October 16 – 20 အၾကား ဖက္စစ္ဗမာစစ္တပ္ ခလ၇-၁၂၁ မွ နမ္ဆမ္ယန္ေက်းရြာ ျပည္သူလူထု၏

အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္၊ ကၽြဲႏြား အားလံုး ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား။

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful