FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE YACHTING ROMANIAN SAILING FEDERATION

16 Vasile Conta Street, Sector 2, Bucharest, Romania Phone: +40 21 2115555 ext. 215 Fax: +40 1 2100161 Mobil phones: + 40 94 518209; + 40 94 657012 E-Mail: neaica@totalnet.ro; Web site: www.sailing.ro

STATUTUL
FEDERAŢIEI ROMÂNE DE YACHTING
Cap. I
Art. 1

- SCOP, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

- Federaţia Română de Yachting este o structură sportivă de interes naţional constituită prin asocierea cluburilor sportive şi asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, având ca obiect yachtingul de regată şi de croazieră. Federaţia Romănă de Yachting este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ. Federaţia Romănă de Yachting funcţionează în baza prezentului statut şi a statutelor federaţiilor internaţionale corespondente.

Art. 2

- Federaţia are ca scop organizarea şi promovarea yachtingului pe plan local, naţional şi internaţional. Pentru realizarea obiectivelor propuse, Federaţia Română de Yachting acţionează prin: - elaborarea şi aplicarea strategiei şi programelor de activitate pe termen scurt şi mediu, în concordanţă cu strategia generală aprobată de M.T.S.; - adoptarea de norme tehnico/metodice şi de organizare; - aplicarea în activitatea de yachting a legislaţiei în vigoare, a statutului şi regulamentelor proprii, precum şi a celor emise de federaţiile internaţionale; - organizarea şi desfăşurarea sistemului competiţional programat în ţara noastră prevăzut în calendarele sportive proprii; - selecţionarea şi pregătirea loturilor olimpice şi naţionale şi asigurarea participării acestora la competiţii internaţionale; - controlul şi îndrumarea de specialitate a activităţilor secţiilor şi cluburilor afiliate, a organismelor teritoriale de profil şi spijinirea acestora din punct de vedere tehnic şi material; - aplicarea în domeniul propriu de competenţă a programelor antidoping şi a celor de promovare a spiritului de fair-play în sport; - întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu federaţiile similare din alte ţări, cu forul continental şi internaţional de specialitate. Federaţia asigură reprezentarea României în competiţiile sportive şi în organismele internaţionale la care este afiliată.

Art. 3

- Federaţia Română de Yachting are buget propriu anual format din: a) b) c) d) e) f) g) venituri proprii; alocaţii de la bugetul de stat şi COR; alocaţii de la bugetele locale ale organelor administraţiei locale; cotizaţii sau contribuţii băneşti sau în natură; venituri obţinute din reclamă şi publicitate; venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniu; organizarea de cursuri şi competiţii sportive cu plată.

Art. 4

- Federaţia Română de yachting are un organism propriu de administrare şi gestionare a bugetului şi patrimoniului. Federaţia poate încheia contracte de împrumut şi poate elibera titluri de credit pentru realizarea obiectului de activitate. Federaţia poate greva sau înstrăina bunuri mobile sau immobile, sau poate schimba destinaţia acestora, cu aprobarea M.T.S.

Art. 5 Art. 6

- Federaţia Română de Yachting este afiliată la federaţia internaţională şi la asociaţiile internaţionale de clasă ca reprezentantă a intereselor yachtingului pe plan extern. - Federaţia Română de Yachting colaborează cu Comitetul Olimpic Român în realizarea programelor privind selecţia şi participarea sportivilor români la Jocurile Olimpice de vară şi a altor obiective specifice.

Cap. II - MEMBRI
Art. 7 - Membri ai Federaţiei Române de Yachting sunt: a) - Structuri sportive de drept publice şi privat care au secţii de yachting. b) - Asociaţiile judeţene şi cea a Municipiului Bucureşti. Art. 8 - Calitatea de membru, se dobândeşte de către persoanele juridice române, după cum urmează: - pentru secţii sau cluburi prin efectul afilierii, aprobată de Adunarea Generală; Membri ai federaţiei pot fi numai acele persoane juridice care recunosc şi respectă statutul şi regulamentele federaţiei şi plătesc cotizaţiile şi taxele la termenele stabilite. Art. 9 - Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii: a) - Pentru secţii: - ca urmare a desfiinţării; - prin radiere, hotărâta de biroul federal pentru încălcări grave ale statutului şi regulamentelor federaţiei. Art. 10 - Membrii federaţiei au următoarele drepturi:

10.1- De a se adresa comisiilor federaţiei şi biroului federal, oridecâteori se ivesc situaţii neclare în desfăşurarea activităţii. 10.2- Să facă propuneri comisiilor judeţene şi municipale cu privire la candidatura unor persoane în alegerile organelor de conducere ale federaţiei. 10.3- Să devină membru individual al ISAF sau NJ (judecător naţional) sau IJ (judecător internaţional) cu respectarea prevederilor regulamentelor Federaţiei Internaţionale (ISAF) şi cu avizul F.R.Y. Membrii federaţiei au următoarele obligaţii: 10.4- Să respecte regulile, regulamentele şi deciziile federaţiei. 10.5- Să solicite avizul DJTS-ului şi aprobarea federaţiei, pentru participarea la orice competiţie internaţională, indiferent unde se desfăşoară aceasta, în ţară sau străinătate. 10.6- Să respecte linia metodică şi planurile de perspectivă ale federaţiei referitoare la promovarea tineretului şi copiilor în competiţii interne şi internaţionale şi la introducerea de noi clase olimpice. 10.7- În cazul în care se organizează concursuri internaţionale în ţară, organizatorul va respecta prevederile articolelor 10.5 şi 10.6 şi pe cele ale regulamentelor naţionale şi internaţionale. 10.8- Să susţină interesele federaţiei în faţa organelor naţionale şi internaţionale cu care vine în contact.

Cap. III - ORGANE DE CONDUCERE
Art. 11 - Adunarea generală a membrilor 11.1- Adunarea generală de alegeri are loc odată la 4 ani şi se convoacă de biroul federal cu 45 de zile înainte de data de desfăşurare. 11.2- Adunarea generală anuală se convoacă de biroul federal cu cel puţin 30 de zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei. 11.3- Adunarea generală extraordinară poate fi convocată astfel: - de către biroul federal, dacă acest lucru este cerut în scris de majoritatea simplă a membrilor acestuia, sau ca urmare a depunerii unei moţiuni de neîncredere în activitatea biroului federal semnată de cel puţin 2/3 din delegaţii cu drept de vot participanţi la ultima adunare generală; 11.4- La adunarea generală participă cu drept de vot: a) - Reprezentanţii desemnaţi de conducerile principalelor structuri afiliate (numărul acestora trebuie să fie în procent de minimum 2/3 din totalul delegaţilor cu drept de vot la adunarea generala). Norma de reprezentare pentru structuri afiliate se stabileşte de biroul federal având în vedere nivelul valoric al secţiei, categoria competiţională în care activează, rezultatele obţinute în competiţiile naţionale şi internaţionale şi contribuţia sportivilor secţiei la formarea loturilor olimpice şi naţionale. b) - Reprezentanţii desemnaţi de asociaţiile judeţene (câte unul pentru fiecare comisie judeţeană - de regulă preşedintele comisiei).

11.5- Normele de reprezentare, ordinea de zi, data şi locul desfăşurării, se transmit de federaţie secţiilor afiliate şi respectiv asociaţiilor judeţene odată cu convocarea adunării generale. Corespunzător normei de reprezentare transmisă de federaţie, conducerile fiecărei structuri sportive vor nominaliza delegaţii cu drept de vot, aceştia putând fi persoane din conducerea secţiei sau clubului, antrenori sau sportivi. Validarea reprezentanţilor cu drept de vot se va face înaintea începerii adunării generale pe baza delegaţiei scrise, emise de unitatea sportivă care i-a desemnat. Adunarea generala (de alegeri, ordinară sau extraordinară) este statutar constituită în prezenţa a 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot desemnaţi să participe la aceasta. În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul necesar, se va convoca o nouă adunare generală în termen de maximum 15 zile. La adunarea generală pot participa ca invitaţi şi alte persoane fără drept de vot. 11.6- Alegerile pentru biroul federal se desfăşoară prin vot secret, pe funcţii, candidaţii fiind declaraţi aleşi, după cum urmează: a) - Preşedinţii şi vicepreşedinţii federaţiei, numai dacă întrunesc cel puţin majoritatea simplă a voturilor. În situaţia în care, după desfăşurarea primului tur de scrutin, pentru aceste funcţii, nici un candidat nu a întrunit majoriatea simplă a voturilor, se va organiza pentru acele funcţii un al doilea scrutin, la care vor participa primii doi candidaţi (în ordinea dată de numărul cel mai mare de voturi obţinute la primul tur de scrutin). Dacă nici în al doilea tur de scrutin nu se realizează majoritatea voturilor, va fi declarat ales candidatul care obţine numărul cel mai mare de voturi. b) - Membrii biroului federal, în ordine descrescătoare, până la completarea numărului de locuri stabilit pentru biroul federal. În caz că, pentru ultimul loc de membru al Biroului Federal sunt doi sau mai mulţi candidaţi cu un numar egal de voturi întrunite se vor organiza, numai pentru aceştia, noi tururi de scrutin. În biroul federal poate fi ales un singur reprezentant al unei grupări sportive afiliate, instituţii, organizaţii sau societăţi comerciale. Nu pot fi membri ai biroului federal persoanele majore de cetăţenie română care au suferit condamnări penale sau care sunt în perioade de efectuare a unei sancţiuni disciplinare mai mare de 1 an, hotărâte de federaţie. 11.7- Cu 20 de zile înainte de data desfăşurării adunării generale de alegeri, biroul federal, asociaţiile judeţene pe ramura de sport şi, după caz, cluburile, vor transmite federaţiei candidaturile pentru biroul federal, pe functii – preşedinte, vicepreşedinte, membri - însoţite de prezentarea activităţii candidaţilor, confirmarea acceptării şi curriculum vitae al fiecăruia.

În cazuri temeinic motivate, candidaţii pot fi supuşi alegerii fără a fi prezenţi în adunarea generală. Federaţia va întocmi lista candidaturilor, rezultată din propuneri şi o va transmite tuturor structurilor afiliate cel mai târziu cu 10 zile înainte de data adunării generale. În adunarea generală de alegeri nu se acceptă depunerea de noi candidaturi. 11.8- În cazul în care, din diverse motive, în perioada dintre două adunări generale de alegeri, biroul federal se descompletează, adunarea generala ordinară sau extraordinară poate alege, în limita a 30% din numărul membrilor, la propunerea biroului federal, alte persoane pentru ocuparea funcţiilor vacante. 11.9 - Adunarea generală este condusă de preşedintele federaţiei, iar în absenţa acestuia de către unul dintre vicepreşedinţi. 11.10- Secretarul general şi antrenorul federal sunt membri de drept ai biroului federal încadrându-se în numul total al acestuia. - Antrenorul federal este numit prin decizia secretarului general în condiţiile legii. 11.11- Adunarea generală are următoarele atribuţii: - adoptă statutul şi modificările ulterioare aduse acestuia; - aprobă strategia activităţii, programe şi planuri pe termen mediu şi lung şi planurile anuale de activitate; - analizează activitatea desfăşurată de federaţie pe diferite perioade; - aprobă execuţia bugetară pe anul încheiat şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul care urmează; - aprobă, la propunerea biroului federal, sistemul competiţional naţional, pe niveluri, regulamentul de transferări interne şi internaţionale şi regulamentul de clasificare sportivă; - alege biroul federal şi comisia de apel şi cenzorul; - desemnează, la propunerea biroului federal, membrii de onoare ai federaţiei, după caz, poate desemna şi un preşedinte de onoare al federaţiei; - aprobă, anual, cuantumul cotizaţiilor şi taxelor percepute de federaţie; - exercită alte atribuţii prevăzute în statut. - aprobă afilierea noilor structuri. Art. 12 - Biroul federal 12.1 - Biroul federal este format din 9 - 11 membri. Biroul federal conduce activitatea federaţiei în perioada dintre două adunări generale şi se întruneşte în şedinţe ordinare, de regulă, o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, dar nu mai puţin de 6 ori pe an. Hotărârile biroului federal sunt valabile numai dacă sunt adoptate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi la sedinţă, cu condiţia ca numărul acestora să fie de minimum jumatate plus 1 din numărul total al membrilor biroului federal. În caz contrar, biroul federal nu poate lua hotărâri. La fiecare reuniune a biroului federal se întocmeşte un proces verbal de şedinţă, în care se înscriu în mod obligatoriu problemele dezbătute şi

hotărârile adoptate, care se semnează de membrii prezenţi. Procesele verbale se consemnează într-un registru cu file numerotate, acestea constituind documente oficiale ale federaţiei. Se pot folosi şi reportofoane sau alte mijloace de înregistrare situaţie în care casetele sau benzile se inventariază şi se păstrează în federaţie ca documente oficiale. La şedinţele biroului federal pot participa ca invitaţi specialişti, conducători de unităţi sportive, ziarişti sau alte persoane, fără drept de vot. Membrii biroului federal care, pe parcursul unui an calendaristic nu participă la cel puţin jumătate din numărul şedinţelor acestuia, îşi pierd calitatea de membru, urmând ca la prima adunare generală să fie înlocuiţi. Reprezentanţii Ministerului Tineretului şi Sportului şi respectiv al Comitetului Olimpic Român pot participa la şedinţe ori de câte ori consideră necesar, anuntând în prealabil acest lucru. 12.2 - Biroul federal are următoarele atribuţii: - aprobă regulametul de ordine interioară al federaţiei; - asigură aplicarea programelor şi planurilor de activitate şi a hotărârii adunării generale şi respectarea, de către toţi membrii a statutului şi regulamentului federaţiei, precum şi a normelor generale privind activitatea sportivă; - propune aprobarea afilierii provizorii a secţiilor la federaţie, fuziunile, schimbările de denumire ale acestora, precum şi încetarea activităţilor lor; - aprobă componenţa colegiilor şi comisiilor centrale; - întocmeşte proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi analizează periodic execuţia acestuia; - aprobă transferările sportivilor în conformitate cu regulamentele federaţiei şi reglementările internaţionale; - aprobă calendarul competiţional naţional şi calendarul acţiunilor sportive internaţionale; - aprobă concepţia de selecţie, pregătire şi participare în competiţii a sportivilor de performanţă şi sistemul de norme şi cerinţe tehnico-metodice specifice ramurii de sport; - pe baza propunerilor formulate de colegiul central de antrenori, aprobă componenţa loturilor olimpice şi naţionale, structura colectivelor tehnice şi planurile de pregătire ale loturilor, inclusiv obiectivele de realizat; - aprobă componenţa delegaţiilor care participa la competiţii şi reuniuni internaţionale, cu avizul MTS; - aprobă mandatul reprezentanţilor federaţiei, în vederea participării la reuniunile forurilor sportive internaţionale, dupa obţinerea în prealabil, a avizului MTS; - analizează activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute la competiţiile internaţionale şi concluziile de la reuniuni, pe baza rapoartelor prezentate de conducătorii acestor delegaţii; - asigură, prin colegiile şi comisiile centrale si secţiile pe ramură de sport, organizarea şi desfăşurarea competiţiilor de nivel interjudeţean, naţional şi internaţional; - asigură desfăşurarea corespunzătoare a acţiunilor de selecţie, pregătire şi participare la competiţiile internaţionale a loturilor reprezentative, precum şi organizarea controlului activităţii acestora;

- organizează şi asigură îndrumarea şi controlul activităţii colegiilor şi comisiilor centrale şi teritoriale, precum şi a secţiilor şi cluburilor afiliate; - aprobă condiţiile contractuale pentru sportivii şi tehnicienii români care urmează să activeze în străinătate, precum şi pentru sportivii şi tehnicienii strâini care doresc să activeze în România; - aprobă afilierea federaţiei la foruri sportive regionale, continentale sau internaţionale cu avizul prealabil al MTS; - soluţionează ca ultimă instanţă pe filiera organelor sportive, litigiile care apar între membrii federaţiei sau între aceştia şi organismele federale, hotărârile biroului federal fiind definitive; - stabileşte normele de reprezentare a membrilor la adunarea generală; - convoacă adunarea generală, aprobă ordinea de zi şi materialele care urmează să fie prezentate; - propune adunării generale acordarea titlurilor de membri de onoare; - se preocupă de atragerea fondurilor financiare pentru activitatea federaţiei din alte surse decât cele bugetare; - decide în orice problemă privind activitatea în ramura de sport respectivă, în condiţiile respectării legii, a statutului şi a regulamentelor federaţiei. Art. 13 - Comitetul - executiv al biroului federal Comitetul executiv se constituie pentru soluţionarea unor probleme urgente care intervin între două şedinţe ale biroului federal, iar convocarea acestuia nu este posibilă în timp util. Comitetul executiv este format din 5 membri: preşedintele federaţiei (sau vicepreşedintele, în lipsa preşedintelui), secretarul general, antrenorul federal şi doi membri ai biroului federal. Deciziile adoptate de acesta se prezintă pentru ratificare în prima şedinţă a biroului federal.

Cap. IV - FUNCŢII DE CONDUCERE
Art. 14 - Preşedintele federaţiei are următoarele atribuţii: - prezidează adunarea generala şi conduce activitatea biroului federal; - stabileşte, împreună cu secretarul general, data şi ordinea de zi, precum şi documentele care se prezintă în şedinţele biroului federal; - reprezintă federaţia în relaţiile cu autorităţile publice, cu forurile similare din alte ţări, cu federaţia internaţională, forul continental sau regional al ramurii de sport respective, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine în limita mandatului primit; - Numeşte secretarul federal şi trezorierul. Art. 15 - Vicepreşedintele federaţiei Vicepreşedintele coordoneaza activitatea unor secţiuni ale federaţiei şi preia prin împuternicire atribuţiile preşedintelui, pe perioadele în care acesta este în imposibilitate de a-şi exercita mandatul. Art. 16 - Secretarul general al federaţiei Secretarul general este ordonatorul de credite al federaţiei şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) Organizează şi conduce activitatea federaţiei în scopul aplicării hotărârilor adunării generale şi ale biroului federal, a prevederilor şi planurilor de activitate aprobate; b) Asigură aplicarea şi repectarea în întreaga activitate a federaţiei, a legislaţiei în vigoare, a statutului şi a reglementarilor adoptate de federaţie; c) Stabileşte, împreună cu preşedintele, data şi ordinea de zi a şedinţelor biroului federal, verifică dacă în procesul verbal al şedinţei biroului federal au fost consemnate problemele dezbătute şi hotărârile adoptate, iar în cazul că au fost omisiuni, informează biroul federal în prima şedinţă; d) Organizează, coordonează şi sprijină activitatea colegiilor şi comisiilor centrale şi teritoriale; pregăteşte împreună cu acestea şi supune aprobării biroului federal propuneri referitoare la: - programele şi planurile de activitate ale federaţiei; - calendarul sportiv intern şi internaţional; - proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, situaţia periodică a execuţiei bugetare şi a asigurării materiale a activităţii; - programele şi planurile de pregătire ale loturilor olimpice şi naţionale, componenţa acestora şi a colectivelor tehnice; - componenţa nominală a delegaţiilor care se deplasează în străinătate; - premieri, indemnizaţii, prime şi alte recompense pentru sportivi, specialişti sau colaboratori; - sarcinile concrete ale membrilor biroului federal. e) Asigură prin colegiile şi comisiile centrale şi teritoriale organizarea acţiunilor prevăzute în calendarul competiţional intern şi internaţional. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru fiecare acţiune programată şi angajează sumele necesare, cu respectarea normelor financiare în vigoare. f) Organizează controlul şi sprijinirea activităţii loturilor reprezentative şi a secţiilor afiliate, prezentănd în biroul federal concluzii şi propuneri pentru optimizarea activităţii sportive a acestora. g) Organizează şi conduce activitatea personalului salariat al federaţiei, face propuneri de promovare, recompensare şi sanctionare a acestuia; h) Semnează principalele documente şi lucrări elaborate de federaţie, programele şi planurile de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli, calendarul sportiv intern şi internaţional, hotărârile biroului federal privind derularea acţiunilor sportive internaţionale, precum şi orice alte lucrări curente; i) Primeşte, rezolvă şi semnează corespondenţa adresată federaţiei şi informează biroul federal asupra principalelor probleme apărute în derularea activităţii; j) Aprobă necesarul de echipament şi materiale sportive pentru loturile reprezentative, în vederea pregătirii şi participării acestora la competiţiile internaţionale; reprezintă federaţia în raporturile cu organizaţiile sportive interne şi internaţionale, cu autorităţile publice centrale şi locale, cu persoanele fizice române sau străine; k) Realizează legătura funcţională cu compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, în scopul rezolvării operative a problemelor tehnico-organizatorice, administrative, financiare, de relaţii internaţionale, precum şi a altor aspecte din activitatea federaţiei; l) Răspunde operativ la cerinţele de informare formulate de conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului şi prezinta periodic sinteze asupra activităţii desfăşurate şi problematicii ramurii de sport respective;

m) În îndeplinirea atribuţiilor sale colaborează cu direcţiile pentru tineret şi sport, cu Centrul de Cercetări pentru probleme de sport, Institutul de Medicină Sportivă, complexele sportive naţionale, Comitetul Olimpic Roman, Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Şcoala Naţională de Antrenori şi alte instituţii sau organizaţii.

Cap. V - COLEGII ŞI COMISII
Art. 17 - În cadrul Federaţiei Române de Yachting funcţionează următoarele colegii şi comisii centrale: a) Colegiul central al antrenorilor; b) Colegiul central al arbitrilor; c) Comisia de competiţii, legitimări, transferări, clasificări sportive; d) Comisia tehnică şi de disciplină; e) Comisia de apel; f) Comisia pentru yachtingul de croazieră; g) Comisia antrenorilor loturilor naţionale. Art. 18 - Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, biroul federal, la propunerea secretarului general, numeşte preşedinţii şi componenţa colegiilor centrale ale federaţiei, ca organe de lucru consultative specializate pe diferitele domenii ale activităţii. Art. 19 - Comisia de apel se alege de către adunarea generală prin vot deschis şi este constituită din preşedinte şi 2 membri, aleşi din rândul persoanelor cu mare experienţă în ramura de sport respectivă, competente, cu o conduită morală ireproşabilă. Din comisia de apel nu pot face parte reprezentanţi ai secţiilor sau ai organelor federaţiei. Comisia de apel judecă apelurile introduse de membrii federaţiei împotriva hotărârilor pronunţate de colegiile şi comisiile centrale ale federaţiei, precum şi pe cele ale comisiilor judeţene. Comisia de apel poate hotărâ aplicarea oricărei sancţiuni, prevăzute în regulamentele federaţiei, cu excepţia radierii din activitatea sportivă. Hotărârile ei sunt executorii. În cazuri excepţionale, pe baza unor probe noi, hotărârile comisiei de apel pot fi revizuite de biroul federal, hotărârea acestuia fiind definitivă. Art. 20 - În plan teritorial unele din atribuţiile federaţiei sunt preluate de către Asociaţiile judeţene sau municipale. Asociaţia se poate constitui numai dacă în judeţul respectiv funcţioneaza minimum 2 secţii de profil. Adunarea de alegeri se organizează odată la 4 ani. Art. 21 - Atribuţiile colegiilor şi comisiilor centrale şi ale asociaţiilor judeţene sunt prevăzute în regulamentul de ordine interioară a federaţiei după cum urmează: 21.1 - Asociaţiile judeţene ţin evidenţa structurilor sportive, pe plan local, prin înscrierea acestora în registrul sportive;

21.2 - Repartizează, dacă este cazul, pe bază de contract subvenţiile pentru programele cluburilor din raza admnistrativă teritorială respectivă, alocate de organelle administraţiei publice centrale de specialitate pentru sport; 21.3 - Colaborează cu autorităţile administrative publice locale la construirea, întreţinerea conservarea bazelor nautice; 21.4 - Colaborează cu unităţile de învăţământ pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a instructorilor sportive; 21.5 - Iniţiază măsurile necesare pentru prevenirea violenţei şi a dopajului în sport; 21.6 - Îndrumă şi controlează tehnico-metodic şi de specialitate secţiile de yachting din teritoriu.

Cap. VI - RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI
Art. 22 - Pentru rezultate deosebite obţinute în competiţiile interne şi internaţionale, ca şi pentru recunoaşterea contribuţiei unor specialişti sau persoane fizice ori juridice la dezvoltarea ramurii de sport, federaţia poate acorda următoarele recompense: - titlul de membru de onoare; - titlul de preşedinte de onoare; - distincţii, trofee, prime şi premii. Art. 23 - La propunerea federaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului poate acorda titlul de maestru al sportului, maestru emerit al sportului şi antrenor emerit. Art. 24 - Abaterile de la statutul şi regulamentul federaţiei se analizează de către colegiile şi comisiile federaţiei care, în funcţie de gravitatea acestora, poate aplica următoarele sancţiuni: a) Pentru structurile sprotive: - avertisment; - amendă; - suspendare temporară din activitatea competitională; - ridicarea temporară a dreptului de organizare sau susţinere a competiţiilor pe teren propriu; - anularea afilierii şi radierea secţiei din evidenţele federaţiei.

Cap. VII - MIJLOACE MATERIALE ŞI FINANCIARE
Art. 25 - Pentru asigurarea condiţiilor tehnico-materiale necesare activităţii, Federaţia Română de Yachting poate deţine în proprietate, închiriate sau în folosinţă baze sportive, terenuri, instalaţii, cantine, spaţii de cazare, precum şi alte dotări necesare profilului propriu de activitate. Art. 26 - Fondurile financiare ale federaţiei sunt cele atătate la art. 3 din prezentul statut. Art. 27 - Fondurile în lei şi în valută ale federaţiei se pastrează în conturi bancare proprii, în condiţiile legii. Folosirea mijloacelor materiale şi a fondurilor financiare se face corespunzător hotărârilor adunării generale şi respectiv biroului federal, cu respectarea legislaţiei şi a normelor financiare în vigoare.

Art. 28 - Controlul folosirii legale a fondurilor financiare va fi efectuat de către cenzor. - Ministerului Tineretului şi Sportului numeşte delegaţi în raport cu Federaţia Română de Yachting, cu care a încheiat contracte de finanţare pe bază de programe. - Delegatul MTS participă cu drept de vot consultative la şedinţele organelor de conducere ale F.R.Yachting şi poate suspenda executarea hotărârilor organului de conducere care contravin actelor de constituire şi statutelor. - Organele de conducere şi administrare sunt obligate să repună în discuţie problemele care au făcut obiectul suspendării.

Cap. VIII- DISPOZIŢII FINALE
Art. 29 - Federaţia Română de Yachting este continuatoarea de drept a celei reorganizate care a funcţionat în subordinea MTS şi îi va dobândi patrimonial. Art. 30 - Federaţia Română de Yachting are emblemă , fanion, ştampilă şi insignă proprie. Art. 31 - Federaţia Română de Yachting aderă la C.O.R. şi la Federaţia Internaţională pentru Navigaţia cu Vele (ISAF) precum şi la asociaţiile internaţionale de clasă. Art. 32 - Prevederile prezentului Statut, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Federaţiei Române de Yachting sunt obligatorii pentru toate organizaţiile sportive care desfăşoară activităţi în domeniul yachtingului. Art. 33 - Nerespectarea statutului, a regulamentelor şi hotărârilor Federaţiei Române de Yachting atrage după sine aplicarea sancţiunilor prevăzute de statut, de reglementările MTS şi de legislaţia în vigoare. Art. 34 - Prezentul statut a fost adoptat şi intră în vigoare la adunarea generală din 10 noiembrie 2001.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful