Sila pilih menu:ANALISIS | SET SOALAN & JAWAPAN | LATIHAN | RUJUKAN

KIMIA

YAYASAN PAHANG & JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG
SULIT 4541/1 Kimia Kertas 1 Tg.5 2006 1 jam 15 minit 4541/1 NAMA : TINGKATAN :

JAWAB UNTUK JAYA 2006 (JUJ)

KIMIA
Kertas 1 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

<< >>

JUJ/2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

JAWAB SEMUA SOALAN 1 Unsur Q mempunyai bilangan proton dan bilangan nukleon 13 dan 27 masingmasing. Antara berikut, yang manakah benar bagi ion Q3+ ? Susunan elektron A B C D 2 2.8 2.8 2.8.6 2.8.6 Bilangan proton 10 13 10 13

“Elektron-elektron dalam atom sesuatu unsur tidak bertabur secara rawak mengelilingi nukleusnya, tetapi disusun mengikut satu siri petala” Antara ahli sains berikut, siapakah yang mengemukakan pendapat tersebut mengenai susunan elektron dalam sesuatu atom? A B C D Lord Ernest Rutherford J.J. Thomson John Dalton Neils Bohr

3

Antara oksida logam berikut, yang manakah sesuai digunakan dalam Rajah dibawah ?

A B C D

Zink oksida Magnesium oksida Aluminium oksida Kuprum (II) oxida

2

<< >>

JUJ/2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

4

3 atom unsur D adalah 4 kali lebih berat daripada 2 atom karbon. Berapakah jisim atom relatif unsur D? [Jisim atom relatif : C,12] A B C D 16 32 48 96

5

Antara berikut yang manakah elektrolit? A B C D Naftalena Magnesium Etil propanoat Plumbum(II) bromida

6

20 g kalsium mengandungi bilangan atom yang sama banyak dengan [Jisim atom relatif: N,14 ; O,16 ; Ne, 20; Mg,24 ; Ca,40] A B C D 20 g neon 14 g gas nitrogen 16 g gas oksigen 12 g magnesium

7

2.7 g unsur R berpadu dengan 2.4 g unsur B. Apakah formula bagi sebatian yang dihasilkan? [Jisim atom relatif: B,16; R,27] A B C D RB2 R2B R2B3 R3B2

8

Logam M membentuk klorida yang mempunyai formula MCl3. Jika formula ion dikromat(VI) ialah Cr2O7 2-, maka formula sebatian dikromat bagi M ialah A B C D MCr2O7 M(Cr2O7)3 M2(Cr2O7) 3 M3 (Cr2O7) 2 3

<< >>

JUJ/2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

9

Pernyataan yang manakah benar bagi kedua-dua etanol dan propanol ? A B C D Semua sifat fiziknya sama Semua sifat kimianya berbeza Kedua-duanya boleh diwakili oleh satu formula am yang sama Kedua-duanya mempunyai kumpulan berfungsi yang berlainan

10

Unsur Z merupakan unsur Kumpulan 1. Antara berikut yang manakah benar tentang unsur Z ? Unsur Z A B C D membentuk oksida yang berformula Z2O. membentuk klorida yang berformula ZCl2. oksidanya larut dalam air. Membentuk larutan yang bersifat asid. bertindak balas cergas dengan air menghasilkan suatu larutan berasid.

11

Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang suatu Kumpulan dalam Jadual Berkala? A B C D Saiz atom unsur semakin berkurang apabila menuruni Kumpulan 17 Setiap unsur dalam sesuatu Kumpulan mempunyai bilangan elektron yang sama Takat lebur unsur-unsur Kumpulan 1 berkurangan apabila bilangan proton bertambah Kereaktifan unsur Kumpulan 17 bertambah apabila bilangan petala berisi elektron bertambah

12

Antara unsur berikut, yang manakah sesuai digunakan sebagai mangkin? A B C D Kalsium Platinum Aluminium Magnesium

13

Antara berikut yang manakah sifat sebatian ion? A B C
D

Larut dalam air Mempunyai ketumpatan yang tinggi Mempunyai kemeruapan yang tinggi Mengkonduksikan elektrik dalam semua keadaan 4

<< >>

JUJ/2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

14

Jadual 1 di bawah menunjukkan nombor proton bagi empat unsur G, J, L dan M. Unsur Nombor G 3 J 6 Jadual 1 Antara pasangan-pasangan unsur berikut , yang manakah akan menghasilkan sebatian kovalen? A B C D G dan J G dan M J dan L J dan M L 11 M 17

15

Proses manakah berlaku perubahan tenaga elektrik kepada tenaga kimia A B C D Elektrolisis Fotosintesis Pembakaran metana Tindak balas dalam sel kering

16

Kadar tindakbalas bagi penguraian hidrogen peroksida berkurang dengan masa kerana A B C D hasil tindak balas berkurang suhu hidrogen peroksida berkurang isipadu hidrogen peroksida berkurang kepekatan hidrogen peroksida berkurang

17

Jika larutan kuprum(II) sulfat cair dielektrolisiskan dengan menggunakan elektrod karbon, apakah yang akan diperhatikan ? A B C D Anod melarut. Kuprum dienapkan di anod. Oksigen dibebaskan di katod. Keamatan warna larutan berkurangan.

5

<< >>

JUJ/2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

18

Rajah 2 di bawah menunjukkan sebuah balang gas yang berisi gas bromin yang ditelangkupkan ke atas satu balang gas yang berisi udara.

Gas bromin berwarna perang Penutup balang Udara

RAJAH 2 Apakah pemerhatian selepas penutup balang gas itu dibuka dan radas dibiarkan beberapa jam ? A B C D Kedua-dua balang gas menjadi tidak berwarna Kedua-dua balang gas berisi gas yang berwarna perang Balang gas di atas berisi gas perang manakala balang gas di bawah berisi gas tanpa warna Balang gas di atas berisi gas tanpa warna manakala balang gas di bawah berisi gas berwarna perang

19

Dua asid berlainan masing-masing mempunyai bernilai pH 1 dan 4. Perbezaan nilai pH ini ialah kerana A B C D darjah penceraian kedua-dua asid adalah berbeza kedua-dua asid ini mempunyai kepekatan yang berbeza Kekonduksian elektrik bagi kedua-dua asid ini adalah berbeza kedua-dua asid ini mempunyai sifat keasidan yang berlainan.

6

<< >>

JUJ/2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

20

Gambar rajah menunjukkan susunan elektron bagi sebatian yang terbentuk antara atom P dengan atom Q.

Antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang sebatian itu ? A B C D 21 Sebatian itu adalah sebatian ion Sebatian itu terbentuk melalui ikatan kovalen Sebatian itu mempunyai takat didih yang tinggi Sebatian itu terbentuk melalui pemindahan elektron

Antara larutan berikut, yang manakah mempunyai bilangan mol ion hidrogen yang tertinggi? A B C D 70 cm3 asid nitrik 1.0 mol dm-3 50 cm3 asid etanoik 2.0moldm-3 40 cm3 asid sulfurik 2.0 moldm -3 30 cm3 asid hidroklorik 3.0 mol dm-3

22

Antara garam berikut yang manakah disediakan dengan tindakbalas penguraian gandadua? A B C
D

Zink klorida Kalsium nitrat Ferum(II)klorida Plumbum(II)sulfat

23

Apabila satu bahan X dipanaskan dengan kuat ia membebaskan gas perang dan meninggalkan baki berwarna hitam. Bahan X mungkin A B B D zink nitrat kuprum(II)nitrat plumbum(II) nitrat magnesium nitrat

7

<< >>

JUJ/2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

24

Pesakit psikiatrik sentiasa resah dan biasanya mengalami masalah sukar untuk tidur. Ubat yang manakah sesuai digunakan untuk merawat pesakit tersebut ? A B C D Aspirin Kodeina Barbiturat Streptomisin

25

Dalam pembuatan asid sulfurik melalui Proses Sentuh, gas sulfur trioksida dilarutkan ke dalam asid sulfurik pekat dan bukan melarutkan terus ke dalam air. Yang manakah antara berikut adalah sebab bagi langkah itu? A B C D Gas sulfur trioksida tidak larut dalam air. Hasil ialah satu campuran asid sulfurik dan asid sulfurus Kelarutan sulfur trioksida adalah lebih tinggi dalam asid sulfurik Langkah itu sangat eksotermik dan mungkin menyebabkan letupan

26

Aloi lebih keras daripada logam tulennya kerana A B C
D

takat lebur aloi lebih tinggi susunan atom di dalamnya lebih teratur gelongsoran atom-atom dalam aloi tidak mudah berlaku atom dalam aloi bersaiz lebih kecil berbanding atom dalam logam tulen

27

Di bawah adalah setengah persamaan bagi satu tindak balas 2Cl Cl2 + 2e

Apakah yang dimaksudkan dengan tindak balas pengoksidaan berdasarkan persamaan itu? A B C D elektron diterima oleh klorin elektron diderma oleh klorin elektron diterima oleh ion klorida elektron diderma oleh ion klorida

8

<< >>

JUJ/2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

28

Antara berikut yang manakah menunjukkan susunan atom dalam suatu aloi ?

29

Antara berikut yang manakah paling sesuai untuk melambatkan tindak balas antara serbuk magnesium dan asid hidroklorik. A B C D Menjalankan tindak balas dalam gelap Mencairkan asid hidroklorik yang digunakan Pita magnesium digantikan dengan serbuk magnesium Memanaskan kelalang yang mengandungi bahan tindak balas

30

Berikut adalah persamaan bagi tindak balas antara ion Ag + dengan ion Cl Ag + + Cl AgCl ∆H = -65 kJ mol -1

Antara berikut yang manakah benar tentang persamaan di atas ? A B C
D 31

tindak balas endotermik berlaku haba dibebaskan ke persekitaran suhu hasil tindak balas berkurang 65 kJ haba diserap apabila 1 mol argentum klorida terbentuk

Unit yang mungkin bagi kadar tindak balas ialah A B C D gs cm s -2 cm2 s cm3 s-1

9

<< >>

JUJ/2006
32

YAYASAN PAHANG & JPNP C =C wujud dalam

Kumpulan berfungsi A B C D C5 H10 C6 H14 C7 H16 C8 H18

33

CH3 CH3 C OH CH2

CH3 CH CH3

Rajah 3 Apakah nama kimia bagi alkohol pada Rajah 3 di atas? A B C D 34 2 - metilpentan-2-ol 2,4 – dimetilpentanol 2,4 – dimetilpentan-2-ol 1,2,4 – trimetilbutan-1-ol

Antara pernyataan berikut, yang manakah benar mengenai sifat sebatian organic bagi siri homolog berformula am Cn H2 n + 2 ? A B C D Sebatian tidak boleh terbakar Sebatian larut sedikit dalam air Sebatian merupakan satu hidrokarbon tak tepu Sebatian adalah tidak mengkonduksikan elektrik dan haba.

35

Heksana dan heksena dapat dibezakan dengan menggunakan I II III IV A B C D air bromin kertas litmus lembap larutan kalium bromida kalium manganat(VII) berasid I dan II sahaja II dan III sahaja I dan IV sahaja II dan IV sahaja

10

<< >>

JUJ/2006
36

YAYASAN PAHANG & JPNP

Bau pisang disebabkan oleh sejenis ester, pentil etanoat. Antara pasangan asid karboksilik dan alkohol berikut, yang manakah boleh menghasilkan ester tersebut? Asid karbosilik A B C D Asid etanoik Asid etanoik Asid pentanoik Asid pentanoik Alkohol pentanol etanol pentanol etanol

37

Jadual 2 menunjuikkan nombor proton bagi unsur P dan Q. Unsur P Q Jadual 2 Manakah antara pernyataan berikut adalah benar mengenai unsur dalam Jadual 2 ? I II III IV A B C D P lebih reaktif daripada Q Saiz atom Q lebih besar daripada P Kedua-dua unsur P dan Q boleh mengkonduksikan elektrik P dan Q terletak dalam kumpulan yang sama dalam Jadual Berkala Unsur I dan II sahaja I dan IV sahaja II,III dan IV sahaja I, III dan IV sahaja Nombor proton 3 11

11

<< >>

JUJ/2006 38

YAYASAN PAHANG & JPNP

Antara berikut yang manakah benar tentang pengoksidaan ? A B C D Bahan tindak balas mengalami kehilangan oksigen Bahan tindak balas mengalami penyingkiran elektron Bahan tindak balas mengalami penambahan hidrogen Nombor pengoksidaan bahan tindak balas tidak berubah

39

Berapakah nombor pengoksidaan nitrogen dalam nitrogen dioksida, NO2 dan ion Nitrat, N? NO2 A B C D
+2 NO3
-

+2 +4 +4

+4 +5 +5 +6

40

Yang manakah benar apabila asid sulfurik cair dielektrolisiskan dengan menggunakan elektrod karbon Gas terbentuk di anod Hidrogen Hidrogen Oksigen Oksigen Gas terbentuk di katod Oksigen Sulfur dioksida Hidrogen Hidrogen Kepekatan asid sulfurik Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang

A B C D

41

Persamaan kimia berikut menunjukkan tindak balas bagi proses Haber.
Mangkin X

N2 + 3H2
Suhu Y, Tekanan Z

2NH3

Antara berikut yang manakah mewakili mangkin X, suhu Y dan tekanan Z ? Mangkin X A B C D Paltinum Platinum Besi Besi Suhu Y/ 0 C 900 450 900 450 Tekanan Z / atm 5 1 450 300

12

<< >>

JUJ/2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

42

Antara berikut yang manakah benar tentang apa yang berlaku semasa pengaratan besi I II III IV A B C D logam besi mengalami pengoksidaan karat iaitu ferum(II) oksida terhasil dalam proses ini proses ini boleh berlaku dengan kehadiran air dan udara proses ini juga melibatkan pembentukan ion hidroksida I, III sahaja I, II dan lV sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

43

Rajah 4 menunjukkan susunan radas bagi proses pentitratan larutan natrium hidroksida dengan asid sulfurik.

Rajah 4 Berapakah jumlah isipadu campuran didalam kelalang kon pada takat akhir pentitratan dalam Rajah 4 ? A B C D 10 cm3 20 cm3 30 cm3 40 cm3 13

<< >>

JUJ/2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

44

Di antara persamaan berikut yang manakah mewakili tindak balas redoks? A B C D 2Mg + O2 2MgO CuO + 2HCl CuCl 2+ H2O NaCl + AgNO3 AgCl + NaNO3 Ca(HCO3)2 + 2NaOH CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

45

Apabila sedikit air dicampurkan kepada kuprum(II) sulfat kontang dalam sebuah tabung uji, didapati tabung uji itu menjadi panas. Antara pernyataan berikut yang manakah adalah benar? A B C D Tindak balas ini menyerap haba. Ikatan dalam kuprum(II) sulfat kontang adalah lemah Ikatan antara zarah-zarah dipecahkan dalam tindak balas ini. Tenaga haba dibebaskan apabila kandungan tabung uji bertukar kepada kuprum (ll) sulfat terhidrat

46

Apabila serbuk ferum berlebihan ditambahkan kepada 100 cm3 larutan akues kuprum(II) sulfat 0.1 mol dm-3 , suhu campuran naik sebanyak 5oC. Berapakah haba penyesaran bagi tindak balas tersebut? [Muatan haba tentu air = 4.2 Jg-1 oC-1] A B C D 105 kJ mol-1 210 kJ mol-1 360 kJ mol-1 420 kJ mol-1

47

Di antara bahan-bahan yang digariskan, yang manakah akan mengalami pengoksidaan dalam proses yang berikut? I II III IV Magnesium terbakar dalam udara yang berlebihan Ion-ion plumbum(II) sedang didiscas dlam elektrolisis bagi plumbum(II) bromida lebur Zink bertindak balas dengan larutan ferum(II) klorida Klorin bertindak balas dengan ferum yang dipanaskan I dan III sahaja II dan IV sahaja I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja

.

A B C D

14

<< >>

JUJ/2006 48

YAYASAN PAHANG & JPNP Satu eksperimen dijalankan untuk mengkaji kadar tindakbalas antara marmar dengan asid hidroklorik untuk membebaskan gas karbon dioksida. Eksperimen Bahan I Marmar berlebihan dengan 50.0 cm 3 asid hidroklorik 2 mol dm -3 II Marmar berlebihan dengan 100.0 cm 3 asid hidroklorik 1 mol dm -3 Antara graf berikut yang manakah mewakili keputusan bagi kedua-dua eksperimen itu

15

<< >>

JUJ/2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

49

Persamaan tindak balas berikut menunjukkan pembakaran heptana, C7H16, dalam oksigen berlebihan. C7H16 + 11O 2 7CO2 + 8H2O , ∆H= -5512 kJ mol -1

Pembakaran heptana dalam oksigen berlebihan membebaskan 1378 kJ tenaga haba. Berapakah jisim heptana yang digunakan ? (Jisim atom relative H = 1 dan C = 12). A B C D 25.0 g 36.0 g 77.0 g 88.0 g

50

Kain dengan tompok-tompok minyak boleh dibersihkan dengan air dan detergen. Ini adalah kerana detergen boleh I II III IV A B C D mengemulsikan minyak tidak terbiodegradasikan larut dalam kedua-dua air dan minyak. mengurangkan tegangan permukaan air I dan II sahaja II dan IV sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

16

<< >>

JUJ/2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

KERTAS 1 JUJ 2005 JAWAPAN No. soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Jawapan B D D B D D C C C A C B A D A D D B A B C D B C C No. soalan 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Jawapan C C D B B D A C D C A C B C D D C A A D B A D A C

<< >> 17

4541/2 4541/2 Kimia Kertas 2 JUJ 2006 2 1/2 jam NO KAD PENGENALAN : ANGKA GILIRAN :

JAWAB UNTUK JAYA 2006

KIMIA
Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2.

Tuliskan nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan. Soalan dalam kertas ini adalah dalam bahasa Melayu.

Untuk kegunaan Pemeriksa

Bahagian

Soalan 1 2

Markah Penuh 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20

Markah Diperolehi

A

3 4 5 6

B

1 2

C

3 4 Jumlah

JUJ 2006

1

<< >>

Bahagian A [60 markah] Jawab semua soalan dalam bahagian ini. Masa yang dicadangkan untuk menjawab Bahagian A ialah 90 minit.

Unsur X Y Z

Nombor atom 11 17 19 Jadual 1

1.

Jadual 1 menunjukkan nombor proton bagi unsur X,unsur Y dan unsur Z. Simbol unsur tidak mewakili simbol sebenar unsur berkenaan. (a) Tuliskan susunan elektron bagi : (i) (ii) (b) (i) atom unsur X : atom unsur Y : [ 2 markah ] Nyatakan kumpulan bagi unsur X dalam Jadual Berkala.

[ 1 markah] (ii) Nyatakan kala bagi unsur X dalam Jadual Berkala.

[ 1 markah]

JUJ 2006

2

<< >>

(c )

(i)

Nyatakan jenis ikatan yang terbentuk antara unsur X dengan unsur Y .

[ 1 markah ] (ii) Lukiskan susunan elektron bagi ikatan yang terbentuk antara unsur X dengan unsur Y.

[ 2 markah ] (d ) Unsur X bertindak balas dengan oksigen lebih reaktif berbanding dengan unsur Z. Terangkan keadaan ini dari segi susunan elektron.

[ 3 markah]

JUJ 2006

3

<< >>

2.

Rajah 1 menunjukkan sebahagian daripada Jadual Berkala Unsur. Q, R, T, X, Y dan Z tidak mewakili symbol sebenar unsur berkenaan.

z

Rajah 1 (a) Dengan menggunakan huruf-huruf yang terdapat dalam Jadual Berkala pada Rajah 1, jawab soalan berikut. (i) Pilih satu unsur halogen

[ 1 markah ] (ii) Unsur yang manakah ujud sebagai gas monoatom ?

[ 1 markah ] (iii) Unsur yang manakah membentuk oksida amfoterik ?

[ 1 markah ]

JUJ 2006

4

<< >>

(b)

Susun Q, R, T, X dan Y mengikut pertambahan saiz atom ?

[ 1 markah ] (c ) Tuliskan susunan eleKtron bagi atom unsur Q.

[ 1 markah ] (d) Tuliskan formula bagi ion yang terbentuk daripada atom unsur Y.

[ 1 markah ] (e) Mengapakah unsur Q dan unsure R terletak dalam kala yang sama ?

[ 1 markah ] (f) Apabila seketul unsur T dimasukkan kedalam air, larutan TOH terbentuk dan gas hydrogen terbebas. Nyatakan satu pemerhatian apabila kertas litmus merah dimasukkan ke dalam larutan itu.

[ 1 markah ] (g) Nyatakan nama umum bagi unsur yang terletak di antara kumpulan 2 dan kumpulan 13.

[ 1 markah ] (h) Nyatakan satu sifat istimewa bagi unsur Z?

[ 1 markah ]

JUJ 2006

5

<< >>

V
Kepingan kuprum Kepingan magnesium Larutan Magnesium sulfat 1.0 mol dm -3 Pasu berliang Kepingan kuprum

Larutan kuprum(II) sulfat 1.0 mol dm-3

Bahagian P Rajah 2 3.

Bahagian Q

Rajah 2 menunjukkan susunan radas sel elektrolisis. a. Nyatakan perubahan bentuk tenaga yang berlaku dalam Bahagian P. [ 1 markah ] b. i. ii. Nyatakan terminal negatif bagi Bahagian P. [ 1 markah ] Nyatakan sebab bagi jawapan di (b)(i).

[ 1 markah ] c. i. Apakah yang diperhatikan pada kepingan kuprum dalam Bahagian P ?

[ 1 markah ]

JUJ 2006

6

<< >>

ii.

Namakan proses yang berlaku pada kepingan kuprum dalam Bahagian P. [ 1 markah ]

d.

Keamatan warna biru larutan kuprum (II) sulfat dalam Bahagian Q tidak berubah sepanjang eksperimen. Terangkan mengapa.

[ 2 markah ] e. Pada Rajah 1 labelkan katod bagi Bahagian Q dengan menulis perkataan katod. [ 1 markah ] Tuliskan persamaan bagi setengah tindak balas yang berlaku di anod dalam Bahagian Q. [ 1 markah ] g. Apakah yang berlaku sekiranya kepingan magnesium dalam Bahagian P digantikan dengan kepingan kuprum ?

f.

[ 1 markah ]

JUJ 2006

7

<< >>

Masa/saat Jumlahisipadu gas/cm3

0 0

30 12

60 24

90 36

120 46

150 54

180 60

210 60

240 60

Jadual 2 4. Jadual 2 menunjukkan keputusan yang diperolehi daripada satu eksperimen untuk menentukan kadar tindak balas antara serbuk zink dengan asid hidroklorik. Dalam eksperimen itu serbuk zink berlebihan bertindak balas dengan 25 cm3 asid hidrokorik. Gas terbebas dikumpulkan dengan kaedah penyesaran air ke bawah. Guna maklumat Jisim atom relatif: Zn,65; Cl,35;H,1: 1 mol gas menempati 24 dm3 ruangan pada suhu dan tekanan bilik. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kadar tindak balas bagi tindak balas dalam eksperimen itu? [1 markah ] (b) Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas antara serbuk zink dengan asid hidroklorik. [1 markah ] (c ) Lukiskan gambar rajah susunan radas yang sesuai digunakan dalam eksperimen itu.

[ 2 markah ]

JUJ 2006

8

<< >>

(d)

lukiskan graf jumlah isi padu gas melawan masa di kertas graf berdasarkan keputusan dalam Jadual 4. [3 markah ] berdasarkan graf di (d), hitungkan kadar tindak balas (i) purata dalam minit kedua, cm3 s -1, dan

(e)

[1 markah ] (ii) pada masa 1.5 minit dan tunjukkan tangen pada graf di (d)

[2 markah ]

JUJ 2006

9

<< >>

Sebatian J
Panaskan

Dilarutkan dalam air

Oksida logam M (Perang semasa panas dan kuning semasa sejuk) + gas L tak berwarna

Mendakan putih Q larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan

Tindak balas I

+ NaOH (ak)

Larutan J tidak berwarna

Tindak balas II

Mendakan putih R

+ Na2 SO4 (ak)

Rajah 3 5. Rajah 3 menunjukkan beberapa siri tindak balas yang telah dilakukan oleh seorang pelajar untuk mengenali sebatian J. (a) Berdasarkan tindak balas I, larutan J menghasilkan mendakan putih Q yang larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Berikan formula semua kation yang di jangka hadir dalam larutan J tersebut.

[ 1 markah ]

JUJ 2006

10

<< >>

(b)

Berdasarkan tindak balas I dan tindak balas II, namakan kation yang hadir dalam larutan J itu.

[ 1 markah ] (c ) Tuliskan persamaan ion bagi tindak balas pembentukan mendakan putih R.

[ 2 markah ] (d) Jalankan satu ujian untuk mengesahkan kehadiran gas L.

[ 2 markah ] (d) Namakan sebatian J

[ 1 markah ] (e) (i). Namakan dua kation yang menghasilkan mendakan putih yang tidak larut apabila ditambahkan dengan larutan natrium hidroksida berlebihan.

[ 1 markah ]

JUJ 2006

11

<< >>

(ii)

Nyatakan satu ujian kimia untuk mengesahkan kehadiran satu kation dalam (g)(i)

[ 2 markah ] 6. Satu eksperimen telah dijalankan di dalam makmal bagi menentukan takat akhir proses peneutralan antara larutan asid sulfurik cair 0.5 mol dm-3 dengan 50.0 cm3 larutan kuprum hidroksida. Beberapa titis penunjuk fenolftalein digunakan untuk menentukan takat akhir proses peneutralan tercapai. Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam Jadual 3.

Eksperimen Isipadu asid sulfurik/cm
3

I

II

III

Bacaan akhir buret / cm3 Bacaan awal buret / cm3 Isipadu asid sulfurik yang digunakan / cm3 Jadual 3 (a)

24.50 0.00

49.50 24.50

25.60 0.10

Asid sulfurik adalah asid dwibes. Apakah yang dimaksudkan dengan asid dwibes?

[1 markah]

JUJ 2006

12

<< >>

(b)

Tuliskan persamaan tindak balas antara asid sulfurik dengan larutan kuprum hidroksida

[2 markah] (c ) Nyatakan perubahan warna penunjuk fenolftalein semasa takat akhir proses peneutralan tercapai.

[1 markah] (d) (i) Tuliskan isipadu asid sulfurik yang digunakan dalam setiap eksperimen dengan melengkapkan ruangan di Jadual 1

[1 markah] (ii) Hitungkan purata isipadu asid sulfurik yang digunakan dalam eksperimen itu.

[1 markah] (iii) Hitungkan kepekatan larutan kuprum hidroksida dalam eksperimen itu.

[2 markah]

JUJ 2006

13

<< >>

(iv)

Hitung jisim kuprum(II) sulfat yang terbentuk. Guna jisim molekul kuprum(II) sulfat, 128

[2 markah]

KERTAS SOALAN TAMMAT

JUJ 2006

14

<< >>

Bahagian B Jawab mana-mana SATU soalan daripada bahagian ini. Masa yang dicadangkan untuk menjawab bahagian ini ialah 30 minit.

1. a)

Heksana adalah hidrokarbon dari kumpulan alkana Heksena adalah hidrokarbon dari kumpulan alkena Huraikan ujian kimia yang boleh digunakan untuk membandingbezakan kedua-dua hidrokarbon di atas. [4 markah]

b) Sebaian organik R mempunyai jisim molekul relatif 60. Komposisinya mengikut jisim terdiri daripada karbon, 60 %, oksigen, 26.67 % dan hidrogen 13.33 %. Tentukan formula sebatian R dan lukiskan formula struktur. [Jisim atom relatif ; H,1 ; C, 12 ; O, 16 ] [6 markah] c)
JEM NANAS

Rajah 4 Perisa utama yang terdapat di dalam bahan makanan di atas adalah etil butanoat. Huraikan satu eksperimen bagi menyediakan etil butanoat dalam makmal. [10 markah]

JUJ 2006

15

<< >>

2.

(a)

Nyatakan yang dimaksudkan dengan : (i) (ii) monomer polimer [2 markah]

(b) :

Namakan satu contoh dan kegunaannya bagi setiap polimer berikut (i) (ii) polimer semulajadi polimer penambahan sintetik [4 markah]

(c)

Pembuangan bahan polimer yang tidak terkawal boleh menimbulkan masalah pencemaran alam sekitar (i) (ii) Terangkan bagaimana fenomena ini berlaku [ 6 markah ]

Cadangakn DUA kaedah saintifik untuk mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar [2 markah]

(d)

Proses Haber digunakan dalam industri penghasilan ammonia. Huraikan dengan ringkas bagaimana proses Haber dijalankan [4 markah]

(e)

Berikan dua kegunaan ammonia. [2 markah]

JUJ 2006

16

<< >>

Bahagian C [20 markah] Jawab mana-mana SATU soalan daripada bahagian ini. Masa yang dicadangkan untuk menjawab bahagian ini ialah 30 minit. 3. (a) (b) Namakan dan lukiskan formula struktur monomer bagi getah asli. [ 2 markah ] Lateks dapat mengekalkan bentuk cecairkan apabila ditambah dengan larutan ammonia akueus. Jelaskan pernyataan ini. [ 4 markah ] (i) Huraikan satu eksperimen makmal untuk membandingkan kekuatan sifat getah tervulkan dengan getah asli. [ 12 markah ] Terangkan dari segi struktur mengapa getah tervulkan Mempunyai sifat-sifat seperti mana yang anda nyatakan dalam (c)(i). [ 2 markah ]

(c )

(ii)

JUJ 2006

17

<< >>

4.

a)

Huraikan kegunaan ubat antidepresen dan berikan dua contoh ubat antIdepresen. [4 markah] Dengan menamakan 3 bahan pengawet tradisional, nyatakan fungsi setiap jenis bahan yang dinamakan tersebut dalam kehidupan seharian. [6 markah]

b)

c)

JUS OREN

JUS ANGGUR

SIRAP ROS

Rajah 5 Huraikan satu eksperimen bagaimana anda dapat menjalankan ujian bagi mengasingkan pewarna yang terdapat di dalam salah satu jus yang terdapat dalam rajah di atas. [10 markah]

JUJ 2006

18

<< >>

SKIMA

1.

(a) (b)

(i) (i) (ii)

X : 2.8.8.1 / 2,8,8,1 Y : 2.8.1 / 2,8,1 Kumpulan 1 / Kumpulan I Kala 4 / Kala empat / Kala IV Ikatan ionic // ionic 1. 2. Bilangan elektron pada semua petala X dan semua petala Y betul Cas betul ox xx x x x xx x x xx x xx x x -

-1 -1 -1 -1 -1 -1

(c ) (i) (ii)

oo o o o

o o o o

+ o

Cas X+, Y- // Na+, ClTerima tanpa kurungan (d) 1. Atom X mempunyai 3 petala berisi elektron manakala mempunyai 2 petala berisi elektron 2. Jejari atom X lebih besar daripada jejari atom Y. Tarikan nukleus terhadap elektron valens atom X kurang kuat berbanding tarikan nukleus terhadap elektron valens atom Y. 3. Oleh itu, atom X lebih mudah melepaskan 1 elektron valens kepada atom oksigen berbanding atom Y bagi membentuk ion satu positif. [ setiap satu betul – 1 markah ]

JUJ 2006

19

<< >>

2.

(a)

(i) (ii) (iii)

Y/Cl/Klorin R/Ne/Neon X/Al/Aluminium

-1 -1 -1 -1 -1 -1

(b)

R,Q,Y,X,T

(c ) 2.4 //2,4 (d) (e) Y - / Cl Mempunyai 2 petala berisi electron // Susunan electron Q dan R masing-masing ialah 2.4 dan 2.8 (f) Kertas litmus merah bertukar kepada warna biru // menjadi biru // kepada biru (g) (h) Unsur / Logam peralihan 1. 2. 3. 4. mempunyai ion atau sebatian berwarna No. Pengoksidaan lebih daripada satu sebagai mangkin membentuk ion-ion kompleks

-1

-1 -1

[ mana-mana satu jawapan betul – 1 markah ]

JUJ 2006

20

<< >>

3.

(a) (b)

Tenaga kimia kepada tenaga elektrik (i) (ii) Magnesium Magnesium lebih elektropositif berbanding kuprum/ magnesium di atas kuprum dalam siri kereaktifan enapan/pepejal/logam perang / jisim kuprum bertambah Penurunan (penerimaan electron)

-1 -1 -1 -1 -1

(c )

(i) (ii)

(d )

Bilangan ion kuprum kekal/tetap. Ion kuprum yang dinyahcas digantioleh ion kuprum yang membentuk kuprum / kadar pengionan anod sama dengan kadar dinyahcas ion kuprum -1 label katod betul Cu Cu 2+ + 2e -1 -1 -1

(e) (f) (g )

Tiada perubahan/jarum voltmeter tidak bergerak

JUJ 2006

21

<< >>

4.

(a) (b)

Perubahan isi padu gas terhadap masa (seunit masa) / perubahan kepekatan asid terhadap masa 2HCl + Zn ZnCl2 + H2

-1 -1

(c)

Asid hidroklorik zink

Air

Markah gambar rajah: 1. susunan radas betul dan berfungsi (cecair berlorek) 2. Label: Zink /Zn, asid hidroklorik dan air (d) Markah graf: P : kedua-dua paksi berlabel dan berunit Paksi-x : masa / saat Paksi-y : isipadu gas / cm3 S : skala yang konsisten T : semua titik dipindahkan betul dan graf licin (i) Kadar tindak balas purata pada minit ke 2 = ( 46 – 24 ) cm2 60 s = 22 cm2 s-1 60 = 0.367 /0.37 / 0.40 cm2s-1 [ jawapan pada dua titik perpuluhan dan unit betul ] -1 -1 -1 -1 -1

(e)

-1

JUJ 2006

22

<<

>>

(ii)

1. 2.

Tangen ditunjuk pada graf dengan segitiga) Kadar tindak balas pada masa 1.5 minit

-1

( 58 – 20 ) cm2 (150 – 48 ) s = 38 cm2 s-1 102 = 0.372 cm2s-1 (0.33 hingga 0.37 cm3s-1) -1 [ jawapan pada dua titik perpuluhan dan unit betul ] = 5. (a) Pb 2+, Zn 2+ dan Al 3+ [ tolak : ion plumbum(II), ion zink dan ion aluminium / ion Pb 2+ , ion Zn 2+ dan ion Al 3+ ] Pb2+ / ion Pb2+ / ion Plumbum(II) PbSO 4 -1

(b) (c ) (d)

-1 -1 -1 -1 -1 -1

Pb 2+ + SO4 2Plumbum (II) nitrat (i) (ii)

Ca2+ dan Mg2+ a. Larutan Natrium sulfat/Asid sulfurik Ca2+ putih 2+ Mg tiada perubahan b. Larutan ammonia Ca2+ tiada perubahan Mg2+ putih Mg 2+ dan Ca 2+ / ion Mg 2+ dan ion Ca 2+ / ion magnesium dan ion kalsium

(e)

(i)

-1

(ii)

1.

tambah/campur larutan kation dengan larutan ion sulfat

2.

mendakan putih terbentuk. Ion yang hadir ialah ion kalsium // Tiada perubahan ion yang hadir ialah ion magnesium [ tiap-tiap satu betul – 1 markah ]

JUJ 2006

23

<< >>

6.

(a) (b) (c)

1 mol asid bercerai / mengion kepada 2 mol ion H+ r: terurai H2SO4 + 2NaOH Na2SO4 + 2H2O

-1 -1

Merah jambu kepada tidak berwarna // merah jambu dinyahwarnakan r: merah jambu dilunturkan r: jernih (i) ketiga-tiga isipadu asid sulfurik betul kepada 2 tempat perpuluhan 1 24.50 2 25.00 3 25.50

-1

(d)

Eksperimen Isi padu asid sulfurik/cm3 (ii) 24.50 + 25.00 + 25.50 3 =25.23 / 25.23 cm 3 (iii)

-1

-1

Bilangan mol NaOH = 2 x bilangan mol H2SO4 MNaOH x 50.0 MNaOH = 2 x 0.5 x 25.23 = 2 x 0.5 mol dm-3 x 25.23 cm3 -1 50.0 cm3 = 0.50 // 0.5 mol dm-3 -1

(iV)

nibah mol Cu(OH)2 : CuSO4 1:1 oleh itu nisbah mol ialah 0.025: 0.025 oleh itu jisim garam kuprum(II) sulfat yang terhasil = 0.0125 x 128 = 1.6g [ jawapan betul dan berunit ]

-1

-1

JUJ 2006

24

<< >>

Bahagian B

1a)

Tambahkan larutan kalium manganat (VII) berasid ke dalam 2 tabung uji yang berisi heksana dan heksena masing-masing. Heksena menyahwarnakan warna ungu kalium manganat (VII) berasid tetapi heksana tidak. Tambahkan air bromin ke dalam 2 tabung uji yang masing-masing berisi heksena dan heksana. Heksena menyahwarnakan warna perang air bromin tetapi heksana tidak.

1 1 1 1 (4 m)

1b) Unsur Jisim Bil. mol Nisbah teringkas Karbon 60.00 60.0/12= 5 5 / 1.67 =3 Hidrogen 13.33 13.33 / 1 = 13.33 13.33 / 1.67 =8 1.67 / 1.67 =1 3 Formula empirik R = C3H8O Formula molekul R , (C3H8O)n = 60 (12(3) + (1)8 + 16)n =60 n=1 Formula molekul R = C3H7OH Formula struktur: 1 1 Oksigen 26.67 26.67 / 16 = 1.67

1

JUJ 2006

25

<< >>

(6 m) 1c) 1 1 Bahan : etanol, asid butanoik, asid sulfurik pekat, pasu berliang / serpihan porselin. Radas : Kelalang berdasar bulat, kondenser, Bikar, selinder penyukat Kaedah: 1. 30 – 50 cm3 etanol dituang ke dalam kelalang berdasar bulat. 2. 25 – 45 cm3 asid butanoik ditambahkan ke dalam kelalang. 3. 2 – 3 keping pasu berliang dimasukkan ke dalam campuran. 4. 5 cm3 asid sulfurik pekat dicampurkan perlahan-lahan. 5. Campuran digoncangkan / dikacau dengan rod kaca. 4. Kelalang ditutup dengan penyumbat dan disambung kepada kondenser. 5. Campuran dididihkan di bawah refluks selama kira-kira 30 minit. 6. Hasil yang terbentuk diasingkan melalui kaedah penyulingan. 1 1 1 (10m) 1 1 1 1 1

JUJ 2006

26

<< >>

2.

(a)

(i) (iii)

molekul berantai panjang yang terdiri dari unit-unit molekul kecil molekul ringkas yang bergabung dalam bilangan yang banyak untuk membentuk polimer contoh polimer semulajadi : protein//selulosa//kanji [ mana-mana satu contoh – 1 markah ] Fungsi : bina tisu, serat tumbuhan, tenaga [ mana-mana fungsi yang sepadan – 1 markah ] Polimer penambahan sintetik: Politena, polisterina, Poliisopropena. [mana-mana satu contoh – 1 markah ] Fungsi plastik bekas makanan, getah tiub [mana-mana satu fungsi – 1 markah ] 1. Polimer sintetik tidak mudah terbiodegrasikan 2. Tidak boleh diuraikan oleh mikroorganisma 3. Pembakaran bahan polimer membebaskan gas beracun 4. Mengakibatkan hujan asid 5. Gas karbon dioksida yang berlebihan menyebabkan kesan rumah hijau 6. Sampah sarap/ polimer sintetik (tidak terbiodegrasi) menyebabkan saliran tersumbat [ setiap satu betul – 1 markah ] 1. Menghasilkan (menggunakan) bahan polimer terbiodegrasi 2. Kitar semula 3. Proses pirolisisian (pemecahan/penguraian pada suhu tinggi tanpa udara ) [ lain-lain kaedah saintifik yang sesuai] [ mana-mana dua ]

-1 -1

(b)

(i)

(iv)

(c )

(i)

(ii)

JUJ 2006

27

<< >>

(d)

1. 2. 3. 4.

Nitrogen dan hidrogen Dalam nisbah mol (isipadu) 1:3 // N2 + 3H2 Mangkin serbuk besi/ferum Keadaan: - pada tekanan tinggi [ 150 – 1000 atm ] - suhu [ 400 – 550 0C ] [ setiap satu betul – 1 markah ]

2NH3

(e)

cegah beku lateks // reagen // baja bernitrogen [ mana-mana DUA – 2 markah ]

Bahagian C 3. (a) 2-metilbut-1,3- diena / 2-metilbutana – 1,3-diena/ ioprena / CH2 = C(CH3)CH=CH2 / H CH3 H H Ι Ι Ι Ι C = C — C = C —H Ι H (b) 1. 2. 3. 4. 5. Zarah lateks bercas negatif / membaran bercas negatif Ammonia akueus mempunyai ion hidroksida (OH - ) Ion OH – terjerap atas zarah Ion OH – dapat meneutralkan ion hydrogen (H + ) Menghalang pembiakan bacteria

[ setiap satu betul – 1 markah ]

JUJ 2006

28

<< >>

(c )

(i)

[ senarai alat [ Gambar rajah [ Kaedah [ Pemerhatian [ Kesimpulan

-

1 markah ] 2 markah ] 6 markah ] 2 markah ] 1 markah ]

contoh jawapan : Senarai alat: 1. Klip (penyepit), pemberat, kaki retort, pembaris

Gambar rajah :

2. 3.

[ getah disambung dengan 2 klip ] [Pemberat digantung pada getah, getah dan pemberat dilabel ]

Kaedah: 4. 5. 6. 7. 8. 9. Potong kepingan getah asli dan getah tervulkan Yang sama saiz Gantung kedua-dua kepingan menggunakan klip Pastikan jarak antara klip sama Gantung pemberat yang sama jisim kepada Kedua-dua kepingan getah ukur panjang kepingan getah / letak pemberat sehingga putus Tanggal pemberat dan ukur panjang kedua-dua Kepingan getah sekali lagi

JUJ 2006

29

<< >>

Pemerhatian: 10 11 [pemerhatian yang menunjukkan kekuatan getah] [jadual yang menunjukkan perbezaan pemanjangan]

Kesimpulan: 12. Didapati kepingan getah tervulkan lebih kuat/kenyal

[ setiap satu betul – 1 markah ]

4a)

Kegunaan ubat anti depresen - merawat pesakit yang mengalami kebimbangan dan ketegangan berterusan. - merawat kemurungan - mudah panik - membolehkan pesakit tidur nyenyak - pesakit akan lebih tenang - dapat mengurangkan aktiviti saraf Pilih mana-mana 2 Contoh : barbiturate dan trankuilizer (4m) 2 2 2 2

4 b) i. gula / larutan gula yang pekat menyerap air daripada mikrorganisma ii. garam / menyerap air daripada bahan makanan, bakteria sukar membiak iii. cuka / mikroorganisma tidak dapat hidup dalam medium berasid iv. rempah / melindungi makanan dengan menghalang pembiakan / membunuh mikroorganisma Pilih mana-mana 3

(6m)

JUJ 2006

30

<< >>

4 c)

Bahan : Jus buah-buahan dalam etanol, etanol tulen Radas : Kertas turas, tiub rerambut/ kapilari, tabung didih / bekas yang sesuai. Kaedah : 1. Sehelai kertas turas dipotong membentuk jalur dengan panjang 15 cm dan lebar 2 cm. 2. Setitik larutan jus oren dititikkan di tengah jalur kertas turas dengan menggunakan tiub rerambut. 3. 2 cm etanol diisikan kedalam tabung didih. 4. Kertas turas digantungkan secara menegak di dalam tabung didih dengan satu hujung dicelupkan ke dalam pelarut sedalam 1 cm. 5. Radas dibiarkan selama setengah jam. 6. Kertas turas kemudian dikeluarkan dan dikeringkan. 7. Eksperimen diulang dengan menggantikan dengan larutan jus yang berlainan. / Pemerhatian dicatatkan.
3

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 (10m)

JUJ 2006

31

<< >>

PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) NEGERI PAHANG 2006

KIMIA Kertas 3
Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Untuk Kegunaan
1. 2. Jawab semua soalan. Tuliskan jawapan anda dalam ruangan yang disediakan. Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan adalah dibenarkan.

Pemeriksa Markah Diperoleh

Soalan 1 2 3

Markah Penuh 12 21 17

3.

Jumlah

50

<< >>

JUJ 2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

MAKLUMAT UNTUK CALON 1. Jawab semua soalan 2. Jawapan kepada soalan 1 dan soalan 2 hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. 3. Jawapan kepada soalan 3 hendaklah ditulis dalam kertas kajang anda sendiri dan dihantar bersama- sama dengan kertas soalan ini. Anda diminta menjawab soalan ini dengan lebih terperinci lagi. Jawapan mestilah jelas dan logik. Persamaan, gambar rajah, jadual, graf dan cara lain yang sesuai untuk menjelaskan jawapan anda boleh digunakan. 4. Sekiranya anda hendak membatalkan sesuatu jawapan, buat garisan di atas jawapan itu. 5. Rajah yang mengiringi soalan dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi menjawab soalan. Rajah tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan. 6. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram. 7. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan di akhir peperiksaan.

Pemberian markah: Markah 3 2 1 0 Penerangan Cemerlang: Respon yang paling baik Memuaskan: Respon yang sederhana Lemah: Respon yang kurang tepat Tiada respons atau respons salah.

2

<< >>

JUJ 2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

Jawab semua soalan Masa yang dicadangkan untuk menjawab Soalan 1 dan Soalan 2 ialah 45 minit. Soalan 1 Seorang pelajar menjalankan eksperimen titik minyak untuk menganggarkan saiz satu zarah minyak zaitun.50 titik minyak dikeluarkan daripada sebuah buret. Kemudian satu titik minyak dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam sebuah piring kaca.Titik minyak ini disentuh dengan hujung kaca yang halus dan seterusnya dipindah ke atas sekeping kertas turas.Bilangan titik minyak kecil pada kertas turas di hitung dan dicatat.Satu titis minyak yang kecil pindahkan ke atas permukaan air yang telah ditabur dengan serbuk talkum.Minyak merebak di atas permukaan air dan membentuk satu tompok minyak.Diameter tompok minyak diukur seperti rajah 1.

Diameter

Bulatan minyak
Pandangan dari atas

Rajah 1

Pelajar itu mengulangi eksperimen ini dengan menggunakan minyak kelapa sawit . Maklumat yang diperolehi adalah seperti dalam jadual 1 Minyak zaitun Isipadu 1 titik kecil, cm3 Diameter tompok minyak, cm 1.90 x 10-4 20 Minyak kelapa sawit 2.545 x 10-4 25

Jadual 1 (a ) Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………..

3

<< >>

JUJ 2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

( b ) Nyatakan satu fungsi talkum digunakan dalam eksperimen ini.

………………………………………………………………………………………..

(c ) Ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya hujung rod kaca yang halus digantikan dengan hujung rod kaca yang lebih besar .

............................................................................................................................

( d ) Sebuah kapal tertumpah minyak di perairan Selat Melaka.Kesan tumpahan minyak itu boleh dikesan di Pantai Port Dickson.Jelaskan.

...........................................................................................................................

4

<< >>

JUJ 2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

Soalan 2 Rajah 2 menunjukkan susunan radas yang digunakan seorang pelajar untuk menentukan haba pembakaran beberapa alkohol di makmal sekolahnya. Suhu air dalam bekas logam diukur dan bacaan suhu tertinggi direkodkan. Keputusan berikut diperolehi.

Termometer Bekas logam 100 g air pelita etanol Rajah 2 Rajah 3 menunjukkan bacaan awal dan akhir yang direkodkan bagi pembakaran etanol.

Bacaan awal ……………………

Bacaan akhir …………….

Rajah 3

5

<< >>

JUJ 2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

Nilai haba pembakaran yang diperolehi bagi beberapa alkohol ditunjukkan dalam jadual 2. Alkohol Metanol Etanol Propanol Butanol Heksanol Heptanol Bilangan atom karbón per molekul 1 2 3 4 6 7 Haba pembakaran, kJ per mol 723 x 2025 2675 3850 4425

Jadual 2 (a ) Catatkan suhu pada ruang yang disediakan pada rajah 3. (b) Hitungkan x sekiranya 0.0086 mol etanol terbakar. [ Muatan haba tentu = 4.2 J g-1 C-1 ]

( c ) Nyatakan pembolehubah yang terlibat dalam eksperimen itu. Pembolehubah dimanipulasikan …..……………………………………………………………………………………… Pembolehubah bergerak balas

………………………………………. . ……………………………………................ Pembolehubah yang dimalarkan ………………………………………………………………………………………….. (d) Nyatakan makna Haba pembakaran. ………………………………………………………………………………………….

6

<< >>

JUJ 2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

( e) Nyatakan perubahan yang diperhatikan semasa eksperimen itu. …………………………………………………………………………………………..

(f ) Berikan inferen untuk pemerhatian di 1 ( e ). ……. ……………………………………………………………………………………

(g) Alkohol yang berlainan mempunyai kelarutan dalam air yang berlainan.Kelaskan alkohol pada jadual 1 kepada alkohol yang terlarut dalam air dan tidak terlarut dalam air.

7

<< >>

JUJ 2006 Soalan 3

YAYASAN PAHANG & JPNP

Rajah 3 menunjukkan rantai polimer getah asli sebelum dan selepas pemvulkanan.

Pemvulkanan jalur getah dicelup ke dalam larutan disulfur diklorida dalam metil benzena

Rancangkan satu eksperimen untuk membandingkan sifat kekenyalan jalur getah asli dan jalur getah tervulkan di dalam makmal. Penerangan anda harus mengandungi perkara-perkara berikut :

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Pernyataan masalah Pembolehubah-pembolehubah Pernyataan hipotesis Senarai bahan dan alat radas Prosedur eksperimen Penjadualan data. [ 18 markah]

8

<< >>

JUJ 2006 SKEMA KERTAS 3 No soalan 1 (a) Rubrik

YAYASAN PAHANG & JPNP

Skor Maksimum

[ Dapat menyatakan hubungan antara isipadu titik minyak kecil dengan diameter tompok minyak dengan betul dan tepat ] Contoh jawapan Semakin besar isipadu titik kecil minyak , semakin besar diameter tompok minyak.

3

[ Dapat menyatakan hubungan antara isipadu titik kecil dan diameter tompok minyak dengan betul ] Contoh jawapan Isipadu titik kecil minyak mempengaruhi diameter tompok minyak.

2

[ Dapat menyatakan idea tentang hipotesis ] Diameter ditentukan oleh isipadu titik kecil minyak// Minyak yang berlainan menghasilkan diameter l yang berlainan.

1

Tiada respons atau respons salah

0

1( b)

[ Dapat menyatakan fungsi talkum dengan betul dan tepat ] Contoh jawapan Supaya tompok minyak yang terbentuk di atas permukaan air lebih jelas.

3

[ Dapat menyatakan fungsi talkum dengan betul ] Contoh jawapan Tompok minyak terbentuk

2

1

<< >>

JUJ 2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

No soalan 1(b)

Rubrik

Skor maksimum 1

[Dapat menyatakan idea tentang fungsi talkum ] Contoh jawapan Terbentuk bulatan

Tiada respons atau respon salah.

0

No soalan 1(c)

Rubrik

Skor maksimum

[ Dapat menyatakan jawapan dengan betul dan tepat ] 3 Contoh jawapan Diameter tompok minyak yang terbentuk semakin besar. [ Dapat menyatakan jawapan dengan betul ] 2 Contoh jawapan Tompok minyak yang terbentuk semakin besar.

[ Dapat menyatakan idea tentang pembentukan tompok minyak] Contoh jawapan Tompok minyak terbentuk.

1

Tiada respons atau respons salah

0

2

<< >>

JUJ 2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

No soalan (d)

Rubrik

Skor maksimum

[ Dapat menyatakan jawapan dengan betul dan tepat ] Contoh jawapan Isipadu yang besar menyebabkan tompok minyak tersebar berupaya membentuk diameter yang besar.

3

[ Dapat menyatakan jawapan dengan betul ] Contoh jawapan Tompok minyak tersebar jauh

2

[ Dapat menyatakan idea pembentukan tompok minyak atas permukaan air] Contoh jawapan Terbentuk tompok

1

Tiada respon atau respon salah

0

3

<< >>

JUJ 2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

Bil 2 (a)

Rubrik [ Dapat mencatat kedua-dua suhu , satu tempat perpuluhan , berunit dan tepat] Bacaan awal 29.0 C Bacaan akhir 57.0 C

Skor maksimum

3

[ Dapat mencatat kedua-dua suhu dengan tepat tanpa unit]

2

[Dapat mencatat kedua-dua suhu dengan betul ,tanpa titik perpuluhan atau unit.]

1

Tiada respons/respons salah (b) [ Dapat menunjukkan langkah langkah penghitungan dengan betul dan tepat 1.Kenaikan suhu = 57.0-29.0// 28.0 C 2.Perubahan haba = 100 x 4.2 x 28 = 11760 J 3. Haba Pembakaran =1/ 0.0086 mol x 11760 J = 1367.4 kJmol-1

0

3

[ Dapat menunjukkan mana-mana dua langkah penghitungan dengan betul, tanpa unit ]

2

[Dapat menunjukkan mana-mana satu langkah betul penghitungan tanpa unit ]

1

Tiada respons/respons salah

0

4

<< >>

JUJ 2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

Bil 2( c )

Rubrik [ Dapat menyatakan semua pembolehubah dengan betul ] Contoh : Pembolehubah dimanipulasikan : Jenis alkohol Pembolehubah bergerak balas : Haba Pembakaran Pembolehubah malar air dan bekas logam. : Jisim /isipadu

Skor maksimum

3

[ Dapat menyatakan mana-mana dua pembolehubah dengan betul ]// [ Dapat menyatakan satu pembolehubah di atas dengan betul dan satu pemboleh ubah yang kurang tepat]

2

[ Dapat menyatakan mana-mana satu pembolehubah dengan betul atau mana-mana dua pembolehubah dengan kurang tepat.]

1

Tiada respons atau respons salah

0

5

<< >>

JUJ 2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

No soalan 2(d)

Rubrik [ Dapat menyatakan makna haba pembakaran dengan betul dan tepat ] Contoh : Haba yang dibebaskan apabila 1 mol alkohol dibakar dengan lengkap .

Skor maksimum

3

[ Dapat menyatakan makna haba pembakaran tetapi kurang tepat.] Contoh : Haba yang dibebaskan apabila 1 mol alkohol dibakar .

2

[ Dapat menyatakan idea tentang haba pembakaran ] Contoh : Haba yang dibebaskan

1

0 Tiada respons atau respons salah

2 (e)

[ Dapat menyatakan pemerhatian dengan betul dan tepat ] Suhu air meningkat// bacaan termometer bertambah// jisim alkohol berkurang [ Dapat menyatakan pemerhatian ]

3

2 Suhu air berubah// jisim alkohol berubah

6

<< >>

JUJ 2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

No soalan 2 (e )

Rubrik

Skor maksimum 1

[ Dapat menyatakan ide tentang pemerhatian ] Contoh : Haba dibebaskan Tiada respons atau respons salah 0

No Soalan 2 (f)

Rubrik

Skor Maksimum

[ Dapat menyatakan inferen dengan betul dan tepat ] 3 Contoh : Haba dibebaskan// Tindak balas eksotermik berlaku.

[ Dapat menyatakan inferen tetapi kurang tepat ] Contoh : Perubahan haba berlaku

2

Contoh [ Dapat menyatakan ide tentang pembebasan haba ] Suhu meningkat

1

Contoh Tiada respon atau respon salah

0

7

<< >>

JUJ 2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

2(g)

[ Dapat mengelaskan alkohol kepada terlarut dalam air dengan tak terlarut dalam air dengan betul ] Contoh : Terlarut : dalam air Tak terlarut dalam air

3

metanol,etanol,propanol, butanol dan pentanol heksanol

[Membuat pengelasan tanpa tajuk pengkelasan Atau dapat mengelaskan 4 bahan dengan betul ]

2

Dapat mengelaskan 2 bahan kepada kumpulannya tanpa tajuk atau Dapat mengelas 3 bahan dengan tajuk atau Dapat memberikan tajuk pengelasan Tiada respons/respons salah

1

0

8

<< >>

JUJ 2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

No soalan

Rubrik

Skor Maksimum 3

3( a )

[ Dapat memberikan pernyataan masalah dengan betul ] Contoh ; Adakah getah tervulkan lebih kenyal daripada getah tak tervulkan.

[ Dapat memberikan pernyataan masalah dengan kurang tepat ] Contoh : Pemvulkanan menambahkan kekenyalan getah asli // Mengkaji kesan pemvulkanan dan kekenyalan getah

2

[ Dapat memberikan idea tentang pernyataan masalah ] Contoh : Pemvulkanan mempengaruhi kekenyalan getah asli 3 (b ) [ Dapat menyatakan semua pembolehubah dengan betul ] Pembolehubah dimanipulasikan : Jalur getah asli dan jalur getah tervulkan. Pembolehubah bergerak balas : Panjang jalur getah setelah pemberat ditanggal/ kekenyalan Pembolehubah malar : Jisim pemberat/ Saiz jalur getah 3

1

9

<< >>

JUJ 2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

No soalan

Rubrik

Skor maksimum 2

3(b)

[ Dapat menyatakan mana-mana dua pembolehubah dengan lengkap ]

[ Dapat menyatakan mana-mana satu pembolehubah dengan lengkap atau idea bagi mana-mana dua pembolehubah}

1

Tidak memberi respons atau respons salah

0

No soalan 3 (c )

Rubrik [ Dapat menyatakan hipotesis dengan betul dan tepat ] Contoh : Jalur getah tervulkan lebih kenyal daripada jalur getah asli/ Getah tervulkan menghasilkan pemanjangan yang sedikit.

Skor 3

[ Dapat menyatakan hipotesis dengan betul] Contoh : Getah tervulkan lebih kenyal

2

[ Dapat menyatakan idea tentang hipotesis } Contoh: Pemvulkanan mempengaruhi kekenyalan getah asli./ Kekenyalan getah berbeza

1

Tiada respons atau respons salah

0

10

<< >>

JUJ 2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

No Rubrik soalan 3(d) [ Dapat memberikan senarai bahan dan alat radas dengan betul dan lengkap] Contoh : Radas : Kaki retort, pembaris meter, pemberat 200g,klip bulldog dan benang. Bahan : Jalur getah asli dan jalur getah tervulkan ( 5 cm x 2 cm ) // yang sama saiz atau susunan radas berlabel dan berfungsi

Skor Maksimum

3

[ Dapat memberikan senarai bahan dan alat radas dengan betul tetapi kurang lengkap] Contoh : Radas : kaki retort, pembaris meter, pemberat. Bahan : Jalur getah asli dan jalar getah tervulkan

2

[ Dapat memberikan idea tentang bahan dan alat radas ] Contoh : Jalur getah dan pemberat

1

Tiada respons/ respons salah

0

11

<< >>

JUJ 2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

No Rubrik soalan 3 (e) [ Dapat menyatakan semua prosedur dengan betul ] Contoh : 1. Jalur getah asli digantung dengan menggunakan klip pada kaki retort. 2. Panjang asal jalur getah ini kemudian diukur dan dicatatkan. 3. Pemberat 200g digantung pada jalur getah asli itu menggunakan benang yang diikat pada klip. 4. Panjang jalur getah selepas diregang oleh pemberat diukur. 5. Pemberat ditanggalkan daripada jalur getah dan panjang akhir jalur getah diukur. 6. Langkah 1 hingga 5 diulangi dengan menggunakan jalur getah tervulkan

Skor Maksimum

3

[ Dapat menyatakan semua prosedur tetapi kurang tepat ] Contoh ; 2 1 Jalur getah asli digantung pada kaki retort. 2 Panjang asal jalur getah ini kemudian diukur dan dicatatkan. 3 Pemberat digantung pada jalur getah asli itu. 4 Panjang jalur getah selepas diregang oleh pemberat diukur. 5 Pemberat ditanggalkan daripada jalur getah dan panjang akhir jalur getah diukur. 6 Langkah 1 hingga 5 diulangi dengan menggunakan jalur getah tervulkan

12

<< >>

JUJ 2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

No soalan 3(e)

Rubrik [ Dapat menyatakan idea bagaimana menjalankan eksperimen] 1. Jalur getah digantung. 2. Pemberat digantung pada jalur getah.

Skor Maksimum

1

Tiada respons/ respons salah

0

No soalan 3(f)

Rubrik

Skor maksimum

[ Dapat mempamerkan penjadualan data dengan betul ] 3 Jadual data mempunyai : 5 lajur dan 3 baris

Jalur getah

Panjang asal, cm

Panjang semasa pemberat digantung, cm

Pemanjangan, cm

Panjang jalur getah setelah pemberat ditanggal, cm

Getah asli

Getah tervulkan

13

<< >>

JUJ 2006

YAYASAN PAHANG & JPNP

No soalan

Rubrik

Skor maksimum

3 (f) [ Dapat mempamerkan penjadualan data dengan kurang tepat, tanpa unit ] Contoh :
Jalur getah Pemanjangan, Panjang jalur getah setelah pemberat ditanggal

2

Getah asli

Getah tervulkan

[ Dapat menyatakan idea tentang jadual jawapan ]

1

Tiada respons/ respons salah

0

Maksimum 17 markah

14

<< >>

ANALISI SOALAN SPM KERTAS 2

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TAJUK PENGENALAN KEPADA KIMIA STRUKTUR ATOM FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA JADUAL BERKALA UNSUR IKATAN KIMIA ELEKTROKIMIA ASID, BES DAN GARAM BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI KADAR TINDAK BALAS SEBATIAN KARBON PENGOKSIDAAN DAN PENURUNAN TERMOKIMIA BAHAN KIMIA UNTUK PENGGUNA

‘02

‘03

‘04 2

‘05 ½ ½ 1 2 2 1

1

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1

2 1

ANALISI SOALAN SPM KERTAS 3

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TAJUK PENGENALAN KEPADA KIMIA STRUKTUR ATOM FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA JADUAL BERKALA UNSUR IKATAN KIMIA ELEKTROKIMIA ASID, BES DAN GARAM BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI KADAR TINDAK BALAS SEBATIAN KARBON PENGOKSIDAAN DAN PENURUNAN TERMOKIMIA BAHAN KIMIA UNTUK PENGGUNA

‘02

‘03

‘04

‘05 1

1 1 ½ 1 1 1 1 ½ 1

<< >>

KONSEP MOL 1. Takrifan mol: Satu mol sebarang bahan mempunyai bilangan zarah yang sama dengan bilangan atom dalam 12 gram karbon-12. 2. 1 mol bahan = 6.02 x 1023 zarah ( atom/molekul/ion ). 3. Nombor Avogadro, NA = 6.02 x 1023 zarah 4. 1 mol sebarang gas pada stp menempati isipadu 22.4 dm3 atau 22400 cm3. 5. 1 mol sebarang gas pada keadaan bilik menempati isipadu 24 dm3 atau 24000 cm3. 6. Bagi larutan, bilangan mol, n =
MV 1000 ,

dimana M ialah kepekatan larutan dalam mol dm-3 and V ialah isipadu larutan dalam cm3. 7. Bagi pencairan sesuatu larutan, M1V1 = M2V2. 8. Hubungan bilangan mol dengan jisim, bilangan zarah dan isipadu gas.
÷ 22.4 dm3 or ÷ 24 dm3

Isipadu gas (dm3)

Bilangan Mol bahan

x Mr @ Ar ÷ Mr @ Ar

Jisim dalam gram

x 22.4 dm3 or x 24 dm3 x 6.0 x 1023

÷ 6.0 x 1023

Bilangan zarah

1

<< >>

9. Latih tubi applikasi konsep mol. No Soalan 1 Magnesium karbonat yang berlebihan bertindak balas dengan asid nitrik cair menghasilkan 0.3 mol karbon dioksida. Hitungkan bilangan mol asid nitrik yang diperlukan dalam tindak balas ini. Jawapan Persamaan kimia:

Penyelesaian:

2

2KClO3(p) 2KCl(p) +3O2(g) Hitungkan bilangan mol molekul oksigen yang terhasil apabila 1 mol kalium klorat(V), KClO3 dipanaskan dengan kuat?

Penyelesaian:

3

Propena, C4H8 terbakar dalam oksigen berlebihan untuk menghasilkan karbon dioksida dan air. Berapakah mol karbon dioksida yang terhasil apabila 0.5 mol butena terbakar dalam oksigen berlebihan?

Persamaan kimia:

Penyelesaian:

4

Hitungkan jisim minimum kuprum(II) Persamaan kimia: oksida yang diperlukan untuk bertindak balas dengan 0.04 mol asid hidroklorik sehingga lengkap. Penyelesaian: [ JAR O,16; Cu,64 ]

2

<< >>

5.

Persamaan kimia: Larutan plumbum(II) nitrat berlebihan ditambah kepada larutan kalium iodida. 0.06 mol plumbum(II) iodida terbentuk dalam tindak balas Penyelesaian: itu. Hitungkan bilangan mol kalium iodida yang telah bertindak balas.

6

Hitungkan jisim zink nitrat yang perlu dipanaskan untuk menghasilkan 0.2 mol nitrogen dioksida. [ JAR N,14; O,16; Zn, 65 ]

Persamaan kimia:

Penyelesaian:

7

Berapakah bilangan mol asid sulfurik yang diperlukan untuk meneutralkan ammonia akueus berlebihan supaya 33.0g ammonium sulfat dihasilkan. [ JAR H,1; N,14; O,16; S,32 ]

Persamaan kimia:

Penyelesaian:

8

32.04 g sebuk plumbum(II) karbonat dicampurkan dengan asid hidroklorik cair berlebihan. Hitungkan jisim karbon dioksida yang terbentuk. [JAR C,12; O,16; Pb,207 ]

Persamaan kimia:

Penyelesaian:

3

<< >>

9.

Persamaan kimia: Hitungkan jisim karbon yang diperlukan untuk menurunkan 96.0g ferum(III) oksida kepada ferum Penyelesaian: sehingga lengkap. [ JAR, C, 12; O,16; Fe,56 ]

10

Satu larutan yang mengandungi 0.1 Persamaan kimia: mol kalium iodida telah dicampurkan dengan larutan plumbum(II) nitrat berlebihan. Penyelesaian: Hitungkan jisim plumbum(II) iodida yang termendak dalam campuran itu. [JAR Pb,207; I, 127 ]

11

Hitungkan jisim natrium oksida Persamaan kimia: yang terbentuk apabila 9.2g natrium terbakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan, Penyelesaian: [ JAR O,16; Na,23]

12

CuSO4.5H2O CuSO4 + 5H2O Berdasarkan persamaan kimia di atas, hitungkan bilangan mol air yang terhasil apabila 12.5 g kuprum(II) sulfat terhidrat dipanaskan. [JAR H,1; O,16; S,32; Cu,64 ]

Penyelesaian:

4

<< >>

13

25.0 g kalsium karbonat dicampurkan dengan asid hidroklorik cair yang berlebihan. Hitungkan isipadu gas karbon dioksida yang terbebas pada keadaan bilik. [JAR C,12; O,16; Ca,40: 1 mol gas menempati isipadu 24 dm3 pada keadaan bilik]

Persamaan kimia:

Penyelesaian:

14

36 g magnesium dicampurkan kepada asid hidroklorik cair berlebihan. Hitungkan isipadu maksimum gas hidrogen yang terbebas pada suhu bilik. [ JAR Mg,24; H,1; 1 mol gas menempati isipadu 24 dm3 pada keadaan bilik]

Persamaan kimia:

Penyelesaian:

15

Dalam penguraian hidrogen peroksida yang dimangkin oleh mangan(IV) oksida, 1120 cm3 gas oksigen dibebaskan pada stp. Hitungkan jisim hidrogen peroksida yang telah digunakan. [ JAR H,1; O,16; 1 mol gas menempati isipadu 22.4 dm3 pada stp]

Persamaan kimia:

Penyelesaian:

16

2.16 g serbuk aluminium dan Persamaan kimia: serbuk kuprum(II) oksida berlebihan dicampurkan dan digaulkan sehingga sekata. Campuran itu Penyelesaian: dipanaskan dengan kuat dalam mangkuk pijar sehingga tiada perubahan lagi. Hitungkan jisim kuprum yang terhasil. [ JAR Al,27; O,16; Cu,64 ]

5

<< >>

17

3.90 g serbuk zink dicampurkan kepada suatu larutan akueus yang mengandungi 0.15 mol argentum nitrat. Campuran dikacau sehingga tiada perubahan lagi. Hitungkan jisim argentum yang terbentuk. [JAR Zn,65; Ag, 108 ]

Persamaan kimia:

Penyelesaian:

18

Berapakah jisim hablur zink sulfat, ZnSO4.7H2O yang dapat dihasilkan daripada larutan apabila 3.25 g serbuk zink bertindak balas dengan asid sulfurik cair berlebihan? [JAR H,1; O,16; S,32; Zn,65]

Persamaan kimia:

Penyelesaian:

19

5.20 g serbuk zink ditambah Persamaan kimia: kepada 100 cm3 asid hidroklorik 2.0 mol dm-3. Campuran ini dikacau sehingga tiada perubahan berlaku. Penyelesaian: Hitungkan jisim maksimum zink klorida yang terbentuk di dalam larutan itu. [JAR H,1; Cl,35.5; Zn,65 ]

20

Berapakah jisim natrium hidroksida yang diperlukan untuk menyediakan 250cm3 larutan natrium hidroksida 0.30 mol dm-3? [JAR H,1; O,16; Na,40]

Penyelesaian:

6

<< >>

JAWAPAN: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 JAWAPAN MgCl2 + CO2 + H2O

MgCO3 + 2HCl 0.60 mol 1.5 mol O2 C4H8 + 6O2 2.0 mol CuO + 2HCl 1.6 gram Pb(NO3)2 + 2KI 0.12 mol 2Zn(NO3)2 18.9 gram 2NH3 + H2SO4 0.25 mol 5.28 gram 2Fe2O3 + 3C 10.80 gram Pb(NO3)2 + 2KI 23.05 gram 4Na + O2 12.40 gram 0.25 gram

4CO2 + 4H2O CuCl2 + H2O PbI2 + 2KNO3 2ZnO + 4NO2 + O2 (NH4)2SO4

4Fe

+

3CO2

PbI2 + 2KNO3 2Na2O

CaCO3 + 2HCl CaCl2 + H2O + CO2 6.0 dm3 Mg + 2HCl MgCl2 + H2 36 dm3 2H2O2 2H2O + O2 3.4 gram 2Al + 3CuO Al2O3 + 3Cu 7.68 gram Zn + 2AgNO3 Zn(NO3)2 + 2Ag 12.96 gram Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2 14.35 gram Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 10.88 gram 3.0 gram

7

<< >>

Soalan Pengukuhan Objektif. 1. Satu sampel gas ammonia mempunyai bilangan molekul yang sama seperti yang terdapat dalam 28g gas nitrogen. Berapakah jisim ammonia dalam sampel ini? [ Jisim atom relatif : N14; H,1 ] A. B. C. D. 15 g 17g 18 g 34g

2. 42.0 g unsur R berpadu dengan 16.0 g unsur T menghasilkan satu sebatian berformula R3T4. Berapakah jisim atom relative bagi unsur R? [ Jisim atom relatif : T,16] A. B. C. D. 14 42 56 58

3. Asid sulfurik bertindak balas dengan natrium hidroksida mengikut persamaan H2SO4 + 2NaOH Na2SO4 + 2H2O. Berapakah kepekatan asid sulfurik yang digunakan jika 10 cm3 asid itu dapat meneutralkan 0.02 mol natrium hidroksida? A. B. C. D. 0.1 mol dm-3 O.2 mol dm-3 1.0 mol dm-3 2.0 mol dm-3 K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

4. 2KMnO4 + 5SO2 + 2H2O

Sulfur dioksida betindak balas dengan kalium manganat(VII) mengikut persamaan di atas. Berapakah jisim sulfur dioksida yang tertindak balas secukupnya dengan 1.0 dm3 larutan kalium manganat(VII) 0.02 mol dm-3? [ Jisim atom relatif; O,16; S,32] A. 2 x 0 . 02 B.
5 x 0.02 2 x 64
5 x 64

g

C. D.

2 x 0.02 x 64 5

g

g

5 x 0.02 x 64 2

g

8

<< >>

5. Berapakah bilangan mol kalsium yang mengandungi bilangan atom dua kali lebih banyak daripada yang terdapat dalam 7g gas nitrogen? [ Jisim molekul relatif: N,28 ] A. B. C. D. 0.5 0.7 1.0 1.4

6. Berapakah jisim asid etanadiok, C2H2O4, dalam 250 cm3 larutan asid etanadioik 0.1 mol dm-3? [ Jisim atom relatif: C,12; O,16; H,1 ] A. B. C. D. 2.25 g 3.60 g 9.00 g 22.50 g

7.

2Q + CUSO4

Q2SO4 + Cu

Berdasarkan persamaan tindak balas di atas, berapakah isipadu larutan kuprum(II) sulfat 1 mol dm-3 diperlukan untuk bertindak balas dengan 0.92 g logam Q? [ Jisim atom relatif: Q,23 ] A. B. C. D. 15 cm3 20 cm3 30 cm3 60 cm3

8.

2C2H6(g) + 7O2(g)

4CO2(g) + 6H2O(c)

Etana terbakar lengkap di udara mengikut persamaan di atas. Pada suhu dan tekanan bilik, berapakah isi padu minimum gas oksigen yang diperlukan untuk pembakaran lengkap 1 mol gas etana? [ 1 mol gas menempati 24 dm3 pada keadaan suhu dan tekanan bilik] A. B. C. D. 24 dm3 48 dm3 84 dm3 168 dm3

9

<< >>

9. Suatu jisim gas, metana, karbon dioksida, nitrogen dan sulfur dioksida, masing-masing dimasukkan ke dalam picagari gas yang sama pada suhu dan tekanan bilik. Antara berikut yang manakah memberikan bacaan isi padu yang terbesar? [ Jisim molekul relatif: CH4,16; CO2,44; NO2,46; SO2,64] A. 3.2 g gas metana B. 6.6 g gas karbon dioksida C. 6.9 g gas nitrogen dioksida D. 9.6 g gas sulfur dioksida

10. Antara bahan berikut, yang manakah mengandungi bilangan atom yang paling banyak? [ Jisim atom relatif: H,1; He,4; O,16; Ne,20] A. B. C. D. 2.0 g gas hidrogen 7.0 g gas helium 30.0 g gas oksigen 35.0 g gas neon

11. Apakah maksud satu mol? A. Jisim satu bahan molekul apabila terdapat 6x1023 bilangan atom yang dikandunginya. B. Jisim satu bahan atom apabila terdapat 6x1023 bilangan molekul yang dikandunginya. C. Isi padu satu bahan cecair yang bersamaan dengan 22.4 dm3 pada suhu tekanan piawai. D. Kuantiti satu bahan yang mempunyai bilangan zarah yang sama dengan bilangan atom dalam 12.0g karbon-12.

12. CoCl2.6H2O

CoCl2 + 6H2O

Berdasarkan persamaan di atas, berapakah bilangan mol wap air yang terbentuk apabila 119.0g kobalt(II) klorida terhidrat dipanaskan? [ Jisim atom relatif: Co,59; Cl,35.5; O,16; H,1] A. B. C. D. 1.0 1.5 3.0 6.0

10

<< >>

13. Antara berikut yang manakah mempunyai bilangan zarah yang sama dengan 0.32 g kuprum? [ Jisim atom relatif: Cu,64; Fe,56; C,12; Zn,65; Mg,24. Nombor Avogadro 6x1023] A. B. C. D. 0.028 g ferum 0.05 mol karbon 3 x 1021 zarah zink 3 x 1023 zarah magnesium

14. 200 cm3 air suling ditambahkan kepada 500cm3 larutan natrium hidroksida 2.0 mol dm-3. Berapakah kepekatan, dalam mol dm-3, larutan yang terhasil?

2.0 x 500 1000 2.0 x 700 B. 1000
A.

C. D.

2.0 x 500 200
2.0 x 500 700

15. Berapakah isi padu air suling perlu dicampurkan kepada 14.9 g kalium klorida untuk mendapatkan larutan kalium klorida 0.4 mol dm-3? [ Jisim atom relatif: K,39; Cl,35.5] A. B. C. D. 2000 cm3 500 cm3 200 cm3 80 cm3

16. Kuprum(II) karbonat terurai apabila dipanaskan dengan kuat mengikut persamaan kimia berikut: CuCO3 CuO + CO2

Berapakah jisim kuprum(II) oksida yang terbentuk apabila 12.4 g kuprum(II) karbonat dipanaskan dengan kuat? [Jisim atom relatif: Cu,64; C,12; O,16] A. B. C. D. 4.0 g 8.0 g 12.4 g 80.0 g

11

<< >>

17. Ba(OH)2 + K2CrO4

BaCrO4 + 2KOH

Persamaan di atas mewakili tindak balas antara barium hidroksida dan kalium kromat(VI). Larutan barium hidroksida bertindak balas dengan 10cm3 larutan kalium kromat(VI) menghasilkan mendakan barium kromat (VI) yang berjisim 0.63 g. Berapakah kepekatan larutan kalium kromat yang digunakan? [ Jisim atom relatif: O,16; Cr,52; Ba,137] A. B. C. D. 0.025 mol dm-3 0.05 mol dm-3 0.25 mol dm-3 0.50 mol dm-3

18. Berapakah bilangan molekul dalam 2 mol ammonia, NH3 ? Gunakan maklumat pemalar Avogadro = 6.0 x 10 23 mol -1 . A B C D 1.5 x 10 23 molekul 6.0 x 10 23 molekul 1.2 x 10 24 molekul 2.4 x 10 24 molekul

19. 3.2g serbuk kuprum (II) oksida ditindakbalaskan dengan asid nitrik cair yang berlebihan. CuO + 2HNO3 Cu(NO3)2 + 2H2O

Berapakah jisim kuprum (II) nitrat yang terbentuk dalam tindak balas itu? Gunakan maklumat atom relatif N = 14, O = 16 dan Cu = 64. A B C D 3.76g 4.96g 5.04g 7.52g

12

<< >>

20. Aktiviti mikroorganisma di kawasan pelupusan sampah telah menghasilkan gas metana. Jika 18 dm3 gas metana telah dibebaskan , berapakah jisim gas metana yang terhasil? Diberi jisim atom relatif H=1, C=12 dan 1 mol gas menempati 24 dm3 pada suhu dan tekanan bilik. A. B. C. D. 12 g 16 g 21 g 27 g

21. 5 g unsur X bertindak balas dengan 8g unsur Y untuk membentuk satu sebatian yang mempunyai formula XY2. Berapakah jisim atom relatif unsur X? Diberi jisim atom relatif Y = 80. A. B. C. D. 25 40 50 100

22. Persamaan di bawah mewakili tindak balas untuk mengekstrak aluminium daripada aluminium oksida

2Al2O3

4 Al + 3O2

Berapakah jisim aluminium yang boleh diekstrak daripada 102g aluminium oksida ? [ Jisim atom relatif : O,16 ; Al, 27 ] A B C D 13.5g 27.0g 54.0g 108.0g

13

<< >>

JAWAPAN SOALAN PENGUKUHAN OBJEKTIF No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jawapan B C C D A A B C A A D No 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Jawapan C C D B B C C D A D C

14

<< >>

PETA MINDA BAGI TINDAK BALAS PROPENA Butan-1,2-diol C4H8(OH)2 IV Polibutena

VI

Asid butanoik C3H7COOH IX Butil butanoat C3H7COOC4H9

II C4H9Cl

Butana C4H10

I

Butena C4H8

VIII VII X Butanol C4H9OH

III V 1,2 dibromobutana C4H8Br2

Karbon dioksida dan air

Tuliskan persamaan tindak balas dan nyatakan keadaan tindak balas bagi penukaran penukaran berikut: I VI

II

VII

III

VIII

IV

IX

V

X

<< >>

PETA MINDA BAGI TINDAK BALAS ETENA Etana-1,2-diol C2H4(OH)2 IV Polietena

VI

Asid etanoik CH3COOH IX Etil etanoat CH3COOC2H5

II C2H5Cl

Etana C2H6

I

Etena C2H4 X V Karbon dioksida dan air

VIII VII Etanol C2H5OH

III

1,2 dibromoetana C2H4Br2

Tuliskan persamaan tindak balas dan nyatakan keadaan tindak balas bagi penukaran penukaran berikut: I VI

II

VII

III

VIII

IV

IX

V

X

<< >>

PETA MINDA BAGI TINDAK BALAS PROPENA propan-1,2-diol C3H6(OH)2 IV Polipropena

VI

Asid propanoik C2H5COOH IX Propil propanoat C2H5COOC3H7

II C3H7Cl

Propana C3H8

I

Propena C3H6

VIII VII X Propanol C3H7OH

III V 1,2 dibromopropana C3H6Br2

Karbon dioksida dan air

Tuliskan persamaan tindak balas dan nyatakan keadaan tindak balas bagi penukaran penukaran berikut: I VI

II

VII

III

VIII

IV

IX

V

X

<< >>

SOALAN PENGUKUHAN SEBATIAN KARBON 1. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan haba pembakaran alkohol ?

[ 1 markah ] (b) Jadual 5 menunjukkan haba pembakaran tiga jenis alcohol. Bilangan atom karbon dan daya tarikan antara molekul adalah antara factor-faktor yang mempengaruhi nilai haba pembakaran. Nama alcohol Metanol Etanol Propanol Formula molekul CH3OH C2H5OH C3H7OH JADUAL 5 (i) Gunakan data dalam jadual 5 unutk melukis graf haba pembakaran melawan bilangan atom karbon pada kertas graf di bawah. Haba Pembakaran / kJ mol -1 725 1376 2015

[ 2 markah ]

1

<< >>

(ii)

Berdasarkan pada graf di (b)(i), apabila bilangan atom karbon bertambah, nilai haba pembakaran juga bertambah. Terangkan mengapa.

[ 2 markah ] (iii) Hitungkan haba yang dibebaskan apabila 2.3 g etanol terbakar lengkap dalam udara. Diberi jisim atom relative bagi C=12, H=1, O=16. Gunakan rumus: Haba yang dibebaskan = Bilangan mol x Haba pembakaran

[ 2 markah ] (c ) Metanol dan etanol tidak mempunyai isomer. Propanol mempunyai dua isomer. Lukiskan struktur dua isomer bagi propanol.

[ 2 markah ]

2

<< >>

(d)

Jadual 5.2 menunjukkan takat beku dan takat didih bagi merkuri, methanol,etanol dan butanol. Takat beku / 0 C -39 -97 -117 -90 JADUAL 5.2 Satu thermometer boleh mengandungi merkuri atau suatu alcohol. Termometer merkuri tidak sesuai digunakan untuk menyukat suhu disekitar -100 0C. Namakan alcohol yang sesuai digunakan dalam thermometer untuk menyukat suhu di sekitar -100 0C. Berikan satu sebab atas pilihan anda. Nama alcohol: Sebab: Takat didih / 0 C 357 64 79 117

Bahan Merkuri Metanol Etanol Butanol

[ 2 markah}

3

<< >>

JAWAPAN No 1(a) Jawapan Haba yang dibebaskan apabila 1 mol alcohol terbakar dengan lengkap • • • • • • Pindah semua titik dengan betul Melukis garian lurus terbaik pada graf Lebih banyak molekul karbon dioksida terbentuk Haba dibebaskan untuk pembentukan ikatan Bilangan mol etanol = 46 = 0.05 Haba dibebaskan = 0.05 x 1376 = 68800 J / 68.8 kJ H H OH H H H
2.3

Markah 1

1(b)(i)

1 1 1 1 1 1 1 1

1(b)(ii)

1(b)(iii)

1(c)

H–C–C–C–H H 1(d) H H

H– C–C–C-H H OH H

• Etanol • Etanol mempunyai takat beku -117oC / kurang daripada -100oC Jumlah

1 1

11

4

<< >>

2. Rajah 2.1 menunjukkan penukaran sebatian karbon yang melibatkan beberapa siri
tindak balas.

Propana

+H2 panaskan

Alkena Y

Alumina panaskan

Propanol

Kalium dikromat(VI) berasid

Asid propanoik

RAJAH 2.1
(a) Lukiskan formula struktur bagi dua isomer propanol. Namakan kedua-dua isomer itu.

[ 4 markah ] (b) Berikut ialah maklumat tentang alkena Y.

Karbon 85.7% Hidrogen 14.3% Jisim molekul relatif = 42 Jisim atom relatif bagi H = 1 dan C = 12

Berdasarkan maklumat tentang alkena Y: (i) Tentukan formula molekul

5

<< >>

(ii)

Lukiskan formula struktur

(iii)

Namakan alkena itu.

(iv)

Tuliskan formula am bagi siri homolog alkena itu.

[ 8 markah ] (c ) (i) Jadual 2.2 menunjukkan keputusan ujian untuk membezakan antara alkena Y dengan propana. Prosedur Air bromine ditambah kepada alkena Y Air bromine ditambah kepada propana Jadual 2.2 Terangkan mengapa terdapat perbezaan pemerhatian itu. Pemerhatian Warna perang dilunturkan menjadi tanpa warna Warna perang kekal

[ 4 markah ]

6

<< >>

(ii)

Jadual 2.3 menunjukkan keputusan ujian tentang penggumpalan getah. Prosedur Pemerhatian Susu getah menggumpal dengan serta merta Susu getah menggumpal dengan lambat

Asid propanoik ditambah kepada susu getah Susu getah dibiarkan pada keadaan semulajadi

Jadual 2.3 Terangkan mengapa terdapat perbezaan pemerhatian itu.

[ 4 markah ]

7

<< >>

JAWAPAN:

No. H H OH
2(a)

Jawapan H H H H–C–C–C-H H OH H Propan-2-ol
85.7 12

Markah

1 1

H–C–C–C–H H H H Propan-1-ol
(b)(i) 1. Bilangan mol karbon = Bilangan mol hidrogen =

1+1

1
14.3 1

2. Nisbah paling ringkas bagi C:H = 1 : 2 3. Formula empirik ialah CH2 4. (CH2 )n = 42 12n + 2n = 42 n = 3

1 1

1

5. C3H6 / CH3CHCH2 (ii) Formula struktur H H H

1

H–C–C=C–H H

1

(iii) (iv) 2(c)(i)

Propena / prop-1-ena Formula am siri homolog CnH2n 1. Alkena Y adalah hidrokarbon 2. Berlaku tindak balas penambahan 3. Propana adalah hidrokarbon

1 1 1 1 1

8

<< >>

4. Tidak berlaku tindak balas penambahan/ tiada tindak balas 2(c)(ii) 1. Asid mempunyai ion H+ 2. Cas negatif zarah getah dineutralkan dengan cepat 3. Terdapat bakteria dalam susu getah 4. tindakan bacteria menghasilkan asid secara perlahan/ sedikit ion H+ 5. Cas negatif zarah getah dineutralkan dengan perlahan JUMLAH

1 1 1 1 1 1

20

9

<< >>

3. Rajah 3 menunjukkan susunan radas bagi penyediaan etil etanoat daripada tindak balas etanol dengan asid etanoik.

RAJAH 3 (a) Pada condenser Liebig dalam rajah 3, tandakan ‘X’ pada tempat air mengalir masuk dan ‘Y’ pada tempat air mengalir keluar. [ 1 markah ]

(b) Mengapa campuran dipanaskan dengan menggunakan kukus air?

[ 2 markah] (c) (i) Namakan tindak balas bagi penyediaan etil etanoat.

[ 1 markah ] (ii) Tuliskan persamaan kimia bagi tindaka balas dalam (c)(i) .

[ 1 markah]

10

<< >>

(d) Eksperimen itu diulangi dengan menggantikan etanol dengan propanol. (i) Namakan ester yang terbentuk.

[ 1 markah ]

(ii)

Namakan satu sifat fizik ester.

[ 1 markah ] (e) Carta alir di bawah menunjukkan penukaran etanol kepada etena dan etanol kepada asid etanoik. Proses I Etena Etanol Proses II Asid etanoik

Berdasarkan carta alir ini, tuliskan persamaan kimia bagi (i) Proses I,

[ 1 markah ] (ii) Proses II.

[ 1 markah ] (f) Suatu alkana mempunyai formula struktur seperti yang ditunjukkan di bawah

H

H

H

H

H-C–C–C–C–H H H H H

Apakah nama alkana itu? [ 1 markah ]

11

<< >>

JAWAPAN: No 3(a) Jawapan markah

air keluar

1

Air masuk

(b)

1.

Haba yang dibekalkan adalah sekata // pemanasan sekata // menetapkan suhu // mengelak suhu naik tinggi // Mengelakkan suhu melebihi 110 oC a: mepanasan seragam etanol/hasil/ester/etil etanoat/campuran meruap / menyejat // etanol terbakar a: mudah meruap, mudah terbakar

1

2.

1

(c)(i) (ii)

Pengesteran C2H5OH + CH3COOH CH3COOC2H5 + H2O

1 1 1 1 1 1 1 Jumlah 10

(d)(i) Propil etanoat (ii) Bau wangi/cecair tidak berwarna/ mudah meruap C2H4 + H2O

(e)(i) C2H5OH (ii) (f)
C2H5OH + 2[O]

CH3COOH + H2O

Butana

12

<< >>

4..

Penghidrogenan Y butanoik Butena

Pengdehidratan X

Pengoksidaan Asid

Rajah menunjukkan peringkat penukaran X kepada asid butanoik, X kepada butena dan butena kepada hidrokarbon Y. (a) Tuliskan formula molekul bagi butena.

[ 1 markah] (b) Lukiskan dua formula struktur bagi butena.

[2 markah] (c) Nyatakan langkah penyediaan butena daripada X.

[2 markah] (d) Tuliskan persamaan tindak balas penghidrogenan butena kepada hidrokarbon Y.

[1 markah] (e) X boleh ditukarkan kepada asid butanoik melalui proses pengoksidaan apabila ditambahkan dengan kalium dikromat(VI) berasid. (i) Nyatakan pemerhatian dalam tindak balas pengoksidaan di atas.

[1 markah] (ii) Tuliskan persamaan tindak balas pengoksidaan itu.

[1 markah]

13

<< >>

No 4(a) (b)

Jawapan C4H8

Markah 1

H

H H H

H - C = C – C – C –– H @ CH2=CH-CH2-CH3 1 H H atau H H H H 1

H - C - C = C – C – H @ CH3-CH=CH-CH3 H H

(c)

Mengalirkan wap X ke atas serpihan porselin yang telah dipanaskan dengan kuat C4H8 + H2 C4H10

1 1 1 1 1 8

(d) (e)(i) (ii)

Warna jingga berubah menjadi hijau C4H9OH + 2[O] C3H7COOH + H2O Jawapan

14

<< >>

Soalan Pengukuhan Objektif: 1. Antara bahan berikut yang manakah boleh digunakan untuk membezakan antara etana dengan etena? A. B. C. D. Air kapur Air bromin Asid sulfurik cair Larutan natrium hidroksida

2. Apakah hasil-hasil yang terbentuk apabila etanol terbakar dengan lengkap dalam udara berlebihan? A. B. C. D. Air dan gas karbon dioksida Air, karbon dan gas karbon dioksida Air, gas karbon monoksida dan gas karbon dioksida Air, karbon, gas karbon monoksida dan gas karbon dioksida

3. Persamaan kimia berikut menunjukkan penukaran etanol kepada etena. Serpihan porselin C2H5OH(ce) Pemanasan Apakah nama proses yang ditunjukkan oleh persamaan di atas? A. Pendehidratan B. Pengoksidaan C. Penurunan D. Penapaian 4. Minyak wangi mengandungi ester. Antara berikut, yang manakah sifat ester? A. B. C. D. larut dalam air Takat didih rendah Lebih tumpat daripada air Boleh mengkonduksikan arus elektrik C2H4(g) + H2O(ce)

5. Rajah menunjukkan formula struktur bagi sebatian X. H H H H H H-C=C–C–C–C–H H H H

15

<< >>

Antara berikut yang manakah adalah sifat yang betul bagi sebatian X? I. II. III. IV. A. B. C. D. Nama IUPAC sebatian X ialah pent -1-ena X menyahkan warna air bromine X mempunyai 3 isomer sahaja X bertindak balas dengan stim membentuk alkohol

I dan IV sahaja II dan III sahaja I, II dan IV sahaja I, II, III dan IV

6. Rajah mewakili formula struktur bagi suatu sebatian karbon. H H H O H H H–C–C–C–C–O–C–C–H H H H H H

Sebatian ini terhasil daripada tindak balas antara A. B. C. D. etanol dengan asid propanoik etanol dengan asid butanoik propanol dengan asid etanoik butanol dengan asid etanoik

7. Butana yang terdapat dalam gas untuk memasak terbakar membebaskan gas karbon dioksida. Kedua-dua gas butana dan karbon dioksida adalah A. B. C. D. sebatian ion sebatian organik sebatian kovalen sebatian hidrokarbon

8. Persamaan berikut mewakili tindak balas penyediaan etanol secara industri. Mangkin X CH2=CH2 + H2O CH3CH2OH (etena) (stim) 300oC/ 60 atm (etanol) Apakah mangkin X? A. B. C. D. Platinum Asid fosforik Aluminium oksida Asid hidroklorik pekat

16

<< >>

9. Pernyataan yang manakah benar bagi kedua-dua methanol dan etanol? A. B. C. D. Kedua-keduanya mempunyai kumpulan berfungsi yang berlainan. Semua sifat fiziknya berbeza Semua sifat kimianya berbeza Kedua-duanya boleh diwakili oleh satu formula am yang sama.

10. Antara formula am dan siri homolog berikut yang manakah dipadankan dengan betul? Formula am CnH2n CnH2n+2 CnH2n+1OH CnH2n+1COOH Nama siri homolog Alkana Alkena Alkohol Ester

A B C D

11. Hidrokarbon adalah sebatian kimia yang terdiri daripada A. B. C. D. unsur karbon dan oksigen sahaja unsur karbon dan hidrogen sahaja unsur karbon, hidrogen dan oksigen sahaja unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen sahaja.

12. Apakah hasil tindak balas antara asid etanoik dengan natrium karbonat? I. Air II. Etil etanoat III. Karbon dioksida IV. Natrium etanoat A. B. C. D. I dan III sahaja II dan IV sahaja I, II dan III sahaja I, III dan IV sahaja

13. Antara berikut yang manakah isomer bagi butena? I. H H H H

H - C – C= C – C – H H H

17

<< >>

II. H-C H III.

H H

H

C –C – C – H H H H

H – C= C - C –– H H CH3 H H H C=C–H

IV.

H-C=C

A. B. C. D.

H H I dan III sahaja II dan IV sahaja I, II dan III sahaja I, II , III dan IV sahaja

14. Antara hidrokarbon berikut , yang manakah paling sesuai digunakan sebagai gas memasak? [ jisim atom relatif : H,1: C,12] A. B. C. D. C3H6 C4H8 C4H10 C6H6

15. Isomer-isomer suatu bahan mempunyai kesamaan dari segi A. B. C. D. sifat fizik formula struktur formula molekul nama mengikut sistem IUPAC

16. Sebatian X boleh menyahwarnakan air bromin. Antara berikut, yang manakah formula molekul bagi X? A. B. C. D. C2H4 C2H5COOH C2H6 CH3COOCH3

18

<< >>

17. Antara pasangan alkohol dan asid karboksilik berikut, yang manakah pasangan yang betul bagi menghasilkan ester berformula C3H7COOCH3? Alkohol Metanol Metanol Propanol Butanol Asid karboksilik Asid propanoik Asid butanoik Asid etanoik Asid metanoik

A B C D

18. Campuran yis dan jus anggur disimpan pada suhu 35oC selama tiga hari. Haisl yang terbentuk ialah M dan gas karbon dioksida. Antara berikut, yang manakah sifat M? I. M bertindak balas dengan asid karboksilik menghasilkan bahan berbau harum. II. M dioksidakan menghasilkan bahan berbau masam III. M dehidratkan menghasilkan gas yang menyahwarna air klorin IV. M terbakar lengkap menghasilkan gas yang mengeruh air kapur. A. II dan IV sahaja B. I, II dan III sahaja C. I, III dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 19. Rajah menunjukkan formula struktur bagi suatu sebatian organik. H H H O

H-C–C–C–C–O-H H H H Antara berikut, yang manakah sifat bagi sebatian itu? I. II. III. IV. A. B. C. D. Larut dalam air dan menghasilkan larutan berbau sengit menukarkan warna penunjukkan fenolftalein menjadi warna merah jambu Bertindak balas dengan larutan natrium karbonat menghasilkan gas. Bertindak balas dengan larutan alkali menghasilkan garam dan air. I dan III sahaja II dan IV sahaja I, III dan IV sahaja I, II , III dan IV

19

<< >>

20. Gambar rajah menunjukkan suatu proses pempolimeran. H H nC = C H H Bahan R H H C - C H H n Bahan S

Antara sifat berikut yang manakah sama bagi bahan R dan bahan S? A. takat lebur B. ketumpatan C. jisim molekul relatif D. peratusan komposisi

21. Formula struktur dua isomer adalah seperti berikut. H H H H H H C–C–C–C–C–H H H H Br H H H H H Br H- C – C – C – C – C - H H H H H H

Antara nama berikut yang manakah boleh digunakan untuk kedua-dua isomer? A. B. C. D. Bromoetana Bromopropana Bromobutana Bromopentana

22. Antara berikut yang manakah formula struktur hidrokarbon tak tepu? H H H H H H A. H – C =C– C – H C. H – C – C = C – H H Cl H H H H – C – C – C – OH H H H H H H D. H –C – C – C – H H H H

B.

23. Satu cecair menghasilkan pembentukan apabila bertindak balas dengan larutan natrium carbonat. Apakah formula molekul bagi cecair itu? A. HCOOH B. CH3CH2OH C. CH3COOCH3 D. CH3COONa

20

<< >>

Jawapan untuk soalan objektif No. soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Jawapan B A A B C B C B B C B D C C C A B D D D D A A

21

<< >>

Takrifan Istilah yang penting bagi SPM Kimia Bil 1 Isitilah Hidrokarbon Takrifan Sebatian yang mengandungi karbon dan hydrogen sahaja

2

Isomer

Bahan atau sebatian yang mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berlainan. Formula yang menunjukkan nisbah paling ringkas bilangan atom setiap jenis unsure dalam suatu sebatian. Proses dimana suatu sebatian diurai oleh arus elektrik dalam keadaan lebur atau larutan berair Bahan yang mengalami penurunan

3

Formula empirik

4

Elektrolisis

5

Agen pengoksidaan

6

Agen penurunan Bahan yang mengalami pengoksidaan

7

Tindak balas eksotermik Tindak balas endotermik Haba peneutralan Takat lebur

Tindak balas yang membebaskan haba

8

Tindak balas yang menyerap haba

9

Haba yang dibebaskan apabila 1 mol ion hydrogen meneutralkan 1 mol ion hidroksida . Suhu dimana pepejal berubah menjadi cecair pada tekanan piawai Bahan yang terurai lengkap menghasilkan kepeketan ion hidroksida yang tinggi dalam air. Bahan yang terurai lengkap menghasilkan kepekatan ion hydrogen yang tinggi dalam air. Bahan yang terurai separa untuk menghasilkan ion hidroksida dalam air

10

11

Bes kuat

12

Asid kuat

13

Bes lemah

1

<< >>

Bil 14

Isitilah Asid lemah

Takrifan Bahan yang terurai separa untuk menghasilkan ion hidrogen dalam air. Perubahan kuantiti bahan atau hasil terhadap masa

15

Kadar tindak balas Garam

16

Sebatian yang terhasil daripada menggantikan ion hydrogen dalam sesuatu asid oleh ion logam. Tenaga minimum yang diperlukan bagi bahan tindak balas untuk bertindak balas. Proses membuat sabun daripada hidrolisis ester

17

Tenaga pengaktifan Saponifikasi

18

19

Redoks

Tindak balas yang melibatkan pemindahan elektron Atau tindak balas yang melibatkan perubahan nombor pengoksidaan. Sebatian yang mengandungi karbon dan hidrogen sahaja dan terdapat ikatan ganda dua antara atom karbon Tindak balas yang melibatkan pertukaran ion untuk menghasilkan sebatian yang tidak larut. Proses menukarkan getah kepada bahan yang kuat dengan menambahkan sulfur. Haba yang dibebaskan apabila 1 mol logam disesarkan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Proses penggabungan beberapa monomer menjadi molekul besar Sebatian yang terbentuk daripada penggabungan beberapa monomer

20

Hidrokarbon tak tepu

21

Penguraian ganda dua Pemvulkanan

22

23

Haba penyesaran

24

Pempolimeran

25

Polimer

2

<< >>

Activity 1: Potong ikut garisan putus-putus. Padankan istilah dengan takrifannya yang betul membentukkan satu lingkaran.

Sebatian yang mengandungi karbon dan hydrogen sahaja Bahan atau sebatian yang mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berlainan. Formula yang menunjukkan nisbah paling ringkas bilangan atom setiap jenis unsur dalam suatu sebatian. Proses dimana suatu sebatian diurai oleh arus elektrik dalam keadaan lebur atau larutan berair

Asid kuat

Hidrokarbon

Isomer

Formula empirik

Bahan yang mengalami penurunan

Elektrolisis

Bahan yang mengalami pengoksidaan

Agen pengoksidaan

Tindak balas yang membebaskan haba

Agen penurunan Tindak balas eksotermik Tindak balas endotermik Haba peneutralan

Tindak balas yang menyerap haba Haba yang dibebaskan apabila 1 mol ion hydrogen meneutralkan 1 mol ion hidroksida . Suhu dimana pepejal berubah menjadi cecair pada tekanan piawai Bahan yang terurai lengkap menghasilkan kepeketan ion hidroksida yang tinggi dalam air. Bahan yang terurai lengkap menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi dalam air.

Takat lebur

Bes kuat

1

<< >>

Activity 2. Potong ikut garisan putus-putus. Padankan istilah dengan takrifannya yang betul membentukkan satu lingkaran. Bahan yang terurai separa untuk menghasilkan ion hidroksida dalam air Bahan yang terurai separa untuk menghasilkan ion hidrogen dalam air. Perubahan kuantiti bahan atau hasil terhadap masa Asid lemah Sebatian yang terhasil daripada menggantikan ion hydrogen dalam sesuatu asid oleh ion logam. Tenaga minimum yang diperlukan bagi bahan tindak balas untuk bertindak balas. Proses membuat sabun daripada hidrolisis ester Tenaga pengaktifan Tindak balas yang melibatkan pemindahan elektron atau tindak balas yang melibatkan perubahan nombor pengoksidaan. Sebatian yang mengandungi karbon dan hidrogen sahaja dan terdapat ikatan ganda dua antara atom karbon Tindak balas yang melibatkan pertukaran ion untuk menghasilkan sebatian yang tidak larut. Proses menukarkan getah kepada bahan yang kuat dengan menambahkan sulfur. Haba yang dibebaskan apabila 1 mol logam disesarkan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Proses penggabungan beberapa monomer menjadi molekul besar Sebatian yang terbentuk daripada penggabungan beberapa monomer

Polimer

Bes lemah

Kadar tindak balas

Garam

Saponifikasi

Redoks

Hidrokarbon tak tepu

Penguraian ganda dua

Pemvulkanan

Haba penyesaran

Pempolimeran

2

<< >>

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful