Βαζηθά γλωξίζκαηα εκεξνινγίνπ - Σεκεηώζεηο

Εμωηεξηθά γλωξίζκαηα: εκεξνκελία, ρξνλνινγία, άιινη ρξνληθνί θαη
ηνπηθνί πξνζδηνξηζκνί.

 Σπζηεκαηηθή θαηαγξαθή
α) θαζεκεξηλώλ γεγνλόηωλ ηεο πξνζωπηθήο δωήο, ζηα νπνία ζπκκεηέρεη
→ν ζπγγξαθέαο=αθεγεηήο, θαη ηόηε έρνπκε α΄ πξόζωπε, απηνβηνγξαθηθή αθήγεζε, @
π.τ. «Το ημερολόγιο ηης Άννας Φρανκ» (ημερολόγιο ενός «πραγμαηικού» προζώποσ)
→ ν αθεγεηήο≠ ζπγγξαθέαο, θαη ηόηε έρνπκε α΄ πξόζωπε νκνδηήγεζε (απηνδηήγεζε),
π.τ. μσθιζηορήμαηα με ηην μορθή ημερολογίοσ, όπως: «Λάθος κ. Νόιγκερ», Λ. ΠέηροβιηςΑνδροσηζοπούλοσ, μεγάλο μέρος ηοσ οποίοσ έτει ημερολογιακό ταρακηήρα.
β) θαζώο θαη ζεκαληηθώλ γεγνλόησλ ηεο δεκόζηαο δσήο.
[@ χρησιμοποιούνται οι όροι ομοδιηγητικός - αυτοδιηγητικός αφηγητής και για αυτοβιογραφικά έργα π.χ. Γ. Βιζυηνός, «Το αμάρτημα της μητρός μου», Γ΄ Λυκείου]

Πξνζθέξνπλ πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα αιιά θαη ηελ επνρή ηνπο.

Χξόλνο πνκπνύ= ρξόλνο ησλ γεγνλόησλ

Τα γεγνλόηα παξνπζηάδνληαη κε κηα νξηζκέλε νπηηθή γωλία (εζωηεξηθή εζηίαζε).
Γεληθά ην εκεξνιόγην πεξηέρεη κηα πξνζσπηθή ππνθεηκεληθή θαηαγξαθή όισλ όζα
απαζρνινύλ ην άηνκν (ζρόιηα, παξαηεξήζεηο, θξίζεηο, ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα).

Ο ζπγγξαθέαο απεπζύλεηαη ζηνλ εαπηό ηνπ ή ζε κειινληηθνύο αλαγλώζηεο.

Κείκελν κε πξνζωπηθό - εμνκνινγεηηθό ραξαθηήξα/ ηόλν.

Ειιεηπηηθή θαη ζπλζεκαηηθή γξαθή (πνιύ ζπρλά).


Γιώζζα απιή θαη θαζεκεξηλή.
Ύθνο νηθείν(1) θαη απζόξκεην, δηαθξίλεηαη από θπζηθόηεηα(2), ακεζόηεηα(3) θαη
εηιηθξίλεηα.
(Αιιά: ην ύθνο είλαη επίζεκν θαη ε γιώζζα πην επηκειεκέλε, όηαλ ν ζπγγξαθέαο
γλσξίδεη όηη ην θείκελν ηνπ πηζαλά λα δηαβαζηεί)
(1) Λέμεηο & θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην νηθνγ. & θηιηθό πεξηβάιινλ
(2) Ιδηόηεηα ηνπ αλεπηηήδεπηνπ/απξνζπνίεηνπ, ρσξίο ςεύηηθα/ηερλεηά
ζηνηρεία, αιεζηλνύ
(3) Η ύπαξμε ζηνηρείσλ όπσο ζαθήλεηα, αθξίβεηα, απιόηεηα θαη εηιηθξίλεηα
πνπ θάλνπλ θπ ή θη πξνζηηό, θαηαλνεηό θαη απνδεθηό.
Έιελα Κειεζίδνπ

ƒÒØâÝՃ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful