ ϦϳΪϟ΍« ΍ϮόϨλ Ϧϳάϟ΍ ΩΎϔΣ΃ Ϣϫ »ϥϮϤϠδϤϟ΍ Ώήόϟ΍« ˯ϻΆϫ ϢϬϣϮμΧ
ϥΎϜγ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΓήϜϓ ϲϔϧ ϞΟ΃ Ϧϣ ϢϳΪϘϟ΍ ϲΑϭέϭϷ΍ βΟΎϬϟ΍ ΍άϫ ϞϐΘδΗ ΖΣ΍έ ΎϬϧΈϓ ΔϴϧϮϴϬμϟ΍ Ύϣ΃ .ϲϘϳήϏ΍ ϲϧΎϣϭέ
΢Ϩϣ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬϡϼγϻ΍ ϢΛ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ΎϫΪόΑ Ϧϣ ΍ϮόϨλ ΎϤϠΜϣ ΔϳΩϮϬϴϟ΍ ΍ϮόϨλ Ϧϳάϟ΍ ΩΎϔΣ΃ Ϣϫ ϦϴϴϟΎΤϟ΍ ϕήθϤϟ΍ϭ ϦϴτδϠϓ
ΎϘϔΗ΍ ϲϧϮϴϬμϟ΍ϭ ϲΑήϐϟ΍ Ϧϴϓήτϟ΍ ϥ΍ .ϢϬϨσϭ Ϧϣ ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ Ωήσϭ ϦϴτδϠϓ ϲϓ ΩϮϬϴϟ΍ ϥΎτϴΘγϻ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ Δϴϋήθϟ΍
ΩϮΟϭ ϰϠϋ Ϊϴϛ΄Θϟ΍ϭ ˬΔϴϣϼγϻ΍ ϞΒϗ Ε΍έΎπΤϟ΍ ϲόϧΎλ ϢϬϓϼγ΃ϭ ϦϴϴϟΎΤϟ΍ Ώήόϟ΍ ϦϴΑ Δϴϗήϋ ΔϴϧΪΑ Δόϴτϗ ϖϠΧ ϰϠϋ
ϦϴΑ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ξϗΎϨΘϟ΍ ϖϠΧ ϞΟ΃ Ϧϣ ΍άϫ Ϟϛ .ΔϳϮϐϠϟ΍ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ϭ ϥΎϳΩϷ΍ϭ ΐϫ΍άϤϟ΍ ϒϠΘΨϤϟ ΓΪϳΪϋ Φϳέ΍ϮΗ
ˬϥ΍ΩϮδϟ΍ ϲϓ ϦϴϴΑϮϨϟ΍ϭ Ώήόϟ΍ϭ ˬΏήϐϤϟ΍ ϲϓ ήΑήΒϟ΍ϭ Ώήόϟ΍ ϦϴΑ : ϯήΧϷ΍ ΔϴϧΎϜδϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟΎΑ ϦϴϘσΎϨϟ΍
ϰϟ΍ ϕήθϤϟ΍ ϚϴϜϔΘΑ ϻ· ϪΘϴϋήη ΪΠϳ Ϧϟ ϲϧϮϴϬμϟ΍ ωϭήθϤϟ΍ ϥΎϓ ϕήθϤϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ϲϓ Ύϣ΃ .ήμϣ ϲϓ ρΎΒϗϷ΍ϭ ϦϴϤϠδϤϟ΍ϭ
.Δϴϗήόϟ΍ Ϟϴ΋΍ήγ΍ ΔϟϭΩ έ΍ήϏ ϰϠϋ ιΎΨϟ΍ ΎϬΨϳέΎΗ ΎϬϨϣ ϞϜϟ ΔϴϨϳΩϭ ΔϴϣϮϗϭ ΔϴΒϫάϣ ΕϼϳϭΩ
107

ΖΤΗ ΎϬόοϭ ΪϨϋ Δϴϫ΍ϭ Δϓ΍ήΧ ϭΪΒΗ ˬΔϴγΎϴδϟ΍ ΔΑϭήόϟ΍ ΎϬΘϋΎη΃ ϲΘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ (ϲϠ΋ΎΒϘϟ΍) ϲϗήόϟ΍ ˯ΎϘϨϟ΍ ΓήϜϓ ϥ·
ΏϮόη ήΜϛ΃ Ϧϣ Ύ˱ λϮμΧ ϕήθϤϟ΍ ΏϮόη ϥ΍ ϝΪΠϟ΍ ϞΒϘΗ ϻ ΓέϮμΑ ΖΒΜΗ ΔϘτϨϤϟ΍ ΦϳέΎΘϟ ΔόΟ΍ήϣ Δϳ΃ ϥ· .ΦϳέΎΘϟ΍ ˯Ϯο
˯΍ήϔμϟ΍ϭ ˯΍ήϘθϟ΍ϭ ˯ΎπϴΒϟ΍ϭ ˯΍ΩϮδϟ΍ αΎϨΟϷ΍ϭ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ϭ ΏϮόθϟ΍ Ϧϣ ϰμΤϳ ϻ Ύϣ ϊϣ Ύ˱ σϼΘΧ΍ϭ Ύ˱ ΟίΎϤΗ νέϷ΍
ϥΎτϴΘγ΍ϭ έϭήϤϟ ΔτΤϣ ΎϬϠόΟ ΔΛϼΜϟ΍ Ε΍έΎϘϟ΍ ςγϭ ϲϓ ϕήθϤϟ΍ ΔϘτϨϣ ϊϗϮϣ ϥ΍ .ϡ΍ϮϋϷ΍ Ϧϣ ϑϻϵ΍ ϝϼΧ ˯΍ήϤΤϟ΍ϭ
ΔΜΣΎΑ ϭ΃ ΔΤ΋Ύγ ϭ΃ ΔϳίΎϏ ϕήθϤϟ΍ Ε΄Η Ϣϟ ϲΘϟ΍ ΏϮόθϟ΍ϭ .ΎΑϭέϭ΃ϭ ΎϴϘϳήϓ΍ϭ Ύϴγ΁ Ϧϣ ΔϣΩΎϘϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ήϴΜϜϟ΍
ϦϴϳέϮηϵ΍ϭ ϦϴϴϠΑΎΒϟ΍ ΕΎΣϮΘϓ άϨϣ έ΍ϮΟϭ ϚϴϟΎϤϣϭ ΪϴΒϋϭ ϯήγ΄ϛ ϢϬΒϠΠΑ ΍ϮϠϔϜΗ ΎϨϓϼγ΃ ϥΈϓ ˬΓέΎΠΘϟ΍ϭ ϕίήϟ΍ Ϧϋ
ϝϼΧ Ω΍ΪϐΑϭ ϖθϣΩ ϕ΍Ϯγ΃ ΖϠχ ΚϴΣ ϼ
˱ Μϣ ϲγΎΒόϟ΍ϭ ϱϮϣϷ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ΔψΣϼϣ ϲϔϜϳ .ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎΣϮΘϔϟ΍ ϰΘΣ ϦϴϴϘϴϨϴϔϟ΍ϭ
Ϧϣ ϦϴΑϮϠΠϤϟ΍ ϥϮϟϭ βϨΟ Ϟϛ Ϧϣ ϱέ΍ϮΠϟ΍ϭ (ξϴΒϟ΍) ϚϴϟΎϤϤϟ΍ϭ (ΩϮδϟ΍) ΪϴΒόϟ΍ Ϧϣ ΔϔϟΆϤϟ΍ ϑϻϵ΍ ΩέϮΘδΗ ϥϭήϗ
ϖϴϗήϟ΍ ˯΍ήη ΔϟϮϬγ ϥ΃ ϭΪΒϳ .ΎΑϭέϭ΃ϭ Ύϴγ΁ ϥ΍ΪϠΑ Ϧϣ ΩέϮΘδϤϟ΍ ϖϴϗήϟ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ˬΔΣϮΘϔϤϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ϭ Ε΍ήϤόΘδϤϟ΍
ϢϫΩΎϔΣ΃ϭ Ϣϫ ΍ϮΟϭ΍ΰΗϭ ϕήθϤϟ΍ ΍ϮϨσϮΘγ΍ ήθΒϟ΍ ˯ϻΆϫ ϥΈϓ Ύ˱ όΒσ .ΔϴηΎϣ ϭ΃ ϥΎμΣ ˯΍ήη ϯϮΘδϣ ϰϟ΍ ϙ΍άϨϴΣ ΖϠλϭ
ΎϬϨϣ ΔϤϛΎΣ Εϻϼγ ϦϳϮϜΗ Ϧϣ ΍ϮϨϜϤΗ ϖϴϗήϟ΍ ˯ϻΆϫ ξόΑ ϥ· ϞΑ .ΔϴΑήόϟ΍ ϢΛ ΔϴϣΎδϟΎΑ ϦϴϘσΎϨϟ΍ ϥΎϜδϟ΍ ϲϓ ϢϬϠδϧ Ώ΍Ϋϭ
ϦϴΑέΎΤϤϟ΍) ϊϣ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ήϣϷ΍ ϖΒγ Ϊϗϭ ˬϥϭήϗ ΓΪϋ ϡΎθϟ΍ϭ ήμϣ ΍ϮϤϜΣ Ϧϳάϟ΍ »ϥΎθϴθϟ΍ϭ βϛήθϟ΍« ϚϴϟΎϤϤϟ΍ Δϟϼγ
.ϦϴϴΟέϮΠϟ΍ϭ ϑϼδϟ΍ ϚϴϟΎϤϤϟ΍ ϊϣ ϲϧΎϤΜόϟ΍ ϢϜΤϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ Ω΍ΪϐΑ ϲϓ ήϣϷ΍ έήϜΗϭ ϦϴϴγΎΒόϟ΍ Ϧϣί (ϥΎϤϛήΘϟ΍
ΔϴΑϭήόϟ΍ ΔϴϠϘόϟ΍ ΕΎϴΒϠγ Ϧϣ
Ύϧήμϋ ϲϓ ΓΪϳΪϋ ΕΎϴΒϠγ ϰϟ΍ ΕΩ΃ Ϊϗ ˬΔϴγΎϴδϟ΍ ΔΑϭήόϟ΍ ϩάϫ ΎϬΘϘϠΧ ϲΘϟ΍ ΔϴϠϘόϟ΍ϭ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΕΎϫϮθΘϟ΍ ϥ·
: ϲϠϳ ΎϤϛ ΎϬϤϫ΃ Ω΍ήϳ· ϦϜϤϳ ˬΚϳΪΤϟ΍
ϕήθϤϟ΍ ΏϮόη ΎϬΘηΎϋ ϲΘϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ϭ ΔόϴΒτϟ΍ Ϊο ϝ΍ΰΗ ϻϭ ΖϧΎϛ ΔϴΑϭήόϟ΍ ΔϴϠϘόϟ΍ ϩάϫ ϥ· - ϻ˱ ϭ΍
ΖϧΎϛ ΎϬϧ΍ ΎϨΘϘτϨϣ ϲϓ ΖϣΎϗ ϲΘϟ΍ ϯήΒϜϟ΍ Ε΍έΎπΤϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ φΣϼϤϟ΍ .ϥϵ΍ ϰΘΣϭ ϡΪϘϟ΍ άϨϣ ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϡϮϤϋϭ
ϦόϤΘϟ΍ ϼ
˱ Μϣ ΎϨϴϔϜϳ .ϲΒϫάϤϟ΍ϭ (ϲϗήόϟ΍) ϲϧΎϜδϟ΍ϭ ϲϨϳΪϟ΍ ωϮϨΘϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ΪϴϔΘδΗϭ ϑήΘόΗϭ ΪϤΘόΗ ϯήΧ΃ϭ ΓέϮμΑ
ϲΘϟ΍ ΔϳήΤϟ΍ ϚϠΗ ΐΒδΑ ΎϬΗϭέΫ ϰϟ΍ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ΖϠλϭ ΚϴΣ ˬΎ˱ λϮμΧ ϲγΎΒόϟ΍ ϢΛ ϱϮϣϷ΍ ϦϳήμόϟΎΑ
ωϮϨΘϟ΍ ΍άϫ ϊϤϗ ϥ· .ϰμΤΗ ϻ ϲΘϟ΍ ΔϳήϜϔϟ΍ Ε΍έΎϴΘϟ΍ϭ ΐϫ΍άϤϟ΍ϭ ϥΎϳΩϷ΍ϭ ϕ΍ήϋϷ΍ ϲϓ ΐϴΠόϟ΍ ωϮϨΘϟ΍ έϮϬψϟ ΕήϓϮΗ
ΎϨΗΎϗΰϤΗϭ ΎϨϔϠΨΗ ϲϓ ήηΎΒϤϟ΍ ΐΒδϟ΍ Ϯϫ ϥΎϛ Δϴϗήόϟ΍ϭ ΔϴϣϮϘϟ΍ ΔϟΎλϷ΍ϭ ΓΪΣϮϟ΍ ϢγΎΑ ΚϳΪΤϟ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ ϪϠϫΎΠΗϭ
ϡΪϋϭ ΔϴϋΎϤΠϟ΍ϭ ΔϳΩήϔϟ΍ ΎϨΘϳϮϫ ΔηΎθϫ ϰϟ΍ Ϛϟάϛ ϯΩ΃ ΓΪΣϮϠϟ ϖϴπϟ΍ ϢϬϔϟ΍ ΍άϫ ϥ΍ ϢΛ .ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϴΣϭήϟ΍
ϥ΍ .ΔϴϋΎϤΟϭ ΔϳΩήϓ ΕΎϗΰϤΗϭ Ε΍ήΗϮΗ ϥϭΩ »ΔϴΑήϐϟ΍« ΓέΎπΤϟ΍ ϞΒϘΗ ϰϠϋ ΪϋΎδΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ Ε΍άϟΎΑ ΔϘΜϟ΍ ϙϼΘϣ΍
ˬΔϘτϨϤϟ΍ ϲϓ ΎϫΩϮΟϭ Δϗ΍ήϋϭ ΎϨΑϮόη ΔϟΎλ΃ Ϧϣ ϞϴϠϘΘϟ΍ ΍˱ΪΑ΃ ΎϬϨϣ ϑΪϬϟ΍ βϴϟ ˬϩάϫ ρϼΘΧϻ΍ϭ ωϮϨΘϟ΍ Δϟ΄δϣ ϰϠϋ Ϊϴϛ΄Θϟ΍
ΔϠϴλϷ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ Ε΍ΰϴϤϟ΍ Ϧϣ ΔϴϧΎϜδϟ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΔϳΩΪόΘϟ΍ϭ ωϮϨΘϟ΍ ϥ΃ ΔϘϴϘΣ ϥΎϴΒΗ Ϯϫ ϚϟΫ Ϧϣ ΔϳΎϐϟ΍ ˬβϜόϟ΍ ϞΑ
ϞΒϗ Ϧϣ ΔτϠδϟ΍ έΎϜΘΣ΍ ΔΌϴϬΗ ϰϟ΍ Ύ˱ ϴ΋ΎϘϠΗ ϯΩ΃ ωϮϨΘϟΎΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ Ϧϣ ϑϮΨϟ΍ ϥ΍ ϢΛ .ϲΑήόϟ΍ ΎϨϤϟΎϋϭ ΎϨϗήθϣ ϲϓ ΔϤ΋΍Ϊϟ΍ϭ
ΎϨΑέΎΠΗ ϊϴϤΟ .ϯήΧϷ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϝΰόϟ ΍˱έήΒϣ ΖΘϔΘϟ΍ Ϧϣ ϑϮΨϟ΍ϭ ΓΪΣϮϟ΍ έΎόη Ϧϣ ϞόΠΗ ΔϴϨϳΩϭ Δϴϔ΋Ύσ ΕΎϴϠϗ΃
΍άϬΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ϥ΍ϭ ΎϨϗΰϤΗϭ ΎϨϔϠΨΘϟ Ύ˱ ΒΒγ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ϥΎϛ ϪΘΒϛϭ ϪϠϫΎΠΗϭ ωϮϨΘϟ΍ ΍άϬΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ϡΪϋ ϥ΍ ΎϨϟ ϒθϜΗ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍
ΎϨϜγΎϤΗϭ ΎϧέΎϫΩί΍ ϲϓ ϝϭϷ΍ ΐΒδϟ΍ ϥΎϛ »ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔϳΰϛήϤϟ΍ϭ ΪΣϮΘϟ΍« ϰϠϋ Ϊϴϛ΄Θϟ΍ ϊϣ ΔϳΩΪόΘϟ΍ϭ ωϮϨΘϟ΍
.ΎϨΗΪΣϭϭ
ϞΑ ˬήΧϵ΍ Ϧϋ ϲΑήϋ ΪϠΑ Ϟϛ ΔϴλϮμΧ ΔϘϴϘΣ ςϘϓ ώϠϳ Ϣϟ ˬϲϧϼϜϟ΍ ϱΪϴΣϮΘϟ΍ ΎϬϣϮϬϔϣϭ ΔΑϭήόϟ΍ ϩάϫ ϥ· - Ύ˱ ϴϧΎΛ
Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ ϖτϨϣ ϰϠϋ ϲΒ΋ΎΠόϟ΍ ΰϔϘϟ΍ ϯήΟ ΪϘϟ .ϯήΧϷ΍ Ϧϋ ΔϴΑήϋ ΔϴϤϴϠϗ΍ ΔϘτϨϣ Ϟϛ ΔϴλϮμΧ ΔϘϴϘΣ Ϛϟάϛ Ζϐϟ΃
ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ˬΓήϳΰΠϟ΍ ΏϮϨΟ ϰμϗ΃ ϲϓ Δόϗ΍Ϯϟ΍ ϦϤϴϟ΍ ϊϣ ϕ΍ήόϟ΍ ΪΣϮΘϳ ϥ΄ϛ .ΔϴΑήόϟ΍ ΔϳϭΪΣϮϟ΍ ΏέΎΠΘϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ΦϳέΎΘϟ΍ϭ
108

ϦϳΪϠΑ ϦϴΑ ΙΪΤΗ Ϣϟ ΓέϮμΑ ˬϥϵ΍ ϰΘΣϭ ϡ΍ϮϋϷ΍ Ε΍ήθϋ άϨϣ ϕ΍ήόϟ΍ϭ ΔϳέϮγ ϦϴΑ Ύ˱ ϣΎϤΗ ΔϘϠϐϣ ΩϭΪΤϟ΍ Ϫϴϓ Ζϟ΍ί ϻ ϱάϟ΍
ϝϭ΃ Ϧϣ ϥ· !ΓέϭΎΠϤϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ϊϣ Ώ΍ήΘΣϻ΍ ΔϟΎΣ ΩϮδΗ ϱάϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ΎϳέϮγ ϊϣ ΎϴΒϴϟ ΪΣϮΘΗ ϢΛ !΍˱ΪΑ΃ ΔϴοέϷ΍ ΓήϜϟ΍ ϲϓ
ϲϓ ΓΰϳΎϤΘϣϭ ΔϔϠΘΨϣ ΔϴϤϴϠϗ΍ ϖσΎϨϣ ΩϮΟϭ ΔϘϴϘΤΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ Ϯϫ ˬϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ΓΪΣϮϟ΍ϭ ΏέΎϘΘϟ΍ ϡϮϬϔϣ ΔϨϠϘϋ ρϭήη
ϥ΃ ϦϜϤϳ ϲΑήόϟ΍ ΏήϐϤϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ϦϴΑ ΩΎΤΗϻ΍ ΔΑήΠΗ ϥ· .ΔϴϠϘόϟ΍ϭ ΔϴΒϫάϤϟ΍ϭ ΔϴϧΎϜδϟ΍ ΕΎϴλϮμΨϟ΍ϭ ΦϳέΎΘϟ΍ϭ Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍
ϊϣ Ϛϟάϛϭ) ϥΎϨΒϟϭ ΎϳέϮγ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ ϥ΃ Ϧϣ Ύ˱ ϨϠϋ ΚϳΪΤϟ΍ Ϧϣ ϊϴϤΠϟ΍ ϑΎΨϳ ϼ
˱ Μϣ ΍ΫΎϤϟ .ϝΎΠϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ Ύ˱ ϴΑΎΠϳ΍ ϼ
˱ ϴϟΩ ϥϮϜΗ
ϩάϫ Ϧϣ ήϴΜϜΑ Ώήϗ΃ϭ ϖϤϋ΃ ΔτΑ΍έ ϰϠϋ ϞΑ ˬΔΑϭήόϟ΍ ΔτΑ΍έ ϰϠϋ Ύ˱ γΎγ΃ ΪϤΘόΗ ϻ (ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ˬϥΩέϷ΍ϭ ϦϴτδϠϓ
ϻ˱ ϭ΃ ϝϮϘόϤϟ΍ Ϧϣ ϭΪΒϳ αΎγϷ΍ ΍άϫ ϰϠϋ .ϡ΍ϮϋϷ΍ ϑϻ΂Α ΔΑϭήόϟ΍ ϖΒγ ϱάϟ΍ ϙήΘθϤϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ϭ νέϷ΍ ΔτΑ΍έ ϱ΃ ˬΔΑϭήόϟ΍
ˬ(ϥ΍ΩϮδϟ΍ϭ ήμϣ) ϞϴϨϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ΔϋϮϤΠϣ ˬϲΑήόϟ΍ ΏήϐϤϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ΔϋϮϤΠϣ : ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔϴϤϴϠϗϻ΍ ΕΎϋϮϤΠϤϟ΍ ΩϮΟϮΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍
ϩάϫ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ Ϟϛϭ .(ΐϴμΨϟ΍ ϝϼϬϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ) ϲΑήόϟ΍ ϕήθϤϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ΔϋϮϤΠϣ ϢΛ ˬΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ΔϋϮϤΠϣ
ΔϠΣήϤϟ΍ ϲϫ ϩάϫϭ .ϲΑέΎϐϤϟ΍ ΩΎΤΗϻ΍ ΔΑήΠΗ έ΍ήϏ ϰϠϋ ΎϬϨϴΑ ΎϤϴϓ ϢϫΎϔΘϟ΍ϭ ϦϣΎπΘϟ΍ϭ ΏέΎϘΘϟ΍ ϻ˱ ϭ΃ ϖΤΘδΗ ϥ΍ΪϠΒϟ΍
!»ϯήΒϜϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓΪΣϮϟ΍« Ϧϋ ΚϳΪΣ Ϟϛ ϖΒδΗ ϥ΃ ΐΠϳ ϲΘϟ΍ ΔϴγΎγϷ΍
ϊϴϤΠϟ ϦϠόϤϟ΍ ϒϗϮϤϟ΍ Ϯϫϭ ˬΔΟΫΎδϟ΍ ΔϴΑϭήόϟ΍ ΔγέΎϤϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΡϮοϭϭ ΔϴϬϳΪΑ ήΜϛ΃ Ϯϫ Ύϣ ϙΎϨϫ ϥ· - Ύ˱ ΜϟΎΛ
΍άϫ .»ΔόϨτμϣϭ Δϔϳΰϣ ΩϭΪΣ« ΎϬϧ΄Α ϝϮϘϟ΍ έ΍ήϜΗϭ ˬΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϠϟ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΩϭΪΤϟΎΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ϡΪόΑ ΔϴΑϭήόϟ΍ ΕΎϛήΤϟ΍
ϡΎϫϭ΃ ΎϬΘϘϠΧ ϲΘϟ΍ ΔϳέϮτγϷ΍ »ΔϴΑήόϟ΍ ΔϣϷ΍« ϩάϬϟ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ϢγΎΑ ϦσϮϟ΍ϭ νέϸϟ ˯ΎϤΘϧϻΎΑ ΔϴΤπΘϟ΍ ΔσΎδΑ ϞϜΑ ϲϨόϳ
ϥϭΆη ϲϓ ήηΎΒϤϟ΍ ϞΧΪΘϟΎΑ »ΔϴΑϭήόϟ΍« ΔϤψϧϷ΍ϭ ΕΎϛήΤϠϟ ΢Ϥγ ΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ΩϭΪΤϟ ήϘΘΤϤϟ΍ ϒϗϮϤϟ΍ ΍άϫ .ϦϴϤϟΎΤϟ΍
ΔϴϠϘόϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ϻ˱ ΪΑ νϭήϔϤϟ΍ Ϧϣ ϥΎϛϭ .ΔϴΑήόϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ϦϴΑ ϞϣΎόΘϟ΍ ϲϓ Ώ΍ήΘΣϻ΍ϭ ήϣ΂Θϟ΍ ΔϴϠϘϋ ΓΩΎϴγϭ ϯήΧϷ΍ ϝϭΪϟ΍
Ϟϛ ϲϓ ΏέΎϘΘϟ΍ ϊϴΠθΗϭ ϝΩΎΒΘϤϟ΍ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ϢϋΪϟ΍ϭ ϦϣΎπΘϟ΍ ΃ΪΒϣ ΪϤΘόΗ ϻ˱ ΍ΪΘϋ΍ϭ Δϴόϗ΍ϭ ήΜϛ΃ ΔϴϠϘϋ ΩϮδΗ ϥ΃ ˬΔϴϠΧΪΘϟ΍
ξϓέ ΍˱ΪΑ΃ ϲϨόϳ ϻ ΍άϫ ˬ»ΔϳήτϘϟ΍« ωϭήϔϟ΍ Ε΍Ϋ »ΔϳϮϣϮϘϟ΍« ΔϴγΎϴδϟ΍ ΕΎϛήΤϟ΍ ϡΎϴϗϭ ϞΧΪΘϟ΍ ΃ΪΒϣ ξϓέ ϥ΍ .ΕϻΎΠϤϟ΍
ΔϴΑΎϘϨϟ΍ Ε΍ΩΎΤΗϻ΍ ϦϳϮϜΗ ΍˱ΪΟ ϝϮϘόϣ ήϣ΃ Ϫϧ΍ .ΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϲϓ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΐΨϨϟ΍ϭ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϦϴΑ ϢϫΎϔΘϟ΍ϭ ϦϣΎπΘϟ΍ ΃ΪΒϣ
ΔϴϤϴϠϗ΍ ΔϋϮϤΠϣ Ϟϛ ϥ΍ΪϠΑ ϦϴΑ ϊϤΠΗ ϲΘϟ΍ ϒΤμϟ΍ϭ ήθϨϟ΍ έϭΩϭ ΔϴϨϔϟ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴοΎϳήϟ΍ ΕΎϴόϤΠϟ΍ϭ ΕΎϤψϨϤϟ΍ϭ
ϊϣ ΔΑέΎϘΘϤϟ΍ ˯ϯΩΎΒϤϟ΍ Ε΍Ϋ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ Ώ΍ΰΣϷ΍ Ύ˱ πϳ΃ ΏέΎϘΘϟ΍ ϞϤθϴϟ ϞΑ .ϞϜϛ ΔϴϤϴϠϗϻ΍ ΕΎϋϮϤΠϤϟ΍ ϦϴΑϭ ˬΔϴΑήϋ
ϝϭΪϟ΍ ΔόϣΎΟ« ΝΫϮϤϧ ήϳϮτΘΑ ˯ΎϔΘϛϻ΍ ϡΪϋ ϲϨόϳ ΍άϫ .»ΎϴϠόϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍« ΔϳΎλϮϟ΍ νήϓϭ ϞΧΪΘϟ΍ ΐϨΠΗ ϰϠϋ ΪϳΪθΘϟ΍
»ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴΑΎϘϨϟ΍ ΕΎϤψϨϤϟ΍ϭ Ώ΍ΰΣϷ΍ ΔόϣΎΟ« Ϛϟάϛ ΎϬϴϟ΍ ϑΎπϳ ϞΑ ˬΪΣϮΘϟ΍ϭ ΏέΎϘΘϠϟ Δϴόϗ΍ϭ ΔδγΆϤϛ »ΔϴΑήόϟ΍
ϥϮϜΘΗ ΚϴΣ ˬΔϴΑέϭϷ΍ ΔΑήΠΘϟ΍ ϲϓ ΢ο΍ϭ ήϣϷ΍ ΍άϫ ϞΜϣ ϥ· .ΔϴΑήόϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ϦϴΑ ΏέΎϘΘϟ΍ϭ έ΍ϮΤϠϟ ΔϴΒόη ΔδγΆϤϛ
Ώ΍ΰΣϷ΍ϭ ˬΔϴΤϴδϤϟ΍ Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ Ώ΍ΰΣϷ΍ ϞΜϣ ˬΔϬΑΎθΘϤϟ΍ ΔϴΑέϭϷ΍ Ώ΍ΰΣϷ΍ ϦϴΑ έϭΎθΘϟ΍ϭ ϦϣΎπΘϟ΍ϭ ϖϴδϨΘϠϟ ΕΎϤψϨϣ
.ΎϫήϴϏϭ ϥΎδϧϻ΍ ϕϮϘΣ ΕΎδγΆϣϭ ϙήΘθϤϟ΍ ϲΑέϭϷ΍ ϥΎϤϟήΒϟ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ˬΔϴϛ΍ήΘηϻ΍
»ΔϳϮΒμόϟ΍« Ε΍έΎϴΘϟ΍ Ϛϟάϛ ΕήθΘϧ΍ ˬΔϴγΎϴδϟ΍ ΔΑϭήόϟ΍ ΎϬΗήθϧ ϲΘϟ΍ Δϴϗήόϟ΍ ΔϳϮΒμόϟ΍ ϩάϫ ΐΒδΑ - Ύ˱ όΑ΍έ
ήμϣ ϲϓ »ΔϴτΒϘϟ΍ϭ ΔϴϧϮϋήϔϟ΍ ΓΎϋΩ« ϼ
˱ Μϣ ϙΎϨϫ .»ϲΑήϋ« Ϯϫ Ύϣ ϞϜϟ ΔϳΩΎόϤϟ΍ ΔϳήτϘϟ΍ϭ ΔϴΒϫάϤϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϴϣϮϘϟ΍
ή΋΍ΰΠϟ΍ ϲϓ ΔϴϐϳίΎϣϷ΍ ΔϳήΑήΒϟ΍ ΓΎϋΩ« ˯ϲθϟ΍ βϔϧ ϙΎϨϫϭ .ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ˯ΎϐϟΈΑ ΔΒϟΎτϤϟ΍ ΪΣ ϰϟ΍ ήϣϷ΍ ϢϬΑ Ϟλϭ Ϧϳάϟ΍
ϙΎϨϫϭ .ΔϴΑήόϟ΍ ϰϠϋ Δϴδϧήϔϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϥϮϠπϔϳϭ »Γ΍ΰϏ ΐϧΎΟ΃« ΔϴΑήόϟΎΑ ϦϴϘσΎϨϟ΍ Ϣϫ˯ΎϘη΃ ϥϭήΒΘόϳ Ϧϳάϟ΍ »ΏήϐϤϟ΍ϭ
»ϯήΒϜϟ΍ ϥΎΘγΩήϛ« ΓΎϋΩ ϙΎϨϫ ϢΛ .ϲΑήϋ Ϯϫ Ύϣ ϞϜϟ ϢϬ΋΍ΪόΑ ϥϭήϫΎΠϳ Ϧϳάϟ΍ »ΔϳέϮηϵ΍ϭ ΔϴϠΑΎΒϟ΍ ΔϳϮϗ΍ήόϟ΍« ΓΎϋΩ Ύ˱ πϳ΃
Ύ˱ όϴϤΟ ˯ϻΆϫ ϰϟ΍ ϑΎπϳϭ »ΔϴϧϭέΎϤϟ΍ ΔϣϷ΍ϭ ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ΔϴϘϨϴϔϟ΍« ΓΎϋΩ ϙΎϨϫϭ .ΎϳέϮγϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϝΎϤη ϞϜΑ ϥϮΒϟΎτϳ Ϧϳάϟ΍
ϥ΍ήϳ΍ ϊϣ ΓΪΣϮϟΎΑ ϥϮΒϟΎτϳϭ ΔϓΎϘΜϟ΍ϭ Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ϭ ΦϳέΎΘϟ΍ ρϭήη ϊϴϤΟ ϰϠϋ ϥϭΰϔϘϳ Ϧϳάϟ΍ »Δϴϣϼγϻ΍ ΔϣϷ΍« ΓΎϋΩ
!ΔϴΑήόϟ΍ ΓΪΣϮϟ΍ Ϧϋ ΚϳΪΣ ϱ΃ ΓΪθΑ ϥϮπϓήϳ ϱάϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ϥΎΘδϛΎΑϭ

109

ΕΎϴλϮμΨϟ΍ ϊϴϤΟ ΦδϤΗ ϥ΃ ΖϟϭΎΣ ϲΘϟ΍ »ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍« αϮΑΎϛ Ϧϣ ϢϬΗΎϧΎόϣ ϲϓ ˯ϻΆϫ ϊϴϤΟ ϢϬϔΗ ϦϜϤϳ
ϥ΃ ΐΠϳ ϻ »ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍« ξϓέ ϦϜϟ .ϲΑήόϟ΍ ϲϠ΋ΎΒϘϟ΍ ϲϗήόϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ϢγΎΑ ΔϳϮϐϠϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ϭ Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍
ϥ΍ .Δϴϗήόϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ Δϴϔ΋Ύτϟ΍ϭ ΔϴϨσϮϟ΍ Δϴϟ΍ΰόϧϼϟ ˯ϮΠϠϟ΍ϭ ˬΔϴΑήόϟΎΑ ϦϴϘσΎϨϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΏϮόθϟ΍ Γ΍ΩΎόϣ ΍˱ΪΑ΃ ϲϨόϳ
ϥ΃ ΪϛΆΗ ϲΘϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ϭ Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ϭ ΦϳέΎΘϟ΍ ϖ΋ΎϘΣ ξϓέ ΍˱ΪΑ΃ ϲϨόϳ ϻ ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϳϮϐϠϟ΍ϭ ΔϴϨσϮϟ΍ ΕΎϴλϮμΨϟΎΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍
Ύϣϭ ˬϲϣϼγϻ΍ ϲΑήόϟ΍ ΢Θϔϟ΍ ϞΒϗ ϡ΍ϮϋϷ΍ ϑϻ΁ άϨϣ ΪΣϮΘϟ΍ϭ ΝίΎϤΘϟ΍ϭ ΏέΎϘΘϟ΍ ΔϴϤΘΣ ζϴόΗ ΖϠχ ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ
ϪΘϤΘΣ ϱάϟ΍ ϲΨϳέΎΘϟ΍ έϮτΘϟ΍ Ϧϣ ΔϴόϴΒσ ΔϠΣήϣ ϻ·ˬΔϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϓϼΨϟ΍ Ϧϣί ΩΎγ ϱάϟ΍ ϱήθΒϟ΍ ϱέΎπΤϟ΍ ΪΣϮΘϟ΍
.ΦϳέΎΘϟ΍ ήΠϓ άϨϣ ϱήθΒϟ΍ ϱέΎπΤϟ΍ ΏέΎϘΘϟ΍ϭ ϲϓ΍ήϐΠϟ΍ ΪΣϮΘϟ΍ ϑϭήχ
ϲϟ΍ϭ ΎηΎΑ ϲϠϋ ΪϤΤϣ .ϲϣϮϘϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ϭ ϲϨσϮϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ϦϴΑ ΔϴϤΘΤϟ΍ Δϗϼόϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ Ϊϫ΍Ϯη ΎϨϴτόϳ ΦϳέΎΘϟ΍
΢Βλ΃ϭ ήμϣ ϲϓ ϦσϮΗ ΎϣΪϨϋ ϪϨϜϟ ˬ(˯ΎϤΘϧϻ΍ ϲϧΎϤΜϋϭ ϦσϮϟ΍ ϲϧΎΒϟ΃ Ϫϧ·) Ύ˱ ϴΑϭήϋ Ύ˱ ϳήϜϓ ϻϭ Ύ˱ ϴΑήϋ Ύ˱ ϴϨσϭ ϦϜϳ Ϣϟ ήμϣ
ΔϟϭΩ) ήμϣ ΓΩ΍έϹ ϱέϮόηϼϟ΍ ϪϋϮπΧ .ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ϭ ϡΎθϟ΍ ΩϼΑϭ ϥ΍ΩϮδϟ΍ ϮΤϧ ΔϴϣϮϘϟ΍ ϪΗΎΣϮΘϔΑ ϡΎϗ ΎϬϤϛΎΣ
Ϟλ΍ϮΘϟ΍ Δϴϟί΄Α Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ϭ ΦϳέΎΘϟ΍ ΔΟΎΣ ϲΒϠϳ ϚϟάΑ Ϫϧ΄ϛ ˬΔϴΑήϋ ΔϳέϮσ΍ήΒϣ΍ ϦϳϮϜΘΑ ΡϮϤτϟ΍ ΍άϫ ϪϴϠϋ ΖϤΘΣ (ΦϳέΎΗϭ
.ΔϴόγϮΘϟ΍ ΔϳϭΪΣϮϟ΍ ήλΎϨϟ΍ ΪΒϋ ϝΎϤΟ ΕϻϭΎΤϣ ϕΎϴδϟ΍ βϔϧ ϲϓ ϊπϧ ϥ΍ ϦϜϤϳϭ .ΔϘτϨϤϟ΍ ΏϮόηϭ ϥ΍ΪϠΑ ϦϴΑ ΪΣϮΘϟ΍ϭ
ΔϴΑϭήϋ Ύ˱ ϴΟϮϟϮϳΪϳ΃ ϰϟ΍ ΔΟΎΤϟ΍ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ Γέϭήπϟ΍ ϩάϬϟ Ύ˱ ϴϋ΍ϭ ϥΎϛ Ϫϧ΍ ˬϲϠϋ ΪϤΤϣ Ϧϋ ϝΎϤΟ ϑϼΘΧ΍ ϦϜϟ
ΔΟ΍άγ ϯΪϣ ϦϴΒϳ ϝΎΜϤϟ΍ ΍άϫ .ΔϘτϨϤϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ϊϣ ΪΣϮΘϟ΍ϭ ϊγϮΘϟΎΑ ϱήμϤϟ΍ ΡϮϤτϟ΍ ΍άϫ έήΒΗϭ ϲϤΤΗ (ΔϳήλΎϨϟ΍)
.ΔϳϭΪΣϮϟ΍ ΕΎΣϮϤτϟ΍ ϩάϫ Ϧϋ ΔϴϟϭΆδϤϟΎΑ ϩΪΣϭ ϲΑϭήόϟ΍ ϩΎΠΗϻ΍ϭ ϲϗήόϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ϢϬΘΗ ϲΘϟ΍ ΔϳήτϘϟ΍ ΕΎΣϭήτϟ΍
Ϫϧ΍ ϲϨόϳ ΍άϫ ϞϬϓ ˬΔϴΤϴδϣ - ΔϴτΒϗ ήμϣ ϞψΗ ϥ΍ ϯ΄Ηέ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϥ΍ ΎϨοήΘϓ΍ Ϯϟ ˬΎ˱ ϘΣ ήϴϜϔΘϟ΍ ϖΤΘδϳ ϝ΍Άγ Ϫϧ΍
ˬϦϴϴϧ΍ήΒόϟ΍ϭ ΔϨϋ΍ήϔϟ΍ ϦϴΑ ΓήΗϮΘϤϟ΍ Δϗϼόϟ΍ϭ ήμϣ ΦϳέΎΗ ϰϠϋ ΎϧΪϤΘϋ΍ Ϯϟ ˮϞϴ΋΍ήγ΍ ϊϣ ω΍ήμϟ΍ ΐϨΠΘΗ ϥ΍ ϥΎϜϣϻΎΑ ϥΎϛ
ˬ΍άϫ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ .ΓήϳΰΠϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ϭ ϡΎθϟ΍ ΩϼΑ ϊϣ ΝΎϣΪϧϻ΍ϭ ϊγϮΘϟ΍ϭ ΩΪϤΘϟΎΑ (ϲτΒϘϟ΍ ϲϧϮϋήϔϟ΍) ϱήμϤϟ΍ ΡϮϤτϟ΍ ϢΛ
ϦϴΑ ω΍ήμϟ΍ ΔϴϤΘΣ ΍άϫ Ϟϛ Ϧϣ ϢϫϷ΍ ϢΛ ˬΔΒμόΘϤϟ΍ ΔϘϠϐϨϤϟ΍ ΔϳΩϮϬϴϟ΍ ϊϣ ΔϴτΒϘϟ΍ Δϴϗήθϟ΍ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ϦϴΑ ϑϼΨϟ΍ ήϴΛ΄Η
ΪϛΆΗ έϮϣϷ΍ ϩάϫ Ϟϛ ˬϲϋΎϨμϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ϭ ΎϜϳήϣ΍ϭ ΏήϐϠϟ Ϟϴ΋΍ήγ΍ ˯ΎϤΘϧ΍ϭ ΚϟΎΜϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ϭ ΎϴϘϳήϓ΍ϭ ϕήθϤϠϟ ϱήμϤϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍
.(ϲΑήόϟ΍ ϢϠδϤϟ΍) ϱήλΎϨϟ΍ ϲΑϭήόϟ΍ έΎϴΘϟ΍ Γϭ΍ήο ϕϮϔΗ Ϊϗ Γϭ΍ήπΑ ϲϠϴ΋΍ήγϻ΍ ϲτΒϘϟ΍ ω΍ήμϟ΍ ΔϴϤΘΣ ϰϠϋ
ϲϧϼϘόϟ΍ ΪΣϮΘϟ΍ϭ ϦϣΎπΘϟ΍
ϰΘΣ ϞΑ ϦϣΎπΘϟ΍ϭ ϢϫΎϔΘϟ΍ϭ ΏέΎϘΘϟ΍ ΃ΪΒϣ ξϓέ ΍˱ΪΑ΃ ϲϨόϳ ϻ ˬΔϴϗήόϟ΍ ΎϫήϴσΎγ΃ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔΑϭήόϟ΍ ξϓέ ϥ·
ΔϟΎΤϟ ξϓέ Ϯϫ ˬΔΑϭήόϠϟ ϲϗήόϟ΍ ϲτϴδΒΘϟ΍ ϡϮϬϔϤϟ΍ ξϓέ ϥ· ˬβϜόϟ΍ ϰϠϋ .ΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϦϴΑ ϲσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ΪΣϮΘϟ΍
ΎϨϧ΍ΪϠΑ ϥ· .ΔΑϭήόϟ΍ ϩάϫ ΎϬΘϘϠΧ ϲΘϟ΍ Ώ΍ήΘΣϻ΍ϭ ήϣ΂Θϟ΍ ΔϴϠϘϋ ΐΒδΑ ΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϦϴΑ ΓΪ΋Ύδϟ΍ ϡΫήθΘϟ΍ϭ Ώ΍ήΘΣϻ΍
βϜόϟ΍ ϰϠϋ ΎϬϧ· ϞΑ .ΎϬϨϴΑ ΎϤϴϓ (ΔϴϣϮϗ Ζδϴϟϭ) ΔϴόϴΒσ ΕΎϗϼϋ ΔϣΎϗΈΑ ϰΘΣ ΖϠθϓ »ΔϳϮϣϮϘϟ΍« ΕΎϛήΤϟ΍ ϩάϬΑ ΔϣϮϜΤϤϟ΍
ϰϟ΍ ΍˱ΪΟ ΔγΎϣ ΔΟΎΤΑ ΎϨϧ· .ϥϵ΍ ϰΘΣϭ ϦϴϨδϟ΍ Ε΍ήθϋ άϨϣ ΩϭΪΤϟ΍ ϖϠϏϭ ΕΎϗϼόϟ΍ ϊτϗϭ ΪϋΎΒΘϟ΍ϭ ήϓΎϨΘϟ΍ Ϧϣ ΔϟΎΣ ΖϘϠΧ
Ε΍Ϊϳ΍ΰϤϟ΍ϭ »ΔϳϮϣϮϘϟ΍« ΕΎγϮϠϬϟ΍ ϩάϫ ϥϭΩ Ϧϣ ΕέϮτΗϭ ΕήϤΘγ΍ϭ Ε΃ΪΑ ϲΘϟ΍ ΔϴΑέϭϷ΍ ΓΪΣϮϟ΍ ΔΑήΠΗ ϡΎϬϠΘγ΍
ϞΧΪΘϟ΍ϭ ήϣ΂Θϟ΍ έήΒΗϭ »ΔόϨτμϤϟ΍« ΩϭΪΤϟ΍ ήϘΘΤΗ ϯήΒϛ »ΔϳϮϣϮϗ« ΕΎϤϴψϨΗ Δϳ΃ ϥϭΩ Ϧϣ ϰΘΣϭ ˬΔϴϠΧΪΘϟ΍ Ε΍ήϣ΍ΆϤϟ΍ϭ
.Ώ΍ήΘΣϻ΍ϭ
ΏϮόθϟ΍ ΔϟΎΣ Ϧϣ ήϴΜϜΑ ήΜϛ΃ ΏέΎϘΘϟ΍ ϖϴϘΤΗ ϲϓ ΔϴϠπϓϷ΍ ΎϬΤϨϤϳ Ύ˱ ϤϬϣ ϼ
˱ ϣΎϋ ϚϠΘϤΗ ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΏϮόη ϥ·
ϢϟΎόϟ΍ ΏϮόη ϊϴϤΟ ϦϴΑ ΔϴϨϫάϟ΍ϭ ΔϴΣϭήϟ΍ ΓΪΣϮϟ΍ ϖϠΨΗϭ ΖϘϠΧ ϲΘϟ΍ ΔϛήΘθϤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϐϠϟ΍ ϞϣΎϋ :ΔϴΑέϭϷ΍
ΔϐϠϟ΍ϭ ΔϓΎϘΜϟ΍ ΩϮΟϭ ϥ΃ ϰϠϋ Ϊϴϛ΄Θϟ΍ ΐΟϮΘϳ .ΕΎϣϮϜΤϟ΍ ϦϴΑ ΓΪ΋Ύδϟ΍ Ώ΍ήΘΣϻ΍ϭ ήϣ΂Θϟ΍ ΔϴϠϘϋϭ ΩϭΪΤϟ΍ ϢϏέ ˬϲΑήόϟ΍
ΕΎϛήΤϟ΍ ΎϨΘϤϫϭ΃ ΎϤϛ ˬ»ΔϴϘϨϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ Εϻϼδϟ΍ Ϧϣ ϦϳέΪΤϨϤϟ΍ Ώήόϟ΍« ¯Ώ ςϘϓ ΔλΎΧ ΎϬϧ΃ ΍˱ΪΑ΃ ϲϨόϳ ϻ ΔϴΑήόϟ΍
110

ΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ΏϮόη ΔϓΎϘΛϭ Δϐϟ ϲϫ ΔϴΑήόϟ΍ .ΔΑϭήόϠϟ ΓΩΎπϤϟ΍ »ΔϴϣϮϘϟ΍ϭ Δϴϗήόϟ΍« ΕΎϛήΤϟ΍ ΎϬΘϠϐΘγ΍ϭ ΔϴΑϭήόϟ΍
ή΋΍ΰΠϟ΍ ϭ΃ ΏήϐϤϟ΍ ϲϓ ΔϴΑήόϟΎΑ ϖσΎϨϟ΍ Ϧσ΍ϮϤϟ΍ ϥ· ϼ
˱ Μϣ ˬ΢οϭ΃ ϰϨόϤΑ .ΔϴΒϫάϤϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϴϧΎϜδϟ΍ ΎϬΗΎϋϮϨΗ ϊϴϤΠΑ
.ΔϴϐϳίΎϣϷΎΑ ϖσΎϨϟ΍ ϱήΑήΒϟ΍ ϪϴΧ΃ ϞΜϣ ϩΩϮΟϭ ϲϓ Ϟϴλ΃ Ϧσ΍Ϯϣ Ϯϫ ϞΑ ϲΑήόϟ΍ »ϕήόϟ΍« Ϧϣ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΓέϭήπϟΎΑ βϴϟ
.ΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ϖΒτϨΗ ΔϟΎΤϟ΍ βϔϧϭ
ϭ΃ ΔϳϮϐϟ ΔϴϠϗ΃« ήΒΘόΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϧΎϜδϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ Ϧϋ ϑϭήόϤϟ΍ Ϧϣ Ϫϧ΃ ˬΔϴΑέϭϷ΍ ΓΪΣϮϟ΍ ΔΑήΠΗ ϲϓ ϼ
˱ Μϣ φΣϼϳ
κϠΨΗ ϑϮγ ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ ϥϷ ˬΔϴΑϭέϭϷ΍ ΓΪΣϮϟ΍ ϡΎϴϗ ϲϓ ω΍ήγϼϟ βϤΤΘΗϭ ήΜϛ΃ ΕϮμΗ ϲΘϟ΍ ϲϫ ΎϫΪϠΑ ϲϓ »ΔϴΒϫάϣ
ϕ΍ήϋϷ΍ ΓΩΪόΘϤϟ΍ ϯήΒϜϟ΍ ΔϴΑέϭϷ΍ ΔϟϭΪϠϟ ΔόοΎΧ ΕΎΌϔϟ΍ ϊϴϤΟ ΢ΒμΘϟϭ »ΕΎϴΒϠϏϷ΍« ϞϘΜΑ ΎϫέϮόη Ϧϣ »ΕΎϴϠϗϷ΍« ϩάϫ
ΎϬδϔϨΑ βΤΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϲϓ ϑϮΨϟ΍ ϖϠΧ Ϊϗ ΔϴΑήόϟ΍ ΓΪΣϮϠϟ ϲϗήόϟ΍ ϲΑϭήόϟ΍ ϢϬϔϟ΍ ϥΎϓ ϦΤϧ Ύϣ΃ .ΐϫ΍άϤϟ΍ϭ ΏϮόθϟ΍ϭ
ΐϳϭάΗϭ »ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍« Γήτϴδϟ ϖϴϘΤΗ ΎϬϧ΃ ϰϠϋ αΎγϷ΍ άϨϣ ΕέϮλ ΔϴΑήόϟ΍ ΓΪΣϮϟ΍ ϥϷ ˬΔϴϨϳΩ ϭ΃ ΔϴϧΎϜγ ΔϴϠϗ΄ϛ
ϲϧΎϳήδϟ΍ϭ ϲϧΎϤϛήΘϟ΍ϭ ϱΩήϜϟ΍ ϭ΃ ˬϥ΍ΩϮδϟ΍ ϲϓ ϲΠϧΰϟ΍ϭ ϲΑϮϨϟ΍ ϭ΃ ˬήμϣ ϲϓ ϲτΒϘϟ΍ έϮόη ϥ· .ΔϴϗΎΒϟ΍ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΕΎΌϔϠϟ
˯ϻΆϫ ϊϴϤΠϟ έήΒϳ ϑϮγ ˬνέϷ΍ ϩάϫ ϲϓ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ϪΘϟΎλ΃ϭ ϪϨσϮϟ Ϫ΋ΎϤΘϧΎΑ ˬϡΎθϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϲϨϣέϷ΍ϭ ϲδϛήθϟ΍ϭ
ΔϟΎλϷΎΑ έϮόθϟ΍ ΍άϫ .ϱέϮτγ΃ ϲϠ΋ΎΒϗ ˯ΎϤΘϧ΍ ϭ΃ ΔϴϣϮϗ ϭ΃ ϕήϋ ϱ΃ ϞΜϤΗ ϻ ΔϴϨσϭ ΔϴΨϳέΎΗ ΔϐϠϛ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟΎΑ ϢϬϜδϤΗ
ϲΑϭέϭ΃ Ϧσ΍Ϯϣ ϱ΃ Ϟόϔϳ ΎϤϠΜϣ ˬϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ϦϴΑ ΪΣϮΘϟ΍ ϰΘΣϭ ΏέΎϘΘϟ΍ϭ ϥϭΎόΘϟ΍ ΃ΪΒϤΑ ϚδϤΘϟ΍ ϰϟ΍ ϊϴϤΠϟ΍ ϊϓΪϴγ
.ΔϴΑϭέϭϷ΍ ΓΪΣϮϟΎΑ ϚδϤΘϟΎΑ ϪΘϐϟ ϭ΃ ϪΒϫάϣ ϥΎϛ ΎϤϬϣ
ϦϣΎπΘϟ΍ ξϓήϳ ϱάϟ΍ ΩΪόΘϟ΍ϭ ωϮϨΘϟ΍ Ϛϟάϛ .ϡΫήθΘϟ΍ ϰϟ΍ ϻ˷ · ϱΩΆΗ ϻ ΩΪόΘϟ΍ϭ ωϮϨΘϟ΍ ξϓήΗ ϲΘϟ΍ ΓΪΣϮϟ΍ ϥ·
ΔϴγΎϴγϮϴΠϟ΍ Ε΍ΪΣϮϟ΍ϭ ΕΎϳέϮσ΍ήΒϣϻ΍ ϩΩϮϘΗ ϢϟΎϋ ϲϓ ΎϨϧ΃ϭ Ύ˱ λϮμΧ .Ώ΍ήΘΣϻ΍ϭ ϒόπϟ΍ ϰϟ΍ ϻ˷ · ϱΩΆϳ ϻ ΪΣϮΘϟ΍ϭ
.ϻ˱ ΰόϨϣ ΍˱ΪϴόΑ ϥΎϛ ΎϤϬϣ ήϴϐμϟ΍ϭ ϒϴόπϟ΍ ϢΣήΗ ϻ ϲΘϟ΍ ϯήΒϜϟ΍

111

ΔϴδϨϤϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ϭ ΐϴμΨϟ΍ ϝϼϬϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ
ϕήθϤϟ΍ ΔϘτϨϣ ϝϮΣ ΏΎτϗϷ΍ ω΍ήλ ΦϳέΎΗ
ήϣ ϰϠϋ ϥΎΘΑΎΛ ϦϴϠϣΎόϟ΍ Ϧϳάϫ ϥ΃ ΎϤΑϭ ˭ΔΌϴΒϟ΍ϭ Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ ρϭήθΑ Ύ˱ γΎγ΃ ΔϣϮϜΤϣ ϥΎσϭϷ΍ ϦϴΑ ΕΎϗϼόϟ΍ ϥ·
.Ε΍ΪϘΘόϤϟ΍ϭ Ε΍έΎπΤϟ΍ϭ ϥΎϳΩϷ΍ ήϴϐΗ ϢϏέ ˬ»ϲΒδϧ« ΕΎΒΛϭ ΔϣϮϤϳΪΑ ϊΘϤΘΗ ϥΎσϭϷ΍ ϦϴΑ ΕΎϗϼόϟ΍ ΔόϴΒσ ϥΎϓ ˬΦϳέΎΘϟ΍
- ΔϴϣΎδϟ΍ ΔϴϧΎϜδϟ΍ϭ ΔϳέΎπΤϟ΍ ΓΪΣϮϟΎΑ »ΐϴμΨϟ΍ ϝϼϬϟ΍« ϕήθϤϟ΍ ΔϘτϨϣ ΕΰϴϤΗ ˬϥϵ΍ ϰΘΣϭ ΦϳέΎΘϟ΍ ήΠϓ άϨϣ
ϪΘϴλϮμΨΑ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΩϼΑ ϕ΍ήόϟ΍ ϱ΃ ˬϲϗήθϟ΍ ϑήτϟ΍ : Ύ˱ ϴγΎϴγϭ Ύ˱ ϴϓ΍ήϐΟ ϦϳΰϳΎϤΘϣ Ϧϴϓήσ ϰϟ΍ ΎϬϣΎδϘϧ΍ ϢϏέ ˬΔϴΑήόϟ΍
ˬϲΑήϐϟ΍ ϑήτϟ΍ ϢΛ ˭ϲγΎγ΃ ϞϜθΑ ΎϤϬϴϠϋ ΪϤΘόΗ ϲΘϟ΍ ϥΎϜδϟ΍ ΓΎϴΣϭ ϦϳήϬϨϟ΍ Γέ΍Ωϻ ΓΪΣϮϣ ΔϟϭΩ ϡΎϴϗ ΖϤΘΣ ϲΘϟ΍ ΔϳήϬϨϟ΍
ϊγϮΘϟ΍ϭ ςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ ϰϠϋ Ύ˱ γΎγ΃ ΕΪϤΘϋ΍ ϲΘϟ΍ (ϥΩέϷ΍ϭ ϦϴτδϠϓϭ ϥΎϨΒϟϭ ΎϳέϮγ Ύ˱ ϴϟΎΣ) ΔϴόϴΒτϟ΍ ΎϳέϮγ ϡΎθϟ΍ ϱ΃
έ΍ήϏ ϰϠϋ ΓΪΣϮϣ ΔϟϭΩ ϡΎϴϗ ΖϗΎϋ΃ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ βϳέΎπΘϟ΍ ϲϓ ωϮϨΗ ΩϮΟϭ ϊϣ ˬϪϓΎϔο ϰϠϋ ϱέΎπΤϟ΍ϭ ϱέΎΠΘϟ΍
ΦϳέΎΘϟ΍ ήΠϓ άϨϣ ΓήϤΘδϣ ΔϴϧΎϜγϭ ΔϳέΎπΣ ΓΪΣϭ ϖϠΧ ΎϳέϮγϭ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϦϴΑ ϲϓ΍ήϐΠϟ΍ ϞΧ΍ΪΘϟ΍ϭ έ΍ϮΠϟ΍ ϥ΍ .ϦϳΪϓ΍ήϟ΍
Ε΍έΎϘϟ΍ ϩάϫ Ε΍έΎπΤϟ ˯ΎϘΘϟ΍ ΔτϘϧ ϪϠόΟ ˬΎΑέϭ΍ϭ ΎϴϘϳήϓ΍ϭ Ύϴγ΁ ˯ΎϘΘϟ΍ ΔτϘϧ ϲϓ ϼ
˱ όϓ ϕήθϤϟ΍ ϊϗϮϣ ϥ΍ ϢΛ .ϥϵ΍ ϰΘΣϭ
ΔϴϧΎΘδϛήΘϟ΍ ΔϳϮϴγϵ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ Ϧϣ ϰμΤϳ ϻ Ύϣ ΐϋϮΘγ΍ ϕήθϤϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ ϻ· ϲΑήόϟ΍ - ΔϴϣΎδϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ΓΩΎϴγ ϢϏέ .ΙϼΜϟ΍
ΔϳήμϤϟ΍ ΔϴϘϳήϓϻ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ˬΔϴϧΎϣϭήϟ΍ϭ ΔϴϘϳήϏϻ΍ ΔϴΑϭέϭϷ΍ Ϛϟάϛ ˬΔϴϨϣέϷ΍ϭ ΔϳΩήϜϟ΍ϭˬ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ϭ
ΎϬΗέΎπΣ ϰϨΒΘΗϭ ΔϴΑήόϟ΍ - ΔϴϣΎδϟ΍ ΔϴΒϠϏϷΎΑ ΝΰΘϤΗ Ύϣ ϥΎϋήγ ΖϧΎϛ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϩάϫ ϦϜϟ .ΔϴΠϧΰϟ΍ϭ ΔϴΑϮϨϟ΍ϭ ΔϳήΑήΒϟ΍ϭ
.ΓΪ΋Ύδϟ΍ ΎϬΘϐϟϭ
ϪϨϳϮϜΗϭ ϕήθϤϟ΍ ΦϳέΎΗ ϲϓ ϢγΎΤϟ΍ έϭΪϟ΍ ΐόϟ Ϊϗ ϯήΒϜϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ Ε΍έΎϘϟ΍ ϦϴΑ ϲτγϮϟ΍ ϲϓ΍ήϐΠϟ΍ ϊϗϮϤϟ΍ ΍άϫ ϥ·
ΏΎτϗ΃ ϪϟϮΣ έϭΪΗ ϱάϟ΍ έϮΤϤϟ΍ ϡΪϘϟ΍ άϨϣ ΖϠϜη ΎϬϧ΃ ϕήθϤϟ΍ ΔϘτϨϤϟ ΔϴγΎγϷ΍ ΓΰϴϤϟ΍ .ϲϠϘόϟ΍ϭ ϲϧΎϜδϟ΍ϭ ϲγΎϴδϟ΍
ϱΩ΍ϭ ϞϜη ΪϘϟ .ΎϴϘϳήϓ΍ϭ ΎΑϭέϭ΃ϭ Ύϴγ΁ Ϧϣ ΔϣΩΎϘϟ΍ Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ϭ ΔϴϧΎϜδϟ΍ϭ ΔϳέΎπΤϟ΍ ΎϬΗΎϋϮϨΘΑ »ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ ΔϘτϨϣ«
ΔΑ΍ϮΑ »ΔϴόϴΒτϟ΍ ΎϳέϮγ« ϡΎθϟ΍ ΖϠϜηϭ ˬΔϴϨϴμϟ΍ ΔϳΪϨϬϟ΍ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΔϳϮϴγϵ΍ Ε΍έΎπΤϟ΍ ϮΤϧ ϕήθϤϟ΍ ΔΑ΍ϮΑ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍
ϲϘϳήϏϻ΍) ϲΑέϭϻ΍ ΎϬϤδϗϭ (ϱήΑήΒϟ΍ ϱήμϤϟ΍) ϲϣΎΤϟ΍ ϲϗήθϟ΍ ΎϬϤδϘΑ ςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ Ε΍έΎπΣ ϮΤϧ ϕήθϤϟ΍
.ϕήθϤϟ΍ ϰϟ΍ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϝΎϘΘϧ΍ ΪόΑ ϻ· ϑϭήόϤϟ΍ ϱέΎπΤϟ΍ ϩΩ΍ΪΘϣ΍ άΧ΄ϳ Ϣϟ ϡϼγϻ΍ ϥ΍ ΔϓΪλ βϴϟ .(ϲϧΎϣϭήϟ΍
ϦϴΘϨϳΪϤϟ΍ ϦϴΗΎϫ ϲϓ .Ω΍ΪϐΑ ΔϤλΎόϟ΍ ϲϓ ΎϬΗϭέΫ ΖϐϠΑ ϢΛ ˬϖθϣΩ ΔϤλΎόϟ΍ Ϧϣ ΖϘϠτϧ΍ Ϊϗ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍
ϯΪϣ ϰϠϋ ΪΘϤΗ ϯήΒϛ ΔϴϤϟΎϋ ΓέΎπΤϟ ΍˱ΰϛήϣ ϢϬΘϘτϨϣ Ϧϣ ΍ϮϠόΟϭ ϲϘϴϘΤϟ΍ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ϢϫέϭΩ ΐόϟ Ϧϣ ϕήθϤϟ΍ Ϟϫ΃ ϦϜϤΗ
.ΙϼΜϟ΍ Ε΍έΎϘϟ΍
ΓέϭΎΠϤϟ΍ ΏΎτϗϷ΍ ΔόϴΒσ Δϓήόϣ ΐΟϮΘϳ ˬϪϟϭΩϭ ϕήθϤϟ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ ΔϴϠϘόϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔόϴΒτϟ΍ Δϓήόϣ ϞΟ΃ Ϧϣ
ΔτϴΤϤϟ΍ ϯήΒϜϟ΍ ΏΎτϗϷ΍ ϩάϫ Ϊϋ ϦϜϤϳ .ΏΎτϗϷ΍ ϩάϬΑ ϢϜΤΘΗ ϲΘϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΖΑ΍ϮΜϟ΍ ΔϴϫΎϣϭ ϕήθϤϟ΍ ΍άϬΑ ΔτϴΤϤϟ΍
ϩάϫ .(ϲΑϭέϭϷ΍ ΐτϘϟ΍ ˬϱίΎΠΤϟ΍ ϱήϳΰΠϟ΍ ΐτϘϟ΍ ˬϲϟϮοΎϧϷ΍ ΐτϘϟ΍ ˬϱήμϤϟ΍ ΐτϘϟ΍ ˬϲϧ΍ήϳϻ΍ ΐτϘϟ΍) : ΔδϤΨΑ
ϰϠϋ Ϟχ ϱάϟ΍ ϲΑέϭϷ΍ ΐτϘϟ΍ ΍Ϊϋ ˬ»ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍« ΔϘτϨϤΑ ΎϬΘϴϤδΗ ϰϠϋ ΢Ϡτλ΍ ˬϕήθϤϟ΍ ϊϣ ˬΎϬϋϮϤΠϤΑ ΏΎτϗϷ΍
:ςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϕήθϤϟΎΑ ΓήηΎΒϣ Δϗϼϋ

112

ϲϧ΍ήϳϻ΍ ΐτϘϟ΍
ϱΩ΍Ϯϟ Δϴϗήθϟ΍ ΩϭΪΤϟ΍ ϝϮσ αϭήϏ΍ί ϝΎΒΟ ΔϠδϠγ ήΒϋ ϕήθϤϟ΍ ϰϠϋ ΓήηΎΒϣ ΔϓήθϤϟ΍ ϯήΒϜϟ΍ ΓέΎΠϟ΍ ϲϫ ϥ΍ήϳ΍
έϭΎΠΘϟ΍ ϥ· .ϝϮοΎϧϷ΍ αϭέϮσϭ ΎϴϨϴϣέ΍ ϝΎΒΟ ΚϴΣ ϝΎϤθϟ΍ ϰΘΣ ΓήμΒϟ΍ ΞϴϠΧ Ϧϣ Ύ˱ ΑϮϨΟ ΩϭΪΤϟ΍ ϩάϫ ΪΘϤΗ .ϦϳΪϓ΍ήϟ΍
ΰϜΗήϤϟ΍ ϱϮϴγϵ΍ Ϧ΋ΎϜϟ΍ α΃έ ˬϥ΍ήϳ΍ :ϦϴπϴϘϨϟ΍ έϭΎΠΗ ΔϘϴϘΤϟΎΑ ϥΎϛ ˬϕ΍ήόϟ΍ϭ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΔΒπϬϟ΍ ϦϴΑ ϢϴϤΤϟ΍ ϲϓ΍ήϐΠϟ΍
Ϧϴμϟ΍ϭ ΪϨϬϟ΍ ΩϭΪΣ ϰΘΣ ˬΔϴϧΎΘδϛήΘϟ΍ Δϳέϵ΍ Ύϴγ΁ ςγ΍ϭ΃ ϝΎΒΟϭ ΏΎπϫ ϦϴΑ ΪΘϤϤϟ΍ϭ ˬΎϬϟΎΒΟϭ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΔΒπϬϟ΍ ϰϠϋ
Ύϣ΃ .ΓΪϋ΍Ϯϟ΍ ΎϳέϮγ ˯ϰσ΍Ϯηϭ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϱΩ΍ϭ ΚϴΣ Ώήϐϟ΍ ΔϴΣΎϧ αΎϤΣϭ ϒϐθΑ ϖϣήΗ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ϥ΍ήϳ΍ ΖΜΒϟ .Ύϴγϭέϭ
˯ϰσ΍Ϯη ϰΘΣ ΔΒμΨϟ΍ ΎϳέϮγ ϝϮϬγ ϰϠϋ ΢ΘϔϨϤϟ΍ϭ Ε΍ήϔϟ΍ϭ ΔϠΟΩ ϱήϬϧ ϰϠϋ ΰϜΗήϤϟ΍ ϲϗήθϤϟ΍ Ϧ΋ΎϜϟ΍ α΃έ ˬϕ΍ήόϟ΍
έ΍ΪΤϧϼϟ Δλήϓ έΎψΘϧΎΑ Ύϴγ΁ϭ ϥ΍ήϳ΍ ΏϮόη κΑήΘΗ ΚϴΣ Δϴϗήθϟ΍ ϩΩϭΪΣ έάΣϭ ϑϮΨΑ ϖϣήϳ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ϕ΍ήόϟ΍ ΚΒϟ .ςγϮΘϤϟ΍
!ΦϳέΎΘϟ΍ ΔϠϴσ ΖϠόϓ ΎϤϛ ˬϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΡΎϴΘΟ΍ϭ ρϮΒϬϟ΍ϭ
ϊϓΎϴϟ΍ ϚϟΫ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω Ϟχ ϕ΍ήόϟ΍ϭ ˭ΐϴΒΤϟ΍ ϰϠϋ ΓήτϴδϠϟ ϞΒδϟ΍ Ϟϛ Ϧϋ ΔΜΣΎΒϟ΍ ΔϬϟϮϟ΍ ΔϘηΎόϟΎΑ ϪΒη΃ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ΖϠχ ϥ΍ήϳ΍
ϞΒΟ - Ύ˱ ϣΪϗ 4548) Ύ˱ ϧΎϴΣ΃ ώϠΒΗ ΔϓΎδϣ ϰϟ΍ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϰϠϋ ϊϔΗήΗ αϭήϏ΍ί ϝΎΒΟ .ΔΒϴΒΤϟ΍ Γήτϴγ Ϧϣ ΏέΎϬϟ΍ ΩήϤΘϤϟ΍
ΡΎϴΘΟϻ΍ϭ ϱήϜδόϟ΍ έ΍ΪΤϧϻ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϤγΎΣ ΔϴΑήΣ ΓϮϗ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω Ϧϴϴϧ΍ήϳϻ΍ ΖΤϨϣ ΎϬϟΎΒΟϭ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΔΒπϬϟ΍ .(Ωέ΍ί
ϯήΒϜϟ΍ Ε΍έΎπΤϟ΍ ΔϴϬηϭ ΏΎΠϋΈΑ ϖϣήΗ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ΖϠχ ΔϠΣΎϘϟ΍ »ρϮϟ« ˯΍ήΤλϭ ΔϴϠΒΠϟ΍ ϲο΍έϷ΍ Ε΍Ϋ ϥ΍ήϳ΍ .ϊϳήδϟ΍
ϝϮλϮϠϟ Ύϳέϭήο Ϟχ ϕ΍ήόϟ΍ ϊϗϮϣ ϥ· ϢΛ .Ε΍ΪϘΘόϣϭ ϡϮϠϋϭ Ε΍ήϴΧϭ Ε΍ϭήΛ Ϧϣ ϪΠΘϨΗ Ύϣϭ ΐϴμΨϟ΍ ϱΩ΍Ϯϟ΍ ϲϓ ΔΌηΎϨϟ΍
.ςγϮΘϤϟ΍ ˯ϰσ΍Ϯηϭ ϡΎθϟ΍ ϰϟ΍
ΔΒπϬϟ΍ ϲϓ ϝΎΣήϟ΍ ςΤΗ ϥ· Ύϣ ˬ(ΔϴϧΎΘδϛήΘϟ΍ - Δϳέϵ΍) ΔϳϮϴγϵ΍ ΔϳϮϋήϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ΖΜΒϟ ΦϳέΎΘϟ΍ ϯΪϣ ϰϠϋ
έΪΤϨΘϓ ˬΔϴϨϐϟ΍ ΔΒμΨϟ΍ ΔϠϬδϟ΍ Ϫϴο΍έ΃ϭ ϪϳήϬϨΑ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϱΩ΍ϭ ϰϠϋ ΎϬϧϮϴϋ ΢ΘϔΗ ϰΘΣ ˬΎϴγ΁ ςγ΍ϭ΃ Ϧϣ ΔϣΩΎϗ Δϴϧ΍ήϳϻ΍
ϰΘΣϭ ϦϴϳήϣϮδϟ΍ ήμϋ άϨϣ ϕ΍ήόϟ΍ ΖΣΎΘΟ΍ ϲΘϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ϭ ΏϮόθϟ΍ ϩάϫ ίήΑ΍ Ϧϣ .αϭέΎϏ΍ί ϲϟΎϋ΃ Ϧϣ ΔϟϮϬδΑ ϪϴϠϋ
ϙ΍ήΗϷ΍ϭ ϥϮϴϬϳϮΒϟ΍ : ίήΑ ϡϼγϻ΍ ΪόΑ ˬϥΎγΎγ ˬΙέΎΑ ˬϦϴϤΧ΍ ˬΪϴϣ ˬϦϴϳέϮΣ ˬεϮϛ ˬΕϮϏ ˬϡϼϴϋ :ϲοΎϤϟ΍ ϥήϘϟ΍
Ε΍ήθϋ ϦϴΑ ΖΣϭ΍ήΗϭ ΔϳϮϴγϵ΍ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ Γήτϴδϟ΍ϭ ΡΎϴΘΟϻ΍ Ε΍ήΘϓ ΕΩΪόΗ ΪϘϟ ˬϥϮϳϮϔμϟ΍ ϢΛ ˬϝϮϐϤϟ΍ ˬΔϘΟϼδϟ΍
ΖϧΎϛ Ε΍ήΘϔϟ΍ ϩάϫ ϝϮσ΃ .ΔότϘΘϤϟ΍ ϥϭήϘϟ΍ Ε΍ήθϋ ώϠΒϴϓ Ε΍ήΘϔϟ΍ ϩάϬϟ ϲϠϜϟ΍ ωϮϤΠϤϟ΍ Ύϣ΃ .ϥϭήϗ ΓΪϋ ϰΘΣ ϦϴϨδϟ΍
.ϲΑήόϟ΍ ΢Θϔϟ΍ϭ ϊΑΎδϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϰΘΣ ϡ .ϕ ϝϭϷ΍ ϥήϘϟ΍ Ϧϣ Ζϣ΍Ω ϲΘϟ΍ ϦϴϴϧΎγΎδϟ΍ϭ ϦϴϴΛέΎΒϟ΍ Γήτϴγ
Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΕΎΣΎϴΘΟϻ΍ ήτΧ ˯έΪϟ Δϴϗήθϟ΍ ΎϫΩϭΪΣ ΔϳΎϤΣ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϟϭΪϠϟ ϲδϴ΋ήϟ΍ϭ ϝϭϷ΍ ϢϬϟ΍ Ϟχ ΦϳέΎΘϟ΍ ήϣ ϰϠϋ
αϭέΎϏ΍ί ϝΎΒΟ ϮΤϧ ϲΑήΤϟ΍ ΩϮόμϟ΍ ΔΑϮόλ ΐΒδΑ ϥ΍ήϳ΍ ϰϠϋ Γήτϴδϟ΍ ΓήϣΎϐϣ ΖΒϨΠΗ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϤψϧϷ΍ ϊϴϤΟ .ΔϳϮϴγϵ΍
ϯϮϘϟ΍ϭ ϝϭΪϠϟ ΐϳΩ΄Η ΕΎϴϠϤϋϭ Δόϳήγ ΕΎΣΎϴΘΟΎΑ ϡϮϘΗ ΎϬϧ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϪϠόϔΗ Ύϣ ϰμϗ΃ ϥΎϛϭ .Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΔΒπϬϟ΍ϭ
ΖϬΘϧ΍ ϲΘϟ΍ ΔϴΑήΤϟ΍ ϪΗήϣΎϐϤΑ ϡΎϘϓ ˬΔϴϓ΍ήϐΠϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϩάϬϟ Ϧτϔϳ Ϣϟ ϡ΍Ϊλ ϥ΍ ϭΪΒϳ) .ϥ΍ήϳ΍ ϲϓ ΔδϛΎθϤϟ΍
αϭέΎϏ΍ί ϝΎΒΟ έϮΒϋ Ϧϣ ϼ
˱ όϓ ΖϨϜϤΗ ϲΘϟ΍ ΓΪϴΣϮϟ΍ »ΔϴϗήθϤϟ΍« ΔϟϭΪϟ΍ ϲϫ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϥ΍ .(ΔΛέΎϜΑ
Ύ˱ γΎγ΃ ΎϤΑέ ΩϮόϳϭ ˬϕήθϤϟ΍ ΦϳέΎΗ ϲϓ ϲ΋ΎϨΜΘγ΍ ήϣ΍ ΍άϫϭ .ϰτγϮϟ΍ Ύϴγ΁ ϡϮϤϋϭ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΔΒπϬϟ΍ ϰϠϋ Γήτϴδϟ΍ νήϓϭ
.ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ ϱΩ΍ϮΑ Ϧϣ ΍˱ϮΗ ΔϣΩΎϘϟ΍ Δϳϭ΍ήΤμϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϪΑ ϊΘϤΘΗ ΖϧΎϛ ϱάϟ΍ ϲΑήΤϟ΍ ϥ΍ϮϔϨόϟ΍ ϰϟ΍
νήϔΗ ϥ΃ ΍˱ΪΑ΃ ϊτΘδΗ Ϣϟ ϕ΍ήόϠϟ ΎϬϟϼΘΣ΍ Ε΍ήΘϓ ϊϴϤΟ ϝϼΧ ϥ΍ήϳ΍ ϥ΃ ˬΎϬΘψΣϼϣ ϦϜϤϳ ϲΘϟ΍ ΔϤϬϤϟ΍ Δϟ΄δϤϟ΍
ϰϨΒΘΗϭ ΐδΘϜΗ ΖϧΎϛ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϥ΍ήϳ΍ ϞΘΤΗ Γήϣ Ϟϛ ϲϓ : ϞμΤϳ ϱάϟ΍ Ϯϫ βϜόϟ΍ ϥΎϛ ϞΑ ˬϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϰϠϋ ΎϬϧΎϜγ ϭ΃ ΎϬΘϓΎϘΛ
ϲΘϟ΍ ΔϴϠΑΎΒϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϢΛ ˬϡ .ϕ ΚϟΎΜϟ΍ ϒϟϷ΍ άϨϣ ΔϳήϣϮδϟ΍ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϳέΎϤδϤϟ΍ ΔΑΎΘϜϟ΍ ΖΒδΘϛ΍ : Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍
ϲϓ ϢϬΘϤλΎϋ ΍ϮϠόΟ ϢϬϧ΍ ΔϴϧΎγΎδϟ΍ ΔΒϘΤϟ΍ ϲϓ ήϣϷ΍ Ϟλϭ .ΔϴγϮΠϤϟ΍ ΔϧΎϳΪϟ΍ϭ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϰϠϋ ΓήϴΒϛ ΓέϮμΑ ΕήΛ΃
Ύ˱ ϴϓΎϘΛ ΓΪ΋Ύδϟ΍ ϲϫ ΔϳέϮδϟ΍ -Δϴϗ΍ήόϟ΍ (ΔϴϧΎϳήδϟ΍) Δϴϣ΍έϵ΍ ΔϐϠϟ΍ ΕέΎλϭ ˬΔϤϳΪϘϟ΍ ϞΑΎΑ Ϧϣ Ύ˱ Βϳήϗ ˬϕ΍ήόϟ΍ ςγϭ Ϧ΋΍ΪϤϟ΍
Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϳέϮτδϨϟ΍ ΔϴΤϴδϤϟ΍ .ϲϧ΍ήϳϻ΍ ρϼΒϟ΍ ϲϓ ΓέϮμΤϣ ΔϳϮϠϬΒϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ˯ΎϘΑ ϊϣ ˬΔϴγέΎϔϟ΍ ΔϳέϮσ΍ήΒϣϻ΍ ˯ΎΤϧ΃ ϲϓ
113

ϦϴΑ έΎθΘϧϻΎΑ Ύ˱ ϣΎϤΗ ΖϠθϓ ΔϴγϮΠϤϟ΍ ϩάϫ ϥ΍ Ύ˱ ϤϠϋ .ΔϴγϮΠϤϟ΍ ΖδϓΎϧϭ ϥ΍ήϳ΍ ϲϓ ΔϴϜϠϤϟ΍ ΔϠ΋Ύόϟ΍ ϦϴΑ ϰΘΣ ΕήθΘϧ΍
ΎϬϧ΃ ϰΘΣ ˬϥ΍ήϳ΍ ϲϓ ϢΧΰΑ ΕήθΘϧ΍ ΔϴϠΑΎΒϟ΍ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ΔϧΎϳΪϟ΍ .ΔϤϴϘϤϟ΍ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΕΎϴϟΎΠϟ΍ ϦϴΑ ΓέϮμΤϣ ΖϴϘΑϭ ˬϦϴϴϗ΍ήόϟ΍
.Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ϭ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΔϴγϮΠϤϟ΍ ϦϴΑ ΖόϤΟ ϲΘϟ΍ ΔϴϛΩΰϤϟ΍ Δϔ΋Ύτϟ΍ ΎϬϨϣ ΝήΨΘϟ ΔϴΘηΩ΍έΰϟ΍ ΖϘη
Ύ˱ γΎγ΃ ϥ΍ήϳ΍ ϲϓ ϡϼγϻ΍ ήθΘϧ΍ ΪϘϟ .ϕ΍ήόϟ΍ ΎϬϘΒγ ϥ΃ ΪόΑ ΔϤϠδϣ ϥ΍ήϳ΍ ΢ΒμΘϟ Δϴϣϼγϻ΍ ΔΒϘΤϟ΍ ϚϟΫ ΪόΑ ΖΗ΃
αΎγ΃ ΖϠϜηϭ ˬϢϗϭ έϮΑΎδϴϧϭ ϥΎγ΍ήΧ ϲϓ Ύ˱ λϮμΧ ϥ΍ήϳ΍ ΖϨσϮΘγ΍ ϲΘϟ΍ ΔϴϓϮϜϟ΍ϭ ΔϳήμΒϟ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍ εϮϴΠϟ΍ Δτγ΍ϮΑ
ϰϟ΍ ϞϴϤΗ Ύ˱ πϳ΃ Ύ˱ ϴΠϳέΪΗ ΔϴϨδϟ΍ ϥ΍ήϳ΍ Ε΃ΪΑ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϊϴθΘϟ΍ ΩΎγ ΎϣΪϨϋ .ΔϴγΎΒόϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ ΪϧΎγ ϱάϟ΍ ϲϧΎγ΍ήΨϟ΍ ζϴΠϟ΍
ϭ ˯ΎϬϘϔϟ΍ ϰϠϋ ΍ϭΪϤΘϋ΍ ϦϴϳϮϔμϟ΍ ϥ΃ Ύ˱ ϤϠϋ .ήθϋ αΩΎδϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ ϊϴθΘϟ΍ ΍Ϯοήϔϳ ϥ΃ ϥϮϳϮϔμϟ΍ ϦϜϤΗ ϰΘΣ ˬϊϴθΘϟ΍
ˬ(ϲϨϴϤΨϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϢϬϨϴΑ Ϧϣ) ϥ΍ήϳ΍ ϲϓ ΓΩΎδϟ΍ ΔΌϓ ϥ΍ .ϱήϔόΠϟ΍ ΐϫάϤϟ΍ ήθϨϟ Ϧϴϴϧ΍ήΤΒϟ΍ϭ ϦϴϴϧΎϨΒϠϟ΍ϭ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ »ΓΩΎδϟ΍«
Δϴϧ΍ήΤΑϭ ΔϴϧΎϨΒϟ) ΔϴΑήϋ Δϴϗ΍ήϋ ϝϮλ΃ Ϧϣ ϢϬϧ΃ Ϧϣ ϥϭήϜϨϳ ϻ ˬϊϤΘΠϤϟ΍ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ϲϓ ΔϴγΎϴγϭ ΔϴϨϳΩ ΔϴγΪϘΑ ϊΘϤΘΗ ϲΘϟ΍
.ϥ΍ήϳϹ ϱέΎπΤϟ΍ϭ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ϢϬ΋ΎϤΘϧ΍ ΔϘϴϘΣ Ϧϣ ϞϠϘϳ ϻ ΍άϫ Ύ˱ όΒσ ϦϜϟ .ϲϠϋ ϡΎϣϹ΍ Ϟδϧ Ϧϣ ϥϭέΪΤϨϳϭ (Δϴ΋ΎδΣ·ϭ
ΔΒϏέϭ ϖθόΑ ΔϋϮϓΪϣ ϲϫ Ύϣ έΪϗ ˯ΎϳήΒϛϭ ΪϘΤΑ ΔϋϮϓΪϣ ϦϜΗ Ϣϟ ˬϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϰϠϋ ΓήτϴδϠϟ ϥ΍ήϳ΍ ΔΟΎΣ ϥ·
.ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΔγΪϘϤϟ΍ ΕΎΒΘόϟ΍ϭ ΔϤ΋ϸϟ ϢϬΒΣϭ ϢϬδϳΪϘΗ ˬϕ΍ήόϟΎΑ Ϧϴϴϧ΍ήϳϻ΍ ϖϠόΗ ϯΪϤϟ ΓέϮλ ΢οϭ΃ .ΝΎϣΪϧϻ΍ϭ ϥΎΑϭάϟΎΑ
ΩϮϬΠϟ΍ Ϧϋ ήϴσΎγϷ΍ Ϧϣ ϙΎϨϫ Ϣϛϭ ˮΔγΪϘϤϟ΍ ΕΎΒΘόϟ΍ ήϳήΤΗ ϞΟ΃ Ϧϣ ϦϴϴϧΎϤΜόϟ΍ Ϊο ϥϮϴϧ΍ήϳϻ΍ ΎϬοΎΧ ΏϭήΤϟ΍ Ϧϣ Ϣϛ
.ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϒΠϨϟ΍ ΓήΒϘϣ ϲϓ ϢϫΎΗϮϣ ϦϓΩ ϞΟ΃ Ϧϣ ϥϮϴϧ΍ήϳϻ΍ ΎϬϟάΒϳ Ϟχ ϲΘϟ΍ ΔΒϴΠόϟ΍
ϡΎψϧ ϦϴΑ ΔδϓΎϨϤϟ΍ Ϟχ ϲϓ 1975 ϡΎϋ :ΎϬϴϟ΍ ΓέΎηϻ΍ ϖΤΘδΗ Δϔϳήσ ΔΑήΠΗ Ϧϋ Ζϔθϛ ΓήϴΧϷ΍ ϩΎθϟ΍ ΔΒϘΣ
ΏΰΣ) Ϯϫ ϪϤγ΍ ϰΘΣ ϞΑ ˬΚόΒϟ΍ ΏΰΣ ΕΎϤγ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϞϤΣ ϲϣϮϜΣ ΏΰΣ ϦϳϮϜΘΑ ϩΎθϟ΍ ϡΎϗ ˬΚόΒϟ΍ ϡΎψϧϭ ϩΎθϟ΍
!ΔϴγέΎϔϟ΍ ϲϓ (ΔπϬϨϟ΍ ϭ΃ ΚόΒϟ΍ ΏΰΣ) ϲϨόϳϭ (ΥΎΘδϳέ
ˬϲϛϼΘϣϻ΍ ϖθόϠϟ ΝΫϮϤϧ ˬϲϧ΍ήϳϻ΍ ϖθόϟ΍ .ΓήϴϏϭ ΐΣϭ ΔΒϏήΑ ΔϤόϔϣ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ΖϠχ ϕ΍ήόϟ΍ ϮΤϧ ϥ΍ήϳ· ήϋΎθϣ ˬϥΫ·
.»ϖθόϟ΍« ΍άϫ Ϧϣ Ύ˱ ϤϜϬΘϣ Ύ˱ πϓ΍έ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω Ϟχ Ϫϧ΃ ϭΪΒϴϓ ˬϕ΍ήόϟ΍ Ύϣ΃ .ΎϬΒϴΒΣ ϰϠϋ ΓήτϴδϠϟ ˬΐΤϟ΍ ϢγΎΑ ˬΔΒϴΒΤϟ΍ ϊϓΪϨΗ ΚϴΣ
ϩάϬϟ ΢ο΍ϭ ϝΎΜϣ ΏήΤϟ΍ ΔΑήΠΗ .ΔϳήΨδϟ΍ϭ ϒσΎόΘϟ΍ ξόΑ ϊϣ ΓήϴΣϭ βΟϮΘΑ ΔϤόϔϣ ϥ΍ήϳ΍ ϮΤϧ ϕ΍ήόϟ΍ ήϋΎθϣ ΖϠχ
.ΔϴόγϮΘϟ΍ ΎϬΗΎΣϮϤσϭ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΓέϮΜϟ΍ Ϧϣ ϖϠϘϟ΍ϭ ϑϮΨϟΎΑ Ύ˱ ϋϮϓΪϣ Ύ˱ γΎγ΃ ϥΎϛ ˬϥ΍ήϳ΍ ΡΎΘΟ΍ ΎϣΪϨϋ ϦϴδΣ ϡ΍Ϊλ : ΔϟΎΤϟ΍
Ϧϋ ϦϠόΗ ΖΣ΍έ ΓέϮΜϟ΍ ϝϭ΃ άϨϣ ΎϬϧΎϓ ϥ΍ήϳ΍ Ύϣ΃ .Ϫϟ Ύ˱ ϧΎϣ΃ ήΜϛ΃ ϡΎψϧ ΔϣΎϗ·ϭ ΓέϮΜϟ΍ ρΎϘγϹ ΔϔσΎΧ ˯ΎΟϮϫ ΔΑήο ΎϫΩ΍έ΃
ϥΎϛ ˬΏήΤϟΎΑ έ΍ήϤΘγϻ΍ ϰΘΣ .»ΓήϔϜϟ΍« Ϧϣ ϲϗ΍ήόϟ΍ ΐόθϟ΍ ΫΎϘϧϻ ϲϣϼγ΍ ϡΎψϧ ΔϣΎϗ·ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϡΎψϨϟ΍ ήϴϴϐΘΑ ΎϬΘΒϏέ
αήϔϟ΍ ϰϠϋ ϱήμϨόϟ΍ ΪϘΤϟ΍ ϥϼϋΎΑ ήϓΎδϟ΍ ΢ΠΒΘϟ΍ ϊϣ ˬΏήΤϟ΍ ϑΎϘϳΎΑ ϞϣϷ΍ϭ ϑϮΨϟΎΑ Ύ˱ ϋϮϓΪϣ ϪΗΎϤΠϫ Ϧθϳ ϕ΍ήόϟ΍
ΔγΪϘϤϟ΍ ΕΎΒΘόϟ΍ϭ ϲϗ΍ήόϟ΍ ΐόθϠϟ ΐΤϟ΍ ϢγΎΑ ϖϣέ ήΧ΁ ϰΘΣ ΓήϤΘδϣ ˬβϜόϟ΍ ϰϠϋ ΖϠχ ΪϘϓ ϥ΍ήϳ΍ Ύϣ΃ ˭»αϮΠϤϟ΍«
.(!!ΓΎϐτϟ΍ ϢϜΣ) Ϧϣ ϪμϴϠΨΗϭ
ϞόΠΘϟ ϞϴΤΘδϤϟ΍ ΢ϓΎϜΗ ϥ΍ήϳ΍ ΕήϤΘγ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ήΠϓ άϨϣ : ϲϟΎΘϟ΍ ϮϬϓ ˬΔϴϟΎϜηϹ΍ ϩάϫ ϲϓ ϡΎθϟ΍ έϭΪϟ ΔΒδϨϟΎΑ
ΔϳΩΎΑϭ ΎϳέϮγ Ϧϣ ϡΩΎϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϢΛ ϲϣΎδϟ΍ ήϴΛ΄Θϟ΍ Ϧϋ ϩΪόΒΘϟ ˬϲϧΎϜδϟ΍ ΎϬΒϴϛήΗϭ ϱέΎπΤϟ΍ ΎϬϧΎϴϛ Ϧϣ ΍˱˯ΰΟ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍
ϱέΎπΤϟ΍ϭ ϲϧΎϜδϟ΍ ϦϳϮϜΘϟ΍ ϰϠϋ ήϴΛ΄Θϟ΍ ϲϓ Ύ˱ ϣΎϤΗ ϥ΍ήϳ΍ ΖϠθϓ ˬϝϼΘΣϻ΍ Ϧϣ ΔϠϳϮτϟ΍ ϥϭήϘϟ΍ ϢϏέ .ΔϴΑήόϟ΍ ϡΎθϟ΍
Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ ϑϼΘΧ΍ ϰϟ΍ Ύ˱ γΎγ΃ Ϟθϔϟ΍ ΍άϫ ΩϮόϳ .ΎϬϧΎϜγϭ ΎϬΗέΎπΣ Ϧϣ ΍˱˯ΰΟ ϪϠόΟ ϲϓ Ύ˱ πϳ΃ ΖϠθϓ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬϕ΍ήόϠϟ
ϲϓΎϘΜϟ΍ ϲϧΎϜδϟ΍ ΎϬϧΎϴϛ ϰϠϋ υΎϔΤϟ΍ Ϧϣ ΔϴϠΒΠϟ΍ ΔόϴΒτϟ΍ Ε΍Ϋ ΔϳϮϴγϵ΍ Δϴϧ΍ήϳϹ΍ ΏϮόθϟ΍ ϰϠϋ ϞϴΤΘδϤϟ΍ Ϧϣ ϥΎϛ .ΔΌϴΒϟ΍ϭ
ϢϏέ ϥ΍ήϳ΍ ΐϳήόΗ Ϧϋ Ύ˱ πϳ΃ Ώήόϟ΍ ϕΎϋ΃ ΔΌϴΒϟ΍ϭ Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ ϑϼΘΧ΍ ϥ΍) .ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ νέ΃ ϞΜϣ ΔπϔΨϨϣϭ ΔϴϠϬγ νέ΃ ϲϓ
.(ΔϴϗήθϤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ϭ ϡϼγϻ΍ ϢϬοήϓϭ ΎϬϴϓ ΔϴΑήόϟ΍ϭ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ έ΍ήϘΘγ΍
ϰϠϋ Ϫϧ΃ Ύ˱ ϤϠϋ .ΔϴϧΎϜγ ΔϳέΎπΣ Γήτϴγ ϰϟ΍ ϞμΗ Ϣϟϭ ΔϴγΎϴγ ΔϳήϜδϋ Γήτϴγ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ Γήτϴδϟ΍ ΕήϤΘγ΍ ΍άϬϟ
ϻ .Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϊϣ ΍ϮΟϭ΍ΰΗϭ ΍ϮΟΰΘϣ΍ϭ ϦϴϴϧΎΘδϛήΘϟ΍ϭ Ω΍ήϛϷ΍ϭ Ϧϴϴϧ΍ήϳϻ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ήϴΜϜϟ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ήϘΘγ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϯΪϣ
114

ϰϠϋ ϖΒτϨϳ ήϣϷ΍ βϔϧϭ .ΔϳϮϴγϵ΍ ˯ΎϣΪϟ΍ ϒϠΘΨϣ Ϧϣ ΔΒδϧ ϙΎϨϫ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϊϴϤΟ ˯ΎϣΩ ϲϓ Ϫϧ΃ ΔϘϴϘΣ ϥ΍ήϜϧ ΍˱ΪΑ΃ ϦϜϤϳ
Δϳέ΁ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ΖϠχ ΎϬΘϓΎϘΛϭ ϥ΍ήϳ΍ ΓέΎπΣ ϦϜϟ .Δϴϗ΍ήόϟ΍ ˯ΎϣΪϟ΍ Ϧϣ ΔϤϬϣ ΔΒδϧ ϢϬϴϓ ΝΰΘϤΗ Ϋ΍ Ύϴγ΁ ςγϭϭ ϥ΍ήϳ΍ ΏϮόη
.Δϴϗήθϣ ΔϴΑήϋ ΔϴϣΎγ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ΖϠχ ϪΘϓΎϘΛϭ ϕ΍ήόϟ΍ ΓέΎπΣϭ ˬΔϳϮϴγ΁
ΎϳέϮγ Ϧϣ ΔϣΩΎϘϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ϢΛ ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ Ϯϫ ˬ»ϕ΍ήόϟ΍ βϳήϔΗ« ϞΟ΃ Ϧϣ ϥ΍ήϳ΍ ϡΎϣ΃ ήΒϛϷ΍ ϖ΋Ύόϟ΍ ϥΎϛ ΍˱Ϋ·
Ϧϋ Ύϣ·ϭ ˭Ε΍ήϔϟ΍ ϑΎϔο ϰϠϋ ϝΎΣήϟ΍ ςΤΗ ΚϴΣ ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ ϝΎϤηϭ ϡΎθϟ΍ ΔϳΩΎΑ ϖϳήσ Ϧϋ Ύϣ· :ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ϭ
ϰΘΣ έΪΤϨΗ ϢΛ ϻ˱ ϭ΃ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϝΎϤη ήϤόΗϭ Ε΍ήϔϟ΍ϭ ΔϠΟΩ ϲϟΎϋ΃ Ϧϣ ΔϳέϮδϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ έΪΤϨΗ ΚϴΣ ΎϳέϮγ ϝΎϤη ϖϳήσ
.ΏϮϨΠϟ΍
Ύ˱ Ϥ΋΍Ω Ϟχ ϕ΍ήόϟ΍ ϥ΃ ΢οϭ΃ ϰϨόϤΑ .Δϗϼόϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϥ΍ήϳ΍ έϭΩϭ ˬϕ΍ήόϟ΍ϭ ϡΎθϟ΍ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ ήγ ϦϤϜϳ ςΒπϟΎΑ ΎϨϫ
Ύ˱ τΒΗήϣ Ϟχ ΖϗϮϟ΍ βϔϨΑϭ ˬϥ΍ήϳ΍ϭ αϭέΎϏ΍ί ΚϴΣ ϕήθϟ΍ Ϧϣ ΓέΪΤϨϤϟ΍ ΔϳήϜδόϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ Γήτϴδϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ δΟϮΘϣ
ϲγΎϴδϟ΍ ήτΨϟ΍ϭ »ϲϛϼΘϣϻ΍ ϖθόϟ΍« ΚϴΣ ϥ΍ήϳ΍ .ΔϴΣϭήϟ΍ϭ ΔϴϧΎϜδϟ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ϩέϭάΟ ΎϬϴϓ ΪΘϤΗ ΚϴΣ ΎϳέϮδΑ
.ϱέΎπΤϟ΍ϭ ϲϧΎϜδϟ΍ έάΠϟ΍ Ω΍ΪΘϣ΍ϭ »ϲϠϘόϟ΍ϭ ϲΣϭήϟ΍ ρΎΒΗέϻ΍« ΚϴΣ ϡΎθϟ΍ϭ ˬϱήϜδόϟ΍
ϱήμϤϟ΍ ΐτϘϟ΍
έΎΠϟ΍ »ήμϣ« ϱ΃ ˬήΧ΁ ϑήτΑ ΎϫέϭΪΑ ΓήΛ΄Θϣ ϕ΍ήόϟΎΑ ϡΎθϟ΍ Δϗϼϋ ϥ΍ ΎϧΪΟϮϟ ϲϣΎθϟ΍ ΐϧΎΠϟ΍ ϰϟ΍ ΎϨϠϘΘϧ΍ Ϯϟ
ήϴΛ΄Θϟ΍ ϦϴΑ »ϪΑΎθΘϟ΍ ξόΑ« ϙΎϨϫ ϥ΃ ϭΪΒϳ .ϞϴϨϟ΍ ϱΩ΍ϭ ϢΛ ςγϮΘϤϟ΍ ϞΣΎγϭ ˯ΎϨϴγ ΚϴΣ ΏϮϨΠϟ΍ ϰϠϋ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ήϴΒϜϟ΍
ήϴΒϛ ϑϼΘΧ΍ ΩϮΟϭ ϰϠϋ Ϊϴϛ΄Θϟ΍ Ϧϣ ΎϨόϨϤϳ ϻ ϪΑΎθΘϟ΍ ΍άϬΑ έ΍ήϗϹ΍ ϦϜϟ .ϡΎθϟ΍ ϰϠϋ ϱήμϤϟ΍ ήϴΛ΄Θϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϠϋ ϲϧ΍ήϳϻ΍
.»ϡΎθϟΎΑ ήμϣ Δϗϼϋ« ϭ »ϕ΍ήόϟΎΑ ϥ΍ήϳ΍ Δϗϼϋ« ϦϴΑ
ϰϟ΍ Ϟμϳ Ϣϟϭ Ύ˱ ϴϟΎόϔϧ΍ Ϟχ ϲϧΎϜδϟ΍ϭ ϲϓΎϘΜϟ΍ ΝίΎϤΘϟ΍ ϥΎϓ ϱέΎπΤϟ΍ϭ ϲγΎϴδϟ΍ ΎϤϬΟίΎϤΗ ϢϏέ ϥ΍ήϳ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϥ·
Ύϣ΃ .Ύ˱ ϘΑΎγ ϚϟΫ ΎϨΤοϭ΃ ΎϤϛ ˬΔϗϼόϟ΍ ϲϓ Ϊ΋Ύδϟ΍ Ϯϫ ΔϴλϮμΨϟ΍ ϰϠϋ υΎϔΤϟ΍ϭ ΰϳΎϤΘϟ΍ Ϟχ ϞΑ ΪΣϮΘϟ΍ϭ έΎϬμϧϻ΍ ΪΣ
Ϧϣΰϟ΍ έϭήϣ ϊϣ ϪΑΎθΘϟ΍ϭ ΏέΎϘΘϟ΍ ϮΤϧ ϞϴϤΗ ΖϠχ Ϧϴϓήτϟ΍ ϦϴΑ ΔϳέΎπΤϟ΍ϭ ΔϴϧΎϜδϟ΍ ΕΎϗϼόϟ΍ ϥΎϓ ήμϣϭ ϡΎθϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ
ΚϴΤΑ ϦϴΘϘτϨϤϟ΍ ϦϴΑ ϲΨϳέΎΗ ϲϧΎϜγ ΝίΎϤΗϭ ΡΎΘϔϧϻ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ˬήμϣϭ ΎϳέϮγ ϦϴΑ ΔΌϴΒϟ΍ϭ Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ ϪΑΎθΗ ΐΒδΑ
Ϧϣ ΔϣΩΎϘϟ΍ ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϦϴΑ Ϟϴλ΃ ϲΨϳέΎΗ Ξϳΰϣ ϻ· Ϣϫ Ύϣ ϥϵ΍ ϰΘΣϭ ϡΪϘϟ΍ άϨϣ »ήμϣ ϥΎϜγ« ϥ΃ ϝϮϘϟ΍ ΢μϳ
Ϧϣ ϢϬϣ έΎϴΗ ΩΎϘΘϋ΍ ΐδΣ .»ϥ΍ΩϮδϟ΍« ΔΑϮϨϟ΍ ΩϼΑϭ ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤη Ϧϣ ΔϣΩΎϘϟ΍ ΔϳήΑήΒϟ΍ ΔϴϣΎΤϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϊϣ ϡΎθϟ΍
ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤη Ϧϣ ΖϣΪϗ Ϊϗϭ (ΔϳήΑήΒϟ΍ ΔϳήμϤϟ΍) (*)ΔϴϣΎΤϟ΍ ΏϮόθϟ΍ Ϧϣ ωήϓ ϻ· ϲϫ Ύϣ ΔϴϣΎδϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ϥ΃ ϦϴΧέΆϤϟ΍
Ϧϣ ϦϴϴϠλϷ΍ ϕήθϤϟ΍ ϥΎϜδΑ ΓΪϳΪΠϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ϩάϫ ΖΟΰΘϣ΍ Ϊϗϭ .ΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ ήηΎόϟ΍ ϒϟϷ΍ ϲϓ ΙΪΣ ϱάϟ΍ ήΤμΘϟ΍ ΪόΑ
Ε΃ΪΑ ϚϟΫ ΪόΑ ϢΛ .ΔϤϳΪϘϟ΍ ΔϴϣΎΤϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ Ϧϣ ΔΒϳήϗ ΖϠχ ϲΘϟ΍ ΔϴϣΎδϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϲϫ ΓΪϳΪΟ ΔϓΎϘΛ ΖϘϠΧϭ ϢϫήϴϏϭ ϦϴϳήϣϮγ
ΔϴϠλϷ΍ ΏϮόθϟΎΑ ΝΰΘϤΗϭ ϦϤϴϟ΍ ϰΘΣ ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ ϮΤϧ ϕήθϤϟ΍ Ϧϣ έΪΤϨΗ ΔϴϗήθϤϟ΍ ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϩάϫ ξόΑ
.ΔϴϗήθϤϟ΍ ΔϴϣΎδϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ Ϧϣ ΔϋήϔΘϤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϲϫ ΓΪϳΪΟ ΔϓΎϘΛ ϥϮϜΘϟ
Ϟϫ΃ ϦϴΑ (Δϴϗήόϟ΍) ΔϴϧΎϜδϟ΍ Δϗϼόϟ΍ ϥ΍ ϝϮϘϧ ˬΎϨϋϮοϮϣ ΎϬΑ ΢Ϥδϳ ϻ ϲΘϟ΍ ϞϴλΎϔΘϟΎΑ ϊγϮΘϟ΍ ϥϭΩ Ϧϣ ˬϢϬϤϟ΍
.΍˱ΪΟ ΔϤϳΪϗ ΔϴϓΎϘΛ - ΔϴϧΎϜγ Δϗϼϋ ήμϣ Ϟϫ΃ϭ ΎϳέϮγ
ΕΎΟϮϣ Ε΃ΪΑ ˬςγϮΘϤϟ΍ ϑΎϔο ϝϮΣ ϦϴϳέϮδϠϟ ϱέΎΠΘϟ΍ ρΎθϨϟ΍ ϮϤϧϭ (ΔϴϧΎόϨϜϟ΍) ΔϴϣΎδϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ˯Ϯθϧ ϊϣ
Ϧϣ ΔϣΩΎϗ ήμϣ ϲΗ΄Η ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ΖϠχ ϥϵ΍ ϰΘΣϭ ΖϗϮϟ΍ ϚϟΫ άϨϣ .(ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤηϭ) ήμϣ ϰϟ΍ ΔϳέϮδϟ΍ ΓήΠϬϟ΍
ΔϳέϮδϟ΍ »αϮδϜϬϟ΍« Ϟ΋ΎΒϗ Γήτϴγ ΎϬϨϣ ˬϱέϮδϟ΍ ήϴΛ΄Θϟ΍ ϰϠϋ ΔϠΜϣϷ΍ ξόΑ ήϛΫ ϦϜϤϳ .ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ ϝΎϤηϭ ΎϳέϮγ
ϲϓ »ΔϴτΒϘϟ΍« ΔϳέϮδϟ΍ ΔϴΑϮϘόϴϟ΍ ΔϴΤϴδϤϟ΍ έΎθΘϧ΍ ˬήμϣ ϲϓ ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ »ΩϮϬϴϟ΍« ΦϳέΎΗ ˬϥϭήϗ ΓΪόϟ ήμϣ ϰϠϋ
έ΍ήϘΘγϻ΍ ΎϬϴϠϋ ΐόμϳ ϥΎϛ ΎϣΪϨϋ ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤη ϞΣ΍Ϯγ ϮΤϧ ϊγϮΘϟ΍ ϰϟ΍ ήτπΗ ΖϧΎϛ ΔϴϣΎδϟ΍ Ε΍ήΠϬϟ΍ ϥ΃ ϭΪΒϳ .ήμϣ
115

ΔΟΎσήϗ ϲϓ ΕΰϛήϤΗ ϲΘϟ΍ (ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ΔϴϧΎόϨϜϟ΍) ΔϴϘϴϨϴϔϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ϝΎΜϣ .ΔϳήμϤϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ΓϮϗ ΐΒδΑ ήμϣ ϲϓ
Ε΍ήΠϬϟ΍ ϩάϫ ϥ· .(ϡ .ϕ ϝϭϷ΍ ϥήϘϟ΍ ϰΘΣ ϡ .ϕ ϦϣΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϦϴΑ) ΏήϐϤϟ΍ϭ ή΋΍ΰΠϟ΍ϭ ΎϴΒϴϟ ϞΣ΍Ϯγ ΕήϤϋϭ (βϧϮΗ)
ΎϬΘΠϬϠΑ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ έΎθΘϧ΍ϭ ˬήμϣ ρΎΒϗ΃ ΐϳήόΗϭ ϲϣϼγϻ΍ ϲΑήόϟ΍ ΢Θϔϟ΍ ήμϋ ϲϓ ΎϬΗϭέΫ ϰϟ΍ ΖϠλϭ ΔϴϣΎδϟ΍
˯ΎϨϴγ ήΒϋ ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ ϝΎϤηϭ ϡΎθϟ΍ Ϧϣ ΖϣΪϗ ϲΘϟ΍ ϝϼϫ ϲϨΑ Ϟ΋ΎΒϗ ΔϟΎΤΑ Ϛϟάϛ ΩΎϬθΘγϻ΍ ϦϜϤϳ .ΔϴϣΎθϟ΍ ΎϬλ΍ϮΧϭ
ΚϳΪΤϟ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ Ύϣ΃ .ΐϳήόΘϟ΍ Ζοήϓϭ ΏήϐϤϟ΍ ϰϟ΍ ΖΣΰϧ ΎϫΪόΑϭ ˬΔϴϤσΎϔϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣί ήμϣ Ϊϴόλ ϲϓ ΕήϘΘγ΍ϭ
ΔπϬϨϟ΍ ϲϓ ϡΎϬγϻΎΑ ϑϭήόϤϟ΍ ϢϫέϭΩϭ ϲοΎϤϟ΍ ϥήϘϟ΍ άϨϣ (Ύ˱ λϮμΧ ϥΎϨΒϟϭ ΎϳέϮγ Ϧϣ) ϦϴϴϣΎθϟ΍ ΓήΠϫ φΣϼϨϓ
.ΔΜϳΪΤϟ΍ ΔϳήμϤϟ΍
ϰϠϋ ήτΧ έΪμϣ Ύ˱ πϳ΃ ϞϜθΗ ΖϠχ ΎϳέϮγ ϥΎϓ ˬϦϴΘϘτϨϤϟ΍ ϦϴΑ ΔϳέΎπΤϟ΍ϭ ΔϴϧΎϜδϟ΍ ΕΎϗϼόϟ΍ ϩάϫ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ
ˬϝϮοΎϧϷ΍ ΔΒπϫ Ϧϣ ΔϣΩΎϘϟ΍ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ήτΧ Ε΍άϟΎΑϭ ˬΎϳέϮγ ήΒϋ ήμϣ ϰϟ΍ Γ΍ΰϐϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϡϭΪϗ ΐΒδΑ ήμϣ
ˬϡΎθϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ήΒϋ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΔΒπϬϟ΍ ήτΧ ϚϟΎϨϫ Ϛϟάϛ .ϦϴϴϧΎϤΜόϟ΍ ΍˱ήϴΧ΃ϭ ϦϴϴΒϴϠμϟ΍ϭ ςϧΰϴΒϟ΍ϭ ϖϳήϏϻ΍ϭ ϦϴϴΜΤϟ΍ ϞΜϣ
ϝϭΪϟ΍ ήΧ΁ ρϮϘγ ΪόΑ ΓήηΎΒϣ ˬϡ .ϕ αΩΎδϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ ΔϴϧϮϋήϔϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ήΧ΁ ϰϠϋ Ύ˱ ϣΎϤΗ ˯ΎπϘϟ΍ Ϧϣ αήϔϟ΍ ϦϜϤΗ ΚϴΣ
!ΎϳέϮγϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϠϋ ΔϨϤϴϬϣ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΔϴϠΑΎΒϟ΍
νήϓ ϰϟ΍ ΔϋϮϓΪϣ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ΖϠχ ήμϣ ϥΎϓ ˬϡΎϋ ϞϜθΑ ΔϳέϮδϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ϒόο ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ˬΎ˱ όϴϤΟ ΏΎΒγϷ΍ ϩάϬϟ
άϨϣ ˬϡΎθϠϟ ΎϬϟϼΘΣ΍ ϭ΃ ΎϫΫϮϔϧ Ϊϣ ϰϠϋ ϞϤόϟ΍ Ϧϋ ΎϬΨϳέΎΗ ΔϠϴσ ήμϣ ϒϜΗ Ϣϟ .Ύ˱ ϳήϜδϋϭ Ύ˱ ϴγΎϴγ ϡΎθϟ΍ ϰϠϋ ΎϬΗήτϴγ
ˬΎηΎΑ ϲϠϋ ΪϤΤϣ ϰΘΣ ˬϚϴϟΎϤϤϟ΍ ϢΛ ϦϴϴϤσΎϔϟ΍ϭ ϥϮϟϮσ ϝ΁ ϊϣ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ έϮμόϟ΍ ϰΘΣ ςϧΰϴΒϟ΍ ϢΛ ΔϨϋ΍ήϔϟ΍
1958. ϡΎϋ ΔϳέϮδϟ΍ ΔϳήμϤϟ΍ ΓΪΣϮϟΎΑ ˯˱ ΎϬΘϧ΍ϭ
"ϱΩϮόδϟ΍" ϱήϳΰΠϟ΍ ΐτϘϟ΍
ΔΒϘόϟ΍ ΞϴϠΧ ϰΘΣ ϡΎθϟ΍ ΔϳΩΎΒΑ ΍˱έϭήϣϭ ΓήμΒϟ΍ ΢ϴϠΧ Ϧϣ Ύ˱ ϗήη ϕήθϤϟ΍ ΩϭΪΣ ϰϠϋ ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ ΔϘτϨϣ ΪΘϤΗ
ΔϳϮϘϟ΍ ΔϳέΎπΤϟ΍ ΰϛ΍ήϤϟ΍ϭ ϝϭΪϟ΍ ΓέΪϧ ΐΒδΑ Ύ˱ ϳέΎπΣϭ Ύ˱ ϴγΎϴγ ήϴΛ΄Θϟ΍ Δϔϴόο Ύ˱Ϥ΋΍Ω ΔϘτϨϤϟ΍ ϩάϫ ΖΜΒϟ .˯ΎϨϴγ ˯΍ήΤλϭ
ϲΘϟ΍ ΔϴϟΎϤθϟ΍ ΔϬΠϟ΍ ΍Ϊϋ ˬΕΎϬΟ ΙϼΛ Ϧϣ ϢϟΎόϟ΍ Ϧϋ Ύ˱ ϳήΤΑ ϝϭΰόϤϟ΍ϭ ζϤϬϤϟ΍ ϲϓ΍ήϐΠϟ΍ ΎϬόϗϮϣϭ ΎϬΗέϮϋϮϟ ϚϟΫϭ ΎϬϴϓ
ϝΎμΗϻΎΑ Ϫϟ ΢Ϥγ ϱάϟ΍ ϱήΤΒϟ΍ ϪόϗϮϣϭ ϪΘΑϮμΧϭ ϪϟΎΒΠΑ ΍˱ΰϴϤΘϣ Ϟχ (Ϊϴόδϟ΍ ϦϤϴϟ΍) ΓήϳΰΠϟ΍ ΏϮϨΟ ϦϜϟ .ϕήθϤϟ΍ ΪΤΗ
ΎϬτγϭ ϲϓ ΖϧΎϜϓ ΓήϳΰΠϟ΍ ϲϗΎΑ Ύϣ΃ .ϥΎϤϋ ΞϴϠΧ ήΒϋ Ϧϴϴϧ΍ήϳϻΎΑ Ϛϟάϛϭ ˬήϤΣϷ΍ ήΤΒϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ εΎΒΣϷ΍ϭ ϦϴϳήμϤϟΎΑ
ϑΎϔο ϰϠϋ ΪΘϤϤϟ΍ (ίΎΠΤϟ΍) ϲΑήϐϟ΍ ϢδϘϟ΍ .ϻ˱ ΎϤη ϡΎθϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ΔϳΩΎΑ ϰΘΣ Ύ˱ ΑϮϨΟ ϦϤϴϟ΍ ΩϭΪΣ Ϧϣ ΪΘϤΗ ΔϠΣΎϗ ˯΍ήΤλ
ΓέΎπΤϟ΍ Ϫϴϟ΍ ΖϠϘϧ ϲΘϟ΍ ΎϳέϮγ ϊϣ ΓΪϴσϭ Δϗϼϋ ϰϠϋ ϡ΍ϮϋϷ΍ ϑϻ΁ ϝϼΧ Ϟχ ˬϦϤϴϟ΍ ϰΘΣ ΔΒϘόϟ΍ ΞϴϠΧ Ϧϣ ήϤΣϷ΍ ήΤΒϟ΍
ϊϣ ϡϼγϻ΍ ΖϘΒγ ϲΘϟ΍ ΓήϴΧϷ΍ ϥϭήϘϟ΍ ϲϓ ΡϮοϮΑ ήϣϷ΍ ΍άϫ ϰϠΠΗ Ϊϗϭ .ΔϴθΒΤϟ΍ϭ ΔϳήμϤϟ΍ Ε΍ήΛΆϤϟ΍ ξόΑ ϊϣ ΔϴϣΎδϟ΍
ϲϓ ϡϼγϻ΍ έϮϬχ ϥ΃ ΔϓΪλ βϴϟ .(ΏήΜϳϭ ΔϜϣ) ίΎΠΤϟ΍ ϥΪϣ ήΒϋ ϦϤϴϟ΍ϭ ϡΎθϟ΍ ϦϴΑ ϑϭήόϤϟ΍ ϱέΎΠΘϟ΍ ςΨϟ΍ ˯Ϯθϧ
ΔϳΩϮϬϴϟ΍ϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍) ϕ΍ήόϟ΍ϭ ϡΎθϟ΍ Ϧϣ ΔϣΩΎϘϟ΍ ΔϴϗήθϤϟ΍ Ε΍ήϴΛ΄Θϟ΍ ϦϴΑ ϱέΎπΤϟ΍ Ν΍ΰΘϣϻ΍ Ϧϋ ΍˱ήϴΒόΗ ϥΎϛ ίΎΠΤϟ΍
ϕήη Ύϣ΃ .ΔϳήμϤϟ΍ϭ ΔϴϣΎδϟ΍ Ε΍ήΛΆϤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ΎϫέϭΪΑ ϞϤΤΗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΔϴϧΎϤϴϟ΍ Ε΍ήϴΛ΄Θϟ΍ϭ (ΔϳϮϧΎϤϟ΍ϭ ΔϴΌΑΎμϟ΍ϭ
έϮμόϟ΍ ϰΘΣ ϦϴϳήϣϮδϟ΍ άϨϣ ϕ΍ήόϟ΍ ΏϮϨΟ ϊϣ ΓΪϴσϭ Δϗϼϋ ϰϠϋ ΦϳέΎΘϟ΍ ΔϠϴσ ΖϠχ ΎϬϧΈϓ ΞϴϠΨϟ΍ ϞΣ΍Ϯγ ϱ΃ ΓήϳΰΠϟ΍
ΏϮϨΟ ϊϣ ΔϳέΎπΤϟ΍ϭ ΔϳήθΒϟ΍ ΕΎϗϼόϟ΍ ϖϤϋ ϰϠϋ ϼ
˱ ϴϟΩ ϻ· ΞϴϠΨϟ΍ ΔϘτϨϣ ϲϓ ϊϴθΘϟ΍ϭ ΔϴτϣήϘϟ΍ έΎθΘϧ΍ Ύϣϭ ˬΔΜϳΪΤϟ΍
ϝΎϤη Ϟχ ΔϴϧΎϤΜόϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϓϼΨϟ΍ Ε΍ήΘϓ Ϣψόϣ ϲϓϭ .ϦϴΘϘτϨϤϟ΍ ϦϴΑ ΪϴϟΎϘΘϟ΍ϭ ΕΎΠϬϠϟ΍ ϪΑΎθΗ ϰϟ΍ ΔϓΎοϹΎΑ ˬϕ΍ήόϟ΍
.ΓήμΒϟ΍ ΔϳϻϮΑ Ύ˱ ϳέ΍Ω· ςΒΗήϣ ΞϴϠΨϟ΍
ϮΤϧ ΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ Ε΍ήΠϫ Ε΃ΪΑ ΎϣΪϨϋ ΩϼϴϤϟ΍ ΪόΑ Ύϣ ΓήΘϓ ϲϓ ΢πΘϳ ΃ΪΑ ϕήθϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ ήϴΛ΄Η ϥ·
΢Θϔϟ΍ϭ ϡϼγϻ΍ ϕΎΜΒϧ΍ ΪόΑ .ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ϢϬΗέΎπΣ ϰϨΒΘΗϭ ϕήθϤϟ΍ ϥΎϜγ ϊϣ ΝΰΘϤΘϟ ϕ΍ήόϟ΍ϭ ΎϳέϮγ ϑ΍ήσ΃
116

Εήθϧϭ ϦϴϴϠλϷ΍ ϥΎϜδϟΎΑ ΖΟΰΘϣ΍ϭ ΎϳέϮγϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϠϋ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ϭ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ΕήσΎϘΗ ˬϕήθϤϟ΍ ΔϘτϨϤϟ ϲΑήόϟ΍
ήϴΛ΄Θϟ΍ ϥ΃ ϻ· ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ Ϧϣ ΢Θϔϟ΍ εϮϴΟϭ ϦϴϤϠδϤϟ΍ Ώήόϟ΍ ϡϭΪϗ ϢϏέ Ϫϧ΃ φΣϼϤϟ΍ .ϡϼγϻ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϢϬϨϴΑ
ϢΛ ΔϓϮϜϟ΍ϭ ΓήμΒϟ΍ϭ ϖθϣΩ ϰϟ΍ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϓϼΨϟ΍ ΰϛ΍ήϣ ΖϠϘΘϧ΍ ΎϣΪόΑ ϒόπϟΎΑ ΃ΪΑ ΔϘτϨϤϟ΍ ϩάϬϟ ϲγΎϴδϟ΍ϭ ϲϓΎϘΜϟ΍
ΔϓϼΨϟ΍ ΓΰϬΟ΃ (ΔϗέΎθϣ ΍ϮΤΒλ΃ϭ ΍ϮϨσϮΗ Ϧϳάϟ΍ Ώήόϟ΍ ϢϬόϣϭ ϦϴϴϠλϷ΍ ϥΎϜδϟ΍) ϕήθϤϟ΍ Ϟϫ΃ ϢϠδΗ Ύϣ ϥΎϋήγ .Ω΍ΪϐΑ
ϦϴϳϮϣϷ΍ Ϧϣί .ΔϔϟΎδϟ΍ ϢϬΗ΍έΎπΣ Ϧϣ ϩϮΛέϭ Ύϣ ϊϴϤΟ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ϭ ϡϼγϻ΍ ϲϓ ΍ϮΨοϭ ΎϬηϮϴΟ ϲϓ ΍ϮϋϮτΗϭ ΔϴΑήόϟ΍
Ϟχ .ϲγΎϴδϟ΍ ϭ΃ ϱέΎπΤϟ΍ ϩέϭΩ ΪϘϓ ϪϨϜϟ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΔϴϨϳΪϟ΍ ϪΘϴϤϫ΄Α (ΔϨϳΪϤϟ΍ϭ ΔϜϣ) ίΎΠΤϟ΍ υΎϔΘΣ΍ ϢϏέ ˬϦϴϴγΎΒόϟ΍ ϢΛ
ΔϳέΎπΤϟ΍ ΔϴΣΎϨϟ΍ Ϧϣ ϦϜϟ ˬΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤηϭ ήμϣϭ ϕήθϤϟ΍ ϮΤϧ ΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ Ε΍ήΠϫ ϝϼΧ Ϧϣ ΓήϳΰΠϠϟ ϱήθΒϟ΍ ήϴΛ΄Θϟ΍
Ε΄θϧ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϡϮϠϋ ϰΘΣ .Ύ˱ λϮμΧ ϕήθϤϟ΍ ϲϓ ΓέΎπΤϟ΍ϭ ΔϓϼΨϟ΍ ΰϛ΍ήϤΑ ΔτΒΗήϣ ΔϘτϨϤϟ΍ ϩάϫ ΖϠχ ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ
Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϲϓ ΍˱έϮϛάϣ ΍˱έϭΩ ΖΒόϟ ϲΘϟ΍ ήλΎϨόϟ΍ Ϧϣ ΔϘΣΎδϟ΍ ΔϴΒϠϏϷ΍ ϥ· .ΓήμΒϟ΍ϭ ΔϓϮϜϟ΍ ϲϓ ΕΰϛήϤΗϭ
ˬΔϳϮϧΎϣϭ ΔΌΑΎλϭ ΩϮϬϳϭ ϦϴϴΤϴδϣϭ ϦϴϤϠδϣ Ϧϣ ΔΑήόΘδϤϟ΍ ΔϴϠλϷ΍ ΔϴϗήθϤϟ΍ ήλΎϨόϟ΍ ϢϬϨϣ ˬϕήθϤϟ΍ ϥΎϜγ Ϧϣ ΍ϮϧΎϛ
ϻ Ύ˱ όΒσ .ϪΗέΎπΣϭ ϪϧΎϜγ Ϧϣ ΍˱˯ΰΟ ΕέΎλϭ ϕήθϤϟ΍ Ϟϫ΃ ϊϣ ΖΟΰΘϣ΍ϭ ΖΟϭ΍ΰΗϭ ΕήϘΘγ΍ ϲΘϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ήλΎϨόϟ΍ ϢϬϨϣϭ
ϦϴϳήμϤϟ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ˬϥΎΘδϛήΘϟ΍ϭ αήϔϟ΍ ϞΜϣ ΔϳέϮσ΍ήΒϣϻ΍ ΎϬϨϣ ΖϧϮϜΗ ϲΘϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ϊϴϤΟ έϭΩ Ϛϟάϛ ϰδϨϧ
.Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϊϨλ ϲϓ ˯ϻΆϫ ϊϴϤΟ ϢϫΎγ ΪϘϟ ˬβϟΪϧϷ΍ ϥΎΒγ΍ϭ ήΑήΒϟ΍ϭ (Ύ˱ σΎΒϗ΃ϭ ϦϴϤϠδϣ)
ϱΩΎϴϘϟ΍ ΎϫέϭΪΑ Ύ˱ ϬϴΒη Ύ˱ ϴϨϳΩ Ύ˱ ϴγΎϴγ ΍˱έϭΩ ΎϬϟ ϖϠΨΗ ϥ΍ »ίΎΠΤϟ΍ϭ ΪΠϧ« ΔϘτϨϣ ΖϟϭΎΣ ήθϋ ϊγΎΘϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ
ΦϳέΎΘϟ΍ ΔϘϴϠγ ϦϜϟ .ΎϳέϮγϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϑ΍ήσϷ ϦϴϴΑΎϫϮϟ΍ Ε΍ϭΰϏϭ ΔϴΑΎϫϮϟ΍ ΔϛήΤϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ˬϲϣϼγϻ΍ ΢Θϔϟ΍ ˯ΎϨΛ΃
.ςϘϓ ΪΠϧ ϲϓ ΓέϮμΤϣ ΔϴΑΎϫϮϟ΍ ΖΜΒϠϓ ˬΎϬϟ ϦϴϳήμϤϟ΍ϭ ϦϴϴϧΎϤΜόϟ΍ ΕΎΑήο ΐΒδΑ ˬΔϟϭΎΤϤϟ΍ ϩάϫ ΖϠθϓ΃ Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ϭ
ΔϟϭΎΤϣϭ ˬΔϴΑήόϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ ΓΩΎϴϘΑ Ϫ΋ΎϨΑ΃ϭ ΔϜϣ ϒϳήη ϡΎϴϗ ϝϼΧ Ϧϣ ϰϟϭϷ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΏήΤϟ΍ ΪόΑ ϯήΧ΃ Γήϣ ΔϟϭΎΤϤϟ΍ ΕέήϜΗ
ϢϬϧ΍ΪϘϓϭ ϕήθϤϟ΍ Ϣλ΍Ϯϋ ϰϟ΍ ΔϴϤηΎϬϟ΍ ΔϠ΋Ύόϟ΍ ϝΎϘΘϧΎΑ ΖϬΘϧ΍ ΓέϮΜϟ΍ ϩάϫ ϦϜϟ .ϕήθϤϠϟ ϲϣϼγϻ΍ ΢Θϔϟ΍ ΔϴϠϤϋ ΓΩΎϋ·
ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ Ε΃ΪΑ ΕΎϨϴΘδϟ΍ ϡ΍Ϯϋ΃ άϨϣϭ ΪϳΪΟ Ϧϣ .ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϠ΋Ύόϟ΍ ΢ϟΎμϟ ΓήϳΰΠϟ΍ ϡϮϤϋϭ ίΎΠΤϟ΍ ϲϓ ΔτϠδϟ΍
ΖϠχ ΔϟϭΎΤϤϟ΍ ϩάϫ .ϲϣϼγϻ΍ϭ ϲΑήόϟ΍ ϦϴϤϟΎόϟ΍ ϡϮϤϋϭ ϕήθϤϟ΍ ΔϘτϨϣ ˯΍ί΍ ϲγΎϴγϭ ϲϨϳΩ ϱΩΎϴϗ έϭΪΑ ϡΎϴϘϟ΍ ΔϟϭΎΤϤΑ
ήϴΛ΄Θϟ΍ ϦϜϟ .ϝΎΠϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΓΩϭΪΤϤϟ΍ »»ΔϴΨϳέΎΘϟ΍« ΕΎϧΎϜϣϹ΍ ΐΒδΑ ΔϳΪ΋ΎϘόϟ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΔϴΣΎϨϟ΍ Ϧϣ ήϴΛ΄Θϟ΍ Δϔϴόο
˯ΎϨΑϭ ΔϴΑΎϫϮϟ΍ ΓΪϴϘόϟ΍ ήθϨϟ ΔϠ΋ΎϬϟ΍ ΔϴτϔϨϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ ϰϠϋ ΪϨΘγ΍ ϪΘγέΎϤϤΑ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΖΤΠϧ ϱάϟ΍ ϢϬϤϟ΍ ϲγΎϴδϟ΍
έΩ΍Ϯϛ ϰϠϋ ΪϤΘόΗ ΓέΎΒΟ Δϴϣϼϋ΍ ΔϳέϮσ΍ήΒϣ΍ ˯Ύθϧ΍ ήΒϋ Ϛϟάϛ ˭Δϴϣϼγϻ΍ ϙϮϨΒϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΕΎϛήΤϟ΍ ϢϋΩϭ ϊϣ΍ϮΠϟ΍
.ήμϣϭ ϕήθϤϟ΍ ΔϘτϨϣ Ϧϣ ΎϬϤψόϤΑ ΔϔϘΜϣϭ ΔϴϔΤλ
ϲϟϮοΎϧϷ΍ ΐτϘϟ΍
΍άϫ ϲϓ ΎϬϴϟ΍ ΖϤο ϲΘϟ΍ ΔϴϟΎΤϟ΍ ΎϴϛήΗ ϲϫϭ) ˬϝϮοΎϧϷ΍ ΔΒπϫ ΚϴΣ ϕήθϤϟ΍ ΔϘτϨϣ ϝΎϤη ϲϓ ϊϘϳ ΐτϘϟ΍ ΍άϫ
ϡΎθϟ΍ Ϧϋ ϝϮοΎϧϷ΍ ϞμϔΗ .(Ύ˱ ϴϟΎΣ ΔϴϛήΗ ΔϳΩήϛ ϖσΎϨϣ ϰϟ΍ ΖϟϮΤΗ ϲΘϟ΍ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϝΎϤη ϲϟΎϋ΃ϭ ΎϴϨϴϣέ΍ ϖσΎϨϣ ϥήϘϟ΍
ϝϮοΎϧϷ΍ ϊϗϮϣ ϦϜϟ ˬΔϴϧ΍ήϳϻ΍ ΔΒπϬϟΎΑ ΔϬϴΒη ϝϮοΎϧϷ΍ ΔΒπϬϟ Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ ϥ΍ .αϭέϮσ ϝΎΒΟ ΔϠδϠγ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ϭ
ΔϘτϨϤϟ΍ ϩάϫ ωΎϔΗέ΍ ϥ΍ .ϕήθϤϟ΍ ΔϘτϨϣ ΚϴΣ ΏϮϨΠϟ΍ ϮΤϧ ϩΎΠΗϻ΍ ϲϓ ΎϬΘγΎϤΣ ΓΪΣ Ϧϣ ϞϠϗ ςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ ϑΎϔο ϰϠϋ
ϲγΎϴγ ήϴΛ΄Η Ε΍Ϋ ϝϮοΎϧϷ΍ ΖϠχ ΪϘϟ .ϱήϜδόϟ΍ ΡΎϴΘΟϻ΍ϭ έ΍ΪΤϧϻ΍ ϲϓ ΔϟϮϬγ ϙϼΘϣΎΑ Ϛϟάϛ ΎϬϟ ΢Ϥγ ϕήθϤϟ΍ Ϧϋ
ϝϮοΎϧϷ΍ ϥΎϜγ Δτγ΍ϮΑ ˯΍Ϯγ ˬΔότϘΘϣ Ε΍ήΘϓ ΓΪόϟ ϡΎθϟ΍ϭ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϰϠϋ ΎϬΗήτϴγ νήϓ Ϧϣ ΖϨϜϤΗϭ ΢ο΍ϭ ϱήϜδϋ
ΎΑϭέϭ΃ϭ ϥΎϧϮϴϟ΍ ϥΎϜγ Δτγ΍ϮΑ ϭ΃ ˬ(ϥϭήϗ ΔόΑέϷ ϕήθϤϟ΍ ϰϠϋ ΍ϭήτϴγ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϴϧΎϤΜόϟ΍ ϢΛ ςϧΰϴΒϟ΍ϭ ϦϴϴΜϴΤϟ΍) ΓήηΎΒϣ
ΎΑϭέϭ΃ Ϧϣ ΍ϮϣΪϗ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϴΒϴϠμϟ΍ ϢΛ ˬ(ΔϴϗϮϠδϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ϭ ˬϲϧϭΪϘϤϟ΍ έΪϨϜγϻ΍) ϖϳήϏϻ΍ :ϝϮοΎϧϷ΍ ήΒϋ ϦϴϣΩΎϘϟ΍ Δϴϗήθϟ΍
.ϝϮοΎϧϷ΍ ήΒϋ
117

ΩϼΑ ϰϠϋ ΓήτϴδϠϟ ϲϧ΍ήϳϻ΍ ΐτϘϟ΍ϭ ϲϟϮοΎϧϷ΍ ΐτϘϟ΍ ϦϴΑ ΓΪϳΪη ΔδϓΎϨϣ ϙΎϨϫ ΖϠχ ΦϳέΎΘϟ΍ ΔϠϴσ Ϫϧ΃ φΣϼϤϟ΍
ΪΤΗ ΔϴϟϮοΎϧϷ΍ ΔΒπϬϟ΍ ϥ΃ ΎϬϨϣ ΏΎΒγ΃ ΓΪόϟ ΩϮόΗ ϦϴΒτϘϟ΍ ϦϴΑ ΔδϓΎϨϤϟ΍ ϩάϫ .ΎϳέϮγ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ Ύ˱ λϮμΧ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍
ϥ΍ .ϱήϜδόϟ΍ ϪΣΎϴΘΟ΍ ΔϟϮϬδΑ ϥΎόΘϤΘΗϭ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϱΩ΍ϭ ϰϠϋ ϥΎϓήθΗϭ ˬΔϴϠΒΠϟ΍ ΔόϴΒτϟΎΑ ΎϬόϣ ϙήΘθΗϭ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΔΒπϬϟ΍
ˬΪϨϬϟ΍ ϰϟ΍ ϪϨϣϭ ΞϴϠΨϟ΍ ϰϟ΍ ϝϮλϮϠϟ ϩίΎϴΘΟ΍ ΐΠϳ ϱάϟ΍ ϲγΎγϷ΍ ϱέΎΠΘϟ΍ ήϤϤϟ΍ ϝϮοΎϧϸϟ ΔΒδϨϟΎΑ ϞΜϤϳ ϕ΍ήόϟ΍
ήΠϓ άϨϣ Ϟχ ϕ΍ήόϟ΍ ϥ΍ ϢΛ .ΔϴϠΒΠϟ΍ ϥ΍ήϳ΍ ΔϋΎϨϣϭ ΔδϓΎϨϤϟ΍ ΐΒδΑ ϞϴΤΘδϣϭ ΐόλ ϥ΍ήϳ΍ ήΒϋ ϖϳήτϟ΍ ϥ΃ Ύ˱ λϮμΧϭ
ϥ΍ήϴΠϟ΍ ΔϴϬη έΎΛ΃ ΎϤϟΎσ ϲΘϟ΍ Ε΍έΎπΤϟ΍ ΰϛήϣϭ Ε΍ήϴΨϟ΍ϭ ΐμΨϟ΍ ϱΩ΍ϭ ϝϮοΎϧϷ΍ϭ ϥ΍ήϳϻ ΔΒδϨϟΎΑ ϞϜθϳ ΦϳέΎΘϟ΍
.ΔϳέΎπΤϟ΍ ϪΗΎΟΎΘϧ Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϻ΍ϭ ϪΗ΍ήϴΧ ϰϠϋ Ϋ΍ϮΤΘγϻ΍ϭ ϪΣΎϴΘΟϻ
Γήτϴγϭ ϞΑΎΑ ρϮϘγ άϨϣ :ϦϳέΎΒΠϟ΍ ϦϳέΎΠϟ΍ Ϧϳάϫ ϦϴΑ ΔδϓΎϨϤϟ΍ Ϟχ ϲϓ ϪΨϳέΎΗ ΔϠϴσ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϱΩ΍ϭ εΎϋ ΪϘϟ
ϝϮΤΗ .ϝϮοΎϧϷ΍ϭ ϥΎϧϮϴϟ΍ ϲϓ ϦϳήϘΘδϤϟ΍ ϖϳήϏϻ΍ ϊϣ ΔδϓΎϨϤϟ΍ Ε΃ΪΑ ˬϡ .ϕ 589 ϡΎϋ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϰϠϋ ϦϴϴϨϴϤΧϷ΍ αήϔϟ΍
νήϓϭ ϖϳήϏϷ΍ ήΣΩ Ϧϣ ΙέΎΒϟ΍ ϥϮϴϧ΍ήϳϻ΍ ϦϜϤΗ ΎϫΪόΑ .ϥϭήϗ ΔόΑέ΃ ΔϠϴσ Ϧϴϓήτϟ΍ ϦϴΑ ω΍ήλ ΔΣΎγ ϰϟ΍ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍
ΔΣΎγ ϕ΍ήόϟ΍ ήϤΘγ΍ ΚϴΣ (ϡ .Ώ 226) ϡΎϋ ϥϮϴϧΎγΎδϟ΍ αήϔϟ΍ ϰΗ΃ ϢϫΪόΑ .(ϡ .ϕ 126) ϡΎϋ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϠϋ ϢϬΗήτϴγ
ϲϓ ϲϣϼγϻ΍ ϲΑήόϟ΍ ΢Θϔϟ΍ ϰΘΣ ˬΎϳέϮγϭ ϝϮοΎϧϷ΍ ϲϓ ϦϳήϘΘδϤϟ΍ ϦϴϴτϧΰϴΒϟ΍ϭ ϦϴϴϧΎγΎδϟ΍ ˯ϻΆϫ ϦϴΑ ΏήΤϟ΍ϭ ΔδϓΎϨϤϠϟ
Ϧϴϴϧ΍ήϳϻ΍ ϦϴϳϮϔμϟ΍ ϦϴΑ ΓήϣΪϤϟ΍ ΏϭήΤϟ΍ ΖόϟΪϧ΍ϭ ΔδϓΎϨϤϟ΍ ϩάϫ ΕΩΪΠΗ ήθϋ αΩΎδϟ΍ ϥήϘϟ΍ άϨϣ .ϊΑΎδϟ΍ ϥήϘϟ΍
ϢΛ ϦϴϳϮϔμϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ Ε΍ήϣ ΓΪόϟ ϪΣΎϴΘΟ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ΪϬη Ύ˱ ΒϳήϘΗ ϥϭήϗ ΔόΑέ΃ ϝϼΧ .ϝϮοΎϧϷ΍ ϲϓ ϦϳήϘΘδϤϟ΍ ϦϴϴϧΎϤΜόϟ΍ϭ
ϰΘΣ ΔδϓΎϨϤϟ΍ ϩάϫ ΖδϜόϧ΍ ΪϘϟ .ϦϴϴϧΎϤΜόϟ΍ϭ Ϧϴϴϧ΍ήϳϷ΍ ϦϴΑ ω΍ήλ ΔΣΎγ ϰϟ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ϝϮΤΗϭ ˬϦϴϴϧΎϤΜόϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ Ϫϋ΍ΰΘϧ΍
ϡΎϣϹ΍« ϲϗ΍ήόϟ΍ ϲϓϮϜϟ΍ ΔϔϴϨΣ ϲΑ΃ ϰϟ΍ ΔΒδϧ ϲϔϨΤϟ΍ ϲϨδϟ΍ ΐϫάϤϟ΍ ΍ϮϘϨΘϋ΍ ϥϮϴϧΎϤΜόϟ΍ :ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϲΒϫάϤϟ΍ ϊοϮϟ΍ ϰϠϋ
ϙ΍ήΗϷ΍ ΔδϓΎϨϣ ΍ϮϠπϓ ΪϘϓ ϥϮϴϧ΍ήϳϻ΍ Ύϣ΃ .ϲϔϨΤϟ΍ ΐϫάϤϟ΍ ϕΎϨΘϋ΍ϭ ϊϴθΘϟ΍ ϙήΗ ϰϟ΍ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϊϓΪϟ ϙ΍ήΗϷ΍ ΪϬΟ .»ϢψϋϷ΍
ω΍ήμϟ΍ ΐΒδΑ !ΔϴϔϨΤϟ΍ ϦϴϴϧΎϤΜόϟ΍ Ϊο ϕ΍ήόϟ΍ Δόϴη ϊϣ ϒϟΎΤΘϟ΍ Ϟϣ΃ ϰϠϋ ˬ(ϲϗ΍ήόϟ΍) ϱήϔόΠϟ΍ ΐϫάϤϟ΍ ϕΎϨΘϋ΍ϭ
Ϣϟ Ύ˱ ϔϴϨϋ Ύ˱ ϴϋΎϤΘΟ΍ϭ Ύ˱ ϴγΎϴγ ΍˱ΪόΑ άΨΗ΍ϭ ϲϔϨΤϟ΍ ϲϨδϟ΍ ΐϫάϤϟ΍ϭ ϱήϔόΠϟ΍ ΐϫάϤϟ΍ ϦϴΑ ϑϼΨϟ΍ ϖϤόΗ ϲϧΎϤΜόϟ΍ ϱϮϔμϟ΍
.΍˱ΪϘΘόϣϭ Ύ˱ ΨϳέΎΗ ΔϳήϔόΠϟ΍ ϰϟ΍ ΔϴϨδϟ΍ ΐϫ΍άϤϟ΍ Ώήϗ΃ ΔϔϴϨΣ ϲΑ΃ ΔδγΆϣϭ ϲϔϨΤϟ΍ ΐϫάϤϟ΍ ϥ΍ ΔϘϴϘΤϟΎΑ .ϞΒϗ Ϧϣ Ϫϓήόϳ
ϑϼΨϟ΍ ϖϤόΗ ΎϣΪϨϋ ˬϡϼγϻ΍ ϞΒϗ ΔϴϗήθϤϟ΍ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ϲϓ ϑϼΨϟ΍ ΦϳέΎΘϟ ϲϓήΣ έ΍ήϜΗ ϻ· ϲϫ Ύϣ ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ ϥ΍ ΐϳήϐϟ΍
ω΍ήμϟ΍ ΐόϟ ΚϴΣ ˬ(ΔϴϠϗϷ΍) ϲΑϮϘόϴϟ΍ ΐϫάϤϟ΍ ωΎΒΗ΃ϭ (ΔϴΒϟΎϐϟ΍ Ϣϫϭ) ϱέϮτδϨϟ΍ ΐϫάϤϟ΍ ωΎΒΗ΃ ϦϴΑ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϯΪϟ
!ϑϼΨϟ΍ ΍άϫ ΞϴΟ΄Ηϭ ϖϴϤόΗ ϲϓ Ύ˱ ϤγΎΣ ΍˱έϭΩ ˬϲτϧΰϴΒϟ΍ - ϲγέΎϔϟ΍
ϲΑϭέϭϷ΍ ΐτϘϟ΍
ϢΛ ϥΎϣϭήϟ΍ ϢΛ ϥΎϧϮϴϟ΍ ϖϳήϏΎΑ ΦϳέΎΘϟ΍ ήΒϋ ϞΜϤΗ ϪϧΎϓ ςγϮΘϤϠϟ ΔϴΑήϐϟ΍ Δϔπϟ΍ ϰϠϋ ϦϣΎϜϟ΍ ΐτϘϟ΍ ΍άϬϟ ΔΒδϨϟΎΑ
΍άϫ ϥ· .ϲϟΎΤϟ΍ ϲΑήϐϟ΍ ϲΑϭέϭϷ΍ ήϴΛ΄Θϟ΍ ϰϟ΍ ϻ˱ Ϯλϭ ˬΓήϴΧϷ΍ ϥϭήϘϟ΍ ϲϓ ΔϴΑέϭϷ΍ ΔϳέΎϤόΘγϻ΍ ΔϛήΤϟ΍ ϰΘΣ ϦϴϴΒϴϠμϟ΍
ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ Ϟϛ ϱ΃ ˬςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϠϟ Δϴϗήθϟ΍ Δϔπϟ΍ Ϟϛ ϞϤθϳ ϞΑ ˬΎϫΪΣϭ ϕήθϤϟ΍ ΔϘτϨϤΑ ϖϠόΘϳ ϻ ΔϘϴϘΤϟΎΑ ωϮοϮϤϟ΍
άϨϣ .»ΔϴΑϭέϭϷ΍ - ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎϗϼόϟ΍ ΦϳέΎΗ« :ϥ΍ϮϨϋ ΖΤΗ ΞϟΎόϳ ϥ΃ ωϮοϮϤϟ΍ ΍άϫ ϖΤΘδϳϭ .ΏήϐϤϟ΍ ϰΘΣϭ ΎϳέϮγ Ϧϣ
ϰϠϋ ΔϴϣΎδϟ΍ ΔϴϗήθϤϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ήθϨΑ »ΎϳέϮγ ˯ϰσ΍Ϯη ϡϮϤϋϭ ϥΎϨΒϟ ϮϴϘϴϨϴϓ« ϥϮϴϧΎόϨϜϟ΍ ΃ΪΑ ΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ ϝϭϷ΍ ϒϟϷ΍
ϲΘϟ΍ ΔϴϤδΘϟ΍ ϲϫϭ ˬ»ΎΑέϭ΃ - ΔΑέϮϏ« ΎϬϤγ΍ ΎΑϭέϭ΍ ΓέΎϗ ΍ϮΤϨϣ ϢϬϧ΃ ϞΑ ˬΔϴΑήϐϟ΍ϭ Δϴϗήθϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ ϲΘϔο
ϲϓ ΔϴϤδΘϟ΍ ϩάϫ ϖϳήϏϻ΍ βΒΘϗ΍ Ϊϗϭ ˬΎΑέϭ΍ ϑΎϔο ϰϠϋ βϤθϟ΍ »ΏήϐΗ« ΚϴΣ »Ώϭήϐϟ΍« ΔϬϟ· ϰϠϋ ϥϮϴϣΎθϟ΍ ΎϬϘϠσ΃
ϢϬϨϣ ΍ϮΒδΘϛ΍ϭ ϦϴϴϘϴϨϴϔϟ΍ ΍ϮδϓΎϧ Ϧϳάϟ΍ ϖϳήϏϻ΍ ήϬχ ϚϟΫ ΪόΑ .ΎΑϭέϭ΁ ΔϴϤδΗ ΎϬϟ ΐδϨΗ ϲΘϟ΍ ΔϓϭήόϤϟ΍ ϢϬΗέϮτγ΃
Ε΍έΎμΘϧ΍ ϊϣ ϡ .ϕ ΚϟΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ Ύ˱ λϮμΧ ˬςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ ϰϠϋ Γήτϴδϟ΍ ϲϓ ϢϬϠΤϣ ΍ϮϠΣϭ ΓέΎπΤϟ΍ϭ ΔϳΪΠΑϷ΍
ϲϓ ϦϴϴϘϨϴϔϟ΍ ϦϴϴΟΎσήϘϟ΍ ϰϠϋ ΍Ϯπϗ ΎϣΪόΑ ΔϘτϨϤϟ΍ ϰϠϋ Ύ˱ πϳ΃ ΍ϭήτϴγ Ϧϳάϟ΍ ϥΎϣϭήϟ΍ ήϬχ ϚϟΫ ΪόΑ .ϲϧϭΪϘϤϟ΍ έΪϨϜγϻ΍
118

ϲϓ ϢϬϣ έϭΩ ΐόϟ Ϧϣ ϥϮϳέϮδϟ΍ ϦϜϤΗ ΔϴϧΎϣϭήϟ΍ Γήτϴδϟ΍ ϥϭήϗ ϝϼΧ .ϱΩϼϴϤϟ΍ ϲϧΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤηϭ βϧϮΗ
Ϟλϭ .ϦϴϓϭήόϤϟ΍ ϥΎϣϭήϟ΍ ΓήσΎΑϷ΍ Ϧϣ Εϻϼγ ϦϳϮϜΗ Ϧϣ ΍ϮϨϜϤΗ ϞΑ ˬϥΎϣϭήϟ΍ ϰϟ΍ ΔϴϗήθϤϟ΍ ΔϴϣΎδϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϞϘϧ
˯Ύϐϟ΍ϭ ϲϤγήϟ΍ ΎΑέϭ΃ϭ Ύϣϭέ ϦϳΩ »ΔϳέϮδϟ΍ ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔϴΤϴδϤϟ΍« ϞόΠΑ ϪΗϭέΫ ϰϟ΍ ΎΑέϭ΃ϭ Ύϣϭέ ϰϠϋ ϱέϮδϟ΍ ήϴΛ΄Θϟ΍
ϲϣΎδϟ΍ ϢϬΛ΍ήΗ ϞϘϧ Ϧϣ ϥϮϳέϮδϟ΍ ϦϜϤΗ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ϩάϫ ήΒϋ .ϱΩϼϴϤϟ΍ ϊΑ΍ήϟ΍ ϥήϘϟ΍ άϨϣ ˬΔϘΑΎδϟ΍ ΔϴΑέϭϷ΍ ϥΎϳΩϷ΍ ϊϴϤΟ
ΐμϨϣ ϰϟ΍ ϥϮϳέϮδϟ΍ Ϟλϭ ΪϘϟ .ϥϵ΍ ϰΘΣ Ύ˱ Το΍ϭ ΎϫήΛ΃ ϝ΍ί ϻ ϲΘϟ΍ ϪϧϮϨϓ ϲϗΎΑϭ ϩΎϘϴγϮϣϭ ϪΑ΍Ω΁ϭ ϪγϮϘτΑ ϲϗήθϤϟ΍
.Ε΍ήϣ ΓΪόϟ ϥΎϜϴΗΎϔϟ΍ ΎΑΎΑ
ΔϗέΎθϤϟ΍ ΩΎϋ ˬΎΑέϭ΍ ΏϮϨΟ ϲϓ βϟΪϧϷ΍ έϭΩ έϮϬχϭ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ΖϘΜΒϧ΍ ϊΑΎδϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ
ΓέΎπΤϟ΍ϭ ϡϼγϻ΍ ϢγΎΑ ΓήϤϟ΍ ϩάϫ ϦϜϟ ˬςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ ϑΎϔο ϭΰϐΑ ϦϴϴϘϨϴϔϟ΍ ϢϬϓϼγ΃ έϭΩ ΪϳΪΟ Ϧϣ ΍ϭέήϜϴϟ ϥϮϳέϮδϟ΍
ϑΎϔοϭ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϝΎϤη ϰϠϋ Γήτϴδϟ΍ϭ ΔϴΒϴϠμϟ΍ ΏϭήΤϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ »ϥΎϣϭήϟ΍«ϭ ΎΑϭέϭ΃ έϭΩ ΪϳΪΟ Ϧϣ ΩΎϋϭ .ΔϴΑήόϟ΍
.ήθϋ ΚϟΎΜϟ΍ϭ ήθϋ ϱΩΎΤϟ΍ ϦϴϧήϘϟ΍ ϦϴΑ ΎϳέϮγ
άϨϣ Ύ˱ λϮμΧ ˬϱέΎΠΘϟ΍ϭ ϲϓΎϘΜϟ΍ϭ ϲϨϳΪϟ΍ ΫϮϔϨϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϡΎθϟ΍ ϰϠϋ ϲΑϭέϭϷ΍ ήϴΛ΄Θϟ΍ ήϤΘγ΍ ΔϴϧΎϤΜόϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ ϲϓ
ΔϴϜϟΎϤϟ΍ϭ ΔϴΑϮϘόϴϟ΍ϭ ΓήσΎδϨϟ΍ Ϧϣ ϡΎδϗ΃) ϕήθϤϟ΍ ϲϴΤϴδϣ Ϧϣ ˯ΰΟ ωΎϨϗ΍ Ϧϣ ϥΎϜϴΗΎϔϟ΍ ϦϜϤΗ ΪόΑ ήθϋ αΩΎδϟ΍ ϥήϘϟ΍
Δϔπϟ΍ ϰϠϋ ϲΑϭέϭϷ΍ ΫϮϔϨϟ΍ ΃ΪΑ ήθϋ ϦϣΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍ ΔϳΎϬϧ άϨϣϭ .ΎϣϭήΑ ρΎΒΗέϻ΍ϭ ΔϴϜϴϟϮΛΎϜϟ΍ ϰϟ΍ ϝϮΤΘϟΎΑ (ΔϴϧϭέΎϤϟ΍ϭ
Ύ˱ πϳ΃ ΓήΘϔϟ΍ ϩάϫ ϲϓϭ .(1798) ϡΎϋ ϦϴτδϠϓϭ ήμϤϟ ϥϮϴϠΑΎϧ ΓϭΰϏ Ϧϣ ˯˱ ΍ΪΘΑ΍ ˬϱήϜδόϟ΍ ϪόΑΎσ άΨΘϳ ςγϮΘϤϠϟ Δϴϗήθϟ΍
ΏήΤϟ΍ ΪόΑ .ΓέΎΠΘϟ΍ϭ ϥΎτϴΘγϻ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϦϴτδϠϓ ϲϓ ϲϧΎτϴΘγϻ΍ ΎϬϋϭήθϣ άϴϔϨΘϟ Ω΍ΪϋϻΎΑ ΔϴΑϭέϭϷ΍ ΔϴϧϮϴϬμϟ΍ Ε΃ΪΑ
ϦϳέΎϤόΘγϻ΍ ϦϴΑ ϡΎθϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϢγΎϘΗϭ ΔϴϧΎϤΜόϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ρϮϘδΑ ϪΗϭέΫ ϰϟ΍ ϲΑϭέϭϷ΍ ΫϮϔϨϟ΍ Ϟλϭ ϰϟϭϷ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍
ήηΎΒϣ ϞΜϤϤϛ Ϟϴ΋΍ήγ΍ ΔϟϭΩ ϦϳϮϜΘΑ ΎϬϋϭήθϤϟ ϲϠόϔϟ΍ Ω΍ΪϋϹΎΑ »ΔϴΑϭέϭϷ΍« ΔϴϧϮϴϬμϟ΍ ωϭήηϭ ˬϲδϧήϔϟ΍ϭ ϲϧΎτϳήΒϟ΍
.ϲΑήϐϟ΍ϭ ϲΑϭέϭϷ΍ ΐτϘϠϟ
ΔλϼΨϟ΍
»ΎΑϭέϭ΃ ˬΎϴϛήΗ ˬΔϳΩϮόδϟ΍ ˬήμϣ ˬϥ΍ήϳ΍« : ϯήΒϜϟ΍ ΏΎτϗϷ΍ ϩάϫ ΦϳέΎΘϟ Δόϳήδϟ΍ ΔόΟ΍ήϤϟ΍ ϩάϫ ϝϼΧ Ϧϣ
ΔϘϴϘΤϟ΍ ΎϨϟ ϦϴΒΘΗ ˬ(ϥΎϨΒϟϭ ϦϴτδϠϓϭ ϥΩέϷ΍ϭ ΎϳέϮγϭ ϕ΍ήόϟ΍ : ΔϴϟΎΤϟ΍ ΎϬϧ΍ΪϠΒΑ) ϕήθϤϟ΍ ΔϘτϨϤΑ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΎϬΘϗϼϋϭ
΢ϟΎμϣ ϰϠϋ Ύ˱ Ϥ΋Ύϗϭ »ΔϴόϤΠϟ΍ Γήϛ΍άϟ΍« ϕΎϤϋ΃ ϲϓ Ύ˱ ΨγήΘϣ Ύ˱ ϴΨϳέΎΗ Ύ˱ Λ΍ήϴϣ ϚϠΘϤΗ ΏΎτϗϷ΍ ϩάϫ ϊϴϤΟ ϥ·« :ΔϴϟΎΘϟ΍
Γήϛ΍άϟ΍ϭ ΦϳέΎΘϟ΍ ΔϘϴϠγ« ϥΈϓ ΕΎϴΟϮϟϮϳΪϳϵ΍ϭ ΕΎϐϠϟ΍ϭ ϥΎϳΩϷ΍ ΖϔϠΘΧ΍ ΎϤϬϣ .ΔϳέΎπΣϭ ΔϴγΎϴγϭ Δϴϓ΍ήϐΟ Ε΍έϭήοϭ
.ΔΌϴΒϟ΍ ρϭήηϭ ϲϓ΍ήϐΠϟ΍ ϊϗϮϤϟ΍ ΔϣϮϤϳΪΑ ΔϣϮϜΤϣ ϞψΗ »ΔϴόϤΠϟ΍
ΔϴϟΎΘϟ΍ ϲΣ΍ϮϨϟ΍ ϲϓ ϞΜϤΘΗ ΔϛήΘθϣ ΔΤϠμϣ ϲϓ ϊϤΘΠΗ ΎϬϧΎϓ ˬΎϬϨϴΑ ΔδϓΎϨϤϟ΍ ΓΪηϭ ΏΎτϗϷ΍ ϩάϫ ϦϴΑ ϑϼΘΧϻ΍ ϢϏέ
:
ΐτϗ Γήτϴγ ϭ΃ ΫϮϔϧ ϥ΍ .ϕήθϤϟ΍ Ϟϛ ϰϠϋ ϩΪΣϭ ϩΫϮϔϧ νήϔΑ ΎϬϨϣ ΐτϗ ϱϷ ΢ϤδΗ ϻ ΏΎτϗϷ΍ ϩάϫ ϥ΃ - 1
ϕήθϟ΍ ϡϮϤϋ ϰϠϋ ΓήτϴδϠϟ ΪϬϤϳ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬΏΎτϗϷ΍ ϲϗΎΑ Δϣϼγ ΪϳΪϬΗ ϰϟ΍ Ύ˱ ϴ΋ΎϘϠΗ ϱΩΆϳ ˬϕήθϤϟ΍ ϲϗΎΑ ϰϠϋ Ϧϴόϣ
.ςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ϭ ςγϭϷ΍
ΏέΎϘΗ ϱ΃ ϊϨϣϭ ˬΔϳϮϗ Δϴϗήθϣ ΔϟϭΩ ίϭήΒϟ ΡΎϤδϟ΍ ϡΪόΑ ΔΒϏήϟ΍ ϲϓ Ύ˱ πϳ΃ ϙήΘθΗ ΏΎτϗϷ΍ ϩάϫ ϊϴϤΟ ϥ΍ - 2
ˬϲϗήθϤϟ΍ ϒϟΎΤΘϟ΍ ΍άϫ ϞΜϣ ϥ΍ .ϕ΍ήόϟ΍ϭ ΎϳέϮγ ˬϦϳήϴΒϜϟ΍ ϦϳΪϠΒϟ΍ ϦϴΑ ϒϟΎΤΘϟ΍ Ύ˱ λϮμΧϭ ˬϕήθϤϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ϦϴΑ ϒϟΎΤΗϭ
ΏΎτϗϷ΍ ϊϴϤΟ ΡϮϤσ Ϧϣ ΪΤϟ΍ Ϧϣ ϦϜϤΘΗ ϯήΒϛ Δϴϗήθϣ ΔϳέΎπΣ ΓϮϗ ίϭήΒΑ ΩΪϬϳϭ ˬΏΎτϗϷ΍ ϲϗΎΑ ΫϮϔϧ Ϧϣ ϒόπϳ
Γήϛ΍άϟ΍ ϲϓ Ύ˱ ϘϴϤϋ ϝ΍ί ϻ ˬΔϴγΎΒόϟ΍ϭ ΔϳϮϣϷ΍ ϦϴΘϳέϮσ΍ήΒϣϻ΍ ΦϳέΎΗϭ ˬΔϔϟΎδϟ΍ ΔϴϗήθϤϟ΍ Ε΍έΎπΤϟ΍ ϝΎΜϣ ϥ΍ .ϯήΧϷ΍
.ΔϴΨϳέΎΘϟ΍
119

ϥΎϛ ˬΔτϴΤϤϟ΍ ΏΎτϗϷ΍ ΕΎΑΫΎΠΘΑ ΎϤϫήΛ΄Ηϭ ˬΎϳέϮγϭ ϕ΍ήόϟ΍ : ϦϳήϴΒϜϟ΍ ϕήθϤϟ΍ ϱΪϠΑ ϦϴΑ ΔδϓΎϨϤϟ΍ ˯ΎϘΑ ϥ΍ - 3
ΕΎϴϠϗϷ΍ϭ ΔϳΩ΍ΪΒΘγϻ΍ ϢψϨϟ΍ Γήτϴγϭ ΔϴΟέΎΨϟ΍ϭ ΔϴϠϫϷ΍ ΏϭήΤϟ΍ϭ ΔϳήϜδόϟ΍ Ϣ΋΍ΰϬϟ΍ϭ Ώ΍ήΨϠϟ ϲγΎγϷ΍ϭ ϝϭϷ΍ ΐΒδϟ΍
έίΎΠϤϟ΍ϭ ΔϳήϜδόϟ΍ ΕΎΑϼϘϧϻ΍ : ΔϔΤΠϤϟ΍ ϡϼδϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϰΘΣϭ ϦϴτδϠϓ ΏΎμΘϏ΍ άϨϣ .ϕήθϤϟ΍ ϡϮϤϋ ϰϠϋ ˬΔϴΒϫάϤϟ΍
ϡΎμΨϟ΍ έϭΩϭ ϥΎϨΒϟ ΏήΣ ωϻΪϧ΍ .ϯήΧϷ΍ ΔϟϭΪϟ΍ Ϊο ΔϟϭΩ Ϧϣ ϢϋΪΑ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ΖϧΎϛ ˬϕήθϤϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ϲϓ ΔϴϟΎμϔϧϻ΍ ΕΎϛήΤϟ΍ϭ
ϡΎμΨϟ΍ έϭΩ ϢΛ ˬΎϳέϮγ ϊϣ ΓΪΣϮϟ΍ ϰϠϋ ϡ΍Ϊλ ΏϼϘϧ΍ ΪόΑ Ε΃ΪΑ ϲΘϟ΍ ϥ΍ήϳ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ΏήΣ .ΎϬΘϣϮϤϳΩ ϲϓ ϱέϮδϟ΍ ϲϗ΍ήόϟ΍
ωϻΪϧ΍ ϰΘΣ ΔϟΎΤϟ΍ Ϣϳί΄Η ϲϘϓ ϲϗ΍ήόϟ΍ ϱέϮδϟ΍ ϡΎμΨϟ΍ ήϴΛ΄Η ΖϳϮϜϟ΍ ΏήΣ .ΏήΤϟ΍ ϩάϫ ΔϣϮϤϳΩ ϲϓ ϲϗ΍ήόϟ΍ ϱέϮδϟ΍
.ϥϵ΍ ϰΘΣϭ ϰϟϭϷ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΏήΤϟ΍ άϨϣ ΚϳΪΤϟ΍ ϕήθϤϟ΍ ΦϳέΎΗ ΃ήϘϧ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϝ΍ϮϨϤϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ .ΏήΤϟ΍
΍άϫ Ϊόϳϭ .ΎϴϛήΗϭ ϥ΍ήϳ΍ ϦϴϗϼϤόϟ΍ ϦϴΒτϘϟ΍ ΪϳΪϬΗ ˯΍ί΍ ΔϴϨϣ΃ϭ ΔϴΗΎϴΣ Γέϭήο Ϊόϳ ϕήθϤϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ϒϟΎΤΗ ϥ΍ - 4
΢ϟΎμϤϠϟ ΎϫΪϳΪϬΗϭ Ε΍ήϔϟ΍ϭ ΔϠΟΩ ϊϴΑΎϨϴΑ ΎϬϤϜΤΗ ϲϓ ΎϴϛήΗ ϪϠΜϤΗ ϱάϟ΍ ήτΨϟ΍ ˯΍ί΍ ΎϳέϮγϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϦϴΑ Ύ˱ ϳέϭήο ϒϟΎΤΘϟ΍
Ϯϫ ϲγΎγϷ΍ ϑΪϬϟ΍ ϞΑ ˬϲϛήΘϟ΍ϭ ϲϧ΍ήϳϻ΍ ϦϴΒτϘϠϟ »ϲϣϮϘϟ΍« ˯΍Ϊόϟ΍ ϥϼϋ΍ ϲϐΘΒΗ ϻ ΔϴϗήθϤϟ΍ ΓϮϘϟ΍ ϥ΍΍ .ϦϳΪϠΒϠϟ ΔϳϮϴΤϟ΍
.ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ϲΣ΍ϮϨϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ΏέΎϘΘϟ΍ϭ ΓϮΧϷ΍ ςΑ΍ϭέ ϊϴΠθΗϭ Δϧί΍ϮΘϣ ΕΎϗϼϋ ΔϣΎϗ΍
ϱήϜδόϟ΍ ϲϠϴ΋΍ήγϻ΍ ήτΨϟ΍ ϲϣΎϨΗ Ϧϣ ΪΤϟ΍ ϰϟ΍ ϱΩΆϳ ϲϗήθϣ ϒϟΎΤΗ ϦϳϮϜΗϭ ϱέϮδϟ΍ ϲϗ΍ήόϟ΍ ΏέΎϘΘϟ΍ ϥ΍ - 5
ΦϳέΎΘϟ΍ ϖτϨϤΑ Ϟϴ΋΍ήγ΍ ϞΒϘΗ ϥ΃ Ύϣ· :ΎϬϴϠϋ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ήϣϷ΍ νήϓϭ Ύ˱ ϳέΎπΣ ΎϬΘϬΟ΍Ϯϣ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬϱΩΎμΘϗϻ΍ϭ
ϰϠϋ ήμΗ ϥ΃ Ύϣ·ϭ ˬϲϣϼγϻ΍ ϲΤϴδϤϟ΍ ϱΩϮϬϴϟ΍ ΎϬΛ΍ήϴϤΑ ϕήθϤϟ΍ ΔϘτϨϤΑ Ύ˱ ϴγΎϴγϭ Ύ˱ ϴϧΎϜγϭ Ύ˱ ϳέΎπΣ ΞϣΪϨΗϭ Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ϭ
Ϧϟ ΫΎη ϊοϮϟ΍ ΍άϫϭ ˬϲΑϭέϭϷ΍ ΐτϘϠϟ ϑϭήόϤϟ΍ ϲόγϮΘϟ΍ έϭΪϟ΍ϭ ΔϴΒϴϠμϟ΍ ΕϼϳϭΪϟ΍ Ϧϣ ΎϬΛ΍ήϴϣ ΪϤΘδΗ ΓΫΎη ΔϟΎΣ ˯ΎϘΒϟ΍
.Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ ϻϭ ΦϳέΎΘϟ΍ ϻ ϪΘϣϮϤϳΪΑ ΢Ϥδϳ
ϊοϭϭ ςγϭ ϞΤΑ ΍˱ΪΑ΃ ΢ϤδΗ ϻ ΔϴϧΎϜδϟ΍ϭ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ϭ Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ ϕήθϤϟ΍ ΔόϴΒσ ϥ΄Α ϡΰΠϟ΍ ϦϜϤϳ ΍άϫ Ϟϛ Ϧϣ
ϲϓ ϕήθϤϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ϰϘΒΗ ϥ΃ Ύϣ· :ΎϤϬϨϴΑ ςγϭ ϻ ϥΎπϗΎϨΘϣ ϥΎϓήτΘϣ ϥΎόοϭ ϚϟΎϨϫ ϞΑ ˬϕήθϤϟ΍ ϝϭΩ ϦϴΑ ϱΩΎϋ ϱΩΎϴΣ
ρΎτΤϧϻ΍ϭ Ώ΍ήΨϟ΍ ϲϓ ζϴόΗ ϞψΗ ϥ΃ ϲϨόϳ ΍άϫϭ ˬΔτϴΤϤϟ΍ ΏΎτϗϷ΍ ˯΍Ϯϫ΃ ΐδΣ ϕΰϤΗϭ βϓΎϨΗϭ ϡΎμΧ ΔϟΎΣ
ϲΑήϏϭ ϲϧϮϴϬλ ΫϮϔϧϭ Δϔϴόο ΔϤψϧ΃ Ϟχ ϲϓ ΔϴΟέΎΨϟ΍ϭ ΔϴϠϫϷ΍ ΏϭήΤϟ΍ϭ ΔϴϧΎϜδϟ΍ϭ Δϴϔ΋Ύτϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΕΎϋ΍ήμϟ΍ϭ
ΩΎϴϘϧϻ΍ ϡΪϋϭ ϒϟΎΤΘϟ΍ϭ ΏέΎϘΘϟ΍ έήϘΘϓ ˬϱέΎπΤϟ΍ ΎϫέϭΩ ΔόϴΒσϭ ΦϳέΎΘϟ΍ ϖτϨϣ ϥ΍ΪϠΒϟ ΍ ϩάϫ ϙέΪΗ ϥ΃ Ύϣ·ϭ ˭Ϊϳ΍ΰΘϣ
ΔϳέΎπΤϟ΍ ΕΎϗϼόϟ΍ ϢϋΩϭ ΎϬδϔϧ ΔϳΎϤΣ ϰϠϋ ΓέΩΎϗ Δϴϗήθϣ ΓϮϗ ϖϠΧ ϰϟ΍ Ύ˱ ϴ΋ΎϘϠΗ ϱΩΆϳ ΍άϫϭ ˬΔτϴΤϤϟ΍ ΏΎτϗϷ΍ ˯΍ϮϫϷ
ϥϮϜϳ ϑϮγ ϲϗήθϤϟ΍ ϱέΎπΤϟ΍ ϒϠΤϟ΍ ϥ΍ .ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ϭ ςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ϭ ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ϡϭϮϤϋ ϦϴΑ ΔϴϧΎδϧϻ΍ϭ
ΏέΎϘΗ ϥϭΩ Ϧϣ Ϫϧ΄Α Ύ˱ ϴϣϮϳ ϦϫήΒϳϭ ϦϫήΑ ΦϳέΎΘϟ΍ ϥϷ ˬϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ϊϴϤΟ ϦϴΑ ϱέΎπΣ ϒϠΤϟ αΎγϷ΍ Ύ˱ λϮμΧ
ΎΑέϭ΃« έϭΩ ΪϴόΑ ΪΣ ϰϟ΍ ϪΒθϳ ϕήθϤϟ΍ έϭΩ ϥ΍ .ϲΑήϋ ΪΣϮΗ ϭ΃ ΏέΎϘΗ ϱ΃ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ΍˱ΪΑ΃ ϦϜϤϳ ϻ ϕήθϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ
.ΔϴΑϭέϭϷ΍ ΓέΎϘϟ΍ ΪϴΣϮΗ ϲϓ »ΔϴΑήϐϟ΍

120

ΔϴΗΎϣϮϠόϣ ϖΣϼϣ
ϲϣΎθϟ΍ - ϲϗ΍ήόϟ΍ ϕήθϤϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ΦϳέΎΗ Ϧϋ
ϲϣϮϘϟ΍ ϱέϮδϟ΍ ΏΰΤϟ΍ϭ ΐϴμΨϟ΍ ϝϼϬϟ΍ ΓΪΣϭ Ϧϋϭ

(Ώϭήϐϟ΍ϭ Ώήϐϟ΍) ϰϨόϤΑ ϲϣΎγ ϲϘϴϨϴϓ Ϣγ΍ .. ΎΑέϭ΍
ϱ΃ (ΎΑέϮϏ - ΎΑέϭ΍) ΎϬϤγ΍ ϰΘΣ ΎϫϮΤϨϣ ϲΘϟ΍ ΎΑϭέϭ΃ ϰϠϋ Ε΍άϟΎΑϭ ΓέΎπΤϟ΍ ϰϠϋ ϦϴϴϘϴϨϴϔϟ΍ ήϴΛ΄Θϟ ΔΒδϨϟΎΑ
ϥ΃ ϒϳήτϟ΍ϭ .Δϴϗήθϟ΍ ϞΣ΍Ϯδϟ΍ ϰϠϋ ϥϮϨσΎϘϟ΍ ϥϮϳέϮδϟ΍ Ύϫ΍ήϳ ΎϤϛ ΎΑϭέϭ΃ ϞΣ΍Ϯγ ϰϠϋ βϤθϟ΍ ΏήϐΗ ΚϴΣ Ώϭήϐϟ΍
ϥϮϨσΎϘϟ΍ Ϣϫ Ώήόϟ΍ϭ .Ϧϴηϭ Ϧϴγ ϞΜϣ ΔϴϣΎδϟ΍ ϲϓ ϥϻΩΎΒΘϳ Ϧϴϐϟ΍ϭ Ϧϴόϟ΍ ϑήΣ ϥϷ (Ώήϋ) Ϣγ΍ Ϫδϔϧ Ϯϫ (ΎΑέϭ΍) Ϣγ΍
ϻϭ .(ϡΎθϟ΍ ΔϳΩΎΑ) Ώήϐϟ΍ Ϧϣ ϥϮΗ΄ϳ ϭΪΒϟ΍ϭ ˬΏήϐϟ΍ ϲϓ ˯΍ήΤμϟ΍ ϥϷ ϦϳήϬϨϟ΍ Ϟϫ΃ ϯΪϟ Ϣγϻ΍ ωΎη Ϊϗϭ Ε΍ήϔϟ΍ (ΏήϏ) ϲϓ
:ΏϮϨΠϟ΍ Ϟϫ΃ Ϣϫϭ (Δϴϗήθϟ΍ - ΔϴΟήθϟ΍) βϜϋ (ΔϴΑήϐϟ΍) Ε΍ήϔϟ΍ ϲϟΎϋ΃ ϥΎϜγ ϰϠϋ ϥϮϘϠτϳ ϥϮϴϗ΍ήόϟ΍ ϝ΍ί
ˬΔϘϋΎμϟ΍ϭ ΢ϳ˷ήϟ΍ϭ ήτϤϟ΍ Ϫ˵ ϟ·ϭ ΐϤϟϭϷ΍ ΏΎΑέ΃ Ώ
͊ έ ˬβ
˵ ϓ˸ ί ΎϬϴϓ Ϟ˷ΜϤϳ ΔϴϧΎϧϮϳ ΔϴϘϴϨϴϓ (1)αϮϣΪϗ ΓέϮτγ΃« *
Ϟ͉ Τϣ ΎϬϴϓ ϥ˷ϼΤϳ ϥϮϧϮΟ ϪΟ˷ϭίϭ ήΘϴΑϮΟ ΍ϮϠόΠϓ ϥ
˵ Ύϣϭήϟ΍ ΎϫΎϨΒΗ ϢΛ .Ύ˱ Ϥϴψϋ ΍˱έϭΩ ˬΝ΍ϭΰϠϟ Δ˵ ϴϣΎΤϟ΍ Δ˵ ϬϟϹ΍ ΍ήϴϫ ϪΘΟϭίϭ
ΎϬϤ˴ψϧϭ ˬϲϘθϣΪϟ΍ ϻϮϘϧϭ ΎϴϧΎγϮΑϭ Ϛ
˴ ϴγϭ Ε
˵ ϭΩϭήϴϫ ϢϬϨϣ ϦϴΧέΆϤϟ΍ Ϧϣ ϥϭήϴΜϛ ΓέϮτγϷ΍ ϩάϫ ήϛΫ Ϊϗϭ .΍ήϴϫϭ β
˴ ϓί
ϪΑΎΘϛ ϲϓ ΎϬϤψϧ ϲΘϟ΍ ήϴσΎγϷ΍ ϦϴΑ Ϊ˵ ϴϓϭ΃ ϲ
͊ ϨϴΗϼϟ΍ ή˵ ϋΎθϟ΍ ΎϬ͉μϗϭ ˬα
˵ ϭήϴϣϮϫ ΎϬϴϟ· έΎη΃ϭ ˬ΍˱ή˸όη ˯΍ήόθϟ΍ Ϧϣ ϥϭήϴΜϛ
.»ϝ˷ϮΤΘϟ΍«
(ΔόσΎϘϤϟ΍ ϭ΃ Δϗήϔϟ΍) ϰϨόϤΑ ϲϣΎγ ϲϘϴϨϴϓ Ϣγ΍ ..ΎϴϘϳήϓ΍
: ΎϴϘϳήϓ΍ ΔϤϠϛ *
ϞϤθϳ ϥ΃ ϞΒϗ ΎϫΫϮϔϧ ϖσΎϨϣϭ ΔϨΟΎσήϗ ϰϠϋ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϲϓ ϖϠτϳ ϥΎϛ Ϫϧ΃ ΚϴΣ .ϩΎΒΘϧϻ΍ ήϴΜϳ ϥ΃ϭ ΪΑ ϻ ΎϴϘϳήϓ΍ Ϣγ΍
ϥΎϛϭ .ϦϴϴΟΎσήϘϟ΍ ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ ϰϠϋ ϲϘϳήϓ΍ Ϣγ΍ ϥϮϘϠτϳ ϦϴΗϼϟ΍ ϥϮΧέΆϤϟ΍ ϥΎϛ ΔϴϧϮΒϟ΍ ΏϭήΤϟ΍ Ϧϣί ϲϔϓ .Ύϫήγ΄Α ΓέΎϘϟ΍
ΎϴϘϳήϓ΍ϭ .ϲΟΎσήϘϟ΍ Ϧσ΍ϮϤϟ΍ Ϯϫ ϲϘϳήϓϹΎϓ .ΔϗέΎϓϷ΍ βϴϟϭ ήΑήΒϟ΍ϭ έϮϤϟ΍ ϦϤϬϨϣ ϢϬϠ΋ΎΒϗ ϢγΎΑ ϥϮϤδϳ ϥϭή΋ΎΜϟ΍ ϥΎϜδϟ΍
Ώήόϟ΍ ϥΎϛϭ .ΎϴϧΎΘϳέϮϣϭ ΎϳΪϴϣϮϧ Ϧϋ Ύ˱ ϳέ΍Ω΍ ΔϠϘΘδϣ ϲϫϭ ϥΎϣϭήϟ΍ ΪϬϋ ϲϓ ΔΟΎσήϘΑ ΔτϴΤϤϟ΍ ΔόσΎϘϤϠϟ ϲϤγήϟ΍ Ϣγϻ΍
ΔϴΑήόϟΎΑ ΢Βλ΃ ϲϣΎγ Ϟλ΄Α ΎϴϘϳήϓ΍ ΔϤϠϛ ϥϮϗήθΘδϤϟ΍ ςΑήϳ ΍άϬϟ .ΎϴϘϳήϓ΍ Ϣγ΍ ϡϮϴϟ΍ ΎϬϓήόϧ ϲΘϟ΍ βϧϮΗ ϰϠϋ ϥϮϘϠτϳ
ϲΘϟ΍ ΔόσΎϘϤϟ΍ ϲϫϭ ˬ˯ΰΠϟ΍ ϭ΃ ΔότϘϟ΍ ϲϨόΗ ΎϴϘϳήϓϻ ΔϴϨϴΗϼϟΎΑ ΖϟϮΤΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϘϴϨϴϔϟ΍ ΔϤϠϜϟ΍ ϥ΃ ϥϼγ ϯήϳϭ .»ϕήϔϟ΍«
ΔϐϠϟ΍ Ϧϣ ΕάΧ΃ ΎϤϧ΍ϭ ΔϴϨϴΗϻ Ζδϴϟ ΎϴϘϳήϓ΍ ΔϤϠϛ ϥ΃ ϰϠϋ .ήϣϷ΍ ΍άϬϟ Ύ˱ ϫΎΒΘϧ΍ ήϴόϳ ϼϓ ϝΰϴϏ Ύϣ΃ .ϡϷ΍ ϦσϮϟ΍ Ϧϋ ϞμϔϨΗ
.(ΔϴϘϴϨϴϔϟ΍) ΔϴϧϮΒϟ΍
.»ϩέ΍ήϤΘγϻ ΔϨϴόϣ ήλΎϨϋ ήϓϮΗ ϲϨόϳ Ϧϣΰϟ΍ έϭήϣ ϊϣ Ϣγϻ΍ ˯ΎϘΑ ϥ΃ ϲϟ ϭΪΒϳϭ
.»89 ι - ϪϴϴΗϮϏ .ϑ . ΃ - ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤη ϲοΎϣ« ΏΎΘϛ Ϧϣ
***

121

ήϛάΘϟ΍ ϖΤΘδϳ (ϱέϮγ ϲϗ΍ήϋ) ϲϧΎϳήγ ϢϟΎϋ ˬϥΎμϳΩήΑ
΢Θϔϟ΍ ϰΘΣ Δϴϗ΍ήϋ ΔϟϭΩ ήΧ΁ ΔϳΎϬϧϭ (ϡ .ϕ 539) αήϔϟ΍ Ϊϳ ϰϠϋ ϞΑΎΑ ρϮϘγ ΪόΑ ϥϭήϗ ΔΘγ έϭήϣ ϢϏέ
βϜϋ .ΔϴΤϴδϤϟ΍ ΔϧΎϳΪϟ΍ ϲϓ ϲϗ΍ήόϟ΍ ϲϨϳΪϟ΍ Ι΍ήϴϤϟ΍ ΍ϮϠΧΩ΃ Ϧϳάϟ΍ έΎΒϜϟ΍ ˯ΎϤϠόϟ΍ ϢϳΪϘΘΑ ήϤΘγ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ϥ΃ ϻ· ˬϲϣϼγϻ΍
Ϧϣ ϒθΘϜϧ ˬΔϘτϨϤϟ΍ ϥΎϳΩ΃ ϲϓ ϝϭϷ΍ ήΛΆϤϟ΍ ΖϧΎϛ (ΔϴγϮΠϟ΍) ΔϴγέΎϔϟ΍ ΔϧΎϳΪϟ΍ ϥ΃ Ϧϣ ϦϳήλΎόϤϟ΍ ΎϨϴΧέΆϣ ϯΪϟ Ϊ΋Ύδϟ΍
ΔϴϔδϠϔϟ΍ ΔϴΣϭήϟ΍ έΎϜϓϷ΍ ήϴΛ΄Η ϰϟ΍ ΔϓΎοϹΎΑ .ϝϭϷ΍ ήΛΆϤϟ΍ ϲϫ ΖϧΎϛ ΔϳέϮδϟ΍ϭ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϧΎϳΪϟ΍ ϥ΃ κϨϟ΍ ΍άϫ ϝϼΧ
ϝΎϤη (Ύϫήϟ΍) ϲϓ Ϊϟϭ Ϊϗ ϢϟΎόϟ΍ ΍άϫ ϥ΄Α Ύ˱ ϤϠϋ .ήμϣ ϲϓ ΔϳέΪϨϜγϻ΍ Ϧϣ ΔϣΩΎϘϟ΍ ΔϳΰϣήϬϟ΍ϭ (ΔϴϧΎϓήόϟ΍ - ΔϴλϮϨϐϟ΍)
:ΎϴϛήΘϟ ΔόΑΎΗ ϲϟΎΤϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ ΖΤΒλ΃ ϲΘϟ΍ϭ ˬϱέϮδϟ΍ ϲϗ΍ήόϟ΍ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍
˯΍έϵ΍ϭ Ε΍έϮμΘϟ΍ Νΰϣ ˬ»ϦϴϴλϮϨϐϟ΍ ήΧ΁« ϥΎϛ ˬ˯Ύ˷οϭ ϊ˷ θϣ ΐϛϮϛ ήϬχ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ήΠϓ ϲϓ« *
.ΔϳέΪϨϜγϻ΍ Ϧϣ ΔϣΩΎϘϟ΍ ˬ(ΔϴϧΎϓήόϟ΍) ΔϴλϮϨϐϟ΍ Ϊ΋ΎϘόϟ΍ϭ Δϴϧ΍ήμϨϟ΍ϭ (ΔϤϳΪϘϟ΍) ϦϳήϬϨϟ΍ ϦϴΑ Ύϣ ΩϼΒϟ ΔϴϔδϠϔϟ΍
ΔϟϮϔσ ϒϴϟ΃ ϥΎϛ ΚϴΣ (ϮϨόϣ) ΎϬϜϠϣ ήμϗ ϲϓ ΄θϧϭ .ΏΩ΃ϭ ϢϠϋ Γήγ΃ ϦϤο ϡ 154 ΔϨγ Ύϫήϟ΍ ϲϓ ϥΎμϳΩήΑ Ϊϟϭ
ΪϤΘδϣ ϮϬϓ ϪϤγ΍ Ύϣ΃ .ϱ΃ήϟ΍ϭ ΓέϮθϤϟ΍ ϲϓ ϩΪϴπϋϭ ϪΑΎΒηϭ ϩΎΒλ ϒϴϠΣϭ ˬϲϠΒϘΘδϤϟ΍ ΎϬϜϠϣϭ Ύϫήϟ΍ ήϴϣ΃ ϦϣΎΜϟ΍ ήΠΑ΃
ϊϨϘϳ ϥ΃ ωΎτΘγ΍ ϱάϟ΍ Ϯϫ ϥΎμϳΩήΑ ϥ
˷ ΃ ˬϪϨϋ ΓήϓϮΘϤϟ΍ έΩΎμϤϟ΍ ήϛάΗϭ .ΎϫήϟΎΑ ήϤϳ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ˬ(ϥΎμϳΩ) ήϬϨϟ΍ Ϣγ΍ Ϧϣ
ϊϠτϣ ϲϓ ΎϬϴϟ΍ ϯΪΘϫ΍ϭ Δϴϧ΍ήμϨϟΎΑ ϥ΍Ω ϥ΍ (ϚϠϤϟ΍ ΍άϫ έΎθΘδϣ) ϥΎμϳΩήΒϟ ϖΒγ Ϋ· ˬΔϴϧ΍ήμϨϟ΍ ϕΎϨΘϋΎΑ ϪΘϴηΎΣϭ ήΠΑ΃
.ϪΑΎΒη
ϰϠϋ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ϭ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ˬϦϴΘϐϠϟ ΔϘϴϤόϟ΍ ϪΘϓήόϣ ϞπϔΑ ΔϴϔδϠϔϟ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ ϪϟϮϴϣ ϲΒϠϳ ϥ΃ ϥΎμϳΩήΑ ωΎτΘγ΍ ΪϘϟ
.ΔϴϘϳήϏϻ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ϭ ϲϧΎϳήδϟ΍ ϢϠόϟ΍ ϲϓ ΍˱ήΤΒΘϣ ϥΎϛ ΚϴΣ ˬΓ΍ϭΎδϤϟ΍ ϡΪϗ
ΪϘϓ ΔϴϜϠϔϟ΍ ϪϓέΎόϣ Ύϣ΃ ˬ(ϱήμϤϟ΍) ϦϴΘϧϻΎϓ ΐϫάϣ ϩ΍ϮϬΘγ΍ Ϊϗϭ ˬΔϴΤϴδϤϟ΍ ϰϟ΍ Δϴϋ΍Ωϭ Ύ˱ ϴΤϴδϣ ϥΎμϳΩήΑ ΢Βλ΃
˯΍έϵ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϰϠϋ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ϪΗϮϋΩ ΖϣΎϗϭ .ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΔϴϤϴΠϨΘϟ΍ Ϊ΋ΎϘόϟ΍ Ϧϣϭ ϦϴϤΠϨϤϟ΍ ˯ΎϣΪϗ Ϧϣ ΎϫΪϤΘγ΍
ϻϭ ΪϟϮΗ ϻ βϔϨϟ΍ ϥ· ˬϝϮϘΗ ϲΘϟ΍ έΎϜϓϷ΍ϭ ˬϦϴϴλϮϨϐϟ΍ έΎϜϓ΃ ήϴΛ΄Η ΖΤΗ ΖϧϮϜΗ έΪϘϟ΍ϭ ˯ΎπϘϟΎΑ ΔλΎΨϟ΍ ˬΕ΍ΪϘΘόϤϟ΍ϭ
.ΔϣΎόΑ ΓΪϴϘόϟ΍ ϱϮϨΛ ϥΎϛϭ ϲϠΑΎΒϟ΍ ϲϧΎϣϭ ϥϮϴϗήϣ ΕΎΣϭήσ΃ Ϧϣ Ύ˱ Βϳήϗ ϥΎϛ ΎϤϛ ΕϮϤΗ
βΒϴϠϴϓ ϩάϴϤϠΗ ϰϠϋ ϥΎμϳΩήΑ ϩϼϣ΃ ϱάϟ΍ ˬ»ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϊ΋΍ήη« ΏΎΘϛ ήϴϏ ΎϬϨϣ ϖΒϳ Ϣϟ ϰΘη Ύ˱ ΒΘϛ ϥΎμϳΩήΑ ϊοϭ
Ϧϋϭ »βϔϨϟ΍ Ϧϋ ΓέϭΎΤϤϠϟ« ΔϴϔδϠϓ ΔϴϧΎϳήγ Δϐϴλ ϞΜϤϳ Ϫϧ΃ ϭ΃ .(ΓήϴΧϷ΍ ρ΍ήϘγ ϪϤϠόϣ ΕΎϤϠϛ ϥϮσϼϓ΃ ϰϘϠΗ ΎϤϛ)
˯ΎπϘϟ΍ϭ βϔϨϟ΍ Ϧϋ Ύ˱ γΎγ΃ ϪϨϋ ΚΤΒϟ΍ έϭΪϳ ϱάϟ΍ ΏΎΘϜϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ ΐϳήϐϟ΍ϭ .Ύ˱ πϳ΃ ϥΎμϳΩήΑ ϰϟ΍ ΔΑϮδϨϣ έΪϘϟ΍ϭ ˯ΎπϘϟ΍
Ω΍ήϳ΍ ϲϓ ΏΎΘϜϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ˬΩϮϘόϤϟ΍ Ϟμϔϟ΍ ϥ΍ϮϨϋ Ϧϋ ϼ
˱ Ϙϧ ϚϟΫϭ ˬ»ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϊ΋΍ήη ΏΎΘϛ« ϢγΎΑ ϥΎϳήδϟ΍ ΪϨϋ ϑή˵ϋ έΪϘϟ΍ϭ
.(΍άϳϮϋ ϮϋΪϤϟ΍ ϩάϴϤϠΗϭ ϥΎμϳΩήΑ ϦϴΑ έ΍ϮΣ ΓέϮλ ϰϠϋ Ϯϫϭ) ΔϘϠτϤϟ΍ ϥΎδϧϻ΍ ΔϳήΣ ϰϠϋ ΔΠΣ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϊ΋΍ήη
" ΏΎΘϛ ϲϓϭ ϱήμϴϘϟ΍ αϮϘϴγϮϴϟ αPraeparatio" ΏΎΘϛ ϲϓ ϡΪΨΘγ΍ϭ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ϰϟ΍ ϲϧΎϳήδϟ΍ Ϫμϧ ϢΟήΗ Ϊϗϭ
ΔϴϤϴΠϨΘϟ΍ ϪϤϴϟΎόΗϭ ϪΗΎϳήψϧ Ϛϟάϛϭ ˬϥΎμϳΩήΒϟ ΔϴϔδϠϔϟ΍ ˯΍έϵ΍ ΕήΛ΃ Ϊϗϭ .ϒϳΰϤϟ΍ - ΖϨϤϴϠϜϟ αRecognitiones
ϲϓ ϲϧΎϧϮϴϟ΍ϭ ϲϧΎϳήδϟ΍ ϦϴΑΩϷ΍ ϲϓ ϖϴϤόϟ΍ ήϴΛ΄Θϟ΍ ΍άϫ ήϬχϭ .ΔϴϟΎΘϟ΍ ϥϭήϘϟ΍ ˯ΎϤϠϋ ϰϠϋ ϭ΃ ϪϳήλΎόϣ ϰϠϋ ˯΍Ϯγ ΔϴϜϠϔϟ΍ϭ
ΔϴλϮϨϐϟ΍ Ϊ΋ΎϘόϟΎΑ Ύ˱ ϘϴΛϭ Ύ˱ σΎΒΗέ΍ ΔτΒΗήϣ ϥΎμϳΩήΑ ΎϫΩΩήϳ ϥΎϛ ϲΘϟ΍ ˬΕΎΟΎΘϨΘγϻ΍ϭ ˯΍έϵ΍ Ϧϣ ΍˱ήϴΜϛ ϥ΃ ϊϣϭ .Ύ˱ όϣ ϥ΁
ϑϮδϠϴϔϟ΍ ΐμϳ ˬ΍άϳϮϋ ϮϋΪϤϟ΍ ϩάϴϤϠΗϭ ϥΎμϳΩήΑ ϦϴΑ ΓΩϮϘόϤϟ΍ ΓέϭΎΤϤϟ΍ ϲϔϓ ˬΔϴϠΤϤϟ΍ »ΔϴϠΑΎΒϟ΍« ΔϴϤϴΠϨΘϟ΍ ΪϴϟΎϘΘϟΎΑϭ
ˬΎ˱ όϴϤΟ αΎϨϟ΍ ϯΪϟ Ϟόϔϟ΍ Ε΍Ϋ ϞόϔΗ ϻ έ΍ΪϗϷ΍ϭ ή΋ΎμϤϟ΍ ϥ΃ ϒϴϛ ˬϚϳήϧ ϥ΃ ϊϴτΘδϧ ΎϨϧ·« :ϼ
˱ ΋Ύϗ ΔϴϤϴΠϨΘϟ΍ - ΔϴϜϠϔϟ΍ ϩ˯΍έ΁
ϥϮϜϧ ϼϴϛϭ ˬήηΎΒϤϟ΍ ΔόϴΒτϟ΍ ήϴΛ΄Θϟ »ΔϧΎϜΘγϻ΍ϭ ωϮπΨϟ΍ ϡΪϋ« ΔϴϧΎϜϣ΍ ΎϨΤϨϤΗ ϥ΃ ΎϬϧ΄η Ϧϣ ˬΔϴμΨη ΔϳήΣ ϚϠϤϧ ΎϨϧ΃ϭ
ϊϨΘϘϴγ ϪϧΈϓ ˬϚϟΫ ϰϠϋ ΔϨϫήΒϟ΍ ΖϤΗ Ϯϟ Ϫϧ΃ ˬϼ
˱ ΋Ύϗ Ω˷ ήϴϓ ΍άϳϮϋ Ύϣ΃ .(έΪϘϟ΍ϭ ˯ΎπϘϟ΍) »ΔϬΟϮϤϟ΍ ΔτϠδϟ΍« ήϴΛ΄Η ΖΤΗ
122

Ϧϣ ΎϬΑ΍ήΘϗ΍ϭ ϡϮΠϨϟ΍ ΩΎΤΗ΍ ϥ΃ ˬϪϴϓ ΐΘ˵ϛ ϱάϟ΍ ˬϞΑΎΑ ΔϨϬϛ ΏΎΘϛ ΃ήϗ΍« : ϥΎμϳΩήΑ ϪΤμϨϳ ά΋ΪϨϋ .ϢϴϜΤϟ΍ ϱ΃έ ΔΤμΑ
.»αΎϨϠϟ ίήΒΗ ϲΘϟ΍ ˬυϮψΤϟ΍ϭ ΕΎϓΩΎμϤϟ΍ Ϧϋ ΙΪΤΘϳ ϱάϟ΍ ˬϦϴϳήμϤϟ΍ ΏΎΘϛ ΃ήϗ΍ϭ ˬαΎϨϟ΍ Ν΍ήΑ΃ ϰϠϋ ήΛΆϳ ΎϬπόΑ
΢οϮϴϓ .»Δϳήμϣ ΖϧΎϛ ΎϬϳ΃ϭ ˬΔϴϠΑΎΑ ΖϧΎϛ ΎϬϳ΃ ˬϑήϋ΃ ϻ ϲϨϨϜϟϭ ˬϢϴΠϨΘϟ΍ϭ ϚϠϔϟΎΑ Ύ˱ ΒΘϛ Ε΃ήϗ ΪϘϟ :ϪϤϠόϣ ΍άϳϮϋ ΏΎΟ΄ϓ
.»ϦϳΪϠΒϟ΍ ϼϛ ϡϮϠϋ ΎϬϧ·« : ϥΎμϳΩήΑ Ϫϟ
ΩϼΑ ϲϓ ΎϬϏϮϠΑ ϢΗ ϲΘϟ΍ ˬΔϴϜϠϔϟ΍ ϡϮϠόϟ΍ ϰϠϋϭ Ε΍ΪϘΘόϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϴϜϠϔϟ΍ϭ ΔϴόϴΒτϟ΍ ϪϣϮϠϋ ϥΎμϳΩήΑ ϰϨΑ ΪϘϓ ˬ΍άϜϫϭ
ˬϝϮϘϟ΍ ϦϜϤϳ Ϫϧ΃ ϰΘΣ ˬϼ
˱ ϴΌο ϦϴΘγέΪϤϟ΍ ϦϴΗΎϫ ϦϴΑ ϕήϔϟ΍ ϥΎϛϭ .(ΔϳέΪϨϜγϻ΍ ϲϓ) ήμϣ ϲϓϭ (ϞΑΎΑ ϲϓ) ϦϳήϬϨϟ΍ ϦϴΑ Ύϣ
Δϳήψϧ ϲϓ ΎΗΪΣϮΘϓ ˬ(Ύ˱ ΒϳήϘΗ) ϞϣΎϜϟ΍ Ν΍ΰΘϣϻ΍ ΔΟέΩ ϰϟ΍ ΩϼϴϤϠϟ ΚϟΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ ΎϤϬϨϴΑ ϝΩΎΒΘϣ ϲϤϠϋ ήϴΛ΄Η ϞμΣ Ϫϧ΃
ΎϬΗϻϮϘϣ ξόΑ ΖϤϛ΍ήΗ ΔϨϴόϣ ΔϴϤϴΠϨΗ Ε΍ΪϘΘόϣ ΓέϮλ ϲϓ ϲϠϜη έΎσ· ϦϤο ΔϴϜϠϓ ΔϴϤϠϋ ΔϣϮψϨϣ Ϧϣ ϒϟ΄ΘΗ ΖϧΎϛ ˬΔϣΎϋ
ΔϛήΤϟ »Ύϫ΅ΎϤϜΣ« ϭ »ΎϬΗήΤγ« ϭ ϞΑΎΑ »ΔϨϬϛ« ΎϬΑ ϡϮϘϳ ϥΎϛ ΓήϴΜϛ ϥϭήϗ ϰϟ΍ (ΕΪΘϣ΍) ΔϠϳϮσ ΕΎΒϗ΍ήϣ ϰϠϋ ˯˱ ΎϨΑ
ΪΣ ϰϟ΍) ΔϘϴϗΩ ΔϴϤϳϮϘΗ ΔϴϜϠϓ ΔΣϮϟ ΍Ϯόπϳ ϥ΃ ϞΑΎΑ ϮϤΠϨϣ ωΎτΘγ΍ ˬΔϠϳϮτϟ΍ ΕΎψΣϼϤϟ΍ ϚϠΗ ϰϠϋ ˯˱ ΎϨΑϭ .ϙϼϓϷ΍ϭ ϡϮΠϨϟ΍
ϲΘϟ΍ ˬΕ΍ήϴϴϐΘϟ΍ ϊϴϤΟ (ϲτΧ ϞϜθΑ) ΍Ϯϧ˷ϭΩ Ϊϗϭ .ΎϬϠϤϛ΄Α ΔϨδϟ΍ έ΍Ϊϣ ϰϠϋ ΔόϗϮΘϤϟ΍ ΔϴόϴΒτϟ΍ ˬΔϴϜϠϔϟ΍ Ε΍ή˷ϴϐΘϟ΍ Ϧϋ (ήϴΒϛ
.Ύ˱ πϳ΃ ΎϬΘϤγϭ ΎϫΎϳ΍ϭίϭ ΎϬΗ΍έ΍Ϊϣϭ ΎϬΗΎΟέΩϭ (ΎϬϟίΎϨϣ) ΎϬϨϛΎϣ΃ Ϣϴψϋ ΡΎΠϨΑ ΍ϮϤγέϭ ˬΐϛ΍ϮϜϟ΍ϭ ϡϮΠϨϟ΍ ΔϛήΣ ϲϓ ϞμΤΗ
ϚϠΗ ϲϓ Δόϴϓέ ΕΎϳϮΘδϣϭ ΍˱ήϴΒϛ Ύ˱ ϧ΄η ΖϐϠΑ ˬΎϬϨϣ ϥϮϠϬϨϳ ϪϋΎΒΗ΃ϭ ϥΎμϳΩήΑ ϥΎϛ ϲΘϟ΍ ˬΔϴϜϠϔϟ΍ ϡϮϠόϟ΍ ϥΈϓ ˬ΍άϫ ϰϠϋ
.ΔϨϣίϷ΍
.(173-180 ι - ΎϳΎϜδϔϴϟϮϐϴΑ ΎϨϴϧ - ϰτγϮϟ΍ ϥϭήϘϟ΍ ϲϓ ϥΎϳήδϟ΍ ΔϓΎϘΛ) ΏΎΘϛ Ϧϣ
***
ήμϣ ϲϓ ϱέϮδϟ΍ ήϴΛ΄Θϟ΍
άϨϣ ˬϥϭήϘϟ΍ Ε΍ήθόΑ ΎϳέϮγ ϰϠϋ ΔϳήμϤϟ΍ Γήτϴδϟ΍ Ϊϋ ϦϜϤϳϭ ˬΎϳέϮδΑ ΔϘϠόΘϣ ήμϣ ΖϠχ ΦϳέΎΘϟ΍ ΔϠϴσ
ϦϴϳέϮδϟ΍ ϥΈϓ ϚϟΫ ϢϏέ ϦϜϟϭ .1958 ϡΎϋ ΔϳέϮδϟ΍ ΔϳήμϤϟ΍ ΓΪΣϮϟ΍ ϰΘΣ ϚϴϟΎϤϤϟ΍ϭ ϦϴϴϤσΎϔϟ΍ϭ ϦϴϴϧϮϟϮτϟ΍ϭ ΔϨϋ΍ήϔϟ΍
Ϧϣ ΔϴΑϮϘόϴϟ΍ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ϝΎϘΘϧ΍ ΎϫίήΑ΃ ϥΎϛϭ ˬΔϳέΎπΤϟ΍ Ε΍ήϴΛ΄Θϟ΍ϭ ΔϴϧΎϜδϟ΍ Ε΍ήΠϬϟΎΑ ήμϣ ϥϮΨπϳ ΍ϮϧΎϛ Ϧϳάϟ΍ Ϣϫ
ΎϨϫ ˬΔϳέϮδϟ΍ εϮϴΠϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϳέϮδϟ΍ ΎϬΘΠϬϠΑ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ έΎθΘϧ΍ Ϛϟάϛϭ (ΔϴτΒϘϟ΍ ΔδϴϨϜϟ΍) ϢγΎΑ ήμϣ ϰϟ΍ ΎϳέϮγ
:ΔϴΤϴδϤϟ΍ έΎθΘϧϻ ΔϘΑΎδϟ΍ έϮμόϟ΍ ϝϼΧ ήμϣ ϰϠϋ ϱέϮδϟ΍ ήϴΛ΄Θϟ΍ Ϧϋ ΔΤϤϟ
ήμϣ ϲϓ ϱέϮδϟ΍ ήϴΛ΄Θϟ΍ *
ήϴΛ΄Θϟ΍ Ϧϋ ϊγϭ΃ ΓέϮμΑ ήψϨϟ΍ ΖϔϠΗ Ϟ΋ϻΩ ϚϟΎϨϫ ϥΎϓ ΍˱ίέΎΑ ΔϳέϮγ ϰϠϋ ΔϳήμϤϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ήϴΛ΄Η ϥΎϛ ΎϤϛϭ
ϪϤδΟ ϊτϗ ϱάϟ΍ βϳήϳίϭ΍ ϡϷ΍ Δμϗ ϲϫϭ Δϳήμϣ ΔϴϧϮϋήϓ Δμϗ αΪϗ΃ ϲϓ ϱέϮδϟ΍ ήϴΛ΄Θϟ΍ ΢πΘϳϭ .ήμϣ ϲϓ ϱέϮδϟ΍
βϳήϳίϭ΃ ΓΩΎΒϋ ϥϮϜΗ Ϊϗϭ .ήμϣ ϲϓ Ζόοϭ ΔϫϮθϤϟ΍ ΔΜΠϟ΍ ϥ΃ ξόΒϟ΍ Ϧψϳϭ .ϞϴΒΟ ϲϓ ϞΛϷ΍ ΓήΠη ΖΤΗ ϊοϭϭ Ύ˱ Αέ·
ϲϓ ϲδϴ΋ήϟ΍ ϪϟϹ΍ Ϯϫϭ (Hawron) ϥϭέϮΣ ϪϟϹ΍ ϞΧΩ΃ Ϊϗϭ .΍˱ΪΟ ϢϳΪϗ ΦϳέΎΗ ϲϓ ϱέϮδϟ΍ ϞΣΎδϟ΍ Ϧϣ ΓΫϮΧ΄ϣ ΎϬΘϣήΑ
Δϟϼδϟ΍ βγΆϣ ΐΤϣέϮΣ Ϣγ΍ ϲϓ ήϬψϳϭ (1430 - 1450 ϲϟ΍ϮΣ) ϲϧΎΜϟ΍ ΐΗϮΤϨϣ΍ ϡΎϳ΃ ϲϓ ήμϣ ΪΑΎόϣ ϰϟ΍ ϪϨΒϳ
ΪΣ΃ Ϣγ΍ ϥ΍ Ϧϣ ήθϋ ΚϟΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϒμΘϨϣ ϲϓ ΕϭέΎΘθϋ ΓΩΎΒϋ ϰϠϋ ϝϻΪΘγϻ΍ ϦϜϤϳϭ (ϡ .ϕ 1350) Γήθϋ ΔόγΎΘϟ΍
.ΕϭέΎΘθϋ ΏϮΒΤϣ ϱ΃ (Meri-Astrot) ΕϭήΘγ΍ ϱήϴϣ ϥΎϛ ϲϧΎΜϟ΍ βϴδϤϋέ ˯ΎϨΑ΃
ϞΧΩ Ϊϗϭ .ΔϳέϮγ ϲϓ ΕΎϳήμϤϟ΍ ΕΎϴΘϔϟ΍ ϰϠϋ ϝΎΒϗϹ΍ Ϧϣ ήΒϛ΃ ήμϣ ϲϓ ΕΎϳέϮδϟ΍ ΕΎϴΘϔϟ΍ ϰϠϋ ϝΎΒϗϻ΍ ϥΎϛϭ
Ύ˱ χϮΤϠϣ ΍˱ήϴϴϐΗ ϥ΃ ϰΘΣ ΎϬΗϭέΫ ϲϓ ΔϳέϮσ΍ήΒϣϻ΍ ΖϧΎϛ ΎϣΪϨϋ ΕΎΟϭί ϭ΃ ˯Ύϣ·ϭ Ϧ΋Ύϫέ ϞϜθΑ ήμϣ ϰϟ΍ ήϴΒϛ ΩΪϋ ϦϬϨϣ
ϲϓ ΕΎϴϘϴϨϴϓϭ ΕΎϴΜΣϭ ΕΎϴϧΎΘϴϣ Ε΍ήϴϣ΃ Ϧϴϴσ΍ήϗϮΘγέϷ΍ϭ ϙϮϠϤϟ΍ ϢϳήΣ ϦϴΑ ϥΎϛϭ .ΎϴϠόϟ΍ ΔϘΒτϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ΔϨΤγ ϲϓ ϞμΣ
123

ΔϨΤγ ϪϠΜϤΗ ϱάϟ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍ ϦϴΑϭ ϰϨϗϷ΍ Ϫϔϧ΃ϭ ΔϘϴϗΪϟ΍ ϊΑ΍ήϟ΍ βϤΗϮΤΗ ΢ϣϼϣ ϦϴΑ ΢ο΍ϭ ϦϳΎΒΗ ϚϟΎϨϫϭ .ϥΎϴΣϷ΍ Ϧϣ ήϴΜϛ
ϊτϗϭ .ΔϴϨϳΩ ήϴϏϭ ΔϴϨϳΩ ϦϴΑ ΔϴΒϨΟ΃ έΎϜϓ΃ ΕΎϴΒϨΟϷ΍ ΕΎΟϭΰϟ΍ ϊϣ ΖΗ΃ϭ .ήϴμϘϟ΍ Ϫϔϧ΃ϭ ϒϴΜϜϟ΍ ϪϜϔΑ ϝϭϷ΍ βϤΗϮΤΗ
ϰϟϭϷ΍ Δϟϼδϟ΍ έϮΒϗ ˯ΎϨΑ ϲϓ ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ Ϣ΋ΎϋΪϟ΍ϭ Εϻϼδϟ΍ ΪϬϋ ϞΒϗ Ύϣ έϮΒϗ ϲϓ ΕΪΟϭ ϲΘϟ΍ ΔϳήΑϮϨμϟ΍ ΔϠϴμϔϟ΍ ΏΎθΧ΃
ϲϓ ΔϳέϮδϟ΍ ϞϴλΎΤϤϟ΍ ΓήΜϛ Ϧϋ ήμϣ ϲϓ ΓήΧ΄ΘϤϟ΍ έΎΛϵ΍ ΪϬθΗϭ .ΪϴόΒϟ΍ ΪϬόϟ΍ ϚϟΫ άϨϣ ΔϳέϮγ Ϧϣ Ω΍ήϴΘγϻ΍ ϰϠϋ ϝΪΗ
Ύ˱ ΛΎΛ΃ϭ ΔϘϴϧ΃ ϲϧ΍ϭ΃ϭ Δθϛέΰϣ Ύ˱ ΑΎϴΛϭ ΔϓήΧΰϣ ΔϨϴϤΛ ΔΤϠγ΃ ϥϮΠΘϨϳ ϥϮϳέϮδϟ΍ ωΎϨμϟ΍ ϥΎϛϭ .ΎϫΎϨϏϭ ΔΜϳΪΤϟ΍ ΔϴϜϠϤϟ΍ ΪϬϋ
αϭήϴΑΎΒϟ΍ϭ (ϞϴϨϟ΍ β΋΍ήϋ) βΗϮϠϟ΍ ΕΎΒϧ ήμϣ Ϧϣ ϥϮϳέϮδϟ΍ ϥϮϨϳΰϤϟ΍ έΎόΘγ΍ϭ .Δπϔϟ΍ϭ ΐϫάϟΎΑ Δόλήϣ ΕΎΒϛήϣϭ
ϲϤΘΨϟ΍ϭ ϦγϮδϟ΍ϭ (ϢϴΘϨγήϜϟ΍) Δϟϭ΍έϵ΍ Ϧϣ ΍ϮϠόΟ Ϧϳάϟ΍ Ϣϫ ϦϴϳέϮδϟ΍ ϦϜϟϭ (acanthus) ΩϮϬϴϟ΍ ΔϛϮηϭ (ϯΩήΒϟ΍)
ώϤλ ϞϘϧ ϞΟϷϭ .ΔϴϧΪόϣ ϥ΍ϭ΃ ϲϓ ΔϴϋΎϨτλϻ΍ έϮϫΰϟ΍ ϊοϮΑ ήϜϓ Ϧϣ ϝϭ΃ Ύ˱ πϳ΃ ΍ϮϧΎϛ Ϧϳάϟ΍ Ϣϫϭ .ΔϴϓήΧί ΕΎΗΎΒϧ
ήμϣ ϲϓ ΎϫΎϳΎϘΑ ΖϔθΘϛ΍ Ϊϗϭ ΎϬϠϔγ΃ ϲϓ ΔϗΪΘδϤϟ΍ έ΍ήΠϟ΍ ϥϮϳέϮδϟ΍ ϡΪΨΘγ΍ Ζϳΰϟ΍ϭ Ϟδόϟ΍ϭ ϱΩΎόϟ΍ ώϤμϟ΍ϭ ήΑϮϨμϟ΍
ΔϨϋ΍ήϔϟ΍ έϮΒϗ ϲϓ Ε΍ΩέϮΘδϤϛ ϲϟΎϤθϟ΍ ΔϳέϮγ ΏϮϠγ΃ ΐδΣ ϲϧΪόϣ ϖϳήΑ ϱΫ ϥΎϫΪΑ ΔϓήΧΰϣ ϥ΍ϭ΃ ΕΪΟϭϭ .ϞϴΒΟϭ
΄θϧ Ύϣ ϥΎϋήγϭ .ΔϴϟΎϤθϟ΍ ΔϳέϮγ Ϧϣ ΔϴγϮϨϴϤϟ΍ Ζϳήϛ ϰϟ΍ ϲϧΪόϤϟ΍ ϖϳήΒϟ΍ ϱΫ ϥΎϫΪϟ΍ Ϧϓ Ϟλϭϭ .αϭΪϴΑ΃ ϲϓ ϦϴϟϭϷ΍
΍ϭάΧ΃ϭ ΔΣΎϴδϟ΍ϭ ΓέΎΠΘϟ΍ ΕΎϴϠϤϋ ϭ΃ ΏήΤϟ΍ ΙΩ΍ϮΣ ΎϬΑ ΖΗ΃ ϲΘϟ΍ ΔϴϨϔϟ΍ ΕΎΠΘϨϤϟ΍ ϩάϫ ϞΜϤϟ ϕϭάΗ ϦϴϳήμϤϟ΍ ΪϨϋ
ΪϘϓ ϱάϟ΍ ϲϘϴϨϴϔϟ΍ Ϧϔϟ΍ Ϧϣ ΓΪϳ΍ΰΘϣ ήλΎϨϋ ϥϮϳήμϤϟ΍ ϞϘϧ ϊΑΎδϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ ϲΘϳΎγ ΓήΘϓ ϲϓ ΚόΒϟ΍ ΔϛήΣ ϲϓϭ .ΎϬϧϭΪϠϘϳ
.ϲϧΎϧϮϴϟ΍ Ϧϔϟ΍ Ϫϔδϛϭ ϲϟΎΘϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ ϪΘϟΎλ΃
.ΎϬϠϜη ϲϓ ΔϳέϮγ ϲϫ ϪϴϠϋ ϲΘϟ΍ ΔϠϴϘΜϟ΍ Ώ΍ΪϫϷ΍ϭ .ΚϟΎΜϟ΍ βϤΗϮΤΗ ΕΎΣϮΘϓ ΪόΑ ήμϣ ϲϓ Γήϣ ϝϭϷ ΩϮόϟ΍ ήϬχ
ϱάϟ΍ ιΎλήϟ΍ έΪμϣ Ύ˱ ΒϟΎϏ ΔϳέϮγ ΖϧΎϛϭ .Γήθϋ ΔϴϧΎΜϟ΍ Δϟϼδϟ΍ ΪϬϋ ϲϓ ϦϴϴϣΎδϟ΍ ϭΪΒϟ΍ ϊϣ Γήϣ ϝϭϷ ΓέΎΜϴϘϟ΍ ήϬψΗϭ
.Γήθϋ ΔϨϣΎΜϟ΍ Δϟϼδϟ΍ ϲϓ Ύ˱ ό΋Ύη ΢Βλ΃
ϦϜΗ Ϣϟ ϲϛήΘϟ΍ ϢϜΤϟ΍ Ϧϣ ϥϭήϗ ΔόΑέ΃ ϥ΃ ΎϤϛ Δϳήμϣ ΔϳέϮγ ϞόΠϟ ΔϴϓΎϛ ϱήμϤϟ΍ ϢϜΤϠϟ ΔόΑέϷ΍ ϥϭήϘϟ΍ ϦϜΗ Ϣϟϭ
ϲϓ Δϳήμϣ ΕΎϤϠϛ ϊπΑ ΖϴϘΑϭ .ϦϴϳήμϤϟ΍ ΔϐϠϟ΍ϭ ήϜϔϟΎΑ ϼ
˱ ϴϠϗ ϻ· ϥϮϴϨσϮϟ΍ ϥΎϜδϟ΍ ήΛ΄Θϳ Ϣϟϭ .ΔϴϛήΗ ΔϳέϮγ ϞόΠϟ ΔϴϓΎϛ
ΚϳΪΤϟ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ ΎϤϛ ΔϴϘϴϨϴϔϟ΍ έϮμόϟ΍ ϲϓϭ .ΔϴτΒϘϟ΍ ϭ΃ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ϖϳήτΑ ΪόΑ ΎϤϴϓ ΖϠϘΘϧ΍ ΎϬϤψόϣ ϦϜϟϭ ΔΜϳΪΤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍
ΕΎϗϼόϟ΍ Ϣψόϣ ϥΎϛϭ .ΔϳέϮγ ϰϟ΍ ΍ϭήΟΎϫ ϦϴϳήμϤϟ΍ Ϧϣ ΍˱ΪΟ ϦϴϠϴϠϗ ϦϜϟϭ ϞϴϨϟ΍ ϱΩ΍ϭ ϰϟ΍ ϦϴϳέϮδϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϛ ήΟΎϫ
ΕΎΟϮϣϭ έΎτϣϷ΍ ΚϴΣ ΔλΎΧ ϯήΧ΃ ΩϼΑ ϲϓ ζϴόϟΎΑ ΎϬϧΎϜδϟ ΢Ϥδϳ ϻ ϥΎϛ ήμϣ ϢϴϠϗ΍ ϥ΃ ϭΪΒϳϭ .ϦϴϴϘϨϴϔϟ΍ ΪϴΑ ΔϳέΎΠΘϟ΍
Ώήθϳ ϥ΃ ΐΤϳ ϞϴϨϟ΍ ˯Ύϣ Ώήη ϰϠϋ ΩΎΘϋ΍ Ϧϣ ϥ΃ ϊ΋Ύθϟ΍ ϞΜϤϟ΍ ϝΎϗ Ϊϗϭ .ΔϣϭΎϘϤϟ΍ ϰϠϋ ΓέΪϘϣ ΐϠτΘΗ ˯ΎΘθϟ΍ ϲϓ ΩήΒϟ΍
.»Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ϪϨϣ
.»146 - 148 ι - ϲΘΣ ΐϴϠϴϓ - 1 Ν - ΎϳέϮγ ΦϳέΎΗ« ΏΎΘϛ Ϧϣ
***
ϦϴϳέϮδϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ βϟΪϧϷ΍ ΐϳήόΗ
ϊϗϮϣ ϥ΃ ϼ
˱ Μϣ φΣϼϧ .ΔΌϴΒϟ΍ ϑϭήχϭ ϲϓ΍ήϐΠϟ΍ ϊϗϮϤϟ΍ ΔϣϮϤϳΪΑ ΔτΒΗήϣ Ι΍ΪΣϷ΍ έ΍ήϜΗϭ ΦϳέΎΘϟ΍ ΔϣϮϤϳΩ ϥ·
˯΍Ϯγ ˬςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ ϞΣ΍Ϯγ ϰϟ΍ ϢϫέΎψϧ΄Α ϥϮϬΠΘϳ ϝίϷ΍ άϨϣ ΎϬϧΎϜγ Ϧϣ ϞόΟ ςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ ϰϠϋ ΔϴόϴΒτϟ΍ ΎϳέϮγ
ήΤΒϟ΍ ϞΣ΍Ϯγ ϊϴϤΟ (ϥϮϴϘϴϨϴϔϟ΍) ϥϮϳέϮδϟ΍ ήϤϋ ΪϘϟ .ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕΎΣϮΘϔϟ΍ ϭ΃ ΔϳΩήϔϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ
ϥ΃ ϥϮΧέΆϤϟ΍ φΣϻ Ϊϗϭ .ήμϣϭ ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤηϭ ΎϴϧΎΒγ΍ϭ ΎϴϟΎτϳ΍ϭ ϥΎϧϮϴϟ΍ ϰϟ΍ ϢϬΗέΎπΣϭ ϢϫέΎΛ΁ ΍ϮϠϘϧϭ ςγϮΘϤϟ΍
Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ϭ ΔΟΎσήϘϟ ϢϬ΋ΎϨΑϭ ΔϘΑΎδϟ΍ ϦϴϴϘϴϨϴϔϟ΍ ΕΎΣϮΘϔϟ ϲϓήΣ έ΍ήϜΗ ϪΒη ϲϫ ΎϴϧΎΒγ΍ϭ ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤθϟ ΔϳϮϣϷ΍ ΕΎΣϮΘϔϟ΍
.ΎϴϧΎΒγ΍ ϲϓ (αΩΎϗϭ - ΔϧϮϟ ΔϗήΑ - ΔϧϮϠηήΑ) ϞΜϣ ϲϧΎΒγϻ΍ϭ ϲϘϳήϓϻ΍ ϞΣΎδϟ΍ Ϧϣ

124

ϡΎϳ΃ ΙΪΣ ΎϤϛ ˬϦϴϳέϮδϟ΍ϭ ήΑήΒϟ΍ Ϧϣ ΔϧϮϜΘϤϟ΍ εϮϴΠϟ΍ ΎϬΘΤΘϓ ϲΘϟ΍ βϟΪϧϷ΍ ϲϓ ϦϴϴϣΎθϟ΍ ϦσϮΗ Ϧϋ ΔΤϤϟ ΎϨϫ
:ϦϴϴΟΎσήϘϟ΍
βϟΪϧϷ΍ ϲϓ ϦϴϴϣΎθϟ΍ ϖϳήϔΗ *
»ΔΒσήϗ ϢϬϠϤΤΗ Ϣϟϭ ϩΪϨϋ« ΍ϭήΜϛ ϢϬϧ΃ϭ ΎϫέϭΎΟ Ύϣϭ ΔΒσήϗ ϲϓ ϢϬϠϛ ϥϮϨϜδϳ ϡΎθϟ΍ Ϟϫ΃ ϥ΃ έΎτΨϟ΍ ϮΑ΃ ϯ΃έ
ϚϠΗ ϲϓ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϞϘΜϳ ΓΪΣ΍ϭ ΔϘτϨϣ ϲϓ ˯ϻΆϫ ϡΎΣΩί΍ ϥ΍ Ϧϋ ήψϨϟ΍ ΎϨϓήλ ϦΤϧ ΍ΫΎϓ .(119 : 4 ϥϭΪϠΧ ϦΑ΍)
ϚϟΫ ϞΟ΃ Ϧϣ .ϼ
˱ Ο΁ ϭ΃ ϼ
˱ ΟΎϋ ˬέΎτΨϟ΍ ϲΑϷ ήηΎΒϣ ΪϳΪϬΗ ϰϠϋ ϱϮτϨϳ ϢϜΤϟ΍ έ΍Ω Ϧϣ ΔΑήϘϣ ϰϠϋ ϢϫΩϮΟϭ ϥΎϓ ˬΔϘτϨϤϟ΍
:ϲϟΎΘϟ΍ ϪΟϮϟ΍ ϰϠϋ ˬΔθτϴϏ ϦΑ εΎΒσέ΃ ΔΤϴμϨΑ Ϟϴϗ ˬβϟΪϧϷ΍ ϲϓ έΎτΨϟ΍ ϮΑ΃ ϢϬϗ˷ήϓ
.»ϖθϣΩ« ΎϫΎϤγϭ - ϖθϣΪΑ ΓήϴΒϟ΍ ϪΒθϟ - (ΔσΎϧήϏ ΔόσΎϘϣ) ΓήϴΒϟ΍ ϲϓ ϖθϣΩ Ϟϫ΃ ϝΰϧ΃ ( ΃
.»κϤΣ« ΎϫΎ˷Ϥγϭ - κϤΤΑ ΔϴϠϴΒη΍ ΔόσΎϘϣ ϪΒθϟ - ΔϴϠϴΒη· ϲϓ κϤΣ Ϟϫ΃ ϝΰϧ΃ (Ώ
.Ϧϳήδ˷Ϩϗ ΎϫΎϤγϭ ϥΎ˷ϴΟ ΔόσΎϘϣ ϲϓ Ϧϳήδ˷Ϩϗ Ϟϫ΃ ϝΰϧ΃ (¯Ν
.»ϥΩέϷ΍« ΎϫΎϤγϭ (ΔϘ˶ϟΎϣϭ Δϧϭά˵ηέ˸ ΃˵ ϲϓ) Δ˷ϳέ ΔόσΎϘϣ ϲϓ ϥΩέϷ΍ Ϟϫ΃ ϝΰϧ΃ (Ω
.»ϦϴτδϠϓ« ΎϫΎϤγϭ (ζϳήη ΔόσΎϘϣ ϲϫϭ) Δϧϭάη ϲϓ ϦϴτδϠϓ Ϟϫ΃ ϝΰϧ΃ (¯ϩ
ήϴϣ˸ΪΗ˵ ΔόσΎϘϣ ϲϓϭ ˬβϟΪϧϷ΍ ϲΑήϏ ΏϮϨΟ Ϧϣ ΔΟΎΑ ΔόσΎϘϣ ϲϓ : ϦϴϧΎϜϣ ϲϓ ˬ΍˱έΎΜϛ ΍ϮϧΎϛϭ ˬήμϣ Ϟϫ΃ ϝΰϧ΃ (ϭ
.βϟΪϧϷ΍ ϲϗήη ϲΑϮϨΟ Ϧϣ
Ϧϳάϟ΍ ϥΎΒγϻ΍) βϟΪϧϷ΍ ϢΠϋ ϚϠϤϳ ϥΎϛ ΎϤϣ ϲο΍έ΃ ˬΎϬϴϓ ϢϬϟΰϧ΃ ϲΘϟ΍ ϦϛΎϣϷ΍ ϲϓ ˬϡΎθϟ΍ Ϟϫ΃ έΎτΨϟ΍ ϮΑ΃ ϊτϗ΃ϭ
.»ϪΑ ΍Ϯθϴόϳ ϥ΃ ϥϮόϴτΘδϳ Ύϣ ϢΠόϟ΍ ˯ϻΆϫ ϡΎόϧ΃ Ϧϣ ϢϫΎτϋ΃ ϢΛ ( ΔϴΑήόϟ΍ ΍ϮϤϠόΗ ϻϭ ϡϼγϻ΍ ΍ϮϘϨΘόϳ Ϣϟ
.»152 - 153 ι - Ρϭήϓ ήϤϋ - ϲΑήϐϟ΍ νϮΤϟ΍ ϲϓ ϡϼγϻ΍ϭ Ώήόϟ΍ « ΏΎΘϛ Ϧϣ
***
ϪΘϴϠϘϋϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΔϴμΨη ϰϠϋ ΎϫήϴΛ΄Ηϭ ΔΌϴΒϟ΍
ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ νέ΃ϭ ήμϣ ϲϓ ΔΌϴΒϟ΍ ήΛ΃ *
ΔϤϴψϋ ϡ΍ήϫ΃« ˬΔϴϗΎΑ ΔϤΨπϟ΍ ΎϫέΎΛ΁ Ζϟ΍ί Ύϣ ΓέΎπΣ έΩΎϐϧ ˬϢϳΪϘϟ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ϮΤϧ ΔϤϳΪϘϟ΍ ήμϣ Ϧϣ ϪΟϮΘϧ Ϋ· ΎϨϧ·
.ϡΎϛέ ϰϟ΍ ΎϬϧΪϣ ΖϟΎΣϭ ˬΎϫέΎΛ΁ ΕήΛΪϧ΍ ΓέΎπΣ ϮΤϧ ϪΟϮΘϧϭ ˬ»ΔϳΩΎϤϟ΍ ϯϮϘϟ΍ ϩήϬϗ ϲϓ ϥΎδϧϻ΍ ΓϮτγ ϦϠόΗ ήΠΤϟ΍ Ϧϣ
.ΔϔϟΎδϟ΍ ϪΘϤψϋ Ϧϣ ϱ΄Α ˯ήϤϟ΍ ήϛάΗ ϻ ΩΎϜΗ ϕ΍ήόϟ΍ ϲοΎϣ ϞΜϤΗ ϲΘϟ΍ Γήϴϐμϟ΍ ˯ΎΒϬθϟ΍ ϝϼΘϟΎϓ
ΩΎϋ ϮϠϓ .ϥΎΗέΎπΤϟ΍ ϥΎΗΎϫ ΎϤϬϴϠϋ ΖϴϨΑ ϦϴΘϠϟ΍ ϦϴΘϴγΎγϷ΍ ϦϴΘϴϨϫάϟ΍ϭ ϖϔΘϳ ϪϧϷ ˬήϴο Ϧϣ ϚϟΫ ϲϓ βϴϟ
ϰϨόϣ ΔγϮϤϠϤϟ΍ ϪΗ΍ΰΠϨϣϭ ϥΎδϧϻ΍ ϲτόϳ ϥΎϛ ϪϧϷ ˬΪόΑ ΔϴϗΎΑ ϲϫϭ Ϫϣ΍ήϫ΃ ϯ΃ήϤϟ ή˷ δϟ ˬϡϮϴϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϰϟ΍ ϢϳΪϘϟ΍ ϱήμϤϟ΍
ϩέΎΛ΁ ϯ΃ήϤϟ ΍˱ήϴΜϛ Ώήτο΍ ΎϤϟ ˬΓΎϴΤϟ΍ ϰϟ΍ ϢϳΪϘϟ΍ ϲϗ΍ήόϟ΍ ΩΎϋ Ϯϟϭ .Ε΍έΎπΤϟ΍ Ϣψόϣ Ϫ΋ΎτϋΈΑ ϰοήΗ Ύϣ ϕϮϔϳ Ύ˱ ϳήϫϮΟ
ΰϛήϤϓ ».ΐϬΗ ΢ϳέ ϻ· Ϯϫ ΎϤϓ ϊϨλ ΎϤϬϣϭ ˬΓΩϭΪόϣ ϪϣΎϳ΃ ϥΎδϧϹ΍« ϥ΄Α ΔϘϴϤϋ Δϓήόϣ ϑήόϳ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ϥΎϛ ϪϧϷ ˬϡΎτΣ ϲϫϭ
.ϥϮϜϟ΍ ϢϜΤΗ ΔγϮϤϠϣ ήϴϏ ϯϮϗ ϲϓ ˬΔγϮϤϠϤϟ΍ ˯ΎϴηϷ΍ Ϧϋ ϥ΍ΪϴόΑ ˬϪΗ΍ΰΠϨϣϭ ϥΎδϧϹ΍ Ϧϋ ϥ΍ΪϴόΑ ϪϳΪϟ ϩ΍ΰϐϣϭ ΩϮΟϮϟ΍
ϥΎδϧϻ΍ ΓϮϗ ϲϓ ϖΜΗ ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ - ϦϴΘϨϳΎΒΘϤϟ΍ ϦϴΘϴϨϫάϟ΍ ϦϴΗΎϫ ϰϟ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍ϭ ΔϳήμϤϟ΍ ϥΎΗέΎπΤϟ΍ ΖϠλϮΗ ϒϴϛ Ύϣ΃
ϯΪΤΘΗ ΔϠΧ΍ΪΘϣ ΓΪϘόϣ ΔϴΗΎϴΣ Ξ΋ΎΘϧ ϲϫ ˬΎϣ ΓέΎπΣ »ΔϴϨϫΫ« ¯ϑ .ήϴδϋ ϝ΍Άδϓ - ϖΜΗ ϻ ϯήΧϷ΍ϭ ˬΪόΑϷ΍ ϩΎϨόϣϭ
ΓέΎπΤϟ΍ Ε΄θϧ ΪϘϓ .ΔΌϴΒϟ΍ ϞϣΎϋ Ϯϫ ˬΎ˱ ϤϬϣ ΍˱έϭΩ ϚϟΫ ϲϓ ΐόϟ Ϫϧ΃ ϭΪΒϳ ΪΣ΍ϭ ϞϣΎϋ ϰϟ΍ ήϴθϨγ ΎϨϧΎϓ ΍άϟϭ .ϖϴϗΪϟ΍ ϞϴϠΤΘϟ΍
ΔϴϠΒΟ ΰΟ΍ϮΤΑ Δϟϭΰόϣϭ ΔσΎΤϣ ΎϬϠϛ ΔϘτϨϤϟ΍ϭ ˬϦΌϤτΘϓ ΔϳήϘϟ΍ ϖμϟ ΔϳήϘϟ΍ ϊϘΗ ΚϴΣ ιϮλήϣ ΪϠΑ ϲϓ ΔϳήμϤϟ΍
125

ϞϴϨϟ΍ ϊϔΗήϳ Ϫϴϓϭ ˬϞϴϠϟ΍ ϡϼχ ΪόΑ Ϫϴϓ ΓΎϴΤϟ΍ ΦϔϨΗϭ ˬ΍˱ΪΑ΃ ϪϠϠΨΗ ϻ βϤη ϡϮϳ Ϟϛ ήϤΗ ϲϤΤϤϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΍άϫ ˯ΎϤγ ϲϓ .ΎϬϴϤΤΗ
΍άϫ Ζόοϭ ΎϬϧ΄ϛ ˬΪμϗ Ϧϋ ΎϬδϔϧ ΢ΒϜΗ ΎϨϫ ΔόϴΒτϟ΍ ΎϤϧ΄Ϝϓ .ΪϳΪΟ Ϧϣ ΎϬϴϴΤϳϭ ΔϳήμϤϟ΍ ΔΑήΘϟ΍ ΐμΨϴϟ ΔϨγ Ϟϛ ϦϴϣϷ΍
.ϖ΋Ύϋ ΎϤϧϭΩ Ϫδϔϧ ϥΎδϧϻ΍ ϊ˷ΘϤϳ ϲϜϟ ΰϳήΣ ίήΣ ϲϓ ϱΩ΍Ϯϟ΍
- ϊΒτϟΎΑ ˬϪδϔϧ ϲϧϮϜϟ΍ ωΎϘϳϹ΍ ΎϬϴϓ ΪΠϧ ϦΌϟϭ .ϑϼΘΧϻ΍ Ϟϛ ΔϔϠΘΨϣ ΔΌϴΑ ϲϓ ΖϤϧ ΪϘϓ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ νέ΃ ΓέΎπΣ Ύϣ΃
ΔϠΟΪϓ .ήμϣ ϪϓήόΗ Ϣϟ ϒϨόϟ΍ϭ ήδϘϟ΍ Ϧϣ ΍˱ήμϨϋ Ύ˱ πϳ΃ ΎϬϴϓ ΪΠϧ ΎϨϧΈϓ - ϡϮΠϨϟ΍ϭ ήϤϘϟ΍ϭ βϤθϟ΍ ήϴγ ˬϝϮμϔϟ΍ ΐϗΎόΗ
ϙΎϨϫϭ .Ϫϋέ΍ΰϣ ϥΎϗήϐϳϭ ϥΎδϧϻ΍ ΩϭΪγ ϥΎϤτΤϴϓ ˬϡΎψΘϧ΍ ϭ΃ έΎψΘϧ΍ ήϴϏ ϰϠϋ ϥΎπϴϔϳ Ϊϗ Ϋ΍ ˬϞϴϨϟ΍ Ϧϋ ϥΎϔϠΘΨϳ Ε΍ήϔϟ΍ϭ
ΔϳήΣ ϥΎδϧϻ΍ ΐϠδΗϭ Ϧϴτϟ΍ Ϧϣ ήΤΑ ϰϟ΍ νέϷ΍ Ϧϣ ΐϠμϟ΍ ϝϮΤΗ ΔϴΗΎϋ έΎτϣ΃ϭ ˬΎϫέΎΒϐΑ ˯ήϤϟ΍ ϖϨΨΗ ΔΒϫϻ ΡΎϳέ
ϰϟ΍ ϪόϓΪΗϭ ˬϥΎδϧϻ΍ ΔΌϴθϤΑ ϢϜΤΘΗ ΎϬθτΒΑ ΎϬϧ· .ΎϬδϔϧ ΔόϴΒτϟ΍ ςΒπΗ ϻ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ˬΎϨϬϓ .ήϔγ Ϟϛ ϕϮόΗϭ ˬΔϛήΤϟ΍
.»Ύϫ˯΍ί΍ ϪΘϫΎϔΘΑ έϮόθϟ΍
.»145 - 147 ι - ΕέϮϔϜϧ΍ήϓ .¯ϩ - ΔϔδϠϔϟ΍ ϞΒϗ Ύϣ« ΏΎΘϛ Ϧϣ
***
ΎϨϓϼγϷ ϲΑϭήόϟ΍ ˯ΎϘϨϟ΍ Ϧϋ
ωϮοϮϤϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ΔϳΎϐϟ΍ϭ .Δϴϣϼγϻ΍ ΓέΎπΤϟ΍ έϮμϋ ϲϓ ΪϴΒόϟ΍ϭ ϱέ΍ϮΠϟ΍ Ϧϋ Ύ˱ ϔϳήσϭ Ύ˱ Ϙϴη Ύ˱ ϋϮοϮϣ ΎϨϫ ΩέϮϧ
Ϊϗ ϥϭήϗ ΓΪϋ ϝϼΧϭ ϖϴϗήϟ΍ Ϧϣ Ϟ΋ΎϬϟ΍ ΩΪόϟ΍ ΍άϫ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϝϮϘόϤϟ΍ϭ ϲϘτϨϤϟ΍ Ϧϣ βϴϟ΃ :ϝ΅ΎδΘϟ΍ϭ ήϴϜϔΘϠϟ ΓϮϋΪϟ΍ ϲϫ
˯ϻΆϫ Ϧϣ Ύ˱ Όϴη Ιήϳ Ϣϟ ΎϨϣ ΪΣ΃ ϙΎϨϫ βϴϟ Ϫϧ΃ ϦϴϘϳ ϞϜΑ ϝϮϘϟ΍ ΎϨϨϜϤϳ ΚϴΤΑ ˬΎϨΑϮόθϟ ϲϗήόϟ΍ ϦϳϮϜΘϟ΍ ϲϓ ϩήΛ΃ ϙήΗ
ˮΕΎϬϣϷ΍ ϭ΃ ˯ΎΑϵ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ˯΍Ϯγ ˬϱέ΍ϮΠϟ΍ϭ ΪϴΒόϟ΍ Ϧϣ ϑϼγϷ΍
ϖϴϗήϟ΍ *
ΔϣΫ ϲϓ ΍ϮϠΧΪϳ Ϣϟ ϭ΃ ˬϡϼγϻ΍ ΍ϮϘϨΘόϳ Ϧϟ ϦϤϣ ˯΍ΪϋϷ΍ ϯήγ΃ Ϧϣ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎΣϮΘϔϟ΍ Δϳ΍ΪΑ ϲϓ ϖϴϗήϟ΍ έΪμϣ ϥΎϛ
ϰϠϋ αΎϤΧϷ΍ ΔόΑέ΃ ωίϮΗϭ ˬϡΎόϟ΍ ΢ϟΎμϟ΍ ϲϓ ϑήμ˵ϳ βϤΨϟ΍ ΔϟϭΪϠϟ ϥϮϜϳ ϥ΄Α ΎϳΎΒδϟ΍ϭ ϯήγϷ΍ ϢδϘϳ Ϋ· .ϦϴϤϠδϤϟ΍
Ύ˱ ϴϋήϣ ϚϟΫ ϥΎϛ ΪϘϓ ˬϯήγϸϟ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϩάϬΑ Ώήόϟ΍ ΩήϔϨϳ Ϣϟϭ .΍˱ΪΣ΍ϭ Ύ˱ ϤϬγ ϞΟ΍ήϟ΍ϭ ϦϴϤϬγ αέΎϔϟ΍ ϰτό˵ϴϓ ˬϦϴϠΗΎϘϤϟ΍
.ϕΎϗήΘγϻ΍ ϪΒϴμϧ ϥΎϛ ˬϢϬόϣ ΏϭήΤϟ΍ ΓήΜϜϟ ˬϼ
˱ Μϣ ϡϭήϟ΍ ϱΪϳ΃ ϲϓ Ώήόϟ΍ ϦϴΑέΎΤϤϟ΍ Ϧϣ ϊϘϳ ϥΎϛ ϦϤϓ .ϯήΧϷ΍ ϢϣϷ΍ ΪϨϋ
.˯΍ΪϋϷ΍ ϯήγ΃ Ϧϣ ϢϬϠΑΎϘϳ Ύϣ ϕϼσΈΑ Ύϣ·ϭ ϝΎϤϟΎΑ Ύϣ· ϢϬ΋΍ΪΘϓΎΑ ϰϨό˵Η ΖϧΎϛ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϥ΃ ϻ·
ϯήγϷ΍ ϥΎϛ Ϋ· .ϢϬϣ΍ΪΨΘγ΍ ωΎηϭ ˬΔΣϮΘϔϤϟ΍ ΩϼΒϟ΍ Ϧϣ ΏϮϠΠϤϟ΍ ϖϴϗήϟ΍ ήΜϛ ˬΔϴΑήόϟ΍ ΕΎΣϮΘϔϟ΍ ϊγϮΘϟ ΍˱ήψϧϭ
ΖόδΗΎϓ .ϢϬϨϣ ϢϬΘΟΎΣ Ϧϋ Ϊϳΰϳ Ύϣ ϥϮόϴΒϳ ˯ϻΆϫ ήΜϛ΃ϭ ˬ΍˱Ω΍Ϯϗϭ ΍˱ΪϨΟ ϦϴΑέΎΤϤϟ΍ Ϧϣ Δϗϼόϟ΍ ϱϭΫ ϰϠϋ ϥϮϋίϮϳ ΎΑΎΒδϟ΍ϭ
˯΍ήϣΎγ ΖΌθϧ΍ ΎϣΪϨϋϭ .ΔλΎΧ ϕϮγ Ω΍ΪϐΑ ϲϓ ΎϬϟ ϥΎϛ ˬΔόγ΍ϭ ΓέΎΠΗ ΕέΎμϓ ˬΎϬΑϼΠΘγ΍ϭ ϖϴϗήϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ ˯΍ήη ΕϼϣΎόϣ
Ζϴϧ΍ϮΤϟ΍ϭ ϑήϐϟ΍ ΎϬϴΒϧΎΟ ϰϠϋϭ ΔΒόθΘϣ ϕήσ ΎϬΑ ϞϜθϟ΍ ΔόΑήϣ ϲϫϭ ˬϢψϋϷ΍ ωέΎθϟ΍ ϲϓ ϊϘΗ ΖϧΎϛ ϕϮγ ΎϬϴϓ ΖϤϴϗ΃
.Ύ˱ πϳ΃ ϖϴϗήϠϟ
ΎϫέΎΒΘϋΎΑ ΎϫΪϟϮΘδϳϭ ΎϬΑ ϊΘϤΘδϳ ϥ΃ ΔϣϷ΍ ΐΣΎμϟϭ .ϪϘΘόϳ ϭ΃ ϪΒϬϳ ϭ΃ ϪόϴΒϳ ϥ΃ Ϫϟ ˬϪΒΣΎμϟ Ύ˱ ϜϠϣ ϖϴϗήϟ΍ ήΒΘόϳϭ
ΎϬ˷ϗέ ϢϏέϭ ˬ»Ϊϟϭ ϡ΃« ϲϫ ΖϴϤγϭ ˬ΍˱ήΣ ΎϬϨΑ΍ ϥΎϛ ϪϨϣ ΕΪϟϭ Ύϣ ΍Ϋ·ϭ ˬΝϭΰΘϣ ήϴϏ ϭ΃ Ύ˱ ΟϭΰΘϣ ϥΎϛ΃ ˯΍Ϯγ ˬ.ϪϨϴϤϳ ϚϠϣ
.ϪΗΎϓϭ ΪϨϋ ΓήΣ ΢ΒμΗϭ ˬΎϬΒϬϳ ϭ΃ ΎϬόϴΒϳ ϥ΃ Ϫϟ ίϮΠϳ ϼϓ
ϰϠϋ ϊΠηϭ ˬϝΎϤϋϷ΍ Ϧϣ ϥϮϘϴτϳ ϻ ΎϤΑ ϢϬϔϴϠϜΗ ϡΪϋϭ ϖϴϗήϟ΍ ΔϠϣΎόϣ ϦδΤΑ ήϣ΃ ΪϘϓ ϕ
˷ ήϟ΍ ώϠ˵ϳ Ϣϟ ϡϼγϻ΍ ϥ΃ ϊϣϭ
ˬΔΒϘόϟ΍ ϢΤΘϗ΍ ϼϓ{ ΔϤϳήϜϟ΍ ΕΎϳϵ΍ ϲϓ ˯ΎΟ ΪϘϓ .ϝΎϤϋϷ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ϚϟΫ ήΒΘϋ΍ Ϫϧ· ϞΑ ˬϕήϟ΍ ΔϳΩϮΒϋ Ϧϣ ϢϫήϳήΤΗ ϱ΃ ˬϢϬϘΘϋ
΍ϭΪΒϋ΍ϭ{ ΔϤϳήϜϟ΍ Δϳϵ΍ ϲϓ Ωέϭ ΪϘϓ .ϚϟΫ ϰϠϋ ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ Ϧϣ ϯήΧ΃ ΕΎϳ΁ ΕΪϛ΃ Ϊϗϭ .}ΔΒϗέ Ϛ
͊ ϓ ˬΔΒϘόϟ΍ Ύϣ ϙ΍έΩ΃ Ύϣϭ
126

ΐΣΎμϟ΍ϭ ΐ˸ϨΠ
˴ ϟ΍ έΎΠϟ΍ϭ ϰΑήϘϟ΍ ϱΫ έΎΠϟ΍ϭ ϦϴϛΎδϤϟ΍ϭ ϰϣΎΘϴϟ΍ϭ ϰΑήϘϟ΍ ϱάΑϭ Ύ˱ ϧΎδΣ· ϦϳΪϟ΍ϮϟΎΑϭ Ύ˱ Όϴη ϪΑ ΍ϮϛήθΗ ϻϭ Ϳ΍
ϰϣΎϳϷ΍ ΍ϮΤϜϧ΃ϭ{ ΔϤϳήϜϟ΍ Δϳϵ΍ ΖόΠηϭ }΍˱έϮΨϓ ϻ˱ ΎΘΨϣ ϥΎϛ Ϧϣ ΐΤϳ ϻ Ϳ΍ ϥ· ϢϜϧΎϤϳ΃ ΖϜϠϣ Ύϣϭ ϞϴΒδϟ΍ ϦΑ΍ϭ ΐ˸ϨΠ
˴ ϟΎΑ
.ϦϴΤϟΎλ ΍ϮϧΎϛ ΍Ϋ· ϦϴϤϴϟ΍ ϚϠϣ Ϧϣ Ν΍ϭΰϟ΍ ϰϠϋ }ϢϜ΋Ύϣ·ϭ ϢϛΩΎΒϋ Ϧϣ ϦϴΤϟΎμϟ΍ϭ ϢϜϨϣ
ϢϜϧΎϤϳ΃ ΖϜϠϣ ΎϤϣ ΏΎΘϜϟ΍ ϥϮϐΘΒϳ Ϧϳάϟ΍ϭ ...{ ΔϤϳήϜϟ΍ Δϳϵ΍ ϲϓ ˯ΎΟ ΪϘϓ ˬϪϜϟΎϣ Ϧϣ ϪΘϳήΣ ϱήΘθϳ ϥ΃ ΪΒόϠϟϭ
ϥ΃ ϱ΃ .}..Ύ˱ ϨμΤΗ ϥ
˴ Ω˸ έ˴ ΃ ϥ· ˯ΎϐΒϟ΍ ϰϠϋ ϢϜΗΎϴΘϓ ΍ϮϫήϜ˵Η ϻϭ ϢϛΎΗ΃ ϱάϟ΍ Ϳ΍ ϝΎϣ Ϧϣ ϢϫϮΗ΁ϭ ΍˱ήϴΧ ϢϬϴϓ ϢΘϤϠϋ ϥ· ϢϫϮΒΗΎϜϓ
ϭ΃ ϼ
˱ ΟΎϋ ώϠΒϤϟ΍ ϯΩ΃ ˯΍Ϯγ ˬϪΒΗΎϜϴϓ ϪϘΘϋ ˯ΎϘϟ Ϧϴόϣ ώϠΒϣ ϰϠϋ ϩΪϴγ ΐΗΎϜϳ ϥ΃ Ω΍έ΃ϭ ΐδϛ ΍Ϋ ϥΎϛϭ Ύ˱ Ϩϴϣ΃ ϥΎϛ ΍Ϋ· ϙϮϠϤϤϟ΍

˱ Ο΁
ΪϘϓ .ϢϬϘΘϋ νήϐϟ ϖϴϗήϟ΍ αΎϨϟ΍ ξόΑ ϱήΘθϳ Ϊϗϭ .ΕΎΒγΎϨϤϟ΍ ξόΑ ϲϓ ϊγ΍ϭ ϕΎτϧ ϰϠϋ ϢΘϳ ϖϴϗήϟ΍ ϖΘϋ ϥΎϛϭ
.Ώ΍ϮΛ΃ ΔΛϼΛϭ ϢϫέΩ ΔΌϤΑ ϢϬϨϣ ϞϜϟ ήϣ΃ϭ ΪΒϋ ϒϟ΃ ΰΘόϤϟ΍ ϪϨΑ΍ έ΍άϋ· ΪϨϋ Ϳ΍ ϰϠϋ ϞϛϮΘϤϟ΍ ϖΘϋ΃
ϭ΃ ΍˱ήϛΫ ΪΒόϟ΍ ϭ΃ ϙϮϠϤϤϟ΍ ΔϤϴϗ ϒϠΘΨΗ ϥ΃ ϲόϴΒτϟ΍ Ϧϣ ϥΎϛϭ .΍˱ΪϴΒϋ ΩϮδϟ΍ϭ ϚϴϟΎϤϣ ξϴΒϟ΍ ˯ΎϗέϷ΍ ϲϤγ Ϊϗϭ
ϲϓ ϥϭίέΎΑ ˯΍ήϣ΃ϭ Ω΍Ϯϗ ϢϬϨϣ έΎλ Ϊϗϭ ˬϢϫήϴϏ Ϧϣ ΔϟΰϨϣ ϰϠϋ΃ ϢϬϨϣ Ρϼδϟ΍ ΔϠϤΣϭ ˬϝΎϤϋϷ΍ Ϧϣ ϦδΤϳ ΎϤΑ ˬϰΜϧ΃
ϻ ϱάϟ΍ έΪμϤϟ΍ ϙήΘϟ΍ϭ ΔΒϟΎϘμϟ΍ ϥΎϛϭ .˯ΎϔϠΨϟ΍ ή΋Ύμϣϭ Ι΍ΪΣϷ΍ ήϴγ ϲϓ ήϴΒϛ ϥ΄η ϢϬϨϣ ήϴΜϜϟ ϥΎϛϭ ˬϲΑήόϟ΍ ζϴΠϟ΍
Ϧϋ Ξϧήϔϟ΍ ΩϼΑ Ϧϣ ϲΗ΄ϳ ΔΒϟΎϘμϟ΍ Ϧϣ ˬ˯΍ήϣΎγ ϭ΃ Ω΍ΪϐΑ ˬΔϓϼΨϟ΍ ΓήοΎΣ ϰϟ΍ ΐϠΠϳ ϥΎϛ Ύϣϭ .ϚϴϟΎϤϤϟ΍ Ϧϣ ϪϨϴόϣ ΐπϨϳ
.βϟΪϧϷ΍ ϖϳήσ
(50-54 ι - ϲϗΎΒϟ΍ΪΒϋ ΪϤΣ΍ - ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϢϟΎόϣ) ΏΎΘϛ Ϧϣ
ϢϳΪϘϟ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ΓέΎπΣ ϲϓ ϱέ΍ϮΠϟ΍ϭ ΪϴΒόϟ΍ ΩϮΟϭ
ΓΪϳΪϋ ΔϴΒϨΟ΃ ΕΎΌϓ ΩϮΟϭ ΚϴΣ Ϧϣ ˬϲγΎΒόϟ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ Ω΍ΪϐΑ ΔϨϳΪϣ ϊϤΘΠϤΑ ΍˱ήϴΜϛ ήϛάϳ ϞΑΎΑ ΔϨϳΪϣ ϊϤΘΠϣ ϥ·
:ϦϴϴϠλϷ΍ ϥΎϜδϟ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ
ϱάϟ΍ ϥϮϴϠλϷ΍ ϥΎϜδϟ΍ ΔϣΪϘϤϟ΍ ϲϓϭ ˬΔϔϠΘΨϣ ΏϮόθϟ ΔϧϮϠϣ ΓέϮλ ϩέ΍ϭί ϲτόϳ ϱέΎΠΘϟ΍ ϞΑΎΑ ΰϛήϣ ϥΎϛ *
ϑϮϴπϟ΍ϭ έΎΠΘϟ΍ϭ ΝΎΠΤϟ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ϝΎΣήΘϟ΍ Ύμϋ ϢϫΩ΍ΪΟ΃ ΎϬϴϓ ϊοϭ ϥ΃ άϨϣ ˬΓΪϳΪϋ ϝΎϴΟ΃ άϨϣ ϞΑΎΑ ϲϓ ΍ϮηΎϋ
ΖΒϠΟ ΪϘϟϭ .Γήϴμϗ ϡ΃ ΔϠϳϮσ Ε΍ήΘϔϟ ˯΍Ϯγ ΔϠϴϤΠϟ΍ ΔϨϳΪϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΔϣΎϗϼϟ ϥ΍ ΪϠΒϟ΍ ϒϠΘΨϣ Ϧϣ ϥϮϣΪϘϳ ΍ϮϧΎϛ Ϧϳάϟ΍
ϥϭήτπϳ ΍ϮϧΎϛ Ϧϳάϟ΍ϭ ϞΑΎΑ ϰϟ΍ ϯήγϷ΍ Ϧϣ ϑϮϟϷ΍ ˬήμϧ άΧϮΒϧ ΕϼϤΣ ΎϤϴγ ϻϭ ϦϴϴϠΑΎΒϟ΍ ϙϮϠϤϠϟ ΔϳήϜδόϟ΍ ΕϼϤΤϟ΍
ΏϮόθϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ ϒϠΘΨϣ ϲϠΜϤϣ ϰϠϋ βϴϟ ΔσΎδΒΑ ϑήόΘϳ ϥ΃ ϪϨϜϤϳ ϕ΍ϮγϷ΍ϭ ωέ΍Ϯθϟ΍ ϲϓ ϝϮΠΘϤϟ΍ ϥ· .ΪϴΒόϛ ϙΎϨϫ ϞϤόϠϟ
ϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ΎϴϧΪϟ΍ ΔϘΒτϟ΍ ΖϧΎϛϭ .Ύ˱ πϳ΃ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎϘΒτϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ ϒϠΘΨϣ Ϧϋ Ύ˱ ϋΎΒτϧ΍ άΧ΄ϳ ϥ΃ ϪϧΎϜϣΈΑ ϥΎϛ ϞΑ ˬΐδΣ
έϮμϘϟ΍ ˯ΎϨΑ ϲϓ ϦϳΪϋΎδϣ ϝΎϤόϛ ϥϮϠϤόϳ ΍ϮϧΎϛ ΪϘϓ ˬϝΎϤϋϷ΍ ω΍Ϯϧ΃ ϒϠΘΨϣ ϲϓ ϥϮϠϐΘθϳ ΍ϮϧΎϛ .ΪϴΒόϟ΍ Ϧϣ ϥϮϜΘΗ ϲϠΑΎΒϟ΍
˯ϲθϛ ϥϮϠϣΎόϳ ΍ϮϧΎϛ ΪϴΒόϟ΍ ϥ΃ φΣϼϳϭ .ΕϮϴΒϟ΍ ϲϓ ϡΪΨϛ ϭ΃ ϑήΤϟ΍ ΏΎΤλ΃ϭ έΎΠΘϟ΍ ΪϨϋ ˯΍ήΟ΄ϛ ϭ΃ Δϋ΍έΰϟ΍ ϭ΃ ΔϴϜϠϤϟ΍
ϲϓ ϚϟΫ ϯήϧ ϝΎΜϤϓ ˬϥϮϧΎϗ ϱ΃ ΎϬϴϤΤϳ ϥ΃ ϥϭΩ ˯Ύθϳ ΎϤϔϴϛ ΎϬΑ ϑήμΘϟ΍ ϦϜϤϳ Δότϗ Δϳ΄ϛ ϭ΃ ήϣϮγ ΪϬϋ άϨϣ Ϊϴϫί
Ϧϴϋ ϢϫΪΣ΃ ΄Ϙϓ ΍Ϋ·ϭ) :ϲϠϳ ΎϤϛ κϧ Ϊϗϭ ήΤϟ΍ ΔΑϮϘϋ Ϧϋ ϒϠΘΨΗ ΪΒόϟ΍ ΔΑϮϘϋ ϥ΄Α ΪϛΆΗ ϲΘϟ΍ ϲΑ΍έϮϤΣ Ϧϴϧ΍Ϯϗ ΔϋϮϤΠϣ
ϦϤΛ ϒμϧ ΪΒόϟ΍ ΐΣΎμϟ ϊϓΪϳ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ˬϪϤψϋ ήδϛ ϭ΃ ήΧ΁ ϞΟέ ΪΒϋ ϞΟέ Ϧϴϋ ϢϫΪΣ΃ ΄Ϙϓ ΍Ϋ· .ϪϨϴϋ ΖΌϘϓ ˬήΣ ϞΟέ
ήΒΘόϳ ΪΒόϟ΍ ϥΎϛϭ .ϪϨϤΜϟ ϼ
˱ ϴϠϘΗ ήΒΘόϳ ϥΎϛ ΪΒόϟ΍ ϪϳϮθΗ ϥ΃ Ϋ· ˬΪΒόϟ΍ ΐΣΎλ ϰϟ΍ ϊΒτϟΎΑ ϊϓΪϳ ώϠΒϤϟ΍ ΍άϫ ϥΎϛϭ .(ήϴΟϷ΍
ΪΣ΃ ϲϓ Ύ˱ ϣΩΎΧ ϞϤόϳ ϱάϟ΍ ΪΒόϟ΍ ϥΎϛϭ .ΔϴμΨθϟ΍ ϪΘΤϠμϣ Ϧϣ ϪΑ ˯ΎϨΘϋϻ΍ ϥΎϛ Ϛϟάϟϭ ˬΔϨϴϤΛ ϞϤϋ Γ΍Ω΃ ϩΪϴδϟ ΔΒδϨϟΎΑ
ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ϭ ΔϴϓΎο· Γ΃ήϣ΍ ϭ΃ ΔϘϴθόϛ ϩΪΒϋ ΖϴΒϟ΍ Ώέ άΨΘϳ ϥΎϛ Ύϣ Ύ˱ ΒϟΎϏϭ .ΔϠ΋Ύόϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ΪΣ΃ Ύϣ ΪΣ ϰϠϋ ήΒΘόϳ ΕϮϴΒϟ΍
ΪϴΒόϟ΍ Ϧϣ ϦϴϠϐΘθϤϟ΍ ΩΪϋ ϦϜϳ Ϣϟϭ .ΔϠ΋Ύόϟ΍ ϲϓ ϕϮϣήϣ ΰϛήϣ ϰϟ΍ ϞμΗ ϥ΃ έϮϛάϟ΍ ΎϤϴγ ϻϭ ϝΎϔσϷ΍ ΏΎΠϧ΍ ΔΠϴΘϧ ϊϴτΘδΗ
ϰϟ΍ ΪΣ΍ϭ ϦϴΑ Ρϭ΍ήΘϳ Ύϣ ΓΩΎϋ ϚϠϤΗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΔϠ΋Ύόϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ΎϬΑ ϡϮϘϳ ϝΎϤϋϷ΍ Ϣψόϣ Ζϧ΍Ύϛϭ .΍˱ήϴΜϛ ςγϮΘϣ Ϧσ΍Ϯϣ ΖϴΑ ϲϓ
127

ΓήϴΒϛ ΍˱Ω΍Ϊϋ΃ ΎϬϴϓ ΍ϮϠϐη ΓήϴΒϛ ΝΎΘϧ΍ ΕΎηέϭ ΢ϟΎμϤϟ΍ϭ ϦϬϤϟ΍ ΏΎΤλ΃ϭ ϥϮϴϓήΤϟ΍ ϰϨΑ ήμϧ άΧϮΒϧ ΪϬϋ ϲϓϭ .ΪϴΒϋ ΔΛϼΛ
.»ΪϴΒόϟ΍ Ϧϣ
.»46-47 ι - ϞϜϨϴϠϛ ϦϴϠϔϳ΍ - ϞΑΎΑ ϰϟ΍ ΔϠΣέ« ΏΎΘϛ Ϧϣ
***
ϕήθϤϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ΓΪΣϭ Ϧϋ
Ϧϣ έήΤΘϟ΍ ΪόΑ ΕΎϨϳήθόϟ΍ Ε΍ϮϨγ ϰϟ΍ ΩϮόΗϭ ΔϤϳΪϗ (ΐϴμΨϟ΍ ϝϼϬϟ΍) ϕήθϤϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ΓΪΣϭ ϰϟ΍ ΓϮϋΪϟ΍ ϥ·
΢ϨϤΑ (έϮϔϠΑ) Ϊϋϭϭ ϕήθϤϟ΍ ΖϤδϗ ϲΘϟ΍ (ϮϜϴΑ βϜϳΎγ) Ϧϴϴδϧήϔϟ΍ϭ ΰϴϠϜϧϻ΍ Ε΍ήϣ΍Άϣ ϑΎθϜϧ΍ϭ ϲϧΎϤΜόϟ΍ ϝϼΘΣϻ΍
: ιϮμΨϟ΍ ΍άϬΑ ˯΍έϵ΍ ξόΑ ΎϨϫ .ΩϮϬϴϠϟ ϦϴτδϠϓ
ΐϴμΨϟ΍ ϝϼϬϟ΍ ΓΪΣϭ ΪϬθϣ *
Ϫϧ΃ϭ ˬΏΎΘϜϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΔγϭέΪϤϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ ϲϓ ΓΪΣ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟ΍ ˬ- ΔϴΨϳέΎΗ ΔϴϨΑ ΩϮΟϭ ΓήϜϓ ϰϠϋ ΪϬθϤϟ΍ ΍άϫ ΰϜΗήϳ
ϊϓ΍Ω ΪϘϟ .Ύϫήγ΄Α ΔϘτϨϤϟ΍ ϲο΍έ΃ ϢπΗ ΓΪΣ΍ ϭ ΔϟϭΩ Ϯϫ ˬΐγΎϨϣ ϲϧϮϧΎϗ ϞϜη ϲϓ ΔϴϨΒϟ΍ ϩάϫ αήϜΘΗ ϥ΃ Ύ˱ ϴϟΎΗ ϲόϴΒτϟ΍ Ϧϣ
ϦϜϤϳϭ .ΔϴϤηΎϬϟ΍ ΓήγϷ΍ Ύ˱ ϧΎϴΣ΃ ΎϬΘϨΒΗ ΎϤϛ ˬ(ΔϴϨΒϟ΍ ϩάϬΑ ΖϳϮϜϟ΍ϭ ιήΒϗ Ύ˱ ϘΤϠϣ) ΓήϜϔϟ΍ Ϧϋ ΓΩΎόγ ϥϮτϧ΃ ϲϧΎϨΒϠϟ΍
ϞμΣ Ύϣ ΍άϫϭ .ϕ΍ήόϟ΍ϭ ΎϳέϮγ ϱ΃ ΔϘτϨϤϟ΍ ϲϓ ϦϴϴγΎγϷ΍ ϦϴϧΎϴϜϟ΍ ΓΪΣϭ ϝϼΧ Ϧϣ ϻ· ωϭήθϣ ΍άϜϬϟ ΓΎϴΣ ϻ ϥ΃ ΩΎϘΘϋϻ΍
.1979 ϡΎϋ ΓΰϴΟϭ ΓήΘϔϟϭ Ύ˱ ϴϠϜη
ήϓΎπΗ ΐΒδΑ ˬˬΎ˱ ϔόοϭ ΔηΎθϫ ΕΩ΍Ωί΍ ΔϴϨόϤϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ ϥ΃ ΍ΪΑ ΍Ϋ· Ύ˱ λϮμΧ ˬΪϬθϤϟ΍ ΍άϬΑ ήϴϜϔΘϟ΍ ϝϮϘόϤϟ΍ Ϧϣ
) ΕΎϧΎϴϛ ΔόΑέ΃ ΩϮΟϮΑ ΰϴϤΘΗ ϞϜϛ ΔϘτϨϤϟΎϓ .ΎϴϛήΗϭ ϥ΍ήϳ΍ϭ Ϟϴ΋΍ήγ΍ Ϧϣ ϼ
˱ Μϣ ΔϴΗ΄ΘϤϟ΍ ˬΎϬϴϠϋ ΓήηΎΒϤϟ΍ ΔϴϤϴϠϗϻ΍ ρϮϐπϟ΍
ϭ΃ ήμϤϛ ΔϴΑήϋ ϑ΍ήσ΃ ήϛΫ ϥϭΩ Ϧϣ) ΓέΩΎϗ ϥ΍ήϳ΍ϭ ΓΪΣϮϣ ΎϴϛήΗϭ ΔϳϭϮϧ Ϟϴ΋΍ήγ΍ ϞΑΎϘϤΑ (ϦϴτδϠϓ ϥΎϴϛ ωϭήθϣϭ
ϲϓ ΎϤϛ ˬϦϣΰϟ΍ Ϧϣ Γήϴμϗ ϞΣ΍ήϣ ˯ΎϨΜΘγΎΑ ˬΓήϴΒϛ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ΖϧΎϛ ΔϘτϨϤϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ΔϴόγϮΘϟ΍ ρϮϐπϟΎϓ ΎϨϫ Ϧϣ .(ΔϳΩϮόδϟ΍
ϰϟ΍ ϰόγ Ύϣ έΪϘΑ Ύ˱ ϳΪϴΣϮΗ ϦϜϳ Ϣϟ ΔϘτϨϤϟ΍ ϡΎϜΤϟ ϲόϴΒτϟ΍ Ϟόϔϟ΍ Ωέ ϦϜϟϭ .ΔϴγΎΒόϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ ϊϠτϣ ϲϓ ϭ΃ ΔϳϮϣϷ΍ ΔϠΣήϤϟ΍
.ϚϟΎϨϫ Ύϣ ϰϟ΍ ϦϴϴϧΎϤΜόϟΎΑ ϲϠϋ ΪϤΤϣ ϥϮϳέϮδϟ΍ϭ ˬϙήΘϟΎΑ αήϔϟ΍ ΓήΘϔϟ ϥϮϴϗ΍ήόϟ΍ ϥί΍Ϯϓ .ήΧ΂Α ϲΟέΎΧ ςϐο Δϧί΍Ϯϣ
Ϫϧ΃ Ϋ· .ϝϮΤΗ ΍άϜϫ ϰϠϋ Ε΍ήηΆϣ Δϳ΅έ ΐόμϟ΍ Ϧϣ ϪϧΈϓ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϲϓ ˮϚϠδϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϲΨϳέΎΗ ϝϮΤΗ ϰϟ΍ ήϴθϳ Ύϣ ϙΎϨϫ Ϟϫ
βϴϟ ˬ(ήϛάϳ ϯΪϣ ϱ΃ ϪΗΎΣϭήσ ϖϠΗ Ϣϟ ΚϴΣ ϕ΍ήόϟ΍ Ϧϋ ϰϠΨΗ Ϊϗϭ Ύ˱ ϧΎϴΣ΃ ϭΪΒϳ Ϫδϔϧ Ϯϫϭ) ϱέϮδϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ΏΰΤϟ΍ ΝέΎΧ
ϦϜϟϭ .ϩ΍ΎΠΗϻ΍ ΍άϫ ϲϓ ϼ
˱ όϓ ϞϤόΗ ΔϤψϧ΃ ϙΎϨϫ ϥ΃ ϭΪΒϳ ϻϭ ˬ»ΐϴμΨϟ΍ ϝϼϬϟ΍« ΓΪΣϭ ϰϟ΍ ϼ
˱ όϓ ϮϋΪΗ ϯϮϗ Ϧϣ ϙΎϨϫ
»ϝϼϬϟ΍ Δϣί΃« Ϧϣ Ϊϳΰϳ ϲϛήΘϟ΍ - ϲϧ΍ήϳϻ΍ - ϲϠϴ΋΍ήγϻ΍ ϲΛϼΜϟ΍ ϥ΃ ΍ΪΑ ϥ΃ ϻ˱ ϮϘόϣ ΢ΟέϷ΍ ϰϠϋ ΢Βμϳϭ Ύ˱ Ϥ΋Ύϗ ϰϘΒϳ ΪϬθϤϟ΍
ϒϗϮϤϟ΍ϭ ˬϞϴ΋΍ήγ΍ ϊϣ ΏήΤϟ΍ ϲϓ ϲΒδϨϟ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϛέΎθϤϟ΍ ϒόο ϥ΃ ήϴϏ .Ϫϟ ΔϴϘϴϘΣ ΔϬΟ΍ϮϤΑ ϦϴϤΘϬϣ ήϴϏ Ώήόϟ΍ ϥ΃ϭ
»ϲϟϼϫ« ϱΪϴΣϮΗ έΎϴΗ ϱ΃ Ϧϋ ϥϭΪϴόΑ ΎϨϧ΃ ϰϟ΍ ήϴθΗ ˬϯήΧ΃ έϮϣ΃ϭ ˬϥ΍ήϳ΍ ϊϣ ϪΑήΣ ϝϼΧ ϕ΍ήόϟ΍ Ϧϣ ϱέϮδϟ΍ ϲϤγήϟ΍
.ϲϘϴϘΣ
.»258-259 ι - Δϣϼγ ϥΎδϏ - ϲΑήόϟ΍ ϕήθϤϟ΍ ϲϓ ΔϟϭΪϟ΍ϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ « ΏΎΘϛ Ϧϣ
***
ΪϳΪΟ ϲϤϴϠϗ΍ ϡΎψϧ : ΐϴμΨϟ΍ ϝϼϬϟ΍ *
ΔϋΎϤΟϭ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϳέϮδϟ΍ ΕΎϣΎϋΰϟ΍ϭ ϦϴδΤϟ ΍ ϦΑ Ϟμϴϓ ήϴϣϷΎΑ ϞΜϤΘϤϟ΍ ϝϭϷ΍ ϲΑήόϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ Ϟϴϋήϟ΍ Ρήσ
- βϜϳΎγ ΕΎϴϗΎϔΗ΍ ϦϜϟϭ ˬϲΑήόϟ΍ ϕήθϤϟ΍ ΓΪΣϮϟ ΐϴμΨϟ΍ ϝϼϬϟ΍ ΓήϜϓ ˬϲϧΎϤΜόϟ΍ ζϴΠϟ΍ ϲϓ Ώήόϟ΍ ρΎΒπϟ΍ Ϧϣ ΪϬόϟ΍
ΐϴμΨϟ΍ ϝϼϬϟ΍ ωϭήθϣ ΖόϓΩ ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔϴπϘϟ΍ ΪϘόΗϭ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΏήΤϟ΍ ϑϭήχ ϥ΃ ϻ· .ϚϟΫ ϥϭΩ ΖϟΎΣ ΍ϮϜϴΑ
ΏΎΘϜϟ΍ ϢγΎΑ ΕήϬΘη΍ Γήϛάϣ ϲϓ ΐϴμΨϟ΍ ϝϼϬϟ΍ ΓήϜϓ 1942 ϡΎϋ ϲϓ Ϊϴόδϟ΍ ϱέϮϧ Ρήσ ΎϣΪϨϋ ϯήΧ΃ Γήϣ ΔϬΟ΍ϮϠϟ
128

ΖϨϤπΗ ˬΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔϴπϘϠϟ ϼ
˱ Σ ήϓϮϳ ΎϤΑ ΔϘτϨϤϟ΍ ϞΒϘΘδϤϟ έϮμΘϛ ˬϲδϴϛ ϲϧΎτϳήΒϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ήϳίϭ ϰϟ΍ ΎϬΑ ΚόΑ ˬϕέίϷ΍
: ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔϴγΎγϷ΍ ˯ϯΩΎΒϤϟ΍
.ΓΪΣ΍ϭ ΔϟϭΩ ϲϓ ϥΩέϷ΍ ϲϗήηϭ ϦϴτδϠϓϭ ϥΎϨΒϟϭ ΔϳέϮγ ΪϴΣϮΗ ΩΎόϳ ϥ΃ - 1
˯΍Ϯγϭ ˬΔϳέϮϬϤΟ ϡ΃ ΔϴϜϠϣ ΖϧΎϛ΃ ˯΍Ϯγ ϢϬϟ ϕϭήΗ ϲΘϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ωϮϧ ϲϓ ϢϬδϔϧ΃ ΔϟϭΪϟ΍ ϩάϫ ϥΎϜγ ΖΒϳ ϥ΃ - 2
.Ύ˱ ϴϟ΍έΪϴϓ ΍˱ΩΎΤΗ΍ ϡ΃ ΓΪΣϭ ΖϧΎϛ΃
ϡΎϤπϧϻ΍ ϯήΧϷ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ϝϭΪϠϟ ΢Ϥδϳ ϥ΃ ϰϠϋ ΍˱έϮϓ ΔϳέϮγϭ ϕ΍ήόϟ΍ ΎϬϴϟ΍ ϢπϨϳˬ ΔϴΑήϋ ΔΒμϋ ΄θϨΗ ϥ΃ - 3
.Ε˯Ύη ϰΘϣ ΎϬϴϟ΍
ΪΣ΃ Ϫγ΃ήϳϭ ΔΒμόϟ΍ ϩάϫ ϚϠγ ϲϓ ΔσήΨϨϤϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ϪΤηήΗ Ϣ΋΍Ω βϠΠϣ ΔϴΑήόϟ΍ ΔΒμόϟ΍ ϩάϬϟ ϥϮϜϳ ϥ΃ - 4
.ϝϭΪϟ΍ ϚϠΗ ˯ΎοήΑ ϪΑΎΨΘϧ΍ ϢΘϳ ϥ΃ ϰϠϋ ϝϭΪϟ΍ ϚϠΗ ˯Ύγ΅έ
ˬΔϠϤόϟ΍ ˬΔϴΟέΎΨϟ΍ ϥϭΆθϟ΍ ˬωΎϓΪϟ΍ : ΔϴϟΎΘϟ΍ έϮϣϷ΍ Ϧϋ ϝϭΆδϣ ΔϴΑήόϟ΍ ΔΒμόϟ΍ βϠΠϤΑ ϥϮϜϳ ϥ΃ - 5
.ϢϴϠόΘϟ΍ ˬΕΎϴϠϗϷ΍ ϕϮϘΣ ΔϳΎϤΣ ˬϙέΎϤϜϟ΍ ˬΕϼλ΍ϮϤϟ΍
Γέ΍Ω΍ ϖΣ ϢϬΤϨϣ ϊϣ ΎϬϴϓ ΔϳήΜϛ΃ ϥϮϧϮϜϳ ϲΘϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ ϲϓ ΔϴΗ΍Ϋ ϪΒη Γέ΍Ω΍ ϦϴτδϠϓ ϲϓ ΩϮϬϴϟ΍ ΢ϨϤϳ - 6
ΔόΑΎΗ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϚϠΗ ϊϴϤΟ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϰϠϋ ΔϴΤμϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ϭ αέ΍ΪϤϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ϥΪϤϟ΍ϭ ϒϳήϟ΍ ϲϓ ϢϬϘσΎϨϣ
.ΔϳέϮδϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϑ΍ήηϹ
ΔλΎΧ ΔϨΠϟ ϒϟ΄ΘΗϭ ˬΪΒόΘϟ΍ ϭ΃ ΓέΎϳΰϟ΍ ΪμϘΑ ϥΎϳΩϷ΍ ϊϴϤΟ ˯ΎϨΑϷ ΎϬϴϟ΍ ϝϮΧΪϟ΍ ΢Ϥδϳ ΔϨϳΪϣ αΪϘϟ΍ ϥϮϜΗ ϥ΃ - 7
.ϚϟΫ ϥΎϤπϟ ΔΛϼΜϟ΍ ϥΎϳΩϷ΍ ϲϠΜϤϣ Ϧϣ
Ε΍ϮϨδϟ΍ ϝϼΧ ϲϓ ϪΑ ϥϮόΘϤΘϳ ΍ϮϧΎϛ Ύϣ ϮΤϧ ϰϠϋ ΓίΎΘϤϣ Γέ΍Ω΍ - ΍ϭ˯Ύη ΍Ϋ΍ - ϥΎϨΒϟ ϲϓ Δϧέ΍ϮϤϟ΍ ΢ϨϤϳ ϥ΃ - 8
6 ϦϴΗήϘϔϟ΍ ϡΎϜΣϷ Ύ˱ Ϙϓϭ ΔϘΑΎδϟ΍ Ε΍έ΍ΩϻΎΑ ΓϮγ΃ ϲϟϭΩ ϥΎϤο ϰϟ΍ ΪϨΘδΗ ϥ΃ ϰϠϋ ΔϴϧΎϤΜόϟ΍ ΔϳέϮσ΍ήΒϣϻ΍ ΪϬϋ ϲϓ ΓήϴΧϷ΍
(.7 ϭ
: ϝϮϘϳ Ϊϴόδϟ΍ ϱέϮϧ ΐΘϛ ΩϮϬϴϟ΍ϭ ϦϴτδϠϓ Ώήϋ Ϧϋϭ
ΔοέΎόϤϟ΍ Ϊη΃ ϦϴοέΎόϣ Ϣϫ΍ήϧ Ϛϟάϟϭ ΔϳΩϮϬϳ ΔϟϭΩ ϲϓ ΔϴϠϗ΃ ΍ϮΤΒμϳ ϥ΃ Ϧϣ ϥϮϓϮΨΘϳ ϦϴτδϠϓ Ώήϋ ΪΠϧ ΎϨϧ·«)
ˬΓήϴΒϛ ΔϳϮϗ ΔϴΑήϋ ΔϟϭΩ Ϧϣ ΍˱˯ΰΟ ϦϴτδϠϓ ΖΤΒλ΃ ΍Ϋ΍ ˯΍Ϊόϟ΍ ΍άϫ ϒΨϳ ϥ΃ ΪΑ ϻ ϦϜϟϭ ΔλΎΧ Ύ˱ ϗϮϘΣ ΩϮϬϴϟ΍ ΢Ϩϣ ϲϓ
ϥϮΤΒμϳ ΎϣΪϨϋ ϢϬϟ ΔΤϧΎδϟ΍ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ιήϔϟ΍ ΩΎϳΩί΍ Ϧϋ ϼ
˱ πϓ ˬϢϬΘϣϼγ ϰϠϋ ΩϮϬϴϟ΍ ϥΎϨΌϤσ΍ Ω΍Ωΰϳ Ύ˱ πϳ΃ ϚϟάΑϭ
(.ϥϮϠϣ΄ϳ ΍ϮϧΎϛ ΎϤϣ ήϴΜϜΑ ήΒϛ΃ ΔϟϭΩ ϲϓ ΔϴΗ΍Ϋ ϪΒη Γέ΍ΩΈΑ ΔόΘϤΘϣ Δϔ΋Ύσ
ϩέϭΩ ΐΒδΑ ΪϳΪΠϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ έΎϴΘϟ΍ ΔϘΛ ΪϘϓ Ϫϧ΃ ϻ· ˬϝϭϷ΍ ϲΑήόϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ Ϟϴϋήϟ΍ Ϧϣ ϥΎϛ Ϊϴόδϟ΍ ϱέϮϧ ϥ΃ Ϧϣ ϢϏέ
έϮΤϤϟ΍ ϝϭΩ ϊϣ ϒϟΎΤΘϤϟ΍ ΪϳΪΠϟ΍ ϱέϮΜϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ωϭήθϤϟ΍ Ω΍ϭέ ϊϣ ϲϟΎΘϟΎΑ ϡΪτλ΍ϭ ˬ1941 ϡΎϋ ΕΎϛήΣ ϲϓ
.ΓΩέΎΒϟ΍ ΏήΤϟ΍ ϥΎΑ· ϲΘϴϴϓϮδϟ΍ ΩΎΤΗϻ΍ ΪόΑ ΎϤϴϓϭ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΏήΤϟ΍ ϥΎΑ·
ϪϠθϓ ΖΒΛ »ϱέϮΛ« ωϭήθϣ ΢ϟΎμϟ ϙ΍άϧ΁ ΐϴμΨϟ΍ ϝϼϬϟ΍ ωϭήθϣ ξϬΟ΃ Ϊϗϭ ˬΡΎΠϨϟΎΑ ϻ· αΎϘϳ ϻ ΡΎΠϨϟ΍ ϥ·
ΔΑήΠΘϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϦϴϤϫΎδϤϟ΍ ΪΣ΃ Ϯϫ έϮτδϟ΍ ΐΗΎϛ ϥ΃ϭ ΔλΎΧ ˬΪΣϷ ΔϴϛΰΗ ϭ΃ Δϧ΍Ω· ΍άϫ ϲϓ βϴϟ .ϥήϗ ϒμϧ ΪόΑ
.ΔΑήΠΘϟ΍ ίϭΎΠΗ ΏϮϠτϤϟ΍ϭ
ΔϴΑήόϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ϰϠϋ ΔϠϴϘΛ ˯ΎΒϋ΃ ϑΎο΃ ˬϪϓ΍Ϊϫ΃ ϖϴϘΤΗ ϲϓ »ϱέϮΜϟ΍« ϲΑήόϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ωϭήθϤϟ΍ Ϟθϓ ϥ· ΓϮϋΩ ϞΑ ϲοΎϤϠϟ ΓΩϮϋ ΍άϫ ϲϓ βϴϟ .˯ΐόϟ΍ ϚϟΫ ΢οϮϳ ϡϮϴϟ΍ νϭήόϣ Ϯϫ Ύϣϭ Ύ˱ Σϭήτϣ ϥΎϛ Ύϣ ϦϴΑ ΔτϴδΑ ΔϧέΎϘϣϭ
.ϡΎϣϸϟ ΓϮτΧ Ύ˱ ϤΘΣ ΎϬϨϜϟϭ Δόο΍ϮΘϣ ϥϮϜΗ Ϊϗ ϡϮϴϟ΍ ΔΣΎΘϣ ιήϓ Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϻ΍ϭ ΡΎΘϔϧϼϟ

129

Ϟϫ ϯήΗ Ύϴϓ ˬΐϴμΨϟ΍ ϝϼϬϟ΍ ωϭήθϣ ϖϴϘΤΗ ϥϭΩ ΖϟΎΣ Ϊϗ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΏήΤϟ΍ ΪόΑ Ύϣ Ε΍έϮτΗ ΖϧΎϛ ΍Ϋ΍
ΔϴϨϣ΃ϭ ΔϳΩΎμΘϗ΍ ΢ϟΎμϣ ϰϟ΍ ΪϨΘδϳϭ ΐϴμΨϟ΍ ϝϼϬϟ΍ ΔΣϭήσ΃ ϰϠϋ βγΆϳ ΪϳΪΟ ϲϤϴϠϗ΍ ϡΎψϨϟ ϡϮϴϟ΍ ΔΣΎΘϣ Δλήϔϟ΍
ˮΔϛήΘθϣ
»ϱέϮΜϟ΍«ϢϠΤϟ΍ Ϧϣ ΔϴΑήόϟ΍ ΓϮΤμϟ΍ Δϳ΍ΪΑϭ ˬΔϴϤϴϠϗϻ΍ ΕΎπϗΎϨΘϟ΍ ΕάϏ ϲΘϟ΍ ΔΟϭΩΰϤϟ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΔϴΒτϘϟ΍ ΔϨϤϴϫ ϥ·
ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΔϴϤϨΘϠϟ ΔΤϠϤϟ΍ ΔΟΎΤϟ΍ϭ ˬϞϣΎθϟ΍ ϡϼδϟ΍ ϰϟ΍ Ϟϴ΋΍ήγ΍ ΔΟΎΣϭ ˬήΧ΁ ϰϠϋ ϲΑήϋ ήτϗ ΔϨϤϴϫ Ϧϣ ϑϮΨϟ΍ ΏΎϴϏϭ
.(»ΪϳΪΠϟ΍ ϲϤϴϠϗϻ΍ ϡΎψϨϟ΍ ˯ΎϨΒϟ ΓέΩΎϧ ϥϮϜΗ Ϊϗ Δλήϓ ήϓϮΗ Ϟϣ΍Ϯϋ ΎϬϠϛ ˬΔϛήΘθϤϟ΍ ΔϴϤϴϠϗϻ΍ϭ
.»49-1996 ΩΪϋ - Δϴτόϟ΍ ϥΎδϏ - ϲϗ΍ήόϟ΍ ϒϠϤϟ΍« ΔϠΠϣ Ϧϣ
***
ΐϴμΨϟ΍ ϝϼϬϟ΍ ϥΎϜγ ρϼΘΧ΍ Ϧϋ Δϔϳήσ ΝΫΎϤϧ
ϞΒϘΘδΗ ΓΩΎϋ ΖϠχ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΩϼΑ ϥ΃ ΢ϴΤλ .ΔϤϳΪϗ ϡΎθϟ΍ ϖσΎϨϣϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϦϴΑ ΔϴϧΎϜδϟ΍ϭ ΔϳέΎπΤϟ΍ ΕΎϗϼόϟ΍ ϥ·
΄ΠϠϤϛ Ϛϟάϛϭ ΔϳέΎΠΗ ΏΎΒγϷ ϡΎθϟ΍ ϞΣ΍Ϯγ ϰϟ΍ ϥϭήΟΎϬϳ ΍ϮϠχ ˬήϴΜϜΑ Ϟϗ΃ ΓέϮμΑ ˬϕ΍ήόϟ΍ Ϟϫ΃ ϥ΃ ϻ· ˬΔϴϣΎθϟ΍ Ε΍ήΠϬϟ΍
ϞϴλΎϔΘϟ΍ ξόΑ ϲϓ ωϮοϮϤϟ΍ Δϓ΍ήσ ϦϤϜΗ .Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΎϬϟϮλ΄Α ΪϘΘόΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ήγϷ΍ Ϧϋ ϊσΎϘϣ ΎϨϫ .ΩΎϬτοϻ΍ Ϧϣ
: ϲϗ΍ήόϟ΍ ΎϬϠλ΄Α ΔϤϬϤϟ΍ϭ ϯήΒϜϟ΍ ΔϴϧϭέΎϤϟ΍ Ϟ΋΍Ϯόϟ΍ ξόΑ ΩΎϘΘϋ΍ ΚϴΣ Ϧϣ ϒϗϮΘϟ΍ ξόΑ ϖΤΘδΗ ϲΘϟ΍
ΕϭήϴΑ ϝΎϤη ΔϴϧϭέΎϣ ΔϘτϨϣ ϦϳέϮϨΗ - ΔϳέϮϨΘϟ΍ ήγϷ΍ ΪΟ *
ϦϴΑ Ύϣ ΩϼΑ Ϧϣ ϰΗ΃ Ϯϫϭ έΎτΧ ϰϋΪϳ (ΏϮϘόϳ - ήϏ΍Ω - ϪϴΑήσ - βϧϮϳ - ΏήΣ) ΔϳέϮϨΘϟ΍ ήγϸϟ ϝϭϷ΍ ΪΠϟ΍
ϰϟ΍ ϞϘϧ ϩΩΎϔΣ΃ ΪΣ΃ ϥΎϛ ϝϭϷ΍ ίΎϤϗήϗ ϙΎϨϫ ϦϜγ ΚϴΣ ΎϳέϮγ ϝΎϤη ϲϓ ΐϠΣ ΔϨϳΪϣ ϰϟ΍ 1421 ΔϨγ Ω΍ΪϐΑ ήΠϫ ˬϦϳήϬϨϟ΍
ϰϟ΍ ΏήϬϓ ΎϬΘΣ΍Ϊϓϭ ΐ΋΍ήπϟ΍ ϰϠϋ Ϧϳή΋ΎΜϟ΍ ΔϳΎϤΤΑ ϢϬΗ΍ ϡΎθϟ΍ ΐ΋Ύϧ ήγ Ϧϴϣ΃ ϱ΃ ϩ΍ΪΨΗΎϛ ΐμϨϣ Ϟϐθϳ ϥΎϛϭ ϖθϣΩ
ϲϟΎϫ΃ ΪΟ« (ήτϣ βϟϮΑ ΏϷ΍ ΔσϮτΨϣ) ϩΩϻϭ΃ ϊϣ Δϴϧ΍ήμϨϟ΍ ϖϨΘϋ΍ ΚϴΣ ΡϮϧΎϳ ϲϓ ήϘΘγ΍ ΚϴΣ 1471 ϡΎϋ ϥΎϨΒϟ
ϩ΍ΪΨΗΎϛ έΎλ ίΎϤϗήϗ ϪϤγ΍ ΪΣ΍ϭ ϩΩΎϔΣ΃ Ϧϣ ϞϘϧ .ΐϠΣ ϰϟ΍ 1421 ϡΎϋ Ω΍ΪϐΑ ήΠϫ έΎτΧ ϪϤγ΍ ϱΩ΍ΪϐΑ ϝϭϷ΍ »ϦϳέϮϨΗ«
˯ΎΟϭ .»ϩΩϻϭ΃ ϊϣ ϲϧ΍ήμϧ έΎλϭ ΡϮϧΎϳ ϰϟ΍ Ώήϫϭ ϝϭϷ΍ ίΎϤϗήϗ ϩΪϋΎγ κϠΒϟ΍ ϊϓήΑ ΐόθϟ΍ ΔΒϟΎτϣ ΪϨϋ ϢΛ .ϢϛΎΤϟ΍ ΪϨϋ
ϢΛ ϡΎθϟ΍ ϰϟ΍ ϩΩΎϔΣ΃ ϞΣέ ϭ ΐϠΣ ϰϟ΍ ϞϘϧ ϱΩ΍ΪϐΑ Ϯϫ ϦϳέϮϨΗ ϲϟΎϫ΃ ΪΟ ϥ·« 1599 ϡΎϋ ΥέΆϤϟ΍ ϱΩΎόϤϟ΍ ρϮτΨϤϟ΍ ϲϓ
ίΎϤϗήϗ ΩΎϔΣ΃ϭ ΩϻϭϷ ϕίήϟ΍ϭ ΔθϴόϤϟ΍ ΏΎΒγ΃ ήϓϮΗ ϡΪϋ ΐΒδΑ ˬΪΣ΍ϭ Ϟλ΃ ϰϟ΍ ϢϬόΟήϣ ϦϳέϮϨΗ ϝΎϴόϓ ϥΫ· »ϥΎϨΒϟ ϰϟ΍
ϰγϮϣ ϲϧΎΜϟ΍ ίΎϤϗήϗ ΩΎϔΣ΃ Ϧϣ .ΎΑΎγ έΎϣ ΔδϴϨϛ ϰϨΑ ΚϴΣ ΓέϮϗΎόϟ΍ ϰϟ΍ ϲϧΎΜϟ΍ ίΎϤϗήϗ ϮϋΪϤϟ΍ ϢϫΪΣ΃ ϞϘϧ ΡϮϧΎϳ ϲϓ ϝϭϷ΍
ήϴΧϷ΍ ΍άϫ .ίΎϤϗήϗ ϲΑ΍ βΟήΟ ϪϤγ΍ Ϊϟϭ Ϧϋ ΎϬϴϓ ϲϓϮΗϭ ϦϴΤΟήϣ ΓΪϠΑ ϲϓ ϦσϮΗϭ 1491 ϡΎϋ ϞϣήϬϟ΍ ϰϟ΍ Ρΰϧ ϱάϟ΍
ΎΘΤΘϟ΍ ϦϳέϮϨΗ Δϳήϗ ϰϟ΍ ϞϴΣήϟ΍ ϰϟ΍ ήτοΎϓ ϪΗΎϨΑ ϯΪΣ· ϒτΧ ΍ϮϟϭΎΣ Ϧϳάϟ΍ ϙΎϨϫ ΔϟϭΎΘϤϟ΍ ϊϣ ΔϳϮϣΩ ΕΎϋίΎϨϣ ϲϓ ϞΧΩ
- ΏϭήϛΩ ΪϤΤϣ - ϥΎϨΒϟ Δϧέ΍Ϯϣ« ΏΎΘϛ Ϧϣ

.»ϦϳήϬϨϟ΍ ϦϴΑ Ύ˱ οέ΃ ϰϟ΍ϮΘϤϟ΍ ϢϛΎΤϟ΍ Ϫότϗ΃ ϙΎϨϫ .1520 ϡΎϋ ϚϟΫϭ
.»52-53 ι

ΩϮόΗ ϢϬϟϮλ΃ ϥ΄Α ˬϥϭΪϘΘόϳ ΎϤΒδΣ ˬϥΎϨΒϟ ϲϓ ϢϛΎΤϟ΍ ϲΛϼΜϟ΍ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΖϠόΟ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΔϓΪμϟ΍ ϥ΃ Δϓ΍ήσ ήΜϛϷ΍
ϲόϴθϟ΍ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ βϴ΋έϭ (ϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ) ϲϨδϟ΍ ˯΍έίϮϟ΍ βϴ΋έϭ (ϱϭ΍ήϫ αΎϴϟ΍) ϲϧϭέΎϤϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ :ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ΍
.(ϱήΑ ϪϴΒϧ)
Ϧϣ ΎϬϟ Ϟμϔϣ ΦϳέΎΗ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ΔϟϮϬδϟ Γήϓ΍ϭ ΔμΤΑ ΏΎΘϜϟ΍ ΕΎϣϮϠόϣ Ϧϣ ΖϴψΣ ΓέϮϬθϤϟ΍ Εϼ΋Ύόϟ΍ Ϟόϟ *
ξόΒϟ ΔΘϓϻ ˯ΎϤγ΃ Ϊόγ ϮΑ΃ Ωέϭ΃ ΎϤϛ ΕΎϗέΎϔϤϟ΍ Ϧϣϭ .ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϩάϫ ΏέΎϘΗ ϢϏέ ΎϬϤψόϤΑ ΎϫΩέϭ΃ ΔϋϮϨΘϣ έΩΎμϣ
ϯήϳϭ .έϮΒϤηϭ ΰϴϠΑΩϭ ΰϴϛ΍Ωϭ έΎϧήΑ ϝ΂ϛ ˬϲΒϴϠλ Ϟλ΃ Ϧϣ ˯ΎϤγ΄Α ϰϤδΘϳ Ϧϣ ΔϤϠδϤϟ΍ ήγϷ΍ ϦϴΑ ϥ΃ ϚϟΫϭ ˬΕϼ΋Ύόϟ΍
130

ˬϢϬϣϼγ· -ΕϼϤΤϟ΍ ϝϼΧ ϥΎϨΒϟ ϰϟ΍ ΍ϭ΅ΎΟ Ϧϳάϟ΍ - ϦϴϴΒϴϠμϟ΍ ξόΑ ϥϼϋ΍ ϰϟ΍ ΩϮόΗ ΕΎϴϤδΘϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ϦϴΧέΆϤϟ΍ ξόΑ
.ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ Δϴϣϼγϻ΍ ΔΌϴΒϟ΍ ϲϓ ϥϭήϘϟ΍ ΐϗΎόΗ ϊϣ ΍ϮσήΨϧ΍ϭ
ίήϟ΍ Εϼ΋Ύϋ ΕΎϴϤδΗ ϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ ΎϬϨϣϭ ˬϢΠόϤϟ΍ ϲϓ ΎϬΗϼϴϠόΗϭ ΎϬΑΎΒγ΃ Δϔϳήτϟ΍ ΏΎϘϟϷ΍ϭ ˯ΎϤγϸϟϭ
ˬ΢μϔϟ΍ ϲϠϳ ϱάϟ΍ ϦϴϨΛϻ΍ έΎϬϧ ϊϘϳ ϥΎϛ Ϊϴόϟ ϲϧΎϳήγ Ϯϫ ΓήϴΧϷ΍ ΓήγϷ΍ Ϣγ΍ϭ ˬρϮϋΎΒϟ΍ϭ ϖϳήΑϻ΍ϭ ϞϏήΒϟ΍ϭ ΎγϮϜϟ΍ϭ
ϞλϷ΍ ϲϓ ΎϬϣ΍Ϯϗ ΔϠϛ΃ ϲϫϭ »ΕϮΘϔϟ΍« Ϧϋ ϑήΤϣ ϲϣΎϋ ϲΑήϋ Ϯϫ »εϮΘϓ« Ϣγ΍ ϥ΍ ΎϤϛ .ϝΎϬΘΑϻ΍ϭ ωήπΘϟ΍ ϲϨόϳϭ
ϥ΃ ϻ· ˬΎϬϟϮλ΃ Ϧϋ Ύ˱ Όϴη ΐΗΎϜϟ΍ ϑήόϳ ϻϭ ˬϞΠϔϟ΍ϭ ϞμΒϟ΍ϭ ϕΎϤδϟ΍ϭ έΎπΨϟ΍ϭ Ζϳΰϟ΍ϭ ϞΑ΍ϮΘϟΎΑ ΞϟΎόϳϭ Ζϔϳ βΑΎϳ ΰΒΧ
.εϮΘϓ ϻϮϘϧ ϲϟΎΤϟ΍ ΔΣΎϴδϟ΍ ήϳίϭ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΎϬϨϣ ίήΑ Ϧϣ ήϬη΃
ΕΎϣϮϠόϣ ϰϟ΍ ΍˱ΩΎϨΘγ΍ ΐΗΎϜϟ΍ Ωέϭ΃ ΪϘϓ ˬϢΠόϤϟ΍ ϦϴΒϳ ΎϤϛ ˬΔΑέΎϘΘϣ ΔϴΨϳέΎΗ έϭάΟ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ΔτϠδϟ΍ ΎϜϳϭήΘϟϭ
ΎϬϠλ΃ϭ ˬΎΘϨϜδΑϭ ωΎϘΒϟ΍ ϲϓ ΔϠΣί ΖϨϜγ Γήγ΃ ϞϴϠγ Ϯϫ ϱϭ΍ήϬϟ΍ αΎϴϟ΍ ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ΔϳέϮϬϤΠϟ΍ βϴ΋έ ϥ΃ ΔϘΛϮϣ ΔϴΨϳέΎΗ
βϠΠϣ βϴ΋έϭ .ΩΎϳί ϝ΁ Ϧϣ άΨϓ ϲϫ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ Γήγ΃ Ϣγ΍ ϰϟ΍ ΩϮόΗ ϲϬϓ ΎϫέϭάΟ Ύϣ΃ .ϥΎϨΒϟ ϝΎϤη ϲϓ ϱήϬϟ΍ Δϳήϗ ϲϓ
ϦϴϴΤϴδϤϟ΍ϭ ˬϥΎϨΒϟ ΏϮϨΟ ϲϓ Δόϴθϟ΍ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϦϴΑ ϙήΘθϣ ϪΗήγ΍ Ϣγ΍ (ΎϜϳϭήΘϟ΍ ϲϓ 2 Ϣϗήϟ΍) ϱήΑ ϪϴΒϧ ϲϧΎϨΒϠϟ΍ Ώ΍ϮϨϟ΍
ϲϓ ϥϭΰΒϟ΍ Ϧϣ άΨϔϟ Ύ˱ Ϥγ΍ ϥΎϛ ΎϤϛ .ωΎϘΒϟ΍ Ώήϋ Ϧϣ ΔϋΎϤΠϟ ϥΎϛ ˬΔΒδϨϟ΍ ϪΒθϳ ϢϠϋ Ϣγ΍ Ϯϫϭ .ΎΑήλϭ ΎτγϮϏ ϲϓ
ϖϴϓέ ϲϧΎϨΒϠϟ΍ ˯΍έίϮϟ΍ βϠΠϣ βϴ΋έ ΔϠ΋Ύόϟϭ .ΐϠΣ ϲϓ ΏήϴϨϟ΍ ΏΎΑϭ ϡΎθϟ΍ ΔϳΩΎΑ ϲϓ ϢϴϘΗ ΖϧΎϛ ΔϠϴΒϗ Ζϓήϋ ϪΑϭ ˬϕ΍ήόϟ΍
ήΟΎΘϳ ϭ΃ ϞϤόϳ Ϧϣ ϰϠϋ ϖϠτϳ ϲΑήϋ Ϣγϻ΍ Ϟλ΃ϭ .ΔϴϨγ ϯήΧ΃ϭ Δϴόϴη Δϴϣϼγ΍ ωϭήϓ (ΎϜϳϭήΘϟ΍ ϲϓ 3 Ϣϗήϟ΍)( ϱήϳήΤϟ΍
ϦΑ ϲϠϋ Φϴθϟ΍ Ϯϫ ΓήγϷ΍ ϩάϫ ΪΟ ϥ΃ ϝΎϘϳϭ ˬ ΓήμΒϟ΍ Ϧϣ ΔΒϳήϘϟ΍ ήϳήΣ Δϳήϗ ϰϟ΍ ΩϮόϳ ΎϫέΪμϣ ϥ΍ ΢ΟέϷ΍ϭ .ήϳήΤϟΎΑ
ϝ΁ϭ .ΐϠΣϭ ϥ΍έϮΣϭ ΓΎϤΣ ϰϠϋ ΖϋίϮΗ ΔϳέΫ Ϫϟ ΖϤϧϭ ϙΎϨϫ ΝϭΰΗϭ ϡΎθϟ΍ ϰϟ΍ ήϳήΣ Ϧϣ ήΟΎϫ ϱάϟ΍ ϱήϳήΤϟ΍ ϦδΣ ϲΑ΃
- (ϥΎϨΒϟ ϲϓ ήγϷ΍ ˯ΎϤγ΃ ϢΠόϣ) Ϧϋ ϝΎϘϣ Ϧϣ

.»ΔϴΒϠΣ ϢϬϟϮλ΃ ϱήϳήΤϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ ϢϬϴϟ΍ ΐδΘϨϳ Ϧϳάϟ΍ ϱήϳήΤϟ΍
.»25-2 -1997 ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ ΓΪϳήΟϭ ϙΎΠϟ΍ ˯ΎϨγ
***

!ΔϴϜϴΘϧΎϣϭήϟ΍ ΔϳϭΪΒϟ΍ Δϴϗήόϟ΍ ΔΑϭήόϟ΍
έΎϴΘϟ΍ ϲδγΆϣϭ ϱήϜϔϣ ΪΣ΃ (ϱίϮγέϷ΍ ϲϛί) ΕΎΣϭήσ Ϧϣ ϊσΎϘϣ ΎϨϟ ΩέϮϳ ϲθϴΑ΍ήσ ΝέϮΟ ΪϗΎϨϟ΍ϭ ήϜϔϤϟ΍
ΔϴδϧΎϣϭήϟ΍« ϲϓ ΖϗήϏ ϲΘϟ΍ Δϴϗήόϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍ ΕΎΣϭήτϟ΍ ΔΟ΍άγϭ ϑήτΗ ϯΪϣ ϚϟΫ ϝϼΧ Ϧϣ ϒθΘϜϧϭ .»ϲΜόΒϟ΍« ϲϣϮϘϟ΍
ΦϳέΎΘϟ΍ ΐϧ΍ϮΟϭ Ε΍ήΘϓ ϊϴϤΟ έΎϘΘΣ΍ ΪΣ ϰϟ΍ ˬΔϳϭΪΑ ΔϴϠ΋ΎΒϗ ϰΘΣ ϞΑ ˬΔϴϣϮϗ ήψϧ ΔϬΟϭ Ϧϣ ΦϳέΎΘϟ΍ Ε ΃ήϗϭ »ΔϴγΎϴδϟ΍
:ΔϘτϨϤϟ΍ ΏϮόθϟ ϱέΎπΤϟ΍
ΪϳΰϤΑ »˯ΎϨΠϬϟ΍«ϭ »έΎϴϏϷ΍« ϭ »˯ϼΧΪϟ΍ ϚΌϟϭ΃ˬ ΔϳϮϫ »ΔϴϧΎϤΣήϟ΍ ΔϟΎλϷ΍« ϑϮδϠϴϓ ΩΪΤϳ ήΧ΁ κϧ ϲϓϭ« *
: ϝϮϘϴϓ ΡϮοϮϟ΍ Ϧϣ
ϰϠϋ ˬϥϮϣ΄Ϥϟ΍ Ϯϫϭ ˬϦϴΠϫ ΃ήΠΗ ϰΘΣ ϢϜΤϟ΍ Δϴϋϭήθϣ ϰϠϋ ϑϼΘΧϻ΍ ϲϓϭ ΕΎΣϮΘϔϟ΍ ϲϓ ϲΑήόϟ΍ ϡΪϟ΍ Ϊϔϧ ϥ· Ύϣ«
Ϯϫϭ ˬήΧ΁ ϦϴΠϫ ϡΎϗϭ .ϥ΍ήϳ· ϚϴϟΎόλ Ϧϣ ϪΘϟϭΆΧ Ϧϣ ζϴΠΑ Ω΍ΪϐΑ ϢϫΩϼΑ ΔϤλΎϋ ϝϼΘΣ΍ϭ Ώήόϟ΍ ΩϼΑ ΔϣήΣ ϙΎϬΘϧ΍
άΧ΃ ά΋ΪϨϋϭ .Ώήόϟ΍ ΔϳΎϋέ Ϧϣ ˬϥΎΘδϛήΗ ΩΎϏϭ΃ ˬϪΘϟϭΆΧ ϲϨΑ έήΤϳ ΎϤϴϜϟ ˬ˯΍ήϣΎγ ϰϟ΍ Ω΍ΪϐΑ Ϧϣ ΔϤλΎόϟ΍ ϞϘϨΑ ˬϢμΘόϤϟ΍
ϥ· Ύϣϭ .ΓΎϴΤϟ΍ ΢τγ ϰϠϋ ϥϮϐτϳ ωΎϋήϟ΍ϭ ˯ΎϨΠϬϟ΍ϭ ˯ϼΧΪϟ΍ άΧ΃ ά΋ΪϨϋϭ .ϑΎϳέϷ΍ ϰϟ΍ Ϧϳϭ΁ ϥΪϤϟ΍ Ϧϋ ϥϮμϠϘΘϳ Ώήόϟ΍
.»Ύ˱ ϳϮγ ϞϴϤϟ΍ ΍ΪΑ ΚϴΤΑ ΎϫέϮΤϣ Ϧϋ ΔϠϴλϷ΍ ΓΎϴΤϟ΍ Ϣϴϗ ΖϏ΍ί ϰΘΣ ΔϴΑήόϟ΍ ΔΌϴΒϟ΍ ϰϠϋ έΎϴϏϷ΍ ϰϐσ
Ϧϣ Ώήόϟ΍ ϝϮΤΘϟ ΔϨϣ΍ΰϤϟ΍ ˬΔϠϘϨϟ΍ ΎϬϧ΄Α ϱίϮγέϷ΍ ΪϨϋ »ϑ΍ήΤϧϻ΍« ϭ΃ ρΎτΤϧϻ΍ Ύϣ΍έΩ ΪϳΪΤΗ ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣϭ
Ύ˱ πϳ΃ ϱϮϐϠϟ΍ ϰϨόϤϟΎΑ ϞΑ ˬΐδΤϓ ˬΔϤϠϜϠϟ ϲϗήόϟ΍ ϰϨόϤϟΎΑ ϻ ˬ»ΔϤΠόϟ΍« ϰϟ΍ »ΔΑϭήόϟ΍« Ϧϣ ˬϡϼγϻ΍ ϰϟ΍ ΔϴϠϫΎΠϟ΍
131

ϰϟ΍ ϩΎϳ· ϲΑήόϟ΍ ΍άϫ ήτο΍ Ϊϗ »ΎϬϣΎΛ΁ Ϧϣ ΏϮόθϟ΍« Δ΋ήΒΘϟ ϡϼγϻ΍ ΔϟΎγέ ϼ
˱ ϣΎΣ ϢϟΎόϟ΍ ϰϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΝϭήΨϓ .Ύ˱ γΎγ΃ϭ
ΓέΎδΨϟ΍ ΖϧΎϛ ΎϨϫ Ϧϣϭ .»ϡΎΠόΘγϻ΍« ΓΪϫϭ ϲϓ Ϫδϔϧ Ύ˱ Ο΍ίϭ »Ώ΍ήόΘγϻ΍« ΏΎΑ ΎϬϣΎϣ΃ Ύ˱ ΤΗΎϓ ˬΏϮόθϟ΍ ϩάϫ ΔτϟΎΨϣ
ϲϟϮτΒϟ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ ϰϠΠΘΗ ΖϧΎϛ ΎϤϛ ϪΘϘϴϘΣ Ϧϋ ϱ΃ ˬϪΘϴμΨη έϮΤϣ Ϧϋ ϪΟήΧ΃ Ϊϗ ϲΑήόϟ΍ »ϡΎΠόΘγ΍« ¯ϑ .ΔϔϋΎπϣ
έΪμϣ« Ύϫ΅ΎϨΑ΃ ΪϤΘδϳ ϪϨϣϭ »ΔϣϷ΍ ϥΎϴϨΑ κΨϠΘϳ ϪΑ« ϱάϟ΍ ϥΎδϠϟ΍ ΍άϫ ˬϪϧΎδϟ ϲϓ »ϻ˱ ϼΤϧ΍« ϊΒΘΘγ΍ ΎϤϣ ˬϲϠϫΎΠϟ΍
ΔϗέϮϟΎϛ« ϰδϣ΄ϓ ˬϱάϐϤϟ΍ »Ϫϐδϧ« Ϧϋ ϊτϘϧ΍ ˬϰϟϭϷ΍ »ϪϤΣέ« Ϧϋ ϞΑ ˬ»ϪΘϣϭέ΃« Ϧϋ ϪϋΎτϘϧΎΑ ϱάϟ΍ϭ ˬ»ϢϬΘϧϮϨϴϛ
»ϞϴΧΪϟ΍« ϲϤΠϋϷ΍ »Ώ΍ήόΘγ΍« ˯ΎΟ ΔϠΑΎϘϤϟ΍ ΔϬΒΠϟ΍ ϲϓϭ .»ΡΎϳήϟ΍ ΐϬϣ ϲϓ ΕήΛΎϨΗϭ ΖϔΠϓ ΎϬϨμϏ Ϧϋ Ζότϗ ϲΘϟ΍
ϪϧΎδϟϭ ϲΑήόϟ΍ ϦϳΩ ϰϠϋ »ζϏήΒϟΎϛ« ΍ϮϠϔτΗ Ϧϳάϟ΍ ˬ»ϥϮΑήόΘδϤϟ΍« ¯ϑ .ΎϬΗϭέΫ ϰϟ΍ »ϞϴλϷ΍« ϲΑήόϟ΍ ΓΎγ΄ϣ ϞλϮϴϟ
΍ϮϠμΘϳ ϥ΃ ˬήϴΒόΘϟ΍ ίΎΟ ϥ΍ ϲΟϮϟϮϴΒϟ΍ ϢϫέΪϗ ϢϜΤΑ ˬϢϬΘϨϜϣ ϲϓ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϥϭΪΑ ˬ»ΎϬγΪΣ ΝέΎΧ« Ϧϣ ΔϴΑήόϟ΍ ΍ϮϨϘΗ΃ ˬΎ˱ όϣ
.»ΎϫΪΒϛ ΔΠϬϣ Ϧϣ ϡϷ΍«ϭ »ϲΤϟ΍ Ϧ΋ΎϜϟ΍ Ϧϣ ΔΠδϧϷ΍ ΔΑΎΜϤΑ« ϢϬϟ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϥϭΪΑϭ ˬ»Ύ˱ ϴϧΎϤΣέ ϻ˱ ΎμΗ΍« ΎϬΑ
ΔϣϷ΍ Ϧϣ »ΔϘΘθϤϟ΍ ΔϣϷ΍« ϞΜϣ ϩϭέΎόΘγ΍ ϱάϟ΍ ϥΎδϠϟ΍ Ϧϣ »ϦϴΑήόΘδϤϟ΍« ˯ϻΆϫ ϞΜϣ ϲϘΑ ϮΤϨϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋϭ
ϢϫΪϨϋ ΔϤϠϜϟ΍ ΖϴϘΑ ˬϢϬΘϘϴϘΤΑ ϢϬΗΎϤϠϛ ϲΣϮΗ ϥ΃ Ϧϣ ϻ˱ ΪΑϭ ˬ΍˱ΪΣ΍ϭ Ύ˱ Όϴη ϢϬϧΎδϟϭ ϢϬϧΎϴϛ ϥϮϜϳ ϥ΃ Ϧϣ ϻ˱ ΪΒϓ »ΔϠϴλϷ΍
.»ΎϬϨϣ ζΣϮΘδΘϓ ΔΜΠϟ΍ ϰϟ΍ ΓΩήθΘϤϟ΍ Ρϭήϟ΍ ΄ΠϠΗ ΎϤϠΜϣ Ύ˱ οήϋ ϰϨόϤϟ΍ ΎϬΑ ϖμΘϠϳ ΔϴΣϼτλ΍ϭ ΔϴϟϻΩ«
Ι΍ήΘϟ΍ Ϟϛ Ϧϋ ΓΩϮόϟΎΑ ϻ˷ · »ϑ΍ήΤϧϻ΍« ϭ »ϝϼΤϧϻ΍« ϭ »ρΎτΤϧϻ΍« ϕί΄ϣ Ϧϣ ΝήΨϣ Ϧϣ ΏήόϠϟ ϯήϳ ϻ Ϫϧ·
ΔΘϴϣ »Δϣήϗ« ϭ΃ »ϒϠχ« ΔΑΎΜϤΑ Ζδϣ΃ ϲΘϟ΍ϭ Ύϫϭίήϓ΃ ϲΘϟ΍ ϡϮϤδϟ΍ Ϟϛ Ϧϣ ήϬτΘϟΎΑϭ ˬ»˯ϼΧΪϟ΍« ˯ϻΆϫ ϪϔϠΧ ϱάϟ΍
Ϧϣ Ϫϟ ΪΑ ϼϓ ˬω΍ΪΑϹ΍ ϰϠϋ ϪΗέΪϗϭ ˬΓΎϴΤϠϟ ϪΘϴϠΑΎϗ ϢδΠϟ΍ ΍άϫ ΪϴόΘδϳ ϰΘΣϭ .ϲΑήόϟ΍ ϢδΠϟ΍ ϲϓ ϲΤϟ΍ ώδϨϟ΍ ϖϓΪΗ ϊϨϤΗ
:ϝϮϘϳ ϥ΃ »ΔϴϧΎϤΣήϟ΍« ϑϮδϠϴϓ ήΛΆϳ ΎϤϛ »ΚόΒϟ΍« ϭ΃ ˬνϮϬϨϟ΍ ϰϟ΍ ΪϴΣϭ ϖϳήτϛ ˯΍έϮϟ΍ ϰϟ΍ ΩΎόΑϷ΍ ΔΜϠΜϣ ΓΩϮϋ ϖϴϘΤΗ
:ϲΒϫάϟ΍ ϲϟϮτΒϟ΍ Ώήόϟ΍ ήμϋ ΎϫέΎΒΘϋΎΑ ΔϴϠϫΎΠϟ΍ ϰϟ΍ Ύ˱ ϴϨϣί Ω΍ΪΗέϻ΍
ϦΤϧϭ ˮΔϴϠϫΎΠϟ΍ ϲϓ ΞϠΒϧ΍ ΎϤϛ ΔϴϨϣ΃ϭ ΎϬϟ Γέ΍ήϘϛ ΎϨΘϣ΃ ΔόϴΒσ Ϧϋ ϰϠϋϷ΍ ϞΜϤϟ΍ ϲϓ ΞϠΒϧ΍ ΎϨΨϳέΎΗ Ϧϣ ΪϬϋ ϱ΃« ˬΎϬΗΎϣϮϘϣ ϰϠϋ ϱϮτϨΗ βϔϨϟ΍ ϥ΄Α ΩΎϘΘϋϻ΍ ϰϠϋ ϡϮϘΗ ϲΘϟ΍ ϝϮλϷ΍ ˬΔΜϳΪΤϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϝϮλ΃ ϊϣ ϲϘΘϠϧ ΎϨΘϴϠϫΎΟ ϰϟ΍ ΓΩϮόϟΎΑ
ΎϨΛέϭ΃ Ύϣ ΓΩϮόϟ΍ ϩάϬΑ ϰηΎΤΘϨϟ ΎϨϧ· ˬϚϟΫ Ϧϋ ϼ
˱ πϓϭ .ΔϓήόϤϟ΍ ϞϴΒγ ΎϬϟ ήϴϨϳ ϥ΍ΪΟϭϭ ΔϘϴϘΤϟ΍ ΔϓήόϤϟ ΎϬϠϫΆϳ ϞϘϋ ϰϠϋ
.»ϥΎϳΩϷ΍ϭ ΐϫ΍άϤϟ΍ ϦϴΑ Ε΍ί΍ΰΣ Ϧϣ ΦϳέΎΘϟ΍
ϝϮϘϳ ΎϤϛ »ΔΑϭήόϟ΍ αέΎΣ ϱϭΪΒϟ΍« ¯ϑ .ΔϠϴλϷ΍ Δϳήτϔϟ΍ Γϭ΍ΪΒϟ΍ ϰϟ΍ ΔΑΫΎϜϟ΍ ΔΒδΘϜϤϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ Ϧϋ Ω΍ΪΗέϻ΍
:»ϭΪΒϟ΍ ήϴπΤΗ« Ϫϴϓ νέΎόϳ 1965 ϡΎϋ ϲϧΎϤΣήϟ΍ ΚόΒϟ΍ Δϴϋ΍Ω ϪΒΘϛ ϝΎϘϤϟ ΔϟϻΪϟ΍ ώϴϠΒϟ΍ ϥ΍ϮϨόϟ΍
ϞΣ΍ήϤϠϟ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϣϷ΍ Δϣ˯ϼϣ ϪϴϠϋ ϡϮϘΗ ϱάϟ΍ ήμϨόϟ΍ Ϫϧ· ϞΑ ˬΐδΤϓ ΔϟΎλϷ΍ ϞΜϤϳ ϻ ΔϳΩΎΒϟ΍ ϦΑ΍ ϥ·« Ϟ΋ΎϘϟ΍ ϱ΃ήϟ΍ ϲϓ ΄τΨϟ΍ Ϟϛ ΄τΨϟ΍ ϥ΃ ΪϘΘϋ΃ ..ΔϳΩΎΒϟ΍ Ϟϫ΃ ΪϋΎγ ϰϠϋ ΖϣΎϗ ΔϠϴλ΃ ΔϴΑήϋ ΔπϬϧ Ϟϛ ϥ· .. ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍
ΝέϮΟ - Ι΍ήΘϟ΍ ΔΤΑάϣ« ΏΎΘϛ Ϧϣ

.»ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ϒϴΟ΍έϸϟ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϣϷ΍ ωΎπΧ· ϭΪΒϟ΍ ήϴπΤΗ ϲϔϓ ˬϭΪΒϟ΍ ήϴπΤΘΑ
.»21-23 ι - ϲθϴΑ΍ήσ

ΐΒδϟ΍ ϝ΍ί ϻϭ ϥΎϛ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ Ε΍άϠϟϭ ήΧ϶ϟ ήϘΘΤϤϟ΍ ϱήμϨόϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ϢϬϔϟ΍ ΍άϫ ΕΎϘϴΒτΗϭ έΎΛ΁ ϥ· Ύ˱ όΒσ
ϢϬϔϟ΍ ΍άϬϟ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΕΎϘϴΒτΘϠϟ ςϴδΑ ΝΫϮϤϧ ΎϨϫ .ΎϬΘϤψϧ΃ ϝ΍ΰόϧ΍ϭ ΎϬΑϮόη ϕΰϤΗϭ ΔϘτϨϤϟ΍ Ιέ΍Ϯϛ ϊϴϤΟ ϲϓ ϝϭϷ΍
: ϲϗήόϟ΍

132

!ΐϳήόΗϭ ήϴΠϬΗ« *
ΔλΎΧϭ ˬΔϴΑήϋ ϰϟ΍ ΔϳΩήϛ Ϧϣ ΎϬΘϴϣϮϗ ήϴϴϐΗ ΓέϭήπΑ ϦϴϘϧΎΧ ϲϟΎϫ΃ Ϧϣ ΔϠ΋Ύϋ 700 ϡ΍Ϊλ ΕΎτϠγ ΕήτΧ΃
ϲϓ ˯ΎϨΑ΃ ΎϬϟ ϦϤϣ ΔϠ΋Ύϋ 700 ΖϠΣέ Ϊϗ ΕΎτϠδϟ΍ ϩάϫ ΖϧΎϛϭ ˬϲ΋Ύτϟ΍ ϭ΃ ϲΗΎϴΒϟ΍ ΎϬϤγ΍ ΢Βλ΃ ϲΘϟ΍ ϲ΋ΎϛΎϜϟ΍ Γήϴθϋ
.ϕ΍ήόϟ΍ ΝέΎΧ ϭ΃ ϥΎΘγΩήϛ
.ϲΘϳήϜΘϟ΍ ϥΎϛϭέ Ϯϫ ΔϨϫ΍ήϟ΍ ΎϬΘϟϮΟ ϲϓ ΐϳήόΘϟ΍ϭ ήϴΠϬΘϟ΍ ΕΎϴϠϤϋ ϰϠϋ ϑήθϤϟ΍
.»ϥΪϨϟ - 7-3-1997 Δϴϗ΍ήόϟ΍ ήϤΗΆϤϟ΍ ΓΪϳήΟ)
***
ϱέϮδϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ΏΰΤϟ΍ϭ ΓΩΎόγ ϥϮτϧ΍ ήϜϓ ϲϓ »ϕήθϤϟ΍« ΓΪΣϭ
νέϷ΍ ϥ΃ ϰϠϋ ΍ϭΪϛ΃ Ϧϳάϟ΍ Ϟ΋΍ϭϷ΍ Ω΍ϭήϟ΍ Ϧϣ ήΒΘό˵ϳ ˬϱέϮδϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ΏΰΤϟ΍ Ϣϴϋί (ΓΩΎόγ ϥϮτϧ΃) ήϜϔϤϟ΍ ϥ·
ΔϴϣϮϘϟ΍ ΓήϜϔϟ΍ ΍ϮϨΒΗ Ϧϳάϟ΍ Ώήόϟ΍ ϦϴϴϣϮϘϟ΍ ϯΪϟ ϊ΋Ύη Ϯϫ ΎϤϛ βϜόϟ΍ βϴϟϭ »ΔϣϷ΍« ϊϨμΗ ϲΘϟ΍ ϲϫ Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ϭ ΔΌϴΒϟ΍ϭ
ϱέϮδϟ΍ ϦσϮϟ΍ ϥ· ΓΩΎόγ ϥϮτϧϷ ΔΒδϨϟΎΑ .ΔϣϷ΍ϭ ϦσϮϟ΍ ϊϨμΗ ϲΘϟ΍ ϲϫ »ΔϐϠϟ΍ϭ ϕήόϟ΍« ϥ΃ ϰϠϋ ΪϛΆΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϧΎϤϟϷ΍
Ϧϣ ΍˱˯ΰΟ ΎϫήΒΘϋ΍ ϲΘϟ΍ ΖϳϮϜϟ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ϦϴτδϠϓϭ ϥΩέϷ΍ϭ ϥΎϨΒϟϭ ϕ΍ήόϟ΍ϭ ΎϳέϮγ ϱ΃ »ΐϴμΨϟ΍ ϝϼϬϟ΍« ϲϨόϳ
ΓέΎπΤϟ΍ ϲϓ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ϭ ϡ΍ϮϗϷ΍ϭ ΏϮόθϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ΕήϬλ ΔϳέϮδϟ΍ νέϷ΍ ϥ΃ ϪΗΎΑΎΘϛ ϊϴϤΟ ϲϓ Ϊϛ΃ϭ .ϕ΍ήόϟ΍
.ϦϴϨδϟ΍ ϑϻ΁ άϨϣ ΓΪΘϤϤϟ΍ ΔϳέϮδϟ΍
ΏέΎϘΘϟ΍ Ϧϋϭ ˬϕήόϠϟ βϴϟϭ ˬνέϸϟ ˯ΎϤΘϧϻ΍ Ϧϋ ϪΗήϜϓ ϊϣ ΎϨϗΎϔΗ΍ϭ (ΓΩΎόγ ϥϮτϧ΃) ΔϴμΨθΑ ΎϨΑΎΠϋ΍ ϢϏέ
: ϞΜϣ ΔϴγΎγ΃ έϮϣ΃ ϲϓ Ύ˱ πϳ΃ ϒϠΘΨϧ ΎϨϧ΃ ϻ· ˬέϮϣϷ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ »ϕήθϤϟ΍« ϥ΍ΪϠΑ ϦϴΑ ιΎΨϟ΍
ΔϟϭΩ ϙΎϨϫ ϥϷ ˬϲϠϤϋ ήϴϏ έΎϴΘΧ΍ ΍άϫϭ ˬ(ΐϴμΨϟ΍ ϝϼϬϟ΍) ϕήθϤϟ΍ ΔϘτϨϣ ϰϠϋ ˬΎϳέϮγ ΔϴϤδΗ Ϫϗϼσ· - 1
ϥ΃ ΔΑήΠΘϟ΍ ΖΘΒΛ΃ Ϊϗϭ .ΎϳέϮγ Ϣγ΍ ϞϤΣ ϢϬ΋ΎϋΩ΍ ήϳήΒΗ ϕήθϤϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ˯ΎϨΑ΃ ϰϠϋ ΐόμϟ΍ Ϧϣϭ ˬ(ΎϳέϮγ) ΎϬϤγ΍ Δϴόϗ΍ϭ
.ΔϴϟϮΒϘϣϭ Δϴόϗ΍ϭ ήΜϛϷ΍ (ϕήθϤϟ΍) ΔϴϤδΗ ϥ΃ ΪϘΘόϧϭ .ϲόϗ΍ϭ ήϴϏ ΍˱έΎϴΘΧ΍ ϥΎϛ ΍άϫ
(ΔόϨτμϣ ΩϭΪΤϟ΍) ϥ΄Α ΩΎϘΘϋϻ΍ ϲϓ ΔϴϣϮϘϟ΍ Ώ΍ΰΣϷ΍ ϲϗΎΑ Ϧϋ ϒϠΘΨϳ Ϣϟ .ϱέϮδϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ΏΰΤϟ΍ ϥ΃ - 2
Ϫϧ΃ ΪϘΘόϧ ΎϨϧ΃ .έϮϣϷ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ (ΔόϨτμϤϟ΍ ΩϭΪΤϟ΍) Ϊο ΕΎσΎθϨϟ΍ ΓΩΎϴϗ ϞΟ΃ Ϧϣ (ϞϣΎη ϲΑΰΣ ϲϣϮϗ ϢϴψϨΗ) ϦϳϮϜΗϭ
ΓϮϋΪϟ΍ ϊϣ ϲΑήϋϭ ϲϗήθϣ ΪϠΑ Ϟϛ ΔϴλϮμΨΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ΐΟϮΘϳϭ (ΔόϨτμϤϟ΍ ΩϭΪΤϟ΍) ΓήϜϓ Ϧϋ ϲϠΨΘϟ΍ ϱέϭήπϟ΍ Ϧϣ
έΎϴΗ ϖϠΧ ϚϟΫ ϝΪΑϭ .»ΪΣϮϤϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ϢϴψϨΘϟ΍« ΓήϜϓ Ϧϋ Ϛϟάϛ ϲϠΨΘϟ΍ϭ .ΔϴΑϭέϭϷ΍ ΔϘϳήτϟ΍ ϰϠϋ ΪΣϮΘϟ΍ϭ ΏέΎϘΘϟ΍ ϰϟ΍
Ώ΍ΰΣϷ΍ϭ Δϴϣϼγϻ΍ Ώ΍ΰΣϷ΍ϭ ΔϴϋϮϴθϟ΍ Ώ΍ΰΣϷ΍ ΔϘϳήσ ϰϠϋ ΔϬΑΎθΘϤϟ΍ Ώ΍ΰΣϷ΍ ϒϠΘΨϣ Ϫϴϟ΍ ϲϤΘϨΗ ϲγΎϴγ ϱήϜϓ
ΓΪΣϮϣ ΓΩΎϴϗ ϦϳϮϜΗ ϥϭΩ Ϧϣ ϦϜϟϭ ˬΪΣ΍ϭ έΎϴΘϛ ΎϬπόΑ ϊϣ ϖδϨΗϭ ϊϤΘΠΗ Ώ΍ΰΣϷ΍ ϩάϫ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ Ϟϛ .Δϴϟ΍ήΒϴϠϟ΍
!ΔόΑΎΗ »Δϳήτϗ« ωϭήϓϭ
ϰϠϋ Εήτϴγ ϲΘϟ΍ ΔϴΑϭήόϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍ ΕΎΣϭήτϟ΍ Ϧϣ ΢ο΍ϭ ϒϗϮϣ ΪϳΪΤΘΑ ϱέϮδϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ΏΰΤϟ΍ Ϟθϓ ΪϘϟ -3
ΏΰΤϟ΍ ϦϜϤΘϳ Ϣϟϭ .ΔϴΑϭήόϟ΍ ΓΪΣϮϟ΍ϭ ΔΑϭήόϠϟ ήϴϣΰΘϟ΍ϭ ϞϴΒτΘϟ΍ ϭ΃ Ώήόϟ΍ Ϊο ΔϳήμϨόϟ΍ ϦϴΑ ϪϔϗϮϣ ΢Οέ΄Η Ϋ· ˬΔΣΎδϟ΍
ϦϴΑ ΪΣϮΘϟ΍ϭ ΏέΎϘΘϟ΍ ϢΛ ϲΑήόϟ΍ ϕήθϤϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ϦϴΑ ϻ˱ ϭ΃ ΪΣϮΘϟ΍ϭ ΏέΎϘΘϟ΍ Γέϭήο ϰϠϋ ΪϛΆϳ ϲϧϼϘϋ ϒϗϮϣ ΫΎΨΗ΍ Ϧϣ
.ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ϭ ˬϞϴϨϟ΍ϭ ˬΏήϐϤϟ΍ :ΔϔϠΘΨϤϟ΍ (ΔϴΑήόϟ΍) ϢϴϟΎϗϷ΍
Ϣγ΍ ΖΤΗ ΔϴΣϭήϟ΍ϭ ΔϳΩΎϤϟ΍ ϦϴΑ ϊϤΠϟ΍ ΓήϜϓ ΡήτΑ ΓΩΎϳήϟ΍ ϢϬϟ ϱέϮδϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ΏΰΤϟ΍ϭ ΓΩΎόγ ϥϮτϧ΍ ϥ΍ -4
ˬϦϴϴΑήϐϟ΍ Δϔγϼϔϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ μϧ ΔδΒΘϘϤϟ΍ ΕΎΣϭήτϟΎΑ ΍ϮϋΎοϭ ΔϠϴλϷ΍ ΓήϜϔϟ΍ ϩάϫ ήϳϮτΘΑ ΍ϮϠθϓ ϒγϸϟ ϢϬϨϜϟ .(ΔϴΣέΪϤϟ΍)
ϦϜϤϳϭ ϲϧΎδϧϻ΍ ήϜϔϟ΍ ϞΒϘΘδϣ ϲϫ ΓήϜϔϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ΪϘΘόϧ ϦΤϧϭ Ύ˱ ϣΎϤΗ ΎϬϴγΎϨΗ ϢΗ ϰΘΣ Ϧϣΰϟ΍ ϊϣ ΓήϜϔϟ΍ ϩάϫ ΖϠϫήΗϭ
.(ΏΎΘϜϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϝϭϷ΍ Ϟμϔϟ΍ ϊΟ΍έ) ΎϬϘϴϤόΗϭ ΎϫήϳϮτΗ

133

ϱάϟ΍ϭ ϪΒΘϛ Ϟπϓ΃ Ϧϣ ήΒΘό˵ϳ ϱάϟ΍ (ϢϣϷ΍ ˯Ϯθϧ) Ϧϣ (ΓΩΎόγ ϥϮτϧ΃) ήϜϔϤϟ΍ ΐδΣ ΔϴϣϮϘϟ΍ ϡϮϬϔϣ Ϧϋ ϊσΎϘϣ ϩάϫ
: 1938 ϡΎϋ ϩέΪλ΃ Ϊϗϭ ˬΓ˯΍ήϘϟ΍ ΓΩΎϋ· ϖΤΘδϳ
ΰϴϤΘϳ ϲΘϟ΍ ΔϳϭΎϤϴϜϟ΍ ΕΎΒϛήϤϟΎϛ Ϧϴόϣ Ξϳΰϣ ϭ΃ ΐϛήϣ ϲϫ ˬϞλϷ΍ ΔϬΟϭ Ϧϣ ϭ΃ Δϴϟϼδϟ΍ ΔϬΟϮϟ΍ Ϧϣ ΔϣϷ΍ ϥ·« *
ϲϧΎόϨϜϟ΍ ϞλϷ΍ Ϯϫ΃ ˮΎϬϟ ΪΣ΍ϭ Ϟλ΃ ϱ΄ϓ ΔϳέϮδϟ΍ ΔϣϷ΍ ϩάϫϭ .ήΧϵ΍ ξόΒϟ΍ ϰϟ΍ ΎϬπόΑ ΔΒδϨΑϭ ϩήλΎϨόΑ ΎϬϨϣ ΐϛήϣ Ϟϛ
ϭ΃ ˮ(ϲϧ΍ΪϠϜϟ΍) ϲϣ΍έϵ΍ ϡ΃ ϲΜΤϟ΍ ϡ΃ ϱέϮϣϷ΍ ϡ΃ ˬϱήΠΤϟ΍ ήμόϟ΍ Ϟϫ΃ ΔϘΒσ ϕϮϓ ΔϘΒσ ΍ϭ΅ΎΟ ϥϮϴϧΎόϨϜϟ΍ϭ (ϲϘϴϨϴϔϟ΍)
ΔϬΟϮϟ΍ ΎϧάΧ΃ ΍Ϋ΍ϭ .ϢϫήϴϏϭ ϡϼγϻ΍ ΪόΑ Ώήόϟ΍ ΎϬϴϟ΍ Ύ˱ ϓΎπϣ ΏϮόθϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ Ύ˱ Ϩϴόϣ Ύ˱ Βϛήϣ ϭ΃ Ύ˱ Πϳΰϣ ΔϳέϮγ Ζδϴϟ
ϚϟΫ ΖΘΒΛ΃ ΎϤϛ ΎϬϴϠϴτΘδϣϭ ΎϬϴϟΪΘόϣϭ αϭ΅ήϟ΍ ϲΤτϠϔϣ Ϧϣ Ξϳΰϣ Ϛϟάϛ Ϫϧ΃ ΎϧΪΟϭ ϱέϮδϟ΍ ϞλϷ΍ Ϧϣ ΔϴΟϮϟϮΑϭήΜϧϻ΍
΍άϬΑ ΎϴϟΎτϳ΍ϭ ΔϳέϮγ Ϧϋ ϒϠΘΨΗ ϻ Ύδϧήϓ ϥ΃ ΎϨϳ΃έ Ϊϗ .ϲϧΎΜϟ΍ ΏΎΘϜϟ΍ ϲϓ ϚϟΫ Ώ¯ϪδϨγ ΎϤϛϭ .ΔϴΟϮϟϮΑϭήΜϧϻ΍ ΙΎΤΑϷ΍
ΎϫΪΣϭ ΍ήΘϠϜϧ΍ ϲϔϓ ΞϳΰϤϟ΍ Ϧϣ ΎϬδϔϧ ΔϟΎΤϟ΍ ΪΠϧ ΎϨϧΎϓ Ύ˱ ϣϮϤϋ ΔϴϧΎτϳήΒϟ΍ έΰΠϟ΍ϭ ΍ήΘϠϜϧ΍ ϰϟ΍ Ύϧήψϧ ΎϨϬΟϭ ΍Ϋ΍ϭ .ΩΪμϟ΍
ϰΘΣ ΰϴϠϜϧϻ΍ Δϐϟ ήϴϴϐΗ ϲϓ ήϴΛ΄Θϟ΍ ϢϬϟ ϥΎϛ ϥϭήϴΧϷ΍ ˯ϻΆϫϭ ˬϥΎϣϭέ Ϧϣ Ϣϫ˯ΎΟ Ύϣ ϢΛ »ϥϮδϜδϟ΍ϭ ΰϴϠϜϧϻ΍« ΎΒόη
.»ϦΤϧ ϦϴϴϛήϤϧΩϭ ϥϮδϜγϭ ϥΎϣήϧ Ϧϣ« ϥϮδϨΗ Ϊθϧ΃ ϰΘΣ ˬΔϴϧΎϣήΟ ΎϬϨϣ ήΜϛ΃ ΔϴϨϴΗϻ ΖΤΒλ΃
ϲϓ Δϴϟϼδϟ΍ ΎϬϟΎϜη΍ ϒϠΘΨΗϭ ΔϴΟϮϟϮΑϭήΜΗ΍ Εϻϼγ ΙϼΛ ϮΤϧ Ϧϣ ςϴϠΧ ϲϫ Ζδϴϟ΃ .ΎϴϧΎϤϟ΃ ϲϓ ϝϮϘϧ ΍ΫΎϣϭ
ˬΔϴΨϳέΎΗ ˬΔϴϟϼγ ΓΪΣϭ Δϳ΄ϓ ΎϨϣΎϣ΃ Ύϛήϴϣ΃ ϩάϫϭ ˮϱέϵ΍ ϡΪϟ΍ ΓϭΎϘϧ Ϧϋ ϚϟΎϨϫ ϲϨόϳ Ύϣ Ϟϛ ϊϣ .ςγϮϟ΍ϭ ΏϮϨΠϟ΍ϭ ϝΎϤθϟ΍
Ϧϴϴδϧήϓϭ ϦϴϳέϮγϭ ϥΎϴϠσϭ ϦϴϳΪϨϟέ·ϭ ϥΎϤϟ΃ϭ ΰϴϠϜϧ΍ Ϧϣ Ύ˱ τϴϠΧ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΕΎϳϻϮϟ΍ Ζδϴϟ΃ ˮΎϬϟ ΔϴΟϮϟϮΑϭήΜϧ΃ ϭ΃
.ϥΎΒγ΍ϭ ϦϴϴϠλ΃ ΩϮϨϫϭ ΝϮϧίϭ ϥΎϴϠσϭ ϥΎϤϟ΃ϭ ϦϴϳέϮγϭ ϦϴϴϟΎϐΗήΑ Ϧϣ ςϴϠΧ ϲϫ Ζδϴϟ΃ Ϟϳί΍ήΒϟ΍ϭ .Φϟ΍ ...ϦϴϴΟϮγ΃ϭ
ϲϫϭ ϝΎϴΟϷ΍ ΐϗΎόΗ ϰϠϋ ΓΎϴΤϟ΍ ΓΪΣϭ Ϯϫ Δϣϸϟ ΪϴΣϮϟ΍ ϲϧΎδϧϻ΍ ϞλϷ΍ ϥ΃ έήϛ΃ .ϯήΧ΃ Δϴϛήϴϣ΃ Δϣ΃ Δϳ΃ βϗ ΍άϫ ϰϠϋϭ
ΔψϔϠΑ Ύ˱ ϧΎϴΣ΃ ϪϨϋ ήΒόϳ Ύϣ Ϯϫ ΞϳΰϤϟ΍ ΍άϫϭ Δϣϸϟ ϑΎϛ Ϟλ΃ βϧΎΠΘϤϟ΍ ΞϳΰϤϟ΍ .ήτϘϟ΍ Ϧο ΎϬΗέϭΩ ϢΘΗ ϲΘϟ΍ ΓΪΣϮϟ΍
.Δϟϼδϟ΍
ϥ΃ Ϧϣ Israel Zangwill ϞϳϮϧί Ϟϴ΋΍ήγ΍ Ϫϴϟ΍ ΐϫΫ Ύϣ Ύϣ΃ . ΩϭΪΤϣ Ϧϴόϣ ήτϗ ϥϭΪΑ ϕϼσϹ΍ ϰϠϋ Δϣ΃ ϻ
ϢϬΘϳΩϮϬϴΑ ΍ϮψϔΘΣ΍ Ϊϗ ΩϮϬϴϟΎϓ ˬΔΤοΎϔϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ρϼϏϷ΍ ϦϤϓ ΩϼΑ ϥϭΪΑ ϪδϔϨΑ υΎϔΘΣϻ΍ Ϧϣ ϦϜϤΗ ϱΩϮϬϴϟ΍ ΐόθϟ΍
˯ΎτδΒϟ΍ ϰϠϋ ϻ· ΔϴϣϮϘϟ΍ ΔϴΒμόϟΎΑ βΒΘϠΗ ϻ ΔϴΒμϋ ϲμΨθϟ΍ ϢϬϨϳΩ ϢϬΒδϛ΃ Ϊϗϭ .ϲϨϳΩ ΐϫάϣ Ϣϫ ΚϴΣ Ϧϣ ΓΪϣΎΠϟ΍
ϲϤδϧ ϥ΃ ΎϨϨϜϤϳ ϻ .ΔϓΎϘΛϭ βϴϨϛ ϢϬϧ· ˬ(Ύ˱ ϘϠτϣ Δϟϼγ ΍Ϯδϴϟ Ϣϫϭ) Δϟϼγ Ϣϫ ΎϤϣ ήΜϛ΃ Δϣ΃ ΍Ϯδϴϟ ΩϮϬϴϟ΍ .ϦϴοήϐϤϟ΍ϭ
βϛΩϮΛέϷ΍ϭ Δϣ΃ Δόϴθϟ΍ ϭ΃ Δϣ΃ ϦϴϴϨδϟ΍ ϭ΃ Δϣ΃ ϦϴϴΤϴδϤϟ΍ϭ Δϣ΃ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϲϤδϧ ϥ΃ ΎϨϨϜϤϳ ΎϤϣ ήΜϛ΃ Δϣ΃ ΩϮϬϴϟ΍
ˬήΧ΁ ˯ϲη Ϟϛ ϞΒϗ ˬΎϬγΎγ΃ ΪΠΗ ΔϣϷ΍ .ΎϬΑ ΰϴϤΘΘΗ ϲΘϟ΍ ΎϫΪϴϟΎϘΗϭ ΎϬΗΎϴΒμϋ ΐϫ΍άϤϟ΍ ϩάϫ ϊϴϤΠϟϭ .Φϟ΍ Δϣ΃ ϚϴϟϮΛΎϜϟ΍ϭ
.ΎϬϨϤο ΪΤΘΗϭ ϚΒΘθΗϭ αΎϨϟ΍ Ϧϣ ΔϋΎϤΟ ΎϬόϣ ϞϋΎϔΘΗ ΔϨϴόϣ Δϴοέ΃ ΓΪΣϭ ϲϓ
ΔϴμΨηϭ ΪΣ΍ϭ Ν΍ΰϣ ϰϟ΍ ΎϬϟϮΤΗϭ ΎϬΑ ΔϟίΎϨϟ΍ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ήϬμΗ ϲΘϟ΍ ΔΌϴΒϠϟ ϝΎΜϣ Ϟπϓ΃ ΔϳέϮγ Ϟόϟ
ΎϬϧ΃ϭ ˬϦϴτδϠϓ ϲϓ ΔϔθΘϜϤϟ΍ ΎϳΎϘΒϟ΍ ΖϟΩ ΎϤϛ ˬςγϮΘϤϟ΍ ϱήΠΤϟ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ ΔϟϮϫ΄ϣ ΖϧΎϛ ΔϳέϮγ ϥ΃ ϢϠόϧ ϦΤϨϓ .ΓΪΣ΍ϭ
ΖτΒϫϭ αέϮσ αϭ΅έ Ζότϗ ϢϫήϴϏϭ ϦϴϴΜΤϟΎϛ ΔϴϟΎϤη ΕΎϋΎϤΟ ϥ΃ Ύ˱ πϳ΃ ϢϠόϧϭ .ΔϴΜϟΎϐϤϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ έΪμϣ ΢ΟέϷ΍ ϰϠϋ
˯ΎΟ ΎϤϣ ΎϬϴϟ΍ ϒϴο΃ Ύϣϭ ΎϬϠϛ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϩάϫ ΝΰΘϤΘϓ ˬ˯΍ήΤμϟ΍ Ϧϣ ΔΟέΎΨϟ΍ ΔϴΑϮϨΠϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟΎΑ ΎϬϴϓ ϲϘΘϠΘϟ ΔϳέϮγ
ˬϦϜϤΘϧ ΎϨϧ΃ ϊϣϭ .Ύ˱ λΎΧ Ύ˱ Πϳΰϣ ϥϮϜΗϭ ϱήΠΤϟ΍ ήμόϟ΍ ΕΎϋΎϤΟ ΎϳΎϘΒΑϭ ήΧϵ΍ ξόΒϟΎΑ ΎϬπόΑ ϦϴϴϨϴτδϠϔϟΎϛ Ώήϐϟ΍ Ϧϣ
ιΎΨϟ΍ ΔΌϴΒϟ΍ ϊΑΎσ ΎϬϠϛ ΎϬϟ ϯήϧ ΎϨϧΈϓ ΔϳέϮγ ϲϓ Ύ˱ ϴϟΎΣ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ Εϻϼδϟ΍ ϒϠΘΨϣ ϲμϘΗ Ϧϣ ΔϳϮϣΪϟ΍ϭ Δϴγ΃ήϟ΍ ΔϟΩϷΎΑ
.΍˱ΪϳΪη Ύ˱ δϧΎΠΗϭ Ύ˱ ϳϮϗ Ύ˱ ϬΑΎθΗ ΎϬΒδϜϳ ϱάϟ΍
ϲϓ ΎϬϬϴΟϮΗϭ ΎϬΗΎϴδϔϧ Ϧϣ ΎϬΒδϜΗϭ ΔϐϠϟ΍ ϲϓ ϞόϔΗ ΎϬϧΈϓ ΔϳϮϗ ΓΪϳΪΟ Δϐϟ ϲϓ ΔϠΧ΍Ϊϟ΍ ΕΎϴδϔϨϟ΍ ϥϮϜΗ ΚϴΣ Ύϣ΃
ϰϟ΍ ΍ϮϠϘϧ ϢϬϨϜϟϭ Ώήόϟ΍ ϦϴΤΗΎϔϟ΍ Ϧϋ ΎϫϭάΧ΃ ϢϬϧΎϓ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϲϓ ϦϴϳέϮδϟ΍ ϥ΄η ΎϴϠόϟ΍ ΎϬϠΜϣϭ ΎϬΗΎΟΎϴΘΣ΍ Ϧϋ ήϴΒόΘϟ΍
ϲϓ ΎϬϴϓ ϢϬΒϫ΍Ϯϣϭ ϢϬΘϴδϔϧ ήτϴδΗ ΔϴϣϮϘϟ΍ ϢϬΘϐϟ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ΖΤΒλ΄ϓ ϢϫήϜϓ ϱέΎΠϣϭ ϢϬΑΩ΃ϭ ϢϬϣϮϠϋ ΔϐϠϟ΍ ϩάϫ
134

ϪϠϘϧ Ύϣ ϻϮϟ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϥϮϜΗ ΖϧΎϛ ΍ΫΎϣ : ΔϘϴϘΤϟ΍ ϩάϫ ϰϟ΍ ήϜϔϟ΍ ϪΒϨΗ ϲΘϟ΍ ΔϠΌγϷ΍ Ϧϣ ϥ΍ϭ .ΎϫίϭΎΠΗϭ ϢϬΘΌϴΑ
.»ˮΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϟ΍ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ϭ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ Ϧϣ ϥϮϳέϮδϟ΍
.»154-160 ι - ΓΩΎόγ ϥϮτϧ΃ - ϢϣϷ΍ ˯Ϯθϧ « ΏΎΘϛ Ϧϣ
***
ϦϴτδϠϓ νέ΃ ϲϓ ϢϬΘϟΎλ΃ϭ ϢϬΨϳέΎΗ ΔϣϮϤϳΪΑ ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ ˯ΎϋΩ΍ Ϧϣ ϲϠϴ΋΍ήγϻ΍ ϑϮΨϟ΍
ΎϬΤϨϤϳ ϲΘϟ΍ ΔϴϤϫϷ΍ ϯΪϣ ϒθΘϜϧ ΔϟΎϘϤϟ΍ ϩάϫ ϝϼΧ Ϧϣ .ϑϭήόϣ ϲϠϴ΋΍ήγ΍ ΐΗΎϛ Ύϫήθϧ ΔϟΎϘϣ κϧ ΎϨϫ ΩέϮϧ
.»ϞϗϷ΍ ϰϠϋ« ϦϴϴϧΎόϨϜϟ΍ άϨϣ ϦϴτδϠϓ νέ΃ ϲϓ ΔϴϨσϮϟ΍ ϢϫέϭάΟ ΔϣϮϤϳΪΑ ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϥΎϤϳ· ΓήϜϔϟ ϥϮϴϠϴ΋΍ήγϻ΍
ϦϜϟϭ ˬΕΎϨϳήθόϟ΍ ϰϟ΍ ΩϮόΗϭ ΔϤϳΪϗ ΔϴϧΎόϨϜϟ΍ ϢϫέϭάΠΑ ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΓϮϋΩ ϥ΃ ˬΔϟΎϘϤϟ΍ ϩάϫ ϝϼΧ Ϧϣ ϒθΘϜϧ ΎϨϧ΃ ΐϳήϐϟ΍ϭ
!ϲϣϼγϻ΍ ϲΑήόϟ΍ ϞλϷ΍ ϢγΎΑ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ˯ΎϋΩϻ΍ ΍άϫ ϖϨΧ ϲϣϼγϻ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ΡΎϴΘΟϻ΍ ϥ΃ ϭΪΒϳ
ϦϴϴϧΎόϨϜϟ΍ ΩΎϔΣ΃ϭ ΔΛέϭ Ϣϫ ΩϼΒϟ΍ ϩάϫ Ώήϋ ϥ΄Α ϲϨϴτδϠϔϟ΍ - ϲΑήόϟ΍ ˯ΎϋΩϻ΍ ϰϠϋ ϲϠϴ΋΍ήγϻ΍ έϮϬϤΠϟ΍ ωϼσ΍« *
Δϟ΄δϤϟ΍ ϩάϫ ΕήϛΫ Ϊϗ ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓΩΎϴϘϟ΍ ΖϧΎϛ ΕΎϨϳήθόϟ΍ άϨϤϓ ΍˱ΪΟ ϢϳΪϗ Ϫδϔϧ ˯ΎϋΩϻ΍ ϥ΃ ϻ· ϡΎϳϷ΍ ϩάϫ ϲϓ ΙΪΣ
΍άϫ Ϧϣ νήϐϟ΍ϭ .ϪϨϴΣ ϲϓ ΔϴϓΎΤλ ΕϻΎϘϣ ΔϠδϠγ ϲϓ ΕήϛΫ ΎϬϧ΍ ΎϤϛ ˬϦϴϴϧΎτϳήΒϠϟ ΔϬΟϮϤϟ΍ ΎϬΗΎΣϭήσ΃ ϝϼΧ Ϧϣ
ϦϤπΘϳ ˯ΎϋΩϻ΍ ΍άϫϭ .ΝέΎΨϟ΍ Ϧϣ ΩϼΒϟ΍ ΍ϭΰϏ ϱάϟ΍ Ϟϴ΋΍ήγ΍ ˯ΎϨΑ΃ ΍ϮϘΒγ Ϊϗ ΩϼΒϟ΍ Ώήϋ ϥ΃ ϰϠϋ ΔϨϫήΒϟ΍ Ϯϫ ˯ΎϋΩϻ΍
Ϧϣ ϯήΧϷ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΏϮόθϟΎΑ ϢϬσΎΒΗέ΍ϭ ϢϬΘϗϼϋ ϲϫ ΎϤϓ ϦϴϴϧΎόϨϜϟ΍ ΩΎϔΣ΃ Ϣϫ ϥϮϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϥΎϛ ϥΎϓ ΓήϴΜϛ ΕΎϴϟΎϜη΍
ΐϠϐΘϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ˮϥϭήϗ ΓΪϋ ϞΒϗ ϡϼγϻ΍ ˯΍Ϯϟ ΖΤΗ ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤηϭ ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ ϝϼΘΣϻ ΍ϮϘϠτϧ΍ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϠΘΤϤϟ΍ ΩΎϔΣ΃
ΕΎϐϠΑ ΍ϮΛΪΤΗ ϢϬϧϷ ˮ΍ΫΎϤϟ .Ύ˱ Αήϋ ΍ϮϧΎϛ ϥϮϳέϮϤόϟ΍ϭ ˬΔϘϟΎϤόϟ΍ ϞΜϣ ϢϬϠΜϣ ΔϤϳΪϘϟ΍ ϥΎόϨϛ ΏϮόη ϥ΃ ϮϋΩ΍ ΔϠϜθϤϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ
ϲϫ - ήθϋ ϊγΎΘϟ΍ ϥήϘϟ΍ Ϧϣ ΔϣΩΎϘΘϤϟ΍ ΕΎϳήψϨϟ΍ ΔϴΣϭήΑ ϥϮϋΪϳ ΎϤϛ - ΔϴΑΩϷ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ϥ΃ ϚϟΫ Ϧϣ ϯΰϐϤϟ΍ Ϯϫ Ύϣϭ ΔϴϣΎγ
Ϟλ΍ϮΗ ΩΎΠϳ΍ ΐόμϟ΍ Ϧϣ .ΔϴΑήϋ ΎϬγΎγ΍ ϲϓ ΕΎϐϟ ϥϮΛΪΤΘϳ ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϐϠϟΎΑ ϦϴϘσΎϨϟ΍ Ϟϛ ϥΎϓ ϪϴϠϋ ˬΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ϡ΃
ήψϧ ϲϓ ΍˱ήϴτΧ Ύ˱ γΎδϣ ήΒΘόϳ ήϣϷ΍ ΍άϫϭ .ϲϨϳΪϟ΍ ϩ΍ϮΘΤϣ ΔϴϨΛϮϟ΍ ϞϜθΗ ϱάϟ΍ϭ ϡϼγϻ΍ ϖΒγ ϱάϟ΍ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϲϓ
.ΏΎΠϳΈΑ Ϫόϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ΐΟϮΘϳ ϻ »ϞϬΟ« ΎϬϧ΃ ϰϠϋ ϪΘϘΒγ ϲΘϟ΍ ΔϴϨΛϮϟ΍ ϰϟ΍ ήψϨϳ Ϋ΍ ΦϳέΎΘϠϟ ϡϼγϻ΍
ϦϴΑϭ ϦϴΜϳΪΤϟ΍ Ώήόϟ΍ ϦϴΑ ϲϨσϭ ϲϧΎδϧ΍ Ϟλ΍ϮΗ ϖϠΨϟ ΔϟϭΎΤϣ Ϟϛ ΓΪθΑ ΍ϮοέΎϋ ϢϫέϭΪΑ ϥϮϴϣϼγϻ΍ ϥϭήϜϔϤϟ΍
ϲθΧ ΪϘϓ ϪϴϠϋ .ΎϫέϭάΟ Ϧϣ ϞϴΒϘϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ΕΎϬΟϮΘϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎπϘϟ΍ ϲϓ ϞόϔϟΎΑ ΍ϮΤΠϧ Ϊϗϭ ΔϤϳΪϘϟ΍ ΔϴϨΛϮϟ΍ ΏϮόθϟ΍
ϢϬϧϮϜϟ ΩϼΒϟ΍ ϲϓ ϢϬϘΤΑ ΔϳΪΟ ήΜϛϷ΍ ˯ΎϋΩϻΎΑ ΍ϮϔΘϛ΍ϭ ήϴΒϛ ϞϜθΑ ϢϬΘϴϧΎόϨϜΑ ˯ΎϋΩϻ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ Ϧϣ ΍ϮϋΪΗέ΍ϭ ϥϮϴϨϴτδϠϔϟ΍
ϙΎϨϫ ΕήΟ Ϊϗ ΖϧΎϛ Ϋ΍ ΔϳήψϨϟ΍ ϩάϫ Ϫόϣ ΐϠΟϭ ϕ΍ήόϠϟ ϞϘΘϧ΍ ϲϨϴτδϠϓ ΐΗΎϛϭ ϢϠόϣ ϱΩ΍ΪϘϣ ζϳϭέΩ .ΎϬϴϓ ΔϴΒϠϏ΃ ϥϮϠϜθϳ
Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϰϟ΍ ϻ˱ Ϯλϭ Ώήόϟ΍ ϦϴϴϠΑΎΒϟ΍ ϊϣ Ϟλ΍ϮΘϟ΍ ϰϠϋ ϡϮϘΗ Δϴϗ΍ήϋ ΔϴϨσϭ ΔϳϮϫ ΪϴσϮΗϭ ΓέϮϠΒϟ ΔϔϠΘΨϣ ΕϻϭΎΤϣ
.ϦϳήλΎόϤϟ΍
ΕΎϬΟϮΗ ΕήϬχ ήμϣϭ ϥΎϨΒϟ ϲϓ .ϢϬΘϴϧΎόϨϜΑ ˯ΎϋΩϻ΍ Ϧϋ ΓήϤϟΎΑ ΍ϮϋΪΗήϳ Ϣϟ ϦϴϴΤϴδϤϟ΍ Ώήόϟ΍ Ϧϣ ϥϭήϴΜϛ
ϻ· ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍ ϊϣ Δϗϼϋ ΎϬϟ ΪΟϮϳ ϻ ϲΘϟ΍ ΔϳήμϤϟ΍ϭ ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ΕΎϳϮϬϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΔϴϧϮϋήϓϭ ΔϴϘϴϨϴϓ ΕΎϳήψϧϭ
Ϟλ΍ϭ ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ ρΎγϭ΃ ϲϓϭ .ΎϬπϓήΗ ήϴϫΎϤΠϟ΍ Ϧϣ ΔϘΣΎδϟ΍ ΔϴΒϠϏϷ΍ ϞόΟ ϡϼγϹ΍ϭ ΏήόϠϟ ξϫΎϨϤϟ΍ ΎϬόΑΎσ ϥ΃
ϲΑήόϟ΍ έϮϬϤΠϟ΍ Ϟϛ Ϧϣ ϻ˱ ϮΒϘϣ ΢Βμϴϟ ΐϋϮΘγ΍ϭ ϚϟΫ ήθΘϧ΍ ΞϳέΪΘϟΎΑϭ ϢϬϴΘϧΎόϨϜΑ ˯ΎϋΩϻ΍ ΪϳΩήΗ ϥϮϔϠΘΨϣ ϥϮϴΤϴδϣ
Ϧϋ ήψϨϟ΍ ξϐΑ ϥϮϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϡϮϘϳ ϩάϫ ϢϬΘϠόϓ ϝϼΧ Ϧϣϭ .ΔγέΪϤϟ΍ ϲϓ ϪϨϋ αέΪϳ ΢Βλ΃ ϲΑήϋ Ϟϔσ Ϟϛϭ ϲϨϴτδϠϔϟ΍
ΎϬϣΪΨΘγ΍ ϲΘϟ΍ϭ ϥϮϴϧΎόϨϜϟ΍ ΎϬΑ ΙΪΤΗ ϲΘϟ΍ ΔϐϠϟ΍ Δϟ΄δϤϟ ϥϮϗήτΘϳ ϻ ϢϬϓ .ϢϬΘϴϧΎόϨϜΑ ˯ΎϋΩϼϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΔϳΪΟ ήΜϛ΃ ΔϠϜθϣ
ΪϳΪΤΘϟ Ύ˱ γΎγ΃ ϞϜθΗ ΔϛήΘθϤϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϥ΃ ϰϠϋ ωΎϤΟ΍ ϙΎϨϫ ΔϴΑήόϟ΍ ήϴϫΎϤΠϟ΍ ρΎγϭ΃ ϲϓϭ .ϥϮϴϧΎϤϠόϟ΍ϭ ϥϮϨϳΪΘϤϟ΍ ΏΎΘϜϟ΍
ΓΪΣϮϣ ΓΪΣ΍ϭ ΔϟϭΩ ϞΒϘΘδϤϟ΍ ϲϓ ϡϮϘΘγ ΓΪΣ΍ϭ Δϣ΃ Ϣϫήψϧ ΔϬΟϭ ΐδΣ Ώήόϟ΍ ϞόΠϳ ΍άϜϫϭ .ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ΓέϮϠΑϭ
135

Ύ˱ Όϴη ΪΠϧ ϻ ϢϬΘΛέϭ ΔϳϮϫ ϲϓ ΎϨϘϗΩϭ ϢϬΘϐϟ ΐδΣ ϦϴϴϧΎόϨϜϟ΍ ΪϳΪΠΘΑ ΎϨϤϗ ϥ· ΎϨϧ΃ ΪΠϧ ϚϟΫ ϰϠϋ ˯ΎϨΑϭ .ΔϴΑήόϟ΍ ΎϬΘϐϟ ϞπϔΑ
.ςΒπϟΎΑ ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΕΎόϗϮΘϟ ΐϴΠΘδϳ
ΔϔθΘϜϤϟ΍ Ϟ΋Ύγήϟ΍ϭ ϖ΋ΎΛϮϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ϥΎϨΒϟ ϲϓ έϮλ ϞΒΟϭ ϱήϣΎδϟ΍ ϲλήΧϭ Ώ΍Άϣ ϚϠϣ ϊθϴϣ ΕΎΑΎΘϛ Δϐϟ
΢ο΍Ϯϟ΍ϭ ΔϴΑήϐϟ΍ ΔϴϣΎδϟ΍ ΎϬϴϤδϳ ήΧϵ΍ ξόΒϟ΍ϭ ΔϴΗ΍έϮΘϟ΍ ΔϳήΒόϟ΍ ΎϬϧϮϤδϳ Ϧϣ ϙΎϨϫϭ Γ΍έϮΘϟ΍ Δϐϟ βϔϧ ϲϫ ΩϼΒϟ΍ ϲϓ
.ΔΜϳΪΤϟ΍ ΔϴϠϴ΋΍ήγϻ΍ ΔϳήΒόϟ΍ ϲϬϓ ΔΛέϭ ΔϴϧΎόϨϜϠϟ ϥΎϛ ϥ·ϭ ΎϬϟ ϼ
˱ λ΍ϮΗ ϞϜθΗ ϭ΃ ΎϬϨϣ ΔόΑΎϧ ΔΑϮΘϜϤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ϥ΃ Ϯϫ
ήϬψΗϭ ΔϳήΒόϟΎΑ ΕΩέϭ ϲΘϟ΍ ΔΑΎΘϜϟ΍ βϔϧ ϲϫϭ ΔϴϧΎόϨϜϟ΍ ϲϔϴϧ ΎϬΘϣΪΨΘγ΍ ϲΘϟ΍ ΔΑΎΘϜϟ΍ ϥϮϠϫΎΠΘϳ ϥϮϴϨϴτδϠϔϟ΍
ϲΘϟ΍ ΔϤϳΪϘϟ΍ ΔϳήΒόϟ΍ ΔΑΎΘϜϟ΍ βϔϧ ϲϫϭ ˬϚϟάϛ ϡΎϜΣϷ΍ ΏΎΘϛ ϲϓϭ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ Δϳϭ΍Ϊϴμϟ΍ϭ ΔϴϧΎόϨϜϟ΍ ΕΎΑΎΘϜϟ΍ ϲϓ Ϟλ΍ϮΗ ϞϜθΑ
.(ΔϳέϮηϵ΍) Δϴϣ΍έϵ΍ ΔΑΎΘϜϟΎΑ ϞΑΎΑ ϰϟ΍ ϥϮϴϔϨϤϟ΍ ΎϬϟΪΒΘγ΍
ΔϔϴΨδϟ΍ϭ ΔϴϘτϨϣϼϟ΍ έϮϣϷ΍ ϰΘΤϓ ΎϬΘϤϴϗ ϲϐϠϳ ϻ ϱάϟ΍ ήϣϷ΍ ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔϴϧΎόϨϛ ί΍ήΑ΍ ΔϟϭΎΤϣ ϲϓ ΔϳΪΠϟ΍ ϡ΍Ϊόϧ΍
έϮϬϤΠϟ΍ ϡΎϗ ϥ·ϭ ΔγϮϤϠϤϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ ϰϠϋ ήΛΆϳ ϲΟϮϟϮϳΪϳ΁ ϞϣΎϋ ϰϟ΍ ϝϮΤΘΗ ήϴϫΎϤΠϟ΍ ΎϬΑ ΪϘΘόΗ ϲΘϟ΍
Ϊϗ ϚϟΫ ϥΈϓ ΎϬΛέϭ ϲΘϟ΍ ΔΜϳΪΤϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϲϫ Ύϣϭ ΎϫϮϣΪΨΘγ΍ Δϐϟ ϱ΃ ϢϠϋϭ ΔϴϧΎόϨϜϟ΍ ϪϟϮλ΄Α ˯ΎϋΩϻ΍ ϢπϬΑ ϼ
˱ όϓ ϲϨϴτδϠϔϟ΍
.ΔϴϧΎόϨϜϟ΍ ΔϐϠϟ ϦϴϴϠόϔϟ΍ ΔΛέϮϟ΍ ˬΔϳήΒόϟΎΑ ϥϮϘτϨϳ Ϧϳάϟ΍ ϢϬϧ΍ήϴΠϟ ϢϬ΋΍Ϊϋ ΔΟέΩ Ϧϣ κϠϘϳ
ϲΒϨϟ΍ ϮϫΎϴόθϳ ΄ΒϨΗ ΎϣΪϨϋϭ »ϥΎόϨϛ Δϐϟ« ϻ΍ Ζδϴϟ ΎϬΑ ϖτϨϳ ϲΘϟ΍ ΔϳήΒόϟ΍ ϥ΃ Ύ˱ πϳ΃ ΎϧέϮϬϤΟ ϑήϋ ΎϤΑήϟϭ
ϦϳΪΗϭ ϥΎόϨϛ ΔϐϠΑ ΙΪΤΘΗ ήμϣ ΩϼΑ ϲϓ ϥΪϣ βϤΧ ϥϮϜΘγ ϡϮϴϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ« : ϝΎϗ ήμϣ ϰϠϋ Ϟϴ΋΍ήγ΍ ˯ΎϨΑ΃ έΎμΘϧΎΑ
.»ΎϫΩϮϨΠϟ ˯ϻϮϟΎΑ
ϩάϫ Ϧϣ ϖΜΒϨϳϭ Ϟτϳ ϥ΍ ϦϜϤϳ ϞϬϓ ϥϮϴϧΎόϨϛ ΩΎϔΣ΃ ϢϬϧ΄Α ΩΎϘΘϋϻ΍ ϥϮϴϨϴτδϠϔϟ΍ Ώήόϟ΍ Ϊϳήϳϭ ϥΎόϨϛ Δϐϟ ϲϫ ΎϨΘϐϟ
.ω Ϧϣ ϞϜϟ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϳήΒόϟ΍ Γ˯ϮΒϨϟ΍ ϥϮϜΗ ϥ΍ ϦϜϤϳ Ϟϫϭ ˬϥΎϣΰϟ΍ Ϧϣ ϥήϗ άϨϣ ΎϨϫ ή΋΍Ϊϟ΍ ω΍ήμϠϟ ϱέϮΛ ΪϳΪΟ ϞΣ Δϟ΄δϤϟ΍
ΔϳΩϮϬϴϟ΍ ΔΟέΪϟ΍ βϔϨΑ ϲϔϨΗ ϲΘϟ΍ Γ˯ϮΒϨϟ΍ ϩάϫ ϥΎϧέϭ΍ ϱίϮϋ ήϴϣ΃ ϥϭέΎϫ΍ϭ (εϮσέ ϥΎΗΎϧϮϳ) ΢Ϡθϟ΍ ϱέϭ΃ϭ ϥϭέϮΣ .Ν
ˮΎϬϧ΄θΑ ΎϧΪϘΘϋ΍ ΎϤϣ ήΜϛ΃ ϊϗ΍ϮϟΎΑ ΔτΒΗήϣ ΔϴϣϼγϻΎΑ ΔϴΑήόϟ΍ϭ ΔϴϧϮϴϬμϟ΍
.6-9-1996 - ΔϴϧΪϨϠϟ΍ αΪϘϟ΍ ΓΪϳήΟ Ϧϋ 5/9./1996 ( ϒϳέΎόϣ) Ε΍έϮϓ ϊηϮϬϳ
***
ϕήθϤϟ΍ ΔϘτϨϣ ΔϣΪΨϟ ωϭήθϣ
ΔϧΎϧήϟ΍ ΔϳϭΪΣϮϟ΍ ΕΎΑΎτΨϟ΍ ϚϠΗ ϥϭΩ Ϧϣ ΔϘτϨϤϟ΍ ϲϓ ΎϫάϴϔϨΗ ϦϜϤϳ ϲΘϟ΍ ΔϛήΘθϤϟ΍ ϊϳέΎθϤϟ΍ ϰϠϋ ςϴδΑ ϝΎΜϣ ΍άϫ
: ΔϏέΎϔϟ΍ϭ
ϰΘΣ Δϴϗ΍ήόϟ΍ϭ ΔϳέϮδϟ΍ ˯΍ήΤμϟΎΑ ΍˴έϭήϣ (ϱέϮδϟ΍ ϞΣΎδϟ΍) ςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ ϦϴΑ ϝΎϨϗ ΢Θϔϟ ωϭήθϣ ΓήϜϓ ϩάϫ«
.ήμϗ ϡ΃ ˯ΎϨϴϣ Ϧϣ ΏήϘϟΎΑ ΐμϴϟ ϲΑήόϟ΍ ΞϴϠΨϟ΍
ϡΎϋ ϞϜθΑ ωϭήθϤϟ΍ ΕΎϔλ
.ΔπϔΨϨϤϟ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ ξόΑ ϲϓ ΔΤϟΎϣ Ε΍ήϴΤΑ ϥ˷ϮϜϳ .ήΘϣ 600-800 νήόϟ΍ - 1
.Ϧσ 100,000 Ϧϋ ΪϳΰΗ ΔϟϮϤΣ Ϧϔγ ϞϤΤΘϟ ήΤΒϟ΍ ΢τγ ϯϮΘδϣ ΖΤΗ ήΘϣ 100-200 ϖϤόϟ΍ - 2
.ΔϴΣΎϴγϭ ΔϳέΎΠΗ ˯ϰϧ΍Ϯϣ - 3
.ΔϴϨϜγϭ ΔϴΣΎϴγ ΕΎόϤΠϣ - 4
.ΔΟΎΤϟ΍ ΐδΣ έϮδΟϭ ΫΎΤϣ ϖϳήσ - 5
Ϊϳ΍ΰΘΗ ϢΛ ϰϟϭ΃ ΔϠΣήϤϛ ΐϧΎΟ Ϟϛ ϰϠϋ έΎΘϣϷ΍ ΕΎΌϣ ϖϤόΑ ϝΎϨϘϟ΍ ϲΒϧΎΟ ϰϠϋ έΎΠηϷ΍ Ϧϣ ˯΍ήπΧ ρϮτΧ - 6
.Ε΍ήΘϣϮϠϴϛ ΓΪϋ ϖϤόΑ ΔϴϘϴϘΣ ˯΍ήπΧ Ύ˱ σϮτΧ ϥϮϜΘϟ
136

ωϭήθϤϟ΍ ϑ΍Ϊϫ΃
άϓΎϨϣ ϕ΍ήόϠϟ ϖϘΤϳϭ βϳϮδϟ΍ ΓΎϨϗ έϭΩ ϩίΎΠϧ΍ ϝΎΣ ϲϓ ϝΎϨϘϟ΍ ϲϐϠϳ ΚϴΣ ϕ΍ήόϟ΍ϭ ΔϳέϮδϟ ΔϳέΎΠΗ ΔϳΩΎμΘϗ΍ - 1
ΔϴϨϣίϭ ΔϴϟΎϣ Ϊ΋΍Ϯϓ ϖϘΤϴγ ΏϮϨΠϟ΍ ϰμϗ΃ ϰΘΣϭ Ώήϐϟ΍ Ϧϣ ϝΎϨϘϟ΍ έϭήϣ ϥ΍ ΎϤϛ .ϱήΤΒϟ΍ Ω΍ήϴΘγϻ΍ϭ ήϳΪμΘϠϟ ΓήηΎΒϣ
.ϕ΍ήόϟ΍ ΏϮϨΟ ϰμϗ΃ ϭ΃ ϥΩέϷ΍ ϭ΃ ΎϴϛήΗ Ϧϣ ήϤΗ ϲΘϟ΍ ϱήΒϟ΍ ϞϘϨϟ΍ ϞϴσΎγ΃ έϭΩ Ϧϣ ήμΘΨϳϭ ΔϴϠϤϋ
ϥ΍ΪϠΑ Ϧϣ ήϴΜϜϠϟ ΔϴϟΎϣ Ε΍Ϊ΋Ύϋ ϖϴϘΤΗ ϲϓ ΍˱ήϴΒϛ ΍˱έϭΩ ΔΣΎϴδϠϟ ϥ΍ ΔϴϟϭΪϟ΍ ˯ΎμΣϻ΍ Ε΍ήθϧ ήϬψΗ :ΔϴΣΎϴγ - 2
ϩάϬϟ ΓέΪμϤϟ΍ ϝϭΪϠϟ ϝϭήΘΒϟ΍ ϞΧΩ ίϭΎΠΘϳ ϭ΃ ϲϫΎπϴϟ ϞΒϘϤϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ ϢχΎόΘϴγ ΔΣΎϴδϟ΍ έϭΩ ϥ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ήϬψΗϭ ϢϟΎόϟ΍
ϰϠϋ ΪϋΎδΗ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΔϴΑήϐϟ΍ ˯΍ήΤμϟ΍ ϲϓ ΥΎϨϤϟ΍ ΔϟΎΣ ϥ΍ έΎΒΘϋΎΑ ΐϧΎΠϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ΰϴϛήΘϟ΍ Ϧϣ ΪΑ ϻ ΎϨϫ Ϧϣ ΓΩΎϤϟ΍
ϢϬϣ ϱϮΘη ϲΣΎϴγ ϲϤϟΎϋ ΰϛήϣ ϰϟ΍ ˯΍ήΤμϟ΍ ϞϳϮΤΗ ωϭήθϤϟ΍ ˯Ύθϧ΍ ϝΎΣ ϲϓ ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣϭ ΔϳϮΘθϟ΍ ΔΣΎϴδϟ΍ ˯Ύθϧ΍
.ϖ΋΍Ϯϋ ϥϭΩ ΩϭΪΤϟ΍ ϲΒϧΎΟ ϰϠϋ ιΎΨηϷ΍ έϭήϣ ϞϴϬδΘϟ ϦϳΪϠΒϟ΍ ϦϴΑ ΔϴϗΎϔΗ΍ ΔϣΎϗΎΑ ϚϟΫ ςΒΗήϳ ϥ΃ ϰϠϋ ΡΎϴδϟ΍ ΏάΠϟ
ΓΩΎϳίϭ ˯΍ήΤμϟ΍ ϝΎϣέ ΖϴΒΜΗ ϰϠϋ ΪϋΎδϳ ϝΎϨϘϟ΍ ϲΒϧΎΟ ϰϠϋ ˯΍ήπΨϟ΍ ρϮτΨϟ΍ ˯Ύθϧ΍ : ΔϴΤλ ΔϴΣϼλ΍ - 3
ϰϨόϤΑ ϪϨϣ ΔϧϮϜΘϤϟ΍ Ε΍ήϴΤΒϟ΍ ϭ΃ ϝΎϨϘϟ΍ ϲϓ ΔϴϜϤδϟ΍ ΓϭήΜϟ΍ ΓΩΎϳί Ϧϋ ϼ
˱ πϓ ΓΪϳΪΟ Δϴϋ΍έί ΕΎΣΎδϣ ΩΎΠϳ΍ έΎτϣϷ΍ ΔϴϤϛ
.ΔϘτϨϤϟ΍ ϲϓ ΓήϴΒϛ ΔΟέΪΑ ΥΎϨϤϟ΍ ήϴϴϐΗϭ ˯΍ήΤμϟ΍ ΡϼμΘγϻ Ύ˱ ϳΪΟ ΏΎΒϟ΍ ΢Θϓ ήΧ΁
.ΔϴϧΎϜδϟ΍ ΓΩΎϳΰϟ΍ ΏΎόϴΘγ΍ϭ ϞΒϘϤϟ΍ ϥήϘϠϟ ϞϤόϟ΍ ιήϓ Ϧϣ ΪϳΰϤϟ΍ ήϴϓϮΗϭ ΓΪϳΪΟ ΔϴϨϜγ ΕΎόϤΠϣ ΩΎΠϳ΍ - 4
ϦϳΪϠΒϟ΍ ΕΎϴϧΎϜϣ΍ϭ ωϭήθϤϟ΍ ϒϴϟΎϜΗ
ϯΪόΘΗ ϻ (ϲϗ΍ήόϟ΍ϭ ϱέϮδϟ΍) ϦϴθϴΠϟ΍ ΕΎϗΎσ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΎϤΑέϭ ϦϳΪϠΒϟ΍ ΕΎϴϧΎϜϣΎΑϭ ΓήϓϮΘϤϟ΍ ΎϴΟϮϠϨϜΘϟ΍ Ϟ΋ΎγϮΑ
.΍˱έΎϬϧϭ ϼ
˱ ϴϟ ϞϤόϟ΍ ϯήΟ ΍Ϋ΍ Ε΍ϮϨγ 5-8 ϯΪϣ ϰϠϋϭ Ε΍έϻϭΪϟ΍ Ϧϣ Ε΍έΎϴϠϣ ΓΪϋ ωϭήθϤϟ΍ ϒϴϟΎϜΗ
ϥϮϜϴγ ϩίΎΠϧ΍ ϦϜϟϭ ΔϴϨϔϟ΍ϭ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΕΎθϗΎϨϤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ΐϠτΘΗϭ ΔϣΎϋ ΓήϜϓ ωϭήθϤϟΎϓ έΎμΘΧΎΑϭ
.ϥϵ΍ Ϧϣ ΃ΪΒϨϟϭ ϕ΍ήόϟ΍ϭ ΔϳέϮγ Ϧϣ ϞϜϟ ΔϳΎϐϠϟ ΍˱Ϊϴϔϣ
»4-4-1997 - αΪϘϟ΍ ΓΪϳήΟ«.»Ύδϧήϓ /ϲϋ΍έί αΪϨϬϣ ϲϗ΍ήϋ /ϒϠΧ ϢχΎϛ Ω΍ϮΟ

137

ϊΑ΍ήϟ΍ Ϟμϔϟ΍
ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ΪϳΪΠΗ
"ΔϴΑήόϟ΍" ΔϴτγϮΘϤϗήθϟ΍ ΏϮόθϠϟ
ϲϣϼγϼΒϘϟ΍ Ι΍ήϴϤϟ΍ ϊϣ ΢ϟΎμΘϟ΍ *
ϕϭήδϤϟ΍ ΎϨΨϳέΎΘϟ ΝΫϮϤϧ .. ΔϳϮϧΎϤϟ΍ *
ϕΰϤϤϟ΍ ΎϨΨϳέΎΗ ΪϴΣϮΘϟ ΕΎΣήΘϘϣ *
ΔϴΑήόϟ΍ ϰϟ΍ ϲΑήόϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ ΔϤΟήΗ *
ΔϘτϨϤϟ΍ ΏϮόη ϝϮλ΃ϭ ΔϴϣΎδϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ Ϧϋ ΔϴΗΎϣϮϠόϣ ϖΣϼϣ *
ΐϳήόΘϟ΍ ΦϳέΎΗϭ

138

Ϫόϣ ΢ϟΎμΘϟ΍ ΕΎΒΟϮΘδϣϭ ϲϣϼγϼΒϘϟ΍ Ι΍ήϴϤϟ΍
ΓϮτΧ ϲϫ ˬϰτγϮϟ΍ έϮμόϟ΍ Δϴϣϼχ Ϧϣ κϠΨΘϠϟ ΔϴΑϭέϭϷ΍ ΔψϬϨϟ΍ ΎϬΑ ΖϣΎϗ ϲΘϟ΍ ΡϼλϹ΍ Ε΍ϮτΧ Ϣψόϣ ϥ·
ϝϼΧ ΍˱ήΛΪϨϣ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ˬ(ϲϧΎϣϭήϟ΍ϭ ϲϘϳήϏϻ΍) ϲΤϴδϤϟ΍ ϞΒϗ Ι΍ήϴϤϟ΍ ϊϣ ϦϤϴϬϤϟ΍ ϲΑϭέϭϷ΍ ϲΤϴδϤϟ΍ ήϜϔϟ΍ ΢ϟΎμΗ
ϦϫΎϜϟ΍ ϦϣΆϤϟ΍ ϰΘΣ Ϫϧ΃ ˬϦϴϴΑϭέϭϷΎΑ ϥϵ΍ ήϣϷ΍ Ϟλϭ .ϪϴϠϋ υΎϔΤϟ΍ϭ ϪϠϘϧ ϲϓ Ώήόϟ΍ έϭΩ ϻϮϟ ˬϰτγϮϟ΍ έϮμόϟ΍
˯ΎϤΘϧϻ΍ ΖϗϮϟ΍ βϔϨΑϭ ˬϲϧΎϣήΠϟ΍ϭ ϲΘϠδϟ΍ϭ ϲϧΎϣϭήϟ΍ϭ ϲϘϳήϏϻ΍ Ι΍ήΘϠϟ ˯ΎϤΘϧϻΎΑ έϮόθϟ΍ Ύ˱ ϴόϴΒσ Ϫϟ ϭΪΒϳ έΎλ ϲΤϴδϤϟ΍
ΐΘϛ ϊϣ ϦϴδϳΪϘϟ΍ ΐΘϛϭ ϞϴΠϧϻ΍ αέΪϳϭ ΃ήϘϳ ϩ΍ήΗ ˬΎ˱ ϴϧΎϤϠϋ ϭ΃ Ύ˱ ϨϳΪΘϣ ϥΎϛ ΎϤϬϣ ˬϲΑϭέϭϷ΍ ϥ΃ ΚϴΤΑ .ϲΤϴδϤϟ΍ Ι΍ήΘϠϟ
.ϲΑϭέϭϷ΍ ϲϠΤϤϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ ϲϗΎΑϭ ϥΎϣϭήϟ΍ϭ ϖϳήϏϹ΍
Ϣϫϭ ϲϓ ΎϨϘϟΰϧ΍ .ϲϠΒϘΘδϤϟ΍ϭ ϱΪϳΪΠΘϟ΍ ϲϨϘΘϟ΍ ΎϬΒϧΎΟ ήϴϏ ΔΛ΍ΪΤϟ΍ϭ ΎΑϭέϭ΃ Ϧϣ ΪϫΎθϧ Ϣϟ ΎϨψΣ ˯Ϯδϟ ˬϦΤϧ Ύϣ΃
Ϣϟϭ ˬΎϨΛ΍ήΗϭ ΎϨϴοΎϣϭ ΎϨΨϳέΎΗ ˯΍ΰΟ΃ ΪϴΣϮΗ ϲϓ Ύ˱ ϣΎϤΗ ΎϨϠθϓ ˬϦϴϴΑϭέϭϷ΍ βϜϋ ςΒπϟΎΑ ΎϨϠόϓ .ΔΛ΍ΪΤϟ΍ϭ Ι΍ήΘϟ΍ ϦϴΑ ϡΎμϔϟ΍
ΓΩΪόΘϣ ΕΎΛ΍ήϴϣϭ Φϳέ΍ϮΗ ϰϟ΍ ΎϨϴοΎϣ ΦϴδϔΘΑ ΎϨϤϗ .ΎΑϭέϭ΃ ΔΛ΍ΪΣ Ϧϣ ΓΪϴϔΘδϤϟ΍ϭ ΔϠϴλϷ΍ϭ ΔλΎΨϟ΍ ΎϨΘΛ΍ΪΣ ϖϠΨϧ
ΔϳήϜϔϟ΍ ΎϨΗ΍έΎϴΗ ΖϟΎΤΘγ΍ ϰΘΣ Ι΍ήΘϟ΍ϭ ΦϳέΎΘϟ΍ Δϳ΅έ ϲϓ ΎϨϤμόΗ .Δϳήτϗϭ ΔϴϣϮϗϭ ΔϴϠϫΎΟϭ Δϴϣϼγ· :ΔπϗΎϨΘϣϭ
ξϗΎϨΘΗ ΎϬϧ· .ΎϫΪϴϟΎϘΗϭ ΎϬΛ΍ήΗϭ ΎϬΨϳέ΍ϮΗ ΎϬϟ ˬϥΎσϭϷ΍ϭ ϝϮλϷ΍ ΔϔϠΘΨϣ ΏϮόθΑ ϪΒη΃ ˬΪΣ΍Ϯϟ΍ ΪϠΒϟ΍ ϞΧ΍Ω ϲϓ ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ
: ΓΎϴΤϟ΍ ϞϴλΎϔΗ ϊϴϤΟϭ βΒϠϤϟ΍ϭ ΏήθϤϟ΍ϭ Ϟϛ΄Ϥϟ΍ ΪϴϟΎϘΗϭ Ώ΍Ωϵ΍ϭ ϥϮϨϔϟ΍ϭ ΔϐϠϟ΍ϭ Ύϴϓ΍ήϐΠϟ΍ϭ ϖτϨϤϟΎΑ ϰΘΣ
ϲϧΎόϤϟ΍ϭ Ι΍ΪΣϷ΍ ϢϴϴϘΗ ϲϓ ΕΎϋϮϨΘϟ΍ ξόΑ ϊϣ ˬϲϣϼγϻ΍ ϲΑήόϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ Ύϴ˷ϨΒΗ ϲϨϳΪϟ΍ έΎϴΘϟ΍ϭ ϲϣϮϘϟ΍ έΎϴΘϟ΍ *
βϳΪϘΘϟ΍ ϖΤΘδϳ ϱάϟ΍ ΪϴΣϮϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ έΎΒΘϋ΍ ϰϠϋ ϥ΍έΎϴΘϟ΍ ϖϔΘϳϭ .ΚϳΪΤΘϟ΍ Δϟ΄δϣ Ϧϣ ϒϗϮϤϟ΍ ϑϼΘΧ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍
ϪϧϷ ήϴΛ΄Θϟ΍ ζϫϭ ϱϮϧΎΛ ϖΑΎδϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϥ΃ϭ .ϱΩϼϴϤϟ΍ ϊΑΎδϟ΍ ϥήϘϟ΍ ΪόΑ ϖΜΒϨϤϟ΍ ϲϣϼγϻ΍ ϲΑήόϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ Ϯϫ ˬ˯ΎϤΘϧϻ΍ϭ
.ϦϴϴϣϮϘϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ϲΑήϋ ήϴϏϭ ϱϭΪΣϭ ήϴϏϭ ϱήτϗϭ ˬϦϴϴϣϼγϼϟ ΔΒδϨϟΎΑ »ϲϠϫΎΟ«
Ϊοϭ ΔΛ΍ΪΤϟ΍ ΔϴϤϟΎϋ ϢγΎΑ ˬϲϣϼγϻ΍ ϲΑήόϟ΍ ϲοΎϤϟ΍ ϞϫΎΠΗ ϰϠϋ ΎϘϔΗ΍ ϱέΎδϴϟ΍ έΎϴΘϟ΍ϭ ϲϟ΍ήΒϴϠϟ΍ έΎϴΘϟ΍ *
Δϳ΅έ ϰϠϋ Ϊϴϛ΄ΘϟΎΑ (ϲϟ΍ήΒϴϟ ϭ΃ ϲδϛέΎϣ) ϲΑήϐϟ΍ ϖτϨϤϟ΍ ΪϤΘόΗ ΩϮΟϮϠϟ Δϳ΅ήΑ ΍ΪϘΘϋ΍ .ΔϴϨϳΪϟ΍ ΔϗήϔΘϟ΍ϭ ϲϣϮϘϟ΍ ΐμόΘϟ΍
.ϲϟ΍ήΒϴϠϟ΍ ϭ΃ ϲϛ΍ήΘηϻ΍ ϲϠΒϘΘδϤϟ΍ ΪϳΪΠΘϟ΍ ϞΟ΍ Ϧϣ ϩΪΣϭ ήοΎΤϟ΍
ΖϨΒΗϭ ϲϣϼγϻ΍ ϲΑήόϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ Ζπϓέ ϲΘϟ΍ ˬΔϳήτϘϟ΍ Ε΍έΎϴΘϟΎΑ ϲϤγ Ύϣ ϙΎϨϫ ˬΔϴδϴ΋ήϟ΍ Ε΍έΎϴΘϟ΍ ϩάϫ ϦϴΑ *
ˬΔϳέϮδϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍ ΔϴϣΎδϟ΍ϭ ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ΔϴϘϴϨϴϔϟ΍ϭ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϳέϮηϵ΍ϭ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϴϧϮϋήϔϟ΍ :»ϲϨσϮϟ΍« ϲϣϼγϼΒϗΎϣ ΦϳέΎΗ
.ΔϴΑέΎϐϤϟ΍ ΔϳήΑήΒϟ΍ϭ ΔϴΟΎσήϘϟ΍ ϰϟ΍ ϻ˱ Ϯλϭ
ΪϘϟ .ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϣΎμϔϧϻ΍ ϩάϫ έΎϤΜΘγ΍ ϲϓ Ύ˱ ϓήτΗ ήΜϛϷ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍ ˬΔϴϧϮϴϬμϟ΍ Δϳ΅ήϟ΍ έΎΒΘϋ΍ ϦϜϤϳ ϕΎϴδϟ΍ ΍άϫ ϲϓ
ΔϴΑήόϟ΍ Δϴϣϼγϻ΍ϭ ˬΔϴϣ΍έϵ΍ ΔϴΤϴδϤϟ΍ :ΔϴϟΎΘϟ΍ ΐϘΤϟ΍ ϢΛ ΔϳΩϮϬϴϟ΍ ϞΒϗ Ύϣ ΔΒϘΤϟ΍ Ζϐϟ΃ϭ ϦϴτδϠϓ ΦϳέΎΗ ΔϴϧϮϴϬμϟ΍ Ζότϗ
!ϦϴτδϠϓ ΦϳέΎΘϟ ΓΪϴΣϮϟ΍ ΔϣϮϤϳΪϟ΍ ϲϫ ΔϔϟΎδϟ΍ ΔϳΩϮϬϴϟ΍ ΔΒϘΤϟ΍ ϥ΃ϭ ˬΔϴΒϨΟ΃ Ε΍ϭΰϏϭ ΓήΑΎϋ Φϳέ΍ϮΗ ΎϫέΎΒΘϋΎΑ
ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ήΗϮΘϟ΍ ϡ΍ΪΘΣ΍ ϰϟ΍ έ΍ήϤΘγΎΑ ϯΩ΃ ˬΔϋϮϨΘϤϟ΍ ΔϴϠϘόϟ΍ ΎϨΗ΍έΎϴΗ ϦϴΑ ΔϛήΘθϤϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ Ϣγ΍ϮϘϟ΍ ϞΨϠΨΗ ϥ·
ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ϕΰϤΗϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ϭ Ωήϔϟ΍ ΔϴμΨη ΥΎδϤϧ΍ ΐΒδΑ ˬϲΗ΍άϟ΍ ήϴϣΪΘϟ΍ αϮϫϭ ϒϨόϟ΍ ΔϨϤϴϫϭ ϲγΎϴδϟ΍
.ϞϘόϟ΍ϭ Ρϭήϟ΍ ϲϓ ϡΎμϔϧ΍ ϰϟ΍ Ύ˱ ϣϭΩ ϱΩΆϳ ΦϳέΎΘϟ΍ϭ ϲοΎϤϟ΍ Δϳ΅έ ϲϓ ϡΎμϔϧϻ΍ ˬΩ΍ήϓϷΎϛ ΏϮόθϟ΍ ϥ΃ ϭΪΒϳ .ΔϴΣϭήϟ΍ϭ
ΔΛϭέϮϤϟ΍ ϪΗ΍Ϋ ϊϣ ϡΎΠδϧϻ΍ ϖϠΧ ϰϠϋ έΩΎϘϟ΍ϭ ˬϪϴοΎϣϭ ϪΨϳέΎΘΑ ϑήΘόϤϟ΍ϭ ϑέΎόϟ΍ ϥΎδϧϻ΍ Ϯϫ ϱϮδϟ΍ ϥΎδϧϻ΍
.ΎϬ΋ϭΎδϣϭ ΎϬϨγΎΤϤΑ
139

Ε΍έΎϴΗ ϊϴϤΟ .ΎϫήοΎΣ ϊϣ ϲϟΎόϟ΍ ΎϬϣΎΠδϧ΍ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΎϬΗ΍άΑ ΎϬΘϘΛ ΓϮϗ ϲϓ ϦϤϜϳ ΎΑϭέϭ΃ ΕϭήΒΟ ή˷ γ ϥ·
ΔϴϟϮϤη Δϳ΅έ ϰϠϋ ΖϘϔΗ΍ Ϊϗ ˬΔϴϨϴϤϳϭ ΔϳέΎδϳ ˬΔϳϭΪΣϭϭ Δϳήτϗ ˬΔϴϨϳΩϭ ΔϴϧΎϤϠϋ ˬΔψϓΎΤϣϭ ΔϴΛ΍ΪΣ ˬΔϋέΎμΘϤϟ΍ ΎΑϭέϭ΃
΅΃ Ύ˱ ΒϠγ ΎϬϤϴϴϘΗϭ Ι΍ΪΣϷ΍ ϞϴλΎϔΗ ϲϓ ϑϼΘΧϻ΍ ΔϳήΣ ϊϣ ˬΎϫΪϴϟΎϘΗϭ ΎϬΛ΍ήΗϭ ΎϬΨϳέΎΗ ˯΍ί· ΔϤΠδϨϣϭ ΓΪΣϮϣϭ ΔϛήΘθϣ
.Ύ˱ ΑΎΠϳ΍
:ΦϳέΎΘϟ΍ ΔϣϮϤϳΩϭ νέϷ΍ ΔϣϮϤϳΩ
˯Ύτϋϭ νέϷ΍ ΔΑϮμΧ ϪΘΒΠϋ΃ ˬ(ϡ.ϕ 326) ϞΑΎΑ ϞΧΩϭ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΩϼΑ ϞΘΣ΍ ΎϣΪϨϋ ϲϧϭΪϘϤϟ΍ έΪϨϜγϻ΍ ϥ΃ ϰϜΤϳ
ϩΩϮϨΟ Ϟ΋΍Ϯϋ ΐϠΠΑ Ϫϳ΃έ Ϧϋ ϢϴϜΤϟ΍ ϩέΎθΘδϣ ϝ΄γ .ΩήϤΘϟ΍ ϰϟ΍ ϢϬϠϴϣϭ ΩϼΒϟ΍ ϥΎϜγ ΖϘϣ ϪϨϜϟ ˬΓέΎπΤϟ΍ ΔϣΎΨϓϭ ϦϳήϬϨϟ΍
ΪόΑ ϝΎΤϣ ϻ ˬΎϨϫ ϢϬΘϨσϭϭ ϖϳήϏ΍ ΖΒϠΟ Ϯϟ« :ϼ
˱ ΋Ύϗ νήΘϋ΍ ϢϴϜΤϟ΍ ϦϜϟ .ΎϬϤϜΣ ϞϬδϴϟ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΩϼΑ ϢϬϨϴσϮΗϭ ϖϳήϏϻ΍
ϻϭ ˬΎϬΗ΍ΩΎϋ ϥϮΒδΘϜϳϭ ΎϬΨϳέΎΗϭ ΎϬγΎϨΑ ϥϮΟΰΘϤϴγϭ ΎϫέΎϤΛϭ ΎϬϳήϬϧϭ ΎϬοέ΃ϭ ΩϼΒϟ΍ ΥΎϨϣ ϰϠϋ ϥϮόΒτΘϴγ ϡ΍Ϯϋ΃
Ϊϫ΍Ϯη ΎϬϟ ΔϳΎϜΤϟ΍ ϩάϫϭ .»ϲϘϳήϏϻ΍ ϢϬϠλ΃ ϥϭΪϘϔϳϭ ϢϬΘϴϠϘϋϭ ϢϬϋΎΒτΑ ΩϼΒϟ΍ ϥΎϜγ ϊϣ ϥϮϬΑΎθΘϴγ ΔϳΎϬϨϟ΍ ϲϓ ϝΎΤϣ
Δϟϼδϟ΍ ΍ϮϧϮϛϭ ϖϳήϏϻ΍ ΩϼΑ Ϧϋ ΍ϮϠϘΘγ΍ϭ ϦϴϳέϮγ ΍ϭέΎλ ϡΎθϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ ϖϳήϏϻΎϓ .ΎϬϘτϨϣ ΔΤλ ΖΒΜΗ ΔϠΛΎϤϣ ΔϴΨϳέΎΗ
άΧ΄ϧ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϲΑήόϟ΍ ΎϨΨϳέΎΗ Ϧϣϭ .ΔδϟΎτΒϟ΍ Δϟϼγ ϊϣ ˯ϲθϟ΍ βϔϧ ΙΪΣ ήμϣ ϲϓϭ ˬ(ϡ.ϕ 30 - 300 ϦϴΑ) ΔϴϗϮϠδϟ΍
ΔϴλϮμΨϟ΍ Ε΍Ϋ ΔϴΑήόϟ΍ ΎϬΗέΎπΣ ΖϧϮϛϭ ϲϣϼγϻ΍ - ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϗΎΑ Ϧϋ ΖϠϘΘγ΍ ϲΘϟ΍ βϟΪϧϷ΍ ΩϼΑ ϝΎΜϣ
ΔϘτϨϣϭ ΪϠΑ ϞϜϟ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΕΎϴλϮμΨϟ΍ ΔϣϮϤϳΩ Ϧϋ ΓήϴΜϛ ΔϠΜϣ΃ Ω΍ήϳ΍ ϦϜϤϳ .(ΔϴϧΎΒγϻ΍) ΔϴδϟΪϧϷ΍ ΔϴϟϼϘΘγϻ΍ϭ
.ΎϬϤϜΣ ϰϠϋ ϰϟ΍ϮΘΗ ϲΘϟ΍ ΏϮόθϟ΍ϭ Ε΍έΎπΤϟ΍ ΖϔϠΘΧ΍ϭ ΖϋϮϨΗ ΎϤϬϣ ΔϴγΎϴγϮϴΟ
ΎϬΘϴλϮμΧ ΕΪϘϓ Ϊϗ ϡϼγϻ΍ϭ ΔΑϭήόϟ΍ ˯΍Ϯϟ ΔϠϣΎΣ ΓήϳΰΠϟ΍ Ϧϣ ΖΟήΧ ϲΘϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϥ· ϰϨόϤϟ΍ ΍άϬΑϭ
.ΎϬΑ ΖϠΣ ϲΘϟ΍ ϥΎσϭϷ΍ ΏϮόη ˯ΎϣΩϭ Ι΍ήΗϭ ΦϳέΎΗ ϲϓ ΖϠΧΩϭ ΔϴϠ΋ΎΒϘϟ΍ ΎϬΘϴϨΑϭ Δϴϗήόϟ΍
ˬΏήόΘΗ Ϣϟ ΎϬϨϜϟϭ ϡϼγϻ΍ ΖϘϨΘϋ΍ Ώήόϟ΍ ΎϬΤΘϓ ϥ΍ΪϠΑ ϙΎϨϫ ΍ΫΎϤϟ :ϕΎϴδϟ΍ ΍άϫ ϲϓ Ϫδϔϧ Ρήτϳ ϱάϟ΍ ϢϬϤϟ΍ ϝ΍Άδϟ΍
ΏϮόθϟ΍ ϲϫϭ ΖΑήόΗϭ ϡϼγϻ΍ ΖϘϨΘϋ΍ ΏϮόη ϚϟΎϨϫ ΎϤϨϴΑ ˭ΔϴϧΎΘδϛήΘϟ΍ Ύϴγ΁ ςγ΍ϭ΃ϭ ϥΎΘδϧΎϐϓ΃ϭ ΪϨδϟ΍ϭ ϥ΍ήϳ΍ ϞΜϣ
ϒ΋΍Ϯτϟ΍ ξόΑϭ ϦϴϴϟΎΤϟ΍ ρΎΒϗϻ΍ ϞΜϣ ϡϼγϻ΍ ϞΧΪΗ ϥ΃ ϥϭΩ ΏήόΘϟ΍ ΖϠΒϗ Ϊϗ ΕΎϋϮϤΠϤϟ΍ ξόΑ ϙΎϨϫ ϞΑ ˬΔϴϟΎΤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍
ˮ(ϡΎθϟ΍ ϥ΍ΪϠΑϭ ϕ΍ήόϟ΍) ϲΑήόϟ΍ ϕήθϤϟ΍ ϲϓ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ήϴϏϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍
ήμϨόϟΎΑ ΔϧϮϜδϣϭ ΖϠχϭ ΖϧΎϛ ϥ΍ήϳ΍ ϥϷ ϲϨόϳ ΍άϫ Ϟϫ ˮΎ˱ ϴΑήϋ έΎλ ϕ΍ήόϟ΍ ΎϤϨϴΑ Δϴϧ΍ήϳ΍ ΖϴϘΑ ϥ΍ήϳ΍ ΍ΫΎϤϟ
ΎϬϧ΃ Ύϣ·ϭ ˬΏήόϟ΍ ΎϫήϤϋ Ϊϗϭ (βϜόϟ΍ ϝϮϘϳ ΦϳέΎΘϟ΍) ήθΒϟ΍ Ϧϣ ΔϴϟΎΧ ΔϠΣΎϗ νέ΃ ϥΎϛ Ϫϧ΃ Ύϣ· :ϕ΍ήόϟ΍ ΎϤϨϴΑ ˬϲϧ΍ήϳϻ΍
ΔϳΩϮϬϳ ΓΪϳΪϋ ΕΎϴϟΎΟ ϊϣ ϦϴϳέϮηϵ΍ϭ ϦϴϴϠΑΎΒϟ΍ϭ ϦϳήϣϮδϟ΍ ΩΎϔΣ΃ ϦϴϳΪϓ΍ήϟ΍ Ϧϣ ϦϴϳϼϤϟΎΑ ΓήϤόϣ ϥ΍ήϳ΍ ϞΜϣ ΖϧΎϛ
Ϧϣ Ϟϫ !!ϢϬϠΤϣ ΍ϮϠ˷Σϭ ϥΎϜδϟ΍ ˯ϻΆϫ ϊϴϤΟ Ύ˱ ϴϧΪΑ ΍ϭΩΎΑ΃ έΩΎϗ ΓέΪϘΑ Ώήόϟ΍ ϦϜϟϭ ˬΎϫήϴϏϭ ΔϳέϮΣϭ ΔϴϘϳήϏ΍ϭ ΔϴγέΎϓϭ
ϚϠΗ Ϧϣ ˯ΎϴΣ΃ Ϧϣ ϰϘΒΗ Ύϣ Ϟϛ ϲϫ (ϯϮϨϴϧ) ϕ΍ήόϟ΍ ϝΎϤη ϲϓ Ύ˱ ϴϟΎΣ ΔϨσΎϘϟ΍ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ΕΎϴϠϗϷ΍ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϝϮϘόϤϟ΍
Ϣϫϭ ϲΑήόϟ΍ ήμϨόϟ΍ ϰϟ΍ ϥϮϤΘϨϳ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΔϴΑήόϟΎΑ ϦϴϘσΎϨϟ΍ ϊϴϤΟ ϥ΃ ϲϨόϳ ΍άϫ Ϟϫϭ ˮ˯ΎϣΪϘϟ΍ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ Ϧϣ ϦϴϳϼϤϟ΍
ˮΓήϳΰΠϟ΍ Ϧϣ ΖΣΰϧ ϲΘϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ Ϧϣ ϥϭέΪΤϨϣ ϼ
˱ όϓ
ϥ΃ ΔϠϳϮσ ϥϭήϗ ϝϼΧ ΖϨϜϤΗ Ύ˱ ϴϨϳΩϭ Ύ˱ ϴϓΎϘΛϭ Ύ˱ ϴγΎϴγ ΔϨϤϴϬϣϭ ΔϟΎόϓ ΔϴϠϗ΃ ΖϧΎϛ ΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϥ΃ ΎϧήΒΨϳ ΦϳέΎΘϟ΍
ΔϴϠϗϷ΍ ϥ΃ βϜόϟ΍ ΙΪΣ ϥ΍ήϳ΍ ϲϓ .ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ϭ ϡϼγϻ΍ϭ Νϭ΍ΰΘϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΎϬΘΑήϋϭ ΔϳΪϓ΍ήϟ΍ ΔϴΒϠϏϷ΍ ΎϬϠΧ΍Ω ϲϓ ήϬμΗ
ϲϓΎϘΜϟ΍ ήϴΛ΄Θϟ΍ Ϧϣ ˯ΰΟϭ ϡϼγϻ΍ νήϓ ϲϓ ΎϬΣΎΠϧ ϢϏέ ϲϧ΍ήϳϻ΍ ήμϨόϟ΍ ϲϓ Ύ˱ ϴϧΪΑϭ Ύ˱ ϴϓΎϘΛ ϥΎΑϭάϟ΍ ϰϟ΍ Εήτο΍ ΔϴΑήόϟ΍
ϰϟ΍ ΕΩ΃ ϲΘϟ΍ ΔϴϟΎΘϟ΍ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ ΪϳΪΤΗ ϦϜϤϳ .ΔϴϧΎΘδϛήΘϟ΍ϭ Δϳέϵ΍ ΏϮόθϟ΍ ϊϣ ˯ϲθϟ΍ βϔϧ ΙΪΣ Ϊϗϭ ˬϲΑήόϟ΍ ϱϮϐϠϟ΍ϭ
: ΐϳήόΘϟ΍
: Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ ΓΪΣϮϟ΍ : ϻ˱ ϭ΃

140

ΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϦϴΑ ϱήθΒϟ΍ϭ ϲϠϘόϟ΍ ΏέΎϘΘϟ΍ Ϯϫ ΔϴϟΎΤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ΐϳήόΗ ΔϴϠϤϋ ϞϬγ ϱάϟ΍ ϝϭϷ΍ ΐΒδϟ΍ ϥ·
ΖϧΎϛ ϲϟΎΤϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΎϬϨϣ ϥϮϜΘϳ ϲΘϟ΍ ΔόγΎθϟ΍ νέϷ΍ ϩάϫ ϥ΃ ϒθΘϜϳ ˬΔϘτϨϤϟ΍ ΦϳέΎΘϟ ήχΎϨϟ΍ .ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϩάϫ ϥΎϜγϭ
ϰϟ΍ ΪΘϤϤϟ΍ϭ ΎϳέϮγ ϝΎϤη αϭέϮσ ϝΎΒΠΑ ΎΑϭέϭ΃ Ϧϋ ϞμϔϨϤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ ϞΣΎγ ϝϼΧ Ϧϣ :ϡΪϘϟ΍ άϨϣ ΎϬπόΒΑ ΔϠμΘϣ
ΓήϳΰΠϟ΍ ΏϮϨΟ Ϧϣ ΓΪΘϤϤϟ΍ ˯΍ήΤμϟ΍ Ύ˱ πϳ΃ ϞΣ΍Ϯδϟ΍ ϰϟ΍ ϑΎπϳ .Ώήϐϟ΍ ϲϓ βϠσϷ΍ ϝΎΒΟ ϰΘΣ βϧϮΗϭ ΎϴΒϴϟϭ ήμϣ
ΖϠχ ϯέΎΤμϟ΍ϭ ϞΣ΍Ϯδϟ΍ ϩάϫ Ω΍ΪΘϣ΍ ϰϠϋ .ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤη ϲϓ ϯήΒϜϟ΍ ˯΍ήΤμϟ΍ ϰΘΣ ˯ΎϨϴγϭ ϡΎθϟ΍ ΔϳΩΎΒΑ ΍˱έϭήϣ ΔϴΑήόϟ΍
ΔϓΪλ βϴϟ .ΦϳέΎΘϟ΍ ήΠϓ άϨϣ Ύ˱ πόΑ ϢϬπόΒΑ ϥϭήΛΆϳϭ ϥϮΟίΎϤΘϳϭ ϥϮϠϘϨΘϳ ΎϬΗ΍ΰϏϭ ΎϫέΎΠΗϭ ΎϬϠ΋ΎΒϗϭ ΔϘτϨϤϟ΍ ΏϮόη
ΔϴϣΎδϟ΍ ΏϮόθϟΎΑ ΍Ϯ˷Ϥγ Ϧϣ ϦϴΑ ΔϳϮϐϠϟ΍ ΓΪΣϮϟΎΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ϰϠϋ ϡ΍Ϯϋ΃ ΓΪϋ άϨϣ ϕΎϔΗϼϟ ΍ϭήτο΍ ϦϴΧέΆϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϥ΃
ϥϵ΍ Ω΍ί ϞΑ .»ΔϳϮϴγϵ΍ - ΔϴϘϳήϓϹ΍« ΔϠ΋Ύόϟ΍ ΔϴϤδΗ ϢϬΗΎϐϟ ϰϠϋ ΍ϮϘϠσ΃ϭ ˬ(ΔϴΑϮϨϟ΍ ΔϳήΑήΒϟ΍ ΔϳήμϤϟ΍) ΔϴϣΎΤϟ΍ ΏϮόθϟ΍ϭ
ϲϓ ΖΛΪΣ ϲΘϟ΍ ήΤμΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ΪόΑ ˬήμϣ ήΒϋ ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤη Ϧϣ ΖϣΪϗ Ϊϗ ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϥ΄Α ΔϠ΋ΎϘϟ΍ Δϴοήϔϟ΍ ωΎΒΗ΃
Ε΍ήΠϬϟ΍ ΖϠχ .ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ϭ ϕήθϤϟ΍ ϲϓ ΙΪΣ ϱάϟ΍ ήΤμΘϟ΍ ΖϘΒγ ϲΘϟ΍ϭ ˬ(ϡ.ϕ 6000 ΩϭΪΤΑ) ΔϘτϨϤϟ΍
ˬήμϣ ϰϟ΍ ΓήϤΘδϤϟ΍ ϦϴϴϣΎθϟ΍ Ε΍ήΠϫ ΎϬϨϣ ˬϲϘϳήϓϻ΍ ϢδϘϟ΍ ϰϟ΍ ϱϮϴγϵ΍ ϢδϘϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ λϮμΧ ΓήϤΘδϣ ΕΎΟ΍ΰΘϣϻ΍ϭ
ϕΎΜΒϧΎΑ ΎϬΠπϧ ϰϟ΍ ΖϠλϭ ΔϘτϨϤϟ΍ ΏϮόη ϦϴΑ ΪΣϮΘϟ΍ϭ ΏέΎϘΘϟ΍ ϞΣ΍ήϣ ϥ΍ .ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤηϭ βϧϮΗ ϰϟ΍ ϥϮϴϘϴϨϴϔϟ΍ ϢϬϨϣϭ
ϩάϫ ϦϜϟ .ΏήϐϤϟ΍ ϰΘΣ ϦϤϴϟ΍ Ϧϣ ΔϘτϨϤϟ΍ ΏϮόη ϦϴΑ ΔϴΣϭήϟ΍ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΓΪΣϮϟ΍ ϖϴϘΤΘΑ Ύ˱ ϣΎϤΗ ΖΤΠϧ ϲΘϟ΍ ΔϴΤϴδϤϟ΍
ϦϳΪϟ΍ ΍άϬϟ ΔϴτϧΰϴΒϟ΍ ϢΛ ΔϴϧΎϣϭήϟ΍ ΔϳέϮσ΍ήΒϣϻ΍ ϲϨΒΗ ΐΒδΑ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΓΪΣϮϟ΍ ϖϴϘΤΗ Ϧϋ ΕήΧ΄Η ΔϴΤϴδϤϟ΍
ϲΘϟ΍ Γέϭήπϟ΍ ϲΒϠϴϟ Ε΍άϟΎΑ ΖϗϮϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΐϳήόΘϟ΍ϭ ϡϼγϻ΍ ˯ΎΟ ΪϘϟϭ .ΔϴγΎϴδϟ΍ ΓέϮΜϠϟ ϼ
˱ ϣΎϋ ϥϮϜϳ ϥϷ ϢϬόϨϣ ϲϟΎΘϟΎΑϭ
ΔϘτϨϤϟ΍ ΪΣϮΗϭ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔΟϮϤϟ΍ ϖΜΒϨΗ Ϣϟ Ϯϟ Ϫϧ΍ ν΍ήΘϓϻ΍ ΎϨϨϜϤϳ αΎγϷ΍ ΍άϫ ϰϠϋ .ΔϴΤϴδϤϟ΍ ΎϬϨϋ ΕήΧ΄Η
.ϥΎϳήδϟ΍ ϭ΃ ˬήΑήΒϟ΍ ϭ΃ ˬρΎΒϗϷ΍ ΎϤΑέ ˬΪϴΣϮΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ βϔϨΑ ϡϮϘΗ ΎϫήϴϏ ΔΟϮϣ ϖΜΒϨΗ ϥ΍ ϢΘΤϤϟ΍ Ϧϣ ϥΎϜϟ ˬΎ˱ ϴγΎϴγϭ Ύ˱ ϴϓΎϘΛ
: ϲϠ΋ΎΒϘϟ΍ ϢϴψϨΘϟ΍ : Ύ˱ ϴϧΎΛ
ϯΪϟ ϑϭήόϤϟ΍ Γϻ΍ϮϤϟ΍ϭ ϒϠΤϟ΍ ΪϴϠϘΗ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϨϤϴϬϤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϊϣ Γϻ΍ϮϤϟ΍ϭ ϒϟΎΤΘϟΎΑ ϕήθϤϟ΍ ϥΎϜγ ΃ΪΑ
.ϲϣϼγϻ΍ ϦϳΪϟ΍ ϲϓ ϝϮΧΪϟ΍ ΪόΑ ΎϬΘϳΎϤΣ ϥΎϤπϟ ΔϨϤϴϬϤϟ΍ ή΋Ύθόϟ΍ ˯ΎϤγ΃ ϞϤΣ ϲϨόϳ ΍άϫϭ .ϦϴϴϣΎδϟ΍ϭ Ώήόϟ΍
»ϥϼϓ« Ϧϋ ϝΎϘϴϓ .΍ϮΑήόΗϭ ϡϼγϻ΍ ΍ϮϠΧΩ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϴϠλϷ΍ ϥΎϜδϟ΍ ϰϠϋ »ϲϟ΍Ϯϣ - ϰϟϮϣ« ΔϴϤδΗ Ώήόϟ΍ ϖϠσ΍ ΪϘϟ
ΎϫΪόΑ ΢Βμϴϟ ˬϝΎϴΟ΃ ΔόπΑ ΪόΑ ϻ· ΔϋΎϤΠϟ΍ϭ κΨθϟ΍ Ϧϋ »ϰϟϮϣ« Δϔλ ϝϭΰΗ Ϧϟϭ ˬϼ
˱ Μϣ »ΐϠϐΗ ϲϨΑ ϲϟ΍Ϯϣ« Ϧϣ Ϫϧ΍
ϢΛ Ύ˱ ϳΩήϛ ϭ΃ Ύ˱ ϴϘϳήϏ΍ ϭ΃ Ύ˱ ϴϧΎϣϭέ ϭ΃ Ύ˱ ϴϧΎϤϛήΗ ϭ΃ Ύ˱ ϳήΒϋ ϭ΃ Ύ˱ ϴϣ΍έ΁ Ύ˱ ϴϗήθϣ ϥΎϛ Ϫϧ΃ ϰδϨϳϭ ˬΦϟ΍ ˬΎ˱ ϴθϳήϗ ϭ΃ Ύ˱ ϴΧϮϨΗ ϭ΃ Ύ˱ ϴϤϴϤΗ
.ϒϟΎΤΘϟ΍ϭ Γϻ΍ϮϤϟ΍ Δτγ΍ϮΑ Ύ˱ ϴΑήϋ ΢Βλ΃
»ϲϟ΍ϮϤϟ΍« Ϧϣ Ϣϫ »Ώήόϟ΍« ΕΎϴμΨη Ϣψόϣ ϥ΃ ϒθΘϜϧ Ω΍ΪϐΑϭ ϖθϣΩ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ΦϳέΎΗ ΃ήϘϧ ΎϣΪϨϋ
ˬϲτΒϨϟ΍ ϥΎϴΣ ϦΑ ϞΗΎϘϣϭ ϲϘθϣΪϟ΍ ϥϼϴϏϭ ϲΒϨΘϤϟ΍ϭ φΣΎΠϟ΍ϭ α΍Ϯϧ ϮΑ΃ϭ ϱήμΒϟ΍ ϦδΤϟ΍ϭ ήϴμϧ ϦΑ ϰγϮϣ ϞΜϣ
Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϯΪΣ· ϰϟ΍ Γϻ΍ϮϤϟΎΑ Ϣϫ΍ήϗϭ Ϣϫή΋Ύθϋ ΖϤΘϧ΍ Ϧϳάϟ΍ ΔϳέϮγϭ ϕ΍ήόϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣ ΔϘϴϘΤϟΎΑ ˯ϻΆϫ .ϢϫήϴϏϭ ϢϫήϴϏϭ
ϥϮϜϳ ϥ΃ ήϴΒϛ ϝΎϤΘΣ΍ ϙΎϨϫ ˬΎϫήϴϏϭ ϲθϳήϘϟ΍ϭ ϲϤϴϤΘϟ΍ ϞΜϣ ΔϴΑήϋ Ύ˱ ΑΎϘϟ΃ ϥϮϠϤΤϳ ϱάϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ϰΘΣ ϞΑ .ΔϴΑήόϟ΍
ϲϓ ΏΎϘϟϷ΍ ϞϤΣ ϥ΃ϭ Ύ˱ λϮμΧ ˬέϮϣϷ΍ ΔϴθϤΗ ΩήΠϤϟ Ύ˱ ϴΑήϋ Ύ˱ ΒϘϟ ΍ϮϠϤΣ Ϧϳάϟ΍ (ϦϴϴϠλϷ΍ ϥΎϜδϟ΍ ϱ΃) ϲϟ΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ ϢϬϠλ΃
Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϥ΃ ϭΪΒϳ .ΕϻΎΤϟ΍ ϩάϫ ϞΜϣ ΩήδΗ ΓήϴΜϛ ΕΎϳΎϜΣ ϙΎϨϫϭ ˬΕΎΗΎΒΛ· ϭ΃ ϖ΋ΎΛϭ Δϳ΃ ϲπΘϘϳ ϻ ϞϬγ ήϣ΃ ϥΎϣίϷ΍ ϚϠΗ
ϰϟ΍ ΔΒδϧ ϞΑ ˬΔϴϠ΋ΎΒϗ ήϴϏ ΏΎϘϟ΃ ϞϤΣ ϰϟ΍ ΍ϭ΄ΠΘϟ΍ ˬΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϯΪΣ· Γϻ΍Ϯϣ ϲϓ ΍ϮϠΧΪϳ Ϣϟ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϴϠλϷ΍ ϥΎϜδϟ΍
.ΎϫήϴϏϭ »ΩέϮϟ΍ ˯Ύϣ - ϱΩέϭΎϤϟ΍« ϭ΃ »ϱϮϤΤϟ΍« ϭ΃ »ϲΒϨΘϤϟ΍« :ϞΜϣ ˬΔϓϭήόϤϟ΍ Δϔμϟ΍ ϭ΃ ΔϨϬϤϟ΍ ϭ΃ ΔϨϳΪϤϟ΍
ϖσΎϨϤϟ΍ ˯ΎδϨΑ Ώήόϟ΍ ϦϴϨσϮΘδϤϟ΍ϭ ϦϴΑέΎΤϤϟ΍ Ν΍ϭί Ϯϫϭ ˬΐϳήόΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϊϳήδΗ ϲϓ ΍˱έϭΩ ΐόϟ Ύ˱ ϤϬϣ ϼ
˱ ϣΎϋ ϥ·
Ϧϣ ϱ΃ ˬΕΎϴΑήϋ ήϴϏ ΕΎϬϣ΃ Ϧϣ ΍ϮϧΎϛ ϦϴϴγΎΒόϟ΍ Ύ˱ λϮμΧϭ ϦϴϳϮϣϷ΍ ˯ΎϔϠΨϟ΍ Ϣψόϣ ϥ΍ ˬ΍άϫ ϰϠϋ ϝΎΜϣ ΎϨϟϭ .ΔΣϮΘϔϤϟ΍
ϡϭήϟ΍ϭ αήϔϟ΍ϭ Ω΍ήϛϷ΍ϭ ρΎΒϗϻ΍ϭ ήΑήΒϟ΍ Ϧϣ ˯Ύδϧ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ˬϡΎθϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ˯Ύδϧ Ϧϣ ϦϬϤψόϤΑ Ϧϫϭ (˯ΎϣϹ΍)
141

ϑΎϳέ΃ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϥ΃ ήϛάΗ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ έΩΎμϤϟ΍ ϞΑ ˬϥϭήϗ ΓΪϋ ϩάϫ ΐϳήόΘϟ΍ϭ ΔϤϠγϷ΍ ΔϴϠϤϋ ΖϗήϐΘγ΍ ΪϘϟ .ϥΎϤϛήΘϟ΍ϭ
.ϲΑήόϟ΍ ΢Θϔϟ΍ Ϧϣ ΓΪϋ ϥϭήϗ Ϊόϟ ϰΘΣ (ΔϴτΒϨϟ΍) ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΎϬΘϐϟϭ ΎϬΘϴΤϴδϣ ϰϠϋ ΖϠχ ϡΎθϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍
ϪΘϧέΎϘϣ ϦϜϤϳ ΚϴΤΑ Δόδϟ΍ϭ ΡΎΘϔϧϻ΍ Ϧϣ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϠϴΒϘϟ΍ ϢϴψϨΗ ϥ΃ ϝϮϘϧ ˬϖϴϗΩ ϲϤϠϋ ϡϼϜΑϭ ˬΔϐϟΎΒϣ ϱ΃ ϥϭΩ Ϧϣ
ϲΘϟ΍ Ω΍ήϓϷ΍ϭ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϒϠΘΨϣ Ϧϣ ϦϴΒϏ΍ήϟ΍ Ϟϛ ϪϠΒϘΗϭ ϪΣΎΘϔϧ΍ ΚϴΣ Ϧϣ ΚϳΪΤϟ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ (ϲγΎϴδϟ΍ ΏΰΤϟ΍) ϢϴψϨΘΑ
ϦϤπΗϭ ΎϬϴΑέΎΤϣϭ ΎϬϟΎΟέ ΩΪϋϭ ΎϬΘΒϴϫ Ϧϣ ΪϳΰΗϭ ΔϠϴΒϘϟ΍ ϱϮϘΗ ϩάϫ ΐδϜϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϥϷ ˬϪΘϳΎϤΣ ΐϠτΗϭ Ϫϴϓ ϝϮΧΪϟ΍ ΩϮΗ
.ΎϬϴϟ΍ ΔϴϤΘϨϤϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϠϟ ΔϳΎϤΤϟ΍
ϰΘΣ ϕήθϤϟ΍ ϲϓ ϯήϘϟ΍ϭ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϦϴΑ ΍˱Ϊ΋Ύγ Ϟχ (Γϻ΍ϮϤϟ΍ϭ ϒϠΤϟ΍) ϡΎψϨΑ ϰϤδϤϟ΍ ΍άϫ ΐδϜϟ΍ϭ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ϡΎψϧ ϥ·
ϲϠ΋ΎΒϗ Ϣγ΍ϭ ΏέΎΤϣ Φϴη Δϳ΍έ ΖΤΗ ΔϘτϨϤϟ΍ ϯήϗϭ ή΋Ύθϋ ϰϠϋ ΎϬΘϨϤϴϫ ΔϳϮϗ Γήϴθϋ νήϔΗ ΚϴΣ ˬϲϟΎΤϟ΍ ϥήϘϟ΍ ςγ΍ϭ΃
.ϙήΘθϣ ϱέϮτγ΃ ϒϠγϭ ΪΣ΍ϭ Ϟλ΃ Ϧϣ ϥϭέΪΤϨϣ ϢϬϧ΄Α ΩΎϘΘϋϻ΍ ϊϴϤΠϟ΍ ΩϮδϳ ϝΎϴΟϷ΍ϭ Ϧϣΰϟ΍ έϭήϣ ϊϣϭ ˬϙήΘθϣ
ςγϭ ϲϓ »ΪϤΤϣ ϮΒϟ΍ ϒϠΣ«ϭ » ϡϻ ϦΑ ϒϠΣ « ϭ »ϚϔΘϨϤϟ΍ ϒϠΣ« ϞΜϣ ΚϳΪΤϟ΍ ϕ΍ήόϟ΍ Ϧϣ ΓήϴΜϛ ΔϠΜϣ΃ ήϛΫ ϦϜϤϳ
ϥϮϜΗ ϥ΃ ΓέϭήπϟΎΑ Ζδϴϟ Δϴϗ΍ήϋ ΕΎϋΎϤΟ Ύ˱ πϳ΃ ϢπΗ ΖϧΎϛ ΔϴϠ΋ΎΒϘϟ΍ ΕΎϔϟΎΤΘϟ΍ ξόΑ ϥ΍ ΎϨϫ φΣϼϤϟ΍ .ϕ΍ήόϟ΍ ΏϮϨΟϭ
ϊϣ ϦϴΟϭ΍ΰΘϤϟ΍ϭ ϦϴΟΰΘϤϤϟ΍ ˬϥΎϤϛήΘϟ΍ϭ ΔϴϠϴϔϟ΍ϭ Ω΍ήϛϷ΍ ϞΜϣ ϯήΧ΃ Δϴϗήθϣ ΕΎϋΎϤΟ Ϛϟάϛ ϞΑ ˬΔϴΑήϋ ϭ΃ ΔϴτΒϧ Δϴϣ΍έ΁
.έϮΒΠϟ΍ϭ ΔόϴΑέϭ ΔϴδϴϘϟ΍ϭ ΕΎϴΒϟ΍ Ϟ΋ΎΒϗ Ϧϣ ϡΎδϗ΃ ξόΑ ΔϟΎΣ ϩάϫϭ ˬΏήόϟ΍
΍˱έϭήϣ ϙϮϛήϛϭ ϞλϮϤϟ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ϝΎϤη Ϧϣ ΎϬϋϭήϓ ΓήθΘϨϤϟ΍ ˬΔϴϗ΍ήόϟ΍ (ΕΎϴΒϟ΍) ΔϠϴΒϗ ϝΎΜϤΑ ΩΎϬθΘγϻ΍ ϦϜϤϳ
ήμόϟ΍ ϲϓ ϕ΍ήόϟ΍ Ι΍ΪΣ΃ ϊϴϤΟ ϲϓ Ύ˱ ϴγΎγ΃ ΍˱έϭΩ ΖΒόϟ ΔϠϴΒϘϟ΍ ϩάϫ .κϟΎΨϟ΍ ϲϓ Ύϫΰϛήϣϭ ˬΔϠΤϟ΍ϭ ςγ΍ϭ ϢΛ ϰϟΎϳΩ Ω΍ΪϐΒΑ
ϰϠϋ ϱϮΘΤΗ ΔϠϴΒϘϟ΍ ϩάϫ ϦϜϟ .ϲσ ϲϨΑ ϰϟ΍ ΎϫέϭΪΑ ΐδΘϨΗ ϲΘϟ΍ (ΔόϴΑέ ϝ΁) ΔϠϴΒϗ ϰϟ΍ ϢϬΑΎδΘϧΎΑ ϥϭΪϘΘόϳ ΕΎϴΒϟ΍ .ϲϧΎϤΜόϟ΍
ϥΈϓ ˬ(Ϊϴόγ ϥΎΣήϓ) ΚΣΎΒϟ΍ ήϛάϳ ΎϤϛ .Ώήόϟ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ΔϴϠϴϔϟ΍ϭ Ω΍ήϛϷ΍ϭ ϥΎϤϛήΘϟ΍ :ϲϗ΍ήόϟ΍ ΐόθϟ΍ ΕΎϋϮϨΗ Ϣψόϣ
΍ϮϤπϧ΍ Ϊϗ ˬΔϴϛήΘϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ϢϫΩέΎτΗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ Ω΍ήϓ΃ Ϧϣ ΍˱ήϴΜϛ ϥ΍ϭ ˬϢϫήϴϏϭ Ώήόϟ΍ Ϧϣ ΔσϮϠΨϣ« ΕΎϴΒϟ΍ ΔϠϴΒϗ
ΎϤϧ· ΕΎϴΒϟ΍ κΨϳ ϻ ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ΔϠϴΒϘϟ΍ ϲϓ ρϼΘΧϻ΍ ΍άϫ ϞΜϣ ϥ· »... ΔϤϴΧϭ ΥϮϛ 10000 ϢϫΩΪϋ ΢Βλ΍ ϰΘΣ ˬΕΎϴΒϟ΍ ϰϟ΍
ΔϴΒϟΎϏ ϰϠϋ ϖΒτϨϳ ήϣϷ΍ ΍άϫ ϥ·« :ΚΣΎΒϟ΍ ϒϴπϳϭ .(ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϗΎΒϟ ΔΒδϨϟΎΑ ˯ϲθϟ΍ βϔϧ) Δϴϗ΍ήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϊϴϤΟ
ϊϗ΍Ϯϟ΍ϭ ... ΎϬϴϟ΍ ϥϮϤπϨϳ Ϧϳάϟ΍ ˯ΎϔϠΤϟ΍ Ϧϣϭ ˬ(!ΡΎΤϗϷ΍) Ώήόϟ΍ Ϧϣ ΓΩΎϋ ϒϟ΄ΘΗ ΓήϴθόϟΎϓ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ ή΋Ύθόϟ΍
...ξόΒΑ ΎϬπόΑ ΔΠϣΪϨϤϟ΍ϭ ΔϔϟΎΤΘϤϟ΍ ϥϮτΒϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϲϫ ΎϤϧ· ΔδϧΎΠΘϣ ΔϳϮϣΩ ΓΪΣϭ ϢπΗ ϻ ΓήλΎόϤϟ΍ ή΋Ύθόϟ΍ ϥ΃
.(317ι Ϊϴόγ ϥΎΣήϓ - ϥϮϴ΋Ύτϟ΍ ΔόϴΑέ ϝ΁) .»... ϦϣΎπΘϟ΍ϭ ΔϛήΘθϤϟ΍ ΢ϟΎμϤϟ΍ ΎϬΘόϤΟ ϲΘϟ΍
ϦϴτδϠϓϭ ϥΩέϷ΍ϭ ΓΎϤΣϭ ΐϠΣ Ϧϣ ΓΪΘϤϣ ΔϘτϨϣ ϥϮϤϜΤϳ ΍ϮϧΎϛ ˬΕΎϴΒϟ΍ ϢϬϴϟ΍ ΐδΘϨϳ Ϧϳάϟ΍ Δϴ΋Ύτϟ΍ ΔόϴΑέ ϝ΁ϭ
ΔόϴΑέ ϝ΁ ϰϟ΍ ΐδΘϨϳϭ .Ώήόϟ΍ ϚϠϤΑ ΐϘϟ »Δθϳέ ϮΑ΃« Ϣϫήϴϣ΃ϭ ˬ(Δϴϗ΍ήόϟ΍ (ΔϧΎϋ) ΔϨϳΪϣ Ώήϗ ϢϫήϘϣϭ ˬΩ΍ΪϐΑ ΩϭΪΣ ϰΘΣ
ΎϬϟ Δϴϋήϔϟ΍ ή΋Ύθόϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ ˬΎϬϟ ΐδΘϨΗ ή΋Ύθϋ ΎϬϟ Γήϴθϋ Ϟϛϭ ˬϡΎθϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϯήΒϛ Γήϴθϋ ϥϮΛϼΛ
ΕΎϴϤδϣ ϲϓ ΔϟΎΤϣ ϻ ϊϴπϳ ή΋Ύθόϟ΍ ΏΎδϧ΄Α ΚΣΎΒϟ΍ ϥ΃ ΚϴΤΑ Ϛϴϟ΍ϭΩ ΍άϜϫϭ ˬΎϬϤγ΍ ϞϤΤΗϭ ΎϬΑ ϲϤΘΤΗ Ύ˱ πϳ΃ ή΋Ύθϋ
ϢϠϋ« ¯Ώ ϰϤδϳ Ύϣ ξΣΪΗϭ .ϲϠ΋ΎΒϗ ˯ΎϋΩ΍ ϱ΃ ΔϘϴϘΤΑ ϖϳΪμΘϟ΍ ϞϴΤΘδϤϟ΍ Ϧϣ ϞόΠΗ ΏΎϘϟ΃ϭ ˯ΎϤγ΃ ϪΑΎθΗϭ Ε΍˯ΎϋΩ΍ϭ
ΎϬϠΧ΍Ω ϲϓ ΐϋϮΘδΗ Ϣϟ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϩάϫ ϥ΍ ˬΎϨϟ ϒθϜΗ ϕήθϤϟ΍ ϲϓ ΔϴϟΎΤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ή΋Ύθόϟ΍ ΦϳέΎΗ ϞϴλΎϔΗ ϥ· .»Ώήόϟ΍ ΏΎδϧ΃
ΔϴϘϳήϏϻ΍ϭ ΔϴϘϳήϓϻ΍ϭ ΔϴϧΎϤϛήΘϟ΍ϭ ΔϴγέΎϔϟ΍ϭ ΔϳΩήϜϟ΍ϭ ΔϳΩϮϬϴϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϰΘΣ ϞΑ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϴϗήθϤϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ςϘϓ
.ϕήθϤϟ΍ ϲϓ ΔϨσϮΘδϤϟ΍ ΓΪϳΪΠϟ΍ϭ ΔϤϳΪϘϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϒϠΘΨϣ ϱ΃ ˬΎϫήϴϏϭ
:ΕΎΣϮΘϔϟ΍ : Ύ˱ ΜϟΎΛ
ˬ»ΔσΎγϮϟΎΑ ΐϳήόΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ« ¯Ώ ϪΘϴϤδΗ ϦϜϤϳ Ύϣ ˬϩάϫ Γϻ΍ϮϤϟ΍ϭ ϒϠΤϟΎΑ ΐϳήόΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϰϟ΍ ϒϴπϧ ϥ΃ ΎϨϨϜϤϳ
ϖσΎϨϤϟ΍ ϲϓ ΎϬϨϴσϮΗ ϞΒϗ ΎϬΒϳήόΗ ϢΗ ϦϜϟϭ ˬϼ
˱ λ΃ ΔϴΑήϋ ήϴϏ ΕΎϋΎϤΟ ϦϴσϮΗ ϖϳήσ Ϧϋ ΓΪϳΪΠϟ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ ΐϳήόΗ ϱ΃
ϥ΃ ϑϭήόϤϟ΍ Ϧϣ .βϟΪϧϻ΍ ϢΛ ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤηϭ ήμϣ ΐϳήόΗ ϲϓ ΔϗέΎθϤϟ΍ έϭΪΑ ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ΪϬθΘδϧ ϥ΃ ϦϜϤϳ .ΓΪϳΪΠϟ΍
142

ϢΛ ϻ˱ ϭ΃ ϖθϣΩ ϲϓ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϳέϮσ΍ήΒϣϻ΍ ϦσϮϣ ΖΤΒλ΃ ϥ΃ ΪόΑ ΐϳήόΘϟ΍ ϦσϮϣ ΖΤΒλ΃ ϲΘϟ΍ ϲϫ ϕήθϤϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ
Ύϣ Ώήόϟ΍ ϥ΃ ϢΛ .ΕΎΣϮΘϔϟ΍ ϢϧΎϐϣϭ Ε΍ίΎϴΘϣϻΎΑ Ύ˱ όϤσ ΔϴΑήόϟ΍ εϮϴΠϟ΍ ϲϓ ΍ϮϋϮτΗ ϕήθϤϟ΍ ϥΎϜγ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϥ΍ .Ω΍ΪϐΑ ϲϓ
ϢϬΘϟϭΩ ˯ΎϨΑ ϲϓ ϕήθϤϟ΍ Ϟϫ΃ ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϼϟ ΍ϭήτοΎϓ Δϳέ΍Ωϻ΍ϭ ΔϴΑήΤϟ΍ϭ ΔϳέΎπΤϟ΍ ΕΎϴϨϘΘϟ΍ έϮϣ΄Α ϦϴγήϤΘϣ ΍ϮϧΎϛ
Ϧϣ ϢϬϤψόϣ ϦϴϴϓήΣϭ Ϧϴϳέ΍Ω·ϭ ΓέΎΤΑϭ εϮϴΟ Δτγ΍ϮΑ ΖϤΗ ΕΎΣϮΘϔϟ΍ ϥΎϓ αΎγϷ΍ ΍άϫ ϰϠϋ .ϢϬϠϴσΎγ΃ϭ ϢϬηϮϴΟϭ
˯ϻΆϫ ϦϜϟ .(ϢϫήϴϏϭ ϥΎϣϭέϭ ϖϳήϏ΍ϭ Ϧϣέ΃ϭ ϥΎϤϛήΗϭ Ω΍ήϛ΃ϭ ΩϮϬϳ Ϛϟάϛϭ ϢϫήΜϛ΄Α ϥΎϳήγ) ϦϴϴϠλϷ΍ ϕήθϤϟ΍ ϥΎϜγ
ΔϴΑήόϟΎΑ ϦϴϘσΎϧϭ ϦϴϤϠδϣ ΍ϮϧΎϛ ϢϬϧϷ »Ώήϋ« ϢϬϧ΃ αΎγ΃ ϰϠϋ ΎϬϴϓ ΍ϮϠΣ ΔΣϮΘϔϤϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϰϟ΍ ΍ϮϠλϭ ΎϣΪϨϋ ΔϗέΎθϤϟ΍
ΎϬϴϟ΍ ΍ϮϠϘϧϭ ΔΣϮΘϔϤϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ΐϳήόΗ ϲϓ ϢϫέϭΪΑ ΍ϮϣΎϗ ϢϬϧΈϓ ΍άϬϟ .Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ Ϣλ΍Ϯϋ Ϧϣ ϦϴϣΩΎϗϭ
ΐϳήόΗ ϲϓ ΔϴΑήϐϤϟ΍ ΔϳήΑήΒϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ έϭΩ Ϯϫ ΍˱ΪΟ ΢ο΍ϭ ϞΜϣ ΎϨϟϭ .ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ϭ ϡϼγϻΎΑ ΓΎτϐϤϟ΍ ΔϴϗήθϤϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍
ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ϒϳήτϟ΍ϭ .βϟΪϧϷ΍ ϲϓ ΔϳϮϣϷ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ΕΩΎϗ ϲΘϟ΍ ΔϳέϮδϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϊϣ ϒΗΎϜΘϟΎΑ βϟΪϧϷ΍ ΩϼΑ
ϡΎϤΗ· ϲϓ Ύ˱ ϤϬϣ ΍˱έϭΩ ΖΒόϟ ˬβϟΪϧϻ΍ ρϮϘγ ΪόΑ ΏήϐϤϟ΍ ϰϟ΍ ΖΑήϫ ΎϣΪϨϋ (ΔϴϧΎΒγϻ΍ ΔϳΩϮϬϴϟ΍ ΔϳήΑήΒϟ΍ ΔϳέϮδϟ΍) ΔϤϠδϤϟ΍
ϲΘϟ΍ »ΔϴΠϠΜϟ΍ ΓήϜϟ΍« ¯Ώ ϪΒη΃ ΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϲϓ ΕήΟ ϲΘϟ΍ ΐϳήόΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϪϴΒθΗ ϦϜϤϳ ΍άϫ Ϧϣ !ΏήϐϤϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ΐϳήόΗ
.ήΜϛ΃ ΖΟήΣΪΗ ΎϤϠϛ ήΒϜΗϭ ήΒϜΗ
: ϲΤϴδϤϟ΍ Ι΍ήϴϤϟ΍ : Ύ˱ όΑ΍έ
ΔϐϠϟ΍ϭ ϡϼγϻ΍ ϢγΎΑ ΓΪΣϮϟ΍ϭ ΪϴΣϮΘϟ΍ ΔϟΎγέ ϞϤΤΗ ϲϫϭ ΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϪΑ ΖϣΎϗ ϱάϟ΍ ήϴΒϜϟ΍ ϲΨϳέΎΘϟ΍ έϭΪϟ΍ ϥ·
Γήϴγ΃ ΖϠχ Δϴϟϭ΃ ΔΑήΠΗ ΔϳΩϮϬϴϟ΍ ϦϜϟ .ΔϴΤϴδϤϟ΍ ϭ΃ ΔϳΩϮϬϴϟ΍ ΔϧΎϳΪϟ΍ Ύ˱ ϘΑΎγ ϪΑ ϡϮϘΗ ϥ΃ Ύ˱ πϳ΃ ϲϘτϨϤϟ΍ Ϧϣ ϥΎϛ ˬΔϴΑήόϟ΍
ΔϳΩϭΪΤϣ ήδϜϟ Ύ˱ Ππϧ ήΜϛ΃ ΔϟϭΎΤϣ ϲϫ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ϥ΃ ϝϮϘϟ΍ ϦϜϤϳϭ .Δϴϧ΍ήΒόϟ΍ ΔϳήμϨόϟ΍ ΎϫΩϭΪΣϭ ϖϴπϟ΍ ϲϠΒϘϟ΍ ΎϬ΋ΎϤΘϧ΍
ΔϴΒϠϏϸϟ ϲϤγήϟ΍ ϦϳΪϟ΍ Ύ˱ ΒϳήϘΗ ϥϮϜΗ ϥ΃ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ΖΤΠϧ .ΔϘτϨϤϟ΍ ΏϮόθϟ ϞϣΎθϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ϊΑΎτϟ΍ ΎϬ΋Ύτϋ·ϭ ΔϳΩϮϬϴϟ΍
ϕ΍ήόϟ΍ ϰΘΣ .ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤηϭ ήμϣϭ ϡΎθϟ΍ϭ ΔϓϮϜϟ΍ ϰΘΣ ϦϤϴϟ΍ ϥ΍ήΠϧ Ϧϣ ΔϴϟΎΤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ ΏϮόη Ϧϣ ΔϘΣΎδϟ΍
ΔϴΤϴδϤϟ΍ ϊϨλ Ϧϣ Ϣϫ ΎϨϓϼγ΃ ϥ΃ ϰδϨϳ Ϧϟ ΦϳέΎΘϟ΍ .Ύ˱ ϳέϮτδϧ Ύ˱ ϴΤϴδϣ ϪΘϴΒϠϏ΄Α έΎλ ˬϦϴϴΘηΩέ΍ΰϟ΍ αήϔϠϟ ϊοΎΨϟ΍
ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϴΣϭήϟ΍ ΓΪΣϮϟ΍ ϖϴϘΤΗ Ϧϋ ΰΠϋ ϦϳΪϟ΍ ΍άϫ ϦϜϟϭ .ΎϬΑϮόηϭ ΎΑϭέϭ΃ ΕΎϳέϮσ΍ήΒϣ΍ ϰϠϋ ΔϴΤπΘϟ΍ ϡΪΑ ΎϬοήϓϭ
ΔϟϭΪϟ΍ ΓΩΎϗ ϝΎΒϗ΍ ήδϔϳ ΍άϫ ΎϤΑέ .ΔϴϧΎϣϭήϟ΍ -ΔϴϘϳήϏϻ΍ ΔϴΣϭήϟ΍ϭ ΔϳΩΎϤϟ΍ ΔϨϤϴϬϟ΍ ΓϮϘΑ Ϫϣ΍Ϊτλ΍ ΐΒδΑ ΔϘτϨϤϟ΍ ΏϮόθϟ
΍άϫ ϥ΄Α ϢϬγΎδΣ΍ ΐΒδΑ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ϲϨΒΗ ϰϠϋ (Ϟϗ΃ ΔΟέΪΑ ϦϜϟϭ αήϔϟ΍ Ϛϟάϛ) ϦϴϴτϧΰϴΒϟ΍ ϖϳήϏϻ΍ϭ ϥΎϣϭήϟ΍ Ϧϣ ήϜϔϟ΍ϭ
ϖϳήϏϻ΍ϭ ϥΎϣϭήϟ΍ ΢Πϧ ΪϘϟ .ςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ Ϧϣ Δϴϗήθϟ΍ Δϔπϟ΍ ΏϮόθΑ ΔλΎΧ Ρϭέϭ ΎϴΟϮϟϮϳΪϳ΍ ϰϟ΍ ϝϮΤΘϳ άΧ΃ ϦϳΪϟ΍
ΏέΎϘΘϟ΍ϭ έήΤΘϟ΍ ΏΎΒγ΃ ϑΎόο· ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬΔϘτϨϤϟ΍ ϲϓ ϢϬ΋ΎϘΑϭ ϢϬΗήτϴγ Ϊϣ΃ ΍ϮϠϴτϳ ϥ΍ ˬΔϴΤϴδϤϠϟ ϢϬϴϨΒΗ ϝϼΧ Ϧϣ ˬϼ
˱ όϓ
.ϊΑΎδϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ Ώήόϟ΍ϭ ϡϼγϹ΍ ϪΑ ϡΎϗ ΎϤϟ ΓΪϬϤϤϟ΍ϭ ΔϤϬϤϟ΍ ΓϮτΨϟ΍ ΖϧΎϛ ˬΔϳΩϮϬϴϟ΍ ΪόΑ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ϦϜϟϭ .ΎϬΑϮόη ϦϴΑ
ϥ΃ϭ .ΔϘτϨϤϟ΍ ϥΎϳΩ΃ ϊϴϤΟϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍ϭ ΔϳΩϮϬϴϠϟ Ύ˱ ϤϤΘϣϭ Ύ˱ ΤΤμϣ Ύ˱ ϨϳΩ Ϫδϔϧ ήΒΘόϳ ϥ΃ ϡϼγϻ΍ ϊϓΩ ϱάϟ΍ ςΒπϟΎΑ ΍άϫϭ
.ϢϬΘϘΒγ ϲΘϟ΍ ΔϴϣΎΤϟ΍ - ΔϴϣΎδϟ΍ ΏϮόθϠϟ ϦϴΠϣ΍Ϊϟ΍ϭ ϦϳΪΣϮϤϟ΍ Ώήόϟ΍ ϥϮϜϳ
ϱάϟ΍ ϡϼγϼϟ ϢϬϴϨΒΘΑ ϦϴϴϧΎϤΜόϟ΍ ϙ΍ήΗϷ΍ ϪΑ ϡΎϗ ΎϤΑ ˬΔϴΤϴδϤϟ΍ ϢϬϴϨΒΘΑ ϖϳήϏϻ΍ϭ ϥΎϣϭήϟ΍ ϪΑ ϡΎϗ Ύϣ ϪϴΒθΗ ϦϜϤϳ
ΔγέΎϤϤϟ΍ ΔϴΒϨΟϷ΍ ΔϨϤϴϬϠϟ ΓΩΎπϣ ΔϴΣϭέ ΓϮϘϛ ϡϼγϻ΍ ϰΗ΃ ΎϤϛ .ΓΪϋ ϥϭήϘϟ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϨϤϴϬϟ΍ ϲϓ ϢϫΪϋΎγ
ϢγΎΑ ΔγέΎϤϤϟ΍ ΔϴϧΎϤΜόϟ΍ ΔϴϛήΘϟ΍ ΔϨϤϴϬϠϟ ΓΩΎπϣ ΔϴΟϮϟϮϳΪϳ΍ ΓϮϘϛ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍ ΔϛήΤϟ΍ ΖΗ΃ Ϛϟάϛ ˬΔϴΤϴδϤϟ΍ ϢγΎΑ
΢ϧΎϤϟ΍ϭ ΔϴΒϨΟϻ΍ ΔϨϤϴϬϟ΍ Ϧϣ ΎϬΑϮόθϟ ΍˱άϘϨϣϭ ΎϬϟ Ύ˱ ϤϤΘϣ Ϫδϔϧ ήΒΘϋ΍ ϞΑ ˬΔϴΤϴδϤϟ΍ Ϊο Ε΄ϳ Ϣϟ ϡϼγϻ΍ ϥΎϓ ΍άϬϟ .ϡϼγϻ΍
ΎϬΘϘΑΎδΑ ΖϛέΩ΃ ΎϬϧ΄ϛ ˬΏϮόθϟ΍ ϩάϫ ϞΒϗ Ϧϣ ΐϳήόΘϟ΍ϭ ϡϼγϻ΍ ϰϠϋ ϊϳήδϟ΍ ϝΎΒϗϻ΍ ήδϔϳ ΍άϫ .ΓΪϳΪΟ ΔϴϣϮϗ ΓϮϗ ΎϬϟ
Ύϴγ΁ ΏϮόη Ϧϣ ΎϬϧ΍ήϴΟ Ϧϋ ΰϳΎϤΘϟ΍ϭ ΪΣϮΘϟ΍ ϰϟ΍ ΔΟΎΤϟ΍ ϚϠΗ ΔΛϭέϮϤϟ΍ ΎϬϗΎϤϋ΃ ϲϓϭ (ϲόϤΠϟ΍ ΎϬϴϋϭ ϻ) ϭ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍
.ςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ ΏήϏϭ ΎϴϘϳήϓ΃ϭ

143

ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ΍ϭΪϴη Ϧϳάϟ΍ ΎϧΩ΍ΪΟ΃ ϥ΃ ϝϮϘϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΔϘϴϘΤϠϟ ϲϓΎϨϤϟ΍ Ϧϣ Ϫϧ΍ ΩΎϘΘϋϻ΍ ΎϨϟ ϖΤϳ ΍άϫ Ϧϣ
ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΏϮόθϟ΍ .ϲϣϼγϻ΍ ϲΑήόϟ΍ ΢Θϔϟ΍ ήμϋ Ϧϣ ˯ϯΪΘΒϳ ϢϬΨϳέΎΗϭ ΡΎΤϗϷ΍ Ώήόϟ΍ Ϧϣ Ϣϫ Δϴϣϼγϻ΍
.΢Θϔϟ΍ ΪόΑ Εήτϴγ ϲΘϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϠϗϷΎΑ ΖΑ΍Ϋϭ ΖΟΰΘϣ΍ ϲΘϟ΍ ΔϴϠλϷ΍ ΏϮόθϟ΍ ϊϴϤΟ Ε΍έΎπΣ ΝΎΘϧ ϲϫ Δϴϣϼγϻ΍

ϕϭήδϤϟ΍ ΎϨΨϳέΎΘϟ ΝΫϮϤϧ .. ΔϳϮϧΎϤϟ΍
ˬΔϴΑήόϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ ΦϳέΎΗ ΔΑΎΘϛ ΎϤϬΑ ΖϤΗ ϦϳάϠϟ΍ ϪϳϮθΘϟ΍ϭ ΐϳήϐΘϟ΍ ϰϠϋ ΔϠΜϣϷ΍ ίήΑ΃ Ϧϣ ΓΪΣ΍ϭ (ΔϳϮϧΎϤϟ΍) ήΒΘόΗ
ϝϼΧ (ΐϴμΨϟ΍ ϝϼϬϟ΍ ΩϼΑ) ϡΎθϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ Ύ˱ ϳϮϐϟϭ Ύ˱ ϴϓΎϘΛ ΕΪΣϭ ϲΘϟ΍ »ΔϴϧΎϳήδϟ΍ Δϴϣ΍έϵ΍« ΔΒϘΤϟ΍ ϰϟ· ΔΒδϨϟΎΑ Ύ˱ λϮμΧ
έΎΒΘϋ΍ ϰϠϋ ΐϧΎΟϷ΍ϭ Ώήόϟ΍ ϦϴΧέΆϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϕΎϔΗ· ΐΠόϠϟ ήϴΜϤϟ΍ Ϧϣϭ .ϲϣϼγϹ΍ ϲΑήόϟ΍ ΢Θϔϟ΍ ΖϘΒγ ϲΘϟ΍ ϡΎϋ ϒϟϷ΍
ϦϳΪϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ ΔόσΎϗ ΓέϮμΑ ϦϴΒΗϭ ˬϱ΃ήϟ΍ ΍άϫ ϞΜϣ Ύ˱ ϣΎϤΗ ξΣΪΗ ϲΘϟ΍ Ϊϫ΍Ϯθϟ΍ ϊϴϤΟ ϢϏέ ˬΎ˱ ϴγέΎϓ Ύ˱ ϳέ΁ Ύ˱ ϨϳΩ »ΔϳϮϧΎϤϟ΍«
ϥϭήϗ ΓΪϋ ϝϼΧ ϡΎθϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ Ϟϫ΃ Δϐϟ ˬΔϴϧΎϳήδϟ΍ ϲϫ ΎϬΑ ΐΘϛϭ ϖτϧ ϲΘϟ΍ ΔϐϠϟ΍ϭ ˬϲϠΑΎΑ ϞΟέ ϪδγΆϣ ˬϦσϮϤϟ΍ ϲϗ΍ήϋ
.ϲΤϴδϤϟ΍ ϲϧΎϓήόϟ΍ ϲϠΑΎΒϟ΍ :ϲϣΎδϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ Ϯϫ ϪϨϣ ϞϬϧ ϱάϟ΍ ϲϨϳΪϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ϭ ˬϲΑήόϟ΍ ΢Θϔϟ΍ ϞΒϗ
ϲΘϟ΍ ΔΒϘΤϟ΍ Ι΍ήΗ Ϟϛ ˬΎ˱ ϴΒϨΟ΃ ήΒΘόΗ ϲΘϟ΍ ΔΌσΎΨϟ΍ ΓήϜϔϟΎΑ ςΒΗήϣ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ϪϳϮθΘϟ΍ ΍άϬϟ ϝϭϷ΍ ΐΒδϟ΍ ϥ΃ ϭΪΒϳ
ϝΎϤηϭ ήμϣϭ ϡΎθϟ΍ κΨϳ ΎϤϴϓ ϲϧΎϣϭέ ϲϘϳήϏ·ϭ ˬϕ΍ήόϟ΍ κΨϳ ΎϤϴϓ ϲγέΎϓ Ι΍ήΗ ϮϬϓ .ϲϣϼγϹ΍ ϲΑήόϟ΍ ΢Θϔϟ΍ ΖϘΒγ
ΔϴϧΎϣϭήϟ΍ ΔϴϘϳήϏϹ΍ϭ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ΔΒδϨϟΎΑ ΔϴγέΎϔϟ΍ ΓήτϴδϠϟ ΔόοΎΧ ΔϘτϨϤϟ΍ ΖϧΎϛ ΔΒϘΤϟ΍ ϩάϫ ϝϼΧ ϪϧϷ .ΎϴϘϳήϓ΃
ϦϴϠϣΎθϟ΍ ϪϳϮθΘϟ΍ϭ ϞϫΎΠΘϟ΍ ϰϠϋ ϊσΎγ ϝΎΜϣ (ΔϳϮϧΎϤϟ΍) ΦϳέΎΗ Ϫϟ νήόΗ ϱάϟ΍ ϪϳϮθΘϟ΍ ϥ· .ΔϘτϨϤϟ΍ ϲϗΎΑ ϰϟ· ΔΒδϨϟΎΑ
ϲΤϴδϤϟ΍ϭ ϱΩϮϬϴϟ΍ϭ (ϲλϮϨϐϟ΍) ϲϧΎϓήόϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ :ϲΑήόϟ΍ ΢ΘϔϠϟ ϖΑΎδϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ ϞϴλΎϔΗ ϊϴϤΟ ΎϤϬϟ ΖοήόΗ ϦϳάϠϟ΍
ΔϔδϠϔϟ΍ϭ ϡϮϠόϟ΍ϭ ϥϮϨϔϟ΍ ΕϻΎΠϣ ϲϓ ΔϳέΎπΤϟ΍ϭ ΔϳϮϐϠϟ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΕΎϋ΍ΪΑϻ΍ ϊϴϤΟ Ϛϟάϛ ˬϱΰϣήϬϟ΍ϭ ϱϮϧΎϤϟ΍ϭ ϲΌΑΎμϟ΍ϭ
.ΔϘτϨϤϟ΍ ϰϠϋ Γήτϴδϣ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ϝϭΪϟ΍ Ι΍ήΗ ϰϠϋ ΔΒϘΤϟ΍ ϩάϫ Ι΍ήΗ ΏΎδΘΣ΍ ϢΗ Ϋ· .ΔϴτΒϘϟ΍ϭ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ Ώ΍Ωϵ΍ϭ ΕΎϐϠϟ΍ϭ
ϰΘΣ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΩϼΑ ϰϠϋ ϢϫΫϮϔϧ ϥϮϴϧ΍ήϳϹ΍ ςδΑ ϦϴϴϨϴϤΧϷ΍ αήϔϟ΍ Ϊϳ ϰϠϋ ΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ (539) ϲϓ ϞΑΎΑ ρϮϘγ ΪόΑ
ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ˬϥϮϴϗ΍ήόϟ΍ ΎϬΑ ϡΎϗ ΔϠηΎϓ Ε΍ΩήϤΗϭ Ε΍έϮΛ ΔΒϘΤϟ΍ ϩάϫ ϞϠΨΗ .Ύ˱ ϧήϗ 11 Ϧϣ ΏήϘϳ Ύϣ ϱ΃ ˬϊΑΎδϟ΍ ϥήϘϟ΍
ϖϳήϏϻ΍ ϦϜϤΗ Ϊϗϭ .ϕ΍ήόϟ΍ ϰϠϋ ΓήτϴδϠϟ ΔϴϧΎΛ ΔϬΟ Ϧϣ ϥΎϣϭήϟ΍ϭ ϖϳήϏϻ΍ϭ ΔϬΟ Ϧϣ Ϧϴϴϧ΍ήϳϹ΍ ϦϴΑ ΔϨΣΎσ ΏϭήΣ
αήϔϟ΍ ϪϋΰΘϨϴϟ ˬΔότϘΘϣ ϥϭήϗϭ ΩϮϘϋ ΓΪϣ ϪϴϠϋ ϢϬΗήτϴγ νήϓϭ Ε΍ήϣ ΓΪϋ αήϔϟ΍ Ϧϣ ϕ΍ήόϟ΍ ω΍ΰΘϧ΍ Ϧϣ ϥΎϣϭήϟ΍ϭ
ϙ΍ήΗϷ΍ ϦϴΑ ω΍ήμϟ΍ ΏϮθϧϭ ΔϴγΎΒόϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ρϮϘγ ΖΒϘϋ΃ ϲΘϟ΍ ΔΒϘΤϟ΍ ΪϴόΑ ΪΣ ϰϟ· ϪΒθΗ ΔΒϘΤϟ΍ ϩάϫϭ .ΪϳΪΟ Ϧϣ ϢϬϨϣ
.ϕ΍ήόϟ΍ ϰϠϋ ΓήτϴδϠϟ αήϔϟ΍ϭ
ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ˯Ϯθϧ ϑϭήχ
Ϧϋ ΓΰϴϤΘϤϟ΍ ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴϧΎϜδϟ΍ ϢϬΘϳϮϫ ϰϠϋ υΎϔΤϟ΍ Ϧϣ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ Ϟϫ΃ ϦϜϤΗ ΔϠϳϮτϟ΍ ϥϭήϘϟ΍ ϩάϫ ϝϼΧ
ϥ΍ ϞΑ ˬϦϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϦϴΑ ϦϳήθΘϨϣ ϲϧΎϳήδϟ΍ ΎϬϋήϓ ϢΛ ϻ˱ ϭ΃ Δϴϣ΍έϵ΍ ΔϐϠϟ΍ ΖϠχϭ Ϊ΋Ύδϟ΍ Ϯϫ ϲϣΎδϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ Ϟχϭ .ϥ΍ήϳ·
ΔϴγέΎϔϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ΖϠπϓ ΚϴΤΑ ΎϬδϔϧ Δϴϧ΍ήϳϹ΍ ΔϳέϮσ΍ήΒϣϻ΍ ϲϓ ϰϟϭϷ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ Δϐϟ ϥϮϜΘϟ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ϢϬΘϐϟ ΍Ϯοήϓ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍
Ϟϫ΃ Ϧϣ Ύ˱ πϳ΃ ϩϮδΒΘϗ΍ ϥ΍ ϖΒγ ϱάϟ΍ ΔϳέΎϤδϤϟ΍ ΔΑΎΘϜϟ΍ ϡΎψϧ Ϧϋ ϲϠΨΘϟ΍ϭ ˬΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϳΪΠΑϷ΍ ϝΎϤόΘγ΍ (ΔϳϮϠϬΒϟ΍)
φϓΎΣ .Ϧϴϴϧ΍ήϳϼϟ ϲϤγήϟ΍ϭ ϲϣϮϘϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ϲΘηΩ΍έΰϟ΍ ϦϳΪϟΎΑ ϥΎϤϳϹ΍ Ϧϋ ϦϳΪϴόΑ ΍ϮϠχ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϥ· ϢΛ .ϦϳΪϓ΍ήϟ΍
ΔϤδϘϨϤϟ΍ϭ ΔόϴΒτϟ΍ ϯϮϗϭ ΐϛ΍ϮϜϠϟ ΔϠΜϤϤϟ΍ ΔϬϟϵ΍ ΓΩΎΒϋ ϰϠϋ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϭ ΔΛϭέϮϤϟ΍ ΔϴϠΑΎΒϟ΍ -ΔϴϣΎδϟ΍ ϢϬΘϧΎϳΩ ϰϠϋ ϥϮϴϗ΍ήόϟ΍
Ϧϴϴϧ΍ήϳϹ΍ ϲϓ ΕήΛ΍ ϲΘϟ΍ ϲϫ ΔϴϠΑΎΒϟ΍ Δϴ΋ΎϨΜϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ Ύ˱ ϤϠϋ .ϡϼψϟ΍ϭ ήθϟ΍ ϯϮϗϭ έϮϨϟ΍ϭ ήϴΨϟ΍ ϯϮϗ Δϴ΋ΎϨΛ ϰϟ· Ύ˱ ϣϮϤϋ
144

ϲϓ Δτθϧ ΔϳΩϮϬϳ ϒ΋΍Ϯτϟ ϢϬϣ ΪΟ΍ϮΗ Ύ˱ πϳ΍ ϙΎϨϫ ϥΎϛ .ϥϮΧέΆϤϟ΍ ΓΩΎϋ ϢϫϮΗ ΎϤϛ βϜόϟ΍ βϴϟϭ ˬΔϴΘηΩ΍έΰϟ΍ ϢϬΘϧΎϳΩϭ
ϝϭϷ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ ϡΎθϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ϕΎΜΒϧ΍ ϊϣϭ .Ϧϴϴϧ΍ΪϠϜϟ΍ Ϊϳ ϰϠϋ ϦϴτδϠϓ Ϧϣ ϢϬΒϠΟ άϨϣ ˬϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ˯ΎΤϧ΍
ϲϧΎϳήδϟ΍ Ϣγϻ΍) ΥϮϠγΎΧήϛϭ ϯϮϨϴϧ ϢΛ (ϦϴΒϴμϧϭ Ύϫήϟ΍) ϲϟΎϤθϟ΍ ϢδϘϟ΍ Ϧϣ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ΍ ΏήδΘΗ ΞϳέΪΘϟΎΑ ΃ΪΑ ˬϱΩϼϴϤϟ΍
ϩάϫ ΖϧΎϛϭ .(ί΍ϮϫϷ΍ϭ ΓήμΒϟ΍ Ϛϟάϛ ϞϤθΗ ΖϧΎϛϭ) ΏϮϨΠϟ΍ ϲϓ ϥΎδϴϣ Δϳϻϭ ϰϟ΍ ΎϬϨϣϭ ϞΑΎΑ Δϳϻϭ ϰΘΣ (ΔϴϟΎΤϟ΍ ϙϮϛήϜϟ
.ΔϴϘϳήϏϹ΍ Ε΍ήϴΛ΄Θϟ΍ ξόΑ ϊϣ ˬήμϣϭ ϡΎθϟ΍ Ϧϣ ΔϣΩΎϗ ˬΔϴϓϮλ Δϳΰϣήϫϭ ΔϴλϮϨϏ ΔϴϧΎϓήϋ Ε΍έΎϴΘΑ ΔΑϮΤμϣ ΔϴΤϴδϤϟ΍
΍ϮΟΰϣ Ϧϳάϟ΍ ΏϮϨΠϟ΍ ϲϓ ΔΌΑΎμϟ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϹΎΑ ˬϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΩϼΑ ςγϭϭ ϝΎϤη ϲϓ ΓΪϋ ΔϴΤϴδϣ ϒ΋΍Ϯσ ϞϜθΘΗ Ε΃ΪΑϭ
.ϲϠΑΎΒϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ϝϮλ΃ ϊϣ ΔϴϧΎϓήόϟΎΑ ΔϴΤϴδϤϟ΍
Δϴϗ΍ήϋ ΔϧΎϳΩ
ϞΟέ Ϣγ΍ Ϧϣ ϖΘη΍ ΚϴΣ ˬϱϮϧΎϤϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ΄θϧ ϱΩϼϴϤϟ΍ ΚϟΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΓΪ΋Ύδϟ΍ ϑϭήψϟ΍ ϚϠΗ ϞΜϣ ϲϓ
΍άϫ Γήϴδϟ ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔμϘϟ΍ ϰϠϋ ϖϔΘΗ ΔϴΑήϏϭ ΔϴΑήϋϭ ΔϴγέΎϓ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ έΩΎμϤϟ΍ ϊϴϤΟ .(ϲϧΎϣ) ϰϋΪϳ ΓϮΒϨϟ΍ ϦϠϋ΃ ϲϠΑΎΑ
ϰϟ· ϩϮΑ΃ ϞΣέ ΔόΑ΍ήϟ΍ Ϧγ ϲϓϭ ˬ(ϲϨΛϭ) ϲϠΑΎΑ ϪϨϳΩ ϥΎϛϭ ϞΑΎΑ Δϳϻϭ ϯήϗ ϯΪΣ΍ ϲϓ ϱΩϼϴϣ 216 ϡΎϋ ϲϧΎϣ Ϊϟϭ« :ϲΒϨϟ΍
ϞϘϨΘϳ (ϲϧΎϣ) άΧ΃ ΏΎΒθϟ΍ Ϧγ ϲϓϭ .ϲΌΑΎμϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ϰϠϋ (ϲϧΎϣ) ΄θϧ ϙΎϨϫ .ϕ΍ήόϟ΍ ΏϮϨΟ ϲϓ ϥΎδϴϣ Δϳϻϭ ϯήϗ ϯΪΣ΍
Ϧϣ ϥήϗ Ϧϣ Ϟϗ΃ ϝϼΧ ήθΘϧ΍ ϱάϟ΍ (ϱϮϧΎϤϟ΍) ϦϳΪϠϟ ϪϨϳϮϜΗϭ ϪΗϮΒϧ (ϲϧΎϣ) ϦϠϋ΃ .ϞΑΎΑ ϲϓ ήϘΘγ΍ϭ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ˯ΎΤϧ΃ ϲϓ
.(646ι-11 ˯ΰΟ - Δϴδϧήϔϟ΍ ΔϴϧϮϜϟ΍ ΔϋϮγϮϤϟ΍ ϊΟ΍έ ϞϴλΎϔΘϟ΍ Ϧϣ ΪϳΰϤϟ) »...ϝΎϐϟ΍ ΩϼΑϭ ΎϴϧΎΒγ΃ ϰΘΣ Ϧϴμϟ΍
.ΎϤϬϴϟ· ϲϤΘϨϳ ϦϳάϠϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ϭ ΐόθϟ΍ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ΪϨϋ ΃ΪΒΗ ˬ(ϲϧΎϣ) ϪόϧΎλϭ ϦϳΪϟ΍ ΍άϫ ΔϳϮϫ ΪϳΪΤΗ ΔϠϜθϣ ϦϜϟ
έΎΒΘϋ΍ ϢΗ ΎϤϠΜϣ .Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΔϳέϮσ΍ήΒϣϸϟ ΔόΑΎΗ ΖϧΎϛ ΎϤϨϴΑ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ ήϬχ ϪϧϷ Ύ˱ ϴγέΎϓ Ύ˱ ϴϧ΍ήϳ· ϩέΎΒΘϋ΍ ϢΗ ΔσΎδΑ ϞϜΑ
!ΔϴϧΎϣϭήϟ΍ Γήτϴδϟ΍ Ϟχ ϲϓ ϡΎθϟ΍ ϲϓ Ε΄θϧ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ϥϷ ˬΎϣϭέ ΦϳέΎΗ Ϧϣ ΍˱˯ΰΟ ΔϴΤϴδϤϟ΍ Ι΍ήΗϭ ΢ϴδϤϟ΍
ΦϳέΎΗ Ϧϣ ϖΤϟ ΎϤΑϭ ϖΒγ ΎϤΑ ΓήηΎΒϤϟ΍ ϪΘϗϼϋϭ ϦϳΪϟ΍ ΍άϫ Δϴϗ΍ήϋ ϝ΍ΪΟ ϼΑ ΖΒΜΗ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ΦϳέΎΗ ϞϴλΎϔΗ ϊϴϤΟ
:ΔϘϴϘΤϟ΍ ϩάϫ ϲϠϋ ϥΎϫήΒϠϟ ΔϴϟΎΘϟ΍ Ε΍έήΒϤϟ΍ ϢϳΪϘΗ ϦϜϤϳϭ .ϲγΎΒόϟ΍ ήμόϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϰΘΣ ϲϨϳΪϟ΍ϭ ϱήϜϔϟ΍ ϕ΍ήόϟ΍
ϲΒϨϟ΍ ϥ΄Α Ϛθϟ΍ ϰϠϋ Ϣ΋Ύϗ ΐϧΎΟϷ΍ϭ Ώήόϟ΍ϭ ϥϮϴϧ΍ήϳϹ΍ ϥϮΧέΆϤϟ΍ ϪΑ ϚδϤΗ ΎϤϟΎσ ϲγέΎϓ ϲϗήϋ ήϳήΒΗ ΔϤΛ -1
Ϊϫ΍Ϯθϟ΍ ϊϴϤΟ ϦϜϟ .ΔϴϨϴϤΧϷ΍ ΔϴϜϠϤϟ΍ ΔϠ΋Ύόϟ΍ ϰϟ· Ε΍άϟΎΑϭ αήϔϟ΍ ϰϟ΍ ϪϴΑ΃ ϭ΃ Ϫϣ΃ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ ϪϟϮλ΄Α ΩϮόϳ ΎϤΑέ (ϲϧΎϣ)
ξόΑ ϦϜϟ ˬΔϴγέΎϓ Ϫϣ΃ ϥ΃ ν΍ήΘϓϻ΍ ϦϜϤϳ Ϊϗ .ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϜγ ϰϟ΍ ΓΪϴϛ΃ ΓέϮμΑ Ύ˱ ϴϗήϋ ϲϤΘϨϳ ϲΒϨϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ ΖΒΜΗ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍
ϻ Ϣγϻ΍ ΍άϫϭ ˬ(ϚΗΎϓ) ϪϤγ΍ ϥ΃ :ΏΎΒγ΃ ΓΪόϟ ϚϟΫϭ ˬΎ˱ ϴγέΎϓ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϼϓ ϩϮΑ΃ Ύϣ΃ .»Ϣϳήϣ« ΎϬϤγ΍ ϥ΍ ήϛάΗ έΩΎμϤϟ΍
Ϯϫ (ϲϧΎϣ) Ϣγ΍ ϥ· ϢΛ .ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϥϵ΍ ϰΘΣ ϡΪΨΘδϣϭ (Ϛ
˴ Θ˴ ϓ˴ Ϟόϓ Ϧϣ) ˬϲϗ΍ήϋ ϲϣΎγ Ϣγ΍ ϪϧϷ Ύ˱ ϴγέΎϓ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ
ϪΑ ϑήό˵ϳ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ΐϘϠϟ΍ϭ (ϲϨϤΘϟ΍) Ϧϣ Ϯϫϭ (ϲϧΎϣ΃) ϲΑήόϟ΍ Ϫψϔϟ ˬϚϟάϛ ϲϣΎγ Ϣγ΍ Ϯϫ ΎϤϧ· ˬΎ˱ ϴγέΎϓ Ύ˱ Ϥγ΍ βϴϟ Ύ˱ πϳ΍
.(Ϣϴγ-ΎϴΣ-ϲϧΎϣ) ϱ΃ (Manicheisme) ϦϳΪϟ΍ ΍άϬϟ ϲϨϴΗϼϟ΍ ΢ϠτμϤϟ΍ ϰΗ΃ ϪϨϣϭ ˬ(ϲΤϟ΍ ϲϧΎϣ) ϱ΃ (ΎϴΣ ϲϧΎϣ) Ϯϫ
ϰϠϋ ΖϧΎϛ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϲϗΎΑ ϞΜϣ (ϲϧΎϣ) ΔϠ΋Ύϋ ΎϤϨϴΑ ˬϦϴϴϧ΍ήϳϻ΍ ϊϴϤΠϟ ϲϣϮϘϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ΖϧΎϛ ΔϴΘηΩ΍έΰϟ΍ ϥ· -2
ϲϫϭ ˬΔϴΌΑΎμϟ΍ ΔϧΎϳΪϟ΍ ΔϠ΋Ύόϟ΍ ϩάϫ ΖϘϨΘϋ΍ ϥΎδϴϣ ϲϓ έ΍ήϘΘγϻ΍ ΪόΑ ϢΛ ˬϞΑΎΑ ϦτϘΗ ΖϧΎϛ ΎϣΪϨϋ ϻ˱ ϭ΃ ΔϴϠΑΎΑϻ΍ ΔϧΎϳΪϟ΍
ΔϳϮϧΎϤϟ΍ Δϗϼϋ ϥ΄Α ϥϮϓήΘόϳ ϦϴΜΣΎΒϟ΍ ϊϴϤΟ ϥ· ϢΛ ˬ-ί΍ϮϫϷ΍ Ϫϴϓ ΎϤΑ -ϕ΍ήόϟ΍ ΏϮϨΟ ϲϓ ϥϵ΍ ϰΘΣ ΓήθΘϨϣ Δϔ΋Ύσ
(ϲϧΎϣ) ΐΘϛ ΔϤΟήΗϭ ϥ΍ήϳ· ϲϓ ΎϫέΎθΘϧ΍ ΪόΑ ϻ· ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ϰϟ· Δϴϧ΍ήϳϹ΍ ΕΎϴϤδΘϟ΍ ξόΑ ϞΧΪΗ Ϣϟϭ ˬ΍˱ΪΟ ΔϠϴΌο ΔϴΘηΩ΍έΰϟΎΑ
ϲϓ ϼ
˱ ΜϤϓ ˬΎϬΘϠλϭ ϲΘϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ϊϴϤΟ Ϧϣ ΕΎϴϤδϤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ΖδΒΘϗ΍ Ϊϗ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ϥ΃ Ύ˱ ϤϠϋ .ΔϳϮϠϬΒϟ΍ ΔϐϠϟΎΑ ΔϴϧΎϳήδϟ΍
ˬϲΤϴδϤϟ΍ ϦϳΪϟΎΑ Ύ˱ γΎγ΃ ΓήΛ΄Θϣ ΖϧΎϛ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ϥ΃ Ύ˱ Το΍ϭ ΍ΪϏϭ .(ϲΤϟ΍ ΍ΫϮΑ) ΐϘϟ Ϫδϔϧ ϰϠϋ (ϲϧΎϣ) ϖϠσ΃ Ϧϴμϟ΍ϭ Ύϴγ΁
Ε΍ΪϘΘόϤϟ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ˬΔϳϮϨΜϟ΍ ΔϴΤϴδϤϟ΍ Ϧϣ ωϮϧ ϰϟ· ΎϋΩ ϱάϟ΍ (ϥΎμϳΩ ϦΑ) ϲϧΎϳήδϟ΍ βϳΪϘϠϟ ΔϳϮϨΜϟ΍ έΎϜϓϷΎΑ Ε΍άϟΎΑϭ
Ϟϴ΋Ύϓέϭ Ϟϴ΋΍ήΒΟ ϞΜϣ ˬΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔΌϴΒϟ΍ Ϧϣ ΎϬδΒΘϗ΍ ΔϜ΋ϼϣ ˯ΎϤγ΍ Ύ˱ γΎγ΃ (ϲϧΎϣ) ϡΪΨΘγ΍ ΪϘϟ .ΓΪ΋Ύδϟ΍ ΔϴϣΎδϟ΍ϭ ΔϴϠΑΎΒϟ΍
145

ΙΪΤΗ ϲΘϟ΍ αΪϘϟ΍ Ρϭήϟ΍ϭ ˯ΎϴΒϧϻ΍ ϢΗΎΧ Ϫδϔϧ (ϲϧΎϣ) ήΒΘϋ΍ϭ .ϢϳΪϘϟ΍ ΪϬόϟ΍ ϲΒϧ ΏϮϘόϳ ϰϟ· ΔϓΎοϻΎΑ ˬϞϴ΋΍ήγ·ϭ Ϟϴ΋ΎΨϴϣϭ
.΢ϴδϤϟ΍ ΎϬϨϋ
αΎγ΃ ϲϫ ϞΑ ˬϦϴΧέΆϤϟ΍ Ϧϣ ϦϳήϴΜϜϟ΍ ΄τΧ έϮμΗ ΎϤϛ ˬΔϴϧ΍ήϳ΍ ϦϜΗ Ϣϟ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ΎϬΑ ΕΪϘΘϋ΍ ϲΘϟ΍ (ΔϳϮϨΜϟ΍) ϥ·
˯ΎϤγ΄Α έϮϨϟ΍ϭ ήϴΨϠϟ ΔϬϟ΁ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ϙΎϨϫ ϥ΃ ϙ΍έΩϹ ϦϴϴϣΎδϟ΍ϭ ϦϴϳήϣϮδϟ΍ ϥΎϳΩ΃ ΔϨϳΎόϣ ϲϔϜϳ .ΔϴϣΎδϟ΍ϭ ΔϴϠΑΎΒϟ΍ Ε΍ΪϘΘόϤϟ΍
.(Εϭήϣϭ΍ήϳ΍ϭ ϝΎΠϴϜθϳέ΃ϭ ϝΎΟήϧ) ϞΜϣ ήθϟ΍ ΔϬϟ΁ ϞΑΎϘΗ (έϮη΁ϭ ΥϭΩήϣϭ Ϟϳ·ϭ ζϤηϭ ϞόΑϭ ίϮϤΗ) ϞΜϣ ΔϋϮϨΘϣ
ˬέϮϨϟ΍ϭ ήϴΨϟ΍ϭ ϖϠΨϟ΍ ΰϣέ Ϳ΍ ϡϮϬϔϣ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϳϭΎϤδϟ΍ ΔϴϣΎδϟ΍ ϥΎϳΩϷ΍ ϲϓ ΎϫήϴΒόΗ ΕΪΟϭ ϩάϫ ήθϟ΍ϭ ήϴΨϟ΍ Δϴ΋ΎϨΛϭ
.(197ι-ϞϘόϟ΍ ΓήϣΎϐϣ-Ρ΍Ϯδϟ΍ ϊΟ΍έ) .ϡϼψϟ΍ϭ ΔΌϴτΨϟ΍ϭ ήθϟ΍ ΰϣέ ϥΎτϴθϟ΍ϭ
ϪϠϴΠϧ·ϭ ϪΒΘϛ Δϐϟϭ ϡϷ΍ ϪΘϐϟ ΖϧΎϛϭ ˬϥΎδϴϣϭ ϞΑΎΑ ϲϓ εΎϋϭ Ϊϟϭ (ϲϧΎϣ) ϥ΃ ϰϠϋ ϥϮϘϔΘϳ ΔΒσΎϗ ϥϮΧέΆϤϟ΍ -3
ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ϭ (ΔϳέϮϐϳϻ΍) ΔϴϛήΘϟ΍ϭ ΔϴγέΎϔϟ΍ ΕΎϐϠϟΎΑ ΪόΑ ΎϤϴϓ ϪΒΘϛ ϊϴϤΟ ΖϤΟήΗ Ϊϗϭ ˬΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϲϫ ϑϭήόϤϟ΍
ΓέΎΒόΑϭ ΔϗΪΑ ΩΪΤϳ Ϯϫϭ Ϫδϔϧ ϲϧΎϤΑ ΩΎϬθΘγϻ΍ ϦϜϤϳ .ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϥΎϜγ ϦϴΑ Ύ˱ γΎγ΃ ϪϨϳΩ ήθϨΑ ΃ΪΑϭ .ΔϴτΒϘϟ΍ϭ ΔϴϨϴΗϼϟ΍ϭ
ϲΗ΄ϳ ϝΰϳ Ϣϟ ΐϗΎϨϤϟ΍ϭ ΔϤϜΤϟ΍ ϥ·« :ϥΎϳΩϷ΍ ϲϗΎΑ Ϧϋ ϪϨϳΩ ΰϳΎϤΗϭ ϞΑΎΑ νέ΃ ϰϟ· ϩ˯ΎϤΘϧ· ˬϢϬϔϟ΍ ˯Ϯδϟ ΔϠΑΎϗ ήϴϏ ΔΤϳήλ
(ΖηΩ΍έί) Ϊϳ ϰϠϋ Ϧϣί ϲϓϭ ˬΪϨϬϟ΍ ΩϼΑ ϰϟ· (΍ΫϮΑ) ϝϮγήϟ΍ Ϊϳ ϰϠϋ Ϧϣί ϲϓ ΎϬΌϴΠϣ ϥΎϜϓ ˬήΧ΁ϭ Ϧϣί ϦϴΑ Ϳ΍ Ϟγέ ΎϬΑ
Ϧϣΰϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΓϮΒϨϟ΍ Ε˯ΎΟϭ ϲΣϮϟ΍ ΍άϫ ϝΰϧ ϢΛ .(ϡΎθϟ΍) ΏήϐϤϟ΍ νέ΃ ϰϟ· (ϰδϴϋ) Ϊϳ ϰϠϋ Ϧϣί ϲϓϭ ˬαέΎϓ νέ΃ ϰϟ΍
ϥ· ϢΛ .(172 ι - ϦϴϴϧΎγΎδϟ΍ ΪϬϋ ϲϓ ϥ΍ήϳ·-ϊΟ΍έ) »... ϞΑΎΑ νέ΃ ϰϟ΍ ϖΤϟ΍ Ϫϟ· ϝϮγέ (ϲϧΎϣ) Ύϧ΃ ϱ
˷ Ϊϳ ϰϠϋ ήϴΧϷ΍
ϊϴϤΠϟ ΔϴϤϠόϟ΍ ΓίϮΤϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΔϴόΟήϤϟ΍ ΰϛήϣϭ ϡϷ΍ ΔδϴϨϜϟ΍ ήϘϣ ϞΑΎΑ ϞόΟ ϰϠϋ (ϲϧΎϣ) έ΍ήλ· ˬ΍άϫ Ϟϛ Ϧϣ ήΜϛϷ΍
.ϡΎϋ ϒϟ΃ ΪόΑ ϢϬΘϳΎϬϧ ϰΘΣ ϦϴϳϮϧΎϤϟ΍ ϯΪϟ ϞΑΎΒϟ ιΎΨϟ΍ βϳΪϘΘϟ΍ ΍άϫ ϲϘΑϭ ˬϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ϒ΋΍Ϯτϟ΍
ΓΎϴΤϟ΍ έΎϘΘΣ΍
βϳΪϘΗϭ ϚδϨΘϟ΍ϭ Ϊϫΰϟ΍ ϲϓ ϑήτΘϣ (ϲϧΎϓήϋ - ϲλϮϨϏ) ϦϳΩ ϲϬϓ ˬϑϮμΘϟ΍ αΎγ΃ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ έΎΒΘϋ΍ ϦϜϤϳ
˯΍ί· ΔϤ΋ΎθΘϣϭ ΔϴΒϠγ Ϟόϓ ΓΩέ Ϧϋ ΍˱ήϴΒόΗ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ Ε΄θϧ ϲΘϟ΍ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ϥϮϜΗ Ϊϗ .ΓΎϴΤϟ΍ ΕΎϳΩΎϣ έΎϘΘΣ΍ϭ ΕϮϤϟ΍
ϰϟ΍ ΪϠΒϟ΍ ϝϮΤΗ ΪόΑ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ έΎϣΩϭ ϢϬΗ΍έϮΛ Ϟθϓϭ ΔϴγέΎϔϟ΍ Γήτϴδϟ΍ ΐΒδΑ ϥϮϴϗ΍ήόϟ΍ ΎϬηΎϋ ϲΘϟ΍ ΔϴγΎϘϟ΍ ϑϭήψϟ΍
ϞΑΎΑ ΩΎΠϣ΃ ωΎϴο ϰϠϋ ΓήδΤϟ΍ϭ ΔΒϴΨϟΎΑ έϮόθϟ΍ ϢΛ .ΔϴϧΎϣϭήϟ΍ϭ ΔϴγέΎϔϟ΍ ϦϴΘϳέϮσ΍ήΒϣϻ΍ ϦϴΑ ΔϤ΋΍Ϊϟ΍ ΏϭήΤϠϟ ΔΣΎγ
.ΓΎϴΤϟ΍ Ε΍άϠϣ ΐϨΠΗϭ ΪϫΰϟΎΑ ϻ· ιϼΨϟ΍ ϰϠϋ ΓέΪϗ Δϳ΄Α Ϟϣϻ΍ ϥ΍ΪϘϓϭ ΔϤϳΪϘϟ΍
ΔΌϴτΨϟ΍Ϯϫ ϥΎτϴθϟ΍ϭ ˬέϮϨϟ΍ϭ ήϴΨϟ΍ Ϯϫ Ϳ΍ ϥ· :ϲϟΎΘϟΎϛ έΎμΘΧΎΑ ΎϫΩ΍ήϳ΍ ϦϜϤϳ ΔϳϮϧΎϤϠϟ ΔϴγΎγϻ΍ ΓήϜϔϟ΍
˯ΎϴηϷ΍ ϊϴϤΟϭ ˬϡϼψϟ΍ϭ ΔΌϴτΨϟ΍ ϯϮϗ Ϧϣ ˯ΰΟ ϲϫ ΩΎδΟ΃ϭ ϥ΍ϮϴΣϭ ΕΎΒϧϭ νέ΃ Ϧϣ ΔϳΩΎϤϟ΍ ˯ΎϴηϷ΍ ϊϴϤΟ .ϡϼψϟ΍ϭ
ϖ΋΍ΪΣ ϲϓ ΩϮϠΨϟ΍ϭ ήϴΨϟ΍ ϰϟ· ϕ΍ϮΘϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϰϠϋ ϥΫ· .έϮϨϟ΍ϭ ήϴΨϟ΍ ϯϮϗ Ϧϣ ˯ΰΟ ϲϫ ϝΎϴΧϭ ϞϘϋϭ ϢϠΣ Ϧϣ ΔϴΣϭήϟ΍
.ΎϳΎτΨϟ΍ ϊϴϤΟ ΐϨΠΗϭ ˬϢΤϠϟ΍ϭ ήϤΨϟ΍ϭ βϨΠϟ΍ : Ϧϋ ωΎϨΘϣϻΎΑ ˬΩϮΟϮϟ΍ ΕΎϳΩΎϣ ϊϴϤΟϭ ΪδΠϟ΍ ήϘΘΤϳ ϥ΃ (ΔϨΠϟ΍) έϮϨϟ΍
ΪδΠϟ΍ ϦΠγ Ϧϣ έϮϨϟ΍ϭ Ρϭήϟ΍ κϴϠΨΗ ϞΟ΃ Ϧϣ ˬΕϮϤϟ΍ ϞϴπϔΗϭ ΪδΠϟ΍ άΒϧϭ ΓΎϴΤϟ΍ έΎϘΘΣ΍ ΪΣ ϰϟ· ήϣϷ΍ Ϟμϳ Ϊϗϭ
ϰδϴϋ) (ϲϫ΍ί Ϯθϴϋ) ΏάόΗ ΎϤϠΜϣ ˬϡϼψϟ΍ ΐϴϠλ ˬΪδΠϟ΍ ϰϠϋ ΏάόΘΗ ΓήϴϨϤϟ΍ ϥΎδϧϻ΍ Ρϭέ ϥ΃ (ϲϧΎϣ) ήΒΘϋ΍ϭ .ϡϼψϟ΍ϭ
.ϪΒϴϠλ ϰϠϋ (ϲϫ΍ΰϟ΍
ϻ« :ΖϧΎϛ (ϲϧΎϣ) ΎϳΎλϭ ϥΈϓ ΍άϬϟ .(Ϟόϔϟ΍) Ϊϴϟ΍ϭ (ΔϤϠϜϟ΍) Ϣϔϟ΍ϭ (ΔϴϨϟ΍) ΐϠϘϟ΍ :Ϟ΋Ύγϭ ΙϼΜΑ ΐϜΗήΗ ΔΌϴτΨϟ΍ ϥ·
ϻ ΎϳΎλϮϟ΍ ϩάϫ ϞΜϣ Ύ˱ όΒσ .»΍˱ήϤΧ ΏήθΗ ϻϭ Ύ˱ ϤΤϟ Ϟϛ΄Η ϻ ˬΪμΤΗ ϻϭ ωέΰΗ ϻ ˬϚϠϤΗ ϻ ˬΐΠϨΗ ϻ ˬΔΌϴτΨϟ΍ ΐϜΗήΗ
12 : ΐΗ΍ήϣ ϊΑέ΃ ϰϟ· ΔϤδϘϨϤϟ΍ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΔΒΨϨϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ςϘϓ ΎϤϧ· ˬΔϳϮϧΎϤϟ΍ ωΎΒΗ΃ ϊϴϤΟ ϞΒϗ Ϧϣ ΎϬϘϴΒτΗ ΐΟϮΘδϳ
(ϥϮϋΎϤδϟ΍) ϢϬϴϠϋ ϖϠτϴϓ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϗΎΑ Ύϣ΃ .ΩΪόϟ΍ ϱΩϭΪΤϣ ήϴϏ ϥϮϘϳΪμϟ΍ ϢΛ ˬ˯ϼϘϋ 360 ˬϥϮγΎϤη 72ϭ ˬϥϮϳέ΍ϮΣ

146

ϊϓΩϭ ˬϥΎδϴϧ ϲϓ ϡΎϋ Ϟϛ ϞϣΎϛ ήϬη ϡϮμϟ΍ϭ ˬΓϼλ Ϟϛ Γήϣ 12 ΩϮΠδϟ΍ϭ ˬΎ˱ ϴϣϮϳ Ε΍ήϣ ϊΑέ΃ ΓϼμϟΎΑ ςϘϓ ϥϮϣΰΘϠϳ Ϧϳάϟ΍
.ϦϴϘϳΪμϠϟ ˯΍άϐϟ΍ ϢϳΪϘΗϭ ΓΎϛΰϟ΍ϭ ήθόϟ΍
ΓέϮτγϷ΍ .΍˱ΪΟ ΔϠμϔϤϟ΍ϭ ΓΪϘόϤϟ΍ ήϴσΎγϷ΍ϭ ΕΎϳΎϜΤϟ΍ϭ ΕΎΣϭήθϟΎΑ ΔΌϴϠϤϟ΍ (ϲϧΎϣ) ΐΘϛ ϰϠϋ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ΪϤΘόΗ
ˬΎ˱ ϴϟΎϋ ΎϤϨϴΣ) »ζϴϟΎϋ ΎϣϮϨϴΣ« ΔϓϭήόϤϟ΍ ΔϴϠΑΎΒϟ΍ -ΔϳήϣϮδϟ΍ ΓέϮτγϷ΍ ΪϴόΑ ΪΣ ϰϟ· ϪΒθΗ ΔϘϴϠΨϟ΍ ϦϳϮϜΗ Ϧϋ ΔϳϮϧΎϤϟ΍
ΚϴϠΜΘϟ΍ ΐϫάϣ .ΔΛΪΤϣ ΔϴΤϴδϣϭ ΔϴϧΎϳήγ ˯ΎϤγ΃ ΎϬΑ ϝΪΒΘδΗ ΔϤϳΪϘϟ΍ ΔϴϣΎδϟ΍ ΔϬϟϵ΍ ˯ΎϤγ΃ ϦϜϟ ˬ(ϲϟΎϋϷ΍ ϲϓ ΎϤϨϴΣ ϭ΃
ΚϴϠΜΘϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ Ύ˱ ϤϠϋ ˬ»ΓΎϴΤϟ΍ ϡ΃« ϭ »ϝϭϷ΍ Ϣϴψόϟ΍« ϪΑ (ϲϧΎϣ) ϝΪΒΘδϳ (αΪϘϟ΍ Ρϭήϟ΍ϭ ϦΑϷ΍ϭ ΏϷ΍) ΔϴΤϴδϤϟ΍ ϲϓ
ϮϤϣϭ ˬΏϷ΍-ϮδΑ΃ ϙΎϨϫ ΔϴϠΑΎΒϟ΍ ΔϘϴϠΨϟ΍ Δμϗ ϲϓ ϼ
˱ Μϣ) ΔϔϠΘΨϣ ˯ΎϤγ΄Α ϦϜϟϭ ˬΔϴϣΎδϟ΍ϭ ΔϴϠΑΎΒϟ΍ ϥΎϳΩϷ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ΩϮΟϮϣ
Ϧϣ (ϲϧΎϣ) ΎϬδΒΘϗ΍ ϲΘϟ΍ (Ρ΍ϭέϷ΍ ΦγΎϨΗ) ΓήϜϓ ϥ΃ ϒϳήτϟ΍ϭ .(ϞϘόϟ΍ ΓήϣΎϐϣ - Ρ΍Ϯδϟ΍ ϊΟ΍έ) (ϡϷ΍ - ΔϣΎόΗϭ ˬϦΑϷ΍ ΎϤϧ· ˬήΧ΁ ϥΎδϧ· ϰϟ· Ύ˱ ϴ΋ΎϘϠΗ ϪΣϭέ ϞϘΘϨΗ ΕϮϤϳ ϥΎδϧ΍ ϱ΃ βϴϟ .ΔλΎΨϟ΍ ϪΗΪϴϘϋ ϊϣ ϡ˯ϼΘϳ ΎϤΑ Ύ˱ ϣΎϤΗ ΎϫέϮΣ ˬΔϳΫϮΒϟ΍
ΓήηΎΒϣ ϪΣϭέ ΐϫάΗ ϦϣΆϤϟ΍ ϲϘϨϟ΍ ϥΎδϧϹΎϓ .ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ ϋϮϧ ήΒΘόϳ ΓΎϴΤϟ΍ έ΍ήϜΗ ϥϷ .ϻ ϡ΃ Ύ˱ ΌσΎΧ ϪϧϮϛ ϰϠϋ ϚϟΫ ΪϤΘόϳ
ϯήΧ΃ϭ ϯήΧ΃ ΓΎϴΣ ζϴόϴϟ ήΧ΁ ϥΎδϧ· ϰϟ· ϪΣϭέ ϝΎϘΘϧΈΑ Ϳ΍ ϪΒϗΎόϴϓ ˯ϲσΎΨϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ Ύϣ΃ ˬͿ΍ ϥΎϨΟ έϮϨϟ΍ ϖ΋΍ΪΣ ϰϟ·
.ΩϮϠΨϟ΍ ΔϨΟ ϰϟ· ϪΣϭέ ΐϫάΗϭ ΦγΎϨΘϟ΍ ϒϗϮΘϴϓ ˬΎ˱ ϨϣΆϣϭ Ύ˱ ϴϘϧ ΢Βμϳ ϰΘΣ
ΔϳϮϧΎϤϟ΍ϭ ϲϧΎϣ ΦϳέΎΗ
ΔϤλΎόϟ΍ϭ ϞΑΎΑ Δϳϻϭ ΰϛήϣ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ (Ϧ΋΍ΪϤϟ΍) Ώήϗ ˬΔϳΩϼϴϣ 216 ϡΎϋ (ϞϳήΑ΃) ϥΎδϴϧ 14 ϲϓ (ϲϧΎϣ) Ϊϟϭ
Ώήόϟ΍ ϥϮΧέΆϤϟ΍ ϪϨϋ ϝϮϘϳϭ ˬ(ϲϠΑΎΒϟ΍ ϲϧΎϣ) ΐϘϟ ϲΒϨϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ϖϠτϳ ΍άϬϟϭ .Δϴϧ΍ήϳϹ΍ ΔϳέϮσ΍ήΒϣϸϟ ΔϴϧΎΜϟ΍
.(ϢϳΪϨϟ΍ ϦΑ΍ ΖγήϬϓ ϊΟ΍έ) »ϞΑΎΑ Ϧϣ ϰΗ΃ ϱάϟ΍ Ϳ΍ ϲΒϧ« :ϥϮϤϠδϤϟ΍ϭ
ϥ΃ ϭΪΒϳϭ .ϕ΍ήόϟ΍ ΏϮϨΟ ϥΎδϴϣ Δϳϻϭ ϲϓ Δϳήϗ ϰϟ· (ϚΗΎϓ) ϩΪϟ΍ϭ ϪΑ ϞΣέ ˬΔόΑ΍ήϟ΍ Ϧγ ϲϓ (ϲϧΎϣ) ϥΎϛ ΎϣΪϨϋ
ϰϟ΍ ϩϮϋΪΗ ˬΔϴϠΑΎΒϟ΍ ΪΑΎόϤϟ΍ ϯΪΣ· ϲϓ ΪΒόΘϳ ϥΎϛ ΎϤϨϴΑ ΔϴϬϟ· Ε΍˯΍Ϊϧ Ε΍ήϣ ΙϼΛ ϰϘϠΗ ϥ΃ ΪόΑ ΏϷ΍ ϩάΨΗ΍ Ϊϗ ϞϴΣήϟ΍ έ΍ήϗ
ΔΠϬϟ ϥϮϤϠϜΘϳ Ϧϳάϟ΍ ΔΌΑΎμϟ΍ ϦϳΩ ( ϚΗΎϓ) ϖϨΘϋ΍ ϥΎδϴϣ ϲϓ .βϨΠϟ΍ϭ ϢΤϠϟ΍ϭ ΓήϤΨϟ΍ ΐϨΠΗ Ϛϟάϛϭ ϥΎδϴϣ ϰϟ· ϞϴΣήϟ΍
ϦϳΩ) Ϛϟάϛ Ώήόϟ΍ ϪϴϤδϳϭ ˬΔϴΤϴδϤϟ΍ ΔϨϤϴϫ ϞΒϗ ϕ΍ήόϟ΍ ΏϮϨΟ ϲϓ ΍˱Ϊ΋Ύγ ϦϳΪϟ΍ ΍άϫ ϥΎϛϭ .ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ϰϟ· ΔΒϳήϗ Δϴϣ΍έ΁
ίϮϣέ ϊϣ (ΔϴϣΎθϟ΍) ΔϴΤϴδϤϟ΍ϭ ΔϴϧΎϓήόϟ΍ ΕΎϴϧΎΣϭέ ϦϴΑ Νΰϣ ϦϳΩ Ϯϫϭ .˯ΎϤϟΎΑ ήϬτΘϟ΍ ΔϴϠϤόϟ ϢϬδϳΪϘΗ ΐΒδΑ (ΔϠδΘϐϤϟ΍
248 -ΓΪϳΪΠϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϊΟ΍έ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Ϧϣ ΪϳΰϤϟ) (ϥ΍ΪϤόϤϟ΍ ΎϨΣϮϳ) ϭ΃ ϰϴΤϳ ϲΒϨϟ΍ ϢγΎΑ ςΒΗήϳϭ ˬΔϴϠΑΎΒϟ΍ ΐϛ΍ϮϜϟ΍ ΓΩΎΒϋ
.(25ιΔϴΗΎϴΤϟ΍ ΔΑήΠΘϟΎΑ Ύ˱ λϮμΧϭ ΔϴΤϴδϤϟΎΑ ΓήηΎΒϣ ϩήΛ΄Η ΃ΪΑ ΎϫΪόΑ ˬϦϳήθόϟ΍ϭ ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ Ϧγ ϰΘΣ Ύ˱ ϴΌΑΎλ (ϲϧΎϣ) ϲϘΑ
ϰϘϠΗ .ϡ240 ϥΎδϴϧ 23 ϲϓ ˬϦϳήθόϟ΍ϭ ΔόΑ΍ήϟ΍ Ϧγ ϲϓ Ϫϧ΃ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ΪϴϟΎϘΘϟ΍ ήϛάΗϭ .ΔΒϠλ ΕΎΑ΍άϋϭ ΢ϴδϤϟ΍ ΪϴδϠϟ
ΎϬϨϴΣ .ϰδϴϋ ϲΒϨϟ΍ ϪΑ ήθΑ ϱάϟ΍ (αΪϘϟ΍ Ρϭήϟ΍) Ϯϫ Ϫϧ΃ ϰϠϋ ˬ(ΎϣϮΗ-ϡ΃ϮΗ) ϙϼϤϟ΍ Δτγ΍ϮΑ Ϳ΍ Ϧϣ ΓϮΒϨϟ΍ ΔϟΎγέ (ϲϧΎϣ)
.ΔϴΌΑΎμϟ΍ Δϔ΋Ύτϟ΍ Ϧϣ ϩΩήσ ϢΗ ΍άϫ ΔΠϴΘϧ ˬ(Ϳ΍ Ϧϣ ΙϮόΒϤϟ΍ Ϣϴψόϟ΍ ήϴϨϤϟ΍) ϭ (έϮϨϟ΍ ϲΒϧ) Ϫϧ΃ ϦϠόϳ (ϲϧΎϣ) ΃ΪΑ
ϰϟ· ΎϫΪόΑϭ ΪϨϬϟ΍ ϰϟ΍ ϢΛ αέΎϓ ΩϼΑ ήΒϋ ΔϠΣέ ϝϭ΄Α ϡΎϗ ΎϬϨϣ ˬϞΑΎΑ ϰϟ· ϪΑΎΤλ΃ Ϧϣ ϦϴϨΛ·ϭ ϪϴΑ΃ ϊϣ (ϲϧΎϣ) ϞΣέ
ϰϟ· (ϲϧΎϣ) ΩΎϋ (ϡ242) ϦϴϣΎϋ ΪόΑ .ΔϴγϭΪϨϫϭ ΔϳΫϮΑϭ ΔϴΘηΩ΍έί Ϧϣ ΓΪ΋Ύδϟ΍ ϥΎϳΩϷ΍ αέΩϭ ϦϳΎϋ ΚϴΣ ˬϥΎΘδηϮϟΎΑ
ϥΎδϴϣ ϲϓ ϙ΍άϨϴΣ ΓάϔϨΘϣ ΖϧΎϛ ϥΎϤϋ Ϧϣ ΔϣΩΎϗ ΔϴΑήϋ Ϟ΋ΎΒϗ ΔϤΛ ϥ΃ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ έΩΎμϤϟ΍ ήϛάΗϭ .ΞϴϠΨϟ΍ ήΒϋ ΍ήΤΑ ϥΎδϴϣ
ΔΑήΠΗ (ϲϧΎϣ) νϮΨϳ ϥ΃ ˬϑϭήψϟ΍ Ε˯Ύη ϙΎϨϫ .(75ι-ϦϴϴϧΎγΎδϟ΍ ΪϬϋ ϲϓ ϥ΍ήϳ΍ ϊΟ΍έ) ϲγέΎϔϟ΍ ϢϜΤϟ΍ Γήτϴγ ΖΤΗ
ήϬϣ) ϥΎϛϭ .ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ΐϧΎΟ ϰϟ΍ ϪΒδϛϭ (ϡΎηήϬϣ) ϲγέΎϔϟ΍ ϥΎδϴϣ Δϳϻϭ ϢϛΎΣ ϰϠϋ ϩήϴΛ΄Η νήϓ Ϧϣ ϪΘϨϜϣ ΓΩϮϬθϣ
.ΔϘϳΎπϣ ϥϭΩ ϪϨϳΩ ήθϨΑ (ϲϧΎϣ) ¯ϝ ΢Ϥδϴϟ ϪϴΧ΃ ϯΪϟ ςγϮΗ ΚϴΣ ˬ(έϮΒϫΎη) ϲϧ΍ήϳϷ΍ έϮσ΍ήΒϣϸϟ Ύ˱ ϘϴϘη Ύ˱ πϳ΍ ΍άϫ (ϡΎη
Ϯϫϭ .Ύ˱ ϤΟήΘϣϭ Ύ˱ ΒΗΎϛϭ Ύ˱ ϣΎγέϭ Ύ˱ ηΎϘϧϭ Ύ˱ ΒϴΒσ ϥΎϛ ϪϧΈϓ ˬΔϳϮΒϨϟ΍ ϪΘϴμΨη ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ Ϫϧ΃ (ϲϧΎϣ) Ϧϋ ϑϭήόϤϟ΍ Ϧϣϭ
ϡϮγήΑ Ϧϳΰϣ ΏΎΘϛ ΎϬϨϴΑ ˬΔόΒγ ϰϠϋ ΪϳΰΗ ϲΘϟ΍ ΔϓϭήόϤϟ΍ ϪΒΘϛ ϲϗΎΑϭ ϪϴϠϴΠϧ· ΔΑΎΘϜΑ ϪδϔϨΑ ϡΎϗ ϱάϟ΍ ΪϴΣϮϟ΍ ϲΒϨϟ΍
147

ϊΟ΍έ) ϲϧΎΘδϛήΘϟ΍ϭ ϲγέΎϔϟ΍ ϢΛ ϲΑήόϟ΍ ϲϗ΍ήόϟ΍ ΔϤϨϤϨϟ΍ Ϧϓ ϕΎΜΒϧϻ ϝϭϷ΍ αΎγϷ΍ ΖϠϜη ΎϬϧ΃ ΪϘΘόϳ ˬΔϧϮϠϣ ΔϴΤϴοϮΗ
.(Ϫδϔϧ έΪμϤϟ΍ -ΔϴϧϮϜϟ΍ ΔϋϮγϮϤϟ΍
:ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ ϻ˱ ϭ΃ β΋ΎϨϜϟ΍ ΕήθΘϧ΍ϭ ˬ(έϮϨϟ΍ ΔδϴϨϛ) ΎϬϴϠϋ ϖϠσ΃ϭ ϞΑΎΑ ϲϓ ϪΘδϴϨϛ ϦϳϮϜΘΑ (ϲϧΎϣ) ΃ΪΑ
ΔϴϧΎδϧϼϟ κϠΨϤϟ΍ ϰδϴϋ) Ϫδϔϧ ήΒΘϋ΍ ϞΑ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΩϭΪΤΑ ϒΘϜϳ Ϣϟ (ϲϧΎϣ) ϦϜϟ .ϙϮϛήϛϭ ϯϮϨϴϧϭ ϞΑΎΑϭ ί΍ϮϫϷ΍ϭ ϥΎδϴϣ
ϊϤδϳ Ϯϫϭ ˬϕήθϟ΍ ϮΤϧ Ϛϟάϛϭ Ώήϐϟ΍ ϮΤϧ ϪΠΘϳ ϲ΋΍Ϊϧ« :ιϮμΨϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϝϮϘϳϭ ˬ(˯ΎϴΒϧϷ΍ ϢΗΎΧ) Ϫϧ΃ϭ ˬ(˯ΎόϤΟ
ΎϤϨϴΑ ˬΓΩΪΤϣ ϥΪϣϭ ϥ΍ΪϠΒϟ ΕήϴΘΧ΍ Ϊϗ β΋ΎϨϜϟ΍ ϚϠΗ ϥϷ ˬΔϘΑΎδϟ΍ β΋ΎϨϜϟ΍ ϕϮϔΗ ϲΘδϴϨϛ .ϥΪϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓϭ ΕΎϐϠϟ΍ ϊϴϤΠΑ
ΚόΒϳ (ϲϧΎϣ) ΃ΪΑ ΍άϬϟ .(Ϫδϔϧ έΪμϤϟ΍ - ΔϋϮγϮϤϟ΍) »..ϥΎσϭϷ΍ ϊϴϤΟ ϲϐΘΒϳ ϲϠϴΠϧ·ϭ ˬϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϊϴϤΠϟ ΖΗ΃ ϲΘδϴϨϛ
ϻ˱ ϭ΃ ΚόΒϓ .ΓΪϳΪΠϟ΍ ΓϮϋΪϟ΍ ήθϨϟ ΔϴϧΎϣϭήϟ΍ϭ ΔϴγέΎϔϟ΍ ϦϴΘϳέϮσ΍ήΒϣϷ΍ ωΎϘΑ ϊϴϤΟ ϰϟ· ήθϋ ϲϨΛϻ΍ (Ϧϴϳέ΍ϮΤϟ΍) ϪΗάϣϼΗ
ωΎϘΑ ϒϠΘΨϣ ϲϓ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ΕήθΘϧ΍ ϥήϗ Ϧϣ Ϟϗ΃ ϝϼΧϭ .ϱΪϋϭ βϣήϫϭ ΎϣϮΗ ˬϪϴϳέ΍ϮΣ Ϧϣ ΔΛϼΛ ˬήμϣϭ ϡΎθϟ΍ ϰϟ΍
Δϴϗήθϟ΍ ϑΎϔπϟ΍ ϊϴϤΟ ϢΛ ϥ΍ήϳ·ϭ ϥΎΘδϛήΗϭ ΎϳήΒϴγϭ ΖΒΘϟ΍ϭ Ϧϴμϟ΍ϭ ΪϨϬϟ΍ϭ ϱΩΎϬϟ΍ ςϴΤϤϟ΍ ˯ϰσ΍Ϯη Ϧϣ ˬνέϷ΍
Ϣϫ΃ϭ ˬωΎϘΒϟ΍ ϩάϫ ϊϴϤΟ ϲϓ ϦϳΪϟ΍ ΍άϫ ϡϮγέϭ ΕΎΑΎΘϛϭ ΪΑΎόϣ έΎΛ΁ ΕΪΟϭ ΪϘϟ .ϝΎϐϟ΍ ΩϼΑϭ ΎϴϟΎτϳ·ϭ ΎϳήΒϳ· ϰΘΣ ςγϮΘϤϠϟ
ϦϴΑ Ύ˱ λϮμΧ έΎθΘϧϻ΍ ΎϬϟ ΖϧΎϛ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ϥ΃ ϭΪΒϳ .ΔϴτΒϘϟ΍ ΔϐϠϟΎΑ ΔΑϮΘϜϣ (ϡϮϴϔϟ΍) ήμϣ ΏϮϨΟ ϲϓ ΕΪΟϭ ϖ΋ΎΛϮϟ΍
ϱάϟ΍ (ϲΟΎσήϘϟ΍ ϦϴτδϏϭ΃) βϳΪϘϟ΍ Ϯϫ ΎϬϨϋ ΍ϮΛΪΤΗ Ϧϳάϟ΍ Ϣϫ΃ Ϧϣϭ . ΎϬόϣ ΓήηΎΒϤϟ΍ ΎϬΘϗϼϋ ΐΒδΑ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ϒ΋΍Ϯτϟ΍
.ϝϭϷ΍ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ϑϮδϠϴϓ ΢Βμϳ ϥ΃ ϞΒϗ Ε΍ϮϨγ ΓΪόϟ ΎϬϘϨΘϋ΍
ΖϴΑ ΔϨϳΪϣ Ώ΍ϮΑ΃ ΪΣ΃ ϰϠϋ (ϲϧΎϣ) ΐϠλ ϢΗ ˬΔϳΩϼϴϣ (277-274) ϦϴΑ ˬΔϣΎΗ ΓέϮμΑ ΩϭΪΤϣ ήϴϏ ΦϳέΎΗ ϲϓ
ϝϮΤΗ ΪόΑϭ Ύ˱ όΒσ ΔϴγΎϴγ ΏΎΒγϷ (ϝϭϷ΍ ϡΎϫήΑ) ϲγέΎϔϟ΍ έϮσ΍ήΒϣϻ΍ Ϧϣ έ΍ήϘΑ ϚϟΫ ϢΗ ˬί΍ϮϫϷ΍ ϲϓ (έϮΑΎηΪϨΟ) ΕΎΑΎόϟ΍
ΫϮϔϨϟ΍ ϰϠϋ ήτΧ Ϧϣ ΍άϫ ϪϠϜθϳ Ύϣϭ ˬΔϘΑΎδϟ΍ ΎϫΩΎΠϣϷ ΪϳΪΟ Ϧϣ ΎϬΗΩΎόΘγ΍ ϝΎϤΘΣ΍ϭ ϲϤϟΎϋ ϦϳΪϟ ΰϛήϣ ϰϟ· (ϞΑΎΑ)
ΐϠλϭ (ϲϧΎϣ) Ώάϋ ΪϘϟ .Ϊϳ΍ΰΘϤϟ΍ ϩήϴΛ΄Η ΐΒδΑ (ϲϧΎϣ) ϰϠϋ ΍ϮϤϘϧ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϴΘηΩ΍έΰϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ϝΎΟέ ϑϮΧ Ϛϟάϛ .ϲϧ΍ήϳϻ΍
ˬ΢ϴδϤϟ΍ Ϊϴδϟ΍ ϞΜϣ ˯ΎϤδϟ΍ ϰϟ· ϩΩϮόμΑ ϥϭΪϘΘόϳ ΍ϮϠχ ϦϴϳϮϧΎϤϟ΍ ϦϜϟ .ϩΩΎϣέ ήΜϧϭ ϪΘΜΟ ΖϗήΣ΍ ϢΛ Ϫϓ΍ήσ΃ Ζότϗϭ
.ϥΎδϴϧ ήϬη ϲϓ Ύ˱ ϣϮϳ ϦϴΛϼΛ ϪϟϼΧ ϥϮϣϮμϳ Ύ˱ γΪϘϣ ϡϮϴϟ΍ ΍άϫ ϥϭήΒΘόϳϭ
ρΎθϧ ϢϳήΤΘΑ ϩέ΍ήϗ (Ϣϴψόϟ΍ ϥϮϴϟ) ΎΑΎΒϟ΍ ϦϠϋ΃ ϡ445 ϡΎϋ ϲϓ .ϥΎϣϭήϟ΍ Ϊϳ ϰϠϋ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ΎϬΘϘϠΗ ΔϴϟΎΘϟ΍ ΕΎΑήπϟ΍
ϦϴΧέΆϤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϦϜϟ .ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ωΎΒΗ΃ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ϡ΍ΪϋϻΎΑ ϢϜΤϟ΍ (ϥΎΘγϮΟ) έϮσ΍ήΒϣϻ΍ έήϗ ϡ527 ϡΎϋ ϲϓϭ .ΔϳϮϧΎϤϟ΍
Δϳήδϟ΍ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ϒ΋΍Ϯτϟ΍ ϦϴΑ Ύ˱ λϮμΧ ˬΓΩΪόΘϣ ΔϴϔΧ ϝΎϜη΄Α ΎΑϭέϭ΃ ϲϓ ΔϴΣ ΖϠχ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ϥ΃ ϥϭΪϘΘόϳ ϦϴϴΑϭέϭϷ΍
.(Ledualisme) ΔϳϮϨΜϟ΍ έΎϜϓϷ΍ ϰϠϋ ΎϬϧΎϤϳ· ϲϓ ΪϤΘόΗ ϲΘϟ΍ϭ ΔϳήΤδϟ΍ αϮϘτϟ΍ϭ ΕΎϴϧΎΣϭήϟ΍ϭ ϑϮμΘϟΎΑ ΔϨϣΆϤϟ΍
ϰτγϮϟ΍ Ύϴγ΍ ϲϓ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ϒ΋΍Ϯτϟ΍ ϝΎμϔϧ΍ ϢΗ ΚϴΣ ˬΔϳϮϧΎϤϟ΍ ΔδϴϨϜϟ΍ ϲϓ ϕΎϘθϧ΍ ϝϭ΃ ΙΪΣ βϣΎΨϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ
ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ΔδϴϨϜϟ΍ ϕΎϘθϧ΍ ϚϟΫ ΐϘϋ΍ ϢΛ .ΔϴϣϮϘϟ΍ ϢϬΘδϴϨϛ ΍ϮϧϮϛϭ (ϞΑΎΑ) ΔδϴϨϜϟ ϢϬΘϴόΒΗ ΍Ϯπϓέϭ ˬ(ΎϴϟϮϐϨϣϭ ϥΎΘδϛήΗ)
.ϲγέΎϔϟ΍ (ϙΩΰϣ) ΎϬδγΆϣ ϰϟ΍ ΔΒδϧ ˬ(ΔϴϛΩΰϤϟ΍) Ϣγ΍ ϞϤΣ ˬϞΑΎΑ Ϧϋ ϞϘΘδϣ ϲϣϮϗ ωήϓ ϦϳϮϜΘΑ ϚϟΫϭ ˬαέΎϓ ΩϼΑ ϲϓ
΍άϬϟ ΎϤΑέ .»Δϴϛ΍ήΘη΍ϭ ΔϳέϮΛ« ϝϮϴϣ ϊϣ ˬ(ΔϴΘηΩ΍έΰϟ΍) ΔϴΣΎϧ ήΜϛ΃ Ώ΍ήΘϗϻΎΑ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ Ϧϋ ΕΪόΘΑ΍ Δϔ΋Ύτϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ϭΪΒϳ
Δϔ΋Ύσ ϥ΃ Ύ˱ ϤϠϋ ˬ(Δϴϧ΍ήϳϻ΍) ΔϴϛΩΰϤϟ΍ϭ (Δϴϗ΍ήόϟ΍) ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ϦϴΑ Ώήόϟ΍ϭ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϦϴΧέΆϤϟ΍ Ϣψόϣ ςϠΧ ΐΒδϟ΍
ΩϼΑ ϲϓ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍ Ϊο Δϓϭήόϣ ΢Α΍άϣϭ Ε΍ΩΎϬτοΎΑ ΖϣΎϗ ˬΔϴϧ΍ήϳϻ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϲϓ ΎϫΫϮϔϧ ˯ΎϨΛ΃ ˬ(ΔϴϛΩΰϤϟ΍)
ΕΎϴϟΎΟ ϦϳϮϜΗϭ (Ϊϐμϟ΍) ϥΎΘδϛήΗ ΩϼΑ ϰϟ· Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϦϴϳϮϧΎϤϟ΍ϭ ϦϴϴΤϴδϤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ΓήΠϫ ϰϟ· ϯΩ΃ ΎϤϣ ˬϦϳΪϓ΍ήϟ΍
.ΔϴϠΑΎΒϟ΍ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ήθϨΑ Ζτθϧ ΔϳέϮτδϧ ΔϴΤϴδϣ ΔϳϮϧΎϣ
ϢϫΪϳ΍ΰΗ ϰϟ· ϯΩ΃ ΔϴγΎΒόϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ Ε΍ΩΎϬτο΍ ˯ΎϨΛ΃ Ύ˱ λϮμΧϭ ˬϕήθϤϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ Ϧϣ ΔϳϮϧΎϤϠϟ ήϤΘδϤϟ΍ ΏϭήϬϟ΍ ϥ·
.ΔϴϟΎϤθϟ΍ ΎϴϟϮϐϨϣ ϲϓ Ϧϴμϟ΍ ΩϭΪΣ ϰϠϋ (ΔϳήϏϭϷ΍) ϢϬΘϟϭΩ ϙ΍ήΗϷ΍ ϥϮϛ 745 ϡΎϋ ϲϓ .ΔϴϟϮϐϨϤϟ΍ ΔϴϛήΘϟ΍ Ύϴγ΍ ςγ΍ϭ΃ ϲϓ
ϰϟ· ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ΖϠλϭ ΎϬϟϼΧ Ϧϣ .ΔϟϭΪϠϟ ϲϤγήϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ΎϬϠόΟϭ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ϖϨΘϋ΍ ( ϥΎΧ ϲϗϮΑ) ϰϤδϳ ϢϬϛϮϠϣ ΪΣ΃ ϥΎϛ
148

ΔϴϛήΘϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϦϜϟ .ΎϳήΒϴγϭ Ύϴγϭέ ϰϟ· ΖϠλϭ ϰΘΣ ˬΔϳΫϮΒϟ΍ ΪΑΎόϤϟ΍ ΐϧΎΟ ϰϟ· ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ΪΑΎόϤϟ΍ ΕΪϴθϓ Ϧϴμϟ΍
ϰΘΣ ΔϴϨϴμϟ΍ ϥΎΘδϛήΗ ϲϓ ΕήϤΘγ΍ ΎϬϧ΃ ΪϘΘό˵ϳϭ .Ύϴγ΁ ϲϓ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϰϟ΍ ϯΩ΃ ΰϴϏήϘϟ΍ Ϊϳ ϰϠϋ 817 ϡΎϋ ΔϳήϏϭϷ΍
΍άϫ ϪϛήΗ ϱάϟ΍ ήϴΒϜϟ΍ ήΛϷ΍ ϦϜϟ .ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ϰϠϋ ϡΎΘϟ΍ ˯ΎπϘϟ΍ ϢΗ ϥΎΧ ΰϴϜϨΟ ΓΩΎϴϘΑ ϝϮϐϤϟ΍ ΡΎϴΘΟ΍ ϊϣϭ ˬήθϋ ΚϟΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍
ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ˬΔϴϛήΘϟ΍ ΔϳήϏϭϷ΍ ϢϬΗΎΑΎΘϛ ϲϓ (ΔϴϧΎϳήδϟ΍) ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ΔϳΪΠΑϸϟ ϢϬϴϨΒΗ ϲϓ ϞΜϤΘϳ Ύϴγ΁ ΏϮόη ϲϓ ϦϳΪϟ΍
.ϰμΤΗ ϻ ΔϴϨϳΩϭ ΔϴϓΎϘΛ Ε΍ήϴΛ΄Η
ΔϳϮϧΎϤϟ΍ϭ ϡϼγϻ΍
ϞΜϣ ˬΓΪ΋Ύδϟ΍ ϥΎϳΩϷ΍ ϰϨΒΘΗϭ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ Ϟϫ΃ ϊϣ Ύ˱ ϴόϴΒσ ΞϣΪϨΗ ˬϡϼγϻ΍ ϞΒϗ ΔΣίΎϨϟ΍ (ΔϴΑήόϟ΍) ΔϴϣΎδϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ΖϧΎϛ
ΎϬΗΎϤΣϭ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ έΎμϧ΃ Ϧϣ ϥΎϛ ϲΑήόϟ΍ ΓήϴΤϟ΍ ϚϠϣ ϱΪϋ ϦΑ ήϤϋ ϥ΃ ήϛάϳ .ΔϳϮϧΎϤϟ΍ϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍ϭ ΔϴΌΑΎμϟ΍ϭ ΔϳΩϮϬϴϟ΍
ζϳήϗ ϲϓ ΔϗΪϧΰϟ΍ ΖϧΎϛϭ« :ϡϼγϻ΍ ϞΒϗ ΔϜϣ ϲϓ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ΩϮΟϭ Ϧϋ (ΔΒϴΘϗ ϦΑ΍) ϲϣϼγϹ΍ ΥέΆϤϟ΍ ΙΪΤΘϳ .ϦϴϓϭήόϤϟ΍
ϩάϫ Ώήόϟ΍ βΒΘϗ΍ ΪϘϟ .(ϱϮϧΎϤϟ΍) ϰϨόϤΑ ΔϴϣϼγϹ΍ ΓήΘϔϟ΍ ϲϓ ΖϋΎη Ϊϗ (ϖϳΪϧί) ΔϴϤδΗ ϥ΃ Ύ˱ ϤϠϋ .»ΓήϴΤϟ΍ Ϧϣ ΎϫϭάΧ΃
ΎϬϧ΃ ΪϘΘόϳ Ϧϣ ϙΎϨϫϭ ˬ(ϦϳΪϟ΍ Ϧϋ ϦϴϓήΤϨϤϟ΍) ϰϨόϤΑ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ϰϠϋ ΎϬϧϮϘϠτϳ ϥϭήϗ άϨϣ ΍ϮϧΎϛ Ϧϳάϟ΍ ˬαήϔϟ΍ Ϧϣ ΔϴϤδΘϟ΍
-ϊΟ΍έ ˬϡϼγϹ΍ϭ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ Ϧϋ ϞϴλΎϔΘϟ΍ Ϧϣ ΪϳΰϤϠϟ) ϱϮϧΎϤϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ϞΟέ ϲϨόΗϭ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ (ϖϳΪλ) Ϧϣ ΔϘΘθϣ ΖϧΎϛ ΎϤΑέ
.( 193,213ι-ήϤϋ ϕϭέΎϓ -ϲϣϼγϻ΍ ΦϳέΎΘϟ΍
ϲϓ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ωΎΒΗ΍ ΓήΜϛ ΐΒδΑ ˬϢΧΰϟ΍ ξόΑ ΎϬΤϨϣ βϜόϟ΍ ϰϠϋ ϞΑ ˬΔϳϮϧΎϤϟ΍ ϒόπϳ Ϣϟ ϲΑήόϟ΍ ΢Θϔϟ΍ ϥ΃ ϭΪΒϳ
ϩέΪλ΃ Ϊϗ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ϡ΍Ϊϋϻ΍ ϢϜΣ ΪόΑ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϦϴϳήμϤϟ΍ϭ ϦϴϴϣΎθϟ΍ Ϧϣ ϢϬϨϣ ΓήϴΒϜϟ΍ Ω΍ΪϋϷ΍ ΓήΠϫ ΪόΑ ϕ΍ήόϟ΍
Ϟϫ΃ ϥΎϳΩ΃ Ϧϣ ˯ΪΒϟ΍ ϲϓ ΎϫήΒΘϋ΍ Ϊϗϭ ˬΔϳϮϧΎϤϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ Το΍ϭ ϪϔϗϮϣ ϦϜϳ Ϣϟ ήϣϷ΍ ϝϭ΃ ϲϓ ϡϼγϹ΍ ϥ· ϢΛ .ϢϬϘΤΑ ϥΎϣϭήϟ΍
.(744-743-ϲϧΎΜϟ΍ ΪϴϟϮϟ΍) ΔϔϴϠΨϟ΍ Ϧϣί ϲϓ Ύ˱ λϮμΧ ˬΔϳήΤϟ΍ ξόΒΑ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ωΎΒΗ΃ ϊΘϤΗ ϱϮϣϷ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ .ΏΎΘϜϟ΍
ΪϋΎγ ΎϤϣϭ .ϱέϮϬϳΪϟ΍ ϝϼϫ ΎΑ΃ Ϯϫ ΎϴϘϳήϓ΃ ϲϓ (ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ΔδϴϨϜϟ΍ ϡΎϣ·) ϥΎϛ ϡ775-754 ϦϴΑ Ϫϧ΃ ΔϴΑήόϟ΍ έΩΎμϤϟ΍ ήϛάΗϭ
ˬαήϔϟ΍ αϮΠϤϟ΍ ϝΪΑ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ Ϧϳϭ΍ϭΪϟ΍ ϲϓ Ύ˱ ΑΎ˷Θϛ ΎϬϋΎΒΗ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϱϮϣϷ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ρΎθϧ ϰϠϋ
ΔϧΎόΘγϻ΍ ϥ΃ ϭΪΒϳϭ .ΔϴγέΎϔϟ΍ ΔϐϠϟΎΑ ΖϧΎϛ ϥ΃ ΪόΑ ˬϲϔϘΜϟ΍ ϒγϮϳ ϦΑ ΝΎΠΤϟ΍ Δϳϻϭ ϲϓ Ϧϳϭ΍ϭΪϟ΍ ΐϳήόΗ έ΍ήϗ ΪόΑ ϚϟΫϭ
ΎϣΪϨϋ ˬΏήόϟ΍ ϦϴΧέΆϤϟ΍ ϢϬϓ ˯Ϯδϟ ϊσΎγ ΝΫϮϤϧ) .ϢϬΘϴϤϫ΃ ΰϛέϭ ϢϬϣΎϣ΃ ϝΎΠϣ ϊγϭ Ϧϳϭ΍ϭΪϟ΍ ϲϓ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ωΎΒΗ΄Α
ϥ΃ ϙέΪϳ ϻ ϪϧϷ ˬΔϳϮϣϷ΍ Ϧϳϭ΍ϭΪϟ΍ ϲϓ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ϮΤϧ ϝϮΤΘϟ΍ ΍άϫ ϱέϭΪϟ΍ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ ϞΜϣ »!ϲϣϮϗ« ΥέΆϣ ΏήϐΘδϳ
Ϧϣ ΔΒϳήϘϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ϥϮϨϘΘϳ ΍ϮϧΎϜϓ ϥϮϴϗ΍ήϋ ϢϬϧ΄ϓ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ωΎΒΗ΍ Ύϣ΃ ˬΔϴγέΎϔϟ΍ ήϴϏ ϥϮϨϘΘϳ ϻϭ αήϓ ϦϴϴΘηΩ΍έΰϟ΍
-ΔϴΑϮόθϠϟ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ έϭάΠϟ΍-ϱέϭΪϟ΍-ϊΟ΍έ) (Ϧϳϭ΍ϭΪϟ΍ ΐϳήόΗ ΔϴϠϤϋ ϲϓ ϢϬϣ΍ΪΨΘγ΍ ϢΗ ΍άϬϟϭ .ΔϴϠλϷ΍ ϢϬΘϐϟ ˬΔϴϧΎϳήδϟ΍
.(22ι
ΔϳήϫΪϟ΍ϭ ΩΎΤϟϹ΍ϭ ΔϳϮϨΜϤϟ΍ϭ ΔϗΪϧΰϟ΍ ΔΤϓΎϜϣ ϢγΈΑ ΔϴγΎΒόϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ ϲϓ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ Ϊο ΩΎϬτοϻ΍ Ϊϳ΍ΰΗ ϢϏέ
ϥ΍ϮΧ·« ΎϬϴϠϋ ϖϠτϳ ϲΘϟ΍ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΕΎϘϠΤϟ΍ ΍ϮϠϜηϭ ˬϱήϜϔϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ϲϓ Ύ˱ λϮμΧ Ϧϴτϴθϧ ΍ϮϧΎϛ ΎϬϋΎΒΗ΃ ϥ΃ ϻ· ˬϥϮΠϤϟ΍ϭ
ϪϴϠϋ ΐΘϜϳ Ύ˱ ϗέϭ ϥϮϜΗ Ύϣ ΩϮΟ΃« : ΎϬϧ΄Α ϢϬΒΘϛ ΔϴϋϮϧ φΣΎΠϟ΍ ϒμϳϭ .(»Ύϔμϟ΍ ϥ΍ϮΧ΍« ϊϣ ϪΑΎθΘϟ΍ φΣϻ) »ϕΪμϟ΍
΍ϮϤϬΗ΍ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ Ϧϣ ϰμΤΗ ϻ ˯ΎϤγ΃ ϥϮϤϠδϤϟ΍ ϥϮΧέΆϤϟ΍ ήϛάϳϭ .»ςΨϟ΍ Ϫϟ ΩΎΠΘδϳϭ ϕ΍ήΒϟ΍ ΩϮγϷ΍ ήΒΤϟΎΑ
ΕΩΎγ ϲΘϟ΍ ΔϴδϛέΎϤϟ΍ϭ ΔϴϋϮϴθϟ΍ ΔϤϬΘΑ ΔϗΪϧΰϟ΍ϭ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ΔϤϬΗ ϪϴΒθΗ ϦϜϤϳ Ϊϗ) .ΓήΘϔϟ΍ ϩάϫ ϲϓ (ΔϳϮϧΎϤϟ΍) ΔϗΪϧΰϟΎΑ
ϮΑ΃ ˬα΍ϮϨϟ΍ ϮΑ΃ ˬΩήΑ ϦΑ έΎθΑ ˬαϭΪϘϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ΍ ΢ϟΎλ : ϞΜϣ ˯΍ήόηϭ Ύ˱ ΑΎΘϛ ΔϤϬΘϟ΍ ϩάϫ ΖϠϤη Ϊϗϭ .(ΚϳΪΤϟ΍ ήμόϟ΍
ϩάϫ ΐΒδΑ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ ˯ϻΆϫ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϰϠϋ ΕϮϤϟΎΑ ϢϜΣ Ϊϗϭ .ϢϫήϴϏϭ .. ϊϔϘϤϟ΍ ϦΑ Ϳ΍ ΪΒϋ ˬΔϳ΍ϭήϟ΍ ΩΎϤΣ ˬΔϴϫΎΘόϟ΍
ϦΑ Ϟλ΍ϭ :ϞΜϣ ˬΎϫΪϴϨϔΗϭ ΎϬϴϠϋ ΩήϠϟ ΐΘϜϟ΍ ϒϴϟ΄Η ϰϟ· ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϊϓΩ ϱϮϧΎϤϟ΍ ρΎθϨϟ΍ ΍άϫϭ .ΔϤϬΘϟ΍

149

- ήϤϋ ϕϭέΎϓ ϊΟ΍έ) ϢϫήϴϏϭ ... ϲϗήϟ΍ ˬϱί΍ήϟ΍ ˬϱΩϮόδϤϟ΍ ˬϲΘΨΑϮϨϟ΍ ˬϲ΋ΎΒΠϟ΍ ˬϢϜΤϟ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ ϮΑ΃ ˬφΣΎΠϟ΍ ˬ˯Ύτϋ
.(Ϫδϔϧ έΪμϤϟ΍
ΔϳήϜϔϟ΍ Ε΍έΎϴΘϟ΍ ϊϴϤΟϭ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ Ϊο ΏήΤϟ΍ ϦϠϋ΃ Ϧϣ ϝϭ΃ ˬ(785-775) (ϱΪϬϤϟ΍) ϲγΎΒόϟ΍ ΔϔϴϠΨϟ΍ ήΒΘόϳ
ϒϳήϋ) ΓΩΎϴϘΑ (ΔϗΩΎϧΰϟ΍ ϥ΍ϮϳΩ) ϚϟΫ ϞΟ΃ Ϧϣ ΄θϧ΃ Ϊϗϭ .(ΔϗΩΎϧΰϟ΍ ΏΎμϗ) ϲϤγ ϰΘΣ ˬΔϗΪϧΰϟ΍ ΔΤϓΎϜϣ ϢγΎΑ ΔοέΎόϤϟ΍
ˬ΍˱ή΋Ύσ ΢Αάϳϭ (ϲϧΎϣ) ΓέϮλ ϰϠϋ ϢϬΘϤϟ΍ ϖμΒϳ ϢΛ ˬϲοΎϘϟ΍ ϡΎϣ΃ ϝϮΜϤϟ΍ ϰϠϋ ϥϭήΒΠϳ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ωΎΒΗ΍ ϥΎϛϭ .(ΔϗΩΎϧΰϟ΍
Ύ˱ ΒϟΎσ ϱΩΎϬϟ΍ ϩΪϟϭ ϱΪϬϤϟ΍ ϰλϭ΍ Ϊϗϭ .ΕϮϤϟΎΑ ϢϜΤϳ ϪϧΈϓ ΔΑϮΘϟ΍ Ϫπϓέ ΔϟΎΣ ϲϓϭ .ϥ΍ϮϴΤϟ΍ ΢ΑΫ ϡήΤΗ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ϥϷ ϚϟΫ
ΏΎΤλ΃ ϞΘϘΑ ϲϧήϣ΃ϭ Ϧϴϔϴγ ϲϧΪϠϗ ϡΎϨϤϟ΍ ϲϓ αΎΒόϟ΍ ϙΪΟ Ζϳ΃έ ϲϧ·« :ϼ
˱ ΋Ύϗ ˬΔϳϮϧΎϤϟ΍ ΔΑέΎΤϣ ϲϓ έ΍ήϤΘγϻ΍ ϪϨϣ
ΔϳΩΎϬΘΟ΍ ΔϟϭΎΤϣ Ϟϛ ϰϟ΍ ϲϟ΍ΰϐϟ΍ ϡΎϣϹ΍ Ϊϳ ϰϠϋ ΖϠλϭ ϰΘΣ (ΔϗΪϧΰϟ΍) ΔϤϬΗ ΖόγϮΗ ϲγΎΒόϟ΍ ΪϬόϟ΍ ήΧ΍ϭ΃ ϲϓϭ .»ϦϴϨΛϻ΍
ϊϣ ϢχΎόΗϭ ΩΎϬτοϻ΍ ήϤΘγ΍ϭ .(Ϫδϔϧ έΪμϤϟ΍ - ήϤϋ ϕϭέΎϓ ϊΟ΍έ) ήϴδϔΘϟ΍ ϲϓ ΎϬϨϋ ϑήΤϨΗϭ ΔϴϔϠδϟ΍ ΐϫ΍άϤϟ΍ ϒϟΎΨΗ
ίϮϣέ ΩΪϋ ςΒϫ Ϊϗ ˬϱΩϼϴϤϟ΍ ήηΎόϟ΍ ϥήϘϟ΍ ήΧ΍ϭ΃ ϲϓ Ϫϧ΃ ˬ(ϢϳΪϨϟ΍ ϦΑ΍ ΖγήϬϓ) ΐδΣϭ ˬ(932-908) (έΪΘϘϤϟ΍) ΔϔϴϠΨϟ΍
ϰϟ· ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ωΎΒΗ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ήτο΍ ϦϴϴγΎΒόϟ΍ ΩΎϬτο΍ ΐΒδΑ .ςϘϓ ιΎΨη΃ 5 ϰϟ· κΨη 300 Ϧϣ Ω΍ΪϐΑ ϲϓ ΔϳϮϧΎϤϟ΍
Ϧϳάϟ΍ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ΎϳΎϘΑ Ϧϣ ϕήόϟ΍ ϝΎϤη ϲϓ ϥϮϳΪϳΰϴϟ΍ ϥϮϜϳ ΎϤΑέ) ϥΎΘδϛήΗϭ ϥΎΘγΩήϛϭ ϥΎγ΍ήΧ ϰϟ· ϕ΍ήόϟ΍ Ϧϣ ΏϭήϬϟ΍
.(ϦϴϴγΎΒόϟ΍ ΩΎϬτο΍ Ϧϣ ΍ϮΑήϫ
˯ΎϴΒϧϻ΍ ϢΗΎΧ
Ε΍ΪϘΘόϣϭ ϑέΎόϣ ΏΎόϴΘγ΍ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ϲϫ Ϟ΋΍ϭϷ΍ ϥϮϤϠδϤϟ΍ϭ ϡϼγϻ΍ ΎϬΑ ΰϴϤΗ ϲΘϟ΍ ΓήϴΒϜϟ΍ ϝΎμΨϟ΍ Ϧϣ
ϰϠϋ ϻ˱ ϭ΃ ΎϬΣΎΘϔϧ΍ Ϧϣ ΎϬΘϤψϋ ΖϨΑ ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϥ΃ ϑϭήόϤϟ΍ ϦϤϓ .ϡϼγϻ΍ ΎϬϨϴΑ ήθΘϨϳ ΃ΪΑ ϲΘϟ΍ ΏϮόθϟ΍
ˬϼ
˱ Μϣ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϔϓ .ΎϴϘϳήϓ΃ ϝΎϤηϭ ήμϣϭ ϡΎθϟ΍ϭ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΩϼΑ Ε΍έΎπΣ Ύ˱ λϮμΧ ˬΖΑήόΘγ΍ϭ ΖϤϠγ΃ ϲΘϟ΍ ΏϮόθϟ΍ Ι΍ήΗ
Ε΍ΪϘΘόϤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϞϘϧ ϲϓ ΍˱ήϴΒϛ ΍˱έϭΩ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ΖΒόϟ ˬΔϳΩϮϬϴϟ΍ϭ ΔϴΌΑΎμϟ΍ϭ ΔϳέϮτδϨϟ΍ ΔϴΤϴδϤϟ΍ Ι΍ήΗ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ
Δϴϗ΍ήηϹ΍ ΕΎϔδϠϔϟ΍ ϦϴΑ ήϴΒϜϟ΍ ϪΑΎθΘϟ΍ ΔψΣϼϣ ϲϔϜϳ .ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϰϟ· ΔϴϓϮμϟ΍ ΔϴϧΎϓήόϟ΍ϭ ΔϴϠΑΎΒϟ΍
ˬΩ΍ΪϐΑϭ ΔϓϮϜϟ΍ϭ ΓήμΒϟ΍ ˬϕ΍ήόϟ΍ ήο΍ϮΣ ϲϓ ΄θϧ ϑϮμΘϟ΍ ϥ΃ ΔϓΪλ βϴϟ ˬΔϳϮϧΎϤϟ΍ ϦϴΑϭ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϓϮμϟ΍ϭ
ΎϫϮΟΰϣϭ ΔϴϠΑΎΒϟ΍ ΔϴϓϮμϟ΍ϭ Δϴϗ΍ήηϹ΍ ϢϬΗ΍ΪϘΘόϣ ϢϬόϣ ΍ϮϠϘϧ ϡϼγϻ΍ ϰϟ· ΍ϮϟϮΤΗ Ϧϳάϟ΍ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ωΎΒΗ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϥϷ
Δϴϧ΍ήϳϹ΍ ΔϴγϮΠϤϟ΍ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ˬΔϳήμϤϟ΍ ΔϴϣΎθϟ΍ ΔϴϧΎϓήόϟ΍ϭ ΔϴΤϴδϤϠϟ ΓήηΎΒϤϟ΍ Ε΍ήϴΛ΄Θϟ΍ ϲϔϨϳ ϻ ΍άϫ Ύ˱ όΒσ .ϡϼγϹΎΑ
ϪΑ ήθΑ ϱάϟ΍ κϠΨϤϟ΍ ϲΒϨϟ΍ Ϫϧ΃ ϰϋΩ΍ (ϲϧΎϣ) ϥ΃ ˬϡϼγϹ΍ϭ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ϦϴΑ ΔΤο΍Ϯϟ΍ ΕΎϬΑΎθΘϟ΍ Ϧϣϭ .ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ έΎϜϓϷ΍ϭ
ϭ΃ ˯ΎϤϟΎΑ ˯ϮοϮϟ΍ϭ ˬΎ˱ ϣϮϳ 30 ϡΎϴμϟ΍ϭ ˬήϤΨϟ΍ ϢϳήΤΗ ϞΜϣ ϯήΧ΃ ΕΎϬΑΎθΗ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ .(˯ΎϴΒϧϷ΍ ϢΗΎΧ) Ϫϧ΃ϭ ΢ϴδϤϟ΍
Ϛϟάϛ .ϢϴϘΘδϤϟ΍ ρ΍ήμϟ΍ έϮΒϋϭ ΏΎδΤϟ΍ϭ ΔϣΎϴϘϟ΍ ϡϮϳϭ έΎϨϟ΍ϭ ΔϨΠϟ΍ ϒλϭ ϞϴλΎϔΗϭ ˬΓϼμϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ωϮϛήϟ΍ϭ ˬΏ΍ήΘϟ΍
.(ϦϴϘϳΪμϟ΍) ϦϴϳϮϧΎϤϟ΍ ϝΎΟήϟ (ΓΎϛί)ϭ (ήθϋ) ϢϬϟ΍Ϯϣ΃ Ϧϣ ˯ΰΟ ϊϓΪΑ (ϦϴϋΎϤδϟ΍) ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ωΎΒΗ΃ ΔϤϫΎδϣ ΏϮΟϭ
ϞΜϣ ˬΔϴϨσΎΒϟ΍ϭ ΔϴϓϮμϟ΍ ϒ΋΍Ϯτϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϦϳϮϜΗ ϲϓ Ύ˱ ϤϬϣ ΍˱έϭΩ ΖΒόϟ Ϊϗ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ϥ΃ ν΍ήΘϓϻ΍ ϦϜϤϳϭ
ϊϴθΘϟ΍ ϕΎΜΒϧ΍ ϢϜΤΑ ΔϳϮϗ ϭΪΒΗ ΎϬϧΈϓ ˬϲόϴθϟ΍ ΐϫάϤϟ΍ ϊϣ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ϪΑΎθΗ ϰϟ· ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃ .ΔϳίέΪϟ΍ϭ ΔϳϮϠόϟ΍ϭ ΔϴϠϴϋΎϤγϻ΍
ϲόϴθϟ΍ ΐϫάϤϟ΍ ΍ϮϠΧΩ (ϦϴϳέϮτδϨϟ΍ Ϛϟάϛϭ) ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ωΎΒΗ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϥ· .Δτϴθϧ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ΖϧΎϛ ΚϴΣ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ν΍έ΍ ϲϓ
ΔϤ΋Ϸ΍ Δϟ΄δϣ ϲϓ ϪΑΎθΘϟ΍ ΍άϫ ΔψΣϼϣ ϦϜϤϳ .ϲγΎΒόϟ΍ ϢΛ ϱϮϣϷ΍ ϦϴϤϜΤϟ΍ ΔοέΎόϣ ϲϓ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϲϗΎΑ ϊϣ ϢϬϛ΍ήΘη΍ ϢϜΤΑ
ΐϫάϤϟ΍ ϲϓ Δϴϗ΍ήηϹ΍ϭ ΔϴϧΎϓήόϟ΍ ϝϮϴϤϟ΍ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ .(΢ϴδϤϟ΍ Ϊϴδϟ΍ ϞΜϣ ˬ12 Ϛϟάϛ ΍ϮϧΎϛ ϲϧΎϣ Ϯϳ΍έϮΣ) ήθϋ ϲϨΛϹ΍
Ϫϟ ˬϪΘϠϣ ιϼΧ ϞΟ΃ Ϧϣ ϪΗΎϴΤΑ (ϲϧΎϣ) ΔϴΤπΗϭ »ΩΎϬθΘγϻ΍« ϡϮϬϔϣ ϥ· ϢΛ .ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ΕΎϴϗ΍ήη· Ϧϣ ΍˱ΪΟ ΔΒϳήϘϟ΍ ϲόϴθϟ΍
ϥ΃ ϭΪΒϳϭ .ϡϼγϹ΍ ϢϳϮϘΗ ϞΟ΃ Ϧϣ ϪΗΎϴΤΑ ϪΘϴΤπΗϭ (ω) ϦϴδΤϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ΩΎϬθΘγ΍ ϯήϛάϟ Δόϴθϟ΍ ϞϴΠΒΗ ϊϣ ήϴΒϛ ϪΑΎθΗ
ϩάϫϭ ˬϪΒϠλϭ ϲϧΎϣ ΩΎϬθΘγ΍ ϯήϛάΑ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ϝΎϔΘΣ΍ αϮϘσ ϊϣ ϪΑΎθΘΗ ˯΍έϮηΎϋ ϡΎϳ΃ϭ ˯ϼΑήϛ ϯήϛάΑ ϝΎϔΘΣϻ΍ αϮϘσ
(ϞόΑ) ίϮϤΗ ΕϮϣ ϯήϛάΑ ϡΎθϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϜγ ϯΪϟ ΎϬϠΒϗϭ ˬ΢ϴδϤϟ΍ ΐϠμΑ ϝΎϔΘΣϻ΍ αϮϘσ Ϧϋ ΍˱ήϴΜϛ ΪόΘΒΗ ϻ ΎϫέϭΪΑ
150

˯ΰΟ ϲϫ ϲΘϟ΍ (ϒΠϨϟ΍) ϢΛ (ΔϠΤϟ΍) έΎϴΘΧ· ˬΔϳϮϧΎϤϟ΍ϭ Δόϴθϟ΍ ϦϴΑ ϚϟΫ Ϧϣ ϢϫϷ΍ ϪΑΎθΘϟ΍ ϥ΍ ϢΛ .ΩϮϠΨϟ΍ ΓΎϴΣ ϰϟ· ϪΗΩϮϋϭ
ϥϮϳϮϧΎϤϟ΍ έΎΘΧ΍ ΎϤϛ ΔϴϤϠόϟ΍ ΓίϮΤϟ΍ ήϘϣϭ ΔγΪϘϤϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ϭ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ Δόϴθϟ΍ ΰϛήϣ ϥϮϜΘϟ ˬΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ϞΑΎΑ νέ΃ Ϧϣ
.ϢϬϓϼγ΃ ΔϧΎϳΪϟ αΪϘϤϟ΍ ΰϛήϤϟ΍ ϥϮϜΘϟ (ϞΑΎΑ) ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ Ϟϫ΃ ϢϬϠΒϗϭ

ϕΰϤϤϟ΍ ΎϨΨϳέΎΗ ΪϴΣϮΘϟ ΕΎΣήΘϘϣ
.Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϠϟ Δϴόϗ΍Ϯϟ΍ Δϳ΅ήϟ΍ Ϛϟάϛ ϩϮηϭ Ύ˱ ΒϠγ ήΛ΃ ΔϴϣϼγϼΒϘϟ΍ Ε΍έΎπΤϟ΍ ϞϫΎΠΗ ϲϓ ϱΩΎϤΘϟ΍ ϥ·
.Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϠϟ ΔϘϳήόϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ϝϮλϸϟ ϲϔδόΘϟ΍ ϊτϘϟ΍ ϰϠϋ ΍ϮϘϔΗ΍ ΐϧΎΟϻ΍ϭ Ώήόϟ΍ ϦϴΧέΆϤϟ΍ ϊϴϤΟ
Ϯϫ Ύϣ Ϟϛ ϥΈϓ ˬϥΫ· .ϥΎϬϜϟ΍ ϊΠγϭ ΕΎϘϠόϤϟ΍ ήόηϭ Γϭ΍ΪΒϟ΍ ϝϮλ΃ ϯΪόΘΗ ϻ Ώήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ ϰϟϭϷ΍ έϭάΠϟ΍ ϥ΃ ϢϬϟ ΔΒδϨϟΎΑ
!ΔϴϘϳήϏ΍ ΔϔδϠϔϟ΍ϭ ϱΪϨϫ ϑϮμΘϟ΍ϭ ΔϴγέΎϓ ϥϮϨϔϟ΍ :ϲΒϨΟ΃ ϮϬϓ ˬϚϟΫ ήϴϏ
ϥ΃ ϲϫϭ ˬΔϳήΛϷ΍ϭ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΕΎϓΎθΘϛϻ΍ Ϊϳ΍ΰΗ ϊϣ ϡΎϋ Ϟϛ ΪόΑ Ύ˱ ΗΎΒΛ΍ ΪϳΰΗ ΔϘϴϘΣ ϥϮΧέΆϤϟ΍ ˯ϻΆϫ ϰγΎϨΗ ΪϘϟ
ˬΔϘΑΎδϟ΍ ϥΎϳΩϷ΍ϭ ϝϭΪϟ΍ϭ ΏϮόθϠϟ ˬΎ˱ ϳέΎπΣϭ Ύ˱ ϳήθΑ ˬΔΛέϭϭ ΩΎϔΣ΃ ϻ· Ϣϫ Ύϣ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ΍ϮόϨλ Ϧϳάϟ΍
.ΔϴϨϤϳϭ ΔϴΟΎσήϗϭ Δϳήμϣϭ ΔϴϘϴϨϴϓϭ ΔϳΪϓ΍έ
ϦϤϜΗ ϲϣϼγϻ΍ ϦϳΪϟ΍ ϲϓ ˬΔϔϟΎδϟ΍ Ε΍έΎπΤϠϟ ϰϟϭϷ΍ ϝϮλϻ΍ ΪΠϧ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ΕΎΟΎΘϧ ϊϴϤΟ ϲϓ
Δϴϗήθϟ΍ ϢΛ ΔϳήμϤϟ΍ - ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎΛ΍ήϴϤϟ΍ϭ ϥΎϳΩϷ΍ϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍ϭ ΔϳΩϮϬϴϟ΍) :ΔϘτϨϤϟ΍ ΏϮόθϟ ϲϨϳΪϟ΍ϭ ϲΣϭήϟ΍ ΙέϹ΍ ϲϓ
ΏϮόθϟ΍ Ε΍ήϴΛ΄Η Ύ˱ λϮμΧ ΪΠϧ ˬΔϴϟΎϤΠϟ΍ ΕΎϋ΍ΪΑϹ΍ϭ ΓΎϴΤϟ΍ ρΎϤϧ΃ϭ ϡϮϠόϟ΍ϭ ϥϮϨϔϟ΍ϭ ΔϓΎϘΜϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃ .(ΔϴϤϟΎόϟ΍
ΩϮϨϬϟ΍ ήΛ΃ ϙΎϨϫ ˬϲϣϼγϻ΍ ϑϮμΘϟ΍ ϲϓ .ΔϴϘϳήϓϻ΍ϭ ΔϴϛήΘϟ΍ϭ Δϳέϵ΍ϭ ΔϴγέΎϔϟ΍ Ε΍ήϴΛ΄Θϟ΍ ΎϫΪόΑ ϢΛ ϻ˱ ϭ΃ ΔϴϣΎΤϟ΍ ΔϴϣΎδϟ΍
ϲΑήόϟ΍ ϑϮμΘϟ΍ αΎγ΃ Ϯϫ ϰϘΒϳ ˬΔϴΑήόϟ΍ ϯέΎΤμϟ΍ ΓήϳΩ΃ ϥΎϬϛϭ ϲϗήθϟ΍ ϲΤϴδϤϟ΍ ϑϮμΘϟ΍ ϦϜϟϭ ˬϦϴϴϨϴμϟ΍ϭ
.ϲϣϼγϻ΍
ϥ· .Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϔδϠϔϟ΍ ϝϮλ΃ϭ ΦϳέΎΗ ϊϣ ΎϨϠϣΎόΗ ϲϓ ϰϠΠΘΗ ΦϳέΎΘϟ΍ Φδϣϭ ϢϬϔϟ΍ ˯Ϯγ ΕΎΟέΩ ϊψϓ΃ ϥ·
ϥ΃ Ϊ΋Ύδϟ΍ ΩΎϘΘϋϻ΍ ϥϷ .ΔϴΑϭέϭ΃ϭ ΔϴϘϳήϏ΍ ˬΔϴΑήόϟ΍ ΔϔδϠϔϟ΍ ϝϮλ΍ έΎΒΘϋ΍ ϰϠϋ ΍ϮϘϔΗ΍ ˬΐϧΎΟ΃ϭ Ύ˱ Αήϋ ϦϴΧέΆϤϟ΍ ϊϴϤΟ
ϒδϠϔΘϟ΍ϭ ΔϴϧϼϘόϟ΍ϭ ϖτϨϤϟ΍ Ρϭήϟ ϒϟΎΨϣ ϲϟΎΜϣϭ ϲϨϳΩϭ ϲϧΎΣϭέ ϪόΒτΑ Ϯϫ (ϲΑήόϟ΍ ϲϣΎΤϟ΍ ϲϣΎδϟ΍) ϲϗήθϟ΍ ϞϘόϟ΍
!ΔϴΑέϭ΃ ΔϴϨϴΗϻ ΔϴϘϳήϏ΍ ΕΎϴλϮμΧ ϲϫ ϲΘϟ΍
ΎϬϧ΃ ϢϏέ ˬΎ˱ ϣΎϤΗ ΔϴϘϳήϏ΍ Ζδϴϟ ϲϫ ˬΔϴϘϳήϏϻ΍ ΔϔδϠϔϟ΍ϭ ήϜϔϟΎΑ ϰϤδϳ Ύϣ ϥ΃ ϦϴΒΗ ΦϳέΎΘϟ΍ ϞϴλΎϔΗ ϥ΃ ΔϘϴϘΤϟ΍ϭ
.ΔϴϨϴΗϼϟ΍ ϢΛ ΔϴϘϳήϏϻ΍ ΔϐϠϟΎΑ ΖΒΘϛ
ΔϴϘϳήϏϻ΍ έΰΠϟ΍ϭ ΎϨϴΛ΃ ϲϓ Ε΄θϧ ϲΘϟ΍ ΔϴϨϴϠϴϬϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ΎϤϬϟϭ΃ :ϦϴΘϠΣήϣ ϦϴΑ ΰϴϴϤΘϟ΍ ϰϠϋ ϥϮΧέΆϤϟ΍ ϖϔΗ΍ ΪϘϟ
ϥΎϛ ϱάϟ΍ ΔϳΪΠΑϻ΍ ϡΎψϧ Ύ˱ λϮμΧϭ Δϴϗήθϟ΍ Ε΍έΎπΤϟ΍ Ϧϣ ϪΘΒδΘϛ΍ Ύϣ ϰϠϋ ΍˱ήϴΜϛ ΕΪϤΘϋ΍ϭ ˬϥϭήϗ ΔόπΒΑ ΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ
.ϲϣΎδϟ΍ ήϜϔϟ΍ ΔϴϧϼϘϋϭ ΔϴϘτϨϣ ϰϠϋ ϊσΎγ ϞϴϟΩϭ ΔϳήθΒϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϲϓ ϯήΒϛ ΓέϮΛ

151

Δϔπϟ΍ ϰϠϋ ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϳήϜδόϟ΍ ϢϬΗήτϴγ ϥΎϣϭήϟ΍ ϢϫΪόΑϭ ˬϖϳήϏϻ΍ νήϓ ΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ ΚϟΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍ ΪόΑ
ϲΘϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϱ΃ (ΔϴΘδϨϠϬϟ΍) ΓέΎπΤϟ΍ ϢγΎΑ ϥϮΧέΆϤϟ΍ Ύϫΰϴϣ ΓΪϳΪΟ ΔϔδϠϓϭ ΓέΎπΣ ϚϟάΑ ΖϧϮϜΘϓ ˬςγϮΘϤϠϟ Δϴϗήθϟ΍
ϞΣΎδϟ΍ ϥΪϣ ϲϓ ΓέΎπΤϟ΍ ϩάϫ ΕήϫΩί΍ϭ .ϲϣΎΤϟ΍ ϲϣΎδϟ΍ ϲϗήθϟ΍ ϞϘόϟ΍ ϊϣ ϲϨϴΗϼϟ΍ϭ ϲϘϳήϏϻ΍ ϞϘόϟ΍ Νΰϣ Ϧϣ Ε΄θϧ
ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ˬϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ Ύϫήϟ΍ϭ ϦϴΒϴμϧϭ ϥ΍ήΣ ϢΛ (ΔϳήμϤϟ΍) ΔϳέΪϨϜγϻ΍ϭ (ΔϳέϮδϟ΍) ΎϴϛΎτϧ΍ ϞΜϣ ˬϲϗήθϟ΍
.ΔϴϧΎϣϭήϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ΖϨϏ΃ ϲΘϟ΍ ΔϴϗϮϘΤϟ΍ αέ΍ΪϤϟ΍ ήΒϛ΃ Ε΄θϧ ΪϘϓ ΕϭήϴΑ ϲϓ Ύϣ΃ .ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤη ϲϓ ϥ΍ϭήϴϘϟ΍ϭ ΔΟΎσήϗ
Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ϦϜϤϳ ϻ ϢϬϧϭΩ Ϧϣ ϥϮϋΪΒϣϭ Δϔγϼϓ ϕήθϟ΍ ˯ΎϨΑ΃ Ϧϣ ΔϴϨϴΗϼϟ΍ ΔϴϘϳήϏϻ΍ Ε΍έΎπΤϟ΍ ϩάϫ βϴγ΄Η ϲϓ ϢϫΎγϭ
ςϴΤϣ ϒθΘϜϣ ϲϧ΍ϭήϴϘϟ΍ ϦϴΘγϮΗ΍έΎϓϭ ˬΓΪϳΪΠϟ΍ ΔϴϧϮσϼϓϷ΍ βγΆϣ ϱήμϤϟ΍ »ϥϮσϼϓ·« :ϲϨϴΗϻ ϲϘϳήϏ΍ ω΍ΪΑ΍ ϱ΃
.ϰμΤΗ ϻ ˯ΎϤγ΃ϭ ˬϲϨϴτδϠϔϟ΍ ϱήμϴϘϟ΍ αϮϴΑΎγϭ ˬϲΒϴϠϟ΍ ϲ΋ΎϧέϮϔϟ΍ αϮϳίΎϨϴγϭ ˬϲϧϼϘδόϟ΍ αϮΧϮϴτϧ· ˬνέϻ΍
΍ϭΪϟϭ ϦϤϣ Ϣϫ ΔϴϨϴΗϼϟ΍ ΔϴϘϳήϏϻ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϰϟ΍ ϦϴΑϮδϨϤϟ΍ ϦϳήϜϔϤϟ΍ϭ ϦϴϋΪΒϤϟ΍ ϒμϧ Ϧϣ ΏήϘϳ Ύϣ ϥ΃ ϡΰΠϟ΍ ϦϜϤϳϭ
ˬΔϴϧΎϣϭήϟ΍ ΔϳέϮσ΍ήΒϣϻ΍ ΓΩΎϴϘΑ ΍ϮϤϫΎγ ϝΎΟήϟ ΓΪϋ ˯ΎϤγ΃ ϙΎϨϫ ϞΑ .ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΩϼΑϭ ςγϮΘϤϟ΍ ϕήη ϥΪϣ ϲϓ ΍ϮηΎϋϭ
.ΎϳέϮγ ϲϓ κϤΣ Ϧϣ ϥΎϨΛϻ΍ϭ (ΎϴϟϮΟ) ΔϜϠϤϟ΍ϭ .(ϲΑήόϟ΍ ΐϴϠϴϓ) ¯Ώ ϑϭήόϤϟ΍ έϮσ΍ήΒϣϻ΍ ϢϫήϬη΃ Ϧϣϭ
ϢϬΘΌϴτΧ ϦϴϴΑϭέϭϷ΍ ϦϴΧέΆϤϟ΍ ΎϨϛέΎη ΔΒϴσ ϞϜΑ .ΔϴΤϴδϤϟ΍ ΦϳέΎΗ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ Ϛϟάϛ ϦϜϤϳ ϕΎϴδϟ΍ ΍άϫ ϦϤο
ϲϫ ϡΎϨλϻ΍ ΓΪΒϋϭ ΔϴϠϫΎΠϟ΍ έΎΒΘϋ΍ ϰϠϋ ΔΒϴΠϋ ΓέϮμΑ ΎϨϘϔΗ΍ Ύϧ΍ήΗ .˯ΪΒϟ΍ άϨϣ ΔϴΑέϭ΃ ΔϴΒϨΟ΃ ΔϟΎΣ ΔϴΤϴδϤϟ΍ έΎΒΘϋΎΑ
ΎϬϧΪϣϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ ωΎϘΑ ϊϴϤΠϟ ϱέϮτγ΃ ϲϓ΍ήϐΟ ήμΘΨϣ ϲϫ ΔϜϣ ΔϨϳΪϣ ϥ΄ϛ ˬϡϼγϻ΍ ϞΒϗ ΪϴΣϮϟ΍ Ώήόϟ΍ Ι΍ήΗ
.ςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϠϟ Δϴϗήθϟ΍ Δϔπϟ΍ ˯ΎϨΑϷ Ύ˱ μϟΎΧ Ύ˱ ϨϳΩ ϰϟϭϷ΍ ΔΛϼΜϟ΍ ϥϭήϘϟ΍ ϝϼΧ ΖϠχ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ϥ΃ ΎϨϴγΎϨΗ ΪϘϟ !ΎϬΑϮόηϭ
ϝΎϤηϭ ήμϣϭ ϦϤϴϟ΍ ϰϟ΍ ϡΎθϟ΍ ΩϼΑ Ϧϣ ˬΔϘτϨϤϟ΍ ΏϮόη ϊϴϤΠϟ ϝϭϷ΍ ϦϳΪϟ΍ ϲϫ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ΖϧΎϛ ϡϼγϻ΍ ˯ϲΠϣ ϞΒϗ
έϮτδϧϭ ϲΒϴϠϟ΍ αϮϳέ΍ϭ ϲΟΎσήϘϟ΍ ϦϴτδϏϭ΃ :ΎϨϓϼγ΃ Ϣϫ ϲΤϴδϤϟ΍ ϪϘϔϠϟ Ϟ΋΍ϭϷ΍ ωΎϨμϟ΍ ϥ΃ ϰγΎϨΘϧ ΎϨϧ· .ΎϴϘϳήϓ΍
ΎϬόϣϭ ΔϳέΪϨϜγϻ΍ ΔγέΪϣ ϥ· .ϲΤϴδϤϟ΍ ήϜϔϟ΍ ΖόϨλ ϲΘϟ΍ ΔϴϣΎΤϟ΍ - ΔϴϣΎδϟ΍ ˯ΎϤγϷ΍ Ϧϣ ΕΎΌϣϭ ϦϴϴϣΎθϟ΍ ΏϮϘόϳϭ
ΔϴϧΎϓήόϟΎΑ ϰϤδϳ Ύϣ ϱ΃ ϲΤϴδϤϟ΍ ϪϘϔϟ΍ϭ ΔϔδϠϔϟ΍ ϦϴΑ ΓΪΣϮϟ΍ ΖόϨλ ϲΘϟ΍ ϲϫ ˬϥ΍ήΣϭ Ύϫήϟ΍ϭ ϦϴΒϴμϧϭ ΎϴϛΎτϧ΃
ϲϓ .(ΔϳήόηϷ΍ϭ ΔϟΰΘόϤϟ΍) ΔϔδϠϔϟ΍ϭ ϡϼγϻ΍ ϦϴΑ ΓΪΣϮϟ΍ βϔϧ ˬϥϭήϗ ΪόΑ ˬΓήμΒϟ΍ϭ Ω΍ΪϐΑ ΖόϨλ ΎϤϠΜϣ ˬ(ΔϴλϮϨϐϟ΍)
Ύ˱ ϨϳΩ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ΢ΒμΗ Ϣϟϭ .ΔϴΤϴδϣ ΔϴϟΎΟ ϝϭ΃ ΖϧϮϜΗ έϮλ ϲϓϭ .ϢγϷ΍ ΍άϬΑ Γήϣ ϝϭϷ »ϥϮϴΤϴδϤϟ΍« ϑήϋ ΎϴϛΎτϧ΃
ΪόΑ ϻ· ϕήθϟ΍ ΔϴΤϴδϣ ΍ϮϨΒΗϭ ϢϬϧΎϳΩ΃ Ϧϋ (ϥΎϣϭέϭ ςϧΰϴΑ) ϥϮϠΘΤϤϟ΍ ˯ϻΆϫ ϰϠΨΗ Ύϣϭ .ϥϭήϗ ΔΛϼΛ ΪόΑ ϻ· ˬϦϴϴΑϭέϭϸϟ
ϖϴϘΤΗ ϲϓ ΖΤΠϧ ΖϧΎϛ ΎϤΑέ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ϰϠϋ ϦϴϴΑϭέϭϷ΍ ˯ϼϴΘγ΍ ϻϮϟ .ΔϳέήΤΗ ΔϴγΎϴγϭ ΔϳήϜϓ ΔϛήΤϛ ΎϬδϔϧ Ζοήϓ ϥ΃
.ΔϘτϨϤϟ΍ ΏϮόθϟ ϱέήΤΘϟ΍ϭ ϱΪϴΣϮΘϟ΍ ΎϬϓΪϫ
ήοΎΤϟ΍ϭ ϲοΎϤϟ΍ ϊϣ ΔϴϠϘόϟ΍ ΕΎϋΎτϘϧϻ΍
ΔϘτϨϤϠϟ ϡΎόϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ΔΑΎΘϛ ΓΩΎϋΈΑ ϞΜϤΘΗ ˬϲΑήόϟ΍ ϞϘόϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ΎϫίΎΠϧ΍ ήψΘϨΗ ϲΘϟ΍ ϰϟϭϷ΍ ΓέΎΒΠϟ΍ ΔϤϬϤϟ΍ ϥ·
ΎϬΘοήϓϭ ˬΔϴϣϮϘϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ ϡΎϫϭϷ΍ ΎϬΘϔϠΧ ϲΘϟ΍ ΔϴϣΎμϔϧϻ΍ ϥ΍έΪΠϟ΍ ϢτΤΗ ΔϴϟϮϤηϭ ΔϳΪϴΣϮΗ Δϳ΅έ ϦϤο ΔϴΑήόϟ΍
.ΔϴΑήϐϟ΍ ΔϴΑέϭϷ΍ ΔϨϤϴϬϟ΍
ϲϨϳΪϟ΍ ΦϳέΎΘϟΎΑ ήψϨϟ΍ ΓΩΎϋ· Ϛϟάϛ ϦϤπΘΗ ϲϨϳΪϟ΍ϭ ϲΣϭήϟ΍ϭ ϲγΎϴδϟ΍ϭ ϱέΎπΤϟ΍ ΎϨΨϳέΎΗ ΔΑΎΘϛ ΓΩΎϋ· ϥ·
:ϲϟΎΘϟ΍ ϕΎϴδϟ΍ ΐδΣ ˬϱϮϐϠϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ϭ
ϲΨϳέΎΘϟ΍ Ι΍ήϴϤϟ΍ ΪϴΣϮΗ :ϻ˱ ϭ΃
ϙήΘθϤϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϦϴΑ ϩΎϨϘϠΘΧ΍ ϱάϟ΍ ξϗΎϨΘϟ΍ ϚϟάΑ ϞΜϤΘϳ ˬΔϴπϘϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΔϴγΎδΣ ήΜϛϷ΍ ΐϧΎΠϟ΍
ΦϳέΎΘϟ΍ ϦϴΑ ϱήδϘϟ΍ Ϟμϔϟ΍ ϥϷ .ϲΑήϋ ΪϠΑ ϞϜΑ ΔλΎΨϟ΍ »ΔϴϣϼγϼΒϘϟ΍« ΔϴϨσϮϟ΍ Φϳέ΍ϮΘϟ΍ ˯΍ί· ΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϊϴϤΟ ϦϴΑ
ΔϴΑήόϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ Φϳέ΍ϮΗ ϦϴΑ ϱήτϗ ϲϓ΍ήϐΟ Ϟμϓ ΔϴϠϤϋ ϲϓ Ϛϟάϛ ΎϨσέϭ ϲϣϼγϼΒϗ Ύϣ ΦϳέΎΘϟ΍ϭ ϲϣϼγϻ΍ ϲΑήόϟ΍
152

.ϲϣϼγϻ΍ ϲΑήόϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ Ϯϫ ˬϢϬόϴϤΟ Ώήόϟ΍ ϦϴΑ ϙήΘθϣ ςϘϓ ΪΣ΍ϭ ΦϳέΎΗ ϚϟΎϨϫ ϲΑήϋ Ϧσ΍Ϯϣ ϞϜϟ ΔΒδϨϟΎΑ .ΔϋϮϨΘϤϟ΍
ήϴϐϟ ΔϴΒϨΟ΃ Ϛϟάϛ ϭΪΒΗ ϦϴϴΟΎσήϘϟ΍ ΓέΎπΣϭ .ΔϴΒϨΟ΃ ϭΪΒΗ Ϧϴϴϣ΍έϵ΍ϭ ϦϴϴϘϴϨϔϟ΍ ΓέΎπΣ ϥΎϓ ϲϣΎθϟ΍ ήϴϐϟ ΔΒδϨϟΎΑ
ϦϜϟ ˬΔϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ Ϧϋ ΙΪΤΘϳ ΎϣΪϨϋ ϲΑέΎϐϤϟ΍ ϊϣ ϙήΘθϤϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻΎΑ ήόθϳ ϥ΃ ϦϜϤϣ ˬϼ
˱ Μϣ ϲϗ΍ήόϟ΍ .ϲΑέΎϐϤϟ΍
ϮΤϧ έ΍ΪΤϧϻ΍ϭ ϲΑέΎϐϤϟ΍ϭ ϲϗ΍ήόϟ΍ ϦϴΑ ϕ΍ήΘϓϻ΍ ΃ΪΒϳ ϰΘΣ ΔϴϠΑΎΒϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ϭ ΔϴΟΎσήϘϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ϢΘϳ ϥ· Ύϣ
.ΔϴϨσϮϟ΍ ΔδϓΎϨϤϟ΍
ϲϨσϮϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϡ΍ήΘΣ΍ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ ˬΎϨϨϜϤϳ ϒϴϛ ˮΔϋϮϨΘϤϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ Φϳέ΍ϮΘϟ΍ ϩάϫ ϦϴΑ ϊϤΠϟ΍ ϦϜϤϳ ϒϴϛ ϥΫ·
ϢΠδϨϣϭ ϞϣΎϜΘϣ ϕΎϴγ ϲϓ ΔλΎΨϟ΍ Φϳέ΍ϮΘϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ ϊοϭ ϯήΧ΃ ΔϴΣΎϧ Ϧϣϭ ˬϲΑήϋ ΪϠΑ ϞϜΑ ιΎΨϟ΍ϭ ΰϴϤΘϤϟ΍
ˮΕΎπϗΎϨΘϟ΍ ϰΘΣϭ Ε΍ΰϳΎϤΘϟ΍ ϢϏέ
ΕΎϗϼόϟ΍ ϊϴϤΟ ϑΎθΘϛ΍ ΪϴόΗ ΔϘϳήτΑ ϲΑήόϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ΔΑΎΘϛ ϰϠϋ ϞϤόϟΎΑ ϞΜϤΘΗ Ώήόϟ΍ ϪΟ΍ϮΗ ϲΘϟ΍ ΔϤϬϤϟ΍ ϥ·
Ύϣ ΦϳέΎΘϟ΍ϭ ϲϣϼγϻ΍ ϲΑήόϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϦϴΑ ςΑ΍ήΘϟ΍ ΓΩΎϋΎΑ ϻ˱ ϭ΃ ΃ΪΒϳ ΍άϫϭ .ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ Φϳέ΍ϮΘϟ΍ ϦϴΑ ΔϴϠϣΎϜΘϟ΍
ϢϬϤϴϫΎϔϣϭ ϢϫΪϴϟΎϘΗϭ αΎϨϟ΍ ϲϋϭ ϕΎϤϋ΃ ϲϓ ϩέϭάΟ ΪΘϤϤϟ΍ ˬΎ˱ Ϩϣί ϝϮσϷ΍ϭ ϡΪϗϷ΍ ΎϨΛ΍ήΗϭ ΎϨϴοΎϤϟ έΎΒΘϋϻ΍ Ωέ .ϲϣϼγϼΒϗ
.Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϲϓ ΖΠϣΪϧ΍ ϲΘϟ΍
ΏϮόθϟ΍ ϊϴϤΟ Φϳέ΍ϮΘϟ ϙήΘθϤϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻΎΑ ήόθϳ ϪϧΎϓ »ϱήτϘϟ΍« ϲϨσϮϟ΍ ϪΨϳέΎΗ ϰϠϋ ΰϛέ ΎϤϬϣ ˬϲΑέϭϷ΍
ϥ΃ ϱήμϤϟ΍ ϖΣ Ϧϣ .ΎϨΨϳέΎΗ ϰϟ΍ ΎϨΘϳ΅έ ϪΟΎΘΤΗ ϱάϟ΍ ςΒπϟΎΑ ΍άϫϭ .ϲϓϼδϟ΍ ϲϧΎϣήΠϟ΍ ϲϧΎϣϭήϟ΍ ϲϘϳήϏϻ΍ :ΔϴΑϭέϭϷ΍
ΓέΎπΤϛ ˬΔϘτϨϤϟ΍ Ε΍έΎπΣ ϊϴϤΠϟ ϙήΘθϤϟ΍ ˯ΎϤΘϧϹΎΑ έϮόθϟ΍ ϊϣ ΍˱ΪΑ΃ ϰϓΎϨΘϳ ϻ ΍άϫ ϦϜϟ ˬϲϧϮϋήϔϟ΍ ϪΨϳέΎΘΑ ΰΘόϳ
.ΔϳϮϴγ΁ϭ ΔϴϘϳήϓ΍ϭ ΔϴΑϭέϭ΃ :ΓέΎΠϟ΍ Ε΍έΎπΤϟ΍ Ϧϋ ΎϫΰϴϤΗ ϲΘϟ΍ ΔϳΩΎϤϟ΍ϭ ΔϴΣϭήϟ΍ ι΍ϮΨϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜΑ ΔϛήΘθϣ ΔϠϣΎϜΘϣ
Ε΍έΎπΣϭ ΏϮόη ϦϴΑ έΎϬμϧϻ΍ϭ ΏέΎϘΘϟ΍ ϞΣ΍ήϣ ΐϘόΗ ϰϠϋ ϦϳέΩΎϗ ΕΎϓΎϘΜϟ΍ϭ ΦϳέΎΘϟ΍ ϲϓ ϦϴΜΣΎΑ ϰϟ΍ ΔΟΎΤΑ ΎϨϧ·
.ϯήΒϜϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ ϰϟ΍ ϻ˱ Ϯλϭ ˬΔϘτϨϤϟ΍
ΏέΎϘΘϟ΍ ϮΤϧ ΓΪϋΎμΘϤϟ΍ ΔϳέϮτΘϟ΍ Δϳϭ΍ΰϟ΍ ϩάϫ ϝϼΧ Ϧϣ ϲΑήϋ ΪϠΑ ϞϜϟ ΔϴϨσϮϟ΍ Φϳέ΍ϮΘϟ΍ ϰϟ΍ ήψϨϟ΍ ΐΟϮΘϳ
.ϲϓΎϘΜϟ΍ - ϱήθΒϟ΍ ϞϣΎϜΘϟ΍ϭ
ΓΰϳΎϤΘϣ ΔϴϤϴϠϗ΍ Φϳέ΍ϮΗ ϰϟ΍ ϙήΘθϤϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϢϴδϘΗ Ϧϣ ϊϨϤΗ ϻ ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΦϳέΎΗ ϡϮϤόϟ ΔϠϣΎθϟ΍ ΓήψϨϟ΍ ϥ·
ˬΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ ΦϳέΎΗ ΔΑΎΘϛ ϦϜϤϳ αΎγϷ΍ ΍άϫ ϰϠϋ .ϲΑήόϟ΍ ΏήϐϤϟ΍ ΔϘτϨϣ ϡϮϤόϟ ΦϳέΎΘϟ΍ ΔΑΎΘϛΪϨϋ ϝΎΤϟ΍ Ϯϫ ΎϤϠΜϣ
ΔϠϣΎη Γήψϧ ϦϤο ΍άϫ Ϟϛ ˬ(ϥ΍ΩϮδϟ΍ϭ ήμϣ) ϞϴϨϟ΍ ΔϘτϨϣ ΦϳέΎΗϭ ˬ(ΐϴμΨϟ΍ ϝϼϬϟ΍) ϲΑήόϟ΍ ϕήθϤϟ΍ ΔϘτϨϣ ΦϳέΎΗϭ
.ϥϵ΍ ϰΘΣϭ ΓέΎπΤϟ΍ ϞΒϗ Ύϣ άϨϣ ϪϠΣ΍ήϣ ϊϴϤΠΑ ϲΑήόϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϡϮϤόϟ ΔϠϣΎϜΘϣϭ
ϲϨϳΪϟ΍ Ι΍ήϴϤϟ΍ ΪϴΣϮΗ :Ύ˱ ϴϧΎΛ
Ι΍ήϴϤϟ΍ϭ ϲϣϼγϻ΍ Ι΍ήϴϤϟ΍ ϦϴΑ ϲϔδόΘϟ΍ Ϟμϔϟ΍ ΔϠπόϣ ϲϫ ϲΑήόϟ΍ ϲϨϳΪϟ΍ ϞϘόϟ΍ ΎϬϨϣ ϲϧΎόϳ ϲΘϟ΍ ΕϼπόϤϟ΍ Ϧϣ
ΔϴϏΎτϟ΍ ϲϫ ΔϴθΣϮϟ΍ϭ ϲϗϼΧϷ΍ ΦδϔΘϟ΍ϭ ϡΎϨλϻ΍ ΓΪΒϋϭ ΓήϔϜϟ΍ϭ ΔϴϠϫΎΠϟ΍ Ϧϋ Δϴϣϼγϻ΍ ΓήψϨϟ΍ Ζϟ΍ί ϻ .ϲϣϼγϼΒϗΎϣ
ϝ΄δϳ ϥ΃ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ϰδϨϳ ϲϧΎϤϠόϟ΍ ϦϜϟϭ ˬΙ΍ήΘϟΎΑ ϚδϤΘϟΎΑ ϲϧΎϤϠόϟ΍ ϰϠϋ Ϊϳ΍ΰϳ ϲϣϼγϻ΍ ϝ΍ί ϻ .ϢϳΪϘϟ΍ ΎϨΛ΍ήΗ ϊϣ ΎϨϠϣΎόΗ ϲϓ
ΔϬΑΎθϣ ΔϘϳήτΑ Ι΍ήΘϟ΍ ΍άϫ ϊϣ ϞϣΎόΘϧ ϥ΃ ΎϧΩϮόΗ ΎϨϧ· .ϲϣϼγϼΒϗ Ύϣ ϱέΎπΤϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ Ϧϣ ϡ΍ϮϋϷ΍ ϑϻ΁ Ϧϋ ϲϣϼγϻ΍
!Γ΍ΰϐϟ΍ ˯ϻΆϫ ϞΒϗ Ϧϣ »ΎϬϓΎθΘϛ΍« ϡϮϳ ΃ΪΒϳ ΎϜϳήϣ΃ ΦϳέΎΘϓ .ϲϜϳήϣϻ΍ Ι΍ήΘϟ΍ ϊϣ ϦϴϴΑϭέϭϷ΍ Γ΍ΰϐϟ΍ ϞϣΎόΘϟ
ήϜϨΘϟ΍ϭ ϲϔδόΘϟ΍ Ϟμϔϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ Ύ˱ ϣΎϤΗ ϼΧ ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟΎϓ .Ϫδϔϧ ϡϼγϻ΍ ΎϫήϘϳ ϲΘϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ ΎϧίϭΎΠΗ ϰΘΣ ΎϨϧ·
ΦϳέΎΘϟ ΔϴϧΎϤϠόϟ΍ ΔϴϤϠόϟ΍ Δϳ΅ήϟ΍ ϊϣ ϰϓΎϨΘϳ ϻ ΔϘϴϤόϟ΍ ϪΘϘϴϘΣ ϲϓ Ϫϧ΃ ϻ· ˬΦϳέΎΘϠϟ ΔϴϬϟϹ΍ ϪΘϳ΅έ ϢϏέ ϥ΁ήϘϟΎϓ .ϲοΎϤϠϟ
ϰϠλ ΪϤΤϣ ϲΒϨϟ΍ ϥ΃ ΍άϫ ϰϠϋ ϝΎΜϣ ήΒϛ΃ϭ ˬΔϘΑΎδϟ΍ Ε΍έΎπΤϟ΍ϭ ϥΎϳΩϷ΍ϭ ϑϼγϷ΍ Ι΍ήΗ ϰϨΒΗ Ϊϗ ϥ΁ήϘϟΎϓ .ΔϴΑήόϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍
ϞϤϜϣ ϡϼγϻ΍ ϥ΍ϭ ˬϞϴϋΎϤγ΍ϭ Ϣϴϫ΍ήΑ΍ ΩΎϔΣ΃ Ϣϫ Ώήόϟ΍ ϥ΃ϭ ˬϦϴϘΑΎδϟ΍ ˯ΎϴΒϧϸϟ Ύ˱ ϤϤΘϣϭ Ύ˱ Λέ΍ϭ Ϫδϔϧ ήΒΘϋ΍ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍
153

ϰϔο΃ Ϊϗ ϡϼγϻ΍ ϥ· ϞΑ ˬϑϼγϷ΍ ˯ΎϤϜΣϭ ˯ΎϴΒϧ΃ ϊϴϤΟ βϳΪϘΗ ϢΗϭ .ΔϴΤϴδϤϟ΍ϭ ΔϳΩϮϬϴϟ΍ κΧϷ΍ ϰϠϋϭ ϯήΧϷ΍ ϥΎϳΩϸϟ
.ϲϧϭΪϘϤϟ΍ έΪϨϜγϻ΍ ϞΜϣ ˬΔϴϨϳΩ ήϴϏ ΔϴΨϳέΎΗ ΕΎϴμΨη ϰϠϋ ΔϴγΪϘϟ΍
ϝΪόϟ΍ϭ ϖΤϟ΍ Ϧϣ βϴϠϓ ˬΔϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔΒϘΤϟ΍ ϰϠϋ ΔϴγΪϘϟ΍ ΍Ϯϔπϳ ϥ΃ ϦϴϴϣϮϘϟ΍ϭ ϦϴϨϳΪΘϤϟ΍ ϖΣ Ϧϣ ϥΎϛ ϥ·
ϖΣ Ϧϣ .ϲϣϮϘϟ΍ϭ ϲϨϳΪϟ΍ ΎϨϧΎϤϳϻ Ύ˱ ϳΩΎόϣϭ Ύ˱ ϴΒϨΟ΃ ϩέΎΒΘϋ΍ ϰΘΣϭ ˬϡϼγϻ΍ ϞΒϗ Ύϣ Ι΍ήΗϭ ΦϳέΎΗ Ϧϣ ϡ΍ϮϋϷ΍ ϑϻ΁ έΎϜϧ· ˬ΍˱ΪΑ΃
ϻ ΍άϫ ϦϜϟ ˬΔϴϬϟϹ΍ ΔϘϴϘΤϠϟ ϦϴϠϫΎΟ ΍ϮϧΎϛ ΎϨϓϼγ΍ ϥ΃ϭ ˬαΪϘϣ ήϴϏ ϲϣϼγϼΒϗ Ύϣ ΦϳέΎΘϟ΍ ΍άϫ ϥ΄Α ΍ϮϨϣΆϳ ϥ΃ ϦϴϨϳΪΘϤϟ΍
.ΔϔϟΎδϟ΍ ΎϨΗέΎπΣϭ ΎϨΨϳέΎΗ ωΎϨλ ϢϬϧ΃ ϰϠϋ ϑϼγϷ΍ ϚΌϟϭ΃ ϦϴΑϭ ΎϨϨϴΑ ΔϗϼόϟΎΑ ϑήΘόϧ ϥ΃ ΍˱ΪΑ΃ ϊϨϤϳ
ϥ΃ ΎϨϟ ΔΒδϨϟΎΑ ϻ˱ ϮϬΠϣ ϝ΍ί ϻ ˬϡϼγϼϟ ϱέΎπΣϭ ϲΨϳέΎΗ ΪόΑ Ϧϋ ΎϨϟ ϒθϜΗ ϑϮγ ΔΤΘϔϨϤϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ Δϳ΅ήϟ΍ ϥ·
ϱάϟ΍ ϲϨϳΪϟ΍ϭ ϲϗήόϟ΍ ΏέΎϘΘϟ΍ .ΔϘτϨϤϟ΍ ΏϮόθϟ ϲϨϳΪϟ΍ϭ ϲϓΎϘΜϟ΍ϭ ϲΣϭήϟ΍ ΏέΎϘΘϟ΍ έϮτΘϟ ϲόϴΒσ Ϊϴϟϭ ϻ· Ϯϫ Ύϣ ˬϡϼγϹ΍
.ΦϳέΎΘϟ΍ ήΠϓ άϨϣ ϲΠϳέΪΗ ϮϤϧϭ ΪϋΎμΗ ϲϓ ϥΎϛ
ΎϨϣ ΎΑϭέϭ΃ ΖΒμΘϏ΍ Ϛϟάϛ ˬΔϴΑήϐϟ΍ ΔϳέΎϤόΘγϻ΍ ΎϬϓ΍ΪϫϷ ΎϬΗέϮΣϭ ΔϳΩϮϬϴϟ΍ ΎϨϣ ΔϴϧϮϴϬμϟ΍ ΖΒμΘϏ΍ ΎϤϠΜϣ
ϲόϴΒσ ΝΎΘϧ ϲϫ ΔϳΩϮϬϴϟ΍ ϥ΃ ΎϨϟ ϒθϜΘγ ΦϳέΎΘϠϟ ΔϴϋϮοϮϤϟ΍ ΓήψϨϟ΍ ϥ· .ΎϨΨϳέΎΗ Ϧϋ ϝΰόϤΑ ΎϬΨϳέΎΗ ΖΒΘϛϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍
ϦϴΑ ΔϛήΘθϣ Ρϭέ ϥϮϜΗ ϯήΠϣ ϲϓ Δϴ΋΍ΪΘΑ΍ ΔϠΣήϣ ΔϳΩϮϬϴϟ΍ .Δϳήμϣϭ ΔϳΪϓ΍έϭ ΔϴϣΎη :ΔϘτϨϤϟ΍ ΏϮόη Ε΍έΎπΣ ϲϗϼΘϟ
ϲϓ έϭ΍ Ϧϣ ΍ϮΟήΧ ϥϮϴϧ΍ήΒόϟ΍« :ϞΜϤΘϟ΍ϭ ϲϗϼΘϟ΍ ΍άϫ Ϧϋ ΢ο΍ϭ ϞϜθΑ ϒθϜϳ ϱέϮτγϷ΍ ΔϳΩϮϬϴϟ΍ ΦϳέΎΗ .ΏϮόθϟ΍ ϩάϫ
ϰγϮϣ ϢϬϴΒϧ έΎλϭ ήμϣ ϲϓ ϦΒΌΟϻ ΩϮϬϴϟ΍ εΎϋϭ ˬΏήόϟ΍ϭ ϞϴϋΎϤγ΍ ϡ΍ ϥϮϜΘϟ ΔϳήμϤϟ΍ ήΟΎϬΑ ΝϭΰΗ Ϣϴϫ΍ήΑ΍ϭ ˬϕ΍ήόϟ΍
Ϧ˷ϴΑ ϝΎΜϣ ΔγΪϘϤϟ΍ ϢϬΒΘϛϭ ΔϳΩϮϬϴϟ΍ ΦϳέΎΗ .»... ϞΑΎΑ ϲϓ ϢϫΩϮϤϠΗ ΍ϮΒΘϛϭ ˬϦϴτδϠϓ ϲϓ ϢϬΘϟϭΩ ΍ϮϧϮϛ ϢΛ ˬϱήμϤϟ΍ ςΑΎπϟ΍
.ΔϘτϨϤϟ΍ ΏϮόη ϦϴΑ ϲΣϭήϟ΍ϭ ϱήϜϔϟ΍ ΏέΎϘΘϟ΍ ΔϴϠϤόϟ ΔϴϟϭϷ΍ ϝϮλϷ΍ ϰϠϋ
ΐΒδΑ ΓήλΎϗϭ Δϴϟϭ΃ ΔΑήΠΗ ΖϠχ ΎϬϧ΃ ϻ· ˬΔϘτϨϤϟ΍ Ε΍έΎπΣ ϊϴϤΠϟ ϙήΘθϣ ΝΎΘϧ ΖϧΎϛ ΎϬϧ΃ ϢϏέ ˬΔϳΩϮϬϴϟ΍ ϦϜϟ
Ϣϟ .ΔϳΩϮϬϴϟ΍ ΎϬΘϘΑΎγ Ϧϣ ΔϴϟϮϤηϭ ΍˱έϮτΗ ήΜϛ΍ ΔϣΪϘΘϣ ΔϠΣήϣ ΖϠϜη Ϊϗ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ϥΎϓ ΍άϬϟ .ϲϧ΍ήΒόϟ΍ ϲϠ΋ΎΒϘϟ΍ ΎϬ΋΍Ϯτϧ΍
ˬϦϴϓήσ Ϊο έΎΛϭ ΩήϤΗ Ϊϗ ΢ϴδϤϟ΍ ϥΈϓ ϞϴΠϧϻ΍ ΐδΣ .ήθΒϟ΍ ϊϴϤΟ Ώέ ΢ϴδϤϟ΍ ϪϠόΟ ϞΑ ˬϢϫΪΣϭ Ϧϴϴϧ΍ήΒόϠϟ Ώέ Ϳ΍ Ϊόϳ
.ΔϴϧΎϣϭήϟ΍ ΔϴΒϨΟϷ΍ ΔϨϤϴϬϟ΍ Ϊοϭ Δϴϧ΍ήΒόϟ΍ ΔϴϠΒϘϟ΍ ΔϴΒμόϟ΍ Ϊο ΖΗ΃ ΔϴΤϴδϤϟ΍ .ϥΎϣϭήϟ΍ϭ ΩϮϬϴϟ΍ ΎϤϫ
ϑΪϬϟ΍ ϰϟ΍ ϝϮλϮϟ΍ ϲϓ ΖΤΠϧ ϲΘϟ΍ ΔϣΪϘΘϤϟ΍ϭ ΔΠοΎϨϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ Ϯϫ ϡϼγϻ΍ έΎΒΘϋ΍ ϦϜϤϳ ϕΎϴδϟ΍ ΍άϫ ϦϤο
ϮϤϧ ΔϴϠϤϋ Ϧϋ ϒθϜϳ ΔΛϼΜϟ΍ ϥΎϳΩϻ΍ ΦϳέΎΗ ϥ· .ΔϔϟΎδϟ΍ ϥΎϳΩϷ΍ ϲϓ ϰϠΠΗϭ ΔϘτϨϤϟ΍ ΏϮόη ϪΑέΩ ΖϘη ϱάϟ΍ ϱΪϴΣϮΘϟ΍
ΔϴΣϭήϟ΍ έΎϜϓϷ΍ ΕέϮσϭ ϦϳΪϟ΍ ΖόϨλ ΔϴϧϮϋήϔϟ΍ϭ (ΔϴϣΎθϟ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍) ΔϴϗήθϤϟ΍ ϥΎϳΩϷ΍ :ϞϤηϷ΍ϭ ϞϤϛϷ΍ ϮΤϧ ΪϋΎμΘϣ
ΔϴΤϴδϤϟ΍ ΖΗ΃ ϢΛ .. ϪϟϹ΍ ΓήϜϓ ΪϴΣϮΗ ϲϓ ΖϤϫΎγϭ ΔϳήμϤϟ΍ϭ ΔϴϗήθϤϟ΍ ϦϴΘϓΎϘΜϟ΍ ϦϴΑ ΖόϤΟ ϲΘϟ΍ ΔϳΩϮϬϴϟ΍ ΖΗ΃ ϢΛ ...
ϱ΃ ˬΔϐϠϟ΍ϭ ΔϓΎϘΜϟ΍ϭ ϦϳΪϠϟ ΓΪΣϮϣ ΓέΎπΣ ϊϨλϭ ϥΎσϭϷ΍ϭ ήθΒϟ΍ϭ Ϳ΍ ΪΣϭ ΪϘϓ ϡϼγϹ΍ Ύϣ΃ .. ήθΒϟ΍ϭ Ϳ΍ ΕΪΣϭ ϲΘϟ΍
.»ΔϣϷ΍« ϦϳϮϜΗ ϞϤϛ΃ Ϫϧ΃
ϲΘϟ΍ ΎϨϴοΎϣ Ε΍ΪϘΘόϣϭ ϥΎϳΩ΃ ϰϠϋ ϑήόΘϧϭ αέΪϧ ϥϷ ϊϓ΍Ϊϟ΍ Ϯϫ ϪϟϮλ΃ϭ ϪΨϳέΎΗϭ ϡϼγϼϟ ΎϨϣ΍ήΘΣ΍ϭ ΎϧΩΎϘΘϋ΍ ϥ·
:ΎϨϓϼγϷ ΔϴΣϭήϟ΍ ΕΎΛ΍ήϴϤϟ΍ϭ ϥΎϳΩϷ΍ ϊϴϤΟ Δϴγ΍έΪϟ΍ ΎϨΠϫΎϨϣϭ ΎϨΛ΍ήΗ Ϧϣ ΍˱˯ΰΟ ϥϮϜΘϟ .ΎϬϴϠϋ ϑ͋ήό˵ϳϭ ϡϼγϻ΍ ΎϬΑ ϑήΘόϳ
ϲΘϟ΍ ΔϴΤϟ΍ϭ ΔΘϴϤϟ΍ Ε΍ΪϘΘόϤϟ΍ϭ ϥΎϳΩϷ΍ ϊϴϤΟϭ ΔϳΪϳΰϴϟ΍ϭ ΔϳϮϧΎϤϟ΍ϭ ΔϴΌΑΎμϟ΍ϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍ϭ ΔϳΩϮϬϴϟ΍ϭ ΔϳήμϤϟ΍ϭ ΔϴϣΎδϟ΍
Ι΍ήΘϟΎΑ ϲϣϼγϻ΍ ϲΑήόϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ ςΑέ ΓΩΎϋ΃ ϥ· .ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤηϭ ϡΎθϟ΍ϭ ϦϤϴϟ΍ϭ ήμϣϭ ϕ΍ήόϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ ΎϨΗέΎπΣ ΎϬΘόϨλ
:ϦϴΘϴΣΎϧ ϲϓ ϲΑήόϟ΍ ϞϘόϟ΍ ϡΪΨϳ ϑϮγ ΔϔϟΎδϟ΍ ΎϨΗέΎπΤϟ ϲΣϭήϟ΍
ϞϜΑϭ ˬΎΑέϭ΃ ΎϨϣ ϪΘΒϠγϭ ˬϦϴϨδϟ΍ ϑϻ΁ ϝϼΧ ΎϨϓϼγ΃ ϪόϨλ ϱάϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ ϚϟΫ Ϧϣ ΍˱ήϴΒϛ ΍˱˯ΰΟ ΎϨϴϟ· Ϊϴόϳ Ϫϧ΃ ˬΎϤϬϟϭ΃
ϖϳήϏϻ΍ϭ ϥΎϣϭήϟ΍ ϝϼΘΣ΍ άϨϣ ΎΑέϭ΃ ΎϨϣ ϪΘΒϠγ ϱάϟ΍ ϲΤϴδϤϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ Ϫϧ· .ϱήϜϔϟ΍ ΎϬΛ΍ήΘϟ ϝϭϻ΍ έΪμϤϟ΍ ϪΗήΒΘϋ΍ Δϓϼλ
ΔΟΎσήϗϭ ΔϳέΪϨϜγϻ΍ ˬϕήθϟ΍ ϥΪϣ ϲϓ ϥϭήϗ ϝϼΧ ΎϤϧϭ ΄θϧ Ι΍ήΘϟ΍ ΍άϫ ϥ΍ ϢϏέ ˬςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϠϟ Δϴϗήθϟ΍ ΔϔπϠϟ
˯ΎϬϘϔϟ΍ϭ ϦϴδϳΪϘϟ΍ ϊϴϤΟ ϥ΃ ϢϏέ ΎϬΛ΍ήΗ Ϧϣ Ύ˱ ϴγΎγ΃ ΍˱˯ΰΟ ϪϠόΠΑ ΎΑϭέϭ΃ ΖΤΠϧ ΪϘϟϭ .ΎϫήϴϏϭ ϥ΍ήΣϭ ϦϴΒϴμϧϭ ΔϴϛΎτϧ·ϭ
154

ΎΑϭέϭ΍ ΖΤΠϧ ϱάϟ΍ ˬϱΩϮϬϴϟ΍ Ι΍ήΘϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΔϟΎΤϟ΍ βϔϧϭ .ΎϨΘϘτϨϣ ˯ΎϨΑ΃ Ϧϣ Ϣϫ Ι΍ήΘϟ΍ ΍άϫ ΍ϮόϨλ Ϧϳάϟ΍ Δϔγϼϔϟ΍ϭ
.ΔϴΑήϐϟ΍ ΔϨϤϴϬϟ΍ ΔϣϮϤϳΪϟ ΔϳήϜϓ ΔϴγΎϴγ Γ΍Ω΄ϛ ΔϴϧϮϴϬμϟ΍ ΔϛήΤϟ΍ ˯Ϯθϧ ϝϼΧ Ϧϣ Ζ΋Ύϔϟ΍ ϥήϘϟ΍ ΕΎϳΎϬϧ ϲϓ ϪΒϠδΑ Ϛϟάϛ
ΔΒϘΤϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟΎΑ ΐΘϛ Ϊϗ Ι΍ήΘϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ Ύ˱ ϤϬϣ ΍˱˯ΰΟ ϥ· ϞΑ ˬΔϘτϨϤϟ΍ ϲϓ Δϳ΍ΪΒϟ΍ άϨϣ ΄θϧ Ι΍ήΘϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ ϢϏέ
ϲϟΎΤϟ΍ ϲΑϭέϭϷ΍ ήϜϔϟ΍ ϰϠϋ ϖϠτϳ ϥ΃ ϲϟΎΤϟ΍ ϲΑϭέϭϻ΍ ΏΎτΨϟΎΑ ήϣϷ΍ Ϟλϭ .βϟΪϧϷ΍ ϲϓ Ύ˱ λϮμΧϭ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍
.(ϲΤϴδϤϟ΍ - ϱΩϮϬϴϟ΍ ήϜϔϟ΍) ΔϴϤδΗ
.Ε΍άϟΎΑ ϲϣϼγϻ΍ ήϜϔϟ΍ ϝϮλ΃ϭ ΦϳέΎΘϟ έΎΒΘϋϻ΍ ΩήΑ ϞΜϤΘΘϓ ˬϲΑήόϟ΍ ϲϨϳΪϟ΍ ήϜϔϟ΍ ϡΪΨΘγ ϲΘϟ΍ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϴΣΎϨϟ΍ Ύϣ΃
:ΔϴΒϨΟ΃ ϲϫ ϪϟϮλ΃ ϲϗΎΑ ϥ΃ϭ ˬΓήϳΰΠϟ΍ϭ ΔϜϣ ϲϓ ϲϠϫΎΟ ϱϭΪΑ Ι΍ήΗ Ϧϣ ϻ˱ ϭ΃ ΄θϧ ϡϼγϻ΍ ϥ΄Α Ϊ΋Ύδϟ΍ ϢϫϮϟ΍ ϚϟΫ άΒϧ ϱ΃
Δϴϋ΍ΪΑ· ΔλΎΧ ϻ· Ϯϫ Ύϣ ϡϼγϻ΍ ϥ΍ ΎϨϟ ϒθϜϳ ϑϮγ ϲϣϼγϼΒϗ ϲϨϳΪϟ΍ Ι΍ήΘϠϟ έΎΒΘϋϻ΍ Ωέ ϥ· .ΔϴϘϳήϏ΍ϭ ΔϳΪϨϫϭ ΔϴγέΎϓ
ΔϳϮϧΎϤϟ΍ ΔϴϓϮμΘϟ΍ϭ (ΔϴλϮϨϐϟ΍) ΔϴϧΎϓήόϟ΍ :ΔϴΑήόϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ ˯ΎϨΑ΃ ΎϬόϨλ ϲΘϟ΍ ΔϴΣϭήϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΕΎΛ΍ήϴϤϟ΍ ϊϴϤΠϟ
Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ˬΔϴΟΎσήϘϟ΍ϭ ΔϴϘϴϨϔϟ΍ ϡϮϠόϟ΍ϭ ϲϠΑΎΒϟ΍ ϚϠϔϟ΍ϭ ΔϳήμϤϟ΍ ϥϮϨϔϟ΍ϭ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ Ώ΍Ωϵ΍ϭ ΔϳΩϮϬϴϟ΍ϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍ϭ
.Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϲϓ ΔϘτϨϤϟ΍ ΏϮόη ΎϬΘΨο ϲΘϟ΍ ΔϴϓήόϤϟ΍ έΩΎμϤϟ΍
ΦϳέΎΗ Ύ˱ λϮμΧϭ ΔϳήθΒϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ΦϳέΎΗ ΔΑΎΘϛ ΓΩΎϋ΍ ϲϨόϳ ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΦϳέΎΗϭ ϡϼγϻ΍ Ι΍ήΗ ΔΑΎΘϛ ΓΩΎϋ΍ ϥ·
ΔϳΰϛήϤΘϟ΍ Δϳ΅ήϟ΍ ΔϨϤϴϫ Ϧϣ ϕΎΘόϧ΍ Ϯϫ ΎϨΨϳέΎΘϟ ΔϴϣΎμϔϧϻ΍ϭ ΔϴόϴτϘΘϟ΍ Δϳ΅ήϟ΍ Ϧϣ ΎϨϗΎΘόϧ΍ ϥ΍ϭ .ςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ ΏϮόη
.ΔϴΑϭέϭϷ΍
ΔϴϣΎΤϟ΍ - ΔϴϣΎδϟ΍ ΎϬϟϮλ΃ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ϱϮϐϠϟ΍ Ι΍ήϴϤϟ΍ ΪϴΣϮΗ Ύ˱ ΜϟΎΛ
ΔϳϮϐϠϟ΍ ΔϠ΋Ύόϟ΍ ϚϠΗ Ϧϣ ˯ΰΟ ϲϫ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϥ΃ ϰϠϋ ΔϴϠΟ ΓέϮμΑ ΖΘΒΛ΃ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΚϳΪΤϟ΍ ήμόϟ΍ ΕΎϔθΘϜϣ
ϥΎδϧϻ΍ ΎϨΘΛέϭ΃ ϲΘϟ΍ ΔϔϟΎδϟ΍ ΏϮόθϟ΍ Ι΍ήΗ ϞΜϤΗ ΕΎϐϠϟ΍ ϩάϫ ΔϠ΋Ύϋϭ .»(*)ΔϴϣΎΤϟ΍ - ΔϴϣΎδϟ΍ ΔϠ΋Ύόϟ΍« ΓΎϤδϤϟ΍ ϯήΒϜϟ΍
ϲϓ ΩΩήΘϟ΍ ΍άϫ ΍ΫΎϤϟ ˮΔΘϴϣϭ ΔϴΒϨΟ΃ ΕΎϐϟ ϱ΄ϛ ΕΎϐϠϟ΍ ϩάϫ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϰϠϋ έ΍ήλϻ΍ ΍άϫ ϥΫ΍ ΍ΫΎϤϟ .ΔϐϠϟ΍ϭ ΔϓΎϘΜϟ΍ϭ
ˮΔϘτϨϤϟ΍ ΏϮόη ΕΎϓΎϘΛϭ ΕΎΠϬϟϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϞΧ΍Ω ϲϓ ΕΎϐϠϟ΍ ϩάϫ ΔϣϮϤϳΩ Ϧϋ ϒθϜϟ΍ϭ ϑ΍ήΘϋϻ΍
ˬΔϤΠδϨϣ Δϳ΅έ ϖϠΨϟ ϲγΎγ΃ ϞϣΎϋ ΔϴϣΎΤϟ΍ - ΔϴϣΎδϟ΍ ϑϼγϷ΍ ΕΎϐϟϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϦϴΑ ςΑήϟ΍ ΓΩΎϋ΍ ϥ·
ϕ΍ήϋϷ΍ βϧΎΠΗϭ ΥΎϨϤϟ΍ϭ Ύϴϓ΍ήϐΠϟ΍ ϑϭήψΑ ϢΘΤϤϟ΍ ϱΪϴΣϮΘϟ΍ ϱέϮτΘϟ΍ ϪϗΎϴγ ϦϤο ˬϞϣΎθϟ΍ ΎϨΨϳέΎΘϟ Δϧί΍ϮΘϣϭ
ϲϓ ΎϬΘϤϗ ϰϟ΍ ϞμΘϟ Ε΍έΎπΤϟ΍ ϰϟϭ΃ άϨϣ Ε΃ΪΑ ΔϴΟέΪΗ ϞΣ΍ήϣ ϙΎϨϫ ϥ΃ ΎϧΪΟϮϟ ˬϱϮϐϠϟ΍ ΎϨΨϳέΎΗ ϰϟ΍ Ύϧήψϧ Ϯϟ .ΕΎϓΎϘΜϟ΍ϭ
ΔϴϔϴϠϏϭήϴϬϟ΍ :ΔϳέϮμϟ΍ ΔΑΎΘϜϟ΍ ω΍ήΘΧΎΑ ϞΜϤΘΗ Δϴ΋΍ΪΒϟ΍ ϞΣ΍ήϤϟ΍ ϰϟϭ΃ ϥ· .ΔϴΑήόϟ΍ ΔϳΪΠΑϷ΍ϭ ˬΔϐϠϟ΍ ΔϨϤϴϬΑ ϊΑΎδϟ΍ ϥήϘϟ΍
Ϫϧ· ˬΔϳήθΒϟ΍ ΦϳέΎΗ ϲϓ ω΍ήΘΧ΍ Ϣϫ΃ϭ ϝϭ΄Α ΏέΎϘΘϟ΍ ΍άϫ ΪσϮΗ Ϧϣΰϟ΍ ϊϣ .ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ ΔϳέΎϤδϤϟ΍ϭ ˬϞϴϨϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ
ΔϴϣΎδϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ϦϴΑ ϞϳϮσ ϲϓήόϣ ΝίΎϤΗϭ ϥϭΎόΗ ΔϠϴμΣ ω΍ήΘΧϻ΍ ΍άϫ ήΒΘόϳϭ .ΔϴϘϴϨϔϟ΍ ΔϳΪΠΑϷ΍ ϡΎψϧ ˬϱΰϣήϟ΍ ϡΎψϨϟ΍
Ε΍έΎπΣϭ Ϟ΋ΎΒϗ ϊϤΟ ϙΎϨϫ ϲϘΘϠΗ ΚϴΣ ˬ˯ΎϨϴγ ˯΍ήΤλ ϲϓ ϥΎϛ ΔϳΪΠΑϷ΍ ϩάϬϟ έϮϬχ ϝϭ΃ ϥ΃ ΔϓΪλ βϴϟ Ϋ· .ΔϴϣΎΤϟ΍ϭ
ˬΔϘτϨϤϟ΍ ˯ΎΤϧ΃ ϊϴϤΟ ϲϓ ΔϴϓΎϘΛϭ ΔϴγΎγ΃ ΔϐϠϛ ˬΔϴΤϴδϤϟ΍ ωϮϴη ϊϣ (ΔϴϧΎϳήδϟ΍) Δϴϣ΍έϵ΍ ΔϐϠϟ΍ ΖϋΎη ϚϟΫ ΪόΑ .ΔϘτϨϤϟ΍
ϥήϘϟ΍ ϲϓ ϡϼγϻ΍ ύϭΰΑ ϊϣ .ΔϴγέΎϔϟ΍ϭ ΔϴϨϴΗϼϟ΍ϭ ΔϴϘϳήϏϻ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ΎϬΘοήϓ ϲΘϟ΍ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔϨϤϴϬϟ΍ ήδϜΘϟϭ
ΕΎϐϠϟ΍ ϊϴϤΟ έϮτΗ ΔϠϴμΣ ΖμΨϟ ϲΘϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϳΪΠΑϷ΍ϭ ΔϐϠϟ΍ ϰϠϋ ϕΎϔΗϻ΍ ϲϓ ϪΘϤϗ ϰϟ΍ ΏέΎϘΘϟ΍ Ϟλϭ ˬϊΑΎδϟ΍
.ΔϘτϨϤϟ΍ ΕΎϐϟ ϲϗΎΑϭ ΔϴτΒϗϭ ΔϴϧΎϳήγϭ ΔϴϘϴϨϓϭ ΔϴϠΑΎΑϭ ΔϴϨϤϳ ˬΔϘΑΎδϟ΍ ΕΎϓΎϘΜϟ΍ϭ
ϲγΎγ΃ ϞΧΪϤϛ ΔϴϨϴΗϼϟ΍ ΔϴϘϳήϏϻ΍ Ώ΍Ωϵ΍ϭ ΕΎϐϠϟ΍ Δγ΍έΩ ϰϠϋ ήΒΠϣ ϪϧΈϓ ˬϪΘϐϟ ΖϧΎϛ ΎϤϬϣ ˬϲΑϭέϭϻ΍ Ωήϔϟ΍ ϥ·
ΓΩΎϋ· ϰϠϋ ΎϬΗέΪϗ ϲϓ ϦϤϜϳ ΔϴΑέϭϷ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ΓϮϗ ήγ ϥ· .ΎϫήϴϏϭ ΔϳΰϴϠϜϧ· ϭ΃ ΔϴϟΎτϳ· ϭ΃ Δϴδϧήϓ ˬΔϴϨσϮϟ΍ ϪΘϐϟ Δγ΍έΪϟ
ΔϴγΎγϷ΍ ΔϤϬϤϟ΍ ϩάϫ ΎϨϠϫΎΠΗ Ώήόϟ΍ ϦΤϧ ΎϨϨϜϟ .ΎΑϭέϭ΃ ΎϬΘηΎϋ ϲΘϟ΍ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΐϘΤϟ΍ ΕΎϓΎϘΛ ϦϴΑ Ϟλ΍ϮΘϟ΍

155

ˬϯήΒϜϟ΍ Ε΍έΎπΤϟ΍ Ϧϣ ϦϴϨδϟ΍ ϑϻ΁ ϝϼΧ ΎϨΑϮόη ΎϬΘόϨλ ϲΘϟ΍ˬΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΎϬϟϮλ΃ Ϧϋ ΔϠμϔϨϣ ΔϴΑήόϟ΍ ΎϨΘϓΎϘΛ ΎϨϴϘΑ΃ϭ
.ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤηϭ ϦϤϴϟ΍ϭ ήμϣϭ ϡΎθϟ΍ϭ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ ΖϣΎϗ ϲΘϟ΍
ω΍ήμϟ΍ ϑϭήχ ΐΒδΑϭ ˬϊΑΎδϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϡΎϴϗ ΓήΘϓ ϰϟ΍ ΩϮόΗ ϡΎμϔϧϻ΍ έϭάΟ ϥ΃ ϭΪΒϳ
ϩάϫ έΎθΘϧ΍ ϢΛ ˬΓΪ΋Ύδϟ΍ ΔϴϣΎΤϟ΍ - ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ Ϧϋ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ ϱήϫΎψϟ΍ ϑϼΘΧϻ΍ Ϛϟάϛ ˬΔϴϣϮϘϟ΍ ΕΎδϓΎϨϤϟ΍ϭ ϲϨϳΪϟ΍
ΕΎϓΎϘΜϟ΍ ϩάϫ έΎΛΪϧ΍ ϰϟ΍ ΕΩ΃ ϑϭήψϟ΍ ϩάϫ ϦϜϟ .ϥΎϜδϟ΍ ΔϴΒϠϏϷ ϡϷ΍ ΔϐϠϟ΍ϭ ϦϳΪϟ΍ϭ ΓέΎπΤϟ΍ Δϐϟ ϰϟ΍ ΎϬϟϮΤΗϭ ΔϐϠϟ΍
Ϧϣ ϦϴϤϠδϤϟ΍ Ώήόϟ΍ ΔϴθΧ ϥ· ϢΛ .ΔΑήόΘδϤϟ΍ ϝΎϴΟϷ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ΔϴδϨϣ ΕέΎλ ΕΎϳΪΠΑ΃ϭ ΕΎϐϠΑ ΔϘσΎϨϟ΍ ΔϴϣϼγϼΒϗΎϤϟ΍
ϰϟ΍ ΖϠλϭ ˬΔϴϋ΍ϭ ήϴϏϭ ˬΔϴϋ΍ϭ α
˳ ΎϨΗ ΔϟΎΣ ΔΑήόΘδϤϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ϩάϫ ϯΪϟ ϖϠΧ Ϊϗ ˬ(ϦϴϤϠδϤϟ΍ ήϴϏ) ϢϬϓϼγ΃ ΔϐϠΑ ϪΒθΘϟ΍
Ϧϋ Ύ˱ ϣΎϤΗ ΔότϘϨϣ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ϭ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϥ΄Α ˯ϰσΎΧ ΩΎϘΘϋ΍ ΩΎγϭ .ϑϼγϷ΍ ϚΌϟϭ΃ Ϧϋ ΔϘϠτϤϟ΍ ΔϴΒϨΟϷΎΑ έϮόθϟ΍ ΪΣ
!ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ϭ ϡϼγϻ΍ Εήθϧ ϲΘϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϠϟ »ϖϠτϣ« ΝΎΘϧ ΎϫέΎΒΘϋ΍ϭ ˬΔϘΑΎδϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ϭ ΕΎϓΎϘΜϟ΍
ΔϐϠϟ΍ βϳέΪΗ ΞϫΎϨϣ ϲϓ Ύ˱ ϳέΎΒΟ·ϭ Ύ˱ ϴγΎγ΃ Ύ˱ ϋϮοϮϣ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ ΔϴϣΎΤϟ΍ - ΔϴϣΎδϟ΍ ΔϳϮϐϠϟ΍ ΔϠ΋Ύόϟ΍ Δγ΍έΩ ϥ·
ΔϐϠϟ΍ ΏΎδΣ ϰϠϋ ϥϮϜϴγ ΕΎϓΎϘΜϟ΍ ϚϠΗ Δγ΍έΩ ϥ΄Α Ϟ΋ΎϘϟ΍ έϮμΘϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎϘΑϹ΍ ΄τΨϟ΍ Ϧϣϭ .ΔϴΑήόϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ϭ ΏΩϷ΍ϭ
ϲϓ ΎϫέϭΩ έΎϬχ·ϭ ˬΔϳήΑήΒϟ΍ϭ ΔϳήϣϮδϟ΍ϭ ΔϳήΒόϟ΍ϭ ΔϴτΒϘϟ΍ϭ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ Δγ΍έΩ ϥϷ .Ύ˱ ϣΎϤΗ βϜόϟ΍ ϲϫ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϞΑ ˬΔϴΑήόϟ΍
ΓϭέΫϭ ΔλϼΧ ΎϬϧ΃ ϰϠϋ ΎϬΘϘϴϘΣ ήϬψϳϭ ˬΎϬδϔϧ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϟ΍ έΎΒΘϋϻ΍ Ϊϴόϳ ϑϮγ ˬΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ήϳϮτΗϭ ˯ΎϨϏ·
ΔϴϓΎϘΛ ΔϳϮϫ ϦϳϮϜΗ ϞΟ΃ Ϧϣ ϲΑήόϟ΍ ϞϘόϟ΍ ΎϬϴϨΠϴγ ϲΘϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΓΪ΋Ύϔϟ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ .ΕΎϐϠϟ΍ϭ ΕΎϓΎϘΜϟ΍ ϚϠΗ ϊϴϤΠϟ
.ϰϟϭϷ΍ ΕΎϓΎϘΜϟ΍ ϝϮλ΃ Ϧϣ ΎϬΘϴϋήηϭ ΎϬϧ΍ϮϔϨϋ ΪϤΘδΗ (ΔϴτγϮΘϤϗήη) ΔϴΑήϋ ΔϴγΎϴγϭ
ίήΑ΃ϭ .ΔϘΑΎδϟ΍ ΔϳϮϐϠϟ΍ ΎϬϟϮλ΃ Ϧϋ Ύ˱ ϣΎϤΗ ΔότϘϨϣϭ ΔϠϫΎΟ Ζϟ΍ί ϻ ϥϵ΍ ϰΘΣ ˬΔϴΑήόϟ΍ βϴϣ΍ϮϘϟ΍ ϰϟ΍ ϼ
˱ Μϣ ήψϨϨϟ
ˬΎϬμϗ΍Ϯϧ ϢϏέ ήϳΪϘΘϟ΍ ϖΤΘδΗ ΓΪϳΪΟϭ ΓΪ΋΍έ ΔΑήΠΘΑ ΎϨϫ Ϊϴθϧ) .˯ΎϤγϷ΍ ϲϧΎόϣ ήϴδϔΗ ϲϓ ϰϠΠΘΗ ήϴμϘΘϟ΍ ΍άϫ ήϫΎψϣ
.(αϮΑΎϗ ϥΎτϠδϟ΍ ΔϋϮγϮϣ - Ώήόϟ΍ ˯ΎϤγ΃ ϢΠόϣ - ϲϫϭ
:ΓΪΣ΍ϭ ΓέΎΒόΑ Ώ΍ϮΠϟ΍ ήμΘΨΗ ΎϬόϴϤΟ ϥΈϓ ˬ»ϰδϴϋ« Ϣγ΍ ϰϨόϣ Ϧϋ ΚΤΒΗ ΎϣΪϨϋ ϼ
˱ Μϣ ˬΓΪ΋Ύδϟ΍ βϴϣ΍ϮϘϟ΍ ϲϓ
Ϣγϻ΍ ΍άϫ ϰϨόϣ ϥ΁ ϒθΘϜϳ ϑϮγ ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ϰϠϋ ϊϠτϣ ϱ΃ ϦϜϟ !κϠΨϤϟ΍ϭ άϘϨϤϟ΍ ϲϨόϳϭ .ϲϣ΍έ΁ ϭ΃ ϲϧ΍ήΒϋ Ϣγ΍
άϴϔΗϭ ˬϰδϋ ΔϤϠϛ ϙΎϨϫ .ΪΠϨ˵Ϥϟ΍ ϭ΃ κϠΨϤϟ΍ ˬΎ˱ πϳ΃ ϲϨόϳ ϥ΃ ϦϜϤϣ ΔϴΑήόϟ΍ ϲϓ ϰδϴϋ : ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ΐϠλ ϲϓ ΩϮΟϮϣ
ϲϫϭ ˬϦϴη ϰϟ΍ Ϧϴδϟ΍ ϑήΤϟ ϝ΍ΪΑ· ΎϬϴϓ ΔϤϠϛ ϙΎϨϫϭ ˬΔϴϠϴϠϟ΍ ΓΪΠϨϟ΍ α΍ήΣ Ϣϫϭ ˬβδϋ ΔϤϠϛ ϙΎϨϫϭ ˬϲϨϤΘϟ΍ ϰϨόϤΑ
.»εΎϴϋ« Ϣγ΍ ΎϬϨϣϭ ˬΫΎϘϧϻ΍ϭ ΓΎϴΤϟ΍ ϰϨόϤΑ ΪϴϔΗϭ ˬζϴόϟ΍
ˬϦϴϴΤϴδϤϟ΍ ˯ΎϤγ΃ Ϧϣ ˬϼ
˱ Μϣ .ϯήϘϟ΍ϭ ϥΪϤϟ΍ϭ ιΎΨηϷ΍ ˯ΎϤγ΃ Ϧϣ ϰμΤϳ ϻ Ύϣ ϒθΘϜϧ ϑϮγ ϝ΍ϮϨϤϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ
ήΧ΁ βϳΪϗ Ϣγ΍ Ύ˱ πϳ΃ άΧ .»ϡ΃ϮΗ« Ϯϫ ϱήΒόϟ΍ϭ ϲϣ΍έϵ΍ ϲϓ ϩΎϨόϣ ϥϷ ˬϲΑήόϟΎΑ ϰϨόϣ Ϫϟ Ύ˱ πϳ΃ Ϯϫϭ ˬ»ΎϣϮΗ« Ϣγ΍
Ύ˱ Το΍ϭ ϭΪΒϴϓ ˬ»Ϣϳήϣ« Ϣγ΍ Ύϣ΃ ! »ϲτό˵ϣ« Ϯϫ ϲΑήόϟ΍ Ϫψϔϟϭ ˬΐϫ΍Ϯϟ΍ϭ ΢ϧΎϤϟ΍ ϲϨόϳ ϲϣ΍έϵ΍ ϞλϷ΍ ΐδΣϭ ˬ»ϰΘϣ«
ϢΛ ˬήϣϷ΍ ϪϨϣϭ »Γ΃ήϣϷ΍ϭ ΅ήϣϹ΍« ϱ΃ βϳΪϘϟ΍ ϲϨόϳϭ »έΎϣ« Ϧϣ ϥϮϜΘϳ ϲϣ΍έϵ΍ ϞλϷ΍ ϲϓ ϥ΃ ϑήόϧ ΎϣΪϨϋ ΔϴΑήόϟΎΑ
ΔδϳΪϗ« ˬ»Ϣϴϟ΍ Γήϴϣ΃« Δϴϣ΍έϵ΍ ϲϓ ΎϤϠΜϣ ΔϴΑήόϟ΍ ϲϓ ΔσΎδΑ ϞϜΑ ϲϨόϳ Ϣϳήϣ Ϣγ΍ ϥΈϓ ϥΫ· .˯ΎϤϟ΍ϭ ήΤΒϟ΍ Ϯϫϭ »Ϣϳ«
ϲϨόϳϭ »ΎϴϠϳ·« Ϣγ΍ Ϯϫϭ ˬΔϴϣΎδϟ΍ ΎϬϓϼγ΃ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ϦϴΑ ϖϴϤόϟ΍ ΝίΎϤΘϟ΍ Ϧϋ ΎϨϟ ϒθϜϳ ήΧ΁ Ϣγ΍ ϙΎϨϫϭ »ΐμΨϟ΍
ϲϧΎϳήγ φϔϟ Ϯϫϭ »Ϳ΍« Ϣγ΍ ϖΘη΍ ϪϨϣϭ ˬ»˯ϼϋ ˬϲϠϋ« Ϯϫ ϲΑήόϟ΍ ΔϔϳΩέϭ ˬΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ϲϟΎόϟ΍ϭ αΪϘϤϟ΍
φϔϠϟ΍ ϥϮϜϳ Ϊϗϭ .»Ϳ΍« ήϴϏ ϯήΧ΃ ΔϴΑήϋ ΔϤϠϛ Δϳ΃ ϲϓ ΪΟϮϳ ϻ ΔϤΨϔϤϟ΍ ΔϘϳήτϟ΍ ϩάϬΑ ϡϼϟ΍ ϑήΣ ϥϷ ˬϲΑήϋ βϴϟϭ
:ΔϴΑήόϟ΍ ϲϓ ϑΩ΍ήϣ ϰϨόϣ ΎϬϟ »Ϟϳ΃« ϰϠϋ ϱϮΘΤΗ ϲΘϟ΍ ˯ΎϤγϷ΍ ϊϴϤΟ ϥΫ· .»Ϫϟ·« ϪϨϣϭ »ϲϟΎόϟ΍« Ϯϫ ΔϴΑήόϟ΍ ϰϟ΍ ΏήϗϷ΍
ϱάϟ΍ Ϟϳ·« ϲϨόϳϭ »Ϟϴ΋ΎϴΤϣ Ϯϫ »Ϟϴ΋ΎΨϴϣ« ϭ ˬ»έΎΒΠϟ΍ Ϳ΍« Ϯϫϭ ˬ»έΎΒΠϟ΍ ϲϠϋ« ϱ΃ ˬ»έΎΒΠϟ΍ Ϟϳ·« ϲϨόϳ ˬ»Ϟϴ΋΍ήΒΟ«
»ϞΑΎΑ« ΔϨϳΪϣϭ .(*)»ϢϜΤϳϭ ϦϳΪϳ ϱάϟ΍ Ϟϳ·« Ϯϫ »Ϟϴϴϧ΍Ω« ϭ ˬ»ωήμ˵ϳ ϱάϟ΍ Ϟϳ·« »Ϟϴϋ΍ήλ·« Ϯϫ Ϟϴ΋΍ήγ΍«ϭ ˬ»ϲϴΤϳ
.»Ϳ΍ ΏΎΑ« »Ϟϳ΃ ΏΎΑ« ϲϨόΗ
156

ϥ΃ ΚΣΎΒϟ΍ ΍άϫ ΪϘΘόϳ Ϋ· .ΔϳΪϛϷ΍ ΔϐϠϟ΍ Ϧϣ ΖΗ΃ Ϊϗ ΔϴΑήόϟ΍ ϲϓ ϒϳήόΘϟ΍ »ϝ΃« ϥ΃ νήΘϔϳ ϲϧ΍έϮΣ ϒγϮϳ έϮΘϛΪϟ΍
Δϳέϭήο Γ΍Ω΃ »Ϟϳ·« ΕέΎλ Ϧϣΰϟ΍ ϊϣϭ .ήθϟ΍ Ϧϣ ϪψϔΣ ϞΟ΃ Ϧϣ Ϣγ΍ ϱ΃ ϞΒϗ »Ϟϳ·« Ϣγ΍ φϔϟ ΍ϭΩϮόΗ ˬϦϳΪϓ΍ήϟ΍ Ϟϫ΃
ΎΗέΎΘΧ΍ ΔϳήΒόϟ΍ϭ Δϴϣ΍έϵ΍ ΔϐϠϟ΍ ΎϤϨϴΑ .Ώήόϟ΍ ϢϬϨϣϭ ϦϴϴϣΎδϟ΍ Ϣψόϣ ΪϨϋ ϒϳήόΘϟ΍ Γ΍Ω΃ ϲϫ ΕέΎλ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬϢγϻ΍ ϖΒδΗ
.. ˬϩάϫ ˬ΍άϫ ˬϲϫ ˬϮϫ ˬΎϫ« :ΓέΎηϹ΍ϭ ή΋ΎϤπϠϟ ϞϤόΘδΗ ϲΘϟ΍ »Ύϫ« Ύ˱ πϳ΃ ϲΑήόϟ΍ ΎϬϔϳΩέϭ ˬϒϳήόΘϠϟ »Ύϫ« ΕΎϤϠϛ
ϥϮϠϤόΘδϳ ΍ϮϧΎϜϓ ϥϮϴϧΎόϨϜϟ΍ Ϛϟάϛϭ ϥϭ¯ϱΪϛϷ΍ Ύϣ΃ .ΩϮΟϮϟ΍ ήϴϤο ϱ΃ ˬ˯΍ϮϬϟ΍ϭ ΓΎϴΤϟ΍ Ϣγ΍ ϖΘη΍ ϪϨϣϭ »Φϟ΍ ..ΏΎΘϛ
ΏϮϠγϷ΍ ΍άϬΑ φϔΘΤΗ ΔϴΑήόϟ΍ Ζϟ΍ί ϻϭ .ϥΎϨΒϟ ϞΒΟ Ϯϫϭ ˬξϴΑϷ΍ ϱ΃ »Ύ˱ ϨΒϟ« ϲϫϭ »ϥΎϨΒϟ« ϝϮϘΘϓ ˬϒϳήόΗ Γ΍Ω΄ϛ ϦϳϮϨΘϟ΍
.(178 -172ι - ϲϧ΍έϮΣ ϒγϮϳ - ΔϳέΎπΤϟ΍ ΔϴϨϫάϟ΍ ΔϴϨΒϟ΍) Δϓ͊ήόϤϟ΍ ήϴϏ ΕΎϤϠϜϟΎΑ Ύ˱ μΘΨϣ έΎλ ϱάϟ΍ ϲϨϳϮϨΘϟ΍
ϞΒϗ Ϧϣ ΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍ϭ ˬΔϴΑϭέϭ΃ ˯ΎϤγ΃ ϰϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϣΎδϟ΍ ˯ΎϤγϷ΍ ϝϮΤΗ Ϯϫ ωϮοϮϤϟ΍ ϲϓ Δϓ΍ήσ ήΜϛϷ΍ϭ
Ύϣ΃ ˬ»ϥΎϨΣ« Ϧϣ ϖΘθϣ ϲΑήόϟ΍ ϲϣΎδϟ΍ ϪϠλ΃ϭ »ΎϨΣϮϳ« ϭ΃ »ΎϨΣ« Ϣγ΍ ϼ
˱ Μϣ ΎϬϨϣ ˬΔϴΑέϭ΃ ΎϬϧ΃ ϰϠϋ Ώήόϟ΍ ϦϴϴΤϴδϤϟ΍
ϲϓϭ ˬ»ϲϧΎϓϮϴΟ« ϲϟΎτϳϹ΍ ϲϓϭ ˬΚϧΆϤϠϟ »ϥ΁« ϭ ήϛάϤϠϟ »ϥΎΟ« ϲδϧήϔϟ΍ ϲϓ :ϰμΤΗ ϼϓ ϲΑϭέϭϷ΍ Ϫψϔϟ ΕΎϋϮϨΗ
ΎϨΘϋΎπΑ ΎϨϴϠϋ ΩϮόΗ ΍άϜϫϭ ˬ»ϥΎϔϳ·« ϲγϭήϟ΍ ϲϓϭ ˬ»ϥΎϫ« ϲϧΎϤϟϷ΍ ϲϓϭ ˬ»ϥϮΟ« ϱΰϴϠϜϧϻ΍ ϲϓϭ ˬ»ϥ΍ϮΧ« ϲϧΎΒγϻ΍
.Ύ˱ ϣΎϤΗ ΓΪϳΪΟ ΔϠΤΑ
Ύ˱ πϳ΃ ΎϫέΎΛ΁ ΖϛήΗ ΎϬϧΈϓ ˬΔϴΑήόϟ΍ Ϧϋ Ύ˱ ϴΨϳέΎΗϭ Ύ˱ ϴϓ΍ήϐΟ ΪόΑϷ΍ ϲϫϭ ˬ(ΔϳήΑήΒϟ΍ϭ ΔϳήμϤϟ΍) ΔϴϣΎΤϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ Ύϣ΃
ΎϤΑ ΪϬθΘδϧ ϝΎΠϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ˬϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ Ϧϣ ϲϘϳήϓϻ΍ ϢδϘϟ΍ ϲϓ Ύ˱ λϮμΧϭ ˬΓήηΎΒϣ ήϴϏϭ ΓήηΎΒϣ ΓέϮμΑ ΔϴΑήόϟ΍ ϰϠϋ
˯ΎϤγϷ΍ Ϛϟάϛϭ ˬΔϳήμϤϟ΍ ΔϬϟϵ΍ ˯ΎϤγ΃ ϢψόϤϟ ΔϴΑήόϟ΍ - ΔϴϣΎδϟ΍ ϝϮλϷ΍ Ϧϋ ˬϢϴϜΤϟ΍ ϥΎϤϴϠγ ϱήμϤϟ΍ ΚΣΎΒϟ΍ ϩήϛάϳ
ˬϱέ΍ϮϬϟ΍ ˬϱϭΎτϔμϟ΍ ˬϱϭΎτδΒϟ΍ ˬϱϭΎϨϔΤϟ΍ ˬϱϭΎμϟ΍ ˬΓΩϮϨη ˬϱϭΎϨθϟ΍ :ΔϳήμϤϟ΍ Ϟ΋΍Ϯόϟ΍ϭ ϥΪϤϠϟ Ύ˱ ϴϟΎΣ Δό΋Ύθϟ΍
ϪϔϳΩέϭ »ϲϧϮϤη΃« Ϣγ΍ ήϛάϧ ΍άϫ ϰϠϋ ϝΎΜϣϭ .Φϟ΍ .. ϱήϴη ˬϱίϮγ ˬήϴϤγ ˬΖϳήϣ ˬϱϭΎΨδϟ΍ ˬϱϭ΍ΰϨγϷ΍ ˬϲϧϮϤηϷ΍
ˬϲΨδϟ΍ ϲϨόϳϭ »ϱϭΎΨγ« Ϣγ΍ϭ ˬήϣΎδϤϟ΍ϭ ΏϮΒΤϤϟ΍ Ϯϫϭ »ήϴϤγ« ϲΑήόϟ΍ ϪϔϳΩέϭ »ήϴϤγ« Ϣγ΍ϭ ˬ»ΔϴϧΎϤΛ« ϲΑήόϟ΍
ϲϓ ΎϤϛ »ϱϭήϤϟ΍« ϭ΃ »˯ΎϤϟ΍« ϱήμϤϟ΍ ϲϓ ϲϨόϳ »Ζϳήϣ« Ϣγ΍ϭ .ϱήμϤϟ΍ϭ ϲΑήόϟ΍ ϲϓ ΔϨϴϠϟ΍ νέϷ΍ ϲϫ ˯ΎΨδϟ΍ϭ
Ώήόϟ΍ ϲϓ »ϖϫ« ϥϷ »ϞϴΨϟ΍ ΔγΎγ« Ϣϫ »αϮδϜϬϟ΍« ϭ ϲΑήόϟ΍ ϲϓ ϦγϮδϟ΍ Ϯϫ »ϥ΍ίϮγ ϭ΃ ϱίϮγ« Ϣγ΍ϭ .ϲΑήόϟ΍
ΔϛήΘθϤϟ΍ ϝϮλϷ΍ - ϢϴϜΤϟ΍ ϥΎϤϴϠγ) .ϡΎθϟ΍ ΩϼΑ Ϧϣ ήμϣ ϰϟ΍ ϞϴΨϟ΍ ϞΧΩ΃ Ϧϣ ϝϭ΃ Ϣϫ »αϮδϜϬϟ΍« ϥϷϭ ˬϞϴΨϟ΍ ϲϨόΗ
ϝΎϤη ϲϓ ΔϳήΑήΒϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϦϜϤϳ ϕΎϴδϟ΍ ΍άϫ ϲϓϭ . (1992 έΎϳ΃ 31 ΓΎϴΤϟ΍ - ΔϴϧϮϋήϔϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ϦϴΘϐϠϟ΍ ϦϴΑ
ϕϼσ· ϰϠϋ ΦϳέΎΘϟ΍ϭ ΔϐϠϟ΍ ˯ΎϤϠϋ ϖϔΗ΍ αΎγϷ΍ ΍άϫ ϰϠϋϭ .ΔϳήΑήΒϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ϦϴΑ ϝϮλϷ΍ ϲϓ ϪΑΎθΘϟ΍ ΪΠϧ ΚϴΣ ΎϴϘϳήϓ΍
.»ΔϴϣΎΤϟ΍ - ΔϴϣΎδϟ΍ ΔϳϮϐϠϟ΍ ΔϠ΋Ύόϟ΍« ΔϴϤδΗ
βϳέΪΗ ΞϫΎϨϣ ϲϓ ήψϨϟ΍ ΓΩΎϋϻ ϯήΒϜϟ΍ ΔϴϤϫϷ΍ ϰϠϋ ΪϴϛϮΘϟ΍ ϲϫ ΎϬΘϳΎϏ ϥ· ϞΑϭ ˬήΜϛ΃ ϻ ΔϠΜϣ΃ ˬΔϠΜϣϷ΍ ϩάϫ ϰϘΒΗ
ΔϐϠϟ ϥΎϛ Ύϣ ΎϬϧϭΩ Ϧϣ ϲΘϟ΍ ˬϰϟϭϷ΍ Ε΍έΎπΤϟ΍ Ώ΍Ω΁ϭ ΕΎϐϠϟ ΔϘϳήόϟ΍ ϝϮλϷ΍ Ύ˱ ϣΎϤΗ ϞϫΎΠΘΗ ϲΘϟ΍ ˬϲΑήόϟ΍ ΏΩϷ΍ϭ ΔϐϠϟ΍
.΍˱ΪΑ΃ ϦϤϴϬΗϭ έϮτΘΗϭ ϖΜΒϨΗ ϥ΃ Ώήόϟ΍ Ώ΍Ω΁ϭ

157

ˮ!ΔϴΑήόϟ΍ ϰϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΎϨΛ΍ήΗ ΔϤΟήΗ
ΔϴϟΎϜηϻ΍ βϔϧ ΎϨϠΒϗ Ϧϣ ΖηΎϋ Ϊϗ ΏϮόθϟ ΔϠΜϣ΃ Ω΍ήϳ΍ ϦϜϤϳ ˬΔϟ΄δϤϟ΍ ΢ϴοϮΘϟ ϥ΍ϮϨόϟ΍ ϲϓ ΄τΧ βϴϟ .. ϻ
ΓΫΎϴϟϻ΍ϭ ϥϮσϼϓ΃ϭ Ϯτγέ΃ ΃ήϘϳ ϻ ϲϧΎϧϮϴϟ΍ϭ ϥήϗ άϨϣ .ΔϋΎΠθϟ΍ϭ Γ΃ήΠϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ΐϠτΘϳ ϪϨϜϟ ΍˱ΪΟ ϞϬγ ϞΤΑ ΎϬΘτΨΗϭ
Ϟόϔϳ ϥϭήϗ ΔόΑέ΃ άϨϣ ˬϲϟΎτϳϻ΍ϭ .ΔΜϳΪΤϟ΍ ΔϴϘϳήϏϻ΍ ϰϟ΍ ΔϤϳΪϘϟ΍ ΔϴϘϳήϏϻ΍ Ϧϣ ϢΟήΘϣ Ϯϫϭ ϻ· ˬϲϘϳήϏϻ΍ ϪΛ΍ήΗ ϊϴϤΟϭ
ϼόϓ ϲϨϴμϟ΍ϭ ϱΪϨϬϟ΍ϭ ήηΎόϟ΍ ϥήϘϟ΍ ΔϴδϧήϔΑ ΏϮΘϜϤϟ΍ ϪΛ΍ήΗ Ύ˱ πϳ΃ ϢΟήΗ ϲδϧήϔϟ΍ϭ .ΔϴϨϴΗϼϟΎΑ ΏϮΘϜϤϟ΍ ϪΛ΍ήΗ ϊϣ ϚϟΫ
ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ΔΑϮόλϭ ΔϴϠλϷ΍ ΎϬΘϐϟ έϮτΗ Ϧϣ ΖϧΎϋ ΎϣΪϨϋ Ώήϐϟ΍ϭ ϕήθϟ΍ ϲϓ ΏϮόη ΓΪϋ ΍άϫ ΖϠόϓϭ ˬ˯ϲθϟ΍ βϔϧ
.ϑϼγϷ΍ Δϐϟ ιϮμϧ
ϦϴΘϐϟ Ϧϋ ΚϳΪΤϟΎΑ ΎϨϟ ΢Ϥδϳ ΚϴΤΑ ήϴΒϜϟΎΑ βϴϟ ΔϤϳΪϘϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ϭ ΔΜϳΪΤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ϦϴΑ ϕήϔϟ΍ ϥ΃ ΞϴΤλ
Ϊϋ΍Ϯϗϭ ΏϮϠγϷ΍ ϲϓ ήϴΒϛ ϑϼΘΧ΍ ϪϨϜϟ ˬΎϬϴϠϋ ϑέΎόΘϤϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ΔϴϨΑϭ Ώ΍ήϋϻ΍ Ϊϋ΍Ϯϗ ϑϼΘΧ΍ ϰϟ΍ ΩΆϳ Ϣϟ ϪϧϷ ˬϦϴΘϔϠΘΨϣ
ϰμΤϳ ϻ Ύϣ Ι΍ΪΤΘγ΍ϭ αϮϣΎϘϟ΍ Ε΍Ωήϔϣ Ϧϣ ήϴΒϛ ˯ΰΟ ˯Ύϐϟ΍ϭ ΕΎϤϠϜϟ΍ ϲϧΎόϣ ϲϓ ϊγΎθϟ΍ ήϴϐΘϟ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ .ΔϏϼΒϟ΍
Ϟόϔϟ΍ϭ ϞϋΎϔϟ΍ ϥΎϜϤΑ ΐϋϼΘϟ΍ ΔϳήΣ ΐΒδΑ ϞϤΠϟ΍ Ϧϣ ΓΪϳΪΟ ϝΎϜη΍ ϊϣ ˬήϴΑΎόΘϟ΍ϭ ΕΎΤϠτμϤϟ΍ϭ ϝΎόϓϷ΍ϭ ˯ΎϤγϷ΍ Ϧϣ
.ΓήλΎόϤϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϲϓ ϪΑ ϝϮόϔϤϟ΍ϭ
ΎϨϣΎϳ΃ ϲϓ ΓέΩΎλ ΔϴΑήϋ ΓΪϳήΟ Ύ˱ ϣϮϳ ΪΟϭ ˬΔϘΑΎδϟ΍ έϮμόϟ΍ ϲϔϘΜϣ Ϧϣ Ύ˱ ϳ΃ ϭ΃ ϲΑήϋ ϦΑ΍ ϭ΃ φΣΎΠϟ΍ ϥ΍ ΎϨοήΘϓ΍ Ϯϟ
ϲϓ ϞϠϣϭ ΔΑϮόλ Ϧϣ ϲϧΎόϳ ϑϮγ Ύ˱ ϨϴϘϳ ϪϨϜϟ ˬϡΎόϟ΍ ϰϨόϤϟ΍ ϢϬϔϳ Ϊϗ ˮΎϬΗϻΎϘϣ ΏΎόϴΘγ΍ϭ ϢϬϓ Ϧϣ ϦϜϤΘϴγ Ϟϫ ϯήΗ Ύϳ .ϩάϫ
ϯήΧ΃ϭ ϲϓ΍Ϯϟ΍ϭ ΪΠϨϤϟ΍ βϴϣ΍Ϯϗ ϰϟ΍ ΍˱ήϴΜϛ ΄ΠϠϳϭ ΪϬΠϳ ϑϮγ .ϩήμϋ Δϐϟ Ϧϋ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ιϮμϨϟ΍ ϚϠΗ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍
ήλΎόϣ ϲΑήϋ ΐϟΎσ ϱ΃ ϪϤϬϔϳ ϲϓΎΤλ κϧ ΏΎόϴΘγ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ΍άϫ Ϟϛ ..ΔΜϳΪΤϟ΍ ϡϮϠόϟ΍ϭ ϡϼϋϻ΍ϭ ΔϓΎΤμϟ΍ ϲϓ ΔμμΨΘϣ
.ΔϓΎϘΜϟ΍ ςγϮΘϣ
Ύϧ΄ϓ .ΔϴμΨθϟ΍ ϲΘΑήΠΗ ϝΎΜϣ Ω΍ήϳ· ϲϨϨϜϤϳ .ΔΜϳΪΤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ˯ΎϨΑ΃ ϦΤϧ ΎϬθϴόϧ ϲΘϟ΍ ΔϴϟΎϜηϻ΍ Ε΍Ϋ ϲϫ ϩάϫϭ
Ϧϣ ϥϵ΍ ϰΘΣ ΖϨϜϤΗ Ύϣ ˬ΍άϫ Ϟϛ ϊϣ ϲϨϜϟ .ΔϠ΋Ύόϟ΍ϭ ΔγέΪϤϟ΍ ϲϓ ϥ΁ήϘϟ΍ ΖϤϠόΗϭ ˬϡϷ΍ ϲΘϐϟ ϲϫ ΔϴΑήόϟ΍ϭ ˬΔϴΑήϋ ϲΘϓΎϘΛ
ΎϬΗ˯΍ήϗ ΪόΑ ΔϴΑήϋ ΔϴΛ΍ήΗ ιϮμϨϟ ϞπϓϷ΍ ϲϤϬϔΑ ΖΌΟϮϓ ϲϧ΍ ϞΑ ..ΎϬΘϟϮϬγϭ ΎϬΘϴΑΎϴδϧΎΑ ϊΘϤΘϟ΍ϭ Ι΍ήΘϟ΍ ιϮμϧ Γ˯΍ήϗ
!Ε΍ϮϨγ άϨϣ ϻ· ΔϐϠϟ΍ ϩάϫ αέΩ΃ Ϣϟ ϲϧ΃ ϢϏέ ˬΔϴδϧήϔϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϟ΍ ΔϤΟήΘϣ
ϦϴϔϘΜϤϟ΍ ϝΎΣ ϰϠϋ ήηΎΒϤϟ΍ ϲϋϼσ΍ ϝϼΧ Ϧϣϭ Ϧϣΰϟ΍ ϊϣ ˬΔϳΩήϓϭ ΔϴμΨη ΔϴϟΎϜηϻ΍ ϥ΃ ΪϘΘϋ΃ ˯ΪΒϟ΍ ϲϓ ΖϨϛ
ϊϴϤΠϟ΍ ϥ΃ ϒϳήτϟ΍ϭ .ΔΑϮόμϟ΍ βϔϧ Ϧϣ ϥϮϧΎόϳ ϰϤψόϟ΍ ΔϴΒϟΎϐϟ΍ ϥ΃ ΖϔθΘϛ΍ ˬΙ΍ήΘϟ΍ ιϮμϧ ϊϣ ϢϬΘϗϼϋϭ Ώήόϟ΍
Ϧϣ ΕΎϴΑ΃ϭ Δϴϧ΁ήϘϟ΍ ΕΎϳϵ΍ φϔΣ ϝϼΧ Ϧϣ ΎϬΒϨΠΗϭ ϞΑ ˬΓ˷ήϤ˵ ϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϩάϫ ϰϟ΍ ϕήτΘϟ΍ ϡΪόΑ ήΧ΁ ϭ΃ ϞϜθΑ ϥϮϤϫΎδϳ
ΔϣΎϗ· Ϧϣ ϦϜϤΘϟ΍ ϥϭΩ ˭ϥϼϓ ϮΑ΃ϭ ϥϼϓ ϦΑ΍ϭ ϥϼϓ ϞΜϣ ΔϓϭήόϤϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ˯ΎϤγϷ΍ ΪϳΩήΗ ϢΛ ϱήόϤϟ΍ϭ ϲΒϨΘϤϟ΍ϭ ΕΎϘϠόϤϟ΍
.ιϮμϨϟ΍ ϩάϫ ϊϣ ΔϴόϴΒσ Δϗϼϋ
ήϔόΟ ϭ΃ ϲόϓΎθϟ΍ ϭ΃ ΔϔϴϨΣ ϮΑ΃ ϪδϔϨΑ ΃ήϘϳ ϥ΃ ϊϴτΘδϳ ϻ ˬΎ˱ ϔϘΜϣ ϭ΃ ϼ
˱ ϣΎϋ ϭ΃ Ύ˱ ΒϟΎσ ϥΎϛ ϥ· ˬΔϴΑήόϟΎΑ ϖσΎϨϟ΍
˯Ύτγϭ ΍ϮϧϮϜϴϟ ϦϴϨϳΪΘϤϟ΍ϭ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ Ϧϣ ΔΒΨϨϟ΍ ϚϠΗ ϰϟ΍ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ΝΎΘΤϳ ϞΑ ˬΔϴϣϼγϻ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ίϮϣέ ϲϗΎΑϭ ϕΩΎμϟ΍
˯ϻΆϬϟ ˯ϯέΎϘϟ΍ ΝΎΘΣ΍ ΎϤϟ ΔϣϮϬϔϣϭ ΔΜϳΪΣ ΔϐϠΑ ΔΑϮΘϜϣ ιϮμϨϟ΍ ϩάϫ ΖϧΎϛ Ϯϟϭ .ϪΗ΍ΪϘΘόϣϭ ϪϧΎϤϳ· Ι΍ήϴϣ ϦϴΑϭ ϪϨϴΑ
κϠΨΘϟ΍ϭ ˬ˯ΎτγϮϟ΍ ˯ϻΆϫ ϪΣήτϳ Ύϣ ήϳϮτΗϭ ˯ΎϨϏ΍ϭ ΓέϭΎΤϣ ϲϓ ήΜϛ΃ ΓέΪϗϭ ΔϳήΣ ϚϠΘϣ΍ ϥΎϜϟ ϞϗϷ΍ ϰϠϋ ϭ΃ ˬ˯ΎϬϘϔϟ΍
.ϪϧϮϟϮϘϳ ΎϤΑ ϲϓήΤϟ΍ϭ ϖϴπϟ΍ ϥΎϤϳϻ΍ Ϧϣ

158

ΔϟΎΣ νήϓ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬΔΛϭέϮϤϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ϭ ϲΑήόϟ΍ ϒϘΜϤϟ΍ ϦϴΑ ΔϘϴϤϋ ΓϮϫ ϖϠΧ ϰϠϋ ΪϋΎγ ϲϟΎϜηϻ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ΍άϫϭ
ήϴΧϭ ˬΔϴΛ΍ήΘϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ϭ ΓήλΎόϤϟ΍ ΔϓΎϘΜϟΎΑ ϰϤδϳ Ύϣ ϦϴΑ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΓϮϬϟ΍ ϖ˷Ϥϋϭ ˬϪΘϣήΑ ϲΑήόϟ΍ ϞϘόϟ΍ ϲϓ ϡΎμϔϧϻ΍ Ϧϣ
ϲΛ΍ήΘϟ΍ ϒϘΜϤϟ΍ϭ ˬΓήλΎόϤϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϱΫ ϱήμόϟ΍ ϒϘΜϤϟ΍ ϦϴΑ Ύϣ ϲγΎϴδϟ΍ϭ ϲϓΎϘΜϟ΍ ϲϠϘόϟ΍ Ϟμϔϟ΍ Ϯϫ ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϬϟ ϞϴΜϤΗ
.ϑϼγϷ΍ Δϐϟ ίϮϣέ ϚϔΑ ϊϠπΘϤϟ΍
ΔϨγ ϪοήϔΗ ήϣ΃ ΍άϬϓ ˬφϓΎΤϣ ϲϔϠγϭ ϱήϴϴϐΗ ϲΛ΍ΪΣ ϦϴϫΎΠΗ΍ ϦϴΑ νέΎόΗ ϙΎϨϫ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϲόϗ΍ϭϭ ϲόϴΒσ ήϣ΃
ΎϬϘϤόΑ ΍˱ΪΟ ΔϓήτΘϣ ϦϴϫΎΠΗϻ΍ Ϧϳάϫ ϦϴΑ ΔϘθϟ΍ ϥ΍ ˬΔϴΑήόϟΎΑ ϦϴϘσΎϨϟ΍ ϦΤϧ ΎϨϳΪϟ ϞλΎΤϟ΍ ϦϜϟ .ήμϋϭ Δϣ΃ Ϟϛ ϲϓ ΓΎϴΤϟ΍
.Ύ˱ ϧΎϜϣϭ Ύ˱ ϧΎϣί ϦϴϠμϔϨϣϭ ϦϳήΣΎϨΘϣ ϦϴΒόθϟ ϦϴΘϓΎϘΛ ϦϴΑ ΎϬϧ΄ϛϭ ΎϬΗΪηϭ
ΔότϘΘϣϭ ΍˱ΪΟ ΓΩϭΪΤϣ ΓέϮμΑ ϻ· ΔϴϤϠόϟ΍ϭ ΔϴΑΩϷ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ ιϮμϧ ϰϠϋ ϑήόΘϳ Ϣϟ ϱήμόϟ΍ ϒϘΜϤϟ΍
Ϊϗ ΎϨϤψόϣ ϥ΃ ΍˱ΪΟ ϲόϴΒτϟ΍ Ϧϣ ΪΠϧ ΎϤϨϴΑ .ΔϓΎΤμϟ΍ ϲϓ ΓέϮθϨϤϟ΍ ΔϴΛ΍ήΘϟ΍ ΕΎϔτΘϘϤϟ΍ϭ ΔγέΪϤϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϥϮϜΗ Ύϣ Ύ˱ ΒϟΎϏϭ
ΎϨϧϷ ˬΔϤΟήΘϤϟ΍ ΐΘϜϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΍άϫ Ϟϛϭ ˬϱΪϨϬϟ΍ ϰΘΣϭ ΎϤΑέ ϲϨϴμϟ΍ϭ ϲϜϳήϣϷ΍ϭ ϲϧΎϧϮϴϟ΍ϭ ϲΑέϭϷ΍ ϲΑΩϷ΍ Ι΍ήΘϟ΍ ΃ήϗ
ϲΛ΍ήΗ ΏΎΘϛ ϊϣ ϡΎΠδϧϻ΍ ϲϓ ΔΑϮόλ ϪΟ΍Ϯϧ ΎϨϨϜϟ ˬΔΜϳΪΤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ϰϟ΍ ϢΟήΘϣ ϲΑήϏ ϑϮδϠϴϔϟ ΏΎΘϜΑ ϊΘϤΘϧϭ ΐϋϮΘδϧ
!ϲϧ΍άϤϬϟ΍ϭ ΔσϮτΑ ϦΑ΍ ΕΎϳΎϜΣ ϰϨϏϭ Δϓ΍ήσϭ ΔϔΧϭ ΔϔδϠϔϟ΍ Δϐϟ ϑΎϔΟ ϢϏέ ˬϲϧ΍άϤϬϟ΍ ΕΎϣΎϘϣ ϭ΃ ΔσϮτΑ ϦΑ΍ ΔϠΣέ ϞΜϣ
Ϣψόϣ ϲϓ ˬϡϼϜϟ΍ ϢϠϋϭ ϦϳΪϟ΍ϭ ϪϘϔϟ΍ϭ Ι΍ήΘϟ΍ ΔϐϠΑ ϊϠπΘϤϟ΍ ϲϔϠδϟ΍ ΎϨϔϘΜϣ ΪΠϧ ˬήΧϵ΍ ϰμϗϷ΍ ϑήτϟ΍ ϰϠϋϭ
ιϮμϧ ϰϠϋ ϪΑΎΒϜϧ΍ϭ ΓήοΎΤϟ΍ ΔϐϠϟ΍ Ϧϋ ϪϋΎτϘϧ΍ ΐΒδΑ .ΓήλΎόϤϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ Ϧϋ ϡΎΗ ϪΒη ωΎτϘϧ΍ ΔϟΎΣ ζϴόϳ ˬϥΎϴΣϷ΍
ΔϐϠϟ ΎϬΘϴόΒΗϭ ΔΜϳΪΤϟ΍ ιϮμϨϟ΍ ΔϴΒϨΟ΄Α ˬϪϘϔΘϤϟ΍ ΍άϫ ˬϪϗΎϤϋ΃ ϲϓ ήόθϳ Ύϣ Ύ˱ ΒϟΎϏϭ .ϩήμϋ Δϐϟ Ϧϋ ϒϠΘΨΗ ΔϐϠΑ ΔΑϮΘϜϣ
!ΔγΪϘϤϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ Δϐϟ Ϧϋ ΔϠμϔϨϣϭ ΓΪϴόΑϭ »ΔϫϮθϣ«
ˬϲϨϳΪϟ΍ϭ ϲΣϭήϟ΍ ϪϴοΎϣϭ ϲϠϘόϟ΍ ϪΛ΍ήϴϣ ϊϣ ϲΑήόϟ΍ Δϗϼϋ ϲϓ ήϴΒϛ ήΗϮΗ ϰϟ΍ ϯΩ΃ Ι΍ήΘϟ΍ Ϧϋ ϱϮϐϠϟ΍ ωΎτϘϧϻ΍ ϥ΍
ϒϘΜϤϟ΍ϭ ˬήοΎΤϟ΍ Ϫϟ ήλΎόϤϟ΍ ϒϘΜϤϟ΍ :ϲΑήόϟ΍ ϞϘόϟ΍ ϲϫΎΠΗ΍ ϦϴΑ ΔϨϠόϣ ήϴϏ ϕϼσ ΔϴϠϤϋ ΕήΟ Ϊϗ Ϫϧ΄ϛϭ ήϣϷ΍ ϭΪΒϳϭ
αϮϘτϟ΍ϭ ΪϴϟΎϘΘϟΎΑ ϖϠόΘϳ Ύϣϭ ϲϨϳΪϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ϭ ϪόϤΟ΄Α ΦϳέΎΘϟ΍ έΎλ Ϊϗ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ΐΟϮϤΑϭ ˬϲοΎϤϟ΍ Ϫϟ ϲΛ΍ήΘϟ΍
ˬϲΨϳέΎΘϟ΍ ϲΣϭήϟ΍ ΎϬϘϤϋϭ ΎϬΘϟΎλ΃ ΓήλΎόϤϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ΕΪϘϓ ˬΔΠϴΘϨϟ΍ϭ .ϦϳΪϟ΍ϭ ΔϐϠϟ΍ ϪϘϔΑ ϦϴόϠπΘϤϠϟ Ύ˱ λΎΧ ΍˱ήϜΣ ΔϴΣϭήϟ΍
.ήμόϟ΍ ϡϮϠϋ ΏΎδΘϛ΍ϭ ΩΎϬΘΟϻ΍ϭ ΩΪΠΘϟ΍ ϰϠϋ ΎϬΗέΪϗ ΔϴΛ΍ήΘϟ΍ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ΕΪϘϓϭ
ϰϟ΍ Ώήϗ΃ ΔΤΘϔϨϣϭ ΔτδΒϣ ΔϐϠΑ ΏϮΘϜϤϟ΍ ΔϠϴϟϭ ΔϠϴϟ ϒϟ΃ κϧ ϞΜϣ ˬ΍˱ΪΟ ΔϣϮϬϔϣ ΔϴΛ΍ήΗ Ύ˱ λϮμϧ ϚϟΎϨϫ ϥ΃ ΢ϴΤλ
ϰϠϋ Δϴμόϟ΍ ΔΑ΍ήϐϟ΍ϭ ϖϠτϤϟ΍ νϮϤϐϟ΍ ϦϴΑ ΎϬΗΎϳϮΘδϣ Ρϭ΍ήΘΗ ΔϴΛ΍ήΘϟ΍ ιϮμϨϟ΍ ΔϴΒϟΎϏ ϥ΃ .Ύ˱ ϣϮϤϋ ϦϜϟ .ΓήλΎόϤϟ΍ ΔϐϠϟ΍
»ΔϣΎϤΤϟ΍ ϕϮσ« ϲϓ (ϲδϟΪϧϷ΍ ϡΰΣ ϦΑ΍) ¯ϝ ϑϭήόϣ κϧ Ϯϫϭ ˬϊ΋Ύθϟ΍ ϯϮΘδϤϠϟ ϲΟΫϮϤϧ ϝΎΜϣ Ω΍ήϳ΍ ΎϨϨϜϤϳ .ϢϬϔϟ΍
.(97ι)
:ΎϬϔϟΎΨϳ ΎϤϣ ΎϫήϴϏ ΎϫΪόΑ ϦδΤΘδϳ Ϣϟ Δϔλ ΐΣ΃ Ϧϣ ΏΎΑ
ϻ Ύ˱ ϜϠϣϭ ˬϰμόϳ ϻ ΍˱Ϊ˷ Σϭ ˬϒϟΎΨϳ ϻ ΍˱ήϣ΃ϭ ˬΎ˱ ϧΎτϠγϭ ˬΎ˱ ϴοΎϣ αϮϔϨϟ΍ ϰϠϋ Ύ˱ ϤϜΣ ΐ˵ΤϠϟ ϥ΃ Ϳ΍ ϙ͉ΰϋ΃ ϢϠϋ΍ϭ«
ˬϑΎϐθϟ΍ Ϟ˷ Τϳϭ ˬΖΑΎΜϟ΍ ϞΨϳϭ ˬΪϣΎΠϟ΍ Ϟ˷ϠΤ˵ϳϭ ˬϡήΒ˵Ϥϟ΍ ˷ϞΤ
˵ ϳ˴ ϭ ˬέήϤϟ΍ ξϘϨϳ Ϫϧ΃ϭ ˬΩήϳ ϻ ΍˱ΫΎϔϧϭ ˬϑήμ˵Η ϻ ΔϋΎσϭ ˬϯ˷ΪόΘϳ
ϝϼΘΧ΍ ϻϭ ˬϢϬΘϓήόϣ ϲϓ ρϮϘγ ϢϬϴϠϋ ϑΎΨϳ ϻϭ ˬϢϫΰϴϴϤΗ ϲϓ ϥϮϤϬΘϳ ϻ αΎϨϟ΍ Ϧϣ ΍˱ήϴΜϛ ΕΪϫΎη ΪϘϟϭ ˬωϮϨϤϤϟ΍ Ϟ˷ Τ˵ϳ
ϻϭ αΎϨϟ΍ ΪϨϋ ϦδΤΘδϤ˵Α βϴϟ ΎϤΑ ϢϬΗΎϔλ ξόΑ ϲϓ ϢϬϟ Ύ˱ ΑΎΒΣ΃ ΍Ϯϔλϭ Ϊϗ ˬϢϬγ˸ΪΣ
˴ ϲϓ ήϴμϘΗ ϻϭ ˬϢϫέΎϴΘΧ΍ Ϧδ˵ΤΑ
ήΠϫ ϭ΃ .Ϧ˸ϴΑ˴ ϭ΃ Ϯ˷ ϠδΑ Ύ͉ϣ· ϚΌϟϭ΃ ϰπϣ ϢΛ ϢϬϧΎδΤΘγ΍ ϰϬΘϨϣϭ ˬϢϬ΋΍ϮϫϷ Δοή˵ϋϭ ˬϢϫ΍ήϴΠϫ ΕέΎμϓ ˬϝΎϤΠϟ΍ ϲϓ ϰοήϳ
.»ϢϬϨϋ ϥΎΑ ϻϭ ΕΎϔμϟ΍ ϚϠΗ ϥΎδΤΘγ΍ ϢϬϗέΎϓ Ύϣϭ ˬΐΤϟ΍ νέ΍Ϯϋ ξόΑ ϭ΃
΍άϫ ϥ΃ Ύ˱ ϤϠϋ .ΔοήΘϔϤϟ΍ ΔϴΑΎϴδϧϻ΍ ϥ΍ΪϘϓ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ .κϨϟ΍ ΍άϫ ΏΎόϴΘγ΍ϭ ϢϬϔϟ ΔΑϮόλ ΩϮΟϮΑ ϖϔΘϳ ΎϨΒϠϏ΃
ϭ΃ ΔϳίΎΠϣ Ε΍Ωήϔϣ ϰϠϋ ϱϮΘΤϳ ϻϭ ˬϲόϗ΍Ϯϟ΍ ϞϴϠΤΘϟ΍ϭ ϲμμϘϟ΍ Ωήδϟ΍ ϦϴΑ ˬϲϔλϭ ΎϤϧ΍ ϲϓϮλ ϻϭ ϲϔδϠϓ κϨΑ βϴϟ
.Δϳήόη
159

ˬΎ˱ μμΨΘϣ Ζδϟ ϲϧϷ ˬήΜϛ΃ βϴϟ ΔϟϭΎΤϣ ΎϬϧ΃ Ϊϛ΅΃ .ΓήλΎόϤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ϰϟ΍ κϨϟ΍ ΍άϫ ΔϤΟήΘϟ ΔϟϭΎΤϣ ϞΠγ΃ ΎϨϫ
ˬϕΪλϭ Δϴ΋ΎϘϠΗ ϞϜΑϭ ϲϫ ΎϤϛ ΔϟϭΎΤϤϟ΍ Ρήσ΃ ϲϧ· .ϲμϘΘϟ΍ϭ ΚΤΒϟ΍ϭ βϴϣ΍ϮϘϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϲϓ ΍˱ήϴΒϛ ΍˱ΪϬΟ ϝάΑ΃ Ϣϟϭ
.ΔϏϼΑ ϭ΃ ϰϨόϣ ΎϬϤϬϓ΃ Ϣϟ ϲΘϟ΍ ϲϫϭ ˬϦϴϟϼϫ ϦϴΑ Ε΍έΎΒόϟ΍ ξόΑ ΖϛήΗ ΪϘϟ .ΔϤΟήΘϟ΍ϭ Γ˯΍ήϘϟ΍ ΔϴϟΎϜη΍ ϰϠϋ ϝΎΜϣ ˯Ύτϋϻ
Ύ˱ ϧΎτϠγϭ ˬαϮϔϨϟ΍ ϰϠϋ ΍˱ήϴΒϛ ΍˱ήϴΛ΄Η ΐΤϠϟ ϥ΍ ˬͿ΍ ϙΰϋ΃ ˬϢϠϋ΍ϭ .ΎϬϔϟΎΨϳ Ύϣ ϦδΤΘδϳ ϼϓ Δϔλ ΐΣ΃ Ϧϣ ΏΎΑ«
ˬϚϟάϛ ΐΤϟ΍ϭ ˬΪΗήϳ ϻ ΍˱ΫϮϔϧϭ ˬϪΘϨϣ ήϴϏ Ύ˱ ϋϮπΧϭ ˬΓΩϭΪΤϣ ήϴϏ Γήτϴγϭ ˬϰμόϳ ϻ Ύ˱ ϧϮϧΎϗϭ ϒϟΎΨΗ ϻ ΔϨϤϴϫϭ ˬ΍˱έΎΒΟ
΍˱ήϴΜϛ ΕΪϫΎη ΪϘϟϭ .ωϮϨϤϤϟΎΑ ΢Ϥδϳϭ ˬ(ˮϑΎϐθϟ΍ ϞΤϳϭ) ˬΖΑΎΜϟ΍ ϞϠΨϳϭ ˬΪϣΎΠϟ΍ Ώϭάϳϭ ˬΩϮϘόϤϟ΍ ΢Θϔϳϭ ˬ(ˮέήϤϟ΍ ξϘϨϳ)
ϲϓ ήϴμϘΗ ϻϭ ˬϢϫέΎϴΘΧ΍ ϦδΤΑ ϝϼΘΧ΍ ϻϭ ˬϢϬΘϓήόϣ ϒόο Ϧϣ ϢϬϴϠϋ ϑΎΨϳ ϻϭ ˬϢϬΘϫΎΒϧ ϲϓ Ϛθ˵ϳ ϻ αΎϨϟ΍ Ϧϣ
ΕέΎμϓ) ˬϝΎϤΠϟ΍ ϊϣ ϖϔΘΗ ϻϭ αΎϨϟ΍ ΪϨϋ ΔϨδΤΘδϣ ήϴϏ ΔϘϳήτΑ ϢϬϟ Ύ˱ ΑΎΒΣ΃ ΍Ϯϔλϭ Ϊϗ ˯ϻΆϫ ϥ΍ ϝϮϗ΃ ˬϢϬγΪΣ
ΙΩ΍ϮΣ ξόΑ ϭ΃ ήΠϫ ϭ΃ ΕϮϣ ϭ΃ ϥΎϴδϧ Ϧϋ Ύϣ· ϚΌϟϭ΍ ϞΣέ ϢΛ ˬ(ˮϢϬϧΎδΣ΍ ϰϬΘϨϣϭ ˬϢϬ΋΍ϮϫϷ Δοήϋϭ ˬϢϫ΍ήϴΠϫ
.»..ΐΤϟ΍
***
ΎϬϨϣ ˬΔϴΣϭήϟ΍ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΔόϴτϘϟ΍ Ϧϣ ΕΎϳϮΘδϣ ϭ΃ ϝΎϜη΃ ΓΪϋ ζϴόϧ ΎϨϧ΃ ΪΠϳ ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϠϟ ϲϓΎϘΜϟ΍ ΦϳέΎΘϠϟ ήχΎϨϟ΍
Ύϣ΃ .ΝέΎΨϟ΍ Ϧϣ νϭήϔϤϟ΍ϭ ϊϳήδϟ΍ ϲΜϳΪΤΘϟ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϊϣ ΔόϴτϘϟ΍ Ϛϟάϛϭ ˬϡϼγϼϟ ϖΑΎδϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ ϊϣ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΔόϴτϘϟ΍
ϲϓήόϤϟ΍ ϱέΎπΤϟ΍ Ϟλ΍ϮΘϟ΍ ϒϗϮΗ ΐΒδΑ ˬϲϣϼγϻ΍ ϲΑήόϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ ϊϣ ΔόϴτϘϟ΍ ϲϫ ωϮοϮϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΎϨϴϨόΗ ϲΘϟ΍ ΔόϴτϘϟ΍
ϪΛέ·ϭ ΔϴΑήόϟΎΑ ϖσΎϨϟ΍ ϥΎδϧϻ΍ ϦϴΑ ΔϳΩΎϤϟ΍ϭ ΔϴΣϭήϟ΍ ΔόϴτϘϟ΍ ΚϴΣ ˬΔϤϠψϤϟ΍ ΓήΘϔϟΎΑ ϰϤδϳ Ύϣ ϥϭήϗ ϝϼΧ ϱΩΎϤϟ΍ϭ
ϲϓΎϘΜϟ΍ ϩέϮπΣϭ ϪΑήϗ ΐΒδΑ ˬΎ˱ Σ΍ήΟ ϖϤϋϷ΍ϭ ΍˱ήϴΛ΄Η ϯϮϗϷ΍ϭ ΔϓΎδϣ ϰϧΩϷ΍ Ϯϫ ωΎτϘϧϻ΍ ΍άϫϭ ˬϲΣϭήϟ΍ϭ ϱΩΎϤϟ΍
ϪΘϴγΪϗ ήϳήΒΗϭ Ι΍ήΘϟ΍ ϚϟΫ ϝϮΣ νϮϤϐϟ΍ϭ ΔΑ΍ήϐϟ΍ ϖϠΧ ϰϠϋ ΕΪϋΎγ ϩάϫ Ϟμϔϟ΍ ΔϟΎΣ .ϲϋ΍Ϯϟ΍ ϲϣϮϴϟ΍ϭ ϲϨϳΪϟ΍ϭ
.Ϫόϣ ϞϣΎόΘϳ Ϧϣ ϰϠϋ ΔϴΗϮϫϼϟ΍ ˯Ύϔο΍ϭ
Ϧϴϴϧ΍ήϳϻ΍ϭ ϙ΍ήΗϷ΍ ϞΜϣ ΎϨϟ ΔΒϳήϗ ΏϮόη ϯΪϟ Ύ˱ ϔϠΘΨϣ Ύ˱ όΑΎσ άΧ΄Η ΔϴϟΎϜηϻ΍ ϩάϫ ϥ΍ ˬϼ
˱ Μϣ ΩΎϘΘϋϻ΍ ϦϜϤϳ
ΔϴϨσϮϟ΍ ϢϬΗΎϐϠΑ Ι΍ήΘϟ΍ ϰϠϋ ωϼσϷ΍ ϰϠϋ ϥϭήΒΠϣ ϢϬϧϷ ΎϨϋ ΔϔϠΘΨϣ ϲϣϼγϻ΍ κϨϟ΍ ϊϣ Δϗϼϋ ˯ϻΆϬϟ .ϦϴϴϧΎΘδϛΎΒϟ΍ϭ
ΔϴϓΎϘΛ Ε΍έϮτΗ Ϧϣ ΎϬΒϘϋ΃ Ύϣϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϨϳΪϟ΍ ιϮμϨϟ΍ ΔϤΟήΗ ϲϓ ˬϥήϘϟ΍ Ϟ΋΍ϭ΃ ˬϙ΍ήΗϷ΍ ΓϮτΧ ΪόΑ Ύ˱ λϮμΧϭ ˬΓΩΎΘόϤϟ΍
ΩΎϤΘϋϼϟ Ϣϫέ΍ήτο΍ ΐΒδΑ ΔϴϣϮϘϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ήΗϮΗϭ ϒγϷΎΑ αΎδΣϻ΍ Ϯϫ ΏϮόθϟ΍ ϩάϫ ΔϴϟΎϜη΍ ΰϴϤϳ Ύϣ Ϟόϟϭ .ΔϴγΎϴγϭ
ΎϬϨϋ ήΒϋ ΎϤϟΎσ ΔϴϟΎϜηϻ΍ ϩάϫϭ .ϢϬΑϮόη ΕΎϐϟ Ϧϋ Ύ˱ ϣΎϤΗ ΔϔϠΘΨϣ ϲϫϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΎϬϤγ΍ ΔϐϠΑ ΏϮΘϜϣ ϲϨϳΩ Ι΍ήΗ ϰϠϋ
.ϥ΍ήϳ·ϭ ΎϴϛήΗ ϲϓ ϥϮϴϣϮϘϟ΍ ϥϮϔϘΜϤϟ΍
ϊΒτϳ Ϣϟϭ ˬϢϟΎόϟ΍ ˯ΎΤϧ΃ ϲϓ ΓήΜόΒϣ ϲϣϼγ΍ϭ ϲΑήϋ ρϮτΨϣ Ϧϴϳϼϣ ΔΛϼΛ ΩϮΟϭ Ϧϋ ϥϮΛΪΤΘϳ Ι΍ήΘϟΎΑ ϥϮμΘΨϤϟ΍
ϲϣϼγϻ΍ ϲΑήόϟ΍ ΎϨΛ΍ήΗϭ ΎϨϨϳΩϭ ΎϨΨϳέΎΗϭ ΎϨϴοΎϣ ϦϤϜϳ ΕΎσϮτΨϤϟ΍ Ϧϣ ϦϴϳϼϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓϭ .%5 ήϴϏ ϥϵ΍ ϰΘΣ ΎϬϨϣ
.ϪϠϤϛ΄Α
ΎϤϛ ϱΩΆϳ ϻ ϱϮϐϠϟ΍ϭ ϲϓΎϘΜϟ΍ έϮτΘϟ΍ ϥϷ ˬΙ΍ήΘϟ΍ Δϐϟ ϊϣ ΎϨΘϗϼϋ ΔϠϜθϣ ϞΤΑ Ϟϴϔϛ Ϧϣΰϟ΍ ϥ΃ έϮμΘϳ Ϧϣ ˯ϰτΨϳ
ˬϦϣΰϟ΍ έϭήϤΑ ήΜϛ΄ϓ ήΜϛ΃ ΪϘόΘΗ ΔϠϜθϤϟΎϓ ˬϞλΎΤϟ΍ Ϯϫ βϜόϟ΍ ˬήμόϟ΍ Δϐϟϭ Ι΍ήΘϟ΍ Δϐϟ ϦϴΑ ΓϮϬϟ΍ ϞϴϠϘΗ ϰϟ΍ ˯ϻΆϫ ΪϘΘόϳ
έϮτΘΗ ήμόϟ΍ Δϐϟ ΎϤϨϴΑ ˬΐΘϜϟ΍ ϲϓ ΔχϮϔΤϣ ϲϫ ΎϤϛ ΔϴϗΎΑ Ι΍ήΘϟ΍ Δϐϟ ˬϦϴΘϐϠϟ΍ ϦϴΗΎϫ ϦϴΑ ϡ΍ϮϋϷ΍ ϊϣ ϯ΄ϨΗ ΔϓΎδϤϟ΍ ϥϷ
.έϮμόϟ΍ ϚϠΗ Δϐϟ Ϧϋ ήΜϛ΄ϓ ήΜϛ΃ ΪόΘΒΗϭ ΓΎϴΤϟ΍ ϊϣ
ιϮμϨϟ΍ ϞόΠϟ ΓϮϋΩ ΎϬϧ΍ ˬβϜόϟ΍ ϞΑ ˬ΍˱ΪΑ΃ Ι΍ήΘϟ΍ Ϊο Ζδϴϟ Ι΍ήΘϟ΍ ΔϤΟήΗ ϰϟ΍ ΓϮϋΪϟ΍ ϥ΃ Ϊϴϛ΄Θϟ΍ Ύ˱ πϳ΃ ΐΟϮΘϳ
ΔϠϬγϭ Δό΋Ύη ΔϓΎϘΛ Ι΍ήΘϟ΍ Ϧϣ ϞόΠϴγ ήϣ΃ ΍άϫϭ .ΔϴΑήόϟΎΑ ϦϴϘσΎϨϟ΍ϭ Ϧϴ΋έΎϘϟ΍ Ϧϣ ΔϘΣΎδϟ΍ ΔϴΒϠϏϷ΍ ϝϭΎϨΘϤΑ ΔϴΛ΍ήΘϟ΍
ιϮμϨϟ΍ ΔϤΟήΗ ϥ΍ ήϴϛάΘϟ΍ ΐΠϳ ϢΛ .ήμόϟ΍ ˯ΎϨΑ΍ϭ Ι΍ήΘϟ΍ ϦϴΑ ΔϴΣϭήϟ΍ϭ ΔϳϮϐϠϟ΍ ΓϮϬϟ΍ ήϤσ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬωϼσϻ΍ϭ Γ˯΍ήϘϟ΍

160

ΎϫήϴϏϭ ΔϳΩέϭϷ΍ϭ ΔϴϛήΘϟ΍ϭ ΔϴγέΎϔϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ϰϟ΍ ιϮμϨϟ΍ ϩάϫ ΔϤΟήΗ ϪΗ΃ήΠΑ ϲϫΎπϳ Ϧϟ ΔΜϳΪΤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ϰϟ΍ ΔϴΛ΍ήΘϟ΍
.Δϴϣϼγϻ΍ ΏϮόθϟ΍ ΕΎϐϟ Ϧϣ
ίϮϨϛ Ν΍ήΧ΍ ϲϐΘΒϳ ϦϤΑ ϪΒη΃ ΎϨϧ΍ .Ι΍ήΘϟ΍ ιϮμϧϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϟ΍ ΏΎΒθϟ΍ ΓΩΎϋϻ ΔϟϭΎΤϣ ϩάϫ ΎϨΗϮϋΩ ϥ΍
.˯ΎϳήΛϷ΍ ΎϬϓϼγ΃ Ι΍ήϴϣ ϥΎϣΰϟ΍ ΎϬϨϣ ωΎο΃ ΓήϴϘϓϭ ΔϨΗΎϓ ˯ΎϨδΤϟ ΎϬδΒϠϳϭ ˬΔϘϴΘϋ ϖϳΩΎϨλ Ϧϣ ΓήΧΎϓ ΏΎϴΛϭ

ΔϴΗΎϣϮϠόϣ ϖΣϼϣ
ΏϮόη ϝϮλ΃ϭ ΔϴϣΎδϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ Ϧϋ
ΐϳήόΘϟ΍ ΦϳέΎΗϭ ΔϘτϨϤϟ΍

ΔϴΑήόϟ΍ ΔϳΪΠΑϷ΍ ˯ΎϤγ΃ ϲϧΎόϣ Ϟλ΃
ΩϮΟϭ ϰϠϋ Ύ˱ ϘϠτϣ ϞϴϟΩ ϻ ϪϧϷ ϢϫΪΣϭ ϢϬϋ΍ήΘΧ΍ϭ ϦϴϴϧΎόϨϜϟ΍ ϊϨλ Ϧϣ ϻ· βϴϟ ϲϧΎόϨϜϟ΍ ςΨϟ΍ ϥ· ϝϮϘϨϓ ϦΤϧ Ύϣ΃«
.ϢϣϷ΍ Ϧϣ ϢϫήϴϏ ΪϨϋ ωϮϨϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ΔϴϓήΣ ΔϳΪΠΑ΃
΍ϮϧΎόΘγ΍ ϢϬϧ΃ϭ ϱέΎϤδϤϟ΍ ϢϠϘϟ΍ϭ ϲϔϴϠϏϭήϴϬϟ΍ ςΨϟΎΑ ϡΎϤϟ· ϢϬϟ ϥΎϛ ςΨϟ΍ ΍άϫ ϲϋήΘΨϣ ϥ΃ ϝΎϤΘΣ΍ ΍άϫ ϊϨϤϳ ϻϭ
.ΪϳΪΠϟ΍ ϢϬτΧ ω΍ήΘΧ΍ ϰϠϋ ϦϴτΨϟ΍ ϦϳάϬϟ ΕΎϣϼϋϭ έϮλ ξόΒΑ
έϮμϟΎΑ Δϗϼϋ ΔϴϧΎόϨϜϟΎΑ ΎϬϴϧΎόϤϟ ΪΠϧ ΎϨϧΈϓ ΍˱έϮλ Ζδϴϟ ΖϧΎϛ ϥ·ϭ ΔϴϧΎόϨϜϟ΍ ϑϭήΤϟ΍ ϥ΃ ϝΎϤΘΣϻ΍ ΍άϫ ΪϳΆϳ Ϊϗϭ
: ϲΗϵ΍ ϝϭΪΠϟ΍ Ϧϣ ϚϟΫ ΢πΘϳ ΎϤϛ
.Ϟ˴ϤΟ : ϞϤϴΟ

ΓήϘΑ : ϒϟ΃

ΏΎΑ : Ζϟ΍Ω ΖϴΑ : ΖϴΑ
161

ΕϮΣ : ϥϮϧ

ϙΎΒθϠϟ ΪϳΪΣ ΔϜΒη : Ύϫ

ΎμόϟΎϛ ΎϬϴϠϋ ΪϤΘόϳ Δϟ΁ : ΦϣΎγ Ϊ˴Ηϭ : ϭ΍ϭ
Ϧϴϋ : Ϧϴϋ

Ρϼγ : Ϧϳ΍ί

Ϣϓ : Ύϓ

ς΋ΎΣ : ΖϴΣ

ΪϴμϠϟ ΔϜΒη :ϱΩΎλ

ζϨΣ : Ζϴσ

ρΎϴΨϟ΍ Ϣγ : ϑϮϗ Ϊϳ : ΩϮϳ
α΃έ : ζϳέ
Ϧ
˸˷ γ
˶ : Ϧϴη

Ϊϴϟ΍ ϒϛ : ϑΎϛ

ήϘΒϟ΍ Ώήπϟ Ύμϋ : ΪϤϟ
»Δϣϼϋ : ϭΎΗ ˯Ύϣ : Ϣϴϣ

.»99-100 ι - ϥϮδϨϔϟϭ - ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ΦϳέΎΗ« ΏΎΘϛ Ϧϣ
***
ϲϣ΍έϵ΍ ϞλϷ΍ϭ ˬΔϳΪΠΑϷ΍ϭ ϲΑήόϟ΍ ςΨϟ΍
.Ύ˱ δΒΘϘϣ ϞΑ ϼ
˱ ϴλ΃ βϴϟ Ϫϧ΃ έ΍ήϗ· ϢϬϟ΍Άγ ϲϓϭ ˮςΨϟ΍ ΎϧΎΗ΃ Ϧϳ΃ Ϧϣ :Ώήόϟ΍ ϝ΄γ« *
ϥ΄Ϝϟ ˬΕΎϓ΍ήΧϭ ήϴσΎγ΃ ϪϨϋ Ώ΍ϮΠϟ΍ ϥϮϜϳ ξϣΎϏ Ϧϋ ϝ΍Άγ Ϟϛ ϥ΃ ϲϫϭ : ΔϣΎϋ ΔϘϴϘΣ ΎϨϤϠόϳ ΦϳέΎΘϟ΍ϭ
Ρϭήϳ ϢΛ »ϱέΩ΃ Ϣόϧ« : ϝϮϘϳ Ϋ· ΍άϫ ξϴϘϧ ϰϠϋ ήϣϷ΍ ϥΎϛ ϞΑ »ϱέΩ΃ Ζδϟ« :ϝϮϘϳ ϥ΃ Ϧϣ ϒϜϨΘδϳ ϥΎϛ ϢϳΪϘϟ΍ ϝϭΆδϤϟ΍
.ΩϭήθϠϟ ϪϟΎϴΧ Ύ˱ ϛέΎΗ ΕΎϳ΍ϭήϟ΍ϭ κμϘϟ΍ ϊπϳ
Ύ˱ γΎϧ΃ ΍ϮϧΎϛ ϢϬ˷τΧ Ώήόϟ΍ ΍ϮϤϠϋ Ϧϳάϟ΍ ϥ
˷ ΃ Ϧϣ ήϴσΎγϷ΍ ϯΪΣ΍ ϲϓ ˯ΎΟ Ύϣ ϝ΍Άδϟ΍ ΍άϫ Ϧϋ Δϔϳήτϟ΍ ΔΑϮΟϷ΍ Ϧϣϭ
˯ΎϤγϷ΍ ϩάϫ ϥ΍ ΢ο΍ϭϭ ϩήΧ΁ ϰϟ΍ ...ϥΎϤϠϛϭ ϲσΎΣϭ ίϭΎϫ ϭ΃ ί΍Ϯϫϭ ˬΪΟΎΑ΃ ϭ΃ ˬΩΎΟ ϮΑ΃ ϢϬϨϣ ΔϤϳΪϘϟ΍ ΔϴϠϫΎΠϟ΍ ϲϓ ΍ϮϜϠϫ
ϑϭήΤϟΎϓ .ΎϬψϔΣ έΎϐμϟ΍ ϰϠϋ ϞϬδϳ ΕΎϤϠϛ ϞϜθΑ ΔϤϳΪϘϟ΍ Δϴϣ΍έϵ΍ ˯ΎΠϬϟ΍ ϑϭήΣ ΐϴΗήΗ ϲϫ ˬΕΎϴϤδϣ ΎϬϟ βϴϟ
ϚϟΫϭ .»Ζηήϗ κϔόγ ϦϤϠϛ ϲτΣ ίϮϫ ΪΠΑ΃« ΕΎϤϠϛ ϲϓ ΎϬΒϴΗήΗ ΐδΤΑ ΖόϤΟ Ϊϗ - ϥϭήθϋϭ ϥΎϨΛ΍ ΎϫΩΪϋϭ -Δϴϣ΍έϵ΍
΍˱ΪΣ΍ϭ ϒϟϷ΍ ΔϤϴϗ ΖϧΎϜϓ .ΔϳΪϨϬϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ αΎΒΘϗ΍ ϞΒϗ ϡΎϗέϸϟ Ύ˱ πϳ΃ ϡΪΨΘδΗ ΖϧΎϛ ΎϬϧϷ ˬΐϴΗήΘϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ΎϬψϔΣ ΔϴϐΑ
Ώήόϟ΍ άΧ΃ ϥΎϳήδϟ΍ Ϧϋϭ .ΔϳΪϨϬϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ ΍ϮδΒΘϗ΍ Ϧϳάϟ΍ Ϣϫ ϥΎϳήδϟ΍ϭ .400 ΔϳΩΪόϟ΍ ϪΘϤϴϗϭ ˯ΎΘϟ΍ ϑήΣ ϰϟ΍ ϦϴϨΛ΍ ˯ΎΒϟ΍ϭ
Ϧϣ ϪϘΣ Ϟπϓ ϱΫ Ϟ˷ ϛ ϲτόϨϓ ϦΤϧ Ύϣ΃ .Ώήόϟ΍ ϊοϭ Ϧϣ ΎϬϧ΃ Ύ˱ Ϥϫϭ ΔϴΑήόϟ΍ ϡΎϗέϷΎΑ Ώήϐϟ΍ ϲϓ ϑήόΗ ϲΘϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ ϩάϫ
.ΔϳΪϨϬϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ ΎϨϣΎϗέ΃ ϰϤδϧϭ ˬϞπϔϟ΍
»ϥΎϤϠϛ« ΢Βμϳ ϦϤϠϛϭ ˬήθΑ Ϯϫϭ ΩΎΟ ϮΑ΃ Ϯϫ ΪΠΑ΃ ϥ΃ ϢϫϮΗ ΓέϮτγϷ΍ ΐΣΎλ ϥ· ϝϮϘϨϟ ˬίϮϫ ΪΠΑ΃ ϰϟ΍ ΩϮόϧϭ
.»ΓΪϴμϘΑ ϪΗϮϣ ΪϨϋ ΎϫΎΑ΃ ΖΛέ ΓήϋΎη ϦϬϨϣ ΓΪΣ΍ϭ ˬΕΎϨΑ ϊΑέ΃ Ϫϟϭ
.»89 - 90 ι - ΔΤϳήϓ βϴϧ΃ - ΔϐϠϟ΍ ϲϓ ΕΎϳήψϧ« ΏΎΘϛ Ϧϣ
***
ΓέΎπΤϟ΍ϭ Γϭ΍ΪΒϟ΍ ϦϴΑ ΔϴΑήόϟ΍
Ϟλ΃ ϥϷ ˬΎ˱ ΌσΎΧ ΍˱ήϣ΃ ϭΪΒϳ ΔϴΑήόϟ΍ ϯέΎΤμϟ΍ ϲϓ ΎϬϠλ΃ ϰϟ΍ Ύ˱ ϣϭΩ ΎϬϋΎΟέ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ Ε΍ΩήϔϤϟ΍ Ϟλ΃ ΔϠϜθϣ ϥ·
:ϝΎΠϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϱ΃έ ΎϨϫ .ΎϳέϮγϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ϰϟ΍ ϪϋΎΟέ· ΐΠϳ ΔϳέΎπΤϟ΍ Ύ˱ λϮμΧϭ ΔϴΑήόϟ΍ Ε΍ΩήϔϤϟ΍
ΕΎϐϠϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ Όϴη ϥϮϓήόϳ ΍ϮϧϮϜϳ Ϣϟ ϦϴϤϠδϤϟ΍ Ϧϣ ΔϐϠϟ΍ ˯ΎϤϠϋ ϊϴϤΟ ϥ΃ ϒγϷ΍ Ϊη΃ Ϫϟ ϒγΆϳ ΎϤϣ ϦϜϟϭ« *
Ϧϣ ήϴΜϛ ΎϬϳΩΆϳ ϲΘϟ΍ ΔϘϴϗΪϟ΍ ϲϧΎόϤϟ΍ ϥΎϴΑ ϰϟ΍ ΍ϮϘϓϮϳ Ϣϟ ϢϬϧ΃ ϚϟΫ Ϧϋ ΄θϨϓ ΔΤϴΤλ Δϓήόϣ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ϭ ΔϳήΒόϟΎϛ ΔϴϣΎδϟ΍
ϪϧϷ ΕΎϤϠϜϟ΍ ϕΎϘΘη΍ ϢϬϔΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ΔθΣΎϓ ρϼϏ΃ ϲϓ ϢϬϋϮϗϭ Ύ˱ πϳ΃ ϚϟΫ Ϧϋ ΄θϧϭ ΎϬόοϭ Ϟλ΃ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎϤϠϜϟ΍
162

.ΓΪΣ΍ϭ ΔϴϣΎγ Δϐϟ ϰϠϋ ϪΜΤΑ ϲϓ ήμΘϗ΍ ΍Ϋ΍ ΔϤϠϜϟ΍ ϕΎϘΘη΍ Ϟλ΃ ϰϟ΍ ΚΣΎΒϟ΍ ϱΪΘϬϳ ϥ΃ ϝ΍ϮΣϷ΍ Ϟϛ ϲϓ ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣ βϴϟ
ϲϓ ΔΤο΍Ϯϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϰϟ΍ ΔϟϮϬδΑ ϱΪΘϬϳ ϥ΃ ωΎτΘγ΍ ΕΎϤϠϜϟ΍ Ϧϣ ΔϤϠϛ ϲϓ ϙήΘθΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ϦϴΑ ϥί΍ϭ ΍Ϋ΍ ϪϨϜϟ
.ΎϬϗΎϘΘη΍ Ϟλ΃
ΔϴΑήϋ ΕΎϤϠϜΑ ΍ϭ΅ΎΟ ϥ΍ ΕΎϤϠϜϟ΍ Ϧϣ ϪόϤΟ ϦϜϤϳ Ύϣ Ϟϛ Ώ΍ήϋϷ΍ Ϧϣ ΍ϮόϤΠϳ ϥ΃ ϰϠϋ ˯ΎϤϠόϟ΍ ιήΣ Ϧϣ ΄θϧϭ
΍ϮΗ΄ϳ ϥ΃ Ώ΍ήϋϷ΍ ϰϠϋ ΓΪθΑ ϥϮΤϠϳ ΍ϮϧΎϛ ˯ΎϤϠόϟ΍ ˯ϻΆϫ ϥϷ ϚϟΫϭ ϢϬϨϣ ϖϳήϓ ϦϴΑ Δϟϭ΍ΪΘϣ ϻϭ Ώήόϟ΍ ΪϨϋ ΔϓϮϟ΄ϣ ήϴϏ
ΪμϘϳ ϥΎϛ Ϧϣ ϦϴΑΫΎϜϟ΍ Ϧϣϭ ΏΫΎϛ Ϯϫ Ϧϣϭ ϕΩΎλ Ϯϫ Ϧϣ ϝΎΤϟ΍ ΔόϴΒτΑ Ώ΍ήϋϷ΍ ˯ϻΆϫ ϦϴΑ ϥΎϛϭ ΕΎϤϠϜϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪΠΑ ϢϬϟ
ήϴϏ ΖϴϘΑ ϞΑ Ύ˱ ϣΎΗ Ύ˱ ΟΎϣΪϧ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϲϓ ΞϣΪϨΗ ϥ΃ ϊτΘδΗ Ϣϟ ΔϘϠΘΨϤϟ΍ ΕΎϤϠϜϟ΍ ϩάϫ ϦϜϟϭ .ΕΎϤϠϜϟ΍ ϕϼΘΧ΍ϭ ϖϴϔϠΘϟ΍
ϲΑήόϟ΍ ΏΩϷ΍ ϲϓ ίΎΠϤϟ΍ ϝΎϤόΘγ΍ ΓήΜϛ Ϧϣ ΄θϧ Ϛϟάϛϭ .ϪϟΎϤόΘγ΍ ΔΤμΑ ϕϮΛϮϣ ήϴϏ Ϟχ ΎϬϨϣ ήϴΜϛϭ ϰϨόϤϟ΍ ΔΤο΍ϭ
΍ϮΣήθϳ ϥ΃ ˯ΎϤϠόϟ΍ ϝϭΎΣ ΎϤϟϭ .ΔϳϮϐϠϟ΍ ΎϬΗΩΎϣ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ ΔϟϻΪϟ΍ ΔϣϮϬϔϣ ϻϭ ϰϨόϤϟ΍ ΔΤο΍ϭ ήϴϏ υΎϔϟϷ΍ Ϧϣ ήϴΜϛ ΩϮΟϭ
ϥ
˳ Ύόϣ ϲϓ ϯήΧ΃ Ύ˱ χΎϔϟ΍ ΍ϮϠϤόΘγΎϓ ϲϘϴϘΤϟ΍ ϩΎϨόϤΑ ϚϟΫ ϰϟ΍ ϢϬϠλϮϳ Ύϣ υΎϔϟϷ΍ Ϧϣ ΍ϭΪΠϳ Ϣϟ ΎϬΘϟϻΩ ΍ϮΤοϮϳϭ ΎϫΎϨόϣ
νϮϤϐϟ΍ϭ ϡΎϬΑϹ΍ ϞϴϠόΗ ϢϬΘϟϭΎΤϤΑ ˯ΎϤϠόϟ΍ ˯ϻΆϫ ϥ΄Ϝϓ ϰϨόϤϟ΍ ΔϤϬΒϤϟ΍ υΎϔϟϷ΍ ΩΪϋ ΕΩ΍ί ϥ΃ Ϫϧ΄η Ϧϣ ϥΎϛ Ύ˱ πϳ΃ ΔϳίΎΠϣ
ϥϮϠϴϤϳ ΍ϮϧΎϛ Ϧϳάϟ΍ ˯΍ήόθϟ΍ ξόΑ υΎϔϟϷ΍ Ϧϣ ωϮϨϟ΍ ΍άϫ ϞϐΘγ΍ Ϊϗϭ .Ϫϴϓ ΓΩΎϳΰϟ΍ϭ ϪΘϔϋΎπϣ ΍ϭΩ΍έ΃ Ϊϗ ΔϳϮϐϠϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍ ϲϓ
ΕΎϐϠϟ΍ ΦϳέΎΗ« ΏΎΘϛ Ϧϣ .»ΎϬΘΤλ ϲϓ ϙϮϜθϤϟ΍ ϭ΃ ϝΎϤόΘγϻ΍ ΓέΩΎϨϟ΍ υΎϔϟϷΎΑ Ϣϫήόη ΍ϮθΤϓ Ώ΍ήϏϹ΍ϭ ϡΎϬΑϹ΍ ϰϟ΍
.»217-218 ι - ϥϮδϨϔϟϭ - ΔϴϣΎδϟ΍
***
ϒϳήόΘϟ΍(ϝ΍)˰ϟ ϱΪϛϷ΍ ϞλϷ΍
ϲϫ ΔϳΪϛϷ΍ ΔϐϠϟ΍ ΖϧΎϛϭ .ΎϳέϮγϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϐϠϟ ϱέΎπΤϟ΍ϭ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ϰϨϐϟ΍ ΔΜϳέϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϥ·
ΎϬΘΛέϭ ΚϴΣ ΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ ϥϭήϗ ΔόπΑ ϰΘΣ ΔϘτϨϤϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΔϠϤόΘδϣ ΖϠχ ϲΘϟ΍ϭ ˬΕΎϐϠϟ΍ ϩάϬϟ ήΒϛϷ΍ϭ ϰϟϭϷ΍ ΓΪ΋΍ήϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍ ϥΫ· ..ΎϬΗέΎπΣϭ ΔϳήϣϮδϟ΍ ΔϐϠϟ΍ Ι΍ήϴϣ Ϟϛ ΖΒϋϮΘγ΍ Ϊϗ ΖϧΎϛ ΎϫέϭΪΑ ΔϳΪϛϷ΍ϭ .ΔϴϧΎϳήδϟ΍ - Δϴϣ΍έϵ΍ ΔϐϠϟ΍
: ήϣϷ΍ ΍άϫ ΔΤλ ϰϠϋ ϝΎΜϣ ΎϨϫϭ ˬΔϳήϣϮδϟ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ϊϴϤΟ ΔΜϳέϭ
ϢϟΎόϟΎΑ ϥΎδϧϻ΍ ϖ΋ϼϋ Ϫόϣ ΕέϮτΗ ϲϨϫΫ ϡΎψϧϭ ϱήϜϓ ΃ΪΒϤϛˬ ΔϴΑήόϟ΍ ϒϳήόΘϟ΍ »»ϝ΍« ¯ϝ ϲΗϮϫϼϟ΍ ΃ΪΒϤϟ΍« *
ΎϨϟ ϰϠΠΘΗ ˬΔϴϨϫΫ Δϗϼόϛ ϪϴϟΎόΗ νήϓ ϩΪΠϧ ϞΑ ˬϥΎδϧϻ΍ ΕΎϴϣϮϳ Ϧϋ ϼ
˱ μϔϨϣ ΍˱ΪϴόΑ Ύ˱ ϴϟΎόΘϣ Ύ˱ δΣ »Ϟϳ·« ϪϟϹ΍ ϖΒϳ Ϣϟ ϪϟϮΣ
ΎϬϴϟ΍ ΄Πϟ ϲΘϟ΍ ΔϘϳήτϟ΍ ϩάϫ Ε΍ΩήϔϤϠϟ ΔϳήϣϮδϟ΍ ϒϴϨμΘϟ΍ ΔϘϳήσ νήόΘδϧ ϦϴΣ ϦΤϨϓ .ιΎΧ ϪΟϮΑ ΔϐϠϟ΍ ϝΎϤόΘγ΍ ϝϼΧ
ϪψϔϠΑ »Ϟϳ΍« ΪΠϧ ˬΔϘϳήτϟ΍ ϩάϫ νήόΘδϧ ϦϴΣ ˬφϔϠϟ΍ ϲϓ Ύ˱ δϧΎΠΗ ΎϬΗΎϴϤδΗ ϞϤΤΗ ϲΘϟ΍ ˯ΎϴηϷ΍ ϦϴΑ ΰϴϴϤΘϠϟ ϥϮϳήϣϮδϟ΍
.˯ΎϴηϷ΍ ϲϓ ϦϣΎϜϟ΍ ϲ΋ΪΒϤϟ΍ ΩϮΟϮϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ ϋϮϧ ϲϨόϳ ϥΎϛ »ϥ΁« ϱήϣϮδϟ΍
ϖϴοϭ ϢϬϳΪϟ ΔδϧΎΠΘϤϟ΍ υΎϔϟϷ΍ ΓήΜϜϟ ϚϟΫϭ ˬΎϬϟϮϟΪϣ ϒϨλ ΩΪΤΗ ΓέΎηΎΑ Δψϔϟ Ϟϛ ϥϮϘϓήϳ ϥϮϳήϣϮδϟ΍ ϥΎϛ ΪϘϟ
ˬΔϤϠϜϟ΍ ϒϨλ ϥϭΩΪΤϳ ΍ϮϧΎϛ ΔϤϠϜϠϟ Δ΋ΩΎΒϛ Ύ˱ ΒϟΎϏ ϥϮϜΗ ϲΘϟ΍ ΓέΎηϻ΍ ϩάϬΑϭ .ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϊτϘϤϟ΍ ΎϬχΎϔϟ΃ ϰϠϋ ΐϠϐϳ ϲΘϟ΍ ϢϬΘϐϟ
ΔϴϨϫάϟ΍ ϥϮϳΩΎϛϷ΍ Ιέϭ ΚϴΣϭ .ήΧ΁ ˯ϲη ϱϷ ϭ΃ ˬϥΪόϤϟ ϭ΃ ϥΎδϧϹ ϭ΃ ή΋Ύτϟ ϭ΃ ΓήΠθϟ ϭ΃ ϪϟϹ Ύ˱ Ϥγ΍ ΖϧΎϛ Ύϣ ΍Ϋ·
ΔϴϤδΗ ΐϧΎΟ ϰϟ΍ »ϲϛ« νέ΃ ΓέΎη΍ ϥϮόπϳ ΍ϮϧΎϛ ΎϤϛϭ .ϒϴϨμΘϟ΍ ϲϓ ΔϘϳήτϟ΍ ϩάϫ ϢϬϨϋ ΍ϮΛέϭ ˬΎϬΘϓΎϘΜΑ ΔϳήϣϮδϟ΍
.Ϫϔλϭ ΰϴϴϤΘϟ ΔϬϟϵ΍ ΪΣ΃ ΔϴϤδΗ ΐϧΎΟ ϰϟ΍ »ϝ΍« ΓέΎη΍ ϥϮόπϳ ΍ϮϧΎϛ Ϛϟάϛ έΎτϗϷ΍ ΪΣ΃
ΔϤ΋Ύϗ ΓήϴϬθϟ΍ »ϝΎΒϴϧΎΑ έϮη΃« ΔΒΘϜϣ ϲϓ ΕΪΟϭ ΚϴΤΑ ˬϑϻϵ΍ ΖϐϠΑ ΪϘϓ »ϝ΍« Δϔλ ΎϬΘϘϓ΍έ ϲΘϟ΍ ˯ΎϤγϷ΍ Ύϣ΃
.ϙ« ΩΪϋ .Ϫϟ· ΐϘϠΑ Ϣγ΍ ΔΌϤΛϼΛϭ ϑϻ΁ ΔΛϼΛ »ϞϤϳΩ .Ω« ϊϤΟ ΎϤϛ .ϞλϷ΍ ϲϠΑΎΑ ˬϪϟ· Ϣγ΍ Δ΋ΎϤδϤΧϭ Ϧϴϔϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϢπΗ
.ΎϬϨϣ Δ΋ΎϤόΑέ΃ϭ Ϧϴϔϟ΃ »ΖδϴϔϜϟϮΗ

163

ϥ΃ ΪΠϧ ˬ΍άϫ ϱήϣϮδϟ΍ ϒϴϨμΘϟ΍ ΏϮϠγ΃ ΖΛέϭ ϲΘϟ΍ ΔϳΩΎϛϷ΍ ΎϬγ΃έ ϲϓϭ ˬΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ΕΎϧΎϜϣ΍ ΎϨοήόΘγ΍ ΍Ϋ΍ϭ
Ε΍ήΒΧϭ ΎϬΗΎΠϬϟ ΩΪόΗϭ ΎϫέΎθΘϧϻ ˬϻ˱ ϭ΃ ˬϕΎϘΘηϻ΍ ϖϳήτΑ ΕΎϴϤδΗ ϖϠΨϟ ΔϴΗ΍Ϋ ΔϴϠΑΎϗ ϞϤΤΗϭ Ε΍ΩήϔϤϟ΍ Δόγ΍ϭ ΕΎϐϠϟ΍ ϩάϫ
ΔϤϠϜϠϟ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϊτϘϤϟ΍ ΎϬϴϠϋ ΐϠϐϳ ϲΘϟ΍ ˬΔϳήϣϮδϟ΍ ΔϐϠϟ΍ βϜόΑ ˬϊσΎϘϤϟ΍ ΔϴΛϼΛ ΔϴγΎγϷ΍ ΎϬΗ΍Ωήϔϣ ϥϮϜϟ ˬΎ˱ ϴϧΎΛϭ ˬΎϬ΋ΎϨΑ΃
.ΓΪΣ΍Ϯϟ΍
ΎϬϟ ΔΟΎΤϟ΍ ϡΪόϟ ΔϤϳΪϘϟ΍ ϒϴϨμΘϟ΍ ΔϘϳήσ Ϧϋ ϲϨϐΘδΗ ΔϳΩΎϛϷ΍ ΔϐϠϟ΍ ΖΣ΍έ ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϐϠϟ ΓΰϴϤϟ΍ ϩάϫ ΔΠϴΘϨΑϭ
»ϝ΍« Δ΋ΩΎΑ Ϯϫ ϪϨϋ ˯ΎϨϐΘγϻ΍ ΙΪΤϳ Ϣϟ Ύϣ ϦϜϟϭ .ΔϳήϣϮδϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ΕΎϴϠΑΎϗ ϲϓ ϦϜϳ Ϣϟ Ύϣ Ϯϫϭ .φϔϠϟ΍ ϊϳϮϨΘϟ ΎϬΘϴϠΑΎϗ ΐΒδΑ
ϢϳΪϘϟ΍ ϲΗϮϫϼϟ΍ ΃ΪΒϤϟ΍ ϖϓϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϟ΍ ˬϭΪΒϳ ΎϤϛ ˬΎϨΘϠλϭ Ϊϗϭ .ΔϴϤδΗ Ϟϛ ϲϓ ϖϠτϤϟ΍ ϖϓ΍ήΗ ΖϴϘΑ ϩάϬϓ .ΔϴΗϮϫϼϟ΍
ΎϬΗ΍Ϋ ΔϴΗϮϫϼϟ΍ ˯ϯΩΎΒϤϟ΍ ϞϤΤΗ ϝ΍ΰΗ ϻ ΎϫΪΠΗ ˬΎϬΗϻΎϤόΘγ΍ ωϮϨΗ ϰϠϋ ˬϩάϫ Ϋ· ˬ˯ΎϤγϸϟ ϒϳήόΘϟ΍ »ϝ΍« ΔϔϴχϮΑ ΎϫΎϨϓήόϓ
.ΔϤϳΪϘϟ΍ ΔϴϨϫάϟ΍ ϲϓ ΎϬϴϟ΍ ϝΪΗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍
ΎϬΗ΍ϭΩ΃ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ Ϊϋ΍Ϯϗ ϲϓ ϪψΣϼϧ ϱάϟ΍ ϊγ΍Ϯϟ΍ ϱΩΎϛϷ΍ ήϴΛ΄Θϟ΍ Ϯϫ ν΍ήΘϓϻ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ϊΠθϳ Ύϣϭ
ΐϧΎΟ ϰϟ΍ ˬΎϬΑ΍ήϋ· ΕΎϛήΣϭ ˬΔϳΩΎϛϷ΍ ΔϐϠϟ΍ Ϊϋ΍ϮϘϟ Δϴϋήθϟ΍ ΔΛέ΍Ϯϟ΍ ΎϬϧ΃ ϥΎϨΌϤσΎΑ ϝϮϘϟ΍ ϊϴτΘδϧ ΚϴΤΑ ˬΎϬΗ΍Ωήϔϣϭ
ϪΟϮΑ ΔϴϣΎόϟ΍ ΕΎΠϬϠϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ˬϡϮϴϟ΍ ΔϠϤόΘδϤϟ΍ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΕΎΗΎΒϨϟ΍ ˯ΎϤγ΃ ϲϓ ΔϴΣ ϝ΍ΰΗ ϻ ϲΘϟ΍ ΎϬΗ΍Ωήϔϣ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍
.ιΎΧ
Δ΋ΩΎΑ ΖϴϘΑϭ ˬϦϴϴϣΎδϟ΍ ϱΪϳ΃ ϰϠϋ ˬϱϮϐϠϟ΍ έϮτΘϟ΍ ϊϣ Ύ˱ όϴϤΟ ΔϳήϣϮδϟ΍ ϒϴϨμΘϟ΍ ˯ϯΩ΍ϮΑ ΖτϘγ Ϊϗ ϥϮϜΗ ΍άϜϫϭ
ϲτγϮΘϤϟ΍ ϕήθϟ΍ ΓέΎπΣ ϥΎδϧ΍ ϪΑ ϞϣΎόΗ ϱάϟ΍ ϲΗϮϫϼϟ΍ ϲϔϴϨμΘϟ΍ ˯ΪΒϤϟ΍ ϰϠϋ ΍˱ΪϫΎη ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϲϓ ΎϫΪΣϭ »ϝ΍«
.ΔϨγ ϑϻ΁ ΔΛϼΛ ΏέΎϘϳ Ύϣ ϝ΍Ϯσ ϱϮϴγϵ΍
ˬΔϳέϮδϟ΍ ΔϳΩΎΒϟ΍ ϲϓ ΔϘϠΤϟ΍ ϩάϫ ϢϟΎόϣ ΪΠϧ ΔϴΗϮϫϼϟ΍ »ϝ΃« ϭ ΔϳϮϐϠϟ΍ »ϝ΍« ϦϴΑ ϞμΗ ΔϘϠΣ Ϧϋ ΚΤΒϧ ϦϴΣϭ
ϢϬϨϣ έΪΤΗ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϴΑήϐϟ΍ ϦϴϴϣΎδϟ΍ϭ ϦϴϳΩΎϛϷ΍ ϦϴΑ ϱϮϐϠϟ΍ ϞϋΎϔΘϟ΍ϭ ϲϨϫάϟ΍ έϮτΘϟ΍ ΍άϫ ϞΜϤϟ ΢ϟΎμϟ΍ ϲόϴΒτϟ΍ ϥΎϜϤϟ΍
.ϲϓΎϘΜϟ΍ ϢϬΛ΍ήΗϭ ϢϬΘϟϼδΑ Ώήόϟ΍
.(ϥΎϤΣέ ϱ΃) »ϮϧΎ˷ϣέ« Ϛϟάϛ ϰϋΪϳ Ϯϫϭ ΔϳέϮδϟ΍ ΔϳΩΎΒϟ΍ Ϫϟ· Ϫϧ΄Α ΔϳΩΎϛϷ΍ ιϮμϨϟ΍ ϲϓ »ϮΗέΎϣ« ϪϟϹ΍ ϑήϋ ΪϘϟ
ˬ»Ϳ΍« ΪόΑ ΎϤϴϓ ΢Βλ΃ ϱάϟ΍ »Ϫϟϻ΍« ϱ΃ »ϝ΃ ϝ΃« ˬϦϴΘϴΗϮϫϻ ϦϴΗέΎηΎΑ Ύ˱ ϗϮΒδϣ Ύ˱ ΒϟΎϏ ϪϤγ΍ ϲΗ΄ϳ ϥΎϛ ϪϟϹ΍ ΍άϫϭ
ΓέΎη΍ ϞΒϗ ˬϚϟΫ ΪόΑ ˬϊοϮΗ ΕΪϏ ϲΘϟ΍ ˬϒϳήόΘϟ΍ »ϝ΃« ΖΤΒλ΃ ΖϧΎϛ ΔϫϮϟϸϟ ϰϟϭϷ΍ ΓέΎηϻ΍ ϥ΃ νήΘϔϧ ΎϨϫϭ .ϡΎϏΩϹΎΑ
΢ΒμΗ ϥΎϤΣήϟ΍ ϱ΃ »ϮΗέΎϣ« ϪϟϺϟ ϲϧΎΜϟ΍ Ϣγϻ΍ ϞΒϗ ϒϳήόΘϟ΍ ΍άϫ ΎϨϠϤόΘγ΍ ΍Ϋ΍ϭ .ΔϘϠτϤϟ΍ ΔϫϮϟϷ΍ ΪϴϴϔΘϟ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϫϮϟϷ΍
ϥΈϓ ΍άϬϟϭ ˬΔϳΩΎϛϷ΍ ϲϓ ΎϤϬϟ ΩϮΟϭ ϻ ˯ΎϬϟ΍ϭ ˯ΎΤϟ΍ ϲϓήΣ ϥ΃ ϑϭήόϤϟ΍ Ϧϣϭ »ϦϤΣέ Ϳ΍« ˬϲΑήόϟ΍ ϑΩ΍ήΘϠϟ ΔϘϓ΍Ϯϣ
΍άϬϓ .»ϭέϮϣ΃« ϭ΃ »ϮΗέΎϣ« ΍άϫ ΔϳΩΎΒϟ΍ Ϫϟ· ϝϮΣ ΎϫήϛΫ Ϧϣ ΪΑ ϻ ΔϣΎϫ ΔψΣϼϣ ϙΎϨϫ ϥ΃ ΎϤϛ ˬϥΎϤΣέ ϪΗ΍Ϋ Ϯϫ »ϮϧΎϣέ«
ν΍ήΘϓ΍ ϥ· ˮϥϭήΧϵ΍ ϪΑ ϒλϮϳ Ύ˱ ϘϠτϣ Ύ˱ Ϭϟ· ϥΎϛ Ϫϧ΃ ΍άϫ ϲϨόϳ ϞϬϓ .Ϫϟ Δϔλ Ϫϧ΄ϛϭ ˬήΧ΁ ϪϟΈΑ Ύ˱ Ϙϓήϣ ϡΎΘΧϷ΍ ϰϠϋ Ωήϳ ϪϟϹ΍
Ϋ· ˬϖϠτϤϠϟ ΪΣϮΘϟ΍ ϰϨόϣ ϦϤπΘΗ ΎϬΒϴϛήΗ ΔόϴΒτΑ ΔϤϠϜϟ΍ ϩάϫ ϥϷ .ϚϟΫ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϲπΘϘΗ Ϫϟ ϒϳήόΗ Δϔμϛ »Ϳ΍« ΔϤϠϛ
»..»Ϫϟϻ΍« ΔϤϠϛ ϲϓ ϡΎϏΩ΍ ϲϫ
.»173-178 ι - ϲϧ΍έϮΤϟ΍ ϒγϮϳ - ΔϳέΎπΤϟ΍ ΔϴϨϫάϟ΍ ΔϴϨΒϟ΍« ΏΎΘϛ Ϧϣ
***
ϲΑήϋ ϲϧΎϳήγ αϮϣΎϗ
ΔϴΑήόϟ΍
ϰϠϋ
164

ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϧΎϳήδϟ΍
ϝΎϋ

ϞΒϗ

ϞϴΑΎϗ

ΪΣ΍ϭ

ΩΎΣ

΃ήϗ

ϭήϗ

ΔΛϼΛ

ϮΛϮϠΗ

ΐΘϛ

ΏΎΘϛ

ΔόΑέ΃

ϮόΑέ΃

ΏΎΘϛ

ϮΑϮΘϛ

ΔδϤΧ ϮθϤΣ

ϡΎϗ

ϡϮϗ

Δ˷Θγ

ϮΘη

ϰΗ΃

ϮΜϳ΍

ΔόΒγ

ϮόΒη

Ιέϭ

Κϳήϳ΍

ΔϴϧΎϤΛ ϮϴϧϮϤΛ (ήΤΑ)Ϣ˷ ϳ

Ϯϣ΄ϳ

ΔόδΗ

ϮόθΗ

΢Θϓ

ΡΎΘϓ

Γήθϋ ϭήδϋ

ήϬϧ

ϭήϬϧ

ήθϋ ΪΣ΃

έΎδϋ ΪΣ

ϖϤϋ

ϮϘϣϮϋ

ήθϋ ΔΛϼΛ

έΎδϋ ΎΛϮϠΛ

ϚϠϣ

ϮϜϠϣ

ήθϋ ΔόΑέ΃ έΎδόΑέ΍

ΪΒϋ

ϭΪΒϋ

Ϧϳήθϋ ϱήδϋ

ϞϤΟ

ϮϠϤΟ

ϦϴΛϼΛ ϦϴΛϮϠΗ

έΎϤΣ

ϭέϮϤΣ

ϦϴόΑέ΃ ϦϴόΑέ΃

ϲϋ΍έ

Ϯϴϋϭέ

ϦϴδϤΧ ϦϴθϤΧ ΖΤΗ ϰϟ·

ΖΤϨϟ

Δ΋Ύϣ

ϝΎϋ

ϮϳϮϠϴϋ

Ϯϔϟ΃ Ϫϟ΍ϭ΃ Ϳ΍

ϮϫϮϟ΍

Ύϧ΃

ϮϨϳ΍

Ρϭέ

ϮΣϭέ

Ζϧ΃ ΐΘϜΗ ϲϫϭ Ζϧ΃

Ε΁

ϡϮϳ

ϮϣϮϳ

Ϟϴϟ

ϮϠϴϟ

ϒϟ΍

Ϯϔϟ΃

ϭ΅Ϯϣ

ϥϮϨϟ΍ φϔϟ ϥϭΪΑ
Ϯϫ

Ϯϫ

έΎ˷ΒΟ

ϭέϮΑΎΟ

ϲϫ

ϲϫ

Ζ˷ϴϣ

ϮΜϴϣ

(ΔϳϭΪΒϟ΍ ΔΠϬϠϟΎΑ ΎϨΣ΍) ϦΤϧ

ϥΎϨΣ

Ϧϣ

Ϧϴϣ

ϥϮΘϧ΍ ϢΘϧ΃

ϥϮΗ΁

ήΌΑ ΐ
˷ Ο

ϮΑϮΟ
ϥϮϟ

ΓήϳΰΟ ϮΗέϭΰΟ
ΏϻϭΩ ΔϠΠϋ

ϮϧϮΟ

Ϣϫ

ϥϮϨϴϫ

ϦϴΘϧ΍ ϦΘϧ΃

ϦϴΗ΁

ϮϠϐϴΟ

Ϧ
͉ϫ

ζϴΟ

ϮδϴΟ

ϭήΟ

ϮϳϮΟ

ϦϴϨϴϫ

ϊϣ ΔϬΑΎθΘϤϟ΍ υΎϔϟϷ΍ ϰϠϋ ΔϠΜϣ΃
.ϦϴΘϐϠϟ΍ ϦϴΑ ΪΣ΍ϭ ϑήΣ ήϴϴϐΗ

165

ϢδΟ ϮϤηϮΟ

Ϧϣί

ϮϨΑί

Δ˷ϨΟ (ϮΘϨΟ ΐΘϜΗ) ϮΗΎΟ

΍άϫ

ϮϧϮϫ

ΓήΧ΁

ϮΗήΣ

ϩάϫ

ϱΩϮϫ

ϝϮϠϬΑ ϖϤΣ΃ ϪϠΑ΃

ϮϠϬΑ

˯ϻΆϫ

ϦϴϟϮϫ

ήϴϐλ έϭήϋί

Ϧϳάϟ΍

ϦϴΒϳ΃

(ήϋί΃ ΔϴϣΎόϟΎΑ)

βΒϟ

ζϴΒϟ

έϮΑΩ ϭέϮΒϳΩ

ξϔϧ

ιΎϔϧ

(ΓέϮΑΩ) ΔϠΤϧ ϮΛέϮΒϳΩ

εήϛ

Ϯγήϛ

εΎθϏϭ Ώ΍άϛ ϝΎ˷ΟΩ ϮϟϮΟ΍Ω

ΰϨϛ

ϭίΎϛ

ΔϴϣΩ

ϮϴϣϭΩ

ήϴΟ΃

΍ϭήϴΟ΃

ϰτϋ΃ ΐϫϭ

ΏΎϳ

Γ΍ϭΩ - ΓήΒΤϣ
ω΍έΫ ϮϋϭέΩ

ϮΛϮϳΩ

άΌϨϴΣ ϦϳΪϳϮϫ

Ϟϛ΃

(ϝΎΨϳ΍

ϮϠϜϴϫ

Ώ΍ήϏ

ϮΑέϮϋ

Ϧϣ΃ ϦϴϤϴϫ

ϯϮγ

ϱϮη΃

ϮΛϮϧϮϤϴϫ

Δϳ΃

ϮΗ΃

΍άϜϫ (΍ϮϧΎϛϮϫ) ϮϧΎΧϮϫ

ϊΒη

ωΎΒγ

ϲϟ ϞϳϮϟ΍ - ϲϠϳϭ ϲϠϳϭϭ

ήϛΫ

έΎΧΩ

νέ΃

Ϯϋέ΃

εϭΩ

βϳΪϛ αΪϛ

ϮθϳΪΟ

Δϐϟϭ ϥΎδϟ ϮϧϮθϴϟ

ϊτϗϭ ϡΰΟ

ϡ΍ΪΟ

ϞϜϴϫ
ϥΎϤϳ·

Φ
˷ϓ
α΍Ω

έΎϧ
Δ˷ϴΣ ϮϳϮϴΣ

ϮΣΎϓ

ϭέϮϧ

ΔΠϬϟ

ϭΰόϴϟ

α΃ - αΎγ΃ ϮΘδΘϴη

(ΓΎϴΣ) ΓϮϴΣ ϮΛϮϳΎΣ ϒϬϜϟ΍ - ΓήΨμϟ΍
ΔγέΪϣ ϮΘηέΪϣ

ϖΤγ

Ϯϔϴϛ
ϑΎΤγ

Ϟϛ΄ϣ ϮΘϟϮΨϴϣ
ϦϴϘΗ΍
ΔϨϳΪϣ (ϮΘϨϳΪϣ
(Δ˷ϣΎόϟ΍) ΐόη
ΔϟΎΧϭ ϝΎΧ
ΔΨϴηϭ Φϴη

ϮϣΎϋ

ϥΎδϧϻ΍ ϦΑ΍ ϮηϮϧϭήΑ

ϮΘϟϮΣ ϮϟϮΣ

ϮΘΑϮγϭ ϮΑϮγ

˯Ύδϧ

ϲΜϴϧ

Ϊϴϋϭ ΞΣ

ϮΟΎΣ

(ΔΒϳΎηϭ ΐϳΎη)

έϮϧ

ϭήϫϮϧ

(ϰΤμϔϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍) ΔϨϴόϣ ήϴΑΎόΗϭ ΕΎΑϮγέ ΔϴΑήόϟ΍ ϲϓ ΎϬϟ ϝ΍ΰΗ ϻ ϲΘϟ΍ϭ ΓΪϋΎΒΘϤϟ΍ υΎϔϟϷ΍
ΔϴϗΎΒϟ΍ ήϴΑΎόΘϟ΍ϭ ΕΎΑϮγήϟ΍
166

ΔϴΑήόϟΎΑ ΎϫΎϨόϣ

ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϤϠϜϟ΍

ΓήϬδϟ΍ ΖϧΎϛ

ήϤϗ

΍ήϬγϭ ήϬγ

ήϤϘϟ΍ ˯Ϯο ϰϋ
ϖϠδΗ
ΔΣϼϓ

Ϊόλ

ϖϴϠγ

ϼ
˱ Ϥϋ ϞϤϋ

ϮϧϮΤϟϮϓ - ΢Ϡϓ

.Ύ˱ ΨϳέΎΗ Υ˷έ΃ ΎϬϨϣ ϖΘη΍

ήϬθϟ΍ΎΧήϳ ϮΧήϳ

Ώήόϟ΍ ϯΪϟ ΔϴϨϐϣ ϲϫ ΔϨϴϘϟ΍
Δ˷ϴΠη - ϲ
˷ Πη
Γέ΍Ϊγ

Ϣϐϧ ΔϴϨϏ΃

ϮΘϨϴϗ

ΓΩϮθϧ΃ ΔϴϨϏ΃ ϮΜϴΟϮγ

ϞϳΪϨϣ ΔϣΎϤϋ ΍έ΍Ω΍Ϯγ - ϭέϭΩϮγ
ΓήϜϧ

ϲΒϨΟ΃ ΐϳήϏ ϮϳϭήΧϮϧ
Ώ΍ήΨϟ΍ ΏήΤϟ΍
ήϣ΃

ΔΑέϭ Ώ
˷ έ

ϮΑϭήϗ

ϝΎϗ

έΎϤϳ΍

ήϴΒϛ Ϣϴψϋ

ϮΑ΍έ

β΋ΎΑ

ήϳήη

ϮθϴΑ

Ϟ˷ϴϋ

Ϟϔσ

ϮϟϮϋ

˯ϰσΎΧ ϢϴΛ΃

ϮΑϮϳΎΣ

Δ˷ϴϣΎόϟ΍ ϞϳΎϋ ϢϟΎχ ˯ϰτΨϣ ϢΛ΁

ϮϟϭϭΎϋ

Ϣψϋ ϙέϭ άΨϓ

ϮϤτϋ

ϰ˷τϏ

ΩΎΑ΁ ϰϨϓ΄ϣ

Ϯτϋ

(Ϫ˷ϘΣ) ςϤϏ

ϡΎϏ ϢΘϗ ϢϠχ΃

ρΎϤϋ

ΐ΋ΎΧ

Ϧϴόϟ΍ έϮΣ - έ˷ϮΣ

ξϴΑ΃ ϭέϭϮϴΣ

(ϡΎϤϴϟ΍ ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ΔΠϬϠϟΎΑ) Δ˷ϠϏήΗ

ϚϳΩ ϮϠϏϮϧήΗ

ϦϤϴΘϟ΍ϭ ϦϤϴϟ΍ ΏϮϨΠϟ΍

ϮϨϤϴΗ

ϝ΍ί

ϝ΍ΰϳ΍

ϰπϣ ΐϫΫ

ΔϳϭΪΒϟ΍ ΔΠϬϠϟΎΑ ϊ˷δϫ

ϥϵ΍

ϮηϮϫ

ΔϨδϟ΍ ήϬη΃ ϝϭ΃ ϦϳήθΗ ΎϬϨϣϭ ωήη

΃ΪΑ

ϱέΎη

Ωϭήη ωΰϓ ΐϋέ ϑϮΧ ϭΩϭέϮγ
˯΍ήθϟ΍ϭ ϊϴΒϟ΍ ϲϓ ϞϴϤόϟ΍ ϭ΃ ϥϮΑΰϟ΍
Γ΃ήϣ΍ϭ ΅ήϣ΍

ωΎΑϭ ϯήΘη΍ ϮϧϮΑίϭ ϦϴΑ΍ί ϥΎΑί
ΓΪϴγϭ Ϊ˷ϴγ

(νέϷ΍ ΖΑήη ϰϨόϤΑ) ˯ΎΘη ϰΘη΃

Ώήη
ΡϮθϟ΍

(ήϤΣ΃ ϪϧϮϟ) ϕΎ˷Ϥδϟ΍

ϲΘη΍ϭ ϮΘη
ΖΒϧ

Ρ΍Ϯη

ήϤΣ΃

ΎϗΎ˷Ϥγ ϮϗϮϣϮγ

ήπΧϷ΍ ϕέϮϟ΍

ήπΧ΃ Ύϗήϳ Ϯϗήϳ

Ϊϴόϟ΍ ΎϫΎϨόϣ ϼ
˱ λ΃ ΔϴΑήόϟΎΑ ΞΤϟ΍
ϰΒΘΟ΍ϭ ϰΒΟ

Ϊϴϋ

ϮΟΎΣ

ΐΨΘϧ΍ έΎΘΧ΍

ϮΒΟ

(ΏΎΒθϠϟ ΔϨϳΰϟ΍ ΔΑΎΜϤΑ Ρϼδϟ΍ ϥΎϛ) ΔϨϳί
167

ϮΗέϮϣ ϮϳέϮϣ

Ρϼγ

ϮϨϳί

.˯ΎϴΤϟ΍ϭ ϞΠΨϟ΍ Ϯϫ ήϔΨϟ΍ - ήϔΧ

ΎϴΤΘγ΍ ϞΠΧ

έΎϔΣ

Γ΄Ϩη ΄Ϩθϳ ΄Ϩγ

ξϐΑ΃ ϩήϛ

ϮϨγ

ϕΎϋ΃

Ϣ˸ Ϗ Ώήϛ΃ ϥΰΣ΃

ϖϴϋ΃

(ωΎΘϤϟ΍ ςϘγ) Ϟϓ΍ϮϨϟ΍ϭ ϞϓΎϨϟ΍
(ϩέΎϜη΍) Δ˷ϴϣΎόϟΎΑ

ςϘγ

ϝΎϔϧ

νέ΍ Δότϗ ϭέϮϜθϳ΍

Ϊπϋϭ έάϋ

ΪϋΎγ

έ΍ΩΎϋ

΍ήϔϋϭ ή˷ϔϋ

Ώ΍ήΗ

ϭήϔϋ

(ΏΎθϋϷ΍ Ϧϣ ˯΍ϭΩ) έΎϘϋ
(ΔότϘϟ΍ ϖϤϋ ϲϓ ιΎϏ) ΖΤϧ

(ϲΗΎΒϧ) Ϟλ΃ ϭέϮϘϴϋ
έΪΤϧ΍ ϝΰϧ

ΚϴΤϧ

ϞϤθϟ΍ ϞϤϛ΃ ϢϤΗ

ϲϠϤη

ΔΑ΍ϮΑϭ ΏΎΑ ϰϨόϤΑ ΔϋήΗ
Ώ˷ήδΗϭ Ώήδϧ΍ϭ Ώήγ
ΔΑϮΣ

ΏΎΑ

ϮϋήΗ

ωήϫ ωήγ΃ ΐϴϫήγ
ϡΎΛ΁ ΎϳΎτΧ
ήϤϏ

ϮΑϮΣ

ϞϤϛ΃

έΎϤΟ

ϒϳΩήϟ΍ ϭ΃ ϞϳΪΒϟ΍ Ϯϫ ϒϴϠΤϟ΍ ήϴϏ ϝΪΑ

ϒϴϟΎΣ

αϮΠϳ αΎΟ ΐϋΎΗ ΐϫΎϧ ϕέΎγ ϮγϮϳΎΟ
: ΔϴΑήόϟΎΑ ΎϬΒϴϛήΗ ϒϠΘΧ΍ ϲΘϟ΍ ϭ΃ Δϓ˷ήΤϤϟ΍ υΎϔϟϷ΍
ΎϬϴϓ ϒϳήΤΘϟ΍ ΔϬΟϭ

ΔϴΑήόϟΎΑ ΎϫΎϨόϣ

ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϤϠϜϟ΍

˯ΎΒϟ΍ ϞΒϗ ˯ΎΨϟ΍ Ε˯ΎΟ

ήΒΧ

έΎΤΑ

˯ΎΒϟ΍ Ϧϋ Ύ˱ οϮϋ ˯΍ήϟ΍ Ε˯ΎΟ

ΔΒϛέ

ϮϛέϮΑ

Ϧϴθϟ΍ ϞΒϗ ˯ΎΒϟ΍ Ε˯ΎΟ

ή˷θΑ

έΎΑΎγ

ϝ΍Ϊϟ΍ ϞΒϗ ˯΍ήϟ΍ Ε˯ΎΟ

Ωήγ

έ΍Ϊγ

˯΍ήϟ΍ ϥΎϜϣ ϰϟ· ˯Ύτϟ΍ Ζϟ˷ϮΤΗ

ήτγ

ρ΍ήγ

ϥΎϓήΤϟ΍ βϜόϧ΍ϭ ΔϤϠϜϟ΍ ΖΒϠϘϧ΍

ϊϣ

ϡΎϋ

˯΍ήϟ΍ Ϧϴόϟ΍ ΖϘΒγ

ωήη

έΎόγ

ϢϴϤϟ΍ ϞΒϗ ˯ΎΘϟ΍ Ε˯ΎΟϭ ˯ΎΗ ˯Ύτϟ΍ ΖϟΪΒΘγ΍

Ϣ˷Θϋ

ςϴϣΎϋ

˯΍ήϟ΍ ϑΎϘϟ΍ ΖϘΒγ

ΓέΎϔϟ΍

ϮΘϗέϮϓ

Ϧϴθϟ΍ϭ ˯Ύϔϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ϝΪΒΘγ΍

Ϟθϓ΍

Ϟϴϔη΍

Ϧϴθϟ΍ϭ ˯Ύϔϟ΍ ϥΎϜϣ ϝΪΒΘγ΍

ΖϜγ

ϖϴΘη

.ϻ˱ ΍Ω ˯΍ήϟ΍ ΖϟΪΒΘγ΍

ωΪΧ

ω΍ήΣ

Ύ˱ Ϥϴϣ ˯ΎΒϟ΍ ΖϟΪΒΘγ΍ ϦΤΘϣ΍

ϥΎΤΑ

ϻ˱ ΍Ω ϢϴϤϟ΍ ΖϟΪΒΘγ΍

ϦδΣ

ϡΎδΣ

ϥϮϨϟ΍ ϑήΣ ΎϬϴϟ΍ ϒϴο΃

άϔϨϗ

ϭΪϓϮϗ

˯ΎΒϟ΍ϭ ˯Ύϴϟ΍ϭ ϡϼϟ΍ Ζϔϴο΃ ΐϴϟΪϨϋ

ϭΪϨϴϋ

168

ϥϮϨϟ΍ ΖϓάΣ

Δϓ΍έί

ϮϓϮϧέί

˯ΎΒϟ΍ Ζϔϴο΃

ΐϏέ

ύ΍έ

Ύ˱ ϤϴΟ ϝ΍Ϊϟ΍ ΖΒϠϗ
ϥϮϨϟ΍ Ζϔϴο΃ϭ ˯ΎΣ ˯ΎϬϟ΍ ΖΒϠϗ

ΔϴΠΣ΃ ϮΗΩΎΣϭ΍
άΌϨϴΣ

ϦϳΪϳϮϫ

ϥϮϨϟ΍ Ζϔϴο΃ ήμϨΨϟ΍ ϭήμϴΣ
Ύ˱ ϧϮϧ ˯Ύϔϟ΍ ΖϟΪΒΘγ΍

ϖϧΎϋ

ϕΎϔϋ

Ύ˱ ϓΎϗ Ϧϴόϟ΍ ΖϟΪΒΘγ΍ ϥ΍ήτϘϟ΍ Ϯϧϭήτϋ
ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ϭ΃ Δϴϣ΍έϵ΍ Ϧϋ Δ˷ϘΘθϣ Ϧϴϓϭήόϣ ϡϼϋ΃ϭ ϯήϗϭ ϥΪϣ ˯ΎϤγ΃ ξόΑ
ϲΑήόϟΎΑ ϩΎϨόϣ

ϲϣ΍έϵ΍ Δψϔϟ

ϲΑήόϟ΍ Ϣγϻ΍

εήΟ ε΍ήΟ

εήΟ

ΎΘϣέ ϮΘϣέ

ΎΜϣήϟ΍

˯ΎϤϟ΍ ΩέϮϣ ϥϮϧΩέϮϳ

ϥΩέϷ΍

ΔϴϟΎόϟ΍

(ϦϴΟ΍ήγ) Ν˷ήγ

ύ΍ήγ

ΎϳΎϏήγ

ΓέΎϐϤϟ΍

ΎΗήόϣ ϮΗήόϣ

Γ˷ήόϤϟ΍

ϖ
˷ η ϞΧΪϣ

ϻ˱ ϮϠόϣ ϮϟϮϠόϣ

ϻϮϠόϣ

Ϊϴμϟ΍ ϥΎϜϣ ΎϳΎϧ΍Ϊϴλ

ΎϳΎϧΪϴλ

ΎΑ΍έ ΎϳΎϣ - ϲΑ΍έϮϴϣ

ΎΑϭήϴϣ

ΓΪϳΪϋ ωΎϘΑ ΎΛΎόϘΑ - ϮΛ΍ϮόϘΑ

ΎΗΎόϘΑ

ΓήϳΰϏ ϩΎϴϣ

(ΔΌσΎΨϟ΍) ΓΰϤϫ ˯Ύϴϟ΍ ΖΒϠϗ ϮϳϮσΎΣ ΔΌϴτΨϟ΍
Ϟϴ΋ϮϤλ Ϟϴ΋ϮϤη ϝ΃ϮϤδϟ΍
(ΏΎ˷τΣ ϭ΃ έΎΠϧ) ΐθΨϟ΍ ΐΣΎλ

ϮδϘϳΩ ϭέϮϣ

(ζτόϟ΍) ϞϴϠϐϟ΍ ϯϭέ΃

βϴϘϟ΍ ΅ήϣ΍
ώϴϳΎϓ

ΔΠϴϔϟ΍

ϊϴϓέϭ ϲϠϋϭ ϝΎϋ ϮϳϮϠϴϋ

ϲϠϋ

ϦϛΎγ ΍έϮϣΎϋ -ϭέϮϣϮϋ

ήϣΎϋ

ήϳΩ ϭ΃ ϦϜδϣ ϭ΃ ϦϛΎγ ϭήϣϮϤϋϭ΃ ϭήϤϋ

ήϤϋ

ϖ˷Ϥόϣ ή˷ΤΒΘϣ

΍ήϴΣΎΑ

΍ήϴΤΑ

΍έϮλ - ϭέϮλ

έϮλ

έΎϨϟ΍ Ϟόη΃ ϭ΃ Ύ˱ θτϋ ϕήΘΣ΍ ΐϴϬϠη

ΏϮϬϠη

ΔΒϗέ - ϖϨϋ
ήόθϟ΍ Κϛ ϭ΃ (ΓΪΒϟ ϭΫ) ϒϴΜϛ

΍ΪϴΒϟ - ϭΪϴΒϟ

ΪϴΒϟ

(Δϗέϭ)

Ύϓήσ - Ϯϓήσ

Δϓήσ

˯ΎϤϟ΍ ήΒϧϭ ώΒϧ
ωϮΒϨϳ - ϊΒϧ

ύΎΒϧ

ϮϋϮΑΎϧ ωΎΒϧ

ΖΘϓ ϖ
˷ η = Ε΍ήϓ Εήϓϭ΃
169

ΔϐΑΎϨϟ΍
Ε΍ήϔϟ΍

(ΪϳΪΤϟ΍ νέ΃) ΪϳΪΤϟ΍

Ϯϟίήϓ

ϝίήϔϟ΍

ΔΑϮΠϋϷ΍ - ΓΰΠόϤϟ΍ ΎΗέϮϣΪΗ ϮΗέϮϣΪΗ

ήϣΪΗ

ΏϮϨΠϟ΍

ΎϨϤϴΗ - ϮϨϤϴΗ

ϰ˷ΤϨΗ ϞΤΗέ΍ ΪόΘΑ΍

ϦϤϴϟ΍

Ρ΍έ΃

ΎΤϳέ΃

Γ˷ΪΣ - Γ˷Ϊη - ΓϮϗ

ΎϔϴΣ - ϮϔϴΣ

ΎϔϴΣ

ήϤΨΘϟ΍ ϯΪϟ ϦϴΠόϟ΍ εΎϔΘϧ΍

ΎΣΎϓέ ϮΣϮϓέ

΢ϓέ

.ϝΪόϟ΍ ήμϗ - ΔϤϜΤϤϟ΍
- ϞϤόϟ΍ ΖϴΑ ΪΒόϟ΍ ΖϴΑ -

ΎϨϳΩ ΚϴΑ - ϮϨϳΩ ΖϴΑ ϦϳΪϟ΍ ΖϴΑ
΍ΪΒϋ ΖϴΑ - ϭΪΒϋ ΖϴΑ

΍ΪΒόΑ

ΡϮοϮϟ΍ ΅ήϣ΍ ϭ΃ ΓέΎϬτϟ΍ Ώέ - ΎϛϭΩέΎϣ -ϮϛΩέϮϣ

ΥϭΩήϣ

ζϴϛ ϚϠϣ
΢ϔϟ΍ ϦΑ΍

ζϴϛ -έΎη βϴϛήγ

ϥΎμϳΩέΎΑ - ϥϮμϳΩήΑ ϥΎμϳΩήΑ
ΎΘϠϴΒΟ - ϮΘϠϴΒΟ

ΔϠΒΟ

Ϳ΍ ΐϫϭ - Ϳ΍ Ύτϋ Ϟϳ΍ ΏΎϫ

ϞϴΑΎϫ

ΪϠΨϟ΍ νέϷ΍ ήϔΣ

ΩϼΧ - ΩϼΣ

ΓΪϠΧ

ήϴϐμϟ΍ ήϳΪϟ΍ ΍έϮϋί ΍ήϳΩ - ϭέϮϋί ήϳΩ έϭΰϟ΍ ήϳΩ
ϰϔϠΤϟ΍ ΕΎΒϧ

ΎϔϠΣ - ϮϔϠΣ

ΐϠΣ

ˮέΎϤΜϟ΍ ςϘϟ ϭ΃ έΎϤΜϟ΍ ϊϤΟ ζϴϗϻ

ζΠϟ

ϊϠϘϣ - ϊϠΘϗ΍

Ρϼϗ

ΦϠϛ ϞΗ

ϊϔΗήϤϟ΍ ϞΘϟ΍

ϼϴΗϮϠϴΗ

ϥϮόϠϣ

Ϯτϴϟ

ρϮϟ

Ϧόϟ ρϻ - ρϮϟ
ωϮϤΠϤϟ΍ ΢ϤϘϟ΍ Ϧϣ αΪϛ ΍έϮΑΎΧ - ϭέϮΑΎΣ

έϮΑΎΨϟ΍

έΎϨϟ΍ ϡ΍ήο ϻ ϥΎϜϣ ΎΗήϐθϨϣ ϮΗήϐθϣ - έΎϐη

Γήϐθϣ

Γήϴϐμϟ΍

ΎΗέϮϋί ϭ- ϮΗέϮϋί

(ΓϮδϘϟ΍ ϞϴϠϗ) - ΓέϮϋϮϟ΍ ϞϴϠϗ
ΓέΫ ΩϮϘϨϋ

ΎΗήϏί

ϮϧϮϴθϗ - Ϯϴθϗ

ϥϮϴγΎϗ

ΎσϮ˸Ϥη - ϮσϮϣϮη

ρϮ˷Ϥη

»38 ι - ζϳϭέΩ Ωϭ΅΍Ω Δγ΍έΩ - 1990 ιΎΧ ΩΪϋ - Δϴϛ΍ήΘη΍ ΕΎγ΍έΩ« ΔϠΠϣ Ϧϣ
ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ϦϴΑ ΏέΎϘΘϟ΍ Ϧϋ αϮϣΎϗ
ΏϮϨΟ ΕΎϐϟ

ϲϣ΍έ΁

ϱήΒϋ ϱέϮη΍

ΔθΒΤϟ΍ϭ ΓήϳΰΠϟ΍ ϲϧΎϳήγ ϲϧΎόϨϛ

170

ϲΑήϋ
ϲϠΑΎΑ

Ώ΃

ΎΑ΃

Ώ΃

Ϯ˵Α΃

Ώ
˲ ΃

ϦΑ

Ύο˸ήΑ

ϦΑ

Ϯ˵ϨΑ

Ϧ
˲ Α΍

Ϯ˵Σ΃
Ϊ˵ Σ
˴΃

ΎΣ΃

Ρ΃

Ϯ˵Χ΃

Υ
˲΃

ΰΧΎϳ ΰ˴ Χ
˸ ΃ ΩϮ˵Τϧ Ω

ΎϳΰΣ΃

ίϮ˵Χ
˸·

ά˵ Χ
˴΃

Ϊ˸ Σ
˴

ΩΎΣ΃

ϭ˵Ω΃

ϥ˸ί΃

ΎϧΩ˸ϭ΃˵

ϥί΃

Ϯ˵ϧί˵΃

ϥ
˲ Ϋ˵ ΃˵

ΖϴϨ˴γ

Ϧϳή˸Η

Ϣ˶ϳΎ˴Ϩη

ΎϨ˶η

ϥΎΘ˴ϨΛ˸ ·

ιέ΃ Ϯ˵Θλ˸έ΃

ν
˲ έ˸ ΃

νέ΃ Ύ˴ϗέ˸ ΃˴ Ύϋ˸έ΃

(ΪΣ΍ϭ) Ϊ˲ Σ
˴΃

ϊΑ˸έ΃

ϊΑ˸έ΃

ϊ˴Αέ΃

Ϯ˵όΑ˴ έ˸ ΃

ϊ˲ Α˴ έ˸ ΃

Ϣγ

ΎϤ˸η

Ϣη

Ϯ˵ϣϮ˵η

Ϣ˲ γ
˸ ·

˷ϡ΃˵

Ύ˴ϣ΃

ϡ΃

Ϯ͊ϣ΃˵

ϡ͇ ΃˵

Δ˴ϣ΃˴

Ύ˴Θϣ˸ ΃˴

Ϫ˴ϣ΃

Ϯ˵Θϣ˸ ΃˴

Δϣ΃

ζϧ΍

ΎηΎϧ

εϮϧ΍

Ϯ˵θ˶ϧ

ϥ
˲ Ύδ˸ϧ·

ϒ˸ϧ˴΃

ΎϳΎ͉Α΁

ϑ΃

Ϯ˵Α΃˴

ϒ
˲ ϧ˸ ΃˴

Ζδϧ΃

ΎΘ˴Η΃

Ϫ˴η· Ϯ˵Θθ
˴ η
˸ ΃

ϰΜ˸ϧ΃˵

(ϝΎ˷ϳ)

ϼϳ΃

ϝΎ͉ϳ΃

Ϯ˵Ϡϳ΃

Ϟ˲ ϳ˸ ΃

ήΌΑ

΍ήΑ

έϮΑ

ϭέϮ˵Α

ή˲ Ό˸ Α˶

(ϕήΒϣ)

Ύϗ˸ήΑ˴

ϕ΍έΎ˴Α

ϮϗήΑ

ϕ˸ήΑ˴

Ϟ˸όΑ˴

ϼ˸όΑ˴

Ϟ˴όΑ˴

Ϯ˵ϠΑ˸

Ϟ˲ ό˸ Α˴

ήϜΑ

΍ή˸ϜΑ˵

έϮϜΑ

ϭ˵ήϜ˸ Α˵

ή˲ Ϝ˸ Α˶

ϰϜΒ˴ϳ ΎϜΑ ΎϜ˸Βϧ ΎϜ˸Α ϪϜ˸Βϳ˴ ϰϜΑ

ϰϜ˸Α·

ϰ˴Ϝ˴Α

ΖϨΑ

ΎΗ˸ήΑ˴

Ζ
˸ Α˴

Ϯ˵ΘϨ˸ Α

Ζ˸ϨΑ˶

ΖϴΑ

ΎΘ˸ϴΑ˴

Ζϴ˴Α

Ϯ˸ΘΑ˶

ΖϴΑ

ϊ˵ θ
˸ Η

ϊ˸ θ
˴ Η˸

ϊ˸ θ
˴ Η

Ϯ˵θ˶Η

ϊ˲ δ
˸ Η˶

ΏϮϨΟ ΕΎϐϟ

ϲϣ΍έ΁

ϱήΒϋ ϱέϮη΍

ϲΑήϋ

ΔθΒΤϟ΍ϭ ΓήϳΰΠϟ΍ ϲϧΎϳήγ ϲϧΎόϨϛ
ϰϧΎϤ˴γ

ήϔΣ

Ϟ˴ΒΧ
˴

Ι
˲ ϼΛ

έϮγ

΍έ˸ϮΗ˴

έϮη

ϭέϮη

έ˲ Ϯ˸ Λ˵

ΕΎϣϮγ

ΎϣϮ˵Η

ϡϮ˵η

Ϯ˵ϣϮη

ϡ˲ Ϯ˵Λ

ϞϤ˴Ο

ϼ˸ϤΟ
˴

Ϟ˴ϤΟ

ϮϠϤ˴Ο

Ϟ˲ Ϥ˴ Ο
˴

Ϟ˸ΒΣ
˴

ϼ˸ΒΣ

ϞΒΣ

Ϯ˵ϠΑ˸ ΃

Ϟ˲ Β˸ Σ
˴

ϒ
˴ Σ
˸

έ΢
˸ ϳ ή˴ϔΣ
˴

ήϔ˴Σ ήϔ˸Τϳ ή˴ ϔ˴ Σ
˴

Ϟ˸ϘΣ
˴

ϼ˸ϘΣ
˴

ϖϠΣ

΍Ϯ˵Ϡϗ˸ ΃

Ϟ˲ Ϙ˸ Σ
˴

Ϣ˴Σ

Ύ˸ϤΣ

ϡΎΣ

Ϯ˵ϣ΃

Ϣ˲ Σ
˴

έΎϤΣ

΍έΎϤ˸Σ

έϮϤ˴Σ

Ϯ˸ϣ·

έ˲ ΎϤ˶Σ

ϞΒ˸Τϳ˴ Ϟ˴ΒΣ

ϞΒΧ

Ϟ˴ΒΧ
˴

Ϟ˸ΒΣ
β˸ϤΧ
˴

171

Ύ˴ϨϤ˴ όΗ ϪϧϮ˸Ϥη Ϯ˵ϧΎ˴Ϥη
˴

ϲϠΑΎΑ

Ύθ˸ϤΣ
˴

ζϤ˴Σ

Ϯ˵θ˴Χ (5)β
˲ Ϥ˸ Χ
˴

ϢΣέ

ήϳΰ˸Ϩ˴Χ

΍ήϳΰ˸Σ

ήϳΰ˴Σ ή˵δϤ˸ Χ
˵

ή˲ ϳΰ˸ϨΧ
˶

βΑΩ

ΎθΑ˸Ω

εΎΑ˲Ω ϭ˵˸εΩ˶

β˸ΑΩ˵

ϡΩ

Ύϣ˸Ω

ϡ˴Ω

Ϯ˵ϣΩ

ϡ˲ Ω

Ώ΍ί

ΎΑ΍Ω

Ώ΍˸ί

Ϯ˵Βϳί

ΐ
˲ ΋Ϋ

ΐΑΫ

ΎΑϮ͊ϳΩ˴

ΏϮΑί

Ϯ͊Αί˵

Ώ
˲ ΎΑ˵Ϋ

ήϛΫ

΍ή˸ϛί˴

ή˴ϛί˴

Ϯ˵ϛί˴

ή˴ϛΫ˴

ΏΎϧί

ΎΒ˸ϧϭ˵Ω

ΏΎ˴ϧ΍ί

Ϯ˵ΗΎ͉Αί

ΐ
˲ ϧ˴ Ϋ˴

α΍έ

Ύθϳέ

εϭέ

Ϯ˵ηέ

α
˲ ΃έ


˴ Σ
˴ ΃) ϢΣ˸έ

ϢΣ˴έ

ϡέ˶·

Ϣ˴ Σ
˶ έ˴

ξ
˴ Σ
˴ κΣέ κΣέ κΣέ

ξ
˴ Σ
˴ έ˴

ΐϛέ

ΐ˴ϛέ˸

ΐ˴ϛέ

ΐϛέ

ΐ
˴ ϛ˶ έ˴

ω˸έί˴

Ύϋ˸έί˴

ω˴έί˴

ϭ˵έί

ω
˲ έ˸ ί

Ϯ˵όΒ˸ η
˴

ϊ˸ Β˴ η
˸

ϊ˸ Β˴ η

Ϯ˵Βϴ˶γ (7) ϊ˲ Β˸ γ
˴

Ϯ˵δγ

ΎΘ˸η

ζ
˸ η
˴

Ϯθ˴η (6) Ζ
˲ γ
˶

ή˴Ϝγ

΍ή˸Ϝη

ή˴Ϝη
˴

ϭ˵ήϜ˶η

ή˸Ϝγ
˵

ΏϮϨΟ ΕΎϐϟ

ϲϣ΍έ΁

ϱήΒϋ ϱέϮη΍

ϲΑήϋ

ΔθΒΤϟ΍ϭ ΓήϳΰΠϟ΍ ϲϧΎϳήγ ϲϧΎόϨϛ
ϡϼγ :ϢϠγ

ϢϠη ΎϤ˴Ϡη
˸

ϝΎγ

ϡϮϠη ϢϠ˴η
Ϧγ

Ύ˴Ϩη

Ϟ˸Βγ
˴

ΎΘϠ˸Βη

ϝ΄η

ϦΤ˸τ
˸ ϧ ϦΤσ
Ϣ˸όσ
˴

Ϧη

ϡ˴ϼγ : Ϣ˴Ϡγ
˴
Ϯ˵Ϩη
˶

Ϧ
͇γ

ΖϠΒ˶η Ϯ˵ΘϠ˷Α˵ Ϯη

Δ˲ Ϡ˴ Β˵ Ϩ˸ γ
˵

ϝ΄θϳ ϝ˴΄η

ϝ΄˸η· ϝ˵ ΄˸δϳ˴ ϝ˴ ΄γ

ϱΎϤγ

ΎϳΎϤ˸η

Ϣ˶ϳΎ˴Ϥη
˴

Ϯ˵Ϥη
˴

˯˲ ΎϤγ

βϤη

Ύθ˸Ϥη

ζϤη Ϯ˵θϤ˸ η
˴

β
˲ Ϥ˸ η
˴

Ε
˸ ή˸όγ

΍ή˸όγ
˴

έΎόγ

Ϯ˵Ηή˸ η
˴

ή˲ ό˸ η

Υήλ

Ρ˸ήλ

Ρ˴ήλ
˴

Υήλ

Υ
˴ ή˴ λ

ΎΗ˴ήϋ Γ΍έ˴Ύλ
˴

Ϯ˵Ηή˷ λ

Γ͉ήο

ήο
ϦΤσ

ϮϤ˴Ϡη
˴

ϲϠΑΎΑ

Ϧ˴Ττϳ Ϧ
˴Τ
˴σ
˴
ΎϤ˸όσ
˴

Ϣό˴ σ
˴

ΐϴσ

ΎΒ˴σ

ήϔχ
(ΕϮϠ˷Ϡλ)

Ϧσ·

Ϧ
˵Τ
˴τ
˸ ϳ˴ Ϧ
˴Τ
˴σ
˴

(ϞϘϋ) ϮϤσ
ϮΒ˴σ

ΐ
˲ ϴ͉ σ

΍ή˸ϔσ ϥέ ι
˶
ϭ˵έ˸ ι
˵

ήϔ˵χ

͉ϼσ
˵

ΏϮσ

Ϣ˲ ό˸ σ
˴

Ϟλ

Ϟ˶χ

ϭ˵ήθ
˸ ϋ
˴

ή˸ δ
˴ ϋ
˸

Ϊ˵ϋ

Ύ˴ϋ΃

κϋ

Ϯ˵μϋ
˶

Ϣ˸πϋ
˴

Ύ˴Ϥτ
˸ϋ
˴

Ϣμϋ Ϯ˵ΘϤ˸ μϋ

Ϣ˸ψ˴ϋ

Ώή˸Ϙϋ
˴

ΎΑήϘϋ

Ώ˴ήϘ˸ ϋ
˴ ϮΑ˴ήϘ˸ ϋ
˴

ΏήϘϋ

172

ή˸δϋ ϭή˸θ
˸ ϋ

Ϯ͊Ϡλ
˶

(10) ήθϋ
Ύμ˴ϋ : ͉ξϋ
˵

ϰϠϋ
(ϰΌΒγ) ΐϨϋ

Ϟ˴ϋ

Ϟ˴ϋ

ϰϟ·

ϰϠϋ

Ϊ˴Ϥϋ
˴ ΍ΩϮ˵Ϥϋ
˴

ΩϮ˵Ϥϋ
˴

ϭΪ˸ϣ·

ΩϮϤϋ

(ϡήϛ) Ϯ˵Βϧ˸ ·

ΐ˴Ϩϋ
˶

Ύ˴ΘΒ˸ Ϩ˸ ϋ

ΐ˴Ϩϋ

Ϧϴ˴ϋ

ΎϨϴ˴ϋ

Ϧ
˶ ϴϋ

Ϯ˵ϧ΃

Ϧϴϋ

΢Θ˴ϓ

΢˴Θϓ˸ ΢˴Θϔ˸ ϳ ΢Θϓ

ΖΑ·

΢
˴ Θ˴ ϓ˴

ϞΘϓ

Ϟ˴Η˸ ϞΘϔϳ ϞΗ

ϞΗ

ϞΘϔϳ ϞΘϓ

ϭ˵

Ϣϓ

ϑ
˸ ΃˴
Ώήϗ

Ώή˸ϗ

ΏϮϨΟ ΕΎϐϟ

Ύϣϭ˵

ϩ

Ώή˸Ϙϳ˶ Ώήϗ
ϲϣ΍έ΁

Ώήϗ Ώή˸Ϙϳ˴ Ώ˵ήϗ

ϱήΒϋ ϱέϮη΍

ΔθΒΤϟ΍ϭ ΓήϳΰΠϟ΍ ϲϧΎϳήγ ϲϧΎόϨϛ
ϥ˸ήϗ˴
(ΔϬϛΎϓ) ΢˸Ϥϗ˴

(ϖϴϗΩ) ΎΤ˸Ϥϗ˴

ϥήϗ

Ϯ˵ϧή˸ ϗ˴

ϥ˸ήϗ˴

(ϲϗΩ) ΢Ϥ˴ϗ

Ϯ˵Ϥϗ

΢Ϥϗ

ΎΘ˸θϗ˴

Ζθϗ

Ϯ˵Θθ
˸ ϗ˴

αϮϗ

ΪΒ˴ϛ

΍˴ΪΒ˸ ϛ˴

ΪΑΎ˴ϛ

Ϯ˵ΘΒϛ

ΪΒϛ

ε˸ήϛ˴

Ύ˴γή˸ ϛ˴

αήϛ

Ϯ˵ηή˸ ϛ˴

εήϛ

ΐ˸Ϡϛ˴

Ύ˴ΒϠ˴ϛ

ΐϠϛ

Ϯ˵ΒόϠ˴ϛ

ΐϠϛ

ΐ˴ϛϮϛ

ΎΒ˴ϛϮ˸ ϛ˴

ΐ˴ϛϮϛ

ϮΒ˵ϛΎϛ

ΐ˴ϛϮϛ

ΖϠ˵ϛ

ΎΘ˸Ϡϛ˶

Ϫ˴ϴϠ˸ ϛ˶

Ϯ˵ΘϠ˶ϛ

ΔϴϠϛ

Ϟϛ

Ϟ˵ϛ

Ϟϛ

Ϯ˵ΗϼϠ˵ϛ

Ϟϛ

ΎϤ˸ϛ ϙ
˴ ϙ
˴ : ΎϤϛ ϙ
˶ :ΎϤ˶ϛ

ΎϤϛ

ϪΒϟ

173

ϲϠΑΎΑ

Ζθ˴ϗ

Ύ˴Ϥϛ˴
βΒϟ

Ύϧ˸ήϗ

ϲΑήϋ

ζΒϟ

Ύ˴Βϟ

ΐϟ

ζΒϠϳ ζΒϟ

Ϯ͊Βϟ˶ (ΐϠϗ) ΐϟ
ζΒϟ

βΒ˴ϟ

ϥΎ˴δϟ

ΎϨ˴θϟ

ϥϮθϟ

ϮϧΎθϟ

ϥΎδϟ

ΐ˸Ϭϟ˴

ΐϬϠη

ΐϬϟ

ϮΑϻ

ΐϬϟ

ϪϠϴϟ

Ύ˴ϴϠϟ Ϟ˶ ϴ˴ϟ Ϫ˴Ϡϴ˸ ϟ

Ϯ˵ΘϠ˴ ϴϟ

Ϟϴϟ

ϱΎ˴ϣ

Ύ˴ϴϣ˴

ϢϳΎϣ

Ϯ˵ϣ

˯Ύϣ

Ε΃ Ύϣ

΍Ύ˴ϣ

ϩ΄ϣ

Ϯ˵Η΄ϣ

Δ΋Ύϣ

(ϱ) Ζϣ

Ζ
˸ ϣ˴ ΃

ϰ˴Θϣ˴

ϰΘ˴ϣ

ϰΘϣ

Ϟδϣ ϼ˸Μϣ˴ ϞΜϣ

Ϟ˴θ˴ϣ

Ϟ˸θ˶ϣ

ϞΜϣ

΍͉ήϣ˴

ή˸ ϣ˴

ή˴ϣ

ϭ͊ήϣ

ήϣ

ϲϜϠϣ

ΎϜ˸Ϡϣ˴

ϚϠϣ

Ϯ˵ϜϠ˸ ϣ˴

ϚϠϣ

ΕϮϣ

ΎΗ˸Ϯϣ˴

ΕϮ˴ϣ

Ϯ˵ΗϮ˵ϣ

ΕϮϣ

ή˸ θ
˸ ϧ

΍ή˸θϧ

ήθϧ

ϭ˵ήθ
˸ ϧ

ήδϧ

Φϔϧ

Ρϥ

΢˴ϔϧ˴

Ρϥ

Φ
˴ ϔ˴ ϧ˴

β˸ϔϧ˴

Ύθ˸ϔϧ˴

ζϔϧ Ϯ˵Θη
˸ ϥ
˴

βϔϧ

ήϤ˴ϧ

΍ή˴Ϥϧ˸

ΏϮϨΟ ΕΎϐϟ

ϲϣ΍έ΁

ήϤ˴ϧ

ϭ˵ήϤ˸ ϧ˶

ήϤϧ

ϱήΒϋ ϱέϮη΍

ϲΑήϋ

ΔθΒΤϟ΍ϭ ΓήϳΰΠϟ΍ ϲϧΎϳήγ ϲϧΎόϨϛ
ϭ

ϲϠΑΎΑ

ϭ

ϭ

ϭ

ϒτϋ ϑήΣ ˬϭ

͉Ωϭ˵

Ϊ͊ ϳ˶

Ω˴Ϊϳ˴

Ω˷ ϭ

Ω͉ ϭ

ϕέ˴ϭ

Ύϗ˸ήϳ˴

ϕήϳ

Ϯ˵ϗέ˸ ϭ˴

ϕέϭ

ήϗ˴ϭ

ή˴Ϙϳ·

ή˴Ϙϳ˴

ϭή˸ϗϭ˴

ήϗϭ

Ϊ˴ϟϭ˴

Ϊ˸ Ϡϳ·

Ϊ˴Ϡϳ˴

Ϊϟ˵ϭ

Ϊ˴ ϟ˴ ϭ˴

Ω˸ ΃

΍˴Ϊϳ·

Ϊ˸ ϳ˴

ϭ˵Ω·

Ϊϳ

Ϧ
˸ Ϥ˴ ϳ˴

ΎϨϴϤ˴ϳ

ϦϴϤ˴ϳ

Ϯ˵Ϩ˸ ϣ˸ ·

ϦϴϤϳ

ϡϮϳ

Ύ˴ϣϮ˴ϳ

ϡϮϳ

Ϯ˵Ϩϣ˸ ΃˵

ϡϮϳ

.»283-294 ι - (ΐϳ΅Ϋ ϮΑ΃) ϥϮδϨϔϟϭ .΃ - ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ Φϳέ΄Η« ΏΎΘϛ Ϧϣ

ϲϣ΍έϵ΍ ΎϬϠλ΃ϭ (ΔϴΌΑΎμϟ΍) Δϴ΋΍ΪϨϤϟ΍ ΔϐϠϟ΍
Δϐϟ ΎϬϧΈϓ (Δϴ΋΍ΪϨϤϟ΍) ΔϐϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃ .ΔϴϧΎϳήδϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ϦϴΘϐϠϟ΍ ϦϴΑ ΏέΎϘΘϟ΍ ϯΪϣ Ϧϋ ϒθϜϳ ϝϭΪΟ ΍άϫ
Δϴϣ΍έ΁ ϥ΍ .ΔϴϧΎϳήδϟ΍ Ϧϋ ΓΰϴϤΘϣ ΔλΎΧ ΔΠϬϠΑ ϦϜϟϭ Δϴϣ΍έ΁ Δϐϟ ϩάϫ Δϴ΋΍ΪϨϤϟ΍ϭ .ί΍ϮΣϷ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ΏϮϨΟ ϲϓ ΔΌΑΎμϟ΍
Ϊϗϭ ˬΐϳήόΘϟ΍ϭ ϡϼγϻ΍ έΎθΘϧ΍ ϊϣ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϲϓ ΖΑ΍Ϋ ΎϬϨϜϟϭ Δϴϣ΍έϵ΍ ΖϧΎϛ ΏϮϨΠϟ΍ Ϟϫ΃ Δϐϟ ϥ΃ ΖΒΜΗ Δϴ΋΍ΪϨϤϟ΍ ΔϐϠϟ΍
ΔϴϧΎϓήόϟ΍ ΔϴϧΎΣϭήϟ΍ϭ ΔϴϠΑΎΒϟ΍ ϡϮΠϨϟ΍ ΓΩΎΒϋ ϦϴΑ ϊϣΎΠϟ΍ ϢϬϨϳΩ ϰϠϋ ϢϬΘψϓΎΤϣ ΐΒδΑ Δϴϣ΍έϵ΍ ϢϬΘϐϟ ϰϠϋ ΔΌΑΎμϟ΍ φϓΎΣ
: ΔϴΤϴδϤϟ΍ Ϧϣ ΔΒϳήϘϟ΍
ϲΑήόϟΎΑ ήϴδϔΘϟ΍ ϲ΋΍ΪϨϤϟ΍ ϲϧΎϳήδϟ΍
ϲϟΎόϟ΍ ϥΎϜϤϟ΍ ΎϫΎϨόϣ ϊϔΗήϣ

ϻ΍

Ύϴϟ·

Ϳ΍

Ύϫϻ΁

Ύϫϻ΁

ΔϔσΎόϟ΍ϭ ϒτόϟ΍

ϒσ΃

Ύϔσ΃

ΚϧΆϤϠϟ ϲϫ ϭ΃ ϩάϫ

Ύϳ΃

Ύ˷ϳ΃

.ΔϴΑήόϟΎΑ ϢϟΎϋ

ΎϤϟ΍

ΎϤϟ΍

.ϒϟϷ΍ ϑήΣ Γ˯΍ήϗ ϊϴτΘδϳ ϱάϟ΍ ϢϠόΘϤϟ΍

ϒϟ΍

ΎϬϴϟ΍

ΔϤόϟ΍ ΎϬϨϣϭ

Ύϣ΍

Ύ˷ϣ΃

Ϣόϟ΍ ΎϬϨϣϭ

Ϯϣ΍

Ϯ˷ϣ΍

Ϧϴϣϻ΍ϭ Ϧϴϣ΁

Ϧϴϣ΍

Ϧϴϣ΁

ΰϋϭ΃

ήϣ΍

ή˴ ϣ΃

ήϤόϟ΍

ήϣ΍

ήϣ΃

αΎϨϟ΍ϭ ϥΎδϧϻ΍

ΎηΎϧ΍

ΎηΎϧ΍

174

ϲϧΎδϧϹ΍ ΎΛϮηΎϧ

ΎΛϮηΎϧ

ϡϻ΍ ΔϤϠϛ Ϧϣ Δ˷ϣ΃˵

ΎΘϧ΃

ΎΜϣ΃

Ύϧ΍

Ύϧ΃

Ύϧ΃

ΔϳΎϨϋ ϲϨϋ

Ύϧ΃

Ύϧ΃

˯΍ήϤΤϟ΍ νέϻ΍ ϢϳΩ΃ϭ ϡΩ΃

ϡΩ΁

Ύ˷ϣΩ΍

ϥ΍ϮΧ΍ Υ΃

Ύϫ΍

ΦΑ

ϊΑΎλ΍ ϊΒλ΍

ΎΒλ΃

ΎΒλ΃

ήΛϻ΍ ϊΒΗ΍

ήΛΎΑ΍

ήΜΑ΍

ΪΑϻ΍ ϰϟ΍

ΪΑ΃

ΪΑ΍

ΓΩΎΒϋϭ ΪΒϋ

Ϊ˴ Α˴ ΃

Ϊ˴ Α˴ ΃

(ήϬδϟ΍) ήϤϘϟ΍

΍ήγ

΍έΎγ

ΓΩΎόδϟ΍ϭ ΔΤμϟ΍

ΎΛϮγ΍

ΎΛϮγ΍

ϲΑήϋ

ΎϳΎΑέ΍

ΎϳΎΑέ΍

Γήθϋ

΍ήγ΍

΍ήλ΍

»ΪϳϮδϟ΍ 35 ι - 1995 ˬϥ΍ήϳΰΣ - ΍ΩϮϳϮΣ« ΔϠΠϣ Ϧϣ

ϥϮϴϠλϷ΍ ϕήθϤϟ΍ ϥΎϜγ ϞΑ Ύ˱ Αήϋ ΍Ϯδϴϟ ϥϮϴϣΎδϟ΍
ϲΘϟ΍ ϯήΒϜϟ΍ ΐϳΫΎϛϷ΍ Ϧϣ .»ϲΑϭήόϟ΍« ϲγΎϴδϟ΍ ΪϘΘόϤϠϟ ϑήτΘϣ ΪΣ ϰϟ΍ ΖόπΧ ΔϘτϨϤϟ΍ ΦϳέΎΗ ΔΑΎΘϛ ϥ΃ ϭΪΒϳ
Ϧϣ ϦϴϴϣΎδϟ΍ Ϟλ΃« ϥ΄Α ΔϠ΋ΎϘϟ΍ ΓήϜϔϟ΍ ϲϫ ˬϝ΅ΎδΘϟ΍ϭ ϚθϠϟ ˬΔϴϧΎϜϣ΍ ϱ΃ Ύ˱ ϣΎϤΗ Ζϐϟ΍ ΚϴΤΑ ϊϴϤΠϟ΍ ϰϠϋ ΖϨϤϴϫ
»Δϴοήϔϟ΍« ΓήϜϔϟ΍ ϩάϫ ϥ΄Α ϖϠτϤϟ΍ ΩΎϘΘϋϻΎΑ ΔϠϜθϤϟ΍ ϞΑ ΓήϜϔϟ΍ ϩάϫ ΔΤλ ϯΪϤΑ ΔϠϜθϤϟ΍ Ζδϴϟ .»ΔϴΑήόϟ΍ (*)ΓήϳΰΠϟ΍
ϥ΄θϟ΍ ΍άϬΑ ϦϴϓϭήόϤϟ΍ ˯ΎϤϠόϟ΍ ΐΘϜϟ ϊϳήγ ˯ϯέΎϗ ϱ΍ ϥ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϦϜϟ .ϥϮμΘΨϤϟ΍ ˯ΎϤϠόϟ΍ ΎϬϟϭ΍ΪΗ ϲΘϟ΍ ΓΪϴΣϮϟ΍ ϲϫ
:ϒϗϮΘϳ Ϣϟϭ Ύ˱ ϳέΎΟ ΚΤΒϟ΍ϭ ϝΪΠϟ΍ ϝ΍ί ϻϭ ιϮμΨϟ΍ ΍άϬΑ Δϟϭ΍ΪΘϣ ΕΎϴοήϓ ΓΪϋ ϙΎϨϫ ϥ΄Α ϑΎθΘϛΎΑ ζϫΪϨϳ
ϢΛ Ϫϴϓ ΎϬϠϛ Ε΄θϧ ϲϠλ΃ ΪϬϣϭ ΪΣ΍ϭ ϦσϮϣ ΔϴϣΎδϟ΍ ϢϣϷ΍ ϊϴϤΠϟ ϥΎϛ Ϫϧ΄Α Ϟ΋ΎϘϟ΍ ϱ΃ήϟ΍ ΔΤλ ΎϨοήϓ ΍Ϋ΍ϭ« *
ˮϲϠλϷ΍ ϦσϮϤϟ΍ ΍άϫ ϥΎϛ Ϧϳ΄ϓ ΓέϮϤόϤϟ΍ ˯ΎΤϧ΃ ϲϓ ΕήθΘϧ΍ϭ ϪϨϋ ΖϋήϔΗ
ϥϵ΍ ϰΘΣ ΎϬϟ ϞΣ ϰϠϋ ΍ϮϘϔΘϳ Ϣϟ ϢϬϨϜϟϭ ΍˱ήϴΒϛ ΍˱ΪϬΟ ϥϮϗήθΘδϤϟ΍ ˯ΎϤϠόϟ΍ ΎϬϴϓ ϝάΑ ΍˱ΪΟ ΔϘϴϗΩ ΔϠϜθϣ ϩάϫ ϥ΍ ϖΤϟ΍
.Ύ˱ Ϥϴψϋ Ύ˱ ϓϼΘΧ΍ ϢϬϟ΍Ϯϗ΃ ΖϔϠΘΧ΍ϭ Ϣϫ΅΍έ΁ ΎϬϴϓ ΖΒόθΗ ϞΑ
ϥ΃ ϝϮϘϳ ϢϬπόΑϭ ϥΎΘγΩήϛ ΩϭΪΣ Ϧϣ ΏήϘϟΎΑ ΔϴϨϴϣέ΃ νέ΃ Ϯϫ ΎϤϧ΍ ϦϴϴϣΎδϠϟ ϲϠλϷ΍ ΪϬϤϟ΍ ϥ΃ Ϣϋΰϳ ϢϬπόΒϓ
.Δόγ΍Ϯϟ΍ Ϳ΍ νέ΃ ϲϓ ήθΒϟ΍ ωϮϤΟ ΎϬϨϣ ΖϋήϔΗ ϢΛ Ύ˱ όϴϤΟ Δϳέϵ΍ ϢϣϷ΍ϭ ΔϴϣΎδϟ΍ Ϣϣϸϟ ϲϠλϷ΍ ΪϬϤϟ΍ ϲϫ ΔϘτϨϤϟ΍ ϩάϫ
ΔϘϴϘΤϟ΍ ϰϟ΍ Ώήϗ΃ ΔϳήψϨϟ΍ ϩάϫ ϥϮϜΗ Ϊϗϭ ϞΑΎΑ νέ΃ ϲϫϭ ΡϮϧ ϮϨΑ ΎϫήϤϋ ΔϴΣΎϧ ϡΪϗ΃ Ϧϋ ΔλΎΧ Δϳήψϧ Γ΍έϮΘϠϟϭ
.ΔϴϣΎδϟ΍ ΓέΎπΤϠϟ ϲϠλϷ΍ ΪϬϤϟ΍ ϲϫ ϞΑΎΑ νέ΃ ϥ΃ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΙϮΤΒϟ΍ ΖΘΒΛ΃ ΪϘϓ
ϲΣ΍Ϯϧ ϲϓ ϥΎϛ ΔϴϣΎδϟ΍ Ϣϣϸϟ ϲϠλϷ΍ ΪϬϤϟ΍ ϥ· ΎϬϴϓ ϝϮϘϳ ΔϟΎγέ ϲϓ ΔϳήψϨϟ΍ ϩάϫ ϱΩ¯¯ϱϮΟ ϢϟΎόϟ΍ Ϊϳ΃ Ϊϗϭ
ϥ΍ϮϴΤϟ΍ϭ ϥ΍ήϤόϟ΍ Ϧϣ ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ΔϓϮϟ΄Ϥϟ΍ ΕΎϤϠϜϟ΍ Ϧϣ ΍˱ΩΪϋ Ωήγ Ϊϗϭ Ε΍ήϔϟ΍ ήϬϧ ϰϠϋ ϕ΍ήόϟ΍ ΏϮϨΟ
.ϦϴϴϣΎδϟ΍ ϊϴϤΟ ϢϬϨϋ ΎϫάΧ΃ ϢΛ ΔϘτϨϤϟ΍ ϚϠΗ Ϟϫ΃ Ϣϫ ΎϬϠϤόΘγ΍ Ϧϣ ϝϭ΃ ϥ΃ ϝΎϗϭ ΕΎΒϨϟ΍ϭ
175

ΕΎΒΛ΍ ϲϓ ΪϤΘόϧ ϥ΃ ΚΒόϟ΍ Ϧϣ ϥ· ϝϮϘϳϭ ΓΪϳΪη ΔοέΎόϣ ΔϳήψϨϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϪοέΎόϳ (Noeldeke) ϪϛΪϟϮϧ ϦϜϟϭ
ϪΘοέΎόϣ Ϊϴϳ΄Η ϲϓ ΐϫάϳ ϢΛ ϕ΍ήόϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϋ ΎϫϭάΧ΃ ϦϴϴϣΎδϟ΍ ϊϴϤΟ ϥ΃ ΎϨϟ ΖΒΜϳ Ύϣ βϴϟ ΕΎϤϠϛ ΔϠϤΟ ϰϠϋ ϩάϬϛ ΔϘϴϘΣ
ϲΒλϭ ϞΒΟ ϞΜϣ ΔϨϣίϷ΍ ϡΪϗ΃ Ϧϣ ΔϴϣΎδϟ΍ ϢϣϷ΍ ϊϴϤΟ ΪϨϋ Ϛη ϻϭ ΖϧΎϛ ϥ΍ήϤόϟ΍ϭ ϥ΍ϮϴΤϟ΍ Ϧϋ ΕΎϤϠϛ ξόΑ Ωήγ ϰϟ΍
ϪϘϠτΗ ϱάϟ΍ Ϣγϻ΍ ήϳΎϐϳ ϢγΎΑ ΎϬϴϤδΗ ΎϬϨϣ ΔϴϣΎγ Δϐϟ ϞϜϓ ΎϬΘϴϤδΗ ϒϠΘΨΗ ϲϧΎόϤϟ΍ ϩάϬϓ Ώήοϭ ΩϮγ΍ϭ Φϴηϭ ΔϤϴΧϭ
ΪϨϋ ΓΩϮΟϮϣ ΖϧΎϛ ΎϬϧϷ ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ Ϟϛ ϲϓ ϙήΘθϣ φϔϟ ΎϬϟ ϥϮϜϳ ϥ΄Α ϲϧΎόϤϟ΍ έΪΟ΃ ΎϬϧ΃ ϊϣ ϯήΧϷ΍ ΔϐϠϟ΍ ϪϴϠϋ
.ϰΘη ΎϤ˷ϣ΃ ΍ϮϗήϔΗ ϦϴΣϭ ΓΪΣ΍ϭ Δϣ΃ ΍ϮϧΎϛ ϦϴΣ ϊϴϤΠϟ΍
.ΔϴϣΎδϟ΍ Ϣϣϸϟ ϲϠλϷ΍ ΪϬϤϟ΍ ϲϓ ϱ΃ήΑ ϡΰΠϧ ϥ΃ ήϴδόϟ΍ Ϧϣ ϥ΃ ϦϴΒΘϳ ΍άϫ Ϟϛ Ϧϣ
.»4 - 5 ι ϥϮδϨϔϟϭ - ΃ ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ΦϳέΎΗ« ΏΎΘϛ Ϧϣ
***
ϢϫΪϛ΄Η ΐΒδΑ ˬΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤη Ϧϣ ϦϴϴϣΎδϟ΍ ϡϭΪϗ Δϴοήϓ ϰϟ΍ ϥϮϠϴϤϳ ˯ΎϤϠόϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ΃ΪΑ ΓήϴΧϷ΍ Ε΍ϮϨδϟ΍ ϲϓ
ϥϮϛέΪϳ ˯ΎϤϠόϟ΍ ϥ΍ ϻ΍ ϞϴϤϟ΍ ΍άϫ ϊϣ ϦϜϟ .(ήΑήΒϟ΍ϭ ϥϮϳήμϤϟ΍) ϦϴϴϣΎΤϟ΍ϭ ϦϴϴϣΎδϟ΍ ϦϴΑ ϲϗήόϟ΍ϭ ϱϮϐϠϟ΍ ϪΑΎθΘϟ΍ Ϧϣ
ϦϴϘσΎϨϟ΍ ϥΎϓ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ΔϴϣΎδϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ωϮϴη ϞΒϗ ϦϴϨδϟ΍ Ϧϣ ϑϻϵ΍ Ε΍ήθϋ άϨϣ ΔϧϮτϘϣ ΖϠχ ΎϨϧ΍ΪϠΑ ϥ΍ ϥϮϓήΘόϳϭ
Ϧϣ ΖϧϮϜΗ ΎϬδϔϧ ΔϴϣΎδϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϦϜϟ .ΔϴϣΎδϟ΍ ΔϳϮϐϠϟ΍ ΔϨϤϴϬϠϟ ϦϴϘΑΎδϟ΍ Ϟ΋΍ϭϷ΍ ϢϬϓϼγ΃ Ϧϣ ϥϭέΪΤϨϣ ϻ˱ ϭ΃ Ϣϫ ΔϴϣΎδϟΎΑ
ϲϓ ΍Ϯϓήϋ Ϧϳάϟ΍ ϥϮϳήϣϮδϟ΍ Ϣϫϭ ˬΔϴϠλϷ΍ ΏϮόθϟ΍ Δϐϟ ϊϣ ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤη Ϧϣ ΔϣΩΎϘϟ΍ »ΔϴϣΎδϟ΍« Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ Δϐϟ Ν΍ΰΘϣ΍
ΎϤϛ ϢϬΘϐϟ ΔΑΎΘϛ Ϧϣ ϢϬϨϜϤΗ ϥϭΩ Ϧϣ ΔϴϗήθϤϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ Ϟϛ ϲϓ ϢϫΩϮΟϭ ν΍ήΘϓ΍ ϊϣ ˬΔΑϮΘϜϣ ΓέΎπΣ ϝϭ΃ ΓΎϨΒϛ ϕ΍ήόϟ΍
:ϦϴτδϠϓ ϥΎϜγ ιϮμΨΑ ϱ΃έ ΎϨϫ .ϕ΍ήόϟ΍ ΏϮϨΟ ϲϓ ΙΪΣ
Δϴϋ΍έΰϟ΍ ϲο΍έϷ΍ ϞΑ ˬΔϴΑήόϟ΍ ˯΍ήΤμϟ΍ ϦϜϳ Ϣϟ ϦϴϴϣΎδϟ΍ ϦσϮϣ ϥ΃ (Fronzaroli) ϲϟϭέ΍ΰϧϭήϓ ϯ΄Ηέ΍ ΪϘϟ *
Ϫόοϭ ϱάϟ΍ αϮϣΎϘϟ΍ ϪΒη Ϧϣ Ύ˱ ϗϼτϧ΍ϭ ˬΦϳέΎΘϟ΍ ϞΒϗ Ύϣ ΎϴΟϮϟϮϴϛέ΃ ϰϟ· ΩΎϨΘγϻΎΑ ϚϟΫϭ ˬΎϬδϔϧ ϦϴτδϠϓϭ - ΎϳέϮγ ϲϓ
- ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ - ΔϳέϮδϟ΍ ϝϮλϷ΍ ϝϮΣ ϲϟϭέ΍ΰϧϭήϓ Δϳήψϧ ϰϠϋ ϪΘϘϓ΍Ϯϣ ϡΪϋ ϢϏέ - (Tyloch) ϙϮϠϴΗ Ϊϳ΃ ˬϲϟϭέ΍ΰϧϭήϓ
ΔϧέΎϘϤϟ΍ ΕΎϳϮϐϠϟ΍ ϲϓ ΪϳΪΠϟ΍ ϩΎΠΗϻ΍ ΍άϫ ΓϮϗ ρΎϘϧ ϯΪΣ· .΍˱ΪϴΟ Δϋ΍έΰϟ΍ ϑήόϳ ήϘΘδϣ ΐόη ϢϬϧ΄Α ϦϴϴϣΎδϟ΍ ϞλϷ ϩέϮμΗ
- ϮϨΛϷ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϡΎϜΣ΃ ϖϓϭ ΔϴΟϮϟϮϴϛέϷ΍ ΕϼΠδϟΎΑ ΔϳϮϐϠϟ΍ ΔϳήψϨϟ΍ ςΑέ ΓέϭήπΑ ϩί΍ήϓ·ϭ ΦϳέΎΘϟΎΑ ΎϫήΛ΄Η ϲϫ
.ϲΟϮϟϮϴϛέ΃
Δπϳήόϟ΍ ρϮτΨϟ΍ ϊοϭ ϑϮϧϮϛΎϳΩ ϝϭΎΣ ˬϲϟϭέ΍ΰϧϭήϓ Ϫόοϭ ϱάϟ΍ αϮϣΎϘϟ΍ ϪΒθϟ ΩΎϨΘγϻΎΑϭ ˬ1981 ϡΎϋ
ϒϟϷ΍ϭ αΩΎδϟ΍ ϒϟϷ΍ ϦϴΑ ΎϴϘϳήϓ· ϝΎϤη Ϧϣ Ε΍ήΠϫ ΔΠϴΘϧ ΔϳϮϴγ΁ -ϭήϓϷ΍ ΕΎϐϠϟ΍ Ϧϣ ΔϘΘθϤϟ΍ ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ϝϮλϷ
ϒϟϷ΍ ϦϴΑ ΔϳϮϐϟ ήγ΃ ϰϟ· ΔϳϮϴγ΁ - ϭήϓϷ΍ ΕΎΠϬϠϟ ϰϟϭϷ΍ ϝϼΤϧϻ΍ ΓήΘϓ ϑϮϧϮϛΎϳΩ ΩΪΤϳϭ .˯΍ήΤμϟ΍ ϑΎϔΟ ήΛ· ϊΑ΍ήϟ΍
(P. Behrens) ΰϧήϴΑ .ϲΑ ΡήΘϗ΍ ˬΕΎϨϴϧΎϤΜϟ΍ ςγ΍ϭ΃ .ΎϴϘϳήϓ· ϝΎϤη ϲϓ ΔϴϠϣήϟ΍ ϥΎΒΜϜϟ΍ έΎθΘϧ΍ ϞΒϗ ϊΑΎδϟ΍ - ϊγΎΘϟ΍
Ϫϧ΄Α ΔϳϮϴγ΁ - ϭήϓϷ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ϦσϮϤϟ ϩΪϳΪΤΗ ϲϠϋ Ύ˱ οήΘόϣ ˬΎϫ˯ΎϨΑ ϑϮϧϮϛΎϳΩ ΩΎϋ΃ ϲΘϟ΍ ΔϠϜϴϬϠϟ Ύ˱ ϴδϴ΋έ Ύ˱ ΤϴΤμΗ
ϞΒϗ 6000 ϞΒϗ ˬϥ΍ΩϮδϟ΍ ϲϓ έϮϓέ΍Ω - ϥΎϓΩήϛ ϢϴϠϗ· ϪϨϣ ϻ˱ ΪΑ Ύ˱ ΣήΘϘϣ ˬ( Green Sahara) »˯΍ήπΨϟ΍ ˯΍ήΤμϟ΍«
ϰϟ· ΔϘΑΎδϟ΍ ΔϳήΑήΒϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ Ϧϋ ΎϴϘϳήϓ· ϝΎϤη ΎϬόγϮΗ ϝΰόϳ ϥ΃ ϞΒϗ ˯΍ήΤμϟ΍ ϰϟ· ΔϳήΑήΒϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ΖϠϘΘϧ΍ ΎϣΪϨϋ ˬΩϼϴϤϟ΍
ΏϮϨΟ ΔϳήΑήΒϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ϝ΍ΰόϧ΍ ΔϠϜθϣ ϞΤϳ ϪϧϷ ˬΔλΎΧ ΓέϮμΑ Ώ΍άΟ ϑϮϧϮϛΎϳΩ ΔϟϮϘϤϟ ΰϧήϴΑ ΢ϴΤμΗ .ϲϗήθϟ΍ ΏϮϨΠϟ΍
Ύ˱ ΒγΎϨϣ ΍˱έϮμΗ ϡΪϘϳ Ϫϧ΃ ϭΪΒϳ ϻϭ ˬ˯΍ήΤμϟ΍ ϑΎϔΟ έϮτΘϟ ϩέϮμΗ ΔΤλ ϰϠϋ ΪϤΘόϳ ˬϚϟΫ ϢϏέ ϪϨϜϟϭ ˬ˯΍ήΤμϟ΍ ϝΎϤηϭ
.ϝΎϤθϟ΍ ϲϓ ϯήΧϷ΍ ΔϳϮϴγ΁ - ϭήϓϷ΍ ΕΎϐϠϟ΍ έϮτΘϟ
ϢΛ ˬΎ˱ ϗήη ήμϣ ϰϟ· Ε΍ήΠϬϟ΍ ήΒϋ ϝϮΤΘϟ΍ ΍άϫ ϞμΣ Ϊϗ ΔϳϮϴγ΍ - ϭήϓϷ΍ ΕΎϐϠϟ ϲϓΎϘΜϟ΍ ϝϮΤΘϟ΍ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϲϐΒϨϳϭ
- ΎϳέϮγ ϰϟ· ϲΠϳέΪΘϟ΍ ϦϴϴϣΎδϟ΍ ϝΎϘΘϧ΍ .ϑϭήόϣ ήϴϐϓ ˬςΒπϟΎΑ ϝϮΤΘϟ΍ ΍άϫ ϞμΣ ϰΘϣ Ύϣ΃ .ϻ˱ ΎϤη ϦϴτδϠϓϭ ΎϳέϮγ
176

ϚϟΫ ϲϓ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍) ΎΘϟΪϟ΍ έϮΒϋ ϥ΃ ϢϏέ ˬΎϬϧΎΑ· ήϤΘγ΍ϭ ΓήΘϔϟ΍ ϩάϫ ϝϼΧ Ζϗϭ ϱ΃ ϲϓ ΃ΪΑ Ϊϗ ϩέΎΒΘϋ΍ ϦϜϤϳ ˬϦϴτδϠϓ
Ω΍έ΃ ΍Ϋ·ϭ .ϦϴΣϼϔϟ΍ϭ ΓΎϋήϠϟ Ύ˱ Ϥ΋ϼϣ ϭ΃ ˬϑΎϔΠϟ΍ ΓήΘϓ Ϧϣ ϰϟϭϷ΍ ϥϭήϘϟ΍ ϝϼΧ ϼ
˱ ϤΘΤϣ ϭΪΒϳ ϻ (ΕΎόϘϨΘδϣϭ Ε΍ήϴΤΑ ΖϗϮϟ΍
ˬϖΣϼϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ Ύϣ΃ .ήΜϛ΃ ϝϮϘόϣ ΕΎϣΎϤΤϟ΍ ϱΩ΍ϭ ϩΎΠΗ΍ ϲϓϭ ϞϴϨϟ΍ ήΒϋ έΎδϤϟΎϓ ˬ΍˱ήϜΒϣ ΃ΪΑ Ϊϗ ϝΎϘΘϧϻ΍ ϥ΃ ήΒΘόϳ ϥ΃ ˯ήϤϟ΍
ΎΘϟΪϟ΍ ϲϓ ϩΎϴϤϟ΍ ΏϮδϨϣ νΎϔΨϧ΍ ϥϷ ˬϖΑΎδϟ΍ ϱήμϤϟ΍ ϝ΍ΰόϧϻ΍ ΡΎπϳϹ ήΜϛ΃ ΐγΎϨϣ ϮϬϓ .ˬϡ .ϕ 4000 ϰϟ· ΏήϗϷ΍
ΕάΧ΃ ΎϤϴϓ ˬΔϋ΍έΰϠϟ ΔΤϟΎλ ϞϴϨϟ΍ ϱΩ΍ϭϭ ΎΘϟΪϟ΍ ϲϓ Δόγ΍ϭ ΕΎΣΎδϣ ϞόΠϳ ˬϑΎϔΠϟ΍ ΓϭέΫ ϲϓ ϞϴϨϟ΍ ΕΎϧΎπϴϓ κϠϘΗϭ
(.ϡ .ϕ 4000 Ϯϫ ΐδϧϷ΍ ΖϗϮϟ΍) ΎϴΒϴϟ ϲϓ ΔϴϠϣήϟ΍ ϥΎΒΜϜϟ΍ ϢΨπΗ ΐΒδΑ Ώήϐϟ΍ Ϧϋ ϝΰόϨΗ ˬϪδϔϧ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ˬήμϣ
- ϭήϓϷ΍ ΕΎϋϮϤΠϤϟ΍ ϊϣ ΕϻΎμΗϻ΍ ϊτϗ Ϊϗ Δϴϗήθϟ΍ ήμϣ ˯΍ήΤλϭ ˯ΎϨϴγϭ ΐϘϨϟ΍ ϲϓ ήλΎόϤϟ΍ ϑΎϔΠϟ΍ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϞϤΘΤϳϭ
4000 - 5000) ΓήΘϔϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΓΰϛήϤΘϤϟ΍ ΔϴϣΎδϟ΍ Ϧϋ ϞϘΘδΗ ϥ΃ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϐϠϟ ΡΎΗ΃ ΎϤϣ ˬϦϴτδϠϓ - ΎϳέϮγ ϲϓ ΔϳϮϴγ΍
4000 ϲϟ΍ϮΣ ϱ΃ ˬϑΎϔΠϟ΍ ΓϭέΫ ΓήΘϓ) Ύ˱ πϳ΃ ΓήΘϔϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϢΗ Ϊϗ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΟϮΘϳ ΎϤϛ .ϦϴτδϠϓ - ΎϳέϮγ ϲϓ (.ϡ.ϕ
ϞμΘΗ ΎϬϠόΟ ΎϤϣ ˬϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϱΩ΍ϭ ϰϟ· ΖϠϘΘϧ΍ ϲΘϟ΍ ΔϴϟΎϤθϟ΍ ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎΠϬϠϟ΍ Ϧϋ ΔϴΑήϐϟ΍ ΔϴϣΎδϟ΍ ϝΎμϔϧ΍ (.ϡ.ϕ
ϲϟ΍ϮΣ - 3500 Ϧϣ Ζϣ΍Ω ϲΘϟ΍ϭ ϦϴτδϠϓ - ΎϳέϮγ ϲϓ έΎτϣϷ΍ ΔϠϴϠϘϟ΍ ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ϭ .ϊΑ΍ήϟ΍ ϒϟϷ΍ ϝϼΧ ΔϳήϣϮδϟΎΑ
ϲϓ ϒϴΜϜϟ΍ έ΍ήϘΘγϻ΍ ϯήΠϣ ϲϓ ˬΎ˱ πϳ΃ ΕΩ΃ ˬ(ϢϳΪϘϟ΍ ϱΰϧϭήΒϟ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ ΔϔϴΜϜϟ΍ Δϋ΍έΰϟ΍ έϮτΗ ΓήΘϓ ) .ϡ.ϕ 2350
ΚϟΎΜϟ΍ ϒϟϷ΍ ήΧ΍ϭ΃ ιϮμϧ ϲϓ ΎϫΪΠϧ ϲΘϟ΍ϭ ϝΎϤθϟ΍ ϲϓ ΓΰϛήϤΘϤϟ΍ ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎΠϬϠϟ΍ ΩήϔΗϭ ϱϮϐϠϟ΍ ϝ΍ΰόϧϻ΍ ϰϟ· ˬΔϘτϨϤϟ΍
ϥ΃ ΐΠϳ ˬϲγΎΤϨϟ΍ ήμόϟ΍ Ϟ΋΍ϭ΃ϭ ΚϳΪΤϟ΍ ϱήΠΤϟ΍ ήμόϟ΍ ήΧ΍ϭ΃ ˬϦϴτδϠϓ - ΎϳέϮγ ϲϓ ϱϮϐϠϟ΍ ήϴϐΘϟ΍ ΍άϫ .ϲϧΎΜϟ΍ ϒϟϷ΍ϭ
΢Βλ΃ Ϊϗ ϦϴτδϠϓ ϲϓ ϲϨΛϹ΍ ςϴϠΨϟ΍ ϥΎϛ ΚϳΪΤϟ΍ ϱήΠΤϟ΍ ήμόϟ΍ ϥΎΑ· .ϦϴϴϠΤϤϟ΍ ϥΎϜδϠϟ Ύ˱ ϋϼΘϗ΍ ϭ΃ Ύ˱ ϔϴΜϛ ΍˱ϭΰϏ ήΒΘόϳ ϻ
ΩϮΟϭ ϥΈϓ ˬϚϟΫ Ϧϣ ήΜϛ΃ϭ .ϲγΎΤϨϟ΍ ήμόϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϻ΍ ΓήΘϓ ϝϼΧ ΔϣΎϫ Ε΍έϮτΗ ϱ΃ Ϧϋ ΎϨϳΪϟ ΕΎϣϮϠόϣ ϻϭ ˬ΍˱ΪϘόϣ
ϦϜϤϳ ˯ϲη ϱ΃ ϕϮϔΗ ˬϲϋΎϤΘΟ΍ ϡΎψϧϭ ˬήϴΒϛ ϢΠΣ Ε΍Ϋ ϥΪϣϭ ϯήϗ ΩϮΟϭϭ ˬϦϴϴϠΤϤϟ΍ ϥΎϜδϟ΍ ϯΪϟ ΔϳΩΎϣ ΔϴϓΎϘΛ ΕΎϳϮΘδϣ
Ϧϣ ˬ΍˱ήϴϐλ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΪΑ ϻ ˬΩΪϋ ϪΑ ϡΎϗ ϭΰϐϟ Δοήϋ ϦϴτδϠϓ - ΎϳέϮγ έϮμΘϧ ϥ΍ ΐόμϟ΍ Ϧϣ ϞόΠϳ ˬΎϴϘϳήϓ· ϲϓ ϪόϗϮΗ
ϥ΃ Ϯϫ ˬϯήΣϷ΍ .ϦϴϨδϟ΍ Ϧϣ ϦϴϔϟϷ΍ Ϧϳάϫ ϝϼΧ ˬΔϘτϨϤϟ΍ ϰϟ· ΎϴϘϳήϓ΍ ϝΎϤη Ϧϣ ΍ϮϠϘΘϧ΍ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϴϣΎδϟ΍ ΓΎϋήϟ΍ϭ ϦϴΣϼϔϟ΍
ϞϣΎϜΘϟ΍ϭ έ΍ήϘΘγϼϟ ΔΠϴΘϧϭ ϲϓΎϘΜϟ΍ ϞϋΎϔΘϟ΍ ΍άϫ ϯήΠϣ ϲϓϭ .Ύ˱ ϴΠϳέΪΗϭ Ύ˱ ϳϮϐϟ ϥΎϛ ήϴϐΘϟ΍ ϥ΃ϭ ˬ΍ϭήϤΘγ΍ ϦϴϴϠΤϤϟ΍ ϥΎϜδϟ΍
έ΍ήϘΘγϻ΍ ϒΜϜΗ ϊϣϭ - ΔϴϧΎΛ Δϐϟ ΔϘΑΎδϟ΍ ΔϴΑήϐϟ΍ ΔϴϣΎδϟ΍ ΖΤΒλ΃ ˬ(ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϱΩ΍ϭ ϲϓ Ύ˱ ϗήη ΔϳΩΎϛϷ΍ έΎθΘϧ΍ ΪόΑ ΎϤΑέ)
ϥΎϜδϠϟ ΓΪϴΣϭ Δϐϟ ϲϟΎΘϟΎΑ ΎϤΑέϭ ˬΓΪ΋Ύγ ΕΎΠϬϟ ϰϟ΍ ΖϟϮΤΗ ˬϢϳΪϘϟ΍ ϱΰϧϭήΒϟ΍ ήμόϟ΍ϭ ήϴΧϷ΍ ϲγΎΤϨϟ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ
αΎϣϮΗ - ϲϠϴ΋΍ήγϻ΍ ΐόθϠϟ ϢϳΪϘϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍« ΏΎΘϛ Ϧϣ .»ΔϠϳϮσ ΓΪϤΑ ϼΒϳ· έϮϬχ ϞΒϗ ˬϦϴτδϠϓ - ΎϳέϮγ ϲϓ ϦϴϴϠΤϤϟ΍
.»121 - 124 ι - ϦδϣϮσ
***
ΓΎϐτϟ΍« Ϧϣ ΐϳήϏ ϕήϋ ΩϮΟϭ ϥΎϓ ΔϳέϮγ ϥΎϜγ ϦϳϮϜΗ ϲϓ ΖϛέΎη ΔϔϠΘΨϣ Ύ˱ ϗϭήϋ ϥ΄Α Ϛη Ϧϣ ϦϜϳ Ϣϟ ΍Ϋ΍ϭ« *
ώϠΒϳ ϲΘϟ΍ϭ Ύ˱ όγ΍ϭ ΍˱έΎθΘϧ΍ ΓήθΘϨϤϟ΍ ΔϤΨπϟ΍ έϭΎϐϤϟ΍ έϮΒϗ ϥ΃ ΪΑ ϻϭ .ϩΪϳΆϳ Ύϣ ϚϟΎϨϫ βϴϟ »ϡΎϳϷ΍ ϚϠΗ ϲϓ νέϷ΍ ϲϓ
ήϴϏ ϯήΒϛ ΓέΎΠΤΑ ΔϴϨΒϤϟ΍ (Dolmens) ϦϤϟϭΩ ΓΎϤδϤϟ΍ ΔϳήΛϷ΍ ΔΣήοϷ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ϡ΍ΪϗϷ΍ ΕΎΌϣ ΎϬπόΑ ϝϮσ
Ϊϗϭ .ήϴσΎγϷ΍ ϩάϫ ϞΜϣ έϮϬχ ϰϟ΍ ϯΩ΃ ΎϤϣ ΩΪΠϟ΍ ϦϴϣΩΎϘϟ΍ ϰϠϋ Ύ˱ Ϥϴψϋ ΎϫήϴΛ΄Η ϥΎϛ Ϊϗ ΔϨϴΘϣ ΓήϳΪΘδϣ βγ΃ ϰϠϋ ΔΑάϬϣ
ΔϨϳΪϤϟ΍ Ϣγ΍ϭ .ϲϣϼγϻ΍ϭ ϲΑήόϟ΍ ΏΩϷ΍ ϰϟ΍ ΔϘϟΎϤόϟΎΑϭ »ΓήΑΎΒΠϟ΍ Ϧϣ ϕΎϨϋ ϲϨΒΑ« ΔϘϠόΘϤϟ΍ ήϴσΎγϷ΍ ϩάϫ ΖϠϘΘϧ΍
.»ΓήΑΎΒΠϟ΍ ϦσϮϣ« ϩΎϨόϣ (ϦϳήΒ˵Ο ΖϴΑ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϦϳήΒΟ ΖϴΑ ϲϫϭ ΕΎϴϠΟ ΎϬϨϣ ϰΗ΃ ϲΘϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ ϲϓ Δόϗ΍Ϯϟ΍ ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍
έΎΛ΁ ϦϫήΒΗϭ .ϯήϐμϟ΍ Δϴγ΁ ϲϓϭ ΔϳέϮγϭ ϦϴτδϠϓ ΕΎόϔΗήϣϭ ϥΩέϷ΍ ϲϗήη ϲϓ ϡϮϴϟ΍ ϰΘΣ ϦϤϟϭΪϟ΍ ήΜϜΗϭ
ϲϗήη ϲϓ ϦϤϟϭΪϟ΍ ϯΪΣ΍ ϲϓ ΖϔθΘϛ΍ ϲΘϟ΍ ΔϴγΎΤϨϟ΍ ΕΎϘϠΤϟ΍ϭ ΔϤΨπϟ΍ ϑϮϬϜϟ΍ ξόΑ ϥ΍έΪΟ ϰϠϋ ΔϴϧΪόϤϟ΍ Ε΍ϭΩϷ΍
ϰϟ΍ ϊΟήΗϭ ϥΎόϨϛ νέ΃ ϲϓ ΪΟϮΗ Δϴ΋΍ΪΑ (ϦϤϟϭΪϟ΍) έϮΒϘϟ΍ ϩάϫ ήΜϛ΃ϭ .ϱήΠΤϟ΍ ϲγΎΤϨϟ΍ ήμόϟ΍ ϰϟ΍ ΩϮόΗ ΎϬϧ΍ ϥΩέϷ΍
177

ϒϟ΄Α ϚϟΫ ΪόΑ ΎΑϭέϭ΍ ϲΑήϏ ΔϤΨπϟ΍ ΓέΎΠΤϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϨμϤϟ΍ Ε΂θϨϤϟ΍ ήϬψΗϭ .ϡ .ϕ 5000 ϱ΃ ΚϳΪΤϟ΍ ϱήΠΤϟ΍ ήμόϟ΍
.ΦϳέΎΘϟ΍ ϞΒϗ Ύϣ έϮμϋ ϲϓ ΓήΑΎΒΠϟ΍ Ϧϋ ΔϠΛΎϤϣ ΔϴϟΎϴΧ Ύ˱ μμϗ ΎϫΩϮΟϭ έΎΛ΃ Ϊϗϭ ήΜϛ΃ ϭ΃ ΔϨγ
.»28 - 29 ι 2 Ν - ϲΘΣ ΐϴϠϴϓ - ΎϳέϮγ ΦϳέΎΗ« ΏΎΘϛ Ϧϣ
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰

ˮϥϮϴϗ΍ήϋ Ώήόϟ΍ ϡ΃ .. Ώήϋ ϥϮϴϗ΍ήόϟ΍
ϲϓΎϘΜϟ΍ϭ ϲϗήόϟ΍ ϞλϷ΍ Ϣϫ »Ώήόϟ΍« ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ ϥΎϜγ ϥ΃ ΓήϜϓ ϞΒϘΗ ϰϠϋ ϥϮϴϣϮϘϟ΍ ϥϮΧέΆϤϟ΍ ΎϧΩϮϋ ΪϘϟ
ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ ϥ΃ : Ύ˱ ϣΎϤΗ βϜόϟ΍ ΖΒΜΗ ϲΘϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ Ϊϫ΍Ϯθϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϙΎϨϫ ϦϜϟ .»ϕ΍ήόϟ΍ϭ ϡΎθϟ΍« ϲΑήόϟ΍ ϕήθϤϠϟ
.ϦϴϨδϟ΍ Ϧϣ ϑϻ΁ ΓΪόΑ ΓήϳΰΠϟ΍ ΦϳέΎΗ ϖΒγ Ϊϗϭ Ύ˱ ϳέΎπΣϭ Ύ˱ ϴϧΎϜγ ϡΪϗϷ΍ Ϯϫ ϕήθϤϟ΍ ϥϷ .ϞλϷ΍ Ϯϫ ϕήθϤϟ΍ϭ ωήϔϟ΍ ϲϫ
ΔϳέΎπΤϟ΍ϭ ΔϴϧΎϜδϟ΍ ΎϨΘϗϼϋ ϲϔϧ ϲϐΘΒϧ ϻ ΍˱ΪΑ΃ ΎϨϧ΍ ˮϦΑϻ΍ Ϧϣ Ύ˱ ϋήϓ ΏϷ΍ϭ ˬΙΪΣϷ΍ Ϧϣ Ύ˱ ϋήϓ ϡΪϗϷ΍ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϒϴϜϓ
Ϯϫ ϕήθϤϟ΍ϭ ωήϔϟ΍ ϢϬΗέΎπΣϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ ϥΎϜγ ϥ΄Α ϑ΍ήΘϋϻ΍ϭ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϝϮϗ ΐΠϳ ϦϜϟϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ ϊϣ
: ϞλϷ΍
..νέϷ΍ ϲϓ ϱϭ΍ήΤλ Ω΍ΪΘϣ΍ ϊγϭ΃ Ϊόϳ ϱάϟ΍ ΐϴϫήϟ΍ ϱϭ΍ήΤμϟ΍ Ω΍ΪΘϣϻ΍ ΍άϫ ϊϘϳ ΚϴΣ ˬΏήϐϟ΍ Ϧϣ Ύϣ΃« *
ΎϤΑ ϒλΎόϟ΍ ϱϭΪΒϟ΍ ΡΎϴΘΟϻΎΑ ϕ΍ήόϟ΍ νέ΃ ΩΪϬΘϳ έ΍ήϤΘγΎΑ ϥΎϛ Ϊϗ ˭ΓΎϴΤϟ΍ϭ ήϴϜϔΘϟ΍ ϲϓ ΎϬΒϴϟΎγ΃ϭ Γϭ΍ΪΒϠϟ έΪμϣ ήτΧ΃ϭ
ΰΠϨϤϟΎΑ ΡΎϴΘΟϻ΍ ΍άϫ ϒμϋ Ύϣ ΍˱ήϴΜϛϭ .ΩϮϫήϔϟ΍ϭ ϥ΍ϭΪόϟ΍ϭ ϭΰϐϠϟ ΔϔϠΨΘϣ ϞΜ˵ϣϭ ΔΠϓ ΔϴϛϮϠγ ρΎϤϧ΃ Ϧϣ Ϫόϣ ϞϤΤϳ
.ϊϤΘΠϤϟ΍ έϮτΗ ϢϠγ ϲϓ Ϫϴϟ΍ ΖϬΘϧ΍ ϰϧΩ΃ ϞΣ΍ήϣ ϰϟ΍ ϯήϘϬϘϟ΍ ΎϬΑ ΩΎόϓ ˬϦϳΪϓ΍ήϟ΍ νέϷ ϲϧ΍ήϤόϟ΍ϭ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ϱέΎπΤϟ΍
ΔϟϭΪϟ΍ Γήτϴγ ϥΎΑ· ΍˱ήΛ΃ ϊδΗ΍ϭ ΍˱έάΟ ΦγήΗϭ ΓϮϗ ΪΘη΍ ..ϝϮϐϤϟ΍ Ϊϳ ϰϠϋ Ω΍ΪϐΑ ρϮϘγ ΐϘϋ΃ ϱάϟ΍ Γϭ΍ΪΒϟ΍ ϒΣί Ϟόϟϭ
ΝϭϷ΍ ΎϐϠΑ ϥ΃ ΪόΑ ϪϠϫ΃ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ΩΎϋ Ϋ· ˭ΔϴΒϠγ έΎΛ΁ Ϧϣ ϒΣΰϟ΍ ΍άϫ Ϫϴϟ΍ ΩϮϘϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ Ύϣ ΢οϭ΃ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϰϠϋ ΔϴϧΎϤΜόϟ΍
ϲΣϭήϟ΍ ϒϠΨΘϟ΍ϭ ϲϠΒϘϟ΍ ΖΘθΘϟ΍ Ϧϣ ΔϟΎΣ ϰϟ΍ ˬΔϤϳΪϘϟ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ ϪΗΪϬη ϱάϟ΍ ϲΣϭήϟ΍ϭ ϱΩΎϤϟ΍ έϮτΘϟ΍ ϞΣ΍ήϣ ϲϓ
˯ΎϤϨϟ΍ ήϫΎψϣ Ϟϛ ϰϠϋ ˯ΎΟϭ ..ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ Γέϭήϴμϟ΍ ΕΎϴϟ΁ϭ έϮτΘϟ΍ ϯϮϗϭ ΓΎϴΤϟ΍ ΔϴϜϴϣΎϨϳΪΑ ϒμϋ Ύϣ ϱΩΎϤϟ΍ ήϘϔϟ΍ϭ
ϻ ˭νέϷ΍ ϲϓ ϡΪϘΘϟ΍ϭ ΓέΎϤόϟ΍ Γήγϭ ..ΎϴϧΪϟ΍ ΓήοΎΣ - Ω΍ΪϐΑ ΖΤο΃ ΪϘϟ ϰΘΣ ˭νέϷ΍ ϩάϫ ΎϤϬΗΪϬη ϦϳάϠϟ΍ έΎϫΩίϻ΍ϭ
ϰϜϧ΃ϭ ϩήϫΎψϣ Ϊη΃ ϲϓ ήϘϔϟ΍ϭ ϲΣϭήϟ΍ϭ ϱΩΎϤϟ΍ ˯΍ϮΨϟ΍ϭ ϒϠΨΘϟΎΑ ˯ϮϨΗ ΓήϴΒϛ Δϳήϗ - έϮΒϴϧ ΎϫΪϫΎη Ύϣ ϰϠϋ - ϭΪόΗ
Ϧϳάϟ΍ ϡΎψόϟ΍ ϦϴϋΪΒϤϟ΍ ϚΌϟϭ΍ Ύϳ˷ϭέ ϥ΍άϠϟ΍ Ε΍άϟΎΑ ΎϤϫ ϦϳήϬϨϟ΍ Ϧϳάϫ ϥ΃ Ύ˱ ϘΣ΃ : ϝ˯ΎδΘϳ ϥϮΑϮϟ ϑΎΘγϮϏ ϒϗϭ ϰΘΣϭ ˭ϩέΎΛ΁
Ύϣ ΓΎϴΤϟ΍ϭ ΩϮΟϮϟ΍ έ΍ήγ΍ Ϧϣ ϢϫϮϤϠϋϭ ..ΔϴϧΪϤϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϖ΋΍ήσ ήθΒϠϟ ΍ϮϨγ Ϧϳάϟ΍ϭ ˬϞΑΎΑϭ Ϊϛ΃ϭ ήϣϮγ νέ΍ ϢϬΘΘΒϧ΍
ϲϓ ϰϨϏ ΓΪόλϷ΍ ήΜϛ΍ ϲϓ ϞϤόϟ΍ϭ Ϧϫάϟ΍ϭ Ρϭήϟ΍ ˯ΎϨΒϟ Ύ˱ γΎγ΃ϭ ..ΔϴϣϮϴϟ΍ ϢϬΗΎϴΣ ϲϓ ΔϬϳΪΑ ϪΑ Ύ˱ ϤϠδϣ Ύ˱ ϛήΘθϣ ΍˱έΪϗ ϰΤο΃
ΔόΑέ΄Α ήϬθϟ΍ϭ ..ϡΎϳ΃ ΔόΒδΑ ωϮΒγϷ΍ ΍ϭΩΪΣ Ϧϳάϟ΍ - ήΑΎόϟ΍ ϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ - Ϣϫ βϴϟ΃ ..˯Ύτόϟ΍ ϲϓ ΔϴϜϴϣΎϨϳΩϭ ΐϴϛήΘϟ΍
ϦϴΘδΑ ΔϋΎδϟ΍ϭ ΔϋΎγ Ϧϳήθϋϭ ϊΑέ΄Α ϡϮϴϟ΍ϭ ˬΔΟέΩ (360) ¯Ώ Γή΋΍Ϊϟ΍ ΍ϭΩΪΣϭ ΍˱ήϬη ήθϋ ϲϨΛΎΑ ΔϨδϟ΍ϭ ..ϊϴΑΎγ΃
ΕΎϗΎϴγ ϢϴψϨΗ ϲϓ ϢϬΗΎϋ΍ΪΑ΍ϭ ϢϬϋΪΑ ϪΘϤο Ύϣ ˬΦϟ΍ αΎϴϘϟ΍ϭ ΏΎδΤϟ΍ ϲϓ ϲϨϴΘδϟ΍ϭ ϱήθόϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ΍ϮϋΪΘΑ΍ϭ ..ΔϘϴϗΩ
ϑϮθϛ Ϧϣ Ύϧήμϋ Ϫϴϟ΍ ϰϬΘϧ΍ ΎϤϣ Ύϧήλ Ϊϗϭ ˬϡϮϴϟ΍ ΎϨΗΎϴΣ ϲϓ ΎϬϨϋ ϲϨϐΘδϧ ϭ΃ ΎϬϟΪΒΘδϧ ϥ΃ ΎϨϟ βϴϟ ΎϤϣ ΓΎϴΤϟ΍ϭ ϞϤόϟ΍
!ˮˮϲΟέΎΨϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ ϭΰϏ ΔϠΣήϣ ϦϴηΪΗ ϰϟ΍ ΓέΎΒΟ ΔϴΟϮϟϮϨϜΗϭ ΔϴϨϫΫ Ε΍ΰΠϨϣϭ
ϕ΍ήόϟ΍ ΖΤϨϣ ϲΘϟ΍ ϲϫ ˬΕ΍άϟΎΑ ϩάϫ ˯΍ήΤμϟ΍ ϥ΍ : ϝϮϘϨϓ ..ΎϨϫ ϙέΪΘδϧ ϥ΃ ˬϱέϭήπϟ΍ ϞΑ ΐγΎϨϤϟ΍ Ϧϣ ϥϮϜϳ Ϊϗ
ϖϓϮϧ ˬϥΫ΍ ϒϴϜϓ .νέϷ΍ ϲϓ ΰϴϤΘϤϟ΍ ϱέΎπΤϟ΍ ΎϫέϭΩ ϞΑΎΒϟ ΪϴόΗ ϥ΍ ΖϋΎτΘγ΍ϭ ˬϦϴϴγΎΒόϟ΍ Ω΍ΪϐΑ ϪΑ ΖΨϤη Ύϣ Ϫοέ΃ϭ
Ϣπϳ ϻϭ ..Ώ΍ήΨϟ΍ ήϴϏ ΙέϮϳ ϻ ϱάϟ΍ ΎϬϔΣί ήϣ΃ Ϧϣ Ϫϴϟ΍ ΎϨΒϫΫ Ύϣ ϦϴΑϭ ˬΎϬϨϋ Ϯθόϧ ϥ΍ ΎϨϟ βϴϟ ϲΘϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϩάϫ ϦϴΑ
!ˮˮ˯ϲη ϞϜΑ ϒμόϳ ϱάϟ΍ έΎϣΪϟ΍ ήϴϏ ϪΗΎϴσ ϦϴΑ
178

ϢϜΤϟ΍ ϲϓ ΔΧέΎμϟ΍ ΔϗέΎϔϤϟ΍ϭ ..ϝϮϘϟ΍ ϲϓ ξϗΎϨΘϟ΍ ΕϻϼϏ Ϧϣ ϪδΒϠΘϳ Ύϣ Δϟ΍ί΍ϭ ..ϒΣΰϟ΍ ΍άϬΑ ΎϧΩ΍ήϣ ΢ϴοϮΘϟϭ
ΔΘΑΎΜϟ΍ΔϤδϟ΍ ΖϧΎϛ ΚϴΣ Ώ΍ήϋϻ΍ ΓήϫΎψΑ ςΒΗήΗϭ ˯ΪΒϟ΍ άϨϣ ΖτΒΗέ΍ ϲΘϟ΍ Γϭ΍ΪΒϟ΍ ϒΣί ήϴϏ ϒΣΰϟ΍ ΍άϬΑ ή˴ ϧ Ϣϟ ΎϨϧ΍ :ϝϮϘϧ
΍ϭ˯ΎΟ Ϧϳάϟ΍ Ώήόϟ΍ βϴϟϭ ˭ϙϮϠδϟ΍ϭ ήϴϜϔΘϟ΍ ϲϓ ΔϳΩΎϋ ΔϔϠΨΘϣ ρΎϤϧ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟ΍ ΓήϫΎχ Ϣϫ ΚϴΣ Ϧϣ ϢϬϟ ΓΰϴϤϤϟ΍
ϥ΍ϭΪόϟ΍ ήϴϏ ϢϬπόΑ ϰϟ΍ ϢϫΪθϳ ϻ Ώ΍ήϋ΃ :ήθΒϟ΍ Ϧϣ ϦϴτϤϧ ΍ϮϧΎϛ ˯΍ήΤμϟ΍ ϩάϫ ϥΎϜγ ϥ΍ Ύ˱ ϴϓΎΧ βϴϟ Ϋ΍ .ϡϼγϻΎΑ
έΪϏϭ ΔτϘϟ΍ ΓϮδϗϭ ΐ΋άϟ΍ ΔϴθΣϭ ϦϴΑ ϥϮόϤΠϳ Ϣϫϭ ..ϢδϘΑ ϥϭήΒϳ ϭ΃ ΃ΪΒϤΑ ϥϮτΒΗήϳ ϻϭ ˭(*)ΐϬϨϟ΍ϭ ΐϠδϟ΍ϭ ϭΰϐϟ΍ϭ
ιήΣ ϱάϟ΍ Ώήόϟ΍ ϦϴΑϭ ϢϬϨϴΑ Ύ˱ ϗήϔϣ ..Ϫϴϟ΍ ΎϨΒϫΫ ϱάϟ΍ ΍άϫ ϞΜϣ ϰϠϋ ϢϬϔλϭ ϲϓ κϨϴϟ ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ ϥ΍ ϞΑ .ϯϭ΁ ϦΑ΍
ΎϨϤϠγ΃ ΍ϮϟϮϗ ϦϜϟϭ ˬ΍ϮϨϣΆΗ Ϣϟ Ϟϗ .ΎϨϣ΁ Ώ΍ήϋϻ΍ ΖϟΎϗ{ : ϪϤϜΤϣ ϲϓ ϝΎϘϓ ..ΎϬΘϟΎγέ ΔϠϤΣϭ ΓϮϋΪϟ΍ ΪϨΟ ΍ϮϧϮϜϳ ϥ΃ ϰϠϋ
ϝΎϗϭ ˭11 Δϳϵ΍ ˬ΢Θϔϟ΍ ΓέϮγ - }ϢϬΑϮϠϗ ϲϓ βϴϟ Ύϣ ϢϬΘϨδϟ΄Α ϥϮϟϮϘϳ{ : ϝΎϗϭ ˭14 Δϳϵ΍ }ϢϜΑϮϠϗ ϲϓ ϥΎϤϳϻ΍ ϞΧΪϳ ΎϤϟϭ
.97 Δϳϵ΍ ˬΔΑϮΘϟ΍ ΓέϮγ }ϪϟϮγέ ϰϠϋ Ϳ΍ ϝ΍ήϧ΃ Ύϣ ΩϭΪΣ ΍ϮϤϠόϳ ϻ΃ έΪΟ΃ϭ Ύ˱ ϗΎϔϧϭ ΍˱ήϔϛ Ϊη΃ Ώ΍ήϋϻ΍« :
ΔϴϨϳΪϣ - ΔϳήπΣ ΰϛ΍ήϣ ΍ϮϨσϮΘγ΍ Ϧϳάϟ΍ Ώήόϟ΍ ϢϬϓ ..ΐϴϫήϟ΍ ϱϭ΍ήΤμϟ΍ Ω΍ΪΘϣϻ΍ ΍άϫ ϥΎϜγ Ϧϣ ϲϧΎΜϟ΍ ςϤϨϟ΍ Ύϣ΃
έΎτϗϷ΍ ϲϓ ΔϤϳΪϘϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ΰϛ΍ήϣ Ϧϣ ϞϤόϟ΍ϭ ήϴϜϔΘϟ΍ ϲϓ ΎϬΒϴϟΎγ΃ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΎϬΘϴϨΑϭ ϲΗΎϴΤϟ΍ ΎϬόοϭ ϲϓ Ώήϗ΍ ϲϫ
ϲΑήόϟ΍ ΞϴϠΨϟ΍ ϰϠϋ ΔϠτϤϟ΍ Δϴϗήθϟ΍ ΎϬϠΣ΍Ϯγϭ ϦϤϴϟ΍ ϲϓ ΎϬΗ΍Ϋ ΓήϳΰΠϟ΍ νέ΃ ϞΧ΍Ωϭ .. ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ νέ΄Α ΔτϴΤϤϟ΍
ϲΘϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ϭ ϢϳΪϘϟ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ϥΎϜγ Ϧϣ ςϴϠΧ Ϣϫ ΔϴϨϳΪϤϟ΍ - ΔϳήπΤϟ΍ ΰϛ΍ήϤϟ΍ ϩάϫ ϥΎϜγ ϥ΃ ϯήϳ Ϧϣ ϙΎϨϫϭ .ϥΎϤϋ ΞϴϠΧϭ
ϲϗήθϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ˯΍ήΤμϟ΍ ήΒϋ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ϲϘϳήσ ϝϮσ ϰϠϋ ΖϤϴϗ΃ ϲΘϟ΍ ΰϛ΍ήϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΖϣΎϗ΄ϓ ΓέΎΠΘϟ΍ ΎϬΗϮϬΘγ΍
ϝΎϤηϭ Ύϴγ΁ ϲΑήϏ ϲϓ ςγϮΘϤϟ΍ ξϴΑϷ΍ ήΤΒϟ΍ ϞΣ΍ϮδΑ ϥΎϤϋ ΞϴϠΧϭ ϲΑήόϟ΍ ΞϴϠΨϟ΍ ϞΣ΍Ϯγ ϝϭϷ΍ Ϟμϳ ΚϴΣ ˬϲΑήϐϟ΍ϭ
Ϧϣ ˬΪϴϧϮΒϧ - ϥ΍ΪϠϜϟ΍ Ϧϣ ϞΑΎΑ ϙϮϠϣ ήΧ΁ ΫΎΨΗ΍ Ϟόϟϭ .ϡΎθϟ΍ ΩϼΒΑ ήϤΣϷ΍ ήΤΒϟ΍ ϞΣ΍Ϯγϭ ϦϤϴϟ΍ ϲϧΎΜϟ΍ Ϟμϳϭ ˭ΎϴϘϳήϓ΍
Ϧϣϭ .. Ϫϟ ΔϴϧΎΛ ΔϤλΎϋ ˬΓήϳΰΠϟ΍ νέ΃ ϝΎϤη ϲϓ ϙϮΒΗϭ Ϟ΋ΎΣ ϦϴΑ ΓέϮϨϤϟ΍ ΔϨϳΪϤϟ΍ϭ ήΒϴΧ ϝΎϤη ϊϘΗ ϲΘϟ΍ ˯ΎϤϴΗ ΔϨϳΪϣ
ϥ΍ ϞΑ .ΔϳήπΤϟ΍ ΰϛ΍ήϤϟ΍ ϩάϫ ϥΎϜγ ϥ΄θΑ Ϫϴϟ΍ ΐϫΫ Ύϣ ϱ΃ήϟ΍ ΍άϬϟ έήΒϳ ˬϞΑΎΒϟ Ύ˱ ϴΠϴΗ΍ήΘγ΍ Ύ˱ ϘϤϋ ϥ΍ήΣϭ ΔϴΑήόϟ΍ ˯΍ήΤμϟ΍
ϲϧΎΜϟ΍ ϪϟϼΘΣ΍ ήΛ· ΍έ΍Ω αϮϳέ΍Ω ΎϬϣΎϗ΃ ϲΘϟ΍ ΔϠΘϘϤϟ΍ Ϧϣ ΓΎΠϨϟ΍ ϢϬϟ ϰϨδΗ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϴϠΑΎΒϟ΍ ϥ΃ ϯήϴϓ ..ΪόΑ΃ ΐϫάϳ Ϧϣ ϙΎϨϫ
ϲϘϳήσ ϰϠϋ ΎϬϠϓ΍Ϯϗ ΔϛήΣ ΓΪϘϋϭ ..ίΎΠΤϟ΍ ΓέΎπΣ ΍ϮϨΑ Ϧϳάϟ΍ Ϣϫ ˬϪϧΎτϠγ ήϴϧ ΎϬόϠΧϭ ϪϴϠϋ ΎϬΗέϮΛ Ϧϣ Ύ˱ ϣΎϘΘϧ΍ ϞΑΎΒϟ
ϪΑ ΕΰϴϤΗ ϱάϟ΍ ˯΍ήΜϟ΍ ΍άϫ ϥΎϛ Ϛϟάϟ .ζϳήϗϭ ϢϫήΟ ΔϜϣ - ϰϫΎπϳ ϻ ϱάϟ΍ ϲϨϳΪϟ΍ Ύϫΰϛήϣϭ ..ϲΑήϐϟ΍ϭ ϲϗήθϟ΍ ΎϬΗέΎΠΗ
ΞϴδϨϟ΍ ϲϓ ΐϴΠϋ ϖϟ΄Α φϔΘΤΗ Ζϟ΍ί Ύϣ ΕΎϏΎϴλϭ Ύ˱ ϴϋϭ ϥ΁ήϘϟΎΑ ήΠϔΗ ϱάϟ΍ϭ ˬΔϴΣϭήϟ΍ϭ ΔϳΩΎϤϟ΍ ΎϬΗΎϴΣϭ ζϳήϗ Δϐϟ
ήΒϋ ήϴψϨϟ΍ϭ ϞΛΎϤϤϟ΍ ϻ ϊΑΎΘϟ΍ϭ ϲϛΎΤϤϟ΍ ϒϗϮϣ ϥΎϴΑήόϟ΍ ϝΎϴΨϟ΍ϭ ϞϘόϟ΍ ϪϨϣ ϒϗϭϭ ϪΑ ΕΩήϔΗ ϱάϟ΍ ϲϟϻΪϟ΍ϭ ϲΗϮμϟ΍
.ϝϮϘϟ΍ Ϧϓ ϑϮϨλ ϒϠΘΨϣ ϲϓ ˯Ύτόϟ΍ϭ ω΍ΪΑϻ΍ έϮμϋ ϒϠΘΨϣ
ΎϬΘϴΑ ΔϜϤΑ ϰϨΑ ϱάϟ΍ Ϯϫ ˬέϭ΍ Ϧϣ ϲϧ΍ΪϠϛ Ϯϫϭ - ϞϴϠΨϟ΍ Ϣϴϫ΍ήΑ΍ ϥ΄Α ϝϮϘΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΓέϮτγϷ΍ Ε˯ΎΟ ΎϤΑέϭ
Ώήόϟ΍ Ϟϛϭ ζϳήϗϭ ΔϜϣ ϦϜδΗ ΎϬΘϠϴΒϗ ΖϧΎϛ ΚϴΣ ..ΔϴϤϫήΠϟ΍ ϪΘΟϭί Ϧϣ ϞϴϋΎϤγ΍ ϪϨΑ΍ ϪϠδϧ Ϧϣ ϥΎϛϭ ˬαΪϘϤϟ΍
ˬΎ˱ ϔϧ΁ ΎϬϴϟ΍ Ύϧήη΃ ϲΘϟ΍ ΔϳήπΤϟ΍ ΰϛ΍ήϤϟ΍ ϥΎϜγ Ϧϣ ΎϬϗήηϭ ΓήϳΰΠϟ΍ ϪΒη ϝΎϤη Ϟ΋ΎΒϗ Ϧϣ ΓήπΤΘϤϟ΍ ϱ΃ - ΔΑήόΘδϤϟ΍
»..ΔϴΨϳέΎΗ Δόϗ΍ϭ ϪγήϜΗϭ ϲΨϳέ΄Θϟ΍ νήϔϟ΍ ϭ΃ ϱ΃ήϟ΍ ΍άϫ ΪϛΆΘϟ
.»21 - 24 ι - ϙέΎΒϣ ΪϤΤϣ - ΔϴμΨθϟ΍ ϢϬϓ ϲϓ ΔϟϭΎΤϣ« ΏΎΘϛ Ϧϣ
***
ϱ΃ .ΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ ΔϨγ ϒϟ΍ ϲϟ΍ϮΣ Ε΃ΪΑ ϲΘϟ΍ .ϦϤϴϟ΍ ϲϓ ΔϴΌΒδϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϲϫ ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ ϲϓ ΓέΎπΣ ϡΪϗ΃ ϥ΍
ϰϟ΍ ϱήΠΤϟ΍ ήμόϟ΍ Ϧϣ Γ΄Πϓ ϦϤϴϟ΍ ϝΎϘΘϧ΍ Ϧϣ ˯ΎϤϠόϟ΍ ΏήϐΘγ΍ Ϊϗϭ .ΎϳέϮγϭ ϕ΍ήόϟ΍ ΓέΎπΣ Ϧϣ ΔϨγ ϲϔϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΪόΑ
:ϦϤϴϟ΍ ϰϟ΍ ήπΤΘϣ ΐόη ϡϭΪϗ ϲϨόϳ ΍άϫϭ ˬϝϮϘόϣ έϮτΗ ϱ΍ ϥϭΩ Ϧϣ ΔΑΎΘϜϟ΍ϭ ˯ΎϨΒϟ΍ ήμϋ

179

ΓήΘϔϟ΍ ϥ΍ : ϝϮϘϳ ϞϣϮϫΰΗήϓ έϮΘϛΪϟΎϓ .ϝΎϤθϟ΍ Ϧϣ ϦϤϴϟ΍ ϰϟ΍ ΍ϭ˯ΎΟ ˯ΎϤϠόϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ήψϧ ϲϓ ϥϮϴΌΒδϟ΍« *
ϞΜϣϭ .Ώήόϟ΍ ΩϼΑ ϝΎϤη ϲϓ ϞλϷ΍ ϲϓ ϥΎϛ Ϫϧ΃ ϲΟέΎΨϟ΍ ϦσϮϟ΍ ΍άϫ ΢Οήϳϭ ˬϦϤϴϟ΍ ΝέΎΧ Ε΃ΪΑ ϲϘϴϘΤϟ΍ ϢϬΨϳέΎΘϟ ΔϘΑΎδϟ΍
΍άϫ ϊϣ Ύ˱ ϴθϤΗϭ .ΓΪϴόδϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ϦϜγ Ϧϣ ϝϭ΃ ϢϬϧϮϜϟ ϦϴϴΌΒδϟ΍ϭ ρΎΒϧϷ΍ ϦϴΑ ςΑέ ϦϴΣ ήΑ΍ήΘγ ϪΑ ϰλϭ΃ ϥ΃ ϖΒγ ΍άϫ
ϲΗ΄Η ϚϠΗ ϢϬΗήΠϫ ϥ΃ ϰϟ· ΖϗϮϟ΍ βϔϧ ϲϓ Ύ˱ Βϫ΍Ϋ ϡ .ϕ 1200 ϲϟ΍ϮΣ ϢϬΗήΠϬϟ Ύ˱ ΨϳέΎΗ Ζϳ΍ήΒϟ΍ .ϑ .ϭ ΫΎΘγϷ΍ ΡήΘϗ΍ ϱ΃ήϟ΍
».ϡ .ϕ 1500 ϲϟ΍ϮΣ ϩήϳΪϘΗ ϲϓ ΖΛΪΣ ϲΘϟ΍ϭ (ϥΎΒΘϗϭ ΕϮϣήπΣϭ Ϧϴόϣ) ϯήΧϷ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ΓήΠϫ ΪόΑ
»51 ι - ϪϴϘϓΎΑ ΪϤΤϣ - ϦϤϴϟ΍ ΦϳέΎΗ« ΏΎΘϛ Ϧϣ
***
ϡϭΪϘΑ ΩΎϘΘϋϻ΍ ϝϼΧ Ϧϣ Ϫδϔϧ Ϧϋ ήΒϋ Ϊϗ »ϲϠΑΎΑ« Ϟλ΃ Ϧϣ ϢϬϧ΄Α Ώήόϟ΍ ϯΪϟ ΙϭέϮϤϟ΍ έϮόθϟ΍ ΍άϫ ϥ΍
: ϲϠϋ ϡΎϣϻ΍ Ϧϣ Δϓϭήόϣ ΔϳΎϜΣ ϩάϫϭ .ΔΒόϜϟ΍ ϰϨΑ ϱάϟ΍ Ϯϫ Ϣϴϫ΍ήΑ΍ ϥ΍ϭ »έϭ΃« Ϧϣ ϞϴϋΎϤγ΍
Ϧϋ ϼ
˱ ΋Ύγ ϥΎϛ Ϧϣ« : ϝϮϘϳ (νέ) Ύ˱ ϴ˷ Ϡϋ ΖόϤγ : ϝΎϗ ΓΪϴΒϋ ΖόϤγ : Ϧϳήϴγ ϦΑ ΪϤΤϣ ϝΎϗ : ϥΎδϠϟ΍ ϲϓ ˯ΎΟ« *
.»ϰΛϮϛ Ϧϣ ςΒϧ Ύ˷ϧΈϓ ΎϨΘΒδϧ
ϰΛϮϛϭ .ςΒϧ ϪϟΎϗ ΎϤϟ ΔϜϣ ϰΛϮϛ Ω΍έ΃ Ϯϟϭ ˬϰΛϮϛ Ϧϣ ςΒϧ ΎϬϧΈϓ : ] ϪϟϮϘϟ ϝϭϷ΍ Ϯϫ ϝϮϘϟ΍ϭ : έϮμϨϤϟ΍ ϮΑ΃ ϝΎϗ
:αΎΒϋ ϦΑ΍ ϝΎϗ ϚϟΫ ϮΤϧϭ .ϰΛϮϛ ςΒϧ Ϧϣ ϥΎϛ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΎϧΎΑ΃ ϥ΃ ϲ
͇ Ϡϋ Ω΍έ΃ ΎϤϧ·ϭ .ςΒϨϟ΍ ϞΤϣ Ϧϣ Ω΍Ϯδϟ΍ Γ˷ήγ
˵ ϲϫ ϕ΍ήόϟ΍
.»ϕ΍ήόϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣ ςΒϨϟ΍ϭ .ϰΛϮϛ Ϟϫ΃ Ϧϣ ςΒϨϟ΍ Ϧϣ ϲ
˷ Σ ζϳήϗ ήηΎόϣ ϦΤϧ
΍ϮϠΧΩ ΎϤϠϓ ϞλϷ΍ ϲ˷ϴϠΑΎΑ ϥϮϴηήϘϟ΍ ϥϮϜϳ ΍άϫ ϰϠϋϭ .ϥϮϣΪϗϷ΍ ϥϮϴϠΑΎΒϟ΍ :ϕ΍ήόϟ΍ ςΒϨΑ Ώήόϟ΍ Ω΍ήϣ ϥ΃ ϢϠόΗ Ζϧ΃ϭ
.»ϢϬόϣ ϢϬΘϐϟ ΎϬϴϟ· ΍ϮϠΧΩ΃ Ώήόϟ΍ ΩϼΑ
.»285 - 286 ι - ϦϴΜΣΎΑ ΔϨΠϟ - ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϲϓ ήϜϔϟ΍ ΩΎμΣ« ΏΎΘϛ Ϧϣ
***
ΖϣΪϗ »!ΔϴϠϫΎΠϟ΍« Ώήόϟ΍ ϥΎϳΩ΍ ϥ΍ (ΎϳέϮγϭ ϕ΍ήόϟ΍) ϝΎϤθϟΎΑ ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ ρΎΒΗέ΍ ΪϛΆΗ ϲΘϟ΍ Ϊϫ΍Ϯθϟ΍ Ϧϣϭ
:ϢϴϜΤϟ΍ ΪΒϋ ϲϗϮη ϱήμϤϟ΍ ΚΣΎΒϟ΍ ΎϧήΒΨϳ ΎϤϛ ˬϝΎϤθϟ΍ Ϧϣ
ϥϮϴϧ΍ΪϠϜϟ΍ ΎϬΛέ΍ϮΗ ϥ΃ ΪόΑ ˬΔϳήϣϮδϟ΍ ήϴσΎγϷ΍ϭ ΔϬϟϵ΍ έϮτΗ ΎϬότϗ ϲΘϟ΍ ϞΣ΍ήϤϟ΍ ϊΒΘΗ ΎϨϟϭΎΣ Ύϣ ΍Ϋ΍ϭ« *
ϭ΃ ΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϰϟ΍ ϢϫήΒϋ ΖϠϘΘϧ΍ ϒϴϛ ϢΛ ˬϕ΍ήόϟ΍ ΎΘϟΩ ϲϓ ήπΤϟ΍ ϥΎϜγ ϲϣΎδϟ΍ ωήϔϟ΍ ϱ΃ ˬϥϮϳέϮηϵ΍ϭ ϥϮϴϠΑΎΒϟ΍ϭ
ϢϬϓϼγ΃ Ϧϣ ϥϮϴϧ΍ΪϠϜϟ΍ ΎϬΛέ΍ϮΗ ϲΘϟ΍ ΔϳήϣϮδϟ΍ ΔϬϟϵ΍ ϥΎΛϭ΄Α ϥϮψϔΘΤϳ ΍ϮϧΎϛ ϦϴϴϨϤϴϟ΍ϭ ϦϴϳέϮηϵ΍ ϥ΃ Ζϔθϛ Ϊϗ ΔϴϣΎδϟ΍
.˯ΎϣΪϘϟ΍ ϦϴϴϣΎγϼϟ΍ ϦϴϳήϣϮδϟ΍
ˬϞ΋ΎΒϗϭ ϡϮΨΗ Ϧϣ ϩέϭΎΠϳ Ύϣ ϰϠϋ νΎϓ ϱάϟ΍ϭ ΍˱ήϴπΤΗϭ ΔΑϮμΧ ήΜϛϷ΍ ϊΒϨϤϟ΍ ΔΑΎΜϤΑ ΎϤϫ έϮη΁ϭ ϞΑΎΑ ΖϧΎϛ ΪϘϠϓ
Ϣϴϫ΍ήΑ΍ Ϟ΋ΎΒϗ ΖΣΰϧϭ ΖΟήΧ ϦϳήϬϨϟ΍ ϦϴΑ Ϧϴϴϧ΍ΪϠϜϟ΍ έϭ΍ βϔϧ Ϧϣϭ ϞΑ ˬΓήϳΰΠϟ΍ ϪΒη ϝϮσ ϰϠϋ ˬΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϞΜϣ
.ΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ ΔΜϟΎΜϟ΍ ϒϟϷ΍ ˯ΎϬΘϧ΍ ϞΒϗ ϦϴτδϠϓϭ ϡΎθϟ΍ ϰϟ΍ ΔϴϣΎδϟ΍ έϮη΁ϭ
ϩάϫ ΐϠϏϷ Ύ˱ ϛήΘθϣ Ύ˱ ϴΗϮϫϻ ϞΑ Ύ˱ ϳΪ΋ΎϘϋ ΎϳέϮτγ΍ Ύ˱ γΎγ΃ ϙΎϨϫ ϥ΃ Ϧϋ ΔϧέΎϘϤϟ΍ ΔϳέϮτγϷ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ Ζϔθϛϭ
Ύϣ ΍ΫΎϓ .ϦϴτδϠϓϭ ϡΎθϟ΍ϭ ϦϤϴϟ΍ϭ ΔϜϣ ϲϓ ϭ΃ ϦϳήϬϨϟ΍ ϦϴΑ ΎϤϴϓ ˯΍Ϯγ ˬΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ ϡΎϋ ϲϔϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ άϨϣ ΔϴϣΎδϟ΍ ΏϮόθϟ΍
.ϡ .ϕ ΔΜϟΎΜϟ΍ ϒϟϷ΍ Δϳ΍ΪΑ άϨϣ ήϬχ ˬϥΎϨΒϟ ϲϓ ϚΒϠόΑ ΖϤδΗ ϪϤγ΍ Ϧϣ ϱάϟ΍ ϞόΑ ϲϠΑΎΒϟ΍ ϲϧ΍ΪϠϜϟ΍ ϪϟϻΎϓ :Ύ˱ τϴδΑ ϼ
˱ Μϣ ΎϧάΧ΃
ϲϫ ϪϨϣ ΔΜϧΆϤϟ΍ Δϐϴμϟ΍ϭ ϢϴϠόΑ ΎϬόϤΟϭ ˬ»Νϭί« ϱ΍ ˬΪϴδϟΎΑ ϩϮΒϘϟϭ ϥϮϴϧΎόϨϜϟ΍ ϩάΧ΃ ϢϬϨϋϭ ˬ»ϞΑ« ϢγΎΑ ϦϴϴϠΑΎΒϟ΍ ΪϨϋ
.ΔϳϼόΑ ϭ΃ ΖϴϠόΑ

180

ϪΘϧΎϳΩ ΕέϮτΗ ϢΛ .ΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ ΔϴϧΎΜϟ΍ ϒϟϷ΍ Δϳ΍ΪΑ άϨϣ ϦϴτδϠϓϭ ΎϳέϮγ ϲϓ - ΐϘϟϭ ϪϟΎϛ - ϞόΒϟ΍ ΔϧΎϳΩ Ζϓήϋϭ
ΔϬϟϵΎϓ ˬϪΑΎϘϟ΍ ΖϋϮϨΗϭ ˬϲϣΎΤϟ΍ ΎϬΑέ ϭ΃ ΎϬϠόΑ ΔϨϳΪϣ ϞϜϟ ΢Βλ΄ϓ ˬϦϣΰϟ΍ ϚϟΫ ΪόΑ ˬϲϠΤϤϟ΍ ΕϮϫϼϟ΍ ϲϓ ΖϠΧΩϭ
.αϮϠΒϴΑ ϲϓ ϰΜϧϷ΍ ΔϠόΒϟ΍ ϲϫ »ΕϭήΘθϋ ΖΤΒλ΃ ΎϤϨϴΑ .Γήϴσ ϞόΑ ΖϧΎϛ »ΕέΎϜϠϴϣ«
ˬρΎΒϧϷ΍ϭ - Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ - Ϧϴϴϧ΍ΪϠϜϟ΍ Ϧϣ ΔϬϟϵ΍ ϩάϫ ϡΎϨλ΄Α ˯ΎΟ Ϧϣ ϝϭ΃ Ϫϧ΍ ˬϲϤϫήΠϟ΍ ϲΤϟ ϦΑ ήϤόϟ ΐδϨϳϭ
.ΔΒόϜϟ΍ ϝϮΣ ΎϬΒμϧϭ
ϰϠϋϭ ˬϪηήϋ ϰϠϋ βϟΎΟ ϞϴϠΟ ϚϠϣ ΔΌϴϫ ϰϠϋ ˬϦϴϴϣ΍έϵ΍ϭ Ϧϴϴϧ΍ΪϠϜϟ΍ ΪϨϋ »ϞϴΑ« ϭ΃ »ϞόΑ« Ϫϟϻ΍ ϝΎΜϤΗ ϥΎϛϭ
ϲΒϠϜϟ΍ ϝϮϘϳ .ΝέΎΨϟ΍ Ϧϣ ΏϮϠΠϣ ϞϴΧΩ Ϫϟ΍ Ϫϧ΍ έϮϔϟ΍ ϰϠϋ ΍Ϯϓήϋϭ ˬΔΒόϜϟ΍ ϲϓ ϩϭΪΟϭ ΎϣΪϨϋ ˯ΎϤϠόϟ΍ ϪϴϠϋ ϑέΎόΗ ΍άϫ
ζϳήϗ ϪΘϛέΩ΃ ˬϰϨϤϴϟ΍ Ϊϴϟ΍ έϮδϜϣ ˬϥΎδϧϻ΍ ΓέϮλ ϰϠϋ ˬήϤΣ΃ ϖϴϘϋ Ϧϣ ˬϲϨϐϠΑ ΎϤϴϓ ϥΎϛ« : »ϡΎϨλϷ΍« ΏΎΘϛ ΐΣΎλ
.»ΐϫάϟ΍ Ϧϣ ΍˱Ϊϳ Ϫϟ ΍ϮϠόΠϓ
ΔΌϴϫ ϰϠϋ έϮμϳ ϥΎϛϭ ˬϱέϮηϵ΍ ϲΟϮϟϮΜϴϤϟ΍ ϲϓ έϮη΍ Ϫϟϻ΍ ˯ΎΟ ϪϨϣ ϱάϟ΍ ϞλϷ΍ Ϯϫ ϞόΒϟ΍ ϥ΃ ξόΒϟ΍ ϯήϳ ΎϤϛ
ξόΒϟ΍ ϯήϳ ΎϤϛ ˬϪϤϜΣ ΔϜϳήηϭ ϪΘΟϭΰϛ ΍˱ήϴΜϛ ΕϭήΘθϋ ήϬψΗϭ ˬΏέΎΤϤϟ΍ ΔΌϴϫ ϲϓ ˬϥΎγΪϘϣ ϥΎΣΎϨΟϭ ϥΎγ΃έ Ϫϟ ήδϧ
ϰϤδΗ ϪϤγ΍ Ϧϣ ϱάϟ΍ ˬέϮη΍ Ϫϟϻ΍ ή΋Ύόη ΎϳΎϘΑ Ϧϣ ΔϴγέΎϔϟ΍ ΍έϮϫ΁ ϭ΃ (Δϴϣϼγϻ΍ ΔϨδϟ΍ έϮϬη ϝϭ΃) ˯΍έϮηΎϋ ϥ΍
.ϥϮϳέϮηϷ΍ ϙϮϠϤϟ΍
Ϣϟ΍Ϯόϟ΍ ΔϬϟ΍ »ϝΎΠϴϜηήϳ΍« Ϧ
˷ ϫ ˬΙϼΛ ΕΎϨΑ ˬϲϠΑΎΒϟ΍ ϲΟϮϟϮΜϴϤϟ΍ ϲϓ ΏΎΑέϷ΍ Ώέ .ϞΒϫ ϭ΃ ϞόΑ Ϫϟϼϟ ϥΎϛ ΪϘϠϓ
¯Ώ Ϧϓήϋ ϲΗϼϟ΍ ΙϼΜϟ΍ ΕΎϬϟϵ΍ Ϧ
˷ ϫϭ .»ΕϭήΘθϋ« ϭ΃ »ήΘθϋ« ϭ »ϮΗΎϨϣΎϣ« ϥΎϴΜϧϻ΍ ΎϬΗ΍ϮΧ΍ϭ ˬϢϴΤΠϟ΍ ϭ΃ ϰϠϔδϟ΍
.»ΙϼΜϟ΍ Ϳ΍ ΕΎϨΑ«
ϢϬΘΛέϭϭ Ϣϫ΅ΎϔϠΧ ΎϫάΧ΃ ϢϬϨϋ ϲΘϟ΍ϭ ˬϦϴϳήϣϮδϟ΍ ΪϨϋ ϝΎΠϴϜηήϳ΍ ϡϼψϟ΍ϭ ΕϮϤϟ΍ϭ ϰϠϔδϟ΍ Ϣϟ΍Ϯόϟ΍ ΔϬϟ΂ϓ
έΎΑϭΩί΃ ϚϠϤϟ΍ ΔϤΤϠϣ ϲϫϭ ˬΔϴϠΑΎΒϟ΍ Δϴγϭήϔϟ΍ Ϊ΋Ύμϗ ϯΪΣ΍ ϲϓ ϰϟϭϷ΍ ΓήϤϟ΍ »Εϼϟ΍« ϢγΎΑ ΖΒϘϟϭ ˬϥϮϴϠΑΎΒϟ΍ ϥϮϴϣΎδϟ΍
.Ϣϴϫ΍ήΑ΍ ϞϴϠΨϟ΍ ϊϣ ˬϰϧΩϷ΍ ϕήθϟ΍ ϝϮσ ϰϠϋ ϪΗΩ΍ϮΣ ήΗ΍ϮΘΗ ϝ΍ΰΗ Ύϣ ϱάϟ΍ ˬέΎΒΠϟ΍ ΩϭήϤϧ ϪϨϴόΑ Ϯϫ Ϫϧ΃ ξόΒϟ΍ ϯήϳ ϱάϟ΍
ΪϨϋ ΖϴΒϟ΍ ΔΑήΑ ΖΒϘϟϭ ˬήτϤϟ΍ Ϫϟ΍ ˬ»Ω΍ΪΣ« Ϫϟϻ΍ ΔϨϳήϗ ΖΤΒλ΃ ˬϱέϮδϟ΍ ϲΟϮϟϮΜϴϤϟ΍ ΖϠΧΩ ΎϣΪϨϋ Εϼϟ΍ ϥ΍ ΎϤϛ
Ώήόϟ΍ ϰϠϋ ΔϠϴΧΩ ˬ»ϦγϮϬϟϭ« ϯήϳ ΎϤϛ ˬβϤθϠϟ ΔϬϟ΂ϛ Εϼϟ΍ ϥΎϓ έΎμΘΧΎΑϭ .ϚΒϠόΑ ΕΎϳήϔΣ ΍άϬΑ ήϴθΗ ΎϤϛ ˬρΎΒϧϷ΍
ΎϬϧϭήΒΘόϳ ΍ϮϧΎϛϭ ˬϦϴϴτΒϨϟ΍ Ϧϣ ΎϬΑ ˯ΎΟ Ϊϗ ˬϲΤϟ ϦΑ ήϤϋ ϥ΍ ϝΎϘϳϭ .»ΓΎϨϣ Ϧϣ ΙΪΣ΃ ϲϫ« ϲΒϠϜϟ΍ ϦΑ΍ ϯήϳ ΎϤϛ ˬϦϴϴϜϤϟ΍
.βϤθϟ΍ ΔϬϟ΁
ˬΔϴϠΑΎΒϟ΍ ΎϴΟϮϟϮΜϴϤϟ΍ ϲϓ Ϣγϻ΍ ΍άϫ ΖΤΗ ΎϫέϭΪΑ Ζϓήϋϭ ˬ»ϯΰόϟ΍« ϲϬϓ ˬΙϼΜϟ΍ Ϳ΍ ΕΎϨΑ Ϧϣ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΖΧϷ΍ Ύϣ΃
ϝΰϧ ΎϣΪϨϋϭ .ΓϮϘϟ΍ ϭ΃ ΓΪθϟ΍ ΔϳήΒόϟ΍ ϲϓ ΎϫΎϨόϣϭ ˬΔϴϠΑΎΒϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϲϓ έΎϨϟ΍ ϲϫ ϭΰόϟΎϓ ˬέΎϨϟ΍ Ϫϟ΍ ϭ΃ ϚϠϣ ΎϫΎϨόϣ ϥ΍ Ϟϴϗϭ
ˬ˯ΎϤϟ΍ έΎΑ΁ϭ ϝΎΒΠϟ΍ϭ έΎΠηϷ΍ ϞΜϣ ˬΔγΪϘϤϟ΍ - ΔϴϣΎδϟ΍ ήϴϏ - ϦϛΎϣϷ΍ Ϧϣ ΍˱ΪϳΪϋ ΍ϭΪΟϭ .ϦϴτδϠϓ Ϟ΋΍ϭϷ΍ ϥϮϴϣΎδϟ΍
ΖϠΧΩ έϮμόϟ΍ ϲϟ΍ϮΘΑϭ .ϲϠΤϣ ϪϟΎϛ ΩήϔϨϤϟ΍ ΎϬϠόΑ ΔϨϳΪϣ Ϟϛ ϥΎϜγ ΪΒϋ ϖϳήτϟ΍ ΍άϫ Ϧϋϭ ˬϞόΑ Ϣγ΍ ΎϬϨϣ Ϟϛ ϰϠϋ ΍ϮϘϠσ΄ϓ
ϑήϋϭ ˬήτϤϟ΍ ϝΰϧ΃ϭ ˬ˯ΎϤδϟΎΑ ΪΣϮΗ Ϫϧ΍ ϞΑ ˬ˯ΎϤδϠϟ ΎϬϟ΍ ΢Βλ΄ϓ ˬΔϤϳΪϘϟ΍ ϰϧΩϷ΍ ϕήθϟ΍ ΏϮόη Ϟϛ ϯΪϟ ϢϴϠόΒϟ΍ ΔϧΎϳΩ
Ϧϣ ϥ΃ ΎϤϛ ˬΏΎμΧϻ΍ ήΜϜϳϭ ΖΒϨϟ΍ ΖΒϨϳ ΎϬϨϣ ϲΘϟ΍ βϤθϟ΍ Γέ΍ήΣ ϊϣ ΪΣϮΗ ΎϤϛ ˬΔϴΑήϐϟ΍ Ύϴγ΁ ΏϮόη ΪϨϋ Ϣϴη ϞόΒΑ
ϡΪϗ΃ Ϧϣ ΖϧΎϛ ΔϨΟΎσήϗϭ - ϝΎΒϴϧΎϫ ϲΟΎσήϘϟ΍ ϞτΒϟ΍ ΔϴϤδΗ Ε˯ΎΟ ϞόΑ Ϣγ΍ Ϧϣϭ .ΆΒϨΘϟ΍ Ϫϟ΍ ΎϬΑ ϑήϋ ϲΘϟ΍ ϪΑΎϘϟ΍
ϞόΒϟ΍ ϥ΃ ΎϤϛ .ΏΎΑάϟ΍ ϭ΃ ΏϮΒϳί ϞόΑϭ ˬϥϮϔϳί ϞόΑϭ ˬΩΎΟ ΔϠϴΒϗ ϞόΑ ϯήΧϷ΍ Ϫ΋ΎϤγ΃ Ϧϣ ϥ΍ ΎϤϛ ˬΔϴϘϴϨϴϔϟ΍ Ε΍ήϤόΘδϤϟ΍
Ϫϟϻ΍ ϥΎτϠδϟ ϲϋήθϟ΍ ΚϳέϮϟ΍ ΢Βλ΃ ϱάϟ΍ϭ ˬϙϭΩήϣ ϭ΃ ΥϭΩήϴϣ Ϫϟϻ΍ Ϯϫϭ ϥϮϴϣΎδϟ΍ ϪΛέ΍ϮΗ ϱάϟ΍ ϱήϣϮδϟ΍ ϪϟϻΎΑ ΪΣϮΗ
.»ϮϠόΑ« ϢγΎΑ ϑήόϳ ϥΎϛϭ ˬέϮη΍ ϝϼΤϤο΍ ΐϘϋ ϩΫϮϔϧ ϒϋΎπΗ ϱάϟ΍ ˬέϮη΁ ϱέϮηϵ΍

181

ϝΎϗϭ ..ΔϜϣ ϲϓ ζϳήϗ ΔϠϴΒϗ Ϫϟ΍ »ϞΒϫ« Ϫϟϻ΍ ϪδϔϨΑ Ϯϫ ϱήΒόϟ΍ ϞόΑ ϥ΍ »ϢϴϠόΒϟ΍ ΔϧΎϳΩ« ϪΑΎΘϛ ϲϓ »Ιέϭ΍« ϝϮϘϳ
ϲϓ ϑήόϳ Ϣϟ ϡϮΠϨϟ΍ ϢϠϋ ϥϷ ϚϟΫ ˬϲϠλϷ΍ ΎϬΘΒϨϣ ϲϓ ΔϳΆΒϨΗ ϭ΃ ΔϴϜϠϓ ΓΩΎΒόΑ Ζδϴϟ ϢϴϠόΒϟ΍ ΓΩΎΒϋ ϥ΍ ϱΩΎϘΘϋ΍ ϲϓϭ« :
.»Ϧϴϴϧ΍ΪϠϜϟ΍ϭ ϦϴϳέϮηϵ΍ ήμϋ ϞΒϗ ΔϴΑήϐϟ΍ Ύϴγ΁
ˬϦϴϴϟΎϤθϟ΍ ϦϴϴϣΎδϟ΍ ϯΪϟ Ύ˱ ϓϭήόϣ ϥΎϛ - Νϭΰϟ΍ ϭ΃ Ϊϴδϟ΍ ϱ΃ - ϞόΑ ϲϬϟϻ΍ ΐϘϠϟ΍ ϥ΍« : ϪϛΪϟϮϧ ϕήθΘδϤϟ΍ ϯήϳϭ
ΪΒϋ« ϞΜϣ ϡϼϋϻ΍ ˯ΎϤγ΍ ΐϘϋ εϮϘϨϟ΍ ϲϓ ΪΟϭϭ »ϮϠόΑ« ϢγΎΑ ϢϫΪϨϋ ϑήόϓ ˬ˯ΎϨϴγ ΓήϳΰΟ ϪΒη Ώήϋ ϪΛέ΍ϮΗ ϢϬϨϋϭ
.»ϲϠόΒϟ΍ ϡήΟ« ϭ »ϲϠόΒϟ΍ αϭ΍« ϭ »ϲϠόΒϟ΍
ΎϤϧ΍ ˬϢϬϠϛ ΍ϮΗΎϣ ϰΘΣ« ˯ΎϨϴγ ϲϓ ϰγϮϣ ϊϣ Ϟϴ΋΍ήγ΍ ϲϨΑ ϪϴΘϟ ΍˱ήϴδϔΗ ΩϮϬϴϟ΍ ΐΘϛ ξόΑ ϲϓ ϥ΍ ˬϡΰΣ ϦΑ΍ ϝϮϘϳ
Ϧϣ Ώήϫ Ϧϣ ϞϜϟ ΎϤδϠσ ϪϠόΟϭ ˬϥϮϔλ ϞόΑ ϩΎϤγ ΎϤϨλ ϡΎθϟ΍ ϰϟ΍ ήμϣ ϖϳήσ ϰϠϋ ϰϨΑ Ϊϗ ϥΎϛ ϥϮϋήϓ ϥϷ ΖϧΎϛ
.»ϪϨϣ ΫΎϔϨϟ΍ ϰϠϋ έΪϘϳ ϻϭ ϩήϴΤϳ ˬήμϣ
ˬ»ϰϨόϣϭ Ύ˱ ψϔϟ ϩϮϓήϋϭ ϢϬϨϋϭ ˯ΎϨϴγ ΓήϳΰΟ ϪΒη Ώήϋ Ϧϋ ϩϭάΧ΃ ˬΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ ϪΒη Ώήϋ ϥ΍ ϪϛΪϟϮϧ ϯήϳϭ
.»ϦϴϘϟΎΨϟ΍ ϦδΣ΃ ϥϭέάΗϭ ϼ
˱ όΑ ϥϮϋΪΗ΃« ϞϳΰϨΘϟ΍ ϲϓ ΪΟϭϭ
Ϧϣ ϞΒϫ ϥΎϛϭ ˬ»ϞΒϫ« Ϫϟ ϝΎϘϳ ϢϨμΑ ϡΪϗ ΪϘϓ ˬϲϤϫήΠϟ΍ ϲΤϟ ϦΑ ήϤϋ Ϯϫ ΔϜϣ ϰϟ΍ ϪϣΪϘΘγ΍ Ϧϣ ϝϭ΃ ϥ΍ ϝΎϘϳϭ
ϰϠϋ ϪΑ ΍ΪΑ ήϔγ Ϧϣ ϡΪϗ ΍Ϋ΍ ϞΟήϟ΍ ϥΎϜϓ ˬϪΗΩΎΒόΑ αΎϨϟ΍ ήϣ΃ϭ ˬΔΒόϜϟ΍ ϦτΑ ϲϓ ήΌΒϟ΍ ϰϠϋ ϪΒμϨϓ ˬζϳήϗ ϡΎϨλ΃ Ϣψϋ΃
ΎϬϴϤδΗ Ώήόϟ΍ϭ »ϒδΧϷ΍« ΔΒόϜϟ΍ ϦτΑ ϲϓ ϲΘϟ΍ ήΌΒϟ΍ Ϣγ΍ ϥΎϛϭ« ˬϩΪϨϋ Ϫγ΃έ ϖϠΣϭ ˬΖϴΒϟΎΑ Ϫϓ΍Ϯσ ΪόΑ ϪϠϫ΃
.ΔϜϣ έΎΒΧ΃ ϲϓ έίϵ΍ ϝϮϘϳ ΎϤϛ ˬ»ϒθΧϷ΍«
ΎϬϤγΎΑ ΕήϬΘη΍ ϲΘϟ΍ϭ ˬϦϴϳήϣϮδϟ΍ ΪϨϋ »ΎϧΎϨϳ΍« ϲϠλϷ΍ ΎϬΘΒϨϣ ϲϓ ϲϫ Ώήόϟ΍ ΪϨϋ ϯΰόϟ΍ ϥ΄Α ϝϮϘϟ΍ ϦϜϤϳϭ
αϮϨϴϓϭ ˬϥΎϧϮϴϟ΍ ΪϨϋ ΖϳΩϭήϓ΍ϭ ˬήμϣ ϲϓ βϳΰϳ΍ϭ ˬϦϴϴϧΎόϨϜϟ΍ ΪϨϋ - ϰΜϧ΃ ϱ΃ - ΎΛΎϧ΍ϭ ˬϦϴϴϠΑΎΒϟ΍ ΪϨϋ ΕϭήΘθϋ ϱΩΎϛϷ΍
.ϦϴϴΜΤϟ΍ ΪϨϋ ϼϴΑ Ϯϛϭ ˬϥΎϣϭήϟ΍ ΪϨϋ
ήϛΫ ϱΩϼϴϤϟ΍ βϣΎΨϟ΍ ϥήϘϟ΍ Ϟ΋΍ϭ΃ ϲϓ ζϴόϳ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ϲϛΎτϧϻ΍ ϕΎΤγ΍ ϱέϮδϟ΍ ήϋΎθϟ΍ ϥ΍« : ϪϛΪϟϮϧ ϝϮϘϳ
έάϨϤϟΎϓ ˬΕΎϴΤπΘϟ΍ ΎϬϟ ϥϮϣΪϘϳ ΍ϮϧΎϛ ϢϬϧ΍ ϝΎϘϳ ΎϤϛ ˬ- αϮϨϴϓ - Γήϫΰϟ΍ ϭ΃ ΡΎΒμϟ΍ ϢΠϧ ϭ΃ ϯΰόϟ΍ ϢϬΗΩΎΒόΑ Ώήόϟ΍ ˯ΎϔΘΣ΍
.»ΎϬϟ Ύ˱ ϧΎΑήϗ ˬαέΎΤϟ΍ ϚϠϤϟ΍ ϲΤϴδϤϟ΍ ϪϔϴϠΣ ϦΑ΍ ΢ΑΫ - έάϨϤϟ΍ ϱ΃ - Ϫϧ΍ Ϟϴϗϭ ˬϯήγΰϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ ϧΎΑήϗ ΎϬϟ ϡΪϗ ΓήϴΤϟ΍ ϚϠϣ
ΎϫέϮϴσ Ϧϣ ϝ΍ΰϐϟ΍ϭ ϡΎϤΤϟ΍ ήΒΘόϳϭ .ϦϴϴϠΑΎΒϟ΍ ΪϨϋ ΖϧΎϛ ΎϤϛ ˬΏήόϟ΍ ΪϨϋ ΏΎμΧϻ΍ϭ βϨΠϠϟ ΔϬϟ΍ ϯΰόϟ΍ ΖϧΎϜϓ
ϪϴΒθΘΑ Ϧϴϣήϐϣ ϥϮϴϠϫΎΠϟ΍ Ώήόϟ΍ ϥΎϛϭ ˬϦϴϴτΒϨϟ΍ϭ ϦϴϳέϮδϟ΍ϭ ϦϴϴϠΑΎΒϟ΍ ΪϨϋ Ύϫή΋Ύόη βϔϧ ΎϤϫϭ ˬΔγΪϘϤϟ΍ ΎϬΗΎϧ΍ϮϴΣϭ
.ϝ΍ΰϐϟΎΑ ΕϼϴϤΠϟ΍ ˯ΎδϨϟ΍
ˬΎϬϴϨϴϋ ΖϠΤϛϭ ˬΎϫήόη Ϧϣ Ύ˱ ΒϧΎΟ ΕήΜϧ ˬΡΎϜϨϟ΍ ΐσΎΧ ΎϬϴϠϋ ήδϋ ΍Ϋ΍ Ώήόϟ΍ Ϧϣ Γ΃ήϤϟ΍ ΖϧΎϛ« :ϲγϮϟϷ΍ ϝϮϘϳ
ϭ΃ Ν΍ϭΰϟ΍ ΪϳήΗ ΎϬϧ΃ ϱ΃ .»ΡΎΒμϟ΍ ϞΒϗ ΡΎϜϨϟ΍ ϲϐΑ΃ ΡΎϜϧ Ύϳ : ϝϮϘΗϭ .ϼ
˱ ϴϟ ϚϟΫ ϥϮϜϳϭ ˬΎϬϴϠΟέ ϯΪΣ΍ ϰϠϋ ΖϠΠΣϭ
ϲΘϟ΍ Δϳήόθϟ΍ ϊτϘϟ΍ ϑϻ΂Α ˬΔϴΒόθϟ΍ ϲϧΎϏϷ΍ϭ Ϟϳϭ΍ϮϤϟ΍ ϞϔΤΗϭ .Γήϫΰϟ΍ ϭ΃ ΡΎΒμϟ΍ ϢΠϧ έϮϬχ ϞΒϗ ΔϴδϨΠϟ΍ ΔτϟΎΨϤϟ΍
.΢Βμϟ΍ ΔϤΠϨΑ ϡϮϴϟ΍ ϰϟ΍ ϰϨϐΘΗ
ϡΎϘΗ ΖϧΎϛ ΎϫΩΎϴϋ΍ ή΋Ύόη ΔϣΎϗ΍ ϝϼΧϭ ˬϦϤϴϟ΍ ϲϓ ΕήθΘϧ΍ - ΡΎΒμϟ΍ ϢΠϧ ϭ΃ - Γήϫΰϟ΍ ΓΩΎΒϋ ϥ΍ : ΖϴϤγ ϒϴπϳϭ
ϩΎϳΎϘΑ ϝ΍ΰΗ Ύϣϭ ˬςϠΘΨϤϟ΍ αήϐϟΎΑ ˬΔϴϣΎδϟ΍ ϡ΍ϮϗϷ΍ϭ ΏϮόθϟ΍ Ϣψόϣ ΪϨϋ ϑήϋ Ύϣ ϭ΃ ˬΔτϠΘΨϤϟ΍ Ρ΍ήϓϷ΍ϭ ΕϻΎϔΘΣϻ΍
ΕΎϤϳϮϘΗ Ύ˱ πϳ΃ ϝ΍ΰΗ Ύϣ ΎϤΑέϭ ˬϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ϭ ήμϣ ϝϮσ ϰϠϋ ˬΔϴϠΤϤϟ΍ Ϊϟ΍ϮϤϟΎΑ ΕϻΎϔΘΣϻ΍ ϝϼΧ ˬΐϳήϗ Ζϗϭ ϰΘΣ Δϳήγ΃
.ΎϬΑ ϞϣΎόΘϟ΍ ϱήΠϳ ΔϳέΎγ ςϠΘΨϤϟ΍ αήόϟ΍
ήϴϏ ϦϴϳήϣϮδϟ΍ άϨϣ ϱ΃ ˬϡΎϋ ϑϻ΁ 6 ϯΪϣ ϰϠϋ ΎϫέϭάΠΑ ΏήπΗ ΔϴΑήόϟ΍ ΎϴΟϮϟϮΜϴϤϟ΍ ϊΑΎϨϣ ϥ΃ ΍άϫ Ϧϣ ΢πΘϳ
.»ϥϮϴϣΎδϟ΍ ΩϮϬϴϟ΍ϭ Ώήόϟ΍ ϢϬΛέ΍ϮΗ Ϧϳάϟ΍ ˬϦϴϴϣΎδϟ΍
»31 - 37 ι ϢϴϜΤϟ΍ ΪΒϋ ϲϗϮη ΔϴΑήόϟ΍ ήϴσΎγϷ΍ϭ έϮϠϜϠϔϟ΍ ΔϋϮγϮϣ« ΏΎΘϛ Ϧϣ
182

***
ΔϴτγϮΘϤϗήθϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ΦϳέΎΘϟ »ΔϴΑϭήόϟ΍« Δϳ΅ήϟ΍
ϪΘϧΎϳΩ Ϧϣ ϝϮΤΗ ϥ΃ ΪόΑ (ΔγϮγ ΪϤΣ΃) ϑϭήόϤϟ΍ ϲϗ΍ήόϟ΍ ΥέέΆϤϟ΍ .ΦϳέΎΘϠϟ »ΔϴΑϭήόϟ΍« Δϳ΅ήϠϟ ΝΫϮϤϧ ΍άϫ
ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ Ϧϣ ϖϠτϨϳ ϪϠϛ ΔϘτϨϤϟ΍ ΦϳέΎΗ Ϧϣ ϞόΟϭ »ΔΑϭήόϟ΍« ¯ϝ ήϣΰϳϭ ϞΒτϳ Ρ΍έ ˬϡϼγϻ΍ ϖϨΘϋ΍ϭ ΔϳΩϮϬϴϟ΍
Ώήόϟ΍ ΓέΎπΣ) ήϴϬθϟ΍ ϪΑΎΘϛ ϲϓ .ϦϴϨδϟ΍ Ϧϣ ϑϻ΁ ΓΪόΑ ΩϮΟϮϟ΍ ϰϟ΍ Ώήόϟ΍ ήϬψϳ ϥ΍ ϞΒϗ ϰΘΣ »Ώήόϟ΍« Ϣγ΍ ϞϤΤϳϭ
ϪΑΎΘϛ Ϧϣ ϊτϘϣ ΍άϫ .ϲϗ΍ήόϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ Ύ˱ λϮμΧϭ ΔϘτϨϤϟ΍ ΦϳέΎΗ ϞϜϟ ΔΟΫΎγϭ ΔϴΤτγ ΐϳήόΗ ΔϴϠϤόΑ ϡΎϗ (ΎϫέϮτΗ ϞΣ΍ήϣϭ
:
:(.ϡ.ϕ 2159 - 2350) ΔϳΪϛϷ΍ ΔϟϭΪϟ΍ - ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϱΩ΍ϭ ϲϓ βγΆΗ ΔϴΑήϋ ΔϳέϮσ΍ήΒϣ΍ ϝϭ΃« *
ϡΪϗ΃ άϨϣ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϱΩ΍ϭ ϲϓ ΖϨσϮΘγ΍ϭ Ώήόϟ΍ ΓήϳΰΟ Ϧϣ ΖΣΰϧ ϲΘϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϡΪϗ΃ Ϧϣ Ϣϫ ϥϮϳΪϛϷ΍
Ώήϗ΃ ϲϫϭ ˬ(*)Ζϴϫϭ έϭΰϟ΍ ήϳΩ ϦϴΑ ΓΪΘϤϤϟ΍ ΔόϘΒϟ΍ ϲϓ ΔϴΑήϐϟ΍ Ε΍ήϔϟ΍ ήϬϧ Δϔο ϰϠϋ ήϣϷ΍ Δϳ΍ΪΑ ϲϓ ΍ϭήϘΘγ΍ϭ έϮμόϟ΍
ϙΎϜΘΣϻ΍ ΍άϫ ϡ΍Ωϭ ήϣϮγ ΩϼΒΑ ΍ϮϠμΗ΍ ϰΘΣ Ύ˱ ΑϮϨΟ ΍ϭέΪΤϧ΍ ϢΛ ˬϡΎθϟ΍ ΔϳΩΎΒϟ ΓέϭΎΠϣ ΎϫέΎΒΘϋΎΑ ϢϬϨσϮϣ Ϧϣ ΐϴμΧ Ϟ΋Ϯϣ
ϰϠϋ ˯ΎπϘϟ΍ Ϧϣ (.ϡ .ϕ 2284 - 2340) ϝϭϷ΍ ϥϮΟήγ ϱΪϛϷ΍ Ϣϴϋΰϟ΍ ϦϜϤΗ ϰΘΣ ϥϭήϗ ΓΪϋ ϦϴϳήϣϮδϟ΍ϭ ϦϴϳΪϛϷ΍ ϦϴΑ
ΔϴΑήϋ ΔϜϠϤϣ ϝϭ΃ βγΆϣϭ ΦϳέΎΘϟ΍ Ϫϓήϋ ϲΑήϋ Ϊ΋Ύϗ ϝϭ΍ ήΒΘόϳ Ϯϫϭ ˬΔϴΑήϋ ΔϳέϮσ΍ήΒϣ΍ ϝϭ΃ βγ΃ϭ ΔϳήϣϮδϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍
ήΤΒϟ΍ ϰϟ΍ ϯήϐμϟ΍ Ύϴγ΍ Ϧϣ Ύ˱ ϤϬϣ ΍˱˯ΰΟϭ ϡϼϴϋ ΩϼΑϭ ΐϴμΨϟ΍ ϝϼϬϟ΍ ϡΎδϗ΃ Ϣψόϣ ΖϠϤη Ύϴγ΁ ϲΑήϏ ϲϓ ΔϤϴψϋ
.»ςγϮΘϤϟ΍
»135 ι - ΔγϮγ ΪϤΣ΃ - έϮμόϟ΍ ήΒϋ ΎϫέϮτΗ ϞΣ΍ήϣϭ Ώήόϟ΍ ΓέΎπΣ« ΏΎΘϛ Ϧϣ
***
ΏϮόθϟ΍ Ϧϣ ϢϫήϴϏϭ Ώήόϟ΍ ϰϠϋ ϞΑΎΑ ΓέΎπΣ ήϴΛ΄Η
ˮ˯ΎϤγϷ΍ ϰϨόϣ Ύϣϭ ˮϊϴΑΎγ΃ ϰϟ΍ ήϬθϟ΍ ϡΎϳ΃ ϢϴδϘΗ Ώήόϟ΍ άΧ΃ Ϧ˷Ϥϋ« *
Ϧϣ ϢϳΪϘϟ΍ ϰϧΩϷ΍ ϕήθϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ϲϓ Ε΍έΎπΤϟ΍ ϒϠΘΨϣ ϰϟ· ΕέΪΤΗ ΔϨϴόϣ Ε΍ήΘϓ ϰϟ· Ϧϣΰϟ΍ ϢϴδϘΗ ϥ΃ ϭΪΒϳ
ϊϴΑΎγ΃ϭ ϡΎϳ΃ϭ ΕΎϋΎγ : ΔϨϴόϣ Ε΍ήΘϓ ϭ΃ ˬΕ΍Ϊϣ ϰϟ΍ Ϧϣΰϟ΍ ϢϴδϘΗ ΓέϭήπΑ ΍ϭήόη ˬΓέΎπΤϟ΍ ϡΪϘΘΑ ϢϬϧΈϓ .ϦϴϴϠΑΎΒϟ΍
ΔϛήΣ ϰϠϋ Ϣ΋Ύϗ ϢϴδϘΘϟ΍ ΍άϫϭ .ΔόΑΎΘΘϣ ϝϮμϓ ϰϟ· ΔϨδϟ΍ϭ ˬϞϴϟϭ έΎϬϧ ϰϟ· ϝϭϷ΍ ϲόϴΒτϟ΍ ϢϴδϘΘϟ΍ ϥΎϛϭ .Ε΍ϮϨγϭ έϮϬηϭ
ϯήΗ ΖϧΎϜϓ ΓέΎΤϟ΍ ΔϓΎΠϟ΍ Δϳϭ΍ήΤμϟ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ ϦτϘΗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ήΜϛ΃ Ύϣ΃ .βϤθϟ΍ ϝϮΣϭ ˬΎϫέϮΤϣ ϝϮΣ νέϷ΍
Ϧϣ ϢϬϟΎϴΨΑ ϖμϟ΃ϭ ˬϢϬΑϮϠϗ ϰϟ΍ Ώήϗ΃ ΓΎϋήϟ΍ ΪϨϋ ήϤϘϟ΍ .Ϧϣΰϟ΍ ϢϴδϘΘϟ ΔϴόϴΒσ ΓήϫΎχ ϦδΣ΃ ˬϪϫϮΟϭ ΐ˷ϠϘΗϭ ˬήϤϘϟ΍ ϲϓ
ϩέϮϬψϟ ΔΒδϨϟΎΑ ˬϪϧΎϓ ϩήΤγϭ ϪΘϋϭέ ΐϧΎΟ ϰϟ·ϭ .ήΣΎγ Ϫϴϓ ήϤϘϟ΍ ϝΎϤΟϭ ˬϊ΋΍έ ϱϭ΍ήΤμϟ΍ ϞϴϠϟ΍ .ΔϗήΤϤϟ΍ βϤθϟ΍
Ϧϣϭ ˬ(Ύ˱ ϣϮϳ 14) ΍˱έΪΑ ϪϣΎϤΗ ϰϟ· ϪΗΩϻϭ Ϧϣ :ϦϴϳϭΎδΘϣ ϦϴϤδϗ ϰϟ· Ύ˱ ϴόϴΒσ ϢδϘϨϳ ˬΎ˱ ϗΎΤϤϓ ˬΎ˱ ϧΎμϘϧ ϢΛ ˬ΍˱έΪΑ ϢΛ ˬϻ˱ ϼϫ
1/4 ωϮΒγϷ΍ .ωϮΒγϷ΍ ϥΎϛ ΍άϜϫϭ 7 + 7 : ϦϴϳϭΎδΘϣ ϦϴϤδϗ ϰϟ· ϢδϘϨΗ 14 ¯ϝ΍ϭ (Ύ˱ ϣϮϳ 14) ϪϗΎΤϣ ϰϟ· ΍˱έΪΑ ϩέϮϬχ
.ϱήϤϘϟ΍ ήϬθϟ΍
ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ βϤΨϟ΍ Ε΍έΎϴδϟΎΑ (ωϮΒγϷ΍ ϱ΃) ήϬθϟ΍ 1/4 ΍Ϯϧήϗ ΎϣΪϨϋ ϡΎϣϷ΍ ϰϟ· ϯήΧ΃ ΓϮτΧ ϥϮϴϠΑΎΒϟ΍ ΎτΧ Ϊϗϭ
: ϲϫϭ ΔδϤΨϟ΍ ΔϬϟϵ΍ ˯ΎϤγ΄Α ϥήϘΗ ΎϫέϭΪΑ
.ϱήΘθϤϟΎΑ ϪϤγ΍ ϥϮϧήϘϳ ΍ϮϧΎϛϭ ˬ(ΥϭΩήϣ ϭ΃) ΥϭΩέΎϣ
.Γήϫ͉ΰϟ΍ ϪϤΠϧϭ .(ΕϭήΘθϋ ϭ΃) έΎΘθϋ
.ϞΣ˵ί ϪϤΠϧϭ ˬ(ni-nib) ΐϨϧ
183

.ΩέΎτϋ ϪϤΠϧϭ ˬ(ϮΒϧϭ΃) ϮΑΎϧ
ωϮΒγϷ΍ ϡΎϳ΃ Ϧϣ Ύ˱ ϣϮϳ ΍ϮϓΎο΃ ϢΛ ˭ΦϳήϤϟ΍ ϪϤΠϧϭ ˬ(Ϣϴψόϟ΍ ϦϜδϤϟ΍ Ϊϴγ ϪϤγ΍ ϰϨόϣϭ ˬne-uru-gal) ϝΎΟή˶ϧ
.ΔϤϴψόϟ΍ ΔόΒδϟ΍ ΔϬϟϵ΍ ΩΪϋ ωϮΒγϷ΍ ϡΎϳ΃ ΩΪϋ ΢Βλ΃ ϚϟάΑϭ (=shamash) βϤθϠϟ ήΧ΁ Ύ˱ ϣϮϳϭ ˬ(Sin=) ήϤϘϠϟ
ωϮΒγϷ΍ ˯ΎϤγ΃ ϲϫ Ύϫϭ .ϲϠΑΎΒϟ΍ Ϧϣΰϟ΍ ϢϴδϘΘΑ ΕήΛ΄Η ΎϬϧ΃ ϲϓ Ϛθϧ ϻ ϲΘϟ΍ ΔϴΑήϐϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ΪϨϋ ϝΎΤϟ΍ Ϛϟάϛϭ
.»ΔϬϟ΁ϭ ϡϮΠϧ ˯ΎϤγ΃ ϢϫΪϨϋ
»115 - 116 ι - ΔΤϳήϓ βϴϧ΃ - ΦϳέΎΘϟ΍ ϲϓ ΕΎγ΍έΩ« ΏΎΘϛ Ϧϣ
***
.(ϡΎθϟ΍) ΔϴόϴΒτϟ΍ ΎϳέϮγϭ ϕ΍ήόϠϟ ϲϣϼγϻ΍ ΢Θϔϟ΍ ΪόΑ ΕήΟ ϲΘϟ΍ ΐϳήόΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ
΍άϫ ϲϔϓ .ΎϫήΧ΁ϭ Ε΍έΎμΘϧϻ΍ ΄τΑ΃ ϱϮϐϠϟ΍ έΎμΘϧϻ΍ ϥΎϛ .ϱϮϐϠϟ΍ ΢Θϔϟ΍ ϮϬϓ ΢Θϔϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ΚϟΎΜϟ΍ ϪΟϮϟ΍ Ύϣ΃« *
Ϧϋ ϲϠΨΘϠϟ ΍˱Ω΍ΪόΘγ΍ ήΜϛ΃ ΍ϮϧΎϛ ϢϬϧ΃ ήϫΎψϟ΍ϭ .ΔϣϭΎϘϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΗ Ϊη΃ Ύϫ΍Ϯγϭ ΔϳέϮγ ϲϓ ΔΑϮϠϐϤϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ΕάΨΗ΍ ϥ΍ΪϴϤϟ΍
ΎϬΒδϛ ίήΤΗ ϥ΍ ϰΤμϔϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΖϋΎτΘγ΍ Ϛϟάϟ .ϱϮϐϠϟ΍ ϢϬϟϼϘΘγ΍ Ϧϋ ϝίΎϨΘϠϟ ϢϬϨϣ ˬΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ϞΑ ΔϴγΎϴδϟ΍ ϢϫΩϮϬϋ
ϥϮϳέϮδϟ΍ ϥϮΣϼϔϟ΍ ϞΤΘϨϳ ϥ΃ ϞΒϗ ˬΔϔϴϠΨϟ΍ ΔϳΎϋέ ΖΤΗ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟΎΑ ϒϴϟ΂Θϟ΍ ϲϓ ϥϮϳέϮδϟ΍ ˯ΎΑΩϷ΍ ωήθϓ ˬΔϴϣΎόϟ΍ ϞΒϗ
ˬ(820 Ε) Γήϗ ϮΑ΃ ΎϬϔϟ΍ ΔσϮτΨϣ ˬΔΧέΆϤϟ΍ Δϴϧ΍ήμϨϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎσϮτΨϤϟ΍ Ϧϣ ΎϨϴϟ΍ Ϟλϭ Ύϣ ϡΪϗ΃ϭ .ΪϳΪΠϟ΍ ϥΎδϠϟ΍
ˬϒϟΆϤϟ΍ Ύϣ΃ .ϲϧΎτϳήΒϟ΍ ϒΤΘϤϟ΍ ΔΒΘϜϣ ϲϓ ϡϮϴϟ΍ ΔχϮϔΤϣ ϲϫϭ .αΪϘϟ΍ Ώήϗ ΎΑΎΑ βϳΪϘϟ΍ ήϳΩ ϲϓ 877 ΔϨγ ΖΨδϧϭ
Ϊϗ ϡϼγϻ΍ ϕΎϨΘϋ΍ ϥ΍ ϲϓ Ϛη ϻϭ .ϥ΍͉ήΣ ϲϓ ϲϧΎϜϠϤϟ΍ ΐϫάϤϟ΍ ϒϘγ΍ ϥΎϛ ΪϘϓ ˬϲϘθϣΪϟ΍ ΎϨΣϮϳ βϳΪϘϟ΍ ΓάϣϼΗ Ϧϣ Ϯϫϭ
.ΔϴμόΘδϣ ΔϳϮϐϟ ΕϼϜθϣ ϪΟ΍Ϯϳ Ϣϟ ϯήΧ΃ ϰϟ΍ ΔϴϣΎγ Δϐϟ Ϧϣ ϝϮΤΘϟ΍ ϥ΍ϭ ˬϩΎτΧ Δϋήγ ϲϓ Ω΍ίϭ Ώ΍ήόΘγϻ΍ ΔϛήΣ ϞϬγ
ˬΔϴϠΤϤϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϠϋ ΔϴΑήόϠϟ ϢΗ Ϊϗ ήμϨϟ΍ ϥΎϛ ϰΘΣ ˬϝ΍ϭΰϟΎΑ ϲγΎΒόϟ΍ ήμόϟ΍ ϥΫ΁ϭ ˬήθϋ ΚϟΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϞϬΘγ΍ Ύϣϭ
ΓήσΎδϨϟ΍ϭ ΔΒϗΎόϴϟ΍ ήϴψϧ ˬϦϴϤϠδϣ ήϴϏ ϡ΍ϮϗϷ »ΔϳϮϐϟ έΰΟ« ϙΎϨϫ ΖϴϘΑ ΎϤϧ· .ΔϴϣϮϴϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ ϢϫΎϔΘϟ΍ Γ΍Ω΍ ϲϫ ΕΪϏϭ
ΔϨγ ϲϟ΍ϮΣ ΎϨϴγ ϞΒΟ ϲϟΩϮΘϟ΍ ϦϴϣΎϴϨΑ έ΍ί ΎϣΪϨϋϭ .»έΰΠϟ΍« ϩάϫ ϞΜϣ Ϧϣ ήϴΜϛ ϦϴϴΒϴϠμϟ΍ ΪϬϋ ϲϓ ϥΎϛ Ϊϗϭ ˭Δϧέ΍ϮϤϟ΍ϭ
ϲϧϭέΎϤϟ΍ ϥΎϨΒϟ ϲϓϭ .»Δϴϧ΍ΪϠϜϟ΍ ΔϐϠϟ΍« ϥϮϤϠϜΘϳ ΎϬϠϫ΃ ϥΎϛ Δϳήϗ ϪΤϔγ ΪϨϋϭ ˬΎ˱ ϴϧΎϳήγ ΍˱ΪΒόϣ ϪΘϤϗ ϰϠϋ ΪΟϭ ˬ1170
ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ϝ΍ΰΗ ϻϭ .ήθϋ ϊΑΎδϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϰΘΣ ΎϬϋΎϓΩ ϲϓ ΕΪϤλϭ ˬϼ
˱ ϳϮσϭ ΍˱ήϳήϣ Ύ˱ ϋΎϓΩ ΔϴϠΤϤϟ΍ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϐϠϟ΍ Ζόϓ΍Ω
ϯΪϟ ϲδϨϜϟ΍ βϘτϟ΍ Δϐϟ ϝ΍ΰΗ ϻ ϲϫϭ .ϦϳΩΎόΒΟϭ ΔόΨΑϭ ϻϮϠόϣ :ϲϫ ϲϗήθϟ΍ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ϯήϗ ΙϼΛ ϲϓ ΔϴϜΤϤϟ΍ ΔϐϠϟ΍
ˬΎ˱ πϳ΃ ϲϧϮηήϜϟΎΑ ΔϴδϨϜϟ΍ Ϣϫή΋Ύόη ξόΑ ϥϭήΠϳ Δϧέ΍ϮϤϟ΍ ϥ΃ ϰϠϋ .ϯήΧϷ΍ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ β΋ΎϨϜϟ΍ ξόΑ ϲϓϭ ˬΔϧέ΍ϮϤϟ΍
΍άϫ ϞΜϣ ϢϬϨϣ ήϬψϳ ϢϠϓ ΔϴϧΎϧϮϴϟΎΑ ϥϮϘσΎϨϟ΍ ϥΎϳήδϟ΍ Ύϣ΃ ˬϲϧΎϳήδϟ΍ ϑήΤϟΎΑ ΔΑϮΘϜϤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ϰϠϋ ϖϠτϳ Ϣγϻ΍ ΍άϫϭ
: 78 έϮϣΰϤϟ΍) αΪϘϤϟ΍ ΏΎΘϜϟ΍ Ϧϣ κϧ Ϯϫϭ .ϲϧΎϧϮϴϟ΍ ϑήΤϟΎΑ ΐΘϛ ΪΣ΍ϭ ϲΑήϋ κϧ ϻ΍ ΎϨϳΪϟ βϴϟϭ ˬϡϷ΍ ϢϬΘϐϠΑ ϖϠόΘϟ΍
.»ϱϮϣϷ΍ ϊϣΎΠϟ΍ ϲϓ ϪϴϠϋ ήΜϋ Ϊϗϭ ˬϦϣΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϰϟ΍ ˬϭΪΒϳ Ύϣ ϰϠϋ ˬΩϮόϳ (61 - 56 ˬ31 - 20
»171 ι - ϲΘΣ ΐϴϠϴϓ - 2Ν - ΎϳέϮγ ΦϳέΎΗ« ΏΎΘϛ Ϧϣ
***
ΓέϮλ ϰϠϋ ΔϴΑήόϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ξόΒΑ ϕΎΤΘϟϻ΍ ϰϟ΍ ΍ϭΪϤϋ ϡϼγϻ΍ ϕΎϨΘϋ΍ϭ Ώ΍ήόΘγϻ΍ ϲϓ Ώήόϟ΍ ήϴϏ άΧ΍ Ϋ΍ϭ« *
ˬϦϳΪΠΘδϤϟ΍ ϦϴϤϠδϤϟ΍ϭ ˯ΎϣΪϘϟ΍ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϦϴΑϭ ˬΏήόϟ΍ ήϴϏϭ Ώήόϟ΍ ϦϴΑ ϞλΎϔϟ΍ ςΨϟ΍ άΧ΃ ϢΛ .Ύ˱ ϋΎΒΗ ΎϬϴϓ ΍ϮΑ΍Ϋϭ ϝ˳ ΍Ϯϣ
Ωϻϭ΄Α« ήο΍ϮΤϟ΍ ϥΎϜγ Ϫϴϓ ϑήόϓ ϚϴϟΎϤϤϟ΍ ΪϬϋ ϥΎϛ ϰΘΣ . ΰϴϴϤΗ ϼΑ Ύ˱ Αήϋ ϊϴϤΠϟ΍ ΍ΪϏ Ύϣ ϥΎϋήγϭ ϝϼΤϤοϻ΍ ϲϓ
Ϧϳάϟ΍ ϚΌϟϭ΃ Ϧϣ ϢψϋϷ΍ Ω΍Ϯδϟ΍ νήϘϧ΍ Ϊϗϭ .ϱΩ΍ϮΒϟ΍ ϥΎϜγ Ώ΍ήϋϻ΍ Ϧϣ ϢϬϟ ΍˱ΰϴϴϤΗ ϡϮϴϟ΍ ϰϟ΍ ϪΑ ϥϮϓήόϳ Ϣϫϭ »Ώήόϟ΍
ϖϠτϳ ϥΎϛ ϱάϟ΍ »ϡ΍έ΁« Ϣγ΍ ϝ΍ί ϢΛ ˬϢϬϟ ΍˱ήϴϘΤΗ ΝϮϠόϟ΍ ϭ΃ ρΎΒϧϷΎΑ ϥϮϤδϳ ΍ϮϧΎϛϭ ˬϕ΍ήόϟ΍ϭ ΎϳέϮγ ϲϓ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΍ϮϤϠϜΗ
ϚϟΫϭ ˬΔΒόϜϟ΍ έΎδϳ ϰϟ΍ ϊϘΗ ΎϬϧϷ ˬέΎδϴϟ΍ϭ ˬϝΎϤθϟ΍ ϩΎϨόϣϭ ˬϡΎθϟ΍ Ϯϫ ΪϳΪΟ Ϣγ΍ ϪϠΤϣ ϞΤϴϟ ˬΔϴϠΤϤϟ΍ ΔϐϠϟΎΑ ΔϳέϮγ ϰϠϋ
184

άΧ΃ Γήϣ ϝϭϷϭ ˬϲγΎΒόϟ΍ ήμόϟ΍ ϥϮπϏ ϲϓ ϪΘϣήΑ ϲϣϼγϻ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΐϳήόΗ Ϣ˷ Η ΍άϜϫϭ .ϦϴϤϴϟ΍ ϰϟ΍ ϊϘΗ ϲΘϟ΍ ϦϤϴϟ΍ ϞΑΎϘϣ ϲϓ
.αϮϔϨϟ΍ ϰϠϋ ΫϮΤΘδϳ ΩΎϘΘϋϻ΍ ΓΪΣϭϭ ΔϐϠϟ΍ ΓΪΣϮΑ Ύ˱ ϧϭήϘϣ ˬΓΪΣϮϟΎΑ ϲϋ΍Ϯϟ΍ έϮόθϟ΍
΍άϫϭ .ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ΔϳέϮδϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϠϋ Ϣ΋΍Ϊϟ΍ ΎϬόΑΎσ ϙήΘΗ ϥ΃ ϥϭΩ ϝϭΰΘϟ ΖϧΎϛ Ύϣ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϥ΃ ϰϠϋ
Ε΍ΩήϔϤϟ΍ϭ ΐϴϛ΍ήΘϟ΍ ϲϓ ΢ο΍ϭ Ϯϫϭ .ΓέϭΎΠϤϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ΕΎΠϬϟ Ϧϋ ΔΠϬϠϟ΍ ϩάϫ ΰ˷ϴϤϳ ϱάϟ΍ ϲγΎγϷ΍ ϕέΎϔϟ΍ Ϯϫ ϊΑΎτϟ΍
Ϧϣ ΓέΎόΘδϤϟ΍ υΎϔϟϷΎΑ ΔλΎΧ ΓέϮμΑ ΔϴϨϏ Ϧϴϋέ΍ΰϤϟ΍ ΪϨϋϭ ΔΟέ΍Ϊϟ΍ ΔΠϬϠϟ΍ ϲϓ Ε΍ΩήϔϤϟ΍ ϥ΃ ϰϠϋ .ΔϳϮϐϠϟ΍ Ε΍ϮλϷ΍ϭ
ϲϫ .ϱΩΎϛ΍ Ϟλ΍ Ϧϣ ΎϫήΜϛ΍ ΖϠΗ Ϊϗ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΖϧΎϛϭ ΓήηΎΒϣ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ Ϧϣ ΕέΪΤΗ Ϊϗ ήϬηϷ΍ ˯ΎϤγ΃ ϩάϫϭ .ΔϴϧΎϳήδϟ΍
ΝΎΘϧ΍ :έΎϳ΃ ˬϢϠόϟ΍ : ϥΎδϴϧ ˭ϢϴϴϐΗ :έ΍Ϋ΁ ˭ϚϠϬϤϟ΍ ϭ΃ ΏέΎπϟ΍ :ρΎΒη ˭ΪϗϮϤϟ΍ ϩΎϨόϣ ϥϮϧΎϛ :ϲϧΎΜϟ΍ϭ ϝϭϷ΍ ϥϮϧΎϛ Ϧϣ ˯˱ ΍ΪΘΑ΍
.(βϤθϟ΍ Ϫϟ΍ ϰϟ΍) βϳήϜΗ :ϦϳήθΗ ˭ϞϴϠϬΘϟ΍ : ϝϮϠϳ΍ ˭ΐμόϟ΍ : Ώ΁ ˭Ώάόϟ΍ ˯ΎϤϟ΍ Ϊϴϟϭ :ίϮϤΗ ˭ΩΎμΤϟ΍ : ϥ΍ήϳΰΣ ˭ΏϮΒΤϟ΍
»21 - 23 - ϖΑΎδϟ΍ έΪμϤϟ΍«
***
ΎϧήΒΨϳ ΦϳέΎΘϟ΍ ϥΎϓ ΔϤϛΎΤϟ΍ ΔϴγΎΒόϟ΍ ΔϘΒτϟ΍ ϊϣ ϢϬΘϗϼϋϭ ΔϴγΎΒόϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϲϓ ϥΎϳήδϟ΍ έϮπΤϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃ *
: ϝΎΜϤϟ΍ ΍άϬΑ
.ΓήϳΩϷ΍ϭ β΋ΎϨϜϟ΍ ϰϟ΍ ΓήϴΒϛ ΔϨδΤϣϭ ρϼΒϟ΍ ϲϓ ϦϴϴΤϴδϤϠϟ ϻ˱ Ύ˷ό˸ ϓ ΍˱ΪϨγ ϦϴϣϷ΍ ϡ΍ϭ Ϊϴηήϟ΍ ΔΟϭί ΓΪϴΑί ΖϧΎϛϭ«
ϊϴϗϮΗ ΖΟήΧ΍ϭ ˬϢϬϣΪΨΘδΗϭ ϯέΎμϨϟ΍ ϰϟ΍ ϞϴϤΗϭ ΍˱ήϴΜϛ αϭΎΜϤϴσ ϡ˷ήϜΗ ϦϴϣϷ΍ ϡ΍ ΓΪϴΑί ΖϧΎϛ« : ϱέΎϣ ΎϬϨϋ ϝϮϘϳϭ
ϥ΍ήτϣ βϴΟήγ ΖϧϭΎϋϭ ˬΔπϓϭ ΐϫΫ Ϧϣ ϥΎΒϠλϭ ϦϴϧΎόθϟ΍ ϡϼϋ΍ ΖϠϤϋϭ ˬϪόϴγϮΗϭ ήϳΪϟ΍ Ϧϣ ϡΪϬΘδϤϟ΍ ΓΩΎϋΎΑ Ϊϴηήϟ΍
ϲϓ αϭΎΜϤϴσ έϭΩϭ ΎϬϗϼσ ϝϮΣ ΕΎϳ΍ϭήϟ΍ ϒϠΘΨΗϭ .»ϚϟΫ ϲϓ ϪΑΎτΧ ϲϓ ΐϴΒτϟ΍ ϞϳήΒΟ ΕΪπϋϭ ϊϴΒϟ΍ ˯ΎϨΑ ϰϠϋ ΓήμΒϟ΍
ϲϓ ΎϫΪϬΟ ΖϠϤϋϭ ϙήϳήτΒϠϟ ϖϴϤϋ ϡ΍ήΘΣΎΑ ΎϬΒϠϗ ϲϓ ΖψϔΘΣ΍ ΎϬϧΎϓ ˬήϣ΃ Ϧϣ ϦϜϳ ΎϤϬϣ .ϲϋήθϟ΍ ΎϬόοϭ ϰϟ΍ ΎϬΗΩΎϋ΍
.»ΕϻΎΠϤϟ΍ ϰΘη ϲϓ ϪΗΪϋΎδϣ
»24ι - 2 Ν - ΎϧϮΑ΍ήϴΒϟ΍ - ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔδϴϨϜϟ΍ ΦϳέΎΗ« ΏΎΘϛ Ϧϣ
ΔϴΤϴδϤϟ΍ ΍ϮόϨλ Ϧϳάϟ΍ Ύϧ΅ΎϤϠϋ
ΔϧΎϳΪϟ΍ ϊϨλ ϲϓ ϝϭϷ΍ έϭΪϟ΍ ΍ϮΒόϟ Ϧϳάϟ΍ ΔϴϧΎϗήθϟ΍ ΏϮόθϟ΍ Ϧϣ έΎΒϜϟ΍ ˯ΎϤϠόϟ΍ Ϧϣ ϦϴΟΫϮϤϧ Ϧϋ ΔΤϤϟ ϩάϫ
ϭΪΒΗ ˯˱ ΎϤγ΍ ϥϮϠϤΤϳ Ϧϳάϟ΍ Δϔγϼϔϟ΍ϭ ˯ΎϤϠόϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ϭ ήϴΜϜϟ΍ ϥ΍ ϦϴΒϧ ϲϜϟ ϦϴϤγϻ΍ Ϧϳάϫ ΎϧήΘΧ΍ .ΎϫήϳϮτΗϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍
ϲϓ ΍ϮηΎϋ ϢϬϨϜϟϭ ΎϨΘϘτϨϣ ˯ΎϨΑ΃ Ϧϣ ϻ΍ ΔϘϴϘΤϟΎΑ Ϣϫ Ύϣ ˬΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ΔϘϳήτϟ΍ ϰϠϋ (α) ¯ϝ΍ ϑήΤΑ ϲϬΘϨΗ ΎϬϧϷ (ΔϴϧΎϧϮϳ)
ϦϜϤϳ (ϱέΎΣ) Ϯϫ ϲϠλϷ΍ ϲΒϴϠϟ΍ ϪψϔϠΑ (αϮϳέ΍) Ϣγ΍ ϼ
˱ Μϣ ΎΑέϭ΍ ϰϠϋ ϢϬΑΎδΘΣ΍ ϢΗϭ ΔϴϧΎϣϭήϟ΍ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ Γήτϴδϟ΍ Ϟχ
˯ΎϨΑ΃ Ϧϣ ΍ϮϧΎϛ ϥΎϧϮϴϟ΍ Δϔγϼϔϟ΍ ϒμϧ Ϧϣ ΏήϘϳ Ύϣ Ϫϧ΍ ϑΎθΘϛϻ (Δϔγϼϔϟ΍ ϢΠόϣ) (ϲθϴΑ΍ήσ ΝέϮΟ) ΏΎΘϛ ΔόΟ΍ήϣ ϼ
˱ Μϣ
.»ΔϴΑήόϟ΍« ΔϴτγϮΘϤϗήθϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍
: ΔϴγϮϳέϷ΍ *
αϮϧΎϴϗϮϟ Ϊϳ ϰϠϋ ϢϠόϟ΍ ϰϘϠΗ ϞλϷ΍ ϲΒϴϟ ϥΎϛ ˬ336 ϡΎϋ ϲϓϮΗϭ ˬ256 ϡΎϋ Ϊϟϭ ϱάϟ΍ αϮϳέ΍ ϰϟ΍ ΔΒδϧ ϲϫϭ
.ΎϴϘϴϧ ϊϤΠϣ ΪόΑ ΎϤϴϓ ΎϬπϓέϭ Ύϫήϔϛ ϲΘϟ΍ Ϫ΋΍έ΂Α ήθΒϳ άΧ΃ϭ Ύ˱ ϨϫΎϛ Ϣ˷γ˵έ ΚϴΣ ήμϣ ϰϟ΍ ΐϫΫ ϢΛ - ϲϛΎτϧϷ΍
ωϮΟήϠϟ ΪόΘδϳ ϥΎϛ ϦϴΣϭ ˬ330 ϡΎϋ ϪΘ΋ήΒΗϭ αϮϳέ΍ ΓΩϮόΑ έϮϴσ΍ήΒϣϻ΍ ήϣ΃ ϪϴϔϨΑ ΔΒϟΎτϤϟ΍ϭ ϊϤΠϤϟ΍ ΍άϫ ΪόΑ
΍ΩϮϬϳ ΕϮϣ Ϧϋ αΪϘϤϟ΍ ΏΎΘϜϟ΍ ϲϓ Ωέϭ Ύϣ ϥϭήϛάϳ ϩ˯΍Ϊϋ΃ ϞόΟ ϊϴϨη ΕϮϤΑ ΄ΟΎϔϳ ϪΑ ΍Ϋ΍ ˬ΍˱ήμΘϨϣ ΔϴϨϴτϨτδϘϟ΍ ϰϟ΍
.»Ϫ΋ΎθΣ΃ ϕϻΪϧ΍ Ϧϣ ΕΎϣ ΪϘϟ« ϲσϮϳήΨγϷ΍
: Ϫϴϟ΍ ΐδϨΗ ΔΛϼΛ έΎΛ΁ Ϧϣ Ε΍έϮΜϨϣ ϯϮγ ϪΗΎΑΎΘϛ Ϧϣ ΎϨϐϠΒϳ Ϣϟ : ϩέΎΛ΁
185

.ΔϤϴϟϮϟ΍ ϭ΃ ΓΪ΋ΎϤϟ΍ ϱ΃ »ΎϴϟΎΛ« ϪΑΎΘϛ Ϧϣ Ε΍έϮΜϨϣ ξόΑ - 1
ΩΎϘόϧ΍ ϞϴΒϗ ΔϳέΪϨϜγϹ΍ ϒϘγ΃ ϰϟ· ϯήΧϷ΍ϭ ˬ321 ϡΎϋ ϱάϴϣϮϘϴϨϟ΍ αϮϴΒϳίϭ΃ ϪϘϳΪλ ϰϟ· ΎϤϫ΍ΪΣ΍ ϥΎΘϟΎγέ - 2
.ΎϴϘϴϧ ϊϤΠϣ
.ΎϴϘϴϧ ϊϤΠϣ ϲϓ ϪϔϗϮϣ ΎϬϴϓ έήΒϴϟ 330 ϡΎϋ ϦϴτϨτδϗ έϮσ΍ήΒϣϹ΍ ϰϟ· ΎϬϬΟϭ ϲΘϟ΍ ΓΪϴϘόϟ΍ - 3
: Δ˷ϳέΎϨϟϮΑϷ΍
ϥΎϛ ϱάϟ΍ αϮϳέΎϨϴϟϮΑ΃ ϊϣ 390 ϡΎϋ ϲϓϮΗϭ 310 ϡΎϋ Ϊϟϭ ϱάϟ΍ ϲϧΎϗΫϼϟ΍ αϮϳέΎϨϴϟϮΑ΃ ϢϴϟΎόΗ ϰϟ· ΔΒδϧ ϲϫϭ
.βϧ΄Θϟ΍ ϭ΃ ΪδΠΘϟ΍ ήγ ϰϟ· ΙϮϟΎΜϟ΍ ήγ Ϧϣ ϡΎϤΘϫϻ΍ ϝϮΤΗ ΔϴϗΫϼϟ΍ ϒϘγ΃
ΔΛϼΛ ϝϮλ΃ Ϧϣ ΐϛήϣ ϥΎδϧϹ΍ ϥ΃ ϰϠϋ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΔϴϧϮσϼϓϷ΍ ΔϳήψϨϟ΍ ϰϟ· ϥΎδϧϺϟ ϪϔϳήόΗ ϲϓ αϮϳέΎϨϴϟϮΑ΃ ϞϴϤϳ
ΓΪΣ΍ϭ ΔόϴΒσ ϻ· ϦϜϳ Ϣϟ ΢ϴδϤϟΎϓ .Ρϭήϟ΍ ΏΎϨϣ ΏΎϧ ΔϤϠϜϟ΍ϭ .ΔϘσΎϨϟ΍ βϔϨϟ΍ ϱ΃ Ρϭήϟ΍ - Δϴϧ΍ϮϴΤϟ΍ βϔϨϟ΍ - ΪδΠϟ΍ : ϲϫ
Ϫϴϟ΍ Ω˷ ήΗ ΪΣ΍ϭ Ϟλ΃ ϻ· ϚϟΫ ΪόΑ ΢ϴδϤϟ΍ ϝΎόϓϷ ϦϜϳ Ϣϟϭ .ΔϴϧΎδϧϹ΍ ΔόϴΒτϟ΍ βϴϟ ϪΗ΍Ϋ ΪΤΑ ΪδΠϟ΍ ϥ΃ Ϋ΍ ΔϴϬϟϹ΍ ΔόϴΒτϟ΍ ϲϫ
.»Ε΍άϟΎΑ ΔϴϬϟϹ΍ ΔόϴΒτϟ΍ Ϯϫ ϞλϷ΍ ΍άϫϭ .ΎϫϻϮΘϴϓ
»112 - 144 ι - ΔϴϘθϣΩ ϥΎδϏ - ήϳήΤΘϟ΍ ΕϮϫϻ« ΏΎΘϛ Ϧϣ
***
(ϡΎθϟ΍ ΩϼΑ) ΔϴόϴΒτϟ΍ ΎϳέϮγ ϲϓ ΕήΟ ϲΘϟ΍ ΐϳήόΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ Ϧϋ ΔΤϤϟ
ϲϓ Ώήόϟ΍ ϦϴϤϠδϤϟ΍ Ϧϣ ΩϮϨΠϟ΍ ΩΪϋ ϥΎϛ ΪϘϓ .ϱΪϨΟ ϒϟ΃ 25 Ϧϣ ΍˱ϮΤϧ ΔϳέϮγ ΢Θϓ ϱάϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ζϴΠϟ΍ ώϠΑ« *
ϝϭϷ΍ ΪϴϟϮϟ΍ ΪϬϋ ϲϓ ϢϫΩΪϋ ϥΎϛϭ .ΎϬόΑ΍ϮΗϭ κϤΣ ϲϓ ΪϨΠϟ΍ ϥ΍ϮϳΩ ΕϼΠγ ϲϓ ΎϤϛ ˬΎ˱ ϔϟ΃ Ϧϳήθϋ ˬϝϭϷ΍ ϥ΍ϭήϣ ΪϬϋ
ϦϴϤϠδϤϟ΍ ΩΪϋ ϥΎϓ ˬαΎγϷ΍ ΍άϫ ϰϠϋϭ .ϲϘϴϨϴϔϟ΍ ϞΣΎδϟ΍ ϰϠϋ ΖϤϠΘη΍ ϲΘϟ΍ ˬΎϬΗΎϘΤϠϣϭ ϖθϣΩ ϲϓ Ύ˱ ϔϟ΍ ϦϴόΑέ΍ϭ ΔδϤΧ
Ϧϳάϟ΍ ϥΎϜδϟ΍ ωϮϤΠϣ Ϟλ΃ Ϧϣ ˬβϔϧ ϒϟ΍ ϲΘΌϣ ϰϠϋ Ω΍ί Ϊϗ ϥϮϜϳ ϥ΍ ϞϤΘΤϳ ϻ ˬ΢Θϔϟ΍ ΪόΑ ϝϭϷ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ ˬΔϳέϮγ ϲϓ
ϥΎϛϭ ˬϲϘϴϨϴϓ Ϟλ΃ Ϧϣ ΍ϭέΪΤΗ Ϧϳάϟ΍ Ϧϴϴϣ΍έϵ΍ Ϧϣ ϪϧΎϜγ Ϣψόϣ ϲϘΑ ΪϘϓ ˬϥΎϨΒϟ Ύϣ΃ .ϒμϧϭ Ϧϴϳϼϣ ΔΛϼΜΑ ϥϭέΪϘϳ ΍ϮϧΎϛ
ΔϳήΜϛϷ΍ ΪϴΣϮΗ ϰϠϋ ϞϤόϟ΍ ϲϓ ϡΎϬϟ΍ ϢϫέϭΩ ΍ϮΒόϠϳ ϥ΍ ΍ϮϋΎτΘγ΍ ˯ϻΆϫ ϦϜϟ ˬϭΪΒϟ΍ Ϧϣ ΔϠϴΌο ΔϴϠϗ΍ έΎμϣϷ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ
.ΓΪϋΎΒΘϤϟ΍ ωΎϘλϷ΍ ϲϓ ΓήθΘϨϤϟ΍
ϒϳήϟ΍ ˯ΎϨΑ΍ ΩΩήΗ ϥ΍ ϢΛ .ϥΪϤϟ΍ Δϐϟ Ϧϣΰϟ΍ ϚϟΫ ϥϮπϏ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΪϏ ϥ΍ ϥΪϤϟ΍ ϲϓ Ώήόϟ΍ έ΍ήϘΘγ΍ Ϧϣ ϥΎϛ ΪϘϟ
ϢϬϧΎδϟ Ϧϋ ϲϠΨΘϟ΍ ϰϟ΍ Ϣϫήτπϳ ϥ΃ ϥϭΩ ˬΓΪϳΪΠϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϢϠόΗ ϰϟ΍ ϢϫΎϋΩ ˬϢϬϟΎϤϋ΍ Δϟϭ΍ΰϣ ϭ΍ ϢϬΗΎΠΘϨϣ ϊϴΒϟ ϥΪϤϟ΍ ϰϟ΍
ϲϓ ϞϤόϠϟ ϢϬδϔϧ΍ ΍ϮϠϫΆϳ ϥ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔϴΑήόϟ΍ ΍ϮϤϠόΘϳ ϥ΍ ΍ϮΒδϨΘγ΍ ΪϘϓ ˬϦϴϴϠλϷ΍ ϥΎϜδϟ΍ Ϧϣ ήϜϔϟ΍ Ϟϫ΃ Ϛϟάϛϭ .ϢϳΪϘϟ΍
.ΔϟϭΪϟ΍ ϒ΋Ύχϭ
ϰϠϋ ΍ϮϠΒϗ΍ Ϧϳάϟ΍ ϚΌϟϭ΍ Ϧϣ ˬϝΎΤϟ΍ ΔόϴΒτΑ ˬϞϗ΃ ϥΎϛ ϑΎϳέϷ΍ ˯ΎϨΑ΍ Ϧϣ ϡϼγϻ΍ ϕΎϨΘϋ΍ ϰϟ΍ ΍ϮϋέΎγ Ϧϳάϟ΍ ΩΪϋ ϥ΍
ˬϝϮΤΘϟ΍ ΍άϫ ΍ϭάΒΤϳ Ϣϟ ˬϲϧΎΜϟ΍ ήϤϋ ωέϮϟ΍ ΔϔϴϠΨϟ΍ ˯ΎϨΜΘγΎΑ ˬϦϴϳϮϣϷ΍ ˯ΎϔϠΨϟ΍ ϥϷ ˬϰϟϭϷ΍ ΔΟέΪϟ΍ ϲϓ ˬϚϟΫ .ΓΪϳΪΠϟ΍ ΔϐϠϟ΍
ϲϓ Ύ˱ ϣΎϋ ϥΎϛ ϞΑ ˬΔϴγΎϴδϟ΍ έϮϣϷ΍ ϲϓ ΍˱έϮμΤϣ ϦϜϳ Ϣϟ ϦϴϳϮϣϷ΍ ϞϫΎδΗ ϥΎϓ ˬϚϟΫ ϰϠϋϭ .Δϴϋ΍έΰϟ΍ ρΎγϭϷ΍ ϲϓ ΎϤϴγ ϻ
ϥΪϤϟ΍ ΕΎϤδΑ ˬϱϮϣϷ΍ ΪϬόϟ΍ ϡ΍ήμϧ΍ ϯΪϟ ˬΖϤδΗ΍ Ϊϗ ϯήΒϜϟ΍ ϥΪϤϟ΍ϭ ΔϤλΎόϟ΍ ΖϧΎϛ ϦΌϟϭ .Ύ˱ πϳ΃ ϱήϜϔϟ΍ϭ ϲϨϳΪϟ΍ ϰΤϨϤϟ΍
ΎϬόΑΎσ ϰϠϋ ΖϘΑ΃ϭ ˬΔϴϤϴϠϗϻ΍ ΎϫήϫΎψϣ ϰϠϋ ΖψϓΎΣ Ϊϗ ˬΔϴϠΒΠϟ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ κΧϷ΍ ϰϠϋϭ ˬϯήΧϷ΍ ϦϛΎϣϷ΍ ϥΎϓ ˬΔϴϣϼγϻ΍
΢ϴΑΎδΘϟ΍ ϲόο΍ϭ ήϬη΍ϭ ˬΔϴϗήθϟ΍ ΔδϴϨϜϟ΍ ϲΗϮϫϻ Ϣψϋ΃ Ϧϣ Ύ˱ ϴΗϮϫϻ ΔϳϮϣϷ΍ ΔϳέϮγ ΖΟήΧ΃ ΪϘϟϭ ˬϲϠΤϤϟ΍ ϱέΎπΤϟ΍
ϑΎμϣ ϰϟ΍ ϥΎϨΛ΍ ϢϬϨϣ ϊϔΗέ΍ ˬΕ΍ϮΑΎΒϟ΍ Ϧϣ ΔδϤΧ ΎϬ΋ΎϨΑ΃ Ϧϣ ΔϴΤϴδϤϠϟ Ε˷Ϊϋ΃ϭ ˭ϲϘθϣΪϟ΍ ΎϨΣϮϳ Ϯϫ ˬΎϫή΋Ύόη ϲϓ
ϰϬΘϧ΍ ϱάϟ΍ ϥ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ϭ .΢Θϔϟ΍ ΪόΑ ΓΪϳΪϋ ϥϭήϘϟ ˬϪϧΎδϟ ϲϓ Ύ˱ ϴϧΎϳήγϭ ˬϪϧΎϤϳ΍ ϲϓ Ύ˱ ϴΤϴδϣ ϲϘΑ ΪϘϓ ˬϥΎϨΒϟ Ύϣ΍ .ϦϴδϳΪϘϟ΍
186

ϲϓ ϝ΍ΰϳ Ύϣ ϥΎϜϓ ˬϱϮϐϠϟ΍ ϪϠϛ ϚϟΫ ϕϮϓϭ ˬϲϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ϲϗήόϟ΍ϭ ϲϨϳΪϟ΍ ϡΎμΨϟ΍ Ύϣ΃ ˬϲΑήΤϟ΍ ω΍ΰϨϟ΍ Ϯϫ ΢ΘϔϟΎΑ ϩήϣ΍
».Ϫϟϭ΃
»96 ι -2Ν - ϲΘΣ ΐϴϠϴϓ - ΎϳέϮγ ΦϳέΎΗ« ΏΎΘϛ Ϧϣ
***
ϥ΍ ϭΪΒϳϭ .»ΔϴϧΎϗήθϟ΍« ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ΏϮόη Ϧϣ ΔϘΣΎδϟ΍ ΔϴΒϠϏϷ΍ ΎϬΑ Εήϣ ϲΘϟ΍ ΐϳήόΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ Ϧϋ ςϴδΑ ϝΎΜϣ ΎϨϫ
ϦϴϔϘΜϤϟ΍ ϥ΍ϭ .ΎϬηϮϴΟϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϊϣ ήηΎΒϤϟ΍ ϙΎϜΘΣϻ΍ ΐΒδΑ ΐϳήόΘϟ΍ ϰϟ· ήτο΍ Ϧϣ ϝϭ΍ Ϣϫ ϥΪϤϟ΍ ϥΎϜγ
ϲΑήόϟ΍ ΐδϨϟΎΑ ˯ΎϋΩϻ΍ ΍ϮϠπϓ ϱάϟ΍ αΎϨϟ΍ ϝϭ΃ Ϣϫ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϯΪϟ ζϴόϟ΍ ΏΎΒγ΃ Ϧϋ ΚΤΒΗ ϲΘϟ΍ έΩ΍ϮϜϟ΍ϭ ϦϴϴϨϬϤϟ΍ϭ
: ϑϭήόϣ ϱέϮγ ήϋΎθϟ ΝΫϮϤϧ ΎϨϫ .ΔϟϭΪϟ΍ ϲϓ ϢϬϠΒϘΗ ΔϴϠϤϋ ϞϴϬδΘϟ
: ϲ΋Ύτϟ΍ ϡΎϤΗ ϮΑ΃« *
ϊϤΟ΃ Ώ΃ Ϧϣ ϡ 778ΔϨγ ϮΤϧ ΔϳήΒσ ϖϳήσ ϰϠϋ ˬϖθϣΩ Ώήϗ Δϳήϗ ϲϓ ΢Οήϳ Ύϣ ϰϠϋ ˬϡΎϤΗ ϮΑ΃ ΐϴΒΣ Ϊϟϭ
ϰϟ΍ ΐδΘϧ΍ϭ ˬΎηϭ΃ ϩΎϋΪϓ ϪϴΑ΃ Ϣγ΍ ήΒϋ ˬΎ˱ ϨϳΩ ϡϼγϻ΍ ήϋΎθϟ΍ ϞΤΘϧ΍ ΎϣΪϨϋϭ« αϭ˷ΪΗ ϪϤγ΍ ϲϧ΍ήμϧ Ϫϧ΃ ϰϠϋ ϥϮΧέΆϤϟ΍
»ϲ΋ΎτϟΎΑ ϑήόϓ ΔϴΑήόϟ΍ ˯ϲσ ΔϠϴΒϗ
ΓΪϋ Ωέϭ΃ ϥ΃ ΪόΑϭ .Δϴϧ΍ήμϨϠϟ ϪΑΎδΘϧ΍ ΔϘϴϘΣ Ϧϋ ΚΤΒϠϟ(260 - 256 ι) ϼ
˱ ϳϮσ ϼ
˱ μϓ ϮΨϴη ΏϷ΍ κ˷μΧ Ϊϗϭ
ϒϠΤϳ Ύ˱ ϨϴΣ ϡϼγϻΎΑ ϦϳΪϳ Ϫϧ΄Α ήόθΗ ΕΎϴΑ΃ ΓΪϋ Ϫϧ΍ϮϳΩ ϲϓ ϥ΃ ϰϠϋ« : ϲϠϳ Ύϣ ϑΎο΃ ˬΏΎδΘϧϻ΍ ΍άϫ ϲϓ Ϫϳ΃έ ΖΒΛ ΞΠΣ
ϢϫάΒϧ ϡϭήϟ΍ ήϛΫ ΍Ϋ΍ϭ ϪϨϳΩϭ Ϫ˷ϴΒϧ ΎϤϬϧ΄ϛ ϡϼγϹ΍ ϦϳΩϭ Ώήόϟ΍ ϲΒϧ ήϛάϳ ήΧ΁ Ύ˱ ϨϴΣϭ Ϫϴϟ· Ξ
˷ Σ Ϫϧ΍ ϝϮϘϳϭ ϡ΍ήΤϟ΍ ΖϴΒϟΎΑ
»(258 ι) »Ϫϣϼγ· ΖΒΜϳ ΎϤϟ ϪϠϛ ΍άϫϭ .ϥ΁ήϘϟΎΑ ϢϬψόϳϭ ήϔϜϟ΍ϭ ϙήθϟΎΑ
»137 ι - ϲΗ΍ϮϨϗ ΝέϮΟ - ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍« ΏΎΘϛ Ϧϣ
***
ΔΌΑΎμϟ΍ *
Ώήόϟ΍ ΓΎϴΣ ϰϠϋ ήϴΒϛ Ϟπϓ Ϛϟάϛ ϢϬϨϣ ϦϴϴϨΛϮϠϟ ϥΎϛ ϞΑ ˬϢϫΪΣϭ ϥΎϳήδϟ΍ Ϧϣ ϯέΎμϨϟ΍ ϰϠϋ Ϟπϔϟ΍ ήμΘϘϳ Ϣϟϭ
.ϥ΍ήΣ ΔϨϳΪϣ ϲϓ ϥϮϤϴϘϳ ΍ϮϧΎϛ Ϊϗϭ .ΔϴΌΑΎμϟ΍ ϮϠΤΘϨϣ Ϣϫ ΢λϷ΍ ϰϠϋ ϭ΃ ΔΌΑΎμϟ΍ Ϣϫ ϥϮϴϨΛϮϟ΍ ϥΎϳήδϟ΍ ˯ϻΆϫϭ .ΔϳήϜϔϟ΍
Ϧϣ ϪΑ ΔϠμΘϤϟ΍ ϡϮϠόϟ΍ϭ ϚϠϔϟΎΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ ϰϠϋ ΍ϭήϓϮΗ ΪϘϓ ˬΔϴϠΑΎΒϟ΍ ϡϮϠόϟ΍ ΔΛέϭ ΍ϮϧΎϛϭ ϡϮΠϨϟ΍ ΓΪΒϋ Ϧϣ ˯ϻΆϫ ϥΎϛ ΎϤϟϭ
ϢϬϴϨσ΍ϮϤϟ ϥΎϛ Ύϣ ΎϬϴϓ ΔΒϏήϟ΍ Ϧϣ ϢϬϟ ϥΎϛ ΪϘϓ ϥΎϧϮϴϟ΍ ϡϮϠϋ ϰϠϋ ϝΎΒϗϻΎΑ ϞμΘϳ Ύϣ ϲϓ Ύϣ΍ .ϡΪϘϟ΍ ϲϓ ϖϳήϋ ΪϬϋ
ΔϤΟήΗ ϲϓ Ϟπϔϟ΍ ΩϮόϳ ϩάϴϣϼΗ ϰϟ΍ϭ Ϫϴϟ·ϭ (901 - 836 ϲϟ΍ϮΣ) Γήϗ ϦΑ ΖΑΎΛ ϚϠϔϟ΍ ˯ΎϤϠϋ ίήΑ΍ Ϧϣ ϥΎϛϭ .ϯέΎμϨϟ΍
ΕΎϤΟήΘϟ΍ ΐϳάϬΗ ΍Ϊϋ ΍άϫ .αΪϴϤΧέ΍ϭ αϮϤϴϠτΑ ΕΎϔϟΆϣ ΎϤϴγ ϻ ˬΕΎϴοΎϳήϟ΍ϭ ϚϠϔϟ΍ ϲϓ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ΕΎϔϟΆϤϟ΍ Ϣψόϣ
ϦΑ΍ ΖΑΎΛ ΪόΑ ϞϤόϟ΍ ΍άϫ ΪϬόΗ Ϊϗϭ .αΪϴϠϗ΍ έΎΛϵ ϖΤγ΍ ϦΑ ϦϴϨΣ ΔϤΟήΗ ΐϳάϬΗ Ϧϣ Γήϗ ϦΑ ΖΑΎΛ ϪΑ ϡΎϗ Ύϣ ήϴψϧ ˬΔϘΑΎδϟ΍
ϕΎϨΘϋ΍ ϰϠϋ ΖΑΎΛ ϦΑ ϥΎϨγ ˯ΎϔϠΨϟ΍ ΪΣ΍ ϞϤΣ Ϊϗϭ .ϚϟΫ ϲϓ ϪδϔϨϟ ΓήϬη ϢϬϨϣ Ϟϛ ϰϨΑϭ ˬϩΩΎϔΣ΃ ΪΣϷ ϦΑ΍ϭ ϥ΍ΪϴϔΣϭ Ϫϟ
.Ϫϟ Ύ˱ ϨϳΩ ϡϼγϻ΍ ϝϮΒϗ ϰϠϋ ϞϤΣ ΪϘϓ ϦϴϨΣ ϦΑ ϖΤγ΍ Ϛϟάϛϭ ˬϡϼγϻ΍
ήϴϫΎθϣ Ϧϣ Ύ˱ ϤϟΎϋϭ ˬϲΌΑΎλ Ϟλ΃ Ϧϣ ήΧ΁ Ύ˱ ϤϠδϣ (929 - 858 ϲϟ΍ϮΣ) ϲϧΎΘΒϟ΍ ϥΎϨγ ϦΑ ήΑΎΟ ϦΑ ΪϤΤϣ ϥΎϛϭ
ξόΑ ϙϼϓ΃ϭ ήϤϘϟ΍ ϚϠϓ ΏΎδΣ ϲϓ ΎϤϴγ ϻ ˬϦϴσϮϠϓ΃ ϡΎψϧ ϲϓ ΓήϴΜϛ ΕΎΣϼλ΍ ϰϟ΍ ΕΩ΍ ΓήϜΘΒϣ ΙΎΤΑΎΑ ϡΎϗ .Δϗήϟ΍ ˯ΎϤϠϋ
ΖΒΛ΍ ϢΛ .ΎϬΘϗΩ έ΍ΪϘϣϭ Ύϫ΍Ϊϣ Δόγ ΚϴΣ Ϧϣ Δό΋΍έ ϑϮδϜϟ΍ϭ ϑϮδΨϠϟ ϩΩΎλέ΍ Ε˯ΎΟ Ϊϗϭ .ϯήΧϷ΍ ΓέΎϴδϟ΍ ΐϛ΍ϮϜϟ΍
ϝϮσ ϯΪϣϭ ˬϚϠϔϟ΍ Γή΋΍Ω ϲϓ ϑ΍ήΤϧϻ΍ έ΍ΪϘϣ ˬΔϘΑΎδϟ΍ ΩΎλέϷ΍ ϲϓ ΎϤϣ ϕΩ΍ ˬϡΎϗέ΄Α έήϗϭ Ύ˱ ϳϮϨγ ϑϮδϜϟ΍ ωϮϗϭ ϥΎϜϣ΍

187

βϴϔϨϟ΍ ϩήΛ΃ϭ .ΪϳΪΠϟ΍ ϝϼϬϟ΍ Δϳ΅έ ΎϬϴϓ ωΎτΘδϳ ϲΘϟ΍ ϝ΍ϮΣϷ΍ ΓήϜΘΒϤϟ΍ ϪΗΎϳήψϧ ϯΪΣ΍ ϲϓ Ϧϴϋ Ϊϗϭ Δϴ΋΍ϮΘγϻ΍ ΔϨδϟ΍
.ήθϋ ϲϧΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ ϚϟΫϭ ΎϴϧΎΒγ΍ ϲϓ ΔϴϨϴΗϼϟ΍ ϰϟ΍ Γήϣ ϝϭϷ ϢΟήΗ »ϲΌΑΎμϟ΍ Ξϳΰϟ΍« Ϯϫϭ ˬϲϗΎΒϟ΍
ΔϴοΎϳέ έΎΛ΁ ϞϘϧ ϰϠϋ ΍ϮϠϤϋ Ϊϗ ϞΑΎΑ ΩϼΑ ϲ