Bài 1

:
Doanh nghiệp A chuyên sản xuất đồ điện tử,có tình hình sản xuất kinh doanh trong
năm như sau:
1> Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong năm :
- Tổng doanh thu tiêu thụ chưa có thuế GTGT : 6.565.000.000 đồng.
- Tặng CBNV trong doanh nghiệp trị giá : 35.000.000 đồng
2> Trích báo cáo chi phí SXKD phân bổ trong năm :
-Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 1.906.000.000 đồng
-Chi phí nhân công trực tiếp: 1.023.000.000 đồng
-Chi phí sản xuất chung :1.485.000.000 đồng
-Chi phí quản lí doanh nghiệp :752.000.000 đồng
-Chi phí bán hàng:428.000.000 đồng
-Các chi phí trên là hợp lý.
Yêu cầu:
1>Tính thuế GTGT phải nộp trong năm?Biết rằng:
-Thuế suất GTGT đối với hoạt động sản xuất đồ điện tử 10%
-Tổng hợp hóa đơn GTGT đầu vào được khấu trừ 243.000.000 đồng
2>Tính thuế TNDN phải nộp trong năm?Thuế suất thuế TNDN 25%
Bài giải:
1>Thuế GTGT:
*Đầu ra:
-sản phẩm tiêu thụ và tặng CBNV:(6.565.000.000+35.000.000)*10%=660.000.000
đồng
*Đầu vào được khấu trừ:
243.000.000
-->Thuế GTGT phải nộp:660.000.000-243.000.000=417.000.000đồng
2>Thuế TNDN
*Doanh thu:
6.565.000.000+35.000.000=6.600.000.000 đồng
*Chi phí hợp lý:
-Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 1.906.000.000 đồng
-Chi phí nhân công trực tiếp: 1.023.000.000 đồng
-Chi phí sản xuất chung :1.485.000.000 đồng
-Chi phí quản lí doanh nghiệp :752.000.000 đồng
-Chi phí bán hàng:428.000.000 đồng
-->Tổng chi phí hợp lý:5.594.000.000 đồng
TNCT=6.600.000.000 -5.594.000.000=1.006.000.000 đ
-->Thuế TNDN=1.006.000.000*25%=251.500.000 đ
Bài 2:
Theo báo cáo kết quả KD trong năm của một doanh nghiệp như sau:
1/Doanh nghiệp kê khai:
-Tổng doanh thu tiêu thụ trong năm chưa có thuế GTGT:3.250.000.000 đồng.
-Tổng giá thành sản xuất của sản phẩm tiêu thụ :2.430.000.000 đồng
-Chi phí quản lý doanh nghiệp:110.000.000 đồng.
-Chi phí bán hàng: 102.000.000 đồng.
-Thu tiền phạt khách hàng vi phạm hợp đồng kinh tế: 10.200.000 đồng
-Đầu tư cho KHCN:105.000.000 đồng
2/Qua kiểm tra cơ quan thuế xác nhận:
-Trong tổng giá thành sản xuất của sản phẩm tiêu thụ có:
+Chi phí trợ cấp khó khăn đột xuất cho CNV:2.000.000 đồng
+Chi đầu tư xây dựng kho thành phẩm:120.000.000 đồng
+Thiệt hại SP hỏng:12.000.000 đồng,trong đó vượt định mức :5.000.000 đồng
+Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ:50.000.000 đồng,thực chi:38.000.000

2/ Sản phẩm 15.000 đồng là tiền bị phạt do doanh nghiệp vi phạm hành chính. Bài giải: 1>Thuế GTGT *Đầu ra:3.498.000.925.000.000.100.000 đ *Đầu vào được khấu trừ:182.Tặng thưởng cho người lao động trong DN 50 SP.430.000 đ -Chi phí bán hàng:102.100.000.000 đ --->Tổng chi phí hợp lý:2.000-250.000 -Dự phòng hàng tồn kho:26.000-105.250.500. -Các tài liệu khác doanh nghiệp kê khai đúng.Số còn lại tiêu thụ trong nước với giá bán chưa có thuế GTGT 195.291.498.000=1.800 SPB.000+348.000 đ -Chi phí quản lý doanh nghiệp:110.000.000 đ -->Thuế GTGT phải nộp:325. -Doanh nghiệp đã làm thủ tục xin giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do đầu tư và đã được cơ quan thuế duyệt.000.000 đ *Chi phí hợp lý: -Giá vốn hàng bán:0đ -Chi phí được trừ: +Giá thành sản xuất của sản phẩm tiêu thụ:2.000 đồng/SP.000.420.700.000)*25%=248.000.000/(1-20%)=312.000 đồng -Chi phí vật tư:5.000 SP.doanh nghiệp chưa kê khai.500.000.250.000.000 đồng.000.000. 3/ Chi phí sản xuất kinh doanh trong năm cơ sở kê khai: -Chi phí khấu hao TSCĐ:536.000.500 SP.000.925.000 đồng .700.công ty đã xuất khẩu theo hợp đồng 12.500.700.thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của nước ngoài là 20%.000.240.8 USD/SP.000)=2.đồng.000-38.000=186.000(2. -Trong chi phí bán hàng có 5.000.000=62.000.000 đồng/SP.Số còn lại tiêu thụ trong nước với giá bán chưa có thuế GTGT 240.000 đ -->Thuế TNDN còn phải nộp:248. Thuế suất thuế TNDN là 28% -Việt Nam chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với nước phát sinh thu nhập chuyển về nước.000.000 đ Thuế TNDN đã nộp tại nước ngoài:312.000 đ TNCT=3.Thuế suất thuế GTGT là 10%.000+5.200.000-62.000-2. -Trong năm doanh nghiệp nhận được một khoản thu nhập sau thuế từ hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài 250.700.000.000.thực tế trong kỳ không có sự biến động về giá cả.000.000+50.000-182.000 đ *Thu nhập khác: -Thu tiền phạt khách hàng vi phạm hợp đồng KT:10.Trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho:26.000 đ -->Tổng thu nhập khác:348.000.000=97.giá FOB 20 USD/SP.000.250.000=143.000.500 SPA.000*10%=325.000.000 đ Bài 3:Công ty cổ phần X có tình hình kinh doanh trong năm như sau: 1/Sản xuất 18.000 -5.500.000.000 đồng.giá FOB 16.000 đ Thuế TNDN phải nộp:(1.963.000.000.000 đ -Thu nhập từ đầu nước ngoài:250.425.000.000+120. Yêu cầu: Tính thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp và thuế TNDN doanh nghiệp còn phải nộp trong năm? Biết rằng: -Số thuế GTGT đầu vào có đủ chứng từ hợp lý được khấu trừ là 182.000.000 đ 2>Thuế TNDN *Doanh thu:3.công ty đã xuất khẩu theo hợp đồng được 9.

SPB là 2% 2/Tính thuế GTGT công ty phải nộp trong năm? Biết rằng -Thuế suất thuế GTGT SPA.000)*240.500)*195.000 đồng 4/ Lãi tiền gửi ngân hàng:24.200. 3/Tính thuế TNDN phải nộp trong năm?Biết rằng: -Thuế suất thuế thu nhập DN la 28% -Tỷ giá ngoại tệ 1 USD=16.000 đồng.SPB XK 0%.000 đ *Chi phí hợp lý: -Giá vốn hàng bán:0 đ -Chi phí được trừ: +Chi phi khấu hao TSCĐ:536.000 đồng !Chi phí dịch vu mua ngoài:124.080.000 đ *Đầu vào được khấu trừ:241.800-12.000 đ 3/Thuế TNDN *Doanh thu: -SPA:9.000*20*.200.500-9.020.000*20*16.200.650. !chi phí quản lý doanh nghiệp:308.8*16.000*0%=0đ -SPB tặng và tiêu thụ:(15.420.000=4.872.000 đồng.000 đồng.200.000)*240.000 đồng 5/ Thu khách hàng vi phạm hợp đồng kinh tế:9.872.200.000 đồng !chi phí bán hàng:146.963.000*2%=51.000*10%=91.000=13.780.200.000 đ -SPB:12.8*16.000 đồng.420.500*16.000 đ -SPB:12.000 đ 2/Thuế GTGT: *Đầu ra: -SPA XK:9.500-9.000 đồng +Công nhân xây dựng cơ bản:24.700.000 đồng -Chi bồi thường vi phạm hợp đồng kinh tế:4.000+(18.420.620.050.000*20*16.000 đồng -Chi phí bán hàng:146.-Chi phí tiền lương và trích nộp BHYT.600.700.000 đồng -Chi phí dịch vụ mua ngoài chưa có thuế GTGT:124.000+(15.000 đ -SPB XK:12.000 đồng +Chi phí tiền lương và trích nộp BHXH. Yeu cầu: 1/Tính thuế XK công ty phải nộp trong năm? Cho biết thuế suất thuế XK SPA. -Thuế GTGT đầu vào có đủ chứng từ hợp lý được khấu trừ là 241.000 đồng !thuế XK :127.000 đồng ! Tiền lương của cổ đông tham gia điều hành công ty:107.060.KPCĐ !Công nhân viên:849.500*16.000 đ -->Thuế GTGT phải nộp:266.240.600.350.620.308.000*10%=12.752.000*0%=0 đ -SPA tiêu thụ: (18.780.000.000 đ -Mua ngoài:124.000 đ -->Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:253.000 .000 đ -->Thuế GTGT đầu ra:266.500. -Chi quản lý doanh nghiệp:308.250.800-12.800.16.BHXH.8*16.000=4.tiêu thụ trong nước 10%.500*16.500)*195.KPCĐ: +Công nhân viên:849.000 đồng Bài giải: 1>Thuế XK phải nộp: -SPA:9.000 đ -->Tổng doanh thu:9.000 đồng +Chi phí vật tư:5.BHYT.000-253.000.920.000 đồng -Chi phí trợ cấp khó khăn đột xuất:5.420.000 đồng +Tiền lương của cổ đông có tham gia điều hành sản xuất:107.920.000*10%=175.020.072.000 đ -->Thuế XK phải nộp:127.000*2%=76.

500 đ Bài 4:Có tình hình kinh doanh trong kỳ tính thuế của Doanh nghiệp Y kinh doanh xuất nhập khẩu như sau: 1/Nhập khẩu 2. 3/Nhập khẩu 15 chiếc oto lại 4 chỗ ngồi.000.000.600.000-4.000 đ -->Thuế GTGT đầu ra:763. Yêu cầu: Tính các loại thuế doanh nghiệp phải nộp trong kỳ. Biết rằng: -Thuế suất thuế XK đối với điều hòa nhiệt độ 5% -Thuế suất thuế NK đối vơi socola 20%.000 đ -->Thuế TNDN:926.000 đồng.565 đ -Oto:(15*13.000 đồng.-->Tổng chi phí hợp lý:8.00 kg socola.000+29.000=4.chi phí vận chuyển và bảo hiểm cho cả lô hàng là 15. Bài giải: 1/Thuế XK phải nộp: -Điêu hòa nhiệt độ:100*600*16.450.000 đ -Oto:(15*13.000 đ -->Thuế TTĐB phải nộp:3.đối với ôt 80%.000*5%=48.000*0%+100*8. -Thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng XK 0%.000*80%=2.050.000.000 đồng/kg.000.Trong kỳ doanh nghiệp đã bán 2.178.000+15.178.000 *25%=213.Số còn lại bán trong nước với giá chưa có thuế GTGT 8. 4/Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ tính thuế chiếm 7% giá vốn hàng bán.500 USD.00 0 đ -Oto:10*598.872.000.000.000*10%=598.giá mua theo hóa đơn 13.00 0.000+15.000 đ 3/Thuế TTĐB -Điều hòa nhiệt độ:8.000đ *Thu nhập khác: -Lãi tiền gửi ngân hàng:24.000*10%=85.000 đồng/chiếc.đối với oto 50%.000 đ .000.024.000*(1+80%)*50%=3.oto nhâp khẩu và bán trong nước là 10%.000 đồng/chiếc.Doanh nghiệp đã xuất khẩu được 100 chiếc với giá FOB là 600 USD/chiếc.544.000=926.000.000 đông/chiếc.000 đ -->TNCT:9.000 đ -->Thuế NK phải nộp:2. 2/ Mua của công ty điện lạnh X 200 chiếc điều hòa nhiệt độ loại 15.872.điều hòa nhiẹt độ .163.869.000 -8.869.650.816.000*400.000kg với giá bán chưa có thuế GTGT 400.Điều hòa:100*600*16.500*15+2.500.000*20%=128.giá FOB tại cửa khẩu ở nước ngoài là 15 USD/kg.000/(1+15%)*15%*(200-100)=110.163.000)*16.000*10%=80.500)*16. -Doanh nhiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. -Thuế suất thuế TTĐB đối với điều hòa nhiệt độ 15%. Tỷ giá ngoại tệ 1 USD=16.000 đ -->Tổng thu nhập khác:29.000 USD/chiếc.000 đ *Đầu vào được khấu trừ: .000.250.chi phí vận chuyển và chi phí bảo hiẻm cho cả lô hàng là 2.Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa.000 đ 2/Thuế NK phải nộp -Socola:(2.800.060.565 đ 4/Thuế GTGT *Đầu ra: -Socola:2.đối với socola.dịch vụ mua ngoai(chưa tính 3 mặt hàng trên)được khấu trừ trong kỳ là 5.000)*16.500.688.Doanh nghiệp đã bán 10 chiếc với giá bán chưa có thuế GTGT 598.450.000.500.500.100.134.000 BTU để xuất khẩu theo hợp đồng giá mua chưa có thuế GTGT 6.000 đồng -thu kh vi pham hợp đồng:9.000 USD .

BHYT.368. Yêu cầu: 1/ Tính thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp trong năm?Biết rằng: -Thuế suất thuế GTGT đối với SPA là 10%.000 *7%=557.100.678.000=5.Giá trị thu hồi TSCĐ thanh lý:18.000 đ -Oto: 10*598.400.000 đồng 6/Các khoản chi phí cho số sản phẩm tiêu thụ cơ sở kê khai: -Tiền ăn ca:60.086.300.000=1.000 đ -->Tổng doanh thu:8.000 đồng. 3/Chi phí vật liệu chính cho 1 SPA:định mức 140. -Ủng hộ đồng bào bị lũ lụt:12.000.000 đ -->Đầu vào được khấu trừ:1.trong đó: -nhà xưởng.000 đ.000 đồng 7/Lãi tiền gửi ngân hàng là 23.thực tế 138.590. -Trích nộp BHXH.869.000 đồng.000 đ -Chi phí bán hàng và QLDN=7.000.500.637. .000. 9/Trong năm doanh nghiệp nhận được một khoản thu nhập sau thuế từ hoạt động kinh doanh nước ngoài:375.000+110.Chi phí thanh lý TSCĐ:1.000.nguyên giá 250.000.500)*16.500)*16.565 đ Bài 5:Doanh nghiệp sản xuất Y có tình hình kinh doanh trong năm như sau: 1/Sản xuất 5.000+15.186.186.565 đ -->Tổng chi phí :8.200.400.962.000.000.957 -->thuế GTGT phải nộp:763.000 đồng/SP.000 đồng -Chi trả tiền vay vốn ngân hàng:28.000.500*15+2.000*(1+20%)/2.000 đồng.000.000 đồng -TSCĐ cùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp 18.865.dịch vụ 5.980.000*(1+80%)*(1+50%)/15=6.000 đồng.000 đồng.000 đồng.000.000 đ -Điều hòa: (200*6.480.000.130.500*15+2.048.957 đ 5/Thuế TNDN: *Doanh thu -Socola : 2.350.000 đồng.000)=1.trang bị cho người lao động trong nội bộ DN 50 SP.000.000*(1+20%)*10%=76.000 đ +Oto: 10*(15*13. 200.565 đ Thu nhập chịu thuế=8.000.-Socola: (2.000 đ +Điều hòa:200*6.000 đ *Chi phí hợp lí: -Giá vốn hàng bán: +Socola: 2.000)*16.600 SPA.186.000*(1+80%)*(1+50%)*10%=907.Doanh nghiệp đã giao đủ cho khách hàng.869.số khấu hao lũy kế được 237.thuế suất thuế thu nhập của nước ngoài là 25%. -chi hợp lý khác:66.000 đồng.000.000)+(100*8.giá gia công chưa có thuế GTGT 170.000.810.máy móc thiết bị sản xuất 130.000.400.130.000 đồng -Chi bảo vệ môi trường:18.000-1.DN đã tiêu thụ 5.000.000+15. 5/Chi khấu hao TSCĐ trong năm 173.678.500.957 -Oto: (15*13.962.800.000 đ -Thuế Xk=48.500=614.000=800.000)*16.000 đ 4/Đơn giá tiền lương sản xuất 1 SPA:45.000 đồng.350 SPA với giá bán chưa có thuế GTGT 320.000.000 đ -thuế TTĐB điều hòa:110.000 đồng -Nộp tiền phạt vi phạm hành chính:2.000 đồng.565)*10%=141.KPCĐ:53.000 đồng 8/Doanh nghiệp tiến hành thanh lý 1 TSCĐ.590.000*400.000. 2/Nhận gia công 900 SPA cùng loại.000.000.500.000-8.637.480.000 đ -Điều hòa: (100*600*16.000 đồng.000 đồng/SP.637.000đ -Hàng hóa.000*(2.957=-367.565=-88.000 đồng -Chi phí dịch vụ mua ngoài:109. -TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng:12.000.000 đ --->Tổng giá vốn hàng bán:7.250.

000-1.000 đồng !Chi phí hợp lý khác:66.giá gia công thưa co thuế GTGT( chưa có thuế TTDB)3.000 đ *Đầu vào được khấu trừ:86.000.000 đồng.000 đồng 2/ Tính thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp phải nộp trong năm?cho biết: -Thuế suất thuế TNDN 25% -Việt Nam chưa ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với nước phát sinh thu nhập chuyển về nước.000. +Các khoản chi phí cho sản phẩm tiêu thu: !Tiền ăn ca:60.000.350+50)*320. .240 đồng/bao.881.480.000)=4.000.000.000.số còn lại tiêu thụ trong nước với giá bán chưa có thuế GTGT 9.881.000.000.doanh nghiệp đã giao đủ cho khách hàng.300.-Thuế GTGT đầu vào có đầy đủ chứng từ hợp lý được khấu trừ 86.000 đ -->Thuế GTGT đầu ra:188.000.000 đ !Trích nộp BHYT.000 đ !Chi bảo vệ môi trường:18.000-375.000 đ 2/Thuế TNDN: *Doanh thu: -SPA tiêu thụ và trang bị: (5. 2/Nhận gia công 200.635.000.728.000=153.000.400+900)/(5.480.000*25%-125.600+900)=126.865.000.000 đ --->Thuế GTGT phải nộp:101.000*10%=15.480.máy móc:130.Đơn vị giao gia công bán ra với giá bán chưa có thuế GTGT 9.000 đ -Sp A gia công:900*170.000 đồng !TSCĐ dùng cho bộ phân QLDN:18.000.000.000 đ -SPA gia công cùng loại: 900*170.000=887.400+900)=283.800.000.350+50)*320.000. Bài giải: 1/ Thuế GTGT: *Đầu ra: -SPA tiêu thụ và trang bị cho người lao đông: (5.000.300.000 đồng !Chi trả lãi tiền vay vốn ngân hàng:28.635.000 đ !Chi phí dịch vụ mua ngoài:109.000 đ -->TNCT=1.800.000 đ *Thu nhập khác: -Lãi tiền gửi ngân hàng:23.000*(5.000*5.000 đ *Chi phí hợp lý: -Giá vốn hàng bán:0 đư -Chi phí được trừ: +Chi phí vật liệu chính:138.000 bao thuốc lá điếu.000 đ -Thanh lý TSCĐ: 237.000 bao thuốc lá điếu cùng loại.750 đ Bài 6:Công ty cổ phần X sản xuất thuốc lá có tình hình sản xuất kinh doanh trong năm như sau: 1/Sanr xuất 900.000 đ --->Thuế TNDN còn phải nộp ở Việt Nam:887.000 đ --->tổng doanh thu:1.000 đ +Chi phí tiền lương sản xuất:45.520.000 bao với giá FOB 0.000+1.480.400=745.000.KPCĐ:53.240 đồng/bao.000/(1-25%)=500.7 USD/bao.BHXH.000 đ -Thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài:500.000=96.300.000 đồng -->Tổng chi phí hợp lý:1.000*(5.000.100.200.Trong năm công ty đã xuất khẩu theo hợp đồng đuọc 250.000 đ -->Tổng thu nhập khác:527.250.350.200.000=1.000+527.520.500.908.000-18.000 đ !TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng:12.500 đồng/bao.000.845.000 đ +Chi phí khấu hao TSCĐ: ! nhà xưởng.845.000-(250.000=125.000 đ -Thu nhập từ nước ngoài:375.000*10%=172.

000 đồng. Yêu cầu: 1/Tính thuế TTĐB công ty còn phải nộp trong năm?Biết rằng: -thuế suất thuế TTĐB của thuốc lá điếu 65% -Thuế TTĐB đã nộp trong năm:2.000 đồng.Doanh nghiệp sản xuất hoàn thành 7.000.giá bán chưa có thuế GTGT:150. 4/Chi phí SXKD trong năm cơ sở kê khai: -chi phí khấu hao TSCĐ:420.000.000.000 đồng -Chi phí tiếp khách .000 đồng -Chi phí hợp lý khác:37.400. -Tỷ giá ngoại tệ 1USD=16.000. -Chi phí dịch vụ mua ngoài:220. 2.200. 6/Kết dư cuối năm các khoản dự phòng:11.300.000 đồng.000 đồng .Theo quyết toán số thu nhập tăng thêm do hiệu quả đầu tư đem lại là 140. 5/Trong năm công ty đã chi về đầu tư mở rộng sản xuất là 700.000 đồng -Chi phí khấu hao TSCĐ: +Bộ phận phân xưởng sản xuất:810.Doanh nghiệp đã giao đủ cho bên giao gia công.000 đồng trị giá của số vật tư khách hàng giao gia công.Các chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tính thuế gồm có: -Chi phí nguyên liệu: +Sản xuất SPA của doanh nghiệp:7.000 đồng.000.giao dịch:25.000 đồng.000.trong đó có 150.000 đồng. -Chi phí tiền lương và các khoản phụ cấp: +Công nhân viên:982.000 đồng.600. -Trao đổi lấy nguyên liệu 500 sản phẩm với giá trao đổi 2.000 đồng -Trích các khoản dự phòng:46.000 đồng.000. -Thuế TNDN tạm nộp trong năm:540.250.000.Doanh nghiệp nhượng bán 1TSCĐ nguyên giá 315.3/Doanh thu cho thuê TSCĐ chưa có thuế GTGT 50.000.000 đồng.000 đồng là tiền khấu hao của TSCĐ cho thuê. -Trích nộp BHXH. -Chi phí quản lý DN:198.000 đồng -Chi phí tiêu thụ:76.000 đồng/sản phẩm. +Sáng lập viên không tham gia điều hành sản xuất:9. +Nguyên liệu khách hàng đưa gia công:2.000. Bài 7: Doanh nghiệp X có tình hình sản xuất kinh doanh trong năm tính thuế như sau: 1.000 sản phẩm A cho khách hàng.000 đồng/sản phẩm.230.KPCĐ:148.trong đó có 1.500 sản phẩm A thuộc diện chịu thuế TTĐB.000.BHYT.000 đồng +Bộ phận bán hàng và quản lý doanh nghiệp:290.000. -Bán trong nước 4.000.200. 3.000.000.000 đồng.000.000.000.350.000 đồng.000 đồng là chi phí cho thuê TSCĐ.000. -Chi phí vật tư:2.000.doanh nghiệp đã tiêu thụ như sau: -Xuất khẩu theo hợp đồng 3.000 đồng.000 đồng.000 đồng trong đó có 30.Doanh nghiệp nhận gia công 2.000 đồng 4.000 đồng.khấu hao lũy kế 200.000.000 sản phẩm với giá FOB 210 USD/sản phẩm.000.000.000 đồng.000.000 đồng/sản phẩm.với giá gia công chưa có thuế GTGT(đã có thuế TTĐB) 1.050.000.500.000 đồng 2/Tính thuế thu nhập doanh nghiệp công ty còn phải nộp trong năm? Biết rằng: -Thuế suất thuế xuất khẩu thuốc lá 1% -Thuế suất thuế thu nhập DN 25% -Công ty đã làm thủ tục xin giảm thuế thu nhập DN do đầu tư và đã được cơ quan thuế duyệt.000 sản phẩm với giá bán chưa có thuế GTGT:2.000 đồng -Chi trợ cấp khó khăn thường xuyên:17.

000 đ .+Bộ phận xây dựng cơ bản:30.000*10%=1.391.913 đ -->Thuế TTĐB phải nộp:1. Yêu cầu:Tính các loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp trong năm.000 đ -->Thuế GTGT phải nộp:920.000*15%/(1+15%)=652.250.000 đồng -Thuế suất thuế TNDN la 25% -Tỷ giá tính thuế 1 USD=19.173.000 đ -->Tổng doanh thu:26.000=11.trong năm dự phòng không phát sinh.1.000.000.trong đó có 2.500*2.Lãi từ kinh doanh ngoại tệ:25.335.000 đồng +Bộ phận bán hàng và quản lý:1.350.000.285.500.467.000 đ *Đầu vào được khấu trừ:500.000.000. -Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:25.119.500=12.000 đồng.000.Trong năm doanh nghiệp tài trợ cho một cơ sỏ y tế 50.000.000.000 đồng.000*10%=280.500.SPA gia công:2000*.000 đồng.000.000 đ +Thuế TTĐB:1.000=2.304+652. Bài giải: 1>Thuế XK phải nộp: -SPA:3.000.000 đồng là chi phí nhượng bán tài sản.800.420.173.000 đ .Thu nhập từ hoạt động kinh doanh từ năm trước bị bỏ sót.304 đ +Chi phí nguyên liệu: !Sản xuất SPA của doanh nghiệp:7.cơ quan thuế kiểm tra khoản chi tài trợ nay không có hồ sơ chứng từ hợp lý.000 đ -Nhượng bán TSCĐ:150.467.565.nhượng bán tài sản.000.000 đ .000*210*19.000. -Chi phí dịch vụ mua ngoài có chứng từ hợp lý:650.000.500*2% =245.000 đ -SPA gia công:2.000.500.000.130.000*210*19.304 đ -SPA gia công: 2.000 đ 2>Thuế TTĐB: -SPA bán và trao đổi:(4.700.000 đồng +Bộ phận xây dựng cơ bản:180.000 đồng.000 đồng.000.Biết rằng: -Thuế suất thuế xuất khẩu đối với sp A:2% -Thuế TTĐB của SP A la 15% -Thuế suất thuế GTGT SPA tiêu thụ trong nước.KPCĐ.000 đ -->Thuế GTGT đầu ra:1.500*2.400.400.500 đồng.000*1.391.000 đ *Chi phí hợp lý: -Giá vốn hàng bán:0 đ -Chi phí được trừ: +Thuế XK:245.000 đ +Chi phí khấu hao TSCĐ: !Bộ phận phân xưởng sản xuất:810. -Chi phí tiền lương: +Bộ phận phân xưởng sản xuất:3.500.000*10%=15.125.700.000.SPA XK:3.000.BHYT.000. 7.SPA bán và trao đổi:4.000*2.Tập hợp thế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ tính thuế là 500.000 đồng -Trích BHXH.391.000+500)*2.000 đồng.217 đ 3>Thuế GTGT *Đầu ra: -SPA bán và trao đổi:4.000*15%/(1+15%)=1.000.467.hoạt động gia công:10% thuế suất thuế GTGT của hàng xuất khẩu:0%.250.BHTN với tỷ lệ 22%theo quy định. 6.000.913=2.000.năm nay phát hiện ra:10. 5.000.000.000 đ 4>Thuế TNDN *Doanh thu: .

130.000.000+2.000 đ !Bộ phận bán hàng và quản lý DN:1.000.600.700 đ -------->Thuế TNDN:10.000-2.175 đ .000.KPCĐ.300 đ *Thu nhập khác: -Nhượng bán TSCĐ:200.273.700 đ --->TNTT:10.000.000 đ +Trích BHYT.000 đ +Chi phí dịch vụ mua ngoài có chứng từ hợp lý:650.154.308.000.273.568.000 đ --->TNCT:26.000 đ -->Chi phí được trừ:16.000 đ -Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:25.000.154.327.308.000.273.000 đ -Thu nhập từ hoạt động kinh doanh bị bỏ sót:10.154.000-(315.000 đ -Lãi từ kinh doanh ngoại tê:25.691.000.000.691.BHTN:(3.000 đ --->Tổng thu nhập khác:93.300 +93.000 +1.700-(0-0)=10.000.000=10.000)*22%=963.335.000 đ +Chi phí tiền lương: !Bộ phận phân xưởng sản xuất:3.000-150.000.700*25%=2.000.250.691.250.!Bộ phận bán hàng và quản lý doanh nghiệp:290.000.000)=33.000.000.308. .000.000.BHXH.273.000-16.000.130.300 đ ---->Chi phí hợp lý:16.000.308.000=648.