narrow ['nærou] tính từ hẹp; chật hẹp; eo hẹp a narrow street/bridge/path phố/cầu/lối đi hẹp

the road was too narrow for cars to pass con đường quá hẹp, nên xe hơi không qua được the narrow confines of rural life những ranh giới hạn hẹp của cuộc sống nông thôn bị hạn chế trong cách nhìn; hẹp hòi to have a narrow mind có đầu óc (tư tưởng) hẹp hòi chặt chẽ; chính xác; tỉ mĩ a narrow examination sự xem xét tỉ mĩ what does the word mean in its narrowest sense? theo nghĩa hẹp nhất (sát nhất), từ này nghĩa là gì? chỉ có một giới hạn nhỏ; suýt soát elected by a narrow majority đắc cử với đa số suýt soát the favourite had a narrow lead over the rest con ngựa cưng đó chỉ vượt được tốp đằng sau một đoạn ngắn thôi to have a narrow escape (xem) escape to have a narrow squeak (shave) (thông tục) may mà thoát được, may mà tránh được narrow victory thắng lợi đạt được một cách khó khăn; sự thắng chật vật narrow majority đa số ít ỏi (số phiếu trong cuộc bầu cử) the narrow bed (home, house) nấm mồ the straight and narrow cách ứng xử khéo léo và hợp lý động từ thu hẹp; (làm cho) hẹp lại in order to widen the road, they had to narrow the pavement để mở rộng đường, họ phải thu hẹp lề đường lại the road narrows here đến đây con đường hẹp lại her eyes narrowed suddenly đôi mắt bà ta đột nhiên nheo lại the gap between the two parties has narrowed considerably

khoảng cách giữa hai phía đã thu hẹp lại đáng kể ▼ Từ liên quan / Related words • • • Từ trái nghĩa / Antonyms: wide broad-minded broad diversify branch out broaden widen Từ đồng nghĩa / Synonyms: minute narrow-minded constrict constringe specialize specialise narrow down pin down peg down nail down specify contract Từ tương tự / Similar: careful bare(a) marginal close-minded closed-minded dogmatic dogmatical illiberal intolerant opinionated opinionative self-opinionated petty smallminded limited constricting constrictive narrowing narrowed narrow-mouthed slender thin strait straplike tap .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful