CHƯƠNG V HOẠCH ĐỊNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG SUẤT

MỤC TIÊU
    

Biết các loại quy trình sản xuất. Biết các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công suất. Biết các nhân tố ảnh hưởng đến công suất. Nắm được quy trình hoạch định công suất. Biết các phương pháp hoạch định công suất.

CHƯƠNG V HOẠCH ĐỊNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG SUẤT
1. Quy trình sản xuất và các loại quy trình sản xuất 1.1. Khái niệm quy trình sản xuất  Quy trình sản xuất là tiến trình sản xuất ra sản phẩm hay dịch vụ cho một doanh nghiệp.  Quy trình sản xuất thường được minh hoạ bởi biểu đồ tiến trình sản xuất.
Bơm nước lên hồ

Kiểm tra

Lọc nước

xử lý nước

Kiểm tra

Đóng chai

Các loại quy trình sản xuất  Sản xuất theo dự án( Project ) :  Sản xuất đáp ứng nhu cầu của một cá nhân khách hàng.  Áp dụng trong lĩnh vực sản xuất máy bay. thường sử dụng các nhà thầu phụ.CHƯƠNG V HOẠCH ĐỊNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG SUẤT 1. đóng tàu hay xây dựng.  Khách hàng thường có sự can thiệp mạnh vào khâu thiết kế và quy trình sản xuất.  Dự án thường sử dụng vốn lớn và thời gian thực hiện dài. .2.

cơ khí.CHƯƠNG V HOẠCH ĐỊNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG SUẤT       Sản xuất theo loạt (Lots production) : Sản xuất nhiều sản phẩm khác nhau theo từng lô nhỏ để đáp ứng nhu cầu thị trường. Sản xuất không được thiết kế theo dây chuyền sản xuất. . Áp dụng trong lĩnh vực sản xuất đồ chơi. Các máy móc có thể sản xuất được nhiều loại sản phẩm khác nhau. Nguyên liệu có thể khai thác sản xuất ra nhiều loại sản phẩm khác nhau. sản xuất đồ gỗ.

.CHƯƠNG V HOẠCH ĐỊNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG SUẤT      Sản xuất hàng loạt (Mass production) : Sản xuất các sản phẩm được chuẩn hoá với khối lượng lớn đáp ứng thị trường rộng lớn. máy tính cá nhân. Áp dụng trong lĩnh vực sản xuất xe hơi. Sản xuất được bố trí theo dây chuyền. sản phẩm được thực hiện hết công đoạn này đến công đoạn khác. Sản phẩm thường được dự trữ để phục vụ thị trường rộng lớn. nhu cầu cầu ổn định và lớn.

Khối lượng sản phẩm chỉ đo lường được. chủng loại sản phẩm rất ít.CHƯƠNG V HOẠCH ĐỊNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG SUẤT      Sản xuất liên tục (Continuous production) : Khối lượng sản xuất lớn. Áp dụng trong lĩnh vực sản xuất sơn. Mức độ tự động hoá cao. xi măng. . chi phí trên 1 đơn vị sản phẩm thấp và tính linh hoạt thấp. thiết bị được bố trí theo dây chuyền. Máy móc. không đếm được. điều hành sản xuất đơn giản. chế biến gạo. sản phẩm di chuyển thành dòng liên tục trên dây chuyền.

công suất đo lường bằng đơn vị riêng biệt. mét. Nxb.xã hội). Quản trị sản xuất và tác nghiệp. Hoạch định công suất 2.CHƯƠNG V HOẠCH ĐỊNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG SUẤT 2. cái hay giá trị tiền tệ. Ở các tổ chức kinh doanh dịch vụ. lao động.1. kg. Khái niệm công suất  Công suất là năng lực sản xuất của máy móc. Trương Đoàn Thể chủ biên (2004).  Công suất được đo lường bằng các đơn vị như tấn. . thiết bị và dây chuyền công nghệ của doanh nghiệp trong một đơn vị thời gian ( TS.

.CHƯƠNG V HOẠCH ĐỊNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG SUẤT     Công suất được chia thành 3 loại khác nhau : Công suất thiết kế : là công suất tối đa mà một doanh nghiệp có thể đạt được trong điều kiện lý tưởng. Công suất hiệu quả : là công suất tối đa mà doanh nghiệp mong muốn đạt được trong điều kiện sản xuất cụ thể của doanh nghiệp. Công suất thực tế : là khối lượng sản phẩm thực tế doanh nghiệp sản xuất được trong một đơn vị thời gian.

CHƯƠNG V HOẠCH ĐỊNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG SUẤT  Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý công suất Mức hiệu quả Công suất thực tế = Công suất hiệu quả Công suất thực tế = Công suất thiết kế x 100% x 100% Mức sử dụng .

Tầm quan trọng của hoạch định công suất  Giúp doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. .CHƯƠNG V HOẠCH ĐỊNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG SUẤT 2.  Cân đối giữa công suất và nhu cầu tránh lãng phí do công suất dư thừa.2.

 Cơ sở hạ tầng và diện tích mặt bằng sản xuất.CHƯƠNG V HOẠCH ĐỊNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG SUẤT 2.3.  Đặc điểm của công nghệ sử dụng.  Năng lực quản lý và trình độ tay nghề của người lao động. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị công suất  Nhu cầu sản phẩm và đặc điểm của sản phẩm. .

 Khi hoạch định công suất cần xác định nhu cầu nguyên liệu và đặc điểm của nguyên liệu sử dụng.  Phải xây dựng nhiều phương án công suất khác nhau để lựa chọn.  Hoạch định công suất phải mang tính đồng bộ cho tất cả các công đoạn sản xuất.  Khi hoạch định công suất phải dự toán chi phí duy trì.CHƯƠNG V HOẠCH ĐỊNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG SUẤT 4. Các yêu cầu khi hoạch định công suất  Đảm bảo tính linh hoạt của sản xuất. . bảo dưỡng máy móc. thiết bị.

xã hội của các phương án . Quy trình hoạch định công suất Đánh giá công suất hiện có Ước tính nhu cầu công suất Xác định công suất bổ sung Xác định các phương án công suất Lựa chọn phương án công suất thích hợp Đánh giá hiệu quả kinh tế.CHƯƠNG V HOẠCH ĐỊNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG SUẤT 5.

Các phương pháp lựa chọn công suất 6. Phương pháp cây quyết định Một doanh nghiệp có 3 phương án công suất và thu nhập đạt được của 3 phương án như sau : Phương án Thấp Công suất thấp (tr.CHƯƠNG V HOẠCH ĐỊNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG SUẤT 6.2 .đ) Xác suất 100 70 -40 0.5 Cao 100 120 160 0.1.đ) Công suất trung bình (tr.đ) Công suất cao ( tr.3 Nhu cầu Trung bình 100 120 20 0.

3 + 120 x 0.2 = 80.2 = 105.3 + 20 x 0.3 + 100 x 0. Phương án công suất trung bình EMV2 = 70 x 0.5 + 100 x 0. Phương án công suất cao EMV3 = -40 x 0.   .CHƯƠNG V HOẠCH ĐỊNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG SUẤT  Phương án công suất thấp EMV1 = 100 x 0.5 + 160 x 0.2 = 100.5 + 120 x 0.

Phương pháp phân tích hoà vốn Công suất hoà vốn = TFC P -V TFC 1 –V/P TFC Σ (1 –Vi/Pi)Wi Doanh thu hoà vốn = Doanh thu hoà vốn của = nhiều mặt hàng .2.CHƯƠNG V HOẠCH ĐỊNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG SUẤT 6.

tiền lương là 40. Công suất hoà vốn = 400 0.16 -0.0.667 sp Doanh thu hoà vốn = = 1.000 đ/sản phẩm.000 đ/sản phẩm.1 400 1 .CHƯƠNG V HOẠCH ĐỊNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG SUẤT  Một doanh nghiệp có chi phí cố định là 400 triệu đồng.066 tr. Tính công suất hoà vốn và doanh thu hoà vốn của doanh nghiệp.đ . Đơn giá sản phẩm là 160.000 đ/sản phẩm.16 = 6.1/0. Chi phí nguyên liệu là 60.

 Choïn phöông aùn ñaàu tö maùy moùc coù NPV > 0 vaø coù NPV cao nhaát.Phöông phaùp hieän giaù thuaàn NPV  Caùc khoaûn thu nhaäp ôû töông lai vaø voán ñaàu tö ñöôïc qui veà hieän taïi theo moät tyû suaát chieát khaáu ñeå ñaùnh giaù.CHƯƠNG V HOẠCH ĐỊNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG SUẤT 2. Löïa choïn maùy moùc thieát bò 2. .  Tyû suaát chieát khaáu thöôøng laø chi phí söû duïng voán cuûa doanh nghieäp.1.

.CHƯƠNG V HOẠCH ĐỊNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG SUẤT  Coâng thöùc tính NPV CF1 NPV = + (1+r)     CF2 +…+ (1+r)2 CFn (1+r )n .C CF1. r : Tyû suaát chieát khaáu.CF2…CFn : Thu nhaäp töø naêm 1 ñeán naêm n. n : Ñôøi soáng cuûa döï aùn. C : Toång hieän giaù voán ñaàu tö.

Moãi maùy ñeàu ñaàu tö 1 tyû ñoàng. thu nhaäp cuûa 2 maùy cöa nhö sau :  Naêm Thu nhaäp Phöông aùn A(Tr. tyû suaát chieát khaáu laø 10%.ñ) 1 500 100 2 400 200 3 300 300 4 100 400 5 6 500 600 . Bieát giaù trò coøn laïi cuûa caùc maùy cöa khoâng coù.CHƯƠNG V HOẠCH ĐỊNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG SUẤT Savimex caàn löïa choïn giöõa 2 phöông aùn ñaàu tö maùy cöa.ñ) Thu nhaäp phöông aùn B (Tr.

83 400 332 3 0.62 6 0.75 300 225 4 0.CHƯƠNG V HOẠCH ĐỊNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG SUẤT Suaát Phöông aùn A chieát Thu Giaù trò khaáu nhaäp hieän taïi 1 0.56 Toång hieän giaù thu nhaäp 1080 Toång hieän giaù ñaàu tö 1000 NPV 80 Naêm Phöông aùn B Thu Giaù trò nhaäp hieän taïi 100 91 200 166 300 225 400 272 500 310 600 336 1400 1000 400 .91 500 455 2 0.68 100 68 5 0.

 Thöôøng duøng IRR khi caùc döï aùn coù NPV baèng nhau. Phöông phaùp tyû suaát lôïi nhuaän noäi boä IRR  Tyû suaát lôïi nhuaän noäi boä laø laõi suaát rieâng cuûa döï aùn.CHƯƠNG V HOẠCH ĐỊNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG SUẤT 2. taïi ñoù toång hieän giaù caùc khoaûn thu nhaäp töông lai baèng toång hieän giaù ñaàu tö ( hay NPV= 0).2.  Choïn döï aùn coù IRR > r vaø coù IRR cao nhaát. .

.CHƯƠNG V HOẠCH ĐỊNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG SUẤT  Coâng thöùc tính IRR : IRR = r1+ (r2 –r1) x  NPV1 NPV1 + | NPV2 | r1: tyû suaát chieát khaáu cho NPV1> 0 ( nhöng NPV1 phaûi gaàn baèng 0).  r2: tyû suaát chieát khaáu cho NPV2< 0 ( nhöng NPV2 phaûi gaàn baèng 0).

870 0.658 0.572 435 302.CHƯƠNG V HOẠCH ĐỊNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG SUẤT NPV ( r =14%) Suaát Giaù trò chieát hieän taïi khaáu 1 500 0.675 202.877 438.770 308 3 300 0.4 57.2 992 1000 -8 .2 Toång hieän giaù ñaàu tö 1000 NPV 8.4 197.5 4 100 0.592 59.5 2 400 0.756 0.2 5 6 Toång hieän giaù thu nhaäp 1008.2 Naêm Thu nhaäp NPV ( r =15%) Thu Giaù trò hieän nhaäp taïi 0.

14 + (0.CHƯƠNG V HOẠCH ĐỊNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG SUẤT  IRRA = 0.5% .2 + 8  IRRA = 14.14) x 8.2 8.15 – 0.

NXB. Đặng Minh Trang (2003).xã hội. Quản trị sản xuất và dịch vụ. . Quản trị sản xuất và tác nghiệp. TS. TS. 4. thống kê. TS.TS. Thống kê. Đồng Thị Thanh Phương (2007). GS.Tài liệu tham khảo 1. 3. Trương Đoàn Thể chủ biên (2004). Quản trị sản xuất và tác nghiệp. Nxb. Nxb. lao động. Quản trị sản xuất và điều hành. thống kê. 2. Hồ Tiến Dũng (2007). Nxb.