TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

:
1. Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình công bố kèm
theo văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/08/2007 của Bộ Xây dựng.:: Download::
2. Định mức dự toán xây dựng công trình
- Phần Xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP của Bộ Xây dựng. ::
Download::.
- Định mức 1776/BXD-VP Tra cứu dể dàng bằng file *.chm :: Download::
- Định mức 24 cũ. ∷ Download::
3. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt công bố kèm theo văn bản
số 1777/BXD-VP của Bộ Xây dựng. :: Download::
4. Định mức dự toán công tác sửa chữa công trình xây dựng công bố kèm theo văn bản
số 1778/BXD-VP ngày 16-8-2007 của Bộ Xây dựng. :: Download::
5. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát công bố kèm theo văn bản
số 1779/BXD-VP của Bộ Xây dựng (Định mức cập nhật từ ĐM 28 cũ). :: Download::
6. Định mức dự toán xây dựng công trình phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu
xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1780/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây
dựng. :: Download::
7. Định mức dự toán xây dựng công trình phần Thí nghiệm điện đường dây và trạm biến
áp công bố kèm theo văn bản số 1781/BXD-VP ngày 16-8-2007 của Bộ Xây dựng. ::
Download::
- Định mức 39-2005 cũ. :: Download::
8. Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt máy, thiết bị công nghệ công bố
kèm theo văn bản số 1782/BXD-VP ngày 16-8-2007 của Bộ Xây dựng. :: Download::
9. Định mức dự toán xây dựng công trình phần truyền dẫn phát sóng truyền hình. Công
bố kèm theo văn bản số 1783/BXD-VP ngày 16-8-2007 của Bộ Xây dựng. ::
Download::
10. Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng định mức vật tư trong xây dựng công bố kèm
theo văn bản số 1784/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng.:: Download::

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful