SVEU ILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RA UNARSTVA Zavod za telekomunikacije

Transmisijski sustavi Digitalni prijenosni sustav s pulsno-kodnom modulacijom
Priprema za laboratorijske mreže

ZAGREB, 2004.

Č

Č

Sadržaj:
Sadržaj:....................................................................................................................... 1 1. UVOD...................................................................................................................... 2 2. PDH sustav ............................................................................................................. 3 2.1. PCM – Pulsno Kodna Modulacija ................................................................... 3 2.2. Razine PDH sustava....................................................................................... 6 2.2.1. PDH 0. razina ....................................................................................... 6 2.2.2. PDH 1. razine ....................................................................................... 6 2.2.3. PDH viših razina................................................................................. 10 2.3. Mjerenja i mjerne to ke u PDH sustavu ........................................................ 11 2.3.1. Maketa PDH sustava.......................................................................... 11 3. Mjerenja na govornom kanalu............................................................................... 15 3.1. PCM generator i PCM prijemnik ................................................................... 15 3.1.1. Test generator PCMG-1 ..................................................................... 15 3.1.2. Test prijemnik PCME-1....................................................................... 15 3.2. Niskofrekvencijska mjerenja ......................................................................... 15 3.2.1. ZADATAK 1: Frekvencijska karakteristika govornog kanala............... 16 3.2.2. ZADATAK 2: Linearnost govornog kanala.......................................... 17 3.2.3. ZADATAK 3: Odnos signal / kvantizacijski šum ................................. 18 3.2.4. ZADATAK 4: Šum u mirnom kanalu ................................................... 19 4. Mjerenja na 2.048 Mbit/s signalu .......................................................................... 20 4.1. PDH analizator: SMC-30/B ........................................................................... 20 4.1.1. GENERAL PARAMETERS................................................................. 21 4.1.2. INPUT PARAMETERS ....................................................................... 21 4.1.3. MEASUREMENTS ............................................................................. 22 4.1.4. CHANNEL MEASUREMENTS ........................................................... 22 4.1.5. OCTECTS VISUALIZATION .............................................................. 23 4.1.6. SPECTRUM ANALYSIS..................................................................... 23 4.1.7. ERRORS MEASUREMENTS............................................................. 23 4.1.8. FREQUENCY MEASUREMENT ........................................................ 24 4.1.9. OUTPUT PARAMETERS ................................................................... 24 4.1.10. PATTERN GENERATOR ................................................................. 24 4.1.11. FRAMES GENERATOR................................................................... 24 4.1.12. ERRORS INSERTION...................................................................... 25 4.2. Visokofrekvencijska mjerenja........................................................................ 25 4.2.1. ZADATAK 5: Mjerenja u kanalima ...................................................... 25 4.2.2. ZADATAK 6: Alarmi............................................................................ 26 4.2.3. ZADATAK 7: Ubacivanje pogrešaka .................................................. 27 Prilog A: .................................................................................................................... 28 Prilog B: .................................................................................................................... 30 Prilog C: .................................................................................................................... 31 Prilog D: .................................................................................................................... 32 Literatura:.................................................................................................................. 34

č

1

1. UVOD
U današnjim javnim telefonskim mrežama (PTSN – Public Switched Telephone Network) transmisijski sustavi su uglavnom digitalni. Analogni prijenosni sustavi još se uglavnom koriste u pristupnim dijelovima telefonske mreže. Od digitalnih tehnologija prevladava PDH (Plesiokrona Digitalna Hijerarhija) i SDH (Sinkrona Digitalna Hijerarhija). Digitalni sustavi s pulsno-kodnom modulacijom (PCM – Pulse Code Modulation) po eli su se koristiti šezdesetih godina prošlog stolje a i to gotovo istovremeno u Europi, Americi i Japanu. Zbog komercijalne izoliranosti razvile su se razli ite verzije PDH sustava koje su se razlikovale u osnovnim brzinama prijenosa, što je kasnije internacionalizacijom komunikacije bio i ostao veliki problem.

2

ć

č

č

1 213. Kodiranje (Coding).23 827.0 445. da su vorovima u mreži dopuštena odstupanja unutarnjeg takta od nazivnog takta.2 0SD jorB 215 821 23 215.44 445. PCM – Pulsno Kodna Modulacija Pulsno kodna modulacija je metoda s kojom se analogni izvorni signal pretvara u digitalni i obratno te je prilago ena karakteristikama govornog kanala.931 )s/tibM( anizrB )nE( aporuE đ č č 8402 8 . Vremenski multipleks Pogledajmo usporedno brzine prijenosa za sve tri razvojne regije.0 . unutar odre enih granica.0 840. svaki dolazni signal ima posve eni vremenski odsje ak.6 460.6 671.0 . Tablica 1. PDH sustav PDH se zasniva na vremenskom multipleksu (TDM – Time Division Multiplexing) što zna i da se dolazni signali smještaju u male vremenske odsje ke (okvire).43 844.2 0SD jorB 276 č 42 69 lanoitcarF anizaR 1 2 3 4 č .1 213. tj. Plesiokrono zna i skoro sinkrono.1. PCM se dijeli u tri osnovna koraka: Uzorkovanje (Sampling). –Brzine prijenosa u svijetu. Npr.2 0SD jorB 084 42 69 č 215.2 863. Slika 1.1024 kbit / s 2.821.8 462.79 )s/tibM( anizrB )nJ( napaJ 0051 8 .1024 kbit / s C = 2048 ± 0. tj.2.: ∆f = 2048 ± 5 × 10−5 = 0. Kvantiziranje (Quantization).472 )nT( akiremA anrevejS )s/tibM( đ anizrB ć 2304 8 .821. 3 215.821.0 637.0 .

Rezultantni signal se naziva PAM (Pulse Amplitude Modualtion). 4 č č ć đ đ ć . tj. zaokruživanje vrijednosti uzoraka na najbližu kvantizacijsku razinu.Analogni signal iz izvora se šalje na uzorkovanje (diskretiziranje signala po vremenskoj bazi). Kako se ve ina snage govornog signala nalazi izme u 300 Hz i 3400 Hz. Time se postiže da uzorkovani signal sadrži potpunu i nedvosmislenu informaciju o analognom signalu. Zbog sigurnosti odabrana je frekvencija uzorkovanja 8 kHz. koje se vrši u pravilnim vremenskim razmacima. Spektar mogu ih amplituda se podijeli na odre eni broj kvantizacijskih intervala. Ts = 1 fs Slika 3. Sredina kvantizacijskog intervala naziva se kvantizacijska razina ili stepenica. – Spektar govornog kanala frekvencija uzorkovanja mora biti f s > 2 ⋅ B (B – Bandwidth. – Uzorkovanje signala Takav signal šalje se na kvantiziranje (diskretiziranje signala po trenutnoj vrijednosti amplitude). Slika 2. obi no gornja grani na frekvencija).

79 69 .1 iksjicazitna vK io vin . Time se dobije niz kodnih rije i koji odgovara nizu kvantiziranih uzraka.94 23 – 71 84 .1 eci nepetS č 7-1 i tnemgeS 2/1 k na zde rP č č 4/1 8/1 6 1/ 1 2 3/1 46/1 721 . – 13 segmentni A-zakon Svakoj razini kvantiziranja se pridjeljuje kodna rije . Statisti ki gledano u govoru vjerojatnije su manje amplitude signala. 5 S e g m e nt i 7 6 5 4 3 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 61 .311 211 .Slika 4. Posljedica toga je manji šum. te se kvantiziranom uzorku dodjeljuje 8 bitova koji ga opisuju.33 61 . Slika 5. Nelinearno kvantiziranje u Europi se vrši po A-zakonu.18 08 . pa je prikladnije koristiti nelinearno kvantiziranje. Zaokruživanjem prilikom kvantiziranja na višu ili nižu razinu nastaje šum koji se naziva kvantizacijski šum.56 46 . – Linearno kvantiziranje Postoji linearno i nelinearno kvantiziranje.

Slika 6. Slika 8.1. – Nastajanje šuma kod nelinearnog kvantiziranja 2. – PCM30 okvir 6 č č č č . razina Osnovna jedinica u digitalnom prijenosnom sustavu koristi se 64 kbit/s kanal koji se u europskom standardu naziva E0 dok u ameri kom DS0. razine Primarni okvir sastoji se od 32 8-bitne rije i (okvira.2. Razine PDH sustava 2.2. – PCM31 okvir PCM30 – 30 vremenskih odsje aka se koristi za prijenos podataka. Postoje dvije verzije PCM sustava: PCM31 – 31 vremenski odsje ak se koristi za prijenos podataka. 2. (CAS – Channel Associated Signalling). okteta). PDH 1. Slika 7. a 1 za sinkronizaciju. 1 za sinkronizaciju i 1 za signalizaciju (CCS – Common Channel Signaling). PDH 0.2.2.

Spori 0.-tom kanalu tog okvira prenosi signalna informacija za n-ti i n+15-ti govorni kanal. 7 ć ć č ć č ć ć ć . – FAS okvir dok se NFAS prenosi u svakom 0.5 kbit/s – za prijenos se koristi 1 bit po govornom kanalu.-tom kanalu parnih okvira. kanal pojedinog okvira u multiokviru nosi signalnu informaciju za dva govorna kanala na slijede i na in. Bit 2 u 0. Slijede i FAS signal je primljen ispravno. FAS signali se nalaze u svakom 0. ako je n pozicija okvira u multiokviru tada se u 16. Svakom govornom kanalu pridružena su dva signalizacijska kanala: Brzi 1kbit/s – za prijenos se koristi 2 bita po govornom kanalu.-tom kanalu neparnih okvira mora biti postavljen u ‘1’.-tom kanalu neparnog okvira te prenose sinkro-rije oblika: Slika 9.SINKRONIZACIJA Sinkronizacija prijemnika i predajnika na istu frekvenciju odvija se pomo u FAS (Frame Alignment Signal) i NFAS (Non Frame Alignment Signal) signala. – NFAS okvir Sinkronizacija e se uspostaviti ako su ispunjeni sljede i uvjeti: Ispravan FAS signal je primljen u 0. te ima sljede i oblik (nalazi se na mjestu drugog bita u oktetu na slici 10): Slika 10. SIGNALIZACIJA 16.-tom kanalu ali parnog okvira.

1 iri vko 61 lanak b 5 b 4 b n lanak inrovog č 3 b 2 b 1 b đ .Slika 11. Ispad iz sinkronizma e se dogoditi ako multiplekser primi tri uzastopne pogrešne sinkro-rije i. Navedeni princip prikazan je na slici 12.-tom okviru unutar 16. – Alarmne poruke 8 č U 0. ALARMI Multiplekser kontrolira BER (Bit Error Rate) u FAS-u. multiplekser B generira alarm koji je smješten u NFAS-u. te se šalje multiplekseru A. Slika 12. – Raspored signalizacijskih kanala Prijenos signalizacije po brzom kanalu (A kanal) organiziran je tako da su bitovi b1 i b3 kao i b5 i b7 koji prenose signalizaciju za isti govorni kanal vremenski pomaknuti za 8 okvira u PCM strukturi. '1' tsondejirv un lats ujami – 8b i 4b alanak gonrovog got-61+n uj icazi langis urops az tib – 6b a lanak gonro vog got-61+n ujicazilangis uzrb az i votib – 7b i 5b a lanak gonro vog got-n uj icazi langis urops az tib – 2b alanak gonro vog got-n ujicazilangis uzrb az i votib – 3b i 1b 8 b 61+n lanak inrovog 7 b ć 6 51 . Ako vrijednost BER-a poraste iznad odre ene granice. kanala ne prenosi se signalizacija nego sinkro-rije multiokvira koja služi za sinkronizaciju signalizacijskog multiokvira.

Slika 13. – Organizacija vremenskog multipleksa 9 .

Ostali alarmi su: Frame Sync Loss: ♦ PCM30 i PCM31 – proglašava se ako se prime 3 neispravna FAS-a za redom. Distant MultiFrame Alarm – se indicira ako se u jednom smjeru proglasi MultiFrame Sync Loss (bit 2 u NMFAS-u) a u suprotnom smjeru se postavlja u '1'. Ovaj niz jedinica održava mehanizam obnavljanja takta u regeneratorima. – Oblik NFAS-a kod neometanog prijenosa U suprotnom. 9 µ ć ć ć → → ć č ≤ č č ≤ ć . AIS je definiran kao više od 509 '1' u bloku od 512 bitova (manje od 3 '0'). tako da se ponovna sinkronizacija može pokušati odmah nakon što detekcije FAS pogreške budu BERFAS 10-3. ♦ Greška u dolaznom 2048 kbit/s signalu. Multiplekser A registrira alarm i prestaje sa slanjem podataka (govor) te nastavlja slanje kontinuiranog niza jedinica. ispravno funkcioniranje linka nije mogu e i prijemni multiplekser izlazi iz sinkronizma. Taj niz jedinica esto se naziva i Keep Alive Signal. ‘1’ – može zna iti bilo što od navedenog: ♦ Pogreška u napajanju. 4000 x 7 bit/s 28000 bit/s FAS-a) za greške. Multiplekser B kontinuirano nadgleda dolazni FAS (koji se prima svakih 250 s. ♦ Greška poravnavanja okvira. MultiFrame Sync Loss – indicira se nakon gubitka signaliziraju eg MFAS-a. Rezultat je na prijemnoj strani (multiplekser B) indiciran AIS (Alarm Indication Signal) alarm. Multiplekser B postavlja bit 3 u '1' i poslani NFAS izgleda ovako: Slika 15. ♦ PCM30C i PCM31C – proglašava se ako se pojavi više od 914 CRC grešaka u sekundi (914 / 1000 CRC usporedbi u sekundi). ♦ Greška u FAS-u > 10-3. Signal sa svim bitovima u '1' osim FAS-a (Si1011011 3x '0') nije ispravan AIS ve se tretira kao Frame Sync Loss. ukupno 4000 puta u sekundi. ♦ Greška u Codec-u (Coder / Decoder). tj. – Oblik NFAS-a kod ometanog prijenosa Na prijenosnoj strani je indiciran RAI. Ako je -3 rezultat ovih mjerenja BERFAS 10 (28 bitova FAS-a pogrešnih) tada se smatra da je prijenos neometan i NFAS ima slijede i oblik: Slika 14.Kod RAI (Remote Alarm Indication) alarma bit 3 u NFAS-u ukazuje na udaljeni alarm i to na slijede i na in: ‘0’ – nema alarma.

ina e se primjenjuju standardni multiplekseri bez kontrole klizanja. – Multipleksiranje bit po bit X je dodatna brzina prijenosa zbog sinkronizacije okvira i kontrole ubacivanja slijepog (informacijskog) bita. Principi multipleksiranja su bit po bit (bit interleaving) ili kanal po kanal (channel interleaving).3. PDH viših razina Više razine PDH (E2 – E4) nastaju multipleksiranjem pritoka niže razine. Ukoliko odstupanje prije e dopuštenu granicu dolazi do klizanja (drift) bitova: Dolazni signal može biti sporiji od lokalnog takta – ponavljanje bitova. 10 ć ć đ ć đ č ć . Ako su pritoci u multiplekser višeg reda pleziokroni. U multipleksiranom signalu ne može se izravno do i do informacije pritoka nižih razina. Kod multipleksiranja bit po bit ukupna brzina prijenosa multipleksiranog signala ve a je od zbroja ulaznih brzina prijenosa. Slika 17. – Multipleksiranje kanal po kanal PDH sustavi su dizajnirani da dopuštaju odstupanje unutar odre enih granica. primjenjuje se mehanizam kontrole klizanja. Slika 16. ve se jedino može do i demultipleksiranjem pritoka viših razina.2. Dolazni signal može biti brži od lokalnog takta – gubljenje bitova. Kod multipleksiranja kanal po kanal izvorni znak unutar multipleksiranog signala zadržava svoju izvornu strukturu i pretpostavlja se sinkroni odnos taktova pritoka. tj. jer se u multipleksirani signal dodaju informacije potrebne za sinkronizaciju okvira. kontrolu klizanja.2.

obnavlja govorni signal u analogni oblik izvode i operacije komplementarne onima na prodajnoj strani. 34 i 140 Mbit/s i od linijskog sustava koji se sastoji od linijskog terminala. Kako izgleda maketa PDH sustava pogledajte u prilogu A. 11 đ č ć č č µ . regeneracijske stanice i jedinice za daljinski nadzor. Maketa PDH sustava Sastoji se od multipleksora na razini 2. – Princip kreiranja PDH hijerarhije 2. dok se na svim višim razinama hijerarhije multipleksiranje obavlja prema na elu bit po bit. govorni kanal se obra uje postupcima uzorkovanja frekvencije 8 kHz. Brzina prijenosa dobivenog PCM signala je 2048 kbit/s smještenog u okvire u trajanju od 125 s. 8. SAD-u i Japanu.3. 32 multiplekisrana kanala se sastoje od 30 govornih kanala. jednog sinkronizacijskog i jednog signalizacijskog kanala. Na prodajnoj strani. 8-bitnog kodiranja i 32 kanalnog multipleksiranja. Multipleksni terminal DTM-2/F-EM Ovaj multipleksni terminal provodi prvi nivo PCM hijerarhije prema internacionalnim preporukama ITU-T.Na slici 18 prikazan je na in formiranja PDH hijerarhije u Europi.3. Na prijemnoj strani multipleksni terminal prepoznaje kroz raspored signala vremensku strukturu PCM okvira. Slika 18. Mjerenja i mjerne to ke u PDH sustavu 2. i izdvaja signalizacijske informacije. Na najnižoj razini (E1) multipleksiranje se odvija kanal po kanal (oktet po oktet).1.

048 Mbit/s prijemnog informacijskog signala. Jedinica za sinkronizaciju okvira – ubacivanje sinkro rije i okvira u smjeru predaje. Jedinica sa zasebnim multiokvirom – izdvajanje 64 kbit/s signalizacijske informacije iz unutrašnjeg prijemnog multipleksa i ubacivanje u unutarnji predajni multipleks. a u prijemnom smjeru ih izdvaja. kao i poja anu sposobnost nadziranja pogrešaka koje se javljaju na sinkro-kombinaciji okvira. s vanjskim 2048 kHz taktom. vremenska uskla enost predaje i prijema. ili sa 64 kHz taktom izdvojenim iz podatkovnog kanala. koja omogu ava dodatnu zaštitu od simulacije sinkronizacije okvira. DC / DC konverter – Radni napon +5. Alarmna jedinica – konstantno prati multipleksiranje. i to s taktom izdvojenog iz primljenog 2048 kHz signala.5A i 12V / 0. Na prijemu jedinica daje potvrdu sinkronizacije okvira. Posebno se nadzire napajanje.5A. potvrda sinkronizacije u prijemnom dijelu. 12 ć đ č č ć đ č č ć đ č č č č č č ć . – Zna enje alarma na DTM-2/F-EM multiplekseru Su elje za rezervne bitove okvira – u predajnom smjeru ubacuje u 2 Mbit/s tok podataka bitove sinkro-rije i. -5.15A iz baterijskih napona od -24V ili -48V / -60V. Provodi cikli ku redundantnu provjeru. okvira i upozorava na greške. generiranje vremena kanala za dva smjera prijenosa.2V / 2. do gubitka predajnog informacijskog signala i ako je razina greške u prijemnom signalu ve a od dozvoljene. Tako er se alarmira o stanjima kada dolazi do gubitka 2. Ovo se su elje tako er koristi za sinkronizaciju cijelog sustava. regenerira primljeni PCM signal i pretvara ga iz AMI / HDB3 koda u NRZ signal. i prijemni dio koji izdvaja vremenski takt.2V / 0.Multipleksni dio sastoji se od slijede ih dijelova: 2 Mbit/s su elje – uklju uje predajni dio gdje se dolaze i NRZ (Non Return to Zero) signal kodira u AMI (Alternate Mark Inversion) ili HDB3 (High Density Bipolar code) kod i onda šalje na liniju. Slika 19. generiranje referentnog napona za koder kanala. dok u prijenosu ubacuje sinkro rije multiokvira. te prijemna sinkronizacija okvira.

Multipleksiranjem etiri 2 Mbit/s signala nastaje 8 Mbit/s signal. izjedna avanje signala i zaštita od interferencija nastalih na liniji. Terminal omogu uje i demultipleksiranje 140 Mbit/s signala u etiri 34 Mbit/s signala. Regeneratorska stanica DTC-2/RS Regenerira signale prigušene ili izobli ene prijenosom preko simetri ne parice. ime nastaje 34 Mbit/s signal. Napajanje se vrši preko linijskih terminala. Može biti pohranjen u hermeti ki zatvorenim spremnicima za vanjsku instalaciju. Bira se regeneracijska dionica koja se testira (dolazni ili odlazni putovi izme u dva linijska terminala. Jedinica za daljinski nadzor DTC-2/SPV Ure aj nadzire na in rada nezavisnog regeneracijskog ure aja i linijskih terminala dok su u uporabi. Vrši se regeneriranje signala. Dva linijska terminala i dvije pridružene jedinice napajanja ine dva digitalna linka. koji odgovara 120 govornih kanala i predstavlja drugu razinu PDH. ili u stalku za smještaj uz ostale ure aje PCM sustava u zatvorenim prostorima. Linijski terminali se sastoje od 2Mbit/s su elja. 13 č č č č đ č đ ć č č đ č č č č č đ č č ć ć č č č đ č đ đ đ č . pa zato nadzor ne utje e na informaciju koja se prenosi. Terminal omogu uje i demultipleksiranje 34 Mbit/s signala u etiri 8 Mbit/s signala. dionica izme u bilo koja dva regeneratora). daljinskog izvora napajanja i alarmne jedinice.Multipleksni terminal DTM-8 DTM-8 je asinkroni pleziokroni multiplekser za etiri 2 Mbit/s signala (pritoka). Multipleksni terminal DTM-140 DTM-140 je multiplekser za etiri 34 Mbit/s signala (pritoka). te se detektira postojanje neispravnog krajnjeg ure aja ili terminala. Može se locirati neispravni jednosmjerni generator putem detekcije grešaka ili BER-a. uz korištenje razli itih procedura koje odabire korisnik. Nadzor se vrši signalom frekvencije 1kHz koji zauzima donji dio spektra snage podatkovnog signala. Ure aj se sastoji od regeneratorskih jedinica i stalka za smještaj. Linijski terminal DTC-2/TL-S Ovaj ure aj služi za prijenos dva signala na 2Mbit/s preko simetri ne parice. Nadgleda iskorištenje prijenosnog medija.Terminal omogu uje demultipleksiranje 8 Mbit/s signala u etiri 2 Mbit/s signala. ime nastaje 140 Mbit/s signal. Multipleksni terminal DTM-34 DTM-34 je multiplekser za etiri 8 Mbit/s signala (pritoka).

skelpitl umed u )s/tibM 8 ( alangis zalU areskelpitl umed zi )s/tibM 2 ( alangis zalzI areskelpitl um zi ) s/ti b M 8 ( alan gis zalzI reskelpitl um u )s/tib M 2( akoti rp zalU 14 ula ngis s /tibM 041 an poo L .61 lan ak .03 lanak . – Shema spajanja multipleksnih terminala u maketi PDH sustava .5 1 ilan ak in rovoG l anak . 1 .skelpitl umed u )s/tibM 43 ( alangis zalU areskelpitl umed zi )s/tibM 8 ( alangis zalzI areskelpitl um zi )s/tibM 43 ( alan gis zalzI reskelpitl um u )s/tib M 8( akoti rp zalU .skelpi tlumed zi )s/tibM 43 ( alan gis z alz I reskelpitl um u )s/tibM 4 3( akotirp zalU s/tibM 2 zalzI s/tibM 2 zalU l anak .Shema spajanja multipleksnih terminala u maketi PDH sustava Slika 20.

1. Razinu izlaznog signala podešavamo pomo u dva preklopnika LEVEL OF TEST SIGNAL. Mjerenje frekvencijske karakteristike kanala (Frequency Response). Na ulaz govornog kanala spaja se izlaz test generatora PCMG-1. Ulazna impedancija prijemnika je 600 . Mjerenje šuma u mirnom kanalu (Idle Channel Noise). Test prijemnik PCME-1 Test prijemnik PCME-1 služi za mjerenje karakteristika i nekih parametara govornih kanala PCM sustava. Na prijemniku su mogu a sljede a mjerenja koja odabiremo preklopnikom MODE: Mjerenje odnosa signal / kvantizacijski šum (S/Q). Mjerenja na govornom kanalu 3. generator daje signale (5 sinusnih i šum 350-550Hz) koji se odabiru preklopnikom. 3. a drugi za fino uga anje u koracima od 0. što predstavlja referentnu razinu za mjerenja. Mjerenje razine test signala šuma (Level Of Test Noise). tada je apsolutna ulazna razina jednaka zbroju pokazivanja kazaljke i vrijednosti odabrane preklopnikom LEVEL.1 dB u rasponu od -0. Preklopnikom RELATIVE LEVEL mogu e je mijenjati relativnu razinu prijemnog signala od -9 do +7 dBr. 15 ć ć č ć ć ć č đ đ Ω ć đ č ć Ω č ć č ∆ đ č . Unutarnji otpor generatora iznosi 600 . Ukoliko je preklopnik RELATIVE LEVEL u položaju 0 dBr. Jedan služi za grubo uga anje u koracima od 2 dB u rasponu od +2 do -58 dBm0. Ako je u položaju 0 dBr.2. Test generator PCMG-1 Test generator PCMG-1 namijenjen je za niskofrekvencijska mjerenja na PCM sustavima.1 dBm0. PCM generator i PCM prijemnik 3. Mjerenje linearnosti kanala (Gain vs. Referentna ulazna razina signala jednaka je +4 dBm = 0 dBm0 na prijemnoj strani.3. dok se pomo u preklopnika LEVEL mijenja razina prijemnog signala u rasponu od +2 do -58 dBm0. Mjerenje preslušavanja (CrossTalk).2. a ulaz INPUT može biti simetri an ili nesimetri an.1. Za mjerenja se koristi referentna razina izlaznog signala od -14 dBr (dBm= dBm0+dBr). Tada se pomo u potenciometra ADJUST kazaljka postavi u srednji položaj (mora se poklopiti sa crvenim trokuti em na pokaziva u).1 do +2. Level). tada je izlazna razina to no jednaka broju dBm koje pokazuju preklopnici LEVEL OF TEST SIGNAL.1. Niskofrekvencijska mjerenja Niskofrekvencijska mjerenja se izvode na govornim kanalima PCM sustava. Oznaka (crveni trokuti na preklopniku) služi za dodatno uga anje kazaljke na ure aju kod nekih mjerenja. 3. Kako izgleda PCM generator i PCM prijemnik pogledajte u Prilogu B.1. koji može biti simetri an ili nesimetri an. a na izlaz kanala test prijemnik PCME-1. Na izlazu OUTPUT. Preklopnikom RELATIVE LEVEL podešava se referentna razina izlaznog signala.

– Shema spajanja za NF mjerenja 3. ZADATAK 1: Frekvencijska karakteristika govornog kanala Izmjeriti frekvencijsku karakteristiku govornog kanala. Slika 22.Slika 21.1. Na slici 22 prikazan je graf frekvencijske ovisnosti koji PCM ure aj mora zadovoljiti prema ITU-T preporukama G.712 i G. Usporediti mjerenjem kvalitetu komunikacijskog kanala. – Tolerancija frekvencijske karakteristike 16 đ .713.2.

Nakon toga prebacimo preklopnik MODE u položaj GAIN vs. tj. To sada smatramo referentnom relativnom razinom. NAPOMENA: Pri mjerenju na 420 Hz potrebno je ulaznu razinu na prijemniku smanjiti za 8 dB.POSTUPAK: 1. Pomo u potenciometra ADJUST postaviti kazaljku u srednji položaj. a izlaznu razinu -10 dBm0. Nacrtati frekvencijsku karakteristiku kanala. 0. To smatramo referentnom razinom. O itati promjenu izlazne razine na prijemniku za frekvencije 300. Na generatoru odabrati signal frekvencije 420 Hz. 5. -10. -30. 17 ∆ ∆ ć č ć ć č f [Hz] [dB] č . Na prijemniku postaviti preklopnik MODE u položaj . O itamo pokazivanje kazaljke. 3. -40. 4. 2. smanjimo izlaznu razinu na generatoru za 10 dB te smanjimo i ulaznu razinu na prijemniku za 10 dB pomo u preklopnika LEVEL. -58 dBm0. Nacrtati ovisnost za ulazne razine +2. 4. Na prijemniku preklopnik MODE postaviti u položaj FREQUENCY RESPONSE. Usporediti rezultate dobivene mjerenjem s preporukama ITU-T prikazanim na slici 23. 2800 i 3400 Hz. Pomo u preklopke LEVEL i potenciometra ADJUST postaviti kazaljku u srednji položaj. -20. LEVEL. POSTUPAK: 1. 3. 300 420 2800 3400 3. Frekvenciju generatora postaviti na 840 Hz. Spojiti izlaz generatora PCMG-1 i ulaz prijemnika PCME-1 na prvi govorni kanal preko analognog su elja (slika 21). promjenu izlazne razine kanala u ovisnosti o frekvenciji. što predstavlja promjenu izlazne razine u ovisnosti o ulaznoj razini signala. ZADATAK 2: Linearnost govornog kanala Izmjeriti linearnost govornog kanala. 2. 420.2. a izlaznu razinu na 0 dBm0.2.

18 ∆ P [dBm0] [dB] č ∆ č č ć ć . Sinusni signal 1. ZADATAK 3: Odnos signal / kvantizacijski šum Izmjeriti ovisnost S/Q odnosa o razini ulaznog signala.3. Gauss-ov šum 1.2.dB 1 +2 0 0. – Tolerancija linearnosti govornog kanala 3. a izlaznu razinu postaviti na 0 dBm0 te ponoviti postupak od to ke 2. Na generatoru odabrati signal frekvencije 420 Hz. Nacrtati ovisnost S/Q o izlaznoj razini. 3. POSTUPAK: A. Nakon toga prebaciti preklopnik S/Q na prijemniku u pogodan položaj. B. Usporediti rezultate dobivene mjerenjem s preporukama ITU-T prikazanim na slici 24. tako da pomo u kazaljke možemo o itati vrijednost odnosa S/Q koja je jednaka zbroju pokazivanja preklopnika S/Q i pokazivanje kazaljke. Pomo u preklopnika LEVEL i potenciometra ADJUST postaviti kazaljku u srednji položaj. Na prijemniku postaviti preklopnik MODE u položaj . Mijenjati izlaznu razinu u rasponu od 0 do -58 dBm u koracima od po 10 dB i za svaku izlaznu razinu ponoviti prethodno naveden postupak (od to ke 2). 2. 6. a izlaznu razinu postaviti na 0 dBm0. 5. 4. Na generatoru odabrati NOISE (350-550Hz). pa nadalje iz prethodnog (A) mjerenja.5 Referentna tocka -1 Slika 23.5 -10 -20 -60 -50 -40 -30 -20 -10 dBm0 -30 -40 -50 -0.

Preklopnik MODE postaviti u položaj IDLE CHANNEL NOISE i pomo u preklopnika LEVEL posti i o itavanje pomo u kazaljke. – Tolerancija odnosa S/Q 3. Apsolutna razina šuma u mirnom kanalu dobiva se zbrajanjem iznosa na preklopniku LEVEL i pokazivanjem kazaljke uve anom za -20 dB.70 P [dBm0] 60 |S/Q [dB]| Sinus |S/Q [dB]| Gauss 0 50 -10 S/Q [dB] 40 -20 30 -30 20 -40 10 0 -60 -54 -48 -58 -50 -50 -42 -36 -40 -30 -24 -20 -18 -12 -6 -10 0 6 -58 Snaga ulaznog signala [dBm0] Slika 24.2. Šum mirnog kanala [dBm0] 19 ć ć ć č ć č . Dobivena vrijednost je apsolutna razina šuma u mirnom kanalu. 2. ZADATAK 4: Šum u mirnom kanalu Izmjeriti šum mirnog kanala.4. Isklju iti generator tako da preklopnik TEST SIGNAL postavimo u položaj GENERATOR OFF. POSTUPAK: 1. 3.

-tog kanala u neparnom okviru je '1'.1.-tom okviru je u prednosti za 1 bit (klizanje).704 (G.732). Mjerenja na 2. ♦ ES – errored seconds. Slika 25. ♦ AIS2 – svi bitovi su '1'.-tom vremenskom okviru svih multiokvira okviri su pogrešni. ♦ FAT – svi 0. Koristi se za visokofrekventna mjerenja i analizu signalizacije. Analiza strukture okvira i superokvira – prema ITU-T G. Opremljen je s dva ulaza (In1 i In2) te dva izlaza (Out1 i Out2) koji omogu uju istovremenu analizu dva signala prema slici 25. Provjera stanja alarma – mogu se o itati slijede i alarmi: ♦ Lost Input Signal (LIS) – izgubljen ulazni signal. Na ovom ure aju se mogu izvesti sljede a mjerenja: Analiza kanala – instrument ispisuje 8 informacijskih bitova i 4 signalizacijska bita za svaki kanal (uklju uju i sinkronizacijski i signalizacijski). ♦ SES – severely errored seconds.4. – Shema spajanja PDH analizatora kao mjernog ure aja SMC-30/B može simulirati B stranu u komunikaciji generiraju i 2 Mbit/s signal organiziran u okvire i superokvire prema ITU-T G. kanali parnih okvira su pogrešni. ♦ B6 – šesti bit kanala za sinkronizaciju superokvira je '1'. Mjerenje pogrešaka – podaci o pogreškama daju se kroz sljede e vrijednosti: ♦ EFS – error free seconds. ♦ DM – degraded minutes. ♦ FAMT – u 16. ♦ AIS64 – svi bitovi 16. ♦ Lost Frame Alignment (LFA) – izgubljena sinkronizacija okvira.048 Mbit/s signalu 4. ♦ Lost MultiFrame Alignment (LMFA) – izgubljena sinkronizacija multiokvira.PDH analizator: SMC-30/B SMC-30/B je mjerni ure aj za kontrolu 2 Mbit/s PCM sustava. U tom slu aju kao generator signala koristi se jedan od izlaza (Out1 ili Out2).-tog kanala su '1'.732 preporuci. ♦ SLIPA – 0. ♦ B3 – tre i bit 0. kanal u 0. 20 č anarts B đ đ ć XR XT ć ć 1 tuO 2 nI B/03 – CMS č ć 2 tuO 1 nI ć č đ ć XR XT anarts A ć .

. 153 okviri). PREV – vra a na prethodni podatak u listi.F8 – funkcijske tipke..9.. ♦ RZ – Return to Zero. MENU – pritiskom na tipku izlazimo iz podizbornika i vra amo se u meni više hijerarhije. 4. RZ. ♦ EPAT2 – dva za redom sinkronizacijska okteta pogrešno su generirana svakih 8 okteta (0. NRZ.. 8. ako je dostupan. ♦ NRZ – Non Return to Zero. ♦ 75/120 – za 75 ulaz je nesimetri an dok je za 120 simetri an.1.... INPUT IMPEDANCE: HiZ. Kako bi nam lakše bilo raditi i razumjeti izbornike. 128 okviri). U po etnom izborniku izaberemo podizbornik PARAMETRI GENERALI i pritisnemo ENTER. potrebno je odabrati engleski jezik na sljede i na in: 1. 75/120 . 8.. izbornici su na talijanskom jeziku. ♦ HiZ – ulazna impedancija je 1 k . ENTER – pritiskom na tipku ulazimo u podizbornik... ♦ EPAMT – pogrešna sinkrokombinacija generirana je svaka 2 multiokvira (0. kanal u 0. INPUT PARAMETERS Mogu i parametri su: SIGNAL CODE: AMI..F – numeri ke tipke služe za direktan unos vrijednosti. č ć ć ć č Ω ć Ω ć č Ω Ω đ ć č ć č → ↓↑← č đ ć . ♦ EPAT1 – jedan sinkronizacijski oktet je pogrešno generiran svakih 8 okvira (0. 152 okviri).. 9.. 21 č Ω ♦ AMI – Alternate Mark Inversion. Signalizacija – instrument se može koristiti za nadzor signalizacije ili kao aktivni element koji generira signalizacijske bitove pojedinog kanala...2. i potvr ujemo postavke.. ODABIR JEZIKA: Kada se uklju i ure aj... NEXT – prebacuje na slijede i podatak u listi. 32.♦ SLIPR – 0.. STOP – zaustavlja mjerenje. HDB3. F1. GENERAL PARAMETERS Na SMC-30/B analizatoru nalaze se sljede e tipke za postavljanje i kretanje kroz izbornike: – služe za kretanje kroz trenutni izbornik.1.-tom okviru kasni za 1 bit. 152.. 0.. 1. Na kraju liste prelazi na po etni podatak..A. RUN – pokre e mjerenje.1.B... ako je mogu e. U podizborniku odaberemo jezik INGLESEE i pritisnemo ENTER. 2. ♦ HDB3 – High Density Bipolar 3. FREEZE – pauzira mjerenje. 4.1. 16.

4. SLIP RESYNC: ON. FAMT. ♦ INPUT 2 CODE AND FRAME ERROR . OFF. TIME SLOT – prikazuje koji je promatrani vremenski okvir. uzrokovana klizanjem. ♦ A – ako se pojave 3 neispravna FAS signala za redom. dok za 32 vrši vizualizaciju FAS okteta.37 Vp ulaz je nesimetri an dok je za 3 Vp simetri an.4.frekvencijska mjerenja na 2 Mbit/s signalu i obnavljanje takta na ulazu 2. ♦ PRESENT – prepoznaje AIS64. B3. TIME BASE – ozna ava vremensku bazu mjerenja pogrešaka i kre e se u intervalu od 1 do 60 sekundi. CHANNEL MEASUREMENTS ALARMS – prikazuje aktivnost alarma u posljednjoj sekundi promatranja. ALIGNMENT LOSS: A.LEVEL: 2.37/3 Vp. NAPOMENA: nakon odabranih postavki potrebno je pritisnuti tipku ENTER za potvrdu postavki. p. FAMT i B6 alarme.37/3 Vp – za 2. ♦ A + B – do gubitka sinkronizacije e do i ako se pojave 3 neispravna FAS signala ili 3 neispravna NFAS signala za redom. B6. Od 0 do 31 su efektivni okviri. ABSENT. 22 ć č ć č ć č č ć č ć č ć ć ć ć ć č č č . MULTIFRAME STRUCTURE: PRESENT. ♦ INPUT 2 RECOVERED CLOCK FREQUENCY . ♦ OFF – klizanje uzrokuje EPAT. ♦ INPUT 1 CODE AND FRAME ERROR – mjerenje EPAT-a i kodnih pogrešaka na 2 Mbit/s signalu na ulazu 1. ♦ 2. uzrokovat e gubitak sinkronizacije. ♦ p. A + B. AIS2. a za 33 NFAS okteta. FAT.m. Alarmi mogu biti: MIR.1.3. -20 dB – instrument daje 20 dB poja anja vra aju i 20 dB gušenja na mjernoj to ki. -20 dB.1. bez EPAT-a (error on frame alignment word). MEASUREMENTS TIME SLOT – prikazuje koji e odabrani okvir biti prikazan. ina e postavke ne e biti prihva ene. MEMORIZED ALARMS – memorirani alarmi. tipkom CLEAR briše se memorija alarma.m. 4. ♦ ABSENT – 16. kanal smatra kao obi an govorni kanal i ne prepoznaje prethodno navedne alarme. MEASUREMENTS – mogu se obavljati sljede a mjerenja: ♦ INPUT 1 AND INPUT 2 FRAME ERROR – unutarnji broja i instrumenta koriste se za mjerenje EPAT-a na oba ulaza. ♦ ON – odvija se resinkronizacija. ♦ INPUT 1 RECOVERED CLOCK FREQUENCY – frekvencijska mjerenja na 2 Mbit/s signalu i obnavljanje takta na ulazu 1. SLIPA i SLIPR. Brojevi okvira su neovisni za ulaze i kre u se od 0 do 33.mjerenje EPAT-a i kodnih pogrešaka na 2 Mbit/s signalu na ulazu 2. AIS64.

FREQUENCY – ispisuje frekvenciju analognog signala. X – frekvencija u Hz.1. gdje Y ovisi o vremenu promatranja i o vrsti promatranih pogrešaka. NAPOMENA: broj vremenskog okvira se mijenja pomo u tipki NEXT i PREV. ć ć ć ć ć . ERRORS MEASUREMENTS Mogu se vršiti sljede a mjerenja: INPUT 1 AND INPUT 2 FRAME ERRORS. ANALOG SIGNAL LEVEL – prikazuje razinu analognog signala (dBm0).6. Y – amplituda u dB. 4. BER (Bit Error Rate) – ne mjeri se za vrijeme alarma. mjerenje se odvija na uzorku od 100 ms. Rezolucija mjerenja je 5 Hz. 23 č č ć →← NAPOMENA: s tipkama se kre emo po x osi i o itavamo trenutnu frekvenciju.1. Mjerenje se pauzira za vrijeme aktivnosti MIR alarma kod AMI i HDB3 kodnih grešaka. CUMULATIVE ERROR COUNTING – ukupan broj pogrešaka od po etka mjerenja. i za vrijeme MIR. +127]. Ako nema pogrešaka biti e ispisano 0. PEAK VALUE – ispisuje max. ERRORS PER SECOND – broj pogrešaka u sekundi. MEASUREMENT TIME – ukupno vrijeme mjerenja. 4.7. TOTAL BER – obnavlja se svake sekunde. SPECTRUM ANALYSIS INPUT – prikazuje na kojem se ulazu vrši spektralna analiza.0x10E-Y. Pomo u tipki NEXT i PREV mijenja se ulaz za spektralnu analizu.5. AIS2 i FAT alarma kod pogrešaka okvira. TIME SLOT – pokazuje koji je odabrani vremenski okvir (kanal). ALARMS – prikazuje aktivne alarme.OCTET – pokazuje izgled vremenskog okvira (okteta). MEMORIZED ALARMS – isto kao i u CHANNEL MEASUREMENTS. INPUT 2 CODE AND FRAME ERRORS. 4. mjeri se na istom uzorku kao i razina analognog signala. Postavke: ALARMS – isto kao i u CHANNEL MEASUREMENTS. QUARTET – prikazuje signalizacijske bitove za odabrani kanal.1. OCTETS VISUALIZATION Isto kao i u prethodnim kanalskim mjerenjima (CHANNEL MEASUREMENTS) samo je prikaz pove an. INPUT 1 CODE AND FRAME ERRORS. apsolutni iznos u digitalnom obliku [-127.

4. NRZ. 16. a kroz matricu se kre emo tipkama . F2 = MULTIFRAME STRUCTURE – sinkro-kombinacija oblika 00001011 generirana je u 16. 24 → ↓↑← đ ć ć ć ć č ć ć . UPPER DEVIATION – maksimalna vrijednost trenutne devijacije. ♦ OSCILLATOR CALIBRATION. 32.10.-tom kanalu.-tom okviru multiokvira.. 4.8. OUTPUT PARAMETERS Možemo podesiti sljede e parametre: SIGNAL CODE: AMI. LOWER DEVIATION – minimalna vrijednost trenutne devijacije. ♦ FRAMES GENERATOR – podatkovni okviri generirani po ITU-T G. OSCILLATOR – odabiremo kako e se podaci generirati: ♦ MASTER – podaci se generiraju sinkrono s internim oscilatornom.732). PATTERN GENERATOR DATA OUTPUT – odabiremo na koji od 2 izlaza šaljemo podatak. Ostali parametri se osvježavaju svake sekunde.1. u svakom 0. CURRENT DEVIATION – prikazuje devijaciju mjerene frekvencije u ppm (parts per million). RZ. tj. HDB3. EXTERNAL... 4.1.11. ♦ INTERNAL – izlazni podatkovni takt je interno generiran ili je obnovljen na ulaznom podatku i dostupan je na CK i RX izlazu. ♦ ERRORS INSERTION – ubacivanje pogrešaka. ♦ EXTERNAL – izlazni podatkovni takt mora biti doveden na vanjski koaksijalni konektor za CK ulaz.4.-tom vremenskom okviru u 0. Funkcijske tipke: F1 = FRAME STRUCTURE – generirani FAS oblika 10011011 i NFAS oblika 11011111 u 0. Ako je prisutan alarm MIR mjerenja se ne e mo i izvršiti. DATA CLOCK: INTERNAL. FREQUENCY MEASUREMENT Možemo odabrati sljede a mjerenja: INPUT 1 FREQUENCY NUMBER 1. Stupac – prikazuje kanale (0 – 31).1..9.1. Redak – prikazuje 160 okvira (0 – 159). FREQUENCY – frekvencija podatkovnog takta. FRAMES GENERATOR Vizualizacija kanala i okvira je matri na. 144 okviru.704 (G. INPUT 2 FREQUENCY NUMBER 2. FUNCTION: ♦ EXTERNAL GENERATOR – podaci na ulazu proslje uju se na izlaz. ♦ SLAVE – podaci se generiraju sinkrono s podatkovnim taktom.

1x10-5. NAPOMENA (za F5): Instrument dozvoljava umetanje na 0.. F5 = SINUSOID GENERATOR – s tipkama biramo mogu nost za unos vrijednosti za amplitudu i frekvenciju. FAT. POSTUPAK: 1. i 16. 25 č č ć ć č ć ć č č č đ ć ↓↑ ć ć č č č đ č đ č .12. 100].. Podesiti ulazne i izlazne parametre (INPUT PARAMETERS i OUTPUT PARAMETERS) te parametre generatora (PATTERN GENERATOR) prema tablici 2. Ovime se testiraju detektori pogreške bez mijenjanja podataka na linku.2.. ♦ BINARY AND CODE ERRORS – greške su sli ne onima koje obnavlja može imati u uzorkovanju. F6 = OCTET GENERATION – kada unesemo u nekom kanalu novi oblik okteta. amplituda i frekvencija su memorirani i biti e prikazani svaki put kada odaberemo kanal koji nas zanima. a binarni kontekst nije mijenjan. EPAT2. tako da mogu biti promatrane s kontrolorom okvira. B6. Na ekranu SMC-a iz glavnog izbornika odabrati opciju FRAMED SIGNALS. pritiskom na tipku ENTER biti e generiran u svim okvirima od 0 do 159.1x10-2. Mogu i alarmi su: AIS2. 5x10-6. 4. EPAT1. Mogu biti memorirani razli iti parametri za razli ite kanale. kanal. 4. ♦ FRAME ERRORS – uba ene su na binarnoj razini u 0. Amplituda se kre e u rasponu od -55 do +3 dBm0. 4.1. 2. EPAMT. Ove pogreške mogu biti otkrivene samo uspore ivanjem bit po bit. FAMT. ZADATAK 5: Mjerenja u kanalima Zabilježiti kombinaciju bitova praznog kanala i kanala u koji je uba en signal. 2x10-5.2. Pomo u tipki NEXT i PREV odabiremo željeni alarm iz liste alarma. Proizvoljno su uba ene i mogu biti otkrivene s AMI ili HDB3 detektorom kodnih pogrešaka ili bit po bit kontrolorom. 2x10-6. BURST LENGTH – uo ava greške u snopu.F3 = IDLE PATTERN – postavlja oktet oblika 01010101 u kanale od 1 – 15 i u kanale od 17 – 31. Spojiti SMC kao mjerni ure aj na 2 Mbit/s test to ke terminala DTM-2/F-EM prema slici 25. Spojiti test generator PCMG-1 na prvi govorni kanal kao za NF mjerenja. ERRORS INSERTION ERRORS: ♦ CODE ERRORS – uba ene pogreške su relativne u odnosu na AMI i HDB3 izlazno kodiranje.-tom kanalu. Vrijednosti se mogu postaviti iz intervala [1.1.. B3. Visokofrekvencijska mjerenja 4. AIS64. Kada je sinusni signal potvr en. ERROR RATE: 1x10-6. dok se frekvencija kre e u koracima od po 50 Hz (vrijednosti mijenjamo s tipkama NEXT i PREV). SLIPA. ♦ BINARY ERRORS – uba ene su prije AMI ili HDB3 kodiranja. F4 = ALARM GENERATOR – generira alarme. 3.

– Postavke SMC-a za zadatak 5 4. Spojiti SMC kao generator 2 Mbit/s signala na to ke DTM-2/F-EM prema slici 25. 3. ZADATAK 6: Alarmi Ure aj SMC-30 koristiti kao generator signala sljede im alarmima: 1. Ulaskom u izbornik MEASUREMENT pritisnuti tipku ENTER. F2. F4 uklju uje generator signala.5. PRESENT A+B ON OUTPUT SETTINGS INPUT 2 HDB3 75/120 dec.2.2. LMFA – prona i gdje se i u kojem obliku unutar multiokvira ta greška pojavljuje. Tipke RUN i STOP pokre u i zaustavljaju mjerenja. i F3 poništavaju uba ene pogreške. 2. Na ekranu SMC-a iz glavnog izbornika odabrati opciju FRAMED SIGNALS. Test uzorak signala postavlja se funkcijskom tipkom F3. 2. PRESENT A+B ON ć đ đ . Kanali se mijenjaju sa tipkama NEXT i PREV. 4. a F1. Koristiti funkcijske tipke F1 za kanalska mjerenja i F2 za prikaz bitova kanala. B3 – prona i gdje se u oktetima prenosi alarm. POSTUPAK: 1. 6. a tipkama NEXT i PREV odabire odgovaraju i alarm. 26 Ω č Ω SIGNAL CODE IMPEDANCE LEVEL MULTIFRAME ALIGNMENT LOSS SLIP RESYNC č ć č ć č ć ć INPUT SETTINGS INPUT 1 HDB3 75/120 dec. Podesiti ulazne i izlazne parametre (INPUT PARAMETERS i OUTPUT PARAMETERS) te parametre generatora (PATTERN GENERATOR) prema tablici 3. 3. AIS2 – pregledati oktete i detektirati kako navedeni alarm utje e na njih te što se doga a na multipleksnom terminalu. OUTPUT 1 OUTPUT 2 SIGNAL CODE HDB3 HDB3 OUTPUT DATA CLOCK INTERNAL INTERNAL PATTERN GENERATOR OUT DATA 2 OSCILLATOR SLAVE OSCILLATOR CALIBRATION PATTERN GENERATOR EXTERNAL ERRORS INSERTION BIT ERROR RATE = 0 Tablica 2.

Pove ati BER na 5x10-3. ZADATAK 7: Ubacivanje pogrešaka Ubaciti kodne pogreške u 2 Mbit/s signal SMC-a i to redom: 1.2. Što se doga a s alarmima na linijskom terminalu? 3. Smanjiti BURST LENGTH na 30. ispisati broj pogrešaka u sekundi. PRESENT A+B ON OUTPUT 2 HDB3 INTERNAL SIGNAL CODE OUTPUT DATA CLOCK OUT DATA OSCILLATOR OSCILLATOR CALIBRATION PATTERN GENERATOR ERRORS INSERTION 2 MASTER FRAME BIT ERROR RATE = 0 Tablica 3 – Postavke SMC-a za zadatak 6 4. o itati alarme te ispitati pogreške. BINARNE I KODNE POGREŠKE: ♦ Podesiti sljede e parametre: • BINARY AND CODE • BER = 10-3 • BURST LENGTH = 90 ♦ O itati alarme na SMC-u i nadzornoj jedinici. ukupni broj pogrešaka i BER. PRESENT A+B ON OUTPUT SETTINGS OUTPUT 1 HDB3 INTERNAL PATTERN GENERATOR INPUT 2 HDB3 75/120 dec.INPUT SETTINGS SIGNAL CODE IMPEDANCE LEVEL MULTIFRAME ALIGNMENT LOSS SLIP RESYNC INPUT 1 HDB3 75/120 dec. Što se doga a s alarmom na liniji? Što je BURST LENGTH? 2.3. POGREŠKE OKVIRA: ♦ Podesiti sljede e parametre: • FRAME • BER = 10-3 • BURST LENGTH = 90 ♦ Što se doga a s alarmima u ovom slu aju? 27 č Ω ć Ω đ č đ ć ć ć đ č č . KODNE POGREŠKE: ♦ Podesiti sljede e parametre: • CODE • BER = 10-3 • BURST LENGTH = 90 ♦ O itati alarme na SMC-u i nadzornoj stanici.

– Maketa PDH sustava 28 .Prilog A: Slika 27.

30 govornih kanala (64 kbit/s) 2. Multipleksni terminal DTM – 140 (ulaz / izlaz 140 Mbit/s signala) 6. Zatvaranje petlje (2 8 34 140 loop 140 34 8 2) 29 → → → → → → → → . Multipleksni terminal DTM – 2 (ulaz / izlaz 2 Mbit/s signala i alarmna jedinica) 3. Multipleksni terminal DTM – 34 (ulaz / izlaz 34 Mbit/s signala) 5.Legenda: 1. Multipleksni terminal DTM – 8 (ulaz / izlaz 8 Mbit/s signala) 4.

– Test generator PCMG-1 i test prijemnik PCME-1 .Prilog B: 30 Slika 28.

– PDH analizator .Prilog C: 31 Slika 29.

– Ulazne postavke PDH analizatora Slika 31.Prilog D: Slika 30. – Izlazne postavke PDH analizatora 32 .

– Generator okvira PDH analizatora 33 . – Parametri generatora PDH analizatora Slika 33.Slika 32.

Zagreb. R. G. G. B. A. 1988. 2002. Branko Mikac: Transmisijski sustavi – predavanja. B. Ježi . Zagreb. M. Ljolje.Literatura: Prof. Kos. Zagreb. Mr. Kunšti .: DTM-2/F-EM assembly. Ž. Bažant: Digitalni prijenosni sustav s pulsnokodnom modulacijom – laboratorijske vježbe.sc.A. M. M. Lovrek. Telettra S. Sinkovi : Osnovne arhitekture mreža. Ž. M. Ili . J. Robert Inkret: PDH – Pleziokrona digitalna hijerarhija – predavanja. 1985. 34 ć ć ć ć ć ć ć . 2003. Mikac. Mikac. 2002.dr. Podnar. 2003. M. I. Matijaševi . Bažant. Juri .p. 2003. Inkret: Digitalni prijenosni sustav s pulsno-kodnom modulacijom – laboratorijske vježbe. Lackovi . Car. PLLB: SMC-30 user's manual. Gledec. V. A. Zagreb. Zagreb. I. Milano.sc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.