Αζήλα, 12/10/2011

Πξνο: 1. Γηνηθεηή θαη Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην Ννζ/κείνπ Παίδσλ “Ζ ΑΓΗΑ ΢ΟΦΗΑ”
2. Γηεπζπληή Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο
3. Γηεπζπληή Υεηξνπξγηθνχ Σνκέα
4. Δπηζηεκνληθφ ΢πκβνχιην
5. Γηνίθεζε 1εο Τ.ΠΔ. Αηηηθήο
6. Τπνπξγφ Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Λνβέξδν
7. Τθππνπξγφ Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Σηκνζίδε
8. Ηαηξηθφο ΢χιινγνο Αζελψλ
9. ΟΔΝΓΔ
10. ΔΗΝΑΠ
ΘΕΜΑ: “Ενζωμάηωζη Καρδιοτειροσργικής Ενηαηικής Μονάδας (ΚΕΜ) ζηην
Μονάδα Ενηαηικής Θεραπείας (ΜΕΘ)”
Κχξηε Γηνηθεηά,
Tν Γ΢ ηνπ Ννζνθνκείνπ απνθάζηζε (Αξηζκ. Απφθ. 1/23/26.09.2011) λα εηζεγεζεί
ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κεηαμχ άιισλ, ηελ «ελζσκάησζε
ηεο Καξδηνρεηξνπξγηθήο Δληαηηθήο Μνλάδαο (ΚΔΜ) ζηε (γεληθή Παηδηαηξηθή)
Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο», θαζψο θαη ηε «ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ηνπ Δηδηθνχ
Κέληξνπ Αληηκεηψπηζεο ΢πγγελψλ Καξδηνπαζεηψλ ζηα Παηδηά (Δ.Κ.Α.΢.ΚΑ.Π.) κε
ην Ωλάζεην».
Με πξφζρεκα ηελ ππαξθηή αδπλακία πιήξνπο θάιπςεο ησλ εθεκεξηψλ ηεο ΚΔΜ,
ιφγσ ππνζηειέρσζεο (θαιχθζεθαλ νη 29 απφ ηηο 30 εκέξεο!!!), ζπεχζαηε λα
πινπνηήζεηε ηην καηάργηζη ηης ΚΕΜ κε ηελ απφθαζή ζαο κε Αξηζκ. Πξση.
21035/29.09.2011. Ήδε απφ ην κεζεκέξη ηεο Πέκπηεο, 29.09.11, ε ΚΔΜ είλαη άδεηα
θαη έθηνηε έρνπλ λνζειεπζεί ζηε γεληθή Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (ΜΔΘ) νη δχν
πξψηνη θαξδηνρεηξνπξγηθνί αζζελείο θαη ζηε Β’ Μνλάδα Δληαηηθήο Ννζειείαο
Νενγλψλ (Β’ΜΔΝΝ) ν ηξίηνο.
Πξνο ελεκέξσζή ζαο ε ΚΔΜ απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ιεηηνπξγίαο πνιιψλ
ηκεκάησλ θαη ησλ δχν
ΚΤΡΗΑΚΟΤ». Ννζειεχεη:

λνζνθνκείσλ Παίδσλ «ΑΓΗΑ ΢ΟΦΗΑ» θαη «Π. & Α.

1. Σα θαξδηνρεηξνπξγεκέλα παηδηά ζηε άκεζε κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν θαη γηα
φζν ρξφλν ρξεηαζηεί γηα ηελ πιήξε ζηαζεξνπνίεζή ηνπο.
2. Σα επηπεπιεγκέλα παηδηά απφ ην επεκβαηηθφ Αηκνδπλακηθφ Δξγαζηήξην ηεο
Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο.
3. Σα παηδηά πνπ λνζειεχνληαη ζηελ θαξδηνινγηθή θιηληθή θαη εκθαλίδνπλ
ζνβαξή επηδείλσζε ηεο θιηληθήο ηνπο εηθφλαο.
4. Σα Θσξαθνρεηξνπξγηθά επείγνληα πεξηζηαηηθά απφ ηηο παηδηαηξηθέο θιηληθέο
θαη ησλ δχν λνζνθνκείσλ κεηά ηε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζή ηνπο.
5. Σα δηάθνξα νγθνινγηθά πεξηζηαηηθά πνπ ρξεηάδνληαη θαξδηνρεηξνπξγηθή ή
ζσξαθνρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε.
Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ΚΔΜ απνηειεί ηνλ θαηαιχηε κηαο ζσνολικής ομαδικής
δοσλειάς ησλ θαξδηνρεηξνπξγψλ, θαξδηνιφγσλ, αλαηζζεζηνιφγσλ, παηδηάηξσλ,
νγθνιφγσλ θαη λνζειεπηψλ!
Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ή έρνπλ ήδε πξνθχςεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ
θαξδηνρεηξνπξγηθψλ αζζελψλ απφ απηήλ ηελ απφθαζή ζαο , είλαη:
Α. Με βάζε δηεζλείο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ιεηηνπξγία Παηδνθαξδηνρεηξνπξγηθνχ
Κέληξνπ απφ ηελ Ακεξηθαληθή Παηδηαηξηθή Δηαηξεία (βι. American Academy of
Pediatrics: “Guidelines for Pediatric Cardiovascular Centers”, Pediatrics, 2002;
109(3): 544-9), ε ΜΔΘ γηα θαξδηνρεηξνπξγηθνχο παηδηαηξηθνχο αζζελείο:
«ζα πξέπεη λα είλαη ζηειερσκέλε θαη εμνπιηζκέλε ώζηε λα παξέρεη ηηο αθόινπζεο
ππεξεζίεο 24 ώξεο ηελ εκέξα, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα:
- αλαπλεπζηηθή ππνζηήξημε κε ρξήζε όινπ ηνπ θάζκαηνο ηεο κεραληθήο αλαπλνήο θαη
ησλ αεξίσλ (όπσο πξσηνμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα),
- πιήξε παξαθνινύζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο αηκνδπλακηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ
θαξδηαθνύ ξπζκνύ,
- θαξδηαθή βεκαηνδόηεζε,
- αλάλεςε κε θιεηζηό θαη αλνηθηό ζηέξλν θαη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε,
- ζπζηήκαηα ππνβνήζεζεο θπθινθνξηθνύ θαη αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ECMO θαη
VΑD».
Οζνλ αθνξά ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζηειερψλεη κηα ηέηνηα ΜΔΘ:
«Τν πξνζσπηθό ηεο ΜΕΘ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηαηξό-δηεπζπληή, ν νπνίνο πξέπεη λα
έρεη ζπγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε, πείξα θαη εμεηδίθεπζε ζηε κεηεγρεηξεηηθή θξνληίδα ηνπ
παηδηαηξηθνύ αζζελνύο κε πξόβιεκα θαξδηάο».
2

Καη, ηέινο, ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ:
«Οη λνζειεπηέο / -ηξηεο ηεο ΜΕΘ πξέπεη λα έρνπλ εθπαίδεπζε θαη πείξα ζηε
κεηεγρεηξεηηθή εληαηηθή θξνληίδα ησλ παηδηαηξηθώλ αζζελώλ κε πξόβιεκα θαξδηάο».
Τθίζηαληαη νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ζηελ πεξίπησζε ηεο ΠΜΔΝ; Έρνπλ νη
γηαηξνί ηεο ηελ αλαγθαία εθπαίδεπζε θαη πείξα ζε θαξδηνρεηξνπξγηθνχο αζζελείο;
Πσο απνθαζίδεηαη Μνλάδα, πνπ δελ έρεη κέρξη ηψξα αληηκεησπίζεη θαξδηνρεηξνπξγηθνχο αζζελείο, λα αλαιάβεη αίθλεο απηφ ην θαζήθνλ; Πνιχ δε πεξηζζφηεξν,
πνπ θαη νη ίδηνη νη γηαηξνί ηεο ΠΜΔΝ έρνπλ ελζηάζεηο γηα απηή ηελ αηθλίδηα αλάζεζε
ηεο αληηκεηψπηζεο θαξδηνρεηξνπξγηθψλ αζζελψλ ρσξίο νχηε λα εξσηεζνχλ νχηε λα
εθπαηδεπηνχλ.
Δθηφο ησλ παξαπάλσ, ζην απαληεηηθφ έγγξαθν «απνδνρήο» ησλ θαξδηνρεηξνπξγηθψλ
αζζελψλ απφ ηνλ ΢πληνληζηή-Γηεπζπληή ηεο ΜΔΘ θ. Υαηδή, αλαθέξεηαη φηη ε ΜΔΘ
αλαιακβάλεη κελ ηα θαξδηνρεηξνπξγηθά πεξηζηαηηθά, αιιά φρη ηα λενγλά! Απηφ
απνηειεί παγθφζκηα πξσηνηππία, αθνχ πνπζελά ζηνλ θφζκν δελ δηαρσξίδνληαη ηα
θαξδηνρεηξνπξγηθά πεξηζηαηηθά ζε λενγλά (ειηθίαο <30 εκεξψλ) θαη κεγαιχηεξα
παηδηά, ε δε κεηεγρεηξεηηθή θξνληίδα ηνπο είλαη εληαία, ζηνλ ίδην ρψξν θαη απφ ηνπο
ίδηνπο αλζξψπνπο. Μέρξη ηψξα, ηα θαξδηνρεηξνπξγηθά λενγλά, πνπ ζπληζηνχλ ην 25%
ηνπ ζπλφινπ ησλ θαξδηνρεηξνπξγηθψλ πεξηζηαηηθψλ ηνπ «Κέληξνπ» καο, αλαιάκβαλε
ε ΚΔΜ ζηελ νιφηεηά ηνπο, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη βάξνπο, πιελ πξνψξσλ κε
βνηάιεην πφξν, ηα νπνία δελ ρξεηάδνληαη εηδηθή θαξδηνρεηξνπξγηθή θξνληίδα. Όπσο
καο ελεκεξψζαηε, ζε ζχζθεςε πνπ έγηλε ζηηο 10.10.2011, νη Γηεπζπληέο ησλ δχν
Μνλάδσλ Δληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλψλ (Α’ θαη Β’ ΜΔΝΝ) δήισζαλ φηη
αλαιακβάλνπλ ηε πιήξε κεηεγρεηξεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θαξδηνρεηξνπξγηθψλ
λενγλψλ. Γπζηπρψο, φπνηεο ελζηάζεηο δηαηππψζακε θαη ζα δηαηππψζνπκε θαη
παξαθάησ γηα ηελ γεληθή ΜΔΘ, ηζρχνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαη γηα ηηο Μνλάδεο
Νενγλψλ. Ήδε λνζειεχεηαη απφ ηηο 11.10 ζηε Β’ ΜΔΝΝ ην πξψην λενγλφ κεηά απφ
θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Γηα ηε κεηεγρεηξεηηθή θξνληίδα απηνχ ηνπ λενγλνχ,
ρξεηάζηεθε ηφζν ε εθεκεξεχνπζα λενγλνιφγνο φζν θαη ν θαξδηνρεηξνπξγφο λα
αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε απηφ γηα ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο.
Β. Ζ ΜΔΘ θαη νη Μνλάδεο Νενγλψλ βξίζθνληαη καθξηά (ζηνλ 4ν θαη 5ν φξνθν,
αληίζηνηρα) απφ ηελ αίζνπζα ρεηξνπξγείνπ (2νο φξνθνο). Απηφ είλαη απαξάδεθην θαη
ζε θαλέλα κέξνο ηνπ πνιηηηζκέλνπ θφζκνπ δελ πθίζηαηαη. Ζ κεηαθνξά ησλ
θαξδηνρεηξνπξγηθψλ αζζελψλ απφ ηελ αίζνπζα ρεηξνπξγείνπ ζηηο Μνλάδεο εγθπκνλεί
θηλδχλνπο. Οη αζζελείο απηνί ιακβάλνπλ πνιιά θάξκαθα γηα ηε δηαηήξεζε επαξθνχο
3

θαξδηαγγεηαθήο ιεηηνπξγίαο, εχθνια απνζηαζεξνπνηνχληαη αηκνδπλακηθά, θάλνπλ
αλαθνπέο, ελψ κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα επηζηξέςνπλ ζην ρεηξνπξγείν. Γη’ απηφ ε
κεηαθνξά πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκε. Ζ ΚΔΜ βξηζθφηαλ αθξηβψο
δίπια ζηελ αίζνπζα ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαξδηάο, απφ ηελ νπνία ηε ρψξηδε έλαο ηνίρνο,
αθξηβψο γηαηί απηφ επηηάζζεη ε δηεζλήο πξαθηηθή θαη κε απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο
θαηαζθεπάζηεθε! Σψξα, ε δηαδξνκή απφ ηελ αίζνπζα ρεηξνπξγείνπ ζηηο Μνλάδεο
φρη κφλνλ είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξε, αιιά γίλεηαη ππνρξεσηηθά κέζσ
αλειθπζηήξα, ηνπ νπνίνπ ν ζάιακνο είλαη πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ. Δπεηδή δελ ρσξάεη
ην θξεβάηη ηεο ΜΔΘ, αιιά κφλν ην απιφ θνξείν, ν αζζελήο πξέπεη λα κεηαθεξζεί
δχν θνξέο (απφ ην ρεηξνπξγηθφ ηξαπέδη ζην θνξείν θαη απφ ην θνξείν ζην θξεβάηη ηεο
ΜΔΘ), αληί κία θνξά (απφ ην ρεηξνπξγηθφ ηξαπέδη ζην θξεβάηη ηεο ΚΔΜ). Οη πνιιέο
απαξαίηεηεο αληιίεο γηα ηελ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε θαξκάθσλ θαηά ηε κεηαθνξά,
ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζην θνξείν κε ηνλ αζζελή (!) θαη φρη ζε θπιηφκελνπο ζηαηήξεο,
δηφηη

δελ

ρσξνχλ

ζην

αζαλζέξ.

Αθφκε

ν

ζπγθεθξηκέλνο

αλειθπζηήξαο

ρξεζηκνπνηείηαη, επίζεο, γηα ηε κεηαθίλεζε επηζθεπηψλ θαη ζθνππηδηψλ φισλ ησλ
νξφθσλ ηνπ λνζνθνκείνπ!!! Σν ηειεπηαίν πξφβιεκα «ιχζεθε» απφ ηνπο ηζχλνληεο κε
ην λα θαζαξηζηεί ην πξσί ηεο εκέξαο ηνπ ρεηξνπξγείνπ ν ζάιακνο ηνπ αλειθπζηήξα
θαη λα κείλεη εθηφο ιεηηνπξγίαο, κέρξη λα κεηαθεξζεί ν αζζελήο απφ ηε ρεηξνπξγηθή
αίζνπζα ζηε ΜΔΘ. Πξάγκαηη, απηφ έγηλε ζηηο 4/10, φηαλ ρεηξνπξγήζεθε ν πξψηνο
αζζελήο, αιιά φρη θαη ζηηο 6/10, ζηνλ δεχηεξν αζζελή. Μάιηζηα, ζηε δεχηεξε
πεξίπησζε, ν παηέξαο ηνπ αζζελνχο ζηεθφηαλ (άγλσζην γηα πφζελ ψξα!) ζηελ
αλνηθηή πφξηα ηνπ αλειθπζηήξα θαη ηνλ θξαηνχζε λα κε θχγεη, κέρξη λα βγεη ην
παηδί ηνπ απφ ην ρεηξνπξγείν!!! Καη φηαλ κπήθακε ζην αζαλζέξ θαη παηήζακε ην
θνπκπί γηα ηνλ 4ν φξνθν, απηφ θαηέβεθε ζηνλ 1ν!!! Σέινο, ν αλειθπζηήξαο απηφο
παξνπζηάδεη ζπρλέο βιάβεο. Καηά ηε κεηαθνξά ηνπ θαξδηνρεηξνπξγηθνχ αζζελνχο
ηεο 11/10 (λενγλνχ), ν αλειθπζηήξαο ζηακάηεζε δχν θνξέο κεηαμχ ησλ νξφθσλ,
αιιά επηπρψο μαλαμεθίλεζε. Ρσηάκε ηνπο ηζχλνληεο:
i. Δρεηε ρξνλνκεηξήζεη ηε κεηαθνξά ηνπ αζζελνχο απφ ρεηξνπξγείν ηεο θαξδηάο
κέρξη ηε ΜΔΘ;
ii. Ση ζα γίλεη αλ πάζεη βιάβε ν αλειθπζηήξαο θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ αζζελνχο θαη ν
αζζελήο παξνπζηάζεη πξφβιεκα (π.ρ. αλαθνπή);
Γ. Ζ ΜΔΘ, σο γλσζηφλ, λνζειεχεη παηδηά κε πάζεο θχζεσο πξφβιεκα, π.ρ.
ινηκψμεηο αλαπλεπζηηθνχ, κεληγγίηηδεο, εγθαχκαηα, νγθνινγηθά ή ρξφληα πεξηζηαηηθά
4

απνηθηζκέλα κε φιε ηε κηθξνβηαθή ρισξίδα κηαο ΜΔΘ θιπ. Υσξίο ηνπο
απαξαίηεηνπο

ρψξνπο

(δσκάηηα

απνκφλσζεο)

είλαη

πξνθαλέο

φηη

ηα

θαξδηνρεηξνπξγηθά πεξηζηαηηθά, άζεπηα απφ ηε θχζε ηνπο θαη ζπρλά κε κνζρεχκαηα
ελδνθαξδηαθά, ηίζεληαη ζε απμεκέλν θίλδπλν ινηκψμεσλ θαη ελδνθαξδίηηδαο.
Γ. Όζνλ αθνξά ζην επηρείξεκα φηη κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ΚΔΜ ζα απμεζνχλ ηα
ρεηξνπξγεία θαξδηάο, ηζρχεη αθξηβψο ην αληίζεην. Σα ρεηξνπξγεία θαξδηάο, πιένλ,
εμαξηψληαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα θιηλψλ ηεο ΜΔΘ, φπσο άιισζηε θαη ησλ ινηπψλ
ρεηξνπξγηθψλ εηδηθνηήησλ. ΢ε δηάβεκα ηαηξψλ – λνζειεπηψλ αιιά θαη γνλέσλ ησλ
νπνίσλ ηα παηδηά έρνπλ ρεηξνπξγεζεί ζην «ΑΓΗΑ ΢ΟΦΗΑ» θαη λνζειεπηεί ζηελ
Καξδηνρεηξνπξγηθή Δληαηηθή Μνλάδα, ζηηο 3.10.11, ν Γηνηθεηήο δήισζε φηη δελ ζα
ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα ζηε λνζειεία ησλ θαξδηνρεηξνπξγεκέλσλ παηδηψλ θαη δελ
ράλνληαη θξεβάηηα. Όκσο, ε ΜΔΘ παξακέλεη κε ηα δέθα (10) θξεβάηηα πνπ είρε. Αλ
είλαη γεκάηε, ην ρεηξνπξγείν θαξδηάο ζα αλαβιεζεί. Αλάπηπμε λέσλ θιηλψλ ζηελ
ΜΔΘ δελ πξνβιέπεηαη!!!
Δ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο ΚΔΜ γηα 25 έηε έρεη δηακνξθψζεη έλα εμαηξεηηθά έκπεηξν θαη
εμεηδηθεπκέλν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, πνπ αληαπνθξίλεηαη άξηζηα ζηηο απμεκέλεο
απαηηήζεηο ησλ θαξδηνρεηξνπξγεκέλσλ παηδηψλ. Απφδεημε, ηα θαιά απνηειέζκαηα ζε
αζζελείο κε πνιχπινθεο ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο θαη δχζθνιεο επεκβάζεηο. Απηφ ην
πξνζσπηθφ, πνπ παξάιιεια εθπαηδεχεη λεφηεξνπο λνζειεπηέο/-ηξηεο θαη απνηειεί ηε
βάζε ηνπ Κέληξνπ, ζα θαηαλεκεζεί ζε άιιεο Μνλάδεο θαη Σκήκαηα σο επηθνπξηθφ
πξνζσπηθφ. Απνηέιεζκα ζα είλαη ε ηεξάζηηα ζπαηάιε εκπεηξίαο, εμεηδίθεπζεο,
πφξσλ, πξνζσπηθνχ θαη, εληέιεη, παξνρψλ πγείαο. ΢ε δηεζλέο επίπεδν, ηέηνην
πξνζσπηθφ, πνπ απαηηεί επίπνλε θαη καθξφρξνλε εθπαίδεπζε, δηαθπιάζζεηαη σο
θφξε νθζαικνχ θαη δελ δηαζθνξπίδεηαη ζε άιια ηκήκαηα!
Ζ πξφηαζε γηα «ελζσκάησζε» ηεο ΚΔΜ κε ηε γεληθή ΜΔΘ, δει. ε θαηάξγεζε ηεο
ΚΔΜ, είλαη, φπσο πιεξνθνξεζήθακε, πξφηαζε ηνπ ΢πληνληζηή – Γηεπζπληή ηνπ
ελνπνηεκέλνπ Καξδηνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο θαη ΢πληνληζηή ηνπ Δ.Κ.Α.΢.ΚΑ.Π. θ.
Κνπξηέζε, ηελ νπνία απεδέρζε ν ΢πληνληζηήο – Γηεπζπληήο ηεο γεληθήο ΜΔΘ θ.
Υαηδήο. Ζ πξφηαζε δελ ζπδεηήζεθε κε ηα ζηειέρε ησλ Σκεκάησλ πνπ ζπγθξνηνχλ
ην Δ.Κ.Α.΢.ΚΑ.Π. (Καξδηνρεηξνπξγνχο, Καξδηναλαηζζεζηνιφγνπο, Καξδηνιφγνπο

5

θαη λνζειεπηέο ηεο ΚΔΜ), αιιά νχηε κε ηνπο γηαηξνχο ησλ Σκεκάησλ ππνδνρήο ησλ
θαξδηνρεηξνπξγηθψλ αζζελψλ. Απηφ ήηαλ αλακελφκελν, αθνχ
ΟΛΟΗ ΜΑ΢,
Καξδηνρεηξνπξγνί, Καξδηναλαηζζεζηνιφγνη, Καξδηνιφγνη, λνζειεπηέο ηεο ΚΔΜ,
ηνπ Καξδηνινγηθνχ Σκήκαηνο θαη ηνπ Αηκνδπλακηθνχ Δξγαζηεξίνπ,
είμαζηε ανηίθεηοι ζε μια ηέηοια απόθαζη.
Ζ απφθαζε απηή αθαηξεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν απφ ην νηθνδφκεκα ηνπ κφλνπ
δεκφζηνπ Παηδνθαξδηνρεηξνπξγηθνχ Κέληξνπ ζηε ρψξα καο, νδεγψληαο ην ζε
θαηεδάθηζε, πξάμε ζηελ νπνία έρεηε απνδπζεί εδψ θαη ελάκηζε ρξφλν κε ηηο επινγίεο
ηεο εγεζίαο ηνπ ΤΤΚΑ. Οη επζχλεο δε ηφζν ηνπ ΢πληνληζηή ηνπ ΔΚΑ΢ΚΑΠ πνπ
εηζεγήζεθε, φζν θαη ηεο Γηνίθεζεο πνπ απνθάζηζε λα θιείζεη ε ΚΔΜ, είλαη
βαξχηαηεο.
Ζ Γηνίθεζε εδψ θαη ελάκηζε ρξφλν έρεη αθήζεη ζπλεηδεηά ππνζηειερσκέλν ην
Κέληξν κε ηελ αιινπξφζαιιε θαη επηθίλδπλε πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί:
1. Δλψ ηνλ Ηνχιην 2010 ε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ζεσξεί «απηνλφεηε ηελ
χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ησλ δχν Καξδηνρεηξνπξγηθψλ Σκεκάησλ», έμη κήλεο κεηά
θαηαξγεί ην Α΄ Καξδηνρεηξνπξγηθφ Σκήκα ζπγρσλεχνληάο κε ην Β’ Σκήκα. Απφ
ηηο έμη (6) νξγαληθέο ζέζεηο Καξδηνρεηξνπξγψλ ζην νξγαλφγξακκα ησλ δχν
Σκεκάησλ, ζην «΢ρέδην αλαδηάξζξσζεο ηνπ Δ΢Τ» πξνβιέπνληαη κφλνλ ηέζζεξηο
(4). ΢ήκεξα ππάξρνπλ κφλνλ ηξεηο (3) Καξδηνρεηξνπξγνί. Ο ηέηαξηνο
Καξδηνρεηξνπξγφο δελ δηνξίδεηαη, ελψ έρεη θαηαιάβεη ηε ζέζε απφ ηνλ Φεβξ.
2011.
2. Οια ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΚΑ΢ΚΑΠ, ην Καξδηναλαηζζεζηνινγηθφ, ιφγσ
ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ (ρνξήγεζε αλαηζζεζίαο ζε θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο), ιεηηνπξγνχζε απηφλνκα, επηζηεκνληθά θαη δηνηθεηηθά,
απφ ην ππφινηπν Αλαηζζεζηνινγηθφ Σκήκα (γεληθήο αλαηζζεζίαο), κε βάζε ην
λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ ΔΚΑ΢ΚΑΠ. Σν 2000, νη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ
Καξδηναλαηζζεζηνινγηθνχ Σκήκαηνο ήηαλ επηά (7): έλαο (1) Γηεπζπληήο θαη έμη
(6) Δπηκειεηέο. Δδψ θαη ελάκηζε ρξφλν, ην ΔΚΑ΢ΚΑΠ ιεηηνπξγεί κε κία
Καξδηναλαηζζεζηνιφγν θαη κηα επηθνπξηθή ηαηξφ, ιφγσ ζπληαμηνδνηήζεσλ θαη
παξαηηήζεσλ. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ δελ πξνθεξχζζεη ηελ θελή ζέζε
Γηεπζπληή Καξδηναλαηζζεζηνινγίαο θαη ελζσκαηψλεη ην Καξδηναλαηζζεζηνινγηθφ ζην Γεληθφ Αλαηζζεζηνινγηθφ Σκήκα.

6

3. Δδψ θαη ηξία ρξφληα, ππάξρνπλ ηξεηο (3) θελέο νξγαληθέο ζέζεηο Δπηκειεηψλ Β’.
Σνλ Φεβξ. 2011, έγηλαλ κε κεγάιε θαζπζηέξεζε νη θξίζεηο γηα ηηο 3 θελέο ζέζεηο,
αιιά νη δηνξηζκνί δελ έγηλαλ.
Ασηό ποσ τρειάζεηαι είναι να ζηελετωθούν ζηοιτειωδώς ηα Τμήμαηα ποσ
ζσνιζηούν ηο Κένηρο, δηλ.
-

Το Καρδιοτειροσργικό Τμήμα: με έναν (1) επιπλέον Δπιμεληηή Β’
Καρδιοτειροσργό,

-

Το Καρδιοαναιζθηζιολογικό: με ηρεις (3) επιπλέον Καρδιοαναιζθηζιολόγοσς,
έναν Γιεσθσνηή και δύο Δπιμεληηές Β’,

-

Καρδιολογικό: με ηρεις (3) επιπλέον Δπιμεληηές Β’,
και να λειηοσργήζοσν με διοικηηική και επιζηημονική ασηονομία.

Όζν γηα ηε «ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε» ηνπ Παηδνθαξδηνρεηξνπξγηθνχ Κέληξνπ ηνπ
ΑΓΗΑ ΢ΟΦΗΑ κε ην Ωλάζεην, απηφ ζεκαίλεη, ζε απιά Διιεληθά, ηελ επηζεκνπνίεζε
θαη δηεχξπλζε ηεο κέρξη ηψξα ζπνξαδηθήο παξαπνκπήο αζζελψλ ηνπ «ΑΓΗΑ
΢ΟΦΗΑ» ζην Ωλάζεην. Ωο θαίλεηαη, ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πγεηνλνκηθνχ ράξηε ηεο
ρψξαο απφ ηελ εγεζία ηνπ ΤΤΚΑ, γηα ην Παηδνθαξδηνρεηξνπξγηθφ Κέληξν ηνπ
«ΑΓΗΑ ΢ΟΦΗΑ» επηθπιάζζεηαη, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, ν ξφινο «Κέληξνπ
Τγείαο» θαη ζηε ρεηξφηεξε, ινπθέην.
Γελ ζα ην επηηξέςνπκε νχηε εκείο νη εξγαδφκελνη, πνπ ζηεξίδνπκε θαη ιεηηνπξγνχκε
απηφ ην Κέληξν, νχηε ν Διιεληθφο ιαφο πνπ ην έθηηαμε θαη απαηηεί λα παξέρεη
πςεινχ επηπέδνπ πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο ζηα παηδηά ηνπ.
Με ηηκή,
Καρδιοτειροσργικό Σμήμα

Γεψξγηνο Καιαβξνπδηψηεο
Δπηκειεηήο Α’ Δ΢Τ
Υεηξνπξγφο Θψξαθα-Καξδηάο

Αληψληνο Καιιηθνχξδεο
Δπηκειεηήο Α’ Δ΢Τ
Υεηξνπξγφο Θψξαθα-Καξδηάο

Αναιζθηζιολογικό Σμήμα

Διέλε Μαλψιε
Δπηκειήηξηα Α’ Δ΢Τ
Καξδηναλαηζζεζηνιφγνο

Αζπαζία Κσηή
Αλαηζζεζηνιφγνο
Δπηθνπξηθή Ηαηξφο

7

Καρδιολογικό Σμήμα Νοζ. Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΢ΟΦΙΑ»

Μαξία Παζβνχξε
Γηεπζχληξηα Δ΢Τ

Δπάγγεινο Καξαλάζηνο
Γηεπζπληήο Δ΢Τ

Νηθφιανο Διεπζεξάθεο
Γηεπζπληήο Δ΢Τ

Αηθαηεξίλε Γηαλλαθνπνχινπ
Δπηκειήηξηα Α’ Δ΢Τ

Νηθφιανο Αλδξένπ
Δπηκειεηήο Α’ Δ΢Τ

Καρδιολογικό Σμήμα Νοζ. Παίδων «Π. & Α. ΚΤΡΙΑΚΟΤ»

Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο
΢πληνληζηήο – Γηεπζπληήο Δ΢Τ

Γεκήηξηνο Γεσξγαθφπνπινο
Γηεπζπληήο Δ΢Τ

Γεσξγία Γξεγνξηάδνπ
Γηεπζχληξηα Δ΢Τ

Παλαγηψηα Παπαρξήζηνπ
Δπηκειήηξηα Β’ Δ΢Τ

Σο Νοζηλεσηικό Προζωπικό ηης ΚΕΜ

1. ΢ηεθαλνχιε Γεσξγία (Πξντζηακέλε)
2. Λακπξαθάθε Γθαιίλα
3. Καηζή Δπαγγειία

8

4. Παιαηνιφγνο Βαζίιεηνο
5. Κνπξή Πνιπηίκε
6. Γνπιγθέξε Κπξηαθή
7. Φεηδάληζε Διηζζάβεη
8. ΢ηάληνπ Όιγα
9. Γεσξγαιή Βαζηιηθή
10. Απέξγε Αζαλαζία
11. Πξάηηνπ Διέλε
12. Λπκπεξνπνχινπ Γεσξγία
13. Μαλσινπνχινπ Παξαζθεπή
14. Ενξκπά ΢γνπξαθίλε
15. Νηθνιαΐδεο Υξηζηφθνξνο

Σο Νοζηλεσηικό Προζωπικό ηοσ Καρδιολογικού Σμήμαηος

1. Κπξηδάθε ΢ηαπξνχια (Πξντζηακέλε)
2. Σζαηζνπιή Δπγελία

9

3. Θαιαζζηλνχ ΢νθία
4. Μάιιε Αιεμάλδξα
5. Βεληέξε Δπαγγειία
6. Μαληδνπνχινπ Ησάλλα
7. Φξάγθνπ Ησάλλα
8. ΢ηεξγίνπ Γεσξγία
9. Φνπληνχθα Παλαγηψηα
10. Δκκαλνπήι Αξεηή
11. Γηψηεο Αληψληνο

Σο Νοζηλεσηικό & Παραϊαηρικό Προζωπικό ηοσ Αιμοδσναμικού Εργαζηηρίοσ

1. ΢ίκνπ Γήκεηξα (Πξντζηακέλε)
2. Σξηαληαθχιιε Βαξβάξα
3. Σζηκηζηιή Οιπκπία
4. Ππξγάλεο Γεκήηξηνο
5. Σδαθψζηα Μαξία
6. Καηξηηζηψζε Νίθε

10

7. Αιεβπδάθε ΢ηέιια
8. Σζακίιεο Μάλνο
9. Καξαγηψξγνπ ΢ππξηδνχια

11