Ένα προσαρμοστικό, ενεργειακά αποδοτικό πρωτόκολλο Ελέγχου

Πρόσβασης Μέσου (MAC) χαμηλού χρόνου αναμονής για συλλογή
δεδομένων σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Περίληψη
Σε πολλές εφαρμογές δικτύων αισθητήρων, το κύριο μοτίβο κίνησης
δεδομένων αποτελείται από δεδομένα από διάφορους πηγαίους κόμβους που
συλλέχτηκαν από αποδέκτες κόμβους, μέσω ενός μόνο-κατευθυντήριου
δένδρου. Στο παρόν έγγραφο, προτείνουμε το πρωτόκολλο DMAC, ένα
ενεργειακά αποδοτικό πρωτόκολλο Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου (MAC)
χαμηλού χρόνου αναμονής, το οποίο είναι σχεδιασμένο και βελτιστοποιημένο
για δένδρα συλλογής δεδομένων στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων.
Πρωτίστως δείχνουμε ότι τα προηγουμένως προτεινόμενα πρωτόκολλα MAC
για δίκτυα αισθητήρων που κάνουν χρήση κύκλου ενεργοποίησης/ύπνου
πάσχουν από το πρόβλημα διακοπής προώθησης δεδομένων, ενώ οι κάποιοι
κόμβοι στο μονοπάτι πολλαπλών αλμάτων (multihop) προς στον αποδέκτη
κόμβο δεν ενημερώνονται για την εξελισσόμενη μετάδοση δεδομένων, με
αποτέλεσμα την σημαντική καθυστέρηση λόγω ύπνου. Το πρωτόκολλο DMAC
είναι σχεδιασμένο για να επιλύσει το πρόβλημα διακοπής και να επιτρέψει
την συνεχή προώθηση πακέτων, δίνοντας στο πρόγραμμα ύπνου των
κόμβων, ένα μετατόπισμα που εξαρτάται από το βάθος του δένδρου. To
DMAC επίσης ρυθμίζει προσαρμοστικά τον κύκλο εργασίας, ανάλογα με το
φόρτο κίνησης δεδομένων του δικτύου. Επιπρόσθετα, προτείνουμε έναν
μηχανισμό πρόβλεψης δεδομένων και την χρήση των περισσότερα-γιααποστολή (MTS) πακέτων, ούτως ώστε να αμβλυνθούν τα προβλήματα
αναφορικά με την διαμάχη του καναλιού και τις συγκρούσεις.
Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων δείχνουν ότι το DMAC,
εκμεταλλευόμενο την ιδιάζουσα ανά εφαρμογή δομή των δένδρων συλλογής
δεδομένων στα δίκτυα αισθητήρων, επιτυγχάνει σημαντική ενεργειακή
αποταμίευση και μείωση του χρόνου αναμονής, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία
στην υψηλή μεταγωγή δεδομένων.

1. Εισαγωγή

Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (wsn, wireless sensor networks)
προσδοκόνται να χρησιμοποιηθούν σε μια ποικιλία εφαρμογών, όπως
ιχνηλασία στόχου, ανίχνευση φυσικού περιβάλλοντος και εντοπισμό
πυρκαγιάς. Συνήθως στα ΑΔΑ, οι κόμβοι συντονίζονται τοπικά για να

[5]. είναι συχνά προτιμότερο να απενεργοποιηθεί το ράδιο όταν ο κόμβος δεν συμμετάσχει σε κάποια μετάδοση δεδομένων. όσα περισσότερα δεδομένα λαμβάνει ο αποδέκτης κόμβος. [7]. Κάποιες εφαρμογές πρέπει να ελέγξουν με δειγματοληψία το περιβάλλον με ακριβή χρονική ανάλυση. To πρωτόκολλο S-MAC [2] . ειδικά όταν το εύρος ζώνης είναι ανεπαρκές. Η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για να παραταθεί η διάρκεια του δικτύου. Όμως. Σε εφαρμογές επιτήρησης χώρου. Σε αυτές τις εφαρμογές. Δικαιοσύνη/Αμεροληψία: Σε πολλές εφαρμογές. Από τις σημαντικές αυτές απαιτήσεις για τα πρωτόκολλα MAC. δεν είναι εφικτή η τοποθέτηση ή η επαναφόρτιση των μπαταριών των κόμβων αισθητήρων. Ρυθμαπόδοση: Οι απαιτήσεις ρυθμαπόδοσης ποικίλουν και αυτές με τις διάφορες εφαρμογές. [4]. Σε άλλες εφαρμογές. τόσο το καλύτερο. Τα εξειδικευμένα πρωτόκολλα MAC πρέπει να ελαχιστοποιούν το ενεργειακό κόστος του ραδιοπομποδέκτη στους κόμβους αισθητήρων. Καθώς ο φόρτος κίνησης δεδομένων σε πολλές εφαρμογές δικτύων αισθητήρων είναι χαμηλός για το περισσότερο χρόνο. Ας θεωρήσουμε έναν αισθητήρα με 1 αναφορά ανά δευτερόλεπτο των 100 bytes ανά πακέτο – η μετάδοση δεδομένων διαρκεί μόλις 8ms για ένα ραδιοπομπό 100Kbps και 992ms δαπανώνται στο αδρανές άκουσμα του μέσου. [13]) έχουν αναγνωρίσει το αδρανές άκουσμα ως την κύρια πηγή ενεργειακής ζημίας. ένα εντοπισμένο γεγονός πρέπει να αναφερθεί στον αποδέκτη κόμβο σε πραγματικό χρόνο ώστε σύντομα να υπάρξει κατάλληλη επίδραση. ακόμη και όταν υπάρχει κίνηση δεδομένων. Ενώ δεν μελετούμε ρητά τα θέματα δικαιοσύνης στο παρόν άρθρο.εκτελέσουν εργασίες επεξεργασίας δεδομένων και μετάδοσης μηνυμάτων σε κοινό αποδέκτη. Χρόνος αναμονής: Οι απαιτήσεις του χρόνου αναμονής εξαρτώνται από τις εφαρμογές. Το σχέδιο που προτείνεται στο [5] τοποθετεί τους αδρανείς κόμβους σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργοποιεί τους κόμβους σε πλήρη λειτουργία όταν υπάρχει επικοινωνία. Προηγούμενες εργασίες (συγκεκριμένα [2]. όπως αυτές του εντοπισμού πυρκαγιάς. μπορεί να αρκεί μια μεμονωμένη αναφορά να ληφθεί από τον αποδέκτη κόμβο. η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι τυπικά ο πρωταρχικός στόχος στα ΑΔΑ. μεταξύ των αναφορών. το αδρανές άκουσμα μπορεί να καταναλώσει το περισσότερο μέρος της ενέργειας. Τα σημαντικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του πρωτόκολλου πρόσβασης μέσου στα ΑΔΑ είναι: Ενέργεια: Συχνά. [8]. προσαρμοστικές τεχνικές όπως αυτές που προτείνονται στο [1] μπορούν να προσαρμοστούν στην δική μας εργασία. είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι ο αποδέκτης κόμβος λαμβάνει πληροφορίες από όλους τους κόμβους δίκαια.

Στο σχέδιο προσαρμοστικού ακούσματος που προτείνεται στο SMAC [2]. Η αναμονή ύπνου αυξάνεται αναλογικά με τον αριθμό των μεταβάσεων. οι κόμβοι έχουν ενεργό το ράδιο για την δοσοληψία μηνυμάτων. παραμετροποιήσιμο κύκλο ενεργοποίησης/ύπνου για αισθητήρες. με την σταθερά της αναλογικότητας να είναι η διάρκεια ενός κύκλου (ενεργή περίοδος συν περίοδος ύπνου). μπορεί να διαγωνιστούν για το κανάλι συγχρόνως. Αν και ένας χαμηλός κύκλος εργασιών MAC είναι ενεργειακά αποδοτικός. Ένας ενδιάμεσος κόμβος μπορεί να χρειαστεί να περιμένει έως ώστε ο δέκτης ενεργοποιηθεί προτού να προωθήσει ένα πακέτο. Αυτό ονομάζεται αναμονή ύπνου από το SMAC [2].ορίζει έναν περιοδικό. Η ενεργή κατάσταση τελειώνει όταν δεν υπάρχει ενεργό γεγονός για καθορισμένο χρονικό διάστημα. ένας κόμβος που ανιχνεύει την μετάδοση ενός γειτονικού κόμβου. ενεργοποιείται για ένα μικρό χρονικό διάστημα στο τέλος της ανιχνευθείσας μετάδοσης. Κατά την διάρκεια ύπνου. Αν γειτνιάζοντες κόμβοι ενεργοποιηθούν την ίδια στιγμή. [2]. ένας σταθερός σύγχρονος κύκλος εργασιών μπορεί να αυξάνει την πιθανότητα συγκρούσεων. κτλ. ένας κόμβος συνεχίζει να ακούει και ενδεχομένως να μεταδίδει για όσο βρίσκεται στην ενεργή κατάσταση.χ. ενώ. έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική ενεργειακή απώλεια όταν η κίνηση δεδομένων είναι χαμηλή. ένας κύκλος εργασιών για χαμηλή κίνηση δεδομένων. Στο TMAC [4]. • Δεύτερον. • Πρώτον. ώστε αν είναι ο επόμενος κόμβος της διαδρομής μετάβασης. έχει τρία μειονεκτήματα. την ανίχνευση της φέρουσας επικοινωνίας. καθιστώντας την σύγκρουση πολύ πιθανή. Οι . [4]). να μπορέσει να λάβει μηνύματα δίχως να περιμένει για τον προγραμματισμένο χρόνο ενεργοποίησης. όπου υπάρχουν απευθείας προσαρμοστικά μηνύματα για τον κύκλο εργασιών. ή ρητοί (π. ένας σταθερός κύκλος εργασιών δεν προσαρμόζεται στις μεταβολές τις κίνησης δεδομένων στα δίκτυα αισθητήρων. • Τρίτον.χ. Ο σταθερός κύκλος εργασιών για το μέγιστο φόρτο κίνησης δεδομένων. Ο χρόνος ενεργού γεγονότος περιλαμβάνει την λήψη δεδομένων. Στην ενεργοποιημένη κατάσταση. έχει ως αποτέλεσμα την χαμηλή μετάδοση μηνυμάτων και την μεγάλη καθυστέρηση λόγο ουράς αναμονής. οι κόμβοι απενεργοποιούν το ράδιο για να διατηρήσουν ενέργεια. αυξάνει τον χρόνο αναμονής της παράδοσης πακέτων. όπου οι κόμβοι παραμένουν ενεργοί όταν ανιχνεύουν ενεργές μεταφορές στην γειτονιά. Υπάρχουν πολλές εργασίες για την μείωση της αναμονής ύπνου και για την παραμετροποίηση του κύκλου εργασιών αναλόγως του φόρτου κίνησης δεδομένων. Αυτοί οι μηχανισμοί είναι είτε υπονοούμενοι (π. [7]).

Το πρωτόκολλο DMAC που προτείνουμε στην παρούσα εργασία. Το πρόβλημα της διακοπής προώθησης δεδομένων Το πρόβλημα διακοπής προώθησης πακέτων υφίσταται στις υπονοούμενες προσαρμοστικές τεχνικές κύκλου εργασιών διότι το εύρος του κρυφακούσματος (overhearing) έχει περιορισμό από την ευαισθησία του ράδιο. Όπως θα περιγραφεί στην Ενότητα 2. Ο δέκτης απαντά με επιβεβαίωση λήψης. όταν πολλαπλά παιδιά κόμβου έχουν πακέτα να στείλουν κατά την ιδία θυρίδα και ενώ τα περισσότερα-προςαποστολή πακέτα χρησιμοποιούνται όταν οι κόμβοι στο ίδιο επίπεδο του δένδρου συλλογής δεδομένων με διαφορετικούς γονείς κόμβους. καθώς είναι σε κατάσταση ύπνου. για .συγγραφείς στο [7] προτείνουν ένα μηχανισμό διαχείρισης ενέργειας βασισμένο σε θυρίδες. δηλώνοντας την πρόθεση να μείνει ενεργός για την επόμενη θυρίδα. Αν ο αριθμός των πακέτων σε ενδιάμεση αποθήκευση για έναν συγκεκριμένο δέκτη υπερβεί ένα ορισμένο όριο. ο πομπός στέλνει σήμα στον δέκτη να παραμείνει ενεργός για την επόμενη θυρίδα. Ο πομπός μπορεί τότε να στείλει πακέτα στην επερχόμενη θυρίδα. δεν μπορούν να ειδοποιηθούν για την κίνηση δεδομένων που λαμβάνει χώρα και έτσι η προώθηση πακέτων θα σταματήσει σε μερικές μεταβάσεις. Η διαδικασία προώθησης δεδομένων θα σταματήσει τότε στον κόμβο στον οποίο η επόμενη μετάβαση προς τον τελικό αποδέκτη είναι εκτός του εύρους ακούσματος. Στο πρωτόκολλο DMAC. Σε όλους αυτούς τους προτεινόμενους μηχανισμούς. πράγμα που θα αυξήσει τον χρόνο αναμονής. 2. διαμάχονται για την πρόσβαση στο κανάλι. οι κόμβοι στη διαδρομή προς τον αποδέκτη που βρίσκονται περισσότερο από μια ή δυο μεταβάσεις μακριά από τον δέκτη. για να επιλύσει το πρόβλημα αυτό και να επιτρέψει την συνεχή προώθηση πακέτων στη διαδρομή μεταβάσεων. Τα πακέτα θα πρέπει τότε να μπουν σε ουρά αναμονής έως την επόμενη ενεργή περίοδο. η πρόβλεψη δεδομένων χρησιμοποιείται για να καταστήσει ικανή την δυναμική παρακράτηση θυρίδας. Οι κόμβοι που βρίσκονται εκτός του εύρους ακούσματος τόσο του πομπού όσο και του δέκτη δεν έχουν πληροφορίες για την μετάδοση δεδομένων που λαμβάνει χώρα και έτσι μεταβαίνουν σε κατάσταση ύπνου μέχρι τον επόμενο κύκλο. αυτό το πρόβλημα διακοπής προώθησης πακέτων προκαλεί σημαντική αναμονή ύπνου στην μετάδοση πακέτων. κάνει χρήση ενός προγράμματος εναλλασσόμενης κατάστασης ενεργοποίησης/ύπνου. Επίσης.

οι γειτνιάζοντες κόμβοι εκτός αυτών που βρίσκονται εντός μιας μετάβασης μπορούν και αυτοί να ακούν την μετάδοση δεδομένων και επομένως να παραμένουν ενεργοί αχρείαστα.τον ρητό μηχανισμό. μπορεί να βοηθήσει την προώθηση του πακέτου μόνο μια . στο TMAC [4]. με αποτέλεσμα την διακοπή προώθησης πακέτων μέχρι τον επόμενο κύκλο εργασιών. Έτσι οι κόμβοι εκτός του εύρους θα τοποθετηθούν σε κατάσταση ύπνου αφότου ο βασικός κύκλος εργασίας τελειώσει. Εν τω μεταξύ. Επομένως. τα προσαρμοστικά μηνύματα του κύκλου εργασιών μπορούν μόνο να προωθηθούν σε περιορισμένο αριθμό μεταβάσεων εντός μιας ενεργής περιόδου. Οι υπόλοιποι κόμβοι στο μονοπάτι πολλαπλών αλμάτων (multihop) γυρνούν σε κατάσταση Εικόνα 1 (α). Πολλοί από τους κόμβους αυτούς δεν θα συμμετάσχουν στην μετάδοση των δεδομένων αλλά θα παραμείνουν ενεργοί ασκόπως. μόνο η επόμενη μετάβαση του δέκτη μπορεί να ακούσει την μετάδοση δεδομένων και να παραμείνει ενεργή για μεγάλη διάρκεια. επειδή ο κόμβος παραμένει ενεργός όταν ανιχνεύσει επικοινωνία στο φέρον. Ας υποθέσουμε ότι η ενεργή περίοδος σε κάθε κύκλο έχει κατάλληλη διάρκεια για την μετάδοση ενός πακέτου ανά μετάβαση. οι κόμβοι εκτός του εύρους παρεμβολής θα τοποθετηθούν σε κατάσταση ύπνου μετά την βασική ενεργή περίοδο. Στο SMAC. (β) Το DMAC μειώνει την καθυστέρηση ύπνου. Συγχρόνως. κάθε γειτονικός κόμβος στο εύρος παρεμβολής τόσο του δέκτη όσο και του πομπού θα παραμείνει ενεργός. Θεωρητικά αποδεικνύεται στο [2] ότι η καθυστέρηση με το προσαρμοστικό άκουσμα συνεχίζει να αυξάνει γραμμικά με τον αριθμό των μεταβάσεων. προκαλώντας διακοπή της προώθησης των δεδομένων. συγκριτικά με την περίπτωση δίχως προσαρμοστικού ακούσματος. ύπνου μετά την βασική ενεργή περίοδο. ως παρενέργεια. οδηγώντας στη διακοπή της προώθησης δεδομένων. Το DFI προκαλεί καθυστέρηση ύπνου. η καθυστέρηση είναι μειωμένη κατά το ήμισυ. Παρόμοια. Το FRTS που προτείνεται στο TMAC μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των πακέτων που αποστέλλονται σε ένα πλαίσιο και. με μια κλίση που είναι μισή της διάρκειας του κύκλου εργασιών.

ενώ όλοι οι υπόλοιποι κόμβοι να μεταβούν σε κατάσταση ύπνου.1 Εναλλασσόμενο χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης Τρία βασικά μοτίβα επικοινωνίας μπορούν να αναγνωριστούν στις εφαρμογές των δικτύων αισθητήρων. Το πρώτο αφορά την τοπική ανταλλαγή δεδομένων και συνάθροιση καθαρά μεταξύ κοντινών κόμβων (που μπορεί να χειριστεί με συσταδοποίηση ή απλούς μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης μέσου). Αν η πηγή έχει πολλαπλά πακέτα προς αποστολή. Ο χρόνος αναμονής μειώνεται μόνο κατά το ήμισυ. Με το προσαρμοστικό άκουσμα η επόμενη μετάβαση του δέκτη ανιχνεύει τα πακέτα ACK ή CTS του δέκτη και παραμένει ενεργή για μια επιπλέον θυρίδα. περισσότεροι κόμβοι που δεν θα λάβουν μέρος στην δοσοληψία μηνυμάτων ανιχνεύουν επικοινωνία. τα πακέτα αυτά μπορούν να μεταδοθούν το πολύ δυο μεταβάσεις στη σειρά για κάθε διάστημα Τ. Υπάρχει μια αλυσίδα κόμβων με μια μεμονωμένη πηγή στα αριστερά και τον αποδέκτη κόμβο στο πέρας δεξιά.μετάβαση μετά. Σχεδίαση του πρωτοκόλλου DMAC 3. Το δεύτερο αφορά την αποστολή πακέτων ελέγχου και πακέτων ενδιαφέροντος από τον αποδέκτη κόμβο στους αισθητήρες. Η Εικόνα 1(α) παρουσιάζει το πρόβλημα διακοπής προώθησης πακέτων χρησιμοποιώντας το SMAC με το προσαρμοστικό άκουσμα ως παράδειγμα. Όμως. Αν το εύρος είναι μεγάλο. Το εύρος ακούσματος/παρεμβολής δεν είναι μια χρήσιμη και παραμετροποιήσιμη παράμετρος γιατί οδηγεί σε ανεπιθύμητο ισοζύγιο ενέργειας-αναμονής. καθώς το εύρος είναι μεγάλο. Το ίδιο πρόβλημα εμφανίζεται στο σχέδιο που προτείνεται στο [7]. Οι κόμβοι που έπονται θα συνεχίσουν να μεταβαίνουν σε κατάσταση ύπνου μετά την βασική ενεργή περίοδο. Υποθέτουμε ότι η ενεργή περίοδος έχει τόση διάρκεια ώστε να μεταδοθεί ένα πακέτο ανά μετάβαση. Αυτή η κίνηση δεδομένων από τον αποδέκτη είναι μικρή σε αριθμό και δεν είναι . σπαταλώντας ενέργεια για αυτή την αδρανή ανίχνευση. η αναμονή μειώνεται μιας και περισσότεροι κόμβοι στην αλυσίδα μπορούν να ανιχνεύσουν επικοινωνία και να παραμείνουν ενεργοί. τότε επέρχεται σύγκρουση. 3. στο οποίο η ζήτηση της επόμενης ενεργής θυρίδας μπορεί να ληφθεί μόνο στην επόμενη μετάβαση. Χρειαζόμαστε ένα πρωτόκολλο MAC που μπορεί να ενημερώσει τους κόμβους σε ένα μονοπάτι επικοινωνίας να παραμείνουν ενεργοί και/ή να αυξήσουν τον κύκλο εργασίας τους. Αν τόσο ο κόμβος 0 όσο και ο κόμβος 1 έχουν να μεταδώσουν πακέτα. Οι άλλοι κόμβοι όμως μεταβαίνουν σε κατάσταση ύπνου με το πέρας της ενεργής τους περιόδου.

ο αποδέκτης. Η βασική διορατικότητα στην σχεδίαση ενός MAC για ένα τέτοιο δένδρο βρίσκεται στο ότι είναι εφικτό να εναλλαχθεί το χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης ώστε η ροή πακέτων από τους κόμβους προς τον αποδέκτη να είναι συνεχής. στοχεύοντας τόσος στην ενεργειακή αποδοτικότητα όσο και στη χαμηλή αναμονή. μπορούμε να παρακρατήσουμε μια ενεργή θυρίδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. αλλά υποθέτουμε ότι οι αισθητήρες είναι σταθεροί δίχως ορατότητα και ότι μια διαδρομή στον αποδέκτη κόμβο είναι αρκετά διαρκής. Οι ροές στο δένδρο συλλογής δεδομένων είναι μόνοκατευθυντικές από τους κόμβους-αισθητήρες προς τον αποδέκτη. Κάθε μεσοδιάστημα διαχωρίζεται σε περιόδους λήψης. Το DMAC προτείνεται για την παράδοση δεδομένων σε ένα δένδρο συλλογής δεδομένων. δένδρων συλλογής δεδομένων [12]. Η Εικόνα 2 αναδεικνύει ένα δένδρο συλλογής δεδομένων και το εναλλασσόμενο χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης. Το τρίτο και σημαντικότερο μοτίβο κίνησης στα ΑΔΑ είναι η συλλογή δεδομένων από τους κόμβους-αισθητήρες στον αποδέκτη. Περιοδικά. Οι διαδρομές μπορεί να αλλάζουν κατά την μετάδοση δεδομένων. Στην κατάσταση λήψης. Για μια εφαρμογή δικτύου αισθητήρων με πολλαπλές πηγές και έναν αποδέκτη. ώστε να ενεργοποιούνται διαδοχικά όπως μια αλυσιδωτή αντίδραση. Εικόνα 2. ένας κόμβος αναμένεται να λάβει πακέτο και να .συνήθως ευαίσθητη στο χρόνο αναμονής. ώστε το δένδρο συλλογής δεδομένων να παραμένει σταθερό για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. για την χρήση τέτοιων πακέτων. αποστολής και ύπνου. τα μονοπάτια αποστολής δεδομένων από τις πηγές στον αποδέκτη έχουν δομές δένδρων. Υπάρχει μόνον ένας προορισμός. Όλοι οι κόμβοι εκτός του αποδέκτη θα προωθήσουν ότι πακέτα παραλάβουν στον κόμβο επόμενης μετάβασης (εκτός από τοπικά πακέτα επεξεργασίας που διαχειρίζονται εντός της συστάδας). εναλλάσσουμε το χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης των κόμβων στο multihop μονοπάτι. Στο DMAC. Το DMAC σε ένα δένδρο συλλογής δεδομένων.

το πακέτο θα αφεθεί. το αίτημα για μεγαλύτερη ενεργή περίοδο μπορεί να διαδοθεί σε όλο το μονοπάτι. Το εναλλασσόμενο χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης έχει τέσσερα πλεονεκτήματα. Τέταρτον. μιας και οι ενεργές περίοδοι είναι πλέον διαχωρισμένες. πριν την αποστολή πακέτου. Τρίτων. εντός του πλαισίου διαμάχης. τα πακέτα ελέγχου RTS/CTS δεν χρειάζονται. ένας κόμβος θα προσπαθήσει να στείλει πακέτο στον κόμβο της επόμενης μετάβασης και να λάβει το πακέτο επιβεβαίωσης. οι κόμβοι θα απενεργοποιήσουν το ράδιο. Οι περίοδοι αποστολής και λήψης έχουν ίδια διάρκεια μ που είναι αρκετή για την μετάδοση και παραλαβή ενός πακέτου. Όταν ένας κόμβος λαμβάνει ένα πακέτο. Στο DMAC. ως τον αποδέκτη κόμβο. Στην κατάσταση ύπνου. περιμένει για μια μικρή περίοδο (SP) και μεταδίδει ένα πακέτο ACΚ πίσω στον αποστολέα. μόνο οι κόμβοι στο multihop μονοπάτι χρειάζεται να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους. Παρα ταύτα. κάθε κόμβος υπαναχωρεί για μια περίοδο (BP) συν ένα πρόσθετο τυχαίο χρονικό διάστημα. 3). η διαμάχη μειώνεται. κατά dμ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα του αποδέκτη. η καθυστέρηση ύπνου μειώνεται. λόγω της κακής ποιότητας του ασύρματου καναλιού όσο και της διαμάχης για αυτό. ο κόμβος δημιουργεί μια ασυμμετρία στο πρόγραμμα ενεργοποίησης του. Στην κατάσταση αποστολής. Μετά από ένα σταθερό και τυπικά μικρό αριθμό αναμεταδόσεων (π. για να εξοικονομήσουν ενέργεια. Πρώτον. Τα BP και SP είναι . Για την μείωση των συγκρούσεων σε μια περίοδο μετάδοσης (Tx) μεταξύ των κόμβων που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο του δένδρου. Βάσει του βάθους d του δένδρου συλλογής δεδομένων. Δεύτερον.αποστείλει πακέτο ACK πίσω στον αποστολέα. Κάνουμε χρήση ενός σταθερού πλαισίου διαμάχης καθώς η διάρκεια μιας θυρίδας αποστολής είναι επαρκής μόνο για την μετάδοση ενός πακέτου. Σε αυτή τη δομή. λαμβάνοντας υπόψη το σχετικά μικρό μέγεθος πακέτων στις περισσότερες εφαρμογές αισθητήρων. η παράδοση δεδομένων μπορεί μόνο να συμβεί προς μια κατεύθυνση προς την αφετηρία. Οι ενδιάμεσοι κόμβοι έχουν θυρίδα αποστολής αμέσως μετά την θυρίδα λήψης. ώστε όλοι οι κόμβοι να αυξήσουν έγκαιρα τον κύκλο εργασίας του. ενώ οι υπόλοιποι κόμβοι μπορούν να λειτουργούν με τον βασικό χαμηλότερο κύκλο εργασίας για να εξοικονομήσουν ενέργεια. πακέτα ARQ του στρώματος ζεύξης ως και πακέτα ACK και πακέτα αναμετάδοσης είναι απαραίτητα για την ανάκτηση χαμένων πακέτων. καθώς οι κόμβοι σε ένα μονοπάτι ενεργοποιούνται διαδοχικά για την προώθηση πακέτου στην επόμενη μετάβαση.χ. γιατί θα ήταν άσκοπη η προσθήκη επιπλέον δεδομένων. Ένας αποστολέας κόμβος θα τοποθετήσει τα πακέτα σε ουρά αναμονής μέχρι την επόμενη θυρίδα σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί πακέτο ACK.

Κάθε κόμβος περιοδικά αλλάζει στην κατάσταση λήψης. ένα πακέτο θα προωθηθεί διαδοχικά κατά μήκος του μονοπατιού στον αποδέκτη δίχως καθυστέρηση λόγω ύπνου. Έτσι προτείνει ένα σχέδιο για τον καθολικό συγχρονισμό μετατοπίσεων ώστε να μειώνεται η αναμονή. Δεδομένου ότι μια τυπική διάρκεια θυρίδας είναι της τάξης των 10ms. Στην περίπτωση 1 όπου η διαφορά φάσης είναι προς την ίδια κατεύθυνση με την ροή δεδομένων. Βασιζόμενοι στις ανωτέρω επιλογές. Κάνουμε χρήση ενός μηχανισμού ανανέωσης θυρίδας-προς1 όμοια με τα difs και sifs στο πρωτόκολλο IEEE 802. η αναμονή αυξάνει. όπου μπορεί να επιτύχει ακρίβεια συγχρονισμού μικρότερη των 10μsec ακόμη και για multihop.2 Παράδοση Δεδομένων και Προσαρμογή Κύκλου Εργασιών σε μια Αλυσίδα Πολλαπλών Αλμάτων Η Εικόνα 1(b) δείχνει την λειτουργία του DMAC σε μια αλυσίδα πολλαπλών αλμάτων. η διάρκεια μ της θυρίδα αποστολής και λήψης δίνεται από: μ = BP +CW + DATA + SP + ACK όπου το CW είναι το σταθερού μεγέθους παράθυρο διαμάχης. Πρέπει να αναφέρουμε ότι η διαρκής εργασία για την βελτίωση του SMAC [11] εξερευνά την πιθανότητα χρήσης διαφοράς φάσεων/μετατοπίσεων στον προγραμματισμό για να μειωθεί περεταίρω η αναμονή. 3. Υπάρχουν τεχνικές όπως το σχέδιο αναφοράς συγχρονισμού ευρυεκπομπής (RBS) [6]. Στην δεύτερη περίπτωση όπου η διαφορά φάσης έχει αντίθετη φορά. Εμφανώς.11. Όμως. η αναμονή μειώνεται. . DATA είναι ο χρόνος για τη μετάδοση του πακέτου (θεωρούμε πακέτα ίδιου μεγέθους) και το ACK συμβολίζει το χρόνο μετάδοσης του πακέτου ACK.δυο δια-πλαισιακά διαστήματα με ΒΡ > SP ώστε να εξασφαλισθεί η δίχως σύγκρουση λήψη του πακέτου ACK1. χρειάζεται να αυξήσει τον κύκλο εργασίας του και να ζητήσει την αύξηση του κύκλου εργασιών και των υπόλοιπων κόμβων εντός του μονοπατιού. αποστολής και ύπνου. υποθέτουμε ότι έχουμε διαθέσιμο τον επαρκή συγχρονισμό στις ακόλουθες συζητήσεις. Δίνεται μια απλή ανάλυση για δυο περιπτώσεις. Στο DMAC χρειάζεται τοπικός συγχρονισμός διότι ένας κόμβος πρέπει να είναι ενήμερος για το χρονοδιάγραμμα των γειτονικών κόμβων. όταν δεν υπάρχει σύγκρουση. όταν ένας κόμβος έχει πολλαπλά πακέτα να στείλει σε μια θυρίδα αποστολής.

Για να διευθετήσουμε την πιθανότητα μικρότερου εύρους μεταξύ δυο γειτονικών κόμβων. Με αυτό τον μηχανισμό θυρίδας-προς-θυρίδα. καθιστώντας αυτή τη περίπτωση ένα σημείο προς συζήτηση. όμως το πακέτο ACK που εστάλει από τον δέκτη δεν λήφθηκε από τον πομπό. αυτό θα μειώσει την μέγιστη χωρητικότητα του δικτύου κατά 20%. Προτού ο κόμβος στην κατάσταση αποστολής μεταδώσει ένα πακέτο. υπάρχει πιθανότητα αντιφατικότητας στην νέα ζήτηση ενεργής περιόδου. η μέγιστη αξιοποίηση μιας αλυσίδας στους κόμβους του αδόμητου δικτύου (adhoc) είναι ¼ αν το εύρος παρεμβολής του ράδιο είναι διπλά από το εύρος μετάδοσης. Ο λόγος είναι ότι έχει επίγνωση του γεγονότος ότι οι ακόλουθοι κομβόι στο μονοπάτι πολλαπλών αλμάτων θα προωθήσει τα πακέτα στις εντός των 3 επόμενων θυρίδων. Ένας κόμβος θα αποφασίσει να διατηρήσει την ενεργή περίοδο αν στείλει πακέτο ACK με σημαία περισσότερα-δεδομένα και λάβει πακέτο ACK το οποίο έχει και αυτό την ίδια σημαία. Μπορεί να έχουμε μια κατάσταση όπου ο δέκτης κόμβος είναι ενεργοποιημένος. με μικρό επιφορτο δεδομένων (overhead). Όπως είναι εμφανές στο [3]. στο DMAC.θυρίδα. έστω και αν ένας κόμβος αποφασίσει να διατηρήσει την ενεργή περίοδο. Ο δέκτης θα ελέγξει την σημαία στο πακέτο που έλαβε και αν υπάρχει. ώστε να υποδηλώσουμε την ζήτηση για επιπλέον ενεργή περίοδο. Όμως. αν η ενδιάμεση ουρά αναμονής δεν είναι άδεια ή αν έλαβε πακέτο από προηγούμενη μετάβαση με σημαία περισσότερα-δεδομένα. θα θέσει την σημαία περισσότεραδεδομένα. οι μηχανισμοί κύκλου εργασιών δεν λειτουργούν αποδοτικά σε κάθε περίπτωση. ενώ ο πομπός είναι απενεργοποιημένος. Στο DMAC. Βέβαια. τότε θέτει την ίδια σημαία στο ACK πακέτο που θα στείλει στον πομπό. ο δέκτης θα δαπανήσει μια ενεργή περίοδο σε αδρανές άκουσμα. Σε αυτή την περίπτωση. ένας κόμβος θα στείλει μόνο ένα πακέτο ανά 5μ ώστε να αποφύγει τις συγκρούσεις όσο το δυνατόν. Η περίπτωση όπου ο πομπός κόμβος είναι ενεργοποιημένος αλλά ο δέκτης είναι απενεργοποιημένος δεν . Φορτώνουμε μια σημαία περισσότερα-δεδομένα. αλλά αν ο φόρτος κίνησης δεδομένων είναι περισσότερο από 80% από τη μέγιστη χωρητικότητα καναλιού. Φυσικά. στην κεφαλίδα του MAC. δε θα παραμείνει ενεργοποιημένος για την επόμενη θυρίδα αλλά θα προγραμματίσει έναν ύπνο διάρκειας 3μ όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. αν και τα πακέτα θα έχουν καθυστέρηση ύπνου. ο μηχανισμός ανανέωσης θυρίδα-προς-θυρίδα θα εξασφαλίσει ότι ο κόμβος θα δαπανήσει μονάχα μια ενεργή περίοδο. το DMAC μπορεί να αντιδράσει γρήγορα στις μεταβολές του ρυθμού κίνησης δεδομένων ώστε να είναι και ενεργειακά αποδοτικός και να διατηρεί μικρή αναμονή στον χρόνο μετάδοσης δεδομένων. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο δέκτης έλαβε πακέτο με σημαία περισσότερα-δεδομένα.

Στην θυρίδα αποστολής του μεσοδιαστήματος. μεταβαίνει σε κατάσταση ύπνου για 3μ και μετά σε κατάσταση λήψης. Αν ένας κόμβος σε κατάσταση λήψης λάβει ένα πακέτο. Όλοι οι ακόλουθοι κόμβοι στο μονοπάτι λαμβάνουν αυτό το πακέτο και προγραμματίζουν μια επιπρόσθετη θυρίδα λήψης. Ο κόμβος C επομένως θα μεταβεί σε κατάσταση ύπνου μετά την θυρίδα αποστολής δίχως ενεργή περίοδο. αν δεν ληφθεί πακέτο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση ύπνου για τα πακέτα από το Β. η σημαία περισσότερα-δεδομένα δεν θα αναρτηθεί στα πακέτα του Α. καθώς ο πομπός θα διατηρήσει μια πρόσθετη ενεργή περίοδο μόνο αν έχει λάβει πακέτο ACK με σημαία περισσότερα-δεδομένα. Σε αυτή την επιπρόσθετη θυρίδα. Και τα δυο έχουν μόνο ένα πακέτο να στείλουν σε κάθε μεσοδιάστημα. 3.3 Πρόβλεψη δεδομένων Στην τελευταία ενότητα. Καθώς η ενδιάμεση αποθήκευση του Α θα αδειάσει. Προτείνουμε ένα σχήμα που ονομάζεται πρόβλεψη δεδομένων για να επιλύσει αυτό το πρόβλημα. Έπειτα της θυρίδας αποστολής. . δεν είναι μηδαμινό. γεγονός που διασφαλίζει ότι ο δέκτης είναι ενεργός. υποθέτουμε ότι η μια μοναδική πηγή χρειάζεται μεγαλύτερο κύκλο εργασίας από τον βασικό χαμηλό. Το επίφορτο αυτής της εναλλαγής μπορεί να είναι μικρός [10] εν συγκρίσει με το ενεργειακό πλεόνασμα μιας περιόδου ύπνου διάρκειας 3μ. Οι μετρήσεις έχουν δείξει ότι το κόστος της εναλλαγής του ράδιο μεταξύ της ενεργής κατάστασης και της κατάστασης ύπνου. ο κόμβος θα μεταβεί σε κατάσταση ύπνου απευθείας δίχως θυρίδα αποστολής. Τα πακέτα του Β θα πρέπει μετά να τοποθετηθούν σε ουρά αναμονής μέχρι το επόμενο μεσοδιάστημα. Σε ένα δένδρο συλλογής δεδομένων όμως. Αν ένα πακέτο ληφθεί κατά τη διάρκεια της θυρίδας λήψης.είναι υπαρκτή. ας υποθέσουμε έναν κόμβο C με δύο παιδιά A και Β. περιμένει τα παιδιά του να έχουν επιπλέον πακέτα για αποστολή. όμως ο συνολικός ρυθμός σε κάθε ενδιάμεσο κόμβο να υπερβαίνει την χωρητικότητα του βασικού κύκλου εργασιών. μόνο ένα από τα παιδιά μπορεί να κερδίσει τη διαμάχη για το κανάλι και να στείλει το πακέτο στον κόμβο C. περίπου 30ms. ο κόμβος θα ενεργοποιηθεί ξανά 3μ μετά την παρούσα θυρίδα αποστολής. Για παράδειγμα. υπάρχει η πιθανότητα ο ρυθμός κάθε πηγής να έχει επαρκή κύκλο εργασιών.

θα γίνει αντιληπτό ότι δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για να αποσταλεί το πακέτο και δεν ακούει το πακέτο ACK από τον γονέα. Το πακέτο ΜΤS είναι πολύ μικρό. Έτσι . Το πακέτο ΜΤS με τη σημαία στο 1 ονομάζεται ΜΤS αίτησης. ο μηχανισμός πρόβλεψης δεδομένων δε θα λειτουργήσει. πιστεύουμε ότι αυτός ο επιπλέον φόρτος να μην είναι το ίδιο σημαντικός. ο κόμβος θα μπορέσει να μεταδώσει το πακέτο στον γονέα κόμβο. γνωρίζει ότι η θυρίδα αποστολής είναι κατειλημμένη από άλλο κόμβο αλλά ο ο γονέας κόμβος θα διατηρήσει πρόσθετη θυρίδα λήψης 3μ μετά. Συγκριτικά με την πιθανή μεγάλη μείωση της αναμονής λόγω της πρόβλεψης δεδομένων. που το ονομάζουμε Περισσότερα-Προς-Αποστολή (ΜΤS). Σε αυτή την επιπρόσθετη θυρίδα αποστολής. Πρώτον δεν μπορεί να στείλει πακέτο όταν το κανάλι είναι απασχολημένο. Στη θυρίδα αποστολής ενός μεσοδιαστήματος. υπάρχει ωστόσο η πιθανότητα παρεμβολής μεταξύ των κόμβων σε διαφορετικά κλαδιά του δένδρου. Έτσι. ο κόμβος θα παραμείνει αδρανής για μια θυρίδα λήψης. περιλαμβάνοντας μόνο το τοπικό ID του προορισμού και μια σημαία. Το πακέτο ΜΤS με τη σημαία στο 0 ονομάζεται MTS απαλλαγής. Αφού ο χρονομέτρης υπαναχώρησης του κόμβου ξεκινήσει. ο κόμβος Α κερδίζει τη διαμάχη του καναλιού και μεταδίδει το πακέτο στον κόμβο γονέα. Ούτε ο Β.Αν κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης ένας κόμβος που βρίσκεται σε κατάσταση αποστολής ακούσει πακέτο ACK από τον γονέα κόμβο στο δένδρο συλλογής δεδομένων.4 Πακέτα Περισσότερα-Προς-Αποστολή Αν και ένας κόμβος θα βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου 3μ πριν μια επιπλέον ενεργή περίοδο. Μετά την λήψη του τελευταίου πακέτου από τα παιδιά. Προτείνουμε την χρήση ενός ρητού πακέτου ελέγχου. Καθώς ο C δεν λαμβάνει πακέτο στην θυρίδα λήψης του και ο Β δεν ακούει πακέτο ACK από το C στο στη θυρίδα αποστολής του. ώστε να ενεργοποιηθεί 3μ μετά την θυρίδα αποστολής. ούτως ώστε να αποφύγει συγκρούσεις. Υπάρχει ένα επίφορτο που προστίθεται λόγω του μηχανισμού πρόβλεψης δεδομένων. για να προσαρμοστεί ο κύκλος εργασίας με την παρεμβολή. ούτε ο γονέας C δεν διατηρεί επιπρόσθετες ενεργές θυρίδες σε αυτό το μεσοδιάστημα. πράγμα που θα σπαταλήσει ενέργεια. Ένας κόμβος αποστέλλει ΜΤS αίτησης στον γονέα αν όποια από τις επόμενες δυο συνθήκες αληθεύει. Ας υποθέσουμε ότι δυο κόμβοι Α και Β είναι εντός εύρους παρεμβολής αναμεταξύ τους με διαφορετικούς γονείς στο δένδρο συλλογής δεδομένων. 3. οδηγώντας σε καθυστέρηση ύπνου Τ. ο Β μπορεί να στείλει το πακέτο μόνο κατά τη θυρίδα αποστολής του επόμενου μεσοδιαστήματος.

Πίνακας 1. μόνο δύο πακέτα ΜΤS στέλνονται για μια περίοδο ΜΤS αίτησης/απαλλαγής. 2 Η απώλεια των πακέτων απαλλαγής μπορεί να οδηγήσει σε χαμένες ενεργές θυρίδες – αυτό μπορεί να απαλυνθεί εισάγοντας ένα χρονόμετρο για να αγνοήσει την παρόν πακέτο ΜΤS αίτησης. Όπως στο σχέδιο ανανέωσης θυρίδα-προς-θυρίδα και στην πρόβλεψη δεδομένων. Ένας κόμβος αποστέλλει MTS απαλλαγής στον γονέα αν κάποια από τις ακόλουθες τρεις συνθήκες αληθεύει: Η προσωρινή αποθήκευση είναι άδεια. Ένας κόμβος που στέλνει ή λαμβάνει ένα ΜΤS αίτησης θα ενεργοποιείται περιοδικά κάθε 3μ. Αυτό στοχεύει στην διάδοση του πακέτου ΜΤS αίτησης σε όλους του κόμβους στο μονοπάτι μετάδοσης. Η ενεργειακή κατανάλωση θα αυξηθεί λόγω του επιπλέον φόρτου πακέτων ΜΤS και της αυξημένης διάρκειας της θυρίδας. Παράμετροι. θα δειχθεί ότι η χρήση των πακέτων ΜΤS μπορεί να συμβάλει στην σημαντική μείωση της αναμονής ειδικά σε δίκτυα αισθητήρων με πολλές πηγές. κατόπιν συγκεκριμένου αριθμού θυρίδων λήψης. όλα τα ΜΤS πακέτα που ληφθείσα από τα παιδιά είναι καθαρά έχει αποστείλει ΜΤS αίτησης στον γονέα πρωτύτερα και δεν έχει στείλει MTS απαλλαγής. Στην ενότητα των προσομοιώσεων όμως. αν δεν έχουν μεταδοθεί δεδομένα. η προσαρμογή του κύκλου εργασίας από τα πακέτα ΜΤS αίτησης προωθείται μέσω του εναλλασσόμενου χρονοδιαγράμματος σε όλους τους κόμβους. με ελάχιστο πρόσθετο ενεργειακό κόστος. Το πακέτο ΜΤS αίτησης θα σταλεί μόλις μια φορά μέχρι να αποσταλεί πακέτο MTS απαλλαγής. η αύξηση στην διάρκεια της θυρίδας θα είναι μικρή. λαμβάνοντας ένα ΜΤS αίτησης από τα παιδιά. Όμως.2 Καθώς τα πακέτα ΜΤS είναι μικρά. Δεύτερον. για να μειωθεί το επιφορτο των πακέτων ΜΤS. αντί της αποστολής ΜΤS πακέτων για να ανανεωθεί η ενεργή περίοδος θυρίδα-προςθυρίδα.υποθέτει ότι έχασε τη διαμάχη του καναλιού εξαιτίας της παρεμβολής από τους άλλους κόμβους. Θα μεταβεί πίσω στον βασικό κύκλο εργασίας μόνο όταν έχει στείλει ένα MTS απαλλαγής στον γονέα ή όταν όλα τα προηγουμένως ληφθέντα ΜΤS αίτησης από τα παιδιά έχουν απαλλαχθεί. .

.67:1:0. Πρώτα και ούτως ώστε να δείξουμε την δυνατότητα στην μείωση της καθυστέρησης ύπνου στα DMAC. Όλα τα σενάρια έχουν βασικό κύκλο εργασίας της τάξης του 10%. Τα χαρακτηριστικά του ράδιο εμφανίζονται στον πίνακα 1. μετρούμε την συνολική καθυστέρηση των πακέτων κάτω από πολύ χαμηλό ρυθμό κίνησης δεδομένων.4. Η Αναμονή που είναι η συνολική καθυστέρηση μετάδοσης ενός πακέτου. Αυτό σημαίνει περίοδο ύπνου 180ms για το DMAC και το SMAC και 198ms για το DMAC/MTS. Βάσει των παραμέτρων του radio και του μεγέθους των πακέτων. με μεσοδιάστημα αναφοράς 3 Οι αριθμοί της ενεργειακής κατανάλωσης επιλέγηκαν από τις καθορισμένες τιμές του ns-2. Ένα πακέτο ΜΤS έχει μέγεθος 3 bytes. πρώτα διεξήγαμε ένα τεστ για μια απλή multihop τοπολογία 11 κόμβων. H ενεργειακή κατανάλωση στην κατάσταση ύπνου τέθηκε ίση με 0 (δηλαδή αμελητέα). Ο Λόγος Παράδοσης που είναι ο λόγος των επιτυχώς παραδιδόμενων πακέτων προς τα συνολικά πακέτα που μεταδόθηκαν από όλες τις πηγές. Όλες οι προσομοιώσεις έτρεξαν ξεχωριστά με 5 απογόνους. Τα σχετικά ενεργειακά κόστη των καταστάσεων Tx:Rx:Idle υποθέτονται ότι είναι 1. με 50% τυχαιότητα στο μεσοδιάστημα των ενδοπακέτων. Επιλέχτηκαν 3 μετρικές για να αξιολογήσουν την απόδοση του DMAC: Το Ενεργειακό Κόστος που είναι η συνολική ενέργεια για την παράδοση συγκεκριμένου αριθμού πακέτων από την πηγή στον αποδέκτη. Η απόσταση μεταξύ των γειτονικών κόμβος τέθηκε στα 200 μέτρα.883.1 Αλυσίδα Πολλαπλών Αλμάτων Για να μελετηθεί η απόδοση του DMAC σε ποιο ρεαλιστικό σενάριο. 4. Αξιολόγηση Απόδοσης Το πρωτότυπο πρωτόκολλο εφαρμόστηκε στον προσομοιωτή δικτύου ns-2 με την ασύρματη επέκταση CMU. Όλες οι πηγές παράγουν πακέτα με σταθερό μέσο ρυθμό. η θυρίδα λήψης και αποστολής μ ορίζεται στα 10ms για το DMAC και στα 20ms για το SMAC με το προσαρμοστικό άκουσμα. Για σύγκριση δημιουργήθηκε μια απλή έκδοση του SMAC με το προσαρμοστικό άκουσμα (αλλά δίχως το συγχρονισμό και το σχέδιο παράβλεψης μηνυμάτων) και χρησιμοποιήσαμε ένα πλήρες ενεργό MAC τύπου CSMA/CA δίχως χρονοδιάγραμμα περιοδικού ύπνου.

ένα πακέτο μπορεί να προωθηθεί για μια επιπλέον μετάβαση και να παραμείνει σε ουρά αναμονής για προγραμματισμένο μεσοδιάστημα για την τέταρτη μετάβαση.πηγής στα 0. Ο αποδέκτης κόμβος είναι στην κάτω γωνία. Όλες οι πηγές παράγουν αναφορές με τον ίδιο ρυθμό. η καθυστέρηση παρουσιάζει «άλματα» κάθε 3 μεταβάσεις. Το πλήρως ενεργό CSMA/CA έχει την μικρότερη καθυστέρηση για κάθε φόρτο κίνησης δεδομένων. Το δένδρο συλλογής δεδομένων κατασκευάζεται από κάθε κόμβο επιλέγοντας ως την επόμενη μετάβαση από τους γειτονικούς κόμβους αυτόν που είναι πιο κοντά στον αποδέκτη. H Εικόνα 3 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων από διαφορετικά μήκη μεταβάσεων. Αναμονή πακέτων και ενέργεια σε μια αλυσιδωτή τοπολογία. Με το προσαρμοστικό άκουσμα. άλλη εκτός από την καθυστέρηση ύπνου λόγο της περιοδικής κατάστασης ύπνου. Πέντε κόμβοι στο περιθώριο επιλέγονται ως πηγές για να ελεγχθεί ο μηχανισμός πρόβλεψης δεδομένων και ΜΤS. και οι καθυστερήσεις για τα υπόλοιπα τρία MAC . Το ενεργειακό κόστος σε όλα τα πρωτόκολλα αυξάνεται γραμμικά με τον αριθμό των μεταβάσεων. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων βρίσκονται στην Εικόνα 4. Αυτό συμβαίνει διότι το SMAC προωθεί πακέτα σε 2 μεταβάσεις ενός ενεργής περιόδου 20ms. Συγκεκριμένα. 50 κόμβοι είναι τοποθετημένοι σε τυχαία περιοχή 1000m x 500m.2 Δένδρο Τυχαίας συλλογής Δεδομένων Σε αυτή την τοπολογία.5sec. Δεν υπάρχει αναμονή ουράς. Εικόνα 3. To DMAC καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από το SMAC λόγω της επιπρόσθετης ενεργής περιόδου του SMAC για τους κόμβους που δεν είναι στην επόμενη μετάβαση μετάδοσης πακέτου (αλλά βρίσκονται εντός εύρους ακούσματος). 4. έχει υψηλότερη αναμονή. To πρωτόκολλο SMAC με το προσαρμοστικό άκουσμα όμως. Οι χρόνοι καθυστέρησης τόσο του DMAC όσο και του πλήρως ενεργού CSMA/CA αυξάνονται γραμμικά με τον αριθμό των μεταβάσεων.

όπως φαίνεται από την Εικόνα το DMAC και το DMAC/ΜΤS είναι τα δυο πιο ενεργειακά-αποδοτικά πρωτόκολλα4. Επιπλέον. Το DMAC/ ΜΤS επίσης. Η Εικόνα 5 εμφανίζει την απόδοση κάτω από διαφορετικό αριθμό πηγών. μπορεί να διατηρήσει χαμηλή αναμονή. αξιολογούμε την κλιμακοθετησιμότητα (scalability) του DMAC σε ένα πυκνό δίκτυο. καταφέρνει καλύτερο λόγο παράδοσης ενώ οι λόγοι παράδοσης των SMAC και DMAC φθίνουν όσο ο φόρτος κίνησης είναι μεγάλος. Επίσης. ενέργεια και λόγος παράδοσης με διαφορετικό φόρτο κίνησης για μια τοπολογία δένδρου. Μεταξύ αυτών το DMAC/MTS μπορεί να διαχειριστεί τον υψηλό φόρτο κίνηση με τη μικρότερη καθυστέρηση. Όμως. Όλες οι πηγές παράγουν δεδομένα με ρυθμό 1 μήνυμα ανά 3sec. στο οποίο 100 κόμβοι καταλαμβάνουν τυχαία. . Το DMAC/MTS έχει επίσης το δεύτερο καλύτερο λόγο παράδοσης μετά το πλήρως ενεργό CSMA. συγκριτικά με το DMAC δίχως ΜΤS. To DMAC/MTS όμως. μησυμβιβασμό στο χρονοδιάγραμμα και απώλεια πακέτων ΜΤS που θα αυξήσει την καθυστέρηση ύπνου.αυξάνονται σημαντικά όταν ο φόρτος κίνησης υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο. Αυτό αποδεικνύει εμφανώς την αποδοτικότητα του DMAC/MTS. Καθώς αυτός ο αριθμός αυξάνει. Το DMAC/MTS όμως καταναλώνει περισσότερη ενέργεια από το DMAC λόγω της επιπλέον κεφαλίδας στα πακέτα ΜΤS και την μεγαλύτερη ενεργή περίοδο που αυτά απαιτούν. οδηγώντας σε αυξημένη αναμονή για το SMAC και το DMAC. Εικόνα 4. Μεταβάλλουμε τον αριθμό των πηγών που επιλέγονται τυχαία από τους περιθώριους κόμβους του δικτύου. 4 Συγκεντρώνουμε τα ενεργειακά κόστη από τους 50 κόμβους στο δίκτυο διότι πιθανώς ένα MAC θα μπορεί να προκαλέσει την διατήρηση υψηλού κύκλου εργασιών σε ασυσχέτιστους κόμβους. η παρεμβολές αυξάνουν. η παρεμβολή μεταξύ κόμβων στο ίδιο βάθος του δένδρου μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων. περιοχή 100m x 500m. Αυτό επιτυγχάνεται με πολύ μικρό ενεργειακό επιφορτο. Αναμονή πακέτων.

Τέλος. . η εικόνα 6 δείχνει τον αριθμό των πακέτων που μπορεί να αποσταλεί ανά μονάδα πόρου. 5 Ένας μικρότερος κύκλος εργασιών θα έχει μεγαλύτερη αρχική καθυστέρηση ύπνου στον κόμβο πηγή όταν μια ανίχνευση λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια που το radio είναι απενεργοποιημένο. μετρημένη σε κλίμακα Ενέργεια x Αναμονή για το σενάριο της εικόνας 4. ένα πλήρως ενεργό MAC είναι πιο κατάλληλο λαμβάνοντας τόσο την ενέργεια όσο και την αναμονή υπόψη. Από την εικόνα. μπορούμε να δούμε ότι το SMAC επιτυγχάνει ενεργειακή αποδοτικότητα θυσιάζοντας την αναμονή. πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτή η σύγκριση μεταξύ DMAC και SMAC είναι εφαρμόσιμη μόνο για το συγκεκριμένο σενάριο δένδρου συλλογής δεδομένων για μονοκατευθυντικές ροές επικοινωνίας πολλαπλών πηγών και μεμονωμένου αποδέκτη. Επίσης. η εικόνα αυτή εμφανίζει ότι όταν ο φόρτος κίνησης υπερβαίνει μια συγκεκριμένη τιμή. αναμονής και ρυθμαπόδοσης. 4. ως συνάρτηση του φόρτου κίνησης. Το SMAC είναι ένα γενικής χρήσης ενεργειακά αποδοτικό πρωτόκολλο και μπορεί να χειριστεί συγχρόνως μεταδόσεις δεδομένων και ροές μεταξύ τυχαίων πηγών και προορισμών. Αυτό υπονοεί ότι το SMAC δεν είναι κατασκευασμένο για χρήση σε εφαρμογές δομής δένδρου που απαιτούν μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. εμφανίζοντας το μικρότερο αριθμό πακέτων ανά Joule-second. μπορεί να επιτύχει τόσο ενεργειακή απόδοση όσο και χαμηλή αναμονή μετάδοσης μηνυμάτων. Επιπλέον μπορεί να λειτουργήσει με μικρότερο βασικό κύκλο εργασιών για να εξοικονομήσει ενέργεια όταν ο φόρτος κίνησης είναι χαμηλός και μπορεί ακόμη να προσαρμοστεί σε εκρήξεις φόρτου κίνησης με υψηλή ρυθμαπόδοση. Για εφαρμογές που χρειάζονται ανταλλαγή μεταξύ τυχαίων κόμβων το DMAC δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ενώ το SMAC θα ήταν καλή επιλογή. ενέργεια και λόγος παράδοσης με διαφορετικό αριθμό πηγών για μια τοπολογία δένδρου. Αναμονή πακέτων.Εικόνα 5. Επομένως. υπάρχει ένα όριο στον χαμηλότερο κύκλο εργασιών που μπορεί να λειτουργήσει το DMAC.3 Συζήτηση Για να γίνει αντιληπτή η ανταλλαγή μεταξύ ενέργειας. Το DMAC όμως. χαμηλή αναμονή και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας5.

για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων που βασίζονται σε δένδρα συλλογής δεδομένων. Επίλογος και μελλοντική εργασία Η παρούσα εργασία προτείνει το πρωτόκολλο DMAC. To DMAC εναλλάσσει το πρόγραμμα ενεργής κατάστασης . ένα ενεργειακά αποδοτικό. Το DMAC χρησιμοποιεί αυτή την δομή για να επιτύχει τόσο ενεργειακή αποδοτικότητα αλλά και χαμηλή αναμονή στην μετάδοση των πακέτων. ώστε να μείνουν ενεργοί όταν ένας κόμβος αποτυγχάνει να στείλει πακέτο στο γονέα λόγω παρεμβολής. Η χρήση πακέτου MTS προτείνεται για να κατευθύνει τους κόμβους στο μονοπάτι. Η κύρια πηγή κίνησης στα ΑΔΑ είναι από αισθητήρες κόμβους προς έναν αποδέκτη πράγμα που οδηγεί στην κατασκευή του δένδρου συλλογής δεδομένων.5. . Αυτό επιτρέπει την συνεχή ροή προώθησης πακέτων κατά την οποία όλοι οι κόμβοι σε ένα μονοπάτι πολλαπλών αλμάτων ενημερώνονται για την μετάδοση δεδομένων που λαμβάνει χώρα καθώς και τις παραμετροποιήσεις στους κύκλους εργασιών. Η πρόβλεψη δεδομένων χρησιμοποιείται για την επίλυση του προβλήματος στο οποίο κάθε μεμονωμένη πηγή έχει χαμηλό ρυθμό κίνησης δεδομένων αλλά ο συνολικός ρυθμός σε κάποιον ενδιάμεσο κόμβο είναι μεγαλύτερος από αυτό που μπορεί να χειριστεί ο βασικός κύκλος εργασίας. Η παρεμβολή μεταξύ των κόμβων διαφορετικών γονέων μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή της ροής κίνησης δεδομένων καθώς οι κόμβοι στο μονοπάτι μπορεί να μην είναι ενήμεροι για την παρεμβολή.ύπνου των κόμβων στο δένδρο συλλογής δεδομένων ανάλογα με το βάθος του δένδρου. χαμηλής αναμονής πρωτόκολλο MAC.

στοχεύουμε στην εισαγωγή αυτού του MAC σε μια πλατφόρμα δικτύου αισθητήρων τύπου mote οπού και να αξιολογηθεί η απόδοση του με πραγματικά πειράματα.com/watch?v=PVH1K1Eocz0 .youtube. http://www. Ως μελλοντική εργασία.Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων δείχνουν ότι το DMAC επιτυγχάνει τόσο ενεργειακό κέρδος όσο και χαμηλή αναμονή όταν χρησιμοποιείται με δένδρα συλλογής δεδομένων στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful