You are on page 1of 16

Anul II, nr.

21
octombrie 2008
Publicaþie editatã de Protopopiatul Ortodox Fãgãraº cu sprijinul

Din cuprins Sfântul Nectarie,


Organizarea familiei
În familiile cu copii organiza-
rea ºi alcãtuirea unui regim de via-
ierarhul fãcãtor de minuni
þã sunt foarte importante.(pag. 10)
Cu Dumnezeu în casã
O nouã rubricã, în care învã-
þãm cum sã îi facem loc lui Dum-
nezeu în casele noastre. (pag. 15)
Despre pomelnice
Pomelnicele trebuie întocmi-
te þinând cont de câteva reguli.
Care sunt acestea, aflaþi la ru-
brica de catehism. (pag. 7)
Despre familia
creºtinã
Ce se întâmplã atunci când În Þara Fãgãraºului existã douã lãcaºuri care adãpostesc
confundãm pofta cu dragostea? pãrticele din moaºtele acestui mare sfânt, sãrbãtorit la 9 noiem-
Ce facem dacã noi ne-am întors brie. În acest numãr anterior prãznuirii vã oferim:
la Dumnezeu, dar soþul/soþia  un articol despre viaþa Sf. Nectarie (pag. 6)
nu? Ne spune Maica Siluana  un interviu cu Pãrintele Matei, stareþul schitului de la ªinca
Vlad. (pag.9) Veche, unde se aflã o pãrticicã din sfintele moaºte (pag. 4-5)
Editorial de Pr. Iosif Ciolan a pãºit pe lunã, a fãcut o afirmaþie ironicã, spu- me. Expresia “Crede ºi nu cerceta!”, despre
nând cã nici acolo sus nu L-a gãsit pe Dum- care mulþi necunoscãtori spun cã ar aparþine
Experimentul de la Geneva - un nezeu. Dar, cu toate acestea, credinþa oame- Bibliei, nu este valabilã, pentru cã Dum-
nou Turn Babel? nilor în Dumnezeul Creator nu a fost nici- nezeu l-a înzestrat pe om cu o capacitate
Cred cã este normal sã ne decum zguduitã. Acum se vrea din nou dis- extraordinarã de a pãtrunde tainele lumii.
întrebãm în aceste zile spre trugerea acestei realitãþi a creãrii lumii de Dar în acelaºi timp mã întreb: de ce
ce se îndreaptã omenirea, sau cãtre Dumnezeu. Este de fapt lupta nevã- este atât de necesar sã aflu cum s-a format
mã rog, o parte a omenirii. Nu- zutã a duhurilor necurate dusã împotriva universul? Eu ºtiu cã universul, materia ºi
meroºi oameni de ºtiinþã de la noastrã, prin care încearcã sã ne determine tot ce ne înconjoarã este creat de Dumne-
Geneva, având sprijin inter- sã-L eliminãm pe Dumnezeu nu numai din zeu. Poate peste câþiva ani cercetãtorii vor
naþional, încearcã începând din data de 10 suflet, ci chiar ºi din mintea noastrã. fi interesaþi sã afle de unde vine ºi Atot-
septembrie 2008 sã reconstituie condiþiile Ceea ce se întâmplã astãzi la Geneva es- puternicul, nu? Eu nu cred cã este atât de
formãrii Universului de acum circa 13,7 te un fel de viziune lucifericã a omului con- important ce fac cercetãtorii la Geneva.
miliarde de ani ºi sã simuleze Big-Bang-ul temporan de a încerca sã facã în laborator Poate pentru ei este, dar pe mine mã lasã
care, conform savanþilor, ar fi stat la baza ceea ce Dumnezeu a creat la începutul uni- rece. Experimentul acesta îmi aduce amin-
creãrii universului. “ªi ce e rãu în asta?” versului, iar apoi probabil sã inoculeze în min- te de povestea biblicã a turnului din Babel.
s-ar întreba foarte mulþi. La prima vedere tea noastrã ideea cã Dumnezeu nu existã. Omul nu s-a vindecat de boala asta: sã
n-ar fi nimic rãu. În afarã de faptul cã prea Sã nu creadã însã cineva cã Biserica ar fi ajungã el la Dumnezeu. Eventual sã-I ex-
încercãm noi sã ne jucãm de-a Dumnezeu. ignorantã. Cã ar fi împotriva cunoaºterii ºtiin- plice Lui cum se mai poate îmbunãtãþi uni-
Prea încercãm sã-L scoatem afarã din lu- þifice. Din contrã, Biserica susþine experi- versul ãsta. Noi nu suntem în stare sã
mea noastrã, reducând totul la natural, la legi mentele ºtiinþifice care slujesc viaþa ºi pro- eradicãm foamea de pe glob, milioane de
fizice, la material. Sã nu uitãm cã în 1969 as- gresul umanitãþii. Creºtinismul considerã copii mor în mizerie, ºi vrem sã pãtrundem
tronautul Neil Armstrong, primul om care cã întrebãrile cu privire la lume sunt legiti- tainele Universului!?
CMYK
2 Eveniment

ÎPS Laurenþiu la Drãguº


Înãlþarea Sfintei Cruci, zi de post - cãci cã ne aminteºte de Patimile ºi Rãs-
tignirea Domnului - a fost anul acesta prilej de mare bucurie pentru enoriaºii
Parohiei Drãguº: duminicã, 14 septembrie, Înalt Prea Sfinþitul Laurenþiu
Streza s-a aflat în mijlocul lor pentru a binecuvânta lucrãrile realizate la lãcaºul
de cult în ultima perioadã. Evenimentul ne este împãrtãºit de pãrintele paroh
Gheorghe Roºca, care a primit cu aceastã ocazie distincþia de iconom stavrofor.
Duminica de Înãlþarea Sfintei Cruci a
fost o zi de mare bucurie duhovniceascã
pentru Parohia ortodoxã Drãguº, bucurie Marcel Ivaºcu ºi preotul paroh. În cadrul
pricinuitã de aflarea în mijlocul nostru a slujbei arhiereºti a fost hirotonit întru dia-
ÎPS Dr. Laurenþiu, Mitropolitul Ardea- con teologul Daniel Dogariu, pe seama
lului. Deºi dimineaþa de duminicã urma Parohiei ªercãiþa. Înalt Prea Sfinþitul a
dupã mai multe zile ploioase ºi fri- rostit un cuvânt despre însemnãtatea
guroase, Dumnezeu ne-a fãcut un mare Crucii, zidind sufletele credincioºilor ºi
dar: o minunatã zi însoritã de toamnã. încurajându-i sã îºi pãstreze ºi pe mai
Înalt Prea Sfinþitul a fost întâmpinat
la intrarea în sat de autoritãþile locale,
domnul deputat Gheorghe Gabor, un grup þãrãneºti þesute la rãzboi.
de feciori cãlãraºi, copii, tineri cu steaguri La bisericã, ÎPS Laurenþiu a fost
ºi prapori ºi un grup de credincioºi, îmbrã- aºteptat de preoþi ºi de un numãr
caþi toþi în haine româneºti. mare de credincioºi. Pãrintele Mi-
Pãrintele Mitropolit a strãbãtut drumul tropolit a oficiat Sfânta Liturghie
pânã la bisericã într-o trãsurã împodobitã împreunã cu un sobor de preoþi,
în straie populare. De la intrarea în paro- alcãtuit din pãrintele Ilarion Urs,
hie, credincioasele ºi-au împodobit ca stareþul Mãnãstirii Brâncoveanu de
semn de bucurie ºi aleasã preþuire porþile, la Sâmbãta de Sus, Pr. Protopop
gardurile ºi ferestrele cu frumoase covoare Ioan Ciocan, Pr. Galaction Roiban, Pr. departe minunatele tradiþii ºi costume po-
pulare, adunându-se mereu în Bisericã ºi
Prima întâlnire cu Prea Sfinþitul Andrei purtând de grijã frumosului lor lãcaº de
cult, ca ºi pânã acum.
preot ºi credincioºi, seriozitatea în for- Pr. Paroh Gheorghe Roºca
marea tinerilor seminariºti etc.
Prea Sfinþia Sa a accentuat ºi impor- Agenda evenimentelor religioase
tanþa responsabilitãþii preotului în lucra-
rea misionar-pastoralã, menþionând cã nu din Þara Fãgãraºului
existã o lucrare mai frumoasã pe pãmânt Duminicã, 14 septembrie -
decât sã fii slujitorul lui Dumnezeu, însã ÎPS Laurenþiu Streza, Mitropolitul Ardea-
aceastã lucrare presupune multã respon- lului, a oficiat Sf. Liturghie în Parohia
sabilitate faþã de ceilalþi; de aceea este Drãguº (paroh - Pr. Gheorghe Roºca).
absolut necesar ca el sã-L cheme în per- Marþi, 20 septembrie - a avut loc
Prima întâlnire oficialã dintre preoþii manenþã în ajutor pe Dumnezeu, fãrã de prima întâlnire oficialã dintre - PS Andrei
din Þara Fãgãraºului ºi Prea Sfinþitul Care nu-ºi poate îndeplini slujirea. Fãgãrãºeanul, Episcopul Vicar al Arhiepis-
Andrei Fãgãrãºeanul, noul Episcop Vicar Prea Sfinþia Sa ºi-a exprimat ºi aºtep- copiei Sibiului, ºi preoþii din Protopopia-
al Arhiepiscopiei Sibiului, a avut loc pe tãrile pe care le are de la slujitorii altarului, tul Fãgãraº.
data de 16 septembrie, în noul sediu al pe care i-a îndemnat sã se sprijine unii pe Duminicã, 28 septembrie - ÎPS
Protopopiatului. În cuvântul de prezentare, alþii prin rugãciune. Fiecare preot va avea Laurenþiu a slujit Sf. Liturghie în Parohia
pãrintele protopop Ioan Ciocan a exprimat la altar un pomelnic cu toþii preoþii din Recea, unde a sfinþit pictura bisericii
în numele tuturor preoþilor prezenþi bucu- Þara Fãgãraºului, având obligaþia de a-i (paroh - Pr. Cãtãlin Teulea).
ria de a-l avea în mijloc pentru prima datã pomeni la fiecare Sfântã Liturghie. Aceas- Duminicã, 28 septembrie - PS
pe noul ierarh ºi i-a urat bun venit. Întâl- tã lucrare duhovniceascã are ca scop întã- Andrei Fãgãrãºeanul, Episcopul Vicar al
nirea a avut ca scop o primã cunoaºtere rirea unitãþii ºi a legãturii dintre preoþi. Arhiepiscopiei Sibiului, a oficiat Sf.
reciprocã ºi prezentarea modului în care Urmãtoarea întrunire va avea loc pe 20 Liturghie în Parohia Olteþ (paroh - Pr.
Prea Sfinþitul doreºte sã colaboreze cu pre- octombrie, în cadrul conferinþei cu tema Ovidiu Bostan).
oþii. S-au discutat aspecte precum: disci- „Mitropolitul Andrei ªaguna - personali- Miercuri, 1 octombrie - PS Andrei a
plina clerului, importanþa conduitei aces- tate de excepþie a vieþii naþionale ºi bi- slujit Sf. Liturghie la Mãnãstirea Dejani,
tuia în societate ºi familie, relaþia dintre sericeºti din Transilvania - 200 de ani de la care ºi-a sãrbãtorit hramul, “Acoperãmân-
preot ºi consiliul parohial, relaþia dintre naºtere“. Pr. Marius Corlean tul Maicii Domnului”.
Eveniment 3
Dacã anul trecut Înalt Prea Sfinþia
Sfinþirea picturii la Recea sa Dr. Laurenþiu Streza, Mitropolitul
Ardealului, a participat la slujba
Comunitatea credincioºilor din de sfinþire a bisericii, aceasta a
Recea-Vaida s-a bucurat, în ziua constituit un imbold pentru toþi
duminicii de 28 septembrie, de bunii credincioºi din Vaida-Re-
sfinþirea picturii bisericii începutã în cea, astfel încât, la numai un an,
2007 ºi finalizatã anul acesta. Pãrintele Mitropolit a fost din nou
Distinºii pictori Sabin ºi Gabriela în mijlocul nostru pentru sfinþirea
Drinceanu au încadrat cu multã lucrãrilor de picturã în frescã.
mãiestrie registrul tematic pictural la Osteneala ºi donaþiile credin-
arhitectura bisericii, ziditã între anii cioºilor au fost însoþite de buna
1848-1858, aceasta fiind unicã prin administrare a Consiliului Paro-
bolþile ei de cãrãmidã. Tâmpla ziditã hial, sub îndrumarea pãrintelui
a bisericii a fost fructificatã prin pre- Cãtãlin Teulea, aflat în al ºaptelea
luarea modelului pictural brânco- an de pãstorire.
venesc al catapetesmei de la Curtea Prezent la slujba de sfinþire,
de Argeº. De altfel, doamna Gabriela la Bucureºti “Marele Premiu al Uniunii Pãrintele arhimandrit Ilarion Urs, stareþul
Drinceanu s-a evidenþiat primind în 2007 Artiºtilor Plastici din România”. mãnãstirii Brâncoveanu de la Sâmbãta de
Sus, este unul din ctitorii aces-
Lecþie de religie ºi istorie la Rãºinari tei lucrãri de la Recea, în cali-
tatea sa de fiu al satului. Tot
În decembrie se împlinesc 200 de ani de la printre ctitori se numãrã ºi
naºterea Mitropolitului Andrei ªaguna. La familiile Andrei Romulus ºi
îndemnul Înalt Prea Sfinþiei sale Dr. Laurenþiu Ilie Iosu, Ministerul Culturii ºi
Streza, Mitropolit al Ardealului, pãrintele Cultelor, Consiliul Judeþean ºi
Octavian Smãdu, parohul Parohiei Victoria II, Primãria Recea, dar ºi toþi cei
în parteneriat cu liceul teoretic “I. C. Drãgu- care au contribuit din puþinul
ºanu” ºi cu preotul Nicolae Jianu, parohul bi- lor pentru înfrumuseþarea casei
sericii “Sf. Cuvioasã Paraschiva” din Rãºinari, a lui Dumnezeu.
organizat o vizitã la mausoleul Mitropolitului În cadrul Sfintei Liturghii,
Andrei ªaguna ridicat în satul Rãºinari, din ÎPS Laurenþiu l-a hirotonit în-
judeþul Sibiu, la care au participat câþiva elevi ºi tru diacon pe teologul Cristian
profesori de la liceul teoretic. Tatu, pe seama Parohiei Voi-
Obiectivele vizitate au fost: cele trei biserici vodenii Mari, ºi întru preot pe
din Rãºinari, mausoleul Mitropolitului Andrei telui Nicolae Jianu le-a captat atenþia elevilor, diaconul Mihai Pascu, pe sea-
ªaguna, casa poetului Octavian Goga, casa filo- care au aflat ºi despre faptul cã marele nostru ma parohiei Mãieruº, proto-
zofului Emil Cioran, precum ºi fosta casã epis- poet naþional Mihai Eminescu a ajuns la Rã- popiatul Rupea.
copalã. Cele trei biserici din Rãºinari, “Sfânta ºinari ºi a fost adãpostit în casa poetului Înalt Prea Sfinþitul Lauren-
Treime”, “Sf. Cuvioasã Paraschiva” ºi “Sf. Ilie” Octavian Goga. Rãºinãrenii i-au dat straie de þiu a apreciat lucrarea de pic-
sunt o dovadã vie a credinþei rãºinãrenilor. cioban ºi l-au ajutat sã treacã în tainã graniþa în turã, încadrând-o liturgic în
Frumuseþea locurilor ºi spiritualitatea localni- Þara Româneascã. bogatul sãu cuvânt de învãþã-
cilor sunt probabil motivul pentru care mitropo- Lecþia a continuat cu vizita la fosta episcopie turã. Pãrintelui paroh Cãtãlin
litul a fost înmormântat aici. ortodoxã a Transilvaniei, transformatã în muzeu. Teulea i s-a oferit, ca împlinire
“Moºneagul dârz, cu barba rãsfiratã ºi înfãþi- Aceasta adãposteºte mãrturii ºi urme ale creaþiei a tuturor ostenelilor depuse în
ºare de patriarh”, cum îl descria poetul Octavian materiale ºi spirituale ale rãºinãrenilor, unele de slujba acestei biserici, cinstea
Goga pe Mitropolitul Andrei ªaguna, îºi doarme o mare vechime. de a fi purtãtor de cruce - ico-
somnul de veci în mausoleul ridicat lângã bise- Elevii au fost impresionaþi ºi de icoanele pe nom stavrofor.
rica “Sfânta Treime”. Om de culturã superioarã, sticlã, realizate de copiii din Rãºinari sub îndru- La agapa ce a urmat la Cã-
iluminist de mare prestigiu, îndrumãtor al învã- marea Bisericii ºi a unor foºti elevi ai atelierului minul cultural a avut loc, în
þãmântului românesc ºi al instituþiilor culturale de picturã pe sticlã. mod inedit, o proiecþie realiza-
ale românilor din Transilvania, Andrei ªaguna a Mic ºi mare, toþi cei care am participat la a- tã în colaborare cu ªcoala din
fost ºi unul dintre cei mai strãluciþi ierarhi ai ceastã “lecþie” am învãþat despre activitatea des- Recea, cuprinzând un colaj cu
Bisericii Ortodoxe româneºti. Faptele sale i-au fãºuratã de Mitropolitul Andrei ªaguna pentru imagini reprezentative ale bi-
asigurat o paginã glorioasã în istoria ºi conºtiinþa “egala îndreptãþire” a naþiunii române cu celelal- sericii dar ºi ale ºcolii din Re-
neamului. În memoria sa, cei doi preoþi organi- te naþiuni din Transilvania, pentru emanciparea cea, din negura istoriei pânã
zatori au oficiat o slujbã de pomenire. culturalã ºi politicã a românilor, despre rolul astãzi.
Religia se împleteºte cu istoria ºi literatura în Bisericii româneºti în istoria neamului nostru. Daniel Filip, profesor de
acest sat de munte. Darul de povestitor al pãrin- Alina Luca, profesor de istorie religie - ªcoala din Recea
4 Dialoguri
„Pãrãsiþi pãcatul ºi veþi avea bucurie,
Interviu cu Pãrintele Matei Bilauca, stareþul Schitului
o scrisoare, în care Îl ruga sã îi posibilitãþi, existau mult mai mulþi copii
trimitã niºte hãinuþe. necãjiþi. Desigur cã existã ºi în zilele noas-
S-a dus la poºtã, cum am tre copii care sunt în aceeaºi situaþie în care
spune noi astãzi, ºi cel care se era Sfântul, ºi eu cred cã el le poartã de grijã
ocupa cu expedierea scrisori- tuturor copiilor necãjiþi. De curând a venit o
lor, din curiozitate, pentru cã nu doamnã din Braºov, cu dureri mari de coloa-
avea în ziua aceea timbru, s-a nã, ºi mi-a povestit cã l-a visat într-o searã
uitat pe plic pentru a vedea des- pe Sf. Nectarie, care a mângâiat-o, i-a dat
tinatarul, ºi a vãzut cã scrie: nãdejde, i-a zis cã o sã o ajute în necazurile
“Cãtre Domnul Hristos”. Aºa pe care le are, dar sã vinã la biserica închi-
a ajuns sã deschidã scrisoarea, natã lui de aici, de la schit, sã ia untdelemn
sã vadã ce cuprinde ºi a aflat de la candela lui ºi sã se ungã pe coloanã.
de rugãmintea ºi mâhnirea, pro- I-a dat ºi un bãnuþ de aur zicându-i: „Ia, ca
blemele pe care le avea micu- sã ai de unde sã dai la copiii sãraci!“ Aºa cã
þul Anastasie. I-a dat Dumne- Sfântul poartã de grijã, ºi mai cu seamã co-
Pentru cã se apropie 9 noiembrie, data la zeu în gând sã îi cumpere toa- piilor sãraci. Femeia a luat bãnuþul ºi l-a pus
care îl prãznuim pe Sfântul Ierarh Nectarie din te cele necesare ºi sã i le trimitã în buzunar, unde a mai gãsit unul identic,
Eghina, am pregãtit în acest numãr pentru ca din partea lui Dumnezeu. aºa încât putem spune cã darul s-a înmulþit.
dumneavoastrã un articol despre viaþa acestui Bineînþeles cã ºi Sfântul a pri- Ar fi bine sã se ºtie lucrurile acestea, pentru
sfânt, pe care îl gãsiþi la pagina 6, ºi un interviu mit cele pe care i le-a adus negus- cã lumea ar trebui nu doar sã îl cunoascã
cu Pãrintele Matei, stareþul schitului de la torul Temistocle, poºtaºul, ca din pe Sfântul Nectarie, ci ºi sã se roage lui.
ªinca Veche, unde se aflã o pãrticicã din sfin- partea lui Dumnezeu, ºi mulþi ani Prima denumire care îl însoþeºte în
a crezut cã Domnul Hristos i le-a general pe Sfântul Nectarie atunci când
tele sale moaºte ºi unde, de la venirea acestora, trimis. ªi de fapt chiar El i le-a ºi oamenii aud pentru prima datã despre
minunile ºi vindecãrile nu au întârziat sã aparã. trimis, pentru cã Dumnezeu lu- el este: “vindecãtorul de cancer”. Este
Pãrinte stareþ, se apropie hramul pa- creazã prin oameni. Noi, oamenii, suntem într-adevãr “specializat”, ca sã zic aºa,
raclisului schitului de la ªinca Veche. Sf. mâinile lui Dumnezeu, uneltele prin care în aceastã boalã?
Nectarie este din ce în ce mai cunoscut ºi Dumnezeu lucreazã. Cred cã aceastã boalã, cancerul, a fost
la noi, însã existã ºi foarte mulþi oameni Cred cã Sfântul, ajungând mai apoi la numitã boala secolului pe bunã dreptate.
care nu au auzit încã de el. Spuneþi-ne o mãsurã înaltã în duhovnicie, sigur a avut Am observat cã oamenii în general, când
câteva cuvinte despre viaþa lui. convingerea cã pronia dumnezeiascã le-a au o micã problemã de sãnãtate, imediat
Sf. Nectarie, pe numele de botez rânduit pe toate: ºi sã fie sãrac, ca sã cearã, gândul se duce la cancer. Oamenii sunt
Anastasie, s-a nãscut într-o familie sãracã, ºi sã fie omul prin care Dumnezeu sã lucre- speriaþi. Am înþeles cã sunt mai mulþi bol-
aºa încât a trebuit încã de copil sã plece de ze, ºi pentru înaintarea lui, dar ºi pentru navi de inimã decât de cancer, dar oamenii
acasã pentru a câºtiga cele necesare traiu- noi, care aflãm astãzi despre acest lucru nu se gândesc atât de mult cu fricã la boala
lui atât pentru el cât ºi pentru familie; aºa minunat. Poate cã azi pare un lucru neîn- de inimã, aºa cum se gândesc la cancer.
ajunge sã se angajeze într-o bãcãnie. Când semnat. Celor care au calculatoare sau te- De când sunt aici ºi îl avem pe Sfântul
pregãtea cumpãrãturile celor care veneau lefon mobil de la vârste foarte mici, cum se Nectarie am întâlnit mulþi oameni care au
sã cumpere de la magazin, le introducea întâmplã azi, poate li se pare curios ºi ne- cancer. Ceea ce trebuie sã înþelegem noi
printre produsele cumpãrate ºi un bileþel însemnat, neºtiind ce înseamnã sã nu ai un este cã în spatele acestei boli este o rân-
cu câte un cuvânt duhovnicesc. Încã din al doilea schimb de haine. duialã. Oamenii de cele mai multe ori au
copilãrie citea cãrþi duhovniceºti, mai cu Mã gândeam ºi eu la aceastã para- impresia cã alþii sunt vinovaþi pentru ceea
seamã din Scripturã, dar ºi din Sfinþii lelã între Sfântul Nectarie ca ºi copil ºi ce li se întâmplã, însã în fond fiecare trãim
Pãrinþi, ºi aºa s-a gândit sã facã ceva mai copiii de astãzi care, în cel mai bun caz, consecinþele vieþii noastre. Am întâlnit un
mult decât munca pentru cele materiale. îi scriu lui Moº Crãciun, dar cui i-ar tre- caz, un tânãr bolnav de cancer. Era într-o si-
De aici putem vedea sufletul mare al ce prin minte sã îi scrie lui Dumnezeu? tuaþie nebinecuvântatã de Dumnezeu, ca sã
Sfântului Nectarie, dragostea pe care o avea, Da, pentru cã existã un fenomen de zic aºa, pentru cã trãia în pãcat. Totuºi, Sfân-
ºi despre care putem deduce cã a primit-o îndepãrtare a omului de cele spirituale, tul i-a întins o mânã de ajutor, în sensul cã s-a
de la pãrinþii lui, pentru cã gândul acesta care nu se întâmplã numai la Crãciun... vindecat de tumoare. Totul era bine, cu mul-
de a împãrþi ºi altora cuvinte duhovniceºti Gândiþi-vã cã la Paºti oamenii nu se gân- þumiri din partea familiei, numai cã dupã
i-a venit când era încã un copil… desc la Învierea Domnului ºi la învierea puþinã vreme s-a îmbolnãvit din nou. Ceea
Aºa, muncind cu gândul de a-ºi ajuta noastrã, ci la iepuraº. De Paºti la iepuraº, ce era doar o micã tumoare a dus în câteva
familia, a ajuns la un moment dat cã n-a de Crãciun la Moº Crãciun, ºi mai nou la zile la moarte. Vedem deci cã Sfântul Nec-
putut nici mãcar sã îºi cumpere o pereche crãciuniþe… Pentru cã diavolul cautã sã ne tarie, ºi toþi sfinþii de fapt, ne ajutã; nu ne
de pantaloni, niºte hãinuþe, care-i erau ne- îndepãrteze de la calea mântuirii noastre ºi cer nu ºtiu câte acatiste, nu ºtiu câte nevoin-
cesare, pentru cã cele cu care plecase de porneºte de la gând, vrea sã nu ne mai þe ascetice, sã ne chinuim noi pentru a-i
acasã se învechiserã, se rupseserã, ºi era gândim la Dumnezeu, ci mintea noastrã sã face sã fie milostivi… Dumnezeu ºi sfinþii
foarte necãjit. Aºa, cu credinþa pe care o fie preocupatã de altceva. Lui aºteaptã de la oameni o schimbare a
avea, a ajuns sã îi scrie Domnului Hristos Pe vremea Sfântului Nectarie erau alte vieþii lor, adicã sã pãrãseascã pãcatul.

CMYK
Dialoguri 5
pãrãsiþi pãcatul ºi veþi avea sãnãtate“
„Naºterea Maicii Domnului“ de la ªinca Veche
De multe ori boala vine ca un sem- lucrul acesta.
nal de alarmã, de îndemn spre îndrep- ªi ºtim cã a avut
tare… duºmani destui…
În general, boala vine de pe urma pã- A avut duºmani cum zi-
catului. Numai cã oamenii aºa s-au ce Sfântul Ap Pavel: ºi din
obiºnuit cu pãcatul încât au impresia cã interior ºi din exterior, ºi din
este firesc. E firesc sã fumezi, e firesc sã cei care erau din Bisericã,
bei, e firesc sã nu fi cinstit în familie, sã ºi din cei care nu aveau
înjuri, sã nu mergi duminica la bisericã, e treabã cu Biserica, a avut
firesc sã te judeci cu aproapele, cu fraþii mulþi oameni invidioºi.
mai cu seamã. Chiar am gãsit de curând Bineînþeles cã Sfântul se
într-o carte cã astãzi “aproapele” s-a ruga pentru ei, pentru cã Racla cu moaºtele
schimbat în “departele”. altfel nu ar fi avut cum sã Sfântului Nectarie se aflã
Problema este deci cã sfinþii ne ajutã aibã aceastã rãbdare. Iar el în paraclisul schitului
de fiecare datã, însã din partea oamenilor nu se plângea nimãnui, ci se ruga lui
nu existã o dorinþã de a-ºi schimba viaþa. Dumnezeu pentru ca El sã lumineze toate predicile ºi prin
ªi atunci aºa se întâmplã, Sfântul aratã un pe cei care îl vedeau altfel decât exemplul pe care l-a dat
semn cã rugãciunile au fost primite ºi cã cum era. Mã gândesc la momentul în viaþã; ºi mai cu seamã
existã vindecare, numai cã dacã omul per- când a ajuns sã predice în bisericã, acum, prin minunile
sistã ºi rãmâne în starea de pãcat, care Îl ºi oamenii au fost învãþaþi sã-l care se fac prin sfintele
îndepãrteazã pe Dumnezeu din viaþa lui, huiduiascã, sã facã gãlãgie, sã se sale moaºte, mesajul lui
atunci boala se agraveazã. Este ºi un cu- miºte, sã umble, pentru ca sã nu-l este acesta: sã pãrã-
vânt al Domnului Hristos, care spune în poatã asculta lumea. Iar Sfântul ºi-a seascã lumea pãcatul, sã
Evanghelie: “De acum sã nu mai pãcãtu- þinut cuvântarea cu rãbdare, a intrat se apropie de Dumne-
ieºti, ca sã nu-þi fie þie ºi mai rãu”. în Sfântul Altar, ºi povestesc preoþii zeu, ca sã Îl cunoascã pe
Evanghelia nu este doar o carte din care care erau acolo cã s-a aºezat în genunchi în Dumnezeu.
citim ºi ne minunãm, ci ea este viaþa noas- faþa crucii, în spatele mesei, ºi se ruga Sã ne schimbãm viaþa…
trã, ºi ea se repetã zilnic. Aºa încât aº vrea acolo… ªi cu vremea, rugãciunea aceasta Sã ne schimbãm viaþa, sã ajungem ºi
ca oamenii sã îl cunoascã pe Sfântul a Sfântului la picioarele crucii a fãcut ca noi sã Îl iubim pe Dumnezeu. Nu aºa, sã
Nectarie, pentru cã, aºa ca ºi ceilalþi sfinþi, poporul, prin cuvântarea pe care o þinea, sã spunem: iubire, iubire, dragoste; nu
este un dar de la Dumnezeu pentru noi, îl considere un sfânt din cei de demult, cuvântãri sentimentaliste, ci viaþa noastrã
prin care El lucreazã ca sã ne aducã pe noi care era comparat cu Apostolii Domnului. sã fie iubire, cum zicea Pãrintele Arsenie
la fericire, la mântuire. Asta m-a impresionat cel mai mult, Boca, cã dacã va veni vremea sã pui capul
Ce v-a impresionat cel mai mult din rãbdarea Sfântului. pe butuc, sã poþi sã îl pui pentru Hristos.
viaþa Sfântului Nectarie? Care credeþi cã este mesajul Ce îndemn aveþi pentru cititorii
Rãbdarea. Pentru cã în zilele noastre ne Sfântului pentru oamenii de astãzi? noºtri?
lipseºte foarte mult; ºtim cuvântul din Scrip- Sã-ºi schimbe viaþa. Pãrãsiþi pãcatul ºi Credincioºii care au evlavie pentru
turã, cã “cine va rãbda pânã la sfârºit se va veþi avea bucurie, pãrãsiþi pãcatul ºi veþi sfinþii noºtri, din Biserica noastrã Orto-
mântui”, ºi cu toate acestea nu avem rãbda- avea sãnãtate, pãrãsiþi pãcatul ºi-L veþi doxã, sã îºi procure o carte cu Sfântul
re. Sfântul a avut foarte multã rãbdare, nu cunoaºte pe Dumnezeu. De câteva zile mi Nectarie - viaþa, minunile ºi acatistul sau
atât cu sine cât cu ceilalþi. Dacã citim viaþa se învârte în minte un cuvânt al Sf. paraclisul Sfântului. Sã nu lipseascã din
lui vedem ce multe a avut de rãbdat, câte pã- Antonie, ºi anume cã noi nu ajungem sã Îl casele lor aºa cum nu lipseºte Sfânta
timiri... ªi prin rãbdarea aceasta a împlinit cunoaºtem pe Dumnezeu din pricina a Scripturã. ªi asta nu spun doar aºa, ca sã
o poruncã a Domnului Hristos, care ni se douã lucruri: negrija ºi lenea. ªi mã gân- mai existe o carte în bibliotecile oame-
cere ºi nouã: “Sã nu-þi urãºti duºmanii!” deam ce înseamnã sã Îl cunoºti pe Dum- nilor, ci dintr-o convingere. Dumnezeu,
Îmi aduc aminte când am fost într-un an în nezeu. ªi dacã nu ajungi sã Îl cunoºti prin pronia Lui, rânduieºte oameni care
Muntele Athos, ºi am auzit la Mãnãstirea înseamnã cã nu ai grijã sã Îl cunoºti ºi cã ajung la sfinþenie ºi apoi sunt ajutor pentru
Sf. Pavel cã un cãlugãr de acolo, din câte eºti leneº. Dar a-L cunoaºte pe Dumnezeu noi. Prin cartea aceasta cumva, pe lângã
am înþeles chiar egumenul mãnãstirii, era foar- nu înseamnã a ºti despre El din învãþãturile icoana Sfântului, îl aducem pe Sfântul în
te contrariat cum se poate ca un cãlugãr Bisericii, aceasta este la mãsurã catehu- casa noastrã. Este un îndemn de a pãrãsi
din lume, chiar episcop fiind, sã fie cano- menului, cel care începe sã înveþe despre pãcatul, un îndemn de a ne schimba viaþa,
nizat atât de repede, în timp ce monahii din Dumnezeu. A-l cunoaºte pe Dumnezeu un îndemn de a dori sã Îl cunoaºtem pe
Muntele Athos fac atâtea nevoinþe, sunt înseamnã a-L trãi pe Dumnezeu în viaþa ta, Dumnezeu, un îndemn de a ajunge sã ne
rupþi de familie ºi de lume, ºi cu toate aces- cum zice Sf. Ap. Pavel, cã “nu mai trãiesc sfinþim ºi noi, pentru cã avem poruncã de
tea ajung la sfinþenie atât de greu. ªi i s-a eu, ci Hristos trãieºte în mine”. În tot ceea la Dumnezeu: “Fiþi sfinþi, precum Tatãl
arãtat Sfântul ºi i-a zis: “Pentru nimic din ce faci în viaþa ta sã te raportezi la Dum- Sfânt este”, “Fiþi sfinþi pentru cã Eu sunt
ce am fãcut nu m-a rânduit Dumnezeu în nezeu, sã treci cumva prin mintea lui Sfânt” sau “Fiþi desãvârºiþi precum Tatãl
ceata sfinþilor, ci doar pentru faptul cã nu Dumnezeu, asta înseamnã sã Îl cunoºti. Cel din ceruri desãvârºit este”.
mi-am urât duºmanii”. E foarte important Cred cã asta a urmãrit Sf. Nectarie prin Interviu realizat de Natalia Corlean
CMYK
6 Mãrturisitori contemporani ai Ortodoxiei
Sfântul Nectarie - ierarhul fãcãtor de minuni
Acest sfânt s-a nãscut în 1846 în nordul Greciei, în þinutul sã se retragã din lumea tulburatã
Traciei, în localitatea Silivria, din pãrinþi sãraci - Demos ºi Vasiliki în care trãise pânã atunci ºi, cu
Kefalas, dar evlavioºi. La Botez a primit numele de Anastasie, a ajutorul mai multor credincioºi
fost al cincilea din cei ºase copii ºi a fost educat creºtineºte de cãtre ºi ucenici, a construit în insula
pãrinþii lui trupeºti. Când a împlinit 14 ani, familia lui a hotãrât Eghina o mãnãstire de cãlugã-
riþe. Aici a rânduit o viaþã de
sã îl trimitã la Constantinopol sã munceascã ºi sã studieze. obºte desãvârºitã, dupã tradiþia
Prima minune. Pentru cã trebuia sã ia Mai târziu, la tunderea în ma- Sfinþilor Pãrinþi. Dumnezeu l-a
un vapor ca sã ajungã acolo, a mers în port rele ºi îngerescul chip al schim- dãruit cu daruri bogate ºi, încã
ºi l-a rugat pe un cãpitan de vas sã îl ducã niciei, avea sã primeascã nu- din timpul vieþii, a ajutat prin
pânã în capitala bizantinã. Cãpitanul l-a refu- mele de Nectarie. Pãrintele rugãciuni, dragoste ºi tãmãduire
zat, deoarece nu avea bani sã plãteascã cãlã- Pahomie, care i-a fost “prie- pe mulþi bolnavi ºi sãraci. Mai
toria. Însã în momentul în care a ordonat ten ºi îndrumãtor în viaþa ales dupã primul rãzboi mondi-
sã fie pornite motoarele, vaporul nu s-a miº- duhovniceascã”, l-a încurajat sã meargã la al, aceºtia, lipsiþi de orice ajutor, veneau la
cat. Deºi au încercat sã îl miºte prin toate me- Atena ºi sã îºi continue studiile. el ca la pãrintele lor sufletesc. Iar Sfântul
todele cunoscute, vaporul nu s-a miºcat pâ- Atena - început de sfinþenie. Dupã ce Nectarie a dat poruncã maicilor ce se
nã când cãpitanul nu a îngãduit ºi tânãru- a reuºit sã-ºi finalizeze studiile liceale, a in- nevoiau în mãnãstire sã împartã la cei lip-
lui Anastasie sã urce pe punte. O minune ase- trat la Facultatea de Teologie, unde a apro- siþi orice fel de alimente ºi sã nu pãstreze
mãnãtoare cu aceasta a mai avut loc ºi în- fundat scrierile Sfinþilor Pãrinþi. Tot în acest nimic pentru ele, cãci Dumnezeu, prin
tr-o altã cãlãtorie a Sfântului, de data aceas- timp, a început sã scrie cãrþi duhovniceºti. mila Sa, îi hrãnea ºi pe unii ºi pe alþii.
ta când o furtunã ameninþa vieþile oame- Mitropolit de Pentapole. Dupã ce a În anul 1920, dupã douã luni de sufe-
nilor. Sfântul a luat de la gât crucea pe care terminat studiile teologice, în anul 1885 rinþã, dupã o viaþã de nevoinþe, de rãbdare,
o purta de la bunica lui, s-a dus la marginea Sfântul a fost luat de patriarhul Sofronie la de prigonire ºi hulã, smeritul Pãrinte a fost
corabiei, a lãsat-o în apã ºi a strigat: “Liniº- Alexandria, fiind hirotonit preot ºi apoi chemat sã se odihneascã în Domnul. În-
te! Potoleºte-te!” Imediat vântul s-a oprit mitropolit de Pentapole, o veche eparhie datã dupã moartea sa a început un lung ºir
ºi toþi cãlãtorii de pe vas au fost salvaþi. ortodoxã din Libia superioarã. Mai mulþi de minuni ºi vindecãri, care continuã pânã
Vieþuirea la Constantinopol ºi scri- ani evlaviosul mitropolit a slujit ca secretar în zilele noastre.
soarea cãtre Mântuitorul. Dupã ce a so- al Patriarhiei, predicator la biserica “Sf. Ni- La puþin timp dupã moarte, în timpul
sit la Constantinopol, ºi-a gãsit o slujbã la colae” din capitala Egiptului. A devenit un unor lucrãri la mormânt, s-a descoperit cã
un comerciant, dar salariul era foarte mic iscusit slujitor ºi povãþuitor de suflete, fiind trupul Sfântului este întreg ºi nestricat,
ºi el trebuia sã munceascã foarte mult. Pen- dãruit de Dumnezeu cu multã rãbdare, sme- rãspândind o bunã mireasmã.
tru cã nu îºi putea cumpãra nici mãcar cele renie ºi blândeþe. De aceea, era mult cãutat Canonizarea Sfântului dãruitor de
de trebuinþã, s-a hotãrât sã îi scrie Mântui- de credincioºi ºi iubit de toþi. Din pãcate, luminã ºi sãnãtate. În anul 1961, Sinodul
torului tot necazul lui, iar pe plic a scris ca unii dintre clericii acelui loc au devenit invi- Bisericii din Grecia, ca urmare a nume-
destinatar: “Pentru Domnul Iisus Hristos din dioºi din cauza dragostei ºi aprecierii pe ca- roaselor minuni care se fãceau la moaºtele
Ceruri”. S-a dus sã punã scrisoarea la poº- re credincioºii le aveau cãtre ierarhul lor. sale, l-a declarat Sfânt, cu zi de prãznuire
tã, însã negustorul nu avea timbru în ziua Ei au început sã rãspândeascã zvonuri des- la 9 noiembrie ºi, astfel, a devenit cel mai
aceea. Din curiozitate, s-a uitat la adresã ºi pre el, lucruri neadevãrate, care l-au tulbu- venerat sfânt din aceastã blagoslovitã þarã
a fost atât de miºcat, încât a deschis scri- rat pe patriarh ºi acesta l-a demis. Sfântul ortodoxã. Zilnic, credincioºii se închinã la
soarea, a citit-o ºi s-a hotãrât sã îi trimitã a suferit enorm cã nu mai putea sã slu- moaºtele Sfântului Nectarie ºi la mormân-
copilului tot ceea ce avea nevoie. La puþin jeascã Bisericii ºi oamenilor, dar a rãbdat tul sãu, merg la chilia în care a trãit ºi fac
timp dupã aceastã întâmplare, a reuºit sã cu dragoste ºi smerenie încercarea aceasta. din mãnãstirea sa din insula Eghina cel
obþinã un alt loc de muncã, la o ºcoalã a Pentru a nu provoca tulburãri ºi amãrã- mai iubit loc de pelerinaj din toatã Grecia.
unei Biserici, unde învãþau copiii din clase- ciune oamenilor, s-a întors în Grecia. Sfintele sale moaºte revarsã asupra celor
le mici ºi a putut sã îºi continue studiile. Autoexilat în capitala greacã. În 1891 care se învrednicesc sã ajungã acolo daruri
Insula Hios: începutul vieþii monas- s-a retras la Atena, sãrac, defãimat de ai sãi, de bucurie, de sãnãtate ºi de luminã.
tice. La vârsta de 20 de ani, tânãrul Anastasie având toatã nãdejdea numai în Dumnezeu Astãzi Sfântul Nectarie este cinstit ºi
pãrãseºte Constantinopolul ºi ajunge în insu- ºi în Maica Domnului. Aici a fost câþiva ani este considerat drept mare tãmãduitor al
la Hios, unde i-a fost repartizat un post de predicator, profesor ºi director al unui semi- cancerului. ªi sunt nenumãrate minunile
învãþãtor. Aici a dorit din toatã inima sã îi nar. A reuºit sã formeze duhovniceºte mulþi pe care le-a sãvârºit asupra creºtinilor din
ajute pe alþii: fãcea ore suplimentare, se tineri, pe care îi hrãnea cu cuvintele Sfintei întreaga lume ortodoxã, dar ºi a celor din
ruga zilnic pentru ca Dumnezeu sã îi ajute Evanghelii, cu scrierile Sfinþilor Pãrinþi, dar România ºi chiar din judeþul Braºov; pen-
pe elevii lui întru toate, dar, mai ales, pen- ºi cu propriul model de vieþuire creºtinã. tru cã, din mila ºi dragostea Sfântului, pãr-
tru învãþarea adevãrurilor credinþei orto- De asemenea, a fãcut slujbe misionare în pa- ticele din sfintele sale moaºte se aflã spre
doxe. În aceºti ani, Sfântul a început sã rohiile din jurul Atenei. Practica neîncetat închinare ºi ajutor ºi la schitul de la ªinca
iubeascã viaþa monahalã. Pe insulã existau rugãciunea inimii, îndelunga rãbdare, Veche, al cãrui paraclis are hramul “Sf.
multe mãnãstiri ºi a hotãrât sã intre în mã- bucuria ºi nu lua în seamã defãimarea ºi Nectarie”, precum ºi în biserica din satul
nãstirea Nea Moni. A fost tuns în monahism osândirea celor din jurul lui. Bucium, tot în judeþul nostru.
în 7 noiembrie 1876, sub numele de Lazãr. Insula Eghina. A dorit ca la bãtrâneþe Eufemia Toma
Catehism pe înþelesul tuturor 7
Sfânta Scripturã ºi Sfânta Tradiþie Scripturã (calea scrisã). lui. În realitate, Sfânta Tradiþie nu este
o “încremenire în forme”, ci numai
(2) Sfânta Tradiþie Tradiþia
Apostolicã ºi
pãstrarea nealteratã a adevãrului dumne-
zeiesc, cel care este calea spre desãvârºirea
A luat naºtere înainte de Tradiþia Bisericeascã omului.
Sfânta Scripturã Din punct de vedere al conþinutului ei, “Evoluþia Tradiþiei”
Unul dintre criteriile pentru ca ade- Sfânta Tradiþie este una singurã, dar pri- Dacã am accepta formula de “evo-
vãrurile despre Dumnezeu ºi mântuire sã vitã sub aspectul perioadei de timp în care luþie” a Tradiþiei, ar pãrea cã suntem de
se rãspândeascã în lume a fost ca ele sã fie a fost transmisã, o diferenþiem astfel: acord cu o schimbare a acesteia, dar dacã
transmise prin viu grai, spre a fi mai uºor Tradiþia Apostolicã, adicã învãþãtura suntem de acord cã fiecare epocã aduce un
înþelese ºi primite de cãtre oameni. Cea încredinþatã prin viu grai de cãtre Hristos plus la nivelul cunoaºterii, putem accepta
mai eficientã modalitate de însuºire a ade- Sfinþilor Apostoli ºi Tradiþia Bisericeascã, ºi cã existã o “evoluþie” a Tradiþiei privitã
vãrului mântuitor ºi de întãrire în credinþã adicã învãþãtura transmisã de Sfinþii prin prisma gãsirii de noi forme de expri-
este prin transmitere oralã, dupã cuvântul Apostoli urmaºilor lor, pe care aceºtia au mare a aceluiaºi adevãr, conforme cu
Sfântului Apostol Pavel: “Credinþa este din transmis-o apoi mai departe din generaþie nivelul de înþelegere al fiecãrei generaþii,
auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Dumne- în generaþie, fãrã alterare. sub raportul îmbogãþirii cunoaºterii.
zeu”. Aceasta înseamnã cã auzind cuvân- Prin urmare atât Sfânta Scriptura cât ºi
tul lui Dumnezeu propovãduit de cãtre cei Sfânta Tradiþie în faþa Sfânta Tradiþie sunt modalitãþi de trans-
care Îl slujesc, oamenii se zidesc duhovni- provocãrilor contemporane mitere cãtre noi a adevãrurilor care ne con-
ceºte ºi se întãresc în credinþã. Din aceastã Privitã unilateral, Sfânta Tradiþie ar duc spre o îmbunãtãþire duhovniceascã ºi,
cauzã, Sfânta Tradiþie (calea oralã de pãrea ceva fix, de neschimbat, care nu þine în final, spre desãvârºire.
transmitere a adevãrului) a precedat Sfânta cont de legile dezvoltãrii ºi evoluþiei omu- Pr. Adrian Magda
Pomelnicul este o uneal- pe cei care refuzã Sfintele Taine,
tã de care creºtinul se foloseº-
te foarte des. El este “targa”,
Despre pomelnice pe cei care au murit în orice fel
de secte, pe cei care s-au sinu-
cum spune Maica Siluana vii ºi morþi; acestea trebuie cis pe orice cale, fiind sãnãtoºi
Vlad, pe care îi ducem pe cei marcate în susul foii fie cu la minte, pe cei care au murit în
dragi (sau mai puþini dragi, “Pentru sãnãtatea ºi mân- pãcate grele ºi nu s-au spove-dit
pentru cã suntem datori sã tuirea robilor lui Dumne- pânã la moarte, pe cei care au
ne rugãm ºi pentru vrãjmaºi) zeu...” (Pentru vii) fie cu trãit în îndoialã de credinþã, în
în faþa lui Dumnezeu, îi în- “Pentru odihna robilor lui urã ºi judecãþi ºi au murit neîm-
credinþãm Lui pentru a ne Dumnezeu...” (Pentru morþi) pãcaþi ºi fãrã pocãinþã, pe cei ce
da tuturor cele de folos spre D Trebuie folosite numele celele (miridele) care se aºeazã au hulit ºi înjurat pe Dumnezeu
mântuire. De multe ori însã care au fost primite la Botez (pre- pe Sfântul Disc reprezintã pânã la moarte, pe cei care au
preoþii primesc la altar po- numele), nu porecle sau pres- Sfânta Bisericã, trupul credin- fãcut vrãjitorie în viaþã cerând
melnice care le pun tot felul curtãri (Constantin nu Costi, cioºilor ortodocºi. Cei ne- ajutorul diavolului, ºi au murit
de probleme. Pentru cã în- Elisabeta nu Veta). Nu sunt ne- ortodocºi trebuie trecuþi pe liste în acest greu pãcat.
tocmirea unui pomelnic cesare numele de familie. separate pentru a fi pomeniþi la D Se recomandã ca pe pomel-
trebuie sã þinã cont de câte- D Chiar dacã nu folosim un alte rugãciuni ale Bisericii. nice sã fie trecute mai întâi
va reguli, pe care ni le pre- formular special, hârtia pe care Dintre cei în viaþã nu pot fi numele celor care fac parte din
o folosim pentru a scrie pomel- pomeniþi la Sfânta Liturghie cler, episcopul locului, preotul,
zintã Pãrintele Ioanichie
nicele trebuie sã fie curatã ºi ateii, apostaþii, adicã cei care duhovnicul etc; apoi naºii,
Bãlan în “Cãlãuzã Orto- scrisã frumos, prin aceasta s-au lepãdat de dreapta cre- pãrinþii, familia ºi toþi ceilalþi
doxã în Bisericã”: arãtându-ne evlavia faþã de dinþã în Dumnezeu, vrãjitorii, pentru care ne rugãm.
Mijlocirea Bisericii este sfinþenia pomenirii liturgice. fermecãtorii, adicã cei care nu D Pomelnicele se dau cu lumâ-
atât de puternicã încât, fiind Hârtia nu trebuie sã fie ºifonatã cred în Hristos. Nu pot fi nare aprinsã, însoþite de darul nos-
astfel conºtienþi de marele aju- sau plinã de ºtersãturi. Scrisul pomeniþi cei care trãiesc în tru - prescura, preferabil înainte
tor duhovnicesc dãruit celor trebuie sã fie lizibil, sã nu fie concubinaj, adicã nu sunt de începerea Sf. Liturghii. Oda-
pomeniþi la Sfânta Liturghie, prea mic, sau numele sã fie cununaþi la bisericã, cei ce au tã ce a început Liturghia (“Bine-
trebuie sã fim mai conºtiincioºi scrise prea aproape unul de fãcut avort ºi nu se pocãiesc, ºi cuvântatã este Împãrãþia...”) preo-
în înmânarea numelor celor altul, deoarece sunt dificil de care nu se spovedesc din co- tului îi este mai greu sã citeascã
dragi nouã - ºi a tuturor acelo- citit. Cei care scriu urât pot sã pilãrie ºi se aflã în cumplite pomelnicele, mai ales dacã nu
ra în nevoi - pentru a fi roage pe cineva cu un scris mai pãcate trupeºti ºi sufleteºti. Pe are ca ajutor un diacon, deºi
pomeniþi la Proscomidie. frumos sã le transcrie. aceºtia Biserica îi pomeneºte pomelnicele pot fi totuºi aduse
Cum trebuie scris un D La Liturghie pot fi pome- numai la litie ºi acatist, pentru pânã înainte de Vohodul Mare
pomelnic pentru pomenirea niþi doar membrii Bisericii mângâierea familiei. (Ieºirea cu Sfintele Daruri).
la Proscomidie? Ortodoxe (adicã doar cei bote- Dintre cei morþi Biserica Or- A consemnat
Se fac liste separate pentru zaþi ortodox) deoarece pãrti- todoxã nu poate pomeni pe atei, Pr. Cãtãlin Teulea
8 Fii tânãr cu Hristos
Tu ºtii ce sãrbãtoreºti de Halloween? dintreCeea ce poate puþini
noi ºtiu este cã
noaptea dinspre 31 oc-
Înfierat drept “sãrbãtoare de import” de cãtre tradiþio- tombrie spre 1 noiem-
naliºti, Halloween-ul se bucurã de un succes comercial crescut brie este una de mare
în întreaga Europã. Petrecerile, costumele de groazã ºi dovlecii importanþã pentru sata-
sculptaþi câºtigã tot mai mult teren ºi în România, sãrbãtoarea niºti, Hallo-ween-ul fi-
fiind promovatã din ce în ce mai mult chiar în ºcoli ºi grãdiniþe, ind una din cele 8 saba-
ca sã nu mai vorbim de comercianþii dornici de profituri fabu- turi ale calendarului
loase. Aceastã zi, consideratã de adepþii satanismului ca fiind pãgân. Adepþii satanis-
una din cele mai importante dintre sãrbãtori, este vãzutã de mului cred cã diavolul
majoritatea dintre noi ca o simplã zi haioasã. Tu ºtii ce sãrbã- este cel mai puternic în
toreºti de Halloween? aceastã noapte, fiind o
vreme foarte bunã de
De la zeul întunericului la sfinþi Hallows' Evening” fãcut vrãji.
Originile diverselor tradiþii de Hallo- (Ajunul zilei tuturor Toate aceste obi-
ween nu au o datã exactã. Ele se pierd în sfinþilor). Timp de 200 ceiuri ºi tendinþe de
negura timpului, contopindu-se cu istoria cel- de ani, cele douã eve- peste ocean pot pãrea
þilor care populau nordul Britaniei ºi Ir- nimente s-au desfãºu- fantasme pentru noi,
landa de azi. Sãrbãtoarea Halloween-ului rat concomitent, iar unde sãrbãtoarea Hallo-
era strâns legatã de preocupãrile oame- Biserica romano-catolicã ºi-a dat seama cã ween-ului nu are prea multã vechime ºi
nilor acelor vremuri. Calendarul lor era încã nu reuºise sã înlãture ritualul pãgân. majoritatea celor care sãrbãtoresc habar nu
unul simplu ºi includea douã anotimpuri: Papa Grigorie al III-lea a interzis folosirea au de semnificaþia ei. Pare doar o joacã, un
vara (sau sezonul recoltelor) ºi iarna (care costumelor ºi machiajelor hidoase, lãsând, amuzament. Sã nu uitãm însã cã ceea ce
începea la 1 noiembrie), viaþa ºi moartea, în schimb, tradiþia colindului din poartã în faci te face, iar persistarea în aceastã ado-
Beltane ºi Samhain. ªi cum 1 noiembrie poartã, unde tinerii puteau sã se deghizeze rare a rãului, chiar ºi numai pentru o zi în
reprezenta începutul sezonului morþii, în îngeri sau demoni. an, este deschiderea unei cutii a Pandorei.
noaptea care preceda aceastã zi a devenit Profit, satanism sau Avem curaj sã fim altfel?
ºi noaptea în care era sãrbãtorit zeul amuzament?
întunericului ºi al umbrelor, Anwinn. Creºtinismul este religia iubirii, a
Credinþa era cã în acea noapte spiritele Pe teritoriul american, prima sãrbã- bucuriei, a luminii, Dumnezeu Însuºi este
celor care muriserã în timpul anului se toare de Halloween este celebratã în 1921, iubire. Suntem gata sã ne lepãdãm de
întorc printre cei vii, cãutând ajutor de la devenind în timp o sãrbãtoare naþionalã Dumnezeu? (Cãci orice îmbrãcare în
aceºtia pentru a trece în lumea umbrelor. popularã, cu un puternic profit comercial, hainele rãului, chiar ºi “de formã”, este o
Halloween-ul era, de asemenea, având ca specific ceea ce cunoaºtem deja lepãdare de Dumnezeu…) Sã nu uitãm cã
noaptea în care zânele se deghizau în ºi noi, românii: decuparea dovlecilor ºi pãmântul acesta strãmoºesc, care ne sãrutã
oameni sãrmani ºi mergeau din uºã în uºã aprinderea de lumânãri în interiorul lor, picioarele atunci când îl strãbatem în tre-
pentru a cere ajutor, rãsplãtindu-i pe cei purtarea mãºtilor care de care mai sumbre: cerea grãbitã, este stropit cu sângele strã-
care le ajutau ºi creându-le neplãceri celor vampiri, diavoli, schelete, vrãjitori ºi alte moºilor noºtri, care au pãstrat de multe ori
care nu le deschideau. creaturi ale întunericului. Vânzãrile de fil- cu preþul vieþii credinþa în Hristos ºi în
În anul 43 dupã Hristos, romanii au me horror cresc în aceastã perioadã, toatã Bisericã. Toate aceste “împrumuturi” din
cucerit majoritatea teritoriului celtic. Pe afacerea Halloween-ului ridicându-se la Occident (Valentine’s Day, Halloween
parcursul a patru sute de ani cât a durat sume astronomice. etc.) nu au legãturã cu tradiþia noastrã
ocupaþia, douã festivaluri de origine Pe continentul american a fost remar- creºtin-ortodoxã. Tentaþia copierii pentru
romanã (ziua Feralia - comemorare a cat însã ºi un alt fenomen: numãrul vio- a fi “în rând cu lumea” este mare. Însã vã
morþilor ºi cea a zeiþei Pomona - sãrbã- lenþelor, abuzurilor ºi crimelor care se în- îndemn, dragii mei, aveþi curajul sã fiþi alt-
toarea recoltelor) au fost îmbinate cu cele- tâmplã în aceastã noapte este din ce în ce fel decât ceilalþi! Aveþi curajul de a nu vã
brarea tradiþionalã celticã a Samhain-ului. mai mare: sunt incendiate case, biserici, lãsa manipulaþi, de a vã întreba ce sãrbã-
Strãvechiul festival Samhain a fost sunt omorâþi oameni ºi animale. Explicaþia toriþi atunci când preluaþi cu ochii închiºi o
denunþat însã de Biserica catolicã, ca fiind nu este greu de gãsit. Rãul este mult mai “tradiþie” care nu prezintã garanþia celor
un cult de adulare a demonilor. Pentru a o uºor acceptat atunci când este oferit sub lãsate de bunici.
contracara, în secolul al VII-lea Papa chipul jocului, iar adorarea maleficului în În final, vã doresc sã deveniþi aºa cum
Bonifaciu al IV-lea a desemnat data de 1 aceastã zi are o influenþã negativã asupra spune Pãrintele Teofil de la Mãnãstirea
noiembrie ca “Ziua tuturor sfinþilor”, în comportamentului copiilor. Toate “acceso- Brâncoveanu - Sâmbãta de Sus: “înfricoºã-
onoarea ºi memoria sfinþilor ºi a martiri- riile” acestei sãrbãtori îi familiarizeazã pe tor de buni”, adicã sfinþi! Aceasta întrucât
lor. În jurul anului 1500, nimeni nu mai cei mici, dar ºi pe tineri, cu rãul, agresivi- “copiii lui Dumnezeu nu se deosebesc cu
putea face vreo diferenþã între cele douã tatea, grotescul ºi chiar cu crima. Sonda- nimic de fiii întunericului, decât prin
sãrbãtori: Samhain ºi All Saints'Day. jele efectuate în aceastã perioadã spun cã iubire”, cum spune Fericitul Augustin.
Acum era “All Hallows'Day” (Ziua tutu- cei care sãrbãtoresc Halloween-ul sunt foar- Diacon Claudiu Pãun,
ror sfinþilor), iar noaptea precedentã - “All te predispuºi spre agresivitate ºi violenþã. Parohia Fãgãraº - Galaþi
CMYK
Pas în doi 9
mos a spus azi la Sfânta Liturghie?” -
Despre familia creºtinã nu va auzi, el aude cum îþi bate þie inima,
el ar vrea sã pui capul pe pieptul lui, cã aºa
ai fãcut “pânã te-a apucat chestia asta”.
Ce se întâmplã atunci când confundãm pofta cu dragostea? Ce facem dacã
Ei, dar dacã tu pui capul pe pieptul lui, cum
noi ne-am întors la Dumnezeu, dar soþul/soþia nu? Ne spune Maica Siluana fãceai pânã ieri-alaltãieri, ºi zici: “Doamne,
Vlad, din vasta sa experienþã în consiliere, desfãºuratã în ultimii ani în cadrul binecuvânteazã-ne, Doamne, iubeºte-ne! Doam-
Centrului de formare ºi consiliere “Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”, care ne, pune harul Cununiei în noi! Doamne
ºi-a mutat de curând sediul la Iaºi. Articolul este un fragment din conferinþa miluieºte-ne!”, sã vezi ce o sã se întâmple!
þinutã de Maica Siluana în luna martie a acestui an, la Drobeta Turnu Severin. Sã ne rugãm la Dumnezeu ºi când mân-
cãm, ºi când ne spãlãm, ºi când ne iubim
Prima capcanã: confundarea Frumuseþea nu se vede bãrbatul, ºi când facem de mâncare, nu
poftei cu dragostea de aproape doar când mergem la Liturghie, cã aþi vãzut
Astãzi femeile nu mai au rãbdare sã-i în- De unde vin acestea? De la neîncreºti- cã ºi atunci ne zboarã gândul! Toate feme-
veþe iubirea pe bãrbaþi. Rânduiala de la Dum- narea copiilor. Pãrinþii nu ºi-au crescut co- ile pe care le-am învãþat cum sã îºi cuce-
nezeu este cã bãrbatul trebuie sã iubeascã piii în duh creºtin, în duhul de a fi cu Hristos reascã bãrbaþii cu care sunt cãsãtorite de
femeia ºi femeia sã-i rãspundã bãrbatului la ºi de a crede cã Hristos ne dã toate, pentru cã mult ºi au fãcut lucrul acesta au avut un
iubire. În deznãdejdea trãitã astãzi de fete ne-a zis: “Cãutaþi mai întâi Împãrãþia lui Dum- succes teribil. S-au rugat ºi ºi-au “bombar-
cã sunt tot mai puþini bãieþi disponibili, fiind nezeu ºi toate celelalte se vor adãuga vouã”. dat” bãrbatul cu binecuvântare, în gând: îi
cumva în crizã, fetele au o fricã necreºtinã Dacã bãrbatul totuºi iubeºte, ºi i se binecuvânteazã perna, aºternutul, mânca-
de a rãmâne nemãritate. Este necreºtinã, oferã acest plus, acest total, dintr-o datã, rea… Dar dacã zici: “Lua-l-ar, unde-o fi um-
pentru cã femeia creºtinã nu se teme; ea ºtie iubirea lui se stinge. Pentru cã el nu are blând acuma…?”, când vine dã de drac în
cã este aici ca sã se sfinþeascã, sã intre în timp sã descopere persoana, va fi absorbit strachinã ºi se îndrãceºte. ªi tu zici: “Ce l-o
viaþa veºnicã ºi sã se bucure de bucuria de dorinþa trupeascã, de plãcerea trupeascã, fi apucat?” Ei, l-a apucat ãla pe care l-ai pus
veºnicã. ªtie cã viaþa însãºi e bucurie, nu ºi nu va avea timp sã vadã frumuseþea tu în strachinã. Sã îl bãgãm deci pe Dumne-
ceea ce facem. Putem sã fim bucuroºi curã- femeii, delicateþea ei, nu va avea timp s-o zeu în toate, sã transformãm aceastã tandre-
þând cartofi ºi nefericiþi zburând cu avionul, cunoascã. Or aceastã atracþie a trupurilor, þe carnalã în tandreþe duhovniceascã.
pentru cã fericirea nu e în avion. dacã nu e hrãnitã de rugãciune ºi nu e Vorbiþi CU Dumnezeu, nu
Femeile deci nu mai au rãbdare sã-i hrãnitã de Duhul Sfânt prin harul Cununiei, DESPRE Dumnezeu
aºtepte pe bãrbaþi sã iubeascã. La primul trece! E prima care trece.
Mai întâi trece atracþia trupeascã, apoi Apoi sunt femei care vin la mine ºi îmi
semn de iubire, femeia rãspunde cu toatã zic: “Maicã, nu ºtiu ce sã fac, bãrbatul meu
iubirea ºi nu-ºi dã seama cã nu e iubire ceea trec sentimentele, ºi apoi mai rãmân câteva
valori în comun, dacã sunt. Dar dacã des- parcã e apucat! Nu ºtiu ce sã fac, în post nu
ce oferã. Bãrbatul când porneºte spre iubi- mã lasã sã postesc! Mã lasã sã nu mãnânc,
re, mai ales în zilele noastre, pentru cã asta coperim cã aveam valori diferite… Îmi
spunea cineva: “Maicã, mã plictisesc când dar ºtiþi dumneavoastrã ce nu mã lasã…”
oferã societatea, el înþelege sex. ªi el o do- “Pãi bre, nu poþi sã-l duci cu vorba? Zici:
reºte, acesta e un lucru pe care l-a învãþat de ascultã manele!” “Mãi, da' unde erai când
te-ai mãritat cu el?” Zice: “N-asculta atunci!” Acuºi vin, iubitul meu, mã duc sã fac un
când era la grãdiniþã, iar dacã s-a mai uitat ceai! ªi când vii el sforãie. Dar dacã îi spui:
ºi la filme ºi la nu ºtiu ce poze, el se zvâr- “Da ce fãcea?” “Mã pupa!” “Ei acum, cã i-a
trecut pupatul, s-a întors la manele, ce sã facã, Lasã-mã în pace, cã sunt în post!, dacã îl
coleºte. Sunt copii de 12-13 ani care îmi provoci aºa, nu te lasã pânã la ziuã”.
scriu ºi mã întreabã ce sã facã sã scape de dacã cu asta îºi hrãnea sufleþelul?”
Avem deci nevoie de o probã a timpului Sf. Ioan Gurã de Aur spune un cuvânt
pãcatul desfrânãrii; eu am crezut cã visez: uluitor: N-ai venit la rugãciune pentru cã
“Da' cu cine desfrânezi, mamã?” “Cu fe- înainte de cãsãtorie, o probã în curãþie, în cu-
minþenie, în care sã vedem ce ne place, ce þi-ai îmbrãþiºat nevasta ºi ai venit deºi þi-ai
meile pe care le vãd pe stradã”. Vã daþi sea- vom face când aceastã furtunã a dorinþelor vorbit vecinul de rãu? Care pãcat e mai
ma cã desfrâna în capul lui... Este o lume în se va aºeza în cuminþenia cãsniciei. Deci mare? Îmbrãþiºarea nevestei e binecuvân-
care copiii sunt asaltaþi cu aceste lucruri. fata trebuie sã îl þinã pe bãiat la distanþã ºi tatã de Dumnezeu, chiar dacã ne spune:
ªi atunci tu, când îl vezi cã îþi zâmbeºte, în felul acesta bãiatul o vede. De aproape “Pentru rugãciune sã vã separaþi”. E BINE
crezi cã îþi zâmbeºte þie ºi el de fapt are un nu se vede, se simte. Se simt numai fiorii. sã þinem post, dar nu e un pãcat ca minciu-
scenariu, nu de tele-novele cum ai tu, ci de Cu cât te dai mai departe cu atât vezi mai na, clevetirea, furtul, privirea la pornografie
tele-porcãrii. ªi tu zici “Vai ce frumos se bine. ªi atunci îl descoperim pe celãlalt. ºi alte pãcate. Deci sã fim atente cu trupul nos-
uitã la mine!”, dar nu se uitã la tine, maicã! tru, care este trupul cãsniciei noastre, ºi rugã-
El are o idee fixã ºi ai sã vezi cã pe urmã Când celãlalt nu e credincios... ciunea ºi delicateþea vor face din bãrbatul
nici nu te mai vede. Confundarea poftei cu Ne întoarcem la Hristos. ªi dacã ne întoar- acela neînþelegãtor un bãrbat înþelegãtor.
dragostea este prima capcanã pentru vii- cem dupã cãsãtorie ºi ne trezim aºa, dupã o Femeia este fãcutã de Dumnezeu plinã
toarea familie. ªi fata neinstruitã de pãrinþi, vreme, cã ne apucã pe unul sã ne ducem la de farmec! Ea poate sã îl seducã! Dar dacã
de ºcoalã, de Bisericã (pentru cã ne e fricã bisericã, ºi pe celãlalt nu îl apucã, ce sã fa- se apucã sã îi þinã predici nimeni nu se lasã
sã vorbim despre lucrurile acestea), crede cem? Sã nu Îl ducem pe Dumnezeu la celã- cucerit… Rugãciunea este taina. Sã vorbim
cã e iubitã ºi doritã. ªi atunci el îi oferã o lalt sub formã de predici ºi moralã, pentru cã mai puþin despre Dumnezeu ºi mai mult cu
îmbrãþiºare ºi ea îi oferã tot: “M-am dãruit, va fugi! Sã Îl ducem pe Dumnezeu în inima Dumnezeu. Rugãciunea face minuni, rugã-
pentru cã îl iubesc!” “Pe cine iubeºti, cui te-ai noastrã, în viaþa noastrã, în gândul nostru. ciunea este o putere extraordinarã. Dar noi
dãruit?” “A zis cã-l cheamã Cãtãlin” “I-ai Noi sã vorbim cu Dumnezeu despre persoa- ne rugãm puþin, ºi ºi atunci suntem cu gân-
cerut buletinul? Dacã nu-l cheamã Cãtãlin?” na iubitã, nu cu persoana iubitã despre Dum- dul în altã parte. Sã ne rugãm scurt ºi des,
ªi vine dupã o vreme: “Maicã, am aflat cã nezeu. Pentru cã dacã el vrea sã te ia în bra- cu aceastã minune de rugãciune care este
nu-l cheamã Cãtãlin!” Nici n-a ºtiut pe cine þe ºi tu începi sã îi spui despre perihorezã, “Doamne, miluieºte!”
sã dea în judecatã pentru paternitate… nu va înþelege. Sau dacã îi spui: “ªtii ce fru- A consemnat Natalia Corlean
CMYK
10 Educaþie creºtinã
1. sã respecte particularitãþile de vârstã
Organizarea familiei (1) 2. sã fie stabil ºi flexibil
3. sã aibã un caracter raþional
Fãcând zilele trecute ordine în bibliotecã am gãsit o cãrticicã foarte intere-
santã: “Ritmuri zilnice - organizarea regimului de viaþã în familia cu mai 1. Particularitãþile de vârstã
mulþi copii” de Mihai Ghivrigã. A apãrut în 1967, la Editura Didacticã ºi Eforturile ºi odihna trebuie dozate în
Pedagogicã, dar conþinutul este cât se poate de util ºi de actual. Lectura ei funcþie de vârstã. Dacã într-o familie sunt
ajutã la alcãtuirea unui program zilnic absolut necesar, aºa cã o sã rezum mai mulþi copii, pãrinþii trebuie sã sta-
niºte idei, care cred cã vã vor fi de folos. bileascã pentru fiecare un regim adecvat
vârstei, acestea trebuind sã se coreleze ºi
Ce este regimul de viaþã? a copilului, prin alternanþa raþionalã a sã fie integrate în programul familiei.
activitãþii cu odihna
Regimul de viaþã cuprinde întregul pro- creeazã condiþiile pentru o dez- Elementele regimului care variazã în
gram al vieþii copilului, încadrat într-o anu- voltare intelectualã ºi moralã echilibratã, funcþie de vârstã:
mitã ordine ºi succesiune, cu durate potri- împãrþind raþional timpul între diferite Somnul:
vite fiecãrei activitãþi ºi fiecãrei vârste: - la un an copilul are nevoie de circa 15
 activitatea zilnicã specificã vârstei ocupaþii utile ºi formând obiºnuinþe pozi-
tive legate de activitate ore de somn
(joc, învãþãturã, muncã în gospodãrie) e o metodã de educare a voinþei ºi - la 4 ani - de 12-13 ore
activitãþile de “autoservire” (ordinea în a disciplinei - la 7 ani - de 11-12 ore
camerã, igiena, pãstrarea ºi îngrijirea - la 10 ani - de 10 ore
hainelor, jucãriilor etc.) Alcãtuirea regimului - somnul de dupã-amiazã trebuie sã fie
activitãþile din timpul liber (lecturã, Pentru alcãtuirea unui regim de viaþã obligatoriu pânã în jurul vârstei de 10 ani
plimbãri, sport, spectacole etc.) trebuie sã þinem cont de condiþiile gene- Pentru toþi copiii trebuie sã existe o orã
mesele rale, comune tuturor familiilor, precum ºi unicã de culcare, diferenþierile obþinân-
somnul de condiþiile specifice, determinate de par- du-se prin prelungirea somnului de dimineaþã
Stabilirea unui regim de viaþã este ticularitãþile familiei (structura ei, ocupaþia ºi introducerea somnului de dupã-amiazã.
foarte importantã, deoarece: pãrinþilor, condiþii de viaþã etc.). În timp ce copiii mai mici dorm, cei mari
asigurã sãnãtatea fizicã ºi psihicã Condiþiile generale sunt: trebuie sã pãstreze liniºtea, gãsindu-ºi activi-
tãþi liniºtite (lecturã, colorat, modelaj etc.).
Copiii noºtri sunt cobai? Masa:
Ministerul Sãnãtãþii a anunþat În timp ce învãþãtorii claselor - se vor respecta particularitãþile de
derularea, începând din aceastã a IV-a sunt deja contactaþi pentru vârstã, încercându-se ca mãcar una din
toamnã, a unui amplu program de a da date despre numãrul de mesele zilnice sã adune în jurul ei pe toþi
imunizare împotriva cancerului de eleve, tot mai mulþi medici atrag membrii familiei.
col uterin. O componentã a acestui atenþia asupra posibilelor peri- Activitatea:
program este campania de vac- cole ale vaccinãrii cu Gardasil. antepreºcolarii (1-3 ani) - îºi petrec
cinare a fetiþelor de clasa a IV-a cu Ei spun cã premisele de la care timpul de veghe jucându-se.
Gardasil, având ca scop prevenirea se pleacã în aceastã campanie preºcolarii (3-7 ani) - pe lângã joc ºi
infectãrii cu virusul HPV (papilo- sunt greºite, pentru cã nu sunt activitãþi educative vor avea ºi mici res-
mavirusul uman) tipurile oncogene, luate în considerare cauzele ponsabilitãþi gospodãreºti.
care pot provoca un cancer de col uterin. directe ale infectãrii, ºi anume relaþiile sexu- ºcolarii - în funcþie de vârstã vor
Aceastã decizie a fost luatã deºi existã ale de la o vârstã fragedã, partenerii multipli, avea un regim diferit.
multe voci, chiar ºi reprezentanþi ai So- contactarea bolilor cu transmitere sexualã,
cietãþii Române de Obstetricã-Ginecologie, efectul nociv al fumatului, folosirea contra- 2. Stabilitatea ºi flexibilitatea
care susþin cã în momentul de faþã nu existã ceptivelor, prostituþia etc. De aceea reco- regimul nu trebuie sã fie rigid,
încã date care sã dovedeascã eficienþa lui ºi mandã, ca primã mãsurã, lupta împotriva ci sã aibã un caracter constant, dar care
va trece încã destul timp pânã astfel de date acestora ºi studierea vaccinului un timp mai sã permitã mobilitatea.
vor deveni disponibile, pentru cã perioada îndelungat, pentru cã la ora actualã existã orele de masã ºi de somn tre-
de la infectarea cu HPV pânã la apariþia can- prea puþine date despre efectele pe termen buie sã rãmânã întotdeauna aceleaºi.
cerului invaziv este frecvent de peste 10 ani. lung, iar efectele secundare constatate deja
Cert este însã cã un procent mare din fe- nu sunt deloc de neglijat.
3. Raþionalitatea
meile vaccinate au acuzat reacþii adverse În afara faptului cã aceastã campanie sã prevadã timp suficient pentru
puternice: febrã, stare de rãu, greþuri, dureri este denunþatã de mulþi ca fiind o afacere de activitate ºi odihnã ºi sã alterneze în
de cap ºi de spate, ºoc anafilactic ºi epilep- îmbogãþire a companiei care produce vacci- mod judicios activitãþile.
sie, paralizii, atacuri de panicã ºi tulburãri nul, care aºteaptã astfel vânzãri de miliarde programul trebuie sã fie înþeles ºi
circulatorii, cãderea pãrului ºi amenoree de dolari, pãrinþii trebuie sã ºtie cã, în cazul acceptat de copil ca ceva necesar, logic
secundarã (lipsa menstruaþiei), tulburãri de în care au îndoieli, au dreptul sã refuze efec- ºi raþional.
sensibilitate, dureri articulare, erupþii pe tuarea de experimente pe copiii lor, cum poa- programul din familie trebuie sã fie
piele, obosealã accentuatã, ameþeli, lipsa te fi aceastã campanie de vaccinare. Tot ceea o continuare ºi o completare a celui din
poftei de mâncare, depresie, ameþeli ºi chiar ce trebuie este sã facã o cerere în care sã grãdiniþã/ºcoalã. A consemnat
deces în urma vaccinãrii. refuze vaccinul. Natalia Corlean Irina Constantinescu, psiholog
Trup ºi suflet 11
Ce trebuie sã ºtim despre:
Transplantul de organe (II)
În numãrul trecut al revistei noastre am vorbit despre performanþele me-
dicinei moderne în ceea ce priveºte transplantul de organe. Dincolo de be-
neficiile acestei practici se ridicã ºi o serie întreagã de probleme care-i frãmân-
tã pe teologi ºi bioeticieni, una din ele fiind ºi aceasta: când pãrãseºte sufletul
trupul? Când este în moarte cerebralã sau în moarte biologicã? Nu cumva
prin transplant se atenteazã la integritatea persoanei donatorului?
Mai multe morþi… cazul terapiei intensive, odatã instalatã
moartea cerebralã, personalul medical este
Din punct de vedere medical se îndreptãþit sã suspende terapia.
vorbeºte de mai multe “morþi”, ºi anume: Comisia Naþionalã Elveþianã “Drepta-
a) moarte aparentã - funcþiile vitale te ºi pace” spune în acest sens: “Dacã noi dacã aceasta nu este decât pentru câteva
sunt atât de mult slãbite încât nu pot fi per- socotim cã fiinþa omeneascã este o unitate ore). Nu acelaºi lucru este când este afec-
cepute decât cu aparate speciale; indisolubilã a trupului ºi a sufletului, tre- tat creierul: când unei persoane i s-a dis-
b) moarte clinicã - funcþiile vitale au buie sã admitem cã viaþã pãmânteascã a trus creierul, persoana este moartã. Prin
încetat fãrã sã se fi alterat încã structurile unei persoane s-a sfârºit în mod definitiv urmare, este o crimã sã declari un om mort
în mod ireversibil, ele putând fi reactivate când creierul acesteia, suportul fizic al numai pentru cã i-a încetat funcþionarea
prin terapia intensivã ºi reanimare; sufletului, a încetat definitiv sã mai spontanã a sistemului cardio-respirator,
c) moarte biologicã - organele vitale funcþioneze. Chiar dacã este posibil sã se fãrã sã fi murit ºi creierul. Însã dupã
au intrat deja în proces de alterare, adicã a menþinã încã metabolismul trupului, în moartea creierului, celelalte pãrþi ale
început procesul de necrozare a þesutu- mod artificial, nu mai este vorba de o viaþã trupului pot fi folosite pentru transplant.
rilor; a persoanei. A menþine un trup în mod Refuzul de a fi donator de organe pen-
d) moarte cerebralã - reprezintã înce- artificial în “viaþã”, fãrã cea mai micã per- tru transplant, în timpul vieþii sau dupã
tarea definitivã a funcþiilor encefalului spectivã de revenire a persoanei la viaþã, moarte nu este justificat de ideea cã la
întreg (cortex, cerebel ºi trunchi cerebral). va echivala cu o lipsã de respect faþã de învierea de obºte trupurile vor învia cu
Moartea cerebralã nu trebuie confun- trupul defunctului”. Moartea cerebralã inventarul complet al atomilor ºi mole-
datã cu moartea biologicã. Procesul de reprezintã, din punct de vedere medical, culelor trupului în momentul morþii.
necrozã a þesuturilor (moartea biologicã) alterarea ireversibilã a vieþii celulelor Învierea morþilor va fi un act de nouã
începe dupã instalarea morþii cerebrale. scoarþei cerebrale, ceea ce face ca trupul creaþie a lumii ºi a omului, dupã modelul
Deºi activitatea corticalã înceteazã, anu- omului sã nu mai fie structura propice prin trupului înviat al Mântuitorului Hristos.
mite organe ale corpului pot fi menþinute, care sufletul omenesc comunicã cu me- Criteriul învierii trupurilor nu va fi
pentru o anumitã perioadã de timp, “în diul înconjurãtor. Astfel, trupul nu-ºi mai reconstituirea sumei tuturor elementelor
viaþã”, cu ajutorul aparaturii medicale. asigurã propria-i existenþã din schimbul cu fizico-chimice trecute prin noi într-o viaþã
mediul înconjurãtor ºi nici comunicarea cu pãmânteascã ci, aºa cum spunea Sfântul
Moartea cerebralã - sufletul nemuritor. Va fi o structurã inca- Grigore de Nyssa, “din pãcatele ºi virtuþile
adevãratul criteriu al morþii pabilã sã asigure condiþiile minime de care se imprimã în suflet pentru eternitate,
manifestare a sufletului în ea. precum se imprimã sigiliul în cearã”.
Unii teologi sunt de pãrere cã, biolo-
gic vorbind, viaþa se continuã în trupul Fiind creat dupã chipul lui Dumnezeu,
Creierul - suport fizic omul este înþeles ºi se pune în valoare în
uman ºi dupã declararea morþii cerebrale, al sufletului
ºi este viaþã umanã. Cu toate acestea, nu mãsura în care reflectã în el Prototipul sãu,
trebuie uitat cã toate persoanele a cãror Preluând învãþãtura creºtinã potrivit care este Dumnezeu. Atâta vreme cât
moarte cerebralã se constatã, se gãsesc în cãreia sufletul este în tot trupul omenesc, împlineºte porunca iubirii ºi rãmâne în
serviciile de terapie intensivã ale spita- Prof. dr. Tristam Engelhardt precizeazã cã Dumnezeu, care este iubire, este membru
lelor. Deci, sunt þinute artificial în viaþã, existã o diferenþã între organele trupului al Bisericii lui Hristos. În aceastã perspec-
oarecum forþat. Dacã nu s-ar gãsi în acele omenesc în ceea ce priveºte efectul tivã, dãruirea unui organ, a unui þesut ºi
spaþii ºi nu ar primi îngrijirile specifice prezenþei lor la definirea personalitãþii. chiar a unei picãturi de sânge, din dragoste
acelor spaþii ar fi fost moarte demult, chiar Spre exemplu, omul îºi pãstreazã calitãþile faþã de aproapele, înseamnã autodãruirea
ºi din punct de vedere biologic. personale ºi identitatea personalã chiar ºi autojertfirea întregului om în interiorul
Academia Pontificalã de ªtiinþe con- dacã i se transplanteazã o altã inimã, un alt aceluiaºi Trup mistic al lui Hristos. Acest
siderã cã moartea cerebralã este adevãra- ficat sau un alt plãmân. Sufletul este ºi în lucru exclude însã privirea trupului omului
tul criteriu al morþii, deoarece încetarea mânã, dar distrugându-se mâna nu se dis- ca pe un simplu mijloc de însãnãtoºire fi-
funcþiilor cardio-respiratorii mai mult de 4 truge ºi persoana. Sufletul este ºi în inimã, zicã a cuiva sau ca pe o magazie de organe
minute duce foarte rapid la moartea cere- dar în cursul operaþiilor pe cord oamenii de schimb.
bralã. Oamenii de ºtiinþã considerã cã în trãiesc având inima scoasã din trup (chiar Pr. Alexandru Stanciu
Sfântul Nectarie
De obicei, când ne gândim la sfinþi, ne gândim la oameni
care au trãit acum multe sute de ani. Iatã însã cã pe data de 9
noiembrie sãrbãtorim un sfânt care a trãit în secolul XX.
Sfântul Nectarie s-a nãscut în 1846 în Silivria, care se aflã
astãzi pe teritoriul Turciei. Dupã ce a lucrat mai mulþi ani ca sã
îºi ajute familia sãracã, la 20 de ani a intrat în mãnãstire. Mai
târziu a studiat teologia ºi a fost chemat de Patriarhul Sofronie
la Alexandria, în Egipt, unde a fost fãcut episcop. Aici Sfântul
era foarte iubit de oameni, datoritã bunãtãþii ºi dragostei lui
pentru ceilalþi.
Sfinþii însã nu devin sfinþi fãrã greutãþi ºi ispite. Aºa s-a
întâmplat ºi cu Sfântul Nectarie. Unii oameni, pentru cã erau
invidioºi, au început sã împrãºtie despre el zvonuri care nu
erau adevãrate. Ajungând acestea ºi la urechile patriarhului,
Sfântul Nectarie a fost dat afarã din Alexandria.
Iubindu-l mai presus de orice pe Dumnezeu, Sfântul a
îndeplinit porunca pe care ne-a lãsat-o Hristos ºi i-a iertat pe
toþi cei care i-au fãcut rãu, rãspunzând la toate rãutãþile cu
dragoste ºi rugãciune pentru duºmanii lui.
Sfântul Nectarie s-a întors în Grecia, unde Dumnezeu a
rânduit sã fie predicator la diverse biserici, iar apoi directorul
unui seminar unde învãþau viitorii preoþi. A fost foarte iubit ºi
aici, pentru cã toþi vedeau ce mult Îl iubeºte pe Dumnezeu ºi
cât de bun este cu toþi oamenii.
Mai târziu, Sfântul Nectarie a întemeiat o mãnãstire de
cãlugãriþe pe insula Eghina, unde ºi-a petrecut ultimii ani din
viaþã. Pentru cã nu i-a urât pe duºmanii lui, deºi aceºtia i-au
fãcut mult rãu, ºi s-a rugat mereu pentru ei, iubindu-i pe toþi,
Dumnezeu i-a dat Sfântului Nectarie darul facerii de minuni.
Dupã moartea sa, în 1920, foarte mulþi bolnavi care mergeau
la mormântul lui au fost vindecaþi.
Sfântul Nectarie face multe minuni ºi astãzi. El are grijã
mai ales de copiii necãjiþi, însã rãspunde ºi îi ajutã pe toþi cei
care se roagã lui cu credinþã.

Mâini slujitoare Activitate practicã


Materiale necesare:
- activitate pentru copii - -o coalã de hârtie
Citiþi din Biblie din Faptele Apostolilor -foarfece
capitolul 9, versetele 36-43. Rãspundeþi -creion negru
apoi la urmãtoarele întrebãri: -creioane colorate
Cum se tâlcuieºte numele Pune palma în mijlocul foii, cu degetele
Tavita? desfãcute, deseneazã conturul ei ºi apoi decupea-
zã-l. Gândeºte-te cum ai putea fi de ajutor celorlalþi,
Ce ne spune fragmen- acasã, la ºcoalã sau la bisericã, în sãptãmâna care urmeazã.
tul despre Tavita? Scrie câte o idee pe fiecare deget, iar în mijlocul palmei scrie
Cum crezi cã îi putem îndemnul pe care l-am învãþat de la Tavita:
urma exemplul? Fã întotdeauna fapte bune ºi ajutã-i pe ceilalþi!
Paginã realizatã de Natalia Corlean
CMYK
Sfinþii, prietenii noºtri 13
Sfântul Dimitrie Basarabov,
Necunoscut de oameni, cunoscut de Dumnezeu
Dacã cineva mã întreabã: “ce este un Sfântului Dimitrie cel Nou nu a fost una
sfânt?” - îi voi rãspunde simplu: “du-te ºi deosebitã. Cu siguranþã a fost deosebitã de
vezi!” Astãzi oamenii sunt tentaþi din ce în viaþa majoritãþii oamenilor de astãzi. În
ce mai mult sã creadã doar în ceea ce vãd. vreme ce noi alergãm dupã case mari ºi
Însãºi formaþia ºi educaþia generaþiilor luxoase, el îºi alegea drept adãpost o umilã
actuale este una pragmaticã, de tip “tomi- peºterã. În timp ce mulþi doresc sã ocupe
an” - “dacã nu voi pune degetul meu în un post de director, manager, sau un mic
semnul cuielor ºi dacã nu voi pune mâna ºef într-o firmã de prestigiu distrugându-ºi
mea în coasta Sa, nu voi crede”. Pentru liniºtea lui ºi a familiei pentru ambiþiile
foarte mulþi oameni, ºi mai tineri ºi mai în sale deºarte, Sfântul pãzea umil turma de
vârstã, sfinþii sunt eroi de poveste ai unei animale pe izlazul satului. În timp ce alþii
lumi trecute, care poate cã au existat vreo- cheltuiesc azi sume colosale de bani pen-
datã. Sau poate nu. Acelora care se îndo- tru a-ºi cumpãra haine de firmã, Sfântul
iesc de existenþa sfinþilor lui Dumnezeu le îmbrãca o rasã monahalã învechitã ºi roasã
fac invitaþia pentru ziua de 27 octombrie a de vreme. În timp ce unii oameni plãtesc
acestui an: mergeþi la Bucureºti pe Dealul bani grei pentru a-ºi face reclamã propriei
Mitropoliei ºi vedeþi cum îi cinsteºte persoane, pentru a fi cunoscuþi în reviste
Dumnezeu pe sfinþii Sãi pe care îi iubeºte. sau la televizor ºi lãudaþi apoi de oameni,
Veþi gãsi acolo cu sigu- Sfântul se retrãgea din mijlocul vâltorii
ranþã mii de oameni ca ºi acestei vieþi în mijlocul
voi, veniþi din toate col- pãdurii pentru a nu fi
þurile þãrii. Unii merg din cunoscut de nimeni, dar
curiozitate pentru a vedea pentru a avea liniºtea
moaºtele Sfântului Dimi- necesarã sã-l poatã cu-
trie cel Nou, alþii merg la noaºte cu adevãrat pe
Sfântul pentru a primi Dumnezeu.
binecuvântarea lui. Cert Concluzia? Toþi ace-
este cã Sfântul Dimitrie ia care îºi pierd sufletul
ne cheamã la el ca sã ne pentru a dobândi lumea
arate cã Dumnezeu îºi þi- aceasta, când vor muri,
ne promisiunea ºi îi rãs- vor muri de tot. Cei care
plãteºte cu darul sfinþeniei cautã însã Împãrãþia lui
pe cei care lasã grijile lu- Dumnezeu vii vor fi în
meºti ºi încearcã sã împli- veac. Dacã încã te mai
neascã cât mai mult din îndoieºti, convinge-te pe
voia Sa. Moaºtele Sfântului data de 27 octombrie, pe
Cine este Sfântul Di- Dimitrie Basarabov Dealul Mitropoliei. Sfân-
mitrie cel Nou? Nãscut la tul te aºteaptã sã-þi spu-
sud de Dunãre, în satul Basarabi, în vre- Un domn nã mai multe.
mea împãraþilor româno-bulgari ai veacu- al Þãrii Româ- Pr. Iosif Ciolan
lui al XIII-lea, Cuviosul Dimitrie Basa- neºti a con- Peºtera în care s-a nevoit
rabov era pãstor de vite. La un moment dat struit, în loca- Sf. Dimitrie, aflatã în Bulgaria
a îmbrãcat haina monahalã la un schit si- litatea Basarabi, o bise-
tuat într-o peºterã, nu departe de satul ricã peste moaºtele Sfân-
Basarabi. Aici petrecea în post, rugãciune, tului. În timpul rãz-
priveghere si ascultare. Dimitrie Basarabov boiului dintre ruºi ºi
a murit în peºterã, întins pe o lespede de pia- turci (1769-1774), pen-
trã, pe malul râului Lom. Gura peºterii a tru a nu fi prãdate, moaº-
fost astupatã de pietre, însã o ploaie puter- tele au fost aduse de
nicã a fãcut ca pietrele sã fie înlãturate, iar Hagi Dimitrie în Þara
moaºtele descoperite. Sfântul Dimitrie Româneascã ºi depuse
Basarabov i s-a arãtat în vis unei copile în Catedrala Mitropoli-
bolnave, spunându-i cã o va vindeca dacã tanã din Bucureºti, un-
pãrinþii îi vor scoate din apã trupul. Dupã de se aflã ºi astãzi.
ce au fost scoase din apã, moaºtele au fost Poate cã mulþi veþi
depuse în biserica satului. gândi acum cã viaþa

CMYK
14 Sfinþii, prietenii noºtri
Sfinþii Mãrturisitori ardeleni, pildã de statornicie în credinþã
Oricine va mãrturisi pentru Mine înaintea oamenilor ºi Fiul Omului va mãrturisi pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu.
Iar cel ce se va lepãda de Mine înaintea oamenilor, lepãdat va fi înaintea îngerilor lui Dumnezeu. (Luca 12, 8-9)
Biserica Ortodoxã Românã prãznuieºte în luna octombrie, ziua a douãzeci vacovici, Sofronie se va retrage la
ºi una, pe Sfinþii Cuvioºi Mãrturisitori Visarion ºi Sofronie, Sfântul Mucenic Mãnãstirea Argeºului unde se va sãvârºi în
Oprea, Sfinþii Preoþi Mãrturisitori Moise Mãcinic din Sibiel ºi Ioan din Galeº. pace.
Apãrãtori ai dreptei credinþe în Ardealul secolului al XVIII-lea, marcat de SFINÞII PREOÞI MÃRTURISI-
frãmântãri religioase datorate prozelitismului catolic, aceºti sfinþi au fost ca- TORI IOAN DIN GALEª ºi MOISE
nonizaþi de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1955, sub pãs- MÃCINIC DIN SIBIEL. Din rândul pre-
torirea vrednicului de pomenire Patriarh Iustinian. oþilor ortodocºi români din Transilvania
s-au remarcat ºi Moise Mã-
CUVIOSUL VISARION cinic din Sibiel ºi Ioan din
SARAI. Cuviosul pãrinte Visa- Galeº. Primul a fost delegat
rion s-a nãscut într-o familie de de credincioºii ortodocºi din
pãrinþi ortodocºi din Bosnia, în Fãgãraº, Sibiu, Sebeº ºi
anul 1714, primind numele de Orãºtie sã prezinte împãrãte-
botez Nicolae. Tuns în monahism sei Maria Tereza doleanþele
la vârsta de 18 ani la mãnãstirea românilor transilvãneni. Preo-
Sfântul Sava de lângã Ierusalim, tul Ioan din Galeº a pãtimit în
merge la locurile sfinte spre a închisorile din Sibiu, Deva ºi
vieþui în rugãciune ºi meditaþie. Graz (Austria). Ambii au do-
În aceastã perioadã, în Tran- bândit cununa muceniciei în
silvania, intratã sub jugul unei noi temniþa de la Kufstein.
stãpâniri, catolicã de aceastã datã, SF. MUCENIC OPREA.
românii ortodocºi treceau prin Unul dintre mirenii care au
mari greutãþi. Autoritãþile habs- luptat pentru apãrarea credin-
burgice, pentru a întãri statul ca- þei ortodoxe a fost evlaviosul
tolic, ºi-au propus sã înmulþeascã Oprea din Sãliºtea Sibiului. În
numãrul catolicilor prin trecerea urma memoriilor înaintate
românilor la greco-catolicism. împãrãtesei Maria Tereza la
În acest context istoric, cãlãuzit de pe credincioºi sã nu se îndepãrteze de Viena în anii 1748 ºi 1752, este arestat,
Duhul Sfânt ºi cu acordul patriarhului sârb credinþa dreptmãritoare, sã alunge preoþii pãtimind muceniceºte alãturi de preoþii
de la Carlovitz, cãlugãrul Visarion Sarai greco-catolici ºi sã declare cã vor sã stea Moise Mãcinic ºi Ioan din Galeº. Mu-
vine în Þara Ardealului pentru a apãra sub porunca Bisericii din Ierusalim. cenicul Oprea a dat în faþa slujitorilor
Biserica pe care a iubit-o ºi a mãrturisit-o Arestat în mai multe rânduri de cãtre împãrãtesei o pildã vrednicã sã o reþinem:
ºi pentru a-i întãri pe credincioºii orto- autoritãþi, întemniþat la Bobâlna ºi Abrud, Dacã împãrãteasa îmi doreºte avutul, îi
docºi. Pe unde trecea, el aprindea în su- este eliberat în chip miraculos. Convoacã dau moºtenirea pãrinþilor mei, dacã
fletele oamenilor râvna ºi dorinþa de sta- adunãri de preoþi ºi credincioºi, întocmind doreºte haina de pe mine, i-o dau, dacã
tornicie în credinþa ortodoxã. Se spune cã memorii cãtre împãrãteasa Maria Tereza ºi doreºte mâinile mele sã lucreze pentru
trãia o viaþã de asprã înfrânare, hrãnin- guvernul Transilvaniei, prin care cerea dânsa, i le dau. Dar am un singur suflet pe
du-se numai cu mâncare slabã de legume. episcop ortodox, restituirea bisericilor ºi care nu pot sã i-l dau, pentru cã e al lui
În timp ce se îndrepta spre Sibiu, Cu- eliberarea celor ce pãtimeau pentru stator- Dumnezeu.
viosul Visarion e arestat ºi apoi întemniþat nicia în credinþa ortodoxã. Ajutat de cola-
în temuta închisoare Kufstein din munþii boratorii sãi apropiaþi, printre care se nu- Praznicul sfinþilor mãrturisitori arde-
tirolezi unde, dupã grele suferinþe, dobân- mãrau ºi cãlugãrii de la schiturile ºi mã- leni e aidoma unei preafrumoase icoane,
deºte cununa vieþii veºnice. nãstirile fãgãrãºene, unde Sfântul Sofronie pe care Biserica noastrã ne-o pune înainte
CUVIOSUL SOFRONIE DE LA a poposit pentru o perioadã, a început o acum, când poporul nostru are nevoie mai
CIOARA. Misiunea sa în Ardeal este acþiune energicã de reorganizare a Bise- mult ca oricând de pilde, are nevoie mai
continuatã de Sfântul Sofronie. Originar ricii Ortodoxe. mult ca oricând de îndemn ºi de urmare a
din satul Cioara, de lângã Sebeº, judeþul În 14 februarie 1761, Sfântul Sofronie lui Hristos.
Alba, se cãlugãreºte la una din mãnãstirile a þinut Marele sobor din cetatea Bãlgra- Cu adevãrat ei s-au îmbrãcat cu toate
din Þara Româneascã. În anul 1756 se dului (Alba Iulia), ale cãrui hotãrâri, redac- armele lui Dumnezeu, având mijlocul
reîntoarce în satul natal. Râvna sa pust- tate în 19 puncte ce cuprindeau doleanþele încins cu adevãrul ºi platoºa dreptãþii,
niceascã l-a determinat sã ridice un schit în românilor ortodocºi din Ardeal, au fost încãlþaþi fiind pentru Evanghelia pãcii, în
mijlocul codrului, adunând în jurul sãu înaintate guvernului. Miºcarea sa poate fi toate luând pavãza credinþei, coiful mân-
câþiva ucenici. Fiindu-i distrus schitul din consideratã o biruinþã deplinã a Ortodoxiei tuirii ºi sabia Duhului care este cuvântul
porunca autoritãþilor habsburgice, strãbate în Transilvania. Dupã numirea episcopului lui Dumnezeu. (Efeseni 6, 13-17)
þinutul Sebeºului ºi al Albei îndemnându-i ortodox al Ardealului, Dionisie No- Aurel Dragne
Cu Dumnezeu în casã 15
Cu Dumnezeu în casã Vegeta de casã
Dumnezeu ne-a lãsat în naturã toate sub-
Suntem de multe ori obiºnuiþi sã îi sã-L primim cu bucurie, în gând ºi într-o stanþele de care avem nevoie pentru a ne pãstra
acordãm lui Dumnezeu un “spaþiu” sepa- casã curatã, unde putem amenaja locuri sãnãtatea sau pentru a vindeca anumite boli.
rat. Ne întâlnim cu El la Sfânta Liturghie, care sã invoce prezenþa Lui. Conteazã însã foarte mult proporþia în care aces-
la slujbe, atunci când ne rugãm… (deºi ºi În acelaºi timp aceastã rubricã este ºi te substanþe (vitamine, minerale etc) se regãsesc
în aceste clipe gândul zboarã adesea la o pledoarie de întoarcere la tot ce este na- în hranã noastrã zilnicã. Pentru perioada puþin
altele). În rest suntem ocupaþi cu treburile tural ºi oferit de Dumnezeu, de la mâncare mai criticã (cea a anotimpului rece) este imperios
zilnice. Ne mai aducem aminte de El din pânã la haine sau detergenþii pe care îi necesar sã pregãtim în casã conserve.
când în când, când avem nevoie de ajutor, folosim, pentru cã experienþa ne aratã cã Cea mai veche ºi mai eficientã metodã de con-
ºi atunci zicem repede: “Doamne ajutã!” îndepãrtarea de la cele pe care ni le oferã servare a fructelor ºi legumelor este uscarea (des-
Dumnezeu este însã mereu cu noi ºi Domnul duce la pierderea sãnãtãþii ºi dis- hidratarea) lor. În felul acesta se pãstreazã iarnã
în noi, numai cã noi Îl ignorãm. “Iatã, Eu trugerea acestui univers minunat pe care plantele medicinale, ierburile parfumate, fructele
stau la uºã ºi bat”, ne spune Mântuitorul. l-am primit drept casã ºi pentru care noi (mere, pere, prune, struguri) ºi chiar legumele. Se
Sã ne gândim la acest lucru, cã în perma- suntem responsabili. De aceea vom încer- pot usca legume întregi, feliate, sau sub formã de
nenþã la uºa inimii noastre se aflã Hristos, ca sã oferim informaþii despre alimentele pulbere, alcãtuind un condiment de tip “Vegeta”.
Care vrea sã intre. ªi atunci vom fi mai pe care le consumãm, reþete cât mai lipsite Am pregãtit Vegeta dupã reþeta urmãtoare:
conºtienþi de prezenþa Lui permanentã, de de componentele numite E-uri, care ne -1 kg morcovi - 1 kg ardei capia
darurile pe care El ni le dã atunci când Îl intoxicã organismul, dar ºi “secrete” - 1 kg þelinã (rãdãcinã) - 1 linguriþã zahãr
invocãm: rãbdare, pace, bucurie… (ªi ci- despre plante sau grãdinãrit. - 1 kg ceapã - 1 lingurã sare
ne nu are nevoie de ele în aceastã lume Pentru a reuºi acest lucru, vã chemãm - 6 legãturi pãtrunjel
atât de agitatã?) Sã ne încredinþãm mereu ºi pe dumneavoastrã în ajutor, pentru cã
lui Dumnezeu, raportându-ne mereu la El, nimeni nu le ºtie pe toate, ºi datori suntem Morcovii ºi þelina se curãþã, se spãla ºi dau pe
chemându-L mereu prin rugãciuni simple, sã ne sprijinim unii pe alþii. Dacã aveþi rãzãtoare. Ceapa ºi ardeiul capia se taie feliuþe,
scurte, ca “Doamne, miluieºte!”, “Doam- deci gânduri pe aceastã temã, reþete cât mai respectiv solziºori. Se amestecã toate ºi se aºeazã
ne, ajutã-ne”, “Doamne, iartã-mã!”, “Doam- naturale, idei despre îngrijirea plantelor într-o tavã la uscat, ca ºi frunzele de pãtrunjel.
ne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, sau remedii naturiste, aºteptãm cu bucurie Uscarea se poate face la aer curat, ferit de soare,
miluieºte-mã pe mine, pãcãtosul/pãcãtoa- sã ni le împãrtãºiþi tuturor, trimiþându-le sau în cuptorul de la aragaz, cu focul dat la minim
sa!”, ºi orice altceva ne vine sã îi spunem lui pe adresa redacþiei, prin poºtã sau email, ºi cu uºa cuptorului deschisã. Când sunt bine
Dumnezeu Care e prezent în fiecare clipã. sau chiar aducându-le la sediul nostru, uscate, frunzele se fãrâmiþeazã între palme, iar
Prin rubrica pe care o inaugurãm în pentru cã “dar din dar se face rai”. celelalte legume
acest numãr, “Cu Dumnezeu în casã”, ªi iatã cã în acest numãr vã prezentãm se dau prin râº-
încercãm sã vã prezentãm un mod de deja douã reþete oferite de cititoarele noas- niþa de cafea sau
viaþã care Îl pune pe Dumnezeu mai pre- tre, una de vegeta de casã, o alternativã râºniþa mixeru-
sus de toate. Pentru cã El este Cel care ne binecuvântatã la vegeta din comerþ, care con- lui. Se amestecã
oferã hrana zilnicã, Care creºte ºi ne oferã þine mulþi aditivi cancerigeni ºi este extrem cu zahãrul ºi sa-
cu multã iubire roadele pãmântului, Care de periculoasã, ºi un desert delicios, cu rea ºi se depozi-
ne dã dragoste când gãtim (ºi ce gustoasã care sã îi bucuraþi pe toþi ai casei ºi sã le teazã în borcane
e mâncarea gãtitã cu dragoste!), Care ne oferiþi un “dulce” în care ºtiþi ce aþi pus. bine închise. Prin
þine în viaþã ºi ne dã putere sã trecem peste ªi nu uitaþi, aºteptãm sã ne împãrtãºiþi mixare legumele
toate rãutãþile zilei. El este mereu cu noi, din experienþa dumneavoastrã! se transformã în-
chiar ºi în treburile gospodãreºti, aºa cã Natalia Corlean tr-o pulbere finã, care se dizolvã în mâncare.
Are un aspect plãcut, un miros puternic de le-
Pentru umpluturã: 1 kg de mere
Tort de mere gume coapte ºi dã mâncãrii o culoare frumoasã da-
Pentru ornat: 500-750 ml friºcã (în func- toritã betacarotenului. O adevãratã binecuvântare!
Orice prãjiturã are farmecul ei special ºi þie de preferinþã), cacao sau cappucino Reþetã oferitã de doamna Nicoleta Cintar
încântã atât prin frumuseþea exterioarã cât ºi Mod de preparare: Merele spãlate din Craiova
prin gustul delicat. Însã atunci când un tort ºi curãþate de coajã se taie în jumãtate ºi
îºi face intrarea pe masa frumos pregãtitã apoi se scot cu grijã sâmburii ºi cãsuþele se pregãteºte aluatul. Albuºurile de ou se bat
înseamnã cã este zi de sãrbãtoare, sau acestora, în aºa fel încât jumãtatea de mãr sã spumã (pânã când aceasta stã cui) apoi se
oricum o ocazie specialã, care este încu- nu se crape. adaugã rând pe rând câte o lingurã de zahãr
nunatã cu o dulceaþã regalã, aºa cum spunea Dupã pregãtirea merelor, acestea se (între lingurile de zahãr adãugate, spuma tre-
cineva: “Tortul este regal, tocmai pentru cã aºeazã în forma de tort, sau într-o oalã care buie sã fie bãtutã la vitezã maximã), apoi
este impunãtor”. imitã forma de tort, în rând pe rând câte o lingurã de fãinã, în cele
ªi pentru cã mãrul care se pune hârtie pen- din urmã se pun ºi gãlbenuºurile ºi apoi se
este fructul vitaminei ºi tru copt care sã acopere adaugã praful de copt.
al tinereþii, iatã o reþetã în totalitate partea inte- Se adaugã peste merele caramelizate ºi
de tort de mere, foarte rioarã a formei. se dã la cuptor timp de 30 - 35 de minute, la
uºor de pregãtit ºi în- Când merele sunt foc potrivit.
tr-un timp relativ scurt. aºezate se tapeteazã cu Se scoate blatul pe o farfurie, iar dupã ce
Ingrediente: Pen- zahãr ºi apoi se dau la s-a rãcit se orneazã cu friºcã ºi, dupã prefe-
tru blat: 5 ouã, 5 linguri cuptor pentru 10 min. rinþã, se presarã puþinã cacao sau cappucino.
de zahãr, 5 linguri de Pânã când merele se Reþetã oferitã de doamna preoteasã
fãinã, 1 praf de copt vor carameliza la cuptor Mihaela Bîlbã, din Toderiþa
16 Trecut ºi prezent
Biserica „Sf. Nicolae“ din Dejani
În pelerinajul nostru virtual, care are ca obiectiv bisericile din zona noastrã, am ajuns ºi la Dejani.
Despre istoria satului, dar ºi a întregii Þãri a Fãgãraºului în perioada apariþiei greco-catolicismului, ne po-
vesteºte pãrintele paroh (din 2001) Valentin Funieru, înzestrat, pe lângã altele, cu un deosebit talent literar.
Un secol tragic proaspãta putere bolºevicã
instalatã la cârma Româ-
Pânã în a doua jumãtate a sec. al XVIII-lea,
niei, satul revine în bloc,
în debutul cãruia Principatul Transilvaniei
fãrã prea mari convulsii ºi
a trecut în stãpânirea Imperiului Habsbur-
problematizãri, la vechea
gic catolic, românii ardeleni din Dejani au
credinþã ortodoxã pe care o
fost, ca toþi românii, creºtini ortodocºi. Nici
abandonase silit la sfârºitul
nu putea fi vorba de altã lege atâta timp cât
secolului al XVIII-lea.
prin tradiþie Þara Fãgãraºului a aparþinut
Munteniei, nenumãrate sate fiind proprie- Bisericile din
tatea domnilor munteni ºi a urmaºilor lor. Dejani
Acþiunile prozelitiste calvine printre ro- Recensãmântul din
mânii ortodocºi, patronate de cãtre cârmui- 1761 noteazã în Dejani
torii maghiari ai Ardealului, dãduserã greº. existenþa unui preot or- Rudolf Thondel, fiind ºi
Românii au rãmas ce-au fost, ortodocºi. Zo- todox cu 73 de familii astãzi în stare de perfectã
rii lui 1700 venirã însã cu un alt val de pri- de credincioºi ºi a 3 funcþionare.
goane religioase, de astã datã opera noilor stã- preoþi uniþi fãrã niciun Între 1965-1966 s-a
pâni, austriecii catolici. Atragerea prin orice credincios. Cu toate a- pictat interiorul bisericii
metode a românilor ortodocºi la unirea cu cestea, în acelaºi an bi- sub conducerea pictorului
Biserica Romei urmãrea creºterea rolului serica satului a fost de- bucureºtean Constantin
politic al ,,statului catolic ardelean''. Aºadar, claratã unitã de cãtre co- ªelariu, lucrare efectuatã
trebuia mãrit la maximum numãrul catoli- misia aulicã, deºi nu exis- Pr. Valentin în timpul pãstoririi preotu-
cilor ºi aceasta pe seama românilor ortodocºi ta nici un credincios Funieru lui Atanasie Botu.
care trebuiau siliþi sã-ºi lepede credinþa. greco-catolic. Aceastã Astãzi, biserica din Dejani are un
Un veac ºi jumãtate de veche bisericã, pomenitã în mai multe rân-
acoperiº nou, lucrat cu mãiestrie de cãtre o
duri, se pare cã a fost aºezatã în cimitirul
ceatã de meºteri bucovineni conduºi de
greco-catolicism numit ,,Coconu”. A fost dãrâmatã în 1817,Viorel Blãnar în vara lui 2006. Costurile au
Înfiinþarea Regimentului grãniceresc al iar în 1818 a fost ridicatã alta, în curtea
fost suportate de cãtre credincioºii din
districtului Fãgãraº, în 1765, a însemnat mili- actualei ºcoli, cu hramul ,,Bunavestire”.Dejani, ajutaþi ºi de cei aflaþi peste hotare,
tarizarea a 13 sate submontane, printre care Între anii 1905 ºi 1907, în vremea pãs-
neimpunându-se nicio taxã, ci fiecare con-
ºi Dejaniul. Pe de o parte persecuþiile, pe de toririi preotului Nicolae Recean, cu maritribuind pe mãsura credinþei ºi a posibili-
altã parte favorurile militare tentante, au fost eforturi s-a ridicat actuala bisericã, constru-
tãþilor bãneºti.
puternicele stimulente pentru ca mulþi sã aban- itã în stil de navã, cu ziduri viguroase din Tot în 2006, în toamnã, s-a finalizat repa-
doneze ortodoxia ºi sã îmbrãþiºeze greco-ca- cãrãmidã, având un turn cu ceas. Biserica,
rarea zidului exterior, a soclului ºi zugrã-
tolicismul. În cele din urmã, tunurile genera- impunãtoare la înfãþiºare, a fost ridicatã sub
virea bisericii în vopsea lavabilã de exteri-
lului Bukow, armonizate cu persecuþia eco- supravegherea meºterului ªtefan Naghi dinor. A fost înlocuitã total instalaþia electricã,
nomico-confesionalã austriacã, cu ºantajul Racoºul de Jos, mâna de lucru ºi procurarea
s-au reparat podurile turnului ºi ceasul. În
violent practicat de cãtre autoritãþile grãnice- materialelor de construcþie aparþinând cre-
2008, tot cu ajutorul financiar acordat de
reºti, cu apostazia diplomaticã ºi oportunis- dincioºilor. A primit hramul ,,Sf. Nicolae”
cãtre C.J. Braºov, au fost înlocuite ºi feres-
mul materialist al unei pãrþi a clerului orto- trele, ajunse în timp foarte deteriorate.
ºi a fost sfinþitã la 6 decembrie 1907. Este
dox care a trecut la uniaþie din dorinþa de a aºezatã la mijlocul strãzii principale a Deja-Astfel, la 100 de ani de la edificare, bi-
avea ºi el scutiri de dãri ºi titluri nobiliare, serica cea mare din drum a îmbrãcat straie
niului, primind astfel ºi prin poziþie locul
i-au ,,convins” pe dejenari sã-ºi lase vrând-ne- noi, de praznic, revenind la viaþã prin mila
firesc pe care trebuie sã-l ocupe biserica în
vrând legea ortodoxã, devenind greco-catolici. cadrul comunitãþii sãteºti. Domnului ºi râvna iubitorilor de sfântã fru-
Dar cum nebãnuite sunt cãile Domnu- museþe, strãlucind ziua în lumina amiezii,
lui, iar roata istoriei se întoarce: în 1948, în Straie noi iar noaptea, descoperindu-se maiestuos,
urma unui proces similar celui din secolul În 1908, românii originari din Dejani ºi luminatã feeric de douã puternice proiec-
al XVIII-lea, dar orientat în sens invers, ºi stabiliþi în SUA au înzestrat biserica cu un toare care-o fac vizibilã din depãrtare.
al cãrui actor principal a fost de astã datã ceas de turn de fabricaþie germanã marca Pr. paroh Valentin Funieru
Str. A. Mureºanu Colectivul de redacþie: Pr. Ciprian Bîlbã Colaboratori: Amalia Rãibuleþ,
nr. 2. Tel. 211790 (Toderiþa), Pr. Ovidiu Bostan (Olteþ), Irina Constantinescu, Laura Ciolan
Pr. Iosif Ciolan (ªinca Veche), Pr. Marius Tehnoredactor: Natalia Corlean
Preºedinte fondator: Pr. Protopop Ioan Ciocan Corlean (Bucium), Pr. Adrian Magda
Redactor ºef: Natalia Corlean (Victoria), Pr. Alexandru Stanciu (Ucea de Aºteptãm opiniile ºi sugestiile dvs.
Corecturã: Amalia Rãibuleþ Sus), Pr. Ion Tãrcuþã (Ucea de Jos), la adresa redacþiei sau pe e-mail la
Tiparul: SC GRAMM SRL Pr. Cãtãlin Teulea (Recea) apostolatfagaras@yahoo.com
CMYK

You might also like