รายงานการศึกษา

เรื่อง
อัตลักษณ์ผู้หญิงมุสลิมเชื้อสายจีนยูนนาน vs. ผู้หญิงมุสลิมเชือ้ สายบังคลาเทศ
ปากีสถาน ความแตกต่างบนความเหมือน
จัดทาโดย
1. นายนัสรี วัชระสกลพงษ์
รหัส 500410123
2. นายภาคภูมิ ยิ่งวงศ์ รหัส

500410151

3. นางสาวพนิดา อาปรีชา

รหัส 510410116

4. นางสาวพิสมัย ใจกองคา

รหัส 510410120

5. นางสาววิไลวรรณ ธะขัด

รหัส 510410134

6. นางสาวสุกัญญา ทิอ้าย

รหัส 510410142

7. นางสาวสุพัตรา ตันกุละ

รหัส 510410144

8. นางสาวหทัยรัตน์ ทะใจ

รหัส 510410147
เสนอต่อ

อ.ดร. อภิญญา เฟื่องฟูสกุล
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา159403: พื้นที่และอัตลักษณ์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาคการศึกษาที1่ /2554

คานา
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาพื้นที่และอัตลักษณ์ เป็นการทาการศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมุสลิม2กลุ่ม ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ นั่นคือ ชาวมุสลิมเชื้อสายจีนยูนนาน กับ
มุสลิมเชื้อสายบังคลาเทศ ปากีสถาน โดยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของมุสลิม
ทั้งสองกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงเน้นการศึกษาเกี่ยวกับสตรีที่เป็นมุสลิมทั้งสองกลุ่ม
เพราะโดยมากแล้วมักจะถูกมองข้ามไป ฉะนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาในอีกแง่มุมหนึ่งที่เป็นจุด
เล็กๆที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปนั่นคือ ข้อมูลในจุดที่เป็นของสตรี ทั้งในเรื่องของอาหาร การแต่งกาย ฯลฯ
นั่นเอง
การทางานศึกษาในครั้งนี้สาเร็จได้ ด้วยความกรุณาจากอาจารย์อภิญญา เฟื่องฟู
สกุล อาจารย์ผู้สอนในกระบวนวิชาพื้นที่และอัตลักษณ์ ที่ให้ความกรุณาในการให้คาปรึกษาและคาแนะนา
แนวทางให้ข้อคิดเห็น ตลอดจนช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของการทางานวิจัยเรื่องนี้ด้วยความเอาใจ
ใส่ทุกขั้นตอนของการศึกษาจนเสร็จสมบูรณ์ด้วยดี ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งและประทับใจในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณชาวมุสลิมทั้งสองกลุ่มและมัสยิดบ้านฮ่อและมัสยิดช้างคลาน ที่ได้สละ
เวลาได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ และให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ในระหว่างการศึกษา อีกทั้งที่ให้
ข้อมูลในการทางานศึกษาครั้งนี้จนสาเร็จ
สุดท้ายนี้หากรายงานฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเอาไว้ ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทา

สารบัญ
หน้ า
ประวัติความเป็ นมา

1

วัฒนธรรมของมุสลิมชาวจีนและมุสลิมชาวปากีสถาน

4

สิ ทธิสตรีในอิสลาม

11

ระเบียบวิธีวจิ ัย

15

ผลจากการศึกษา

16

บทวิเคราะห์

25

บรรณนานุกรม

28

ภาคผนวก

29

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful