Blažević Velimir

AKTUALNOSTI TRENUTKA
STUDIJE I POLEMIKE

Banja Luka, 2011.
1

Umnoženo u pet primjeraka

2

SADRŢAJ Uvodna napomena ……………………………………………………………………… 5 SLOBODA VJERE I VJERNIĈKA PRAVA …………………………………………. 7 Vjerska sloboda u viĊenju Katoliĉke crkve ……………………………………………... 9 Za slobodu vjere - bez privilegija ………………………………………………………. 39 Kako se u sarajevskom "OsloboĊenju" tumaĉi sloboda vjere ………………………….. 44 DOGAĐANJA U 2. SVJETSKOM RATU I U PORAĆU ……………………………… Prelasci pravoslavnih vjernika u Katoliĉku crkvu u vrijeme NDH, s posebnim osvrtom na dogaĊanja u Bosanskoj Krajini ……………………………….. Ustaški zloĉin nad Srbima u okolici Banje Luke 7. veljaĉe 1942. …………………….… Protukatoliĉka i protuvatikanska objeda bihaćko-petrovaĉkog episkopa ……………………………………………………………………………….. "Zloĉini i svedoci? " …………………………………………………………………….. Episkop Hrizostom okrivljuje Katoliĉku crkvu ………………………………………… Izmišljotina i laţ se i dalje ponavlja …..………………………………………………… Manipulacije jasenovaĉkim (i drugim) ţrtvama ……………………………………….. Raskrinkavanje krivotvorina o jasenovaĉkim ţrtvama …………………………………. SVEĆENIĈKO UDRUŢENJE "DOBRI PASTIR" …………………………………….. Kontroverze oko osnivanja i djelovanja udruţenja katoliĉkih svećenika "Dobri pastir" .. Svećeniĉko udruţenje "Dobri pastir" s pozitivne strane ……………………………….. Udruţenje "Dobri pastir" – kako ga prikazuje dr. Jure Krišto, a kakvo ono nije stvarno bilo ………………………………………………………………………… Povjesniĉar se prometnuo u moralizatora ……………………………………………… Franjevci reagiraju – jer ih se u javnosti blati …………………………………………. RAT U BOSNI I HERCEGOVINI 1992.-1995. ……………………………………….. Drţanje Katoliĉke crkve u Bosni i Hercegovini tijekom rata 1992.-1995. godine …….. Angaţiranje pape Ivana Pavla II. i vatikanske diplomacije u razrješavanju jugoslavenske krize ……………………………………………………. Papa Ivan Pavao II. u sluţbi mira ……………………………………………………… Pamflet o Ivanu Pavlu II., papinstvu i Katoliĉkoj Crkvi ………………………………. 47 49 65 81 83 86 89 92 94 97 99 119 134 139 141 145 147 165 179 191

Publikacije u kojima su studije i polemike objavljivane ………………………………. 195

3

4

Uvodna napomena Tekstovi koji su pred vama obrađuju ili neke opće teme, ili se tiču nekih aktualnih pitanja i aktualnih događaja, ili su odgovor na neke napade na bosanske franjevce i na Katoličku crkvu u Bosni i Hercegovini. Teme su razvrstane u četiri skupine: I. Sloboda vjere i vjernička prava, II. Događanja u 2. svjetskom ratu i poraću III. Svećeničko udruţenje „Dobri Pastir“ IV. Ratne godine u BiH 1992.-1995. Knjizi sam dao naslov: Aktualnosti trenutka, s podnaslovom –

Studije i polemike.
Sve što se nalazi u knjizi, osim jednog predavanja, svojevremeno je bilo objavljeno u nekom od časopisa, zbornika radova, mjesečnika ili tjednika. Ovdje sam ih ţelio objediniti, neke neznatno promijenjene, dok su drugi doneseni u neizmjenjenom obliku. Na kraju knjige je naznačeno i gdje su prvotno pojedini tekstovi bili publicirani.

Autor

5

6

SLOBODA VJERE I VJERNIČKA PRAVA

7

8

VJERSKA SLOBODA U VIĐENJU KATOLIĈKE CRKVE Uvod Vjerska sloboda ili pravna slobodu u stvarima koje se tiĉu vjere, njezina nesmetanog prihvaćanja, vanjskog oĉitovanja i prakticiranja u vlastitom ţivotu, zauzima posebno mjesto meĊu općim ljudskim pravima i drugim slobodama. Ona je bila ta koja je prva priznata u burnom tijeku borbi za proklamiranje i poštivanje općih ili osnovnih ljudskih prava i sloboda. Priznavanje vjerske slobode omogućilo je ili otvorilo put afirmaciji drugih prava i sloboda.1 Prema papi Pavlu VI., vjerska sloboda zauzima mjesto od prvorazredne vaţnosti meĊu svim ljudskim pravima.2 O vaţnosti vjerske slobode osobito ĉesto, u razliĉitim dokumentima i prigodama, pisao je ili govorio papa Ivan Pavao II. Tako on istiĉe da je vjerska sloboda u temelju svih dragih sloboda i da je s njima nerazdvojno vezana;3 da je pretpostavka i jamstvo svih sloboda koje osiguraju opće dobro svakoga ĉovjeka i svih naroda;4 da je izvor i sinteza drugih ljudskih prava;5 da je primarno i neotuĊivo pravo osobe, i da ĉini oslonac svim drugim slobodama ĉiji je razlog postojanja duboko ukorijenjen u svakoj osobi;6 da su sloboda savjesti i vjere bitni stupovi sustava ljudskih prava i temelj svakog istinski slobodnog društva;7 da je vjerska sloboda ugaoni kamen zgrade ljudskih prava i postaje mjerilom drugih ĉovjekovih temeljnih prava.8 To su samo neki od brojnih istupa i izriĉaja Ivana Pavla II. o izuzetnoj vaţnosti vjerske slobode.9 Vaţnost vjerske slobode i njezinu povezanost s drugim ljudskim pravima naglašavali su i diplomatski predstavnici Svete Stolice. Tako je mons. Paul F. Tabet, voditelj izaslanstva
1 2

R. Bertolino, ”Libertà religiosa e gli altri diritti umani”, u: Diritto Ecclesiastico, 107/1996, str. 26. Papa Pavao VI., enc: Evangelii nuntiandi, 8. prosinca 1975., br. 39, u: AAS, 68/1976., str.30; Enchiridion Vaticanum, Edizioni Dehoniane (dalje: EV), 5, str. 1050, br. 1632. 3 Ivan Pavao II., pismo generalnom tajniku OUN, gosp. Curtu Waldheimu: The signal occasion, 2. prosinca 1978., u povodu 30. obljetnice Opće deklaracije o ljudskim pravima, u: EV, 6, str. 766, br. 1159. 4 Ivan Pavao II., enc.: Redemptoris missio, 7. prosinca 1990., br. 39, u: AAS, 83/1991., str. 287; EV, 12, str. 522, br. 528. 5 Ivan Pavao II., enc.: Centesimus annus, 1. svibnja 1991., br. 47, u: AAS, 83/1991., str. 851-852; EV, 13, str. 152, br. 225. 6 Ivan Pavao II., poruka vladama zemalja potpisnica Završnog akta KESS-a u Helsinkiju, L'Eglise catholique, o slobodi savjesti i vjere, 1. rujna 1980., u: EV, 7, str. 547, br. 568. 7 Ivan Pavao II., It is an honor for me, poslanica Generalnoj skupštini OUN prigodom 50. godišnjice osnivanja Ujedinjenih Naroda, 5. listopada 1995., u: L'attività della Santa Sede nel 1995, str. 472; EV, 14, str. 1940/1942, br. 3249. 8 Ivan Pavao II., poruka: Nel primo giorno, 8. prosinca 1987. Vidi: AAS, 80/1988., str. 278 i 280. 9 Tako Ivan Pavao II. kaţe: da je vjerska sloboda središte ljudskih prava; da je priznavanje prava na slobodu savjesti i vjersku slobodu meĊu najvišim dobrima i meĊu najteţim duţnostima svakog naroda koji uistinu ţeli osigurati dobro osobe i društva; da je prakticiranje slobode savjesti i vjere vezano za prakticiranje svih drugih sloboda, ili da je tako tijesno vezana uz druga temeljna prava da se moţe s punim pravom drţati da je poštivanje vjerske slobode "test" za ostvarivanje drugih temeljnih prava; da izraţava najdublje teţnje ĉovjekove osobe, odreĊuje pogled na svijet, upravlja odnos s drugima i pruţa odgovor na pitanja o pravom smislu ţivota kako na osobnom tako i na društvenom podruĉju; da povrede i ograniĉavanja vjerske slobode predstavljaju radikalnu nepravdu u pogledu onoga što je posebice duboko u ĉovjeku i što je autentiĉno ljudsko. Vidi: Ivan Pavao II., enc: Redemptor hominis, 4. oţujka 1979., br. 17, u: AAS, 71/1979., str. 300; EV, 6, str. 844, br. 1238; ap. pob.: Christifideles laici, 30. prosinca 1988., br. 39, u: AAS, 81/1989., str. 466; EV, 11, str. 1144s, br. 1773; govor odvjetnicima 23. oţujka 1991., u: L'Osservatore Romano, 24. oţujka 1991., str. 4; G. Filibeck, Les Droits de l'homme dans l'ensegnement de l'Eglise de Jean XXIII a Jean-Paul II, Libreria Editrice Vaticana 1992, str. 356; poruka svijetu: Nella prima Enciclica, 8. prosinca 1998., br. 5, u: AAS, 91/1999., str. 380, - prijevod na hrvatskom jeziku u: Vrhbosana, X (CXIII), 1/99, oţujak 1999., str. 1115.

9

Svete Stolice na 49. zasjedanju Komisije OUN za ljudska prava, 16. veljaĉe 1993. u Ţenevi kazao da je pravo na vjersku slobodu, budući da se tiĉe najintimnije sfere duha, znak po kojemu se raspoznaju draga temeljna ljudska prava, a ozbiljnost i dosljednost s kojom se vjerska sloboda bude poštivala i štitila pokazivat će opću razinu poštivanja sveukupnih ljudskih prava u društvu.1 A stalni promatraĉ Svete Stolice pri OUN u New Yorku, nadbiskup Renato Martini, govoreći 20. studenoga 1996. pred III. komitetom 51. zasjedanja Generalne skupštine OUN, oznaĉio je vjersku slobodu kao temeljno pravo i kao ugaoni kamen cijele zgrade ljudskih prava.2 Ako je vjerska sloboda uistinu tako vaţna za ĉovjeka, i ako zauzima tako istaknuto mjesto meĊu općim ili temeljnim ljudskim pravima, onda je opravdano i razumljivo, zapravo nuţno, da se u okviru šire teme: "Ljudska prava i Katoliĉka crkva", pozabavimo i pitanjima: što Katoliĉka crkva drţi o vjerskoj slobodi, i kako se ona zauzima za priznavanje i poštivanje vjerske slobode. Ovo će izlaganje biti podijeljeno u dva dijela. U prvom ćemo vidjeti kakvo je doktrinalno gledanje Katoliĉke crkve na vjersku slobodu uopće, a u drugom će biti rijeĉi o vjerskoj slobodi koju Katoliĉka crkva traţi za sebe, i koju priznaje sljedbenicima drugih religija i pripadnicima drugih vjerskih zajednica. I. DOKTRINALNI POGLEDI KATOLIĈKE CRKVE O VJERSKOJ SLOBODI Uĉenje i drţanje Katoliĉke crkve u pogledu vjerske slobode i odgovarajućih prava slobodnog prihvaćanja, ispovijedanja i prakticiranja vjere sadrţani su i izneseni osobito u deklaraciji o vjerskoj slobodi: Dignitatis humanae Drugog vatikanskog sabora, prihvaćenoj sveĉano i proglašenoj 7. prosinca 1965. Ta deklaracija nije ni najopseţnija (ima 15 brojeva), ni po sebi najvaţnija meĊu saborskim dokumentima, ali je svakako bila jedan od onih dokumenata o kojemu se najţuĉnije raspravljalo, i koji je imao najviše odjeka i izazvao najsnaţnije reakcije ne samo u Crkvi, nego i izvan nje, kod drţavnih vlasti i u drugim kršćanskim Crkvama i nekršćanskim religijama.3 Moţe se reći da je Drugi vatikanski sabor tom deklaracijom oznaĉio prekretnicu u odnosu na dotadašnje uĉenje Crkve.4 Saborsko je uĉenje kasnije ponavljano i razraĊivano u drugim brojnim dokumentima crkvenog uĉiteljstva, a osobito su se na pitanje vjerske slobode
1 2

Vidi: L'Osservatore Romano, 26. veljaĉe 1993., str. 2. Vidi: L'attività della Santa Sede nel 1996, str. 524-525. 3 Vidi: C. Corral, “Libertà religiosa”, u: VV. AA., Nuovo dizionario di diritto canonico (prijevod sa španjolskog izvornika), Edizioni San Paolo, Milano 1993, str. 640. 4 O nastanku deklaracije i njezinu usvajanju vidi: P. Pavan, „Erklärung über die Religionsfreiheit, Einleitung und Kommentar“, u: Lexikon für Thelogie und Kirche, Das zweite vatitkanische Konzil, Herder, FreiburgBasel-Wien 1967., II, str. 704-711; J. Hendriks, „De libertate religiosa in Concilio Vaticano II disceptata“, u: Periodica de re morali canonica liturgica, 76/1987., str. 83-98. Koliko je bilo osjetljivo pitanje i kako se teško došlo do konaĉnog teksta deklaracije Drugog vatikanskog sabora o vjerskoj slobodi pokazuje već i to što je prihvaćen tek šesti nacrt, a rezultat glasovanja je bio: DA - 2308, NE - 70, Nevaţećih - 8 glasova. O vaţnosti toga dokumenta jedan je novinar napisao: "Već sam nacrt koji radi o vjerskoj slobodi predstavlja istinski napredak u nauci, moţda najveći i najznakovitiji kojega je Sabor uĉinio". - La stampa /Torino/, 9. proisnca 1965., preuzeto iz: P. Pavan, n. d., str. 711. A kasnije je jedan teolog napisao: "Onaj trenutak kad su sudionici Drugog vatikanskog sabora usvojili deklaraciju o vjerskoj slobodi i slobodi savjesti uistinu je zvjezdani trenutak crkvene povijesti, pa ĉak i povijesti ĉovjeĉanstva". - Vidi: A. Laun, Fragen der Moraltheologie heute, Herder & Co., Wien 1992., - hrv. prijevod: B. Brezinšĉak Bagola, Pitanja moralne teologije danas, Đakovo 1999., str. 265-266.

10

ĉesto osvrtali pape Pavao VI. i Ivan Pavao II. Njome se bavila i Opća biskupska sinoda 1974., a takoĊer i neka nadleštva i tijela Apostolske Stolice, ukljuĉujući i vatikansku diplomaciju. U ovom dijelu, uz kratku napomenu o postojanju razliĉitih vjerovanja i religija u svijetu, vidjet ćemo: što je vjerska sloboda i kako je ona povezana sa slobodom savjesti; na ĉemu se ona temelji; tko je subjekt prava na vjersku slobodu; što je njezin objekt i u ĉemu se ona konkretno ostvaruje ili oĉituje. Potom će biti rijeĉi o vjerskoj slobodi kao sastavnici općeg dobra i o pitanju odnosa društvene i javne vlasti prema vjerskim slobodama, a isto tako i vjerskih zajednica prema društvenoj vlasti i graĊanskim slobodama. 1. Odakle razliĉite vjere i razliĉite religije u svijetu Ĉovjek je po svojoj naravi religiozno biće, a religioznost ljudi opća je ĉinjenica. Ona se sastoji od osvjedoĉenosti ili uvjerenosti ljudi u postojanje jedne transcendentne stvarnosti i transcendentnog i apsolutnog bića - Boga, i ljudi se osjećaju i priznaju ovisnim o njemu, te odluĉuju i nastoje svoje postojanje, svoj ţivot i djelovanje uskladiti s onim što o Bogu prihvaćaju kao istinito i što drţe da Bog od njih traţi.1 Da bi mogao ispravno urediti svoj odnos i drţanje prema Bogu, i uopće urediti vlastiti ţivot na naĉin koji odgovara njegovu uroĊenom ili naravnom dostojanstvu, ĉovjek mora poznavati istinu o Bogu i o samome sebi, ukoliko je stvorenje Boţje i kao takav ovisan o Bogu i k Bogu usmjeren. Neke od tih istina ĉovjek moţe dokuĉiti samim svojim razumom, a druge mu se obznanjuju i otkrivaju putem boţanske objave. Traţenje i upoznavanje istina a Bogu i o ĉovjeku, zatim prihvaćanje i vjernost spoznatoj istini i ţivljenje sukladno tim istinama, nije ĉovjeku prepušteno na volju, nego je to moralna obveza koja pogaĊa i veţe ljudsku savjest.2 U tom smislu Drugi vatikanski sabor kaţe: "Ljudi su duţni moralnom obvezom da traţe istinu, u prvom redu onu koja se tiĉe religije /.../, da prionu uz istinu kad je jednom spoznaju i da sav ţivot ureĊuju prema zahtjevima istine" (DH 1/2). Objektivno, prava i potpuna istina o Bogu kao vjeĉnom i apsolutnom biću, poĉelu svega stvorenoga i vrhovnom ravnatelju i uzdrţavatelju svega što postoji, i o ĉovjeku - osobi obdarenoj razumom i voljom - moţe biti i jest samo jedna. Ali ljudi do te istine ne dolaze na isti naĉin, istim putom i u jednakoj mjeri; niti je svi jednako prihvaćaju i prema njoj se na isti naĉin odnose. Odatle na svijetu i meĊu ljudima i razliĉite religije i brojne i razliĉite vjerske skupine i zajednice, te razliĉito ureĊen i prakticiran vjerski ţivot. 2. Što Katoliĉka crkva podrazumijeva pod vjerskom slobodom i povezanost vjerske slobode sa slobodom savjesti Katoliĉka crkva drţi da posjeduje pravu i potpunu istinu o Bogu i o ĉovjeku, a koju je, po njezinu vjerovanju i nauĉavanju, svijetu objavio sam Isus Krist, druga boţanska osoba, i koju ona, po nareĊenju Kristovu, treba navješćivati svim ljudima, po cijeloj kugli zemaljskoj i do konca svijeta. A od ljudi Krist traţi da njegovu istinu upoznaju, prihvate i po njoj ţive. Crkva ipak govori o vjerskoj slobodi i za nju se otvoreno i odluĉno zauzima. Nema li u tome neĉega kontradiktornoga? Kako shvatiti vjersku slobodu i kako je povezati i uskladiti s moralnom obvezom ĉovjeka da traţi pravu istinu, te da nju prihvati i slijedi?
1

Vidi: T. Bertone, “Il rapporto giuridico tra Chiesa e comunità politica“, u: VV. AA., Il diritto nel mistero della Chiesa, Pontificia Università Lateranense, Roma 1992, ed. 2, III, str. 622. 2 Vidi: C. Corral, n. d. , str. 640.

11

Ĉinilo se da se naukom o vjerskoj slobodi, koju je usvojio Drugi vatikanski sabor, istina i vjera relativiziraju, da se sve religije jednako vrednuju i da se, na koncu, time pogoduje vjerskom indiferentizmu, pa i potpunom bezvjerstvu i bezboštvu. Zbog toga su se neki saborski Oci i suprotstavili predloţenoj deklaraciji o vjerskoj slobodi. 1 I oni bi bili u pravu kada bi Sabor, ili uopće crkveno uĉiteljstvo, u svom nauĉavanju govorili o odnosu ljudi prema istinama vjere, naime da svatko moţe i smije slobodno prihvatiti i slijediti bilo koju vjeru i pripadati bilo kojoj vjerskoj zajednici ili skupini ljudi. Katoliĉka crkva ne zastupa stajalište da postoji potpuna sloboda u pogledu prihvaćanja ili odbijanja odreĊenih vjerskih istina ili nauka, kao i moralnih naĉela i njima odgovarajućeg ponašanja. Kad Crkva zastupa vjersku slobodu, ne misli se time reći da pravo postojanja ima jednako istina i neistina, prava vjera i zabluda, dobro i zlo. Ne odstupa se, dakle, od onoga što je ustvrdio papa Pio XII., rekavši: "Ono što ne odgovara istini i moralnoj normi, nema objektivno nikakva prava postojanja, niti širenja, niti djelovanja."2 U katoliĉkom se uĉenju o vjerskoj slobodi ne govori o odnosu ĉovjeka - vjernika ili nevjernika - prema predmetu vjerovanja i prema normama ispravnog ponašanja, jer odnos izmeĊu neke osobe i odreĊenih vjerskih istina i moralnih naĉela nije pravni odnos. Pravni odnos je uvijek interpersonalni - postoji samo meĊu osobama - a odnos izmeĊu osobe koja vjeruje i onoga u što ona vjeruje više je metafiziĉki ili moralni ili logiĉki odnos.3 a) Vjerska sloboda je juridička, i sloboda od fizičke i moralne prisile Sabor izrijekom kaţe: "Svi su ljudi duţni istinu, osobito u onome što se odnosi na Boga i Crkvu, traţiti i, pošto je upoznaju, prihvatiti je i ostati joj vjerni" (DH 1,3). A na drugom mjestu stoji kako ljudi uz spoznatu istinu treba da ĉvrsto prionu osobnim pristankom ( usp. DH 3/2). Sabor i Crkva su eksplicitni kad istiĉu da obveza traţenja i upoznavanja istine pogaĊa i veţe ljudsku savjest (vidi: DH 1/3 i 2/2). Stoga, kad prihvaćaju i iznose nauk o vjerskoj slobodi, ne ţele kazati da je ĉovjeku moralno dopušteno, i da smije slobodno prihvatiti i slijediti koju mu drago "istinu", pa da, prema tome, i zabluda "ima pravo" na postojanje. Katoliĉka crkva svojom naukom o vjerskoj slobodi ni u kojem sluĉaju ne ţeli reći da objektivno imaju jednako pravo i moralnu snagu i istina i laţ, i prava vjera i zabluda ili krivovjerje, nego samo to da se ĉovjeku mora pustiti da se u stvarima vjere ravna po vlastitoj savjesti, u ozraĉju tzv. psihološke slobode ili slobodnog odluĉivanja, bez ikakve izvanjske prisile i odluĉujućeg utjecaja. Sabor kaţe da ljudi ne mogu zadovoljiti svojim obvezama na naĉin koji odgovara njihovoj naravi i dostojanstvu ako ne uţivaju psihološku slobodu (usp. DH 2/2).4 Bog zove ljude da mu sluţe u duhu i istini, i zato ih taj poziv veţe u savjesti, ali Bog ih ne prisiljava. Bog gleda na dostojanstvo ljudske osobe koju je on sam stvorio i kojoj je prepustio da donosi vlastite odluke, i da se prema njima ravna u odgovornoj slobodi (usp. DH 11). Dakle, kad se govori o vjerskoj slobodi, ne radi se o tome da se dovode u odnos, i da se u ravnopravan poloţaj stavljaju istina i zabluda. Istina i zabluda, kao takve, nikada u stvarnosti ne stoje jedna naspram druge, nego su to konkretni ljudi, koji mogu imati razliĉite poglede i

1 2

Vidi: J. Hendriks, n. d. , str. 88- 91. Pio XII., govor 6. prosinca 1953. sudionicima V. nacionalnog zbora Unije talijanskih katoliĉkih pravnika, u: AAS, 45/1953., str. 799. 3 Vidi: P. Pavan, n. d., str. 716. 4 Vidi: M. Zovkić, Međureligijski dijalog. Iz katoliĉke perspektive u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1998., str.22; E. Gallina, Le organizzazioni internazionali e la Chiesa cattolica, Editrice Studium, Roma 1967, str. 175-176; C. Corral, n. d., str. 640.

12

uvjerenja o Bogu i o ĉovjeku. Kad je u pitanju vjerska sloboda, pred oĉima se ima ĉovjek, subjekt prava, a ne objekt ili sadrţaj onoga u što on vjeruje. Svojom deklaracijom i uĉenjem o vjerskoj slobodi Drugi vatikanski sabor više i prvenstveno govori o odnosima meĊu ljudima koji prihvaćaju i ispovijedaju razliĉite vjere, ili koji uopće nemaju nikakve vjere. Za Sabor i Katoliĉku crkvu sloboda vjere se prvotno, ali s negativnog motrišta, sastoji u iskljuĉivanju svake prisile, bilo fiziĉke bilo moralne, koja bi ugroţavala ĉovjekovu autonomiju u pogledu njegova duhovnog ţivota i vjerskog opredjeljivanja. A promatrano pozitivno, vjerska sloboda je potvrda ĉovjekove sposobnosti da, unutar duţnih granica, u stvarima vjere djeluje prema svojoj savjesti, kako privatno tako i javno, kako samostalno tako i skupa s drugima.1 U deklaraciji o vjerskoj slobodi Drugi vatikanski sabor kaţe: "Vjerska sloboda /..../ se odnosi na slobodu od pritisaka u graĊanskom društvu" (DH 1/3); a malo dalje nastavlja: "Ljudska osoba ima pravo na vjersku slobodu, koja se sastoji u tome što svi ljudi moraju biti slobodni od pritisaka bilo pojedinaca bilo društvenih skupina ili bilo koje vlasti, i to tako da u vjerskoj stvari nitko ne bude primoravan da radi protiv svoje savjesti ni spreĉavan da radi po svojoj savjesti, privatno i javno, bilo sam bilo udruţen s drugima, unutar duţnih granica" (DH 2/1; usp. i DH 3/3). A Katekizam Katoličke crkve to saţima ovako: "Pravo na vjersku slobodu nije ni moralna dozvola prianjati uz zabludu, ni ukljuĉno pravo na zabludu, nego naravno pravo ljudske osobe na graĊansku slobodu, tj. na zaštićenost od strane politiĉke vlasti od izvanjskog pritiska, unutar duţnih granica, u vjerskoj stvari".2 U skladu je sa samom prirodom vjere da se iz nje iskljuĉi svaka vrsta izvanjskih pritisaka od strane drugih ljudi (usp. DH 10), i stoga je razumljivo što Sabor u deklaraciji o vjerskoj slobodi kaţe: "Ostvarivanje religije, po samoj njezinoj naravi, sastoji se najprije u unutarnjim dragovoljnim i slobodnim ĉinima kojima ĉovjek sebe izravno usmjerava prema Bogu: takve ĉine ne moţe ĉisto ljudska vlast ni nareĊivati ni zabranjivati" (DH 3/3). Vjerska sloboda ne ukljuĉuje samo mogućnost prihvaćanja Boga i pokoravanja njemu, nego i mogućnost osobnog odbacivanja Boga, tako da ni takvo ĉovjekovo drţanje ne moţe biti ni zabranjeno ni nareĊeno od bilo koje ljudske vlasti. O tome Sabor kaţe: "Pravo na tu slobodu ostaje i onima koji ne udovoljavaju obvezi da traţe istinu i da uz nju prianjaju; i sluţenje tim pravom ne moţe se prijeĉiti dokle god se poštuje pravni javni poredak" (DH 2/2).3 Vjera i vjerski ĉini izlaze iz unutarnjeg ĉovjekova stava i raspoloţenja, pa stoga i ne mogu biti takvi u pravome smislu ako nisu plod ĉovjekove slobode. Istina moţe biti prihvaćena, ljubljena i nasljedovana samo ako je plod unutarnjega osvjedoĉenja, a ne ako je izvana nametnuta kakvim prinudnim sredstvima. Već Tertulijan (160.-220.) i sv. Augustin (354.-430.) govore o nerazrješivoj moralnoj vezi izmeĊu vjere i slobode: Credere non potest homo nisi volens (Ĉovjek ne moţe vjerovati nego htijući). Kad se polazi od ĉovjekove osobe, prihvatljivije je s moralnoga stajališta da on i pogriješi sluţeći se svojom slobodom i radeći po svojoj savjesti, nego da prihvati odreĊenu istinu i nauk, ali da na to bude prisiljen.4 Kada netko ima odreĊeno pravo, to ujedno znaĉi da druge osobe imaju duţnost ili obvezu da to pravo uvaţavaju i poštuju, da ne prijeĉe onome komu to pravo pripada da se njime i sluţi. Dakle, kad govorimo o vjerskoj slobodi, onda mislimo na slobodu od nekoga, da taj netko mora poštivati tuĊe pravo da prihvaća odreĊenu vjeru i da je prakticira u osobnom ţivotu. Vjerska sloboda se, kako smo već vidjeli, sastoji u zaštićenosti od prisile. A to znaĉi da nitko nikoga ne smije ni na kakav naĉin prisiljavati da prihvati ili da ispovijeda bilo koju
1 2

Vidi: C. Corral, n. d., str. 641. Katekizam Katoličke crkve (dalje: KKC), hrvatsko izdanje, Zagreb, Glas Koncila, 1994., str. 528, br. 2108. 3 Vidi: T. Bertone, n. d., str. 622. 4 Vidi: T. Bertone, n. d., str. 624-625.

13

vjeru, i da bude pripadnik ili ĉlan bilo koje vjerske zajednice ili skupine, niti smije ikome bilo kakvim sredstvima prijeĉiti da bude ĉlan neke vjerske skupine ili zajednice.1 Prema tome, biti slobodan u stvarima vjere ima dvostruki smisao: 1) ne biti primoravan na prihvaćanje neke vjere ili na pristajanje uz nju protivno vlastitom uvjerenju i savjesti; 2) ne biti sprjeĉavan u ispovijedanju vjeru i u ponašanju sukladno svome uvjerenju i vlastitoj savjesti.2 Vjera je prvenstveno predmet unutarnjega ĉovjekova stava, i ĉovjek odluĉuje o vlastitoj vjeri sam i osobnom odgovornošću. Ali se vjera ne svodi samo na unutarnji ĉin razuma i volje. Narav vjere traţi, a i sam ĉovjek osjeća potrebu da izrazi ili oĉituje vjeru i na vani, da djeluje i ponaša se u vanjskom ţivotu u skladu s vjerskim osjećajima, pa i povezivanjem ili udruţivanjem s drugim ljudima. Zato Drugi vatikanski sabor naglašava kako ĉovjek u stvarima vjere ne smije biti prisiljavan ni sprjeĉavan, bilo da se radi o privatnom ili o javnom ţivljenju i manifestiranju vjere, individualno ili skupno (vidi: DH 2/1).3 Dakle, kad Crkva govori o vjerskoj slobodi, misli na juridiĉku slobodu ili slobodu u juridiĉkom smislu, tj. da se ne moţe ljudskom vlašću i zakonima nekome nametnuti obveza da prihvati i slijedi neku vjeru, ako on to ne ţeli, niti mu se moţe prijeĉiti da neku vjeru prihvati i ispovijeda, ako on to hoće. Radi se o poštivanju i zaštiti prava svakoga ĉovjeka da moţe vjerovati u Boga ili ne vjerovati, vjeru na vani iskazivati i po njezinim naĉelima ţivjeti, i sve to bez ikakva ometanja ili spreĉavanja, i bez ikakva prisiljavanja na to, naroĉito od strane javne vlasti (usp. DH 2/1). b) Vjerska sloboda se veţe na slobodu savjesti Vjerska sloboda se zamišlja i predstavlja prije svega kao ĉovjekovo pravo da se otvori Apsolutnome i da se stavi u odnos s Bogom, sukladno diktatu vlastite savjesti. I kao što je već naprijed isticano, vjerska sloboda je tijesno vezana uz slobodu savjesti. O savjesti Drugi vatikanski sabor u pastoralnoj konstituciji o Crkvi u suvremenom svijetu: Gaudium et spes, kaţe: "Savjest je najskrovitija jezgra i svetište ĉovjekovo, gdje je on sam s Bogom, ĉiji glas odzvanja u njegovoj nutrini" (GS 16). A u Katekizmu Katoličke crkve stoji da je savjest "sud razuma po kojem ljudska osoba prepoznaje ćudorednu kakvoću ĉina što ga kani izvršiti, što ga vrši ili ga je već izvršila/..../. Ĉovjek mora vjerno slijediti ono što zna da je ispravno i istinito".4 Ĉovjek spoznaje i prihvaća boţanske istine i zakone preko svoje savjesti koja je sastavni dio dostojanstva ljudske naravi. Da bi došao k Bogu, svome konaĉnom cilju, ĉovjek je duţan svoju savjest vjerno slijediti u svakoj prigodi i u svakoj svojoj djelatnosti (usp. DH 1/3). Odatle slijedi da se i vjerska sloboda utemeljuje u slobodi savjesti. 5 Sloboda koju ĉovjek uţiva proizlazi iz njegova nepovredivog prava da sluša vlastitu savjest. Zato vjerska sloboda pretpostavlja slobodu savjesti.6 Ĉovjekova duţnost da traţi istinu o Bogu i njegovoj Crkvi, te te kad je upozna da je i prihvati i ostane joj vjeran, kako kaţe Sabor, "pogaĊaju i veţu ljudsku savjest" (DH 1/3). O tijesnoj povezanosti vjerske slobode i slobode savjesti papa Ivan XXIII. u svojoj socijalnoj enciklici: Pacem in terris, piše: "MeĊu ĉovjekova prava valja

24 2

Vidi: T. Bertone, n. d, str. 623; P. Pavan, n. d., str. 716. Vidi: T. Bertone, n. d. , str. 622. 3 Vidi: T. Bertone, n. d., str. 623; P. Pavan, n. d., str. 716. 4 KKC, str. 457, br. 1778. 5 Vidi: R. Bertolino, n. d., str. 31. 6 T. Bertone, n. d., str. 625.

14

ubrojiti i to da smije Boga štovati prema ispravnom zahtjevu svoje savjesti i ispovijedati svoju vjeru privatno i javno".1 c) Vjerska sloboda u svjetlu kršćanske Objave Vidjeli smo dosada katoliĉko uĉenje o vjerskoj slobodi, promatrano u svjetlu razuma. Ali za Crkvu u njezinu nauĉavanju osobito je vaţan izvor Objava. U saborskoj deklaraciji o vjerskoj slobodi govori se o pravu na slobodu vjere takoĊer u svjetlu Objave, i izrijekom se kaţe: "Ta nauka o slobodi ima korijen u boţanskoj Objavi, i zato je kršćani moraju to svetije obdrţavati" (DH 9). Istina, u Objavi se o vjerskoj slobodi, odnosno o zaštiti od izvanjskih pritisaka u stvarima vjere ne govori na izravan naĉin. Ali Objava nam otkriva dostojanstvo ljudske osobe u svoj njezinoj punini, što neizravno ukazuje i na ljudsko pravo na vjersku slobodu, koje proistjeĉe iz toga dostojanstva. Što o vjerskoj slobodi treba drţati na temelju boţanske Objave, najbolje pokazuje Isusovo navješćivanje Boţjega kraljevstva i njegovo postupanje prema ljudima, te propovijedanje EvanĊelja i drţanje Isusovih prvih uĉenika, apostola. Oko Isusa Krista su se okupljali i slijedili ga mnogi ne zbog toga što ih je netko prisiljavao, nego jer su bili privuĉeni i poticani snagom boţanske rijeĉi i svjetlom objavljene istine. Isus je pozivao uĉenike da mu se dragovoljno pridruţe, a zatim ih je poslao da dalje nastave njegovo propovijedanje (usp. Mt 11,28-29; Mk 6,5-6 i 9,23-24). Njegovo propovijedanje i istinitost nauĉavanja pratila su i potvrĊivala brojna ĉudesa, a ne nikakva prijetnja i prisiljavanje (usp. Mt 11,20-24; Rim 12,19-20; 2 Sol 1,8). Isus je ponudio ljudima spasenje, a zavisi od volje svakog ĉovjeka pojedinaĉno hoće li ga uistinu i postići. On je rekao: "Tko bude vjerovao i pokrsti se, spasit će se; tko ne bude vjerovao, osudit će se” (Mt 16,16). Da Isus Krist nije pribjegavao, i da se ne smije pribjegavati prisili da bi netko povjerovao i postao Kristovim sljedbenikom, ili da ne treba kaţnjavati onoga tko ne pristaje uz Krista, pokazuje prispodoba o pšenici i kukolju. Isus nije dozvolio da se kukolj koji se pojavio u pšenici, tj. zli i nevjerni ljudi, iskorijeni, nego je zapovjedio da se pusti da raste s pšenicom do ţetve, do konca svijeta, a onda da se rastavi jedno od drugoga (usp. Mt 13,30.40-42). Isus Krist nije htio biti politiĉki Mesija koji će uspostaviti neko zemaljsko kraljevstvo, i pritom se sluţiti nasilnim metodama i sredstvima (usp. Mt 4,8-10; Iv 6,15), nego se naziva Sinom Boţjim, i kaţe da je "došao sluţiti i ţivot svoj dati kao otkupninu za mnoge" (Mk 10,45). Da se nije oslanjao na silu kazuju i njegove rijeĉi da "stuĉene trske neće slomiti, ni stijenja što tinja neće ugasiti" (Mt 12,20). Poštivao je graĊansku vlast i priznavao njezina prava, ali je jasno dao do znanja da se treba više pokoravati Boţjoj vlasti i boţanskim zakonima: "Dajte caru carevo, a Bogu Boţje" (Mt 22,21). Isus je takoĊer potvrdio da se njegovo kraljevstvo ne brani silom (usp. Mt 26,51-53; Iv 18,36), nego se uspostavlja i uĉvršćuje svjedoĉenjem i slušanjem istine, raste i odrţava se ljubavlju (usp. Iv 12,32). A to moţe biti samo u slobodi (vidi: DH 11/1). Sabor takoĊer podsjeća kako su Kristov nauk i primjer slijedili i njegovi uĉenici (vidi: DH 11/2). Trudili su se neumorno, dragovoljno i odvaţno kako bi navijestili radosnu vijest i obratili ljude da ispovijedaju vjeru u Isusa Krista kao Boţjega Sina, Spasitelja i Otkupitelja. Nisu se sluţili nikakvim prisiljavanjem niti vještinama nedostojnim EvanĊelja, nego snagom Boţje rijeĉi (usp. 1 Kor 2,3-5; I Sol 2,3-5; Ef 6,11-17), koja je ljude mogla privesti k vjeri i poslušnosti Kristu (usp. 2 Kor 10,3-5). Slabima i onima koji su bili u zabludi oni nisu sudili, nego su puštali da svatko Bogu sam dadne raĉun za svoja djela (usp. Rim 14,12). Priznavali
1

Ivan XXIII., enc: Pacem in terris, 11. travnja 1963., I, u: AAS, 55/1963., str. 266; EV, 2, str. 24, br. 6. Vidi: A Laun, n. d., u hrv. prijevodu: B. Brezinšĉak Bagola, Aktualni problemi moralne teologije, Đakovo 1999., str. 68-74.

15

su graĊansku vlast (usp. Rim 13,1-2), ali su se u isto vrijeme suprotstavljali javnoj vlasti koja se protivila volji Boţjoj: "Više se treba pokoravati Bogu nego ljudima" (DAp 5,29).1 Kristov nauk i propovijedanje i drţanje apostola bili su primjer i pokazatelj kakvo treba biti i drţanje Katoliĉke crkve, a Sabor kaţe: "Crkva /.../ slijedi put Krista i Apostola kad naĉelo vjerske slobode priznaje kao sukladno s ĉovjekovim dostojanstvom i Boţjom objavom, i kad to naĉelo promiĉe" (DH 12/1).2 3. Vjerska sloboda utemeljena u dostojanstvu ljudske osobe Ĉovjek je Boţje stvorenje, a Sveto pismo kaţe da je stvoren "na sliku Boţju" (Post 1,2627). Po tome što je stvoren takav, on participira od Boţje veliĉine i njegove uzvišenosti. Dionik je svjetla i sile boţanskoga Duha, obdaren "duhovnom i besmrtnom dušom" (GS 14). Razumom je sposoban shvatiti red stvari što ga je uspostavio Stvoritelj, a svojom voljom moţe se usmjeriti prema svom istinskom dobru, koje se sastoji u konaĉnom sjedinjenju s Bogom u vjeĉnome blaţenstvu.3 Po svojoj duši i duhovnim moćima, razumu i volji, ĉovjek je obdaren slobodom, "izuzetnim znakom slike Boţje", i ta boţanska slika je prisutna u svakom ĉovjeku.4 U tome stoji posebno dostojanstvo ljudske osobe, a na tom dostojanstvu poĉivaju sva temeljna ljudska prava,5 pa tako i pravo na vjersku slobodu.6 Kada tvrdi da ljudska osoba ima pravo na vjersku slobodu, saborska deklaracija o vjerskoj slobodi (usp. DH 2/1), koja i zapoĉinje rijeĉima: "Dignitatis humanae personae" (Dostojanstvo ljudske osobe), takoĊer naglašava da to pravo "ima uistinu svoj temelj u samom dostojanstvu ljudske osobe kako je poznajemo i iz objavljene Boţje rijeĉi i iz samoga razuma" (DH 2/1). Ĉovjekovo dostojanstvo zahtijeva da on bude slobodan, pa i kada se radi o stvarima vjere: o priznavanju Boga i njegova vrhovništva, o prianjanju uz njega i podlaganju njegovoj volji i zakonima, te da slobodnom voljom i osobnom odlukom sebe veţe za spoznatu istinu ili za ono što on stvarno drţi istinitim.7 Sabor kaţe da "Bog gleda na dostojanstvo ljudske osobe koju je sam stvorio i koja mora biti voĊena vlastitom odlukom i uţivati slobodu" (DH 11), istiĉući kako "ljudi sve više postaju svjesni svoga dostojanstva i u svom ţivotu i djelovanju ţele svojim razumom promatrati i prosuĊivati stvari i svojom slobodnom voljom i vlastitom odgovornošću o sebi odluĉivati" (DH 1/1). Vjerska se sloboda veţe uz slobodu savjesti i na nju se oslanja. MeĊutim, ona nema posljednji temelj u ĉovjekovoj autonomnoj savjesti, nego u dostojanstvu njegove osobe, jer u istom dostojanstvu osobe svoj temelj i uporište ima i sama savjest. Stoga, pri prosudbi o sluţenju vjerskom slobodom nije odluĉujuće moralno stanje savjesti: je li ona sigurna ili dvojbena, prava ili pogrešna. Ĉovjekovo se opredjeljenje i djelovanje promatra pod vidom njegova temeljnog ljudskog dostojanstva, a njega ĉovjek ne gubi ni kada radi u zabludi ili kada prihvaća i ispovijeda krivu vjeru.8 Odatle se priznaje pravo na vjersku slobodu i onima
1 2

Vidi: P. Pavan, n. d., str. 734-738. O tome više u: P. Pavan, n. d., str. 738-741. 3 Vidi: KKC, str. 444, br. 1703 i 1704. 4 KKC, str. 443-444, br. 1702 i 1705. 5 O dostojanstvu i pravima ljudske osobe postoji dokument MeĊunarodnog teološkog povjerenstva: “Missio Ecclesiae, de dignitate necnon de iuribus personae humanae”, 6. listopada 1984., u: Gregorianum, 66/1985., str. 7-23; EV, 9, str. 952-996. 6 Najĉešće upotrebljavane sintagme su: "dostojanstvo ljudske osobe" (dignitas personae humanae), "ljudsko dostojanstvo" (humana dignitas) i "dostojanstvo ljudske naravi" (dignitas naturae humanae). Zanimljivo je da se u dokumentima Drugog vatikanskog sabora sintagma: dostojanstvo ljudske osobe, u razliĉitom kontekstu i u razliĉitim varijacijama, upotrebljava 62 puta, a od toga u deklaraciji o vjerskoj slobodi 9 puta. 7 Vidi: A. Laun, n. d. - hrvatski prijevod: B. Brezinšĉak Bagola, n. d., str. 69. 8 Vidi: C. Corral, n. d., str. 643.

16

koji "ne udovoljavaju obvezi da traţe istinu i da uz nju prianjaju" (DH 2/2), jer oni time nisu izgubili dostojanstvo svoje osobe.1 Evo i što o dostojanstvu ljudske osobe, kao temelju vjerske slobode, kaţe papa Ivan Pavao II. u svojoj poruci poglavarima zemalja potpisnica Završnog akta KESS-a u Helsinkiju (potpisan 1. 8. 1975.): "Na prvom mjestu ĉini se evidentnim da je polazna toĉka za priznavanje i poštivanje te slobode dostojanstvo ljudske osobe koja osjeća unutarnji zahtjev, neuništiv, da radi slobodno 'prema naĉelu vlastite savjesti'. /..../. Tako, sjedne strane, svaki ĉovjek ima pravo i duţnost da se zalaţe u traţenju istine i, s druge strane, drugi su ljudi i graĊansko društvo duţni poštivati slobodan duhovni razvoj osobe."2 O slobodi savjesti i vjere Ivan Pavao II. je u govoru sudionicima kongresa MeĊunarodne unije odvjetnika, 23. oţujka 1991., istaknuo: "Ona nije milost koju daju vlasti; ona se ne svodi jednostavno na mogućnost obavljanja obreda; ona je pravo svakog ĉovjeka da na društvenoj razini izrazi ono što u sebi ima najdublje i da ne mora zbog toga trpjeti štete ili neugodnosti."3 A u propovijedi na misi u Kartumu, 10. veljaĉe 1993., za svoga apostolskog putovanja u Sudan, kazao je: "Vjerska sloboda je pravo koje svi posjeduju, jer ono proizlazi iz neotuĊivog dostojanstva svakog ljudskog bića. Ono postoji neovisno od politiĉkih i socijalnih struktura".4 4. Subjekt ili nositelj prava na vjersku slobodu Vjerska se sloboda ne moţe uzimati i promatrati kao neko dobro u sebi, i kao objektivna samostojna vrijednost. Ona postoji i moţe se razumjeti samo u povezanosti s nositeljem ili subjektom vjerske slobode ili prava na vjersku slobodu, tj. ako se promatra kao vlastitost ljudi i za ljude.5 U saborskoj deklaraciji o vjerskoj slobodi govori se o više subjekata ili o više više nositelja prava na vjersku slobodu. a) Osoba subjekt vjerske slobode Budući da je vjerovanje u Boga i prihvaćanje vjerskih istina individualan i osoban ĉin, najprije se kao subjekt toga prava navodi ljudska osoba kao individuum ili pojedinac. Nema, zapravo, nikakve slobode, pa onda ni vjerske, koja ne bi bila sloboda ljudske osobe. Bolje reĉeno, postoje zapravo samo slobodne osobe.6 A kako se vjerska sloboda temelji na dostojanstvu ljudske osobe, a to dostojanstvo pripada svakome ĉovjeku, bez ikakve razlike, onda je primarni subjekt vjerske slobode ĉovjek kao pojedinac. U navedenoj se deklaraciji kaţe: "Ovaj Vatikanski sabor izjavljuje da ljudska osoba ima pravo na vjersku slobodu", a ona se, kako dalje stoji, "sastoji u tome što svi ljudi moraju biti slobodni od pritisaka" (DH 2/1). U tom su se smislu veoma ĉesto izjašnjavali i pape Ivan XXIII., Pavao VI. i Ivan Pavao II.

1

O utemeljenju vjerske slobode na ljudskom dostojnstvu - vidi: P. Pavan, n. d., str. 719-721; R. Bertolino, n. d., str. 30-31; A. Laun, n. d. - hrvatski prijevod: B. Brezinšĉak Bagola, n. d., str. 77-78. 2 Ivan Pavao II., poruka: L'Église catholique, o slobodi savjesti i vjere, 1. rujna 1980., br. 2, u: AAS, 72/1980, str. 1254; EV, 7, str. 534-536, br. 560. 3 Ivan Pavao II., govor odvjetnicima 23. oţujka 1991., u: G. Filibeck, Les Droits de l'homme..., str. 335; L'Osservatore Romano, 24. oţujka 1991., str. 4; ASS/1991, str. 241. 4 Vidi: L'Osservatore Romano, 12. veljaĉe 1993., str. 5; L'attività della Santa Sede nell'anno 1993. Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano (1994), str. 132. 5 Vidi: R. Bertolino, n. d., str. 30. 6 Vidi: G. Lo Castro, „La libertà religiosa e l‟idea di diritto“, u: Diritto Ecclesiastico, 107/1996., str. 40-41.

17

b) Zajednica subjekt vjerske slobode Religioznost je takoĊer društveni fenomen, kao što je i ĉovjek po naravi društveno biće. Njegova društvena narav, a i narav pojedinih vjerskih ĉina, traţe da se u vjerskim stvarima ljudi povezuju i komuniciraju jedni s drugima, i da svoju vjeru ispovijedaju i vrše na društven naĉin (vidi: DH 3/3). Stoga se mora priznati pravo na vjersku slobodu i ljudima uzetim skupno ili udruţenima i povezanima u skupine osoba ili organiziranima u zajednice. Vjerska sloboda, prema tome, pripada takoĊer ustanovama i zajednicama koje ljudi uspostavljaju da bi lakše zadovoljili svojim vjerskim i duhovnim potrebama, razumljivo u okvirima ili duţnim granicama koje postavlja opće dobro i javni red odreĊene društvene zajednice. Stoga su nositelji i subjekti vjerskih sloboda i prava i vjerske zajednice, sve bez ikakve razlike, i to ne kao obiĉni ili privatni skup pojedinaca, nego kao organizam i kao moralna ili pravna osoba.1 Drugi vatikanski sabor kaţe: "Sloboda ili izuzetost od pritisaka u vjerskoj stvari, koja pripada pojedinim osobama, treba da im se priznaje i kad djeluju u zajednici s drugima", te da postojanje vjerskih zajednica "zahtijeva društvena narav i ĉovjeka i same religije" (DH 4/l). c) Obitelj subjekt vjerske slobode Kao subjekt vjerske slobode navodi se posebice obitelj, pa se u istoj deklaraciji kaţe: "Svakoj obitelji - budući da je ona zajednica koja ima vlastito i iskonsko pravo - pripada pravo da slobodno ureĊuje svoj vjerski ţivot u kući pod ravnanjem roditelja" (DH 5); a zatim se takoĊer naznaĉuju posebna prava u vjerskim stvarima koja pripadaju roditeljima u odnosu na njihovu djecu. O tome će biti više rijeĉi malo kasnije. U saborskoj deklaraciji o vjerskoj slobodi navodi se i ono što vjerska sloboda pojedinaca i zajednica ukljuĉuje, te se takoĊer odreĊuju granice te slobode. Ali i o tome će više rijeĉi biti nešto kasnije, kada bude govor o objektu ili predmetu, odnosno o sadrţaju vjerske slobode, kao i o javnoj vlasti i granicama koje se mogu zakonito postavljati vjerskoj slobodi radi osiguranja javnoga reda i društvenog poretka. 5. Objekt prava na vjersku slobodu i konkretni oblici ostvarivanja vjerske slobode Sadrţaj ili predmet vjere su odreĊene istine ili odreĊeno vjersko uĉenje o Bogu i o ĉovjeku, kao i odreĊena ţivotna naĉela ĉovjekovog ponašanja i djelovanja, a predmet vjerske slobode ili prava na slobodu u vjerskim stvarima jest traţenje vjerskih istina, prihvaćanje tih istina za koje netko drţi da su prave, te provoĊenje izvanjskog ţivota sukladno tim istinama i odgovarajućim moralnim naĉelima. U pogledu vjere za ĉovjeka su vaţna tri momenta: vjeru upoznati, vjeru prihvatiti ili uz nju prionuti, i vjeru prakticirati i svoj ţivot prema njoj usmjeravati i ureĊivati. Sva tri ta elementa ukljuĉena su u pravo na vjersku slobodu i predmet su ili objekt vjerske slobode, najprije kad se radi o individualnom pravu svakoga ĉovjeka, a zatim i o kolektivnom pravu skupina i vjerskih zajednica. a) Traţenje, prihvaćanje i širenje vjerskih istina U saborskoj se deklaraciji o vjerskoj slobodi kaţe da sve ljude, obdarene razumom i slobodnom voljom, vlastita narav goni, i vezani su moralnom obvezom da traţe istinu, u
1

Vidi: T. Bertone, n. d., str. 625-626; C. Corral, n. d., str. 641; P. Pavan, n. d., str. 721-724

18

prvom redu onu koja se tiĉe religije; da su duţni prionuti uz istinu kad je jednom spoznaju; i da sav ţivot trebaju ureĊivati prema zahtjevima te istine (vidi: DH 2/2; a i DH 3/1-2). Traţenje i širenje istine u vjeri odvija se slobodnim samostalnim istraţivanjem ili studijem, zatim izmjenom mišljenja i spoznaja dijalogom s drugima, izlaganjem otkrivene istine ili vjerskog uĉenja i pouĉavanjem u njoj bilo neposredno bilo sluţeći se sredstvima društvenog priopćavanja i meĊuljudske komunikacije. Drugi vatikanski sabor u deklaraciji o vjerskoj slobodi kaţe izriĉito: "Svatko ima duţnost, a po tom i pravo da traţi istinu u vjerskoj stvari, da sebi, upotrijebivši prikladna sredstva, razborito izradi ispravne i istinite sudove savjesti" (DH 3/1). A potom nastavlja:: "Istinu treba traţiti na naĉin svojstven dostojanstvu ljudske osobe i njezinoj društvenoj naravi, naime slobodnim istraţivanjem, uz pomoć uĉiteljstva i pouke, izmjene mišljenja i dijalogom /..../, da bi si meĊusobno pomogli u traţenju istine" (DH 3/2).1 Ĉovjek koji spozna i prihvati istinu vjere osjeća unutarnju potrebu da je i drugima priopći, i da za nju i druge pridobije. Uz to vjera u apsolutno biće, u Boga, i svijest o zavisnosti o Bogu, svestvoritelju i sveuzdrţavatelju, potiĉe ĉovjeka da iskazuje Bogu štovanje i da mu se utjeĉe za pomoć. Odatle u ĉovjeku potreba i osjećaj duţnosti vršenja bogoštovlja i vjerskih obreda. Stoga vjerska sloboda mora obuhvatiti i ukljuĉivati i to podruĉje vjerniĉke prakse i ponašanja. b) Vanjsko očitovanje vjere Vjerska sloboda oznaĉava pravo svakog pojedinca i vjerske skupine ili zajednice da oĉituju i da ţive vlastitu religioznost, a da kod toga ne budu ometani ili sprjeĉavani ni od koga. Prema rijeĉima Sabora "svi ljudi moraju biti slobodni od pritisaka bilo pojedinaca bilo društvenih skupina ili bilo koje ljudske vlasti" (DH 2/1). Papa Ivan Pavao II. istiĉe kako se vjerska sloboda izraţava ĉinima koji nisu samo unutarnji niti iskljuĉivo individualni, uzevši u obzir da ljudsko biće misli, djeluje i s drugima komunicira, a zatim nastavlja: "'Ispovijedanje' i 'prakticiranje' vjere izraţava se kroz niz vidljivih ĉina, bilo ososbnih, bilo skupnih, privatnih i javnih, koji su na poĉetku zajedništva s osobama iste vjere, i koji uspostavljaju vezu pripadnosti vjernika nekoj organskoj vjerskoj zajednici. Ta veza moţe imati razliĉite stupnjeve, razliĉitu jaĉinu, već prema naravi i zapovijedima vjere ili uvjerenju uz koje se pristaje."2 A Sabor to ovako izriĉe: "Društvena narav ĉovjekova traţi da on unutarnje vjerske ĉine izrazi na izvanjski naĉin, da u vjerskoj stvari saobraća s drugima, da svoju religiju ispovijeda na društven naĉin" (DH 3/3). Ako to odgovara ĉovjekovoj naravi, onda on mora na to imati i pravo. To se u deklaraciji Sabora o vjerskoj slobodi kaţe i izriĉito: "Svatko ima duţnost, a po tom i pravo da traţi istinu u vjerskoj stvari, da sebi, upotrijebivši prikladna sredstva, razborito izradi ispravne i istinite sudove savjesti" (DH 3/1). c) Pravo na samostalno unutarnje uređenje i organiziranje i na vremenita dobra Vjerska sloboda ukljuĉuje i pravo okupljanja i udruţivanja, te za vjerske zajednice pravo da samostalno odreĊuju svoju unutarnju organizaciju i ustrojstvo, i da ga pravno ureĊuju, da imaju vlastito vodstvo, ustanove i materijalna dobra, potrebne za uspješno djelovanje. Sabor se o tome ovako izraţava: "Ovim zajednicama /..../ pripada po pravu sloboda da sobom upravljaju po vlastitim odredbama, da vrhovno boţanstvo štuju javnim kultom, da svoje
1 2

Vidi: M. Zovkić, n. d., str. 23. Ivan Pavao II., poruka: L'Église catholique, o slobodi savjesti i vjere, 1. rujna 1980., br. 2, u: AAS, 72/1980., str. 1254; EV, 7, str. 536, br. 561.

19

ĉlanove pomaţu u vršenju vjerskoga ţivota i podrţavaju ih poukom, i da promiĉu one ustanove u kojima bi ĉlanovi suraĊivali u ureĊivanju vlastitog ţivota prema svojim vjerskim naĉelima" (DH 4/2). Zatim naglašava kako vjerskim zajednicama "pripada pravo da ne budu sprjeĉavane /..../ u odabiranju, odgajanju, imenovanju i premještanju svojih vlastitih sluţbenika, u saobraćanju s vjerskim poglavarima i zajednicama koje se nalaze u drugim krajevima svijeta, u podizanju vjerskih zgrada te u stjecanju i uţivanju prikladnih dobara" (DH 4/3). d) Prava roditelja u odnosu na djecu Kada se radi o vjerskoj slobodi, Katoliĉka crkva je vrlo osjetljiva glede pitanja prava roditelja u odnosu na njihovu djecu, osobito s obzirom na odgoj i izobrazbu. Zato Sabor nije propustio da naglasi kako "svakoj obitelji /..../ pripada pravo da slobodno ureĊuje svoj ţivot u kući pod ravnanjem roditelja", i kako njima "pripada pravo da odreĊuju kakva će se vjerska pouka davati njihovoj djeci, prema vlastitom vjerskom osvjedoĉenju" (DH 5). Odgoj i izobrazbu djece, ne samo vjersku nego i opću i struĉnu, vrše prvenstveno roditelji. MeĊutim, oni tome zadatku ne mogu udovoljiti sami, nego primaju pomoć drugih, osobito odgojno-obrazovnih, privatnih i javnih ili društvenih ustanova. Stoga se u saborskoj deklaraciji o vjerskoj slobodi istiĉe takoĊer da je "pravo roditelja da biraju, u istinskoj slobodi, škole ili druga odgojna sredstva" (DH 5).1 Sabor govori i o povredi toga prava, ali ćemo se na to osvrnuti nešto kasnije. Stajalište Katoliĉke crkve o ulozi i poloţaju roditelja s obzirom na vlastitu djecu posebno je izraţeno u dokumentu Svete Stolice: La "Charte des droits de la familie", predstavljenom javnosti 24. studenoga 1983. U tom se dokumentu kaţe: "Budući da su roditelji dali ţivot svojoj djeci, oni imaju izvorno, prvotno i neotuĊivo pravo i da ih odgajaju /..../. a) Roditelji imaju pravo svoju djecu odgajati u skladu sa svojim ćudorednim i vjerskim uvjerenjem /..../; c) Roditelji imaju pravo da njihova djeca ne budu prisiljena pohaĊati pouku koja nije u skladu s njihovim ćudorednim i vjerskim uvjerenjem."2 U istom se dokumentu o prakticiranju vjerskog ţivota, o ispovijedanju vjere i vršenju bogoštovlja u okvirima obitelji kaţe: "Svaka obitelj ima pravo da u svom domu, pod vodstvom roditelja, slobodno provodi svoj vjerski ţivot, a tako i pravo da svoju vjeru javno ispovijeda i širi, da sudjeluje u ĉinima javnoga bogoštovlja i u slobodno izabranim programima vjerske pouke, i to bez ikakve diskriminacije."3 e) Predmeti obuhvaćeni vjerskom slobodom na individualnom i komunitarnom planu O tome što sve, prema stajalištu Katoliĉke crkve, treba biti obuhvaćeno pravom na vjersku slobodu, papa Ivan Pavao II. je opširno govorio pred generalnom skupštinom OUN 2. listopada 1979.,4 a zatim je iscrpno nabrojio u poruci što ju je 1. rujna 1980. uputio poglavarima zemalja potpisnica Završnog akta KESS-a u Helsinkiju. Papa u ovom drugom dokumentu govori o vidovima vjerskih sloboda na planu osobnom i zajedniĉkom, koji su meĊusobno strogo povezani.
1 2

O tome vidi: T. Bertone, n. d., str. 626; C. Corral, n. d., str. 641. Sveta Stolica (nije precizirano o kojemu se nadleštvu Svete Stolice radi), La "Charte des droits de la familie", 22. listopada 1983., 21. 5, u: X. Ochoa, Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae, vol. VI, EDIURCLA, Roma 1987., col. 8684.; hrv. prijevod: Povelja o pravima obitelji. KS, Zagreb 1990., Dokumenti 68, 2. izd.,str. 14-15. 3 Isto, ĉl. 7, u: X. Ochoa, n. d., VI, col. 8684-8687; Povelja o pravima obitelji, str. 16. 4 Ivan Pavao II., govor na generalnoj skupštini OUN, 2. listopada 1979.: I desire to express, br. 13-15, u: AAS, 71/1979., str. 1152-1154; EV, 6, str. 1156-1162, br.1741-1746.

20

On navodi da pravo na vjersku slobodu na osobnom planu obuhvaća i ukljuĉuje da svatko, bez prisiljavanja i bez sprjeĉavanja, moţe slobodno: - pristajati ili ne pristajati uz odreĊenu vjeru i uz odgovarajuću vjersku zajednicu; - obavljati, privatno i javno, molitvu i obrede kulta, te imati vlastita bogoštovna mjesta i prostore, prema potrebama vjernika; - uţivati vjersku potporu i podvorbu u javnim mjestima lijeĉenja, u vojarnama, zatvorima, i u obvezatnim drţavnim sluţbama. Roditeljima i obiteljima vjerska sloboda omogućuje: - odgajanje djece sukladno vjerskim nazorima i naĉelima koja nadahnjuju njihov ţivot, te daje mogućnost da im djeca pohaĊaju vjersku pouku koju pruţa zajednica; - odabir škola i drugih ustanova ili sredstava koja osiguraju njihovoj djeci ţeljeni odgoj, izobrazbu i struĉno osposobljavanje, a da pritom ne moraju, izravno ili neizravno, podnositi dodatna opterećenja koja bi ih tako pritiskala da bi zapravo prijeĉila da se sluţe pravom koje im pripada. Sto se tiĉe vjerske slobode na komunitarnom planu, Papa napominje kako je nuţno imati u vidu da vjerske zajednice koje okupljaju vjernike odreĊene konfesije postoje i djeluju kao društvena tijela, stoga da im pripada pravo: - da se organiziraju prema doktrinarnim naĉelima i vlastitim institucionalnim ciljevima svake od njih; - da imaju vrhovnu vlast i vodstvo, odgovorne na općem planu, i odgovarajuće vjerske sluţbenike, koje slobodno izabiru ili postavljaju nadleţna vjerska tijela i poglavari, prema vlastitim pravnim normama dotiĉne vjerske zajednice; - da putem sluţbi uĉiteljstva i vlasti osiguraju jedinstvo i zajedništvo vjerskih sluţbenika i vjernika u istoj vjerskoj zajednici ili konfesiji; - da uspostavljaju i odrţavaju komunikacije i povezanost najviših vjerskih vlasti i vjerskih sluţbenika s vjerskim zajednicama na lokalnoj razini; - da šire ili distribuiraju tisak i spise vjerskoga sadrţaja; - da na meĊunarodnom planu uspostavljaju komunikaciju i izmjenjuju suradnju i solidarnost vjerskog karaktera, te da odrţavaju susrete i sastanke višenacionalnog i sveopćeg karaktera; - da se, takoĊer na meĊunarodnom planu, vrše meĊu vjerskim zajednicama izmjene informacija i znanstvenih dostignuća i spoznaja teološkog i vjerskog sadrţaja.1 O tome što je obuhvaćeno pravom na vjersku slobodu govorio je 16. veljaĉe 1993. i mons. Paul F. Tabet, voditelj izaslanstva Svete Stolice na 49. zasjedanju Komisije OUN za ljudska prava.2 Sigurno je da još nisu precizirana i obuhvaćena sva podruĉja i svi oblici ljudskog djelovanja i ponašanja koji zahtijevaju da budu formalno definirani, priznati i osigurani temeljnim pravom i slobodom vjere. Vjerojatno će se njihov "popis" i dalje proširivati, dopunjavati i još bolje artikulirati. 6. Vjerska sloboda dio je općega dobra, te promicanje i zaštita vjerske slobode od strane javne vlasti Sloboda, bez obzira o kojoj je rijeĉ, nije svrha sama sebi, nego sluţi ĉovjeku i izraz je i potvrda dostojanstva ljudske osobe. Ni vjerska se sloboda ne moţe promatrati kao dobro u sebi, kao autonomna objektivna vrijednost. Ona je dobro i predstavlja vrijednost samo
1

Vidi: Ivan Pavao II. poruka: L'Église catholique, o slobodi savjesti i vjere, 1. rujna 1980., br. 4, u: AAS, 72/1980., str. 1257; EV, 7, str. 542/544, br. 566 i 567. 2 Vidi: L'Osservatore Romano, 26. veljaĉe 1993., str. 2.

21

ukoliko je postala svojstvo i obiljeţje ĉovjeka koji vjeruje, i kao takav djeluje, odnosno svojstvo ustanove kojoj ĉovjek kao vjernik pripada. Kratko bi se reklo, ukoliko je postala subjektivno pravo ĉovjeka i za ĉovjeka.1 Pitanje se postavlja: U ĉemu je za ĉovjeka vrijednost vjerske slobode? Odgovor je kratak: Vrijednost vjerske slobode stoji u vrijednosti same vjere, u vrijednosti koja se pridaje religioznoj dimenziji i religioznim interesima i potrebama ĉovjeka, kao i u vrijednosti koju vjera ima u društvenom ţivotu. Samo ako se prihvati da vjera nije iskljuĉivo osobna i privatna stvar, nego da je javnog karaktera, da je društvena pojava i dio općeg dobra, moţe se shvatiti i vaţnost vjerske slobode.2 a) Vjerska sloboda dio općeg dobra i društvena korisnost vjerske slobode Ako se pod općim dobrom podrazumijevaju, ili ako vjerska sloboda obuhvaća sve one uvjete društvenog ţivota u kojima ljudi, bilo kao pojedinci ili udruţeni u zajednicama, kako u obitelji tako i u drţavi, mogu potpunije i lakše ostvarivati svoje usavršavanje (usp. GS 26/1 i 74/1) i zadovoljavati vlastite duhovne i materijalne potrebe, onda u opće dobro, kao njegov sastavni dio, svakako spada i vjera, odnosno vjerska sloboda i poštivanje i zaštita te slobode.3 Zato Drugi vatikanski sabor, kad kaţe da treba uĉiniti ĉovjeku dostupnim sve ono što mu je potrebno da ţivi uistinu ljudskim ţivotom, u to ubraja i "pravo ĉovjeka da radi prema ispravnoj normi svoje savjesti /..../, te opravdanu slobodu na religioznom podruĉju" (GS 26/2). Opće dobro pripada svim ljudima, odnosno svim ĉlanovima neke društvene zajednice, i zato svi oni treba da rade na ostvarenju odgovarajućih uvjeta, i trebaju doprinositi općem dobru, odnosno trebaju poštivati prava i vršiti duţnosti koje promiĉu opće dobro. Ipak je to na prvom mjestu zadaća javne vlasti, tj. svih onih tijela i struktura koje u zajednici obnašaju neku sluţbu i duţnost, i vrše vlast upravljanja. Ta tijela i strukture trebaju iskazivati odgovarajuće drţanje i odnos prema vjernicima i vjerskim zajednicama, i imaju odreĊenu ulogu u ostvarivanju vjerske slobode. U tom smislu valja uzeti i sljedeće rijeĉi Drugog vatikanskog sabora: "Briga oko prava na vjersku slobodu spada jednako na graĊane, na društvene skupine, na graĊanske vlasti, na Crkvu i na druge vjerske zajednice, svima na naĉin koji im je svojstven, već prema njihovoj duţnosti glede općeg dobra" (DH 6/1). Osim što temelj vjerskoj slobodi vidi u dostojanstvu ljudske osobe, i što naglašava znaĉenje vjerske slobode za osobni ţivot ĉovjeka ili za odreĊenu zajednicu i njezino djelovanje, Sabor istiĉe i njezinu korist za društvo. Naime, kad se vjernicima osiguraju u društvu povoljni uvjeti za provoĊenje vjerskog ţivota, i kada oni mogu ostvarivati vjerska prava i ispunjavati vjerske duţnosti, od toga i samo "društvo uţiva plodove pravde i mira koji proizlaze iz vjernosti ljudi prema Bogu i Njegovoj svetoj volji" (DH 6/2). Korist vjerske slobode za društvo je i u tome što usmjerava ljude da u ispunjavanju svojih vlastitih duţnosti u društvenom ţivotu rade s većom odgovornošću (usp. DH 8/3). Istiĉući vaţnost vjerske slobode za opće dobro, Ivan Pavao II. u pismu od 2. prosinca 1978. generalnom tajniku ONU, gosp. Kurtu Waldheimu, kaţe: "Htio bih sveĉano traţiti da se na svakom mjestu i od strane svakoga poštuje vjerska sloboda svake osobe i svakog naroda /..../. Slobodno vršenje religije donosi dobrobit kako pojedincima tako i vlastima. Zato obveza poštivanja vjerske slobode pada na svakoga, radilo se o privatnim graĊanima ili o zakonitim graĊanskim vlastima".4 Papa Ivan Pavao II. u poruci poglavarima zemalja
1 2

Vidi: R. Bertolino, n. d., str. 30. Vidi: J. T. Martin de Agar, „Libertà religiosa, uguaglianza e laici“, u: lus Ecclesiae, 7 /1995., str. 212. 3 Vidi: C. Corral, n. d., str. 646. 4 Ivan Pavao II., pismo: The signal occasion, u: EV, 6, str. 768, br. 1161.

22

potpisnica Završnog akta KESS-a u Helsinkiju o tome piše ovako: "Zdrava primjena naĉela vjerske slobode sluţit će takoĊer promicanju izgradnje graĊana, da u punom priznavanju moralnoga reda znaju slušati zakonitu vlast i budu ljubitelji istinske slobode, tj. ljudi koji su sposobni za osobne sudove u svjetlu istine, da obavljaju vlastite aktivnosti s osjećajem odgovornosti, i da se zalaţu za ostvarenje svega onoga što je istinito i dobro, velikodušno raspoloţeni da suraĊuju u tom cilju s drugima." Potom nastavlja: "Vjerska sloboda, ispravno shvaćena, sluţit će, s druge strane, osiguranju reda i zajedniĉkog dobra svake zemlje, svakog društva, jer kad ljudi vide da su zaštićeni u svojim temeljnim pravima, više su raspoloţeni da se posvete radu za opće dobro".1 A u govoru odrţanom sudionicima kongresa MeĊunarodne unije odvjetnika u Rimu, 23. oţujka 1991., on kaţe: "Kada bi to pravo /slobode savjesti i vjere - op. m./ bilo univerzalno priznato kao naĉelo koje ureĊuje društvene odnose, konfrontiranje meĊu razliĉitim poimanjima svijeta - religioznim, bezboţniĉkim ili agnostiĉkim - ostalo bi lojalno i miroljubivo. Jednako poštivanje uvjerenja je jedan od stupova suvremenih demokratskih društava, i njegovo ostvarivanje svjedoĉi napredak prema većem poštivanju ljudskih prava u njihovoj sveukupnosti."2 U poruci za svjetski dan mira - 1. sijeĉnja 1988., Ivan Pavao II. je istaknuo da je vjerska sloboda bitni element miroljubivog suţivota ljudi.3 U svom govoru na dolasku u Kartum, 10. veljaĉe 1993., Papa je naglasio kako strogo poštivanje vjerske slobode ĉini primarni izvor i temelj za miroljubiv suţivot,4 a istoga dana, prigodom posjete predsjedniku Republike Sudana, gosp. Omar Hassan Ahmed al Bashiru, naglasio je da "je vjerska sloboda pojedinaca i zajednica da ispovijedaju i prakticiraju svoju vjeru bitni element za miroljubiv ljudski suţivot".5 Poštivanje naĉela vjerske slobode, tvrdi Ivan Pavao II., sluţi takoĊer jaĉanju meĊunarodnog mira, koji biva ugroţen povredom bilo kojega od ljudskih prava. 6 Sabor isto tako istiĉe kako ljudi i narodi postaju sve više jedna obitelj i sve se tješnje povezuju, a da bi se meĊu njima uspostavljali i uĉvršćivali miroljubivi odnosi i sloga potrebno je osigurati poštivanje najuzvišenije duţnosti i prava ljudi da slobodno provode vjerski ţivot u društvu (usp. DH 15,4). O znaĉenju vjere i vjerske slobode govorio je i mons. Paul F. Tabet, voditelj izaslanstva Svete Stolice, 16. veljaĉe 1993. na 49. zasjedanju Komisije OUN za ljudska prava, te naglasio kako poštivanje vjerske slobode moţe imati koristan uĉinak u izgradnji i funkcioniranju društvene zajednice, u ĉemu vjernici mogu dati neprocjenjiv doprinos.7 Na korisnu društvenu ulogu vjernika upozorio je na generalnoj skupštini OUN, 14. studenoga 1997., i stalni promatraĉ Svete Stolice pri ONU, mons. Renato Martini. Tom zgodom je kazao: "Daleko od toga da bi se bojale onih koji ispovijedaju neku vjeru, drţave bi trebale priznati da vjernici, upravo zbog dubokih vjerskih osvjedoĉenja, mogu biti meĊu najaktivnijim graĊanima, ţeljni da sudjeluju s drugima u izgradnji pravednijeg društva". 8

1

Ivan Pavao II., poruka: L'Église catholique, o slobodi savjesti i vjere, 1. rujna 1980., br. 6 i 7, u: AAS, 72/1980, str. 1258-1260; EV, 7, str. 546 i 548, br. 569 i 570. 2 G. Filibeck, Les Droits de l'homme .... str. 355; L'attività della Santa Sede nel 1991, str. 241. 3 Vidi: Nel primo giorno, 8. prosinca 1987., u: AAS, 80/1988., str. 278. 4 Vidi: L'Osservatore Romano, 11. veljaĉe 1993., str. 11. 5 L’Osservatore Romana, 11. veljaĉe 1993.,str. 13. 6 Ivan Pavao II., poruka: L'Église catholique, o slobodi savjesti i vjere, 1. rujna 1980., br. 6, u: AAS, 72/1980., str. 1529; EV, 7, str. 548, br. 570. 7 Vidi; L'Osservatore Romano, 26. veljaĉe 1993., str. 2. 8 Vidi: L'attività della Santa Sede nel 1997, str. 660-661.

23

b) Društvena vlast i vjerska sloboda Poštivanje i promicanje vjerske slobode obvezuje razliĉite subjekte, ali se tiĉe prvenstveno i na osobit naĉin javne vlasti. Kao što smo već vidjeli, pravo na vjersku slobodu mora se promatrati kao temeljno pravo osobe ili kao naravno pravo, tj. odgovarajuće ĉovjekovoj naravi. Stoga to pravo objektivno postoji neovisno o ljudskoj vlasti, ali ga ta vlast ili drţava u svom pravnom poretku mora priznavati na naĉin da ono postane i njezino vlastito pravo, i da postane graĊansko pravo, a vjerska sloboda da postane graĊanskom slobodom.1 Sabor kaţe: "Pravo ljudske osobe na vjersku slobodu treba priznavati u pravnom ureĊenju društva da ono postane graĊansko pravo" (DH 2/1); a na drugom mjestu: "GraĊanska vlast, ĉiji je vlastiti cilj da se brine za vremenito opće dobro, treba da priznaje vjerski ţivot graĊana i da ga podupire, ali treba reći da ona prekoraĉuje svoje granice ako si prisvaja pravo da upravlja vjerskim ĉinima ili da ih prijeĉi" (DH 3/5); i opet, nešto dalje: "GraĊanska vlast mora, pravednim zakonima i drugim prikladnim sredstvima, djelotvorno preuzeti zaštitu vjerske slobode svih graĊana i pruţiti povoljne uvjete za gajenje vjerskog ţivota" (DH 6,). 2 U U enciklici Redemptor hominis Ivan Pavao II. se obraća svima onima od kojih zavisi ureĊenje društvenog javnog ţivota, i traţi da poštuju pravo vjere, i pritom kaţe da se ne moli nikakva povlastica, nego poštivanje elementarnog prava, i da je ostvarivanje toga prava jedna od temeljnih provjera istinskog ĉovjekova napretka u svakom reţimu, u svakom društvu, sustavu ili ambijentu.3 A u govoru odrţanom u susretu s diplomatskim zborom u Nairobiju, Kenija, 6. svibnja 1980., kazao je da Katoliĉka crkva neće nikada prestati braniti, kao temeljno pravo svake osobe, slobodu vjere i slobodu savjesti.4 Budući da se vjera sastoji ponajprije i ponajviše od unutarnjih dragovoljnih i slobodnih ĉina kojima ĉovjek sebe dovodi i stavlja u odnos prema Bogu, ti ĉini nadilaze zemaljski i vremeniti red stvari, i "takve ĉine ĉisto ljudska vlast ne moţe ni nareĊivati ni zabranjivati" (DH 3/3). Kako dalje Sabor kaţe: "Javnoj vlasti nije dopušteno da graĊanima silom ili prijetnjom ili drugim sredstvima nameće ispovijedanje ili odbacivanje bilo koje religije, ili da prijeĉi da tko stupi u vjersku zajednicu ili je napusti" (DH 6/5). A u pastoralnoj konstituciji o Crkvi u suvremenom svijetu stoji: "OsuĊuju se svi oblici politiĉkog ureĊenja /..../ koji sprjeĉavaju graĊansku i vjersku slobodu" (GS 73/3). Javna ili društvena vlast ima zadaću promicanja i zaštite općega prava na vjersku slobodu, kako ono ne bi ostalo mrtvo slovo "samo na papiru", bez stvarnog efekta i bez praktiĉnog oţivotvorenja. Nadleţnost drţave i javne vlasti s obzirom na vjeru i vjersku slobodu njezinih graĊana svodi se na donošenje zakona i normi nuţnih da svatko moţe stvarno razvijati religiozno podruĉje svoje osobnosti, te da preko društvenih struktura izvršne i sudbene vlasti osigura poštivanje vjerske slobode i subjektivnih prava svake osobe, i obdrţavanje odredaba koje je o tome zakonito donijela. Sve će to doprinositi uspostavljanju i odrţavanju javnoga reda i mira u dotiĉnoj društvenoj zajednici ili drţavi. Sabor u zakljuĉnom dijelu deklaracije o vjerskoj slobodi istiĉe: "Da bi se uspostavili i uĉvrstili miroljubivi odnosi i sloga u ljudskom rodu, traţi se da se svagdje na svijetu vjerska sloboda djelotvornom pravnom zaštitom uglavi i da se poštuju najuzvišenije duţnosti i prava ljudi da slobodno provode vjerski ţivot u društvu" (DH 15/4). Osim što govori općenito o drţanju graĊanske vlasti prema vjerskoj slobodi, Sabor se dotiĉe i nekih konkretnih pitanja vjerskog ţivota i djelovanja. Tako u pogledu vjerskih
1 2

Vidi: P. Pavan, n. d., str. 714-715; C. Corral, n. d., str. 641 i 643. Vidi: J. T. Martin de Agar, n. d., str. 199. 3 Ivan Pavao II., enc: Redemptor hominis, 4. oţujka 1979., br. 17, u: AAS, 71/1979., str. 299-300; EV, 6, str. 846, br. 1239. 4 Ivan Pavao II., govor 6. svibnja 1980.; u: G. Filibeck, Les Droits de l'homme ..., str. 340.

24

sluţbenika te meĊusobnih veza vjernika i vjerskih poglavara, zatim podizanja potrebnih vjerskih zgrada i stjecanja vremenitih i materijalnih dobara, istiĉe kako vjerskim zajednicama pripada pravo da ne budu spreĉavane zakonskim sredstvima ili administrativnim mjerama graĊanske vlasti u odabiranju, odgajanju, imenovanju i premještanju svojih vlastitih sluţbenika, u saobraćanju s vjerskim poglavarima i zajednicama koje se nalaze u drugim krajevima svijeta, u podizanju vjerskih zgrada te u stjecanju prikladnih dobara (usp. DH 4/3). Vjernici i vjerske zajednice imaju potrebu da istine u koje vjeruju javno nauĉavaju i da vjeru vani pokazuju. Sabor zato kaţe: "Vjerske zajednice imaju takoĊer pravo da ne budu smetane da javno nauĉavaju i oĉituju svoju vjeru usmeno i pismeno" (DH 4/4). Ne moţe se prijeĉiti vjerskim zajednicama ni da iznose svoje uĉenje, u svjetlu vlastite vjere, takoĊer o društvenom ureĊenju i o cjelokupnoj ljudskoj djelatnosti. U tom se pogledu u saborskoj deklaraciji o vjerskoj slobodi kaţe: "Vjerska sloboda zahtijeva da se vjerskim zajednicama ne zabranjuje da slobodno pokazuju posebnu snagu svoje nauke u ureĊivanju društva i u oţivljavanju cjelokupne ljudske djelatnosti" (DH 4/5). Vjernicima pripada pravo na okupljanje u društva i organizacije koje po naravi i cilju ne moraju biti religiozne, nego radi zadovoljenja vremenitih potreba. Stoga vjerska sloboda mora ukljuĉivati i "pravo po kojemu se ljudi, potaknuti vlastitim vjerskim osjećajem, slobodno mogu sastajati ili osnivati odgojna, kulturna, karitativna i socijalna društva" (DH 4/5). Kao što je već gore istaknuto, naravno je pravo i duţnost roditelja da se brinu za cjelovit odgoj svoje djece i da biraju škole i druge odgojne ustanove i sredstva koja za tu svrhu smatraju prikladnim. GraĊanska vlast mora priznati to pravo roditelja, "i ne smije im zbog te njihove slobode izbora nametati nepravedne terete bilo izravno ili neizravno"; i ona povreĊuje prava roditelja ako djecu prisiljava da polaze školska predavanja koja ne odgovaraju vjerskom uvjerenju roditelja, ili ako im nameće jedino takav naĉin odgoja iz kojega se iskljuĉuje svako vjersko obrazovanje (usp. DH 5). U dokumentima Svete Stolice govori se i o razliĉitim drugim konkretnim podruĉjima i oblicima povreda vjerske slobode od strane javne ili društvene vlasti, ali se ovdje ne moţemo time pobliţe baviti.1 Ako bismo htjeli ukratko saţeti naĉela kojih se javna vlast treba drţati u svom odnosu prema vjerskoj slobodi, moglo bi se kazati: - graĊanima treba ostaviti najveću moguću slobodu; - pred zakonom i javnom vlašću svi ljudi moraju uţivati punu jednakost, ravnopravnost i jednaku zaštićenost; - u ograniĉavanju vjerske slobode mora biti iskljuĉena svaka samovolja i proizvoljnost, i treba poštivati norme koje je o toj stvari javna vlast donijela i utvrdila; - javna vlast ne smije suţavati vjerske slobode bilo pojedinaca bilo vjerskih zajednica više nego što je to uistinu nuţno za oĉuvanje javnoga reda i mira i osiguranje općeg dobra. Osim brige da ne doĊe do kršenja ili onemogućavanja vjerske slobode, i zadaće da intervenira da bi se to pravo uspostavilo ondje gdje ga nema, ili da bi se zaštitilo ondje gdje se povreĊuje, zadaća je drţavne i javne vlasti da i sama pozitivnim djelovanjem potiĉe i unapreĊuje ostvarivanje vjerske slobode. Uloga i zadaća javne vlasti u pitanju vjerske slobode ide i dalje. Ako je cilj i zadaća drţave i drţavne vlasti da osigura i promiĉe opće dobro, i ako u cjelovitom razvitku ĉovjeka vaţnu ulogu igra ili ima religioznost, onda je duţnost javne vlasti efektivno promicati vjersku slobodu. Zato Sabor istiĉe kako javna vlast treba "stvoriti povoljne uvjete za gajenje vjerskog ţivota, da graĊani uistinu mogu vršiti svoja vjerska prava i ispunjavati vjerske duţnosti" (DH
1

Vidi: G. Filibeck, n. d., str. 33, 34, 35, 38, 45, 57, 65, 68, 75, 89, 106, 125, 145, 176, 180, 184, 185, 194, 198, 253, 257, 264, 265, 274, 293, 310, 365, 378, 384, 464.

25

6/2).1 Sabor jednako naglašava da vjersku slobodu treba priznati svim ljudima i zajednicama, i u pravnom poretku to sankcionirati i utvrditi (usp. DH 13/3). Javna vlast treba onemogućiti svako nasilje u pogledu vjere.2 c) Vjerska diskriminacija i netrpeljivost Katoliĉka crkva se posebno suprotstavlja vjerskoj diskriminaciji i netrpeljivosti. Drugi vatikanski sabor izraţava ţaljenje zbog diskriminacije izmeĊu vjernika i nevjernika, koju vlasti nekih drţava uvode, ne priznajući temeljnih prava ljudske osobe (vidi: GS 21/6), te istiĉe kako "ima drţava u kojima, premda se u njihovim ustavima priznaje sloboda vjerskog kulta, ipak same javne vlasti pokušavaju graĊane odvratiti od ispovijedanja vjere i uĉiniti vjerskim zajednicama ţivot posve teškim i nesigurnim" (DH 15/2). Na povrede i ograniĉenja vjerske slobode poţalio se i papa Pavao VI. u svojoj pisanoj poruci od 4. listopada 1970. generalnom tajniku ONU, gosp. U Thantu, za 25-godišnjicu OUN, upozoravajući: "To sveto pravo nekaţnjeno je zaprijeĉeno milijunima ljudi, nevinim ţrtvama nepodnošljive vjerske diskriminacije", te zatraţio da se "na podruĉju tako bitnom za ljudski ţivot promiĉe drţanje sukladno neukidivom glasu savjesti, i da se otklone ponašanja koja su nespojiva s dostojanstvom ljudskoga roda".3 Isto je uĉinio i u govora diplomatskom zboru, akreditiranom pri Svetoj Stolici, 14. sijeĉnja 1978.4 Ivan Pavao II. je dosta paţnje posvetio pitanju vjerske tolerancije. O tome je opširno pisao u poruci za Svjetski dan mira – 1. sijeĉnja 1991. On priznaje da je tijekom povijesti bilo vjerske nesnošljivosti i s katoliĉke strane prema dragim religijama. Istiĉe kako su se prilike i odnosi meĊu religijama izmijenili, ali da treba još dosta uĉiniti da bi se nadvladala vjerska nesnošljivost, koje još uvijek ima u svijetu. Napomenuo je kako se i danas pokušava, primjenom bilo prinudnih sredstava bilo uskraćivanjem graĊanskih ili politiĉkih prava, nametnuti drugima neka vjerska osvjedoĉenja, ili ih prisiliti na 'preobraćenje'.5 Više puta i na razne naĉine on je upozoravao na povrede i sprjeĉavanja ili ograniĉavanja vjerskih sloboda i takve je postupke snaţno osuĊivao. U poruci koju je uputio za Svjetski dan mira - 1. sijeĉnja 1988., kaţe: "U razliĉitim drţavama zakonske norme i administrativna praksa ograniĉavaju i uistinu poništavaju pravo koje ustavi drţava formalno priznaju vjernicima i vjerskim zajednicama".6 Upozorio je na povrede vjerske slobode i osudio ih takoĊer u svojoj poruci za Svjetski dan mira - 1. sijeĉnja 1999.,7 a i u govora što ga je odrţao 11. sijeĉnja 1999. diplomatskom zboru akreditiranom pri Svetoj Stolici.8 Ivan Pavao II. je govorio o vjerskoj slobodi i zauzimao se za njezino poštivanje i za vjersku snošljivost, a suprotstavljao se vjerskoj diskriminaciji i kršenju vjerskih sloboda u pojedinim zemljama ili podruĉjima

1 2

Vidi: T. Bertone, n. d., str. 626-627. Isto, str, 627. 3 Pavao VI., poruka: Au moment, u: AAS, 62/1970., str. 686. 4 Vidi: Pavao VI., govor 14. sijeĉnja 1978., u: G. Filibeck, Les Droits del'homme...., str. 336-337. 5 Vidi: Ivan Pavao II., poruka od 8. prosinca 1990., u: G. Fllibeck, Les Droits de l'homme..., str. 352. 6 Ivan Pavao II., poruka: Nel primo giorno, u: AAS, 80/1988., str. 281. - Komentirajući Papine rijeĉi, J. T. Martin de Agar, n. d., str. 203, kaţe: "Postoje politiĉke partije razliĉitih tendencija, i drţava ih podupire; postoje sindikati razliĉitih usmjerenja, koje drţava pomaţe; tiskaju se novine i periodika najrazliĉitije orijentacije, koje dobivaju od drţave materijalna sredstva, da bi opstati. MeĊutim, s obzirom na vjerske konfesije drţava se poziva na neutralnost, na laicitet, na odvojenost, da bi im se uskratila bilo kakva vrsta potpore". 7 Vidi: Ivan Pavao II., poruka: Nella prima Enciclica, br. 5, u: AAS, 91/1999., str. 381; Vrhbosna, god. X(CXIII), oţujak 1999., str. 12. 8 Vidi: L’Osservatore Romano, 11-12. sijeĉnja 1999., str. 8.

26

svijeta, takoĊer u susretima koje je imao s diplomatskim predstavnicima tih zemalja.1 Isto su ĉinili i diplomatski predstavnici Svete Stolice.2 O diskriminaciji i marginalizaciji vjernika i vjerskih zajednica, o povredama i ograniĉenjima vjerske slobode, govorio je predstavnik Svete Stolice, mons. Paul F. Tabet. Na već spomenutom 49. zasjedanju Komisije ONU za ljudska prava., 16. veljaĉe 1993., on je pozvao da ta Komisija izrazi svoju zabrinutost zbog zloupotreba javne vlasti i postupaka vjerske netrpeljivosti, i da poduzme mjere da se to otkloni.3 Na razliĉite oblike kršenja ljudskih prava, osobito vjerske slobode, upozorio je i nadb. Jean-Louis Tauran, tajnik Svete Stolice za odnose s drţavama, istupajući 18. studenoga 1993. u posebnom Komitetu generalne skupštine OUN.4 Sudjelujući u radu generalne skupštine, stalni promatraĉ Svete Stolice pri OUN, mons. Renato Martini, u svom interventu, 14. studenoga 1997., takoĊer se osvrnuo na teške povrede prava vjerske slobode u svijetu, preko kojih generalna skupština ne bi smjela šutke preći.5 U naprijed spomenutom govoru što ga je odrţao odvjetnicima, Ivan Pavao II. je istaknuo: "Proglasi namjere, pa i najsveĉaniji, bili bi izloţeni opasnosti da ostanu velikim dijelom mrtvo slovo, ako pravo ne bi uistinu osiguravalo svim ljudima, jer su osobe, to jest obdareni razumom i slobodnom voljom, i po tome osobnom odgovornošću1, da mogu 'traţiti istinu i uz nju prionuti', te 'ureĊivati ĉitav svoj ţivot prema zahtjevima te slobode' (DH 2)".6 Već smo vidjeli da biti slobodan u stvarima vjere znaĉi moći prihvaćati i oĉitovati vjeru u Boga bez prisiljavanja i bez sprjeĉavanja, a isto tako i ne biti ni prisiljavan na prihvaćanje i prakticiranje vjere. Nadalje, sloboda vjere znaĉi i mogućnost izbora i opredjeljivanja za bilo koju vjeru i vjersku zajednicu koju netko smatra pravom. U tom se pogledu javna vlast mora ponašati na isti naĉin prema svim religijama i vjerskim zajednicama, bez ikakve diskriminacije meĊu njima, a isto tako i usklaĊivati izvršavanje prava jednih s izvršavanjem prava drugih i uspostavljati sklad ako je, i kada je, negdje poremećen. 7 U svezi s tim Sabor kaţe: "Ako se, uzevši u obzir posebne okolnosti naroda, jednoj vjerskoj zajednici dade posebno graĊansko priznanje u pravnom poretku drţave, nuţno je da se ujedno svim graĊanima i vjerskim zajednicama prizna pravo na slobodu u vjerskoj stvari i da se ono poštuje" (DH 6/3). Dalje se takoĊer nastavlja: "Civilna se vlast mora brinuti da se pravna jednakost graĊana, koja i sama pripada općem dobru društva, nikada ne povrijedi bilo otvoreno ili prikriveno zbog vjerskog razloga, i da se meĊu njima ne pravi nikakva diskriminacija" (DH 6/4). Papa Ivan Pavao II. pak kaţe: "Dok je u prošlosti ljudske skupine
1

Vidi: pisani tekst što ga je 16. studenoga 1995. predao novom pakistanskom veleposlaniku pri Svetoj Stolici, gosp. Zia Ispahaniju, u: L 'attività della Santa Sede nel 1995, str. 572-573; govor prigodom primanja akreditiva egipatskog veleposlanika pri Svetoj Stolici, gosp. Mohamed Said El Sadra, 4. listopada 1996., u: L'attività della Santa Sede nel 1996, str. 424; govor veleposlaniku Indonezije, gosp. Irawan Abidinu, 23. prosinca 1996., u: L'attività della Santa Sede nel 1996, str. 628-629; govor izraelskom veleposlaniku, gosp. Aharon Lopezu, 10. travnja 1997., u: L'attività della Santa Sede nel 1997, str. 231; govor iranskom veleposlaniku, gosp. Mohammad Hadi Abd Khoda'i, 3. svibnja 1997., u: L'attività della Santa Sede nel 1997, str. 300; pismo predsjedniku Ruske Federacije, gosp. Borisu Yeltzinu, 24. srpnja 1997., u: L'attività della Santa Sede nel 1997, str. 464; govor bolivijskom veleposlaniku, gosp. Jorge Silas Salinasu, u: L'attività della Santa Sede nel 1997, str. 737. 2 Susret i razgovor drţavnog tajnika Svete Stolice, kard. Angela Sodana, s voĊom palestinskog pokreta, gosp. Yaserom Arafatom, 5. rujna 1996., u: L'attività della Santa Sede nel 1996, str. 362; intervencija veleposlanika Svete Stolice pri Ruskoj Federaciji, mons. Johna Bukovskog, u: L'attività della Santa Sede nel 1997, str. 461. 3 Vidi: L'Osservatore Romano, 26. veljaĉe 1993, str. 2; L'attività della Santa Sede nel 1994, str, 135. 4 Vidi: L'attività della Santa Sede nel 1993, str. 976. 5 Vidi: L'attività della Santa Sede nel 1997, str. 660-661. 6 Ivan Pavao II., govor odvjetnicima 23. oţujka 1991., u: L'Osservatore Romano, 24. oţujka 1991., str. 4; G. Filibeck, Les Droits de l'homme .... str. 355. 7 Vidi: T. Bertone, n. d., str. 627; C. Corral, n. d., str. 644.

27

obiljeţavalo njihovo vjersko jedinstvo i pokazivala se veća ili manja snošljivost prema vjerskim manjinama, danas je poznata velika vjerska raznolikost meĊu stanovništvom istoga teritorija, dapaĉe u istoj obitelji. GraĊanski mir traţi da se svakome prizna ista sloboda kao i svima drugima. Narodi traţe stvarnu jednakost postupanja za sve vjernike, odsustvo diskriminacije u stvari odgoja i dostupnost zaposlenja, dokinuće 'osobnog statusa"'. 1 U već spomenutoj propovijedi u Kartumu naglasio je da drţava ima duţnost braniti vjersku slobodu od napada i upletanja izvana, i gdje postoji diskriminacija meĊu graĊanima na temelju njihova vjerskog osvjedoĉenja, da se tu vrši temeljna nepravda protiv ĉovjeka i protiv Boga, te da je time zaprijeĉen put koji vodi mira.2 d) Granice i ograničavanja vjerskih sloboda Vjerska sloboda nije apsolutna i neograniĉena. Ĉovjek je već sam po sebi ograniĉeno biće, pa je općenito ograniĉena i njegova sloboda, a dosljedno tome je ograniĉena i vjerska sloboda. Nuţno je ograniĉena najprije temeljnim pravima drugih ljudi, koji vjeruju drugaĉije ili uopće ne vjeruju, bili oni pojedinci ili okupljeni u organizacije i udruţeni u vjerske ili u nevjerske zajednice.3 Svatko se svojim pravima i slobodama mora sluţiti odgovorno. Ima onih koji, pod izlikom prava na slobodu, zabacuju svaku podloţnost i uskraćuju duţnu poslušnost vlastima koje se brinu za javni red i za opće dobro u društvu. Zato je potrebno da ljudi budu ispravno odgojeni za sluţenje svojom slobodom. To vrijedi i za vjersku slobodu, na što upozorava i sam Sabor kada odreĊuje: "Ovaj Vatikanski sabor potiĉe sve, a osobito one koji se brinu za odgoj drugih, da nastoje odgojiti ljude koji će, podlaţući se moralnom redu, slušati zakonitu vlast i kojima će na srcu biti istinska sloboda, ljude naime koji će vlastitim sudom prosuĊivati stvari u svjetlu istine, svoje djelovanje obavljati s osjećajem odgovornosti i nastojati da slijede što god je istinito i pravo, rado suraĊujući s drugima" (DH 8/2).4 A Ivan Pavao II. je to to izrazio ovako: "Naravno, takva se sloboda ne moţe vršiti nego na odgovoran naĉin, tj. sukladno etiĉkim principima i u poštivanju jednakosti i pravednosti, a koji mogu bit osnaţeni pomoću dijaloga /..../ s institucijama koje, po svojoj naravi, sluţe vjerskom ţivotu". 5 U govoru što ga je 10. sijeĉnja 1993. odrţao muslimanskim predstavnicima prigodom Molitvenog susreta za mir u Europi i na Balkanu, Ivan Pavao II. je naglasio da je strašna zloupotreba ako se vjera koristi kao izlika za nepravdu i nasilje, te da takvu zloupotrebu moraju osuditi svi koji uistinu vjeruju u Boga. A to isto je ponovio za vrijeme apostolskog putovanja i pastirskog pohoda u Sudan, u propovijedi odrţanoj 10. veljaĉe 1993. u Kartumu.6 Kartumu.6 Korištenjem vjerske slobode ne smije se narušavati javni red niti ugroţavati opće dobro. Vjera se ne smije iskorištavati za postizanje nekih izvanreiigijskih ciljeva, osobito politiĉkih ili ekonomskih, i za stjecanje bilo kakvog povlaštenog poloţaja u društvenoj zajednici. Ljudima nije dopušteno da, sluţeći se vjerskom slobodom, narušavaju i ugroţavaju slobodu, bilo vjersku bilo neku drugu, ostalih ljudi. Sabor se i na to osvrće pa kaţe: "U širenju vjere i
1

Ivan Pavao II., govor odvjetnicima 23. oţujka 1991., u: L'Osservatore Ramano, 24. oţujka 1991., str. 4; G. Filibeck, Les Droits de l'homme..., str. 356. 2 Vidi: L'Osservatore Romano, 12. veljaĉe 1993., str. 5; L'attitvità della Santa Sede nel 1993, str. 132. 3 Vidi: C. Corral, n. d., str. 642. 4 Vidi: M. Zovkić, n. d., str. 25. 5 Ivan Pavao II, poruka: L'Église catholique, o slobodi savjesti i vjere, 1. rujna 1980., br. 5, u: AAS, 72/1980., str. 1258; EV, 7, str. 546, br. 568. 6 Vidi: L'Osservatore Romano, 11-12. sijeĉnja 1993., str. 9; V. Blaţević, Ivan Pavao II. istinski prijatelj Bosne, Sarajevo 1997, str. 73; L'Osservatore Romano, 12. veljaĉe 1993., str. 5; L'attività della Santa Sede nel 1993, str. 130.

28

uvoĊenju vjerskih ponašanja treba se uvijek uzdrţavati od svakog naĉina djelovanja za koje bi se moglo ĉiniti da odiše pritiskom ili neĉasnim ili manje poštenim nagovaranjem, osobito kad se radi o neukijima i onima koji se nalaze u neimaštini" (DH 4/4). e) Sprečavanje zloupotreba vjerske slobode Crkva ne smatra da je pravo na vjersku slobodu neograniĉeno, ali ni da ga se moţe ograniĉavati samovoljno i proizvoljno. Evo što o tome kaţe Katekizam Katoličke crkve: "Pravo na vjersku slobodu ne moţe biti samo po sebi ni neograniĉeno a ni jednostavno ograniĉeno 'javnim poretkom' zamišljenim po pozitivistiĉkom ili naturalistiĉkom mjerilu. Duţne granice, koje su povezane s tim pravom, treba da, u skladu sa zahtjevima općeg dobra, za odreĊene društvene prilike odredi politiĉki razbor, i odobri graĊanska vlast 'po pravnim normama u skladu s objektivnim moralnim poretkom' (usp. DH 7)."1 A Sabor kaţe da se "vršenje toga prava ne moţe prijeĉiti dokle god se poštuje pravedni javni poredak" (DH 2/2); a na drugom mjestu istiĉe da se "Ĉini nepravda ljudskoj osobi i samom poretku kojeg je Bog odredio ako se ĉovjeku uskraćuje slobodno vršenje religije u društvu dok se ĉuva pravedni javni poredak" (DH 3/4). Papa Ivan Pavao II. u svojoj enciklici: Redemptor hominis piše: "Ograniĉavanje vjerske slobode bilo ljudi bilo zajednica /..../ pogaĊa prije svega samo dostojanstvo ĉovjeka, nezavisno od toga koju religiju ispovijeda i kako poima svijet. Ograniĉavanje vjerske slobode i njezino kršenje protive se dostojanstvu ĉovjeka i njegovim objektivnim pravima."2 Moglo bi se, stoga, ustvrditi da je jedina granica koja je postavljena pred temeljnim pravom vjerske slobode: poštivanje prava drugih ljudi i općega dobra šire društvene zajednice.3 Vjera je društveni fenomen, te se stoga i pravo na vjersku slobodu ostvaruje u ljudskom društvu. Zato je to pravo podvrgnuto odreĊenim pravilima društvenog ţivota. Stav je Crkve i Sabora da "kod upotrebe svake slobode treba paziti na moralno naĉelo osobne i društvene odgovornosti: u vršenju svojih prava pojedini ljudi i društvene skupine vezani su moralnim zakonom da se obaziru i na prava drugih i na svoje duţnosti prema drugima i na opće dobro svih" (DH 7/2). Na graĊansku vlast spada da zaštiti pojedince i društvo od zloupotreba koje se mogu poĉiniti pod izlikom vjerske slobode. Stav Sabora je da se "mora ĉovjeku priznati slobodu što je vise moguće, i smije se ograniĉiti samo kada i koliko je nuţno" (DH 7/3). Drţava i javna vlast postiţu najviši stupanj savršenstva kada u drţavi postoji maksimum slobode za pojedince, maksimum reda u društvenim odnosima i ţivotu ljudi, i maksimalna uĉinkovitost djelovanja upravnih drţavnih organa koji brane, olakšavaju i promiĉu najbolje uvjete za ostvarenje ljudskih prava i za samoostvarenje ĉovjeka.4 A osnovna ideja koja proţima pravnu pravnu znanost u pravno ureĊenim društvenim zajednicama glasi: Sloboda je to više sloboda što je manje ograniĉena. Ipak, ono što pravni poredak nekog društva treba zaštititi, nije toliko ideja slobode, pa i vjerske, nego slobodan ĉovjek, duhovna autonomija ĉovjeka na religioznom podruĉju i u vjerskim stvarima.5 Postoje ljudske slobode, meĊu kojima osobito vjerska, koje zbog svoga sadrţaja zavreĊuju više od ostalih pozornost i zaštitu, i zasluţuju da se njihovu ostvarivanju ne postavljaju, više nego je uistinu nuţno, zapreke. Javna graĊanska vlast je pozvana da štiti
1 2

KKC str. 529, br. 2109. Ivan Pavao II., enc: Redemptor hominis, 4. oţujka 1979., br. 17, u: AAS, 71/1979., str. 299-300; EV, 6, str. 844, br. 1238. 3 Vidi: A. Laun, n. d. - hrvatski prijevod: B. Brezinšĉak Bagola, n. d. , str. 69. 4 T. Bertone, n. d., str. 629. 5 Vidi: G. Lo Castro, n. d., str. 58.

29

svaĉije dobro i, stoga, kad zatreba, da se suprotstavi zloupotrebi vjerske slobode. Kako kaţe Sabor: "GraĊansko društvo ima pravo da se zaštiti protiv zloupotreba koje bi se mogle pojaviti pod izlikom vjerske slobode; spada osobito na graĊansku vlast da pruţi takvu zaštitu" (DH 7/3). Obranu protiv zloupotrebe vjerske slobode, nastavlja dalje Sabor, "traţi djelotvorna zaštita prava za sve graĊane i za njihovo miroljubivo slaganje, i dovoljna briga oko toga poštenog javnog mira koji se sastoji u sreĊenom zajedniĉkom ţivotu i istinskoj pravdi, i duţna zaštita javnog ćudoreĊa. Sve to saĉinjava temeljni dio općeg dobra i ulazi u sklop javnog reda" (DH 7/3). Dakle, uklanjanje zloupotrebe vjerske slobode potrebno je zbog zahtjeva javnog reda i mira.1 Sabor takoĊer upozorava da graĊanska vlast, u suzbijanju vjerskih zloupotreba, "ne smije postupati samovoljno ili nepravedno, u prilog jednoj strani, nego po pravnim normama sukladnim objektivnom moralnom redu" (DH 7/3).2 Kad je rijeĉ o spreĉavanju zloupotrebe vjerske slobode, jasno je da najprije pojedinci, zatim skupine i vjerske zajednice moraju paziti da ne zloupotrebljavaju vjersku slobodu, a zatim javna vlast mora nadzirati i sprjeĉavati takvu zloupotrebu. MeĊutim, s druge strane, javna vlast ne smije prekoraĉivati svoju nadleţnost i neovlaštene ograniĉavati vjersku slobodu. Ovim je, smatram, dovoljno iscrpno i dovoljno jasno prikazan nauk Katoliĉke crkve o vjerskoj slobodi, gledano općenito.

II. VJERSKA SLOBODA UNUTAR KATOLIĈKE CRKVE I ZA KATOLIĈKU CRKVU, TE ODNOS KATOLIĈKE CRKVE PREMA DRUGIM RELIGIJAMA Stajalište Katoliĉke crkve općenito o vjerskoj slobodi odnosi se svakako i na slobodu za Katoliĉku crkvu. Ali se crkveno uĉiteljstvo i njezina vlast bavila i pitanjem vjerske slobode Katoliĉke crkve zasebno. Osobito je to bio sluĉaj u prošlosti, kad se naglašavalo da je prava vjera jedino ona koju je Isus Krist objavio, i koju nauĉava njegova Crkva, te da "izvan Crkve nema spasenja" (Extra Ecclesiam nulla salus). Stajalište je Crkve i danas da je prava vjera jedino ona koju ona ispovijeda, i to je u uĉenju Drugog vatikanskog sabora izraţeno ovim rijeĉima: "Sveti Sabor izjavljuje ponajprije da je sam Bog objavio ljudskom rodu put po kojem se, Njemu sluţeći, ljudi mogu u Kristu spasiti i posvetiti. Vjerujemo da ta jedino prava religija postoji u katoliĉkoj i apostolskoj Crkvi, kojoj je Gospodin Isus povjerio zadaću da je raširi meĊu sve ljude, kazavši apostolima: 'Idite dakle i pouĉavajte sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, uĉeći ih da drţe sve što sam vam zapovjedio' (Mt 28,19-20)" (DH 1/2). Kad se govori ili zastupa mišljenje o pravu na vjersku slobodu, valja istaknuti da se ona ne promatra unutar Crkve - "ad intra", nego prema vani - "ad extra". Crkva kao boţanska zajednica, ustanovljena od Isusa Krista, i vlast u njoj, koja je duhovna, "ima po boţanskoj zapovijedi", kako kaţe Sabor, "duţnost da 'ide po svem svijetu i da propovijeda EvanĊelje svakom stvorenju' i da zahtijeva u ljudskom društvu i pred svakom javnom vlašću pravo na slobodu. Isto tako", nastavlja Sabor, "Crkva zahtijeva slobodu takoĊer ukoliko je ona i zajednica ili društvo ljudi koji imaju pravo ţivjeti u graĊanskom društvu prema propisima kršćanske vjere" (DH 13/2). Prema tome, za Crkvu postoji dvostruki naslov ili izvor iz kojega se izvodi njezino pravo na vjersku slobodu. Prvi je "nadnaravni" ili boţanski, a drugi "naravni", ljudski. Ovaj drugi
1 2

Vidi: C. Corral, n. d., str. 642. Vidi: P. Pavan, n. d., str. 727-730.

30

se na planu pravnih odnosa ne razlikuje od zahtjeva za vjerskom slobodom savkog ĉovjeka i bilo koje vjerske zajednice.1 1. Moralna obveza pristupiti i ostati u Crkvi i pravo Crkve da sprjeĉava zastranjivanja na vjerskom i moralnom podruĉju Crkva prihvaća naĉelo vjerske slobode u smislu da odbacuje svako prisiljavanje da bi netko prigrlio katoliĉku vjeru. U dekretu Drugog vatikanskog sabora o misijskoj djelatnosti Crkve: Ad gentes, kaţe se: "Crkva strogo zabranjuje da se nekoga sili ili da ga se neumjesnim spletkama navodi ili privlaĉi da prigrli vjeru, a isto tako snaţno brani pravo da se nikoga ne odvraća od vjere nepravednim zlostavljanjem" (AG 13/3). Papa Ivan Pavao II. u enciklici: Redemptoris missio, istiĉe: "Crkva iznosi, ne nameće ništa; ona poštuje osobe i kulture, zaustavlja se pred oltarom savjesti" (39). Sukladno tome i Zakonik kanonskog prava odreĊuje: "Nikada nije nikome dopušteno da ljude silom navodi da prihvate katoliĉku vjera protiv njihove savjesti" (k. 748, § 2). Ali Crkva takoĊer naglašava i zauzima se da svatko moţe nesmetano traţiti istinu katoliĉke vjere, da je moţe prigrliti ili uz nju pristati, te da moţe stupiti u Katoliĉku crkvu i biti njezinim ĉlanom. O tome odredba Zakonika kanonskog prava glasi: "Svi su ljudi duţni traţiti istinu o Bogu i njegovoj Crkvi, a pošto je spoznaju, snagom boţanskoga zakona obvezni su i imaju pravo prigrliti je i ĉuvati" (k. 748, § 1). MeĊutim, kad se upozna istina katoliĉke vjere, za koju Crkva drţi da je od Boga objavljena i jedina prava, i kad se pristupi katoliĉkoj vjeri i Crkvi, nema više moralne slobode da se ta vjera opet odbaci, ili da se iz nje odabire samo ono što se komu u danom trenutku dopada, a drugo da se ne prihvati. Nego postoji moralna obveza i duţnost ljudi i zajednice da prihvate u cijelosti katoliĉku nauku i ostanu vjerni pravoj vjeri i Kristovoj Crkvi.2 Onaj tko prihvati katoliĉku vjera i sakramentom krštenja stupi u Katoliĉku crkvu, on se uz Crkvu, kao zajednicu vjernika i Boţjega naroda, veţe i juridiĉki. I dok ostaje ĉlanom te zajednice, i podloţan njezinu vodstvu i pravnom ureĊenju, nije mu slobodno ponašati se prema vlastitim prohtjevima. Da bi ostala vjema samoj sebi, Crkva ima pravo i treba se i smije braniti protiv iskrivljivanja vjere i ćudoreĊa. To je i njezina moralna obveza koja se temelji na vjernosti Kristu. Ako neki ĉlan Crkve ne dijeli istu i cjelovitu njezinu vjera, on bi sam trebao slijediti svoju savjest i napustiti zajednicu koja više nije "njegova". Ali ako on to ne uĉini, ne moţe se zanijekati i oduzeti pravo Crkvi da dotiĉnog ĉlana na to primora, ili da ga iz zajednice vjernika iskljuĉi.3 O duţnosti prihvaćanja nauka što ga Crkva iznosi, Sabor kaţe: "Kršćani u oblikovanju svoje savjesti treba da briţno paze na svetu i sigurnu nauku Crkve" (DH 14/3). A nešto dalje se nastavlja: "Uĉenik, naime, ima prema Kristu Uĉitelju tešku obvezu da istinu od Njega primljenu iz dana u dan sve potpunije upoznaje, vjerno navješćuje, odluĉno brani, iskljuĉivši sredstva protivna evanĊeoskom duhu" (DH 14/4). 2. Što za Katoliĉku crkvu u sebi ukljuĉuje vjerska sloboda i ograniĉavanje te slobode na raznim stranama svijeta Podruĉje Crkve je prvenstveno duhovno i na njemu se poglavito odvija crkveni ţivot i djelovanje, ali ne i iskljuĉivo. Drugi vatikanski sabor je izrijekom, makar uopćeno, naznaĉio u ĉemu bi se imala sastojati vjerska sloboda za Katoliĉku crkvu. On kaţe: "Po Kristovoj je
1 2

T. Bertone, n. d., str. 630-631. Vidi: G. Lo Castro, n. d., str. 59; C. Corral, n. d., str. 640. 3 Vidi: A. Laun, n. d. – hrvatski prijevod: B. Brezinšĉak Bagola, Aktualni problemi …, str. 82-83.

31

volji Katoliĉka crkva uĉiteljica istine, i njezina je zadaća da Istinu, koja je Krist, navješćuje i autentiĉno uĉi, a ujedno da i naĉela moralnog reda, što proistjeĉu iz same ljudske naravi, svojim ugledom objavljuje i potvrĊuje" (DH 14/3). A u pastoralnoj konstituciji o Crkvi u suvremenom svijetu: Gaudium et spes, naglašava: "Ali je pravo da uvijek i svagdje s istinskom slobodom propovijeda vjeru, nauĉava svoju socijalnu nauku, da nesmetano vrši svoju sluţbu meĊu ljudima te da izriĉe moralni sud, pa i o stvarima koje se odnose na politiĉki poredak, kada to traţe temeljna prava ljudske osobe ili spas duša, upotrebljavajući sva i samo takva sredstva koja su u skladu s EvanĊeljem i s dobrom sviju, već prema razliĉitosti vremena i situacije" (GS 76/5). Biskupska sinoda se 1977. bavila pitanjem vjerske pouke u Crkvi i razmatrala poteškoće na koje se kod toga nailazi. U njezinu se završnom dokumentu navodi kako postoje zemlje u kojima je veoma ograniĉeno ili posve onemogućeno uţivanje temeljnih ljudskih prava, a meĊu njima i vjerske slobode. Navodi se kako u tim zemljama ĉesto postoje deklaracije o vjerskoj slobodi, ali da je to ĉista formalnost. Naime, u mnogim drţavama Crkva ne moţe slobodno obavljati katehetske i evangelizatorske sluţbe, ne postoji istinsko pravo okupljanja na vjersku pouku, nema potrebnih mjesta ili prostora za takvu pouku, ne objavljuju se vjerske knjige niti ima potrebnog didaktiĉkog materijala za vjersku pouku, a nemoţe se vršiti ni izobrazba vjerouĉitelja.1 U apostolskoj pobudnici: Catechesi tradendae, Ivan Pavao II. piše: "Katehetska djelatnost se mora izvršavati u povoljnim okolnostima vremena i mjesta, mora imati pristup sredstvima masovnog priopćavanja i prikladnim radnim pomagalima, bez diskriminacije prema roditeljima, vjerouĉiteljima i vjerouĉenicima".2 Iako je vlast Crkve duhovna u svojoj naravi i objektu, ona se proteţe i na vremeniti red i na materijalna dobra, ukoliko su nuţna za ostvarivanje njezina cilja. Budući da je ĉovjek duhovne i tjelesne naravi, ali jedinstveno biće, crkveno se djelovanje proteţe i na vanjsko podruĉje vremenitog reda i stvarnosti. Ivan XXIII. u enciklici: Pacem in terris piše: "Ne treba, doista, zaboraviti da Crkvi pripada pravo i duţnost ne samo da štiti naĉela etiĉkog i religioznog reda, nego takoĊer da autoritativno intervenira kod svoje djece u sferi vremenitog reda kada se radi o prosudbi glede primjene tih naĉela u konkretnim sluĉajevima."3 Ali je kod takvih intervencija samo jedan naslov, temelj i mjera za nastupanje crkvene vlasti, a to je: obrana temeljnih ljudskih prava i spas duša.4 Evo i što u tom pogledu odreĊuje Zakonik kanonskog prava: "Navjestitelji Boţje rijeĉi neka vjernicima prije svega izlaţu ono što treba da se vjeruje i ĉini na slavu Boţju i za spasenje ljudi" (k. 768, § 1); a zatim: "Neka vjernike upoznaju i s naukom koji izlaţe crkveno uĉitefjstvo o dostojanstvu i slobodi ljudske osobe, o jedinstvu i ĉvrstoći obitelji i njezinim zadaćama, o obvezama koje imaju ljudi povezani u društvo, kao i o ureĊivanju vremenitih stvari prema redu koji je utvrdio Bog" (k. 768, § 2). Ima onih koji bi prihvatili Crkvu, kao uostalom i druge vjerske zajednice, ali svedenu na „privatnost‟, i samo na duhovno i sakralno podruĉje. Katoliĉka crkva na to ne moţe pristati. U nacrtu Temeljnog crkvenog zakona (Lex Ecclesiae fundamentalis), koji nije doveden do konaĉne redakcije i usvajanja, te promulgacije, ali već i sam nacrt zakona pokazuje što Crkva drţi ili na ĉemu insistira u pogledu sredstava kojima se sluţi i vlasti koju vrši. Jasno se tvrdi i proklamira: "U promicanju duhovnoga dobra ljudi Crkvi su potrebna i ona se sluţi sredstvima koliko to njezino poslanje traţi: zato ona ima priroĊeno pravo da stjeĉe, ĉuva i upravlja vremenita dobra koja su potrebna da ostvari svoje ciljeve, osobito za vršenje
1

Biskupska sinoda g. 1977., Cum iam ad exitum, o vjerskoj pouci u naše vrijeme, u: EV, 6, str. 300-301, br. 384. 2 Ivan Pavao II., ap. pob.: Catechesi tradendae, 16. listopada 1979., br. 14, u: AAS, 71/1979., str. 1288; EV, 6, str. 1194, br. 1792. 3 Ivan XXIII., enc: Pacem in terris, V, u: AAS, 55/1963., str. 300-301; EV, 2, str. 98, br.57. 4 Vidi: T. Bertone, n. d., str. 618-619.

32

boţanskog kulta, za doliĉno uzdrţavanje svojih sluţbenika i za vršenje djela apostolata i milosrĊa" (k. 82).1 U govoru 10. veljaĉe 1993., na aerodromu u Kartumu, na dolasku u Sudan, Ivan Pavao II. je o oĉekivanjima Katoliĉke crkve kazao: "Sve ono što Crkva traţi jest sloboda da moţe nastaviti svoje vjersko i humanitarno poslanje. Ta sloboda je njezmo pravo, jer je svaĉija duţnost, duţnost pojedinaca i drţave, da poštuju savjest svakog ljudskog bića". 2 3. Katoliĉka crkva i drţava te odnos Crkve i javne vlasti Crkva jasno iznosi i odluĉno brani pravo svoga postojanja i djelovanja, i u tom sklopu gleda i ureĊuje takoĊer svoj odnos prema društvenoj zajednici i javnoj vlasti, kakav god u drţavi bio politiĉki sustav, te traţi i sprovodi svoje aktivno ukljuĉivanje u promicanje općeg dobra. U pastoralnoj konstituciji o Crkvi u suvremenom svijetu Drugog vatikanskog sabora: Gaudium et spes, kaţe se: "Crkva po svojem poslanju i po svojoj naravi nije vezana ni uz koji poseban oblik ljudske kulture, niti uz bilo koji politiĉki, ekonomski ili društveni sustav. I upravo zato, uslijed te svoje univerzalnosti, ona moţe biti veoma uska veza meĊu razliĉitim ljudskim zajednicama i drţavama, samo ako se one pouzdaju u nju i ako joj stvarno priznaju istinsku slobodu da moţe izvršavati svoje poslanje" (GS 42/4). A zatim se naglašava kako Crkva ništa ne ţeli ţarĉe nego da se, na korist svih, moţe slobodno razvijati pod bilo kojom politiĉkom vlašću koja poštuje osnovna prava osobe, obitelji i priznaje zahtjeve općega dobra (vidi: GS 42/5). Crkva se osjeća pozvanom i ţeli se ukljuĉiti u izgradnju pravednoga društva i u promicanje općega blagostanja. Zato Sabor u istoj konstituciji kaţe: "Crkva, premda potpuno zabacuje ateizam, ipak iskreno izjavljuje da svi ljudi, vjernici i nevjernici, moraju zajedniĉki raditi za ispravnu izgradnju ovoga svijeta u kojemu zajedno ţive" (GS 21/6). O sudjelovanju vjernika katolika u izgradnji ljudskog društva i u bavljenju vremenitim stvarima Sabor u dogmatskoj konstituciji o Crkvi: Lumen gentium, potiĉe: "Neka vjernici nauĉe pomno razlikovati prava i duţnosti što na njih spadaju ukoliko su ĉlanovi Crkve od onih što im pripadaju ukoliko su ĉlanovi ljudskog društva. Neka nastoje da oboje dovedu u sklad, imajući na pameti da se u svakoj vremenitoj stvari moraju voditi kršćanskom savješću, jer se nikakva ljudska djelatnost ni u naravnim stvarima ne moţe oteti Boţjoj zapovijedi" (LG 36/4). Crkva se, sa svojim ĉlanovima ili vjernicima koji je tvore, nuţno povezuje i proţima s društvenom zajednicom i drţavom. Zato stoji u odreĊenom odnosu s javnom vlašću. Potrebno je, stoga, da izmeĊu Crkve i drţave vlada sklad i da svaka od tih zajednica uţiva odgovarajuću autonomiju na vlastitom podruĉju. Za uspostavljanje nuţnoga sklada za Crkvu je od apsolutne vaţnosti njezina sloboda postojanja i djelovanja. Sabor o tome istiĉe: "Sloboda Crkve je osnovno naĉelo o odnosima izmeĊu Crkve i javne vlasti i cijeloga graĊanskog društva" (DH 13/1). O tome koliku i kakvu slobodu Crkva traţi za sebe, Sabor nastavlja: "MeĊu stvarima koje spadaju na dobro Crkve, a jednako i na dobro same zemaljske drţave, i što svagdje i uvijek treba ĉuvati i od svake nepravde braniti, svakako je najvaţnije to da bi Crkva uţivala toliku slobodu koliku traţi briga oko spasa ljudi" (DH 13/1). Insistirajući na slobodi Crkve, Sabor tvrdi: "Kršćani, kao i drugi ljudi, imaju graĊansko pravo da ne budu sprjeĉavani da provode svoj ţivot prema svojoj savjesti. Postoji, dakle, sklad izmeĊu slobode Crkve i one vjerske slobode koju treba svim ljudima i zajednicama priznati kao pravo i u pravnom poretku zakonima utvrditi" (DH 13/3).

1 2

Il Regno/Documenti, Centro Editoriale Dehoniano, Bologna, 21 (1978), str, 493. L'Osservatore Romano, 11. veljaĉe 1993., str. 11.

33

Crkva ne ţeli biti ovisna, a još manje podloţna politiĉkoj vlasti. Evo i nekih podruĉja i vidova slobode djelovanja naspram javnoj vlasti, na kojima se u crkvenim dokumentima posebice insistira. U saborskom dekretu o pastirskoj sluţbi biskupa: Christus Dominus, kaţe se da je imenovanje i postavljanje biskupa vlastito, posebno i po sebi iskljuĉivo pravo nadleţne crkvene vlasti. U cilju zaštite slobode Crkve i djelotvornijeg unapreĊivanja dobra vjernika, Sabor ţeli da se ubuduće graĊanskim vlastima više ne ustupaju nikakva prava ili povlastice pri izboru, imenovanju, predlaganju ili odreĊivanju osoba za biskupsku sluţbu (vidi: CD 20/2). Katoliĉka crkva se zauzima za pravo na katoliĉku vjersku pouku u školama, ne samo katoliĉkim, nego i u nekatoliĉkim i drţavnim. U deklaraciji o kršćanskom odgoju: Gravissimum educationis, Sabor naglašava: "Crkva treba biti prisutna svojom ljubavlju i pomoći i meĊu onima koji se odgajaju u nekatoliĉkim školama, jer je svjesna veoma ozbiljne duţnosti da mora bdjeti nad moralnim i vjerskim odgojem svoje djece. /..../. Crkva podsjeća roditelje na njihovu tešku duţnost da sve urade, pa i zahtijevaju, da im se djeca mogu tim sredstvima okoristiti, kako bi mogla jednako napredovati i u kršćanskom i u profanom obrazovanju. Zato Crkva visoko cijeni one vlasti i graĊanska udruţenja koja zbog pluralizma današnjeg društva i zbog potrebne vjerske slobode pomaţu roditeljima da mogu u svim školama svojoj djeci osigurati odgoj usklaĊen s njihovim moralnim i vjerskim naĉelima" (GE 7/1-2). A papa Ivan Pavao II. u apostolskoj pobudnici o vjerskoj pouci u naše vrijeme: Catechesi tradendae, piše kako katoliĉke škole imaju tešku duţnost da pruţaju vjersku izobrazbu, a zatim izraţava ţelju "da se u skladu s potpuno jasnim pravom ljudske osobe i obitelji i s poštovanjem vjerske slobode svih omogući svim katoliĉkim uĉenicima da napreduju u svojoj duhovnoj izgradnji uz pomoć vjerske pouke koja ovisi o Crkvi, ali koju u pojedinim zemljama moţe dati škola ili u okviru škole".1 Iako vršenje odreĊenih bogoštovnih ĉina i bavljenje odreĊenim vjerskim poslovima spada prvenstveno na klerike, kad je potrebno to mogu i trebaju obavljati i obiĉni vjernici, ako su osposobljeni, i to im graĊanska vlast ne bi smjela prijeĉiti. Sabor u dekretu o apostolatu laika: Apostolicam actuositatem, istiĉe: "Apostolat pojedinaca naroĉito je potreban i hitan u krajevima gdje je sloboda Crkve ozbiljno ugroţena. U takvim vrlo teškim uvjetima laici, u onome što mogu, nadomještaju svećenike. /..../; pouĉavaju u kršćanskoj nauci one koji ih okruţuju, osposobljavaju ih za religiozan ţivot i katoliĉki duh, uvode u štovanje i ĉesto primanje sakramenata, osobito euharistije" (AA 17/1). Stanovište je Katoliĉke crkve da se njezin odnos prema javnoj vlasti treba zasnivati na ovim naĉelima: 1) sloboda i nezavisnost Crkve u vjerskim stvarima; 2) autonomija i laicitet drţave i javne vlasti na profanom podruĉju; 3) polazna toĉka, središte i cilj javne vlasti i društvenog poretka treba biti ljudska osoba, koja uţiva primat u odnosu na kolektivitet; 4) zdrava suradnja Crkve, duhovne zajednice, i drţave, svjetovne i ovozemaljske zajednice, sukladno naravi i zadaći svake od njih, da sluţi ĉovjeku.2 Ranije je bilo rijeĉi o tome što vjerska sloboda znaĉi ili u sebi ukljuĉuje za sve vjernike i vjerske zajednice.3 U dokumentu pape Ivana Pavla II. u kojemu je to navedeno, govori se takoĊer posebno i o sadrţaju vjerske slobode za Katoliĉku crkvu, pa se naglašava:
1

Ivan Pavao II., ap. pob.: Catechesi tradendae, 16. listopada 1979., br. 69, u:AAS, 71/1979., str. 1335; EV, 6, str. 1282, br. 1923; hrvatski prijevod, Zagreb, Glas Koncila, 1994., str. 73. 2 Vidi: C. Corral, n. d., str. 643-644. 3 Vidi: Ivan Pavao II., poruka: L'Église catholique, o slobodi savjesti i vjere, 1. rujna 1980., br. 4, u: AAS, 72/980., str. 1256-1258; EV, 7, str. 540-544, br. 564-567.

34

- pravo na vlastitu unutarnju hijerarhiju; - pravo biskupa i drugih crkvenih poglavara da slobodno vrše svoje duţnosti, da podjeljuju svete redove, da podjeljuju i popunjaju crkvene sluţbe, da komuniciraju i odrţavaju veze s vjernicima; - pravo na vlastite ustanove vjerskog odgoja i teološkog studija, u koje se slobodno mogu primati kandidati za svećeniĉki poziv i za redovniĉko posvećenje; - sloboda naviještanja i priopćavanja vjerske pouke rijeĉju i tiskom, i izvan bogoštovnih mjesta, te promicanja znanja o moralnom crkvenom uĉenju koje se odnosi na ljudsko djelovanje i na društveno organiziranje; - pravo objavljivanja i širenja knjiga vjerskog sadrţaja i obrednih knjiga bogoštovlja, te sluţenja tim knjigama; - slobodno širenje informacija i kulture, i izmjena znanja i iskustava na podruĉju odgoja i izobrazbe, a sukladno s evangelizatorskim poslanjem Crkve, te pravo na vlastita sredstava društvenog priopćavanja i korištenje tim sredstvima; - slobodno vršenje odgojne djelatnosti, te pruţanje karitativne i javne pomoći koja omogućuje da se u praksi provodi vjerska zapovijed ljubavi prema svim ljudima, posebice onima kojima je ona više potrebna.1 Ovdje je svakako potrebno prisjetiti se i onoga što o pravima roditelja i obitelji kaţe Povelja o pravima obitelji, koju je objavila Sveta Stolica, a o ĉemu je naprijed već bilo rijeĉi. A evo što o pravima roditelja izriĉe i odreĊuje Zakonik kanonskog prava: "Roditelji, budući da su djeci dali ţivot, imaju veoma tešku duţnost te pravo da ih odgajaju /..../" (k. 226, § 2; usp. i k. 793, § 1). A na drugom mjestu: "Katoliĉki roditelji imaju i duţnost i pravo izabirati ona sredstva i ustanove pomoću kojih se, prema okolnostima mjesta, mogu prikladnije brinuti za katoliĉki odgoj djece" (k. 793, § 1). Isto tako: "Roditelji imaju veoma vaţnu duţnost i poglavito pravo da se, prema svojim snagama, brinu za odgoj djece bilo tjelesni, društveni i kulturni, bilo ćudoredni i vjerski" (k. 1136). 4. Odnos Katoliĉke crkve prema drugaĉijim vjerovanjima i drugim religijama Treba ovdje nešto reći i o gledanju Crkve na drugaĉija religiozna vjerovanja i na druge religije i vjerske zajednice, ili kakav odnos s drugim religijama zagovara Katoliĉka crkva. Papa Ivan XXIII. u svojoj enciklici: Pacem in terris, istiĉe kako treba razlikovati zabludu i onoga tko je u nju upao, pa i kada se radi o zabludi ili neodgovarajućem poznavanju istine na moralno-religioznom podruĉju. On kaţe "Ĉovjek koji je upao u zabludu nije time ostao bez ĉovještva, niti je izgubio dostojanstvo osobe, i to uvijek treba imati na pameti". 2 A u deklaraciji o vjerskoj slobodi Drugog vatikanskog sabora: Dignitatis humanae se kaţe: "Treba paziti ne samo na obvezu prema Kristu Rijeĉi koja oţivljava i koju treba propovijedati, nego i na prava ljudske osobe i na mjeru milosti koju je Bog po Kristu dao ĉovjeku, koji prima poziv da vjeru dragovoljno prihvati i ispovijeda" (DH 14/4). Crkva ne samo da smatra da sve religije trebaju uţivati vjersku slobodu, nego im priznaje i posjedovanje dijela istine. Drugi vatikanski sabor u dogmatskoj konstituciji o Crkvi: Lumen gentium, tvrdi: "Oni koji bez krivnje ne poznaju Kristovo EvanĊelje i Njegovu Crkvu, a ipak iskreno traţe Boga i pod utjecajem milosti nastoje djelom izvršiti Njegovu volju koju su spoznali po glasu savjesti, mogu postići vjeĉno spasenje. Boţanska Providnost ne uskraćuje pomoć potrebnu za spasenje onima koji bez svoje krivnje nisu još došli do jasne spoznaje Boga i nastoje, ne bez
1 2

Vidi: Isto, u: AAS, 72/1980., str, 1257-1258; EV, 7, str. 542/544, br. 566. Ivan XXIII, enc.: Pacem in terris, V, u: AAS, 55/1963., str. 299; EV, 2, str. 96, br. 57.

35

boţanske milosti, postići pravi ţivot. Sve što se kod njih nalazi dobro i istinito Crkva smatra pripravom za EvanĊelje i kao dano od Onoga koji rasvjetljuje svakoga ĉovjeka da napokon ima ţivot" (LG 16). Prema tome, naĉelo: "Extra Ecclesiam nulla salus!" u uĉenju Drugog vatikanskog sabora dobiva drugaĉiji smisao od onoga koji je to naĉelo imalo u prošlosti. Ono se odnosi iskljuĉivo na katolike i ograniĉava mu se valjanost na one koji su upoznali nuţnost Crkve za spasenje (vidi: LG 14 i 26).1 Svoj nauk i svoj odnos prema drugima, bili oni kršćani ili nekršćani, vjernici ili nevjernici, Sabor je razvio u razliĉitim dokumentima, govoreći posebno o dijalogu meĊu religijama i o ekumenizmu s odijeljenim Crkvama i crkvenim zajednicama. Tako o odnosu s nekatoliĉkim kršćanskim Crkvama i crkvenim zajednicama govori u dekretu o ekumenizmu: Unitatis redintegratio; o odnosu s nekršćanskim religijama u deklaraciji: Nostra aetate; a o odnosu s onima koji ne vjeruju i ne pripadaju nijednoj vjerskoj zajednici u pastoralnoj konstituciji o Crkvi u suvremenom svijetu: Gaudium et spes. Papa Pavao VI. u svojoj enciklici: Ecclesiam Suam, govori o odnosu Kristove Crkve i ĉovjeĉanstva općenito.2 Vjernici koji ispovijedaju razliĉite vjere trebaju se uzajamno prihvaćati i meĊu njima treba vladati sklad. Predstavnik Svete Stolice na 50. zasjedanju Komisije OUN za ljudska prava, mons Paul F. Tabet, u svom je interventu 14. veljaĉe 1994. istaknuo da prava vjera ne moţe biti netolerantna prema drugim vjerama, jer je to suprotno biti prave vjere, a da vjerska nesnošljivost nije drugo nego plod izopaĉenosti vjere koja se koristi na štetu ĉovjeka i postaje pokretaĉem nepravde i nasilja.3 U susretu s poglavarima drugih religija na apostolskom putovanju u Sudanu papa Ivan Pavao II. je 10. veljaĉe 1993. kazao da: "Religija proţima sve aspekte ţivota u društvu i graĊani se moraju uzajamno prihvaćati s njihovim razlikama jezika, obiĉaja, kulture i vjere ako ţele saĉuvati graĊanski sklad. Vjerski poglavari igraju vaţnu ulogu u promicanju toga sklada."4 A u poruci za Svjetski dan mira - 1. sijeĉnja 1999., je naglasio: "Pribjegavanje nasilju u ime vlastitog vjerskog osvjedoĉenja izobliĉavanje je samog uĉenja većine religija. Kako su toliko puta razliĉiti vjerski predstavnici ponovili, i ja potvrĊujem da primjena sile nikada ne smije traţiti vjerskih utemeljenja niti ikada moţe promicati rast istinskoga vjerskog osjećaja."5 U govoru što ga je 24. veljaĉe 2000. odrţao na aerodromu u Kairu, na dolasku u apostolski pohod Egiptu, istaknuo je kako je strašno proturjeĉje i velika uvreda Bogu kada se u ime religije ĉini zlo, potiĉe nasilje i sukob, i da se zato svi trebaju zalagati za jaĉanje meĊuvjerskog dijaloga, velikog znaka nade za narode svijeta.6 A u susretu istoga dana s velikim šeikom Al-Azhara, Mohamed Sayd Tantawijem, kazao je kako je uvjeren da budućnost svijeta ovisi o razliĉitim kulturama i o meĊuvjerskom dijalogu. 7 Govoreći o duţnosti svih graĊana da u duhu solidarnosti aktivno sudjeluju u izgradnji društva, u utvrĊivanju mira meĊu razliĉitim zajednicama i u poštenom promicanju općeg dobra, te da
1

MeĊunarodno teološko povjerenstvo u svom dokumentu: Quaestio de relationibus, 30. rujna 1996., u kojemu raspravlja o " kršćanstvu i religijama", govori i o današnjem poimanju teze: "Extra Ecclesiam nulla salus". Vidi u: EV, 15, str. 634-640., br. 1051-1059. Dokument je preveden i objavljen na hrvatskom jeziku: Kršćanstvo i religije, KS, Zagreb 1999., Dokumenti 112, str. 43-46. 2 Vidi: Pavao VI, enc.: Ecclesiam Suam, III, u: AAS, 55/1964., str. 639-659, posebice str. 639 i 649; EV, 2, str. 258, br. 192, i str. 276, br. 200. 3 Vidi: L'attività della Santa Sede nel 1994, str. 135. 4 Ivan Pavao II., govor 10. veljaĉe 1993., u: L'Osservatore Romano, 12. veljaĉe 1993., str. 4; L'attività della Santa Sede nel 1993, str. 130. 5 Ivan Pavao II., poruka: Nella prima Enciclica, br. 5, u: AAS, 91/1999., str. 380; Vrhbosna, X (CXIII), 1/99, oţujka 1999., str. 12. 6 Vidi: L'Osservatore Romano, 25. veljaĉe 2000., str. 5; Isto, 1. oţujka 2000., Dodatak - Dokumenti, str. II. 7 Vidi: L'Osservatore Romano, 27. veljaĉe 2000., str. 4; L'Osservatore Romano, 1. oţujka 2000., Dodatak Dokumenti, str. II.

36

ostvarivanje toga zajedniĉkog zadatka treba zbliţiti sve ĉlanove istoga naroda, Ivan Pavao II. je za vrijeme svoga apostolskog putovanja u Egipat, u homiliji na euharistijskom slavlju u palaĉi sporta u Kairu, 25. veljaĉe 2000., naglasi da je zakonito da svi kršćani i muslimani, u poštivanju razliĉitih vjerskih mišljenja, stave svoje sposobnosti u sluţbu zajednice na svim razinama društvenog ţivota.1 U svom uĉenju o vjerskoj slobodi Crkva je dosljedna. Ne traţi za sebe nikakvog povlaštenog poloţaja u društvu. Ono što smatra da njoj pripada, isto priznaje i drugim religijama. Ona za sebe traţi samo da ne bude diskriminirana u odnosu na druge. To jasno potvrĊuju rijeĉi Sabora: "Kršćani, kao i drugi ljudi, imaju graĊansko pravo da ne budu sprjeĉavani da provode svoj ţivot prema svojoj savjesti. Postoji dakle sklad izmeĊu slobode Crkve i one vjerske slobode koju svim ljudima i zajednicama treba priznati kao pravo, i u pravnom je poretku zakonima utvrditi" (DH 13/4). Ivan Pavao II. je 10. sijeĉnja 1993. u Asizu, na meĊuvjerskom molitvenom susretu za mir na Balkanu, u govoru muslimanskim poglavarima, naglasio da je autentiĉna vjera izvor uzajamnog razumijevanja i sloge, a samo izopaĉenost vjerskog osjećaja vodi diskriminaciji i sukobljavanju.2 Iste je rijeĉi ponovio i mjesec dana kasnije, 10. veljaĉe 1993., u propovijedi na euharistijskom slavlju u Kartumu.3 Koliko Crkva poštuje vjersku slobodu pripadnika drugih religija najbolje pokazuje njezin stav u svezi s mješovitim ţenidbama. U dokumentu Biskupske sinode g. 1980. o zadaćama kršćanske obitelji u današnjem svijetu, u dijelu koji se tiĉe mješovitih brakova, jedna propozicija glasi: "Pastiri koji pripremaju osobe za ţenidbu u mješovitom braku duţni su uĉiniti svaki razuman napor da ubuduće jedna ili druga stranka ne vrši neprimjereno nasilje s obzirom na vjerski suţivot braĉnoga druga, bilo nepravedno traţeći obraćenje bilo stavljajući zapreke slobodnom vršenju vjere".4 Na to upozorava i Ivan Pavao II. u svojoj apostolskoj pobudnici: Familiaris consortio, kad kaţe: "Valja, dalje, voditi raĉuna o posebnim poteškoćama povezanim s odnosima izmeĊu muţa i ţene s obzirom na poštivanje vjerske slobode: ta sloboda moţe biti povrijeĊena bilo nepravednim pritiskom da se postigne promjena vjerskih uvjerenja braĉnoga druga, bilo zaprekama koje se prave u pogledu slobodnog oĉitovanja tih uvjerenja i prakticiranja vjere".5 Zakljuĉak Uĉiteljstvo Katoliĉke crkve je, bez dvojbe, najviše od svih religija svijeta posvetilo pozornosti pitanju vjerske slobode. U prvom redu, i najautoritativnije je to uĉinio Drugi vatikanski sabor (1962-1965) u deklaraciji: Dignitatis humanae, koja je posvećena iskljuĉivo tom pitanju, a usputno i u drugim dokumentima. Saborskom uĉenju je dao svoj veliki doprinos papa Ivan XXIII., a saborsko su uĉenje preuzimali i razraĊivali pape Pavao VI. i osobito Ivan Pavao II. u brojnim svojim aktima: enciklikama i pobudnicama cijeloj Crkvi, u prigodnim porukama upućivanim katoliĉkim
1

Vidi: L'Osservatore Romano, 26. veljaĉe 2000., str. 5; L'Osservatore Romano, 1. oţujka 2000., Dodatak Dokumenti, str. IV. 2 Vidi: L'Osservatore Romano, 11-12. sijeĉnja 1993., str. 9; L'attività della Santa Sede nel 1993, str. 30; V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. istinski prijatelj Bosne, str. 73. 3 Vidi: L'Osservatore Romano, 12. veljaĉe 1993., str. 5; L'attività della Santa Sede nel 1993, str. 132. 4 Biskupska sinoda, g. 1980: Post disceptationem, 10. O mješovitim brakovima, prop. 19, br. 3: o zaštiti vjerske slobode, u: EV, 7, str. 696, br. 739. 5 Ivan Pavao II., ap. pob.: Familiaris consortio, 22. studenoga 1981., br. 78, u AAS, 74/1982., str. 178; EV, 7, str. 1578, br. 1776.

37

vjernicima i svijetu, zatim u porukama, pismima i govorima meĊunarodnim politiĉkim forumima, u govorima diplomatima, strukovnim skupinama i obiĉnim vjernicima. I nisu samo iznosili katoliĉki nauk o vjerskoj slobodi i pokazivali kakvo je praktiĉno drţanje Katoliĉke crkve u toj stvari, nego su, skupa s vatikanskom diplomacijom, upozoravali na oblike i sluĉajeve kršenja prava na vjersku slobodu i zauzimali se za stvarno i dosljedno poštivanje toga prava, za njegovu zaštitu i promicanje od strane javnih vlasti, te za vjersku snošljivost meĊu razliĉitim vjerama. Osim tako velike pozornosti, Katoliĉka je crkva pokazala i pokazuje, smije se to reći, i ponajviše širine kako u gledanju na vjersku slobodu, tako i u praktiĉnom ponašanju i odnosu prema drugim vjerama i vjerskim zajednicama. Na koncu, zašto ne spomenuti i ovo, Katoliĉka crkva je svojim uĉenjem i zauzimanjem puno pridonijela i u sastavljanju i usvajanju meĊunarodnih dokumenata koji proglašavaju i jamĉe pravo na vjersku slobodu kao jedno od temeljnih ljudskih prava.

38

ZA SLOBODU VJERE – BEZ PRIVILEGIJA (U povodu 20. obljetnice od potpisivanja Protokola izmeĊu Svete Stolice i Vlade SFRJ) Sloboda vjere spada meĊu osnovne ljudske slobode i meĊu temeljna i opća ljudska prava. Sastoji se u tome da u pogledu vjere ili vjerskih nazora, osjećaja, opredjeljenja i ponašanja nitko ne bude prisiljavan na nešto što se protivi njegovoj savjesti, niti pak spreĉavan i onemogućavan da se ravna, da radi i ţivi prema vjerskom osvjedoĉenju i vlastitoj savjesti. Drugim rijeĉima, to znaĉi da svatko, tko hoće, moţe biti religiozan, moţe bez prisile i nesmetano vjerovati u Boga i prema naĉelima svoje vjere ureĊivati osobni ţivot, i na taj naĉin teţiti ostvarenju vlastite sreće. Vjerska sloboda i zalaganje Svete Stolice za njezino poštivanje Vjera je svakako najprije unutarnji ĉovjekov stav, ĉin razuma i volje svakog pojedinog ĉovjeka, dragovoljni i slobodni ĉin unutarnjeg usmjerenja i odnosa prema Bogu i prema duhovnim i nadnaravnim vrednotama i ciljevima. To unutarnje religiozno raspoloţenje ne moţe se nikome izvana nametnuti, niti se ono moţe zabraniti ili istisnuti. U tom smislu je vjera osobna i privatna stvar svakog ĉovjeka. Vjera i religioznost se ipak ne mogu svesti i ograniĉiti samo na unutarnje osjećaje, niti samo na sferu osobnog i privatnog u ljudskom ţivotu. Kao tjelesno i društveno biće, ĉovjek ima potrebu da vjeru i na vani izrazi, da Boga vanjskim ĉinima i javno štuje, da svojim duhovnim i religioznim potrebama na vani i javno udovoljava, da prema vlastitom vjerskom osvjedoĉenju i svojoj savjesti na vani djeluje i ţivi, da u stvarima vjere s drugima komunicira i povezuje se u organiziranu zajednicu onih koji isto vjeruju, i tome sl. Odatle slijedi da vjera ima i javni karakter i šire društveno obiljeţje. Iz te ĉinjenice da se vjera manifestira na vani i javno, da proţima ĉitav ĉovjekov ţivot i djelovanje, bilo kao pojedinca bilo u zajednici s drugima, proizlazi i mogućnost utjecaja vjere na javni ţivot odreĊenog društva, ali isto tako i mogućnost izvanjskog utjecaja na vjeru, pa i mogućnost odreĊene prisile ili ograniĉavanja i spreĉavanja religioznosti i religioznog ponašanja na vani i u javnosti. Na tom podruĉju vanjskog, javnog, organiziranog i komunitarnog ispovijedanja vjere i oĉitovanja vjerskih nazora, osjećaja, osvjedoĉenja, te provoĊenja praktiĉnog vjerskog ţivota moţe dolaziti – kao što stvarno i dolazi – do povreda i nepoštivanja vjerske slobode, do kršenja temeljnog ljudskog prava na slobodu vjere i savjesti. Slobodu vjere i savjesti svakog ĉovjeka moraju svi poštivati, ali su osobito Crkva i drţava pozvani i zaduţeni da tu slobodu i pravo štite, ĉuvaju i promiĉu. Drugi vat. Sabor u Deklaraciji o dostojanstvu ljudske osobe o tome kaţe: „Budući da se opće dobro društva /…/ u najvećoj mjeri sastoji u zaštiti prava i duţnosti ljudske osobe, to briga oko prava na vjersku slobodu spada jednako na graĊane, na društvene skupine, na graĊansku vlast, na Crkvu i na druge vjerske zajednice, svima na naĉin koji im je svojstven, već prema njihovoj duţnosti u pogledu općeg dobra“ (DH, 6/1). Katoliĉka crkva je uvijek bila osjetljiva na pitanje vjerske slobode, i nastojala je sebi – kao zasebnoj zajednici – i svojim ĉlanovima u svim drţavama i u svim dijelovima svijeta osigurati pravo i slobodu postojanja i djelovanja, a u skladu s vlastitim vjerskim i moralnim naukom i svojim duhovnim poslanjem i ciljevima, i poštujući autonomiju drţavne vlasti i njezine kompetencije u politiĉkom poretku i u vremenitom redu stvari.

39

S tim ciljem je Sveta Stolica kroz dugu povijest Crkve sklapala posebne ugovore i sporazume (konkordate) s poglavarima i vladama mnogih drţava i naroda, i na razne je strane upućivala svoje izaslanike i zastupnike. Danas Sveta Stolica ima uspostavljene diplomatske odnose na rangu nuncijatura i ambasada u više od 85 zemalja i drţava svijeta, a Apostolske delegature uspostavljene u još preko 20 drugih zemalja, s najrazliĉitijim društvenim i politiĉkim ureĊenjima. Uspostavljanje diplomatskih odnosa izmeĊu Svete Stolice i Vlade SFRJ MeĊu drugima, Sveta Stolica već 20 godina ima uspostavljene diplomatske odnose i s našom zemljom. Pregovorima koje su vodili predstavnici Svete Stolice i Vlade SFRJ u Rimu od 26. lipnja do 7. srpnja 1964., zatim i Beogradu od 15. do 23. sijeĉnja i od 29. svibnja do 8. lipnja 1965., te ponovno u Rimu od 18. do 25. travnja 1966., stvoreni su uvjeti za sreĊivanje odnosa, da bi 25. lipnja 1966. došlo do zakljuĉenja jednog specifiĉnog sporazuma i potpisivanja zajedniĉkog akta – Protokola. U tom Protokolu se, izmeĊu ostaloga, kaţe: „Vlada Socijalistiĉke Federativne Republike Jugoslavije garantira Katoliĉkoj crkvi u Jugoslaviji slobodno vršenje vjerskih poslova i vjerskih obreda. Nadleţni organi društveno-politiĉkih zajednica (općina, kotara, pokrajina, republika, federacije) osiguravaju svim graĊanima, bez ikakvih razlika, dosljednu primjenu zakona i drugih propisa kojima se osigurava poštivanje slobode savjesti i slobode ispovijesti vjere, zagarantiranih Ustavom Socijalistiĉke Federativne Republike Jugoslavije“. U vezi sa slobodnim djelovanjem Crkve razgovaralo se posebno o drţanju svećenika, i u Protokolu se istiĉe: „Sveta Stolica potvrĊuje principijelan stav da djelatnost katoliĉkih svećenika u vršenju njihovih svećeniĉkih duţnosti, treba da se odvija u vjerskim i crkvenim okvirima i da shodno tome oni ne mogu zloupotrebljavati svoje vjernike i crkvene funkcije u svrhe koje bi stvarno imale politiĉki karakter“. Protokolom je takoĊer bilo zakljuĉeno da se izvrši razmjena poluzvaniĉnih predstavnika, pa da Sveta Stolica postavi u Jugoslaviji Apostolskog delegata i izaslanika pri Jugoslavenskoj vladi, a da Vlada SFR Jugoslavije odredi svog izaslanika pri Svetoj Stolici. To je i provedeno, te je ubrzo za Apostolskog delegata i izaslanika Svete Stolice pri Jugoslavenskoj vladi postavljen Msgr. Mario Cagna, a za prvog izaslanika Jugoslavenske vlade pri Svetoj Stolici imenovan Vjekoslav Cvrlje. Potpisivanje Protokola i razmjena izaslanika izmeĊu Svete Stolice i Vlade SFRJ bio je prvi vaţan korak, kojim je otvoren put za meĊusobno sporazumijevanje i razrješavanje naslijeĊenih i postojećih problema putem neposrednih kontakata i razgovora. Uspostavljeni odnosi meĊusobnog uvaţavanja i poštivanja autonomija na vlastitim podruĉjima religioznog, odnosno politiĉkog podruĉja povoljno su se razvijali, i nakon ĉetiri godine doveli su do uspostave punih diplomatskih odnosa. Sveta Stolica i Vlada SFRJ su se suglasile u pogledu otvaranja Apostolske pronuncijature u Beogradu i Jugoslavenske ambasade pri Svetoj Stolici u Rimu. Zajedniĉko saopćenje o tome objavljeno je 14. kolovoza 1970. Za prvog pronuncija u Jugoslaviji imenovan je dotadašnji Apostolski delegat i izaslanik Msgr. Mario Cagna, a za prvog ambasadora SFRJ pri Svetoj Stolici postavljen je takoĊer dotadašnji izaslanik SFRJ, Vjekoslav Cvrlje. Tim povodom L'Osservatore Romano je donio komentar, u kome se, izmeĊu ostaloga, navodi: „Danas, više od ĉetiri godine poslije potpisivanja sporazuma, uspostava normalnih diplomatskih odnosa izmeĊu Svete Stolice i Jugoslavije svjedoĉi da taj sporazum odgovara nakanama iz kojih je potekao i oĉekivanjima što ih je potaknuo. Kako tumaĉiti taj dogaĊaj? Crkva nije traţila i ne traţi povlastica, ali treba – i stoga traţi – 'ţivotni prostor' nuţan za

40

vršenje njezine misije. Diplomatskim odnosima izmeĊu Svete Stolice i vladâ svrha je osigurati, u poštivanju meĊusobnih suverenih prerogativa, slobodu i suradnju za integralno dobro naroda. Ali jasno je da ta akcija to više uspijeva, što su za Svetu Stolicu veće mogućnosti koje ona uţiva u svome crkvenom i vjerskom polju. Današnji ĉin treba promatrati u toj perspektivi“. Uzajamni posjeti i susreti visokih crkvenih i drţavnih predstavnika U cilju razvijanja što boljih meĊusobnih odnosa i suradnje, nakon potpisivanja Protokola u više se navrata razmjenjivane poruke o bilateralnim odnosima i meĊunarodnim pitanjima, a dolazio je i do sluţbenih posjeta i razgovora, na koje je vrijedno ovdje podsjetiti. Dne 10. sijeĉnja 1968. Mika Špiljak, predsjednik SIV-a, posjećuje Vatikan i papu. U svom pozdravu papi Pavlu VI. Mika Špiljak je, izmeĊu ostalog, kazao: „Ovom prigodom, u ime Vlade SFR Jugoslavije i u svoje liĉno ime ţelim izraziti osobito zadovoljstvo radi uspostavljenih odnosa izmeĊu Vlade SFR Jugoslavije i Svete Stolice. Napredak koji je dosad postignut u razvoju ovih odnosa potvrĊuje opravdanost i korisnost ovog koraka, i pokazuje da se zajedniĉkim nastojanjima i u duhu uzajamnog razumijevanja meĊusobni odnosi mogu dalje razvijati na zadovoljstvo obadviju strana. Jugoslavenska vlada je nastojala i nastoji oko dobrih odnosa izmeĊu Drţave i Katoliĉke crkve u Jugoslaviji, kao i oko dobrih odnosa izmeĊu Drţave i svih drugih vjerskih zajednica. U ovom duhu ţelimo nastaviti i u budućnosti, uvjereni da ljudi mogu u isto vrijeme biti dobri vjernici i dobri graĊani svoje zemlje“. A papa Pavao VI., odgovarajući na to, istakao je: „S Vašom ekscelencijom i Vladom kojoj predsjedate dijelimo zadovoljstvo radi uspostave ovih odnosa. To Svetoj Stolici daje nadu u daljnji razvoj koji mi ţelimo, kako bi se postigli još pozitivniji rezultati, na zadovoljstvo obiju zainteresiranih strana. U vezi s tim, Sveta Stolica samo podsjeća na cilj za kojim Crkva ide u svakoj zemlji, cilj koji je bitno vjerskog i duhovnog reda. Propovijedanjem evanĊeoskog uĉenja ona ide za tim da, u okviru svoje organizacije i svoje zakonitosti, uvijek poštuje legitimna prava drţave, a što uvijek moţe imati korisne posljedice za moralni, socijalni i graĊanski ţivot stanovništva. Kreposti koje kršćansko uĉenje propovijeda i ulijeva, u stvari su najsigurniji temelj svakog dobro ureĊenog socijalnog ţivota“. Kao kruna svega što se ĉinilo u pravcu sreĊivanja odnosa izmeĊu Svete Stolice i Vlade SFRJ, bio je posjet samog predsjednika SFRJ, Josipa Broza Tita, papi Pavlu VI. Do toga posjeta je došlo dne 29. oţujak 1971. U svom pozdravnom govoru što ga je izrekao papi Pavlu VI. predsjednik Tito je tada rekao: „Vaša Svetosti, nedavno su izmeĊu Jugoslavije i Svete Stolice obnovljeni diplomatski odnosi, što rjeĉito govori o pozitivnom razboju meĊusobnih odnosa u toku posljednjih godina. Naša je iskrena ţelja da se, na osnovu uzajamnog poštovanja i uvaţavanja, ti odnosi i dalje unapreĊuju“. Papa Pavao VI. je u svom odgovoru predsjedniku Titu istakao: „Dok se po svojoj duţnosti brinemo za dobro i za zakonite interese Crkve, mi smo istodobno duboko uvjereni da je lojalna harmonija izmeĊu Crkve i drţave, osnovana na ĉvrstom temelju iskrenog poštovanja, uzajamne nezavisnosti i obostranih prava, korisna Crkvi, ali u isto vrijeme i ne manje takoĊer graĊanskom društvu /…/. Za sebe samu Crkva traţi samo zakonitu slobodu da mogne vršiti svoju duhovnu sluţbu i pruţiti svoje lojalne usluge ĉovjeku, pojedincu i zajednici, bez ikakvog drugog interesa, tuĊeg njezinoj religioznoj i moralnoj misiji“. Do znaĉajnih posjeta Vatikanu i Svetoj Stolici dolazilo je i kasnije. Tako je potpredsjednik SIV-a i ministar vanjskih poslova, Miloš Minić, posjetio papu Ivana Pavla II. dne 17. studenoga 1977., a ministar vanjskih poslova, Josip Vrhovec, dne 13. srpnja 1980.

41

U susretu s Josipom Vrhovcem papa Ivan Pavao II. je naglasio: „Katoliĉka crkva ne traţi privilegije, ali je potrebno da joj budu osigurani uvjeti za njen rad i za rad njenih institucija, što omogućuje da se razvijaju one potencijalne mogućnosti koje ima katoliĉka vjera. To će omogućiti katolicima da na sve bolji naĉin igraju vlastitu ulogu lojalnih graĊana koji uvijek ţele da nesebiĉno pridonose dobrobiti svoje zemlje i svoje domovine, a to će svakako biti i na dobrobit svih njenih sugraĊana u cijeloj Jugoslaviji“. Papu Ivana Pavla II. posjetio je dne 19. prosinca 1980. i predsjednik Predsjedništva SFRJ, Cvjetin Mijatović. I tom prilikom su razmijenjeni pozdravni govori. Cvjetin Mijatović je u svom govoru kazao: „Društveno-politiĉki sistem i ustavno ureĊenje Jugoslavije – kao što sam već imao priliku da istaknem – podrazumijeva i pune slobode i prava ĉovjeka i graĊanina. Dio toga je i sloboda vjeroispovijesti, slobodno djelovanje vjerskih zajednica i vjernika u vršenju vjerskih i crkvenih poslova, kako je to zapisano u Jugoslavenskom Ustavu. U našoj zemlji postoje razne vjeroispovijesti i vjerske zajednice, pa tolerancija i razumijevanje meĊu njima predstavlja osnovu zajedniĉkih sloboda, prava i duţnosti. GraĊani-vjernici uţivaju sva ustavna prava kao i svi drugi graĊani, i uĉestvuju u odluĉivanju – u okviru našeg samoupravnog socijalistiĉkog sistema – u politiĉkoj, društvenoj, ekonomskoj, kulturnoj i drugim oblastima ţivota“. Papa Ivan Pavao II. se tom prilikom posebno osvrnuo na posjet Josipa Broza Tita papi Pavlu VI., istakavši u svom govoru: „Taj posjet oznaĉio je znaĉajnu etapu u konsolidaciji plodonosnih odnosa izmeĊu Svete Stolice i Jugoslavije, koji su normalizirani na diplomatskom nivou nekoliko godina prije toga, i u isto vrijeme u izgraĊivanju lojalnih odnosa izmeĊu Crkve i drţave. Oni su od tada zasnovani na reciproĉnom poštovanju nezavisnosti i prava svakoga, što ne moţe a da ne bude od koristi i za svjetovno društvo i za Crkvu. Moţe se javno potvrditi da je otada prevladano razdoblje koje sigurno nije bilo bez teškoća u odnosima izmeĊu Svete Stolice i Katoliĉke crkve u Jugoslaviji s jedne strane i Jugoslavenske vlade s druge.“ Prilikom posjeta Cvjetina Mijatovića, Papi je upućen poziv da posjeti Jugoslaviju. Poziv je prihvaćen, ali do njegove realizacije još nije došlo. Ako bi se taj papin posjet i ostvario, sigurno bi to bio novi znak dobrih odnosa, a svakako i poticaj za unapreĊenje suradnje izmeĊu Vlade SFRJ i Katoliĉke crkve u Jugoslaviji. U uspostavljanju odnosa izmeĊu Svete Stolice i Vlade SFRJ znaĉajnu ulogu je odigrao Msgr. Agostino Casaroli, koji je u ime Svete Stolce i potpisao Protokol. On je, u svojstvu tajnika za javne poslove Crkve, bio u sluţbenom posjetu Jugoslaviji od 24. do 27. kolovoza 1970., kojom zgodom je razgovarao s najvišim jugoslavenskim drţavnim rukovodiocima, a 26. kolovoza se susreo na Brijunima s predsjednikom Titom. U Jugoslaviju dolazi ponovno kao izaslanik papin na proslavu tisuću stote obljetnice smrti svetog Metoda. Tim povodom bio je 3. srpnja 1985. primljen kod predsjednika SFRJ, Sinana Hasanija, a sljedećg dana se susreo s predsjednicom SIV-a, Milkom Planinc. U pozdravnom govoru upućenom Sinanu Hasaniju, Casaroli je istakao: „Vrednote vjerske slobode, sloge, mira i suradnje bile su uvijek nazoĉne u pregovorima za Protokol, koji me vezao i na osoban naĉin s Vašom zemljom, gdje sam ostavio ne mali dio svoga srca. Sveta je Stolica našla sugovornika osjetljiva za ove zajedniĉke vrednote, što je omogućilo da se doĊe do pozitivnih rezultata“. Stvarno stanje vjerskih sloboda i odnosi društvene zajednice i Katoliĉke crkve u Jugoslaviji nisu na razini diplomatskih inicijativa i akcija Svete Stolice i Vlade SFRJ Potpisivanje Protokola i uspostavljanje diplomatskih odnosa izmeĊu Svete Stolice i Vlade SFRJ bili su, po sebi, veoma znaĉajni dogaĊaji koji su pobudili zanimanje i šire svjetske javnosti, i zasigurno su mnogo pridonijeli i pridonose ostvarivanju vjerskih prava i 42

sloboda za predstavnike Katoliĉke crkve u Jugoslaviji, a isto tako bili su veoma korisni i za promicanje općeg dobra: graĊanske lojalnosti, reda i mira u našoj društvenoj zajednici, kao i za afirmaciju našeg politiĉkog ureĊenja na meĊunarodnom planu. Osobito bi se moglo reći da se kroz proteklih 20 godina kontakti i odnosi na razini Svete Stolice, odnosno vrhovne uprave Katoliĉke crkve, s jedne, i najviših drţavno-politiĉkih organa SFRJ, s druge strane, bili u duhu uzajamnog uvaţavanja, poštivanja i povjerenja, te konstruktivne suradnje i na širem planu meĊunarodnih zbivanja i pothvata. Smije se ipak ustvrditi da te odnose na najvišoj razini nisu uvijek i svugdje pratili jednako i odnosi na niţim razinama mjesne crkvene hijerarhije i niţih organa društvenopolitiĉkih zajednica i tijela. MeĊu njima je bilo više slavljeniĉkog nego radnog susretanja, dogovaranja i suradnje, više deklarativnog nego stvarnog uvaţavanja i priznavanja potreba i interesa, legitimnih prava i kompetencija na podruĉjima vlastitim Crkvi i politiĉkoj zajednici. Kolikogod je postignut vidan napredak u sreĊivanju odnosa Crkve i drţave, ima još dosta onih kojima nedostaje sluha i osjetljivosti za religiozne potrebe jedne, ili za društvene probleme i poteškoće druge strane, ili koji ne uviĊaju realne nuţnosti meĊusobnog povezivanja, uzajamnog priznavanja i uvaţavanja, te konstruktivnog i dobronamjernog dijaloga i suradnje, a uz dosljedno poštivanje općepriznatog naĉela da su politiĉka zajednica i Crkva, svaka na svom podruĉju, neovisne jedna od druge i autonomne, ali da i jedna i druga mogu i trebaju zajedniĉki pridonositi općem dobru (usp. Drgugi vatikanski sabor, Pastoralna konst. o Crkvi u suvremenom svijetu: GS, 76/3). OdreĊene predrasude i nepovjerenja još su prisutna kod jednih u pogledu politiĉkog sistema i društvenog ureĊenja naše zemlje, a kod drugih u pogledu vjere i vjernika kao neke pritajene trajne opasnosti za samoupravni socijalizam ili za politiĉku stabilnost, društveni progres i prosperitet Jugoslavije. Mada je potpisivanje Protokola i uspostavljanje diplomatskih odnosa izmeĊu Svete Stolice i Vlade SFRJ znatno pridonijelo zaštiti vjerskih sloboda i prava na slobodno ispovijedanje vjere, ima još sluĉajeva povreda tih prava i sloboda; ima još pojava diskriminacije izmeĊu vjernika i onih koji to nisu; ima i pokušaja da se iz vanjskog i javnog ţivota potisne sve ono što ima vjersko ili crkveno obiljeţje, a da se vjera i vjernici drţe zatvorenih crkvenih prostora. Moţda se sve to dogaĊa ponekad i zbog nepoznavanja ili neshvaćanja naravi vjere i opsega vjerskih prava i sloboda; moţda i zbog nepoznavanja i pogrešnog shvaćanja smisla ustavnog naĉela i zakonskih odredaba o slobodi vjere i njezinu slobodnom ispovijedanju. Rješavanju i takvih 'sluĉajeva', koji opterećuju, remete i negativno utjeĉu na cjelokupne odnose društvene politiĉke zajednice i Katoliĉke crkve u Jugoslaviji, mnogo bi pridonijeli neposredni i otvoreni susreti i razgovori u mjestima gdje se oni i dogaĊaju, i izmeĊu onih koji su prvenstveno pozvani i zaduţeni da ih razmatraju i razrješavaju. Obiljeţavajući 20. obljetnicu od potpisivanja Protokola, bilo bi potrebno i dobro – ništa ne pretjerujući i ne prešućujući – temeljito ispitati sva pozitivna dostignuća kao i negativne pojave i postupke, te iz toga izvući potrebnu pouku i poticaj za poboljšanje odnosa na svim razinama crkvenog i društveno-politiĉkog ustrojstva, i na svim podruĉjima vjerskog i graĊanskog ţivota, što bi moglo biti od istinske koristi kako za Katoliĉku crkvu u Jugoslaviji, tako i za ĉitavu društvenu zajednicu u kojoj ta Crkva egzistira i djeluje.

43

KAKO SE U SARAJEVSKOM "OSLOBOĐENJU" TUMAĈI SLOBODA VJERE "OsloboĊenje", dnevni list SSRN Bosne i Hercegovine (izlazi u Sarajevu), od 30. novembra (studenoga) 1977., donosi na str. 2. ĉlanak Danila Erakovića pod naslovom: „Bogomolje ili politiĉka zborišta“. Eraković svoj ĉlanak zapoĉinje kritikom i osudom nekih stavova Biskupske konferencije Jugoslavije, a zatim citira nekoliko odredbi iz Ustava SFRJ s obzirom na vjerska prava i slobode, da bi podsjetio na ustavne vrijednosti i ustavni poredak one koji su to, kako kaţe, 'zaboravili'. On dalje upozorava kako se Crkva miješa u poslove koji na nju ne spadaju i kako ima agresivnih kleriĉkih krugova koji atakiraju na ustavni poredak i ustavne vrijednosti društva. Sve ovo pisac spomenutog ĉlanka potkrepljuje nabrajanjem niza 'zastranjivanja', da bi svoj ĉlanak zakljuĉio napadom na pronuncija, predstavnika Svete Stolice u Jugoslaviji, za kojega tvrdi da je u „vidovima zastranjivanja … najdalje otišao“. Ovo nije mjesto za svestranu i ozbiljnu analizu navedenog ĉlanka, ali na neke njegove dijelove i tvrdnje druga ili gospodina Erakovića nuţno se osvrnuti. Pogledajmo najprije, ukratko, kakvu nam interpretaciju ustava, a i nekih drugih zakonskih odredbi o vjerskim pravima i slobodama podari Danilo Eraković. Po njemu je „agresivno, vanustavno ponašanje crkve“, te „atakovanje na ustavni poredak“ i „teţnja crkve da se miješa u društvene i politiĉke poslove drţave“ sljedeće (navodim doslovno njegov tekst): „- prikupljanje pomoći od ekonomske i politiĉke emigracije; - traţenje lokacija i dozvola za gradnju objekata kulture, vaspitanja i obrazovanja za potrebe vjerskih zajednica; - otvaranje djeĉjih vrtića i domova staraca; - vršenje vjerskih obreda u bolnicama; - organiziranje zabavnog, sportskog i kulturnog ţivota vjernika; organiziranje raznih klubova, izleta, tehniĉkog i muziĉkog obrazovanja itd.; - bavljenje privrednom i turistiĉkom aktivnošću, te traţenje graĊevinskih dozvola za podizanje vjerskih objekata, itd. Pored ovih, opštih karakteristika, pravoslavna Crkva, recimo, pokrenula je pitanje podizanja hrama svetoga Save u Beogradu. Ona zatim traţi povlastice za uĉenike i studente škola za sveštenike, te poseban tretman za sveštenike kada su na vojnoj vjeţbi. Ona traţi da neometano pruţa vjersku pouku djeci iako je Ustavom škola odvojena od crkve. Katoliĉka crkva, pak, odnosno njeni predstavnici u razgovorima polaze od konstatacija da je u nas sloboda religije toboţe vezana nizom ograniĉenja; da u Jugoslaviji postoji marksistiĉki ateizam kao društvena ideologija. Oni pokreću niz pitanja vezanih za omladinu, moral, otuĊenje u suvremenom društvu itd. Nadalje, islamska vjerska zajednica postavlja pitanje zdravstvene zaštite i putovanja hodoĉasnika u arapske zemlje. Ona isto tako postavlja pitanje otvaranja islamske misije Jugoslavije u inostranstvu (tamo gdje rade i ţive vjernici koji su otišli iz naše zemlje). TakoĊer postavlja pitanje izgradnje i rušenja dţamija“. Za Erakovića je, dakle, 'zastranjivanje' i 'vanustavno ponašanje' ĉak i onda kada vjerske zajednice od nadleţnih vlasti traţe lokaciju i dozvolu za izgradnju objekata koji će sluţiti za odgoj i obrazovanje svećenika i drugih vjerskih sluţbenika; ili kad traţe graĊevinsku dozvolu i lokaciju za podizanje objekata za vjerske poslove i obrede, npr. crkava, hramova, dţamija; 'zastranjivanje' je i 'vanustavno ponašanje' traţiti da se moţe slobodno i bez smetnji izvana drţati vjeronauk djeci, ili traţiti da vjerski sluţbenici u bolnicama mogu za potrebe bolesnika, koji to ţele, obavljati vjerske obrede; 'zastranjivanje' je i 'vanustavno ponašanje' traţiti da uĉenici i studenti vjerskih škola uţivaju neka prava jednako kao i drugi uĉenici i 44

studenti; ili traţiti da vjerski sluţbenici, uz ispunjenje odreĊenih zakonskih uvjeta, budu zdravstveno osigurani; 'zastranjivanje' je i 'vanustavno ponašanje' izvan Jugoslavije otvarati misije za zadovoljenje vjerskih potreba vjernika koji tamo privremeno borave. Što bismo mogli odgovoriti na Erakovićevo ne/razumijevanje vjerskih prava i sloboda u Jugoslaviji? Kada već tako dobro poznaje Ustav i na njega se poziva, Eraković bi morao znati da se u Ustavu nalazi i ovo: „Vjerske zajednice mogu osnivati samo vjerske škole za pripremanje sveštenika“ (Ustav SFRJ, ĉl. 174, st. 3). I kad se već bavi problematikom djelovanja vjerskih zajednica, trebao bi znati da pored ustavnih naĉela postoje i posebni Zakoni o pravnom poloţaju vjerskih zajednica, a da u takvom Zakonu za Bosnu i Hercegovinu stoji napisano: „Vjerske zajednice mogu osnivati samo vjerske škole za pripremanje vjerskih sluţbenika i domove za smještaj uĉenika tih škola“ (ĉl. 20). Ako je traţenje lokacija i dozvola za podizanje ovih škola i domova 'zastranjivanje' i 'agresivno atakovanje' na ustavni poredak, što Eraković tvrdi, onda bi se on morao ozbiljno potruditi pa dokazati da je protivustavna odredba spomenutog Zakona o pravnom poloţaju vjerskih zajednica u SRBiH, i da je, isto tako, protivustavan sam st. 3 iz ĉl. 174 Ustava SFRJ, u kojima se kaţe da vjerske zajednice mogu podizati (barem) škole za odgoj i obrazovanje svojih vjerskih sluţbenika. Erakoviću je poznata, i on citira odredbu Ustava: „Vjerske zajednice odvojene su od drţave i slobodne su u vršenju vjerskih poslova i vjerskih obreda (ĉl. 174, st. 2), ali on se svojim 'logiciranjem' nije mogao dovinuti do toga da je za obavljanje vjerskih poslova i vjerskih obreda potrebno imati odgovarajuće prostorije. Ako je već previše od njega oĉekivati jedan takav zakljuĉak, nije previše traţiti da poznaje da u Zakonu o pravnom poloţaju vjerskih zajednica u SRBiH ima i ovakva odredba: „Vjerske zajednice mogu, u skladu sa zakonom, imati i stjecati (gradnjom, kupnjom, poklonom i sl.) pravo vlasništva na graĊevinske objekte i druge nekretnine koje im sluţe za potrebe vršenja vjerskih obreda i vjerskih poslova, kao i za smještaj svoga osoblja“ (ĉl. 27), i dalje: „Za izgradnju, adaptaciju i tehniĉki prijem vjerskih objekata vjerske zajednice su duţne pribaviti potrebnu dokumentaciju i odobrenje nadleţnog opštinskog organa uprave u skladu sa zakonom“ (ĉl. 28). Ako citirani republiĉki Zakon o pravnom poloţaju vjerskih zajednica predviĊa da vjerske zajednice mogu posjedovati graĊevinske objekte za potrebe vjerskih obreda i poslova, te ako nalaţe da za podizanje takvih objekata vjerske zajednice trebaju pribaviti odgovarajuću graĊevinsku dokumentaciju i odobrenje nadleţne vlasti, a Eraković tvrdi da je to 'zastranjivanje' i 'vanustavno ponašanje', dolazimo do zakljuĉka da je protivustavna naprijed navedena odredba toga Zakona. Za Erakovića je 'atakovanje na ustavni poredak' i 'zastranjivanje' kada jedna od Crkava i vjerskih zajednica inzistira na poštivanju ustavnog naĉela o slobodi vršenja vjerskih obreda i poslova, ili kada traţi da se poštuje pravo vjerskih zajednica da djeci pruţaju vjersku pouku bez smetnji izvana. Ako je protivustavno to što vjerske zajednice traţe da vjersku pouku mogu izvoditi bez ometanja sa strane, onda izlazi da nije protivustavno ometati tu pouku! Za Erakovića je 'agresivno, vanustavno ponašanje' i obavljanje vjerskih obreda u bolnicama. Opet je zaobišao jednu odredbu Zakona o pravnom poloţaju vjerskih zajednica u SRBiH, a koja glasi: „Lice koje je smješteno u zdravstvenim, socijalnim i drugim sliĉnim ustanovama udruţenog rada moţe, u granicama kućnog reda, vršiti ispovijedanje svoje vjere, a ako to zahtijeva, moţe ga posjećivati vjerski sluţbenik (sveštenik, svećenik, imam, propovjednik, rabin, i sl.) radi obavljanja vjerskog obreda (ĉl. 15). Ili je za Erakovića i ta odredba protivustavna! Gospodinu Erakoviću ne bi smjelo biti nepoznato ustavno naĉelo: „GraĊani su jednaki u pravima i duţnostima bez obzira na nacionalnost, rasu, spol, jezik, vjeroispovijest, obrazovanje ili društveni poloţaj. Svi su pred zakonom jednaki“ (ĉl. 164, st. 1 i 2). Morao bi

45

znati i za ove odredbe Ustava: „Svatko ima pravo na zaštitu zdravlja“ (ĉl. 186, st. 1), i drugu: „Prava iz socijalnog osiguranja za radne ljude i graĊane koji nisu obuhvaćeni obaveznim socijalnim osiguranjem ureĊuje se, u skladu sa zakonom, na naĉelima uzajamnosti i solidarnosti“ (ĉl. 163, st. 2). Ali i usprkos ovih ustavnih naĉela, 'vanustavno je ponašanje' prema Erakoviću, što se vjerske zajednice angaţiraju oko zdravstvene zaštite svojih sluţbenika. Iako u Zakonu o pravnom poloţaju vjerskih zajednica SRBiH stoji odredba: „Polaznici škola za spremanje vjerskih sluţbenika mogu uţivati pojedina prava koja se priznaju uĉenicima i studentima na redovnom školovanju. Koja od tih prava oni uţivaju, utvrĊuje se zakonom, odnosno ugovorom izmeĊu vjerskih zajednica i odgovarajuće samoupravne interesne zajednice“ (ĉl. 25), a ovoj sliĉna odredba se nalazila i u ranijem Osnovnom zakonu o pravnom poloţaju vjerskih zajednica. Traţenje da se takva prava i ostvare, tj. da se polaznici vjerskih škola u neĉemu izjednaĉe s drugim Ċacima i studentima, za Erakovića je traţenje 'povlastica', a ne prava koje ima zakonsku podlogu. Ustavom je zagarantirana sloboda obavljanja vjerskih obreda i vjerskih poslova, i Eraković bi mogao znati da u vjerskim zajednicama postoje sluţbenici i ustanove koje se brinu oko zadovoljavanja vjerskih potreba svojih vjernika. A vjernici imaju, valjda, svojih vjerskih potreba i kad su izvan Jugoslavije, kao i dok su u Jugoslaviji. Ĉudno, Eraković nije osporio prava na obavljanje vjerskih obreda i poslova u Jugoslaviji, ali je za njega 'zastranjivanje' i 'vanustavno ponašanje' ako jedna vjerska zajednica pokušava u inozemstvu otvoriti misiju za potrebe svojih vjernika, koji tamo privremeno borave. Eto, imamo i primjer da je jedna vjerska ustanova i jedna radnja i 'ustavna', i 'vanustavna', zavisno od toga ĉija je, i gdje se izvodi. Iz svega naprijed reĉenog moţemo vidjeti i zakljuĉiti koliko je svojevrsna interpretacija koju nam o Ustavu i o neustavnom našem ponašanju dade gospodin Eraković. Gotovo da je svaki naš korak 'zastranjivanje'! No, ne trebamo se ipak zbog toga osobito uznemirivati. Tvorac ustavnog poretka kod nas i tumaĉ ustavnih vrijednosti, odnosno sudac o tome koje je ponašanje 'ustavno', a koje 'vanustavno', nije Danilo Eraković. Moţe jedino izazvati ĉuĊenje da je redakcijski kolegij "OsloboĊenja" pokazao tako malo kritiĉnosti i da je ustupio prostor za objavljivanje navedenog Erakovićevog ĉlanka.

46

DOGAĐANJA U 2. SVJETSKOM RATU I U PORAĆU

47

48

PRELASCI PRAVOSLAVNIH VJERNIKA U KATOLIĈKU CRKVU U VRIJEME NDH, S OSOBITIM OSVRTOM NA DOGAĐANJA U BOSANSKOJ KRAJINI Uvod Hrvati i Srbi, osim po nacionalnoj, razlikuju se i po vjerskoj pripadnosti. Hrvati su u velikoj većini pripadnici Katoliĉke, a Srbi Pravoslavne crkve. Vlasti Nezavisne Drţave Hrvatske (NDH) su išle za tim da se Srbi, kao nepoţeljni u hrvatskoj drţavi, isele u Srbiju. A ako se to ne bi postiglo, drţale su da se vjerska suprotstavljenost moţe ukloniti prelaskom Srba s pravoslavne na katoliĉku vjeru i pristupanjem u Katoliĉku crkvu. U tu svrhu je poglavnik dr. Ante Pavelić 3. svibnja 1941. donio Zakonsku odredbu o prijelazima s jedne vjere na drugu. Za te prijelaze, prema navedenoj Odredbi, traţilo se, i za valjanost prijelaza bilo potrebno, da stranka koja mijenja vjeru podnese pismenu prijavu upravnoj vlasti kotarske oblasti, odnosno gradskog poglavarstva o svojoj odluci, i da dobije potvrdu o toj prijavi, te da se potom ispune vjerski propisi one priznate vjeroispovijesti na koju stranka prelazi. A kako su u NDH bile priznate samo katoliĉka, evangeliĉka (protestantska) i muslimanska vjeroispovijest, pravoslavni vjernici i ţidovi su mogli preći na jednu od njih. Pored tog Poglavnikovog zakonodavnog akta, Ministarstvo bogoštovlja i nastave je 27. svibnja 1941. donijelo Upute glede prijelaza s jedne vjere na drugu. U tim se Uputama, uz ostalo, odreĊuje da na uredovne vlasti, tj. na katarsku oblast ili gradsko poglavarstvo, spada samo izdavanje potvrda dotiĉnoj stranci o njezinoj prijavi vjerozakonskog prijelaza (promjene vjere), a kada će, kako i pod kojim uvjetima ta stranka biti primljena u vjersku pripadnost druge priznate vjeroispovijesti, za koju je najavila svoj prijelaz, spada u brigu dotiĉne stranke. Ti zakonodavni akti ondašnje hrvatske vlasti su, bez sumnje, bili za svaku osudu, jer su doveli do toga da su se mnogi pravoslavni Srbi, iz straha od progona, pa i za vlastiti ţivot i ţivot svojih obitelji, prijavljivali civilnim vlastima za napuštanje pravoslavne i prihvaćanje katoliĉke vjere, a vrlo rijetko islama. Katoliĉka crkva, odnosno biskupi i svećenici, po sili zakona i po naravi stvari, morali su biti ukljuĉeni ili uvuĉeni u provedbu navedene Zakonske odredbe i Uputa, jer se radilo u primanju u Katoliĉku crkvu pravoslavnih i drugih vjernika koji su to traţili. Mislim da je vaţno znati, i pokušat ću u ovom izlaganju odgovoriti na pitanje: Kakav su stav i drţanje u tom prijelazu imali Katoliĉka crkva i njezini predstavnici? I. Optuţbe protiv Katoliĉke crkve Još u vrijeme 2. svjetskog rata, a pogotovo odmah po njegovu završetku, optuţivalo se Katoliĉku crkvu, najĉešće iz propagandistiĉkih protukatoliĉkih pobuda, a optuţuje se još i danas, za sudjelovanje u nasilnom 'prekrštavanju' i 'pokatoliĉenju' pravoslavnih vjernika. Godine 1946. u Zagrebu je objavljena knjiga: Dokumenti o protunarodnom radu i zločinima jednog dijela katoličkog klera, koju su redigirali i izdali Joţa Horvat i Zdenko Štambuk, a u kojoj se nalazi i poglavlje naslovljeno: „Uloga katoliĉkog klera u masovnom prekrštavanju Srba i u raspirivanju bratoubilaĉke, vjerske i nacionalne mrţnje“ (str. 54-123). Viktor Novak

49

je napisao opseţno djelo Magnum crimen1, i u njemu jedan dio, od ĉak 204 stranice (str. 601804), nosi naslov: „Teror i katoliĉenje“, u kojem Novak optuţuje više katoliĉkih biskupa i svećenika za 'prekrštavanje' i 'katoliĉenje' u NDH. Te dvije knjige ostale su do danas glavni izvor za dokazivanje prekrštavanja, i to nasilnog, pravoslavnih vjernika Srba od strane Katoliĉke crkve. Optuţbe o prekrštavanju pravoslavnih vjernika potpuno su besmislene i apsurdne. Prekrštavanja, bilo nasilnog bilo dragovoljnog, nikako nije moglo biti iz jednostavnog razloga što se krštenje jednom podijeljeno i primljeno valjano, bilo u Katoliĉkoj ili u Pravoslavnoj crkvi, ne moţe i ne smije ponavljati, ne moţe se nikoga prekrštavati ili ponovno krstiti. Iz toga jasno proizlazi da je posve krivo i zlonamjerno govoriti o prekrštavanju pravoslavnih vjernika od strane katoliĉkog klera ili svećenika u vrijeme NDH. Moglo se raditi, i moţe se govoriti samo o prelasku pravoslavnih vjernika iz Pravoslavne u Katoliĉku crkvu, ili o prijelazu s jedne vjere na drugu, kako glasi i odgovarajuća zakonska odredba poglavnika Pavelića, od 3. svibnja 1941. A tih prijelaza je u NDH bilo, kako pojedinaĉnih i pojedinih obitelji, tako i masovnih – ĉitavih sela. Ono što kod tih prijelaza u najviše sluĉajeva nije bilo uredu, jest ĉinjenica da do njih nije dolazilo slobodno i iz vlastitog uvjerenja, nego iz straha od terora, pa i za vlastite ţivote. Ako je meĊu pripadnicima klera Katoliĉke crkve bilo pojedinaca, a jest, koji se nisu ponašali u duhu i prema naĉelima Katoliĉke crkve, nego sukladno politici ondašnje hrvatske vlasti, ne moţe se govoriti, niti to izjednaĉavati sa stavom i drţanjem Katoliĉke crkve na podruĉju NDH. II. Dogmatsko-kanonski stav Katoliĉke crkve o prihvaćanju i promjeni vjere Naĉelni stav Katoliĉke crkve u NDH u pogledu prelazaka inovjeraca na katoliĉku vjeru iznesen je u okruţnici koju je, vezano uz Pavelićevu Zakonsku odredbu i uz Upute Ministarstva za bogoštovlje i nastavu o prijelazima s jedne vjere na drugu, izdala 15. svibnja 1941. Kancelarija nadbiskupskog duhovnog stola u Zagrebu, a koja je upućena svećenicima svih biskupija u NDH. U toj okruţnici se kao prvo i temeljno naĉelo iznosi: „Pristup u katoliĉku crkvu moţe se dopustiti samo onim osobama za koje postoji osvjedoĉenje, da to ţele uĉiniti iskreno i s uvjerenjem o istinitosti naše svete vjere i o njenoj potrebi za spas duše. Vjera je unutarnja stvar slobodne savjesti te stoga na podruĉju vjerskog opredjeljenja treba da budu iskljuĉeni svi neĉasni motivi“ (ja istaknuo). Iz ovoga jasno slijedi da nije dopušteno nikoga prisiljavati da napusti svoju i prihvati neku drugu vjeru. Ako je bilo tko, i na bilo koji naĉin prisiljavao pravoslavne vjernike, ili pripadnike bilo koje druge vjere da preĊu na katoliĉku vjeru, radio je suprotno iznesenom naĉelu i protiv odredbe crkvene vlasti. Budući da su prijelazi pravoslavnih vjernika na katoliĉku vjeru djelovanjem ondašnjih civilnih hrvatskih vlasti uzeli velikoga maha, o tom pitanju se raspravljalo na plenarnom zasjedanju Biskupskih konferencija u Zagrebu 17. studenoga 1941., i tada je donesena rezolucija koju je potpisao predsjednik Biskupskih konferencija, nadb. Alojzije Stepinac, i koja je potom razaslana svim rimokatoliĉkim i grkokatoliĉkim ţupnim uredima. Iz te, veoma opseţne rezolucije, izdvajam samo nekoliko toĉaka: „1. Smatra se dogmatskim naĉelom, da rješidba svih pitanja koja se tiĉu crkvenog prijelaza grko-istoĉnjaka na katoliĉku vjeru, spada iskljuĉivo na kompetenciju Katoliĉke crkvene
1

Novakov Magnum crimen - latinski naslov, a znaĉi Veliki zločin - zbog mnogih krivotvorina u njemu, ispravnije bi bilo nasloviti Magnum mendacium (Velika laţ), i objavio ga u Zagrebu 1948., a godine 1986. je u Beogradu tiskano reprint izdanje.

50

hijerarhije, koja je jedina ovlaštena po boţanskom pravu i po kanonskim odredbama izdavati za te crkvene prijelaze direktive i propisivati im odredbe tako da je mimo crkvenog auktoriteta iskljuĉena svaka akcija u tom pogledu. 2. Radi toga nitko osim Katoliĉke crkvene hijerarhije nema prava postavljati "misionare", koji bi imali provoditi konversije grko-istoĉnjaka na katoliĉku vjeru. Svaki takav "misionar" mora dobiti misiju i jurisdikciju za svoj duhovni rad od mjesnog ordinarija. Prema tome je protudogmatski i protukanonski, da bez mjesnog ordinarijata – biskupa dobivaju "misionari" misiju od općinskog povjerenika, biljeţnika ili naĉelnika (oblasnika), od ustaških duţnosnika, od Vjerskog Odsjeka Drţavnog ravnateljstva za ponovu ili koje druge svjetovne vlasti. [….]. 8. U katoliĉku crkvu mogu se primati samo oni, koji bez svake sile potpuno slobodnom voljom prelaze iz unutarnjeg uvjerenja o istinitosti katoliĉke vjere i koji su u cijelosti udovoljili crkvenim propisima“ (ja istaknuo). Sastavljen je tada i posebni memorandum biskupâ za Poglavnika, poslan 20. studenoga, koji se sastojao od 3 dijela, a prvi je identiĉan rezoluciji upućenoj 17. studenoga ţupnim uredima, iz kojega sam upravo citirao nekoliko toĉaka. Glede prijelaza pravoslavnih vjernika na katoliĉku vjeru Jugoslavensko poslanstvo je 9. sijeĉnja 1942. interveniralo kod Svete Stolice. U odgovoru koji je na to dalo Drţavno tajništvo Svete Stolice 25. sijeĉnja 1942., u svezi s prelaskom pravoslavnih na katoliĉku vjeru kaţe se: „Prema naĉelima katoliĉke nauke obraćenje mora biti plod ne vanjske sile, nego unutrašnjeg osvjedoĉenja o istinama koje nauĉava katoliĉka Crkva (ja istaknuo). Katoliĉka Crkva zbog toga ne prima u svoje krilo nijednog odrasloga, koji traţi da u nju stupi ili se ţeli u nju povratiti, ako nije potpuno svjestan vaţnosti i posljedica koraka, što ga ţeli uĉiniti. Dosljedno, ĉinjenica, da najedanput velik broj hrvatskih pravoslavaca traţi, da budu primljeni u krilo katoliĉke Crkve, nuţno veoma zabrinjava hrvatski episkopat (ja istaknuo), koji je po naravi stvari pozvan da brani i štiti probitke katolika u Hrvatskoj. [.…]. Sveta Stolica sa svoje strane nije zanemarila naglasiti, da se imadu strogo opsluţivati kanonski propisi i upute izdane o tom predmetu“.1 Iz navedenih dokumenata Biskupskih konferencija NDH i izjave Drţavnog tajništva Svete Stolice posve je jasno: da se mora poštivati svaĉija vjerska sloboda i osobno uvjerenje, da se pitanje prijelaza pravoslavnih vjernika na katoliĉku vjeru ureĊuje samo boţanskim pravom i kanonskim odredbama Crkve, i da se ne smije vršiti nikakva prisila u pogledu napuštanja ili prihvaćanja neke vjere. III. Neutemeljeno optuţivanje pojedinih biskupa i svećenika u NDH U dvjema naprijed spomenutim knjigama u više sudskih postupaka voĊenih neposredno nakon 2. svjetskog rata protiv katoliĉkih svećenika optuţivalo ih se da su u NDH vršili nasilna prekrštavanja, odnosno poticali pravoslavne na prelazak na katoliĉku vjeru. Navodim iz Novakove knjige franjevce i dijecezanske svećenike s ovoga podruĉja: fra Velimir (Mile) Ilovaĉa (str. 652), fra Bosiljko Gubo (str. 676-677), vlĉ. Nikola Bilogrivić (str. 717-719), vlĉ. Grga Blaţević (str. 719), vlĉ. Branimir Ţupanĉić (str. 725), te biskup fra Jozo Garić (str. 686688). U montiranom procesu protiv zagrebaĉkog nadbiskupa Alojzija Stepinca, voĊenom
1

Vidi: Aleksa Benigar, Alojzije Stepinac hrvatski kardinal, Rim, Ziral, 1974., str. 582.

51

1946. godine, jedna od toĉaka optuţbe bila je provoĊenje nasilnog prekrštavanja pravoslavnih vjernika. Moram reći da nisam istraţivao, i neću govoriti o tome jesu li, i koliko su takve optuţbe protiv pojedinih pripadnika klera u Katoliĉkoj crkvi kod Hrvata utemeljene, i je li netko od sluţbenika i predstavnika Katoliĉke crkve u NDH na bilo koji naĉin direktno sudjelovao u bilo kakvom, makar moralnom, prisiljavanju pripadnika drugih vjera da svoju vjeru napuste i prijeĊu u Katoliĉki crkvu. Mene je zanimalo, i ovdje ću ukratko prikazati, kakvo je stvarno bilo drţanje nekih katoliĉkih svećenika – franjevaca provincije Bosne Srebrene u mjestima u kojima je u sjeverozapadnoj Bosni, ili Bosanskoj Krajini, bilo najviše prelazaka pravoslavnih Srba u Katoliĉku crkvu. Prikazat ću rad nekih franjevaca - svećenika, koji ne samo da nisu nikoga silom prekrštavali, nego su u danim okolnostima i u politiĉkoj situaciji NDH ĉinili što im je bilo moguće, i koliko je bilo moguće, da pravoslavne vjernike zaštite od progona i ubijanja. Na takvo drţanje ih je poticala već i njihova savjest i kršćanska ljubav, a kao pripadnike franjevaĉkog reda, obvezivale su ih i odredbe njihove vrhovne uprave. Vrijedno je te odredbe ovdje i navesti. Iz Generalne kurije franjevaĉkog reda u Rimu 24. srpnja 1941. svim provincijalima hrvatskih franjevaĉkih provincija poslani su na hrvatskom jeziku odgovarajući naputci, odnosno naredbe, meĊu kojima je bila i ova: /8./ ”Franjevci ne smiju imati nikakva udjela u nasilnom i masovnom prevaĊanju pravoslavnih na katoliĉku vjeru (ja istaknuo). Nikakvu pravoslavnu ţupu ne smiju primiti na upravu, sve da im je i preuzv. gg. mjesni Ordinariji ponude. Naravno, pojedinaĉni prijelazi na kat. vjeru iz uvjerenja i u punoj slobodi dozvoljeni su i poţeljni danas kao i uvijek.”1 Generalni ministar franjevaĉkog reda, Leonardo Maria Bello, uputio je iz Rima 8. rujna 1941. pismo provincijalu provincije Presvetog Otkupitelja, Split, fra Petru Grabiću, uz napomenu da prepisani primjerak toga pisma, koje je bilo na latinskom jeziku, dostavi ostalim provincijalima. U tome se pismu, izmeĊu ostaloga, franjevcima skreće pozornost i nalaţe: ”U progonima i zlostavljanjima inovjeraca, ako bi se dogaĊali, neka nemaju nikakva udjela (ja istaknuo); naprotiv, slijedeći program Reda 'Mir i Dobro', svima, koliko mogu, neka iskazuju kršćansku ljubav, milosrĊe i zaštitu”.2 Da su se svi franjevci, uvijek i na svakom mjestu u NDH, u svemu pridrţavali gornjih odredba, to ne mogu tvrditi, ali franjevcima samostanskog podruĉja Petrićevac, od Banje Luke do Bihaća, ne mogu se staviti prigovori u pogledu njihova drţanja u pitanju prijelaza pravoslavnih Srba na katoliĉku vjeru. Naprotiv, u podruĉjima gdje je tih prijelaza bilo najviše, a to su bihaćko-cazinsko i banjoluĉko, drţanje i postupci franjevaca bili su ĉovjekoljubivi i kršćanski dobrotvorni. Takvo je bilo djelovanje fra Viktora Šakića i fra Bosiljka Ljevara u Bihaću, fra Marijana Jakovljevića u srpskim selima cazinskog kraja, fra Ante Hrvata i fra Drage Prpića u ţupi Barlovci, i fra Ante Perkovića, gvardijana i ţupnika na Petrićevcu. Iz prikaza djelovanja tih franjevaca moći će se zakljuĉiti o ĉemu se stvarno radilo, i vidjeti da u mjestima u kojima su oni djelovali uopće nije bilo nasilnog, niti bilo kakvog prekrštavanja. Radilo se jedino o prijelazu vjernika i krštenika s pravoslavne vjere na katoliĉku, ili o pristupanju iz Pravoslavne u Katoliĉku crkvu, ali ni to nije bilo pod prisilom

1

Upute Mngp. OO. Provincijalima hrvatskih franjevačkih provincija sastavio je i u okruţnom pismu poslao generalni definitor fra Dominik Mandić, hercegovaĉki franjevac, koji je 1939. na generalnom kapitulu u Asizu izabran u vrhovnu upravu franjevaĉkog reda kao generalni definitor za podruĉja i jezike slavensko-madţarski. Objavljene su u ediciji: Sabrana djela Dr. o. Dominika Mandića, sv. 12, B. Pandţić, Ţivotopis fra Dominika Mandića, Ziral, Chicago 1994., str. 82-84. 2 Arhiv franjevaĉkog provincijalata, Sarajevo, kutija: Generalna kurija.

52

sa strane predstavnika Crkve, nego na izriĉito traţenje i molbe pravoslavnih Srba, s ciljem da ih se zaštiti od terora i da se spase njihovi ţivoti. IV. Postupanje i djelovanje franjevaca samostanskog petrićevaĉkog distrikta Fra Viktor Šakić i fra Bosiljko Ljevar – u Bihaću Fra Viktor Šakić1 je bio ţupnik u Bihaću od 1937. do 1945. U vrijeme Drugog svjetskog rata iskazao se odvaţnim zauzimanjem i dosljednim drţanjem u zaštiti srpskog stanovništva. To potvrĊuje Ljetopis ţupe Bihać, u kojemu za njega piše da je tijekom ĉitavoga rata zalazio u pravoslavna sela te tješio, hrabrio i savjetovao narod da nipošto ne napušta svojih ognjišta, jer da će rat prohujati, da će opet nadoći normalna vremena i moći će zadovoljno ţivjeti na svojim posjedima.2 U spomenutom Ljetopisu takoĊer je zabiljeţeno kako je fra Viktor sastavio saţet izvještaj o svemu što se u Bihaću dešavalo sa Srbima i Ţidovima nakon dolaska Ljubomira Kvaternika za velikog ţupana,3 te da je otišao u Zagreb i taj izvještaj predao ministru Andriji Artukoviću, a i usmeno mu prikazao stanje. Artuković je brzom intervencijom kod Poglavnika postigao da je Kvaternik u roku od 24 sata, a bilo je to 11. rujna 1941., smijenjen s poloţaja i uklonjen iz Bihaća.4 O tome fra Viktorovom koraku imamo i svjedoĉanstvo Milana Vukmanovića, sudionik NOB-e, koji piše: ”Ţupnik Šakić morao je da obavještava biskupa fra Jozu Garića, predoĉavajući mu postojeće stanje i traţeći savjet šta da poduzme u interesu ţupe i vjernika, a najviše u interesu ĉovjeĉnosti jer je ţupan Kvaternik smatran pokretaĉem zloĉina protiv Srba i Jevreja, a i terora protiv cjelokupnog stanovništva. Garić mu je odgovorio da liĉno ništa ne moţe uĉiniti, već mu predlaţe da otputuje u Zagreb i tamo predoĉi teţinu situacije i izdejstvuje Kvaternikovo smjenjivanje […]. Bez obavještavanja ikoga Šakić je otputovao u Zagreb. Njegova intervencija je uspjela jer se, izgleda, samo traţio povod; kako drugaĉije objasniti istoga dana donesenu odluku da se Kvaternik smijeni”.5 Mnogi pravoslavni Srbi, da bi izbjegli progone i druga nasilja, javljali su se fra Viktoru za prijelaz na katoliĉku vjeru. I da spasi njihove ţivote, da ih saĉuva od zlostavljanja i šikaniranja, fra Viktor je, kako stoji u spomenutom Ljetopisu, potajno dao tiskati i porazdijeliti pravoslavnim vjernicima 5.000 uvjerenja kojim je jamĉio da su katolici, iako

1

Fra Viktor je roĊen 8. listopada 1905. u selu Prijakovci, od oca Ive i Marije r. Lovrić. Krsno ime mu je bilo Marko, a fra Viktor je redovniĉko. Nakon završene osnovne škole u Dragoĉaju, odlazi u Franjevaĉko sjemenište u Visoko i tu pohaĊa klasiĉnu gimnaziju. Stupio je u franjevaĉki red ulaskom u novicijat 14. srpnja 1925., te polaganjem jednostavnih zavjeta godinu dana kasnije. Studij filozofsko-teološki je svršavao u Sarajevu i u Zagrebu. Sveĉane redovniĉke zavjete je poloţio 17. srpnja 1929., a za svećenika je zareĊen 23. listopada 1932. Djelujući u dušobriţništvu, bio je najprije kapelan na Petrićevcu (1933.-1934.) i u Bihaću (1934.-1936.), zatim ţupnik u Ivanjskoj (1936.-1937.), Bihaću (1937.-1945.), Petrićevcu (1945.-1955.), Sasini (1955.-1964.), Bihaću ponovno (1967.-1973.). Bio je u samostanu na Petrićevcu gvardijan (1945.-1955.). Umro je 14. veljaĉe 1990. i sahranjen na «fratarskom groblju» nedaleko od spomenutog samostana. 2 Vidi: Rkt. ţupni ured Bihać, Ljetopis ţupe Bihać, str. 24-25. 3 Ţupanom imenovan poĉetkom lipnja, a u Bihać došao sredinom lipnja 1941. 4 Rkt. ţupni ured Bihać, Ljetopis ţupe Bihać, str.. 28. Vidi takoĊer: B. Ljevar, Autobiografski zapisi, str. 114115, rukopis se nalazi u arhivu franjevaĉkog samostana Petrićevac (dalje: AFSP). M. Vukmanović, ”Ustaška vlast u Bihaću 1941. godine”, u: Bihać u novijoj istoriji, Banja Luka 1987., t. I., str. 265, bilj. 29. 5 M. Vukmanović, ”Ustaški zloĉini na podruĉju Bihaća u ljeto 1941. godine”, u: Bihać u novijoj istoriji (19181945), Banja Luka 1987., t. II., str. 133. O svom odlasku u Zagreb i intervenciji za uklanjanje Kvaternika sa sluţbe fra Viktor je jednom zgodom priĉao i meni, piscu ovoga prikaza, a kad sam mu predloţio da o tome nešto i napiše, nije to prihvatio.

53

nikada nije nad njima vršio nikakvog formalnog ĉina prijelaza u Katoliĉku crkvu. 1 Fra Bosiljko Ljevar, koji je ţivio skupa s fra Viktorom i bio oĉevidac njegovih postupaka, pripovijeda u svojim Autobiografskim zapisima kako je fra Viktoru, dok su se dogaĊala ubijanja oko Bihaća, došao jedan profesor pravoslavac, da su razgovarali o nedjelima koja se vrše nad narodom, ni krivim ni duţnim, te je saopćio da se sa svojom obitelji dogovorio da preĊu u Katoliĉku crkvu. Fra Viktor je odštampao i dao mu potvrdu u kojoj je stajalo da je on sa svojom obitelji bez prisile prešao u Katoliĉku crkvu.2 Kako fra Bosiljko dalje piše, fra Viktor je mnogo takvih potvrda podijelio svijetu, i tako mnoge spasio.3 Vrlo zapaţenu ulogu u pomaganju Srbima u Bihaću imao je i već spominjani fra Bosiljko Ljevar,4 dugogodišnji kateheta, a po potrebi predavaĉ latinskog i francuskog jezika u bihaćkoj gimnaziji. To potvrĊuje i sljedeći sluĉaj, koji se dogodio u lipnju 1941., a kojega fra Bosiljko opisuje u svojim Autobiografskim zapisima. Gospodin Jovanović, trgovac Srbin iz Bosanske Krupe, pozvao je fra Bosiljka da mu doĊe, jer ga nuţno treba. Dok je na šalteru vadio kartu za vlak, iza njegovih leĊa se pojavi policajac i obrati mu se upitom: ”Veleĉasni, je li kod vas sve u redu?” Fra Bosiljko mu uzvrati: ”Jest, zašto pitaš”. A policajac na to nastavi: ”Juĉer je gospodin Kvaternik izdao nareĊenje da nitko iz grada ne odlazi bez njegove dozvole”, na što mu je fra Bosiljko odvratio da njemu ne treba dozvola gospodina Kvaternika i propusnica, jer je svećenik, i da u Krupu ide za svojim poslom. Kad je došao u Krupu u kuću gospodina Jovanovića, ovaj mu u razgovoru iznese svoju poteškoću: ”Gospodine fra Bosiljko, mi se bosanski Srbi, kako vidite, nalazimo u bezizlaznom poloţaju pa da spasimo ţivote primorani smo potraţiti zaštitu baš vas katoliĉkih svećenika. Ĉuo sam da se vas dvojica, ţupnik i vi, zauzimate i zalaţete za naš svijet, a i moj Slobodan, bihaćki Ċak, mnogo nam je lijepo priĉao o vama. Vjerovanje nam je isto i ako su Crkve razliĉite. Sa svojom obitelji dogovorio sam se da preĊemo u Katoliĉku crkvu, i smatram da neću radi toga sagriješiti. Pozvao sam Vas da me posavjetujete”. Fra Bosiljko mu je na to odgovorio da je vezan poslom na gimnaziji, i da se ne moţe miješati u poslove koji na njega ne spadaju, ali je savjetovao što će uĉiniti. Rekao mu je da Krupa ne potpada pod katoliĉku ţupu Bihać, nego pod Bosanski Novi, pa da se u toj stvari obrati na tamošnjeg ţupnika, vlĉ. Grgu Blaţevića, koji je fra Bosiljkov kolega iz osnovne škole, i sigurno će uĉiniti, ako ne više, svakako koliko i fra Bosiljko.5 Fra Bosiljko je zapisao još jednu zgodu koja govori o njegovu odnosu prema nekatolicima. On piše kako je po svršetku rata putovao iz Bihaća u Banja Luku, te kako se u Bosanskom Novom sreo sa svojim bivšim Ċakom Stjepanom Pavlovićem, koji je u to vrijeme bio sudac u Novom. Stjepan je tom zgodom rekao fra Bosiljku: ”Mi smo katolici Ċaci opazili na Vama da ste prema nama bili puno stroţi, nego prema pravoslavnima i muslimanima. Sad
1 2

Vidi: Isto, str. 24. Vidi: B. Ljevar, Intervju dan mjeseĉniku Svjetlo riječi, Sarajevo, god. 1988, br. 69 (prosinac), str. 7. 3 Isto. 4 Fra Bosiljko, krsno mu je ime bilo Petar, roĊen je 3. lipnja 1896. u Sasini, od oca Mate i majke Marije r. Tomić. Osnovnu školu je završio u Sanskom Mostu, a gimnaziju u Franjevaĉkom sjemeništu u Visokom. Stupio je u franjevaĉki red ulaskom u novicijat 1912. Jednostavne zavjete je poloţio 17. srpnja 1913., a sveĉane 17. srpnja 1916. Filozofiju i teologiju je studirao u Sarajevu, gdje je 30. svibnja 1920. zareĊen za svećenika. Kao mladi svećenik dolazi 1921. u Bihać i tu ostaje sve do 1950., a vršio je u tamošnjoj gimnaziji sluţbu katehete ili vjerouĉitelja sve do kraja Drugog svjetskog rata, a jedno vrijeme je obavljao i sluţbu ravnatelja gimnazije. U Bihaću je bio i ţupnik 1945./1946, i 1948. do 1950. Godine 1950. dolazi u samostan na Petrićevac i tu ostaje do zemljotresa 1969., kad odlazi i neko vrijeme boravi u franjevaĉkom samostanu u Fojnici, potom dolazi u ţupu Barlovce i tu boravi od 1973. do 1976., kad se vraća u obnovljeni samostan na Petrićevcu, u kojem ostaje do smrti, 1. rujna 1989. 5 AFSP, B. Ljevar, Autobiografski zapisi, str. 114-116. Taj sluĉaj spominje i M. Vukmanović, ”Ustaški zloĉini na podruĉju Bihaća u ljeto 1941. godine”, u: Bihać u novijoj istoriji (1918-1945), t. II, str. 134, bilj. 142.

54

sam, meĊutim, vidio da ste imali pravo. Nas ste smatrali svojima pa nećemo zamjeriti jedni drugima, a prema pravoslavcima i muslimanima bili ste uvijek lijepi i nasmijani. Ali zato nitko nije digao glas protiv Vas, premda ste koji put i strogo govorili”.1 O zauzimanju fra Viktora i fra Bosiljka za Srbe imamo i svjedoĉanstvo mr. Zdravka Dizdara. On kaţe da je ustaškom pokretu u Bihaću pristupio mali broj Hrvata, a da je na to, ”pored aktivnosti komunista utjecao i protest bihaćkih svećenika fra Viktora Šakića i fra Bosiljka Ljevara kod velikog ţupana Lj./ubomira/ Kvaternika, u avgustu 1941, protiv proganjanja i klanja srpskog naroda”.2 Fra Bosiljku je 1972. dodijeljen Orden bratstva i jedinstva, te i to na svoj naĉin pokazuje kakvo je bilo njegovo drţanje prema pravoslavnim Srbima, kao i prema Ţidovima i muslimanima u Bihaću tijekom i poslije rata. Fra Marijan Jakovljević – u Cazinskom kraju Sredinom mjeseca listopada 1941. došla je u ţupni ured u Bihać delegacija Srba iz okolice Cazina i molila da k njima doĊe jedan katoliĉki svećenik, da ih štiti od nasilja i prijetnji kojima su bili izloţeni. Fra Viktor i fra Bosiljko, zbog svojih sluţbi, nisu mogli napustiti Bihać, pa se javio fra Marijan Jakovljević,3 koji je po završetku svoje provincijalske sluţbe u Sarajevu došao 1939. na Petrićevac, a poĉetkom listopada 1941. iz Petrićevca otišao u Bihać za duhovnog pomoćnika. Odmah se spremio i s delegacijom pošao meĊu pravoslavne vjernike, Srbe, u selima cazinskoga kotara.4
1 2

Svjetlo riječi, god. 1988., br., 69 (prosinac), str. 7. Z. Dizdar, ”Bihaćka partijska organizacija 1941-1945”, u: Bihać u novijoj istoriji (1918-1945), t. II., str. 19. 3 Fra Marijan, to mu je redovniĉko ime, a krsno je Mijo, roĊen je u Prijeĉanima, kod Banje Luke, 23. veljaĉe 1880., od oca Jose Jakovljevića i majke Mande r. Ćosić. Osnovnu ĉetverorazrednu školu je pohaĊao kod trapista opatije 'Marija Zvijezda', u Delibašinom Selu. Kao kandidat za franjevaĉki red, gimnaziju je završio u Guĉoj Gori; u franjevaĉki novicijat je stupio 1898., jednostavne redovniĉke zavjete je poloţio 16. kolovoza 1899., a sveĉane 21. rujna 1902. Studij filozofije i teologije je zapoĉeo u Kraljevoj Sutjesci 1899., a nastavio i završio u Rimu od 1901. do 1903. U Rimu je 1906. poloţio i lektorski ispit iz biblike. ZareĊen je za svećenika u Banjoj Luci 27. rujna 1903., a nakon toga je kraće vrijeme bio kapelan, te potom u nekoliko razliĉitih razdoblja vršio sluţbu profesora biblijskih znanosti i hebrejskoga jezika na filozofsko-teološkim uĉilištima franjevaĉke provincije Bosne Srebrene: u Guĉoj Gori, Livnu, i Sarajevu (1904.-1912; 1917.-1919; 1923.1934.). Bio je i rektor Franjevaĉke teologije u Sarajevu (1923.-1925.). Osobito u vrijeme profesorske sluţbe bavio se i znanstvenim i spisateljskim radom. S hebrejskog jezika je preveo na hrvatski nekoliko mudrosnih knjiga Svetoga pisma Starog zavjeta. Pisao je ĉlanke vjerskog i povijesnog sadrţaja, te egzegetske prikaze i rasprave s podruĉja biblijskih znanosti i suraĊivao osobito u publikacijama: Serafinski perivoj, Glasnik sv. Ante, Bogoslovska smotra, i Franjevački vjesnik. Objavljena su mu i zasebna djela: Put spasenja ili treći svjetovni red S. O. Franje Asiškoga (g. 1911.); Vojska sv. Ante, Antina mladeţ (g. 1924.) i Gdje je istina (g. 1927.). Vršio je takoĊer pastoralne ili dušobriţniĉke sluţbe. Osim već spomenute kapelanske, bio je kateheta na višoj djevojaĉkoj školi u Banjoj Luci (1912.-1917.), te ţupnik u Bihaću (1919.-1923.), Ivanjskoj (1934-1936), Petrićevcu (1936-1937). Obnašao je i razliĉite redovniĉke sluţbe: bio je predsjednik rezidencije u Sarajevu (1926.-1928.; 1932.-1934.), gvardijan na Petrićevcu (1936.-1937.), te definitor (1916.-1919.), kustos (1931.1934.) i provincijal (1937.-1939.) u franjevaĉkoj provinciji Bosni Srebrenoj. Vidi: M. Karaula, Ţrtve i mučenici, Sarajevo 1999., str. 156-158; J. Šalić, Franjevci sjeverozapadne Bosne, Bihać 2002., str. 53-60. 4 Fra Bosiljko Ljevar, koji je dobro poznavao fra Marijana, i o njemu u svojim Autobiografskim zapisima napisao više zanimljivih zgoda, ovako opisuje fra Marijanov odlazak: ”Jednog pazarnoga dana ponedjeljka dok smo bili za ruĉkom, doĊe grupa pravoslavnih seljaka iz Cazinskog sreza a iz sela Jezero, Gata i Osredak, uznemireni i prestrašeni, i mole ţupnika da bi jedan svećenik došao trajno dok je rata i ostao kod njih jer vele da ne bi kakovi neodgovorni upali u naša sela pa nas poubijali”. Fra Bosiljko dalje nastavlja, da on, kao kateheta u gimnaziji, ni ţupnik, a tada je ţupnik u Bihaću bio fra Viktor Šakić, nisu mogli napuštati svojih sluţbi i odazvati se molbi srpskih seljaka iz okolice Cazina, a radilo se o pravoslavnim vjernicima koji su bili već izjavili nadleţnim civilnim vlastima da ţele preći na katoliĉku vjeru. Javio se fra Marijan da će poći s njima, te odmah natovario svoje stvari u kola s kojima su seljaci došli po svećenika, te krenuo s njima put Cazina. Vidi: AFSP, B. Ljevar, Autobiografski zapisi, str. 119.

55

Nakon što se privremeno smjestio u Cazin, poslije nekoliko dana je otišao u Banju Luku te izvijestio biskupa fra Jozu Garića o svom odlasku meĊu pravoslavne Srbe koji su se već u velikom broju, ako ne i svi, bili prijavili hrvatskim vlastima u Bihaću za prijelaz s pravoslavne ili grkoistoĉne na katoliĉku vjeru. Biskup je odobrio njegov korak, i izdan mu je 31. listopada 1941. dekret kojim se imenuje i postavlja za privremenog dušobriţnika grkoistoĉnih prijelaznika u cazinskom kotaru.1 Fra Marijan je sluţbu na koju je postavljen shvatio ozbiljno i razvio je ţivu dušobriţniĉku djelatnost, pouĉavajući prijelaznike u vjeri, molitvama i crkvenom pjevanju, osobito djecu i mlade, slaveći za njih euharistiju i dijeleći im svete sakramente.2 O ozbiljnosti i teţini fra Marijanove dušobriţniĉke sluţbe govore već i sami podaci o broju onih koji su prešli na katoliĉku vjeru, a njih je poĉetkom listopada 1942. bilo oko 3.250.3 Iako je fra Marijan imao prvenstveno zadaću da meĊu prijelaznicima na katoliĉku vjeru vrši svećeniĉku sluţbu i udovoljava njihovim vjerskim i duhovnim potrebama, glavninu truda i svojih snaga on je ulagao u pomaganje, zaštitu i obranu ljudi od pljaĉki i razliĉitih oblika nasilja, pa i ubojstava, zbog ĉega su pravoslavni Srbi najviše i traţili katoliĉkog svećenika, da bude meĊu njima. Fra Marijanu su se obraćali u svakoj svojoj nevolji, a on je bio neumoran i neustrašiv u brizi i zauzimanju za njihovu zaštitu i pomoć u svim potrebama. O tome postoji mnoštvo svjedoĉanstava i dokaza, bilo da se radi o saĉuvanim originalnim, najobiĉnijim listićima papira obiĉnih ljudi, na kojima su ispisivane njihove potrebe i zamolbe za pomoć, bilo da je rijeĉ o saĉuvanim kopijama fra Marijanovih privatnih pisama, ili o kopijama njegovih sluţbenih dopisa crkvenim i ondašnjim drţavnim vlastima na razliĉitoj razini.4 Fra Marijan, da bi izmolio za prijelaznike i Srbe zaštitu od nasilja, upućuje 8. veljaĉe 1942. dopis ţupanu Velike ţupanije Krbava i Psat u Bihaću, a tada je, poslije uklanjanja Ljubomira Kvaternika, ţupan bio Josip Barišić, prethodno ţupan Velike ţupanije Bilo Gora, sa sjedištem u Bjelovaru. Taj svoj dopis zapoĉinje ovako: ”Već peti mjesec potpisani sluša jade obraćenika u Cazinskom kotaru, te nema mira ni sna od grozota, kojih se naslušao”.
1

Vidi prijepis dopisa Biskupskog Ordinarijata u Banjoj Luci Ministarstvu pravosuĊa i bogoštovlja – Odjel za bogoštovlje, br. 62/42, od 14 sijeĉnja 1942., u: AFSP, spisi fra Marijana Jakovljevića. 2 Vidi dopis Biskupskom Ordinarijatu u Banjoj Luci, od 28. veljaĉe 1942., kopija postoji u: AFSP, spisi fra Marijana Jakovljevića. Fra Marijan opširno opisuje svoje dušobriţniĉko djelovanje meĊu prelaznicima i u pismu upućenom fra Franji Lipovcu, u Sarajevu, pisano 5. lipnja 1942. Kopija pisma postoji u: AFSP, fra Marijanova dokumentacija. 3 Prema iznesenim podacima u dopisu kojega je fra Marijan uputio 24. rujna 1942. Općinskom poglavarstvu u Cazinu, brojno stanje prijelaznika je bilo ovakvo: Cazin s Ostrošcem 64 osobe, Osredak - 693, Vrelo - 594, Gradina – 305, Rujnica - 374, Gata Donja - 480, Gata Mala - 127, Gata Gornja - 248, Johovica i Vidovska 491. MeĊu prelaznike Osredka, Vrela i Gradine ubrojene su i izbjeglice koje su se tu sklonile iz BukoviceKrndije, Marin Mosta, Pištalina i Ĉeralića. RoĊenih i krštenih u Katoliĉkoj crkvi 1942. g. bilo je 70. Drugi dopis istom Općinskom poglavarstvu upućen je 8. listopada 1942., i prema njemu je u to vrijeme u općini cazinskoj rimokatolika (prijelaznika) – mještana i prebjega – bilo 1.656; u općini Trţac, prije Trţaĉka Raštela – bilo ih je 1.345; a u bihaćkom kotaru – 375; povrh toga bilo je još 95 djece roĊene i krštene u 1941. i 1942., tako da je ukupno rimokatolika (prijelaznika) bilo 3.471. Umrlih je, kako je fra Marijan tada javio, bilo 15, a ĉak 215 nestalih za napadaja, što je skupa 230. Ako se taj broj oduzme od ukupnog broja 3.471, izlazi da je u svom dušobriţništvu imao 3.241 pravoslavna vjernika prešla na katoliĉku vjeru. Kopija obaju dopisa se nalaze u: AFSP, spisi fra Marijana Jakovljevića. 4 Fra Marijan je svoje dopise i razliĉite izvještaje upućivao Biskupskom Ordinarijatu u Banjoj Luci. Nakon Drugog svjetskog rata od strane jugoslavenske UDB-e 'proĉešljavani' su arhivi osobito Biskupijskih Ordinarijata, pa tako i u Banjoj Luci. Iz njega su, uz mnoge druge, pokupljeni i odneseni svi dokumenti koje je fra Marijan slao Ordinarijatu, kao i svi drugi vezani uopće uz 'prekršatavnje Srba'. Sretna je okolnost da su u fra Marijanovoj ostavštini ostale saĉuvane barem kopije ili prijepisi njegovih dopisa crkvenim vlastima i drţavnim sluţbama NDH. Prema urudţbenim brojevima na saĉuvanim kopijama dopisa i razliĉitih potvrda i uvjerenja moţe se zakljuĉiti da ih je kroz mjesece studeni i prosinac 1941. napisao više od 400, a u godini 1942. više od 2.000. Da nije radio ništa drugo, već i samo sastavljanje i pisanje sluţbenih dopisa, izvještaja, potvrda i sl. pokazuju koliko je to bio velik posao.

56

Opisuje što je doznao od osoba, ĉija imena navodi, za koje kaţe da im se mora vjerovati, te nabraja zlodjela koja im se ĉine, i na kraju moli: „Kumim Vas svime najdraţim i zaklinjem ljubavlju domovini: pomozite i spasavajte, ako Boga znate! Ne smije se ni ĉasa ĉekati, inaĉe sve propade, a narod će stradati. […] Meni srce zamire od jada i brige. Strepim i za njih i za druge. Zato pomagajte, dok je vremena!”1 O ratnim dogaĊanjima na cazinskom podruĉju i o teškom stanju prijelaznika fra Marjan je u više navrata izvješćivao Biskupski Ordinarijat u Banjoj Luci. U dopisu od 28. veljaĉe 1942. ovako piše: ”Toliki je strah zavladao, da mi ne daju ni ĉasak otići od sebe. Jer, vele, ako vi odete, odmah će napasti i nas popaliti i poubijati.2 A u dopisu od 17. oţujka 1942. piše: ”Iako sam nedavno poslao izvještaj o stanju vjernika obraćenika u ovome kraju, ipak moram ponovno javiti Vašoj Preuzvišenosti: i da znadne s kakvim se neprilikama moram boriti, i da se zauzmete kod Poglavnika za jadnike, inaĉe će svi biti istrijebljeni.“ Iznosi zatim sluĉajeve nasilja u više sela, pa na kraju kaţe: ”Tako je daleko otišlo, da ću morati najedanput u Zagreb do Poglavnika te mu sve ispriĉati i traţiti, da se jednom stane nakraj ovima nasiljima. U velikoj sam brizi za ove jadne obraćenike. Mene nije strah smrti, ali šta će biti od njih?”3 O napadima na obraćenike, ubijanju i pljaĉkama pisao je fra Marijan ţupanu ţupe Krbava i Psat i 8. oţujka 1942. Podsjeća da je prije mjesec dana izvijestio i traţio pomoć i zaštitu obraćenika u cazinskom kotaru, osobito za sela Donju Gatu i Vrelo, da je bilo neke pomoći, ali da se pljaĉkanje i dalje nastavlja. U tom svom dopisu pita: ”Zar su vlasti zaboravile ljetošnji govor Poglavnika duţnostnicima? Zar se smije nekaţnjivo plaćkati?”, te na kraju upozorava i najavljuje: ”Gospodine Ţupane! Ili neka se drţi rijeĉ Poglavnikova i vladina obećanja, ili će potpisani biti prisiljen traţiti zaštitu ravno kod Poglavnika”. 4 Na taj dopis ţupan je odgovorio 18. oţujka, i javio fra Marijanu: ”Saobćuje se, da su izdati nalozi kotarskoj oblasti u Cazinu, da sprijeĉi sve ĉine, koji se mogu obiljeţiti nasiljem nad mirnim i pokornim prijelaznicima bivšim grko-istoĉnjacima na podruĉju kotara cazinskog i da proti eventualnih nasilnika postupa po zakonu”.5 Fra Marijan je o zlodjelima nad pravoslavnim i srpskim stanovništvom, prijelaznicima na katoliĉku vjeru, pisao takoĊer predstojniku cazinskog kotara 10. oţujka 1942., te u dopisu kaţe: ”Potpisani je par puta upozorio oblasti i na pogibelji i na nevolje obraćenika od grkoistoĉne vjere, koji su prešli na katoliĉku vjeru. Ti su obraćenici ljetos ljuto stradali, zatim jesenas, pa eto i sada stradaju. […]. Potpisani je prekjuĉe upravio ponovni dopis na G. Ţupana, da se ovi obraćenici zaštite od sjekiraša i plaćkaša, te ĉak dodao: 'Ili neka se drţi rijeĉ Poglavnikova i vladina obećanja, ili će potpisani traţiti zaštite kod samoga Poglavnika'. […]”. Fra Marijan istiĉe da je na njegovu zamolbu bila dodijeljena jedna vojna jedinica za zaštitu u Osredku, ali da od toga nije bilo velike koristi. Na obraćenike su nasrtali muslimani susjednih sela, pa fra Marijan na kraju moli: ”Gospodine Predstojniĉe ne dajte, da nas sramote neuki i da bacaju ljagu na muslimanski svijet”.6

1 2

Kopija pisma u: AFSP, spisi fra Marijana Jakovljevića. Kopija dopisa, upućenog 28. veljaĉe 1942., u: AFSP, spisi fra Marijana Jakovljevića. Zlodjela ĉetnika, s jedne strane, i u jednom selu, i muslimana, s druge, i u drugim selima, te stradanja neduţnoga naroda prikazao je i u svom pismu od 2. oţujka 1942. fra Franji Lipovcu. U njemu za muslimane kaţe: ”Navalili bi i na Vrelo, Osredak i Gradinu, da ja ovde ne stanujem i ne pazim. Zato govore, da treba mene, predstojnika Potoĉkoga i neke uglednije muslimane pobiti, jer da mi štitimo komuniste i ĉetnike”. Kopija pisma u: AFSP, fra Marijanova dokumentacija. 3 Kopija dopisa u: AFSP, spisi fra Marijana Jakovljevića. 4 Kopija pisma u: AFSP, spisi fra Marijana Jakovljevića.. 5 Kopija pisma u: AFSP, spisi fra Marijana Jakovljevića. 6 Dopis je upućen 10. oţujka 1942., a kopija postoji u: AFSP, spisi fra Marijana Jakovljevića.

57

O fra Marijanovoj odvaţnosti i odluĉnosti da zaštiti srpski narod postoji zanimljivo svjedoĉanstvo u Ljetopisu ţupe Bihać, a i u Autobiografskim zapisima fra Bosiljka Ljevara. Jednog jutra, naime, skupio se narod kod škole u Osredku, u kojoj je fra Marijan boravio, jer se proĉulo da će iz Cazina doći neka naoruţana ĉeta, pa su se bojali da bi mogli popaliti sela a ljude poubijati. Fra Marijan ih je smirivao, a zatim sa seoskim knezom krenuo u pravcu Cazina. Ubrzo su, doista, naišli na ĉetu naoruţanih vojnika koja je dolazila iz Cazina, da sprijeĉi, kako su kazali, upad ĉetnika u ta sela. Fra Marijan ih je uvjerio da ĉetnici nisu zalazili u sela, niti će zalaziti dok je on tu. Na njegove rijeĉi naoruţana ĉeta se vratila natrag u Cazin, a narod, kad je to doznao, razišao se opet svojim kućama.1 Fra Marijan je nastojao pomoći i zaštiti pojedine osobe u njihovim konkretnim nevoljama. Tako se zauzimao kod nadleţnih vlasti da budu osloboĊeni sumnji ili optuţbi, i da se puste na slobodu neki koji su neopravdano stavljeni u zatvor.2 Mnogima koji su, radi sigurnosti i zaštite, osobne i svoje obitelji, od njega to zatraţili, izdavao je uvjerenja o njihovoj vjeroispovijesti, ĉestitosti, poštenju i vjernosti Nezavisnoj Drţavi Hrvatskoj.3
1

Prenosim što je zapisano u spomenutom Ljetopisu: ”Jednog jutra, priĉao je fra Marijan, probudi me ţamor nekakav ispod prozora. Odgrnem zastor i vidim mnoštvo svijeta iskupilo se pred školom i zabrinuti potiho razgovaraju. Po njihovim licima spazio sam da su zbunjeni i uplašeni. Brzo se umijem, obujem i obuĉem te izaĊem pred njih. 'Šta je ljudi, zašto ste uznemireni?' Oni mi odgovore, da su ĉuli kako će toga jutra doći u njihova sela neka naoruţana ĉeta pa će, boje se, popaliti sela a njih poubijati, zato smo se ovdje sjatili da nas, ako moţeš, obraniš. Ja sam ih najprije utješio i osokolio da se ne boje i ne strahuju, a onda sam za svaku sigurnost pozvao jednoga vremešnog ĉovjeka, negdašnjeg seoskog kneza iz Osredka da idemo pred tu ĉetu. Knez je kasnije priĉao, da je protrnuo od straha kad sam ga pozvao. Dalje nastavlja fra Marijan, krenuli smo put Cazina. Knez je neko vrijeme koracao uporedo sa mnom. Ja sam poĉeo pripaljivati cigaretu a on poĉeo zaostajati. Velim mu: 'Naprijed kneţe! Naprijed! Ne boj se!' on se primaknu i upari sa mnom neko vrijeme a onda opet zaostade. Ĉasak potom reĉe mi: 'Eno ih fra Marijane iza one okuke'! Dok je knez zaostajao ja sam išao prema njima, a oni, ĉitava ĉeta, prema meni. Kad su bili dva tri koraka preda mnom, podignem desnu ruku i uzviknem : 'Stoj!' Oni odmah stadoše. Ja nastavim: 'Kuda momci?' Jedan iz ĉete odvrati: 'Ĉuli smo da u ta sela dolaze, ako već nijesu došli ĉetnici, pa idemo da ih suzbijemo'. Ponovno dignem ruku uvis i pokazujući prema Cazinu uzviknem ljutito: 'Natrag, u Cazinu se znade da sam ja ovdje u ovim selima, jer sam se prijavio kod vlasti i dok sam ja ovdje, nikakvi ĉetnici niti su ovamo dolazili niti će dolaziti'. Jedan iz ĉete javi se: 'Ako je tako, gospodine, kako vi tvrdite, onda zbilja ĉeto, nema smisla da dalje idemo i vrate se. Oni u Cazin a mi školi, saopćim svijetu šta smo postigli. Narod raspoloţen i radostan raziĊe se kućama”. Rkt. ţupni ured Bihać, Ljetopis ţupe Bihać, str. 38-39. Vidi takoĊer: AFSP, B. Ljevar, Autobiografski zapisi, str. 119-120. 2 Intervenirao je kod Mihajla Kadića, predstojnika u Cazinu, za Iliju Vukovića, sina Luke, iz Osredka, kojeg je poštarica iz Raštela prijavila da je bio, i da ga je ona vidjela u Raštelima, selu pod ĉetniĉkom vlašću. Fra Marijan za Iliju piše: ”Svi svjedoĉe, da je on ĉestit i da nije moguće, što mu se pripisuje, već da je to pometnja i zamjena o napadima na neke kuće, na ljude koji rade na njivi, i o pljaĉki u Donjoj Gati. […] Molim da se stvar ispita i pozovu svjedoci iz Osredka i Vrela, da on nevin ne bi stradao. Branko Vojnović zna za sve koji su ga toga dana vidjali”. Kopija potvrde izdane 1. oţujka 1942. u: AFSP, spisi fra Marijana Jakovljevića. - Napisao je i dao uvjerenje da Dušan Cimeša, pok. Miće, nije iz Donje Gate pobjegao meĊu ĉetnike ili partizane, nego da je, bojeći se za svoj ţivot od napadaĉa, došao u Osredak svojoj sestri Milki Grbić, i da pošteno ţivi u Osredku. U Dušanovoj kući u Donjoj Gati ţene su iskopale rov da u njega sakriju robu od pljaĉkaša, koji su se ĉesto zalijetali u to selo i odnosili sve, a bile su optuţene da je rov za ĉetnike i partizane. ”Nije rov iskopan”, piše fra Marijan, ”da se kriju neprijatelji drţave, nego radi nevolje, koja ih uvijek snalazi”. Kopija uvjerenja napisanog 4. svibnja 1942. u: AFSP, spisi fra Marijana Jakovljevića. - Jovana Ĉavića, pok. Cvije, tuţili su da se napio i da je putem u kolima, vraćajući se kući, pjevao ruţnu pjesmu protiv Poglavnika, zbog ĉega je dospio u zatvor. U dopisu Kotarskoj oblasti u Cazinu fra Marijan piše kako su ljudi iz Osredka potvrdili da nije istina da je pjevao protiv Poglavnika, a sam fra Marijan za Jovana svjedoĉi da je pošten ĉovjek i miran, da se ne obiĉaje napijati, ali da ga je toga puta prevarilo, te je, na kraju, zamolio: ”Podpisani dakle dušobriţnik usudjuje se smjerno zamoliti sl. naslov, da pusti Jovana iz zatvora. Istina, i što se napio, pravo je da bude kaţnjen, ali će mu biti dosta što je već preturio”. Kopija dopisa Kotarskoj oblasti u Cazinu, od 17. svibnja 1942., nalazi se u: AFSP, spisi fra Marijana Jakovljevića. 3 Tako je svjedoĉio: 'da je (su) rimokatoliĉke vjere', 'da prema uredbi vlade N. D. H. stoji (stoje) pod potpunom zaštitom i uţiva (uţivaju) potpunu zakonsku slobodu'; 'pošten je i ĉestit, pa ga ovaj ured najsrdaĉnije

58

Sastavljao je i pisao molbe nadleţnim kotarskim vlastima da se pojedinim obiteljima ili vlasnicima vrate njihova oteta i opljaĉkana dobra. Napisao je i dao mnogo preporuka da se stradalnicima i siromašnima materijalno pomogne. Takvih zamolbi i preporuka za pomoć fra Marijan je u kratkom vremenu, najviše od 16. do 20. lipnja 1942., napisao i izdao više od stotinu.1 Znalo se za fra Marijanove intervencije u korist prijelaznika Srba, pa su ga oni na ĉije se postupke on ţalio optuţivali da štiti ĉetnike i partizane, i prijetili da ga treba ubiti.2 Fra Marijan je u cazinskom kraju za srpske prijelaznike na katoliĉku vjeru, da ih zaštiti od pljaĉki, a još više da saĉuva njihove ţivote, ĉinio što je god mogao i gdje god je trebalo. Zato su oni imali u njega veliko povjerenje, prihvatili ga i zavoljeli. Vlĉ. Nikola Tojĉić, koji je leţao s fra Marijanom u istoj bolniĉkoj sobi, pišući o njegovim posljednjim ĉasovima i smrti u banjoluĉkoj bolnici, navodi kako mu je fra Marijan pripovjedio da su partizani jednom zgodom doveli sa sobom u Osredak nekog pravoslavnog svećenika, te da je on otvoreno kazao sakupljenim prijelaznicima: ”Evo vam pravoslavnog svećenika! Birajte slobodno: ili ćete ostati, što ste sada, katolici, ili ćete preći k njemu!”, a da su prijelaznici na to fra Marijanu odgovorili: ”Mi imamo popa! – Ne ćemo njega! Ti si naš i otac i majka!”3 Mislim da se moţe drţati istinitim ovo što je vlĉ. Nikola Tojĉić zabiljeţio, da je ĉuo od fra Marijana. Dosljedno tome, tendenciozno je iskrivljivanje stvarnosti ono što su, kao svoja sjećanja, iznijeli kasnije srbijanski akademik Pavle Savić i pravoslavni svećenik – raspop Vlado Zeĉević, koji je u poĉetku oruţanih borbi u Srbiji pristupio ĉetnicima, ali ih ubrzo napustio te prešao partizanima.4 Njihovo kazivanje se razlikuju od fra Marijanovog, ali i meĊusobno. Vlado Zeĉević je spomenuti dogaĊaj jednom zgodom ovako opisao: ”Prilikom razgovora sa jednim katoliĉkim sveštenikom, iznenadilo me je kad mi je, odnosno kako mi je, ispriĉao da su oni preveli pravoslavne u katoliĉku veru, ali, kako on reĉe: 'oni nikako neće da nam priĊu, pa neka se vrate vama pravoslavcima, a mlaĊe ostavite nama'! Izgleda da je ovaj sveštenik shvatio da sam došao da se pogaĊamo, ali sam mu dosta oštro rekao: 'Stariji,
preporuĉa'; 'potpuno je pouzdan, ĉestit i vjeran N. D. H.'. Dosta je kopija takvih uvjerenja u: AFSP, spisi fra Marijana Jakovljevića. 1 Kada mu se Stoja Cimeša, ţena Dušana (spomenut malo prije), iz Donje Gate, potuţila da je patrola u civilu pretraţila kuću i opljaĉkala je, navodeći što je sve odneseno, izvijestio je o tome pismeno Kotarsku oblast u Cazinu. A na kraju dodao: ”Da patrole pretraţuju kuće, i neka; ali da one, koje moraju red drţati, proti pljaĉkaše se boriti, same pljaĉkaju: staje pamet. Podpisani ured moli, da se stvar izvidi i krivci potjeraju”. Kopija pisma od 1. svibnja 1942., u: AFSP, spisi fra Marijana Jakovljevića. Mnogo kopija preporuka i zamolbi nalazi se u: AFSP, spisi fra Marijana Jakovljevića. Navodim samo neke primjere, da se pokaţe na koji naĉin se zauzimao za pomoć nevoljnima, ne navodeći njihovih imena i prezimena: ”Potreba dakle velika, pa ide, da joj se pomogne. […] Preporuĉa se najtoplije”; ”Vrijedni su svake preporuke i pomoći”; ”Ova je obitelj sasvim stradala, te se prebija po tuĊim pragovima. Zato ju podpisani ured najtoplije preporuĉa svima vlastima N. D. D., da ju pomognu”; ”Umoljava se sl. naslov, da joj pomogne na koji naĉin, da mogne djecu prehranjivati”; ”Vrijedan svake preporuke, pa se podpisani nada, da će mu vlasti ići na ruku”; ”Starica spala pod stare dane na sirotinjske grane, pa vapi za pomoć. Ovaj ured srdaĉno preporuĉuje, da joj oblast pomogne”; ”Podpisani toplo preporuĉa jadnicu, koja je i boleţljiva, da joj se izaĊe na ruku i na koji god naĉin pomogne da doĊe do svoga i da ne umire s djecom od glada”. 2 O tim prijetnjama fra Marijan piše 28. travnja 1942. fra Borisu Ilovaĉi: ”Po glasinama mogao bih u brzo i muĉenik postati. Prijete da me treba ubiti. Bio bih sretan, da poginem za povjereno stado. Prolazio sam izmeĊu ĉetnika i partizana i njihovih straţa, no ne samo da mi nijesu ništa uĉinili, nego su mi i ĉast iskazali. Od druge strane dolaze prijetnje. Neka me slobodno ubiju, samo neka poštede izpaćeni narod, za koji se svaki dan zalaţem, te sam i vojsku dobio, da nas štiti”. Kopija pisma u: AFSP, fra Marijanova dokumentacija. A u pismu fra Franji Lipovcu, od 25./28. srpnja 1942., u pogledu svoga zauzimanja za prijelaznike, piše: ”Ovaj moj mali i sitni rad trn je u oku nekih, te stalno doznajem, da mi se prijeti i da me treba ubiti, jer da štitim partizane. Ja štitim obraćenike i sirotinju od plaćkaša, pa ako /je/ Boţja, da za njih poginem: hvala mu!” Kopija pisma takoĊer u: AFSP, spisi fra Marijana Jakovljevića. 3 Katolički tjednik, Sarajevo, br. 38., 26. rujna 1943. 4 Vidi: Đ. Slijepĉević, Historija Srpske pravoslavne crkve, Beograd 2002., 3. knj., str. 138-139.

59

kao punoletni, sami će se odluĉiti, ali omladina neće pripasti ni katolicima ni pravoslavnima, ni muslimanima, već će se ona svrstati u napredni omladinski pokret'”. 1 A Pavle Savić isti dogaĊaj prikazuje na ovaj naĉin: ”Jednom sam išao sa Vladom Zeĉevićem u Cazin. Sa toga puta jedan detalj mi se naroĉito zadrţao u sećanju. Na putu smo se susreli sa nekim fra Marijanom koji je ostavio na mene utisak pravog verskog fanatika. Susret je bio vrlo kratak i dramatiĉan. Vlada ga je upitao zašto su terorisali ljude i na njih vršili presiju da prelaze u katoliĉku veru. Fra Marijan mu je odgovorio da su oni imali vlast u rukama, i da su to svesno radili, a pošto je sada imamo mi, moţemo ih vratiti u raniju veru. Na to mu je drug Vlado ljutito odgovorio: 'Naša vlast nije za to da nameće ljudima veru nego da im obezbedi slobodu veroispovesti i slobodu opredeljenja, i da ih zaštiti od nasilja kakvom su bili izloţeni'”.2 Takvo razilaţenje Vlade Zeĉevića i Pavla Savića u prikazivanju istoga dogaĊaja kojemu su zajedno prisustvovali, a jedan u njemu bio i aktivan suuĉesnik, dovoljno ukazuje na njihovu istinoljubivost, pa prema tome i koliko se obadvojici moţe vjerovati u prikazivanju navedenog dogaĊaja. Ako se zna kako je fra Marijan stvarno djelovao i što je sve poduzima i ĉinio za Srbe koji su iz straha prihvatili katoliĉku vjeru, a iznio sam samo jedan mali dio toga, moţe se kratko reći: da je vrijedno divljenja s koliko se energije, odluĉnosti, ustrajnosti, pa i hrabrosti, zauzimao za ĉovjeka koji je u nevolji, koji stradava i trpi. Ali toliki napor, kao i psihiĉka napetost i brojne stresne situacije u kojima se u razliĉitom prigodama našao, morali su se odraziti na njegovo zdravstveno stanje, i ubrzati kraj njegova ţivota, koji je nenadano i došao. I posljednje što je fra Marijan poduzeo za ugroţeni narod, pravoslavne prijelaznike u Katoliĉku crkvu, bila je intervencija kod najviše vlasti NDH u Zagrebu, koju je on, kako smo naprijed vidjeli, nekoliko puta u svojim sluţbenim dopisima i najavljivao. Prema pisanju fra Dane Briševca fra Borisu Ilovaĉi, tajniku biskupa Mišića u Mostaru, fra Marijan je poĉetkom oţujka 1943. došao u samostan na Petrićevac. Izgledao je iscrpljen, mršav i vrlo slab. Odatle je 2-3 dana kasnije pošao u Zagreb, da kod najviših drţavnih vlasti intervenira za svoje vjernike – prijelaznike na katoliĉku vjeru. Iz Zagreba se na Petrićevac vratio poslije 3-4 dana, u nedjelju 7. oţujka, da bi, shrvan bolešću, nekoliko dana kasnije bio smještenu u drţavnu bolnicu u Banjoj Luci, u kojoj je 16. oţujka 1943. i umro.3 Zbog toga što je pitanje prelaska pravoslavaca na katoliĉku vjeru, odnosno 'prekrštavanja' ili 'katoliĉenja' pravoslavnih vjernika samo po sebi veoma sloţeno, a i drţanje u toj stvari nekih pojedinaca unutar Katoliĉke crkve u NDH bilo moţda problematiĉno,4 netko bi mogao i fra Marijanovo djelovanje oznaĉiti kao kleronacistiĉko i klerofašistiĉko, kao što su to na svoj naĉin uĉinili Vlado Zeĉević i Pavle Savić. Ali srpski narod u cazinskom kraju, za koji se fra Marijan toliko zauzimao i ţrtvovao, nije mislio tako. O tome postoji vrlo rjeĉito svjedoĉanstvo, zabiljeţeno u Kronici ţupe Bihać, a o kojemu piše u svojim Autobiografskim zapisima i fra Bosiljka Ljevara. Naime, po svršetku rata došao je u ţupni ured u Bihać dr. Groznik, Slovenac, advokat u Cazinu, te priĉao kako se poslije fra Marijanove smrti susreo sa seoskim knezom iz Osredka, sela u kojem je fra Marijan boravio i djelovao. U razgovoru izmeĊu dr. Groznika i kneza bilo je rijeĉi i o fra Marijanu. Na pitanje dr. Groznika: ”Kneţe, eto ti si dobro poznavao pokojnoga fra Marijana, s njim si se sigurno ĉesto sastajao i razgovarao o nevoljama ovoga rata, pa što bi mi mogao reći o fra Marijanu
1 2

V. Zeĉević, ”Poverenje naroda”, u: Bihaćka Republika (Zbornik ĉlanaka), Beograd, 1965., knjiga I., str. 229. P. Savić, ”Mirnodopski ţivot u Bihaću omela je ofanziva”, u: Bihaćka republika, knjiga I., str. 253. 3 Vidi: J. Šalić, n. d., str. 59-60. 4 Ne znam koliko se mogu smatrati istinitim i utemeljenim optuţbe koje su iznesene u nekim publikacijama iz vremena neposredno nakon završetka Drugog rata. Vidi: V. Novak, Magnum crimen, Pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj, Zagreb 1948., osobito str. 525-597; Dokumenti o protunarodnom radu i zločinima jednog dijela katoličkog klera (prir. J. Horvat i Z. Štambuk) Zagreb, 1946., str. 39-410.

60

kao ĉovjeku i svećeniku?” Knez je odgovorio: ”Dragi doktore, mislim da sam fra Marijana dobro poznavao i mogu reći da je bio Boţji ĉovjek. On je dobro znao komu sluţi i tko mu je Gospodar. Tjerao je samo Boţju politiku”.1 Veće priznanje fra Marijanu i pozitivniju ili bolju ocjena za njegovo svećeniĉko i dobrotvorno djelovanje nisu se mogli izreći, a izrekao ih je Srbin. O fra Marijanovu odlasku meĊu pravoslavne Srbe i o njegovu djelovanju meĊu prijelaznicima na katoliĉku vjeru u selima cazinskog kraja govorio sam opširnije budući da se radilo o najmasovnijem prijelazu pravoslavnih vjernika na katoliĉku vjeru u Bosni, a istovremeno i o velikim stradanjima tih prijelaznika. Fra Anto Hrvat i fra Drago Prpić – u Barlovcima Od 1929. do sredine 1942. u Barlovcima je bio ţupnik fra Anto Hrvat,2 a sljedeće tri godine fra Drago Prpić.3 Nema nigdje ništa zapisano o konkretnim djelima i postupcima te dvojice svećenika franjevaca prema Srbima i njihovu prelasku na katoliĉku vjeru, nego samo šturi podatak za fra Antu: da je spašavao ţupljane i susjedne pravoslavce od progona i pogroma,4 a za fra Dragu: da se tijekom rata zauzimao za susjedne pravoslavce u barlovaĉkoj ţupi.5 U ţupi Barlovci je takoĊer bilo prijelaza pravoslavnih na katoliĉku vjeru. Radilo se, zapravo, o izdavanju potvrda o prelascima u drugoj polovici 1941. i tijekom 1942. godine. U 1942. godini u ţupnu Maticu krštenih su upisana, kao krštena, 63 novoroĊenĉeta pravoslavnih roditelja, iz selâ Dragoĉaj, Prijakovci i Ramići. Roditelji te djece prethodno su sigurno bili uvedeni meĊu prijelaznike na katoliĉku vjeru, inaĉe im se ni djeca ne bi krstila u Katoliĉkoj crkvi. Vjerojatno je bilo i drugih pravoslavnih vjernika iz navedenih sela koji su se prijavili za prijelaz na katoliĉku vjeru, ali o tome preciznih podataka nemamo. MeĊutim, bez obzira koliko ih je bilo, sigurno se ni u njihovu sluĉaju nije radilo ni o kakvom prekrštavanju, pa ni pokatoliĉavanju, nego su i fra Anto Hrvat i fra Drago Prpić pravoslavce, koji su im dolazili, prihvaćali i upisivali kao prijelaznike u Katoliĉku crkvu, i o tome im izdavali odgovarajuće potvrde samo da ih se zaštiti od progona i drugih nasilja, pa i smrti. Osobno sam ĉuo kako se priĉa da su se pravoslavni Srbi jednom zgodom skupili u crkveno dvorište u Barlovcima i ţupniku fra Dragi Prpiću iznijeli svoj strah od nasilja i pogroma. On ih je hrabrio neka se ne boje, i da im se neće ništa zlo dogoditi, odnosno da im se to moţe dogoditi samo 'preko njega mrtva'. Koliko mi je poznato, nitko od Srba nije u navedenim selima barlovaĉke ţupe ubijen kod svoje kuće radi toga što je bio Srbin i pravoslavne vjere. Moţda je to zasluga i fra Ante Hrvata i fra Drage Prpića. Stoga je bezoĉna neistina i laţna tvrdnja koju je iznio dr. Zdravko
1

Kronika ţupe Bihać, str. 40 - Ţupni ured Bihać. Vidi takoĊer: AFSP, B. Ljevar, Autobiografski zapisi, str. 121. 2 RoĊen je 11. studenoga 1888. u Staroj Rijeci, od oca Ive i majke Marije r. Bujadilović. Krsno ime mu je bilo Franjo. U franjevaĉki red je stupio ulaskom u novicijat 14. srpnja 1909., dok je jednostavne zavjete poloţio godinu dana kasnije, o sveĉane 20. srpnja 1913. Za svećenika je zareĊen 3. kolovoza 1913. Nakon toga je vršio sluţbe kapelana na Petrićevcu, u Bihaću, na Plehanu, u Koraću, Sanskom Mostu, Sokolinama, Šimićima, Barlovcima i u Ivanjskoj. Bio je gvardijan na Petrićevcu od 1942. do 1945. Umro je u Barlovcima 9. oţujka 1967. 3 Rodio se u Krivom Putu, kraj Senja, 20. lipnja 1906. Gimnaziju je pohaĊao u Senju i Ogulinu, a završio u Djeĉaĉkom sjemeništu u Visokom. U franjevaĉki red je stupio ulaskom u novicijat 29. lipnja 1927. Jednostavne zavjete je poloţio 30. lipnja 1928., sveĉane 30. lipnja 1931., a za svećenika je zareĊen 29. lipnja 1934. Bio je kapelan u Jajcu, Zenici i na Petrićevcu, a ţupnik u Ţitaĉama, Ivanjskoj, Vitezu, Barlovcima i Sasini. Umro je u bolnici Sanskom Mostu 29. prosinca 1953. 4 J. Šalić, n. d., str. 171-172. 5 J. Šalić, n. d., str. 133.

61

Antonjić, da je u mjesecu lipnju 1941. u selu Ramići izvršen masovni pokolj na zvjerski naĉin, i da je tom zgodom ubijeno na muĉki naĉin preko 100 Srba.1 Osobno sam poznavao izmeĊu godine 1950. i 1955. u Ramićima više Srba pravoslavaca, prezimenom Savića i Tadića, koji su se odnosili vrlo prijateljski prema tadašnjem ţupniku fra Vladi Ljevaru, a mislim da toga ne bi bilo da nisu osjetili na sebi dobrotu ranijih ţupnika u Barlovcima. Uvjerenja sam da je upravo prisjećanje na dobrotvorno drţanju prema Srbima i pravoslavnima fra Ante i fra Drage u vrijeme Drugog svjetskog rata imalo utjecaja da za nedavnog ratnog bjesnila nije srušena, poput nekih drugih, i barlovaĉka ţupna crkva. Fra Anto Perković – u župi i samostanu Petrićevac U Urudţbenom zapisniku ţupe Petrićevac ima uvedenih u 1941. godini 20-ak odluka kotarske oblasti u Banjoj Luci, te dopuštenja Biskupskog Ordinarijata o prelasku pojedinaca ili cijelih obitelji s pravoslavne na katoliĉku vjeru. U godini 1942. ima upisanih takvih sluĉajeva oko 170. A iz saĉuvanog Spiska prijelaznika,2 vidi se da ih je bilo više stotina, oko 450, bilo da se radilo o pojedinim osobama ili o višeĉlanim obiteljima. Dobar dio njih je bio iz Banje Luke, ali su se za prijelaz na katoliĉku vjeru javljali u ţupu Petrićevac, u kojoj je tada ţupnik, a i gvardijan, bio fra Anto Perković.3 Velik broj prijavljenih za prelazak u kratkom vremenu moţe se tumaĉiti jedino strahom prouzrokovanim zloĉinom koji je 7. veljaĉe 1942. izvršen nad Srbima u Drakuliću, Motikama i Šargovcu. To potvrĊuje i fra Anto u svom pismu od 11. listopada 1973. fra AnĊelu Kajiću, u kojem iznosi neka sjećanja na spomenuti zloĉin, te govori kako su mu nakon toga dolazili brojni banjoluĉki Srbi i traţili da prijeĊu u Katoliĉku crkvu. Navodi da mu je većina njih govorila: ”Oĉe, ja ne bih prešao, ali moram da spasim ţivot svoj i svoje obitelji”.4 A primani su u Katoliĉku crkvu jer im se ţeljelo pomoći i zaštiti od novih zloĉina. Da je upravo to bio motiv zbog kojega je udovoljavano njihovim molbama, potvrĊuje sam fra Anto u spomenutom svom pismu, kad kaţe: ”Tada sam odluĉio, da svima ovim izdam potvrdu da su prešli u katoliĉku Crkvu premda nisu. Usrdno sam svakoga zamolio, da to ni Njemcima ni hrvatskim vlastima nikako ne odaju. Znam šta bi mi bilo, da me je samo jedan izdao. […] Svi su pošteni bili pa se to nije dogodilo […]”.5 Fra Anto otkriva još jednu vaţnu zanimljivost – kakav je, naime, stav u tom pogledu zauzimao biskup banjoluĉki, fra Jozo Garić. On je ubrzo nakon navedenog zloĉina nad Srbima pozvao fra Antu na razgovor. Veoma ljut, kazao je: ”To nije lijepo, nije pošteno […]. Najveća je ludost nevine ubijati, a posebno ţene i djecu”. Da li istom zgodom, ili nešto kasnije, ne zna se, fra Anto je s biskupom razgovarao o brojnim prijavama pravoslavnih Srba za prelazak u Katoliĉku crkvu, te mu je biskup u svezi s tim rekao: ”Vidim da ti Banjaluĉani rado dolaze za prijelaz u Katoliĉku Crkvu. Ovim ti dajem generalnu dozvolu i ovlaštenje za sve prijelaznike, koji kod tebe zatraţe prijelaz. Ĉini kako znaš da je najbolje. Spasavaj, sinko, samo glave”.6
1

Z. Antonić, Dokumenta o genocidu nad Srbima u Bosni i Hercegovini od aprila do avgusta 1941, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka – Srpsko Sarajevo, 2001., str. 129. 2 Nalazi se u arhivu franjevaĉkog samostana Petrićevac. 3 RoĊen je 27. srpnja 1901. u Vrţeralima, ţupa Podhum, kod Livna, od oca Blaţa i majke Marije r. Kuliš. Stupio je u franjevaĉki red 1919., jednostavne zavjete poloţio 16. srpnja 1920., a sveĉane 19. srpnja 1923. Za svećenika je zareĊen 3. lipnja 1928. Umro je u Livnu 2. studenoga 1982. 4 Pismo se ĉuva u arhivu franjevaĉkog samostana Gorica, Livno, kutija br. 467, Ostavštine: Br. AnĊeo Kaić, br. 1, k. 1-4. Objavio ga je M. Planinić, Fra Tomislav Filipović ţrtva klevete, Šuica /1992./, str. 121-125. Citirani tekst je na str. 122. 5 M. Planinić, n. d., str. 122. 6 M. Planinić, n. d., str. 121-122.

62

Iz tih nekoliko navedenih podataka vidi se da i ulogu fra Ante Perkovića na Petrićevcu u pogledu prelazaka pravoslavnih na katoliĉku vjeru treba promatrati kao sudjelovanje u spašavanju Srba, a nikako ne kao vršenje prisile i 'zloĉina' nad pravoslavnim Srbima. Poput spomenutih franjevaca ponašao se i dijecezanski svećenik vlĉ. Grga Blaţević. Po navodima pravoslavnih pisanih izvora, a suprotno optuţbi Viktora Novaka, vlĉ. Grga Blaţević, ţupnik u Bosanskom Novom, ĉije prezime on pogrešno navodi (Kneţević!), ne samo da nije vršio nasilno pokatoliĉavanje, niti provodio katoliĉku propagandu, već je mnogim Srbima i ţivote spašavao, Prema zapisniĉkoj izjavi prof. Svetozara Dušanića, danoj Svetom arhijerejskom sinodu u Beogradu 22. studenoga 1942.: „On (tj. Grga Blaţević – op. m.) je cijele grupe Srba seljaka koje su ustaše vodili na stradanje spasavao od smrti, tvrdeći za njih da su katolici. Na primjedbe ustaša da su to Srbi iz obliţnjih sela, on je odgovarao: 'To su bili Srbi, ali sam ih pokrstio'. Zatim bi osloboĊene seljake puštao njihovim kućama“ (Srpska pravoslavna eparhija banjaluĉka 1900-2000, Šematizam, Banja Luka 2000., str. 9293, bilj. 30) Zakljuĉak Ovim sam prikazom pokušao baciti malo više svjetla na stajalište, drţanje i djelovanje Katoliĉke crkve i njezinih pripadnika i sluţbenika u pogledu osjetljivog pitanja prijelaza pravoslavnih vjernika Srba na katoliĉku vjeru. Smatram da se, na temelju svega iznesenoga, moţe ustvrditi kako se – u pogledu bilo formalnog bilo fiktivnog prijelaza pravoslavnih Srba u Katoliĉku crkvu – na drţanje i djelovanje franjevaca: fra Viktora Šakića, fra Bosiljka Ljevara, fra Marijana Jakovljevića, fra Ante Hrvata, fra Drage Prpića i fra Ante Perkovića, kao i vlĉ. Grge Blaţevića, u ovom sjeverozapadnom dijelu Bosne, odnosno na širem i uţem podruĉju franjevaĉkog samostana Petrićevac, ne moţe staviti nikakav utemeljen prigovor. Naprotiv, njihovo drţanje i djelovanje se moţe i mora oznaĉiti i ocijeniti kao ĉovjeĉno i ĉovjekoljubivo, pa i više od toga, jer su išli za tim da zaštite i spase ţivote onih koji su se u tim vremenima osjećali ugroţenima i bili izloţeni zlostavljanju i nasilju. Uvjeren sam da se upravo na nekoga od naprijed navedenih franjevaca odnosi ono što je na suĊenju nadbiskupu Alojziju Stepincu 8. listopada 1946. iznio u svojoj završnoj rijeĉi odvjetnik dr. Natko Katiĉić. On je, naime, tada kazao: ”Ja znam sluĉaj jednoga fratra iz Bosne, kada su nastupile one stvari (misli se na prijelaze pravoslavnih na katoliĉku vjeru – op. m.) i ljudi dolazili k njemu da ih prekrsti (i dr. Katiĉić koristi pogrešan izraz 'prekrsti' – op. m.) pa je onda on govorio: 'Ja tebe krstim a ti ćeš vjerovati dalje kao i do sada, a kada doĊe vrijeme ti ćeš slobodno odluĉiti'”.1 Budući da je dr. Katiĉić bio rodom iz Bihaća, sigurno mu je moglo biti poznato drţanje osobito bihaćkog ţupnika, i zato smatram da se navedene njegove rijeĉi odnose najprije na fra Viktora Šakića. U svakom sluĉaju, te rijeĉi pokazuju da su franjevci prihvaćali pravoslavne Srbe, ali ne samo da od njih nije traţeno da moraju napustiti svoju pravoslavnu vjeru, nego ih se ohrabrivalo da ostanu u svojoj vjeri, a kada više ne bude nikakvih pritiska i pogibelji sami će odluĉivati o svojoj vjerskoj i crkvenoj pripadnosti.

1

Stenografski zapis završne rijeĉi branitelja dr. Natka Katiĉića na suĊenu Alojzija Stepinca, u: Zagreb, Hrvatski drţavni arhiv, stup 6/1946., Vrhovni sud NRH, F. 1561, kut. 8, list 1103. U pisanom podnesku Katiĉićeve obrane A. Stepinca, koji je objavljen u zborniku: Stepinac mu je ime, knj. 1, Zagreb 1991., str. 212-214, a zatim prenesen i u knjizi: Proces Alojziju Stepincu (prir. Marina Štambuk-Škalić, Josip Kolanović i Stjepan Razum), izd. KS, Zagreb 1997., str. 219-222, u pogledu prekrštavanja Srba Katiĉić kaţe: ”Ĉesto se primalo sa sviješću da će se isti jednom ipak vratiti na svoju vjeru, kao što je rekao neki svećenik u Bosni: 'Ja te primam, no ti ćeš vjerovati kao i do sada'”. Vidi: Proces Alojziju Stepincu, str. 221.

63

Primanje pravoslavnih Srba u Katoliĉku crkvu, ili sámo izdavanje potvrda da su prešli na katoliĉku vjeru, a ustvari nisu, bilo je u ondašnje vrijeme i u prilikama kakve su vladale najviše i jedino što su mogli uĉiniti ili poduzeti da bi ih koliko-toliko zaštitili i kako-tako im pomogli. Zloĉini se ĉine u svakom ratu, i ĉine ih sve zaraćen strane. Posebno ih je bilo u Drugom svjetskom ratu, kao i u ovom nedavnom na našim prostorima. Ti se zloĉini, meĊutim, nekada nijeĉu ili umanjuju, a nekada se uvećavaju ili izmišljaju. Pored zloĉina stvarno u ratu poĉinjenih, zloĉini su i nijekanja i umanjivanja tih zloĉina; a isto tako zloĉini su i uveliĉavanja i izmišljanja zloĉina koji se nisu dogodili, ili njihovo pripisivanje nekome tko ih nije poĉinio. A to se dogaĊa kad se Katoliĉkoj crkvi pripisuje, i kad ju se okrivljuje i optuţuje za nasilno 'prekrštavanje' i 'katoliĉenje' pravoslavnih Srba.

64

USTAŠKI ZLOĈIN NAD SRBIMA U OKOLICI BANJE LUKE 7. VELJAĈE 1942. GODINE (Dvojbe i neistine o sudjelovanju u zloĉinu fra Tomislava Filipovića i drugih franjevaca iz samostana Petrićevac) Vijest o drugom pastirskom pohodu pape Ivana Pavla II. Bosni i Hercegovini i o njegovom dolasku u Banju Luku 22. lipnja 2003., te odluka mjerodavnih crkvenih osoba i vlasti da se tom prigodom euharistijsko slavlje s narodom i ĉin beatifikacije ili proglašenja blaţenim Ivana Merza, rodom Banjaluĉanina, odrţe pokraj franjevaĉkog samostana na Petrićevcu, izazvali su u odreĊenim politiĉkim i intelektualnim krugovima Republike Srpske i Srbije, kao i kod dijela srpskog stanovništva, negativno raspoloţenje i reakcije. Naime, u nekim emisijama na televiziji i radiju, kao i u dnevnom i periodiĉnom tisku, izraţavano je negodovanje i protivljenje Papinu dolasku u Republiku Srpsku uopće, a osobito da se planirana sveĉanost odrţi na Petrićevcu. Kao razlog tome protivljenju, navodio se zloĉin koji je 7. veljaĉe 1942. izvršen nad rudarima rudnika uglja Rakovac i nad srpskim ţiteljima u selima Drakulić, Motike i Šargovac, pokraj Banja Luke, te su za taj zloĉin, uz ustaše, optuţivani i okrivljivani takoĊer franjevci iz samostana Petrićevac, a naroĉito fra Tomislav Filipović. Ovdje ću, sasvim kratko, naznaĉiti o kojem i kakvom se zloĉinu radi, te se posebno osvrnuti na optuţbe o sudjelovanju u tom zloĉinu fra Tomislava (Miroslava) Filipovića, kao i drugih franjevaca iz franjevaĉkog samostana na Petrićevcu. Ţelim odmah naglasiti da o tome postoje razliĉite, pa i suprotne, informacije i podaci, i oni će biti navedeni onako kako ih pojedini izvori donose. Uzdrţat ću se od vlastite kategoriĉke prosudbe o vjerodostojnosti tih izvora i o toĉnosti podataka, budući da mi nisu dostupni, ako uopće i postoje, originalni dokumenti o ţrtvama navedenog zloĉina i o njegovim izvršiteljima. Upozorit ću, meĊutim, na razmimoilaţenja i brojne i velike razlike u navodima i podacima o istim dogaĊajima i ĉinjenicama. Jasno je da istina moţe biti samo jedna, a kad se o zloĉinu o kojem će ovdje biti rijeĉi iznose razliĉite "istine", onda se moţe dvojiti o istinitosti bilo koje tvrdnje ili navoda. 1. Tko je poĉinio zloĉin, i broj ţrtava - pobijenih Srba u selima Drakulić, Motike i Šargovac Uglavnom se navodi da je jedna ustaška postrojba 7. veljaĉe 1942. poubijala velik broj Srba u selima Drakulić, Motike i Šargovac, nedaleko od Banja Luke. Prema obavijesti koju je Veliki ţupan u Banja Luci, pukovnik Aleman, neposredno nakon zloĉina poslao putem radiograma Ravnateljstvu za javni red i sigurnost u Zagreb, „jedna satnija ustaške bojne pod zapovjedništvom nadporuĉnika Josipa Mišlova“ poubijala je 37 rudara kod rudnika Rakovac, a zatim 715 srpskih ţitelja u selu Motike, te oko 1.500 osoba u selima Drakulić i Šargovac.1 Isti se podaci navode i u radiogramu kojeg je nekoliko dana kasnije, 11. veljaĉe 1942., Ustaška nadzorna sluţba iz Banja Luke uputila u Zagreb Zapovjedništvu ustaške nadzorne sluţbe, na ruke gosp. Eugena Kvaternika.2 U spomenutim radiogramima je najavljeno da opširno izvješće slijedi. Zapovjedništvo ustaške nadzorne sluţbe u Banja Luci je to izvješće i poslalo, i u njemu se navodi: „7. ov. mj.
1 2

Vidi prijepis radiograma u: V. Dedijer, Vatikan i Jasenovac, Dokumenti, Beograd 1987., str. 385. V. Dedijer, Vatikan i Jasenovac, str. 387.

65

je jedna satnija II. 'Tjelesne Poglavnikove Bojne' koju je vodio nadporuĉnik Josip Mišlov“ poduzela akciju u kojoj je na rudniku Rakovac ubijeno i zakopano 37 radnika grko-istoĉne vjere (pravoslavaca), a da ih je, prema izjavama nekih radnika, ubijeno do 52, zatim da je u selima Drakuliću i Šargovcu ubijeno oko 1.300-1.500 osoba, a u Motikama oko 70 porodica.1 Vladimir Dedijer je objavio dva dokumenta, za koje tvrdi da se nalaze u Vojnoistorijskom arhivu u Beogradu, u fondu Drţavne komisije za utvrĊivanje ratnih zloĉina. Jedan je, kaţe, izvještaj njemaĉkog poslanstva u Zagrebu (s naznakom - Predmet: Stanje oko Banja Luke), a drugi je prilog uz taj izvještaj (oznaĉen kao - Predmet: Metode borbe protiv mirnog stanovništva). Navodi da su oba ta dokumenta poslana 26. listopada 1942. Ministarstvu vanjskih poslova Trećeg Reicha. U spomenutom izvještaju, donesenom u prijevodu, piše da je 6. veljaĉe 1942. u okolini Banja Luke „ustaški bataljon kapetana Zelića“ izvršio veliki pokolj, i da je u selu Drakulići(!) pobijeno ĉitavo tamošnje srpsko stanovništvo, a da se isto dogodilo 7. veljaĉe u selu Motika(!), te 9. veljaĉe u selu Šargovac“.2 A u prilogu uz taj izvještaj, takoĊer u prijevodu s njemaĉkog jezika, pod br. 9., piše: „6, 7 i 9 februara 1942 izvršen je pokolj pravoslavnog stanovništva sela Motika, Drakulići i Šargovac (severozapadno od Banja Luke) od strane jednog ustaškog odreda od 100 ljudi iz Zagreba pod vodstvom ustaškog kapetana Zelića, i ustaškog poruĉnika Tateka kao i franjevaĉkog fratra Filipovića iz Banja Luke. Ţrtve ove 'akcije' bili su u Motiki(!) blizu 100 porodica sa 700 ĉlanova obitelji, u Drakulićima (Rudnik Rakovac) 60 radnika, u Šargovcu 120 lica“.3 Prema iskazu svjedoka ĐorĊa Rajića, kafedţije iz Banja Luke, što ga je dao Zemaljskoj komisiji za utvrĊivanje ratnih zloĉina za Bosnu i Hercegovinu, „na osmog februara 1942. jedna grupa zagrebaĉkih ustaša pod vodstvom fratra-isusovca(!) imenom Filipovića, iz samostana Petrićevca kraj Banja Luke, otišla je u srpsko selo Rakovica - Rudnik kraj Banja Luke. /…/. Tada su ovdje ubijena 52 radnika Srbina. Poslije toga otišli su ustaše pod vodstvom fratra Filipovića u selo Drakulići kraj Banja Luke /…/. U ovom selu ustaše su opet pod vodstvom fratra Filipovića ubili oko 1.500 Srba, ljudi, ţena i djece“.4 Izvještaji i izjave se ne slaţu u tome kada je zloĉin izvršen (prema jednima, 6., 7. i 9. veljaĉe 1942.; prema većini, 7. veljaĉe; a prema jednom svjedoku, 8. veljaĉe), zatim koja je ustaška postrojba zloĉin izvršila (navode se: "jedna satnija II. Tjelesne Pavelićeve/Poglavnikove bojne iz Banja Luke"; "jedna satnija ustaške bojne"; "jedan ustaški odred od 100 ljudi iz Zagreba"; "grupa zagrebaĉkih ustaša"; "ustaše-muslimani s Drine i jedna satnija II. Poglavnikove tjelesne bojne"). Ne postoji suglasje ni o tome tko je predvodio ustašku vojsku u izvršenju zloĉina (nadporuĉnik Josip Mišlov, kojega navode gotovo svi sluţbeni izvještaji; ili kapetan Zelić i poruĉnik Tatek, koji se spominju u izvještaju njemaĉkog poslanstva; ili fratar Filipović). Uz naprijed navedene, imamo još više drugih posve razliĉitih navoda i podataka o broju ţrtava u Rakovcu, Drakuliću, Motikama i Šargovcu. U izvještaju Zemaljske komisije za utvrĊivanje ratnih zloĉina za Bosnu i Hercegovinu iz prosinca 1944. stoji da je u zloĉinu u okolici Banja Luke 7. veljaĉe 1942. ubijeno preko 2.300 muškaraca, ţena, djece i starica, a meĊu njima i šezdesetero školske djece.5 A u sluţbenom dopisu što ga je provincijal Bosne Srebrene, fra AnĊeo Kaić, uputio 12. svibnja 1942. u Rim vrhovnom poglavaru franjevaĉkog reda, navodi se da su ustaše u selima Drakulić, Motike i

1 2

V. Dedijer, Vatikan i Jasenovac, str. 286. V. Dedijer, Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita, Rijeka/Liburnija-Zagreb/Mladost, 1981., 2. sv., str. 539. 3 V. Dedijer, n. d., str. 542. 4 Vidi: V. Novak, Magnum crimen, Pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj, Zagreb 1948., str. 646. 5 Vidi: V. Novak, n. d., str. 646-647.

66

Šargovac ubili više od 1.600 osoba pravoslavne vjere.1 Prema iskazu samog Filipovića (bivšeg fra Tomislava), kojeg je dao 25. lipnja 1945. u Zagrebu, na suĊenju za zloĉine u logoru Jasenovac, „pobijeno je u selima Drakulić, Šargovac i Motike oko 1.500 do 2.000 ljudi, ţena i djece – Srba“.2 A na saslušanju pred Komisijom za utvrĊivanje zloĉina okupatora i njihovih pomagaĉa, takoĊer u Zagrebu, 29. lipnja 1945., on je izjavio kako se poslije „proĉulo da je tom prilikom pobijeno 2.000 ljudi“. U sudskom procesu koji je poĉetkom veljaĉe 1947. voĊen pred Vijećem Vrhovnog suda NR Bosne i Hercegovine u Banja Luci protiv trojice okrivljenika za ustaške zloĉine u Bosanskoj Krajini (to su bili Viktor Gutić, Felix Niedzielski i Nikola Bilogrivić), svjedokinja Jagoda Brković, iz sela Drakulić, je izjavila da je „pobijeno preko 3.000 ljudi, ţena i djece samo u jednom selu“.3 misleći valjda na svoje selo - Drakulić. U novije vrijeme Jovan Babić, publicist i knjiţevnik iz Banja Luke, piše u svojoj knjizi, naslovljenoj Drakulići, da je u selima Drakuliću, Motikama i Šargovcu ubijeno oko 2.300 Srba, meĊu kojima i 52 pravoslavna Ċaka u šargovaĉkoj osnovnoj školi.4 On donosi i spiskove pobijenih. Spiskovi su sastavljeni: za selo Drakulić, prema sjećanju Vase Mitrovića iz 1957., i prema podacima Muzeja ţrtava genocida u Beogradu; za selo Šargovac, prema rekonstrukciji SUBNOR-a Banja Luka, iz 1965., i prema podacima Muzeja ţrtava genocida u Beogradu; za Motike, prema rekonstrukciji SUBNOR-a Banja Luka, iz 1965., i prema podacima Muzeja ţrtava genocida u Beogradu; i za rudnik uglja Rakovac, prema rekonstrukciji SUBNOR-a Banja Luka, iz 1965. godine. U Babićevim spiskovima je za Drakulić navedena 1091 ubijena osoba, za Šargovac 192 osobe, za Motike 424 osobe, a za rudnik Rakovac 66 osoba, s njihovim imenima i prezimena, i s godinama roĊenja. 5 Jovan Babić u svojoj knjizi Spomen-hram svetog velikomučenika Georgija u Drakuliću, pozivajući se na izvještaj njemaĉkog zapovjednika Sigurnosne policije (Sicherheitspolizei) za Jugoistok u Beogradu, koji je nosio naslov: „Ponovni pokolj srpskog stanovništva u zapadnoj Bosni februara 1942. od strane ustaša“, a napisan 16. oţujka 1942., navodi da su u rudniku Rakovcu poklani svi rudari pravoslavne vjere, a njihov broj se kreće izmeĊu 31 i 63 osobe(!), u selu Šargovac da su pobijeni ljudi iz 124 kuće, i 53 pravoslavne djece iz narodne škole.6 Babić navodi da je u selu Drakuliću, u štali seljaka Mitrovića (on ispravlja prezime - u Mihajlovića) bilo zatvoreno pedeset osoba, te da je štala zatim zapaljena a te osobe izgorjele ţive.7 U jednom svom novinskom ĉlanku Babić o pobijenima u selu Šargovcu kaţe: „Nije utvrĊen toĉan broj ubijenih, no ipak treba da je prema sluţbenim vestima likvidirano 1750 ljudi“.8 Nemoguće je da je u Šargovcu bio toliki broj srpskih ţrtava, pa ako je taj podatak uzet iz naprijed spomenutog izvještaja zapovjednika njemaĉke Sigurnosne sluţbe, vjerojatno su u ţrtve toga sela ubrojene takoĊer ţrtve iz sela Drakulić i Motike. TakoĊer u novije vrijeme dr. Zdravko Antonić piše da je u Drakuliću pobijeno ljudi, ţena i djece preko 700, a u Motikama

1

Kopija dopisa, br. 763/42., nalazi se u arhivu franjevaĉke provincije Bosne Srebrene, Sarajevo, god. 1942., posebni fascikl. 2 V. Dedijer, Vatikan i Jasenovac, str. 390. 3 Vidi novine: Glas, Banja Luka, br. 6 (86), od 8. 02. 1947., str. 3. 4 Te brojke on iznosi u svom romanu Drakulići, 2. izd., Banja Luka - Beograd, 1999., strr. 95, 195, 199, a ponavlja ih i u tekstu: "Pismo od nemilih misli", objavljenom u listu: Glas srpski, Banja Luka, 31. maj 2003.., str. 9. 5 Vidi: J. Babić, Drakulići, 2. izd., Banja Luka-Beograd, 1999., str. 206-227. 6 Vidi: J. Babić, Spomen-hram svetog velikomučenika Georgija u Drakuliću, Drakulić, 2003., str. 26-29; Isti: "Sloge će biti, al' ne zna se ka' će", u: Glas srpski, Banja Luka, 21. i 22. jun 2003., str. 6. 7 Vidi: J. Babić, Spomen-hram svetog velikomučenika Georgija u Drakuliću, str. 29. 8 Vidi: J. Babić, "Sloge će biti, al' ne zna se ka' će", u: Glas srpski, Banja Luka, 21. i 22. jun 2003., str. 6.

67

preko 500,1 dok Lazar Lukajić iznosi podatak da je u Drakuliću usmrćeno 1.360 Srba, u Šargovcu 257 i u Motikama 674, ukupno 2.291.2 Nema nikakve dvojbe da je u selima Drakuliću, Motikama i Šargovcu 7. veljaĉe 1942. pobijeno mnogo srpskog stanovništva pravoslavne vjere. MeĊutim, naprijed navedeni podaci o broju ubijenih - i ukupno gledano i po selima - meĊusobno se veoma razlikuju (za Drakulić se navode brojke: 700, 1.091, 1.500, 3.000; za Motike: 424, 500, 674, 700, 715; za Šargovac: 120, 192, 257, 1750; a za Drakulić i Šargovac skupa: 1.500 i 1.300-1.500. Za sva tri ta sela zajedno, navode se brojke od: 1.600, 1.500-2.000, 2.291, i 2.300 pobijenih). Sve se te brojke pogotovo razlikuju od onih (od nekoliko stotina) koje usmeno i u privatnim razgovorima, a javno se o tome ne usuĊuju govoriti, iznose neki, još uvijek ţivući Hrvati katolici, a koje su ĉuli od onih koji su išli pokopavati pobijene u navedenim selima. Imajući pred oĉima sve navedene brojke, sasvim je sigurno da bi trebalo uloţiti još dosta truda, i biti posve objektivan i istinoljubiv, da se pouzdano utvrdi koliko je toĉno bilo nevinih ţrtava. Ali kolika god bila brojka stvarnih ţrtava, pa ĉak ako je i pribliţno toĉna i ona najniţa, moţe se već sada reći da je zloĉin bio straviĉan. 2. Uloga fra Tomislava Filipovića u zloĉinu nad Srbima u selima Drakulić, Motike i Šargovac Zloĉin u rudniku Rakovac i u selima Drakulić, Motike i Šargovac, mnogi koji su o njemu govorili i pisali, bilo odmah nakon završetka 2. svjetskog rata bilo u novije vrijeme, povezuju uz ime fra Tomislava Filipovića (neki ga nazivaju fra Vjekoslav, fra Miroslav, pa ĉak i fra Zvonko Filipović),3 i uz neke druge franjevce iz samostana Petrićevac. Na to se ovdje ţelim posebno osvrnuti. a) Osnovni biografski podaci fra Tomislava (Miroslava) Filipovića, do njegovog otpuštanja iz franjevačkog reda Fra Tomislav - to mu je redovniĉko ime u franjevaĉkom redu, a krsno je Miroslav - rodio se 4. lipnja 1915. u Jajcu, kao ĉetvrto dijete, od ukupno šestero, od oca Ante i majke Marije, r. Radulović. Osnovnu školu je završio u rodnom mjestu, a zatim je, kao konviktorac, pohaĊao Franjevaĉku klasiĉnu gimnaziju u Visokom, bez namjere da postane franjevac i svećenik. Kasnije se ipak odluĉio za franjevaĉki i svećeniĉki poziv te je, nakon završene gimnazije, stupio 29. lipnja 1932. u novicijat u Livnu, i tada je krsno ime Miroslav zamijenio s redovniĉkim fra Tomislav. Na kraju jednogodišnjeg novicijata, 30. lipnja 1933. poloţio je redovniĉke jednostavne zavjete, a sveĉane je poloţio 1. srpnja 1936. u Sarajevu, gdje je nakon novicijata studirao filozofiju i teologiju (1936-1939). ZareĊen je za svećenika u Sarajevu 3. rujna 1939. Poslije svećeniĉkog reĊenja i mlade mise poslan je u samostan u Kraljevu Sutjesku, sa zadaćom da se pripremi za polaganje ispita koji su mu preostali, i da tako završi sav propisani studij. Već u to vrijeme Starješinstvo Provincije je imalo s njim poteškoća. Naime, iz Kraljeve Sutjeske je - i prije nego što je poloţio spomenute ispite - bio premješten u
1

Vidi: Z. Antonić, Dokumenta o genocidu nad Srbima u Bosni i Hercegovini od aprila do avgusta 1941., izd. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka/Srpsko Sarajevo 2001., str. 129. 2 L. Lukajić, Fratri i ustaše kolju. Vidi: P. Lazarević, "Potiskivanje istine ili 'u cara Trajana kozje uši'", u: Patriot, Banja Luka, br. 69, od 9/6/2003., str. 34. 3 Vidi izjavu Josipa Matijevića, u: Dokumenti o protivnarodnom radu i zločinima jednog dijela katoličkog klera /priredili: J. Horvat i Z. Štambuk/, Zagreb 1946., str.178.

68

franjevaĉki samostan na Petrićevac. Ali umjesto da ode na mjesto koje mu je bilo odreĊeno, on samovoljno odlazi u ţupu Vijaka. Tek nakon više provincijalovih upozorenja poslušao je i otišao na Petrićevac. Tu za Starješinstvo Provincije poĉinju nove nevolje vezane za fra Tomislavove postupke. On, bez dopuštenja, bilo provincijala bilo banjaluĉkog biskupa, postaje vojnim dušobriţnikom pri II. Poglavnikovoj Tjelesnoj Bojni u Banja Luci. Zbog toga, a i uopće zbog povezanosti s ustaškim pokretom, nakon što je 14. sijeĉnja 1942. poloţio u Sarajevu preostale ispite iz bogoslovlja, istog je dana dobio dekret za premještaj iz Petrićevca u samostan Šćit/Ramu. No, ni tada nije poslušao, nego je i dalje ostao na Petrićevcu, a 5. veljaĉe 1942. je pisao provincijalu da je pozvan na vojnu duţnost u Zagreb, i da mora nastupiti na sluţbu odmah. Kad se, vjerojatno, još nije znalo za razmjere zloĉina poĉinjenog 7. veljaĉe 1942. nad Srbima u selima Drakuliću, Motikama i Šargovcu, kao ni za ulogu fra Tomislava u njemu, provincijal je 12. veljaĉe 1942. iz Sarajeva odgovorio fra Tomislavu da ne smije ići u vojsku niti u njoj preuzeti sluţbu. Nekoliko dana nakon zloĉina nad Srbima fra Tomislav je napustio samostan Petrićevac i otišao u Banja Luku, odakle se više nije ni vraćao u samostan, a nedugo iza toga je iz Banja Luke otišao u Zagreb. Na 12. veljaĉe 1942., na isti dan kad mu je poslan odgovor iz Sarajeva da se njegova molba za odlazak u Zagreb i preuzimanje sluţbe u vojsci odbija, on je iz Zagreba ponovno zatraţio provincijalov pristanak da bude imenovan ustaškim duhovnikom. Od provincijala nije ni tada dobio dopuštenja, ali je i bez toga preuzeo dušobriţniĉku sluţbu u ustaškoj vojsci u Zagrebu. Od tog vremena fra Tomislav Filipović, praktiĉno, prekida vezu s Provincijom ĉiji je bio ĉlan. b) Sudjelovanje fra Tomislava Filipovića u zločinu nad Srbima sela Drakulić, Motike i Šargovac, prema navodima srpskih autora Srbi koji su se protivili Papinom dolasku u Banja Luku, i osobito odrţavanju prigodnog slavlja kraj franjevaĉkog samostana na Petrićevcu, prije i poslije toga su iznosili teške optuţbe protiv franjevaca, i osobito protiv fra Tomislava Filipovića. Navest ću najprije što o tome govore izvori koje sam već ranije navodio, i samo nekoliko citata iz napisa dr. Zdravka Antonića, Jovana Babića, publiciste i knjiţevnika iz Banja Luke, i dr. Milana Bulajića, predsjednika Fonda za istraţivanje genocida, iz Beograda. U izjavi Jove Vukobrat(d)a, roĊenog 1904. u selu Drakulić, koju je on dao u svezi s pokoljem u svom selu, stoji i ovo: „fra Tomislav Filipović koji je na dan pokolja rukovodio sa jednom koljaĉkom kolonom i sam /je/ liĉno uĉestvovao u klanju srpskog naroda od djeteta u bešici do najstarijeg ĉovjeka i starice“.1 U radiogramu kojeg je iz Banja Luke poslao Veliki ţupan, pukovnik Aleman, Ravnateljstvu za javni red i sigurnost u Zagrebu, navodi se da je zloĉin 7. veljaĉe 1942. u rudniku Rakovac, a zatim u Motikama, Drakuliću i Šargovcu izvršila jedna satnija ustaške bojne pod zapovjedništvom nadporuĉnika Josipa Mišlova, „u pratnji ţupnika fra Vjekoslava Filipovića“.2 Isto je ponovljeno i u radiogramu od 11. veljaĉe 1942.3 A u izvješću Zapovjedništva ustaške nadzorne sluţbe, poslanom u Zagreb, prikazuje se "akcija" koju je 7. veljaĉe 1942. poduzela „jedna satnija II. 'Tjelesne Poglavnikove Bojne' koju je vodio nadporuĉnik Josip Mišlov, a u ĉijoj je pratnji bio vlĉ. Miroslav Filipović, ţupnik sa Patrićevca, a sada satnik u ustaškoj bojni“.4 Prema izvještaju naprijed spomenute Zemaljske
1 2

Vidi: Dokumenti o protunarodnom radu i zločinima …, str. 168; V. Dedijer, Vatikan i Jasenovac, str. 285. Vidi: V. Dedijer, n. d., str. 385. 3 V. Dedijer, n. d., str. 387. 4 V. Dedijer, n. d., str. 286.

69

komisije, iz g. 1944., satnija Tjelesne Pavelićeve bojne, koja je izvršila zloĉin u selima kod Banja Luke, bila je predvoĊena "od ustaškog nadporuĉnika Josipa Mislova i ţupnika iz Petrićevca kod Banja Luke, Vjekoslava Filipovića“.1 U naprijed spomenutim radiogramima, poslanim iz Banja Luke u Zagreb, govori se o "pratnji ţupnika fra Vjekoslava Filipovića", dok se u izvješću Zapovjedništva Ustaške nadzorne sluţbe iz Banja Luke, koje je slijedilo nakon spomenutih radiograma, kaţe da je „u /…/ pratnji bio vlĉ. Miroslav Filipović, ţupnik sa Patrićevca“. A na saslušanju o stradanjima Srba, ĐorĊe Rajić je izjavio da su zloĉin u Rakovcu, i u selu Drakulić, izvršile ustaše „pod vodstvom fratra Filipovića“.2 Dr. Zdravko Antonić, pišući o stradanjima Srba u banjaluĉkom okrugu, kaţe: „Prvi masovni pokolj desio se u Drakuliću, koje je naseljeno gotovo samim Srbima, a leţi u neposrednoj blizini franjevaĉkog manastira Petrićevac. Pokolj u ovom selu organizuje i izvodi fratar toga manastira Filipović-Majstorović. Sa organizovanom bandom ustaša upada u selo, skuplja sve Srbe na jedno mjesto, i da ohrabri ustaše, uzima u ruke dijete Đure Glamoĉa (svi drugi navode prezime Glamoĉanin - op. m), staro tek 6 mjeseci, i nakon odrţanog govora, uzima noţ i pred svima seljanima kolje dijete. Nakon toga nastaje prava kasapnica. Nakon toga odlazi u školu, izvodi iz škole svu srpsku djecu i kolje ih redom. Preostalu djecu kupi po kućama, trpa ih u jednu štalu, i tako ţivu spaljuje“.3 Za razliku od Zdravka Antonića, koji piše o zapaljenoj djeci, Jovan Babić, kako smo naprijed vidjeli, navodi da je u štalu bilo zatvoreno 50 osoba, i da je štala zapaljena te sve osobe izgorjele. Taj se dogaĊaj ne spominje nigdje drugdje, i vrlo se osnovano moţe posumnjati u njegovu istinitost. Teško je, naime, protumaĉiti kako jedan autor piše da je Filipović "preostalu djecu" (ne navodi brojku koliko je djece bilo) kupio po kućama i ţive spalio u jednoj štali, dok drugi autor kaţe da je spaljivanjem u štali usmrćeno 50 osoba, ali ne navodi da se radilo o djeci, niti to zlodjelo pripisuje direktno fra Tomislavu Filipoviću. Javan Babić ipak u jednom novinskom ĉlanku tvrdi za fra Tomislava: „Fra Filipović, naţalost, nije samo ubice vodio, već je i sam, i to prednjaĉeći, ubijao“.4 A u drugom novinskom ĉlanku piše: „Petrićevaĉki ţupnik fra Vjekoslav je, /…/ predvodio ustaške koljaĉe i liĉno uĉestvovao u pokolju“.5 U istom napisu navodi iz svjedoĉenja Jove Vukobrata sljedeće rijeĉi: „Isti fra Tomislav Filipović je na dan izvršenja pokolja došao pred kuću Đure Glamoĉanina skupa sa ustašama i on liĉno prvi poĉeo sa pokoljem gdje je iz kuće izveo dijete Đure Glamoĉanina zaklavši ga noţem rekao: 'Ustaše! Ovo ja u ime Boga pokrštavam ove izrode a vi slijedite moj put i ja prvi primam sav grijeh na svoju dušu i Bog neće ovaj naš rad uzet za grijeh i ja ću svakoga da ispovijedim i saperem sve grijehe'“.6 A dr. Milan Bulajić piše: „Franjevac Filipović nije prisustvovao pokolju, on je predvodio ustaške koljaĉe i sam, u osnovnoj školi, zaklao srpkinju uĉenicu Radojku Glamoĉanin pred ostalom djecom i uĉiteljicom Dobrilom Martinović, zatim se obratio ustašama: 'Braćo ustaše, ovo ja u ime Boga pokrštavam ove izrode, a vi slijedite moj put. Ja primam sav grijeh na moju dušu, vas ću ispovijediti i riješiti svih grijeha“.7 U izvještaju Komisije za utvrĊivanje ratnih zloĉina za Bosnu i Hercegovinu o zloĉinu u rudniku Rakovac i u selu Drakulić, iz prosinca 1944. godine, stoji: „Ali vrhunac divljaštva predstavlja pokolj šezdesetero školske djece, koju su zatekli u školi i sjekli im glave pred oĉima uĉiteljice koja je od pretrpljenog uţasa
1 2

Vidi: V. Novak, n. d., str. 646. Vidi: V. Novak, n. d., str. 646. 3 Z. Antonić, u: Dokumenti o genocidu nad Srbima …, str. 129. 4 J. Babić, "Pismo od nemilih misli", u: Glas srpski, 31. maj 2003., str. 9. 5 J. Babić, "Sloge će biti, al' ne zna se ka' će", u: Glas srpski, 21. i 22. jun 2003., str. 6. 6 J. Babić, "Sloge će biti …", u: Glas srpski, 21. i 22. jun 2003., str. 6. 7 M. Bulajić, "Izvinjenje za zloĉine u Drakuliću", u: Patriot, br. 72, od 30. 06. 2003., str. 24-25.

70

poludjela“.1 TakoĊer i Predrag Lazarević, koji prikazuje nedavno objavljenu knjigu Lazara Lukajića, Fratri i ustaše kolju, navodi da se zloĉin dogodio u školi u selu Drakuliću.2 Jovan Babić, pozivajući se na naprijed spomenuti akt njemaĉkog zapovjednika Sigurnosne policije, iz njega navodi: „Umorstva su vršena na osnovu naloga katoliĉkog sveštenika Filipovića /…/. Oĉevici kupališta krvi u Šargovcu kaţu da su ubijena i 53 (pravoslavna, prim. J. B.) deteta iz Narodne škole“.3 Dr. Lazar Milin, pravoslavni svećenik i profesor na Bogoslovnom fakultetu u Beogradu, citira sljedeće rijeĉi nekog dr. Nikole Nikolića: „Danas sam (tj. 1943) doznao neke detalje o onom strašnom i besprimjernom zvjerskom pokolju pravoslavne školske djece u selu Krivaji kod Banjaluke. Uĉiteljica je u tom selu bila sestra Mara 'Mila' Stipe Šunjića. Liĉno je poznam. /…/ Obuĉen u fratarski habit ušao je Filipović u razred s ustaškom kapom na ĉelu, u pratnji nekoliko ustaša. Traţio je od nje da odvoji pravoslavnu djecu od katoliĉke i muslimanske. Kad je to uĉinila, ne sluteći ništa zla, on je poklao pravoslavnu djecu na oĉigled i vrisak malih drugova“.4 Dakle, kad se govori o zloĉinu nad srpskom djecom i malom Radojkom, koji se pripisuje fra Tomislavu Filipoviću, informacije nisu podudarne ni o dobi djeteta Radojke (dr. Antonić kaţe da je bila stara 6 mjeseci, a dr. Bulajić, da je bila uĉenica osnovne škole), ni o mjestu škole u kojoj je zloĉin nad djecom izvršen (prema jednima to je bio Drakulić, iako tada u Drakuliću uopće nije bilo škole, prema drugima Šargovac, prema trećima Krivaja, kod Banja Luke, iako selo s tim nazivom u blizini Banja Luke ni ne postoji).5 Svjedoci se ne slaţu ni glede imena izvršitelja zloĉina (za jedne je to bio fra Vjekoslav, za druge fra Tomislav). Prema jednom izvoru zloĉin se dogodio pred uĉiteljicom koja se zvala Mara "Mila", a prema izjavama više svjedoka, on je izvršen pred uĉiteljicom Dobrilom Martinović. TakoĊer se govori kako su pravoslavna djeca bila najprije odvojena od katoliĉke i muslimanske, a zatim pobijena, iako ni u Drakuliću ni u Šargovcu u to vrijeme nije uopće bilo muslimanskog stanovništva, pa nije moglo biti ni muslimanske djece u školi. Osim toga, teško je protumaĉiti da se takav zloĉin mogao onoga dana dogoditi u školi, bilo u Drakuliću ili u Šargovcu. Naime, ako je zloĉinaĉko djelovanje ustaša zapoĉelo 7. veljaĉe 1942. u 4 sata ujutro, nije moguće razumjeti da su roditelji puštali djecu od kuće i da su djeca toga dana bila u školi, osim ako se radilo o djeci iz sela u koje ustaše još nisu bile stigle, i u kojem se ništa nije doznalo o zloĉinu u drugom selu. Ako je istina da je fra Tomislav Filipović zaklao dijete Radojku Glamoĉanin, kćerku Đure Glamoĉanina, ĉudno je da se Vaso Mitrović nije 'sjetio' toga, i te kako 'upeĉatljivog' sluĉaja, jer u njegovom spisku ţrtava sela Drakulić, za koji Predrag Lazarević navodi ocjenu Lazara Lukajića, da je „i pored svih nedostataka /…/ najpouzdaniji, najtaĉniji i najdragoceniji poimeniĉni dokumenat o poklanima u Drakuliću, Šargovcu i Motikama“,6 nema meĊu pobijenima ni djeteta Radojke Glamoĉanin, ni njezinog oca Đure.7 Da je u ustaškom zloĉinu ubijeno i mnogo srpske djece, to nije sporno. Ali neslaganja o tome je li zloĉin izvršen u školi u Drakuliću, ili Šargovcu, ili u Krivaji, pred ovom ili onom uĉiteljicom, je li vršen pojedinaĉno po kućama, ili je izvršen skupno u štali (što prije dr. Antonića, ne tvrdi, koliko mi je poznato, nijedan drugi autor, a ni sam Antonić ne navodi
1 2

V. Novak, n. d., str. 647. Vidi: P. Lazarević, "Potiskivanje istine …", u: Patriot, br. 69, od 9/6/2003., str. 34. 3 Vidi: J. Babić, Spomen-hram svetog velikomučenika Georgija u Drakuliću, str. 29; Isti, "Sloge će biti …", u: Glas srpski, od 21. i 22. jun 2003., str. 6. 4 Vidi: M. Planinić, n. d., str. 89. 5 O zloĉinu nad školskom djecom u selu Krivaja, vidi korespondenciju izmeĊu fra M. Planinića i dr. Lazara Milina, u: M. Planinić, n. d., strr. 10-11, 89, 102. 6 P. Lazarević, "Potiskivanje istine …", u: Patriot, br. 69, od 9/6/2003., str. 34. 7 Vidi: J. Babić, Drakulići, str. 206.

71

nikakav izvor na kojem temelji svoju tvrdnju), i suviše su velika da ne bi izazivala dvojbu o vjerodostojnosti samih svjedoka i njihovih izjava, a zatim i o istinoljubivosti odreĊenih povjesniĉara i publicista. Tomislav Filipović (alias Miroslav Majstorović) je pred Komisijom za utvrĊivanje zloĉina okupatora i njihovih pomagaĉa, 29. lipnja 1945. izjavio: „Istina je pošto mi je predoĉen iskaz Vjekoslava Servatzi u koliko se odnosi na pokolj u okolnim selima Banja Luke, da sam ja bio dušobriţnik II. P. T. B. Ja sam kao takav, jedne noći sa bojnom II. P. T. B. pošao u akciju i to navodno samo radi pretresa okolnih pravoslavnih sela, koji su bili sumnjivi zbog ĉetništva. Ja nisam sudjelovao u pokolju pravoslavaca iz sela Drakulići, Šargovca i zaselka Motike, već sam ostao sjediti u Motikama u razgovoru s nekim uĉiteljem Kalajcem Mirkom domobranskim poruĉnikom“.1 Koliku vaţnost treba dati toj Filipovićevoj izjavi o njegovom sudjelovanju i ulozi u zloĉinu nad srpskim stanovništvom sela Drakulić, Motike i Šargovac, teško je reći, ali je barem treba imati pred oĉima kod razmatranja zloĉina koji mu se pripisuje. Uz sva navedena neslaganja i nelogiĉnosti u raznim izvješćima i izjavama svjedoka o sudjelovanju fra Tomislava Filipovića u ustaškom zloĉinu u rudniku uglja Rakovac i u selima Drakulić, Motke i Šargovac, nije bez znaĉenja napomenuti i ovo: pred njegovo ime većina stavlja 'fra' (Tomislav, odnosno Vjekoslav), a neki 'vlĉ.' (Miroslav), pa ĉak i 'vlĉ. fra' (Tomislav-Vjekoslav);2 jedni ga oznaĉavaju jednostavno kao franjevca, drugi kao fratra, a jedan ga ĉak naziva fratar-isusovac; negdje se kaţe da je bio pripadnik franjevaĉkog samostana,3 a na drugom mjestu da je bio ĉlan petrićevaĉkog bratstva,4 dok ga jedan od gore gore citiranih autora oznaĉava kao 'katoliĉkog sveštenika'. U sluţbenim sudskim podacima navodi se da je bio kapelan na Petrićevcu, dok ga većina drugih izvora spominje kao ţupnika u Petrićevcu, iako on nikada i nigdje nije bio ţupnik. c) Što su o sudjelovanju fra Tomislava Filipovića u zločinu nad Srbima izjavili ondašnji gvardijan samostana Petrićevac, fra Anto Perković, i član samostanske zajednice, fra Ivo Ţilić? Fra Ivo Ţilić, koji je boravio u samostanu na Petrićevcu od rujna 1941. do studenoga 1950., u pismu upućenom 5. srpnja 1978. fra Martinu Planiniću, koji se bavio istraţivanjem zloĉina o kojem ovdje govorimo,5 odgovarajući na pitanje: Što zna o pokolju u selu Drakuliću, piše: „U noći izmeĊu 6. i 7. veljaĉe 1942. (od petka na subotu) došli su ustaše muslimani s Drine da se osvete banjaluĉkim pravoslavcima za ĉetniĉki pokolj izvršen nad muslimanima u blizini Drine.6 Tu vrstu ustaša nazivali su crne ustaše. Kad su spomenuti ustaše-muslimani stigli u Banja Luku, uzeli su sa sobom jednu satniju II. Poglavnikove tjelesne bojne (u kojoj je duhovnik bio fra Tomislav Filipović), pa su otišli u Drakulić i Motike te u rudnik ugljena Rakovac. U Drakuliću i Motikama pobili su mnogo civilnog stanovništva (toĉan broj ne znam, a u rudniku Rakovac pobili su radnike koji su se vraćali s posla kao i one koji su trebali doći na posao. Ni broj pobijenih rudara nije mi poznat“.7

1 2

Dokumenti o protunarodnom radu i zločinima …, faksimil zapisnika, str. 172. Vidi: J. Babić, Drakulići, 2. izd., Banja Luka-Beogtad 1999., str. 99. 3 Vidi: P. Lazarević, "Potiskivanje istine …", u: Patriot, br. 69, od. 9/6/2003., str. 33. 4 Vidi: N. Ostojić, "Dvoliĉna dvosmislenost", u: Patriot, br. 72, od 30/6/2003., str. 20. 5 M. Planinić je o tome objavio knjigu: Fra Tomislav Filipović ţrtva klevete, Šuica /1992/. 6 Misli se, vjerojatno, na stradanja muslimana u Foĉi, gdje je u sijeĉnju 1942. ubijeno preko 3.000 ljudi. Vidi: V. Dedijer, Novi prilozi …, str. 547. 7 M. Planinić, n. d., str. 132.

72

Bilo bi za oĉekivati da gvardijan samostana i poglavar samostanske zajednice zna što se dogaĊa u samostanu, i ĉime se bave i gdje se nalaze pojedini ĉlanovi dotiĉne zajednice, u samostanu ili izvan njega, a osobito ako se radi o javnim istupima i aktivnostima. Je li gvardijan u samostanu Petrićevac, u vrijeme kad se dogodio zloĉin u Drakuliću, Motikama i Šargovcu, znao za aktivnosti i pojedine ĉine fra Tomislava Filipovića, o tome nema drugih informacija osim onih što ih je dao sam gvardijan. Postoje, naime, dva pisana iskaz fra Ante Perkovića, gvardijana na Petrićevcu 1941-1942. Jedan je poslao sluţbeno 26. travnja 1942. provincijalu fra AnĊelu Kaiću, a drugi je sadrţan u opširnom privatnom pismu što ga je više od 30 godina kasnije, 11. listopada 1973., napisao fra AnĊelu Kaiću, tada u mirovini u Livnu. Fra AnĊeo Kaić, koji je bio provincijal Bosne Srebrene od ljeta 1939. do ljeta 1942., nakon što je doznao za zloĉin u Drakuliću, zatraţio je od gvardijana fra Ante Perkovića da mu javi je li u tome sudjelovao fra Tomislav Filipović, i je li i sam ubijao.1 Kako se navodi u drugom gvardijanovom pisma, on je tada provincijalu odgovorio da je fra Tomislav zaista bio u Drakuliću, a da li je liĉno ubijao, nije mogao provjeriti. Kaţe da je liĉno uvjeren, da on to nije ĉinio.2 Ne znam zbog ĉega, ili kojim povodom je toliko godina kasnije, 4. listopada 1973., fra AnĊeo Kaić zatraţio od fra Ante Perkovića da mu iznese što zna o zloĉinu u Drakuliću i o sudjelovanju fra Tomislava Filipovića u njemu. Na to je fra Anto odgovorio opširno 11. listopada 1973. O sadrţaju toga bisma bilo je rijeĉi malo prije, a ovdje ću iz njega prenijeti ono što se izravno odnosi na "sudjelovanje" fra Tomislava Filipovića u zloĉinu nad Srbima u Drakuliću. Tako fra Anto piše: „A sada o fra Tomislavu. U subotu iza kobne noći, na fra Tomislavu se nije mogla opaziti niti najmanja promjena u njegovom vladanju. /…/. O Drakuliću se je kasnije mnogo priĉalo i prepriĉavalo. Nikada nisam ĉuo, da je fra Tomislav okrvavio ruke i sudjelovao i sam u ubijanju. A njegovo potpuno ispravno vladanje nakon te noći pobudilo mi je uvjerenje, da on nije liĉno ubijao iako je sa vojskom bio. /…/. Istina je, da je pok. fra Tomislav te noći bio u Drakuliću. Da li je on morao ići u Drakulić ili ne to ne mogu pozitivno reći. No kad je on iz Reda iskljuĉen i otišao u Zagreb ĉuo sam, da je on sa 4-5 katoliĉkih seljaka pokazivao u Drakuliću katoliĉke kuće Ustašama da bi te kuće obišli. Iz te vijesti ja sam zakljuĉio, da je on morao unaprijed nešto znati o uništenju sela Drakulić. On je dobro selo poznavao /…/. Moţda su mu radi toga i naredili Ustaše da ide s njima i kat. kuće pokazuje. Taman da je on i natjeran, tamo on nikako nije smio ići. U tome ga ništa nije moglo ispriĉati. /……………………………………………………………………/ Kada je fra Tomislav potpuno iz Banja Luke otišao u Zagreb proĉulo se i govorkalo kako je jedna ţena pravoslavna prepoznala fra Tomislava iako je imao na sebi vojniĉki šinjel i rekla mu: 'Zar i ti fra Tomislave, ovdje'? A on da je na to odgovorio: 'Nisam ja fra Tomislav'. Nisam imao naĉina da provjerim istinitost toga govorkanja. Znam samo to, da se je ovo govorkanje pojavilo iza njegova odlaska u Zagreb“.3 Postoji i iskaz fra Ive Ţilića, napisan 5. srpnja 1978., koji je ranije već spomenut. Fra Martinu Planiniću, koji se bavio istraţivanjem "sluĉaja Filipović", na njegov upit: Da li je fra Tomislav tom prigodom okrvavio ruke? - fra Ivo je odgovorio: „Fra Tomislav je bio tamo
1

Vijest o tome nalazi se u pismu fra Ante Perkovića upućenom fra AnĊelu Kaiću 11. listopada 1973. Vidi u: M. Planinić, n. d., str. 123. 2 M. Planinić, n. d., str. 123. 3 Original pisma se nalazi u franjevaĉkom samostanu na Gorici, Livno: Arhiv, kutija br. 467, Ostavština - Br. AnĊeo Kaić, br. 1, k. 1-4. Objavio ga je M. Planinić, n. d., str. 120-125. Tekst koji sam citirao nalazi se na str. 122-123. te knjige.

73

prisutan, iako tamo nije smio biti. Zato ga u tome nitko ne moţe opravdati. MeĊutim, siguran sam da on tom prigodom nije okrvavio ruke. Nakon zloĉina u Drakuliću, bio sam osam i pol godina na Petrićevcu. Kao vjerouĉitelj u uĉiteljskoj školi i ţenskoj gimnaziji svakodnevno sam kontaktirao s civilima. Preda mnom se govorilo o fra Tomislavu, ali mi nitko od civila nikad nije rekao da je fra Tomislav ikoga ubio“.1 Radi se o iskazima dvojice franjevaca, napisanim prema sjećanju, mnogo godina poslije dogaĊaja na koji se odnose. Kod prosudbe o toĉnosti onoga što oni iznose i to se mora imati pred oĉima. Ali da iskazi fra Ante Perkovića i fra Ive Ţilića zasluţuje da ih se uzme u obzir, i da mogu doprinijeti boljem osvjetljavanju odreĊenog vremena i rekonstruiranju odreĊenih zbivanja, u to sam uvjeren. 3. Optuţbe o umiješanosti drugih franjevaca u zloĉinu nad Srbima O umiješanosti i drugih franjevaca iz samostana Petrićevac u zloĉinu u Drakuliću, Motikama i Šargovcu govori Jovo Vukobrat u izjavi od 15. veljaĉe 1946., koja je naprijed već spomenuta. Njegove rijeĉi citira i Jovan Babić, a one glase: „Šesti dan po našem skrivanju Marko Lipovac koji nas je sakrio otišao je u Petrićevaĉki samostan da pita gvardijana da li ima ikakve mogućnosti da se spase eventualno oni ljudi koji su sluĉajem ostali na ţivotu i koji se na dan pokolja nisu zadesili kod svojih kuća na što mu je ţupnik gvardijan (ne navodi se njegovo ime - op. m.) odgovorio: 'Naš Poglavnik radi sve sa Boţjom dozvolom i sve što je napravljeno, ono je Crkva blagoslovila i nikome ne će upisati u grijeh te prema tome svima onima koji su ostali nema ništa drugo nego što je bilo i ostalima koji su se zadesili u selu na dan pokolja'“.2 Oslanjajući se na tu izjavu, Jovan Babić u drugom svom tekstu kaţe: „Ni tadašnji gvardijan samostana Petrićevac fra Josip Loparević (u to vrijeme fra Josip Loparević nije uopće bio gvardijan samostana - op. m.) nije, ţaliboţe, bio na visini boţjega poslanja, svoga svešteniĉkog zvanja, ni odore svetoga Franje koju je nosio. Upitan od jednog svog vjernika - katolika, mlinara Marka Lipovca, šta uĉiniti sa rijetkim preţivjelim Srbima iz pomenutih naselja, (tj. Drakulića, Šargovca i Motika – op. m.), fra Jozo je, navodno, odgovorio: 'Naš je poglavnik sve radio po volji Gospodinovoj, pa ako je Gospodin i na ove upro prst da umru, oni treba da umru'.“3 Ĉudno je da Jovan Babić donosi dvije dosta razliĉite izjave, a da ni ne pokušava da ih rastumaĉi i usuglasi, nego izvlaĉi još i zakljuĉak da je: „od gvardijana sa Petrićevca (od gvardijana, ţaliboţe!!!) stigla poruka da preţivjele treba da dostigne ista sudbina kao i već poklane!“4 Koliko se moţe ozbiljno uzeti njegova optuţba, dovoljno govori već samo to što on ne zna ni tko je tada bio gvardijan samostana na Petrićevcu! Odgovor na iznesene objede imamo od samoga fra Ante Perkovića, koji je bio gvardijan na Petrićevcu nešto više od godinu dana 1941.-1942., pa i u vrijeme kad je izvršen zloĉin nad Srbima u Drakuliću, Motikama i Šargovcu. Svoje sjećanje o tom dogaĊaju on je iznio u pismu pisanom 11. listopada 1973. iz Šapca, gdje je bio na sluţbi, a poslano fra AnĊelu Kaiću, koji se tada nalazio u samostanu na Gorici, kraj Livna, a u ratno vrijeme je bio provincijal Bosne Srebrene. U tom pismu fra Anto opisuje kako je u subotu, 7 veljaĉe 1942., poslije podne otišao u PredgraĊe da posjeti jednu pravoslavnu obitelj. Otac te obitelji je bio vlakovoĊa, i nekolika dana prije toga je smrtno stradao izmeĊu Omarske i Prijedora od eksploziva kojeg su partizani postavili pod vlak. U razgovoru pokojnikova supruga je upitala fra Antu: Što se to dogodilo u Drakuliću? On o tome dotada nije znao ništa, pa kad mu je
1 2

M. Planinić, n. d., str. 132. J. Babić, "Sloge će biti, al' ne zna se ka' će", u: Glas srpski, 21. i 22. juna 2003., str. 6. 3 J. Babić, "Pismo od nemilih misli", u: Glas srpski, 31. maj 2003., str. 9. 4 J. Babić, "Sloge će biti, al' ne zna se ka' će", u: Glas srpski, 21. i 22. juna 2003., str. 6.

74

domaćica kazala kako se priĉa da su svi pravoslavni u Drakuliću pobijeni, fra Anto je odgovorio da bi on, valjda, na Petrićevcu ĉuo prije nego oni u PredgraĊu da se to dogodilo. Kad se vratio u samostan, uveĉer je ostale upitao: Jesu li išta ĉuli što se prošle noći dogodilo u Drakuliću. Svi su šutjeli i zaĉuĊeno se gledali, a fra Tomislav Filipović je potvrdio da su svi Srbi poubijani od ustaša; a na upit: Zbog ĉega, odgovorio je kako je ĉuo da su seljaci uhvaćeni kako su slali dinamit i hranu partizanima, a i ĉetnicima. Prema navodu u fra Antinom pismu, sljedećeg jutra, u nedjelju, došao mu je jedan ustaški ĉasnik i naredio da pod misom rekne da svi muškarci poslije mise trebaju ići u Drakulić radi pokapanja pobijenih. U svom pismu fra Anto dalje opisuje kako je u ponedjeljak u samostan došao jedan domobranski vojnik i obavijestio ga da se u jednoj kući nalazi ţiva teško ranjena ţena. Fra Anto mu je rekao neka potraţi nekoga i neka se ţena preveze u bolnicu. Domobran je odgovorio da se nitko od naših (tj. katolika) ne usuĊuje zaviriti u pravoslavne kuće. Nakon toga je gvardijan fra Anto naredio samostanskom slugi da upregne samostanske saonice i da s domobranom ode te stavi ţenu u saonice i doveze je do samostana. Ţena je brzo dovezena, u saonice je sjeo i fra Anto, i krenuli su u bolnicu. Kad je fra Anto rekao da je ţena iz Drakulića, bolniĉko osoblje se bojalo da je primi. Kako je fra Anto poznavao upravnika bolnice, dr. Ladislava Vlašića, ţena je bila primljena, ali pod uvjetom da će samostan odgovarati za njezin primitak u bolnicu, ako do ĉega doĊe. Fra Anto je kratko rekao: Pristajem. Ţena nije ostala na ţivotu, nego je nakon dva dana umrla. Kad se fra Anto vratio u samostan ĉekao ga je drugi domobran i izvijestio da se u jednoj kući nalazi dijete teško ranjeno s dva uboda bajonetom u trbuh. Odmah su poslane samostanske saonice po to dijete, i kad je dovezeno do samostana, fra Anto je pošao opet u bolnicu, i to je dijete, imenom Duško – Dušan, od 7-8 godina, bilo primljeno i smješteno u bolnicu, a nakon duţeg lijeĉenja je ozdravilo i tako ostalo na ţivotu. Fra Anto Perković dalje piše da je uzeo nekoliko seljaka Srba iz Drakulića, koji nisu stradali 7. veljaĉe, i drţao ih u samostanskom podrumu dok nije prestala opasnost za njihove ţivote. Iz fra Antina pisma se doznaje kako je Ministarstvo unutrašnjih poslova NDH izdalo akt kojim je bilo dozvoljeno da se u srpske kuće u Drakuliću usele muslimani, ali da su to sprijeĉili katolici koji su sastavili Memorandum za Poglavnika i za spomenuto Ministarstvo, i traţili da se akt o useljenju muslimana u srpske kuće opozove. Taj Memorandum je u Zagreb odnio sam fra Anto, i uruĉio ga Ivici Verneru, naĉelniku Zagreba, da ga on preda Poglavniku. Cilj je postignut, i akt Ministarstva je opozvan. Neki su muslimani sumnjali, kako kaţe fra Anto, da je Memorandum njegovo 'maslo', te da su se sastali i sastavili tešku optuţbu protiv samostana i njega, i da su je poslali izravno na Svetu Stolicu. Sveta je Stolica optuţbu dostavila nadbiskupu Stepincu u Zagreb s nalogom da tuţbu provjeri. Fra Anto je jednom zgodom bio u Zagrebu, zatraţio da bude primljen u audijenciju kod nadbiskupa Stepinca, i u razgovoru koji je trajao skoro tri sata detaljno mu izloţio sve oko Drakulića i neosnovanosti tuţbe protiv samostana.1 Iz Petrićevca je fra Anto u ljeto 1942. premješten za samostanskog vikara u Kr. Sutjesku, a nakon rata, u svibnju 1946., bio je lišen slobode i dospio u zatvor,2 te osuĊen na godinu dana lišenja slobode sa prinudnim radom.3 Ne znam zbog kojeg je razloga zatvoren i osuĊen na jednogodišnju kaznu, odnosno da li je to moglo biti zbog navodne izjave dane Marku Lipovcu, koju sam naprijed naveo. U svakom sluĉaju, ono što sam fra Anto piše o svom
1

Kopiju toga pisma ima autor ovog prikaza, a original se nalazi u franjevaĉkom samostanu na Gorici, Livno: Arhiv, kutija br. 467, Ostavština - Br. AnĊeo Kaić, br. 1, k. 1-4. Objavio ga je M. Planinić, n. d., str. 120-125. 2 Vidi: M. Karaula, Ţrtve i mučenici, Stradanja bosanskih franjevaca u Drugom svjetskom ratu i komunizmu, Sarajevo, 1992., str. 177, bilj. 462. 3 M. Karaula, n. d., str. 179.

75

drţanju, i njegov prikaz zbivanja vezanih za Drakulić, u potpunoj su suprotnosti s onim što je o franjevcima petrićevaĉkog samostana i o njihovu gvardijanu napisao Jovan Babić u svom romanu Drakulići, i što je više puta ponovio u novinskim napisima koje sam naprijed naveo. A koliko se ozbiljno moţe i treba uzeti u obzir ono što tako ĉesto ponavlja Jovan Babić, a što i drugi istomišljenici jednostavno i posve nekritiĉki prihvaćaju, pokazuje ĉinjenica da Jovan Babić ne zna ni tko je zapravo bio gvardijan u to vrijeme u franjevaĉkom samostanu Petrićevac! Još širu i straviĉniju optuţbu općenito o franjevcima iz samostana Petrićevac imamo iz novijeg doba, izreĉenu sljedećom tvrdnjom Milana Bulajića: „Straviĉan pokolj pravoslavnih Srba i djece u Drakuliću, Šargovcu i Motikama izvršili su iskljuĉivo katolici ustaše pod voĊstvom franjevaca samostana Petrićevac“.1 Da su izjave i tvrdnje koje su iznesene kako protiv gvardijana samostana na Petrićevcu tako i općenito protiv franjevaca toga samostana posve neutemeljene, najuvjerljiviji je dokaz to što nitko drugi od franjevaca nije bio formalno optuţen, niti je suĊen za zloĉin u Drakuliću, Motikama i Šargovcu. A da je bilo ikakve podloge i najmanje vjerojatnosti u pogledu njihove umiješanosti u te zloĉine, sasvim sigurno ondašnja drţavna vlast novouspostavljene FNRJ ne bi propustila da ih izvede pred sud, a da fra Antu Perkovića kazni mnogo većom kaznom nego što je jednogodišnje lišenje slobode s prinudnim radom! 4. Drţanje uprave franjevaĉke provincije Bosne Srebrene u sluĉaju fra Tomislava Filipovića Najprije ćemo pogledati kako se u upravi provincije Bosne Srebrene gledalo na zloĉin koji je izvršen u Drakuliću, Motikama i Šargovcu. Tadašnji provincijal fra AnĊeo Kajić je u Ljetopisu provincije Bosne Srebrene zapisao: „Na 7. veljaĉe (1942.) dogodio se se pokolj Srba u selima Drakulić, Motike i Šargovac pokraj Banjeluke, kojom je zgodom poubijnao gotovo sve srpsko stanovništvo tih sela. Ovaki postupak prema Srbima ne moţe se niĉim na svijetu opravdati, jer moral traţi, da se nekome krivnja najprije dokaţe, a zatim da ga se osudi, a tek onda, da ga zakonita vlast kazni. Ubijati neudţne ţene i djecu ne dozvoljava ni poganski a kamoli kršćanski moral. Ovaj se pokolj ne moţe opravdati niti tim kao da su toboţe Srbi spremalo pokolj naših kao i napadaj na smaostan Petrićevac. U ovom su se sluĉaju terbale poduzeti sve mjere opreza, pohvatati eventualne krivce i iza dokazane krivnje ih prema veliĉini njezonoj kazniti. Gornji se nemio sluĉaj ne moţe opravdati niit toboţe tim da je revolucionarno doba, jer je i revolucija podvrgnuta zakonu Boţjem“.2 A o umiješanosti fra Tomislava Filipovića u tom zloĉinu fra AnĊeo je zapisao: „Kod ovog ţalosnog dogaĊaja bio je prisutan p. o. fra Tomislav Filipović, koji je kao vojni svećenik navodno pratio svoju jedinicu na ovoj kaznenoj ekspediciji. MeĊutim će za ovaj ĉin svakako morati svom redovniĉkom starješinstvu odgovarati, jer je njegova prisutnost prouzrokovala veliki škandal meĊu katoliĉkim vjernicima u okolici Banjaluke. Ukoliklo bude dokazano, da je doista bio prisutan kod ovog dogaĊaja, makar da prisutnost bila i samo pasivna, p. o. fra Tomislav će morati odgovarati za ovaj ĉin“.3 Provincijal fra AnĊeo Kaić i Starješinstvo provincije Bosne Srebrene, uz odreĊena saznanja, makar i oskudna, što je za ono vrijeme bilo i razumljivo, kako o razmjerima zloĉina nad Srbima, tako i o ulozi fra Tomislava Filiovića u njima, saznalo je i o drţanju gvardijana fra Ante Perkovića, o ĉemu je gore već bilo spomena. U Ljetopisu provincije Bosne Srebrene
1 2

M. Bulajić, "Izvinjenje za zloĉine u Drakuliću", u: Patriot, br. 72, od 30/6/2003., str. 25. ARHIV FRANJEVAĈKE PROVINCIJE BOSNE SREBRENE U SARAJEVU, Ljetopis Provinciae Bosnae Argentinae, Annales X (1936.-1942.), str. 171. Vidi: P. JELEĈ, „Fra AnĊeo Kaić u ratnom vihoru“, u: Fra Anđeo Luka Kajić (1894.-1983.). Zbornik radova, Livno, 2009., str. 104-105. 3 Isto.

76

je o tome zabiljeţeno: „Kolikogod je sa negodovanjem bila od sviju primljena vijest o prisutnosti p. o. fra Tomislava kod gornjeg dogaĊaja, toliko je sa većim veseljem primljena vijest o poţrtvovnom zauzimanju za ranjenike p. o. fra Ante Perkovića, gvardijana na Paterićevcu. Ĉim je p. o. fra Anto saznao za nemili dogaĊaj, odmah je došao sa samostanskim kolima (radilo se o saonicama – op. m.) na mjesto nesreće, te je mnoge spasio prevezavši ih u bolnicu u Banjaluku“.1 Kad je Starješinstvo provincije Bosne Srebrene saznalo da se fra Tomislava Filipovića povezuje i tereti za zloĉin nad Srbima i za njegov odlazak bez iĉijeg dopuštenja u Zagreb, te za preuzimanje vojne dušobriţniĉke sluţbe, upućen mu je 27. oţujka 1942. poziv da se vrati u Provinciju, i da izvijesti Starješinstvo o svom sudjelovanju u zloĉinu u Drakuliću i drugim selima.2 Fra Tomislav je zatraţenu izjavu napisao 1. travnja 1942. u Zagrebu, i ona je dostavljena provincijalu u Sarajevo. Evo i kako je ta fra Tomislavova pisana Izjava glasila:
„Izjavljujem pod prisegom slijedeće: Koncem mjeseca siječnja i početkom veljače kruţile su vijesti po Banja Luci i okolici, nakon mnogih zvjerstava četničko-komunističkih bandi, da će srbi selaci (!) sela Drakulića, Motika i Šargovca, odakle ima mnogo odmetnika u šumama napasti naša hrvatska katolička sela i franjevački samostan Petričevac i minirati ugljenokop "Lauš". Ja sam se tada nalazio kao ustaša pozvan otvorenom zapovijeđu u svojstvu ustaškog dušobriţnika i tu duţnost obnosio kod II. Poglavnikove Tjelesne Bojne u Banjoj Luci. 6. veljače sam prije večere došao u samostan naš na Petričevcu. Iza večere oko 9 h je došla skupina naših seljaka-ţupljana iz okolice sa viješću, da se navodne noći ima izvesti gore spomenuti udar na rudnik, samostan i naša sela sa strane odmetnika u zajednici sa srbima(!) sela Drakulića, Motika i Šargovca. Zamolio sam O. gvardijana, da me pusti, jer da hitno moram predvesti pridošle ţupljane u Zapovjedništvo Bojne. Zapovjednik ih je preslušao i odmah uputio odred ustaša, koji su blokirali ugljenokop i pohvatali smjene rudara Srba, koji su bili u vezi sa odmetnicima. Kada su pohvatane poveli u grad na istragu, otvorena je na odred strojopuščana vatra iz sela Drakulića, koje se nalazi na povišici nad ugljenokopom. Zapovjednik odreda je zatraţio pojačanje iz grada, s kojim sam i ja došao kao dušobriţnik, prateći po duţnosti u operacije povjerenu mi jedinicu ustašku. Nadodajem: Nije istina, da sam ja ma koga ubio. Nije istina, da sam ja huškao na ubijanje, već je ubijanje posljedica revolta na zvjerstva i istrebljenje buntovnika u Nezavisnoj Drţavi Hrvatskoj. Naprotiv sam po duţnosti išao kao dušobriţnik i pratio u borbu povjerenu mi ustašku jedinicu. Zagreb, 1. travnja 1942. Fra Tomislav Filipović franjevac sv. r.“3

Fra Tomislav se nije vratio u Provinciju, nego je i dalje ostao u Zagrebu. Uslijedilo je 16. travnja 1942. pismeno priopćenje Provincijalata Bosne Srebrene fra Tomislavu, da je zbog svojih postupaka upao u kaznu suspenzije od bogoštovnih ĉina, tj. da kao svećenik ne smije vršiti nikakvih ĉina svećeniĉkog reda.4 Nakon toga je odmah otvorena i provedena potrebna istraga o fra Tomislavovom sudjelovanju i ulozi u zloĉinu nad srpskim stanovništvom gore navedenih sela, što se vidi iz
1 2

Isto. Kopija dopisa, br. 475/42., nalazi se u arhivu franjevaĉke provincije Bosne Srebrene, Sarajevo, god. 1942., posebni fascikl. 3 Izjava se nalazi u arhivu franjevaĉke provincije Bosne Srebrene, Sarajevo, god. 1942., posebni fascikl. 4 Kopija dopisa, br. 145/42., nalazi se u arhivu franjevaĉke provincije Bosne Srebrene, Sarajevo, god. 1942., posebni fascikl.

77

Zapisnika proljetnog definitorijalnog kongresa, odrţanog u Sarajevu od 28. travnja do 1. svibnja 1942. O fra Tomislavu Filipoviću se raspravljalo na tri sjednice. Na prvoj sjednici, 28 travnja prije podne, uz druga tekuća pitanja, iznesen je sluĉaj njegova sudjelovanja u zloĉinu u Drakuliću, Motikama i Šargovcu. U Zapisniku se najprije navodi da su na sjednici bili prisutni: fra AnĊeo Kaić, provincijal, te definitori fra Silvio Franković, fra Miron Kozinović, fra Kazimir Ivić i fra Gavro Gavranić (dok je odsutan bio fra Augustin Malić, kustod Provincije – op. m.), a da je za voĊenje zapisnika odreĊen fra Frano Strukar, tajnik Provincije. U pogledu fra Tomislava u Zapisniku sjednice stoji:
„Mp. o. Provincijal je ovdje opširno izloţio slučaj fra Tomislava Filipovića. Isti je, naime, koncem mjeseca siječnja o. g. poloţio zadnje teološke ispite u Sarajevu, te je s dozvolom Provincijalata otišao na Petrićevac, da uzme svoje stvari i da se odmah povrati i pođe u Ramu-Šćit, gdje bi imao vršiti kapelansku sluţbu. Došavši na Petrićevac javio je da se ne moţe vratiti radi nezgodnih saobraćajnih prilika. Kad mu je od strane Provincijalata javljeno, da mora bezuvjetno odmah poći u Ramu on je odgovorio, da je pozvan na vojnu duţnost u Zagreb i da mora odmah nastupiti. Na ovo mu je Provincijalat odgovorio da ne smije ići u Zagreb na vojnu duţnost, makar da je i pozvan, jer ima jedna odredba Ministarstva Domobranstva, po kojoj se nijedan svećenik ne moţe pozivati na vojnu duţnost, pa ako koji bude i pozvan nije duţan odazivati se. Ne znamo, da li je fra Tomislav primio na vrijeme ovaj dopis Provincijalata, ali u stvari je bilo to da je on sam izradio da bude primljen za ustaškog dušobriţnika kod II. Pogl. Tjeles. Bojne u Banjaluci. U međuvremenu, t.j. 7. veljače o. g. odigrali su se poznati događaji u Drakuliću, Motike i Šargovcu selima pokraj Banjaluke. U odredima ustaša koji su tamo ubijali pučanstvo nalazio se je naţalost i fra Tomislav. Šta je on tu radio ne zna se točno, navodno morao je kao dušobriţnik pratiti svoju jedinicu u borbi. Zna se samo to, da se sada nalazi u pritvoru. Dopisom Provincijalata br. 545/42 od 16. IV. 1942. priopćeno mu je da je upao "in suspensionem a divinis" radi toga što je pripremajući svoj primitak u spomenutu sluţbu otišao u Zagreb bez znanja Provincijalata, a preko izričite zabrane O. Gvardijana na Petrićevcu“.1

Na trećoj sjednici, 29. travnja poslije podne, na koju je stigao i fra Augustin Malić, kustod Provincije, razmatran je sluĉaj fra Tomislava Filipovića, i o tome u Zapisniku sjednice stoji:
„Sada je došlo na red, da se pretresa slučaj o. fra Tomislava Filipovića, što je najavljeno na prvoj sjednici. Izneseni su spisi, koji se odnose na to: dopisi Provincijalata njemu i njegovi Provincijalatu, zatim izjava koju je on dao pod prisegom mp. o. fra Mihaelu Trohi, Provincijalu hrv. Provincije o svom učešću u događajima u Drakuliću, Motikama i Šargovcu. Na temelju tih spisa, te informacija stečenih tokom vremena, kao i informacija, koje je stekao mp. o. Provincijal prigodom kan. vizitacije na Petrićevcu sigurno je: da je o. fra Tomislav Filipović sam na svoju ruku izradio da bude primljen za ustaškog dušobriţnika kod II. Pogl. Tjeles. Bojne u Banjaluci. Provincijalat za to prethodno nije znao, a kad je saznao strogo mu je zabranio, da ne smije stupiti u tu sluţbu. Međutim on je jedanput išao u Zagreb bez ičije dozvole štaviše protiv izričite zabrane o. fra Ante Perkovića, gvardijana na Petrićevcu. Tamo je sve pripremio i stupio u gore spomenutu sluţbu. A dne 7. veljače 1942. g. sa odredom Ustaša koji su ubijali pučanstvo sela Drakulić, Motika i Šargovca nalazio se i fra Tomislav. Iako se ne zna točno u kojem je obliku on sudjelovao kod ubijanja, (po svemu izgleda da nije sam ubijao), ali jer nije morao tamo ići (to je rekao i pukovnik Servaci, koji je ispred drţave u tim selima vodio istragu) a svojim je prisustvom prouzrokovao javnu sablazan i nanio ogromnu štetu
1

Zapisnik se nalazi u arhivu franjevaĉke provincije Bosne Srebrene u Sarajevu.

78

ugledu Provincije, to Starješinstvo na temelju kan. 653. C. Z. o. fra Tomislava Filipovića isključuje iz Reda“.1

U Zapisniku sedme sjednice, odrţane 1. svibnja poslije podne, se navodi:
„Na ovoj je sjednici provedeno tajno glasovanje za slijedeće: 1. Da li se o. fra Tomislav Filipović ima otpustiti iz Reda? - Izglasano je sa svih 6 (šest) glasova da se otpusti“.2

Na taj naĉin je Starješinstvo provincije Bosne Srebrene formalno sa svoje strane okonĉalo sluĉaj fra Tomislava Filipovića. Istraga je pokazala da je fra Tomislav doista išao s ustaškom vojskom, i da je bio nazoĉan kad su Srbi masovno ubijani, što je on, kako smo malo prije vidjeli, i sam priznao u svojoj Izjavi od 1. travnja 1942. Starješinstvo Provincije nije moglo utvrditi da li je fra Tomislav ikoga osobno ubio. MeĊutim, već i to što je samovoljno preuzeo dušobriţniĉku sluţbu u ustaškoj vojsci, njegovo praćenje ustaške jedinice, i sama nazoĉnost kod izvršenja zloĉina, bili su dovoljni za donošenje odluke da ga se otpušta iz franjevaĉkog reda. Ta je odluka zatim 12. svibnja 1942. priopćena vrhovnom poglavaru franjevaĉkog reda u Rimu, i zatraţeno je da se ona podastre sudu i na potvrdu Svete Stolice, sukladno vaţećem propisu kanonskog prava.3 Na traţenje franjevaĉke vrhovne uprave, a dopis je upućen 30. lipnja 1942., Kongregacija za redovnike je 10. srpnja 1942. potvrdila odluku Starješinstva provincije Bosne Srebrene. Sluţbeni dokument o tome je iz Generalne prokure franjevaĉkog reda dostavljen Provincijalatu u Sarajevo 13. srpnja 1942.4 Time je fra Tomislav Filipović pravosnaţno i definitivno otpušten iz franjevaĉkog reda, i prestao biti njegovim ĉlanom i pripadnikom provincije Bosne Srebrene. O tome otpustu fra Tomislava Filipovića sluţbena obavijest je 3. rujna 1942. poslana Biskupskim Ordinarijatima u Zagrebu, Banja Luci, Mostaru, Sarajevu i Đakovu, 5 a dano je priopćenje 8. rujna 1942. i svim ĉlanovima Provincije.6 Zakljuĉak Dakako da se ni u kojem sluĉaju ne moţe opravdavati, niti braniti drţanje fra Tomislava Filipovića u periodu njegova boravka u franjevaĉkom samostanu Petrićevac, ali se ne moţe bez pouzdanih dokaza, a njih nema, ni prihvatiti optuţba da je on i osobno ubijao nevine ljude i djecu u Drakuliću, Motikama i Šargovcu, ili da je poticao na izvršavanje tih zlodjela. Još manje se to moţe tvrditi o gvardijanu fra Anti Perkoviću i općenito o franjevcima u samostanu Petrićevac. Gornjim prikazom nije obuhvaćeno djelovanje bivšeg fra Tomislava Filipovića (alias Miroslava Majstorovića) u koncentracijskom logoru Jasenovac, koje je uslijedilo nakon što je on kaţnjen otpuštanjem iz franjevaĉkog reda, i kad više nije bio njegov pripadnik, nego laik pod imenom Miroslav Majstorović. Stoga je bilo posve zlonamjerno i neutemeljeno, i nakon što je on otpušten iz franjevaĉkog reda, i dalje ga povezivati s franjevcima.
1 2

Isto. Isto. 3 Kopija dopisa, br. 763/42. nalazi se u arhivu franjevaĉke provincije Bosne Srebrene, Sarajevo, god. 1942., posebni fascikl. 4 Otpis Svete Stolice, br. 4061/42, nalazi se u arhivu franjevaĉke provincije Bosne Srebrene, Sarajevo, god. 1942., posebni fascikl. 5 Kopija dopisa br. 1678/42. nalazi se u arhivu franjevaĉke provincije Bosne Srebrene, Sarajevo, god. 1942., posebni fascikl. 6 Vidi: Bosna Srebrena, novopokrenuto glasilo Provincije, god. I., rujan 1942., br. 1., str. 10.

79

Puno je, i velika su u 'izvorima' neslaganja o mjestima i vremenu izvršenja zloĉina, o tome tko su bili njegovi izvršitelji i koliki je bio broj ţrtava; puno je neslaganja u 'optuţnicama' i 'svjedoĉenjima' iznesenim protiv fra Miroslava Filipovića i drugih franjevac; previše je nerazjašnjenih dvojbi i pitanja na koja nije odgovoreno, ili 'ĉinjenica' koje nisu niĉim dokazane. Ima, i naveo sam neke od argumenata koji pobijaju neke optuţbe koje su iznesene protiv fra Tomislava Filipovića, i sve koje se iznose protiv franjevaca na Petrićevcu općenito i protiv gvardijana posebno. Nisu, stoga bez temelja ni slutnje i zakljuĉci kako su i 'sluĉaj Filipović' ili 'sluĉaj franjevaca samostana Petrićevac' ulazili u svoje vrijeme u orkestriranu komunistiĉku i ateistiĉku propagandu protiv Katoliĉke crkve i katoliĉkog klera, a takoĊer i u novije, postkomunistiĉko i postjugoslavensko vrijeme, u harangu takoĊer protiv Katoliĉke crkve i posebno protiv Vatikana. Posve je oĉito da glavninu 'dokaznog materijala' protiv fra Tomislava Filipovića ĉine izjave svjedoka iz vremena 2. svjetskog rata i poraća, koji su 'poduĉavani' o tome što trebaju u svojim iskazima pred razliĉitim sudovima i komisijama svjedoĉiti o pojedinim svećenicima i redovnicima, ili o Katoliĉkoj crkvi i kleru općenito. Ĉudno je, stoga, i neshvatljivo da i u najnovije vrijeme ima 'istraţivaĉa' koji se tako rado, i bez ikakve ograde, pozivaju na neke dokumente i svjedoke, te ih prihvaćaju kao vjerodostojne i bezrezervno im vjeruju, a onda zloĉin beskrupulozno pripisuju Katoliĉkoj crkvi i franjevcima koji s njim nemaju nikakve veze!

80

PROTUKATOLIĈKA I PROTUVATIKANSKA OBJEDA BIHAĆKO-PETROVAĈKOG EPISKOPA Ţrtve Drugoga svjetskog rata bili su i mnogi svećenici (sveštenici) Srpske pravoslavne crkve. O tim ţrtvama u razliĉitim dijelovima NDH napisani su i objavljeni brojni prikazi. A nedavno je objavljena (Bosanski Petrovac, 2007.) i knjiga o stradalnicima bihaćkopetrovaĉke pravoslavne eparhije: Ţitija novih sveštenomučenika bihaćko-petrovačkih. Napisao ju je iguman Sofronije Nikić, izdavaĉ eparhija bihaćko-petrovaĉka, za izdavaĉa episkop bihaćko-petrovaĉki G. Hrizostom, recenzent episkop bihaćko-petrovaĉki G. Hrizostom (Jević). Episkop gosp. Hrizostom je napisao i predgovor za tu knjigu. Na njegov se predgovor ţelim ovdje osvrnuti i predstaviti ga ĉitateljima Svjetla riječi. Rijeĉ je o tekstu od svega 2,5 stranice, a u njemu su iznesene teške insinuacije i objede protiv Katoliĉke crkve i Vatikana, a da apsurd bude veći, izrekao ih je jedan od pravoslavnih hijerarha za kojega se u nekim krugovima katoliĉkih svećenika i franjevaca u Bosni drţalo da pripada umjerenijoj, tolerantnoj, otvorenoj za dijalog i ekumenski raspoloţenoj struji u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. A radilo se, kako se sada pokazalo, o osobi velikih mimikrijskih sposobnosti! Usput napominjem, o episkopu Hrizostomu je bilo rijeĉi na stranicama ovoga mjeseĉnika u svezi njegova pisanja banjoluĉkom biskupu o tome kako je kamena srušene pravoslavne crkve u Bihaću 1942. korišten za proširivanje katoliĉke crkve, te kako su zvona pravoslavne crkve postavljena na katoliĉku crkvu, a što nije odgovaralo istini (vidi: Svjetlo riječi, rujan 2007., str. 47-49). A evo i što to gosp. Hrizostom piše u spomenutom svom predgovoru. Ubijeni pravoslavni svećenici i srpski narod su bili ţrtve „hrvatskih i muslimanskih ustaša“, ali „specifikum genocida nad Srpskim narodom i njegovom Crkvom od strane ustaša je u tome što je to raĊeno u 'ime Hrista', odnosno u ime rimokatoliĉanstva“. Taj genocid je „planiran i izveden pod blagoslovom i patronatom jedne 'crkve', odnosno drţave – svima poznatog Vatikana /…/ Ustaštvo niti bi nastalo, niti bi se moglo u toj i takvoj zloj prirodi uveliĉati u Italiji i MaĊarskoj da nije imalo moralnu, materijalnu, politiĉku i diplomatski zaštitu Vatikana, odnosno rimokatoliĉke 'crkve'“ (ja isticao). Nije episkop bihaćko-petrovaĉki, gosp. Hrizostom, prvi koji zastupa i iznosi takve i sliĉne teze. One se uporno ponavljaju već desetljećima, a izraţenije od 90-ih godina minulog stoljeća. Ali se nakon raspada bivše Jugoslavije na njih moţe slobodno u javnosti i odgovoriti, što se povremeno i u datim prigodama i ĉinilo. Gosp. Hrizostomu je nepojmljivo da se naĊe netko tko danas, nakon godinama nametane šutnje od strane jugoslavenskog reţima, osporava i pobija optuţbe i osude toga reţima o nekim zloĉinima koje je protuhrvatska i protukatoliĉka propaganda opetovano pripisivala predstavnicima ili pripadnicima katoliĉkog klera i Crkve. Smeta mu to osporavanje i pobijanje zato što ruši i njegove konstrukcije. Stoga on, nakon izreĉenih optuţbi protiv Katoliĉke crkve i Vatikana, slavodobitno zakljuĉuje: „Uzaludan je i etike nedostojan pokušaj odreĊenih rimokatoliĉkih krugova da nakon toliko godina u naše vrijeme, te toliko uĉinjenog zla u nedavnoj prošlosti pokušavaju sebe i svoju 'crkvu' prikazati u drugaĉijem svjetlu. Uţasno je ĉitati što sve bosansko-hercegovaĉki franjevci mogu misliti i pisati /…/ Franjevci pokušavaju sebe i svijet obmanuti pozivajući se na njihove psevdo izvore, odnosno od njih fingirane izvore“ (ja istaknuo). Gosp. Hrizostom pri tome, kao primjer, navodi Zbornik radova simpozija odrţanog 2005. u povodu 120 godina postojanja franjevaĉkog samostana i ţupe Petrićevac, Banja Luka. U tom Zborniku se nalazi i prilog pisca ovih redaka: „Bosanski franjevci i prijelaz Srba u sjeverozapadnoj Bosni u vrijeme NDH s pravoslavne na katoliĉku vjeru“, a nešto prije toga su u ĉasopisu Bosna franciscana objavljeni prilozi: „Ustaški zloĉin nad Srbima kod Banje Luke 7. veljaĉe 1942.“, u kojem je

81

prikazana i uloga fra Miroslava Filipovića u tom zloĉinu (XI/2003., br. 19, str. 161-177) i „Fra Marijan Jakovljević meĊu prelaznicima s pravoslavne na katoliĉku vjeru“ (XIII/2005., br. 22, str. 87-109). Episkopu gosp. Hrizostomu ti prilozi, oĉito, nisu bili po volji, i s njima obraĉunava jednostavnom tvrdnjo da se temelje na laţnim (pseudo) i izmišljenim (fingiranim) izvorima. Ni na kraj pameti mi nije da branim ustaški reţim i opravdavam zla i zloĉine koji su za njegova trajanja izvršeni nad bilo kim, a najmanje nad srpskim narodom i klerom Srpske pravoslavne crkve. Ali je više nego oĉito da gosp. Hrizostom, i svi njemu sliĉni, oštrice svojih napada i osuda ne usmjeravaju na ustaške zloĉine, nego im oni sluţe kao pokriće prvenstveno za napade na Vatikan i Rimokatoliĉku crkvu, koja za njega, uostalom, i nije Crkva, nego je „crkva“ (crkva pod navodnicima, ili nazovicrkva!). U ovom napisu nije moguće, a bilo bi i suvišno pobijati tvrdnje gosp. Hrizostoma i navoditi dokumente koji pokazuju kakav je doista bio stav Vatikana i pape (Pija XII.) kako prema priznavanju NDH tako i prema postupcima ustaša u vrijeme Drugog svjetskog rata (vidi se to iz edicije: La Saint Siège et la guerre mondiale, 11 svezaka, Libreria Editrice Vaticana, 1970.-1981.), jer su za njega sigurno i to „psevdo izvori“ i „fingirani izvori“, a objektivno je i istinito samo ono što su na temelju mnogih krivotvorina tipa: J. Horvat – Z. Štambuk (Dokumenti o protunarodnom radu i zločinima jednog dijela katoličkog klera, Zagreb, 1946.) i V. Novak (Magnum crimen, Zagreb 1948.) dokazali komunistiĉko tuţiteljstvo i „narodni“ sudovi, a srpsko-pravoslavna protukatoliĉka i protuhrvatska propagandna mašinerija iznosi i širi već više od 60 godina.

82

„ZLOĈINI I SVEDOCI“! Tijekom Drugog svjetskog rata na našim prostorima su poĉinjeni brojni pojedinaĉni i masovni zloĉini. Nitko istinoljubiv i dobronamjeran to ne moţe osporavati. Jedan od njih, meĊu najteţima, izvršen je 7. veljaĉe 1942. nad srpskim i pravoslavnim stanovništvom sela Drakulić, Motike i Šargovac, u okolici Banja Luke. O tome zloĉinu se dosta pisalo i govorilo, s više ili manje zgraţanja, osobito u novije vrijeme. Njim se bavi i Lazar Lukajić u svojoj knjizi: Fratri i ustaše kolju – Zločini i svedoci -, objavljenoj 2005. u izdanju Fonda za istraţivanje genocida, iz Beograda, a tiskanoj u Vrnjaĉkoj Banji. Knjiga gosp. Lukajića, za koju njezin recenzent dr. Milan Bulajić misli da je „djelo trajne, istorijske vrijednosti za izuĉavanje istine“ (na kraju Lukajićeve knjige, str. 661), opisuje pripremu i izvršenje zloĉina u navedenim selima i donosi "svedoĉenja o pokolju" 14 svjedoka, te popis, imenom i prezimenom, 2.315 ubijenih Srba. Budući da Lukajić u svojoj knjizi, uz ustaše, za zloĉin optuţuje i okrivljuje fra Tomislava Filipovića i općenito "fratre" iz franjevaĉkog samostana Petrićevac, kod Banja Luke, knjigu bi trebalo ozbiljno proanalizirati i kritiĉki na nju odgovoriti, ali nije moguće ovdje to uĉiniti. Ja ću, stoga, skrenuti pozornost na samo jedan aspekt knjige. O broju ţrtava ustaškog zloĉina u navedenim selima, kao i o ulozi fra Tomislava Filipovića i nekih drugih franjevaca u tom zloĉinu, meĊu autorima ima dosta, pa i velikih neslaganja. Ima puno razloga da se sumnja i u toĉnost Lukajićevog popisa, kao i samog njegova opisa zloĉina i svjedoĉenja barem nekih svjedoka, oĉito indoktriniranih što kako svjedoĉiti. Ja se, meĊutim, ovdje neću upuštati u nikakvu raspravu o broju pobijenih, iz jednostavnog razloga što duboko poštujem i iskreno ţalim svakog muĉenog i ubijenog, i ne ţelim broj nevino stradalih umanjiti ni za jednu osobu niti imalo umanjiti iĉiju tragediju i bol. Neću se ovdje baviti ni stvarnom ulogom fra Tomislava Filipovića i drugih "fratara" u zloĉinu. O tome sam argumentirano pisao u ĉlanku: „Ustaški zloĉin nad Srbima u okolici Banja Luke 7. veljaĉe 1942. godine“, s podnaslovom: „Dvojbe i neistine o sudjelovanju u zloĉinu fra Tomislava Filipovića i drugih franjevaca iz samostana Petrićevac“, objavljenom godine 2003. u ĉasopisu: Bosna franciscana, Sarajevo. Taj tekst, oĉigledno, gosp. Lukajiću nije bio poznat, ili mu nije bio po ćudi, a u njemu bi našao odgovor i na neke nepoznanice koje je u svojoj knjizi naznaĉio i na pitanja koja je postavio, prije svega o postupku mjerodavnih crkvenih vlasti i o izgonu fra Tomislava Filipovića iz franjevaĉkog reda nakon što se doznalo za njegovu nazoĉnost i moţebitno sudjelovanje u navedenom zloĉinu, a prije nego što je, kad više nije bio franjevac, dospio u logor Jasenovac i postao njegovim upraviteljem. Na Lukajićevu knjigu se ovdje osvrćem iz jednog posebnog razloga, a taj se provlaĉi kroz cijelu knjigu i njezina je nit vodilja, što u Predgovoru knjizi potvrĊuje i prof. Predrag Lazarević, naime: da se Lukajić „opredelio za tezu da je Vatikan vinovnik svih zloĉina u Nezavisnoj Drţavi Hrvatskoj“ (str. 9). I sam Lukajić na poĉetku svog Uvoda tvrdi da je Vatikan, uz Njemaĉku i NDH, bio inspirator i organizator genocida nad Srbima u Drugom svjetskom ratu (vidi str. 17). Uz Vatikan, Lukajić optuţuje cijelu Katoliĉku crkvu i općenito katoliĉko svećenstvo i 'fratre' na ovim prostorima. Neću njegove tvrdnje prepriĉavati ili parafrazirati, nego ću ih, radi vjerodostojnosti, doslovce citirati. Navest ću samo nekoliko njih, koje nedvosmisleno pokazuju što je Lukajiću bila osnovna namjera pri pisanju knjige Fratri i ustaše kolju! Na više mjesta on optuţuje Vatikan i Katoliĉku crkvu za zloĉine nad pravoslavnim vjernicima i Srbima.

83

- Tako tvrdi: „Vatikanska Katoliĉka crkva /…/ je vekovima, pa i za Drugog svetskog rata, koristila Hrvate kao sirovi i surovi biĉ protiv pravoslavaca, a delimiĉno i protiv muslimana, na Balkanu i svodila ih na varvarske koljaĉe svoje subraće, kakve historija malo poznaje“ (str. 43). - Malo kasnije kaţe: „U proteklih 4-5 stotina godina Vatikan je isprobao i iscrpio sva sredstva i sve metode pokatoliĉavanja Srba, ukljuĉujući /…/ i tovare suvoga zlata, ali su rezultati ostali vrlo mršavi, nikakvi /…/ Zato je kao posljednje sredstvo pred Drugi svetski rat u Vatikanu razmotrena mogućnost ili pokatoliĉavanja ili fiziĉkog uklanjana Srba bar sa teritorije Hrvatske banovine i Bosne i Hercegovine, ukljuĉujući i njihovo fiziĉko istrebljenje. Tako je praktiĉno u Vatikanu doneta odluka i o genocidu nad Srbima u Drugom svetskom ratu“ (str. 50). - Nastavlja u istom smislu pa kaţe. „Ne zna se da je ikad cela jedna crkva frontalno išla na uništenje celog jednog naroda, kao što je Rimokatoliĉka crkva išla protiv celog srpskog naroda u NDH, pa i šire, ka uništenju srpskog naroda u celini“ (str. 79). - A na drugom mjestu piše: „I dalje ostaje problem veĉno agresivno nastojanje Vatikana i Katoliĉke crkve u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini da prevedu u rimokatoliĉku veru pravoslavce i muslimane na Balkanu“ (str. 162). Lukajić izravno povezuje Vatikan sa zloĉinom u Drakuliću, Motikama i Šargovcu. - On tako tvrdi: „Pokolj je neposredno vodio i sam svojom rukom pokazno klao Srbe najmonstruozniji izdanak Katoliĉke crkve fratar Tomislav Filipović zvani fra Satana“. A zatim nastavlja: „On najbolje simbolizuje dubinu patološke mrţnje i veliĉinu zloĉina koje je katoliĉko sveštenstvo na ovim prostorima, inspirisano i podsticano od Vatikana, moglo da ĉini i ĉinilo srpskom narodu“ (str. 31). - Potom na drugom mjestu piše kako su pokolj Srba u Drakuliću, Šargovcu i Motikama pripremili zajedno ustaše i katoliĉki kler, a prema savjetu Ante Pavelića i Alojzija Stepinca te vatikanskog delegata u Zagrebu, mons. Ramira Markone-a, koji je samo prenosio savjete iz Vatikana. „Zato je“, kaţe Lukajić, „i dato ovoliko prostora u ovom tekstu Vatikanu, veĉitom strasnom neprijatelju pravoslavlja i uzroĉniku mnogih zlodela nad Srbima, pa i pokolja u Drakuliću, Šargovcu i Motikama 7. februara 1942. godine“ (str. 59). Sliĉnih tvrdnji kod Lukajića ima još, i bilo bi previše sve ih navoditi. Jedna se odnosi i na nedavni rat na ovim prostorima, a glasi: „Verovatno je Vatikan najveći krivac za meĊuverski i meĊuetniĉki rat na prostoru bivše Jugoslavije 1991-1995. godine i za ogromne ljudske i materijalne ţrtve u tom ratu“ (str. 596). Lukajić, na kraju, zakljuĉuje: „Vatikan je uvek bio zainteresovan za Balkan i širenje rimokatoliĉke vere na ovom prostoru. Zato on više od hiljadu godina, sve do danas, ovde uzrokuje neslogu, verska trvenja i krvave obraĉune stanovništva. Bez mešanja Vatikana ovde bi sve bilo drukĉije i bolje“ (str. 598). Svoju optuţbu o umiješanosti Vatikana u zloĉin nad Srbima u Drakuliću, Motikama i Šargovcu Lukajić potkrepljuje tvrdnjom kako je papa Pijo XII. dan prije tog zloĉina primio u privatnu audijenciju grupu od 206 mladih ustaša, i da je vjerojatno tada bio obaviješten o planiranom zloĉinu koji će sljedećeg dana biti izvršen u selima kod Banja Luke! Da i slikovno ilustrira svoj navod, Lukajić donosi fotografiju ispod koje piše: „Papa u Vatikanu sa mladim ustašama 6. februara 1942. godine, dan uoĉi pokolja Srba u Drakuliću, Šargovcu i Motikama“ (vidi: str. 145). Upravo ta fotografija i potpis ispod nje najbolje razotkrivaju kakvim se "znanstvenim metodama" gosp. Lukajić sluţio. Da se u tom sluĉaju radi o Lukajićevoj krivotvorini nepobitno potvrĊuje ta ista fotografija, objavljena u knjizi Tajni dokumenti o odnosima Vatikana i ustaške „NDH“, tiskanoj u Zagrebu 1952. U toj knjizi, u dijelu: Dokumenti, na kraju, predzadnja str., ispod iste fotografije piše: „Skupina ustaških ţandara nakon audijencije u Vatikanu. U prvom redu, u sredini, jedan visoki vatikanski 84

prelat. – Ustaški list 'Hrvatski narod', od 5. IX. 1943. pisao je, da je Pio XII. razgovarao s ustaškim ţandarima vrlo srdaĉno, te je izjavio, da – „on poznaje poglavnika dra Antu Pavelića /…/“. Gosp. Lukajić bi morao znati da papa i vatikanski prelat ni u kojem sluĉaju nije ista osoba; a ako je i istinit podatak o audijenciji grupe ustaša kod pape u drugoj polovici 1943. godine, na njoj papa sigurno nije mogao biti obaviješten da se planira zloĉin koji se već zbio prije skoro 15 mjeseci, 6. veljaĉe 1942.! Ipak, i to je moguće u fantastici i 'znanstvenoj objektivnosti' Lazara Lukajića, po struci publiciste, profesora knjiţevnosti i juţnoslavenskih jezika, politikologa, sociologa kulture i diplomiranog ekonomiste, kako ga predstavlja recenzent dr. Milan Bulajić (str. 656) i kako je navedeno u bilješci o piscu (str. 662), koji je roĊen 1934. u selu Ĉokori kod Banja Luke, a trenutno ţivi u Novom Sadu. Lukajić je svoju knjigu satkao i od mnoštva prepisanih pasusa i stranica, preuzetih od drugih autora, najĉešće vrlo sumnjive vjerodostojnosti, a sigurno protucrkveno i protukatoliĉki raspoloţenih. A da bi izgledao nepristran u svojim optuţbama, napadima i blaćenju Vatikana, Katoliĉke crkve, katoliĉkih svećenika i franjevaca, rado se poziva na autore i pisana vrela iz Hrvatske, a osobito na Viktora Novaka. Da potkrijepi svoje navode, na jednom mjestu izriĉito kaţe: „Neka kao dokaz posluţe citati iz kapitalnog dela velikog i uglednog katolika i Hrvata dr. Viktora Novaka 'Magnum crimen'“. Na stranu to što 'citati' iz ma kojeg djela ne moraju biti dokaz za neĉiji zloĉin ili nevinost, zaista je sarkazam i krajnja drskost od strane gosp. Lukajića da Viktora Novaka proglasi velikim i uglednim katolikom, ĉemu bi se, sasvim sigurno, usprotivio i sam dr. Novak! Prije nekih 15-ak godina proĉitao sam knjigu: Fra Tomislav Filipović ţrtva klevete, u kojoj njezin autor, hercegovaĉki franjevac fra Martin Planinić, pokušava osvijetliti ulogu fra Tomislava Filipovića u zloĉinu nad Srbima u selima Drakulić, Motike i Šargovac. Ta je knjiga dospjela u ruke i gosp. Lukajiću, i on se na nju opširno osvrnuo (str. 405-445), te ju je ovako ocijenio: „Knjiga fra Martina Planinića 'Fra Tomislav Filipović ţrtva klevete' je najgadnija od svih koje sam dosad proĉitao zbog veoma mnogo, mnogo neistina i negiranja istina“ (str. 436). Planinićeva knjiga, da budem iskren, nije ni mene zadovoljila ni formom ni argumentacijom. Ali mogu reći da ja dosad nisam proĉitao – a ne znam da li kod nas i postoj – po Katoliĉku crkvu, Vatikan, katoliĉke svećenike i franjevce gadniju knjigu od Lukajićeve: Fratri i ustaše kolju!

85

EPISKOP HRIZOSTOM OKRIVLJUJE KATOLIĈKU CRKVU Pravoslavni episkop bihaćko-petrovaĉke eparhije, gosp. Hrizostom, uputio je 22. svibnja 2007. pismo banjoluĉkom biskupu Franji Komarici, u kojemu istiĉe kako je obradovan „da se zvonik svetog Ante u Bihaću priprema za rekonstrukciju“ (radi se o restauraciji koja se već provodi zaslugom Zavoda za zaštitu spomenika BiH – op.m.), a odmah dodaje kako su u meĊuvremenu do njega „stigle mnoge informacije vezane za sam objekt“, s kojim ţeli upoznati biskupa Komaricu. Episkop Hrizostom potom navodi: da je zvonik nekadašnje katoliĉke crkve sv. Ante u Bihaću nadograĊen klesanim kamenom pravoslavne crkve Svete Trojice u Bihaću, koju su ustaše srušile 1941. godine; da je spomenuta katoliĉka crkva proširena kamenom pravoslavne crkve; te da su na zvonik katoliĉke crkve postavljena zvona koja su se ranije nalazila na pravoslavnoj crkvi. Episkop Hrizostom iznosi svjedoĉenja dvojice „uglednih graĊana Bihaća“, ĉija imena drţi u diskreciji, a kojima je u potpunosti povjerovao. Evo i što su mu napismeno prenijela ta dvojica graĊana Bihaća, od kojih je jedan sigurno pravoslavne vjere,a i za drugoga se to moţe pretpostaviti. Jedan mu je napisao! „Ja /…/ kao oĉevidac tvrdim da je zvonik stare srušene crkve Svetog Ante u Bihaću nadograĊen za dvije gornje etaţe i novi krov istog. Ovi radovi su završeni u jesen 1941. g. i u proljeće 1942. g. Radove je izvodila graĊevinska firma Ljudevit Misoni iz Bihaća a nalogodavac je bio veliki ţupan ţupanije Krbava i Psat ustaša Ljubomir Kvaternik s sjedištem u i Bihaću. U ovako nadograĊeni zvonik su ugraĊena zvona iz potpuno srušene Srpske pravoslavne crkve koja se nalazila u glavnoj ulici grada u neposrednoj blizini predmetne katoliĉke crkve Svetog Ante /…/ bio sam oĉevidac rušenja /…/ SPC u Bihaću, te od njenog materijala (tesani kamen) proširena i nadograĊena katoliĉka crkva“. A napisana izjava drugog graĊanina glasi: „Pod materijalnom i kriviĉnom odgovornošću dajem sledeću izjavu: Stara crkva koja se nalazila u glavnoj ulici Bihaća (ul. Kralja Petra I) srušena je 1941. godine odmah po osnivanju NDH. Zvona sa istine prenesena su na rimokatoliĉku crkvu koja se nalazila u neposrednoj blizini, kao i klesani kamen od kojeg je bila sagraĊena naša crkva. Od kamena naše crkve dograĊena je katoliĉka crkva, dva puta veća od postojeće. Zvona sa naše crkve su montirana na dograĊeni zvonik katoliĉke crkve, i bila u funkciji. Godine 1944. ameriĉkim bombardiranjem srušen je dograĊeni dio (laĊa i oltar), a zvonik je ostao ĉitav i zvona u njemu. /…/. Kao djeĉak penjao sam se sa svojim vršnjacima na zvonik (test hrabrosti( i vrlo dobro se sjećam i ĉitao sam, na zvonima je ćirilicom pisalo: a) malo zvono – ovo zvono bihaćkoj Crkvenoj Opštini daruje kralj Aleksandar I. b) srednje zvono – ovo zvono je iz priloga od 32.000 dinara darovanih od vjernika Srpske pravoslavne Ckvene Opštine Bihać saliveno 1932. i podignuto. c) veliko zvono – bilo je obješeno iznad ona dva tako da se bez merdevina i struĉne opreme nije mogao proĉitati tekst na istom. Bilo je oko tri metra više od donja dva zvona“. U istinitost gornjih izjava, osobito glede detalja koje je o zvonima dao drugi svjedok, episkop Hrizostom nije sumnjao niti je što provjeravao, nego se samouvjereno obratio biskupu Komarici spomenutim pismom, i na kraju mu postavio „tri moralna pitanja, prije svega kako ćutke prihvatiti ĉinjenicu da je predmet obnove u Bihaću i dograĊeni dio zvonika od kamena razrušene pravoslavne crkve u Bihaću, zatim pitanje povrata naših zvona i kao treće pitanje sauĉesništva rimokatoliĉke crkve u Bihaću u rušenju naše crkve i nadogradnje hrama Svetog Ante od kamena porušene pomenute crkve“. Pitanja preosveštenog episkopa Hrizostoma, koja znaĉe i tešku optuţbu protiv Katoliĉke crkve, temelje se na izjavama „uglednih graĊana Bihaća“, koje su posve neistinite, i ne bi smjele ostati bez argumentiranog

86

odgovora, da se neistinite tvrdnje u srpskim krugovima i unutar Srpsko-pravoslavne crkve ne bi ponavljale i širile, i jednog dana postale „istinom“. Banjoluĉki biskup Komarica je na pismo episkopa Hrizostoma odgovorio 18. lipnja 2007. IzmeĊu ostaloga, piše mu: „Odgovaram Vam samo ono najnuţnije /…/. 1. Pojma nisam imao o svemu što u pismu navodite vezano uz 'dogradnju zvonika na srušenoj katoliĉkoj crkvi u Bihaću'. 2. Ĉudi nas, da to već davno ranije niste pokrenuli pa da se 'nepravdu' ispravi! /…/. 3. Obavijestio sam o. fra Miju Dţolana, provincijala Franjevaĉke provincije o sadrţaju Vašega pisma i sugerirao da sve što se ustanovi kao vlasništvo Srpske pravoslavne crkve, ĉim prije bude vraćeno, ukoliko je u 'posjedu' ţupe Bihać. Malo je ĉudno da biskup Komarica, prije nego što je poslao svoj odgovor, nije pokušao izvidjeti utemeljenost i istinitost navoda 'uglednih graĊana Bihaća' i opravdanost 'moralnih pitanja' koja mu je postavio episkop Hrizostom, jer bi iz njegova onako sroĉenog odgovora moglo izgledati da episkop doista ima pravo. To je razlog više za rašĉišćavanje postavljenih 'moralnih pitanja' u ovom prilogu. Izjave graĊana Bihaća, na koje se episkop Hrizostom poziva, najvećim dijelom su neistinite, pa su stoga neopravdana moralna pitanja i neutemeljene optuţbe koje je njegovo Preosveštenstvo iznijelo protiv Katoliĉke crkve. Pogledajmo kako stvari uistinu stoje. 1. Crkva sv. Ante Padovanskog u Bihaću proširena je i preureĊena, a zvonik dograĊen, u vremenu od 1938. do 1941., za vrijeme ţupnika fra Viktora Šakića. O tome je više podataka zapisano u Autobiografskim zapisima fra Bosiljka Ljevara, u to vrijeme fra Viktorova suradnika i dugogodišnjeg profesora u bihaćkoj gimnaziji. On piše da je nacrt za dogradnju i preureĊenej crkve sv. Ante dao Stjepan Podhorski, arhitekt iz Zagreba, a da su radove vodili Ljudevit i Viktor Missoni, otac i sin, talijanske narodnosti. Pišući o pripremnim akcijama za gradnju, fra Bosiljko navodi: „Crkveni su odbori ozbiljno shvatili i sprovodili svoju duţnost te su kako po gradu tako isto i po selima oporezovali pojedine obitelji koliko će koje doprinositi za izgradnju crkve. Svi su porez prihvatili i to bez protivljenja i prigovora pa kad je nabavljen kameni materija, kreĉ i cement zapoĉelo se sa gradnjom“. Iz ovoga jasno izlazi da je za proširenje crkve kamen nabavljen doprinosom vjernika bihaćke ţupe. Uostalom, saĉuvani su do dana neki raĉuni upravo o nabavci kamena za crkvu. Da u samo nekoliko mjeseci 1941. klani kamen porušene pravoslavne crkve nije ni mogao biti upotrijebljen za proširenje katoliĉke crkve i dogradnju zvonika jasno je i iz ĉinjenice da je pravoslavna crkva srušena krajem lipnja 1941., a da su radovi na znaĉajnom proširenju i preureĊenju katoliĉke crkve vršeni od 1939. do jeseni 1941., pa je ta godina, kako navodi fra Bosiljko, bila upisana u krug na brušenom šarenom podu ispod kora. Preosveštenom episkopu Hrizostomu, ako nije bilo poznato što piše fra Bosiljko, moglo je biti poznato barem ono što se navodi u knjizi: Bihać u novijoj istoriji, objavljenoj u Banjoj Luci 1987. Naime, u 2. svesku te knjige, na str. 115, Milan Vukmanović kaţe da je po Kvaternikovoj naredbi tesani kamen od pravoslavne crkve upotrijebljen za nadogradnju zvonika rimokatoliĉke crkve u neposrednoj blizini, a drugi dio za podzid u Ţegaru. MeĊutim, da tim kamenom nije nadograĊen zvonik katoliĉke crkve sv. Ante, vidjeli smo malo prije. A podzid puta prema vojarni u Ţegaru i kamen se mogu i sada vidjeti, i usporeĊivanjem s kamenom zadnje etaţe saĉuvanog katoliĉkog zvonika crkve sv. Ante vrlo lako je utvrditi da to nije isti kamen. 2. Obojica 'uglednih graĊana Bihaća' tvrde da su zvona s pravoslavne crkve ugraĊena, odnosno montirana na nadograĊeni zvonik katoliĉke crkve. Jedan od njih, kao djeĉak, vidio ta zvona svojim oĉima, i kaţe da se 'vrlo dobro sjeća', i navodi što je na njima pisalo ćiriliĉnim pismom! Iz Ljetopisa ţupe Bihać, koji se nalazi u ţupnom uredu te ţupe, saznajemo da je zvona za staru crkvu sv. Ante u Bihaću nabavio ţupnik fra Anto Šeremet, i to iz Berndhorfa, u Austriji. Ta su zvona ostala na zvoniku i nakon što je 17. svibnja 1944. u ameruĉkom

87

bombardiranju srušena cijela katoliĉka crkva sv. Ante, a zvonik ostao ĉitav, i zvona su stajala na njemu sve do 1959., kada su skinuta, i zatim se ĉuvala kod rkt. ţupnog ureda u Bihaću, ul. Mladena Stojanovića 2, sada Braće Radića 2. Nakon što je u Bihaću, zaslugom ţupnika fra Viktora Šakića, podignuta godine 1970.1972. nova crkva, i uz nju zvonik, na njega su postavljena zvona sa stare crkve. Ako su to zvona s porušene pravoslavne crkve, kao što misli episkop Hrizostom, ona bi postojala i danas, te bi se lako mogla prepoznati, i preosvešteni episkop Hrizostom bi imao pravo da traţi njihov povrat Pravoslavnoj crkvi. MeĊutim, na zvoniku katoliĉke crkve sv. Ante u Bihaću nikada nisu stajala nikakva zvona s porušene pravoslavne crkve, s ćiriliĉnim natpisima koja je naveo episkopov izvor informacija. Naprotiv, na zvonima koja su skinuta sa starog zvonika crkve sv. Ante, i koja su sada na zvoniku uz novu katoliĉku crkvu, postoje natpisi komu su ona posvećena i kada su postavljena. Ti natpisi glase: 1) Svome zaštitniku ţupljani Bihaća 1926; 2) Blaţenoj Djevici Mariji ţupljani Bihaćki 1926; 3) Sveti Franjo utemeljitelj Reda serafinskoga. Uz donji rub ovog zadnjeg zvona piše: Puk katolički ţupe bihaćke na vječni spomen osloboditeljima austrijskoj vojsci dne 15. rujna 1876. Ako su izvjestitelji episkopa Hrizostoma i mogli olako ustvrditi da su zvona s pravoslavne crkve u Bihaću prenesena na katoliĉku crkvu, a jedan od njih to potkrijepio i svojim fenomenalnim 'pamćenjem' teksta ćiriliĉnih natpisa na zvonima koja su stajala na katoliĉkom zvoniku, teško je razumjeti kako episkop Hrizostom nije smatrao potrebni da se to provjeri pregledom zvona na zvoniku uz sadašnju crkvu sv. Ante, pogotovo kad postavlja 'moralna pitanja' povrata tih zvona Pravoslavnoj crkvi. 3. A što reći o pitanju 'sauĉesništva rimokatoliĉke crkve u Bihaću u rušenju naše (tj. pravoslavne – op. m.) crkve i izgradnje hrama Svetog Ante od kamena porušene spomenute crkve'? Mnogi Bišćani, takoĊer srpske nacionalnosti i pravoslavne vjere, znaju kako su se u vrijeme Drugog svjetskog rata prema Srbima i prema pravoslavnim vjernicima odnosili i ponašali fra Viktor Šakić i fra Bosiljko Ljevar. Mnogi sigurno znaju i kakav je bio njihov odnos prema velikom ţupanu Ljubomiru Kvaterniku, koji je u Bihać stigao sredinom lipnja 1941. Samo tri mjeseca kasnije, u rujnu 1941., na intervenciju katoliĉkog svećenika i ţupnika fra Viktora Šakića u Zagrebu i njegovih prituţbi kod Poglavnika na postupke ţupana Ljubomira Kvaternika prema Srbima, Kvaternik je maknut iz Bihaća. Vrhunac je, stoga, podlosti optuţivati Katoliĉku crkvu za 'suuĉesništvo u rušenju pravoslavne crkve' Svete Trojice u Bihaću! Što reći na kraju, nego ponoviti narodnu poslovicu koja kaţe: „U laţi su kratke noge“. To se i u ovom sluĉaju pokazuje toĉnim! Rado bismo ĉuli i ţeljeli povjerovati da se preosvešteni episkop Hrizostom nije tim sredstvom posluţio svjesno i namjerno!

88

IZMIŠLJOTINA I LAŢ SE I DALJE PONAVLJA /O ugradnji kamena pravoslavnog hrama u katoliĉku crkvu u Bihaću!/ U mjeseĉniku Svjetlo riječi (god. XXV., broj 254, str. 47-46), za mjesec rujan 2007., objavljen je tekst: Episkop Hrizostom okrivljuje Katoličku crkvu. To je bio osvrt na jedno pismo preosveštenog episkopa bihaćko-petrovaĉkog, gospodina Hrizostoma, upućeno banjoluĉkom biskupu Franji Komarici. Preosvešteni episkop je u tom svom pismu naveo kako je katoliĉka crkva Svetog Ante u Bihaću dograĊena kamenom uzetim od pravoslavnog hrama, porušenog u vrijeme Drugog svjetskog rata (krajem lipnja 1941.), i takoĊer ustvrdio da se u spomenutoj katoliĉkoj crkvi nalaze zvona iz pravoslavnog hrama, te zatraţio da se ona povrate. Izloţio sam u tom osvrtu kako tvrdnje gospodina Hrizostoma ne odgovaraju istini, i mislio da se na srpsko-pravoslavnoj strani ta zlonamjerna izmišljotina i laţ neće više iznositi i koristiti u protukatoliĉkoj propagandi. U tome sam se prevario! Eparhija bihaćko-petrovaĉka je nedavno objavila svoj Prvi šematizam 2010, tiskan u Bosanskom Petrovcu 2011., a koji su pripremili: iguman Sofronije (Nikić), Goran Latinović, Radovan Pilipović, Miloš Ernaut i Ratko Radanović. U dijelu knjige koji nosi naslov: Parohije i crkvene opštine po arhijerejskim namjesništvima, u prikazu parohije bihaćke u arhijerejskom namjesništvu petrovaĉko-bihaćkom, na str. 229 piše: „Odmah nakon aprilske okupacije 1941. godine hram je porušen. Bio je to prvi porušeni hram u NDH od strane hrvatskih (hercegovaĉkih) ustaša. Od klesanog kamena ovog katedralnog hrama dozidan je tokom Drugog svjetskog rata zvonik rimokatoliĉke crkve, a i sama crkva Svetog Ante u Bihaću“ (istaknuo ja). Zna se tko je i kako u komunistiĉkoj Jugoslaviji stvarao dezinformacije i proturao ih u javnost, i zato vjerujem da zaĉetnik laţi o ugraĊivanju kamena pravoslavnog hrama u katoliĉku crkvu, koja se pronijela moţda odmah po završetku Drugog svjetskog rata, a svakako već prvih godina, nije nitko iz Srpske Pravoslavne Crkve, odnosno njezine hijerarhije. Ali su neki iz njezinih redova objeruĉke preuzeli te dezinformacije i laţi, i njima se obilato sluţe! Razobliĉavajući izmišljotinu i neistinu o kamenu pravoslavne crkve i o pravoslavnim zvonima u katoliĉkoj crkvi u Bihaću, u svom naprijed spomenutom osvrtu sam se pozivao na dva izvora: Ljetopis ţupe Bihać i Autobiografski zapisis fra Bosiljka Ljevara. Budući da je u Prvom šematizmu eparhije petrovaĉko-bihaćke ponovno iznesena neistina, odluĉio sam iznova na to reagirati, i svoje ću tvrdnje sada potkrijepiti s nova dva dokumenta: pismom bihaćkog ţupnika fra Borisa Baruna predsjedniku Vlade NR BiH, Đuri Pucaru-Starom, od 15. lipnja 1951., i izjavom od 9. lipnja 1951. fra Viktora Šakića, ţupnika u Bihaću od 1937. do 1945. Kad je 25. svibnja 1951. godine ţupnik fra Boris Barun bio primljen u Sarajevu kod predsjednika vlade Narodne Republike Bosne i Hercegovine, Đure Pucara-Starog, a u svezi zahtjeva da se dopusti obnova tijekom Drugog svjetskog rata porušene katoliĉke ţupne crkve u Bihaću, u razgovoru je od Predsjednika ĉuo kako je ta katoliĉka crkva bila obnovljena kamenom pravoslavne crkve/hrama. Fra Boris je nastojao već na tom sastanku razuvjeriti sugovornika u istinitost informacije s kojom je on raspolagao, a kad se vratio u Bihać stvar je svestrano istraţio, a potom predsjedniku Đuri Pucaru-Starom uputio dopis koji sam naprijed spomenuo. U tom dopisu, uz ostalo, javlja: „Naša ţupna crkva postojala je u Bihaću na ovome mjestu od 1881 god. Crkva je bila dosta malena i pošto nije zadovoljavala potrebama vjernika osjetila se nuţda njezine nadogradnje. Godine 1938 tadašnji ţupnik fra Viktor Šakić

89

uz suradnju vjernika pristupio je njezinu proširenju. Radovi su poĉeli 15. Maja 1938 a zadnji radnici isplaćeni su 25. IX. 1940 godine kao što stoji u dnevniku rada. Prema tome svi grubi radovi, kao i mnogi detalji: prozori, pod, unutarnja nabaca i sl. bili su gotovi 1940 godine. Slijedeće god. 1941 pristupilo se nadogradnji tornja radi stilskog uskladjenja sa crkvom. Trebalo je uskladiti samo 1.55 mt. zida tornja, a od toga jedan dobar dio otpada na prozore. Radovi na tome poĉeli su poĉetkom Juna 1941 god. Potrebni kamen za taj rad kupljen je još prije 6. IV. 1941 god. od poznatog bihaćkog gradjanina srpske narodnosti Pavla Suĉevića koji je imao svoj vlastiti kamenolom…“ (istaknuo ja). Dalje fra Boris piše o onome što je doznao od fra Viktora Šakića, koji je pokrenuo i nadzirao radove na proširenju crkve i dogradnji crkvenog tornja. Uz svoj dopis predsjedniku Đuri Pucaru-Starom fra Boris je priloţio i fra Viktorovu izjavu, kao i izjavu gosp. Ambroza Švasta, poduzimaĉa radova na nadogradnji tornja. Ovdje donosim u cijelosti fra Viktorovu izjavu, jer najbolje razjašnjava što i kako se odigravalo.
Izjava Na obavijest sadašnjeg katoličkog ţupnika u Bihaću fra Borisa Baruna, da je prilikom svoga posjeta Pretsjedniku Vlade NR BiH drugu Djuri Pucaru-Starom, a u stvari obnove porušene katoličke crkve saznao, da je katolička crkva nadogradjena kamenom od porušene pravoslavne crkve. Frapiran tim glasom, ja kao tadašnji ţupnik u Bihaću, koji sam rukovodio radovima na izgradnji crkve i tornja, i koji tok radova od početka do kraja vrlo dobro poznam, za volju istine izjavljujem slijedeće. Radovi na izgradnji crkve počeli su 15 Maja 1938 godine i bili svi gotovi 1940 god. u mjesecu septembru. Od tih radova preostalo je jedino uskladjenje tornja sa stilom nove crkve. I ti radovi izvodjeni su tokom ljeta 1941 godine. U jeku tih radova rušilački plan ustaškog Velikog Ţupana Ljubomira Kvaternika zahvatio je i pravoslavnu crkvu, čemu se smjesta i pristupilo. Za vrijeme rušenja crkve prisiljeni su srpski seljaci da prevoze kamen na razna mjesta na području Bihaća. Tokom voţnje na odredjena mjesta, došlo je par srpskih seljaka na misao da voze kamen katoličkoj crkvi koja se nalazi u neposrednoj blizini. Na to me je netko od gradjana upozorio, na što sam odmah otišao na lice mjesta da vidim šta je na stvari. Tada sam se uvjerio, da zbilja srpski seljaci voze kamen k našoj crkvi. Zaustavio sam seljake i upitao ih: „Tko vam je naredio, da vozite kamen k našoj crkvi?“ Na što su oni odgovorili: da im to nije naredio nitko, nego da oni sami misle, kada se ruši njihova crkva, kamen treba da pripadne onoj najbliţoj crkvi koja ostaje, a to je vaša. Medjutim ja sam to najstroţije zabranio i doslovno rekao: „Moţda imadete i pravo, ali da jednom ne bude prigovora ni vama ni nama, molim vas, da smjesta obustavite voziti kamen k našoj crkvi“. Na tu moju zabranu, oni su dalje prestali voziti kamen, a zatim sam pošao preduzimaču radova na nadogradnji tornja Ambrozu Švastu i naredio mu, da se ne usudi i jedan kamen upotrebiti u nadogradnju tornja. I koliko je meni poznato, on se strogo pridrţavao te moje naredbe, jer sam zapaţao hrpu preveţenog kamena sa pravoslavne crkve do konca radova, kao i poslije do bombardiranja naše crkve 1944 godine. Dajući ovu izjavu ne mogu, a da ne izrazim negodovanje i bol u duši nad zlonamjerno ustvrđenom neistinom koja prvenstveno nanosi nepravdu meni, a pri tome da se i ne upitam: zar je to zbilja morala biti nagrada za sve ono što sam učinio srpskom pučanstvu za vrijeme njihova stradanja i njihove ţalosti. Petrićevac kod Banja Luke, dne 9. VI. 1951 god. Fra Viktor Šakić

Ova Izjava je sasvim uvjerljiva, i s onim što sam iznio u ranijem svom osvrtu u Svjetlu riječi mislim da je nepobitno utvrĊeno da nikakav kamen porušenog pravoslavnog hrama nije ugraĊen u katoliĉku crkvu, koja je kasnije bombardiranjem u ratu takoĊer srušena. Uza sve to ne oĉekujem da će se u 'kovaĉnici' neistinitih informacija i protukatoliĉke propagande kod 90

srpskih krivotvoritelja povijesti išta promijeniti u pogledu oĉigledne neistine koju oni u ovoj stvari, kao i u mnogim drugima, podrţavaju i šire. Stoga ovo i nije napisano da bi se razuvjerilo neke izmeĊu srpskoga naroda i srpskih 'istoriĉara', koji su skloni izvrtanju istine i krivotvorenju ĉinjenica. Napisano je za katoliĉke vjernike i u Bihaću i u cijeloj Bosni i Hercegovini, da se razotkrije jedna oĉigledna izmišljotinu i laţ na Katoliĉku crkvu i njezine svećenike.

91

MANIPULACIJE JASENOVAĈKIM (I DRUGIM) ŢRTVAMA Hrvatsko Slovo (tjednik, Zagreb) je u ovoj godini u dva broja donijelo dva teksta o izmišljenim jasenovaĉkim ţrtvama. U tekstu pod naslovom: „KraĊa ţrtava“, koji je prvotno bio objavljen u listu Siverić, br. 2 (15) 2008., a odatle prenesen u Hrvatsko Slovo, god. XV, br. 715, petak, 2. sijeĉnja 2009., str. 28, govori se o krivotvorini i podvali njujorškog Instituta za istraţivanje Jasenovac (The Jasenovac Research Institute, New York, Brooklyn, USA), a u svezi s 42 osobe iz Siverića, koje su stavljene na popis (Victims List = Popis ţrtava) toga Instituta. Mile Prpa, autor navedenog teksta, razotkriva neistinu i istiĉe da su u koncentracijskom logoru u Jasenovcu moţda stradala samo dvojica Siverićana, a za druge koji se nalaze na njujorškom popisu naveo je druga mjesta i datume: gdje, kada i kako su stvarno stradali. Drugi tekst je objavljen u Hrvatskom Slovu, god. XV, br. 722, petak, 20. veljaĉe 2009., str. 2, pod naslovom: „Traţim hitnu osudu laţnog popisa jasenovaĉkih ţrtava!“ Ustvari to je otvoreno pismo koje je Saboru i Vladi Republike Hrvatske uputila Adela Vidas-Car, iz Lovrana. Ona se u tom pismu najprije osvrće na netoĉnost podatka iz popisa gore spomenutog njujorškog Instituta za istraţivanje Jasenovac: da su u jasenovaĉkom logoru stradali njezin otac Fran Vidas i sestra Ruţica Vidas. Za oca kaţe da je umro u logoru Landsberg am Lech, u Njemaĉkoj, 10. veljaĉe 1945., a da je sestra poginula od njemaĉke granate u kući na Hreljinu 19. travnja 1945. Adela Vidas-Car dalje navodi kako Solinska kronika, br. 131, od 15. kolovoza 2005., donosi ĉlanak u kojem se na vidjelo iznosi kako su laţni takoĊer podaci na Victims List spomenutog njujorškog Instituta o 173 "jasenovaĉke ţrtve" iz Solina. U otvorenom pismu Adele Vidas-Car navodi se isto tako da je novinarka Smiljana Šunde pisala u svibnju 2006. u Slobodnoj Dalmaciji kako se na njujorškom popisu "jasenovaĉkih ţrtava" nalaze 102 osobe iz Podgore, a da je stvarno u Jasenovcu stradala samo jedna, a svi ostali negdje drugdje. Na kraju, Adela Vidas-Car iznosi kako se na Victims List Instituta za istraţivanje Jasenovca nalazi više od 100 osoba iz Hreljina, njezina rodnog mjesta, navodno stradalih u jasenovaĉkom logoru, a da su s toga popisa u Jasenovcu stradale moţda samo dvije osobe, ali ni za njih se ne zna sigurno. Navedene podvale o "ţrtvama" jasenovaĉkog koncentracijskog logora puno i nedvojbeno govore o „ozbiljnosti i temeljitosti“ istraţivanja kao i o "istinoljubivosti" Instituta za istraţivanje Jasenovca i "toĉnosti" podataka koje u svojoj Victims List donosi. No, ovo što je u navedenim napisima Hrvatskog Slova izneseno nije sve, i nisu najdrastiĉniji primjeri krivotvorenja istine i fabriciranja laţi! Na Victims List spomenutog njujorškog Instituta nalazi se i 1.297 osoba srpske nacionalnosti iz sela Drakulić, Motike i Šargovac, u Bosni, nadomak Banje Luke. Kako je poznato, ustaška vojska NDH je 7. veljaĉe 1942. izvršila u Drakuliću, Motikama i Šargovcu zloĉin u kojem je pobijeno mnogo Srba. Iznose se razliĉite brojke stradalih, od nekoliko stotina osoba do ĉak njih više od 2.300. Sastavljeno je i više popisa pobijenih osoba u navedenim selima, a da bi ti popisi bili sasvim 'uvjerljivi', uz imena i prezimena stradalih navode se i imena njihovih oĉeva ili braĉnih drugova, te godine roĊenja. Ti su popisi pravljeni i podatci unošeni uglavnom prema neĉijem 'svjedoĉenju', 'kazivanju' ili 'sjećanju', a ne na temelju bilo kakvih onovremenih sluţbenih dokumenata i pisanih izvora. Ne moţe a da, u najmanju ruku, ne izazove ĉuĊenje kako je netko mogao 'popamtiti' tolika imena i prezimena pobijenih, k tomu i podatak ĉiji je netko sin, kći, snaha, te kad je roĊen, a radi se, navodno, o svjedoĉenjima osoba koje su izbjegle smrt, a tada su bile još djeca! Već zbog toga svi su ti popisi vrlo upitne vjerodostojnosti, a pouzdanost im smanjuje i ĉinjenica da ima puno osoba koje se navode po dva puta, s potpuno istim podacima, ili samo s drugom godinom roĊenja. Ima, stoga, dovoljno razloga da se posumnja u toĉnost brojki i osobnih 92

podataka Srba stradalih u Drakuliću, Motikama i Šargovcu, a koje je u najnovije vrijeme objavio Lazar Lukajić, iz Novog Sada, u svojoj knjizi: Fratri i ustaše kolju, tiskanoj 2005. godine u Vrnjaĉkoj Banji, a u izdanju beogradskog Fonda za istraţivanje genocida. Nije mi, meĊutim, ovdje bila namjera postavljati pitanje stvarnog broja ubijenih Srba u Drakuliću, Motikama i Šargovcu, niti umanjivati njihov broj, koliki god on bio, nego ukazati na oĉiglednu i sigurno sraĉunatu podvalu njujorškog Instituta za istraţivanje Jasenovac. Podaci o 1.297 Srba iz Drakulića, Motika i Šargovca, svrstanih meĊu ţrtve Jasenovca, većim su dijelom preuzeti i preneseni na Victims List toga Instituta upravo iz navedene Lukajićeve knjige. Iz ovoga što je naprijed izneseno nameće se zakljuĉak: 'Kovaĉima' krivotvorina Instituta za istraţivanje Jasenovac je bilo potrebno da doĊu do što većeg broja ţrtava (a na njihovoj Victims List ih je trenutno ĉak 633.837) za koje će nekoga optuţiti, a to što je nemoguće da iste osobe smrtno stradaju dva puta i na razliĉitim mjestima (stvarno u Drakuliću, Motikama i Šargovcu, ili na bilo kojem drugom mjestu, a imaginarno u Jasenovcu) njima ne predstavlja nikakav problem! Sluĉajevi manipuliranja s 'jasenovaĉkim ţrtvama' koje sam naveo, a od kojih je najdrastiĉniji ovaj sa ţrtvama ustaškog zloĉina koji se zbio u tri sela nedaleko od Banje Luke, a smišljeno 'vještaĉki' premješten u koncentracijski logor u Jasenovcu, pokazuju kako je nuţno da se paţljivo i temeljito provjere i proanaliziraju popisi 'jasenovaĉkih ţrtava' i iz drugih mjesta, kako bi se u potpunosti raskrinkali krivotvoritelje iz srbo-ĉetniĉke i srbopartizanske 'kuhinje' i ukazalo takoĊer na sve druge sluĉajeve (a uvjeren sam da ih ima još jako puno) u kojima se ţrtve bilo ĉijeg terora iz vremena Drugog svjetskog rata, pa i onih nakon njega, smještaju u Jasenovac.

93

RASKRINKAVANJE KRIVOTVORINA O JASENOVAĈKIM ŢRTAVAMA! Dana 26. i 27. travnja 2009. odrţana je u Banjoj Luci MeĊunarodna konferencija o zloĉinima u bivšoj NDH. Na njoj je Srboljub Ţivanović, akademik, nekadašnji profesor u Novom Sadu, koji sada ţivi u Londonu, ĉlan i predsjednika MeĊunarodne komisije za utvrĊivanje zloĉina poĉinjenih u jasenovaĉkom logoru, iznio rezultate svojih "istraţivanja", prema kojima je u ĉetiri godine postojanja toga logora u njemu ubijeno „preko 730.000 Srba, preko 23.000 Jevreja i oko 80.000 Roma“, dakle ukupno više 830.000. Sliĉne brojke je taj vâjni "struĉnjak za Jasenovac" iznosio i u raznim prigodama ranije, a ponovio ih je i u svom razgovoru koji je s njim nakon spomenute MeĊunarodne konferencije u Banjoj Luci vodila Slavica Lazić, a objavljen je u Pravoslavlju, dvotjedniku - novinama srpske patrijaršije, 1. maja 2009. godine, str. 24-26. Do gornjih brojki, kako je razvidno iz dosadašnjih Ţivanovićevih "struĉnih radova", došlo se matematiĉkom operacijom mnoţenja imaginarnog broja masovnih grobnica s isto tako imaginarnim brojem ljudskih skeleta ili kostiju pronaĊenih u nekoliko otkrivenih i istraţenih masovnih grobnica. Da se vidi koliko je Ţivanovićeva raĉunska operacija "pouzdana" i koliko je objektivno toĉna, odmah ću je dopuniti raĉunskom operacijom dijeljenja. Ako je u jasenovaĉkom logoru stradalo 830.000 osoba, što tvrdi Ţivanović, kroz 1.340 dana, koliko je logor Jasenovac postojao (od 21. kolovoza 1941. do 23. travnja 1945.), svakoga dana je u njemu prosjeĉno ubijano oko 620 osoba. Jasno da je toliki broj pobijenih osoba mogao biti sahranjivan samo u masovnim grobnicama, a to znaĉi da je takvih grobnica (za svaki dan po jedna za 620 usmrćenih osoba) moralo biti oko 1.340. Ako je tako, postavljaju se pitanja: - Je li bilo moguće da se svakog dana ubije 620 osoba? - Kako je od tako velikog broja masovnih grobnica (najmanje 1.340) otkriven i istraţen relativno veoma mali broj njih (16. studenoga 1961. u Donjoj Gradini tri grobnice; 22. do 27. lipnja 1964. sedam grobnica – u troĉlanoj ekipi istraţivaĉa bio je i dr. Srboljub Ţivanović, tada asistent na Zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu), a ni u jednoj nije naĊen ni pribliţan broj ljudskih skelete koji bi odgovarao broju dnevno ubijenih? - Ako je u Drugom svjetskom ratu na svim ratištima bivše Jugoslavije ţrtava ukupno bilo prema nekim procjenama 1,027.000 a prema drugima i do 1,800.000, kako je moguće da ih je samo u logoru Jasenovac bilo 830.000!? Sa Ţivanovićevom matematikom i brojkama nešto sigurno nije uredu! Kako gole brojke o stradalima u Jasenovcu nisu mogle djelovati dovoljno uvjerljivo, akademik Ţivanović se, zajedno sa svojom MeĊunarodnom komisijom za utvrĊivanje zloĉina poĉinjenih u Jasenovcu, potrudio da sastavi sluţbeni popis jasenovaĉkih ţrtava i da brojevima stradalih dadne i imena i prezimena, navede ime oca i godinu roĊenja, te naznaĉi iz kojeg su mjesta. Ĉovjek se moţe zapitati koliki je trud morao biti uloţen, i koliko ljudi angaţirano, da se sastavi Victims List Istraţivaĉkog centra u New Yorku, popis na 12.677 stranica, s nanizanih 633.837 imena "jasenovaĉkih ţrtava", koji je postavljen na Internetu (www.Jasenovac.org - Victims List). Ali s obzirom na to da su na tu Victims List stavljeni mnogi, ja bih se usudio reći da je to velika većina, koji su u vrijeme Drugog svjetskog rata stradali negdje drugdje (o tome se već pisalo na stranicama Hrvatskog slova, vidi: god. XV, br. 715, petak 2. sijeĉnja 2009., str. 28; god. XV, br. 722, petak 20. veljaĉe 2009., str. 2; god. XV, br. 726, petak 20. oţujka 2009; god. XV, br. 730, petak 17. travanj 2009., str. 12-13; takoĊer u Svjetlu riječi, god, XXVII, br. 313, travanj 2009., str. 4-5; XXVII, br. 315, lipanj 2009., str. 4), pa i kod svojih kuća, kako od ustaša ili od njemaĉke i talijanske vojske tako i

94

od ĉetnika i partizana, ili pak nesretnim sluĉajem, te da ima veoma mnogo i onih ĉija se imena ponavljaju, jasno je na koji je naĉin i po kakvoj je metodi ta Victims List mogla nastati, i da nije bilo teško nanizati imena koliko god se htjelo. A da se vratim ponovno na spomenuti Ţivanovićev razgovor objavljen u Pravoslavlju. On se u njemu nije ustruĉavao ustvrditi kako je „Katoliĉka crkva uĉila Hrvate da mrze pravoslavne Srbe i da se bore za uništenje Jugoslavije i istrebljenje Srba“; da su „u svim katoliĉkim manastirima još od kraja 19. veka postojale grupe katoliĉkih sveštenika koji su pripremali Hrvate za vršenje teroristiĉkih napada“; da „franjevaĉki red Katoliĉke crkve predstavlja glavnu grupu sveštenika koja je navodila Hrvate da poĉine genocid“, i da su „oni bili najostrašćenije ubice, koljaĉi i komandanti koncentracionih logora“. Ţivanović navodi i kako je fra Miroslav Filipović – Majstorović (dakako prešućujući da on u vrijeme svoje sluţbe u Jasenovcu nije više bio franjevac, jer je ranije otpušten iz franjevaĉkog reda), na suĊenju ratnim zloĉincima „izjavio da je liĉno ubijao najmanje 100 ţrtava svakoga dana“. Ţivanović kad napada Katoliĉku crkvu i optuţuje svećenike sasvim sigurno se obilno sluţio knjigom V. Novaka: Magnum crimen (Veliki zloĉin), kojoj bi bolje odgovarao naslov: Magnum falsum de magno crimine (Velika laţ o velikom zloĉinu), ali mu ništa ne smeta što Novak navodi kako je Majstorović na suĊenju priznao da je „liĉno kod javnih strijeljanja ubio oko stotinu zatoĉenika logora Jasenovac i Stara Gradiška“. Gdje li Ţivanović pronaĊe „najmanje 100 ţrtava svakoga dana“ (ja istaknuo)! Ţivanović je na jednom sastanku MeĊunarodne komisije u New Yorku rekao da posjeduje imena preko 315 katoliĉkih svećenika koji su klali i ubijali, na što mu je, navodno, neki ameriĉki struĉnjak uzvratio: Vi u Srbiji ne radite ništa na rasvjetljavanju, mi smo skupili preko 1.400 imena katoliĉkih svećenika koji su okrvavili ruke. Ţivanović je taj podatak prihvatio kao vjerodostojan, i u svom razgovoru za Pravoslavlje ovako ga komentira: „Ako znamo da je u celoj Jugoslaviji bilo preko 2.000 katoliĉkih sveštenika u to vreme, znaĉi da su od trojice – dvojica ubijali“. Naţalost, rijetki su intelektualci i osobito povjesniĉari u Hrvatskoj koji prate i pobijaju laţi o Hrvatima i Hrvatskoj kojekakvih srpskih, ţidovskih i drugih "istraţivaĉa". Na Ţivanovićeve podvale koje je objavilo Pravoslavlje osvrnuo se u Glasu Koncila, 31. 05. 2009., str. 39., Tomislav Vuković. O krivotvorinama akademika Ţivanovića vezanim za jasenovaĉke ţrtve, a s kojima je on nastupio i na okruglom stolu odrţanom takoĊer u Banjoj Luci u travnju 2005., pisao je u zagrebaĉkim novinama Vjesnik Ţeljko Krušelj (subota, 23. travnja 2005.). Što ĉine sluţbeni predstavnici Crkve u Hrvata da se laţi o njoj opovrgnu? Na Crkvu, dakako, ne spada da se bavi prekopavanjima masovnih grobnica i istraţivanjima raznih jama, i da utvrĊuje koliko se u njima nalazi ţrtava bilo ĉijeg zloĉina. To bi trebao biti zadatak graĊanskih vlasti i institucija. Ali bi se u Crkvi moralo naći ljudi koji će analizirati razliĉite Victims List i usporeĊivati popise jasenovaĉkih ţrtava s npr. ubiljeţbama u ţupnim Maticama umrlih katoliĉkih vjernika, a takoĊer prikupljati svjedoĉanstva preţivjelih koji znaju pravu istinu. Isto tako bi sada, kad to nije tabu tema, i kad nema straha od drţavne represije, laţi i protucrkvenu propagandu o svojim ĉlanovima "ubicama – svećenicima" morali razotkrivati ljudi i istraţivaĉi Crkve, jer to u obranu Crkve, svećenika i franjevaca, neće uĉiniti nitko drugi.

95

96

SVEĆENIĈKO UDRUŢENJE " DOBRI PASTIR"

97

98

KONTROVERZE OKO OSNIVANJA I DJELOVANJA UDRUŢENJA KATOLIĈKIH SVEĆENIKA "DOBRI PASTIR" Uvod Poĉetkom 1950. godine u Bosni i Hercegovini je osnovano Udruţenje katoliĉkih svećenika Narodne Republike Bosne i Hercegovine - "Dobri Pastir". Pod tim nazivom je postojalo i djelovalo kroz 25 godina, zapravo do 1975., a od tada, kroz sljedećih 15-ak godina, pod nazivom: Udruţenje katoliĉkih vjerskih sluţbenika u Socijalistiĉkoj Republici Bosni i Hercegovini "Dobri Pastir". Radilo se, svakako, o neĉemu neobiĉnom i neuobiĉajenom: o organiziranju svećenika, redovniĉkih i svjetovnih, u staleško udruţenje koje nije dobilo odobrenja od crkvenih vlasti, a bilo je pravno priznato, s odgovarajućim uĉincima, od komunistiĉke vlasti u ondašnjoj drţavi Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji. To je, zbog razliĉitih razloga, u crkvenim i katoliĉkim krugovima izazivalo nedoumice i bojazni, i nije nimalo ĉudno što su u pogledu osnivanja i djelovanja Udruţenja "Dobri Pastir" postojale posve suprotne prosudbe. Kako u samom poĉetku, tako i kasnije, neki su u njemu vidjeli veliko zlo za Katoliĉku crkvu i za hrvatski narod, a drugi su uviĊali i isticali njegovu korist za svećenike i zasluge za opću dobrobit i Crkve i naroda. S nestankom bivše drţave Jugoslavije, a time i njezine federalne jedinice Socijalistiĉke Repubiike Bosne i Hercegovine, prestalo je postojati i spomenuto Udruţenje, pa ono više i ne predstavlja unutarcrkveni problem i kamen spoticanja. Ipak, u prikazu koji slijedi iznijet ću neke kontroverze koje su se javljale već prije njegova osnivanja, a naroĉito odmah nakon što je ono osnovano. Odluĉio sam se za tu temu jer mi se ona i danas ĉini aktualnom, i jer se to pitanje još uvijek poteţe, a nije dovoljno istraţeno. Ograniĉit ću se samo na ono najbitnije, i dosad manje poznato, pri ĉemu ću neke stvari moći tek natuknuti. I. OSNIVANJE UDRUŢENJA KATOLIĈKIH SVEĆENIKA "DOBRI PASTIR" 1. Poteškoće s kojim se suoĉavala Crkva i kler u novoj drţavi FNRJ, i traţenje izlaza Završetkom 2. svjetskog rata došlo je do uspostavljanja drţave Federativne Narodne Republike Jugoslavije (g. 1945.), u kojoj je vlast preuzela komunistiĉka partija. U toj je drţavi Ustavom FNRJ (g. 1946.) graĊanima bila zajamĉena sloboda vjeroispovijesti, i proglašena je odijeljenost Crkve od drţave (ĉl. 25). Tako je izgledalo teoretski, a stvarnost je bila nešto posve drugo. Budući daje komunistiĉka partija i vlast imala za cilj slabljenje i iskorjenjivanje vjere ('opijuma za narod'), i išla za ateizacijom društva, u tom pravcu je voĊena sustavna snaţna protuvjerska propaganda. Na udaru se našla osobito Katoliĉka crkva, koja je ţigosana kao 'profašistiĉka', 'klerofašistiĉka', 'reakcionarna', 'protunarodna', a dio hijerarhije i klera je optuţivan za suradnju s okupatorom i prethodnim reţimom, za sijanje mrţnje i nesloge meĊu narodima i vjerama, te za poticanje i sudjelovanje u ratnim zloĉinima.1

1

Tome cilju su imale posluţiti i knjige: J. Horvat-Z. Štambuk (priredili), Dokumenti a protunarodnom radu i zločinima jednog dijela katoličkog klera, Zagreb 1946; V. Novak (priredio), Magnum crimen, Zagreb 1948.

99

Nije se stalo samo na toj verbalnoj harangi. Na svim razinama vlasti poduzimane su razliĉite mjere i primjenjivana razliĉita sredstva kako bi se što više ograniĉilo i onemogućilo djelovanje Crkve i njezinih institucija, a svećenicima i redovnicima oteţao ţivot i materijalna egzistencija. Tako su odmah u poĉetku komunistiĉke vladavine raspuštene sve katoliĉke organizacije i njihov rad zabranjen; ukinute su sve odgojno-obrazovne i karitativnohumanitarne ustanova koje su drţale i vodile redovnice raznih druţbi; mnogi samostani ĉasnih sestara i crkvene zgrade, od biskupijskih do ţupnih, u cijelosti ili djelomice su oduzete i dane na korištenje drugima, bilo kao poslovni bilo kao stambeni prostor; obavljanje vjerskih obreda i drugih poslova i vršenje vjerske pouke se dopuštalo samo u crkvama i crkvenim prostorima; nisu se mogle dobiti dozvole za gradnju crkava, kapela, vjeronauĉnih dvorana i ţupnih kuća, ili za obnavljanje starih i dotrajalih; agrarnom reformom te konfiskacijom i nacionalizacijom Crkvi je oduzet velik dio zemljišta i drugih posjeda, a svećenici na ţupama su opterećivani enormnim porezima i razliĉitim nametima; više biskupa i mnogi svećenici su u montiranim politiĉkim procesima osuĊivani na prisilni rad i dugogodišnje kazne zatvorskog robijanja; većina škola i uĉilišta za spremanje svećeniĉkih kandidata bila je zatvorena ili im je prijetila stalna opasnost od zatvaranja, a s velikom mukom su osiguravana potrebna sredstva za njihovo odrţavanje i djelovanje; nije bilo gotovo nikakvog vjerskog tiska ni naboţnih predmeta (devocionalija), niti su se mogli nabavljati iz inozemstva, budući da je to proglašavano zabranjenim materijalom 'neprijateljske propagande'.1 Razumije se, da sve to nije bilo upereno samo protiv 'sluţbene Crkve': biskupa, svećenika i redovnika, nego je, kako sam već naprijed rekao, imalo za cilj slabljenje i iskorjenjivanje vjere u novom 'naprednom socijalistiĉkom društvu', i pogaĊalo je, stoga, sve vjernike i druge ljude kojima je Crkva na razliĉite naĉine sluţila, i koji su od nje oĉekivali dušobriţniĉko sluţenje i dobrohotnu pomoć takoĊer u 'komunistiĉkom raju' nadolazećeg vremena.

1

Vidi: Biskupska konferencija Jugoslavije, "Pastirsko pismo", Zagreb, 20. rujna 1945., u: M. Landercy, Kardinal Atojzije Stepinac, Đakovaĉki Selci 1989., str. 119-131. S francuskog preveo I. Zirdum - naslov izvornika: Le cardinal Stepinac martyr des droits de l'homme);Govor nadbiskupa A. Stepinca na sudu u zagrebu, 3. listopada 1946., u: M. Landercy, n. d., str. 159-161; A. Benigar, Alojzije Stepinac, Rim, 1974., str. 585-587. Poslovni odbor katoliĉkog Episkopata FNRJ uputio je 26.travnja 1950. iz Zagreba dopis Visokoj Saveznoj Vladi - Odjelu za vjerska pitanja u Beogradu, u kojem, izmeĊu ostaloga, biskupi pišu: "U FNRJ ima/.../ mnoštvo pojava, koje se Episkopatu nikako ne sviĊaju; obilje ĉinjenica, u kojima Crkva gleda svijesnu ili nesvijesnu negaciju svojih bitnih prava, pa ĉak i samog svog prava na opstanak. Ukidanje svih katoliĉkih konfesionalnih škola, ukidanje sirotišta i odgojnih zavoda, zatiranje katoliĉke štampe, koja je u današnje vrijeme svedena na 5 listića s vrlo ograniĉenom nakladom, premda se narod upravo trga za vjerskom štampom; postepeno raspuštanje muških, a naroĉito ţenskih redova, osobito na podruĉju N.R. Bosne, Hercegovine i Slovenije; zatvaranje i konfiskacija bolnica, koje su pripadale ţenskim redovniĉkim druţbama; odpuštanje redovnica-bolniĉarki iz drţavne sluţbe, iako je ĉitavoj našoj javnosti poznata vrsnoća i savjesnost, kojom su spomenute redovnice obavljale tu neobiĉno vaţnu socijalnu zadaću; oduzimanje crkvenih zgrada i prostorija, i smetnje, koje se time ĉine crkvenoj administraciji; neprestano zatvaranje svećenika, koji se katkada samo administrativnim puteni osuĊuju na teške kazne; mnoge poteškoće pri pouĉavanju djece i mladeţi u nauku vjere u školi, pa i u samoj crkvi; zatvaranje nekih crkava i druge neprilike, s kojima se susreće dušobriţno svećenstvo na podruĉju duhovne pastve: sve su to ĉinjenice, u kojima Episkopat gleda krupne nepravde na štetu katoliĉke Crkve i njezina svetog prava na slobodu". - Kopiju pisma sam dobio iz Biskupskog Ordinarijata u Mostaru, Arhiv, br. 216/50., na ĉemu zahvaljujem kancelaru don Anti Luburiću. Saţeti prikazi tadašnjeg teškog stanja Katoliĉke crkve i vjere mogu se naći i u više napisa fra I. Gavrana, npr: Das Verhältnis der bosnischen Franziskaner zum jugoslawischen Staate, str. 11-12; "Svećeniĉko udruţenje Dobri Pastir i njegova uloga" u: Zbornik o fra Anđelu Zvizdoviću, str. 537-540. Vidi takoĊer: T. I. MeĊugorac, Prikrivana istina, Sarajevo 2001., str. 100-101. O prilikama u Hercegovini vidi: R. Perić, "Biskupski delegat Majić i ilegalno svećeniĉko 'udruţenje'", u: Sluga dobri i vjerni, Mostar 1998., str. 129130.

100

S razlogom se moţe pitati: Je li u Crkvi itko išta poduzimao, i što, u tim teškim vremenima i neprilikama? Za rješavanje tako krupnih pitanja, kao što je ureĊenje odnosa izmeĊu drţave i Crkve, najmanje su, razumljivo, bili sposobni i pozvani sami svećenici i obiĉni vjernici. A i biskupi su bili svjesni da nisu ovlašteni da sami na tom planu nešto poduzimaju. To se vidi iz Pastirskog pisma što gaje Biskupska konferencija Jugoslavije uputila 20. rujna 1945. svim katoliĉkim vjernicima, u kojem se kaţe da su biskupi upozorili one na koje to spada, "da se sva sporna pitanja izmeĊu Crkve i drţave rješavaju meĊusobnim sporazumom. /.../. Konaĉnu rijeĉ o svim pitanjima, koja zajedniĉki zanimaju Crkvu i drţavu, imat će prema propisima crkvenog ustrojstva, što se tiĉe Crkve, Sveta Stolica.1 Poslovni odbor katoliĉkog Episkopata FNRJ se sastao u Zagrebu 25-27. travnja 1950., radi razmatranja aktualnih pastoralnih pitanja i radi pripremanja materi jala za plenarnu biskupsku konferenciju. Na tom su sastanku sastavljena i 26. travnja upućena dva dopisa Predsjedništvu Savezne Vlade FNRJ - Odjelu za vjerska pitanja, u Beogradu. U jednom se, u 12 toĉaka, govori o razliĉitim vidovima provoĊenja diskriminacije i nepravde prema Katoliĉkoj crkvi i njezinim vjernicima. Zatraţeno je da se povrede Ustava i nanesene nepravde isprave i da se urede na temelju ustavnog naĉela o slobodi savjesti i vjeroispovijesti, da bi se tako u dogovoru sa Svetom Stolicom, utro put za sporazum izmeĊu Crkve i drţave.2 U drugom se dopisu postavljaju tri pitanja, i o njima iznosi stav katoliĉkih biskupa. Ta pitanja su: Što episkopat ţeli u sadašnjem ĉasu? U ĉemu je jezgra spora? i Kako doći do sporazuma? U svezi s ovim trećim se kaţe, da "postoji samo jedan put za ureĊenje odnosa izmeĊu Crkve i Drţave, a to je put direktnih pregovora s vrhovnim predstavništvom Crkve, tj. Sv. Stolicom".3 Kako se, dakle, ni biskupi nisu smatrali nadleţnima da o tome s drţavnim vlastima pregovaraju i odluĉuju, nije bilo za oĉekivati ni da bi odatle mogao doći kakav odluĉujući poticaj i trasiranje puta za neki znaĉajniji zaokret u pogledu poloţaja Katoliĉke crkve u Jugoslaviji. Nije se, meĊutim, u to vrijeme moglo oĉekivati ni da će se postići povoljniji poloţaj za Crkvu u Jugoslaviji pregovorima jugoslavenskih drţavnih vlasti i Svete Stolice. Naime, zbog naĉelnog odbacivanja komunizma od strane Svete Stolice, i zbog protuvjerskog raspoloţenja prema Crkvi od strane komunistiĉke vlasti Jugoslavije, nije bilo moguće da do takvih pregovora i sklapanja nekog sporazuma uopće i doĊe. Ako su izmeĊu Jugoslavije i Vatikana još uvijek i odrţavani diplomatski odnosi, naslijeĊeni iz prethodnog vremena, oni su postojali samo pro forma. Situacija se, dakle, mogla ĉiniti bezizlaznom! Ipak u Bosni i Hercegovini, u kojoj je stanje bilo osobito teško, teţe nego u drugim ondašnjim jugoslavenskim republikama, nisu tako mislili neki bosanski franjevci. Iako svjesni da na njih ne spada, niti da mogu ureĊivati globalne odnose Katoliĉke crkve i drţave FNRJ, vjerovali su daje moguće u Bosni i Hercegovini zauzeti lojalan graĊanski stav prema republiĉkim i drţavnim vlastima, s njima uspostaviti normalnu komunikaciju, i idući tim putem traţiti praktiĉna rješenja za pojedine probleme koji su naprijed navedeni. Ti su franjevci shvatili da u socijalizmu drţavna vlast prihvaća kao sugovornika samo organizirane, a od drţave priznate udruge graĊana, i da probleme takvih skupina i zakonito osnovanih udruga razmatra i rješava s njihovim ovlaštenim predstavnicima. Zato su poĉeli razmišljati o mogućnosti formalnog organiziranja svećenika u Bosni i Hercegovini u vlastito staleško udruţenje. A valja napomenuti da to i nije bila njihova originalna zamisao i 'izum', jer su takva udruţenja, s pozitivnim iskustvom, već postojala u Istri (Društvo svećenika sv.

1 2

Biskupska konferencija Jugoslavije, Pastirsko pismo, u: M. Landercy, n. d., str. 120. Kopiju pisma sam našao u Arhivu Ordinarijata banjoluĉke biksupije, br. 383/50. 3 Kopiju pisma sam dobio iz Biskupskog Ordinarijata – Mostar. Vodi se pod br. 216/50.

101

Ćirila i Metodija, osnovano već 1946.), i u Sloveniji (Društvo svetega Cirila in Metoda, nastalo 1949.). 2. Pripremne radnje pred osnivanje Udruţenja "Dobri Pastir" Trojica bosanskih franjevaca: fra Bono Ostojić, dr. fra Karlo Karin i dr. fra Rastislav Drljić, oformili su tzv. Inicijativni odbor (u njega su kasnije ušla i dva ĉlana hercegovaĉke franjevaĉke provincije, fra Pavo Dragiĉević i fra Ferdo Vlašić), i o svojoj su zamisli osnivanju staleškog svećeniĉkog udruţenja za Bosnu i Hercegovinu - razgovarali s provincijalima bosanske i hercegovaĉke franjevaĉke provincije, fra Josipom Markušićem i fra Milom Lekom. Isto tako su o tome 15. kolovoza 1949. pismeno izvijestili Predsjedništvo Izvršnog Odbora Narodnog fronta BiH. 1 O namjerama Inicijativnog odbora bili su upoznati takoĊer generalni provikar Vrhbosanske nadbiskupije, dr. Marko Alaupović, apostolski administrator Banjaluĉke biskupije, dr. Smiljan Franjo Ĉekada, i biskupski delegat Mostarsko-duvanjske biskupije, don Andrija Majić.2 O nesreĊenom pitanju odnosa izmeĊu Crkve i drţave, i o poteškoćama u kojima se nalazila Katoliĉka crkva u Bosni i Hercegovim, govori i ova ĉinjenica, da nijedna bosanskohercegovaĉka biskupija u to vrijeme nije imala svog rezidencijalnog biskupa. Usporedno s prethodnim aktivnostima, Inicijativni odbor se angaţirao takoĊer na prouĉavanju naravi, ciljeva i strukture svećeniĉkih udruţenja u prošlosti, kod nas i kod drugih katoliĉkih naroda u svijetu, raspitivao se za iskustva spomenutih svećeniĉkih Udruţenja u Istri i Sloveniji, te zatraţio i prouĉio takoĊer njihove statute. Pristupilo se i izradi nacrta vlastitog statuta budućeg svećeniĉkog udruţenja, a provedeno je takoĊer ispitivanje meĊu franjevcima i dijecezanskim svećenicima: Što misle o osnivanju svećeniĉkog staleškog udruţenja za Bosnu i Hercegovinu, i jesu li, eventualno, raspoloţeni da u njega stupe.3 U prosincu 1949. nacrt statuta je bio razaslan redovniĉkim (franjevaĉkim) i dijecezanskim svećenicima, potencijalnim ĉlanovima budućeg udruţenja, da na njega stave svoje primjedbe, a dostavljene su im takoĊer i Pristupnice, da ih popune, ako su voljni stupiti u udruţenje. Za osnivanje staleškog udruţenja svećenika bilo je vaţno, razumije se, da se dobiju pozitivni signali od tadašnjih predstojnika bosansko-hercegovaĉkih biskupija i iz Apostolske Nuncijature u Beogradu. A kakav je, uistinu, o tome bio njihov stav, informacije i gledišta su posve opreĉna. U jednoj Promemoriji koju su bosanski i hercegovaĉki provincijali, fra Josip Markušić i fra Mile Leko, 15. rujna 1950., zajedniĉki uputili generalu franjevaĉkog reda, fra Pacifiku Perantoniju, a o kojoj će kasnije biti više govora, priopćava se kakav su stav prema osnivanju svećeniĉkog staleškog udruţenja u Bosni i Hercegovini zauzimali generalni provikar Vrhbosanske nadbiskupije, dr. Marko Alaupović, administrator Banjaluĉke biskupije, biskup skopski, dr. Smiljan Franjo Ĉekada, i administrator Mostarske biskupije don Andrija Majić, kao i voditelj - regens Apostolske Nuncijature u Beogradu.4

1

Vidi: Dobri Pastir, Glasilo Udruţenja katoliĉkih svećenika NR Bosne i Hercegovine, god. 1/1950-, br. 1-2, str. 7. 2 Vidi: Dobri Pastir, I/1950., br. l-2, str.7; I. Gavran, Das Verhältnis …, str. 13; Isti,"Svećeniĉko Udruţenje ...", u: Zbornik o fra Anđelu Zvizdoviću, str. 541; R. Perić, "Biskupski delegat Majić i ilegalno svećeniĉko 'udruţenje'", u: Sluga dobri i vjerni, str. 132.

4

Litterae promemoriales Ministrorum provincialium Bosnae et Hercegovinae, Rim, Arhiv generalne kurije franjevaĉkog reda, SM 413, No 14, str. 11-12.

102

Prema navodima spomenutih provincijala, a s kojima se podudaraju tvrdnje dr. fra Ignacija Gavrana, koje je iznio u više svojih napisa, dvojica ĉlanova Inicijativnog odbora za osnivanje svećeniĉkog udruţenja, fra Bono Ostojić i dr. fra Karlo Karin, bili su 10. rujna 1949. kod generalnog provikara Vrhbosanske nadbiskupije, dr. Marka Alaupovića, te mu pokazali nacrt statuta i upoznali ga s namjerom osnivanja svećeniĉkog udruţenja u Bosni i Hercegovini. Mons. Alaupović im je rekao da će prouĉiti statute i ispitati stvar, te im kasnije reći svoje konaĉno mišljenje. Ponovno su ga posjetili 15. rujna, i on im je tada kazao: "Nemam ništa protiv osnivanja svećeniĉkog udruţenja, ali Ordinarijat u to ne ulazi". 1 A apostolski administrator Banjaluĉke biskupije, dr. Ĉekada, izjavio je 18. studenoga 1949. provincijalu fra Josipu Markušiću: "Osnivanje udruţenja nije najidealnije što bi se moglo uĉiniti, ali ja neću svojim svećenicima zabraniti pristup". 2 Don Andrija Majić, u Mostaru, bio je suzdrţan, smatrajući da najprije treba ĉuti mišljenje Apostolske Nuncijature. On je poĉetkom prosinca 1949. išao u Apostolsku Nuncijaturu u Beograd, i kad se vratio, navodno je kazao: "Ja sam nuncija3 izriĉito pitao da li trebam zabraniti Udruţenje, a on mi je kazao da ga ni na koji naĉin ne trebam zabraniti. Ja ga ne zabranjujem, niti ću ga zabraniti budući da sam od nuncija dobio takvo uputstvo".4 Fra Ignacije Gavran tvrdi daje iste takve podatke u svoje vrijeme dobio usmeno od fra Bone Ostojića i fra Mile Leke.5 Mostarski biskup dr. Ratko Perić stvar prikazuje drugaĉije. Pozivajući se na don Andriju Majica,6 istiĉe da preuzv. Marko Alaupović u razgovoru s fra Bonom Ostojićem i fra Karlom Karmom nije dao nikakvog odgovora u pogledu mogućeg osnivanja svećeniĉkog udruţenja, budući da se u njihovoj pratnji nalazio i jedan laik, gosp. Suĉić, u kojega on nije mogao imati povjerenja. MeĊutim, kad je don Andrija Majić, uskoro nakon toga, posjetio preuzv. Alaupovića i s njim razgovarao o osnivanju udruţenja, njemu je Alaupović kazao otprilike ovako: "Ova ideja, što su oni onomadne ovdje nabacili, novum je neki u crkvenom ţivotu. Stvar je vrlo sumnjiva, to nekako zadire duboko i Crkva bi mogla imati velikih neprilika. Ja ne mogu u to nikako imati povjerenja niti to smatram neĉim pozitivnim. Mi, - Ordinarijati, u to ne moţemo i ne smijemo ulaziti. To bi eventualno mogao biti predmet jedne biskupske konferencije, a mi nipošto ne moţemo i ne smijemo u nijednoj formi za to svoj placet (=odobrava se) dati".7 Biskup Perić iznosi na vidjelo negativan stav prema svećeniĉkim udruţenjima i dr. Smiljana Ĉekade, koji se 15. prosinca 1949., dakle poslije onoga stoje rekao provincijalu Markušiću, obratio banjaluĉkom klera jednim proglasom, u kojem je upozorio na naĉela kojih bi se trebalo pridrţavati, i naveo je ta naĉela. Radilo se, zapravo, o citiranju jedne odredbe iz
1

I. Gavran, Das Verhältnis ..., str. 13; ISTI, "Uz 25-godišnjicu udruţenja 'Dobri Pastir'", u: Spomenica dvadesetpetgodišnjice Udruţenja katoličkih svećenika "Dobri Pastir" 1950-1975., Sarajevo 1976., str. 22. 2 Vidi: I. Gavran, Das Verhältnis .... str. 13; ISTI, "Uz 25-godisnjicu udruţenja ''Dobri Pastir", u: Spomenica dvadesetpetgodišnjice Udruţenja katoličkih svećeniku "Dobri Pastir" 1950-1975., Sarajevo 1976., str. 22-23; Isti, "Svećeniĉko Udruţenje ..." u: Zbornik o fra Anđelu Zvizdoviću, str. 541. 3 Radilo se zapravo o predstojniku ili regensu Apostolske Nuncijature u Beogradu, mons. Josephu Patricku Hurleyu, ameriĉkom biskupu, koji je na tu duţnost odreĊen 22. listopada 1945. 4 Vidi: I. Gavran, Das Verhältnis ..., str. 13. Na drugom mjestu fra Ignacije Gavran piše da je mostarski Ordinarij potraţio mišljenje nuncija, te da je poslije toga smatrao da se nuncij izriĉito protivi osnivanju udruţenja, tako da ni preĉ. A. Majić nije dao svoje privole. Vidi: I. Gavran, "Svećeniĉko Udruţenje ...", u; Zbornik o fra Anđelu Zvizdoviću , str. 541. 5 Vidi: I. Gavran, "Svećeniĉko udruţenje …", u: Zbornik o fra Anđelu vizdoviću, str. 541, bilj. 7. 6 Pismo dr. fra Rufinu Šiliću g. 1954; Pismo od 15. sijeĉnja 1977. Udruţenju "Dobri Pastir" u Sarajevu; A. Majić, Uspomene i sjećanja moja, Studenci 1974., daktiloskript, str. 64-69. Vidi: R. Perić, "Biskupski delegat Majić i ilegalno svećeniĉko 'udurţenje'", u: Sluga dobri i vjerni, str. 132-133. 7 Ovako stvar prikazuje sam A. Majić, a preuzeto je iz: R. Perić, "Biskupski delegat Majić", u : Sluga dobri i vjerni, str. 133.

103

Zakonika kanonskog prava (k. 684) i dviju odredaba sinoda Krĉke biskupije (g. 1928. i 1912.).1 Na kraju toga proglasa dodao je i svoju odredbu koja glasi: "Budući da se ta naĉela odnose na duh Crkve i posve odgovaraju njezinoj disciplini, trebaju ih sveto opsluţivati svi svećenici, svjetovni i redovniĉki, i u Banjaluĉkoj biskupiji. Dakle, nijednom svećeniku nije dopušteno dati ime društvu ili udruţenju, za ĉije statute nije dobiveno prethodno odobrenje mjesnog Ordinarija".2 Biskup Perić donosi i što je don Andrija Majić, u svojim Uspomenama, zabiljeţio o susretu u Nuncijaturi u Beogradu. Don Majić piše: "Odem ja k Nunciju i sve mu izloţim, kud se to sprema kod nas u Bosni i Hercegovini. A on malo stade, - pa nastavi - nije vrijeme da se na koljena pred njih pada! Mislio je naime na komuniste i na reţimske ljude". 3 Regens Apostolske Nuncijature, mons. Joseph Hurley, pozvao je, preko don Andrije Majica, da u Nuncijatura doĊu takoĊer bosanski i hercegovaĉki provincijal.420 Odmah su u Beograd otišli kustos bosanske franjevaĉke provincije, fra Venceslav Vlajić, budući da je provincijal fra Josip Markušić bio bolestan, i hercegovaĉki franjevaĉki provincijal, fra Mile Leko. Iznijeli su u Nuncijaturi potrebne informacije i razjašnjenja u pogledu nakane i priprema za osnivanje svećeniĉkog udruţenja u Bosni i Hercegovini. Prema fra Ignaciju Gavranu, i izvorima na koje se on poziva, mons. Hurley je fra Mili Leki i fra Venceslavu Vlaiću, na pitanje: Da li zabranjuje svećeniĉko udruţenje? - odgovorio: "Ja ga ne zabranjujem".5 Kakav je stvarno bio stav gore imenovanih predstojnika bosanskoherce-govaĉkih biskupija, nije lako utvrditi, budući da nema njihovih pisanih sluţbenih izjava o tome, osim spomenutog akta biskupa Ĉekade, Oni su sigurno mogli znati što su o njihovu drţanju pisali u Rim provincijali fra Josip Markušić i fra Mile Leko, pa bi bilo ĉudno da nisu demantirali to pisanje, ako je ono bilo netoĉno. A o stavu regensa Nuncijature, mons. Hurleya, postoji njegovo sluţbeno oĉitovanje. On je svakako bio obaviješten o izjavi koja mu se pripisivala - da on ne zabranjuje udruţenja - pa je smatrao da to mora razjasniti. U dopisu provincijalu fra Josipu Markušiću, od 26. prosinca 1949., piše daje njegovu predstavniku /kustosu fra Venceslavu/ kazao sljedeće: 1. Udruţenje svećenika koje se ţeli osnovati, nije dosad nigdje predviĊeno ni u kanonima ni u zdravoj tradiciji organizacije Katoliĉke crkve; 2. Nijedna vlast niţa od Svete Stolice ne moţe zakonito odobriti takvo udruţenje, i 3. Neka se ne ĉini ništa dok Sveta Stolica o tome ne izrekne svoje mišljenje.6

1

Evo tih "naĉela": 1/ Neka se svećenici 'ĉuvaju društava tajnih, osuĊenih, buntovnih, sum njivih ili onih koja se nastoje izvući ispod zakonita nadzora Crkve' (kan. 684); 2/ Niti ijedno društvo kojemu statute, dnevni red i program mjesni ordinarij ne moţe odobriti, ne moţe se smatrati katoliĉkom ustanovom, koja je dostojna povjerenja klera /Krčka sinoda III, 1928, konst. 68/; 3/ Veza meĊu svećenicima u granicama biskupije neka se tako podrţava da se ne izmiĉe vlasti i poslušnosti svojih biskupa. Statute neka Ordinarij odobri ... /Krčka sinoda II, 1912., stn 80/. Nadalje odreĊuje: "Budući da se ta naĉela odnose na duh Crkve i posve odgovaraju njezinoj disciplini, trebaju ih sveto opsluţivati svi svećenici, svjetovni i redovniĉki, i u Banjaluĉkoj biskupiji. Dakle, nijednom svećeniku nije dopušteno dati ime društvu ili udruţenju, za ĉije statute nije dobiveno prethodno odobrenje mjesnog Ordinarija.

2

Proglas dr. Smiljana Ĉekade pisan je latinskim jezikom, br. 1054/49, i nosi datum 15. prosinca 1949. R. Perić, "Biskupski delegat Majić ...", u : Sluga dobri i vjerni, str. 137-138., donosi ga u prijevodu na hrvatskom jeziku. 3 Prema: R. Perić, "Biskupski delegat Majić ...", u: Sluga dobri i vjerni, str. 135. 4 Isto. 5 Vidi: I. Gavran, Das Verhältnis …, str. 13-14.
6

Doslovno, na latinskom jeziku, piše: 1. Societas sacerdotum, quam fundare volunt, hucusque nullibi praevisa est nec in Canonibus nec in sana traditione organisationis Ecclesiae Catholicae. 2. Sequitur nullam auctoritatem inferiorem Sanctae Sedis posse legitime autori-sare talem associationem. 3. Hinc nihil faciendum

104

Na taj, dosta kratak dopis mons. Hurley, provincijal Markušić je otpisao 17. sijeĉnja 1950. U svom opširnom odgovoru, na skoro 5 tipkanih stranica, prikazuje narav budućeg udruţenja i njegove ciljeve, naglašava njegovu nuţnost i obrazlaţe korist koju moţe donijeti u uvjetima u kojima se nalazi Crkva u Bosni i Hercegovini. Opovrgava Hurleyovu tvrdnju da kanonsko pravo i tradicija Crkve ne predviĊaju svećeniĉkog udruţenja kakvo bi se osnovalo u Bosni i Hercegovini, kao i to da nijedna vlast niţa od Svete Stolice ne moţe odobriti takvog udruţenja, te navodi dokaze za suprotnu tezu. U svom dopisu Markušić još istiĉe da osim vjerniĉkih udruga o kojima govori kanonsko pravo, i osnovanih u skladu s tim pravom, koje se nazivaju crkvenim (ecclesiasticae), postoje i vjerniĉke udruge koje nije osnovala ili odobrila, ni preporuĉila ni pohvalila nikakva crkvena vlast, i nisu crkvene (non ecclesiasticae). I svećeniĉko udruţenje u Bosni i Hercegovini bi bilo "necrkveno", ali ne i nezakonito. Na kraju Markušić napominje daje o osnivanju svećeniĉkog udruţenja obaviještena civilna vlast, da su pripreme za osnivanje izvršene i osnivaĉka skupština sazvana, te da bi bilo teško sve to sada zaustaviti i poništiti.1 Prije nego se iz Apostolske Nuncijature u Beogradu oglasio mons. Hurley, provincijalu fra Josipu Markušiću je 7. studenoga 1949. pisao i general franjevaĉkog reda, fra Pacifik Perantoni. On saopćava daje doznao kako je neki ĉlan bosanske franjevaĉke provincije dobio od civilnih vlasti dopuštenje da osnuje tzv. "Udrugu narodnih svećenika", koja nije nikako u skladu s odredbama Svete Stolice. Stoga od provincijala traţi, ako je vijest toĉna, da dotiĉnom ocu i ostalim franjevcima preporuĉi potpuno podlaganje odredbama Svete Stolice i Apostolske Nuncijature u Jugoslaviji.2 General Perantoni je 28. studenoga 1949. pisao takoĊer svim provincijalima u Jugoslaviji, a kopiju toga pisma je dostavio Apostolskoj Nuncijaturi u Beogradu. I u tom pismu poziva kako franjevaĉke provincijale tako i podloţne im redovnike da se pokoravaju odredbama Svete Stolice, a u stvarima javne naravi, pa i vjerskim, da se moraju posavjetovati s regensom Apostolske Nuncijature prije nego se obrate civilnim, politiĉkim i vojnim vlastima, da od njih zatraţe bilo kakvu pomoć, potporu, zaštitu i sl.3 Provincijal Markušić je na generalovo pismo od 7. studenoga 1949. odgovorio opširno, na 6 tipkanih stranica, 17. sijeĉnja 1950. Najprije je istaknuo kako informacije koje su stigle do generala nisu toĉne, ili barem nisu potpune. Ne radi se samo o jednom redovniku, nego se veći broj svećenika dogovorio da osnuju svećeniĉko udruţenje, sliĉno onima koja postoje u Istri i Sloveniji, i već je izraĊen nacrt statuta, a i odreĊen dan odrţavanja osnivaĉke skupštine, tako da se to više ne moţe zaustaviti. Naglasio je kako se zlobno te svećenike naziva "narodnim", i da bi se to moglo protumaĉiti kao da se radi o sekti u krilu Crkve ili o svećenicima odmetnicima, a uistinu se radi o svećenicima kojima je na srcu dobro Crkve, i koji traţe sredstva da to ostvare. Izloţio je kako će, u sadašnjem stanju stvari, i zbog nepostojanja ureĊenih odnosa i suradnje izmeĊu crkvenih i drţavnih vlasti, osnivanje svećeniĉkog udruţenja i cilj kojeg udruţenje sebi postavlja, sluţiti dobru Crkve, a i jedini je naĉin da, u postojećem društvenom poretku, svećenici mognu rješavati svoje osobne egzistencijalne probleme. Udruţenje neće na sebe preuzeti, niti na njega spada, ureĊivanje odnosa izmeĊu Crkve i drţave Jugoslavije. Sve je to potkrijepio i citiranjem odgovarajuće odredbe budućeg statuta, kojom se precizira cilj udruţenja.4

donec Sancta Sedes mentem suam circa hanc quaestionem aperuerit. - Arhiv Franjevaĉkog provincijalata Bosne Srebrene (dalje: ABS), Sarajevo, kutija: Provincijalat, god. 1943-1954. 1 Kopija dopisa u ABS-Sarajevo, kutija: Dopisi iz Generalne kurije, god. 1944-1973., br. 1665. 2 ABS-Sarajevo, kutija: Provincijalat, god. 1943-1954. 3 ABS-Sarajevo, kutija: Dopisi iz Generalne kurije, god. 1944-1973., br. 1664. 4 Rim, Arhiv Generalne kurije franjevaĉkog reda, SM 413, No 11.

105

3. Osnivanje udruţenja "Dobri Pastir" I pored iskazanog negativnog stava generala reda, fra Pacifika Perantonija, kao i regensa Apostolske Nuncijature u Beogradu, mons. Josepha Hurleya, od osnivanja svećeniĉkog udruţenja nije se odustalo. Kad su obavljene sve potrebne predradnje, sazvana je za 25. sijeĉnja 1950. osnivaĉka skupština u Sarajevu. Reĉenog dana na okupu se našao velik broj svećenika, preko 150, u velikoj većini franjevaca, te je 25. i 26. sijeĉnja 1950. odrţana skupština, na kojoj je dr. fra Karlo Karin podnio opširan referat, pod naslovom: "Potreba Udruţenja katoliĉkih svećenika NR BiH", osnovano Udruţenje katoliĉkih svećenika NR Bosne i Hercegovine "Dobri Pastir", te prihvaćena Pravila Udruţenja katoličkih svećenika Narodne Republike Bosne i Hercegovine i donesena Rezolucija o karakteru i svrsi novosnovanog Udruţenja. U spomenutom referatu dr. fra Karlo Karin je nastojao obrazloţiti potrebu povezivanja i organiziranja svećenika u staleško udruţenje. Razlozi zbog kojih treba osnovati svećeniĉko udruţenje bili su, po njegovu mišljenju, ovi: 1. Svećenici se nisu najbolje snašli u novoj stvarnosti i u novom socijalistiĉkom poretku FNRJ. Dio svećenika nije sa simpatijama gledao na novo društveno ureĊenje, te se prema socijalizmu odnosio s nepovjerenjem i neprijateljski, a drugi su se drţali posve pasivno i po strani. Odnosi izmeĊu drţave i Crkve, drţave i svećenstva, postajali su iz dana u dan sve lošiji i napetiji, što je bilo štetno za Crkvu, njezine institucije i za same vjernike. U takvoj situacija potrebno je stvoriti jednu svećeniĉku organizaciju, da svećenike usmjeri drugim pravcem, koji će odgovarati svećenicima pojedinaĉno i svećeniĉkom staleţu općenito, interesima Crkve i vjernika, a ujedno i drţavne zajednice, pri ĉemu se neće ţrtvovati ništa od onih naĉela koja svećenici i sluţbenici Crkve zastupaju i ispovijedaju. Jedino što se od njih oĉekuje jest lojalnost prema novom politiĉkom i socijalnom poretku FNRJ. 2. Novo vrijeme je stvorilo novu situaciju i pred svećenike postavlja nove zadatke. IzgraĊuje se novi društveni poredak koji treba unijeti više pravde u sve slojeve društva, ukloniti meĊu ljudima velike razlike, te svima osigurati bolji ţivot. Katoliĉki svećenici u svim tim zbivanjima ne mogu i ne smiju ostati nijemi promatraĉi, nego meĊu prvima moraju doprinositi svoj udio u stvaranju humanijeg društva i sretnije budućnosti svoga naroda. Da mognu izvršiti tu svoju zadaću i duţnost, svećenici se trebaju sami preorijentirati, temeljito upoznati aktualne socijalne probleme i socijalna kretanja u svijetu, ocijeniti njihovu vrijednost i ispravnost, te prema njima zauzeti svoje stanovište, sukladno EvanĊelju i kršćanskom socijalnom nauku. U izgradnji društva socijalne pravde nije dovoljno pojedinaĉno angaţiranje; da bi ono bilo efikasno, mora biti skupno, i manifestirati se u svećeniĉkom staleţu kao takvom. 3. Rat je poremetio i nanio veliku štetu u pogledu meĊunacionalnih i meĊuvjerskih odnosa. Potrebno je da i svećenici, preko udruţenja, rade na utvrĊivanju duha prave kršćanske ljubavi, bratstva i uzajamnog uvaţavanja i poštivanja, da svojim aktivnim radom na meĊusobnoj bratskoj ljubavi i iskrenom razumijevanju svih svećenika i predstavnika svih vjera, zajedno s drugima, doprinose da se izbrišu crne mrlje netrpeljivosti i sukobljavanja iz prošlosti. 4. U situaciji u kojoj se nalazi, svećenik se susreće s poteškoćama i u najosnovnijim svakidašnjim potrebama, od priskrbljivanja ţiveţnih namirnica, odijela, osiguranja doliĉnog smještaja, do nabavke naboţnih predmeta i bogosluţnih knjiga. Rješavanje tih, i drugih egzistencijalnih problema, apsolutno traţi meĊusobnu povezanost, meĊusobno savjetovanje i izmjenu misli i iskustava - jednom rijeĉju svećeniĉko udruţivanje i organiziranje. U svom referatu dr. fra Karlo Karin se osvrnuo i na neke prigovore protiv osnivanja svećeniĉkog udruţenja, kao što su:

106

1. Crkveni Zakonik kanonskog prava ne predviĊa svećeniĉkih udruţenja, osim onih asketskog i karitativnog znaĉaja. - Na to je odgovorio, da se Zakonik izriĉito ne bavi drugim udruţenjima. MeĊutim, ima udruţenja koja po svojoj naravi nisu crkvena, pa stoje izvan okvira spomenutog Zakonika. Iz toga se ne moţe zakljuĉiti da su takva udruţenja uopće strana tom Zakoniku, i da bi njihovo postojanje bilo nezakonito. Naprotiv, kad Zakonik kanonskog prava zabranjuje vjernicima (općenito, pa prema tome i klericima) da se uĉlanjuju u odreĊene vrste udruţenja koja nisu osnovana od crkvene vlasti, ili koja od nje nisu preporuĉena ili pohvaljena, indirektno dopušta da mogu postojati druga, necrkvena, udruţenja, koja je slobodno osnivati i u koja je vjernicima dopušteno uĉlanjivati se. 2. Svećeniĉko udruţenje u Bosni i Hercegovini se ţeli miješati u poslove koji spadaju iskljuĉivo na sluţbene predstavnike Crkve, na biskupe i druge više crkvene poglavare. - Dr. fra Karlo Karin je istaknuo da udruţenje nema nakane, niti će se bez sporazuma, odnosno odobrenja nadleţne vlasti, miješati u bilo koje poslove koji spadaju na sluţbene predstavnike i vodstvo Crkve. A kao staleško udruţenje, štiteći interese svećeniĉkog staleţa i svećenika kao takvih, najbolje će i najprikladnije posluţiti interesima Crkve, i pomoći usklaĊivanju odnosa izmeĊu pojedinih svećenika i narodnih vlasti. Mjesni ordinariji nisu u pogledu organiziranja i udruţivanja svećenika dali nikakvu direktivu. - Prema odgovoru dr. fra Karla Karina, koliko on zna, ni jedan ordinarij nije zabranio svećenicima da budu ĉlanovi udruţenja koje se u Bosni i Hercegovini osniva, nego, naprotiv, postoje izjave da ni jednom svećeniku nije zabranjeno da se uĉlani u to udruţenje. Istiĉući kako se u socijalistiĉkom ustroju drţavne zajednice svi organiziraju ili uĉlanjuju u neka društva i u razne sindikate, dr. fra Karlo Karin je na kraju zakljuĉio: da mora biti jasno kako ni svećenici u FNRJ i NR BiH ne mogu ostati neorganizirani, te kako interes Crkve i drţave traţi osnivanje staleškog svećeniĉkog udruţenja koje će imati za cilj zaštitu zajedniĉkih interesa svećenika, a time i zaštitu interesa Crkve.1 Već kod samog osnivanja, Udruţenje "Dobri Pastir" je okupilo velik broj ĉlanova, njih 169,2 a tijekom iste godine uĉlanilo ih se još 28,3 pa je na kraju te godine ukupan broj bio 197. Prema dr. fra Ignaciju Gavranu, od ukupnog broja ĉlanstva, bilo ih je 57% bosanskih franjevaca, 29% hercegovaĉkih franjevaca i 14% dijecezanskih svećenika.4 Kasnije su neki svećenici napuštali Udruţenje a drugi su mu pristupali, ali se broj ĉlanova uglavnom povećavao. Tako je godine 1955. Udruţenje brojilo 198 ĉlanova; godine 1960. bilo ih je 206; godine 1965. ima ih 214; godine 1970. broj se popeo na 244; a 1975. doseglo je brojku od 310 ĉlanova.5 Ovakav porast ĉlanstva, posebno poslije 1970., tumaĉi se time što su se u udruţenje "Dobri Pastir" poĉeli uĉlanjivati i svećenici izvan Bosne i Hercegovine. Za kasnije godine nemam podataka, ali broj vjerojatno nije opadao, nego je i dalje blago rastao. Toliki broj ĉlanova jasno pokazuje da je Udruţenje naišlo na snaţnu podršku svećenika. Ali treba reći da je, ukupno gledano, bilo dosta i onih, kako meĊu dijecezanskim svećenicima tako i meĊu franjevcima, koji su bili suzdrţani i nezainteresirani, a i koji su, nekad otvoreno a ĉešće prikriveno, iskazivali protivljenje Udruţenju.
1

Vidi: K. Karin, "Potreba Udruţenja katoliĉkih svećenika NR BiH", u: Dobri Pastir, 1/1950., br- 1-2, str. 4048. 2 Popis vidi u: Dobri Pastir, I/1950., br. 2-3, str. 83-86. 3 Vidi: Dobri Pastir, I/1950., br. 2-3, str. 49. 4 Vidi: I. Gavran, "Svećeniĉko udruţenje Dobri pastir i njegova uloga" u: Zbornik o fra Anđelu Zvizdoviću, str. 541-542. 5 Vidi: M. Oršolić, „Sociološki presjek ĉlanstva kroz 25 godina“, u: Spomenica dvadesetpetogodišnjice Udruţenjakatoličkih svećenika „Dobri Pastir“ 1950-1975, Sarajevo, 1976., str. 50.

107

Svoje nezadovoljstvo i suprotstavljanje zbog osnovanog svećeniĉkog Udruţenja, uz Kongregaciju za izvanredne crkvene poslove, odnosno Drţavno Tajništvo, i Vrhovnu upravu franjevaĉkog reda, iskazivali su biskupi Jugoslavije zajedniĉki, a neki i osobno ili pojedinaĉno. O tome ću kasnije reći nešto više, a sada pogledajmo, posve kratico, kakve je naravi bilo Udruţenje katoliĉkih svećenika Bosne i Hercegovine "Dobri Pastir", i koja je bila njegova svrha. II. NARAV I SVRHA UDRUŢENJA "DOBRI PASTIR" O naravi i svrsi Udruţenja katoliĉkih svećenika u Bosni i Hercegovini moţe se nešto zakljuĉiti već i iz onoga stoje naprijed reĉeno. A kako narav i svrha svake udruge i svake organizacije trebaju biti precizirani u pravnim aktima, kojima se ureĊuje njihov ustroj i djelovanje, pogledat ćemo i što o tome kaţu Pravila udruţenja "Dobri Pastir". Udruţenje katoliĉkih svećenika NR Bosne i Hercegovine imalo je svoje uporište u naravnom pravu svih ljudi na udruţivanje, i u ustavnoj slobodi graĊana FNRJ da se udruţuju (Ustav g. 1946., Ĉl. 27). Unutar Katoliĉke crkve, prema ondašnjem kanonskom pravu, a jednako je i prema novom Zakoniku (g. 1983.), postoje udruţenja koja je osnovala crkvena vlast, i nazivaju se crkvenim. Udruţenje "Dobri Pastir", iako su ga saĉinjavali svećenici i redovnici, dakle crkvene osobe, budući da nije ni os novano niti je dobilo posebne potvrde od mjerodavne crkvene vlasti, spadalo je meĊu necrkvene udruge. Ali ako ono i nije bilo formalno crkveno, u njegovim Pravilima, usvojenim na osnivaĉkoj skupštini,1 u ĉl. 3. se kaţe: "Udruţenje radi prema propisima crkvenog prava".2 A o samoj svrsi Udruţenja, o onome ĉime se ono ţeli i treba baviti, ĉl, 4. Pravila glasi: "Svrha Udruţenja je: a) Pomagati i organizirati rad svećenika u pogledu vjerskog pouĉavanja katoliĉkih vjernika u kršćanskim istinama i moralnim naĉelima, na osnovu kojih će se odgajati, da mišljenjem i ţivotom budu odana djeca katoliĉke Crkve i vjerni sljedbenici evanĊeoskih nauka. U tu svrhu će nastojati oko izdavanja vjerskih ĉasopisa, godišnjih kalendara, molitvenika, te drugih vjerskih pouĉnih knjiga; b) okupljati katoliĉke svećenike svoga podruĉja, koji će u duhu tradicije svećenikarodoljuba iz prošlosti meĊusobno gajiti osjećaj ljubavi i odanosti prema domovini i svom narodu, te pomagati narodu u izgradnji zemlje u okviru opće narodne organizacije NF-a; c) u duhu tekovina velike narodnooslobodilaĉke borbe raditi na produbljivanju ljubavi i bratstva meĊu svim narodima Jugoslavije; d) širiti meĊu katoliĉkim svećenicima svoga podruĉja duh bratske ljubavi, povezanosti i sloge, pruţati im pomoć za napredak u naobrazbi i duhovnom ţivotu, te promicati opću, moralnu i materijalnu dobrobit svećenika; pruţati pomoć siromašnim, bolesnim i iznemoglim svećenicima, siromašnim crkva ma i drugim crkvenim ustanovama putem Zadruge; e) voditi brigu za odrţavanje i Ĉuvanje crkvenih arhiva, knjiţnica i muzealnih zbirki; promicati prouĉavanje naše crkvene prošlosti; skupljati crkvene umjetnine i voditi brigu za umjetniĉku skladnost crkvenih graĊevina i drugih crkvenih objekata; u vezi s mjesnim i redovniĉkim ordinarijima, a uz potporu narodnih vlasti, nastojati oko uzdrţavanja i prosperiteta ustanova za svećeniĉki podmladak."3

1 2

Objavljena su u: Dobri Pastir, 1/1950, br. 1-2, str. 76-80. Isto, str. 76. 3 Isto, str. 76-77.

108

Nema potrebe da se daje ikakav komentar na navedena dva ĉlana Pravila. Posebice svrha, kakva je u Pravilima zacrtana, ne sadrţi ništa što bi diskreditiralo ĉlanove Udruţenja pred Crkvom, i što bi trebalo izazivati sumnju kod bilo koga unutar mjesnih i opće Crkve o pravovjernosti i o crkvenosti ĉlanova Udruţenja. A što ipak nije bilo tako, vjerojatno su postojali neki drugi razlozi. Udruţenje je na 5. redovnoj skupštini 1963. usvojilo neke promjene u Pravilima, a preformuliran je i ĉl. 4.1 Budući da se nije radilo o bitnoj promjeni, nema potrebe da i njega ovdje donosim. Na sedmoj redovnoj skupštini Udruţenja 1975. donesena je odluka o proširenju njegova ĉlanstva, pa je ono, osim svećenicima, postalo otvoreno i za Ċakone i redovniĉke osobe neklerike. U tom smislu je promijenjen naziv Udruţenja, pa je prozvano: Udruţenje katoličkih vjerskih sluţbenika u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini "Dobri Pastir", a izvršene su i znaĉajnije promjene u ustrojstvu Udruţenja, Sto je ureĊeno usvajanjem novog Statuta Udruţenja katoličkih vjerskih sluţbenika u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovim.2 U tom Statutu, u ĉl. 9. se kaţe: "/.../ Svrha i zadaci Udruţenja su sljedeći: a) zalagati se za slobodno i nesmetano ispovijedanje i propovijedanje katoliĉke vjere, obavljanje vjerskih obreda i poslova, poštivanje Ustavom proklamiranih i zajamĉenih vjerskih sloboda, a suprotstavljati se korištenju vjere u politiĉke ciljeve; b) aktivno se zalagati za oţivotvorenje, neprestano razvijanje i jaĉanje humanistiĉkih i kršćanskih ideja i principa mira, ljubavi, bratske sloge, jedinstva i jednakosti svih graĊana i svih naroda i narodnosti u SR BiH i SFRJ; c) promicati i njegovati kod svojih ĉlanova ekumenizam i duh dijaloga i tolerancije prema pripadnicima drugih vjerskih zajednica i prema svim ljudima, te se osobito zalagati za svestranu suradnju sa drugim udruţenjima vjerskih sluţbenika; d) brinuti se za osiguranje socijalne zaštite svojih ĉlanova i pomagati im u rješavanju drugih problema materijalne prirode; e) doprinositi promicanju svećeniĉke teološke izobrazbe i dušobriţniĉkom osposobljavanju svojih ĉlanova putem tiska, seminara, predavanja, ekskurzija i sl.; f) raditi na prikupljanju i voditi brigu za ĉuvanje, odrţavanje i korištenje povijesne i kulturne baštine našeg naroda i Katoliĉke crkve na ovom podruĉju.''3 A u ĉl. 11. se kaţe: "Udruţenje će svoju svrhu i zadatke ostvarivati u skladu s Ustavnim naĉelima i zakonskim normama SFRJ i SR BiH, a u duhu EvanĊelja i nauĉavanja Katoliĉke crkve."4 Ni u tim novim odredbama o svrsi i zadacima Udruţenja nema niĉega nekatoliĉkog i necrkvenog. Zanimljivo, iako je novi Statut otvarao znatno veći prostor i za politizaciju Udruţenja, do koje je i dolazilo naroĉito u 'delegatskim' istupanjima pojedinih duţnosnika Udruţenja u strukturama Socijalistiĉkog Saveza, od općinskih, preko republiĉkih do saveznih, ono ipak nije izazvalo onakve oporbe kakva se javljala poslije 1950. Svakako da bi bilo vrijedno i zanimljivo pogledati kako je i koliko je Udruţenje uistinu i ostvarivalo svoju svrhu i zadatke, ali to ovom prilikom nije moguće uĉiniti.

1

Vidi: Peta redovna skupštinu Udruţenja katoličkih svećeniku AR Bili "Dobri Pastir", Sarajevo 1963., str. 8687. 2 Tada je zakljuĉeno da se organizacijske vijesti više ne donose u ĉasopisu: Dobri Pastir, pa je tekst Statuta objavljen u novopokrenutom: Bilten Udruţenja katoličkih vjerskih sluţbenika u SR Bosni i Hercegovini, br. 1, 15. VI. 1976., str. 4-15 (ispravna paginacija, str. 5-17). 3 Isto, str. 5-6 (6-7). 4 Isto, str. 6 (7).

109

III. RAZLIĈITA GLEDANJA I REAKCIJE NA OSNIVANJE UDRUŢENJA 1. Negativne reakcije Vatikanskog Drţavnog Tajništva i Vrhovne uprave franjevaĉkog reda Kao što smo naprijed vidjeli, svećeniĉko Udruţenje "Dobri Pastir" u Bosni i Hercegovini je osnovano bez obzira na upozorenje regensa Apostolske Nuncijature u Jugoslaviji, da se to ne ĉini, te usprkos izriĉitog protivljenja generala franjevaĉkog reda. Kopije pisama provincijala fra Josipa Markušića, od 17. sijeĉnja 1950., upućenih franjevaĉkom generalu Perantoniju u Rim, kao i Apostolskoj Nuncijaturi u Beogradu, iz Generalne kurije reda su, zajedno s popratnim pismom generalnog prokuratora, od 30. sijeĉnja 1950., dostavljene Vatikanskom Drţavnom Tajništvu. Vjerojatno su Svetoj Stolici stigle odmah i informacije i tuţbe protiv Udruţenja i njegovih osnivaĉa i ĉelnika takoĊer od odreĊenih osoba ili iz odreĊenih krugova u Bosni i Hercegovini, pa i u Hrvatskoj. Spomenuto Drţavno Tajništvo je 29. oţujka 1950. interveniralo kod Vrhovne uprave franjevaĉkog reda. Zamjenik drţavnog tajnika, mons. Dominik Tardini, kritiĉki se osvrnuo na neke navode iz pisma provincijala Markušića i osporio ispravnost nekih njegovih stavova, koji su izazivali, kako kaţe, ne malo ĉuĊenje i samog Svetog Oca /Pija XII/. TakoĊer je istaknuo kako je bolno iznenaĊenje izazvala i tvrdnja Generalne kurije, da se "iz dostavljene korespondencije /misli na kopije Markušićevih pisama - m. o./ pokazuje da se Udruţenje ne moţe smatrati protivnim zakonima i jedinstvu Svete Majke Crkve".1 Na to pismo je 5. travnja 1950. odgovorio general reda, fra Pacifik Perantoni. Ukratko je naveo što je dotad uĉinjeno i što se namjerava ĉiniti u pogledu svećeniĉkog Udruţenja osnovanog u Jugoslaviji, istiĉući odluĉnost Vrhovne uprave reda da ostane Ĉvrsto privrţena direktivama Apostolske Stolice.2 Istog dana je general Perantoni uputio zajedniĉko pismo takoĊer trojici franjevaĉkih provincijala: u Sarajevo, Mostar i Split, u kojem, pod poslušnost, nareĊuje: 1. da svi franjevci istupe iz Udruţenja; 2. da se u svemu vjerno podlaţu naredbama Apostolske Nuncijature; i 3. da slušaju mjesne ordinarije.3 Iz Drţavnog Tajništva je 14. travnja 1950. upućen novi dopis franjevaĉkom generalu, i u njemu istaknuto kako se fra Bono Ostojić, posebno angaţiran na osnivanju Udruţenja katoliĉkih svećenika u Bosni i Hercegovini, nije podloţio naredbi Apostolske Nuncijature u Beogradu, te da prema njemu treba poduzeti sljedeće disciplinske mjere: ukoriti ga što se nije ponašao sukladno naputcima koji su mu dani; narediti mu da prestane sa svim aktivnostima vezanim uz spomenuto Udruţenje; a u sluĉaju da se ne pokori, da ga treba suspendirati 'a divim's'.4 Već sljedećeg dana, 15. travnja 1950., iz Drţavnog Tajništva je franjevaĉkom generalu upućen novi dopis. U njemu se priopćuje kako je Drţavnom Tajništvu upravo stigla vijest o aktivnom sudjelovanju poštovanih otaca Leke, provincijala iz Mostara, Markušića, provincijala iz Sarajeva, i Nole, provincijala iz Splita, na skupštini Udruţenja katoliĉkih svećenika Bosne i Hercegovine, odrţanoj 25-26. sijeĉnja t. g. u Sarajevu. To je protumaĉeno kao njihovo izriĉito odobravanje Udruţenja, i da je time ozbiljno izloţeno pogibelji jedinstvo Katoliĉke crkve, tim više što su odgovarajući mjesni ordinariji, a spominju se biskupski delegat u Mostaru, mons. Majić, i apostolski administrator u Banja Luci, preuzv. mons. Ĉekada, odbili da ga odobre. U pismu se ne spominje dr. Marko
1

Svela Kongregacija za izvanredne crkvene poslove, pismo gen. delegatu o. Matiji Faustu, br. prot. 2223/50. Rim, Arhiv Generalne kurije franjevaĉkog reda, Ordinis - 1959., br. 175/50. 2 Kopija pisma br. prot. II/50 - Rim, Generalna kurija franjevaĉkog reda, Ordinis - 1950. 3 Prijepis pisma u: ABS-Sarajevo, kutija: Provincijalat, god. 1943-1954. 4 Sveta Kongregacija za izvanredne crkvene poslove, pismo generalu fra Pacifiku Perantoniju, br. prot. 2524/50 - Rim, Arhiv Generalne kurije franjevaĉkog reda, Ordinis - 1950.

110

Alaupović, generalni provikar Vrhbosanske nadbiskupije, što bi moglo znaĉiti da su istiniti navodi da on nije bio izriĉito protiv osnivanja Udruţenja "Dobri Pastir". Drţavno Tajništvo, pozivajući se na Svetog Oca, nareĊuje generalu franjevaĉkog reda da poduzme sljedeće mjere: da imenovanim provincijalima zapovjedi neka se ubuduće posve suzdrţavaju od sudjelovanja u aktivnostima spomenutog svećeniĉkog Udruţenja, i da traţi da provincijali upozore svoje podloţnike da se u takvim pitanjima trebaju vjerno pridrţavati naputaka i odluka preuzvišenih biskupa.1 Poslije tih dopisa, primljenih od Drţavnog Tajništva, general Perantoni je 18. travnja 1950. pisao provincijalu Bosne Srebrene, fra Josipu Markušiću, te istaknuo kako je s velikim ĉuĊenjem i dubokom boli saznao da nije obdrţavano ono stoje od njega i njemu podloţnih redovnika zatraţeno dopisom od 7. studenoga 1949., i stoje nalagao Apostolski internuncij. Provincijalu Markusiću je nareĊeno da, u ime generala, ozbiljno opomene fra Bonu Ostojića i da mu zaprijeti kanonskom opomenom, ako se ne pokori generalovim zapovijedima; zatim da mu pod svetu poslušnost zapovjedi da prekine sve veze koje ima s Udruţenjem; da zatraţi od njega da potpiše izjavu kojom obećava pokoravanje naredbama Svete Stolice i generala reda; te da mu stavi do znanja da će, ako se ne podloţi prethodnim naredbama, biti ipso facto suspendiran 'a divinis'. Svim drugim franjevcima general nareĊuje da se povuku iz Udruţenja, i da se pokoravaju naredbama Svete Stolice, Apostolskog internuncija i mjesnih ordinarija.2 A dva dana kasnije, 20. travnja 1950., general Perantoni Šalje novi dopis, sada zajedniĉki, provincijalima: fra Mili Leki, Mostar, fra Karlu Noli, Split, i fra Josipu Markušiću, Sarajevo. U njemu je izrazio svoje ţaljenje što su oni sudjelovali na osnivaĉkoj skupštini Udruţenja katoliĉkih svećenika Bosne i Hercegovine, te im je, kao i njihovim podloţnicima, pod poslušnost naredio da se spomenutog Udruţenja posve klonu.3 2. Stav Biskupske konferencije Jugoslavije i pojedinih biskupa prema svećeniĉkim udruţenjima Osnivanje Udruţenja "Dobri Pastir" je sigurno bilo neposrednim povodom daje Biskupska konferencija Jugoslavije, na svom saboru u Zagrebu, 26. travnja 1950., donijela odluku, poznatu kao Non expedit, prema poĉetnim rijeĉima, a koja, prevedena s latinskog na hrvatski jezik, glasi: "Nije uputno dati svoje ime društvu svećenika, u ĉijim se statutima ni ne spominje vlast biskupa, koje je Duh Sveti postavio ravnati Crkvom Boţjom. Neka se svećenici sjete pobudnice Pija X. 'Haerent animo' od 4. kolovoza 1908., koji je odluĉio da su dopuštene samo one svećeniĉke udruge 'koje biskupska vlast uĉvršćuje i ravna'".4 Tom odlukom svećeniĉka udruţenja koja su dotad bila osnovana u Jugoslaviji, a meĊu njima i "Dobri Pastir", nisu osuĊena ni zabranjena, nego se samo kaţe da nije uputno ili svrsishodno u njih se uĉlanjivati. Na pitanje svećeniĉkih udruţenja Biskupska konferencija Jugoslavije se vratila ponovno na svom zasjedanju u Zagrebu, 22-25. rujna 1952. Tada je donesena posebna Izjava o svećeniĉkim udruţenjima. U njoj se govori općenito o poloţaju svećenika kako u Crkvi tako i u drţavi, istiĉe se kako je osnivanje svećeniĉkih staleških udruţenja podreĊeno crkvenoj vlasti, te da se nikoga ne moţe prisiljavati da se uĉlani u neko udruţenje. U toj Izjavi, poznatoj kao Non licet, uz ostalo stoji: "Plenarna sjednica Biskupa Jugoslavije opširno je
1

Sveta Kongregacija za izvanredne crkvene poslove, pismo generalu franjevaĉkog reda, fra Pacifiku Peranloniju, br. prot. 2562/50 - Rim, Arhiv generalne kurije franjevaĉkog reda, Ordinis - 1950. 2 Kopija dopisa - Rim, Arhiv Generalne kurije franjevaĉkog reda, Ordinis – 1950. 3 Kopija dopisa - Rim, Arhiv Generalne kurije franjevaĉkog reda, Ordinis - 1950, No 173. 4 Preuzeto iz: R. Perić, "Biskupski delegat Majić i ilegalno svećeniĉko 'udruţenje'", u: Sluga dobri i vjerni, str. 144.

111

raspravljala o pitanju staleških svećeniĉkih udruţenja, o kojima se kod nas pokreće pitanje, te sve zrelo promotrivši, jednodušno izjavljuje: Nije dozvoljeno osnivati takova staleška udruţenja, niti se u njih učlanjivati".1 Ta Izjava Biskupske konferencije Jugoslavije je, svakako, u javnosti izazvala paţnju i zanimanje, ali Udruţenje "Dobri Pastir", a ni druga u to vrijeme postojeća svećeniĉka udruţenja, nije ukinuto ili raspušteno. Ĉak što više, spomenuta Izjava u Vrhbosanskoj nadbiskupiji i Banjaluĉkoj biskupiji nije sluţbeno ni proglašena, te stoga nije bila na tim podruĉjima ni obvezujuća. Što se tiĉe Mostarske biskupije, mons. Majić je saopćio (vjerojatno samo usmeno) provincijalu fra Mili Leki zakljuĉak Biskupske konferencije, i naglasio kako je on obvezan i za tu biskupiju.2 Ali ni poslije te Izjave, ne samo da nije nestalo dotad postojećih svećeniĉkih udruţenja, nego ona nije sprijeĉila ni osnivanje novih u Jugoslaviji.3 Pitanjem svećeniĉkih udruţenja bavio se i Prošireni poslovni odbor Biskupske konferencije u Zagrebu, 18-20. rujnu 1955., ali o tome nije izdano nikakvo sluţbeno priopćenje.4 Uz te, sluţbeno iskazane stavove Biskupske konferencije, neki od biskupa su istupali i zasebno, najĉešće usmenim izjavama i upozorenjima glede ĉlanstva u svećeniĉkim udruţenjima, a i primjenama sankcija protiv ĉlanova tih udruţenja. Poznat je tako i negativan stav zagrebaĉkog nadbiskupa Alojzija Stepinca prema staleškim svećeniĉkim udruţenjima općenito,5 zatim splitskog nadbiskupa Frane Franića i mostarskog biskupa Petra Ĉule protiv ĉlanova "Dobrog Pastira"6 a u novije vrijeme i mostarskog biskupa dr. Ratka Perića. 7 Uglavnom su ponavljane iste dvojbe i isti prigovori ili optuţbe. MeĊu javne istupe općenito protiv staleških svećeniĉkih udruţenja kakva su postojala u socijalistiĉkim zemljama tzv. 'Istoĉnog bloka', a svakako posebno iz perspektive takvih udruţenja u Jugoslaviji, treba ubrojiti i izlaganja nadbiskupa zagrebaĉkog, Franje Šepera, ĉlana Papinske središnje komisije za pripremanje općeg 2. vatikanskog sabora, na dvije sjednice te komisije, i to 11. studenoga 1961. i 14. lipnja 1962.8Ali ovdje mi nije moguće na njih se opširnije osvrtati. Sluţbenih istupa na razini Biskupske konferencije Jugoslavije više nije bilo sve do proljetnog sabora u Zagrebu, 20.-22. travnja 1982. Biskupi su tada razmatrali deklaraciju koju je 8. oţujka 1982. izdala Kongregacije za kler: Quidam Episcopi, a koja se ticala svećeniĉkih udruţenja. U svezi s tom deklaracijom biskupi su usvojili Izjavu u kojoj se, uz ostalo, kaţe: "Stoga izjavljujemo da se svećenici ne mogu uĉlanjivati u takva udruţenja i društva kojima statuti nisu odobreni od kompetentnog crkvenog autoriteta. /.../. Dosljedno tome svećeniĉka udruţenja i teološka društva ne mogu unutar Crkve zakonito postojati ni djelovati ako za svoje statute i za svoje djelovanje ne dobiju odobrenje od svakog pojedinog Ordinarija na ĉijem podruĉju namjeravaju djelovati, a nakon što statuti budu prouĉeni u

1 2

Preuzeto iz: R. Perić, "Biskupski delegat Majić …", str. 147. Vidi: R. Perić, "Biskupski delegat Majić …", str. 148. 3 Tako su kasnije osnovana svećeniĉka udruţenja u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji (1953.). 4 Vidi: R. Perić, "Biskupski delegat Majić …", str. 179-180. 5 Vidi: A. Benigar, n. d., str. 697-715; posebno o "Dobrom Pastiru", str. 699; R. Perić, "Biskupski delegat Majić ...", str. 156. 6 Odrţanju biskupa Ĉule vidi: R. Perić, "Biskupski delegat Majić ...", u : Sluga dobri i vjerni, str. 189-192. 7 R. Perić, "Biskupski delegat Majić ...", u : Sluga dobri i vjerni, str. 127-206. 8 Vidi: Acta et documenta concilio oecumenico vaticano II apparando, Series II (Praeparatoria), vol. II: Acta Pontificiae commissionis centralis praeparatoriae concilii oecumenici vaticani II, pars I, p. 610-612; i vol. II, pars IV, p. 309-310.

112

gremiju Biskupske konferencije Jugoslavije". 1 Nadbiskupski Ordinarijat Vrhbosanski i Biskupski Ordinarijat u Banja Luci su u svojim sluţbenim glasilima objavili spomenutu deklaraciju Kongregacije za kler i njezin komentar, koji je izašao u dnevnim vatikanskim novinama L'Osservatore Romano, te Izjavu Biskupske konferencije Jugoslavije, dok je Biskupski Ordinarijat u Mostaru deklaraciju Kongregacije i njezin komentar objavio i prije zajedanja BKJ, a pridodao im je i primjedbu: "Gornja Izjava Svete Stolice kao i komentar vatikanskog lista L'Osservatore Romano potpuno su jasni za svakoga. Izjava se u našoj biskupiji odnosi na staleško udruţenje Dobri Pastir i na Teološko društvo Kršćanska sadašnjost. Dobro su poznati 'rascjepi i nesloge, bilo meĊu vjernicima, bilo meĊu svećenicima i prema vlastitim ordinarijima' koje su oni izazvali. Zato je ova Izjava velika satisfakcija svima koji su u ovom pitanju zastupali ispravno crkveno stanovište i trpjeli zbog toga". 2 3. Franjevaĉki provincijali iznose svoj stav o udruţenju "Dobri Pastir" Na gornje dopise vrhovnog franjevaĉkog poglavara (od 5. travnja 1950., 18. travnja 1950. i 20. travnja 1950., provincijal Bosne Srebrene, fra Josip Markušić, odgovorio je !5. rujna 1950. Najprije izraţava svoju spremnost da se pokori generalovoj volji i posluša Što mu bude naloţeno, ali istiĉe da će ga barem umiriti uvjerenje da Provincija neće biti razorena njegovom krivnjom ili nesposobnošću da sagleda Što će biti u budućnosti. Uz to je napomenuo, ako bi Udruţenje "Dobri Pastir" i bilo zabranjeno, zapovijed se ne bi mogla tako brzo provesti u djelo. TakoĊer je postavio i pitanje: Ako mjesni ordinariji neće, kao što od poĉetka nisu htjeli, ili se nisu usudili zabraniti Udruţenje, zašto bi trebao to uĉiniti on, koji Udruţenje nije ni zamislio, niti promicao, niti je bio, a nije ni danas, njegov ĉlan. Osvrnuo se i na svoje prisustvovanje osnivaĉkoj skupštini Udruţenja 25. sijeĉnja 1950., kao i na govor kojeg je tada odrţao. U pismu naglašava kako svojoj subraći nije naredio da se uĉlanjuju u Udruţenje, a nije im to ni zabranio, budući da je uvidio da je ono korisno za zajednicu i crkvene prilike, a da nije nimalo štetno za crkvenu disciplinu i pravovjerje. Na kraju je uzeo u zaštitu fra Bonu Ostojića, kojega smatra dobrim redovnikom i svećenikom, i zato mu nije zabranio da bude voditelj (predsjednik) Udruţenja.3 Istoga dana Markušić je, skupa s hercegovaĉkim provincijalom fra Milom Lekom, poslao generalu Perantoniju opširnu Promemoriju, na 24 tipkane stranice. U uvodu istiĉu kako u poslijeratnom vremenu nije bilo nikoga tko bi dao savjet ili naputak kako se u postojećoj situaciji ponašati, pa su se franjevci u Bosni i Hercegovini morali sami snalaziti kako su znali i mogli, i odluĉeno je da se osnuje svećeniĉko udruţenje. Prikazali su zatim u kakvim su se prilikama nalazili Crkva i svećenici u vrijeme rata i poslije njega; zastoje bilo potrebno i odluĉeno da se osnuje svećeniĉko Udruţenje, i kako je to izvedeno; koji je pravni karakter Udruţenja; koji se prigovori iznose protiv Udruţenja "Dobri Pastir" i odgovori na njih; koje bi teške posljedice nastupile ako bi se Udruţenje ukinule Provincijali su istaknuli da nemaju snaga i znanja da za Crkvu, Red i Provincije uĉine još nešto drugo osim onoga što su dosad uĉinili, a daje dobru sluţilo i sluţi takoĊer svećeniĉko Udruţenje "Dobri Pastir". Na kraju su zamolili da se to Udruţenje, koje djeluje korisno, ostavi na miru sve dok se ne pokaţe da njegova djelatnost nije pravovjerna i da nije sukladna crkvenoj disciplini.4

1 2

Izjava objavljena u: AKSA (Zagreb), br. 16, od 23. travnja 1982. Vidi: AKSA, br. 14, od 9. travnja 1982. 3 ABS-Sarajevo, kutija: Provincijala!, god. 1943-1954. 4 Litterae promemoriales Ministrorum provincialium Bosnae et Herzegovinae, u: Rim, Arhiv Generalne kurije franjevaĉkog reda, SM 413, No. 14.

113

Na 22. rujna 1950. iz Sarajeva su uputili zajedniĉko pismo Vrhovnoj upravi reda takoĊer provincijali svih šest franjevaĉkih provincija ondašnje Jugoslavije: fra Karlo Nola, provincija Presvetog Otkupitelja - Split, fra Teodor Tavĉar, provincija Svetog Kriţa Slovenija, fra Mile Leko, provincija Uznesenja Bl. Dj. Marije - Mostar, fra Nikola Skupnjak, provincija Sv. Ćirila i Metoda - Zagreb, fra Petar VlaŠić, provincija Sv. Jeronima - Zadar, i fra Josip Markušić, provincija Svetog Kriţa - Sarajevo. U tom pismu najprije priopćuju kako se suoĉavaju s velikim poteškoćama, nastalim nakon 2. svjetskog rata. Naglašavaju da su se poslije pet godina sastali prvi put radi savjetovanja kako da tim poteškoćama doskoĉe. Zatim istiĉu kako je rat iza sebe ostavio manjak osoba koje bi obavljale poslove bilo u samostanima bilo na ţupama, ali da su sva braća dobro shvatila teţinu situacije, i da s velikim ţarom obavljaju svoje duţnosti za dobro Crkve i vjernika; ulaţu se najveći napori oko odgoja i obrazovanja serafske mladeţi; vodi se briga i nastoji se pomoći braći koja su osuĊena i izdrţavaju kazne zatvora. Provincijali takoĊer istiĉu: "Naša srca ispunja bol i tuga zbog toga što naši protivnici, bilo u Jugoslaviji ili izvan Jugoslavije, ne pokazujući nikakvog razumijevanja za naše poteškoće, šire o nama u vanjskim krajevima nepravedne glasove, koji nama koji smo ovdje ostali nanose štetu i ĉine teţim naš rad i naš ţivot". Na kraju se provincijali osvrću na pitanje svećeniĉkih udruţenjaj pa kaţu: "Na našem sastanku smo ispitali djelovanje naših svećeniĉkih udruţenja, koja su ovdje nastala nakon rata, a na poseban naĉin djelovanje Svećeniĉkog udruţenja 'Dobri Pastir' u Bosni i Hercegovini. Mi smo uvjereni da to Svećeniĉko udruţenje djeluje na korist Crkve, kao i svećenika i naših vjernika, i da ono ĉini lakšim svećeniĉke poslove. Stoga ne razumijemo zbog ĉega se loše sudi o tom Udruţenju i zbog kojih razloga se osuĊuje i pokušava onemogućiti njegovo djelovanje. Svi mi niţe potpisani /.../ smatramo da je spomenuto Udruţenje uistinu nastalo i ustanovljeno iz najboljih nakana, naime da se više posveti dobru i napretku Crkve i katoliĉkog naroda, a da se ne nanosi nikakva šteta crkvenoj disciplini. /..../. Molimo stoga da se molbe spomenutih provincijala /bosanskog i hercegovaĉkog, od 15. rujna 1950., o kojem je naprijed bilo rijeĉi - m. o./ prihvate, da se naime spomenuto Svećeniĉko udruţenje 'Dobri Pastir' ne ometa, budući da doprinosi dobru Crkve, svećenika i katoliĉkog naroda u našim krajevima, dok bi, naprotiv, zabrana uĉlanjivanja u to Udruţenje ili njegovo ukidanje nanijeli ogromne štete Crkvi, svećenicima, narodu i svim našim Provincijama, koje se teško mogu predvidjeti".1 Izgleda da se nakon tih dopisa protivljenje Udruţenju "Dobri Pastir" u samom Rimu nekako stišalo. Ali nekoliko godina kasnije general franjevaĉkog reda, fra Augustin Sepinski, ponovno ga je pokrenuo. On u svom dopisu provincijalu Bosne Srebrene, fra Borisu Ilovaĉi, 18. listopada 1956. piše, da se nije ništa promijenilo u odredbama koje je 1950. dao njegov predšasnik, tadašnji general fra Pacifik Perantoni, te da sve one ostaju i dalje na snazi.2 Na to upozorenje iz Generalne kurije franjevaĉkog reda u Rimu zajedno su odgovorili 26. svibnja 1957. bosanski i hercegovaĉki provincijal, fra Boris Ilovaĉa i fra Jerko Mihaljević. Oni su generalu Sepinskom napisali da dopis generala Perantonija, koji je iz Rima poslan posredstvom Apostolske Nuncijature u Beogradu, a na koji se general Sepinski poziva, nije u izvornom obliku nikada ni stigao, nego, kako izgleda, samo njegova kopija. TakoĊer su istaknuli da od 1950. godine sve do najnovijeg vremena nije u toj stvari ništa novoga preneseno, te da, stoga, provincijali fra Josip Markušić i fra Mile Leko nisu ništa u pogledu zabrane uĉlanjivanja u Udruţenje "Dobri Pastir" ni poduzimali. Bdjeli su nad radom Udruţenja i braće, nikome ne nareĊujući niti zabranjujući da se upisuje u Udruţenje.
1 2

Rim, Arhiv Generalne kurije franjevaĉkog reda, SM 413. ABS-Sarajevo, kutija: Provincijalat, god. 1955-1962.

114

Budući da se okolnosti nisu promijenile, i novoizabrani provincijali (tj. Ilovaĉa i Mihaljević), sa svojim Definitorijima, ponašaju se na isti naĉin. Naglasili su zatim da i dalje postoje uvjeti i okolnosti koje su navedene u dopisima provincijala 1950., i koje su preporuĉivale i traţile osnivanje svećeniĉkog udruţenja; da ĉinjenice dokazuju kako su svećenici koji su se uĉlanili u "Dobri Pastir" u stvarima vjere i ćudoreĊa te crkvene discipline bili veoma vjerni crkvenim poglavarima, i da im se u tom pogledu nije moglo ništa prigovoriti; daje Udruţenje svojim postojanjem i djelovanjem bilo od velike koristi svim svećenicima, bili oni ĉlanovi Udruţenja ili ne bili, pa i crkvenim prelatima, a najviše samim vjernicima. Naveli su posebno kako je Udruţenje imalo velikih zasluga za odrţanje i funkcioniranje Serafskog malog sjemeništa, Teološkog studija i Novicijat a, za tiskanje i raspaĉavanje knjiga duhovnog i pouĉnog vjerskog sadrţaja; da se nije nikada miješalo u stvari odnosa izmeĊu Crkve i drţave. Izrazili su svoje uvjerenje kako bi Katoliĉka crkva posebno u Bosni i Hercegovini pretrpjela mnogo veće Štete da nije bilo Udruţenja "Dobri Pastir". TakoĊer su istaknuli kako ĉlanstvo u Udruţenju ne donosi franjevcima nikakvih osobnih povlastica, osobne koristi, i da ĉlanovi Udruţenja nisu osloboĊeni od zajedniĉkih obveza, nego se radi o dobru vjernika, o oĉuvanju njihove vjere koja je u tolikim opasnostima. Provincijali su se, na kraju, zaloţili za oĉuvanje Udruţenja, ali su, izrazili i svoje uvjerenje da će sva njihova braća spremno poslušati svaki nalog generala reda, pa i nalog o istupanju iz Udruţenja "Dobri Pastir", ako do njega doĊe, te iskazali svoju podloţnost Vrhovnoj upravi reda i vjernost Svetoj Majci Crkvi.1 Na to iz Rima nije bilo nove reakcije, niti je kasnije najviša vlast franjevaĉkog reda više pokretala pitanje "Dobrog Pastira". 4. Prigovori i optuţbe protiv svećeniĉkih staleških udruţenja, osobito protiv "Dobrog Pastira" Neki prigovori su iznošeni i prije samog osnivanja Udruţenja "Dobri Pastir". Na njih se osvrnuo dr. fra Karlo Karin na osnivaĉkoj skupštini Udruţenja, i naprijed su već spomenuti. Mnogo više prigovora i optuţbi iznošeno je i ĉule su se kasnije, kako u privatnim razgovorima tako i u javnim istupima i u sredstvima priopćavanja, i oni su se ĉesto ponavljali. Osim onoga Što su iznosili duţnosnici i velikodostojnici Crkve, bilo je negativnih izjava i optuţbi na raĉun Udruţenja i 'udruţenjaša' i od strane dragih crkvenih osoba i nekih 'gorljivih katoliĉkih intelektualaca', a naroĉito u emigrantskom tisku i od emigrantskih svećenika. Spominjem samo neke primjere. Koncem 1952., kad se najozbiljnije radilo na osnivanju svećeniĉkog udruţenja u Republici Hrvatskoj, dr. fra Ante Crnica, uvaţeni kanonist, ĉlan franjevaĉke provincije Presvetog Otkupitelja (Split), sastavio je i razaslao mjesnim i redovniĉkim ordinarijima spis naslovljen: Svećenička slaleška udruţenja (Stručno mišljenje). Dr. Crnica je u tom spisu osporavao valjanost argumenata onih koji su smatrali i dokazivali da su zakonita svećeniĉka udruţenja koja nemaju odobrenja od crkvenih vlasti, te branili staleška udruţenja svećenika koja su već postojala ili su istom nastajala u tadašnjoj Jugoslaviji. 2 U Jugoslaviji se protiv svećeniĉkih staleških udruţenja malo pisalo. Sporadiĉno se te teme doticao nadbiskup splitski, dr. Frane Franić. Više napisa o svećeniĉkim udruţenjima u bivšoj Jugoslaviji pojavilo se u inozemstvu. Tako Vinko Nikolić u svojoj knjizi: Pred vratima domovine, objavljuje razgovor s Lucijanom Kordićem, hercegovaĉkim franjevcem u
1 2

ABS-Sarajevo, kutija: Provincijalat, god. 1955-1962. Struĉno mišljenje dr. Crnice je objavljeno u brošuri: Pravni poloţaj svećeničkih staleških udruţenja prema kanonskom pravu, /Sarajevo/ 1953., str. 13-16.

115

emigraciji, u kojem je bilo rijeĉi i o udruţenju "Dobri Pastir". Fra Lucijan je u tom razgovoru, kao razlog osnivanja "Dobrog Pastira", naveo vrlo teško stanje Katoliĉke crkve u Bosni i Hercegovini.1 Na to je u Hrvatskoj Reviji reagirao neki Bošnjanin /pseudonim, a izgleda da se iza njega krio L. Znidaršić2/ svojim napisom: "Što je pozadina 'svećeniĉkih udruţenja' u Bosni-Hercegovini?" On je pobijao Kordićevo obrazloţenje, da su teške prilike za vjeru i Crkvu u Jugoslaviji razlog osnivanja "Dobrog Pastira", te je pozivao da se iznesu pravi razlozi.3 Fra Lucijan Kordić je replicirao Bošnjaninu, ustvrdivši da je njegovo pitanje o razlozima osnivanja "Dobrog Pastira" suvišno i krivo postavljeno, budući da Udruţenje ima svoja Pravila u kojima je naznaĉena njegova svrha, a u glasilu Dobri Pastir redovito se objavljuju izvještaji i sva dokumentacija o radu Udruţenja. Odbacio je isto tako, kao neosnovanu, Bošnjaninova insinuaciju da su bosanski franjevci bili od UDB-e "vrlo rafinirano ucijenjeni", kao i njegove tvrdnje da su osnivaĉi i ĉlanovi Udruţenja obiĉni izdajnici vjere i domovine. Kordić je u svoj odgovor umetnuo i osvrt jednog svog znanca iz domovine, koji opširnije pobija navode iz Bošnjaninovog napisa. 4 Na to je Bošnjanin ponovno odgovorio fra Lucijanu Kordiću, zastupajući i dalje svoje ranije stajalište, da stvarna pozadini i motiv osnivanja "Dobrog Pastira" nije teško stanje u kojem se nalazila Katoliĉka crkva, nego ucjena UDB-e i njezin plan "razbiti jedinstvo Katoliĉke Crkve, slomiti otpor Crkve, a time sigurno i hrvatskom narodu nanijeti neprocjenjivu štetu".5 Vidljivo je iz prethodnoga da su se protiv Udruţenja "Dobri Pastir" ili njegovih Ĉlanova iznosile mnoge i teške optuţbe. Pokušat ću ih sintetizirati, navodeći što je više moguće doslovne izriĉaje: - Udruţenje je plod politiĉkih ucjena; ono je proreţimsko; povezuje se i paktira s komunistima; suraĊuje s komunistiĉkim reţimom i sluţi komunistiĉkom reţimu; bosanski franjevci su istinski kolaboracionisti s narodnim vlastima ili s reţimom, i sl.6 - Udruţenje i njegovi ĉlanovi izdaju hrvatstvo, domovinu, hrvatski narod i hrvatsku misao, i nanose mu neprocjenjivu štetu.7

Vidi: V. Nikolić, Pred vratima domovine. Susret s hrvatskom emigracijom 1965. Dojmovi i razgovori. Knjiga druga, Pariz-München 1967., str. 91. 2 Vidi: R. Perić, "Biskupski delegat Majić i ilegalno svećeniĉko udruţenje", u : Sluga dobri i vjerni, Mostar 1998., str. 198, bilj. 93.
1

3

Vidi: Bošnjanin, "Što je pozadina 'svećeniĉkih udruţenja' u Bosni- Hercegovini?", u: Hrvatska Revija, XXI/I, oţujak 1971., str. 105-108. 4 Vidi: L. Kordić, "Udruţenje katoliĉkih svećenika NR Bosne i Hercegovine bez pozadine i maske", u: Hrvatsku Revija, XX1/1971, sv. 4, str. 533-538.
5

Vidi: Bošnjnanin, „Što je pozadina 'svećeniĉkih udruţenja' u Bosni i Hercegovini?" (ponovno), u: Hrvatska Revija, XXIII/1, oţujak 1973., sir. 164-166. 6 R. Perić, "Biskupski delegat Majić ...", u : Sluga dobri i vjerni, str. 204-205; Vidi: Desetgodišnjica Udruţenja katoličkih svećenika "Dobri Pastir" 1950-1960., Sarajevo 1960., str. 51.; Dobri Pastir, XXI-XXII, sv. 1-4, str. 10; Dobri Pastir, XXl-XXU,sv, 1-4, str. 10, Bošnjanin, "Što je pozadina 'svećeniĉkih udruţenja' u Bosni i Hercegovini?" u: Hrvatska Revija, XXI/1971, br. 1, str. 107 i 108; F. Franić, u: Kolo, 1970, br. 12, str. 1610.; Usp.: Illyricus, "Kirchenkampf und Priestervereine". Die katholische Kirche im kommunistischen Jugoslawien 1945-1961., u: Wort und Warheit, XVI. Jg., Jun-Jul 1961, str. 429-430. 7 Vidi: Dobri Pastir, 1/1950., br. 3-4, str. 52; Desetgodišnjica Udruţenja..., str. 51; Bošnjanin, "Što je pozadina 'svećeniĉkih udruţenja' u Bosni i Hercegovini?", u: Hrvatska Revija, XXIII/1973., br. 1, str. 165. Usp.: Illyricus, "Kirchenkampf und Priestervereine", Die katholische Kirche im kommunistischen Jugoslawien 1945-1961., u: Wort und Warheit, XVI. Jg., Jun-Jul 1961, str. 426.

116

- Udruţenje je izdalo vjeru i Crkvu; prešlo u raskol; skrenulo s puta pravovjerja i crkvene discipline; ima za svrhu razbijanje jedinstvo Katoliĉke crkve i slamanje otpora Crkve; ide za tim da Katoliĉku crkvu u Jugoslaviji odijeli od papinskog Rima i stvori nacionalnu Crkvu, itd.1 Većinu navedenih prigovora i optuţbi mostarski biskup dr. Ratko Perić je saţeto izrazio rijeĉima: da je svećeniĉkom udruţenju "Dobri Pastir" u Bosni i Hercegovini "porijeklo i cilj ideološka suradnja s drţavnim protucrkvenim vlastima, podrţavanje politiĉkoga protunarodnoga sustava, kontakti drţavnih predstavnika sa svećenicima mimo i protiv biskupa, u svakom sluĉaju svrha mu je sve veće slabljenje domaće Crkve do njezina odcjepljenja od Apostolske Stolice sv. Petra".2 Iako navedene tvrdnje nisu potkrijepljivane nikakvom ozbiljnom argumentacijom i konkretnim dokazima, vodstvo Udruţenja je na njih odgovaralo i protiv njih se u javnosti branilo. Trebalo je i otome ovdje nešto reći, ali zbog ograniĉenosti prostora to sam morao izostaviti. Moţda će biti moguće to uĉiniti nekom drugom prilikom. Umjesto zakljuĉka Oko Udruţenja "Dobri Pastir" bilo je dosta nejasnoća i razmimoilaţenja, što se vidi i iz ovog prikaza. Ono sigurno nije osnovano niti je djelovalo s 'blagoslovom' ili s izriĉitim dopuštenjem crkvenih vlasti. Ali je umjesno postaviti pitanje: Je li mjesna crkvena vlast pravovaljano zabranila ili ukinula Udruţenje "Dobri Pastir", i sliĉna druga u bivšoj Jugoslaviji? Naime, Izjava BKJ: "da nije slobodno (dopušteno) osnivati takva staleška svećeniĉka udruţenja, niti se u njih uĉlanjivati" (famozni: Non licet), svakako pokazuje da su biskupi bili protiv staleških svećeniĉkih udruţenja koja oni nisu odobrili, i protiv uĉlanjivanja u takva udruţenja, ali se ne moţe izvesti zakljuĉak da su oni takva udruţenja izriĉito zabranili, osudili i naredili da se raspuste. Osim toga, ta Izjava nije promulgirana u bosansko-hercegovaĉkim biskupijama, pa ona u njima nije mogla ni imati obvezujuće snage. Ne mogu se, sigurno, ovdje zaobići jasne direktive koje su stizale iz Rima. Ali na njih se uzvraćalo odgovorima i argumentima, preko kojih ni Sveta Stolica ni Vrhovna uprava franjevaĉkog reda nisu mogli olako preći. Istina, Sveta Stolica i Vrhovna uprava franjevaĉkog reda nisu nakon takvih odgovora opozvali svojih naredaba i direktiva, ali nisu pod svaku cijenu ni dalje insistirali da svi franjevci moraju napustiti Udruţenje "Dobri Pastir". Kontroverze koje su postojale u svezi s Udruţenjem "Dobri Pastir", i na koje sam pokušao ukazati u ovom prilogu, svode se na sljedeće: - U kakvim okolnostima ili zbog kojih motiva je osnovano? - Je li osnovano i djelovalo zakonito ili nezakonito? - Da li je bilo crkveno, ili necrkveno, pravovjerno ili krivovjerno? - Je li imalo pozitivnu ili negativnu ulogu, bilo korisno ili štetno?
1

Vidi: Dobri Pastir, 1950/I, br. 3-4, str. 52; Desetgodišnjica Udruţenja ..., str. 51; Dobri Pastir, XXI-XXII, sv. 1-4, str. 10; Bošnjanin, "Što je pozadina 'svećeniĉkih udruţenja' u Bosni i Hercegovini?" u: Hrvatska Revija, XXI/1971, br. 1, str. 108; Isti, "Što je pozadina 'svećeniĉkih udruţenja' u Bosni i Hercegovini?", u: Hrvatska Revija, XXIII/1973., br. 1, str. 165; F. Šeper, Acta et documenta concilio oecumenico vaticano II apparando, Series II (Praeparatoria), vol. II: Acta Pontificae commissionis centralis praeparatoriae concii oecumenici vaticani II, pars I, p. 610-612; F. Franić, "Mojih pet ostavki na biskupskoj sluţbi, danih ĉetvorici Rimskih papa" u: Crkva u svijetu, god. XXXV/2000., br. 3, str. 317. 2 R. Perić, "Biskupski delegat Majić ...", u : Sluga dobri i vjerni, str. 130.

117

U svezi s tim pitanjima, iz suprotstavljenih tabora davani su opreĉni odgovori. Sada, kad spomenuto Udruţenje faktiĉno više ne postoji, kad više ne postoji ni drţava zbog ĉijeg društvenog poretka je ono osnovano, kad su nastupile i drugaĉije, povoljnije okolnosti za Crkvu i djelovanje svećenika, a postoji već i odreĊena povijesna distanca, moglo bi se, a moţda bi, zbog povijesne istine, bilo i potrebno ozbiljnije se pozabaviti nedavnom našom cjelokupnom crkvenom prošlošću, a u tom kontekstu i problemom staleških svećeniĉkih udruţenja u bivšoj Jugoslaviji.

118

SVEĆENIĈKO UDRUŢENJE "DOBRI PASTIR" S POZITIVNE STRANE Uvod Osnivanje, postojanje i djelovanje staleškog udruţenja katoliĉkih svećenika u zemlji u kojoj su, nakon 2. svjetskog rata, vlast preuzeli komunisti, bila je smiona i riskantna zamisao i odluka. Takva je odluka bila donesena i provedena u djelo 25. sijeĉnja 1950. u Bosni i Hercegovini, kad je u Sarajevu osnovano Udruţenje katoliĉkih svećenika "Dobri Pastir". Do uspostavljanja toga Udruţenja, a potom i njegovog djelovanja, došlo je unatoĉ protivljenju, ali ne komunistiĉkih vlasti, nego crkvenih vlasti i najviše vlasti franjevaĉkog reda. Kad se, naime, saznalo da neki bosanski franjevci vrše pripreme za osnivanje staleškog svećeniĉkog udruţenja, iz Apostolske nuncijature u Beogradu stiglo je upozorenje da se to ne ĉini.1 A kad je Udruţenje ipak osnovano, Drţavno Tajništvo Svete Stolice je traţilo od Vrhovne uprave franjevaĉkog reda da naredi bosanskim i hercegovaĉkim franjevcima da se povuku iz Udruţenja. 2 General franjevaĉkog reda intervenirao je više puta i izvršavao što je od njega traţeno iz Rimske kurije3, ali to nije imalo efekta u Bosni i Hercegovini. Protiv staleških svećeniĉkih udruţenja u bivšoj Jugoslaviji izjasnila se i Biskupska konferencija Jugoslavije svojom izjavom Non licet g. 1952.4 Bilo je dosta i drugih, osobito u svećeniĉkim ili crkvenim krugovima, koji su o Udruţenju imali nepovoljno mišljenje, na njegov raĉun iznosili teške optuţbe i izricali vrlo negativne sudove. MeĊutim, našlo se i onih koji su se bolje i dublje uţivjeli u realnost u kojoj se nalazila Katoliĉka crkva, franjevaĉke provincije Svetog Kriţa (Bosna Srebrena) u Bosni i Uznesenja BI. Dj. Marije u Hercegovini, i katoliĉki vjernici općenito, posebno oni koji su poznavali prave razloge i motive osnivanja Udruţenja "Dobri Pastir" i ciljeve koji su se time ţeljeli postići. Stali su, stoga, na drugu stranu, medu njegove branitelje. Jedan od tih bio je i dr. fra Ignacije Gavran,5 u ĉiju je ĉast prireĊen ovaj Zbornik. Razumljivo, od optuţbi koje su protiv njega iznošene i samo se Udruţenje branilo. To ţelim prikazati, i to će bili predmet ovog priloga.
1

Pismo regensa (voditelja) Apostolske Nuncijature, mons. J. Hurleya, provincijalu fra Josipu Markušiću 26. prosinca 1949., u: Arhiv Franjevaĉkog provincijalata Bosne Srebrene (dalje: ABS) - Sarajevo, kutija: Provincijalat, g. 1943-1954. Vidi: V. Blaţević: „Kontroverze oko osnivanja i djelovanja Udruţenja katoliĉkih svećenika 'Dobri Pastir'“, u: Bosna Franciscana, X/2002, br. 17, str. 251. 2 Dopisi Kongregacije za izvanredne crkvene poslove generalu franjevaĉkog reda, fra Pacifiku Perantoniju, od 14. i 15. travnja 1950., u: Rim, Arhiv Generalne kurije franjevaĉkog reda, Ordinis - 1950, prot. n. 173/50. Vidi: V. Blaţević: n. ĉl., u: Bosna Franciscana, X/2002, br. 17, str. 258-259. 3 Pismo franjevaĉkog generala fra Pacifika Perantonija, 5. travnja 1950., provincijalima u Sarajevu, Mostaru i Splitu, i 18. travnja 1950. provincijalu fra Josipu Markušiću, u Sarajevu, i 20. travnja 1950. ponovno provincijalima u Sarajevu, Mostaru i Splitu: ABS - Sarajevo, kutija: Provincijalat, g. 1943-1954; Rim, Arhiv Generalne kurije franjevaĉkog reda, Ordinis - 1950, prot. n. 173/50. Vidi: V. Blaţević: n. ĉl., u: Bosna Franciscana, X/2002, br. 17, str. 258-259. 4 Vidi; R. Perić: „Biskupski delegat Majić i ilegalno svećeniĉko "udruţenje"“, u: Sluga dobri i vjerni, Mostar 1998, str. 147. 5 I. Gavran napisao je veći broj ĉlanaka u kojima prikazuje zbog ĉega i kako je došlo do osnivanja Udruţenja "Dobri Pastir", te njegovu djelatnost i postignute rezultate. Evo tih napisa: Das Verhältnis der bosnischen Franziskaner zum jugoslawschen Staate, Sarajevo 1964, pro Ms., 36 str., nalazi se u Profesorskoj knjiţnici Franjevaĉke klasiĉne gimnazije u Visokom; „Svećeniĉko udruţenje Dobri Pastir i njegova uloga“, u: Zbornik o fra Anđelu Zvizdoviću, izd. Franjevaĉka teologija - Sarajevo i Franjevaĉki samostan - Fojnica, Sarajevo 2000, str. 537-550; „Uz 25-godišnjicu udruţenja 'Dobri Pastir'“, u: Spomenica dvadesetpetgodišnjice Udruţenja katoličkih svećenika "Dobri Pastir" 1950-1975, Sarajevo 1976, str. 21-27; „Tiho izopćenje. Uloga svećeniĉkog udruţenja 'Dobri pastir'“, u: Kalendar svetoga Ante, 1999. godina, Sarajevo 1998, str. 62-75.

119

1. Mišljenje pravnika i nekih drugih autora o osnivanju i djelovanju Udruţe nja Odmah po osnivanju Udruţenja "Dobri Pastir" neki su ga proglašavali nezakonitim. To je, sigurno, potaknulo dr. fra Vitomira Jeliĉića, bosanskog franjevca i kanonista poznatog i u širim crkvenim razmjerima, da je 1950. napisao i objavio ĉlanak pod naslovom: „Pravni poloţaj svećeniĉkih udruţenja prema kanonskom pravu". 1 Da bi dokazao zakonitost staleških svećeniĉkih udruţenja kakvo je "Dobri Pastir" u Bosni i Hercegovini, on iznosi kako su u Crkvi, pa i u našim krajevima, i ranije postojala udruţenja koja su išla za tim da svećenicima pomognu u rješavanju njihovih staleških pitanja materijalne prirode. Naglašava da takva udruţenja mogu zakonito postojati te da su korisna i potrebna. Tu vrstu udruţenja ne mora osnivati crkvena vlast. Ona nemaju strogo crkvene svrhe i nisu crkvena, makar ĉlanovi bili svećenici. Kanonsko pravo izriĉito ne spominje tih udruţenja, ali to ne znaĉi da su protiv crkvenog prava i ne moţe ih se zbog toga smatrati nezakonitim. Ona su zakonita i postoje mimo kanonskog prava. Takvo razmišljanje dr. Jeliĉića, koji je bio ĉlan Udruţenja "Dobri Pastir" od njegova osnivanja, nije se dopalo vatikanskom Drţavnom tajništvu. Naime, dr. Jeliĉić je na generalnom kapitulu franjevaĉkog reda 1951. bio izabran za generalnog definitora, ali je, pod pritiskom toga Tajništva, 13. travnja 1952. dao odreknuće na tu visoku sluţbu u franjevaĉkom redu.2 Mišljenju dr. Vitomira Jeliĉića: da svećenici mogu osnivati i pripadati udruţenjima koja nemaju formalnog odobrenja od crkvene vlasti, suprotstavio se kanonist dr. fra Ante Crnica, ĉlan franjevaĉke provincije Presvetog Otkupitelja (Split), koji je koncem 1952., kad se najozbiljnije radilo na osnivanju sliĉnog svećeniĉkog udruţenja u Republici Hrvatskoj, sastavio i razaslao mjesnim i redovniĉkim ordinarijima spis naslovljen: „Svećeniĉka staleška udruţenja (Struĉno mišljenje)“. Dr. Crnica je u tom spisu osporavao valjanost argumenata onih koji su smatrali da mogu zakonito postojati svećeniĉka udruţenja koja nemaju odobrenja od crkvenih vlasti, te sukladno tome branili takva udruţenja svećenika koja su već postojala ili su istom nastajala u tadašnjoj Jugoslaviji. 3 Na "struĉno mišljenje" dr. Crnice kritiĉki su se odmah osvrnula dvojica drugih pravnika, i pobijali ga, a priklonili se mišljenju koje je zastupao dr. Jeliĉić. 4 Nešto više od 20 godina poslije njih, o slobodi i pravu svećenika da osnivaju svoja udruţenja i posebno o Udruţenju "Dobri Pastir" pisao je i autor ovog priloga. 5 Udruţenje "Dobri Pastir" bilo je predmet, kako sam naprijed napomenuo, i većeg broja ĉlanaka dr. fra Ignacija Gavrana. Osim o teţini situacije i razlozima koji su doveli do osnivanja Udruţenja te o njegovu ispravnom i propisnom osnivanju,6 isticao je i dokaziva

1 2 3

Ĉlanak je objavljen u: Dobri Pastir, 1/1950, br. 3-4, str. 31-36.

Vidi: B. Pandţić: Ţivotopis dr. fra Dominika Mandića, ofm, Chicago 1994, str. 116. Struĉno mišljenje dr. Ante Crnice objavljeno je u brošuri: Pravni poloţaj svećeničkih staleških udruţenja prema kanonskom pravu, [Sarajevo] 1953, str. 13-16. 4 Jedan je, potpisan kao Doctor utriusque iuris, napisao: „Bilješke o 'struĉnom mišljenju' dr. Crnice“, objavljen u brošuri: Pravni poloţaj svećeničkih staleških udruţenja prema kanonskom pravu, str. 17-27; a drugi, potpisan kao Doctor iuris ecclesiaslici: „Primjedbe na struĉno mišljenje dra o. Ante Crnice o svećeniĉkim staleškim udruţenjima“, takoĊer u: Pravni poloţaj svećeničkih staleških udruţenja, str. 27-36. 5 V. Blaţević: „Sloboda i pravo svećenika na osnivanje svojih udruţenja“, u: Spomenica dvadesetpetgodišnjice Udruţenja katoličkih svećenika "Dobri Pastir" 1950-1975,, Sarajevo, 1976., str. 33-48.
6

Vidi: I. Gavran, Das Verhältnis der bosnischen Franziskaner zum jugoslawischen Staate, str. 13-14; Isti: „Uz 25-godišnjicu udruţenja 'Dobri Pastir'“, u: Spomenica dvadesetpetgodišnjice Udruţenja, str. 22-23; „Svećeniĉko udruţenje Dobri Pastir i njegova uloga“, u: Zbornik o fra Anđelu Zvizdoviću, str. 542-544; „Tiho izopćenje“, u: Kalendar sv. Ante za g. 1999, str. 65-67.

120

kako u Pravilu Udruţenja nema niĉega što bi se moglo osuditi;1 da nadleţne crkvene vlasti nisu nikada izriĉito ukinule Udruţenje niti zabranile uĉlanjivanje u njega, 2 te da Udruţenje nije uĉinilo ništa protiv Crkve, nego je, naprotiv, mnogo koristilo Crkvi.3 Dr. fra Ignacije Gavran navodi dvije skupine protivnika i istiĉe da su po srijedi bila dva razloga zbog kojih su osuĊivali Udruţenje i svećenike koji su mu pripadali. U jednoj skupini bili su biskupi i svećenici koji su smatrali da Udruţenje vodi uspostavljanju 'nacionalne Crkve' ili stvaranju 'Crkve u Crkvi', a drugu su ĉinili ekstremno nacionalistiĉki usmjereni emigranti, kojima je smetalo što se Udruţenje upušta u razgovore i suraĊuje s komunistima, i što su voĊe Udruţenja izjavljivali da ţele biti lojalni graĊani nove drţave.4 Glede prvih fra Ignacije piše da je „strah biskupa bio neutemeljen. Od samog poĉetka Dobri je pastir naglašavao potpunu pravovjernost i strogu poslušnost prema crkvenoj upravi i toga se on trajno drţao. Ni najljući njegovi protivnici nisu mogli otkriti bilo što krivovjernog ili protucrkvenog ni u onom što je on objavljivao ni u onom što je radio, iako su se oko toga uporno trudili“. 5 A što se tiĉe drugih osporavatelja "Dobrog Pastira", fra Ignacije kaţe da su „bili slijepi ne samo za njegovu pravovjernost i crkvenost, nego i za njegov zdravi i prilikama prilagoĊeni nacionalni stav. Za njih je on, i nakon Protokola (potpisanog) izmeĊu Svete Stolice i jugoslavenske drţave (g. 1966.), ostao suradnik neprijatelja, protiv kojega se valja boriti ne samo rijeĉima nego i djelom“. 6 Fra Ignacije zakljuĉuje da je „Dobri Pastir imao muĉnu i nezahvalnu ulogu: biti posrednikom izmeĊu omraţenih komunista (ali tada nositelja drţavne vlasti) i katoliĉkih svećenika. Zato je morao progutati mnogo gorkog pelina i podnijeti mnoge udarce. Ali, on je uspio oslabiti odluĉnost komunistiĉke vlasti da pokopa vjeru i Crkvu, uspio je pomoći Crkvi da i u tome teškom vremenu preţivi". 7 O svećeniĉkim udruţenjima u bivšoj Jugoslaviji pojavljivali su se tekstovi i u hrvatskom emigrantskom tisku u inozemstvu. Tako Vinko Nikolić u svojoj knjizi Pred vratima domovine objavljuje razgovor s fra Lucijanom Kordićem, hercegovaĉkim franjevcem u emigraciji, u kojem je bilo rijeĉi o udruţenju "Dobri Pastir". Fra Lucijan je u tom razgovoru, kao razlog osnivanja "Dobrog Pastira", naveo vrlo teško stanje Katoliĉke crkve u Bosni i Hercegovini.8 Na to je u ĉasopisu Hrvatska Revija reagirao neki Bošnjanin (pseudonim) svojim napisom: „Sto je pozadina 'svećeniĉkih udruţenja' u Bosni i Hercegovini?“. On tvrdi da Kordić nije u pravu, i navodi posve druge razloge i motive osnivanja "Dobrog Pastira", odnosno traţi da sami bosanski franjevci i udruţenje "Dobri Pastir" iznesu prave razloge. Na Bošnjaninov napis i pitanje koje je u njemu postavljeno „o uzrocima i povodima osnivanja 'udruţenja' svećenika 'Dobri Pastir' u Bosni“, fra Lucijan Kordić je replicirao u istom ĉasopisu, te kazao da je pitanje koje Bošnjanin postavlja posve suvišno i krivo, budući da Udruţenje ima svoja Pravila u kojima je naznaĉen njegov cilj, a u glasilu Dobri
1

Vidi: I. Gavran, Das Verhältnis der bosnischen Franziskaner …, str. 12-13; Isti: „Uz 25-godišnjicu udruţenja 'Dobri Pastir'“, u: Spomenica …, str. 22. 2 Vidi: I. Gavran: Das Verhältnis der bosnischen Franziskaner …, str. 14; Isti: „Uz 25-godišnjicu udruţenja 'Dobri Pastir'“, u: Spomenica …, str. 23-24. 3 Vidi: I. Gavran; Das Verhältnis der bosnischen Franziskaner …, str. 14-20; Isti, „Uz 25-godišnjicu udruţenja 'Dobri Pastir'“, u: Spomenica …, str. 24-27; „Svećeniĉko udruţenje Dobri Pastir i njegova uloga“, u: Zbornik o fra Anđelu Zvizdoviću, str. 544-549; „Tiho izopćenje“, u: Kalendar sv. Ante za god. 1999, str. 67-71. 4 Vidi: I. Gavran: „Tiho izopćenje“, u: Kalendar sv. Ante za g. 1999, str. 72. 5 I. Gavran: „Tiho izopćenje“, u: Kalendar sv. Ante za god. 1999., str. 72. 6 I. Gavran: „Tiho izopćenje“, u: Kalendar sv. Ante za god. 1999., str. 73. 7 I. Gavran: „Tiho izopćenje“, u: Kalendar sv. Ante za god. 1999., str. 74-75. 8 Vidi: V. Nikolić: Pred vratima domovine. Susret s hrvatskom emigracijom 1965. Dojmovi i razgovori. Knjiga druga, Pariz – München, 1967., str. 91.

121

Pastir redovito se objavljuju izvještaji i sva dokumentacija o radu Udruţenja. Odbacio je takoĊer, kao neosnovanu, insinuaciju da su bosanski franjevci bili od UDB-e "vrlo rafinirano ucijenjeni", kao i tvrdnje da su osnivaĉi i ĉlanovi Udruţenja obiĉni izdajnici vjere i domovine. U svoj odgovor umetnuo je i osvrt jednog svog znanca iz domovine, koji opširnije pobija navode iz Bošnjaninovog napisa.1 Spomenut ću ovdje i jedno "neutralno" gledanje na svećeniĉka udruţenja u Jugoslaviji. Radi se o izlaganju koje je na 4. meĊunarodnom kongresu kanonskog prava 1980. u Freiburgu, Švicarska, iznio Andrea Gianni. On kratko navodi vrijeme nastanka udruţenja katoliĉkih svećenika u pojedinim republikama Jugoslavije, okolnosti u kojima su nastajala, i koji su im bili ciljevi ili svrha, kakav je prema tim udruţenjima bio stav biskupa, te kakav je bio status tih udruţenja prema kanonskom pravu, a kakav prema civilnom pravu i drţavnom politiĉkom poretku Jugoslavije. 2 Autor zapaţa kako je pitanje svećeniĉkih udruţenja u Crkvi sloţeno, ali da ga treba promatrati ne samo kroz tadašnje kanonske propise, nego se moraju uzeti u obzir povijesno-politiĉke okolnosti i realne prilike,3 i ne moţe ga se promatrati izvan konteksta temeljnog ljudskog prava, pa i prava svećenika, na udruţivanje.4 2. Franjevaĉki provincijali zauzimaju se i brane udruţenje "Dobri Pastir" Provincijalni poglavar franjevaĉke provincije Bosne Srebrene (Sarajevo), fra Josip Markušić, nije bio ĉlan staleškog svećeniĉkog Udruţenja "Dobri Pastir", ali je bio uvjerenja da ono moţe odigrati vaţnu ulogu za franjevce i Provinciju, da moţe sluţiti dobru katoliĉkih vjernika i Crkve u Bosni i Hercegovini. Zato mu je od poĉetka davao podršku i uzimao ga u zaštitu naroĉito pred crkvenim vlastima, koje ne samo da nisu bile naklonjene udruţenju "Dobri Pastir" nego su ţeljele da njega nestane. Markušić je znao da sudbina i opstanak Udruţenja zavise najviše od Rima. Bilo je stoga potrebno imati nekoga tko bi osobito u Rimskoj kuriji informirao o situaciji u Bosni i Hercegovini i predstavio pravu narav i svrhu bosanskohercegovaĉkog svećeniĉkog udruţenja "Dobri Pastir". Zato je 10. oţujka 1950. pisao dr. fra Dominiku Mandiću, generalnom definitoru za slavenske franjevaĉke provincije, izvijestio ga o osnivaĉkoj skupštini Udruţenja, o nazoĉnim sudionicima i gostima, te o svom govoru što ga je tom prigodom odrţao. Pri kraju pisma kaţe: „Ovo što šaljem drţim, da je korisno, a moguće i potrebito. I tako se mi, da na svrhi reknem, mnogopoštovani oĉe definitore, vladamo: voleći svoju drţavu, svoj narod, svoju zemlju i povijest, svetu Crkvu i red, i sve svoje bez politiĉke spekulacije. Tu smo i ostajemo, i hoćemo da ostanemo!“ 5 Fra Dominik Mandić, Mandić, koji je poznavao osnivaĉe Udruţenja i njihove namjere, nije dijelio mišljenja generala franjevaĉkog reda, fra Pacifika Perantonija, koji je traţio da svi franjevci istupe iz Udruţenja, nego je na odgovarajućim utjecajnim mjestima u Rimu zagovarao i branio Udruţenje. U pismu koje je 10. oţujka 1950. pisao provincijalu Markušiću, dakle istoga dana kad je i Markušić pisao njemu, ali svakako prije nego što mu je Markušićevo pismo moglo stići, on javlja: „O predmetu tvoje ĉasne Provincije i o novom svećeniĉkom
1

Vidi: L. Kordić: „Udruţenje kaloliĉkih svećenika NR Bosne i Hercegovine bez pozadine i maske“, u: Hrvatska Revija, XXI/1971, sv. 4, str. 533-538. 2 Vidi: A. Gianni: „II diritto d'associazioni del clero e l'associazione statale dei sacerdoti nella Jugosiavia socialista“, u: Les droits fondamenteaux du chretien dans l'Eglise et dans la societe (prir. E. CoreccoMcHerzog-A. Scola), Actes du IV Congres International du Droit Canonique 06-11. 10. 1980, ed. Univ. Freburg Suissse 1981, str. 525-536. 3 Vidi: A. Gianni: n. ĉl., u: Les droits fundamenteaux du chretien, str. 530. 4 Vidi: A. Gianni: n. ĉl., u: Les droits fundamenteamcdu chretien, str. 531. 5 ABS-Sarajevo, kutija: Dopisi iz Generalne kurije, god. 1944-1973, br. 1666.

122

udruţenju u BiH objašnjavao sam gdje je trebalo. Najviše vlasti ne namjeravaju miješati se u politiĉke stvari. Ţele samo i nareĊuju da redovnici i svećenici ĉuvaju neokaljanu katoliĉku vjeru i da ţive sukladno crkvenoj disciplini. Ovo treba naroĉito preporuĉiti da se u svemu postupa u suglasju s mjesnim ordinarijem. S tim kautelama mislim da se ne trebate bojati neprilika ni od koga“. 1 Stvari se ipak nisu tako odvijale, i iz Rima, iz Generalne kurije franjevaĉkog reda, a na urgenciju iz Drţavnog Tajništva Svete Stolice, upućeno je u travnju 1950. nekoliko pisama u kojima se nareĊivalo da svi franjevci trebaju istupiti iz novoosnovanog svećeniĉkog Udruţenja. Kada je Sveta Stolica, odnosno Drţavno tajništvo interveniralo kod vrhovne uprave franjevaĉkog reda, da se naredi franjevcima, ĉlanovima svećeniĉkog udruţenja "Dobri Pastir", da iz njega istupe, general Reda, fra Pacifik Perantoni je pismom od 5. travnja 1950., koje je upravio provincijalima u Sarajevu, Mostaru i Splitu, naredio da svi njemu podloţni franjevci trebaju napustiti spomenuto svećeniĉko Udruţenje, u svemu se vjerno podvrgavati naredbama iz Apostolske nuncijature u Beogradu, te slušati mjesne ordinarije. General Perantoni je bosanskom provincijalu pisao i 18. travnja i. g., a 20. travnja ponovno svoj trojici malo prije spomenutih provincijala.2 Na gornje dopise vrhovnog franjevaĉkog poglavara provincijal Bosne Srebrene, fra Josip Markušić, odgovorio je 15. rujna 1950. Najprije izraţava svoju spremnost da se pokori generalovoj volji i posluša što mu bude naloţeno, ali istiĉe da će barem osobno biti miran zbog uvjerenja da Provincija neće biti razorena njegovom krivnjom ili nesposobnošću da sagleda što bi se moglo dogoditi u budućnosti. TakoĊer napominje, ako bi udruţenje "Dobri Pastir" i bilo zabranjeno, zapovijed se ne bi mogla tako brzo provesti u djelo. A onda se s ĉuĊenjem pita: ako mjesni ordinariji neće, kao što od poĉetka nisu htjeli, ili se nisu usudili zabraniti Udruţenje, zašto bi trebao to uĉiniti on, koji Udruţenje nije ni zamislio, ni promicao, niti je bio, a nije ni danas, njegov ĉlan. U pismu naglašava kako svojoj subraći nije naredio da se uĉlanjuju u Udruţenje, a nije im to ni zabranio, budući da je uvidio da je ono korisno za zajednicu i crkvene prilike, a da nije nimalo štetno za crkvenu disciplinu i pravovjerje. Na kraju je uzeo u zaštitu fra Bonu Ostojića, jednog od osnivaĉa Udruţenja, za koga se iz Rima traţilo da prekine svaki rad u Udruţenju. Istaknuo je kako ga smatra dobrim redovnikom i svećenikom, i zato mu nije zabranio da bude voditelj (predsjednik) Udruţenja. 3 Istoga dana Markušić je skupa s fra Milom Lekom, hercegovaĉkim provincijalom, poslao generalu Perantoniju opširnu Promemoriju, na 24 tipkane stranice. U uvodu oni istiĉu kako u poslijeratnom vremenu nije bilo nikoga tko bi dao savjet ili naputak kako se u novonastalim prilikama ponašati, pa su se franjevci u Bosni i Hercegovini morali sami snalaziti kako su znali i mogli, i u toj situaciji je odluĉeno da se osnuje svećeniĉko udruţenje. Prikazali su zatim u kakvim su se poteškoćama nalazili Crkva i svećenici u vrijeme rata i poslije njega; zbog ĉega je bilo potrebno, i odluĉeno da se osnuje svećeniĉko Udruţenje, i kako je to izvedeno; koji je pravni karakter Udruţenja; koji se prigovori iznose protiv udruţenja "Dobri Pastir", i odgovori na njih; koje bi teške posljedice nastupile ako bi se Udruţenje ukinulo. Provincijali su istaknuli da nemaju snaga i znanja da za Crkvu, Red i Provincije uĉine još nešto drugo osim onoga što su dosad uĉinili, a da je dobru sluţilo i sluţi takoĊer svećeniĉko udruţenje "Dobri Pastir". Na kraju su zamolili

1 2

B. Pandţić: Ţivotopis fra Dominika Mandića, ofm, str. 118, bilj. 16. Vidi; V. Blaţević: „Kontroverze oko osnivanja i djelovanja udruţenja katoliĉkih svećenika 'Dobri Pastir'“, u: Bosna Franciscana, X/2002, br. 17, str. 259. 3 AUS-Sarajevo, kutiju: Provincijalat, god. 1943-1954.

123

da se to Udruţenje, koje djeluje korisno, ostavi na miru sve dok se ne pokaţe da njegova djelatnost nije pravovjerna i da nije sukladna crkvenoj disciplini.1 Na 22. rujna 1950. iz Sarajeva su uputili Vrhovnoj upravi reda zajedniĉko pismo provincijali svih šest franjevaĉkih provincija ondašnje Jugoslavije: fra Karlo Nola, provincija Presvetog Otkupitelja - Split, fra Teodor Tavĉar, provincija Svetog Kriţa u Sloveniji, fra Mile Leko, provincija Uznesenja BI. Dj. Marije - Hercegovina, fra Nikola Skupnjak, provincija Sv. Ćirila t Metoda - Zagreb, fra Petar Vlašić, provincija Sv. Jeronima - Zadar i fra Josip Markušić, provincija Svetog Kriţa - Sarajevo. U tom pismu najprije priopćuju kako se susreću s velikim problemima nastalim nakon 2. svjetskog rata. Naglašavaju da su se poslije pet godina sastali prvi put radi savjetovanja kako da poteškoćama doskoĉe. Zatim istiĉu kako je rat iza sebe ostavio manjak osoba koje bi obavljale poslove bilo u samostanima bilo na ţupama, ali da su sva braća dobro shvatila teţinu situacije i da s velikim ţarom obavljaju svoje duţnosti za dobro Crkve i vjernika; ulaţu se najveći napori oko odgoja i obrazovanja serafske mladeţi; vodi se briga i nastoji se pomoći braći koja su osuĊena i izdrţavaju kazne zatvora. Provincijali takoĊer istiĉu: „Naša srca ispunja bol i tuga zbog toga što naši protivnici bilo u Jugoslaviji ili izvan Jugoslavije, ne pokazujući nikakvog razumijevanja za naše poteškoće, šire o nama u vanjskim krajevima nepravedne glasove, koji nama koji smo ovdje ostali nanose štetu i ĉine teţim naš rad i naš ţivot“. Na kraju se provincijali osvrću na pitanje svećeniĉkih udruţenja, pa kaţu: „Na našem sastanku smo ispitali djelovanje naših svećeniĉkih udruţenja, koja su ovdje nastala nakon rata, a na poseban naĉin djelovanje Svećeniĉkog udruţenja 'Dobri Pastir' u Bosni i Hercegovini. Mi smo uvjereni da to Svećeniĉko udruţenje djeluje na korist Crkve, kao i svećenika i naših vjernika, i da ono ĉini lakšim svećeniĉke poslove. Stoga ne razumi jemo zbog ĉega se loše sudi o tom Udruţenju i zbog kojih razloga se osuĊuje i pokušava onemogućiti njegovo djelovanje. Svi mi niţe potpisani [...] smatramo da je spomenuto Udruţenje uistinu nastalo i ustanovljeno iz najboljih nakana, naime da se više posveti dobru i napretku Crkve i katoliĉkog naroda, a da se ne nanosi nikakva šteta crkvenoj disciplini. [...] Molimo stoga da se molbe spomenutih provincijala (bosanskog i hercegovaĉkog, od 15. rujna 1950, o kojem je naprijed bilo rijeĉi – m. o.) prihvate, da se naime spomenuto Svećeniĉko udruţenje 'Dobri Pastir' ne ometa, budući da doprinosi dobru Crkve, svećenika i katoliĉkog naroda u našim krajevima, dok bi, naprotiv, zabrana uĉlanjivanja u to Udruţenje ili njegovo ukidanje nanijeli ogromne štete Crkvi, svećenicima, narodu i svim našim Provincijama, koje se teško mogu predvidjeti“.2 Kopije prethodnih dopisa provincijal Markušić je po "dobru kurzoru" poslao i fra Dominiku Mandiću, da ih moţe prouĉiti prije nego doĊu na sluţbeno razmatranje i raspravu na Vrhovnoj upravi - u generalnom definitoriju franjevaĉkog reda. U svom popratnom pismu od 19. listopada 1950. Markušić, uz ostalo, kaţe: „Sve je istina što mi pišemo (misleći sigurno na svoj dopis od 17. sijeĉnja 1950. i na naprijed spomenute dopise bosanskohercegovaĉkih i ostalih provincijala od 15. i 22. rujna 1950. – m. o. , sve je vjerno i na korist naroda što mi radimo, kao i za dobro svete Crkve. Ali hoćemo li sretni biti u dokazivanju, kao što su naši protivnici okretni i spretni u optuţivanju, to ne znam. [...] Tragedija je da nas tuţe na bazi nevjere, koji se uprav za vjeru lomimo: na bazi njihove inercije, malodušnosti i - bjeţanja. Da se valjda proslave tim svime, a nas da osude radi vjernosti, rada i ustrpljenja (Apoteoza hrvatstva po nepromišljenosti, i katoliĉanstva po bjeţanju!)".3
1 2

Rim, Arhiv Generalne kurije franjevaĉkog reda, SM 413, No 14. ABS-Sarajevo, kulija: Provincijala!, god. 1943-1954. 3 ASB-Sarajevo, kutija: Dopisi iz Generalne kurije, god. 1944-1973, br. 1671.

124

Nije mi poznato je li Vrhovna uprava franjevaĉkog reda u to vrijeme reagirala na pisma provincijalâ koja sam naprijed prikazao, i na koji naĉin. Izgleda da se nakon tih dopisa protivljenje udruţenju "Dobri Pastir" u samom Rimu ipak nekako stišalo. Iako je prijetila velika opasnost da udruţenje "Dobri Pastir" bude od najviše crkvene vlasti izriĉito osuĊeno, to se nije dogodilo, zahvaljujući takoĊer dr. fra Karlu Baliću, ĉlanu provincije Presvetog Otkupitelja i profesoru na franjevaĉkom Papinskom Ateneumu Antonianum u Rimu, koji je imao utjecajnu ulogu u Rimskoj kuriji, pa i kod samog pape Pija XII., te dr. fra Dominiku Mandiću, kojeg smo naprijed već spominjali. Nije mi bila dostupna dokumentarna graĊa o zauzimanju te dvojice franjevaca za udruţenje "Dobri Pastir", a evo što o drţanju fra Dominika Mandića piše njegov dobar poznavalac, dr. fra Bazilije Pandţić, isto tako hercegovaĉki franjevac: „Fra Dominik, koji je poznavao ljude i njihove namjere s osnivanjem Udruţenja, u pismenom saobraćanju s njima nije se ravnao po Generalovu mišljenju“1 (misli se na generala fra Pacifika Perantonija – m. o.). A na drugom mjestu kaţe: „Fra Dominik je drţao da je djelovanje Udruţenja na korist vjere i naroda i treba pustiti na miru njegovo djelovanje sve dotle, dok ne budu u pitanju dogmatska naĉela [...]. To svoje mišljenje i taj svoj sud o Svećeniĉkom Udruţenju nije ni kasnije mijenjao. God. 1958. on odgovara prijatelju, koji mu je s negodovanjem pisao o 'bosanskoj' politici franjevaca u Bosni i Hercegovini, dokazujući stvarnu korist njihova rada za vjeru i narod, pa nadodaje: 'Njih u Domovini najbolje je pustiti da rade kako najbolje znaju. Markušić, Fra Mile Leko, Fra Rufin Šiĉić, Fra Jerko Mihaljević itd. dobri su svećenici i oni neće ništa uĉiniti što bi bilo na štetu vjere i hrvatstva'“.2 Ali nekoliko godina kasnije general franjevaĉkog reda, fra Augustin Sepinski, ponovno je to pitanje pokrenuo, kad je u svom dopisu od 18. listopada 1956. provincijalu Bosne Srebrene, fra Borisu Ilovaĉi, napisao da se nije ništa promijenilo u odredbama koje je 1950. dao tadašnji general fra Pacifik Perantoni, te da sve one ostaju i dalje na snazi.3 Na to upozorenje otpisali su 26. svibnja 1957. zajedno bosanski i hercegovaĉki provincijal, fra Boris Ilovaĉa i dr. fra Jerko Mihaljević. Oni su odgovorili generalu Sepinskom da pismo generala Perantonija, koje je iz Rima poslano posredstvom Apostolske nuncijature, a na koje se general Sepinski poziva, nije u izvornom obliku nikada u njihove Provincije ni stiglo, nego, kako izgleda, preko Apostolske nuncijature u Beogradu samo kopija toga pisma. TakoĊer su napomenuli da od 1950. sve do najnovijeg vremena nije u toj stvari ništa novoga preneseno, te da stoga provincijali fra Josip Markušić i fra Mile Leko nisu ništa u pogledu zabrane uĉlanjivanja u udruţenje "Dobri Pastir" ni poduzimali. Ilovaĉa i Mihaljević su potvrdili da se na jednak naĉin ponašaju i njih dvojica, novoizabrani provincijali, sa svojim definitorijima, budući da se okolnosti nisu promijenile i da i dalje postoje uvjeti i razlozi koji su navedeni u dopisima provincijala 1950., i koji su tada nametnuli potrebu osnivanja svećeniĉkog udruţenja. Istaknuli su, nadalje, kako ĉinjenice dokazuju da su svećenici koji su se uĉlanili u "Dobri Pastir" bili u stvarima vjere i ćudoreĊa te crkvene discipline veoma vjerni crkvenim poglavarima, i da im se u tom pogledu nije moglo ništa prigovoriti; da je Udruţenje svojim postojanjem i djelovanjem bilo od velike koristi svim svećenicima, bili ĉlanovi Udruţenja ili ne bili, pa i crkvenim prelatima, a najviše samim vjernicima, te kako bi Katoliĉka crkva posebno u Bosni i Hercegovini pretrpjela mnogo veće štete da nije bilo udruţenja "Dobri Pastir". Posebno su napomenuli kako je Udruţenje imalo velikih zasluga za odrţanje u ţivotu i za djelovanje odgojnih zavoda: Serafskog malog sjemeništa, Teološkog studija i Novicijata, za tiskanje i raspaĉavanje knjiga duhovnog i pouĉnog vjerskog sadrţaja. Na kraju su se zaloţili za oĉuvanje Udruţenja, ali su izrazili i svoje uvjerenje da će sva njihova braća poslušati spremno svaki nalog generala reda, pa i nalog o istupanju iz udruţenja „Dobri
1 2

B. Pandţić: n. d., str. 113. B. Pandţić: n. d., str. 117. 3 ABS-Sarajevo, kutija: Provincijalat. god. 1955-1962.

125

Pastir“, ako do njega doĊe, te iskazali svoju podloţnost Vrhovnoj upravi reda i vjernost Svetoj Majci Crkvi. 1 Poslije toga iz Rima, ni iz Rimske kurije ni iz Generalne kurije franjevaĉkog reda, više nije bilo teških optuţbi i urgencija usmjerenih na ukidanje udruţenja "Dobri Pastir". Da udruţenje "Dobri Pastir" i ĉlanstvo u njemu nije više bilo "trn u oku" ni kod najviših crkvenih vlasti, dokaz je i to što je dr. Jeliĉić, koji je, zbog ĉlanstva u "Dobrom Pastiru", bio iz Vatikana 1952. prisiljen da dadne zahvalu na sluţbu generalnog definitora, 10-ak godina kasnije, premda je i tada bio ĉlan udruţenja "Dobri Pastir", od samog pape Ivana XXIII. bio imenovan 'peritom' (struĉnjakom) Drugog vatikanskog sabora. 2 Ne znam ĉime bi se drugim to moglo protumaĉiti ako ne dolaskom na papinsku stolicu Ivana XXIII. ('dobrog'), i novom "istoĉnom politikom" Svete Stolice. 3. General franjevaĉkog reda uzima u zaštitu udruţenje "Dobri Pastir" Odnos prema udruţenju katoliĉkih svećenika u Bosni i Hercegovini "Dobri Pastir" toliko se izmijenio da će ga u zaštitu uzeti i sam franjevaĉki general. Naime, na primjedbe koje je zagrebaĉki nadbiskup Franjo Šeper 11. studenoga 1961. i 14. lipnja 1962., na sjednicama Papinske središnje komisije za pripremanje 2. vatikanskog sabora, iznio na nacrt dokumenta o udrugama vjernika, posebno u svezi sa staleškim svećeniĉkim udruţe njima,3 reagirao je general franjevaĉkog reda fra Augustin Sepinski, ĉlan iste Papinske komisije. On, koji je i sam godine 1956. insistirao na tome da se poštuje odluka njegova prethodnika o istupanju franjevaca iz Udruţenja,4 15. lipnja 1962, na sjednici Papinske komisije za pripremanje 2. vatikanskog sabora, daje svoje mišljenje i uzima u zaštitu svećeniĉko udruţenje "Dobri Pastir" i franjevce koji su mu pripadali. U svom pisanom podnesku on kaţe: „Ne bih htio drţati govora o udruţenju 'Dobri Pastir' da nisam potaknut time što su opetovano, zbog toga Udruţenja, na sjednicama Središnje komisije izgovorene optuţbe protiv redovnika, kao da su oni potpuno otpali od duţne podloţnosti prema biskupima Jugoslavije. Dopuštam da neki redovnici - sada govorim o redovnicima moga Reda - ponekad nisu postupali onom razboritošću kojom je trebalo, i katkad su zanemarili duţno poštovanje biskupima, što svakako treba osuditi. Ali, prema vijestima koje smo mogli crpsti ne samo iz jednog izvora, pitanje koje je dalo povoda optuţbama sloţenije je nego se na prvi pogled moţe suditi. Godine 1950. vjerske prilike u Jugoslaviji nisu bile mnogo drugaĉije od prilika koje su vladale u Njemaĉkoj u vrijeme 'nacizma'. U to je vrijeme nastalo udruţenje 'Dobri Pastir' i u poĉetku je episkopat (ili barem dio episkopata) izjavio da 'ništa ne prijeĉi' da se klerici uĉlanjuju u Udruţenje; kasnije je izjavio da 'nije prikladno', a konaĉno ustvrdio da 'nije dopušteno'. Daleko od mene nakana da bi pokušao podizati bilo kakvu protutuţbu što je više puta mijenjan naĉin razmišljanja i postupanja glede toga Udruţenja, budući da veoma dobro znam u kakvim tjeskobama se nalazi sveta hijerarhija: meni je samo stalo da iznesem na vidjelo kako je bio teţak, u takvim okolnostima, i poloţaj redovnika, koji je tijekom godina postajao sve sloţeniji. Nakon što je Udruţenje stvoreno i mnogi redovnici, smatrajući da je to
1 2

ASB-Sarajevo, kutija: Provincijalat, god. 1955-1962. Vidi: „Periti" franciscani in Concilio Vaticano II“, u: Acta Ordinis Fratrum Minorum, an. 82/1963, fasc. I, str. 21; Acta synodalia sacrosancti Concilii occumenici Vaticani II. Indices, Typis polyglottis Vaticanis 1980, str. 943. 3 Acta et documenta Concilio oecumenico vaticano II apparando, Serics II (Praeparatoria) vol. II: Acta Ponlificiae commissionis centralis praeparatoriae Concilii oecumenici vaticani II, pars I, p. 610-612 i pars IV, p. 309-310. 4 ABS-Sarajevo, Provincijalat, god. 1955-1962.

126

dopušteno, u njega se uĉlanili, nisu mogli lako niti bez pogibelji iz njega istupiti. Treba takoĊer dodati da, ako se ne varam, ni danas o Udruţenju svi biskupi ne misle isto. Htio bih, osim toga, primijetiti da, ako u svakidašnjem ţivotu redovnika nešto zasluţuje prijekor, ima i onoga što je za pohvalu“. Podsjetio je k tomu na više od 60 franjevaca koje su u Bosni i Hercegovini komunisti ubili, i na 40 onih koji su 1952. leţali u zatvoru i bili izloţeni zlostavljanjima kojima su komunisti obiĉavali muĉiti svećenike, a to je, kao što se moţe lako razumjeti, unijelo bojazan i zastrašenost u duše svih; tako je došlo do toga da su oni koji su se plašili gorih i teţih stvari, da bi spasili što se moglo spasiti, bili skloni Udruţenju i u njega se upisali. Sepinski je na kraju napomenuo: „Mogu pak potvrditi da je Vrhovna uprava Reda, savjetujući se uvijek s mjerodavnim nadleštvima Svete Stolice, uĉinila mnogo da se stvar, koliko je nuţna razboritost iziskivala, mijenja na bolje".1 Tijekom vremena, što se tiĉe barem viših crkvenih vlasti, njihov odnos prema udruţenju "Dobri Pastir" svakako se promijenio. Ako ono i nije dobilo nikakvo formalno odobrenje za svoj rad, nije se ni insistiralo da franjevci i drugi svećenici moraju iz njega istupiti. 4. Udruţenje se i samo branilo od optuţbi koje su protiv njega iznošene Udruţenje "Dobri Pastir" nije se konfrontiralo s crkvenom hijerarhijom, ni onom u mjesnim crkvama, ni najvišom u Rimu, ni s Vrhovnom upravom franjevaĉkog reda, pa se pred njima nije ni branilo. Ono nije ulazilo ni u javne izravne polemike sa svojim tuţiteljima i protivnicima, jer je vodstvo smatralo da je najbolja i dovoljna obrana Udruţenja sam njegov rad i rezultati koje je postizalo u ostvarenju zacrtanih ciljeva. Zato je u raznim prigodama uvijek iznova podcrtavalo svoje ciljeve i iznosilo vlastita postignuća na razliĉitim podruĉjima. Tako je dr. fra Karlo Karin, sekretar udruţenja "Dobri Pastir", sudjelujući na 1. redovnoj godišnjoj skupštini katoliĉkih svećenika Slovenije, odrţanoj u Ljubljani 10. listopada 1950., kazao: „Mi svećenici Bosne i Hercegovine, koji smo okupljeni u 'Dobrom Pastiru', uvjereni smo, da se nalazimo na pravom putu. Mi volimo toliko svoga Krista i svoju Crkvu, da bismo istog ĉasa svoj pothvat napustiti, kad bismo stekli uvjerenje, da u njemu ima makar šta contra fidem vel mores /protiv vjere i ćudoreĊa/, ili paĉe i samo contra disciplinam ecclesiasticam /protiv crkvene stege/. Ali mi volimo i svoj narod toliko, da sa svog puta ne ćemo skrenuti nikomu i niĉemu za voljo, osim pred Bogom i pred vjerom“. 2 Na 1. redovnoj skupštini "Dobrog Pastira", odrţanoj u Sarajevu 19. studenoga 1952., donesena je Rezolucija u kojoj ĉlanovi Udruţenja na prvom mjestu izjavljuju i zakljuĉuju: „1. Izraţavamo jednodušno svoju spremnost, da uvijek i svagdje zastupamo, branimo i propovijedamo vjersko-moralna naĉela katoliĉkog kršćanstva; da u svemu poštujemo i ĉuvamo disciplinu katoliĉke Crkve; da u sebi gajimo i kod vjernika unapreĊujemo vjerski ţivot i vjersku praksu, ĉistu i osloboĊenu od nanosa stranih kršćanskoj vjeri“. 3 To isto je ponovljeno i u Rezoluciji 2. skupštine, odrţane 23. studenoga 1953. 4 U Rezoluciji 1. skupštine takoĊer se izraţava ţelja „da izmeĊu nadleţnih crkvenih i drţavnih poglavara doĊe ĉim prije do naĉelnog sporazuma o boljim odnosima Crkve i
1

Acta et documenta Concilio oecumenico vaticano II apparando, Series II (Praeparatoria) vol. II: Acta Pontificiae commissionis centralis praeparatoriae Concilii oecu menici vaticani II, pars IV, p. 335-336. 2 Vidi: K. Karin: „Naši zadatci u našoj današnjici“, u: Dobri Pastir, 11/1951, br. 1-2, str. 86. 3 „Rezolucija", objavljena u: Dobri Pastir, III/1952, br. 1-4, str.276. 4 „Rezolucija", objavljena u: Dobri Pastir, VI/1956, br. 1-4. str. 216.

127

drţave“ te se istiĉe kako će praktiĉno nastojanje Udruţenja i njegovih ĉlanova ići za tim da se stvaraju sve bolji uvjeti lojalne suradnje s organima narodne vlasti na svim podruĉjima na kojima je ta suradnja moguća i provediva. 1 Dr. fra Karlo Karin je na 2. redovnoj skupštini Udruţenja podnio izvještaj o radu Udruţenja i u njemu istaknuo angaţiranje vodstva na rješavanju pitanja prevelikih poreza, zaposjednutog stambenog prostora bilo u samostanima bilo na ţupama, oduzetog crkvenog i samostanskog zemljišta, popravaka u ratu popaljenih ili porušenih crkava, ili gradnje novih, kao i ţupnih stanova, i to ne samo kad se radilo o molbama ĉlanova Udruţenja nego i neĉlanova. 2 U istom izvještaju takoĊer je naglasio: „Naše Udruţenje se nije nigdje i nikad ogriješilo o dogme, ni o moralne zasade niti o disciplinu naše Crkve. Mislim, da se sasvim mirne duše i savjesti moţe reći, da se ĉlanovi Udruţenja nisu pokazali manje crkvenim ili slabijim pastoralnim radnicima nego neĉlanovi Udruţenja“3 Iznio je i podatke o nekim konkretnim ostvarenim rezultatima. 4 Na toj je skupštini govorio i fra Bono Ostojić, predsjednik Udruţenja od njegovog osnivanja. Osvrćući se na prigovore protivnika Udruţenja izmeĊu ostalog je kazao: „Imam potpuno pravo i istinu kaţem, kad ovako javno izjavim: Udruţenje je uĉinilo za Crkvu i svećenike kroz pet godina svoga opstanka hiljadu puta više, nego li svi protivnici njegovi. Pravije da kaţem, ja ne znam, šta su uopće uradili. Po njima bi naše obitelji ostale bez molitvenika i drugog vjerskog štiva. Po njima bi Bosna i Hercegovina ostala bez svećenika. Po njima bi iznemogli svećenici ostali bez zasluţene mirovine, itd. itd.“ 5 U tada usvojenoj Rezoluciji ističe se kako se u dotadašnjem petogodišnjem radu pokazala potrebnom najlojalnija suradnja s organima narodne vlasti i da je taj rad urodio pozitivnim rezultatima za Crkvu i domovinu.6 Govoreći na 3. redovnoj skupštini, 19. studenoga 1958., o odnosima s drţavnim vlastima, predsjednik fra Bono Ostojić je naglasio: „Mi moramo imati na umu i to, da je upravo ova vlast naša zakonita vlast. [...] Uvjeren sam, a i vi ste sigurno svi uvjereni, da nama inteligentnim ljudima nije nemoguća suradnja, makar se kod nas i izgraĊivao poredak na principima socijalizma. Mi smo valjda svjesni, što i kako imamo govoriti i raditi, kako i na koji ćemo naĉin ugled naše drţave štititi i podizati, a u isto vrijeme ĉuvati i zaštićivati svoje staleške interese i ugled sv. Crkve, ĉiji smo sluţbenici“7 Na istoj skupštini skupštini je podnesen izvještaj o radu i ostvarenjima Udruţenja,8 u kojem je sekretar, dr. fra Karlo Karin, istaknuo: „Htijući udovoljiti općim potrebama Crkve na ovom podruĉju i našega vjernog puka, a i kao rodoljubi u duhu tradicija rodoljubnih svećenika u Bosni i Hercegovini, ĉlanovi našeg Udruţenja djeluju kroz punih osam godina ne odstupajući ni u ĉemu od naĉela katoliĉke Crkve, radeći na dobrobit i Crkve i naroda“.9 U Rezoluciji te skupštine ponovno je naglašeno da će se Udruţenje i ubuduće pridrţavati u svemu principa Katoliĉke crkve i njezinih moralnih naĉela, a zatim istaknuta opredijeljenost za mir i sveopće bratstvo meĊu ljudima, a protiv rata i posebno protiv svih mogućih vrsta oruţja za masovno ubijanje ljudi.10 Na 4. redovnoj skupštini, odrţanoj u Sarajevu 27. i 28. rujna 1960., fra Tomislav Ostojić, tadašnji predsjednik udruţenja "Dobri Pastir", koji je na toj sluţbi naslijedio fra
1 2

Vidi: „Rezolucija", objavljena u: Dobri Pastir, III/1952, br. 1-4, str. 276. Vidi: K. Karin: „Izvještaj o radu Udruţenja“, u: Dobri Pastir, VI/1956, br. 1-4, str. 142. 3 K. Karin: n. ĉl., u: Dobri Pastir, VI/1956, br. 1-4, str. 145. 4 Vidi: K. Karin: n. ĉl., u: Dobri Pastir, VI/1956, br. 1-4, str. 145-149. 5 B. Ostojić: „Povodom petogodišnjice našeg Udruţenja“, u: Dobri Pastir, VI/1956., str. 157. 6 Vidi: „Rezolucija", u: Dobri Pastir, VI/1956, br. 1-4, str. 216. 7 Vidi: Dobri Pastir, IX/1959, br. 1-4, str. 233. 8 Vidi: [K. Karin]: „Izvještaj Upravnog odbora ...“, u: Dobri Pastir, IX/1959, br. l-4, str. 243-255. 9 [K. Karin]: n. ĉl., u: Dobri Pastir, IX/1959, br. l-4, str. str. 253. 10 Vidi: „Rezolucija", u: Dobri Pastir, IX/1959, sv. 1-4, str. 268-269.

128

Bonu Ostojića, u svom je referatu govorio o postignutim rezultatima kroz 10 godina postojanja Udruţenja te o budućim zadacima.1 Iz tog referata izdvajam samo jedan vid djelovanja. Predsjednik Udruţenja ga je ovako prikazao: „Udruţenje je, u duhu svojih Pravila, neumorno širilo i uĉvršćivalo misao bratstva i jedinstva, jednu od temeljnih tekovina narodno-oslobodilaĉke borbe, koja je najjaĉe bila ugroţena u Drugom svjetskom ratu, jer je neprijatelj upravo na podruĉju naše republike najupornije i na lukav naĉin raspirivao meĊuvjersku i meĊunarodnu mrţnju“.2 Naznaĉujući smjernice za budući rad, kazao je: „Stoga i za buduće desetljeće jedna od osnovnih zadaća ĉlanova Udruţenja treba da bude aktivno uvijek i svuda, zajedno s ostalim sugraĊanima, širenje i produbljivanje bratske sloge i meĊusobnog poštivanja, a suzbijanje mrţnje i razdora“. 3 Podnesen je i poseban opširan izvještaj Upravnog odbora Udruţenja o djelovanju Udruţenja i njegovih organa, kao i pojedinih Pododbora, na razliĉitim podruĉjima ţivota i rada, tako o obnovi i izgradnji crkava i ţupnih kuća, rješavanju stambenih problema i povratu oduzetih zgrada i zemljišta, izdavaĉkoj djelatnosti i raspaĉavanju vjerskog tiska, socijalnom osiguranju ĉlanova, odgoju svećeniĉkog pomlatka itd. 4 O odnosima s drţavnim vlastima u tom izvještaju stoji: „Ovdje moramo napomenuti nešto, što je od osobite vaţnosti za djelovanje udruţenja kroz protekli period. Poznato nam je svima, da u prvo vrijeme našeg drţavnog ţivota, odnosi izmeĊu predstavnika Crkve i narodne vlasti nisu bili ni najmanje zadovoljavajući. Naravno, zbog toga su mnoga pitanja rješavana sporo ili nikako. Da je to bilo štetno, posve je razumljivo. MeĊutim, što nam je naroĉito drago i što nas veseli, jest to, da se odnosi poboljšavaju. Ako ništa drugo, a ono postoji neosporno neko olakšanje u rješavanju bar izvjesnih pitanja, koja nisu od male vaţnosti za bolje i uspješnije djelovanje svećenstva na njegovu podruĉju rada. [...] Ako je naše Udruţenje ovom pridonijelo, a sigurno jest, makar mali dio, moţemo biti zadovoljni i u tom pogledu s našim nastojanjima i radom“. 5 Na toj je skupštini takoĊer donesena posebna Rezolucija, u kojoj se na prvom mjestu naglašava 'crkvenost' Udruţenja. O tome se kaţe: „Kao i na svim dosadašnjim redovnim skupštinama, od Osnivaĉke do današnje, odluĉno istiĉemo i na ovaj naĉin javno izraţavamo svoju posvemašnju privrţenost svetoj Crkvi kao i potpunu svoju pokornost, na koju smo se obavezali prigodom svećeniĉkog reĊenja. Ujedno istiĉemo, da ćemo uvijek i svugdje zastupati, braniti i propovijedati vjersko-moralna naĉela kršćanstva; da ćemo poštivati i u ţivotu se ravnati prema odredbama crkvene discipline; da ćemo svim silama nastojati oko poboljšanja svog duhovnog ţivota kao i oko unaprijeĊenja vjerskog ţivota vjernika.“6 O djelovanju i rezultatima rada Udruţenja govorilo se i na 5. redovnoj skupštini, 25. rujna 1963. u Sarajevu.7 U podnesenom izvještaju je istaknuto: „Mi smo [...] ponosni i zadovoljni da smo u duhu i tradiciji naših pradjedova, ispunjavajući onaj amanet koji su nam oni ostavili - da smo i u današnjim zbivanjima, u historijskim dogaĊajima naših dana, i onda kad je vladala velika zabuna i kolebanje - da smo i tada znali naći i zauzeti ono

1

Vidi: T. Ostojić: „Postignuti rezultati i budući rad“, u: Dobri Pastir, X/1960, br. 1-4, str. 193-200. 2 T. Ostojić: n. ĉl., u: Dobri Pastir, X/1960., br. 1-4, str. 196. 3 Isto, u: Dobri Pastir, X/1960., br. 1-4, str. 198. 4 Vidi: [K. Karin]: „Izvještaj Upravnog odbora“, u: Dobri Pastir, X/196l., br. 1-4, str. 200-231. 5 Isto, u: Dobri Pastir, X/196l., br. 1-4, str. 203. 6 Dobri Pastir, X/1960., br. 1-4, str. 258-259. 7 [K. Karin]: „Izvještaj Upravnog odbora Udruţenja“, u: Peta redovna skupština Udruţenja katoličkih svećenika SR BiH "Dobri Pastir", Sarajevo, 1963., str. 31-48.

129

mjesto u ovoj zemlji koja je naša i koju volimo, a uz to ostati na visini svog svećeniĉkog poziva i vjernosti i odanosti svojoj Crkvi“. 1 Udruţenje je budno pratilo i ţeljelo se aktivno ukljuĉiti u sva vaţnija dogaĊanja Crkve. To pokazuje i Rezolucija donesena na toj skupštini, u kojoj se, izmeĊu ostaloga, kaţe: „Smjernice, inspiracije i hrabrost za svoj rad crpst ćemo, s radošću i s posvemašnjim pouzdanjem, iz najnovijih dogaĊaja povijesti naše Crkve i iz dokumenata koje nam na raspolaganje stavlja crkveno uĉiteljstvo. Mi hoćemo, i borit ćemo se za to, da budemo ĉisti odjek duha II vatikanskog sabora, odjek duha blagopokojnog pape Ivana XXIII, nastojat ćemo da budemo marljivi ostvaritelji propozicija koje je on postavio u enciklici 'Pacem in terris' - toj povelji Crkve o slobodi i dostojanstvu osobe. Potpuno ostvarenje toga dostojanstva jest naš ideal, program i zadatak“.2 Kad je dr. fra Karlo Karin na 6. skupštini Udruţenja, 27. travnja 1971., prigodom proslave 20-godišnjice njegova postojanja i rada, u svom referatu iznosio kako i zašto je udruţenje "Dobri Pastir" nastalo, prikazao je i što se sve dotad radilo i postiglo. A potom je postavio pitanje: „Kako nas se, usto, moţe optuţivati da smo skrenuli s puta pravovjerja i crkvene discipline, kad u ĉl. 3. naših Pravila izriĉito stoji da radimo 'prema propisima crkvenog prava' i 'u duhu evanĊeoskih nauka', i kad se oĉito vidi da nas u svakoj akciji vodi misao vjernosti Bogu i Crkvi?“3 Ukazujući na promjene koje su se dogodile i dogaĊaju dogaĊaju u Crkvi s Drugim vatikanskim saborom i papama Ivanom XXIII. i Pavlom VI., osobito u pogledu dijaloga i otvaranja prema svijetu, dr. Karin je naglasio: ,,U vrijeme kad se u Crkvi tek poĉinje otvorenije i slobodnije govoriti o dijalogu sa cijelim svijetom, mi već imamo iza sebe period suradnje s marksistima 'u mnogim praktiĉnim pitanjima', pa se stoga moţe slobodno reći da smo u tom pogledu anticipirali koncilsku misao. [...] Strpljivost, dobra volja i uporni rad svih dobronamjernih ljudi odgovornih za odnose izmeĊu Crkve i vlasti u našoj zemlji urodili su ne malim plodom koji je najvidljiviji u potpisivanju Protokola izmeĊu Svete stolice i Jugoslavenske vlade. Ne ţelimo biti neskromni, ali isto tako ni prešutjeti istinu, pa stoga mogu slobodno reći da je doprinos našeg Udruţenja ovoj normalizaciji odnosa vrlo znaĉajan“. 4 Poznato je mirotvorstvo pape Ivana XXIII. i Pavla VI. i to kako su se Drugim vatikanskim saborom otvorila i vrata meĊureligijskom dijalogu i ekumenizmu. Dr. fra Karlo Karin je na spomenutoj 6. skupštini u svom referatu istaknuo i tu dimenziju rada udruţenja "Dobri Pastir", pa kaţe: „Uloţili smo mnogo napora u stvaranje i uĉvršćivanje bratstva i jedinstva meĊu našim narodima, odnosno u oţivljavanju i oţivotvorenju misli ekumenizma i postupnog zbliţavanja s braćom pravoslavcima. S braćom muslimanima, takoĊer, gajili smo, i dalje ćemo tako proslijediti, duh poštovanja i iskrenog saobraćanja. Nama ovdje u Bosni i Hercegovini, u ovom stoljetnom kriţištu vjera, narodnosti i kultura, Providnost je sigurno dodijelila specifiĉnu i odgovornu zadaću da se zdušno i svim silama zalaţemo za ostvarenje mira, poštovanja, zbliţavanja i bratstva svih ljudi dobre volje bez obzira na razlike vjerske ili nacionalne pripadnosti“. 5 Udruţenje "Dobri Pastir" je 20. studenoga 1975. odrţalo 7. redovnu skupštinu, a ujedno i sveĉanu u povodu 25-godišnjice svoga postojanja. Temeljni referat je bio dr. fra Ignacija Gavrana, u kojem je kratko prikazao kako je udruţenje "Dobri Pastir" imalo svoje prethodnike kod nas i u svijetu, da u njegovim Pravilima nema ništa što bi se moglo

1 2

[K. Karin]: „Izvještaj Upravnog odbora“, u: Peta redovna skupština …, str. 32-33. Peta redovna skupština Udruţenja katoliĉkih svećenika "Dobri Pastir", Sarajevo, 1963., str. 92. 3 K. Karin: „Pogled na naš 20 godišnji rad“, u: Dobri Pastir, XXI-XXII/1972., br. 1-4, str. 10. 4 K. Karin: „Pogled na 20 godišnji rad“, u: Dobri Pastir, XXI-XXII/1972., br. 1-4, str. 11-12. 5 K. Karin: n. ĉl., u: Dobri Pastir, XXI-XXII/1972., br. 1-4, str. 12.

130

osuditi, da je propisno osnovano i da nikad od crkvenih vlasti nije bilo zabranjeno te da nije uĉinilo ništa protiv Crkve, nego je Crkvi mnogo koristilo. 1 S tom, 7. skupštinom nastupa i prekretnica. Udruţenje katoliĉkih svećenika u Bosni i Hercegovini promijenilo je svoj naziv i prozvano je: Udruţenje katoliĉkih vjerskih sluţbenika u Socijalistiĉkoj Republici Bosni i Hercegovini, što znaĉi da više njegovi ĉlanovi nisu bili samo svećenici, nego je ono postalo otvoreno i za Ċakone i redovniĉke osobe neklerike. Dobilo je i svoj novi Statut2 i u mnogo ĉemu je izmijenilo svoju svrhu. Reguliranjem odnosa izmeĊu Crkve i drţave, odnosno potpisivanjem Protokola izmeĊu Svete Stolice i Jugoslavenske vlade (1966.), to Udruţenje nije više imalo one uloge koju je nekad igralo. Od tada ni djelovanje tog Udruţenja koje se, u svakom sluĉaju, nadovezuje na dotadašnje, nije bilo na nekoj naroĉitoj razini, barem ne što se tiĉe aktivnosti i interesa samih njegovih ĉlanova. Ne mogu se, stoga, izdvajati ni neki posebni rezultati rada. Zato nema ni neke osobite potrebe ni razloga da ovdje govorim o tom periodu postojanja i rada Udruţenja. Umjesto zakljuĉka Pokušao sam unijeti malo više svjetla u kompleksno pitanje udruţenja katoliĉkih svećenika "Dobri Pastir" u Bosni i Hercegovini. Izjava BKJ: „da nije dopušteno (slobodno) osnivati takva staleška svećeniĉka udruţenja, niti se u njih uĉlanjivati" (famozni: Non licet) svakako pokazuje da su biskupi bili protiv staleških svećeniĉkih udruţenja koja oni nisu odobrili, i protiv uĉlanjivanja u takva udruţenja. Ta Izjava je, meĊutim, ostala nedoreĉena, da li svjesno ili nesvjesno, ne znam. U njoj je, naime, izraţen naĉelan stav - da nije dopušteno osnivati takva udruţenja ali nije reĉeno da li se to odnosi na osnivanje budućih svećeniĉkih udruţenja, ili i na ona koja su dotad već bila osnovana. Budući da se u Izjavi ne spominju izriĉito udruţenja koja su već postojala, s formalnopravne strane bilo je osnove za tumaĉenje da se ona na njih i ne odnosi, pa stoga ni na "Dobri Pastir" koji je osnovan više od 2 i pol godine prije njezina donošenja, nego na osnivanja eventualnih budućih staleških svećeniĉkih udruţenja u Jugoslaviji. Uz to, Izjava nije ni promulgirana u pojedinim bosansko-hercegovaĉkim biskupijama, pa i to stavlja u sumnju njezinu obvezujuću snagu u tim biskupijama. Ne mogu se, dakako, ovdje zaobići direktive koje su stizale iz Rima, i koje su išle za tim da se sprijeĉi osnivanje svećeniĉkog udruţenja "Dobri Pastir", odnosno da se to Udruţenje raspusti. Ali se na sve to uzvraćalo odgovorima i argumentima koje nije bilo lako odbaciti, odnosno ne uzimati ih u obzir. Ako poslije toga i nisu bile opozvane ili povuĉene odreĊene zabrane ili naredbe i direktive, nisu Sveta Stolica i Vrhovna uprava franjevaĉkog reda nakon toga ni urgirale da se odmah i bezuvjetno mora provesti u djelo sve što je prethodno traţeno. Za izvjesno vrijeme bi stvar mirovala, da bi se, na kraju, Sveta Stolica i Vrhovna uprava franjevaĉkog reda potpuno prestale baviti tim problemom. Netko će ustvrditi, kao što se i ĉinilo, da su ta staleška svećeniĉka udruţenja bila zabranjena već i samom odredbom kanona 684. Zakonika kanonskog prava, koja glasi: „Neka se vjernici [...] ĉuvaju tajnih, osuĊenih, buntovniĉkih, sumnjivih udruga, ili onih koje se nastoje izvući ispod zakonitog nadzora Crkve“. Dakako, nije sporno da je ta odredba postojala i da je obvezivala svakoga u Katoliĉkoj crkvi. Samo je opet pitanje: Je li
1

2

Vidi: I. Gavran: „Uz 25-godišnjicu udruţenja 'Dobri Pastir'“, u: Spomenica ..., Sarajevo, 1976., str. 21-27. Bilten Udruţenja katoličkih vjerskih sluţbenika u SR Bosni i Hercegovini, Sarajevo, br. l, str.4(5)-15(17).

131

neko konkretno udruţenje, u našem sluĉaju "Dobri Pastir", udruţenje tajno, osuĊeno, buntovniĉko, sumnjivo, i nastoji li se izvući ispod zakonitog nadzora Crkve?! Što se tiĉe "Dobrog Pastira", rekao bih da to Udruţenje nije ulazilo u skupinu udrugâ kojih se trebalo ĉuvati. U prilog takvom svom mišljenju, navodim tumaĉenje jednog uvaţenog kanonista. - Udruga se smatra tajnom kada se ne zna tko su joj ĉlanovi, i kad su ĉlanovi obvezani na ĉuvanje tajne i slijepu poslušnost vodstvu, koje je takoĊer tajno. "Dobri Pastir" nije bio takva udruga, budući da se nije krilo tko su mu ĉlanovi i vodstvo, niti je postojala ikakva tajna koju su njegovi ĉlanovi morali ĉuvati. - Osuđena udruga ili društvo jest ono koje je nadleţna crkvena vlast zabranila bilo pod prijetnjom kazne ili bez nje. "Dobri Pastir" nije kao udruţenje nikada formalno zabranjeno ni od jedne crkvene vlasti, nego su iznošene optuţbe i o njemu izricane negativne ocjene, a od franjevaca (i drugih) traţilo se da ga napuste. - Buntovnička je udruga ili organizacija ona koja nedopuštenim sredstvima potiĉe na pobunu i na remećenje javnog reda. "Dobri Pastir" to sigurno nije ĉinio. - Sumnjiva su ona društva i udruge koje svoje sljedbenike uvlaĉe u opasnost vjerskog zastranjivanja ili indiferentizma. Tko imalo poznaje djelovanje "Dobrog Pastira", i ako je dobronamjeran, tako nešto mu nikako ne bi mogao pripisati. - Nadzoru zakonite crkvene vlasti izmiču one udruge i organizacije koje ne priznaju prava crkvenoj vlasti da prati njihov rad, da pazi poštuju li se crkveni propisi i disciplina, da nadzire i intervenira ako je potrebno u stvarima vjere i ćudoreĊa. Udruţenje "Dobri Pastir" to je pravo i zadaću crkvene vlasti priznavalo i poštivalo,1 a crkvena vlast, uistinu, nije imala potrebe da u tom smislu intervenira. Na kraju, nameće se kao zakljuĉak da je jedini stvarni razlog protivljenja osnivanju i djelovanju udruţenja "Dobri Pastir" mogla biti njegova lojalnost prema komunistiĉkoj drţavnoj vlasti i kooperativnost s organima te vlasti u Bosni i Hercegovini. MeĊutim, kasnije se, zaokretom koji se dogodio i u samoj vatikanskoj politici, a koji je inicirao papa Ivan XXIII. posebno svojom enciklikom Pacem in terris (Mir na zemlji) od 4. travnja 1963., a nastavio i uĉvrstio Drugi vatikanski sabor (1962.-1965.) pastoralnom konstitucijom Gaudium et spes (Radost i nada) o Crkvi u suvremenom svijetu, pokazalo da ni lojalnost prema komunistiĉkoj vlasti i suradnja s njom nije bio pogrešan izbor i put "Dobrog Pastira", nego jedino moţda malo 'preuranjen'. * * * Bosna i Hercegovina više nije ono što je bila, ni onakva kakva je bila do izbijanja rata 1992. S nestankom mnogih institucija: kulturnih, znanstvenih, ekonomskih, politiĉkih i dr. nestalo je i udruţenja "Dobri Pastir". Nije ga nitko formalno ukinuo, nije se ni samo raspustilo, ali je prestalo djelovati, a njegovi upravni organi prestali su funkcionirati; jednostavno ga je faktiĉki nestalo. Nema razloga zbog toga ţaliti, jer ono danas više nije ni potrebno. Ima drugih naĉina i drugih većih mogućnosti da se ostvaruju svi oni ciljevi za koje se udruţenje svećenika, odnosno vjerskih sluţbenika "Dobri Pastir" zalagalo i zbog kojih je i postojalo, i borilo se da opstane. Ali sada, kad je zatvoreno poglavlje o svećeniĉkom udruţenju "Dobri Pastir", bacivši pogled unazad, svatko objektivan morao bi uvidjeti da je ono odigralo uspješno i dostojanstveno svoju ulogu. Ako je, moţda, komunistiĉka vlast i ţeljela 'upregnuti ga u svoja kola', izazvati rascjep u mjesnoj Crkvi i da
1

O tome koje se udruge, društva ili organizacije vjernika imaju smatrati zabranjenim po samom pravu, vidi: U. Beste: Introductio in Codicem, Neapoli (Italia) 1961, izd. 5, str. 502-503.

132

se, eventualno, stvori nekakva 'nacionalna Crkva', odvojena od Rima, vodstvo "Dobrog Pastira" znalo je izbjeći toj zamci i ostalo je do kraja pravovjerno i crkveno. Isto tako, kad se to Udruţenje optuţivalo i na razliĉite naĉine i razliĉitim sredstvima kušalo diskreditirati u Crkvi, pred drugim svećenicima i pred vjernicima, netko se sigurno i sablaţnjavao zbog 'neposlušnosti' franjevaca ĉlanova "Dobrog Pastira" crkvenoj hijerarhiji i zbog njihove uporne borbe da Udruţenje opstane i da ostvaruje svoje zacrtane ciljeve. Ali bi se trebalo zapitati: Nisu li za sablazan krivi više oni koji su, svjesno ili nesvjesno, neutemeljeno optuţivali i blatili udruţenje "Dobri Pastir" i njegove ĉlanove? Moţda bi, stoga, netko i u odnosu na udruţenje katoliĉkih svećenika u Bosni i Hercegovini "Dobri Pastir" mogao i trebao uĉiniti sliĉnu gestu onoj zagrebaĉkog nadbiskupa, kardinala Franje Kuharića, u odnosu na Teološko društvo "Kršćanska sadašnjost" u Zagrebu, i njegove osnivaĉe i one koji su ga vodili!1 Mišljenje i ocjene kardinala Kuharića o Teološkom društvu "Kršćanska sadašnjost" i trojici njegovih osnivaĉa i voditelja, istaknutih teologa, mogli bi se primijeniti i na "Dobri Pastir", odnosno na osnivaĉe i vodstvo tog Udruţenja. Kuharićeve rijeĉi glase: „Mnogi smo od toga trpjeli, neki podnijeli i osude i sumnjiĉenja, neki do smrti izgorjeli. Ostala su djela, rezultati [...]. Pravedno je s tih ljudi skinuti ljagu, a to jedinstveno iskustvo istinito zabiljeţiti za povijest.“2 Ako ništa drugo, trebalo bi reći da udruţenje "Dobri Pastir" nije bila nikakva raskolniĉka, krivovjerna i protucrkvena organizacija, pa ako za svoje djelovanje i nije imalo odobrenja crkvenih vlasti, da je uĉinilo dosta toga dobrog i korisnog za katoliĉke vjernike i za Katoliĉku crkvu u Bosni i Hercegovini, ali i u drugim dijelovima bivše Jugoslavije. Ako je previše oĉekivati nešto takvo, nije previše oĉekivati da se u javnosti barem više ne prešućuje, ili da se ne negira i ono što je bilo 'katoliĉko' i dobro u "Dobrom Pastiru", kako se to obiĉavalo dosad ĉiniti!3

1

Vidi: Intervju s kardinalom Kuharićem: Istinu o Teološkom društvu Kršćanska sadašnjost, u: Glas koncila, 29. listopada 2000, str. 6-7. 2 Isto, str. 7. 3 Poznato je npr. kako su izostavljane edicije "Dobrog Pastira" kada se nabrajao i predstavljao katoliĉki tisak u bivšoj Jugoslaviji. Vidi: J. Buturac-A. Ivandija: Povijest Katoličke crkve među Hrvatima, Zagreb, 1973, str. 316-317; Opći šematizam Katoličke crkve u Jugoslaviji 1974., Zagreb, 1975, str. 1046-1051.

133

UDRUŢENJE "DOBRI PASTIR" – KAKO GA PRIKAZUJE DR. JURE KRIŠTO, A KAKVO ONO NIJE STVARNO BILO Katolički tjednik je sredinom ove godine, u pet brojeva, od br. 21 (28. svibnja 2006.) do br. 25 (25. lipnja 2006.), objavio ĉlanak dr. Jure Krište, u kojem prikazuje kako je došlo do osnivanja udruţenja katoliĉkih svećenika "Dobri Pastir" u Bosni i Hercegovini, te koja je bila društvena i politiĉka pozadina njegova osnivanja i djelovanja. Radi se o tekstu, neznatno skraćenom, koji je isti autor ranije napisao za Spomenicu – Fra Ferdo Vlašić vizionar i patnik, (Tomislavgrad, Naša ognjišta, 2005.), objavljenom pod naslovom: „Korisne budale, svjesni suradnici ili mudri manipulatori?“, i s podnaslovom: „Udruţenje katoliĉkih svećenika BiH "Dobri pastir"“ (str. 81-101). Naslov ĉlanka iz navedene knjige stavio je kao nadnaslov svojim prilozima u Katoličkom tjedniku. Dr. Jure Krišto otkriva i okrivljuje U prvom svom prilogu u Katoličkom tjedniku, naslovljenom: „Suprotstavljene ocjene“, (KT, br. 21, od 28. svibnja 2006., str. 38-39), dr. Krišto napominje kako „nema suglasja oko ocjene uloge i posljedica svećeniĉkog udruţenja koje Crkva nije odobravala“, te navodi kako su na jednoj strani bili oni koji ocjenjuju udruţenje "Dobri Pastir" i druga sliĉna svećeniĉka udruţenja „kao sredstvo kojim se komunistiĉka i vjeri protivna vlast sluţila za ostvarenje nesuglasja, rascjepa i raskola unutar Katoliĉke Crkve“ (str. 38), a na drugoj strani su oni koji ocjenjuju da je svećeniĉko udruţenje "Dobri Pastir" „bilo kreativno osmišljavanje ĉuvanja interesa Crkve u vremenu koje takoĊer ocjenjuju oporim i vjeri neprijateljskim“ (str. 38). Navodi i imena nekih autora koji su zastupali jedno ili drugo mišljenje. MeĊu onima koji su branili ili gledali pozitivno na udruţenje "Dobri Pastir" u Bosni i Hercegovini, dr. Krišto u prvom prilogu spominje dr. fra Ignacija Gavrana i fra Velimira Blaţevića (KT, br. 21, str. 38). Dr. fra Ignacije Gavran je reagirao na pisanje dr. Krište, i njegov osvrt je objavljen u Katoličkom tjedniku, (br. 27, od 9 srpnja 2006., str. 38-39), a takoĊer u Svjetlu riječi (srpanj-kolovoz 2006, str. 4-5). Dr. Krišto u spomenutom prvom prilogu ukratko prikazuje okolnosti osnivanja udruţenja "Dobri Pastir", a u drugom, pod naslovom: „Stradanje Katoliĉke Crkve u Bosni i Hercegovini“ (KT, br. 22, od 4. lipnja 2006., str. 36-37), navodi podatke o ţrtvama meĊu svećenicima, biskupijskim i redovniĉkim, a takoĊer meĊu redovnicama te bogoslovima i sjemeništarcima, u vrijeme 2. svjetskog rata, kao i nakon rata, zatim o progonu Crkve poslije rata. U taj kontekst stavlja i osnivanje udruţenja katoliĉkih svećenika "Dobri Pastir" u BiH. U trećem prilogu, pod naslovom: „Pripreme za osnivanje udruţenja "Dobri Pastir"“ (KT, br. 23, od 11. lipnja 2006., str. 38-40), prikazuje kako je crkvena hijerarhija imala negativan stav prema osnivanju tog Udruţenja i uĉlanjivanju u njega, a zatim prikazuje ulogu tajne drţavne sluţbe ili UDB-e u osnivanju Udruţenja. Ĉetvrti prilog nosi naslov: „Opravdavanje utemeljenja svećeniĉkog udruţenja "Dobri pastir"“ (KT, br. 24, od 18. lipnja 2006., str. 38), dokazujući da je ono osnovano bespravno, te koje su posljedice toga, da bi u petom prilogu, naslovljenom: „Argumenti o korisnosti udruţenja“ (KT, br. 25, od 25. lipnja 2006., str. 3637), ĉiji su ĉlanovi preteţito bili bosanski i hercegovaĉki franjevci, u svom zakljuĉku stavio pod znak pitanja i osporio bilo kakvu njegovu istinsku korist za Crkvu. Dr. Krišto se jako trudio da pokaţe kako je bosanskohercegovaĉka "crkvena hijerarhija" imala negativan stav prema zamisli i namjeri da se osnuje udruţenje "Dobri Pastir"; da je protiv toga bio voditelj Apostolske nuncijature u Beogradu; da se osnivanju "Dobrog Pastira" i uĉlanjivanju bosanskohercegovaĉkih franjevaca u njega protivila Sveta Stolica, a na njezino inzistiranje i vrhovna uprava franjevaĉkog reda; i da je svećeniĉka udruţenja (kojih je bilo i u 134

drugim ondašnjim republikama, a ne samo "Dobri Pastir" u BiH) osudila i Biskupska Konferencija Jugoslavije. Na temelju svega toga dr. Krišto zakljuĉuje: da je udruţenje "Dobri Pastir" bespravno osnovano i da je „usprkos crkvenim zabranama i pokušajima njegova ukinuća ono ostalo da tako bespravno postoji“ (KT, br. 24, str. 38); da je djelovalo „protiv izriĉite crkvene zabrane“; da je „postalo sekta unutar Crkve i franjevaĉkog reda“; da su ĉlanovi Udruţenja bili „politiĉki privilegirani“ te da su im bile „dopuštene mnoge stvari koje svećenicima izvan njih nisu bile dopuštene“; i da je „bosanskim franjevcima kao ustanovi bio omogućen rad koji je drugim redovima i lokalnim Crkvama bio onemogućen“ (sve u: KT, br. 25, str. 37). Glodanje već oglodane kosti Osjećam potrebu, kad sam već apostrofiran od dr. Krište, da se i ja osvrnem na njegovo pisanje o udruţenju katoliĉkih svećenika "Dobri Pastir" u BiH. Neću, meĊutim, ovdje posebno govoriti o pravnoj strani spora oko osnivanja Udruţenja, što je dr. fra Ignacije Gavran u svom odgovoru dr. Krišti dao naslutiti da ću uĉiniti. O tome sam pisao prije 30-ak godina i iznio svoje mišljenje („Sloboda i pravo svećenika na osnivanje svojih udruţenja“, u: Spomenica dvadesetpetogodišnjice udruţenja katoličkih svećenika "Dobri Pastir" /19501975/, Sarajevo, 1976, str. 33-48), i u tom pogledu nemam ništa novoga dodati. Radije ću istaknuti do kojih je 'novih' spoznaja došao dr. Krišto, te skrenuti pozornost na neke njegove insinuacije i ishitrene sudove u pogledu svećeniĉkog udruţenja "Dobri Pastir" i njegovih osnivaĉa i ĉlanova. Što općenito reći o pisanju dr. Jure Krište? Prema naslovu ĉlanka u knjizi: Fra Ferdo Vlašić vizionar i patnik, i nadnaslovu u Katoličkom tjedniku, za dr. Krištu ĉlanovi udruţenja "Dobri Pastir" su 'korisne budale', ili 'svjesni suradnici', ili 'mudri manipulatori', ili sve to skupa! - Više stotina ĉlanova udruţenja "Dobri Pastir", s fakultetskom filozofsko-teološkom naobrazbom, i meĊu njima nekoliko desetaka doktora iz teologije, filozofije ili kanonskog prava, drţati da su 'korisne budale', zaista je smiona, a rekao bih i drska prosudba i kvalifikacija! - Isto tako, drţati ih da su 'svjesni suradnici', razumije se s komunistiĉkom vlašću i s UDB-om, a ne navesti nikakvu konkretnu suradnju u neĉemu što bi po sebi bilo zlo i nedopustivo, i niĉim to ne dokazati, nije ništa drugo doli insinuacija. - Smatrati i proglašavati ĉlanove udruţenja "Dobri Pastir" 'mudrim manipulatorima', a ne kazati ili ne navesti s kim su to manipulirali i na koji naĉin, i niĉim ne dokazati njihovo manipuliranje, nije drugo doli zlonamjerno podmetanje. U istraţivanju i predstavljanju pitanja ili predmeta svećeniĉkih udruţenja općenito, a ne samo "Dobrog Pastira" u BiH, i u osvjetljavanju toga predmeta, jedino novo do ĉega je dr. Krišto došao i što donosi jesu neki navodi iz dokumenata nekadašnje Sluţbe unutarnjih poslova Socijalistiĉke Republike Bosne i Hercegovine. A što se tiĉe drugih izvora vezanih za nastanak udruţenja "Dobri Pastir", i saznanja o tome, dr. Krišto 'gloĊe već oglodanu kost', najviše prepriĉavajući, na svoj naĉin, i ponavljajući ono što je o tom pitanju u posljednje vrijeme pisao autor ovih redaka (V. Blaţević, „Kontroverze oko osnivanja i djelovanja udruţenja katoliĉkih svećenika "Dobri pastir"“, u: Bosna franciscana, Sarajevo, god. X/2002., br. 17, str. 244-267), a zatim i mostarski biskup dr. Ratko Perić („Non expedit i non licet“, u: Vrhbosnensia, god. VII/2003., br. 1, str. 131-167). Od dr. Jure Krište, koji je zaposlen u Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu, vjerojatno kao struĉni suradnik i istraţivaĉ, bilo je za oĉekivati puno više vlastitog istraţivaĉkog rada i originalnosti, a takoĊer kritiĉnosti i znanstvene objektivnosti.

135

Netoĉnosti u tvrdnjama dr. Krište o udruţenju "Dobri Pastir" Zakljuĉci dr. Krište oĉito pokazuju da on ne uviĊa neke ĉinjenice i ne shvaća ili ne razlikuje neke pojmove koji su bitni za ispravnu prosudbu onoga o ĉemu piše. a) Udruţenje "Dobri Pastir" je sasvim sigurno osnovano sa znanjem mons. Marka Alaupovića, ondašnjeg generalnog provikara Vrhbosanske nadbiskupije (nadb. Šarić je u to vrijeme bio u emigraciji), mons. Smiljana Ĉekade, privremenog apostolskog administratora Banjoluĉke biskupije (nakon smrti biskupa fra Joze Garića g. 1946. novi biskup još nije bio imenovan) i don Andrije Majića, biskupskog delegata biskupije Mostarsko-duvanjske (biskup Petar Ĉule se nalazio u zatvoru), kao i voditelja Apostolske nuncijature u Beogradu, mons. Josepha Hurley-a. Istina je da udruţenje "Dobri Pastir" nakon osnivanja nije dobilo formalnog odobrenje mjerodavne crkvene vlasti, niti mu je od iste vlasti odobren statut, a ĉime bi ono postalo kanonski osnovano crkveno udruţenje, ali se ne moţe tvrditi da je bespravno osnovano i postojalo. Ako ništa drugo, bilo je potrebno da dr. Krišto razjasni: u kom smislu je ono osnovano i postojalo bespravno. Ako drţi da je osnovano bespravno u smislu kanonskog prava, a ni zagovornici udruţenja "Dobri Pastir" ne tvrde da je osnovano sukladno normama Zakonika kanonskog prava, i da ima kanonski status u Crkvi, morao bi navesti ili opću ili neku posebnu kanonsku odredbu na kojoj bi temeljio svoje stanovište. Sasvim sigurno je bilo priznato od drţavnih vlasti, i priznat mu je pravni status prema drţavnim zakonima, pa barem prema tome nije bilo bespravno, a to je i bila primarna svrha osnivanja udruţenja "Dobri Pastir". b) Nije postojala od strane mjerodavnih crkvenih vlasti i uprave franjevaĉkog reda nikakva izriĉita zabrana udruţenja "Dobri Pastir", ili odredba o njegovu ukidanju. To se nije moglo ni uĉiniti, jer Udruţenje nije bilo ni osnovano ili odobreno od tih vlasti i uprave. Postojalo je samo upozorenje regensa ili voditelja Apostolske nuncijature u Beogradu, mons. Hurley-a, da se udruţenje ne osniva, a nakon njegova osnivanja uslijedile su direktive Svete Stolice (Drţavnog Tajništva), koje su prenesene vrhovnoj upravi franjevaĉkog reda, a ova ih proslijedila provincijalima bosanske i hercegovaĉke provincije: da narede da svi franjevci istupe iz udruţenja "Dobri Pastir", i da se podlaţu naredbama Apostolske nuncijature i da slušaju mjesne ordinarije. Biskupska Konferencija Jugoslavije je na svom zasjedanju u Zagrebu, u rujnu 1952., donijela Izjavu o staleškim svećeniĉkim udruţenjima, poznatu kao: Non licet. Prema toj Izjavi: „Nije dozvoljeno osnivati takva staleška udruţenja, niti se u njih uĉlanjivati“. Iz Izjave, kako je formulirana, ne vidi se da ona ima retroaktivnu snagu i za udruţenja koja su bila već osnovana, a takvo je bilo udruţenje "Dobri Pastir" u BiH. Osim toga, da bi imala obvezujuću snagu u pojedinim biskupijama, Izjava je morala biti u njima sluţbeno proglašena. A u Vrhbosanskoj nadbiskupiji i Banjoluĉkoj biskupiji, na ĉijim se podruĉjima prostirala bosanska franjevaĉka provincija Bosna Srebrena, u kojoj je osnovano i djelovalo udruţenje "Dobri Pastir", to nije nikada uĉinjeno. Sad se postavlja pitanje: Kako je udruţenje "Dobri Pastir" moglo djelovati "protiv izriĉite crkvene zabrane", kad takve zabrane u navedenim bosanskim biskupijama uopće nije bilo?! c) Kad dr. Krišto tvrdi da je udruţenje "Dobri Pastir" postalo 'sekta', pokazuje oĉito da mu nije jasno što je sekta (sekta = skupina ljudi koju ujedinjuju zajedniĉka vjerska uvjerenja, razliĉita od općeprihvaćenih u široj zajednici (Hrvatski enciklopedijski rječnik, Zagreb, Novi Liber, 2002., str. 1173). Gdje je dr. Krišto otkrio u udruţenju "Dobri Pastir", ili kod bilo kojeg njegova ĉlana, da su zastupali vjersko uvjerene razliĉito od onoga Katoliĉke crkve?! d) Dr. Krišto, kao i još neki prije njega, misli da je bilo pritisaka i ucjena od strane drţavnih organa Jugoslavije, ili preciznije od nekadašnje UDB-e, i da je svećeniĉko udruţenje trebalo posluţiti kao sredstvo stvaranja razdora meĊu svećenstvom, odvajanja

136

niţega klera od više crkvene hijerarhije, a što je sve upereno prema slabljenju i eventualnom uništenju Crkve, te da je većina svećenika ušla u Udruţenje upravo zbog tih pritisaka ili zbog nekih osobnih interesa (KT, br. 23, str. 39). Moglo je pritisaka i ucjena biti, i vjerojatno je bilo, ali ne mijenja ništa na stvari. Ĉudi samo da dr. Krišto nije uvidio, ili mu je bilo teško priznati, da su osnivaĉi i ĉlanovi udruţenja "Dobri Pastir" bili toga svjesni, i da se nisu dali uvući u kolo UDB-e, nego su ostali ĉvrsto na liniji pravovjerja i oĉuvanja cjelovitosti i jedinstva Crkve. e) Istinito je što se kaţe u navodu kojeg je dr. Krišto prenio iz dokumenta UDB-e: 1. da u katoliĉkim udruţenjima ponekad utoĉište nalaze svećenici koje bi inaĉe drţavne vlasti progonile; 2. da svećenici koriste udruţenje za dobivanje raznih ustupaka od narodnih vlasti; 3. da neki svećenici koriste udruţenje za pojaĉanu djelatnost na vjerskom planu, kakva im ne bi bila omogućena da nisu u udruţenju; 4. da se nerijetko sastanci kotarskih odbora udruţenja koriste za kritiziranje vlasti za postupke prema svećenicima (KT, br. 25, str. 36). UDB-a je to smatrala 'greškama u radu udruţenja'. Za udruţenje "Dobri Pastir", meĊutim, to bi se prije trebalo smatrati njegovim pozitivnim djelovanjem. I za dr. Krištu bi to moglo biti nešto pozitivno, samo što on nije u stanju to uvidjeti ili izriĉito reći, nego primjećuje „da nisu svi svećenici koji su bili ĉlanovi svećeniĉkog udruţenja bili odani Partiji i voljni suradnici UDBe“ (isto). Izlazilo bi, po njemu, da većina ipak jest. f) Prema dr. Juri Krišti, ĉlanstvo u svećeniĉkim udruţenjima osiguravalo je svećenicima odreĊene pogodnosti i povlašten društveni poloţaj (KT, br. 25., str. 37). Tako nešto moţe tvrditi samo onaj tko ne razlikuje pojmove pravo i povlastica, i tko ne zna što su neĉija prava, a što je nekomu dano kao povlastica. Sve što su kod drţavnih vlasti ĉlanovi udruţenja "Dobri Pastir" izborili za sebe i svoje djelovanje ili za vršenje svećeniĉkog poslanja, to im je pripadalo kao ljudsko i graĊansko pravo, koje je proizlazilo iz temeljnog ljudskog prava na vjersku slobodu, a ne kao milost koja zavisi od neĉije dobre volje. Dr. fra Ignacije Gavran je u svom odgovoru dr. Juri Krišti naveo ukratko neke koristi od udruţenja "Dobri Pastir", a koje bi, prema mišljenju dr. Jure Krište, predstavljale povlasticu koja „ostavlja ozbiljnu mrlju na udruţenju“ (KT, br. 25, str. 37). Ako bi bilo ispravno što tvrdi dr. Krišto, logiĉan zakljuĉak bi bio, da oni koji nisu bili ĉlanovi svećeniĉkih udruţenja, i zbog toga im bio onemogućavan vjerski i dušobriţniĉki rad, nisu bili zakidani u svojim temeljnim pravima, nego nisu dobili povlastica koje su imali ĉlanovi Udruţenja! Ja bih rekao da se Udruţenje uspijevalo izboriti za neka vjerska prava (po dr. Krišti: povlastice ili privilegije), pa i materijalne pogodnosti, a da drugi to ili nisu mogli, ili nisu znali, ili nisu htjeli, jer im 'povlastice' nisu trebale, i nisu se ţeljeli njima sluţiti! Cjelovit i objektivan sud o udruţenju "Dobri Pastir" još nije izreĉen Da stvar s udruţenjem "Dobri Pastir" ipak nije jednostavna, pokazuje i drţanje generala franjevaĉkog reda, fra Augustina Sepinskog. On je god. 1956. inzistirao na tome da se poštuje odluka njegova prethodnika, fra Pacifika Perantoni-ja, iz god. 1950., o istupanju franjevaca iz udruţenja „Dobri Pastir", koja i dalje ostaje na snazi. Dr. Krišti je poznat taj stav fra Augustina Sepinskog, najvišeg poglavara franjevaĉkog reda, a nije mu poznato da je taj isti poglavar na sjednici Papinske komisije za pripremanje 2. vatikanskog sabora, ĉiji je bio ĉlan, 15. lipnja 1962. uzeo, na odreĊeni naĉin, u zaštitu svećeniĉko udruţenje "Dobri Pastir" i franjevce koji su mu pripadali (vidi: Acta et documenta Concilio oecumenico vaticano II apparando, Series II, vol. II, pars IV, str. 335-336; V. Blaţević, „Svećeniĉko udruţenje "Dobri Pastir" – s pozitivne strane“, u: Spomen-spis, Povodom 90. obljetnice rođenja dr. fra Ignacija Gavrana, Zagreb, 2004., str. 44-45). Osim toga, u pregovorima izmeĊu predstavnika vlade SFRJ i Svete Stolice o ureĊenju meĊusobnih odnosa i pronalaţenju nekog modus vivendi za Katoliĉku crkvu u SFRJ, koji su 137

zapoĉeli 1965. a završili potpisivanjem Protokola u lipnju 1966., bilo je rijeĉi i o staleškim svećeniĉkim udruţenjima. Kako doznajemo od mons. Agostina Casaroli-ja, pregovaraĉa sa strane Svete Stolice, jugoslavenska vlada je tom pitanju pridavale veliku vaţnost i inzistirala da Sveta Stolica intervenira (vjerojatno kod mjesne hijerarhije) kako bi se ukinule kazne i zabrane. On piše: „Sveta Stolica bila je dobro upoznata s mišljenjem i bojaznima episkopata (ne spominje mišljenje i bojazan Svete Stolice – op. m.), i bila je itekako odluĉna usprotiviti se vladinim pritiscima. No, da bi se konaĉno na neki naĉin završilo beskrajno ĉarkanje, odluĉio sam se predloţiti usmenu izjavu u kojoj bi jugoslavenska vlada uzela na znanje "da je Sveta Stolica spremna na ponovno ispitivanje, na produbljeni naĉin, u dogovoru s katoliĉkim episkopatom Jugoslavije, toga pitanja kako bi potraţila moguća prikladna rješenja"“ (Il martirio della pazienza, Torino, Einaudi, 2000, str. 218-219; hrvatski prijevod: Mučeništvo strpljivosti, Zagreb, KS, 2001., str. 331-332). Kada bi svećeniĉka udruţenja bila nešto apsolutno zlo i pogubno za Crkvu, kako misli dr. Krišto, sigurno bi mons. Casaroli odbio o tome svaki razgovor, kao što je odbio i prijedlog jugoslavenske strane da Sveta Stolica obavještava jugoslavensku vladu o kandidatima za biskupe prije nego što ih imenuje za pojedine biskupije (vidi: Mučeništvo strpljivosti, str. 324-326). Da je dr. Jure Krišto znao za stav franjevaĉkog generala Sepinskog i za 'ustupak' koji je, kao vatikanski diplomat, napravio mons. Casaroli, a mogao je i, kao ozbiljan 'istraţivaĉ', trebao to znati, vjerujem da bi i sam o udruţenju "Dobri Pastir" davao opreznije i umjerenije prosudbe. Pojava i djelovanje udruţenja "Dobri Pastir" sasvim sigurno su praćeni raznim dvojbama, i još uvijek su nedovoljno rasvijetljeni, ali na naĉin kako je to uradio dr. Jure Krišto dvojbe nisu razjašnjene i uklonjene, ni kontroverze razriješene. Udruţenju "Dobri Pastir" mogao se staviti prigovor što je uspostavilo vezu i neki vid suradnje s vlašću koja je u to vrijeme u Jugoslaviji, pa tako i u Bosni i Hercegovini, bila komunistiĉka i ateistiĉka. MeĊutim, da ni to nije bio pogrešan izbor, nego prije shvaćanje realnosti i dalekovidnost bosanskohercegovaĉkih franjevaca, pokazalo se 15-ak godina kasnije, kad je u vrijeme pape Ivana XXIII. i Sveta Stolica krenula u pregovaranje s komunistiĉkim zemljama: MaĊarskom, Ĉehoslovaĉkom, Jugoslavijom, Poljskom i Bugarskom (a što u spomenutoj svojoj knjizi prikazuje mons. Agostino Casaroli). Plod tih pregovaranja bilo je sklapanje odgovarajućih sporazuma s navedenim drţavama. Ako bi bio dosljedan sebi, dr. Jure Krišto bi morao reći da je i to bio pogrešan put i loša diplomacija Svete Stolice!

138

POVJESNIĈAR SE PROMETNUO U MORALIZATORA Dr. Jure Krišto je u više nastavaka pisao u Katoličkom tjedniku o nekadašnjem udruţenju katoliĉkih svećenika "Dobri Pastir" u BiH, ĉiji su ĉlanovi u većini bili bosanski franjevci (KT, brr. 21-25). Na taj njegov tekst sam reagirao napisom objavljenim pod naslovom: „Udruţenje 'Dobri pastir' – kako ga prikazuje dr. Jure Krišto, a kakvo ono nije bilo“ (KT, br. 31, str. 36-38). Uz druga svoja zapaţanja, istaknuo sam i pokazao da ima više netoĉnosti u navodima i tvrdnjama ili insinuacijama dr. Krište, osobito da nije toĉno da je postojala od strane mjerodavnih crkvenih vlasti i uprave franjevaĉkog reda izriĉita zabrana udruţenja "Dobri Pastir", ili odredba o njegovu ukidanju: da Udruţenje nije bilo nikakva sekta u Crkvi i da ono za ĉim je Udruţenje išlo i što je postiglo kod ondašnjih komunistiĉkih vlasti nije vodilo odvajanju niţega klera od više crkvene hijerarhije, i nije bilo upereno prema slabljenju i eventualnom uništenju Crkve; niti je uţivalo povlastica i privilegiran poloţaj, nego se zauzimalo i borilo za pravo slobodnog vjerskog i svećeniĉkog djelovanja. Na to moje reagiranje dr. Krišto je odgovorio u Katoličkom tjedniku svojim osvrtom: “Ne moţe se sluţiti dvojici gospodara“ (KT, br. 31, str. 36-37). Ozbiljno sam se pitao: Ima li smisla replicirati na taj njegov, dobrim dijelom ironizirajući osvrt? Zakljuĉio sam da to trebam uĉiniti, ali ne da dokazujem valjanost nekih svojih stavova ili da pobijam tvrdnje dr. Krište. Svoje stavove sam iznio u naprijed navedenom napisu, a još argumentiranije u nekim svojim drugim ranijim radovima koje sam u tom napisu spomenuo, i kod kojih ostajem, a nije me ni briga što će dr. Krišto i dalje misliti o sebi kao znanstveniku, koji nije u stanju shvatiti i te kako vaţnu distinkciju na pravnom podruĉju izmeĊu protivljenja crkvene vlasti da se udruţenje osnuje i zabrane postojanja ili ukidanja udruţenja, a to je u ĉitavoj ovoj raspravi kljuĉno pitanje. Uoĉljiv je kod dr. Krište, ipak, jedan pomak. Njemu je sporno što sam ustvrdio da „nije postojala sa strane mjerodavnih crkvenih vlasti i uprave franjevaĉkog reda nikakva izriĉita zabrana udruţenja“, iza ĉega i dalje stojim. Ipak dopušta mogućnost da formalnog objavljivanja zabrane udruţenja "Dobri Pastir" u BiH nije bilo, ali da bi se trebalo zapitati: „Je li moţda uopće bilo moguće takvo objavljivanje u danim okolnostima, ili je moţda izabran put neobjavljivanja da se izbjegne veće zlo“ (KT, br. 31, str. 37). Gospodine dr. Krišto, za sagledavanje nekog predmeta s pravne strane, a to je moje temeljno polazište u diskusiji s vama, relevantno je ono što je stvarno uĉinjeno, ili nije uĉinjeno, a ne je li se moglo ili nije uĉiniti, i zašto, makar se vama ĉinilo da se to „kosi sa zdravim razumskim razmišljanjem“. Jedna od primjedbi dr. Krište na moje argumentiranje i zakljuĉivanje je, da sam nabrojio crkvene ustanove koje su bile protiv osnivanja i protiv pripadanja Udruţenju, a da sam „izostavio podatak da je bosanskom i hercegovaĉkom provincijalu vrhovni poglavar franjevaĉkog reda naredio "snagom svete poslušnosti": 1) da svi redovnici njemu podloţni istupe iz spomenutog udruţenja; 2) da svi redovnici u svemu vjero opsluţuju naloge koje je izdala Apostolska nuncijatura; 3) da svi redovnici, iz istih razloga, poslušaju preuzvišene mjesne ordinarijate“ (KT, 31, str. 36, a takoĊer i ranije, br. 24, str. 38), što bi bilo posve dostatno za normalan zakljuĉak suprotan mojoj tvrdnji. Gospodinu Krišti je poznato što sam pisao 2002. u svom ĉlanku: „Kontroverze oko osnivanja i djelovanja udruţenja katoliĉkih svećenika "Dobri Pastir"1, jer je taj ĉlanak i sam spomenuo u svom napisu (KT, br. 21, str. 38), i uvelike ga koristio upravo u navoĊenju dokumenata vezanih za osnivanje "Dobrog Pastira", bilo izravno, bilo neizravno preko kasnije objavljenog ĉlanka dr. Ratka Perića. Tu sam naveo i 'podatak' za koji dr. Krišto napominje da sam ga izostavio. Izostavio sam ga u
1

Vidi: Bosna franciscana, X/2002., br. 17, str. 244-267.

139

raspravi s dr. Krištom, jer u tome nisam vidio ništa sporno, i nisam smatrao potrebnim da stvar ponavljam. Dakako, dr. Krišto o udruţenju "Dobri Pastir" moţe stvarati zakljuĉke kakve ţeli, odnosno kakvi mu odgovaraju. I ja, kako naprijed rekoh, ne repliciram mu da branim svoja stajališta, niti da pobijam nejgova. Na ovu moju reakciju potaknulo me je nešto drugo, a to je, da se on od povjesniĉara prometnuo u moralizatora, i da u nešto, po njemu, svakako zlo, uvlaĉi ne samo franjevce ĉlanove udruţenja "Dobri Pastir", nego franjevce franjevaĉke provincije Bosne Srebrene općenito. Kako drugaĉije protumaĉiti raspravu koja se povela, a za koju on, na kraju kaţe: „Nije ovdje rijeĉ ni o pravilnu historiografskom pristupu, ni o ocjeni nakana (nekih) bosanskih franjevaca ni o pravnoj definiciji njihova udruţenja. Rijeĉ je zapravo o (kršćanskom) smislu ţivljenja“; ili: „Nije prijepor o dokumentima, o historiografiji, o pravilnu sagledavanju prošlosti, o znanstvenoj objektivnosti i znanstvenosti općenito, ili o bilo ĉemu drugom. Rijeĉ je horizontu iz kojega se gleda ţivot, ljudskost, meĊusobni odnosi i odnos s Bogom“ (KT, br. 31, str. 37). A što je o tom ţivljenju ĉlanova udruţenja "Dobri Pastir" i bosanskih franjevaca i horizontu iz kojeg se gleda ţivot mislio dr. Krišto, govori sam naslov njegova osvrta: „Ne moţe se sluţiti dvojici gospodara“. Kojem su gospodaru, po njemu, sluţili ĉlanovi udruţenja "Dobri Pastir" i bosanski franjevci, nije teško zakljuĉiti. Pitanje je samo s kojim pravom bilo tko od ljudi, pa i dr. Krišto, moţe prosuĊivati i govoriti kojem gospodaru netko sluţi! I kako se moţe, s tih pozicija, govoriti o franjevaĉkoj provinciji Bosni Srebrenoj! U napisima objavljenim u Katoličkom tjedniku i u raspravi koja se povela izmeĊu dr. Krište, s jedne strane, i fra Ignacija Gavrana i mene, s druge strane, pokušalo se baciti više svjetla, svaka strana prema svome viĊenju, na udruţenje "Dobri Pastir" u BiH. Nakon, nadam se, zasad zakljuĉene rasprave o tom pitanju, ono što meni, a i svim franjevcima Bosne Srebrene, nije moguće dokuĉiti, jest motiv, a on sigurno postoji, koji je potaknuo dr. Krištu da u široku ĉitalaĉku javnost izaĊe sa svojim napisom o spomenutom Udruţenju i bosanskim franjevcima. Ako je motiv bio utvrĊivanje istine, ne moţe se imati ništa protiv pisanja dr. Krište, i ja nemam ništa protiv, makar da se on u svom osvrtu na moj odgovor njemu ponekad sluţio izvrtanjem mojih argumenata i izbjegavanjem da prikaţe objektivno cjelovito što sam i kako sam nešto naveo i dokazivao, da bi onda osporavao i pobijao nešto što ja uopće nisam zastupao i tvrdio. A ako je motiv bio nešto drugo …! Cui bono!

140

FRANJEVCI REAGIRAJU – JER IH SE U JAVNOSTI BLATI Poslije rasprave o svećeniĉkom udruţenju "Dobri Pastir" u BiH, koja je voĊena na stranicama Katoličkog tjednika izmeĊu dr. Jure Krište, iz Zagreba, s jedne strane, te bosanskih franjevaca fra Ignacija Gavrana i fra Velimira Blaţevića, s druge strane, pojavio se u KT (br. 35, od 3. rujna 2006., str. 38-39) komentar pod naslovom: „Nije apsolutno zlo, nego je samo zlo“, ispod kojega u potpisu stoji: Promatrač. Već sama ta ĉinjenica da se autor teksta nije potpisao vlastitim imenom i prezimenom, nego se krije iza Promatraĉa, ĉije ime i adresa su poznati redakciji, dovoljno govori o njegovoj istinoljubivosti i o hrabrosti da javno stane iza onoga što je napisao. MeĊutim, ako je tekst i nepotpisan, nije bilo teško otkriti 'odakle vjetar puše', i tko je njegov autor, inaĉe poznat po svom animozitetu ili mrţnji prema franjevcima, osobito franjevaĉke provincije koja se prostire biskupijom kojoj i on pripada. Promatraĉ izraţava ĉuĊenje što neki franjevci imaju potrebu reagirati na bilo kakvo osporavanje njihova viĊenja istine (str. 38), te misli da ne treba braniti udruţenje "Dobri Pastir" – ruţnu mrlju, kako kaţe, na tkivu Bosne Srebrene – i da bi bilo korektno šutjeti (str. 39). Franjevci Bosne Srebrene ne misle tako. Naprotiv, smatraju potrebnim, i svojim pravom, braniti se, i to su ĉinili kad im je netko u javnosti, a zna se zbog ĉega, nešto zlonamjerno imputirao ili neistinito iznosio. A što se tiĉe mene osobno, kad se radi o neutemeljenim optuţbama i o širenju neistina o zajednici ĉiji sam ĉlan, spreman sam oduprijeti se tome, bez obzira o kome se radilo, jer nikome njegov poloţaj i sluţba ne daje pravo da ĉini nepravdu i da klevetama blati one koji pripadaju nekom drugom 'taboru'. A sada evo odgovora i na neke od Promatraĉevih tvrdnji, optuţbi, izmišljotina, podvala i podmetanja meni osobno i pogotovo franjevcima Bosne Srebrene. Negoduje Promatraĉ što mi franjevci govorimo o svećeniĉkom, a ne o franjevaĉkom udruţenju. Što li je u tome ĉudno!? Pa udruţenje "Dobri Pastir" se sluţbeno u svojim Pravilima nazivalo: Udruţenje katoliĉkih svećenika Narodne Republike Bosne i Hercegovine (ĉl. 1); a u samom njegovu poĉetku, u Udruţenje se uĉlanilo 168 ĉlanova, meĊu njima i 25 dijecezanskih svećenika Vrhbosanske ili Sarajevske nadbiskupije i Banjoluĉke biskupije. Valjda su to valjani razlozi da se govori o svećeniĉkom udruţenju, jer su ukljuĉeni i svećenici franjevci i dijecezanski svećenici, a što ne bi odgovaralo stvarnosti ako bi ga se nazivalo franjevaĉkim. Promatraĉ se osvrnuo na moju tvrdnju da je Udruţenje osnovano sa znanjem mons. Marka Alaupovića, mons. Smiljana Ĉekade i don Andrije Majića (u ono vrijeme privremenih upravitelja mjesnih Crkava u BiH). Kaţe da je to podmukla formulacija, kojom se naivnom ĉitatelju sugerira kao da je Udruţenje odobreno, a to nije nikada (str. 38). Ja sam nakon navedene svoje tvrdnje odmah u sljedećoj reĉenici kazao: „Istina je da udruţenje "Dobri Pastir" nakon osnivanja nije dobilo formalnog odobrenja mjerodavne crkvene vlasti, niti mu je od iste vlasti odobren statut“ (KT, br. 30, str. 37). Nisam, dakle, ništa sugerirao, nego sam jasno kazao da Udruţenje nije imalo odobrenja crkvene vlasti. Ako je ovdje nešto podmuklo, onda je podmuklo to što Promatraĉ prešućuje ono što sam ja rekao, a s ciljem da mi podmetne nešto što ja uopće nisam zastupao. Za moju tvrdnju da „nije postojala od strane mjerodavne crkvene vlasti i uprave franjevaĉkog reda nikakva izriĉita zabrana udruţenja "Dobri Pastir", ili odredba o njegovu ukidanju (KT, br. 30, str. 37), Promatraĉ kaţe da je 'bacanje prašine u oĉi'. A u isticanju ĉinjenice da u Sarajevskoj nadbiskupiji i Banjoluĉkoj biskupiji Izjava Biskupske Konferencije Jugoslavije iz g. 1952. nije bila sluţbeno proglašena, pa da nije ni obvezivala (KT, br. 30, str. 37), on vidi 'pravnu smicalicu'. Dakako da Promatraĉ nije morao prihvatiti

141

moju argumentaciju, ali umjesto da iznese neke objektivne protuargumente, bilo mu je lakše i jednostavnije – proglasiti da 'bacam prašinu u oĉi', ili da se sluţim 'pravnim smicalicama'. Osim toga Promatraĉ citiranu moju tvrdnju proglašava nespojivom s nekom drugom, koju pripisuje meni, iako nije moja. Ja sam, naime, u svom osvrtu na pisanje dr. Krište naveo kako je mons. Casaroli, vatikanski diplomat i pregovaraĉ s predstavnicima jugoslavenskih vlasti, napisao u svojoj knjizi da je jugoslavenska vlada pridavala veliku vaţnost pitanju svećeniĉkih udruţenja te je inzistirala da Sveta Stolica intervenira kako bi se ukinule kazne i zabrane vezane za udruţenja (KT, br. 30, str. 38). To što je s jugoslavenske strane u pregovorima spomenuta 'zabrana' udruţenjâ (svih, a ne samo "Dobrog Pastira") i traţeno da se ona ukinu, Promatarĉ ţeli prikazati kao moje priznanje da je ipak takva zabrana postojala, te da je ona nespojiva s mojom naprijed citiranom tvrdnjom. U mom gledanju na pitanje je li postojala izriĉita zabrana udruţenja "Dobri Pastir" ili nije, nema ništa nespojivoga, jer je moja tvrdnja samo jedno – da takve zabrane nije bilo. Promatraĉu je bilo potrebno pronaći nespojivost meĊu mojim tvrdnjama, da odbaci kao neistinitu onu koja mu se ne sviĊa, pa je meni pripisao rijeĉi koje nisu moje. Promatraĉ ţeli javnost uvjeriti da su franjevci bili neposlušni naredbama Svete Stolice, generala franjevaĉkog reda i Biskupske Konferencije Jugoslavije, pa još tvrdi, ni više ni manje, kako su prekršili i redovniĉki zavjet poslušnosti, ĉime su doveli u pitanje kao redovnici i samu bit svoga postojanja (str. 39). Oĉigledno je da on nema pojma o tome kada i što su redovnici duţni slušati, i koga sve, 'pod zavjet poslušnosti'. Ne mora Promatraĉ to ni znati, ali ĉudi da on o tome samouvjereno izriĉe svoj posve krivi sud! Osobito se Promatraĉ okomio na navodnu suradnju franjevaca s UDB-om i komunistima, pa pita: „Zar je bilo normalno suraĊivati s onima koji su sluţbeno bili ateisti, koji su nijekali postojanje Boga i kojima je bio cilj uništiti vjeru i Crkvu“? Što li Promatraĉ time sugerira ĉitateljima?! Ne samo da ne bi bilo normalno, nego bi bilo uţasno da su franjevci u udruţenju "Dobri Pastir" suraĊivali u uništenju vjere i Crkve, ili u bilo ĉemu drugom što je po sebi zlo! A s postojećom vlašću jesu suraĊivali – ali samo da bi za vjeru i Crkvu u danim prilikama postigli dobro koje je na taj naĉin jedino i bilo moguće postići. Promatraĉu sigurno smeta što se s komunistiĉkom i ateistiĉkom vlašću uopće suraĊivalo, odnosno što su s njom odrţavani bilo kakvi kontakti i voĊen dijalog. A da glede toga nije u pravu, potvrda su rijeĉi 2. vatikanskog sabora, koji u past. konstituciji o Crkvi kaţe: da su politiĉka zajednica i Crkva „iako s razliĉitih naslova, u sluţbi osobnog i društvenog poziva istih ljudi“, te da će „tu sluţbu to uspješnije vršiti na dobro svih što obadvije budu više išle za zdravom meĊusobnom suradnjom, vodeći dakako raĉuna o prilikama mjesta i vremena“ (GS, 76). A na drugom mjestu, vezano za dijalog, Sabor kaţe: „Ţelja za takvim dijalogom koji polazi iz ĉiste ljubavi prema istini, dakako uz potrebnu razboritost, ne iskljuĉuje s naše strane nikoga /…/, pa ni one koji se protive Crkvi te je na razliĉite naĉine progone“ (GS, 92). Citirane rijeĉi Sabora ukazuju na opravdanost i potrebu suradnje i dijaloga, i udruţenje "Dobri Pastir" nije u tome pogriješilo. Moţda je samo 10-15 godina preuranilo! Vrhunac Promatraĉeve podlosti predstavlja tvrdnja: „Ĉak je zloglasna policija UDB-a izabrala, kako je utvrdio dr. Krišto, i provincijala fra Josipa Markušića koji je u znak zahvalnosti UDB-i i osnovao Udruţenje“ (str. 38). Dvije velike netoĉnosti i podvale u jednoj reĉenici! Dr. Krišto, na kojeg se Promatraĉ poziva, nije utvrdio, niti je ustvrdio da je UDB-a izabrala Markušića za provincijala, nego je naveo kako je UDB-a uhitila 30-ak franjevaca, meĊu kojima i ondašnjeg provincijala fra Vitomira Jeliĉića, te nastavio, citirajući valjda neki dokument UDB-e: „Glavna svrha hapšenja Jeliĉića bila je da se spreĉi njegov ponovni izbor za provincijala i da se u franjevaĉki provincijalat dovedu pozitivni ljudi“. Dr. Krišto dalje nastavlja da je rezultat toga bilo, prema mišljenju UDB-inih agenata, biranje fra Josipa Markušića za provincijala (KT, br. 23., str. 39-40). Za Promatraĉa je to dokaz da je „zloglasna jugoslavenska tajna policija UDB-a izabrala provincijala fra Josipa Markušića“! A

142

da se vidi o kakvoj je podvali rijeĉ, evo kako je stvarno došlo do izbora fra Josipa Markušića za provincijala. U preskrutiniju, dan prije sluţbenog izbora, većina je bila za fra Većeslava Vlajića, ali je u noći prije izbora na neformalnom sastanku sudionika kapitula još jednom razmotrena ozbiljnost situacije u kojoj se provincija nalazila, i zakljuĉeno da bi ipak, u to vrijeme, najpogodnija osoba za provincijala bio fra Josip Markušić. On je na provincijalnom kapitulu, kojem je kao izaslanik generala reda predsjedao fra Teofil Velnić, izabran za provincijala 22. lipnja 1949. Sudionici kapitula i izbornici bili su, uz generalova izaslanika, ĉlanovi dotadašnje provincijske uprave, bez zatoĉenog fra Vitomira Jeliĉića, i sedmorica gvardijana franjevaĉkih samostana Bosne Srebrene. Fra Josip Markušić je izabran za provincijala s 10 glasova, dok je drugi kandidat, fra Ljudevit Zloušić, dobio 4 glasa. Ako je ovo istina, a jest, Promatraĉ bi morao razjasniti svoju tvrdnju. Pretpostavljam da ipak nije mislio u doslovnom smislu da je „zloglasna policija UDB-a izabrala provincijala fra Josipa Markušića“, ali da mu je cilj bio da ĉitatelji njegove rijeĉi shvate upravo tako, u to ne sumnjam. Još je oĉitija Promatraĉeva podvala: da je provincijal fra Josip Markušić osnovao Udruţenje, i to u znak zahvalnosti UDB-i. Fra Josip Markušić je, kao provincijal, odgovarao na upite i zahtjeve generalne uprave franjevaĉkog reda vezane za udruţenje "Dobri Pastir", te je opravdavao njegovo osnivanje i postojanje, i pazio da Udruţenje i njegovi ĉlanovi ni u kojem pogledu ne zastrane. Ali niti ga je on osnovao, niti je bio meĊu osnivaĉima Udruţenja, niti je ikada bio njegov ĉlan. To što Promatraĉ tvrdi, notorna je laţ! Mislim da nema potrebe odgovarati i na druge 'umotvorine' Promatraĉa. Iz reĉenoga je dovoljno vidljivo da svoje zakljuĉke, koje je ponudio ĉitateljima Katoličkog tjednika, zasniva na izvrtanju mojih tvrdnji i argumenata, i posebno na izmišljanju i krivom predstavljanju ĉinjenica. Imao je, stoga, razloga da se pod to ne potpiše, da se ne bi u javnosti pokazalo njegovo pravo lice, kojim se, zacijelo, ne moţe podiĉiti!

143

144

RAT U BOSNI I HERCEGOVINI 1992.-1995.

145

146

DRŢANJE KATOLIĈKE CRKVE U BOSNI I HERCEGOVINI TIJEKOM RATA 1992.-1995. GODINE

Uvod
Na meĊunarodnom skupu, na kojem se govorilo o ljudskim pravima i slobodama u Bosni i Hercegovini, odrţanom u Grazu 9.-10. prosinca 1997., jedan je sarajevski novinar upitao, imao sam dojam da je to uĉinio dobronamjerno: „Jesu li vjerske zajednice i njihovi poglavari i voĊe u Bosni i Hercegovini išta ĉinili, što su uĉinili, i jesu li uĉinili što su mogli, da do rata ne doĊe, ili da se umanje strahote rata, odnosno da se zaštite nevini ljudi i ljudska prava i graĊanske slobode?“ A tijekom rata u Bosni i Hercegovini, i nakon njegova zaustavljanja, mogle su se, dapaĉe, ĉuti i teške optuţbe, izjave i tvrdnje, poput ovih: da visoki vjerski poglavari i dostojanstvenici nisu bili tolerantni ni otvoreni za meĊusobne susrete i za meĊureligijski dijalog, da je meĊu njima bilo nacionalistiĉki orijentiranih i zadojenih, pa i takvih koji su huškali na rat i zlodjela, i koji bi se trebali naći pred MeĊunarodnim haaškim tribunalom za ratne zloĉine! Ĉak je i jedan duţnosnik meĊunarodne zajednice, Visoki predstavnik OUN-a u Bosni i Hercegovini, gosp. Carlos Westendorp, za jedne inozemne novine (Herald international tribune) ustvrdio: "Crkva snosi veliki dio odgovornosti za rat" (misli se na rat na ovim prostorima – op. m.).1 Imajući to pred oĉima, odmah ću reći: Katoliĉka mjesna Crkva u prošlom ratu u Bosni i Hercegovini (1992.-1995.), i u tragediji koja je pogodila ovu zemlju i njezine graĊane i narode, nije bila nijemi promatraĉ, a pogotovo nije niĉim bila sukrivac u zlima koja su se dogaĊala i u povredama temeljnih ljudskih prava, koje su se neprestance i posvuda ĉinile. Svatko dobronamjeran je mogao znati kakvo je bilo stajalište i drţanje Katoliĉke crkve na ovim našim prostorima, i za što se ona zauzimala tijekom godina okrutnog rata i nasilja u Bosni i Hercegovini, jer su predstavnici i pripadnici Katoliĉke crkve svoje stavove, apele i izjave iznosili u javnost, i oni su objavljivani u novinama i sluţbenim crkvenim glasilima, osobito u: Glas Koncila i Vrhbosna. A još u tijeku rata i neposredno nakon njega objavljeno je više zbirki dokumenata o istupima i zauzimanju Katoliĉke crkve za spreĉavanje i zaustavljanje rata, za uspostavu mira i za poštivanje ljudskih prava i sloboda. To su: 1. O stradanjima s nadom. Misli, stajališta, poruke vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića i pomoćnog biskupa Pere Sudara i ostalih bosanskohercegovaĉkih biskupa: banjoluĉkog, Franje Komarice, i mostarskog, Ratka Perića, sv. I., Sarajevo 1994., sv. II., (izd. HKD Napredak), Sarajevo 1997.; 2. Za pravedan mir. Biskupski ordinarijat Mostar u ratnoj drami 1990-1994. (prir. Ante Luburić), Mostar 1995.; 3. U obrani obespravljenih. Dokumenti banjoluĉkog biskupa Franje Komarice i Biskupskog ordinarijata tijekom ratnih godina 1991. do 1995., (prir. mr. Ivica Boţinović), Zagreb 1996.; 4. Mi ostajemo. Razgovori, izjave, poruke, prosvjedi provincijala fra Petra AnĊelovića i uprave franjevaĉke provincije Bosne Srebrene 1991.-1995., (prir. Ivo Ţanić), Zagreb 1995.; 5. Katolička crkva i rat u Bosni i Hercegovini. Dokumenti o stavovima i zauzimanju Katoliĉke crkve za mir i poštivanje ljudskih prava i graĊanskih sloboda i za oĉuvanje drţave Bosne i Hercegovine /1989.-1996./, (prir. V. Blaţević), Sarajevo 1998. Ako naprijed spomenuta gospoda, a i drugi, nisu znali kakvu je ulogu igrala Katoliĉka crkva u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, onda je jedino tumaĉenje – da nisu ni htjela znati,
1

Vidi: Slobodna Dalmacija, 18. travnja 1998., str. 14.

147

jer se to nije uklapalo u njihove unaprijed stvorene politiĉke i politikantske koncepte i diplomatske sheme, ili se nije podudaralo s tendencioznim i nekritiĉkim gledanjima i apriornim prosudbama nekih novinara o ratnim dogaĊanjima i sudionicima u njima. Radi njih, a ima sigurno i drugih kojima nije dovoljno poznato kakvo je bilo drţanje Katoliĉke crkve tijekom nedavnog rata, smatram potrebnim reći nešto, barem ukratko, o stajalištu i odnosu predstavnika Katoliĉke crkve prema ratu i gaţenjima ljudskih prava i graĊanskih sloboda, odnosno o njihovom zauzimanju za spreĉavanje i zaustavljanje rata i za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda. I. TKO JE U CRKVI DIZAO SVOJ GLAS, NA KOJI NAĈIN, I KOMU JE ON BIO UPUĆIVAN? Kad ovdje govorimo o zauzimanju Katoliĉke crkve u vrijeme rata, onda mislim prvenstveno na hijerarhiju, tj. na poglavare i predstojnike u mjesnim Crkvama, a zatim na ĉlanove i duţnosnike drugih crkvenih struktura i institucija. Konkretno, to su bili osobito: – Vrhbosanski nadbiskup metropolita, Vinko Puljić, i ostali biskupi Bosne i Hercegovine: mostarsko-duvanjski, Pavao Ţanić i Ratko Perić, banjoluĉki, Franjo Komarica, pomoćni vrhbosanki, Pero Sudar, kako zajedno tako i svaki zasebno. Biskupi Bosne i Hercegovine su se oglašavali više puta skupa s biskupima Hrvatske, a nekoliko puta, u glavom prije izbijanja rata i na njegovu poĉetku, i s poglavarima i predstavnicima Pravoslavne crkve, Islamske i Jevrejske zajednice; – Uprava franjevaĉke provincije Bosne Srebrene i provincijali bosanske i hercegovaĉke franjevaĉke provincije: fra Petar AnĊelović i fra Drago Tolj, odnosno fra Tomislav Pervan, te Povjerenstvo za pravdu, mir i ekologiju Juţnoslavenske konferencije franjevaĉkih provincijala; – Veće ili manje skupine, formalne i neformalne, svećenika dijecezanskih i redovniĉkih u Bosni i Hercegovini; – Neki svećenici pojedinaĉno. Predstojnici i predstavnici Crkve u Bosni i Hercegovini istupali su u javnosti svojim govorima i usmenim izlaganjima, izravno i putem sredstava društvenog priopćavanja, te pisanim izjavama, priopćenjima, proglasima, poslanicama, apelima, prosvjedima, molbama, i sl. Obraćali su se domaćoj i svjetskoj javnosti općenito, zatim meĊunarodnim forumima: europskim i svjetskim, utjecajnijim europskim i svjetskim drţavnicima, drţavnim organima Bosne i Hercegovine, lokalnim i podruĉnim graĊanskim vlastima u Republici Srpskoj i u Hrvatskoj Zajednici odnosno Hrvatskoj Republici Herceg-Bosni, kao i vojnim zapovjedništvima Republike Srpske, Hrvatskog Vijeća Obrane Herceg-Bosne i Armije Bosne i Hercegovine. Veoma ĉesto su se utjecali Svetom Ocu Ivanu Pavlu II. i raznim duţnosnicima Svete Stolice i Vatikana, zagrebaĉkom nadbiskupu i predsjedniku Hrvatske biskupske konferencije, kardinalu Franji Kuhariću, te biskupskim konferencijama Europe i svijeta, a takoĊer i poglavarima drugih vjera ili vjerskih zajednica na ovim podruĉjima. II. ZA ŠTO SE CRKVA ZAUZIMALA? 1. Nastojanje Crkve da se sprijeĉi izbijanje rata Jasno je da Crkva nije mogla sprijeĉiti izbijanje rata, ali je ona uoĉavala takvu opasnost, i na nju je pravodobno ukazivala i upozoravala.

148

Prigodom ustoliĉenja novog vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića, biskupi okupljeni u Sarajevu iz cijele ondašnje Jugoslavije, dali su 19. sijeĉnja 1991. izjavu u kojoj su izrazili zabrinutost za situaciju u zemlji, te su uputili poziv odgovornima u drţavi, da djeluju u duhu iskrenog dijaloga i za mirno rješenje svih pitanja, i da odbace i samu pomisao na upotrebu bilo kakvog nasilja.1 U pismu što su ga, nedugo nakon toga, 1. veljaĉe 1991. zajedniĉki uputili biskupi Hrvatske i Bosne i Hercegovine svim katoliĉkim biskupima svijeta, oni pišu: "U naše se vjernike /..../ uvukao strah i javlja se volja za obranu ĉak i oruţjem. /..../. Prijetnja 'kosovizacije', tj. nasilnog gušenja nacionalnih prava kakvo se već godinama provodi nad Albancima na Kosovu, visi nad nama kao praktiĉna mogućnost. Odatle do svojevrsne 'libanonizacije' našega podruĉja nije daleko".2 A Poslovni odbor Biskupske konferencije Jugoslavije u svojoj poruci javnosti, od 13. oţujka 1991., istiĉe: "Nepravda, nasilje i presizanje u tuĊa prava i slobodu, prijetnja da se silom nametne volja jaĉega, sve to moţe izazvati sukob širokih razmjera, u kojemu bi svi bili gubitnici – i oni koji napadaju i oni koji brane svoju slobodu – jer bi svi u sukobu jednako umirali, svi ranjeni jednako trpjeli, svi pogoĊeni jednako stradali".3 Katoliĉki biskupi Hrvatske i Bosne i Hercegovine su 11. travnja 1991. uputili poruku svim svojim vjernicima katolicima, i u njoj pišu kako se politiĉko djelovanje odvija na osnovi dva meĊusobno suprotna naĉela: jedno je naĉelo demokracije i politiĉkog dijaloga, a drugo je naĉelo nametanja vlastitih politiĉkih uvjerenja i programa silom, te da je ostvarivanje politiĉkih programa po ovom drugom naĉelu dovelo sveukupnu situaciju dotle da se postavlja tragiĉno pitanje: Krećemo li se prema izgradnji graĊanskoga mira ili prema rasplamsavanju graĊanskog rata (a nasilja su se u to vrijeme već masovno vršila u Hrvatskoj). U toj poruci biskupi pišu: "Zagovaramo /..../ vraćanje prvotnim demokratskim opcijama, priznavanju zakonitih struktura drţave proizašlih iz slobodnih izbora, upornu radu da se sustav usavrši i osposobi za ulogu zaštite i promicanja osnovnih ljudskih prava i graĊanskog mira u pravednosti".4 Bosanskohercegovaĉki nadbiskup i biskupi: Vinko Puljić, Ratko Perić i Franjo Komarica su 18. kolovoza 1991. uputili apel za oĉuvanje Bosne i Hercegovine, i tolerancije i suţivota u njoj. Oni u apelu istiĉu kako graĊani Bosne i Hercegovine, razliĉiti po nacionalnosti i vjeri, ţive stoljećima zajedno, a potom se ovim rijeĉima obraćaju puĉanstvu i odgovornim vlastima i sluţbama u Bosni i Hercegovini, Jugoslaviji i u Europi: "Molimo i pozivamo najprije sve graĊane u našoj Republici, da oĉuvamo pravedni mir i jedinstvo u razliĉitosti. /..../. Traţimo od svih ljudi na odgovornim politiĉkim, vojnim i sigurnosnim sluţbama u Republici da zauzeto porade na uspostavljanju i oĉuvanju mira i na oĉuvanju Bosne i Hercegovine, nacionalno i vjerski pluralistiĉke, kao zone mira u Europi i na Balkanu. Molimo, nadalje, odgovorne u jugoslavenskoj drţavnoj zajednici da nam ne uvoze graĊanski rat, jer bi on za nas ovdje bio tragiĉniji, nego u drugim krajevima Europe i sadašnje Jugoslavije. Molimo i odgovorne u Europi da nas preko meĊunarodnih politiĉkih, ekonomskih i kulturnih ustanova zaštite od uvoţenja rata koji bi zapalio vatru samouništenja u Bosni i Hercegovini".5

1

Vidi: Glas Koncila, 27. sijeĉnja 1991., str. 1; Vrhbosna, II (CV)/1991., br. 1, str. 10; V. Blaţević, Katolička crkva i rat u Bosni i Hercegovini. Dokumenti o stavovima i zauzimanju Katoliĉke crkve za mir i poštivanje ljudskih prava i graĊanskih sloboda i za oĉuvanje drţave Bosne i Hercegovine (1989.-1996), Sarajevo 1998, str. 32. 2 Glas Koncila, 24. oţujka 1991., str. 3; V. Blaţević, n. d. , str. 37. 3 Vrhbosna, II (CV)/1991., br. 2, str. 58; V. Blaţević, n. d. , str. 39 4 Glas Koncila, 21. travnja 1991., str. 3; V. Blaţević, n. d. , str. 42. 5 Glas Koncila, 1. rujna 1991., str. 3; V. Blaţević, n. d. , str. 48.

149

Oglasili su se 14. rujna 1991. izjavom za javnost i franjevaĉki provincijali Hrvatske i Bosne i Hercegovine, okupljeni u Sarajevu prigodom proslave 700-te godišnjice stalne prisutnosti franjevaca na ovim prostorima. U svojoj izjavi, koju je u ime ostalih pet provincijala potpisao fra Petar AnĊelović, provincijal Bosne Srebrene, oni se obraćaju onima koji su na vlasti, pa kaţu: "Vas pak zaklinjemo da se zaloţite svojim ugledom i poloţajem za prava ljudi u našem narodu na domovinu i imovinu, za uspostavu mira u Hrvatskoj i spreĉavanje širenja rata na Bosnu i Hercegovinu, na druge dijelove Jugoslavije i susjedne zemlje".1 U izjavi i prosvjedu bosanskohercegovaĉkih biskupa domaćoj i svjetskoj javnosti, od 25. rujna 1991., zbog brutalnosti napada na katoliĉke vjernike, svećenike i crkve, kaţe se: "Uvjereni da meĊu svima nama i u svima nama još ima dovoljno razuma i snage da zaustavimo veliko zlo što prijeti svima, molimo i pozivamo sve da to i uĉinimo, dok još nije kasno. Pozivamo i molimo takoĊer svjetsku javnost, kojoj je stalo do zaštite ljudskog dostojanstva i prava svakog ĉovjeka, kako bi se zaloţila da se izbjegnu sukobi i stradanja u našoj Republici".2 A u pastirskoj poslanici koju su 21. listopada 1991. zajedniĉki uputili svim katoliĉkim vjernicima i pozvali ih na mir, pouzdanje u Boga i ljubav prema svima, kaţu, uz ostalo: "U ovim nesigurnim prilikama, punim neizvjesnosti za pojedince svakog naroda u Bosni i Hercegovini, štitimo jedni druge i kao pripadnici razliĉitih naroda i vjerskih zajednica. /..../. Vihor ratnih stradanja će utihnuti, a mi, ţitelji Bosne i Hercegovine, ţelimo i trebamo ostati i dalje ovdje, ţiveći u meĊusobnom poštivanju, zadrţavajući svoje vjerske, kulturne i nacionalne vlastitosti".3 Banjoluĉki biskup Franjo Komarica, prvoga dana meĊukonfesionalnih susreta na zajedniĉkoj molitvi u Banjoj Luci, u svom obraćanju nazoĉnima i u poruci uz Svjetski dan mira - 1. sijeĉnja 1992., uz drugo, izrekao je: "Pred nama, našim gradom i krajem stoji u ovom ĉasu silno bremenito i sudbonosno pitanje: hoćemo li mir ili rat, zajedniĉki ţivot u miru i meĊusobnom uvaţavanju i pomaganju ili nesagledivo razaranje /..../ i strahote rata kojima svi gubimo sve i u sadašnjosti i za budućnost slijedećih naraštaja, posebno ovo dragocjeno blago zajedniĉkog ţivota u našoj zajedniĉkoj bašĉi drage nam i jedine domovine".4 Istom prigodom se obratio javnim vlastima: "Apeliram na sve odgovorne u našem gradu, u našoj sredini i Republici, da /..../ ne dopuste da ih uski interesi stranke ili naroda kojemu pripadaju, sprijeĉe oko prevaţnog i najglavnijeg zadatka kojega moraju rješavati i za sve dobro obaviti, i oĉuvati mir i sprijeĉiti širenje ratnih strahota i stradanja u našoj sredini".5 A potom je uputio poruku i vapaj takoĊer moćnicima svijeta: "Svima odgovornima /..../ iz drugih, nama susjednih krajeva, s istoka, zapada, sa sjevera i juga poruĉujem: Zaustavite rat i krvoproliće, ne proširujte ga u naše krajeve! Mi ţelimo mir! Zapoĉnite i vi konaĉno, makar i na ruševinama ratne hipoteke, graditi mir uz puno poštovanje slobode i drugih legitimnih prava svakog ĉovjeka i naroda".6 Nadbiskup vrhbosanski Vinko Puljić, zajedno s drugim visokim vjerskim poglavarima u Bosni i Hercegovini, pravoslavnim, islamskim i jevrejskim, u pozivu na mir i suzdrţavanje od nasilja, upućenom 1. sijeĉnja 1991., istiĉe: "ţivimo u vremenu kada je naše krajeve zahvatio nemir i kada se zle misli i osjećaji uvlaĉe u duše mnogih naših ĉlanova i vjernika. Za mnoge je izgleda došlo vrijeme kada misle da se neki problemi najbolje rješavaju ratnim
1 2

AKSA, rujna 1991., br. 31, str. 5; V. Blaţević, n. d. , str. 50 Glas Koncila, 6. listopada 1991., str. 3; V. Blaţević, n. d. , str. 51. 3 Vrhbosna, II (CV)/ 1991., br. 4, str. 213; V. Blaţević, n. d. , str. 57. 4 F. Komarica, U obrani obespravljenih. Izbor iz dokumenata banjaluĉkog biskupa i Biskupskog ordinarijata Banjaluka tijekom ratnih godina od 1991. do 1995, Zagreb 1996, str. 111; V. Blaţević, n. d. , str. 65. 5 F. Komarica, n. d. , str. 112; V. Blaţević, n. d. , str. 65. 6 Isto.

150

sredstvima. Mi predvodnici vjerskih zajednica ţelimo poruĉiti svojim vjernicima i svim ljudima da se uzdrţe od korištenja ratnih naĉina razrješenja nastalih problema". 1 I biskup banjoluĉki Franjo Komarica, te banjoluĉki pravoslavni episkop Jefrem, i islamski muftija Ibrahim Halilović, uputili su 4. travnja 1992. zajedniĉko pismo vjernicima svih triju vjera, u kojem su napisali i ovo: "Uvjereni smo da nema nijednog normalnog ĉovjeka meĊu nama koji bi ţelio rat i uništenje svega dobroga što su nam stvorili naši preci, a posebno mir, suţivot i sretnu budućnost svih stanovnika našega kraja. Podrţavamo i rijeĉima i molitvomdovom sve konstruktivne razgovore i dogovore svih odgovornih ljudi, kako u ovom gradu tako i izvan njega, i molimo ih da sve poduzmu kako bi sprijeĉili rušilaĉki i smrtonosni govor sile i oruţja".2 Pozvali su sve ljude, a prvenstveno vjernike svih triju spomenutih vjera, da budu istinski i zauzeti mirotvorci, da saĉuvaju povjerenje jedni u druge i da zajedniĉki sprijeĉe zlo koje bi netko drugi htio meĊu njih ubaciti.3 Kad se rat već bio opasno nadvio nad skoro cijelu Bosnu i Hercegovinu, nadbiskup vrhbosanski Vinko Puljić je 8. travnja 1992. uputio javnosti poziv da se zaustave ratna nasilja i da se poštuju temeljna etiĉka naĉela meĊuljudskih odnosa. Naglasio je kako je uvjeren da je moguće naći, i da treba traţiti rješenja za postojeće i novonastale probleme u razgovorima i kroz legalne drţavne institucije, bez rata i nasilja, i da se trajni mir i zajedniĉka sreća ne mogu graditi oruţjem i ubijanjem.4 Biskup banjoluĉki, Franjo Komarica, banjoluĉki pravoslavni episkop Jefrem i muftija Ibrahim Halilović uputili su 6. lipnja 1992. zajedniĉki apel predsjedniku Skupštine općine Banja Luka i odgovornim politiĉarima u općini i regiji, traţeći da se zaustave nasilja i uspostavi pravedan mir. U tom apelu oni kaţe: "Kao ljudi i kao vjernici i ujedno pripadnici tri naša konstitutivna naroda odluĉno osuĊujemo svako nasilje i jednostrano rješavanje aktualnih politiĉkih i društvenih problema. OsuĊujemo sva ubijanja neduţnih ljudi, razaranja privatnih i društvenih dobara, svako protjerivanje stanovništva s njihovih vjekovnih ognjišta, kao i svako ugroţavanje ţivota vjerskih sluţbenika i skrnavljenje vjerskih objekata. Apeliramo na Vas, gospodine Predsjedniĉe, kao gradonaĉelnika svih stanovnika naše opštine banjaluĉke, kao i na sve Vas odgovorne politiĉare ove naše regije, koja je do sada uspjela oduprijeti se ratnim strahotama, da sve poduzmete kako bi se ratni vihor zaustavio izvan naših granica, a tamo gdje je već, naţalost, došlo do oruţanih incidenata ili ĉak pravih okršaja, da se odmah zaustavi svako daljnje smrtonosno i neljudsko razorno djelovanje i ponovno uspostavi pravedan mir".5 Nadbiskup Puljić je u radioporuci 8. srpnja 1992. istaknuo kako rat pogaĊa sve ljude i narode u Bosni i Hercegovini i sve krajeve, te da su ugroţeni njihovi ţivoti i imovina, kulturni i vjerski objekti, a zatim nastavio: "Pozivam na slogu i suradnju branitelje i one koji obranu trebaju. U meĊusobnim razgovorima i sredstvima javnog priopćavanja ne bismo smjeli jedni druge sumnjiĉiti kao pripadnike razliĉitih naroda i vjera, niti ispade pojedinaca iz redova drugoga naroda dizati na razinu općih karakteristika toga naroda. Nemojmo huškati narod protiv naroda, graĊane protiv graĊana, niti izjednaĉavati zloĉince i branitelje".6 Ipak, sva ova odluĉna i dalekovidna upozorenja i apeli nisu urodili ţeljenim plodom. Rat je u Bosni i Hercegovini buknuo svom ţestinom, i sve se jaĉe rasplamsavao i sve više širio.

1 2

Glas Koncila, 12. sijeĉnja 1992., str. 3; V. Blaţević, n. d. , str. 66. Glas Koncila, 12. travnja 1992., str. 4; F. Komarica, n. d. , str. 341; V. Blaţević, n. d. , str. 77 3 Glas Koncila, 12. travnja 1992., str. 4; F. Komarica, n. d. , str. 342; V. Blaţević, n. d. , str. 77. 4 Vrhbosna, III (CVI)/1992., br. 2, str. 111; V. Blaţević, n. d. , str. 78. 5 Glas Koncila, 14. lipnja 1992., str. 3; F. Komarica, n. d. , str. 343-344; V. Blaţević, n. d. , str. 106. 6 Vrhbosna, III (CVI)/1992., br. 3, str. 167; V. Blaţević, n. d. , str. 118.

151

2. Izvješćivanje i skretanje pozornosti svijeta na ratne strahote i stradanja i na kršenje temeljnih ljudskih i nacionalnih prava Hijerarhija mjesnih Crkava i drugi predstojnici crkvenih ustanova u Bosni i Hercegovini oglašavali su se na stotine i stotine puta, te izvješćivali o ratnim strahotama bezobzirnog razaranja i uništavanja materijalnih i duhovnih dobara i o ogromnim patnjama mnogobrojnih neduţnih ljudi i pripadnika pojedinih naroda i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Nije moguće, razumljivo je, u ovakvoj prigodi detaljno iznositi, kada su, i komu su se obraćali, i što su govorili ili pisali, pa ću samo nabrojiti neke od strahota i stradanja koja su zadesila cjelokupno stanovništvo Bosne i Hercegovine, a na koja su ti crkveni predstojnici skretali pozornost svijeta i svih onih koji su mogli utjecati da se zlo zaustavi. Ĉesto su i kroz cijelo vrijeme rata govorili i izvješćivali o: - okruţenju, blokadi i granatiranju gradova, osobito Sarajeva, Bihaća, Jajca, Goraţda; - granatiranju bolnica i porodilišta te rušenju i uništavanju gospodarskih objekata i kulturnih dobara; - razaranju bezbroj stanova i obiteljskih kuća i rušenju ili teškom oštećivanju mnoštva sakralnih objekata, crkava i dţamija, mnogih ţupnih kuća i većeg broja samostana; - masovnom ubijanju ljudi na trgovima i pijacama, koji su stajali u redovima i ĉekali pred trgovinama na kruh, ili pred ĉesmama i izvorištima na vodu, te ubijanjima od strane snajperista mnogih prolaznika na ulicama, kao i o muĉenju i ubijanju na stotine i tisuće staraca, ţena, djece u logorima i zbjegovima ili u obiteljskim kućama (samo na podruĉju banjaluĉke biskupije u sjeverozapadnoj Bosni više od 400 Hrvata-katolika); - maltretiranju, muĉenju i ubijanju svećenika i redovnika u ţupskim kućama i samostanima ili u koncentracijskim logorima i zatoĉeništvu; - silovanju djevojaka i ţena te fiziĉkom i psihiĉkom maltretiranju i teroriziranju redovnica u njihovim zajednicama i istjerivanju iz njihovih kuća i samostana; - nemogućnosti da se umrli i poginuli dostojno sahrane i skrnavljenju grobova i grobalja; - prisiljavanju muškaraca da idu na radne obaveze ili kopanje rovova i pravljenje skloništa u ratnim zonama te mobiliziranju u vojne postrojbe i tjeranju na u rat protiv pripadnika vlastitog naroda; - nedostatku hrane, vode, struje, grijanja i onemogućavanju da se dostavlja i potrebnima dijeli humanitarna pomoć, kao i uskraćivanju zdravstvene pomoći i lijeĉenja u bolnicama i drugim ustanovama; - propagandistiĉkom iskrivljivanju istine i manipuliranju informacijama u sredstvima priopćavanja; - istjerivanju i tzv. "humanom preseljavanju" ili "etniĉkom ĉišćenju" koje su vršili vlast i oruţane snage jednoga naroda, osobito srpskog, nad pripadnicima drugoga naroda ili druge vjere, a što je imalo za posljedicu opustošenje mnogih krajeva i nestanak hrvatskog i katoliĉkog puĉanstva na širokim prostorima, osobito u Bosanskoj Krajini i u Bosanskoj Posavini. Proĉelnici ili poglavari i predstavnici Katoliĉke crkve su ĉesto iznosili i konkretna zlodjela i navodili koja se ljudska prava i graĊanske slobode najviše krše i najĉešće uskraćuju, te pozivali i molili da se to dalje ne ĉini i da se poštivanje ljudskih prava i graĊanskih sloboda uistinu ostvaruje i uĉinkovito osigura. Izvještaja o tome je bilo puno, a ovdje spominjem samo jedan, koji svakako spada meĊu najpotresnija svjedoĉenja o stradanjima i patnjama katoliĉkog i hrvatskog naroda u banjoluĉkom kraju, a kojega su biskup Komarica i svećenici uputili 17. veljaĉe 1993. osobama od ugleda i poloţaja u crkvenom i politiĉkom ţivotu u tuzemstvu i u svijetu. Oni u tom izvještaju kaţu: "Osjetili smo svi mi, svećenici, redovnici, redovnice, a pogotovo naši vjernici, na vlastitoj koţi pogaţenost i mnogostruke, teške povrede osnovnih ljudskih prava, prava na nepovredivost

152

ţivota, na stanovanje, na ravnopravnost, na rad i osobno izdrţavanje, na dobra potrebna za ţivot, na slobodu savjesti, na slobodu mišljenja i izraţavanja, na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, na slobodu kretanja, na suodluĉivanje u javnom ţivotu".1 Potom su navedeni najdrastiĉniji konkretni oblici gaţenja ljudskog dostojanstva i osnovnih ljudskih prava. Katoliĉka crkva se nije brinula jednostrano samo za svoje vjernike i za naciju kojoj pripada velika većina njezinih ĉlanova, a to je hrvatska nacija. Predstojnici i predvodnici Katoliĉke crkve su u svojim istupima priznavali i izriĉito traţili i branili osnovna ljudska prava, individualna i nacionalna, i graĊanske slobode, jednako za sve ljude, pripadnike bilo kojega naroda i bilo koje vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini, kao što su i izriĉito osuĊivali sve zloĉine, bez obzira tko ih je poĉinio, na kojem mjestu i protiv kojega ĉovjeka ili naroda. To se moţe vidjeti iz mnoštva javnih istupa, a evo samo nekih. Biskupi Bosne i Hercegovine su 21. listopada 1991., još prije izbijanja rata na ovim prostorima, u svojoj pastirskoj poslanici istaknuli: "Nitko od nas nije mogao birati narod, obitelj, mjesto i vrijeme u kojem će se roditi. Samom pripadnošću pojedinom narodu nitko nije unaprijed dobar i pošten ili zao i pokvaren. Otklanjajmo iz svog srca predrasude i nepovjerenje prema drugima. / ..../. U ovim nesigurnim prilikama, punim neizvjesnosti za pojedince svakog naroda u Bosni i Hercegovini, štitimo jedni druge i kao pripadnici razliĉitih naroda i vjerskih zajednica".2 Banjoluĉki biskup Franjo Komarica se oĉajniĉki zauzimao za zaštitu katoliĉkog i hrvatskog, a takoĊer i muslimanskog puĉanstva u sjeverozapadnoj Bosni, koje je nemilosrdno muĉeno i proganjano te najvećim dijelom protjerano iz svojih domova i zaviĉaja. Ali je isto tako osuĊivao i zloĉine koji su drugdje vršeni nad pripadnicima srpskog naroda i nad srpskim stanovništvom. On 18. rujna 1992. piše banjoluĉkim sredstvima javnog priopćavanja: "Saznadoh preko lokalnih sredstava javnog priopćavanja za najnovija ubojstva neduţnog civilnog stanovništva – ovaj put – srpske nacionalnosti, u zaseoku Serdari na podruĉju općine Kotor Varoš. S dubokim zgraţanjem najodluĉnije osuĊujem takvo zlodjelo – kao i svako drugo njemu sliĉno, ma od koga i na ma kome ono bilo poĉinjeno – ne samo na podruĉju kotorvaroške općine, nego ma gdje se ono ĉinilo!"3 Kad je došlo do sukoba izmeĊu pripadnika hrvatskog i muslimanskog naroda i hrvatskih i muslimanskih vojnih postrojbi u Bosni i Hercegovini, meĊu prvima koji su na to reagirali bili su nadbiskup Puljić i provincijal Bosne Srebrene fra Petar AnĊelović. Oni su s većom skupinom dijecezanskih i franjevaĉkih svećenika, okupljenih na tradicionalnom teološkopastoralnom tjednu u Zagrebu, 27. sijeĉnja 1993. prihvatili i uputili u javnost i meĊunarodnim forumima i pojedincima ukljuĉenim u rješavanje pitanja budućnosti Bosne i Hercegovine, kao i raznim crkvenim ustanovama, Deklaraciju o politiĉkom ureĊenju Bosne i Hercegovine. U toj se Deklaraciji takoĊer kaţe: "Teško smo pogoĊeni najnovijim lokalnim sukobima Hrvata i Muslimana pa odluĉno traţimo od vjerskih, vojnih i politiĉkih ĉelnika da uĉine sve kako bi ti sukobi odmah prestali".4 Predstavnici Franjevaĉke provincije Bosne Srebrene, Vrhbosanskog ordinarijata i Mešihata Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nakon što su u svojoj poruci od 28. travnja 1993., upućenoj papi Ivanu Pavlu II., nekim visokim muslimanskim vjerskim poglavarima i većem broju domaćih i svjetskih drţavnika, zamolili Svjetsku zajednicu da upotrijebi sav svoj autoritet i moć da se prekinu stradanja i patnje ljudi, osvrnuli su se i na sukob Hrvata i Muslimana u Bosni i Hercegovini. Pozvali su obje sukobljene strane na
1 2

Glas Koncila, 7. oţujka 1993., str. 1; F. Komarica, o. c, str. 620; V. Blaţević, n. d. , str. 204. Vrhbosna, II (CV)/1991., br. 4, str. 213; V. Blaţević, n. d. , str. 57. 329 Vrhbosna, III (CVI)/1992., br. 4, str. 275; F. Komarica, n. d. , str. 667; V. Blaţević, n. d. , str. 153. 4 Glas Koncila, 7. veljaĉe 1993., str. 3; V. Blaţević, n. d. , str. 200.

153

meĊusobno prihvaćanje i zajedništvo u obrani vlastitog opstanka i kulture i zajedniĉke domovine Bosne i Hercegovine, u kojoj sve razlike i interese naroda i pojedinaca treba iskreno uvaţavati i iskrsle probleme rješavati demokratskim sredstvima, a ne oruţanim sukobima.1 Hrvatsko-muslimanski sukob su osudili takoĊer mostarski dijecezanski biskup Pavao Ţanić i biskup koadjutor Ratko Perić. Oni su 17. svibnja 1993. u svojoj izjavi i apelu naglasili: "Smatramo neljudskim i nemoralnim svako privoĊenje, uhićenje i zatoĉenje, pogotovo zlostavljanje i ubijanje nevinih ljudi, bez obzira tko to provodio i s kojim namjerama ĉinio. Svaki civil i vojnik obdaren je dostojanstvom ljudske osobe i subjekt je temeljnih prava sadrţanih u meĊunarodnim poveljama. Neljudsko je takoĊer i nehumano uništavanje ili prisvajanje imovine drugoga. Ovim apeliramo na odgovorne hrvatske i muslimanske predstavnike, vojne i civilne, da zaustave ove besmislene meĊusobne sukobe na podruĉju Bosne i Hercegovine, gdje god se oni dogaĊali, da pregovaraĉkim putem pronaĊu rješenja, imajući u vidu budućnost i suţivot koji je naša zajedniĉka sudbina na ovim prostorima".2 U tijeku sukoba izmeĊu Hrvata i Muslimana nadbiskup vrhbosanski, Vinko Puljić, piše 4. lipnja 1993. Predsjedništvu Republike Bosne i Hercegovine: "Izraţavam duboku bol nad tragedijom nastalom zbog sukoba oruţanih snaga HVO i Armije BiH. ţestoko se protivim tim sukobima iza kojih niti stojim niti to podrţavam /..../. Duboko ţalim zbog svih zala poĉinjenih nad muslimanskim narodom, njihovim vjernicima, vjerskim objektima i imovinom, bilo od strane agresorskih srpskih snaga, bilo od ekstremnih snaga HVO-a. Ipak, to ne daje pravo Armiji BiH da ĉini zlo. Naţalost, i s njezine strane su uĉinjeni teški zloĉini, koji su mene doveli u veoma bolan i nezavidan poloţaj. Time sam stavljen pred pitanje: jesmo li mi, katolici i pravoslavci, koji smo solidarni u stavu o cjelovitoj BiH, postali ţrtve prepuštene politiĉkim igrama".3 O jednakom zauzimanju za osnovna prava svih ljudi, pripadnika bilo koje nacije ili vjere, govore još neki javni istupi dostojanstvenika Katoliĉke crkve. Katoliĉki biskupi Bosne i Hercegovine, skupa s biskupima Hrvatske, u zajedniĉkoj izjavi od 15. listopada 1993., kaţu: "Ponovno odluĉno diţemo svoj zajedniĉki glas protiv svih vrsta zloĉina i nasilja nad katoliĉkim puĉanstvom u Republici Bosni i Hercegovini, kao i nad pripadnicima bilo koje druge vjerske zajednice ili naroda /..../. Traţimo veću i uĉinkovitiju zaštitu ţivota i imovine, kao i jamstvo svih drugih oduzetih ili pogaţenih prava i sloboda tamošnjih katolika i svih graĊana u toj Republici".4 U poruci svećenicima i vjernicima, te domaćoj i meĊunarodnoj javnosti, biskupi Bosne i Hercegovine 6. svibnja 1994. izjavljuju: "Ponovno najodluĉnije diţemo svoj pastirski glas u obranu i vraćanje osnovnih ljudskih i graĊanskih prava i sloboda kako za katoliĉke vjernike tako i za sve druge obespravljene ljude na podruĉju cijele naše metropolije"5 (tj. Bosne i Hercegovine). Pišući 4. svibnja 1995. Uredu UNHCR-a i ICRC-a u Banjoj Luci, biskup Komarica naglašava: "Najnoviji dramatiĉni dogaĊaji na podruĉju zapadne Slavonije u Hrvatskoj sa srpskim puĉanstvom, te na podruĉju banjaluĉko-bosanskogradiške regije u Bosni sa hrvatskim puĉanstvom /..../ ne smiju ostaviti nikoga, iole humanog ĉovjeka, ravnodušnim.
1 2

Glas Koncila, 9. svibnja 1993., str. 3; V. Blaţević, n. d. , str. 241. Glas Koncila, 30. svibnja 1993., str. 3; A. Luburić, Za pravedan mir, Mostar 1995, str. 65-66; V. Blaţević, n. d. , str. 250. 3 Vrhbosna, IV (CVII)/1993., br. 1-4, str. 62; V. Puljić, O stradanjima s nadom, I, Sarajevo 1994, str. 270; V. Blaţević, n. d. , str. 251 i 252. 4 Vrhbosna, IV (CVII)/1993., br. 1-4, str. 35; Glas Koncila, 24. listopada 1993, str. 1; V. Blaţević, n. d. , str. 291. 5 Vrhbosna, V (CVIII)/1994., br. 1-4, str. 58; Glas Koncila, 22. svibnja 1994, str. 3; V. Blaţević, n. d. , str. 351.

154

Apeliram stoga još jednom na sve kompetentne osobe i institucije da osiguraju svim ljudima, posebno onim potpuno nezaštićenim, osnovna ljudska i graĊanska prava i slobode, prvenstveno pravo na ţivot, na dom, na zaviĉaj i imovinu".1 A nekoliko dana kasnije, 9. svibnja 1995., piše patrijarhu Srpske pravoslavne crkve, gosp. Pavlu: "Na podruĉju zapadne Slavonije pogoĊeni su vihorom ratnih sukoba mnogi neduţni civili, pravoslavni Srbi i njihovi najbliţi. Duboko smo potreseni zlom kojega su ţrtve oni postali! I ovaj put iskreno suosjećamo sa svim nevinim ţrtvama, molimo za njih i iskreno im ţelimo pomoći".2 Citirao sam ovdje doslovce samo neke izjave, da se vidi kako su posve neutemeljeni prigovori onih koji tvrde da se Katoliĉka crkva i bosanskohercegovaĉki biskupi nisu dovoljno jasno i eksplicitno izjašnjavali takoĊer o zlodjelima pripadnika hrvatskoga naroda, ili da su pak bili jednostrani u traţenju prava samo za katoliĉke vjernike i hrvatski narod. 3. Nastojanja da se patnje ublaţe i rat zaustavi Kad je rat već uzimao maha, osobito u Hercegovini, mostarski biskup Pavao Ţanić 10. travnja 1992. izjavljuje: "Suosjećam sa stradanjima mnoštva neduţnih ljudi i naroda. /..../. Ta stradanja doseţu svoj vrhunac ovih dana kad se u Bosni i Hercegovini vodi pravi rat u kojem se napadaju cijeli gradovi i sela, kad se ubijaju nevini ljudi i kad zrakoplovi Jugoslavenske vojske bombardiraju ĉak i civilna naselja i siju smrt meĊu neduţnim stanovnicima, a artiljerija tuĉe po svim podruĉjima. /..../. OsuĊujući ovaj nametnuti rat, u ime napaćenih, prognanih i gladnih ljudi, zaklinjem sve vas moćnike da bezuvjetno prekinete svako nasilje. Kao katoliĉki biskup podupirem sve pregovore, posebno one pod paskom europskih promatraĉa, jer je to civilizirani naĉin rješavanja politiĉkih problema. Samo pregovori omogućavaju mir, koji mora biti djelo pravde".3 U osudi rata i traţenju da se on zaustavi, više puta su vjerski poglavari Katoliĉke i Pravoslavne crkve, te Islamske i Jevrejske zajednice istupali zajedniĉki. Tako su 25. studenoga 1992. patrijarh Srpske Pravoslavne Crkve, gosp. Pavle, nadbiskup Vrhbosanski, Vinko Puljić, i reisu-l-ulema za cijelu bivšu Jugoslaviju, Jakub ef. Selimoski, potpisali i uputili s interkonfesionalnog susreta u Ermatingenu, Švicarska, apel u kojem kaţu: "U ime naše duhovne i moralne odgovornosti, u ime Katoliĉke Crkve u Hrvata, Srpske Pravoslavne Crkve i Islamske zajednice, ali prije svega u ime pravde i ljubavi Boţje i u ime dostojanstva ljudskog bića i ljudske zajednice – u ĉemu kršćane, katolike i pravoslavne uĉi sveto EvanĊelje, a muslimane Kur'an ĉasni – mi jednodušno i jednoglasno upućujemo apel za mir, ovaj vapaj Bogu i ljudima, ovaj krik bola i nade, iz dubine naših duša. Upućujemo ga ponajprije svim vjernicima u Bosni i Hercegovini, katolicima, pravoslavnima i muslimanima, a zatim svim nosiocima politiĉke vlasti, svim vojnim zapovjednicima i postrojbama i svim pripadnicima naših nesretnih naroda, Hrvatima, Srbima i Muslimanima. Zlo je prevršilo svaku mjeru a patnja je neopisiva. Stoga ne molimo i ne zaklinjemo, nego radi Boga i Boţje pravde, a u ime ĉovjeĉnosti i opstanka svih, najodluĉnije zahtijevamo da odmah, bezuvjetno i neopozivo prestane rat, da se uspostavi mir i da se obnovi dijalog kao jedini naĉin rješavanja postojećih meĊunacionalnih i politiĉkih pitanja".4 TakoĊer su banjoluĉki biskup Franjo Komarica, episkop Jefrem i muftija Ibrahim Halilović uputili 23. prosinca 1992. poruku vjernicima triju konfesija, i u njoj naglasili: "Svjesni svoje moralne duţnosti i odgovornosti pred Bogom i uvjereni da nam nema boljeg puta, ni sigurnijeg izlaza iz paklenog kruga smrtonosne mrţnje i sve veće opasnosti od novih
1 2

F. Komarica, n. d. , str. 634; V. Blaţević, n. d. , str. 413-414. F. Komarica, n. d. , str. 332; V. Blaţević, n. d. , str. 419. 3 Glas Koncila, Uskrs 1992., str. 3; A. Luburić, n. d. , str. 45; V. Blaţević, n. d. , str. 81-82. 4 Glas Koncila, 6. prosinca 1992., str. 4; Vrhbosna, III (CVI)/1992., br. 4, str. 242; V. Blaţević, n. d. , str. 179.

155

stradanja i uništavanja, ponavljamo svima vama koji nas ţelite ĉuti: Braćo i prijatelji, zaustavite se pred zlom, pred nasiljem! /..../. Mrţnja, osveta ili oruţje neće vam nikada donijeti istinski i ţeljeni mir. To će biti u stanju samo praštanje, ljubav i ispruţena ruka na pomirenje!"1 Obratili su se i nositeljima vlasti: "Pozivamo i zaklinjemo u ime Boţje sve vas koji odluĉujete o ratu i miru, da se konaĉno odluĉite za pravedni mir, da obustavom ratnih djelovanja stvorite preduvjete za mirno rješavanje svih postojećih problema!"2 U već spomenutoj predstavci nadbiskupa Vinka Puljića Predsjedništvu Republike Bosne i Hercegovine, od 4. lipnja 1993., a u svezi s hrvatsko-muslimanskim sukobima, on naglašava kako se vatra sukoba rasplamsava, a što potpomaţu sredstva informiranja svojim namještenim huškaĉkim djelovanjem, te traţi: "Zato upućujem apel najvišem drţavnom forumu da se tom zlu stane na kraj. /.../. Zato pozivam sve da prestanu širiti mrţnju i zapoĉnu graditi suţivot i uvaţavanje".3 Nadbiskup Puljić je u obraćanju javnosti 22. lipnja 1993. ukratko opisao ratna stradanja i tragediju izazvanu ratom u Bosni i Hercegovini, te uputio poziv: "U ime Boga, koji je ĉovjeka slobodna za slobodu stvorio, zaklinjem moćnike: stvorite uvjete u kojima će ljudi moći sami odabrati gdje će ţivjeti. Ne prisiljavajmo narod vatrom i oruţjem da napuštaju svoj dom. U ime Boga i ĉovjeka zaklinjem politiĉare da zaustave rat, da što prije naĊu rješenje i da mirnim putem pristupe ostvarenju ţivota na ovim prostorima". 4 I u govoru nazoĉnima u Skupštini Republike Bosne i Hercegovine, 25. kolovoza 1993., nadbiskup Puljić je naglasio: "U ime Boga i ĉovjeka mora se odmah zaustaviti krvoproliće. Potrebno je pristupiti izgradnji mira, mira u kojem će ĉovjek biti i ostati ĉovjek te imati mogućnost i sve uvjete za rast u svom ljudstvu i dostojanstvu – sa svim svojim pravima i duţnostima".5 Govoreći ponovno u Skupštini 28. rujna 1993., kazao je: "Nastavak rata sigurno nije put za rješavanje nagomilanih problema. Zato predlaţem da se odmah obustave ratne akcije i molim da – u ime vjere i Boga – otpoĉnemo rat protiv mrţnje a za duhovnu obnovu ĉovjeka i društva. Zaklinjem politiĉare da, poštujući sva potrebna naĉela, naĊu naĉina zajedniĉkog ţivljenja na prostorima cijele Bosne i Hercegovine".6 U svom zajedniĉkom apelu javnosti i hrvatskim politiĉkim zastupnicima u Bosni i Hercegovini, katoliĉki bosanskohercegovaĉki biskupi su 13. veljaĉe 1994. istaknuli: "Ponovno naglašavamo nuţnost prestanka besmislena ratovanja, ostvarenje svih ljudskih i graĊanskih prava i sloboda, ravnopravnost svih triju konstitutivnih naroda na tlu Bosne i Hercegovine, zaustavljanje i vraćanje prognanih na njihova vlastita ognjišta, nesmetanu dostavu humanitarne pomoći svima ţivotno ugroţenima".7 A u poruci svećenicima i vjernicima te domaćoj i meĊunarodnoj javnosti, biskupi Bosne i Hercegovine su 6. svibnja 1994. izjavili: "Washingtonski sporazum od 18. oţujka 1994. o politiĉkom rješavanju bosanskohercegovaĉke krize - prema kojemu je dogovorena federacija izmeĊu Muslimana i Hrvata – donio je, kao prvi plod, obustavu ratnih djelovanja na podruĉju koje kontroliraju Hrvati i Muslimani. /..../ Izraţavamo svoju potporu svakom sporazumu koji vodi prema pravednu i trajnu miru na podruĉju cijele meĊunarodno priznate drţave Bosne i Hercegovine. Molimo sve ĉelnike politiĉke vlasti da mudro pronalaze, razborito prihvaćaju, odluĉno i
1 2

Glas Koncila, 3. sijeĉnja 1993., str. 6; F. Komarica, n. d. , str. 347; V. Blaţević, n. d. , str. 186. Isto. 3 Vrhbosna, IV (CVII)/1993., br. 1-4, str. 62; V. Blaţević, n. d. , str. 252. 4 Glas Koncila, 4. srpnja 1993., str. 3; V. Puljić, O stradanjima s nadom, Sarajevo 1994., I, str. 31-32; V. Blaţević, n. d. , str. 258. 5 V. Puljić, n. d. , I, str. 34; V. Blaţević, n. d. , str. 276. 6 V. Puljić, n. d. , I, str. 108-109; V. Blaţević, n. d. , str. 284. 7 Glas Koncila, 20. veljaĉe 1994., str. 4; Vrhbosna, V (CVIII)/1994., br. 1-4, str. 54-55; V. Blaţević, n. d. , str. 331.

156

dosljedno provode dogovorene sporazume na dobrobit svih ljudi koji ţive na ovim prostorima".1 Biskup Komarica se 9. svibnja 1995. obratio pismom patrijarhu Srpske pravoslavne crkve, gosp. Pavlu. Izvijestio ga je posebno o dotad porušenim i teško oštećenim crkvama, o razorenim ili prinudno napuštenim samostanima, o prognanima iz svojih domova više od dvije trećine katoliĉkih vjernika (preko 55.000) banjoluĉkog podruĉja. Zamolio je zatim Patrijarha da digne svoj glas za zaštitu potpuno obespravljenog i desetkovanog katoliĉkog stanovništva na podruĉju banjoluĉke biskupije, kao i za zaštitu svih drugih obespravljenih ljudi, te vjerskih sluţbenika i institucija Katoliĉke crkve.2 Pismo sliĉnog sadrţaja 11. svibnja 1995. je poslao i predsjedniku Republike Srpske, Radovanu Karadţiću.3 Pišući Radovanu Karadţiću i 2. lipnja i. g., i izvješćujući ga o daljnjim nasilnim postupcima prema još preostalim katolicima i o njihovu istjerivanju iz vlastitih kuća, preklinje ga da zaustavi ta zlodjela i nepravde.4 Poglavari i predstavnici Katoliĉke crkve u Bosni i Hercegovini nisu se zadovoljavali time da dignu glas, i da se on ĉuje samo u vlastitoj domovini. Svoje poruke i apele su upućivali i preko granica Bosne i Hercegovine: Svetoj Stolici i katoliĉkim biskupima svijeta, meĊunarodnim politiĉkim ĉimbenicima i cjelokupnoj svjetskoj javnosti. Katoliĉki biskupi cijele ondašnje Jugoslavije, pa stoga i biskupi Bosne i Hercegovine, dali su 29. travnja 1992. izjavu za javnost, u kojoj se kaţe: "Okupljeni biskupi primili su s osjećajem duboke sućuti, bratske solidarnosti, ali i gorĉine izvještaje o strašnim stradanjima naroda: o ubijenim i ranjenim, o desecima tisuća prognanih iz njihovih stoljetnih obitavališta, o bezumnom razaranju gradova i sela, o zlostavljanju svećenika, redovnika i redovnica, o razornim granatama usmjerenim na crkve, samostane i druge bogomolje. Do djece, staraca i nemoćnih koji se skrivaju u podrumima i ţive u neprijateljskom okruţenju ne moţe doći ni hrana ni lijeĉniĉka pomoć, pa im prijeti smrt od gladi. Ranjenici ne mogu biti zbrinuti, mrtvi ne mogu biti pokopani. To se dogaĊa iz dana u dan te nebrojenom mnoštvu prijeti nezamisliva tragedija".5 Bili su to prvi mjeseci rata u Bosni i Hercegovini i prvi doţivljaji i dojmovi o strahotama i stradanjima koja rat donosi, ali je to bio i nagovještaj svega što će se kasnije, kroz tri i pol godine, dogaĊati u mnogo većim razmjerima. U istoj izjavi biskupi dalje kaţu: "Morali smo se upitati, zajedno s našim postradalim narodom, kako to da meĊunarodne institucije, odgovorne za mir, za obranu ljudskih prava i za zaštitu napadnutog naroda, ne uspijevaju ĉvrsto stati na put napadaĉu i sprijeĉiti ratne strahote koje plamte naoĉigled svega svijeta".6 Time su ţeljeli upozoriti na pasivnost i izraziti nezadovoljstvo ponašanjem meĊunarodne zajednice. Kasnije će na raĉun meĊunarodne zajednice biti izreĉeno još dosta kritika, i mnogo snaţniji. Potom biskupi nastavljaju: "Stradanja bi naroda trebalo ipak hitno prekinuti. Povratak prognanika na njihova podruĉja u potpunoj sigurnosti treba što prije, bez odlaganja, osigurati! /..../. Stoga upućujemo ţarki apel da se brţe spašava one koji su već toliko prepatili i još uvijek trpe. Svaki dan zakašnjenja povećava mnogobrojne ţrtve nasilja; stvara nepopravljive štete. Brţe, molimo vas, sprijeĉite krajnju katastrofu!".7 Praktiĉnog i uĉinkovitog odgovora na to nije bilo, a što je bila krajnja posljedica oklijevanja i ravnodušnosti meĊunarodne zajednice, dobro nam je poznato.

1 2

Glas Koncila, 22. svibnja 1994., str. 3; Vrhbosna, V (CVIII)/1994., br. 1-4, str. 58; V. Blaţević, n. d. , str. 351. Vidi: F. Komarica, n. d. , str. 332-336; V. Blaţević, n. d. , str. 419-422. 3 Vidi: F. Komarica, n. d. , str. 517-520; V. Blaţević, n. d. , str. 422-424. 4 Vidi: F. Komarica, n. d. , str. 528-530; V. Blaţević, n. d. , str. 440-442. 5 Glas Koncila, 10. svibnja 1992., str. 1; V. Blaţević, n. d. , str. 90. 6 Isto. 7 Isto.

157

Osvrćući se na stanje u Bosni i Hercegovini, katoliĉki biskupi Hrvatske i Bosne i Hercegovine u svojoj zajedniĉkoj izjavi od 7. listopada 1992. kaţu: "Duboko suosjećajući sa svim ispaćenima, prognanima, izbjeglicama, s poniţenim puĉanstvom, odluĉno diţemo glas prosvjeda zbog gaţenja temeljnih ljudskih prava, zbog vrijeĊanja osobnog, nacionalnog i vjerskog dostojanstva ljudi (opće ţivotne nesigurnosti, otpuštanja s posla, silovanja i dr.), zbog 'etniĉkog ĉišćenja' koje se provodi u nekim podruĉjima Bosne i Hercegovine. Svom dušom pridruţujemo se brojnim apelima pape Ivana Pavla II. i Svete Stolice da se zaustavi ovo ratno bezumlje i da svjetska zajednica pronaĊe uspješan naĉin da se razoruţa agresor. /..../. Apeliramo da se prognani i izbjegli što prije vrate u svoje domove".1 U izjavi biskupa Hrvatske i Bosne i Hercegovine od 15. listopada 1993. kaţe se: "Ponovno odluĉno diţemo svoj zajedniĉki glas protiv svih vrsta zloĉina i nasilja nad katoliĉkim puĉanstvom u Republici Bosni i Hercegovini, kao i nad pripadnicima bilo koje druge vjerske zajednice ili naroda. /..../. Traţimo veću i uĉinkovitiju zaštitu ţivota i imovine, kao i jamstvo svih drugih oduzetih ili pogaţenih prava i sloboda tamošnjih katolika i svih graĊana u toj Republici".2 Biskupi iz Bosne i Hercegovine, te iz Hrvatske zagrebaĉki nadbiskup Franjo Kuharić i Ċakovaĉki biskup Ćiril Kos, našavši se u Sarajevu na biskupskom posvećenju novoimenovanog pomoćnog vrhbosanskog biskupa Pere Sudara, uputili su 6. sijeĉnja 1994. svjetskoj javnosti apel u kojem stoji i ovo: "Doţivljavajući /..../ vlastitim iskustvom nesreću Sarajeva, nesreću cijele Bosne i Hercegovine, mi okupljeni biskupi ponovno iz ovog napaćenog grada i napaćene zemlje upućujemo dramatiĉan poziv svijetu i tvrdimo da je ovaj rat, koji ne prestaje, koji neprestano kosi ţivote, umnaţa ranjenike, protjeruje ljude s njihovih ognjišta, ne samo teška nesreća, nego i optuţba protiv suvremene civilizacije koja ne nalazi naĉina da rat zaustavi i da osigura pravedan mir izmuĉenim ljudima bez obzira kojoj nacionalnosti ili vjerskoj zajednici pripadali. Suţivot Srba, Muslimana i Hrvata u Bosni i Hercegovini je sudbina Bosne i Hercegovine!"3 Biskupi Hrvatske i Bosne i Hercegovine su uputili svoj apel domaćoj i svjetskoj javnosti i 26. sijeĉnja 1994., i u njemu upozoravaju: "Krajnje je vrijeme da se odluĉno stane na put nasiljima koja satiru stotine tisuća neduţnoga civilnoga puĉanstva: djecu, ţene, stare, nemoćne i bolesne ljude kao i ranjenike kojima je sprijeĉena najosnovnija lijeĉniĉka pomoć. Rat koji je bio nametnut Hrvatskoj prije gotovo tri godine, a sada osobito bjesni u Bosni i Hercegovini, takoĊer meĊunarodno priznatoj drţavi, velik je zloĉin protiv svih ljudskih prava za koji su odgovorni ne samo oni koji su ga zbog svojih egoistiĉkih ciljeva pokrenuli nego i oni koji se prema tom zloĉinu odnose ravnodušno, a pogotovo oni koji ga na bilo koji naĉin podupiru, propustivši zakonitu mogućnost da ga zaustave. /..../ Spirala zla se mora prekinuti svim zakonitim sredstvima, da se osigura dostojanstvo i pravo na slobodan i siguran ţivot svakoj ljudskoj osobi u njezinu domu, u njezinu kraju, u njezinoj široj zajednici, bilo nacionalnoj, bilo vjerskoj".4 Biskupi zatim kaţu: "Smatramo svojom duţnošću ponovno uputiti krajnje dramatiĉan poziv svjetskoj javnosti da se pokrenu sve snage ljudi dobre volje, a osobito da se pokrene savjest svih odgovornih u meĊunarodnim institucijama za pravdu i mir, kako bi se konaĉno zaustavilo ovo krvoproliće".5 Biskupi Bosne i Hercegovine i Hrvatske su i 9. lipnja 1994. izvijestili svjetsku javnost i biskupske konferencije Europe o dramatiĉnom stanju u Bosni i Hercegovini, te uputili poziv da se zaštite prava i slobode
1 2

Glas Koncila, 18. listopada 1992., str. 3; V. Blaţević, n. d. , str. 163. Glas Koncila, 24. listopada 1993., str. 1; Vrhbosna, IV (CVII)/1993., br. 1-4, str. 35; V. Blaţević, n. d. , str. 291. 3 Glas Koncila, 16. sijeĉnja 1994., str. 1; Vrhbosna, V (CVIII)/1994., br. 1-4, str. 50; V. Blaţević, n. d. , str. 317. 4 Glas Koncila, 6. veljaĉe 1994., str. 3; Vrhbosna, V (CVIII)/1994., br. 1-4, str. 53; V. Blaţević, n. d. , str. 325. 5 Isto.

158

katolika i svih obespravljenih ljudi: "Sve vas stoga pozivamo da s nama odluĉno dignete svoj glas, kako bi se konaĉno zaustavila ova bezakonja, okrutnosti i uništenja te ispravile nepravde".1 Za sebe su biskupi izjavili: "Mi se i dalje neumorno zalaţemo za poštovanje i obranu ljudskih i graĊanskih prava naroda, manjina i svih ljudi; za ostvarenje pravedna mira, što ukljuĉuje pravo na povratak svih prognanih na njihova ognjišta i prvo na ţivot dostojan civilizirana ĉovjeka".2 Vrhbosanski nadbiskup kard. Vinko Puljić i zagrebaĉki nadbiskup kard. Franjo Kuharić su 6. prosinca 1994., u ime svih biskupa, kao i svećenika i katoliĉkih vjernika Hrvatske i Bosne i Hercegovine, uputili apel svjetskoj javnosti i odgovornim drţavnicima, u kojem kaţu: "Obraćamo se vama i svima koji su u svijetu odgovorni i koji još mogu nešto uĉiniti da se zaustavi strahota zloĉina u našim drţavama. Vrijeme nam izmiĉe, ako već nije prekasno, a ovdje pred oĉima cijeloga svijeta umire ĉovjeĉnost, obezvreĊuje se svako meĊunarodno pravo i sustavno se gaze prava i dostojanstvo ljudskih osoba i cijelih naroda i vjerskih zajednica. /..../. Tim smo više zapanjeni što ni velike sile, ni meĊunarodne ustanove i udruge ne poduzimaju ništa efikasno da bi se ovo zlo zaustavilo. A uvjereni smo da sigurno postoje moralna sredstva da se zaustavi nemoralna agresija".3 Dvojica nadbiskupa i kardinala, na kraju, iznova traţe zaustavljanje ratnih zloĉina i zaštitu temeljnih prava i sloboda ljudi i naroda: "Preostaje nam, makar i u posljednji trenutak, apelirati na odgovorne za zbivanja u svijetu, da efikasno zaštite naĉela i praksu humanosti, prava i dostojanstvo svakog naroda bez obzira na vjersku pripadnost. Iskustvo nas uĉi da je nadasve potrebno saĉuvati meĊunarodno priznate drţavne granice. Svako drugaĉije dogovaranje, makar i na visokim razinama, znaĉi priznavanje prava jaĉega, dopuštanje agresoru da se zloĉinima okoristi. Pravi mir moţe biti samo pravedan mir. Nepravde moraju biti ispravljene; meĊunarodno priznate granice poštivane; svi prognanici vraćeni na svoja ognjišta".4 Nadbiskupi Kuharić i Puljić su se oglasili zajedniĉkim apelom domaćoj i svjetskoj javnosti i 28. veljaĉe 1995. U tom apelu oni kaţu: "Ponovno najodluĉnije diţemo svoj glas solidarnosti i zauzimanja za zaštitu ljudskog dostojanstva i osnovnih ljudskih graĊanskih prava i sloboda svih pogaţenih i obespravljenih ljudi, pozivajući sve plemenite ljude da nam se pridruţe u spasavanju ugroţenog ĉovjeka na ovom podruĉju (misli se na banjoluĉko - op. m.) kao i na svim drugim podruĉjima Bosne i Hercegovine, Balkana i europskog kontinenta".5 Zagrebaĉki nadbiskup, kardinal Franjo Kuharić, i vrhbosanski nadbiskup, kardinal Vinko Puljić, u zajedniĉkom prosvjedu protiv zloĉina koji se ĉine nad katolicima u banjoluĉkom kraju i u cjeloj Bosni, i apelu javnosti, od 8. svibnja 1995., iznova naglašavaju posebno odgovornost i krivnju ĉelnika meĊunarodne zajednice: "Sve se to dogaĊa u Europi na kraju 20. stoljeća pred ravnodušnim pogledima onih koji su bili duţni zaštititi neduţne ljude i zaustaviti ta okrutna nasilja svim moralnim sredstvima koja im stoje na raspolaganju. Odgovornost za te zloĉine teško opterećuje savjest naredbodavaca i izvršitelja, ali i svih onih koji su mogli uspostaviti mir, sigurnost i slobodu za sve ljude ovih prostora. /..../. Propust duţnosti odgovornih za zaštitu ţrtve od nepravednog nasilja grijeh je protiv ĉovjeĉnosti i sudioništva u zloĉinu".6 Uz višekratne zajedniĉke istupe zagrebaĉkog i vrhbosanskog nadbiskupa, kardinala Kuharića i Puljića, protiv rata i njegovih uţasnih posljedica oglašavali su se u više navrata zajedniĉki svi biskupi Bosne i Hercegovine. Tako oni u svom pismu papi Ivanu Pavlu II., od
1 2

Glas Koncila, 19. lipnja 1994., str. 1; Vrhbosna, V (CVIII)/1994., br. 1-4, str. 61; V. Blaţević, n. d. , str. 358. Isto. 3 Glas Koncila, 18. prosinca 1994., str. 1; V. Blaţević, n. d. , str. 380. 4 Glas Koncila, 18. prosinca 1994., str. 4; V. Blaţević, n. d. , str. 381. 5 Vrhbosna, VI (CIX)/1995., br. 1-4, str. 60; V. Blaţević, n. d. , str. 400. 6 Vrhbosna, VI (CIX)/1995., br. 1-4, str. 67; V. Blaţević, n. d. , str. 415.

159

18. prosinca 1992., pišu: "Teško je shvatljivo da se danas, na ovom znaĉajnom stupnju razvoja ljudske kulture i naglašavanja temeljnih ljudskih prava na ovim prostorima, usred civilizirane Europe i svijeta, gleda gotovo ravnodušno na ovo uţasno istrebljenje i genocid hrvatskoga i muslimanskoga naroda, i da to ni jedna svjetska sila ne moţe ili ne ţeli efikasno zaustaviti". Zatim se utjeĉu za pomoć Svetom Ocu ovim rijeĉima: "Slobodni smo, Sveti Oĉe, zamoliti da i dalje budete uz nas u ovoj našoj ljudskoj tragediji i da apelirate na odgovorne na meĊunarodnoj razini da ovo krvoproliće prestane i da se pospješi dolazak humanitarne pomoći našem puĉanstvu koje je ostalo bez igdje iĉega".1 U istom pismu oni takoĊer istiĉu da onoga tko je izvršio agresiju i tko vrši genocid ne mogu razoruţati papirnate meĊunarodne rezolucije koje, što se više mnoţe, to više graniĉe s neozbiljnošću i otkrivaju neodluĉnost da se išta uspješno poduzme, da bi zakljuĉili kako "ovdje mogu uĉiniti nešto konkretno samo zaštitne policijske ili vojniĉke snage moćne i odgovorne za poštivanje općeljudskih prava u svjetskoj zajednici. Ljudska je, moralna i meĊunarodna duţnost onih koji su kadri to uĉiniti da to i ostvare".2 Biskupi Bosne i Hercegovine su se 2. kolovoza 1993. obratili priopćenjem cjelokupnoj javnosti i iznijeli osobito podatke o masovnom protjerivanju katolika i nestajanju brojnih ţupa u vrhbosanskoj nadbiskupiji i u biskupijama banjoluĉkoj i mostarsko-duvanjskoj, te zatraţili pomoć: "Ponovno apeliramo na sve odgovorne politiĉke faktore u domaćoj i svjetskoj javnosti da zauzetije porade oko pravednog rješenja sadašnjega i budućega ţivota svih stanovnika Bosne i Hercegovine. /..../ Molimo i zahtijevamo: da prestane krvoproliće, ubijanje nevina puĉanstva i uništavanje njegove imovine; da se zaustavi bilo kakvo 'etniĉko ĉišćenje'; da se hitno omogući da nepokopani mrtvi budu pokopani, svatko prema svome vjerozakonu; da se što prije puste ratni zarobljenici iz logora i neduţni zatvorenici; da se prognanicima i izbjeglicama omogući povratak u njihove kuće; da se osigura slobodno kretanje humanitarne pomoći potrebnicima".3 Biskupi Bosne i Hercegovine su dali zajedniĉku izjavu i 29. studenoga 1993., u kojoj kaţu: "Odbacujemo sve nepravde i neljudska nedjela poĉinjena u ovom ratu te u ime Boţjega zakona i dostojanstva ĉovjeka osuĊujemo svaku metodu i praksu obespravljenja ĉovjeka i naroda, progona puĉanstva, 'etniĉkog ĉišćenja', genocida, rušenja vjerskih bogomolja, iz koje god ljudske skupine ili narodne politiĉke zajednice to dolazilo".4 A potom se kritiĉki osvrću i izraţavaju nezadovoljstvo drţanjem meĊunarodne zajednice: "Duboko smo zbunjeni i razoĉarani dosadašnjom neuĉinkovitošću meĊunarodnih politiĉkih ĉimbenika da zaustave ovaj uţasni pokolj i progon ljudi na podruĉju Bosne i Hercegovine", te se pitaju: "Je li moguće da politiĉke i vojne meĊunarodne snage, moćne i odgovorne za zaštitu općeljudskih prava u svjetskoj zajednici, samo izdaju suhoparne rezolucije i odrţavaju bezuspješne konferencije, neodluĉno promatrajući ovakva gaţenja ljudskih prava, sloboda i ţivota?".5 Na kraju se obraćaju meĊunarodnoj zajednici i traţe njezino angaţiranje: "Ponovno apeliramo u ime dostojanstva milijuna obespravljenih i ţivotno ugroţenih na našim prostorima da se njihova temeljna ljudska prava na ţivot i na suţivot stave ispred svih drugih interesa i raĉunica. Još jednom diţemo svoj glas i zahtjev da meĊunarodne organizacije: Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija, UNPROFOR, UNHCR, Crveni kriţ i dr., nepristrano ispitaju i pred javnost iznesu podatke o svim masakrima, poĉinjenim bilo s ĉije strane, o svim etniĉkim
1 2

Glas Koncila, 19. sijeĉnja 1993., str. 3; V. Blaţević, n. d. , str. 181. Glas Koncila, 19. sijeĉnja 1993., str. 3; V. Blaţević, n. d. , str. 182. 3 Glas Koncila, 15. kolovoza 1993., str. 4; Vrhbosna, IV (CVII)/1993., br. 1-4, str. 33; V. Blaţević, n. d. , str. 271. 4 Glas Koncila, 12. prosinca 1993., str. 4; Vrhbosna, IV (CVII)/1993., br. 1-4, str. 38; V. Blaţević, n. d. , str. 304. 5 Isto.

160

protjerivanjima, o svim logorima u kojima se drţe i muĉe civili, osobito o onim logorima u kojima se poniţava dostojanstvo ţene".1 U povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom, bosanskohercegovaĉki biskupi su se za vrijeme svoga boravka u Rimu, 30. studenoga 1994., obratili cijeloj Katoliĉkoj crkvi i svjetskoj javnosti te, ocrtavši strahote rata, uputili apel da se tragedija zaustavi, da se oĉuva cjelovita Bosna i Hercegovina, i osiguraju jednaka prava za sve njezine graĊane. Za stanje u Bosni i Hercegovini okrivili su i meĊunarodnu zajednicu, i ovako ocijenili njezino dotadašnje drţanje: "Ta je agresija (misli se na Bosnu i Hercegovinu op. m.) s njezinim krvavim posljedicama u krugovima svjetskih politiĉkih snaga: Organizacije Ujedinjenih naroda, napose Vijeća sigurnosti, u Europskoj uniji, u administraciji Sjedinjenih Ameriĉkih Drţava, zbog njihovih vlastitih interesa, nailazila sve do sada na razliĉite stavove, od ljudske i moralne neosjetljivosti do politiĉkog popuštanja i otvorena podrţavanja vrlo nehumana projekta oĉita agresora, preko raznih 'mirovnih' planova do sadašnje Kontaktne skupine. A sada kao da se svi nalaze pred odobrenjem praktiĉne pobjede ratnog bezumlja, zla i gaţenja etiĉkih zasada, ljudskih, nacionalnih i vjerskih prava kao i graĊanskih sloboda".2 Bosanskohercegovaĉki biskupi su u tom ĉasu svoje pouzdanje stavili u braću u katoliĉkom episkopatu i zamolili biskupske konferencije Europe i svijeta da u Bosnu i Hercegovinu pošalju svoje predstavnike, koji će se uvjeriti u istinitost i dramatiĉnost stanja, a zatim poraditi kod vlada svojih drţava: "da se Bosna i Hercegovina, već meĊunarodno priznata, oĉuva kao cjelovita zemlja; da se etniĉka ĉišćenja na podruĉju Bosne i Hercegovine ne ozakone nego isprave; da se ljudsko pravo ne stavlja u neĉiju ratnu snagu i oruţje; da se svi prognanici mogu vratiti u svoje domove uz puno osiguranje jednakih prava na njihov ljudski, nacionalni i vjerski identitet".3 O dramatiĉnom stanju i velikoj tragediji govori i izjava bosanskohercegovaĉkih biskupa od 29. sijeĉnja 1995., s prvog zasjedanja novouspostavljene Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. U njoj biskupi kaţu: "Uzalud nam je karitativna i humanitarna pomoć vjernika i ljudi dobre volje iz svijeta, ako nam se ne osiguraju ljudska i graĊanska prava i slobode da ţivimo i djelujemo u svojim mjestima, selima i gradovima Bosne i Hercegovine. Svejedno nam je hoćemo li biti gladni ili siti ako su nas agresori na ĉovjeka i narod osudili na smrt i svakodnevno nas progone i ubijaju. Duboko smo oţalošćeni zbog nedopustivih propusta meĊunarodne politiĉke zajednice koja je pokazala neshvatljivo popuštanje prema agresiji i 'sili jaĉega', a ravnodušnost prema svemu puĉanstvu koje trpi neizmjerne nepravde, nasilja, rušenja, progonstva i klanja".4 Nadbiskup Puljić i provincijal fra Petar AnĊelović, zajedno s većim brojem dijecezanskih i franjevaĉkih svećenika iz Bosne, u već spomenutoj Deklaraciji od 27. sijeĉnja 1993., izmeĊu ostaloga, kaţu: "1. U meĊunarodno priznatoj Bosni i Hercegovini protivimo se bilo kojem rješenju koje bi za posljedicu imalo etniĉko ĉišćenje i premještanje stanovništva s njegovih vjekovnih ognjišta. /..../ 3. ţiveći s narodom i odgajajući ga u vjeri, traţimo od odgovornih da zaštite naša hrvatska katoliĉka prava na svim prostorima gdje smo do sada ţivjeli. Ali isto tako traţimo poštivanje istih prava i za druge narode. /..../ 5. Rat u Bosni i Hercegovini traje više od deset mjeseci. Unatoĉ brojnim mirovnim konferencijama i

1

Glas Koncila, 12. prosinca 1993., str. 4; Vrhbosna, IV (CVII)/1993., br. 1-4, str. 38; V. Blaţević, n. d. , str. 304-305. 2 Glas Koncila, 11. prosinca 1994., str. 1; Vrhbosna, V (CVIII)/1994., br. 1-4, str. 64; V. Blaţević, n. d. , str. 378. 3 Glas Koncila, 11. prosinca 1994., str. 1; Vrhbosna, V (CVIII)/1994., br. 1-4, str. 64; V. Blaţević, n. d. , str. 378-379. 4 Vrhbosna, VI (CIX)/1995., br. 1-4, str. 58; V. Blaţević, n. d. , str. 394.

161

dogovorima on se, naţalost, nastavlja sa svim svojim tragiĉnim posljedicama. Stoga molimo da se upotrijebe druga efikasnija sredstva kako bi došlo do pravednog mira".1 U priopćenju za javnost, što su ga dali 20. travnja 1995., nakon susreta u Visokom sa svećenstvom Vrhbosanske nadbiskupije, nadbiskup Puljić, pomoćni biskup Pero Sudar i provincijal fra Petar AnĊelović su naglasili kako se Vrhbosanska crkva "zalaţe za mir i slobodu ĉovjeka i naroda u Bosni i Hercegovini, a u sadašnjoj situaciji otrov mrţnje ţeli nadvladati praštanjem i pomirenjem, drţeći se evanĊeoske poruke: 'Blago onima koji trpe zbog pravde' i onoga: 'Ljubite i svoje neprijatelje'". 2 A u apelu kojega su istoga dana uputili svjetskoj javnosti zajedno nadbiskup Puljić i 122 svećenika Vrhbosanske nadbiskupije, izneseni su brojĉani podaci o protjeranim Hrvatima-katolicima, o ubijenima i ranjenima, razorenim mnogim selima i gradovima, te brojnim crkvama, bolnicama i školama, a zatim se nastavlja: "Stoga molimo i traţimo: 1. Da se na prostorima Bosne i Hercegovine obustavi rat te se politiĉkim putem traţe rješenja svih problema. /..../ 3. Da se svim ljudima koji su ostali na svojim ognjištima omogući ţivot dostojan ĉovjeka te da im se i u praksi osiguraju temeljna ljudska prava: pravo na ţivot, pravo na dom i domovinu, pravo na ispovijedanje vjere, pravo na pozitivno oĉitovanje njegovog nacionalnog identiteta, pravo na rad, zdravstvenu skrb i sva ostala prava predviĊena meĊunarodnim dokumentima".3 Nadbiskup Puljić je u više navrata intervenirao i samostalno. Tako 30. travnja 1992. upućuje osobnu molbu svjetskoj javnosti za pomoć postradalima, i da se zaustavi nasilje i uništavanje dok ne bude prekasno.4 A 22. srpnja 1993. uputio je poruku ameriĉkoj javnosti, u kojoj je zamolio: "Uĉinite sve što je u Vašoj moći da ova strašna stradanja prestanu i da se zaustavi krvoproliće. /..../. Uloţite sav svoj utjecaj da se za Bosnu i Hercegovinu naĊe politiĉki pravedno rješenje. /..../. Nadalje, ţarko molim da što prije poradite na stvaranju uvjeta za povratak prognanih i protjeranih sa svojih ognjišta /..../. U ime katolika pozivam sve katoliĉke institucije da dignu svoj glas i djelatno se zaloţe za naš opstanak na ovim prostorima".5 Uputivši 28. srpnja 1993. apel kopredsjednicima Mirovne konferencije za Jugoslaviju, od njih je zatraţio: "Zaustavite oruţane napade koji dovode do krvoprolića i stradanja, na poseban naĉin one u Posavini, srednjoj Bosni i u Sarajevu. Uĉinite da što prije prestane ubijanje, rušenje, paljenje, proganjanje, hapšenje i svaki drugi zloĉin kojim se krše ljudska prava i gazi ĉovjekovo dostojanstvo".6 U izjavi danoj 4. prosinca 1994. za Glas Koncila, nadbiskup Puljić kaţe: "Sve moćnike ovog svijeta koji iz politiĉkih interesa ne ĉine ono što mogu da zaustave ovo uţasno divljanje krvavog rata, da spase ugroţenog ĉovjeka, da isprave nepravdu koja je nanesena tolikim prognanima sa njihovih ognjišta, pozivam da se u ovom povijesnom trenutku odgovorno zauzmu za civilizaciju ţivota na svim prostorima". 7 Sredinom svibnja 1995. uputio je apel domaćoj i svjetskoj javnosti za Bosansku Posavinu. Nakon što je ukratko izloţio što se dogodilo na tom podruĉju, nastavlja: "Kao pastir ove mjesne Crkve podiţem svoj glas protiv nasilja koje se ĉini nad ovim neduţnim stanovništvom, koje ne ţeli ništa drugo doli obraniti svoja ognjišta i svoje pravo da ţive tamo gdje su ponikli. /..../. Stoga pozivam sve relevantne ĉimbenike domaće i svjetske politiĉke pozornice da se suprotstave ovom nemoralnom i genocidnom ĉinu tzv. etniĉkog ĉišćenja".8

1 2

Glas Koncila, 7. veljaĉe 1993., str. 3; V. Blaţević, n. d. , str. 199-200. Vrhbosna, VI (CIX)/1995., br. 1-4, str. 100; V. Blaţević, n. d. , str. 408. 3 Vrhbosna, VI (CIX)/1995., br. 1-4, str. 101; V. Blaţević, n. d. , str. 406. 4 Vidi: Glas Koncila, 10. svibnja 1992., str. 3; V. Blaţević, n. d. , str. 91-92. 5 Vrhbosna, IV (CVII)/1993., br. 1-4, str. 64; V. Blaţević, n. d. , str. 267. 6 Vrhbosna, IV (CVII)/1993., br. 1-4, str. 63; V. Blaţević, n. d. , str. 268. 7 Glas Koncila, 4. prosinca 1994., str. 10; V. Blaţević, n. d. , str. 379. 8 Glas Koncila, 21. svibnja 1995., str. 4; V. Blaţević, n. d. , str. 430.

162

Veoma ĉesto, zapravo i ĉešće nego drugi, svijetu i svjetskim moćnicima se obraćao banjoluĉki biskup Franjo Komarica. On, zajedno s episkopom Jefremom Milutinovićem i muftijom Ibrahimom Halilovićem, piše 4. rujna 1992. meĊunarodnim pregovaraĉima o Bosni i Hercegovini u Ţenevi: "Strahovite posljedice rata: ruševine, glad, neimaština, bolest, epidemije, nemogućnost privreĊivanja, kao i nastupajuća hladnoća, ugroţavaju svakim danom sve veći broj ţivota neduţnih civila na cjelokupnom prostoru Bosne i Hercegovine. Pred Bogom i cijelim ĉovjeĉanstvom zaklinjemo vas: - zaustavite konaĉno ovaj besmisleni uţasni rat i nepotrebna teška stradanja i umiranja mnogih stotina hiljada neduţnih ljudi, svoje braće i sestara".1 U pismu od 25. rujna 1992., upućenom meĊunarodnim posrednicima C. Vanceu i D. Owenu, biskup Komarica piše: "Slobodan sam, u ime svih ugroţenih vjernika katolika, predloţiti poštovanim Ekscelencijama slijedeće: 1. Neka se odmah, ultimativno, svi koji vode borbe prisile da obustave borbena djelovanja! /..../. 3. Neka se odmah pristupi razoruţavanju svih naoruţanih osoba koje nisu pod kontrolom legalnih institucija. /..../. 5. Neka se konkretnim akcijama poĉnu vraćati osnovna ljudska prava svima kojima su oduzeta, i neka se odmah zaustavi svako etniĉko ĉišćenje".2 U apelu što su ga biskup Komarica i svećenici banjoluĉke biskupije uputili 17. veljaĉe 1993. utjecajnim osobama crkvenog i politiĉkog ţivota u Hrvatskoj i svijetu, kaţe se: "U ovom, za nas sudbonosnom ĉasu, apeliramo i molimo sve kompetentne crkvene i drţavne poglavare u našem hrvatskom narodu i u slobodnom svijetu, da se ozbiljnije i konkretnije upoznaju i pozabave našom dramatiĉnom situacijom i ne dopuste potvrĊivanje niti nastavljanje strahovitog zloĉina protiv ĉovjeka, naroda i ĉovjeĉnosti. Ne moţemo prihvatiti da bezakonje i anarhija, sila i zloća postanu zakonom i mjerilom ţivota, ponašanja i odluĉivanja o sudbini pojedinaca ili pripadnika jednog naroda ili vjerske zajednice!".3 Bilo je i drugih predstavnika i tijela unutar Katoliĉke crkve u Bosni i Hercegovini koji su javnim istupima reagirali na ratne prilike i stradanja, a spomenut ću samo neke. Povjerenstvo za pravdu, mir i ekologiju Joţnoslavenske konferencije franjevaĉkih provincijala uputilo je 10. studenoga 1992. apel generalnom tajniku OUN-a, gosp. Boutrosu Ghaliju, predsjedniku SAD, gosp. Georgeu Bushu, i drugim svjetskim drţavnicima i politiĉarima. Apel su, uz predstavnike ostalih ĉetiriju franjevaĉkih provincija na prostoru bivše Jugoslavije, potpisali i fra Mirko Filipović, provincijski vikar Bosne Srebrene, i fra Leonard Oreĉ, pripadnik franjevaĉke provincije u Hercegovini, a u njemu se, uz ostalo, kaţe: "Pozdravljamo svaki oblik pomoći koji je dosada upućen na ove prostore. Ali mi ne znamo zašto je svaka pomoć usmjerena samo na utaţivanje ţeĊi i gladi, a da se istovremeno ne ĉini ništa, ili gotovo ništa, na spreĉavanju agresije. Pozdravljamo izjave o katastrofi koja prijeti stotinama tisuća ţivota kako zbog pomanjkanja hrane tako i zime koja je već na pragu. One svjedoĉe o dobrom poznavanju katastrofalne situacije u najmlaĊoj drţavi svijeta. No, mi ne znamo zbog ĉega se još uvijek tolerira, a nespretnim izjavama i podrţava, agresija. Apeliramo da uĉinite sve što je u Vašoj moći kako bi se sprijeĉila agresija kojoj je cilj zauzeti i etniĉki 'oĉistiti' teritorije! /..../. Pozdravljamo osude etniĉkog ĉišćenja i postojanja logora. Ali apeliramo na Vas da se zauzmete za prekid tog bezumlja i za puštanje na slobodu svih zatoĉenika. /..../. Pozdravljamo sve inicijative za mirno rješenje rata, ali ne razumijemo kako je moguće prihvatiti da se pod plaštem mirovnih pregovora nastavlja osvajanje teritorija i etniĉko ĉišćenje te uništavanje kulturne baštine, gospodarskih postrojenja i svega što podsjeća na prisutnost nesrpskih naroda. /..../. Apeliramo na Vašu savjest! Ne dopustite da se Vaša 'nemoć' pretvori u sudjelovanje u zloĉinu. Zaustavite agresiju i etniĉko ĉišćenje!
1 2

F. Komarica, n. d. , str. 345; V. Blaţević, n. d. , str. 146. F. Komarica, n. d. , str. 617; V. Blaţević, n. d. str. 161. 3 Glas Koncila, 7. oţujka 1993., str. 2; F. Komarica, n. d. , str. 621; V. Blaţević, n. d. , str. 205.

163

Zatvorite logore! Ne dozvolite da Vam politiĉki interesi, sporost birokracije i pogrešno mišljenje da će se sve riješiti i bez Vas zaĉepe uši za etiĉki imperativ koji vapi iz pakla Bosne i Hercegovine!".1 Predstavnici franjevaĉke provincije Bosne Srebrene, provincijal fra Petar AnĊelović i dekan Franjevaĉke teologije u Sarajevu, fra Ivan Bubalo, Vrhbosanske nadbiskupije, generalni vikar preĉ. Mato Zovkić, te Mešihata Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Mustafa Bećirović, uputili su 28. travnja 1993., sa Znanstvenog skupa koji se bavio uzrocima rata u Bosni i Hercegovini i njegovim posljedicama i perspektivama, a koji je drţan u Zagrebu, poruku Ivanu Pavlu II., kao i većem broju domaćih i svjetskih drţavnika, u kojoj stoji i ovaj poziv: "Molimo da Svjetska zajednica upotrijebi sav svoj autoritet i moć da bi se već jednom prekinulo stradanje i patnja ljudi i uništavanje svega postojećeg".2 Dugo se ĉekalo na taj trenutak, da se zaustave stradanja i patnje ljudi i uništavanje mnogih materijalnih dobara, i on je, napokon, ipak došao. Rat u Bosni i Hercegovini je Daytonskim mirovnim sporazumom, potpisanim 21. studenoga 1995., zaustavljen, a nadamo se i okonĉan. Neki od naših biskupa su odmah javno izrazili svoje mišljenje o tom sporazumu. Biskup Komarica je u pastirskoj poruci mira, svećenicima, redovnicima i redovnicama, i svim katoliĉkim vjernicima banjoluĉke biskupije, 24. studenoga 1995. izrazio radost što je prestalo ubijanje i razaranje, i nadu u mogućnost uspostavljanja pravednog i trajnog mira i suţivota ljudi na ovim prostorima. A biskup mostarsko-duvanjski, Ratko Perić, u osvrtu na Daytonski sporazum, od 26. studenoga 1995., uz zadovoljstvo što je došao kraj svim zlima rata, izrazio je i nezadovoljstvo zbog nekih odluka iz spomenutog sporazuma i njegovih aneksa, kojima nepravde nanesene u ratu ne samo da nisu ispravljene, nego su ĉak i ozakonjene. Zakljuĉak I što, na kraju, reći posve kratko o drţanju Katoliĉke crkve u vrijeme nedavnog rata u Bosni i Hercegovini? Mogu ponoviti ono što sam kazao na poĉetku: Katoliĉka crkva nije niĉim prouzrokovala rat, niti je na njega poticala, a poduzimala je što je bilo u njezinoj moći da do njega ne doĊe. TakoĊer mogu sasvim utemeljeno ustvrditi: Crkva katoliĉka nije ni s kim vodila rata, nije niĉijih osnovnih ljudskih i nacionalnih prava i graĊanskih sloboda dovodila u pitanje ili osporavala niti povreĊivala, nego se, naprotiv, svim silama i raspoloţivim sredstvima zauzimala za obustavljanje ratnih razaranja i ubijanja, za zaustavljanje krvoprolića i svih strahota i patnji, za meĊusobno uvaţavanje i za suţivot pripadnika svih nacija i svih vjera u Bosni i Hercegovini. Crkva katoliĉka nije, doista, ništa propustila uĉiniti što je bila duţna da uĉini; i uĉinila je sve što je trebala i što je mogla uĉiniti za dobro svih ljudi i svega puĉanstva Bosne i Hercegovine, kao i za oĉuvanje njezine drţavne cjelovitosti, jedinstva i suvereniteta. Oĉito je, stoga, da oni prigovori i optuţbe, i ono pitanje s poĉetka ovog izlaganja, ni na koji naĉin ne pogaĊaju i ne mogu se odnositi na Katoliĉku crkvu.

1 2

Glas Koncila, 22. studenoga 1992., str. 8; V. Blaţević, n. d. , str. 168-169. Glas Koncila, 9. svibnja 1993., str. 3; V. Blaţević, n. d. , str. 241.

164

ANGAŢIRANJE PAPE IVANA PAVLA II. I VATIKANSKE DIPLOMACIJE U RAZRJEŠAVANJU JUGOSLAVENSKE KRIZE Uvod Katoliĉki vjernici u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, a i šire, znaju kako se papa Ivan Pavao II. 90-ih godina minulog stoljeća zauzimao da ne doĊe do rata na ovim prostorima, a kad je rat ipak izbio, koliko se zalagao da se ratna stradanja ublaţe i stradalnicima pomogne, te da se rat zaustavi i uspostavi mir. A o angaţiranju vatikanske diplomacije na meĊunarodnom planu u zaustavljanju toga rata i u razrješavanju 'jugoslavenske krize' malo se kod nas zna i meĊu katolicima. Nekatolici pak o svemu tome znaju puno manje, ili ne znaju gotovo ništa. Pogotovo se to moţe reći za pripadnike srpskoga naroda. MeĊu njima ne samo da se nije objektivno izvješćivalo o drţanju Pape i Svete Stolice, nego su, što više, neki Papu i Vatikan optuţivali za urotu protiv srpskog naroda, te Vatikan i Njemaĉku okrivljivali za raspad Jugoslavije i za rat na jugoslavenskim prostorima.1 U ovom izlaganju prvenstveno će biti rijeĉ o tome kako su papa Ivan Pavao II. i vatikanska diplomacija gledali na zapoĉeti proces promjena politiĉkog sustava i na ureĊivanje odnosa meĊu republikama i narodima bivše Jugoslavije, što su mislili, predlagali, ĉinili i za što su se zauzimali u svezi s ratom u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, te kakvu su ulogu imali i koliko doprinijeli meĊunarodnom priznanju samostalnosti i drţavnog suvereniteta Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ali ćemo najprije pogledati kako su se Papa i vatikanska diplomacija ukljuĉili i na koje su naĉine nastupali i sudjelovali u razrješavanju 'jugoslavenske krize'. I. NAĈINI DJELOVANJA IVANA PAVLA II. I VATIKANSKE DIPLOMACIJE Treba odmah reći da je Sveta Stolica bila vrlo dobro informirana o cjelokupnoj situaciji, i da je s podruĉja zahvaćenih ratom od Pape i vatikanske diplomacije traţeno da se zauzmu i svojim moralnim autoritetom pomognu u zaustavljanju rata i uspostavljanju novih drţava od jugoslavenskih republika koje to ţele. O stanju u Jugoslaviji redovito je Papu i Drţavno tajništvo Svete Stolice izvještavao apostolski nuncij u Beogradu, mons. Gabrijel Montalvo, a o stanju u svojim mjesnim Crkvama, odnosno u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, kako pismeno trako i usmeno, izvještavali su zagrebaĉki i sarajevski nadbiskupi, kard. Franjo Kuharić i kard. Vinko Puljić, i banjoluĉki biskup, mons. Franjo Komarica. TakoĊer su to ĉinili drţavni duţnosnici iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji su, na njihovu zamolbu, bili primani u audijencije kod Pape i na razgovor u Drţavnom tajništvu. Tako se tijekom rata Ivan Pavao II. susreo u Vatikanu, u privatnim audijencijama, i razgovarao o ratnom stanju na prostorima bivše Jugoslavije i o razrješavanju 'jugoslavenske krize' s više drţavnih duţnosnika i diplomata razliĉitog ranga. Iz bivših jugoslavenskih republika, a kasnije suverenih drţava, primio je u audijenciju nekoliko puta hrvatskog predsjednika gosp. Franju TuĊmana2 i ministra inozemnih poslova i potpredsjednika vlade gosp. Matu Granića,3 dva puta predsjednika Bosne i Hercegovine, gosp. Aliju Izetbegovića,4
1 2

To, npr., tvrdi L. Lukajić u svojoj knjizi: Fratri i ustaše kolju, Beograd, 2005. – vidi str. 62, 395, 396. Bio je u privatnoj audijenciji kod Pape 25. svibnja i 3. listopada 1991., a susreo se s Ivanom Pavlom II. i 11. rujna 1994., prigodom Papine posjete Zagrebu. 3 Papa ga je primio i privatnu audijenciju 4. veljaĉe 1994. 4 Primljen je u privatnu audijenciju kod Pape 28. kolovoza 1991. i 12. lipnja 1993.

165

ministra vanjskih poslova, a kasnije predsjednika vlade Bosne i Hercegovine, gosp. Harisa Silajdţića, i predsjednika parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gosp. Miru Lazovića,1 ĉlana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, gosp. Ivu Komšića,2 kao i ministra vanjskih poslova novonastale Federativne Republike Jugoslavije, sastavljene od Srbije i Crne Gore, gosp. Vladislava Jovanovića.3 U zasebnu audijenciju je primio takoĊer predsjednika Islamske zajednice u Jugoslaviji, reisu-l'-ulemu hadţi Jakuba ef. Selimoskog, s pratnjom, 4 te gradonaĉelnika Sarajeva, gosp. Muhameda Kreševljakovića.5 Papa se takoĊer susreo i o ratu i uspostavljanju mira na prostorima bivše Jugoslavije razgovarao s generalnim tajnikom ONU-a, gosp. Perezom de Cuellarom a zatim i s gosp. Boutros Boutros Ghalijem,6 te pregovaraĉima u mirovnom procesu u Jugoslaviji u ime Europske Unije i ONU, gosp. lordom Davidom Owenom a potom i s gosp. Thorvaldom Stoltenbergom.7 Već od prvih znakova meĊunacionalnih i meĊurepubliĉkih napetosti u bivšoj Jugoslaviji, i od prvih nagovještaja ratnih sukoba, Ivan Pavao II. je izraţavao svoju zabrinutost i upozoravao na prijeteće opasnosti i neizbjeţne tragiĉne posljedice.8 Kad je rat pokrenut u Sloveniji, a ubrzo zatim i u Hrvatskoj, uputio je pismene poruke gosp. Anti Markoviću, predsjedniku SIV-a SFRJ, gosp. Franji TuĊmanu i gosp. Milanu Kuĉanu, predsjednicima republika Hrvatske i Slovenije,9 te nešto kasnije gosp. Stipi Mesiću, predsjedniku Predsjedništva SFRJ.10 Uputio je pismo i generalnom tajniku OUN-a, gosp. Boutros Boutros Ghaliju.11 Apelirao je i poticao u tim porukama da se poduzme sve što je moguće da se sprijeĉi izbijanje rata, odnosno da se ratni sukobi zaustave, i da se u pregovorima sukobljenih strana, i uz pomoć meĊunarodne zajednice, traţe rješenja meĊusobnih sporova i politiĉkih pitanja.12 Svoje gledanje na rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, i svoju solidarnost sa ţrtvama ratnih sukoba, izraţavao je u više pisama vjerskim dostojanstvenicima: nadbiskupu zagrebaĉkom, kard. Franji Kuhariću i hrvatskim biskupima 10. listopada 1991.;13 nadbiskupu vrhbosanskom, kard. Vinku Puljiću i bosansko-hercegovaĉkim biskupima 12. studenoga 1992.14, te kardinalu Puljiću takoĊer 2. veljaĉe 1993., 29. rujna 1993. i 8. prosinca 1953.15 Pismom se obratio 10. listopada 1991. i patrijarhu Srpske pravoslavne crkve, gosp. Pavlu. 16

1 2

U privatnoj audijenciji kod Pape bili su 25. svibnja 1993. Bio je u privatnoj audijenciji kod Pape 1. rujna 1994. 3 Primljen je u privatnu audijenciju kod Pape 17. oţujka 1995. 4 U privatnoj audijenciji kod Pape bio je 25. svibnja 1992. 5 U privatnoj audijenciji kod Pape bio je 6. oţujka 1993. 6 Papa se susreo u Vatikanu s Perezom de Cullarom 23. studenoga 1991., a s Boutrosom Boutrosom Ghalijem 16. travnja 1993. 7 Papa je primio u privatnu audijenciju lorda Davida Owena 15. listopada 1993., a Thorvalda Stoltenberga 2. oţujka 1994. 8 Govor uz 'AnĊeoski pozdrav', 21. srpnja 1991. Vidi: GK, 28. srpnja 1991., str. 1. 9 Poruke su upućene 28. lipnja 1991. 10 Poruka je poslana 26. kolovoza 1991. 11 Pismo je poslano 1. oţujka 1993. 12 Navedene poruke su donesene u knjizi: V. Blaţević, Sluţenje miru, Ivan Pavao II. i Sveta Stolica za mir u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (1991-1995), Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 1995. 13 Vidi: V. Blaţević, n. d. , str. 57-58 14 Vidi: V. Blaţević, n. d., 104-106.; Isti, Ivan Pavao II. istinski prijatelj Bosne, Sarajevo, 1997., str. 54-56. 15 Vidi: V. Blaţević, Sluţenje miru, str. 139-140, 170.172, 287-289; Isti, Ivan Pavao II istinski prijatelj Bosne, str. 81-82, 106-108, 192-194. 16 Vidi: V. Blaţević, Sluţenje miru, str. 59-60.

166

O napetim odnosima, te o ratu i ratnim stradanjima i strahotama papa Ivan Pavao II. je vrlo ĉesto govorio na redovitim tjednim generalnim ili općom audijencijama u Vatikanu, svaki put pred više tisuća okupljenih vjernika s raznih strana svijeta, a i u posebnim audijencijama sudionika razliĉitih politiĉkih i drugih skupova u Rimu, ĉlanova razliĉitih izaslanstava, u audijencijama za novoimenovane ambasadore nekih drţava pri Svetoj Stolici, i za druge uglednike. IzmeĊu ostalog, Papa je skretao pozornost svjetske javnosti na razliĉita krizna podruĉja i ratove u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, i na uobiĉajenim novogodišnjim susretima u Vatikanu s diplomatskim zborom akreditiranim pri Svetoj Stolici. Isto tako se na tragiĉne dogaĊaje ĉesto osvrtao u svojim nagovorima i obraćanjima vjernicima okupljenim na Trgu sv. Petra uz podnevni Angelus, ili Anđeoski pozdrav nedjeljama i blagdanima, kao i u svojim propovijedima i homilijama na euharistijskim slavljima, osobito tijekom apostolskih putovanja i pastoralnih pohoda, od kojih valja istaknuti one Hrvatskoj u tijeku rata 1994. (i poslije rata, g. 1998. i 2003.) i u Bosni i Hercegovini poslije rata, 1997. i 2003. godine, kao i u susretima i razgovorima s novinarima naroĉito prigodom tih putovanja. U razdoblju od pet ratnih godina, 1991.-1995., papa Ivan Pavao II. se osvrtao na pitanje politiĉkih previranja i društvenih promjena u Jugoslaviji, odnosno na rat u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, više od 300 puta osobno, a još 50-ak puta to su ĉinili bliţi suradnici Svetog Oca i vatikanski visoki diplomatski duţnosnici, osobito drţavni tajnik, kard. Angelo Sodano, tajnik za odnose s drţavama, nadb. Jean-Louis Tauran, te proĉelnik Papinskih vijeća 'Pravda i Mir' (Iustitia et Pax) i 'Jedno Srce' (Cor Unum'), kard. Roger Etchegaray. Izlazi da su se Papa i spomenuti visoki duţnosnici Svete Stolice kroz pet ratnih godina u prosjeku oglašavali svaki peti-šesti dan, i moţe se slobodno reći da nije propuštena nijedna prigoda i situaciju koja je to traţila, a da katoliĉkoj i svjetskoj javnosti i meĊunarodnoj diplomaciji nisu skretali pozornost na tragiĉna zbivanja na prostorima bivše Jugoslavije. Vatikanska diplomacija je od samog poĉetka 'jugoslavenske krize', još od sijeĉnja 1991., uviĊajući opasnost da se postojeće napetosti izrode u oruţane sukobe i krvoproliće, poduzimala odreĊene korake da se sprijeĉi, odnosno zaustavi ratna tragedija i katastrofa u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Tako je drţavni tajnik Svete Stolice, kard. Angelo Sodano, uputio brzojavnu poruku predsjedniku Vijeća ministara inozemnih poslova Europske Zajednice, gosp. Hansu van Den Broeku, u kojoj je istaknuo da Sveta Stolica pruţa podršku naporima koje je EZ poduzimala da se zaustavi uporaba sile u Hrvatskoj i da se potakne politiĉki dijalog meĊu svim jugoslavenskim republikama.1 Nakon što je rat zahvatio i Bosnu i i Hercegovinu, kard. Angelo Sodano je u ime Svetog Oca uputio brzojavnu poruku predsjedniku Bosne i Hercegovine, gosp. Aliji Izetbegoviću, u kojoj je izrazio zabrinutost pape Ivana Pavla II. zbog stanja u Bosni i Hercegovini i Papinu solidarnost i blizinu svima koji pate i oplakuju svoje mrtve.2 U svezi s dramatiĉnom situacijom u Bosni i Hercegovini drţavni tajnik je uputio brzojavnu poruku takoĊer generalnom tajniku OUN-a, gosp. Boutros Boutros Ghaliju, sa zahtjevom da OUN upotrijebi sve kako bi se zaustavio rat koji sije smrt i razaranje.3 Poruku je uputio i Predsjedniku Republike Hrvatske, gosp. Franji TuĊmanu, u kojoj je istaknuto kako Sveti Otac zna da moţe raĉunati na dobronamjerno prihvaćanje poziva koje upućuje, da se ne štede napori u pregovorima za mir, te za prihvaćanje u bratskoj ljubavi izbjeglica, prognanika i ţrtava rata.4
1 2

Poruka je upućena 26. kolovoza 1991. Poruka je upućena 9. travnja 1992. 3 Poruka je poslana 5. svibnja 1992. 4 Pismo je pisano 12. oţujka 1994.; u njemu kard. Angelo Sodano u Papino ime izraţava zahvalnost za Poruku koju je predsjednik TuĊman poslao posredstvom gosp. Mate Granića, potpredsjednika vlade Republike Hrvatske i ministra inozemnih poslova, koji je bio u privatnoj audijenciji kod Pape 4. oţujka.

167

Nakon što su bili u audijenciji kod pape, ministri vanjskih poslova, gosp. Haris Silajdţić, i predsjednik parlamentarne skupštine, gosp. Miro Lazović razgovarali su o situaciji u Bosni i Hercegovini i s drţavnim tajnikom, kard. Angelom Sodanom.1 S drţavnim tajnikom se, poslije audijencije kod Pape, sastao i ministar inozemnih poslova i potpredsjednik vlade Republike Hrvatske, gosp. Mate Granić.2 Gosp. Haris Silajdţić se drugom zgodom, tada kao predsjednik vlade Bosne i Hercegovine, susreo u Vatikanu s tajnikom za odnose s drţavama, nadb. Jean-Louis Tauranom.3 Jean-Lois Tauran se dva puta susreo takoĊer s ministrom inozemnih poslova i potpredsjednikom vlade Republike Hrvatske, gosp. Matom Granićem.4 Ministra vanjskih poslova Federativne Republike Jugoslavije, gosp. Vladislava Jovanovića, jednom je primio mons. Claudio Maria Celli, podsekretar u Odsjeku za odnose s drţavama Drţavnog tajništva Svete Stolice,5 a drugi put se ministar Jovanović susreo s tajnikom za odnose s drţavama, mons. Jean-Louis Tauranom.6 Jean-Louis Tauran je primio i razgovarao takoĊer s novim ministrom vanjskih poslova Jugoslavije, gosp. Milanom Milutinovićem.7 A apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini, mons. Francesco Monterisi, primio je dvije delegacije iz Republike Srpske, jednu je predvodio gosp. Ţivko Rakić, ministar vanjskih poslova u Vladi, a drugu gosp. Miroslav Toholj, ministar informacija.8 O ratu na Balkanu, osobito u Bosni i Hercegovini, razgovori su voĊeni kod posjeta Drţavnom tajništvu Svete Stolice i Odjelu tajništva za odnose s drţavama visokih politiĉkih predstavnika iz Europske Zajednice (kasnije Europske Unije), iz Sjedinjenih Ameriĉkih Drţava i Rusije,9 a Drţavni tajnik, kard. Angelo Sodano, razgovarao je 1994. i 1995. godine o razrješavanju 'jugoslavenske krize' i o miru na Balkanu s više predsjednika drţava i vlada drugih zemalja.10 Vatikanski diplomati, stalni predstavnici Svete Stolice u organizacijama meĊunarodne zajednice, takoĊer su vrlo aktivno bili ukljuĉeni u razmatranje i razrješavanje 'jugoslavenske krize'. Tijekom 1991-1994. godine sudjelovali su na trideset-ak zasjedanja, skupova, sjednica i sastanaka razliĉitih tijela i foruma KESS-a ili OESS-a, Europskog Vijeća, Europske Unije, OUN-a i UNHCR-a, posvećenih pitanjima rata i politiĉkoj situaciji u bivšoj Jugoslaviji.11
1 2

Susret se odrţao 25. svibnja 1993. Susret je odrţan 4. veljaĉe 1994. 3 Susret je odrţan 2. srpnja 1994. 4 Ti su susreti odrţani 22. srpnja 1993. i 23. veljaĉe 1994. 5 Primljen je 18. studenoga 1993. 6 Susret je odrţan 16. oţujka 1995. 7 Taj susret je bio 6. listopada 1995. 8 Ti susreti su bili 13. lipnja i 14. srpnja 1995. 9 Isticana je nuţnost dijaloga meĊu sukobljenim stranama i da ne treba štedjeti napora za povratak mira te da se meĊunarodnim organizacijama stave na raspolaganje sredstva nuţna za humanitarnu pomoć. TakoĊer je bilo rijeĉi o poštivanju normi meĊunarodnog prava o pravima manjina, osobito manjinskih vjerskih zajednica na odreĊenim podruĉjima, kao i odluka KESS-a i ONU-a o nemijenjanju granica silom. Vidi: L'azione della Santa Sede nel conflitto bosniaco (niz: Quaderni de „L'Osservatore Romano“, br. 25), Librereia Editrice Vaticana, Citta del Vaticano, 1994.) str. 15-16. 10 Razgovori su voĊeni s predsjednikom Republike Ĉeške, gosp. Vaclavom Havelom (7. oţujka 1994.), njemaĉkim kancelarom, gosp. Helmutom Kholom (3. svibnja 1994.), predsjednikom kanadske vlade, gosp. Jeanom Chretienom (7. srpnja 1994.), s predsjednicima Republike Austrije, gosp. Thomasom Klestilom (25. studenoga 1994), MaĊarske, gosp. Arpadom Gönczom (9. veljaĉe 1995.), s njemaĉkim predsjednikom gosp. Romanom Herzogom (2. oţujka 1995), predsjednikom Rumunije, gosp. Ionom Iliescuom (28. oţujka 1995), te Republike Francuske, gosp. Jacquesom Chiracom (25. rujna 1995.). 11 Svojim govorima, koji su se doticali ili u cijelosti odnosili na ratno stanje i na osnivanje neovisnih drţava od bivših jugoslavenskih republika, istupali su: na redovitim zasjedanjima Komiteta visokih duţnosnika KESS-a (29. sijeĉnja 1991, 16. rujna 1992., 5. studenoga 1992., 2. veljaĉe 1993., 26. travnja 1993., 14. lipnja 1994., 11. listopada 1994.); na hitnim zasjedanjima Komiteta visokih duţnosnika KESS-a posvećenim krizi u Jugoslaviji (3. srpnja 1991., 3. rujna 1991., 10. listopada 1991.); na zasjedanju Konferencije o ljudskoj dimenziji KESS-a

168

II. IVAN PAVAO II. I RAT U HRVATSKOJ I U BOSNI I HERCEGOVINI 1. Stajališta Ivana Pavla II. i rješenja koja je predlagao ili preporuĉivao Ivan Pavao II. je smatrao da potrebnu preobrazba politiĉkog sustava i društvenog ureĊenja u Jugoslaviji treba provesti na demokratski naĉin. Stoga je ĉelnike suprotstavljenih i zaraćenih strana pozivao da obustave neprijateljstava i sukobe, istiĉući i upozoravajući da se ratom ne moţe riješiti ni jedan problem, da je agresija na prava i slobodu drugih nedopustiva i da se granice drţava ne mogu mijenjati silom, te da se meĊunacionalni i meĊurepubliĉki sporovi ne rješavaju oruţjem, nego strpljivim dijalogom i pregovorima. Isticao je da se istinski mir moţe ostvariti samo u slobodi i pravdi, u poštivanju prava i dostojanstva svakog ĉovjeka, kao i prava i dostojanstva, identiteta, samobitnosti i posebnosti, te zakonitih teţnji svakog naroda. Poticao je izrijekom Hrvate i Srbe, te sve narode u Jugoslaviji, odnosno u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, razliĉite po vjeri, kulturi, povijesti i jeziku, da ujedine svoje napore kako bi se stvorili pogodni uvjeti za suţivot svih u meĊusobnom uvaţavanju, slozi, pravdi i ljubavi. Bio je osobito izriĉit i postojan u obrani prava svakog naroda na samoodreĊenje, tj. prava na slobodno, demokratsko odluĉivanje o vlastitoj sudbini ili o samostalnosti i suverenitetu vlastite drţave, pozivajući se pritom i na naĉela helsinškog Završnog akta KESS-a iz god. 1975., i na Parišku povelju KESS-a iz god. 1990.1 U razliĉitim prigodama, bilo osobno i izravno, bilo putem svojih izaslanika i vatikanskih diplomatskih predstavnika, apelirao je na drţavnike Europe i svijeta i na razliĉite forume meĊunarodne zajednice – od Konferencije, odnosno Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (KESS-a i OESS-a), Vijeća Europe i Europske Unije, do Organizacije Ujedinjenih Naroda – da uĉine sve kako bi se zaustavio okrutni rat i svima osigurao ţivot dostojan ĉovjeka, u pravednome i stabilnome miru meĊu narodima.2 Ti apeli, na veliko Papino razoĉaranje, nisu nailazili na odaziv.
(11. rujna 1991.); na zasjedanju drţava ĉlanica KESS-a (6. svibnja 1992.); na sastanku eksperata KESS-a za nacionalne manjine (2. srpnja 1991.); na sastancima Vijeća ministara vanjskih poslova KESS-a i OESS-a (30. sijeĉnja 1992., 14-15. prosinca 1992., 2. prosinca 1993., 8. prosinca 1995.); na sastanku na vrhu poglavara drţava i vlada KESS-a (9. srpnja 1992., 6. prosinca 1994., 12. oţujka 1995.); na inauguralnoj Konferenciji o stabilnosti u Europi (20. i 21. oţujka 1995.); na zasjedanju Konferencije KESS-a o ljudskim pravima (27. rujna do 15. listopada 1993.); na zasjedanju tzv. Prvog odbora Generalne skupštine OUN-a (25. listopada 1991.); na sjednici Trećeg komiteta OUN-a (7. studenoga 1995.); na susretu ministar pravde Europskog Vijeća (21.-22. lipnja 1993.); na zasjedanju Odbora za ljudska prava OUN-a (13. kolovoza 1992., 9. veljaĉe 1993.); na Svjetskoj konferenciji o ljudskim pravima (21. lipnja 1993.); na Konferenciji poglavara drţava i vlada ĉlanica Europskog Vijeća (9. listopada 1993.); na Konferenciji Europske Unije (26. svibnja 1994.); na parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe (26. rujna 1995.)na zasjedanju Izvršnog odbora UNHCR-a (3.-7. listopada 1994.), te traţili zaustavljanje rata u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, i razrješavanje 'jugoslavenske krize' u skladu s normama meĊunarodnog prava i odlukama foruma meĊunarodne zajednice. Vidi: L'azione della Santa Sede nel conflitto bosniaco, str. 18-20; La Santa Sede per la pace nei Balcani, str. 14-15; V. Blaţević, Sluţenje miru, str. 303-358.; Isti, Papa Ivan Pavao II. istinski prijatelj Bosne , str. 271-323. 1 Takvo stajalište je vidljivo iz istupa: 28. lipnja 1991. (pismo Markoviću) - OR, 1-2. srpnja 1991, str. 1; 8. ruja 1991. (u Vicenzi, na past. pohodu) - OR, 9-10. rujna 1991., str. 1; GK, 15. rujna 1991, str. 6; 10. listopada 1991. (pisma kard. F. Kuhariću i patrijarhu Pavlu) - OR, 19. listopada 1991, str. 1; GK, 27.listopada 1991, str. 1. i 5; GK, 3. studenoga 1991, str. 3; 23. studenoga 1991. (govor sudionicima meĊunarodnog foruma o socijalnim enciklikama Crkve) - OR, 24. studenoga 1991, str. 6; GK, 1. prosinca 1991., str. 4; 1. sijeĉnja 1992. (prilikom Anđeoskog pozdrava) - OR, 2-3. sijeĉnja 1992., str. 1. i 5; GK, 12. sijeĉnja 1992, str. 4; 11. sijeĉnja 1992. (dipl. zboru) - OR, 12. sijeĉnja 1992., str. 4. (na franc. j.); GK, 19. sijeĉnja 1992., str. 3; 28. studenoga 1992. (novom finskom veleposlaniku) - OR, 29. studenoga 1992., str. 10; 10. sijeĉnja 1993. (homilija u euhar. slavlju) - OR, 11-12. sijeĉnja 1993., str. 10; 16. sijeĉnja 1993. (dipl. zboru) - OR, 17. sijeĉnja 1993., str. 4. (na franc. j.), Vidi: V. Cvrlje, Vatikanska diplomacija. Pokoncilski Vatikan u meĊunarodnim odnosima, Zagreb 1992, str. 307- 308. 2 Vidi: V. Blaţević, Sluţenje miru, str. 303-358

169

U svojim istupima Ivan Pavao II. je više puta izraţavao nezadovoljstvo zbog pasivnog odnosa meĊunarodne zajednice, prije svega Europske Zajednice, prema ratu i stradanjima u Jugoslaviji i pojedinim republikama; pozivao je meĊunarodnu zajednicu da se odgovorno i uĉinkovito ukljuĉi u zaustavljanje toga rata i daljnjih stradanja. Stoga je za tragiĉna dogaĊanja na ratom zahvaćenim podruĉjima smatrao krivom i odgovornom takoĊer meĊunarodnu zajednicu, i to je više puta isticao s puno gorĉine. Nije se sustezao reći „da ono što se dogaĊa u tim zemljama (Jugoslaviji) nije dostojno ĉovjeka, nije dostojno Europe“; 1 za rat u Hrvatskoj da je tragedija „koja je na sramotu Europi i svijetu“2 ; ili za rat i nasilje koje se vrši u Bosni i Hercegovini: da je „tragiĉno vrijeme za Europu“, 3 „rana na srcu Europe“,4 da je „tragiĉno zbivanje, koje poniţava Europu“,5 da „potamnjuje povijest civiliziranog svijeta i Europe“,6 da je „drama koja je poput brodoloma za cijelu Europu“, i da će zloĉini u Srebrenici i Ţepi „ostati kao jedno od najţalosnijih poglavlja povijesti Europe“.7 U ţelji da pokrene OUN da preuzme svoju odgovornost i da pruţi djelotvornu pomoć i zaštitu stradalnicima rata, Ivan Pavao II. je u pismu generalnom tajniku gosp. Boutros Boutros Ghaliju prikazao tko su sve neduţne ţrtve i koje su tragiĉne posljedice rata, a zatim istaknuo kako je pravo meĊunarodne zajednice da intervenira, i pozvao OUN da poduzme sve što je u njezinoj moći da se rat i tragedija u Bosni i Hercegovini zaustave.8 Ivan Pavao II. je izriĉito i jasno isticao da meĊunarodna zajednica mora pokazati ĉvrstu politiĉku volju i zaustaviti agresiju, teritorijalna osvajanja tuĊih podruĉja i etniĉko ĉišćenje.9 Razmatrajući, zajedno s drţavnim tajnikom Svete Stolice, kard. Angelom Sodanom, teško stanje u Bosni i Hercegovini, sloţio se o pravu i potrebi tzv. „humanitarne ingerencije“, tj. o pravu i duţnosti OUN-a i europskih drţava da se odluĉno i uĉinkovito ukljuĉe u zaustavljanje ratnog uţasa i tragedije i u razoruţavanje onih koji su se dali na neĉuvena i neĉovjeĉna zlodjela masovnog ubijanja i razaranja. Po sudu Svetoga Oca, pasivno promatranje i neshvatljiva ravnodušnost svijeta prema takvim zlodjelima predstavljaju krivnju propusta i sukrivnju u zloĉinu. „Humanitarnu ingerenciju“ i uporabu odgovarajućih nuţnih sredstava, pa i vojno angaţiranje da bi se zaustavila daljnja ubijanja i razaranja, teritorijalna osvajanja i etniĉko ĉišćenje, ne bi se mogli drţati nezakonitim uplitanjem sa strane i izvana, misli Papa, nego bi to bio logiĉan odgovor i postupak u ostvarenju duha i ciljeva KESS-a.10
1 2

Nagovor uz 'AnĊeoski pozdrav', 22. rujna 1991. Govor na generalnoj audijenciji, 13. studenoga 1991. 3 Nagovor uz molitvu krunice, 5. rujna 1992. 4 Govor kod preuzimanja akreditiva izvanrednog finskog ambasadora pri Svetoj Stolici, 28. studenoga 1991. 5 Uskrsna poruka 'Urbi et Orbi', 11. travnja 1993. 6 Govor na generalnoj audijenciji, 28. rujna 1994. 7 Nagovor uz 'AnĊeoski pozdrav', 16. srpnja 1995. 8 Pismo od 1. oţujka 1993. Vidi: V. Blaţević, Sluţenje miru, str. 142-143; Isti, Ivan Pavao II. istinski prijatelj Bosne, str. 85-86. 9 To je vidljivo iz njegovih javnih istupa: 28.6. 1991. (pismo Markoviću) - OR, 1-2. 7. 1991, str. 1; 29. 6. 1991. (AnĊeoski pozdrav) - OR, 1-2. 7. 1991, str. 1; 21. 7. 1991. (AnĊeoski pozdrav) - OR, 22-23. 7.1991, sIr. 1; GK, 28.7. 1991, str. 7; 8. 9.1991. (AnĊeoski pozdrav) - OR, 9-10. 9. 1991, sIr. 1; GK, 15. 9. 1991, sIr. 6; 10. 10. 1991. (pisma kard. F. Kuhariću i patrijarhu Pavlu) - OR, 19. 10. 1991, str. 1; GK, 27. 10. 1991, str. 1. i 5; GK, 3. 11. 1991, str. 3; 17. 11. 1991. (AnĊeoski pozdrav) - OR, 18. 11. 1991, str. 1; GK, 24. 11. 1991, str. 1; 23.11. 1991. (sudionicima meĊunarodnog foruma o socijalnim enciklikama Crkve) - OR, 24. 11. 1991, str. 6; GK, 1. 12. 1991, str. 4; 1. 1. 1992. (AnĊeoski pozdrav) - OR, 2-3. 1. 1992, str. 1. i 5; GK, 12. 1. 1992, str. 4; 11. 1. 1992 (dipl. zboru) - OR, 12 1. 1992, str. 4. (na franc. j.); GK, 19. 1. 1992, str. 3; 28. 11. 1992. (finskom veleposl.) - OR, 29. 11. 1992, str. 10; 10. 1. 1993. (homilija na euhar. slavlju) - OR, 11-13. 1. 1993, str. 10; 16. 1. 1993. (dipl. zboru) - OR, 17. 1. 1993, str. 4. (na franc. j.); GK, 31. 1. 1993, str. 3; 7. 3. 1993. (AnĊeoski pozdrav) - OR, 8-9. 3. 1993, str. 1; GK, 14. 3. 1993, str. 4. 10 Razgovor Drţavnog tajnika, kard. A Sodana, i Ivana Pavla II., 6. 8. 1992 - OR, 8. ,8. 1992, str. 1; GK, 16.8. 1992, str. 1. i 3; Govor Ivana Pavla II. dipl. zboru, 16. 1. 1993. - OR, 17. 1. 1993, str. 4. (na franc. J.).

170

2. Izrazi solidarnosti i zauzimanje za pomoć stradalnicima rata Ivan Pavao II. je na generalnim audijencijama i u nagovorima uz AnĊeoski pozdrav nedjeljama mnogo puta iskazivao ţalost i suosjećanje s onima koji su oplakivali svoje najdraţe: ranjene, zatoĉene, nestale i poginule; s onima koji su patili zbog nasilja i ostali bez sredstava najnuţnijih za ţivot; koji su izgubili svoje domove i bili prisiljeni bjeţati sa svojih vjekovnih ognjišta i iz rodnih krajeva, bili oni Hrvati ili Srbi, katolici, pravoslavci ili muslimani. U svojim govorima i pismima je pokazivao kako trpi zajedno s hrvatskim i bosansko-hercegovaĉkim biskupima, koji ne mogu obilaziti i tješiti svoje vjernike i koji nemoćno promatraju kako se provode nasilne deportacije puĉanstva i kako im se raspršuju stada, kako se napadaju, zlostavljaju i ubijaju svećenici i redovnici. Ĉesto je govorio o teškim stradanjima i velikim potrebama stanovništva Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i o potrebi promicanja ili podupiranja razliĉitih akcija prikupljanja i slanja humanitarne pomoći, naroĉito preko biskupskih konferencija, biskupijskih Caritasa i drugih karitativnih organizacija. Upućivao je apele svjetskoj javnosti, dobrotvornim ustanovama i udrugama te pozivao i poticao katoliĉke vjernike i ljude dobre volje na velikodušnu pomoć stradalnicima: da pomognu prognanicima i izbjeglicama, beskućnicima, bolesnima i nemoćnima, silovanim ţenama i djevojkama, djeci i starcima. Ti pozivi i poticaji nailazili su na velik odaziv i odjek naroĉito u Austriji, Belgiji, Danskoj, Francuskoj, Italiji, Njemaĉkoj i Švicarskoj, te u Sjedinjenim Ameriĉkim Drţavama. Do kraja godine 1993. samo je preko humanitarnih organizacija ovisnih o biskupskim konferencijama skupljeno i podijeljeno pomoći u vrijednosti više od 164 milijuna USA dolara. A pomoć su skupljale i slale i druge dobrotvorne i humanitarne organizacije i ustanove, npr. redovniĉke, kao što su franjevci, Malteški red, Druţba sv. Vinka Paulskog, Zajednica sv. Egidija u Rimu, te pojedine biskupije, osobito u Italiji, Austriji, Njemaĉkoj i Sjedinjenim Ameriĉkim Drţavama. Osim Papinih poziva i poticaja katolicima i drugima za pomoć stradalnicima rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, i Sveta Stolica se u više navrata izravno ukljuĉila u pruţanje humanitarne pomoći, šaljući hranu, lijekove, sanitetski materijal i aparate. I sam Sveti Otac je davao osobne priloge za pomoć stradalnicima rata. Tako je, npr., generalnom tajniku, gosp. Boutrosu Boutrosu Ghaliju, prilikom njihova susreta 16. travnja 1993., dao 300 tisuća USA dolara za operacije koje je u bivšoj Jugoslaviji provodio Visoki komesarijat OUN za pruţanje pomoći izbjeglicama.1 Sveti Otac je takoĊer podrţavao i preporuĉivao neke konkretne akcije i inicijative prikupljanja pomoći. Tako je preporuĉio i pohvalio zajedniĉku akciju Austrijske televizije, Crvenog kriţa i Caritasa, poznatu pod nazivom: „Nachbar in Not“ („Susjed u nevolji“), za pomoć Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, koja se proširila i izvan Austrije;2 podrţao je apel UNICEF-a da se od 1. do 8. studenoga 1992. provede „tjedan zatišja“ i obustave borbe kako bi se pred nadolazeću zimu uputila najhitnija pomoć tisućama djece;3 preporuĉio je i akciju jednih rimskih dnevnih novina, koja je voĊena pod motom: „Insieme - Diamo una mano a chi soffre“ („Zajedno - Pruţimo ruku onima koji trpe“), za pomoć ţrtvama rata na balkanskom podruĉju, osobito za pomoć djeci.4 S ciljem da se izvidi stvarno stanje, i koje su najveće potrebe stradalnika rata, Sveti Otac je više puta upućivao u Hrvatsku i u Bosnu i Hercegovinu kard. Rogera Etchegaray-a, proĉelnika Papinskih vijeća „Jedno Srce“ („Cor Unum“) i „Pravda i Mir“ (Iustitia et Pax“). S tim zadatkom Roger Etchegaray je bio u Hrvatskoj, u Zagrebu, 24. studenoga 1991., u
1 2

Vidi: L'azione della Santa Sede nel conflitto bosniaco, str.16. Govor na generalnoj audijenciji, 12. svibnja 1993. 3 Nagovor uz 'AnĊeoski pozdrav', 1. studenoga 1992. 4 Nagovor uz 'AnĊeoski pozdrav', 24. sijeĉnja 1993.

171

Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, u nekoliko mjesta, 15. do 18. kolovoza 1992., u Banja Luci 30. svibnja 1993., u Sarajevu ponovno 3. listopada 1993. i 15. kolovoza 1995.1 Ĉesto je Papa, osobito nakon nekih strašnijih tragiĉnih zbivanja i stradavanja, poruĉivao stanovništvu i narodima Bosne i Hercegovine: „Znajte da niste sami, niste napušteni“;2 „Više nego ikada doţivljavam vašu dramu“;3 „Niste napušteni. S vama smo; bit ćemo s vama sve više i više!“4 „Puĉanstvo Sarajeva i Bosne i Hercegovine /…/ imaju u mom srcu posebno mjesto“.5 3. Molitva za prestanak rata i uspostavu mira i za ţrtve rata Sveti Otac je u molitvi Bogu gledao prvo i osobito sredstvo protiv svakog zla, pa tako i protiv rata i nasilja. Na poĉetku meĊuvjerskog susreta molitve, pokore i posta za mir u Europi i posebice na Balkanu, a koji je, na Papin prijedlog, odrţan u Asizu 9. i 10. sijeĉnja 1993., i na kojem su bili nazoĉni: predstavnici biskupskih konferencija iz Europe, predstavnici odijeljenih kršćanskih Crkava (pravoslavnih) i crkvenih zajednica (protestantskih i anglikanskih) te vjerski predstavnici ţidovski i muslimanski s europskog kontinenta, Ivan Pavao II. je kazao: „Strahote rata koji se trenutno vodi na kontinentu, posebice na Balkanu, ne mogu a da nas ne pokrenu da se uteknemo sredstvu koje je vlastito onima koji vjeruju. To sredstvo je molitva. To je naša snaga. To je naše oruţje. Nasuprot sredstvima razaranja i smrti, nasuprot nasilju i okrutnosti, mi nemamo drugoga nego se rijeĉima i srcem uteći Bogu. Nismo ni snaţni, ni moćni, ali znamo da Bog ne ostavlja bez odgovora molbe onoga tko mu se obraća iskrenom vjerom“.6 On je ĉesto isticao i ponavljao kako se moli Bogu, i pozivao druge: skupine hrvatskih katoliĉkih vjernika koji su hodoĉastili u Rim iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i drugih europskih zemalja, zatim cijeli hrvatski katoliĉki narod, te zajedniĉki katolike, pravoslavce i muslimane u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, kao i u ĉitavoj bivšoj Jugoslaviji, a onda i sve katolike i kršćane, kao i sve druge vjernike u Europi i širom svijeta, da se mole za prestanak rata i nasilja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini; za ispaćena puĉanstva i narode Hrvatske i Bosne i Hercegovine; za mir i slogu meĊu narodima u pravdi i slobodi za sve; za utjehu oţalošćenih koji su izgubili svoje najmilije; za pomoć svim stradalnicima; za prognanike i izbjeglice i njihov povratak u vlastite domove; zatim da Bog takne srca i pokrene savjesti onih koji su na vlasti u jugoslavenskim republikama i koji nose odgovornost u meĊunarodnoj zajednici, da zaustave ratne sukobe i sijanje smrti; da prosvijetli pameti i podupre napore onih koji se zalaţu za ponovnu uspostavu suţivota i uzajamnog poštivanja meĊu narodima i republikama Jugoslavije; da zapoĉne obnova ratom razorenih krajeva i da materijalnu izgradnju prati moralni i duhovni preporod. Papa je, osim toga, 8. rujna (svetkovina roĊenja Bl. Dj. Marije) 1991. te 1. sijeĉnja (MeĊunarodni dan molitve za mir) 1993. proglasio svjetskim danima molitve za prestanak rata i uspostavu mira u Hrvatskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini;7 a 9. i 10. sijeĉnja 1993.,

1 2

Vidi: L'azione della Santa Sede nel conflitto bosniaco, str. 14; La Santa Sede per la pace nei Balcani, str. 10 Govor na audijenciji delegaciji Islamske zajednice iz BiH i susjednih republika, 25. svibnja 1992. 3 Pismo bosansko-hercegovaĉkim biskupima, 12. studenoga 1992. 4 Propovijed u bazilici sv. Petra u misi na dan sveopće molitve za mir u Bosni i Hercegovini, 23. sijeĉnja 1994, 5 Govor na generalnoj audijenciji, 14. rujna 1994. 6 Govor na poĉetku molitvenog susreta za mir u Europi i posebice na Balkanu, 9. sijeĉnja 1993., vidi: L'azione della Santa Sede nel conflitto bosniaco, str. 30. 7 Sveti Otac je 5. rujna 1991. uputio poziv biskupima svijeta da se 8. rujna 1991. organizira molitva za mir u Hrvatskoj i drugim republikama Hrvatske. Drţavni tajnik, kard. Angelo Sodano, o tome je obavijestio biskupske konferencije putem telegrama svim Papinskim predstavništvima po svijetu. Vidi: - OR, 8.9. 1991,

172

po ţelji i uz sudjelovanje Svetoga Oca, odrţan je u Asizu već spomenuti meĊuvjerski susret pokore i molitve za mir u svijetu i naroĉito za ispaćeno puĉanstvo balkanskih zemalja;1 23. sijeĉnja 1994. je proglašen svjetskim molitvenim danom da se od Boga isprosi mir na Balkanu, posebice u Bosni i Hercegovini.2 III. DIPLOMATSKE INICIJATIVE SVETE STOLICE U RAZRJEŠAVANJU JUGOSLAVENSKE KRIZE Osobno zauzimanje Ivana Pavla II. i njegovi ĉvrsti stavovi u pogledu zaustavljanja nasilja i rata te ureĊivanja meĊusobnih odnosa republika i naroda nekadašnje Jugoslavije odluĉujuće su utjecali i na usmjeravanje i definiranje vatikanske diplomatske aktivnosti. A ta se aktivnost odvijala preko Drţavnog tajništva Svete Stolice, odnosno drţavnog tajnika, kard. Angela Sodana, i Odjela za odnose s drţavama i tajnika toga Odjela, mons. Jean-Louis Taurana, koje smo već naprijed spominjali, te preko stalnih ili posebnih predstavnika i izaslanika Svete Stolice, nazoĉnih na brojnim meĊunarodnim skupovima i zasjedanjima, koji su svojim istupima i interventima sudjelovali u razmatranju i raspravama o ratom zahvaćenoj Jugoslaviji. Predstavnici i izaslanici Svete Stolice su na meĊunarodnim skupovima i zasjedanjima u svojim izlaganjima osvjetljavali strahote i uţas ratnih sukoba te stradanja i patnje nenaoruţanog i nevinog civilnog puĉanstva. Zatim su izvješćivali što su Sveta Stolica, i osobno Sveti Otac, sukladno svojemu poslanju i raspoloţivim sredstvima, ĉinili ili poduzimali da se tragedija ublaţi, i u isto vrijeme se zalagali i traţili od meĊunarodne zajednice da i ona poduzme odgovarajuće korake i pruţi nuţnu i primjerenu pomoć i zaštitu onima kojima je ona bila potrebita. Isticali su i upozoravali da se ne smije ostati nijem pred tolikim strahotama i stradanjima, oštro su osuĊivali agresivan rat i oruţane sukobe, zlodjela nad neduţnim i nezaštićenim civilima, razaranja naselja i gradova, nasilne deportacije puĉanstava i uspostavljanje koncentracijskih logora, etniĉko ĉišćenje, osvajanje tuĊih teritorija i nasilno mijenjanje drţavnih granica. U svim svojim istupima su se zauzimali, jednako kao i Sveti Otac, za poštivanje osnovnih prava ljudske osobe i svakog naroda ili etniĉke zajednice, osobito za poštivanje prava naroda na samoodreĊenje i slobodno samostalno odluĉivanje o vlastitoj sudbini. OsuĊivali su i odbacivali uporabu sile u rješavanju meĊusobnih sporova, a zagovarali dijalog meĊu sukobljenim stranama te pozivali i poticali odgovorne voĊe i vlast pojedinih naroda i republika da svoje sporove rješavaju miroljubivo, pregovorima nadahnutim naĉelima pravednosti, koja jedino omogućuje uspostavljanje mira i jamĉi njegovo oĉuvanje. Traţili su od rukovodstava republika bivše savezne drţave Jugoslavije da se u svojim uzajamnim odnosima ravnaju naĉelima helsinškog Završnog akta KESS-a te preporuĉivali da se hitno krene u ustavne reforme, koje bi unaprijedile poštivanje temeljnih ljudskih prava i sloboda, u što ulaze takoĊer prava i slobode nacionalnih manjina, ĉime bi se stvorili uvjeti za demokraciju i za izgradnju pravnih drţava.

str. 1. i 2; GK; 15.9. 1991, str. 1. La crisi jugoslava. Posizione e azione della Santa Sede (1991-1992) (niz: Quaderni de „L'Osservatore Romano“, br. 18), Libreria Editrice Vaticana, 1992., str. 17 i 45-46. Sveti Otac i predsjednici biskupskih konferencija Europe, okupljeni u Rimu, 1. prosinca 1992. su uputili poruku i pozvali na molitvu 1. sijeĉnja 1993. za mir u Europi i posebice na Balkanu - OR, 3. 12 1992, str. 1; GK; 13. 12 1992, str. 1. 1 Vidi: L'azione della Santa Sede nel conflitto bosniaco, str. 10. 2 Isto.

173

Isticali su da je negacija svih naĉela meĊunarodnog prava ono što se dogaĊa u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, a što prijeti da se proširi i na druga podruĉja Jugoslavije. Zato su predlagali i traţili da meĊunarodna zajednica utvrdi i imenuje tko su odgovorni, i tko su poĉinitelji raznih svireposti i nasilja, da ih se pozove da za njih odgovaraju te da se osude i kazne oni koji su poticali, poĉinili, dopustili ili olakšali izvršenje zloĉina protiv ĉovjeĉanstva. Diplomacija Svete Stolice je isticala i upozoravala kako KESS mora biti u stanju ispuniti ulogu koja mu pripada u zaštiti ljudskih prava i sloboda, da je zajednica drţava KESS-a odgovorna za primjenu deset naĉela Završnog akta iz Helsinkija i za ispunjenje obveza koje za nju proizlaze iz Pariške povelje, a da ponuda 'dobrih usluga' EZ-a i KESS-a ne predstavlja internacionalizaciju sukoba, nego je logiĉna posljedica helsinškog procesa o sigurnosti i suradnji u Europi. TakoĊer je naglašavala da meĊunarodna zajednica ne moţe prihvatiti stanje svršenog ĉina, koje je nastalo flagrantnim i programiranim kršenjem najsvetijih prava ljudske osobe i legitimnih prava nekog naroda, niti rezignirano promatrati kako vlada pravo jaĉega, nego da mora postupiti odvaţno i stvarno, radi ĉasti ĉovjeĉanstva i obrane Europe i njezine duhovne, moralne i kulturne baštine. Upozoravala je, da što meĊunarodna zajednica bude dalje odgaĊala da u punoj odgovornosti ispuni tu svoju zadaću, to će više u svijetu gubiti povjerenje i vjerodostojnost. A povjerenja u meĊunarodnu zajednicu, isticala je, ne moţe biti sve dok ona bude pokazivala plašljivost, neodluĉnost i nemoć da pomogne i spasi nezaštićeno i neduţno puĉanstvo, i dok bude puštala da se nesmetano dogaĊaju ĉeste i teške povrede dostojanstva i temeljnih prava ljudske osobe i naroda. I vatikanska se diplomacija sve više i odluĉnije izjašnjavala u prilog 'humanitarne ingerencije', te je traţila da meĊunarodna zajednica intervenira i uĉini pritisak, ako je potrebno i vojnim snagama i sredstvima, da bi se zaustavio nemilosrdni i bezumni rat u Bosni i Hercegovini i ponovno uspostavio trajni i pravedni mir. Predstavnici Svete Stolice su isticali kako bi bio teţak grijeh i krivnja propusta, koja se ne bi ubrajala samo odreĊenim pojedincima ili grupama ljudi, nego meĊunarodnoj zajednici u cjelini, kad ona ne bi ništa uĉinila da se sprijeĉi kršenje ljudskih prava i da se zaustave daljnja razaranja i ubijanja. TakoĊer su naglašavali i upozoravali da meĊunarodna zajednica ne moţe bjeţati od svoje odgovornosti koja proizlazi i iz meĊunarodnog priznanja postojanja Bosne i Hercegovine kao suverene i samostalne drţava, i da valja dati stvarnu podršku njezinoj cjelovitosti.1 Kao što je poznato, Sveta Stolica je imala uspostavljene pune diplomatske odnose sa SFRJ. Zbog toga je ona s puno diplomatskog takta i velikim oprezom gledala na zapoĉete promjene u Jugoslaviji i njezinim republikama. Nije isprva imala ništa protiv dotadašnjeg federalnog ureĊenja, ako je to izraz slobodnog odluĉivanja naroda koji tvore federaciju. Ali, u novonastalim prilikama nije iskljuĉivala, dapaĉe, drţala je mogućim i prikladnim uvoĊenje novog, konfederativnog ureĊenja odnosa meĊu juţnoslavenskim narodima i republikama. MeĊutim, poslije oruţane intervencije savezne vojske u Sloveniji, a osobito nakon prenošenja rata u Hrvatsku, kad je postalo oĉigledno da više ne dolazi u obzir takvo politiĉko rješenje, Sveta Stolica je postala jedan od najstalnijih i najodluĉnijih zagovaraĉa i pobornika priznavanja suvereniteta i samostalnosti Hrvatske i Slovenije, a kasnije i ostalih republika, ukljuĉujući i Bosnu i Hercegovinu, ako to ţele. Drţavno tajništvo Svete Stolice je 26. studenoga 1991. uputilo ĉlanicama KESS-a Memorandum u kojem je izneseno stajalište o uvjetima mogućeg priznavanja nezavisnosti i suvereniteta novih drţava na podruĉju bivše Jugoslavije.2

1

O istupima predstavnika Svete Stolice na razliĉiti skupovima meĊunarodne zajednice – vidi: V. Blaţević, Sluţenje miru, str. 303-358. Isti, Ivan Pavao II. …, str. 271-324. 2 Vidi: La crisi jugoslava, str. 21 i 75-76.

174

Kad je Europska Zajednica 16. prosinca 1991. donijela „Deklaraciju o Jugoslaviji“ i odluĉila da se 15. sijeĉnja 1992. prizna nezavisnost i drţavni suverenitete jugoslavenskih republika koje budu ispunile kriterije i uvjete demokratizacije te prihvatile norme ponašanja o odnosima meĊu drţavama i narodima, Sveta Stolica je bila meĊu prvima koji su priznali suverenitet i samostalnost Hrvatske (zajedno sa Slovenijom). Uĉinila je to već 13. sijeĉnja 1992.,1 a 8. veljaĉe 1992. je s Hrvatskom uspostavila i diplomatske odnose.2 Nakon što je i Bosna i Hercegovina ispunila postavljene uvjete, i ona je, nakon što je na Konferenciji Europske Zajednice u Bruxellesu, 1.-2. travnja 1992. donesena takva odluka, 7. travnja 1992. priznata od meĊunarodne zajednice kao nezavisna i suverena drţava. Drţavno tajništvo Svete Stolice je 15. travnja 1992. uputilo Europskoj Zajednici Memorandum u pogledu priznavanja nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine. 3 Sveta Stolica je s Bosnom i Hercegovinom uspostavila diplomatske odnose 20. kolovoza 1992.4 IV. POSLIJERATNO ZAUZIMANJE IVANA PAVLA II. ZA OTKLANJANJE RATNIH POSLJEDICA Rat u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini ostavio je iza sebe teške posljedice. Ivan Pavao II. je nastavio zauzimati se za njihovo otklanjanje i za zacjeljivanje rana. I dalje je ĉinio što je mogao, osobito za pluralistiĉku, višenacionalnu i viševjersku Bosnu i Hercegovinu. Crkvenoj i drţavnoj delegaciji koja je 15. studenoga 1997. pošla u Rim da zahvali Papi za njegov pohod Sarajevu i upućene rijeĉi podrške i ohrabrenje, Ivan Pavao II. je na kraju svoga govora obećao: „Kao i do sada tako i ubuduće neće nedostajati doprinos Svete Stolice u prikladnome obliku i kod meĊunarodnih ustanova u pruţanju potpore graĊanskome i društvenome razvoju Bosne i Hercegovine“.5 U govoru delegaciji MeĊunarodne lige humanista iz Bosne i Hercegovine, koju je 9. veljaĉe 2001. primio u posebnu audijenciju, Ivan Pavao II. je, uz ostalo, istaknuo kako mu je dobro poznata društvena, politiĉka i gospodarska situacija u Bosni i Hercegovini i pitanja s kojima se puĉanstvo sada susreće, napomenuvši da je Sveta Stolica u godinama nedavnog oruţanog sukoba uĉinila da se osjeti njezina mirotvorna nazoĉnost, te da i dalje nastavlja zauzimati se za razne pothvate u prilog pravde i mira. A zauzimao se, prije svega, za povratak svojim kućama izbjeglica i prognanika te za promicanje praštanja i pomirenje meĊu suprotstavljenim i sukobljenim stranama. 1. Zauzimanje za povratak izbjeglica i prognanika U pisanoj poruci od 2. lipnja 1996., koju je uputio hrvatskoj mladeţi okupljenoj u Splitu 8. i 9. lipnja te godine, Ivan Pavao II. se posebno obratio mladima iz Bosne i Hercegovine sljedećim rijeĉima: „Bliz sam svim prognanicima i izbjeglicama koji traţe i imaju pravo na povratak u svoje domove da bi mogli nastaviti ţivot koji je prekinuo uţasni sukob i da bi svoje gradove i sela izgraĊivali zajedno s ostalim stanovnicima u uzajamnom poštivanju i u djelotvornoj suradnji“.6 U vrijeme svoga pohoda Sarajevu, u govoru ĉlanovima najviših vlasti u Bosni i Hercegovini, 13. travnja 1997., Papa je naglasio: „Potrebno je zaloţiti se da
1 2

Vidi: La crisi jugoslava, str. 22. Vidi: L'Osservatore Romano, 9. veljaĉe 1992., str. 1 3 L'azione della Santa Sede nel conflitto bosniaco, str. 7-8, 136-137 4 Vidi: L'Osservatore Romano, 21. kolovoza 1992., str. 1; L'azione della Santa Sede nel conflitto bosniaco, str. 9. 5 Vidi: Papa Ivan Pavao II. govori Hrvatima (priredio. B. Nagy), Zagreb, 2011., str. 349. 6 Vidi: Papa Ivan Pavao II. govori Hrvatima, str. 306.

175

se prognanicima i izbjeglicama iz bilo kojega dijela Bosne i Hercegovine osigura pravo povratka u njihov dom koji su bili prisiljeni napustiti u ratnome vihoru“.1 A u govoru što ga je drţao bosanskohercegovaĉkim biskupima 15. sijeĉnja 1999., prigodom njihova pohoda 'ad limina', navodeći „sjene koje uzrokuju zabrinutost“, spomenuo je na prvom mjestu neriješenost teškog pitanja povratka izbjeglica, te naglasio: „Glavno pitanje koje valja riješiti i o kojemu ovisi pravedno rješenje razliĉitih drugih pitanja ostaje stvaranje nepristranih uvjeta za ovaj tako ţeljeni povratak prognanih i izbjeglih u vlastite domove i osiguranje njihove mirne budućnosti“.2 Taj problem je dobio znaĉajno mjesto i u Papinu govoru delegaciji MeĊunarodne lige humanista, 9. veljaĉe 2001., kojom prigodom je kazao: „Najteţe je razdoblje za Bosnu i Hercegovinu prošlo, ali patnje ljudi i dalje traju, posebno kroz dramu izbjeglica i prognanika. Deseci tisuća prognanika s podruĉja Banje Luke, Bosanske Posavine i drugih krajeva Bosne i Hercegovine još uvijek ĉekaju da se mogu vratiti svojim kućama. Ne moţemo zaboraviti tu dramu /.../. Potrebno je prije svega ispraviti postojeće nepravde pozorno pazeći na zakonita oĉekivanja onih koji su pogoĊeni tim nepravdama i traţe poštivanje svojih neotuĊivih prava“.3 2. Poticaji na opraštanje i pomirenje Ivanu Pavlu II. koji je, kako smo vidjeli, bio neumoran i nepokolebljiv u traţenju da se zaustavi rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i da se uspostavi istinski i pravedni mir, nije bilo nepoznato kako teško naslijeĊe iz vremena 2. svjetskog rata takoĊer opterećuje odnose meĊu narodima bivše Jugoslavije, osobito izmeĊu Hrvata i Srba, te da i to uzrokuje još veće napetosti i meĊusobne sukobe, pojaĉava mrţnju i pokreće na osvetu.4 Da bi se nadvladale tragiĉne posljedice podjela i sukoba prošlosti, i da bi se postavili temelji novoga suţivota i gradila bolja budućnost za sve, u prihvaćanju istine i u poštivanju naĉela pravednosti, slobode i dostojanstva svih ljudi i svakoga naroda, Ivan Pavao II. je govorio u više navrata i u raznim prigodama o potrebi „hrabrosti opraštanja“. Da je opraštanje nuţan preduvjet uspostave trajnoga mira i suţivota meĊu ljudima i narodima više puta je isticao u susretima s hrvatskim hodoĉasnicima na generalnim audijencijama u Rimu, i u nagovorima prilikom „AnĊeoskog pozdrava“. Sveti Otac je imao nakanu posebno naglasiti vaţnost i potrebu opraštanja u svojim govorima koje je bio pripremio za planirani pohod Sarajevu, predviĊen za 8. rujna 1994., a koji je kasnije morao biti otkazan, odnosno odgoĊen.5 Njegov pastirski pohod Zagrebu i Hrvatskoj 10. i 11. rujna 1994. i govori koje je tom prigodom odrţao bili su protkani pozivima i poticajima na opraštanje i promicanje istinskog mira na Balkanu, a poglavito u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Tako je u zagrebaĉkoj zraĉnoj luci, prigodom dolaska u Hrvatsku, kazao: „Treba promicati kulturu mira /.../. Ona je u stanju odgojiti velika i plemenita srca koja znaju da se rane uzrokovane mrţnjom ne lijeĉe zlopamćenjem nego lijekom strpljenja i melemom oprosta: oprosta koji valja traţiti i dati, poniznom i nesebiĉnom velikodušnošću“.6 U obraćanju svećenicima, redovnicima i redovnicama u zagrebaĉkoj katedrali ponovno je govorio o pomirenju, i to ljudi s Bogom i ĉovjeka s ĉovjekom, i istaknuo kako je njihova hitna duţnost raditi na tome

1 2

Vidi: Papa Ivan Pavao II. govori Hrvatima, str. 325. Vidi: Papa Ivan Pavao II. govori Hrvatima, str. 387. 3 Publikacija: Zajedno na putu mira. U posjetu Svetom Ocu – Internacionalna liga humanista – 30 godina u sluţbi mira 1974-2004 [Sarajevo, 2004.], str. 8. 4 Govor prigodom 'AnĊeoskog pozdrava', 21. srpnja 1991., vidi: GK, 28. srpnja 1991., str. 1. 5 Vidi: V. Blaţević, Sluţenje miru, str. 248-254, Isti, Ivan Pavao II. …, str. 171-178. 6 Vidi: V. Blaţević, Sluţenje miru, str. 257-258,

176

da hrvatski narod „smogne snage da oprosti i, kad je potrebno, da traţi oproštenje“.1 A prigodom susreta s predsjednikom Republike Hrvatske dr. Franjom TuĊmanom u Predsjedniĉkim dvorima, Ivan Pavao II. je pozvao i nositelje civilne vlasti da velikodušno uznastoje na pomirenju, a da bi ono bilo potpuno, mora ukljuĉivati opraštanje i traţenje oprosta.2 U propovijedi odrţanoj na Euharistijskom slavlju pred gotovo milijunskim mnoštvom vjernika okupljenih u Zagrebu istaknuo je kako „i sama molitva Gospodnja pokazuje pravi put kojim nam je krenuti nakon svakog našeg posrtaja: to je put praštanja“, te je pozvao Zagrebaĉku Crkvu i cijelu Crkvu u Hrvatskoj da postane promicateljica meĊusobnog opraštanja i pomirenja.3 I u govoru na odlasku iz Hrvatske Ivan Pavao II. je još jednom pozvao graĊane Zagreba i Hrvate: „Imajte hrabrosti oprostiti i prihvatiti bliţnjega /.../. Oprostiti znaĉi osloboditi srce osjećaja osvete, koja nije spojiva s izgradnjom kulture ljubavi u kojoj sudjeluje svojim vlastitim prinosom svaki ĉovjek dobre volje“.4 Na temu opraštanja i pomirenja Ivan Pavao II. se vraćao više puta i kasnije. U govoru ĉlanovima Vlade i gradonaĉelnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine, na posebnoj audijenciji u Vatikanu 28. oţujka 1996., Istaknuo je kako je došlo vrijeme obnove, ali da ona nije samo materijalna, nego i duhovna, i da bez prave obnove srdaca nema ni obnove materijalnih zgrada niti društvenih odnosa, a da je za ostvarenje duhovne obnove nuţno oprostiti i traţiti oproštenje.5 Kad je, poslije rata, 12. i 13. travnja 1997., ţelja Svetog Oca da posjeti Sarajevo ipak ostvarena, o opraštanju i pomirenju bilo je rijeĉi u više njegovih govora. U govoru ĉlanovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnicima Vlade i meĊunarodnih organizacija i biskupima Bosne i Hercegovine, izreĉenom 12. travnja, na dolasku u sarajevsku zraĉnu luku, naglasio je kako „treba osigurati navlastito duhovnu obnovu ljudske nutrine u kojoj je razorni bijes rata ĉesto puta izlomio i potamnio vrijednosti na kojima poĉiva svaki civilizirani ţivot“ i da „nagon osvete mora ustupiti mjesto osloboditeljskoj snazi opraštanja, koje će okonĉati zagriţene nacionalizme i zahtjeve što iz njih proizlaze“.6 U zasebnom susretu s najvišim vlastima Bosne i Hercegovine 13. travnja Papa je kazao: „Zgrada mira, da bi nakon tolike krvi i tolike mrţnje bila ĉvrsta, mora poĉivati na odvaţnosti praštanja. Valja znati pitati oproštenje i oprostiti“.7 U propovijedi svećenicima, redovnicima i redovnicama, bogoslovima bogoslovima i sjemeništarcima u sarajevskoj katedrali, 12. travnja 1997. uveĉer, Papa je kazao da je došao „kao hodoĉasnik mira, pomirenja i zajedništva“ i „da bi sve podsjetio da Bog prašta samo onomu koji, sa svoje strane, ima hrabrosti oprostiti drugima“.8 TakoĊer u homiliji vjernicima na euharistijskom slavlju na nogometnom stadionu Koševo, sljedećeg dana, Ivan Pavao II. je sve pozvao: „Oprostimo i zatraţimo oproštenje“,9 a u posebnom govoru biskupima Bosne i Hercegovine, istoga dana, pozvao ih je da budu „nositelji nove kulture koja, izvirući iz nepresušnog vrela EvanĊelja, propovijeda poštivanje svih bez izuzetka, zaziva meĊusobno praštanje krivnje kao pretpostavke za preporod uljuĊenog ţivljenja“.10 U susretu s predstavnicima Islamske vjerske zajednice Papa je takoĊer istaknuo: „Kucnuo je trenutak ponovnog poĉetka iskrenog bratskog dijaloga prihvaćanjem oproštenja i
1 2

Vidi: V. Blaţević, Sluţenje miru, str. 260. Vidi: V. Blaţević, Sluţenje miru, str. 262-263. 3 Vidi: V. Blaţević, Sluţenje miru, str. 266. 4 Vidi: V. Blaţević, Sluţenje miru, str. 271. 5 Vidi: V. Blaţević, Ivan Pavao II. …,str. 256-257. 6 Vidi: Papa Ivan Pavao II. govori Hrvatima, str. 320. 7 Vidi: Papa Ivan Pavao II. govori Hrvatima, str. 325. 8 Vidi: Papa Ivan Pavao II. govori Hrvatima, str. 324. 9 Vidi: Papa Ivan Pavao II. govori Hrvatima, str. 328. 10 Vidi: Papa Ivan Pavao II. govori Hrvatima, str. 331.

177

praštanjem; kucnuo je trenutak svladavanja mrţnje i osvete koje još uvijek prijeĉe uspostavu istinskoga mira u Bosni i Hercegovini“.1 A predstavnicima Srpske Pravoslavne Crkve je rekao: „Nakon godina preţalosnoga bratoubilaĉkog rata, sada, u zoru novoga kršćanskog milenijuma, svi osjećamo hitnu potrebu za stvarnim pomirenjem katolika i pravoslavaca“. 2 Nije propustio da o pomirenju progovori i u susretu s predstavnicima Ţidovske općine u Sarajevu, uputivši poziv: „Odvaţno, dakle, kao prava braća i baštinici obećanja, koraĉajmo putem pomirenja i meĊusobnoga praštanja“.3 Više puta je o opraštanju i pomirenju u Bosni i Hercegovini govorio u razliĉitim prigodama i kasnije. Zakljuĉak Što reći, na kraju ovog prikaza, o angaţiranju pape Ivana Pavla II. i o aktivnosti vatikanske diplomacije u razrješavanju 'jugoslavenske krize', osobito u zaustavljanju rata, ublaţavanju ratnih posljedica i stradanja i u uspostavljanju samostalnih i suverenih drţava na prostorima bivših jugoslavenskih republika Hrvatske i Bosne i Hercegovine? Neosporno je da su se Ivan Pavao II. i diplomacija Svete Stolice stavili na stranu istine, pravde, moralnih naĉela, prirodnih ljudskih osobnih i nacionalnih prava, a protiv rušilaĉkih sila zaraćenih strana u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, i protiv hipokrizije nekih 'velesila' Europe i svijeta. Sukladno poslanju i naravi svoje sluţbe, te sredstvima kojima su raspolagali, Ivan Pavao II. i vatikanska diplomacija snaţno su se angaţirali da se sprijeĉi, odnosno zaustavi rat, da se pomogne svima koji su trpjeli teška i razliĉita ratna stradanja i da se uspostavi pravedan mir u meĊusobnom suţivotu i poštivanju naroda razliĉitih nacionalnosti, vjera i kultura Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sasvim je sigurno da su Sveti Otac Ivan Pavao II. i njegovi bliski suradnici dali nemjerljiv doprinos u pokretanju crkvenih dobrotvornih organizacija, vjernika i ljudi dobre volje u prikupljanju humanitarne pomoći i iskazivanju solidarnosti sa ţrtvama rata. Isto tako je nedvojbeno da su Ivan Pavao II. i vatikanska diplomacija imali veoma vaţnu ulogu u procesu priznavanja samostalnosti i suvereniteta drţava Hrvatske i Bosne i Hercegovine, osnovanih sukladno volji graĊana tih nekadašnjih republika SFRJ, izraţenoj na referendumima. Treba, meĊutim, reći da veliki trud, ulagan od strane pape Ivana Pavla II. i vatikanske diplomacije, da se zaustavi rat i uspostavi mir, nije urodio ţeljenim plodom, jer se rat nastavljao nesmiljenom ţestinom. Pa ipak, ako sukobi i nisu prestajali, ako nisu prestala razaranja, nasilja, patnje i bol, ako nije zaustavljen progon ljudi s njihovih vjekovnih ognjišta i 'etniĉko ĉišćenje', vjerojatno bi, da nije bilo zauzimanja i angaţiranja pape Ivana Pavla II. i vatikanske diplomacije, svega toga bilo još i više, i potrajalo bi još duţe. Isto tako, ako stradanja, ţrtve i bol i nisu bili umanjivani i otklonjeni, izvjesno je da je Sveti Otac mnogima ulijevao nadu i davao duhovnu snagu da su stradanja i patnja mogli hrabro i vjerniĉki podnositi i da su uţasno zlo mogli izdrţati. Na kraju, kad je rat, napokon, zaustavljen, Papine rijeĉi, upućivane tijekom i naroĉito nakon rata, puno su znaĉile i u pogledu stvaranja uvjeta i otpoĉinjanja i odvijanja procesa pomirenja na ovim prostorima.

1 2

Vidi: Papa u Sarajevu (prir. Ivo Tomašević i Tomo Vukšić), Sarajevo, 1997, str. 79. Vidi: Papa u Sarajevu, str. 75-76. 3 Vidi: Papa u Sarajevu, str. 81.

178

PAPA IVAN PAVAO II. U SLUŢBI MIRA (S posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu) Papa Ivan Pavao n. 2. listopada 1979., pri kraju prve godine svoje papinske sluţbe (za papu je izabran u listopadu 1978.), u govoru što gaje izrekao na 34. generalnoj skupštini Organizacije Ujedinjenih Naroda, sveĉano je izjavio i obećao: "Pavao VI. je bio neumorni sluga stvari mira. Ja ga takoĊer ţelim slijediti svim svojim silama i nastaviti to njegovo sluţenje".1Zasigurno je Ivan Pavao II. to neumorno i ĉinio i u potpunosti ostvarivao, i postao je, neosporno, najvećim mirotvorcem i mironoscem u današnjem svijetu.U proteklih 25 godina, otkad se nalazi na Petrovoj stolici, on je više od bilo koga drugog, kao vrhovni poglavar Katoliĉke Crkve, neprestance, dosljedno, nepokolebljivo, i posvuda širom svijeta, razglašavao poruku mira, sve ljude i društvene slojeve pouĉavao i hrabrio da budu graditelji mira i širitelji "kulture mira", te molio za mir i druge pozivao i poticao da mole za Boţji dar mira. Uz to što se izravno zalagao za sprjeĉavanje ili okonĉanje ratnih sukoba i za uspostavljanje mira gdje je on bio narušen, i za oĉuvanje gdje je bio ugroţen, zauzimao se za obranu i osiguranje mira i neizravno, time što se zauzimao za poštivanje dostojanstva ljudske osobe, za poštivanje i promicanje temeljnih prava svakoga ĉovjeka i svakog naroda, za suţivot solidarnosti i skladnih odnosa medu drţavama, narodima i meĊu svim ljudima, bez obzira na rasnu, etniĉku, vjersku i bilo koju drugo pripadnost i razliĉitost. U izlaganju koje slijedi neću biti u mogućnosti cjelovito i zorno prikazati sve što je Sveti Otac Ivan Pavao II. tijekom svoga pontifikata izrekao, napisao i uĉinio za mir u svijetu. Zato ću samo u najkraćim crtama iznijeti osnovne pravce ili okvire Papina razmišljanja i angaţiranja za mir, a koje je on sam najbolje oznaĉio rijeĉima izreĉenim u sjedištu Organizacije Ujedinjenih Naroda, u obraćanju koje sam maloprije spomenuo, kada je kazao: "Katoliĉka Crkva, u svim mjestima zemaljske kugle, razglašava poruku mira, moli za mir, odgaja ĉovjeka za mir."2 Uz predstavljanje nekih od temeljnih odrednica sluţenja miru i velikog doprinosa Ivana Pavla II. kulturi mira općenito, iznijet ću i neke njegove misli i inicijative vezane za prestanak rata i uspostavljanje mira na Balkanu i posebice u Bosni i Hercegovini.3 Naĉini i sredstva sluţenja miru Ivana Pavla II. Ivan Pavao II. je pratio, i bio je uvijek odmah i toĉno informiran o sukobima i ratnim ţarištima po svijetu, a vrlo dobro je znao, i na temelju vlastitog iskustva iz Drugog svjetskog rata, što znaĉi rat, i kakve sve strahote on uzrokuje i sa sobom nosi. Zato nije nimalo ĉudno što je u svojoj pastirskoj sluţbi bio veoma glasan i otvoren u ukazivanju na uzroke rata i na bezumnost ratovanja. Uz to što je sukobljene i zaraćene strane pozivao da obustave meĊusobna ubijanja i razaranja, te što je izraţavao suosjećanje i solidarnost sa ţrtvama rata i poticao ljude dobre volje da im u nevolji pomognu, nebrojeno je puta, u razliĉitim prigodama, na razliĉite naĉine i razliĉitim sredstvima, na mnogim mjestima, pred razliĉitim sugovornicima i pred

1

G. Filibeck, I diritti dell'uomo nell'insegnamento della Chiesa. Da Giovanni XXIII a Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana 2001., str. 339. 2 Isto, str. 339. 3 O angaţiranju Ivana Pavla II za prestanak rata i uspostavljanje mira u Bosni i Hercegovini svjedoĉi knjiga dokumenata: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. istinski prijatelj Bosne. Javni istupi Svetog Oca i duţnosnika Svete Stolice za uspostavu mira i oĉuvanje Bosne i Hercegovine (1991-1996), Svjetlo rijeĉi, Sarajevo 1997.

179

mnogobrojnim slušateljstvom, razlagao smisao i znaĉenje mira za ĉovjeka i ĉovjeĉanstvo, te naznaĉivao putove i uvjete istinskoga ili pravoga i trajnoga mira. O potrebi mira i o graditeljima mira govorio je pred predstavnicima drţava ĉlanica Organizacije Ujedinjenih Naroda i pred drugim meĊunarodnim forumima, a o tome im je i pisao u svojim porukama. U uobiĉajenim susretima s diplomatskim zborom u Rimu, u prvoj polovici sijeĉnja svake godine, skretao je njihovu pozornost i pozornost sveukupne svjetske javnosti na ratna ţarišta i sukobe po cijelom svijetu, te pozivao i poticao na otklanjanje tih ţarišta i uzroka napetosti i ratnih sukoba. Svake je godine, u mjesecu prosincu, upućivao poruke za Svjetski dan mira 1. sijeĉanja, i u njima obraĊivao mnoga pitanja i razliĉite aspekte gradnje i oĉuvanja mira. Da se radilo o aktualnim pitanjima i temama tih poruka, dovoljno pokazuju i samo neki od njihovih naslova, npr.: "Istina, snaga mira" (1980.), "Da bi se sluţilo miru, treba poštivati slobodu" (1981.), "Mir i mladi idu skupa" (1985.), "Vjerska sloboda, uvjet mirnog suţivota" (1988.), "Da bi se gradio mir, treba poštivati manjine" (1989.), "Ako traţiš mir, pomaţi siromašnima" (1993.), "Ţena, odgojiteljica mira" (1995.), "Dajmo djeci budućnost mira" (1996.), "Iz pravednosti svih raĊa se mir za svakoga" (1998.), "Tajna ljudskog mira je u poštivanju ljudskih prava" (1999.), "Nema mira bez pravde, nema pravde bez oproštenja" (2002.); "Mir na zemlji - trajna obveza" (2003.). Pitanja mira, vezano osobito za konkretne sukobe i ratna ţarišta, bila su i predmet nebrojenih Papinih propovijedi, homilija, nagovora i obraćanja vjernicima i hodoĉasnicima na tjednim generalnim audijencijama i na posebnim audijencijama istaknutijih liĉnosti politiĉkog i javnog ţivota, ili vjernicima na Trgu sv. Petra u Rimu na nedjeljnoj podnevnoj molitvi AnĊeoskog pozdrava. Kako je Ivan Pavao I I. zamišljao mir i odakle, prema njegovu mišljenju, dolazi mir, i što ga uvjetuje? Papa Ivan Pavao II. ĉesto je naglašavao da je mir temeljno, najveće i najvaţnije dobro ili vrednota, potrebno svakom ĉovjeku, svakom narodu i cijeloj ljudskoj obitelji te da to dobro treba iskreno traţiti i odluĉno braniti.1 Vrlo ĉesto je ponavljao, osobito kad je pozivao na molitvu za prestanak rata negdje u svijetu i za uspostavljanje mira, da je mir dar Boţji povjeren ljudima, i upravo je tako naslovio svoju poruku za Svjetski dan mira 1982., da mir, u svom pravom i autentiĉnom obliku i izrazu, dolazi od Boga, kao iz svog izvora i temelja.2 Govorio je kako se mir postiţe i da mir vlada ako ĉovjek u Bogu naĊe sklad sa samim sobom i s bliţnjima sebi sliĉnima;3 da Bog ljude poziva na mir; da im jamĉi mir ako se poštuju njegovi zakoni; da svijetu daje svoj dar mira ako ljudi Boga prihvaćaju kao svog zajedniĉkog Oca te ako se meĊusobno prihvaćaju kao braća.4
1

Vidi: Govor na 34. generalnoj skupštini Organizacije Ujedinjenih Naroda (OUN) 2. 10. 1979., u: G. Filibeck, n. d., str. 341; Poruka za Svjetski dan mira 1982., 21.12.1981., u: G. Filibeck, n. d., str. 343; Poruka za Svjetski dan mira 1991., 8. 12. 1990., u: G. Filibeck, n. d., str. 352; Govor diplomatskom zboru, 12. 1. 1991., u: G. Filibeck, n. d., str. 846; Poruka za Svjetski dan mira 1993., 8. 12. 1992., u: Vrhbosna, III(CVI), 4/1992., str. 233. 2 Poruka za Svjetski dan mira 1982., u: G. Filibeck, n. d., str. 343 i 344; Nagovor za AnĊeoski pozdrav, 3. 1. 1993., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 65; Pismo sarajevskom nadbiskupu Puljiću, 29. 9. 1993., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 107; Govor na posebnoj audijenciji sudionika 6. generalne skupštine "Svjetske konferencije religija za mir", 3. 11. 1994., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 188. 3 Govor diplomatskom zboru, 9. sijeĉnja 1989., u: G. Filibeck, n. d., str. 660. 4 Poruka za Svjetski dan mira 1982., u: G. Filibeck, n. d., str 343; Homilija na Molitvenom danu za mir u Bosni i Hercegovini, 23. sijeĉnja 1994., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 140.

180

Govoreći o nuţnosti oĉuvanja mira ili o njegovu ponovnom uspostavljanju, redovito je naglašavao i ponavljao kako se mir svodi na poštivanje neotuĊivih temeljnih ljudskih prava, individualnih i kolektivnih;1 da se mir raĊa u poštivanju prava osoba i prava naroda,2 te da je poštivanje širokog spektra ĉovjekovih prava i prava svakog naroda temelj mira u suvremenom svijetu, bilo unutar pojedinih drţava i društvenih zajednica, bilo u meĊunarodnim relacijama.3 U razliĉitim je prigodama navodio i pojedina temeljna ljudska prava koja, svako za sebe, moraju biti utkana u zgradu mira da bi ona bila Ĉvrsta, a to su: pravo na ţivot u svim fazama razvitka;4 pravo na uvaţavanje i poštivanje svake osobe i njezina dostojanstva, neovisno o rasi, spolu, etniĉkoj pripadnosti i vjerskom osvjedoĉenju;5 pravo na materijalna i duhovna dobra nuţna za razvitak i rast pojedinaca i zajednica, na rad i zasluţenu naknadu za njega, te na pravednu raspodjelu plodova ljudskog rada;6 pravo na sudjelovanje u ureĊenju vlastite društvene zajednice i na ravnopravnost u njoj, te pravo na gradnju vlastite kulture i civilizacije.7 Danas se govori o tzv. "trećoj generaciji ljudskih prava", meĊu kojima je i pravo na zdrav i siguran okoliš. Ivan Pavao II. više puta je govorio takoĊer o nekontroliranom iskorištavanju prirodnih bogatstava te o ugroţenosti i zaštiti prirode,8 a tome je posvetio i svoju poruku za Svjetski dan mira 1990., koja je naslovljena: "Mir s Bogom Stvoriteljem, mir sa svim stvorenim". U toj poruci Papa govori kako i uništavanje prirodnog okoliša ugroţava mir, te da je pitanje ekologije poprimilo takve razmjere da ukljuĉuje odgovornost svih, i da su nuţni usklaĊenih napori da bi se utvrdile odgovarajuće duţnosti i zauzimanja pojedinaca, naroda, drţava i meĊunarodne zajednice, te da to ide usporedno s nastojanjima izgradnje pravoga mira i da ih objektivno potvrĊuje i osnaţuje.9 Od najveće je vaţnosti, istiĉe Papa, da u unutarnjem društvenom ţivotu, kao i u meĊunarodnom, svi ljudi u svakom narodu i kraju, pod svakom vlašću i u svakom politiĉkom sustavu mogu uţivati stvarnu puninu prava,10 da "mira nema ako nisu poštivana prava svih

1

Vidi: Enc. Redemptor hominis, 4. oţujka 1979., u: G. Filibeck, n. d., str. 326; Govor na 34. generalnoj skupštini OUN, 2. listopada 1979., u: G. Filibeck, n. d., str. 423; Poruka za Svjetski dan mira 1981., 8. prosinca 1980, u: G. Filibeck, n. d., str. 290; Enc. Laborem exercens, 14. rujna 1981., u: G. Filibeck, n. d., str. 731; Govor diplomatskom zboru, 7. 1. 1988., u: G. Filibeck, n. d., str. 842; Poruka za Svjetski dan mira 1999., 8. prosinca 1998., u: G. Filibeck, n. d., str. 367. 2 Vidi: Papin govor koji je trebao biti odrţan crkvenim i graĊanskim vlastima na dolasku u Sarajevo, koji je bio predviĊen za 8. rujna 1994., ali taj pohod nije ostvaren, u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 173. 3 Vidi: Govor na 34. generalnoj skupštini OUN, 2. listopada 1979., u: G. Filibeck, n. d., str. 423; Poruka za Svjetski dan mira 1981., 8. prosinca 1980., u: G. Filibeck, n. d., str. 841; Enc. Laborem exercens, 14. rujna 1981., u: G. Filibeck, n. d., str. 731; Pismo prigodom 50. godišnjice izbijanja Drugog svjetskog rata, 27. kolovoza 1989., u: G. Filibeck, n. d., str. 834. 4 Vidi: Poruka za Svjetski dan mira 1991., 8. prosinca 1990., u: G. Filibeck, n. d., str. 352; Enc. Evangelium vitae, 25. oţujka 1995., u: G. Filibeck, n. d., str. 545. 5 Vidi: Poruka za Svjetski dan mira 1989., 8. prosinca 1988., u: G. Filibeck, n. d., str. 810; Homilija u Asizu 9. sijeĉnja 1993., na bdjenju Molitvenog skupa za mir u Europi i posebice na Balkanu, u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 71-72. 6 Vidi: Poruka za Svjetski dan mira 1991., u: G. Filibeck, n. d., str. 353. 7 Vidi: Papin govor u Varšavi, 2. lipnja 1979., u: G. Filibeck, n. d., str. 839. 8 Vidi: Enc. Solicitudo rei socialis, 30. prosinca 1987., br. 34, u: G. Filibeck, n. d., str. 403-404; Enc. Centesimus annus, 1. svibnja 1991., br. 38, u: G. Filibeck, n. d., str. 404.45; Govor u Najrobiju, u Centru Ujedinjenih Naroda za okoliš, 18. kolovoza 1985., u: G. Filibeck, n. d., str. 405-406; Poruka Sudu i Europskoj komisiji za ljudska prava, u listopadu 1979., br. 5, u: G. Filibeck, n. d., str. 406-407; Govor diplomatskom zboru u Rimu, 9. sijeĉnja 1989., br. 5., u: G. Filibeck, n. d., str. 407. 9 Vidi: G. Filibeck, n. d., str. 407. 10 Vidi: Enc. Laborem exercens, 14. rujna 1981., u: G. Filibeck, n. d., str. 731; Poruka za Svjetski dan mira 1982., 21. prosinca 1981., u: G. Filibeck, n. d., str. 344; Govor diplomatskom zboru, 9. sijeĉnja 1988., u: G. Filibeck, n. d., str. 348; Pismo u povodu 50. godišnjice izbijanja Drugog svjetskog rata, 27. kolovoza 1989., u:

181

naroda", a osobito manjinskih i onih najugroţenijih, 1 te da se samo ostvarenjem punine prava omogućuje i jamĉi svakom ĉovjeku, bez razlike, mir u samim njegovim korijenima.2 Govorio je i upozoravao da se ne smiju silom gušiti prava i zakonite teţnje naroda,3 i da je svaka prijetnja ljudskim pravima, bilo na podruĉju materijalnih ili duhovnih dobara, jednako opasna za mir, jer se uvijek tiĉe ĉovjeka u njegovoj cjelovitosti,4 te da "kultura ljudskih prava ne moţe biti nego kultura mira", i da "svaka njihova povreda sadrţi u sebi klice mogućeg sukoba".5 Uz poštivanje ljudskih prava isticao je nuţnost priznavanja i poštivanja graĊanskih sloboda. Govorio je kako nema mira bez slobode svakog ĉovjeka,6 naroĉito vjerske, i bez slobode svakog naroda. "Poštivanje slobode naroda i nacija integralni je dio mira", kaţe Papa,7 te istiĉe da se mir postiţe promicanjem slobodnih naroda u slobodnom svijetu, te da je teško stvoriti uvjete mira ako se ne poštuje sloboda svakog naroda, svake nacije i svake kulture.8 A da bi se uistinu sluţilo stvari mira, takoĊer je upozoravao da sloboda svakog ljudskog bića i svake ljudske zajednice mora poštivati individualne i kolektivne slobode i prava drugih ljudi i drugih naroda.9 Papa je na uţivanje slobode gledao posebice kroz prizmu nositelja vlasti i obnašanja vlasti u društvu. Istiĉe kako "nema prave slobode - temelja mira - kada je sva vlast koncentrirana u rukama samo jedne društvene klase, samo jedne rase, samo jedne grupe, ili kad se opće dobro zamjenjuje s interesima samo jedne stranke koja se identificira s drţavom".10 Ĉešće je govorio o povezanosti pravde i mira, napominjući da se mir moţe postići i oĉuvati samo u okviru pravednosti meĊu osobama i meĊu narodima, 11 te naglašavao da pravda i mir teţe dobru svakoga i svih, da pravda ide zajedno s mirom, i kad se povrijedi pravda, da je i mir u pogibelji.12 Isticao je takoĊer povezanost mira i istine, zapravo da je mir plod istine,13 te u svojoj poruci za Svjetski dan mira 2003. kaţe: "Postoji neraskidiva veza izmeĊu zauzimanja za mir i poštivanja istine. Poštenje u davanju informacije, pravednost pravnih sustava, transparentnost demokratskih procedura daju graĊanima onaj osjećaj sigurnosti, onu raspoloţivost da se sporovi rješavaju miroljubivim sredstvima i onu volju za poštenim i konstruktivnim dogovorom koji saĉinjavaju istinske pretpostavke trajnog mira".14

G. Filibeck, n. d., str. 834; Govor predsjedniku SAD-a Williamu Clintonu, 12. kolovoza 1993., u: G. Filibeck, n. d., str.357; Poruka za Svjetski dan mira 1999.,8. prosinca1998., u: G. Filibeck, n. d., str. 457. 1 Vidi: Govor diplomatskom zboru, 7. sijeĉnja 1988., u: G. Filibeck, n. d., str. 642; Pismo u povodu 50. godišnjice izbijanja Drugog svjetskog rata, 27. koloovza 1989., u: G. Filibeck, n. d., str. 834. 2 Govor na 34. generalnoj skupštini OUN, 2. listopada 1979., u: G. Filibeck, n. d., str. 423. 3 Vidi: Nagovor uz AnĊeoski pozdrav, 29. lipnja 1991., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 15. 4 Govor na 34. generalnoj skupštini OUN, 2. listopada 1979., u: G. Filibeck, n. d., str. 341; Poruka za Svjetski dan mira 1993., 8. prosinca 1992., u: G. Filibeck, n. d., str. 392. 5 Poruka za svjetski dan mira 1999., 8. prosinca 1998., u: G. Filibeck, n. d., str. 457. 6 Vidi: Poruka za Svjetski dan mira 1981., 8. prosinca 1980., u: G. Filibeck, n. d., str. 287-292. 7 Poruka za Svjetski dan mira 1981., 8. prosinca 1980., u: G. Filibeck, n. d., str. 841. 8 Poruka za Svjetski dan mira 1993., 8. prosinca 1992., u: G. Filibeck, n. d., str. 393. 9 Poruka za Svjetski dan mira 1981., 8. proisnca 1980., u: G. Filibeck, n. d., sir. 290. 10 Poruka za Svjetski dan mira 1981., 8. prosinca 1980., u: G. Filibeck, n. d., sir. 287. 11 Govor diplomatskom zboru, 10. sijeĉnja 1987., u: G. Filibeck, n. d., str. 347. 12 Poruka za Svjetski dan mira 1998., 8. prosinca 1997., u: G. Filibeck, n. d., str. 229. 13 Poruka za Svjetski dan mira 1998., 8. prosinca 1997., u: G. Filibeck, n. d., str. 229. 14 Poruka za Svjetski dan mira 1998., 8. prosinca 1997., u: G. Filibeck, n. d., str. 229.

182

Prilike u društvu koje utjeĉu na izazivanje ratova te ugroţavaju i razaraju mir Ukazujući na to da mir traţi, i da miru pogoduje poštivanje ĉovjekova dostojanstva, poštivanje temeljnih ljudskih prava i sloboda, te prava naroda, Ivan Pavao II. je time neizravno naznaĉio i što mir ugroţava i razara. Ali je i izravno više puta isticao kako su povrede i gaţenja temeljnih ljudskih prava i graĊanskih sloboda uzrok nemirima i ratovima. Tako je u svom govoru na 34. generalnoj skupštini Organizacije Ujedinjenih Naroda 2. listopada 1979. kazao kako "duh rata, u svom izvornom i temeljnom znaĉenju, izbija i dozrijeva tamo gdje se krše neotuĊiva prava ĉovjeka",1 a u govoru diplomatskom zboru u Rimu 11. 1. 1986. rekao je da svaka nepravda stavlja mir u opasnost.2 Uskraćivanjem pojedincima i zajednicama, nacijama i nacionalnim manjinama, narodima i drţavama svega onoga što im pripada kao njihovo, povrjeĊuje se pravda ili ĉini nepravda, i to je, tvrdi Papa, razlog ili snaţni pokretaĉ sukoba. A nepravda se posebice ĉini, napominje Ivan Pavao II., kad u nekoj drţavi 'elita', koja se našla u povlaštenom poloţaju, svojom 'spretnošću' ili 'sretnim okolnostima', ili kojoj vlast daje privilegiran poloţaj, iskorištava druge ljude; nepravda je na djelu meĊu drţavama kad jedna iskorištava drugu socijalno-ekonomski i kad jedna drugoj nameće svoj politiĉki sustav.3 U poruci za Svjetski dan mira 2003. god., u kojoj se Papa posebice osvrnuo na tragiĉno stanje sukoba na Bliskom istoku i u Svetoj Zemlji, koje je povećano i sukobom interesa ĉlanica meĊunarodne zajednice, uputio je ozbiljne rijeĉi na raĉun nositelja vlasti: "Sve dok oni koji se nalaze na odgovornim poloţajima ne prihvate da odvaţno preispitaju svoj naĉin vršenja vlasti i osiguraju blagostanje svojim narodima, bit će teško zamisliti da će se moći uistinu napredovati prema miru".4 Upozoravao je one kojima pripada odgovornost ureĊivanja javnog ţivota i općeg dobra drţava i naroda, da moraju shvatiti da će unutarnji i meĊunarodni mir biti osigurani samo ako vlada društveno ureĊenje i ekonomski sustav koji se temelje na pravednosti.5 Papa je, govoreći u razliĉitim prigodama o siromaštvu i siromašnima, isticao i upozoravao kako je krajnje siromaštvo ĉesto izvor nasilja6 i da siromaštvo po sebi predstavlja trajnu prijetnju miru. Tako u poruci za Svjetski dan mira 1993. god. kaţe da siromaštvo "nije samo povreda ljudskog dostojanstva nego predstavlja nesumnjivu opasnost za mir",7 te da iskorištavanje slabih i rast socijalne bijede prijeĉe i udaljavaju ostvarenje stabilnih uvjeta autentiĉnog mira.8 "Siromasi su", kaţe Papa, "ţalosna povorka koja prati sukobe, i nepravde koje su uĉinjene protiv njih su te koje izazivaju i pothranjuju sukobe".9

1 2

G. Filibeck, n. d., str. 340. Vidi: G. Filibeck, n. d., str. 430. 3 Govor diplomatskom zboru 11. sijeĉnja 1986., u: G. Filibeck, n. d., str. 430 4 Vrhbosna, XIV(CXVII), 1/2003., str. 10. 5 Vidi: Govor na 3. konferenciji latinsko-ameriĉkog episkopata u Puebli, 28. sijeĉnja 1979., u: G. Filibeck, n. d., str. 635; Poruka za Svjetski dan mira 1986., 8. prosinca 1985., u: G. Filibeck, n. d., str. 265; Enc. Solicitudo rei socialis, 30. prosinca 1987., u: G. Filibeck, n. d., str. 255; Govor diplomatskom zboru, 9. sijeĉnja 1988., u: G. Filibeck, n. d., str. 348; Apost. pob. Ecclesia in Africa, 14. rujna 1995., u: G. Filibeck, n. d., str. 414; Govor ĉlanovima fondacije "Centesimus annus", 9. svibnja 1998., u: G. Filibeck, n. d., str. 270. 6 Bula Incarnationis mysterium, 29. studenoga 1998., u: G. Filibeck, n. d., str. 258. 7 Poruka za Svjetski dan mira 1993., 8. prosinca 1992., u: Vrhbosna, III(CVI), br. 4/1992., str. 234. 8 Isto, str. 233. 9 Homilija na bdjenju Molitvenog susreta za mir u Asizu, 9. siejĉnaj 1993., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 71. Vidi: Poruka za Svjetski dan mira 1993.: "Ako traţiš mir, pomaţi siromašnima", u: G. Filibeck, n. d., str. 392-395.

183

TakoĊer je ĉesto upozoravao da mir ugroţavaju nesnošljivost, osobito vjerska,1 zatim nejednakost, diskriminacija i neravnopravnost meĊu osobama i narodima,2 ali se ovdje ne moţemo na tome posebno zadrţavati. Mogućnost ostvarenja mira, i tko su graditelji mira Mir je moguć, ponavljao je više puta Ivan Pavao II, osobito u svezi s raspadom bivše Jugoslavije i ratom u Bosni i Hercegovini.3 TakoĊer je naglašavao da je mir zadatak i poziv svih ljudi, a na prvom mjestu Crkve i nas kršćana.4 U poĉetku smo vidjeli izjavu Ivana Pavla II. da će svim svojim silama sluţili miru. On je to doista i ĉinio. Ĉešće je govorio i isticao kako Crkva nikad ne prestaje djelovati sredstvima koja su joj vlastita za mir i promicanje ljudskih prava;5 da će meĊunarodna zajednica u Svetoj Stolici uvijek naći i imati pozornog sugovornika u svemu što se tiĉe promicanja bratstva i solidarnosti meĊu narodima, kao i u svemu što pogoduje miru, pravdi i poštivanju ljudskih prava;6 da će Crkva pruţiti vlastiti moralni i duhovni prinos nadvladavanju neprijateljstava i ostvarenju stabilnog mira.7 A što se tiĉe posebno mira u Bosni i Hercegovini, jednom je zgodom kazao: "U svemu onom što moţe ovisiti o Svetoj Stolici, nećemo ţaliti nikakva truda da ohrabrimo traganje za mirom, u poštivanju osoba, njihova obiteljskog ţivota, njihova ţivota društvenog i vjerskog".8 A A kad je prvi put došao u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u Sarajevo, rekao je: "Ja, kao 'hodoĉasnik mira i prijateljstva', prolazim kroz ova vrata (odnosilo se na zraĉnu luku - op. m.) nošen ţeljom da svim svojim silama sluţim miru u pravdi i stvari pomirenja". 9 TakoĊer je govorio da Sveta Stolica, sluţeći se svim raspoloţivim sredstvima, nastavlja zalagati se za svladavanje postojećih napetosti i za uspostavljanje pravde i mira na cijelom Balkanu; 10 da Katoliĉka Crkva nije nikad prestajala raditi na postizanju pravednog i postojanog mira na

1 2

Poruka za Svjetski dan mira 1989., 8. prosinca 1988., u: G. Filibeck, n. d., str. 668. Vidi: Govor civilnim vlastima i predsjedniku Poljske, 8. lipnja 1979., u: G. Filibeck, n. d., str. 839; Poruka za Svjetski dan mira 1989., 8. prosinca 1988., u: G. Filibeck, n. d., str. 810; Govor diplomatskom zboru 12. sijeĉnja 1991., u: G. Filibeck, n. d., str. 846; Govor Omaru Al Bashiru, predsjedniku Sudana, 10. veljaĉe 1993., u: G. Filibeck, n. d., str. 814; Govor Vijeću ministara KESS-a, 30. studenoga 1993., u: G. Filibeck, n. d., str. 850-851; Govor na 50. generalnoj skupštini OUN, 5.listopada 1995., u: G. Filibeck, n. d., str. 853-857; Govor na generalnoj audijenciji, 11. listopada 1995., u: G. Filibeck, n. d., str. 858-859. 3 Vidi: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 64, 127, 168, 186. 4 Vidi: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 71, 222, 260. 5 Govor na dolasku u Zagreb, 10. rujna 1994., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 180; Vidi: Govor ambasadoru SRJ u posebnoj audijenciji, 25. travnja 1996., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 259; Govor na meĊunarodnom simpoziju o inkviziciji, 31. listopada 1998., u: G. Filibeck, nov. dj., str. 88; Govor diplomatskom zboru, 10. sijeĉnja 1998., u: G. Filibeck, nov. dj., str. 451. 6 Govor diplomatskog zbora u Madridu, 16. lipnja 1993., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 98. 7 Nagovor uz molitvu krunice, 5. svibnja 1992., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 50. 8 Govor kanadskim vojnicima iz sastava "Plavih kaciga" u misiji OUN u Bosni i Hercegovini, na posebnoj audijenciji, 10. oţujka 1994., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 150. 9 Govor na dolasku u Sarajevo, 12. travnja 1997., u: I. Tomašević – T. Vukšić, Papa u Sarajevu, Sarajevo 1997., str. 16-17. 10 Govor na dolasku u pohod Hrvatskoj, 10. rujna 1994., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 180.

184

Balkanu i da će Sveta Stolica nastaviti u tom zalaganju, podupirući svim sredstvima dijalog i pomirenje.1 Naglašavao je da kršćani moraju biti sluţitelji pomirbe uvijek i posvuda;2 da je kršćanstvo vjera sveopćeg mira i da je kršćansko poslanje ujediniti u Kristu sve ljude, uĉiniti da budu meĊusobno braća i sestre, jer su u njemu postali djeca jedinoga Oca koji je na nebesima;3 da je mir na zemlji osobito zadatak vjernika kršćana koji "ne mogu ostati ravnodušni i po strani pred nijekanjem i izdajom mira. Oni moraju uzeti na sebe zadaću da budu 'graditelji mira' (Mt 5,9), bilo obraćenjem 'srca' bilo pothvatima i djelima u prilog istine, slobode, pravednosti i ljubavi, koji su bezuvjetni temelji mira".4 Kršćani su odgovorni, opominje Papa, za mir pred svijetom i u svijetu, i svijet će ostati lišen pravog mira ako ga Isus ne daruje uz pomoć svojih 'sredstava mira', uz pomoć 'graditelja mira'.5 Istiĉući kako je poštovanje prema osobama i narodima siguran put miru, i kako je svaki vjernik pozvan da ide njime, Papa kaţe: "Svaki korak, pa i sitan, na tom blagoslovljenom putu vodi nas bliţe slozi i miru: proglasiti pravo svih i svakoga, potvrditi dostojanstvo svakog ĉovjeka i ţene, koje god bili nacionalnosti, boje koţe, vjere, optuţiti nepravde ..., su neki koraci na koje se moramo obvezati da ćemo ih uĉiniti, kao baštinici Isusova mira."6 Ljude i narode u ratove s drugima najĉešće uvode njihovi predvodnici ili samozvane voĊe. Papi je bilo dobro poznato da i traţenje i uspostavljanje mira umnogome zavisi od onih koji obnašaju vlast u drţavama. Zato se obraćao onima koji vrše drţavniĉke sluţbe i vladaju pojedinim drţavama, pa tako i u Bosni i Hercegovini, da uĉine sve što je moguće da se u njihove zemlje vrati dobro mira.7 Odgovornike na medunarodnoj razini i u meĊunarodnoj meĊunarodnoj zajednici pozivao je da pomognu kako bi se ratovi zaustavili drugdje i u Bosni i Hercegovini i uspostavio istinski mir.8 Podrţavao je i naglašavao vaţnu ulogu vojnih multinacionalnih snaga pod zaštitom Organizacije Ujedinjenih Naroda da interveniraju u obrani ljudskih prava gdje god se ona krše, i da omoguće pruţanje humanitarne pomoći u krajevima pogoĊenim razliĉitim katastrofama, ĉime se stavljaju u sluţbu mira i postaju njegovi graditelji.9 Papa napominje da mir nije toliko pitanje struktura koliko osoba. Strukture i procedure mira, pravne, politiĉke i ekonomske, sigurno su nuţne, ali geste mira izviru iz ţivota osoba
1

Govor u posebnoj audijenciji ambasadora SRJ, 25. tarvnja 1996., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 259. 2 Nagovor uz AnĊeoski pozdrav, 16. sijeĉnja 1994., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II…, str. 136. 3 Vidi: Homilija na bdjenju Molitvenog susreta za mir u Asizu, 9. sijeĉnja 1993., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 71; Homilija na Molitvenom danu za mir u Bosni i Hercegovini, 23. sijeĉnja 1994., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 140. 4 Ap. pob. Christifideles laici, 30. prosinca 1988., u: G. Filibeck, n. d., str. 257. Vidi: Enc. Solicitudo rei socialis, 30. prosinca 1987., u: G. Filibeck, n. d., str. 53; Govor na generalnoj audijenciji, 13. travnja 1994., u: G. Filibeck, n. d., str. 193. 5 Vidi: Homilija na bdjenju Molitvenog susreta za mir u Asizu, 9. sijeĉnja 1993., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 71. 6 Homilija na bdjenju Molitvenog susreta za mir u Europi i posebice na Balkanu, 9. sijeĉnja 1993., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 71-72. 7 Vidi: Nagovor uz AnĊeoski pozdrav, 23. kolovoza 1992. i 12. prosinca 1993., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 49 i 120. 8 Vidi: Nagovor uz AnĊeoski pozdrav, 1. sijeĉnja 1992. i 12. prosinca 1993., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 31 i 120; Nagovor na generalnoj audijenciji, 21. srpnja 1993., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 102; Govor predsjedniku USA-a W. Clintonu na posebnoj audijenciji, 12. kolovoza 1993., u: G. Filibeck, n. d., str. 357. 9 Vidi: Govor kanadskim vojnicima iz sastava "Plavih kaciga" OUN, 10. oţujka 1994., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 150; Govor na 3. meĊunarodnom skupu Vojnih ordinarija, 11. oţujka 1994., u: G. Filibeck, n. d„ str. 445.

185

koje u svojoj duši gaje stavove mira.1 U raznim je prilikama isticao kako svi narodi imaju pravo da ţive u miru, ali i da je duţnost svih pridonositi stvaranju uvjeta za istinski mir,2 te te da je potrebna mobilizacija svih snaga da se izgradi budućnost pravde, solidarnosti i mira za svaki narod, rušeći etniĉke i kulturne barijere i predrasude te nadilazeći podjele koje postoje izmeĊu Zapada i Istoka, Sjevera i Juga našeg planeta.3 Graditelji mira su, kaţe Papa, svi ljudi, bez iznimke: "Pojedinci, obitelji, zajednice, narodi - svi su pozvani da ţive u pravdi i da rade za mir".4 Prilikom obiljeţavanja u Europi 50. obljetnice završetka Drugog svjetskog rata apelirao je: "Potiĉem svakoga da ĉini proroĉka djela u prilog miru i razumijevanju meĊu narodima", 5 te je svijetu uputio opći poziv: "Gradimo mir! Treba djelatno raditi da se poruše barijere i prepreke koje ometaju ostvarenje mira. Mir je zajedniĉki poziv svakog ĉovjeka i svih naroda; mir je naše poslanje".6 Vezano za prilike u Bosni i Hercegovini i uspostavljanje mira u njoj, imao je namjeru, prilikom planiranog dolaska u rujnu 1994. u Sarajevo, upozoriti kako je mir "veliki zadatak, koji je povjeren odgovornosti svih ljudi".7 A kad je 1997. god. došao u Sarajevo, naglasio je kako će "mir u Bosni i Hercegovini pobijediti ako svi budu znali raditi u istini i pravdi, idući istodobno ususret zakonitim oĉekivanjima stanovnika tih krajeva koji u svojoj sloţenoj raznolikosti mogu postati znakom za ĉitavu Europu".8 Nije Ivan Pavao II. propustio da se osvrne i na ulogu masmedija u ratu i u miru. Upozorio je na njihovu odgovornost kada podrţavaju i opravdavaju nasilja koja dovode do povreda ljudskih prava, raspirivanja mrţnje i rata, ali je istaknuo da treba vidjeti i priznati i njihove zasluge za voĊenje dijaloga i pregovora i za duh solidarnosti, koji se pokreću zahvaljujući inicijativama i porukama što ih masmediji šire u prilog uzajamnom razumijevanju i miru.9 Put i l i naĉin i sredstva da se uspostavi narušeni mir Ivan Pavao II. nije samo govorio o vaţnosti i potrebi mira meĊu ljudima i narodima, i nije samo upozoravao na društvene pojave i stanja koja ugroţavaju i narušavaju mir. On je više puta naznaĉivao i naĉin ili sredstva kako se ponovno moţe doći do mira.

1

Poruka za Svjetski dan mira 2003., 8. prosinca 2002., u: Vrhbosna, XIV(CXVII), br. 1/2003., str. 11. 2 Vidi: Enc. Laborem exercens, 14. rujna 1981., u: G. Filibeck, n. d., str. 731; Poruka za Svjetski dan mira 1981., 8. prosinca 1980., u: G. Filibeck, n. d., str. 841; Poruka za Svjetski dan 1993., 8. prosinca 1992., u: G. Filibeck, n. d., str. 293; Poruka za Svjetski dan mira 1998., 8. prosinca 1997., u: G. Filibeck, n. d., str. 229. 3 Pismo talijanskim biskupima, 6. sijeĉnja 1993., u: G. Filibeck, n. d., str. 76-77. 4 Poruka za Svjetski dan mira 1998., 8. prosinca 1997., u: G. Filibeck, n. d., str. 229. Vidi: Govor na generalnoj audijenciji, 7. rujna 1994., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 164; Govor pripremljen za civilne i crkvene vlasti, predviĊeni za pohod Sarajevu, 8. rujna 1994., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 173; Govor prigodom dolaska u Sarajevo, 12. travnja 1997., u: I. Tomašević - T. Vukšić, n. d., str. 16-17; Govor ĉlanovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine, 13. travnja 1997., u: I. Tomašević - T. Vukšić, n. d., str. 3839. 5 Nagovor uz podnevnu molitvu "Kraljice neba", u Belgiji, 4. lipnja 1995., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 220. 6 Nagovor uz AnĊeoski pozdrav, 11. lipnja 1995., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 222. 7 Vidi: Govor koji je trebao biti odrţan civilnim i crkvenim vlastima u vrijeme pohoda Sarajevu, ali do kojega nije došlo, u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 173. 8 Govor na dolasku u Sarajevo, 12. travnja 1997., u: I. Tomašević - T. Vukšić, n. d. str. 16-17. 9 Poruka za Svjetski dan mira 1999., 8. prosinca 1998., u: G. Filibeck, n. d., str. 457.

186

Trajni mir meĊu narodima, kaţe Papa, ne moţe biti nametnut voljom jaĉega, nego treba biti prihvaćen od svih, a to će biti moguće ako se poštuju prava svakog ĉovjeka, naroĉito onih slabih, te prava svakog naroda i prava nacionalnih manjina.1 Osobito je ĉesto govorio o nuţnosti nuţnosti strpljivog, otvorenog i iskrenog dijaloga. Naglašavao je kako se dugoroĉni problemi u društvu, koji dovode do napetosti i do ratova, rješavaju samo dijalogom meĊu sukobljenim stranama, u poštivanju prava svake osobe i svakog naroda,2 te da su raspoloţivost strana da se prihvate i da pregovaraju obvezatni put rješavanja sloţenih problema i jedini naĉin da se doĊe do rješenja dostojnih ĉovjeka i da se postigne meĊusobni mir.3 Upućivao je na dijalog i pregovaranje takoĊer u svezi s ratom voĊenim u Bosni i Hercegovini.4 "Ponovno treba podsjetiti", govorio je Papa, "da je pregovaranje, ako je potrebno i uz pomoć meĊunarodnih institucija, jedini mogući put da se nadvladaju zapreke koje se opiru slozi u ovim etniĉkim, vjerskim i jeziĉnim mozaicima našega svijeta". 5 O vaţnosti dijaloga za okonĉanje rata u Bosni i Hercegovini Papa je pisao generalnom tajniku Organizacije Ujedinjenih Naroda, Boutrosu Ghaliji: "Dijalog u kojem sudjeluju odgovornici strana u sukobu trebao bi im pomoći da se uzajamno poštuju umjesto da se suprotstavljaju; da upotrijebe svoje energije da bi zaustavili rat na terenu, a ne da traţe politiĉke probitke; da izgraĊuju svoj vlastiti narod na ĉvrstim temeljima pravde koja je preduvjet mira, umjesto da slijede ambicije koje ga mogu samo uništiti".6 A u govoru što ga je odrţao ĉlanovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine 13. travnja 1997. kazao je: "Metoda koje se valja strogo pridrţavati u rješavanju teškoća koje se pojavljuju u muĉnome hodu jest dijalog proţet slušanjem drugoga i uzajamnim poštivanjem. Metoda dijaloga, koja, unatoĉ otporima, sve više dolazi do izraţaja, od svih sudionika zahtijeva ĉestitost, odvaţnost, strpljivost, ustrajnost ... Dijalog se mora razvijati u poštivanju jednakopravnosti zajamĉene svakom pojedinom graĊaninu preko odgovarajućih zakonskih sredstava, bez povlašćivanja ili obespravljivanja bilo koga".7 A u govoru kojeg je namjeravao odrţati civilnim i crkvenim vlastima na dolasku u planirani pohod Sarajevu u rujnu 1994. stajalo je napisano: "Metoda dijaloga ... zahtijeva poštenje, ustrajnost i velikodušnost svih strana. Samo će se na temelju tih naĉela moći izgladiti nesuglasice i postojeća razmimoilaţenja."8 Ivan Pavao II. je izraţavao svoju ţalost zbog uništavanja ljudskih ţivota i zbog razaranja materijalnih dobara u ratovima, suosjećao sa svima koji su bili ţrtve nasilja, te se zauzimao za prestanak ratova, gdje god se vodili, ali je i naglašavao kako mir nije samo ţivot bez sukoba meĊu ljudima i narodima,9 da nije samo odsutnost rata, te da se kultura mira ne stvara i ne promiĉe odbacivanjem rata, nego plemenitom opcijom za ţivot, koja pomaţe da se stvori

1 2

Govor diplomatskom zboru, 7. sijeĉnja 1988., u: G. Filibeck, n. d., str. 842. Nagovor na generalnoj audijenciji, 27. sijeĉnja 1993. i 21. srpnja 1993., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 80 i 102. 3 Vidi: Poruka za Svjetski dan mira 1989., 8. prosinca 1988., u: G. Filibeck, n. d., str. 812; Nagovor uz AnĊeoski pozdrav, 12. travnja 1992., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. ..., str. 34; Poruka ambasadoru Reneu Valeryu Mogbeu, predsjedniku Komiteta konferencije Fondacije "Path to Peace", 5. oţujka 1993., u: G. Filibeck, n. d., str. 615. 4 Nagovor na generalnoj audijenciji, 27. sijeĉnja 1993., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 80. 5 Govor diplomatskom zboru 9. sijeĉnja 1995., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 204. 6 Poruka od 1. oţujka 1993., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 85. 7 I. Tomašević - T. Vukšić, n. d., str. 38. 8 V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II., str. 173. 9 Govor diplomatskom zboru, 7. sijeĉnja 1988., u: G. Filibeck, n. d., str. 842.

187

snaţna veza bratstva u ljudskom ţivotu i da se saĉuva i podupire suţivot društvene jednakosti i uzajamne slobode.1 Nebrojeno puta iskazivao je svoju solidarnost, i rijeĉima i stvarno, a isto tako je i druge poticao na solidarnost sa ţrtvama nepravdi, nasilja i rata, gledajući u njoj put miru i ujedno razvitku.2 "Samo duh solidarnosti", kaţe on "otvoren za dijeljenje sudbine s drugima, omogućuje poduzimanje sigurnoga hoda prema miru".3 TakoĊer je isticao da solidarnost i pruţanje pomoći stradalnicima i ljudima u nevolji nije samo stvar dobre volje. Postoji duţnost solidarnosti, kaţe Papa, koja vodi tome da se brani pravo svake osobe i naroda da ţive dostojno i u miru, i duţnost je ljudi i naroda da ţive u stanju mira, poštivanja i solidarnosti s drugim ljudima i narodima.4 Za uspostavljanje istinskoga i trajnoga mira, što je uvjet ljudskog razvoja, Papa je naroĉito ĉesto, i uvijek iznova, naglašavao potrebu opraštanja. Isticao je da se nikakav mirovni proces ne moţe zapoĉeti ako meĊu sukobljenim stranama ne doĊe do iskrenog opraštanja: oprostiti i traţiti oproštenje.5 Vidjeli smo naprijed kakvu vaţnost Papa pridaje pravdi u oĉuvanju mira. Ali on takoĊer kaţe: "Budući da je ljudska pravda ipak uvijek krhka i nesavršena, podloţna sebiĉnostima i ograniĉenjima, kako pojedinaca tako i ĉitavih skupina, treba je ostvarivati u duhu opraštanja i u stanovitom smislu upotpunjavati opraštanjem koje vida rane i obnavlja narušene odnose meĊu ljudima."6 Imajući pred oĉima stanje u Bosni i Hercegovini, Papa je poticao na "hrabrost opraštanja", i više puta je ponavljao kako treba oprostiti i traţiti oproštenje,7 da bi se nadvladale tragiĉne posljedice nedavnog rata, i onih poĉinjenih u prošlosti, te da bi se postavili temelji novog suţivota u miru, i da bi se gradila bolja budućnost za sve ljude i narode u poštivanju naĉela pravednosti, slobode i dostojanstva svakog naroda. "Zgrada mira, da bi, nakon tolike krvi i tolike mrţnje, bila ĉvrsta, mora poĉivati na odvaţnosti opraštanja", kazao je Papa u govoru ĉlanovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine u vrijeme svog pohoda Sarajevu 1997. godine.8 Uza sva ljudska sredstva koja mogu posluţiti oĉuvanju i promicanju mira, ili njegovom ponovnom uspostavljanju, Ivan Pavao II. najĉešće se i najviše utjecao snazi molitve. Papa kaţe: "Mir je dragocjeni Boţji dar što ga treba traţiti u molitvi, i s poštovanjem primiti ...
1

Vidi: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 64 i 211. TakoĊer poruku 7. Iberoameriĉkom sastanku na vrhu, 8. studenoga 1997., u: G. Filibeck, n. d., str. 505. 2 Vidi: Enc. Solicitudo rei socialis, 30. prosinca 1987., u: G. Filibeck, n. d., str. 255; Ap. pob. Christifideles laici, 30. prosinca 1988., u: G. Filibeck, n. d., sir. 257. 3 Nagovor uz AnĊeoski pozdrav, 1. sijeĉnja 1993., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 63. 4 Govor sudionicima plenarnog zasjedanja Papinskog vijeća "Cor Unum", 8. tarvnja 1994., u: G. Filibeck, n. d., str 267; Govor na 50. generalnoj skupštini OUN, 5. lsitopada 1955., u: G. Filibeck, n. d., str. 856. 5 Vidi: Govor na dolasku u Zagreb, 10. rujna 1994., u: V. Blaţević, Sluţenje miru. Ivan Pavao II. i Sveta Stolica za mir u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (1991-1995), Zagreb 1995., str. 258; Govor na odlasku iz Zagreba, 11. rujna 1994., u: V. Blaţević, Sluţenje miru, str. 271; Nagovor na generalnoj audijenciji, 14. rujna 1994. i 13. rujna 1995., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 184 i 238; Govor ĉlanovima Predsjedništva BiH prilikom pohoda Sarajevu, 13. travnja 1997., u: I. Tomašević - T. Vukšić, n. d., str. 39. 6 Vrhbosna, XIII(CXVI), 1/2002., str. 6. 7 Vidi: Govor civilnim i crkvenim vlastima, predviĊen za pohod Sarajevu, u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 173; Propovijed na euharistijskom slavlju u Castel Gandolfu, 8. rujna 1994., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 167; Propovijed na euharistijskom slavlju u Sarajevu, 13. travnja 1997., u: I. Tomasević - T. Vukšić, n. d., 52-53; Govor ĉlanovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine, biskupima i predstavnicima civilne vlasti u Banjoj Luci 22. lipnja 2003. prigodom drugog dolaska u Bosnu i Hercegovinu, u: Katolički tjednik, II (XXIV), br. 26, str. 7. 8 Govor ĉlanovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine, 13. travnja 1997., u: I. Tomašević - T. Vukšić, n. d., str. 39.

188

Oni koji mole za ovaj dar, u poniznosti i istini, posvećuju se promicanju mira".1 O molitvi za mir Papa je govorio: "Moliti za mir znaĉi otvoriti ljudsko srce da u njega prodre Boţja snaga koja sve obnavlja ... Moliti za mir znaĉi moliti za pravdu, za praviĉne odnose unutar i meĊu nacijama i narodima. To znaĉi moliti za slobodu, osobito za vjersku slobodu koja je temeljno ljudsko i graĊansko pravo svakog pojedinca. Moliti za mir znaĉi moliti od Boga oproštenje i istodobno moliti za hrabrost da oprostimo onima koji su nam nanijeli zlo".2 Svaki put kad bi saopćavao tuţne vijesti o izbijanju rata ili nekog meĊuetniĉkog ili meĊuvjerskog sukoba negdje u svijetu, i o teškim stradanjima ljudi, staraca i djece, pozivao bi i poticao na molitvu za nevine ţrtve, za prestanak sukoba i za uspostavljanje mira. Tako je ĉinio nebrojeno puta i u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i drugim podruĉjima bivše Jugoslavije. Isticao je kako moli za mir, poticao je neprestano katoliĉke vjernike iz Bosne i Hercegovine i iz Hrvatske, a takoĊer iz ĉitave Crkve da mole za uspostavljanje pravednog i trajnog mira.3 Više puta je proglašavao i posebne dane molitve za mir u Europi i i na Balkanu, za mir u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.4 U konaĉnici, za Papu je uspostavljanje mira vezano uz obraćenje i obnovu srca. U posebnoj audijenciji ĉlanova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 28. oţujka 1996., govoreći o obnovi ratom razorene zemlje, rekao je da "bez obnove srdaca nema prave obnove materijalnih zgrada niti društvenih odnosa. Samo iz novog srca, pomirenog s Bogom, sa samim sobom i s bliţnjim, nastat će novo društvo u kojem će svaka osoba i svaki narod moći ţivjeti u miru, saĉuvavši vlastiti nacionalni, kulturni i vjerski identitet".5 Zakljuĉak Sveti Otac Ivan Pavao II. nebrojeno je puta podizao svoj odluĉni glas protiv rata i nasilja, a za pravedni i trajni mir, za poštivanje ljudskih prava i graĊanskih sloboda, za solidarnost i uvaţavanje meĊu drţavama i narodima. Tko je imao prilike pratiti njegove nastupe, morao je uvidjeti i, ako je dobronamjeran, mora priznati da je Papa to uvijek ĉinio s osobitom ljubavlju i iskrenošću, zauzetošću i nepristranošću. A kad se radilo o ratu u Bosni i Hercegovini i o stradanjima njezinih naroda, oglašavao se sa zamjetnom tjeskobom i duševnom boli, ali i s uoĉljivim suosjećanjem i ljubavlju. Ţelio je i traţio poštivanje ljudskih prava i zagovarao mir za sve, bez razlike na nacionalnu ili vjersku pripadnost. Moţda se to nekome i nije uvijek tako ĉinilo, ili mu se nije sviĊalo što je Papa govorio i ĉinio, ali je Bosni i Hercegovini i svim njezinim stanovnicima zauzimanje pape
1

Govor u posebnoj audijenciji sudionicima 6. generalne skupštine "Svjetske konferencije religija za mir", 3. studneoga 1994., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 188. 2 Poruka za Svjetski dan mira 2002., 8. prosinca 2001., u: Vrhbosna, XIII(CXVI), br. 1/2002., str. 9. 3 Vidi: Generalne audijencije, 9. listopada 1991., 13. svibnja 1992., 20. svibnja 1992., 17. lipnja 1992., 24. lipnja 1992., 21. listopada 1992., 17. veljaĉe 1993., 19. svibnja 1993., 1. rujna 1993., 13. listopada 1993., 20. travnja 1994., 3. kolovoza 1994., 14. rujna 1994., 21. rujna 1994., 25. sijeĉnja 1995., 7. tarvnja 1995., 3. svibnja 1995., 9. kolovoza 1995., 3. sijeĉnja 1996., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 28, 37, 38, 42, 43, 51, 84, 92, 105, 111, 152, 157, 183, 184, 206, 210, 211-212, 230, 254; Nagovori uz AnĊeoski pozdrav: 17. studenoga 1991., 1. sijeĉnja 1992., 23. kolovoza 1992., 4. listopada 1992., 14. veljaĉe 1993., 12. prosinca 1993., 5. srpnja 1995., 19. studenoga 1995., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 29, 31, 49, 53, 83-84, 120-121, 226, 248; Nagovori uz molitvu krunice, prve subote u mjesecu: 5. rujna 1992., 5. veljaĉe 1994., 3. rujna 1994., 1. listopada 1994., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 50, 146, 162, 186-187. 4 Dani molitve za mir u svijetu, na Balkanu, u Bosni Hercegovini: 9. i 10. sijeĉnja 1993., i 23. sijeĉnja 1994., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 64-65, 118 i 130. 5 V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 256-257. Vidi takoĊer: Pismo nadbiskupu sarajevskom, Vinku Puljiću 29. rujna 1993., u: V. Blaţević, Papa Ivan Pavao II. …, str. 107.

189

Ivana Pavla II. za prestanak rata i za mir, te njegovo ohrabrivanje neduţnim stradalnicima i patnicima znaĉilo veoma mnogo. Stoga Bosna i Hercegovina i njezini narodi ne bi smjeli zaboraviti što je Ivan Pavao II. za njih uĉinio i što im je u najteţim vremenima znaĉio. Morali bi mu za to, s duţnim poštovanjem i uzvraćenom ljubavlju, biti trajno i duboko zahvalni!

190

PAMFLET O IVANU PAVLU II., PAPINSTVU I KATOLIĈKOJ CRKVI Godišnjica drugog pohoda pape Ivana Pavla II. Bosni i Hercegovini 22. lipnja 2003. bili su povod za razgovor novinara Bore Maksimovića s prof. Kovaĉevićem i za objavljivanje intervjua naslovljenog: Zašto je dolazio Papa? – misli se na dolazak Ivana Pavla II. u Banju Luku. Intervju je objavljen u banjoluĉkim novinama: Glas Srpske, od 19. i 20. lipnja (juna) 2004., Prilog: Glas plus, str. 2. U uvodu intervjua spomenuti novinar predstavlja Bracu Kovaĉevića kao profesora Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, za kojeg tvrdi daje "nauĉnoj i struĉnoj javnosti poznat kao sociološki analitiĉar aktuelnih globalnih društvenih i politiĉkih pojava" te da je objavio više radova i "pisao o diktatorima, revolucionarima, sportistima, rokerima" - doista široko podruĉje zanimanja - a da je "glavni lik njegove najnovije knjige prvi ĉovjek katoliĉke crkve Jovan Pavle Drugi" (a radi se o knjiţici koja nosi naslov kao i spomenuti intervju, izdavaĉ Pravni fakultet, Centar za publikacije, Banja Luka). Iz tog predstavljanja valjda je trebalo zakljuĉiti da se radi o sugovorniku koji poznaje stvar o kojoj će govoriti, i da mu se moţe vjerovati! Taj intervju, meĊutim, sadrţi više netoĉnosti i neistina o Ivanu Pavlu II., papinstvu i Katoliĉkoj crkvi, pa bi se moralo zakljuĉiti ili da prof. Kovaĉević stvar ne poznaje, ili da zlonamjerno iskrivljuje ĉinjenice. Stoga sam drţao potrebnim kritiĉki se osvrnuti barem na neke njegove tvrdnje. 1. Na pitanje novinara: Koji bi interesantan detalj iz biografije pape Ivana Pavla II. izdvojio? - prof. Kovaĉević navodi da je on izabran za 264. papu, u 58. godini ţivota. Istiĉe da se 1940. zaposlio "u jednoj hemijskoj kompaniji, preko koje je nacistima prodavao cijanid koji je u Aušvicu i drugim koncentracionim logorima korišćen za masovno uništavanje". Ĉinjenica je, meĊutim, da se Karol Jozef Wojtyla te godine, u jesen – da bi izbjegao odvoĊenje na prisilni rad u Njemaĉku – zaposlio kao fiziĉki radnik u kamenolomu, tzv. "vapneniku", na Zakrzovvku. Godinu dana kasnije prešao je u tvornicu Solvav, koja je bila povezana s kamenolomom, i radio u proĉišćivaonici vode za tvornicu sode. Kako je on, kao obiĉni fiziĉki radnik, došao u poziciju da njemaĉkim nacistima prodaje cijanid, i to za ubijanje vlastitih sunarodnjaka u logoru Auswitcz, to prof. Kovaĉević ne razjašnjava. Valjda misli da je istinitost te tvrdnje zajamĉena njegovim autoritetom "profesora" i "sociološkog analitiĉara". Tako je već sam poĉetak intervjua jasno nagovijestio kamo smjera znanstveno poštenje i dokle seţe bujna mašta prof. Kovaĉevića. 2. Prof. Kovaĉević za papu Ivana Pavla II. kaţe: "Mora se priznati da je znaĉajno uzdigao moć pape, kako u ekonomskom, tako i u politiĉkom, diplomatskom, pa i u vojnom pogledu"! Oĉito da je prof. Kovaĉević negdje proĉitao ili ĉuo za onu zgodu kako su Churchil, Rousvelt i Staljin na završetku Drugog svjetskog rata raspravljali o politiĉkom utjecaju i nekim zahtjevima Vatikana, a da je Staljin tada upitao sugovornike: "A koliko papa ima divizija"? I kad je Staljin mogao postaviti takvo pitanje, mogao je i prof. Kovaĉević sebi dozvoliti ovakvo umovanje: Ako već postoje papine divizije, što se ne bi agilnom i energiĉnom papi Ivanu Pavlu II. pripisalo u uspjeh i da je "znaĉajno uzdigao moć pape ... i u vojnom pogledu". Prof. Kovaĉević ide i dalje pa tvrdi da se to "vidjelo i na primjeru prethodnog rata na prostoru nekadašnje Jugoslavije". To što Vatikan uopće nema vojske, pa nije bilo ni moguće uzdizati papinu moć u vojnom pogledu, i što se papa Ivan Pavao II. više nego itko drugi zauzimao da se u bivšoj Jugoslaviji izbjegne izbijanje rata, a zatim da se rat koji je bjesnio u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, pa na Kosovu, zaustavi i uspostavi istinski i pravedni mir, to za prof. Kovaĉevića ne znaĉi ništa, budući da ne odgovara njegovoj ideološkoj orijentaciji i nacionalnoj /vjerskoj/ pripadnosti. Ako ĉinjenice govore nešto posve suprotno od onoga što on tvrdi – tim gore po ĉinjenice! Poštovani profesor i sociološki analitiĉar dalje pronicavo zakljuĉuje i ĉemu je imala sluţiti papina vojna moć, koja se pokazala u nedavnom ratu na prostorima bivše Jugoslavije, pa kaţe: "Njegova misija, dakle, nije samo širenje katoliĉke vjere, nego i dovoĊenje katolika na vlast"! Nije valjda 191

prof. Kovaĉević htio reći da je misija pape Ivana Pavla II. bila da u Bosnu i Hercegovinu, ili u bilo koju novonastalu drţavu na podruĉju bivše Jugoslavije, dovede katolike na vlast, jer tako nešto tvrditi bilo bi apsurdno i više nego smiješno. A ako je sociološki analitiĉar mislio na dovoĊenje katolika na vlast općenito u svijetu, njegova bi tvrdnja i u tom sluĉaju bila deplasirana, budući da nema ni u jednoj drţavi svijeta nekog katolika na vlasti, a kojega bi na takav poloţaj doveo papa, vršeći svoju misiju. 3. Na novinareva pitanja: Radi li se o 'slobodnom' strijelcu ili doktrini rimokatoliĉke crkve? i drugo: Kako se katoliĉka crkva ponašala kroz istoriju u prelomnim dogaĊajima? – sociološki analitiĉar, prof. Kovaĉević, odgovara kako je "osnovni stav rimokatoliĉke crkve da je crkva ne samo nasljednik, nego i organizator ovozemaljskog ţivota vjernika. Ova crkva i te kako vodi raĉuna i odluĉuje ne samo kada je rijeĉ o vjerskim, nego i društvenim, politiĉkim i kulturnim stvarima pripadnika religije i u tom pogledu liĉi na drţavu – razgranala je mreţu svojih institucija preko kojih ostvaruje svoj sveukupni uticaj". Govori dalje o tome kako je Katoliĉka Crkva kroz povijest "intenzivno teţila da sebi potĉini svjetovnu vlast i da drţavu konstituiše na teološkim politiĉkim principima papocezarizma", te da "ne odustaje od svoga ideala: da svoju djelatnost ne ograniĉava samo na podruĉje moralnog i religijskog djelovanja ljudi, nego ţeli da je klerikalistiĉki proširi i na socijalno-politiĉko podruĉje". Oĉito je da se prema mišljenju prof. Kovaĉića, sociološkog analitiĉara, Katoliĉka C rkva ne bi smjela baviti nikakvim pitanjima društvenog i javnog ţivota. On takoĊer istiĉe kako je katoliĉanst vo, kad god je bilo potrebno, "odobravalo ropstvo i feudalizam, pa kasnije i kapitalizam, ukoliko nije dovodio u pitanje interese crkve", a isto tako i da je "papinstvo davalo blagoslov upravo onima koji će se suprotstavljati demokratiji: fašizmu, nacizmu i frankizmu, tj. Musoliniju, Hitleru, Franku, Petenu, Tisou i Salazaru, Sušniku, Paveliću itd.". U kojoj je mjeri sve to toĉno ili netoĉno, ovdje ne moţemo razlagati. A da se neke stvari zlonamjerno uopćavaju i uveliĉavaju, nema nikakve dvojbe. 4. Vraćajući se u sadašnjost, a odgovarajući na pitanje: Kakva je danas uloga Vatikana na svjetskoj politiĉkoj sceni? – prof. Kovaĉević govori o ulozi Vatikana i osobno pape Ivana Pavla II. u promjenama vezanim za raspad socijalistiĉkih zemalja i svjetske velesile Sovjetskog Saveza. U tom kontekstu istiĉe kako Ivan Pavao II. zagovara "teoriju ograniĉenog suvereniteta", a u svezi s dogaĊajima u BiH da je zahtijevao tzv. "humanitarnu intervenciju", odnosno da je govorio o "vojnoj intervenciji ĉiji bi cilj bio da se putem rata, oruţja i ubijanja (ne samo vojnika, nego i civila, ţena i djece) Srbi natjeraju na 'preobraćenje'", te da je "traţio bombardovanje Srba, opravdavajući to rijeĉima da je ponekad potrebno objaviti rat ratu". Vjerujem da profesoru Pravnog fakulteta u Banjoj Luci nije nepoznato da danas i mnogi drugi svjetski politiĉari, diplomati i politolozi govore o "ograniĉenom suverenitetu" drţava. Zašto bi bilo nedopustivo da se tome stajalištu priklanja i papa Ivan Pavao II.?! A kad se radi o stavu Ivana Pavla II. u svezi s "humanitarnom intervencijom" (ili: "ingerencijom") i ratom u Bosni i Hercegovini, za razjašnjenje evo priopćenja koje je o tome dano 7. kolovoza 1992. iz Ureda za tisak Svete Stolice: "Sveti je Otac uvijek isticao nekorisnost tih bratoubilaĉkih borbi i osuĊivao kršenje ljudskih prava. On ispunjava vlastitu duhovnu duţnost u korist svih, bili oni katolici, pravoslavni ili muslimani. Brojni javni istupi Svetog Oca svima su poznati. Kao sveopći pastir Katoliĉke Crkve, on je osobito raţalošćen vijestima o ubojstvima, zlostavljanjima i drugim surovim postupcima prema golorukim ţenama i djeci te svećenicima, redovnicima, redovnicama i laicima ...". Sam Papa je u razgovoru s novinarima na putovanju za Jamajku 9. kolovoza 1993. kazao: "Humanitarna ingerencija sama po sebi je evanĊeoska stvar, ali naĉin kako se shvaća taj pojam moţe biti neevanĊeoski. Sigurno, ako ja vidim nekog svojeg susjeda, sugraĊanina ili nesugraĊanina, koji je proganjan, moram ga braniti. Mislim da je ta obrana ĉin lju-

192

bavi, ništa drugo. Tako mi gledamo na humanitarnu ingerenciju". Pisac ovog osvrta na Kovaĉevićev intervju bio je u prilici da kroz ĉitavo razdoblje rata u Bosni i Hercegovini prati izjave i govore pape Ivana Pavla II. (objavio je knjigu koja sadrţi tekstove javnih istupa Svetog Oca i duţnosnika Svete Stolice: Papa Ivan Pavao II. istinski prijatelj Bosne, Sarajevo 1997.), i nije nigdje naišao na napisane ili izgovorene rijeci kojima je, pod vidom "humanitarne intervencije" traţeno "bombardovanje Srba". Istinito je posve suprotno. A dokle je prof. Kovaĉević otišao u svojim zakljuĉcima o stavovima pape Ivana Pavla II. dovoljno pokazuje tvrdnja kako je Papa opravdavao "humanitarnu intervenciju" rijeĉima da je "ponekad potrebno objaviti rat ratu." A evo o ĉemu se zapravo radi. Nakon bezbrojnih poziva, apela i molbi da se zaustavi rat i ubijanje neduţnih ljudi i ţena, djece i staraca, bez obzira kojoj naciji i vjeri pripadali, Ivan Pavao II. je 18. lipnja 1995. u svom nagovoru pred podnevnu molitvu "anĊeoskog pozdrava" kazao: "Iz Bosne i Hercegovine sam posljednjih dana primio dramatiĉne vijesti i ţarke vapaje za pomoć. U tom dijelu Europe ljudi, koje drţe poput kakvih zatoĉenika, nemaju ni najpotrebnijih stvari; ţive u oĉaju i svakodnevno su izloţeni smrti. /.../. Ponovno vas zato pozivam da zajedno sa mnom molite Mariji, Kraljici mira, da napokon prevlada razum i osjećaj za ĉovjeĉnost. U tim drţavama, koje su opustošene bezumljem ljudi, potrebna je jedna jedina borba – borba za mir"! A prigodom odrţavanja Prvih svjetskih vojniĉkih igara u Rimu, Ivan Pavao II. se 7. rujna 1995. susreo na posebnoj audijenciji s oko 5.000 sudionika tih igara iz više od stotinu zemalja svijeta. U prigodnom govoru, spomenuvši kako tragiĉne situacije ponovno izbijaju u srcu Europe i u Africi, te aludirajući na rat u Bosni i Hercegovini, kazao je: "Drugdje, ne tako daleko od nas, drugi ljudi, poticani jedino mrţnjom i osvetom, suĉeljavaju se ne na igralištu, nego meĊu ruševinama svojih razorenih gradova. Njihove ruke ne podiţu trofeje športskih pobjeda, nego još mašu oruţjem iz kojega teĉe krv. /.../. Vrijeme je već da se snaţno kaţe: Dosta je ratovanja! Rat pravedan, i koji valja voditi, jest – rat protiv ratova"! Profesoru i sociološkom analitiĉaru, gosp. Braci Kovaĉeviću, Papine rijeĉi o "ratu protiv rata" oĉito su bile poznate, a kako ih je on shvatio, i kako ih je protumaĉio kao traţenje "bombardovanja Srba", to je za neku dublju analizu, a svakako za ne povjerovati da tako nešto moţe zakljuĉiti jedan naobraţen ĉovjek! 5. Novinar je podsjetio prof. Kovaĉevića kako Papa ĉesto poziva Europu na ujedinjenje, te upitao: Sto je suština tog poziva? – Prof. Kovaĉević odgovara kako je Papin moto: "Ponovno ujedinjenje Europe na hrišćanskim osnovama" (ĉudno kako nije na katoliĉkim osnovama – zabunio se ili Papa ili prof. Kovaĉević!). Ali u tome i ne bi bilo ništa sporno, da prof. Kovaĉević ne donosi odmah i svoje tumaĉenje za taj moto: "Rijeĉ je o staroj ţelji poricanja svjetovne drţave i stvaranja vjerske, teološke i Boţije drţave (Civitas Dei). On ne priznaje suverenost naroda, osim katoliĉkih, kod kojih je razvio i formulisao politiĉki kurs prema kojem je 'razvoj novo ime za mir'. U praksi to je znaĉilo davanje kredita za razvoj katoliĉkih zemalja i naroda". Toliko i takve nesuvislosti u jednom kratkom odsjeku, da nije vrijedno na to se uopće osvrtati. 6. Nakon što su ĉitateljima Glasa Srpske tako predstavljeni papa Ivan Pavao II. i Katoliĉka Crkva, došlo se do posljednjeg novinarskog pitanja: Otkud, dakle, papa Jovan Pavle Drugi u Banjoj Luci? – U odgovoru na to prof. Kovaĉević kaţe: "Došao je na Petrićevac u katoliĉku crkvu gdje je nekad bio samostan iz kojeg će februara 1942. godine zapoĉeti pokolj nad srpskim stanovništvom u Drakuliću, Šargovcu, Rakovcu i Motikama /.../". Profesor odmah zatim podsjeća da je "Vatikan pomogao u osnivanju ustaške Nezavisne drţave Hrvatske kako bi preko nje brţe i potpunije ostvario svoje namjere. U toj drţavi odvijalo se nasilno prekrštavanje i u njoj je ubijeno oko milion ljudi. U posljednjem vijeku Hrvati su ĉetiri puta atakovali na srpsko etniĉko biće i pravoslavlje: 1902, 1914, 1941. i 1991." Radi se o ponavljanju već poznatih tvrdnji i teza srpskih autora. Malo je prostora da bi se na njih ovdje odgovorilo i pokazalo što je istina, a što nije, stoga se neću osvrtati na gornje navode prof. Kovaĉevića. Prof. Kovaĉević, u svezi s Papinim dolaskom u Banju Luku, dalje kaţe da je "prostor od aerodroma u Mahovljanima pa do Petrićevca, gdje je odrţana misa, bio preplavljen 'šahovnicama', zastavama drţave Hrvatske. Nije bilo primijećeno ni na aerodromu, ni u Banjoj Luci, ni na

193

Petrićevcu, da je bila istaknuta zastava Republike Srpske ili BiH." Kova-ĉević potom zakljuĉuje: "Ta je scenografija podsjetila na onu o proširenju 'predziĊa katoliĉanstva". Veliko je moralo biti sljepilo prof. Kovaĉevića kad u Mahovljanima na pripremljenoj tribini na aerodromskoj pisti, a zatim ni u sveĉanom salonu u kojem se Papa susreo s ĉlanovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine, nije vidio i dvije zastave. Moţda prof. Kovaĉević nije znao da su to zastave, jedna Vatikana ili papina, a druga upravo Bosne i Hercegovine! Ali kad već nije vidio nešto što je stvarno bilo i što se moglo vidjeti, on je vidio nešto ĉega nije bilo - prostor od Mahovljana do Petrićevca preplavljen zastavama drţave Hrvatske! Mogla se zapravo vidjeti po koja hrvatska zastava na nekom autobusu i kod dolazećih skupina vjernika, ili na Petrićevcu gdje je odrţan vjerski susret s Papom, ali vidjeti prostor od 20-ak kilometara puta preplavljen zastavama drţave Hrvatske – nije moglo biti ništa drugo do fatamorgana! Da bi odgovor na pitanje s poĉetka intervjua: Zašto je dolazio Papa?, bio potpun, prof. Kovaĉević je spomenuo da je papa na Petrićevcu proglasio blaţenim prvog katolika s prostora Bosne i Hercegovine, Ivana Merza, "osnivaĉa katoliĉkog omladinskog pokreta, kao preteĉe pokreta ustaške omladine", zatim da je Papina posjeta Banjoj Luci "predstavljala i poziv i ohrabrenje za povratak iseljenih" (nezgodno je bilo reći prognanih, jer bi se postavilo pitanje tko je bio progonitelj). K tomu prof. Kovaĉević još dodaje, i time intervju zakljuĉuje: "I ne samo to: taj dolazak se mora dovoditi i u vezu sa širenjem 'katoliĉkog predziĊa' i širenja katoliĉanstva u okviru vatikansko-ameriĉkog koncepta novog svjetskog poretka". Nakon svega navedenog, bilo iz usta prof. Kovaĉevića ili iz pera novinara Bore Maksimovića, što drugo reći o objavljenom intervjuu nego da se radi o najobiĉnijem pamfletu.

194

PUBLIKACIJE U KOJIMA SU STUDIJE I POLEMIKE OBJAVLJIVANE Vjerska sloboda u viĊenju Katoliĉke crkve – u zborniku radova: Ljudska prava i Katolička crkva
(prir. V. Blaţević), Sarajevo, 2000., str.360-403;

Za slobodu vjere - bez privilegija – u mjeseĉniku: Svjetlo riječi, god. IV, br. 40-41. srpanj-kolovoz
1986., str. 1-3;

Kako se u sarajevskom „OsloboĊenju“ tumaĉi sloboda vjere – u tjedniku: Glas Koncila,
17/1978., 1, str. 17;

Prelasci pravoslavnih vjernika u Katoliĉku crkvu u vrijeme NDH, s posebnim osvrtom na dogaĊanja u Bosanskoj Krajini – u ĉasopisu: Bosna franciscana, XVII/2009., broj 31, str. 201222;

Ustaški zloĉin nad Srbima u okolici Banje Luke 7. veljaĉe 1942. – u ĉasopisu: Bosna
franciscana, XI/2003., broj 19, str. 161-177; ovdje je preureĊeno i malo dopunjeno;

Protukatoliĉka i protuvatikanska objeda bihaćko-petrovaĉkog episkopa – u mjeseĉniku: Svjetlo
riječi, god. XXVI., broj 307, listopad 2008., str. 4;

„Zloĉini i svedoci?“ – u mjeseĉniku: Svjetlo riječi, god. XXIV, br. 2778, svibanj 2006., str. 60-61; Episkop Hrizostom okrivljuje Katoliĉku crkvu – u mjeseĉniku: Svjetlo riječi, god. XXV, broj
254., rujan 1997., str. 47-49;

Izmišljotina i laţ se i dalje ponavlja – u mjeseĉniku: Svjetlo riječi, god. XXIX, broj 342, rujan
2011., str. 4-5.

Manipulacije jasenovaĉkim (i drugim) ţrtvama – u tjedniku: Hrvatsko slovo, god, XV., broj 726,
petak 20. oţujka 2009., str. 8; u mjeseĉniku: Svjetlo riječi, god. XXVII, br. 313, travanj 2009., str. 34;

Raskrinkavanje krivotvorina o jasenovaĉkim ţrtvama – u tjedniku: Hrvatsko slovo, god. XV, br.
746, petak 31. srpnja 2009., str. 6; Svjetlo riječi, god. XXVII, br. 318, rujan 2009., str. 4-5;

Kontroverze oko osnivanja i djelovanja udruţenja katoliĉkih svećenika „Dobri pastir“ – u
ĉasopisu: Bosna Franciscana, X/2002, br. 17, str. 244-267;

Svećeniĉko udruţenje „Dobri pastir“ s pozitivne strane - u zborniku: Spomen-spis, Povodom 90.
obljetnice rođenja dr. fra Ignacija Gavrana, Zagreb, 2004., str. 33-55;

Udruţenje „Dobri pastir“ – kako ga prikazuje dr. Jure Krišto, a kakvo ono nije stvarno bilo –

u tjedniku: Katolički tjednik, br. 30, 30. srpnja 2006., str. 36-38; ovdje s manjim izmjenama; Povjesniĉar se prometnuo u moralizatora – u tjedniku: Katolički tjednik, br. 34, 27. kolovoza 2006., str. 40-41;

Franjevci reagiraju – jer ih se u javnosti blati – u tjedniku: Katolički tjednik, br. 37, 17. rujna
2006., str. 38-39;

Drţanje Katoliĉke crkve u Bosni i Hercegovini tijekom rata – izlaganje na okruglom stolu u Sarajevu, 3. prosinca 1998. – objavljeno u knjizi: U sluţbi pravde i mira, Sarajevo, 2001, str. 91131, koju je izdala Komisija Pravda i Mir“ Biskupske konferencije BiH;

Angaţiranje pape Ivana Pavla II. i vatikanske diplomacije u razrješavanju jugoslavenske krize – Izlaganje na Katoliĉkoj akademiji u Banjo Luci, 30. studenoga 2006., dosad neobjavljeno; Papa Ivan Pavao II. u sluţbi mira – Predavanje odrţano 18. listopada 2003. na Vrhbosanskoj
katoliĉkoj teologiji prigodom proslave Dana Teologije i obiljeţavanja 25. obljetnice pontifikata Ivana Pavla II., objavljeno u: Vrhbosnensia, god. VII/2003., br. 2, str.311-327; Pamflet o Ivanu Pavlu II., papinstvu i Katoliĉkoj Crkvi – u tjedniku: Katolički tjednik, br. 27, 4. srpnja 2004., str. 3 i 5-7.

195

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful