MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI ROMÂNIA

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
2007 – 2013

- PROGRAMUL COMPLEMENT -

PROIECT

August 2006

CUPRINS
Abrevieri ………………………….. Definiţia termenilor ……………… I. II. III. IV. V. VI. INTRODUCERE SINTEZA PROGRAMULUI OPERAŢIONAL EVALUAREA EX-ANTE DESCRIEREA DOMENIILOR MAJORE DE INTERVENŢIE TABELELE FINANCIARE SISTEMUL DE IMPLEMENTARE ANEXE Management Principii privind depunerea, selecţia şi evaluarea proiectelor Mecanisme de asigurare a cofinanţării Indicatori Planul de promovare Proceduri de modificare a Programului Complement

1

Abrevieri ANOFM Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea AMPOSDRU Resurselor Umane AJOFM Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă AMIGO Ancheta asupra Forţei de Muncă în Gospodării AP Axă prioritară CDI Cercetare, Dezvoltare şi Inovare CNFPA Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor COR Clasificarea Ocupaţiilor din România DRU Dezvoltarea Resurselor Umane FC Fondul de Coeziune FEDR Fondul European pentru Dezvoltare Regională FPC Formare Profesională Continuă FSE Fondul Social European HG Hotărâre de Guvern IMM Întreprinderi Mici şi Mijlocii IT Tehnologia informaţiei IPT Învăţământ Profesional şi Tehnic ISCO Clasificarea Internaţională a Ocupaţiilor Standard JAP Documentul Comun de Evaluare a Politicii de Ocupare a Forţei de Muncă JIM Memorandumul Comun de Incluziune MEdC Ministerul Educaţiei şi Cercetării MEC Ministerul Economiei Şi Comerţului MMSSF Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei OI Organism Intermediar Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea OIPOSDRU Resurselor Umane ONG Organizaţie Non–Guvernamentală OUG Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului PND Planul Naţional de Dezvoltare PC Program Complement POS Programul Operaţional Sectorial RO România SMC Sistem de Management al Calităţii UM Unitate de Măsură SMIS Sistemul Unic de Management al Informaţiei TVET Technical Vocational Educational Training TIC Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor UE Uniunea Europeană

2

Glosar de termeni
Abordare inovatoare Achiziţie publică Originalitate asigurată prin crearea, introducerea şi folosirea de noi idei, sisteme, comportamente şi lucruri. Dobândirea, definitivă sau temporară, de către o persoană juridică definită ca autoritate contractantă, a unor produse, lucrări sau servicii, prin atribuirea unui contract de achiziţie publică (contract cu titlu oneros, încheiat în formă scrisă, între autoritatea contractantă şi contractant) Indivizi, grupuri de persoane, organizaţii sau instituţii care ar putea avea un interes semnificativ pentru succesul sau insuccesul proiectului sau care pot afecta sau pot fi afectaţi de proiect, direct sau indirect, pozitiv sau negativ. Acţiunile/ sarcinile specifice (şi mijloacele) care trebuie întreprinse pentru a produce rezultate. Ele rezumă ceea ce se va face în proiect. Acele acţiuni speciale care sunt întreprinse temporar pentru a accelera realizarea în fapt a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi care nu sunt considerate acţiuni de discriminare. Capacitatea organizaţiilor şi persoanelor de a se adapta şa noile tehnologii, noul context al pieţei şi noilor modele de pe piaţa muncii. Orice măsură de sprijin acordată de către stat sau de către unităţile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unităţilor administrative-teritoriale ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale, indiferent de formă, care distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi, a producţiei anumitor bunuri, a prestării anumitor servicii sau care afectează comerţul dintre România şi statele membru ale Uniunii Europene, fiind considerat incompatibil cu un mediu concurenţial normal. Ancheta privind forţa de muncă în gospodării. Persoana juridică sau persoana fizică cu sediul, respectiv domiciliul, în România ori sucursala, filiala, agenţia, reprezentanţa din România a unei persoane juridice străine cu sediul în străinătate, autorizată potrivit legii, care încadrează forţă de muncă în condiţiile legii. Un operator, organism sau firmă, indiferent că este public sau privat, responsabil pentru iniţiere şi implementarea proiectelor. Cunoştinţele şi expertiza necesară pentru a performa o sarcină specifică. Organismul public la nivel naţional care asigură gestionarea asistenţei financiare din Instrumentele Structurale. Organismul care elaborează şi înaintează cererile de plată şi primeşte de la Comisia Europeană sumele aferente Fondurilor Structurale şi Fondului de Coeziune. Una din priorităţile strategiei dintr-un program operaţional cuprinzând un grup de operaţiuni care sunt descrise şi au scopuri specifice şi măsurabile. Un operator, organism sau firmă, indiferent că este public sau privat, responsabil pentru iniţiere şi implementarea schemelor de grant. a) Set de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice unei ocupaţii sau profesii 3

Actor relevant
Acţiuni

Acţiuni pozitive

Adaptabilitate Ajutorul de stat

Ancheta AMIGO

Angajator

Aplicant
Aptitudini

Autoritate de Management Autoritate de Plată Axă Prioritară Beneficiari
Calificare

b) O înregistrare oficială care recunoaşte finalizarea cu succes a educaţiei sau instruirii sau performanţa satisfăcătoare la un test sau examinare.
Certificarea Procesul de validare formală a cunoştinţelor şi/sau calificărilor dobândite de o (calificărilor şi persoană, urmând o procedură standard de evaluare. Certificatele şi diplomele competenţelor) sunt furnizate de organisme de certificare acreditate.

Clasificarea Ocupaţiilor din România Comitete sectoriale
Competenţă

Este sistemul de identificare, ierarhizare, codificare a ocupaţiilor din economie, care se elaborează de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, cu alte ministere şi instituţii publice interesate şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Structuri de dialog social, organizate la nivelul sectoarelor de activitate stabilite de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi care se înfiinţează prin acordul partenerilor sociali reprezentativi la nivel sectorial. Abilitatea unei persoane de a aplica sau transfera cunoştinţe şi aptitudini în situaţie cunoscută sau în schimbare. Competenţele necesare pentru utilzarea eficientă a tehnologiilor informaţiei şi comunicării. Costurile reprezintă traducerea în termeni financiari a tuturor resurselor identificate (mijloace). Forma de creştere economică ce satisface nevoia de bunăstare a societăţii pe termen scurt, mediu şi, mai ales, lung. Se bazează pe ideea că dezvoltarea trebuie să răspundă la nevoile prezente, fără să pună în acelaşi timp în pericol perspectivele generaţiilor viitoare. În practică, este vorba de crearea condiţiilor pentru dezvoltarea economică pe termen lung, acordându-se atenţia cuvenită protecţiei mediului înconjurător. Situaţia în care o persoană este tratată mai puţin favorabil, pe criterii de sex, decât este, a fost sau ar fi tratată altă persoană într-o situaţie comparabilă. Termenul general pentru pierderile sau devierile semnificative ale functiilor sau structurilor organismului, dificultatile individului in executarea de activitati si problemele intampinate prin implicarea in situatii de viata, conform Clasificarii Internationale a Functionarii, Dizabilitatii si Sanatatii. Educaţia şi formarea profesională efectuată după educaţia iniţială sau după integrarea în viaţa profesională ce vizează sprijinirea persoanelor în vederea: - îmbunătăţirii sau actualizării cunoştinţelor sau competenţelor; - dobândirea de noi competenţe pentru avansarea în carieră sau perfecţionare; - continuarea dezvoltării personale sau profesionale continue. Comentariu: educaţia şi formarea profesională continuă este parte a unui porces de învăţare pe tot parcursul vieţii şi poate cuprinde orice tip de educaţie (generală, specializată sau vocaţională, formală sau non-formală, etc.). Aceasta este crucială pentru angajabilitatea persoanelor. Capacitatea rezultatelor proiectului de fi multiplicate şi extinse după ce sprijinul financiar extern se încheie. O apreciere a contribuţiei rezultatelor la atingerea scopului proiectului şi cum au afectat ipotezele realizările proiectului. Capacitatea de a fi eficace, calitatea de a produce efecte. Faptul ca rezultatele au fost obţinute la costuri rezonabile; de ex: cât de bine Mijloacele şi Activităţile au fost convertite în Rezultate şi calitatea rezultatelor 4

Competenţe ITC Cost Dezvoltare durabilă

Discriminare directă

Dizabilitate

Educaţie şi formare profesională continuă

Efecte multiplicatoare
Eficacitate

Eficienţă

Egalitatea de şanse Fonduri publice

Formare profesională în afara locului de muncă Formare profesională la locul de muncă Furnizor de servicii de formare profesională autorizat Furnizor de servicii de ocupare acreditat Grant Grup ţintă Hărţuire sexuală

obţinute. Promovarea egalităţii de şanse pentru toate persoanele indiferent de gen, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală în legătură cu accesul lor la infrastructura economică şi socială, servicii şi beneficii ale dezvoltării. Sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, fondurile speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate României sau instituţiilor publice şi credite externe contractate sau garantate de stat ori de autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi împrumuturi interne contractate de autorităţi ale administraţiei publice locale. Formare profesională efectuată departe de situaţia normală de muncă. Este de obicei parte a unui întreg program de formare, unde este combinată cu formarea la locul de muncă. Formare profesională efectuată într-o situaţie normală de muncă. Aceasta poate constitui întregul proces de formare sau să fie combinată cu formarea în afara locului de muncă. Persoană juridică din sectorul public sau privat ori persoană fizică autorizată să desfăşoare o activitate independentă, conform legii, care îndeplineşte condiţiile de autorizare prevăzute de lege şi care în urma autorizării poate furniza serviciile de formare profesională pentru care a fost autorizat Persoană juridică din sectorul public sau privat ori persoană fizică autorizată să desfăşoare o activitate independentă, conform legii, care îndeplineşte condiţiile de acreditare prevăzute de lege şi care în urma dobândirii certificatului de acreditare emis de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, poate furniza contra cost serviciile pentru care a fost acreditat. Plată directă de natură necomercială făcută de Autoritatea Contractantă unei anumite organizaţii pentru implementarea unei acţiuni cu scopul de a îndeplini un obiectiv al politicii Uniunii Europene. Grup/entitate care va fi în mod pozitiv afectată de proiect, la nivelul scopului proiectului, pentru şi cu care se lucrează îndeaproape în cadrul proiectului. Situaţia în care se manifestă un comportament nedorit cu conotaţie sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii unei persoane şi, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor. Un set de masuri si actiuni multidimensionale din domeniile protectiei sociale, ocuparii fortei de munca, locuirii, educatiei, sanatatii, informarii si comunicarii, mobilitatii, securitatii, justitiei si culturii, destinate combaterii excluziunii sociale.

Incluziune socială

Indicatori de verificare obiectivi
Industrii

Indicatorii definesc performanţele standard care trebuie stabilite pentru atingerea obiectivelor. Ei descriu în termini operaţionali măsurabili (cantitate, calitate, timp) obiectivele proiectului. Ei furnizează elementele de bază pentru elaborarea unui sistem de monitorizare adecvat. cu Industrii capabile să creeze valoare adăugată semnificativă. Valoarea adăugată 5

valoare adăugată reprezintă bogăţia creată prin utilizarea resurselor umane, tehnice şi financiare ridicată ale companiei/ organizaţiei/ sectorului. Aceasta rezultă ca diferenţă între

veniturile realizate şi costul achiziţiilor de la terţi şi reflectă capacitatea organizaţiei/industriei de a valorifica factorii de producţie. Integrare socială Întreprinderi Mici şi Mijlocii
Învăţare activă

Procesul de interactiune dintre individ sau grup si mediul social prin intermediul caruia se realizeaza un echilibru functional al partilor Sunt acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care au, fie o cifră anuală de afaceri care nu depăşeşte echivalentul n lei a 50 milioane de euro, fie un rezultat anual al bilanţului contabil care nu depăşeşte echivalentul în lei a 43 milioane de euro. Proces de învăţare bazat pe implicarea celui care învaţă în stabilirea obiectivelor şi metodelor de învăţare, în derularea procesului şi evaluarea rezultatelor. Învăţare ce rezultă din activităţile zilnice legate de muncă, familie sau petrecerea timpului liber. Nu este organizată sau structurată (în termeni de obiective, timp sau suport didactic). Învăţarea informală este în cele mai multe cazuri neintenţionată, din perspectiva subiectului acesteia.. de obicei, aceasta nu conduce la dobândirea unei certificări. Comentariu: învăţarea informală se referă la învăţarea incidentală sau din experienţe. Învăţare care este parte integrantă în activităţile planificate dar nu desemnate în mod explicit ca învăţare (în termeni de obiective, timp de învăţare sau suport didactic), dar care conţine un element important de formare. Învăţarea non-formală este intenţionată, din punctul de vedere al cursantului. În mod normal, aceasta nu conduce la certificare. Comentariu: Învăţarea non-formală este uneori descrisă ca învăţare semistructurată. Toate activităţile de învăţare de pe parcursul întregii vieţi cu scopul de a îmbunătăţii cunoştinţele, competenţele şi/sau calificările din motive personale, sociale şi/sau profesionale.

Învăţare informală

Învăţare nonformală

Învăţare pe tot parcursul vieţii

Joint Assessment Document de evaluare a priorităţilor pe termen scurt ale politicii de ocupare a forţei de muncă şi a pieţei muncii din România, pregătit de Guvernul României Paper împreună cu Comisia Europeană, Direcţia Generală Ocupare şi Afaceri Sociale, în cadrul Parteneriatului de Aderare şi care conţine un set de obiective agreat. Aria geografică unde proiectul va produce efectele. În contextul prezentei Localizarea licitaţii de proiecte, localizarea este aria geografică în care se găsesc grupurile proiectului ţintă cărora se adresează proiectul şi unde se desfăşoară activităţile proiectului. Pachet integrat de activităţi care au ca scop creşterea şanselor de ocupare a Măsuri Active grupurilor ţintă prin programe personalizate sau de grup cum ar fi: medierea locurilor de muncă, informarea şi consilierea în carieră, formarea profesională, consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri. Colectare, analiză şi utilizare sistematică şi continuă a informaţiilor pentru Monitorizare controlul şi luarea deciziilor la nivelul managementului proiectului. Colectare, analiză şi utilizare sistematică şi continuă a informaţiilor pentru Monitorizare controlul şi luarea deciziilor la nivelul managementului proiectului. 6

Muncă de valoare Activitatea remunerată care, în urma comparării, pe baza aceloraşi indicatori şi egală a aceloraşi unităţi de măsură, cu o altă activitate, reflectă folosirea unor

Nevoie socială

cunoştinţe şi deprinderi profesionale similare sau egale şi depunerea unei cantităţi egale ori similare de efort intelectual şi/sau fizic Ansamblul de cerinte indispensabile fiecarei persoane pentru asigurarea conditiilor de viata in vederea integrarii sociale si imbunatatirii calitatii vietii; Instituţia desemnată de Autoritatea de Management, care, prin delegare de atribuţii de la acestea, şi/sau de la Autorităţile de Plată, implementează măsurile din Programele Operaţionale şi asigură realizarea proiectelor finanţate prin Fondul de Coeziune. Un spectru de activităţi ce vizează aprijinirea persoanelor pentru a lua decizii educaţionale, legate de formare profesională sau personale, efectuate înaninte şi după intrarea acestora pe piaţa muncii.
Comentariu: orientarea profesională şi consilierea pot include: orientare profesională (dezvoltarea personală sau a carierei, orientare educaţională); evaluare (psihologică sau a competenţelor/performanţelor); informare cu privire la învăţare sau la oportunităţile de pe piaţa forţei de muncă şi managementul carierei; consultări cu profesori; pregătire profesională (indicarea cu precizie a aptitudinilor/competenţelorşi a experienţei pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă); trimiteri (către specialişti în formare profesională şi carieră). Orientare profesională şi consilierea pot fi furnizate în şcoli, centre de formare, centre de plasare, la locul de muncă, în comunitate sau în alte locuri.

Organism Intermediar

Orientare profesională şi consiliere

Parteneriat

Parteneriate/ Consorţii

Perfecţionare profesională Persoană aflată în căutarea unui loc de muncă
Persoanele dizabilităţi

O grupare de persoane fizice sau juridice eligibile, care depun o ofertă sau o cerere de finanţare în cadrul unei licitaţii. Poate fi o grupare permanentă, legal constituită sau o grupare informal constituită pentru o procedură de ofertare sau licitaţiei. Toţi membrii unui parteneriat răspund colectiv şi individual faţă de autoritatea contractantă. O grupare de persoane fizice sau juridice eligibile, care depun o ofertă sau o cerere de finanţare în cadrul unei licitaţii sau ca răspuns la un apel de propuneri. Poate fi o grupare permanentă, legal constituită sau o grupare informal constituită pentru o procedură de ofertare sau licitaţie. Toţi membrii unui consorţiu (lider şi ceilalţi parteneri) răspund colectiv şi individual faţă de Autoritatea Contractantă. Formare profesională pe termen scurt, furnizată în continuarea formării profesionale iniţiale, ce vizează suplimentarea, îmbunătăţirea sau actualizarea nivelului de cunoştinţe, aptitudini şi/sau competenţe dobândite în timpul formării profesionale anterioare. Persoana care face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii. senzoriale, psihice, mentale si/sau asociate, le impiedica total sau le limiteaza accesul cu sanse egale la viata societatii, necesitand masuri de protectie in sprijinul integrarii si incluziunii sociale; Instrument de monitorizare şi evidenţiere, a acţiunilor întreprinse cu scopul de a sprijini persoana aflată în căutarea unui loc de muncă în vederea ocupării şi care este întocmit de comun acord între funcţionar şi persoana asistată având un caracter contractual asumat de ambele părţi. 7

cu Acele persoane carora mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice,

Plan Individual de Acţiune

Politici

Linii directoare care guvernează acţiunile într-un sector de activitate/ organizaţie (politici la nivel de organizaţie, ex: politici de recrutare şi selecţie, oportunităţi egale sau politici regionale/ naţionale, ex: politica de reformă în educaţie, politica de formare continuă etc.) Linii directoare care guvernează acţiunile privind ocuparea forţei de muncă. Formare profesională ce permite persoanelor să dobândească competenţele cerute de o nouă ocupaţie, alta decât cea pentru care s-a pregătit anterior fie accesul la noi activităţi profesionale. Măsura în care obiectivele proiectului corespund problemelor reale, nevoilor şi priorităţilor grupurilor ţintă şi a beneficiarilor cărora proiectul li se adresează, precum şi mediului fizic şi al politicilor în care operează. Realizările (produsele) obţinute ca urmare a implementării activităţilor, a căror combinaţie duce la atingerea scopului proiectului, cu alte cuvinte un început al beneficiilor sustenabile pentru grupurile ţintă. Îmbunătăţirea situaţiei viitoare caracterizată prin beneficii durabile pentru grupurile ţintă ale proiectului, beneficii care vor începe să apară pe parcursul proiectului. Produse economice intangibile. Ele nu pot fi depozitate şi nu au prezenţă fizică. Acestea pot să includă elemente sub formă de bunuri (de exemplu, când este furnizat un serviciu de instruire, materialul de instruire este tangibil, dar pregătirea şi prezentarea sa cursanţilor reprezintă servicii intangibile). Ansamblu de servicii şi facilităţi puse la dispoziţie persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, care au ca scop accesarea directă de către aceştia a informaţiilor necesare, fără a fi nevoie de intervenţia lucrătorilor din Serviciul Public de Ocupare. Ansamblu de acţiuni destinat creşterii şanselor de ocupare, focalizat pe fiecare individ în parte, în funcţie de nevoile acestuia.

Politici privind ocuparea Recalificare Relevanţă Rezultatele proiectului Scopul Proiectului Servicii

Servicii de tip „self-service”

Servicii personalizate

Serviciile sociale Serviciile sociale care au drept scop mentinerea, refacerea sau dezvoltarea specializate capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala;

Seviciul Public de Ocupare

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă împreună cu unităţile din subordine.

Societatea bazată O societate ale căror procese şi practici sunt bazate pe producţia, distribuţia şi pe cunoaştere practicile şi utilizarea cunoştinţelor. Sustenabilitate Un proiect este sustenabil când poate furniza o sumă acceptabilă de beneficii

Şomer

grupurilor ţintă, pe o perioadă suficient de lungă după încheierea asistenţei tehnice şi financiare primită. Persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: -este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare; -starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci; -nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi 8

Şomer înregistrat

Şomeri de lungă durată Validarea învăţării
Informale, nonformale Viaţă independentă

autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare; -este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă. Este persoana care îndeplineşte cumulative condiţiile pentru a fi şomer şi se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă. Persoană aflată în şomaj o perioadă îndelungată, mai mare de 12 luni în cazul persoanelor adulte sau mai mare de 6 luni în cazul persoanelor sub 25 ani. Procesul de evaluare şi recunoaştere a unui spectru larg de cunoştinţe, aptitudini şi competenţe, pe care oamenii le dezvoltă pe parcursul vieţii, în cadrul diferitelor medii, de exemplu activităţi educaţionale, de muncă şi de petrecere a timpului liber. Ansamblul de mijloace aflate la dispozitia persoanei cu handicap care ii permit sa aleaga şi să decidă liber.

I.

INTRODUCERE

Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 stabileşte priorităţile de dezvoltare ale României în perioada 2007-2013, în contextul intervenţiei Fondurilor Structurale, în vederea reducerii disparităţilor economice şi sociale şi realizării obiectivelor politicii de convergenţă ale Uniunii Europene. Între domeniile strategice de dezvoltare identificate se înscrie şi dezvoltarea resurselor umane în România, prioritate care va fi realizată prin implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Programul Complement derivă direct din Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobat de Comisia Europeană la data de ….. Programul Complement prezintă modul în care Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare vor implementa strategia şi priorităţile Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Obiectivul principal al Programului Complement este de a stabili în detaliu sistemul de implementare al POS DRU în ceea ce priveşte stabilirea duratei operaţiunilor, clasificarea intervenţiilor, utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE, dimensiunea grantului sau a proiectelor individuale, Organismele Intermediare care vor asigura implementarea Axelor Prioritare, modul în care operaţiunile vor promova priorităţile orizontale ş.a. Totodată, în vederea asigurării unei implementări adecvate a priorităţilor şi măsurilor adoptate, Programul Complement propune indicatori de monitorizare a domeniilor de intervenţie respective. Aceşti indicatori de monitorizare vor fi utilizaţi la evaluarea

9

programului, sub aspectul atingerii ţintelor stabilite, atât de către Comitetul de Monitorizare, cât şi de Comisia Europeană. Programul Complement face, de asemenea, referire la potenţialii beneficiari, la regulile generale de eligibilitate şi selectare a proiectelor, la promovarea şi publicitatea programului, precum şi la metoda de schimb de date cu serviciile Comisiei Europene privind implementarea acestuia. Implementarea măsurilor stabilite în POS DRU şi definite în detaliu în Programul Complement are ca scop realizarea obiectivului general privind dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii pe piaţa muncii, prin asigurarea egalităţii de şanse pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, dezvoltarea unei pieţe de muncă moderne, flexibile şi incluzive care să conducă, până în 2013, la o ocupare durabilă a 900.000 de persoane. Programul Complement va fi supus aprobării Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional iar orice modificare ulterioară va fi făcută numai cu aprobarea acestui comitet.

10

II.

SINTEZA PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) a fost elaborat ţinându-se cont de prevederile comunitare în domeniu, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului şi Parlamentului European nr.…. privind dispoziţiile generale referitoare la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, Regulamentul Consiliului şi Parlamentului European nr. … privind Fondul Social European, Regulamentul Comisiei nr. … privind regulile de aplicare a Regulamentului Consiliului şi Parlamentului European nr. …. privind dispoziţiile generale referitoare la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune. De asemenea, la elaborarea POS DRU au fost avute în vedere obiectivele Strategiei Europene de Ocupare, Strategia Lisabona revizuită, Liniile Strategice ale Politicii de Coeziune 2007-2013, Liniile integrate pentru creştere şi ocupare 2005-2008, Strategia Europeană pentru Dezvoltarea Durabilă 2005-2010, alte documente ale Comisiei Europene. În acelaşi timp, POS DRU a ţinut seama de priorităţile de dezvoltare a resurselor umane la nivel naţional, aşa cum sunt identificate în documente de referinţă, precum: − − − − − − − − − − − − − Documentul Comun de Evaluare a Politicilor de Ocupare a Forţei de Muncă (JAP); Planul Naţional pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2004 – 2005; Memorandumul Comun privind Incluziunea Socială (JIM); Strategia Naţională privind Ocuparea Forţei de Muncă 2005-2010; Liniile directoare integrate pentru creştere economică şi ocupare; Programul Economic de Preaderare 2005; Strategia pe termen scurt şi mediu privind formarea profesională continuă 2005–2010; Strategia Naţională privind incluziunea socială a tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie a copilului 2006-2008; Strategia Guvernului pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor 2001; Strategia Naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 2006-2013; Strategia Naţională pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. Strategia pentru descentralizarea învăţământului (proiect în dezbatere); Liniele Strategice privind Educaţia 2005-2008.

Elaborat în contextul Planului Naţional de Dezvoltare, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (denumit în continuare POS DRU) este instrumentul prin care se implementează obiectivele Strategiei Lisabona revizuite în domeniul educaţiei, învăţării pe tot parcursul vieţii, ocupării şi incluziunii sociale. O forţă de muncă înalt calificată, cu un nivel de educaţie ridicat, având capacitatea de a se adapta noilor tehnologii şi schimbărilor economice, este esenţială pentru o economie dinamică şi competitivă. România va promova politici active de ocupare în vederea creştereii adaptabilităţii şi flexibilităţii forţei de muncă şi va investi în dezvoltarea capacităţii productive a acesteia. Se urmăreşte astfel obţinerea unei rate de participare cât mai ridicate pe piaţa muncii, ca bază a unei economii competitive. 11

POS DRU stabileşte axele prioritare şi domeniile de intervenţie în domeniul resurselor umane, care vor fi finanţate din Fondul Social European, în cadrul obiectivului „Convergenţă” pentru periada de programare 2007-2013. În sprijinul realizării obiectivului general al POS DRU de dezvoltare a capitalului uman şi creştere a competitivităţii acestuia pe piaţa muncii vin o serie de obiective specifice care urmăresc: creşterea nivelului de educaţie şi de pregătire profesională a capitalului uman, dezvoltarea resurselor umane în sistemul de educaţie, promovarea culturii antreprenoriale, facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii, dezvoltarea unei pieţe a muncii cuprinzătoare, flexibile şi moderne, promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele rurale, îmbunătăţirea Serviciului Public de Ocupare, facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane este structurat pe 7 Axe Prioritare, respectiv: Axa Prioritară „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” are în vedere nevoia de modernizare şi o mai bună adaptare a sistemelor de educaţie şi formare iniţială şi continuă la nevoile de pe piaţa muncii, precum şi dezvoltarea unei abordări comune a învăţării şi a formării profesionale în scopul generării de valoare adăugată la intervenţiile FSE. Sistemele de educaţie şi formare profesională vor fi abordate la nivel naţional, în ceea ce priveşte dezvoltarea de standarde şi instrumente specifice la nivel de sistem şi de furnizor de educaţie şi formare, asigurarea coerenţei între diferite contexte şi forme de educaţie şi formare, crearea condiţiilor de dezvoltare a unor rute flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii, asigurarea calităţii, dezvoltarea ofertelor de educaţie şi formare, dezvoltarea unui stoc competitiv de cadre didactice, formatori şi cercetători care să vină în sprijinul competitivităţii şi creşterii economice. Flexibilizarea şi diversificarea modalităţilor de furnizare a educaţiei şi formării profesionale pentru indivizi vor fi activităţi de natură că completeze activităţile de dezvoltare şi modernizare a sistemului de educaţie şi formare iniţială şi continuă. Principiul fundamental al acestor priorităţi îl constituie faptul că învăţarea continuă reprezintă cadrul general pentru restructurarea şi dezvoltarea sistemelor de educaţie şi formare, pentru asigurarea competenţelor cheie pe tot parcursul vieţii. Un nivel înalt de calificare trebuie să fie garantat de centrele de învăţare prin intermediul unor structuri educaţionale modulare şi flexibile, articulate printr-un cadru coerent al calificărilor şi deservite de un personal cu înaltă calificare. Investiţiile în educaţie şi formare au ca rezultat o creştere a profitului din investiţii şi creează o bază sustenabilă pentru creştere economică. Creşterea nivelului de educaţie şi calificare a forţei de muncă constituie un factor important de creştere economică şi competitivitate. Realizarea obiectivelor Strategiei Lisabona este posibilă doar în condiţiile existenţei unei forţe de muncă înalt calificată şi adaptabilă, capabilă să utilizeze, în mod eficient, cunoştinţele şi noile tehnologii existente. Acest obiectiv poate fi realizat prin creşterea participării la învăţarea pe tot parcursul vieţii, creşterea nivelului de educaţie al populaţiei, creşterea capacităţii sistemului de educaţie şi formare iniţială şi continuă de a furniza competenţele şi calificările cerute de piaţa muncii. Investiţiile în dezvoltarea capitalului uman din educaţie şi formare sunt necesare întăririi capacităţii sistemului de a răspunde schimbărilor rapide din societate şi de pe piaţa muncii. În acelaşi timp, CDI reprezintă unul dintre pilonii Strategiei Lisbona, contribuind, în mod semnificativ, la dezvoltarea unei societăţi europene competitive, bazată pe cunoaştere. Cunoştinţele aplicate în producţie, ca rezultat al activităţilor de cercetare, depind în mod esenţial de competitivitatea capitalului uman ocupat în acest sector de activitate. 12

Axa Prioritară „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” are în vedere, la nivel naţional, asigurarea că toţi indivizii au acces egal la procesul de învăţare şi că deţin competenţele şi calificările necesare integrării sustenabile pe piaţa muncii. Rezultatele scăzute în materie de educaţie sunt considerate a fi factori de creştere a riscului de a deveni şomeri şi de a intra în faza şomajului de lungă durată sau de excludere de pe piaţa muncii. Diminuarea abandonului şcolar timpuriu şi sprijinul acordat pentru creşterea accesului şi participării la formarea profesională continuă vor contribui în mod substanţial la abordarea procesului de învăţare şi muncă ca un proces care se derulează pe tot parcursul vieţii la, sprijinirea ocupabilităţii şi integrării pe piaţa muncii. Părăsirea timpurie a şcolii de către elevi influenţează în mod negativ oportunităţile de învăţare, poziţia şi evoluţia lor viitoare pe piaţa muncii. Şansele de ocupare a unui loc de muncă de către cei care părăsesc şcoala timpuriu sunt reduse întrucât nu posedă competenţele de bază şi cunoştinţele necesare, iar aceasta le afectează integrarea în viitor pe piaţa muncii. Prevenirea şi reducerea acestui fenomen vor crea condiţiile necesare pentru reducerea şomajului şi pentru dezvoltarea nivelului de calificare, competenţe, şi aptitudini şi creşterea competitivităţii capitalului uman din România. În acelaşi timp, accesul adulţilor la formare profesională este inegal. Angajatorii oferă cursuri de pregătire mai mult celor calificaţi şi lucrătorilor tineri decât persoanelor slab calificate şi lucrătorilor vârstnici, angajaţilor cu normă întreagă decât angajaţilor cu timp parţial sau temporari. Pentru a contracara efectele negative ale participării reduse la FPC, în cadrul acestei priorităţi vor fi susţinute activităţile de creştere a oportunităţilor de FPC şi diversificarea ofertelor modulare de FPC. Această prioritate are drept ţintă la nivel naţional atât nevoile specifice ale indivizilor anterioare abandonului şcolar sau finalizării procesului de educaţie, precum şi nevoile ulterioare absolvirii ca persoană activă. Această prioritate abordează identificarea pe plan naţional a evoluţiilor negative ale abandonului şcolar, şomajului ridicat în rândul tinerilor, slabei participări la pregătirea profesională continuă, fenomene ale căror amploare necesită acţiuni naţionale şi nu intervenţii regionale, care au un efect şi un impact limitat. Axa Prioritară “creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor” vizează îmbunătăţirea adaptabilităţii întreprinderilor, în special a IMM-urilor, dar şi a angajaţilor faţă de schimbările intervenite ca urmare a introducerii, pe o scară din ce în ce mai largă, a tehnologiilor moderne şi a soluţiilor organizaţionale noi. Se urmăreşte o promovare atât a flexibilităţii organizaţionale, cât şi de angajare prin aplicarea diferitelor forme de organizare a muncii şi a flexibilităţii funcţionale (adaptarea sarcinilor angajaţilor în funcţie de sarcinile firmei). Printr-o promovare susţinută a culturii antreprenoriale se urmăreşte contracararea efectelor negative ale ajustării structurale în România, generând alternative economice cu rezultate sociale importante. Operaţiunile propuse se concentrează pe creşterea nivelului calificărilor şi competenţelor, atât în rândul angajatorilor cât şi în rândul angajaţilor în legătură cu schimbările şi evoluţiile economice curente. O atenţie specială este acordată accesului deschis la formare şi perfecţionare pentru persoanele cu risc de părăsire timpurie a pieţei forţei de muncă. Pe lângă dezvoltarea activităţilor de formare, va fi acordat sprijin pentru menţinerea siguranţei locurilor de muncă existente, crearea de noi oportunităţi de ocupare, inclusiv prin activităţi independente şi prin noi forme flexibile de organizare a muncii. Totodată, ca parte a dialogului social, vor fi stimulate iniţiativele pentru întărirea capacităţii administrative a partenerilor sociali şi organizaţiilor neguvernamentale, în scopul creşterii capacităţii lor de a dezvolta strategii şi planuri de acţiune, al căror rezultat să fie un impact sporit în societate. 13

Axa Prioritară “Modernizarea serviciului public de ocupare”, va urmări creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în vederea creşterii gradului de satisfacere a cerinţelor clienţilor (şomeri, angajtori, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă), dezvoltarea capacităţii de a elabora şi aplica planuri de acţiune individualizate pentru solicitanţii de locuri de muncă, precum şi creşterea nivelului competenţelor profesionale ale personalului implicat în furnizarea acestor servicii. Totodată, SPO va asigura dezvoltarea sistemului de înregistrare a tuturor informaţiilor necesare ocupării forţei de muncă, în scopul asigurării transparenţei serviciilor de ocupare oferite şi implementării serviciilor de tip „self-service” la nivelul tuturor agenţiilor de ocupare. În acelaşi timp, asigurarea transparenţei serviciilor oferite şi a calităţii informaţiilor privind piaţa muncii vor conduce la implementarea adecvată a programelor de ocupare. De asemenea, în scopul îmbunătăţirii calităţii informaţiilor privind piaţa muncii, SPO îşi va îmbunătăţi propria capacitate de a realiza studii, analize şi prognoze de piaţa muncii. Axa Prioritară „Promovarea măsurilor active de ocupare” va sprijini creşterea ratei de ocupare, în sensul atragerii şi menţinerii unui număr cât mai mare de persoane pe piaţa muncii, aşa cum s-a stabilit atât în cadrul Strategiei Europene de Ocupare cât şi prin documentele naţionale de programare strategică. Acţiunile propuse în cadrul acestei axe vor urmări promovarea măsurilor active şi preventive în domeniul ocupării, pentru a conduce la diminuarea şomajului şi ratei de inactivitate. Prin operaţiunile propuse vor putea fi promovate măsuri pentru motivarea persoanelor inactive, pentru promovarea mobilităţii geografice şi ocupaţionale şi armonizării cererii cu oferta forţei de muncă. De asemenea, se vor promova programe integrate pentru educaţie, pregătire profesională, ocupare, servicii personalizate, planuri de acţiune individuale, consiliere şi programe specifice de pregătire a persoanelor inactive. Un accent deosebit se va pune pe scheme inovatoare de stimulare a ocupării tinerilor şi şomerilor pe termen lung, precum şi măsuri de acompaniere pentru intrarea şi menţinerea cât mai mult timp pe piaţa muncii. De asemenea, vor fi promovate operaţiuni adresate persoanelor din mediu rural, ocupate în agricultura de subzistenţă. Măsurile propuse vor viza atragerea lor din agricultura de subzistenţă şi integrarea lor în sectorul serviciilor neagricole. Pentru aceste persoane care vor dobândi noi ocupaţii în domenii noi de activitate, obiectivul va fi furnizarea de servicii personalizate, consiliere şi programe specifice de pregătire, adaptate nevoilor lor specifice. Axa prioritară „Promovarea incluziunii sociale” urmăreşte dezvoltarea de programe specifice de dezvoltare personală, în scopul creşterii motivaţiei grupurilor vulnerabile pentru educaţie şi muncă, precum şi îmbunătăţirea participării lor în procesul de învăţare şi pe piaţa muncii, în scopul asigurării bunăstării tuturor cetăţenilor, prin creşterea calităţii vieţii şi asigurarea accesului egal la drepturi sociale şi servicii. În cadrul aceastei axe prioritare vor fi sprijinite acţiuni pentru promovarea economiei sociale, dezvoltarea reţelei integrate de servicii sociale, îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii, promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pe piaţa muncii şi iniţiative transnaţionale pe piaţa inclusivă a muncii. Planurile de intervenţie personalizate axate pe îmbunătăţirea ocupării, precum şi furnizarea de servicii de sprijin concepute în funcţie de nevoile individuale vor fi principalele acţiuni întreprinse în cazul incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. Astfel, se va acorda o atenţie specială pentru implicarea unui număr cât mai mare de persoane aparţinând grupurilor 14

vulnerabile (populaţia de etnie rromă, tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului, persoanele cu disabilităţi, femeile, persoanele cu risc sporit de marginalizare şi excluziune socială) de a fi incluse în proiectele integrate de sprijin. Programele de pregătire profesională alternativă, inclusive de tip “a doua şansă” vor oferi noi oportunităţi pentru persoanele care au abandonat şcoala de a-şi continua studiile în cadrul unei forme de pregătire profesională adaptate nevoilor şi condiţiilor specifice. Axa prioritară „Asistenţă tehnică”, prin acţiunile propuse, va susţine întregul proces de implementare a programului în sensul utilizării eficiente a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene. În cadrul acestei axe vor fi finanţate activităţi pregătitoare de management, monitorizare, evaluare, informare, control şi întărire a capacităţii administrative în vederea implementării programului. Pentru informare şi promovarea POS DRU vor fi finanţate activităţi de creştere a conştientizării, de diseminare a rezultatelor obţinute şi a bunelor practici, vor fi încurajate învăţarea reciprocă, cooperarea transnaţională şi interegională, cu scopul de a spori dimensiunea politicilor şi contribuţia FSE la obiectivele Comunităţii, în relaţie cu ocuparea şi incluziunea socială.

15

III.

EVALUAREA EX-ANTE

……………………………………. IV. DESCRIEREA DOMENIILOR MAJORE DE INTERVENŢIE DESCRIEREA DOMENIILOR MAJORE DE INTERVENŢIE Axa Prioritară 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere 1.1.1. Descriere Context şi fundamentare Premisa generală a acestei priorităţi o reprezintă faptul că învăţarea continuă reprezintă cadrul general pentru restructurarea şi dezvoltarea sistemelor de educaţie şi formare, pentru asigurarea competenţelor-cheie pe tot parcursul vieţii şi a coerenţei dintre cadrele de educaţie formală, informală şi non-formală. Un nivel înalt de calificare trebuie să fie garantat de centrele de învăţare prin intermediul unor structuri educaţionale modulare şi flexibile, articulate printr-un cadru coerent al calificărilor şi deservite de un personal cu înaltă calificare. Resursele alocate acestei axe prioritare vor fi direcţionate către dezvoltarea sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă şi se vor concentra pe sistem şi oferta de educaţie şi formare iniţială şi continuă. Proiectele finanţate vor aborda sistemul pe următoarele axe: dezvoltarea şi implementarea de standarde, instrumente specifice de asigurare a calităţii, de validare a învăţării anterioare, de orientare şi consiliere etc., care fie lipsesc, fie sunt insuficient dezvoltate în prezent, atât la nivel de sistem, cât şi la nivel de furnizor. Pentru asigurarea unui impact cât mai ridicat al intervenţiilor de acest tip este necesară atât susţinerea acţiunilor de dezvoltare a acestor instrumente la nivel de sistem, cât şi acordarea de sprijin specific pentru adaptarea şi implementarea lot la nivel de furnizor de educaţie şi formare iniţială şi continuă. managementul sistemului, respectiv îmbunătăţirea managementului educaţional şi al proceselor de educaţie şi formare iniţială şi continuă prin furnizarea de instruire specifică resursele umane din sistem, cercetătorilor şi formatorilor respectiv formarea cadrelor didactice,

-

-

ofertele de educaţie şi formare, respectiv dezvoltarea şi modernizarea ofertelor de educaţie şi formare iniţială şi continuă Crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea unui stoc de capital uman competitiv face necesară introducerea unei abordări comune, de tip ”pe tot parcursul vieţii” în educaţie, formare şi ocupare. Această abordare comună asigură cadrul necesar pentru o mai mare coerenţă între sistemele de educaţie şi formare iniţială şi continuă şi o mai mare transferabilitate a rezultatelor învăţării între diferite contexte de învăţare şi în piaţa muncii. La nivelul educaţiei şi formării profesionale iniţiale şi continue, există un grad ridicat de separare între sistemul de educaţie şi formare iniţială şi sistemul de formare profesională continuă; în 16

vederea eliminări acestei demarcaţii proiectele susţinute în cadrul acestei axe prioritare vor trebui să promoveze şi să susţină introducerea unei abordări integrate de tip “pe tot parcursul vieţii” şi flexibilizarea rutelor de învăţare. În cadrul acestei axe prioritare pot fi lansate două tipuri de apeluri la propuneri: - apeluri la propuneri de proiecte la nivel de axă prioritară, respectiv acele apeluri care urmăresc dezvoltarea de standarde, instrumente specifice de asigurare a calităţii, de validare a învăţării anterioare, de orientare şi consiliere etc., pentru a asigura o mai mare coerenţă, comparabilitate şi o reală integrare a educaţiei şi formării iniţiale, pe de o parte, şi a formării profesionale continue. Proiectele finanţate în cadrul acestui apel vor acoperi mai multe domenii de intervenţie din cadrul axei prioritare 1. Aceste apeluri se regăsesc în cadrul schemelor A şi B (descrise la secţiunea……) - apeluri la propuneri de proiecte la nivel de domeniu de intervenţie. Aceste proiecte vor acoperi una sau mai multe operaţiuni indicative specifice unui singur domeniu de intervenţie POS DRU. Apelurile la propuneri vor fi lansate la nivel de domeniu de intervenţie, respectiv va fi lansat un singur apel cu o durată de 5 luni, la propuneri pentru fiecare domeniul de intervenţie. Apelurile la propuneri se vor relua până la absorbţia fondurilor alocate respectivului domeniu de intervenţie şi cu respectarea regulii N+2. În cadrul acestei axe prioritare pot fi depuse spre finanţare trei tipuri de proiecte: proiecte naţionale, în special în ceea ce priveşte elaborarea şi implementare de standarde şi instrumente la nivel de sistem; aceste proiecte pot fi depuse de autorităţi centrale şi locale care au atribuţii în domeniul elaborării şi implementării de politici în domeniul proiectului. Valoarea unui astfel de proiect este de minimum de 300 000 Euro. proiecte individuale care pot fi depuse de beneficiarii definiţi ca fiind eligibili în Programul Complement, neexistând altă condiţionare legată de atribuţii de politică în domeniul proiectului scheme de grant.

-

Obiective:

Asigurarea premiselor pentru dezvoltarea unui capital uman competitiv prin dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii, furnizarea unei educaţii iniţiale şi formări continue moderne şi de calitate pentru toţi care să răspundă cerinţelor specifice ale pieţei muncii şi societăţii bazate pe cunoaştere. Domenii cheie de intervenţie : 1.1. Educaţie şi formare profesională iniţială de calitate în sprijinul creşterii economice şi ocupării; 1.2. Educaţia universitară în sprijinul societăţii bazate pe cunoaştere; 1.3. Capital uman competitiv în educaţie şi cercetare; 1.4. Asigurarea calităţii în FPC 1.1.2. Operaţiuni Schema de proiecte A 17

Această schemă acoperă următoarele domenii de intervenţie şi operaţiuni indicative: Domeniul de intervenţie 1, operaţiuni indicative: − Sprijin şi asistenţă pentru dezvoltarea şi implementarea de instrumente la nivelul sistemului şi furnizorilor certificarea şi validarea/acreditarea învăţării anterioare, dezvoltarea ECVET) − Sprijin şi asistenţă pentru dezvoltarea personalului, pentru dezvoltarea şi implementarea mijloacelor şi a instrumentelor de asigurare şi management al calităţii la nivel de sistem şi de furnizor. Domeniul de intervenţie 2, operaţiuni indicative: Sprijin şi asistenţă pentru dezvoltarea şi implementarea de instrumente la nivel de sistem (certificarea şi validarea/acreditarea învăţământului anterior, dezvoltarea Sistemului European de Credite Transferabile); Sprijin şi asistenţă pentru dezvoltarea personalului, pentru dezvoltarea şi implementarea mijloacelor şi a instrumentelor de asigurare şi management al calităţii şi la nivel de furnizori de educaţie; Sprijin pentru dezvoltarea instrumentelor şi personalului în vederea îmbunătăţirii managementului cunoştinţelor şi a managementului universitar

Domeniul de intervenţie 4, operaţiuni indicative: implementarea unor sisteme de asigurare şi management al calităţii în FPC la nivel de sistem şi de la nivel de furnizor, în concordanţă cu cadrul european pentru asigurarea calităţii implementarea sistemului de credite transferabile în FPC dezvoltarea calificărilor la nivel naţional, sectorial şi de ramură şi a mecanismelor de evaluare a competenţelor şi calificărilor

Tipuri de proiecte: proiecte naţionale şi schemă de grant 1. Proiecte naţionale P1. Asistenţă pentru dezvoltarea şi implementarea de instrumente de certificare şi de validare a învăţării anterioare P2. Instruirea personalului de implicat în aplicarea instrumentelor de certificare, validare a învăţării anterioare P3. Asistenţă pentru dezvoltarea şi implementarea de instrumente de asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar P4. Instruirea evaluatorilor externi de calitate şi a personalului ARACIP implicat în aplicarea instrumentelor de asigurare a calităţii P5. Instruirea personalului cu atribuţii în domeniul inspecţiei şcolare la nivel de sistem P6. Asistenţă pentru dezvoltarea şi implementarea de instrumente de asigurare a calităţii în învăţământul universitar 18

P7. Instruirea evaluatorilor externi de calitate şi a personalului ARACIS implicat în aplicarea instrumentelor de asigurare a calităţii P8. Instruirea personalului cu atribuţii în domeniul asigurării calităţii în învăţământul universitar P9. Sprijin pentru dezvoltarea instrumentelor şi instruirea personalului în domeniul managementului cunoştinţelor şi managementul universităţii P10. Asistenţă pentru dezvoltarea şi implementarea de instrumente de asigurare a calităţii în FPC P11. Dezvoltarea sistemului ECVET P12. Asistenţă pentru dezvoltarea şi implementarea ECTS P13. Asistenţă pentru dezvoltarea şi implementarea sistemului de credite transferabile în FPC P14. Asistenţă pentru dezvoltarea şi implementarea Cadrului Calificărilor în învăţământul superior P15. Asistenţă pentru dezvoltarea şi implementarea Cadrului Naţional al Calificărilor P16. Sprijin pentru comitetele sectoriale P17. Granturi pentru crearea unor centre regionale şi locale de certificare şi validarea învăţării anterioare Beneficiari eligibili: • • • • • • • • • structuri ale Ministerului educaţiei şi cercetării sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu structuri ale MMSSF sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu instituţii ale administraţiei centrale şi locale cu atribuţii în domeniu Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar Agenţia Naţională pentru Calificări în Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economico-Social (ACPART) – P14. Inspectorate Şcolare Judeţene

1.1.3. Durata operaţiunilor Operaţiunile din acest domeniu major de intervenţie se vor desfăşura în perioada 2007 – 2013, cu respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului 1083/2006 privind dispoziţiile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, art. 93 privind dezangajarea automată a angajamentelor bugetare care nu fost utilizate până la data de 31 decembrie 2015. 19

Proiectele vor avea o perioadă de implementare de maximum 2 ani de la data contractării. Proceduri de selecţie Propunerile de proiecte în cadrul schemei A vor fi depuse la unitatea centrală a Organismului Intermediar POS DRU din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării (proiectele naţionale şi scheme de grant), în conformitate cu prevederile specifice ale „Apelurilor la propuneri” lansate. Selecţia se va face de către compartimentul de selecţie a proiectelor organizat la nivelul Unităţii Centrale POS DRU, în conformitate cu sarcinile delegate de către Autoritatea de Management POS DRU şi pe baza criteriilor de selecţie aprobate de către Comitetul de Monitorizare al POS DRU. În cazul proiectelor naţionale se va utiliza metoda atribuirii directe sau cea de „restricted call for proposals”. În cazul schemei de grant selecţia se va face pe bază de „Apel la propuneri”. Selecţia proiectelor beneficiarilor finali se va face prin procedura specifică se „apel la propuneri de proiecte” pe baza rezultatelor evaluării tehnice şi financiare a propunerilor realizată de către managerii schemei de grant. Schema de proiecte B Această schemă acoperă următoarele domenii de intervenţie şi operaţiuni indicative: - Domeniul de intervenţie 1, operaţiunile indicative: − Sprijin şi asistenţă pentru dezvoltarea şi implementarea de instrumente la nivelul sistemului şi furnizorilor certificarea şi validarea/acreditarea învăţării anterioare, dezvoltarea ECVET) − Sprijin şi asistenţă pentru dezvoltarea personalului, pentru dezvoltarea şi implementarea mijloacelor şi a instrumentelor de asigurare şi management al calităţii la nivel de sistem şi de furnizor - Domeniul de intervenţie 1, operaţiunile indicative: Sprijin şi asistenţă pentru dezvoltarea şi implementarea de instrumente la nivel de sistem (certificarea şi validarea/acreditarea învăţământului anterior, dezvoltarea Sistemului European de Credite Transferabile); Sprijin şi asistenţă pentru dezvoltarea personalului, pentru dezvoltarea şi implementarea mijloacelor şi a instrumentelor de asigurare şi management al calităţii şi la nivel de furnizori de educaţie;

- Domeniul de intervenţie 4, operaţiunile indicative: implementarea unor sisteme de asigurare şi management al calităţii în FPC la nivel de sistem şi de la nivel de furnizor, în concordanţă cu cadrul european pentru asigurarea calităţii; implementarea sistemului de credite transferabile în FPC

Tipuri de proiecte: scheme de grant şi proiecte individuale Proiecte individuale: P1. Implementarea instrumentelor de certificare şi de validare a învăţării anterioare la nivel de universităţi 20

P2. Implementarea instrumentelor de asigurare a calităţii la nivel de universităţi P3. Implementarea sistemului de credite transferabile şi a sistemului LMD, la nivel de universităţi Scheme de grant P4 Granturi pentru implementarea instrumentelor de asigurare a calităţii la nivel de unităţi şcolare – schemă de grant P5. Implementarea instrumentelor de asigurare a calităţii la nivel de furnizori de FPC - schemă de grant Beneficiari eligibili: • • • • Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior Universităţi

Beneficiari eligibili pentru schemele de grant: • • • • structuri ale Ministerului educaţiei şi cercetării sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu P4-P5 Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar - P4 structuri ale MMSSF sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu – P5 Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor – P5,

Beneficiari finali (schema de grant) • • Inspectorate Şcolare Judeţene, unităţi de învăţământ – P4 Furnizori de FPC – P6

Durata unui proiect Operaţiunile din acest domeniu major de intervenţie se vor desfăşura în perioada 2007 – 2013, cu respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului 1083/2006 privind dispoziţiile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, art. 93 privind dezangajarea automată a angajamentelor bugetare care nu fost utilizate până la data de 31 decembrie 2015. Proiectele vor avea o perioadă de implementare de maximum 2 ani de la data contractării. Proceduri de selecţie Propunerile de proiecte în cadrul schemei B vor fi depuse la unitatea centrală a Organismului Intermediar POS DRU din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării (scheme de grant) sau la Unitatea Regională POS DRU unde este localizat beneficiarul (proiecte individuale), în conformitate cu prevederile specifice ale „Apelurilor la propuneri” lansate. Selecţia se va face de către compartimentul de selecţie a proiectelor organizat la nivelul Unităţii Centrale POS 21

DRU, în conformitate cu sarcinile delegate de către Autoritatea de Management POS DRU şi pe baza criteriilor de selecţie aprobate de către Comitetul de Monitorizare al POS DRU. În cazul proiectelor individuale se va utiliza metoda atribuirii directe sau cea de „apel deschis la propuneri”. În cazul schemei de grant selecţia se va face pe bază de „Apel la propuneri”. Selecţia proiectelor beneficiarilor finali se va face prin procedura specifică se „apel la propuneri de proiecte” pe baza rezultatelor evaluării tehnice şi financiare a propunerilor realizată de către managerii schemei de grant. 1.2. Domeniul de intervenţie 1. Educaţie şi formare profesională iniţială de calitate în sprijinul creşterii economice şi ocupării 1.2.1 Descriere Context şi fundamentare Creşterea competitivităţii este posibilă numai în condiţiile achiziţiei de cunoştinţe şi competenţe pe tot parcursul vieţii, actualizării stocului individual de cunoştinţe şi competenţe şi adaptării calificărilor la cerinţele în permanentă schimbare ale pieţei muncii. Posibilităţile de învăţare continuă ale populaţiei sunt limitate la ofertele de formare profesională continuă, ofertele de educaţie continuă ale instituţiilor din sistemul de învăţământ fiind reduse comparativ cu ofertele de educaţie iniţială şi limitându-se la programe de studii complete. Absenţa mecanismelor de transfer a rezultatelor învăţării dobândite în contexte formale, informale şi nonformale limitează posibilităţile populaţiei adulte, în special, de a reintra in sistemul formal de educaţie şi de a-şi certifica competenţele dobândite în afara şcolii. Realizarea acestor mecanisme, instrumente şi metodologii vor fi susţinute în cadrul Schemei de proiecte A. Proiectele care vor fi finanţate în cadrul acestui domeniu de intervenţie vor urmări acordarea de asistenţă tehnică şi sprijin acordat furnizorilor de educaţie şi formare iniţială pentru implementarea acestor instrumente (prin schema de proiecte B). În educaţie şi formare, calitatea este o condiţie esenţială, care asigură cadrul necesar, la nivel de sistem şi de furnizor pentru a furniza cunoştinţele, abilităţile, calificările şi atitudinile care sprijină competitivitatea şi dezvoltarea continuă a capitalului uman. La nivel de sistem, în învăţământul preuniversitar, din FSE vor fi cofinanţate proiecte de dezvoltare a mecanismelor interne şi externe şi a instrumentelor de asigurare a calităţii, în cadrul schemei A. Evoluţiile recente în politica de educaţie şi formare iniţială au determinat o mutare a centrului de greutate în ceea ce priveşte asigurarea calităţii dinspre sistemele externe de asigurare a calităţii către consolidarea mecanismelor şi sistemelor interne de asigurare a calităţii. Operaţionalizarea noului concept de asigurare a calităţii în educaţie şi formare iniţială presupune implementarea noilor standarde la nivelul de furnizor. Furnizorii de educaţie şi formare iniţială nu dispun încă de mecanismele, instrumentele, expertiza necesară pentru dezvoltarea propriilor sisteme interne de asigurare a calităţii. Proiectele care vor fi finanţate în cadrul acestui domeniu de intervenţie vor urmări acordarea de asistenţă tehnică şi sprijin acordat furnizorilor de educaţie şi formare iniţială pentru implementarea sistemelor de asigurare a calităţii (prin schema de proiecte B). În cadrul acestui domeniu de intervenţie, vor fi sprijinite şi proiecte de natură să susţină introducerea noilor tehnici de predare, de promovare a inovaţiei în educaţie şi formare etc. Datele disponibile pentru România indică un grad relativ redus de adaptare a ofertelor educaţionale/calificărilor furnizate de sistemul de educaţie şi formare profesională iniţială la cerinţele pieţei muncii. Rata ridicată a şomajului în rândul tinerilor susţine această concluzie. În acest context, în cadrul acestui domeniu de intervenţie, vor fi finanţate acele proiecte care vor conduce la asigurarea şi dezvoltarea unei oferte de calificări adecvate, cantitativ şi 22

structural, la cerinţele în continuă schimbare ale pieţei muncii. Dezvoltarea parteneriatelor în educaţie şi formare profesională iniţială va crea cadrul necesar pentru creşterea relevanţei şi capacităţii de adaptare a ofertelor educaţionale la cerinţele pieţei muncii. Proiectele care vor facilita dezvoltarea parteneriatului şi a dialogului între educaţie şi comunitatea de afaceri deoarece au potenţialul de a îmbunătăţi capacitatea şcolilor şi universităţilor de a susţine dezvoltarea economică şi socială. Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi a cetăţeniei active pot contribui la creşterea ocupării şi respectiv la îmbunătăţirea guvernării. Efectele sunt cu atât mai mari, cu cât dezvoltarea acestei atitudini începe mai devreme şi devine parte a procesului de dezvoltare personală şi personală a individului. În cadrul acestui domeniu de intervenţie vor fi finanţate proiecte care susţin dezvoltarea unui spirit antreprenorial şi a cetăţeniei active în cadrul sistemului de educaţie Vor fi încurajate activităţile extracuriculare, simulările, crearea şi utilizarea de softuri dedicate. Serviciile de orientare şi consiliere pot susţine dezvoltarea unor rute/oportunităţi de învăţare flexibile orientate către piaţa muncii, rate ridicate de tranziţie între nivelurile de educaţie, capacitate de angajare crescută şi diminuarea decalajului existent între „produsul” sistemului de educaţie şi cerinţele pieţei muncii. Studii şi analize realizate la nivel european1 evidenţiază contribuţia importantă a orientării şi consilierii în atingerea a trei dintre „obiectivele Lisabona” stabilite pentru sistemele de educaţie şi formare profesională: creşterea participării la învăţământul liceal, creşterea participării adulţilor la educaţie şi formare, reducerea părăsirii timpurii a şcolii. În România, la nivelul sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială, la toate nivelurile, accesul la serviciile de orientare şi consiliere este limitat. Rata elev/consilier în învăţământul preuniversitar depăşeşte nivelul de 800 de elevi/consilier (limita legală în România). Numărul de ore de orientare şi consiliere per elev înregistrează valori scăzute la nivel naţional, putând fi remarcată existenţa unor disparităţi regionale. În acest context, eficacitatea orientării şi consilierii în sistemul formal de educaţie este redusă. Proiectele finanţate în cadrul acestui domeniu de intervenţie vor încuraja dezvoltarea de instrumente specifice de orientare şi consiliere, vor sprijini crearea de centre de orientare şi consiliere la nivelul unităţilor şcolare şi furnizarea unor astfel de servicii, în şcoală, în comunitate, cât mai aproape de persoana consiliată. Serviciile de orientare şi consiliere furnizate prin proiectele cofinanţate din Fondul Social European vor trebui să fie personalizate şi să se constituie, la nivelul unităţilor şcolare, într-un demers sistematic şi coerent, complementar activităţilor educaţionale. Personalizarea serviciilor de orientare şi consiliere este afectată de deficitul de consilieri şcolari. În acest context, prin proiectele finanţate în cadrul acestui domeniu de intervenţie va fi susţinută formarea consilierilor şcolari. Dezvoltarea formării profesionale iniţiale reprezintă unul din obiectivele cheie ale Strategiei României de dezvoltare a FPC pe termen mediu 2005-2010. Asigurarea formării profesionale iniţiale de calitate depinde, în mod esenţial, de dezvoltarea şi modernizarea curriculei, de formarea profesorilor şi instructorilor etc. Rezultatele bune obţinute până în prezent în domeniul IPT (ex. dezvoltarea standardelor de formare profesională, adaptarea curriculei la cerinţele comunităţii locale etc.) vor fi preluate, extinse şi îmbunătăţite în cadrul POS DRU. Cu toate acestea, rutele de profesionalizare continuă să fie mai puţin atractive faţă de filiera teoretică. Prin proiectele finanţate în cadrul acestui domeniu de intervenţie vor fi susţinute acţiuni specifice de dezvoltare a unui învăţământ tehnico-profesional iniţial de calitate şi atractiv şi vor fi completate, prin proiectele finanţate în cadrul domeniului de intervenţie 3 din cadrul acestei axe prioritare de activităţile ce vizează dezvoltarea profesională a cadrelor didactice - profesori şi instructori.
1

Comisia Europeană, “Educaţie şi formare profesională 2010”, GRUPUL DE MUNCĂ “ORIENTARE PE PARCURSUL ÎNTREGII VIEŢI”, RAPORT PRIVIND PROGRESUL, DECEMBRIE 2004

23

Integrarea durabilă pe piaţa muncii a forţei de muncă cu calificare scăzută poate fi realizată prin furnizarea de formare profesională adecvată. Posibilităţile de învăţare continuă sunt limitate la ofertele de formare profesională continuă, şcoala nefiind încă un furnizor de educaţie şi formare profesională continuă, ci doar de furnizor de educaţie şi formare iniţială. Introducerea abordării de tip „pe tot parcursul vieţii” necesită o implicare mai largă, mai activă a şcolilor în furnizarea de educaţie pentru adulţi şi de formare profesională continuă, alături de alte categorii de furnizori de formare continuă. În cadrul acestui domeniu de intervenţie, unităţile de învăţământ şi şcolile VET pot obţine sprijin financiar pentru a se autoriza ca furnizori de educaţie şi formare continuă şi pentru a dezvolta astfel de oferte. Oferta de calificări de nivel 1 şi 2 poate fi extinsă şi adaptată la nevoile specifice ale forţei de muncă cu calificare reducă sau fără calificare, prin creşterea capacităţii şcolilor TVET de a furniza FPC. Susţinerea şcolilor TVET în a se autoriza ca furnizori de FPC şi în a furniza FPC adaptată nevoilor locale şi regionale ale pieţei muncii pentru astfel de categorii de populaţie va fi susţinută în cadrul acestui domeniu de intervenţie. Obiective Obiectiv general: dezvoltarea sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială Obiective specifice: Dezvoltarea de instrumente care să susţină abordării de tip „pe tot parcursul vieţii” în educaţie şi formare Furnizarea unei educaţii de calitate pentru toţi Asigurarea calificărilor relevante pentru piaţa muncii Flexibilizarea parcursurilor de învăţare 1.2.2. Operaţiuni indicative: − Sprijin şi asistenţă pentru dezvoltarea şi implementarea de instrumente la nivelul de sistem şi de furnizor; − Sprijin şi asistenţă pentru dezvoltarea personalului, pentru dezvoltarea şi implementarea mijloacelor şi a instrumentelor de asigurare şi management al calităţii şi la nivel de furnizori de educaţie; − Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere de calitate în vederea creşterii performanţelor şcolare şi a ratelor de tranziţie între diferite nivele de educaţie; − Sprijin pentru dezvoltarea ofertelor de educaţie şi de formare iniţială relevante pentru nevoile de învăţare individuală şi pentru nevoile pieţei muncii; 1. Sprijin şi asistenţă pentru dezvoltarea şi implementarea de instrumente la nivelul de sistem şi de furnizor A se vedea schemele de proiecte A şi B descrise la punctul 1.1.2. 2. Sprijin şi asistenţă pentru dezvoltarea personalului, pentru dezvoltarea şi implementarea mijloacelor şi a instrumentelor de asigurare şi management al calităţii şi la nivel de furnizori de educaţie; A se vedea schemele de proiecte A şi B descrise la punctul 1.1.2. 3. Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere de calitate în vederea creşterii performanţelor şcolare şi a ratelor de tranziţie între diferite nivele de educaţie; Tipuri de proiecte: 24

P1. Suport şi asistenţă pentru dezvoltarea instrumentelor de orientare şi consiliere şcolară P2. Formarea consilierilor şcolari P3. Program naţional diversificarea şi furnizarea serviciilor de orientare şi consiliere la nivel de furnizor de educaţie şi formare profesională iniţială Beneficiari eligibili: • • • • • • • structuri ale Ministerului educaţiei şi cercetării sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu structuri ale MMSSF sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu CNFPA Institutul de Ştiinţe ale educaţiei CJAPP, ISJ furnizori de orientare şi consiliere, unităţi şcolare

Activităţi eligibile: dezvoltarea de instrumente specifice activităţilor de orientare şi consiliere elaborarea de materiale, ghiduri şi manuale elaborarea de studii, analize şi cercetări instruirea consilieri furnizarea de servicii de orientare şi consiliere crearea de centre de orientare şi consiliere

4. Sprijin pentru dezvoltarea ofertelor de educaţie şi de formare iniţială relevante pentru nevoile de învăţare individuală şi pentru nevoile pieţei muncii; Tipuri de proiecte:proiecte naţionale, proiecte individuale şi scheme de grant Proiecte naţionale şi proiecte individuale: P1. Dezvoltarea ofertelor de educaţie relevante pentru nevoile individuale de învăţare şi piaţa muncii P2. Furnizarea de educaţie a adulţilor de către unităţile şcolare P3. Promovarea TIC şi a noilor tehnici şi metode de predare în educaţie şi formare iniţială; P4. Proiecte pilot de flexibilizare a furnizării educaţiei şi formării şi de dezvoltare a educaţiei nonformale şi informale P5. Proiecte de dezvoltare a activităţilor curriculare şi extracurriculare de dezvoltare a spiritului şi culturii antreprenoriale şi educaţia pentru o cetăţenie activă 25

P6. Formarea continuă a profesorilor în domeniul antreprenoriatului şi educaţiei pentru o cetăţenie activă P7. Susţinerea simulărilor, dezvoltării de softuri educaţionale în domeniul antreprenoriatului şi educaţiei pentru cetăţenia activă P8. Proiecte de susţinere a parteneriatului şcoală-comunitate P9. Programe de susţinere a excelenţei în educaţie (Sprijin pentru elevii supradotaţi) Scheme de grant P10. Granturi pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic – schemă de grant Beneficiari eligibili: • • • • structuri ale Ministerului educaţiei şi cercetării sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu Inspectorate şcolare judeţene unităţi şcolare, licee, ONG,

Beneficiar schemă de grant: Centrul Naţional pentru dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic Beneficiari finali: ISJ şi şcoli TVET – P10. Activităţi eligibile: elaborarea de materiale, ghiduri şi manuale elaborarea de studii, analize şi cercetări elaborarea de soft educaţional sprijin pentru elevii supradotaţi instruirea personalului dezvoltare curriculară furnizarea de educaţie şi formare furnizarea de formare profesională iniţială susţinerea financiară a şcolilor TVET pentru îndeplinirea procedurilor de autorizare ca furnizor FPC furnizarea de FPC de către şcoli TVET

Tipuri de proiecte: Proiecte naţionale Proiecte individuale Schemă de grant

1.2.3. Durata operaţiunilor

26

Operaţiunile din acest domeniu major de intervenţie se vor desfăşura în perioada 2007 – 2013, cu respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului 1083/2006 privind dispoziţiile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, art. 93 privind dezangajarea automată a angajamentelor bugetare care nu fost utilizate până la data de 31 decembrie 2015. Proiectele vor avea o perioadă de implementare de maximum 2 ani de la data contractării. 1.2.4. Clasificarea intervenţiilor • Cod Temă prioritară Temă prioritară Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea, introducerea şi implementarea reformelor în sistemele de educaţie şi formare în scopul dezvoltării capacităţii de ocupare, creşterea relevanţei educaţiei şi formării profesionale iniţiale pe piaţa muncii, îmbunătăţirea abilităţilor formatorilor în scopul susţinerii inovaţiei şi economie bazate pe cunoaştere Forma finanţării Forma finanţării Finanţare nerambursabilă Dimensiunea teritorială Tipul teritoriului Urban
Spatiu rural - altele.

72

• Cod 01 • Code 01 05

1.2.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE În cadrul proiectelor, se va utiliza finanţarea încrucişată pentru operaţiuni ce aparţin domeniilor de intervenţie ale Fondului European pentru Dezvoltare Regională, în limita a 10% din valoarea proiectului, cu condiţia ca acele operaţiuni să fie necesare pentru implementarea cu succes a operaţiunilor finanţate din FSE. Aceste operaţiuni vor viza achiziţia de echipamente, mobilier de birou şi pentru săli de curs, renovări şi amenajări de spaţii în vederea desfăşurării cursurilor de pregătire şi/sau activităţilor practice 1.2.6. Dimensiunea grantului Valoarea eligibilă a unui proiect 50,000 – 500,000 pentru proiecte
individuale 300,000-5,000,000 pentru proiecte naţionale 500,000-5,000,000 pentru schemele de grant

Valoarea maximă a grantului în totalul costurilor 100% pentru beneficiari din sectorul eligibile public, ONG, asociaţii profesionale 27

Contribuţia minimă a beneficiarului

Contribuţia Comunităţii în total grant Contribuţie publică naţională în total grant 1.2.7. Criterii de eligibilitate şi selecţie a proiectelor Criterii de eligibilitate • • • • • • •

şi asociaţii non profit, unităţi din sistemul de educaţie, instituţii şi organisme publice, autorităţi locale, administraţie publică centrală 0% pentru beneficiari din sectorul public, ONG, asociaţii profesionale şi asociaţii non profit, unităţi din sistemul de educaţie, instituţii şi organisme publice, autorităţi locale, administraţie publică centrală 85% 15%

relevanţa proiectului faţă de obiectivele specifice ale axei prioritare şi domeniului de intervenţie pentru care a fost depus; conformitatea cu legislaţia comunitară şi naţională în domeniul contractării, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat; conformitatea cu reglementările comunitare privind informarea şi publicitatea; conformitatea cu reglementările comunitare privind protecţia mediului, egalitatea de şanse şi nediscriminarea; respectarea duratei maxime pentru implementare, încadrării în perioada de programare şi a valorii eligibile a proiectului; aplicantul trebuie să fie persoană juridică publică sau privată, direct responsabilă de pregătirea şi managementul proiectului; solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în România (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti conform legii române). În cazul parteneriatelor, partenerii – alţii decât organizaţia care depune proiectul – pot pot avea sediul în afara graniţelor României, într-un Stat Membru UE; Solicitantul sau cel puţin unul din parteneri să aibă sediul (sediu central, filială, sucursală sau punct de lucru) înregistrat în regiunea în care solicitantul depune proiectul;

Criterii de selecţie − Capacitatea financiară şi operaţională (experienţă în managementul de proiect; expertiză tehnică; capacitate managerială; surse de finanţare suficiente şi stabile, existenţa cofinanţării, respectarea regulilor ajutorului de stat); Relevanţa (cât de relevant este proiectul pentru unul sau mai multe din obiectivele apelului de oferte, relevanţa în raport cu nevoile şi dificultăţile grupurilor ţintă, la nivel regional sau local, elementele specifice de valoare adăugată, definirea clară a grupurilor ţintă, abordarea principiilor orizontale, evaluarea riscurilor); 28

Metodologie (consistenţa activităţilor cu obiectivele şi cu rezultatele aşteptate; coerenţa proiectului; nivelul de implicare al partenerilor; claritate şi fezabilitate a planului de acţiune; existenţa indicatorilor măsurabili ai rezultatelor proiectului); Sustenabilitate (existenţa parteneriatului, impactul asupra grupurilor ţintă; efecte multiplicatoare; rezultate sustenabile din punct de vedere financiar instituţional şi al politicilor, modul în care vor funcţiona structurile proiectului şi după terminarea proiectului); Raport cost/eficienţă (raportul dintre costurile estimate şi rezultatele aşteptate, în ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare pentru implementarea proiectului).

1.2.8. Organisme Intermediare Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane - Ministerul Educaţiei şi Cercetării 1.2.9. Organismul competent pentru efectuarea plăţilor către beneficiari Unitatea de Plăţi din Cadrul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane (Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei). 1.2.10. Beneficiari Se vor acorda scheme de grant pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic 1.2.11. Aplicanţi • • • • • structuri ale Ministerului educaţiei şi cercetării sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu Inspectorate şcolare judeţene unităţi şcolare, licee, ONG, …….

1.2.12. Planul financiar Milioane EUR Buget total Contribuţia UE (FSE) Contribuţie naţională - Publică - Privată 1.2.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare Indicator Output U.M. Nivel de bază An nivel de bază Sursă Ţintă (2015) 270.59 230 40.59 40.59 0

29

Număr de persoane din instituţii de învăţământ şi structuri cu atribuţii în domeniul asigurării calităţii formate în domeniul asigurării şi managementului calităţii şi educaţional Număr de şcoli TVET susţinute Rezultat

No.

-

2006

MEdC/Rapoarte de monitorizare POS

10,000

No.

-

-

Rapoarte de monitorizare POS

100

1.2.14. Teme orizontale • Dezvoltare durabilă: Proiectele promovate în cadrul acestui domeniu vor avea un efect pozitiv asupra dezvoltării durabile prin îmbunătăţirea nivelului de pregătire a elevilor cu privire la respectarea mediului înconjurător şi a patrimoniului natural, în general. Curricula şi materialele support care vor asigura pregătirea vor fi cele elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării împreună cu Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.

• Egalitate de şanse: În cadrul proiectelor se va urmări asigurarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi va fi susţinut principiul asigurării oportunităţilor egale pentru toţi, indiferent de gen, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală în legătură cu accesul lor la programele de educaţie, consiliere şi orientare şcolară. 1.2.15. Ajutor de stat Nu este cazul.

1.3 Domeniul de intervenţie 2. Educaţia universitară în sprijinul societăţii bazate pe cunoaştere 1.3.1. Descriere Context şi fundamentare Absenţa mecanismelor de transfer a rezultatelor învăţării dobândite în contexte formale, informale şi nonformale limitează posibilităţile populaţiei adulte, în special, de a reintra in sistemul formal de educaţie şi de a-şi certifica competenţele dobândite în afara şcolii. 30

Realizarea acestor mecanisme, instrumente şi metodologii vor fi susţinute în cadrul Schemei de proiecte A. Proiectele care vor fi finanţate în cadrul acestui domeniu de intervenţie vor urmări acordarea de asistenţă tehnică şi sprijin acordat furnizorilor de educaţie şi formare iniţială pentru implementarea acestor instrumente (prin schema de proiecte B). În educaţie şi formare, calitatea este o condiţie esenţială, care asigură cadrul necesar, la nivel de sistem şi de furnizor pentru a furniza cunoştinţele, abilităţile, calificările şi atitudinile care sprijină competitivitatea şi dezvoltarea continuă a capitalului uman. La nivel de sistem, în învăţământul superior, din FSE vor fi cofinanţate proiecte de dezvoltare a mecanismelor interne şi externe şi a instrumentelor de asigurare a calităţii, în cadrul schemei A. Evoluţiile recente în politica de educaţie şi formare iniţială au determinat o mutare a centrului de greutate în ceea ce priveşte asigurarea calităţii dinspre sistemele externe de asigurare a calităţii către consolidarea mecanismelor şi sistemelor interne de asigurare a calităţii. Operaţionalizarea noului concept de asigurare a calităţii în educaţie şi formare iniţială presupune implementarea noilor standarde la nivelul de furnizor. Furnizorii de educaţie şi formare iniţială nu dispun încă de mecanismele, instrumentele, expertiza necesară pentru dezvoltarea propriilor sisteme interne de asigurare a calităţii. Vor fi sprijinite proiectele de natură să permită implementarea noilor standarde la nivel de universităţi (prin schema de proiecte B). Creşterea competitivităţii este posibilă numai în condiţiile achiziţiei de cunoştinţe şi competenţe pe tot parcursul vieţii, actualizării stocului individual de cunoştinţe şi competenţe şi adaptării calificărilor la cerinţele în permanentă schimbare ale pieţei muncii. Universităţile reprezintă „actorii” cheie, fiind principalii furnizori de forţă de muncă înalt calificată şi de cunoaştere. Având în vedere faptul că universităţile se află la „intersecţia” dintre domeniile cercetare, educaţie şi inovare, se poate afirma că universităţile reprezintă factorul cheie către economia şi societatea cunoaşterii2. Universităţile reprezintă motorul care asigură formarea masei critice de specialişti, furnizarea nivelelor de calificare şi producerea de cunoştinţe necesare pentru dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere. Universităţile vor fi sprijinite în vederea dezvoltării capacităţii lor de a forma studenţi cu calificări din ce în ce mai înalte, contribuind astfel la creşterea competitivităţii economice. Pentru realizarea acestui obiectiv vor fi finanţate, cu precădere, în cadrul acestui domeniu de intervenţie, proiectele de dezvoltare a ofertelor de educaţie universitară post licenţă (de tip masterat, doctorat, studii postuniversitare) care pot asigura un nivel înalt de educaţie şi calificare al capitalului uman şi pot duce la creşterea capacităţii de integrare a acestora în piaţa muncii. Deoarece calitatea în educaţie depinde în mare măsură de nivelul de pregătire şi calitatea pregătirii cadrelor didactice şi deoarece universităţile furnizează programe de formare iniţială şi continuă pentru cadrele didactice şi formatorii din întreg sistemul de educaţie şi formare iniţială, din FSE vor fi susţinute proiectele de dezvoltare a masteratelor şi programelor postuniversitare pentru cadre didactice şi formatori. În vederea creşterii gradului de educaţie şi îmbunătăţirii structurale a calificărilor de care dispune capitalul uman în România, prin proiecte pilot finanţate în cadrul acestui domeniu de intervenţie, se va susţine creării posibilităţilor de creştere a accesului la educaţie universitară a persoanelor care nu se înscriu în categoria studenţilor tradiţionali, cum ar fi cele provenite din medii socio-economice inferioare, inclusiv prin stabilirea unui sistem de validare a competenţelor dobândite în contexte nonformale şi informale şi prin flexibilizarea rutelor învăţare. Extinderea furnizării ofertelor de educaţie universitară, va fi posibilă, în cadrul acestui domeniu de intervenţie, prin susţinerea proiectelor de dezvoltare a ofertelor de învăţământ la distanţă şi de e-university.

2

Comisia Europeană, Comunicarea Comisiei „Rolul universităţilor în Europa cunoaşterii, februarie 2003

31

Consolidarea relaţiei universităţilor cu mediul de afaceri şi cu cercetarea va fi transformată într-un instrument pentru îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a educaţiei universitare şi a cercetării la schimbările care au loc la nivelul societăţii, precum şi pentru stimularea şi susţinerea competitivităţii şi inovării. În acest sens vor fi susţinute proiecte de natură să conducă la dezvoltarea de parteneriate, de reţele între universităţi, comunitate de afaceri, centre de cercetare. În cadrul acestor proiecte vor fi finanţate activităţi de natură să susţină activităţile comune de educaţie şi formare, schimbul de experienţă şi bune practici, încurajarea utilizării rezultatelor cercetării în activităţile de predare etc. Obiective Obiectiv general: dezvoltarea învăţământului superior Obiective specifice: Dezvoltarea de instrumente care să susţină abordării de tip „pe tot parcursul vieţii” în educaţie şi formare Furnizarea unei educaţii universitare de calitate Furnizarea calificărilor universitare relevante pentru piaţa muncii 1.3.2. Operaţiuni: Sprijin şi asistenţă pentru dezvoltarea şi implementarea de instrumente la nivel de sistem; Sprijin şi asistenţă pentru dezvoltarea personalului, pentru dezvoltarea şi implementarea mijloacelor şi a instrumentelor de asigurare şi management al calităţii şi la nivel de furnizori de educaţie; Sprijin pentru dezvoltarea instrumentelor şi personalului în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor şi a managementului universitar; Educaţie universitară de calitate axate pe competenţă (relevantă pentru piaţa muncii /în concordanţă cu CECIS); Sprijin pentru promovarea parteneriatului şi dezvoltarea de reţele între universităţi, cercetare-dezvoltare şi comunitatea de afaceri.

1. Sprijin şi asistenţă pentru dezvoltarea şi implementarea de instrumente la nivel de sistem A se vedea schema de proiecte A: 2. Sprijin şi asistenţă pentru dezvoltarea personalului, pentru dezvoltarea şi implementarea mijloacelor şi a instrumentelor de asigurare şi management al calităţii şi la nivel de furnizori de educaţie; A se vedea schemele de proiecte A şi B 3. Sprijin pentru dezvoltarea instrumentelor şi personalului îmbunătăţirii cunoştinţelor şi a managementului universitar; A se vedea schema de proiecte A: 4. Educaţie universitară de calitate axate pe competenţă (relevantă pentru piaţa muncii /în concordanţă cu CECIS în vederea

32

Tipuri de proiecte: proiecte naţionale, proiecte individuale şi scheme de grant Proiecte naţionale şi proiecte individuale P1. Proiecte pilot pentru susţinerea participării studenţilor netradiţionali la educaţie universitară P2. Dezvoltarea masteratelor profesionale şi ştiinţifice P3. Dezvoltarea programelor de studii postuniversitare de scurtă durată şi FPC P4. Dezvoltarea programelor şi şcolilor doctorale P5. Utilizarea TIC în educaţia universitară P6. Dezvoltarea învăţământ la distanţă şi e-university Scheme de grant: P7. Dezvoltarea de oferte de studii universitare axate pe competenţă – schemă de grant Beneficiari eligibili • • structuri ale Ministerului educaţiei şi cercetării sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu universităţi

Beneficiari eligibili pentru schema de grant: Ministerul Educaţiei şi Cercetării – direcţia generală Învăţământ Superior Beneficiari finali – schema de grant: universităţi Activităţi eligibile: elaborarea de materiale, ghiduri şi manuale • • • • • • • • elaborarea de studii, analize şi cercetări dezvoltare curriculară furnizarea de educaţie universitară susţinerea financiară a studenţilor netradiţionali softuri educaţionale programe doctorale programe de master ….

4. Sprijin pentru promovarea parteneriatului şi dezvoltarea de reţele între universităţi, cercetare-dezvoltare şi comunitatea de afaceri. Tipuri de proiecte P1. Suport pentru crearea de reţele de transfer de cunoştinţe şi reţele 33

interuniversitare şi P2. Suport pentru valorificarea parteneriatului universităţi mediu de afaceri schemă de grant Beneficiari eligibili: • • • • structuri ale Ministerului educaţiei şi cercetării sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu Universităţi. Întreprinderi, asociaţii patronale, camere comerţ şi industrie Institute de cercetare,

Beneficiari eligibili schema de grant: Agenţia Naţională pentru Calificări în Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social (ACPART ) Beneficiari final pentru schema de granti: universităţi Activităţi eligibile: elaborarea de materiale, ghiduri şi manuale elaborarea de studii, analize şi cercetări schimburi de experienţă, structuri de susţinere a transferului de cunoştinţe ….

Categorizarea intervenţiilor • Cod Temă prioritară Temă prioritară Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea, introducerea şi implementarea reformelor în sistemele de educaţie şi formare în scopul dezvoltării capacităţii de ocupare, creşterea relevanţei educaţiei şi formării profesionale iniţiale pe piaţa muncii, îmbunătăţirea abilităţilor formatorilor în scopul susţinerii inovaţiei şi economie bazate pe cunoaştere Dezvoltarea potenţialului uman în domeniul cercetării – inovării, în special prin studii postuniversitare şi formarea cercetătorilor şi activităţi de networking între universităţi, centre de cercetare şi companii. Forma finanţării Forma finanţării Finanţare nerambursabilă Dimensiunea teritorială Tipul teritoriului Urban 34

72

74 • Cod 01 • Code 01

Valoarea grantului
Valoarea eligibilă a unui proiect 50,000 – 500,000 pentru proiecte individuale 300,000-5,000,000 pentru proiecte naţionale 500,000-5,000,000 pentru schemele de grant

Valoarea maximă a grantului în totalul costurilor 100% pentru beneficiari din sectorul eligibile public, ONG, asociaţii profesionale şi asociaţii non profit, unităţi din sistemul de educaţie, instituţii şi organisme publice, autorităţi locale, administraţie publică centrală 70% pentru întreprinderi mici Contribuţia minimă a beneficiarului 60% pentru întreprinderi mijlocii 0% pentru beneficiari din sectorul public, ONG, asociaţii profesionale şi asociaţii non profit, unităţi din sistemul de educaţie, instituţii şi organisme publice, autorităţi locale, administraţie publică centrală 30% pentru întreprinderi mici 40% pentru întreprinderi mijlocii Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE În cadrul proiectelor, se va utiliza finanţarea încrucişată pentru operaţiuni ce aparţin domeniilor de intervenţie ale Fondului European pentru Dezvoltare Regională, în limita a 10% din valoarea proiectului, cu condiţia ca acele operaţiuni să fie necesare pentru implementarea cu succes a operaţiunilor finanţate din FSE. Aceste operaţiuni vor viza achiziţia de echipamente, mobilier de birou şi pentru săli de curs, renovări şi amenajări de spaţii în vederea desfăşurării cursurilor de pregătire şi/sau activităţilor practice. Durata unui proiect Operaţiunile din acest domeniu major de intervenţie se vor desfăşura în perioada 2007 – 2013, cu respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului 1083/2006 privind dispoziţiile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, art. 93 privind dezangajarea automată a angajamentelor bugetare care nu fost utilizate până la data de 31 decembrie 2015. Proiectele vor avea o perioadă de implementare de maximum 2 ani de la data contractării. Selecţia proiectelor Criterii de eligibilitate 35

• • • • • • •

relevanţa proiectului faţă de obiectivele specifice ale axei prioritare şi domeniului de intervenţie pentru care a fost depus; conformitatea cu legislaţia comunitară şi naţională în domeniul contractării, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat; conformitatea cu reglementările comunitare privind informarea şi publicitatea; conformitatea cu reglementările comunitare privind protecţia mediului, egalitatea de şanse şi nediscriminarea; respectarea duratei maxime pentru implementare, încadrării în perioada de programare şi a valorii eligibile a proiectului; aplicantul trebuie să fie persoană juridică publică sau privată, direct responsabilă de pregătirea şi managementul proiectului; solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în România (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti conform legii române). În cazul parteneriatelor, partenerii – alţii decât organizaţia care depune proiectul – pot pot avea sediul în afara graniţelor României, într-un Stat Membru UE; Solicitantul sau cel puţin unul din parteneri să aibă sediul (sediu central, filială, sucursală sau punct de lucru) înregistrat în regiunea în care solicitantul depune proiectul;

Criterii de selecţie − Capacitatea financiară şi operaţională (experienţă în managementul de proiect; expertiză tehnică; capacitate managerială; surse de finanţare suficiente şi stabile, existenţa cofinanţării, respectarea regulilor ajutorului de stat); Relevanţa (cât de relevant este proiectul pentru unul sau mai multe din obiectivele apelului de oferte, relevanţa în raport cu nevoile şi dificultăţile grupurilor ţintă, la nivel regional sau local, elementele specifice de valoare adăugată, definirea clară a grupurilor ţintă, abordarea principiilor orizontale, evaluarea riscurilor); Metodologie (consistenţa activităţilor cu obiectivele şi cu rezultatele aşteptate; coerenţa proiectului; nivelul de implicare al partenerilor; claritate şi fezabilitate a planului de acţiune; existenţa indicatorilor măsurabili ai rezultatelor proiectului); Sustenabilitate (existenţa parteneriatului, impactul asupra grupurilor ţintă; efecte multiplicatoare; rezultate sustenabile din punct de vedere financiar instituţional şi al politicilor, modul în care vor funcţiona structurile proiectului şi după terminarea proiectului); Raport cost/eficienţă (raportul dintre costurile estimate şi rezultatele aşteptate, în ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare pentru implementarea proiectului).

Organism Intermediar Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane - Ministerul Educaţiei şi Cercetării

36

Organismul competent care efectuează plăţile către beneficiari Unitatea de Plăţi din Cadrul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane (Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei). Planul financiar Milioane EUR Buget total Contribuţia UE (FSE) Contribuţie naţională - Publică - Privată Indicatori de monitorizare şi evaluare Indicator Output Număr de persoane din universităţi şi structuri de asigurare a calităţii formate în domeniul asigurării şi managementului calităţii şi educaţional U.M. Nivel de bază An nivel de bază Sursă Ţintă (2015) 200 170 30 30 0

No.

-

2006

MEdC/Rapoarte de monitorizare POS

5,000

Rezultat Impact

Teme orizontale • Dezvoltare durabilă: Proiectele promovate în cadrul acestui domeniu de intervenţie vor avea un efect pozitiv asupra dezvoltării durabile prin includerea acestor aspecte în instrumentele dezvoltate precum şi prin îmbunătăţirea nivelului de pregătire a cadrelor didactice din sistemul universitar. Curricula şi materialele suport care vor asigura pregătirea vor fi cele elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării împreună cu Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.

Egalitate de şanse: 37

În cadrul proiectelor se va urmări asigurarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi va fi susţinut principiul asigurării oportunităţilor egale pentru toţi, indiferent de gen, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală în legătură cu accesul lor la programele de formare, consiliere şi orientare în carieră. Ajutorul de stat: Ajutorul de stat se va aplica pentru toate organizaţiile care sunt implicate în activităţi generatoare de profit, precum universităţile, pentru tipuri de costuri cum ar fi: costurile de formare profesională. 1.4. Domeniul de intervenţie. 3. Capital uman competitiv în educaţie, formare şi cercetare Descriere şi fundamentare Capacitatea sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială de a face faţă schimbărilor rapide din piaţa muncii şi provocărilor legate de dezvoltarea societăţii cunoaşterii sunt în mod dependente de continua dezvoltare a profesorilor, instructorilor şi a altor categorii de personal din acest sector. Asigurarea accesului egal la educaţie de calitate poate fi atins în măsura depinde de nivelul de calificare al personalului din sistemul de educaţie şi formare profesională. Disparităţile existente, între mediul rural şi urban, în ceea ce priveşte calificarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, tind să pericliteze realizarea acestui obiectiv şi afectează calitatea şi capacitatea de ocupare a resurselor umane din mediul rural. În ultimii ani Guvernul României a făcut eforturi semnificative în vederea reducerii deficitului de calificare al profesorilor din mediul rural. Aceste eforturi vor fi continuate în cadrul POS DRU. Proiectele finanţate în cadrul acestui domeniu de intervenţie vor consta în dezvoltarea de programe şi furnizarea de continuă pentru următoarele grupuri ţintă cadrele didactice din învăţământul preşcolar, primar, secundar şi învăţământul superior; instructorii; alte categorii de personal (inclusiv personalul din categoria aşa numitelor „profesii noi”). Vor fi avute în vedere totodată certificarea formală şi acordarea de credite transferabile. Programele de formare se vor desfăşura sub formă de conferinţe, seminarii şi pachete modulare, calificarea la locul de muncă şi programe de „outreach”. Folosirea TIC în activitatea de predare este redusă în România, în comparaţie cu celelalte State Membre ale UE. În vederea depăşirii acestui punct slab, toate programele de formare a profesorilor, cofinanţate prin POS vor include obligatoriu un modul TIC, care să urmărească dezvoltarea competenţelor digitale şi capacitatea de utilizare a TIC în activitatea curentă de predare, cu scopul de a sprijini dezvoltarea societăţii informaţionale din România. Programele de formare continuă vor fi atât programe clasice, furnizarea de instruire specifică pentru profesori, cât şi programe complexe care presupun atât o instruire teoretică, cât şi o instruire practică şi schimburi de experienţă desfăşurate în afara şcolii, ăn vederea creşterii mobilităţii profesionale, adaptabilităţii şi dezvoltării competenţelor practice ale cadrelor didactice şi formatorilor. Tendinţele demografice şi previziunile disponibile indică faptul că populaţia şcolară din România va scădea, în medie, cu 20 % până în 2013. Această evoluţie va avea ca efect o reducere a resursele umane din educaţie estimată la 10%, iar recrutarea şi selecţia profesorilor vor fi, în mare măsură determinate de nivelul de calificare şi perfecţionarea continuă a acestora. În acest context, prin proiectele finanţate în cadrul acestui domeniu de intervenţie se vor sprijini reconversia cadrelor didactice în exces în raport cu populaţia şcolară. Vor fi susţinute cu precădere proiectele care presupun implicarea acestor cadre didactice cu 38

precădere în activităţi extracuriculare de tip pregătire pentru concursuri şcolare, pregătirea suplimentară a elevilor, furnizarea de orientare şi consiliere (prin susţinerea programelor de specializare a cadrelor didactice în domeniul orientării şi consilierii), turism cultural pentru elevi şi în comunitate, organizarea de cercuri ştiinţifice, mediatori comunitari etc. Vor fi finanţate şi proiecte care presupun reorientarea cadrelor didactice în exces în sectoarele productive. În cadrul acestor proiecte se va susţine atât formarea profesională continuă a cadrelor didactice, cât şi asistarea acestora pe o perioadă de 6 luni de la terminarea programului de formare şi sprijinirea pentru integrarea în noile profesii. Activităţile extracuriculare prestate de acest grup ţintă, în proiect, vor fi susţinute financiar din FSE. Subfinanţarea cronică a educaţiei (sub 4% din PIB, în medie, de-a lungul ultimilor 15 ani) a afectat nivelul salariilor profesorilor şi personalului implicat în educaţie şi formare iniţială. Aceasta, împreună cu un model de carieră relativ rigid au condus la scăderea atractivităţii carierei didactice, ceea ce a determinat restrângerea bazei de recrutare a personalului şi tendinţa de îmbătrânire a personalului didactic. Intervenţiile din POS urmăresc furnizarea mijloacelor necesare pentru depăşirea acestor dificultăţi prin programe de dezvoltare a carierei şi acordarea unor stimulente pentru proaspeţii absolvenţi care îşi încep cariera în educaţie etc. Vor fi încurajate acele proiecte dezvoltate de furnizorii de educaţie prin care se va acorda un sprijin financiar suplimentar faţă de salariu pentru tinerii absolvenţi de învăţământ care îşi încep cariera didactică, pentru o perioada de minimum 1 an, pentru a-i motiva să rămână în educaţie şi pentru a obţine de performanţe în cariera didactică,. Acordarea acestui sprijin financiar va fi condiţionată de rămânerea în sistemul de educaţie pentru o perioadă cel puţin egală cu cea pentru care se acordă sprijinul financiar. Cercetarea-dezvoltarea-inovarea reprezintă pilonii Strategiei de la Lisabona, contribuind, în mod semnificativ, la dezvoltarea unei societăţi europene a cunoaşterii bazată pe competitivitate. Producţia de cunoştinţe, ca rezultat al activităţilor de cercetare, depinde în mod esenţial de competitivitatea capitalului uman ocupat în acest sector de activitate. În România, numărul de angajaţi din sectorul cercetare-dezvoltare a scăzut semnificativ începând cu 1996, conform datelor prezentate în capitolul anterior. Evoluţia este una nefavorabilă şi afectează negativ potenţialul României de a produce cunoştinţe. Efectul negativ este amplificat şi de îmbătrânire a resurselor umane din cercetare-dezvoltare, în special în universităţi şi institutele de cercetare. Cauzele obiective ale acestui fenomen se regăsesc în nivelul scăzut al salariilor precum şi în atractivitatea redusă a carierei în domeniul cercetării şi dezvoltării, în special pentru tinerii absolvenţi de universitate. În ceea ce priveşte valorificarea rezultatelor cercetării România se confruntă cu aceiaşi problemă ca şi Europa. Absenţa sau insuficienta dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale şi manageriale ale cercetătorilor pot explica cel mai bine slaba valorificare, prin iniţiative de tip spin off şi spin out, a rezultatelor cercetării. Acelaşi deficienţe determină capacitatea redusă a cercetătorilor români de a accesa programe europene specifice. Acţiunile întreprinse în cadrul POS DRU vor susţine dezvoltării capitalului uman din cercetare-dezvoltare prin sprijin acordat pentru formarea continuă a cercetătorilor, acordarea de stimulente pentru debutul în cariera de cercetător şi dezvoltarea oportunităţilor de carieră în domeniu, dezvoltarea abilităţilor manageriale şi antreprenoriale ale tinerilor cercetătorii. Aceste acţiuni se vor adresa în mod exclusiv cercetătorilor din universităţi şi institute de cercetare şi nu pe celor din companiile publice şi private.

Obiective Obiectiv general: asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă şi în activităţile de cercetare 39

Obiective specifice: - îmbunătăţirea calificărilor profesorilor şi formatorilor şi a altor categorii de resurse umane din educaţie, formare şi cercetare - dezvoltarea oportunităţilor de carieră a profesorilor şi cercetătorilor Operaţiuni: 1. Formarea continuă a resurselor umane din învăţământul preuniversitar, universitar, a FPC şi cercetare; 2. Programe de tip „outreach” şi mobilitate intersectorială pentru formarea şi perfecţionarea resurselor umane din educaţie şi cercetare; 3. Sprijinirea programelor integrate pentru reconversia profesorilor şi cercetătorilor; 4. Sprijin pentru debutul în cariera didactică şi de cercetare; 5. Dezvoltarea abilităţii antreprenoriale şi manageriale pentru tinerii cercetători în vederea susţinerii iniţiativelor de tip spin off şi spin out 1. Formarea continuă a resurselor umane din învăţământul preuniversitar, universitar, a FPC şi cercetare; Tipuri de proiecte: proiecte naţionale, proiecte individuale şi scheme de grant Proiecte naţionale şi proiecte individuale P1. Proiecte de formare continuă şi perfecţionare a educatorilor, învăţătorilor, instructorilor profesorilor din învăţământul preuniversitar P2. Programe de formare a instructorilor şi altor categorii de resurse umane din învăţământul preuniversitar P3. Programe de formare a formatorilor P4. Dezvoltarea competenţelor digitale a cadrelor didactice, a formatorilor şi cercetătorilor P5. Programe de formare continuă şi perfecţionare a cadrelor didactice şi personalului de laborator din universităţi P6. Proiecte de formare continuă cercetătorilor Scheme de grant: P7. Sprijin pentru cadrele didactice şi flexibilizarea furnizării educaţiei în mediul rural – schemă de grant Beneficiari: • • • structuri ale Ministerului educaţiei şi cercetării sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu, structuri ale MMSSF sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu Centrul naţional de Formare a Profesorilor din Învăţământul Preuniversitar 40

• • • •

Grădiniţe, şcoli, şcoli TVET; licee; universităţi; Inspectoratele Şcolare Judeţene Casele Corpului Didactic Furnizori de formare continuă

Beneficiari eligibili pentru schema de grant: • • structuri ale Ministerului educaţiei şi cercetării sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu instituţii ale administraţiei centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, ISJ, CCD

Beneficiari finali pentru schema de grant: 2. 3. 4. 5. 6. profesori din mediul rural mentori, mediatori, ISJ şcoli din mediul rural; ISJ, CCD

Activităţi eligibile: cursuri postuniversitare formare continuă a cadrelor didactice şi formatorilor perfecţionarea cadrelor didactice şi formatorilor instruire în domeniul TIC (inclusiv, susţinerea obţinerii certificatelor ECDL pentru cadre didactice şi formatori) formarea cadrelor didactice în specialitate formare în vederea dezvoltării capacităţii cadrelor didactice şi formatorilor de a utiliza tehnici moderne de predare şi instruire formarea continuă a cadrelor didactice şi instructorilor în alte domenii decât cele în care au specialitatea/grade didactice formare continuă pentru cadrele didactice pentru a deveni mediatori, mentori etc. instruire practică în întreprindere, institute de cercetare (în afara cadrului formal de formare a profesorilor şi formatorilor) în cazul programelor de outreach şi mobilitate intersectorială activităţi specifice în întreprinderi şi institute de cercetare desfăşurate de către profesori, semestre sabatice vizite de studiu, burse de perfecţionare elaborarea de materiale, ghiduri şi manuale elaborarea de studii, analize şi cercetări alocaţii individuale pentru profesorii care vor preda in mediul rural ….

2. Programe de tip „outreach” şi mobilitate intersectorială pentru formarea şi perfecţionarea resurselor umane din educaţie şi cercetare; Tipuri de proiecte: P1. Programe de outreach, formare practică şi mobilitate intersectorială a profesorilor şi 41

cercetătorilor Beneficiari: • • • • • • • • • • structuri ale Ministerului educaţiei şi cercetării sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu structuri ale MMSSF sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu Grădiniţe, şcoli, şcoli TVET; licee; universităţi; institute şi centre de cercetare Furnizori de formare continuă Inspectorate Şcolare Judeţene Casele Corpului Didactic Centrul Naţional de Formare a Profesorilor din Învăţământul Preuniversitar Consiliul Naţional al Rectorilor

Activităţi eligibile: formarea continuă a cadrelor didactice şi instructorilor în alte domenii decât cele în care au specialitatea/grade didactice formare continuă pentru cadrele didactice pentru a deveni mediatori, mentori etc. instruire practică în întreprindere, institute de cercetare (în afara cadrului formal de formare a profesorilor şi formatorilor) în cazul programelor de outreach şi mobilitate intersectorială activităţi specifice în întreprinderi şi institute de cercetare desfăşurate de către profesori, semestre sabatice vizite de studiu, burse de perfecţionare elaborarea de materiale, ghiduri şi manuale elaborarea de studii, analize şi cercetări

3. Sprijinirea programelor cercetătorilor;

integrate

pentru

reconversia

profesorilor

şi

Tipuri de proiecte:proiecte naţionale şi individuale P1. Proiecte de reconversie a profesorilor în domeniul orientării şi consilierii P2. Proiecte de susţinere a participării profesorilor în activităţi extracurriculare P3. Proiecte de încurajare a reconversiei profesorilor către servicii şi activităţi cu caracter economic P4. Proiecte de încurajare a reconversiei cercetătorilor disponibilizaţi către servicii şi activităţi cu caracter economic Beneficiari: 42

• • • • • • • •

structuri ale Ministerului educaţiei şi cercetării sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu structuri ale MMSSF sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şcoli TVET; licee, Inspectorate Şcolare Judeţene. AJOFM; ANOFM furnizori de formare continuă pentru profesori ….. ????........

Activităţi eligibile: furnizarea de servicii de orientare, consiliere si acompaniament formare profesională specifică noilor domenii, furnizarea de instruire specifică activităţi extracurriculare de tip: turism cultural pentru elevi, meditaţii, orientare şi consiliere workshop-uri, conferinţe etc. diseminarea bunelor practici elaborarea de studii, analize şi cercetări ….

4. Sprijin pentru debutul în cariera didactică şi de cercetare Tipuri de proiecte: scheme de grant P1. Granturi/alocaţii individuale pentru susţinerea debutului în carieră a tinerilor profesori – schemă de grant P2. . Granturi/alocaţii individuale pentru susţinerea debutului în carieră a tinerilor cercetători – schemă de grant Beneficiari: • • • Ministerul educaţiei şi cercetării şi structuri subordonate sau în coordonarea inspectorate şcolare judeţene. Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

Beneficiari finali: Grup ţintă: • • cadre didactice sub 35 de ani în primii 2 ani de la începerea carierei în educaţie şi formare profesională tineri cercetători sub 35 de ani care încep o carieră în cercetare universităţi, şcoli, licee, ISJ, institute şi centre de cercetare indivizi din grupul ţintă

43

5. Dezvoltarea abilităţii antreprenoriale şi manageriale pentru tinerii cercetători în vederea susţinerii iniţiativelor de tip spin off şi spin out Tipuri de proiecte: proiecte naţionale şi proiecte individuale P1. Proiecte de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale şi manageriale ale tinerilor cercetători în vederea dezvoltării de iniţiative de tip spin off şi spin aut Beneficiari: • • • • structuri ale Ministerului educaţiei şi cercetării sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu Universităţi Institute şi centre de cercetare ONG

Grup ţintă: • • cercetători responsabili/directori cu activităţile CDI şi de valorizare a cercetării din universităţi, institute şi centre de cercetare

Activităţi eligibile: cursuri postuniversitare formarea continuă şi perfecţionarea cercetătorilor, cu precădere în domenii cum ar fi: metodologia cercetării, cercetare fundamentală, cercetare aplicată, specialitate instruire practică în întreprindere, universităţi (în afara cadrului formal de formare a profesorilor şi formatorilor) în cazul programelor de outreach şi mobilitate intersectorială formare continuă în domeniul managementului cunoştinţelor şi cercetării, transfer de cunoştinţe formare în domeniul antreprenoriatului workshop-uri, conferinţe etc. diseminarea bunelor practici elaborarea de studii, analize şi cercetări pentru dezvoltarea parteneriatelor ….

Categorizarea intervenţiilor • Cod Temă prioritară Temă prioritară Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea, introducerea şi implementarea reformelor în sistemele de educaţie şi formare în scopul dezvoltării capacităţii de ocupare, creşterea relevanţei educaţiei şi formării profesionale iniţiale pe piaţa muncii, îmbunătăţirea abilităţilor formatorilor în scopul susţinerii inovaţiei şi economie bazate pe cunoaştere Dezvoltarea potenţialului uman în domeniul cercetării şi inovării, în special prin dezvoltarea de studii post-universitare şi formarea cercetătorilor şi dezvoltarea de 44

72 74

reţele între universităţi, centre de cercetare şi comunitatea de afaceri • Cod 01 • Code 01 05 Forma finanţării Forma finanţării Finanţare nerambursabilă Dimensiunea teritorială Tipul teritoriului Urban
Spaţiul rural – altele

Valoarea grantului
Valoarea eligibilă a unui proiect 50,000 – 500,000 pentru proiecte individuale 300,000-5,000,000 pentru proiecte naţionale 500,000-5,000,000 pentru schemele de grant

Valoarea maximă a grantului în totalul costurilor 100% pentru beneficiari din sectorul eligibile public, ONG, asociaţii profesionale şi asociaţii non profit, unităţi din sistemul de educaţie, instituţii şi organisme publice, autorităţi locale, administraţie publică centrală 70% pentru întreprinderi mici Contribuţia minimă a beneficiarului 60% pentru întreprinderi mijlocii 0% pentru beneficiari din sectorul public, ONG, asociaţii profesionale şi asociaţii non profit, unităţi din sistemul de educaţie, instituţii şi organisme publice, autorităţi locale, administraţie publică centrală 30% pentru întreprinderi mici 40% pentru întreprinderi mijlocii 85% 15%

Contribuţia Comunităţii în total grant Contribuţie publică naţională în total grant Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE

În cadrul proiectelor, se va utiliza finanţarea încrucişată pentru operaţiuni ce aparţin domeniilor de intervenţie ale Fondului European pentru Dezvoltare Regională, în limita a 10% din valoarea proiectului, cu condiţia ca acele operaţiuni să fie necesare pentru implementarea cu succes a operaţiunilor finanţate din FSE. Aceste operaţiuni vor viza 45

achiziţia de echipamente, mobilier de birou şi pentru săli de curs, renovări şi amenajări de spaţii în vederea desfăşurării cursurilor de pregătire şi/sau activităţilor practice Durata unui proiect Operaţiunile din acest domeniu major de intervenţie se vor desfăşura în perioada 2007 – 2013, cu respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului 1083/2006 privind dispoziţiile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, art. 93 privind dezangajarea automată a angajamentelor bugetare care nu fost utilizate până la data de 31 decembrie 2015. Proiectele vor avea o perioadă de implementare de maximum 2 ani de la data contractării. Selecţia proiectelor Criterii de eligibilitate • • • • • • • relevanţa proiectului faţă de obiectivele specifice ale axei prioritare şi domeniului de intervenţie pentru care a fost depus; conformitatea cu legislaţia comunitară şi naţională în domeniul contractării, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat; conformitatea cu reglementările comunitare privind informarea şi publicitatea; conformitatea cu reglementările comunitare privind protecţia mediului, egalitatea de şanse şi nediscriminarea; respectarea duratei maxime pentru implementare, încadrării în perioada de programare şi a valorii eligibile a proiectului; aplicantul trebuie să fie persoană juridică publică sau privată, direct responsabilă de pregătirea şi managementul proiectului; solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în România (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti conform legii române). În cazul parteneriatelor, partenerii – alţii decât organizaţia care depune proiectul – pot pot avea sediul în afara graniţelor României, într-un Stat Membru UE; Solicitantul sau cel puţin unul din parteneri să aibă sediul (sediu central, filială, sucursală sau punct de lucru) înregistrat în regiunea în care solicitantul depune proiectul;

Criterii de selecţie − Capacitatea financiară şi operaţională (experienţă în managementul de proiect; expertiză tehnică; capacitate managerială; surse de finanţare suficiente şi stabile, existenţa cofinanţării, respectarea regulilor ajutorului de stat); Relevanţa (cât de relevant este proiectul pentru unul sau mai multe din obiectivele apelului de oferte, relevanţa în raport cu nevoile şi dificultăţile grupurilor ţintă, la nivel regional sau local, elementele specifice de valoare adăugată, definirea clară a grupurilor ţintă, abordarea principiilor orizontale, evaluarea riscurilor);

46

Metodologie (consistenţa activităţilor cu obiectivele şi cu rezultatele aşteptate; coerenţa proiectului; nivelul de implicare al partenerilor; claritate şi fezabilitate a planului de acţiune; existenţa indicatorilor măsurabili ai rezultatelor proiectului); Sustenabilitate (existenţa parteneriatului, impactul asupra grupurilor ţintă; efecte multiplicatoare; rezultate sustenabile din punct de vedere financiar instituţional şi al politicilor, modul în care vor funcţiona structurile proiectului şi după terminarea proiectului); Raport cost/eficienţă (raportul dintre costurile estimate şi rezultatele aşteptate, în ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare pentru implementarea proiectului).

Organism Intermediar Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane (Ministerul Educaţiei şi Cercetării) Organismul competent care efectuează plăţile către beneficiari Unitatea de Plăţi din Cadrul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane (Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei). Planul financiar Milioane EUR Buget total Contribuţia UE (FSE) Contribuţie naţională - Publică - Privată Indicatori de monitorizare şi evaluare Indicator Output Profesori şi cercetători formaţi Număr profesori şi cercetători care beneficiază de suport financiar pentru debutul în carieră Număr profesori cuprinşi în programe de reconversie Rezultat Nr. pers. Nr. pers. Nr. pers. MEdC/Rapoarte de monitorizare POS MEdC/Rapoarte de monitorizare POS Rapoarte de monitorizare POS 11,000 U.M. Nivel de bază An nivel de bază Sursă Ţintă (2015) 235,30 200 35,30 35,30 0

-

2006

5,000

-

-

5000

47

Profesori şi cercetători formaţi şi certificaţi Număr profesori şi cercetători care beneficiază de suport financiar pentru debutul în carieră şi care au rămas în educaţie/cercetare o perioadă mai mare de 4 ani Teme orizontale

Nr. pers.

-

-

MEdC/Rapoarte de monitorizare POS

10,000

Nr. pers.

-

Rapoarte de monitorizare POS

4500

• Dezvoltare durabilă: Proiectele promovate în cadrul acestui domeniu vor avea un efect pozitiv asupra dezvoltării durabile prin îmbunătăţirea nivelului de pregătire a specialiştilor şi cadrelor didactice din educaţie şi cercetare. Curricula şi materialele suport care vor asigura pregătirea vor fi cele elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării împreună cu Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. • Egalitate de şanse: În cadrul proiectelor se va urmări asigurarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi va fi susţinut principiul asigurării oportunităţilor egale pentru toţi, indiferent de gen, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală în legătură cu accesul lor la activităţile propuse în cadrul proiectului. Ajutor de stat Ajutorul de stat se va aplica pentru toate organizaţiile care sunt implicate în activităţi generatoare de profit, precum: universităţile, alte organizaţii neguvernamentale ale căror activităţi pot aduce profit. Tipurile de ajutor de stat care pot fi accesate sunt: costurile de formare profesională, sprijin pentru inovaţie şi schimb de bune practice.

Domeniul de intervenţie 4. Asigurarea calităţii în FPC Descriere şi fundamentare În educaţie şi formare iniţială şi continuă, calitatea este o condiţie esenţială, care asigură cadrul necesar, la nivel de sistem şi de furnizor de FPC pentru a furniza cunoştinţele, abilităţile, calificările şi atitudinile care sprijină competitivitatea şi dezvoltarea continuă a capitalului uman. La nivel de sistem de formare profesională continuă, din FSE vor fi cofinanţate proiecte de dezvoltare a mecanismelor interne şi externe şi a instrumentelor de asigurare a calităţii, în cadrul schemei A. Asigurarea calităţii formării la nivel de furnizor de 48

FPC este o condiţie necesară pentru asigurarea calităţii FPC. Proiectele care vor fi finanţate în cadrul acestui domeniu de intervenţie vor urmări acordarea de asistenţă tehnică şi sprijin acordat furnizorilor de educaţie şi formare iniţială pentru implementarea sistemelor de asigurare a calităţii (prin schema de proiecte B). Creşterea competitivităţii este posibilă numai în condiţiile achiziţiei de cunoştinţe şi competenţe pe tot parcursul vieţii, actualizării stocului individual de cunoştinţe şi competenţe şi adaptării calificărilor la cerinţele în permanentă schimbare ale pieţei muncii. Din perspectiva DRU, formarea profesională continuă a rămas o provocare majoră: participarea la formarea profesională continuă este la cel mai redus nivel din Europa 1,1% în 2001, 1,1% în 2002, 1,3% în 2003, 1,5% în 2004, ceea ce afectează semnificativ competitivitatea capitalului uman din România. Acest domeniu de intervenţie urmăreşte creşterea capacităţii sistemului public şi privat de formare profesională continuă de furnizare de servicii de calitate, în scopul creşterii participării la FPC. Oferta de FPC este fragmentată, deoarece tinde să se adreseze mai degrabă indivizilor şi nu companiilor. Majoritatea furnizorilor de instruire evită programele modulare deoarece legislaţia în vigoare nu este suficient de clară şi parcurgerea unui modul sau mai multor module dintr-un program de formare nu conferă dreptul de a practica o ocupaţie pe piaţa muncii. Programele/ciclurile complete de calificare finalizate printr-un certificat de calificare recunoscut la nivel naţional sunt mult mai apreciate/valorizate din moment ce conferă dreptul de a practica una sau mai multe profesii pe piaţa muncii. Proiectele finanţate în cadrul acestui domeniu de intervenţie vor sprijini furnizorii de FPC în a se autoriza şi a dezvolta oferte de FPC modulare, bazate pe competenţe. Proiectele vor susţine activităţi specifice de dezvoltare de conţinuturi adecvat al formării profesionale, metodologii şi moduri de prezentare şi să se includă în sistemul de training servicii de îndrumare în carieră în scopul soluţionării nevoilor diferiţilor participanţi la FPC. Este necesar să se utilizeze TIC şi materiale în scopul facilitării accesului indivizilor la programele de pregătire. Dezvoltarea programelor modulare bazate pe competenţă este şi ea o cale de a oferi mai multă flexibilitate şi de a reduce atât timpul necesar pentru dobândirea calificărilor complete cât şi costul pregătirii. Vor fi susţinute programele de FPC în domeniul protecţiei mediului şi……….. Acţiunile propuse în cadrul acestui domeniu de intervenţie vor contribui la dezvoltarea standardelor, cadrului naţional al calificărilor (schema de proiecte A). Recunoaşterea şi validarea aptitudinilor obţinute în afara contextului formal sunt foarte importante în vederea dezvoltării programelor de formare profesională individualizate ce permit persoanelor să beneficieze de conţinutul relevant al formării profesionale, la timpul şi locul potrivit. Este de asemenea importantă înţelegerea cererii pentru formare profesională şi promovarea unei culturi a învăţatului. Lipsesc atât informaţiile reale, calitativ şi cantitativ, referitoare la tendinţele calificărilor cât şi cererea de formare profesională, necesităţile segmentelor specifice de populaţie şi analizele impactului participării segmentelor specifice de populaţie. Pentru a combate aceste dificultăţi, vor fi finanţate, pe bază de proiecte, realizarea de studii, cercetări, analize, schimbul de bune practici etc. Obiective Obiectiv general: dezvoltarea sistemului de FPC Obiective specifice: Dezvoltarea de instrumente care să susţină abordării de tip „pe tot parcursul vieţii” în educaţie şi formare Dezvoltarea şi implementarea Cadrului Naţional al Calificărilor Furnizarea calificărilor relevante pentru piaţa muncii Operaţiuni: 49

1. Dezvoltarea calificărilor la nivel naţional, sectorial şi de ramură şi a mecanismelor de evaluare a competenţelor şi calificărilor; 2. Implementarea unor sisteme de asigurare şi management al calităţii în FPC la nivel de sistem şi de la nivel de furnizor, în concordanţă cu cadrul european pentru asigurarea calităţii; 3. Implementarea sistemului de credite transferabile în FPC; 4. Realizarea de studii, analize şi cercetări în vederea colectării de informaţii şi promovarea schimbului de bune practici în FPC; 5. Creşterea capacităţii de furnizare a FPC şi dezvoltarea ofertelor de FPC 6. Dezvoltarea parteneriatului şi a „regiunilor de învăţare”. 1. Dezvoltarea calificărilor la nivel naţional, sectorial şi de ramură şi a mecanismelor de evaluare a competenţelor şi calificărilor; A se vedea schema A 2. Implementarea unor sisteme de asigurare şi management al calităţii în FPC la nivel de sistem şi de la nivel de furnizor, în concordanţă cu cadrul european pentru asigurarea calităţii; A se vedea schemele A şi B 3. Implementarea sistemului de credite transferabile în FPC A se vedea schema A 4. Realizarea de studii, analize şi cercetări în vederea colectării de informaţii şi promovarea schimbului de bune practici în FPC; Tipuri de proiecte: proiecte naţionale şi individuale P1. Suport pentru crearea de reţele, parteneriate, a schimbului de bune practici P2. Suport pentru realizarea de studii, analize şi cercetări pentru dezvoltarea FPC Beneficiari eligibili: • • • • • • • structuri ale Ministerului educaţiei şi cercetării sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu structuri ale MMSSF sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Întreprinderi, asociaţii patronale, camere comerţ şi industrie institute de cercetare furnizori de FPC

Activităţi eligibile:

50

-

elaborarea de materiale, ghiduri şi manuale elaborarea de studii, analize şi cercetări schimburi de experienţă, structuri de susţinere a transferului de cunoştinţe vizite de studiu diseminarea de bune practici ….

5. Creşterea capacităţii de furnizare a FPC şi dezvoltarea ofertelor de FPC Tipuri de proiecte: proiecte naţionale şi individuale P1. Consolidarea capacităţii furnizorilor de FPC de a dezvolta oferte de FPC P2. Dezvoltarea de oferte de FPC modulare, bazate pe competenţe etc. Beneficiari: • • • • structuri ale MMSSF sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu instituţii ale administraţiei centrale şi locale cu atribuţii în domeniu CNFPA Furnizori de FPC

Activităţi eligibile: elaborarea de studii, analize şi cercetări dezvoltare curriculară realizarea de softuri de FPC realizarea de programe de FPC modulare furnizarea de FPC ….

6. Dezvoltarea parteneriatului în FPC şi a regiunilor de învăţare Tipuri de proiecte: proiecte naţionale şi proiecte individuale P1. Suport pentru crearea de reţele, parteneriate, a schimbului de bune practici P2. Suport pentru promovarea regiunilor de învăţare Beneficiari eligibili: • • • • structuri ale Ministerului educaţiei şi cercetării sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu structuri ale MMSSF sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 51

• • •

Întreprinderi, asociaţii patronale, camere comerţ şi industrie institute de cercetare furnizori de FPC

Activităţi eligibile: elaborarea de materiale, ghiduri şi manuale elaborarea de studii, analize şi cercetări schimburi de experienţă, structuri de susţinere a transferului de cunoştinţe vizite de studiu diseminarea de bune practici ….

Categorizarea intervenţiilor • Cod Temă prioritară Temă prioritară Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea, introducerea şi implementarea reformelor în sistemele de educaţie şi formare în scopul dezvoltării capacităţii de ocupare, creşterea relevanţei educaţiei şi formării profesionale iniţiale pe piaţa muncii, îmbunătăţirea abilităţilor formatorilor în scopul susţinerii inovaţiei şi economie bazate pe cunoaştere Dezvoltarea strategiilor de învăţare pe tot parcursul vieţii în firme, formare şi servicii pentru angajaţi şi manageri în vederea susţinerii adaptabilităţii acestora la schimbare; promovarea antreprenoriat şi inovare Forma finanţării Forma finanţării Finanţare nerambursabilă Dimensiunea teritorială Tipul teritoriului Urban

72

62

• Cod 01 • Code 01

Valoarea grantului
Valoarea eligibilă a unui proiect 50,000 – 500,000 pentru proiecte individuale 300,000-5,000,000 pentru proiecte naţionale 500,000-5,000,000 pentru schemele de grant

Valoarea maximă a grantului în totalul costurilor 100% pentru beneficiari din sectorul eligibile public, ONG, asociaţii profesionale şi asociaţii non profit, unităţi din 52

sistemul de educaţie, instituţii şi organisme publice, autorităţi locale, administraţie publică centrală 70% pentru întreprinderi mici Contribuţia minimă a beneficiarului 60% pentru întreprinderi mijlocii 0% pentru beneficiari din sectorul public, ONG, asociaţii profesionale şi asociaţii non profit, unităţi din sistemul de educaţie, instituţii şi organisme publice, autorităţi locale, administraţie publică centrală 30% pentru întreprinderi mici 40% pentru întreprinderi mijlocii Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE În cadrul proiectelor, se va utiliza finanţarea încrucişată pentru operaţiuni ce aparţin domeniilor de intervenţie ale Fondului European pentru Dezvoltare Regională, în limita a 10% din valoarea proiectului, cu condiţia ca acele operaţiuni să fie necesare pentru implementarea cu succes a operaţiunilor finanţate din FSE. Aceste operaţiuni vor viza achiziţia de echipamente, mobilier de birou şi pentru săli de curs, renovări şi amenajări de spaţii în vederea desfăşurării cursurilor de pregătire şi/sau activităţilor practice Durata unui proiect Operaţiunile din acest domeniu major de intervenţie se vor desfăşura în perioada 2007 – 2013, cu respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului 1083/2006 privind dispoziţiile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, art. 93 privind dezangajarea automată a angajamentelor bugetare care nu fost utilizate până la data de 31 decembrie 2015. Proiectele vor avea o perioadă de implementare de maximum 2 ani de la data contractării. Selecţia proiectelor Criterii de eligibilitate • • • • • relevanţa proiectului faţă de obiectivele specifice ale axei prioritare şi domeniului de intervenţie pentru care a fost depus; conformitatea cu legislaţia comunitară şi naţională în domeniul contractării, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat; conformitatea cu reglementările comunitare privind informarea şi publicitatea; conformitatea cu reglementările comunitare privind protecţia mediului, egalitatea de şanse şi nediscriminarea; respectarea duratei maxime pentru implementare, încadrării în perioada de programare şi a valorii eligibile a proiectului; 53

• •

aplicantul trebuie să fie persoană juridică publică sau privată, direct responsabilă de pregătirea şi managementul proiectului; solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în România (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti conform legii române). În cazul parteneriatelor, partenerii – alţii decât organizaţia care depune proiectul – pot pot avea sediul în afara graniţelor României, într-un Stat Membru UE; Solicitantul sau cel puţin unul din parteneri să aibă sediul (sediu central, filială, sucursală sau punct de lucru) înregistrat în regiunea în care solicitantul depune proiectul; Potenţialii beneficiari nu pot participa la licitaţie sau nu pot primi finanţare dacă: o au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională de către o instituţie judecătorească cu putere de res judicata (ex: condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil); o sunt vinovaţi de grave greşeli profesionale pe care AM POS DRU sau OI POS DRU le pot dovedi prin orice mijloace ; o nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor către stat, conform prevederilor legale; o au fost subiectul unei hotărâri judecătoreşti definitive pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii; o sunt declaraţi a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau dintr-o altă finanţare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene.

Criterii de selecţie − Capacitatea financiară şi operaţională (experienţă în managementul de proiect; expertiză tehnică; capacitate managerială; surse de finanţare suficiente şi stabile, existenţa cofinanţării, respectarea regulilor ajutorului de stat); Relevanţa (cât de relevant este proiectul pentru unul sau mai multe din obiectivele apelului de oferte, relevanţa în raport cu nevoile şi dificultăţile grupurilor ţintă, la nivel regional sau local, elementele specifice de valoare adăugată, definirea clară a grupurilor ţintă, abordarea principiilor orizontale, evaluarea riscurilor); Metodologie (consistenţa activităţilor cu obiectivele şi cu rezultatele aşteptate; coerenţa proiectului; nivelul de implicare al partenerilor; claritate şi fezabilitate a planului de acţiune; existenţa indicatorilor măsurabili ai rezultatelor proiectului); Sustenabilitate (existenţa parteneriatului, impactul asupra grupurilor ţintă; efecte multiplicatoare; rezultate sustenabile din punct de vedere financiar instituţional şi al politicilor, modul în care vor funcţiona structurile proiectului şi după terminarea proiectului); Raport cost/eficienţă (raportul dintre costurile estimate şi rezultatele aşteptate, în ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare pentru implementarea proiectului).

Organism Intermediar

54

Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane (Ministerul Educaţiei şi Cercetării) Organismul competent care efectuează plăţile către beneficiari Unitatea de Plăţi din Cadrul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane (Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei). Planul financiar Milioane EUR Buget total Contribuţia UE (FSE) Contribuţie naţională - Publică - Privată Indicatori de monitorizare şi evaluare Indicator Output Număr de persoane din universităţi şi structuri de asigurare a calităţii formate în domeniul asigurării şi managementului calităţii şi educaţional U.M. Nivel de bază An nivel de bază Sursă Ţintă (2015) 282,36 240 42,36 42,36 0

No.

-

2006

MEdC/Rapoarte de monitorizare POS

5,000

Rezultat

Teme orizontale • Dezvoltare durabilă: Proiectele promovate în cadrul acestui domeniu vor avea un efect pozitiv asupra dezvoltării durabile prin îmbunătăţirea nivelului de pregătire a resurselor umane din FPC cu privire la aspectele de mediu şi respectarea patrimoniului natural al regiunii sau zonei în care se implementează proiectul. Curricula şi materialele suport care vor asigura pregătirea vor fi cele elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării împreună cu Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.

55

• Egalitate de şanse: În cadrul proiectelor se va urmări asigurarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi va fi susţinut principiul asigurării oportunităţilor egale pentru toţi, indiferent de gen, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală în legătură cu accesul lor la programele de formare profesională specifice. Ajutor de stat Ajutorul de stat se va aplica pentru toate organizaţiile care sunt implicate în activităţi generatoare de profit, precum: întreprinderile mici şi mijlocii, alte organizaţii neguvernamentale ale căror activităţi pot aduce profit. Tipurile de ajutor de stat care pot fi accesate sunt costurile de formare profesională.

AXA PRIORITARĂ 2 - Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii Resursele alocate acestei axe prioritare vor fi direcţionate către acţiuni la nivelul cererii de educaţie şi formare iniţială şi continuă. În cadrul acestei axe prioritare pot fi depuse spre finanţare trei tipuri de proiecte: proiecte naţionale, care abordează o anumită problematică, la nivel naţional. Aceste proiecte pot fi depuse de autorităţi centrale şi locale care au atribuţii în domeniul elaborării şi implementării de politici în domeniul proiectului. Valoarea unui astfel de proiect este de minimum de 300 000 Euro. proiecte individuale care pot fi depuse de beneficiarii definiţi ca fiind eligibili în Programul Complement, neexistând altă condiţionare legată de atribuţii de politică în domeniul proiectului

-

- scheme de grant. Apelurile la propuneri de proiecte vor fi lansate la nivel de domeniu de intervenţie. Aceste proiecte vor acoperi una sau mai multe operaţiuni indicative specifice unui singur domeniu de intervenţie POS DRU. Apelurile la propuneri vor fi lansate la nivel de domeniu de intervenţie, respectiv va fi lansat un singur apel cu o durată de 5 luni, la propuneri pentru fiecare domeniul de intervenţie. Apelurile la propuneri se vor relua până la absorbţia fondurilor alocate respectivului domeniu de intervenţie şi cu respectarea regulii N+2. 2.1 Domeniul major de intervenţie - Tranziţia de la şcoală la locul de muncă

2.1.1 Descriere • Context şi fundamentare În majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, şomajul în rândul tinerilor este mai ridicat decât rata şomajului. În aceste condiţii, tranziţia de la şcoală la locul de muncă devine un domeniu major de acţiune, atât la nivelul politicii educaţionale, cât şi la nivelul politicii de ocupare a statelor membre. România se confruntă cu o rată ridicată a şomajului tinerilor (rata şomajului tinerilor este de 3,5 ori mai mare decât rata şomajului). Această situaţie este îngrijorătoare în condiţiile în care studiile disponibile indică existenţa unui număr relativ mare de locuri de muncă care sunt vacante pe perioade mari de timp. Angajatorii nu preferă tinerii absolvenţi, deoarece, 56

tinerii absolvenţi, indiferent de nivelul de calificare, au nevoie de o perioadă mai mare pentru a se adapta cerinţelor postului. Furnizarea, de către sistemul de educaţie şi formare profesională iniţială, de calificări şi oferte educaţionale relevante pentru piaţa muncii poate contribui substanţial la diminuarea şomajului în rândul tinerilor. Piaţa muncii, în continuă schimbare, solicită sistemului de educaţie şi formare iniţială să pregătească tinerii absolvenţi pentru piaţa muncii prin furnizarea competenţele necesare atât pentru a se integra imediat în piaţa muncii (a-şi găsi un loc de muncă şi a se adapta în scurt timp la cerinţele postului), cât şi pentru a deveni participanţi activi la învăţarea pe tot parcursul vieţii. Date fiind transformările rapide în plan tehnologic şi pe piaţa muncii, angajatorii preferă tineri absolvenţi care dispun de competenţele şi abilităţile necesare postului, capabili să se adapteze rapid la cerinţele postului, cu o adaptabilitate ridicată la schimbările socio-economice şi care să fie participanţi activi la formare continuă/învăţare pe tot parcursul vieţii. În România, actualul sistem de educaţie şi formare iniţială nu răspunde acestor cerinţe. Furnizarea unui răspuns adecvat de către sistemul de educaţie şi formare iniţială la aceste probleme necesită dezvoltarea unor programe de învăţare bazate pe muncă („work based learning schemes”) de tipul: ucenicie, stagii practice, programe de tip outreach pentru elevi şi studenţi etc. care să combine activităţile din şcoală/universitate cu experienţele specifice, practice, ale unui loc de muncă. Astfel de programe pot contribui semnificativ la facilitarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă deoarece: creşte atractivitatea învăţării şi poate îmbunătăţi nivelul de pregătire şi performanţele şcolare; furnizează absolvenţilor aptitudinile ocupaţionale cerute de angajatori/piaţa muncii; susţine activităţile de recrutare ale tinerilor absolvenţi de către angajatori. Acţiunile care vor fi întreprinse în cadrul acestui domeniu de intervenţie vor conferi stagiilor de pregătire la locul de muncă un caracter sistematic, de element component al procesului educaţional şi vor urmări pregătirea viitorului absolvent pentru piaţa muncii şi pentru relaţia acestuia cu angajatorul. Modul în care se desfăşoară practica în întreprindere în prezent, respectiv grupuri organizate sub supravegherea unui instructor, nu asigură premisele unei integrări reale a viitorului absolvent în piaţa muncii. De asemenea, creşterea numerică a companiilor mici face şi mai dificilă găsirea unor locuri pentru instruirea practică a elevilor şi studenţilor, ceea ce limitează semnificativ capacitatea acestor acţiuni de a facilita tranziţia de la şcoală la locul de muncă. O bună parte, dacă nu întreaga instruire practică este concentrată în şcoli. Instructorii responsabili cu instruirea în laboratoarele tehnologice, atelierele şcolare sau în companii supervizează practica de producţie a elevilor. Instruirea practică organizată în întreprinderi trebuie consolidată în ceea ce priveşte conţinutul, durata şi numărul de plasamente. Integrarea muncii cu învăţarea nu este suficient realizată în sistemul de educaţie şi formare profesională din România. Pentru corectarea acestor aspecte negative, se impune o mai bună valorificare a parteneriatelor şcoală/universitate – întreprindere, încurajarea şi consolidarea acestora prin acordarea de stimulente specifice pentru dezvoltarea de programe de tranziţie de la şcoală la locul de muncă. Furnizarea de servicii de orientare şi consiliere pentru tinerii elevi şi studenţi, aflaţi în anii terminali, înaintea începerii vieţii active, cât şi în prima parte a vieţii active, trebuie să devină un demers sistematic, care să asigure o identificarea unui parcurs profesional individualizat, asistenţă în definirea profilului profesional, acompaniere căutarea unui loc de muncă şi pentru facilitarea adaptării la cerinţele primului loc de muncă/integrarea în piaţa muncii. Serviciile de orientare şi consiliere trebuie furnizate înaintea absolvirii unei forme de învăţământ şi continuate în piaţa muncii, pe durata primului an după absolvire. Îmbunătăţirea şi creşterea accesibilităţii acestor servicii contribuie semnificativ la facilitarea tranziţiei şi implicit schimbarea statutului de student/elev cu cel de viitor angajat. Furnizarea de servicii de orientare şi consiliere pentru facilitarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă vor fi susţinute, atât la nivel de sistem educaţional şi de formare iniţială, cât şi la nivelul furnizorilor de educaţie şi formare iniţială. 57

Angajarea proaspeţilor absolvenţi este greu de urmărit/înregistrat. Acest fapt este un impediment major în evaluarea performanţei şcolilor, relativ la rezultatele calitative şi cantitative ale ofertei de formare. Pe de altă parte, şcolile nu au responsabilităţi precise de urmărire a situaţie elevilor după absolvire, pentru că eficienţa externă nu este un criteriu comun de evaluare a performanţei unei instituţii de învăţământ. Pe de altă parte, Agenţiile Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă dispun numai de informaţii cu privire la numărul de absolvenţi care apelează la propriile servicii. Cu toate îmbunătăţirile aduse de reforma sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială, tranziţia de la şcoală la viaţa activă şi integrarea în muncă a tinerilor rămâne o problemă crucială, cu un puternic impact economic şi social. În aceste condiţii, dezvoltarea unor sisteme de monitorizare a inserţiei absolvenţilor („tracer studies”), la nivel naţional şi regional, care să poată permită o mau bună fundamentare a programelor de tranziţie e la şcoală la locul de muncă şi a ofertelor şi politicilor de educaţie şi formare iniţială în vederea creşterii relevanţei competenţelor şi calificărilor relevante pentru piaţa muncii.

Obiective

Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii şi creşterea capacităţii de angajare a tinerilor absolvenţi. 2.1.2 Operaţiuni indicative − Programe/scheme de învăţare bazate pe muncă („work based learning”) pentru elevi şi studenţi; − Stimulente pentru parteneriate între şcoli/universităţi/ întreprinderi; − Orientare şi consiliere de calitate care să sprijine tranziţia de la şcoală la viaţa activă − Monitorizarea inserţiei tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii. A. Programe/scheme de învăţare bazate pe muncă („work based learning”) pentru elevi şi studenţi Tipuri proiecte: de • stagii practice în întreprinderi/angajatori • ucenicia la locul de muncă • scheme duale de învăţare (şcoală şi întreprindere) prin care cunoştinţele teoretice dobândite în şcoală sunt testate/aplicate/implementate în întreprindere („workplace experience”)

Beneficiari:

• • • • •

şcoli TVET; licee; universităţi; ONG-uri; IMM-uri şi asociaţii ale IMM-urilor; asociaţii profesionale; camere de comerţ; sindicate; consorţii structuri ale Ministerului educaţiei Educaţiei şi Ccercetării sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu • structuri ale MMSSF sau aflate în coordonarea/subordinea 58

acestuia cu atribuţii în domeniu • CNFPA • Furnizori de formare profesională acreditaţi • instituţii ale administraţiei centrale şi locale cu atribuţii în domeniu • ONG-uri; Grup ţintă: • • • • elevi în clasa a X a şi în anul de completare din ÎPTIPT elevi în ciclul superior al liceului studenţi în anii terminali ai ciclului de licenţă personal din unităţile de stagiu desemnaţi instructori/tutori de practică

Activităţi eligibile:

• instruire teoretică la locul de muncă • formarea instructorilor/tutorilor de practică pentru dezvoltarea competenţelor specifice de instruire a elevilor şi studenţilor • elaborarea de materiale, ghiduri şi manuale • dezvoltarea şi flexibilizarea curriculeum-ului de învăţământ • elaborarea de studii, analize şi cercetări

• instruire practică în întreprindere • coaching

B. Stimulente pentru parteneriate între şcoli/universităţi/ întreprinderi Tipuri proiecte: de • Susţinerea parteneriatelor create pentru perioada de stagiu a tinerilor absolvenţi în întreprinderi • Susţinerea creării de parteneriate şi reţele care să susţină tranziţia de la şcoală la locul de muncă • Stimulente pentru crearea de parteneriate care să susţină schimbul de experienţă între personalul didactic şi tutorii din întreprinderi • Susţinerea parteneriatului pentru dezvoltarea de firme de exerciţiu • • • • • • • • • • şcoli profesionale şi tehnice; licee, universităţi Inspectorate şcolare judeţene autorităţi locale; organisme publice ONG IMM-uri şi asociaţii ale IMM-urilor; asociaţii profesionale; camere de comerţ; sindicate; patronate; consorţii organisme tripartite structuri ale Ministerului educaţiei Educaţiei şi cercetării Cercetării sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu organisme tripartite structuri ale MMSSF sau aflate în coordonarea/subordinea 59

Beneficiari:

acestuia cu atribuţii în domeniu • instituţii ale administraţiei centrale şi locale cu atribuţii în domeniu Grup ţintă: • • • • elevi care au vârsta legală de muncă studenţi tineri absolvenţi elevi care au vârsta legală de muncă, studenţi şi tineri absolvenţi cu dizabilităţi, provenind din mediul rural şi din comunitatea roma • personal din unităţile de învăţământ şi din întreprinderi

Activităţi eligibile:

• perioadele de stagiu (nu e activitate) ale tinerilor absolvenţi/ angajarea pe perioadă determinată a tinerilor absolvenţi • elaborarea de materiale, ghiduri şi manuale • dezvoltarea şi flexibilizarea curriculum-uluiei • workshop-uri, conferinţe etc. • crearea şi dezvoltarea de reţele • diseminarea bunelor practici • elaborarea de studii, analize şi cercetări pentru dezvoltarea parteneriatelor

C. Orientare şi consiliere de calitate care să sprijine tranziţia de la şcoală la viaţa activă Tipuri proiecte: de • Furnizarea de orientare şi consiliere pentru începerea vieţii active/inserţia în piaţa muncii • Acompanierea tinerilor pentru inserţia în piaţa muncii pe parcursul primului an al vieţii active • Îmbunătăţirea formării consilierilor

Beneficiari:

şcoli TVET; licee, universităţi inspectorate şcolare judeţene. AJOFM; ANOFM furnizori de orientare şi consiliere structuri ale Ministerului educaţiei şi cercetării sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu • structuri ale MMSSF sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu • organisme publice cu atribuţii în domeniul orientării şi consilierii • organisme publice de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi • elevi şi studenţi în ani terminali • tineri absolvenţi, cu vârstă legală de muncă, în primul an după absolvire • elevi şi studenţi cu dizabilităţi, provenind din mediul rural şi din 60

• • • • •

Grup ţintă:

comunitatea roma, în anii terminali • tineri absolvenţi, cu vârstă legală de muncă, provenind din mediul rural şi din comunitatea roma, în primul an după absolvire • consilieri Activităţi eligibile: • furnizarea de servicii de orientare, consiliere si acompaniament • formarea consilierilor • dezvoltarea de instrumente, standarde, metodologii de orientare şi consiliere • dezvoltarea de instrumente, standarde, metodologii pentru acompanierea tinerilor absolvenţi în găsirea unui loc de muncă şi adaptarea la cerinţele postului • workshop-uri, conferinţe etc. • diseminarea bunelor practici • elaborarea de studii, analize şi cercetări

D. Monitorizarea inserţiei tinerilor absolvenţi în piaţa muncii Tipuri proiecte: de • Urmărirea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii (tracer studies) • Crearea, dezvoltarea şi interconectarea bazelor de date pentru monitorizarea inserţiei tinerilor absolvenţi în piaţa muncii • Dezvoltarea de reţele regionale, naţionale şi europene pentru monitorizarea i nserţiei şi performanţelor tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii • Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi structuri subordonate sau în coordonarea acestuia • universităţi • inspectorate şcolare judeţene. • AJOFM; ANOFM • structuri ale MMSSF sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu • institute de cercetare, statistice, analiză • tineri absolvenţi • • • • • • • • • • studii şi analize de tip tracer studies colectare de date cercetări pe teren realizarea de sondaje şi anchete elaborarea de baze de date cu tineri absolvenţi şi/sau angajatori interconectarea şi dezvoltarea bazelor de date înregistrări în baze de date elaborarea de chestionare publicaţii workshop-uri, conferinţe etc. 61

Beneficiari:

Grup ţintă: Activităţi eligibile:

• diseminarea bunelor practici 2.1.3 Durata operaţiunilor Operaţiunile din acest domeniu major de intervenţie se vor desfăşura în perioada 2007 – 2013, cu respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului 1083/2006 privind dispoziţiile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, art. 93 privind dezangajarea automată a angajamentelor bugetare care nu fost utilizate până la data de 31 decembrie 2015. Proiectele vor avea o perioadă de implementare de maximum 2 ani de la data contractării.

2.1.4 Categorizarea intervenţiilor •
Cod

Temă prioritară
Temă prioritară

72

Dezvoltarea, introducerea şi implementarea reformelor în sistemele de educaţie şi formare în scopul dezvoltării capacităţii de ocupare, creşterea relevanţei educaţiei şi formării profesionale iniţiale pe piaţa muncii, îmbunătăţirea abilităţilor formatorilor în scopul susţinerii inovaţiei şi economie bazate pe cunoaştere • Forma finanţării
Forma finanţării

Cod

01 •
Code

Finanţare nerambursabilă Dimensiunea teritorială
Tipul teritoriului

01 05

Urban …………….

Valoarea grantului
Valoarea eligibilă a unui 50,000 – 500,000 pentru proiecte individuale proiect 300,000-5,000,000 pentru proiecte naţionale 500,000-5,000,000 pentru schemele de grant Valoarea maximă a − 100% pentru beneficiarii din sectorul public, ONG, asociaţii grantului în totalul profesionale şi asociaţii non profit, unităţi din sistemul de costurilor eligibile educaţie, instituţii şi organisme publice, autorităţi locale, administraţie publică centrală − 70% pentru întreprinderi mici − 60% pentru întreprinderi mijlocii

62

Contribuţia minimă beneficiarului

Contribuţia în total grant Contribuţie publică 15% naţională în total grant

a − 0% pentru beneficiari din sectorul public, ONG, asociaţii profesionale şi asociaţii non profit, unităţi din sistemul de educaţie, instituţii şi organisme publice, autorităţi locale, administraţie publică centrală − 30% pentru întreprinderi mici − 40% pentru întreprinderi mijlocii Comunităţii 85%

Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE În cadrul proiectelor, se va utiliza finanţarea încrucişată pentru operaţiuni ce aparţin domeniilor de intervenţie ale Fondului European pentru Dezvoltare Regională, în limita a 10% din valoarea proiectului, cu condiţia ca acele operaţiuni să fie necesare pentru implementarea cu succes a operaţiunilor finanţate din FSE. Aceste operaţiuni vor viza achiziţia de echipamente, mobilier de birou şi pentru săli de curs, renovări şi amenajări de spaţii în vederea desfăşurării cursurilor de pregătire şi/sau activităţilor practice Selecţia proiectelor Criterii de eligibilitate − − − − − − − relevanţa proiectului faţă de obiectivele specifice ale axei prioritare şi domeniului de intervenţie pentru care a fost depus; conformitatea cu legislaţia comunitară şi naţională în domeniul contractării, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat; conformitatea cu reglementările comunitare privind informarea şi publicitatea; conformitatea cu reglementările comunitare privind protecţia mediului, egalitatea de şanse şi nediscriminarea; respectarea duratei maxime pentru implementare, încadrării în perioada de programare şi a valorii eligibile a proiectului; aplicantul trebuie să fie persoană juridică publică sau privată, direct responsabilă de pregătirea şi managementul proiectului; solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în România (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti conform legii române). În cazul parteneriatelor, partenerii – alţii decât organizaţia care depune proiectul – pot pot avea sediul în afara graniţelor României, într-un Stat Membru UE; Solicitantul sau cel puţin unul din parteneri să aibă sediul (sediu central, filială, sucursală sau punct de lucru) înregistrat în regiunea în care solicitantul depune proiectul; Potenţialii beneficiari nu pot participa la licitaţie sau nu pot primi finanţare dacă: o au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională de către o instituţie judecătorească cu putere de res judicata (ex: condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil); 63

o sunt vinovaţi de grave greşeli profesionale pe care AM POS DRU sau OI POS DRU le pot dovedi prin orice mijloace ; o nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor către stat, conform prevederilor legale; o au fost subiectul unei hotărâri judecătoreşti definitive pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii; o sunt declaraţi a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau dintr-o altă finanţare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene.

Criterii de selecţie − Capacitatea financiară şi operaţională (experienţă în managementul de proiect; expertiză tehnică; capacitate managerială; surse de finanţare suficiente şi stabile, existenţa cofinanţării, respectarea regulilor ajutorului de stat); Relevanţa (cât de relevant este proiectul pentru unul sau mai multe din obiectivele apelului de oferte, relevanţa în raport cu nevoile şi dificultăţile grupurilor ţintă, la nivel regional sau local, elementele specifice de valoare adăugată, definirea clară a grupurilor ţintă, abordarea principiilor orizontale, evaluarea riscurilor); Metodologie (consistenţa activităţilor cu obiectivele şi cu rezultatele aşteptate; coerenţa proiectului; nivelul de implicare al partenerilor; claritate şi fezabilitate a planului de acţiune; existenţa indicatorilor măsurabili ai rezultatelor proiectului); Sustenabilitate (existenţa parteneriatului, impactul asupra grupurilor ţintă; efecte multiplicatoare; rezultate sustenabile din punct de vedere financiar instituţional şi al politicilor, modul în care vor funcţiona structurile proiectului şi după terminarea proiectului); Raport cost/eficienţă (raportul dintre costurile estimate şi rezultatele aşteptate, în ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare pentru implementarea proiectului).

2.1.5 Organisme intermediare Organismul Intermediar pentru această Axa Prioritară este Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 2.1.6 Organismul competent care efectuează plăţile către beneficiaribeneficiari Plăţile către beneficiari vor fi efectuate de către MMSSF prin Unitatea de Pplăţi din Autoritatea de Management POS DRU. 2.1.7 Planul financiar EUR
Buget total Contribuţia UE (FSE) 176.460.000 1.500.000

64

Contribuţie naţională - Publică - Privată

26.460.000 26.460.000 0

2.1.8 Indicatori de monitorizare şi evaluare Indicator U.M. Nivel de bază An nivel de bază Sursă Ţintă (2015)

Output Număr de persoane asistate în programele de tranziţie de la şcoală la locul de muncă, din care: Nr. pers. - în funcţie de gen - provenind din categoriile expuse riscului de excluziune socială Număr consilieri formaţi în vederea susţinerii tranziţiei Nr. pers. de la şcoală la locul de muncă Numărul de studii de urmărire a inserţiei Nr. absolvenţilor Numărul de elevi, studenţi şi tineri absolvenţi consiliaţi Nr. pers. pentru facilitarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă Număr de programe şcolare care combină cursurile Nr. teoretice cu programe de programe formare practică Rezultat Număr de absolvenţi participanţi la programele de tranziţie care au fost angajaţi în primele 6 luni după absolvire, din care: - în funcţie de gen - provenind din categoriile expuse riscului de excluziune socială Numărul de persoane participante la programele de tranziţie care au fost angajate, după absolvire de instituţia unde au desfăşurat stagiile practice - în funcţie de gen

-

-

Rapoarte Monitorizare POS /Rapoarte evaluare Rapoarte Monitorizare POS Rapoarte Monitorizare POS Rapoarte Monitorizare POS Rapoarte Monitorizare POS

15,000

-

-

2,000

-

-

56

-

-

10 000

-

-

X

Nr. pers.

-

Rapoarte Monitorizare POS/ ANOFM

12 000

Nr. pers.

-

-

Rapoarte Monitorizare POS

3000

65

- provenind din categoriile expuse riscului de excluziune socială Teme orizontale o Dezvoltarea durabilă Toate proiectele propuse vor conţine module de formare în domeniul protecţiei mediului înconjurător, cunoaşterii şi prezervării patrimoniului natural, specific zonei sau regiunii în care se desfăşoară proiectul. Curricula şi materialele support care vor asigura pregătirea vor fi cele elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării împreună cu Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. o Egalitatea de şanse În cadrul proiectelor se va urmări asigurarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi va fi susţinut principiul asigurării oportunităţilor egale pentru toţi, indiferent de gen, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală în legătură cu accesul lor la programele de formare, consiliere şi orientare. 2.1.9 Ajutor de stat Ajutorul de stat se va aplica pentru toate organizaţiile care sunt implicate în activităţi generatoare de profit, precum: întreprinderile mici şi mijlocii, universităţile, alte organizaţii neguvernamentale ale căror activităţi pot aduce profit. Tipurile de ajutor de stat care pot fi accesate sunt: costurile de formare profesională, subvenţii acordate angajatorului şi/sau angajatului în vederea participării la cursuri de formare profesională. 2.2 Domeniul major de intervenţie - Părăsirea timpurie a şcolii şi educaţia de tip „a doua şansă”

2.2.1 Descriere • Context şi fundamentare România se confruntă cu un fenomen accentuat de părăsire timpurie a şcolii (rata de părăsire timpurie a fost de 23,6% în anul şcolar 2004-2005). Părăsirea timpurie a şcolii de către elevi influenţează în mod negativ oportunităţile de învăţare, poziţia şi evoluţia lor viitoare pe piaţa muncii. Şansele de ocupare a unui loc de muncă de către cei care părăsesc şcoala timpuriu sunt reduse întrucât nu posedă competenţele de bază şi cunoştinţele necesare, iar aceasta le afectează integrarea în viitor pe piaţa muncii. Prevenirea şi reducerea acestui fenomen vor crea condiţiile necesare pentru reducerea şomajului şi pentru dezvoltarea nivelului de calificare, competenţe, şi aptitudini şi creşterea competitivităţii capitalului uman din România. Amploarea acestui fenomen impune o abordare la nivel naţional în vederea unei soluţionări corecte. POS DRU abordează fenomenul părăsirii timpurii a şcolii prin intervenţii timpurii sub forma furnizării de servicii de orientare şi consiliere de calitate, dezvoltarea unor iniţiative şi programe pentru menţinerea în educaţie a elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii. Intervenţiile timpurii presupun că orientarea şi consilierea devin un demers sistematic şi coerent începând din clasa a VII-a. Nivelul scăzut de educaţie, performanţele şcolare scăzute şi părăsirea timpurie a şcolii constituie importanţi factori de risc care alimentează şomajul, inclusiv şomajul pe termen 66

lung, sau părăsirea pieţei muncii. Persistenţa acestui fenomen şi numărul mare al celor care părăsesc timpuriu şcoala (tineri care abandonează şcoala fără să fi dobândit cunoştinţele sau calificarea de bază) limitează capacitatea educaţiei şi formării profesionale iniţiale de a oferi tinerilor bagajul de competenţe şi cunoştinţe necesar învăţării pe tot parcursul vieţii. Fenomenul este cu atât mai îngrijorător cu cât studiile disponibile3 indică faptul că este puţin probabil ca tinerii din România care părăsesc sistemul de învăţământ înainte de a obţine o calificare de nivel secundar superior să îşi continue studiile – acest lucru se întâmplă mult mai puţin decât în multe alte ţări. Combaterea acestor aspecte negative este posibilă prin dezvoltarea unor programe de reintegrare în educaţie şi formare a celor care au părăsit şcoala fără a avea competenţele de bază. Pentru a asigura un impact ridicat al intervenţiilor de tip Fond Social European în domeniu, programele de tip „educaţia de a doua şansă” şi de reintegrare a celor care au părăsit timpuriu şcoala vor cuprinde formare ocupaţională, recuperare şcolară, furnizarea de orientare şi consiliere, inclusiv sprijin financiar pentru educaţie şi integrarea în piaţa muncii. Activităţile care abordează această problemă vizează, pe lângă menţinerea în sistem a celor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, şi creşterea atractivităţii educaţiei. Acţiunile întreprinse pentru prevenirea şi diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii sunt în conformitate cu noile linii directoare integrate privind tinerii ale agendei Lisabona4. În proiectele care vor fi dezvoltate pentru prevenirea şi combaterea părăsirii timpurii a şcolii va fi susţinută participarea profesorilor/cadrelor didactice afectate de reducerea activităţilor de predare (ca urmare a tendinţelor demografice de reducere a populaţiei şcolare). Serviciile de orientare şi consiliere susţin dezvoltarea unor rute/oportunităţi de învăţare flexibile orientate către piaţa muncii, rate ridicate de tranziţie între nivelurile de educaţie, capacitate de angajare crescută şi diminuarea decalajului existent între „produsul” sistemului de educaţie şi cerinţele pieţei muncii. Studii şi analize realizate la nivel european5 evidenţiază contribuţia importantă a orientării şi consilierii în atingerea a trei dintre „obiectivele Lisabona” stabilite pentru sistemele de educaţie şi formare profesională: creşterea participării la învâţământul liceal, creşterea participării adulţilor la educaţie şi formare, reducerea părăsirii timpurii a şcolii. În România, la nivelul sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială, la toate nivelurile, accesul la serviciile de orientare şi consiliere este limitat. Rata elev/consilier în învăţământul preuniversitar depăşeşte nivelul de 800 de elevi/consilier (limita legală în România). Numărul de ore de orientare şi consiliere per elev înregistrează valori scăzute la nivel naţional, putând fi remarcată existenţa unor disparităţi regionale. Şi în acest caz, intervenţiile POS DRU vor viza o abordare la nivel naţional. În cadrul acestui domeniu de intervenţie, o atenţie specială se va acorda tinerilor provenind din categorii expuse riscului de excluziune socială: persoane cu dizabilităţi, tinerii din mediul rural şi cei provenind din comunităţile roma şi din comunităţile sărace. • Obiective

Obiectiv general: îmbunătăţirea nivelului de educaţie şi calificare şi facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii Obiective specifie: - prevenirea şi combaterea părăsirii timpurii a şcolii

3 4

Studiu TVET, 2005 Comisia Europeană, COMUNICARE CĂTRE CONSILIUL EUROPEAN DE PRIMĂVARĂ, Muncind împreună pentru dezvoltare şi locuri de muncă –Un nou început pentru Strategia de la Lisabona, 2005 5 Comisia Europeană, “Educaţie şi formare profesională 2010”, Grupul de Lucru “ORIENTARE PE PARCURSUL ÎNTREGII VIEŢI”, RAPORT DE PROGRES, DECEMBRIE 2004

67

-

recuperarea şcolară şi reintegrarea în educaţie şi formare pentru cei au părăsit timpuriu şcoală .

2.2.2 Operaţiuni indicative A. Programe integrate pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii; B. Programe tip ,,şcoala după şcoală”, învăţarea asistată şi educaţie remedială; C. Programe integrate şi oferte educaţionale pentru reintegrarea celor care au părăsit timpuriu şcoala; D. Dezvoltarea de instrumente şi servicii integrate de informare, orientare, consiliere şi dezvoltare personală A. Programe integrate pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii Tipuri proiecte: de • Proiecte de dezvoltare a educaţiei timpurii • Furnizarea de orientare şi consiliere personalizată şi asistenţă psiho-pedagogică elevilor aflaţi în risc de abandon şcolar timpuriu şi familiilor lor • Creşterea accesului la orientare şi consiliere pentru elevii aflaţi în risc de abandon şcolar timpuriu • Flexibilizarea formelor de furnizare a educaţiei şi formării • Dezvoltarea unor forme alternative de educaţie, complementare educaţiei formale • Proiecte de creştere a atractivităţii învăţării • Furnizarea competenţelor de bază şi unui nivel minim de calificare pentru a facilita accesul pe piaţa muncii • Formarea mediatorilor şi mentorilor şcolari • Formarea specifică a personalului didactic • Dezvoltarea de activităţi extracuriculare în învăţământul secundar • Proiecte de creştere a implicării comunităţii locale în dezvoltarea • Proiecte pilot de susţinere a participării la educaţie a elevilor aflaţi în risc de abandon şcolar timpuriu şi a părinţilor/adulţilor • Campanii şi caravane de conştientizare • • • • • • • • • Şcoli, licee, grădiniţe Universităţi Institute de cercetare în domeniul ştiinţelor educaţiei Inspectorate Şcolare judeţene şi structuri afiliate sau în coordonarea acestora ONG-uri; Furnizori de orientare şi consiliere structuri ale Ministerului educaţiei şi cercetării sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu structuri ale MMSSF sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu instituţii ale administraţiei centrale şi locale cu atribuţii în

Beneficiari:

68

domeniu Grup ţintă: • elevi aflaţi în risc de abandon şcolar timpuriu • elevi cu performanţe şcolare scăzute (age group???) • elevi provenind din familii cu un nivel de educaţie scăzut (age group???) • elevi provenind din comunităţile sărace, rurale, roma, cu dificultăţi de integrare în piaţa muncii (age group???) • familiile elevilor din grupul ţintă • membri ai comunităţilor din care fac parte elevii din grupul ţintă • Dezvoltarea educaţiei la distanţă • Dezvoltarea educaţiei alternative • Activităţi extracuriculare, inclusiv meditaţii pentru elevii cu rezultate şcolare scăzute • Dezvoltare curriculară • Orientare şi consiliere • Furnizarea de educaţie • Sprijin financiar pentru asigurarea accesului la educaţie • Elaborarea şi furnizarea de materiale didactice pentru grupul ţintă • Educaţia adulţilor • Sprijin pentru implicarea comunităţii locale în educaţie • Instruire practică/formare ocupaţională pentru elevii din grupul ţintă • Formarea mediatorilor şi mentorilor şcolari • Elaborarea de studii, analize şi cercetări

Activităţi eligibile:

B. Programe tip ,,şcoala după şcoală”, învăţarea asistată şi educaţie remedială; Tipuri proiecte: de • Proiecte de educaţie remedială • Proiecte de învăţare asistată • Proiecte de tip „Şcoala de după şcoală”, Şcoala de duminică” sau şcoli de vară • Furnizarea de orientare şi consiliere şi asistenţă psihopedagogică, în şcoală sau la domiciliu pentru elevii cu performanţe şcolare scăzute şi pentru părinţii/întreţinători ai acestora • Proiecte de asistenţă şcolară pentru elevii cu performanţe reduse şi pentru părinţii/ întreţinători ai acestora • Proiecte de cercetare, studii şi analize în domeniu • Dezvoltarea de instrumente, metodologii pentru dezvoltarea educaţiei remediale şi învăţării asistate • Proiecte de creştere a atractivităţii învăţării • Şcoli, licee, grădiniţe • Institute de cercetare în domeniul ştiinţelor educaţiei şi pedagogice 69

Beneficiari:

• Inspectorate Şcolare judeţene şi structuri afiliate sau în coordonarea acestora • ONG-uri; • Furnizori de orientare şi consiliere, asistenţă psiho-pedagogică • structuri ale Ministerului educaţiei şi cercetării sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu • structuri ale MMSSF sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu • instituţii ale administraţiei centrale şi locale cu atribuţii în domeniu Grup ţintă: • elevi cu performanţe şcolare scăzute (age group???) • elevi provenind din familii cu un nivel de educaţie scăzut (age group???) • elevi provenind din comunităţile sărace, rurale, roma, (age group???) • elevi cu dizabilităţi, cu precădere elevii cu dizabilităţi care afectează capacitatea de învăţare • familiile elevilor din grupul ţintă • membri ai comunităţilor din care fac parte elevii din grupul ţintă • Activităţi extracuriculare, inclusiv pregătire suplimentară pentru elevii cu rezultate şcolare scăzute • Dezvoltare curriculară • Furnizarea de orientare şi consiliere • Furnizarea de asistenţă psiho-pedagogică • Furnizarea de educaţie, activităţi de predare în afara orarului şcolar, inclusiv meditaţii • Elaborarea şi furnizarea de materiale didactice pentru grupul ţintă • Sprijin pentru implicarea comunităţii locale în educaţie • Elaborarea de studii, analize şi cercetări • Elaborarea de standarde şi metodologii

Activităţi eligibile:

C. Programe integrate şi oferte educaţionale pentru reintegrarea celor care au părăsit şcoala timpuriu Tipuri de • Proiecte de educaţie de tip „a doua şansă” (se va urmări ca proiecte: proiectele de tip „a doua şansă” să integreze formarea profesională, ucenicia cu recuperarea şcolară) • Proiecte de flexibilizare a furnizării educaţiei de tip a doua şansă, precum şi a educaţiei a adulţilor • Proiecte de susţinere a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala pentru a se reintegra în educaţie şi formare • Încurajarea reintegrării în educaţiei a populaţiei ocupate cu un nivel redus de pregătire/calificare • Consolidarea parteneriatului şcoală-comunitate locală pentru facilitarea integrări în piaţa muncii a celor care participă la programe de a doua şansă 70

• Acordarea de sprijin financiar pentru persoanele care au părăsit timpuriu şcoala pentru a se reintegra în educaţie

Beneficiari:

Şcoli şi licee Inspectorate şcolare judeţene. AJOFM; ANOFM structuri ale Ministerului educaţiei şi cercetării sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu • structuri ale MMSSF sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu • instituţii ale administraţiei centrale şi locale cu atribuţii în domeniu • autorităţi publice locale • Persoane care au părăsit timpuriu şcoala (age group ?????) • Lucrători cu un nivel redus de educaţie/calificare (????) • Şomeri cu dificultăţi de integrare în piaţa muncii datorită nivelului scăzut de pregătire • Adulţi • furnizarea de servicii de orientare, consiliere • educaţie de a două şansă • formare profesională/furnizarea de competenţe şi abilităţi pentru early school leavers • stagii de practică şi ucenicie • dezvoltare curriculară • educaţia adulţilor • studii, cercetări, analize • alocaţii financiare şi sprijin pentru persoanele din grupul ţintă pentru reintegrarea în educaţie • sprijin şi stimulente pentru încurajarea comunităţii locale să angajeze persoane din grupul ţintă care se reintegrează în educaţie

• • • •

Grup ţintă:

Activităţi eligibile:

D. Dezvoltarea de instrumente şi servicii integrate de informare, orientare, consiliere şi dezvoltare personală

71

Tipuri proiecte:

de • elaborarea de instrumente specifice de orientare, consiliere şcolară • furnizarea de servicii de informare, orientare, consiliere şi dezvoltare profesională în sistemul de educaţie personalizate pentru elevi şi studenţi • formarea iniţială şi continuă a consilierilor şcolari • ganturi acordate unităţilor din sistemului de educaţie pentru dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de informare, orientare şi consiliere la nivelul unităţii de învăţământ • • • • Şcoli şi licee universităţi Inspectorate şcolare judeţene şi isntituţii afiliate. structuri ale Ministerului educaţiei şi cercetării sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu • furnizori de orientare şi consiliere

Beneficiari:

Grup ţintă:

• Elevi şi studenţi în sistemul de educaţie • Cadre didactice din sistemul de educaţie • Consilieri şcolari • studii şi analize, cercetări pe teren, colectare de date, elaborarea, dezvoltarea şi interconectarea bazelor de date, realizarea de sondaje şi anchete • dezvoltarea de instrumente • de orientare şi consiliere şcolară • elaborarea de parcursuri individualizate de dezvoltare şcolară şi şcolară • elaborarea de chestionare • publicaţii • workshop-uri, conferinţe etc. • diseminarea bunelor practici • furnizarea de servicii de orientare şi consiliere şcolară • stimularea utilizării acestor servicii • acordarea de granturi pentru unităţi de învăţământ

Activităţi eligibile:

2.2.3 Durata operaţiunilor Operaţiunile din acest domeniu major de intervenţie se vor desfăşura în perioada 2007 – 2013, cu respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului 1083/2006 privind dispoziţiile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, art. 93 privind dezangajarea automată a angajamentelor bugetare care nu fost utilizate până la data de 31 decembrie 2015. Proiectele vor avea o perioadă de implementare de maximum 2 ani de la data contractării. 2.2.4 Categorizarea intervenţiilor

72


Cod

Temă prioritară
Temă prioritară

73

Dezvoltarea resurselor umane Măsuri de creştere a participării la educaţie şi formare pe tot parcursul vieţii, inclusiv acţiuni destinate reducerii părăsirii timpurii a şcolii, segregarea pe criterii de gen şi creştera accesului şi calităţiii învăţământului professional şi superior şi a formării • Forma finanţării
Forma finanţării

Cod

01 •
Code

Finanţare nerambursabilă Dimensiunea teritorială
Tipul teritoriului

01 05

Urban
Rural

2.2.5 Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane vor fi finanţate, în conformitate cu art. 34 al Regulamentului Consiliului 1083 privind prevederile generale ale Fondului European pentru Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, operaţiuni de tip FEDR, în limita a 10% din valoarea proiectului (ex. lucrări de consolidare, renovare sau reamenajare a spaţiilor şi clădirilor), în scopul susţinerii acţiunilor de dezvoltare a antreprenoriatului. Totodată, vor putea fi finanţate operaţiuni vizând facilitarea accesului persoanelor cuprinse în programe de formare profesională din mediul rural, din zone de munte sau zone relativ izolate, la unităţile de învăţământ aflate la mare distanţă. 2.2.6 Valoarea grantului
Valoarea eligibilă a unui 50,000 – 500,000 pentru proiecte individuale proiect 300,000-5,000,000 pentru proiecte naţionale 500,000-5,000,000 pentru schemele de grant Valoarea maximă a 100% pentru beneficiari din sectorul public, ONG, asociaţii grantului în totalul profesionale şi asociaţii non profit, unităţi din sistemul de costurilor eligibile educaţie, instituţii şi organisme publice, autorităţi locale, administraţie publică centrală 70% pentru întreprinderi mici 60% pentru întreprinderi mijlocii Contribuţia minimă a 0% pentru beneficiari din sectorul public, ONG, asociaţii beneficiarului profesionale şi asociaţii non profit, unităţi din sistemul de educaţie, instituţii şi organisme publice, autorităţi locale, administraţie publică centrală 30% pentru întreprinderi mici 40% pentru întreprinderi mijlocii Contribuţia Comunităţii 85%

73

în total grant Contribuţie publică 15% naţională în total grant

Selecţia proiectelor Criterii de eligibilitate • • • • • • • relevanţa proiectului faţă de obiectivele specifice ale axei prioritare şi domeniului de intervenţie pentru care a fost depus; conformitatea cu legislaţia comunitară şi naţională în domeniul contractării, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat; conformitatea cu reglementările comunitare privind informarea şi publicitatea; conformitatea cu reglementările comunitare privind protecţia mediului, egalitatea de şanse şi nediscriminarea; respectarea duratei maxime pentru implementare, încadrării în perioada de programare şi a valorii eligibile a proiectului; aplicantul trebuie să fie persoană juridică publică sau privată, direct responsabilă de pregătirea şi managementul proiectului; solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în România (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti conform legii române). În cazul parteneriatelor, partenerii – alţii decât organizaţia care depune proiectul – pot pot avea sediul în afara graniţelor României, într-un Stat Membru UE; Solicitantul sau cel puţin unul din parteneri să aibă sediul (sediu central, filială, sucursală sau punct de lucru) înregistrat în regiunea în care solicitantul depune proiectul; Potenţialii beneficiari nu pot participa la licitaţie sau nu pot primi finanţare dacă: o au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională de către o instituţie judecătorească cu putere de res judicata (ex: condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil); o sunt vinovaţi de grave greşeli profesionale pe care AM POS DRU sau OI POS DRU le pot dovedi prin orice mijloace ; o nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor către stat, conform prevederilor legale; o au fost subiectul unei hotărâri judecătoreşti definitive pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii; o sunt declaraţi a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau dintr-o altă finanţare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene. Criterii de selecţie − Capacitatea financiară şi operaţională (experienţă în managementul de proiect; expertiză tehnică; capacitate managerială; surse de finanţare suficiente şi stabile, existenţa cofinanţării, respectarea regulilor ajutorului de stat); 74

Relevanţa (cât de relevant este proiectul pentru unul sau mai multe din obiectivele apelului de oferte, relevanţa în raport cu nevoile şi dificultăţile grupurilor ţintă, la nivel regional sau local, elementele specifice de valoare adăugată, definirea clară a grupurilor ţintă, abordarea principiilor orizontale, evaluarea riscurilor); Metodologie (consistenţa activităţilor cu obiectivele şi cu rezultatele aşteptate; coerenţa proiectului; nivelul de implicare al partenerilor; claritate şi fezabilitate a planului de acţiune; existenţa indicatorilor măsurabili ai rezultatelor proiectului); Sustenabilitate (existenţa parteneriatului, impactul asupra grupurilor ţintă; efecte multiplicatoare; rezultate sustenabile din punct de vedere financiar instituţional şi al politicilor, modul în care vor funcţiona structurile proiectului şi după terminarea proiectului); Raport cost/eficienţă (raportul dintre costurile estimate şi rezultatele aşteptate, în ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare pentru implementarea proiectului).

2.2.7 Organisme Intermediare Organismul Intermediar pentru această Axă Prioritară este Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 2.2.8 Organismul competent care efectuează plăţile către beneficiari Plăţile către beneficiari vor fi efectuate de către MMSSF prin Unitatea de plăţi din Autoritatea de Management POS DRU. 2.2.9 Planul financiar EUR
Buget total Contribuţia UE (FSE) Contribuţie naţională - Publică - Privată 188.230.000 1.600.000 28.230.000 28.230.000 0

2.2.10 Indicatori de monitorizare şi evaluare Indicator Output Număr de persoane asistate în programele care vizează părăsirea timpurie a şcolii şi educaţia de şansa doua Număr de consilieri formaţi Număr de persoane susţinute financiar pentru a se reintegra în educaţie Rezultat U.M. Nivel de bază An nivel de bază Sursă Rapoarte Monitorizare POS Rapoarte Monitorizare POS C 75 Ţintă (2015)

Nr. pers. Nr. pers. Nr. pers.

-

-

15,000

-

-

6,000 10 000

Elevi şi studenţi/consilier

Rată

peste 800

2005

Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii Creşterea ratei de participare la educaţie a persoanelor din grupa 15-24 ani Ponderea de persoane participante la programele de educaţie de a doua şansă angajate la 6 luni după absolvire 2.2.11 Teme orizontale

%

23,6

2006

%

48,53

20042005

MEdC, Rapoarte Monitorizare POS MEdC, Rapoarte Monitorizare POS INS, Rapoarte Monitorizare POS Rapoarte Monitorizare POS

500

18

55

%

-

-

20%

• Dezvoltare durabilă: Proiectele promovate în cadrul acestui domeniu vor avea un efect pozitiv asupra dezvoltării durabile prin îmbunătăţirea nivelului de pregătire a persoanelor cuprinse în programele educaţionale şi de formare profesională iniţială şi continuă în ceea ce priveşte aspectele de mediu şi respectarea patrimoniului natural. • Egalitate de şanse: În cadrul proiectelor se va urmări asigurarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi va fi susţinut principiul asigurării oportunităţilor egale pentru toţi, indiferent de gen, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală în legătură cu accesul lor la programele de formare, consiliere şi orientare în carieră. 2.2.12 Ajutor de stat Ajutorul de stat se va aplica pentru toate organizaţiile care sunt implicate în activităţi generatoare de profit, precum: întreprinderile mici şi mijlocii, alte organizaţii neguvernamentale ale căror activităţi pot aduce profit. Tipurile de ajutor de stat care pot fi accesate sunt costurile de formare profesională.

2.3

Domeniul Major de Intervenţie - Creşterea accesului şi participării la FPC

2.3.1 Descriere • Context şi fundamentare Potrivit unei anchete organizate în 1999 de INS, doar 11% dintre întreprinderi implementaseră programe de formare pentru angajaţi şi doar 5,4% dintre întreprinderi elaboraseră o strategie DRU. Aproape două treimi dintre companii au preferat să recruteze noi angajaţi în loc să aloce resurse financiare formării personalului existent. În special, marile 76

companii sunt cele care dezvoltă o politică activă de formare profesională continuă. IMMurile sunt mai puţin în favoarea unei politici DRU, pentru că fie nu sunt conştiente încă de importanţa FPC, fie nu au posibilitatea de a investi în dezvoltarea resurselor umane. Creşterea oportunităţilor FPC şi a ofertelor de module de formare, în sectorul public şi privat, este importantă şi pentru că accesul adulţilor la formare profesională este inegal. Angajatorii oferă cursuri de pregătire mai mult celor calificaţi şi lucrătorilor tineri decât persoanelor slab calificate şi lucrătorilor vârstnici, angajaţilor cu normă întreagă decât angajaţilor cu timp parţial sau temporari. Minorităţile, persoanele cu nevoi speciale şi persoanele care trăiesc în comunităţi mici sau în zonele rurale şi şomerii au, de asemenea, acces scăzut la formare profesională. Este important să fie elaborate cursuri de pregătire, metodologii şi modalităţi de predare relevante şi să se conecteze sistemele de formare prin servicii de orientare în carieră, pentru a veni în întâmpinarea diferitelor nevoi de pregătire ale participanţilor în FPC. • Obiective

Obiectiv general: creşterea participării la FPC Obiectiv specific: facilitarea accesului la programe Operaţiuni indicative: − Dezvoltarea furnizării de FPC şi orientare şi consiliere la locul de muncă; − Sprijin şi stimulente acordate angajaţilor şi angajatorilor pentru creşterea participării angajaţilor la FPC şi la servicii de orientare în carieră; − Sprijin şi asistenţă pentru creşterea participării angajaţilor în activităţi de validare şi recunoaştere a competenţelor dobândite în contexte non-formale şi informale; − Promovarea unei culturi a învăţării, în special în cazul „hidden learners” şi a indivizilor „hard to reach” − Implementarea, promovarea şi susţinerea portofoliului EUROPASS 1. Dezvoltarea furnizării de FPC şi orientare şi consiliere la locul de muncă Tipuri de proiecte: P1. Furnizarea de formare continuă la locul de muncă P1. Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere P2. Furnizarea de orientare şi consiliere la locul de muncă Beneficiari eligibili: • • • • • • structuri ale MMSSF sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu CNFPA Furnizori de FPC autorizaţi Furnizori de orientare şi consiliere ANOFM AJOFM 77

Întreprinderi

…………….. 2. Sprijin şi stimulente acordate angajaţilor şi angajatorilor pentru creşterea participării angajaţilor la FPC şi la servicii de orientare în carieră Tipuri de proiecte: P1. Program naţional de susţinere a participării la FPC a angajaţilor P2. Program naţional de susţinere a participării la FPC a angajaţilor P3. Program naţional de acordare de subvenţii şi stimulente pentru angajatori pentru susţinerea participării angajaţilor la FPC Beneficiari • • • • • structuri ale MMSSF sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu CNFPA ANOFM AJOFM Întreprinderi

Categorizarea intervenţiilor • Cod Temă prioritară Temă prioritară Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea strategiilor de învăţare pe tot parcursul vieţii în firme, formare şi servicii pentru angajaţi şi manageri în vederea susţinerii adaptabilităţii acestora la schimbare; promovarea antreprenoriat şi inovare Forma finanţării Forma finanţării Finanţare nerambursabilă Dimensiunea teritorială Tipul teritoriului Urban
Spaţiul rural

62

• Cod 01 • Code 01 05

Valoarea grantului 78

Valoarea eligibilă a unui 50,000 – 500,000 pentru proiecte individuale proiect 300,000-5,000,000 pentru proiecte naţionale

Valoarea maximă a • 100% pentru beneficiari din sectorul public, ONG, asociaţii grantului în totalul profesionale şi asociaţii non profit, unităţi din sistemul de costurilor eligibile educaţie, instituţii şi organisme publice, autorităţi locale, administraţie publică centrală • 70% pentru întreprinderi mici • 60% pentru întreprinderi mijlocii Contribuţia minimă a • 0% pentru beneficiari din sectorul public, ONG, asociaţii beneficiarului profesionale şi asociaţii non profit, unităţi din sistemul de educaţie, instituţii şi organisme publice, autorităţi locale, administraţie publică centrală • 30% pentru întreprinderi mici • 40% pentru întreprinderi mijlocii Contribuţia Comunităţii 85% în total grant Contribuţie publică 15% naţională în total grant

500,000-5,000,000 pentru schemele de grant

Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE În cadrul proiectelor, se va utiliza finanţarea încrucişată pentru operaţiuni ce aparţin domeniilor de intervenţie ale Fondului European pentru Dezvoltare Regională, în limita a 10% din valoarea proiectului, cu condiţia ca acele operaţiuni să fie necesare pentru implementarea cu succes a operaţiunilor finanţate din FSE. Aceste operaţiuni vor viza achiziţia de echipamente, mobilier de birou şi pentru săli de curs, renovări şi amenajări de spaţii în vederea desfăşurării cursurilor de pregătire şi/sau activităţilor practice. Totodată, vor putea fi finanţate operaţiuni vizând facilitarea accesului persoanelor cuprinse în programe de formare profesională din mediul rural, din zone de munte sau zone relativ izolate, la unităţile de învăţământ aflate la mare distanţă. Durata unui proiect Operaţiunile din acest domeniu major de intervenţie se vor desfăşura în perioada 2007 – 2013, cu respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului 1083/2006 privind dispoziţiile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, art. 93 privind dezangajarea automată a angajamentelor bugetare care nu fost utilizate până la data de 31 decembrie 2015. Proiectele vor avea o perioadă de implementare de maximum 2 ani de la data contractării. Criterii de eligibilitate: • relevanţa proiectului faţă de obiectivele specifice ale axei prioritare şi domeniului de intervenţie pentru care a fost depus; 79

• • • • • •

conformitatea cu legislaţia comunitară şi naţională în domeniul contractării, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat; conformitatea cu reglementările comunitare privind informarea şi publicitatea; conformitatea cu reglementările comunitare privind protecţia mediului, egalitatea de şanse şi nediscriminarea; respectarea duratei maxime pentru implementare, încadrării în perioada de programare şi a valorii eligibile a proiectului; aplicantul trebuie să fie persoană juridică publică sau privată, direct responsabilă de pregătirea şi managementul proiectului; solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în România (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti conform legii române). În cazul parteneriatelor, partenerii – alţii decât organizaţia care depune proiectul – pot pot avea sediul în afara graniţelor României, într-un Stat Membru UE; Solicitantul sau cel puţin unul din parteneri să aibă sediul (sediu central, filială, sucursală sau punct de lucru) înregistrat în regiunea în care solicitantul depune proiectul; Potenţialii beneficiari nu pot participa la licitaţie sau nu pot primi finanţare dacă: o au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională de către o instituţie judecătorească cu putere de res judicata (ex: condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil); o sunt vinovaţi de grave greşeli profesionale pe care AM POS DRU sau OI POS DRU le pot dovedi prin orice mijloace ; o nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor către stat, conform prevederilor legale; o au fost subiectul unei hotărâri judecătoreşti definitive pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii; o sunt declaraţi a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau dintr-o altă finanţare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene.

Criterii de selecţie − Capacitatea financiară şi operaţională (experienţă în managementul de proiect; expertiză tehnică; capacitate managerială; surse de finanţare suficiente şi stabile, existenţa cofinanţării, respectarea regulilor ajutorului de stat); Relevanţa (cât de relevant este proiectul pentru unul sau mai multe din obiectivele apelului de oferte, relevanţa în raport cu nevoile şi dificultăţile grupurilor ţintă, la nivel regional sau local, elementele specifice de valoare adăugată, definirea clară a grupurilor ţintă, abordarea principiilor orizontale, evaluarea riscurilor); Metodologie (consistenţa activităţilor cu obiectivele şi cu rezultatele aşteptate; coerenţa proiectului; nivelul de implicare al partenerilor; claritate şi fezabilitate a planului de acţiune; existenţa indicatorilor măsurabili ai rezultatelor proiectului); Sustenabilitate (existenţa parteneriatului, impactul asupra grupurilor ţintă; efecte multiplicatoare; rezultate sustenabile din punct de vedere financiar 80

instituţional şi al politicilor, modul în care vor funcţiona structurile proiectului şi după terminarea proiectului); − Raport cost/eficienţă (raportul dintre costurile estimate şi rezultatele aşteptate, în ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare pentru implementarea proiectului).

Proceduri de selecţie Propunerile de proiecte individuale vor fi depuse la Unităţile Regionale POS DRU ale Organismului Intermediar POS DRU; în cazul proiectelor naţionale şi a schemelor de grant, proiectele vor fi depuse la Unitatea Centrală POS DRU a Organismul Intermediar POS DRU din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în conformitate cu prevederile specifice ale „Apelurilor la propuneri” lansate. Selecţia se va face de către compartimentul de selecţie a proiectelor organizat la nivelul Unităţii Centrale POS DRU, în conformitate cu sarcinile delegate de către Autoritatea de Management POS DRU şi pe baza criteriilor de selecţie aprobate de către Comitetul de Monitorizare al POS DRU. Selecţia proiectelor se va face prin procedura specifică se „apel la propuneri de proiecte” pe baza rezultatelor evaluării tehnice şi financiare a propunerilor, cu excepţia proiectelor naţionale pentru care se va utiliza metoda atribuirii directe sau cea de „restricted call for proposals”. Pentru schemele de grant, selecţia proiectelor beneficiarilor finali se va face prin procedura specifică se „apel la propuneri de proiecte” pe baza rezultatelor evaluării tehnice şi financiare a propunerilor realizată de către managerii schemei de grant. Organism Intermediar Organismul Intermediar - Ministerul Educaţiei şi Cercetării Organismul competent care efectuează plăţile către beneficiari Plăţile către beneficiari vor fi efectuate de către MMSSF prin Unitatea de plăţi din Autoritatea de Management POS DRU. Planul financiar EUR Buget total Contribuţia UE (FSE) Contribuţie naţională - Publică - Privată Indicatori de monitorizare şi evaluare Indicator Output 81 U.M. Nivel de bază An nivel de bază Sursă Ţintă (2015) 494.120.000 420.000.000 74.120.000 74.120.000 0

Teme orizontale • Dezvoltare durabilă: Proiectele promovate în cadrul acestui domeniu vor avea un efect pozitiv asupra dezvoltării durabile prin îmbunătăţirea nivelului de pregătire a persoanelor care participă la programele de formare profesională în ceea ce priveşte aspectele de mediu, respectarea tezaurului natural, cunoaşterea regiunii şi a specificului local de mediu. • Egalitate de şanse: În cadrul proiectelor se va urmări asigurarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi va fi susţinut principiul asigurării oportunităţilor egale pentru toţi, indiferent de gen, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală în legătură cu accesul lor la activităţile propuse în cadrul proiectului. Ajutor de stat Ajutorul de stat se va aplica pentru toate organizaţiile care sunt implicate în activităţi generatoare de profit, precum: întreprinderile mici şi mijlocii, universităţile, alte organizaţii neguvernamentale ale căror activităţi pot aduce profit. Tipurile de ajutor de stat care pot fi accesate sunt: costurile de formare profesională, subvenţii acordate angajatorului şi/sau angajatului în vederea participării la cursuri de formare profesională.

82

AXA PRIORITARA 3 - Creşterea adapatabilităţii forţei de muncă 3.1 Domeniul major de intervenţie - Promovarea culturii antreprenoriale
3.1.1 Descriere • Context şi fundamentare

Rigiditatea pieţei muncii şi capacitatea redusă a economiei româneşti de a crea noi locuri de muncă, în special, în domeniile cu valoare adăugată, contribuie la menţinerea unui nivel înalt al şomajului. Promovarea culturii antreprenoriale, prin sprijinul acordat în obţinerea calificărilor manageriale şi antreprenoriale, cât şi printr-o formare profesională continuă, care să facă din antreprenoriat o opţiune de carieră pentru fiecare, reprezintă o soluţie importantă pentru contracararea efectelor negative ale ajustării structurale şi ale procesului de restructurare a economiei, generând alternative economice şi sociale şi îmbunătăţirea situaţiei economice. Cultura antreprenorială se regăseşte şi este exprimată în organizarea şi modul de operare al companiilor. Ea marchează modul în care indivizii şi organizaţiile percep mediul, exprimat prin gradul de dezvoltare al abordării ştiinţifice, de tip sistemic, dar şi prin maniera în care iau deciziile, atât în sfera tehnologică cât şi în cea economică, precum şi prin dimensiunile morale reflectate în valorile promovate. Aceste aspecte ale culturii antreprenoriale influenţează performanţa economică prin legitimarea anumitor principii generale de comportament, precum şi prin gradul de încurajare a angajamentelor antreprenoriale ale indivizilor şi intensitatea cu care acestea, odată asumate, sunt aduse la îndeplinire. Motivaţia antreprenorială, dar şi capacitatea antreprenorului de a pune în valoare valenţele spaţiului geografic, prin aptitudinile tehnice şi competenţele manageriale de care dispune, joacă un rol determinant în conturarea unui sector antreprenorial puternic. Antreprenoriatul s-a dezvoltat în România relativ recent şi, de aceea, încă mai sunt multe de făcut pentru extinderea şi dinamizarea sectorului privat. POS DRU urmăreşte dezvoltarea spiritului antreprenorial prin servicii de consiliere şi consultanţă în vederea demarării unei afaceri, precum şi prin sprijinirea persoanelor care doresc să demareze o afacere prin instruire şi pregătire specifice. În ceea ce priveşte încurajarea antreprenoriatului, POS DRU va finanţa acţiuni complementare celor oferite prin POS Competitivitate Economică. POS DRU va sprijini dezvoltarea IMM-urilor prin promovarea pregătirii profesionale antreprenoriale şi dezvoltării competenţelor manageriale şi, de asemenea, prin dezvoltarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă privind începutul unei afaceri. Se vor promova programe de pregătire profesională pentru TIC în scopul sprijinirii întreprinderilor pentru a se adapta la cerinţele dezvoltării economice ale unei pieţe competitive. Totodată, va fi furnizată instruire pentru o mai bună anticipare şi pentru un management pozitiv al schimbării, inclusiv pentru a face faţă proceselor de restructurare economică şi schimbărilor semnificative în legătură cu deschiderea spre comerţ, în scopul diminuării costurile sociale şi pentru a facilita adaptarea. • Obiectiv 83

Dezvolarea abilităţilor antreprenoriale şi manageriale la nivelul companiilor în scopul dezvoltării companiilor existente şi instruirea şi formarea profesională a indivizilor în vederea stimulării spiritului antreprenorial şi generării unui număr sporit de noi IMM-uri. 3.1.2 Operaţiuni: − creşterea conştientizării şi atitudinii pozitive cu privire la cultura antreprenorială; − implementarea de programe şi servicii de sprijin pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale; − dezvoltarea şi promovarea abilităţilor manageriale moderne, în special pentru IMMuri; − servicii de sprijin pentru demararea unei afaceri; − încurajarea antreprenoriatului. 3.1.3 Durata operaţiunilor: Operaţiunile din acest domeniu major de intervenţie se vor desfăşura în perioada 2007 – 2013, cu respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului 1083/2006 privind dispoziţiile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, art. 93 privind dezangajarea automată a angajamentelor bugetare care nu fost utilizate până la data de 31 decembrie 2015. 3.1.4 Clasificarea intervenţiilor •
Cod 62

Tema prioritară
Tema prioritară Dezvoltarea în firme a sistemelor şi strategiilor de învăţarea pe parcursul vieţii, cursuri de formare profesională şi servicii adresate angajaţilor pentru îmbunătăţirea adaptabilittăţii lor la schimbare; promovarea parteneriatului şi inovaţiei.


Cod 01

Forma de finanţare
Forma de finanţare Asistenţă nerambursabilă


Cod 01

Dimenisunea teritorială
Tipul de teritoriu Urban

3.1.5 Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane vor fi finanţate, în conformitate cu art. 34 al Regulamentului Consiliului 1083 privind prevederile generale ale Fondului European pentru Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, operaţiuni de tip FEDR, în limita a 10% din valoarea proiectului (ex. lucrări de consolidare, renovare sau reamenajare a spaţiilor şi clădirilor), în scopul susţinerii acţiunilor de dezvoltare a antreprenoriatului. 3.1.6 Dimensiunea grant-ului 84

Valoarea eligibilă a proiectului (Euro) Dimensiunea maximă a grantului în raport cu costul eligibil total (%)

Contribuţia minimă a benficiarului / aplicantului (%)

Contribuţia comunitară la sprijinul acordat (%) Contribuţia publică naţională la sprijinul acordat (%)

Minim 15.000 100% sindicate, patronate, asociaţii profesionale, alte asociaţii non profit. 70% pentru întreprinderi mici 60% pentru întreprinderi mijlocii 30% pentru întreprinderi mici 40% pentru întreprinderi mijlocii 0% sindicate, patronate, asociaţii profesionale, alte asociaţii non profit. 85 15

3.1.7 Criterii de eligibilitate şi selecţie a proiectelor • • • • • • • • Criterii de eligibilitate relevanţa proiectului faţă de obiectivele specifice ale axei prioritare şi domeniului de intervenţie pentru care a fost depus; conformitatea cu legislaţia comunitară şi naţională în domeniul contractării, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat; conformitatea cu reglementările comunitare privind informarea şi publicitatea; conformitatea cu reglementările comunitare privind protecţia mediului, egalitatea de şanse şi nediscriminarea; respectarea duratei maxime pentru implementare, încadrării în perioada de programare şi a valorii eligibile a proiectului; aplicantul trebuie să fie persoană juridică publică sau privată, direct responsabilă de pregătirea şi managementul proiectului; solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în România (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti conform legii române). În cazul parteneriatelor, partenerii – alţii decât organizaţia care depune proiectul – pot pot avea sediul în afara graniţelor României, într-un Stat Membru UE; Solicitantul sau cel puţin unul din parteneri să aibă sediul (sediu central, filială, sucursală sau punct de lucru) înregistrat în regiunea în care solicitantul depune proiectul; Potenţialii beneficiari nu pot participa la licitaţie sau nu pot primi finanţare dacă: o au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională de către o instituţie judecătorească cu putere de res judicata (ex: condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil); o sunt vinovaţi de grave greşeli profesionale pe care AM POS DRU sau OI POS DRU le pot dovedi prin orice mijloace ; o nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor către stat, conform prevederilor legale;

85

o au fost subiectul unei hotărâri judecătoreşti definitive pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii; o sunt declaraţi a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau dintr-o altă finanţare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene. • Criterii de selecţie − Capacitatea financiară şi operaţională (experienţă în managementul de proiect; expertiză tehnică; capacitate managerială; surse de finanţare suficiente şi stabile, existenţa cofinanţării, respectarea regulilor ajutorului de stat); Relevanţa (cât de relevant este proiectul pentru unul sau mai multe din obiectivele apelului de oferte, relevanţa în raport cu nevoile şi dificultăţile grupurilor ţintă, la nivel regional sau local, elementele specifice de valoare adăugată, definirea clară a grupurilor ţintă, abordarea principiilor orizontale, evaluarea riscurilor); Metodologie (consistenţa activităţilor cu obiectivele şi cu rezultatele aşteptate; coerenţa proiectului; nivelul de implicare al partenerilor; claritate şi fezabilitate a planului de acţiune; existenţa indicatorilor măsurabili ai rezultatelor proiectului); Sustenabilitate (existenţa parteneriatului, impactul asupra grupurilor ţintă; efecte multiplicatoare; rezultate sustenabile din punct de vedere financiar instituţional şi al politicilor, modul în care vor funcţiona structurile proiectului şi după terminarea proiectului); Raport cost/eficienţă (raportul dintre costurile estimate şi rezultatele aşteptate, în ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare pentru implementarea proiectului).

3.1.8 Organisme Intermediare Organismele Intermediare sunt cele 8 OI Regionale ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 3.1.9 Organismul competent pentru efectuarea plăţilor către beneficiari Plăţile către beneficiari vor fi efectuate de către MMSSF prin Unitatea de plăţi din Autoritatea de Management POS DRU. 3.1.10 Beneficiari: În cadrul acestui domeniu de intervenţie nu se vor depune scheme de grant. 3.1.11 Aplicanţi Aplicanţii pentru acest domeniu major de intervenţie pot fi organizaţii “non-profit” sau “orientate spre obţinerea de profit”, publice sau private, furnizori de servicii de dezvoltare a resurselor umane, care pot depune o cerere de finanţare, fie ca solicitanţi individuali, fie în parteneriat şi consorţii: • Licee 86

• • • • • • • • • •

Universităţi Furnizori de formare profesională acreditaţi Centre/Institute de cercetare Structuri şi agenţii în coordonarea/subordinea MEC sau a structurilor sale teritoriale Întreprinderi Asociaţii sindicale şi organizaţii patronale Autorităţi publice Asociaţii profesionale, alte organizaţii non-profit Camere de Comerţ şi Industrie ANOFM inclusiv structuri judeţene şi locale

Grupuri ţintă: Elevi şi studenţi în ani terminali, angajaţi şi personal de conducere,din întreprinderi, în special IMM-uri, antreprenori, persoane fizice care vor sa iniţieze o afacere, inclusiv persoane aflate în risc de disponibilizare şi şomeri.. 3.1.12 Planul financiar Euro Buget total Contribuţia comunitară FSE Contribuţia naţională - Publică - Privată 370.590.000 315.000.000 55.590.000 55.590.000 0

3.1.13 Indicatori de monitorizare şi evaluare
Indicator Output Participanţi la cursuri de formare profesională iniţială în domeniul afacerilor Participanţi la cursuri de formare profesională continuă în domeniul antreprenoriatului Result Centre de consultanţă în management înfiinţate Întreprinderi nou înfiinţate de către participanţii la cursurile pentru demararea unei afaceri. Proiecte de spin off şi spin out create Numărul de întreprinderi nou înfiinţate în anul n, care continuă să fie active în anul n+3 U.M. Nivel de bază An nivel de bază Sursă Ţintă (2015)

Nr.

SMIS/Rapotari beneficiari SMIS/Rapotari beneficiari SMIS/Rapotari beneficiari SMIS/Rapotari beneficiari SMIS/Rapotari beneficiari SMIS/Rapotari beneficiari

Nr.

-

-

Nr. Nr. Nr. Nr

-

-

3.1.14 Teme orizontale 87

• Dezvoltare durabilă: Proiectele promovate în cadrul acestui domeniu vor avea un efect pozitiv asupra dezvoltării durabile prin îmbunătăţirea nivelului de pregătire a specialiştilor în management, prin stimularea capacităţii inovative, implementarea de programe şi noi servicii de sprijin pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale. • Egalitate de şanse: În cadrul proiectelor se va urmări asigurarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi va fi susţinut principiul asigurării oportunităţilor egale pentru toţi, indiferent de gen, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală în legătură cu accesul lor la programele de formare, consiliere şi orientare în dezvoltarea unei afaceri, alte servicii specifice încurajării antreprenoriatului. 3.1.15 Ajutorul de stat Ajutorul de stat se va aplica pentru toate organizaţiile care sunt implicate în activităţi generatoare de profit, precum: întreprinderile mici şi mijlocii, universităţile, alte organizaţii neguvernamentale ale căror activităţi pot aduce profit. Tipurile de ajutor de stat care pot fi accesate sunt: costurile de formare profesională, subvenţii acordate angajatorului şi/sau angajatului în vederea participării la cursuri de formare profesională.

3.2

Domeniul Major de Intervenţie - Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii
3.2.1 Descriere • Context şi fundamentare

Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi întreprinderilor este o necesitate, dat fiind procesul de schimbări structurale de pe piaţa muncii din România. Prin asigurarea acesteia, capacitatea pieţei de muncă de a anticipa şi de a asimila schimbările economice şi sociale va creşte. Strategia DRU va încuraja crearea unor forme moderne de organizare a muncii şi a unei pieţe de muncă funcţionale. În acelaşi timp va fi promovată îmbătrânirea activă şi participarea femeilor pe piaţa muncii şi vor fi dezvoltate iniţiativele în domeniul ocupării, în ceea ce priveşte flexibilitatea şi securitatea pe piaţa muncii, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor întreprinderilor şi angajaţilor. Forţa de muncă şi companiile vor trebui să se adapteze noilor tehnologii şi să fie capabile să inoveze în mod constant. De asemenea, vor trebui să fie mai bine pregătite pentru a putea răspunde cererii crescute de locuri de muncă de calitate, în contextul schimbărilor apărute în relaţiile de muncă, a dezvoltării unor noi forme de muncă, al utilizării sporite a TIC, a creşterii mobilităţii ocupaţionale şi geografice etc. Acest domeniu de intervenţie vizează în special dezvoltarea noii economii informaţionale, impulsionarea formării profesionale în sectoare de vârf din domeniul serviciilor, industriei, tehnologiei ITC, aspectelor de mediu etc. Măsurile luate pentru îmbunătăţirea adaptabilităţii întreprinderilor, în special a IMMurilor şi a angajaţilor faţă de condiţiile în schimbare, în special în vederea introducerii de tehnologii moderne şi soluţii organizaţionale pe o scară largă, ar trebui să 88

reprezinte, printre altele, o promovare a flexibilităţii organizaţionale şi de angajare (aplicând diferite forme de organizare a muncii şi program de lucru flexibil) şi a flexibilităţii funcţionale (adaptarea sarcinilor angajaţilor în funcţie de sarcinile firmei). Acţiunile care trebuie întreprinse se vor concentra pe crearea capacităţii interne a firmelor pentru dezvoltarea resurselor umane proprii. În cadrul întreprinderilor, procesul de modernizare a organizării muncii şi de promovarea a activităţilor inovative se va putea realiza cu participarea partenerilor sociali. Totodată, în cadrul acestui domeniu de intervenţie se va urmări creşterea productivităţii şi promovarea reconcilierii vieţii profesionale cu viaţa de familie. Aceasta va putea include campanii de conştientizare cu privire la responsabilitatea socială a întreprinderilor şi căi de transformare a muncii nedeclarate în muncă legală. Un domeniu special în care se va acţina este combaterea fenomenului muncii nedeclarate, cu activităţi în parteneriat de conştientizare asupra efectelor muncii ilegale, atât pentru angajator, cât şi pentru angajat. De asemenea, vor putea fi propuse acţiuni de îmbunătăţire a condiţiilor la locul de muncă, a sănătăţii şi securităţii la locul de muncă, de creştere a calităţii mediului de muncă. • Obiectiv

Creşterea gradului de adaptabilitate a forţei de muncă angajate şi a întreprinderilor prin modernizarea şi flexibilizarea formelor de organizare a muncii, formare profesională specifică şi îmbunătăţirea condiţiilor la locul de muncă. 3.2.2 Operaţiuni indicative − sprijinirea metodelor inovatoare pentru forme flexibile de organizare a muncii, în vederea îmbunătăţirii calităţii şi productivităţii muncii, − mai buna anticipare şi managementul pozitiv al schimbării, inclusiv în codiţii de restructurare economică, schimbări generate de deschiderea comerţului către alte zone, în vederea reducerii costurilor sociale şi facilitării adaptării, − reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie, − sprijinirea îmbunătăţirii sănătăţii şi securităţii în muncă şi crearea unui mediu de lucru prietenos; − combaterea fenomenului muncii nedeclarate şi promovarea de campanii de infomare şi conştientizare cu privire la consecinţele muncii ilegale; − promovarea şi sprijinirea instruirii în noi tehnologii, inclusiv TIC; − pregătire profesională specifică în domeniul protecţiei mediului. 3.2.3 Durata operaţiunilor Operaţiunile din acest domeniu major de intervenţie se vor desfăşura în perioada 2007 – 2013, cu respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului 1083/2006 privind dispoziţiile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, art. 93 privind dezangajarea automată a angajamentelor bugetare care nu fost utilizate până la data de 31 decembrie 2015. 3.2.4 Categorizarea intervenţiilor Tema prioritară
Cod Tema prioritară

89

62

Dezvoltarea în firme a sistemelor şi strategiilor de învăţarea pe parcursul vieţii, cursuri de formare profesională şi servicii adresate angajaţilor, muncitorilor şi administratorilor pentru a intensifica adaptabilitatea lor la schimbare în scopul promovării parteneriatului şi inovaţiei.

Forma de finanţare
Cod 01 Forma de finanţare Asistenţă nerambursabilă

Dimensiunea teritorială
Cod 01 Tipul de teritoriu Urban/Rural

3.2.5 Utilizarea finanţării încrucişate FEDR / FSE Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane vor fi finanţate, în conformitate cu art. 34 al Regulamentului Consiliului 1083 privind prevederile generale ale Fondului European pentru Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, operaţiuni de tip FEDR, în limita a 10% din valoarea proiectului (ex. lucrări de consolidare, renovare sau reamenajare a spaţiilor şi clădirilor, investiţii în echipamente, inovaţii etc.), în scopul susţinerii acţiunilor de creştere a adaptabilităţii angajaţilor şi întreprinderilor. 3.2.6 Dimensiunea grant-ului
Valoarea eligibilă a proiectului (Euro) Dimensiunea maximă a grantului în raport cu costul eligibil total (%) Minim 15.000 (Euro) 70% pentru întreprinderi mici 60% pentru întreprinderi mijlocii 100% pentru ONG-uri, sindicate, patronate, asociaţii profesionale, alte asociaţii non profit. 30% pentru întreprinderi mici 40% pentru întreprinderi mijlocii 0% pentru ONG-uri, sindicate, patronate, asociaţii profesionale, alte asociaţii non profit. 85 15

Contribuţia minimă a benficiarului / aplicantului (%)

Contribuţia comunitară la sprijinul acordat (%) Contribuţia publică naţională la sprijinul acordat (%)

3.2.7 Criterii de eligibilitate şi selecţie a proiectelor • • • • • Criterii de eligibilitate relevanţa proiectului faţă de obiectivele specifice ale axei prioritare şi domeniului de intervenţie pentru care a fost depus; conformitatea cu legislaţia comunitară şi naţională în domeniul contractării, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat; conformitatea cu reglementările comunitare privind informarea şi publicitatea; conformitatea cu reglementările comunitare privind protecţia mediului, egalitatea de şanse şi nediscriminarea;

90

• • •

respectarea duratei maxime pentru implementare, încadrării în perioada de programare şi a valorii eligibile a proiectului; aplicantul trebuie să fie persoană juridică publică sau privată, direct responsabilă de pregătirea şi managementul proiectului; solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în România (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti conform legii române). În cazul parteneriatelor, partenerii – alţii decât organizaţia care depune proiectul – pot pot avea sediul în afara graniţelor României, într-un Stat Membru UE; Solicitantul sau cel puţin unul din parteneri să aibă sediul (sediu central, filială, sucursală sau punct de lucru) înregistrat în regiunea în care solicitantul depune proiectul; Potenţialii beneficiari nu pot participa la licitaţie sau nu pot primi finanţare dacă: o au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională de către o instituţie judecătorească cu putere de res judicata (ex: condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil); o sunt vinovaţi de grave greşeli profesionale pe care AM POS DRU sau OI POS DRU le pot dovedi prin orice mijloace ; o nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor către stat, conform prevederilor legale; o au fost subiectul unei hotărâri judecătoreşti definitive pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii; o sunt declaraţi a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau dintr-o altă finanţare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene.

Criterii de selecţie − Capacitatea financiară şi operaţională (experienţă în managementul de proiect; expertiză tehnică; capacitate managerială; surse de finanţare suficiente şi stabile, existenţa cofinanţării, respectarea regulilor ajutorului de stat); Relevanţa (cât de relevant este proiectul pentru unul sau mai multe din obiectivele apelului de oferte, relevanţa în raport cu nevoile şi dificultăţile grupurilor ţintă, la nivel regional sau local, elementele specifice de valoare adăugată, definirea clară a grupurilor ţintă, abordarea principiilor orizontale, evaluarea riscurilor); Metodologie (consistenţa activităţilor cu obiectivele şi cu rezultatele aşteptate; coerenţa proiectului; nivelul de implicare al partenerilor; claritate şi fezabilitate a planului de acţiune; existenţa indicatorilor măsurabili ai rezultatelor proiectului); Sustenabilitate (existenţa parteneriatului, impactul asupra grupurilor ţintă; efecte multiplicatoare; rezultate sustenabile din punct de vedere financiar instituţional şi al politicilor, modul în care vor funcţiona structurile proiectului şi după terminarea proiectului); Raport cost/eficienţă (raportul dintre costurile estimate şi rezultatele aşteptate, în ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare pentru implementarea proiectului). 91

3.2.8 Organisme Intermediare Organismele Intermediare sunt cele 8 OI Regionale ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 3.2.9 Organismul competent pentru efectuarea plăţilor către beneficiari Plăţile către beneficiari vor fi efectuate de către MMSSF prin Unitatea de plăţi din Autoritatea de Management POS DRU. 3.2.10 Beneficiari În cadrul acestui domeniu de intervenţie nu se vor depune scheme de grant. 3.2.11 Aplicanţi − Întreprinderi − Furnizori de formare profesională acreditaţi − Asociaţii sindicale şi organizaţii patronale − Asociaţii profesionale, alte organizaţii non-profit − Autorităţi publice − Camere de Comerţ şi Industrie − ANOFM, inclusiv structuri judeţene şi locale 3.2.12 Grupuri ţintă − Angajaţii din întreprinderi, publice sau private, − IMM-uri şi companii mari, publice sau private 3.2.13 Planul financiar Euro Buget total Contribuţia comunitară (FEDR/FSE/FC) Contribuţia naţională - Publică - Privată 58.820.000 50.000.000 8.820.000 8.820.000 0

3.2.14 Indicatori de monitorizare şi evaluare
Indicator Output Număr de participanţi la programe pentru promovarea adaptabilităţii angajaţilor Ponderea participanţilor la programe pentru instruirea în noi tehnologii Număr de comapnii participante la programe pentru promovarea adaptabilităţii U.M. Nivel de bază An nivel de bază Sursă Ţintă (2015)

92

întreprinderilor Rezultat Număr de angajaţi (întreprinderi) care au absolvit cursurile Număr de angajaţi (întreprinderi) calificate pentru folosirea de noi tehnologii

3.2.15 Teme orizontale • Dezvoltarea durabilă

Proiectele din domeniul formării profesionale vor include, de asemena, aspecte privind dezvoltarea durabilă, în sensul cunoaşterii şi respectării de către lucrători a resurselor naturale şi specificului florei si faunei existente la nivel regional sau local. O atenţie specială se va acorda programelor de conştientizare cu privire la necesitatea reducerii poluării şi impactului asupra mediului, precum şi a implementării unor tehnologii prietenoase de mediu. • Egalitatea de şanse

În cadrul proiectelor se va urmări asigurarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi va fi susţinut principiul asigurării oportunităţilor egale pentru toţi, indiferent de gen, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală în legătură cu accesul lor la programele de formare, consiliere şi sprijin pentru angajaţi în scopul promovării adaptabilităţii. 3.2.16 Ajutorul de stat Tipurile de ajutor de stat care pot fi accesate de către întreprinderi sunt: costurile de formare profesională, subvenţii acordate angajatorului şi/sau angajatului în vederea participării la cursuri de formare profesională, costuri determinate de crearea de locuri de muncă permanente asociate cu achiziţii de echipamente, costuri de sprijinire a inovaţiilor şi transferului de cunoştinţe.

3.3

Domeniu major de intervenţie 3: Dezvoltarea încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali

parteneriatului şi

3.3.1 Descriere • Context şi fundamentare

Un rol important în creşterea ocupării prin promovarea adaptabilităţii angajatorilor şi angajaţilor îl ocupă relaţiile de parteneriat între toţi factorii implicaţi în procesul de dezvoltare a calităţii factorului uman. Parteneriatul este un mijloc eficient de implicare comună a instituţiilor publice şi private în scopul modernizării organizării muncii. Dezvoltarea parteneriatelor va contribui la realizarea unui climat favorabil unor noi atitudini şi modele de 93

abordare a relaţiei angajator-angajat, în sensul creşterii interesului angatorilor faţă de investiţiile în capital uman. Acţiunile care vor fi întreprinse în scopul dezvoltării parteneriatului vor avea în vedere următoarele: stimularea iniţiativelor şi întărirea capacităţii partenerilor sociali (sindicate, patronate, asociaţii, fundaţii, federaţii, asociaţii profesionale si alte ONG constituite conform legii), de a promova dezvoltarea resurselor umane prin aplicarea de standarde şi certificare; promovarea acţiunilor comune pentru crearea de locuri de muncă prin respectarea principiului egalităţii de şanse; sprijinirea iniţiativelor de creare de reţele la nivel naţional şi comunitar în domeniul serviciilor de consiliere, al combaterii fenomenului muncii nedeclarate, al implementării unor planuri de acţiune comune pentru creşterea adaptabilităţii forţei de muncă. • Obiectiv

Dezvoltarea parteneriatelor şi întărirea capacităţii administrative a partenerilor sociali (sindicate, patronate, asociaţii, fundaţii, federaţii, asociaţii profesionale si alte organizatii neguvernamentale constituite conform legii), în vederea promovării capitalului uman. 3.3.2 Operaţiuni indicative: Încurajarea iniţiativelor de dezvoltare a parteneriatelor: - identificarea şi implementarea măsurilor de creştere a interesului angajatorilor prin acţiuni comune ale acestora cu parteneri sociali relevanţi; - implicarea angajatorilor în campanii de conştientizare şi în acţiuni privind transformarea muncii nedeclarate în activitate legală; - încurajarea parteneriatelor locale şi regionale pentru combaterea fenomenului muncii nedeclarate; - încurajarea iniţiativelor de participare activă a comunităţilor locale la viaţa publică, prin implicarea în procesul decizional, monitorizarea activităţilor instituţiilor publice în domeniul creşterii adaptabilităţii forţei de muncă si a incluziunii sociale; - facilitarea dialogului între partenerii sociali în domeniul serviciilor de consiliere în scopul creşterii adaptabilităţii forţei de muncă a incluziunii sociale si a egalitatii de sanse; - elaborarea, promovarea şi implementarea de metodologii specifice dialogului social, în vederea asigurării unui grad ridicat de eficienţă,eficacitate si autonomie a procesului de dialog social, in special la nivel sectorial si/sau la nivel de intreprindere.(ex: training / formare mediatori utilizati in conflictele de munca). - elaborarea, promovarea şi implementarea de metodologii specifice dialogului social, în vederea asigurării unui grad ridicat de eficienţă, eficacitate şi autonomie a procesului de dialog social, în special la nivel sectorial şi/sau la nivel de întreprindere (ex: training/formare mediatori utilizaţi în conflictele de muncă). Dezvoltarea capacităţii administrative şi instituţionale a partenerilor sociali: - îmbunătăţirea capacităţii de sprijinire a iniţiativelor de dezvoltare a responsabilităţii civice; - întărirea capacităţii partenerilor sociali de sprijinire a conlucrării cu autorităţile publice centrale şi locale în vederea promovării iniţiativelor comune; - dezvoltarea capacităţii partenerilor sociali de a elabora strategii, planuri de acţiune şi regulamente în parteneriat în vederea creşterii impactului rezultatelor acestora; - dezvoltarea si îmbunătăţirea capacităţii partenerilor sociali de a sprijini şi promova responsabilitatea socială şi implicarea civică (ex: prin participarea la dezbateri publice şi prin creşterea accesului la informaţii publice de interes social). 94

-

dezvoltarea capacităţii interne a partenerilor sociali de a dezvolta servicii în domeniul adaptabilităţii forţei de muncă, a incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse, la standarde de calitate competitive (ex: standardizare şi certificare).

3.3.3. Durata operaţiunilor Operaţiunile din acest domeniu major de intervenţie se vor desfăşura în perioada 2007 – 2013, cu respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului 1083/2006 privind dispoziţiile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, art. 93 privind dezangajarea automată a angajamentelor bugetare care nu fost utilizate până la data de 31 decembrie 2015. 3.3.4. Clasificarea intervenţiilor •
Cod

Tema prioritară
Tema prioritară


Cod 01

Forma de finanţare
Forma de finanţare Asistenţa nerambursabilă


Cod 01

Dimensiunea teritorială
Tipul de teritoriu Urban

3.3.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane vor fi finanţate, în conformitate cu art. 34 al Regulamentului Consiliului 1083 privind prevederile generale ale Fondului European pentru Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, operaţiuni de tip FEDR, în limita a 10% din valoarea proiectului (ex. lucrări de consolidare, renovare sau reamenajare a spaţiilor şi clădirilor), cu condiţia ca acele operaţiuni să fie necesare pentru implementarea cu succes a operaţiunilor finanţate din FSE. Aceste operaţiuni vor viza achiziţia de echipamente, mobilier de birou, alte cheltuieli tip FEDR necesare realizării obiectivelor proiectului. 3.3.6 Dimensiunea grant-ului
Valoarea eligibilă a proiectului (euro) Min: Dimensiunea maximă a grantului în raport cu 100% pentru sindicate, patronate, costul eligibil total (%) asociaţii, fundaţii, federaţii, asociaţii profesionale si alte organizatii neguvernamentale constituite conform legii Contribuţia minimă a beneficiarului/aplicantului (%) 0% pentru sindicate, patronate, asociaţii, fundaţii, federaţii, asociaţii profesionale si alte organizatii neguvernamentale constituite conform legii

95

Contribuţia comunitară la sprijinul acordat (%) 85 Contribuţia naţională la sprijinul acordat (%) 15

3.3.7 Criterii de eligibilitate şi selecţie a proiectelor • • Criterii de eligibilitate: relevanţa proiectului faţă de axa prioritară, domeniul de intervenţie şi operaţiunile indicative şi să urmărească atingerea obiectivului specific domeniului major de intervenţie; conformitatea cu legislaţia comunitară şi naţională în domeniul contractării, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat; conformitatea cu reglementările comunitare privind informarea şi publicitatea respectarea duratei maxime pentru implementare, încadrării în perioada de programare şi a valorii eligibile a proiectului; aplicantul trebuie să fie persoană juridică publică sau privată, direct responsabilă de pregătirea şi managementul schemei de grant; conformitatea cu reglementările comunitare privind protecţia mediului, egalitatea de şanse şi nediscriminarea; solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în România (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti conform legii române). În cazul parteneriatelor, partenerii – alţii decât organizaţia care depune proiectul – pot pot avea sediul în afara graniţelor României, într-un Stat Membru UE; Solicitantul sau cel puţin unul din parteneri să aibă sediul (sediu central, filială, sucursală sau punct de lucru) înregistrat în regiunea în care solicitantul depune proiectul; Potenţialii beneficiari nu pot participa la licitaţie sau nu pot primi finanţare dacă: o au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională de către o instituţie judecătorească cu putere de res judicata (ex: condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil); o sunt vinovaţi de grave greşeli profesionale pe care AM POS DRU sau OI POS DRU le pot dovedi prin orice mijloace ; o nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor către stat, conform prevederilor legale; o au fost subiectul unei hotărâri judecătoreşti definitive pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii; o sunt declaraţi a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau dintr-o altă finanţare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene. • Criterii de selecţie − Capacitatea financiară şi operaţională (experienţă în managementul de proiect; expertiză tehnică; capacitate managerială; surse de finanţare suficiente şi stabile, existenţa cofinanţării, respectarea regulilor ajutorului de stat); 96

• • • • • •

Relevanţa (cât de relevant este proiectul pentru unul sau mai multe din obiectivele apelului de oferte, relevanţa în raport cu nevoile şi dificultăţile grupurilor ţintă, la nivel regional sau local, elementele specifice de valoare adăugată, definirea clară a grupurilor ţintă, abordarea principiilor orizontale, evaluarea riscurilor); Metodologie (consistenţa activităţilor cu obiectivele şi cu rezultatele aşteptate; coerenţa proiectului; nivelul de implicare al partenerilor; claritate şi fezabilitate a planului de acţiune; existenţa indicatorilor măsurabili ai rezultatelor proiectului); Sustenabilitate (existenţa parteneriatului, impactul asupra grupurilor ţintă; efecte multiplicatoare; rezultate sustenabile din punct de vedere financiar instituţional şi al politicilor, modul în care vor funcţiona structurile proiectului şi după terminarea proiectului); Raport cost/eficienţă (raportul dintre costurile estimate şi rezultatele aşteptate, în ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare pentru implementarea proiectului).

3.3.8. Organisme Intermediare Organismele Intermediare sunt cele 8 OI Regionale ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 3.3.7. Organismul competent pentru efectuarea plăţilor către beneficiari: Plăţile către beneficiari vor fi efectuate de către MMSSF prin Unitatea de Plăţi din Autoritatea de Management POS DRU. 3.3.8. Beneficiari: În cadrul acestui domeniu de intervenţie vor putea fi depuse scheme de grant de către Fondul Român de Dezvoltare Socială şi Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. 3.3.9. Aplicanţi :

o Sindicate, patronate, asociaţii, fundaţii, federaţii, asociaţii profesionale si alte organizatii neguvernamentale constituite conform legii o Asociaţii profesionale, 3.3.11. Planul financiar - Euro Buget total Contribuţia comunitară FSE Contribuţia naţională - Publică - Privată 70.590.000 60.000.000 10.590.000 7.060.000 3.530.000

3.3.12. Indicatori de monitorizare şi evaluare

97

Încurajarea iniţiativelor de dezvoltare a parteneriatelor
Indicator Output Cursanţi în programe de instruire Seminarii, conferinte, reuniuni organizate Campanii de informare / constientizare realizate Result Retele, parteneriate create Studii/Analize realizate Brosuri, materiale informative elaborate U.M. Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nivel de bază An nivel de bază Sursă Ţintă (2015)

3.3.13. Teme orizontale o Dezvoltarea durabilă Toate proiectele propuse vor conţine module de formare în domeniul protecţiei mediului înconjurător, cunoaşterii şi prezervării patrimoniului natural, specific zonei sau regiunii în care se desfăşoară proiectul. Curricula şi materialele suport care vor asigura pregătirea vor fi cele elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării împreună cu Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. o Egalitatea de şanse Toate activităţile propuse în cadrul proiectului trebuie să ia în considerare promovarea egalităţii de gen şi a egalităţii de şanse, indiferent de gen, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală.

3.3.14. Ajutor de stat Nu este cazul.

AXA PRIORITARĂ 4: Modernizarea Serviciului Public De Ocupare • Domeniul Major de Intervenţie 4.1 - Întărirea capacităţii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare
4.1.1. Descriere Dinamica şi rapiditatea schimbărilor semnificative de pe piaţa muncii din România impun cu necesitate modernizarea Serviciului Public de Ocupare atât în ceea ce priveşte identificarea şi implementarea de noi măsuri de ocupare, cât şi dezvoltarea şi extinderea celor existente. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, reprezentat de Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă şi Agenţiile Judeţene, a început în 2002 şi a vizat descentralizarea serviciilor de ocupare, îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor asigurate beneficiarilor: 98

şomeri, persoane ocupate care din diferite motive doresc să-şi schimbe locul de muncă, angajatori. Întărirea capacităţii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare va facilita accesul la măsuri active pentru un număr cât mai mare de beneficiari. În acest fel, Serviciul Public de Ocupare va fi în măsură să anticipeze şi să soluţioneze mai bine eventualele neconcordanţe existente pe piaţa muncii, inclusiv prin promovarea mobilităţii ocupaţionale şi geografice a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. În acest context, SPO va urmări cu prioritate sprijinirea agenţiilor judeţene şi locale pentru ocuparea forţei de muncă, în condiţiile în care baza materială şi tehnică necesară desfăşurării activităţilor curente necesită îmbunătăţiri. În acest sens, se va asigura inclusiv o abordare diferenţiată din punct de vedere geografic şi social, în scopul susţinerii obiectivului general de modernizare a Serviciului Public de Ocupare. Totodată, se va ţine seama de necesitatea ca SPO să abordeze şomajul neînregistrat, mai ales în zona rurală, cu evidenţiere pe grupuri de persoane vulnerabile (etnie romă, persoane cu disabilităţi, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului, alte ctegorii de persoane aflate în dificultate). În vederea atingerii acestor rezultate, SPO va elabora şi implementa instrumente adecvate de monitorizare şi evaluare a impactului real al măsurilor active pe piaţa muncii, prin dezvoltarea sistemului de indicatori privind piaţa muncii. Informaţiile privind cererea de competenţe pe piaţa muncii sunt reduse şi datorită sistemului limitat de înregistrare a locurilor de muncă vacante utilizat în prezent de SPO – informaţiile sunt limitate de obicei la denumirea postului conform COR şi câteva din cerinţele postului, în special atestatul care reflectă nivelul de studii cerut, ceea ce nu reprezintă suma tuturor competenţelor dobândite la locul de muncă. Această lipsă de informaţii în clasificarea locurilor de muncă vacante determină dificultăţi în procesul de intermediere a locurilor de muncă. În acest sens, SPO va urmări dezvoltarea sistemului de înregistrare a locurilor de muncă vacante, bazându-se în special pe Clasificarea Internaţională a Ocupaţiilor Standard (ISCO) care are ca principal avantaj clasificarea ocupaţiilor în funcţie de activitatea desfăşurată şi de tipul şi nivelul de competenţe necesare. În acelaşi timp, prin acţiunile finanţate din FSE, SPO va asigura dezvoltarea sistemului de înregistrare a tuturor informaţiilor necesare pentru ocupare, în scopul asigurării transparenţei serviciilor de ocupare oferite şi implementării serviciilor de tip „self-service” la nivelul tuturor agenţiilor de ocupare. Asigurarea transparenţei serviciilor oferite şi a calităţii informaţiilor privind piaţa muncii vor conduce la implementarea adecvată a programelor de ocupare. Pentru îmbunătăţirea calităţii informaţiilor privind piaţa muncii, aşa cum este recomandat şi în JAP, şi în condiţiile în care ancheta AMIGO este singurul studiu periodic în România care oferă informaţii cu privire la tendinţele pieţei muncii, SPO va propune proiecte în sensul îmbunătăţirii propriei capacităţi de a realiza studii, analize şi prognoze privind piaţa muncii. Informaţiile furnizate de aceste analize, studii şi prognoze privind piaţa muncii sunt necesare, atât în procesul de elaborare de către MMSSF a strategiilor şi politicilor la nivel naţional privind ocuparea, cât şi pentru punerea în aplicare a acestora de către SPO. Obiective 1. Îmbunătăţirea şi diversificarea modalităţilor de furnizare Serviciului Public de Ocupare a serviciilor către clienţii

99

2. Îmbunătăţirea procesului de monitorizare şi evaluare a impactului real al serviciilor de ocupare 3. Creşterea capacităţii SPO de anticipare a schimbărilor de pe piaţa muncii 4.1.2. Operaţiuni − dezvoltarea serviciului de asistenţă personalizată pentru şomeri, în special pentru şomerii de lungă durată, tineri şi grupuri vulnerabile; − dezvoltarea serviciilor de tip “self-service”; − elaborarea şi implementarea de proiecte inovatoare privind modernizarea serviciului public de ocupare şi creşterea eficienţei; − promovarea parteneriatelor cu serviciile publice de ocupare din Statele Membre în vederea identificării şi aplicării celor mai bune practici; − susţinerea şi dezvoltarea de parteneriate pentru implementarea politicilor şi strategiilor de ocupare cu principalii actori activi pe piaţa muncii (parteneri sociali, furnizori de formare profesională iniţială şi continuă, comitete sectoriale, furnizori privaţi de servicii de ocupare, agenţii regionale de dezvoltare; − dezvoltarea bazei de date care să cuprindă toate informaţiile necesare pentru furnizarea serviciilor de ocupare şi pentru măsurarea impactului real şi eficienţei măsurilor active pe piaţa muncii; − extinderea sistemului de management al calităţii; − crearea şi dezvoltarea mecanismelor de colaborare cu angajatorii şi furnizorii privaţi de servicii de ocupare acreditaţi, în scopul facilitării accesului la ocupare; − elaborarea şi implementarea de instrumente adecvate de monitorizare şi evaluare a impactului real al măsurilor active pe piaţa muncii, inclusiv prin dezvoltarea sistemului de indicatori privind piaţa muncii; − abordarea şomajului neînregistrat, în special în mediul rural; − analize, studii, cercetări şi prognoze privind piaţa muncii. 4.1.3. Durata operaţiunilor. Operaţiunile din acest domeniu major de intervenţie se vor desfăşura în perioada 2007 – 2013, cu respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului 1083/2006 privind dispoziţiile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, art. 93 privind dezangajarea automată a angajamentelor bugetare care nu fost utilizate până la data de 31 decembrie 2015. Proiectele vor avea o perioadă de implementare de maximum 2 ani de la data contractării. 4.1.4. Clasificarea intervenţiilor • Cod 65 • Cod 01 Tema prioritară Tema prioritară
Modernizarea şi consolidarea instituţiilor pieţei muncii

Forma de finanţare Forma de finanţare Asistenţă nerambursabilă 100

• Cod
01 02 04 05

Dimenisunea teritorială. Tipul de teritoriu
Urban Rural – munţi Spaţiu rural – cu populatie dispersata şi foarte dispersata Spatiu rural - altele

4.1.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR / FSE Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane vor fi finanţate, în conformitate cu art. 34 al Regulamentului Consiliului 1083 privind prevederile generale ale Fondului European pentru Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, operaţiuni de tip FEDR, în limita a 10% din valoarea proiectului (ex. lucrări de consolidare, renovare sau reamenajare a spaţiilor şi clădirilor), în scopul susţinerii acţiunilor de dezvoltare a serviciilor oferite de Serviciul Public de Ocupare.

4.1.6. Dimensiunea grant-ului Valoarea eligibilă a proiectului (Euro) Dimensiunea maximă a grantului în raport cu costul eligibil total (%) Contribuţia minimă a benficiarului / aplicantului (%) Contribuţia comunitară la sprijinul acordat (%) Contribuţia publică naţională la sprijinul acordat (%) 4.1.7. Criterii de eligibilitate şi selecţie a proiectelor .Criterii de eligibilitate • • • • • • • relevanţa proiectului faţă de obiectivele specifice ale axei prioritare şi domeniului de intervenţie pentru care a fost depus; conformitatea cu legislaţia comunitară şi naţională în domeniul contractării, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat; conformitatea cu reglementările comunitare privind informarea şi publicitatea; conformitatea cu reglementările comunitare privind protecţia mediului, egalitatea de şanse şi nediscriminarea; respectarea duratei maxime pentru implementare, încadrării în perioada de programare şi a valorii eligibile a proiectului; aplicantul trebuie să fie persoană juridică publică sau privată, direct responsabilă de pregătirea şi managementul proiectului; solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în România (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti conform legii române). În cazul parteneriatelor, partenerii – alţii decât organizaţia care depune proiectul – pot pot avea sediul în afara graniţelor României, într-un Stat Membru UE;

101

Solicitantul sau cel puţin unul din parteneri să aibă sediul (sediu central, filială, sucursală sau punct de lucru) înregistrat în regiunea în care solicitantul depune proiectul; Criterii de selecţie − Capacitatea financiară şi operaţională (experienţă în managementul de proiect; expertiză tehnică; capacitate managerială; surse de finanţare suficiente şi stabile, existenţa cofinanţării, respectarea regulilor ajutorului de stat); Relevanţa (cât de relevant este proiectul pentru unul sau mai multe din obiectivele apelului de oferte, relevanţa în raport cu nevoile şi dificultăţile grupurilor ţintă, la nivel regional sau local, elementele specifice de valoare adăugată, definirea clară a grupurilor ţintă, abordarea principiilor orizontale, evaluarea riscurilor); Metodologie (consistenţa activităţilor cu obiectivele şi cu rezultatele aşteptate; coerenţa proiectului; nivelul de implicare al partenerilor; claritate şi fezabilitate a planului de acţiune; existenţa indicatorilor măsurabili ai rezultatelor proiectului); Sustenabilitate (existenţa parteneriatului, impactul asupra grupurilor ţintă; efecte multiplicatoare; rezultate sustenabile din punct de vedere financiar instituţional şi al politicilor, modul în care vor funcţiona structurile proiectului şi după terminarea proiectului); Raport cost/eficienţă (raportul dintre costurile estimate şi rezultatele aşteptate, în ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare pentru implementarea proiectului).

4.1.8. Organisme Intermediare Organismul Intermediar pentru implementarea acestei axe prioritare este Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 4.1.9. Organismul competent pentru efectuarea plăţilor către beneficiari Plăţile către beneficiari vor fi efectuate de către MMSSF prin Unitatea de Plăţi din Autoritatea de Management POS DRU. 4.1.10. Beneficiari În cadrul acestui domeniu de intervenţie nu vor fi depuse scheme de grant. 4.1.11. Aplicanţi - ANOFM sediul central - Unităţile cu personalitate juridică din subordinea ANOFM Beneficiarii pot depune proiecte singuri sau în parteneriat cu alte organizaţii. Partenerii pot fi : a.Entităţi acreditate în furnizarea de servicii specifice pieţei muncii (Labour Market Institutions): - Furnzori acreditaţi de ocupare; - Organizaţii de parteneriat local - Organizaţii de dialog social - ONG-uri 102

- Institute de cercetare b.Institute de cercetare-dezvoltare c..Servicii Publice de Ocupare din statele membre d. Serviciile descentralizate ale administraţiei publice centrale 4.1.8. Organisme Intermediare : Organismul Intermediar pentru această axă prioritară este Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 4.1.9. Organismul competent pentru efectuarea plăţilor către beneficiar: Plăţile către beneficiari vor fi efectuate de către MMSSF prin Unitatea de plăţi din Autoritatea de Management POS DRU. 4.1.10. Beneficiari - ANOFM sediul central - Unităţile cu personalitate juridică din subordinea ANOFM Beneficiarii pot depune proiecte singuri sau în parteneriat cu alte organizaţii. Partenerii pot fi : a. Entităţi acreditate în furnizarea de servicii specifice pieţei muncii, cum ar fi: o Furnzori acreditaţi de ocupare; o Organizaţii de parteneriat local o Organizaţii de dialog social o ONG-uri b. Institute de cercetare-dezvoltare c. Servicii Publice de Ocupare din statele membre d. Serviciile descentralizate ale administraţiei publice centrale 4.1.11. Planul financiar
- Euro -

Buget total Contribuţia comunitară (FEDR/FSE/FC) Contribuţia naţională - Publică - Privată

117.650.000 100.000.000 17.650.000 17.650.000 0
Ţintă 2013 50.000 56 la nivel regional/local 100 agenţii de ocupare 90% din total şomeri înregistraţi în evidenţele agenţiei respective Ţintă 2013 30%

4.1.12. Indicatori de monitorizare şi evaluare
Indicator de ieşire Număr planuri individuale de acţiune Număr analize şi prognoze privind piaţa muncii Număr agenţii de ocupare care oferă servicii de tip „self-service” Ponderea şomerilor care beneficiază de servicii de tip „self-service” Indicator de rezultat Ponderea şomerilor tineri/adulţi care au devenit şomeri în luna X, sunt şomeri în luna X+6/X+12 şi cărora nu li s-a oferit un nou început prin calificare, recalificare, experienţă în muncă, un loc de muncă sau o altă măsură de ocupare Ponderea agenţiilor care au implementat SMC în totalul agenţiilor din

80%

103

structura ANOFM

4.1.13. Teme orizontale • Dezvoltare durabilă: Proiectele promovate în cadrul acestui domeniu vor avea un efect pozitiv asupra dezvoltării durabile prin includerea în cadrul activităţilor derulate a aspectelor de mediu, cu respectarea tezaurului natural, specific regiunii sau zonei în care se implementează proiectul. • Egalitate de şanse: În cadrul proiectelor se va urmări asigurarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi va fi susţinut principiul asigurării oportunităţilor egale pentru toţi, indiferent de gen, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală, în legătură cu accesul lor la toate activităţile proiectelor. 4.1.14. Ajutorul de stat Ajutorul de stat se va aplica pentru toate organizaţiile care sunt implicate în activităţi generatoare de profit, precum: întreprinderile mici şi mijlocii, alte organizaţii neguvernamentale ale căror activităţi pot aduce profit. Tipurile de ajutor de stat care pot fi accesate sunt: costurile de formare profesională, subvenţii acordate angajatorului şi/sau angajatului în vederea participării la cursuri de formare profesională.

• 4.2. Domeniul Major de Intervenţie – Formarea personalului propriu
4.2.1. Descriere În contextul în care unul din obiectivele principale ale Strategiei Europene de Ocupare este ca măsurile active să deţină ponderea cea mai mare în cadrul serviciilor de ocupare, SPO trebuie să îşi intensifice eforturile de creştere a calităţii serviciilor oferite şi de creştere a nivelului competenţelor profesionale ale personalului implicat în furnizarea acestor servicii În vederea susţinerii creşterii calităţii serviciilor oferite de personalul propriu şi adaptarea acestuia la cerinţele mereu în schimbare ale pieţei este necesară dezvoltarea strategiei de formare profesională a personalului propriu SPO, în special formare profesională specifică. Formarea profesională reprezintă un instrument principal al SPO prin care personalul propriu va putea să se adapteze permanent la cerinţele în schimbare de pe piaţa muncii şi, astfel, să fie asigurată coerenţa între sistemul de formare şi asigurarea calităţii sistemului de furnizare al serviciilor. Este nevoie însă de timp şi de mai multe eforturi până când competenţele personalului SPO vor asigura calitatea necesară pentru aplicarea Strategiei Europene de Ocupare. Tendinţele în domeniul ocupării pun accent pe servicii personalizate şi pe planuri individuale de acţiune. În acest sens este necesară creşterea nivelului de competenţe sociale şi profesionale ale personalului propriu SPO de a elabora şi aplica planuri de acţiune individuale pentru şi împreună cu solicitanţii de locuri de muncă şi de a pre-selecta candidaţii în funcţie de cererile de forţă de muncă.

104

Noile cerinţe ale unei societăţi bazate pe cunoaştere impun cu necesitate formarea adecvată personalului, în special dezvoltarea competenţelor în domeniul IT, pentru a se realiza monitorizarea corespunzătoare a impactului net al măsurilor active. În conformitate cu Strategia Europeană de Ocupare este necesară existenţa unor politici centrate pe nevoile specifice ale diferitelor grupuri vulnerabile, politici care vor solicita noi competenţe specifice şi noi aptitudini profesionale din partea personalului SPO. Abordarea descentralizată a formării personalului propriu SPO în contextul facilitării accesului pe piaţa muncii a persoanelor cu risc major de intrare în şomaj de lungă durată sau de menţinere pe piaţa muncii a persoanelor expuse riscului de şomaj în condiţiile procesului de restructurare şi reorganizare a activităţilor economice, a realizat doar un progres limitat până în prezent, aşa cum este precizat şi în „Monografia privind educaţia şi formarea profesională şi serviciile de ocupare a forţei de muncă în România” (2003). De aceea se impune continuarea eforturilor de îmbunătăţire a calităţii şi eficienţei serviciilor oferite, trecerea de la măsurile pasive la măsurile active şi la abordarea preventivă a şomajului, formarea personalului propriu în scopul creşterii calităţii serviciilor de ocupare oferite. Obiective Creşterea nivelului de competenţe profesionale de specialitate ale personalului propriu SPO prin includerea la cursuri de formare profesională a 50% din totalul personalului care furnizează sau promovează servicii de ocupare. 4.2.2. Operaţiuni - îmbunătăţirea sistemului de formare profesională a personalului propriu; - dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului în vederea furnizării serviciilor de asistenţă personalizată, în special competenţe sociale şi profesionale; - dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului pentru furnizarea serviciilor către persoane cu nevoi speciale; - dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului pentru acordarea serviciilor specializate, precum servicii de pre-concediere şi servicii pentru iniţierea unei activităţi independente; - dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului pentru realizarea studiilor şi prognozelor privind piaţa muncii. 4.2.3. Durata operaţiunilor : Operaţiunile din acest domeniu major de intervenţie se vor desfăşura în perioada 2007 – 2013, cu respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului 1083/2006 privind dispoziţiile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, art. 93 privind dezangajarea automată a angajamentelor bugetare care nu fost utilizate până la data de 31 decembrie 2015. Proiectele vor avea o perioadă de implementare de maximum 2 ani de la data contractării. 4.2.4. Clasificarea intervenţiilor • Tema prioritară 105

Cod 65 • Cod 01 • Cod
01

Tema prioritară
Modernizarea şi consolidarea instituţiilor pieţei muncii

Forma de finanţare Forma de finanţare Asistenţă nerambursabilă Dimenisunea teritorială. Tipul de teritoriu
Urban

4.2.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR / FSE Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane vor fi finanţate, în conformitate cu art. 34 al Regulamentului Consiliului 1083 privind prevederile generale ale Fondului European pentru Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, operaţiuni de tip FEDR, în limita a 10% din valoarea proiectului (ex. lucrări de consolidare, renovare sau reamenajare a spaţiilor şi clădirilor), în scopul susţinerii acţiunilor de dezvoltare a competenţelor personalului Serviciului Public de Ocupare. 4.2.6. Dimensiunea grant-ului
Valoarea eligibilă a proiectului (Euro) Dimensiunea maximă a grantului în raport cu costul 100% eligibil total (%) Contribuţia minimă a benficiarului / aplicantului (%) Contribuţia comunitară la sprijinul acordat (%) 85 Contribuţia publică naţională la sprijinul acordat (%) 15

4.2.7. Criterii de eligibilitate şi selecţie a proiectelor • • • • • • • • Criterii de eligibilitate relevanţa proiectului faţă de obiectivele specifice ale axei prioritare şi domeniului de intervenţie pentru care a fost depus; conformitatea cu legislaţia comunitară şi naţională în domeniul contractării, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat; conformitatea cu reglementările comunitare privind informarea şi publicitatea; conformitatea cu reglementările comunitare privind protecţia mediului, egalitatea de şanse şi nediscriminarea; respectarea duratei maxime pentru implementare, încadrării în perioada de programare şi a valorii eligibile a proiectului; aplicantul trebuie să fie persoană juridică publică sau privată, direct responsabilă de pregătirea şi managementul proiectului; solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în România (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti conform legii române). În cazul parteneriatelor, partenerii – alţii decât organizaţia care depune proiectul – pot pot avea sediul în afara graniţelor României, într-un Stat Membru UE; 106

Solicitantul sau cel puţin unul din parteneri să aibă sediul (sediu central, filială, sucursală sau punct de lucru) înregistrat în regiunea în care solicitantul depune proiectul. • Criterii de selecţie − Capacitatea financiară şi operaţională (experienţă în managementul de proiect; expertiză tehnică; capacitate managerială; surse de finanţare suficiente şi stabile, existenţa cofinanţării, respectarea regulilor ajutorului de stat); Relevanţa (cât de relevant este proiectul pentru unul sau mai multe din obiectivele apelului de oferte, relevanţa în raport cu nevoile şi dificultăţile grupurilor ţintă, la nivel regional sau local, elementele specifice de valoare adăugată, definirea clară a grupurilor ţintă, abordarea principiilor orizontale, evaluarea riscurilor); Metodologie (consistenţa activităţilor cu obiectivele şi cu rezultatele aşteptate; coerenţa proiectului; nivelul de implicare al partenerilor; claritate şi fezabilitate a planului de acţiune; existenţa indicatorilor măsurabili ai rezultatelor proiectului); Sustenabilitate (existenţa parteneriatului, impactul asupra grupurilor ţintă; efecte multiplicatoare; rezultate sustenabile din punct de vedere financiar instituţional şi al politicilor, modul în care vor funcţiona structurile proiectului şi după terminarea proiectului); Raport cost/eficienţă (raportul dintre costurile estimate şi rezultatele aşteptate, în ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare pentru implementarea proiectului).

4.2.8. Organisme Intermediare : Organismul Intermediar pentru implementarea acestei axe prioritare este Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 4.2.9. Organismul competent pentru efectuarea plăţilor către beneficiar: Plăţile către beneficiari vor fi efectuate de către MMSSF prin Unitatea de plăţi din Autoritatea de Management POS DRU. 4.2.10. Beneficiari În cadrul acestui domeniu de intervenţie nu vor fi depuse scheme de grant. 4.2.11. Aplicanţi: - ANOFM sediul central - Unităţile cu personalitate juridică din subordinea ANOFM Beneficiarii pot depune proiecte singuri sau în parteneriat cu alte organizaţii. Partenerii pot fi: a. Entităţi acreditate în furnizarea de servicii specifice pieţei muncii, cum ar fi: o Furnzori acreditaţi de ocupare; o Furnizori autorizaţi de formare profesională o Organizaţii de parteneriat local o Organizaţii de dialog social o ONG-uri 107

b. Institute de cercetare-dezvoltare c. Servicii Publice de Ocupare din statele membre d. Serviciile descentralizate ale administraţiei publice centrale 4.2.12. Planul financiar
- Euro -

Buget total Contribuţia comunitară (FEDR/FSE/FC) Contribuţia naţională - Publică - Privată

64.710.000 55.000.000 55.000.000 9.710.000 0

4.2.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare
Indicator de ieşire Număr personal cuprins la cursuri de formare Indicator de rezultat Ponderea personalului participant la cursuri care a obţinut certificat Ţintă 2013 2.500 pers. Ţintă 2013 80%

4.2.14. Teme orizontale • Dezvoltare durabilă: Proiectele promovate în cadrul acestui domeniu vor avea un efect pozitiv asupra dezvoltării durabile prin includerea în cadrul activităţilor derulate a aspectelor de mediu, cu respectarea tezaurului natural, specific regiunii sau zonei în care se implementează proiectul. • Egalitate de şanse: În cadrul proiectelor se va urmări asigurarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi va fi susţinut principiul asigurării oportunităţilor egale pentru toţi, indiferent de gen, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală, în legătură cu accesul lor la toate activităţile proiectelor. 4.2.15. Ajutorul de stat Ajutorul de stat se va aplica pentru toate organizaţiile care sunt implicate în activităţi generatoare de profit, precum: întreprinderile mici şi mijlocii, universităţile, alte organizaţii neguvernamentale ale căror activităţi pot aduce profit. Tipurile de ajutor de stat care pot fi accesate sunt: costurile de formare profesională, subvenţii acordate angajatorului şi/sau angajatului în vederea participării la cursuri de formare profesională.

AXA PRIORITARA 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare
5.1. Domeniul major de intervenţie - Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare

5.1.1.

Descriere 108

Context şi fundamentare

Perioada de tranziţiei a României de la economia centralizată către cea bazată pe principiile economiei de piaţă a fost marcată de şocuri semnificative determinate de restructurarea economică şi de necesitatea de a construi rapid capacităţi instituţionale adecvate în vederea absorbirii efectelor acestor schimbări de ordin economic şi social. Iniţial, modalităţile de tratare a fenomenului şomajului au fost de tip pasiv, de acordare rapidă a unui sprijin financiar consistent deoarece reducerile masive de personal aveau loc în localităţi în care nu existau alte oportunităţi de angajare pe termen scurt şi mediu. În timp, prin înfiinţarea serviciului public de ocupare, ca instituţie specializată pentru protecţia socială a şomerilor şi promovarea ocupării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, măsurile de tip pasiv au fost completate de măsuri active de ocupare. Programele de ocupare concentrate pe măsuri active de ocupare au fost implementate anual de serviciul public de ocupare. Contextul social actual în relaţie cu piaţa forţei de muncă arată că se înregistrează o incidenţă scăzută de activare pe piaţa forţei de muncă, mai ales în rândul tinerilor şi lucrătorilor în vârstă. Incidenţa ratei de inactivitate este mai ridicată în mediul urban. Având în vedere efectele negative ale descreşterii demografice continue, restructurării economice şi adaptării de lungă durată la cerinţele pieţei, politica de ocupare a României abordează în general şomajul şi inactivitatea prin măsuri inovatoare, flexibile şi active pe piaţa muncii. Incidenţa şomajului pe termen lung are ponderea cea mai mare în totalul şomajului, deoarece şomajul funcţional de scurtă durată a scăzut, iar şomajul pe termen lung a rămas relativ constant, înregistrând uneori uşoare creşteri. Persistenţa în România a unei rate a şomajului pe termen lung reflectă capacitatea scăzută a economiei româneşti de a crea suficiente locuri de muncă şi totodată reflectă rigiditatea pieţei muncii locale, care în unele situaţii nu permite corelarea cererii cu oferta de forţă de muncă. De asemenea, reflectă capacitatea redusă de inovare în elaborarea şi implementarea anumitor măsuri active de ocupare. În general, măsurile active de ocupare se concentrează pe măsuri de subvenţionare, adresate mai ales angajatorilor şi mai puţin beneficiarilor. Măsurile active care vizează direct indivizii, precum formarea profesională, consilierea şi orientarea în carieră, măsuri motivaţionale, planuri individualizate concepute pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, au o pondere mai scăzută în totalul măsurilor active implementate. Astfel, măsurile prevăzute în cadrul acestui domeniu de intervenţie au o abordare pe tot parcursul vieţii, fiind axate pe grupuri de persoane cu o situaţie dificilă pe piaţa muncii, precum: şomerii tineri, şomerii vârstnici şi şomerii de lungă durată. O atenţie specială se va acorda şomerilor pe termen lung, care înregistrează rate mai ridicate decât media în Uniunes Europeană. • Obiectiv Atragerea şi menţinerea unui număr cât mai mare de persoane pe piaţa muncii în vederea realizarea ocupării depline, cu accent deosebit pe persoanele cu o situaţie dificilă pe piaţa muncii. Obiective specifice: - reducerea şomajului de lungă durată prin prevenirea intrării în această categorie şi reducerea actualului stoc de şomeri de lungă durată;

109

-

îmbunătăţirea capacităţii de angajare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau inactive prin programe personalizate de atragere pe piaţa muncii (măsuri active de ocupare);

5.1.2. Operaţiuni − furnizarea şomerilor tineri, vârstnici, şomerilor pe termen lung şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă de programe personalizate de măsuri active pentru: o căutarea unui loc de muncă; o orientare profesională, consiliere şi pregătire profesională; o acţiuni pentru motivare şi dezvoltare profesională. − Furnizarea măsurilor pentru activarea persoanelor inactive prin activităţi speciale de orientare şi pregătire profesională individuale, precum şi de plasare la locul de muncă, prin activităţi de motivare; − Furnizarea de măsuri pentru creşterea mobilităţii ocupaţionale şi geografice a persoanelor inactive pentru a beneficia de toate oportunităţile existente de ocupare şi pentru sporirea coeziunii regionale; − Furnizarea de sprijin pentru o mai bună corelare între calificările individuale, educaţie, potenţialul de muncă şi oportunităţile pe piaţa muncii (realizarea unei medieri între capacitatea individuală şi oportunităţile de muncă şi realizarea de diagnostice a muncii); − Furnizarea de scheme inovative de măsuri active pentru promovarea ocupării în rândul tinerilor şi şomerilor de lungă durată: o promovarea sistemelor duale de finanţare a ocupării (sprijin către individ şi angajator); o furnizarea de scheme duale de pregătire profesională combinate cu exercitarea cunoştinţelor dobândite la locul de muncă (inclusiv de tip ucenicie); − Furnizarea de sprijin financiar angajatorilor prin subvenţionarea salariilor pe o perioadă de timp, în vederea angajării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă cu o situaţie dificilă pe piaţa forţei de muncă; − Furnizarea de programe vizând implicarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în activităţi publice; − Furnizarea de sprijin financiar pentru dezvoltarea “parteneriatelor pentru ocupare deplină” la nivel naţional, regional, local şi sectorial; − Furnizarea de sprijin financiar pentru elaborarea de studii, analize, prognoze privind situaţia pe piaţa muncii şi alte teme relevante. 5.1.3. Durata operaţiunilor Operaţiunile din acest domeniu major de intervenţie se vor desfăşura în perioada 2007 – 2013, cu respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului 1083/2006 privind dispoziţiile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, art. 93 privind dezangajarea automată a angajamentelor bugetare care nu fost utilizate până la data de 31 decembrie 2015. Proiectele vor avea o perioadă de implementare de maximum 2 ani de la data contractării. 5.1.4. Clasificarea intervenţiilor • Cod
66

Tema prioritară Tema prioritară
Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare

110

• Cod 01 • Cod
05

Forma de finanţare Forma de finanţare Asistenţă nerambursabilă Dimenisunea teritorială. Tipul de teritoriu
Rural

5.1.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane vor fi finanţate, în conformitate cu art. 34 al Regulamentului Consiliului 1083 privind prevederile generale ale Fondului European pentru Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, operaţiuni de tip FEDR, în limita a 10% din valoarea proiectului (ex. lucrări de consolidare, renovare sau reamenajare a spaţiilor şi clădirilor), în scopul susţinerii acţiunilor de incluziune pe piaţa muncii a şomerilor şi altor categorii de persoane inactive pe piaţa muncii. Totodată, vor putea fi finanţate operaţiuni vizând facilitarea accesului persoanelor cuprinse în programe de formare profesională din mediul rural, din zone de munte sau zone relativ izolate, la unităţile de învăţământ aflate la mare distanţă. 5.1.6. Dimensiunea grant-ului Valoarea eligibilă a unui proiect Min.: 15,000 Eur Valoarea maximă a grantului în 100% pentru beneficiari din sectorul public, ONG, totalul costurilor eligibile asociaţii profesionale şi asociaţii non profit, unităţi din sistemul de educaţie, instituţii şi organisme publice, autorităţi locale, administraţie publică centrală 70% pentru întreprinderi mici 60% pentru întreprinderi mijlocii Contribuţia minimă a 0% pentru beneficiari din sectorul public, ONG, asociaţii beneficiarului profesionale şi asociaţii non profit, unităţi din sistemul de educaţie, instituţii şi organisme publice, autorităţi locale, administraţie publică centrală 30% pentru întreprinderi mici 40% pentru întreprinderi mijlocii Contribuţia Comunităţii în total 85% grant Contribuţie publică naţională în 15% total grant 5.1.7. Criterii de eligibilitate şi selecţie a proiectelor • Criterii de eligibilitate • relevanţa proiectului faţă de obiectivele specifice ale axei prioritare şi domeniului de intervenţie pentru care a fost depus;

111

• • • • • •

conformitatea cu legislaţia comunitară şi naţională în domeniul contractării, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat; conformitatea cu reglementările comunitare privind informarea şi publicitatea; conformitatea cu reglementările comunitare privind protecţia mediului, egalitatea de şanse şi nediscriminarea; respectarea duratei maxime pentru implementare, încadrării în perioada de programare şi a valorii eligibile a proiectului; aplicantul trebuie să fie persoană juridică publică sau privată, direct responsabilă de pregătirea şi managementul proiectului; solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în România (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti conform legii române). În cazul parteneriatelor, partenerii – alţii decât organizaţia care depune proiectul – pot pot avea sediul în afara graniţelor României, într-un Stat Membru UE; Solicitantul sau cel puţin unul din parteneri să aibă sediul (sediu central, filială, sucursală sau punct de lucru) înregistrat în regiunea în care solicitantul depune proiectul; Potenţialii beneficiari nu pot participa la licitaţie sau nu pot primi finanţare dacă: o au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională de către o instituţie judecătorească cu putere de res judicata (ex: condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil); o sunt vinovaţi de grave greşeli profesionale pe care AM POS DRU sau OI POS DRU le pot dovedi prin orice mijloace ; o nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor către stat, conform prevederilor legale; o au fost subiectul unei hotărâri judecătoreşti definitive pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii; o sunt declaraţi a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau dintr-o altă finanţare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene.

Criterii de selecţie − Capacitatea financiară şi operaţională (experienţă în managementul de proiect; expertiză tehnică; capacitate managerială; surse de finanţare suficiente şi stabile, existenţa cofinanţării, respectarea regulilor ajutorului de stat); Relevanţa (cât de relevant este proiectul pentru unul sau mai multe din obiectivele apelului de oferte, relevanţa în raport cu nevoile şi dificultăţile grupurilor ţintă, la nivel regional sau local, elementele specifice de valoare adăugată, definirea clară a grupurilor ţintă, abordarea principiilor orizontale, evaluarea riscurilor); Metodologie (consistenţa activităţilor cu obiectivele şi cu rezultatele aşteptate; coerenţa proiectului; nivelul de implicare al partenerilor; claritate şi fezabilitate a planului de acţiune; existenţa indicatorilor măsurabili ai rezultatelor proiectului);

112

Sustenabilitate (existenţa parteneriatului, impactul asupra grupurilor ţintă; efecte multiplicatoare; rezultate sustenabile din punct de vedere financiar instituţional şi al politicilor, modul în care vor funcţiona structurile proiectului şi după terminarea proiectului); Raport cost/eficienţă (raportul dintre costurile estimate şi rezultatele aşteptate, în ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare pentru implementarea proiectului).

5.1.8. Organisme Intermediare Organismele Intermediare pentru această axa prioritară sunt cele 8 OI Regionale ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 5.1.9. Organismul competent pentru efectuarea plăţilor către beneficiari Plăţile către beneficiari vor fi efectuate de către MMSSF prin Unitatea de plăţi din Autoritatea de Management POS DRU. 5.1.10. Beneficiari În cadrul acestei axe prioritare nu se vor depune scheme de grant. 5.1.11. Aplicanţi Agenţii judeţene şi locale pentru ocuparea forţei de muncă, alte reprezentanţe teritoriale ale autorităţilor centrale, autorităţi locale (consilii judeţene şi locale, primării), asociaţii municipale, angajatori, furnizori autorizaţi de servicii de ocupare şi de formare profesională pentru adulţi, fundaţii şi asociaţii neguvernamentale, întreprinderi mici şi mijlocii, organizaţii sindicale şi patronale. Grupuri ţintă Şomeri, cu deosebire persoanele cu o situaţie dificilă pe piaţa muncii: şomeri tineri, şomeri vârstnici, şomeri pe termen lung, şi persoane inactive pe piaţa muncii.

5.1.12. Planul financiar Euro Buget total Contribuţia comunitară (FEDR/FSE/FC) Contribuţia naţională - Publică - Privată 117.650.000 100.000.000 17.650.000 17.650.000 0

5.1.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare 113

Indicator Output Numărul de participanţi la măsurile active de ocupare Result

U.M.

Nivel de bază 747.225

An nivel de bază 2005

Sursă ANOFM (2005)/ AMPOSDRU (2015)

Ţintă (2015)

nr.

Numarul de participanti inserati pe piata muncii prin masuri active de ocupare 5.1.14. Teme orizontale

nr.

507.363

2005

ANOFM (2005)/ AMPOSDRU (2015)

• Dezvoltare durabilă: Proiectele promovate în cadrul acestui domeniu vor avea un efect pozitiv asupra dezvoltării durabile prin îmbunătăţirea nivelului de pregătire a şomerilor şi altor categorii de persoane inactive pe piaţa muncii, în scopul cunoaşterii mai bune a aspectelor de mediu şi dobândirii respectului faţă de mediul înconjurător şi patrimoniului natural. • Egalitate de şanse: În cadrul proiectelor se va urmări asigurarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi va fi susţinut principiul asigurării oportunităţilor egale pentru toţi, indiferent de gen, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală, în legătură cu accesul lor la programele de formare, consiliere şi orientare în dezvoltarea …... 5.1.15. Ajutorul de stat Ajutorul de stat se va aplica pentru toate organizaţiile care sunt implicate în activităţi generatoare de profit, precum: întreprinderile mici şi mijlocii, alte organizaţii neguvernamentale ale căror activităţi pot aduce profit. Tipurile de ajutor de stat care pot fi accesate sunt: costurile de formare profesională, subvenţii acordate angajatorului şi/sau angajatului în vederea participării la cursuri de formare profesională.

Domeniul major de intervenţie 5.2. - Promovarea sustenabilităţii pe termen lung în zonele rurale în termenii dezvoltării resurselor umane şi a ocupării
5.2.1. Descriere Context şi fundamentare Un efect important al procesului de restructurare economică din România îl constituie direcţionarea surplusului de forţă de muncă, determinat de concedierile masive din sectorul industrial, spre mediul rural, cu o ocupare preponderentă în activităţi agricole de subzistenţă. În acelaşi timp, un segment important din rezidenţii mediului rural abandonează şcoala sau o părăresc timpuriu, rata de părăsire timpurie a educaţiei fiind aproape dublă în mediul rural decât în mediul urban. 114

Absenţa unor oportunităţi reale pe plan local de ocupare în alte activităţi, mobilitatea scăzută a forţei de muncă determinată şi de slaba infrastructură de transport a determinat o pierdere netă de forţă de muncă, bine calificată. Reorientarea către activităţi de subsistenţă care nu necesită deţinerea unei calificări şi slaba infrastructură şcolară din mediul rural sunt unii dintre factorii care au dus la o capacitate scăzută a populaţiei din mediul rural de reorientare pe piaţa muncii. Consecinţele acestor evoluţii economice şi sociale sunt o rată relativ înaltă de activitate în activităţi agricole de subzistenţă. Studiile efectuate arată că în totalul populaţiei ocupate în mediul rural şi în agricultură, predomină lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi. Operaţiunile propuse în cadrul acestui domeniu de intervenţie se vor adresa persoanelor din mediul rural, implicate în agricultura de subzistenţă. Pentru aceste persoane finanţarea FSE va sprijini activităţile de conştientizare, motivare, orientare şi activare în noi domenii de activitate neagricole, cu precădere în sectorul serviciilor. Programele care vor fi promovate răspunde nevoilor de dezvoltare la nivel local şi vor fi adaptate necesităţilor de formare ale acestor categorii de persoane, prin furnizarea de servicii personalizate, consiliere şi programe specifice de pregătire. Obiective Obiectiv general: Asigurarea sustenabilităţii pe termen lung în zonele rurale prin reducerea ponderii populaţiei ocupate în agricultura de subzistenţă, inclusiv prin asigurarea premiselor pentru dezvoltarea de întreprinderi neagricole profitabile. Obiective specifice: - Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din mediul rural prin furnizarea de educaţie şi formare profesională continuă persoanelor care părăsesc sectorul agricol pentru a fi angajaţi în alte domenii de activitate; - creşterea şanselor de inserţie şi menţinere pe piaţa muncii prin furnizarea unor servicii de acompaniament social în mediul rural; - creşterea oportunităţilor de ocupare prin furnizarea de sprijin pentru crearea de noi locuri de muncă/noi forme de ocupare şi crearea de locuri de muncă pentru lucrătorii independenţi în mediul rural. 5.2.2. Operaţiuni Operaţiuni indicative: − furnizarea de sprijin pentru dezvoltarea de programe integrate pentru educaţie, formare profesională, ocupare şi alte oportunităţi de sprijin pentru locuitorii din mediul rural, vizând reducerea activităţii în agricultura de subzistenţă; − furnizarea de măsuri pentru promovarea mobilităţii ocupaţionale, sectoriale şi geografice a forţei de muncă pentru a beneficia de toate oportunităţile de ocupare în mediul rural şi a creşte coeziunea regională; − furnizarea în mediul rural de măsuri de acompaniere pentru a intra şi a se menţine pe piaţa muncii (sprijin pentru membrii de familie dependenţi, servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate care îl încurajează pe individ să participe pe piaţa muncii); − furnizarea de programe care sprijină crearea de noi locuri de muncă/noi forme de ocupare şi crearea de locuri de muncă, inclusiv pentru lucrătorii independenţi, în mediul rural. 5.2.3. Durata operaţiunilor 115

Operaţiunile din acest domeniu major de intervenţie se vor desfăşura în perioada 2007 – 2013, cu respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului 1083/2006 privind dispoziţiile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, art. 93 privind dezangajarea automată a angajamentelor bugetare care nu fost utilizate până la data de 31 decembrie 2015. Proiectele vor avea o perioadă de implementare de maximum 2 ani de la data contractării. 5.2.4. Clasificarea intervenţiilor • Cod 66 • Cod 01 • Cod
05

Tema prioritară Tema prioritară
Promovarea sustenabilităţii pe termen lung în mediul rural în ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea

Forma de finanţare Forma de finanţare Asistenţă nerambursabilă Dimenisunea teritorială. Tipul de teritoriu
Rural

5.2.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane vor fi finanţate, în conformitate cu art. 34 al Regulamentului Consiliului 1083 privind prevederile generale ale Fondului European pentru Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, operaţiuni de tip FEDR, în limita a 10% din valoarea proiectului (ex. lucrări de consolidare, renovare sau reamenajare a spaţiilor şi clădirilor), în scopul susţinerii acţiunilor de dezvoltare a antreprenoriatului. 5.2.6. Dimensiunea grant-ului
Valoarea eligibilă a unui proiect Min. 15.000 Eur Valoarea maximă a grantului în 100% pentru beneficiari din sectorul public, ONG, totalul costurilor eligibile asociaţii profesionale şi asociaţii non profit, unităţi din sistemul de educaţie, instituţii şi organisme publice, autorităţi locale, administraţie publică centrală 70% pentru întreprinderi mici 60% pentru întreprinderi mijlocii Contribuţia minimă a 0% pentru beneficiari din sectorul public, ONG, asociaţii beneficiarului profesionale şi asociaţii non profit, unităţi din sistemul de educaţie, instituţii şi organisme publice, autorităţi locale, administraţie publică centrală 30% pentru întreprinderi mici 40% pentru întreprinderi mijlocii Contribuţia Comunităţii în total 85% grant Contribuţie publică naţională în 15% total grant

116

5.2.7. Criterii de eligibilitate şi selecţie a proiectelor • Criterii de eligibilitate • • • • • • • relevanţa proiectului faţă de obiectivele specifice ale axei prioritare şi domeniului de intervenţie pentru care a fost depus; conformitatea cu legislaţia comunitară şi naţională în domeniul contractării, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat; conformitatea cu reglementările comunitare privind informarea şi publicitatea; conformitatea cu reglementările comunitare privind protecţia mediului, egalitatea de şanse şi nediscriminarea; respectarea duratei maxime pentru implementare, încadrării în perioada de programare şi a valorii eligibile a proiectului; aplicantul trebuie să fie persoană juridică publică sau privată, direct responsabilă de pregătirea şi managementul proiectului; solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în România (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti conform legii române). În cazul parteneriatelor, partenerii – alţii decât organizaţia care depune proiectul – pot pot avea sediul în afara graniţelor României, într-un Stat Membru UE; Solicitantul sau cel puţin unul din parteneri să aibă sediul (sediu central, filială, sucursală sau punct de lucru) înregistrat în regiunea în care solicitantul depune proiectul; Potenţialii beneficiari nu pot participa la licitaţie sau nu pot primi finanţare dacă: o au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională de către o instituţie judecătorească cu putere de res judicata (ex: condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil); o sunt vinovaţi de grave greşeli profesionale pe care AM POS DRU sau OI POS DRU le pot dovedi prin orice mijloace ; o nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor către stat, conform prevederilor legale; o au fost subiectul unei hotărâri judecătoreşti definitive pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii; o sunt declaraţi a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau dintr-o altă finanţare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene. • Criterii de selecţie − Capacitatea financiară şi operaţională (experienţă în managementul de proiect; expertiză tehnică; capacitate managerială; surse de finanţare suficiente şi stabile, existenţa cofinanţării, respectarea regulilor ajutorului de stat); Relevanţa (cât de relevant este proiectul pentru unul sau mai multe din obiectivele apelului de oferte, relevanţa în raport cu nevoile şi dificultăţile grupurilor ţintă, la nivel regional sau local, elementele specifice de valoare adăugată, definirea clară a grupurilor ţintă, abordarea principiilor orizontale, evaluarea riscurilor); 117

Metodologie (consistenţa activităţilor cu obiectivele şi cu rezultatele aşteptate; coerenţa proiectului; nivelul de implicare al partenerilor; claritate şi fezabilitate a planului de acţiune; existenţa indicatorilor măsurabili ai rezultatelor proiectului); Sustenabilitate (existenţa parteneriatului, impactul asupra grupurilor ţintă; efecte multiplicatoare; rezultate sustenabile din punct de vedere financiar instituţional şi al politicilor, modul în care vor funcţiona structurile proiectului şi după terminarea proiectului); Raport cost/eficienţă (raportul dintre costurile estimate şi rezultatele aşteptate, în ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare pentru implementarea proiectului).

5.2.8. Organisme intermediare Organismele Intermediare sunt cele 8 OI Regionale ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 5.2.9. Organismul competent pentru efectuarea plăţilor către beneficiari Plăţile către beneficiari vor fi efectuate de către MMSSF prin Unitatea de plăţi din Autoritatea de Management POS DRU.

5.2.10. Beneficiari În cadrul acestei axe prioritare nu se vor depune scheme de grant. 5.2.11. Aplicanţi Agenţii judeţene şi locale pentru ocuparea forţei de muncă, alte structuri descentralizate ale administraţiei publice centale, autorităţi locale (consilii judeţene şi locale, primării), asociaţii profesionale, angajatori, instituţii de învăţământ din mediul rural, furnizori autorizaţi de servicii de ocupare şi de formare profesională pentru adulţi, organizaţii neguvernamentale. Grup ţintă Rezidenţi în mediul rural ocupaţi în activităţi agricole de subzistenţă. 5.2.12. Planul financiar -EuroBuget total Contribuţia comunitară (FEDR/FSE/FC) Contribuţia naţională - Publică - Privată 117.650.000 100.000.000 17.650.000 17.650.000 0

5.2.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare

118

Indicator Output Numărul de participanţi din zonele rurale la programe integrate Result Numărul de rezidenţi în mediul rural integraţi în noi domenii de activitate

U.M.

Nivel de bază 0

An nivel de bază 2006

Sursă

Ţintă (2015) 70000

nr.

AMPOSDRU nr. 0 2006 AMPOSDRU 50000

5.2.14. Teme orizontale • Dezvoltare durabilă: Proiectele promovate în cadrul acestui domeniu de intervenţie vor avea un efect pozitiv asupra dezvoltării durabile prin îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a nivelului de pregătire a persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă cu privire la aspectele de mediu, dobândirea respectului faţă de mediul înconjurător. • Egalitate de şanse: În cadrul proiectelor se va urmări asigurarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi va fi susţinut principiul asigurării oportunităţilor egale pentru toţi, indiferent de gen, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală, în legătură cu accesul lor la programele de formare, consiliere şi orientare spre noi domenii de activitate neagricole. 5.2.15 Ajutor de stat Ajutorul de stat se va aplica pentru toate organizaţiile care sunt implicate în activităţi generatoare de profit, precum: întreprinderile mici şi mijlocii, alte organizaţii neguvernamentale ale căror activităţi pot aduce profit. Tipurile de ajutor de stat care pot fi accesate sunt: costurile de formare profesională, subvenţii acordate angajatorului şi/sau angajatului în vederea participării la cursuri de formare profesională.

AXA PRIORITARĂ 6 - Promovarea incluziunii sociale 6.1. Domeniul Major de Intervenţie - Dezvoltarea economiei sociale
6.1.1. Descriere • Context şi fundamentare

În perioada de tranziţie, efectele sociale negative ale unei restructurări dificile au fost relativ insuficient contrabalansate printr-un sistem de protecţie socială subfinanţat. Cheltuielile sociale publice raportate la PIB, de 18-19% (inclusiv educaţia) în ultimii ani, s-au plasat în toată această perioadă la nivele semnificativ mai scăzute decât în ţările UE-15 şi UE10 unde media era în 2001 de 27,6 % şi respectiv 20,7%, fără a lua în calcul cheltuielile educaţionale. Incluziunea socială poate fi realizată cu succes printr-o abordare complexă care se adresează tuturor domeniilor (ocupare, educaţie, protecţie socială, gospodărie etc.), în acelaşi timp utilizând la maximum resursele disponibile, în mod eficient şi concentrat. 119

Serviciile sociale în România sunt furnizate de autorităţile locale (8%) şi de ONG-uri (86% din totalul ONG-urilor din România). Următoarele etape se concentrează pe implemenatrea unei noi abordări în domeniul serviciilor sociale, printr-o implementare eficientă a Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale, recent aprobată de către Guverul României, inclusiv prin dezvoltarea economiei sociale. Implementarea soluţiilor durabile se poate realiza numai prin asigurarea unei bune coordonări între măsurile adoptate în sectoarele complementare şi prin implicarea diferiţilor actori guvernamentali sau non-guvernamentali, la nivel naţional şi local. Dezvoltarea economiei sociale în România va fi benefică din mai multe puncte de vedere. Odată întărit acest sector, pe de o parte va fi asigurată crearea unei ocupări flexibile, vor fi stabilite politici de dezvoltare locală adecvate, vor fi promovate servicii, cetăţenia activă, cooperarea socială şi solidaritatea. Pe de altă parte va fi încurajată apariţia de noi actori economici: cooperativele, asociaţiile de ajutor, fundaţiile şi alte asociaţii voluntare. Activitatea combinată a promotorilor acestui tip de economie se va dezvolta în special în sectoarele sociale şi de îngrijire a sănătăţii, artizanat, educaţie ca şi în domeniul serviciilor. În acest fel se va asigura un număr sporit de locuri de muncă pentru persoanele aparţinând populaţiei de etnie rroma, persoanele cu disabilităţi sau pentru alte grupuri cu risc de marginalizare şi excluziune socială. Acţiunile care vor putea fi finanţate vor viza dezvoltarea unor mecanisme specifice conceptului de economie socială, încurajarea comunităţilor locale în crearea de cooperative sociale, facilitarea creării de activităţi lucrative care să contracareze marginalizarea grupurilor cu risc social. Multiplele avantaje ale cooperativelor sociale pentru economia europeană fac din ele un element indispensabil pentru realizarea obiectivelor Lisabona. În realitate, cooperativele din economia socială sunt chiar exemplul tipului de întreprindere care poate urmări în mod simultan obiective din domeniile antreprenorial şi social, în mod complementar. Cooperativele joacă un rol major în economia socială precum şi în dezvoltarea regiunilor care cunosc dificultăţi economice asociate proceselor de restructurare. În aceste condiţii, structura şi modul lor de orgnizare oferă condiţiile ideale pentru creştea numărul de locuri de muncă accesibile şi a coeziunii sociale. Din acest motiv este necesară promovarea unei mai bune cunoaşteri a rolului şi a potenţialului economiei sociale, nu numai pentru avantajele imediate care decurg din aceasta, ci şi datorită legăturii lor cu politicile şi obiectivele de dezvoltare. Crearea oportunităţilor de locuri de muncă pentru persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile, în paralel cu scăderea ponderii asistenţei pasive bazate pe alocaţii, se vor baza atât prin stimularea angajatorilor de a încadra în muncă persoane care aparţin acestor grupuri, cât mai ales prin crearea unor structuri productive protejate şi printr-o mai bună calificare în domenii accesibile. • Obiectiv

Creşterea oportunităţilor de muncă pentru grupurile vulnerabile prin creşterea numărului de unităţi ale economiei sociale. 6.1.2. Operaţiuni indicative − dezvoltarea instrumentelor şi mecanismelor necesare pentru implementarea conceptului de economie socială; − sprijinirea dezvoltării formelor specifice economiei sociale; − promovarea ocupabilităţii şi adaptabilităţii persoanelor slab calificate şi persoanelor supuse riscului de excluziune socială; 120

− integrarea în comunitate a grupurilor vulnerabile supuse riscului de excluziune socială, prin formele economiei sociale; − creşterea gradului de conştientizare cu privire la rolul economiei sociale; − dezvoltarea capacităţii şi sustenabilităţii unitatilor de economie sociala pentru a se adresa mai bine nevoilor comunităţii; − promovarea de parteneriate între toţi actorii implicaţi în dezvoltarea comunităţii prin activităţi de economie socială (ONG-uri, instituţii publice, mediul de afaceri, alte organizaţii); 6.1.3. Durata operaţiunilor Operaţiunile din acest domeniu major de intervenţie se vor desfăşura în perioada 2007 – 2013, cu respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului 1083/2006 privind dispoziţiile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, art. 93 privind dezangajarea automată a angajamentelor bugetare care nu fost utilizate până la data de 31 decembrie 2015. Proiectele vor avea o perioadă de implementare de maximum 2 ani de la data contractării.

6.1.4. Categorizarea intervenţiilor •
Cod 71

Tema prioritară
Tema prioritară Căi de integrare şi re-intrare pe piaţa muncii pentru persoanele dezavantajate, combaterea discriminării în accesul şi promovarea pe piaţa muncii şi promovarea acceptării diversităţii la locul de muncă.


Cod 01

Forma de finanţare
Forma de finanţare Asistenţă nerambursabilă


Cod 01 05

Dimenisunea teritorială
Tipul de teritoriu Urban Rural

6.1.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane vor fi finanţate, în conformitate cu art. 34 al Regulamentului Consiliului 1083 privind prevederile generale ale Fondului European pentru Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, operaţiuni de tip FEDR, în limita a 10% din valoarea proiectului (ex. lucrări de finisare, consolidare, renovare sau reamenajare a spaţiilor şi/sau clădirilor abandonate), în scopul susţinerii acţiunilor de dezvoltare a economiei sociale.

121

Totodată, vor putea fi finanţate operaţiuni vizând facilităţi de transport a persoanelor cuprinse în proiecte de dezvoltare a economiei sociale din mediul rural, din zone de munte sau zone relativ izolate. 6.1.6. Dimensiunea grant-ului
Valoarea eligibilă a proiectului (Euro) Min 150.000 Eur Dimensiunea maximă a grantului în raport cu costul − 100% pentru beneficiarii din eligibil total (%) sectorul public, ONG, întreprinderi sociale, asociaţii profesionale şi asociaţii non profit, instituţii şi organisme publice, autorităţi locale - 70% pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperative Contribuţia minimă a benficiarului / aplicantului (%) − 0% pentru beneficiari din sectorul public, ONG, asociaţii profesionale şi asociaţii non profit, unităţi din sistemul de educaţie, instituţii şi organisme publice, autorităţi locale - 30% pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperative 85 15

Contribuţia comunitară la sprijinul acordat (%) Contribuţia publică naţională la sprijinul acordat (%)

6.1.7. Criterii de eligibilitate şi selecţie a proiectelor • Criterii de eligibilitate

o relevanţa proiectului faţă de axa prioritară, domeniul de intervenţie şi operaţiunile indicative şi să urmărească atingerea obiectivului specific domeniului major de intervenţie; o conformitatea cu legislaţia comunitară şi naţională în domeniul contractării, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat; o conformitatea cu reglementările comunitare privind informarea şi publicitatea o respectarea duratei maxime pentru implementare, încadrării în perioada de programare şi a valorii eligibile a proiectului; o aplicantul trebuie să fie persoană juridică publică sau privată, direct responsabilă de pregătirea şi managementul proiectului; o conformitatea cu reglementările comunitare privind protecţia mediului, egalitatea de şanse şi nediscriminarea; o solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în România (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti conform legii române). În cazul parteneriatelor, partenerii – alţii decât organizaţia care depune proiectul – pot pot avea sediul în afara graniţelor României, întrun Stat Membru UE;

122

o Solicitantul sau cel puţin unul din parteneri să aibă sediul (sediu central, filială, sucursală sau punct de lucru) înregistrat în regiunea în care solicitantul depune proiectul; o Potenţialii beneficiari nu pot participa la licitaţie sau nu pot primi finanţare dacă: − au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională de către o instituţie judecătorească cu putere de res judicata (ex: condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil); − sunt vinovaţi de grave greşeli profesionale pe care AM POS DRU sau OI POS DRU le pot dovedi prin orice mijloace ; − nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor către stat, conform prevederilor legale; − au fost subiectul unei hotărâri judecătoreşti definitive pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii; − sunt declaraţi a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau dintr-o altă finanţare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene • Criterii de selecţie − Capacitatea financiară şi operaţională (experienţă în managementul de proiect; expertiză tehnică; capacitate managerială; surse de finanţare suficiente şi stabile, existenţa cofinanţării, respectarea regulilor ajutorului de stat); Relevanţa (cât de relevant este proiectul pentru unul sau mai multe din obiectivele apelului de oferte, relevanţa în raport cu nevoile şi dificultăţile grupurilor ţintă, la nivel regional sau local, elementele specifice de valoare adăugată, definirea clară a grupurilor ţintă, abordarea principiilor orizontale, evaluarea riscurilor); Metodologie (consistenţa activităţilor cu obiectivele şi cu rezultatele aşteptate; coerenţa proiectului; nivelul de implicare al partenerilor; claritate şi fezabilitate a planului de acţiune; existenţa indicatorilor măsurabili ai rezultatelor proiectului); Sustenabilitate (existenţa parteneriatului, impactul asupra grupurilor ţintă; efecte multiplicatoare; rezultate sustenabile din punct de vedere financiar instituţional şi al politicilor, modul în care vor funcţiona structurile proiectului şi după terminarea proiectului); Raport cost/eficienţă (raportul dintre costurile estimate şi rezultatele aşteptate, în ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare pentru implementarea proiectului).

6.1.8. Organisme Intermediare Organismele Intermediare sunt cele 8 OI Regionale ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 6.1.9. Organismul competent pentru efectuarea plăţilor către beneficiari Plăţile către beneficiari vor fi efectuate de către MMSSF prin Unitatea de plăţi din Autoritatea de Management POS DRU. 123

6.1.10. Beneficiari În cadrul acestui domeniu de intervenţie beneficiarii schemelor de grant vor fi Fondul Român de Dezvoltare Socială şi Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. 6.1.11. Aplicanţi ∗ Beneficiarii acestui domeniu major de intervenţie pot fi forme ale economiei sociale (cooperative sociale, asociaţii mutuale etc.), ONG-uri, autorităţi publice judeţene sau locale, furnizori de formare profesională acreditaţi, IMM-uri.

6.1.12. Planul financiar
Buget total Contribuţia comunitară (FEDR/FSE/FC) Contribuţia naţională - Publică - Privată - Euro 414.120.000 352.000.000 62.120.000 62.120.000 0

6.1.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare
Indicator Output Locuri de muncă nou create pentru grupurile vulnerabile prin cooperative ale economiei sociale Participanţi din grupurile vulnerabile care au beneficiat de formare profesională pentru reintegrare pe piaţa muncii în forme ale economiei sociale Rezultat Numărul de participanţi care au beneficiat de asistenţă şi au fost angajaţi în diverse forme ale economiei sociale U.M. Nivel de bază An nivel de bază 2004 Sursă Ţintă (2015)

număr

SMIS/Rapotari beneficiari

număr

-

2004 SMIS/Rapotari beneficiari SMIS/Rapotari beneficiari

număr

-

2004

6.1.14. Teme orizontale o Dezvoltarea durabilă

Se referă la aplicanţii individuali în cadrul schemelor de grant/ajutor (IMM, ONG, autorităţi locale etc.)

124

Toate proiectele propuse vor conţine module de formare în domeniul protecţiei mediului înconjurător, cunoaşterii şi prezervării patrimoniului natural, specific zonei sau regiunii în care se desfăşoară proiectul. Curricula şi materialele support care vor asigura pregătirea vor fi cele elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării împreună cu Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. o Egalitatea de şanse În cadrul proiectelor se va urmări asigurarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi va fi susţinut principiul asigurării oportunităţilor egale pentru toţi, indiferent de gen, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală, în legătură cu accesul lor la proiectele de promovare şi dezvoltare a economiei sociale. 6.1.15. Ajutorul de stat Ajutorul de stat se va aplica pentru toate organizaţiile care sunt implicate în activităţi generatoare de profit, precum: întreprinderile mici şi mijlocii, alte organizaţii neguvernamentale ale căror activităţi pot aduce profit. Tipurile de ajutor de stat care pot fi accesate sunt: costurile de formare profesională, subvenţii acordate angajatorului şi/sau angajatului în vederea participării la cursuri de formare profesională.

6.2.

Domeniul Major de Intervenţie - Dezvoltarea unei reţele de servicii sociale integrate

6.2.1. Descriere • Context şi fundamentare

Serviciile sociale, o componentă a sistemului de protecţie socială, constau în măsuri de sprijin pentru anumite nevoi personalizate, care au ca rezultat soluţii rapide şi eficiente pentru situaţiile de risc social. Situaţia actuală a sistemului de asistenţă socială este caracterizată printr-un cadru legal care favorizează incluziunea socială şi accesul la drepturile fundamentale, precum: asistenţa socială, ocuparea, sănătatea, educaţia, etc. În acelaşi timp, au fost dezvoltate programe în vederea sprijinirii familiilor, copiilor şi altor grupuri dezavantajate. Deşi s-au depus eforturi pentru dezvoltarea acestora, sistemul actual prezintă, în continuare, o serie de probleme care necesită a fi rezolvate, precum: evoluţii inegale, multiplicarea structurilor instituţionale cu responsabilităţi similare care generează confuzii şi conduce la fragmentarea sistemului; lipsa mijloacelor necesare în vederea acoperirii tuturor cererilor din domeniul asistenţei sociale şi serviciilor; incapacitatea sistemului de servicii social de a acoperi nevoile persoanelor aflate în dificultate, existenţa unui număr mic de ONG-uri ca asiguratori principali pentru astfel de servicii etc. Preocuparea de a crea o reţea de servicii sociale integrate are la bază Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale. Aceasta urmăreşte: crearea unui cadru legislativ unitar, flexibil şi transparent; crearea infrastructurii necesare susţinerii unui sistem coerent de servicii sociale; asigurarea unei reţele naţionale de servicii sociale, echitabil distribuită, performantă, accesibilă tuturor potenţialilor beneficiari. Prin implementarea Programului Operaţional autorităţile locale vor fi sprijinite în înfiinţarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale specializate, adresate tuturor categoriilor de persoane vulnerabile, dar şi promovarea parteneriatelor cu alţi furnizori de servicii sociale. 125

Obiectiv

Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor dependente sau persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile care întâmpină dificultăţi în integrarea pe piaţa muncii, în scopul creşterii accesului unui număr cât mai mare de personae pe piaţa muncii. 6.2.2. Operaţiuni indicative − Promovarea de parteneriate între furnizorii de servicii sociale publice şi private, ca o condiţie pentru furnizarea de servicii sociale de calitate; − Dezvoltarea de instrumente şi metode adecvate pentru furnizarea de servicii sociale; − Promovarea unor programe de modernizare a serviciilor sociale existente; − Dezvoltarea şi promovarea de servicii de consiliere şi informare pentru grupurile vulnerabile, în scopul promovării incluziunii sociale; − Crearea, dezvoltarea şi furnizarea de servicii alternative şi flexibile pentru îngrijirea copiilor sau altor membri dependenţi de familie în timpul zilei; − Dezvoltarea şi promovarea serviciilor sociale pentru persoanele cu nevoi speciale, pentru a permite reintegrarea pe piaţa muncii a celorlalţi membri de familie; − Dezvoltarea de programe de formare profesională pentru profesioniştii implicaţi în sistem − Analizarea şi îmbunătăţirea actualei curricule a tuturor profesiilor sociale identificate prin Clasificarea Ocupaţiilor din România. 6.2.3. Durata operaţiunilor: Operaţiunile din acest domeniu major de intervenţie se vor desfăşura în perioada 2007 – 2013, cu respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului 1083/2006 privind dispoziţiile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, art. 93 privind dezangajarea automată a angajamentelor bugetare care nu fost utilizate până la data de 31 decembrie 2015. Proiectele vor avea o perioadă de implementare de maximum 2 ani de la data contractării. 6.2.4. Clasificarea intervenţiilor •
Cod 71

Tema prioritară
Tema prioritară Căi de integrare şi re-integrare pe piaţa muncii pentru persoanele dezavantajate, combaterea discriminării în domeniul participării şi promovării pe piaţa muncii şi acceptarea diversităţii la locul de muncă.

Forma de finanţare

126

Cod 01

Forma de finanţare Asistenţă nerambursabilă


Cod 01

Dimenisunea teritorială
Tipul de teritoriu Urban

6.2.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR / FSE Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane vor fi finanţate, în conformitate cu art. 34 al Regulamentului Consiliului 1083 privind prevederile generale ale Fondului European pentru Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, operaţiuni de tip FEDR, în limita a 10% din valoarea proiectului (ex. lucrări de consolidare, renovare sau reamenajare a spaţiilor şi clădirilor), în scopul susţinerii activităţilor de dezvoltare a serviciilor sociale. 6.2.6. Dimensiunea grant-ului
Valoarea eligibilă a proiectului (Euro) Dimensiunea maximă a grantului în raport cu costul eligibil total (%) minimum 15.000 100% pentru beneficiarii din sectorul public, ONG, asociaţii profesionale şi asociaţii non profit, unităţi din sistemul de educaţie, instituţii şi organisme publice, autorităţi locale, administraţie publică centrală 0% pentru beneficiarii din sectorul public, ONG, asociaţii profesionale şi asociaţii non profit, unităţi din sistemul de educaţie, instituţii şi organisme publice, autorităţi locale, administraţie publică centrală 85 15

Contribuţia minimă a benficiarului / aplicantului (%)

Contribuţia comunitară la sprijinul acordat (%) Contribuţia publică naţională la sprijinul acordat (%)

6.2.7. Criterii de eligibilitate şi selecţie a proiectelor • • • • • • • Criterii de eligibilitate relevanţa proiectului faţă de obiectivele specifice ale axei prioritare şi domeniului de intervenţie pentru care a fost depus; conformitatea cu legislaţia comunitară şi naţională în domeniul contractării, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat; conformitatea cu reglementările comunitare privind informarea şi publicitatea; conformitatea cu reglementările comunitare privind protecţia mediului, egalitatea de şanse şi nediscriminarea; respectarea duratei maxime pentru implementare, încadrării în perioada de programare şi a valorii eligibile a proiectului; aplicantul trebuie să fie persoană juridică publică sau privată, direct responsabilă de pregătirea şi managementul proiectului; 127

solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în România (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti conform legii române). În cazul parteneriatelor, partenerii – alţii decât organizaţia care depune proiectul – pot pot avea sediul în afara graniţelor României, într-un Stat Membru UE; Solicitantul sau cel puţin unul din parteneri să aibă sediul (sediu central, filială, sucursală sau punct de lucru) înregistrat în regiunea în care solicitantul depune proiectul; Potenţialii beneficiari nu pot participa la licitaţie sau nu pot primi finanţare dacă: o au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională de către o instituţie judecătorească cu putere de res judicata (ex: condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil); o sunt vinovaţi de grave greşeli profesionale pe care AM POS DRU sau OI POS DRU le pot dovedi prin orice mijloace ; o nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor către stat, conform prevederilor legale; o au fost subiectul unei hotărâri judecătoreşti definitive pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii; o sunt declaraţi a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau dintr-o altă finanţare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene.

Criterii de selecţie − Capacitatea financiară şi operaţională (experienţă în managementul de proiect; expertiză tehnică; capacitate managerială; surse de finanţare suficiente şi stabile, existenţa cofinanţării, respectarea regulilor ajutorului de stat); Relevanţa (cât de relevant este proiectul pentru unul sau mai multe din obiectivele apelului de oferte, relevanţa în raport cu nevoile şi dificultăţile grupurilor ţintă, la nivel regional sau local, elementele specifice de valoare adăugată, definirea clară a grupurilor ţintă, abordarea principiilor orizontale, evaluarea riscurilor); Metodologie (consistenţa activităţilor cu obiectivele şi cu rezultatele aşteptate; coerenţa proiectului; nivelul de implicare al partenerilor; claritate şi fezabilitate a planului de acţiune; existenţa indicatorilor măsurabili ai rezultatelor proiectului); Sustenabilitate (existenţa parteneriatului, impactul asupra grupurilor ţintă; efecte multiplicatoare; rezultate sustenabile din punct de vedere financiar instituţional şi al politicilor, modul în care vor funcţiona structurile proiectului şi după terminarea proiectului); Raport cost/eficienţă (raportul dintre costurile estimate şi rezultatele aşteptate, în ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare pentru implementarea proiectului).

6.2.8. Organisme Intermediare Organismele Intermediare sunt cele 8 structurile de la nivel regional ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 128

6.2.9. Organismul competent pentru efectuarea plăţilor către beneficiari Plăţile către beneficiari vor fi efectuate de către MMSSF prin Unitatea de plăţi din Autoritatea de Management POS DRU. 6.2.10. Beneficiari În cadrul acestui domeniu de intervenţie nu se vor depune scheme de grant. 6.2.11. .Aplicanţi * Beneficiarii acestui domeniu major de intervenţie pot fi organizaţii “non-profit”, publice sau private, furnizori de servicii de dezvoltare a resurselor umane, care depun o cerere de finanţare, fie ca solicitant individual, fie în parteneriat (consorţiu): • • • • • structurile teritoriale ale MMSSF din domeniul asistenţei sociale; autorităţi publice locale; ONG-uri furnizori de formare profesională autorizaţi şi asociaţii ale furnizorilor de formare; furnizori de orientare şi consiliere;

Grupuri ţintă: Angajatii din instituţiile care dezvoltă servicii sociale: lucrători sociali, asistenţi personali, asistenţi sociali comunitari, mediatori familiali, mediatori sanitari, asistenţi maternali, îngrijitori, personalul din instituţiile rezidenţiale 6.2.12. Planul financiar
Buget total Contribuţia comunitară (FEDR/FSE/FC) Contribuţia naţională - Publică - Privată - Euro 41.180.000 35.000.000 6.180.000 6.180.000 0

6.2.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare:
Indicator Output Număr de programe de modernizare a serviciilor sociale Numărul de programe de formare a profesioniştilor implicaţi în sistem Numărul de profesionişti din sistem participanţi la cursuri de formare/perfecţionare Rezultat Numărul persoanelor în situaţie de excluziune socială care au U.M. număr număr număr Nivel de bază An nivel de bază 2005 2005 2005 Sursă SMIS/Rapotari beneficiari SMIS/Rapotari beneficiari SMIS/Rapotari beneficiari SMIS/Rapotari beneficiari Ţintă (2015)

număr

-

2005

129

beneficiat de servicii Numărul de profesionişti din sistem care au a absolvit cursuri de formare Numărul persoanelor cu nevoi speciale care au beneficiat de servicii specifice

număr număr

-

2005 2005

SMIS/Rapotari beneficiari SMIS/Rapotari beneficiari

6.2.14. Teme orizontale: • Dezvoltare durabilă: Proiectele promovate în cadrul acestui domeniu vor avea un efect pozitiv asupra dezvoltării durabile prin îmbunătăţirea nivelului de pregătire a personalului din cadrul sistemului de servicii sociale cu privire la aspectele de mediu, dobândirea respectului pentru mediul înconjurător şi patrimoniul natural. • Egalitate de şanse: În cadrul proiectelor se va urmări asigurarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi va fi susţinut principiul asigurării oportunităţilor egale pentru toţi, indiferent de gen, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală, în legătură cu accesul lor la programele de pregătire a personalului aparţinând sistemului de servicii sociale. 6.2.15. Ajutorul de stat Ajutorul de stat se va aplica pentru toate organizaţiile care sunt implicate în activităţi generatoare de profit, precum: întreprinderile mici şi mijlocii, alte organizaţii neguvernamentale ale căror activităţi pot aduce profit. Tipurile de ajutor de stat care pot fi accesate sunt: costurile de formare profesională, subvenţii acordate angajatorului şi/sau angajatului în vederea participării la cursuri de formare profesională.

6.3. Domeniul Major de Intervenţie – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile la sistemul de educaţie şi pe piaţa muncii 6.3.1. Descriere
• Context şi fundamentare

Din analiza situaţiei actuale în domeniul resurselor umane şi ocupării rezultă o slabă integrare în sistemul de educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile supuse riscului marginalizării şi excluziunii sociale. Persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile identificate sunt: populaţia de etnie Roma, persoanele cu dizabilităţi, tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului, femeile, familiile cu mai mult de doi copii, inclusiv familiile mono-parentale, persoanele depenedente de droguri, persoanele care au suferit o condamnare, victimele violenţei domestice, persoanele fără adăpost, copii aflaţi în situaţii de risc. În contextul realizării obiectivului general al POS DRU pentru perioada 2007-2013, respectiv a dezvoltării capitalului uman şi realizării unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive şi a unei ocupări durabile, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” 130

urmăreşte dezvoltarea de programe specifice în vederea creşterii motivaţiei grupurilor vulnerabile pentru învăţare şi muncă precum şi îmbunătăţirii accesului acestor grupuri sociale la educaţie şi la piaţa muncii. Acţiunile care urmează a fi intreprinse în domeniul îmbunătăţirii accesului şi participării grupurilor vulnerabile la sistemul de educaţie şi pe piaţa muncii vor urmări promovarea unor programe capabile să modernizeze serviciile sociale existente, a parteneriatelor între furnizorii de servicii sociale publice şi private, a activităţilor de consiliere şi informare pentru grupurile vulnerabile, dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele cu diverse dizabilităţi, care va permite degrevarea membrilor de familie de anumite activităţi legate de îngrijirea acestor persoane şi, ca urmare, integrarea lor pe piaţa muncii. Totodată, se vor avea în vedere planuri de intervenţie personalizate, axate pe îmbunătăţirea ocupării precum şi pe furnizarea de servicii de sprijin concepute în funcţie de nevoile individuale. De asemenea, vor fi avute în vedere acţiuni prin care să se stimuleze motivaţia grupurilor vulnerabile de a participa la programe de integrare în sistemul de educaţie şi de ocupare prin servicii de sprijin psihologic şi social. Populaţia de etnie roma este unul dintre cele mai dezavantajate grupuri din societatea românească, din punctul de vedere al integrării pe piaţa forţei de muncă. Ca urmare, se va acorda o atenţie specială implicării unui număr cât mai mare de romi în proiectele integrate de sprijin. Programele de pregătire profesională alternativă vor oferi noi oportunităţi pentru tinerii romi care au abandonat şcoala, de a-şi contiuna studiile în cadrul unei forme de pregătire profesională adaptată nevoilor şi condiţiilor specifice. Având în vedere complexitatea problemelor care rezultă din dezavantajele sociale şi economice, vor fi promovate proiecte integrate care vor aborda în mod concertat dificultăţile cu care se confruntă grupurile vulnerabile, în scopul creşterii oportunităţilor de integrare a acestora în sistemul de învăţământ şi, ulterior, pe piaţa muncii. Pentru promovarea incluziunii sociale, este necesară întărirea cooperarii autorităţilor locale cu sectorul ONG-urilor. Totodată, în vederea implementării în termeni de eficienţă şi eficacitate a proiectelor, se va asigura intărirea capacităţii proprii a acestor organizatii prin furnizarea de asistenţă metodologică şi profesională. Astfel, se va delimita o anumită parte din bugetul proiectelor pentru a fi destinat asistenţei tehnice (pregătirea profesională a personalului, construirea de parteneriate, creşterea calitatăţii managementului, ş.a). Obiectiv Îmbunătăţirea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială. 6.3.2. Operaţiuni indicative Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile la sistemul de educaţie: - Programe pentru dezvoltarea abilităţilor, calificărilor şi formării profesionale a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile; - Dezvoltarea programelor sau pachetelor integrate în vederea creşterii accesului şi a participării în educaţie pentru copiii aparţinând grupurilor vulnerabile, inclusiv alocaţii individuale şi sprijin pentru familiile lor; - Programe educaţionale pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale, inclusiv supra-dotaţi; 131

- Programe de conştientizare, motivare, activare cu privire la participarea la educaţie a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. Tipuri de proiecte:

Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii: - Schimbarea atitudinilor sociale şi a stereotipurilor cu privire la grupurile vulnerabile, în special la locul de muncă, prin campanii de informare şi conştientizare adresate angajatorilor, lucrătorilor, comunităţilor, factorilor de decizie etc. - Sprijinirea dezvoltării de noi locuri de muncă protejate în întreprinderi; - Dezvoltarea programelor specifice pentru reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile; - Programe de conştientizare, motivare, activare cu privire la participarea la educaţie a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. - Programe personalizate în vederea creşterii ocupabilităţii grupurilor vulnerabile 6.3.3. Durata operaţiunilor Operaţiunile din acest domeniu major de intervenţie se vor desfăşura în perioada 2007 – 2013, cu respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului 1083/2006 privind dispoziţiile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, art. 93 privind dezangajarea automată a angajamentelor bugetare care nu fost utilizate până la data de 31 decembrie 2015. Proiectele vor avea o perioadă de implementare de maximum 2 ani de la data contractării. 6.3.4. Clasificarea intervenţiilor •
Cod 71

Tema prioritară
Tema prioritară Căi de integrare şi reinserţie pe piaţa muncii pentru persoanele dezavantajate, combaterea discriminării în domeniul participării şi promovării pe piaţa muncii şi acceptarea diversităţii la locul de muncă.


Cod 01

Forma de finanţare
Forma de finanţare Asistenţă nerambursabilă


Cod 01

Dimenisunea teritorială
Tipul de teritoriu Urban

6.3.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE

132

Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane vor fi finanţate, în conformitate cu art. 34 al Regulamentului Consiliului 1083 privind prevederile generale ale Fondului European pentru Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, operaţiuni de tip FEDR, în limita a 10% din valoarea proiectului (ex. lucrări de consolidare, renovare sau reamenajare a spaţiilor şi clădirilor), în scopul susţinerii acţiunilor de atragere în educaţie şi pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. Totodată, vor putea fi finanţate operaţiuni vizând facilitarea accesului, prin mijloace de transport, pentru persoanele cuprinse în programe de educaţie şi integrare pe piaţa muncii din mediul rural, din zone de munte sau zone relativ izolate, la unităţile de învăţământ sau la locul de muncă, aflate la mare distanţă. 6.3.6. Dimensiunea grant-ului
Valoarea eligibilă a proiectului (Euro) Dimensiunea maximă a grantului în raport cu costul eligibil total (%) Contribuţia minimă a benficiarului / aplicantului (%) Contribuţia comunitară la sprijinul acordat (%) Contribuţia publică naţională la sprijinul acordat (%) Min 15 000 Euro; 70% pentru întreprinderi mici 60% pentru întreprinderi mijlocii 30% pentru întreprinderi mici 40% pentru întreprinderi mijlocii 85 15

6.3.7. Criterii de eligibilitate şi selecţie a proiectelor • • • • • • • • • Criterii de eligibilitate : Criterii de eligibilitate relevanţa proiectului faţă de obiectivele specifice ale axei prioritare şi domeniului de intervenţie pentru care a fost depus; conformitatea cu legislaţia comunitară şi naţională în domeniul contractării, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat; conformitatea cu reglementările comunitare privind informarea şi publicitatea; conformitatea cu reglementările comunitare privind protecţia mediului, egalitatea de şanse şi nediscriminarea; respectarea duratei maxime pentru implementare, încadrării în perioada de programare şi a valorii eligibile a proiectului; aplicantul trebuie să fie persoană juridică publică sau privată, direct responsabilă de pregătirea şi managementul proiectului; solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în România (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti conform legii române). În cazul parteneriatelor, partenerii – alţii decât organizaţia care depune proiectul – pot pot avea sediul în afara graniţelor României, într-un Stat Membru UE; Solicitantul sau cel puţin unul din parteneri să aibă sediul (sediu central, filială, sucursală sau punct de lucru) înregistrat în regiunea în care solicitantul depune proiectul; Potenţialii beneficiari nu pot participa la licitaţie sau nu pot primi finanţare dacă: 133

o au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională de către o instituţie judecătorească cu putere de res judicata (ex: condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil); o sunt vinovaţi de grave greşeli profesionale pe care AM POS DRU sau OI POS DRU le pot dovedi prin orice mijloace ; o nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor către stat, conform prevederilor legale; o au fost subiectul unei hotărâri judecătoreşti definitive pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii; o sunt declaraţi a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau dintr-o altă finanţare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene. • Criterii de selecţie − Capacitatea financiară şi operaţională (experienţă în managementul de proiect; expertiză tehnică; capacitate managerială; surse de finanţare suficiente şi stabile, existenţa cofinanţării, respectarea regulilor ajutorului de stat); Relevanţa (cât de relevant este proiectul pentru unul sau mai multe din obiectivele apelului de oferte, relevanţa în raport cu nevoile şi dificultăţile grupurilor ţintă, la nivel regional sau local, elementele specifice de valoare adăugată, definirea clară a grupurilor ţintă, abordarea principiilor orizontale, evaluarea riscurilor); Metodologie (consistenţa activităţilor cu obiectivele şi cu rezultatele aşteptate; coerenţa proiectului; nivelul de implicare al partenerilor; claritate şi fezabilitate a planului de acţiune; existenţa indicatorilor măsurabili ai rezultatelor proiectului); Sustenabilitate (existenţa parteneriatului, impactul asupra grupurilor ţintă; efecte multiplicatoare; rezultate sustenabile din punct de vedere financiar instituţional şi al politicilor, modul în care vor funcţiona structurile proiectului şi după terminarea proiectului); Raport cost/eficienţă (raportul dintre costurile estimate şi rezultatele aşteptate, în ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare pentru implementarea proiectului).

6.3.8. Organisme Intermediare Organismele Intermediare sunt cele 8 OI Regionale ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 6.3.9. Organismul competent pentru efectuarea plăţilor către beneficiari: Plăţile către beneficiari vor fi efectuate de MMSSF prin Unitatea de plăţi din Autoritatea de Management POS DRU. 6.3.10. Beneficiari : În cadrul acestui domeniu de intervenţie vor putea fi depuse scheme de grant de către Fondul Român de Dezvoltare Socială şi Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. 134

6.3.11. Aplicanţi ∗ Beneficiarii acestui domeniu major de intervenţie pot fi organizaţii “non-profit” sau “orientate spre obţinerea de profit”, publică sau privată, furnizori de servicii de dezvoltare a resurselor umane, care depune o cerere de finanţare, fie ca solicitant individual, fie în parteneriat (consorţiu): - Furnizori de formare profesională, orientare şi consiliere acreditaţi şi asociaţii ale furnizorilor de formare; - Autorităţi judeţene sau locale. - şcoli/şcoli profesionale/licee/furnizori de educaţie pre-universitară, inclusiv grădiniţe - inspectorate şcolare şi structuri aflate în coordonarea/subordonarea acestora - întreprinderi - ONG-uri Grupuri ţintă: Populaţia roma, persoanele cu dizabilităţi, tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului, copii cu cerinţe educaţionale speciale, familiile cu mai mulţi de doi copii inclusive familiile mono-parentale, copii aflaţi în situaţii de risc, persoanele care au suferit o condamnare, persoanele dependente de droguri, persoanele fără domiciliu, victimele violenţei domestice ş.a. 6.3.12. Planul financiar - Euro Buget total Contribuţia comunitară FSE Contribuţia naţională - Publică - Privată 111.760.000 95.000.000 16.760.000 16.76..000 0

6.3.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare
Nivel de bază An nivel de bază Ţintă (2015)

Indicator Output Număr de programe de asistare a grupurilor vulnerabile pentru integrare pe piaţa muncii Persoane aparţinând grupurilor vulnerabile asistate Campanii de informare şi consştientizare în vederea schimbării atitudinii sociale faţă de grupurile vulnerabile Locuri de muncă protejate nou create Rezultat

U.M.

Sursă

număr număr

număr

număr

Se referă la aplicanţii individuali în cadrul schemelor de grant / ajutor (IMM, ONG, autorităţi locale etc.)

135

Rata de plasare a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile după încetarea asistenţei Persoane cu dizabilităţi angajate în locuri de muncă protejate

număr număr

6.3.14. Teme orizontale • Dezvoltare durabilă: Proiectele promovate în cadrul acestui domeniu vor avea un efect pozitiv asupra dezvoltării durabile prin îmbunătăţirea nivelului de pregătire a persoanelor sprijinite în vederea creşterii accesului lor la educaţie şi pe piaţa muncii cu privire la aspectele de mediu, dobândirea respectului pentru mediul înconjurător şi patrimoniul natural. • Egalitate de şanse: În cadrul proiectelor se va urmări asigurarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi va fi susţinut principiul asigurării oportunităţilor egale pentru toţi, indiferent de gen, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală, în legătură cu accesul lor la programele educaţionale şi de formare profesională continuă, consiliere şi orientare pe piaţa muncii. 6.3.15. Ajutorul de stat Ajutorul de stat se va aplica pentru toate organizaţiile care sunt implicate în activităţi generatoare de profit, precum: întreprinderile mici şi mijlocii, alte organizaţii neguvernamentale ale căror activităţi pot aduce profit. Tipurile de ajutor de stat care pot fi accesate sunt: costurile de formare profesională, subvenţii acordate angajatorului şi/sau angajatului în vederea participării la cursuri de formare profesională.

6.4. Domeniul major de intervenţie - Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii
6.4.1. Descriere • Context şi fundamentare

Promovarea de oportunităţi egale pe piaţa muncii este un obiectiv asumat în Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 2007-2013. Reducerea inegalităţilor structurale între femei şi bărbaţi, va permite activarea potenţialului de căutare a unui loc de muncă al femeilor şi va contribui la coeziunea socială şi la viabilitatea sistemului de protecţie socială. O atenţie deosebită va trebui acordată dezvoltării unei culturi a oportunităţilor egale prin promovarea acţiunilor comune cu implicare directă a tuturor actorilor sociali din sectorul public şi privat, inclusiv societatea civilă. Sporirea participării femeii pe piaţa forţei de muncă, încurajarea angajării femeilor pe principalele poziţii ocupate de bărbaţii, promovarea programului de muncă cu timp parţial, accesul femeilor la poziţiile de management, asigurarea reconcilierii între muncă şi viaţa de familie va conduce la înlăturarea inegalităţilor între femei şi bărbaţi, inclusiv în privinţa 136

nivelului salarial. Conform recensământului anului 2002, în România femeile reprezintă 51,3% din populaţie. În prezent, pe fondul scăderii ratei natalităţii, numărul femeilor din zonele rurale este în scădere, în timp ce în zonele urbane are o uşoară tendinţă de creştere. Rata ocupării femeilor în România a înregistrat o scădere de la 46,4% în 1999 la 45,6% în 2004. Principalele cauze ale scăderii ratei ocupării femeilor sunt: percepţia stereotipă faţă de capacitatea şi rolul profesional a femeilor faţă de bărbaţi; restructurarea în primul rând a locurilor de muncă ocupate de femei; pasivitate profesională de lungă durată (concedii de maternitate, concedii de îngrijire a copilului, îngrijirea persoanelor din familie cu nevoi speciale) care duce la diminuarea capacităţilor profesionale; insuficienta dezvoltare a serviciilor de îngrijire a copiilor pre-şcolari cu influenţarea negativă a mobilităţii profesionale a femeilor.

-

Este nevoie de crearea de oportunităţi extinse în special pentru ca femeile să se implice în activităţi profesionale, antreprenoriale, cu deosebire în sectorul serviciilor, insuficient dezvoltat. Pentru a se asigura ca femeile care au copii sau cele care au în îngrijire la domiciliu alte persoane dependente pot participa la programele de formare profesională, îşi pot găsi un loc de muncă sau pot dezvolta activităţi antreprenoriale, este nevoie de servicii de îngrijire diversificate. Astfel, se va acorda sprijin pentru furnizarea de astfel de servicii, mai ales atunci când acestea oferă locuri de muncă pentru şomeri şi pentru femeile inactive. Operaţiunile propuse în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor îmbunătăţi oportunităţile de ocupare pentru femei prin intervenţii atât asupra ofertei, cât şi asupra cererii de forţă de muncă. Pe de o parte, va fi îmbunătăţită ocupabilitatea femeilor, iar pe de altă parte, se vor crea noi locuri de muncă prin extinderea serviciilor de îngrijire. Activităţile dezvoltate în cadrul acestui domeniu de intervenţie se vor axa pe promovarea de noi oportunităţi pe piaţa muncii şi sprijinirea principiului accesului egal la un loc de muncă şi în carieră, urmărind astfel crearea unei pieţe a muncii inclusive. Obiectiv Întărirea principiului egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei pe piaţa muncii. 6.4.2. Operaţiuni indicative − − − − programe de formare profesională şi perfecţionare care să asigure femeilor obţinerea de calificări; programelor specifice pentru femeile interesate în alegerea unei noi cariere sau pentru cele interesate în iniţierea unei afaceri proprii; Promovarea ocupabilităţii femeilor din mediul rural; Campanii de conştientizare şi schimb de bune practici în şcoli şi întreprinderi cu privire la roluri ne-stereotipe de gen, inclusiv campanii pentru femei, în special pentru cele din mediul rural şi cele aparţinând grupurilor cu nevoi speciale; Programe de sprijin vizând eliminarea stereotipurilor de gen în societate, în special prin mass-media; 137

Furnizarea de sprijin şi campanii de conştientizare cu privire la violenţa domestică.

6.4.3. Durata operaţiunilor : Operaţiunile din acest domeniu major de intervenţie se vor desfăşura în perioada 2007 – 2013, cu respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului 1083/2006 privind dispoziţiile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, art. 93 privind dezangajarea automată a angajamentelor bugetare care nu fost utilizate până la data de 31 decembrie 2015. Proiectele vor avea o perioadă de implementare de maximum 2 ani de la data contractării. 6.4.4. Clasificarea intervenţiilor •
Cod 71

Tema prioritară
Tema prioritara Căi de integrare şi re-intrare pe piaţa muncii pentru persoanele dezavantajate, combaterea discriminării în accesul şi promovarea pe piaţa muncii şi promovarea acceptării diversităţii la locul de muncă.


Cod 01

Forma de finanţare
Forma de finanţare Asistenţă nerambursabilă


Cod 01

Dimenisunea teritorială
Tipul de teritoriu Urban

6.4.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR / FSE Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane vor fi finanţate, în conformitate cu art. 34 al Regulamentului Consiliului 1083 privind prevederile generale ale Fondului European pentru Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, operaţiuni de tip FEDR, în limita a 10% din valoarea proiectului (ex. lucrări de consolidare, renovare sau reamenajare a spaţiilor şi clădirilor), în scopul susţinerii acţiunilor de promovarea a egalităţii de şanse pe piaţa muncii. Totodată, vor putea fi finanţate operaţiuni vizând accesul la mijloace de transport pentru persoanele cuprinse în programe de promovare a egalităţii de şanse din mediul rural, din zone de munte sau zone relativ izolate. 6.4.6. Dimensiunea grant-ului
Valoarea eligibilă a proiectului (Euro) Dimensiunea maximă a grantului în raport cu costul eligibil total (%) Minimum 15.000 100% pentru organizaţii neguvernamentale non-profit, autorităţi publice 70% pentru întreprinderi mici 60% pentru întreprinderi mijlocii

138

Contribuţia minimă a benficiarului / aplicantului (%)

Contribuţia comunitară la sprijinul acordat (%) Contribuţia publică naţională la sprijinul acordat (%)

0% pentru organizaţii neguvernamentale non-profit, autorităţi publice 30% pentru întreprinderi mici 40% pentru întreprinderi mijlocii 85 15

6.4.7. Criterii de eligibilitate şi selecţie a proiectelor • • • • • • • • • Criterii de eligibilitate Criterii de eligibilitate relevanţa proiectului faţă de obiectivele specifice ale axei prioritare şi domeniului de intervenţie pentru care a fost depus; conformitatea cu legislaţia comunitară şi naţională în domeniul contractării, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat; conformitatea cu reglementările comunitare privind informarea şi publicitatea; conformitatea cu reglementările comunitare privind protecţia mediului, egalitatea de şanse şi nediscriminarea; respectarea duratei maxime pentru implementare, încadrării în perioada de programare şi a valorii eligibile a proiectului; aplicantul trebuie să fie persoană juridică publică sau privată, direct responsabilă de pregătirea şi managementul proiectului; solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în România (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti conform legii române). În cazul parteneriatelor, partenerii – alţii decât organizaţia care depune proiectul – pot pot avea sediul în afara graniţelor României, într-un Stat Membru UE; Solicitantul sau cel puţin unul din parteneri să aibă sediul (sediu central, filială, sucursală sau punct de lucru) înregistrat în regiunea în care solicitantul depune proiectul; Potenţialii beneficiari nu pot participa la licitaţie sau nu pot primi finanţare dacă: o au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională de către o instituţie judecătorească cu putere de res judicata (ex: condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil); o sunt vinovaţi de grave greşeli profesionale pe care AM POS DRU sau OI POS DRU le pot dovedi prin orice mijloace ; o nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor către stat, conform prevederilor legale; o au fost subiectul unei hotărâri judecătoreşti definitive pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii; o sunt declaraţi a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau dintr-o altă finanţare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene. • Criterii de selecţie 139

Capacitatea financiară şi operaţională (experienţă în managementul de proiect; expertiză tehnică; capacitate managerială; surse de finanţare suficiente şi stabile, existenţa cofinanţării, respectarea regulilor ajutorului de stat); Relevanţa (cât de relevant este proiectul pentru unul sau mai multe din obiectivele apelului de oferte, relevanţa în raport cu nevoile şi dificultăţile grupurilor ţintă, la nivel regional sau local, elementele specifice de valoare adăugată, definirea clară a grupurilor ţintă, abordarea principiilor orizontale, evaluarea riscurilor); Metodologie (consistenţa activităţilor cu obiectivele şi cu rezultatele aşteptate; coerenţa proiectului; nivelul de implicare al partenerilor; claritate şi fezabilitate a planului de acţiune; existenţa indicatorilor măsurabili ai rezultatelor proiectului); Sustenabilitate (existenţa parteneriatului, impactul asupra grupurilor ţintă; efecte multiplicatoare; rezultate sustenabile din punct de vedere financiar instituţional şi al politicilor, modul în care vor funcţiona structurile proiectului şi după terminarea proiectului); Raport cost/eficienţă (raportul dintre costurile estimate şi rezultatele aşteptate, în ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare pentru implementarea proiectului).

6.4.8. Organisme Intermediare : Organismele Intermediare sunt cele 8 OI Regionale ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 6.4.9. Organismul competent pentru efectuarea plăţilor către beneficiari: Plăţile către beneficiari vor fi efectuate de către MMSSF prin Unitatea de plăţi din Autoritatea de Management POS DRU. 6.4.10. Beneficiari : În cadrul acestui domeniu de intervenţie vor putea fi depuse scheme de grant de către Fondul Român de Dezvoltare Socială şi Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. 6.4.11. Aplicanţi ∗ Beneficiarii acestui domeniu major de intervenţie pot fi organizaţii “non-profit” sau “orientate spre obţinerea de profit”, publică sau privată, furnizori de servicii de dezvoltare a resurselor umane, care depune o cerere de finanţare, fie ca solicitant individual, fie în parteneriat (consorţiu): - Fundaţii şi asociaţii; - Furnizori de educaţie; - Furnizori de formare profesională acreditaţi şi asociaţii ale furnizorilor de formare; - Autorităţi judeţene sau locale; - ONG-uri

Se referă la aplicanţii individuali în cadrul schemelor de grant / ajutor (IMM, ONG, autorităţi locale etc.)

140

-

asociaţii profesionale

6.4.12. Planul financiar
Buget total Contribuţia comunitară FSE Contribuţia naţională - Publică - Privată - mil Euro 82.350.000 70.000.000 12.350.000 12.350.000 0

6.4.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare Indicator U.M Nivel de bază An nivel de bază Sursă Ţintă (2015)

Output Numărul femeilor care au participat la programe de număr conştientizare şi promovare a egalităţii de şanse Numărul femeilor care au urmat cursuri de formare profesională sau au fost consiliate în vederea număr integrării pe piaţa muncii Rezultat Numărul femeilor care au fost integrate pe piaţa muncii ca urmare număr a programelor la care au participat Numărul femeilor care au participat la program şi au iniţiat o număr afacere 6.4.14. Teme orizontale • Dezvoltare durabilă: Proiectele promovate în cadrul acestui domeniu vor avea un efect pozitiv asupra dezvoltării durabile prin îmbunătăţirea nivelului de pregătire a femeilor care participă la programe de promovare a egalităţii de şanse cu privire la aspectele de mediu, dobândirea respectului pentru mediul înconjurător şi patrimonial natural. • Egalitate de şanse: În cadrul proiectelor se va urmări, de asemenea, asigurarea oportunităţilor egale pentru toţi, indiferent de rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală, în legătură cu accesul lor la programele de formare, consiliere şi orientare în carieră şi acces pe piaţa muncii. 6.4.15. Ajutorul de stat 141

Ajutorul de stat se va aplica pentru toate organizaţiile care sunt implicate în activităţi generatoare de profit, precum: întreprinderile mici şi mijlocii, universităţile, alte organizaţii neguvernamentale ale căror activităţi pot aduce profit.

6.5 Domeniul Major de Intervenţie – Iniţiativele transnaţionale pe piaţa incluzivă a muncii
6.5.1 Descriere • Context şi fundamentare

Obiectivul acestei axe prioritare este promovarea unei societăţi inclusive în scopul asigurării bunăstării tuturor cetăţenilor, prin creşterea calităţii vieţii şi asigurarea accesului egal la drepturi sociale şi servicii. Această axă prioritară urmăreşte dezvoltarea de programe specifice de dezvoltare personală, în scopul creşterii motivaţiei grupurilor vulnerabile pentru învăţare şi muncă, precum şi îmbunătăţirea accesului lor la educaţie şi piaţa muncii. Iniţiativele transnaţionale vor fi promovate în scopul creării unei pieţe a muncii mai permisive, flexibile şi inclusive. Vor fi încurajate parteneriatele cu parteneri europeni care au înregistrat progrese în integrarea indivizilor în educaţie şi ocupare, beneficiind, astfel, de diseminarea de iniţiative inovatoare şi bune practici. De asemenea vor fi sprijinite acţiunile transnaţionale în ceea ce priveşte împărtăşirea informaţiilor, experienţelor, a rezultatelor şi a practicilor bune, precum şi prin dezvoltarea abordării complementare şi coordonate, sau prin acţiuni comune. Astfel, se va acorda o atenţie specială pentru implicarea unui număr cât mai mare de persoane vulnerabile în proiecte integrate de sprijin. Obiectivul este de concentrare a eforturilor de prevenire şi sprijinire a acestor persoane să beneficieze de o pregătire profesională adecvată, precum şi pentru sporirea oportunităţilor acestora de a se integra. În cazul celor mai vulnerabili, îmbunătăţirea ocupării ar trebui să se bazeze pe o abordare integrată care să ia în considerare complexitatea şi acumularea problemelor care rezultă din dezavantajele sociale şi economice. Planurile de intervenţie personalizate axate pe îmbunătăţirea ocupării, precum şi furnizarea de servicii de sprijin concepute în funcţie de nevoile individuale ar trebui să fie principalele acţiuni întreprinse în cazul incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. Pentru a întări şi promova incluziunea socială şi a realiza parteneriate locale este necesară cooperarea între ONG-uri, organizaţii de voluntariat şi autorităţile locale. Atragerea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii se va intensifica prin pregătire profesională şi prin sprijinirea lor pentru a-şi găsi şi menţine locurile de muncă, precum şi prin încurajarea angajatorilor să le ofere mai multe oportunităţi. Pregătirea profesională şi ocuparea persoanelor cu dizabilităţi vor necesita un acces special, echipamente şi dispozitive specifice. • Obiectiv

Promovarea activităţilor inovatoare şi schimbului de bune practici în scopul creării unei pieţe incluzive a muncii. 6.5.2 Operaţiuni indicative: Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi parteneriatului la nivel european în scopul 142

-

creării unei pieţe incluzive a muncii; Dezvoltarea de programe comune pentru promovarea ocupării; Testarea noilor metode pentru combaterea discriminării şi inegalităţilor pe piaţa muncii; Promovarea ghidurilor privind bunele practici în domeniul ocupării; Înfiinţarea de parteneriate privind schimbul de experienţă pentru adaptarea formării profesionale la noile tehnologii; Schimbul de bune practici în domeniul dezvoltării resurselor umane, ca parte a parteneriatelor transnaţionale; Crearea de programe cu asistenţă tehnică specializată, inclusiv pentru reintegrarea şomerilor de termen lung şi a familiilor multi-discriminate; Promovarea transferului de expertiză privind incluziunea socială şi ocuparea şomerilor de termen lung; Dezvoltarea de studii transnaţionale comparative;

6.5.3 Durata operaţiunilor : Operaţiunile din acest domeniu major de intervenţie se vor desfăşura în perioada 2007 – 2013, cu respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului 1083/2006 privind dispoziţiile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, art. 93 privind dezangajarea automată a angajamentelor bugetare care nu fost utilizate până la data de 31 decembrie 2015. Proiectele vor avea o perioadă de implementare de maximum 2 ani de la data contractării. 6.5.4 Clasificarea intervenţiilor •
Cod 80

Tema prioritară
Tema prioritară Promovarea introducerii parteneriatelor, pactelor şi iniţiativelor prin reţele naţionale, regionale şi locale


Cod 01

Forma de finanţare
Forma de finanţare Asistenţă nerambursabilă


Cod 01

Dimenisunea teritorială
Tipul de teritoriu Urban

6.5.5 Utilizarea finanţării încrucişate FEDR / FSE Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane vor fi finanţate, în conformitate cu art. 34 al Regulamentului Consiliului 1083 privind prevederile generale ale Fondului European pentru Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, operaţiuni de tip FEDR, în limita a 10% din valoarea proiectului (ex. lucrări de consolidare, renovare sau reamenajare a spaţiilor şi clădirilor), în scopul susţinerii iniţiativelor transnaţionale.

143

Totodată, vor putea fi finanţate operaţiuni vizând accesul la mijloace de transport pentru persoanelor cuprinse în programe de iniţiative transnaţionale din mediul rural, din zone de munte sau zone relativ izolate. 6.5.6 Dimensiunea grant-ului
Valoarea eligibilă a proiectului (Euro) Dimensiunea maximă a grantului în raport cu costul eligibil total (%) Minimum 15.000 100% pentru organizaţii neguvernamentale non-profit, autorităţi publice 70% pentru întreprinderi mici 60% pentru întreprinderi mijlocii 0% pentru organizaţii neguvernamentale non-profit, autorităţi publice 30% pentru întreprinderi mici 40% pentru întreprinderi mijlocii 85 15

Contribuţia minimă a benficiarului / aplicantului (%)

Contribuţia comunitară la sprijinul acordat (%) Contribuţia publică naţională la sprijinul acordat (%)

6.5.7 Criterii de eligibilitate şi selecţie a proiectelor • • • • • • • • Criterii de eligibilitate relevanţa proiectului faţă de obiectivele specifice ale axei prioritare şi domeniului de intervenţie pentru care a fost depus; conformitatea cu legislaţia comunitară şi naţională în domeniul contractării, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat; conformitatea cu reglementările comunitare privind informarea şi publicitatea; conformitatea cu reglementările comunitare privind protecţia mediului, egalitatea de şanse şi nediscriminarea; respectarea duratei maxime pentru implementare, încadrării în perioada de programare şi a valorii eligibile a proiectului; aplicantul trebuie să fie persoană juridică publică sau privată, direct responsabilă de pregătirea şi managementul proiectului; solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în România (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti conform legii române). În cazul parteneriatelor, partenerii – alţii decât organizaţia care depune proiectul – pot pot avea sediul în afara graniţelor României, într-un Stat Membru UE; Solicitantul sau cel puţin unul din parteneri să aibă sediul (sediu central, filială, sucursală sau punct de lucru) înregistrat în regiunea în care solicitantul depune proiectul; Potenţialii beneficiari nu pot participa la licitaţie sau nu pot primi finanţare dacă: o au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională de către o instituţie judecătorească cu putere de res judicata (ex: condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil); o sunt vinovaţi de grave greşeli profesionale pe care AM POS DRU sau OI POS DRU le pot dovedi prin orice mijloace ; 144

o nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor către stat, conform prevederilor legale; o au fost subiectul unei hotărâri judecătoreşti definitive pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii; o sunt declaraţi a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau dintr-o altă finanţare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene. • Criterii de selecţie − Capacitatea financiară şi operaţională (experienţă în managementul de proiect; expertiză tehnică; capacitate managerială; surse de finanţare suficiente şi stabile, existenţa cofinanţării, respectarea regulilor ajutorului de stat); Relevanţa (cât de relevant este proiectul pentru unul sau mai multe din obiectivele apelului de oferte, relevanţa în raport cu nevoile şi dificultăţile grupurilor ţintă, la nivel regional sau local, elementele specifice de valoare adăugată, definirea clară a grupurilor ţintă, abordarea principiilor orizontale, evaluarea riscurilor); Metodologie (consistenţa activităţilor cu obiectivele şi cu rezultatele aşteptate; coerenţa proiectului; nivelul de implicare al partenerilor; claritate şi fezabilitate a planului de acţiune; existenţa indicatorilor măsurabili ai rezultatelor proiectului); Sustenabilitate (existenţa parteneriatului, impactul asupra grupurilor ţintă; efecte multiplicatoare; rezultate sustenabile din punct de vedere financiar instituţional şi al politicilor, modul în care vor funcţiona structurile proiectului şi după terminarea proiectului); Raport cost/eficienţă (raportul dintre costurile estimate şi rezultatele aşteptate, în ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare pentru implementarea proiectului).

6.5.8 Organisme Intermediare : Organismele Intermediare sunt cele 8 OI Regionale ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 6.5.9 Organismul competent pentru efectuarea plăţilor către beneficiari: Plăţile către beneficiari vor fi efectuate de MMSSF prin Unitatea de plăţi din Autoritatea de Management POS DRU. 6.5.10 Beneficiari În cadrul acestui domeniu de intervenţie nu se vor depune scheme de grant. 6.5.11 Aplicanţi − − − furnizori de educaţie furnizori de formare profesională furnizori de orientare şi consiliere 145

− − −

institute de cercetare autorităţi locale ONG-uri Grupuri ţintă:

Populaţia roma, persoanele cu dizabilităţi, tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului, femeile, familiile cu mai mulţi de doi copii inclusive familiile monoparentale, copii aflaţi în situaţii de risc, persoanele care au suferit o condamnare, persoanele dependente de droguri, persoanele fără domiciliu, victimele violenţei domestice. 6.5.12 Planul financiar
Buget total Contribuţia comunitară FSE Contribuţia naţională - Publică - Privată - Euro 35.300.000 30.000.000 5.300.000 5.300.000 0

6.5.13 Indicatori de monitorizare şi evaluare INDICATORI
Indicator Output Număr de persoane (şomeri pe termen lung şi familii multi discriminate) care au participat la programe transnaţionale de integrare pe piaţa muncii Număr de programe transnaţionale create cu asistenţă tehnică specializată, pentru reintegrarea şomerilor pe termen lung şi a familiilor multidiscriminate Număr de studii transnaţionale, comparative elaborate Număr de parteneriate transnaţionale create în vederea schimbului de bune practici în domeniul dezvoltării resurselor umane Număr de parteneriate transnaţionale înfiinţate pentru schimburi de experienţă pentru adaptarea formării profesionale la noile tehnologii Rezultat Număr de persoane care au beneficiat de parteneriate şi au fost integrate pe piaţa muncii Număr de persoane care au beneficiat de pe urma programelor create cu U.M. Nivel de bază An nivel de bază Sursă Ţintă (2015)

număr

număr

număr

146

asistenţă tehnică în vederea reintegrării pe piaţa muncii, din care anterior şomeri pe termen lung şi familii multi discriminate

6.5.14 Teme orizontale • Dezvoltare durabilă: Proiectele promovate în cadrul acestui domeniu vor avea un efect pozitiv asupra dezvoltării durabile prin îmbunătăţirea nivelului de pregătire a persoanelor participante în programe transnaţionale cu privire la aspectele de mediu, dobândirea respectului pentru mediul înconjurător şi patrimonial natural. • Egalitate de şanse: În cadrul proiectelor se va urmări asigurarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi va fi susţinut principiul asigurării oportunităţilor egale pentru toţi, indiferent de gen, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală, în legătură cu accesul lor la activităţile programelor transnaţionale. 6.5.15 Ajutorul de stat Ajutorul de stat se va aplica pentru toate organizaţiile care sunt implicate în activităţi generatoare de profit, precum: întreprinderile mici şi mijlocii, alte organizaţii neguvernamentale ale căror activităţi pot aduce profit. Tipurile de ajutor de stat care pot fi accesate sunt: costurile de formare profesională, subvenţii acordate angajatorului şi/sau angajatului în vederea participării la cursuri de formare profesională.

AXA PRIORITARĂ 7 – Asistenţa tehnică Domeniul Major de Intervenţie
7.1.1 Descriere Activităţile în cadrul acestui domeniu de intervenţie vor sprijini personalul AM şi OI pentru o mai eficientă implementare, monitorizare, evaluare şi control al operaţiunilor finanţate din FSE. - urmează a fi dezvoltat 7.1.2 Operaţiuni indicative: Cu privire la managementul Programului − Sprijin în îmbunătăţirea sistemului de management al Programului Operaţional; 147

A.P.7 D 1 – Sprijin pentru implementarea,

managementul general şi evaluarea POS DRU

− − − − − − − − −

Realizarea de rapoarte, studii de bază şi cercetări relevante pentru dezvoltarea programului; Sprijinul acordat diferitelor faze ale POSDRU inclusiv pregătirea, selecţia, evaluarea internă, monitorizare şi control; Acţiuni de creştere a conştientizării potenţialilor beneficiari, la nivel regional şi local, asupra asisenţei FSE; Seminarii şi sesiuni de formare pentru dezvoltarea abilităţilor şi capacităţii profesionale a personalului din AM/OI; Asigurarea instruirii personalului la nivel de AM/OI şi OIR cu privire la metodele de selectare şi verificare a proiectelor; Asigurarea schimbului de experienţă pentru personalul di AM/OI; Asigurarea de instruire pentru promotorii de proiecte; Elaborarea de studii privitoare la evaluarea impactului actualului POS DRU în scopul pregătirii intervenţiilor viitoarelor fonduri structurale; Sprijin pentru următoarea periadă de programare, 2013-2020. Cu privire la monitorizarea şi evaluarea Programului

− − − − −

Evaluarea continuă a PO pentru identificarea cu o mai mare precizie a oricăror abateri în execuţie şi/sau în rezultatele prevăzute; Propuneri de alternative pentru îmbunătăţirea execuţiei şi, dacă este necesar, schimbarea instrumenetelor propuse pentru atingerea obiectivelor; Asigurarea pregătirii personalului din AM – Unitatea de evaluare, cu privire la utilizarea metodelor de evaluare; Asigurarea evaluării mid-term, ex-post şi a oricăror alte tipuri de evaluare realizate la nivel de AM (ex. on spot evaluations etc); Asigurarea pregătirii personalului specializat din AM cu privire la îmbunătăţirea Sistemului Unic de Management Informatic; Sprijinul acordat Comitetului de Monitorizare POS DRU vizând tot ceea ce este legat de organizare şi logistică; Sprijin acordat Comitetului de Monitorizare POS DRU pentru înaintarea la Comisia Europeană a rapoartelor anuale cu privire la implementarea POS DRU (alcătuirea tabelelor cu indicatorii de monitorizare şi descrierea rezultatelor anuale ale programului); Sprijin pentru eficientizarea sistemului de monitorizare a programului POS DRU, inclusiv îmbunătăţirea soluţiilor sistemului IT. Cu privire la managementul financiar şi control al Programului

− − − − − −

Identificarea punctelor slabe în sistemele de gestiune şi control; îmbunătăţirea manualelor de proceduri; Sprijin pentru îmbunătăţirea Sisrtemului de Management Financiar şi a Sistemului de Control Financiar POS DRU; Sprijin acordat personalului din Compartimentul de Management Financiar şi Control pentru implementarea manualelor de proceduri specifice; Sprijinirea verificărilor “la faţa locului” şi a acţiunilor de audit; Sprijin acordat în pregătirea Auditului Extern prin contractarea unei companii private independente, pentru asigurarea auditului POS DRU; Suport acordat AMPOSDRU şi Autorităţilor de Plată pentru activităţii legate de audit, control intermediar ţi alte cheltuieli cerute pentru îmbunătăţirea procesului şi funcţionării. 148

7.1.3 Durata operaţiunilor : Operaţiunile din acest domeniu major de intervenţie se vor desfăşura în perioada 2007 – 2013, cu respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului 1083/2006 privind dispoziţiile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, art. 93 privind dezangajarea automată a angajamentelor bugetare care nu fost utilizate până la data de 31 decembrie 2015. Proiectele vor avea o perioadă de implementare de maximum 2 ani de la data contractării. 7.1.4 Clasificarea intervenţiilor •
Cod 82

Tema prioritară
Tema prioritară Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POS DRU


Cod 01

Forma de finanţare
Forma de finanţare Asistenţă nerambursabilă


Cod 01

Dimenisunea teritorială
Tipul de teritoriu Urban

7.1.5 Utilizarea finanţării încrucişate FEDR / FSE Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane vor fi finanţate, în conformitate cu art. 34 al Regulamentului Consiliului 1083 privind prevederile generale ale Fondului European pentru Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, operaţiuni de tip FEDR, în limita a 10% din valoarea proiectului (ex. lucrări de consolidare, renovare sau reamenajare a spaţiilor şi clădirilor, achiziţii etc.). 7.1.6 Dimensiunea grant-ului
Valoarea eligibilă a proiectului (Euro) Dimensiunea maximă a grantului în raport cu costul eligibil total (%) Contribuţia minimă a benficiarului / aplicantului (%) Contribuţia comunitară la sprijinul acordat (%) Contribuţia publică naţională la sprijinul acordat (%) Min. 15.000 100% pentru autorităţi publice 0% pentru autorităţi publice 85 15

7.1.7 Criterii de eligibilitate şi selecţie a proiectelor • Criterii de eligibilitate: Criterii privind aplicantul ( aplicantul trebuie să fie persoană juridică non-profit publică sau privată, direct responsabilă de pregătirea şi managementul proiectului; Conformitatea acţiunilor propuse a fi întreprinse cu obiectivul domeniului major de intervenţie ; 149

Conformitatatea cu tipurile de cheltuieli eligibile din FSE Conformitatea cu legislaţia comunitară şi naţională în domeniul contractării şi achiziţiilor publice; Conformitatea cu reglementările comunitare privind informarea şi publicitatea. Criterii de selecţie − Capacitatea financiară şi operaţională (experienţă în managementul de proiect; expertiză tehnică; capacitate managerială; surse de finanţare suficiente şi stabile, existenţa cofinanţării, respectarea regulilor ajutorului de stat); Relevanţa (cât de relevant este proiectul pentru unul sau mai multe din obiectivele apelului de oferte, relevanţa în raport cu nevoile şi dificultăţile grupurilor ţintă, la nivel regional sau local, elementele specifice de valoare adăugată, definirea clară a grupurilor ţintă, abordarea principiilor orizontale, evaluarea riscurilor); Metodologie (consistenţa activităţilor cu obiectivele şi cu rezultatele aşteptate; coerenţa proiectului; nivelul de implicare al partenerilor; claritate şi fezabilitate a planului de acţiune; existenţa indicatorilor măsurabili ai rezultatelor proiectului); Sustenabilitate (existenţa parteneriatului, impactul asupra grupurilor ţintă; efecte multiplicatoare; rezultate sustenabile din punct de vedere financiar instituţional şi al politicilor, modul în care vor funcţiona structurile proiectului şi după terminarea proiectului); Raport cost/eficienţă (raportul dintre costurile estimate şi rezultatele aşteptate, în ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare pentru implementarea proiectului).

7.1.8 Organisme Intermediare : Organismele Intermediare sunt cele 8 OI Regionale ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 7.1.9 Organismul competent pentru efectuarea plăţilor către beneficiari: Plăţile către beneficiari vor fi efectuate de către MMSSF prin Unitatea de plăţi din Autoritatea de Management POS DRU. 7.1.10 Beneficiari: In cadrul acestui domeniu de intervenţie nu se vor depune scheme de grant. 7.1.11 Aplicanţi − Autoritatea de Management POS DRU; − OI MEdC, OI ANOFM şi cele 8 OI Regionale MMSSF; − Managerii schemelor de grant.

150

7.1.12 Planul financiar
Buget total Contribuţia comunitară FSE Contribuţia naţională - Publică - Privată - mil Euro 82,35 70 12,35 12,35 0

7.1.13 Indicatori de monitorizare şi evaluare
Nivel de bază An nivel de bază Ţintă (2015)

Indicator Output • Număr de persoane din cadrul AM şi OI POS DRU care au participat la cursuri de formare profesională Result • • Număr de studii ?? Număr de evaluări realizate

U.M.

Sursă

7.1.14 Teme orizontale • Dezvoltare durabilă: Proiectele promovate în cadrul acestui domeniu vor avea un efect pozitiv asupra dezvoltării durabile prin îmbunătăţirea nivelului de pregătire a personalului din cadrul AM şi OI POS DRU cu privire la aspectele de mediu, dobândirea respectului pentru mediul înconjurător şi patrimonial natural. • Egalitate de şanse: În cadrul proiectelor se va urmări asigurarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi va fi susţinut principiul asigurării oportunităţilor egale pentru toţi, indiferent de gen, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală, în legătură cu accesul lor la programele de asistenţă tehnică.

AXA PRIORITARĂ 7 – Asistenţa tehnică Domeniul Major de Intervenţie A.P.7 D 2 – Sprijin pentru promovarea POSDRU şi
comunicare. 7.2.1 Descriere Operaţiunile indicative vor viza mediatizarea intervenţiilor FSE în România, precum şi 151

promovarea informării şi publicităţii asupra activităţilor FSE, de sprijinire a cetăţenilor în accesul la educaţie şi pe piaţa muncii. - urmează a se dezvolta ulterior 7.2.2 Operaţiuni indicative: − − − − Asigurarea unei bune omunicări şi informaări prin înfiinţarea unei pagini web, publicarea şi distribuirea informaţilor etc; Sprijin în implementarea strategiei de promovare şi publicitate prin consiliere şi asistenţă specializată contractată; Sprijin în crearea şi menţinerea unei reţele de informare şi publicitate la nivel regional şi local cu ajutorul căreia să se asigure o bună informare cu privire la oportunităţile oferite de Fondul Social European, de implementarea POS DRU etc; Pregătirea şi diseminarea de materiale promoţionale şi educaţionale, organizarea de conferinţe, formare profesională, manifestări stradale, seminarii, în particular privind cele mai bune practici, pentru publicul general ca şi pentru partenerii sociali, societatea civilă şi potenţialii beneficiari; Sprijin pentru asigurarea informării potenţialilor beneficiari cu privire la portofoliul de proiecte, diseminarea informaţiilor legate de ghidul aplicantului etc; Asigurarea serviciului de consiliere pentru aplicanţi înprocesul de sprijinire a acestora în pregătirea proiectelor; Interpretare şi traducere - pentru a asigura o relaţie bună şi o calitate înaltă a operaţiunilor cu partenerii implicaţi în implementarea POS DRU.

− − −

7.2.3 Durata operaţiunilor : Operaţiunile din acest domeniu major de intervenţie se vor desfăşura în perioada 2007 – 2013, cu respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului 1083/2006 privind dispoziţiile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, art. 93 privind dezangajarea automată a angajamentelor bugetare care nu fost utilizate până la data de 31 decembrie 2015. Proiectele vor avea o perioadă de implementare de maximum 2 ani de la data contractării. 7.2.4 Clasificarea intervenţiilor •
Cod 83

Tema prioritară
Tema prioritară Sprijin pentru promovarea POSDRU şi comunicare


Cod 01

Forma de finanţare
Forma de finanţare Asistenţă nerambursabilă


Cod

Dimenisunea teritorială
Tipul de teritoriu

152

01

Urban

7.2.5 Utilizarea finanţării încrucişate FEDR / FSE Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane vor fi finanţate, în conformitate cu art. 34 al Regulamentului Consiliului 1083 privind prevederile generale ale Fondului European pentru Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, operaţiuni de tip FEDR, în limita a 10% din valoarea proiectului (ex. lucrări de consolidare, renovare sau reamenajare a spaţiilor şi clădirilor, achiziţii etc.). 7.2.6 Dimensiunea grant-ului
Valoarea eligibilă a proiectului (Euro) Dimensiunea maximă a grantului în raport cu costul eligibil total (%) Contribuţia minimă a benficiarului / aplicantului (%) Contribuţia comunitară la sprijinul acordat (%) Contribuţia publică naţională la sprijinul acordat (%) Min. 15.000 100% pentru autorităţi publice 0% pentru autorităţi publice 85 15

7.2.7 Criterii de eligibilitate şi selecţie a proiectelor • • Criterii de eligibilitate : Criterii privind aplicantul ( aplicantul trebuie să fie persoană juridică non-profit publică sau privată, direct responsabilă de pregătirea şi managementul proiectului; Conformitatea acţiunilor propuse a fi întreprinse cu obiectivul domeniului major de intervenţie ; Conformitatatea cu tipurile de cheltuieli eligibile din FSE Conformitatea cu legislaţia comunitară şi naţională în domeniul contractării şi achiziţiilor publice; Conformitatea cu reglementările comunitare privind informarea şi publicitatea Criterii de selecţie − Capacitatea financiară şi operaţională (experienţă în managementul de proiect; expertiză tehnică; capacitate managerială; surse de finanţare suficiente şi stabile, existenţa cofinanţării, respectarea regulilor ajutorului de stat); Relevanţa (cât de relevant este proiectul pentru unul sau mai multe din obiectivele apelului de oferte, relevanţa în raport cu nevoile şi dificultăţile grupurilor ţintă, la nivel regional sau local, elementele specifice de valoare adăugată, definirea clară a grupurilor ţintă, abordarea principiilor orizontale, evaluarea riscurilor); Metodologie (consistenţa activităţilor cu obiectivele şi cu rezultatele aşteptate; coerenţa proiectului; nivelul de implicare al partenerilor; claritate şi fezabilitate a planului de acţiune; existenţa indicatorilor măsurabili ai rezultatelor proiectului); Sustenabilitate (existenţa parteneriatului, impactul asupra grupurilor ţintă; efecte multiplicatoare; rezultate sustenabile din punct de vedere financiar instituţional şi al politicilor, modul în care vor funcţiona structurile proiectului şi după terminarea proiectului); Raport cost/eficienţă (raportul dintre costurile estimate şi rezultatele aşteptate, în ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare pentru implementarea proiectului). 153

7.2.8 Organisme Intermediare : Organismele Intermediare sunt cele 8 OI Regionale ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 7.2.9 Organismul competent pentru efectuarea plăţilor către beneficiari: MMSSF Plăţile către beneficiari vor fi efectuate de către MMSSF prin Unitatea de plăţi din Autoritatea de Management POS DRU. 7.2.10 Beneficiari: In cadrul acestui domeniu de intervenţie nu se vor depune scheme de grant. 7.2.11 Aplicanţi − Autoritatea de Management POS DRU; − OI MEdC, OI ANOFM şi cele 8 OI Regionale MMSSF; − Managerii schemelor de grant. 7.2.12 Planul financiar
- mil Euro Buget total Contribuţia comunitară FSE Contribuţia naţională - Publică - Privată 56,47 48 8,47 8,47 0

7.2.13 Indicatori de monitorizare şi evaluare INDICATORI
Indicator Output • Număr de campanii de promovare • Număr de broşuri tipărite • Număr mediu de vizitatori pe site Result .... U.M. Nivel de bază An nivel de bază Sursă Ţintă (2015)

7.2.14 Teme orizontale • Dezvoltare durabilă: Proiectele promovate în cadrul acestui domeniu vor avea un efect pozitiv asupra dezvoltării durabile prin îmbunătăţirea nivelului de pregătire a personalului din cadrul AM şi OI POS 154

DRU cu privire la aspectele de mediu, dobândirea respectului pentru mediul înconjurător şi patrimonial natural. • Egalitate de şanse: În cadrul proiectelor se va urmări asigurarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi va fi susţinut principiul asigurării oportunităţilor egale pentru toţi, indiferent de gen, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală, în legătură cu accesul lor la programele de asistenţă.

155

V. TABELELE FINANCIARE

Contributie UE

FEDR Centralizator 2007-2013 Axa prioritară 1 Educatia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere 1

FC 2

FSE 3

TOTAL UE 4=1+2+3

Buget stat 5

Bugete locale 6

p

840,00

840,00

131,80

16,45

D1.1: Educaţie şi formare iniţială de calitate în sprijinul creşterii economice şi ocupării

230,00

230,00

31,79

8,80

D1.2: Educaţia universitară în sprijinul societăţii bazate pe cunoaştere D1.3: Capital uman competitiv în educaţie şi cercetare D1.4: Îmbunătăţirea calităţii în FPC

170,00 200,00 240,00

170,00 200,00 240,00

30,00 27,65 42,36

0,00 7,65 0,00

Axa prioritară 2 Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii D2.1: Tranziţia de la şcoală la locul de muncă

730,00 150,00

730,00 150,00

116,96 20,73

11,85 5,73

D 2.2: Părăsirea timpurie a şcolii şi educaţie de tip “a doua şansă” D2.3: Creşterea accesului şi participării la FPC

160,00 420,00

160,00 420,00

22,11 74,12

6,12 0,00

156

Axa prioritară 3 Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a intreprinderilor

425,00

425,00

71,47

D3.1: Promovarea culturii antreprenoriale D3.2: Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii

315,00 50,00

315,00 50,00

55,59 8,82

D3.3: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali Axa prioritară 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare

60,00

60,00

7,06

155,00

155,00

D 4.1: Întărirea capacităţii de furnizare a serviciilor de ocupare

100,00

100,00

D 4.2: Formarea personalului din Serviciul Public de Ocupare Axa prioritară 5 Promovarea masurilor active de ocupare

55,00

55,00

200,00

200,00

35,29

D 5.1: Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare

100,00

100,00

17,65

D 5.2: Promovarea sustenabilitatii pe termen lung în mediul rural în ce priveşte dezvoltarea resurselor umane Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale D 6.1: Dezvoltarea economiei sociale

100,00

100,00

17,65

582,00 352,00

582,00 352,00

102,70 62,12

157

D 6.2: Dezvoltarea unei retele de servicii sociale integrate D 6.3: Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile la sistemul de educatie si pe piata muncii D 6.4:Promovarea de oportunitati egale pe piata muncii D 6.5: Iniţiative transnaţionale pe piaţa muncii

35,00

35,00

6,18

95,00 70,00 30,00

95,00 70,00 30,00

16,76 12,35 5,30

Axa prioritară 7 Asistenta tehnica 4 %

118,00

118,00

20,82

7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POSDRU 7.2 Sprijin pentru comunicare si promovarea POS DRU TOTAL ( A1+ A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7) MEdC Axa prioritară 1 Educatia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

70,00 48,00 3.050,00

70,00 48,00 3.050,00

12,35 8,47 479,05 28,30

840,00

840,00

131,80

16,45

D1.1: Educaţie şi formare iniţială de calitate în sprijinul creşterii economice şi ocupării

230,00

230,00

31,79

8,80

D1.2: Educaţia universitară în sprijinul societăţii bazate pe cunoaştere D1.3: Capital uman competitiv în educaţie şi cercetare D1.4: Îmbunătăţirea calităţii în FPC

170,00 200,00 240,00

170,00 200,00 240,00

30,00 27,65 42,36

0,00 7,65 0,00

158

Axa prioritară 2 Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii D2.1: Tranziţia de la şcoală la locul de muncă

730,00 150,00

730,00 150,00

116,96 20,73

11,85 5,73

D 2.2: Părăsirea timpurie a şcolii şi educaţie de tip “a doua şansă” D2.3: Creşterea accesului şi participării la FPC TOTAL MMSSF(ANOFM)

160,00 420,00 1.570,00

160,00 420,00 1.570,00

22,11 74,12 248,76

6,12 0,00 28,30

Axa prioritară 3 Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a intreprinderilor

425,00

425,00

71,47

D3.1: Promovarea culturii antreprenoriale D3.2: Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii

315,00 50,00

315,00 50,00

55,59 8,82

D3.3: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali Axa prioritară 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare

60,00

60,00

7,06

155,00

155,00

D 4.1: Întărirea capacităţii de furnizare a serviciilor de ocupare

100,00

100,00

D 4.2: Formarea personalului din Serviciul Public de Ocupare

55,00

55,00

159

Axa prioritară 5 Promovarea masurilor active de ocupare

200,00

200,00

35,29

D 5.1: Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare

100,00

100,00

17,65

D 5.2: Promovarea sustenabilitatii pe termen lung în mediul rural în ce priveşte dezvoltarea resurselor umane Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale D 6.1: Dezvoltarea economiei sociale

100,00

100,00

17,65

582,00 352,00

582,00 352,00

102,70 62,12

D 6.2: Dezvoltarea unei retele de servicii sociale integrate D 6.3: Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile la sistemul de educatie si pe piata muncii D 6.4:Promovarea de oportunitati egale pe piata muncii D 6.5: Iniţiative transnaţionale pe piaţa muncii

35,00

35,00

6,18

95,00 70,00 30,00

95,00 70,00 30,00

16,76 12,35 5,30

Axa prioritară 7 Asistenta tehnica 4 %

118,00

118,00

20,82

7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POSDRU 7.2 Sprijin pentru comunicare si promovarea POS DRU TOTAL ( A3 + A4 + A5 + A6 + A7)

70,00 48,00 1.480,00

70,00 48,00 1.480,00

12,35 8,47 230,29 0,00

160

VI. SISTEMUL DE IMPLEMENTARE VI.1. Management
Cadrul general pentru implementarea POS DRU În concordanţă cu noul Regulament General privind Instrumentele Structurale, art. 58 şi angajamentele capitolului 21, următoarele autorităţi responsabile au fost desemnate pentru implementarea POS DRU: Autoritatea de Management– Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin AM POS DRU, cu rol global de coordonare şi management al implementării POS DRU. Organismele Intermediare Organismele Intemediare (OI) delegate pentru implementarea FSE sunt următoarele: - OI ANOFM pentru Axa Prioritară „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”; - OI MEdC pentru Axele Prioritare „Educaţie şi pregătire profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” şi „Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa forţei de muncă” - 8 OI Regionale în subordonarea MMSSF pentru Axele Prioritare „Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi întreprinderilor”, „Promovarea măsurilor active de ocupare”, „Promovarea incluziunii sociale” şi “Asistenţă tehnică”. Autoritatea de Management pentru POS DRU În conformitate cu HG 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi administrarea instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, MMSSF este autoritate de management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POS DRU) Potrivit H.G. nr. 412/2005 cu modificările şi completările ulterioare în subordinea directorului general al Autorităţii de Management POS DRU funcţionează AM POS DRU şi structura Şef de Misiune FSE. AM POS DRU dispune de un număr de 75 de posturi. În cadrul Direcţiei POS DRU funcţionează: Unitatea de Management POS DRU, cu următoarele compartimente: Compartimentul Programare şi Evaluare Compartimentul Monitorizarea şi administrarea sistemului informaţional Compartimentul Managementul financiar şi de control Unitatea de Evaluare Unitatea Informare şi Publicitate Structra Şef de Misiune FSE îndeplineşte funcţia de reprezentare pe lângă Comisia Europeană în ce priveşte aspectele referitoare la Fondul Social European şi de coordonare la nivel naţional a intervenţiei Fondului Social European în România, în cadrul POS Dezvoltarea Resurselor Umane şi PO Dezvoltarea Capacităţii Administrative, din punct de vedere al managementului general, managementului financiar şi controlului, monitorizării şi evaluării şi informării şi publicităţii FSE.

161

Unitatea de audit, organizată în cadrul Direcţiei de Audit Intern şi Control a MMSSF sub coordonarea directă a ministrului, realizează auditul POS DRU. Raportarea directă către ministru asigură independenţa funcţională auditorilor interni.

Organisme intermediare POS DRU
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Potrivit HG nr. 1700/2004 pentru modificarea şi completarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (M.O. nr. 968/21.10.2004), OI POS DRU este organizat la nivel de Direcţie, având în subordine următoarele servicii specializate pentru: − Programare, Evaluare − Monitorizare, Management financiar şi control − Managementul sistemului informaţional Ministerul Educaţiei şi Cercetării Conform Ordinelor Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3178/4.02.2005, 3500/2.03.2005, 4504/4.07.2005, 5046/28.09.2005, 3268/15.02.2005, OI POS DRU este organizat la nivel de direcţie în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu 30 de posturi. Structura organizatorică constă în 2 departamente - Programare şi Evaluare (incluzând dezvoltarea partenerială, informarea şi publicitatea) şi Monitorizare, Management Financiar şi Audit, şi un compartiment - IT. La nivel regional sunt stabilite 8 unităţi regionale ale direcţiei OI POS DRU, organizate la nivelul Inspectoratelor Şcolare Judeţene cu 56 de posturi (7 posturi/ regiune). Unităţile regionale sunt structurate după cum urmează: 3 posturi pentru informare, publicitate şi dezvoltare partenerială (unde, de asemenea, personalul este implicat în mod curent în activităţile de progamare), 2 posturi de monitorizare, 2 posturi pentru managementul financiar. La nivel regional funcţionează 8 OI Regioanle MMSSF la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare:. − OI Nord-Est − OI Sud-Est − OI Sud Muntenia − OI Sud-Vest − OI Vest − OI Nord-Vest − OI Centru − OI Bucureşti-Ilfov OI regionale sunt structurate în 3 compartimente: − Implementare, Monitorizare, Evaluare − Management financiar şi control − IT Autoritatea de Management este responsabilă de implementarea POS DRU, respectiv: - Elaborează programul operaţional şi programul complement, în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile stabilite prin Planul Naţional de Dezvoltare; - Asigură corelarea dintre programele operaţionale, în colaborare cu celelalte Autorităţi de Management, sub coordonarea Autorităţii de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar; 162

-

-

-

Urmăreşte obţinerea rezultatelor generale şi a impactului definit prin programul operaţional, precum şi a celor specifice menţionate prin programul complement; Urmăreşte dezvoltarea capacităţii administrative a structurilor implicate în derularea POS DRU, precum şi consolidarea şi extinderea parteneriatelor în procesul de planificare şi în toate fazele de implementare a POS DRU; Asigură implementarea POS DRU în concordanţă cu recomandările Comitetului de Monitorizare, cu reglementările Uniunii Europene şi cu principiile şi politicile comunitare, în special în domeniile concurenţei, achiziţiilor publice şi egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; Dezvoltă şi promovează parteneriate la nivel central, precum şi între nivelul central, nivelul regional şi local, inclusiv parteneriatul public-privat; Elaborează şi asigură un sistem funcţional de colectare, prelucrare şi management al informaţiilor şi datelor statistice privind implementarea POS DRU şi evaluarea şi monitorizarea asistenţei financiare comunitare acordate pentru implementarea acestuia; Analizează şi propune modificări ale programului operaţional şi complement şi înaintează Comitetului de Monitorizare propunerile privind realocările de fonduri; Elaborează şi prezintă Comitetului de Monitorizare spre aprobare rapoartele anuale de implementare şi, după primirea aprobării acestuia, le transmit spre aprobare Comisiei Europene; Asigură şi răspunde pentru corectitudinea operaţiunilor finanţate prin programul operaţional, precum şi pentru implementarea măsurilor de control intern, în concordanţă cu principiile unui management financiar riguros şi transparent; Elaborează proceduri de implementare a POS DRU; Elaborează criteriile de selecţie şi evaluare a proiectelor şi aprobă proiectele selectate de către organismele intermediare; Transmite Autorităţii de Plată rapoarte privind recuperarea sumelor necuvenite, precum şi a celor neutilizate; Efectuează corecţiile financiare; Asigură informarea cetăţenilor şi mass-media cu privire la rolul Uniunii Europene în derularea POS DRU şi conştientizarea potenţialilor beneficiari şi a organizaţiilor profesionale cu privire la oportunităţile generate de implementarea programului; Răspunde pentru utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor care finanţează programul operaţional, precum şi pentru îndeplinirea atribuţiilor delegate organismelor intermediare; Organizează evaluarea intermediară a programului operaţional şi informează Comitetul de Monitorizare asupra rezultatelor acestuia şi asupra modalităţilor propuse pentru implementarea recomandărilor Comisiei Europene ca urmare a evaluării intermediare; Furnizează informaţii privind absorbţia fondurilor, conform datelor cuprinse în tabelele financiare; Constituie Comitetul de Monitorizare al programului operaţional, cu respectarea principiilor parteneriatului, reprezentativităţii şi egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; asigură preşedinţia şi secretariatul Comitetului de Monitorizare al programului operaţional; Participă la reuniunile anuale ale Comisiei Europene în vederea examinării rezultatelor anului precedent; Asigură existenţa procedurilor privind păstrarea unei piste de audit corespunzătoare. De asemenea, Autoritatea de Management, îndeplineşte următoarele funcţii: - selectează operaţiunile care urmează a fi finanţate în conformitate cu criteriile aplicabile programului operaţional şi cu legislaţia comunitară şi naţională; - verifică livrarea produselor şi serviciilor co-finanţate; 163

-

-

verifică dacă au avut loc efectiv cheltuielile pentru operaţiuni declarate de beneficiari şi dacă sunt conforme cu legislaţia comunitară şi cea naţională; verificările la faţa locului în ceea ce priveşte operaţiunile individuale pot fi derulate pe bază de eşantion în conformitate cu normele comunitare; asigură un sistem de înregistrare şi menţinere electronică a documentelor contabile pentru fiecare operaţiune din cadrul programului operaţional asigură colectarea informaţiilor privind managementul financiar, monitorizarea, verificările, auditul şi evaluarea; ia măsuri ca Autoritatea de Plată să primească toate informaţiile necesare cu privire la procedurile şi verificările derulate în domeniul plăţilor în scopul certificării; ghidează lucrările Comitetului de Monitorizare şi îi pune la dispoziţie documentele necesare pentru monitorizarea POS DRU; redactează şi, după aprobarea de către Comitetul de Monitorizare, transmite Comisiei rapoartele anuale şi finale privind implementarea; asigură conformitatea cu cerinţele privind informarea şi publicitatea; furnizează Comisiei informaţiile care permit evaluarea proiectelor majore.

OI POS DRU au responsabilităţi şi atribuţii de implementare a programului delegate de către AM POS DRU prin Acordul de delegare de funcţii. Punctele de lucru regionale au responsabilităţi de monitorizare, management financiar, control, pregatirea proiectelor şi dezvoltarea parteneriatelor. Principii privind depunerea, selecţia şi evaluarea proiectelor Prin Acordul de Delegare a funcţiilor încheiat între AM POS DRU şi OI POS DRU, se vor detalia sarcinile pe care organismele intermediare le vor îndeplini în implementarea POS DRU. Un prim principiu care se va aplica în aborbarea proiectelor se referă la valoarea proiectelor. Astfel, proiectele depuse de agenţi privaţi sub 150.000 Eur se vor putea aproba la nivel regional sau de către OI MedC şi OI ANOFM, iar proiectele peste această sumă se vor aproba de către AM POS DRU. De asemenea, OI Regionale MMSSF vor putea aproba proiecte depuse de instituţii publice în valoare de peste 500.000 Eur, cele peste această valoare fiind aprobate de către AM POS DRU ( încă în discuţie). Sarcinile delegate de AM POS DRU către OI Regionale MMSSF, OI MEdC şi OI ANOFM includ: • Pregătirea promotorilor de proiecte o Lansarea POS DRU şi informare cu privire la posibilităţile de finanţare FSE o Informarea potenţialilor beneficiari cu privire la criteriile de eligibilitate, criteriile de selecţie, ajutorul de stat, finanţarea încrucişată FEDR/FSE, principiile orizontale ale dezvoltării durabile şi egalităţii de şanse, alocări financiare, valoarea proiectelor depuse, cofinanţare etc. Constituirea portofoliului de proiecte o Sprijinirea potenţialilor beneficiari în întocmirea dosarului proiectului o Lansare de simulări de apeluri de proiecte Monitorizarea programului o Elaborarea de rapoarte naţionale/regionale anuale; o Constituirea de parteneriate la nivel naţiona, regional şi local; Informare şi publicitate 164

• • •

• •

o Organizarea de campanii de informare şi publicitate Managementul implementării programului şi performanţei o Asigură managementul procesului de implementare Evaluarea proiectelor o Asigură evaluarea eligibilităţii proiectelor; o Asigură evaluarea calitativă şi viabilitatea operaţiunilor; o Urmăreşte conformitatea proiectelor cu regulile ajutorului de stat, achiziţiilor publice şi eligibilităţii cheltuielilor; Selecţia proiectelor şi contractarea o Asigură semnarea contractelor, în limita valorii proiectelor stabilită prin Acordul de delegare de sarcini o Modifică termenii contractelor, în aceleaşi condiţii Management financiar şi control o Verifică cererile de rambursare a cheltuielior ale beneficiarilor; o Efectuează verificări la faţa locului; o Autorizează plăţile către beneficiari; o Identifică şi raportează nereguli; o Arhivează documentele pe o perioadă de 3 ani de la încheierea/ încheierea parţială a operaţiunilor.

La selecţia proiectelor se va aplica principiul „primul venit, primul servit”. Proiectele vor fi evaluate de către ofiţerii din cadrul unităţilor de Programare şi Evaluare, pe baza unei grile de evaluare care va ţine cont, pe baza unui punctaj, de aspecte de bază ale proiectului precum: capacitatea financiară şi operaţională, relevanţa, metodologia utilizată, sustenabilitatea proiectului, raportul cost/eficienţă. Proceduri de selecţie pentru proiectele depuse pentru Axele Prioritare 1şi 2 – Organism Intermediar este Ministerul Educaţiei şi Cercetării Propunerile de proiecte individuale vor fi depuse la Unităţile Regionale POS DRU ale Organismului Intermediar POS DRU; în cazul proiectelor naţionale şi a schemelor de grant, proiectele vor fi depuse la Unitatea Centrală POS DRU a Organismul Intermediar POS DRU din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în conformitate cu prevederile specifice ale „Apelurilor la propuneri” lansate. Selecţia se va face de către compartimentul de selecţie a proiectelor organizat la nivelul Unităţii Centrale POS DRU, în conformitate cu sarcinile delegate de către Autoritatea de Management POS DRU şi pe baza criteriilor de selecţie aprobate de către Comitetul de Monitorizare al POS DRU. Selecţia proiectelor se va face prin procedura specifică de „apel la propuneri de proiecte” pe baza rezultatelor evaluării tehnice şi financiare a propunerilor, cu excepţia proiectelor naţionale pentru care se va utiliza metoda atribuirii directe sau cea de „restricted call for proposals”. Pentru schemele de grant, selecţia proiectelor beneficiarilor finali se va face prin procedura specifică se „apel la propuneri de proiecte” pe baza rezultatelor evaluării tehnice şi financiare a propunerilor realizată de către managerii schemei de grant. Atât pentru OI MEdC cât şi pentru OI ANOFM se poate utiliza la selecţia proiectelor procedura „direct agreement”, pe baza evaluării propunerii respective.

165

Scheme de grant Beneficiarii schemelor de grant sunt Fondul Român pentru Dezvoltarea Societăţii Civile şi Forumul pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. Aceştia vor putea propune schem de grant în cadrul Axei Prioritare 3 „Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor”, domeniul de intervenţie „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali” şi integral în cadrul Axei Prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale”. Pentru administrarea schemelor de grant, managerii de scheme de grant vor primi un procent de …%, asigurat din cheltuielile de asistenţă tehnică (?) Astfel, managerii de scheme de grant vor asigura sprijin pentru pregătirea apelului de proiecte pentru domeniile mai sus menţionate. De asemenea, vor furniza sprijin pentru monitorizarea implementării tuturor proiectelor finanţate din FSE şi vor raporta implementarea tehnică schemei către Autoritatea de Management. Publicarea oportunităţilor programului şi a rezultatelor acestuia va fi, de asemenea, asigurată. Toate mecanismele de implementare vor fi realizate în conformitate cu regulile stabilite prin apelul de proiecte, cu asigurarea transparenţei necesare şi urmăririi cu atenţie a tuturor etapelor de implementare a programului. Managerii de scheme vor stabili ţinte şi limite precise în timp pentru a asigura implementarea completă a schemei şi atingerea rezultatelor propuse. Vor fi elaborate instrucţiuni clare de aplicare cu scopul de a ajuta beneficiarii să atingă rezultatele preconizate şi în acelaşi timp să îndeplinească obiectivele programului. Selecţia se va baza pe grila de evaluare şi pe procedurile prevăzute în Ghidul Solicitantului. Monitorizare şi Evaluare Comitetul de monitorizare Comitetul de Monitorizare va fi instituit prin decizie guvernamentală în termen de 3 luni de la aprobarea programului operaţional (conform Regulamentului General). Comitetul de Monitorizare POS DRU va cuprinde reprezentanţi ai: − Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei − Autoritatea de Management POS DRU − Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar − Ministerul Integrării Europene − Ministerul Educaţiei şi Cercetării − Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă − Ministerul Administraţiei şi Internelor − Ministerul Economiei şi Comerţului − Autoritatea de Audit − Autoritatea de Certificare − Consiliului Concurenţei − Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse − Autoritatea Naşională pentru Persoanele cu Handicap − Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii − Agenţia pentru Dezvoltare Regională 1, Nord-Est − Agenţia pentru Dezvoltare Regională 2, Sud-Est 166

− − − − − − − −

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 3, Sud-Muntenia Agenţia pentru Dezvoltare Regională 4, Sud-Vest Oltenia Agenţia pentru Dezvoltare Regională 5, Vest Agenţia pentru Dezvoltare Regională 6, Nord-Vest Agenţia pentru Dezvoltare Regională 7, Centru Agenţia pentru Dezvoltare Regională 8, Bucureşti-Ilfov Reprezentanţi ai asociaţiilor sindicale şi organizaţiilor patronale Reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale non-profit

Comitetul de Monitorizare va asigura eficienţa şi calitatea implementării POS DRU, va asigura conformitatea cu legislaţia comunitară şi naţională şi va supraveghea îndeplinirea obiectivelor POS DRU printr-o utilizare raţională a resurselor alocate. În acelaşi timp, Comitetul de Monitorizare va îndeplini următoarele atribuţii: a) Va aproba criteriile de selecţie a proiectelor finanţate prin POS DRU, criteriile de selecţie vor fi revizuite în concordanţă cu cerinţele de programare; b) Va urmări periodic progresul realizat în atingerea obiectivelor specifice ale programului operaţional pe baza documentelor înaintate de Autoritatea de Management; c) Va examina rezultatele implementării, în special atingerea indicatorilor stabiliţi pentru fiecare axă prioritară; d) Va aproba raportul anual şi raportul final privind implementarea programului, înainte ca acestea să fie trimis Comisiei; e) va fi informat cu privire la raportul de control anual şi asupra comentariilor Comisiei pe baza acestui raport. Comitetul de Monitorizare îşi va stabili propriile reguli de organizare şi procedurile de lucru, precum şi modalitatea de luare a deciziilor. AM POS DRU conduce Comitetul de Monitorizare şi asigură secretariatul. În îndeplinirea sarcinilor sale, Comitetul de monitorizare va fi sprijinit de Grupuri de Lucru tematice, care vor susţine din punct de vedere tehnic activitatea Comitetului. Rapoartele anuale de Implementare şi Raportul Final AM POS DRU, sprijinit de OI POS DRU, va furniza Comisiei Europene, anual, începând cu 2008, un raport de implementare al POS DRU şi un raport final după încheierea perioadei de programare. Rapoartele de implementare vor include următoarele informaţii: − progresele realizate în implementarea POS DRU şi a axelor sale prioritare în raport cu indicatorii stabiliţi – stadiul de implementare a proiectelor; − implementarea financiară – defalcarea cheltuielilor efectuate pe fiecare prioritate, distribuţia acestora pe contribuţia naţională şi contribuţia FSE; − etapele parcurse de către AM POS DRU şi Comitetul de Monitorizare în scopul de a asigura calitatea şi eficienţa implementării, în special: • măsuri de monitorizare şi evaluare, inclusiv bazele de date stabilite; • un rezumat al tuturor dificultăţilor întâlnite în implementare şi toate măsurile luate; • modul de folosire al asistenţei tehnice;

167

măsurile întreprinse pentru asigurarea publicităţii şi furnizarea informaţiilor privind POS DRU − o declaraţie privind respectarea legislaţiei comunitare privind implementarea POS DRU. Mecanisme de asigurare a cofinanţării Caracteristicile ONG-urilor din România necesită instrumente şi mijloace specifice în scopul susţinerii acestui sector în accesarea Fondului Social European. Potenţialul financiar al partenerilor sociali, a ONG-urilor şi al structurilor economiei sociale este, de regulă, slab şi, în consecinţă, măsurile menite să le încurajeze în ceea ce priveşte întreprinderea activităţilor finanţate prin FSE sunt esenţiale. Ţinând cont de această situaţie, POS DRU propune sprijinirea sectorului organizaţiilor neguvernamentale non-profit prin asigurarea în totalitate a părţii de cofinanţare (15%) din bugetul de stat. De asemenea, în cadrul Axelor Prioritare 1, 2, 3, 4 şi 5 se va acorda pre-finanţare în procent de 20% din valoarea proiectului, iar în cadrul Axei Prioritare 6 în proporţie de 40% din valoarea proiectului.

Planul de Comunicare

I.

Introducere

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, dezvoltarea naţională şi regională va depinde în mare măsură de modul în care ţara noastră va utiliza eficient instrumentele structurale, de numărul mare de proiecte de calitate depuse de beneficiarii finali, prin aceasta asigurându-se o rată ridicată de absorbţie a acestor fonduri. În cadrul politicii de coeziune a Uniunii Europene, Fondul Social European are ca obiectiv implementarea Strategiei Europene de Ocupare, în sensul atragerii şi menţinerii pe piaţa muncii a unui număr cât mai mare de persoane, creşterii participării la educaţie, învăţare pe tot parcursul vieţii şi formare profesională continuă, promovării măsurilor de prevenire şi combatere a marginalizării şi excluziunii sociale în vederea integrării în societate a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. În acest context, măsurile de informare şi publicitate cu privire la intervenţia FSE în România sunt esenţiale, în perspectiva cunoaşterii şi utilizării acestui important instrument financiar. II. Cadrul Juridic Comunitar

Planul de Comunicare este elaborat în conformitate cu dispoziţiile privind informarea şi publicitatea cuprinse în următoarele documente de bază ale Comunităţii Europene: Regulamentul nr. .../...care stabileşte prevederile generale referitoare la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune; Regulamentul nr. .../... privind Fondul Social European, art. ....; Ghidul Practic de comunicare privind Fondurile Structurale 2007-2013;

168

III. -

Cadrul Instituţional

HG. nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare; HG nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei; HG nr. 771/2006 pentru modificarea şi completarea HG nr. 412/2005. IV. Analiza Situaţiei

Analiza situaţiei actuale în vederea stabilirii strategiei de comunicare se bazează pe rezultatele următoarelor studii efectuate: Studiul realizat de IMAS la solicitarea Pricewaterhouse Coopers- Gradul de pregătire al instituţiilor şi companiilor din România în vederea aderării la UE. Acesta cuprinde o secţiune dedicată instituţiilor, în cadrul cărora au fost intervievate 61 de instituţii (consilii judeţene, primării, agenţii de dezvoltare regională), şi o secţiune dedicată companiilor, pentru care au furnizat informaţii 446 de societăţi comerciale cu mai mult de 100 de angajaţi, în perioada septembrie- octombrie 2005. Metoda de culegere a datelor a fost: chestionar administrat în cadrul unui interviu telefonic. Temele abordate în cadrul studiului au fost: nivelul de informare privind prevederile directivelor UE; efectele aderării si stadiul pregătirii pentru implementarea directivelor UE; percepţia asupra Fondurilor Structurale şi a Fondului de Coeziune.

Referitor la nivelul de informare al instituţiei/ companiei lor privind prevederile legislaţiei UE aplicabile sectorului în care activau, 45% din instituţii/ 72% din companii s-au considerat parţial informate şi 16% din instituţii/ 20% din companii s-au considerat complet informate despre respectivele prevederi; 55% din instituţii/59% din companii s-au declarat foarte interesate în obţinerea de informaţii referitoare la directivele UE si 5% din instituţii/ 33% din companii oarecum interesate. În ceea ce priveşte efectele aderării la UE asupra activităţii instituţiei/ companiei lor, 20% din instituţii/ 21% din companii au apreciat că acestea vor fi pozitive, în timp ce 40% din instituţii/ 68% din companii au spus că efectele vor fi atât pozitive cât şi negative. Programul de pregătire de implementare a directivelor UE relevante pentru instituţia/ compania lor era în curs de implementare pentru 65% din instituţii/ 48% din companii, şi era în stadiu de proiect pentru 31% din instituţii/ 24% din companii. Privind percepţia asupra Fondurilor Structurale şi a Fondului de Coeziune, concluziile relevă că 59% din companiile chestionate au auzit de existenţa Instrumentelor Structurale, iar sursa de informare despre acestea, cu ponderea cea mai mare era internetul pentru 45% din instituţii/ 40% din companii, după care urma mass- media 25%, publicaţiile UE 18%, GuvernMinistere si Camera de Comerţ fiecare fiecare cu câte un procent de 17%. Doar 38% dintre companii s-au gândit cum vor realiza co-finanţarea proiectelor, soluţiile acestora fiind: aport din fonduri proprii 63%, prin împrumuturi de la bănci 36%. Doar 24% consideră foarte probabilă încercarea de a obţine finanţare pentru un proiect propriu în următoarele 12 luni.

169

Cercetarea realizată de IRSOP Market Research – Ce cred românii despre fondurile UE şi care este percepţia lor despre Delegaţia Comisiei Europene din România- realizată în august 2004 Pricipalele rezultate şi concluzii ale studiului relevă următoarele: în rândul persoanelor întrebate s-a constatat un nivel relativ ridicat de cunoaştere a finanţării acordate României din partea UE; nu sunt foarte mulţi cei care par să ştie cine se ocupă de distribuirea fondurilor de la UE către beneficiarii din România. Printre membrii publicului larg, reprezentanţii IMMurilor, ONG-urilor şi ai autorităţilor locale cunosc mai multe despre aceste probleme; aproape jumătate din reprezentanţii publicului larg (47%) şi ai IMM-urilor (45%) nu ştiu cui revine sarcina de a verifica modul în care sunt utilizate fondurile UE. Ministerul Finanţelor Publice, prin AMCSC, a întreprins în decembrie 2005 o cercetare privind Evaluarea nevoilor de informare în privinţa Fondurilor Structurale şi de Coeziune, a Planului Naţional de Dezvoltare şi a Programelor Operaţionale, efectuată de AB Research Group Romania, cuprinzând patru grupuri ţintă: reprezentanţi ai mediului academic (profesori universitari) şi ai sectorului academic (CDI), reprezentanţi ai ONG-urilor, ai mediului de afaceri şi ai administraţiei publice locale. Această cercetare, probabil cea mai amplă, a urmărit: - identificarea nivelului de informare a categoriilor sociale vizate – ca număr şi tip de informaţii deţinute în legătură cu problematica Fondurilor Structurale şi de Coeziune, a Planului Naţional de Dezvoltare şi a Programelor Operaţionale ; - identificarea gradului de interes al grupurilor ţintă asupra problematicii Fondurilor Structurale şi de Coeziune, a Planului Naţional de Dezvoltare şi a Programelor Operaţionale; - identificarea aşteptărilor grupurilor ţintă în legătură cu cantitatea şi calitatea informaţiilor pe care urmează să le primească; - identificarea celui mai potrivit canal de comunicare şi a eventualelor blocaje de comunicare existente în raport cu grupurile ţintă.

Evaluarea nivelului de informare a scos în evidenţă că majoritatea participanţilor la focus grupuri, indiferent de categoria din care fac parte, au un bagaj informaţional redus cu privire la Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune, Planul Naţional de Dezvoltare şi Programele Operaţionale, informaţiile deţinute fiind generale. În privinţa identificării gradului de interes asupra problematicii finanţărilor post-aderare s-a constatat că grupul întreprinzătorilor cât şi cel al mediului academic/cercetare au manifestat un interes scăzut până în acest moment în privinţa informării. În privinţa identificarii informaţiilor considerate necesare, pentru construcţia unui material informativ participanţii au solicitat utilizarea “informaţiei care să fie utilă”, însă această utilitate este foarte diferită de la o persoană la alta si de la un grup la altul. In privinţa identificării canalului de comunicare cel mai potrivit s-a constatat că modalităţile de comunicare enunţate ca preferate de către cele 4 grupuri sunt: - întâlnirile directe în cadrul cărora comunicarea este directă şi personalizată; - news-letter-uri pe bază de abonament; 170

- internetul. In concluzie se poate menţiona faptul că într-o ierarhie a cunoştinţelor deţinute de cele 4 grupuri intervievate, IMM-urile şi mediul de cercetare se află pe ultimul, respectiv penultimul loc. Ele sunt urmate, în ordine crescătoare, de administraţia publică şi apoi de ONG-uri. In ceea ce priveşte ONG-urile, acestea sunt cele mai interesate şi active cu privire la accesarea surselor de finanţare.

V.

Obiectivele şi grupurile ţintă

Obiectivele: asigurarea transparenţei prin furnizarea de informaţii privind operaţiunile derulate prin Fondul Social European, disponibilitatea fondurilor şi aplicarea procedurilor pentru beneficiarii potenţiali şi finali, la fel şi pentru autorităţile locale şi regionale, partenerii socio-economici şi organizaţiile ne- guvernamentale; îmbunătăţirea înţelegerii măsurilor comunitare prin creşterea conştientizării în ceea ce priveşte rolul jucat de Fondul Social European şi Uniunea Europeană în dezvoltarea regională şi în sprijinirea coeziunii economice şi sociale în România; asigurarea unei comunicări la nivel regional într-un cadru comun şi unitar, în vederea întăririi identităţii specifice FSE; cooperarea eficientă cu AM responsabile de implementarea următoarelor programe operaţionale: Programul Operaţional Regional, POS Creşterea Competitivităţii Economice şi PO Dezvoltarea Capacităţii Administrative; utilizarea cât mai eficientă a resurselor de informare privind accesarea Fondului Social European; dezvoltarea şi întărirea conceptului de cetăţenie europeană la nivelul publicului larg, precum şi sensibilizarea societăţii civile în legătură cu acţiunile susţinute de FSE în România, asigurându-se concordanţa cu cerinţele de informare şi publicitate ale instrumentelor structurale ale UE. Grupurile ţintă: 1. Potenţialii beneficiari: furnizori de educaţie pre-şcolară, şcoli, şcoli profesionale, licee; inspectorate şcolare şi structuri aflate în coordonarea şi/sau subordinea acestora; universităţi; furnizori de formare profesională acreditaţi; furnizori de orientare şi consiliere; ANOFM, agenţiile judeţene şi locale pentru ocuparea forţei de muncă; centre şi/sau institute de cercetare; mediul de afaceri (întreprinderi cu capital de stat sau privat, IMM-uri, microîntreprinderi, parteneri sociali, asociaţii profesionale); Camera de Comerţ şi Industrie; administraţia publică locală şi centrală; entităţi ale economiei sociale; 171

-

2. -

societatea civilă. Grupuri care pot beneficia de asistenţa FSE: elevi, studenţi, cadre didactice, personal din cercetare, persoane ocupate, angajatori, persoanele inactive şi şomerii, persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, societatea civilă. Publicul larg VI. Strategia, conţinutul informării şi măsurile de publicitate care trebuie întreprinse având în vedere valoarea adăugată prin asistenţa oferită de comunitate la nivel naţional, regional şi local

3.

În conformitate cu POS DRU, strategia, conţinutul informării şi măsurile de publicitate ale AM vizează mediatizarea intervenţiilor FSE în România, promovarea informării şi publicităţii asupra activităţilor FSE şi sprijinirea cetăţenilor în accesul la educaţie şi pe piaţa muncii. Măsurile de informare a potenţialilor beneficiari vor consta în: informaţii clare şi detaliate despre condiţiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite pentru a se califica pentru finanţare în cadrul PO; descrierea procedurilor de examinare a cererilor de finanţare şi a perioadelor de timp vizate; criteriile de selecţie şi de evaluare a proiectelor care vor fi finanţate; contactele la nivel naţional, regional sau local care pot furniza informaţii despre PO.

Referitor la măsurile de informare pentru beneficiari, se vor publica şi actualiza lista beneficiarilor, numele operaţiunilor şi valoarea finanţării publice alocată operaţiunilor. Măsurile de informare a publicului vor cuprinde: campania publicitară de lansare a PO; cel puţin o activitate majoră de informare pe an care să prezinte realizările programului operaţional şi chiar proiecte majore, acolo unde este cazul; lista beneficiarilor, numele operaţiunilor şi valoarea finanţării publice alocată operaţiunilor.

În procesul de informare şi publicitate, un rol important în diseminarea pe scară largă a informaţiilor necesare potenţialilor beneficiari îl vor avea organismele intermediare (respectiv ANOFM şi MEdC) dar şi organizaţiile non- guvernamentale. Măsurile de informare a publicului larg care revin ca responsabilitate beneficiarilor vor fi cuprinse în Ghidul Aplicantului. Toate măsurile de informare şi comunicare către beneficiari, potenţiali beneficiari şi public vor include caracteristicile tehnice obligatorii. Strategia de comunicare prevede: înfiinţarea unei pagini web; înfiinţarea unui call center; crearea de puncte de informare, la nivel central, regional şi local; 172

-

-

-

publicarea şi distribuirea materialelor promoţionale şi de informare: mape de prezentare, broşuri, pliante, gadget-uri (pixuri, calendare, insigne, agende), banner-e, afişe, spot-uri audio-video, apariţii în presa scrisă cu precădere în presa de specialitate şi cea regională (articole, publicare de anunţuri privind date de contact ale call centerului, adresa paginii de internet, sigla, logo-ul), etc; activităţi care prezintă realizările din cadrul PO, organizare de conferinţe, seminarii, cu accent pe informarea reprezentanţilor autorităţilor locale; menţinerea unei reţele de informare şi publicitate la nivel regional şi local, prin intermediul căreia se asigură o mai bună informare cu privire la oportunităţile oferite de FSE prin POS DRU (operaţiuni, tipuri de proiecte finanţabile, modul de aplicare, orientare, respectarea cerinţelor de promovare specifice Fondului Social European); decodificarea informaţiilor pentru asigurarea unei bune informări şi comunicări şi a unei înalte eficienţe a operaţiunilor cu partenerii implicaţi în implementarea POS DRU. VII. Bugetul - Euro 56.470.000 48.000.000 8.470.000

Total buget D.I. “Sprijin pentru promovarea POS DRU şi comunicare Contribuţie FSE Contribuţie naţională

VIII. Organismele responsabile pentru elaborarea şi implementarea măsurilor de informare şi publicitate Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, prin Unitatea Programare şi Evaluare, Compartimentul Informare şi Comunicare – 2 persoane; Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Direcţia Organismul Intermediar Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Unitatea de Comunicare – 2 persoane; la nivel regional – 8 persoane, câte una în cadrul fiecărui punct de lucru; Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Direcţia Organismul Intermediar Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - – 1 persoană; la nivel regional – 8 persoane, câte una în cadrul fiecărui OI regional;

-

-

Persoanele responsabile cu implementarea măsurilor de informare şi publicitate din cadrul AM POS DRU şi OI POS DRU la nivel central şi regional sunt prezentate în Anexa 1. Pentru activităţile de comunicare aferente POS DRU, AM a constituit un compartiment special în acest scop. Atribuţiile acestui compartiment includ în special: pregătirea Planului de comunicare privind gestionarea FSE în cadrul AM POS DRU; informarea Comisiei în privinţa eventualelor amendamente aduse Planului de comunicare în perioada implementării POS DRU;

173

-

managementul acţiunilor prevăzute în Planul de comunicare şi a bugetului alocat acestora; managementul conţinutului informaţiilor aferente POS DRU postate pe site-ul MMSSF; publicarea şi editarea periodică de materiale informative: newsletter-uri, pliante, broşuri, rapoarte etc.; comandarea de studii/ sondaje în vederea stabilirii gradului de informare al publicului larg; monitorizarea actiunilor de comunicare promovate de catre Organismele Intermediare şi beneficiarii finali şi sprijinirea acestora în vederea respectării prevederilor UE în domeniul comunicării; organizarea de conferinţe şi evenimente informative în parteneriat cu celelalte instituţii implicate în managementul şi implementarea POS; furnizarea de informaţii mass-mediei şi publicului larg; monitorizarea eficienţei acţiunilor desfăşurate în baza Planului de comunicare; pregătirea rapoartelor de monitorizare aferente activităţii de informare si publicitate pentru Comitetul de Monitorizare al POS DRU şi pentru Comisia Europeană. IX. Evaluarea măsurilor de informare şi publicitate din punct de vedere al transparenţei, al mediatizării programului operaţional şi al rolului Uniunii Europene

La începutul perioadei de programare se va evalua starea de fapt: nivelul informării per grup ţintă, a gradului de interes şi a barierelor percepute în calea finanţării, se vor identifica informaţiile considerate relevante şi canalele de comunicare preferate de fiecare grup ţintă. Metodele de stabilire a stării de fapt (eventual de parametrizare sau cuantificare) pot fi: metoda rapidă şi relativ puţin costisitoare prin realizarea unui studiu tip focus grup; metoda prin plasarea unui chestionar pe website; metoda prin interogarea fiecărui al 10-lea apelant al call center-ului;

Periodic, se vor efectua cercetări sociologice prin care să se poată stabili evoluţia parametrilor stabiliţi iniţial. In acest mod se pot evalua rezultatele acţiunilor desfăşurate în domeniul informării publice şi al promovării instrumentelor structurale. Indicatori folosiţi pentru a evalua impactul acţiunilor de comunicare şi publicitate: numărul de persoane care solicită informaţii suplimentare despre FSE; numărul de accesări/vizitatori ai paginii web şi de download-uri; numărul de campanii de promovare; numărul de sondaje; numărul de proiecte depuse; newspaper/reviste de specialitate, numărul de articole apărute; spoturi tv, radio, numărul difuzărilor, audienţa; nr. conferinţe, briefing-uri de presă, evenimente organizate, sesiuni de informare.

Evaluarea va lua forma auditului comunicaţional în cadrul căruia se va analiza calitatea comunicării dintre AM POS DRU şi publicul ţintă, punându-se accent pe mesajele emise în vederea cuantificării dacă acestea corespund cererii, dacă frecvenţa lor a fost optimă 174

şi dacă tehnicile utilizate au fost relevante pentru asigurarea comunicării; inventarierea resurselor (materiale şi umane implicate) şi tehnicilor folosite. O parte din activităţile de informare şi publicitate vor fi externalizate prin proiecte de asistenţă tehnică.

175

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful