တနသၤာရီသားမ်ား ေဒါင္ေဒါင္ျမည္

Tuesday, October 25, 2011 Sithu Linn

.
ဒီေန႔ ေၾကးမုသ
ံ တင္းစာမွာပါတ့ဲ သတင္း
တနသၤာရီၿမိဳ႕ေဆးရုံအေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးၾကေျဖၾကပုံ
အဲဒီျမိဳ႕မွာ လူနာမ်ားလာမွ ေဆးရုံႀကီးႀကီးေဆာက္မယ္ လုိ႔ က်န္းမာေရး၀န္ ေဒါက္တာေဖသက္ခင္က ေျဖၾကားပါတယ္
က်န္းမာေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္မရိတ
ွ ာေၾကာင့္ မေဆာက္ႏင
ုိ ္ေသးဘူးလုိ႔ သူ မညည္းျပပါ

အေမရိကန္ အထူးသံတမန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲေ
႔ တြ႔ဆုံ
2011-10-25
ျမန္မာႏုိငင
္ ံကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ ျမန္မာႏိင
ု္ ္ငံဆုိငရ
္ ာ အထူးကိယ
ု ္စားလွယ္ Derek Mitchell နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုဟ
ိ႔ ာ ဒီကေန႔
ေန႔လည္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ အေမရိကန္ ဒုတယ
ိ သံမွဴးႀကီးရဲ႕ေနအိမ္မွာ အခ်ိန္ ၁ နာရီခြဲေက်ာ္ၾကာ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါတယ္။
အေမရိကန္အစိုးရ၏ ျမန္မာႏုိငင
္ ံဆိုင္ရာ အထူးကိုယစ
္ ားလွယ္ မူ၀ါဒေရးရာ ညွိႏွိဳင္းေရးမွဴး Derek Mitchell သည္ ျမန္မာႏုိငင
္ ံ ပထမဆုံးခရီးစဥ္အတြင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္
စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ သူမ၏ ေနအိမ္တြင္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံျပီး သီးသန္႔ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ေဆြးေႏြးမႈေတြကို တစုံတရာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိဖို႔ မရွိေသးေၾကာင္း NLD ေျပာခြငရ
့္ ပုဂၢဳိလ္ ဦးအုံးႀကိဳင္က RFA ကိုေျပာပါတယ္။

ဒါဟာ ျမန္မာႏိင
ု ္ငံဆင
ုိ ္ရာ အေမရိကန္ အထူးကုယ
ိ ္စားလွယ္နဲ႔ မူဝါဒေရးရာ ညိႇႏိႈငး္ ေရးမွဴး Derek Mitchell ရဲ႕ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး
သူဟာ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ျပည္တြင္းရွိ ျမန္မာ့ႏုိငင
္ ံေရးနဲ႔ သက္ဆိုင္သေ
ူ တြအၾကား ေတြဆ
႔ ုံ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေပၚေပါက္လာေအာင္ ျမန္မာႏုိင္ငက
ံ ို မၾကာခဏ
လာေရာက္ဖို႔ ရွိ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သံ႐းုံ က ေျပာပါတယ္။
ဒီကေန႔ ေစာေစာပုိ္င္းကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ေနာ္ေဝႏုင
္ိ ္ငံ ေအာ္စလုိၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ေနာ္ေဝဂ်ီယံ ျမန္မာ ေကာ္မတီ Norwegian Burma committee
မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ ့ Christian Houge (ခရစ္စရွန္ ဟူးဂ်္) နဲ ့ Lars Laegreig (လားစ္ ေလးဂရစ္)တုိ႔ကုိ အဖြဲ ခ
့ ်ုဳပ္႐ုံးခန္းမွာ ေတြ႔ဆုံတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏို္င္ငဆ
ံ ုိင္ရာ ဖိလစ္ပင
ုိ ္ သံအမတ္ႀကီးနဲ႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ုံးမွာေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။ ဖိလစ္ပင
ုိ ္ သံအမတ္ႀကီးဟာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ ႐ုးံ ခ်ဳပ္မွာ ခင္းက်င္း
ျပသေနတဲ့ Portraits of Myanmar people ပန္းခ်ီျပပြဲကုိ ၾကည့္႐ႈခဲ့ၿပီး ငါးသိနး္ တန္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ပုတ
ံ ူပန္းခ်ီကား တစ္ကားကုိ ဝယ္ယူ သြားတယ္လို႔
သိရပါတယ္။ ဒီကေန႔ ညေနထိ ပန္းခ်ီကား ၉ ကား၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၉ သိနး္ ဖုိး ေရာင္းခ်ၿပီးပါၿပီ။
NLD က ျပသေနတဲ့ ပန္းခ်ီျပပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဓာတ္ပုံ နဲ႔ ပန္းခ်ီ ပုံေလးပုံပါ art paper စကၠဴေခ်ာနဲ ့ ထုတ္လပ
ု ္တဲ့ ၂၀၁၂ ခုႏစ
ွ ္ ျပကၡဒိနက
္ ုိလည္း
ေရာင္းခ်ေနတယ္လသ
ို႔ ိရပါတယ္။ ျပပြဲကုိ ၂၆ ရက္ေန႔ မနက္ျဖန္အထိ ျပသပါလိမ့္မယ္။
ဒီအေတာအတြင္းမွာပဲ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေရေဘး ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ ့တစ္ဖြဲ႔ဟာ ပခုကၠဴၿမိဳ႕မွာ အေျခခ်ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မယ္လ႔ို
ဦးအုံးႀကိဳင္က ေျပာပါတယ္။
“က်ေနာ္တုိ႔ အခု ရထားတဲ့ သတင္းေတြအရ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ဆိတ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္က လူေတြ အေသအေပ်ာက္ ရွတ
ိ ဲ့အျပင္ ရြာေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ေလာက္မွာ
ေရေဘးဒုကၡသည္ေပါင္း ေလးေသာင္းေက်ာ္ ရွိေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေသအေပ်ာက္ အမ်ားဆုးံ က ပခုကၠဴၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး
လမ္းညႊန္ခ်က္အရ က်ေနာ္အပါအဝင္ တျခား NLD အဖြဲ႔ဝင္ေတြလည္း ပခုကၠဴမွာ ရွိေနၾကပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ကယ္ဆယ္ ကူညီေရးလုပ္ငန္းေတြ
လုပေ
္ နပါတယ္”
ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေစတနာရွင္ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ NLD ဌာနခ်ဳပ္ လူမႈ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔ထံ အစားအစာ၊ ေဆးဝါး နဲ ေ
့ ငြေၾကးမ်ား
လာေရာက္ လွဴဒါန္းႏို္င္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္ ဦးအုံးႀကိဳင္ဟာ ဒီကေန႔ ညေနမွာပဲ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ပခုကၠဴၿမိိဳ႕ကုိ
ထြကခ
္ ြာသြားပါၿပီ။

ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႔ စတင္ ထူေထာင္
2011-10-25
ျပည္နယ္တင
ုိ ္း အသီးသီးက လယ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြ ဦးေဆာင္ၿပီး ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံလးံု ဆိုငရ
္ ာ ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားနဲ႔ စိက
ု ္ပ်ိဳးေရး
အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႔ကို ဒီကေန႔ စတင္ဖြဲ႔စည္း ထူေထာင္လက
ို ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ဒီအဖြဲ႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားဝင္ မွတ္ပတ
ံု င္ ရရွေ
ိ ရးအတြက္ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးထံကို ဒီကေန႔ ေလွ်ာက္ထားလုက
ိ ္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အဖြဲ႔ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဆြက RFA
ကို ေျပာပါတယ္။
“ျပည္ေထာင္စလ
ု ႊတ္ေတာ္ကေန ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္း ေပးလုိက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ သမၼတႀကီး ဦးသိနး္ စိနက
္ လက္မွတ္ေရးထုိး ထုတ္ျပန္လက
ုိ ္တဲ့ ေနာက္ကုိ အလုပသ
္ မား
အဖြဲ႔အစည္း ဥပေဒ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေနၿပီလုိ႔ ယုံၾကည္တဲ့အတြက္ အလုပသ
္ မား ဝန္ႀကီးကတဆင့္ ေလွ်ာက္ထားလုက
ိ ္ပါတယ္။”
အဖြဲ႔အတြက္ တရားဝင္ မွတ္ပတ
ံု င္ ရရွတ
ိ ာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ တိုငး္ နဲ႔ျပည္နယ္ အသီးသီးက လယ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္သေ
ူ တြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး လယ္သမားေတြရဲ႕
အခြင့္အေရးအတြက္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။
ႏုိင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသား (၃၉) ဦးကို ဇာဂနာ ေထာင္ဝင္စာလုိက္ေတြ႔
2011-10-25
ႏုိင္ငေ
ံ က်ာ္ ဟာသ သ႐ုပ္ေဆာင္ ကုဇ
ိ ာဂနာဟာ ျပည္ၿမဳိ႕ ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ သာယာဝတီ၊ ေပါင္းတည္ နဲ႔ ျပည္ အက်ဥ္းေထာင္ (၃) ခုကို မေန႔တုနး္ က သြားေရာက္ၿပီး
ႏုိင္ငေ
ံ ရး အက်ဥ္းသားေတြကို ေငြေၾကးနဲ႔ အစားအေသာက္ ပစၥည္းတခ်ဳိ႕ ေဝငွ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
သာယာဝတီေထာင္မွာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား (၃၄) ဦး ေပါင္းတည္ ေထာင္က(၁) ဦးနဲ႔ ျပည္ေထာင္က (၄) ဦး စုစုေပါင္း ႏုိငင
္ ံေရး အက်ဥ္းသား (၃၉) ဦးကို
တစ္ေယာက္ က်ပ္ေငြ (၁) ေသာင္းႏႈနး္ ကူညီႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ကိဇ
ု ာဂနာက ေျပာပါတယ္။

အက်ဥ္းေထာင္ရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္အရ အက်ဥ္းက် ေနသူေတြရဲ႕ မိသားစုဝင္ေတြသာ လူကုိယတ
္ ိုင္ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႔ခြင့္ရႏိင
ု ္တာေၾကာင့္ သူ႔အေနနဲ႔ လူကိုယ္တင
ို ္
အားေပးခြင့္ မရခဲ့ေပမယ့္ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ေငြနဲ႔ ပစၥည္းေတြကို လွဴဒါန္းႏုိငခ
္ ဲ့ေၾကာင္း ကိုဇာဂနာက ေျပာပါတယ္။
“သာယာဝတီေထာင္က ေထာင္ပုိင္ႀကီးက ေတာ္ေတာ္ ေကာင္းပါတယ္။ အဲဒီမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၃၄ ေယာက္ရွိတယ္။ တစ္ေယာက္ တစ္ေသာင္းဆုိေတာ့
သုးံ သိနး္ နဲ႔ ေလးေသာင္း ေပးႏုိငတ
္ ယ္။ ရတဲ့လူေတြကလည္း ရေၾကာင္း လက္မတ
ွ ္ ထုးိ ၾကတဲ့ အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ေတြက ခ်က္ခ်င္းပဲ သူတုိ႔ဆက
ီ အေျဖကုိ
ျပန္ရခဲတ
့ ယ္။ ၿပီးေတာ့ ေပါင္းတည္ သြားတယ္၊ အဲဒီမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ကုေ
ိ က်ာ္ေက်ာ္လင္း ဆုတ
ိ ာ တစ္ဥးီ ပဲ ရွတ
ိ ယ္။ ေနာက္ ျပည္မွာ ေထာင္ပုိငက

သူကုိယ္တင
ုိ ္ပဲ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ လက္ခံေပးတယ္။ အဲဒီမွာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေလးဦး ရွိပါတယ္။ သူတုိ႔အတြက္ ေငြနဲ႔ စာအုပ္ေတြ ေပးႏုင
ိ ္ခဲ့ပါတယ္။”
အက်ဥ္းေထာင္တြငး္ မွာ `ေစ်းဘား’ လို႔ေခၚတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြ ကိယ
ု ့္ ကုယ
ိ ္ပိုင္ေငြနဲ႔ကိုယ္ ဝယ္ယူ စားေသာက္ႏုိင္ဖို႔ အျပင္ဘက္က မိသားစုဝင္နဲ႔ မိတ္ေဆြေတြက
ေငြေပးသြငး္ ခြင့္ ရွိေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုဇာဂနာနဲ႔အဖြဲ႔ဟာ အက်ဥ္းေထာင္ေတြကို လုိက္ၿပီး ႏုိငင
္ ံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို လိုကလ
္ ံ
ေထာက္ပံ့ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
လာမယ့္ ရက္ပင
ို ္းေတြ အတြင္းမွာေတာ့ အႏုပညာသည္ေတြ ပါဝင္မယ့္ ကိုဇာဂနာနဲ႔ အဖြဲ႔ဟာ ေန႔ခ်င္းျပန္ သြားေရာက္ႏုိငမ
္ ယ့္ ပုသိမ္ ၊ ဘားအံ စတဲ့
အက်ဥ္းေထာင္ေတြကို ထပ္မံ သြားေရာက္ဖုိ႔ ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။
အက်ဥ္းေထာင္ သုးံ ခုက ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို ေထာင္ဝင္စာ သြားေတြ႔ခဲ့တဲ့ ဟာသ သ႐ုပေ
္ ဆာင္ ႏိင
ု ္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ကိုဇာဂနာကို
ကိုဉာဏ္ဝင္းေအာင္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။
ပခုကၠဴေရေဘး အကူအညီ လိုအပ္ဆဲ
2011-10-25
ပခုကၠဴၿမိဳ႕နားက ေရတုိက္စားခံရလုိ႔ လူအေသအေပ်ာက္ ျဖစ္ခတ
ဲ့ ဲ့ ေရႊေခ်ာင္းတေလွ်ာက္က ေရေဘးဒုကသ
ၡ ည္ေတြကို သမၼတဦးသိန္းစိနက
္ ိုယတ
္ ိုင္ ဒီကေန႔
လာေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး တစ္အိမ္ေထာင္ က်ပ္ေငြ (၅) ေသာင္းစီ လွဴဒါန္းသြားေပမယ့္ ဒုကၡသည္ေတြ ေနေရးထိုငေ
္ ရးအတြက္ အေရးေပၚ ေနစရာ အိမ္ေတြနဲ႔
ေဆးဝါးေတြ လုိအပ္ေနဆဲပဲလို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။
AFP
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပုိငး္ ေဒသ ပခုကၠဴ ေရလႊမး္ မုိးမႈေၾကာင့္ က်ိဳးက်ခဲ့ရေသာ ျမစ္ကးူ တံတားကုိ ေတြ႔ျမင္ရစဥ္။ AFP
PHOTO
အစိုးရနဲ႔ မႏၱေလး အေျခစုိက္ ကုမၸဏီသးုံ ခုက ေနစရာအိမ္ေတြ ေဆာက္ေပးမယ္လုိ႔ ကတိေပးၾကေပမယ့္ ဘယ္ေတာ့ ေဆာက္ေပးမလဲဆိုတာ အတိအက်
မသိရေသးေၾကာင္းနဲ႔ အစိုးရက ေၾကညာတဲ့ ပခုကၠဴေရေဘး အေသအေပ်ာက္နဲ႔ လက္ေတြ႔ အေျခအေန ကြာျခားေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံတဦးက RFAကို ေျပာပါတယ္။
“အခု ၃၀၀ ေက်ာ္ေသသြားပါၿပီ၊ ဒါေပမယ့္ အစုးိ ရက ၁၀၀ ေက်ာ္ပဲ ေၾကညာထားတယ္။ အကူအညီနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ မေန႔က စုိငး္ ေမာက္ခမ္းလာတယ္။
တစ္အိမ္ေထာင္ တစ္သိနး္ ဆီေပးတယ္။ အိမ္အလုံး ၅၀၀ လွဴမယ္လုိ႔ ကတိေပးသြားတယ္။ ဦးသိနး္ စိန္က တစ္အိမ္ကုိ ငါးေသာင္းေပးတယ္။ ၿမိဳ႕ခံေတြ လွဴတာက
သိနး္ သုးံ ေထာင္ေက်ာ္ ရွိတယ္။ မႏၱေလးက ကုမၸဏီ ၃ ခုက အိမ္ ၉၅ လုံးလွဴမယ္။ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းက ၅၄ လုံးလွဴတယ္ ေျပာတယ္။”
ပခုကၠဴၿမိဳ႕ ေရႊေခ်ာင္းတေလွ်ာက္ လူအေသအေပ်ာက္ ျဖစ္ရတာဟာ အစုိးရက ႀကိဳတင္ ေၾကညာျခင္းမရွိဘဲ ဆည္ (၃) ခုကို တၿပိဳင္နက္ထဲ ေဖာက္ခ်ရာက
ျဖစ္ရတာလို႔ ၿမိဳ႕ခံေတြက ေျပာပါတယ္။
အိႏိၵယ ျမန္မာနယ္စပ္ ဗီဇာ လုိအပ္ခ်က္ ေလွ်ာ့ေပါ့
2011-10-24
အိႏိၵယ ျမန္မာနယ္စပ္က ႏွစ္ဖက္ ႏိုငင
္ ံသားေတြ ဗီဇာမလိုပဲ နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ျပီး အတြငး္ ပိုင္း (၁၀) မိုင္အထိ တစ္ပတ္ၾကာ ေနထိင
ု ္ခြင့္ေပးဖို႔ ႏွစႏ
္ ုိင္ငံ
အာဏာပုိင္ေတြက သေဘာတူညီၾကတယ္လို႔ The Economic Times သတင္းစာမွာ မေန႔က ေဖာ္ျပပါတယ္။
အိႏိၵယဘက္က မီဇုိရမ္း ျပည္နယ္ က်န္ဖိုင္းခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဆာင္တဲ့ ကိုယစ
္ ားလွယ္ အဖြဲ႕ နဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔
ဖလမ္းၿမိဳ႕မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ စေနေန႔က ေတြ႕ဆုံ သေဘာတူညီခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
မီဇိုရမ္းျပည္နယ္မွာ တရားမ၀င္ အလုပလ
္ ုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြကေတာ့ အရင္ကတည္းက မီဇရ
ို မ္း ျပည္နယ္ဘက္ကို လြတလ
္ ြတ္လပ္လပ္
သြားလာေနၾကတာ ျဖစ္တယ္လို႕ ဆိုၾကပါတယ္။

အိႏိၵယနဲ႔ ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံ နယ္နမိတဟ
္ ာ ထူထတ
ဲ ဲ့ သစ္ေတာေတြ၊ ေတာင္တန္းေတြ နဲ႔ မိုငတ
္ စ္ေထာင္ေက်ာ္ အရွည္ရွိပါတယ္။ မီဇိုရမ္းျပည္နယ္ နဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္
နယ္စပ္ အပါအ၀င္ မဏိပူ ျပည္နယ္ မုိးေရးၿမိဳ႕ နဲ႔ စစ္ကင
ို ္းတိင
ု ္း တမူးၿမိဳ႕ တုက
ိ႔ ို နယ္စပ္ ကုနသ
္ ြယ္ေရးေတြ ဖြင့္လွစထ
္ ားၾကေပမဲ့ ေမွာင္ခို အေရာင္းအ၀ယ္ ကသာ
အဓိက က်ေနတယ္လို႕ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။
တိုငး္ ရင္းသား လူငယ္ႏွစ္ဥးီ ကေနဒါ အစိးု ရနဲ႔ ေတြဆ
႔ ုံ
2011-10-24
ကေနဒါႏိုင္ငက
ံ ို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ထိုင္းအေျခစိက
ု ္ တိင
ု ္းရင္းသား လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးဟာ ျမန္မာႏိုငင
္ ံက လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဴိးေဖာက္မွဳေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႕
ကေနဒါ အစိုးရ အပါအ၀င္ လူမွဳ အဖဲြ႕အစည္းေတြ၊ ျပည္သူေတြနဲ႕ေတြ႔ဆံု တင္ျပေနပါတယ္။
(Photo: Free Burma Rangers)
အစိုးရ စစ္တပ္၏ လိက
ု ္လံ တိက
ု ္ခက
ို ္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေတာေတာင္မ်ားထဲတြင္ ထြက္ေျပး ပုနး္ ေအာင္းေနရေသာ ကရင္ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားကို
ေတာတြင္းတေနရာမွာ ေတြ႕ရပံု ျဖစ္ပါသည္ ။ (Photo: Free Burma Rangers)
ျမန္မာျပည္မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္ တက္လာေပမဲ့ အေထြေထြ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေန ေတြက တိးု တက္ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသးတဲ့ အျပင္၊ ကခ်င္၊
ရွမး္ နဲ႕ ကရင္ေဒသေတြမွာ တိုကပ
္ ဲြေတြ ျဖစ္ပြားေနတာေၾကာင့္ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ အမ်ားအျပား တိုးပြားလာေနေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အမ်ားအျပား
ေထာင္ေတြထဲမွာ ရွိေနေသးတာေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲေနျပီလို႔ အေျပာ မေစာဖို႕ ကေနဒါ အစိုးရကို တင္ျပမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ တိုငး္ ရင္းသား လူငယ္မ်ား အင္အားစု
အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဳး ကိုေအာင္ႏိုငစ
္ ိုး က ေျပာပါတယ္။
ကေနဒါႏိုင္င ခ
ံ ရီးစဥ္မွာ ကိုေအာင္ႏိုငစ
္ ိုးနဲ႕အတူ မြန္လင
ူ ယ္တိုးတက္ေရးအဖဲြ႕က မိအိုကစ
္ ြန္းလည္း ပါ၀င္ ပါတယ္။
တနလၤာေန႔က ျမန္မာ့အေရး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ Parliamentary Friends of Burma (PFOB) ဥကၠ႒ ကေနဒါ လႊတ္ေတာ္အမတ္ Jim Jerygennis အပါအ၀င္
ေလဘာပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ လူမွဳ အဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ အဂၤါေန႕မွာ ကေနဒါ ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာနက တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႕ေတြ႕ဆံုဖို႕ ရွိပါတယ္။
တိုငး္ ရင္းသား လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ခရီးစဥ္ကို ကေနဒါ အေျခစိုက္ NGO အဖဲြ႔ေတြျဖစ္တဲ့ ကေနဒါ မိတေ
္ ဆြမ်ား အဖဲြ႕ CFOB/ CUPE နဲ႕ CUSO-VSO သံးု ဖြဲ႕
ပူးေပါင္း စီစဥ္ခတ
ဲ့ ာလို႔ သိရပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို Wall Street Journal ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း
2011-10-24
အေနာက္ႏုိငင
္ ံေတြက ျမန္မာအစိုးရ အေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ပိတဆ
္ ို႔အေရးယူမႈုေတြ ရုပ္သိမး္ ဖို ့ အခ်ိန္မတန္ေသးေၾကာင္း အေမရိကန္အေျခစိက
ု ္ Wall Street
Journal က သီးသန္႔ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းစဥ္မွာ ျမန္မာ့ဒီမက
ုိ ေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ က ေျပာပါတယ္။ မေန႔က Wall Street Journal
သတင္းေထာက္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္မွာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ၊ တရားဥပေဒ စိးု မိုးေရး၊ အစိုးရနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေနတဲ့ ကိစၥ စတာေတြအေပၚ သတင္းေထာက္ရဲ႕
ေမးျမန္းခ်က္ေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ တာပါ။
NLD
NLD အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရံုးမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔အခမ္းအနားမွာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိနခ
္႔ ြန္းေျပာဆုေ
ိ နစဥ္။
အေမရိကန္ အစိုးရက ခ်မွတထ
္ ားတဲ့ ျမန္မာ အစိုးရ အေပၚ ပိတဆ
္ ို႔ အေရးယူမႈဆိုငရ
္ ာ JADE ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မွာ- ႏုိင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသား အားလံးု
လႊတ္ေပးရမယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ တုိငး္ ရင္းသားအဖဲြ႔ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးရမယ္၊ စစ္ပဲြေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ ေဒသေတြက
တုိငး္ ရင္းသားလူထုေတြကို လူသားခ်င္း စာနာမႈဆင
ို ္ရာ အကူအညီေတြ နုင
ိ ္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းေတြ အေနနဲ႔ သြားေရာက္ ကူညီခြင့္ ရိရ
ွ မယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေထာက္က ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က- မိမိတို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ေနတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တုိငး္ ရင္းသားေတြ
မပါေသးပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြ အထူးသျဖင့္ စစ္ပဲြေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ ေဒသေတြမွာ လူသားခ်င္းစာနာတဲ့ အကူအညီ သြားေရာက္ေပးပိုင္ခြင့္
မရိွေသးပါဘူးလို႔ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ လက္ရိွ အေမရိကန္အစိုးရက ခ်မွတ္ထားတဲ့ ပိတဆ
္ ို႔ အေရးယူမႈေတြ ရုပ္သိမး္ ေရးအတြက္ သူတို႔ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ အခ်က္ေတြ မျပည့္ဝေသးဘူးဆိုရင္
မိမိအေနနဲ႔ အေမရိကန္အစုိးရရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံမွာျဖစ္ေႀကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငမ
ံ ွာ တရားဥပေဒ စိးု မိးု မႈ မရိေ
ွ သးေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္တဲ့ တရားစီရင္မႈ ရိမ
ွ ွသာ နိုငင
္ ံတကာက ရင္းႏီွးျမႇပႏ
္ ွံမႈေတြ အတြက္ ဥပေဒအရ
အာမခံခ်က္ရိွမွာ ျဖစ္သလို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ လည္း ရိွမွာျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ သတင္းေထာက္ရဲ႕ ေမးျမန္းခ်က္တခုကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပန္လည္
ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။
http://www.rfa.org/burmese
ထုိငး္ ေရေဘးေၾကာင့္ ျမန္မာအလုပသ
္ မားမ်ား ရပ္တည္ေရးခက္ခဲ
By featured, ဧရာ၀တီ on October 25, 2011 7:14 pm in သတင္း / 1 comment, Hits: 1221

ထုိငး္ ႏုိငင
္ ံတြင္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ျမန္မာအလုပသ
္ မားမ်ား ရပ္တည္ရန္ အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆင
ို ္ေနရၿပီး ျမန္မာအလုပသ
္ မား ၂၀၀၀၀ခန္႔ ေနရပ္သို႔ ျပန္သြားၿပီ
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဘန္ဘ
႔ ူေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဖုစာစမ္ပ္ရပ္ကြက္ ၃ ေရႀကီးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ၿငိမး္ ေဇာ္ / ဧရာဝတီ)
ျမန္မာအလုပသ
္ မားမ်ားသည္ ယခင္တပတ္ စေနေန႔မွ စတင္၍ ေန႔စဥ္လူ ၅၀၀ ခန္႔ ေနရပ္သို႔ ျပန္ေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုင္း – ျမန္မာ နယ္စပ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္
လူပြဲစားမ်ားက နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ေပါင္း၍ အဓမၼ ေငြေၾကး ေကာက္ခမ
ံ ႈမ်ား ျပဳလုပေ
္ နေၾကာင္း၊ လမ္းခရီးတြင္ အခက္အခဲႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ၾကရေၾကာင္း
အလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြကသ
္ ူမ်ားက ေျပာသည္။
ေနရပ္ျပန္သမ
ူ ်ားအနက္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕အထိ လံုၿခံဳစြာ အခမဲ့ သြားေရာက္ႏုိင္သူ ဦးေရမွာ ၄၁ ဦးသာရွိသည္။
ထိသ
ု ူမ်ားကို ထိုင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ျမန္မာသံရးုံ က ကားျဖင့္ ပိေ
ု႔ ဆာင္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေရေဘးဒုကၡ အခံစားရဆံုးျဖစ္သည့္ ပထံုဌာနီေဒသရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တေက်ာင္းတြင္ ယာယီ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ဖြငလ
့္ ွစ္ထားေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္ စုစုေပါင္း
လူ ၄၀၀ အနက္ ျမန္မာျပည္သား ၂၀၀ ခန္႔ ရွိေနေၾကာင္း Migrant Working Group အဖြဲ႔မွ အမည္မေဖာ္လိုသူ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သား တဦးက ဧရာဝတီကို
ေျပာသည္။
ေရေဘးဒုကၡသည္ ျမန္မာျပည္သားမ်ားကုိ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း (HRDF)၊ ထိင
ု ္းႏိင
ု ္ငံရွိ ျမန္မာ သံ႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီးတိက
ု႔ အကူအညီမ်ား
ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
ထုိငး္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ အဖြဲ႔အစည္းတခ်ိဳ႕က အကူအညီမ်ား ေထာက္ပေ
ံ့ ပး ေသာ္လည္း လူဦးေရ မ်ားျပားလြန္းသည့္ အတြက္ အဆင္မေျပေၾကာင္း
ေရေဘးဒုကၡသည္ ျမန္မာတဦးက ေျပာသည္။
ထုိငး္ ႏုိငင
္ ံတြင္ ျမန္မာျပည္သား ၂ သန္းမွ ၄ သန္းၾကားရွိၿပီး ေနထိုငလ
္ ုပက
္ ိုင္ခြင့္ အေထာက္ အထား လက္မွတ္ ျပဳလုပထ
္ ားသူ ၁ သန္းေက်ာ္ ရွရ
ိ ာ
ေရေဘးသင့္ေဒသတြင္ အလုပလ
္ ုပ္ေနသူ ျမန္မာအေရအတြက္ သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ရွႏ
ိ ုိင္သည္။
ထုိငး္ ႏိုငင
္ ံ အႏွံ႔ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ အနည္းဆံးု လူ ၃၅၆ ဦး ေသဆံုး၍ လူဦးေရ ၁၁၃၀၀၀ ခန္႔ ေရေဘး ဒုကၡသည္ အျဖစ္ အခက္ အခဲႏွင့္ ႀကံဳေနရေၾကာင္း အပတ္စဥ္
ထုတ္လႊင့္ေနသည့္ ေရဒီယို မိနခ
္႔ ြန္းတြင္ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥ ယင္လပ္ ရွင္နာဝပ္က ေျပာခဲ့သည္။
ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားအရ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ဒြနေ
္ မာင္းေလဆိပ္အတြင္း ေရဝင္သျဖင့္ ေလဆိပ္ကို ပိတထ
္ ားရေၾကာင္း၊ ေဆးရံုတခ်ိဳ႕မွ လူနာမ်ားကို
ေဘးလြတရ
္ ာသို႔ ေရႊ႕ထားရေၾကာင္းႏွင့္ ဘန္ေကာက္ အပါအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၁ ၿမိဳ႕နယ္ကို ယခုလ ၂၇ မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ႐ုးံ ပိတရ
္ က္အျဖစ္
ထုိငး္ အာဏာပိုင္မ်ားက အေရးေပၚ ေၾကညာထားေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုလက္ရတ
ွိ ြင္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၃၀၀ နီးပါးႏွင့္ ၂၄ နာရီဖြငလ
့္ ွစ္ေသာ 7-11 စတိုး ၂၇၀ ေက်ာ္ ပိတ္လက
ို ္ရၿပီဟု ဘန္ေကာက္ပို႔စ္
သတင္းဝက္ဘဆ
္ ုိကတ
္ ြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ထုိငး္ ႏိုငင
္ ံအႏွံ႔အျပား ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းတခ်ိဳ႕လည္း ေစ်းတက္သြားသည္။ ယခင္ ၅ ဘတ္သာ ေပးရေသာ ေရသန္႔ဗူး တဗူးလွ်င္
ေရေဘးက်ေရာက္သည့္ ေဒသမ်ား၌ ယခုအခါ ၄၅ ဘတ္အထိ ေပးဝယ္ ေနရေၾကာင္း သိရသည္။
ထိုငး္ ႏိုငင
္ ံတြင္ ေရေလွာင္တမံ ၃၃ ခုရွိၿပီး တခ်ဳိ႕ ေရေလွာင္တမံမ်ားမွ ေရမ်ား ဖြင့္ခ်ခဲ့မႈေၾကာင့္ ဆူခိုထင
ို ္း၊ ဖိက်စ္၊ နခြန္စ၀မ္၊ ဦးထုင
ိ ္းဌာနီ၊ ခ်ဳိငန
္ ၊ ဆင္ဘရ
ူ ီ၊
အန္ေထာင္း၊ အယုဒယ
ၶ ၊ လြတဘ
္ ူရီ၊ ဆလာဘူရီ၊ ဆူဖန္ ဘူရီ၊ ပထံု ဌာနီ စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရလႊမး္ မိုးမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ယခုလက္ရွိတြင္

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြငး္ ေရလႊမ္းေနၿပီ ျဖစ္သည္။
ေအာက္တိုဘာ ဒုတိယပတ္အတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္၏ တြကခ
္ ်က္မႈအရ ယင္းေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ဘတ္ ဘီလယ
ီ ံ ၁၀၀ ခန္႔ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃. ၃
ဘီလီယံခန္႔) ဆုးံ ႐ႈံးမႈ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ပေလာင္ေဒသ ဘိနး္ စိုက္ပ်ိဳးမႈ ႏွစဆ
္ နီးပါးတိးု ဟု PWO ေျပာ
By featured, ဧရာ၀တီ on October 25, 2011 7:20 pm in သတင္း / 1 comment, Hits: 681

ရွမး္ ျပည္ေျမာက္ပိုငး္ ပေလာင္ေဒသတြင္ ဘိနး္ စိုကပ
္ ်ိဳးထုတ္လုပမ
္ ႈမွာ ယခင္ထက္ ႏွစ္ဆနီးပါးတိုးလာသည္ဟု ပေလာင္အမ်ိဳးသမီး အစည္းအရံုး (PWO)က
ေျပာဆိလ
ု ိုက္သည္။
“အဆိပ္သင့္ေနဆဲ” (Still Poisoned) အမည္ရိွ အစီရင္ခစ
ံ ာ
ယေန႔ထုတ္ျပန္သည့္ PWO ၏ “အဆိပသ
္ င့္ေနဆဲ”(Still Poisoned)အမည္ရိွ အစီရင္ခံစာ၌ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်းရြာ ၁၅ ရြာတြင၂
္ ၀၁၀ ျပည့္ ႏို၀င္ဘာ
ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခ်ိနမ
္ ွစ၍ ဟက္တာ ၁၁၀၀ ေက်ာ္ ဘိနး္ စိုက္ပ်ိဳးမႈ တိးု လာေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ သည့္ ၂ ႏွစ္တာ ကာလတြင္ ၇၈ ရာခိင
ု ္ႏႈနး္ ေက်ာ္ တိးု လာေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားသည္။
ယင္း အစီရင္ခစ
ံ ာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွငး္ လင္းပြဲတရပ္ကိုလည္း ထိုင္း -ျမန္မာ နယ္စပ္ တေနရာတြင္ က်င္းပသည္။
PWO ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ေလြးေႏြေႏွာင္း(လိုည္းေႏြေႏွာင္း)က“မႏွစ္က အဆိပသ
္ င့္ေတာင္တန္း ေနာက္ဆက္တြဲ အဆိပ္ သင့္ေနဆဲ အစီရင္ခံစာကို
ထုတ္ရတာက မႏွစက
္ အဆိပ္သင္ေ
့ တာင္တန္း ေဖေဖာ္၀ါရီလ၂၆ ရက္ ေန႔ထုတတ
္ ယ္၊၂၈ ရက္ေန႔ဆိုရင္ပဲ ခလရ ၁၄၄ နမ္ခ
့ မ္း ေဒသတ၀ိုကက
္ စစ္တပ္နဲ႔
ေဒသအာဏာပိုင္ေတြကို ဘိန္းရာဇာ ပန္းေဆးေက်ာ္ျမင့္က ဘိန္း ခင္းေတြမဖ်က္ဖို႔ က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ လာဘ္ ထိုးေပးလိက
ု ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ပေလာင္ေဒသ
နမ့္ခမ္းနဲ႔မန္တံုမွာ လံးု ၀ ေလ်ာ့နည္း သြားတာမရိွဘူးဆိုတာကို PWO အေနနဲ႔ မီးေမာင္း ထိးု ျပခ်င္တယ္”ဟု ယေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ ေဒသတြငး္ ဘိနး္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈကို အာဏာရ အစိးု ရပါတီ ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံခ
့ ိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ ေရြးခ်ယ္ခံအမတ္
တဦးလည္းျဖစ္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ျပည့္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ တဦးလည္း ျဖစ္သည့္ ပန္းေဆး ေက်ာ္ျမင့္ က ဦးေဆာင္ေနသည္ဟလ
ု ည္း ေလြးေႏြေႏွာင္း က ဆုသ
ိ ည္။
ပန္းေဆး ေက်ာ္ျမင္သ
့ ည္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးဆင္းစဥ္က ၎အႏိုင္ရရိွခဲ့ပါက ေဒသတြင္း ရြာသားမ်ားအေနႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ၅ နွစ္
ဘိနး္ စိုကခ
္ ြင့္ျပဳမည္ဟုဆက
ို ာ မဲဆြယ္စည္းရံးု ခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာအတြက္ ကြငး္ ဆင္းခဲ့သည့္
ေက်ာင္းသူ တဦးကလည္း ေျပာသည္။
ပေလာင္လူထု၏ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပမ
္ ႈႏွငသ
့္ ံုးစြဲမႈသည္ ေက်းရြာတရြာတြင္အသက္ ၁၅ ႏွစ္အထက္ အမ်ိဳးသား ၉၀ ရာခိုင္
ႏႈနး္ ေက်ာ္မွာ ဘိန္းျဖဴ(သို႔)ဘိန္းမည္း စြဲေနသည္ကိုေတြ႔ရိွရေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲသ
့ ည့္ ၂ ႏွစ္တာ ကာလထက္၂ ဆနီးပါးမ်ားျပားလာ ေၾကာင္းလည္း အစီရင္ခံစာ၌
ပါရွိသည္။
ပေလာင္ေဒသခံတဦးက“ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပင
ို ္း ပေလာင္ေဒသမွာ ဘိနး္ စိုကပ
္ ်ိဳးတာနဲ႔ ဘိန္းစားတဲ့လူက ပိုမ်ားလာတယ္၊ ပန္းေဆးေက်ာ္ျမင့္
လႊတ္ေတာ္ကယ
ို ္စားလွယ္ ျဖစ္လာၿပီဆိုေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ေရာင္း၀ယ္စိုကပ
္ ်ိဳးတာေတြအတြက္ သူ႔မွာလုပ္ပိုင္ခြငေ
့္ တြ ပိုရလာတယ္”ဟု ေျပာသည္။
နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြငး္ ရိွ ဘိန္းစိက
ု ္ပ်ိဳးမႈအမ်ားစုသည္ ပန္းေဆးေက်ာ္ျမင့္၏ တိုက္ရက
ို ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြငရ
္ ွိေနၿပီး ၎၏ ပန္းေဆး ေက်းရြာ၌
ဘိနး္ စိုကပ
္ ်ိဳးေျမသည္ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘိန္းစိုက္ရာသီတြင္ ဧက ၁၀၀၀ ခန္႔ရိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘိန္းစိုက္ ရာသီတြင္ ဧက ၁၄၀၀ အထိ တိုးလာသည္ဟု
အစီရင္ခံစာတြင္ မွတတ
္ မ္းဓာတ္ပံု ေျမပံုအညြန္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ပေလာင္ေဒသအတြငး္ ဘိနး္ စိက
ု ္ပ်ိဳး သံးု စြဲမႈမ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္ၿပီး PWO သည္ ယမန္ႏစ
ွ ္က “အဆိပသ
္ င့္ ေတာင္တန္းမ်ား” အမည္ရွိအစီရင္ခံစာကို
ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၂၀၁၁ ခုႏစ
ွ ္ စသည္ျဖင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ထုတေ
္ ၀ခဲ့သည္။
အေမရိကန္ကုိယစ
္ ားလွယ္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ဒုအႀကိမ္သြားေရာက္
By featured, ခင္ဦးသာ on October 25, 2011 6:38 pm in သတင္း / 5 comments, Hits: 1728

အေမရိကန္ အစုိးရ၏ ျမန္မာႏိုငင
္ ံဆိုင္ရာ အထူးကိုယစ
္ ားလွယ္ ဒဲရက္မစ္ခ်ယ္သည္ တနလၤာေန႔က ျမန္မာႏုိငင
္ ံသုိ႔ ေရာက္ရိွလာျပီး ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး
ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္၊ ျပည္သလ
ူ႔ ႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔နင
ွ ့္ သီးျခားစီ ေတြဆ
႔ ုံခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။
စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ျမန္မာျပည္ပထမခရီးစဥ္အတြငး္ ေတြ႔ရသည့္ ျပည္သလ
ူ႔ ႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ႏွင့္ အေမရိကန္ အထူးကိယ
ု ္စားလွယ္ မစၥတာ
ဒဲရက္မစ္ခ်ယ္ (ဓာတ္ပုံ - AP)
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳၾကေသးေပ။
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အေမရိကန္သံရုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္မူ “မစၥတာမစ္ခ်ယ္က ျမန္မာအာဏာပုိင္တုိ႔ႏွင့္ေတြ႔ဆုံတုိငး္ အေမရိကန္အစုိးရ ကာလၾကာရွည္
ေထာက္ျပေျပာဆုိခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေလ့ရိွသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ထုိအခ်က္မ်ားတြင္ အတုိက္အခံ၊ တုိငး္ ရင္းသားအင္အားစုတႏ
ုိ႔ ွင့္ ေတြဆ
႔ ုံေဆြးေႏြးေရး၊ တုိငး္ ရင္းသားလူနည္းစုတုိ႔အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ အဆုးံ သတ္ေရး၊
အားလုံးေသာ ႏုိင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး စသည္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။
ယခင္တပတ္ကျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံဆည္ တည္ေဆာက္ေရး စီမက
ံ ိန္း ဆိုင္းင့ံထားမႈ ႏွင့္
ႏိုင္ငေ
ံ ရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀ ေက်ာ္လႊတ္ေပးျခင္း စသည့္ ျမန္မာအစုိးရ၏ လုပ္ရပ္တို႔ကို မစၥတာမစ္ခ်ယ္က ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ က်န္ရိွေနေသာ ႏိုငင
္ ံေရး
အက်ဥ္းသားမ်ား ျခြင္းခ်က္ မရွိ လႊတ္ေပးေရးကုလ
ိ ည္း ေတာင္းဆိေ
ု ၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
မစၥတာ ဒဲရက္ မစ္ခ်ယ္သည္ ျမန္မာႏိင
ု ္ငံဆင
ို ္ရာ အထူးကိယ
ု ္စားလွယ္ အျဖစ္ ၂၀၁၁ ခုႏစ
ွ ္၊ ၾသဂုတလ
္ ၁၅ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ သူ၏ တာ၀န္ႏင
ွ ့္
၀တၱရားမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငသ
ံ ုိ႔ မၾကာခဏ လာေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အေမရိကန္သံရးုံ ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ပထမဆုံးခရီးစဥ္အျဖစ္ စက္တင္ဘာလ ပထမပတ္ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငသ
ံ ို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္
အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွငလ
့္ ည္း ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာအစုိးရက ျမစ္ဆုံဆည္ စီမက
ံ ိန္း ဆုိင္းင့ံရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ တရုတႏ
္ ုိင္ငက
ံ မေက်မနပ္ျဖစ္ခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း
ထုဆ
ိ ုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ တရုတ္ၾသဇာလႊမး္ မုိးေနျခင္းမွ တန္ျပန္ ခ်ိန္ခြငလ
္ ွ်ာညိွမႈအျဖစ္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငတ
ံ ုိ႔က ရႈျမင္ၾကေၾကာင္း အကဲခတ္မ်ားက
သုးံ သပ္ေနၾကသည္။
အက်ဥ္းသားတခ်ဳိ႕လႊတ္ေပးျခင္း၊ ဒီမက
ုိ ေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြဆ
႔ ုံေဆြးေႏြးမႈ အစျပဳျခင္း စသည့္ ႏုိငင
္ ံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ေပၚေပါက္လာျပီးေနာက္ အေမရိကန္အစုိးရကလည္း ႏိင
ု ္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္အား ၀ါရွငတ
္ န္သုိ႔ လာေရာက္ခြင့္ျပဳခ့ဲသည္။
ျမန္မာႏုိငင
္ ံ၏ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုင
ိ ္ရာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အေနာက္ႏင
ုိ ္ငံတက
ုိ႔ ျမန္မာအစုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ခရီးသြားလာခြင့္
ကန္သ
႔ တ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏုိငင
္ ံအေပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ျခင္း က့သ
ဲ ုိ႔ေသာ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။
ယခင္တပတ္ တနလၤာေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ မစၥတာ ဒဲရက္ မစ္ခ်ယ္က ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသား
ဒီမက
ုိ ေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြကႏ
္ ုိင္ေရးအတြက္ ႏုိငင
္ ံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပတ
ုံ င္ျခင္းဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းကုိ အေမရိကန္ အစုးိ ရက ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္ဟု
ေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာအစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း အေမရိကန္၏ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ ဖယ္ရွားရန္အတြက္
ထပ္မံလုပေ
္ ဆာင္ျပရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အေမရိကန္အစိးု ရက ယခု လဆန္းပုိင္းတြင္ ေျပာဆိုခသ
့ဲ ည္။
ျမန္မာႏုိငင
္ ံတြင္ အရပ္သား အစိုးရသစ္ ေပၚေပါက္လာေသာ္လည္း ဒီမက
ို ေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲတးို တက္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုငင
္ ံအေပၚ
ပိတဆ
္ ို႔ အေရးယူမႈကို သက္တမ္း တႏွစတ
္ ိုးရန္ အေမရိကန္ အထက္လတ
ႊ ္ေတာ္က ျပီးခ့ဲသည့္လတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ့ဲသည္။ အေမရိကန္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ
ဒဏ္ခတ္ပိတဆ
္ ို႔ေရး ဥပေဒကုိ ၂၀၀၃ ခုႏစ
ွ ္တြင္ ျပ႒ာန္းၿပီး ႏွစ္စဥ္ သက္တမ္း တိုးေနျခင္းျဖစ္သည္။
ပခုကၠဴ ေရေဘး ကယ္ဆယ္ေရး အခက္အခဲမ်ားရွိေန
By featured, ရန္ပိုင္ on October 25, 2011 5:35 pm in သတင္း / 1 comment, Hits: 1290

လူဥးီ ေရ ၁၀၀ ေက်ာ္ေသဆုးံ ၿပီး အိမ္ေျခေပါင္း၂၀၀၀ ေက်ာ္ ေရေမ်ာမႈႀကံဳခဲ့ရသည့္ မေကြးတိုငး္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားကုိအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္

လူမက
ႈ ယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားက သြားေရာက္ကူညီၾကသည္။
ေနအိမ္မ်ားေမ်ာပါသြားၿပီး ခ်ိဳင္၀
့ ွမ္းျဖစ္က်န္ခဲ့သည့္ ေရႊေခ်ာင္းတံတားအနီးေနရာ (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
ၿပီးခဲသ
့ ည့္ ေအာက္တဘ
ုိ ာ ၁၉ရက္၊၂၀ရက္ ႏွစ္ရက္ဆက္တက
ုိ ္ မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြနး္ သည့္အတြက္ ပခုကၠဴခရုိင္ အတြင္း ေသ ဆုးံ သူ ဦးေရ ၁၀၆ ဦးရွိၿပီး
ေရေမ်ာ အိမ္ေထာင္စု အိမ္ေျခ ၂၀၂၃ အိမ္ ရွိေၾကာင္း ယမန္ေန႔ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေရး သားထားသည္။
ယေန႔နံနက္က မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ ဦးစီးသည့္ အမရသုခ ကုသုိလ္ျဖစ္ ေဆးအဖြဲ႔၊ စိမး္ ေရာင္စုိ လူမႈေရးအဖြဲ႔၊ ျမင့္ျမတ္ဧရာ၀တီ လူမက
ႈ ြန္ရက္၊
ဘ၀အလင္း လူမႈေရးအဖြဲ႔၊ အစၥလမ္ ဘာသာေရး အဖြဲ႔၀င္မ်ား ပါ၀င္ၿပီး ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ ကမၼၿမိဳ႕ စသည့္ ေဒ သ မ်ားရွိ ေရေဘးသင့္ ျပည္ သူမ်ားကုိ ေငြႏင
ွ ့္
အစားအေသာက္မ်ားအျပင္ က်န္းမာေရး ေစာင္ေ
့ ရွာက္မႈ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စိမ္းေရာင္စုိ အဖြဲ႔၀င္ တဦးက ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။
“ပခုကၠဴေရေဘးအရင္ ေက်ာက္ဆည္ ေရေဘးနဲ႔ တျခား သဘာ၀ ေဘးေတြကုိ လွဴေနရတာနဲ႔ အခုေလာေလာဆယ္ က်ေနာ္တုိ႔ လည္း က်ပ္ သိနး္ သုးံ ဆယ္
ဖုိးေလာက္ပဲ လွဴႏုိင္တယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။
မႏၲေလး – ပခုကၠဴ ကားလမ္းတေလွ်ာက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေရေဘးေၾကာင့္ သီးႏွံစိုကခ
္ င္းမ်ား ပ်က္စးီ ေနေၾကာင္း၊ စား၀တ္ေနေရး အတြက္ ေရရွည္တြင္
ထိခက
ုိ ္လာႏုိငေ
္ ၾကာင္း၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ ေရႊေခ်ာင္းတံတား က်ိဳးသြားသည့္အတြက္ ကားမ်ားမွာ ေခ်ာင္းအတြင္းမွ
ျဖတ္သန္းသြားလာေနရေၾကာင္း စိမ္းေရာင္စုိ အဖြဲ႔၀င္က ဆက္ေျပာသည္။
ယေန႔နံနက္ပုိင္းက ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားကုိ သမၼတ ဦးသိနး္ စိန္ႏင
ွ ့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ ရွိသည့္အတြက္
မႏၲေလး – မုံရြာ – ပခုကၠဴ ကားလမ္းရွိ ေက်ာက္ေလွကား ေက်းရြာတြင္ ခရီးသည္တင္ ကားမ်ားႏွင့္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ကားမ်ားကုိ ေဒသ အာဏာပုိင္မ်ားက ၃
နာရီခန္႔ ရပ္နားေစာင့္ဆင
ို ္း ေစခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
တနဂၤေႏြေန႔ကလည္း ဒုသမၼတ ေဒါက္တာစုင
ိ ္းေမာက္ခမ္း၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မဖ
ႈ ြံၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဒုဗလ
ုိ ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိနး္ ေဌး
ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား ေရေဘးသင့္ ေဒသသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဒု သမၼတ ေဒါက္ တာ စိင
ု ္းေမာက္ခမ္းက ေဆာက္လပ
ု ္ေရး ပစၥည္းႏွင့္
စားေသာက္ကန
ု ္အတြက္ က်ပ္ သိန္း ၅၀၀ လွဴဒါန္းေၾကာင္း၊ ေထာက္ပေ
ံ့ ငြအျဖစ္ ေသဆုံးသူ ၁၀၆ ဦးအတြက္ က်ပ္ ၉၂ သိန္း ၅ ေသာင္း၊ ေရေမ်ာ အိမ္ေျခ၂၀၂၃
အိမ္ အတြက္ က်ပ္ ၁၀၁၁ ဒသမ ၅ သိန္း တို႔ကို လွဴဒါန္းေၾကာင္း ယမန္ေန႔ထတ
ု ္ အစုိးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ထိသ
ု ုိ႔ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းၿပီး ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕အတြင္း ေရႊေခ်ာင္း ေခ်ာင္းတံတား က်ိဳးခဲ့ၿပီး ေခ်ာင္းအနီး အမွတ္ ၃
ေဒါင္းလွ ရပ္ကြက္ ၁ လမ္း၊၂ လမ္းႏွင့္ ၃လမ္းရွိ အိမ္မ်ား ေရတြင္ေမ်ာပါကာ အေသအေပ်ာက္မ်ားျပားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေ
္ ၾကာင္း သိရ သည္။
ယခုအခါ ေရေဘးသင့္ျပည္သူေပါင္း ၁၆၀၀ ခန္႔အတြက္ တိေလာကရာမ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း၊ မတၱေထာင္ႏင
ွ ့္ မိုးကုတ္ ၀ိပသနာ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားကို
ဖြင့္လစ
ွ ္ထားသည္။
ေရေဘးသင့္သမ
ူ ်ားအတြက္ ပခုကၠဴ-ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ကားလမ္းနေဘး ေခ်ာက္ကန္ရြာအနီးတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ အျခားေဒသမ်ားတြင္
အိမ္ေထာင္စစ
ု ာရင္းမရွိဘဲ ေနထိုငသ
္ ူမ်ားႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သမ
ူ ်ား ရွိေနေၾကာင္း ပခုကၠဴၿမိဳ႕ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးက ေျပာသည္။
ထိသ
ု ုိ႔ အာဏာပိုင္မ်ားက ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ေနထိုငသ
္ ူမ်ား မပါ၀င္သျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြကမ
္ ွ
ေရေဘးသင့္မသ
ိ ားစု ၃၀၀ ေက်ာ္ အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း တိေလာကရာမ ေက်ာင္း ေရေဘး ကယ္ ဆယ္ ေရး စခန္းမွ ဦးပဥၨင္းတပါးက မိန္႔သည္။
“လက္ရိွေတာ့ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းရွိတသ
ဲ့ ူေတြအတြက္ ျပန္လည္ေနရာထားေပးမယ့္ အစီအစဥ္က ပိေ
ု သခ်ာတယ္၊ က်န္တာေတြကို ဘယ္လစ
ို ီစဥ္မလဲဆိုတာ
အာဏာပိုင္ေတြအေပၚ မူတည္တယ္”ဟု မိးု ကုတ္ ၀ိပႆနာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမွ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉး တဦးက ဆိသ
ု ည္။
အမွတ္၃ ေဒါင္းလွရပ္ကက
ြ ္၂လမ္းႏွင့္ ၃လမ္းအနီးတြင္ ေနထိုငသ
္ ူတခ်ိဳ႕မွာ က်ဴးေက်ာ္ေနထိင
ု ္ၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ကယ္ ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္
ေကာက္ယူသည့္ စာရင္းမ်ား၌ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုငသ
္ ူေပါင္း ၃၀၀ေက်ာ္ ရွိေနေၾကာင္း မတၱေထာင္ ေက်ာင္း ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရး စခန္းကလည္း ေျပာသည္။
တိေလာကရာမ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းတြင္ ေနထိင
ု ္သူတဦးက“ေနရာျပန္မခ်ေပးမွာစိုးလို႔ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမွာပဲ ေနေနၾကဦးမွာ၊ ကိယ
ု ့္ေနရာျပန္ၿပီး
ျဖစ္သလိုေလး ေနလိုက္ရင္ ျပန္လည္ ေန ရာခ်ေပးတဲ့ အထဲမွာ မပါတာမိ်ဳးေတြ ခဏခဏၾကားေနေတာ့ ကယ္ ဆယ္ေရး စခန္းမွာပဲေနဦးမွ”ဟု ေျပာသည္။
မေကြးတိုငး္ ဆိတ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ ၂၅ ရြာမွ ေရေဘးဒုကသ
ၡ ည္ ၂၀၀၀၀ နီးပါးလည္း အေရးေပၚအကူအညီမ်ား လိုအပ္ေန သည္ ဟု 7day သတင္းဂ်ာနယ္
အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဧရာ၀တီ သတင္းေထာက္ ျမတ္မိုး ပူးေပါင္း ေရးသားသည္။
ပခုကၠဴ ေရေဘး ဓာတ္ပုံမ်ား ၾကည့္႐ႈရန္
http://www.irrawaddyblog.com/2011/10/blog-post_4111.html
http://www.irrawaddyblog.com/2011/10/blog-post_24.html
စီးပြားေရး ပိတဆ
္ ို႔မႈ ရုပသ
္ ိမ္းရန္ ေစာေသးေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ
By featured, ဧရာ၀တီ on October 25, 2011 5:39 pm in သတင္း / 17 comments, Hits: 3618

အေမရိကန္ႏုိင္ငံအပါအဝင္ အေနာက္ႏင
ုိ ္ငံမ်ား၏ ဒဏ္ခတ္ပိတဆ
္ ုိ႔မႈမ်ား မရုပ္သမ
ိ ္းမီ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ အေျပာင္းအလဲ မ်ားစြာလုပ္ရန္လိုေသးေၾကာင္း
ျမန္မာ့ဒီမက
ို ေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က The Wall Street Journal သတင္းစာႏွင့္ ေတြ႕ဆံေ
ု မးျမန္းခန္းတြင္ ေျပာဆိုလိုကသ
္ ည္။
ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔က NLD အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ရိးု ရာ အထည္လုပ္ငန္းသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားေရာက္ေလ့လာစဥ္ (ဓာတ္ပံု - AP)
ယေန႔ထုတ္ အဆုပ
ိ ါ သတင္းစာတြင္ ပါရွိသည့္ ေတြ႕ဆံေ
ု မးျမန္းခန္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတင္းေထာက္ ဆီလင္း ဖာနန္ဒတ္ဇ္အား ျမန္မာျပည္အေပၚ
စီးပြားေရးပိတဆ
္ ို႔မႈမ်ား ရုပ္သိမး္ ရန္ ေစာေသးသည္ဟု ေျပာရသည့္ အခ်က္ႏစ
ွ ္ခ်က္ ရွေ
ိ ၾကာင္း ေျပာသည္။
ပထမတခ်က္မွာ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ႁခြင္းခ်က္မရွိ လႊတေ
္ ပးရန္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအခ်က္မွာ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္
ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ရွင္းလင္းေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထိုႏွစခ
္ ်က္ကို
မေျဖရွင္းႏုင
ိ ္ေသးသေရြ႕ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ရုပ္သိမး္ ရန္ အခ်ိန္မက် ေသးေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိသ
ု ည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ အစုိးရ၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ သံသယႀကီးလြနး္ ေသာ အတုိက္အခံမ်ားအားလည္း နားလည္မႈ ရရွိေစရန္
စည္းရံးု ထိနး္ ကြပ္ေနရေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငတ
ံ ကာေရွ႕ေမွာက္တြင္ တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ ၎ကို အသံုးခ်ေနသည္ဟု တခ်ိဳ႕ေသာ အတုိုက္အခံမ်ားက
စြပ္စြဲေျပာဆိုၾကေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲမသမာမႈမ်ားျဖင့္ အႏုိင္ရယူခဲ့သည့္ အစိးု ရကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာခ်ိန္တြင္ အျပင္းအထန္ ဆန္က
႔ ်င္လိမမ
့္ ည္ဟု
အတုိက္အခံတခ်ိဳ႕က ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၎အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးကိသ
ု ာ ဦးစားေပးခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ ယခု အစိုးရသစ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ယခင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ဟန္ေဆာင္ ေျပာဆိုေနျခင္း မဟုတဟ
္ ု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ခံစားရေၾကာင္း The Wall Street သတင္းေထာက္ကို ေျပာသည္။
“အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ စကားေျပာၾကည့္ေတာ့ သူတို႔ တကယ္က
့ ို ေျပာေနၾကတာလို႔ ခံစားရတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ဆိုသည္။
လက္ရွိ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပလ
္ ိုေသာ ဆႏၵမ်ားသည္ ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံကို ႏုိင္ငတ
ံ ကာမိသားစုမ်ား အတြင္း သိကၡာရွိရွိ ျပန္လည္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္
အခြင့္ေကာင္းတရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
ျမန္မာအစုိးရ၏ မီဒယ
ီ ာထိနး္ ခ်ဳပ္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း၊ ၎ႏွင့္ ေဆြးေႏြး စကား ေျပာဆိုျခင္း စသည္တက
ို႔ ို
အျပည့္အဝ ႀကိဳဆိုသည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုသ
ိ ည္။
ဦးသိန္းစိန္အပါအဝင္ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ လတ္တေလာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈသည္ ၁၉၉၀ ဝန္းက်င္ကာလမ်ားက
အသားအေရာင္ခဲြျခားမႈ စနစ္ကို ရပ္စဲရန္ ေတာင္အာဖရိကတြင္ ႏွစ္ဘက္ အျပန္အလွန္ ညႇိႏႈိင္းၾကျခင္းႏွင့္ အလားသ႑န္တူေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။
သမၼတဦးသိနး္ စိန္သည္ ရိးု သားပြင့္လင္းပံုရ၍ ႏုိင္ငံအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ဆႏၵရွိပံုရေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မွတခ
္ ်က္ေပးခဲ့သည္။
“က်မတို႔ ပန္းတုိငက
္ ို မေရာက္ေသးေပမယ့္ အဲဒီပန္းတုိင္ဆက
ီ ို ဦးတည္သြားေနၾကတယ္ ဆိုတာေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိပါတယ္” ဟု
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ျပန္လည္မတ
ွ ္ပံုတင္ေရးႏွင့္ လာမည့္ ၂၀၁၅ တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားမွာ
အစိုးရေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္ဟု သူက ဆိသ
ု ည္။

NLD မွတ္ပတ
ံု င္လက
ုိ ္ျခင္း အားျဖင့္ အစိုးရ၏ ႏိင
ု ္ငံေရး စနစ္ကို တနည္းတဖံု ေထာက္ခရ
ံ ာေရာက္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရက ပါတီ မွတ္ပတ
ံု င္ရန္
လိလ
ု ားေနျခင္း ျဖစ္သည္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို NLD က သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ျခင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ေထာင္က်ဖူးသူမ်ားကို ပါတီႏုိင္ငံေရးထဲတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြကခ
္ ြင့္
ကန္သ
႔ တ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုအခါ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒႏွင့္ ပါတီ မွတ္ပံုတင္ေရး ဥပေဒမ်ားကို က်င္းပေနသည့္ လႊတေ
္ တာ္တြငး္
ေဆြးေႏြးေနၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထြကေ
္ ပၚလာမည့္ ရလဒ္အေပၚတြင္ မူတည္၍ စဥ္းစားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သူက ဆိုသည္။
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ NLD က ဆက္လက္ဆုပ္ကင
ို ္ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ “လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ထင္သလို ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အတုိငး္
အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ လက္ေတြ႕လည္း မက်ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိေ
ု တာ့ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရခဲတ
့ ဲ့ ကိုယ္စားလွယ္
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ကြယ္လြနက
္ ုန္ၾကၿပီ၊ တခ်ိဳ႕လည္း ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္ေတြမွာ ေရာက္ေနၾကၿပီ” ဟုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရွငး္ ျပသည္။
အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအနက္ မီဒီယာေလာကကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်လာျခင္းအား ေထာက္ျပ၍ ၁၉၈၈ ခုႏစ
ွ ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္
အရဆံုးကာလဟု မွတ္ခ်က္ခ်ၿပီး လႈက
ိ ္လက
ႈိ ္လွဲလွဲ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။
“လူေတြဟာ ႏုိင္ငေ
ံ ရးမွာ ပါဝင္လာဖို႔ ပိုၿပီး သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိလာတယ္။ အရင္ကလို မေၾကာက္ၾကေတာ့ဘူး။ တက္ႂကြ လႈပရ
္ ွားသူေတြ အေနနဲ႔လည္း
အႏၱရာယ္ကင္းကင္းနဲ႔ ႏုင
ိ ္ငံေရးမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ လာႏုိငေ
္ နၿပီ” ဟု သူက ဆိုသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစတ
္ ြင္ အာဆီယံ ဥကၠ႒ ရာထူးကို ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ရယူေရး ကိစၥရပ္ႏင
ွ ့္ပတ္သက္၍မူူ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က လႈိက္လက
ႈိ ္လွဲလွဲ ေျပာဆိုလိုျခင္း
မရွိေၾကာင္း သတင္းစာတြင္ ေရးထားသည္။
“အာဆီယံ ဥကၠ႒ ရာထူးကို ေမွ်ာ္မန
ွ ္းေနတာဟာ ျပည္သူလထ
ူ ုဘဝ တိုးတက္လာဖို႔ ကိစၥနဲ႔ ဘာမွမသက္ဆုိငဘ
္ ူးလို႔ ျမင္တယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ေျပာသည္။
ျမန္မာအစိုးရကမူ လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ က်ေရာက္မည့္ အာဆီယံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဥကၠ႒ ရာထူးကို လက္ခံရယူရန္ ဆႏၵရွိေနသည္။
တခ်ိနတ
္ ည္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာျပည္၏ တရားစီရင္ေရး စနစ္ကို ေဝဖန္ ရႈတခ
္ ်လိုကသ
္ ည္။
ျမန္မာျပည္တရားစီရင္ေရး စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “အားလံုးသိၾကတဲ့အတုိငး္ ပါပဲ” ဟု ေျပာၿပီး လြတလ
္ ပ္မွ်တမႈ မရွိေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ျဖစ္သည္ ဟုလည္း
၎ကဆုသ
ိ ည္။
မီဒယ
ီ ာတင္းက်ပ္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးေနေသာ္လည္း အစိးု ရအဖြဲ႕အတြင္း ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ ကင္းမဲ့ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
မွတခ
္ ်က္ျပဳသည္။
ဥပမာ တခုအေနျဖင့္ ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္မးႉ ႀကီးေဟာင္း သန္းေရႊသည္ ယခုတုိင္ အစိုးရကို ေနာက္ကြယမ
္ ွ ႀကိဳးကိင
ု ္ေနဆဲေလာ (သို႔မဟုတ္) အမွနတ
္ ကယ္
အၿငိမ္းစားယူသြားျခင္းေလာ ဆုိသည့္အခ်က္ကို မရွင္းလင္းေၾကာင္း၊ ထိသ
ု ို႔ မရွငး္ လင္းရျခင္းမွာလည္း လူအမ်ားမွာ ေကာလာဟလမ်ားကိသ
ု ာ အားကိုးေနရဆဲ
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။
သို႔ေသာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ တစံုတရာေသာ ၾသဇာအာဏာကို ဆုပ္ကိုငထ
္ ားၿပီး ထိုၾသဇာအာဏာကို အသံးု ခ်ကာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို
လုပက
္ ိုင္သြားႏုိင္လမ
ိ ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း ၎က ဆိသ
ု ည္။
“လူေတြမွာ ေမးစရာေမးခြန္းေတြ ရွိေနတယ္လို႔ က်မထင္တယ္။ အဲဒါကေတာ့ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ေတြထဲမွာေကာ၊ စစ္တပ္ထဲမွာပါ ဦးသိနး္ စိနက
္ ို ဘယ္ေလာက္
ေထာက္ခံၾကသလဲ ဆိုတဲ့ေမးခြနး္ ပါ။ ဒီေမးခြနး္ ေတြ ရွေ
ိ နတာကို က်မလည္း မျငင္းႏုင
ိ ္ဘးူ ။ ဒါေပမယ့္ အတိအက် ခံစားယံုၾကည္မိတာကေတာ့ ဦးသိန္းစိန္အေနနဲ႔
အလံုးစံက
ု ို မခ်ဳပ္ကိုင္ႏုိငရ
္ င္ေတာင္မွ သူဟာ ထိပ္ဆးံု ကလူပဲ ဆိုတာပါ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။
ပြဲဆူလြနး္ တဲ့ တိင
ု ္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေဇာ္ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား
Tuesday, October 25, 2011 Khet Htan 4 comments

တနသၤာရီ တုိငး္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေဇာ္ (ဓာတ္ပံု - အားကစားဝန္ႀကီးဌာန)

(ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မွ ေပးပို႔တာ ျဖစ္ပါတယ္)
တနသၤာရီတိုငး္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေဇာ္ကေတာ့ အခုတေလာ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာေရာ၊ RFA, VOA စတဲ့ အသံလင
ႊ ့္ဌာနေတြရဲ႕ သတင္းေတြမွာပါ
ေပၚျပဴလာျဖစ္ေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုငင
္ ံမွာ တိုငး္ နဲ႔ျပည္နယ္ ၁၄ ခု၊ ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ ၁၄ ဦး ရွိတဲ့အထဲက ဘာျဖစ္လို႔မ်ား သူ႔တေယာက္ထဲ ပဲထ
့ ြက္ၿပီး
နာမည္ႀကီးေနသလဲဆိုတာ စဥ္းစားစရာပါ။
ထားဝယ္မွာလည္း ေရႊဝယ္သီရိ အားကစားကြငး္ ေတြ၊ အ.ထ.က (၂) အေနာက္က ေဘာလံုးကြငး္ ပါမက်န္ လက္ညိဳးထိုးေရာင္း စားမလို႔ ၾကံစည္ပါတယ္။
ထားဝယ္သားေတြက မခံႏိုငေ
္ တာ့တာနဲ႔ ညဘက္ႀကီး သူ႔အိမ္ေရွ႕ကေန ေအာ္လံနလ
ဲ႔ ာၿပီး ေအာ္ဆဲ ကေလာ္တုတသ
္ ြားတာ ခံရပါသတဲ့။
ဘယ္သူေတြ ဘာေျပာေျပာ ထားဝယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမနံေဘးက အစိုးရဧည့္ရိပသ
္ ာကိုေတာ့ တလ (ဆယ္သိနး္ ) နဲ႔ ငွားစားလိက
ု ္ျပန္ပါၿပီ။ ေမာင္းမကန္သြား လမ္းက
(Viewpoint) နံေဘး ေျမကြက္ကလ
ို ည္း သူ႔နာမည္နဲ႔ ယူထားသည္။ တိင
ု ္း အားကာက သက္သာဆိုင္ခန္းမွာလည္း ၁ ခန္း ဝင္ယထ
ူ ားပါေသးတယ္။ ၿမိတ္နဲ႔
ေကာ့ေသာင္းမွာလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးအဆင္ဆ
့ င့္ကို ေျမကြက္ေတြ ရွာေဖြခိုငး္ ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လစဥ္ေၾကးကေတာ့ ပံုမန
ွ ္အတိုင္း ဆက္သရတယ္လို႔
ေျပာပါတယ္။
သူ႔အတြကသ
္ ူ အရမ္းသိတတ္တဲ့ (ျပည္နယ္) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တေယာက္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ယူစဥ္ကတည္းက ဒီေန႔အထိ တနသၤာရီတင
ို ္းအတြက္ ဘာေတြမ်ား
လုပေ
္ ပးခဲ့ပါသလဲ။ သူေဌးေတြဆက
ီ အလႉခံၿပီး ရန္ကုနက
္ စာအုပ္အေဟာင္းေတြ၊ အစုတ္အျပတ္ မိႈတက္ေတြဝယ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေတြကိုခြဲေပး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ
ပေပ်ာက္ေရးလို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ ဟန္ေရးျပတာကလြဲၿပီး ဘာတစ္ခုမွမလုပ္ ခဲ့ပါဘူး။
ထားဝယ္မွာလည္း သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ပိက
ု ္လိုငး္ ႀကီးကို ထိုင္ၾကည့္ၿပီး ေဒသထြက္မးီ ေသြးေလး အားကိုးခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ေနၾကရတဲ့အထဲ ထားဝယ္က
တရုတ္သူေဌး ဦးစြန္ဝင
ို ္ရဲ႕သား ေမာင္ေဇာ္ကို တျခားအမည္နဲ႔ မီးေသြး တဦးတည္းကိယ
ု ္စားလွယ္ ေပးလိက
ု ္လို႔ အခုမးီ ေသြးတအိတ္ ၄၅၀ဝ က်ပ္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။
သစ္ေတာရွားပါးတဲ့ ၿမိတမ
္ ွာ မီးေသြးတစ္အိတ္ ၁၈၀ဝ က်ပ္နဲ႔ ေကာ့ေသာင္းလို နယ္စပ္ေဒသမွာေတာင္ တစ္အိတ္ ၂၅၀ဝ က်ပ္ပဲ ေပါက္ေနတာ။
ထားဝယ္မးီ ေသြးေစ်းက ၄၅၀ဝ က်ပ္ဆိုေတာ့ စဥ္းစားၾကည့္ပါဦး။
တေလာကလည္း ထားဝယ္နဲ႔ေကာ့ေသာင္း ဆန္ေစ်းကြကက
္ ို ေအာင္ျမင္သူကမ
ု ၸဏီ (မႏၱေလး) ကို ေပးလိုကလ
္ ို႔ ဆန္ေစ်းႀကီးျမင့္မႈဒဏ္ ခံစားခဲ့ၾကရၿပီးပါၿပီ။
တိုငး္ အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာေတြကိုလည္း မေအႏွမ ကေလာ္ဆဲ၊ တစ္တစ္ခြခြေျပာၿပီး ျပႆနာရွာလြနး္ လို႔ ေနာက္ကြယ္မွာ ဦးေက်ာက္လံုးလို႔ ေခၚေနၾကပါသတဲ့။
အခုလည္း သူနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္းထူးတခု ထပ္ထြကလ
္ ာျပန္ပါၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေဇာ္ရဲ႕သတင္းပဲေပါ့။ တနသၤာရီတိုင္း၊ ၿမိတမ
္ ဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)
ဟာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးခင္ေဇာ္ကို ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက တိုငး္ ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယစ
္ ားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့တဲ့ နယ္ေျမျဖစ္ပါတယ္။ အခု
အဲဒီမဲဆႏၵနယ္က မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားရဲ႕(၁) ရာခိင
ု ္ႏႈနး္ ျဖစ္တဲ့ ၇၀ဝ ဦးက တိင
ု ္းေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္၊ ယခုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေဇာ္ကို အယံုအၾကည္မရွိေၾကာင္း၊
လႊတ္ေတာ္ကယ
ို ္ စားလွယ္အျဖစ္မွ ရုပ္သိမး္ ေပးပါရန္၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္၊ စုေပါင္းလက္မတ
ွ ္ေရးထိးု ၿပီး ျပည္သူ႔လတ
ႊ ္ေတာ္ဥကၠ႒ (ေနျပည္ေတာ္) ဆီကို
(၁၈.၁၀.၂၀၁၁) ရက္ေန႔မွာ ေပးပို႔ခဲ့ၾကတယ္လို႔ သတင္းရရွပ
ိ ါတယ္။
၄င္းအျပင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ သစ္ရာဝရြာမွ ၄င္းတို႔ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယစ
္ ားလွယ္ဟာ ေဒသအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြမွာ ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးျခင္း မရွိတဲ့အတြက္ လူေပါင္း ၇၀ဝ
ေက်ာ္ကပဲ လတ္မတ
ွ ္ထးို ၿပီး မဲရပ
ု ္သိမး္ မည့္အခ်ိန္တြင္ တိုငး္ လံုၿခံဳစီမံဝန္ႀကီး ဗိုလမ
္ ႉးႀကီး ေဇာ္လြင္အား တာဝန္ေပးၿပီး ေဒသဆိုငရ
္ ာအာဏာပိုင္မ်ားနဲ႔
ၿခိမ္းေျခာက္ခိုငး္ ခဲ့ပါတယ္။
ၿပီးခဲတ
့ ဲ့ တလခန္႔ကလည္း တနသၤာရီတိုင္းက လႊတ္ေတာ္ကယ
ို ္စားလွယ္ ၁၈ ဦးက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေဇာ္ကို အေရးယူေပးဖို႔ ႏိုငင
္ ံေတာ္နဲ႔ျပည္သူ႔လတ
ြ ္ေတာ္ထံ
တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ကယ
ို ္စားလွယ္ေတြ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့စဥ္က “ျပင္းထန္စြာသတိေပးျခင္း” ဆိတ
ု ဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကသ
ို ာ ေဆာင္ရက
ြ ္ခဲ့တဲ့ ႏိုငင
္ ံေတာ္သမၼတမ်ား၊
လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားဟာ အခုလို သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြက ၂၀ဝ၈ ခုႏစ
ွ ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ တင္ျပမႈအေပၚ
ဘယ္လိုသးံု သပ္ၿပီး ကိင
ု ္တြယဆ
္ ံုးျဖတ္သြားမယ္ဆိုတာေတာ့ အလြနစ
္ ိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။
ဆက္စပ္ေသာ သတင္းမ်ား ျပန္ဖတ္လိုလွ်င္ -တနသၤာရီတုိငး္ ဆန္တင္ပို႔မႈ ကုမၸဏီ ၂ ခု လက္ဝါးႀကီးအုပ္ခြင့္ရ
- တိုငး္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထိန္းခ်ဳပ္၍ တနသၤာရီတြင္ ဆန္ေစ်း တက္
- တနသၤာရီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျပင္းထန္စြာ သတိေပးခံရ
ကဗ်ာ ၁၀၀ ႏွင့္ ကဗ်ာဆရာ ကြယလ
္ ြန္ျခင္း

Tuesday, October 25, 2011 yokekhasoe 1 comment

ကဗ်ာဆရာလွသန္း၊ ကေလာင္ခြဲ ၾကည္ေမာင္သန္း နာမည္နဲ႔ ထြက္ခတ
ဲ့ ဲ့ “ကဗ်ာ ၁၀၀ ႏွင့္ ကဗ်ာဆရာကြယ္လြန္ျခင္း” ဆိတ
ု ဲ့ ကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္
စာအုပ္ေလးအေၾကာင္းကို ၿငိမ္းေဝက ဧရာဝတီရဲ႕ စာအုပ္စင္က႑မွာ ေရးခဲတ
့ ာကို အမွတ္တရ ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါတယ္။ ကဗ်ာေတြ ၁၀၀ မက ထားခဲ့တဲ့
ကဗ်ာဆရာ ၾကည္ေမာင္သန္းကေတာ့ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔က သူ႔စာအုပ္ေခါင္းစည္းလိုပဲ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါၿပီ။
ေကာက္ေကြ႕တဲ့ျမစ္ကို ဆြဲဆန္႔ႏင
ုိ ္ပါ့မလား
၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ေလာက္ကပါ။ ေတာင္ဗီယက္နမ္မွာ ကမာၻ႔ အင္အား အႀကီးဆံးု အေမရိကန္ တပ္ေတြနဲ႔ ေတာင္ဗီယက္နမ္ ႐ုပ္ေသးအစိုးရ ငုယင္ေကာင္ကးီ ရဲ႕တပ္ေတြ
ဖ႐ိုဖရဲ စစ္ရးႈံ ေနတုန္း။ ေျမာက္ဗီယက္နမ္နဲ႔ ေတာင္ဗယ
ီ က္နမ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ေတြက ၿမိဳ႕ေတာ္ဆင
ို ္ဂုံကို ဝိုင္းထားတဲ့အခ်ိန္ ...။
kyi-maung-than-book-cov
စာအုပ္အမည္ ။ ။ ကဗ်ာ ၁၀၀ ႏွင့္ ကဗ်ာဆရာ ကြယ္လြန္ျခင္း
ေရးသူ ။ ။ ၾကည္ေမာင္သန္း
ထုတ္ေဝခုႏွစ္ ။ ။ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ၊ ပထမအႀကိမ္
ထုတ္ေဝသူ။ ။ ဦးဝင္းေက်ာ္ထြန္း (မံုေရြးစာေပ)
အုပ္ေရ ။ ။ ၅၀၀
တန္ဖိုး ။ ။ ၁၈၀၀ က်ပ္
မနက္ခင္း လက္ဖက္ရည္ဆင
ို ္ ထိုင္ၾကတဲ့အခါ သတင္းစာကို စားပြဲေပၚမွာျဖန္႔ၿပီး က်ေနာ္တက
ို႔ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲေျမပံုကို ဝိုင္းစု မွတသ
္ ားေနခဲ့ၾကပါတယ္။
က်ရႈးံ သြားတဲ့ ေတာင္ဗီယက္နမ္ၿမိဳ႕ေတြ တၿမိဳ႕ၿပီးတၿမိဳ႕ကို က်ေနာ္တို လ
့ က္ထက
ဲ မင္နေ
ီ ခ်ာင္းနဲ႔ ဝိင
ု ္းပတ္ မွတသ
္ ားလိက
ု ္ၾကပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔ဟာ အဲဒီတုန္းက ဗီယက္နမ္ မ်ိဳးခ်စ္တပ္ေတြဘက္က ရပ္တည္ၿပီး ေန႔စဥ္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ ရင္ခုနသ
္ ံစည္းခ်က္နဲ စ
့ စ္ပြဲႀကီးတပြဲကို
ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္။
မွတမ
္ ိပါေသးတယ္။ ကိုခါး (ငခါး-ကြမး္ ျခံကုနး္ မဟုတ္ပါ) က ဆံပင္ေက်ာေထာက္နဲ႔။ ကိုဥးီ (ကဗ်ာဆရာ မင္းခိုငဥ
္ ီး) က ေခါင္းေလာင္းေဘာင္းဘီနဲ႔။ ကိုစန္းေမာင္
(ယခု ပဲခးူ ၿမိဳ႕က ေရွ႕ေနႀကီး ဦးစန္းေမာင္) က လည္ကတံးု အက်ႌနဲ႔။ က်ေနာ္ကေတာ့ ရင္ပတ္ ၾကယ္သးီ ျဖဳတ္အက်ႌ၊ ခ်က္ျပဳတ္ပဆ
ု ိုးနဲ႔။
အဲဒီတုန္းက ပဲခူးၿမိဳ႕က က်ေနာ္တုိ လ
့ ူငယ္တသိက
ု ္ ေမာ္စီတးုံ ရဲ့ ကဗ်ာတပုဒ္ ေခါင္းစီးကိုယူၿပီး “ဆီးပြင့္” ဆိတ
ု ဲ့ ဘာသာျပန္ ကဗ်ာစာအုပ္ ထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
အရွိန္အဟုန္ႀကီးႀကီးနဲ႔ တက္လာေနတဲ့ တကမာၻလံုးက အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲေတြကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ “ဒီေရ” ဆိုတဲ့ ကဗ်ာစာအုပ္ကလ
ို ည္း
ထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
အခု ႏွစ္ေပါင္း ေလးဆယ္ေက်ာ္ ငါးဆယ္ ၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္ ...။ ၾကည္ေမာင္သန္းရဲ့ “ကဗ်ာ ၁၀၀ ႏွင့္ ကဗ်ာဆရာ ကြယ္လြန္ျခင္း” ကဗ်ာစာအုပ္ထဲက “သူတို႔”
ဆိတ
ု ဲ့ ကဗ်ာတပုဒက
္ ို ဖတ္မိတဲ့အခါ က်ေနာ္ မွတ္မွတထ
္ င္ထင္ အလြမ္းျမစ္ထဲ ေမ်ာလိုကမ
္ ိတယ္။
(၁)
သူတို႔
သူတို႔
တၿပိဳင္နက္ ဆံပင္ရွည္ထားၾက
ဘီးတယ္လ္ သီခ်င္းေတြ နားေထာင္ၾက
ေခါင္းေလာင္းေဘာင္းဘီေတြ ဝတ္ၾက
ဗီယက္နမ္စစ္ကို ဆန္႔က်င္ၾက
သူတို႔
အသံသစ္ေတြနဲ ့ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္ခဲ့ၾကတယ္။
သူတို႔
တၿပိဳင္နက္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထင
ို ္ ရီေဝၾက
ပင္က
့ ူအိမ္ထဲက ပိးု ေကာင္ေတြလို ဘဝ
႐ုတတ
္ ရက္ ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္၊ ဘာလင္တတ
ံ ိုင္းနဲ႔
အေရွ႕ဥေရာပကို အာ႐ံုစိုက္မိၾက
သံကန္႔လန္က
႔ ာကို ဆြဲဖြင့္ၾက

သူတို႔
ကမာၻႀကီးကို လက္နဲ႔ ဆြခဲ့ၾကတယ္။
သူတို႔
တၿပိဳင္နက္ ဆံပင္ေတြ အေရာင္ဆိုးၾက
ဟစ္ေဟာ့ သီခ်င္းေတြ နားေထာင္ၾက
ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ထိေတြ ့ၾက
ဂိမး္ စ္ေတြ ကစားၾကရင္း
အႏိုင္ရတာကို အရသာေတြ ့ၾက
သူတို႔
ေကာက္ေကြ ့တဲ့ျမစ္ကို ဆြဲဆန္ႏ
႔ ိုင္ၾကပါ့မလား...။
(၂)
လြတလ
္ ပ္မႈရဲ့ သေကၤတဟာ
ကမ္းေျခတခုလို႔ ဆိုရင္
ဟိုမွာ
ကမ္းေျခတခု အဓြန္႔ရွည္ဖို႔
မာေက်ာေက်ာ႐ုပ္ရည္နဲ႔
အကာအကြယ္ေတြ ေပးေနသူေတြ...။
(ၾကည္ေမာင္သန္းရဲ့ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ား ကဗ်ာမွ)
က်ေနာ္တုိ႔ ေခတ္တုနး္ ကေတာ့ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ဆိုတာလည္း မာေက်ာေက်ာ စိတ္ဓာတ္႐ုပ္ရည္နဲ႔ ပါပဲ။ ကၽြနး္ အစာငတ္ခံ တိုက္ပြဲမွာ က်ဆံးု သြားတဲ့
ကိုေလးေမာင္ ဆိတ
ု ာလည္း မာေက်ာေက်ာ ႐ုပ္ရည္နဲ႔ပါပဲ။ “အႏွစ္ႏွစဆ
္ ယ္” ကို ေရးသြားတဲ့ ဗိုလမ
္ ႉး ခ်စ္ေကာင္း ဆိုတာလည္း မာေက်ာေက်ာ ႐ုပရ
္ ည္နဲ႔ ပါပဲ။
က်ေနာ္တို႔ဟာ က်ေနာ္တို႔ေခတ္မွာ ေလးစားရမယ့္သက
ူ ို တေလးတစား ရွာခဲ့ၾကတယ္။ ေက်ာက္ေဆာင္ေတြကို ဘယ္သူေတြ ကာကြယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသလဲဆတ
ို ာ
သိခ်င္ခဲ့ၾကတယ္ဆိုပါေတာ့။
အဲဒီ မာေက်ာေက်ာ႐ုပ္ရည္နဲ႔ လူေတြဟာ ေက်ာက္ေဆာင္ကို ကာကြယရ
္ င္းနဲ႔ က်ဆံုးသြားခဲ့ၾကသလို က်ေနာ္တို႔ကေရာ က်ေနာ္တို႔ ေခတ္ႀကီးအတြက္ ဘာေတြမ်ား
သက္ျပင္းေတြ ေခၽြခဲ့ၾကသလဲ။ က်ေနာ္တို႔ ကမၻာေျမႀကီးအတြက္ ဧည့္ဝတ္ေက် ခဲ့ၾကပါရဲ့လား။
ႏွစ္ေတြလည္း ႐ူးသလို ေပါသလို ကုနဆ
္ ံုးသြားခဲ့ၿပီ
ဒီလိုအေနအထားမွာ
ေသသြားတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြကို သတိရတယ္
မေသမရွင္ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ ့
ေသခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းတို႔ေရ
တို႔ေနာက္က ဆံပင္ နီေၾကာင္ေၾကာင္ မ်ိဳးဆက္ကို
တို႔ ဘာေတြ လက္ဆင္က
့ မ္းႏိုင္ခဲ့ပါသလဲ။
(ၾကည္ေမာင္သန္းရဲ့ သူငယ္ခ်င္း အျပင္းေျပဖတ္ဖို႔ ကဗ်ာမွ)
ဒီကဗ်ာပိုဒ္ကိုဖတ္ေတာ့ ကိယ
ု ့္အတၱ ပုဂလ
ၢ ိက ဒိင
ု ္ယာရီထဲမွာ ကမာၻႀကီးကို မ်က္ကယ
ြ ္ျပဳသြားၾကတဲ့ ကဗ်ာဆရာ တိက
ု ္ေမာင္းကို သတိရတယ္။ ႏိုငဝ
္ င္းေဆြကို
သတိရတယ္။ ေသခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတဲ့ ကဗ်ာဆရာမ မိဆးူ ပြင့္ကို သတိရတယ္။ မေသမရွင္ ျဖစ္ေနတဲ့ ကိယ
ု ့္ကယ
ို ္ကိုယ္ သတိရတယ္။
တခ်ိနက
္ ေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္ ...။ ၾကည္ေမာင္သန္းရဲ့ ကဗ်ာတပုဒ္ထဲကလို က်ေနာ္တို႔ဟာ ဟစ္ပီေယာင္ေယာင္ ဂ်စ္ပစီေယာင္ေယာင္နဲ႔ စနစ္တခုရဲ႕သားေကာင္
ျဖစ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ ဓားေတာင္ကိုေက်ာ္ၿပီး မီးပင္လယ္ကို ျဖတ္ႏင
ို ္ခဲ့တာပဲ မဟုတ္လား။ က်ေနာ္တို႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကတာပဲ မဟုတလ
္ ား။ အခ်ဳပ္ခန္းေတြ၊
ေထာင္ေတြ၊ ရဲဘက္စခန္းေတြ၊ ပိုကလ
္ ံုးႀကီးေတြ၊ ရထားသံလမ္းေတြ၊ ဘူတာ႐ံေ
ု တြ၊ ပလက္ေဖာင္းေတြ၊ အရက္ဆိုငေ
္ တြကို ျဖတ္သန္းရင္း က်ေနာ္တို႔
စစ္ေအးေခတ္ႀကီးကို ထားခဲ့ၾကတာပဲ မဟုတလ
္ ား။ တပါတီစနစ္ကို ထားခဲ့ၾကတာပဲ မဟုတ္လား။
တခ်ိဳ႕က ေက်နပ္လိုက္ၾကတယ္။ ေက်နပ္လိုက္တာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ လြတ္လပ္မႈဟာ က်ဆံုးသြားၿပီဆိုတာ မသိလိုက္ၾကဘူးေလ။
မီးတိုင္ေအာက္က မ်က္လးံု တစံဟ
ု ာ အခုေတာ့ ညကပြဲခန္းမထဲမွာ ေရာင္းအားျမႇင့္ မ်က္လံုးတစံုအျဖစ္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ဆန္လာတာ က်ေနာ္တို႔
သတိျပဳမိပါရဲ့လား။

က်ေနာ္တို႔က တစက္မွ မယိုဖတ
ိ ္ရေအာင္ ေနခ်င္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္ တာက်ိဳးတဲ့ အသံႀကီးကသာ ေခတ္ႀကီးတခုလံုးကို လႊမး္ သြားခဲ့တယ္။
အ ကာလ
စိန္ပန္းေတြ ေျမခ
ဆိတ္ဖလူးရနံ႔ ေမႊးျမ
အသံမဲ့ ၾကယ္ေတြ ေၾကြက်
အ ကာလ။
ကေလးရယ္
မင္းကို ေမြးတဲ့အခါ
ကံဆိုးမိးု ေမွာင္က်
အ ကာလ။
ကေလးရယ္
မင္းအေမ အျပင္းအထန္ ခ်ီတက္ခဲ့ရ
မင္းအေဖ အသည္းအသန္ ထြနယ
္ က္ခဲ့ရ
အ ကာလ။
တကယ္ေတာ့ ကေလးရယ္
ေသေသခ်ာခ်ာ ေတြးၾကည့္ေတာ့မွ
အ ကာလဆိတ
ု ာ
ညတညရဲ့ စ်ာပန ျဖစ္ေနရဲ႕။
တခါတရံမွာ က်ေနာ္တို႔ ေထာင္ေခ်ာက္ေတြထဲ ဆင္းခဲ့မိၾကတာလည္း ရွိတယ္။ ဒီေခတ္ရဲ့ ေထာင္ေခ်ာက္ေတြက ဥပဓိ႐ုပ္ မၿငိမ္ဘူးေလ။ အေရာင္စလ
ံု ြန္း၊
ေထြေထြျပားျပားျဖစ္လြန္းေတာ့ ေထာင္ေခ်ာက္ေတြက ဗို႔အားျမႇင့္ဖို႔ မလိေ
ု လာက္ေအာင္ကိုပဲ အနံ႔ျပင္းတယ္။ ဒီလန
ို ဲ႔ ဆယ္ေယာက္ရရ
ွိ င္ ဆယ္ေယာက္၊
ႏွစ္ေယာက္ရရ
ွိ င္ ႏွစေ
္ ယာက္ လမ္းေတြကြဲၾကရတယ္။ က်ေနာ္ ဆုေတာင္းတယ္ေလ။ လမ္းဆံုတေနရာမွာေတာ့ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲက လူတခ်ိဳ႕
ျပန္ဆႏ
ံု ိုင္ေကာင္းရဲ႕လို႔ေပါ့။ ပိန္းပိတ္ေအာင္ ေမွာင္လြန္းတဲ့ ေခတ္ႀကီးတေခတ္ရဲ႕စ်ာပနကို အတူတူ လိက
ု ္ပလ
ို႔ ို႔ ရစေကာင္းရဲ႕ေပါ့။
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ စာအုပတ
္ အုပ္ ေသနတ္တလက္နဲ ့ လက္တင္အေမရိကတိုက္က လူငယ္တစ္ေယာက္ကို က်ေနာ္တို႔ အားက်ခဲ့ဖးူ တာ ေကာင္းပါတယ္။
အင္းစိနေ
္ ထာင္ထက
ဲ လွဲပစ္လိုကတ
္ ဲ့ သမိုငး္ ဝင္ ဆိတ္ဖလူးပင္ကို လြမး္ တတ္တာ ေကာင္းပါတယ္။ ကိဗ
ု ဟိနး္ က လေရာင္ေအာက္မွာထိင
ု ္ၿပီး ခင္မႀကီးဆီ
စာေရးခဲ့တာ ေကာင္းပါတယ္။
ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္က ကဗ်ာစာအုပ္တအုပ္ထဲမွာ ကဗ်ာပုဒေ
္ ရ ၁၀၀ နဲ႔ ေလာကႀကီးကို ႀကိဳးပစ္ၿပီးဖမ္းဖို႔ ႀကိဳးစားသြားတာ ပိုၿပီးေကာင္းပါတယ္။
ၾကည္ေမာင္သန္းရဲ႕“ကဗ်ာ ၁၀၀ ႏွင့္ ကဗ်ာဆရာ ကြယလ
္ ြန္ျခင္း” ကဗ်ာစာအုပ္ကို ဖတ္႐ႈခံစား ၾကည့္ခဲ့တာပါ။
ဒီကဗ်ာစာအုပ္ထဲမွာ “ၾကည္ေမာင္သန္း” ရဲ႕ စာေပေလာကအတြငး္ စတင္ေျခခ်တဲ့ကဗ်ာ “ဆူးေလလမ္း၏ ရာဇဝင္ကဗ်ာ”၊ ဟန္သစ္မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာအဖြဲ ့ရဲ႕
၁၉၉၄ တႏွစ္အတြင္း အႀကိဳက္ဆးံု ကဗ်ာ “ေျဖာင့္ခ်က္”၊ မႏၲေလး စာဖတ္သူမ်ားရဲ႕ အေကာင္းဆံုးကဗ်ာဆုရ ကဗ်ာ (၁၉၉၈) “လက္”၊ ၂၀၀၆ ပ်ဥ္းမနား အလယ္႐ိုးမ
ေခတ္ေပၚကဗ်ာဆုရ “ေတာင္အေမရိကကို သြားခ်င္တယ္” ကဗ်ာ၊ ၂၀၀၆ ေရႊအျမဳေတ စာေပဆု(ကဗ်ာ) အျဖစ္ “အာရွတိုက္ရဲ့ တေနရာ”၊ ၂၀၀၆ ေရႊဘိုၿမိဳ
့ပန္းကဗ်ာ ေခတ္ေပၚကဗ်ာဆုရ “ငါလည္းတေန ့” ကဗ်ာေတြကို ထည္သ
့ ြင္းေဖာ္ျပပါရွိတာ ေတြရ
႔ လို႔ ပိမ
ု ို စိတ္ဝင္စား၊ ခံစားခဲ့ရ။
“ၾကည္ေမာင္သန္း” ရဲ႕ “ကဗ်ာ ၁၀၀ ႏွင့္ ကဗ်ာဆရာကြယလ
္ ြန္ျခင္း” ကဗ်ာစာအုပ္ကို က်ေနာ္ဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေမးခြနး္ ေတြလည္း ေမးမိသြားပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ တံပိုးတန္းေခတ္မွာ ေကာက္ေကြ႔တဲ့ျမစ္ကို ဆန္႔ေအာင္ ဆံပင္နီေၾကာင္ေၾကာင္ လူငယ္ေတြ တကယ္ႀကိဳးစားေနၾကမယ္ ဆိတ
ု ာကိုေတာ့
ယံုၾကည္လ်က္ ...။
ရဇဝင္ျမစ္ကေတာ့ တံတားေအာက္မွာ စီးဆင္းသြားေနလ်က္ ...။
ရႈခင္းသာထဲက အမွတ္ရ ကဗ်ာဆရာလွသန္း
Tuesday, October 25, 2011 yokekhasoe 2 comments

ကဗ်ာဆရာလွသန္း (ခ) ၾကည္ေမာင္သန္းဟာ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔က အသက္ ၄၈ ႏွစ္အရြယ္မွာ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါနဲ႔ ကြယ္လြနသ
္ ြားခဲ့ပါတယ္။
သူဟာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း တဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မွတ္မွတရ
္ ရ ရွတ
ိ ဲ့၊ အမႈတြဲလည္း ျဖစ္ခဲ့သူ ကဗ်ာဆရာေမာင္ေနႏြယ္က သူ

ရန္ကုန္မွာ ေထာက္လွမး္ ေရးရန္က ပုနး္ ေအာင္း ေျပးလႊားေနစဥ္ အမွတတ
္ ရ ေအာက္ေမ့ဖယ
ြ ္ စာစုေလးကို ဧရာဝတီဝက္ဘဆ
္ ုိက္မွာ ၂၀၁၀ မတ္လက ေရးသားခဲ့
ဖူးပါတယ္။ အဲဒီစာစုထဲမွာ ကိုလွသန္းတို႔ ညီအစ္ကိုေတြ၊ ကုိလသ
ွ န္းတို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြက ကိုေနႏြယ္ကို ကူညီခဲ့တဲ့အေၾကာင္းေလး အမွတ္တရ ပါရွိတာေၾကာင့္
ကြယလ
္ ြန္သူ ကဗ်ာဆရာကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိက
ု ္ပါတယ္။
ရႈခင္းသာ
ပဲခူးျမစ္ေဘးမွာ အေမရိကန္ စာေရးဆရာ ဂၽြန္စတိန္းဘက္ ဇာတ္ေကာင္ ေတြေနတဲ့ ရပ္ကြကေ
္ လး တခုရတ
ွိ ယ္။ မကၠဆက
ီ န္ေတြ လိုလို တကၠဆက္မွာ လိလ
ု ို
ၾကမ္းၾကမ္း ရွရွ မထီတရီေတြ။ ျခားနားတာက ဒီရပ္ကြကထ
္ ဲက လူေတြက သိပ္ဆင္းရဲၿပီး သိပ္ေျဖရွင္း တတ္ၾကတာပါပဲ။
ဒီရပ္ကြက္ထဲမွာ အေပ်ာ္အပါး၊ ေလာင္းကစား၊ ဖဲနဲ႔ မိန္းမ၊ အရက္နဲ႔ ဓားေျမႇာင္၊ တံငါသည္နဲ႔ အလုပ္ၾကမ္းသမား၊ ဗီဒယ
ီ ုိရံုနဲ႔ ေမာ္ေတာ္ ဆိပတ
္ ို႔ ရွိတယ္။ ဒီရပ္ကြက္
ထဲမွာ ရန္ျဖစ္သံ မၾကားရတဲ့ေန႔ မရွိဘးူ ။ အရက္ဆိုင္၊ လက္ဖက္ရည္ဆင
ို ္၊ ဗီဒီယိုရံု မစည္ကား တဲ့ေန႔ မရွဘ
ိ ူး။ အရပ္ လူႀကီးေတြ အရက္ မေသာက္တဲ့
ေန႔မရွိခဲ့ပါဘူး။
ပဲခူးျမစ္နဲ႔ ဧရာဝဏ္ လမ္းမႀကီးက မ်ဥ္းၿပိဳင္ပါ။ ပါဝါ တိုင္ႀကီးေတြက ထိးု ထိုး ေထာင္ေထာင္နဲ႔ စည္းရိးု လိုပါပဲ။ နယ္နိမတ
ိ ္ တခုက အမႈိက္ပံု အႀကီးႀကီး။ ေနာက္
အတိုင္း အတာ တခုက လမ္းဆံု လမ္းခြက ငါးပိဆိပ။္ ေရွ႕ဆက္ သြားရင္ သာေကတ။ ဓနိရည္ ဆိုင္ေတြ၊ ေတာအရက္ ဆိုင္ေတြက အဲဒီေနရာက စၿပီးေတြ႔ရ
ေတာ့တာပါပဲ။ အဲဒီလို ဧရိယာ ရပ္ဝန္းကို “ရႈခင္းသာ” လိေ
ု႔ ခၚပါတယ္။
ၿမိဳ႕အေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ မွည့္တတ္ ေခၚတတ္တဲ့ နာမည္ပါပဲ။ ဂုဏ္ယူ ၿပီးေတာ့ေပါ့။ ဝိေသသ ထူးေတြ နဲေ
႔ ပါ့။ ဒီမွာကေတာ့ ေတာင္ေပၚ ရႈခင္းေတြ ပင္လယ္
ရႈခင္းေတြ မရွိေပမယ့္ ေနာက္က်ိ ေနတဲ့ ပဲခူးျမစ္နဲ႔ သန္လ်င္ တံတား ႀကီးကိုေတာ့ လွမ္းျမင္ ေနရပါတယ္။ ဂုဏယ
္ ူစရာ ဝိေသသထူး တခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ အဲဒါက
စံုေထာက္ေတြ ေထာက္လမ
ွ ္းေရးေတြ၊ ပုလိပ္ေတြ ေျခမရႈပ္ ရဲတာပါပဲ။ ကိယ
ု ့္လူႀကီး ေတြနက
ဲ႔ ိုယ္ အလုပ္ျဖစ္ ေနတဲ့ ရပ္ကြက္ပါ။ အာဏာပိုင္ေတြ လက္လွမ္းမမီတဲ့
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဲ့ ဇုန္ပါ။ စစ္ကားႀကီး ေတြနဲ႔ အဝိုငး္ ခံထားရတဲ့ က်ေနာ္လို ဝရမ္းေျပး တေယာက္ အတြက္ လြတ္ေျမာက္ နယ္ေျမပါပဲ။
အလုပ္ၾကမ္း သမားႀကီးေတြ ေဆာင္းတဲ့ ဝါးဖတ္ဥးီ ထုပတ
္ လံးု ။ ျမင္းၾကယ္ဖိနပ္တရံ။ ဖ်င္ၾကမ္း ဝတ္စံု သံုး၊ ေလးထည္။ သန္လ်င္တံတား တည္ေဆာက္ေရး
စက္ေမာင္းလုပ္သား ကတ္တခုနဲ႔ ရႈခင္းသာသား လုပ္ေနလို႔ရခဲ့ပါတယ္။
ရပ္ကြက္လူႀကီးတေယာက္ အိမ္ကို ငွားၿပီး ပါလာတဲ့ ေရဒီယုိေလး သူ႔ေပးထားလိုကရ
္ ံုနဲ႔ အခ်ိန္တန္ရင္ သတင္းမွန္မွန္ နားေထာင္လို႔ ရေနပါၿပီ။ ကံေကာင္းရင္
မိနး္ မနဲ႔ ကေလးေတြကိုေတာင္ ခ်ိနး္ ေတြ႔လို႔ ရတတ္ပါတယ္။ မိန္းမနဲ႔ ကေလးေတြက ရႈခင္းသာပံုမဟုတ္ဘဲ ျဖဴျဖဴစင္စင္ျဖစ္ေနေလေတာ့ စူးသလို စမ္းသလို
မိနး္ မႀကီးေတြက ၾကည့္တတ္ပါတယ္။
အဲဒီအခါက်ေတာ့လည္း မိနး္ မက သူခ်က္တဲ့ဟင္းေလး ဦးဦးဖ်ားဖ်ားေပးရင္း “က်မ မိဘေတြက ပိက
ု ္ဆံ နည္းနည္းရွိတယ္၊ သူနဲ႔ သေဘာမတူလို႔ ခြဲထားၾကတာ၊
ကေလးေတြကို သနားလိလ
ု႔ ာေတြ႔ေပးတာ” ဘာညာဘာညာေပါ့။
ဒီေလာက္ဆိုရင္ကိုပဲ ျမန္မာဗီဒီယို ပရိသတ္က စုတ္သပ္လို႔ ရသြားပါၿပီ။ က်ေနာ္ကလည္း ကေလးေတြ ျပန္သြားတဲ့ညဆို ဓနိရည္ နည္းနည္းေမာ့လာၿပီး
လမ္းထဲအဝင္မွာ ပန္းႏြယက
္ စိမး္ ေတြ၊ ဖိုးေရႊလမင္းေတြ၊ ကေပါက္တိ ကေပါက္ခ်ာ ေအာ္လိုကရ
္ ံုပါပဲ။ အိမ္ထဲဝင္ခါနီးမွာ ေတြတ
႔ ဲ့ ေခြးပိန္တေကာင္ကို
ပိတက
္ န္လက
ို ္ရံုပါပဲ။
ဒါဆုိရင္ ရႈခင္းသာရဲ႕ ဧည့္သည္လို႔ သေဘာမထားေတာ့ပါဘူး။ UG ျပန္လုပလ
္ ို႔ရသြားပါၿပီ။
ဒီလို လြယ္ကသ
ူ က္သာတဲ့ အေနအထိင
ု ္မ်ဳိးနဲ႔ အခ်ိန္တခ်ဳိ႕ ရလိုက္ဖို႔ ေပးလိုက္ရတဲ့ တန္ဖးို ကေတာ့ ကဗ်ာဆရာ လွသန္းနဲ႔ ပန္းခ်ီဆရာေမာင္ႏိုးတို႔
ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္ က်ေနာ့္ အမႈတြဲအျဖစ္နဲ႔ ေထာင္က် ခဲ့ရတာပါပဲ။
အခုေတာ့လည္း ကိုလသ
ွ န္းက ဆုအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ကေလာင္နာမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ထင္ရွားတဲ့ ကဗ်ာဆရာျဖစ္ေနပါၿပီ။လွသန္း။ ၾကည္ေမာင္သန္း။ နမိတ္ထြနး္ သန္း။
လိပ္ျပာသန္႔သန္။႔ ေနာက္နာမည္ေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။
ေမာင္ႏးို က ေတာ့ သရုပ္ေဖာ္ပံုေတြ အပ္ထည္ေတြ လက္မလည္ေအာင္ေရးဆြဲေနရတဲ့ ပန္းခ်ီဆရာျဖစ္ ေနပါၿပီ။
အဲဒီတုန္းက ရႈခင္းသာသား၊ သူတို႔ညီအစ္ကိုႏွစေ
္ ယာက္က က်ေနာ္က
့ ို မၿငိဳမျငင္ အိမ္ေပၚ တင္ေကၽြး ထားခဲတ
့ ာပါ။ ကိုလသ
ွ န္းက ရံုးဆန္ ခြဲတမ္းရတာေလးကို
ထမ္းၿပီး ျပန္လာတတ္ပါတယ္။ သူစးီ ထားတဲ့ ဖိနပ္က လမ္းမွာ ျပတ္၊ မျပတ္မေသခ်ာဘူး။
အခုေတာ့ ၾကည့္ျမင္တင
ို ္မွာ ေအာင္ျမင္တဲ့ က်ဴရွင္ႏစ
ွ ္ေက်ာင္း၊ သံုးေက်ာင္းေလာက္ရဲ႕ ေက်ာင္းအုပ္က သူ႔အမ်ဳိးသမီး ျဖစ္ေနပါၿပီ။ စီးကရက္နဲ႔ ကြမး္ ႀကိဳက္တဲ့
သူ႔အမ်ဳိးသမီးက အဂၤလပ
ိ ္ဘာသာနဲ႔ ကဗ်ာကိုလည္း ႀကိဳက္ပံုရပါတယ္။

ေမာင္ႏးို နဲ႔ သူသ
႔ ူငယ္ခ်င္း သိန္းသိန္းက ငါးမွ်ားေကၽြးပါတယ္။ ပဲခးူ ျမစ္ထဲမွာ လက္ထြနပ
္ စ္ေကၽြးတယ္။အမိမ်ားတာက ငါးသန္ေခ်ာင္းဆိတ
ု ဲ့ငါး။ ဒီငါးက မိမိခ်င္း
ေျမႀကီးေပၚ တဖုန္းဖုန္း ရိက
ု ္ပစ္ လိုက္ၿပီးမွ ခ်ိတက
္ ျဖဳတ္လရ
ို႔ တယ္။ ႏို႔မို႔ရင္ ခ်ိတ္မွာ လံးု ေထြးရစ္ပတ္လက
ို ္ၿပီးမွ ျဖဳတ္ရင္မရေတာ့ဘးူ ။
ပံုသဏၭာန္က ေႁမြေသးေသး အေကာင္ေပါက္ေလးနဲ႔ တူပါတယ္။ ရႈခင္းသာမွာေပါတဲ့ ငါးမို႔ထင္ပါရဲ႕ မာေၾကာ ထူးဆန္းေနတယ္။ က်ေနာ္တို႔အထဲမွာ ရႈခင္းသာ
ဒီဇုိငး္ နဲ႔ အလိုက္ဖက္ဆးံု သူကေတာ့ ဒီဇင
ို ္းဆရာ ပန္းခ်ီ ဆရာ သိနး္ သိန္းပါပဲ။ ေရလည္းေတာ္ေတာ္နဲ႔မခ်ဳိးဘူး၊ အဝတ္လည္း ေတာ္ေတာ္နဲ႔မလဲဘးူ ၊ေခါင္းလည္း
ေတာ္ေတာ္နဲ႔မေလွ်ာ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဆံပင္ရွည္ႀကီးနဲ႔ လက္သည္းထဲမွာ အၿမဲတမ္း တရုတေ
္ ဆး မင္ရည္ေရာင္ေတြနဲ႔။
ဖ်တ္ခနဲၾကည့္လိုက္ရင္ကို ဘာမွဂရုမစိက
ု ္တဲ့ပံု၊ ဘယ္သူ႔မွ မမႈတဲ့ပံု ေပါက္ေနပါတယ္။ မီးခြက္မွိတတ
္ ုတ္ မွတ
ိ ္တတ
ု ္နဲ႔ အရက္ဆင
ို ္ေလးထဲမွာ ခါးလ်ား
ရွည္ႀကီးကိုဆန္႔၊ လက္ျပန္ခါးမွာေထာက္ၿပီး သူ႔ဂ်ပ္သိပ္ ဆံပင္ ရွည္ႀကီးထဲက သန္းဥ ႏႈိက္ရင္း ေမာ့ေနတဲ့အခါ၊ က်ေနာ္တို႔ ဝိင
ု ္းေလးဟာ ေဒသခံေတြၾကားမွာ
ေျပပ်စ္ ေအးခ်မ္းလို႔ ေနပါတယ္။ သူမႀကိဳက္ရင္ ေစာင္းလို႔မွ မၾကည့္၊ နားလည္း ေထာင္ေနေလ့မရွတ
ိ ဲ့ သိန္းသိနး္ ဆိုတလ
ဲ့ ူဟာ သူယံုရင္၊ လုပခ
္ ်င္ရင္ေတာ့
ဘယ္မဆိသ
ု ြားရဲ၊ ဘာမဆိလ
ု ုပ္ရဲတဲ့ ဘာမထီ စစ္ကဲႀကီးပါပဲ။
ရႈခင္းသာ နံနက္ခင္းေလးက အိုးသံခြကသ
္ ံေတြ၊ ေရပံးု ၊ သံတင
ို ္ကီပင
ို ္းျပတ္ အသံေတြ၊ ဆဲသံ၊ ဆိသ
ု ံ ငိုသံ ေတြနဲ႔ စတင္ေနပါၿပီ။ နံနက္ခ်ိန္ခါ ေတးသံသာပါပဲ။ ညက
ေရတက္လို႔ ေမ်ာသြားတဲ့ ေရတိုငက
္ ီပိုငး္ ေတြ ေရပံုးေတြကို ျပန္လိုက္သမ
ိ ္းရ၊ ဆည္းရပါတယ္။ ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ထားတဲ့ အိုးေတြခြကေ
္ တြကို ေဆးေၾကာၿပီး
ညကေထာင္အိပထ
္ ားတဲ့ ျခင္ေထာင္ေတြ ေစာင္ခပ္လတ္လတ္ေတြကိုလည္း ေခါက္သမ
ိ ္းၿပီး ပုဆိုးနဲ႔ထုပ္ရပါတယ္။
တခ်ဳိ႕လည္း ေရတိုငက
္ ီပိုငး္ ျပတ္ကို ထမ္းသြားပါတယ္။ ဒါ နံနက္ခင္းရဲ႕ ပထမဆံုးေျဖရွင္းနည္း အစပါပဲ။ထုပပ
္ ိုးထားတဲ့ အိုးခြက္၊ ျခင္ေထာင္ေတြနဲ႔ ထားလို႔ရမယ့္
ပစၥည္းမွန္သမွ် သြားထားၾကဖို႔ပါပဲ။သြားၿပီး ေပါင္ၾကတာလို႔ မသံးု ႏႈနး္ ပါဘူး။ ေပါင္တယ္ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈနး္ က ရႈခင္းသာမွာ ရိုင္းပါတယ္။မယဥ္ေက်းရာ က်ပါတယ္။
သူတို႔အားလံုး ထားလို႔ရတဲ့ ပစၥည္းသြား ထားခဲ့ၾကၿပီး လမ္းစရိတရ
္ ွာ၊ ကုန္ဖးို အရင္းအႏွီး ရွာၾကရတာပါပဲ။ ထားလို႔ရသမွ် ပိုကဆ
္ ံေလး ခြဲတမ္းခ်ၿပီး ကိုယ္စီ
လမ္းစရိတ္လုပ္ ေစ်းေရာင္း၊ ကုနထ
္ မ္း၊ က်ပန္း အကုန္လုပ္ၾကပါတယ္။ ငါးေလွဆိုကရ
္ င္ ငါးလုပသ
္ ား၊ သဲေလဆိုက္ရင္ သဲအလုပ္သမား။
မိဘေတြ အလုပ္သြားၿပီ ဆိုရင္ က်န္ခဲ့တဲ့ ကေလးေတြက ရပ္ကြက္အစြန္မွာရွတ
ိ ဲ့ ဗိမာန္ႀကီးဆီကသ
ို ြားၾကပါၿပီ။အဲဒီအမႈိက္ပံုႀကီးက သူတို႔ဗိမာန္ပါပဲ။ ေန႔လယ္စာ
မုန္႔ပသ
ဲ ေရစာ စားဖို႔ ရီဆက
ို ္ကယ္ လုပင
္ န္းႀကီးစတင္ပါၿပီ။ျပန္ေရာင္းလို႔ရမယ့္ ပစၥည္းေတြ သူတသ
ို႔ ိတယ္။ ဒူးရင္းသီးေစ့တို႔၊ ပိႏၷဲသးီ ေစ့တို႔က ျပန္စားလို႔ရတယ္။
ကံေကာင္းရင္ ေရႊတိုေရႊစေတာင္ ရတတ္ေသး။ ကေလးေပမယ့္လည္း ေျဖရွငး္ တတ္တဲ့ ရႈခင္းသာ ကေလးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ေပမယ့္ ေဖာက္သည္ေမွ်ာ္တဲ့ အိမ္လည္းရွိတယ္။ ပုနး္ လွ်ိဳးကြယ္လွ်ိဳး လုပ္မေန ၾကပါဘူး။သူတို႔အိမ္ေတြကလည္း ကြယ္ေနဝွကေ
္ နလို႔
ရတဲ့အိမ္ေတြမဟုတပ
္ ါဘူး။ ေန႔လယ္ေန႔ခင္း အခ်ိန္ပိုေလး ဆင္းရတယ္ ဆိုေတာ့လည္း ေစ်းဖိုးႀကိဳေပးႏိင
ု ္တာေပါ့။ ညေနပိင
ု ္း ေရမိုးခ်ဳိး၊ ခ်ယ္သၿပီး တြဲခုတသ
္ ြားၾက
တာပါပဲ။ ညေနစာေကၽြးခိုငး္ ၿပီးရင္ ညႀကီး အလုပ္ဆင္းရဦးမယ္ေလ။ သူတလ
ို႔ ည္း ႀကိဳးစားၾကရတာပါပဲ။
မိုးခ်ဳပ္စျပဳလို႔ ကိယ
ု ္စက
ီ ိုယ္စီ အိမ္ျပန္လာၾကၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ ရႈခင္းသာရဲ႕ အသာယာဆံးု အခ်ိန္ စတင္ပါတယ္။မနက္ခင္းက ထားခဲတ
့ ဲ့ အိုးေတြခြက္ေတြ
ျပန္ယူၾကရပါတယ္။ ေရြးတယ္လို႔ မသံးု ၾကပါဘူး၊ ျပန္ယူၾကတာပါ။
ခဏထားထားတာကို ခဏျပန္ယူၾကတာပါပဲ။ ယူၿပီး ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ၾက။ ျပန္ယူၿပီး ျပန္ၿခံဳၾက၊ ျပန္ေထာင္ၾက။ ရလာသမွ်၊ ရွာလာသမွ် တညတည္းကုန္ေအာင္
ေသာက္ၾက သံးု ၾကပါတယ္။ ဖဲရိုက္၊ အန္စာေခါက္ ၾကပါတယ္။ ဗီဒယ
ီ ုိ ရံုေတြမွာ ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ကား ကိုယ္ေရြးၾကပါတယ္။ ျမန္မာရံု၊ တရုတ္ ေနေအာင္ကား၊
ကုလားေက်ာ္ဟန
ိ ္းကား။ ဆင္းရဲသားကား။ ဆင္းရဲသားကားဆိုတာ အဝတ္မဝတ္တဲ့၊ အဝတ္မရွိ တဲ့ကားကို ေျပာတာပါ။
ဒီမွာက ေရတက္၊ ေရက်အၿမဲရွိတယ္။ လက္ဖက္ရည္ဆင
ို ္ထိုငထ
္ ိုင္၊ ဗီဒီယုိၾကည့္ၾကည့္၊ ညဘက္အိပ္အိပ္၊ နားလည္ထားရတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ တခုရွိပါတယ္။
အဆင့္အတန္းျမင့္ပါတယ္ ဆိုတဲ့ ရပ္ကြကက
္ လူယဥ္ေက်းေတြ စိတ္ရွည္ သည္းခံႏိုင္စြမ္းမရွိႏိုငတ
္ ဲ့ အရာတခုပါ။
ပထမ၊ ထိုင္ၾကည့္ေနတဲ့ ၾကမ္းေပၚကို ေရကတက္လာၿပီဆရ
ို င္ ဖင္ထိုင္ခေ
ံု လးေတြေပၚ ထိုင္ရပါတယ္။ဖင္ထိုင္ခံု ျမဳပ္လာၿပီဆိုရင္၊ ဖင္ထင
ို ္ခံုေပၚ ေဆာင့္ေၾကာင္ထ
့ ိုင္
ၾကည့္ၾကတာပါပဲ။ ဘယ္သူမွ ဘာမွ ေျပာမေနပါဘူး။ ကိုယ့္အိမ္မွာေတာင္ ေအာက္ခံဆင့္တန္း နိမလ
့္ ို႔၊ ေရတက္ၾကမ္းလို႔၊ ငုတတ
္ ုတ္အိပ္ရတဲ့ အိမ္ေတြလည္း
ရွိပါေသးတယ္။ ခ်ဲေလး ဘာေလးေပါက္ရင္ ျပင္မယ္ျပင္မယ္နဲ႔ေပါ့။
သံးု လို႔ျဖဳန္းလို႔ ကုန္ၿပီဆိုရင္ေတာ့၊ အသီးသီး အသက အသက အိမ္ျပန္လာၾကပါၿပီ။ ကေလးေတြကလည္း လက္တဘက္ မုနတ
္႔ ခုစီနဲ႔၊ တခ်ဳိ႕ကလည္း ခါးၾကား
ပုလင္းထိးု လို႔၊ မိန္းမေတြကလည္း ေန႔သြငး္ နဲ႔ ယူလာတဲ့ ေရႊဘမ
ို င္းသမီး သနပ္ခါးတို႔၊ ပလတ္စတစ္ဘရ
ု ား ပန္းခက္တို႔ ကိင
ု ္လာၾကပါတယ္။
မိသားစုေလးေတြရဲ႕ နားခိုရာ အိမ္ဆိုတာကလည္း တံခါးကိုႀကံဳသလို ပိတ္လက
ို ္ရံုပါပဲ။ အခန္းအကာ မရွိတာက မ်ားပါတယ္။ ေၾကာင္ခုနခ
္ ် လိုက္ရင္ေတာင္
အသံျမည္ၿပီး လႈပသ
္ ြားတတ္တဲ့၊ တဲသာသာ ျဗဳတ္စဗ်င္းေတာင္း၊ ရရာေရာစပ္ထားတဲ့ အိမ္ကေလးေတြ ဆက္ေနတာပါ။
သြပ္ျပားအပိုငး္ အစကို ကာခ်င္ကာမယ္၊ မိးု မလံတ
ု ဲ့ေနရာ ပလတ္စတစ္ထပ္ခ်င္ ထပ္ထားမယ္။ သစ္ၾကား ဝါးညႇပေ
္ တာ့ေရာ၊ ဒီထက္ပုိၿပီး ဘာျဖစ္ဦးမွာမို႔လဲ။ အဲဒီ

ဒႆနနဲ႔ ေဆာက္ထားတဲ့ အိမ္ မည္ကာမတၱေလး ေတြပါ။ အိပ္ရာဝင္ ႏႈတခ
္ ြန္းဆက္သက
ံ လည္း ယဥ္ေပါ့၊ သင္းေပါ့။ ကပ္လ်က္ေဘးအိမ္က စည္းခ်က္မွန္မန
ွ ္
အသံတခု ကၽြိကၽြိ၊ ကၽြိကၽြိနဲ႔ ျမည္ေနပါတယ္။ ဒါကို ကပ္လ်က္ေဘးအိမ္က မိန္းမရြယ္ရြယက
္ ႏႈတ္ခြနး္ ဆက္သ လိုက္ပါ တယ္။
“ညည္းတို႔ မီးေတြလည္းမႈတ္လို႔၊ ေစာေစာစီးစီးပါလားဟဲ့”
ကၽြိကၽြိ၊ ကၽြိကၽြိ စည္းဝါးသံကေတာ့ မွန္ေနဆဲပါပဲ။ မိနး္ မငယ္ငယ္ အသံတသံက ျပန္ေျဖေဖာ္ရပါတယ္။
“မနက္အေစာႀကီး ကုန္စိမး္ ႀကိဳစရာရွိလို႔အမေရ၊ ဝီရိယေလး အားကိုးေနရတယ္”
ဝါးလတ္လား၊ သုတ္စးီ လားမသိ၊ ဝါးခ်င္းႀကိတ္သံေလးကေတာ့ မွန္မွန္ တကၽြိကၽြိ။ လင္နဲ႔ မယား၊ သားနဲ႔ အမိေတြ၊ ျခင္ေထာင္ ေထာင္လက
ို ္ရင္၊ ကိယ
ု ္ပိုင္
လြတလ
္ ပ္လံုၿခံဳ သြားၿပီဆိုတဲ့ စံႏႈန္းနဲ႔ ေနေနၾကရတာပါ။
လူေျခတိတ္ခ်ိန္လည္း ေရာက္ပါၿပီ။ သက္ႀကီးလည္း ေခါင္းခ်ပါၿပီ။ အိမ္ရွင္ ရပ္ကြကလ
္ ူႀကီးလည္း အိပ္ေပ်ာ္သြားပါၿပီ။ အဲဒီအခ်ိန္ေရာက္မွပဲ က်ေနာ့္ဘဝ
အမွန္လည္း စတင္ႏင
ို ္ပါေတာ့တယ္။
မိနး္ မဝယ္ေပးထားတဲ့ ဝီစကီပလ
ု င္းကို ဖြကထ
္ ားတဲ့ေနရာက ထုတ္ၿပီး အသံမျမည္ေအာင္ ငွဲ႔ရပါတယ္။ ဖေယာင္းတိုင္ေလး ထြနး္ ၿပီး စာရြက္စာတမ္းေတြကို
အသံမျမည္ေအာင္ ကိုင္တြယရ
္ ပါတယ္။ေရးစရာ ရွတ
ိ ာေရးၿပီး ဖတ္စရာရွိတာ ဖတ္တဲ့အလုပ္ကို အခုမွ စိတ္ခ်လက္ခ် လုပ္ႏိုင္ပါေတာ့တယ္။ရႈခင္းသာ သားဆိုတာ
ဝီစကီေသာက္လို႔ စာေရးေနလို႔မရဘူးေလ။
လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ အလုပ္လုပေ
္ နတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကင္းခ်ထားစရာလည္း မလိုပါဘူး။ စိးု ရိမ္ေၾကာင့္ၾက ပူပန္ ေနစရာလည္း မရွိပါဘူး။ က်ေနာ့္မွာ ဗ်ဴဟာေျမာက္
လံုၿခံဳေရးလမ္းမႀကီးေတြ ရွတ
ိ ယ္ေလ။ ေရတက္ရင္၊ မိုးရြာရင္၊ ခၽြဲက်ိေခ်ာမြတ္ေနတဲ့ ရႊံ႕ေစးလမ္းေတြက မတ္မတ္မားမား ေလွ်ာက္လက
ို႔ ို မရပါဘူး။
ေက်ာင္းသြားမယ့္ ကေလးေတြဆို ေခ်ာ္မလဲခ်င္ရင္ ဖိနပ္ခၽြတ္၊ လက္ေထာက္ၿပီးေတာ့ကို သြားရတာပါ။လူႀကီးေတြလည္း တုတ္ေထာက္ၿပီးမွ သြားလို႔ရပါတယ္။
ဒါေတာင္တဘိုငး္ ဘုင
ိ ္း လဲေနၾကတာပါ။
ဘယ္ရဲ၊ ပတၱေရာင္မွ လြယလ
္ ြယ္ဝင္လို႔မရပါဘူး။ စစ္ကားဝင္ရင္ စစ္ကားနစ္မယ္။ ရဲစက္ဘီးနဲ႔ဝင္ရင္ စက္ဘးီ တျခား လူတျခားလဲမယ္။ ဘယ္ေလာက္ခိုငခ
္ ံ့တဲ့
ခံစစ္ေၾကာင္းလဲ ဆိုတာ စဥ္းစားသာ ၾကည့္ၾကပါေတာ့။
က်ေနာ္ စိတ္ခ်လက္ခ် အၾကာႀကီးေနခဲ့တဲ့ ရႈခင္းသာဆိတ
ု ာ ရႈခင္း မသာပါဘူး။ ၾကားခင္း မသာပါဘူး။က်ေနာ့္အတြကေ
္ တာ့ ေနခင္း သာခဲ့ပါတယ္။
ေက်းဇူးရွိဖူးေသာ အရာကို ေက်းဇူးဆိုအပ္၏ ဆိတ
ု ဲ့ အလိုအရ က်ေနာ္ ရႈခင္းသာကို ေက်းဇူးစကားဆိုပါရေစ။
ေနႏြယ္
http://www.bur.irrawaddy.org

ဘိနး္ ရာဇာ အမတ္မ်ားေၾကာင့္ ဘိနး္ ႏွစဆ
္ တိုးဟု PWO ေျပာ
ဖနိဒါ | အဂၤါေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၄၉ မိနစ္
အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင္ထ
့ ုတရ
္ န္ PDF ဖုိင္ရယူရန္
ခ်င္းမုိင္(မဇိၥ်မ) ။

။ အာဏာရ ႀကံ့ခိုငဖ
္ ြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ အမတ္သးံု ဦးမွာ ဘိန္းရာဇာမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ျပည္ပ အေျခစိုက္ ပေလာင္ အမ်ဳိးသမီး အစည္းအ႐ုံး PWO

က စြပစ
္ ြဲလိုက္ၿပီး ယင္းတို႔ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပင
ို ္းတြင္ ဘိနး္ စိုကပ
္ ်ဳိးမႈ ႏွစဆ
္ တိးု ပြားလာသည္ဟု ဆိုသည္။
နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတေ
္ တာ္ အမတ္ ပန္းေဆး ဦးေက်ာ္ျမင့္ ေခၚ လီေယာင္က်န္း၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွ
ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးျမင္လ
့ ြင္ ေခၚ ဦးဝမ္းကြယတ
္ ာႏွင့္ ျပည္ေထာင္စမ
ု ွ ေအာက္လႊတေ
္ တာ္အမတ္ ဦးတီခြန္ျမတ္တသ
ို႔ ည္ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား
ျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး ေဒသတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ လုပ္ေနၾကသူမ်ား
ျဖစ္သည္ဟု PWO က ေျပာသည္။
နမ့္ခမ္း၊ ကြတခ
္ ိုင္၊ တာမုးိ ညဲႏွင့္ နမ့္ဖတ္ကာ စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြငး္ ဘိနး္ စုက
ိ ္ပ်ဳိးမႈ ယခင္ထက္ ပုိမုိ မ်ားျပား လာသည္ဟု PWO အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး
ေဒၚလုိည္းေႏြေႏွာင္းက ေျပာသည္။

“သူတုိ႔ေတြ ဘိန္းဘုရင္ေတြလည္း ျဖစ္တယ္။ ေတာ္ေတာ္ စုိးရိမ္ရတာေပါ့ေနာ္။ လြတ္ေတာ္ထဲမွာကုိက သူတို႔ေတြ ပါေနတယ္ဆုိေတာ့ အာဏာလည္းရေနတယ္။
ေအာက္ေျခမွာဆုရ
ိ င္ သူတုိ႔အတြက္ ပုိၿပီးေတာ့ လြတလ
္ ြတ္ လပ္လပ္လပ္ လုပ္ဖုိ႔ လြယက
္ ူေနတယ္။ လြတ္ေတာ္မွာလည္း လူေတြကုိ သံးု သပ္ေစခ်င္တယ္။”ဟု
အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး လုိည္းေႏြေႏွာင္းက ေျပာသည္။
နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြငး္ ရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၁၅ ရြာတြင္ ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္က ဘိန္းစုိက္ဧက ၁,၅၃၅ ဧက ရွရ
ိ ာမွ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ခုႏွစမ
္ ွာ ဘိနး္ စိုက္ေသာ ေက်းရြာေပါင္း
၂၇ ရြာျဖစ္လာကာ၊ ဘိန္းစုိက္ဧက ၂,၇၄ဝ ဧကထိ
ျမင့္တက္ခဲ့သည္ဟု PWO ၏ အဂၤါေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ "အဆိပသ
္ င့္ေနဆဲ" အစီအရင္ခံစာ တေစာင္တြင္ ပါရွသ
ိ ည္။
ဦးေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ "အခု လႊတ္ေတာ္ အမတ္ျဖစ္ေတာ့ သူကုိယတ
္ ုိင္ အာဏာရေနေတာ့ ဘိန္းစုိက္တာကုိ ရပ္တန္႔မွာ မဟုတ္ဘးူ ။ ႏုိင္ငေ
ံ ရးကုိလည္း
ေျဖရွငး္ ႏုိငမ
္ ွာ မဟုတဘ
္ ူး"ဟု သုေတသန တာဝန္ခတ
ံ ဦးလည္း ျဖစ္သူ လုိည္းေႏြေႏွာင္းက ေျပာသည္။
ဦးေက်ာ္ျမင့္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း မဲအႏုိငရ
္ ေရးအတြက္ သူထ
႔ ံ မဲထည့္ပါက ငါးႏွစ္ ဘိန္းစုက
ိ ္ပ်ဳိးခြင့္ ျပဳမည္ဟု မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခဲ့သလုိ၊ ဘိနး္ ခင္းမ်ား
မဖ်က္ဆီးေစရန္ ကာကြယ္ေပးမည္ဟလ
ု ည္း ကတိေပးခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခစ
ံ ာ တြင္ ပါရွိသည္။
နမ့္ခမ္းရွိ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္အရြယ္ရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူ ယမန္ႏွစ္က ဦးေရ ၇၅ဝ တြင္ ၆၈ ရာခုိင္ႏႈနး္ ရွိရာမွ ယခုႏွစ္အတြငး္ ၁,၂ဝဝ ဦးတြင္ ၉၁
ရာခုိင္ႏန
ႈ ္းအထိ တုးိ ျမင္လ
့ ာသည္ဟုလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွသ
ိ ည္။
PWO က ယမန္ႏစ
ွ ္ဆန္းမွ ယခုလႏွစ္ ဇူလုိငလ
္ ကုန္အထိ ႏွစ္ႏွစခ
္ န္ၾကာ ေဒသခံရြာသားမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲသူ မ်ား၊ ေက်းရြာဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔ စစ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား
လက္ေတြ႔သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္း၍ စစ္တမ္း ေကာက္ယခ
ူ ဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။
ပန္းေဆး၊ တာဂြန္း၊ စတန္႔(အေပၚ)၊ စတန္႔(ေအာက္)၊ မန္းပုးိ ၊ မုိင္းဝီး၊ စန္ခါး၊ မန္းဆပ္၊ ပန္ခါး၊ နမ္းစရီး စသည့္
ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဘိန္းအမ်ားဆံးု စုိကပ
္ ်ဳိးသည့္ ရြာၾကီးမ်ား ျဖစ္ၿပီး တအိမ္ေထာင္လွ်င္ အနည္းဆံးု သံးု ဧကခန္႔ စုက
ိ ္ပ်ဳိးႏုိင္ၿပီး စီးပြားေရးအရ စုိက္ပ်ဳိးသူမ်ားမွာ
အနည္းဆံုး ၁ဝ ဧကထိ စုက
ိ ္ပ်ဳိးၾကသည္ဟု သိရသည္။
နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြငး္ ဘိနး္ စုိကပ
္ ်ဳိးမႈ တုးိ ျမင္လ
့ ာသည္ဟု သိရေ
ွိ သာ္လည္း တေအာင္း (ပေလာင္)အမ်ဳိးသားပါတီ TNP မွ လက္ေတြ႔ ကြငး္ ဆင္းေလ့လာခ်ိန္
မရေသးသျဖင့္ မည္မွ် တုးိ ျမင့္သည္ဟု မရွိရေသးေၾကာင္း ပါတီ၏ အေထြေထြ အတြငး္ ေရးမႉး ဦးမုိင္အုနး္ ခုိငက
္ ေျပာသည္။
"ဘိနး္ စိုကမ
္ ႈ အေျခအေန ပုိမ်ားလာတယ္လေ
ုိ႔ တာ့ ၾကားေနတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ကြငး္ ဆင္းၿပီးေတာ့ မေလ့လာမိေသးဘူး။ က်ေနာ္တို႔
ပါတီအေနနဲ႔ေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ ပတ္သက္တာ ဘယ္လလ
ုိ ုပ္ရင္ေကာင္းမလဲ ဆုိၿပီး ၫႇိႏႈိင္းေနတုန္းပါ" ဟု သူက မဇိၥ်မကို ေျပာသည္။
TNP ပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ငါးၿမိဳ႕နယ္ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ရာမွ နမ့္ခမ္း၊ ကြတခ
္ ုိင္၊ ေက်ာက္မဲ စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ႐ႈံးႏွမ
ိ ့္ခဲ့ၿပီး မန္တုန္ႏင
ွ ့္
နမ္ဆ
့ န္ၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ခုသာ အႏုိင္ရခဲ့သည္။
လက္ရွိ ပေလာင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ အဓိက အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတခုျဖစ္ေသာ လက္ဖက္စက
ုိ ္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စစ္အစုိးရက ခ်ဳပ္ကုိငထ
္ ားၿပီး
လက္ဖက္ေစ်းႏႈနး္ မ်ား က်သြားခဲ့သည္ကလည္း ပေလာင္ျပည္သမ
ူ ်ား ဘိနး္ စုိကပ
္ ်ဳိးမႈ ပုမ
ိ ုိ မ်ားျပားလာသည့္ အေၾကာင္းအရင္းတရပ္ျဖစ္သည္ဟု PWO က ဆုိသည္။
စစ္အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားက မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္သူ ဖမ္းဆီးျခင္း မျပဳဘဲ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲသမ
ူ ်ားကုိသာ ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ္လည္း လာဘ္ယူ၍ ျပန္လည္
လႊတ္ေပးလ်က္ ရွေ
ိ နၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ဖမ္းဆီး ခံရသူ တဦးအနည္းဆံုး တသိနး္ ခြဲမွ အမ်ားဆံုး ႏွစ္သိနး္ ခြဲထိေပး၍ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့မမ
ႈ ်ား
ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။
ဘိနး္ စုိကရ
္ ာသီမွာ ၾသဂုတ္လတြင္ ဘိနး္ စုိကပ
္ ်ဳးိ၍ ေဖေဖာ္ဝါရီလႏွင့္ ဧၿပီလအတြင္း ဘိန္းျခစ္သည့္ ရာသီျဖစ္ၿပီး ဘိန္းမျခစ္မီ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အာဏာပုိင္မ်ားက
အခြန္ေကာက္ခံခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ဘိနး္ တုိကဖ
္ ်က္ေရးအဖြဲ႔ လာေရာက္ ပါက ဘိနး္ စုိက္ေတာင္သမ
ူ ်ားမွ အခြန္အျဖစ္ တအိမေ
္ ထာင္လွ်င္ အနည္းဆံုး ၁၅,၀၀၀ က်ပ္
လာဘ္ထိုးရေလ့ ရွသ
ိ ည္ဟု ဆိသ
ု ည္။
ျပည္သူ႔စစ္အင္အား ၄၀၀ ခန္႔ကုိ ဦးေဆာင္းခဲ့သူ အသက္ ၅၀ ေက်ာ္အရြယ္ တ႐ုတ္-ဗမာလူမ်ဳိး ဦးေက်ာ္ျမင့္သည္ အစုိးရ၏ ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရး
ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ပန္းေဆး နယ္ေျမအတြင္း ဘိနး္ စုိက္ပ်ဳိးမႈႏွင့္ ဘိန္းကုန္ကးူ သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ
ဆယ္စုႏွစေ
္ က်ာ္ၾကာ ခ်ဳပ္ခုိင္ခသ
ဲ့ ူ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ရမွ လက္ရွိ သူ၏ ညီျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ေထြးက ဆက္လက္ တာဝန္ယေ
ူ နသည္ဟု
သိရသည္။
၂ဝဝ၉ ခုႏွစက
္ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ရာဇဝတ္မဆ
ႈ ုိင္ရာ႐ုးံ စစ္တမ္း UNODC တြင္ ရွမး္ ျပည္ေျမာက္ပုိင္း

ေက်းရြာ ၂၃ ရြာတြင္ ဘိန္းစုက
ိ ္ပ်ဳိးမႈ ၁,၆ဝဝ ဟတ္တာ ရွိခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစတ
္ ြင္ ၃,၇ဝဝ ဟတ္တာသုိ႔ ျမင္တ
့ က္လာ သည္ဟု ဆုိထားသည္။
သုိ႔ေသာ္ PWO က နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္တခုတည္း၏ စစ္တမ္းအရ ယခုႏွစ္မွာ ၈၉၂ ဟတ္တာရွိသျဖင့္ UNODC ၏ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ကြဲလြဲေနကာ ယင္းတုိ႔၏
စစ္တမ္းမ်ားသည္ အစုိးရ၏ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္၍ သီးျခား လြတလ
္ ပ္သည္ဟု မဆုိႏုိငေ
္ ၾကာင္း ထည္သ
့ ြင္းေဖာ္ျပထားသည္။
လိုငစ
္ င္ျပန္ရေရး လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပရန္ ေရွ႕ေနမ်ားစီစဥ္
ကိုဝင
ို ္း | အဂၤါေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၃၃ မိနစ္
အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင္ထ
့ ုတရ
္ န္ PDF ဖုိင္ရယူရန္
ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) ။

။ အတိက
ု ္အခံ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္သျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လိင
ု ္စင္ မ်ား ပိတ္ပင္ခံထားရသည့္ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ား

ပါဝင္ေသာ အစုအဖြဲ႔မွ အစိုးရ၏မၾကာခင္က ဖြဲ႔စည္း လိက
ု ္ေသာ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္ေရး ေကာ္မရွင္ကို တိုင္ၾကားၿပီး လိုငစ
္ င္ျပန္ရရန္ ေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္ အစိးု ရ၏
အေျပာင္းအလဲ လုပ္ေနပါသည္ ဆိုျခင္းကို စမ္းသပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။
လိုငစ
္ င္ ႐ုပသ
္ ိမ္းခံရေသာ ေရွ႕ေန ၁၇ ဦး၊ ေက်ာင္းဆက္တက္ခြင့္ မရသည့္ ေက်ာင္းသား တဦး၊ လိုငစ
္ င္ ႐ုပသ
္ ိမ္းခံရသည့္ ဆရာဝန္ တဦး တိသ
ု႔ ည္
စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။
"က်ေနာ္တို႔က အေျပာင္းအလဲတခု ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အေပၚမွာ စမ္းသပ္ၾကည့္တာပါ။ ထူးျခားမယ္ မထူးျခား ဘူး ဆိတ
ု ာေတာ့ အတတ္ေျပာလို႔ မရပါဘူး။" ဟု
ကိယ
ု ္တိုငလ
္ ည္း လိုငစ
္ င္သိမး္ ခံထားရသူ အန္အယ္ဒီ ဗဟို ဥပေဒ အေထာက္ကူျပဳ အဖြဲ႔ဝင္ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးေအာင္သန
ိ ္းက မဇၥ်ိမကို ေျပာ သည္။
ျမန္မာႏိုငင
္ ံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကို ၂ဝ၁၁ ခု စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အၿငိမ္းစား ဝန္ထမ္း ၁၅ ဦးျဖင့္ အစိုးရက ဖြဲ႔စည္းေပးထားၿပီး
ဦးဝင္းျမ သံအမတ္ၾကီး (ၿငိမ္း) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မမ
ႈ ်ားကို ကာကြယ္ ေျပာဆိုေလ့ရွိသူ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ ကုလ သံအမတ္ႀကီး (ၿငိမ္း)တိက
ု႔ ို
ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုဥကၠ႒ အျဖစ္ တာဝန္ယူေစခဲ့သည္။
လာမည့္လတြင္ သတင္းစာ ရွင္းပြဲတခု ျပဳလုပ္ၿပီး လက္မတ
ွ ္ထးို တင္သြင္းရန္ စီစဥ္ေနၾကသည္။ လိုင္စင္ ရာသက္ပန္ အပိတ္ခံထားရသည့္ ေရွ႕ေနအမ်ားစုတြင္
တရားလႊတေ
္ တာ္ ေရွ႕ေန အမ်ားစု ပါဝင္ၿပီး အထက္တန္းေရွ႕ေန တဦးသာ ပါသည္။
တႏိင
ု ္ငံလးံု တြင္ ႏိင
ု ္ငံေရး လုပသ
္ ျဖင့္ လိုင္စင္ ႐ုပ္သိမး္ ခံရသည့္ အေရအတြက္ အတိအက်ကို စုေဆာင္းရာ တြင္ နယ္ဘက္ ေဒသမ်ားတြင္ လက္လွမ္းမမီဘဲ
ျဖစ္ေနေသးေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လက္မွတထ
္ ိုးမည့္ အေရအတြက္မွာမူ ထပ္တိုးလာဖြယ္ရွိသည္ဟု ဦးေအာင္သိနး္ က ဆိုသည္။
အန္အယ္ဒီ ဒုဥကၠ႒ႏွင့္ ဗဟိုဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးက "အန္အယ္ဒီ ဆရာဝန္ေတြ၊ အျခားဒီမက
ို ေရစီ ဆရာဝန္ေတြေရာ မဟုတ္တာနဲ႔
တရားစြဲ။ ျပန္လြတလ
္ ာေတာ့ လိုငစ
္ င္သမ
ိ ္း။ ေက်ာင္းဆရာ - ဆရာမ ေတြလည္းပဲ အလုပ္ျဖဳတ္ခရ
ံ တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြလည္းပဲ လြတလ
္ ာရင္ ပညာသင္ခ်င္တာ
ဆက္ၿပီး မသင္ရဘူး။ လူ႔အခြင့္အေရး ဆံုး႐ႈံးတာပဲေလ"ဟု မဇၥ်ိမကိုေျပာသည္။ သူကိုယတ
္ ိုငလ
္ ည္း ေရွ႕ေန အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ႐ုပသ
္ ိမ္းခံထားရေၾကာင္း
ေျပာသည္။
မူလက ေရွ႕ေနမ်ား သီးသန္သ
႔ ာ ေတာင္းဆိုရန္ အစီအစဥ္ကို ဆရာဝန္၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ ေက်ာင္းထုတ္ခံ
ေက်ာင္းသားမ်ား ပါဝင္ေစရန္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ၾသဂုတ္လအတြငး္ အႀကံျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတေ
္ တာ္ခ်ဳပ္ကို
ေလွ်ာက္ထားရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ရာ ယခု အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွငသ
္ ို႔ တင္သြင္းရန္ ထပ္မံ ေျပာင္းလဲလိုကသ
္ ည္။
“ဒီတရား႐ုံးေတြက ဒီလိုပဲလုပထ
္ ားတဲ့ ကိစၥကို တရား႐ုးံ ေတြအေပၚ သြားျပန္ေလွ်ာက္ရင္ ဘာမွမထူးဘူး” ဟု ဦးေအာင္သန
ိ ္းက ေျပာသည္။
ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ေန႔ အမ်ဳိးသား လႊတေ
္ တာ္ အစည္းအေဝးတြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမက
ို ေရစီ အင္အားစု ပါတီအမတ္ ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုးက ေရွ႕ေနႏွင့္
ဆရာဝန္လိုငစ
္ င္ ႐ုပသ
္ ိမ္း ထားမႈကို ျပန္ခြင့္ျပဳ၊ မျပဳ
ေမးျမန္းခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ေဒါက္တာထြန္းရွင္က ေရွ႕ေနမ်ားကို အေရးယူရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က တရားလႊတ္ေတာ္
ေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီ (ဘားေကာင္စီ) ႏွင့္ တိုငပ
္ င္၍ ဆံုးျဖတ္ သည္ဟု ဆိသ
ု ည္။
ျမန္မာႏိုငင
္ ံ ေဆးေကာင္စီ၊ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စႏ
ီ ွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တိသ
ု႔ ည္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ
“တရားမွ်တျခင္း၊ သာတူညီမွ်ျခင္းႏွင့္ လိပ္ျပာသန္႔ျခင္း” တို႔ကို အေျခခံ
ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုသာ ေျဖသြားသည္။
သုိ႔ေသာ္ အတိုက္အခံမ်ားကေတာ့ လက္ရွိ ဘားေကာင္စမ
ီ ွာ ယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ ဆြဲခန္႔မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း ျဖစ္၍ လြတလ
္ ပ္မႈမရွိဟု
ေဝဖန္ထားၾကသည္။

စက္တင္ဘာလဆန္းတြင္ ေရွ႕ေနလိင
ု ္စင္ ႐ုပ္သိမး္ ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာ ရွင္းပြဲတခုျပဳ လုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိစ
ု ဥ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္
သမၼတဦးသိနး္ စိန္တို႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေနမႈကို ထိခိုက္မည္ စိးု သျဖင့္ အစီအစဥ္ ဖ်က္သိမး္ ခဲ့ေၾကာင္း ဦးတင္ဦးက ေျပာသည္။
သံဃာေတာ္မ်ား ဆႏၵျပခြင့္မျပဳရန္ ႀကံ့ခိုင္ေရးအမတ္ တင္ျပ
မ်ဳိးသန္႔ | အဂၤါေန႔၊ ေအာက္တဘ
ုိ ာလ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏစ
ွ ္ ၁၉ နာရီ ၃၁ မိနစ္
အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင္ထ
့ ုတရ
္ န္ PDF ဖုိင္ရယူရန္
ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ) ။

။ အထက္လတ
ႊ ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေသာ "ၿငိမး္ ခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္" ဥပေဒမူၾကမ္း၌ ဗုဒဘ
ၶ ာသာ သံဃာေတာ္မ်ားကို

ဆႏၵျပခြင့္ မျပဳသည့္ တားျမစ္ခ်က္ ထည့္သြငး္ ရန္ အာဏာရ ႀကံ့ခိုငဖ
္ ြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ အမတ္တဦးက အဂၤါေန႔က ထည့္သြငး္ ေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည္ဟု လႊတ္ေတာ္
အမတ္မ်ားက
ေျပာသည္။
ဧရာဝတီတိုငး္ မဲဆႏၵနယ္ (၆)မွ အထက္လတ
ႊ ္ေတာ္ အမတ္ ဦးခင္ေမာင္ရီ (အၿငိမ္းစား တိုင္းပညာေရးမႉး) မွ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေလေၾကာင္းဌာနမ်ားမွ
ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေရေပးေဝေရး ဌာနမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကိလ
ု ည္း ဆႏၵျပပြဲတြင္ မပါဝင္ရန္ ဥပေဒျဖင့္ ကန္႔သတ္သင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားျခင္းျဖစ္သည္။
lotdaw97
"ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္" ဥပေဒမူၾကမ္း၌ ဗုဒၶဘာသာ သံဃာေတာ္မ်ားကို ဆႏၵျပခြင့္ မျပဳသည့္ တားျမစ္ခ်က္ ထည္သ
့ ြင္းရန္ အာဏာရ ႀကံ့ခင
ို ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ပါတီ အမတ္တဦးက ထည့္သြငး္ ေဆြးေႏြး (ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)
ထို႔အျပင္ ဆႏၵျပခြင့္ဥပေဒကို ေရးဆြဲ႐သ
ံု ာ ေရးဆြဲထားၿပီး ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈ မလုပ္သင့္ေသးေၾကာင္းလည္း ႀကံ့ခင
ို ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ အျခားေသာ အမတ္တဦးကလည္း
ေဆြေႏြးသြားခဲ့ေသးသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၅) မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေစာထြန္းျမေအာင္က 'အစိုးရ သက္တမ္းႏုေသးသည္' ဟူသည့္
အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဆႏၵျပခြင့္ မေပးသင့္ေသးေၾကာင္း ေစာဒက တက္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
လႊတ္ေတာ္အတြင္း အတိက
ု ္အခံပါတီ တခုျဖစ္ေသာ ရခိုင္တင
ုိ ္းရင္းသားမ်ား တိးု တက္ေရးပါတီ RNDP ကမူ ဆႏၵျပခြင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ေထာက္ခသ
ံ ည့္ အျပင္
ဆႏၵျပလိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးသုိ႔ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားရမည့္ ကာလကိပ
ု င္ ေလ်ာ့ခ်ေစလိသ
ု ည္။
ေအာက္လႊတေ
္ တာ္က စက္တင္ဘာလ အတြငး္ က အတည္ျပဳၿပီးေသာ ဆႏၵျပခြင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ဆႏၵျပလိုပါက သက္ဆင
ို ္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးသို႔
ခုႏွစရ
္ က္ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားရမည္ ျဖစ္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။
RNDP ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁၀) လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးအုန္းတင္က သံးု ရက္သာ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကား
ေစသင့္သည္ဟု ထည္သ
့ ြင္း ေဆြးေႏြးသြားသည္။
'ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒၾကမ္း' ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထက္လတ
ႊ ္ေတာ္ အမတ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားကို ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီမွ စိစစ္ကာ
အထက္လတ
ႊ ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ တင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒၾကမ္း
ေကာ္မတီမွ သံးု သပ္ခ်က္ ထပ္မံ ထြက္ေပၚလာ အၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွ ထပ္မံ ေဆြးေႏြးကာ ဥပေဒ အျဖစ္ အတည္ျပဳ၊ မျပဳကို ဆံးု ျဖတ္မည္ ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ စက္တင္လာလ ၂၇ ရက္ေန႔က ေအာက္လတ
ႊ ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဥပေဒ မူၾကမ္းျဖစ္ၿပီး
ေအာက္လႊတေ
္ တာ္မွ အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အထက္ လႊတေ
္ တာ္၏ သေဘာထားရယူရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္း တနလၤာေန႔က
ေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ဥပေဒတြင္ အခန္း ရွစ္ခန္းပါဝင္ၿပီး ဆႏၵေဖၚထုတ္ရာတြင္ ပါဝင္မည့္သူ အေရအတြက္၊ ဆႏၵ ေဖၚထုတ္မည့္ လမ္းေၾကာင္း တရားေဟာမည္သူ၏
ကိယ
ု ္ေရးရာဇဝင္တို႔ကို သက္ဆင
ို ္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံသို႔ တင္ျပရမည္ဟု ျပ႒ာန္း ပါရွသ
ိ ည္။
"ခြင့္ျပဳခ်က္ မရဘဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လွည္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းျခင္း၊ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက တႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ႏင
ွ ့္ ေငြဒဏ္၊ စီတန္း
လွည့္လည္သူမ်ားကို ေႏွာက္ယွကလ
္ ွ်င္ ႏွစႏ
္ ွစ္ထက္ မပိုေသာ
ေထာင္ဒဏ္" တိက
ု႔ ို သတ္မွတ္ထားသည္။
ေဒၚစုႏင
ွ ့္ အေမရိကန္ ကိုယစ
္ ားလွယ္ ေတြ႔
ကိုေပါက္ | အဂၤါေန႔၊ ေအာက္တဘ
ုိ ာလ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏစ
ွ ္ ၁၈ နာရီ ၁၂ မိနစ္
အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင္ထ
့ ုတရ
္ န္ PDF ဖုိင္ရယူရန္
နယူးေဒလီ (မဇၩိမ) ။

။ ျမန္မာႏိုင္ငသ
ံ ို႔ ႏွစရ
္ က္ၾကာ ေရာက္ရွိေနေသာ အေမရိကန္အစိုးရ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဒဲရက္ခ္ ေဂ် မစ္ခ်ဲလ္ Derek J.

Mitchell ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ အဂၤါေန႔ ေန႔လည္က ေတြ႔ဆံု ခဲ့ၾကသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေမရိကန္ ဒုသံအမတ္ၾကီးေနအိမတ
္ ြင္ မြန္းလြဲ ႏွစ္နာရီမွစတင္ကာ မိနစ္ ၉ဝ ၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့
ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမက
ို ေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ေျပာခြငရ
့္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
“ဟုတ္ပါတယ္။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ေတြဆ
႔ ံုတာမွနေ
္ ၾကာင္း ထုတ္ျပန္ဖို႔ပါပဲ။ တျခားထုတ္ျပန္စရာ က်ေနာ့္မွာ မရွိပါဘူး” ဟု ေျပာသည္။
dasskanddelmischel
အေမရိကန္ အစိုးရ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဒဲရက္ခ္ ေဂ် မစ္ခ်ဲလ္ Derek J. Mitchell ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ပထမအႀကိမ္ေတြ႔ဆစ
ံု ဥ္ (ဓါတ္ပံု မဇၥ်မ
ိ )
ဤေဆြးေႏြးမႈနဲ႔ပါတ္သက္၍ သတင္းရယူရန္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ သတင္းသမားမ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္
ေရွ႕တြင္ သြားေရာက္ ေစာင့္ဆင
ို ္းခဲ့ေသာ္လည္း ေတြဆ
႔ ံုမႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ထုတ္ျပန္ခ်က္၊ မွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့ျခင္း မရွိေပ။
ျမန္မာႏိုငင
္ ံအေပၚ ခ်မွတထ
္ ားသည့္ ပိတ္ဆို႔တားျမစ္မႈမ်ား ႐ုတ္သမ
ိ ္းရန္ အခ်ိန္ မက်ေသးေၾကာင္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က Wall Street Journal အား ေျပာၾကားလိုက္ၿပီး ေနာက္တရက္အၾကာတြင္ မစၥတာမစ္ခ်ဲလ္ ျမန္မာႏိုင္ငသ
ံ ို႔ တိက
ု ္ဆိုငစ
္ ြာ
ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။
အေမရိကန္ အစိုးရ၏ ျမန္မာႏိုငင
္ ံဆိုင္ရာ အထူးကိုယစ
္ ားလွယ္ႏွင့္ မူဝါဒ ၫႇိႏႈိင္းေရးမႉးအျဖစ္ မစၥတာ ဒဲရက္ခ္ ေဂ် မစ္ခ်ဲလ္ Derek J. Mitchell
စက္တဘၤာလအတြင္းက ပထမအၾကိမ္ လာေရာက္ခဲ့စဥ္က NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ား
အျပင္ အျခား ႏုင
ိ ္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ပါ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ကသုတက
္ ရက္ ခရီးစဥ္တြင္
ေတြဆ
႔ ံု ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
မၾကာမီက လြတ္ေျမာက္လာေသာ ႏိင
ု ္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကလည္း မစၥတာ ဒဲရစ္မစ္ခ်ဲလ္ထံ လိပ္မူ၍ အေမရိကန္ သံ႐ုံးမွတဆင့္ စာတေစာင္
ေရးသားေပးပိခ
ု႔ ဲ့ေသးသည္။
အဂၤါေန႔ နံနက္က ေပးပို႔လက
ို ္ေသာစာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ေတာင္းဆိခ
ု ်က္ သံးု ခ်က္ ပါဝင္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္
ေက်ာင္းသားတဦးျဖစ္သည့္ စမ္းေခ်ာင္းကိုကိုၾကီးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
“က်န္ရေ
ွိ နေသးတဲ့ ႏိင
ု ္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ေစရန္၊ တိုင္းရင္းသား ေဒသ
ေတြမွာ ထိုးစစ္ဆင္ေနတဲ့ တိက
ု ္ပြဲေတြကို ရပ္ဆိုငး္ ၿပီးေတာ့ တႏိင
ု ္ငံလးံု အတိုင္းအတာနဲ႔ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေၾကညာေပးဖို႔၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္မႈအျပင္ တိုငး္ ရင္းသားကိုယ္စားလွယမ
္ ်ားအားလံုး၊ သက္ဆိုငသ
္ ူ
ေတြ အားလံးု ပါဝင္တဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပရ
္ န္ဆတ
ို ဲ့ အခ်က္သံုးခ်က္” ဟု ေျပာသည္။
ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၃၄ ေယာက္ အနက္ အခ်ိန္ အခက္အခဲေၾကာင့္ ၅၅ ေယာက္သာ ပါဝင္
လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုငခ
္ ဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ဤေတာင္းဆိခ
ု ်က္မ်ားအား အေမရိကန္ ကိယ
ု ္စားလွယ္ထသ
ံ ို႔ ေပးပို႔ရသည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုကိုႀကီး က “လက္ရတ
ွိ ိုငး္ ျပည္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့
ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းခ်င္တယ္၊ ႏိင
ု ္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုငး္ ကို ဝင္ဆံ့ခ်င္ တယ္ ဆိရ
ု င္ ခုနေျပာတဲ့ အခ်က္ သံုးခ်က္က မျဖစ္မေန ေျဖရွငး္ ရမွာပါ။ အဲဒီထဲကမွ
ႏိုင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရး ဆိုတဲ့အခ်က္ကို မေျပလည္ဘဲနဲ႔ ႏိုငင
္ ံေရးျပႆနာ ေျပလည္မယ္လို႔ က်ေနာ္တက
ို႔ မယူဆပါဘူး။ အဲဒီအတြက္
ဒီအစိုးရကိုေရာ၊ ဒီအစိုးရနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေနတဲ့ အေမရိကန္ အစိးု ရ ကိယ
ု ္စားလွယ္ကေ
ို ရာ တိုကတ
္ ြန္း
ေတာင္းဆိုရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
ဒဲရစ္မစ္ခ်ဲလ္သည္ ၎၏ ႏွစ္ရက္ၾကာ ဒုတိယ ခရီးစဥ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ အစိုးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးခဲသ
့ ည္။ ခရီးစဥ္အတြင္း ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အနက္ ႏုိင္ငေ
ံ ရး အက်ဥ္းသားမ်ား ထပ္မံ လႊတေ
္ ပးေရး ဖိအားေပးသြားရန္ႏွင့္ လူမ်ဳိးစု
ေဒသမ်ားအတြင္း စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈ ကိစၥမ်ားလည္း ပါဝင္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏိုငင
္ ံ အက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီးတြင္ က်ခံေနရသည့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား ၃၇ ေယာက္အနက္ ၎အပါအဝင္ ခုႏွစေ
္ ယာက္သာ
လြတေ
္ ျမာက္လာေသးေၾကာင္း ကိက
ု ိုႀကီးက ေျပာဆိုသည္။
ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၁၈ဝဝ ခန္႔ က်န္ရေ
ွိ နေသးၿပီး ၎အနက္ ၁၂၂ ဦးမွာ က်န္းမာေရး အေျခအေန ဆိုးရြား လ်က္ရွိေၾကာင္း ႏိုငင
္ ံေရးအက်ဥ္းသား

ကူညီေစာင့္ေရာက္ေရးအသင္း AAPP မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ပါရွိသည္။
ဇာဂနာ ေထာင္ဝင္စာ လုိက္ပို႔
သဲသဲ | အဂၤါေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၃ နာရီ ၅၇ မိနစ္
အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင္ထ
့ ုတရ
္ န္ PDF ဖုိင္ရယူရန္
နယူးေဒလီ(မဇၥ်ိမ) ။

။ ပဲခူးတုင
ိ ္းအတြင္းရွိ ျပည္၊ ေပါင္းတည္၊ သာယာဝတီ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားထံ တနလၤာေန႔က

ေထာင္ဝင္စာမ်ား ကိုယ္တင
ို ္ လိုကလ
္ ံ ေပးပို႔ခဲ့ရာ သက္ဆင
ုိ ္ရာ ေထာင္အာဏာ ပိုင္မ်ားက လိႈကလ
္ ွဲစြာ ကူညီခဲ့ေၾကာင္း လူရႊင္ေတာ္ ဇာဂနာက ေျပာသည္။
သာယာဝတီေထာင္ရွိ ႏိုင္ငေ
ံ ရး အက်ဥ္းသား ၃၄ ဦး၊ ေပါင္းတည္ေထာင္မွ တဦး၊ ျပည္ေထာင္မွ ေလးဦးတို႔ အတြက္ အႏုပညာရွင္မ်ားမွ လႉဒါန္းသည့္ အစားအစာ၊
ေဆးဝါး၊ ဂ်ာနယ္ မဂၢဇင္းမ်ားႏွင့္ ေငြသားတို႔ကို ေထာင္ဝင္စာ ပို႔ေပးခဲ့သည္။
“အင္မတန္ ဝမ္းသာစရာ ေကာင္းတာတခုက ေထာင္ဘက္က လူေတြက ဝမ္းပန္းတသာနဲ႔ လိႈကလ
္ ႈိကလ
္ ွဲလွဲ ႀကိဳတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေပးတဲ့ ပစၥည္းေတြ
အားလံုးကိုလည္း လက္ခံၿပီးပို႔တယ္၊ ရေၾကာင္းလည္း က်ေနာ္တို႔ကို လက္မတ
ွ ္ေတြ
ျပန္ျပပါတယ္။ အခုလို ကူညီတာေတြ႔ရတာ အားလံးု ကိုယစ
္ ား အလြန္ပဲ ေက်းဇူးတင္မပ
ိ ါတယ္” ဟု ဇာဂနာက ေျပာ သည္။

Zaganar1
ဇာဂနာ ေထာင္မွ လြတေ
္ ျမာက္လာၿပီးေနာက္ ျပည္၊ ေပါင္းတည္၊ သာယာဝတီ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားရွိ ႏိုငင
္ ံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားထံ ေထာင္ဝင္စာမ်ား ကိုယတ
္ ုိင္
လိက
ု ္လံေပးပို႔ (ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)
ဇာဂနာသည္ ေအာက္တဘ
ုိ ာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေထာင္မွ လြတေ
္ ျမာက္လာၿပီးေနာက္ ေထာင္ဝင္စာမ်ား ကိုယတ
္ ုိင္ လိက
ု ္လေ
ံ ပးပိခ
ု႔ ဲ့သည့္ ပထမဆံုး ခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး
ဇာဂနာႏွင့္အတူ ေဂၚဇီလာ၊ စိနသ
္ ီး၊ ဇီးသီတလ
ို႔ ည္း လိက
ု ္ပါခဲ့သည္။
ေတာင္ငူ၊ မံုရြာ၊ လြိဳင္ေကာ္၊ ေက်ာက္ျဖဴ ေထာင္မ်ားရွိ ႏုင
ိ ္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အတြက္ ေထာင္ဝင္စာ ပစၥည္းမ်ား ကုိ လူႀကံဳႏွင့္ ေပးပိခ
ု႔ ဲ့ေသးသည္။
အႏုပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဇင္ဝိုငး္ ၊ မင္းေမာ္ကြနး္ ၊ က်ားေပါက္ (ဟန္ထးူ လြင္)၊ ထြန္းအိႁႏၵာဗိုလ္၊ ေမတၱာ၊ ကင္းေကာင္၊ အ႐ိုင္း၊ ဒါ႐ိက
ု ္တာ မင္းထင္ကိုကိုႀကီး၊
ေဂၚဇီလာ၊ စိန္သးီ ၊ ဇီးသီး တုိ႔မွ ေထာင္ဝင္စာ ပစၥည္းမ်ား ထည္ဝ
့ င္ လႉဒါန္းခဲ့ သည္ဟု ဆိုသည္။
နယ္ခရီးသို႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား ကိမ
ု ်ဳိးရန္ေနာင္သိနး္ ႏွင့္ အတူသြားေရာက္ခဲ့ၿပီး လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လပ
ႈ ္ရွားသည့္ ေဒသခံ လူငယ္ကြန္ယက္
အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ေဒသခံ လယ္သမား၊ အလုပသ
္ မား၊ ေက်ာင္းသား
ေက်ာင္းသူမ်ား၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြဆ
႔ ံုခဲ့သည္။

ေထာင္သံုးခု ဆက္တိုက္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ခရီးဆံုး ျပည္ၿမိဳ႕၌ “ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံးု လြတ္ေျမာက္ေရး” အတြက္ ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း
တနလၤာညက မီးေမွ်ာပြဲ ျပဳလုပခ
္ ဲ့ေသးသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းလွ်င္ ႀကိဳဆိုမည္ဟု ခ်င္းတပ္ဦးေျပာ
ဇြဲခန္႔ | အဂၤါေန႔၊ ေအာက္တဘ
ုိ ာလ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏစ
ွ ္ ၁၃ နာရီ ၄၈ မိနစ္
အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင္ထ
့ ုတရ
္ န္ PDF ဖုိင္ရယူရန္
နယူးေဒလီ (မဇိၥ်မ) ။

။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရဘက္မွ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြဆ
႔ ံုရန္ ကမ္းလွမ္းလာမည္ ဆိုပါက ႀကိဳဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုငး္ ရင္းသား

လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းတခု ျဖစ္ေသာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဥးီ (CNF) မွ ေျပာဆိုလက
ို ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ (ALP) ကေတာ့ ကမ္းလွမ္းလာသည့္
အေပၚ မူတည္ၿပီး ပါတီ တြငး္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ဆိုသည္။
“က်ေနာ္တို႔က အစဥ္တစိုက္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ ေတာင္းဆိုထားတာ ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေတာင္းဆိထ
ု ားတာနဲ႔တင္
မၿပီးႏိုင္ေသးပါဘူး။ တဘက္ကလည္း လိလ
ု ားဖို႔ လိုတယ္ေလ။ က်ေနာ္တဘ
ုိ႔ က္ ကေတာ့ အၿမဲတမ္း အဆင္သင့္ပါပဲ” ဟု CNF အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
ပူးေပါလ္စတ
ီ ာက မဇိၥ်မကို ေျပာသည္။

၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္အတြငး္ ယခင္စစ္အစိုးရႏွင့္ CNF တို႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရးအတြက္ ပထမေျခလွမး္ စတင္ႏိုင္ခဲ့ ေသာ္ လည္း ေနာက္ပိုငး္ တြင္ အစိုးရမွ တစံတ
ု ရာ
ျပန္လည္ အေၾကာင္းၾကားလာျခင္း မရွိခဲ့သည့္ အတြက္ ယခုအခ်ိန္ထိ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးႏွင့္ ေတြဆ
႔ ံု ေဆြးေႏြးေရး အတြက္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။
ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး(CNF)ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) တို႔မွာ ျမန္မာႏိုငင
္ ံ အေနာက္ဘက္
ျခမ္း နယ္စပ္ေဒသတြင္ ကိယ
ု ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏင
ွ ့္ တန္းတူေရးတို႔အတြက္ တိုကပ
္ ြဲဝင္ေနၾကေသာ တိုငး္ ရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္သည္။
“တိုငး္ ရင္းသားေတြ အကုန္လးံု ေႂကြးေၾကာ္ေနတဲ့ ဥစၥာက စစ္မွန္တဲ့ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ဆိလ
ု ိုတဲ့ ဥစၥာက
ျပည္ေထာင္ေတြကို ေပါင္းထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုမ်ဳိးမွ တကယ္ၿငိမး္ ခ်မ္းႏိုင္မွာေပါ့” ဟု ရခိုင္ျပည္ လြတေ
္ ျမာက္
ေရး ပါတီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရသ
ွိ ူ ဦးခိုင္သုခမွ ဆိသ
ု ည္။
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငတ
ံ ြင္ စစ္တပ္တခုတည္းရွိရမည္ ဟူေသာမူကို လက္ကိုငထ
္ ားရာ တိုငး္ ရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား၏ တပ္မ်ားကို
ကာကြယေ
္ ရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ကြပ္ကဲမထ
ႈ ံ သြတသ
္ ြင္းမည့္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ သိမ
ု႔ ဟုတ္ ျပည္သစ
ူ႔ စ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရးကို ဆန္က
႔ ်င္ခဲ့ၾကသည္။
http://www.mizzimaburmese.com/

အဂၤါ, 25 ေအာက္တိုဘာ 2011
အေမရိကန္အထူးသံ ေဒၚစုနဲ႔ေတြ႔
By ခင္စးုိ ၀င္း
အီးေမးလ္
ပံုႏွိပရ
္ န္
ျမန္မာႏိုငင
္ ံကို ၂ ရက္ၾကာခရီး ေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငဆ
ံ ိုင္ရာ အေမရိကန္အထူးကိုယ္စားလွယ္ မူ၀ါဒေရးရာညႇိၽႏိႈင္းေရးမႉးူ Derek Mitchell ဟာ မေန႔က
ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပည္သလ
ူ႔ ႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းနဲ႔ ႏိင
ု ္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္တန
ို႔ ဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားေတြ
အားလံုးကိုလႊတေ
္ ပးေရး၊ တိင
ု ္းရင္းသားေဒသေတြမွာ အင္အားသံုးႏွပ
ိ ္ကြပ္ေနတာေတြကို အဆံုးသတ္ေရးစတဲ့ စိးု ရိမ္မကင္းျဖစ္ရတာေတြကို ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ၾကဖို႔
ရွိတယ္လို႔ အေမရိကန္သံ႐ံုးက VOA ကိုေျပာပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ျမန္မာ့ ဒီမက
ို ေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဒီေန႔ နာရီအတန္ၾကာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ အမည္မေဖာ္လိုသူ NLD အဖြဲ႔၀င္တဦးက
အတည္ျပဳပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မစၥတာ Derek Mitchell ရဲ႕ ခရီးစဥ္ကို ဘန္ေကာက္ကေန ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ ၀ိုငး္ ေတာ္သူ ေဒၚခင္စးို ၀င္းက အျပည့္အစံု
တင္ျပေပးထားပါတယ္။
အေမရိကန္ အထူးကုယ
ိ ္စားလွယ္ Derek Mitchell က ျမန္မာႏိုငင
္ ံနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးမူ ဆက္လက္ရွင္သန္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစုိးရ တာ၀န္ရသ
ွိ ူေတြနဲ႔ေရာ
ျမန္မာ့ႏိုငင
္ ံေရးမွာ မျဖစ္မေနပါ၀င္ရမယ့္ သက္ဆုိင္သေ
ူ တြနဲ႔ပါ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိႏိုင္ဖို႔အတြက္ သူ႔အေနနဲ႔ အတတ္ႏိုင္ဆးံု မၾကာခဏဆိုသလို ျမန္မာႏိုင္ငက
ံ ို
လာေရာက္ဖို႔ စီစဥ္ထားတာျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္ရွိ အေမရိကန္သံ႐ံုးက ဗီြအိုေအကုိ ေျပာျပထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
အခု သူ႔ရဲ႕ ၂ ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာလည္း မေန႔တုန္းက ေနျပည္ေတာ္ကို ခရီးေရာက္မဆိုက္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးေတာ့ ျပည္သလ
ူ႔ ႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊
ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္တို႔နဲ႔ ေတြဆ
႔ ံုေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အထူးကုိယစ
္ ားလွယ္ Derek Mitchell အေနနဲ႔ ျမန္မာတာ၀န္ရွိသေ
ူ တြနဲ႔
ေတြတ
႔ ဲ့အခါတုိင္းလိလ
ု ုိမွာ ဒီအျခအေန အခ်ိန္အခါေကာင္းကို အသံးု ခ်ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားေတြ အားလံုးလႊတ္ေပးေရး၊ တုိငး္ ရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြ၊
အတိုက္အခံ ႏိုငင
္ ံေရးပါတီေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ ႏ်ဴကလီယား မျပန္႔ပြားေရးဆိုင္ရာ ႏိုငင
္ ံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို လုိက္နာေရး၊ တုိငး္ ရင္းသား
လူနည္းစုေတြကို အၾကမ္းဖက္ႏွိပ္ကြပေ
္ နတာေတြ အဆံးု သတ္ေရး စတဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စက
ု အဓိက စိးု ရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနရတဲ့အခ်က္ေတြကို
ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမွာ ျဖစ္တယ္လလ
ုိ႔ ည္း အေမရိကန္သံ႐းံု ေျပာခြင့္ရသူက ဗီြအိုေအကို ေျပာျပထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန႔မွာေတာ့ အေမရိကန္ အထူးကုိယစ
္ ားလွယ္ Derek Mitchell ဟာ မြနး္ လဲြပိုင္းမွာ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ရန္ကုန္၊
ျပည္လမ္းမွာရွိတဲ့ အေမရိကန္သံ႐းံု ယာယီတာ၀န္ခရ
ံ ဲ႕ေနအိမ္မွာ နာရီအတန္ၾကာ ေတြ႔ဆခ
ံု ဲ့တယ္လို႔ အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ NLD အဖြဲ႔၀င္တဦးက အတည္ျပဳ
ေျပာဆုိပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ၾသဂတ္စ္လအတြင္းမွာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ျမန္မာအလုပ္သမား၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔လည္း ၂ ႀကိမ္တင
ို ္
ေတြဆ
႔ ံုခဲ့ၿပီးေတာ့ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾက၀င္မယ္လို႔ သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔
အႏွစ္သာရရွတ
ိ ဲ့ ေတြ႔ဆေ
ံု ဆြးေႏြးတာေတြ လုပ္ဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အစဥ္တစိုက္ တိုကတ
္ ြန္းခဲ့တာပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရ ေဆြးေႏြးႏိုငတ
္ ဲ့အဆင့္မွာ ရွိေနေပမဲ့လို႔ တိုငး္ ရင္းသားေဒသေတြမွာ ျမန္မာအစိုးရက အင္အားသံးု ႏွိပက
္ ြပ္ေနတာ၊
ျမန္မာ့ႏုိငင
္ ံေရးမွာ အေရးပါတဲ့ ကိုမင္းကိုႏင
ို ္လို ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေတြ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးခြနထ
္ ြန္းဦးတို႔ အပါအ၀င္ ႏုိငင
္ ံေရးအက်ဥ္းသား
၁,၈၀၀ ေက်ာ္ က်န္ရွိေနေသးတာေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဘ၀င္မက်ဘဲ အေမရိကန္ အထူးကုယ
ိ ္စားလွယ္ Derek Mitchell ျမန္မာႏိုငင
္ ံကို တေခါက္
အေရာက္ျပန္လာခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ႏုိင္ငံေရးအကဲခတ္ေတြက သံုးသပ္ေနၾကပါတယ္ရွင္။
အဂၤါ, 25 ေအာက္တိုဘာ 2011
ျမန္မာတုးိ တက္မႈ ယာယီအဆင့္မွာသာရွိ
By ခင္စးုိ ၀င္း
အီးေမးလ္
ပံုႏွိပရ
္ န္
ျမန္မာႏိုငင
္ ံမွာ ဆယ္စုႏွစေ
္ တြနဲ႔ခ်ီ မေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အေျပာင္းအလဲ တခ်ဳိ႕ ေတြ႔ေနရတာကို ျငင္းခ်က္ထတ
ု ္စရာမရွေ
ိ ပမဲ့
ဒီျဖစ္ထြန္းမႈအမ်ားစုဟာ ယာယီအဆင့္မွာပဲ ရွေ
ိ နေသးတာေၾကာင့္ အႏွစ္သာရရွတ
ိ ဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြရွိေနၿပီလို႔ ေျပာဖို႔ အခ်ိန္မတန္ေသးေၾကာင္း အေရွ႕အာရွနဲ႔
ပစိဖတ
ိ ္ေဒသေရးရာ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏင
ို ္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Kurt Campbell က ဒီကေန႔မွာပဲ ေျပာဆိုလိုကပ
္ ါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေမရိကန္က
အစဥ္တစိက
ု ္ ေျပာလာခဲ့တဲ့ ႏိင
ု ္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအားလံးု ကို ျပန္လႊတ္ေပးဖိက
ု႔ ိုလည္း သူက ထပ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ဘန္ေကာက္ကေန
ေဒၚခင္စိုး၀င္းက သတင္းေပးပိထ
ု႔ ားပါတယ္။
အေမရိကန္ လက္ေထာက္နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Kurt Campbellက ျမန္မာအစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတာ၊ အလုပ္သမားဥပေဒ
အတည္ျပဳခဲ့တာ၊ နိုငင
္ ံေရး အက်ဥ္းသားတခ်ဳိ႕လႊတ္ေပးခဲ့တာ၊ ဧရာဝတီျမစ္ဖ်ားခံရာ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကန
ိ ္း ဆိုင္းငံခ
့ ဲ့တာအပါအဝင္ ျဖစ္ထြန္းမႈေတြေတြ႔ရလို႔
အားတက္မတ
ိ ယ္လို႔ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ၊ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့သတင္းစာရွငး္ လင္းပြဲမွာ
အခုလိုေျပာဆိလ
ု ိုက္ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ေတြထဲမွာ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတာေတြ စတင္နိုင္ခဲ့တယ္ ဆိတ
ု ာကလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေရွ႕ရႈတဲ့ေျခလွမး္ ျဖစ္ၿပီးေတာ့
နိုင္ငံအတြငး္ ဒိထက္မက အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့အလားအလာေတြ ေမွ်ာ္မွနး္ လို႔ ရၿပီဆိုတဲ့သေဘာပါပဲလို႔ ဆိုပါတယ္။ ပြင့္ပြငလ
့္ င္းလင္း ေျပာရရင္
ဆယ္စုႏွစေ
္ တြနဲ႔ခ်ီ မေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ အျပဳသေဘာအေဆာင္ဆံုး ျဖစ္ထြန္းမႈတခ်ိဳ႕ကို ေတြေ
႔ နရတယ္ဆတ
ို ာကေတာ့ ျငင္းစရာမရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္
ဒီျဖစ္ထြန္းမႈအမ်ားစုဟာ ယာယီအဆင့္မွာပဲ ရွေ
ိ နေသးတာေၾကာင့္ အႏွစ္သာရရွတ
ိ ဲ့ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာၿပီလို႔ေတာ့ ေျပာဖို႔ ေစာေသးတယ္၊
အခ်ိန္မတန္ေသးဘူးလို႔ ေျပာဆိသ
ု ြားတာျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငထ
ံ ဲမွာ ဒိထက္မက နိုငင
္ ံေရးအက်ဥ္းသားေတြအားလံးု ကို ထပ္ၿပီး လႊတ္ေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊
အတိုက္အခံ နိုငင
္ ံေရးပါတီေတြကိုလည္း ဥပေဒနဲ႔အညီ တရားဝင္ ရပ္တည္ခြငရ
့္ ရွိေရး၊ တိုငး္ ရင္းသားလူနည္းစုေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆိေ
ု ရး ေတြ
ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ကိုလည္း Kurt Campbellက တိုက္တြနး္ လိက
ု ္ပါတယ္။
ျမန္မာနဲ႔ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား ႏ်ဴကလီယားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ လက္နက္အေရာင္းအဝယ္ စတဲ့ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့လည္း
ၿပီးခဲတ
့ ဲ့လတုနး္ က ျမန္မာနို္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြငန
္ ဲ႔ သူေတြဆ
႔ ံုစဥ္ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ ဗီအိုေအကို ေျပာျပပါတယ္။
ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပတ္ျပတ္သားသား ရွငး္ ရွငး္ လင္းလင္း ေျပာဆိုျဖစ္ပါတယ္တဲ့။
ျမန္မာ နိုငင
္ ံျခားေရးဝန္ႀကီးကလည္း သူ႔နင
ို ္ငံအေနနဲ႔ ကုလသမဂၢ လံုၿခဳံေရးေကာင္စီ ဆံးု ျဖတ္ခ်က္အတိင
ု ္း လိက
ု ္နာက်င္သ
့ ံုးေနတယ္လို႔
ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္တဲ့။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တက
ို႔ ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေနနဲ႔ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တကယ္ပဲ လိက
ု ္နာမလား ဆိုတာနဲ႔ ဘယ္လို
အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမလဲဆိုတာကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာျပသြားတာပါ။
အေရွ႕အာရွနဲ႔ပစိဖိတ္ေရးရာ အေမရိကန္လက္ေထာက္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Kurt Campbell ဟာ အာရွနဲ႔ပစိပိတ္ေဒသ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္မႈ ထိပ္သီးညီလာခံနဲ႔
အာဆီယံ-အေမရိကန္ ထိပသ
္ ီးအစည္းအေဝး အႀကိဳညႇိႏႈိင္းနိုင္ဖို႔ အင္ဒိုနးီ ရွား ထိပ္ပို္ငး္ တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕ေတာ္ေရာက္ရေ
ွိ နစဥ္
ဒီေန႔ သတင္းစာရွငး္ လင္းပြဲ ျပဳလုပသ
္ ြားတာျဖစ္ပါတယ္။
အဂၤါ, 25 ေအာက္တိုဘာ 2011
ဂဒါဖီ႐ပ
ု ္အေလာင္း လွ်ဳိ႕၀ွက္ သၿဂႋဳဟ္
By ဗီအိုေအ (ျမန္မာဌာန)

အီးေမးလ္
ပံုႏွိပရ
္ န္
လစ္ဗ်ားႏုိင္ငမ
ံ ွာ ကြယ္လြနသ
္ ြားၿပီျဖစ္တဲ့ ဗိလ
ု ္မႉးႀကီးေဟာင္း မြနမ
္ ာ ဂဒါဖီရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္းကို ဂဒါဖီရဲ႕သားျဖစ္သူ မူတာ့ဆဲငး္ (Mutassim) နဲ႔
ကာကြယေ
္ ရး၀န္ႀကီးေဟာင္း အဘူဘက္ကာ ယူနစ္စ္ (Abu Bakr Younis) တို႔ရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္းေတြနဲ႔ အတူတကြ ဒီကေန႔မနက္ ေစာေစာပိုငး္ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငထ
ံ ဲက
လွ်ဳိ႕၀ွကတ
္ ဲ့တေနရာမွာ ေျမျမႇဳပ္သၿဂိဳၤဟ္လက
ုိ ္ၿပီလို႔ လစ္ဗ်ားႏိင
ု ္ငံရဲ႕ ယာယီ အာဏာပိုင္အဖဲြ႔က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။
ၿပီးခဲတ
့ ဲ့ ေသာၾကာေန႔ ေအာက္တဘ
ို ာ ၂၁ ရက္ေန႔က စၿပီးေတာ့ ဂဒါဖီရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္းကို ဆိပက
္ မ္းၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ မစ္ -စ္ ရာတာက သားသတ္အေအးခန္းတခန္းမွာ
ထားရွိၿပီးေတာ့ အမ်ားျပည္သက
ူ ို ၾကည့္႐ႈခြင့္ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္ ကဒါဖီကို လက္ရဖမ္းဆီးမိခဲ့တဲ့ ဆာ့တ္ၿမိဳ႕တ၀ုိက္မွာ အထိနး္ သိမး္ မဲ့ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတဲ့
စစ္လက္နက္ပစၥည္း အေျမာက္အမ်ားကို ေတြ႔ရွိေနရတယ္လို႔ နယူးေယာက္အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး HRW အဖဲြ႔က ေျပာပါတယ္။
စစ္လက္နက္ပစၥည္းေတြ သိုေလွာင္ရာ ၂ ေနရာကို သြားေရာက္စစ္ေဆးတာမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ စေနေန႔က ေျမျပင္က ေ၀ဟင္ပစ္ ဒံုးက်ည္ေတြ၊ တင့္ကား
အေျမာက္က်ည္နဲ႔ ေမာ္တာက်ည္ေတြ၊ ေသနတ္က်ည္နဲ႔ ေမာ္တာက်ည္ဆံအေျမာက္အမ်ား ခိုးယူခံထားၿပီးေတာ့ ေပ်ာက္ဆံုးေနတာကို ေတြ႔ရွိရတယ္လို႔ HRW က
ေျပာဆုိပါတယ္။

အဂၤါ, 25 ေအာက္တိုဘာ 2011
ထိုငး္ ေရေဘးသင့္ျမန္မာေတြ ေငြညႇစ္ခံရ
By ေအးေအးမာ
အီးေမးလ္
ပံုႏွိပရ
္ န္
ထုိငး္ ႏိုငင
္ ံမွာ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း အဆိုး၀ါးဆံးု ေရႀကီးမႈနဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငက
ံ ေန အလုပသ
္ ြားလုပေ
္ နၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငသ
ံ ားေတြလည္း
ကုယ
ိ ့္ေနရပ္ေတြဆီ ျပန္လာေနၾကရပါတယ္။ အဲဒီလို ေရေဘးဒုကၡသင္ထ
့ ားတဲ့အလုပသ
္ မားေတြဟာ ထုိငး္ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးေတြက ထုိငး္ -ျမန္မာနယ္စပ္၊
မဲေဆာက္ၿမိဳ႕အ၀င္မွာဖမ္းတာ၊ ကိယ
ု ့္ႏိုငင
္ ံဘက္ျခမ္း၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕ေရာက္ျပန္ေတာ့လည္း နယ္ျခားေစာင္တ
့ ပ္ေတြ၊ ျမန္မာတာ၀န္ရသ
ွိ ူေတြက ေငြညႇစ္တာေတြကို
ခံရၿပီးေတာ့ ဒုကၡေရာက္ေနၾကရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီအေျခအေနအျပည့္အစံုကိုေတာ့ ထုိငး္ အေျခစိုက္၊ ဗီြအိုေအသတင္းေထာက္ မေအးေအးမာက
တင္ျပေပးထားပါတယ္။
ထိုငး္ ႏုိငင
္ ံရဲ ့ေရေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ စားစရာမရွိ ျဖစ္ရၿပီး အသက္အႏၱရာယ္ေတြကို ရင္ဆိုငခ
္ ဲ့ရတဲ့ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပသ
္ မားေတြဟာ ဒီရက္ပိုင္းအတြငး္
ျမ၀တီၿမိဳ႕ကို ေန႔စဥ္ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး ျပန္လာေနၾကတာပါ။
ထုိငး္ -ျမန္မာနယ္စပ္ ျမ၀တီဘက္ျခမ္းက အာဏာပုိင္ေတြ အပါအ၀င္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေတြက ေရေဘးဒုကၡ ႀကံဳရသူေတြကို အကူအညိမေပးတဲ့အျပင္
အတင္းအၾကပ္ေငြေတာင္းခံတာ၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ရန္ပေ
ံု ငြ စီဒီေခြေတြေရာင္းတာေတြကို အတင္းအၾကပ္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ေငြမေပးႏုိငပ
္ ါက
ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားပါတယ္။ ျမ၀တီၿမိဳ႕ခံတဦးေျပာျပတာကေတာ့ “သူတို႔က ပိက
ု ္ဆံနဲ႔ လာၿပီးေတာ့ ေရြးသြားတာ မရွိလုိ႔ရရ
ွိ င္ အဲဒီေနရာကေန ဘယ္မွ မသြားရဘူး။ ဘန္ေကာက္ကေန ျပန္လာတဲ့သူက ၂၃၀၀ ေပးရတယ္။ ဒီမွာ
သူတုိ႔ရဲ႕အေခြေရာင္းတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဂိတ္ေတြကဆိလ
ု ုိ႔ရွိရင္လည္း ဘတ္ ၅၀ တခါ ေတာင္းတယ္။ ရန္ပေ
ံု ငြပံုစံမ်ဳိး တခါ ထပ္ေတာင္းတယ္။ ၂၅၀၀
ေလာက္ကုနတ
္ ယ္။ အားလံးု ဆိုရင္။ ၉ သံးု လံးု ဂိတထ
္ ဲမွာ ပဲြစားေတြဆက
ီ ေန တျခားဘယ္မွ မသြားရဘူး။ လူဥးီ ေရ ၂ ေထာင္ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ေတာ့ ရွိမယ္။
အဲဒါေတြကို မေပးႏိုငလ
္ ို႔ရွိရင္ ဒီစစ္ေဆးေရးဂိတ္ေတြက ျပန္မလႊတတ
္ ဲ့ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ အဲဒီမွာ ထားၿပီးေတာ့ ထမင္းလည္း ေပးငတ္ထားတယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိးေတြရွိတယ္။
ေရေဘးဒဏ္ ခံရတဲသ
့ ူေတြက ဘာေျပာလဲဆိုေတာ့ ထုိငး္ ႏိုင္ငမ
ံ ွာ ေရနစ္လို႔ ဗမာျပည္ကုိ ျပန္လာတယ္တဲ့။ ေရနစ္လို႔ မေသဘူး။ ဒီေရာက္ေတာ့မွ
ေငြညႇစ္လို႔ေသမယ္တဲ့”
စား၀တ္ေနေရးၾကပ္တည္းလြနး္ တဲ့အတြက္ ျပည္ပနုိငင
္ ံေတြမွာ အလုပလ
္ ာလုပ္ၾကရၿပီး ေရေဘးသင္တ
့ ဲ့ အခါ ေနရပ္ရင္းကို ျပန္လာသူေတြအေနနဲ႔
ေငြေၾကးခက္ခဲေနခ်ိနမ
္ ွာ ျမ၀တီၿမိဳ႕က နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖဲြ႔ေတြ အပါအ၀င္ အဖဲြ႔ေပါင္းစံု ပဲြစားအုပ္စေ
ု တြက လူေတြကို အတင္းအၾကပ္
ေငြေၾကးေကာက္ခံေနတာျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယတ
္ ုိင္ေတ႔ြႀကံဳရသူ တဦးကလည္း ေျပာျပပါတယ္။
“၉ သံးု လံးု ဂိတမ
္ ွာ အဆုးိ ဆံုးပဲ။ လူပဲြစားကလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားတာ။ ေရလာေရာင္းတဲ့သလ
ူ ည္း ရွတ
ိ ယ္။ ေရတဗူးကို ၅၀၀။
ေနာက္ၿပီးေတာ့ႏွာေခါင္းပိတ္တဲ့ဟာလည္း သူတက
ို႔ အတင္းပဲ လာေရာင္းတယ္။ ဘတ္ ၂၀ မေပးႏုိငရ
္ င္လည္း မျဖစ္၊ ၁ ေသာင္း ေတာင္းတဲသ
့ ူလည္းရွတ
ိ ယ္။ ၁
ေသာင္း၊ ၅ ေထာင္ ေတာင္းတဲ့သလ
ူ ည္း ရွိတယ္။ တလမ္းလံုးေတာင္းတယ္။ ဂိတ္ေတြက သံုးေလး ငါးဆယ္ ရွိတယ္။ ဂိတ္ ၅၀-၆၀ ေလာက္ ရွိတယ္။ ဖားအံ့နဲ႔

ျမ၀တီကို။ ဘာအေကာက္၊ ဘာအခြန္လဲ၊ မသိေတာ့ဘးူ ”
ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ န
့ ယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဂိတ္ေတြျဖစ္တဲ့ ၉ သံုးလံးု ဂိတ္၊ တပ္မဟာဂိတ္ေတြမွာ ပဲြစားေတြနဲ႔ အာဏာပုိင္ေတြ ပူးေပါင္းၿပီး လူေတြကို ကုန္ကးူ ေနတာ၊
ေငြေၾကးေတာင္းခံေနတာေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားတာ ၾကာၿပီျဖစ္ပါတယ္။
အခုလို ေရေဘးသင့္ေနသူေတြ ျပန္တဲ့အခါမွာ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ အကူအညီေပးတာ မလုပ္နင
ို ္ရင္ေတာင္ ေရေဘးသင့္ ျမန္မာေတြ ေနရပ္ရင္းျပန္တာကို ဖမ္းဆီး
ေငြညႇစ္ေတာင္းခံမေ
ူ တြ လုပေ
္ နတာဟာ အ႐ုပဆ
္ ုိးေႀကာင္း အလုပသ
္ မားေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြက ေျပာဆုိပါတယ္။

တနလၤာ, 24 ေအာက္တိုဘာ 2011
မစ္ရဂ
ွီ န္တကၠသလ
ို ္ Wallenberg ဆု ေဒၚစုကိုခ်ီးျမႇင့္
By ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္
အီးေမးလ္
ပံုႏွိပရ
္ န္
ျမန္မာ့ဒီမက
ို ေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မစ္ရွီဂန္တကၠသလ
ို ္ (University of Michigan) ရဲ႕
ရာအိုး ေ၀ၚလင္ဘတ္ (Raoul Wallenberg) ဆုကို ခ်ီးျမႇင့္လက
ို ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ရရွိေစဖို႔ အနစ္နာခံ
ႀကိဳးပမ္းမႈေတြအတြက္ အခုလို ခ်ီးျမႇင့္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤါေန႔ည အေမရိကန္စံေတာ္ခ်ိန္ ၇ နာရီခြဲမွာ မစ္ရွီဂန္ တကၠသိုလ္က ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔လည္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဗီြဒယ
ီ ို ႐ုပသ
္ ံနဲ႔ တိက
ု ္ရိုက္ ေဆြးေႏြးဖို႔ရွိပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္က တင္ျပထားပါတယ္။
အေမရိကန္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုငး္ မွာရွိတဲ့ မစ္ရွီဂန္တကၠသိုလ္မွာ “လူမႈအသိုက္အ၀န္းထဲက တကယ့္ အေျပာင္းအလဲကို ေဖၚေဆာင္ႏိုင္တလ
ဲ့ ူသား” အတြက္
ရည္ရြယ္တဲ့ ေ၀ၚလင္ဘတ္ဆက
ု ို ဒီႏွစ္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်ီးျမႇင့္လက
ို္ ္ပါတယ္။ မစ္ရဂ
ွီ န္ တကၠသလ
ို ္က လက္ေထာက္အႀကီးအကဲ ေဒါက္တာ ဂၽြန္
ေဂါ့ဒ္ဖရီး (John Godfrey) က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျမန္မာႏို္င္ငံ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ လြတ္လပ္မႈအတြက္ မဆုတ္မနစ္
ႀကိဳးစားသူတစ္ဦးျဖစ္သလို တကမာၻလံုးကိလ
ု ည္း သူရ
႔ ဲ႕ အေတြးအေခၚနဲ႔ လႊမ္းမိုးေစခဲ့သူမို႔ ဒီဆုကို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တာလို႔ ေျပာပါတယ္။
“တကယ္ အက်ဥ္းေထာင္ဟာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ျဖစ္သလို တကယ့္လြတလ
္ ပ္မႈ အစစ္အမွန္က ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းက ကင္းေ၀းတာပါလို႔ ေဒၚစုက ေရးသားခဲ့ပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၇ ႏွစ္ ခ်ထားရာကေန လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ေနာက္ ေျပာခဲ့တဲ့စကားက တကမာၻလးံု ကို လႈပ္ရွားေစခဲ့တာပါ။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို
လက္မလႊတ္ဖို႔နဲ႔ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေမွ်ာ္လင့္ေနယံုနဲ႔မၿပီးဘဲ ကိုယလ
္ ိုခ်င္တာကို ဇြဲနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းဖို႔ပါ။ သူလြတလ
္ ာခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ လပိင
ု ္းအတြင္းမွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငမ
ံ ွာ
ဒီမက
ို ေရစီျပန္ရဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ တုးိ လာတာေတြ႔ရပါတယ္။”
ဒီလို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြကတ
္ င္မကဘဲ ကမာၻကပါ အသိမွတ္ျပဳရတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မစ္ရွီဂန္ တကၠသိုလ္က ခ်ီးျမႇငတ
့္ ဲ့ဆုဟာ လူသ
႔ ိကၡာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔
တရားမွ်တေရးအတြက္ ထူးထူးျခားျခား စြနလ
္႔ ႊတ္ အနစ္နာခံခဲ့သူ ရာအိုး ေ၀ၚလင္ဘတ္ (Raoul Wallenberg) ကို ဂုဏ္ျပဳၿပီး ေပးတဲ့ဆလ
ု ို႔ဆိုပါတယ္။
“ေပးမယ္ဆ
့ ုက ေ၀ၚလင္ဘတ္ဆပ
ု ါ။ က်ေနာ္တုိ႔ တကၠသိုလထ
္ ြက္ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ သိပထ
္ င္ရွားတဲ့ ရာအိုး ေ၀ၚလင္ဘတ္ အထိမး္ အမွတ္ ေပးတဲ့ဆပ
ု ါ။ သူဟာ
ဆြီဒင္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီး ၁၉၃၄ ခုႏွစ္မွာ ဒီ မစ္ရွီဂန္ တကၠသိုလက
္ ဘြဲ႔ရခဲ့ပါတယ္။ ဒုတယ
ိ ကမာၻစစ္ႀကီးအတြငး္ ဆြီဒင္ သံတမန္အျဖစ္ အမႈထမ္းေနတဲ့သက
ူ႔ ို
ဘူတာပက္စ္ (Budapest) ၿမိဳ႕က ဂ်ဴးေတြကို ကယ္တင္ဖို႔ အေမရိကန္က အကူအညီေတာင္းတာကို လက္ခံၿပီး သိနး္ နဲ႔ခ်ီတဲ့ ဂ်ဴးေတြကို ကယ္တင္ခဲ့သူပါ။
လူသ
႔ ိကၡာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ တရားမွ်တေရးအတြက္ ထူးထူးျခားျခား စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံတဲ့သေ
ူ တြကို ေရြးခ်ယ္ေပးတဲ့ဆုကို ဒီႏွစ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို
ေပးဖို႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာပါ။”
ရာအိုး ေ၀ၚလင္ဘတ္ ဆုကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အျပင္ အရင္က တိဘက္ဘုနး္ ေတာ္ႀကီး ဒလိင
ု ္းလားမား၊ ေတာင္အာဖရိက ဘုနး္ ေတာ္ႀကီး ဒက္စမြန္တးူ တူး နဲ႔
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိဘ
ု ဲလ္ဆရ
ု ွင္ အယ္လီ၀က
ို ္ဆဲလ္ (Elie Wiesel) တိက
ု႔ ိုလည္း ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တာပါ။
“သူလ
႔ ို လူ႔သက
ိ ၡာ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ တရားမွ်တေရးအတြက္ ထူးထူးျခားျခား စြန္႔လတ
ႊ ္အနစ္နာခံတဲ့သေ
ူ တြကို ေရြးခ်ယ္ေပးတဲ့ဆုကို ဒီႏွစ္မွာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေပးဖိေ
ု႔ ရြးခ်ယ္ခဲ့တာပါ။ လြနခ
္ ဲ့တဲ့ ၂၅ ႏွစ္အတြငး္ ျမန္မာႏိင
ု ္ငံမွာ လြတလ
္ ပ္မႈ၊ ဒီမက
ို ေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ရဖို႔အတြက္
ေၾကာက္ရြံ႕မႈအကင္းဆံးု ၊ တစိက
ု ္မတ္မတ္နဲ႔ မဆုတ္မနစ္ အႀကိဳးပမ္းဆံုး သူဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ။ အဆိးု ရြားဆံးု အာဏာရွင္ကို စိတ္ဓါတ္အင္အားနဲ႔
တြနး္ လွန္ႏင
ို ္တယ္ ဆိုတာကို သူကဦးေဆာင္ၿပီး လက္ေတြ႔ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုလမ
ူ ်ိဳးဟာ ရာအိုး ေ၀ၚလင္ဘတ္ ဆုနဲ႔ ထိက
ု ္တန္သူပါ။”
ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ အဂၤါေန႔ အေမရိကန္စံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၇နာရီခြဲမွာ မစ္ရွီဂန္တကၠသလ
ို ္ ရက္ဟမ္ (Rackham) ခန္းမထဲမွာ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပဲြ
အခမ္းအနားနဲ႔အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေဟာေျပာပြဲကို က်င္းပမယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

“သူ႔ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ပတ္တုန္းက က်ေနာ္တို႔ အသံသြင္းယူထားပါတယ္။ ရန္ကန
ု ္ သူမရဲ႕ ေနအိမ္ကေန ေျပာခဲတ
့ ာပါ။
ဒီေျပာၾကားခ်က္ေတြၿပီးရင္ စကိုက္ပ္ (Skype) နဲ႔ တိုက္႐က
ို ္ ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးႏိုငဖ
္ ို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။”
ရာအိုး ေ၀ၚလင္ဘတ္ဆုကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆီကို တိုက္႐က
ို ္ေပးပို႔မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုဟာ ေ၀ၚလင္ဘတ္ ေကာ္မတီက ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္တာျဖစ္ၿပီး
ဆုတံဆိပတ
္ ဘက္မွာ One Person Can Make a Difference “လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းကလဲ အေျပာင္းအလဲကို လုပ္ႏိုငပ
္ ါတယ္”လို႔ ေရးထြင္းထားပါတယ္။

တနလၤာ, 24 ေအာက္တိုဘာ 2011
အင္တာနက္တိုက္ခက
ို ္မႈ ျမန္မာထိပ္ဆးံု စာရင္း၀င္
By ကိုေအာင္လြငဥ
္ ီး
အီးေမးလ္
ပံုႏွိပရ
္ န္
အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေတြအေပၚ တုက
ိ ္ခက
ုိ ္မႈေတြ ျမစ္ဖ်ားခံလာတဲ့ တုိင္းျပည္ေတြထဲ ျမန္မာႏုိငင
္ ံဟာ ထိပဆ
္ ုံး ၁၀ ခုထဲမွာ ရွေ
ိ နဆဲပဲလုိ႔ အင္တာနက္
၀န္ေဆာင္မလ
ႈ ုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ႏုင
ိ ္ငံတကာ ကုမၸဏီႀကီးတခုရဲ႕ အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငက
ံ လာတဲ့ အင္တာနက္အေပၚ
တုက
ိ ္ခုိက္မေ
ႈ တြဟာ ကမာၻတ၀န္း စုိးရိမ္စရာအဆင့မ
္ ွာ ရွိေနဆဲျဖစ္တယ္လို႔ Akamai ေကာ္ပုိေရးရွငး္ ရဲ႕ ဒုတိယ ၃ လပတ္ အစီရင္ခစ
ံ ာမွာ ေဖာ္ျပလုိကတ
္ ာပါ။
အျပည့္အစုံကုိေတာ့ ဆက္သြယ္ စုံစမ္းထားတဲ့ ကုိေအာင္လြငဥ
္ ီးက တင္ျပထားပါတယ္။
Akamai ေကာ္ပုိေရးရွငး္ က ကမာၻတ၀န္းႏုိငင
္ ံေတြနဲ႔ ေဒသေပါင္း ၂၃၈ ခုက အင္တာနက္လပ
ိ ္စာေပါင္း ၆၀၄ သန္းေက်ာ္ကုိ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရာမွာ ဒီႏွစ္ ၂၀၁၁
ခုႏွစရ
္ ဲ႕ ပထမနဲ႔ ဒုတိယ ၃ လပတ္ေတြအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငဟ
ံ ာ အင္တာနက္ တုက
ိ ္ခုိကမ
္ ႈေတြ အဓိက အေျခခံလာတဲ့ တုိငး္ ျပည္တစ္ခုအျဖစ္ ေတြခ
႔ ဲ့ရတာပါ။
အထူးသျဖင့္ကေတာ့ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေတြကုိ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈရာ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ Ports 80 လုိ ေနရာမ်ဳိးမွာ ကမာၻတ၀န္း တုက
ိ ္ခုိက္မေ
ႈ တြ
စုစုေပါင္းရဲ႕ ထက္၀က္ေလာက္ ရွိတယ္လုိ႔လည္း အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။ အထူးသျဖင့္ကေတာ့ လူအမ်ား ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကတဲ့ ၀က္ဘစ
္ ာမ်က္ႏွာေတြ၊
လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေအာင္ စီမထ
ံ ားတဲ့ အီးေမးလ္လုိ အင္တာနက္ ဆက္သယ
ြ ္မႈေတြမွာ ျမန္မာႏုိင္ငက
ံ တုက
ိ ္ခုိက္မေ
ႈ တြက ပစ္မွတထ
္ ားတာ ေတြ႔ရတယ္လုိ႔ Akamai
ေကာ္ပေ
ုိ ရးရွင္းရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမႉး တစ္ဦးလည္းျဖစ္ ေနာက္ဆုံး ထုတ္ျပန္လုိကတ
္ ဲ့ ၃ လပတ္အစီရင္ခံစာ ေရးသားျပဳစုသတ
ူ စ္ဦးလည္းျဖစ္တဲ့ ေဒးဗစ္ဘယ္လ္ဆန္
(David Belson) က ေျပာပါတယ္။
“ျမန္မာႏုိငင
္ ံက တုိက္ခက
ုိ ္မႈေတြဟာ Ports 80 နဲ႔ Ports 443 တုိ႔ကုိ အထူးသျဖင့္ အာ႐ုံစုိက္ေနတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ Port 80 ဆုတ
ိ ာကေတာ့ ပုမ
ံ ွန္
http လိပ္စာနဲ႔ ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာေတြပါ။ Port 443 ကေတာ့ လုံၿခံဳမႈရွိတဲ့ ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။”
ျမန္မာအာဏာပုိင္ေတြဟာ သတင္းမီဒီယာေတြနဲ႔ အင္တာနက္ ဆက္သယ
ြ ္မႈေတြအေပၚ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတယ္လုိ႔ ႏုိင္ငတ
ံ ကာက
သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အဖဲြ႔အစည္းေတြရဲ႕ မွတ္တမ္းေတြကေတာ့ ေထာက္ျပေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း လြန္ခတ
ဲ့ ဲ့ ၁၀ ႏွစေ
္ လာက္ကတည္းက
ပိတပ
္ င္ခထ
ံ ားရတဲ့ ဗြီအုိေအ ျမန္မာပုိငး္ ရဲ႕အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ အပါအ၀င္ ျပည္ပက ၀က္ဘဆ
္ ုိဒ္ေတြ အားလုးံ ေလာက္လုိလက
ုိ ုိ ျပန္ဖြငေ
့္ ပးခဲ့တာပါ။
တခ်ိနတ
္ ည္းမွာပဲ အင္တာနက္ေပၚမွာ တုက
ိ ္ခုိကမ
္ ႈေတြကေတာ့ ဆက္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး တုိက္ခက
ုိ ္မႈေတြကုိ အတိအက် ေျခရာမခံႏင
ုိ ္ေပမဲ့ ဒါေတြဟာ
အင္တာနက္လုပ္ငန္းေတြမွာ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစဖုိ႔၊ ဆက္သြယ္မႈေတြကေန အခြင့္ေကာင္းယူဖုိ႔ ရည္ရြယ္ပရ
ုံ တယ္လုိ႔ Akamai ေကာ္ပုိေရးရွငး္ ရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမႉး
တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒးဗစ္ဘယ္လ္ဆန္က ေျပာပါတယ္။
“က်ေနာ္ခန္႔မွနး္ တာကေတာ့ ျမန္မာႏုိငင
္ ံကေန တုိကခ
္ ုိက္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြဟာ အင္တာနက္ ၀က္ဘဆ
္ ုိက္ဒ္ေတြကုိ အေျခခံထားတဲ့ လုပင
္ န္းေတြက
အားနည္းခ်က္ေတြကုိ ပစ္မွတထ
္ ားတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဆက္သြယ္မေ
ႈ တြမွာ ပိတဆ
္ ုိ႔ကုနေ
္ အာင္ လုပ္တာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေကာင္းလည္း ျဖစ္ႏုိငပ
္ ါတယ္။
အင္တာနက္ေပၚက ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈေတြကေန အခြင့္ေကာင္းယူတာမ်ဳိးလုိ လုပရ
္ ပ္ေတြ လုပ္ေကာင္းလုပ္တာေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။”
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ပထမ ၃ လပတ္ အစီရင္ခံစာအရ အင္တာနက္ တုိကခ
္ ုိက္မေ
ႈ တြ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏုိငင
္ ံစာရင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ထိပဆ
္ ုံးေနရာကုိ ေရာက္လာခဲ့တာပါ။
ဒါေပမဲလ
့ ည္း အခု ဒုတိယ ၃ လပတ္ကာလမွာေတာ့ တုက
ိ ္ခုိက္မေ
ႈ တြ ေလ်ာ့က်လာတာမုိ႔ ဒုတိယအဆင့္ ေလွ်ာ့ခ် သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ထားတဲ့
ဆက္သြယ္မေ
ႈ တြအရ ျမန္မာႏုိငင
္ ံဟာ ကမာၻတ၀န္း တုိကခ
္ ုိက္မႈေတြအနက္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈနး္ အထိ ရွိရာက အခု ဒုတိယ ၃ လပတ္မွာေတာ့ ၉ ဒႆမ ၁ ရာခိုင္ႏႈနး္
ကုိေလ်ာ့က်သြားတာပါ။
အခုေနာက္ဆုံး ကမာၻတ၀န္း အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈ အေျခအေန ဒုတယ
ိ ၃ လပတ္ အစီရင္ခံစာရဲ႕ ထိပ္ဆးုံ ေနရာကုိေတာ့ တုိက္ခက
ုိ ္မႈေတြ ၁၀ ရာခိုငႏ
္ ႈန္းအထိ
ရွိတဲ့ ထုိင္၀မ္က ေနရာယူသြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံၿပီးရင္ တတိယ၊ စတုတန
ၳ ဲ႔ ပဥၥမေနရာေတြကေတာ့ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္နဲ႔ ႐ုရွားႏုိင္ငံေတြ
ျဖစ္ၾကပါတယ္။

http://www.voanews.com/burmese/news/
ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ျပည္ေတာ္ျပန္ျခင္း – Saya Gyi Han visits native place
ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ ေပးစာ
ေအာက္တုိဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၁
photo: Moe Kyaw Lwin/The VOICE
၂၀၁၁ ေရြးေကာက္ပဲြမ်က္ႏွာပန္းလွေရး ျပည္ပတြင္ အထူး ၀ါယမစုက
ိ ္ခ့ဲသူ ဦးဟန္ေယာင္ေ၀က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔မည္ဟု Messenger ဂ်ာနယ္
အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္

ဒီကေန႕ ေဖၚ၀ပ္ေမးလ္ နဲ႕ေရာက္လာတဲ့ စာတေစာင္ က စိတ၀
္ င္စားစရာမုိ႕ မွ်ေ၀ခ်င္တဲ့စိတ္ အေျခခံနဲ႕ ဒီစာစုကုိေရးပါတယ္။
စာကုိ ကလစ္ျပီးဖတ္နုိင္သလုိ တခ်ိဳ႕အေရးပါတဲ့အခ်က္ေတြကုိေတာ့ တတ္သေလာက္ ဘာသာျပန္ျပီး ေရးလုိကတ
္ ယ္။
NCUB – ဥေရာပ ကုိယစ
္ ားလွယ္ ဦးႏြယ္ေအာင္ က သူတက္ခြငရ
့္ ခဲ့တဲ့ Towards Peace and Democracy in Burma, European Parliament, Brussels, 05
October 2010 ကြန္ဖရင့္ မွာ အခု ရန္ကုနေ
္ ရာက္ေနတဲ့ Euro-Burma-Office (EBO) က ဦးဟန္ေယာင္ေ၀ ေျပာခဲတ
့ ာေတြ ကေဟာသလုိ ပါဆုိျပီး ဥေရာပ
ပါလီမန္အဖြဲ႕ဆီ လွမ္းေရးထားတဲ့ စာခင္ဗ်။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာရရင္
ဦးဟန္ေယာင္ေ၀က
1) EU sanctions on Burma do not bring any solution to Burma in last 20 years, so that EU Policy on Burma should be reviewed
အီးယူ ပိတ္ဆုိ႕အေရးယူမႈေတြ ႏွစ္ ၂၀ သာၾကာေရာ ဘာမွျဖစ္မလာတာမုိ႕ ျပန္သုံးသပ္သင္ေ
့ ၾကာင္း။
2) The European Parliament should engage with the new government in Burma in light of the 2010 elections
အီးယူပါလီမန္အေနနဲ႕ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြနဲ႕တက္လာတဲ့ ျမန္မာအစုိးရသစ္နဲ႕ လက္တြဲသင့္ေၾကာင္း
3) The election laws of the 2010 elections are exactly the same of that of the 1990 elections, so why the 2010 elections should be boycotted
since the 1990 elections had not been boycotted
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ေတြဟာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒနဲ႕ တေသြမတိမး္ တူပါလ်က္ ၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိေတာ့ လက္ခံခဲ့ျပီး ၂၀၁၀
ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေတာ့ ဘာေၾကာင့္ သပိတေ
္ မွာက္ရမွာပါလဲ။
4) Boycotting 2010 elections by the NLD is a ‘ strategic mistake ‘ of the NLD
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတေ
္ မွာက္ခတ
ဲ့ ာ ကေတာ့ NLD ရဲ႕ တလြဲဗ်ဴဟာ သာျဖစ္ေၾကာင္း။
5) Re establishment of UN Commission of Inquiry to investigate crimes in Burma, Harn Yawnghwe suggested that General Tin Oo (former
Chief-of-Defense at Ne Win’s era, at present Vice-Chairman U Tin Oo of the NLD in Burma) should be the first person to be investigated due
to his ‘ 4-cut strategy’ towards ethnic minorities in the 1960s
ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ကုလစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႕ ျမန္မာနုိင္ငံနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေတာ့မယ္ ဆုိရင္ .. ဦးေန၀င္းေခတ္မွာ
ကာကြယေ
္ ရးဦးစီးခ်ဳပ္ လုပ္ခဲ့တဲ့ ဗုိလခ
္ ်ဳပ္ ၾကီးတင္ဦး၊ လက္ရွိ အမ်ိဳးသားဒီမက
ုိ ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒု -ဥကၠဌ ဦးတင္ဥးီ အေနနဲ႕ သူ႕လက္ထက္၊ ၁၉၆၀ ခုႏစ
ွ ္မ်ားဆီက
တုိငး္ ရင္းသားေတြကုိ ျဖတ္ေလးျဖတ္ နဲ႕ႏွိပက
္ ြပ္ခဲ့တာကုိ အရင္ဆုံး စစ္ေဆးသင္ေ
့ ၾကာင္း ဦးဟန္ေယာင္ေ၀ က တင္ျပခဲ့ပါေၾကာင္း။
ကို္ငး္ အခ်ဳပ္ကေတာ့ အဲဒါပါဘဲခင္ဗ်ား။ အေတာ္ေတာ့ ဟုတ္ေနပါျပီ။ ဦးတင္ဦးကုိ ျဖတ္ေလးျဖတ္ ဆုိရင္ .. ဦးသန္းေရႊ တုိ႕ ..သီဟသူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦး တုိ႕
အပါအ၀င္ လက္ရွိ အစုးိ ရအဖြဲ႕၀င္ေတြ ဘာေတြ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသလဲ ဆုတ
ိ ာေတြ စုံစမ္းစစ္ေဆးရာမွာ ခ်န္ခဲ့လုိ႕ျဖစ္ပါ့မလား..။ ဦးဟန္ေယာင္ေ၀ ချမာ..ဒါကုိေတာ့
ထည့္ မေျပာ၀့ံရွာဘူးေလ.. ။
ဘယ္ျဖစ္မတုန္း.. ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေထာက္ခခ
ံ ဲ့သူၾကီး တေယာက္အဖုိ႕ ဦးသန္းေရႊနဲ႕ အေပါင္းပါမ်ားကုိ သြား ရန္လုပ္လုိ႕ဘယ္ျဖစ္မလဲေလ ။
တေလွထဲစးီ သူမ်ားေပဘဲ။
NDF ပါတီကုိ ေရြးေကာက္ပြဲရန္ပုံေငြထုတ္ေပးခဲသ
့ ူ ကလဲ ဦးဟန္ေယာင္ေ၀ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တဲ့ခင္ဗ် ဟုိကသည္ကၾကားလာတာေလးကေလ။
အ့ံေၾသာသြားသလားခင္ဗ်.. က်န္ေနပါေသး.. သူလာမယ္ဆုိတာ ကုိ The Voice ဂ်ာနယ္က အရင္ သိသဗ်ား။ မဆန္းပါဘူး အဲဒီ ဂ်ာနယ္ ပုိင္ရွင္ က ေရြးေကာက္ပြဲ

ဂုရုၾကီးအလုပ္ေကာင္းလုိ႕ တျပည္လုံးနီးပါး ခ်ဥ္ဖတ္အျဖစ္ၾကီးျဖစ္သြားခဲ့ရတဲ့ ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္ ျဖစ္သကုးိ ။
ခုေလာက္ဆုိရင္ ဘယ္ယုန္ျမင္လုိ႕ ဘယ္ခ်ဳံထြင္ဖုိ႕ ၾဆာၾကီးဟန္ေယာင္ေ၀ ေရာက္လာတယ္ဆတ
ုိ ာ ရိပ္စားမိနုိင္ေလာက္ရဲ႕..။
သူကဘဲ ေဒၚစုနဲ႕ေတြ႕ခြင့္ေတာင္းသတဲ့။ ဟုိက သေဘာေကာင္း၊ သူ႕အေဖအတုိင္း ရန္သက
ူ ုိေတာင္ တုိင္းျပည္ေကာင္းဖုိ႕ဆုိ အပစ္အနာဖယ္ထားျပီး
လက္ဆြဲႏွဳတ္ဆက္ရဲတဲ့ အာဂ နုိင္ငသ
ံ့ မီးေကာင္း။ ပြဲၾကီးပြဲေကာင္း ေတာ့ ၾကည့္ၾကေသးတာေပါ့ဗ်ား……။
ဦးေကတီေအ

Kyi Maung Than (1963 – 2011)
ကဗ်ာဆရာ လွသန္း (၁၉၆၃ – ၂၀၁၁)
တာရာေ၀ယံ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၁
ျမန္မာစစ္အစုးုိ ရ အဆက္ဆက္ေအာက္မွာ ကေလာင္အမည္အမ်ဴိးမ်ဴိးနဲ႔ အၾကိမ္ၾကိမ္ ပိတ္ခခ
ံ ဲ့ရေပမယ့္ ကဗ်ာေရးသားျခင္းကို မစြနလ
္႔ ႊတ္တဲ့ ကဗ်ာဆရာ ကိလ
ု ွသန္း
(၄၉ ႏွစ္) ဟာ ၂၀၁၁ ေအာက္တဘ
ို ာ ၂၂ ည ၉ နာရီ ၂၀ က ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရုုံၾကီး ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါေဆာင္မွာ ကြန္လြန္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။
“မေန႔ညေနက လန္းလန္းဆန္းဆန္းနဲ႔ ေဆးရုုံေရွထ
႔ ြက္ထိုင္ျပီး သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ စကားေျပာတယ္။ ဒီတခါေတာ့ ေသျပီ ထင္တာ၊ အခုုလဆ
ို ိုရင္ မေသေတာ့ဘူးကြာ။
လာတဲ့သေ
ူ တြက အရမ္းမ်ားေတာ့ ငါလည္း စိတ္ရႈပ္တယ္ကြာ။ ဒီညေန အမဲအူျပဳတ္နဲ႔ ထမင္းစားဦးမယ္ကြာ” လို႔ဆိုျပီး ကိုလသ
ွ န္းက ေျပာခဲ့တယ္လို႔ ကဗ်ာဆရာ
မိုဃး္ ေဇာ္က ေျပာျပပါတယ္။
“ဒီတေခါက္ ေဆးရုတ
ုံ င္တာ ျပီးခဲ့တဲ့ စေနေန႔က ဆိုေတာ့ တပတ္ေလာက္ ရွိျပီေပါ့။ မေန႔ညေနကေတာ့ အေကာင္းပဲ။ မေန႔ညပိုင္းက စ ေဖာက္သြားတာ။
ေက်ာက္ကပ္ ၂ ခုုစလုးုံ အလုုပ္မလုပ
ု ္ေတာ့ဘူး။ အဆုုပထ
္ ဲမွာလည္း ေရေတြျပည့္ေနတယ္။ ဆီးလည္း မသြားႏိုင္ေတာ့ ေသြးအဆိပ္ျဖစ္တယ္လို႔ ဆရာ၀န္က
ေျပာတယ္။ ရက္ပိုင္းပဲ ခံေတာ့မယ္တဲ့” လို႔ ကိလ
ု ွသန္းရဲ့ မိသားစုု၀င္တဦးက ေျပာခဲ့ပါတယ္။
ကိလ
ု ွသန္းဟာ ၁၉ ၈၇၊ ၁၉ ၉ ၉ ၊ ၂၀၁၁ မတ္ ကာလေတြမွာ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါနဲ႔ ေဆးရုုံ ၃ၾကိမ္ တက္ခဲ့ရပါတယ္။ ယခုုအၾကိမဟ
္ ာ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါနဲ႔ ၄
ၾကိမ္ေျမာက္ ေဆးရုုံတက္ရတာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ကဗ်ာဆရာလွသန္းဟာ ၁၉ ၉ ၀ ခုႏ
ု ွစ္တုနး္ က ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ABSDFနဲ႔ ဆက္သယ
ြ ္လို႔ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မွာ ႏိုငင
္ ံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ ၃ ႏွစ္
ေက်ာ္ ေနခဲ့ရပါတယ္။
ကိလ
ု ွသန္းဟာ ရန္ကုန္ဇာတိျဖစ္ျပီး ေမြးခ်င္း ၈ ေယာက္အနက္ ဒုုတယ
ိ သားၾကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ငယ္စဥ္က စျပီး စာဖတ္၊ သီခ်င္းနားေထာင္၊ ပန္းခ်ီဆြဲ၊ ဂစ္တာတီးနဲ႔
ရုုပ္ရင
ွ ္ၾကည့္ျခင္းတို႔ကို အရသာေတြ႔ခဲ့တယ္။ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအမ်ဴိးမ်ဳိး ေျပာင္းခဲ့ေပမယ့္ ကဗ်ာဖတ္ျခင္း၊ ကဗ်ာေရးျခင္းကို ဘ၀ရဲ့ တသက္တာအလုုပ္အျဖစ္
ခံယထ
ူ ားသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ စာသင္ျပသူတဦနဲ႔ ႏွစ္ဥသ
ီ ေဘာတူ ေပါင္းသင္းေနထိင
ု ္ခဲ့ပါတယ္။
၁၉၈၂ မိုးေ၀မဂၢဇင္းမွာ ပါတဲ့ “ဆူးေလရဲ့ ရာဇ၀င္” ကဗ်ာဟာ သူရ
႔ ဲ့ ပထမဦးဆုးုံ ပုံႏပ
ွိ ္ကဗ်ာ ျဖစ္ပါတယ္။
၁၉၉၄ ႏို၀င္ဘာ ဟန္သစ္မဂၢဇင္းက “ေျဖာင္ခ်က္” ကဗ်ာကို အဲသည္အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ရဲ့ တႏွစ္တာအၾကိဳက္ဆးုံ ကဗ်ာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခခ
ံ ဲ့ရပါတယ္။
“လက္” (၁၉၉၈ ၾသဂုတ
ု ္လ ရနံသစ္မဂၢဇင္း) ကဗ်ာက ၁၉၉၈ မႏၱေလးစာဖတ္သူမ်ားရဲ့ အၾကိဳက္ဆးုံ ကဗ်ာဆုု (ေနာင္တြင္ ထန္းရိပ္ညိဳကဗ်ာဆုု) ရရွိခဲ့ပါတယ္။
“အေနအထိုင္ မတတ္မႈမ်ား” (၁၉၉၉ ဇူလင
ို ္၊ ရနံသစ္) ကဗ်ာက ျပင္ဥးီ လြငလ
္ ူငယ္ေတြ ႏွစသ
္ က္တဲ့အတြက္ ေငြ ၃ ေသာင္း ဂုုဏ္ျပဳမႈကို မ၈ၢဇင္းတိုက္ကတဆင့္
ေပးပို႔ ခ်ီးျမွင့္ခံရပါတယ္။
“ေတာင္အေမရိကကို သြားခ်င္တယ္” (၂၀၀၅ ဒီဇင္ဘာ ရနံသစ္) ကဗ်ာက ၂၀၀၆ ခုုႏွစ္ ပ်ဥ္းမနား အလယ္ရးို မကဗ်ာဆုု ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။
“အာရွတိုက္ရဲ့ တေနရာ” (၂၀၀၅ ဒီဇင္ဘာ ႏွလုံးအိမ္မဂၢဇင္း) ကဗ်ာနဲ႔ ၂၀၀၆ ေရႊအျမဳေတ ကဗ်ာဆုု ရရွိခဲ့ပါတယ္။
“ငါလည္း တေန႔” (၂၀၀၆ ေအာက္တိုဘာ မေဟသီ) ကဗ်ာနဲ႔ ေရႊဘိုျမိဳ႔ ပန္းကဗ်ာ ေခတ္ေပၚကဗ်ာဆုု ရရွိခဲ့ပါတယ္။

“ဒီပဂၤရ” (၂၀၀၈ ေမ၊ ခ်ယ္ရီမဂၢဇင္း) ကဗ်ာဟာ မိစာၦနဲ႔ သစၥာေဖာက္ေတြ အေတာင္ေပါက္ခဲ့တဲ့ ဒီပဲရင္းျမိဳ႔၀န္းက်င္က သမိုငး္ ၀င္အျဖစ္အပ်က္ကို ေရးသားခဲ့တာ
ျဖစ္လို႔ ကဗ်ာဖတ္ ပရိသတ္ေတြရဲ့ ရင္ကို လႈပ္ခတ္ျပီး စာေပစိစစ္ေရးက ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အေရးယူခံခဲ့ရတဲ့ ကဗ်ာတပုဒ
ု ္ျဖစ္ပါတယ္။
“ကဗ်ာ ၁၀၀ ႏွင့္ ကဗ်ာဆရာကြယလ
္ ြန္ျခင္း” ကဗ်ာစာအုုပ္ကို “ၾကည္ေမာင္သန္း” အမည္နဲ႔ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာမွာ ထုတ
ု ္ေ၀ႏိင
ု ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲသည္စာအုုပ္နဲ႔
ေတာ္ဘုရားကေလး စာေပဆုု ရရွိခဲ့ပါတယ္။
၂၀၁၁ မတ္လ ၂၁ ကမာၻကဗ်ာေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ၂၀၁၀ မႏၱေလးေခတ္ေပၚကဗ်ာဆုု (ဒုုတယ
ိ အၾကိမ္) အတြက္ တႏွစတ
္ ာအတြင္း အႏွစ္သက္ဆုံး
ကဗ်ာဆရာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရပါတယ္။
ကဗ်ာဆရာ လွသန္း ဆိတ
ု ဲ့ အမည္ကို စာေပစိစစ္ေရးပ ပိတခ
္ ဲ့တဲ့အတြက္ ၾကည္ေမာင္သန္း၊ နမိတ္ထြန္း၊ စံသိုက္၊ လိပ္ျပာသန္႔သန္႔၊ ရန္မခ၊ ေမာင္သးီ သန္႔ စတဲ့
ကေလာင္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာနဲ႔ လူထုအတြက္ ကဗ်ာေတြကို ၾကံ့ၾကံ့ခံေရးသားခဲ့ျပီး …
“ကဗ်ာေတြ ရွင္ခ်င္ရင္ ကဗ်ာဆရာေတြ ေသဖို႔သာျပင္လို႔ အရင္ကေရးခဲ့ဖးူ ပါတယ္။ အခုုေတာ့ ေသဖို႔ အသင့္ျပင္ထားရင္း ရွင္မယ့္ကဗ်ာေတြ ေရးျဖစ္ပါတယ္” လို႔
ေျပာခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္ပါတယ္။
(ဓာတ္ပုံ မကြယ္လြန္မီ ညေနက ကဗ်ာဆရာ ေဆးရုုံေပၚက ရုုပ္ပုံ)
http://moemaka.com
ပခုကၠဴ ေရေဘး အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႈဒါန္းမႈ ျပဳ
by FNG on October 25, 2011
ASSK birthday 5
7
0
မဲေပးပါ
ျမန္မာ ႏိုငင
္ ံ အလယ္ ပိင
ု ္း မေကြးတိင
ု ္း ပခုကၠဴ ၿမိဳ ့နယ္ ရွိ ေရေဘး ဒုကၡသည္ မ်ား အတြက္
ျမန္မာ့ ဒီမက
ို ေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ကနဦး ေငြ က်ပ္ သိနး္ ၄၀
မတည္ ကူညီေၾကာင္း FNG မွ သတင္း ရရွိ သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ယမန္ ႏွစ္ က ဂီရိ မုန္တိုင္ဒဏ္ ခံရသူမ်ား၊ ယခု ႏွစ္ အတြင္း
ပဲခူး တုိင္း ေရ ေဘး တို မ
့ ွာ လည္း ေငြေၾကး လွဳဒါန္း ခဲ့ သည္။
ပခုကၠဴ ၿမိဳ ့နယ္ ရွိ ေရေဘး ဒုကသ
ၡ ည္ မ်ား အား ျမန္မာ အစိးု ရ ႏွင့္ အနယ္နယ္ အရပ္ ရပ္
မွာ အကူအညီ ေပးေရး အဖြဲ ့ အစည္း မ်ား ႏွင့္ ေစတနာ ရွင္ မ်ား က လည္း လွဳဒါန္းၾက
သည္။
ပခုကၠဴ ေရေဘး တြင္ ေသဆံးု သူ ယေန ့ညေန အထိ ၂၂၄ ဦး ရွိ သြား ၿပီ ျဖစ္ၿပီး ဒုကသ
ၡ ည္
ေလးေသာင္း ေက်ာ္ရွိ သည္။
ျမန္မာ စစ္ ၊ အရပ္သား အစိုးရ က ေသဆံုးသူမ်ား အတြက္ ေလွ်ာ္ ေၾကး ေပး သည့္ အတြက္
အခ်ိဳ ့ က်န္ ရစ္သူ ကာယကံ ရွင္ မ်ား မွာ ၀မ္းသား လံးု ဆို ့ၿပီးသတိလစ္
ေမ့ေမ်ာ ကုန္ ၾက သည္ ဟု ပခုကၠဴ ၿမိဳ ့မွ ကုန္သည္ တစ္ဦး က ေျပာသည္။
တံက်င္ လွ်ိဳၿပီး မွ အသတ္ခံ ရသည့္ ကဒါဖီ ကို သူ ့သား အေလာင္း နဲ ့ တြဲ ျမဳပ္ လိက
ု ္ၿပီ
by FNG on October 25, 2011
gaddafi-sodomized-1_0

11
0
မဲေပးပါ
ၾသဂုတ္ လ ၂၀ ရက္ ေန ့က ဇာတိေျမမွာ ဇာတ္သိမ္း ခဲ့ သည့္ လစ္ဗ်ား ေခါင္းေဆာင္ ကဒါဖီ
ရဲ ့ ရုပ္ အေလာင္း ကို သူ ့ရဲ ့ မ်ိဳး ႏြယစ
္ ု ေတြ ကို အဂၤါ ေန မ
့ နက္ အေစာ ပိုငး္ မွာ လႊဲ ေပး ၿပီး
ေနာက္ ကႏၱာရ ထဲက သီးျခား ေနရာ တစ္ခု မွာ လွ်ိဳ ့0ွက္ ျမဳပ္ ႏွံ လိုက္ ၿပီ လို ့ CNN သတင္း
မွာ ထုတ္ လႊင့္ သြား ခဲ့ ပါတယ္။
အသက္ ၆၉ ႏွစ္ ရွိၿပီ ျဖစ္ၿပီး ႏိုငင
္ ံ အာဏာ ကို ၄၂ ႏွစ္ၾကာအုပ္ စိးု ထား စဥ္ အတြင္းမွာ လူ
ေပါင္း ေသာင္း နဲ ့ ခ်ီၿပီး သတ္ျဖတ္ ျပစ္ ခဲ့တဲ့ ကဒါဖီ ကို သူ ရ
့ ဲ ့ သား မူတာဆင္ ၊ သူ ရ
့ ဲ့
ကာကြယ္ ေရး ဦး စီးခ်ဳပ္ တို ့ နဲ ့ အတူ ယွဥ္ တြဲ ၿပီး ျမဳပ္ ႏွံ ခဲ့ တာ ျဖစ္ပါတယ္။
သူ ့ရဲ ့ အေလာင္း ကို ဆာတ္ ၿမိဳ ့က သူ ့ ရဲ မ
့ ိတ္ရင္း ေဆြခ်ာ ေတြ နဲ ့ မ်ိဳးႏြယစ
္ ု ေတြ က လာ
ေရာက္ ဂါရ၀ ျပဳ ၾကပါတယ္။
လြန္ ခဲတ
့ ဲ့ ၅ ရက္ က ေသဆံုးသြား တဲ့ လစ္ဗ်ား ေခါင္းေဆာင္ ရဲ ့ အေလာင္း ကို မစ္ဆရာတာ
ၿမိဳ ့က သားသတ္ ရံု အေအးခန္း မွာ ထား စဥ္ အကန္ ့အသတ္ နဲ ့ အမ်ား ျပည္သူ ကို ၾကည့္
ရႈ ခြင့္ ေပး ခဲ့ ပါတယ္။
ကဒါဖီ ကို လစ္ဗ်ား စံေတာ္ ခ်ိန္ မနက္ ၅ နားရီ မွာ ျမဳပ္ ႏွံ ခဲ့ တာ ျဖစ္ပါတယ္။
လစ္ဗ်ားေတာင္ ပိုင္း က ဘယ္သူ ့ကို မွ အသိမေပးတဲ့ ကႏၱာ ေနရာ တစ္ခု မွာ ေအာက္တိုဘာလ
၂၀ ရက္ေန က
့ ကြယ္ လြန္ ခဲ့ တဲ့ ကဒါဖီ တို ့ သား အဖ ကို ျမဳပ္ႏွံ ဖို ့ စီစဥ္ ေန ခ်ိန္မွာ ပဲ အေမရိကန္
အေျခစိုက္ Global Post အင္တာနက္ သတင္း စာ မ်က္ ႏွာ မွာ ေဖာ္ျပ ခဲ့ တဲ့ ေနာက္ ဆံုး ရ ဗီဒီ
ယို ေတြ မွာ ႏိုင္ငံ ကို ၄၂ ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့ တဲ့ ကဒါ ဖီ ဟာ သူ ရ
့ ဲ ့ စအို၀ ကို ေခြးတံဆပ
ိ ္ ခဲတံ ငါးေခ်ာင္း
စာေလာက္ ရွိ တဲ့ တုတ္ႀကီး တစ္ခု နဲ ့အထိးု ခံ ရ ၿပီး ေနာက္ လက္နက္ကိုင္ သံုးေလးေယာက္ ေလာက္
က လည္း သားမယား အျဖစ္ ျပဳ က်င့္ ဖို ့ ၾကံစည္ တဲ့ ပံု ေတြ ထြက္ လာခဲ့ ပါတယ္။
မဖြယ္ မရာ ျပဳ က်င့္ ခံရတဲ့ ကဒါဖီ ဟာ အဲဒီ ဗီဒယ
ီ ို ထဲ မွာ ေတာ့ နာလြန္း တဲ့ အတြက္ အသက္ ထြက္
မတတ္ ေအာ္ဟစ္ ေန ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ေတာ့ ေသနတ္ သံ ေတြ ၾကား ရ ၿပီး ကဒါဖီ လည္း အသက္
ေပ်ာက္သြား ခဲ့ ပါတယ္။
Senad el Sadık el Ureybi ပါ သူ ဟာ ကဒါဖီ ရဲ ့ ဦးေခါင္း နဲ ့ ရင္ဘတ္ ကို ေလးခ်က္ ပစ္တ္ ခဲ့ တယ္ လို ့ ေျပာပါတယ္။ CNN news and video
တံက်င္ လ်ိဳၿပီး ပစ္သတ္ ခံရတဲ့ ကဒါဖီ (Global Post)
(အျပည့္ အစံု ကို မၾကာခင္ ေဖာ္ ျပ ပါ မယ္)
စိစစ္ေရး က ေဖ်ာ္ေျဖေရး ပံု ေတြ ကို မ်က္ႏွာလႊဲ
by FNG on October 25, 2011
CWSKT Album
6
1
မဲေပးပါ

အထူး သျဖင့္ လစဥ္ ထုတ္ အလွ အပ ေရးရာ မဂၢဇင္း ႏွင့္ ဖက္ရွင္ မဂၢဇင္း ေတြ မွာ သရုပ္ေဆာင္
သည့္အမ်ိဳး သမီး ေမာ္ဒယ္ဂဲလ္ ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အလွမယ္ ေတြ ရဲ ့ ခႏၱာကိယ
ု ္ အလွကို ေဖာ္က်ဴး
ထားသည့္ ပံု အခ်ိဳ ့ ကို မန္မာ စာေပစိစစ္ေရး က ခြင့္ ျပဳ ေပး ေန ၿပီ ဟု FNG က စံစ
ု မ္းသိရွိရ
သည္။
လစဥ္ ထုတ္ People မဂၢဇင္း ၊ OK မဂၢဇင္း ၊ သရဖူ မဂၢဇင္း အပါ အ၀င္ အလွ အပ ေရးရာ မဂၢဇင္း
ေတြ မွာ ယခင္က ထက္ နဲ နဲ ပို ေဖာ္လာ တဲ့ ပံု ေတြ ဒီလ မွာ ပါလာ တယ္ လို ့ ဖက္ရွင္ ေရး ရာ
မဂၢဇင္း တစ္ခု ရဲ ့ ေၾကာ္ျငာ ဌာန က တာ၀န္ ရွိ သူ တစ္ဦး က ေျပာသည္။
အဆိုပါ နဲနဲ ပြင့္လင္း ျမင္သာ သည့္ ပံုမ်ား ကို ဂ်ာနယ္ မ်ား တြင္ ခြင့္ ျပဳ ေပး ျခင္း မျပဳ ေပးေသး
ေသာ္ လည္း အဆိုေတာ္ မ်ား သီခ်င္း အယ္(လ)ဘမ္ ဂီတဗီဒယ
ီ ို မ်ား ႏွင့္ မဂၢဇင္းမ်ား တြင္ သာ
စမ္းသပ္ ခြင့္ ျပဳ ေပး ေသး သည္ ဟု သိရသည္။
ဂ်ာနယ္ မ်ား သည္ အပတ္စဥ္ ထုတ္ မ်ား ျဖစ္ သည့္ ျပင္ သတင္း ဦးမႈ ျဖင့္ ေစာင္ေရ တိုးတက္
လွ်က္ ရွိ သည့္ အတြက္ လစဥ္ ထုတ္ မဂၢဇင္း မ်ား အေန ျဖင့္ လည္း ထို အခြင့္ အေရး မွ် မရရွိ
ပါက ေရရွည္ ရပ္ တည္ ရန္ မလြယ္ ကူ ႏိုငေ
္ တာ့ ဟု ထင္ရွား ေသာ မဂၢဇင္း တစ္ေစာင္ ၏ အယ္
ဒီတာ တစ္ဦး က ေျပာသည္။
အတည္ မျပဳ ႏိုင္ ေသး သည့္ သတင္းမ်ား အရ ထင္ရွား သည့္ အလွအပ ေရးရာ မဂၢဇင္း ထုတ္
ေ၀သူ အခ်ိဳ ့ စာေပ စိစစ္ေရးဌာန မွ အရာ ရွိ မ်ား ထံ သြားေရာက္ အေရး ဆို ရာမွ ထိုကဲ့ သို ့
အမ်ား အေခၚ ဆင္း ရဲသား ဖက္ရွင္ မ်ား ကို ေပထက္ အကၡရာ တင္ ႏိုင္ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာ ႏွင့္ အိမ္နးီ ခ်င္း ျဖစ္သည့္ ထိင
ု ္း ႏိုငင
္ ံ တြင္ မူ ကိုယလ
္ ံုး တီး ၀တ္လစ္ စလစ္ ကုိ ပင္
ေဖာ္ျပ ခြင့္ ျပဳထား သည္။
မဂၢဇင္းမ်ား တြင္ အဆို ပါ ပံုမ်ား ေဖာ္ျပ ႏိုင္ပါက ေစာင္ ေရသိသသ
ိ ာ ထိုးက် သြား ၿပီး စာဖတ္
ပရိတ္ သတ္ ၏ ၀ယ္လို အား ခ်ိန္ ခြင္ လွ်ာ လည္း အေျပာင္း အလဲ ျဖစ္သြား ႏိင
ု ္ သည္ ဟု
ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ရွိ စာအုပ္အေရာင္း ဆိုင္ မန္ေနဂ်ာ တစ္ဦး က FNG သို ့ ေျပာသည္။
ယခု လဆန္း ပိုငး္ ျမန္မာ စာေပစိစစ္ေရး မွ ထိပတ
္ န္း အရာ ရွိ တစ္ဦး က ဒီမက
ို ေရစီ လူ ့
ေဘာင္ ႏွင့္ စာေပ စိစစ္ေရး သည္ မကိုက္ ညီဟု ဆိုကာ ဖ်က္ သိမ္းပစ္ ရန္ ႏိႈး ေဆာ္ခဲ့
သည္။
http://freedomnewsgroup.com

News Date:10/25/2011
နယ္ေ၀း ယူေဆာင္သြားေသာ အရွင္ပညာစာရ ေက်ာင္းမွ ကေလးငယ္မ်ား ျပန္လည္ေခၚယူရန္ ABC ၏ အစီအစဥ္ မေရရာ
Font size: Decrease font Enlarge font
ေမာင္ေအး
-----------ရမၼာ၀တီ အရွင္ ပညာစာရ ဖမ္းဆီးခံျပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ေက်ာ္လ
္ ြန္ျပီး နယ္ေ၀းေဒသသုိ႕ ယူေဆာင္သြားျခင္းခံရသူ ကေလးငယ္မ်ားကို ရခိုငသ
္ ုိ႕ ျပန္လည္
ေခၚယူရန္ အစီအစဥ္မွာ မေရမရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ABC မိဘမဲ့ ကေလးေဂဟာမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
children sheltering monastery Arakan
ရမၼာ၀တီ အသွွ်င္ ပညာစာရ မိဘမဲက
့ ေလးေက်ာင္းမွ ဗမာျပည္သို႕ ယူေဆာင္သြားသည့္ ကေလးမ်ား။
ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမိဳ႕ မင္းဂံ အကြက္ (၁၃) တြင္ စစ္ေတြမွ ျမိဳ႕မိ ျမိဳဘမ်ား ဦးစီး ဖြငလ
့္ ွစ္ထားေသာ A.B.C မိဘမဲ့ ကေလးသူငယ္ ေစာင္ေ
့ ရွာက္ေရး ေဂဟာမွ
အဆိုပါ ကေလးငယ္မ်ားကို ျပန္လည္ ေခၚယူရန္ စီစဥ္ေနေသာ္လည္း အေျခအေနမွာ မေရမရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဂဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦး ေက်ာ္သိန္းက
နိရဥၥရာသို႕ ယခုလို ေျပာသည္။

" အဲဒါက ကြ်န္ေတာ္တို႕ ABC ေကာ္မတ
ီ ီက ကေလးေတြကို ေခၚဖို႕ဆိုျပီး သက္ဆိုင္ရာ ရခိုင္ျပည္ နယ္ ၀န္ၾကီး ခ်ဳပ္ဆီကို စာတင္ထားပါတယ္။ စာတင္ထားေပမယ့္
သူတို႕ကိုေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ေခၚယူလို႕ ရႏိုငမ
္ ယ့္ အေျခအေနေတာ့ မရွိေသးဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ABC မိဘမဲ့ ေဂဟာကလည္း ေက်ာင္းမွတ္ပတ
ံု င္ေတာင္
မရရွေ
ိ သးဆိုေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွွိဖို႕ နည္းနည္း ခက္ခဲေနေသးတယ္။ စာတင္လို႕ေတာ့ ရွပ
ိ ါတယ္ " ဟု သူက ေျပာသည္။
အရွင္ပညာစာရအား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႕က ဖမ္းဆီးျပီးေနာက္ ဆရာေတာ္ ေမြးစားထားေသာ ကေလး ၁၀၀ ေက်ာ္အား အာဏာပိုင္မ်ားက
ေခၚယူသြားကာ ဗမာျပည္ဘက္သို႕ ပို႕ေဆာင္ခဲ့သည္။
အဆိုပါ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ရခိုင္မဘ
ိ ႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားေသာ မိဘမဲ့ ကေလးငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ သူတို႕ ေနရပ္ရင္းတြင္ မထားရွဘ
ိ ဲ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ တျခား
ေဒသသို႕ ပို႕ေဆာင္လိုက္ျခင္း အေပၚ ရခိုင္ျပည္သမ
ူ ်ားက အၾကီးအက်ယ္ မေက်မနပ္ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။
" ကၽြန္ေတာ္တို႕ကေတာ့ ကေလးေတြကို ျပန္ေခၚခ်င္တာကေတာ့ ဒီေဒသကေလးေတြ ဒီီေဒသမွာဘဲ ထားခ်င္တဲ့ သေဘာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေခၚယူလို႕ ရမရ
ဆိတ
ု ာေတာ့ မသိရေသးပါဘူး" ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။
ABC မိဘမဲ့ ကေလးေဂဟာေက်ာင္းကို အရွငပ
္ ညာစာရ ဖမ္းဆီးခံျပီးေနာက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တဘ
ို ာလ ၇ ရက္ေန႕က စစ္ေတြျမိဳ႕တြင္
ဖြင့္လစ
ွ ္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
ABC မိဘမဲ့ ေဂဟာေက်ာင္းမွ အရွင္ပညာစာရဦးစီးေသာ မဟာမုနိ ဗုဒၶ၀ိရဟာရ ေက်ာင္းမွ ဗမာ ေဒသသုိ႕ အတင္း ေျပာင္းေရြ႕ ယူေဆာင္သြားေသာ
ကေလးငယ္မ်ားကို ဒီဇဘၤာလ အတြငး္ ျပန္လည္ ယူေဆာင္လာမည္ဟု စစ္ေတြတြင္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။
" အခု ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေဂဟာမွာ ကေလးက ၁၁ ဦးဘဲ ရွပ
ိ ါေသးတယ္။ ကေလးေတြလည္း ငယ္ငယ္ေလးဘဲ ရွိပါေသးတယ္။ ကေလး အေယာက္ ၂၀ မျပည့္ေတာ့
ေဂဟာကိုလည္း မွတ္ပတ
ံု င္လို႕ မရဘဲ ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ ဗမာျပည္ကို ယူသြားတဲ့ ဆရာေတာ္ အရွငပ
္ ညာစာရ ေက်ာင္းက ကေလးေတြကို
ျပန္ေခၚလာႏိုင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးပါဘဲ" ဟု သူက ေျပာသည္။
ယခု ABC မိဘမဲ့ ကေလးေဂဟာတြင္ ကေလး ၁၁ ဦးရွိျပီး အမ်ားစုမွာ ငါးႏွစေ
္ အာက္ ကေလးမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး တခ်ိဳ႕မွာ ၂ လသားေအာက္ ႏို႕စိးု ကေလး အရြယ္မ်ား
ျဖစ္ၾကသည္။ လက္ရတ
ွိ ြင္ အဆိုပါ ကေလးမ်ားအား ျမိဳ႕ေပၚ ေကာ္မတီက ခန္႕အပ္ထားေသာ ၀န္ထမ္း ၉ ဦးျဖင့္ ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
News Date:10/25/2011
ရခိုငတ
္ ြင္ မုနတ
္ ိုင္းေၾကာင့္ ေထာင္ခ်ီေသာ စိက
ု ္ခင္းမ်ား ပ်က္စီးကာ လူေသဆံုးမူလည္း ရွိခဲ့
Font size: Decrease font Enlarge font
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေအာက္တဘ
ို ာလ ၁၉ ရက္ေန႕က တိက
ု ္ခတ္ခဲ့ေသာ မုနတ
္ ိုင္းေၾကာင့္ မိုးၾကီးျပီး ေရလွ်သ
ံ ျဖင့္ ေထာင္ခ်ီေသာ စပါး စိုကခ
္ င္းမ်ား ပ်က္စးီ ကာ
လူအေသ အေပ်ာက္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
မုနတ
္ ိုင္း တိုက္ခတ္ အျပီး ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္ေန႕က ေလးျမိဳ႕ျမစ္ေရ လွ်တ
ံ က္လာျပီး မွည့္စျပဳေနျပီ ျဖစ္ေသာ ေထာင္ခ်ီေသာ စပါးစိုက္ခင္းမ်ားကို ဖံုးလႊမး္
သြြားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
" မင္းျပားျမိဳ႕နယ္က ပန္းေျမာင္းၾကီးေခ်ာင္း တေလွ်ာက္နဲ႕ ဖံသ
ု ာေခ်ာင္း တေလွ်ာက္ စပါး စိက
ု ္ခင္းေတြ အၾကီးအက်ယ္ ပ်က္စးီ သြားခဲ့ပါတယ္။ ဖံသ
ု ာေခ်ာင္းနဲ႕
အနီးတ၀ိုက္မွာ ဆိရ
ု င္ ဧက ၅၀၀၀ ေလာက္ ေရနစ္ ခံခဲ့ရတဲ့ အတြက္ စပါး စိက
ု ္ေတြ အကုနလ
္ ံုး ပ်က္စီး ကုန္ပါတယ္ " ဟု ေဒသခံ ရြာသား တစ္ဥးီ ကေျပာသည္။
တျခား ေလးျမိဳ႕ ျမစ္ကမ္းေဘးရွိ ေျမနိမပ
့္ ိုင္းတြင္ တည္ရွိေသာ စပါးစိက
ု ္ခင္း အမ်ား အျပားလည္း ပ်က္စးီ သြားေၾကာင္း သိရသည္။
ပန္းေျမာင္းျမိဳ႕ အထက္ ေလးျမိဳ႕ျမစ္ ေခ်ာင္းဖ်ားတြင္ အနည္းဆံုး လူေပါင္း ၁၀ ေက်ာ္ ေသဆံးု ခဲ့သည္ဟု ပန္းေျမာင္းေစ်းမွ ဆိုငပ
္ ိုင္ရွင္ တစ္ဥးီ က ေျပာသည္။
" ေရေတြ ေပါက္က်လာတဲ့ အတြက္ ေလးျမိဳ႕ျမစ္ အထက္ပိုင္း လူးေခ်ာင္း၊ ၀က္ေခ်ာင္း၊ ေရႊေလာင္ေခ်ာင္း ဘက္မွာ လူေပါင္း ၁၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးတယ္လို႕
ၾကားရပါတယ္။ အဲဒီေန႕က မိုးက အရမ္းရြာျပီး ေရေတြ လွ်တ
ံ က္လာတဲ့ အတြက္ ေရေတြထဲ ပါသြားျပီ လူေတြေသသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေလာင္း ႏွစေ
္ လာင္း
သံးု ေလာင္းေတာင္ ေအာက္ဘက္ထိ ေမွ်ာပါလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္" ဟု ေျပာသည္။
ပန္းေျမာင္းဘက္တြင္ စပါးစုိက္ခင္းမ်ား အၾကီးအက်ယ္ မပ်က္စးီ ေသာ္လည္း ကိုငး္ ခင္းမ်ား ပ်က္စီးသြားသျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား အထူး အခက္အခဲ
ျဖစ္ေနၾကရသည္ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။
" ကၽြန္ေတာ္တို႕ဘက္မွာေတာ့ ျမစ္ေရ ေပါက္က်လာတဲ့ ကိင
ု ္းခင္းေတြ ေတာ္ေတာ္ ပ်က္စီး သြားပါတယ္။ စိုကထ
္ ားတဲ့ ေျမပဲ၊ ငရုတ္၊ ႏွမး္ ၊ ၀ါစတဲ့ စိက
ု ္ခင္းေတြ

အကုန္လးံု ရႊံ႕ႏြံေတြ နစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ လံးု ၀ ပ်က္စီးသြားတဲဲ့ အတြက္ ကိုငး္ သမားမ်ား အထူးနစ္နာသြားပါတယ္ " ဟု သူက ေျပာသည္။
အလားတူ မင္းျပားျမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပင
ို ္းတြင္ တည္ရွိေသာ မင္းတပ္၊ ေညာင္ျခံဳ၊ ကြမး္ ေခ်ာင္းႏွင့္ ဥသေတာင္ စသည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္လည္း မွည့္စျပဳေသာ စပါး စိုက္
ဧက ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႕ကို ရႊြံ႕ႏြံ မ်ား ဖံးု လႊမး္ သြားသျဖင့္ ပ်က္စီးသြားေၾကာင္း ေက်ာင္းထိင
ု ္ဆရာေတာ္ တစ္ပါးက မိန္႕ၾကားသည္။
" မုနတ
္ ိုင္းနဲ႕ မိးု ရြာေတာ့ ေတာင္က ေျမေတြပါ ျပိဳက်ျပီး စပါး စိက
ု ္ခင္းေတြကို ဖံုးလႊမ္းသြားတာ။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ဆိုရင္ စပါးသီးေတြ အကုန္လးံု
ေၾကြက်သြားခဲ့တယ္။ လူေတြက အကုန္လးံု ဒုကၡ ျဖစ္ေနတယ္။ အစိုးရပိုင္းက ကူညီတာ ဘာမွ မရွိေသးဘူး။ ရြာသားေတြေတာ့ ရခိင
ု ္ပါတီဆီ စာတင္ထားပါတယ္ "
ဟု ဆရာေတာ္ မိနး္ ၾကားသည္။
ယခုကဲ့သို႕ ေရၾကီးျပီး စိက
ု ္ခင္းမ်ား ပ်က္စီးသြားေသာ္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားက တစံတ
ု ရာ လာေရာက္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ေမးျမန္းျခင္းးမ်ား မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။
မုနတ
္ ုိင္းငယ္သညည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုငး္ ကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ေန႕ ညေနပိုငး္ က ၀င္ေရာက္ ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္ မိုးသည္္းထန္စြာ ရြာသြန္းျပီး ေလးျမိဳ႕
ျမစ္ေရ မၾကံဳစဖူး လွ်ံတက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
http://www.narinjara.com
Posted by admin on October 25, 2011 1 Comment
ေလာက္ဖ်ားဆိလ
ု ို႔ မြန္ရာဇဝင္လာ ေျမာင္းျမစား ေလာက္ဖ်ားအေၾကာင္း ေျပာမလို႔ မဟုတ္ပါ။ သစၥာေဖာက္ ေလာက္ ေကာင္လို႔ တင္စားခဲ့ရတဲ့ ေလာက္ေတြေတာင္
ၾကားရင္ျဖဳံသြား၊ ဖ်ားသြားေလာက္တဲ့ က်ဳပ္တို႔ ေတာ္လွန္ေရးထဲက ေဖာက္ျပန္ႏိုင္လြနး္ ၊ စားဝါးႏုိင္လြနး္ ၊ ကုိယ္မခ
ွီ ုိရာကုိ ကုိယ္ ဖ်က္ဆီးႏုိင္လြနး္ တဲ့
ေလာက္ဖ်ားေတြအေၾကာင္း ေျပာမလို႔ပါ။
ဗမာစကားမွာ “ငါးပိနဲ႔ ေလာက္၊ စိန္နဲ႔ ေက်ာက္” လုိ႔ ဆို႐းို စကားတခုရတ
ွိ ယ္။ အေကာင္းထဲမွာ အဆိုး၊ အဆိုးထဲမွာ အ ေကာင္းရွတ
ိ တ္တာကို ရည္ၫြန္းၿပီး
ဆိတ
ု ာပါ။ အဆိးု နဲ႔အေကာင္း ဒြန္တြဲရွိတတ္တဲ့ ေလာကဓမၼ သဘာဝကို ေဖာ္ျပတာ လိလ
ု႔ ည္း ေျပာႏိုင္ပါတယ္။
ငါးပိဆိုတာကေတာ့ ေျမျပန္ေ
႔ န ဗမာတိုင္းရင္းသားအားလုံးအတြက္ အေကာင္းဆုးံ ခံတြငး္ မိန္ စားဖြယ္အာဟာရ ပါပဲ။ အဲ ဒီေလာက္ေကာင္းတဲ့ ငါးပိထဲမွာ
စက္ဆုတ္ရြံရွာ မသတီဖြယ္ရာေလာက္ေတြ ေပါက္ဖြား ကိန္းေအာင္းေနေလ့ရွိတယ္။ ဇီ ဝေဗဒသေဘာအရေတာ့ ေလာက္လန္းဆိုတာ အေတာင္ပါ ပ်ံသန္းႏိုင္တဲ့
ယင္လို ပ်ားလို အင္းဆက္ပိုးမႊားေတြရဲ႕ သေႏၶ သားေလာင္းေတြ။ ဒီေလာက္လန္းေတြဟာ ငါးပိအျပင္ သစ္သီးသစ္ဥတို႔၊ မစင္ အညစ္အေၾကး၊ အပုပ္အစပ္မ်ား၊
သတၱဝါ အေသေကာင္ေတြ၊ ထိခက
ို ္ဒဏ္ရာေတြကတဆင့္ ဝင္ေရာက္ၿပီး သက္ရွင္ေနတဲ့ သတၱဝါေတြရဲ႕ ခႏၶာကိယ
ု ္ေတြမွာ မွခ
ီ ိုႀကီး ပြားၾကတယ္။
ဒီေလာက္ေတြရဲ႕ သဘာဝကိက
ု သူတို႔ မွီခိုက်င္လည္ရာကို စားေသာက္ဖ်က္ဆီးၿပီး ရွငသ
္ န္ၾကရတယ္။ ေလာက္ေတြဟာ ခိုလရ
ႈံ ာ အေဆာက္အဦရဲ႕ အတြငး္ က်က်
အခ်က္အခ်ာေတြမွာ စြဲမတ
ွီ တ္ေတာ့ ေတာ္႐န
ုံ ဲ႔ေတာ့ မထင္သာ မျမင္သာေပ ဘူး။ ထင္သာျမင္သာ ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီခႏၶာ၊ အဲဒီသတၱဝါ
အေတာ္အေျခအေနဆိုးသြားၿပီ။ ဒီေတာ့ ေလာက္တယ
ြ ္ ရင္ပဲ အဲဒီသတၱဝါ ေသမယ္သာ ျပင္ေပေတာ့။
က်ဳပ္တို႔ စစ္အာဏာရွင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ ဒီမက
ို ေရစီ ထူေထာင္ေရး၊ ေတာ္လွနေ
္ ရးဆိုတဲ့ အပုပ္နတ
ံ႔ ေထာင္း ေထာင္းနဲ႔ ငါး ပိအိုးႀကီးလည္း အႏွစ္ (၂၀) ၾကာ
အတြင္းႀကိတ္ လႈိကစ
္ ားလာခဲ့တာ အခုေတာ့ ကိုယ္မခ
ွီ ိုရာကိုဖ်က္တဲ့ မသတီစရာ ေလာက္ေကာင္ေတြ ဖုးံ ဖိမရ ေပၚလာၾကၿပီ။ တခ်ဳိ႕ေလာက္ေကာင္ေတြဆို
ေၾကာက္ခမန္းလိလိ အစြယ္ျပဴးျပဴးနဲ႔ အေမႊး ေတြေတာင္ ေထာင္ထလို႔။ ေတာ္လန
ွ ္ေရးရဲ႕ ထိပ္တန္းေနရာေတြမွာ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ မွိန္းေနၿပီး ရသမွ်အခြင့္အေရး
ေတြကို သုံးစားႀကီးထြားလာၾကတာေပါ့။ ဒီေတာ့ ေတာ္လွနေ
္ ရး ဒီေရ ေရွ႕မေရာက္ ေနာက္ျပန္ေလွ်ာက်တာ အဆန္းတ ၾကယ္မဟုတပ
္ ါဘူး။ က်ဳပ္တို႔ကယ
ုိ ္ကလည္း
ညံ့ပါတယ္။ တံဆိပေ
္ ကာင္းတာနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္တင္မတ
ိ ာကိုး။ ကုလားျဖဴ စကားလည္းတတ္၊ နာမည္လည္းေက်ာ္တယ္ဆို တကယ္ေတာ္တယ္ ထင္မိတာပဲ။
ပစၥည္းေကာင္းဖို႔မလို ေၾကာ္ျငာ ေကာင္းရင္ နာမည္ေက်ာ္ လူႀကိဳက္မ်ားႏုိငတ
္ ာ အႏွစ္ (၂၀) ၾကာမွပဲ သိေတာ့တယ္။ ဒီေတာ့ က်ဳပ္တို႔အျဖစ္က အရပ္ ပ်က္ေတြနဲ႔
ဇာတ္ထြက္ခဲ့သလို၊ အခုေတာ့ ျပည္တည္မရ ဇာတ္ပ်က္ခဲ့ၿပီ။
အႏွီ ပုဂၢဳိလ္အားလုးံ ဟာ ေတာ္လွန္ေရး ဒီေရျမင့္စဥ္ကေတာ့ မိးု ေအာက္ေျမျပင္မွာ သူတို႔အျပင္ မရွသ
ိ ေလာက္ ရဲရဲ ေတာက္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြေပ့ါ။ အခုေတာ့
အခ်ိန္ကလည္းၾကာ တဘက္မွာကလည္း စစ္ကြၽန္ခေလာက္နဲ႔ အမတ္ ေလာက္ေတာ့ ျဖစ္ႏုိငတ
္ ဲ့ အခြင့္အေရးေလးေတြလည္း ျမင္လာ၊ တျခားတဘက္မွာလည္း
ဗမာျပည္ထဲ ဝင္ခ်င္လြန္းလွျဖစ္ ေနတဲ့ အန္ဂ်ီအိုေတြရဲ႕ ေငြထုတေ
္ တြကလ
ို ည္း ျမင္လာေတာ့ တခ်ဳိ႕က ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း၊ တခ်ဳိ႕က မသိမသာ၊ တ ခ်ဳိ႕က
ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္နဲ႔ စစ္ကၽြန္ေရြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံလာၾကၿပီ။ စစ္မိစၦာေတြကို မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးေနၾကၿပီ။ “ခ်ဳိ က်ဳိးႏြားလား ဒြန္းစ႑ား” လို စစ္ဖိနပ္ကို လွ်ာနဲ႔
လ်က္ကုန္ၾကၿပီ။
အဲဒီအထဲက ျပည္တြငး္ မွာ လုပေ
္ နရတဲ့ လူေတြကေတာ့ ထားပါေတာ့။ သူ႔အေျခအေနနဲသ
႔ ူ ကုိယလ
္ ည္းမသိႏုိင္တဲ့ အေျခ အေန။ ဒါေပမယ့္ ေအာ့ႏွလးုံ နာစရာ
ေကာင္းတာကေတာ့ ျပည္ပက ဆရာႀကီးေတြ၊ လူတတ္ေတြနဲ႔ သတင္းသမားတခ်ဳိ႕ ပါပဲ။ သူတခ
ို႔ င္ဗ်ာ တေလွ်ာက္လးုံ ခံစားလာတဲ့ ေလယာဥ္ပ်ံေလး စီးလိုက္၊
အစည္းအေဝးေလး တက္လက
ို ္၊ ဝီစကီေလး စုပ္လက
ို ္၊ ခ်ီးေလး ကိက
ု ္လက
ို ္၊ အလံ႐ွဴးသတင္းသမားေတြနဲ႔ ပင္းၿပီး ႏုိငင
္ ံေရးေဟာကိန္းေတြ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြေပး
လိက
ု ္နဲ႔ ယစ္ေနတဲ့ စည္းစိမ္ေလးေတြ လက္လတ
ြ ္ မခံႏင
ို ္တာနဲ႔ဘဲ အထက္ဆရာ့ဆရာႀကီးေတြရဲ႕ ေလသံအတိုင္း ဒိီမို ကေရစီ သင္းကြပ္မဲ့ စစ္ကြ်န္ေရြးေကာက္ပြဲကို
ေထာက္ခံအားေပးလာၾကတာပဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မွပဲ လက္ေတြက
႔ ်တဲ့ ႏုိင္ငေ
ံ ရးလိုလို အထဲက စစ္ကြၽန္ ကူလီေခါင္း ေမာင္စူးစမ္းတို႔ သခင္တင္ျမတိရ
ု႔ ဲ႕ေလကို

အျပင္မွာ တာဝန္ခံျဖန္႔ၾကတယ္။
အေကာင္ႀကီးမို႔ အထင္အရွားဆုးံ က ဟန္ေညာင္ေရႊပါ။ ျပည္တြငး္ တုိငး္ ရင္းသား ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က စားဖား အေခ်ာင္ သမားလို႔ ထိပ္ဆုံးမွာ
စာရင္းတင္ထားပါတယ္။ သြားေလသူ သမၼတႀကီးကို အားတုံ႔အားနာ ၀ႏၵနာလို႔ ေညာင္ေရႊဆိုတာ ျဖတ္ၿပီး “ဟန္” လို႔ပဲ သုးံ ခ်င္ပါတယ္။ ဟန္ဆိုတာ
ရွစ္ေလးလုံးမတိုင္ခင္ထဲက ျပည္ပေရာက္ၿပီး မိဘဂုဏ္သေရကို အသုးံ ခ်ၿပီး အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစုမ
ံ ွာ လႈပ္ရွားလုပ္စားခဲ့သူပါ။ လူျဖဴေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကြၽမ္းက်င္ၿပီး
အရည္အေသြးလည္းရွိလို႔ အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္အားကိးု ခဲ့ရသူပါ။ သုိ႔ေသာ္ ေစတနာေကာင္း မေကာင္းကေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာ၊ သံသယျဖစ္စရာ
သက္ေသအမ်ားႀကီးပါ။ တဖြဲ႔မေခ်ာင္ တဖြဲ႔ေထာင္နဲ႔ အခုေနာက္ဆးုံ ဥေရာပ EBO အဖြဲ႔ပါ။
ဟိတ
ု ုန္းကေတာ့ ဗမာျပည္ျပႆနာ အေျဖရွာဖိဆ
ု႔ ိုတာ သုးံ ပြငဆ
့္ ိုင္မွ သုးံ ပြငဆ
့္ ိုင္၊ သုုံးပြင့္မဆိင
ု ္ရင္ လူနည္းစု တိင
ု ္းရင္း သားေတြမွာ ဘဝနစ္နာ ဆုံး႐ႈးံ ရေခ်ရဲ႕လို႔
ျပင္းထန္တဲ့ သေဘာထားေတြနဲ႔ လက္ရွိဗမာျပည္ ျပႆနာဟာ ဖြဲ႔စည္းပုံျပႆ နာလို႔ ေျပာခဲ့ၿပီးကာမွ အခုေတာ့ စစ္ကြၽန္ဖြဲ႔စည္းပုံအတိုငး္ လုပ္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၊
စစ္ကၽြန္ဖြဲ႔စည္းပုံကို အတည္ျပဳမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ပကတိအေျခအေနမွနလ
္ ို႔ ျမင္ၿပီးသကာလ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အခြင့္အေရးျဖစ္လို႔ ဝင္ရမည္လို႔ ဆိုလာ ျပန္ၿပီ။
ဒီေလာက္ ေရွ႕စကား၊ ေနာက္စကား ဖီလာတရားေတြ ဘယ္လိုေၾကာင့္ ေပၚလာသလဲ။ အခြင့္အေရးေၾကာင္လ
့ ား၊ ေနရာ ေၾကာင္လ
့ ား၊ အထက္ဆရာ့ဆရာႀကီးေတြ
အမိန္႔ေၾကာင္လ
့ ား၊ ဘာေၾကာင့္ ေျပာင္းသြားသလဲ စဥ္းစားရ အေတာ္ခက္ လွ တယ္။ အခုကပ
ုိ ဲ ႏုိင္ငံတကာ ကူေငြေတြနဲ႔ ဟန္တုိ႔ အစီအစဥ္အတုိင္း ရန္ကုန္၊
မႏၱေလးေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲပညာေပး ေဟာေျပာပြဲေတြ၊ သင္တန္းေတြ စလုပ္ေနၿပီ ၾကားရတယ္။ အတြင္းအျပင္က ခ်ဳိက်ဳိးႏြားလား ဒြန္းစ႑ားေတြ ခ်ိတ္ဆက္
မိေနၾကၿပီ ဆုိတသ
ဲ႔ ေဘာေပါ႔။ နအဖ စစ္ေထာက္လွမး္ ေရးေတြနဲ႔ေကာ ဘယ္ေလာက္ထိ နားလည္မူယူထားတယ္ ဆုိတာ ဟာလည္း ဆက္စဥ္းစားရမယ့္အခ်က္
ျဖစ္ပါတယ္။
ဟန္ဟာEBO နာမည္နဲ႔ ဗမာျပည္သူေတြ လြတေ
္ ျမာက္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငတ
ံ ကာအလွဴရွင္ေတြရဲ႕ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ယူ႐ေ
ို ငြေတြ ကို ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္
တကိုယ္ေတာ္ ထင္ရာၾကဲခဲ့သပ
ူ ါ။ အခုေတာ့ အပုပ္နံ႔တေထာင္းေထာင္းနဲ႔ လူေျပာသူ ေျပာမ်ားလာလို႔ ဆယ္ႏစ
ွ ္စာ အစီရင္ခံစာတခု ထြကလ
္ ာပါတယ္။
မဟုတ္မဟတ္ လုပ္ဇာတ္ေတြနဲ႔ စီရင္ထားတဲ့ အစီရင္ ခံစာထဲမွာေတာင္ မေတာ္မတရား အလြဲသုံး စားမႈေတြ၊ မ႐ိုးသားမႈေတြက ဘူးေပၚသလို ေပၚေနတုနး္ ပဲ။
သူ႔အစီရင္ခံစာအတိုင္းဆိုရင္ ဒီအဖြဲ႔ေပၚေပါက္လာပုံ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံနဲ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံေတြက ခိုးေၾကာင္ခးို ဝွက္ ႏုင
ိ ္လွ တယ္။ ၁၉၉၇ မွာ ဒီအဖြဲ႔ကို ကေနဒါက
အဖြဲ႔ေလးတခုကို အေျခခံဖြဲ႔တယ္လဆ
ို႔ ိုတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ဟန္ ဟာ NCGUB လို႔ေခၚတဲ့ နဂုတ္မွာ အၾကံေပးလုပေ
္ နၿပီး NCUB နကပ္မွာလည္း လုပ္ေနခ်ိန္ေပါ့။
ဒီလိုအဖြဲ႔အစည္းႀကီးေတြ ရွိေနၿပီးသား၊ သူကိုယ္တင
ို ္လည္း ပါေနၿပီးသား အေျခအေနမွာ ႏုိင္ငတ
ံ ကာ အလွဴေငြေတြကို ဗမာျပည္ကိုယ္စားျပဳ လက္ခံအသုးံ ျပဳ မယ့္
ဒီ EBO အဖြဲ႔က မထင္မရွား ကေနဒါက အဖြဲ႔ေလးကို အေျခခံဖြဲ႔ထားတယ္ဆတ
ို ာ ေတာ္ေတာ္စဥ္းစားရက်ပ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဘယ္လိုဆတ
ို ာ သက္ဆိုငသ
္ ူ
ကာယကံရွင္ေတြသာ သိႏင
ို ္ပါတယ္။
အဆုိးဆုးံ ကေတာ့ အဲဒီအဖြဲ႔ကို ဘယ္သူေတြနဲ႔ ဘယ္လိုဖြဲ႔တယ္ဆိုတာ သိသာရွင္းလင္းျခင္း မရွိတာဘဲ။ ဗမာျပည္သူေတြ လြတေ
္ ျမာက္ ေရးအတြက္ ရည္စူးတဲ့
ႏုိင္ငတ
ံ ကာအလွဴရွင္ေတြရဲ႕ ေငြကို လက္ခံသးုံ စြဲမယ့္ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ေပၚေပါက္ လာပုံ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံက ခါးပိုက္ႏက
ႈိ ္ ဂိုဏး္ လိုလို၊ ေစာရေဖာက္ထြင္းဂိုဏး္ လိလ
ု ို ပါပဲ။
အလွဴေငြ ယူ႐သ
ုိ န္းေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳန္းတီးသြားခဲ့ရေပမယ့္ ဗမာျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြကခ
္ ဲ့တာ၊ လုပ္ႏိုင္ ခဲတ
့ ာ ဘာတခုမွ
ေလာက္ေလာက္လားလား ျပစရာမရွပ
ိ ါဘူး။ အေရးေတာ္ပန
ုံ ဲ႔ မပတ္သက္တဲ့ ႏႈတ္ပတ
ိ ္ေခါင္းညိတ္ေတြ ကို ဝန္ထမ္းခန္႔၊ ကိုယက
့္ ိုယ္ကယ
ို ္ မတန္တဆ
လုပခ
္ လစာေတြေပးနဲ႔ ခိုးျခင္း (၂၅) ပါးနဲ႔အညီ ေစာရဇာတ္ထတ
ု ္ခင္းလာ လိုကတ
္ ာ (၁၀) ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာလာ ေတာ့ မ်ဳိးဖ်က္မိစၦာ နအဖ သန္းေရႊတို႔ရဲ႕ ရာသက္ပန္
စစ္အာဏာရွင္ တည္ျမဲေရးလုပ္ ငန္းေတြကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေထာက္ခံလာတဲ့အထိ အတင့္ရဲလာတယ္။
သူ႔အစီရင္ခံစာထဲက ကုိယ့္အနီးက ေဒလီအီးယူ႐ုံးဆိုတာ ၂၀၀၄ ေလာက္ကမွ စဖြင့္တယ္။ ႏႈတ္ပိတေ
္ ခါင္းညိတ္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငသ
ံ ားေတြနဲ႔ ဖြဲ႔တယ္။ ABSL
စည္း႐ုးံ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ႏိင
ု ္ငံေရးဂြငထ
္ ဲက လူပဂ
ု ၢိဳလ္အဖြဲ႔ အစည္းေတြၾကားမွာပဲ မ႐ိးု မသား ထိုးေဖာက္ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး စားရင္တင္ ဓာတ္ပုံ႐က
ို ္ ႏွမး္ ျဖဴးၿပီး
ကိယ
ု ္လုပသ
္ လိုလို ဟိတထ
္ ုတတ
္ ယ္။ အစီရင္ခံ စာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေဒလီအီးယူရဲ႕ လုပင
္ န္းေဆာင္ရြကခ
္ ်က္မ်ားဆိတ
ု ာ အဲဒါပါပဲ။ ေငြအေျမာက္အျမား
ျဖဳန္းတီးခဲ့ ေပမယ့္ ABSL တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငေ
ံ ရးထက္ ထူးကဲသာလြန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုငခ
္ ဲ့တာ ဘာမွမရွပ
ိ ါဘူး။ ဒီေန႔ အိႏၵိယ ေရာက္
ျမန္မာ့ဒီမက
ို ေရစီအင္းစုမ်ားရဲ႕လႈပ္ရွားမႈဆိုတာ လြနခ
္ ဲ့တဲ့ (၁၀) ႏွစ္ေလာက္အထိ သန္သန္မာမာ လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ ABSL ရဲ႕ ထိးု ေဖာက္တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့
လႈပရ
္ ွားဂြင္ထဲမွာပဲ တဝဲလည္လည္ လႈပရ
္ ွားမႈေတြ ျဖစ္တယ္။
တျခားျမင္မိတဲ့ EBO ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးငါးႏွစ္ကစလို႔ နအဖစစ္အုပ္စုအေပၚ ဒဏ္ခတ္ပတ
ိ ္ဆို႔မႈ ဆန္႔ က်င္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲေထာက္ခံေရး
(မသိမသာ) ေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ ညီလာခံေတြကို ဥေရာပမွာ အသြင္တူ ပုလင္းတူဗူး ဆို႔ အၿမီးျပတ္ေတြ၊ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၀င္းတုိ႔၊ ေဒါက္တာဇာနည္တို႔၊
ေနဝင္းေမာင္တို႔လို နအဖ အလိေ
ု တာ္ရိေတြနဲ႔ တ ၿခိမး္ ၿခိမ္း ပြဲခံခတ
ဲ့ ယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒူးေထာက္ေရးလမ္းစဥ္ကို နယ္စပ္အေျခစိက
ု ္အဖြဲ႔ အစည္းေတြကပဲ
ေထာက္ခံေနသ ေယာင္ မ်က္လွည့္ျပဖို႔ ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ကို ဖဲစ
့ ည္း႐ုံးတယ္။ စစ္ကြၽန္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တိင
ု ္းရင္းသား လူ မ်ဳိးမ်ားေကာင္စီရဲ႕ ဥကၠ႒နဲ႔
အတြင္းေရးမႈးတို႔ တေယာက္က ဆန္က
႔ ်င္၊ တေယာက္က ကန္႔ကက
ြ ္နဲ႔ ဖီလာဆန္႔က်င္ ေၾက ျငာခ်က္ေတြ ထုတ္ခဲ႔ၾကတာကို မွတမ
္ ိၾကအုံးမွာပါ။ ဒါဟာ ဟန္ရဲ႕
လုပစ
္ ား႐ိုကခ
္ ်က္္ဆတ
ို ာ လူတင
ို ္းသိပါတယ္။
တိုငး္ ျပည္ထဲမွာ ဒီမိုကေရစီ စာလုံးပါတဲ့ စာတေစာင္ မိရင္ေတာင္ ေထာင္အႏွစ္ (၂၀) ၾကမ္းခင္း ေစ်းေပါက္ေနခ်ိန္မွာ ခင္ေဇာ္၀င္း၊ ဇာနည္တို႔

ေနဝင္းေမာင္တို႔လလ
ို ူေတြ ျပည္ပကို ဝင္ခ်ီထြက္ခ်ီ လုပေ
္ နႏိုငတ
္ ာ၊ ဟန္တလ
ို႔ ို ျပည္ပအတိုက္ခံ ေခါင္းေဆာင္ဆသ
ို ူေတြနဲ႔ ဒူးတိက
ု ္ေတြ႔ဆေ
ုံ ဆြးေႏြး
ညီလာခံႏိုင္ေနတာဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႕ သေဘာထားႀကီးမႈလည္း မဟုတ္ သလို၊ ညံ့ဖ်င္းမႈလည္း မဟုတ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။ ေနာက္ပေ
ို သခ်ာတာကေတာ့ ဟန္တို႔
ေနဝင္းေမာင္တို႔ လုပ္သမွ်ကို စစ္မစ
ိ ၦာေတြက သေဘာက် အားရတယ္ဆတ
ို ာ ပါပဲ။
ေကာင္းျခင္းဆိုးျခင္း၊ လက္ခံလိုျခင္း လက္မခံလိုျခင္း၊ ႀကိဳက္ျခင္း မႀကိဳက္ျခင္းမ်ားနဲ႔ ဒြန္တြဲေနတဲ့ အမွနတ
္ ရားဆိုတာ ကိယ
ု ့္သလ
ီ ကိုယ္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္သူေတြမွ
ရဲရဲ႐ႈျမင္ျခင္း၊ လက္ခံျခင္း၊ တုံ႔ျပန္ျခင္းအမႈေတြကို တတ္ႏိုငပ
္ ါတယ္။ မွန္ကန္ ျခင္းနဲ႔ ရဲရင့္ျခင္းဆုိတာ တုက
ိ ္႐ုိက္အခ်ိဳးနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္။ ရဲရင့္မႈက မွန္ကန္မႈကုိ
ျဖစ္ေပၚေစသလုိ၊ မွန္ကန္ျခင္းက ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ရဲရင့္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစတယ္။ မွနက
္ န္မွ ရဲရင့္တယ္။
ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကေတာ့ “ကိုယ့္ကယ
ို ္ကယ
ို ္ မယုတ
ံ ဲ့သူဟာ ဘယ္အခါမွ တျခားသူကို မယုံဘးူ ။ တိုငး္ သူ ျပည္သား ကိုလည္း မယုံဘးူ ။ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ
သူယုံၾကည္တဲ့ ကိစက
ၥ ို တိုငး္ သူျပည္သားေတြကို ေျပာရဲရမယ္၊ ရွငး္ ျပရဲရမယ္၊ ရွင္းျပႏုင
ိ ္ရမယ္။ အသက္စြနသ
္႔ င့္တယ္ထင္တဲ့ ေနရာမယ္ စြန္႔ရမယ္၊
ပရိယာယ္သးုံ သင္တ
့ ဲ့ ေနရာမယ္ သုံးရမယ္၊ ဘယ္ ကိစၥမဆို လုပ္ရင္မွားတယ္၊ မွန္တယ္ဆတ
ို ာ ရာဇဝင္က ဆုံးျဖတ္လိမမ
့္ ယ္” လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ အခု ဟန္တို႔ရဲ႕
လုပရ
္ ပ္ေတြ ကေတာ့ မမွန္လို႔ မရဲေလသလား၊ မရဲလို႔ မမွန္ ေလသလားမသိ။ ခိုး ေၾကာင္ခးို ဝွက္ ႏိင
ု ္လြနး္ လွတယ္။
ဒီေလာက္ေဖာက္ျပန္တဲ့ ဟန္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကို အမ်ားတကာ ေခါင္းေဆာင္အမည္ခံတို႔ ေရငုံႏတ
ႈ ္ပိတေ
္ နႏိုင္ ၾကတာကို အစီရင္ခံပါ (၂၀၀) ေက်ာ္္ စာရင္းေပါက္တဲ့
ဟန္ရဲ႕ လက္ေဝခံ အဖြဲ႔အစည္းစာရင္းကိုေတြ႔မွ သေဘာေပါက္မိတယ္။ အသံ မထြက္ႏင
ို ္တ့ဲ ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြ ပါးစပ္ေပါက္မွာ ရွိေနၿပီကုိး။ ဒီေတာ့ က်ဳပ္တရ
ို႔ ဲ႕
ျပည္ပေတာ္လန
ွ ္ေရး၊ နယ္ျခားေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္ (၂၀) ခရီးဆိုတာလည္း အထက္မွာေျပာခဲ့သလို ေလာက္က်ပ်က္စး္ီ ဇာတ္ပ်က္ခဲ့ၿပီီ။ ေရငုႏ
ံ ႈတ္ပတ
ိ ္ေနတတ္တဲ့ တပ္
ေပါင္းစုေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ သူခးို ႏြားေကာင္းမသိ ဉာဥ္ဆိုးေၾကာင့္ အသက္အေသြးေခြၽးမ်ားနဲ႔ ရင္းႏွးီ ခဲ့ရတဲ့ က်ဳပ္တို႔ ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ဂုဏ္သေရညစ္ႏြမ္း
ဆုးံ ခန္းတိုင္ခဲ့ၿပီ။
ေတာသား ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ေတာ့ ႏြားဆိုတာ အဖိုးတန္ရတနာတပါးပါပဲ။ေတာသားမွန္ရင္ ႏြားေကာင္း ႏြားဆိုး ခြဲျခားတတ္တယ္။ ႏြားေကာင္းကို
တန္ဘိုးထားတတ္တယ္။သူခးို ဆိုတာကေတာ့ ႏြားျမင္ရင္ အသားပဲထင္တယ္။ အဆိုးအေကာင္းမသိ စားဖုိ႔ပဲသိ၊ တန္ဘးို မထားျဖစ္တာ သဘာဝေပါ့။ ဒီေတာ့
က်ဳပ္တေ
ို႔ ခါင္းေဆာင္ေတြဆိုတာ ႏြားနဲ႔ သပိတထ
္ ဲက ညိဳျမအေျပာနဲ႔ “မ်ဳိးခ်စ္ စိတ္ရေ
ွိ ၾကာင္း ဟစ္ၾက၏၊ ညီညာမွ ျပည္သာမည္ဟု ေအာ္ၾက၏၊ ဤသို႔ ေျပာဆို
ေႂကြးေၾကာ္ ဟစ္ေအာ္သူတို႔အား ျမင့္ျမတ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟု ထင္စရာအေၾကာင္းရွိေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ စၿဖီး မ်ားသာ ျဖစ္ကုန္၏။” လုိ႔ ဆုိရမယ့္
ေခါင္းေဆာင္ေတြေပါ႔။
ဟန္ရဲ႕လက္ေဝခံ အဖြဲ႔အစည္းစာရင္းအရ ၾကားေတာင္မၾကားမိဘူးတဲ့ ထူးထူးဆန္းဆန္း အဖြဲ႔အစည္းေတြၾကားမွာ ထိပ္ တန္းအဖြဲ႔ အစည္းႀကီးေတြလည္း
ပါေနတာေတြ႔ရတယ္။ သစၥာေဖာက္ခလ
ံ ိုက္ရတဲ့ ေရာမအင္ပါယာရွင္ ဂ်ဳးလီးယက္ဆီဇာ ရဲ႕ ေသခါနီးစကားကိပ
ု ဲ သံေယာင္ ေရရြတႏ
္ ိုင္ပါေတာ့တယ္။
ဆီဇာက “ေၾသာ္ ဘ႐ုတပ္ မင္းလည္း ပါသကိးု (Et tu, Brute) တဲ့။ ”
ရဲေဘာ္ေက်ာ္သန္း
Kyaw_than2004@yahoo.com
စာႂကြင္း… ဘ႐ုတပ္ဆုိတာ ဂ်ဴးလီးယက္ဆီဇာအား ပုနက
္ န္သူ ၿမိဳ႕စားတဦးကုိ တုက
ိ ္ခုိက္အႏုိငယ
္ ူ အသက္ကယ္ၿပီး ဆီး နိတ္တာအထိ ခ်ီးေျမႇာက္ခံခဲ့ရတဲ့
သူတေယာက္ပါ။ ဂ်ဴးလီးယက္ဆီဇာက အႂကြင္းမဲ့ ယုံၾကည္ခံထားရၿပီး လုပ္ၾကံမူမွာ ဘ႐ုတပ္ ကုိယတ
္ ုိင္ပါေနတာကုိ သိတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆီဇာက တအံတ
့ ၾသနဲ႔
အထက္ပါအတုိငး္ ေရရြက္ၿပီးေတာ့ ေသဆုံး သြားခဲ႔ရပါတယ္။
မွတခ
္ ်က္ … EBO အစီရင္ခံစာအား ရယူလိုသမ
ူ ်ားအား မွ်ေဝႏုိငပ
္ ါသည္။ တုိက႐
္ ိုက္ပေ
ို႔ ပးပါမည္။
စပါးပင္ ဘာေၾကာင့္ ကိုငး္ ညြတ္တယ္
Posted by admin on October 25, 2011 0 Comment
“လယ္ကြင္းထဲတြင္ အသီးအႏွံမေအာင္ေသာ စပါးတို႔သည္ ေျခာက္စေထာင္လ်က္ရွိသည္။ အသီးအႏွံေအာင္၍ ျပည့္ျပည့္ ၀၀ရွိေသာ စပါးပင္တို႔မွာကား၊
လယ္ကန္သင္းေဘးတြင္ ကိုငး္ ညြတ္၍ ေနေလသည္။ လူ႔ေလာက၌လည္း မျပည့္သတ
ူ ို႔မွာ ေျခာက္စေထာင္ၿမဲတည္း။ ျပည့္၀သူတို႔ကား
ကိုငး္ ညြတ္လ်က္ရတ
ွိ တ္သည္။”
(ေမာင္ထင္၏ ဗမာ့ႏင
ို ္ငံေရးသုခမိန္ စာအုပ္မွ)
မူလတန္းတုနး္ က ျမန္မာစာမွာ ကိုင္းညြတ္ေနတဲ့ စပါးပင္ေလးေတြကို ဥပမာေပးၿပီး၊ မာန ေထာင္လႊားျခင္းေတြ မရွိဖို႔ ဆရာမက ဆံးု မသင္ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။
ဒီသင္ခန္းစာကို ေလ့လာက်က္မွတ္ၿပီး ေနာက္ပင
ို ္းမွာ ကိယ
ု ္တင
ို ္လိုကန
္ ာက်င့္သးံု မိခဲ့ တဲ့ အေျခအေနေတြလဲ ရွိသလို၊ ပုထုဇဥ္ဘ၀ရဲ႕ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊
မာနေတြေၾကာင့္ မလိက
ု ္နာမိခတ
ဲ့ ဲ့ အေျခအေန ေတြလဲ ရွိခဲ့ပါရဲ႕။ ငယ္စဥ္ဘ၀ေတြမွာ ငါဆိုတဲ့ အတၱမီးေတာက္ေတြက ပိုၿပီးႀကီးတတ္ေလေတာ့ ကိုယ္လပ
ု ္တဲ့
ေန႔စဥ္အ လုပ္ေတြကို ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ ျပန္လည္သံုးသပ္တဲ့ အေလ့အထေတြ နည္းပါးေပမယ့္၊ ဒုတိယအရြယ္ကို ေရာက္လာ တာနဲ႔အမွ်၊ ေန႔စဥ္အလုပ္ေတြရဲ႕

ဓမၼ၊ အဓမၼေတြကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္မိလာရပါေတာ့တယ္။
ေန႔စဥ္ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈမွာ ဘယ္အေျခအေနတုနး္ က ကိုယ့္ရဲ႕စိတထ
္ ဲကို ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာနေတြ ေရာက္လာ ခဲ့တယ္၊ ဒီလိုျဖစ္လာဖို႔
ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာေတြက ေစ့ေဆာ္ခဲ့တယ္၊ ဘယ္လိုအခ်ိန္မွာေတာ့ သတိကင္းလြတသ
္ ြား ခဲတ
့ ယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာေတာ့ အာရံုစိုကလ
္ ုပ္ေနတဲ့
အေၾကာင္းအရာကေန စိတ္ေတြက ေသြဖည္သြားခဲ့တယ္ ဆိုတာေတြ ကို ျပန္လည္သးံု သပ္မိရင္း၊ ကိုယန
္ ဲ႔ ဆက္ဆံေနတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုငး္ အ၀ိုင္းကိုလဲ
ဆင္ျခင္သံုးသပ္မလ
ိ ာပါတယ္။
ဒီလသ
ို ံုးသပ္မိရင္း ဒီကေန႔ ေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ လူတေယာက္ကို သတိသြားရမိပါတယ္။ ဒီကေန႔ ေန႔လည္တုန္းက “အၾကမ္းဖက္ မႈအား မႏုႆေဗဒ႐ႈေထာင္က
့ ေန
ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္” ဆိင
ု ္ရာ lunch time seminar ေလးတခုရွိတာ ေၾကာင့္ ကၽြန္မ သြားတက္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြနမ
္ တို႔ဌာနက
သုေတသနေက်ာင္းသားေတြ အတူတူစုသြားၾကတာပါ။ တကၠ သိုလပ
္ ရ၀ုဏ္ တခုတည္းဆိုေပမယ့္ ဆက္မီနာလုပ္တဲ့ ေက်ာင္းေဆာင္က
အနည္းငယ္လွမ္းတာေၾကာင့္ မိုးေရထဲမွာ ေျပး မတတ္ ေျခလွမ္းေတြနဲ႔ အျမန္သြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ေရွ႕မွာ ပုဂၢိဳလ္တဦးကိလ
ု ဲ အျမန္သြားေနတာ
ေတြ႔ရပါတယ္။
ဒီလန
ို ဲ႔ တံခါးအ၀င္ကို ေရာက္ေတာ့ သူက တံခါးဖြင့္ၿပီး၊ တံခါးေဘးအျပင္ဘက္ကေန တံခါးကို ကိုငထ
္ ားေပးပါတယ္။ အားလံုးကို အရင္၀င္ခိုင္းၿပီးမွ သူက
၀င္ပါတယ္။ တံခါးအ၀င္မွာ ေက်းဇူးတင္စကားေလးေျပာလိုက္ေတာ့ ျပံဳးၿပီး ေခါင္း ညိတ္ျပပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ မ်က္၀န္းအစံုမွာ ျဖဴစင္ရိုးသားမႈ၊ ႏူးညံ့မႈ၊ သိမ္ေမြ႔မေ
ႈ တြနဲ႔ပါ။
ဆက္မီနာအခန္းထဲေရာက္ေတာ့မွ ကၽြန္မတို႔ သိလက
ို ္ရတာက သူဟာ ဒီႏွစ္စာသင္ႏွစ္မွာမွ ေက်ာင္းကို ေရာက္လာတဲ့ မႏုႆေဗဒ ပါေမာကၡတေယာက္။
ဒီအေၾကာင္းကို စဥ္းစားမိရင္း အျခားလူပဂ
ု ၢိဳလ္တခ်ဳိ႕ကိုလဲ သတိရသြားမိပါတယ္။ ကၽြန္မသားေလးကို မီးဖြားေတာ့ ေသာ ၾကာေန႔ညကတည္းက ေဆးရံုေရာက္တာ
တနလၤာေန႔မွ မီးဖြားပါတယ္။ စေနေန႔မွာ ကၽြနမ
္ သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ရဲ႕ မိ ဘေတြ ေဆးရံုမွာ လာၾကည့္ပါတယ္။ ေဆးရံု၀င္းထဲမွာ ခဏေလး လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ဖို႔
သူနာျပဳေတြကို ခြင့္ေတာင္းၿပီး ကၽြန္မကို ေခၚပါတယ္။ ဒီတန
ု ္းကကၽြန္မဆီမွာကလဲ တေနရာက ျပန္လာၿပီး ဗိက
ု ္နာလာလို႔ ေဆးရံုကား ေခၚၿပီး၊ ေဆးရံု
ေရာက္လာတာဆိုေတာ့ အျပင္ထြက္ဖို႔အတြက္ ၾကိဳးခ်ီရတဲ့ Walking Shoe ပဲ ရွေ
ိ နတာပါ။ ဒီလိုနဲ႔ ကၽြန္မလဲ လမ္း ေလွ်ာက္ထြက္ဖို႔ ဖိနပ္စးီ ဖို႔ လုပပ
္ ါတယ္။ အဲဒီမွာ
ခဏေလးဆိုၿပီး ၾကမ္းေပၚမွာ ဒူးေထာက္လို႔ ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္းဖခင္က ဖိနပ္လာစီးေပးပါတယ္။ သူဟာ ဥေရာပေရနံၿမိဳ႕ေတာ္လို႔ ထင္ရွားတဲ့ ကၽြန္မတို႔ၿမိဳ႕က
ေရနံလုပ္ငန္းတခုရဲ႕ မန္ေနဂ်င္း ဒါ ရိက
ု ္တာ တေယာက္။
တခါတုန္းကေတာ့ ကၽြနမ
္ သားေလးကို ကေလးေဆးရံုကို ေခၚသြားရပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေသြးစစ္ဖို႔ လိတ
ု ာနဲ႔ ဆရာ၀န္ တ ေယာက္က ေသြးလာေဖာက္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ မရပါဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ အဆင္ဆ
့ င့္ ဆရာ၀န္ေတြေရာ၊ သူနာျပဳဆရာမေတြ ေရာ ေရာက္လာၾကပါတယ္။ အားလံုးထဲမွာ ဆရာ၀န္တေယာက္ကေတာ့ အလြနပ
္ ဲ
ထူးျခားပါတယ္။ သားေလးက တႏွစ္ ေက်ာ္ကေလးေလး ဆိုေတာ့ ကၽြန္မက သူ႔ကို ေပြ႔ခ်ီထားရၿပီး သူက ကေလးေသြးေၾကာေလးေတြကို စမ္းၾကည့္လိုက္၊ မရ
လိက
ု ္။ ကၽြန္မကို ေတာင္းပန္စကားေတြ တတြတတ
္ ြတ္ေျပာလိက
ု ္နဲ႔ လုပေ
္ နတာ ၾကာေတာ့ ကၽြန္မေတာင္ အားနာလာၿပီး၊ ကိုယလ
္ ဲ
ေဆးေက်ာင္းသူေဟာင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ နားလည္ပါေၾကာင္း၊ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ေတာင္းပန္စကားေျပာဖို႔ မလို ပါေၾကာင္း ေျပာလိုက္ရတယ္။ ဒီတုနး္ ကေတာ့
သားေဇာနဲ႔ သတိမထားလိုက္မဘ
ိ ူး။ သားေလးေသြးကို သူတို႔ ရသြားၿပီးမွ သူရဲ႕ ကတ္ေလးကို မသိမသာ ၾကည့္လိုကမ
္ ိတယ္။ ကေလးအထူးကု အတိုင္ပင္ခံ
ဆရာ၀န္ႀကီး။
တခါတုန္းက အျခားၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ ေန႔လည္စာ စားပြဲေလးတခုကို သြားတက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သားေလးကို ခဏထိန္း ေပးဖို႔ ႀကိဳတင္စီမထ
ံ ားေပမယ့္ ရထားခ်ိနေ
္ တြ
ကသီလင္တျဖစ္သြားတာေၾကာင့္ မထူးေတာ့တာမို႔ သားေလးကိုပါ ေခၚ သြားရပါေတာ့တယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာ က်င္းပတဲ့ ေန႔လည္စာစားပြဲကို
ကေလးေပါက္စေခၚၿပီး သြားရတာ ကၽြန္မစိတ္ထဲ မွာေတာ့ အနည္းငယ္ ကသိကေအာက္ ျဖစ္ေနမိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ေရာက္သြားေတာ့ အားလံုးက
၀ိုငး္ ၀န္း ဂရုစက
ို ္ၾကၿပီး၊ သားေလးကို ဘာေကၽြးမလဲလို႔ ကိယ
ု ္တိုငလ
္ ာေမးသူက အဲဒီၿမိဳ႕ရဲ႕ Lord of Provost (ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္)၊ catering staff ေတြကို
သြားမွာေပးသူက သူ႔ရဲ႕ ဇနီး။
တခါတုန္းကလဲ ကၽြန္မဆီကို ထူးျခားတဲ့ စာေလးတေစာင္ ေရာက္လာခဲ့ဖးူ တယ္။ ေရာက္လာပံုက ဒီလိုပါ။ ယူေကႏိင
ု ္ငံ၊ ႏိုင္ငတ
ံ ကာဖြံ႕ျဖိဳးတိးု တက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန
(Department for International Development) ကေန အခမဲ့ထတ
ု ္ေ၀တဲ့ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိင
ု ္ရာ ဂ်ာနယ္ေလးတေစာင္ကို ကၽြန္မ subscribe
လုပထ
္ ားခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ၀န္ႀကီးဌာနဘတ္ဂ်က္ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ လုပေ
္ တာ့ ဒီဂ်ာနယ္ေလးကို ထုတ္ေ၀မႈ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဂ်ာနယ္ျဖန္႔ေ၀စာရင္းထဲက
လူေတြ အားလံုးဆီကို ေတာင္းပန္စာ ပို႔ပါတယ္။ ဒီေတာင္းပန္စာကို ကိယ
ု ္တိုငလ
္ က္မတ
ွ ္ေရးထိးု သူက ႏိုင္ငတ
ံ ကာဖြံ႔ၿဖိဳး တိးု တက္ ေရး ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ၀န္ႀကီး။
သူတို႔တေတြလိုပဲ တျခားကိုင္းညြတတ
္ ဲ့ စပါးပင္ေလးေတြက ကၽြန္မရဲ႕ အေတြးထဲကို အစီအရီ ၀င္လာခဲ့သလို၊ ေထာင္ လႊားတဲ့ စပါးပင္ေလးေတြကိုလဲ
သတိသြားရမိရာကေန ဘယ္လိုအရာေတြကို သင္ခန္းစာ ယူသင့္တယ္၊ ဘယ္လိုအရာ ေတြကို လိက
ု ္နာက်င့္သးံု သင့္တယ္၊ ဘယ္လပ
ို တ္၀န္းက်င္ကို
ေရွာင္ရွားသင္တ
့ ယ္ စသျဖင့္ ေတြးစရာေလးေတြ ျဖစ္သြား ခဲ့ပါတယ္။
ကၽြန္မတို႔ ပုထဇ
ု ဥ္လသ
ူ ားေတြဟာ ကိုယ္ရထားတဲ့ ဘြဲ႔ဒဂ
ီ ရီေတြကို အမွီျပဳၿပီး မာန္မာနေထာင္လႊား တတ္ၾကပါတယ္။ ငါ သိ၊ ငါတတ္လို႔ ထင္တတ္ၾကပါတယ္။
သို႔ေပမယ့္ ပညာရပ္ေတြကို ေလ့လာမိေလေလ၊ ကိုယသ
္ ိတာေလးေတြက နည္း နည္းေလးပါလား ဆိတ
ု ာသိလာေလေလျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ ငါဘာမွ
မသိေသးပါလားဆိုတာ သိလာတတ္ ေၾကာင္း ပါေမာကၡေတြက ေျပာၾကားဖူးပါတယ္။ ပါေမာကၡတေယာက္ကဆိရ
ု င္ သူက
႔ ို ကၽြမ္းက်င္သူ (expert) လို႔ သူ႔တ
ပည့္တေယာက္က မိတ္ဆက္ေပးေတာ့ အေတာ့္ကို ကသိကေအာက္ ျဖစ္သြားပါတယ္။ သူဟာ ကၽြမ္းက်င္သမ
ူ ဟုတဘ
္ ူး၊ ေလ့လာသူတေယာက္သာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔

ဆိုပါတယ္။
တဆက္တည္းမွာပဲ ဘြဲ႔ႀကိဳ (undergraduate degree) ဆိုတာ ပညာရပ္ဆင
ို ္ရာ ပင္လယ္ျပင္ကို ေလ့လာရတာနဲ႔ တူ ေၾကာင္း၊ ဘြဲ႔လြန္ (postgraduate degree)
ဆိတ
ု ာ ျမစ္ကို ေလ့လာရတာနဲတ
႔ ူေၾကာင္း၊ သုေတသနဘြဲ႔(MRes, MPhil, Ph.D.) ဆိတ
ု ာ ေခ်ာင္းကို ေလ့လာရတာနဲ႔ တူေၾကာင္း၊ ဒီလန
ို ဲ႔ သုေတသနဘြဲ႕ေတြ
ရၿပီးသြားတဲ့အခါ ကိုယစ
္ ိတ္ ပါ၀င္ စားတဲ့ Research interests ေပၚမူတည္ၿပီး သုေတသနျပဳၾကတာဟာ ေရအိုင္ေလးကို ေလ့လာရတာနဲ႔ တူေၾကာင္း၊ ဒါ ေတာင္
ေရအိုင္နဲ႔ ပတ္သက္သမွ်အရာတိုငး္ မွာ သိလာဦးမွာ မဟုတ္ဘဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာလာတဲ့အခါက်မွ ေရစက္ ေလးတခုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
ကၽြမ္းက်င္လာႏိင
ု ္တာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။
ပညာရပ္ဆိုငရ
္ ာ သုေတသန နယ္ပယ္ေတြမွာ ဆယ္စုႏစ
ွ ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္သန္းၿပီး၊ သက္ဆင
ို ္ရာနယ္ပယ္က သုေတသီ ေတြက ေလးစားတန္ဖးို ထားရတဲ့
လုပသ
္ က္ရင့္ ပေရာ္ဖက္ဆာႀကီးေတြလဲ ကၽြနမ
္ ေတြ႔ဖးူ သမွ်မွာေတာ့ သူတို႔ဘာသာ သူ တို႔ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္ႀကီးေတြရယ္လို႔ ေျပာတာ တခါမွ
မေတြ႔ခဲ့ရဖူးပါဘူး။ တခါတုနး္ က သုေတသနစင္တာ တခုရဲ႕ ဆက္မီနာတခုမွာ မာစတာေက်ာင္းသားေလးတေယာက္က ေမးတဲ့ ေမးခြန္းကို အဲဒီစင္တာရဲ႕
ဒါရိုကတ
္ ာနဲ႔ တြဲဖက္ ဒါ ရိက
ု ္တာ ပေရာ္ဖက္ဆာႏွစ္ေယာက္က နာရီ၀က္ေလာက္ၾကာေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းရွင္းျပၾကရာမွာ “ကၽြႏ္ုပ္ေလ့လာထား သ ေလာက္ဆိုရင္ေတာ့”
ဆိတ
ု ဲ့စကားလံုးကို တေယာက္ကို ဆယ္ခြနး္ ထက္မနည္း သံးု စြဲခဲ့ၾကဖူးပါတယ္။ ကိုယသ
္ ိ၊ ကိုယ္ တတ္ မလုပ္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒီလိုလူေတြကို ေတြလ
႔ ာရေလေလ၊
မာစတာဘြဲ႕ေလးတဘြဲ႕ ရကာစက ကိယ
ု ့္ဘာသာကိုယ္ မာ စတာဘြဲ႕ရျဖစ္ၿပီ ဆိုတဲ့ မဆိုစေလာက္ မာနေလး၀င္ခဲ့မိဖးူ တာကို အလြန္ပဲ ရွက္မိပါရဲ႕။
အလားတူပါပဲ။ ကၽြန္မတို႔ ပုထုဇဥ္လူသားေတြဆမ
ီ ွာ ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳ၊ ရာထူးေနရာ သတ္မတ
ွ ္ခ်က္ ေလး ေတြကို တည္မွီၿပီး၊ ငါက ဘာလုပ္ခဲ့တာ၊
သူက ဘာလုပခ
္ ဲ့တာ၊ မင္းကဘာလဲ၊ ငါက ဘာလဲ၊ ငါ့ကိုမ်ား သူက၊ သူက ဘာ မို႔လလ
ို႔ ဲ၊ ငါလုပ္ျပလိက
ု ္ဦးမယ္၊ ငါ့အျမင္ကမွန္တယ္၊ မင္းထက္ငါပိသ
ု ိတယ္ ဆိုတဲ့
မာနေထာင္လႊားမႈေလးေတြ ရွတ
ိ တ္ ပါတယ္။ ကၽြနမ
္ ဆီမွာလဲ ပထမအရြယ္ကာလေတြတန
ု ္းက ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။
တကယ္တမ္း စဥ္းစားၾကည့္ လိုက္ေတာ့ ဒါေတြဟာ ကိယ
ု ့္ဘာသာ ကိုယ္ေလာင္ျမိဳက္ေနေစတဲ့ အပူမီးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအပူမးီ ေတြက ကိုယဘ
့္ ာသာကိယ
ု ္
ေလာင္ျမိဳက္ေစသလို၊ အနီးပတ္၀န္းက်င္ကလ
ို ဲ ကူးစက္ သြားတတ္ပါတယ္။ တခါ တရံမွာ သူ႔မာန ေထာင္လႊားမႈေတြနဲ႔ ကိယ
ု ့္မာနေထာင္လႊားမႈေတြ ထိခတ္မိၾကၿပီး၊
ေခတၱခဏေတြ႔ၾကရတဲ့ သံသရာ ခရီး သည္ေတြ အခ်င္းခ်င္းအၾကားမွာ ငါ့အျမင္မွနတ
္ ယ္ဆိုတာ ျပသလိုစိတ္ေတြ၊ အမုနး္ တရားေတြ၊ လက္စားေခ်လိုစိတ္ ေတြ နဲ႔
မလုပ္သင့္၊ မလုပ္အပ္တဲ့ အရာေတြကလ
ို ဲ လုပ္မသ
ိ ြားတတ္ၾကပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ လူ႔ဘ၀မွာ ပိုင္ဆင
ို ္မႈစည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ျဖတ္သန္းမႈအေတြ႔အၾကံဳ၊ ရာထူးေနရာ၊ ဘြဲ႕ဒီဂရီေတြအေပၚမွာ တည္ မီွၿပီး၊ မာနေထာင္လႊားၾကတာထက္စာရင္
ဒါေတြကိုအသံုးျပဳၿပီး လူ႔ေလာကကို ဘယ္လိုအလွဆင္ၾကမလဲ ဆိုတာကိသ
ု ာ ဦးစားေပးၾကမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ရခဲလွတဲ့ လူ႔ဘ၀မွာ လူျဖစ္ရက်ဳိးနပ္မယ္လို႔ ထင္မိပါရဲ႕။
ဒီလိုျဖစ္လာဖို႔ဆတ
ို ာကလဲ ငါဆို တဲ့ အတၱေတာင္ႀကီးကို မိမိကယ
ို ္ကို ႏွမ
ိ ့္ခ်ျခင္းတရား ကိုင္စြဲၿပီး ေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔ လိတ
ု ာမို႔ ပုထဇ
ု ဥ္လသ
ူ ား ကၽြန္မတို႔ေတြအတြက္
အလြန္ပဲ ခက္ခဲဦးမွာပါ။ အသိနဲ႔ သတိကို ယွဥ္တြဲၿပီး အခ်ိန္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကိဳးစားရဦးမယ္ ထင္ပါတယ္။
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ မိမိကယ
ို ္ကို ႏွမ
ိ ့္ခ်ဖို႔လတ
ို ယ္၊ ကိင
ု ္းညြတ္ေနတဲ့ စပါးပင္ေလးလို က်င့္ၾကံဖလ
ို႔ ိုတယ္ ဆိုတယ္ဆတ
ို ဲ့ အ သိေလးကို မွ်ေ၀ခံစားရင္း၊
ဆရာေတာ္ဦးေကာ၀ိဒ (၀စီပတ
ိ ္ဆရာေတာ္) ေရးသားတဲ့ ဓမၼစာစုေလးကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ လိက
ု ္ပါတယ္။
ခင္မမမ်ဳိး (၁၈၊ ၁၀၊ ၂၀၁၁)
စကား (၁၂) ႏွမ
ိ ့္ခ်ျခင္း
အုိ….လုလင္….
ပင္လယ္သမုဒၵရာသည္….
“မဟာ” ႀကီးမားျခင္းျဖစ္၏…..။
“မဟာ”သမုဒၵရာသည္….
ျမစ္အေပါင္းတုိ႔၏…..
ဆုဆ
ံ ည္းရာလည္းျဖစ္၏….။
အေၾကာင္းမွာ…..
ကမာၻေလာက၏(သုညမ်ဥ္း)…..
ႏွိမ့္ခ်အရပ္၌..ေန၍တည္း….။
အုိ….လုလင္……
မိမက
ိ ုိယ္ကုိ..ႏွိမ့္ခ်သူသည္…
လူခ်စ္လူခင္ေပါ၏…..။
မည္သည့္“ေဒသ”သုိ႔ေရာက္ေစကာမႈ…..
အေပါင္းအသင္းေကာင္းရာ၏…..။

အုိ…လုလင္….
ေရကုိ….“ပုလင္း”ထဲထည့္ကား…..
“ပုလင္း”ပုံစေ
ံ ျပာင္းေပးသကဲ့သုိ႔လည္းေကာင္း….
“အုိး”ထဲထည့္လက
ုိ ္ပါက…..
“အုိး”ပုံစံေလး….ေျပာင္းေပးသကဲ့သုိ႔လည္းေကာင္း……
“ခြက္”ထဲထည့္ကာ….
“ခြက္”ပုစ
ံ ံေလး…ေျပာင္းေပးသကဲ့သုိ႔လည္းေကာင္း….
“ကာလနံေဒသံ”ႏွင့္အညီ….
ပုံစံေျပာင္းလဲေပးႏုိင္၏…..။
သုိ႔ေသာ္…..
သူ၏…“ေပးဆပ္ျခင္းအသက္ဇီဝဓါတ္”ကား…….
ေျပာင္းလဲမသြား……။
အုိ….လုလင္…..
“ေရသည္”
အခြင့္အေရးရလွ်င္…ရသကဲ့သုိ႔…
နိမ့္ရာအရပ္သုိ႔….စီးဆင္း၏…။
သူ၏….စီးဆင္းရာလမ္းတေလွ်ာက္၌….
“လူ”ႏွင့္“သတၱဝါ”တုိ႔….အသုံးျပဳရန္….
“တုံနဘ
ိ ာေဝ”….“အျဖည့္ခံ”….၏……။
ပင္လယ္သေ
ုိ႔ ရာက္ေသာအခါ…..
အနိမ့္ဆးုံ ၌ၾကာၾကာမေနရဘဲ….
ေရေငြ႔ကေလးမ်ားအျဖစ္…..
ထက္ေကာင္းကင္မုိးသားသို႔တက္၍…..
ေလ၏ႏွငရ
္ ာကုိလြင့္ေျမာ….လ်က္….
အခ်ိန္တန္လွ်င္….“ကမာၻ”ေလာကကုိ……
ေအးျမေစရန္ …..ေရစက္ကေလးမ်ား……
သြနး္ ျဖိဳးသြား၏…..။
အုိ….လုလင္…..
ဤကား……
“ေရ၏….သံသရာ”တည္း……။
ဤကား……
ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၏….“လကၡဏာ” တည္း…..။
ေရေဘးအကာအကြယ္ေတြ လုပ္ေနတဲ့ေနရာေတြမွာ တားျမစ္နယ္ေျမ သတ္မွတ္ရတာ့မလား
Posted by admin on October 24, 2011 0 Comment
ေရေဘးကာကြယ္တဲ့ အတားအဆီး တံတင
ုိ ္းေတြ ဖ်က္ဆးီ ေနတဲ့ေဒသခံေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရက စုိးရိမ္ပူပန္ေနပါ တယ္။
ၿမိဳ႕ေတာ္ဘန္ေကာက္အတြငး္ ပုိင္း ေရမျမဳပ္ေရးကာကြယ္ဖုိ႔ အတားအဆီးတံတင
ုိ ္းေတြလုပ္ေနတဲ့အာဏာပုိင္အဖဲြ႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ေပးဖုိ႔အတြက္
တခ်ဳိ႕ေနရာေတြကုိ တားျမစ္နယ္ေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ဖုိ႔ ျပည္သလ
ူ ူထက
ု ုိေၾကညာ ဖုိ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ခြနယ
္ င္လပ္ အေနနဲ႔ စဥ္းစားေနပါတယ္။ လုိ႔
ေရေဘးစီမံခန္ခ
႔ ဲြမႈကၽြမ္းက်င္းသူ အႏြန္ဆနစ္ေ၀ါင္ နအယုဒၶယ က ေျပာပါတယ္။
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ဟာ ၿမဳိ႕တြငး္ ေရမျမဳပ္ေအာင္ကာကြယ္ဖုိ႔ အကာအကြယတ
္ ံတုိငး္ ေတြ လုပ္ေနစဥ္ မွာ တခ်ဳိ႕ေဒသခံေတြက လာၿပီး
အျပင္းအထန္ကန္႔ကြကတ
္ ာ ခံရၿပီးေနာက္မွာ ဒီလုိလုပေ
္ ဆာင္ဖုိ႔ စဥ္းစားလာတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဘန္ေကာက္မွာရွိတဲ့တခ်ဳိ႕ခရုိင္က ေဒသခံေတြက
ဒီအတားအဆီးေတြ ဖ်က္ပစ္ခ်င္ၾကတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆေ
ုိ တာ့ အစုိးရကလုပ္ေနတဲ့ ဒီေရေဘးအတားအဆီးေတြေၾကာင့္ သူတုိ႔အိမ္ေတြ ေရျမဳပ္ကုနတ
္ ာလုိ႔
ယုံၾကည္ေနၾကလုိ႔ျဖစ္တယ္။ တခြင္တျပင္လုံးေရႀကီးတဲ့ အေျခေနေတြက ေနာက္လဆန္းထိ ဆက္ျဖစ္ေနအုန္းမယ္။
ဘန္ေကာက္တၿမိဳ႕လုံး တလ၊ တလခဲြေလာက္ ေရျမဳပ္မယ္ လုိ႔ တခ်ဳိ႕က အေျခအေနေတြကုိ ဆန္းစစ္ေျပာဆုိေနၾကပါ တယ္။ ဘန္ေကာက္ အက်ပ္အတည္းက
ဒီတပတ္မွာ အစုိးရိမ္ရဆုးံ အေျခအေန ေရာက္လာပါေတာ့မယ္လုိ႔လည္းေျပာ ဆုိေနၾကပါတယ္။

ေအာက္တုိဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၁ (The Nation)
http://www.naytthit.net

ပထမဆံုးအႀကိမ္ အင္းသားဆံဆ
ု ည္းရာေန့ အထိမး္ အမွတ္ပြဲ က်င္းပမည္
Published on October 25, 2011 by ဒီဗြီဘီ · No Comments
အင္းသားဆံုဆည္းရာေန့ အခမ္းအနားကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဒီလ ၂၇ ရက္မွာ စတင္က်င္းပမယ္လို့ ပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီဝင္ အင္းတိုငး္ ရင္းသား
ေရးရာ ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာပါတယ္။
ႏွစ္စဉ္ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁ ရက္ေန့ကို ‘အင္းသားဆံုဆည္းရာေန့’ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ႏွစ္စဉ္ ဆက္လက္က်င္းပသြားမွာလို့လည္း သိရပါတယ္။
အင္းေလးေဒသမွာေနထိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးခ်စ္ၾကည္ေရး၊ အင္းေလးေဒသကို ဝိုငး္ ဝန္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ အင္းရိးု ရာဓေလ့ ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္
ေရး၊ ခရီးသြားလုပင
္ န္း ဖြံ့ၿဖိးု ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပုေရး စတဲ့ရည္ရြယခ
္ ်က္ေတြနဲ့ အင္းသားဆံဆ
ု ည္းရာေန့ကို သတ္မွတက
္ ်င္းပတာလို့ ဦးဝင္းျမင့္က
ေျပာပါတယ္။
ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားႀကီးရဲ့သားငယ္ ဦးဟန္ေညာင္ေရႊဟာ ျပည္ပကေန ေခတၲျပန္ ေရာက္ေနၿပီး ရွမး္ ျပည္နယ္မွာ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနလို့ ဦးဟန္ေညာင္
ေရႊကိုလည္း အင္းသားဆံဆ
ု ည္းရာေန့ အထိမး္ အမွတ္ပြဲေတာ္ကို တက္ေရာက္ေစခ်င္ပါတယ္လို့လည္း ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာပါတယ္။
“ေညာင္ေရႊၿမို့မွာ အင္းေလးသူအင္းေလးသားမ်ား ဖြံ့ၿဖိးု တိးု တက္ေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့တဲ့ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားႀကီးရဲ့ သားျဖစ္တဲ့ ဦးဟန္ေညာင္ေရြကလည္း က်ေနာ္တို့ပြဲ
ေတာ္ေလးကိေ
ု သာ္မွ မလာနိုငလ
္ ို့ရွိရင္လည္း က်ေနာ္တို့ပဲ ဝမ္းပန္းတသာ ႀကိုဆပ
ို ါတယ္။ မေတြ႕မျမင္ဖးူ ေပမယ့္ ေဝးကြာေနတဲ့ ကိုယ့္ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြကို ျပန္
ေတြ႕ရသလို ခံစားရပါတယ္။ က်ေနာ္တို့ေလးစားရတဲ့ ေစာ္ဘြားႀကီးရဲ့ သားျဖစ္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို့ကလည္း ေတြ႕ခ်င္ေနပါတယ္။ သူ့ရဲ့ဖခင္တည္ခဲ့တဲ့ ဘုရားေတြ၊
စတင္ပ်ိဳးေထာင္ခဲ့တဲ့ ေညာင္ေရႊၿမို့ စာျပန္ပြဲေတာ္ႀကီးေတြ ကာလမွာ ဦးဟန္ေညာင္ေရြက လာၿပီးေတာ့မွ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာမ်ားကိုလည္း ခ်ီးျမွင့္ေပး
ေစခ်င္ပါတယ္။”
ပထမဆံုးအႀကိမ္ပြဲေတာ္ကို အင္းေလးေရျပင္အလယ္ရွိ ဗိလ
ု ္တဲမွာ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္ ၾကာသာပေတးေန့ မနက္ ဂနာရီကေန မြန္းလြဲ ၁နာရီထိ က်င္းပမွာပါ။
လူ ၁၀၀ ေက်ာ္စဆ
ီ န့္တဲ့ ေလွေပါင္း ၄၈ စင္းနဲ့ အလွျပေလွာ္ခတ္မယ္၊ ‘အင္းသားကုတို့ညီေစ’၊ ‘အင္းေသြးခ်စ္’ စတဲ့တးီ ဝိုငး္ အဖြဲ့ေတြက ေတးဂီတနဲ့ အင္းရိးု ရာအက
ေတြ ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္သြားမယ္လို့လည္း သိရပါတယ္။
ရွမး္ ျပည္နယ္ၿမို့ေတာ္ ေတာင္ႀကီးရဲ့ အေနာက္ဘက္က အင္းေလးအိုင္ဟာ ေညာင္ေရႊၿမို့နယ္ထဲမွာ တည္ရွိၿပီး အလ်ား ၁၅ မိင
ု ္၊ အနံ ၆ မိင
ု ္၊ ပ်မ္းမ်ွေရအနက္ ေပ ၂၀
ေလာက္ ရွိပါတယ္။ အင္းေရျပင္ေပၚမွာ တည္ထားတဲ့ ရြာေပါင္း ၁ရဝခန့္ရွိပါတယ္။ အင္းသား၊ ရွမ္း၊ ဓနု၊ ပအိုဝ့္ ေတာင္ရိုး စတဲ့တိုငး္ ရင္းသားေတြ စုေပါင္းေနထိုင္ၿပီး
ေရေပၚ ျခံ၊ လယ္ယာ၊ ရက္ကန္း၊ ပန္းတိမ္၊ ပန္းပဲ စတဲ့လုပင
္ န္းေတြ အဓိက လုပက
္ ိုင္ၾကပါတယ္။
အင္းေလးမွာ လွပၾကည္လင္တဲ့ အင္းေရျပင္နဲ့ ေလွကို ေျခနဲ့ေလွာ္ခတ္သြားလာတဲ့ ထူးျခားတဲ့ ဓေလ့ေတြေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြ
စိတဝ
္ င္စားၾကတဲ့ ေဒသျဖစ္ပါတယ္။
ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ စိက
ု ္ဧကမ်ား ပ်က္စးီ ၿပီး ၾကက္သြန္ေဈးတက္
Published on October 25, 2011 by ေနာ္နုိရင္း · No Comments
ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုငး္ က မေကြးတိုင္းတြင္း ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ၾကက္သြန္ခင္းေတြ ပ်က္စီးကုန္ၿပီး အခုရက္ပိုငး္ ၾကက္သြန္ေဈးေတြ ႏွစ္ဆေလာက္ ရုတ္တရက္ ထိးု
တက္သြားပါတယ္။
မေကြးတိုငး္ အတြင္းက ပခုကၠူ၊ ေပါက္၊ ဆိပ္ျဖဴၿမို့နယ္ေတြက စိုက္ပ်ိဳးထားတဲ့ ၾကက္သြန္ခင္းေတြ၊ စပါးခင္းေတြနဲ့ ပဲစင္းငံုေတြ ေရလႊမ္းၿပီး ဧက ေထာင္ခ်ီ ပ်က္စီးသြား
ခဲ့ပါတယ္။
ေပါက္ၿမို့နယ္အတြင္းက စိုကခ
္ င္းေတြ ပ်က္စးီ မႈအေျခအေနနဲ့ပတ္သက္ၿပီး ၿမို့ခတ
ံ ဦးက အခုလို ေျပာပါတယ္။
“အမ်ားဆံုးပ်က္စီးတာေတာ့ ကုနး္ ၾကက္သြန္ေတြ အကုနပ
္ ်က္တယ္။ စပါးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပ်က္တယ္။ ေရေတြနစ္ကုနတ
္ ယ္။ တခ်ိဳ့ေခ်ာင္းစပ္က ေနရာ
ေတြက်ေတာ့ ေျမပါေပ်ာက္သြားတယ္။ ေရရွည္ စားေသာက္ဖို့ ေတာ္ေတာ္ ခက္ခဲသြားတယ္။ ကုနး္ ၾကက္သြန္စိုက္ၿပီးသားမွန္သမ်ွ အကုနပ
္ ်က္ကန
ု ္တယ္။ ဧက
ေထာင္ခ်ီရွိတယ္။ စပါးဆိုရင္ ခန့္မွနး္ ရသေလာက္ ၉၀ ရာခိုင္နန
ႈ ္းေလာက္ ျပန္မရေတာ့ဘးူ ။ ပဲစင္းငံုေတြေတာ့ ၅၀ ရာခိင
ု ္နႈနး္ ေလာက္ ပ်က္စးီ မယ္။”

ၾကက္သြန္ေဈးဟာ အရင္ တပိႆာ ၅၀၀ ေလာက္ကေန နယ္ေတြမွာ ၁၀၀၀ ထိ တက္သြားၿပီး လက္လီေဈးေတြမွာ ၂,၀၀၀ ထိျဖစ္ကုနတ
္ ယ္လို့ ဆိုပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးျပတ္ေတာက္ၿပီး ဓာတ္ဆီဒီဇယ္ေဈးေတြ ႏွစဆ
္ တက္သြားတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။
“ဓာတ္ဆီေဈး၊ ဒီဇယ္ေဈးေတြလည္း ေတာ္ေတာ္တက္သြားတယ္။ ဓာတ္ဆီဆရ
ို င္ တဂါလန္ကို ၈,၀၀၀ ထိ ျဖစ္သြားတယ္။ ရွိၿပီးသားပစၥည္းကို ေဈးတက္ေရာင္းတာ
ေပါ့။ မရွိမျဖစ္တာဆိုေတာ့ ဝယ္သးံု ရတာေပါ့။ အရင္က တဂါလန္ကို ၄၀၀၀ ပဲရွိတာ။”
ရန္ကုန္ၿမို့မွာလည္း ၾကက္သြန္ေဈးေတြတက္သြားတယ္လို့ ၿမို့ခံ အိမ္ရွင္မတဦးက ေျပာပါတယ္။
“မေန့ကထိ ၁,၀၀၀ ကေန ၁,၆၀၀ ျဖစ္သြားတယ္။ ဒီေန့ဘယ္ေလာက္ ထပ္တက္ေနလည္းမသိဘးူ ။ ေခါက္ခ်ိဳးတက္သလို ျဖစ္သြားတယ္။ အခက္အခဲျဖစ္တာေပါ့။
အသီးအႏွံေတြကအစ နည္းနည္းဆီ တက္ကန
ု ္တယ္။”
ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ေန့က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုငင
္ ံ နယ္စပ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့တဲ့ မုနတ
္ ိုင္းငယ္ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေတြၿမို့၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မံုရြာ၊ မ
ေကြးတိုငး္ ထီးလင္း၊ ဂန့္ေဂါ၊ ေဆာ၊ ပခုကၠူ၊ ဆိပ္ျဖဴ၊ ဆင္ျဖဴက်ြန္း၊ မနၲေလးတိုင္း ေညာင္ဦးၿမို့မ်ားတြင္ မိးု ေရခ်ိန္ အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္သစ္နဲ့ ရြာသြနး္ ခဲ့ပါတယ္။
မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြနး္ မႈ ေၾကာင့္ ဂန့္ေဂါ၊ ေပါက္၊ ဆိပ္ျဖဴၿမို့နယ္ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းတဲ့ ေယာေခ်ာင္း၊ ေဆာေခ်ာင္းကေန က်ဆင္းလာတဲ့ ေတာင္က်ေရေတြေၾကာင့္
ေခ်ာင္းနံေဘးေက်းရြာေတြမွာ လူေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ေသဆံးု ၿပီး စိက
ု ္ပ်ိဳးခင္းေတြ ပ်က္စးီ ကုနတ
္ ာလို့ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။
ပခုကၠူၿမို့မွာ ေရေဘးဒုကၡသည္ ေထာင္ေက်ာ္ရွိသလို ေပါက္ၿမို့နယ္မွာလည္း ေရေဘးဒုကသ
ၡ ည္ သံုးေထာင္နးီ ပါးရွိေနပါတယ္။
ပခုကၠူ ေရေဘးဒုကၡသည္ကလြဲၿပီး က်န္တဲ့ ေပါက္၊ ဆိပ္ျဖဴ၊ ဂန္ေဂါ စတဲ့ၿမို့က ေရေဘးဒုကသ
ၡ ည္ေတြ အကူအညီ မရေသးဘူးလို့ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။

ထိုငး္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ဒဏ္ေငြတပ္ ဖမ္းဆီးခံရ
Published on October 25, 2011 by မန္းစိုိငး္ မြန္ · No Comments
ထိုငး္ နိုင္ငံေရလႊမး္ လို့ပတ
ိ ္ထားရတဲ့အလုပ္ရံုေတြက ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ ေနရပ္အျပန္ လမ္းမွာ ဒဏ္ေငြရက
ို ္၊ ဖမ္းဆီးခံေနရပါတယ္။
ေနရပ္ျပန္ျမန္မာအလုပသ
္ မားအခ်ိဳ့ကို မဲေဆာက္လဝ
ူ င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရံးု တြင္ ေတြ႕ရစဉ္
ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ ေထာင္နဲ့ခ်ီ ေနရပ္ျပန္ၾကရာ လမ္းတေလ်ွာက္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ေတြမွာ ထိုင္းပုလိပ္ေတြက အလုပသ
္ မားလက္မတ
ွ ္ရွိသူ
ေတြကို နယ္ေက်ာ္သြားလာမႈေတြနဲ့ဒဏ္ေငြရက
ို ္ၿပီး လက္မတ
ွ ္မရွသ
ိ ူေတြကို ဖမ္းဆီးထားတယ္လို့ ျမန္မာအလုပသ
္ မားတဦးက ေျပာပါတယ္။
“မဲေဆာက္ေရာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ မဲေဆာက္ရဲေတြက ဖမ္းၿပီးေတာ့ ပိုကဆ
္ ံေတာင္းတာရွတ
ိ ယ္။ စာရြကစ
္ ာတမ္းစစ္ေဆးတယ္။ ဟိုဟာမျပည့္စံုဘးူ ။ ဒီဟာမျပည့္
စံုဘးူ ဆိုၿပီး ပိုကဆ
္ ံေတာင္းတာေပါ့။ အဲဒါက မဲေဆာက္မွာ။”
နယ္ခံပုလပ
ိ ္ေတြနဲ့သိတဲ့ တခ်ိဳ့အလုပသ
္ မားေတြကေတာ့ ထိုငး္ ကားသမား ေတြကို ဘတ္ ၄,၀၀၀ – ၅,၀၀၀ နဲ့ ငွားၿပီး မဲေဆာက္အေရာက္ လိုက္ပို့ခင
ို ္းတယ္လို့
ဆိုပါတယ္။
မဲေဆာက္ကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ့ ျဖတ္သန္းလြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြဟာ ျမဝတီနားက ၉ သံုးလံုးဂိတ္မွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ့ရဲ့ ျပည္ဝင္ခ
ေကာက္တာ ခံရတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။
“ဟိဘ
ု က္ေရာက္သြားလို့ရရ
ွိ င္ ၉၉၉ ဂိတမ
္ ွာ အႀကီးအက်ယ္ အေတာင္းခံရတယ္။ လူတေယာက္ကို ဘတ္ ၂၅၀၀ ေပးရတယ္။”
ထိုငး္ ပုလပ
ိ ္နဲ့ ျမန္မာနယ္စပ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ့ေတြက ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြကို ဖမ္းဆီးဒဏ္ရက
ို ္ ေငြေကာက္ခံေနတာေတြကို ထိင
ု ္း၊ ျမန္မာ
ႏွစ္ဖက္လးံု က သက္ဆင
ို ္ရာအာဏာပိုင္ေတြကို တင္ျပမယ္လို့ျမန္မာအလုပသ
္ မားေတြကို အကူအညီေပးေနတဲ့ HRDF ေခၚ လူ့အခြင့္အေရးနဲ့ဖြံ့ၿဖိးု ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း
အၾကံေပးအရာရွိ မစၥတာ အန္ဒီေဟာလ္က ေျပာပါတယ္။
ေနရပ္ျပန္ၾကတဲ့ အလုပသ
္ မားလက္မတ
ွ ္ရွိသူ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြဟာ ရီအန္ထရီ (Re-entry Visa) ေခၚ ထိင
ု ္းနိင
ု ္ငံထဲ ျပန္ဝင္ခြင့္ဗဇ
ီ ာကို တပါတည္း
ေလ်ွာက္ယူၾကရတယ္လို့ ေျပာပါတယ္။

ဘန္ေကာက္ၿမို့ ျမဘုရားတခြင္နဲ့ ဒြန္ေမာင္းေလဆိပ္ေတြကို ေရလံးု ဝ လႊမ္းသြားၿပီလို့ ဘန္ေကာက္ကျပန္လာတဲ့ ျမန္မာအလုပသ
္ မားေတြက ေျပာပါတယ္။
ထိုငး္ အစိုးရက ေရလႊမး္ မိုးမႈေၾကာင့္ လူ ၃၆၆ ဦး ေသဆံုးၿပီး ဒုကၡေရာက္ေနသူ ၁၀ သန္းခန့္ ရွိေနၿပီလို့ ဒီကေန့ သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
လွိဳင္းဘြဲ့တတ
ံ ားေဟာင္း က်ိဳးက် ဆက္သြယ္ေရး ျပတ္ေတာက္
Published on October 25, 2011 by ေနာ္နုိရင္း · No Comments
ကရင္ျပည္နယ္ လွိဳင္းဘြဲ့ၿမို့က အမ်ားျပည္သူသးံု သံတတ
ံ ား မေန့ည ၉နာရီေက်ာ္မွာ အလိုအေလ်ာက္ က်ိဳးက်သြားတယ္လို့ လွိဳင္းဘြဲ့ၿမို့ခတ
ံ ဦးက ေျပာပါတယ္။
ဒီတတ
ံ ားဟာ သက္တမ္းႏွစ္ ၁ဝဝေက်ာ္ၿပီျဖစ္လို့ ေဟာင္းနြမ္းၿပီး က်ိဳးက်သြားတာ လို့ ဆိုပါတယ္။
တံတားက်ိဳးက်သြားလို့ ျဖတ္သန္းသြားလာေရးအတြက္ ယာယီတတ
ံ ားတခုကို အာဏာပိုင္ေတြက အေရးေပၚ ေဆာက္လပ
ု ္ေနၿပီး က်ိဳးက်သြားတဲ့ တံတားေဟာင္းကို
လည္း ျပုျပင္သြားမွာလို့ သိရေၾကာင္း လွိဳင္းဘြဲ့ၿမို့ခံက ေျပာပါတယ္။ တံတားက်ိဳးက်မႈေၾကာင့္ လူ ထိခိုက္၊ ေသဆံုးမႈ မရွိဘးူ လို့ ဆိုပါတယ္။
က်ိဳးက်သြားတဲ့တတ
ံ ားနဲ့အတူ ဆက္သြယ္ေရး ေကဘယ္လိုငး္ ႀကိုးေတြလည္း ျပတ္ေတာက္ ပ်က္စးီ သြားလို့ ကရင္ျပည္နယ္ဆက္သြယ္ေရးရံးု က တာဝန္ရွိသူ
ေတြကိုယ္တင
ို ္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ ေနတယ္လို့လည္း သတင္းရရွိပါတယ္။

စီဒီအမ္ေအ ဖုန္းအခ်ိဳ့ လိုငး္ ပိတခ
္ ံရ
Published on October 25, 2011 by ဒီဗြီဘီ · No Comments
ထိုငး္ - ျမန္မာနယ္စပ္ ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမို့က ‘စီဒီအမ္ေအ’ လက္ကင
ို ္ဖုန္း တခ်ိဳ့ကို ဆက္သယ
ြ ္ေရးဌာနက ပိတ္ထားတယ္လို့ ဖုနး္ အပိတ္ခထ
ံ ားရသူေတြက
ေျပာပါတယ္။
ဖုနး္ လိုငး္ အပိတ္ခထ
ံ ားရသူတဦးက “တခ်ိဳ့က ထိုင္းနိင
ု ္ငံမွာ လုပ္ငန္းသြားလုပ္တဲ့သူေတြ ရွတ
ိ ယ္ေလ။ သူတို့က ထိုင္းဖုန္းနဲ့ျမန္မာျပည္ကို မေခၚေတာ့ဘးူ ။ ၾကား
မွာဘန္ေကာက္မွာဆိလ
ု ည္း ဘန္ေကာက္၊ မဲေဆာက္မွာဆိုလည္း မဲေဆာက္ေပါ့၊ ဖုန္းလုပ္စားတဲ့သေ
ူ တြရတ
ွိ ယ္။ ယိုးဒယားဖုနး္ ေတြနဲ့ ျမဝတီကပ
ို ို့ထားတာ။ ျမဝတီက
ေနမွတဆင့္ စီဒီအမ္ေအနဲ့ လိုင္းျပန္ခြဲၿပီးေတာ့ ခ်ိတ္ေပးလိက
ု ္တာ။ မဲေဆာက္ကပဲ ေခၚေခၚ၊ တျခားေနရာကပဲေခၚေခၚေပါ့” လို့ ေျပာပါတယ္။
အခု အပိတ္ခံရတဲ့ ဖုန္းေတြဟာ က်ပ္ငါးသိနး္ တန္ စီဒီအမ္ေအ 450MHz ဖုနး္ ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီရက္ပိုင္းအတြငး္ ျမဝတီမွာ လိုင္းပိတ္ခံရတဲ့ စီဒီအမ္ေအဖုန္းေပါင္း
၁၀ လံုးေက်ာ္ ရွိၿပီး ျမဝတီၿမို့နယ္ ဆက္သြယ္ေရးရံုးကို ေမးျမန္းတဲ့အခါ အထက္လူႀကီး ညႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ လိုင္းပိတ္တာ ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ရးံု ကို အသနားခံစာ
တင္ျပနိုင္ပါတယ္လို့ ေျပာေၾကာင္း ဖုန္းလိုင္းအပိတခ
္ ံရသူက ေျပာပါတယ္။
‘စီဒီအမ္ေအ’ ဟန္းဖုနး္ တလံုးကို ေနျပည္ေတာ္မွာ က်ပ္ငါးသိနး္ ေပးဝယ္ရၿပီး ျမဝတီၿမို့ခံမွာေတာ့ ငါးသိနး္ ရွစ္ေသာင္းနႈန္းနဲ့ စတိုးဆိုင္က ဝယ္ထားၾကတာပါလို့ဆိုပါ
တယ္။
ဖုနး္ ဆက္ခအတြက္ေတာ့ က်ပ္ တေသာင္း၊ ႏွစ္ေသာင္း၊ သံးု ေသာင္းတန္ ကတ္ေတြဝယ္္ၾကရၿပီး ျပည္တြငး္ ဖုနး္ ေခၚခ တမိနစ္ကို က်ပ္ ၅၀ က်သင့္တယ္လို့
သိရပါတယ္။
ဒီဖုနး္ ပိုင္ရင
ွ ္ေတြက နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ သံုးစြဲလို့ ဆက္သယ
ြ ္ေရးက လိုင္းျဖတ္တယ္လို့ ဆိတ
ု ာေၾကာင့္ ဘားအံၿမို့ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ျပည္နယ္ရးံု ကို
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္တဲ့အခါ ကရင္ျပည္နယ္ မိဘ
ု ိုင္းဖုန္း တာဝန္ခံ ဦးညာဏ္ေအးက ခုလရ
ို ွင္းျပပါတယ္။
“က်ေနာ္တို့ စီဒီအမ္ေအ ရံးု ခ်ုပ္ကို ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္လဲလို့ ေမးၾကည့္တဲ့အခါက်ေတာ့ နယ္ေက်ာ္တာရယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အဆက္မ်ားတယ္လို့ေျပာတယ္။
နယ္ေက်ာ္တယ္ဆိုတာ လိင
ု ္းမိလို့ ကိုင္တာေပါ့လို့။ လိုင္းမမိဘဲ ၅ သိန္းကို အဆံုးခံၿပီးကိုင္မွာမဟုတ္ဘးူ ။ အဆက္မ်ားတယ္ဆတ
ို ာလည္း ဘာမွမရွဘ
ိ ူး။ ပီစီအို
ထိုငတ
္ ဲ့ဖုနး္ ေလာက္ေတာင္ မရွိဘးူ ။ တေန့မွာ မိနစ္ ၅၀- ၇၀ ေလာက္ပဲရတ
ွိ ယ္။”
ထိုငး္ ဘက္က လုပ္ငန္းလုပ္ေနသူတခ်ိဳ့က ျမန္မာျပည္တြင္းကို ဆက္သြယ္တဲ့အခါမွာ ထိုငး္ ဖုနး္ ကေနေခၚလိက
ု ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္ေပးေနသူတခ်ိဳ့က အလားတူ ထိုင္းဖုန္း
နဲ့ လက္ခံၿပီး ျမန္မာဘက္က စီဒီအမ္ေအဖုန္းကို ႀကိုးနဲ့ထပ္ဆင့္ပြား ဆက္သြယ္ၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္း ၿမို့ေတြကို ဆက္သြယ္ေပးေနတာျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္
မိုဘင
ို ္းဖုန္း တာဝန္ခံ က ရွင္းျပပါတယ္။
အဲဒီလို ဆင့္ပြားသံုးတာမ်ိဳးကို ဆက္သယ
ြ ္ေရးက ခြင့္မျပုသလို ရန္ကုန္ စီဒီအမ္ေအ ရံုးခ်ုပ္က ၿဂိုဟတ
္ ုဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကေန ေျခရာခံနိုင္ေၾကာင္းလည္း ရွငး္

ျပပါတယ္။
ျပည္ပကေန ျမန္မာျပည္တြင္း ဖုနး္ ကို တိုက္ရက
ို ္ဖုနး္ ေခၚရင္ ဥပမာ၊ ထိုငး္ နိုင္ငက
ံ ေန ေခၚမယ္ဆိုရင္ ဖုန္းကုမၸဏီ အလိုက္ တမိနစ္ကို ပ်မ္းမ်ွ ၁၂ ဘတ္ကေန ဘတ္
၃၀ ဝန္းက်င္ထိ က်သင့္ပါတယ္။
အခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ နယ္စပ္တဆင့္ဖန
ု ္းေတြကေန ဆက္ရင္ေတာ့ တမိနစ္ကို အမ်ားဆံုး ၆ ဘတ္နႈန္း က်သင့္တယ္လို့ သိရပါတယ္။
အခု အဲဒီလဆ
ို က္သြယ္ေပးတဲ့ ဖုနး္ အမ်ားစုကို ဆက္သြယလ
္ ို့ မရေတာ့ဘးူ လို့ ဖုန္းဆက္ေနသူေတြက ေျပာပါတယ္။

နိုင္ငံေရးအက်ဉ္းသားေဟာင္း ၅၅ ဦး အေမရိကန္သံတမန္ထံ စာပို့
Published on October 25, 2011 by ေရႊေအာင္ · No Comments
ရန္ကုန္ကိုေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငဆ
ံ ိုင္ရာ အေမရိကန္အထူးသံတမန္ ဒဲရက္မစ္ခ်ယ္ထံ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ေန့က ျပန္လြတလ
္ ာတဲ့ နိုင္ငံေရး အက်ဉ္းသား
ေတြ လက္မတ
ွ ္ေရးထိးု ထားတဲ့ စာတေစာင္ ဒီေန့ အေမရိကန္သံရးံု ကို သြားေရာက္ေပးပို့ခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒဲရက္မစ္ခ်ဲ
ေပးပို့ခဲ့သူေတြထဲပါတဲ့ ရေသ့ေတာင္ေထာင္က ျပန္လြတလ
္ ာသူ စမ္းေခ်ာင္း ကိုကိုႀကီးက စာပါ အဓိက အခ်က္သံုးခ်က္ကို ခုလိုေျပာပါတယ္။
“က်ေနာ္တို့ အခုလတ
ြ ္ေျမာက္လာတဲ့သူေတြက အထဲမွာက်န္ေနေသးတဲ့ နိင
ု ္ငံေရးအက်ဉ္းသားေတြကို ဆက္လက္လြတ္ေျမာက္လာေအာင္ဆတ
ို ဲ့ အခ်က္က
တခ်က္ပါ။ ဒုတယ
ိ အခ်က္အေနနဲ့ တိုငး္ ရင္းသားေဒသေတြမွာ အခုထိုးစစ္ဆင္ေနတာေတြက ပိုမိုၿပီးေတာ့ ျပုလုပလ
္ ာေနတာေတြကို ၾကားေနရတယ္။ အဲဒီတိုက္ပြဲ
ေတြကို ရပ္ဆင
ို ္းၿပီး တနိင
ု ္ငံလးံု အတိုင္းအတာနဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမး္ ခ်မ္းေရးကို ေၾကညာေပးဖို့၊ ေနာက္တခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္မႈနဲ့ တိုင္းရင္းသား
ကိယ
ု ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ အားလံးု ပါဝင္နိုင္တဲ့ ေတြ႕ဆံုေဆြးေနြးေရးကို ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ဖို့ရာ အျမန္ဆံုးလုပ္ဖို့အတြက္ ဒဲရက္မစ္ခ်ဲကေန သမၼတႀကီး ဦး
သိနး္ စိန္အစိုးရကို တိက
ု ္တြနး္ ေပးဖို့အတြက္ကို သြားေရာက္ၿပီးေတာ့ စာေပးပို့ေတာင္းဆိုခဲ့တာပါ။”
သံရးံု တာဝန္ရွိသူတဦးက လက္ခံယူၿပီး စာကို ဒဲရက္မစ္ခ်ဲလက္ထဲ ထည့္ေပးပါမယ္လို့ အေၾကာင္းျပန္ေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။
စာထဲမွာ ျပန္လြတ္လာတဲ့ နိင
ု ္ငံေရးအက်ဉ္းသား ၂၀၀ ေက်ာ္ထဲက အခ်ိန္တိုအတြငး္ ရရွတ
ိ ဲ့ ၅၅ ေယာက္ရဲ့ လက္မွတ္ေတြစု ေပးပို့ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ကိုဇာဂနာ
လက္မွတလ
္ ည္း ပါတယ္လို့ သိရပါတယ္။
ဒီမက
ို ေရစီကြန္ရက္ နယ္လွည့္စည္းရံးု ေရးဆင္း
Published on October 25, 2011 by ေနသြင္ · No Comments
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ုပက
္ ေန လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ဒီမက
ို ေရစီ ကြန္ရက္ဟာ တႏွစ္နီးပါးအၾကာမွာ လက္ေတြ႕
လုပင
္ န္းေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို့ ျပင္ဆင္ေနၿပီလို့ ကြန္ရက္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေျပာပါတယ္။
အထက္ျမန္မာျပည္ကို စည္းရံုးေရးခရီးထြက္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီကြနရ
္ က္ ကိုၿဖိးု မင္းသိနး္ က မၾကာခင္မွာ တနိင
ု ္ငံလးံု က ဒီမိုကေရစီကြန္ရက္ေတြ အခ်ိတ္အဆက္မိမိ
ေဆာင္ရြက္နိုင္ေတာ့မယ္လို့ ေျပာပါတယ္။
ကိုၿဖိးု မင္းသိနး္
“ျပည္နယ္နဲ့တိုငး္ အတြင္းမွာ ဆက္သယ
ြ ္ေရးမႉးေတြထားၿပီး ဆက္သြယ္ညႇိႏွိဳင္းေရးရံးု ေတြ ဖြင့္သြားၿပီးေတာ့ ဒီမက
ို ေရစီ ကြန္ရက္ေတြ ဖြင့္သြားမွာပါ။ က်ေနာ္တို့ ပညာ
ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိနး္ သိမး္ ေရးနဲ့ သဘာဝေဘးအနၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးလုပင
္ န္းေတြကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြကသ
္ ြားမွာပါ။ အက်ိဳးျပုလုပင
္ န္း
ေတြနဲ့ ဒီကြန္ရက္ရဲ့ အဓိက ေခါင္းေဆာင္ကေတာ့ လူထုေခါင္းေဆာင္၊ ျမန္မာ့ဒမ
ီ ိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ငါးဖမ္းပိုကသ
္ ဖြယ္ က်
ေနာ္တို့ရဲ့ ကြန္ရက္ထဲမွာ ဆက္သြယ္ေရးေတြကိုလုပသ
္ ြားၿပီး ငါးဖမ္းပိုကရ
္ ဲ့ႀကိးု ကိုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မ႑ိဳင္ျပုၿပီး ခ်ိတဆ
္ ြဲထားမွာပါ။”
မနၲေလးတိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုငး္ တိုငး္ တို့ဘက္ကို တပတ္ေက်ာ္ ၾကာေနၿပီျဖစ္တဲ့ ခရီးတေလ်ွာက္လးံု လူထုေဆြးေနြးပြဲေတြကို အေႏွာင့္အယွက္မရွိ
ေဆာင္ရြက္နိုငတ
္ ယ္လို့ ဆိုပါတယ္။
“မနၲေလးတိုင္း ထဲကေန ကခ်င္ျပည္နယ္ကို ဆက္လာတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကေန စစ္ကိုငး္ တိုငး္ ကို သြားဖို့အတြက္ အင္းေတာ္မွာဆင္းမယ္။ အင္းေတာ္ကေန

စစ္ကိုင္းတိုင္းထဲကို ဆက္ထြက္မွာပါ။ ေရႊဘတ
ို ို့၊ မံရ
ု ြာတို့၊ ေရဦးတို့ဘက္ကို ဆက္ထြကမ
္ ွာ။ က်ေနာ္တို့ မနၲေလးတိုငး္ ျဖတ္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ ဒီခရီးစဉ္တခုလံုးကို ျခံု
ေျပာမယ္ဆိုရင္ ျပည္သလ
ူ ူထုၾကားမွာ ေသာ္လည္းေကာင္း။ ဒီမိုကေရစီအင္အားစု ၾကားမွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚမွာ ေထာက္ခမ
ံ ႈ
က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ ရွိေနတယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္တို့ ေတြ႕ရတယ္။ ျပည္သလ
ူ ူထုရဲ့ နိင
ု ္ငံေရးနိုးၾကားမႈ ရွိေနတယ္ဆိုတာကို ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။”
အထက္ျမန္မာျပည္ ခရီးထြက္ေနတဲ့ ဒီမက
ို ေရစီ ကြန္ရက္အဖြဲ့ဟာ စစ္ကိုင္းတိုင္းနဲ့ မေကြးတိုင္းတို့မွာလည္း လူထုေဆြးေနြးပြဲေတြကို ဆက္လပ
ု ္သြားမယ္ လို့
သိရပါတယ္။
တခ်ိနတ
္ ည္းမွာ ကိုမ်ိဳးရန္ေနာင္သိမ္းနဲ့ ဒီမိုကေရစီကြနရ
္ က္လင
ူ ယ္ တခ်ိဳ့လည္း ျပည္ၿမို့မွာ မေန့က လူထုေဆြးေနြးပြဲေတြ ျပုလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
ျပည္ၿမို့က လူ့အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ ကိုမင္းမင္းက လြန္ခဲ့တဲ့ တႏွစ္အတြင္းမွာ ဒီမက
ို ေရစီ ကြန္ရက္ က်ယ္ျပန့္လာတယ္လို့ ေျပာပါတယ္။
“လူထုအေနနဲ့ က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ ပူးေပါင္းပါဝင္လာတာမ်ိဳး ဒီကြနရ
္ က္ထဲမွာရွလ
ိ ာတယ္။ ကြန္ရက္ဆိုတဲ့သေဘာကေတာ့ အရပ္သူအရပ္သားေတြ အခ်င္းခ်င္း
အျပန္အလွန္ ကြန္ရက္သေဘာတရားနဲ့ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့ လူထုရဲ့ အခန္းက႑ တိုးျမွင့္ဖို့ လိုအပ္တယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း ဆက္လပ
ု ္ဖို့ အစီအစဉ္ေတြ ရွပ
ိ ါတယ္။
လူထုရဲ့ အေျခခံ လြတလ
္ ပ္ခြင့္ေတြကို ပိုၿပီး က်ယ္က်ယ္ ျပန့္ျပန့္ က်င့္သးံု နိုင္ခြင့္ ရေအာင္ က်ေနာ္တို့ ႀကိုးစားသြားမယ္လို့ ရည္ရြယထ
္ ားတာ ရွိပါတယ္။”
ျပည္ခရီးစဉ္မွာေတာ့ မၾကာခင္က ေထာင္ကေန လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ လူရင
ႊ ္ေတာ္ ဇာဂနာနဲ့ အနုပညာရွင္တခ်ိဳ့လည္း လိက
ု ္ပါသြားၿပီး လူထုေဆြးေနြးပြဲ လုပတ
္ ဲ့
အခါမွာ ေက်ာင္းသားေတြ၊ လယ္သမားေတြ၊ အန္ဂ်ီအို ဝန္ထမ္းေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီခရီးစဉ္အတြင္းမွာပဲ ဒီမိုကေရစီကြနရ
္ က္လင
ူ ယ္ေတြနဲ့ ျပည္ၿမို့သူၿမို့သားေတြ စုေပါင္းၿပီးေတာ့ ဧရာဝတီ ထာဝရရွင္သန္ေရး၊ နိုင္ငံေရးအက်ဉ္းသား လြတ္ေျမာက္
ေရးနဲ့ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို့ကို ရည္စူးၿပီး ဧရာဝတီျမစ္ထဲ ဆီမီးေမ်ွာပြဲျပုလုပ္ခဲ့ၿပီး ပရိသတ္ ရာနဲ့ခ်ီ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။
ပခုကၠူေရေဘးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကူညီ
Published on October 25, 2011 by ေနသြင္ · No Comments
လူရာခ်ီေသဆံးု ခဲ့ၿပီး ေထာင္ခ်ီ ဒုကၡေရာက္ခဲ့တဲ့ ပခုကၠူနယ္က ေရေဘး ကယ္ဆယ္ကူညီဖို့ ျမန္မာ့ဒီမက
ို ေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က က်ပ္ေငြ သိန္း
၄၀ မတည္ေပးတယ္လို့ သိရပါတယ္။
ေရေဘးဒုကၡသည္ ၄ ေသာင္းဝန္းက်င္ရွိေနၿပီး ေလာေလာဆယ္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို ဦးစားေပးလုပသ
္ ြားမယ္လို့ ပခုကၠူၿမို့ကို ထြက္ခြာဖို့ ျပင္ေနတဲ့ အဖြဲ့
ခ်ုပ္ဗဟိုက ဦးအုန္းႀကိုငက
္ ေျပာပါတယ္။
“ေရေဘးသင့္သူေတြကို ပထမဦးဆံးု ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္မယ္။ ဒုကၡေရာက္ေနသူေတြကို ေနာက္ထပ္ ေရာဂါဘယေတြမရေအာင္၊ အသက္အနၲရာယ္မရွိရေအာင္
တတ္နိုင္တဲ့ ေဆးဝါး၊ အစားအေသာက္၊ ေသာက္ေရ၊ ေနထိုငဖ
္ ို့ ဆန္၊ ဆီတို့ ေပးမွာေပါ့။ ဒါက ကယ္ဆယ္ေရး။ ကယ္ဆယ္ေရးၿပီးေတာ့ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး
လုပမ
္ ယ္။ သူတို့ ဘယ္လိုဆက္လက္ေနထိုင္သြားၾကမလဲ။ ဘယ္ေလာက္ၾကာ စတည္းခ်ေနထိုငရ
္ ဦးမလဲေပါ့။ တိုင္ပင္ေဆြးေနြးမယ္။ တတိယ တခုအေနနဲ့ ထူမေရး
လုပင
္ န္း လုပ္ရမွာေပါ့။ ဒါကိုေတာ့ ေငြေၾကးပိုမတ
ို တ္နိ္ဳင္တဲ့ အဖြဲ့အစည္းက ပိုၿပီး လုပ္နိုငမ
္ ွာေပါ့။ က်ေနာ္တို့က နိင
ု ္ငံေရးအဖြဲ့အစည္းဆိေ
ု တာ့ ကယ္ဆယ္ေရး
လုပင
္ န္းကို ေဇာက္ခ်ၿပီးလုပ္ေနတယ္။”
ပခုကၠူၿမို့မွာရွိတဲ့ အဖြဲ့ခ်ုပ္ဝင္ေတြက ေရေဘးကူညီေရး ေကာ္မတီတရပ္ ဖြဲ့စည္းထားၿပီလို့ ဦးအုန္းႀကိုငက
္ ေျပာပါတယ္။
အဖြဲ့ခ်ုပ္ဟာ ၂၀၀၈ နာဂစ္ဒုကသ
ၡ ည္ေတြနဲ့၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ မႏွစ္ကျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဂီရိမန
ု ္တိုငး္ ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္သူေတြကိုလည္း အလားတူ အကူအညီေပးခဲ့ဖးူ
ပါတယ္။
အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမး္ ခ်က္အေပၚ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္က လူထုသေဘာထား ေကာက္ခံ
Published on October 24, 2011 by ဒီဗြီဘီ · No Comments
တိုငး္ ရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့ေတြနဲ့ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ဖို့ အစိုးရက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာနဲ့ပတ္သက္ၿပီး ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ
ရွမး္ ျပည္ တပ္မေတာ္က ျပည္သူ့သေဘာထားအျမင္ ေကာက္ခံေနပါတယ္။
တိုငး္ ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့ေတြနဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရး ေဖာ္ ေဆာင္ေရးနဲ့ ပတ္သက္ၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၿပီးခဲ့တဲ့ ဩဂုတ္ ၁၈ ရက္ေန့က
ေၾက ညာခဲ့တာနဲ့ ပတ္သက္ၿပီး ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ အဖြဲ့ဝင္ေတြ၊ မ်ိဳးခ်စ္ပဂ
ု ၢိဳလ္၊ သံဃာေတာ္ေတြနဲ့ ရွမ္းျပည္သလ
ူ ူထုအေနနဲ့ ဘယ္လသ
ို
ေဘာထားအျမင္ ရွိသလဲ၊ တကယ္လို့ ရွမး္ ျပည္တပ္မေတာ္ ရွမး္ ျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီအေနနဲ့ အစိုးရနဲ့ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးေဆြးေနြးခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လို
အၾကံဉာဏ္ေပးခ်င္သလဲ ဆိုတဲ့ ျပည္သူ့ဆႏၵသေဘာထားအျမင္ ၂ ခ်က္ကို ဒီလ ၂၀ ရက္ေန့က စၿပီး ေကာက္ယူေနတာပါ။

ကေန့အထိ လက္ခံရရွတ
ိ ဲ့ အၾကံေပးစာ၊ သေဘာထားေတြနဲ့ ပတ္သက္ၿပီး ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီက ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္
ဗိုလမ
္ ႉးစိင
ု ္းေလာဝ္ဆင
ို ္က ေျပာျပပါတယ္။
“က်ေနာ္တို့ဆီကို လက္ခံရရွိသေလာက္ အၾကံျပုခ်က္ေတြ ေပၚမူတည္ၿပီး လုပသ
္ ြားမွာပါ။ အခုလက္ရွိေတာ့ က်ေနာ္တို့နဲ့ ကန့္ကက
ြ ္တာေတြ သေဘာထားအျမင္
မတူတာေတြ မရရွိေသးပါဘူး။ တိုငး္ ျပည္ေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ လုပ္သင့္ လုပထ
္ ိုကတ
္ ာေတြ လုပသ
္ ြားၾကဖို့ အၾကံျပုလာတာေတြ ရွိပါတယ္။ ျပည္ပေရာက္
အဖြဲ့အစည္းကလူေတြ၊ တတိယနိုင္ငံေတြက ရာဂဏန္းခန့္ လူေတြဆီက သေဘာထားအျမင္ေတြ ရရွတ
ိ ာ ပိုမ်ားပါတယ္။ ရွမး္ ျပည္တြင္းက တံု့ျပန္မႈေတာ့
သိပမ
္ ၾကားရေသးပါဘူး။”
အခုပို့ေပးလိက
ု ္တဲ့ စာအမ်ားစုဟာ ျပည္ပေရာက္ ရွမး္ လူမ်ိဳးေတြဆီက ပို့လာတာ ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေန ျပည္သူေတြဆီက သေဘာထားေကာက္ခဖ
ံ ို့ေတာ့
အခက္အခဲရွိ တယ္။ စစ္ေၾကာင္းေတြကေန တဆင့္ လက္လွမး္ မီသေလာက္ ေမးျမန္းထားတာေတြေတာ့ ရွတ
ိ ယ္လို့ ဗိုလမ
္ ႉး စိင
ု ္းေလာဝ္ဆင
ို ္က ေျပာပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေနြးပြဲ ေဖာ္ေဆာင္ဖို့အတြက္ ရွမး္ ျပည္နယ္အစိုးရဟာ ရွမး္ ျပည္ ေတာင္ပိုငး္ ဌာေနျပည္သူ့စစ္အဖြဲ့ေတြကေနတဆင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဩဂုတ္လကုန္ပိုငး္ က
ေန ကေန့အထိ ၄ ႀကိမ္ေလာက္ စကားအျပန္အလွန္ ေျပာဆိုခဲ့တာေတြရွိၿပီး ရွမး္ ျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီအေနနဲ့ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ဖို့ ဆႏၵရွိ
ေၾကာင္း၊ အစိုးရနဲ့ လက္တြဲေဆာင္ရြက္လတ
ို ဲ့အေၾကာင္းေတြ ေျပာခဲ့တယ္လို့ ဗိလ
ု ္မးႉ စိုငး္ ေလာဝ္ဆိုင္က ဆက္လက္ေျပာျပပါတယ္။
အစိုးရနဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေနြးဖို့ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က တခါ ႀကိုးပမ္းခဲ့ေပမယ့္လည္း ျမန္မာစစ္အစိးု ရဘက္က ျမန္မာဘက္ျခမ္း တာခ်ီလတ
ိ ္မွာ ေတြ႕ဆံလ
ု ိုၿပီး ရွမး္ တပ္မ
ေတာ္ကေတာ့ သူတို့လံုျခံုေရးအတြက္ ထိုငး္ ဘက္ျခမ္း မယ္ဆင
ို ္မွာ ေတြ႕ဆံလ
ု ိုခါ သေဘာထားမတိုကဆ
္ ိုင္ဘဲ မေဆြးေနြးျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ဗိုလမ
္ ႉးစိင
ု ္းေလာဝ္ဆင
ို ္က
ေျပာပါတယ္။
ထိုငး္ နယ္စပ္ လြိဳင္တိုင္းလ်ဲနး္ မွာ အေျခစိုကလ
္ ႈပ္ရွားေနတဲ့ ရွမး္ ျပည္တပ္မေတာ္ ရွမး္ ျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) အရင္က ဦးခြန္ဆာေခါင္း
ေဆာင္တဲ့ မြန္းတိုင္းအာမီ (အမ္တီေအ) ကေန ခြဲထက
ြ ္ခဲ့တဲ့အဖြဲ့ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က အစိးု ရဆီမွာ ဦးခြနဆ
္ ာ လက္နက္ခ်တဲ့အဖြဲ့မွာ မပါဝင္ခဲ့ဘဲ ရွမ္းျပည္လြတ္
ေျမာက္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲဝင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။
ေကအိုင္အိုနယ္ေျမတြင္ တိက
ု ္ပြဲအေရအတြက္ ေလ်ာ့လာ
Published on October 24, 2011 by ေအးနိုင္ · No Comments
ေကအိုင္အို(ကခ်င္လတ
ြ ္လပ္ေရးအဖြဲ့) နယ္ေျမမွာ အစိးု ရတပ္နဲ့ ေကအိုင္ေအ (ကခ်င္လတ
ြ ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္)တို့ တိက
ု ္ပြဲအေရအတြက္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ရက္သးံု ရက္
အတြင္းမွာ နည္းပါးသြားတယ္လို့ ေကအိုင္အို ေျပာခြင့္ရသူ ဦးလနန္းက ေျပာပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့သီတင္းပတ္က တရက္ကို တိုက္ပြဲ ၁၀ ႀကိမ္ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားရာက ေလ်ာ့က်လာတာလို့ ဦးလနန္းက ေျပာပါတယ္။
“သူတို့က ထိုးစစ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ သူတို့ထင္တဲ့အတိုင္း ျဖစ္မလာဘူးခင္ဗ်။ အဲဒါေၾကာင့္မ္ိဳ့လို့ မေန့ကေတာ့ တိုက္ပြဲ ၄ ႀကိမ။္ တေန့ကေ
ို တာ့ ၄ ႀကိမ္ အဲဒီလို
တိက
ု ္ပြဲအေရအတြကက
္ ေလ်ာ့ေလ်ာ့လာတယ္။”
အစိုးရတပ္ဘက္က ေကအိုင္ေအရဲ့ ေျပာက္က်ားတိက
ု ္ပြဲေတြေၾကာင့္ ရိကၡာနဲ့ ခဲယမ္း ျပတ္လပ္ၿပီး တိုက္ပြဲနည္းလာတာလို့လည္း ဦးလနန္းက ေျပာပါတယ္။
“သူတို့လမ္းေၾကာင္းကို စိးု မိုးဖို့ ထိုးေဖာက္တဲ့ေနရာမွာ အထိအခိုက္မ်ားတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ပါလာတဲ့လက္နက္က်ည္ဆံေတြ ကုန္သြားေတာ့ အဲဒီတပ္ဖြဲ့ေတြက
ေနာက္ျပန္ဆုတသ
္ ြားၾကတယ္။ ဒီေန့ေတာ့ သူတို့ေနာက္တန္းက ရိကၡာအပါအဝင္ ခဲယမ္းပို့မယ့္အဖြဲ့နဲ့ ဒီရက္ ေတြ႕ဖို့ရတ
ွိ ယ္။ ဂါဒရန္ေက်းရြာမွာ အဲဒီအဖြဲ့ေတြက
တပတ္ ေလာက္ေတာ့ရသ
ွိ ြားၿပီ ေတာ္ေတာ္ပိတဆ
္ ို့ခံထားရတာ။ အဲဒီေတာ့ သူတို့စမ
ီ ံခ်က္ ကေတာ့ မေအာင္ျမင္ဘူးလိေ
ု့ ျပာရမယ္။”
ဒီစစ္ပြဲသတင္းကို ျမန္မာအစိုးရဘက္ကေတာ့ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိပါဘူး။
အစိုးရတပ္နဲ့ ေကအိ္ဳင္အိုအၾကား ဇြန္ ၉ ရက္က စတဲ့ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ႏွစ္ဘက္ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္ ပ်က္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာမွာ တိက
ု ္ပြဲ ၈၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ခဲ့
ပါတယ္။ ဒီလအတြငး္ လတဝက္မွာ တိုက္ပြဲ ၈၀ ေလာက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လိုငဇ
္ ာဌာနခ်ုပ္ကို ခ်ီတက္ မယ့္ လမ္းေၾကာင္းကို အစိုးရဘက္က ရွငး္ လင္းတာေၾကာင့္
တိက
ု ္ပြဲေတြ ျပင္းထန္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိစစ္ပြဲေၾကာင့္ ေကအိုင္အိုထိနး္ ခ်ုပ္နယ္ေျမထဲမွာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနတယ္လို့ ေကအိုင္အိုက ေျပာထားပါတယ္။
ဝန္ႀကီးဌာနေတြက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ လိမလ
္ ည္ေနတယ္ – ေရွ့ေန့ကိုဖးို ျဖဴ
Published on October 25, 2011 by ေရႊေအာင္ · No Comments

လယ္သမားေတြနဲ့ ကုမၸဏီႀကီးေတြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရာမွာ လယ္သမားေတြ လယ္ယာေျမဆံးု ရွံဳးေနၾကရတာကို ထိနး္ သိမး္ ႀကီးၾကပ္ေပးဖို့၊ လယ္သမားေတြရဲ့
လယ္ယာေျမေတြကို ကုမၸဏီေတြက သိမ္းယူခြင့္မရွိေစေရးအဆိုကို တနလၤာေန့က ျပုလုပတ
္ ဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးက ပယ္ခ်လိုက္ပါတယ္။
ရန္ကုန္တင
ို ္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဆြေအာင္က ဒဂံုၿမို့သစ္ ၿမို့နယ္ သံးု ခုအတြင္းမွာ လယ္သမားေတြရဲ့ လယ္ေတြကို ကုမၸဏီေတြက
သိမး္ ယူထားတဲ့အေပၚ ျပန္လည္ ႀကီးၾကပ္သံုးသပ္ေပးဖို့ တင္ျပခဲ့တဲ့အဆိက
ု ို လယ္ဆည္ ဒု- ဝန္ႀကီး ဦးခင္ေဇာ္က ျပန္လည္ရွငး္ လင္း ေဆြးေနြးခဲ့ပါတယ္။
လယ္ဆည္ ဒု-ဝန္ႀကီးရဲ့ ရွငး္ လင္းတင္ျပခ်က္ေတြအရ လယ္ယာေျမေတြဟာ ၿမို့ျပဖြံ့ၿဖိးု ေရးအတြက္ လယ္ယာေျမ နိုငင
္ ံပိုင္ျပုလုပ္ေရး ဥပေဒအရ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာကတည္းက သိမး္ ခဲ့တဲ့ လယ္ေတြျဖစ္ၿပီး ၿမို့ျပဖြံ့ၿဖိုးေရး မလုပ္နင
ို ္လို့ ကုမၸဏီ ၁၆ ခုကေန အထူး လယ္ယာစိက
ု ္ပ်ိဳးေရးဇုန္ေတြလုပ္တဲ့ ကိစလ
ၥ ည္းျဖစ္တယ္။ ဒါ
ေၾကာင့္ လယ္ယာလုပ္ပိုငခ
္ ြင့္ ဆံးု ရွံဳးျခင္းကိစန
ၥ ဲ့ မဆိုငဘ
္ ူးဆိုၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။
ဒဂံုၿမို့သစ္ သံးု ၿမို့နယ္တြင္းက လယ္ဧကေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ကို ၿမို့ျပဖြံ့ၿဖိးု ေရး ျပုလုပဖ
္ ို့ဆိုၿပီး ၁၉၈၉ ခုႏွစက
္ သိမ္းယူခဲ့တာပါ။ ၂၀၀၈ ခုႏွစမ
္ ွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး
အထူးဇုန္လုပဖ
္ ို့အတြက္ ကုမဏ
ၸ ီ ၁၆ ခုကို လယ္ဧကတေသာင္းေလာက္ လုပက
္ ြက္ခ်ထားေပးခဲ့တာပါ။
အခုေတာ့ လႊတ္ေတာ္က ဒီကိစဟ
ၥ ာ လယ္သိမ္းတဲ့ကိစၥမဟုတ္ဘးူ ဆိုၿပီး ပယ္ခ်လိုကပ
္ ါတယ္။
ဒဂံုၿမို့သစ္ေန လယ္သမ
ိ ္းခံရတဲ့ လယ္သမားေတြအေရး လိုက္လံ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ေရွ့ေန ကိုဖးို ျဖဴကေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ လိမ္လည္
ေနတယ္လို့ တံု့ျပန္ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။
ေရွ့ေန ကိုဖးို ျဖဴကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္။
မေန့က လႊတ္ေတာ္မွာ လယ္ဆည္ ဒုဝန္ႀကီးက ဒဂံုၿမို့သစ္ သံုးၿမို့နယ္မွာ သိမ္းထားတဲ့ လယ္ေတြက ရန္ကုနတ
္ ိုင္း ေဒသႀကီးကလည္း ေလ်ာ္ေၾကးေတြေပးၿပီးၿပီ။
ဒီလယ္ေတြက စီမံကန
ိ ္းဝင္ လယ္ေတြေပါ့။ ကုမဏ
ၸ ီေတြက လုပတ
္ ဲ့သူလည္းရွတ
ိ ယ္၊ မလုပတ
္ ဲ့သူလည္းရွတ
ိ ယ္။ ဒီကိစၥနဲ့ပတ္သက္ၿပီး ျပန္ေပးဖို့အေၾကာင္းမရွဘ
ိ ူးလို့
ေျပာလိက
ု ္ၿပီ။ အဲဒါနဲ့ပတ္သက္ၿပီး ကိုဖးို ျဖဴတို့ လယ္သမားအေရး လုပတ
္ ဲ့သူေတြအေနနဲ့ ဘယ္လိုျမင္လဲ။
ေရွ့ေနကိုဖးို ျဖဴ
“ပထမဆံုးေျပာခ်င္တာေတာ့ တစ္အခ်က္က တရားမ်ွတမႈ လံးု ဝကင္းမဲ့ေနတယ္လို့ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒုတိယတခ်က္ကေတာ့ ဥပေဒနဲ့ လံးု ဝညီညြတ္ျခင္းမရွိပါဘူးလို့
ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ အေၾကာင္းအခ်င္းအရာ တင္ျပခ်က္ေတြက မမွနက
္ န္ပါဘူးလို့ က်ေနာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အဲေတာ့ ပထမဆံုးအခ်က္အေနနဲ့
က်ေနာ္ေျပာခ်င္တယ္။
“တရားမ်ွတမႈ လံုးဝမရွိဘးူ ဆိတ
ု ာက အစိုးရၿမို့ျပအိမ္ရာ၊ အစိုးရရံုးစိက
ု ္ရာေနရာမွာ ၿမို့ျပအိမ္ရာျပုလပ
ု ္ဖို့အတြက္ ဒီလယ္ေျမေတြကို (လန- ၃၉) နိုင္ငပ
ံ ိုင္ျပုလပ
ု ္တဲ့ ဥပ
ေဒ ၃၉ အရ ဒါေတြကို သတ္မတ
ွ ္လိုကတ
္ ာ။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ဒီေပၚမွာေဆာက္လုပ္မယ့္ဟာကို ေနျပည္ေတာ္မွာပဲ ေဆာက္လုပ္ျဖစ္သြားတယ္။ ဒီလယ္ေျမ
ေတြဟာ လန-၃၉ လုပ္ထားတယ္ဆတ
ို ဲ့ ေနရာေတြဟာ တစ္အခ်က္ ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားေတြ စိက
ု ္ပ်ိဳးေနတဲ့ေနရာေတြျဖစ္တယ္။ အဲေတာ့ တကယ္တမ္း အစိုးရ
အိမ္ရာလုပ္မွာလည္း မဟုတ္ဘဲနဲ့ လုပဖ
္ ို့အတြက္လည္း အစီအစဉ္မရွိေတာ့ဘူးမွန္း သိလ်က္နဲ့ ဒါႀကီးကို အိုးအိမ္က ဆက္ယူထားတယ္။ ေနာက္တခါ ယခင္တိုင္းမႉး
ကေန ဆက္လက္ယူထားၿပီးေတာ့ ဒါကိုနိုင္ငံေတာ္က စိက
ု ္ပ်ိဳးေရးစီမံကိနး္ ေနရာလုပ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီကိုေပးလိုက္ပါတယ္ဆတ
ို ာ ေတာင္သူေတြလက္ငုပလ
္ ုပ္
ေနမွန္းကို သိလ်က္နဲ့ ကုမၸဏီေတြလုပခ
္ ြင့္ရေအာင္ လုပ္ေပးလိုက္တာကေတာ့ မ်ွတမႈလးံု ဝမရွပ
ိ ါဘူး။
“ဒုတယ
ိ အခ်က္ကေတာ့ ဥပေဒနဲ့လးံု ဝ မညီညြတ္တဲ့ကိစက
ၥ ို ေျပာပါမယ္။ မူလေတာင္သူေတြဆီက ပဋိညာဉ္ခံၿပီး၊ အာမခံၿပီး ေနာက္ၿပီးေတာ့ စာခ်ုပ္စာတမ္းနဲ့မဟုတ္
ေတာင္ စာခ်ုပ္စာတမ္းဥပေဒအရ အာဏာသက္ဝင္သကဲ့သို့ ပဋိညာဉ္ဥပေဒအရ အာဏာသက္ဝင္သကဲ့သို့ ကမ္းလွမ္းခ်က္ေတြရတ
ွိ ယ္။ အဲဒါက အက်ိဳး
တူလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ကမ္းလွမ္းခ်က္ေတြရတ
ွိ ယ္။ တေယာက္နဲ့တေယာက္ အတူတူ လုပ္ၾကမယ္။ လိုအပ္တဲ့ စြမး္ အားစုေတြကုမၸဏက
ီ ျဖည့္ေပးမယ္။
ေတာင္သူလယ္သမားေတြက အက်ိဳးေတြကို ခံစားရမယ္ဆိုတာမ်ိဳးကို ပဋိညာဉ္လုပ္ၿပီး ဒီလပ
ို ဋိညာဉ္ကမ္းလွမး္ ခ်က္ကို သေဘာတူလို့သာလ်ွင္
ေတာင္သူလယ္သမားေတြကလည္း သေဘာတူခဲ့ၿပီး တဲေတြဖယ္ေပးတယ္၊ ေရႊ့ေပးတယ္။ အတူတူ တကယ္လုပလ
္ ည္းလုပ္ေရာ ရွံဳးတယ္ဆိုၿပီေတာ့ ေတာင္သက
ူ ို
မျဖစ္စေလာက္ေငြေၾကးေလးေပးၿပီး ႏွငထ
္ ုတ္လက
ို ္တယ္။ ဒါကေတာ့ ဥပေဒနဲ့လးံု ဝမညီညြတ္တဲ့ကိစၥ။
“တတိယ တခ်က္ကေတာ့ အခ်က္အလက္လႊဲမွားတာေတြ။ ဘယ္ကမ
ု ၸဏီမွ အျပည့္မစိုက္နင
ို ္ဘူး။ ဘယ္ကုမၸဏီမလ
ွ ည္း စပါးတင္းေတြကို ေတာင္သလ
ူ ယ္သမား
ေတြ ထြက္သလိုထြက္ေအာင္ စိက
ု ္ပ်ိဳးနိုငတ
္ ာမ်ိဳးကိလ
ု ည္း မလုပ္နိုငဘ
္ ူး။ တကယ့္နည္းပညာေတြလည္း ေရာက္လာတာမ်ိဳး မရွိသလို တကယ့္စိုကပ
္ ်ိဳးတဲ့
အတတ္ပညာနဲ့ ပတ္သက္လို့လည္း ဘာမွမရွဘ
ိ ူး။ ကုမဏ
ၸ ီေတြေရာက္လာတဲ့အတြက္ လယ္ယာေျမေတြဟာ ဓာတုဓာတ္ေျမဩဇာ သံုးလို့ လယ္ေျမပ်က္စီးတာပဲ
ရွိတယ္။ ေတာင္သူေတြထမင္းငတ္သြားတယ္။ အလုပလ
္ က္မဲ့ေတြျဖစ္သြားတယ္။ လယ္ငွားလုပ္သားေတြ အလုပ္လက္မဲ့ေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။ မိသားစုေတြ ဘဝ
ေတြဒက
ု ၡေရာက္ကုန္တယ္။ ဖြံ့ၿဖိုးလာတယ္။ တိုးတက္လာတယ္ဆတ
ို ဲ့ လယ္ဆည္ဒုဝန္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္မွာ ေျဖရွင္းသြားတဲ့အခ်က္ဟာ မွားယြင္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
မို့လို့ ျပည္သတ
ူ ရပ္လံုးကို က်ေနာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားထု တရပ္လံုးကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနေတြက လႊတ္ေတာ္မွာ လိမ္လည္ေနတယ္။

က်ေနာ္တို့ျပည္သူေတြက သတင္းစာေတြကေန အညံ့ခံေနလို့မရဘူး။ ကိယ
ု ့္အားကိုယ္ကးို ၿပီးေတာ့ ဝိုငး္ ခ်ရေတာ့မယ္၊ ကိုယ့္ဟာကို ႀကိုးစားရေတာ့မယ္။ ရုနး္ ကန္ရ
ေတာ့မယ္။ ကိယ
ု ့္ကံၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးရေတာ့မယ့္အခ်ိန္ကို ေရာက္ေနၿပီလို့ က်ေနာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။”
သူတို့ရဲ့ေျဖရွငး္ ခ်က္ထဲမွာဘာပါသလဲဆိုေတာ့ လယ္သမားေတြအတြကလ
္ ည္း လယ္ယာေျမနဲ့ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းဖို့ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေနပါတယ္ေပါ့။ ဒီ
ေတာင္သူလယ္သမား အက်ိဳးအတြက္ တကယ္ရွိသင့္တဲ့ လယ္ယာေျမဥပေဒေတြက ဘယ္လမ
ို ်ိဳး အခုခ်ိန္မွာ ရွိေနသင့္ၿပီဆိုတာလဲ ေျပာျပေပးပါဦး။
“ေတာင္သူလယ္သမားေတြမွာ ဥပေဒမဲ့လယ္ယာလက္လြတ္ ဆံုးရွံဳးေနရတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွငး္ ေပးနိုင္မယ့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရလည္း ေျဖရွငး္
ရမယ္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ လုပ္ထးံု လုပန
္ ည္းေတြကို ျပ႒ာန္းေပးနိင
ု ္တဲ့ အေျခအေနေပၚေပါက္ဖို့ လိုအပ္ေနပါတယ္။”
ကိုဖးို ျဖဴက လယ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့သူဆိုေတာ့ လယ္သမားေတြနဲ့ ပတ္သက္ၿပီး အဲဒီကိစၥကို ဆက္ၿပီးဘယ္လိုေဆာင္ရြကသ
္ ြားမလဲ။ ဘယ္လရ
ို င္ဆင
ို ္
ေျဖရွငး္ သြားမယ္ဆတ
ို ာကို ေျပာျပေပးပါခင္ဗ်။
“ကုမၸဏီေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ျမန္မာနိုင္ငမ
ံ ွာ ရွိပါတယ္။ အာဏာပိုင္နဲ့ လက္ဝါးရိုက္ၿပီးေတာ့ ေတာင္သူေတြဆီကေန ဥပေဒမဲ့ တရားလက္လြတ္ ဒီလိုသိမး္ ယူတဲ့
ကုမၸဏီေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာရွိတယ္။ ျမန္မာနိုငင
္ ံတဝွမ္းလံးု ခံစားေနၾကရတယ္။ ေျပာေတာ့ စက္မႈေဒသဖြံ့ၿဖိုးေရး ဆိုတဲ့ကိစမ
ၥ ်ိဳးကို ေျပာတယ္။ တကယ္တမ္း ဥပေဒ
ေတြလည္းဖြံ့ၿဖိုးတာမဟုတဘ
္ ူး။ စက္မႈေတြလည္း ဖြံ့ၿဖိးု တာမဟုတ္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတြ ၾကံုေတြ႕ေနရတယ္။ လယ္ယာေျမေတြကို ဥပေဒမဲ့ လက္လတ
ြ ္ဆံုးရွံဳးျခင္း
ေတြ မျဖစ္ေပၚရေအာင္ မူဝါဒအရကို ျပည္ေထာင္စလ
ု ႊတ္ေတာ္ကေန အကာအကြယ္ေပးနိုငတ
္ ဲ့ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ မူအရကို ကာကြယ္
ေပးလာနိုင္ေအာင္ က်ေနာ္တို့ ဆက္လက္ႀကိုးစားရပါဦးမယ္။ ႀကိးု စားမွသာလ်ွင္ နိင
ု ္ငံတဝန္းလံုးမွာရွတ
ိ ဲ့ ျပည္သူတရပ္လံုး။ ေတာင္သူလယ္သမားထုတရပ္လံုးကို
အကာအကြယ္ေပးနိင
ု ္မွာျဖစ္ပါတယ္။”
http://burmese.dvb.no
အစိုးရတပ္မ်ား ဆြဲမိုငး္ ျဖင့္ အဆက္မျပတ္ တိုက္ခက
ို ္ခံရ
Submitted by admin on Tuesday, 25 October 2011-ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ရက္။ ေစာခါးစူးညား (ေကအိုင္စီ)
ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ တံတားက်ဳိးရြာအနီးတြင္ လႈပ္ရွားေနသည့္ ျမန္မာအစိုးရတပ္ စကခ(၁၂)လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းကို ယမန္ေန႔
ေန႔လည္အခ်ိန္တြင္ ကရင္ပူးေပါင္းတပ္မ်ားက ဆြဲမိုင္းျဖင့္ တိုကခ
္ ိုက္ခဲ့ရာ ၄ဦးက်ဆံုးကာ ၇ဦး ဒဏ္ရရွိခဲ့ သည္။
အဆိုပါ တိက
ု ္ခိုက္မက
ႈ ို တိးု တက္ေသာဗုဒဘ
ၶ ာသာ ကရင္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ -DKBA ကလို႔ထူး၀ါးဗ်ဴဟာႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိး သားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္-KNLA
ပူးေပါင္းတပ္မ်ားက ေျပာက္က်ားစစ္ျဖင့္ သြားေရာက္တိုက္ခက
ို ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု DKBA ၏ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ ဗိုလမ
္ ႉးေစာလိုးလိက
ု ေျပာသည္။
၎က “က်ေနာ္တို႔ ပူးေပါင္းတပ္ဘက္က သူတို႔(အစိုးရတပ္)ကို ႐ုတတ
္ ရက္ ဆြဲမိုင္းနဲ႔ ၀င္တက
ို ္လို႔ အထိနာတာ။ ေသနတ္ က်ည္ သိပ္အကုန္မခံဘူး။ ဆြဲၿပီး
တစ္ေအာင့္ ခံပစ္ ေနာက္ဆုတတ
္ ာပဲ။ က်ေနာ္တို႔ဘက္က အထိအခိုက္ မရွဘ
ိ ူး။”ဟု ေကအိုင္ စီသို႔ ေျပာသည္။
ယခုတိုက္ခက
ို ္မႈ ျဖစ္ပြားသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ေနရာသည္ က်ဳံဒိုးသို႔သြားရန္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕မွအထြက္ လမ္းေၾကာတစ္ေနရာ တြင္ တည္ရွိသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကခ်င္လြတေ
္ ျမာက္ေရးတပ္မေတာ္-KIA ကို ျမန္မာအစိုးရတပ္က ထိုးစစ္ဆင္ေနခ်ိနတ
္ ြင္ ကရင္ပူးေပါင္း တပ္မ်ားလည္း
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အစိးု ရတပ္ကို အဆက္မျပတ္ တိက
ု ္ခိုကေ
္ နေၾကာင္းလည္း DKBA က ေျပာသည္။
ယခုလအတြင္း အစိုးရတပ္ႏင
ွ ့္ ကရင္ပူးေပါင္းတပ္တို႔ၾကား တိက
ု ္ပြဲမ်ားမွာ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ဆသ
ို လို ျဖစ္ပြားေနသလို ယမန္ေန႔ က ျမ၀တီၿမိဳ႕၊ အမွတ္ -၄ ရပ္ကက
ြ ္ရွိ
ႀကံ့ခိုငေ
္ ရး႐ံုးေရွ႕တြင္ ဗံုးတလံးု ေပါက္ကြဲခဲ့ရာ သံဃာတစ္ပါး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
ဘိနး္ စိုကပ
္ ်ဳိးမႈ မ်ားလာေၾကာင္း ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးေထာက္ျပ
Submitted by admin on Tuesday, 25 October 2011-ဘိနး္ စိုကပ
္ ်ဳိးမႈ မ်ားလာေၾကာင္း ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးေထာက္ျပ
ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ရက္။ ေစာခါးစူးညား (ေကအိုင္စီ)
ျမန္မာႏိုငင
္ ံ သွ်မ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဘိနး္ စိုကပ
္ ်ဳိးမႈမ်ားလာသည္ကို ေထာက္ျပသည့္အေနျဖင့္ ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအ စည္းအ႐ံးု (PWO)မွ
“အဆိပ္သင္ေ
့ နဆဲ”အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာတေစာင္ကို ယေန႔ ထုတ္ျပန္လိုကသ
္ ည္။
၎အစီရင္ခံစာအရ သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပိုငး္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြငး္ ရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၁၅ရြာသည္ ၂ႏွစတ
္ ာကာလအတြငး္ ဘိနး္ စိုကပ
္ ်ဳိးမႈ တိးု ပြားလာၿပီး
ထိုအထဲတြင္ ၁၂ရြာမွာ ယခင္က ဘိနး္ စိက
ု ္ပ်ဳိးမႈ မရွိခဲ့သည့္ ရြာမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

PWO ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေလြးေႏြေႏွာင္း “သွ်မ္းျပည္မွာ ဘိန္းစိက
ု ္ပ်ဳိးမႈ နယ္ေျမထဲက တခုကိုပဲ က်မတို႔ စစ္တမ္း ေကာက္ယူ ေဖာ္ျပတာ ျဖစ္တယ္။
က်န္တဲ့ အျခားၿမိဳ႕နယ္ေတြလည္း ဘိန္းစိက
ု ္ပ်ဳိးတာ နမ့္ခမ္းထက္ေတာ့ မနည္းဘူး။”ဟု ေက အိုင္စသ
ီ ို႔ ေျပာသည္။
သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပိုငး္ ရွိ နမ္ခ
့ မ္း၊ မန္တုန္၊ ကြတခ
္ ိုင္၊ ေက်ာက္မဲႏွင့္ တာမိးု ညဲၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္အတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ယခင္ထက္ ပိုမ်ားလာေၾကာင္း PWO
၏ အစီရင္ခံစာ၌ ထည့္သြငး္ ထားသည္။ ၎အျပင္ ေဒသခံအမ်ားစုမွာ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ ၀င္ေငြပိုရရန္ ဘိနး္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕မွာ
စီးပြားျဖစ္ စိုကပ
္ ်ဳိးေနၾကေၾကာင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးရာ ေဒသမွ ရြာသားတစ္ဦးကို ကိုးကား၍ PWO က ဆိုသည္။
အဆိုပါ ဘိနး္ စိုကပ
္ ်ဳိးမႈ အမ်ားဆံးု ေဒသမွာ လႊတေ
္ တာ္အမတ္ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ျမင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရာေဒသ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ပန္းေဆး နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး ထိုနယ္ေျမတြင္ ၂၀၀၉၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဘိနး္ စိုက္ရာသီတြင္ ဘိန္းဧက တစ္ေထာင္ရရ
ွိ ာမွ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ခုႏွစတ
္ ြင္ ဧက ၁,၄၀၀ အထိ တစ္ဟုနထ
္ ိုး တိးု ပြားလာသည္ဟု PWO က
ေထာက္ျပထားသည္။
ျပည္ေထာင္စု ႀကံခ
့ ိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ-USDP အဖြဲ႕၀င္တဦးျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္ျမင့္က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ တိုငခ
္ င္ မဲဆြယစ
္ ည္း႐ံုးခဲ့ရာတြင္
၎အား မဲထည့္သူမ်ားကို ဘိန္းစိုက္ခြင့္ ၅ႏွစ္ေပးမည္ဟု ကတိေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္း ထိုအစီ ရင္ခံစာက ဆိုသည္။
Photo-KIC (PWO မွ ေလြးေႏြေႏွာင္းက ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈကို ရွင္းျပေနစဥ္)
ထို႔အျပင္ ၂၀၀၈-၀၉ခုႏွစ္တြင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဘိနး္ စိုကပ
္ ်ဳိးသည့္ ေက်းရြာ ၁၅ရြာ၏ ဘိန္းစိက
ု ္ပ်ဳိးမႈသည္ ၆၁၇ ဟတ္ တာရွရ
ိ ာမွ ၂၀၁၀-၁၁ခုႏွစ္တြင္
၁,၁၀၉ဟတ္တာအထိ ႏွစဆ
္ တိးု လာခဲ့သည္ႏွင့္အမွ် ၂ႏွစ္အတြင္း ဘိန္းသံးု စြဲသူ ၂ဆ မ်ားျပား လာခဲ့ရာ အမ်ားစုမွာ အသက္ ၁၅ႏွစ္အထက္ အမ်ဳိးသားျဖစ္ၿပီး
အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ႕လည္း ပါ၀င္သည္ဟု PWO က ေျပာသည္။
“ဘိနး္ သံးု စြဲတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကေတာ့ သူတို႔ မိဘက သံုးစြဲတာကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ သံုးလာၾကတာ မ်ားတယ္။ ဘယ္ေလာက္ ရာခိုင္ႏန
ႈ ္းရွလ
ိ ဲဆိုေတာ့
(စစ္တမ္း)မေကာက္ရေသးဘူး။”ဟု ေလြးေႏြေႏွာင္းက ရွင္းျပသည္။
ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈဆင
ို ္ရာ႐ံုး-UNODC ၏ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ စစ္တမ္းအရ သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပိုငး္ ရွိ ဘိန္းသံးု စြဲ မႈႏႈနး္ မွာ ၁.၂ရာခိုင္ႏႈနး္ ရွိေၾကာင္း
ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ျမန္မာႏိုငင
္ ံတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အထိေရာက္ဆံုး နည္းလမ္းမွာ လက္ရွိ အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္
တႏိင
ု ္ငံလးံု အတိုင္းအတာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲ၍ သံုးပြငဆ
့္ ိုင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ျပဳလုပ္မွသာ ျဖစ္မည္ ဟု PWO က အႀကံျပဳထားသည္။
ထုိငး္ -ျမန္မာနယ္စပ္ အေျခစိက
ု ္ PWO သည္ သွ်မ္းျပည္နယ္အတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၀၆ႏွင့္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ “အဆိပ္သင့္ပန္းမ်ား”ႏွင့္
“အဆိပ္သင္ေ
့ တာင္တန္းမ်ား”အမည္ရွိ အစီရင္ခစ
ံ ာႏွစ္အုပ္ကို ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။
ဖမ္းဆီးခံရသည့္ KNLA ေဆးမႉး ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္
Submitted by admin on Tuesday, 25 October 2011-ေအာက္တုိဘာလ ၂၅ရက္။ ေစာသိန္းျမင့္(ေကအုိင္စီ)
ၿပီးခဲသ
့ ည့္အပတ္က ထုိငး္ -ျမန္မာနယ္စပ္ လႈိင္းဘဲြၿမိဳ႕နယ္ ေသာင္ရင္းျမစ္တြင္ အစုိးရစစ္တပ္ႏင
ွ ့္ BGF တပ္ဖဲြ႕တုိ႔၏ ဖမ္းဆီးမႈ ကို ခံခဲ့ရသည့္ KNLA ေဆးမႉးမွာ
ယမန္ေန႔က ထြက္ေျပးလြတေ
္ ျမာက္လာသည္ဟု KNLA က ေျပာသည္။
ၿပီးခဲသ
့ ည့္ ေအာက္တဘ
ုိ ာလ ၁၈ရက္ေန႔မနက္က မဲ့သေ၀ါဂြင္ရွိ အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ BGF တပ္တို႔ ထုိငး္ ဘက္ျခမ္းကူးကာ ေသာင္ရင္းျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းရွိ KNLA
တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္ခ်ိန္ ျမစ္အတြငး္ ပုိက္ေထာင္ေနသည့္ ၎ေဆးမႉး ေစာေစးလယ္ထးူ ၃၇ႏွစ္အား ဖမ္းဆီးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေစာေစးလယ္ထးူ ၏ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက “သူက
႔ ို သတ္ပစ္ဖုိ႔အတြက္ ဗမာစစ္တပ္က ေျပာဆုိေနသံကို သူ ၾကားမိသြားလုိ႔ ေနာက္ေန႔မနက္ေစာေစာမွာ
ကိယ
ု ္လြတ္႐န
ု ္းၿပီး ထြက္ေျပးလြတေ
္ ျမာက္သြားတာပါ။ သူေျပးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဗမာစစ္သားေတြက ေနာက္ကေန ေသနတ္နဲ႔ လုိကပ
္ စ္ေသးတယ္လို႔ ေျပာတယ္။”ဟု
ဆိသ
ု ည္။
ထုသ
ိ ုိ႔ထြက္ေျပးလာရာ ေတာလမ္းတေနရာတြင္ ေထာင္ထားသည့္ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းတစ္လးုံ ကို နင္းမိကာ ညာဘက္ေျခဖေနာင့္မွာ အနည္းငယ္ ပြနး္ ပဲ့ဒဏ္ရာ
ရရွိခသ
ဲ့ ည္ဟု သိရသည္။
အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ BGF ပူးေပါင္းတပ္ဖဲြ႕သည္ ေစာေစးလယ္ထးူ အား ဖမ္းဆီးခဲ့စဥ္က ထုိးႀကိတ္၊ ႐ုိက္ႏက
ွ ္ကာ စစ္ေဆးေမးျမန္း ခဲ့သည္ဟု ၎အား

ကိယ
ု ္တုိငသ
္ ြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သတ
ူ စ္ဥးီ က “သူဥ
႔ ီးေခါင္းေနာက္ေစ့ကို ေသနတ္ဒင္နဲ႔ အထုခရ
ံ တယ္။ ေနာက္ၿပီး သူလ
႔ က္ႏွစဖ
္ က္ကို လက္ျပန္ႀကိဳးတုတ္ထားေတာ့
လက္ႏွစ္ဖက္က ႀကိဳးခ်ည္ရာေတြ အခုထိ ထင္းထင္းႀကီးပဲ ေပၚ ေနတယ္။”ဟု ေျပာသည္။
အစုိးရစစ္တပ္က ၎တုိ႔ ဖမ္းဆီးရမိေသာ စစ္သပ
ုံ႔ န္းမ်ားကို ယင္းသို႔ ၫႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငတ
ံ ကာ စစ္သုံ႔ပန္း ဥပေဒ ခ်ဳိးကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္သည္ဟု
ေကအဲန္ယူ၏ ဒုဥကၠဌ ပဒိေ
ု ဒးဗစ္သကေဘာက ေ၀ဖန္ေျပာဆိုလက
ို ္သည္။
BGF မွ ရြာသားမ်ားအား အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ ေခၚယူခင
ုိ ္းေစ
Submitted by admin on Tuesday, 25 October 2011-BGF မွ ရြာသားမ်ားအား အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ ေခၚယူခင
ုိ ္းေစ
ေအာက္တုိဘာလ၂၅ရက္။ ေစာသိန္းျမင့္ (ေကအုိင္စီ)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ မဲ့ပလဲ့ဂြငတ
္ ြင္ အေျခခ်လႈပ္ရွားေနသည့္ နယ္ျခားေစာင္တ
့ ပ္ (BGF) တပ္ဖဲြ႕သည္ ၿပီးခဲ့သည့္အ ပတ္မွစ၍ ေဒသခံရြာသားမ်ားအား
အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ ေခၚယူခင
ုိ ္းေစလွ်က္ရွိေၾကာင္း ရြာခံလူထက
ု ေျပာဆိုေနၾကသည္။
ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္၊ မဲပ
့ လဲ့ဂြင္၊ ထီး၀ါပေလာႏွင့္ ေဟြ႕ရွမ္းၾကားရွိ ဇရပ္ျဖဴကုန္းစခန္းတြင္ အေျခခ်သည့္ BGF (၁၀၁၇)တပ္ရင္းမႉး ဗုလ
ိ ္မွဴးဒိဒက
ိ ယခုလ ၂၃ရက္ေန႔မွစ၍
ကယ့္ေ၀ၚေက်းရြာ ရြာသားမ်ားအား မသြားမေနရ စနစ္ျဖင့္ ေခၚယူခင
ုိ ္းေစေနျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ကယ့္ေ၀ၚရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။
အမည္မေဖာ္လုိသူ ၎ရြာသားက “၂၃ရက္ေန႔မွာ စသြားၿပီ။ ၅ရက္တစ္ခါ ခ်ိနး္ ရမယ္။ တေခါက္သြားရင္ အေယာက္ ၃၀၊ ေယာက်္ားေတြခ်ည္းပဲ။ မသြားမေနရ
အလွည့္က်စနစ္နဲ႔ ညအိပ္သြားရတယ္။ ဘာေတြ သြားလုပ္ရမလဲေတာ့ ဘယ္သူမွ တိတိ က်က် မသိၾကဘူး။”ဟု ေျပာသည္။
ယခုကဲ့သုိ႔ ေခၚယူခိုငး္ ေစမႈကို တစ္လၾကာ သတ္မွတထ
္ ားေသာ္လည္း မည္သည့္အလုပ္မ်ဳိး သြားလုပ္ရမည္ကို BGF တပ္ဖဲြ႕မွ ေျပာဆိုထားျခင္း မရွိသည့္အတြက္
ရြာသားမ်ားက ေၾကာက္လန္႔ေနၾကသည္။
သို႔ေသာ္ အလွည့္က်၍ မသြားသည့္ ရြာသားမ်ားကို အစုိးရစစ္တပ္ အကူအညီျဖင့္ ရြာတြငး္ သို႔ ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဗိုလမ
္ ွဴးဒိဒက

ၿခိမ္းေျခာက္ထားသည္ဟုလည္း အဆုိပါရြာသားက ဆက္ေျပာသည္။
ကယ့္ေ၀ၚရြာအနီး လႈပရ
္ ွားေနသည့္ ကရင္အမ်ဳိးသား လြတေ
္ ျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ KNLA တပ္ရင္း (၁၀၁)မွ ဒုေဆးမႉး ဆရာ ေလးက “BGF ေတြ
ေျပာတာကေတာ့ စခန္းေဆာက္၊ ထမင္းခ်က္၊ ေရခပ္၊ ထင္းေခြဖုိ႔ လုပ္အားေပး ေခၚတာပဲလုိ႔ ေျပာသံၾကား တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ သတင္းရတာကေတာ့ သူတုိ႔ေတြ
ထုးိ စစ္ဆင္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္။”ဟု ဆုိသည္။
ျမ၀တီၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ ၄မုိင္ခန္႔ ကြာေ၀းသည့္ မဲပ
့ လဲ့ဂြင္တြင္ ေပါေဘာခုိ၊ ပေနာကလဲခးီ ၊ ထီး၀ါပေလာ၊ ထီးေလာ္ေသ့၊ ေက်ာ္ခုိ၊ ကြီးေလး၊ ကယ့္ေ၀ၚႏွင့္ ထီးခ်ားရာ
ေက်းရြာမ်ား တည္ရွိၿပီး ကယ့္ေ၀ၚေက်းရြာၿပီးလွ်င္ က်န္ေက်းရြာမ်ားကို အလွည့္က် ဆက္ လက္ ေခၚယူခင
ုိ ္းေစသြားမည္ဟု သိရသည္။
Photo-KIC (နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕၀င္ ရဲေဘာ္ေလးမ်ား)
၎နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားသည္ ၿပီးခဲသ
့ ည့္ လအနည္းငယ္မွစ၍ ယခုအခ်ိနထ
္ ိ ၎တုိ႔စခန္းအနီးရွိ ထီး၀ါ့ပေလာရြာမွ ရြာသား ၅ဦးစီကိုလည္း ေန႔စဥ္
ေခၚယူခုိင္းေစလွ်က္ရွိသည္ဟု ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။
http://www.kicnews.org
စိတယ
္ ဥ္ေက်းမႈ ခၽြတ္ၿခံဳက် ဆင္းရဲေနေသာ စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးသည့္ တုိငး္ ျပည္
Tuesday, 25 October 2011 04:30 လွေရႊ
E-mail Print PDF
... ဒါေပမယ့္ တရုတ္အစိုးရ အပါအ၀င္ တရုတ္ အရင္းရွင္ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ အဓိက ဆက္ဆံေနရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံေတြ အတြက္ေတာ့ (moral
collapse) စိတ္ယဥ္ေက်းမႈ ခၽြတ္ၿခံဳက် ဆင္းရဲေနတဲ့ တရုတ္နဂါးႀကီးကို အထူး သတိထားစရာလို႔ ေတြးမိပါတယ္။
က်ေနာ္ ငယ္ငယ္က အေဖဟာ အိပ္ရာ၀င္ခါနီး ပုံျပင္ ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ အေဖေျပာတဲ့ ပုံျပင္ေတြထဲမွာ ဗုဒၶ၀င္ နိပါတ္ေတာ္ေတြ ပါသလို ဒ႑ာရီဆန္တဲ့
ပုံျပင္ေလးေတြလည္း ပါေလ့ ရွိပါတယ္။ ခုထိ မေမ့ႏိုင္ေသးတဲ့ ပုံျပင္တပုဒ္ ကေတာ့ “ေဂၚတူဂရိတ္ႏင
ို ္ငံ” ဆိတ
ု ဲ့ ဒ႑ာရီ ပုံျပင္ေလးတခုပါ။
ေဂၚတူကရိတ္ႏိုင္ငဆ
ံ ိုတာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အတြင္းမွာ တည္ရတ
ွိ ယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဘာသာတရား ကိုင္းရႈင
ိ ္းတဲ့ လူေတြ ေနထိုင္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္
ႏွစက
္ ာလ ၾကာလာတဲ့အခါ ဘာသာတရား ကိုငး္ ရႈိငး္ မႈ ေပ်ာက္သြားၿပီး စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္စီးသြားတဲ့ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သြားတယ္္။ ဘယ္အထိ ပ်က္စးီ သလဲဆိုရင္

ဘုရားေရွ႔မွာ အေပါ့အပါးႏွင့္ ဆီမီး ပူေဇာ္ ထားခဲ့ၿပီး မနက္မးို လင္းလို႔ သြားၾကည့္ရင္ မီးပူေဇာ္တဲ့ ဆီမီးခြကထ
္ ဲမွာ ေရႊေငြေတြ ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေရႊေငြေတြ
ရလိတ
ု ဲ့အတြက္ ႏိုင္ငသ
ံ ူ၊ ႏိုင္ငသ
ံ ား အကုန္လးုံ မီးပူေဇာ္ၾကတယ္၊ အဲဒီလို ကိုယက
္ ်ဳိးၾကည့္ၿပီး ဘာသာတရား ကိုင္းရႈိင္းမႈ ပ်က္လာတဲ့ အတြက္ နဂါးႀကီးက
ကၽြန္းရွိလူေတြကို ေရႏွစ္ သတ္ခဲ့တယ္ လို႔ဆပ
ို ါတယ္။ ပုံျပင္ရဲ့ ဆိလ
ု ုိခ်င္တဲ့ အႏွစသ
္ ာရ ကေတာ့ တိုငး္ သူျပည္သားေတြ ကိုယက
္ ်င့္တရား ပ်က္စးီ သြားတဲ့ အတြက္
တိုငး္ ျပည္ ပ်က္ရေၾကာင္းကို ပုံေဖၚလိပ
ု ုံ ရပါတယ္။
လူမက
ႈ ြက္ယက္ေပၚက လူသား ၄ ဒသမ ၄ သန္းရဲ႕ မွတခ
္ ်က္
ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ တရုတႏ
္ ိုင္ငံ ဖူရွန္ ၿမိဳ႕ေစ်းအတြငး္ မွာ လမ္းေလွ်ာက္ေနတဲ့ ၂ ႏွစ္ သမီးေလး ယူယ ူ ( Yue Yue) ကို ဗန္ကားတစီးက ရုတတ
္ ရက္
တိက
ု ္မိပါတယ္။ ကားတိုက္မိၿပီး ကေလး ေျမေပၚကို လဲက်သြားပါတယ္။ ကားဒရုိငဘ
္ ာလည္း ကား တိုကမ
္ ိတာကို သိတဲ့အတြက္ ရုတ္တရက္ ကားကို
ရပ္လိုက္ပါတယ္။ စကၠန္႔ပိုငး္ ေလာက္မွာ ကားဒရုိင္ဘာဟာ ကားေအာက္ကို ေရာက္ေနတဲ့ ကေလးကို ျမင္လ်က္နဲ႔ ေနာက္ဘးီ ႏွင့္ တက္နင္းသြားတာကို
ရုပ္ျမင္သံၾကား ထုတ္လင
ႊ ့္ခ်က္ေတြမွာ ျမင္လက
ို ္ရပါတယ္။
သိပမ
္ ၾကာခင္မွာပဲ ကုန္တင္ကား အေသးေလး တစ္စီးက ကေလးရဲ့ ေအာက္ပိုငး္ ကို တက္ႀကိတ္ သြားျပန္တယ္။ ၇ မိနစ္အတြင္း လူ ၁၈ ေယာက္ဟာ
ကားတိုက္ခရ
ံ ၿပီး တစာစာ ေအာ္ေနတဲ့ ကေလးအနား ျဖတ္သြားၾကပါတယ္။ ဘယ္သူမွ ကယ္မယ့္လူ မရွိဘးူ ။ ၁၉ ေယာက္ေျမာက္ အဖြားအုိ တဦးက ေအာ္ၿပီး
အကူအညီ ေတာင္းေပမယ့္ ဘယ္သူမွ ေပၚမလာဘဲ မိခင္ေပၚလာမွ သူသ
႔ မီးကို ခ်ီသြားပါတယ္။
တရုတ္လူမ်ိဳးေတြဆတ
ို ာ ကြန္ျဖဴးရွပ္ အေတြးအေခၚ လႊမး္ မိုးတဲ့ လူမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္ ၀ါဒအရ ဆိုရင္ ဒုကၡ ေရာက္ေနတဲ့ သူကို ကူညီျခင္း၊
ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖၚ အခ်င္းခ်င္းရိုင္းပင္း ကူညီျခင္းဟာ ဒီ၀ါဒရဲ႕ အႏွစသ
္ ာရပါ။ ဒါေပမယ့္ ေအာက္တဘ
ို ာ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အသက္ ၂ ႏွစ္အရြယ္
ကေလးငယ္ေလး ေသြးအိုင္ထဲ လူးလွိမ့္ေနတာကို ကယ္မယ့္သူ မရွိ ျဖစ္ေနတာကို ၾကည့္ၿပီး တရုတႏ
္ ိုင္ငံ အပါအ၀င္ ကမၻာတ၀ွမ္းက လူမေ
ႈ ဗဒပညာရွင္ေတြ၊
ျပည္သူေတြဟာ ဒီေန႔ တရုတ္လမ
ူ ်ိဳးေတြရဲ့ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာကို သုံးသပ္ေျပာဆိမ
ု ႈေတြ ကမၻာ့ မီဒီယာေတြမွာ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ပါတယ္။ Yue Yue ရဲ႕ ျဖစ္ရပ္ကို
ရုပသ
္ ံမွာ ထုတလ
္ ႊင့္ၿပီး ေဖ့စဘ
္ ုတ္ တခုမွာဆိုရင္ လူ ၄ ဒသမ ၄ သန္းေလာက္ ၀င္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကပါတယ္။ ၀င္ေရာက္ ေဆြးေႏြးသူ အမ်ားစုက တရုတ္
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ စီးပြားေရး တိးု တက္မႈႏွင့္အတူ “Moral Collapse” ကိယ
ု ္က်င့္ တရားဆိင
ု ္ရာ ခၽြတ္ၿခဳံက်တဲ့ တိင
ု ္းျပည္ျဖစ္ေနၿပီ လို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။
နာမည္ႀကီး သတင္းမဂၢဇင္း Caixin ကေတာ့ တရုတ္ရဲ႕ ႏိုငင
္ ံေရး ယဥ္ေက်းမႈကို ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္ ထားပါတယ္။
ကုယ
ိ ္က်င့္တရား ပ်က္စီးေနတဲ့ နဂါးႀကီးရဲ႕ အႏၱရာယ္ကို သတိထားၾက
ကုယ
ိ ္က်င့္တရား ပ်က္စီးေနတဲ့ နဂါးႀကီးရဲ႕ အႏၱရာယ္ကို သတိထားၾက
ကိယ
ု ္က်င့္တရားမရွတ
ိ ဲ့ နဂါးႀကီး အရွက္ရသြားတဲ့ လစ္ဗ်ားအေရး
စစ္ေအးေခတ္ ေနာက္ပိုငး္ တရုတ္ႏိုငင
္ ံရဲ႕ ႏိုင္ငတ
ံ ကာ ဆက္ဆံေရးမွာ မိမႏ
ိ ိုင္ငံရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြား တခုတည္းကိသ
ု ာ ၾကည့္တဲ့ ကိုယက
္ ်င့္တရား မရွိတဲ့ လမ္းစဥ္ကို
သုးံ လာတာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ ခု ေလာက္ ရွေ
ိ နပါၿပီ။ လတ္တေလာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ လစ္ဗ်ားအေရးကို ၾကည့္ပါ။ ၄၂ ႏွစ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ အာဏာရွင္ ကဒါဖီကို
ျပည္သူေတြြ ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္၊ ကုလသမဂၢမွ ေလယာဥ္ မပ်ံသန္းရဇုန္ သတ္မွတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ တရုတက
္ မသိသလိုနဲ႔ ၾကားေနခဲ့တယ္။
ကုလသမဂၢရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ေနတိးု က လစ္ဗ်ား ျပည္သူေတြကို ကာကြယ္ေတာ့ တရုတက
္ ကန္က
႔ ြက္ခဲ့ျပန္တယ္။
အေရးသာလာတဲ့ လစ္ဗ်ား အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေကာင္စီ NTC ကလည္း အနာဂတ္မွာ တရုတႏ
္ ွင့္ ရုရွားတို႔အတြက္ လစ္ဗ်ားမွာ ေနရာ မရွိဘးူ လို႔
ျပတ္ျပတ္သားသား တုံ႔ျပန္ခဲ့တယ္။ တရုတႏ
္ ိုင္ငဟ
ံ ာ လစ္ဗ်ားမွာ ေရနံ တူးေဖၚေရးလုပ္ငန္း၊ မီးရထားလမ္းႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံေတြမွာ ေဒၚလာ ၁၈
ဘီလီယံဖးို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ ထားပါတယ္။ ဒီလို ေျမာက္အာဖရိက ႏိုင္ငံငယ္ေလး တခုက ကမၻာ့ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ တခုကို ေျပာလိုက္တာဟာ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး
နယ္ပယ္မွာ အရွက္ရေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တရုတ္ရဲ႕ စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္ ၃ ရာခိုငႏ
္ ႈန္းေလာက္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနတဲ့ ေရနံသက
ို ္ႀကီး တခုကို လက္လြတ္ ဆုးံ ရႈံး
လိက
ု္ ္ရပါတယ္။
တရုတ္ႀကီး ဆီးရီးယား အေရးမွာ ၀င္ရႈပ္ၿပီ
တူနးီ ရွားမွ စတင္ခဲ့တဲ့ အာရပ္ လူထုအုံၾကြမႈဟာ ဆီးရီးယား ႏိင
ု ္ငံအထိ ျပန္႔ႏွံ႔ ေနပါတယ္။ အာဏာရွင္ အာဆတ္ကို သမၼတ ရာထူးက ဆင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုမႈေတြ
ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚ ေနပါတယ္။ အာဆတ္ကလည္း သူ႔ရာထူး တည္ၿမဲေရးအတြက္ လူထက
ု ို အျပတ္ေခ်မႈနး္ ေနပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္ေန႔ ကုလသမဂၢ
လုံျခဳံေရးေကာင္စီမွာ ဆီးရီးယား ႏိုငင
္ ံအတြင္း လူမဆန္စြာ သတ္ျဖတ္ေနမႈကို ျပစ္တင္ ရႈတ္ခ်ဖို႔ မဲခြဲ ဆုံးျဖတ္တဲ့ အခါမွာ တရုတ္ ႏွင့္ ရုရွား ႏွစ္ႏိုငင
္ ံတို႔က ဗီတိုမဲႏင
ွ ့္
ပယ္ခ်ခဲ့အတြက္ အဆို ရံႈးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ဆီးရီးယားျပည္သူ႔ အသက္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ဆုးံ ရႈံး လိုကရ
္ ပါၿပီ။
တရုတ္ႏွငရ
့္ ုရွား ႏိုငင
္ ံတဟ
ို႔ ာ လစ္ဗ်ားအေရးမွာ ႀကီးမားေသာ သခၤန္းစာ ရရွိလိုကပ
္ ါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ဒီလမ
ို ်ဳိး အခြင့္အလမ္း ဆုးံ ရႈးံ မႈ ရွိလာမွာကို ထိတလ
္ န္႔ေနတဲ့
သေဘာရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗီတိုမဲကို အသုးံ ျပဳၿပီး အာဏာရွင္ ဘာရွာအယ္လ္အာဆတ္ကို ကာကြယ္မႈ ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

ကိယ
ု ္က်င့္တရား မရွတ
ိ ဲ့ တရုတ္အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏမ
ီ ်ား
မိမိႏင
ို ္ငံ တခုတည္းရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ၾကည့္တဲ့ တရုတ္ႀကီးဟာ ႏိုငင
္ ံတကာ ဆက္ဆေ
ံ ရး နယ္ပယ္မွာသာ အရွက္ရေစတာ မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္က်ဳိးၾကည့္ စီးပြားေရး
လုပင
္ န္းရွင္ေတြ ေၾကာင့္လည္း တရုတ္ရဲ႕ ဂုဏသ
္ ိကၡာကို ထိခိုကေ
္ စခဲ့တာမ်ဳိး ရွိခဲ့ပါတယ္။ ႀကီးမားတဲ့ အရွက္ရေစမႈကေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစမ
္ ွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့
မယ္လမိနး္ ဓါတ္သတၱဳပါတဲ့ ႏိမ
ု႔ ႈန္႔ေတြကို ကမၻာတ
့ ၀ွမ္း ျဖန္႔ခ်ိမႈေၾကာင့္ အုတေ
္ အာ္ေသာင္းတင္း ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ကေလးငယ္ ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီကာ ေက်ာက္ကပ္
ထိခက
ို ္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ကေလးငယ္ ေျခာက္ဦးထက္ မနည္း ေသဆုံးခဲ့ရပါတယ္။
ဒီလို အေျခအေနေတြကို ၾကည့္ရင္ တရုတ္အစိုးရကသာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား တခုတည္းကို သာၾကည့္တာ မဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြမွာလည္း မိမိ
အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြနး္ ေရး အတြက္ ဆိုပါက လူ႔အသက္ေတြကို အဓိက မထားဘဲ “ဘယ္သူ ေသေသ ငေတမာရင္ ၿပီးေရာ” ဆိတ
ု ဲ့ လမ္းစဥ္ကို လိုက္ေနၾကပါတယ္။
ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ယာဥ္တိုက္မဟ
ႈ ာ သာမန္ရးုိ ရုးိ ျဖစ္စဥ္ မဟုတဘ
္ ဲ တရုတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တခုလးုံ မွာ ကိုယက
္ ်င့္ တရား ခၽြတ္ၿခဳံ
က်ေနတာကို ျပသလိုကတ
္ ာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမမယ္ ကေလးတဦး ေသလုေမ်ာပါး ျဖစ္ေနတဲ့ ျဖစ္ရပ္ကို ၇ မိနစ္အတြငး္ ျဖတ္သြားတဲ့ လူ ၁၈ ဦးက လ်စ္လ်ဴျပဳ
ခဲ့ၾကတာဟာ တရုတႏ
္ ိုင္ငံရဲ႕ ပကတိ အေျခအေန ျဖစ္တယ္လို႔ အခ်ဳိ႕ေသာ လူမစ
ႈ ိတ္ပညာရွင္ေတြက သုးံ သပ္ခဲ့ ၾကပါတယ္။
သတိထားေတာ့ ဖြံၿဖိဳးဆဲႏိုငင
္ ံေတြ
တရုတ္ျပည္တြင္း မီဒီယာေတြနဲ႔ ေဖ့စ္ဘတ
ု ္၊ တြစ္တာ လူမႈဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္ေတြ ကေန တရုတ္ႏိုငင
္ ံရဲ႕ စီးပြားေရး တိးု တက္မႈႏွင့္ ကိုယက
္ ်င့္တရား
ပ်က္စးီ မႈကို အႀကီးအက်ယ္ ထိးု ႏွကမ
္ ႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ၃၀၀ ေက်ာ္ဟာ ေအာက္တိုဘာ ၁၅
ရက္ေန႔ကေန ၁၈ ရက္ေန႔ထိ က်င္းပခဲ့တဲ့ အထူး အစည္းအေ၀းမွာ တရုတ္ရဲ႕ ပ်က္စးီ ယိယ
ု ြင္းေနတဲ့ ကိုယက
္ ်င့္တရားဆိုငရ
္ ာကို ေဆြးေႏြး ခဲဖ
့ ြယ္ရွိပါတယ္။
တရုတ္လူမ်ိဳးေတြႏွင့္ တရုတ္အစိုးရရဲ႕ ကုယ
ိ ္က်င့္တရား ပ်က္စီးမႈက က်ေနာ္အေဖေျပာတဲ့ “ေဂၚတူကရိတ္” ႏိင
ု ္ငံလို ကမၻာ့လူဥးီ ေရ ေျခာက္ပုံတပုံ ရွိတဲ့ ႏိုငင
္ ံႀကီးရဲ႕
က်ဆုးံ ခန္းကို ျဖစ္ေစမွာေတာ့ မဟုတပ
္ ါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တရုတ္အစိုးရ အပါအ၀င္ တရုတ္ အရင္းရွင္ ကုမၸဏေ
ီ တြနဲ႔ အဓိက ဆက္ဆံေနရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အပါအ၀င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငေ
ံ တြ အတြက္ေတာ့ (moral collapse) စိတ္ယဥ္ေက်းမႈ ခၽြတ္ၿခံဳက် ဆင္းရဲေနတဲ့ တရုတ္နဂါးႀကီးကို အထူး သတိထားစရာလို႔
ေတြးမိပါတယ္။
လွေရႊ
ေတာင္ကိုရီးယား ေက်ာင္းသံးု စာအုပ္ေတြ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ ေျပာင္းမည္
Monday, 24 October 2011 02:06 ၀င္ထ
႔ န္း
E-mail Print PDF
ကမၻာ႔ပညာေရးစနစ္ အျမင္႔မားဆံုးႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ျဖစ္တဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားက သင္ရးို ညႊန္းတမ္း အားလံးု ကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ ျပဳလုပ္ေတာ႔မည့္အေၾကာင္း
ေၾကျငာလိက
ု ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ္မွာ ျပဌာန္းစာအုပ္အားလံုး ကြန္ပ်ဴတာ စခရင္ေပၚမွာပဲ ရွေ
ိ တာ႔မယ္လို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကျငာခဲ႔သည္။
ေတာင္ကိုရီးယား ပညာေရး၊ သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာ၀န္ႀကီး ဂ်ဴဟိုလီ က သင္ၾကားေရးစနစ္အားလံုးကို ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ အေပၚ အေျခခံမယ္႔ Smart Education အဆင္႔
ျမွင္႔တင္ဖို႔ မဟာဗ်ဴဟာေတြ ခ်ေနေၾကာင္း ဘီဘီစက
ီ ို ေျပာဆိုခဲ႔သည္။
ဒီစီမက
ံ ိန္းကို အခု ေႏြရာသီမွာ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာ ျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းသားေတြအားလံုး 'ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ေနရာက ျဖစ္ျဖစ္' သင္ယူေလ႔လာႏိုင္မယ္႔
၀ါယာလက္ ကြနယ
္ က္ဖြဲ႔စနစ္အေပၚ အေျခခံသြားမည့္အေၾကာင္း ေျပာခဲ႔သည္။ အင္ေဖာ္ေမးရွငး္ အေျခခံတဲ႔ ပညာေရးစနစ္မွာ ပီစီ၊ လက္ပ္ေတာ႔ပ္၊ တက္ဘလက္၊
အင္တာနက္ ခ်ိတ္ထားတဲ႔ တီဗီ စတဲ႔ ပစၥည္းေတြ ေက်ာင္းသားတိင
ု ္း အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။
စမတ္ပညာေရးစနစ္မွာ ေက်ာင္းသားအတြက္ လိုအပ္မယ္႔ အရည္အေသြးမွီ ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းမ်ားကို အစိုးရက ျပဌာန္းစာအုပ္ ေရာင္းေစ်းေလာက္နဲ႔ ခ်ၿပီး
ေရာင္းေပးသြားမယ္႔အေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုခဲ႔သည္။
"စမတ္ ပညာေရးစနစ္က စကၠဴျပဌာန္းစာအုပ္ေတြကို ဖယ္ရွားပစ္ေတာ႔မယ္။ အစဥ္အလာ အသံးု ျပဳခဲ႔တဲ႔ စာအုပ္ေတြကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ျပဌာန္းစာအုပ္အျဖစ္
ေျပာင္းလဲလိုကတ
္ ဲ႔အတြက္ ေက်ာင္းသားေတြ စာအုပ္သယ္ရတာ ေက်ာပိုးအိပထ
္ မ္းရတာ သက္သာသြားမယ္။ စာသင္ခန္းကေနေက်ာ္လြန္ၿပီး ကမၻာႀကီးကို
ရွာေဖြၾကည့္ႏိုင္ၾကလိမ္႔မယ္" လို႔ ၀န္ႀကီး မစၥတာလီက ေျပာခဲ႔ပါတယ္။
နည္းပညာ ကြ်မ္း၀င္ေနတဲ႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား
ေတာင္ကိုရီးယား စမတ္ပညာေရးရဲ႕ ရည္ရြယခ
္ ်က္တစ္ခုက ေက်းလက္ေဒသ ေက်ာင္းသားေတြ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိေစဖို႔ ျဖစ္သည္။ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ
အထူးျပဳသင္ၾကားေပးမယ႔္ ဆရာ ရွားပါးတဲ႔ ေက်းလက္ေဒသမွ ေက်ာင္းသားေတြ သူတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ဘာသာရပ္ေတြ ေရြးခ်ယ္လာႏိင
ု ္မည္။ အိမ္ကေန သင္ယဖ
ူ ို႔
ပိုမလ
ို ြယ္ကသ
ူ ြားမည္။ ပညာေရးဌာနေတြကလည္း လူငယ္ေတြအတြက္ အခမဲ႔ အဆင္႔ျမင္႔ နည္းပညာသင္တန္းေတြ ပံပ
႔ ိုးေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကမ
္ ွႈအဖြဲ႔ (OECD) ရဲ႕ စစ္တမ္းအရ၊ ကမၻာ႔အဖြံ႔ၿဖိဳးဆံးု ၁၆ ႏိင
ု ္ငံထဲမွာ ေတာင္ကိုရးီ ယားမွ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ လူငယ္ေတြက
ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ အကြ်မ္းက်င္ဆးံု ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆင္႔ျမင္႔ ပညာေရး၀ဘ္ဆိုဒစ
္ ာမ်က္ႏွာေတြကို အၾကည့္မ်ားမွႈ၊ အင္တာနက္
အင္ေဖာ္ေမးရွငး္ ေတြကို အက်ဳိးရွိရွိ အသံုးခ်ႏိုင္မွႈမွာ ေတာင္ကိုရးီ ယား ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြက သာလြန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
UNESCO အဖြဲ႔ကလည္း ေတာင္ကိုရးီ ယား အစိုးရက ICT နည္းပညာကို ပညာေရးမွာ စနစ္တက် အသံးု ခ်ႏိုငေ
္ ၾကာင္း ခ်ီးက်ဳးထားသည္။
အေမရိကန္ ထိတလ
္ န္႔
ယခု ေတာင္ကရ
ို ီးယားရဲ႕ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စမတ္ပညာေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ေၾကျငာခ်က္ကို အေမရိကန္ အစိုးရပိုငး္ က အံဩခဲ႔ရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၿပီးခဲ႔တဲ႔လကမွ
သမၼတ အိုဘားမားက အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အနာဂတ္ပညာေရးမွာ ဒီဂ်စ္တယ္ရဲ႕ အခန္းက႑ အေရးပါလာမယ္႔အေၾကာင္း ေျပာၿပီးရံု ရွိေသး၊ ယခု ေတာင္ကိုရးီ ယားက
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တစ္ႏင
ို ္ငံလးံု က ေက်ာင္းေတြမွာ စမတ္ပညာေရး စတင္မယ္လို႔ ေၾကျငာလိက
ု ္ျခင္း ေၾကာင္႔ပင္။
၀င္ထ
႔ န္း
Source: BBC
တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ေဆာ႔ဖပ
္ ါ၀ါ ရွာပံုေတာ္
Sunday, 23 October 2011 11:49 ၀င္ထ
႔ န္း
E-mail Print PDF
ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ကေန ၁၈ ရက္ေန႔အထိ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ၃၀၀ ေက်ာ္ ေပက်င္းၿမိဳ႕မွာ အစည္းအေ၀းလုပခ
္ ဲ႔ၾကသည္။
သူတို႔ အဓိက ေဆြးေႏြးတဲ႔ အေၾကာင္းက တရုတ္ျပည္ရဲ႕ 'ယဥ္ေက်းမွႈ ပါ၀ါအေပ်ာ႔' (cultural soft power) ကို ျမွင္႔တင္ႏိုင္မယ္႔ နည္းလမ္းေတြ ရွာဖို႔ ျဖစ္သည္။
တစ္နည္းအားျဖင္႔ တရုတ္ စီးပြားေရး တိုးတက္ႀကီးထြား လာေပမဲ႔၊ လူအခ်င္းခ်င္း ရိုငး္ ပင္းကူညီလိုမွႈ၊ စာရိတၱမ႑ိဳင္ ခြ်တ္ၿခံဳက်မွႈေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေပက်င္းမွာ အသက္ ႏွစ္ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမေလး ကားတိက
ု ္ခံရတဲ႔ျမင္ကြင္းကို ျဖတ္သြားျဖတ္လာ အားလံးု က ကိယ
ု ္နဲ႔မဆိုင္သလို အၾကင္နာမဲ႔စြာ
ေရွာင္ကြင္းသြားခဲ႔ၿပီး၊ ေနာက္ဆံုး အမွႈိက္ေကာက္သက
ူ ေဆးရံုပေ
ို႔ ပးခဲ႔ေပမဲ႔၊ ကေလး ေသဆံးု သြားခဲ႔ရသည္။ အဲဒီျဖစ္ရပ္အေပၚ ျပည္တြငး္ ျပည္ပ သတင္းစာေတြက
ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ၾကၿပီး၊ တရုတ္ လူထုရဲ႕ စိတဓ
္ ာတ္ ခြ်တ္ၿခံဳက်မွက
ႈ ို ပါတီ အစည္းအေ၀းမွာ အဓိက ေဆြးေႏြးရတဲ႔ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္လာသည္။
ေငြေၾကးနဲ႔ ရုပ၀
္ တၳဳမွလြဲၿပီး ဘာကိုမွ စိတ္မ၀င္စားတဲ႔ တရုတလ
္ ူထုအတြက္ က်င္႔၀တ္ပိုင္းဆို္င္ရာ ႏွႈနး္ စံတန္ဖိုးေတြ (moral soft power) ျပန္ရွာေဖြ ျမွင္႔တင္ဖုိ႔
လိုအပ္ေနၿပီ။ ယခု ပါတီ ဗဟိေ
ု ကာ္မတီက အေမရိကန္ ပညာရွင္ ဂ်ဳိးဇက္ အက္စ္ ႏိုငး္ (Joseph S. Nye) ေျပာတဲ႔ ေဆာ႔ဖ္ပါ၀ါကို တရုတ္မွာ အေရးေပၚ
တည္ေဆာက္ဖို႔ ဆံးု ျဖတ္ခဲ႔သည္။
လြန္ခတ
ဲ႔ ဲ႔ ႏွစ္ ၂၀ ကတည္းက ဂ်ဳိးဇက္ႏိုင္း က တိင
ု ္းျပည္တစ္ျပည္မွာ ေဆာ႔ဖပ
္ ါ၀ါဆိုတဲ႔ သံလိုကဓ
္ ာတ္စြမး္ အား အေရးႀကီးတဲ႔အေၾကာင္းကို ေျပာခဲသ
႔ ည္။
ႏိုင္ငတ
ံ စ္ႏင
ို ္ငံရဲ႕ ေအာင္ျမင္မွႈက လက္နက္ အင္အား၊ ဓနအင္အား ဆိတ
ု ဲ႔ ပါ၀ါအမာေတြေပၚမွာခ်ည္း မတည္။ အေျခခံဥပေဒ ခိင
ု ္ခံ႔မွႈ၊ လူအခ်င္းခ်င္း
ေလးစားတန္ဖးို ထားမွႈ၊ စာရိတၱမ႑ိဳင္ အားေကာင္းမွႈ စတဲ႔ ပါ၀ါ အေပ်ာ႔ေတြနဲ႔ ပါ၀ါအမာေတြ ေပါင္းစပ္မွသာ ျပည္တြင္းအင္အား ႀကံခိုငမ
္ ွႈနဲ႔ အျခားႏိုင္ငံေတြရဲ႕
အထင္ႀကီး ေလးစားခံရမွႈ ရမည္ဟု ဆိုခဲ႔သည္။
ပါတီ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ေတြက တရုတ္ စီးပြားေရး တိုးတက္မွႈ အရွိန္အဟုန္ ျမင္႔ေနေပမဲ႔၊ က်င္႔၀တ္နီတိ က်ဆင္းမွႈ အပါအ၀င္၊ ေဆာ႔ဖ္ပါ၀ါ ဖြံ႔ၿဖိဳးမွႈ
ေနာက္က်ခဲ႔တာကို ၀န္ခံေျပာဆိမ
ု ွႈေတြလည္း လုပ္ခသ
ဲ႔ ည္။
ဒါေပမဲ႔ တရုတရ
္ ဲ႕ ပင္ကိုယ္ ေဆာ႔ဖ္ပါ၀ါေတြက ဘာေတြလဲ၊ ဘယ္လိုျမွင္႔တင္မလဲဆိုတာေတာ႔ ယခုမွ ရွာပံေ
ု တာ္ဖြင္႔ (soul-searching) ၾကရဦးမည္ ျဖစ္သည္။
၀င္ထ
႔ န္း
Source: Reuters
Google မွာ Buzz ကုိ ပိတ္ပစ္ေတာ့မယ္
Sunday, 23 October 2011 07:57 ကိဘ
ု လိတ္
E-mail Print

Google mail မွာ Buzz ကို ပိတပ
္ စ္ေတာ့မယ္လို႔ သတင္းတစ္ပတ္ အနည္းငယ္က Google ဘေလာက္မွာ ေၾကျငာထားပါတယ္။ Google က Code Search
(Open-source ကုဒမ
္ ်ား ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္) နဲ႔ jaiku လို႔ေခၚတဲ့ twitter ကဲသို႔ေသာ microblogging ဆားဗစ္ စသည္ေတြကုိ ၂၀၀၇ ခုႏွစက
္ တည္းက
စတင္ေပးခဲ့ပါတယ္။
Google Buzz ကိုေတာ့ ၂၀၁၀ ေဖေဖာ္၀ါရီလက စတင္ခဲ့ျပီး Gmail user ရဲ႕ status message ေတြကို အလိုအေလ်ွာက္ post တစ္ခုအေနနဲ႔ Buzz မွာ
တင္သြားႏိုင္ေအာင္လပ
ု ္ ထားတာျဖစ္ျပီး အဲဒီ post ကိုလည္း email ထဲက မိတေ
္ ဆြအားလံုး ဖတ္လို႔ ကြန္႔မန္ေ
႔ ပးလို႔ရေအာင္ လုပထ
္ ားတဲ့အတြက္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈ
အေတာ္မ်ားမ်ား ခံလိုကတ
္ ဲ့ feature တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္က သူ႔ဘေလာက္မွာ ေရးထားတာကေတာ့ Google buzz ဟာ လူအမ်ား မသိေစခ်င္တဲ့ သူမရဲ႕ အြန္လိုငး္ ေဆာင္ရြက္မွႈအခ်ိဳ႕ကို
သူမရည္းစားေဟာင္းနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းမ်ားစြာကုိ ဖြင့္ခ်လိက
ု ္သလိပ
ု ါပဲတဲ့။
Google Buzz က စတင္ဖြငလ
့္ ွစ္ခဲ႔ၿပီး ႏွစ္ရက္အတြင္းမွာပဲ Gmail အသံုးျပဳသူ နာမည္ႀကီး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ တိတ္တိတပ
္ ုန္း ဇာတ္လမ္းေတြက
ဟိးု ေလးတေက်ာ္ ျဖစ္ေစခဲ႔ပါတယ္။
Buzz ကုိ ပိတ္လက
ို ္ရင္ေတာ့ Buzz မွာ ပို႔စ္ေတြ တင္လို႔ရမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲပ တင္ထားၿပီးသား ပို႔စ္ အေဟာင္းေတြကုိ ျပန္လည္ဖတ္ရႈနိုင္မွာျဖစ္ၿပီး၊
ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ၿပီးေတာ႔ ကိယ
ု ့္စက္ထဲမွာ သိမး္ ထားႏိင
ု ္ပါမယ္။
Google ရဲ႕ လုပ္ငန္းရဲ႕ ဒုတယ
ိ အၾကီးအကဲ Bradley Horowitz က ကုမၸဏီဘေလာက္မွာ ေရးထားတာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ Buzz ကေန အမ်ားၾကီး
အေတြ႔အႀကံဳေတြ ရရွိခဲ့ပါတယ္တဲ့။ အဲဒီကေန အေျခခံျပီးေတာ့ အခုလူသံုးမ်ားလာတဲ့ Google+ ကို ပိုၿပီးတိးု တက္ေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယခ
္ ်က္နဲ႔ buzz ကုိ
ပိတပ
္ စ္တာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ႔ ျဖဳတ္ပစ္မယ့္ ဆားဗစ္ေတြထဲက ေကာင္းကြက္ေလးေတြကုိေတာ့ တျခား တစ္ေနရာရာမွာ ျပန္သံုးမယ္လို႔ ေျပာဆုိခဲ႔ပါတယ္။
Google ရီပို႔မွာေတာ့ ၃ လသား Google+ ဟာ အခုဆိုရင္ အသံုးျပဳသူ သန္း ၄၀ ရွိေနၿပီးေတာ့၊ Facebook ထက္ေတာင္ လူၾကိဳက္မ်ားလာပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
Google+ စတင္တဲ႔အခ်ိန္၊ invite လုပ္မွ အသံုးျပဳလို႔ ရတဲ႔အခ်ိန္မွာကိပ
ု ဲ အသံးု ျပဳသူ ၁၀ သန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီး၊ စက္တင္ဘာေႏွာင္းပိုငး္ မွာေတာ႔ invite လုပစ
္ ရာမလိပ
ု ဲ
အသံုးျပဳလိရ
ု႔ ေအာင္ ဖြင့္ခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။

ကိဘ
ု လိတ္
source: CNN

ကိးု ရီးယား ပညာေရး ေရာဂါ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဆင္ျခင္စရာ
Saturday, 22 October 2011 02:34 Professor Gerald W fry
E-mail Print PDF
အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငမ
ံ ်ားသည္ ကိုးရီးယားယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာကို ပိုမိုစိတ၀
္ င္စား လာသည္ကို ေတြရ
႔ ွိရသည္။ ကိးု ရီးယား ရုပ္သံ TVXB၊ DBSK ႏွင့္
Tohoshinmi တို႔သည္ ကမၻာတ၀ွမ္းတြင္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ေျဖေဖ်ာ္ေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။
ကိးု ရီးယားႏိုငင
္ ံ၏ စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္မႈႏင
ွ ့္ ပညာေရး အဆက္အစပ္ကို သိရမ
ွိ ႈ နည္းပါးသည္။ က်ေနာ္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံကို သြားေရာက္
လည္ပတ္စဥ္က ေတာင္ကးို ရီးယားမွာ စစ္ပြဲၿပီးခါစ ပ်က္စီးမႈၾကားက ရုန္းကန္ေနရသည့္ ဆင္းရဲေသာ ႏိင
ု ္ငံျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၃၅ ႏွစ္အတြင္း ကိးု ရီးယားႏိင
ု ္ငံသည္
ကမၻာ့ အခ်မ္းသာဆုံး ႏိုင္ငံအဆင္က
့ ို ေရာက္ရွိလာေသာ ႏိင
ု ္ငံ ျဖစ္သည္။
၂၀၀၉ ခုႏွစက
္ စစ္ေဆးခဲ့သည့္ Program for International Student Assessment-PISA တြင္ စာဖတ္မႈစြမ္းရည္ႏင
ွ ့္ သခ်ၤာတြင္ ပထမ၊ သိပတ
ၸံ ြင္ တတိယ
အဆင့္ရရွခ
ိ ဲ့သည္။
ကိးု ရီးယား၏ ပညာေရး ကမၻာ့အဆင္မ
့ ွီ မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္လာသနည္။
ပထမအခ်က္က အေတာ္ဆးုံ ကုးိ ရီးယား ေက်ာင္းသားမ်ား ဆရာျဖစ္လိုျခင္း၊ ထိုင္းႏိင
ု ္ငံတြင္ ဤကဲ့သို႔ မရွိေခ်။ ကိးု ရီးယားဆရာမ်ားသည္ လစာေကာင္းေကာင္း

ရရွိျခင္း အျပင္၊ ဆရာမ်ာအေပၚ ရိုေသေလးစားမႈမွာ အျမင့္ဆးုံ အေနအထားတြင္ ရွသ
ိ ည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း ပထမ
ဦးစားေပးအျဖစ္ စဥ္းစားၾကသည္။
ဒုတယ
ိ အခ်က္မွာ ကိးု ရီယား ကေလးေမြးဖြားႏႈနး္ ျဖစ္သည္။ OECD ႏိုင္ငမ
ံ ်ားတြင္ ကေလးေမြးဖြားႏႈန္းမွာ ၁.၁၃ ရွိသည့္အတြက္ မိဘမ်ားမွ ကေလးမ်ားအား
ပညာေရး ဘက္တြင္ ပိုမိုအာရုံစိုက္ႏင
ို ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
တတိယအခ်က္မွာ ကိးု ရီးယား၏ Shadow Education ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္အရ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းခ်ိန္အျပင္ ေက်ာင္းခ်ိန္အပ၌လည္း
အခ်ိန္ေပးၿပီး အသည္းအသန္ ေလ့လာရေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။
ဤကဲ့သို႔ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈျဖင့္ ကိုးရီးယား၏ စီးပြားေရးကို စဥ္ပင္ဖြဲ႔ၿဖိဳး ေစခဲ့သည္။ ကိုးရီးႏိင
ု ္ငံသည္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာတြင္ ပါရမီရွင္ မ်ားေမြးထုတ္
ေပးသည့္ႏိုင္ငံ တစ္ခုျဖစ္သည္။ က်ေနာ္ေတြ႔ခဲ့ေသာ ကိးု ရီးယား လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းသည္ စာေပကို ခ်စ္ျမတ္ႏးို ေသာလူမ်ိဳး ျဖစ္သည္။
ကိးု ရီးယားႏိုငင
္ ံ၏ ပညာေရး ေအာင္ျမင္ရျခင္းအေၾကာင္း တစ္ခ်က္မွာ ကြန္ျဖဴးရွပ္၀ါဒကို အေလးအနက္ ထားတဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ပင္။
ေက်ာင္သားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားမွာလည္း လုပ္ငန္းအေပၚတြင္ စိတ္၀င္စားမႈ အထူးျမင့္မားေသာလူမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္၏ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ သင္ၾကားေရး
အေတြ႔အၾကဳံအရ ကိးု ရီးယား ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အာရုံစူးစိက
ု ္မႈ အရွိဆုံးေသာသူမ်ား ျဖစ္သည္။
ကိးု ရီးယား ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကမၻာေပၚ၌ အေတာ္ဆုံးစာရင္းထဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ္လည္း မိဘာမ်ားမွာ ကိးု ရီးယား ပညာေရးအေပၚ သေဘာမေတြ႔မႈ
ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။ တင္းက်ပ္ေသာ ပညာေရး စနစ္ေၾကာင့္ ကိုးရီးယားေက်ာင္းသားမ်ား သည္ မိမိကယ
ို ္ကို ေသေၾကာင္းႀကံသည့္ႏႈနး္ အဆမတန္
ျမင့္မားလာခဲ့သည္။
ဤကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ကိးု ရီးယားမိဘမ်ားသည္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဖိစီးမႈ နည္းပါးသည့္ အေမရိကားႏွင့္ ဥေရာပႏိင
ု ္ငံမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သားသမီးမ်ား
ပညာသင္ၾကားေရးကို ေရြးခ်ယ္လာၾကသည္။
ထိုငး္ ႏိုငင
္ ံအေနျဖင့္ ကိုရးီ ယားႏိုင္ငံမွ မည္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ယူ လိုကန
္ ာရမည္နည္း။
မထမအခ်က္မွာ ပညာေရးက႑ တြင္အေတာ္ဆးုံ ေက်ာင္းသားမ်ား ပါ၀င္လာရန္ ေဆာင္ရြက္ ရပါမည္။ ဒုတိယ အခ်က္မွာ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ ကိုအေလးထားရန္ႏင
ွ ့္
တတိယအခ်က္မွာ ထိင
ု ္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ပိုမိုခင
ို ္မာ လာေရးအတြက္ လူမေ
ႈ ဗဒ၊ လူမေ
ႈ ရးသိပၸံ၊ အင္ဂ်င္နယ
ီ ာ ႏွင့္သိပန
ၸံ ယ္ပယ္မ်ားတြင္
မွ်တမႈရွိရန္ လိုအပ္သည္။
သို႔ရာတြင္ ကိုးရီးယားႏိုင္ငတ
ံ ြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပညာေရး အားနည္းခ်က္ အခ်ဳိ႕ကို အထူးအေလးထားကာ ေရွာင္သင့္ေပသည္။ လူသားမ်ား၏ ေပ်ာ္ရြင္မသ
ႈ ည္သာ
အေရးႀကီးေပသည္။ ယေန႔ ထိုင္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကိးု ရီးယားေက်ာင္းသားမ်ားထက္ ေပ်ာ္ရြင္မႈ ပုိရွိေပသည္။
သို႔ရာတြင္ ဗုဒၶ၏ အလယ္အလတ္ လမ္းစဥ္သည္သာ ပိုမသ
ို င့္ေတာ္မည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ကိးု ရီးယား၏ ေအာင္ျမင္ေသာပညာေရးစနစ္ႏင
ွ ့္ ထိုငး္ နိုငင
္ ံ၏
လက္ရွိပညာေရးစနစ္သည္ မတူညီႏိုင္သလို ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တီထြင္မႈႏွင့္ ပညာအရည္ အေသြးမွာလည္း ထပ္တူမက်ႏိုင္ေပ။
Sources: The Korea Paradox by Professor Gerald W fry ( The Nation)
လွေရႊ
သကၠရာဇ္ ၃၀၁၁ ခုႏစ
ွ ္တြင္ ရန္ကုနတ
္ ကၠသလ
ို ္ ကမၻာ့အေကာင္းဆံးု ဆု ရႏုိင္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာ
Friday, 21 October 2011 00:18 သုေတသီတစ္ဥးီ
E-mail Print PDF
ကမၻာ့အေကာင္းဆုးံ တကၠသိုလ္မ်ား စာရင္းကို (QS-Quacqarelli Symonds) မွ သုေတသန လုပထ
္ ုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ကမၻာ့အေကာင္းဆုံး တကၠသလ
ို ္ (၁၀)
ခုတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ တကၠသလ
ို ္ (၆) ခု ပါ၀င္ၿပီး၊ ၿဗိတိနႏ
္ ိုင္ငံမွ တကၠသိုလ္ (၄) ခုပါ၀င္သည္။
အာရွအေကာင္းဆံးု တကၠသိုလ္ ၁၀၀ စာရင္းတြငလ
္ ည္း ျမန္မာတစ္ခုမွ် မပါေသး။ သို႔ေသာ္ ၀မ္းနည္းစရာကား မရွိ။ သကၠရာဇ္ ၃၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္
ရန္ကုန္တကၠသလ
ို ္မွာ ကမၻာ့ထပ
ိ ္တန္း ျဖစ္လာႏုင
ိ ္ဖြယ္ရာရွဟ
ိ ု ေမာကၡ သုေတသီမ်ားက ေဟာကိန္း ထုတ္လက
ို ္ပါေၾကာင္း။
ေနာင္ အႏွစ္ ၁၀၀၀ တြင္ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္ ျဖစ္လာမည့္ ရန္ကန
ု ္တကၠသုိလ္၏ ၂၀၁၁ ျမင္ကြငး္

ေနာင္ အႏွစ္ ၁၀၀၀ တြင္ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္ ျဖစ္လာမည့္ ရန္ကန
ု ္တကၠသုိလ္၏ ၂၀၁၁ ျမင္ကြငး္
ကမၻာ့အေကာင္းဆုးံ တကၠသိုလ္ (၁၀) မွာ
၁။ ကိန္းဘရစ္ခ်္ တကၠသလ
ို ္ (အဂၤလန္)
၂။ ဟားဗတ္တကၠသုိလ္ ( အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု)
၃။ မန္ဆာခ်ဴးဆက္တကၠသိုလ္ ( အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု)
၄။ ေယးလ္တကၠသိုလ္ (အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု)
၅။ ေအာက္စ္ဖို႔ တကၠသိုလ္ ( အဂၤလန္)
၆။ အင္ပီရေ
ီ ယလ္ ေကာလိပ္( အဂၤလန္)
၇။ ယူနီဗာစီတေ
ီ ကာလိပ္ (အဂၤလန္)
၈။ ခ်ီကာဂုိ တကၠသိုလ္ (အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု)
၉။ ပင္ဆယ္ေဗးနီးယား တကၠသိုလ္ ( အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု)
၁၀။ ကိုလမ္ဘီယာ တကၠသလ
ို ္ ( အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု)။
အာရွတိုက္၏ အေကာင္းဆုံး တကၠသလ
ို ္ (၁၀)
၁။ ေဟာင္ေကာင္ သိပၸံႏင
ွ ့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ေဟာင္ေကာင္)
၂။ ေဟာင္ေကာင္တကၠသိုလ္ ( ေဟာင္ေကာင္)
၃။ စကၤာပူ အမ်ိဳးသားတကၠသလ
ို ္ (စကၤာပူ)
၄။ တိက
ု ်ိဳ တကၠသိုလ္( ဂ်ပန္)
၅။ ေကာင္ေကာင္ တရုတတ
္ ကၠသိုလ္( ေဟာင္ေကာင္)
၆။ ဆိးု လ္ တကၠသိုလ္ (ေတာင္ကးို ရီးယား)
၇။ က်ိဳတိုတကၠသိုလ္ ( ဂ်ပန္)
၈။ အုိဆာကာ တကၠသလ
ုိ ္( ဂ်ပန္)
၉။ တိဟ
ု ူးကု တကၠသိုလ္( ဂ်ပန္)
၁၀။ က်ိဳတို နည္းပညာ တကၠသိုလ္( ဂ်ပန္)
အာရွ ထိပ္တန္း တကၠသလ
ို ္ ၁၀၀ စာရင္းကို http://www.usnews.com/education/worlds-best-universities-rankings/best-universities-in-asia?page=1
တြင္ ၾကည့္ရႈႏင
ုိ ္ပါသည္။
ႀကိတထ
္ ား ရန္ကုန္တကၠသလ
ို ္၊ ႀကိတ္ထား။
Sources; Cambridge Tops Harvard Again in World's Best Universities Rankings

ကမၻာ့ပညာေရး တိုးတက္မႈအား ၿခိမး္ ေျခာက္ ေနေသာ ေက်ာင္းဆရာဆရာမ ရွားပါးလာမႈ
Thursday, 20 October 2011 22:52 ခင္ေဇာ္
E-mail Print PDF
၂၀၁၅ ခုႏွစတ
္ ြင္ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမ ေပါင္း ၈ သန္း လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာက
့ ုလသမဂၢက ခန္႔မွနး္ ထားသည္။
ကမၻာတ၀ွမ္းတြင္ မူလတန္းသင္ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမ ဦးေရ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစတ
္ ြင္ လူတိုင္း အေျခခံပညာ သင္ယူခြင့္ ရရိွႏိုင္ေရး
ႀကိဳးပမ္းေနမႈအား ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရိေ
ွ ႀကာင္း ယူအန္မွ သတိေပးလိုကသ
္ ည္။ ကမၻာႀကီးတြင္ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမေပါင္း ၈ သန္းအား အေရးတႀကီး ခန္႔အပ္ရန္
လိုအပ္ေၾကာင္း ယူအန္၏ ခန္႔မွနး္ တြကခ
္ ်က္မႈမ်ားက ဆိုပါသည္။
ေက်ာင္းဆရာ အလိုရသ
ွိ ည္
ေက်ာင္းဆရာ အလိုရသ
ွိ ည္
၂၀၁၅ တြင္ သင္ၾကားေရး ၀န္ထမ္းေပါင္း အနည္းဆုံး ၂ သန္း လိုအပ္လိမမ
့္ ည္ ျဖစ္ေႀကာင္း ယူအန္မွ ယခု ရက္သတၱပတ္တြင္ ထုတ္ေ၀သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း အလုပ္အကိုင္ေျပာင္းသူမ်ား၊ အနားယူသူမ်ား၊ နာမက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ေသဆုံးသူမ်ားေနရာတြင္ အစားထိးု ရန္ႏင
ွ ့္ လက္ရိွ
သင္ၾကားေရး၀န္မ်ားအား ဆက္လက္ ထိနး္ သိမး္ ႏိုငရ
္ န္အတြက္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမေပါင္း ၆ ဒသမ ၂ သန္း ထပ္မံ ခန္႔အပ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
လာမည့္ ၄ ႏွစတ
္ ာ ကာလအတြငး္ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမမ်ားအား အေရးတႀကီး ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ အသည္းအသန္ လႈံ႔ေဆာ္ရမည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ထိပဆ
္ ုံးမွပါ၀င္သည့္ ႏိင
ု ္ငံမ်ားမွာ ဘာကီနာ ဖာဆို၊ အီရစ္ထရီယာႏွင့္ အလယ္ပိုင္း အာဖရိက ႏိုင္ငတ
ံ ို႔ျဖစ္ႀကသည္။ ဘာကီနာဖာဆိတ
ု ြင္ သင္ၾကားေရး
၀န္ထမ္းမ်ားအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တိင
ု ္ေအာင္ ႏွစ္စဥ္ ၁၄ ရာခိုငႏ
္ ႈန္း တိုး၍ ခန္႔အပ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အီရစ္ထရီယာႏွင့္ စင္ထရယ္အာဖရိကတိတ
ု႔ ြင္ ၁၈ ႏွင့္ ၂၁
ရာခိုင္ႏန
ႈ ္း အသီးသီး ခန္႔အပ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
“လူတိုင္း အေျခခံပညာ သင္ယူခြင့္ ရရိွႏိုင္ေရး ရည္မွနး္ ခ်က္ ေအာင္ျမင္ရန္ အတြက္ မူလတန္းသင္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းသည္ အႀကီးမားဆုံး
တံတိုင္းႀကီးျဖစ္သည္။” ဟု အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။ ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ား၊ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေပၚလစီမ်ားအား
အမ်ိဳးသားပညာေရး ေပၚလစီမ်ားအျဖစ္ ေရးသြင္း ထည္ဆ
့ ဲြရ မည္ဟု အဆိုပါ အစီရင္ခစ
ံ ာတြင္ မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။
မြန္ထရီရယ္ အေျခစိက
ု ္ ယူနက္စကို စာရင္းအင္း အင္စတီက်ဳ၏ ခန္႔မန
ွ ္း တြက္ခ်က္ထားမႈမ်ားသည္ ႏိင
ု ္ငံမ်ားအတြက္ ယင္းတို႔၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ၊
ဆရာမမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ခန္႔အပ္ႏင
ို ္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယထ
္ ားပါသည္။
ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမ ၅ ရာခုိင္ႏန
ႈ ္း အလုပထ
္ ြက္မႈႏင
ွ ့္ လက္ရိွ တပည့္ႏွင့္ ဆရာ အခ်ိဳးအား ထိန္းသိမး္ ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းဆရာ အေရအတြက္ ခန္မ
႔ ွန္း
လိုအပ္ခ်က္မ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ယူနက္စကိုက ေထာက္ျပထားပါသည္။
ယူနက္စကို၏ ေထာက္ျပခ်က္မ်ား အရ တိုးတက္ မ်ားျပားလာေနေသာ မူလတန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆးီ ႏိုငေ
္ ရးအတြက္
၂၀၁၅ ခုႏွစတ
္ ြင္ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမ ရာထူး ၁ သန္းေက်ာ္ ခန္႔အပ္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္ ဆာဟာရ-အာဖရိက ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အႀကီးမားဆုးံ ေသာ စိမ္ေခၚမႈႀကီး
ျဖစ္ေနသည္။ လူဥးီ ေရ တိုးပြားလာမႈႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ္တြင္ ကေလးမ်ားအားလုံး စာသင္ခန္းအတြင္း ေရာက္ရိွႏင
ို ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက ႏိုငင
္ ံ
အမ်ားအျပားတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏန
ႈ ္း ျမင္တ
့ က္ေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အကယ္၍ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ လုံေလာက္သည့္ ဆရာ၊ဆရာမ အေရအတြက္အား မျဖည့္ဆီး
ႏိုင္ခလ
ဲ့ ွ်င္ အဆင့္မီ ပညာေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဓိက စိးု ရိမ္ဖယ
ြ ္ျဖစ္သည္။
“ဆာဟာရ-အာဖရိက ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္ထက
ြ ္သည့္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရး ေနရာ အသစ္မ်ားအား အစားထိုး ျဖည့္ဆးီ ႏိုင္ရန္ အတြက္
ႏွစ္စဥ္ ဆရာဆရာမေပင္း ၃ သိန္း ၅ ေသာင္းအား ခန္႔ထားရမည္ ျဖစ္သည္။” ဟု အစီရင္ခံစာက ဆိသ
ု ည္။
ႏိုင္ငံ အမ်ားစုတြင္ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမမ်ားအား စုေဆာင္းႏိုငေ
္ ရးအတြက္ အဓိက စိန္ေခၚေနမႈမွာ အထက္တန္း ေက်ာင္းၿပီးသူမ်ား အေရအတြက္
နည္းပါးလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အထက္တန္း ေက်ာင္းေနအရြယ္ လူငယ္မ်ား၏ ၉ ဒသမ ၅ ရာခိင
ု ္ႏႈနး္ သာ ေက်ာင္းေနၾကသျဖင့္ မိဇ
ု မ္ဘစ္တြင္
လိုအပ္လ်က္ရိွသည့္ ဆရာ၊ဆရာမ အေရအတြက္သည္ အထက္တန္းၿပီးသူမ်ား၏ အေရအတြက္ထက္ မ်ားစြာ ေက်ာ္လြနလ
္ ်က္ရသ
ိွ ည္။ ဘာကီနာဖာဆို၊
အလယ္အာဖရိက၊ ခ်က္ဒ္၊ ႏိုင္ဂ်ာ၊ ယူဂန္ဒါ ႏွင့္ တန္ဇန္းနီးယားတိတ
ု႔ ြင္လည္း ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမ စုေဆာင္းေရး အားထုတမ
္ ႈမ်ားတြင္ အလားတူ
အေျခအေနမ်ားက ၿခိမး္ ေျခာက္လ်က္ရသ
ိွ ည္။
ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမမ်ား ခန္႔အပ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဦးစားေပးရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား-အမိ်ဳးသမီး မွ်တေရးအား အဓိကထား စဥ္းစားရန္ ယူနက္စကိုက
တိက
ု ္တြန္းထားသည္။

“ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေက်ာင္းဆရာမ အခ်ိဳးအစား နည္းပါးေနျခင္းဟာ စာသင္ခန္းအတြင္းမွာ မိနး္ ကေလး အေရအတြက္ နည္းေနလို႔ေပါ့။
တဆက္တည္းမွာပဲ အနာဂတ္မွာ ဆိုရင္လည္း ေက်ာင္းဆရာမ ဦးေရ နည္းလာမွာေပါ့။” ဟု ယူနက္စကို၏ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အိုင္ရီနာ ဘိက
ု ိုဗာက ဗုဒဟ
ၶ ူးေန႔တြင္
ထုတ္ျပန္သည့္ ေႀကညာခ်က္တြင္ ေျပာဆိုလက
ုိ ္သည္။ “မိခင္ေလာင္းမ်ားအား အကာအကြယ္ ေပးျခင္းႏွင့္ အနားယူႏိုင္ခြငမ
့္ ်ားအား လုံေလာက္ေအာင္
လုပေ
္ ဆာင္ေပးျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ အကယ္၍ အရည္အခ်င္းျပည့္တဲ့ ေက်ာင္းဆရာမ တစ္ေယာက္က အခြင့္ အလမ္း နည္းပါးတဲ့
ေက်းလက္ေဒသမွာ အလုပလ
္ ုပ္ဖို႔ ျငင္းဆန္ခဲ့ရင္ မိဘေတြက သူတို႔ ရင္ေသြးေတြကို ေက်ာင္းပို႔ မပို႔ ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လို သိႏိုငေ
္ တာ့မလဲ။”
ကမၻာတ
့ ၀ွမ္းတြင္ မူလတန္းသင္ ေက်ာင္းဆရာမ ဦးေရသည္ ၁၉၉၀ မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မ်ားအတြငး္ ၅၆ ရာခိင
ု ္ႏႈနး္ မွ ၆၂ ရာခုိင္ႏႈနး္ အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ဤျမင့္တက္ႏႈနး္ အမ်ားစုသည္ အာရ ွေဒသတြငး္ တြင္ ျဖစ္သည္။ အာရွေတာင္ပိုငး္ ႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းတို႔တြင္ ေက်ာင္းဆရာမ ဦးေရသည္ ၃၂ ရာႏႈန္းမွ ၄၅
ရာႏႈနး္ ထိ လည္းေကာင္း၊ အာရွအေရွ႔ႏွင့္ ပစိဖိတေ
္ ဒသ တို႔တြင္ ၄၈ မွ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈနး္ အထိ လည္းေကာင္း ျမင္တ
့ က္ခဲ့ၿပီး ဆာဟာရ-အာဖရိက ေဒသတြင္မူ ၄၀ မွ
၄၂ ရာခိင
ု ္ႏႈနး္ အထိသာ တိးု တက္ခဲ့သည္။
ကမၻာတ၀ွမ္းတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ရွားပါး ျပတ္လပ္ေနမႈအား ယူနက္စကို၏ အစီရင္ခံစာမွ ထုတ္ႏတ
ႈ ္ထားၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခင္ေဇာ္ (CDC)
The guardian သတင္းစာပါ “Global teacher shortage threatens progress on education” အား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
http://www.maukkha.org/

အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာဘိနး် စိက
ု ်ပျိုးမှု အဆမတန် ပိုတိုးလာသည်ဟု ပလလာင်အမျိုးသမီးလပော
Tuesday, 25 October 2011 17:18 သျှမး် သံလတာ်ဆင့်

သျှမ်းပေည်လမောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့နယ်ထဲကပလလာင် လကျးရွာများဘက်၌ လက်ရှိအစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် လည်း
ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုပိုမိုများပေားလာလနလကောင်း ပလလာင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ PWO အစီရင်ခံစာမှာလဖာ်ပေ ထားပါသည်။
သျှမ်းပေည်လမောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့နယ်ထဲက ယခုနှစ်အတွင်း ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုကို စစ်တမ်းလကာက်ယူပြီး စုစည်း လဖာ်ပေထား သည့် Still Poisoned
အဆိပ်သင့်လနဆဲ အမည်ရ အစီရင်ခံစာအား ယလန့ လအာက်တိုဘာ ၂၅ ရက် ထိုင်းနိုင်ငံ မဲလဆာက်မြို့မှာ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတရပ်
ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
စာမျက်နှာ ၁၈ မျက်နှာပါရှိသည့် ပလလာင်အမျိုးသမီးများ အစီရင်ခံစာ၌ လက်ရှိ
အစိုးရသစ်သည် တိုက်ရိုက်ဖေစ် လစ သွယ်ဝိုက်ဖေစ်လစ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုတွင်
ပါ၀င်ပတ်သက်လနလကောင်း၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်က ပလလာင်ရွာ ၁၅ ရွာဟာ ၂၀၀၈-၂၀၀၉
ဘိန်းစိုက်ရာသီ ထက် ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘိန်းစိုက်ရာသီမှာ 78.58 ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာလကောင်း
ပါရှိသည်။
အဆိုပါ ၁၅ ရွာအနက် ၁၂ ရွာသည် လက်ဖက်သာစိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ ကမှစ၍
ဘိန်းခြံလုပ်ငန်းများစတင်လာခဲ့ ခေင်း ဖေစ်၏။ နမ့်ခမ်းမြို့ နယ် ပေည်နယ်လွှတ်လတာ် မဲဆန္ဒနယ်
အမှတ် ၂ ပန်းလဆးပေည်သူ့စစ်လခါင်းလဆာင် ဦးလကျာ်မေင့် လရွးလကာက်ပွဲ
စည်းရုံးလရးဆင်းသည့်ကာလတွင် ၎င်းအား လထာက်ခံမဲထည့်လပးလျှင် လွတ်လွတ် လပ်လပ်
ဘိန်းစိုက်ပျိုးခွင့် ၅ နှစ် လပးမည်ဟု လပောဆိုစည်းရုံးခဲ့လကောင်း PWO က
လထာက်ပေထားပါသည်။
“ပန်းလဆးပေည်သူ့စစ်လခါင်းလဆာင်လဲဖေစ် ပေည်နယ် လွှတ်လတာ်လဲဖေစ်တဲ့ ဦးလကျာ်မေင့်ရဲ့
လထာက် ခံ အားလပးမှု လကောင့် လဲပါတယ်လို့လပောလို့ရတယ်။ စည်းရုးံ လရးဆင်းတဲ့ကာလက

Still Poisoned

မဲရလရးအတွက် သူကတိလပးခဲ့လို့လလ” - နမ့်ခမ်းလေသခံ လခတ်ပညာတတ် သျှမ်းအမျိုးသမီးတဦးက သျှမ်းသံလတာ်ဆင့်အား အတည်ပေုလပောဆို၏။
အထွက်လကာင်းသည့် ဘိန်းခင်းများ မဖျက်ဆီးရန် ရွာသားများက အစိုးရစစ်တပ်ထံ တအိမ်လထာင် ကျပ် ၁၅၀၀၀ လကာက် လပးရလကောင်း၊ ၎င်းတို့
ဘိန်းခြံဖျက်ဆီးရန်လာပါက လဘ်လငွထိုးထားသည့်အတွက်အထွက်မလကာင်း သည့် ဘိန်းခင်းများ၊ ဘိန်းဆီခေစ်ပြီးသည့်ခြံများ၊ ထင်သာမေင်သာရှိသည့်
လမ်းလဘးဘိန်းခြံများသာဖျက်ဆီးသည် ဟုဆို၏။
UNODC အလနဖေင့် ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုစစ်တမ်းလကာက်ပက အစိုးရ၏ သတင်း အချက်အလက် တခုတည်းကိုသာ မကိုးကား သင့်ဘဲ၊ လေသခံလူထုနှင့်
ပူးတွဲ၍စစ်တမ်းလကာက်သင့်လကောင်း တိုက်တွန်းသကဲ့သို့ မေန်မာအစိုးရလည်း ဘိန်းခင်းများ ဖျက်ဆီးမည့် စီမံကိန်းတခုတည်းမချဘဲ
ဘိန်းစိုက်လတာင်သူများ အနာဂတ်စားဝတ်လနလရးလပေလည် လရးစီမံကိန်းလည်း စီစဉ်လပးသင့် လကောင်း PWO က တိုက်တွန်းထားပါသည်။
PWO ပလလာင်(တအာင်း)အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးသည် အဆိပ်သင့်ပန်း(၂၀၀၆) ၊ အဆိပ်သင့်လတာင်တန်း(၂၀၁၀) စသည့် အစီရင်ခံစာ များအပေင်
ယခုနှစ် Still Poisoned စသည့်ဘိန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် တတိယ အလစာင်လမောက် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပေန်ခဲ့
သျှမ်းပေည်အစိုးရဝင်လငွအတွက် သွငး် ကုန်စည်းကေပ်ခန
ွ ် စတင်လကာက်ခံ
Tuesday, 25 October 2011 17:14 သျှမး် သံလတာ်ဆင့်

သျှမ်းပေည်အစိုးရဝင်လငွအတွက်ထိုင်းနယ်စပ်တာချီ လိတ်-မယ်ဆိုင် ချစ်ကေည်လရးလချာင်းကူးတံတား၌ သွင်းကုန်အလပါ အခွန်စတင်လကာက်ခံလနမှုအား
ကုန်သည်များ ငြီးငေူလနလကောင်း လတာင်ကြီး တာချီ လိတ် ကုန်သည်တဦးကလပောသည်။

ထိုင်းမေန်မာချစ်ေကည်လရးအမှတ် ၁ တံတား
“ကျမတို့ကို တာချီလိတ်တံတားမှာ အခွန်လကာက်လနတာ ဌာနဆိုင်ရာ အများကြီးဘဲ။ အများစုကလတာ့တရားဝင် မဟုတ် ဘူး။ ေါလပမယ့် လပးမှ လကွေးမှ
ဖေတ်သန်းခွင့်ရတာလလ။ ကျမတို့ သျှမ်းပေည်အစိုးရအတွက် လပးဖို့လတာ့ ဝန်မလလးဘူး။ ေါလပမယ့် တရားမဝင်ဘဲလပးရတဲ့ လေသခံအဖွဲ့အစည်းကိုလတာ့
တင်းကျပ်ဖယ်ရှား လပးဖို့လတာ့ လတာင်းဆိုချင်တာလပါ့” ဟု လတာင်ကြီးကုန် သည် ပီနန်းပီးကလပောသည်။

သွင်းကုန်တန်ဖိုး၏ ၃ ရာခိုင်နှုန်းကို သျှမ်းပေည်အစိုးရဝင်လငွအဖေစ် အခွန်လကာက်ခံမည်ဖေစ်လကောင်း မယ်ဆိုင် ချစ်ကေည်လရး တံတားအမှတ် ၁
ကယခုလဆန်းပိုင်းက လကေငောကာ လကာက်ခံခဲ့လကောင်း သိရသည်။
သို့လသာ် အဆိုပါအမှတ် ၁ တံတား၌ ပို့ကုန်ခွန်အလပါ လကာက်ခံခေင်းမရှိလသးလသာ်လည်း တံတားအမှတ် ၂ ၌ မူ ပေည်လထာင် စုအစိုးရအတွက်
ပို့ကုန်စည်းကေပ်ခွန်လကာက်ခံ ရန်ရှိသည်ဟုလည်း တာချီလိတ်လေသခံအမျိုးသား တဦးကလပောသည်။
“ ပို့ကုန်စည်းကေပ်ခွန် ဘယ်လလာက်လကာက်လဲဆိုတာလတာ့ ကျလနာ်တို့မသိရလသးဘူး။ သွင်းကုန်ကိုလတာ့ ၃ ရာခိုင်နှုန်း လကာက်တယ်။
ကိုယ့်ပေည်နယ်ဝင်လငွအတွက်လတာ့ ကုန်သည်လတွကမငြိုငေင်ဘူး။ သို့လပမယ့်အဲေီမှာ အမြဲတမ်းလစာင့် လကာက် လနတာက ရဲ၊ လ၀က၊ အလကာက်ခွန်၊
နတလ၊ စ သုးံ လုံး အပါအဝင်ဌာနလပါင်း စုံဘဲ။ ဆိုလတာ့အဲေီအတွက် လပးရတာနဲ့ ကုန်သည်လတွအတွက် မကိုက်ဘူးလပါ့လနာ်” ဟုလည်း ဆို၏။

ထိုင်းမေန်မာချစ်ေကည်လရးအမှတ် ၂ တံတား
တာချီလိတ်တံတား၌ ကုန်စည်တန်ဖိုး၏ ၃ ရာခိုင်နှုန်း အခွန်မလပးသွင်းရပါက ကျိုင်းတုံ၌ ၄ ရာခိုင်နှုန်း လပးသွင်း ရန် သို့မဟုတ် လွယ်လင်၌ ၅
ရာခိုင်နှုန်းလပးသွင်းရန် အခွင့်အလရးလပးထားပြီး လတာင်ကြီးလရာက်သွားလသာ ကုန်စည်များ တလနရာမျှအခွန်မလပးသွင်းခဲ့ရပါက သျှမး် ပေည်အစိုးရက
သိမ်းယူမည်ဟု စည်းကမ်းချက်၌ပါရှိ လကောင်း တာချီလိတ်ရှိ နိုင်ငံလရးပါတီတခု၏ အမတ်တဦးကလပောသည်။
“ လက်ဆွဲအိပ်လလးလတွလလာက်လတာ့မလပးရဘူးလပါ့။ လက်ဆွဲအိပ်ထက်များရင်လတာ့ ဂိတ်မှာဝင်မလပးချင်ရင် အာဏာပိုင် လတွချထားတဲ့ ဆိုက်ကား၊
ဆွဲလှည်းကိုငှားပြီးတင်ရတယ်။ ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်သယ်ချင်လို့မရဘူး” ဟုလည်း ပီနန်းပီး ကလပောသည်။
လာမည့် နိဝ
ု င်ဘာလ တွဲဖက်ချုပ်ကိုင်မှု ၆ လ ပြီးဆုံးပါက သျှမ်းပေည်အစိုးရအလနဖေင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထနည်းဖေင့် မိမိပေည် နယ်၊ လေသဖွံ့ဖြိုးလရး
လုပ်လဆာင်ဖို့ ရံပုံလငွနှင့်ပါတ်သက်သည့်အလကောင်းအချက်များ၊အခွန်လကာက်ခံမှု စနစ်၊ ပေည်နယ် အစိုးရအား ခွဲလဝလပးမည့ရ
် ာခိုင်နှုန်း (ဥပမာ မူဆယ်
၁၀၅ မိုင်ဂိတ်နှင့် တာချီလိတ် မယ့်ဆိုင် ဂိတ်မှ အလကာက်ခွန်များ) လူထုပိုင်လယ်ယာများအား
ပိုင်ဆိုင်မှုဂရမ်လုပလ
် ပးခေင်းစသည်တို့ကိုအလကာင်အထည် လဖာ်လုပ်လဆာင်သွားမည်ဖေစ် လကောင်း ကျားဖေူပါတီ၏
ပေည်သူ့လွှတလ
် တာ်အမတ်တဦးကသျှမ်းသံလတာ်ဆင့်အား လပောပေသည်။
ဩဂတ်စ်လကစတင်သည့် ေုတိယအကြိမ်လွှတ်လတာ်အစည်းအလဝးမှာ လာမည့်နိုဝင်ဘာလ ပထမပတ်အထိ ကူးသွားနိုင် ဖွယ်ရှိ လကောင်း
သျှမ်းအမတ်တဦးကလည်းလပောသည်။

SSA/SSPP လမေခွန်လလျှာ့ချလရး လေသခံများ လိုလား
Tuesday, 25 October 2011 17:07 သျှမး် သံလတာ်ဆင့်

မူစယ်ခရိုင်အတွင်း လမေအလရာင်းအဝယ်လုပ်သူများ ထံမှ သျှမ်းပေည်တပ်မလတာ် SSA/SSPP ကအခွန် လကာက်ယူလနရာ ခွန်နှုန်း မြှင့်မားသဖေင့်လလျှာ့ချ
လပးလစလိုလကောင်း လေသခံများက သျှမ်းသံလတာ်ဆင့် သို့ ဖုန်းဖေင့် ဆက်သွယ်လပောဆိုသည်။
“အခု အသစ်လရာက်လာတဲ့ SSA အဖွဲ့ အခွန်လတာင်းတာ လမေအလရာင်းအဝယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ သိန်း ၁၀၀ အလရာင်းအဝယ် ဖေစ်ရင် သိန်း ၂၀
အခွန်သွင်းရမှာလပါ့ဗျာ တအားများလွန်းတယ် သိရသလလာက်သူတို့လူကြီး လည်း မသိဘူးလပါ့လနာ် လအာက်က လူလတွ ကပဲ လုပ်လနတာလပါ့လနာ်
ေါကိုသိလစချင်ပါတယ် ” ဟု လေသခံတစ်ဦးက ဆိုသည်။
မူစယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ နမ့်ခုံ ၊ မြို့သစ် ၊ တုံခန် ၊ ဟိုလပါ့နှင့် ၀င်းနန်းရွာများတွင် SSA မှ လမေခွန်လကာက်လနခေင်း ဖေစ်ပြီး လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ကတည်းက
လရာင်းဝယ်ခဲ့သည့် လမေအတွက်ပါ အခွန်လကာက်ယူမှုရှိလကောင်း သိရသည်။
“တရားဝင် စာမထုတ်ဘူး ေီအတိုင်းလူလတွလခါပြီးလတာ့ သွားလပောတာလပါ့လနာ် တချို့လတွလတာ့ထည့်ရပြီ တချို့ လတွလတာ့ မထည့်ရလသးဘူး
တချို့လတွလတာ့ လရာင်းလိုက်တာ တစ်နှစ် ၊ နှစ်နှစ်လလာက်လတာင်ရှိပြီ အဲေါလည်း လိုက်လတာင်းတယ် ” ဟု ဆိုသည်။
လမေခွန်လကာက်ခံလနသည့် ကိစ္စ ဟုတ်မှန်လကောင်းနှင့် အထက်လူကြီးများထံ တင်ပေမည်ဟု SSA အရာရှိတစ်ဦးက အတည် ပေုလပောသည်။
http://www.mongloi.org/burmese/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful