You are on page 1of 7

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТУЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТУЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ЕЛТАҢБАСЫ ЕЛТАҢБАСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ӘНҰРАНЫ ӘНҰРАНЫ
сөзі: Жұмеке Н!"іме#е$%& Нұ'сұ()* Н*з*'+*е% сөзі: Жұмеке Н!"іме#е$%& Нұ'сұ()* Н*з*'+*е%
!і: ,!м-і Қ*(#*./$% !і: ,!м-і Қ*(#*./$%
Алтын күн аспаны, Алтын күн аспаны,
Алтын дән даласы, Алтын дән даласы,
Ерліктің дастаны, Ерліктің дастаны,
Елі! "ара#ы$ Елі! "ара#ы$
Е%!лд!н !р д!&!н, Е%!лд!н !р д!&!н,
'аң"ыы( #ы"ты )*+, 'аң"ыы( #ы"ты )*+,
Наысын -!р!&!н, Наысын -!р!&!н,
Қа(а)ы ы"ты )*+$ Қа(а)ы ы"ты )*+$
Қайырмасы: Қайырмасы:
.!нің !лі, !нің !лі, .!нің !лі, !нің !лі,
/үлің -*лып !&іл!ін, /үлің -*лып !&іл!ін,
0ырың -*лып т1&іл!ін, !лі$ 0ырың -*лып т1&іл!ін, !лі$
Т2)ан %!рі !нің 3 Қа(а"станы$ Т2)ан %!рі !нің 3 Қа(а"станы$
4рпа""а %*л а#"ан 4рпа""а %*л а#"ан
К!ң -а+та" %!рі -ар, К!ң -а+та" %!рі -ар,
Бірлі&і %арас"ан Бірлі&і %арас"ан
Тә2!лсі( !лі -ар, Тә2!лсі( !лі -ар,
Қарсы ал)ан 2а"ытты Қарсы ал)ан 2а"ытты
.әң&ілік д*сында+, .әң&ілік д*сында+,
Бі(дің !л -а"ытты Бі(дің !л -а"ытты
Бі(дің !л *сында+$ Бі(дің !л *сында+$
Қайырмасы: Қайырмасы:Қ*з*/с)*
Қ*з*/с)*
Рес01+(2к*с334
Рес01+(2к*с334
)ұ453- П'ез2#е)і
)ұ453- П'ез2#е)і
Н4РС4ЛТАН
Н4РС4ЛТАН
5Б674ЛЫ
5Б674ЛЫ
НАЗАРБАЕ8
НАЗАРБАЕ8

С9ЛТ:СТ6К ҚАЗАҚСТАН 9БЛЫСЫ
С9ЛТ:СТ6К ҚАЗАҚСТАН 9БЛЫСЫ

С6ЛТ7СТІК ҚАЗАҚСТАН 6БЛЫСЫНЫҢ ЕЛТАҢБАСЫ С6ЛТ7СТІК ҚАЗАҚСТАН 6БЛЫСЫНЫҢ ЕЛТАҢБАСЫ