Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA THI ĐẤU SV 2012
1. Tên đội: K54CS
2. Danh sách các thành viên:

STT
1
2
3
4
5

Họ và tên
Lưu Thế Lợi
Ngô Xuân Hòa
Lâm Xuân Tùng
Lê Thị Thúy
Đỗ Thành Công

Chi đoàn
K54CA
K54CA
K54CA
K54CA
K54CA

Điện thoại
01649599674
01664307842
01649611069
01683328779
0984975164

Email
loilt_54@vnu.edu.vn
hoanx_54@vnu.edu.vn
tunglx_54@vnu.edu.vn
thuylt_54@vnu.edu.vn
congdt_54@vnu.edu.vn

Ghi chú
(Đội trưởng)
©

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011
Sinh viên

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful