การเตรียมตัวสมัครงานและศึกษาต่ อ

1 การเตรี ยมขอเอกสาร
1.1 ใบสมัครงาน/ศึกษาต่อ
1.2 ใบประมวลผลการเรี ยน
1.3 จดหมายแนะนา/รับรอง
1.4 ใบแจ้ งคะแนน/ระดับความสามารถทางภาษา
1.5 ใบรับรองแพทย์
2 การเตรี ยมเขียน/จัดทาเอกสาร
2.1 resume
2.2 cover letter
2.3 personal statement
2.4 portfolio
3 การเตรี ยมตัวสัมภาษณ์งาน/เข้ าศึกษาต่อ
4 การเตรี ยมหาทุนการศึกษา

2.1 การเขียน resume
โครงสร้ างของ resume
1. ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ email address และ web address ที่สว่ นบนสุดของหน้ ากระดาษ
2. จุดประสงค์ ชื่อตาแหน่งงาน หรื อลักษณะงานที่ท่านต้ องการทา
3. ประวัติการศึกษา นิสติ จบใหม่ควรเขียนประวัติการศึกษาก่อน สาหรับผู้มีประสบการณ์
ทางานมากอาจเขียนประวัติการทางานขึ ้นก่อน ระบุชื่อปริญญาเพิ่งได้ รับก่อนแล้ วไล่ย้อน
ตามเวลาที่จบการศึกษา หากได้ คะแนนเฉลี่ยเกิน 3.00 และ/หรื อเกียรตินิยมควรระบุด้วย
4. ประวัติการทางาน อธิบายถึงงานที่เพิ่มพูนความรู้ ความชานาญแก่ท่าน กล่าวถึงงานใน
ปั จจุบนั ขึ ้นก่อน โดยระบุ ตาแหน่ง ชื่อบริษัท/องค์กร ที่ตั ้ง (เมืองและประเทศ) วันเดือนปี ที่
เข้ าทางาน และหน้ าที่ความรับผิดชอบของท่านโดยเน้ นให้ เห็นความถนัด ความสามารถ
พิเศษ และผลงานที่สาคัญ
5. ข้ อมูลอื่นๆ ท่านอาจระบุความสามารถ ความถนัดเฉพาะบางอย่าง
ผลงานประกวด รางวัล งานที่ได้ รับการตีพิมพ์ ฯลฯ
ทังหมดนี

้ควรจัดอยู่ใน 1หน้ ากระดาษ หากท่านมีประสบการณ์ทางานมากอาจจัดเป็ น2หน้ า (แผ่นหน้ าหลัง)

Director of User Experience: Salary Range 120-140K

(Sunny San Diego)
Due to our client’s vast success with its leading-edge educational format, a new role for the Director of User Experience has
evolved as a result. Our client needs an experienced Director of User Experience who will help develop the next generation
of interactive experiences across multiple mediums. (web, software, mobile, desktop applications) Ideal candidate is a strong
user-experience leader who is eager to help redefine how students and potential students will interact with their institutions.
This person will be working with talented design and engineering teams to shape the future of user experience for our client!

The Must-Haves:
• Deep understanding of user-centered design (UCD) methodology, interface design standards and best practices, and
current UI technologies
• Strong understanding of online design, marketing and advertising.
• Experience with techniques in formal and informal usability testing.
• Good understanding of benefits and constraints of current Internet technologies.
• Broad understanding of the web and associated technologies and proficiency with a range of appropriate software tools.

The Necessary Background:
• A minimum of 5 years of management experience, overseeing a successful UX team.
• A minimum of 8 years of UX experience.
• Proven ability to lead and mentor a talented UX team and inspire team confidence and respect.
• Past experience as a User Experience Director preferred.

The Education Requirements:
• BS in Human Factors, Cognitive Science, Computer Science, or related field

troubleshooting problems with customers' cars. 2003 Phi Beta Kappa Experience Co-op engineer. Somewhere.com Objective To obtain an entry-level position requiring strong analytical and organizational skills in the engineering department.. and coordination among project groups. turbomachinery.. 1998-2001 . materials science. Access. automotive structural design. tire rotations. 1998-2001 Intramural basketball. prepared figures and data for technical papers. statistics. Intern. basic circuits. Trumbull. Summer 1999 and 2000. Moore 2657 Uphill Ave. C++. Summer 2001 Assisted in experimental and literature research. CT. Joseph Prize in Mechanical Engineering. Detroit. design. Society of Automotive Engineers. Excel. Performed oil changes. Related Course Work Thermodynamics. radiator flushes. Word. Our car won. Fall 2000-present Peer tutor Intramural baseball. and computed engineering calculations. Mechanical Engineering with focus in automotive engineering. Worked on six-member team of students to design and build a miniature stock car for competition in National Society of Automotive Engineers competition. Ford Motor Corp. University of North Carolina at Charlotte. Dewey's Garage. Fall 2002. General Motors Corp. campus chapter. Detroit. Computer Skills CAD.. statics. vibrations. MI. CT 06677 800/555-1212 denisefmoore@jobweb. May 2003 Honors: Daniel M. CAD/CAM composites technology. Mini-Baja Team Participant. MathCAD. automobile structures. heat transfer. Education University of North Carolina at Charlotte School of Engineering B. Spring 2002 Worked on advanced test project that involved mechanical design. MI. Activities President.S. AutoCAD. fluids mechanics. controls.Denise F. Assistant Mechanic. deformable solids.

. or shading. •Do not fold or staple your resume. and underlined words. •If you must mail your resume. •Print on one side of the paper. •Use nondecorative typefaces. •Do not use horizontal or vertical lines. •Use 8-1/2. •Use a font size of 10 to 14 points. put it in a large envelope.x 11-inch paper. •Choose one typeface and stick to it. •Use white or off-white paper. script. graphics. •Avoid italics.Design These tips will make your resume easier to read and/or scan into an employer's data base.

Summer 2001 Assisted in experimental and literature research. AutoCAD. Assistant Mechanic. Detroit. controls. 2003 Phi Beta Kappa Experience Co-op engineer. Dewey's Garage. Word. campus chapter. statics. Summer 1999 and 2000. basic circuits. vibrations.. University of North Carolina at Charlotte. tire rotations. Mechanical Engineering with focus in automotive engineering. Performed oil changes. Intern. prepared figures and data for technical papers. CAD/CAM composites technology. Spring 2002 Worked on advanced test project that involved mechanical design. Moore 2657 Uphill Ave. MI. deformable solids. C++. Society of Automotive Engineers. and coordination among project groups. turbomachinery. Our car won. CT 06677 800/555-1212 denisefmoore@jobweb. MI.S. Somewhere. 1998-2001 . statistics. Mini-Baja Team Participant. Education University of North Carolina at Charlotte School of Engineering B. materials science. automobile structures. Related Course Work Thermodynamics. Fall 2000-present Peer tutor Intramural baseball. 1998-2001 Intramural basketball. Excel.com Objective To obtain an entry-level position requiring strong analytical and organizational skills in the engineering department.. automotive structural design. Computer Skills CAD. design. MathCAD. Activities President. troubleshooting problems with customers' cars. Fall 2002. Worked on six-member team of students to design and build a miniature stock car for competition in National Society of Automotive Engineers competition. Joseph Prize in Mechanical Engineering. Access. and computed engineering calculations.. Detroit. May 2003 Honors: Daniel M. CT. Trumbull. radiator flushes. heat transfer.Denise F. Ford Motor Corp. General Motors Corp. fluids mechanics.

•Be specific about the job you want. web site address •All your contact information should go at the top of your resume. telephone. •For example: To obtain an entry-level position within a financial institution requiring strong analytical and organizational skills.The Content of Your Resume Name. e-mail address. address. . Objective or Summary An objective tells potential employers the sort of work you're hoping to do. •Tailor your objective to each employer you target/every job you seek.

Denise F. Mechanical Engineering with focus in automotive engineering. May 2003 Honors: Daniel M.. Moore 2657 Uphill Ave. 2003 Phi Beta Kappa . Somewhere.com Objective To obtain an entry-level position requiring strong analytical and organizational skills in the engineering department. CT 06677 800/555-1212 denisefmoore@jobweb.S. Education University of North Carolina at Charlotte School of Engineering B. Joseph Prize in Mechanical Engineering.

•Add your grade point average (GPA) if it is higher than 3. •Your most recent educational information is listed first. B. etc. B. •Include your degree (A. minor/concentration..The Content of Your Resume Education New graduates without a lot of work experience should list their educational information first.S. •Mention academic honors..S. Alumni can list it after the work experience section.A. institution attended. .. major.0.).

•Use action words to describe your job duties. relevant job. .The Content of Your Resume Work Experience Briefly give the employer an overview of work that has taught you skills. •Include your work experience in reverse chronological order—that is. •Include: Title of position. state) Dates of employment Describe your work responsibilities with emphasis on specific skills and achievements. put your last job first and work backward to your first. Name of organization Location of work (town.

achieved acquired adapted addressed administered analyzed anticipated assembled assisted audited budgeted calculated centralized changed collaborated composed condensed conducted constructed contracted converted coordinated created cultivated demonstrated designed developed devised discovered doubled drafted edited eliminated enforced established evaluated expanded explained forecasted formed founded generated guided hired implemented improved informed insured interpreted interviewed launched maintained managed marketed minimized motivated negotiated obtained operated organized Here are some actions words to use: originated oversaw performed planned prevented produced programmed promoted provided publicized published recruited reorganized reported researched resolved reviewed selected separated set up simplified solved surveyed staffed supervise taught tested trained used .Action Words Use action words to describe your experience and accomplishments.

automobile structures. and coordination among project groups. Our car won. and computed engineering calculations. Dewey's Garage. CT. University of North Carolina at Charlotte. prepared figures and data for technical papers. troubleshooting problems with customers' cars.. Detroit. Mini-Baja Team Participant. Fall 2002. Assistant Mechanic. tire rotations. Worked on advanced test project that involved mechanical design. Trumbull. Summer 2001. General Motors Corp. radiator flushes. Intern. MI. . Assisted in experimental and literature research. Spring 2002. Detroit. Worked on six-member team of students to design and build a miniature stock car for competition in National Society of Automotive Engineers competition.Experience Co-op engineer. CAD/CAM composites technology. Ford Motor Corp. Summer 1999 and 2000. MI.. Performed oil changes.

•Leadership experience in volunteer organizations. You may want to add: •Key or special skills or competencies.The Content of Your Resume Other information A staff member at your career services office can advise you on other information to add to your resume. •Participation in sports. .

1998-2001 Intramural basketball. design. vibrations. Society of Automotive Engineers. C++. AutoCAD. Computer Skills CAD. deformable solids. Excel. basic circuits. 1998-2001 . turbomachinery. Activities President. fluids mechanics. campus chapter. controls. materials science. Word. Fall 2000-present Peer tutor Intramural baseball.Related Course Work Thermodynamics. automotive structural design. statistics. MathCAD. Access. statics. heat transfer.

.

.

.

.

เนื ้อความหลักของจดหมายอาจแบ่งเป็ น 2-3 ย่อหน้ าที่ยาวกว่าย่อหน้ าแรก เลือก อธิบายถึงรายละเอียดของคุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ที่ทาให้ ท่านเหมาะสม จะทางานที่สมัคร โดยอ้ างอิงถึงสิง่ ที่เขียนใน resume อันสอดคล้ องกัน 3.2 การเขียน cover letter ผู้สมัครระดับมืออาชีพส่ง cover letter แนบไปกับ resume เสมอ Cover letter มี format เป็ นจดหมายที่มีเนื ้อความเรี ยงเป็ นย่อหน้ าดังนี ้: 1. สรุปในย่อหน้ าสุดท้ าย ควรขอให้ ผ้ พู ิจารณาตอบกลับ หรื อเรี ยกสัมภาษณ์ โดยระบุ เบอร์ สถานที่ และเวลาที่ติดต่อท่านได้ แสดงความยินดีที่จะไปสัมภาษณ์และ/หรื อ ให้ ข้อมูลเพิ่มเติม ท้ ายที่สดุ ควรเขียนขอบคุณผู้อ่านที่ได้ ใช้ เวลาพิจารณาจดหมายของท่าน .2. ตาแหน่งงานที่ท่านสมัคร ผู้ที่ท่านเคยติดต่อ หรื อแหล่งข้ อมูลการรับสมัครงาน ย่อหน้ า แรกนี ้ให้ เขียนโดยย่อเพียง 2-3ประโยค 2.

2. ไม่ควรกล่าวซ ้าๆถึงสิง่ ที่เขียนไว้ แล้ วใน resume แต่ควรอธิบายถึงคุณสมบัตพิ ิเศษ และ อุปนิสยั ใจคอ ที่น่าจะทาให้ ผ้ จู ้ างงานอยากพบหรื อสัมภาษณ์ทา่ น 5. ปรับจดหมายให้ เฉพาะเจาะจงสาหรับงานที่สมัครแต่ละแห่ง อธิบายว่าทาไมท่านจึง เป็ นบุคคลที่เหมาะสมที่สดุ สาหรับตาแหน่งที่ท่านสมัคร ผู้จ้างงานจะให้ ความสนใจกับ จดหมายที่มีความพิเศษและดูไม่เหมือนจดหมายที่เขียนขึ ้นเป็ นจานวนมากเพื่อส่งไปสมัคร หลายๆแห่งอย่างไม่เฉพาะเจาะจง 3. ค้ นคว้ าหาข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่จะสมัคร และกล่าวถึงสิง่ ที่ทาให้ ท่านสนใจที่จะทางาน ที่นนั่ แสดงให้ เห็นว่าท่านได้ สนใจติดตามและรู้จกั บริษัทอย่างถ่องแท้ 4. ตรวจตัวสะกด และการเรี ยบเรี ยงภาษาอย่างน้ อย 2 รอบ กว่า 48%ของผูว้ ่าจ้างคัดใบสมัครออกเมือ่ พบตัวสะกดผิ ด .2 การเขียน cover letter การเขียน cover letter ที่ดีควร: 1. ระบุชื่อและตาแหน่งของบุคคลที่ท่านจะติดต่อให้ ชดั เจน ถูกต้ องโดยสืบค้ นให้ ทราบว่า ใครคือผู้ที่จะพิจารณาตัดสินใบสมัคร แล้ วแสดงให้ เห็นว่าจดหมายนี ้เขียนขึ ้นถึง บุคคล นั ้นเป็ นพิเศษ 2.

.

แสดงความชาญฉลาด ความสาเร็จ และความสามารถที่ไม่ปรากฏในผลการเรี ยน เช่นทักษะการแก้ ปัญหาเชิงปฏิบตั ิ ประสบการณ์ตรงในการปฏิบตั ิงานบาง ประเภท .2. แสดงความสามารถในการใช้ ภาษาเขียน และทักษะการเรี ยบเรี ยงอธิบายความคิด 2. แสดงถึงระดับความใส่ใจ ความรอบรู้ในเรื่ องที่ท่านกาลังจะไปศึกษาต่อ หรื องานที่ สมัคร รวมทังสาเหตุ ้ ที่ทาให้ ท่านคิดว่าท่านมีความเหมาะสมและสามารถศึกษาต่อ หรื อทางานด้ านนี ้ได้ 3.3 การเขียน personal statement Personal Statement มีความสาคัญ 3 ประการ 1.

2.ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้ อง หากเป็ นโครงการใหญ่ งานบริ ษัท หรื องานกลุม่ ควร อธิบายถึงบทบาทความรับผิดชอบและสิ่งที่เป็ นผลจากการทางาน/ความคิดของท่าน 4. สิ่งที่ท่านต้ องการจะทาในอนาคต และพื ้นฐานความรู้ ที่เอื ้อให้ ท่านทาได้ 3. หากผลการเรี ยนของท่านไม่โดดเด่น ท่านควรแสดงเหตุผลว่าทาไมท่านจึงเป็ นผู้สมัครที่ มีความเหมาะสมและเป็ นที่ต้องการของสถานศึกษา/บริ ษัท ที่ท่านสมัคร . ความสาเร็จที่สาคัญที่สดุ (ซึง่ อาจจะมิได้ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับสิ่งที่กาลังสมัคร) เช่น งานประกวด งานในชันเรี ้ ยน งานที่ออกแบบ/สร้ างขึ ้นเองขึ ้นเอง 2.3 การเขียน personal statement หัวข้ อที่อาจเป็ นประโยชน์ในการเขียน Personal Statement 1.

2.3 การเขียน personal statement โครงสร้ างของ Personal Statement ย่อหน้ าแรก ใน2ประโยคแรกควรระบุจดุ ประสงค์ในการเขียนให้ กระจ่าง จากนั ้นกล่าวถึงถึงประวัติ การศึกษา สิง่ ที่ท่านสนใจ และเป้าหมายในอนาคตที่สมั พันธ์กบั สิง่ ที่ท่านสมัครเรี ยน/ทางาน ย่อหน้ าที่สอง อธิบายประวัติ การศึกษา และการเตรี ยมตัวสาหรับการศึกษาต่อ หรื อเข้ าทางาน หากท่านมีผลการ เรี ยนดีสม่าเสมอ ท่านอาจกล่าวถึงความสาเร็จโดยรวมทาง การศึกษาและกล่าวถึงวิชาที่สาคัญซึง่ จะ ช่วยส่งเสริมการศึกษา/การทางานของท่านในอนาคต หากท่านมีผลการเรี ยนไม่ดีในช่วงแรกท่านอาจ กล่าวถึงพัฒนาการทางการเรี ยนของท่าน นอกจากนี ้ควรอธิบายถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องอันจะ เป็ นประโยชน์แก่การเรี ยน/ทางานที่สมัคร จุดประสงค์ในการเขียนย่อหน้ านี ้เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ แก่ คณะกรรมการว่าท่านจะเป็ นนักเรี ยน/พนักงานที่ประสบความสาเร็จในอนาคต โดยพยายามแสดงให้ เห็นถึงความพร้ อม และการเพิ่มพูนความฉลาดรอบรู้ และความสนใจในสิง่ ที่ท่านสมัคร .

3 การเขียน personal statement โครงสร้ างของ Personal Statement ย่อหน้ าที่สาม อธิบายถึงเป้าหมาย(สูงสุด/ระยะยาว)ในชีวิตการทางาน และเหตุสาคัญที่ท่านสมัครเข้ าศึกษา/ ทางานนี ้ ท่านควรระบุว่าท่านสนใจอะไร ท่านมีเป้าหมายระยะยาวที่จะทางานด้ านใดอย่างไร และ กล่าวถึงความจาเป็ นหรื อเหตุผลสาคัญที่การศึกษา/การทางานที่ท่านสมัครทาให้ ท่านสามารถบรรลุ เป้าหมายที่ตั ้งไว้ ในย่อหน้ านี ้ควรแสดงให้ เห็นว่าท่านเป็ นผู้ที่มีเป้าหมายในชัดเจนชัดเจน มีการ วางแผนที่ดีเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย รวมทั ้งแสดงให้ เห็นว่าท่านมีความเข้ าใจที่ถกู ต้ องชัดเจนเกี่ยวกับ สิง่ ที่สมัคร ทั ้งหมดควรสอดคล้ องกับย่อหน้ าที่ผ่านมาและมีความต่อเนื่องทางความคิดด้ วย .2.

2.3 การเขียน personal statement โครงสร้ างของ Personal Statement ย่อหน้ าที่สี่ กล่าวถึงสิง่ ที่ท่านตั ้งใจจะศึกษา ฝึ กปฏิบตั ิ ในสถาบันที่ท่านสมัคร ควรสรุปสิง่ ที่ท่านกล่าวมาทั ้งหมด และ เขียนให้ ชดั เจนว่าท่านต้ องการจะเรี ยน/ทางาน ด้ านใด กับใคร ท่านควรเขียนให้ เฉพาะเจาะจงที่สดุ เท่าที่ จะทาได้ ท่านอาจ ระบุชื่อนักออกแบบ ทีมงาน นักวิจยั หรื ออาจารย์ที่สนใจ ชื่อหัวข้ อวิจยั หรื อชื่อโครงการ ทั ้งนี ้ท่านควรแสดงให้ เห็นว่าท่านรู้จดุ เด่น และจุดด้ อย รวมทั ้งผลงานที่เป็ นที่ร้ ูจกั ของ สถาบัน ย่อหน้ านี ้ เน้ นย ้าจุดประสงค์ของท่านในการสมัครเข้ าศึกษา/ทางาน และแสดงให้ เห็นว่าการตัดสินใจสมัครของท่าน อยู่บนพื ้นฐานข้ อมูลที่ท่านค้ นคว้ าอย่างถี่ท้วน และผ่านการเลือกสรรแล้ ว ย่อหน้ าสุดท้ าย ควรสรุปสั ้นๆใน 1-2ประโยค ถึงพื ้นฐาน และเป้าหมายในชีวิต และเน้ นย ้าว่าท่านมีความพร้ อม/เหมาะสม และการตัดสินใจสมัครครัง้ นี ้เป็ นสิง่ ที่ถกู ต้ องที่สดุ แล้ ว .

I am good natured and very hard working as my medical school grades and National Board scores indicate. I have been fortunate to have had outstanding teachers in XXXX who have encouraged me to apply for training in your program. yet my great love is Medicine. it was during my xx rotation that I finally realized this was what I wanted to do for the rest of my life. In fact I would have been at the Olympics in Nagano. an attribute that I know will help me in XXXXology. When I was 17 I worked with my Aunt/Uncle who was an XXXXXologist during the summer and started to think about what I might do with my life. competent (rich) physician. I particularly remember a patient with QQ. The breakthroughs that are happening in XXXX are truly exciting and I'd like to be a part of what's going to happen in the future. I very much look forward to meeting with you and members of your staff and firmly believe that I can be and asset to your training program in XXXXology. Elsewhere later this year where I understand I will be working on the gene for immortality. had I not gone to Wake Forest University School of Medicine. I have already assisted one of my instructors in XXXX and hope to gain more experience during my externship two months from now. She encouraged me to apply to medical school for which I am eternally grateful as I believe I have what it takes to be a compassionate. I will be doing a research elective with Dr. My goal is to become a first-rate XXXXologist and join a faculty in an XXXXX department following special fellowship training in something. Dr.s disease that my Aunt recognized immediately after the examination. astronomy. . I worked in a pharmacology research laboratory and contributed to two publications listed on my Curriculum Vitae. I have always been very dextrous with my hands ( & problem solving). I believe it is important to have avocations to be well rounded. YY was an inspiration to me because I learned first hand what it was to be an XXXXXologist. I have enjoyed my exposure to ambulatory care a great deal and find it inspiring that one can do X-procedure as an outpatient. and bobsledding.• Personal Statement Sample • XXXXology has always fascinated me. Z at St. I think that will give me an insight into clinical research which I think will be valuable for me as I set my long term goals. Even though I had thought about it before entering Medical School. In college. My interest outside of Medicine include underwater basket weaving.

ตังเป ้ ้ าหมาย จุดประสงค์ของท่านให้ ชดั เจน และเตรี ยมพร้ อมที่จะอธิบาย ว่าทาไมท่านจึงต้ องการทางานนี ้และทาให้ ผ้ สู มั ภาษณ์เชื่อมัน่ ว่าท่านเป็ นผู้ที่ เหมาะสม -เตรี ยมคาถามที่น่าสนใจไปด้ วย ซึง่ คาถามอาจเกิดจากขึ ้นขณะค้ นคว้ า ข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัท -ฝึ กท่านัง่ ให้ สภุ าพ (ไม่สนั่ ขา เคาะนิ ้ว ฯลฯ) มองตาขณะที่พดู และตอบ คาถามอย่างมีจงั หวะเหมาะเจาะ ไม่เร็ว/รัวเกินไป .ค้ นคว้ าหาข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัทที่สมัคร ประวัติ ผลงาน หากเป็ นไปได้ ควร หาข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ที่จะสัมภาษณ์ท่านด้ วย .3 การเตรียมตัวสัมภาษณ์ งาน/ศึกษาต่ อ การเตรี ยมตัวก่อนสัมภาษณ์ .

ตอบคาถามตามตรง เปิ ดเผย และแสดงความจริงใจ .ก่อนกล่าวลา ควรกล่าวขอบคุณผู้สมั ภาษณ์ที่ให้ เวลาคุยกับท่าน หลังการสัมภาษณ์ .แต่งตัวอย่างฉลาดและเหมาะสมกับงานที่สมัคร .อธิบายเหตุผลหากท่านมีจดุ อ่อนในประวัติการเรี ยน การทางาน .เขียน email หรื อ จดหมายขอบคุณสั ้นๆ ไปถึงผู้สมั ภาษณ์ .จดจาสิง่ ที่ท่านเขียนใน resume ให้ ได้ แม่นยา และอ้ างอิงถึง หรื อขยายความได้ อย่าง คล่องแคล่ว ชัดเจน .ซักถามเกี่ยวกับบริษัท ตามที่ท่านสงสัย เพื่อให้ เกิดความกระจ่างและมัน่ ใจว่างานที่ท่าน สมัครมีความเหมาะสมและตรงตามความต้ องการของท่าน .หากท่านมัน่ ใจว่าท่านต้ องการงานนั ้น ควรแสดงให้ เห็นว่าท่านต้ องการทางานนั ้นจริงๆ และอาจถามว่าจะประกาศผลการตัดสินขั ้นสุดท้ ายเมื่อใด .แสดงกริยาที่สภุ าพเหมาะสมกับพนักงานทุกระดับที่ท่านพบ (ตั ้งแต่พนักงานต้ อนรับ จนถึงผู้ที่สมั ภาษณ์ท่าน) .3 การเตรียมตัวสัมภาษณ์ งาน/ศึกษาต่ อ การปฏิบตั ิตวั วันสัมภาษณ์ .

.

.

ทุนรัฐบาล .2 ทุนต่างประเทศ .A.ทุนรัฐบาล .1 ทุนภายในประเทศ . .ทุนสมาคม ทุนสโมสร .ทุนมหาวิทยาลัย และค่าตอบแทน R. T.ทุนอื่นๆ 4.4 การเตรียมหาทุนการศึกษา 4.A.ทุนอานันทมหิดล ทุน full-bright .ทุนบริ ษัท ภาคเอกชน .ทุนในราชสานัก .ทุนบริ ษัท ภาคเอกชน .

0.074-4:800  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful