CHUONG TRINH ~NANG TAM TRI THUC CNTT¨

Chuong trinh duoc tich hop nhung công nghê moi nhât cua MicrosoIt .Cung câp kÿ náng Lâp
Trinh.Net,Quan tri mang Windows sever 2008 dang duoc cac nha tuyên dung sán don hiên nay.
Microsoft Thàng Long triên khai chuong trình Uu dãi lón nhât trong nàm 2011
Cho tât ca cac ban la sinh viên dang theo hoc nganh Công Nghê Thông Tin
Co thê tham gia tiêp cân cac khao hoc cua MicrosoIt voi muc chi phi hop ly nhât
NÇI DUNG CÁC KHÁO HÇC DUÇC ÁP DJNG UU DÄI
Quan tr| windows server 2008
Thòi
Luçng
Nçi dung khóa hçc Môn Hçc Ý Nghia80h
(40buôi)Exam: 70-640
Windows server
2008 Active
Directiry
Configuring

ConIiguring and
Troubleshooting
Windows Server2008
Active Ddirectoty
Domain Services
Giúp các hçc viên làm chu hç
thông mçng Lan chçy trên
nên HDH phô biên nhât hiçn
nay MS Winddows Server
2008.Cung câp kiên thúc nên
tang giúp sinh viên huóng tói
các ký thi lây CC cua MS,
MCP, MCSA, MCSE,
MCITP.Chúng nhçn hoàn
thành khóa hçc do chính
Microsft câp. Sau khóa hçc
hçc viên hoàn toàn có thê
dàng ký update các khóa hçc
ConIiguring and
Troubleshooting Identivy
and Access Solutions
Windows Server2008
Active Ddirectoty
ConIiguring, Managing
maintaining Windows
Server2008
Exam: 70-642
Windows Server
2008 Network
Infrastructure,

ConIiguring and
Troubleshooting a
windows Server 2008
Configuring

Network InIrastructure. tiêp theo cua MS vói các Uu
Dãi d}c biçt.

Exam 70-646 :
Windows Server
2008, Server
Administrator


Planning Ior windows
Server 2008.


(Chi phi cho khoa hoc trên : 420 USD/khoa)
Làm Chu Application development
Thòi
Luçng
Nçi Dung Khóa Hçc Môn Hçc Ý nghia

Sub SQL Server

Thiêt kê co so du liçu quan
hç MS SQL. Nghç thuçt Xây
dµng web, HTML,
1AVAscrip. Lçp trình
huóng dôi tuçng (OOP)
trong .Net(C#). Lçp trình
kêt nôi co so du liçu thông
qua ADO.NET. Lçp trình
ÁP.NET vói Silverlight (
Vísual C#). Xây dµng úng
dµng trong môi truòng
Desktop ( Window App) &
web. Phát triên úng dµng
doanh nghiçp theo mô hình
phân tán su dµng . NET.
Webservice & úng dµng.Course 10262A
Devlopming Window
application with
MicrosoIt Visual Studio
2010 ( 15 module)


Module 10264 A


Developing WEB
Application Using
MicrosIt Visual Studio
2010 ( 16 Module)

Pro1ect ( Dô án cuôi khóa).

Chi phí cho khóa hçc :420 USD/ Khóa)
Muc uu dãi cho cac ban hiên dang la sinh viên dang theo hoc cac truong DH,CD, Chuyên nganh
CNTT
Dôi voi sinh viên xuât sác khi nhân duoc hoc bông cua MicrosoIt Tháng Long câp muc cao nhât
la 300USD.

Chú ý
Dôi voi cac ban sinh viên di theo nhom 3 nguoi duoc giam tiêp 5° tiên hoc phi cho cac khoa
hoc trên
Dôi voi cac ban sinh dáng ky theo nhom 5 nguoi muc giam duoc tiêp theo la 7°
Dôi voi nhom sinh viên dáng ly 10 nguoi muc giam tiêp theo la 10°
Múc dóng hçc phí tham gia khóa hçc phai dóng
stt Nçi dung khóa hçc Microsoft Hçc bông Chi phí phai dóng
1 MCP,MCITP
MCSA..
300 120
200 220
2 Thi chúng chi Prometric 0 86
Dê dáng ky ngay hôm nay dê tham gia vao chuong trinh quÿ hoc bông 'Nâng Tâm Tri Thuc
CNTT ' Tri gia 22.000 USD
Hotline tu vân:( 04) 3564 1050