CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC
Người đề nghị: ………………………………………….Ngày sinh:……./……./………..
Kính đề nghị:
Cơ quan/đơn vị/doanh nghiệp: …………………………………………………………..
Địa chỉ:………………………………………………………………………………...
Điện thoại………………………………………Fax:………………………………...
Email (nếu có)………………………………………………………………………...
Website (nếu có)……………………………………………………………………...
Chứng nhận tôi công tác tại cơ quan/đơn vị/doanh nghiệp:
Chức vụ: …………………………………………………………………………………..
Thời gian công tác từ ngày: ……./……../………… đến ngày: ……./………./…………
Lý do: bổ sung hồ sơ tuyển sinh Hoàn chỉnh (liên thông) đại học của trường Đại học
Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, tôi xin chịu
trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xin chân thành cảm ơn.

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ/DOANH

_____________, ngày____tháng____năm ______

NGHIỆP XÁC NHẬN

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ,

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

đóng dấu)

Họ tên:_________________________________

Lưu ý: mẫu giấy chứng nhận này không được tẩy, xóa…

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful