You are on page 1of 13

SLOVENSK KOMISIA MATEMATICKEJ OLYMPIDY

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynsk dolina, 842 48 Bratislava

MATEMATICK OLYMPIDA PRE IAKOV ZKLADNCH KL A NICH RONKOV VIACRONCH GYMNZI


61. ronk, kolsk rok 2011/2012 Domce kolo Kategrie Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 zadania loh

61
Mil iaci, mte radi zaujmav matematick lohy a chceli by ste sai v ich rieen? Ak no, zastnite sa Matematickej olympidy (MO). Sa je dobrovon a nesvis s klasikciou z matematiky. Matematick olympida m niekoko kategri. V tomto letku njdete lohy, ktor s uren iakom zkladnch kl (Z), prvch tyroch ronkov osemronch gymnzi (OG) a prslunch ronkov gymnzi s inm potom rokov tdia. Kategria Z5 je uren pre iakov 5. ronka Z. Kategria Z6 je uren pre iakov 6. ronka Z a I. ronka OG. Kategria Z7 je uren pre iakov 7. ronka Z a II. ronka OG. Kategria Z8 je uren pre iakov 8. ronka Z a III. ronka OG. Kategria Z9 je uren pre iakov 9. ronka Z a IV. ronka OG. Tto kategriu mu riei aj iaci prvho ( prpravnho) ronka bilingvlnych gymnzi s pronm tdiom. So shlasom svojho uitea matematiky mete sai aj v niektorej kategrii urenej pre vy ronk alebo v kategrich A, B, C, ktor s uren pre iakov strednch kl (lohy s zverejnen v letku MO pre stredn koly). Od kolskho roku 2011/2012 sa Slovensk komisia MO rozhodla zrui kategriu Z4. Hlavn dvody s nasledovn: Na 8-ron gymnzi sa u po novom chod len z 5. triedy, take iaci nepotrebuj vsledky zo Z4 k prijmakm. Uiva je po novom na prvom stupni menej, domce kolo by sa relne muselo dva len z uiva prvch troch ronkov, o je viac-menej len potanie s slami z oboru do 20. Z4 mala len domce a kolsk kolo, take iaci neprdu o iadnu monos sai s demi z inch kl. Napriek incii (a teda rastcim nkladom) MVV SR od roku 2004 ani raz nezvilo rozpoet pre MO a na rok 2011 bol rozpoet dokonca o 25% znen. Kvli tomu bola SKMO nten redukova realizovan aktivity. Samozrejme, koly mu pre svojich ikovnch tvrtkov organizova vlastn sae aj naalej. V archvoch z minulch ronkov MO urite njdu mnostvo vhodnch loh.

Priebeh sae: Kategrie Z5, Z6, Z7, Z8 pozostvaj z domceho a obvodnho kola, kategria Z9 z domceho, obvodnho a krajskho kola. V rmci domceho kola rieite 6 loh, ktor s v tomto letku. Rieenia loh odovzdajte svojim uiteom matematiky najneskr v tchto termnoch: kategria Z5, Z9 Z6, Z7, Z8 jedna trojica loh 14. november 2011 12. december 2011 druh trojica loh 12. december 2011 27. februr 2012

Vai uitelia vm rieenia opravia a ohodnotia poda stupnice: 1 vborne, 2 dobre, 3 nevyhovuje. spenm rieiteom domceho kola sa stva iak, ktor bude ma ohodnoten aspo tyri lohy stupom aspo dobre. Prce vetkch spench rieiteov kategri Z5 Z9 zale vaa kola obvodnej komisii MO. T z nich vyberie najlepch rieiteov a pozve ich do obvodnho kola. V rmci neho rieite lohy podobnho rzu ako v domcom kole, avak klauzrne, to znamen, e nemete vyuva cudziu pomoc a na rieenie mte k dispozcii obmedzen as (2 hodiny v kategrich Z5, Z6, Z7, Z8, 4 hodiny v kategrii Z9). Najlep rieitelia obvodnho kola kategrie Z9 bud pozvan do krajskho kola. O porad v obvodnch a krajskch kolch rozhoduje set bodov zskanch za jednotliv lohy. Naprklad ak prve 5 iakov dosiahne viac bodov ako iak X a prve traja iaci (vrtane X) dosiahnu rovnako vea bodov ako X, tak iakovi X patr v porad 6. 8. miesto, prpadne skrtene len 6. miesto. Analogickm postupom urujeme umiestnenie vetkch iakov. iadne in kritri nie s prpustn. Termny 61. ronka Matematickej olympidy: kategria Z5 Z6, Z7, Z8 Z9 Pokyny a rady saiacim: Rieenie sanch loh vypracujte itatene na listy formtu A4. Kad lohu zanite na novom liste a uvete vavo hore zhlavie poda vzoru: Jozef Plach, 7.C Z Hodova ul. 5, 949 01 Nitra loha Z7-I-2 Posledn daj je oznaenie lohy poda tohto letka. Rieenie pte tak, aby bolo mon sledova v mylienkov postup, podrobne vysvetlite, ako ste uvaovali. Uvedomte si, e sa hodnot nielen vsledok, ku ktormu ste doli, ale hlavne sprvnos vah, ktor k nemu viedli. Prce, ktor nebud spa tieto podmienky, alebo bud odovzdan po termne, nebud do sae prijat. Vea radosti z spenho rieenia loh MO praj RNDr. Monika Dillingerov, PhD. SKMO, lohov komisia pre kategrie Z Mgr. Peter Novotn, PhD. predseda Slovenskej komisie MO obvodn kolo 25. janur 2012 11. aprl 2012 25. janur 2012 krajsk kolo 21. marec 2012

Archv zadan a rieen loh MO njdete na internetovch strnkach:

http://www.olympiady.sk http://matematika.okamzite.eu

http://skmo.sk http://fpedas.uniza.sk/~novotny/MO.htm 2

61

MATEMATICK OLYMPIDA
61. ronk kolsk rok 2011 / 2012 KATEGRIA Z5 Domce kolo

*****************************************************************************************

Z5 I 1 Traja kamarti Pankrc, Servc a Bonifc ili cez przdniny na non prechdzku prrodnm labyrintom. Pri vstupe dostal kad svieku a vydal sa inm smerom ako zvyn dvaja. Vetci traja labyrintom spene preli, ale kad iiel inou cestou. V nasledujcej tvorcovej sieti s vyznaen ich cesty. Vieme, e Pankrc nikdy neiel na juh a e Servc nikdy neiel na zpad. Koko metrov preiel v labyrinte Bonifc, ke vieme, e Pankrc preiel presne 500 m? (M. Petrov)
S vchod

vchod

Z5 I 2 Do kadho nevyplnenho tvoreka doplte slo 1, 2 alebo 3 tak, aby v kadom stpci a riadku bolo kad z tchto sel prve raz a aby boli splnen dodaton poiadavky v kadej vyznaenej oblasti.
Podiel 3 Rozdiel 1

2
Set 4

Sin 6

(Ak vo vyznaenej oblasti poadujeme urit podiel, mme na mysli podiel, ktor zskame vydelenm vieho sla menm. Podobne pracujeme aj s rozdielom.) (S. Bednov)

Z5 I 3 Julka pripravuje pre svoje kamartky oberstvenie chlebky. Natrie ich zemiakovm altom a navrch chce da ete prsady: unku, tvrd syr, pltok vajka a prok nakladanej papriky. Nechce vak, aby niektor dva chlebky obsahovali plne rovnak kombinciu prsad. Ak najv poet navzjom rznych chlebkov me nachysta, ak iadny z nich nem ma vetky tyri prsady a iadny z nich nie je iba so altom (t. jbez alch prsad)? (M. Petrov) Z5 I 4 Na obrzku je nakreslen stavba zlepen z rovnako vekch kociek. Stavba je vlastne vek kocka s tromi rovnmi tunelmi, ktormi sa d pozera skrz a ktor maj vade rovnak prierez. Z kokch kociek je stavba zlepen? (M. Krejov)

Z5 I 5 V rozprvke o siedmich zhavranench bratoch bolo sedem bratov, z ktorch kad sa narodil presne rok a pol po predchdzajcom bratovi. Ke bol najstar z bratov prve tyrikrt star ako najmlad, matka vetkch bratov zakliala. Koko rokov mali jednotliv bratia, ke ich matka zakliala? (M. Volfov) Z5 I 6 Janka a Hanka sa rady hraj s modelmi zvieratiek. Hanka pre svoje kraviky postavila z uzverov z PET ia obdnikov ohradu, pozri obrzok. Janka zo vetkch svojich uzverov zloila pre oveky ohradu tvaru rovnostrannho trojuholnka. Potom ju rozobrala a postavila pre ne tvorcov ohradu, takisto zo vetkch svojich uzverov. Koko mohla ma Janka uzverov? Njdite aspo dve rieenia.

(M. Volfov)

61

MATEMATICK OLYMPIDA
61. ronk kolsk rok 2011 / 2012 KATEGRIA Z6 Domce kolo

*****************************************************************************************

Z6 I 1 Mirka istila fazuu do polievky na papieri, ktor vytiahla zo stolka svojej sestry. Na papieri boli nakreslen tri rovnako vek kruhy, v ktorch spolon asti boli vyfarben sivou pastelkou. Do bielych ast jednotlivch kruhov umiestnila toko fazuliek, koko je napsan na obrzku. Koko fazuliek m umiestni do sivch ast, aby bol v kadom kruhu rovnak poet fazuliek? (L. imnek)

110

68

87

Z6 I 2 Do hrakrstva priviezli nov plyov zvieratk: vky, ptrosy a kraby. Kad vka m 6 nh a 4 krdla, kad ptros m 2 nohy a 2 krdla a kad krab m 8 nh a 2 klepet. Dohromady maj tieto privezen hraky 118 nh, 22 krdiel a 22 klepiet. Koko maj dohromady hlv? (M. Petrov)

Z6 I 3 Na obrzku je stavba zlepen z rovnakch kociek. Stavba je vlastne vek kocka s tromi rovnmi tunelmi, ktormi sa d pozera skrz a ktor maj vade rovnak prierez. Tto stavbu sme cel ponorili do farby. Koko kociek, z ktorch je kocka zloen, m zafarben aspo jednu stenu? (M. Krejov)

Z6 I 4 Do kadho nevyplnenho tvoreka doplte slo 1, 2, 3 alebo 4 tak, aby v kadom stpci a riadku bolo kad z tchto sel prve raz a aby boli splnen dodaton poiadavky v kadej vyznaenej oblasti.
Rozdiel 1 Set 9

1
Sin 6 Set 5

Sin 48

Podiel 2

(Ak vo vyznaenej oblasti poadujeme urit podiel, mme na mysli podiel, ktor zskame vydelenm vieho sla menm. Podobne pracujeme aj s rozdielom.) (S. Bednov)

Z6 I 5 Ondro, Mao a Kubo dostali na Vianoce od prarodiov kad jednu z nasledujcich hraiek: vek hasisk auto, vrtunk na diakov ovldanie a stavebnicu Merkur. Bratranec Peo doma hovoril:
Ondro dostal to vek hasisk auto. elal si ho sce Kubo, ale ten ho nedostal. Mao nem v obube stavebnice, take Merkur nebol pre neho. Ukzalo sa, e Peo sa dvakrt mlil v informcii, kto dostal i nedostal dan darek a len raz povedal pravdu. Ako to teda s darekmi bolo a kto teda dostal ak darek? (M. Volfov)

Z6 I 6 Marta, Libuka a Mria si vymysleli hru, ktor by chceli hra na obdnikovom ihrisku zloenom z 18 rovnakch tvorcov, pozri obrzok. Na hru potrebuj ihrisko rozdeli dvoma rovnmi iarami na tri rovnako vek asti. Navye tieto iary musia obe prechdza tm rohom ihriska, ktor je na obrzku vavo dole. Porate dievatm, ako maj dokresli iary, aby sa mohli zaa hra. (E. Trojkov)

61

MATEMATICK OLYMPIDA
61. ronk kolsk rok 2011 / 2012 KATEGRIA Z7 Domce kolo

*****************************************************************************************

Z7 I 1 Trpaslci chodia na vodu k potoku. Dbnik kadho z trpaslkov je inak vek: maj objemy 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 litrov. Trpaslci si dbniky medzi sebou nepoiiavaj a vdy ich prines plne pln vody.
Kchal prinesie vo svojom dbniku viac vody ako Smejko. Spachto by musel s po vodu trikrt, aby priniesol prve toko vody, koko Plako v jednom svojom dbniku. Vedkov dbnik je len o dva litre v ako Smejkov. Sm Kblik prinesie toko vody, koko Spachto a Smejko dokopy. Ke id po vodu Vedko a Kblik, prines rovnako vody ako Dudro, Kchal a Smejko dokopy. Koko vody prines Kchal a Kblik dohromady? (M. Petrov)

Z7 I 2 Na obrzku je tvorec ABCD, v ktorom s umiestnen tyri zhodn rovnoramenn trojuholnky ABE, BCF , CDG a DAH, vetky vyfarben sivou. Strany tvorca ABCD s zkladami tchto rovnoramennch trojuholnkov. Vieme, e siv plochy tvorca ABCD maj dokopy rovnak obsah ako biela plocha tvorca. alej vieme, e |HF | = 12 cm. Urte dku strany tvorca ABCD. (L. imnek)
D C

G H E F

Z7 I 3 Sedem bezprostredne po sebe idcich celch sel stlo v rade, zoraden od najmenieho po najvie. Po chvli sa sla zaali nudi, a tak sa najskr vymenilo prv s poslednm. Potom sa druh najvie posunulo plne na zaiatok radu a nakoniec sa najvie z sel postavilo do stredu. Na svoju vek spokojnos sa tak ocitlo veda sla, ktor bolo presne jeho polovicou. Ktorch sedem sel mohlo st pvodne v rade? (S. Bednov) Z7 I 4 Uiteka Smoliarska pripravovala previerku pre svoju triedu v troch verzich, aby iaci nemohli odpisova. V kadej verzii zadala tri hrany kvdra v centimetroch a lohou bolo vypota jeho objem. lohy si ale dopredu neprerieila, a tak netuila, e vsledok je vo vetkch troch verzich rovnak. Do zadan iakom napsala tieto dky hrn: 12, 18, 20, 24, 30, 33 a 70. Z deviatich celoselnch dok hrn, ktor uiteka Smoliarska zadala, sme vm teda prezradili iba sedem a ani sme vm neprezradili, ktor dky patria do toho istho zadania. Podar sa vm napriek tomu uri zostvajce dve dky hrn? (L. imnek)
7

Z7 I 5 Jeden vntorn uhol trojuholnka m 50 . Ak vek uhol zvieraj osi dvoch zostvajcich vntornch uhlov trojuholnka? (L. Hozov) Z7 I 6 Hadme escifern seln kd, o ktorom vieme, e:
iadna cifra v om nie je viackrt, obsahuje aj 0, t vak nie je na predposlednom mieste, vo svojom zpise nem nikdy veda seba dve prne ani dve neprne cifry, susedn cifry sa od seba lia aspo o 3, ke slo rozdelme na tri dvojslia, tak prv aj druh dvojslie s obe nsobkom tretieho, teda poslednho dvojslia. (M. Volfov)

Urte hadan kd.

61

MATEMATICK OLYMPIDA
61. ronk kolsk rok 2011 / 2012 KATEGRIA Z8 Domce kolo

*****************************************************************************************

Z8 I 1 Korepondenn matematick sa prebieha v troch kolch, ktorch nronos sa stupuje. Do druhho kola postupuj len t rieitelia, ktor boli spen v prvom kole, do tretieho kola postupuj len spen rieitelia druhho kola. Vazom je kad, kto je spenm rieiteom poslednho, teda tretieho kola. V poslednom ronku tejto sae bolo presne 14 % rieiteov spench v prvom kole, presne 25 % rieiteov druhho kola postpilo do tretieho kola a presne 8 % rieiteov tretieho kola zvazilo. Ak je najmen poet saiacich, ktor sa mohli zastni prvho kola? Koko by bolo v takomto prpade vazov? (M. Petrov) Z8 I 2 Je dan rovnoramenn trojuholnk ABC so zkladou AB dlhou 10 cm a ramenami dlhmi 20 cm. Bod S je stred zkladne AB. Rozdete trojuholnk ABC tyrmi priamkami prechdzajcimi bodom S na p ast s rovnakm obsahom. Zistite, ak dlh seky vytn tieto priamky na ramench trojuholnka ABC. (E. Trojkov) Z8 I 3 Hadme pcifern slo s nasledujcimi vlastnosami: je to palindrm (t. jta sa odzadu rovnako ako odpredu), je deliten dvanstimi a vo svojom zpise obsahuje cifru 2 bezprostredne za cifrou 4. Urte vetky mon sla, ktor vyhovuj zadanm podmienkam. (M. Mach) Z8 I 4 Na stred hrniarskeho kruhu sme poloili kocku, ktor mala na kadej svojej stene napsan jedno prirodzen slo. Tesne predtm, ako sme kruh roztoili, sme z miesta, kde stojme, videli tri steny kocky a teda len tri sla. Ich set bol 42. Po otoen hrniarskeho kruhu o 90 sme z rovnakho miesta videli tri steny s slami, ktor mali set 34 a po otoen o alch 90 sme videli tri sla so stom 53.
1. Urte set troch sel, ktor z nho miesta uvidme, ke sa kruh oto ete o alch 90 . 2. Kocka cel as leala na stene s slom 6. Urte maximlny mon set vetkch iestich sel na kocke. (L. imnek)

Z8 I 5 Pankrc, Servc a Bonifc s traja bratia, ktor maj P , S a B rokov. Vieme, e P , S a B s prirodzen sla menie ako 16, pre ktor plat: 5 P = (B S), 2 S = 2(B P ),
B = 8(S P ). Urte vek vetkch troch bratov. (L. Hozov)

Z8 I 6 Janka narysovala obdnik s obvodom 22 cm a dkami strn vyjadrenmi v centimetroch celmi slami. Potom obdnik rozdelila bezo zvyku na tri obdniky, z ktorch jeden mal rozmery 2 cm 6 cm. Set obvodov vetkch troch obdnikov bol o 18 cm v ako obvod pvodnho obdnika. Ak rozmery mohol ma pvodn obdnik? Njdite vetky rieenia. (M. Dillingerov)

61

MATEMATICK OLYMPIDA
61. ronk kolsk rok 2011 / 2012 KATEGRIA Z9 Domce kolo

*****************************************************************************************

Z9 I 1 Pokladnka v galrii predva nvtevnkom vstupenky s slom poda toho, kok v porad v ten de prili. Prv nvtevnk dostane vstupenku s slom 1, druh s slom 2, at. Poas da sa vak minul lt papier, na ktor sa vstupenky tlaili, preto musela pokladnka pokraova tlaenm na erven papier. Za cel de predala rovnako vea ltch vstupeniek ako ervench. Veer zistila, e set sel na ltch vstupenkch bol o 1 681 men ako set sel na ervench vstupenkch. Koko vstupeniek v ten de predala? (M. Mach) Z9 I 2 Filomna m mobil s nasledujcim rozmiestnenm tlaidiel:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Devcifern telefnne slo jej najlepej kamartky Klry m tieto vlastnosti: vetky cifry Klrinho telefnneho sla s rzne, prv tyri cifry s zoraden poda vekosti od najmenej po najviu a stredy ich tlaidiel tvoria tvorec, stredy tlaidiel poslednch tyroch cier takisto tvoria tvorec, telefnne slo je deliten tromi aj piatimi. Koko rznych devcifernch sel by mohlo by Klrinm telefnnym slom? (K. Pazourek)

Z9 I 3 Alenka pozorovala veveriky na zhradke, kde rstli tieto tri stromy: smrek, buk a jeda. Veveriky sedeli pokojne na stromoch, take ich mohla spota bolo ich 34. Ke preskkalo 7 veveriiek zo smreka na buk, bolo ich na buku rovnako vea ako na oboch ihlinanoch dokopy. Potom ete preskkalo 5 veveriiek z jedle na buk, a vtedy bolo na jedli rovnako vea veveriiek ako na smreku. Na buku ich bolo vtedy dvakrt viac, ako na jedli na plnom zaiatku. Koko veveriiek pvodne sedelo na kadom strome? (M. Mach) Z9 I 4 V pravidelnom dvansuholnku ABCDEF GHIJKL vpsanom do krunice s polomerom 6 cm urte obvod puholnka ACF HK. (K. Pazourek)
H I J K L A B C G F E D

10

Z9 I 5 Pred vianonm koncertom ponkali iaci na predaj 60 vrobkov z hodn vtvarnej vchovy. Cenu si mohol kad zkaznk uri sm a cel vaok iiel na dobroinn ely. Na zaiatku koncertu iaci spotali, koko centov v priemere utili za jeden predan vrobok, a vylo im cel slo. Kee ale nepredali vetkch 60 vrobkov, ponkali ich aj po koncerte. Po koncerte si udia kpili ete sedem vrobkov, za ktor dali dokopy 2 505 centov. Tm sa priemern trba za jeden predan vrobok zvila na rovnch 130 centov. Koko vrobkov potom ostalo nepredanch? (L. imnek) Z9 I 6 V obdnikovej zhrade rastie broskya. Tento strom je od dvoch susednch rohov zhrady vzdialen 5 metrov a 12 metrov a vzdialenos medzi spomnanmi dvoma rohmi je 13 metrov. alej vieme, e broskya stoj na uhloprieke zhrady. Ak vek me by plocha zhrady? (M. Mach)

11

Na ukku uvdzame vzorov rieenie jednej lohy zo starej olympidy:

loha Z8 II 1.
Dan je obdnik s celoselnmi dkami strn. Ak zvme jednu jeho stranu o 4 a druh zmenme o 5, dostaneme obdnik s dvojnsobnm obsahom. Urte strany danho obdnika. Njdite vetky monosti. Rieenie. Dky strn obdnika ozname a, b. Nov obdnik m dky strn a + 4, b 5. Poda podmienky lohy pre obsahy oboch obdnikov plat 2ab = (a + 4)(b 5). Postupne upravme ab 4b + 5a = 20, ab 4b + 5a 20 = 40. Odtali sme 20, aby sme mohli av stranu upravi na sin (a 4)(b + 5) = 40. Rieenie njdeme rozkladom sla 40 na dva initele. Pritom mus by a > 0, b > 0, a teda a4 > 4, b + 5 > 5. S dve tak monosti: (2) 20 = 40 a (1) 40 = 40. V prvom prpade dostaneme obdnik so stranami a = 2, b = 15 s obsahom S = 30. Nov obdnik m potom strany a = 6, b = 10 a obsah S = 60, t. j. S = 2S. V druhom prpade dostaneme obdnik so stranami a = 3, b = 35 s obsahom S = 105. Nov obdnik m potom strany a = 7, b = 30 a obsah S = 210 = 2S. loha m teda dve rieenia. Dan obdnik me ma strany bu 2 a 15 alebo 3 a 35. Na zver jedna rada: lohy nie s ahk. Nenechajte sa odradi, ke neobjavte hne rieenie. Experimentujte, kreslite si, hrajte sa s lohou. Niekedy pome pozrie sa do nejakej kniky, kde njdete podobn lohy vyrieen, inokedy sa me sta, e zrazu o tri dni z nioho ni na rieenie prdete. Matematick olympidu vyhlasuje Ministerstvo kolstva, vedy, vskumu a portu SR spolu s Jednotou slovenskch matematikov a fyzikov (JSMF). Sa riadi Slovensk komisia MO (SKMO), v jednotlivch krajoch a obvodoch krajsk a obvodn komisie MO. Na jednotlivch kolch sa zaisuj uitelia matematiky. Vy sa vdy obracajte na svojho uitea matematiky. Napokon by sme Vs radi upozornili na rzne korepondenn seminre uren pre Z a OG. Tieto sae s nielen dobrou formou prpravy na MO, ale veobecne pomu v zdokonaovan matematickho myslenia. K tomu prispievaj aj vemi populrne zveren sstredenia pre najlepch rieiteov. SKMO Vm odpora napr. seminre SEZAM a SEZAMKO organizovan pod hlavikou JSMF ilina, na tvorbe zadan tchto seminrov sa priamo podieaj aj niekok lenovia lohovej komisie MO. Viacer lenovia SKMO zasa spolupracuj v zdruen STROM (so sdlom na UPJ Koice) pri organizovan seminrov MATIK a MALYNR. Zapoji sa mete tie do seminrov PIKOMAT (organizuje ho PMAT, n.o.) i RIEKY (usporadva ho Gymn. Grsslingov v Bratislave). Podrobn informcie zskate na internetovch strnkach sezam.sk, strom.sk, www.pikomat.sk a riesky.sk.

12

SLOVENSK KOMISIA MATEMATICKEJ OLYMPIDY Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynsk dolina, 842 48 Bratislava

61. RONK MATEMATICKEJ OLYMPIDY Letk kategri Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 domce kolo

Autori loh: PaedDr. Svetlana Bednov, PhD., RNDr. Monika Dillingerov, PhD., doc. RNDr. Libue Hozov, CSc., Mgr. Marie Krejov, Martin Mach, Mgr. Karel Pazourek, Mgr. Michaela Petrov, CSc., doc. RNDr. Marta Volfov, PhD., Libor imnek, Mgr. Erika Trojkov

Redakn prava: Vydal:

Mgr. Peter Novotn, PhD. IUVENTA Slovensk intitt mldee, Bratislava 2011