You are on page 1of 2

Cc s c thng gp my tnh 1.

. li v k thut khi mi mua my tnh li ny thuc v nh sn xut Cch khc phc l em ti trung tm bo hnh gn nht c tr gip 2. do s dng my tnh lu ngy m khng v sinh bi lm qut lm mt b kt dn ti my tnh qu nng, cc u tip xc in khng cn nhy bn 3. do va p ,nc vo cc b phn bn trong ,chp in,st nh,cp in khi cha tt my. 4. do tt my khng ng cch my tnh b tt t ngt lm cho phn mm b li mn hnh xanh cht chc 5. do s dng my qu lu dn ti CPU ,ngun, Motherboard,qu nng nhit trong my tnh tng cao 6. do b phn hp ngun b phn ny d b h 7. do dy in b h,b t chut cn ,chy.. 8. do khi mun nng cp my tnh khng ng cch,ng loi lp cc thit b khng tng thch vi nhau 9. do tho lp khng ng cch v d nh tho lp RAM ,ngun,mothoboard,gn cp ni cc thit b 10. do pin CMOD b h ht pin,yu pin 11. do virus n mt d liu

12. do ngi s dng my tnh cu hnh khng ng